Simeon of Beth Arsham: Letter of Simeon of Beth Arsham concerning Barsawma - ܐܓܪܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܒܝܬ ܪܫܡ ܕܟܬܒ ܡܛܠ ܒܪܨܘܡܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܬܘܒ ܐܓܪܬܐ ܕܛܘܒܢܐ܆ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ܆ ܕܒܝܬ ܪܫܡ ܕܟܬܒ ܡܛܠ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܘܗܪ̈ܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܕܡܚܘܐ ܕܡܢ ܐܝܡܟܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܫܘܪܝܐ܆ ܘܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܢܚܬ ܠܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܝܠܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܆ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܪܝܫ ܐܒܗܵܬܐ ܫܩܠܬ ܫܘܪܝܐ܆ ܒܝܕ ܫܘܘܕܝܐ ܕܗܘܐ ܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܕܒܙܪܥܟ ܠܡ ܢܬܒܪܟܘܢ ܥܡܡܵܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܐܟ ܕܟܬܝܒ܆ ܘܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܐܝܪܗܡ ܐܬܩܪܝ ܐܒܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܡܵܐ ܕܐܝܬܝܢ ܐܦ ܚܢܢ ܡܢܗܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܛܥܝܘܬܗܘܢ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ܆ ܡܢ ܚܢܢ ܘܩܝܦܐ ܪ̈ܒܝ ܟܗܵܢܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܝܗܵܘܕܝܐ ܕܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܫܘܪܝܐ. ܗܢܘܢ ܓܝܪ ܝܗܵܘܕܝܐ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ. ܐܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܡܓܕܦ ܐܢܬ܆ ܘܟܕ ܐܝܬܝܟ ܒܪܢܫܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ܆ ܘܗܝ ܗܕܐ ܡܬܝܒܠܐ ܗܘܬ ܡܢ ܝܗܵܘܕܝܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ.. ܘܡܢܗܘܢ ܒܪܢܫܐ ܘܡܢܗܘܢ ܙܕܝܩܐ ܘܢܒܝܐ. ܘܡܠܦܢܐ. ܛܒܐ ܘܡܠܟܗ ܕܝܣܪܝܠ ܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܥܠܙܒܒܘܒ ܘܪܝܫܐ ܕܕܝܘܵܐ ܘܫܡܪܝܐ ܘܡܓܕܦܢܐ܆ ܘܥܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܦܠܓܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܝܬ ܝܗܵܘܕܝܐ ܡܛܠܬܗ. ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒܵܐ ܒܪܢܫܐ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܡܬܝܒܠܐ ܒܝܬ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܝܗܵܘܕܝܐ ܩܒܠ ܗܘܐ ܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ. ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܢܣܗ ܫܡܪܝܐ ܐܚܝܢܗܘܢ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܡܕܡ ܡܕܡ ܘܗܘ ܩܡ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠ ܫܠܝܵܚܐ ܒܪܘܗܡܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܡܘܪܒ ܢܦܫܗ ܘܐܡܪ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܪܒܐ ܘܚܫܒ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܡܫܝܚܐ. ܐܟ ܕܡܩܒܠ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܚܢܢ ܘܩܝܦܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܡܢܗ ܕܝܢ ܕܣܝܡܘܢ ܩܒܠ ܐܒܝܘܢ ܘܡܢ ܐܒܝܘܢ ܩܒܠ ܐܪܛܝܡܘܢ ܘܡܢܗ ܦܘܠܐ ܫܡܫܛܝܐ ܗ̇ܘ ܕܒܙܒܢ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܝܘܵܡܬܐ ܕܡܠܟܵܐ ܚܢܦܵܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܡܠܟ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ pb. f.24b ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܗܝܡܢܐ ܫܪܝܪܐ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܕܚܠܐ ܡܢ ܡܠܟܵܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܦܘܠܐ ܫܡܫܛܝܐ ܐܡܪܚ ܘܓܕܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܘܐܒܝܘܢ ܘܐܪܛܝܡܘܢ ܪ̈ܒܢܘܗܝ. ܘܐܡܪ ܠܡ ܥܠ ܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ ܕܒܪܢܫܐ ܝܠܕܬ ܫܚܝܡܐ ܡܪܝܡ. ܘܠܐ ܩܘܝܬ ܒܒܬܘܠܘܬܗ̇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܠܕܬ. ܘܩܪܐ ܠܡܫܝܚܐ ܒܪܝܐ ܘܥܒܝܕܐ ܘܡܝܘܬܐ. ܘܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ. ܘܐܡܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܐܦ ܐܢܐ ܠܡ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܐ ܗܘܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܘܡܫܝܚܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬܝ. ܘܡܢܗ ܕܝܢ ܕܦܘܠܐ ܫܡܫܛܝܐ ܐܬܚܘܝܬ ܗܪ̈ܣܝܣ ܕܬܪ̈ܝܢ ܟܝܢܵܐ ܘܝܚܝܕܘܵܬܗܘܢ ܘܡܥܒܕܢܘܵܬܗܘܢ ܘܡܢܗ ܕܦܘܠܐ ܩܒܠ ܕܝܕܘܪܘܣ ܕܛܪܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܝܠܩܝܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ. ܡܢ ܗܪ̈ܣܝܣ ܕܡܩܕܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡܓܕܦ ܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܠܡܕܘ ܕܝܕܘܪܘܣ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܛܪܣܘܣ ܕܩܝܠܩܝܐ܆ ܐܘܪܒ ܠܗܪܣܝܣ ܕܡܩܕܘܢܝܘܣ ܘܦܪܫ ܐܦ ܗܘ ܟܝܵܢܐ ܘܝܚܝܕܘ̈ܬܗܘܢ ܘܡܥܒܕܢܘܵܬܗܘܢ ܒܡܫܝܚܐ ܘܚܫܒܗ ܠܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܒܪܝܐ ܘܥܒܝܕܐ ܘܡܝܘܬܐ ܒܪ ܟܝܢܢ ܘܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ. ܘܒܟܠܡܕܡ ܪܕܐ ܒܬܪ ܦܘܠܐ ܫܡܫܛܝܐ ܪܒܗ. ܡܢܗ ܕܝܢ ܕܕܝܕܘܪܘܣ ܩܒܠ ܬܐܕܘܪܘܣ ܕܡܦܗܣܘܣܛܝܐ ܕܩܝܠܩܝܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܦܫܩ ܟܬܵܒܐ ܟܠܗܘܢ ܕܥܬܝܩܬܐ ܘܕܚܕܬܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܦܘܫܩܘܗܵܝ ܘܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܬܪܥܝܬܐ ܝܗܘܕܝܬܐ ܡܚܘܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܠ ܡܫܝܚܐ. ܐܟ ܕܝܕܘܪܘܣ ܘܦܘܠܐ ܫܡܫܛܝܐ ܪ̈ܒܢܘܗܝ ܘܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܘܡܢ ܦܘܠܐ ܘܡܢ ܕܝܕܘܪܘܣ ܠܗܠܝܢ ܐܘܪܒ ܘܫܪܪ. ܘܒܪܢܫܐ ܒܪܝܐ ܘܥܒܝܕܐ ܘܡܝܘܬܐ ܒܪ ܟܝܢܢ ܘܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܘܗܝܟܠܐ ܕܒܪܐ ܡܬܘܡܝܐ. ܚܫܒܗ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܕܠܘ ܠܡ ܒܪܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܐܠܐ ܒܛܝܒܘܬܐ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܓܘܕܦܘܗܵܝ ܕܡܠܝܢ ܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܘܦܘܫܩܘܗܵܝ ܟܠܗܘܢ ܡܢܗ ܕܝܢ ܕܬܐܕܘܪܘܣ ܩܒܠ ܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܗܢܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܐܝܬ pb. f.25a ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܓܪܡܢܝܩܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܬܦܪܣ ܕܢܚܛܘܦ ܠܢܦܫܗ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܗܪܣܝܣ ܪܫܝܥܬܐ ܕܪ̈ܒܢܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܝܢ ܡܢ ܠܥܠ. ܘܢܗܘܘܢ ܡܬܩܪܝܢ ܒܫܡܗ ܟܠܗܘܢ ܒܢܵܝ ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ. ܐܟ ܡܪܩܝܘܢ ܕܐܬܩܪܝܘ ܒܫܡܗ ܡܪ̈ܩܝܘܢܣܛܐ. ܘܐܟ ܐܘܛܟܐ ܕܐܬܩܪܝܘ ܒܫܡܗ ܐܘܛܟܝܢܵܣܛܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܓܠܝܐܝܬ ܓܕܦ ܒܥܕܬܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܗܠܝܢ ܕܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܘܡܢ ܐܒܝܘܢ ܘܐܪܛܝܡܘܢ ܘܦܘܠܐ ܫܡܫܛܝܐ ܘܕܝܕܘܪܘܣ. ܘܬܐܕܪܣ ܪ̈ܒܢܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܛܫܝܐܝܬ ܡܬܝܒܵܠܢ ܗܘܵܝ ܒܝܢܬܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܘܗܘ ܒܫܘܒܗܪܗ ܚܛܦ ܠܗ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܗܪܣܝܣ. ܘܥܠ ܩܡ ܒܥܕܬܐ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܓܠܝܐܝܬ ܡܓܕܦ ܗܘܐ ܟܕ ܐܡܪ ܕܠܐ ܬܫܬܒܗܪܝܢ ܡܪܝܡ ܡܛܠ ܕܠܘ ܐܠܗܐ ܝܠܕܬܝ. ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ ܒܪܝܐ ܘܥܒܝܕܐ ܘܡܝܘܬܐ ܘܒܪ ܟܝܢܢ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܫܬܘܝ ܕܢܬܩܪܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܡܛܠ ܢܩܝܦܘܬܗ ܕܠܘܬ ܡܝܘܵܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܫܘܥ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܓܘܵܕܦܐ ܣܓܝܵܐܐ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܐܬܬܚܪܡ ܒܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܐܒܗܵܬܐ ܩܕܝܵܫܐ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܕܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܘ ܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܕܟܬܝܒܝܢ ܡܢ ܠܥܠ ܘܠܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܠܟܠ ܕܫܠܡ ܠܗ ܐܘ ܠܗܘܢ ܘܡܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܘܠܟܐ. ܐܬܩܪܝ ܫܡܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܣܛܘܪ̈ܝܘܣܐ. ܡܢܗ ܕܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܩܒܠ ܬܐܕܘܪܝܛܐ ܕܩܝܘܪܘܣ. ܗܘ ܕܝܢ ܬܐܕܘܪܝܛܐ ܒܛܢܢܗ ܕܚܠܦ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܥܒܕ ܣܝܡܐ ܪܫܝܥܐ ܠܘܩܒܠ ܐܒܗܵܬܐ ܩܕܝܵܫܐ ܗܠܝܢ ܕܒܐܦܣܘܣ ܐܚܪܡܘ ܗܘܘ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܪܒܗ. ܘܡܢܗ ܕܝܢ ܕܬܐܕܘܪܝܛܐ ܩܒܠ ܝܗܝܒܐ ܗܘ ܕܝܢ ܝܗܝܒܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܓܘܕܦ̈ܘܗܝ ܕܫܠܡܝܢ ܠܟܠܡܕܡ ܠܪ̈ܒܢܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܝܢ ܡܢ ܠܥܠ ܐܘܣܦ ܗܘ ܘܓܕܦ ܒܚܕ ܡܢ ܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ. ܕܐܢܐ ܠܡ ܝܗܝܒܐ ܠܐ ܚܣܡ ܐܢܐ ܒܡܫܝܚܐ ܕܗܘܐ ܐܠܗܐ. ܕܗܘ ܐܬܩܪܝ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܐܟܘܬܝ ܘܒܪ ܟܝܢܝ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܬܚܪܡ ܝܗܝܒܐ ܘܬܐܕܘܪܝܛܐ ܕܩܝܪܘܣ ܥܡ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܘܟܠ ܕܫܠܡ ܠܗܘܢ. ܡܢܗ ܕܝܢ ܕܝܗܝܒܐ ܩܒܠ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܡܪܝ ܡܢ ܒܝܬ ܗܪܕܫܝܪ ܡܢ ܬܡܢ ܫܪܝܬ ܕܬܬܚܒܠ ܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ pb. f.25b ܒܢܣܛܘܪܝܢܘܬܐ܆ ܒܝܕ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܝܗܝܒܐ ܘܦܘܫܩܵܐ ܕܡܐܡܪܵ ܘܬܘܪ̈ܓܡܐ ܕܪ̈ܒܢܘܗܝ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܪܝ ܩܒܠ ܡܢܗ ܕܝܗܝܒܐ ܐܢܫ ܩܫܝܫܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܡܪܘܢ ܐܠܝܬܐ. ܗܘ ܗܘܐ ܣܦܪܐ ܕܐܣܟܘܠܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܘܪܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ.. ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܒܐܣܟܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ ܒܙܒܢܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܐܩܩ ܐܪܡܝܐ ܕܡܬܩܪܐ ܒܗ̇ ܒܐܣܟܘܠܐ ܚܢܩ ܠܘܵܡܐ. ܘܒܪܨܘܡܐ ܥܒܕܐ ܕܡܪܐ ܩܕܪܘܝܐ. ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܣܝܢܐ ܒܝܬ ܩܢܵܐ. ܘܡܥܢܐ ܕܒܝܬ ܗܕܪܬܫܝܪ. ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܫܬܐ ܩܛܡܐ. ܘܥܒܫܘܛܐ ܕܢܝܢܘܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܬܩܪܐ ܫܡܐ ܕܠܐ ܙܕܩ ܕܢܟܬܒܝܘܗܝ. ܘܝܘܚܢܢ ܓܪܡܩܝܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܚܘܝܨܐ. ܘܡܝܟܐ ܕܡܬܩܪܐ ܪܓܘܢ ܘܦܘܠܐ ܒܪ ܩܩܝ ܡܢ ܟܪܟܐ ܕܒܝܬ ܗܘܵܙܝܐ ܕܡܬܩܪܐ ܥܒܕ ܠܘܒܝܵܣ. ܘܐܒܪܗܡ ܡܕܝܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܫܓܪ ܒܢܵܐ ܘܢܪܣܐ ܓܪܒܢܐ ܐܙܠܝܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܟܦܪ ܡܪܝ. ܗܠܝܢ ܥܡ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܚܕ ܨܒܝܢܐ ܩܫܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܒܢܵܝ ܬܪܥܝܬܗ ܕܝܗܝܒܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܐ ܫܡܥܝܢ ܠܗܝܒܐ ܕܗܐ ܟܬܝܒܝܢ ܫܡܗܵܝܗܘܢ. ܡܪܝ ܦܦܐ ܡܢ ܒܝܬ ܠܦܛ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗܘܙܵܝܐ. ܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܡܢ ܬܚܠ ܕܒܝܬ ܓܪ̈ܡܝ. ܘܐܚܘܝ ܕܫܡܗ ܐܕܝ. ܘܡܪܝ ܒܪܚܕܒܫܒܐ ܩܪܕܘܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܒܬܪܟܢ ܪܝܫܕܝܝܪܐ ܒܕܝܪܐ ܕܥܝܢ ܩܢܐ. ܘܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܐܪܡܝܐ. ܕܗܘܐ ܒܬܪܟܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܒܩܪܝܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܐܣܟܘܠܐ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܕܥܘܡܪ̈ܝܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܥܡܗܘܢ ܕܠܐ ܫܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܨܒܝܢܗ ܕܝܗܝܒܐ. ܘܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܗܝܫܐ ܐܬܛܪܕ ܟܠܗܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܬܵܒܐ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܫܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܘܒܝܕ ܚܦܝܛܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܩܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܒܦܘܩܕܢܗ ܕܙܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܬܥܩܪܬ ܐܣܟܘܠܐ ܕܝ...ܝܢ ܕܝܠܦܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇. ܦܪ̈ܣܝܐ ܒܐܘܪܗܝ ܘܐܬܒܢܝ ܒܕܘܟܬܗ ܗܝܟܠܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܬ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ. ܗܠܝܢ ܕܐܬܛܪܕܘ ܡܢ ܐܘܪܗܝ. ܢܚܬ ܠܗܘܢ ܠܒܝܬ pb. f.26a ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܗܘܘ ܡܢ ܗܢܘܵܢ ܐܦܝܣܩܵܘܦܐ ܒܡܕܝܵܢܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܩܩ ܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐ. ܘܒܪܨܘܡܐ ܡܣܝܒܐ ܒܢܨܝܒܝܢ. ܡܥܢܐ ܒܝܬ ܗܕܪܫܝܪ܆ ܝܘܚܢܢ ܒܟܪܟܐ ܕܒܝܬ ܣܪܝ ܕܒܝܬ ܓܪ̈ܡܝ. ܡܝܟܐ ܒܠܫܘܡ ܕܒܝܬ ܓܪ̈ܡܝ. ܘܦܘܠܐ ܒܪ ܩܩܝ ܒܟܪܟܐ ܕܠܕܢ ܕܒܝܬ ܗܘܙܵܝܐ. ܘܦܘܣܝ ܒܪ ܩܘܪܛܝ. ܒܫܘܫܛܪ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗܘܙܵܝܐ. ܐܒܪܗܡ ܒܝܬ ܡܕܵܝܐ. ܢܪܣܝ ܓܪܒܢܐ ܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܒܢܨܝܒܝܢ ܘܟܕ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܗܘܙܵܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ ܒܝܘܠܦ̈ܢܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܘܕܬܐܕܘܪܐ ܐܟ ܡܐ ܕܡܩܒܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܝܗܝܒܐ. ܘܥܒܕ ܟܢܘܫܝܐ ܡܫܠܚܠܦܵܐ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܩܕܡܝܬ ܕܝܢ ܒܝܬ ܦܠܛ ܡܕܝܢܬܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܣ ܕܗܘܙܵܝܐ. ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܕܦܝܪܘܙ ܡܠܟ ܡܠܟܵܐ ܗܘܬ ܗܕܐ. ܘܬܘܒ ܒܣܠܩܘܒܩܛܣܝܦܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐ. ܘܬܘܒ ܒܝܬ ܥܕܪܝ ܩܪܝܬܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܒܝܬ ܢܘܗܕܪܐ. ܘܣܡ ܩܢܘܵܢܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܘܦܪܫ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܐܒܗܵܬܐ ܩܕܝܫܵܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܫܠܝܵܚܐ ܩܕܝܵܫܐ ܩܒܠܘܗܝ ܗ̇ܝ ܕܐܬܟܪܙܬ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܒܢܝܩܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܥܡ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܫܠܡܘ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܐܦܝܣܩܵܘܦܐ ܚܣܝܵܐ ܘܩܕܝܵܫܐ ܕܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܥܡ ܬܐܕܣܝܣ ܪܒܐ. ܩܣܪ ܘܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܠܬܐ ܐܦܝܣܩܘܵܦܐ ܒܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܥܡ ܬܐܕܣܝܣ ܙܥܘܪܐ ܩܣܪ ܘܫܠܡܘ ܠܗ̇ ܘܬܘܒ ܫܪܪܘܗ̇܆ ܐܦ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܦܝܣܩܘܵܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܢܛܝܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܕܩܦܘܕܩܵܝܐ ܘܕܓܠܛܵܝܐ. ܥܡ ܙܢܘܢ ܩܣܪ. ܘܒܟܬܒܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܢܛܝܩܘܢ ܘܫܠܡܘ ܘܫܪܪܘ ܒܙܒܢ ܡܪܘܬܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܩܣܪ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܘܬ ܝܙܕܓܪܕ. ܡܠܟ ܡܠܵܟܐ ܒܫܢܬ ܚܕܥܣܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܥܡ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܐܦܝܣܩܘܵܦܐ ܕܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܠܗܠܝܢ ܫܠܡܘ ܘܫܪܪܘ. ܘܐܦ ܗܫܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܐܦܝܣܩܘܵܦܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܘܪܕܢ ܥܡ ܡܠܟܵܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܪܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܐܦܝܣܩܘܵܦܐ ܕܐܪܡܢܝܐ pb. f.26b ܪܒܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܥܡ ܡܪ̈ܙܒܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܦܝܣܩܘܵܦܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ ܘܡܠܟ̈ܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܫܪܝܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܚܝ ܢܦܫܐ ܛܘܒܢܐ ܐܢܣܛܣ ܩܣܪ. ܟܠܗܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܐܦܝܣܩܘܵܦܐ ܐܚܪܡܘ ܟܠ ܙܒܢܐ ܒܙܒܢܗ. ܠܟܠ ܕܡܡܪܚ ܠܡܟܬܒ ܐܘ ܠܡܠܦܘ ܘܠܡܫܠܡܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܟܬܝܒܐ ܡܢ ܠܥܠ. ܕܠܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܠܒܝܵܟܢ ܘ ܡܗܝܡܢܵܢ ܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܩܕܝܫܵܬܐ ܕܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ ܕܒܟܠܕܘܡ. ܘܗܝ ܠܒܝܟܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܕܥܒܪܘ ܐܦܝܣܩܘܵܦܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܚܪܡܐ ܕܐܦܝܣܩܘܵܦܐ ܟܠܗܘܢ ܘܕܡܠܟܵܐ ܕܟܬܝܒܝܢ ܡܢ ܠܥܠ. ܘܣܡܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܡܥܠܐ ܪܒܝܥܝܘܬܐ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܡܘܕܝܐ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܒܡܫܝܚܐ ܒܬܪܝܢ ܟܝܢܵܝܢ. ܡܛܠܗܕܐ ܦܪܫܢܢ ܢܦܫܢ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ ܡܢ ܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܕܦܝܪܘܙ ܡܠܟܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܘܐܚܪܡܢܢ ܠܗܘܢ ܘܐܦ ܝܡ ܡܚܪܡܝܢܢ ܠܗܘܢ ܘܠܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܩܕܡܝܐ ܪܒܗܘܢ ܘܠܐܒܝܘܢ ܘܠܐܪܛܝܡܘܢ ܝܡ ܘܠܦܘܠܐ ܫܡܫܛܝܐ. ܘܠܕܝܕܘܪܐ ܘܠܬܐܕܘܪܐ. ܘܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܘܠܬܐܕܘܪܝܛܐ. ܘܠܝܗܝܒܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܕܘ ܒܥܩܒܬܗܵܘܢ ܘܩܡܘ ܠܘܩܒܠ ܫܪܪܐ. ܘܥܡܗܘܢ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܘܡܚܪܡܝܢܢ ܠܡܐܢܝ ܘܠܡܪܩܝܘܢ ܘܠܐܘܛܟܐ ܘܠܐܪܝܘܣ. ܘܠܐܦܘܠܢܪܝܘܣ ܘܠܝܘܠܦܢܗܘܢ ܘܠܟܠ ܕܐܬܪܥܝܘ ܐܘ ܡܬܪܥܝܢ ܐܟܘܬܗܘܢ. ܘܡܚܪܡܝܢܢ ܬܘܒ ܡܠܝܐܝܬ܆ ܠܟܠ ܡܢ ܕܐܬܘ ܒܐܓܪܬܐ ܐܘ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܐܘ ܒܡܐܡܪ̈ܐ ܐܘ ܒܡܕܪ̈ܫܐ ܐܘ ܒܥܘܢܝܵܬܐ ܐܘ ܒܩܘܪܒ ܩܘܪܒܢܐ. ܐܘ ܒܩܘܕܫܐ ܕܡܝܵܐ. ܐܘ ܒܡܫܚܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܐܡܪܚ ܕܐܠܗܐ ܡܫܠܡܢܐ ܢܣܒ ܡܢܢ ܒܪܢܫܐ ܡܫܠܡܢܐ. ܠܢܩܝܦܘܬܐ ܘܠܥܡܘܪܝܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܠܟܠ ܡܢ ܕܡܦܪܫ ܘܝܗܒ ܐܠܗܵܝܬܐ ܠܐܠܗܐ ܒܪܐ. ܡܬܘܡܝܐ܆ ܘܐܢܫܝܵܬܐ ܘܚܫܵܐ ܘܡܘܬܐ ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܫܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ. ܘܚܫܒ ܬܪ̈ܝܢ ܒܢܝܵܢ܆ ܚܕ ܕܟܝܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ. ܘܠܟܠ ܡܢ ܕܐܡܪܘ ܘܐܡܪܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܘܝܚܝܕܘܵܬܗܘܢ ܘܡܥܒܕܢܘܵܬܗܘܢ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ pb. f.27a ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ. ܕܗܘܬ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܢ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܡܚܪܡܝܢܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܘܠܩܢܘܵܢܐ ܘܠܟܠܡܕܡ ܕܗܘܐ ܡܢ ܐܩܩ ܘܒܪܨܘܡܐ ܝܡ ܘܢܪܣܝ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܗܪ̈ܛܝܩܘ. ܘܠܟܠ ܕܫܠܡܘ ܐܘ ܫܠܡܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܡܚܪܡܝܢܢ ܬܘܒ ܠܡܐܪܝ ܬܚܠܝܐ ܪܒܗ ܕܒܒܝ ܩܬܘܠܝܩܐ. ܕܒܝܘܡܵܬܗ ܕܝܠܗ ܕܒܒܝ. ܐܬܚܙܝ ܗܘ ܗܢܐ ܡܐܪܝ ܡܠܦܢܐ ܕܗܪ̈ܣܝܣ ܕܒܝܬ ܦܘܠܐ ܫܡܫܛܝܐ. ܘܕܕܝܕܘܪܐ ܒܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐ ܘܡܢܗ ܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܒܒܝ ܩܬܘܠܝܩܐ ܒܪ ܗܘܪܡܝܙܕ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܦܪܐ ܕܙܒܪܓܢ ܡܪܙܒܢܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐ. ܟܠ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܕܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܗܝ ܢܗܘܐ ܚܪܡ..
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/513
Source:
Josephus Simonius Assemani, Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana (Rome: Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1719-1728). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 1, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Simeon of Beth Arsham, “Letter of Simeon of Beth Arsham concerning Barsawma - ܐܓܪܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܒܝܬ ܪܫܡ ܕܟܬܒ ܡܛܠ ܒܪܨܘܡܐ ” based upon Josephus Simonius Assemani, Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana (Rome: Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1719-1728), Digital Syriac Corpus, last modified December 1, 2019, https://syriaccorpus.org/513.
Bibliography:
Letter of Simeon of Beth Arsham concerning Barsawma - ܐܓܪܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܒܝܬ ܪܫܡ ܕܟܬܒ ܡܛܠ ܒܪܨܘܡܐ .” In Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/513.

Show Citation Styles