Digital Syriac Corpus

Letter from Barlaha to Simeon on the Translation of the Psalms - ܐܓܪܬܐ ܡܚܦܛܢܝܬܐ ܕܦܘܫܩܗ ܕܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܘܫܩܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܡܢ ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

   https://syriaccorpus.org/515
line :
page break :
pb. f.1b ܐܓܪܬܐ ܡܚܦܛܢܝܬܐ ܕܦܘܫܩܗ ܕܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܘܫܩܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܡܢ ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐܠܪܚܡ ܐܠܗܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܫܡܥܘܢ ܕܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܠܝܩܢܝܘܣ ܕܒܛܘܪܐ ܐܘܟܡܐ ܒܪܠܗܐ ܚܛܝܐ ܘܒܨܝܪܐ ܕܚܒܝܫ ܒܣܝܓܬܐ ܕܡܪܝ ܐܠܝܫܥ ܕܡܪܢ ܒܬ .ܒܝܫܘܥ ܢܘܗܪܐ ܕܥܠܡܐ ܘܣܒܪܐ ܕܡܝܬܵܐ ܘܕܚܝܵܐ ܫܠܡ ܀ ܠܘܩܕܡ ܡܪܝ ܫܠܡܟ ܫܐܠܝܢܢ .ܘܡܦܝܣܝܢܢ ܠܟ ܕܬܨܠܐ ܥܠ ܡܚܝܠܘܬܢ ܕܢܬ... ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܡܢ ܢܣܝܘܢܘܵܗܝ ܕܒܝܫܐ .ܘܐܦ ܚܢܢ ܡܪܝ ܐܝܟ ܚܝܡ..... ܕܒܨܝܪܘܬܢ ܡܨܠܝܢܢ ܥܠܝܟ ܘܥܠ ܕܟܠ ܕܥܡܟ .ܘܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ . ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܪܚܡ ܐܢܫܐ ܕܒܜܝܠ ܠܗ ܥܠ ܚܝܵܐ ܕܓܒܝܠܬܗ .ܗܘ ܢܬܠܟܘܢ ܒܪܵܚܡܐ ܩܕܡܘܗܝ ܘܢܦܨܝܟܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܝܫܐ ܘܡܢ ܢܣܝܘܢܵܘܗܝ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܘܢܫܘܝܟܘܢ ܠܪ̈ܚܡܐ ܘܠܚܢܢܐ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܕܡܬܒܥܝܢ ܪܵܚܡܐ ܐܝܢ ܘܐܡܝܢܡܘܕܥ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܚܘܒܟ ܕܐܬܐ ܪܚܡ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܫܡܫܐ ܕܡܝܢܐ ܘܐܡܪ ܠܢ ܥܠ ܚܘܒܟܘܢ ܘܥܠ ܜܢܢܟܘܢ ܕܚܠܦ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ .ܘܐܘܕܝܢܢ ܠܡܪܢ ܥܠ ܐܦܝܵܟܘܢ ܕܗܘ ܒܪܵܚܡܘܗܝ ܢܫܠܡ ܥܡܟܘܢ ܜܝܒܘܬܗ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܘܕܥܝܢܢ ܠܚܘܒܟܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܟܘܪܣܐ ܕܥܣܪܐ ܛܪ̈ܦܝܢ ܡܢ ܡܵܠܐ ܕܦܪܘܐܡܝܘܢ ܕܩܕܡ ܦܘܫܩܐ ܕܡܙܡܘܪ.. ܕܜܘܒܬܢܐ ܐܬܢܘܣܝܘܣ .ܦܜܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܪܒܬܐ ܘܫܩܠܢܢ ܢܨܚܢܗ ܘܡܬܚܢܓܝܢܢ ܗܫܐ ܠܦܘܫܩܐ ܕܦܬܓܡܵܘܗܝ ܐܠܐ ܡܜܠ ܡܪܢ .ܐܢ ܦܫܝܩ ܠܟܘܢ ܘܚܕ ܢܒܝܐ ܒܠܚܘܕ ܗܘܐ ܐܘ ܬܪܝܢ ܥܕ..ܠ ܘܦܫܩܝܗܝ .ܟܕ ܡܬܕܟܪ ܐܢܬ ܡܠܘܵܗܝ ܕܡܪܢ ܕܐܡܪ ܕܡܢܘ .... ܡܗܝܡܢܐ ܘܚܟܝܡܐ . ܕܢܩܝܡܝܘܗܝ ܡܪܗ ܥܠ ܒܝܬܗ ܕܢܬܠ ܦܪܵܣܐ ܠܥܒܕܵܘܗܝ ܒܙܒܢܗ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܟܟܪܵܐ ܕܦܓܥ ܡܪܐ ܕܒܝܬܐ ܕܥܒܕܵܘܗܝ ܕܢܚܘܘܢ ܝܘܬܪ̈ܢܗܝܢ .ܘܬܘܒ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܡܪܢ ܠܫܡܟܘܢ ܕܪܥܝ ܠܝ ܥܪ̈ܒܝ ܘܐܡܪ̈ܝ ܘܢܩܘܵܬܝ .ܘܬܘܒ ܛܘܒܘܗ ܠܥ... ܕܡܫܬܒܚ ܫܡܐ ܕܡܪܗ ܡܛܠܬܗ. ܘܬܘܒ ܕܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ ܘܡܠܚܗܿ ܕܐܪܥܐ .ܘܬܘܒ ܕܟܡܐ ܕܥܒܕܬܘܢ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܵܐ ܠܝ ܥܒܕܬܘܢ ܘܬܘܒ ܕܐܣܘܪܘ ܣܝܦܝܵܟܘܢ ܘܥܒܪܘ ܩܕܡ ܐܚܝܟܵܘܢ ܥܕܡܐ ܕܢܐܪܬܘܢ ܐܪܥܐ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܝܗܒ ܠܗܘܢ pb. f.2a ܕܥܡܡܵܐ .ܠܡܬܗܦܟܢܘܬܐ ܕܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܗܘܢܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܝܩܪ̈ܐ ܕܠܚܪܬܐ ܗܘܝܢ ܠܩܕܵܝܫܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܠܥܠ ܠܪܗܜܐ ܕܠܘܬ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܕܦܓܪ̈ܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܘܦܫܝܜܐܝܬ ܚܕܐ ܙܒܢ .ܟܠܡܕܡ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܘܬ ܝܘܬܪܢܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܠܚܡ ܠܗܠܝܢ ܕܦܓܥܝܢ . ܗܢܐ ܓܠܝܐܝܬ ܘܠܐ ܡܬܜܥܝܢܐܝܬ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܬܐܡܪ ܐܝܬ ܠܗ ܢܝܫܐ ܕܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܣܪܝܐ ܡܢ ܡܐܡܪܐ ܕܐܡܝܪ ܠܗ ܥܠ ܬܵܠܬܐ ܦܬܓܵܡܐ ܩܕܵܡܝܐ ܕܜܘܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܥܘܵܠܐ ܠܐ ܗܠܟ .ܟܠ ܟܬܒܐ ܕܒܪܘܚܐ ܗܘ ܕܩܘܕܫܐ ܘܡܥܕܪܢܐ ܗܘ ܠܗܕܐ ܐܬܟܬܒ ܡܢ ܡܚܦܜܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ .ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܘܬܐ ܕܓܘܐ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܵܐ ܚܘܠܡܢܐ ܠܚܫܐ ܕܚܜܗܝܵܗܘܢ .ܡܢ ܟܬܒܵܐ ܩܕܵܝܫܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܐܣܝܘܬܐ ܕܡܢܗܘܢ ܟܐܒܵܐ ܕܚܜܗܵܐ ܡܢܢ ܡܢܝܚܐ ܡܪܕܘܬܐ ܗܟܝܠ ܕܡܢ ܢܒܝܵܐ ܡܬܪܕܝܢܢ . ܡܕܡ ܗܝ ܐܚܪܝܢ ܘܬܫܥܝܵܬܐ ܕܟܘܵܘܢܐ ܕܡܢ ܕܝܢܵܐ ܘܡܢ ܣܦܪ ܡܠܟܵܐ ܐܣܟܡܐ ܐܢܝܵܢ ܐܚܪܢܐ ܘܙܘܗܪܐ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܜܟܣܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܘܡܵܬܠܐ ܘܦܵܠܐܬܐ ܕܡܢ ܚܟܡܬ ܫܠܡܘܢ ܕܡܘܬܐ ܐܢܵܝܢ ܐܚܪܬܐ ܘܟܕ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܪܫܝܡܐ ܒܟܠܗܘܢ ܒܟܠ ܦܘܪ̈ܫܢܝܢ .ܐܠܐ ܬܫܥܵܝܬܗܘܢ ܦܪܵܫܝܢ ܐܢܝܵܢ ܡܢ ܚܕܵܕܐ ܒܟܬܒܐ ܕܝܢ ܕܡܙܡܘܪܵܐ ܩܕܵܝܫܐ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܬܒܵܐ ܡܟܢܫ ܒܗ ܘܜܥܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܪܫܝܡ ܒܗ. ܡܬܢܒܐ ܓܝܪ ܕܥܬܝܕܵܢ ܘܡܫܬܥܐ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̈ܘܝ. ܘܐܬܒܪܝ. ܘܫܟܝܚ ܒܗ ܚܝܠܗ ܕܢܡܘܣܐ ܙܕܝܩܐܝܬ. ܘܐܣܝܢܝܢ ܒܗ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܩܕܵܡܝܐ ܟܐܢܐܝܬ ܘܣܟܐ ܒܝܬ ܐܣܢܐ ܗܘ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܜܒܵܬܐ ܕܫܟܝܚܝܢ ܡܢܗ ܥܘܕܪܵܢܐ .ܠܐܝܢܐ ܕܒܜܝܠ ܠܗ ܕܢܩܪܒ ܐܢܘܢ ܠܚܫܵܘܗܝ ܒܒܥܬܗ ܡܬܐܣܝܢ ܒܗ ܓܝܪ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܐܥܬܩܢܢ ܒܗܘܢ ܚܒܪ̈ܬܐ ܕܚܛܗ̈ܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܪ̈ܘܐܝܢ ܒܗܘܢ ܡܚܘܵܬܐ ܕܒܘܝܨܪܵܐ ܡܬܚܠܡܝܢ ܡܢܗ .ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ ܒܙܕܝܩܘܬܗܘܢ ܡܬܢܜܪܝܢ ܒܙܘܗܪ̈ܘܗܝ ܘܣܒܐ ܡܕܟܝܢܐ ܗܘ ܕܚܫܵܐ ܕܥܘܠܐ .ܟܠ ܟܡܐ ܕܢܗܘܘܢ ܡܟܬܡܝܢ ܒܢܦܫܵܬܐ ܕܩܢܵܚܗܘܢ ܘܡܫܟܚ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܢܥܕܪ ܢܦܫܗ ܡܢ ܒܘܝܐܐ ܕܩܠܐ ܟܐܢܐ ܘܒܣܝܡܐ .ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ ܕܪܓܬܐ ܙܗܝܬܐ .ܡܜܠ ܕܝܢ ܕܚܙܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܥܜܠܐܝܬ ܡܬܩܪܒ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܵܫܐ ܠܬܩܢܘܬܐ ܘܡܜܠ ܕܢܬܒܐ ܗܝ ܒܗܘܢ ܒܥܠܡܐ ܪܓܬܐ ܕܒܣܝܢܵܐ ܡܢ ܩܵܠܐ ܡܫܟܪ̈ܐ ܕܢܐܬܘܢ ܨܝܕ ܕܘܒܪܐ ܬܪܝܨܐ ܢܣܒܬ ܒܫܡ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܩܕܵܝܫܐ ܩܵܠܐ ܘܪ̈ܟܢܐ ܦܐܝܵܐ ܘܚܠܛܬ ܐܢܘܢ ܒܦܘܩܕܢܵܐ ܕܚܝܵܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܝܚܐܝܬ ܘܒܣܝܡܐܝܬ ܡܫܡܥܬܐ ܕܐܢܫܘܬܢ܆ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܕܡܢ ܡܠܐ ܕܒܗܘܢ ܟܕ ܪܓܝܓܐ ܬܩܒܠ ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܥܒܕܝܢ ܐܦ ܐܣܘܵܬܐ ܚܟܝܡܵܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܕܢ..ܘܢ ܐܢܘܢ ܣܡܡܵܢܐ ܩܫܝܵܐ ܠܥܘܕܪܢܗܘܢ ܕܒܕܒܫܐ ܚܠܛܝܢ .......................... ܐܣܝܘܬܗܘܢ ܒܟܣܐ ܒܣܡܐ ܚܪܝܦܐ ܗܟܢܐ ܒܗܕܐ ܕܡܘܬܐ ܐܬܪܟܒܘ ܠܢ ܦܘܩܕܵܢܐ ܒܩܵܠܐ ܦܐܝܵܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ .ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ .ܕܐܘ ܐܝܠܝܢ ܕܛܠܝܘܬܐ ܢܩܝܦܐ ܠܗܘܢ ܒܡܫܘܚܬܗܿ ܆ܐܘ ܐܝܠܝܢ ܕܒܪܥܝܢܗܘܢ ܛܠܝܢ ܡܢ ܛܥܡܐ ܡܝܬܪܐ܆ ܬܚܠܕ ܒܗܘܢ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܙܘܡܪ̈ܐ ..........ܕܢܦܫܬܗܵܘܢ ܡܠܬ ܫܠܝܚܐ ܓܝܪ ܘܡܠܬ ܢܒܝܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܠܒܟܐ ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܣܓܝܵܐܐ ܕܐܝܬ ܝܘܡܢ ܒܣܝܢܐ ܥܠܝܗܝܢ ܡܢ ܫܚܝܡܘܬܗܝܢ ܡܵܠܐ ܕܝܢ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܡܛܠ ܩܠܐ ܕܟܕܝܢ ܒܗܝܢ ܐܢܫ ܒܥܘܗܕܢܗ ܩܒܥ ܠܗܝܢ ܪܓܝܓܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܒܵܬܐ ܦܫܝܩ . ܕܢܙܕܡܪ̈ܢ ܘܒܫܘܩܵܐ ܕܢܬܬܢܝܵܢ ܘܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܢܬܐܡܪ̈ܢ ܒܩܵܠܐ ܕܢܟܦܘܬܐ .ܗܟܢܐ ܕܐܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܐܝܟ ܚܡܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܬܗܘܐ ܚܡܬܗ .ܒܪܫܥܬܗ ܕܡܫܪܐ ܕܢܙܡܪ .ܐܘ ܕܢܦܠ ܒܐܕܢܘܗ̈ܝ ܙܘܡܪܐ ܕܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܒܗ ܒܗܢܐ ܩܠܐ ܒܣܝܡܐ܆ ܡܦܝܣ ܠܚܡܬܗ ܕܬܫܢܐ. ܘܠܗ̇ܝ ܩܫܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܕܡܟ ܠܗܿ ܒܗ.. ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܗܟܝܠ ܥܠܬ ܫܝܢܐ ܐܢܘܢ pb. f.2b ܕܢܦܫܵܬܐ ܘܡܘܗܒܬܐ ܐܢܘܢ ܕܫܠܡܐ .ܘܡܒܗܵܠܢܐ ܐܢܘܢ ܕܬܪ̈ܥܝܬܐ ܡܐ ܕܫܓܝܫܵܢ ܘܕܠܝܚܵܢ ܒܗܿܐܢܐ ܡܪܥܕܐܢܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܕܢܦܫܐ ܕܫܪܟܐ ܠܚܡܬܐ ܡܢ ܥܩܬܐ ܡܪܕܘܬܐ ܐܢܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܪܕܝܢ ܐܢ ܡܝܬܝܢ ܥܠ ܒܠܗܘܢ ܡܢܐ ܡܙܡܪܝܢ ܡܙܡܘܪܵܐ ܓܝܪ ܡܟܢܫܢܵܐ ܐܢܘܢ ܕܪܚܡܬܐ ܘܡܩܪ̈ܒܢܐ ܐܢܘܢ ܕܪ̈ܚܝܩܐ ܘܐܘܝܘܬܐ ܐܢܘܢ ܕܦܠܝܓܵܐ ܘܡܫܝܢܢܵܐ ܐܢܘܢ ܕܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܡܢܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܬܟܚܕ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܒܥܠܕܒܒܐ .ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܡܪ ܩܠܗ ܒܡܠܬ ܐܠܗܐ ܒܡܙܡܘܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡܪ ܕܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܜܝܒܘܬܟ .ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ .ܪܒܘܬܐ ܓܝܪ ܕܜܒܵܬܐ ܕܐܝܬ̄ܘ ܚܘܒܐ ܫܪܝܪܐ ܒܝܕ ܙܘܡܪܐ ܗܘܝܐ .ܐܬܦܪܢܣ ܠܢ .ܐܝܟܢܐ ܕܣܓܵܝܐܐ ܚܕ ܢܗܘܢ ܒܬܫܵܒܚܬܐ ܕܡܢ ܡܙܡܘܪܵܐ ܘܡܢ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ .ܚܕ ܟܢܫܐ ܢܫܬܟܚ ܒܙܘܡܪܐ ܕܫܠܡܘܬܐ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐܝܬ ܪ̈ܕܘܦܐ ܐܢܘܢ ܕܫܐܕܵܐ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܐܣܟܡܐ ܕܡܠܐܟܵܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢܗܘܢ ܨܐܕܝܢ ܙܝܢܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܩܢܛܐ ܡܢ ܠܝܠܘܵܬܐ ܕܚܠܬܐ ...ܚܐ ܐܢܘܢ ܒܗܘܓܝܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܥܡܵܠܐ ܕܡܢ ܐܝܡܡܐ ܒܫܠܝܗ ܕܠܠܝܐ ܕܛܠܝܘܬܐ ܓܝܪ ܡܙܗܪܵܢܐ ܐܢܘܢ ܒܗܕܣܗܿ ܕܒܗܘܢ .ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܡܜܟܣܵܢܐ ܐܢܘܢ ܒܚܫܐ ܕܡܢ ܬܢܝܢܗܘܢ ܕܣܝܒܘܬܐ ܒܘܣܡܐ ܐܢܘܢ ܒܦܘܪܓܝܐ ܡܟܕܪܢܐ .ܘܕܢܫܵܐ ܬܨܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܕܡܬܒܥܝܐ ܒܪܢܝܐ ܜܒܐ ܕܒܗܘܢ ܘܚܘܪܒܐ ܘܨܕܝܗ ܒܗܘܢ ܡܫܬܝܢ ܡܢ ܫܡܥܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܘܫܘܵܩܐ ܒܗܘܢ ܡܙܕܗܝܢ ܒܗܘܵܠܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܫܘܪܝܐ ܕܥܢܝܢܐ ܜܒܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܬܪܒܝܬܐ ܕܐܝܠܝܢ .... ܦܐܪܝܢ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܘܫܪܝܪܘܬܗܘܢ ܕܓܡܝܪ̈ܐ ܒܗܘܢ ܒܗܘܢ ܡܬܩܝܡܐ ܘܣܟܗܿ ܘܡܠܬܗܿ ܕܥܕܬܐ ܘܩܠܗܿ ܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܟܕ ܪܥܡܝܢ ܒܒܢܵܝܗܿ .ܗܕܪܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܘܒܘܣܡܐ ܕܥܐܕܵܝܢ ܡܙܡܘܪܵܐ ܒܩܠܝܗܵܘܢ ܘܕܪܒܐ ܡܢ ܟܠ܀ ܡܬܩܢܢܵܐ ܐܢܘܢ ܕܥܩܬܐ ܕܡܜܠ ܐܠܗܐ .ܒܡܢ ܕܠܒܫ ܚܫܐ ܕܡܢ ܡܠܝܗܵܘܢ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܐ ܚܫܝܢ ܡܙܝܥܝܢ ܠܢܦܫܐ ܕܙܡܪܐ ܒܗܘܢ ܒܡܕܥܗܿ ܕܐܦ ܡܢ ܠܒܐ ܕܟܐܦܐ ܢܝܬܘܢ ܕܡܟܵܐ ܒܚܙܬܗ ܕܡܘܬܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܕܥܒܕܗܘܢ ܕܡܠܐܟܵܐ ܘܕܘܒܪܐ ܐܢܘܢ ܫܡܝܢܐ ܒܐܢܫܐ ܕܫܠܡܝܢ ܠܗܘܢ ܟܕ ܡܙܡܪܝܢ ܠܗܘܢ ܚ..ܘܬܐ ܐܢܘܢ ܪܘܚܢܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܬܢܒܝܢܗܘܢ ܕܨܠܘܬܝ ܠܡ ܐܝܟ ܥܜܪܐ ܩܕܡܝܟ .ܐܘ ܠܗܕܐ ܚܟܡܬ ܒܜܝܠܘܬܐ ܕܗܢܐ ܡܪܐ ܡܐܦܢܐ ܕܟܕ ܡܙܡܪܝܢܢ ܡܠܘܵܗܝ ܥܘܕܪܢܝܢ ܕܢܐܠܦ ܬܩܢ ܠܢ ܒܗܝܢ ܠܚܝܝܵܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܢܦܫܵܬܢ܆ ܢܬܫܬܡ ܐܬܦܪܣ. ܝܘܠܦܢܐ ܓܝܪ ܕܩܛܝܪܐ܆ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܩܘܐ ܒܝܕܥܬܢ ܕܠܐ ܪܚܡܬܐ ܡܓܪܓܢܝܬܐ ܕܨܐܕܘܗܝ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܦܐܝܘܬܐ ܕܚܘܒܐ ܕܙܘܡܪܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܣܬܪܟ ܒܡܕܥܢ ܕܢܗܘܐ ܠܒܢܝܢܐ ܕܢܦܫܵܬܢ ܡܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܐܠܦ ܡܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܒܫܪ̈ܒܝܗܘܢ ܐܢ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܦܐܝܐ ܒܚܠܝܨܘܬܐ ܕܜܒܵܬܐ ܡܢܗܘܢ ܝܠܦ ܐܝܬ ܘܐܢ ܒܜܝܠܘܬܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܡܢܗܘܢ ܫܡܥ ܐܝܬ .ܘܐܢ ܙܗܝܪܘܬܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܢܜܝܪܘܬܗܿ ܒܗܘܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ .ܘܐܢ ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܡܕܪܫܐ ܒܜܟܡܐ ܕܐܠܗܐ ܒܗܘܢ ......ܘܐܢ ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܫ ܢܚܒ ܠܐܠܗܐ ܒܗܘܢ ܡܡܙܓܐ ܘܐܢ ...... ܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀ ܕܬܝܒܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܗܢܘ ܡ..ܝܢ ܘܐܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܐܝܟܢܐ ܗܝ ܒܗܘܢ . ܓܠܝܐ ܘܐܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܐܡܪ ܕܟܠܗܝܢ ܜܒܵܬܐ ܒܗܘܢ ܐܣܝܵܢܢ .ܘܐܢ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܬܚܠܦ ܒܡܕܡ ܗܢܘܢ ܩܥܝܢ .ܘܐܢ ܕܬܘܟܠܢܐ ܕܪܒ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܝܬ ܗܢܘܢ ܡܦܝܣܝܢ ܒ ܒܫܘܦܪܗܘܢ ܓܝܪ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܠܗܘܬܐ ܡܠܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܕܥܠܝܗܿ ܘܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܡܬܚܙܐ ܒܒܣܪ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ....ܩܕܡܐܝܝܢ ܡܵܠܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܠܘܚܡܐ ܘܕܝܢܐ ܕܥܬܝܕ ܒܗܘܢ ܩܫܝܐܝܬ ܪܫܝܡ ܘܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܒܗܘܢ ܠܒܝܒܐܝܬ ܡܟܬܒ ܘܕܚܠܬܐ ܕܬܫܢܝܩܐ ܕܩܝܡ ܗܢܘܢ ܒܟܐܢܘܬܐ ܡܦܫܩܝܢ ܘܡܘܠܟܢܵܐ ܕܚܝܵܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܒܗܘܢ ܡܬܕܪܟܝܢ ܘܓܠܝܢܵܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܫܒܝܚܵܐ ܒܗܘܢ ܝܕܝܥܝܢ ܘܟܠ ܝܘܬܪ̈ܢܝܢ ܠܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܵܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܜܡܝܪܝܢ .ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܟܠܢܫ ܒܝܬ ܓܙܐ ܫܒܝܚܐ ܕܥܘܬܪܐ ܕܠܐ ܡܬܡܣܟܢ ܒܣܝܡܵܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܒܗ ܗܝ ܕܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܐܘܪ̈ܓܢܐ ܕܡܘܣܝܩܐ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܕܙܡܪܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܡܜܠ ܗܕܐ ܪܟܒ ܢܒܝܐ ܘܚܘܝܢ ܙܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܡܵܠܘܗܝ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܒܗ ܢܩܫܐ ܗܘܬ ܥܠܬܐ ܓܝܪ ܐܚܪܬܐ ܕܢܬܠܘܢ ܩܠܐ ܒܟܠ ܩܝܢܵܢ܆ ܟܠܗܘܢ ܐܘܪ̈ܓܢܐ ܕܡܘܣܝܩܐ ܠܝܬܝܗܿ ܒܐܡܝܢ ܕܙܡܪܝܢ ܒܗܘܢ ܐܠܐ ܗܕܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܗܘܝܐ ܫܘܪܝܐ ܠܩܠܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܩܝܬܪܐ ܘܟܢܪܐ ܕܒܝܕ ܢܩܘܫܐ pb. f.3a ܡܢ ܠܬܚܬ ܒܗܝܢ .ܝܗܒ ܩܠܐ ܢܚܫܐ ܡܢ ܡܢܵܐ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕ..ܪܗ ܕܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܠܟܠ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܐܝܟܐ ܕܪܚܡܬܗ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܒܪܘܟܒܐ ܓܝܪ ܕ..ܡܙܐ ܕܒܢܩܫܬܐ ܬܩܢ ܠܢ ܙܡܪܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܠܦܘܪܩܢܢ ܕܚܢܢ ܒܬܪ ܗܝ ܒܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܢܪܗܜ ܡܢ ܕܘܪܫܐ ܕܩܵܠܐ ܩܕܵܝܡܐ ܘܠܐ ܒܬܪ ܪܓܬܐ ܕܩܝܢܵܬܐ ܨܝܕ ܚܫܘܵܗܝ ܕܦܓܪܐ ܢܬܬܚܬܐ ܆ܒܫܘܚܜܐ ܕܡܫܡܥܬܢ ܕܡܪܦܝܐ ܚܝܠܐ ܡܪܡܪܐ .... ܘܠܗܠ ܕ..ܪ ܡܬܢܬܦܐ ܕܬܣܬܓܦ ܝܘܡܐܝܬ ܓܝܪ ܕܡܜܠ ܥܠܬ ܝܘܬܪܢܢ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܒܙܘܡܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܥܡܝܩܐܝܬ ܘܚܟܝܡܐܝܬ ܐܬܚܘܝܬ ܠܢ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܬܘܩܢܗ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܝܬܝܗܿ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܡܙܡܘܪܵܐ ܗܟܢܐ ܚܢܢ ܕܠܥܠ ܢܬܪܒܐ ܒܐܠܗܐ ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܜܝܠܘܬܐ ܥܠ ܬܘܩܢܐ ܕܢܦܫܵܬܗܘܢ ܐܘܪܚܗܘܢ ܕܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܥܠ ܐܦܵܝ ܚܝܝܵܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܥܒܕܝܢ ܠܗܿ ܀ ܕܐܘܣܒܝܘܣ ܕܦܡܦܠܘܠܘܣ ܫܪܒܐ ܕܥܠ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܘܕܥ ܒܗ ܕܡܢܐ ܚܝܠܐ ܜܥܝܢ ܟܠ ܡܙܡܘܪܐ ܘܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܝܫܐ ܕܝܠܗ ܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܚܕܬܐ ܐܚܝܕ܆ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ. ܘܐܪ.. ܒܬܪ ܟܬܒܐ ܕܡܘܫܐ܆ ܟܬܒܐ ܡܠܦܢܝܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ ܕܡܘܫܐ ܕܝܫܘܥ ܘܒܬܪ ܕܵܝܢܐ ܗܕܐ ܕܘܝܕ ܐܝܟ ܡܢ ܕܐܫܬܘܝ ܕܗܘ ܘܗܢܐ ܐܒܐ ܕܦܪܘܩܐ ܙܢܐ ܚܕܬܐ ܗܢܐ ܕ..ܪܐ .....ܐܫܠܡ ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܕܒܐܝܕܵܘܗܝ ܡܚܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܝܡ ܢܡܘܣܵܐ ܕܠܘܬ ܡܘܫܐ ܕܡܜܠ ܕ..ܝܵܐ ܙܢܐ ܕܝܢ ܚܕܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܬܫܒܚܵܬܐ ܘܡܙܥܩܵܢܘܬܐ ܡܥܠ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܝܢ ܣܓܝܵܐܬܐ ܕܡܟܠܝܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ ܚܝܕ ܟܠܗܿ ܦܪܓܡܐܜܝܐ ܡܠܦ ܐ̄ ܜܘܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܥܘܵܠܐ ܠܐ ܗܠܟ ܀ ܚܘܦܛܐ ܘܕܚܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܠܦ ܐܝ.. ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܒ̄ ܠܡܢܐ ܐܪܓܫܘ ܥܡܡܵܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܡܜܠ ܡܫܝܢܢܐ ܘܒܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܕ ܓ̄ ܡܪܝܐ ܡܐ ܣܓܝܘ ܐܠܘܵܨܝ ܢܒܝܘܬܐ ܕܜܒܵܬܐ ܕܥܬܝܕܵܢ ܠܡܗܘܐ ܠܕܘܝܕ ܕܕ̄ ܟܕ ܩܪܝܬܟ ܥܢܝܬܢܝ ܢܒܝܘܬܐ ܠܕܘܝܕ ܡܜܠ ܗܠܝܢ ܕܟܢܫ ܕܗ̄ ܡܠܵܝ ܨܘܬ ܡܪܝܐ ܘܐܣܬܟܠ ܒܗܓܝܝ ܨܠܘܬܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܗ̄̄ ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܪܘܓܙܟ ܬܟܣܢܝ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܙ̄ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܒܟ ܣܒܪܬ ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܕܕܘܝܕ ܘܢܒܝܘܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܕܚ ܡܪܝܐ ܡܪܢ ܡܐ ܡܫܒܚ ܫܡܟ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܀ ܢܒܝܘܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܕܛ ܐܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܝ ܡܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܩܝܡܬܐ ܘܢܣܝܒܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܒܘܜܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܵܒܒܐ ܕܝ̄ ܒܡܪܝܐ ܣܒܪܬܝ ܐܝܟܢ ܐܡܪܝܬܘܢ ܠܢܦܫܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܥܠ ܙܟܘܬܐ ܕܗܘ ܕܒܐܠܗܐ ܡܬܟܬܫ ܕܝܐ̄ ܦܪܘܩ ܡܪܝܐ ܡܜܠ ܕܓܡܪ ܜܒܐ ܕܩܛܐܓܪܢܘܬܐ ܕܒܝܫܵܐ ܘܢܒܝܘܬܐ ܕܡܜܠ ܡܐܬܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܝܒ̄ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܛܥܢܝ ܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܀ܩܘܡܐ ܕܒܥܠܕܵܒܒܐ ܘܣܘܟܝܐ ܕܡܫܝܚܐ ܝܓ̄ ܐܡܪ ܥܘܠܐ ܒܠܒܗ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܕܒܛܐܓܪܝܘܬܐ ܕܒܝܫܐ ܘܣܘܟܝܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܕ̄ ܡܪܝܐ ܡܢܘ ܢܥܡܪ ܒܡܫܟܢܟ .ܦܘܢܝܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܒܐܠܗܐ ܝܗ̄ ܢܛܪܝܢܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܥܠܝܟ ܐܬܬܟܠܬ ܓܒܝܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܘ̄ ܫܡܥ ܡܪܝܐ ܩܕܝܫܐ ܘܚܘܪ ܒܒܥܘܬܝ ܕܨܠܘܬܐ ܕܓܒܪܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܟܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗ ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܬܦܪܩܘܢ ܕܝܙ̄ ܐܪܚܡܟ ܡܪܝܐ ܚܝܠܝ ܘܬܘܟܠܢܝܢ ܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܕܕܘܝܕ ܘܢܒܝܘܬܐ ܕ...ܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܕܣܘܠܩܐ ܕܝܚ̄ ܫܡܝܐ ܡܫܬܥܝܢ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܀ ܡܠܦܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܝܛ̄ ܢܥܢܟ ܡܪܝܐ ܒܝܘܡܐ ܕܐܘܠܨܢܐ܆ ܨܠܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܥܝܪܝܢ ܠܙܕܝܩܐ....... ܒܚܝܠܟ ܢܚܕܐ ܡܠܟܐ܆ ܒܥܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܥܕܪܝܢ ܠܕܘܝܕ ܕܟܐ̄ ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܚܫܵܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܐ ܕܟܒ̄ ܡܪܝܐ ܢܪܥܢܝ ܘܡܕܡ ܠܐ ܢܚܣܪ ܠܝ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܕܥܡܐ ܚܕܬܐ ܕܟܓ̄ ܕܡܪܝܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܒܡܠܐܗ ܢܒܝܘܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܘܫܘܡܠܝܐ ܕܗܠܝܢ ܡܬܦܪܩܝܢ ܕܟܕ̄ ܠܘܬܟ ܡܪܝܐ ܢܦܫܝ ܐܪܝܡܬ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܕܟܗ̄ ܕܘܢܝܢܝ ܡܪܝܐ ܡܜܠ ܕܐܢܐ ܒܬܡܝܡܘܬܝ ܗܠܟܬ ܒܥܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܐܠܗܐ ܡܫܬܘܫܛ ܕܟܘ̄ ܡܪܝܐ ܢܘܗܪܝ ܘܦܘܪܩܢܝ ܡܢ ܡܢ ܐܕܚܠ ܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܘܒܥܘܬܐ ܕܜܒܬܐ ܕܟܙ̄ ܠܟ ܡܪܝܐ ܩܪܝܬ ܐܠܗܝ ܠܐ ܬܫܬܘܩ ܡܢܝ ܒܥܘܬܐ ܥܡ ܢܒܝܘܬܐ ܕܟܚ̄ ܐܝܬܘ ܠܡܪܝܐ ܒܢܵܝ ܕܟܪ̈ܐ ܢܒܝܘܬܐ ܪܡܙܢܝܬܐ ܥܡ ܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܟܛ̄ ܐܪܡܪܡܟ ܡܪܝܐ ܕܐܪܝܡܬܢܝ ܆ܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ pb. f.3b ܥܡ ܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܕܠ̄ ܒܟ ܡܪܝܐ ܣܒܪܬ ܠܐ ܐܒܗܬ ܠܥܠܡ ܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܥܡ ܬܟܫܦܬܐ ܕܠܐ̄ ܜܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܐܫܬܒܩ ܠܗ ܥܘܠܗ .ܢܒܝܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܡܫܝܚܐ ܡܬܦܪܩܝܢ ܕܠܒ̄ ܫܒܚܗ ܙܕܵܝܩܐ ܠܡܪܝܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܡܠܠܘܬ ܫܘܒܚܐ ܥܡ ܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܠܓ̄ ܐܒܪܟ ܠܡܪܝܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܕܠܕ̄ ܕܘܢ ܡܪܝܐ ܕܝܢܝ ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܥܡܝ ܬܟܫܦܬܐ ܕܙܕܝܩܐ ܘܢܒܝܘܬܐ ܕܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܕܠܗ̄ ܡܬܚܫܒ ܥܘܠܐ ܪܘܫܥܐ ܒܠܒܗ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ ܥܡ ܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܠܘ̄ ܠܐ ܬܚܣܡ ܒܪ̈ܫܝܥܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܕܘܒܪܐ ܕܕܚܠ ܠܐܠܗܐ ܕܠܙ̄ ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܪܘܓܙܟ ܬܟܣܢܝ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܕܠܚ̄ ܐܡܪܬ ܕܐܜܪ ܪܘܚܝ ܘܠܐ ܐܚܛܐ ܒܠܫܢܝ ܒܥܘܬܐ ܥܡ ܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܕܠܛ̄ ܡܣܒܪܘ ܣܒܪܬ ܒܡܪܝܐ ܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܐܠܗܐ ܐܫܬܘܙܒ ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡ̄ ܜܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܚܐܪ ܒܡܣܟܢܐ ܢܒܝܘܬܐ ܡܜܠ ܡܫܝܚܐ ܘܡܛܠ ܡܫܠܡܢܐ ܕܡܐ̄ ܐܝܟ ܐܝܠܐ ܕܓܥܐ ܥܠ ܦܨܝܕܐ ܕܡܝܵܐ ܬܟܫܦܬܐ ܕܢܒܝܵܐ ܥܡ ܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܝܘܵܕܝܐ ܕܡܒ̄ ܕܘܢ ܡܪܝܐ ܕܝܢܝ ܘܬܒܥ ܬܒܥܬܝ ܬܟܫܦܬܐ ܕܢܒܝܵܐ ܥܡ ܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܝܘܕܵܝܐ ܕܡܓ̄ ܐܠܗܐ ܫܡܥܢܢ ܒܐܕܵܢܝܢ ܬܟܫܦܬܐ ܕܢܒܝܵܐ ܥܡ ܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܝܘܕܵܝܐ ܕܡܕ̄ ܐܒܥܝ ܠܒܝ ܦܬܓܵܡܐ ܜܒܵܐ ܕܢܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܗ̄ ܐܠܗܢ ܒܝܬ ܓܘܣܢ ܥܫܝܢܐ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܫܠܝܚܵܐ ܕܡܘ̄ ܟܠܟܘܢ ܥܡܡܵܐ ܩܘܫܘ ܟܦܐ . ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܕܡܙ̄ ܪܒ ܗܘ ܡܪܢ ܘܡܫܒܚ ܪܘܪܒܐܝܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܚܠܦ ܥܕܬܐ ܘܣܬܘܪܝܐ ܕܪ̈ܕܘܦܐ ܕܡܚ̄ ܫܡܥܘ ܗܕܐ ܟܠܟܘܢ ܥܡܡܵܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܕܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܡܛ̄ ܐܠܗ ܐܠܗܵܝܢ ܡܪܝܐ ܡܠܠ ܫܪܝܐ ܡܜܠ ܕܒܵܚܐ ܘܢܡܘܣܵܐ ܘܡܥܠܢܘܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܕܢܢ̄ ܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܛܝܒܘܬܟ ܀ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܕܢܐ̄ ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܒܒܝܫܬܐ ܓܢܒܪܐ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܙܢܐ ܒܝܫܐ ܘܫܘܠܡܐ ܕܝܠܗ ܕܢܒ̄ ܐܡܪ ܥܘܠܐ ܒܠܒܗ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܓܠܝܢܐ ܦܪܘܩܝܐ ܘܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܠܐ ܐܠܗܘܬܐ ܕܢܓ̄ ܐܠܗܐ ܒܫܡܟ ܦܪܘܩܝܢܝ ܨܠܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܐܠܗܐ ܡܬܜܪܕ ܕܢܕ̄ ܨܘܬ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܝ ܘܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢ ܒܥܘܬܝ ܫܘܘܕܥܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܐܬܬܡܪܚܝ ܕܢܗ̄ ܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܕܫܢܝ ܒܪܢܫܐ ܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܕܙܕܝܩܐ ܕܐܬܦܪܩ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܵܐ ܕܢܘ̄ ܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܒܟ ܗܘ ܡܣܒܪܐ ܢܦܫܝ .ܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܘܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܕܢܙ̄ ܐܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܙܕܝܩܘܬܐ ܡܡܠܠܝܢ ܐܢܬܘܢ .ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܟܐܢܘܬ ܕܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܚ̄ ܦܨܢܝ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܵܝ ܐܠܗܐ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܘܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܕܝܘܕܵܝܐ ܕܢܛ̄ ܐܠܗܐ ܜܥܝܬܢ ܘܕܚܩܬܢ ܘܪܓܙܬ ܥܠܝܢ ܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܝܘܕܵܝܐ ܘܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܕܣ̄ ܫܡܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܝ ܘܨܘܬ ܠܒܥܘܬܝ ܒܥܘܬܐ ܥܡ ܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܣܐ̄ ܠܐܠܗܐ ܡܣܟܝܐ ܢܦܫܝ ܕܡܢܗ ܗܘ ܦܘܪܩܢܝ ܡ ܡܠܦܢܘܬܐ ܡܐܣܝܢܝܬܐ ܕܣܐ̄̄ ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܐܢܬ ܐܣܟܐ ܠܟ ܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܡܫܡܠܝܐ ܕܒܐܠܗܐ ܕܣܓ̄ ܫܡܥ ܐܠܗܐ ܩܠܝ ܟܕ ܐܬܟܫܦ ܠܟ .ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܐܓܘܢܣܛܐ ܕܚܠ ܠܐܠܗܐ ܕܣܕ̄ ܠܟ ܝܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܐܠܗܐ ܒܨܗܝܘܢ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܘܟܪܘܙܘܬܐ ܕܫܠܝܚܐ ܕܣܗ̄ ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܘܟܪܘܙܘܬܐ ܕܫܠܝܚܵܐ ܕܣܘ̄ ܐܠܗܢ ܢܪܚܡ ܥܠܝܢ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܘܟܪܘܙܘܬܐ ܕܫܠܝܚܵܐ ܕܣܙ̄ ܢܩܘܡ ܐܠܗܐ ܘܢܬܒܕܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܵܘܗܝ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܐ ܣܚ̄ ܦܪܘܩܝܢܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܡܛܘ ܡܝܵܐ ܥܕܡܐ ܠܢܦܫܐ ܢܝܫܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܕܝܘܕܵܝܐ ܕܣܛ ܐܠܗܐ ܦܨܢܝ ܡܪܝܐ ܠܥܘܕܪܢܝ ܒܬܪ ܬܟܫܦܬܐ ܕܙܕܵܝܩܐ ܘܕܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܥ̄ ܒܟ ܡܪܝܐ ܣܒܪܬ ܠܐ ܐܒܗܬ ܠܥܠܡ ܚܫܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܩܝܡܬܗ . ܕܥܐ̄ ܐܠܗܐ ܗܒ ܕܝܢܟ ܠܡܠܟܐ ܢܒܝܘܬܐ ܕܡܐܬܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܕܥܒ̄ ܐܠܗܐ ܜܒܐ pb. f.4a ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܘܠܒ..ܪܝ ܠܒܐ ܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܥܠ ܟܗܝܢܘܬܐ ܕܪܫܝܥܐ .ܘܥܠ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܓ̄ ܐܠܗܐ ܠܡܢܐ ܛܥܝܬܢ ܠܥܠܡ ܩܕܝܡܘܬ ܡܡܠܠܘܬܐ ܕܚܒܝܫܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܘܕܵܝܐ ܕܗܘܬ ܡܢ ܐܣܦܝܣܝܢܘܣ ܘܛܛܘܣ ܕܥܕ̄ ܐܘܕܝܢܢ ܠܟ ܐܠܗܐ ܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܡܥܗܕܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܕܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܥܗ̄ ܝܕܝܥ ܒܝܗܘܕܐ ܐܠܗܐ ܬܒܥܬܐ ܕܥܠ ܪ̈ܫܝܥܐ ܕܕܝܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܥܘ̄ ܒܩܠܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܩܪܝܬ ܘܫܡܥܢܝ ܡܛܠ ܡܓܪܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܬܕܡܪ̈ܢܝܐ ܕܥܙ̄ ܥܡܝ ܨܘܬ ܢܡܘܣܝ ܘܐܬܜܦܝܣܘ ܦܘܪܫܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܡܛܠ ܥܒܪ ܢܡܘܣܐ ܕܥܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܚ̄ ܐܠܗܐ ܥܠܘ ܥܡܡܵܐ ܠܝܪܬܘܬܟ ܢܒܝܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܓܕܫ ܠܝܘܕܵܝܐ ܒܝܘܡܵܝ ܐܢܛܝܟܘܣ ܘܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܡܩܒܝܵܐ ܕܥܛ̄ ܪܥܝܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܨܘܬ ܀ ܢܒܝܘܬܐ ܕܚܒܝܫܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܒܥܘܬܐ ܡܛܠ ܡܐܬܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܦ̄ ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܡܥܫܢܢ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܓܕܫܝ ܠܥܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܐ̄ ܐܠܗܐ ܩܡ ܒܟܢܫܐ ܕܡܠܐܟܵܐ ܆ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ ܕܥܡܐ ܕܝܘܕܵܝܐ ܘܢܒܝܘܬܐ ܡܜܠ ܥܡܡܵܐ ܦܒ̄ ܐܠܗܐ ܡܢܘ ܕܕܡܐ ܠܟ .ܒܥܘܬܐ ܚܠܦ ܥܡܐ ܕܚܫ ܥܩܵܬܐ ܆ܘܢܒܝܘܬܐ ܕܡܛܠ ܫܘܠܡܐ ܕܒܥܠܕܵܒܒܐ ܕܐܠܗܐ ܕܦܓ̄ ܡܐܚܒܝܒܝܢ ܡܫܟܢܵܝܟ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܢܒܝܘܬܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܘܡܛܠ ܥܕܬܗ ܕܦܕ̄ ܨܒܝܬ ܡܪܝܐ ܒܐܪܥܟ܆ ܢܒܝܘܬܐ ܡܜܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܬܦܪܩܘ ܒܐܝܕܵܘܗܝ ܕܦܗ̄ ܨܠܝ ܡܪܝܐ ܐܕܢܟ ܘܥܝܢܝ܆ ܨܠܘܬܐ ܕܕܘܝܕ ܘܢܒܝܘܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܦܘ̄ ܫܬܐܣܵܘܗܝ ܒܜܘܪܗ ܩܕܝܫܐ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܕܦܙ̄ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܦܘܪܩܢܝ ܡܬܢܒܐ ܡܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܦܚ̄ ܜܝܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܐܙܡܪ܆ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܡܢ ܙܪܥܐ ܕܕܘܝܕ ܦܛ ܡܪܝܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܗܘܝܬ ܠܢ ܠܕܪܕܪܝܢ ܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܕܝܘܕܵܝܐ ܕܨ̄ ܝܬܒ ܒܣܬܪܗ ܕܡܪܝܡܐ ܙܟܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܕܟܠ ܕܒܗ ܡܫܬܡܠܐ ܕܨܐ̄ ܜܒ ܠܡܘܕܝܘ ܠܡܪܝܐ ܡܛܠ ܡܬܬܢܝܚܢܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܕܨܒ̄ ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܘܓܐܝܘܬܐ ܠܒܫ܆ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ ܡܐܬܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܨܓ̄ ܐܠܗܐ ܬܒܘܥܐ ܡܪܝܐ ܡܜܠ ܪܕܘܦܝܐ ܕܠܘܩܒܠ ܥܕܬܐ ܕܨܕ̄ ܬܘ ܢܫܒܚ ܠܡܪܝܐ ܩܪܝܬܐ ܕܝܘܕܵܝܐ ܘܦܣܩ ܣܒܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܟܕ ܕܝܠܗܘܢ ܕܨܗ̄ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ .ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܘܡܐܬܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܨܘ̄ ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܬܕܘܨ ܐܪܥܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܥܠ ܡܐܬܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܨܙ̄ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܘܡܐܬܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܨܚ̄ ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܢܙܘܥܘܢ ܥܡܡܵܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܨܛ̄ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܩ̄ ܜܝܒܘܬܐ ܘܕܝܢܐ ܐܙܡܪ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܫܡܠܝܐ ܕܒܐܠܗܐ ܩܐ̄ ܡܪܝܐ ܫܡܥ ܨܠܘܬܝ܆ ܐܒܠܐ ܥܠ ܥܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܢܒܝܘܬܐ ܕܥܡܐ ܚܕܬܐ ܘܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܩܒ̄ ܒܪܟܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܕܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܩܓ̄ ܒܪܟܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܩܕ̄ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܘܩܪܘ ܫܡܗ ܡܠܦܢܘܬܐ ܠܥܡܡܵܐ ܡܛܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܥܡܐ ܩܕܡܝܐ ܩܗ̄ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܜܒ ܗܘ ܠܥܠܡ ܜܝܒ̄ܘ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܒܝܫܘܬ ܪܘܫܥܐ ܕܝܘܕܵܝܐ ܩܘ̄ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܜܒ ܗܘ ܠܥܠܡ ܜܝܒܘܬܗ ܢܒܝܘܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܘܡܢܗܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܒܢܝܢܫܵܐ ܩܙ̄ ܡܜܝܒ ܗܘ ܠܒܝ ܐܠܗܐ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܩܚ̄ ܐܠܗܐ ܕܬܫܒܘܚܬܝ ܠܐ ܬܫܬܘܩ ܚܫܵܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܩܛ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝ ܕܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ ܙܟܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܩܝ̄ ܐܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܝ ܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܩܝܐ̄ ܜܘܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܕܚܠ ܡܢ ܡܪܝܐ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܐ ܚܕܬܐ ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܩܝܒ̄ ܫܒܚܘ ܥܒܕܵܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܐ ܚܕܬܐ ܩܝܓ̄ ܟܕ ܢܦܩ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܚܕܬܐ ܩܝܕ̄ ܪܚܡܬ ܕܢܫܡܥ ܡܪܝܐ ܩܠܐ ܕܒܥܘܬܝ ܫܘܫܛܐ ܕܥܡܐ ܚܕܬܐ ܕܩܝܗ̄ ܗܝܡܢܬ ܘܡܠܠܬ ܘܐܬܡܟܟܬ ܜܒ ܫܘܡܠܝܐ ܕܥܡܐ ܚܕܬܐ ܕܩܝܘ̄ ܫܒܚܘ pb. f.4b ܠܡܪܝܐ ܟܠܟܘܢ ܥܡܡܵܐ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܩܝܕ̄ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܜܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܙܟܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܐܓܘܢܐ ܥܒܕܝܢ .ܘܢܒܝܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܩܝܚ̄ ܜܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ܆ ܪܝܫ ܗܘܓܝܐ ܕܡܥܠܝܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܩܝܛ ܠܡܪܝܐ ܒܐܘܠܨܢܝ ܩܪܝܬ ܕܬܘܬܒܘܬܐ ܕܩܟ̄ ܐܪܝܡ ܥܝܢܵܝ ܠܜܘܪܐ ܦܘܢܝܐ ܕܡܢ ܒܒܠ ܘܒܘܕܪܐ ܩܟܐ̄ ܚܕܝܬ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܡܘܠܟܢܐ ܕܜܒܵܬܐ ܩܟܒ̄ ܠܘܬܟ ܐܪܝܡܬ ܥܝܢܵܝ ܥܡܘܪܐ ܕܫܡܝܐ ܨܠܘܬܐ ܩܟܓ̄ ܐܠܘܠܐ ܡܪܝܐ ܕܩܡ ܠܢ ܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܩܟܕ̄ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܡܪܝܐ ܒܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ܆ ܦܘܢܝܐ ܩܟܗ̄ ܟܕ ܡܦܢܐ ܡܚܐ ܫܒܝܬܐ ܕܨܗܝܘܢ܆ ܣܘܟܝܐ ܕܥܬܝܕܵܬܐ ܩܟܘ̄ ܐܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܢܐ ܒܝܬܐ ܆ ܒܥܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܩܟܙ̄ ܜܘܒܘܗܝ ܠܟܠ ܕܕܚܠ ܡܢ ܡܪܝܐ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܵܐ ܩܟܚ̄ ܣܓܝܘ ܐܠܘܵܨܝ ܡܢ ܜܠܝܘܬܝ ܙܟܘܬܐ ܕܦܠܚܘܬܐ ܩܟܜ̄ ܡܢ ܥܘܡܩܐ ܩܪܝܬܟ ܡܪܝܐ ܘܫܡܥܬ ܒܩܠܝ܆ ܨܠܘܬܐ ܕܣܗܕܵܐ ܕܩܠ̄ ܡܪܝܐ ܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܠܒܝ ܘܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܥܝܢܝܵ ܡܜܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܩܠܐ̄ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܕܘܝܕ ܘܠܟܠܗ ܡܘܟܟܗ .ܨܠܘܬܐ ܕܕܘܝܕ ܘܓܠܝܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܩܠܒ̄ ܡܐ ܜܒ ܟܡܐ ܫܦܝܪ ܕܥܡܐ ܡܫܡܠܝܐ . ܕܩܠܓ̄ ܒܪܟܘ ܠܡܪܝܐ ܟܠܟܘܢ ܥܒܕܵܘܗܝ ܕܡܪܝܐ .ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܐ ܩܠܕ̄ ܫܒܚܘ ܠܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܥܡܐ ܕܥܐܠ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܜܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܐܬܦܪܩܘ ܥܠ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܒܒܠ ܒܢܵܬ ܩܵܠܐ ܕܩܕܵܝܫܐ ܗܠܝܢ ܕܒܫܒܝܐ ܕܩܠ̄ܙ ܐܘܕܐ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܝ ܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܥܠ ܢܒܝܘܬܐ ܕܩܠܚ̄ ܡܪܝܐ ܒܨܝܬܢܝ ܘܝܕܥܬܢܝ ܒܥܘܬܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܩܠܛ̄ ܦܨܢܝ ܡܪܝܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܒܝܫܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܐܠܗܐ ܡܬܟܬܫ ܕܩܡ̄ ܡܪܝܐ ܩܪܝܬܟ ܐܢܬ ܥܢܝܢܝ ܨܠܘܬܐ ܕܡܫܡܠܝܐ ܕܒܐܠܗܐ ܩܡܐ̄ ܒܩܠܝ ܠܡܪܝܐ ܩܪܝܬ ܒܩܠܝ ܠܡܪܝܐ ܐܬܟܫܦܬ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܜܠ ܐܠܗܐ ܡܬܩܪܒ ܩܡܒ̄ ܫܡܥ ܡܪܝܐ ܨܠܘܬܝ ܘܨܘܬ ܠܒܥܘܬܝ ܨܠܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܘܕܐ ܩܡܓ̄ ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܐܠܦ ܐܝܕܵܝ ܠܩܪܒܐ ܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܙܟܐ ܕܩܡܕ̄ ܐܪܡܪܡܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܥܡ ܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܩܡܗ̄ ܫܒܚܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܥܡ ܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܩܡܘ̄ ܜܒ ܠܡܙܡܪ ܠܐܠܗܢ ܘܒܣܝܡ ܬܫܒܘܚܬܐ ܥܡ ܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܩܡܙ̄ ܫܒܚܝ ܐܘܪܫܠܡ ܠܡܪܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܥܡ ܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܩܡܚ̄ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܬܫܒܘ̄ ܥܡ ܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܐ ܩܡܛ̄ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܥܡ ܢܒܝܘܬܐ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܒܩܘܕܫܗ܆ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܀ ܕܕܢܕܝܡܘܣ ܫܪܒܐ ܕܥܠ ܡܙܡܘܪ̈ܐ . ܒܕܝܐܬܝܩܝܐ ܚܕܬܐ܆ ܟܕ ܡܵܠܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܐܬܢܣܒܝ ܣܗܕܵܘܬܐ ܣܝܡܵܢ .ܐܟ ܡܢ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܐܬܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܟܕ ܩܦܠܐܘܢ ܡܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܫܩܠ ܟܬܒ ܗܢܐ ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܟܕ ܐܡܪ ܢܒܝܐ ܕܐܡܪ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܡܢܐ ܐܢ ܒܩܠܗ ܬܫܡܥܘܢ ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܥܡ ܗܢܐ ܘܦܛܪܘܣ ܗ̇ܘ ܓܒܝܐ ܘܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܵܐ ܒܦܪܟܣܝܣ ܕܫܠܝܚܵܐ ܕܫܵܠܡܝܢ ܠܗܠܝܢ ܐܡܪ ܐܡܪ ܓܝܪ ܒܕܘܟ ܡܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܗܘ ܕܩܕܡ ܐܡܪ ܪܘܚܐ ܒܝܕ ܦܘܡܐ ܕܕܘܝܕ ܡܛܠ ܝܗܘܕܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܡܗܕܝܢܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܚܕ ܠܝܫܘܥ .ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ .ܘܟܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܐܝܬܝ ܐܡܪ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܒܣܦܪܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܬܗܘܐ ܕܝܪܗ ܚܪܒܐ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܒܗܿ ܕܥܡܪ ܠܐܦܝܣܩܦܘܬܗ ܢܣܒ ܐܚܪܢܐ .ܠܐ ܕܝܢ ܐܟܣܢܝܐ ܐܢܗܘ ܕܫܠܝܚܵܐ ܗܠܝܢ ܟܬܒܝܢ ܟܕ ܗܘ ܦܪܘܩܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܡܚܬܡ .ܟܕ ܓܝܪ ܥܘܗܕܢܐ ܗܘܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܪܝܫ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܫܥܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬ ܠܗ܆ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܐ ܕܝܠܝ ܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ ܥܕܡܐ ܕܐܣܝܡ ܒܥܠܕܵܒܒܝܟ ܟܘܒܫܐ ܠܪ̈ܓܠܝܟ ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܦܪ̈ܝܫܐ ܐܢ ܕܘܝܕ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܪܝܐ ܐܡܪ ܐܝܟܢܐ ܒܪܗ ܗܘ ܐܢ ܗܟܝܠ ܣܘܟܵܠܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܐܚܝܕܝܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܠܘ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܙܕܩ ܕܢܦܓܥ ܒܟܬܒܗܘܢ ܬܘܚܓ.. ܫܪܒܐ ܕܥܐ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܡܜܠ ܕܣܓܝܵܐܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܡܢ ܥܡܡܵܐ ܒܡܫܝܚܐ ܡܣܒܪܝܢ ܠܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܕܘܝܕ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܪܫܡܝܢ ܠܗ ܕܝܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ ܙܕܩ ܠܡܐܡܪ܆ pb. f.5a ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܢ ܐܬܝܵ ܡܜܠܬܗ .ܥܒܪ̈ܝܐ ܪܫܡܘ ܠܟܬܒܐ ܣܦܪ ܬܐܠܝܡ ܒܦܪܟܣܝܣ ܕܝܢ ܕܫܠܝܚܵܐ ܕܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܐܡܪ ܐܝܬ ܠܗܿ ܕܝܢ ܠܡܠܬܐ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܫܡܐ ܕܝܢ ܒܪܘܫܡܐ ܕܟܬܒܐ ܠܐ ܣܝܡ ܗܪܟܐ .ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܡܵܠܐ ܕܚܕ ܐܬܟܬܒ ܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܐܠܐ ܕܣܓܝܵܐܐ ܐܬܟܢܫܘ܆ ܟܕ ܥܙܪܐ ܐܝܟ ܕܡܫܠܡܢܵܘܬܐ ܐܡܪ̈ܢ ܟܢܫ ܒܬܪ ܫܒܝܐ ܠܟܬܒܵܐ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܣܓܝܵܐܐ ܠܚܕ܆ ܐܘ ܐܦ ܡܵܠܐ ܕܠܘ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܡܩܕܡ ܗܟܝܠ ܣܝܡ ܥܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܫܡܐ ܕܕܘܝܕ ܘܥܠ ܐܚܪܢܐ ܕܫܠܘܡܘܢ ܘܥܠ ܐܚܪܢܐ ܕܐܣܦ ܐܝܬ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܘܕܐܝܕܝܬܘܡ ܘܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܕܒܢܵܝ ܩܘܪܚ ܘܕܡܘܫܐ ܟܕ ܗܟܝܠ ܡܵܠܐ ܐܬܟܢܫܵܝ ܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܟܚܕܐ ܘܐܦܢ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܝܕܥ ܡܬܐܡܪ̈ܢ ܕܕܘܝܕ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܕܙܕܩ ܠܡܒܥܐ ܡܜܠ ܕܕܠܐ ܪ̈ܘܫܡܐ ܘܕܡܢܘ ܘܠܐ ܕܢܣܒܪ ...ܠܡܢܐ ܓܝܪ ܣܝܡ ܥܠܝܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܗܟܢܐ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ ܐܘ ܐܢܗܘ ܕܠܝܬ ܐܢܘܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܬܘܒ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܦܫܝܛ ܕܐܡܪ ܕܕܘܝܕ ܣܛܪ ܡܢ ܟܠ ܬܘܣܦܬܐ ܐܣܒܪܢܢ ܕܝܢ ܕܐܝܟܐ ܕܗܢܐ ܒܠܚܘܕ ܪܘܫܡܐ ܐܝܬ܆ ܕܠܐ ܡܙܡܘܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ܆ ܘܠܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܐܠܐ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܕܟܬܝܒܐ ܡܜܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܟܚ ܕܝܬܒܝܢ ܐܬܬ ܕܝܢ ܠܘܬܝ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܐܢܫ ܥܒܪܝܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܣܓܝܵܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܠܐ ܪ̈ܫܝܡܐ܆ ܚܕ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܠܐ ܪܫܝܡܐ ܪܘܫܡܐ ܠܝܬ ܠܗ ܕܕܘܝܕ .ܐܡܪ ܗܘܐ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܟܕ ܡܢ ܓܘܐ ܡܫܬܩܠܝܢ܆ ܕܕܘܝܕ ܙܕܩ ܕܢܣܬܒܪܘܢ ܘܗܟܢܐ ܡܟܝܠ ܕܢܩܦܐ ܐܝܬܝܗܿ܆ ܕܗܠܝܢ ܠܐ ܪ̈ܫܝܡܐ ܕܡܢ ܗܢܘܢ܆ ܢܗܘܘܢ ܕܗܢܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܗܘܢ ܕܫܦܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܒܪܘܫܡܐ ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܢܒܥܐ ܡܢܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܚܡܫܝܢ .ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܗܢܝܐ ܒܝܘܡܵܬܐ ܡܢ ܝܕܝܵܥܐ ܡܢ ܦܢܜܝܩܘܣܛܐ ܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܜܒܝܒܐ܆ ܕܡܫܘܕܥܐ ܫܪܝܐ ܕܥܡܵܠܐ ܘܚܕܘܬܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܠܐ ܕܢܨܘܡ ܒܗܠܝܢ ܝܘܡܵܬܐ ܕܝܢܐ܆ ܘܠܐ ܕܢܣܝܡ ܒܘܪܟܐ .ܐܬܘܵܬܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܚܠ ܪܒܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܵܢ ܕܛܠܢܝܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܒܐ.... ܐܝܟ ܐܝܣܪܐܝܠ .ܒܫܢܝܵܐ ܕܝܢ ܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܝܘܐܒܠ ܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܫܢܬܐ ܚܡܫܝܢܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܓܝ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܪܒܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܒܗܠܝܢ ܫܒܝܵܥܝܐ܆ ܕܚܘܪ̈ܪܐ ܕܥܒܕܵܐ ܕܦܣܩܐ ܕܚܘܒܵܬܐ ܘܕܢܝܚܐ ܕܡܢ ܐܟܪܘܬܐ܆ ܘܕܟܠ ܥܡܵܠܐ ܕܒܐܪܥܐ ܒܗ̇ܝ ܝܘܒܠܠܝܬܐ ܘܕܐܓܘܪ̈ܣܐ ܘܒܵܬܐ ܕܡܢ ܐܒܗܵܬܐ ܕܒܣܢܝܩܵܘܬܐ ܡܕܡ ܥܠܡܢܝܵܬܐ ܐܬܢܟܪܝܘ܆ ܕܢܬܦܢܘܢ ܠܓܢܣܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܢ ܟܗܢܝܐ ܝܕܥ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܕܗ̇ܘ ܡܢܝܢܐ ܫܘܐ ܒܓܢܣܐ ܠܗ ܘܕܩܪܝܒ ܠܗ ܐܡܪ. ܠܘ ܓܝܪ ܣܪܝܩܐܝܬ ܒܫܘܒܗܪܐ ܡܬܝܗܒ ܕܚܡܫܝܢ .....ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܘܠܬܫܒܚܵܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܕܡܜܠ ܣܬܘܪܝܐ ܕܒܥܠܕܵܒܒܐ ܘܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܕܐܠܗܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܐܚܕܵܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܚܕܐ ܚܡܫܝܢܝܬܐ ܐܠܐ ܬܠܵܬ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܕܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܚܝܕܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܚܡܫܝܢܝܬܐ ܫܒܥܐ ܫܒܘܵܥܐ ܫܒܵܐ ܕܫܒܵܐ ܘܠܫܘܪܝܐ ܕܒܬܪ ܫܒܵܐ ܡܫܡܵܠܝܬܐ ܕܒܬܡܝܢܝܘܬܐ ܕܢܝܚܬܐ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܚܕܬܐ .ܘܗܕܐ ܥܠ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܡܫܟܚ ܢܛܪ ܣܓܝ ܪܒܐ .ܐܘ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܗܝ ܕܡܵܠܐ ܕܥܠ ܟܠܗܘܢ ܢܫܟܚ ܐܝܟܢܐ ܕܣܝܡܝܢܢ ܕܐܝܟ.ܐܝܟܢ ܕܠܘ ܣܪܝܩܐܝܬ ܗ̇ܘ ܕܬܡܢܝܐ ܡܛܠ ܡܥܨܪ̈ܬܐ ܪܫܝܡ ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܐܚܝܕ ܒܬܡܝܢܝܘܬܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܕܒܘܣܡܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܕܟܪܡܐ ܕܫܪܪܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܗܘܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܩܕܡ ܗ̇ܘ ܬܡܝܢܝܐ ܕܗ̇ܘ ܬܪܝܢܐ ܕܚܠܦ ܡܥܨܪ̈ܬܐ ܬܡܝܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܚܝܕ ܐܚܪܬܐ ܬܡܝܢܝܘܬܐ ܠܗ̇ܝ ܕܒܥܣܝܪ̈ܬܐ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܬܡܢܝܢ ܘܬܠܵܬܐ܆ ܟܕ ܡܢܝܢܵܐ ܬܪܝܢ ܩܕܵܝܫܐ ܕܡܬܥܪܙܠܝܢ܆ܗ̇ܘ ܕܬܡܢܵܝܐ ܒܥܣܝܪ̈ܬܐ܆ ܘܕܗ̇ܘ ܕܬܠܬ ܒܠܚܘܕܵܝܬܐ ܕܡܫܘܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܵܐ ܘܠܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܐܚܝܕ ܗ̇ܘ ܚܡܫܝܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ ܚܡܫܝܢܝܐ ܐܝܟ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܫܘܒܩܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܚܛܗܵܐ ܒܚܘܫܒܐ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܝܘܒܐܠܝܐ.ܗܟܢܐ ܡܣܒܐ.ܕܠܘ ܒܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܒܗ̇ܘ ܡܢܝܢܐ ܚܡܫܝܢܝܐ ܕܢܣܒ ܫܘܒܩܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܨܠܐ ܗܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ.ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܬܫܒܚܵܬܐ ܡܕܡ ܕܡܣܩܵܢܐ ܕܒܡܢܝܢܐ ܚܡܫܥܣܪܐ ܟܡܐ ܕܐܦ ܕܪ̈ܓܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܥܩܪ .............. ܕܐܚܝܕܝܢ ܡܣܩܵܢܐ.ܒܗ̇ܘ ܡܢܝܢܐ ܕܫܒܥܐ ܘܒܗ̇ܘ ܕܬܡܢܝܐ ܫܘܪܝܐ ܕܝܢ ܕܡܣܩܢܐ ܡܢ ܗ̇ܘ pb. f.5b ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܕܝܬܝܪ ܦܫܝܛܐܝܬ ܡܬܐܡܪ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܚܬܝܬܝܢ ܡܢ ܨܚܚܵܐ ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢܝܢܐ ܕܚܵܝܐ ܕܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܕܗ̇ܘ ܡܐܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܪܝܫܗ ܜܝܒܘܬܐ ܘܕܝܢܐ ܐܙܡܪ ܠܟ ܡܪܝܐ܆ ܐܚܝܕ ܠܕܘܒܪܐ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܕܡܫܘܬܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܡܫܠܡ܀ ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܢܫܡܐ ܬܫܒܚ ܠܡܪܝܐ .ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܩܕܡܢܢ ܐܡܪܢܢ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܀ ܗ̇ܝ ܕܢܥܒܕ ܘܢܫܒܚ ܠܥܵܠܬܐ ܣܓܝ ܐܝܬܝܗܿ ܩܫܝܬܐ ܘܥܣܩܬܐ ܠܡܬܕܪܟܘ ܠܟܝܢܐ ܕܒܢܝܢܵܫܐ ܢܣܦܩܵܢ ܠܢ ܗܠܝܢ.ܟܕ ܡܛܠ ܪܘܫܡܐ ܒܠܚܘܕ ܡܘܣܦܝܢܢ ܕܠܘ ܐܝܟ ܜܟܣܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܟܬܒܵܐ. ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕܒܬܫܥܝܬܐ ܬܠܝܢ ܐܬܟܬܒܘ ܘܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗܿ. ܠܘ ܐܚܪܬܐ܆ ܐܘ ܠܡܢܝܢܐ ܕܒܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܡܛܟܣܝܢ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܕ܆ ܩܕܝܡܐ ܗܝ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܚܡܫܝܢ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܕܐܘܠ ܐܕܘܡܝܐ܆ ܕܐܟܠ ܩܪ̈ܨܐ ܕܕܘܝܕ ܠܫܐܘܠ ܟܠܢܫ ܡܘܕܐ ܕܩܕܝܡܐ ܗܝ ܠܚܛܗܐ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܐܘܪܝܐ .ܠܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܡܐ ܆ܠܗ̇ܝ ܕܒܬܫܥܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܩܕܡܢܢ ܐܡܪܢܢ܆ ܕܘܟܬܐ ܕܡܛܠ ܫܘܒܩܢܐ ܫܘܝܬ ܒܓܢܣܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܡܢܝܢܐ ܚܡܫܝܢܝܐ.ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܫܘܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܠܥܠ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܚܡܫܝܢܝܐ ܢܦܠ.ܐܝܟ ܕܐܘܠ ܐܕܘܡܝܐ.ܐܠܐ ܡܢ ܘܗ̇ܘ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܛܠ ܕܟܕ ܥܪܩ ܗܘܐ ܕܘܝܕ ܡܢ ܩܕܡ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܒܝܫܠܘܡ ܒܪܗ ܐܬܐܡܪ.ܝܕܝܥܐ ܠܗܠܝܢ ܕܩܪܝܢ ܒܡܵܠܟܘܬܐ .ܕܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܚܡܫܝܢ.ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ܆ ܐܢܗܘ ܕܟܕ ܝܬܝܪ ܐܢܫ ܢܬܥܢܐ ܢܛܪ ܬܫܥܝܬܐ ܘܥܠ ܪ̈ܘܫܡܐ ܝܬܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܫܟܚ ܠܥܠܵܬܐ ܕܛܟܣܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ.ܟܒܪ ܠܚܡܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ܆ܘܗ̇ܝ ܕܒܠܚܘܕ ܕܘܝܕ ܡܢ ܢܒܝܵܐ ܥܡ ܐܘܪܓܢܘܢ ܢܬܢܒܐ܆ܗ̇ܘ ܕܠܘܬ ܝܘܢܵܝܐ ܡܢ ܟܢܪܐ ܡܬܩܪܐ܆ܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܙܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܢ ܐܘܪ̈ܓܢܐ ܡܘܣܝܩܪ̈ܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܬܪܝܨ ܀ܕܠܝܬ ܠܗ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܟܦܝܦ .ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܬܥܒܕܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܠܘܬ ܡܙܥܩܢܘܬܐ ܡܢ ܡܢܘܵܬܐ ܕܠܬܚܬ .ܐܝܟܢܐ ܕܓܕܫܐ ܥܠ ܩܝܬܪܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ.ܐܠܐ ܡܢ ܠܥܠ܀ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܠ ܡܙܡܘܪ̈ܐ. ܠܚܡܫ ܡܢܘܵܬܐ ܡܦܠܓܝܢ ܒܢܵܝ ܥܒܪ̈ܝܐ ܠܟܠܗ ܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ .ܕܡܢܗܝܢ ܗ̇ܝ ܡܢ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ܆ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܜܘܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܥܘܵܠܐ ܠܐ ܗܠܟ܀ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ(ܕܡ) ܜܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܚܐܪ ܒܡܣܟܢܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗ̇ܘ ܕܡܐ ܐܟ ܐܝܠܐ ܕܓܥܐ ܥܠ ܦܨܝܕܐ ܕܡܝܵܐ. ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ ܕܥܐ ܐܠܗܐ ܗܒ ܕܝܢܟ ܠܡܠܟܐ. ܕܬܠܬ܆ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗ̇ܘ(ܥܒ) ܐܠܗܐ ܜܒ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܠܒܪ̈ܝܪܝ ܠܒܐ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ (ܕܦܚ) ܜܝܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܐܙܡܪ ܘܕܐܪ̈ܒܥ܆ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗ̇ܘ ܕܦܛ ܡܪܝܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܗܘܐ ܠܢ ܠܕܪܕܪܝܢ܆ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘܕܩܗ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܜܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܜܝܒܘܬܗ ܕܚܡܫܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗ̇ܘ ܕܩܘ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܜܒ ܗܘ ܠܥܠܡ ܜܝܒܘܬܗ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܟܬܒܐ ܀ ܒܟܬܒܐ ܥܒܪܝܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܣܛܪ ܡܢ ܬܘܣܦܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܐܬܟܬܒܘ ܟܠܗܘܢ ܘܡܫܚܠܦܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܚܝܕܵܐ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܦܵܠܓܐ ܡܚܝܕܐ ܟܝܬ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܡܚܝܕܵܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܥܒܪܝܐ .ܘܬܘܒ ܗ̇ܘ ܕܬܫܥܐ ܐܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܝ ܕܡܚܝܕ ܨܐܕܝܢ ܒܥܒܪܝܐ ܠܬܪܝܢ ܡܦܠܓܐ ܟܠܗ ܕܝܢ ܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܠܚܡܫ ܡܢܘܵܬܐ ܡܦܠܓ ܙܕܩ ܕܝܢ ܠܡܛܪ ܕܠܘ ܒܢܩܝܦܘܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܙܒܵܢܐ܆ܛܟܣܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܡܪܟܒ ܡܫܚܠܦ ܓܝܪ ܗܢܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܙܒܢܵܐ ܐܝܟ ܕܟܬܒܐ ܗܘ ܕܡܠܟܘܵܬܐ ܡܫܘܕܥ ܟܕ ܓܝܪ ܣܘܓܐܐ ܕܦܠܚܘܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܚܕܬ ܠܥܡܐ ܕܝܘܕܵܝܐ ܛܥܝܘܬܐ ܥܒܕܘ ܕܟܬܒܵܐ ܐܒܗܵܝܐ .ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܚܙܐ ܟܬܒܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ ܘܠܐ ܥܘܗܕܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܐܒܗܵܐ ܬܫܬܘܙܒ ܠܘܬܗܘܢ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܘܠܢܒܝܐ ܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܕܡܟܣܝܢ ܗܘܘ ܠܒܝܫܘܬ ܪܘܫܡܗܘܢ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܠܘܩܕܡ ܠܒܝܫܵܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܐܫܬܠܡܘ ܘܠܐ ܚܕܐ ܗܟܝܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܒܩܛܣܛܣܝܣ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܕܙܒܵܢܐ ܘܗܠܝܢ ܕܡܝܵܬܝܢ ܒܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܢܦܠܵܝ ܠܛܘܥܝܝ ܢܫܵܬܠܡܢ ܒܙܒܢܵܐ pb. f.6a ܘܬܘܒ ܕܙܪܘܥܘ ܠܟܘܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܐܟܘܠܘ ܦܘܡܗܿ ܕܛܝܒܘܬܐ ܘܬܘܒ ܕܗܐ ܝܘܡܵܬܐ ܐܬܝܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܘܐܫܕܪ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ ܠܐ ܕܟܦܢ ܠܠܚܡܐ ܘܠܐ ܕܨܗܐ ܠܡܝܵܐ .ܐܠܐ ܠܡܫܡܥ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ .ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܝܬ ܒܟܬܒܵܐ ܩܕܝܫܵܐ ܕܠܥܘܕܪ̈ܢܐ ܕܒܢܝܢܫܵܐ ܐܡܝܪ̈ܢ .ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܡܦܣ ܒܗܝܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ .ܘܬܗܘܢ ܟܠܟܘܢ ܡܠܦܵܐ ܕܐܠܗܐ .ܘܐܢ ܣܓܝܐܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܦܘܫܩܐ ܘܩܫܐ ܡܢܟ܆ܡܕܡ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ܦܫܩ .ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܝܨܐ ܥܠܝܗܝܢ .ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܨܠܘܬܐ ܘܥܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ܆ܘܕܐܝܟܢܐ ܢܥܪܘܩ ܐܢܫ ܡܢ ܒܝܫܵܬܐ ܘܢܬܢܩܦ ܠܛܒܵܬܐ ܘܕܐܝܟܢܐ ܢܒܥܐ ܐܢܫ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܚܘܒܟ܆ ܕܐܢ ܗܘܐ ܨܒܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܘܠܟ ܡܦܫܩ ܐܢܬ ܠܗ܆ ܢܬܝܒܠ ܨܚܚܗ ܠܘܬܢ .ܡܘܕܥ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܚܘܒܟ ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܡܢ ܩܕܵܝܫܐ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܣܡ ܡܕܡ ܐܘ ܦܫܩ .ܜܘܒܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܫܪܝܪܐ ܘܪܚܡܐ ܕܐܠܗܐ܆ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܦܫܩ ܚܕ ܟܬܒܐ ܘܬܪ̈ܝܢ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܩܦܵܠܐܐ ܕܐܬܦܫܩܘ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܆ܕܒܥܡܠܐ ܪܒܐ ܦܫܩܘ ܐܢܘܢ ܐܢܫܐ ܒܛܢܢܐ ܕܐܠܗܐ.ܘܗܫܐ ܡܛܠ ܡܪܢ ܆ܥܡܠ ܩܠܝܠ ܡܛܠ ܐܚܝܵܟ ܘܦܫܩ ܡܕܡ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܝܠܟ ܕܟܕ ܬܥܒܕ ܗܕܐ ܬܩܒܠ ܒܘܪܟܬܐ ܡܢ ܡܪܝܐ .ܘܢܫܒܘܩ ܠܟ ܚܛܗܵܝܟ ܘܒܘܨܪ̈ܝܟ ܟܠܗܘܢ ܚܠܦ ܥܡܠܟ ܕܡܛܠ ܫܡܗ ܩܕܝܫܐ ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ܀ ܫܐܠ ܫܠܡܐ ܕܒܡܪܢ ....ܘܢ ܡܗܝܡܢܵܐ ܕܬܡܢ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܥܡܟ .ܘܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܣܘܐ .ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ .ܘܕܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܐܚܘܟ܆ ܘܕܟܠܗ ܒܝܬ ܐܚܝܵܟ .ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܢܢܛܪܟܘܢ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ..........ܜܒܐ ܠܥܢܝܕܵܝܟܘܢ ܘܪ̈ܚܡܐ ܘܚܢܢܐ ܥܠ ܚܝܝܵܟܘܢ ܒܨܠܘܵܬܐ ܕܢܒܝܵܐ ܘܫܠܝܚܵܐ ܘܕܣܗܕܵܐ ܘܕܡܘܕܝܢܵܐ ܘܕܡܠܦܢܵܐ ܕܫܪܪܐ ܆ܘܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܒܒܬܘܠܘܬܗܿ. ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ ܀ ܗܘܝ ܚܠܝܡ ܒܡܪܢ ܒܟܠܙܒܢ ..........ܕܐܝܬ ܠܟ .ܐܚܘܢ ܪܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ܨܠܐ ܥܠ ܒܨܝܪܘܬܝ ܜܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܬܗܘܐ ܥܡ ܟܠܟܘܢ ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ ܀ ܫܠܡܬ ܐܓܪܬܐ ܕܥܠܬܐ ܕܦܘܫܩܗ ܕܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ♱ ♱ ♱ ♱
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/515
Source:
Vatican City Vatican Library Sir. 135 Vat. Syr. 135
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 2, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Barlaha, “Letter from Barlaha to Simeon on the Translation of the Psalms - ܐܓܪܬܐ ܡܚܦܛܢܝܬܐ ܕܦܘܫܩܗ ܕܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܘܫܩܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܡܢ ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ” based upon Vat. Syr. 135, Digital Syriac Corpus, last modified December 2, 2019, https://syriaccorpus.org/515.
Bibliography:
Letter from Barlaha to Simeon on the Translation of the Psalms - ܐܓܪܬܐ ܡܚܦܛܢܝܬܐ ܕܦܘܫܩܗ ܕܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܘܫܩܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܡܢ ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/515.

Show Citation Styles