Digital Syriac Corpus

Letter from Simeon of Mart Maryam in Response to Barlaha - ܐܓܪܬܐ ܥܢܝܢܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܕܡܢ ܡܪܝ ܒܪܠܗܐ

   https://syriaccorpus.org/516
line :
page break :
pb. f.6a ܐܓܪܬܐ ܕܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܢܝܢܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܠܡܗܝܡܢܐ ܫܪܝܪܐ ܘܪܚܡ ܐܠܗܐ ܆ ܐܒܘܢ ܕܪܘܚܐ ܡܪܝ ܩܫܝܫܐ ܒܪܠܗܐ ܕܚܒܝܫ ܥܠ ܣܒܪܗ ܕܡܪܝܐ ܒܣܝܓܬܐ ܕܡܪܝ ܐܠܝܫܥ ܕܡܪܟܒܬ ܡܢ ܚܛܝܐ ܘܒܨܝܪܐ ܘܣܢܝܩ ܥܠ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܨܠܘܬܟܵܘܢ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܫܡܥܘܢ ܕܒܝܬ ܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܒܝܬ ܠܝܩܢܝܣ . ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܆ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܐܝܬܝܝܐ ܣܓܝ ܘܡܝܬܪܐܝܬ ܫܠܡ ܀ pb. f.6b ܘܒܬܪ ܫܠܡܐ ܡܪܝ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܚܘܒܟ ܐܠܗܝܐ ܕܗܘܝܬ ܥܗܕ ܠܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܨܠܘܵܬܟ ܡܩܒܵܠܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܒܗ ܒܢܣܝܢܐ ܐܫܟܚܬ ܒܩܢܘܡܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܕܨܠܵܘܬܟ ܘܥܠ ܗܕܐ . ܐܡܝܢܐܝܬ ܫܐܠ ܐܢܐ ܨܠܵܘܬܐ ܕܐܒܗܘܬܟ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܟܕ ܩܒܠܬ ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܓܪܬܐ ܕܒܣܝܡܘܬܟ܆ ܗ̇ܝ ܕܡܚܦܛܐ ܗܘܬ ܠܝ ܥܠ ܦܘܫܩܗ ܕܟܬܒܐ ܗܢܐ ܆ ܕܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ܆ ܐܦܠܐ ܚܕ ܚܘܫܒܐ ܚܠܝܡܐ ܘܚܝܠܬܢܐ ܕܡܛܝܒ ܠܦܘܠܚܢܐ ܗܢܐ ܡܝܬܪܐ ܫܟܝܚ ܗܘܐ ܠܝ ܘܣܟ ܠܐ ܡܣܒܪ ܗܘܝܬ ܕܣܦܩ ܐܢܐ ܠܥܒܕܐ ܗܢܐ .ܘܥܠ ܗܕܐ ܘܠܐ ܕܐܪܡܐ ܒܗ ܢܦܫܝ ܐܬܚܫܒܬ ܗܘܝܬ ܡܢ ܡܬܘܡ .ܟܕ ܕܝܢ ܐܓܪܬܐ ܕܚܣܝܘܬܟ ܥܡ ܨܠܘܬܟ ܣܥܪܬܢܝ܆ ܒܝܕ ܐܚܘܢ ܢܟܦܐ ܡܫܡܫܢܐ ܡܪܝ ܕܡܝܢܐ .ܗ̇ܝ ܕܐܣܬܥܪܬ ܠܘܬ ܡܫܪܝܐ ܒܙܒܢ܆ ܟܕ ܫܒܘܗܝ ܒܥܪܣܐ ܡܢ ܐܓܪܐ ܩܕܡ ܡܪܢ ܝܫܘܥ܆ ܐܣܬܥܪܬ܆ ܐܦ ܠܘܬܝ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܠܗܠ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܪܒܘܗܝ ܠܘܬ ܡܪܢ ܠܡܫܪܝܐ ܗ̇ܘ܆ ܐܫܬܘܝ ܗܘ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܵܘܗܝ ܘܠܚܘܠܡܢܐ ܕܦܓܪܗ .ܗܟܢܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܕܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܘܫܩܠ ܛܥܢܟܘܢ܆ ܣܥܪ ܐܦ ܗܫܐ ܡܪܢ ܠܢܦܫܝ ܘܠܚܘܫܵܒܝ ܕܢܬܚܝܠܘܢ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܕܡܐܝܢܘܬܐ ܘܢܬܚܝܨܘܢ ܡܢ ܡܫܪܝܘܬܐ ܘܢܬܢܗܪܘܢ ܠܦܘܠܚܢܐ ܗܢܐ ܡܝܬܪܐ ܠܘ ܕܐܢܐ ܣܦܩ ܗܘܝܬ ܐܘ.ܫܘܐ ܗܘܝܬ ܠܗܕܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܣܓܝܵܐܐ ܪ̈ܚܡܝ ܝܘܠܦܢܐ. ܘܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܘܬܗ. ܗܐ ܗܟܝܠ ܡܪܝ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܝܠܗ ܘܥܠ ܣܒܪܐ ܕܐܣܝܐ ܜܒܐ ܕܢܦܫܵܬܢ ܕܢܦܫܵܬܢ ܘܕܦܓܪ̈ܝܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܘܫܘܪܝܐ ܘܓܡܘܪܐ ܕܟܠ ܜܒܵܢ ܐܝܟ ܚܘܦܛܐ ܕܐܒܗܘܬܟܘܢ ܆ܝܗܒܬ ܢܦܫܝ ܠܡܦܫܩܘܬܗ ܠܟܬܒܐ ܗܢܐ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܘܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܐܒܗܘܬܟ ܘܠܟܠ ܕܦܓܥ ܒܗ ܕܠܐ ܢܬܕܘܕ ܪܥܝܢܟ ܐܘ ܢܫܬܓܫ .ܡܐ ܕܐܫܟܚܬ ܒܗ ܦܬܓܵܡܐ ܐܘ ܫܡܗ̈ܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܢܘܟܪܝܝܢ ܐܦ ܠܣܕܝܪܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܥܝܕܝܢܢ ܒܗ ܚܢܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܛܠ ܕܚܦܝܛܘܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ ܠܝ ܟܡܐ ܕܐܫܟܚܬ܆ ܕܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܘܐܟܡܐ ܕܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܵܐ ܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܐܦܫܩ ܐܢܘܢ ܠܣܘܪܝܝܐ .ܘܐܦܢ ܠܐ ܪܕܝܐ ܡܠܬܐ ܘܣܕܝܪܐ ܐܝܟ ܕܡܥܝܕܝܢ ܒܗܿ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܕܢܬܝܕܥ ܚܝܠܗܘܢ ܕܦܬܓܡܵܐ ܕܢܩܝܦ ܘܫܠܡ ܠܦܘܫܩܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒܕ ܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ ܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܘܕܥ ܐܢܐ ܠܚܘܒܟ .ܕܒܚܕ ܡܢ ܨܚܚܵܐ ܕܝܠܗ ܕܟܬܒܐ ܗܢܐ. ܐܫܟܚܬ ܕܟܬܝܒ ܠܥܠ ܡܢܗ .ܣܟܘܠܝܘܢ ܕܛܘܒܢܐ ܐܬܢܣܝܘܣ pb. f.7a ܟܬܒܵܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܐܚܝܢܘܬܐ ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܡܟܝܠ ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܗܢܐ ܕܝܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܐܦ ܙܘܥܵܐ ܕܟܠ ܢܦܫܐ ܘܫܘܚܵܠܦܐ ܗܠܝܢ ܘܬܘܪ̈ܨܐ ܐܝܬ ܠܗ ܟܬܝܒܝܢ ܘܡܛܦܣܝܢ ܒܗ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܨܠܡܐ ܡܢܗ ܢܣܒ ܘܢܬܪܢܐ ܟܕ ܗܟܢܐ ܗܘ ܠܗ ܡܛܦܣ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܬܡܢ ܒܗܠܝܢ ܡܢ ܟܬܒܵܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܫܡܥ ܐܢܫ ܠܢܡܘܣܐ܆ ܕܦܩܕ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܙܕܩ ܠܡܥܒܕ ܆ܘܗܠܝܢ ܕܠܐ ܙܕܩ ܠܡܣܥܪ ܘܢܒܝܘܵܬܐ ܫܡܥ ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܥ ܒܠܚܘܕ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܬܐ ܘܒܬܫܥܝܵܬܐ ܢܚܘܪ ܕܡܢܗܝܢ ܡܫܟܚ ܕܢܐܠܦ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܡܠܟܵܐ ܘܕܩܕܵܝܫܐ .ܒܟܬܒܐ ܕܝܢ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ .ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܗܠܝܢ ܝܠܦ ܗ̇ܘ ܕܫܡܥ ܘܕܐܦ ܙܘܵܥܐ ܕܢܦܫܗ ܒܗ ܡܫܟܚ ܘܝܠܦ ܡܟܝܠ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܚܐܫ ܘܗ̇ܝ ܕܒܗܿ ܠܒܝܟ ܘܡܫܟܚ ܬܘܒ ܕܢܩܒܠ ܡܢܗ ܠܨܠܡܐ ܕܡܵܠܐ ܘܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܕܟܕ ܐܡܪ ܘܥܒܕ ܢܐܣܐ ܠܚܫܐ .ܐܝܬ ܡܢ ܓܝܪ ܘܒܗܠܝܢ ܟܬܒܵܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܵܠܐ ܕܟܠܝܵܢ ܟܕ ܦܣܩܵܢ ܠܙܐܦܵܐ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܘܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܕܢܪܚܩ ܡܛܦܣܐ .ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܦܘܩܕܢܐ ܐܝܬ ܕܢܬܘܒ .ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢܬܘܒ ܕܢܦܘܫ ܡܢ ܚܛܗܐ ܐܝܬܝܗܿ .ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܘܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܕܢܬܘܒ ܘܡܢܐ ܙܕܩ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܬܝܒܘܬܐ ܡܛܦܣܐ .ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܕܐܘܠܨܢܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܡܥܒܕ .ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܝܢ ܒܘܩܝܐ ܒܘܩܝܐ ܕܝܢ ܣܒܪܐ .ܣܒܪܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܒܗܬ .ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܝܢ ܘܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܕܢܣܝܒܪ ܐܘܠܨܢܵܐ ܘܡܢܐ ܙܕܩ ܠܡܐܡܪ ܟܕ ܡܬܐܠܨܝܢܢ܆ ܘܡܢܐ ܒܬܪ ܐܘܠܨܢܵܐ ܘܐܝܟܢܐ ܟܠܢܫ ܡܬܒܩܐ.ܘܐܝܠܝܢ ܡܵܠܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܡܪܝܐ .ܟܬܝܒ ܘܪܫܝܡ ܬܘܒ ܦܘܩܕܢܐ ܐܝܬ ܕܒܟܠ ܢܘܕܐ .ܐܠܐ ܘܡܢܐ ܙܕܩ ܕܢܐܡܪ ܟܕ ܡܘܕܝܢܢ ܡܠܦܝܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܬܘܒ ܟܕ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܫܡܥܝܢܢ܆ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܠܡܐܚܐ ܡܬܪܕܦܝܢ ܡܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܝܠܦܝܢܢ ܘܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܕܟܕ ܥܪܩܝܢܢ ܢܬܪܥܐ .ܘܐܝܠܝܢ ܡܵܠܐ ܙܕܩ ܕܢܣܩܘܢ ܠܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ ܒܬܪ ܪܕܘܦܝܐ ܟܕ ܐܬܦܨܝܘ .ܡܬܦܩܕܝܢܢ ܕܢܒܪܟ ܠܐܠܗܐ ܘܢܘܕܐ ܠܗ ܐܠܐ ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܡܛܦܣܝܢܢ ܘܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܕܢܫܒܚ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܐܝܠܝܢ ܡܠܵܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܢܘܕܐ ܦܐܝܐܝܬ. ܘܥܠ ܟܠܚܕ ܕܝܢ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܠܬܫܒܚܵܬܐ ܐܠܗܝܵܬܐ ܕܣܝܡܵܢ ܠܘܬܢ ܘܠܘܬ ܙܘܵܥܐ ܕܝܠܢ .ܘܩܛܣܛܣܝܣ .ܘܐܦ ܗܕܐ ܓܝܪ ܬܡܝܗܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܒܗܠܝܢ ܡܢ ܟܬܒܵܐ ܐܚܪ̈ܢܐ .ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܩܕܵܝܫܐ ܘܡܛܠ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ .ܘܗܢܘܢ ܕܩܪܝܢ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܠܝܢ ܟܬܝܒܵܢ ܡܫܘܕܥܝܢ ܕܐܝܬܝܵܗܝܢ ܘܗܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܡܠܬܐ ܚܫܒܝܢ .ܘܗܠܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܡܬܝܕܥܝܢ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܘܕܢܬܕܡܪܘܢ ܒܗܘܢ ܘܢܛܥܘܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܬܕܡܘܢ ܗܘܝܢ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܟܬܒܐ ܫܩܠ ܆ܗܠܝܢ ܡܢ ܢܒܝܵܘܬܐ ܕܡܛܠ ܦܪܘܩܐ ܒܗ ܒܙܢܐ܆ ܐܝܟ ܕܒܗܠܝܢ ܟܬܒܵܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܟܕ ܡܬܕܡܪ ܘܣܓܕ ܢܦܩ .ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܵܠܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ .ܐܝܟ ܡܢ ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܩܪܐ .ܘܗ̇ܘ ܕܫܡܥ ܕܝܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗܘ ܐܡܪ ܡܙܕܩܬ .ܘܐܟܚܕܐ ܡܬܬܣܝܡ ܥܠ ܡܵܠܐ ܕܬܫܒܚܵܬܐ܆ pb. f.7b ܐܝܟ ܡܢ ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ .ܡܛܠ ܕܝܢ ܢܗܝܪܘܬܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܐܡܐܢ ܐܝܟ ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܗܝ ܟܕ ܗܝ ܟܕ ܡܢ ܕܪܝܫ ܫܩܠ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܵܠܐ ܣܓܝܵܐܬܐ ܕܪ̈ܝܫܝ ܐܒܗܵܬܐ ܐܝܬ .ܘܕܝܠܢܝܵܬܐ ܕܐܬܐܡܪ̈ܝ ܡܢܗܘܢ. ܘܡܘܫܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܬܝܒ ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ.ܐܠܝܐ ܕܝܢ ܘܐܠܝܫܥ ܟܕ ܥܠ ܜܘܪܐ ܕܟܪܡܠܐ ܝܬܒܝܢ .ܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܡܪܝܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ .ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܩܡܬ ܩܕܡܘܗܝ ܝܘܡܢܐ ܘܡܵܠܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܢܒܝܵܐ ܩܕܵܝܫܐ .ܩܕܡܐܝܬ ܡܢ ܐܝܬܝܗܝܢ .ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܣܓܝܵܐܬܐ ܗܘܵܝ ܘܠܥܡܡܵܐ ܘܠܐܝܣܪܐܝܠ .ܘܒܪܡ ܘܠܐ ܐܢܫ ܘܠܐ ܠܡܵܠܐ ܕܪܝܫ ܐܒܗܵܬܐ ܐܝܟ ܕܝܠܢܝܵܬܐ ܐܡܪ ܡܬܘܡ ܘܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܫ ܕܢܬܕܡܐ ܘܢܐܡܪ ܗܠܝܢ ܕܡܘܫܐ. ܐܝܟ ܡܵܠܐ ܕܝܠܢܝܵܬܐ.ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܒܪܗܡ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܝܠܝܕ ܒܝܬܗ ܘܐܝܫܡܥܝܠ . ܘܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܪܒܐ ܐܝܣܚܩ .ܘܐܦܢ ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܣܢܝܩܘܬܐ ܡܕܡ ܬܕܪܟ ܟܕ ܡܡܪܚ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܝܠܢܝܵܬܐ ܐܡܪ.ܐܢܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܚܝܫ ܐܢܫ ܥܡ ܕܚܐܫܝܢ .ܘܪܓܬܐ ܒܙܒܢ ܢܣܒ ܕܗܘ ܡܝܬܪܐ .ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܐܡܪ ܐܝܟ ܡܘܫܐ ܓܠܝ ܠܝ ܢܦܫܟ ܘܬܘܒ ܐܢ ܡܢ ܫܒܩ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܚܛܝܬܐ ܫܒܘܩ ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܫܒܩ ܐܢܬ ܠܗܘܢ .ܥܛܝܢܝ ܡܢ ܟܬܒܟ ܕܟܬܒܬ .ܐܠܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܢܒܝܵܐ ܟܕ ܫܩܠ ܐܢܫ .ܐܝܟ ܡܵܠܐ ܕܝܠܢܝܵܬܐ ܥܕܠ ܠܐܢܫܝܵܢ ܒܗܠܝܢ ܐܘ ܡܫܒܚ܆ܠܗܢܘܢ ܕܣܥܪ ܗܢܝܵܢ ܕܕܡܝܵܢ܆ܒܐܝܠܝܢ ܕܥܕܠܘ ܘܫܒܚܘ ܗܢܘܢ. ܘܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܚܝ ܡܪܝܐ ܗܘ ܕܩܡܬ ܩܕܡܘܗܝ ܝܘܡܢܐ܆ ܡܬܕܡܐ ܐܢܫ ܠܡܐܡܪ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ .ܘܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܦܓܥ ܒܟܬܒܵܐ܆ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܝܠܢܝܵܬܐ܆ ܐܠܐ ܕܩܕܵܝܫܐ ܘܕܗܢܘܢ ܒܐܝܕܵܘܗܝ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܐܡܪ ܠܡܵܠܐ ܕܡܙܡܘܪܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܬܡܝܗܬܐ ܆ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܒܝܵܘܬܐ ܕܡܛܠ ܦܪܘܩܐ ܘܥܡܡܵܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܡܪ ܗܠܝܢ ܡܵܠܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܟ ܕܝܠܢܝܵܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܡܠܠ܆ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܗ ܗܠܝܢ ܐܬܟܬܵܒܝ ܡܙܡܪ ܟܠܢܫ .ܘܠܘ ܐܝܟ ܡܢ ܕܡܫܘܕܵܥܢ ܐܡܪ ܡܛܠ ܐܚܪܢܐ ܡܩܒܠ ܘܢܦܩ .ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܢ ܕܗܘ ܡܛܠ ܢܦܫܗ ܡܬܬܣܝܡ .ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪ̈ܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗܘ ܣܥܪ ܘܡܢ ܢܦܫܗ ܡܡܠܠ ܡܣܩ ܠܐܠܗܐ .ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܵܠܐ ܕܪ̈ܝܫܝ ܐܒܗܵܬܐ ܘܕܡܘܫܐ܆ ܘܕܢܒܝܵܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܫܬܩܠܵܢ ܘܗܠܝܢ ܆ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܝܠܢܝܵܬܐ ܘܕܡܛܠܬܗ ܐܬܟܬܒ ܡܬܬܟܠ ܟܕ ܐܡܪ܆ ܘܡܙܡܪ ܗܠܝܢ .ܠܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ܆ ܘܥܒܕܗ ܠܗܢܐ .ܘܠܣܥܘܪܘܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܚܝܕܝܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܐܢܢܩܐ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܒܗܠܝܢ ܢܬܬܚܕ .ܕܐܘ ܐܝܟ ܡܢ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܆ܐܘ ܐܝܟ ܡܢ ܕܥܒܕܗ ܢܐܡܪ ܆ܠܡܵܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܟܠܚܕ ܐܬܟܵܬܒܝ ܘܠܝ ܡܣܬܒܪܐ ܕܗܘܝܵܢ ܗܠܝܢ ܆ܠܗ̇ܘ ܕܡܙܡܪ ܐܝܟ ܡܚܙܝܬܐ ܆ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܬܪܢܐ ܒܗܝܢ ܘܗܘ ܠܗ ܗܠܝܢ ܡܬܬܙܝܥܵܢܘܬܐ ܕܢܦܫܗ ܆ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܡܪܓܫ ܢܐܡܪ ܐܢܝܵܢ .ܘܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܫܡܥ ܠܗ̇ܘ ܕܩܪܐ ܆ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܗ ܡܬܐܡܪܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܩܒܠ .ܕܐܘ ܐܝܟ ܡܢ ܕܟܕ ܡܬܟܣܣ ܡܢ ܬܐܪܬܐ ܘܡܬܬܘܐ ܬܐܒ ܆ ܐܘ ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܟܕ ܫܡܥ ܆ܘܥܘܕܪܢܐ ܕܗܘܐ ܠܘܬ ܗܢܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܘܬܗ ܗܘܝܐ ܜܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܗܕܐ ܪܘܙ ܆ܘܡܫܪܐ ܕܢܩܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܠܐܠܗܐ . ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܠܗ̇ܘ ܕܓ̄ ܡܪܝܐ ܡܐ ܣܓܝܘ ܐܠܘܨܵܝ ܡܙܡܪ ܐܢܫ ܆ܟܕ ܒܐܘܠܨܢܵܐ ܕܝܠܗ pb. f.8a ....ܠܟ ܗ̇ܘ ܕܕܝܠܗ ܐܢܝܵܢ ܡܣܒܪ ܠܡܵܠܐ ܕܒܡܙܡܘܪܐ ܐܡܬܝ ܕܠܗܿܘ ܕܝ̄ ܒܡܪܝܐ ܣܒܪܬ ܐܝܟܢ ܐܡܪܝܬܘܢ ܠܢܦܫܝ ܆ܘܠܗ̇ܘ ܕܝܘ̄ ܫܡܥ ܡܪܝܐ ܩܕܝܫܐ ܘܚܘܪ ܒܒܥܘܬܝ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܬܟܝܠܘܬܐ ܕܝܠܗ ܘܠܨܠܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܡܪ .ܘܠܗ̇ܘ ܡܢ ܕܢܢ̄ ܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܛܝܒܘܬܟ ܆ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܡܪ ܠܡܵܠܐ ܕܝܠܢܝܵܬܐ ܕܬܝܒܘܬܗ .ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܓ̄ ܡܪܝܐ ܡܐ ܣܓܝܘ ܐܠܘܨܵܝ ܆ܘܠܗ̇ܘ ܕܢܗ̄ ܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܕܫܢܝ ܒܪܝܫܐ ܆ܘܠܗ̇ܘ ܕܢܣ̄ ܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܒܟ ܗܘܐ ܡܣܒܪܐ ܢܦܫܝ ܘܠܗ̇ܘ ܕܩܡ̄ܐ ܒܩܠܝ ܠܡܪܝܐ ܩܪܝܬ ܒܩܠܝ ܠܡܪܝܐ ܐܬܟܫܦܬ ܘܠܗ̇ܘ ܕܩܡ̄ܒ ܫܡܥ ܡܪܝܐ ܨܠܘܬܝ ܘܨܘܬ ܠܒܥܘܬܝ .ܐܡܬܝ ܕܡܙܡܪ ܐܢܫ ܠܘ ܐܝܟ ܡܢ ܕܐܚܪܢܐ ܡܬܪܕܦ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܢ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܚܐܫ ܡܬܬܣܝܡ ܐܟܚܕܐ ܆ ܘܐܝܟ ܕܝܠܢܝܵܬܐ ܡܙܡܪ ܠܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܡܵܠܐ .ܘܣܟ ܗܟܢܐ ܟܠ ܡܙܡܘܪܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܐܡܝܪ ܘܡܠܚܡ ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܘܢ ܐܡܝܪ ܐܟܙܢܐ ܕܙܘܥܵܐ ܕܢܦܫܢ ܢܬܪܢܘܢ .ܘܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܛܠܬܢ ܐܬܐܡܪܘ܆ ܘܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܠܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܡܵܠܐ ܕܝܠܢܝܵܬܐ ܆ܠܘܬ ܥܘܗܕܵܢܐ ܕܙܘܥܵܐ ܕܒܢ. ܘܬܘܪܨܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܝܠܢ .ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܗܢܘܢ ܕܙܡܪܘ ܐܡܪܘ ܗܠܝܢ ܘܕܝܠܢ ܡܨܝܢ ܕܢܗܘܢ ܘܛܘܦܣܵܐ ܘܝܘܩܵܢܐ ܀ ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܗܿ ܜܝܒܘܬܐ ܕܦܪܘܩܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠܬܢ ܆ܦܓܪܐ ܡܢ ܕܝܠܗ ܚܠܦܝܢ ܩܪܒ ܠܡܘܬܐ .ܐܝܟܢܐ ܕܠܟܠܢ ܢܓܗܐ ܡܢ ܡܘܬܐ .ܟܕ ܕܘܒܪܐ ܫܡܝܢܐ ܘܡܩܒܠܐ ܒܥܐ ܕܢܚܘܐ ܠܢ .ܒܗ ܠܗܢܐ ܛܦܣ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܐܢܫܝܵܢ ܕܠܝܠܐܝܬ ܢܛܥܘܢ .ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܆ܟܕ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܫܟܢܐ ܠܘܬ ܙܗܝܪܘܬܐ܆ ܠܙܟܘܬܐ ܕܡܢܗ ܗܘܬ ܚܠܦܝܢ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܠܦ܆ ܐܠܐ ܘܥܒܕ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܦ .ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܢܫ ܢܫܡܥܝܘܗܝ ܡܢ ܕܡܡܠܠ ܘܟܕ ܐܝܟ ܕܒܨܠܡܐ ܚܐܪ ܢܣܒ ܡܢܗ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܢܥܒܕ . ܟܕ ܫܡܥ ܕܝܠܦܘ ܡܢܝ ܕܢܝܚܐ ܐܝܬܝ .ܘܡܟܝܟܐ ܒܠܒܐ .ܕܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡܫܡܠܝܐ ܘܠܘܬ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ .ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܛܦܣ ܒܗ ܡܪܝܐ .ܘܐܢ ܓܝܪ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܘܐܢ ܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ .ܘܐܢ ܛܝܒܘܬܐ .ܘܐܢ ܓܢܒܪܘܬܐ .ܘܐܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܆ ܘܐܢ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܆ܗܠܝܢ ܒܗ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܗܘܵܝ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܚܣܝܪ ܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܕܡܬܪܢܐ ܕܘܒܪܐ ܐܢܫܝܐ ܕܡܪܝܐ .ܗܕܐ ܓܝܪ ܟܕ ܝܕܥ ܦܘܠܘܣ ܐܡܪ ܗܘܐ. ܡܕܡܝܢܵܐ ܗܘܘ ܒܝ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܒܡܫܝܚܐ .ܗܠܝܢ ܡܢ ܓܝܪ ܣܝܡܵܝ ܢܡܘܣܵܐ ܕܠܘܬ ܚܢܦܵܐ .ܥܕܡܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܠܡܐܡܪܐܝܬ ܠܗܘܢ ܜܝܒ.. ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܡܪܝܐ ܗܘ ܕܟܠ ܘܝܨܘܦܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕ ܆..... ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܐܠܐ ܘܛܘܦܣܐ ܝܗܒ ܗܘ ܠܗ ܆ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ.... ܗܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܚܝܠܐ ܕܗ̇ܝ ܕܠܡܥܒܕ ܡܛܠ ܗܢܐ ܓܝܪ ܘܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ .... ܕܠܘܬܢ ܐ..ܒ ܗܘܐ ܒܗܠܝܢ ܕܡܙܡܪܝܢ ܗܕܐ .ܐܝܟܢܐ ܕܐܟܙܢܐ ܕܒܗ ܠܒܪܢܫܐ .... ܡܫܡܠܝܐ ܘܫܡܝܢܐ ܟܕ ܡܛܦܣ ܐܠܦ ܆ܗܟܢܐ ܘܙܘܥܵܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ... ܘܣܝܡܘܵܬܐ ܕܢܦܫܵܬܐ ܆ܗ̇ܘ ܕܨܒܐ ܕܢܐܠܦ ܡܫܟܚ .ܟܕ ܡܫܟܚ ܒܗܘܢ.... ܘܚܘܠܡܢܐ ܘܬܘܪ̈ܨܐ ܕܟܠ ܙܘܥܐ .ܐܢ ܓܝܪ ܙܕܩ ܘܝܬܝܪ ܡܦܝܣܢܝܬܐ ܠܡܐܡܪ.... ܕܝܐܬܗܣܝܣ. pb. f.8b ܟܠ ܟܬܒܐ ܡܢ ܐܠܗܝܐ ܆ܡܠܦܢܐ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗ ܘܨܠܡܐ ܒܙܢܐ .ܡܕܡ ܕܕܘܒܪܐ ܕܢܦܫܵܬܐ .ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܥܐܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ܆ ܡܬܛܦܣ ܘܒܐܣܟܝܡܐ ܘܒܡܵܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܟܕ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܡܪ܆ ܐܝܟ ܠܐ ܪܕܝܐ ܢܬܪܡܐ ܠܒܪ .ܗܟܢܐ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܠܗ̇ܘ ܕܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ ܪܗܛ ܘܨܒܐ ܕܢܬܪܢܐ ܠܕܘܒܪܐ ܕܒܓܫܘܡ ܕܦܪܘܩܐ܆ ܡܥܗܕ ܠܘܩܕܡ ܒܝܕ ܩܪܝܢܐ ܠܙܘܥܵܐ ܕܢܦܫܐ ܆ܘܗܟܢܐ ܡܟܝܠ ܡܛܦܣ ܘܡܠܦ ܠܗܠܝܢ ܕܦܓܥܝܢ ܒܡܵܠܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ .ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟܢܐ ܕܠܘܩܕܡ ܐܢܫ ܗܕܐ ܕܟܬܒܐ ܢܛܪ .ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܕܒܬܘܢܝܐ ܐܡܝܪܝܢ .ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܡܪܬܝܢܘܬܐ .ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܢܒܝܘܬܐ .ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܨܠܘܬܐ .ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܘܗܢܘܢ ܡܢ ܕܒܬܘܢܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܚ̄ܝ ܫܡܝܐ ܡܫܬܥܝܢ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ ܕܡ̄ܠ ܐܠܗܐ ܫܡܥܢܢ ܒܐܕܢܝܵܢ ܕܡ̄ܚ ܫܡܥܘ ܗܕܐ ܟܠܟܘܢ ܥܡܡܵܐ ܕܡܛ̄ ܐܠܗ ܐܠܗܝܵܢ ܡܚܐ ܡܠܠ ܕܥ̄ܒ ܐܠܗܐ ܜܒܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܘܠܒܪ̈ܝܪܝ ܠܒܐ ܕܥ̄ܙ ܥܡܝ ܨܘܬ ܢܡܘܣܝ ܘܐܬܜܦܝܣܘ ܦܘ̄ ܫܬܐܣܵܘܗܝ ܒܜܘܪܗ ܩܕܝܫܐ ܦܚ̄ ܜܝܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܐܙܡܪ ܕܩܛ̄ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝ ܕܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ ܕܩܝܓ̄ ܟܕ ܢܦܩ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܕܩܟܘ̄ ܐܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܢܐ ܒܝܬܐ ܕܩܠܘ̄ ܥܠ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܒܒܠܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܕܒܨܠܘܬܐ ܕܝܘ̄.ܫܡܥ ܡܪܝܐ ܩܕܝܫܐ ܘܚܘܪ ܒܒܥܘܬܝ ܕܣܙ̄.ܢܩܘܡ ܐܠܗܐ ܘܢܬܒܕܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܵܘܗܝ ܕܦܠ̄ ܡܪܝܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܗܘܝܬ ܠܢ ܠܕܪܕܪ̈ܝܢ ܕܩ̄ܐ ܡܪܝܐ ܫܡܥ ܨܠܘܬܝ ܕܩܙ̄ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܕܘܝܕ ܘܠܟܠܗ ܡܘܟܟܗ .ܕܩܡ̄ܐ . ܒܩܠܝ ܠܡܪܝܐ ܩܪܝܬ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܟ .ܕܒܩܒܘܠܝܐ ܘܒܒܥܘܬܐ ܕܗ̄ ܡܠܵܝ ܨܘܬ ܡܪܝܐ ܘܐܣܬܟܠ ܒܗܓܝ ܕܘ̄ .ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܪܘܓܙܟ ܬܟܣܢܝ ܕܙ̄ ܡܪܝܐ ܐܠܗ ܒܟ ܣܒܪܬ ܦܪܘܩܝܢܝ ܕܝܒ̄ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܛܥܢܝ ܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܕܝܐ̄ ܦܪܘܩ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܓܡܪ ܜܒܐ ܕܝܗ̄ .ܢܛܪܝܢܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܥܠܝܟ ܐܬܬܟܠܬ ܕܟܕ̄. ܠܘܬܟ ܡܪܝܐ ܢܦܫܝ ܐܪܝܡܬ ܕܟܙ̄. ܠܟ ܡܪܝܐ ܩܪܝܬ ܐܠܗܝ ܠܐ ܬܫܬܘܩ ܡܢܝ ܕܠܕ̄ . ܒܟ ܡܪܝܐ ܣܒܪܬ ܠܐ ܐܒܗܬ ܠܥܠܡ ܕܠܕ̄ . ܕܘܢ ܡܪܝܐ ܕܝܢܝ ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܥܡܝ ܕܠܙ̄ ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܪܘܓܙܟ ܬܟܣܢܝ ܩܒ̄ ܕܘܢ ܐܠܗܐ ܕܝܢܝ ܘܬܒܥ ܬܒܥܬܝ .ܢܓ̄ ܐܠܗܐ ܒܫܡܟ ܦܪܘܩܝܢܝ ܕܢܕ̄ ܨܘܬ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܝ ܘܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢ ܒܥܘܬܝ . ܢܗ̄ ܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܕܫܢܝ ܒܪܝܫܐ ܕܢܘ̄. ܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܒܟ ܗܘ ܡܣܒܪܐ ܢܦܫܝ ܕܚܝ̄. ܦܨܢܝ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܵܝ ܐܠܗܐ.ܢܛ̄. ܐܠܗܐ ܛܥܝܬܢ ܘܕܚܩܬܢ ܘܪܓܙܬ ܥܠܝܢ ܕܣ̄ . ܫܡܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܝ ܘܨܘܬ ܠܒܥܘܬܝ ܕܣܠ̄ . ܫܡܥ ܐܠܗܐ ܩܠܝ ܟܕ ܐܬܟܫܦ ܠܟ ܦܒ̄. ܐܠܗܐ ܡܢܘ ܕܕܡܐ ܠܟ .ܦܗ̄. ܨܠܝ ܡܪܝܐ ܐܕܢܟ ܘܥܢܝܢܝ.ܕܦܙ̄.ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܦܘܪܩܢܝ ܩܠܛ. ܦܨܢܝ ܡܪܝܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܒܝܫܐ . ܩܡ̄.ܡܪܝܐ ܩܪܝܬܟ ܐܢܬ ܥܢܝܢܝ.ܕܩܡܒ̄.ܫܡܥ ܡܪܝܐ ܨܠܘܬܝ ܘܨܘܬ ܠܒܥܘܬܝ ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܕܐܝܟ ܕܒܩܒܘܠܝܐ ܘܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ܆ ܕܩܠܝܝ ܡܪܝܐ ܒܨܝܬܢܝ ܘܝܕܥܬܢܝ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܕܒܩܒܘܠܝܐ ܒܠܚܘܕ.ܕܓ̄.ܡܪܝܐ ܡܐ ܣܓܝܘ ܐܠܘܨܵܝ ܕܢܗ̄. ܕܘܢܝܢܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܒܬܡܝܡܘܬܝ ܗܠܟܬ .ܕܕܣܚ̄. ܦܪܘܩܝܢܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ pb. f.9a ܕܡܛܘ ܡܝܵܐ ܥܕܡܐ ܠܢܦܫܐ.ܣܛ ̄.ܐܠܗܐ ܦܨܢܝ ܡܪܝܐ ܠܥܘܕܪܢܝ ܟܬܪ. ܕܥ̄.ܒܟ ܡܪܝܐ ܣܒܪܬ ܠܐ ܐܒܗܬ ܠܥܠܡ.ܕܥܓ̄.ܐܠܗܐ ܠܡܢܐ ܛܥܝܬܢ ܠܥܠܡ.ܕܥܚ̄.ܐܠܗܐ ܥܠܘ ܥܡܡܵܐ ܠܝܪܬܘܬܟ ܕܥܛ̄. ܪܥܝܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܨܘܬ.ܕܩܚ̄. ܐܠܗܐ ܕܬܫܒܘܚܬܝ ܠܐ ܬܫܬܘܩ .ܕܩܝܒ̄. ܫܒܚܘ ܥܒܕܵܘܗܝ ܕܡܪܝܐ.ܩܟܛ. ̄.ܡܢ ܥܘܡܩܐ ܩܪܝܬܟ ܡܪܝܐ ܘܫܡܥܬ ܒܩܠܝ ܕܩܠ̄.ܡܪܝܐ ܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܠܒܝ ܘܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܥܝܵܢܝ.ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܕܢܢ̄.ܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܛܝܒܘܬܟ .ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܡܥܪܙܠܐ .ܐܟܚܕܐ ܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܥܡ ܒܥܘܬܐ .ܕܛ̄. ܐܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܝ.ܥܕ̄.ܐܘܕܝܢܢ ܠܟ ܐܠܗܐ ܕܩܕ̄.ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܘܩܪܘ ܫܡܗ .ܕܩܗ̄.ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܠܥܠܡ ܛܝܒܘܬܗ . ܕܩܘ̄. ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܜܝܒܘܬܗ ܕܩܝܙ̄.ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܪ̈ܚܡܘܗܝ .ܕܩܠܗ̄.ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܠܥܠܡ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܀ܕܩܠ̄ܘ.ܥܠ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܒܒܠ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܘܬܘܢܝܐ ܥܡ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܩܝ. ܐܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܝ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܕܒܡܪܬܝܢܘܬܐ܆ ܕܠܘ ܠܐ ܬܚܣܡ ܒܪ̈ܫܝܥܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܢܒܝܘܬܐ ܆ܕܟ̄. ܡܪܝܐ ܒܚܝܠܟ ܢܚܕܐ ܡܠܟܐ .ܕܟ̄ܐ.ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ .ܕܡܙ̄.ܐܒܥ ܠܒܝ ܦܬܓܡܵܐ ܜܒܵܐ .ܕܡܘ̄. ܟܠܟܘܢ ܥܡܡܵܐ ܩܘܫܘ ܟܦܐ .ܕܥ̄ܐ. ܐܠܗܐ ܗܒ ܕܝܢܟ ܠܡܠܟܐ ܕܡܫܘܕܥܢܵܐ ܕܝܢ ܥܡ ܢܒܝܘܬܐ .ܕܩܛ̄.ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝ ܕܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ .ܡܚܦܛܢܵܐ ܕܝܢ ܘܐܝܟ ܦܩܘܕܵܐ ܐܝܬܝܗܘܢ .ܕܦܚ̄.ܐܝܬܘ ܠܡܪܝܐ ܒܢܵܝ ܕܟܪ̈ܐ .ܕܠ̄.ܫܒܚܘ ܙܕܵܝܩܐ ܠܡܪܝܐ .ܕܦ̄.ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܡܥܫܢܢ .ܕܨܕ̄. ܬܘ ܢܫܒܚ ܠܡܪܝܐ .ܕܨܗ̄.ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ .ܕܨܘ̄.ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܬܕܘܨ ܐܪܥܐ .ܕܨ̄ܐ. ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ ܕܨܚ̄. ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܢܙܘܥܘܢ ܥܡܡܵܐ.ܕܩܓ̄.ܒܪܟܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ ܕܩ̄ܘ.ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܜܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܜܝܒܘܬܗ. ܕܩܚ̄.ܐܠܗܐ ܕܬܫܒܘܚܬܝ ܠܐ ܬܫܬܘܩ.ܕܩܝܓ̄.ܟܕ ܢܦܩ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܡܚܦܛܵܢܐ ܕܝܢ ܥܡ ܬܫܒܘܚܬܐ ܐܬܐܡܪܘ.ܕܩܡ̄ܛ.ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܬܫܒܘܚ. ܚܕܬܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܡܟܬܒܝܢ ܠܕܘܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ.ܕܩܙ̄.ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܘܩܪܘ ܫܡܗ.ܕܩܝ̄ܐ. ܜܘܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܕܚܠ ܡܢ ܡܪܝܐ .ܕܩܚ̄.ܐܠܗܐ ܕܬܫܒܘܚܬܝ ܠܐ ܬܫܬܘܩ.ܩܟܘ̄.ܐܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܢܐ ܒܝܬܐ.ܩܠܒ̄.ܡܐ ܜܒ ܘܡܐ ܫܦܝܪ .ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܘܒܚܐ ܡܫܘܕܥܝܢ܆ ܕܝܨ̄. ܝܬܒ ܒܣܬܪܗ ܕܡܪܝܡܐ .ܕܩܝ̄ܒ. ܫܒܚܘ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܡܪܝܐ. ܩܝܘ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܟܠܟܘܢ ܥܡܡ݁̈ܐ. ܩܠܕ ܫܒܚܘ ܠܫܡܗ ܕܡܪܝܐ .ܕܩܡ̄ܕ. ܐܪܡܪܡܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܩܡ̄ܗ. ܫܒܚܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ .ܕܩܡ̄ܘ. ܜܒ ܠܡܙܡܪ ܠܐܠܗܢ ܘܒܣܝܡ.ܕܩܡ̄ܙ. ܫܒܚܝ ܐܘܪܫܠܡ ܠܡܪܝܐ .ܕܩܡ̄ܚ. ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܩܢ̄. ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܒܩܘܕܫܗ ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܕܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ .ܕܚ̄. ܡܪܝܐ ܡܪܢ ܡܐ ܡܫܒܚ ܫܡܟ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ .ܕܝܙ̄. ܐܪܚܡܟ ܡܪܝܐ ܚܝܠܝ ܘܬܘܟܠܢܝ .ܕܟܛ̄. ܐܪܡܪܡܟ ܡܪܝܐ ܕܐܪܝܡܬܢܝ ܕܠܓ̄.ܐܒܪܟ ܠܡܪܝܐ ܒܟܠܙܒܢ .ܕܡܗ̄. ܐܠܗܢ ܒܝܬ ܓܘܣܢ ܥܫܝܢܐ .ܕܦܒ̄. ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܐܢܬ ܐܣܟܐ ܠܟ. ܕܥܘ̄. ܒܩܠܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܩܪܝܬ ܘܫܡܥܝܢܝ .ܕܦܕ̄. ܨܒܝܬ ܡܪܝܐ ܒܐܪܥܟ .ܕܩܝ̄ܙ.. ܪܚܡܬ ܕܢܫܡܥ ܡܪܝܐ ܩܠܐ ܕܒܥܘܬܝ .ܕܩܝܗ̄.ܗܝܡܢܬ ܘܡܠܠܬ ܘܐܬܡܟܟܬ ܜܒ pb. f.9b ܕܒܟ ܐܪܝܡ ܥܝܢܝܵ ܠܛܘܪܐ .ܕܩܟ̄ܐ.ܚܕܝܬ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝ .ܕܩܟ̄ܓ. ܐܠܘ ܠܐ ܡܪܝܐ ܕܩܡ ܠܢ .ܩܟܗ̄.ܟܕ ܡܦܢܐ ܡܪܝܐ ܫܒܝܬܐ ܕܨܗܝܘܢ .ܩܟܚ̄.ܣܓܝܘ ܐܠܘܨܵܝ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ .ܩܡ̄ܓ.ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܐܠܦ ܐܝܕܵܝ ܩܪܒܐ .ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܛܘܒܐ ܐܡܪܝܢ .ܐ̄ ܛܘܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܥܘܵܠܐ ܠܐ ܗܠܟ .ܕܠܐ ܜܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܐܫܬܒܩ ܠܗ ܥܘܠܗ ܕܡ̄.ܜܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܚܐܪ ܒܡܣܟܢܐ .ܩܝܚ̄.ܜܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ.ܩܟܙ̄. ܜܘܒܘܗܝ ܠܟܠ ܕܕܚܠ ܡܢ ܡܪܝܐ .ܘܐܚܪܢܐ ܡܚܘܝܢܐ ܕܚܘܝܚܘܬܐ ܥܡ ܬܫܒܘܚܬܐ . ܕܩܙ̄. ܡܛܝܒ ܗܘ ܠܒܝ ܐܠܗܐ ܡܛܝܒ ܗܘ ܠܒܝ .ܘܗܘ ܡܢ ܡܚܦܛܢܐ ܠܘܬ ܓܢܒܪܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܕܝ̄.ܒܡܪܝܐ ܣܒܪܬ ܐܝܟܢ ܐܡܪܝܬܘܢ ܠܢܦܫܝ .ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܩܛܪ̈ܓܢܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ ܘܕܥܒܪ̈ܝ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܐܝܬܝܗܘܢ .ܕܒ̄.ܠܡܢܐ ܐܪܓܫܘ ܥܡܵܡܐ.ܕܝܓ̄.ܐܡܪ ܥܘܠܐ ܒܠܒܗ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ .ܠܗ̄.ܡܬܚܫܒ ܥܘܠܐ ܪܘܫܥܐ ܒܠܒܗ ܕܢ̄ܐ. ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܒܒܝܫܬܐ ܓܢܒܪܐ .ܢܒ̄. ܐܡܪ ܥܘܠܐ ܒܠܒܗ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܘܗ̇ܘ ܡܢ ܕܕܩܪܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ .ܕ̄.ܟܕ ܩܪܝܬܟ ܐܢܬ ܥܢܝܢܝ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܚܢܢܐ ܡܫܘܕܥܝܢ ܕܝܛ̄.ܢܥܢܝܟ ܡܪܝܐ ܒܝܘܡܐ ܕܐܘܠܨܢܐ .ܣܓ̄.ܫܡܥ ܐܠܗܐ ܩܠܝ ܟܕ ܐܬܟܫܦ ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܕܡܫܘܕܥܝܢ ܠܡܵܠܐ ܕܫܘܒܗܪܐ ܕܒܡܪܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ .ܟܒ̄. ܡܪܝܐ ܢܪܥܢܝ ܡܕܡ ܠܐ ܢܚܣܪ ܠܝ .ܟܘ̄. ܡܪܝܐ ܢܘܗܪܝ ܘܦܘܪܩܢܝ ܡܢ ܡܢ ܐܕܚܠ ܕܠܚ̄. ܠܡܪܝܐ ܕܐܜܪ ܐܘܪܚܝ ܘܠܐ ܐܚܛܐ ܒܠܫܢܝ .ܕܠܛ̄. ܡܣܒܪܘ ܣܒܪܬ ܒܡܪܝܐ .ܕܡ̄. ܐܝܟ ܐܝܠܐ ܕܓܥܐ ܥܠ ܦܨܝܕܐ ܕܡܝܵܐ .ܕܣܐ̄. ܐܠܗܐ ܡܣܟܝܐ ܢܦܫܝ ܕܡܢܗ ܗܘ ܦܘܪܩܢܝ .ܥܗ̄. ܝܕܝܥ ܒܝܗܘܕܐ ܐܠܗܐ .ܦܓ̄. ܡܐ ܚܒܝܒܝܢ ܡܫܟܢܵܝܟ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ .ܕܨ̄ܘ. ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܬܕܘܨ ܐܪܥܐ.ܨܚ̄. ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܢܙܘܥܘܢ ܥܡܡܵܐ .ܩܝ̄ܐ.ܜܘܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܕܚܠ ܡܢ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܟܵܚܕܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ .ܕܢܙ̄.ܐܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܙܕܝܩܘܬܐ ܡܡܠܠܝܢ ܐܢܬܘܢ .ܕܦ̄ܐ. ܐܠܗܐ ܩܡ ܒܟܢܫܐ ܕܡܠܐܟܵܐ ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܕܐܡܪܝܢ ܡܵܠܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܕܡܙ̄. ܪܒ ܗܘ ܡܪܢ ܘܡܫܒܚ ܪܘܪܒܐܝܬ .ܕܣ̄. ܠܟ ܝܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܐܠܗܐ ܒܨܗܝܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܩܥܬܐ ܘܡܛܠ ܩܝܡܬܐ ܣܗ̄.ܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܐܡܪ ܡܵܠܐ ܕܩܥܬܐ ܒܠܚܘܕ .ܨܛ̄.ܫܒܚܝ ܠܡܪܝܐ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܟܕ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܜܘܟܣܐ ܘܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܡ..ܠ ܡܫܟܚܐ ܕܗܠܝܢ ܕܦܓܥܝܢ ܠܡܫܟܚܘ........ ܐܝܟܢܐ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܘܠܙܘܥܵܐ ܡܩܛܣܛܣܝܣ ܕܢܦܫܗܘܢ ܘܗܟܢܐ ܠܛܘܦܣܐ ܘܡܛܠ ܟܠܚܕ ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܡܢܐ ܟܕ ....ܡܫܟܚܢ ܠܡܫܦܪ ܠܒܪܝܐ ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܡܵܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܬܪܨ ܗܘ ܠܗ ܕܢܩܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܦܠ ܒܪܘܫܥܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ .ܠܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܒܛܠܬܐ ܆ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܬܠ ܡܠܬܐ ܠܕܝܢܐ܀ ܘܐܢ.......ܕܬܬܠ ܜܘܒܐ ܠܐܢܫ ܒܥܐܐܢܬ ܐܝܬ ܠܟ ܕܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܘܥܠ ܐܝܢܐ ܘܐܝܠܝܢ ܙܕܩ ܠܡܐܡܪ ܠ..ܐ ܜܘܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܥܘܵܠܐ ܠܐ ܗܠܟ ...ܠܐ̄ .ܜܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܐܫܬܒܩ ܥܘܠܗ ......ܕܡ̄ ܜܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܚܐܪ ܒܡܣܟܢܐ .ܕܩܝ̄ܐ.ܜܘܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܕܚܠ ܡܢ ܡܪܝܐ .ܕܩܝ̄ܚ. ܜܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܩܟ̄ܙ.ܜܘܒܘܗܝ ܠܟܠ ܕܕܚܠ ܡܢ ܡܪܝܐ ܀ ܘܐܢ ܕܬܥܕܘܠ ܠܢܟܠܐ ܕܝܘܕܵܝܐ ܕܠܘܩܒܠ ܡܫܝܚܐ ܐܝܬ ܠܟ ....ܕܒ̄.ܠܡܢܐ ܪܓܙ ܥܡܡܵܐ ܐܢ ܕܝܢ ܡܬܪܕܦ ܐܢܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܘܣܓܝܵܐܐ ܐܝܬ ܠܟ ܠܗܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܥܠܝܟ ܠܗ̇ܘ pb. f.10a ܕܓ̄.....ܡܐ ܣܓܝܘ ܐܠܘܨܵܝܟ܀ ܐܢܕܝܢ ܟܕ ܗܟܢܐ ܐܠܝܨܐܢܬ ܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ ܆ܘܟܕ ܐܫܬܡܥܬ ܒܥܐܐܢܬ ܕܬܩܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܙܡܪ ܠܗ̇ܘ .ܕܕ̄.ܟܕ ܩܪܝܬܟ ܥܢܝܬܢܝ . ܘܠܗ̇ܘ.ܕܩܡ̄. ܡܪܝܐ ܩܪܝܬܟ ܐܢܬ ܥܢܝܢܝ ܘܠܗ̇ܘ.ܕܝ̄.ܒܡܪܝܐ ܣܒܪܬ ܐܝܟܢ ܐܡܪܝܬܘܢ ܠܢܦܫܝ ܘܠܗ̇ܘ.ܕܩܝ̄ܕ.ܪܚܡܬ ܕܢܫܡܥ ܡܪܝܐ ܩܠܐ ܕܒܥܘܬܝ ܀ܘܐܢܗܘ ܕܟܕ ܚܙܐ ܐܢܬ ܠܒܝܫܵܐ ܕܒܥܝܢ ܕܢܟܡܢܘܢ ܒܥܐܐܢܬ ܕܬܫܬܡܥ ܨܠܘܬܟ ܀ܟܕ ܡܩܕܡ ܐܢܬ ܒܨܦܪܐ. ܙܡܪ ܠܗ̇ܘ.ܕܗ̄.ܡܠܵܝ ܨܘܬ ܡܪܝܐ ܐܣܬܟܠ ܒܗܓܝܝ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܡܪܓܫ ܐܢܬ ܒܓܙܡܐ ܕܡܪܝܐ ܕܐܢܗܘ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܚܙܐ ܐܢܬ ܠܟ ܕܫܓܝܫ ܐܢܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܠܗ̇ܘ.ܕܘ̄. ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܪܘܓܙܟ ܬܟܣܢܝ ܘܠܗ̇ܘ ܕܠܙ̄.ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܪܘܓܙܟ ܬܟܣܢܝ ܀ ܐܢܕܝܢ ܘܡܬܡܠܟܝܢ ܐܢܫܵܝܢ ܥܠܝܟ ܐܝܟ ܐܚܝܬܘܦܝܠ ܥܠ ܕܘܝܕ ܘܗܕܐ ܐܢܫ ܢܫܘܕܥܟ ܀ ܙܡܪ ܠܗ̇ܘ .ܕܙ̄. ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܒܟ ܣܒܪܬ ܦܪܘܩܝܢܝ ܘܐܬܬܟܠ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܡܦܨܐ ܠܟ ܀ܘܟܕ ܚܙܐ ܐܢܬ ܒܟܠ ܕܘܟ ܠܛܝܒܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܕܡܬܚܙܝܐ. ܘܠܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܵܐ ܕܐܬܦܪܩ .ܐܢܗܘ ܕܒܥܐܐܢܬ ܕܬܙܥܩ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܙܡܪ ܠܗ̇ܘ.ܕܚ̄.ܡܪܝܐ ܡܪܢ ܡܐ ܡܫܒܚ ܫܡܟ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܀ܐܠܐ ܬܘܒ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܙܡܪ ܩܘܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܕܥܠ ܡܥܨܪ̈ܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܬܘܒ ܠܗ ܠܗ̇ܘ .ܕܚ̄. ܡܪܝܐ ܡܪܢ ܡܐ ܡܫܒܚ ܫܡܟ .ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܘܠܗ̇ܘ.ܕܦ̄.ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܡܥܫܢܢ܀ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܬܒܛܠ ܒܥܠܕܒܒܐ .ܘܐܬܦܪܩܬ ܒܪܝܬܐ .ܟܕ ܠܐ ܡܫܬܒܗܪ ܠܝܬ ܒܟ . ܐܠܐ ܟܕ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܗܕܐ ܬܪܨ ܠܟ.ܐܡܪ ܠܗ̇ܘ.ܕܛ̄.ܐܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܝ ܕܥܠܘܗܝ ܐܡܝܪ܀ ܘܐܢܗܘ ܕܠܘܬ ܕܚܘܠܬܢܘܬܐ ܨܒܐ ܐܢܫ ܕܢܫܓܫܟ .ܬܗܘܐ ܠܟ ܬܟܝܠܘܬܐ ܥܠ ܡܪܝܐ ܘܙܡܪ ܠܗ̇ܘ.ܕܝ̄.ܒܡܪܝܐ ܣܒܪܬ ܐܝܟܢ ܐܡܪܝܬܘܢ ܠܢܦܫܝ ܀ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܠܵ..ܘܬܐ ܕܣܓܝܵܐܐ ܬܚܙܐ ܘܠܒܝܫܬܐ ܕܣܓܝܵܐܐ .ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܕܡ ܚܣܝܐ ܒܒܢܝܢܫܵܐ ܢܗܘܐ ܐܬܓܘܣ ܐܦ ܐܢܬ ܒܡܪܝܐ .ܘܙܡܪ ܠܗ̇ܘ.ܕܝ̄ܐ.ܦܪܘܩ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܓܡܪ ܜܒܐ ܀ܟܕ ܕܝܢ ܡܓܪ ܕܟܠ ܕܡܢ ܒܥܠܕܒܵܒܐ ܠܐ ܬܙܥܪ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܡܢ ܕܐܬܛܥܝܬ ܡܢ ܡܪܝܐ .ܐܠܐ ܐܦܝܣ ܠܡܪܝܐ . ܟܕ ܡܙܡܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ.ܕܝܒ̄.ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܛܥܢܝ ܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܀ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܫܡܥ ܐܢܬ ܠܐܢܫܵܝܢ ܕܡܓܕܦܝܢ ܥܠ ܒܛܝܠܘܬܐ .ܠܐ ܬܫܬܘܬܦ ܡܢ ܒܪܘܫܥܗܘܢ .ܟܕ ܕܝܢ ܩܒܠ ܐܢܬ ܥܠܝܗܘܢ ܐܡܪ ܠܗ̇ܘ.ܕܝܓ̄.ܐܡܪ ܥܘܠܐ ܒܠܒܗ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ .ܘܠܗ̇ܘ.ܕܢܒ̄. ܐܡܪ ܥܘܠܐ ܒܠܒܗ ܘܡܟܝܠ ܐܢܗܘ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܐܠܦ ܕܕܐܝܟ ܐܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܙܡܪ ܠܗ.ܕܝܕ̄. ܡܪܝܐ ܡܢܘ ܢܥܡܪ ܒܡܫܟܢܟ ܀ ܘܐܢ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܥܠ ܨܠܘܬܐ .ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܠܩܘܒܠܟ ܘܐܚܝܕܝܢ ܠܢܦܫܟ .ܙܡܪ ܠܗ̇ܘ.ܕܝܘ̄. ܫܡܥ ܡܪܝܐ ܩܕܝܫܐ ܘܚܘܪ ܒܒܥܘܬܝ ܘܠܗ̇ܘ.ܦܗ̄.ܨܠܝ ܡܪܝܐ ܐܕܢܟ ܘܥܢܝܢܝ ܘܠܗ̇ܘ.ܕܦܙ̄.ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܦܘܪܩܢܝ ܘܠܗ̇ܘ.ܕܩܡ̄.ܡܪܝܐ ܩܪܝܬܟ ܐܢܬ ܥܢܝܢܝ܀ ܐܠܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܠܡܐܠܦ .ܐܝܟܢܐ ܨܠܝ ܡܘܫܐ ܐܝܬ ܠܟ ܗ̇ܘ.ܕܦܛ.ܡܪܝܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܗܘܝܬ ܠܢ ܠܕܪܕܪܝܢ ܀ܐܠܐ ܐܫܬܘܙܒܬ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝܟ ܘܐܬܦܨܝܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܪܕܦܝܢ ܙܡܪ ܠܗ̇ܘ .ܕܝܙ̄.ܐܪܚܡܟ ܡܪܝܐ ܚܝܠܝ ܘܬܘܟܠܢܝ ܀ ܡܬ....ܐܢܬ ܒܛܟܣܐ ܕܒܪܝܬܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܕܒܗܕܐ .ܘܒܦܘܩܕܵܢܐ ܟܗܢܵܝܐ ܕܢܡܘܣܐ ܢܙܡܪ ܘܠܗ̇ܘ.ܕܝܢܢ̄ ܫܡܝܐ ܡܫܬܥܝܢ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ ܘܠܗ̇ܘ.ܕܒܓ̄.ܕܡܪܝܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܒܡܠܐܗܿ ܘܠܗ̇ܘ.ܕܢܚ̄.ܐܝܬܘ ܠܡܪܝܐ ܒܢܵܝ ܕܟܪ̈ܐ܀ ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܕܡܬܐܠܨܝܢ ......ܠܗܠܝܢ ܟܕ ܡܨܠܐ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܠܗܘܢ .ܡܵܠܐ ܕܒܗ̇ܘ.ܕܢܛ̄.ܢܥܢܝܟ ܡܪܝܐ ܒܝܘܡܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܀ܚܙܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܟ ܕܡܬܪܥܐ ܐܢܬ ܘܡܨܠܚ ܐܢܬ ܡܢ ܡܪܝܐ .ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܬ ܥܠ pb. f.10b ܗܕܐ. ܙܡܪ ܘܠܗ̇ܘ ܕܢܒ̄. ܡܪܝܐ ܢܪܥܢܝ ܘܡܕܡ ܠܐ ܢܚܣܪ ܠܝ܀ ܒܥܠܕܵܒܒܐ ܚܕܪ̈ܝܟ. ܐܠܐ ܐܢܬ ܟܕ ܡܪܝܡ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܙܡܪ ܠܗ̇ܘ.ܕܟܕ̄.ܠܘܬܟ ܡܪܝܐ ܢܦܫܝ ܐܪܝܡܬ ܘܚܙܐ ܐܢܬ ܠܗܠܝܢ ܥܢܵܬܐ ܒܝܕ ܣܪܝܩܘܬܐ܀ ܡܟܬܪܝܢ ܒܥܠܕܵܒܒܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܚܕܝܢ .ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܝܕܵܝܐ ܕܵܡܠܝܢ ܡܢ ܕܡܐ .ܘܒܥܝܢ ܕܢܫܕܘܢܟ ܘܢܘܒܕܘܢܟ .ܐܠܐ ܬܬܠ ܕܝܢܐ ܠܒܪܢܫܐ ܬܚܬ ܡܟܠܢܘܬܐ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܐܢܫܝܵܬܐ .ܐܠܐ ܟܕ ܕܐܢ ܐܢܬ ܕܫܘܝܐ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܕܝܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܟܐܢܐ .ܐܡܪ ܠܗ̇ܘ.ܕܟܗ̄. ܕܘܢܝܢܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܒܬܡܝܡܘ ܗܠܟܬ .ܘܠܗ̇ܘ.ܕܠܕ̄ .ܕܘܢ ܡܪܝܐ ܕܝܢܝ ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܥܡܝ ܘܠܗ̇ܘ.ܕܡܒ̄.ܕܘܢ ܐܠܗܐ ܕܝܢܝ ܘܬܒܥ ܬܒܥܬܝ ܀ܐܢܕܝܢ ܘܝܬܝܪ ܩܫܝܐܝܬ ܢܬܬܣܝܡܘܢ ܘܣܘܓܐܐ ܐܝܟ ܡܫܪ̈ܝܬܐ ܢܗܘܘܢ ܒܥܠܕܵܒܒܐ ܘܡܒܣܝܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܡܫܚܬ .ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܒܥܝܢ ܕܢܩܪܒܘܢ ܥܡܟ. ܠܐ ܬܕܚܠ .ܐܠܐ ܙܡܪ ܘܠܗ̇ܘ.ܕܟܘ̄. ܡܪܝܐ ܢܘܗܪܝ ܘܦܘܪܩܢܝ ܡܢ ܡܢ ܐܕܚܠ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗ ܟܝܢܐ ܕܒܢܝܢܫܵܐ .ܐܢܗܘ ܕܬܘܒ ܕܠܐ ܢܬܟܚܕܘܢ ܢܟܘܵܠܐ .ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܥܢܝܢܟ ܠܘܬ ܗܢܘܢ .ܩܥܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܟܕ ܐܡܪ ܐܢܬ .ܠܗ̇ܘ.ܕܟܙ̄.ܠܟ ܡܪܝܐ ܩܪܝܬ ܐܠܗܝ ܐܢܬ ܠܐ ܬܫܬܘܩ ♱ܘܐܢܗܘ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܕܟܕ ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܜܝܒܘܬܐ ܬܐܠܦ ܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܕܢܩܪܒ ܠܡܪܝܐ .ܟܕ ܡܬܗܘܢܢܐܝܬ ܡܬܗܘܢܢ ܐܢܬ ܙܡܪ ܠܗ̇ܘ .ܕܟܚ̄.ܐܝܬܘ ܠܡܪܝܐ ܒܢܵܝ ܕܟܪ̈ܐ ♱ܘܡܟܝܠ ܟܕ ܡܚܕܬ ܐܢܬ ܠܒܝܬܟ ܠܢܦܫܟ ܠܗ̇ܝ ܕܠܡܪܝܐ ܡܩܒܠܐ .ܘܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܬܪܓܫܢܐ ܒܝܬܐ .ܒܗ̇ܘ ܕܦܓܪܢܐܝܬ ܥܡܪ ܐܢܬ ܩܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܘܐܡܪ ܠܗ̇ܘ ܕܢܛ̄.ܐܪܡܪܡܟ ܡܪܝܐ ܕܐܪܝܡܬܢܝ .ܘܠܗ̇ܘ ܕܒܡܣܩܢܵܐ ܕܩܦ̄ܗ.ܐܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܢܐ ܒܝܬܐ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܐܢܬ ܠܟ ܚܙܐ ܐܢܬ .ܕܡܛܠ ܫܪܪܐ ܡܣܬܢܐ ܘܡܬܪܕܦ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܚܡܐ ܘܒܢܝܵ ܓܢܣܐ .ܠܐ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܡܬܪܢܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܟܕ ܐܢܬ ܠܟ ܬܬܩܛܥ ܠܟ. ܘܠܐ ܐܢܗܘ ܕܠܝܕܵܘܥܐ ܕܡܗܦܟܝܢ ܐܦܝܵܗܘܢ ܬܕܚܠ .ܐܠܐ ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܪܚܩ ܐܢܬ ܘܡܬܚܫܒ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܵܢ ܙܡܪ ܠܗ̇ܘ.ܕܥ̄.ܒܟ ܡܪܝܐ ܣܒܪܬ ܠܐ ܐܒܗܬ ܠܥܠܡ . ܟܕ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܥܡܕܝܢ ܘܡܬܦܪܩܝܢ ܡܢ ܗܘܢܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܚܙܐ ܐܢܬ ܘܡܬܕܡܪ ܐܢܬ ܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܕܐܠܗܐ .ܙܡܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܠܗ̇ܘ.ܕܠ̄ܐ. ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܐܫܬܒܩ ܠܗ ܥܘܠܗ܀ ܘܐܡܬܝ ܡܢ ܕܬܙܡܪ ܥܡ ܣܓܝܵܐܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܟܕ ܡܟܢܫ ܐܢܬ ܠܓܢܒܪ̈ܐ ܙܕܵܝܩܐ ܘܬܪ̈ܝܨܐ ܒܕܘܒܪܐ .ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ .ܕܠܒ̄. ܫܒܚܘ ܙܕܵܝܩܐ ܠܡܪܝܐ .ܟܕ ܕܝܢ ܢܦܠܬ ܒܒܥܠܕܵܒܒܐ ܘܚܟܝܡܐܝܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܪܩܬ ܘܣܛܝܬ ܡܢ ܢܟܠܐ ܗܢܐ ܐܢܗܘ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܩܒܠ ܜܝܒܘܬܐ .ܟܕ ܩܪܐ ܐܢܐ ܠܓܒܪ̈ܐ ܡܟܝܟܵܐ ܥܠܝܗܘܢ ܙܡܪ ܠܗ̇ܘ. ܕܠܓ̄.ܐܒܪܟ ܠܡܪܝܐ ܒܟܠܙܒܢ ܀ܘܐܢܗܘ ܕܬܚܙܐ ܠܚܙܝܝܘܬܐ ܕܥܠ ܒܝܫܬܐ ܕܥܢܵܬܐ ܀ ܠܐ ܬܣܒܪ ܠܒܝܫܬܐ ܕܒܟܝܢܐ ܗܝ ܒܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܗܪ̈ܛܝܩܘ ܐܠܐ ܙܡܪ ܠܗ̇ܘ ܀ ܕܠ̄ܗ ܡܬܚܫܒ ܥܘܠܐ ܪܘܫܥܐ ܒܠܒܗ .ܘܚܙܐ ܐܢܬ ܕܗܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܠܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܢܚܛܘܢ܀ ܐܢܕܝܢ ܬܚܙܐ ܠܥܢܵܬܐ ܒܝܫܵܐ ܘܕܠܐ ܢܡܘܣ .ܕܣܘܓܐܐ ܣܥܪܝܢ ܠܘܩܒܠ ܙܥܘܪ̈ܐ܀ ܘܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܪܬܐ ܠܐܢܫܝܵܢ ܕܠܐ ܢܩܘܡܘܢ ܢܚܘܪܘܢ ܒܗܠܝܢ ܘܠܐ ܢܛܢܘܢ ܒܗܘܢ .ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܓܠ ܕܥܟܝܢ .ܙܡܪ ܘܠܟ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ .ܗ̇ܘ.ܕܠ̄ܘ. ܠܐ ܬܚܣܡ ܒܪ̈ܫܝܥܐ ܀ ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܐܢܬ ܟܕ ܣܐܡ ܐܢܬ ܕܐܢܬ ܒܟ ܬܚܘܪ .ܐܡܬܝ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܕܣܐܡ ܒܥܠܕܒܒܐ ܀ ܗܝܕܝܢ ܓܝܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܩܐܡ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ .ܘܒܥܐܐܢܬ ܕܐܡܫܘܚ pb. f.11a ܐܢܬ ܠܟ ܠܩܘܒܠܗ .ܙܡܪ ܠܗ̇ܘ.ܕܠܚ̄. ܐܡܪܬ ܕܐܜܪ ܪܘܚܝ ܘܠܐ ܐܚܛܐ ܒܠܫܢܝ ܀ ܘܐܢܗܘ ܕܟܕ ܒܥܠܕܵܒܒܐ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܬܣܝܒܪ ܐܘܠܨܢܵܐ .ܘܨܒܐܐܢܬ ܕܬܐܠܦ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܡܢ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܙܡܪ ܠܗ̇ܘ.ܕܐܛ̄. ܡܣܒܪܘ ܣܒܪܬ ܒܡܪܝܐ ܀ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐ ܐܢܬ ܡܣܵܟܢܐ ܣܓܝܵܐܐ ܘܒܝܵܫܐ .ܒܥܐܐܢܬ ܕܢܬܚܢܘܢ .ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܠܗܠܝܢ ܡܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܪܚܡܘ ܬܩܒܠ .ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ .ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܫܦܝܪ ܢܣܥܪܘܢ ܬܚܦܛ .ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ.ܕܡ̄. ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܚܐܪ ܒܡܣܟܢܐ܀ܬܘܒ ܐܢܗܘ ܕܟܕ ܣܓܝ ܪܓܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .ܫܡܥ ܐܢܬ ܡܢ ܒܥܠܕܵܒܒܐ ܕܡܚܣܕܝܢ ܠܐ ܬܫܬܓܫ .ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܢ ܕܝܕܥ ܐܢܬ .ܕܡܢ ܗ̇ܝ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ .ܠܪܓܬܐ ܦܐܪܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܒܝܐܐ ܠܢܦܫܟ ܒܣܒܪܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ. ܘܒܗܢܐ ܟܕ ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܘܡܢܝܚ ܐܢܬ ܠܥܩܵܬܐ ܕܒܥܠܡܐ ܐܡܪ ܗ̇ܘ.ܕܡ̄ܐ܀ ܐܝܟ ܐܝܠܐ ܕܓܥܐ ܥܠ ܦܨܝܕܐ ܕܡܝܵܐ ܀ܟܕ ܕܝܢ ܣܒܝܣܐܝܬ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܬܥܗܕ ܠܥܘܕܪ̈ܢܐ ܕܐܠܗܐ .ܕܗܘܘ ܒܐܒܗܵܬܐ .ܘܡܛܠ ܡܦܩܬܐ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܘܡܛܠ ܕܘܒܪܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܀ ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܜܒܐ .ܒܢܝܢܵܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܩܒܵܠܝ ܜܝܒܘܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܠܗ̇ܘ.ܕܡܓ̄. ܐܠܗܐ ܫܡܥܢܢ ܒܐܕܵܢܝܢ ܘܠܗ̇ܘ.ܕܥܙ̄. ܥܡܝ ܨܘܬ ܢܡܘܣܝ ܘܐܬܜܦܝܣܘ .ܕܦܚ̄. ܜܝܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܐܙܡܪ .ܕܩܙ̄. ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܘܩܪܘ ܫܡܗ .ܕܩܗ̄.ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܜܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܜܝܒܘܬܗ .ܕܩܘ̄.ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܜܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܜܝܒܘܬܗ .ܕܩܝܓ̄. ܟܕ ܢܦܩ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܓܘܣܬ ܒܐܠܗܐ .ܘܐܫܬܘܙܒܬ ܡܢ ܐܘܠܨܢܵܐ ܕܗܘܘ ܚܕܪ̈ܝܟ .ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܩܒܠ ܜܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ .ܘܬܬܢܐ ܠܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܕܗܘܬ ܒܟ . ܐܝܬ ܠܟ ܗ̇ܘ.ܡܗ̄. ܐܠܗܢ ܒܝܬ ܓܘܣܢ ܥܫܝܢܐ ܀ܐܠܐ ܚܛܝܬ ܘܐܬܟܚܕܬ. ܬܒܬ ܕܬܬܚܢܢ ܒܥܐܐܢܬ .ܐܝܬ ܠܟ ܠܡܵܠܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ ܘܬܝܒܘܬܐ ܒܗ̇ܘ. ܕܢܢ̄. ܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܜܝܒܘܬܟ܀ ܐܢܕܝܢ ܐܬܐܟܠܘ ܩܪ̈̈ܨܝܟ ܠܡܠܟܐ ܒܝܫܐ .ܘܚܙܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܕܐܟܠ ܩܪ̈ܨܝܟ ܕܡܫܬܒܗܪ .ܫܢܐ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܠܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ܘ .ܕܢ̄ܐ.ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪܐܢܬ ܒܒܝܫܬܐ ܓܢܒܪܐ܀ ܘܐܡܬܝ ܕܡܬܪܕܦ ܐܢܬ ܘܐܟܠܢܢ ܩܪ̈ܨܝܟ ܐܢܫܝܵܢ ܘܨܒܝܢ ܕܢܫܠܡܘܢܟ . ܐܟܙܢܐ ܕܙܝܦܝܵܐ ܘܦܠܫܵܬܝܐ ܠܕܘܝܕ .ܠܐ ܬܐܡܢ ܠܟ .ܟܕ ܬܟܝܠ ܐܢܬ ܥܠ ܡܪܝܐ .ܘܟܕ ܡܫܒܚ ܐܢܬ ܠܗ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ܘ. ܕܢܓ̄. ܐܠܗܐ ܒܫܡܟ ܦܪܘܩܝܢܝ .ܕܢܗ̄. ܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܕܫܢܝ ܒܪܝܫܐ ܀ܐܢܕܝܢ ܘܐܟܚܕܐ ܢܪܗܛ ܗ̇ܘ ܕܪܕܦ .ܟܕ ܠܐ ܝܕܥ ܒܡܥܪܬܐ ܢܗܘܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܢܬ ܡܛܫܝ ܐܢܬ .ܘܠܐ ܗܟܢܐ ܬܕܚܠ ܐܝܬ ܠܟ ܓܝܪ ܠܡܵܠܐ ܚܫܚܵܬܐ ܒܗܿ ܒܐܢܢܩܐ ܠܘܬ ܒܘܝܐܐ ܘܦܘܪܣܐ ܒܗ̇ܘ.ܕܢܘ̄.ܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܒܟ ܗܘ ܡܣܒܪܐ ܢܦܫܝ. ܕܩܡ̄ܐ. ܒܩܠܝ ܠܡܪܝܐ ܩܪܝܬ ܒܩܠܝ ܠܡܪܝܐ ܐܬܟܫܦܬ ܀ ܐܢܕܝܢ ܘܕܢܬܢܛܪ ܒܝܬܐ ܢܦܩܘܕ ܗ̇ܘ ܕܢܟܠ .ܘܬܥܪܘܣ ܠܐܠܗܐ ܣܝܡ ܜܝܒܘܬܐ ܟܕ ܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܩܝܢܬܐ ܟܬܒ ܐܢܬ ܠܗܿ ܒܢܦܫܟ.ܕܐܝܬܝܗܿ ܥܘܗܕܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܬܚܒܠܬ .ܐܡܪ ܗܠܝܢ . ܕܒܗ̇ܘ.ܕܢܚ̄. ܦܨܢܝ ܡܢ ܒܥܠܕܵܒܒܝ ܐܠܗܐ ܀ܐܢܕܝܢ ܘܡܚܣܕܝܢ ܠܟ ܒܥܠܕܵܒܒܐ ܕܐܠܨܝܢ ܘܫܛܪܝܢ ܟܕ ܐܟܠܝܢ ܩܪ̈ܨܐ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܪ̈ܚܡܐ . ܘܡܬܬܥܝܩ ܐܢܬܢ ܒܦܘܪܩܢܟ ܩܠܝܠ .ܐܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܘܕܬܬܒܝܐܐ .ܟܕ ܡܫܒܚ ܐܢܬ ܘܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ.ܕܢܕ̄. ܨܘܬ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܝ ܘܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢ ܒܥܘܬܝ . ܘܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܬܕܵܡܝܢܐ .ܘܒܦܪܨܘܦܐ ܡܫܬܒܗܪ̈ܢܐ .ܐܡܪ ܠܘܬ ܟܘܚܕܐ ܕܗܠܝܢ ܀ pb. f.11b ܠܗ̇ܘ.ܕܢܙ̄. ܐܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܙܕܝܩܘܬܐ ܡܡܠܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܩܝܠܝܢ ܚܐܦܐ ܒܥܪܝܪܝܐ ܠܩܘܒܠܟ .ܘܒܥܝܢ ܕܢܣܒܘܢ ܢܦܫܟ .ܗܦܘܟ ܣܝܡ ܐܢܬ ܠܫܘܥܒܕܟ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܐܬܬܟܠ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܗܢܘܢ ܡܫܬܩܝܢ ܟܠܗ ܗܢܐ ܡܠܘܢ ܐܫܬܥܒܕ ܐܢܬ ܠܡܪܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ̇ܘ.ܕܣ̄ܐ. ܠܐܠܗܐ ܡܣܟܝܐ ܢܦܫܝ ܕܡܢܗ ܗܘ ܦܘܪܩܢܝ ܀ܘܐܢܗܘ ܡܢ ܕܟܕ ܡܬܪܕܦ ܐܢܬ ܠܡܕܒܪܐ ܬܐܙܠ .ܠܐ ܬܕܚܠ ܐܝܟ ܡܢ ܕܒܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܬܡܢ. ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܠܐܠܗܐ ܘܠܘܬܗ ܡܩܕܡ ܐܢܬ ܐܡܪ ܠܗ̇ܘ.ܕܣܒ̄. ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܐܢܬ ܐܣܟܐ ܠܟ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܡܕܚܠܝܢ ܠܟ ܒܥܠܕܵܒܒܐ܀ ܘܠܐ ܫܠܝܢ ܡܢ ܕܠܡܟܡܢ ܐܠܐ ܘܡܩܪܒܝܢ ܠܩܘܒܠܟ ܒܟܠܡܕܡ .ܘܐܦ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܘܓܐܐ ܠܐ ܬܫܦܠ ܓܐܪ̈ܐ ܓܝܪ ܕܫܒ.. ܗܠܝܢ ܡܚܵܘܬܐ ܕܗܢܘܢ ܟܕ ܡܙܡܪ ܐܝܬ ܠܗ̇ܘ.. ܫܡܥ ܠܠܗܐ ܟܕ ܐܬܟܫܦ ܠܢ ..ܢܩܘܡ ܠܠܗܐ ܘܢܬܒܕܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒ̈ܘܗܝ ܕܣܛ̃. ܠܠܗܐ ܦܨܢܝ ܡܪܝܐ ܠܥܘܕܪܢܝ ܟܬܪ. ܕܒ݊. ܒܟ ܡܪܝܐ ܣܒܪܬ ܠܐ ܐܒܗܬ ܠܥܠܡ܀ ܐܢܕܝܢ ܕܬܫܒܚ ܠܡܪܝܐ ܨܒܐ ܐܢܬ. ܙܡܪ ܠܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ܘ ܕܣ݊ܕ ܠܟ ܝܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܠܗܐ ܒܨܗܝܘܢ܀ ܐܢܕܝܢ ܕܬܪܬܐ ܠܐܢܫܝ̈ܢ ܡܛܠ ܩܝܡܬܐ ܙܡܪ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘ ܣ݊ܛ. ܠܠܗܢ ܢܪܚܡ ܥܠܝܢ܀ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܚܙܐ ܐܝܬ ܠܪ̈ܫܝܥܐ ܡܢ ܕܒܫܠܡܐ ܟܗܝܢܝܢ ܘܚܐܝܢ ܐܝܟܫܦܪ ܠܗܘܢ ܠܙܕܕܝܩܵܐ ܕܝܢ ܡܬܐܠܨܝܢ ܕܠܐ ܬܬܟܫܠ ܘܬܙܕܥܕܥ ܐܡܪ ܐܢܬ ܘܠܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ܘ ܥ݊ܒ. ܠܠܗܐ ܛܒ ܠܝܣܪܐܝܠ ܘܠܒܪ̈ܝܪ̈ܝ ܠܒܐ܀ ܘܐܡܬܝ ܡܢ ܕ..ܓ ܠܠܗܐ ܥܠ ܥܡܡܐ ܠܝܬ ܠܟ ܒܘܝܐܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡ̈ܠܐ ܣܟܘܠܬܢܝ̈ܬܐ ܒܗ̇ܘ ܥ̃ܓ. ܠܠܗܐ ܠܡܢܐ ܛܥܝܬܢ ܠܥܠܡ܀ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܣܢܝܩܘܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܟ. ܠܗ̇ܘ ܕܥ̃. ܒܟ ܡܪܝܐ ܣܒܪܬ ܠܐ ܐܒܗܬ ܠܥܠܡ܀ ܐܘ ܕܥ̃ܕ. ܐܘܕܝܢܢ ܠܟ ܠܠܗܐ ܘܠܗ̇ܘ ܛܒ ܠܡܘܕܝܘ ܠܡܪܝܐ. ܘܠܗ̇ܘ ܩ̃ܕ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܘܩܪܘ ܫܡܗ. ܘܠܗ̇ܘ ܩܗ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܛܝܒܘܬܗ. ܘܠܗ̇ܘ ܕܩܘ. ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܛܝܒܘܬܗ. ܘܠܗ̇ܘ ܕܩܚ ܡܛܝܒ ܗܘ ܠܒܝ ܐܠܗܐ܆ ܡܛܝܒ ܘܠܗ̇ܝ ܩܝ ܐܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܝ܀ ... ... ܐܢܬ ܕܘܓܡ̈ܛܐ ... ܘܕܐܪ̈ܛܝܒܘ܆ ܕܐܝܬ ܠܘܬܗܘܢ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܒܥܕܬܐ ܒܠܚܘܕܝܗ̇܆ ܡܫܟܚ.... ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ܆ ܬܙܡܪ ܠܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ܘ ܕܥܗ ܝܕܝܥ ܒܝܗܘܕܐ ܐܠܗܐ܀ ܟܕ ܕܝܢ .... .. ܐܕܪܫܘ ܠܒܝܬ ܥܪ̈ܘܩܝܐ܆ ܘܟܕ ܣܓܝ ܐܠܨܐܝܬ ... ܐܫܬܓܫܘ..... ܦܣܘܩ ܣܒܪܐ ܐܠܐ ܨܠܐ ܘܐܢܗܘ ܕܟܕ ܩܥܐ ܐܢܬ ܬܫܬܡܥ܆ ... ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ... ܠܝܬ ܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ܘ ܕܥܘ ܒܩܠܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܥܝܬ ܘܫܡܥܢܝ܀ ܐܢܕܝܢ ܟܕ ܡܬܡܢܝܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ܆ ܢܥܠܘܢ ܚܛܐ... ܒܝܬܐ... .... .... ܘܠܓܘܫܡܝܗ̈ܘܢ ܢܫܕܘܢ ܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ܀ ... ܐܟܘ... ܡܬܕܓܠ ... ܬܕܚܠ ܡܢ ܚܪܡܘܐܗܘܢ܆ ܚܫ ܡܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܐܫܝܢ. ܩܒܘܠ ܕܝܢ ܐܠܗܐ܆ ܟܕ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ ܕܥܚ ܐܠܗܐ ܥܠܘ ܥܡܡ̈ܐ ܠܝܪܬܘܬܟ܀ ܒܥܐܕܐ ܕܝܢ ܟܕ ܒܟܐ ܐܢܬ ܕܬܙܡܪ ܠܡܪܝܐ܆ ܟܕ ܐܟ ܚܕܐ ܩܪܐ ܐܢܬ ܠܥܒ̈ܕܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܙܡܪ ܠܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ܘ ܕܦ. ܫܒܚܘ ܐܠܗܐ ܡܫ... ܘܠܗ̇ܘ ܕܝܨ ܬܘ ܢܫܒܚ ܠܡܪܝܐ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܐܬܟܢܫܘ ܡܢ ܟܠܕܘܟ܆ ܘܓ... ܥܠ ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܒܫ... ܕܘ.... ܥܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ܆ ܕܠܐ ܬܐܡܢ ܠܟ ܡܛܠ ...ܠܗܘܢ ܘܚ..܆ ܐܝܬ ܠܟ ܐܘ... ܕܣܒܪܐ܆ ܡܠ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ܘ ܕܦܒ ܐܠܗܐ ܡܢܘ ܕܕܡܐ ܠܟ܀ ܘܐܢܗܘ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܠܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܡܫܟܢܘܗ̈ܝ ܕܠܥܠܡܝܢ܆ ܘܐܝܬ ܠܟ ܠܘܬܗܘܢ ...܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܫܠܝ̈ܚܐ܆ ܐܡܪ ܘܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܕܦܓ ܡܐ ܚܒܝ̈ܒܝܢ ܡܫܟܢܝ̈ܟ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܟܕ ܕܝܢ ܫܠܐ ܒܙܒܢ ܪܘܓܙܐ܆ ܘܐܫܬܪܝܬ ܫܒܝܬܐ܆ ܐܢ ܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܩܒܠ ܜܝܒܘܬܐ pb. f.12a ܠܡܪܝܐ ܐܝܬ ܠܟ ܗ̇ܘ ܕܦܙ ܨܒܝܬ ܡܪܝܐ ܒ... ܘܠܗ̇ܘ ܕܩܢܗ ܟܕ ܡܦܢܐ ܡܪܝܐ ܫܒܝܬܐ ܕܨܗܝܘܢ܀ ܘܐܢܗܘ ܡܢ ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܥܕܬܐ ܒܬܘܠ... ܨܝܕ ܩܕܝܫ̈ܐ܆ ܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܕܥ ܘܐܟܚܕ ܠܗܢܘܢ܆ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܠܗ̇ܘ ܕܦܘ ܫܬܐܣ̈ܘܗܝ ܒܛܘܪܗ ܩܕܝܫܐ. ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܠܝܬ ܠܟ ܘܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܠܒܒ ܠܐܚܪܢܐ ܠܘܬ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܬܕܥ ܕܣܒܪܐ ܕܒܐܠܗܐ ܠܐ ܡܒܗܬ܆ ܐܠܐ ܘܠܐ ܕܚܘܠܬܢܘܬܐ ܠܢܦܫܐ ܡܥܬܕ܆ ܫܒܚ ܐܠܗܐ ܟܕ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܕܨ ܝܬܒ ܒܣܬܪܗ ܕܡܪܝܡܐ܀ ܬܙܡܪ ܒܥܐ ܐܢܬ ܒܫܒܬܐ܆ ܐܝܬ ܠܟ ܠܗ̇ܘ ܕܨܙ ܛܒ ܠܡܘܕܝܘ ܠܡܪܝܐ܀ܬܩܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܒܚܕ ܒܫܒܐ܆ ܐܝܬ ܠܟ ܠܗ̇ܘ ܕܨܘ ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܬܕܘܨ ܐܪܥܐ܀ ܒܥܐ ܐܢܬ ܕܒܬܪܝܢ ܕܫܒܬܐ ܬܙܡܪ܆ ܐܡܪ ܠܗ̇ܘ ܕܡܕ ܐܒܥܝ ܠܒܝ ܦܬܓܡ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܘܠܗ̇ܘ ܕܨܕ ܬܘ ܢܫܒܚ ܠܡܪܝܐ܀ ܬܙܡܪ ܒܥܐ ܐܢܬ ܒܥܪܘܒܬܐ܆ ܐܝܬ ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ܆ ܒܗ̇ܘ ܕܨܒ ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܘܓܐܝܘܬܐ ܠܒܫ܀ ܗܝܕܝܢ ܓܝܪ ܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܒܢܝ܆ ܘܟܕ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܣܥܘ ܕܢܟܠܘܢ܆ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܗܝܕܝܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܙܟܘܬܐ ܦܐܝܐ ܕܢܙܡܪ ܐܠܗܐ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪ̈ܢ ܒܗ̇ܘ ܕܨܒ ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܘܓܐܝܘܬܐ ܠܒܫ܆ ܀ ܐܢܕܝܢ ܚܕ ܗܘܐ ܫ.. ܐܣܬܬܪ ܒܝܬܐ ܘܬܘܒ ܐܬܒܢܝ܆ ܙܡܪ ܠܗ̇ܘ ܕܨܗ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܪܥܐ ܫܩܠܬ ܩܛܣܛܣܝܣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܩܪܒܝܢ ܡܠܟܝܠ ܟܕ ܐܫܬܝܢܬ ܐܡܠܟ ܡܪܝܐ܆ ܐܢܗܘ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܙܡܪ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܬ ܠܟ ܠܗ̇ܘ ܨܘ ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܬܕܘܨ ܐܪܥܐ܀ ܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܙܡܪ ܒܐܪܒܥܐ ܕܫܒܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܠܗ̇ܘ ܕܨܥ ܐܠܗܐ ܬܒܘܥܐ ܡܪܝܐ܀ ܗܝܕܝܢ ܓܝܪ ܟܕ ܐܫܬܠܡ ܡܪܝܐ. ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܗܝܕܝܢ ܕܥܡ ܦܪܗܣܝܐ ܗܘܬ܆ ܒܬܒܥܬܐ ܕܚܠܦܝܢ ܕܥܠ ܐܟܠܩܪܨܐ܆ ܡܪ ܠܗܠܝܢ ܕܒܗ ܒܗ̇ܘ ܕܨܥ ܐܠܗܐ ܬܒܘܥܐ ܡܪܝܐ. ܘܒܗ̇ܘ ܕܨܘ ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܬܕܘܨ ܐܪܥܐ܀ ܘܬܘܒ ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܬ ܠܒܛܝܠܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܕܥܠ ܟܠ܆ ܘܠܡܪܘܬܗ ܕܝܠܗ܆ ܘܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܬܠܡܕ ܐܢܫܐ ܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗ ܘܡܫܬܡܥܢܘܬܐ܆ ܟܕ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܩܢܘܡܐܝܬ ܕܢܘܕܘܢ܆ ܙܡܪ ܠܗ̇ܘ ܕܨܛ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ܀ ܘܐܢܗܘ ܕܝܠܦ ܐܢܬ ܡܢ܆ ܚܝܠ ܕܝܠܗ ܕܝܢܝܐ܆ ܘܕܟܕ ܒܪ̈ܚܡܐ ܠܕܝܢܐ ܡܡܙܓ ܕܐ ܡܪܝܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܬܩܪܒ ܠܘܬܗ܆ ܐܝܬ ܠܟ ܠܘܬ ܗܕܐ܆ ܠܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ܘ ܕܩ ܛܝܒܘܬܐ ܘܕܝܢܐ ܐܙܡܪ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܡܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܢܗܘ ܕܡܛܠ ܬܟܝ̈ܒܘܬܐ ܕܥܠܡܐ܆ ܟܕ ܗܘܐ ܐܢܬ ܡܣܟܢܐ ܬܬܩܛܥ ܠܟ ܒܙܒܢ܆ ܘܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܬܒܝܐܐ܆ ܐܝܬ ܠܟ ܠܗ̇ܘ ܕܩܐ ܡܪܝܐ ܫܡܥ ܨܠܘܬܝ܀ ܘܡܛܠ ܕܦܐܝܐ ܕܒܝܕ ܟܠܗܝܢ ܘܡܛܠ ܟܠܗܝܢ܆ ܢܩܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܐ܆ ܐܡܬܝ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܒܪܟܝܘܗܝ܆ ܐܝܬ ܠܟ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܬܚܦܛ ܢܦܫܟ ܘܬܐܡܪ ܠܗ̇ܘ ܕܩܒ ܒܪܟܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ ܘܠܗ̇ܘ ܕܩܒ ܒܪܟܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ܀ ܬܫܒܚ ܒܥܐ ܐܢܬ ܠܡܪܝܐ܆ ܘܬܕܥ ܐܝܟܢ ܘܥܠ ܐܝܕܐ ... ܙܕܩ ܕܬܫܒܚ܆ ܘܐܝܠܝܢ ܕܦܐܝ̈ܢ ܠܡܐܡܪ ܠܗ̇ܘ ܕܡܫܒܚ܆ ܐܝܬ ܠܟ ܠܗ̇ܘ ܕܩܒ ܫܒܚܘ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܡܪܝܐ܆ ܕܚܘ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܟܠܟܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܩܠܕ܆ ܫܒܚܘ ܠܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ..ܕܩܡܗ ܫܒܚܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ ܕܩܡܘ ܛܒ ܠܡܙܡܪ ܠܐܠܗܢ ܘܒܣܝܡ. ܕܩܡܕ ܫܒܚܝ ܐܘܪܫܠܡ ܠܡܪܝܐ. ܕܩܡܚ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܕܩ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܒܩܘܕܫܗ܀ ܐܝܬ ܠܟ ܗܝܡܢܘܬܐ pb. f.12b ܐܟ ܕܐܡܪ ܡܪܝܐ܆ ܘܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܐܝܠܝܢ ܕܟܕ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܡܨܠܐ ܐܢܬ܆ ܐܡܪ ܠܗ̇ܘ ܕܩܝܗ ܗܝܡܢܬ ܘܡܠܠܬ ܘܐܬܡܟܟܬ ܛܒ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܒܟ ܡܪܓܫ ܐܢܬ ܕܣܠܩ ܐܢܬ ܒܣܥܘܪܘܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܬܐܡܪ ܕܗܠܝܢ ܕܒܣܬܪܝ ܡܢ ܜܥܐ ܐܢܐ܆ ܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܩܕܡܝ ܡܫܬܘܫܛ ܐܢܐ܆ ܐܝܬ ܠܟ ܒܟܠ ܫܘܫܛܐ ܠܗ̇ܘ ܕܝܗ ܢܛܪܝܢܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܥܠܝܟ ܐܬܬܟܠܬ܀ ܐܫܬܒܠܬ ܡܢ ܚܘܫܒ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܆ ܘܐܪܓܫܬ ܒܢܦܫܟ ܕܡܬܕܒܪܬ܆ ܘܐܬܬܘܝܬ܆ ܫܠܝ ܡܟܝܠ. ܘܟܕ ܡܩܘܐ ܐܢܬ ܒܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܟ ܐܕܪܟܬ ܕܚܛܐ ܐܢܬ܆ ܬܒ ܘܒܟܝ ܐܦ ܐܢܬ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܥܒܕ ܥܡܐ ܗܝܕܝܢ܆ ܟܕ ܐܡܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ܘ ܢܩܠܘ ܥܠ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܒܒܠ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܚܫܒ ܐܢܬ ܠܢܣܝܘ̈ܢܐ ܕܒܘܚܪܢܟ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܒܬܪ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܐܢܗܘ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܩܒܠ ܛܝܒܘܬܐ܆ ܐܝܬ ܠܟ ܗ̇ܘ ܕܩܠܚ ܡܪܝܐ ܒܨܝܬܢܝ ܘܝܕܥܬܢܝ܀ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܡܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܘܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܬܦܨܐ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ܘ ܕܩܠܛ ܦܨܢܝ ܡܪܝܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܒܝܫܐ܀ ܕܬܨܠܐ ܬܘܒ ܒܥܐ ܐܢܬ ܘܬܒܟܐ. ܢܨܠܐ ܗ̇ܘ ܕܗ ܡܠ̈ܝ ܨܘܬ ܡܪܝܐ ܘܐܣܬܟܠ ܒܗܓܝܝ. ܘܗ̇ܘ ܕܩܡ. ܡܪܝܐ ܩܪܝܬܟ ܐܢܬ ܥܢܝܢܝ. ܘܗ̇ܘ ܕܩܡܐ. ܒܩܠܝ ܠܡܪܝܐ ܩܪܝܬ ܒܩܠܝ ܠܡܪܝܐ ܐܬܟܫܦܬ ܕܩܡܒ ܫܡܥ ܡܪܝܐ ܨܠܘܬܝ ܘܨܘܬ ܠܒܥܘܬܝ܀ ܒܥܠܕܒܒܐ ܛܪܘܢܐ ܩܡ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠܝܟ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܓܘܠܝܕ ܥܠ ܕܘܝܕ܆ ܠܐ ܬܕܚܠ. ܐܠܐ ܗܝܡܢ ܘܐܢܬ ܐܟ ܕܘܝܕ܆ ܘܐܡܪ ܟܕ ܡܙܡܪ ܐܢܬ. ܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ܘ ܕܩܡܓ ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܐܠܦ ܐܝ̈ܕܝ ܩܪܒܐ܀ ܘܬܘܒ ܟܕ ܡܬܕܡܪ ܐܢܬ ܒܗܠܝܢ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܟܠ܆ ܘܡܬܕܟܪ ܐܢܬ ܠܛܒܬܐ ܕܝܠܗ ܕܒܟ܆ ܘܒܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܗܘܬ܆ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܬܒܪܟ ܠܐܠܗܐ ܐܝܬ ܠܟ ܡܠ̈ܐ ܕܕܘܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܗܘ ܐܡܪ܆ ܒܗ̇ܘ ܕܩܕ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܘܩܪܘ ܫܡܗ܀ ܬܙܡܪ ܒܥܐ ܐܢܬ ܠܡܪܝܐ܆ ܐܝܬ ܠܟ ܠܗ̇ܘ... ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ. ܕܨܙ. ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ... ܫܒܚܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ܀ ܐܢܕܝܢ ܟܕ ܙܥܘܪܐ ܐܝܬܝܟ܆ ܐܬܝܩܪܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܚܝ̈ܟ ܠܘܬ ܚܫܚܬܐ ܡܕܡ܆ ܠܐ ܬܬܪܝܡ ܥܠܝܗܘܢ ܐܠܐ ܟܕ ܠܡܪܝܐ ܕܠܒܟ ܝܗܒ ܐܢܬ ܬܫܒܘܚܬܐ܆ ܙܡܪ ܘܐܝܬ ܠܗ̇ܘ ܕܩܐ ܡܪܝܐ ܫܡܥ ܨܠܘܬܝ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܢܝܐ ܕܕܘܝܕ܀ ܐܠܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܙܡܪ ܡܥܢܝܬܐ܆ ܐܝܬ ܠܟ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗܠܠܘܝܐ܆ ܠܗ̇ܘ ܕܩܕ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܘܒܪ.. ܫܡܗ. ܕܩܘ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܛܝܒܘܬܗ. ܕܩܝ ܐܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܝ ܕܩܝܐ ܛܘܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܕܚܠ ܡܢ ܡܪܝܐ. ܕܩܢܒ ܫܒܚܘ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝܐ ܕܩܢܓ ܟܕ ܢܦܩ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܕܩܝܕ ܪܚܡܬ ܕܢܫܡܥ ܡܪܝܐ ܩܠܐ ܕܒܥܘܬܝ ܕܩܝܗ ܗܝܡܢܬ ܘܡܠܠܬ ܘܐܬܡܟܟܬ ܛܒ. ܕ.. ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܟܠܟܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܕܩܝܙ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܪ̈ܚܡܘܗܝ. ܕܩܝܚ ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܩܝܙ ܫܒܚܘ ܠܫܡܗ ܕܡܪܝܐ. ... ܫܒܚܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ. ܕܩ.. ܛܒ ܠܡܙܡܪ ܠܐܠܗܢ ܘܒܣܝܡ. ܕ.. ܫܒܚܝ ܐܘܪܫܠܡ ܠܡܪܝܐ ܕܩܡܚ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܩܡܛ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ.. ܕܩܢ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܒܩܘܕܫܗ... ܕܝܢ ܕܒܟܐ ܐܢܬ ܠܝܬ ܘܕ.. ... ܦܪܘܩܐ ܬܙܡܪ܆ ܒܟܠ ܡܙܡܘܪܐ ܐܟ ... ܕܠܡܐܡܪ܆ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕ.. ܗܟܢ. ܐܝܬ ܠܟ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ. ܠܗ̇ܘ ܕܡܕ ܐܒܥ ܠܒܝ ܦܬ̈ܓܡܐ ܛܒ̈ܐ. .ܘܠܗ̇ܘ ܕܩܜ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝ ܕܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ. ܕܡܫܘܕܥܝܢ ܠܝܠܝܕܘܬܗ ܚܒܝܒ..
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/516
Source:
Vatican City Vatican Library Sir. 135 Vat. Syr. 135
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 2, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Barlaha, “Letter from Simeon of Mart Maryam in Response to Barlaha - ܐܓܪܬܐ ܥܢܝܢܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܕܡܢ ܡܪܝ ܒܪܠܗܐ ” based upon Vat. Syr. 135, Digital Syriac Corpus, last modified December 2, 2019, https://syriaccorpus.org/516.
Bibliography:
Letter from Simeon of Mart Maryam in Response to Barlaha - ܐܓܪܬܐ ܥܢܝܢܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܕܡܢ ܡܪܝ ܒܪܠܗܐ .” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/516.

Show Citation Styles