Chronicle of Zuqnin, Part 1

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :
pb. 3

. . . . . . . . . . .ـܗܿ ܕܐܘܪܚܐ ܕܒܪܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܡܫܪܝܢܢܼ . . . . . ܣܝܡܝܢܢ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܕܘܕ ܗܘܢܗ ܕܩܪܘܝܐ ܘܡܫܡܥܬܐ ܕܫܡܘܥܐ.

ܒܪܝܫܝܬ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܝܬ ܫܡܝܐܿ ܘܝܬ ܐܪܥܐ. ܐܪܥܐ ܗܘܼܬ ܗܘܬܼ ܬܗܘ ܘܒܘܗ. ܘܚܘܫܟܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܬܗܘܡܐ. ܘܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܚܦܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡ̈ܝܐ܀ ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐܼ. ܢܿܗܘܐܢܘܗܪܐ: ܘܗܘܼܐ ܢܘܗܪܐܿ. ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܠܢܘܗܪܐܼ ܕܫܦܝܪ. ܘܦܼܪܫ ܐܠܗܐ ܒܝܬ ܢܘܗܪܐ ܠܚܫܘܟܐ. ܘܩܼܪܐ ܐܠܗܐ ܠܢܘܗܪܐܼ ܐܝܡܡܐ. ܘܠܚܫܘܟܐ ܩܼܪܐ ܠܠܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐܿ ܘܗܘܼܐ ܨܦܪܐܿ ܝܘܡܐ ܚܕ.. ܗܿܠܝܢ ܐܬܒܼܪܝܘ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܚܕ ܒܫܒܐ.. ܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܐܡܼܪ ܐܠܗܐܼ. ܢܿܗܘܐܐܪܩܝܥܐ ܒܡܨܥܬ ܡܝ̈ܐ. ܘܢܿܗܐ ܦܿܪܫܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܠܡ̈ܝܐ. ܘܥܒܼܕ ܐܠܗܐ ܪܩܝܥܐܼ. ܘܦܼܪܫ ܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܩܝܥܐܼ. ܘܒܝܬ ܡ̈ܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܪܩܝܦܐ. ܘܗܘܼܐ ܗܟܢܐ. ܘܩܼܪܐ ܠܐܪܩܝܥܐ ܫܡܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐܿ ܘܗܘܼܐ ܨܦܪܐܼ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ. pb. 4 ܗܠܝܢ ܒܼܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ.. ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐܼ. ܢܬܟܢܫܘܢ ܡܝ̈ܐ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܬܪܐ ܚܕ. ܘܬܬܼܚܙܐ ܝܒܝܫܬܐ. ܘܗܘܼܐ ܗܟܢܐ. ܘܩܼܪܐ ܐܠܗܐ ܠܝܒܝܫܬܐܐܪܥܐ. ܘܠܟܢܫܐ ܕܡܝ̈ܐ ܩܼܪܐ ܝܡ̈ܡܐ. ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪ. ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐܼ. ܬܦܩܝ ܐܪܥܐ ܬܕܐܐ ܥܣܒܐ ܕܡܙܕܪܥ ܙܪܥܐ ܠܓܢܣܗ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܦܐܪ̈ܐܼ. ܕܥܿܒܕ ܦܐܪ̈ܐ ܠܓܢܣܗܼ. ܕܢܿܣܒܬܗ ܒܗ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܗܘܼܐ ܗܟܢܐ. ܘܐܦܼܩܬ ܐܪܥܐ ܬܕܐܐ ܥܣܒܐ ܕܡܙܕܪܥ ܙܪܥܐ ܠܓܢܣܗ܇ ܘܐܝܠܢܐ ܕܥܿܒܕ ܦܐܪ̈ܐ ܠܓܢܣܗ܇ ܕܢܨܒܬܗ ܒܗ ܥܠ ܐܪܥܐ.ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪ. ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐܿ ܘܗܘܼܐ ܨܦܪܐܼ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ.. ܥܠ ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܐܪ̈ܒܥܐ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ: ܢܿܗܘܘܢ ܢܗܝܪ̈ܐ ܒܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܠܡܦܪܫ ܒܝܬ ܐܝܡܡܐ ܠܠܠܝܐ. ܘܢܿܗܘܘܢ ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܘܠܙܒ̈ܢܐܼ. ܘܠܝ̈ܘܡܬܐ ܘܠܫ̈ܢܝܐ. ܘܢܿܗܘܘܢ ܡܢܗܪܝܢ ܒܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܠܡܢܗܪܘ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܗܘܼܐ ܗܟܢܐ. ܘܬܘܒ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܬܪܝܢ ܢܗܝܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ. ܢܗܝܪܐ ܪܒܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܡܡܐ: ܘܢܗܝܪܐ ܙܥܘܪܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܠܠܝܐ: ܘܟܘ̈ܟܒܐ. ܝܼܗܒ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܒܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܠܡܢܗܪܘ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܠܡܼܫܠܛ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ. ܘܠܡܦܪܫ ܒܝܬ ܢܘܗܪܐ ܠܚܫܘܟܐ. ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪ ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐܿ ܘܗܘܐ ܨܦܪܐܼ ܝܘܡܐ ܕܐܪ̈ܒܥܐ.. ܥܠ ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܚܡܫܐܿ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐܼ. ܕܢܪܚܫܘܢ ܡܝ̈ܐ ܪ̈ܚܫܐ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ. ܘܦܪܚܬܐ ܬܦܪܚ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܬܢܝ̈ܢܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܘܟܠܗܿ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܕܪ̈ܚܫܐ ܕܐܪܚܫ ܡܝ̈ܐ ܠܓܢܣܗܘܢ. ܘܟܠ ܦܪܚܬܐ ܕܓܦܐ ܠܓܢܣܗܿ. ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪ. ܘܒܿܪܟ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢܼ. ܦܼܪܘ pb. 5 ܘܣܼܓܘ ܘܡܼܠܘ ܡܝ̈ܐ ܕܒܝ̈ܡܡܐ.ܘܦܪܚܬܐܬܼܣܓܐ ܒܐܪܥܐ. ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐܿ ܘܗܘܼܐ ܨܦܪܐܼ ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܐ.. ܥܠ ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܫܬܐ ܕܗܼܘ ܥܪܘܒܬܐ܇ ܘܒܗ ܐܬܒܼܪܝ ܐܕܡ܇ ܘܒܗ ܗܘܼܐ ܙܩܝܦܐ ܒܓܓܘܠܬܐ܇ ܘܒܗ ܐܬܦܼܪܩ ܥܠܡܐܼ. ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ܇ ܬܦܩ ܐܪܥܐ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܠܓܢܣܗܿ. ܘܒܥܝܪܐ ܘܪܚܫܐ ܘܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܠܓܢܣܗܿ. ܘܗܘܼܐ ܗܟܢܐ. ܘܥܼܒܕ ܐܠܼܗܐ ܠܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܠܓܢܣܗܿ. ܘܒܥܝܪܐ ܠܓܢܣܗܿ. ܘܟܠܗ ܪ̈ܚܐ ܕܐܪܥܐ ܠܓܢܣܗܘܢ. ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪ.. ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ܇ ܕܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܝܟ ܕܡܘܬܢ. ܘܢܫܠܛܘܢ ܒܢܘ̈ܢܐ ܕܝܡܐܼ ܘܒܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐܼ. ܘܒܒܥܝܪܐ ܟܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ. ܘܒܟܠܗ ܪܚܫܐ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐܐܣܬܟܠ ܦܪܘܫܐ. ܕܒܪܝܬܐ ܠܘܩܕܡ ܐܬܒܪܝܬܼ ܘܗܝܕܝܢ ܒܚܪܬܐ ܗܼܘ ܐܕܡ. ܕܕܠܡܐ ܢܡܪܚ ܘܢܐܡܪܼ. ܕܟܠܡܕܡ ܒܪܝܿܬ ܐܦ ܐܢܐ ܐܟܘܬܗ. ܟܬܝܒܼ. ܕܒܡܠܬܐ ܕܡܪܝܐ ܐܬܥܒܕܘ ܫܡܝܐܼ. ܘܒܪܘܚܐ ܕܦܘܡܗܼ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܗܘܢ. ܘܬܘܒܼ ܗܼܘ ܐܡܼܪ ܘܗܘܼܘ. ܘܗܼܘ ܦܩܼܕ ܘܐܬܒܪܝ. ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ (ܠܐ) ܐܡܼܪ ܕܗܘܘܢ܆ ܐܠܐܼ ܕܬܘ ܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܝܟ ܕܡܘܬܢ. ܠܗܠ ܡܠܬܐ. ܗܪܟܐ ܥܒܿܕܐ ܕܐܝܕܗܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐܿ. ܠܘ ܦܘܩܕܢܐ. ܒܡ̈ܠܐܟܐ ܘܒܟܠܗܘܢ ܬܓܡ̈ܐ ܕܫܡܝܐܼ. ܒܪܘܚܐ ܕܦܘܡܗ ܐܡܼܪ ܕܐܬܒܪܝ. ܗܪܟܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܟܠܗܿ ܡܙܕܝܚܐ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܐ. ܢܒܗܬܘܢ ܘܿܠܐ ܠܗܘܢ ܠܗܪ̈ܛܝܩܘ ܘܠܚܢ̈ܦܐ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐܿ. ܗܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܠܘܩܒܠ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐܼ ܘܐܡܿܪܝܢ ܕܠܘ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܘܪܘܚܐܿ. ܟܕ ܫܡܥܝܢ pb. 6 ܠܐܒܐ ܟܕ ܡܙܥܩ ܠܘܬ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܘܐܿܡܪ. ܕܬܘ. ܘܠܐ ܐܡܪ ܕܬܐܼ ܐܝܟ ܕܠܚܕ܇ ܐܠܐ ܕܬܘܼ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܬܪ̈ܝܢ. ܘܗܿܘ ܕܝܢ ܕܦܩܼܕ ܐܝܟ ܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ. ܐܡܼܪ ܠܡܼ ܕܬܘ ܢܥܒܕ ܐܢܫܐܼ ܒܨܠܡܢ ܐܝܟ ܕܡܘܬܢ. ܘܬܘ ܐܡܼܪ ܟܕ ܡܘܕܥ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܗܝ ܬܠܝܬܝܘܬܐܿ ܘܠܘ ܬܠܬܐ ܐܠܗ̈ܐ ܐܘܿ ܬܠܬ ܐܘ̈ܣܝܣ. ܐܡܼܪ. ܘܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܒܨܠܡܗ. ܒܨܠܡ ܐܠܗܐ ܒܪܝܗܝ. ܕܟܪ ܘܢܩܒܐ ܒܼܪܐ ܐܢܘܢ. ܘܒܪܟܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐܼ. ܦܪܘ ܣܘܼܓܘ. ܘܡܠܼܘ ܐܪܥܐ ܘܟܘܒܫܘܗܿ. ܘܫܠܼܛܘ ܒܢܘ̈ܢܝ ܝܡܐ ܘܒܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܒܒܥܝܪܐ ܘܒܚܝܘܬܐ. ܘܒܟܠܗ ܪܚܫܐ ܕܪܚܿܫ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐܼ. ܗܐ ܝܗܿܒܬ ܠܟܘܢ ܟܠܗ ܥܣܒܐ ܕܡܙܕܪܥ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܚܼܙܝ ܬܘܒܼ. ܕܠܐ ܐܬܐܡܪܬ ܠܘܬ ܒܪܢܫܐ ܕܐܡܪܘܢ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐܼ ܕܬܘ ܢܥܒܕ. ܐܠܐܼ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܡܚܘܐ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܗܝ ܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܼܪ. ܘܓܒܼܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܥܦܪܐ ܡܢ ܐܕܡܬܐ. ܘܢܦܚ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܢܫܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܗܘܼܐ ܐܕܡ ܠܢܦܫ ܚܿܝܐ. ܒܗ ܕܝܢ ܒܝܡܐ ܗܢܐ ܕܫ̈ܬܐ ܐܡܬܒܪܝ ܐܕܡ: ܘܒܗ ܥܒܼܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ. ܘܒܗ ܐܬܬܼܠܝ ܡܪܢ ܥܠ ܩܝܣܐ. ܘܒ ܗܘܐ ܦܘܪܩܢܐ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܘܒܫܒܬܐ ܐܬܬܢܝܚ ܐܠܗܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܕܥܒܼܕ. ܘܒܿܪܟ ܐܠܗܐ ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܘܩܕܫܗ. ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܕܒܼܪܐ. ܒܕ ܕܝܢ ܐܦ ܐܬܬܢܝܚ ܡܪܢ ܒܓܘ ܩܒܪܐ. ܘܐܢܝܚ ܡܢܗ ܟܠܗܘܢ ܚ̈ܫܐ ܕܛܥܼܢ ܥܠ ܓܓܘܠܬܐ. ܘܒܗ ܐܬܬܢܝܚܬ ܟܠܗܿ ܓܠܝܘܬܐ ܕܐܗܿܦܟ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝ ܫܿܒܝܐ.

ܘܒܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܠܒܪܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܘܕܐܕܡܼ ܐܬܝܠܕ ܫܬܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܼ. pb. 7 ܐܘܠܕ ܫܬ ܠܐܢܘܫ. ܘܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܐܘܠܕ ܐܢܘܫ ܩܝܢܢ. ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚܡ̈ܫܼ. ܐܬܝܠܕ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ ܩܝܢܝܢܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ܆ ܢܦܼܩ ܐܕܡ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܚܢܛܘܗܝ ܒܢ̈ܘܗܝ ܘܣܡܘܗܝ [ܒܡܥܪܬ ܓܙܐ ] ܒܛܘܪܐ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܫܝܪ. ܕܐܝܬܝܗ [ܒܓܒܐ] ܡܕܢܚܝܐ ܠܘܩܒܠ ܐܘܩܝܢܘܣ ܪܒܐ. ܒܗܿ ܒܗܕܐ ܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐܼ. ܣܼܡ ܐܕܡ ܕܗܒܐ ܘܡܘܪܐ ܘܠܒܘܢܬܐ. ܗܼܘ ܘܫܬ ܒܪܗ ܒܚ̈ܬܬܐ. ܘܐܦ ܛܒܼܥ ܐܢ̈ܝܢ ܒܥܙܩܬܗܼ. ܘܒܥܙܩܬ ܫܬ ܒܪܗ. ܘܟܬܼܒ ܟܬܒ̈ܐܼ ܘܐܦ ܦܿܩܕ ܠܒ̈ܢܘܗܝ܇ ܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܬܡܚܙܝܐ ܒܙܒܢܗܼ ܪܘܡܚܐ ܕܢܘܪܐ ܘܒܪܝܫܗܿ ܟܘܟܒܐ ܕܢܘܗܪܐܼ ܥܠ ܦܘܡܗܿ ܕܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐܼ. ܢܼܣܒ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ ܘܢܼܐܙܠ ܒܬܪܗ ܕܟܘܟܒܐ ܠܐܝܟܐ ܕܗܼܘ ܕܐܙܿܠ. ܘܢܩܪܒ ܐܢܘܢ ܠܡܠܟܐ ܗܿܘ ܕܡܬܝܠܕ ܒܗܿ. ܒܗܿ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܡܥܪܬܐܿ. ܕܣܼܡ ܒܗܿ ܐܕܡ ܕܗܒܐ ܘܡܘܪܐ ܘܠܒܘܢܬܐܼ. ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܡܛܠ ܡܘܠܕܗ ܕܒܒܣܪ܆ ܒܗܿ ܐܬܬܣܝܡ. ܘܪܫܡܿܬ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠܼ ܕܡܛܠ ܐܝܿܕܐ ܥܠܬܼܐ ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬܼ ܡܥܪܬ ܗܿܝ ܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܕܬܕܥ ܘܬܦܪܘܫܼ ܕܡܛܠ ܕܗܒܐ ܘܡܪܐ ܘܠܒܘܢܬܐ ܗܠܝܢܼ ܕܐܬܼܘ ܠܡܪܢ ܒܡܘܠܕܗ܇ ܕܒܗܿ ܐܬܬܣܝܡ ܡܢ ܐܕܡ ܘܫܬܼ. ܐܬܩܪܝܬܼ ܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ܆ ܐܘܠܕ ܡܗܠܠܐܝܠ ܠܝܪܕ.. ܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܕܝܪܕ ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܩܕܡܝܐܿ. ܐܝܟ ܚܘܫܒܢܐ ܕܫܒܥܝܢܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܪܬܝܢܼ ܐܬܝܠܕ ܚܢܘܟܘܒܫܢܬܐ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܫܬܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܐܬܝܠܼܕ ܡܢ ܚܢܘܟܼ ܡܬܘܫܠܚ.. ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ܆ ܢܦܼܩ ܐܢܘܫ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܚܢܛܘܗܝ ܒܢ̈ܘܗܝܼ ܘܣܡܘܗܝ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ. ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪܒܥܡܐܐ pb. 8 ܘܐܪܒܥܣܪܐܼ. ܐܬܝܠܕܘ ܠܡܟ ܡܢ ܡܬܘܫܠܚܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐܐ . . . . . . ܐܬܝܠܕ ܢܘܚ ܡܢ ܠܡܟ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ܆ ܢܦܼܩ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܚܢܛܘܗܝ ܒܢ̈ܘܗܝܼ ܘܣܡܘܗܝ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܥܠ ܐܒܗ̈ܬܗܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܚܫܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܩܝܢܢ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܬܝܠܕܘ ܢܘܚܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢ ܝܪܕ܆ ܒܐܪܚ ܐܕܪ ܒܬܠܬܥܣܪ ܒܗܼ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐܼ ܒܥܪ̈ܒܝ ܫܡܐ. ܟܕ ܒܿܟܐ ܒܥܩܬܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ܇ ܥܠ ܡܚܬܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܫܬ ܠܘܬ ܒ̈ܢܬ ܩܐܝܢ. ܘܚܢܛܘܗܝ ܚܢܘܛ ܘܡܬܘܫܠܚ ܘܠܡܟ ܘܢܘܚ. ܘܐܦ ܥܒܕ ܥܠܘܗܝ ܐܒܠܐ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܩܒܪܘܗܝ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥ܆ ܐܫܬܢܝ ܚܢܘܟܫܢܬ ܐܠܦ̈ܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘ[ܫܬ]ܥܣܪܐܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܬܘܫܠܚܼ. ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕ ܒܐܝܠܘܠܼ. ܝܘܡ ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ. ܩܕܡ ܛܘܩܢܐܼ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܐܬܬܣܝܡܼ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܠܚܝ̈ܘܗܝ ܕܢܘܚܼ. ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܬܪ̈ܝܢ܆ ܐܝܟ ܦܘܫܩܐ ܕܫܒܥܝܢܘܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܬ ܕܠܡܟܼ. ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܥܒܪܝܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ.. ܘܒܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܠܬ ܕܢܘܚܼ. ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܩܕܡܝܐ܆ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܥܒܪܝܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐ.܀܀ ܢܘܚ ܒܪ ܢܿܢ ܫܢ̈ܝܢ ܢܣܼܒ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܠܗܝܟܠ ܒܪܬ ܢܡܘܣܿ. ܒܪܗ ܕܚܢܘܟܼ ܐܚܘܗܝ ܕܡܬܘܫܠܚ. [ܘܓܠܼܐ ܠܗ] ܐܠܗܐ [ܥܠ ܛܘܦܢܐ ܕܡܛܝܒ ܕܢܥܒܕ.] ܘܡܠܥܥ ܥܡܗܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܼ ܕ[ܡܟܐ ܠܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܥܿܒܕ ܐܢܐ ܛܘܦܢܐ.] ܐܠܐ ܥܿܒܕ pb. 9 ܠܟ ܩܒܘܬܐ ܠܫܘܙܒܐ ܕܒ̈ܢܝ ܒܝܬܟ. ܘܠܬܚܬ ܥܒܕܗܿ ܒܓܘ ܡܫܪܝܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܩܐܝܢ. ܘܩܝ̈ܣܝܗܿ ܡܢ ܛܘܪܐ ܗܢܐ ܢܬܦܣܩܘܢ. ܘܗܟܢ ܬܗܘܐ. ܐܘܪܟܗܿ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܐܡ̈ܝܢ ܒܐܡܬܟ. ܘܦܬܝܗܿ ܚܡܫܝܢ. ܘܪܘܡܗܿ ܬܠܬ̈ܝܢ. ܥܠ ܚܕܐ ܐܡܬܐ ܬܣܬܝܟ ܡܢ ܠܥܠ. ܘܥܿܒܕ ܒܗܿ ܬܠܬܐ ܡܕܝܪ̈ܐ ܬܚܬܝܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܘܒܥܝܪܐ. ܘܡܨܥܝܐ ܠܦܪܚܬܐ. ܘܥܠܝܐ ܠܒ̈ܢܝ ܒܝܬܟ. ܘܥܿܒܕ ܒܗܿ ܐܘܨܪ̈ܐ ܠܡܝ̈ܐܼ. ܘܐ̈ܘܢܐ ܠܬܘܪܣܝܐ. ܘܥܿܒܕ ܠܟ ܢܩܘܫܐ ܡܢ ܩܝܣܐ ܕܐܫܟܪܥܐ ܩܝܣܐ ܕܠܐ ܡܿܒܠܛ. ܐܘܪܟܗܼ ܬܠ̈ܬ ܐ̈ܡܐ. ܘܦܬܝܗܼ ܐܡܬܐ ܘܦܠܓܗܿ. ܘܐܪܙܦܬܐ ܡܢܗ. ܘܗܼܘܝܬ ܢܩܿܫ ܒܗ ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܝܘܘܡܐ. ܚܐܕ ܒܨܦܪܐ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܐܘ̈ܡܢܐ ܠܥܒܕܗܿ ܕܩܒܘܬܐ. ܘܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܠܣܝܒܪܬܗܘܢ. ܘܚܕܐ ܒܥܕܢ ܪܡܫܐ ܕܢܬܬܢܝܚܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܥܝܢ ܩܠܐ ܕܢܿܩܫ ܐܢܬܼ ܘܐܡܪܝܢ ܠܟܼ. ܕܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܥܿܒܕܬ: ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܇ ܕܛܘܦܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܥܿܒܕ ܐܠܗܐ.. ܘܥܒܼܕ ܟܠ ܕܦܿܩܼܕܗ ܐܠܗܐ. ܘܐܬܝܠܕ ܠܗ ܬܠ̈ܬܐ ܒܢ̈ܝܢ܆ ܒܡܢܝܢܐ ܕܡ̈ܐܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܢܣܒ ܠܗܘܢ ܢ̈ܫܐ ܡܢ ܒ̈ܢܬܗ ܕܡܬܘܫܠܚܘܒܫܢܬ ܬܪܗܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܒܐܪܚ ܐܕܪ ܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐܿ ܒܫܒܬܥܣܪ ܒܗ ܒܝܪܚܐ܇ ܢܦܼܩ ܠܡܟ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܐܪ̈ܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܩܕܡ ܛܘܦܢܐ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐܘܒܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܘܼܐ ܛܘܦܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܩܼܪܒ ܠܡܐܬܐ ܛܘܦܢܐ ܥܠ ܐܪܥܐ: ܥܼܠ ܢܘܚ ܠܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܘܢܿܫܩ ܠܗܠܝܢ ܦܓܪ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܫܬ ܘܕܐܢܘܫ ܘܩܝܢܢ ܘܡܗܠܐܐܝܠ ܘܝܪܕ ܘܡܬܘܫܠܚ ܘܠܡܟ ܐܒܘܗܝ. ܘܛܥܢܗ ܢܘܚ ܠܦܓܪܗ ܕܐܕܡ܇ ܘܫܝܡ ܕܗܒܐܼ. ܘܚܡ ܡܘܪܐܼ. ܘܝܦܬ ܠܒܘܢܬܐ. ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ. ܟܕ ܒܿܟܝܢ ܒܚܫܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ܇ ܘܠܒܝܫܝܢ ܟܡܝܪܘܬܐ. ܥܠ ܕܡܬܓܠܙܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ pb. 10 ܗܿܘ ܪܓܝܓܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܢ. ܘܬܠܘ ܟܠܗܘܢ ܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܠܘܬ ܦܪܕܝܣܐ. ܘܒܟܘ ܒܚܫܐ. ܘܐܝܼܠܠܘ ܘܐܡܼܪܘ: ܦܘܫ ܒܫܠܡܐ ܦܪܕܝܣܐ ܩܕܝܫܐܼ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܩܕܡܝܐܼ ܕܐܕܡ ܐܒܘܢ ܢܦܩ ܡܢܟ ܒܚܝ̈ܐ ܟܕ ܫܠܝܚ ܘܡܦܪܣܝ. ܘܗܐ ܡܬܓܿܙܐ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܚܕܪ̈ܝܟ. ܘܡܫܬܕܐ ܒܡܘܬܗ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܒܪܝܬܐ ܗܼܘ ܘܝܠܕ̈ܘܗܝܼ. ܠܗܿܝ ܐܪܥܐ ܕܠܘ̈ܛܬܐܼ ܕܬܡܘܢ ܢܬܢܘܠܘܢ ܝܠܕ̈ܘܗܝ ܒܟܐ̈ܒܐ ܘܟܘܪ̈ܗܢܐ ܘܥܡܠܐ ܘܠܐܘܬܐ ܘܛܘܪܦܐ. ܦܘܫ ܒܫܠܡܐܼ ܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܘܦܓܪ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܦܘܫ ܒܫܠܡܐܼ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܕܐܒ̈ܗܝܢ. ܦܘܫ ܒܫܠܡܐܼ ܐܒ̈ܗܝܢ ܘܪ̈ܝܫܝ ܐܒ̈ܗܬܢ. ܨܠܘ ܥܠܝܢ܆ ܫܟ̈ܝܒܝ ܥܦܪܐܼ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܚܒ̈ܝܒܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܨܠܘ ܥܠ ܣܪ̈ܝܕܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܬܘ̈ܠܕܟܘܢ. ܒܥܘ ܚܠܦܝܢ ܒܨܠܘ̈ܬܟܘܢ. ܡܪ̈ܥܝܢܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܦܘܫ ܒܫܠܡܐܼ ܚܢܘܟ ܟܐܢܐ ܡܫܡܫܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܒܥܝ ܚܠܦܝܢ ܠܡܪܟ. ܦܘܫ ܒܫܠܡܐܼ ܛܘܪܐ ܩܕܝܫܐܿ. ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܘܠܡܐܢܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ. ܐܢܬܘܢ ܐܒ̈ܗܝܢ ܓܥܘ ܒܚܫܐ ܚܠܦܝܢ܇ ܕܡܬܿܓܠܙܝܬܘܢ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܨܘܬܢ. ܘܚܢܢ ܢܿܝܠܠ ܒܚܢܓܬܐܼ ܕܡܫܬܕܝܢ ܠܐܪܥܐ ܡܓܙܝܬܐܿ. ܕܢܗܘܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܗܘܢ ܥܡ ܕܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܝ ܠܢ ܕܠܐ ܬܘܒ ܚܿܙܝܢܢ ܐܦ̈ܝ ܝܪܬܘܬܟܘܢ.. ܘܟܕ ܢܿܚܬܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܛܘܪܐ ܩܕܝܫܐܼ ܡܢܫܩܝܢ ܗܘܘ ܠܟ̈ܐܦܘܗܝ ܘܡܥܩܝܢ ܗܘܘ ܠܐܝ̈ܠܢܘܗܝ. ܘܢܚܬܘ ܒܚܫܐ ܟܕ ܒܿܟܝܢ ܠܓܘ ܦܩܥܬܐ. ܘܥܼܠ ܢܘܚ ܘܫܡܗ ܠܦܓܪܗ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ [ܒܡܣܥܬܗܿ ܕܩܒܘܬܐ]. ܘܣܡ [ܠܗܠܝܢ] ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܠܥܠ ܡܢܗ.. ܒܥܣܪܐ [ܒܐܝܪ ܝܪܚܐ ܥܼܠ] ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐܼ. ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ. ܘܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܐܚܬ ܒܥܝܪܐ ܘܦܪܚܬܐ. ܘܒܫܒܬܥܣܪ ܒܗ ܒܝܪܚܐܼ. ܢ̈ܣܟܐ ܕܫܡܝܐ ܐܬܦܬܚܘ. ܘܬܗ̈ܘܡܝܗܿ pb. 11 ܕܐܪܥܐ ܐܬܬܪܥܘ. ܘܫܼܦܥ ܐܘܩܢܣ ܪܒܐܿ. ܗܿܘ ܕܚܕܪ ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܐܬܦܬܚܘ ܐܘܨܪ̈ܝ ܪ̈ܘܚܐܼ. ܘܬܪ̈ܥܝ ܥ̈ܠܥܠܐ. ܘܢܗܼܡ ܐܘܩܝܢܣ ܘܫܼܦܥ. ܘܪܗܛܘ ܒ̈ܢܝ ܫܬ ܠܘܬ ܩܒܘܬܐ. ܘܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܢܘܚܼ. ܕܢܦܬܚ ܠܗܘܢ. ܘܕܢܣܩܘܢ ܠܛܘܪ̈ܝ ܦܪܕܝܣܐܼ. ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܩܒܘܬܐ ܚܬܝܡܐ ܘܛܒܝܥܐ. ܘܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܩܿܐܡ ܥܠ ܪܝܫܗܿ ܘܥܒܝܕ ܩܘܒܪܢܝܛܐ. ܘܟܕ ܐܬܥܙܙ ܥܠܝܗܘܢ ܡܡܘܠܐܼ. ܫܪܝܘ ܡܬܚܢܩܝܢ ܒܫ̈ܦܥܐ ܬܟܝ̈ܒܐ ܘܕ̈ܚܝܠܐܼ. ܘܗܘܼܘ ܒܐܘܠܨܢܐ ܩܫܝܐ. ܘܫܠܼܡܬ ܥܠܝܗܘܢ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ܆ ܕܐܢܐ ܐܡܪܬ ܕܐܠܗ̈ܐ ܐܢܬܘܢܼ ܘܒܢ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝܡܐ ܡܫ̈ܬܡܗܝܢ ܗܘܝܬܘܢ. ܘܡܟܝܠ ܕܗܕܐ ܥܒܕܬܘܢܼ. ܘܪܚܡܬܘܢ ܙܢܝܘܬܐ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܬܗܘܿܘܢ܇ ܘܐܝܟ ܡܘܬܗܘܢ ܬܡܘܬܘܢ. ܘܚܫܝܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝܼ ܐܝܟ ܣܛܢܐ ܚܕ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܢܦܼܠ.. ܘܐܬܬܪܝܡܬ ܩܒܘܬܐ ܒܚܝܠܐ ܕܡ̈ܝܐ ܡܢ ܐܪܥܐ. ܘܐܬܚܼܿܢܩܘ ܒܡܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܘܒܥܝܪܐ ܘܦܪܚܬܐܼ ܘܟܠܡܕܡ ܕܗܘܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ. ܘܣܠܩܘ ܡܝ̈ܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܝ ܛܘܪ̈ܐܼ. ܚܡܫܥܣܪܐ ܐ̈ܡܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܪܘܚܐܼ. ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ. ܘܐܣܩܘܗܿ ܡܝ̈ܐ ܠܩܒܘܬܐ. ܟܕ ܛܥܝܢ ܠܗܿ ܡܡܘܠܐܼ ܥܕܡܐ ܠܫ̈ܦܘܠܝ ܦܪܕܝܣܐ. ܘܟܕ ܐܬܒܪܟܬ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ. ܘܗܼܦܟ ܠܡܚܒܠܘ ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܦܪܚܬ ܩܒܘܬܐ ܒܓܦ̈ܝ ܪܘܚܐ ܠܥܠ ܡܢ ܡܡܘܠܐܼ. ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܥܪܒܐ. ܘܡܢ ܪܓܒܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܬܝܡܢܐ. ܘܪܫܡܬ ܨܠܝܒܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐܼ ܠܥܠ ܡܢ ܡܡܘܠܐ ... ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܬܢܝܚܬ ܩܒܘܬܐ ܒܝܪܚܐ ܫܒܝܥܝܐܼ ܒܫܒܬܥܣܪ ܒܗ ܒܝܪܚܐܼ ܥܠ ܛܘܪ̈ܝ ܩܪܕܘ܇ ܘܐܬܚܙܝܘ ܪ̈ܝܫܝ ܛܘܪ̈ܐ. pb. 12 ܘܗܼܘܐ ܡܢ ܒܬܪ .ܡ. ܝܘ̈ܡܝܢܼ ܦܬܼܚ ܢܘܚ ܟܘܬܐ ܕܩܒܘܬܐ ܕܥܒܼܕ. ܫܕܪ ܠܥܘܪܒܐ. ܘܢܦܩ ܡܦܼܩ ܘܠܐ ܗܦܟ ܥܕܡܐ ܕܝܒܫ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܐܪܥܐ. ܘܫܕܪ ܠܝܘܢܐ ܡܢ ܠܘܬܗܼ ܕܢܚܙܐ ܐܢ ܩܠܘ ܡ̈ܝܐ ܡܢ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ. ܘܠܐ ܐܫܟܚܬ ܠܗܿ ܢܝܚܐ ܝܘܢܐ ܠܦܣܬ ܪܓܠܗܿ. ܘܗܦܟܬ ܠܘܬܗ ܠܩܒܘܬܐܼ. ܡܛܠ ܕܡܝܗܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܘܢܣܒܗܿ. ܘܐܥܠܗܿ ܠܘܬܗ ܠܩܒܘܬܐ. ܘܦܫ ܬܘܒ ܫܒ̈ܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ. ܘܗܼܦܟ ܘܫܕܪܗܿ ܠܝܘܢܐ ܡܢ ܩܒܘܬܐ. ܘܐܬܬ ܠܘܬܗ ܠܥܕܢ ܪܫܡܐ. ܘܗܐ ܛܪܦܐ ܕܙܝܬܐ ܐܚܝܕܐ ܒܦܘܡܗܿ. ܘܝܕܥ ܢܘܚ ܕܩܠܘ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܐܼܿܦܝ ܐܪܥܐ. ܘܦܫ ܬܘܒ ܫܒ̈ܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܚܪܢܝܢ. ܘܗܦܟ ܫܕܪܗܿ ܠܝܘܢܐ܇ ܘܠܐ ܐܘܣܦܬ ܬܘܒܼ ܝܘܢܐ ܠܡܗܦܟ ܠܘܬܗ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܢܦܼܩ ܢܘܚ ܡܢ ܩܒܘܬܐ. ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܝܢ ܕܗܼܘܐ ܢܘܚ ܒܩܒܘܬܐܼ. ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܪܝܢ. ܡܛܠ ܕܒܥܣܪ̈ܐ ܒܝܪܚܐ ܕܬܪܗܝܢ ܥܠܼ. ܘܒܫܒܬܥܣܪܗ ܒܗܼ ܗܘܼܐ ܛܘܦܢܐܼ. ܘܒܥܣܪܝܢ ܘܫܒ̈ܥܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܗܼܘ ܐܝܪܼ. ܢܦܼܩܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ. ܐܬܝܠܕ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ ܫܝܡ. ܡܢ ܐܕܡ ܕܝܢܼ ܥܕܡܐ ܠܘܦܢܐܼ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܐܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢܘܒܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܠܢܘܚܼ ܘܡܐܐ ܠܫܝܡܼ ܗܘܼܐ ܛܘܦܢܐܘܒܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܬ̈ܠܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܐܬܝܠܕ ܫܠܚܘܒܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܐܬܝܠܕ ܥܒܪ ܡܢ ܫܠܚܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܫܬܡܐܐ ܘܚܕܐܼ. ܐܘܠܕ ܥܒܪ ܠܦܠܓ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܣܥܘ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܠܡܣܩ ܠܫܡܝܐ ܒܝܕ ܫܢܝܘܬܐ.. ܘܗܘܼܬ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܠܫܢܐ ܚܕ ܘܡܡܠܠܐ ܚܕ. ܘܗܼܘܬ ܕܟܕ ܫܩܠܘ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܐܫܟܚ ܦܩܥܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܣܢܥܪ. ܘܝܬܒܘ ܬܡܢ. ܘܐܡܪܘ ܓܒܪ ܠܚܒܪܗܼ. ܕܬܘܼ ܢܪܡܐ ܠܒ̈ܢܐ ܘܢܘܩܕ ܐ̈ܢܝܢ ܒܢܘܪܐ. ܘܗܘܿܝܐ ܠܗܘܢ pb. 13 ܠܒܬܐ ܠܟܐܦܐܼ. ܘܣܝܕܐ ܗܿܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܠܛܐ. ܘܐܡܼـ[ـܪܘ ܕܬܘ ܕܢܒܢܐ ܠܢ ܩܪܝܬܐ܇ ܘܡܓܕܠܐ ܕܪܝܫܗ ܒܫܡܝܐ. ܘܢܥܒܕ ܠܢ ܫܡܐ ܕܠܡܐ ܢܬܒܕܪ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܢܚܼܬ ܡܪܝܐ ܠܡܚܙܐ ܩܪܝܬܐ ܘܡܓܕܠܐ ܕܒܿܢܝܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܘܐܡܼܪ ܡܪܝܐܼ. ܗܐ ܥܡܐ ܚܕܼ ܘܠܫܢܐ ܚܕ ܠܟܠܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܚܫܒܘ ܠܡܥܒܕ܇ ܡܟܝܠ ܠܐ ܢܬܒܨܪ ܡܢܗܘܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܬܚܫܒܘ ܠܡܥܒܕ. ܬܘ ܢܚܘܬ ܢܦܠܓ ܬܡܢ ܠܫ̈ܢܐܼ ܕܠܐ ܢܫܡܥܘܢ ܓܒܪ ܠܫܢ ܚܒܪܗ.. ܚܙܝ ܗܪܟܐ ܡܬܟܬܫ ܥܡ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐܼ ܠܡܿܢ ܩܪܐܼ ܘܡܿܢ ܢܿܚܬ ܘ. . . . . ܠܪܘܚܐ ܕܡܦܠܓܐ ܠܫ̈ܢܐ ܒܓܘ ܒܒܝܠ ܘܒܓܘ ܥܠܝܬܐܼ ܕܚܕܐ ܗܝ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܼ. ܕܗܐ ܐܕܡ ܗܘܼܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܢ. ܥܠ ܦܘܡ ܠܡ ܬܪܝܢ ܘܬܠ̈ܬܐ ܣܗܕ̈ܝܢ ܬܩܘܡ ܟܠ ܡܠܐ. ܬܘ ܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ.] ܐܝܟ ܕܡܘܬܢ. ܗܐ ܐܕܡ ܗܼܘܐ ܐܟܚܕ ܡܢܢ. ܬܘ ܢܚܘܬ ܘܢܦܠܓ ܬܡܢ ܠܫ̈ܢܐ. ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܣܗ̈ܕܢ ܥܠ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܬܒܠܒܠܘ ܠܫ̈ܢܐ ܒܝ̈ܘܡܝ ܦܠܓ ܒܪ ܥܒܪ. ܘܒܗ ܐܬܒܕܪ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐܿ. ܘܦܫܘ ܡܢ ܕܠܡܒܢܐ ܩܪܝܬܐ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܐܬܩܪܝܬܼ ܒܒܝܠ. ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܒܠܒܠ ܡܪܝܐ ܠܫܢ̈ܐ ܕܟܠܗܿ ܐܪܥܐܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܬܘܒܼ ܡܬܝܕܥ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪܐ ܡܠܬܐܼ ܐܝܘܒ ܙܕܝܩܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܝܩܛܢ ܒܪ ܥܒܪ܇ ܐܚܘܗܝ ܕܦܠܓ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܣܗܿܕ ܐܦ ܝܥܩܘܒ. ܘܐܦܠܐ ܡܘܫܐ ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܐܟܬܒ ܥܠܘܗܝܼ ܡܬܟܣܐ ܡܢ [ܣܘ]ܟܠܗ܇ ܟܕ ܚܿܫܒ ܠܒ̈ܢܝ ܐܕܘܡ ܥܕܡܐ ܠܝܘܒܒ ܒܪ ܙܪܚ ܕܢܐܡܪ ܕܗܢܘ ܐܝܘܒ. ܘܐܦ ܗܿܘ ܝܘܒܒ ܒܝ̈ܘܡܝ ܡܘܫܐ ܡܬܝܕܥܼ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܿܗܕ ܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ pb. 14 ܐܠܦ̈ܝܢ [ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ܆ ܢܦܼܩ ܢܘܚ ܡܢ ܥܠܡܐܗܢܐ. ܟܕ ܗܼܘ ܒܪ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܫܢ̈ܝܢܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܐܬܝܠܕ ܐܪܥܘ ܡܢ ܦܠܓܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܫܒ̈ܥ ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܫܝܡ ܒܪ ܢܘܚܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܡܝ̈ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܐܬܝܠܕ ܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܡܝ̈ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܐܬܝܠܕ ܣܪܘܓ ܡܢ ܐܪܥܘ. ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢ̈ܝܢ ܠܣܪܘܓܼ ܫܠܡ ܐܠܦܐ ܕܬܠ̈ܬܐ.. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܥܼܠ ܦܬܟܪ̈ܐ ܠܥܠܡܐ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܫܪܝܘ ܒ̈ܢܝ ܢܘܚ ܠܡܣܓܕ ܥܼܠ ܦܬܟܪ̈ܐ ܠܥܠܡܐ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܫܪܝܘ ܒ̈ܢܝ ܢܘܚ ܠܡܣܓܕ ܠܓܠܝ̈ܦܐܿ. ܘܠܡܥܒܕ ܕܒܝܫ. ܘܠܡܒܢܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐܿ. ܘܠܡܫܒܐ ܠܚܕ̈ܕܐܼ ܘܠܡܩܪܒܘ. ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ ܠܣܪܘܓܼ ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܥܒܪܝܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܐܬܝܠܕ ܢܚܘܪܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܐܬܝܠܕ ܬܪܚ. ܘܬܪܚ ܒܪ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܐܒܪܗܡ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼܡܡܠܟ ܥܠ ܢܝܢܘܐ ܢܝܢܘܣܼ ܘܗܼܘ ܒܢܗܿ ܠܢܝܢܘܐ. ܘܩܪܗܿ ܥܠ ܫܡܗܼ ܢܝܢܘܐ.. ܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܗܢܐ ܐܬܝܠܕ ܐܒܪܗܡ. ܘܐܡܠܟ ܩܕܡܝܐܼ ܥܠ ܟܠܗܿ ܐܣܝܐܼ ܠܒܪ ܡܢ ܗܢܕܘ ܗܼܘ ܢܝܢܘܣ ܒܪ ܒܠܘܣܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܚܡ̈ܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.. ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘ.ܓ. ܕܗܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ] ܕܐܒܪܗܡ.

ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚܢܢ ܚܘܫܒܢܐ ܕܫܿܠܡ ܚܕ ܠܘܬ ܚܒܪܗܼ ܣܝܡܝܢܢ ܠܗܘܢ ܗܪܟܐ ܠܐܒ̈ܗܬܐ ܗܠܝܢ ܩܕ̈ܡܝܐܼ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟܬܒܐ. ܐܕܡ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ [ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܫܝܬ. ܫܝܬ] ܒܪ ܡـ[ـܐܐ] ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ [ܫ̈ܢܝܢ] ܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ. ܐܢܘܫ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ pb. 15 ܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ. ܩܝܢܢ ܒܪ ܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܡܗܠܐܐܝܠ. ܡܗܠܠܐܝܠ ܒܪ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܝܪܕ. ܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܕܝܪܕ ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܩܕܡܝܐ.. ܝܪܕ ܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ. ܒܪ ܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ. ܡܬܘܫܠܚ ܒܪ ܡܐܐ ܘܫܬ̈ܝܢ ܘܫ̈ܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܠܡܟ. ܠܡܟ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܐ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܢܘܚ. ܢܘܚ ܒܪ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܫܝܡ. ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܕܢܘܚܼ. ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܬܪ̈ܝܢ.. ܫܝܡ ܒܪ ܡ̈ܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ. ܐܪܦܟܫܪ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬ̈ܠܬܝܢ ܘܚ̱ܫ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܫܠܚ. ܫܠܚ ܒܪ ܡ̈ܐܐ ܘܬ̈ܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܥܿܒܪ. ܥܿܒܪ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܦܠܓ. ܦܠܓ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ. ܐܪܥܘ ܒܪ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ. ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚܡܫ ܠܣܪܘܓܼ. ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܬܠܬܐ.. ܣܘܪܓ ܒܪ [ܡܐܐ ܘ]ܬ̈ܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ. ܢܚܘܪ ܒܪ ܫܒܥܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܬܪܚ. ܬܪܚ ܒܪ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܐܒܪܡ. ܐܒܪܡ ܒܪ ܡܐܐ [ܫܢ̈ܝܢ] ܐܘܠܕ ܠܐܝܣܚܩ. ܐܝܣܚܩ ܒܪ ܫܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ. ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫ̈ܬ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܠܘܝ. ܠܘܝ ܒܪ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܠܘܝ. ܠܘܝ ܒܪ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܩܗܬ. ܩܗܬ ܒܪ ܫ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܥܡܪܡ. ܥܡܪܡ ܒܪ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܡܘܫܐ. ܘܒܫܢܬ ܬܡ̈ܢܝܢ ܠܡܘܫܐܼ. ܢܦܼܩ ܒ̈ܢܝ ܐܣܝܪܐܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ.

ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܕܒܪ̈ܢܐܩܕܝܡܐ ܡܘܫܐܼ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܝܫܘܥ ܥܣܪܝܢ ܘܫ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܒ̈ܢܝ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܥܬܢܐܝܠ ܝܫܘܥ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܡܘ̈ܐܒܝܐ ܘܐܗܘܪ ܬܡ̈ܢܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܟܢܥܢ̈ܝܐ ܘܕܒܘܪܐ ܘܒܪܩ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܡܕ̈ܝܢܝܐ ܘܓܕܥܘܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܐܒܝܡܠܟ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ. ܬܘܠܥ ܥܣܪ̈ܝܢ pb. 16 ܘܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ. ܝܐܝܪ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ [ܫ̈ܢܝܢ]. ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܣܪ̈ܐ ܕܝܐܝܪ ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܐܪܒܥܐ.. ܥܡ̈ܘܢܝܐ ܘܢܦܬܚ ܫܢܝ̈ܢ ܫ̈ܬ. ܚܫܒܘܢ ܫܢ̈ܝܢ ܫܒܥ. ܠܒܕܘܢ ܫ̈ܢܝܢ ܬܡ̈ܢܐ. ܦ̈ܠܫܬܝܐ ܘܫܡܫܘܢ ܫܢ̈ܝܢ ܥܣܪ̈ܝܢ. ܥܝܠܝ ܫܢ̈ܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ. ܫܡܘܐܝܠ ܘܫܐܘܠ ܫܢ̈ܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ.

ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̈ܠܟܐ ܕܡܢ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐܕܘܝܕ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܫܠܡܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ. ܪܚܡܒܥܡ .ܝܙ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܒܝܐ .ܓ. ܫܢ̈ܝܢ. ܝܗܘܫܦܛ .ܟܒ. ܫܢ̈ܝܢ. ܝܗܘܪܡ .ܚ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܚܙܝܐ ܚܕܐ. ܥܬܠܝܐ .ܙ. ܫ̈ܢܝܢ. ܝܘܐܫ .ܡ. ܫܢ̈ܝܢ. ܐܡܘܨܝܐ .ܟܛ. ܫ̈ܢܝܢ. ܥܙܪܝܐܼ .ܢܒ. ܫܢ̈ܝܢ. ܝܘܬܡ .ܝܘ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܚܙ .ܝܘ. ܫܢ̈ܝܢ. ܚܙܩܝܦܐ .ܟܛ. ܫܢ̈ܝܢ. ܡܢܫܐ .ܢܗ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܡܘܢ [.ܒ.] ܫ̈ܢܝܢ. ܝܘܫܝܐ .ܠܐ. ܫ̈ܢܝܢ. ܝܗܘܚܙ ܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐ. ܝܘܐ[ܩܝܡ] .ܝܐ. ܫ̈ܢܝܢ. ܝܘܟܢܝܐ ܝܪ̈ܚܐ ܬܠ̈ܬܐ. ܨܕܘܩܝܐ .ܝܐ. ܫܢ̈ܝܢ.

ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̈ܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܡܢ ܫܢܬ ܐܪܒܥ ܕܫܠܡܘܢ ܘܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐܼ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܟܘܪܫ .ܠܕ. ܫܢ̈ܝܢ. ܐܚܫـ[ـܝܪܫ] ܐܪܛܚܫܫܬ .ܡܐ. ܫܢ̈ܝܢ.. ܐܚܫـ[ـܝܪܫ]

ܕܘܪܝܘܫ .ܝܘ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܪܛܚܫܫܛ .ܡ. ܫ̈ܢܝܢ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܪܣܣ .ܕ. ܫܢ̈ܝܢ. ܕܘܪܝܫ ܫܬ ܫܢ̈ܝܢ.

ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̈ܠܟܐ ܡܩ̈ܕܘܢܝܐܐܠܟܣܢܕܘܣ ܫ̈ܬ [ܫܢ̈ܝܢ]. ܦܛܠܡܝܘܣ .ܡ. ܫܢ̈ܝܢ. ܦܠܕܠܦܣ .ܠܚ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܘܪܓܛܣ .ܟܘ. ܫ̈ܢܝܢ. ܦܝܠܘܦܐܛܘܪ .ܝܙ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܦܝܦܢܘܣ .ܟܕ. ܫܢ̈ܝܢ. ܘܒܫܢܬ ܫܬܬܥܣܪ̈ܐ ܕܝܠܗܼ. ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܚܡܫܐ.. ܦܝܠܡܛܘܪ .ܠܗ. ܫܢ̈ܝܢ. ܐܘܪܓܛܣ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫܥ [ܫܢ̈ܝܢ]. ܣܘܛܝܘܪ .ܝܙ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܠܟܣܢܕܪܣ .ܝ. ܫ̈ܢܝܢ. ܦܛܠܡܐܘܣ .ܚ. ܫܢ̈ܝܢ. ܕܝܢܘܣܝܘܣ .ܠ. ܫܢܿܝܢ. ܩܠܘܦܛܪܐ .ܟܕ. ܫ̈ܢܝܢܫܠܼܡ ܕܦܛܠܡܐܘܣ pb. 17 ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܡܢ ܗܪܟܐܐܓܣܛܘܣ .ܡ. ܫܢ̈ܝܢ. ܟܠܗܝܢ ܫܢ̈ܘܗܝ .ܢܘ.. ܛܒܪܝܘܣ ܘܟܓ. ܫ̈ܢܝܢ. ܓܐܝܘܣ .ܕ. ܫܢ̈ܝܢ. ܩܠܘܕܝܘܣ .ܝܕ. ܫ̈ܢܝܢ. ܢܪܘܢ .ܝܓ. ܫܢ̈ܝܢ. ܐܣܦܣܝܢܘܣ .ܝ. ܫܢ̈ܝܢ. ܛܛܘܣ .ܒ. ܫ̈ܢܝܢ. ܕܘܡܛܝܢܘܣ .ܝܗ. ܫ̈ܢܝܢ. ܢܪܘܝܣ ܚܕܐ. ܛܪܝܢܘܣ .ܝ. ܫܗܢܝܢ. ܗܕܪܝܢܘܣ .ܟܐ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ .ܟܒ. ܫܢ̈ܝܢ. ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ .ܝܘ. ܫ̈ܢܝܢ. ܩܘܡܝܕܘܣ .ܝܓ. ܫ̈ܢܝܢ. ܦܪܛܝܢܟܣ ܝܪ̈ܚܐ .ܘ. ܣܘܪܣ .ܝܚ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܫܒ̈ܥ. ܡܩܪܝܢܘܣ ܚܕܐ. ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܐܪ̈ܒܥ. ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܡܡܝ .ܝܓ. .ܗܢܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܼ،ܐ.. ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܓ. .ܓܪܕܝܢܘܣ .ܘ. .ܦܠܝܦܘܣ .ܙ. ܫ̈ܢܝܢ. ܘܗܢܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘܼܐ.. ܕܩܝܘܣ ܚܕܐ. ܓܠܘܣ ܬܪܗـܝܢ. ܘܠܪܝܢܘܣ .ܝܗ. ܫ̈ܢܝܢ. ܩܠܘܝܕܝܘܣ ܚܕܐ. ܐܘܪܠܝܢܘܣ ܫܬ. ܛܩܝܛܘܣ ܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܬܐ. ܦܪܘܒܣ ܫܬ. ܩܪܘܣ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܥܣܪ̈ܝܢ. ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ. ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܒܪܗ .ܟܕ. ܝܘܠܝܢܣ .ܒ. . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܚܕܐ. ܘܠܝܣ .ܝܕ. ܫ̈ܝܢܝܢ. ܓܪܛܝܢܘܣ ܚܕܐ. ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܪܒܐ .ܝܘ. ܫܢ̈ܝܢ. ܐܪܩܕܝܣ .ܟܛ.. ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܙܥܘܪܐ .ܟܘ. ܫܢ̈ܝܢ. ܡܪܩܝܢܘܣ ܫܒ̈ܥ. ܠܐܘܢ .ܝܘ. ܫܢ̈ܝܢ. ܙܢܘܢ ܬܫܥܣܪ̈ܐ. ܐܢܣܛܘܣ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܒ̈ܥ. ܘܒܫܢܬ .ܝܘ. ܫܢܗܝܢ. ܙܢܘܢ ܬܫܥܣܪ̈ܐ. ܐܢܣܛܘܣ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܒ̈ܥ. ܘܒܫܢܬ .ܝܘ. ܕܐܢܣܛܘܣ ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܫܬܐ.. ܝܘܣܛܘܣ ܬܡ̈ܢܐ. ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ. ܝܘܣܛܝܢܐ ܚܕܥܣܪ̈ܐ. ܛܒܪܝܘܣ ܬܡ̈ܢܐ. ܡܘܪܝܩܝܘܣ. .ܟܒ. . ܦܘܡܐ ܬܡ̈ܢܐ. ܗܪܩܠܐ .ܠܐ. . ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܚܕܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ .ܟܕ. ܫ̈ܢܝܢ. ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ .ܝܘ. . ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܥܣܪ̈. ܘܠܢܛܝܣ ܬܠܬ. ܛܒܪܝܘܣ ܫܒܥ. ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܫܬ. ܦܝܠܝܦܝܩܘܣ .ܒ. . ܐܢܣܛܘܣ .ܒ. . ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܚܕܐ. ܠܐܘܢ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܡ̈ܫ. ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܒܪܗ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܠܐܘܢ ܒܪܗ pb. 17 ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܛܘܦܢܐ ܫܢ̈ܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘ[ܡܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.] ܘܡܢ ܛܘܦܢܐ ܥܕܡܐ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܫ̈ܢܝܐ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.

[ܐܡܠܟ ܩܕܡܝܐ ܥܠ] ܟܠܗܿ ܐܣܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܢܕܘܼ. ܢܝܢܘܣ ܒܪ ܒܠܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡ̈ܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ. ܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܐܬܝܠܕ ܐܒܪܗܡ. ܘܗܼܝ ܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܒܪܗܡ.܀܀ ܘܒܝܢܬ ܫܬ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܒܢܼܐ ܚܢܘܣ ܠܢܝܢܘܐ: ܒܐܪܥܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܕܩܠܬ. ܘܥܠ ܫܡܗ ܩܼܪܗܿ ܢܝܢܘܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܕܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܕܙܘܕܐܣܛܪܣ ܡܓܘܫܐ ܡܠܟܐ ܕܩܪ̈ܝܛܐ.܀܀ ܘܒܢܬ ܥܣܪ ܠܐܒܪܗܡܼ ܡܝܼܬ ܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ. ܘܐܡܠܟܬ ܫܡܝܪܡ ܐܢܬܬܗ ܚܠܦܘܗܝܼ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܥܠ ܗܕܐܼ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܬܐܡܪ̈ܢ. ܐܚܕܬ ܕܝܢ ܠܐܣܝܐܼ. ܘܬܿܩܢܼܬ ܬܠ̈ܠܐ ܡܛܠ ܛܘܦܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܒܢܬ ܫܡܝܪܡ ܠܒܒܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܫܘܪܝܐ ܕܝܘܒܠܐ ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܼ. ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ. ܝܘܒܠܐ ܕܝܢ ܢܬܐܡܪ ܠܘܬܗܘܢ ܫܢ̈ܝܐ ܚ̈ܡܫܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܠܟܘܢ ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܗܕܐ ܫܢܬܐܿ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܗܕܐ ܗܝ ܕܐܡܿܪܬ ܕܠܐ ܩܝܡܝܢ ܥܠ ܚܘܫܒܢܐ ܕܚܕ̈ܕܐܼ. ܟܕ ܚܕ ܡܙܥܪ ܘܐܚܪܢܐ ܡܘܪܒ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܡܝܬܬ ܫܡܝܪܡ ܡܠܟܬܐ ܕܢܝܢܘܐ. ܘܐܡܠܟ ܢܝܢܣ ܒܪܗܿ ܒܬܪܗܿ ܫ̈ܢܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܐܫܬܘܝ ܠܓܠܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܡܘܠܟܢܐ ܕܗܘܼܐ ܠܘܬܗ. ܘܐܦ ܗܼܝ ܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܘܠܟܢܐ. ܘܒܗܿ ܢܦܼܩ ܐܒܪܗܡܼ ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܡܢ ܚܪܢܼ. ܘܥܒܼܪ ܦܪܬ ܘܣܪܐ ܐܢܬܬܗ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥܝܢ ܘܫܬܼ ܗܘܐ ܟܦܢܐ ܪܒܐܼ. ܘܢܚܼܬ ܐܒܪܗܡ ܠܡܨܪܝܢܼ ܗܼܘ pb. 18 ܘܣܪܐ ܐܢܬܬܗ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫܬܼ. ܐܬܝܠܕ ܠܐܒܪܗܡ ܡܢ ܗܓܪ ܐܝܫܡܥܐܝܠܼ ܐܒܘܗܘܢ ܕܛܝ̈ܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܝܢܼ ܡܝܬ ܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ. ܘܐܡܠܼܢܟ ܚܦܠܘܗܝ ܐܪܝܘܣ ܫܢܝ̈ܐ ܬ̈ܠܬܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡܐܐ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܐܬܝܠܕ ܐܝܣܚܩ.܀܀ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܚܕܐ ܠܐܒܪܗܡ ܪܝܫܐ ܕܢ̈ܒܝܐܼ. ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܚܼܙܝܬ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܒܪܢܫܐܼ. ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܒܕܩܬ. ܐܝܕܐ ܕܒܙܒܢ ܠܡܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܫܘܠܡܐ ܐܝܿܬܝܬܼ. ܒܝܕ ܣܒܪܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܡܝܬ ܐܪܝܘܣ ܡܿܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܐܪܐܠܝܘܣ ܫܢ̈ܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ܀ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܘܠܐܝܣܚܩ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ܆ ܢܣܼܒܗܿ ܠܪܦܩܐ.܀܀ ܘܬܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ܆ ܐܬܝܠܕ ܠܐܝܣܚܩ ܡܢ ܪܦܩܐ܆ ܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܐ܇ ܩܕܡܝܐܼ ܥܣܘ ܕܗܘܼ ܐܕܘܡ. ܕܢܡܗ [ܐܕ̈ܘܡـ]ـܝܐ ܐܫܬܡܗܘ. ܘܕܬܪ̈ܝܢ ܝܥܩܘܒ. ܕܡܢܗ ܐܝܣܪ̈ܐܝܠܝܐܼ ܕܗܼܢܘܢ [ܝܗ]ܘܕ̈ܝܐܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܡܠܟܙܕܝܩ ܡܠܟܐ ܕܫܠܝܡܼ. [ܗܿܘ ܕܐܝـ]ـܬܘܗܝ ܟܘܡܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ܆ [ܡܝܬ ܐܪܐܠܝܘܣ ܡܠܟܐ] ܕܐܬܘܪ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܐܚܫܝܪܫ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܥܒܕ ܨܠܡܐ ܐ̈ܓܝܦܛܝܐ ܠܐܝܘܼ ܘܝܓܕ ܠܗܿ. ܘܐܦ ܠܗ ܠܢܗܪܐ ܐܝܘ ܟܢܝܘ ܥܠ ܫܡܗܿ.. ܬܘܒ ܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܩܣܛܘܪ ܡܟܬܒܢܐ ܥܕܥܠ ܙܒ̈ܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܕܗܼܝ ܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܡܐܐ ܕܡܘܠܟܢܐܼ ܢܦܼܩ [ܐܒܪܗܡ ܡܢ ܥܠܡܐ] ܗܢܐ. ܟܕ ܗܼܘ ܒܪ ܫܒ̈ܥܝܢ ܘܡ̈ܐܐ ܘܚܡܫ ܫܢ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܬܼ. ܐܬܒܢܼܝܬ ܐܢܛܚܘܟܝܐ ܥܠ ܓܒ ܐܘܪܢܛܐ ܢܗܪܐܼ. ܡܢ pb. 19 [ܩܣܘܣ] ܘܒܠܘܣ ܒ̈ܢܝ ܐܝܢܝܟܘܣ. ܗܢܘ ܒܢܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ܆ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܐܪܡܐܡܝܬܪܘܣܼ ܫ̈ܢܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܬܘܒ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܩܝܡܼܘ ܨܠܡܐ ܐܓܝ̈ܦܛܝܐ ܠܐܦܝܣ ܘܣܓܕܘ ܠܗ. ܘܐܠܗܐ ܣܪܦܝܣ ܫܡܗܘܗܝ.܀܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ. ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܕܘܟܬܗܼ ܒܐܠܟܘܣܿ. ܫ̈ܢܝܢ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܼܘ ܦܐܪܘܢܘܣ ܒܪ ܐܝܢܟܘܣ. ܘܢܝܘܒܐ ܗܘܼ ܩܕܡܝܐ ܣܝ̈ܡܝ ܢܡ̈ܘܣܐ ܘܒܝܬ ܕܝ̈ܢܐ. ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܐܿ ܐܝܟ ܡܢ ܕܣܓܝ ܩ̈ܫܝܫܢ ܡܬܕܟܪ ܦܠܛܘܢ ܟܕ ܐܿܡܪ ܗܟܢܐ: ܒܡܐܡܪܐ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܛܝܡܐܘܣ. ܘܒܙܒܢ ܟܕ ܐܬܚܫܒ ܕܢܬܐ ܐܢܘܢ ܠܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܐܢ̈ܫܐ ܥܬ ܝܩ̈ܐܼ ܗܿܢܘܢ ܕܒܗܕܐ ܦܘܠܘܛܝܐ ܗܘܼܘ ܥܬܝ̈ܩܐ. ܐܡܚܪ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܦܐܪܘܢܘܣ ܗܿܘ ܕܐܬܐܡܪ ܩܕܡܝܐܼ. ܘܥܠ ܢܝܘܒܐܼ. ܘܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܥܒܕ ܩܪܒܐ ܛܠ̈ܟܢܣ ܘܩܪ̈ܘܐܛܣܼ ܥܡ ܦܐܪܘܢܘܣ ܘܦܐܪܘܣܝܣ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܐܬܢܣ ܡܕܝܢܬܐܼ ܘܐܠܘܣܝܢܐ ܡܢ ܐܘܓܘܓܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܢܚܼܬ ܝܥܩܘܒ ܠܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܆ ܘܦܠܼܚ ܥܡ ܠܒܢܼ ܐܪ̈ܒܥܣܪܐ ܫ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܬܝܠܕ ܪܘܒܝܠ ܒܘܟܪܗ ܕܝܥܩܘܒ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܐܘܠܕ ܝܥܩܘܒ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܠܘܝܼ ܒـ[ـܚܕܐ] ܟܪܣܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܐܘܠܕ ܝܥܩܘܒ ܠܝܗܘܕܐܼ. ܕܡܢܗ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܫܬܡܗܘ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܘܠܕ ܝܥܩܘܒ ܠܝܘܣܦ.. pb. 20 ܘܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘܣܦܼ. ܐܝܬܘܗܝ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܕܡܘܠܟܢܐ ܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܢ ܫ̈ܢܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܘܫܬܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܡܣܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܗܘܼܐ ܛܘܦܢܐ ܗܿܘ ܒܝ̈ܘܡܝ ܐܘܓܘܓܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܝ ܒܐܠܐܘܣܼ ܫܢ̈ܝܢ ܚ̈ܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܐܙܕܒܢ ܝܘܣܦ ܡܢ ܐ̈ܚܘܗܝܼ ܘܢܚܼܬ ܠܡܨܪܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܬܒܢܼܝܬ ܡܡܦܝܣ ܒܐܓܝܦܛܘܣܼ. ܡܢ ܐܦܝܣܼ ܡܠܟܐ ܕܐܪ̈ܓܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܓܝܦܛܘܣ ܐܦܘܦܝܣ. ܗܢܐ ܚܼܙܐ ܚ̈ܠܡܐ ܕܦܫܼܪ ܝܘܣܦ. ܘܗܢܐ ܐܡܠܟܗ ܠܝܘܣܦ ܥܡܗ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܚܼܙܐ ܐܦܘܦܝܣ ܚ̈ܠܡܐܼ ܕܗܼܘ ܦܪܥܘܢ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܐܫܬܠܛ ܝܘܣܦ ܥܠ ܡܨܪܝܢ܆ ܘܗܼܝ ܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܒܥܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܢܦܼܩ ܐܝܣܚܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܟܕ ܗܼܘ ܒܪ ܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚ̈ܡܫ ܫܢܝ̈ܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬ̈ܫܥ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܫܪܝ ܟܦܢܐ ܪܒܐ ܠܡܗܘܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐܿ. ܗܿܘ ܕܒܗ ܝܘܣܦܐ ܐܬܢܨܚܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܝܢ܆ ܥܠ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ. ܒܫܢܬܐ ܕܡ̈ܬܝܢ ܘܫܬܬܥܣܪ̈ܐ ܕܡܘܠܟܢܐ.܀܀ ܫܢܬܐ ܡܬܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܡܝܬ ܐܦܘܦܝܣ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܗܿܘ ܕܐܡܠܟܗ ܠܝܘܣܦ. ܘܐܡܠܟ ܐܡܘܣܝܣ ܚܠܦܘܗܝ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚ̈ܡܫ ܫ̈ܢܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܣܦܪܛܐ. ܡܢ ܣܦܪܛܘܣ ܒܪ ܦܐܪܘܢܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐܐ ܘܚܡܫܼ. ܢܦܼܩ [ܝܥܩܘܒ ܡܢ ܥܠـ]ـܡܐ ܗܢܐܼ ܟܕ ܗܼܘ ܒܪ ܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܒܥ ܫܢ̈ܝܢ. ܟܕ ܡܬܢܒܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܕܒܐܝܕܗ.܀܀ ܫܢܬ ܬܠܬ ܡ̈ܐܐ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐܼ. ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܐܡܠܟ ܟܒܪܘܢ܆ pb. 21 ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܥܡ ܝܘܣܦ.܀܀ ܘܒܫܢܬܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܝܬ ܟܒܪܘܢ. ܘܐܡܠܟ ܐܡܢܘܦܝܣܼ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܦܪܡܬܘܣ. ܗܿܘ ܕܡܬܐܡܪ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܓܒܼܠ ܠܐܢ̈ܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܟܝܡܐ ܗܘܐܼ. ܠܡܪܕܘܬܐ ܡܫܚܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗܕܝܘܛܘܬܐ. ܘܥܠ ܗܿܝ ܩܪܘܗܝ ܕܓܒܿܠ ܠܐܢ̈ܫܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘ.ܢܢ. ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܐܡܠܟ ܐܚܪܢܐ ܥܡ ܝܘܣܦ ܡܐܦܪܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܕܐ ܠܒܪܗܡܼ. ܢܦܼܩ ܝܘܣܦ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐܿ. ܟܕ ܗܼܘ ܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪ ܫ̈ܢܝܢ. ܐܡܟܠ ܕܝܢ ܡܢܗܝܢ ܬܡ̈ܢܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܦ ܗܕܐ ܫܢܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܡܘܠܟܢܐܼ. ܕܡـܗܝܢ ܘܬܡܢܝܢ ܘܫ̈ܬ. ܕܡܢܗܿ ܫܪ̈ܝ ܫ̈ܢܝܐ ܕܫܘܥܒܕܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܬܠ̈ܬܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܡܐܦܪܣ ܪܚܡܗ ܕܝܘܣܦ. ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܚܠܦܘܗܝܼ ܡܝܣܦܪܡܘܬܘܣܝܣ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܬ ܫܢ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ܆ ܡܝܬ ܗܢܐ. ܘܐܡܠܟ ܛܘܬܡܘܣܝܣ ܫ̈ܢܝܐ ܬܫ̈ܥ.܀܀ ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬܼ. ܡܬܝܕܥ ܣܘܪܘܣ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐܿ. ܗܿܘ ܕܥܠ ܫܡܗ ܣܘܪܝܐ ܐܬܟܼܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐܼ. ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܝ ܐܡܢܘܬܝܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܓܠܝܘ ܟܘ̈ܫܝܐ ܡܢ ܗܢܕܘ ܢܗܪܐ ܘܠܘܬ ܡܨܪܝܢ ܥܡܪܘ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܙܒܢܐܼ ܟܕ ܗܼܘܘ ܡ̈ܠܟܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܠ ܡܨܪܝܢ܆ ܐܡܠܟ ܦܠܡܢܬܘܝܣ ܒܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܗܠܝܘܦܠܝܣ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܗܘܬ ܠܗ ܕܝܢ ܒܪܬܐ ܘܫܡܗܼܿ. ܡܪܝ. ܘܝܗܒܗܿ ܠܟܢܦܪܐ ܡܠܟܐ ܕܡܡܦܣ. ܐܝܬܝܗܿ ܕܝܢ ܗܕܐ ܪܥܘܣܐ ܗܿܝ ܕܫܩܼܠܬ ܠܡܘܫܐ ܒܒ̈ܢܝܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܓܒܪ ܡܘܫܐܼ. ܒܢܼܐ ܠܗܪܡܘܦܠܣ. ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܟܘܫ̈ܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈. pb. 22 ܘܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܿ ܕܡܪܝ ܗܿܝ ܕܫܩܼܠܬ ܠܡܘܫܐܼ ܟܢܦܪܐ ܒܥܠܗܿ ܢܟܝܠܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܩܒܠ ܡܘܫܐܼ ܘܨܿܒܐ ܗܘܐ ܠܡܩܛܠܗ. ܐܬܩܒܪܬ ܕܝܢ ܗܼܝ ܡܪܝ ܒܐܓܦܛܣ. ܘܡܢܗܿ ܐܬܩܪܝܬ ܡܪܘܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܟܕ ܐܪܓܫ ܒܢܟܠܐ ܕܟܢܦܪܐܼ. ܩܛܠܗ ܠܟܢܥܢܬܘܣܼ. ܗܿܘ ܕܠܚܡ ܗܘܐ ܠܡܩܛܠܗ. ܘܥܼܪܩ ܗܘܐ ܠܗ ܗܼܘ ܠܐܪܒܝܐ ܠܘܬ ܪܥܘܐܝܠܼ ܘܫܩܼܠ ܒܪܬܗ ܐܢܬܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܐܟܬܒ ܐܪܛܡܢܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܘܠܕ ܥܡܪܡ ܠܡܘܫܐ. ܟܕ ܗܼܘ ܒܪ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ.. ܗܕܐܗܼܝ ܫܢܬܐ ܕܫܘܥܒܕܐ ܫܝܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܢ ܘܚܡܫܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܐܦܝܕܘܪܘܣ ܡܕܝܢܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܐܘܪܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܡܢ̈ܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢܼ ܒܢܼܐ ܟܣܢܬܘܣ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܠܛܪܝܦܘ ܠܣܒܘܣ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܼ. ܗܪܩܠܐ ܩܕܡܝܐܼ ܘܩܩܪܘܦܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܫܒܼܩ ܡܘܫܐ ܠܡܨܪܝܢܼ ܘܫܢܝ ܠܘܬ ܪܥܘܐܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܐܡܠܼܟܬ ܐܟܢܟܪܝܣ ܒܪܬ ܐܘܪܘܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܣܠܩܘ ܟܠܕ̈ܝܐ ܕܢܩܪܒܘܢ ܥܡ ܦܘ̈ܢܝܩܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܥܒܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ܆ ܡܝܬܬ ܡܠܟܬܐ ܕܡـ[ـܨܪܝܢ. ܘܐܡܠܟ] ܐܚܘܗܿ ܐܬܘܪܝܘܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘ[ܬܡ̈ܢܝܢ] ܘ . . . ܐܬܢܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܼܢܝܬ ܡܢ ܕܘܐܕܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܗܘܼܐ ܛܘܦܢܐ ܕܒܬܣܠܝܐ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܦܐܐܬܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. pb. 23 ܚܘ̈ܒܠܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܗܼܘܘ ܒܐܬܘܦܝܐܼ ܐܝܟ ܕܡܟܬܒ ܦܠܛܘܢ.܀܀ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫܬܥܝܢ܆ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܐܡܼܠܟ ܟܢܟܪܝܣ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܘ. .. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܕܪܐ ܥܡ ܡܘܫܐܿ. ܥܡ ܝܢܝܣ ܘܝܒܘܣ ܚܪ̈ܫܐ. ܥܠ ܗܢܐ ܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܕܛܒܥ ܠܦܪܥܘܢ ܘܚܝܠܗ ܒܝܡܐ ܕܣܘܦ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫܬܼ. ܩܘܪܢܬܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡ̈ܫ ܡܐܐ ܘܚܕܐܼ. ܐܬܓܠܼܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܡܘܫܐ ܒܛܪ ܣܝܢܝ. ܘܐܫܬܕܪ ܠܡܨܪܝܢ܆ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܦܪܥܘܢ ܚ̈ܡܫ ܫܢ̈ܝ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠ ܫܢܬܐܼ ܬܪ̈ܬܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܢܥܼܒܕ.܀܀ [] ܘܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܝܟܠܐ ܕܒܕܠܝܣ ܕܐܦܠܘܢܼ ܐܬܬܩܢ ܡܢ ܐܪܝܣܘܟܬܘܢܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܫܬܼ. ܢܦܼܩ ܥܡܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ. ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܘܼܐ ܒܪ ܬܡܢܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܐܫܬܿܠܛ ܥܠ ܡܦܩܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ. ܘܗܘܼܐ ܥܡܗܘܢ ܒܡܕܒܪܐ ܟܕ ܣܐܡ ܠܗܘܢ ܢ̈ܡܘܣܐܼ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܗܪܩܠܝܣܼ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܡܬܝܕܥ. ܘܫܟܚܬܐ ܕܟܪܡܐ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܗܘܼܬ.܀܀ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܥܣܪ̈܆ ܐܪܝܘܣ ܦܓܘܣ ܒܝܬ ܕܝܢܼܐ ܐܬܬܼܩܢ.܀܀ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐܼ. ܩܒܠ ܐܗܪܘܢ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ. ܗܢܐ ܗܼܘܐ ܟܗܢܐ ܩܕܡܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪܒܥܣܪ̈ܐܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܩܪܝܛܐ. ܘܐܡܠܟ ܒܗܿ ܐܦܛܪܘܣ ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܒܢܼܗܿ.܀܀ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܬܼ. ܗܝܟܠܐ ܕܒܕܠܘܣ ܐܬܬܩܢ ܡܢ ܐܪܝܣܘܟܬܘܢ ܒܪ ܩܩܪܦܝܣ.܀܀ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܐܦܐܦܘܣ ܒܪ ܐܝܘ ܘܙܘܣ ܠܡܡܦܝܣ ܒܢܼܐ. ܟܕ ܐܡܼܠܟ ܥܠ ܐܓܝܦܛܘܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ܆ ܠܩܕܡܘܢ ܐܬܒܢܝܬ ܡܢ ܠܩܕܡܘܢ ܒܪ ܣܡܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ܆ ܕܪܕܢܘܣ ܒܢܼܐ ܠܕܪܕܢܝܐ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܓܝܦܛܘܣܼ ܐܓܝܦܛܘܣ ܕܡܢܗ ܐܓܝܦܛܘܣ ܐܬܟܢܝܬ ܐܪܥܐ ܗܿܝ.܀܀ pb. 24 ܫܢܬ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܢܦܼܩ ܐܗܪܘܢ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐܼ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܗܘܪ ܛܘܪܐ. ܘܩܒܠ ܪܝܫ ܟܗܢܘܬܗ ܐܠܝܥܙܪ ܒܪܗ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡ̈ܫ ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܡܝܬ ܐܦ ܡܘܫܐܼ. ܘܐܬܣܝܡ ܒܛܘܪܐ ܕ[ܗܘܪ.] ܘܩܒܠ ܕܘܟܬܗ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܢܘܢ. ܡܝܬ ܕܝܢ ܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢܗܝܢ. ܘܕܒܼܪ ܥܡܐ ܡܢܗܝܢܼ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐܼ ܚܡܫܐ ܣܦܪ̈ܘܗܝ ܕܡܘܫܐ: ܕܡܫܬܥܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ ܘܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢܼ ܐܝܟ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܫܒ̈ܥܝܢܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ. ܥܒܼܕ ܩܪܒܐ ܕܢܐܘܣ ܒܝܕ ܚܡ̈ܫܝܢ ܒܢ̈ܬܗ. ܘܠܚ̈ܡܫܝܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܐܓܦܛܣ ܐܚܘܗܝ ܩܛܠܼ. ܠܒܪ ܡܢ ܠܘܓܘܢܘܣ ܗܿܘ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪܗ.. ܘܠܝܬ ܦܘܠܓܐ ܥܠ ܣܓܝܘܬ ܒ̈ܢܝܐ ܕܠܘܬ ܒܪ̈ܒܪܝܐ. ܡܛܠ ܣܓܝܘܬ ܕܪ̈ܘܟܬܐ ܕܢܿܣܒܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܥܒܼܪ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܝܘܪܕܢܢ. ܘܫܪܝܘ ܒܚܪܒܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܪܥܐ ܗܿܝ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܦܠܓܗܿ ܝܫܘܥ ܠܐܪܥܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܦ̈ܨܐ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡ̈ܫ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܢܘܢܼ. ܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܐܬܬܣܡ ܒܬܡܢܬ ܣܪܚ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܦܪܣܡ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܐܬܟܒܫ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܦܠܚܘ ܠܗܘܢ ܫ̈ܢܝܐ ܬܡ̈ܢܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܡ ܥܬܢܐܝܠܼ ܘܦܪܩ ܐܢܘܢ. [ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܟܬܒـ]ـܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܢܘܢܼ. ܕܡܫܬܥܐ ܥܠ ܥܣܪ̈ܝܢ [ܘܫܒ̈ܥ ܫܢ̈ܝܢ܆] ܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܩܪܒܐܼ. ܘܥܠ ܦܘܠܓܐ ܕܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܠـ[ـܒ̈ܢܝ] ܐܝܣܪܐܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܡܝܬ ܐܠܝܥܙܪ ܪܝܫ ܟ̈ܗܢܐ. ܘܩܒܠܘ ܟܗܢܘܬܗܼ pb. 25 ܦܝܢܚܣ ܒܪܗ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܩܡ ܥܬܢܝܐܝܠ ܘܦܪܩܗ ܠܥܡܐ. ܘܕܿܒܪ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢܼ ܥܡ ܗܠܝܢ ܬܡ̈ܢܐܕܥܡ̈ܡܐ ܕܐܫܬܠܛܘ ܥܠܝܗܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܬܒܢܝܬ ܡܠܘܣ ܘܦܘܦܘܣ. ܘܬܐܣܘܣ ܘܩܐܠܝܣܛܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܒܬܘܢܝܐ ܐܬܒܢܝܬ ܡܢ ܦܘܢܝܟܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐ ܩܐܕܡܝܐ ܘܣܝܕܐ ܐܬܒ̈ܢܝ ܒܣܩܠܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܪܬܥܣܪ̈ܐܼ. ܡܝܬ ܥܬܢܝܐܝܠ. ܘܐܫܬܠܛܘ ܥܡ̈ܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ. ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܡܬܚ̈ܠܛܢ ܥܡ ܕܐܗܘܪ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐܼ. ܐܟܐܝܬ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬܐ ܡܢ ܐܟܐܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ܆ ܩܡ ܐܗܘܪ ܒܪ ܓܪܐܼ. ܘܦܪܩܗ ܠܥܡܐ. ܘܕܢ ܬܡ̈ܢܝܢ ܫ̈ܢܝܢܼ ܥܡ ܗܠܝܢ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܕܫܠܛܘ ܥܠܝܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܣܿ. ܘܫܒܥܝܢ܆ ܦܪܣܘܣ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܐܙܼܠ ܥܠ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܩܪܒܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܪܗܬܝܢ܆ ܩܘܪܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐܼ ܐܬܒܢܝܬ ܒܠܝܒܘܐܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ܆ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܥܠ ܗܢܕ̈ܘܝܐ ܐܙܼܠ ܠܩܪܒܐ. ܘܒܢܼܐ ܠܢܘܣܐ ܡܕܝܢܬܐܼ ܥܠ ܓܢܒ ܗܢܕܘܣ ܢܗܪܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܐܗܘܪ. ܘܐܫܬܠܛܘ ܥܠ ܥܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܥܡ̈ܡܐܼ. ܥܣܪ̈ܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܬܚ̈ܠܛܢ ܥܡ ܕܕܒܘܪܐ ܘܒܪܡ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܐܝܠܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܐܝܠܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ܆ ܗܝܟܠܐ ܗܿܘ ܕܒܐܠܘܣܝܢܐ . ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܕܕܒܘܪܐ ܘܕܒܪܡ ܥܡ ܣܝܣܪܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܒ̈ܢܝ ܥܡܘܢܼ ܒܛܘܪܐ ܕܬܒܘܪ. ܘܬܒܼܪ ܡܪܝܐ ܠܣܝܣܪܐ ܩܕܡ ܒܪܡ. ܘܕܢ ܒܪܡ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܢܒܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܠܝܛܘܣ ܡܕܝܢܬܐ pb. 26 ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬܬ ܕܒܘܪܐ ܘܒܪܡ. ܘܐܫܬܠܛܘ ܥܠ ܥܡܐܼ ܡܕ̈ܝܢܝܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܫܒܥ. ܘܡܬܚ̈ܠܛܢ ܥܡ ܕܓܕܥܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܐܬܼܐ ܥܘܪܝܒ ܘܙܝܒ ܘܙܒܚ ܘܨܠـ[ـܡـ]ـܢܥܼ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܩܪܒܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܟܐܼ ܘܫܪܘ ܒܥܘܡܩܐ ܕܐܝܙܪܥܠ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܗܘܢ. ܘܩܡ ܓܕܥܘܢ ܒܪ ܝܘܐܫܼ ܘܚܪܒ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐ. ܘܕܢ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܥܡ ܗܠܝܢ ܫܒ̈ܥ ܕܡܕ̈ܝܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܨܘܪ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܼܝܬ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ ܐܦ ܩܘܙܝܩܘܣ ܡܕܝܢܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܓܕܥܘܢܼ. ܘܐܡܠܟ ܐܒܝܡܠܟ ܒܪܗ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬ̈ܠܬܼ. ܩܛܠ ܗܼܘ ܐܒܝܡܠܟ ܠܫܒܥܝܢ ܐܚ̈ܘܗܝ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܟܕ ܡܬܟܬܫ ܐܒܝܡܠ ܥܠ ܬܒܿܨܼ ܫܕܬ ܐܢܬܬܐ ܥܠܘܗܝ ܬܒܪܐ ܕܪܟܒܐ ܕܪܚܝܐܼ ܘܩܛܠܬܗ ܘܡܝܬܼ. ܘܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܬܘܠܥ ܒܪ ܦܘܐܐ. ܘܕܢ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܡܝܬ ܬܘܠܥ. ܘܕܢ ܠܐܝܣܪ[ܐܝܠ ܝܐܝܪ ܥܣܪ̈ܝܢ] ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܩܐܪܟܕܘܢ [ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ ܡܢ] ܐܙܘܪ ܘܩܪܟܕܘܣ.. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܝܢܼ ܡܝܢܘܣ ܣܿܐܡ ܗܘܐ ܢ̈ܡܘܣܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܡܢܥܣܪܐܼ. ܡܝܬ ܝܐܝܪ. ܘܕܢ ܢܦܬܚ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒ̈ܥ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܥܒܼܕ ܢܦܬܚ ܩܪܒܐ ܥܡ ܒ̈ܢܝ ܥܡܘܢ ܘܥ ܒ̈ܢܝ ܡܘܐܒ. ܘܡܚܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܕܘܥܝܪ ܘܥܕܡܐ ܠܡܥܠܢܐ ܕܡܟܝܪ ܥܣܪ̈ܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܐܒܝܠ ܟܪ̈ܡܝܢ ܡܚܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܛܒ. ܘܐܬܬܼܒܪ ܒ̈ܢܝ ܥܡܘܢ ܩܕܡ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ pb. 27 ܘܚܡܫܼ. ܡܝܬ ܢܦܬܚ. ܘܕܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܚܫܒܘܢܼ ܫܢ̈ܝܐܼ ܫܒܥ. ܕܗܼܘ ܐܒܝܨܢ. ܗܐ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܬܠ̈ܬܝܢ ܒܢ̈ܝܢ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܒܢ̈ܝܐ. ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܒܢ̈ܝܢ ܐܦܼܩ ܠܒܪ. ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܟ̈ܠܠܢ ܐܥܠ ܡܢ ܠܒܪ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܐܒܝܨܢ. ܘܐܬܩܒܪ ܒܝܬܠܚܡ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܕܐܢ ܠܐܝܣܪܐܝܠܼ ܐܝܠܘܢ ܕܡܢ ܙܒܠܘܢܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ. ܒܘ̈ܡܝ ܗܢܐܐܝܠܝܘܢ ܐܬܟܒܫܘ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ܆ ܡܝܬ ܐܝܠܘܢ. ܘܐܬܩܒܪ ܒܝܠܘܢ. ܘܕܐܢ ܡܢ ܒܪܬܗ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܥܟܪܘܢܼ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈.. ܗܢܐ ܠܐ ܡܥܠ ܠܗܼ ܐܘܣܝܒܝܣ ܒܚܘܫܒܢܗ. ܘܟܕ ܣܦܪ ܕ̈ܝܢܿܐ ܚܿܫܒ ܠܗ. ܗܼܘ ܫܒܿܩ ܠܗ. ܗܢܐ ܗܘܘ ܠܗܼ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܒ̈ܢܝܢ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܒ̈ܢܢ. ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐܼ. ܐܫܬܠܛܘ ܦܠ̈ܝܫܬܝܐ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢܼ ܘܡܬܚ̈ܠܛܢ ܥܡ ܕܕ̈ܝܢܐ. ܒܬܪܟܝܢ ܩܡ ܫܡܫܘܢܼ ܘܕܐܢ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ.. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܒܥܙ ܘܪܥܘܬ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ (ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ) ܘܚ̈ܡܫܼ. ܐܠܘܒܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬܼ ܡܢ ܐܣܩܐܢܝܘܣ ܒܪ ܐܢܝܣ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܫܡܫܘܢ. ܘܕܐܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܝ ܟܗܢܐܼ. ܫ̈ܢܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܠܬܼ ܐܘܩܕ ܠܗܝܟܠܐ ܗܿܘ ܕܒܐܦܣܣܼ ܐܡܘܙܢܝ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܚܪܒ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܒ̈ܢܝ ܒܢܝܡܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥ ܡܐܐ ܘܬܫܥܼ. ܫܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܒܢܒܝܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥ ܡܐܐܼ ܡܝܬ ܥܠܝ ܟܗܢܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܚܪܒ ܦܠ̈ܫܬܝܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܕܒܼܪ ܐܦ ܠܩܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗܘܢ.. ܒܬܪ ܥܠܝ ܟܗܢܐܼ ܕܐܢ ܫܡܘܐܘܝܠ ܘܫܘܐܠ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܡܬܝܕܥ ܗܘܡܪܘܣ ܚܟܝܡܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ܆ ܚܪܒ ܫܘܐܠ ܠܥܡܠܝܡ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ. ܐܫܬܡܫܚ pb. 28 ܕܘܝܕ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܫܡܘܐܝܠ.܀܀ ܫܢܬ .ܨܿ. ܘܐܪ̈ܒܥܝܢܼ ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܕܦܠ̈ܫܬܝܐ ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܐܬܬܒܪ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܩܕܡ ܦ̈ܠܫܬܝܐ. ܘܐܬܼܩܛܠ ܐܦ ܫܘܐܠ ܘܒܢ̈ܘܗܝ ܒܩܪܒܐ ܗܢܑܿ. ܕܗܘܼܐ ܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܕܓܠܒܘܥ. ܒܬܪܗ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠܼ ܕܘܝܕ ܒܪ ܐܝܫܝ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐܿ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܝܝܢ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ܆ ܐܒܝܬܪ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ. ܘܡܬܢܒܝܢ ܓܕ ܘܢܬܢ ܘܐܣܦ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܓܢܣܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܣܝܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܩܘܡܐ ܡܪܝܢܬܐ ܒܐܛܠܝܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܬ̈ܫܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܡܘܪܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܐܦܣܘܣܘ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ ܡܢ ܐܢܕܪܘܩܘܢܣ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܩܪܟܕܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬܐ ܡܢܕܝܕܘ ܒܪܬܗ ܕܩܪܟܕܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ܆ ܡܝܬ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ. ܘܐܡܠܟ ܫܠܡܘܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܣܡܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ [ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ] ܟܬܒܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ ܘܕܕ̈ܝܢܿܐ ܘܕܫܡܘܐܝܠܼ. [ܕܡܫܬܥܝܢ ܣܘܥـ]ـܪ̈ܢܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ. ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܛܘܦܢܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.. ܡܢ ܛܘܦܢܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܫܐܿ ܫܢ̈ܝܐ ܐܠܦ ܘܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܒܥ.. ܘܡܢ ܡܘܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ܆ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܣܟܐ ܕܝܢ ܕܟܠܗܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ.

ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐܿ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܫܪܝ ܫܠܡܘܢ ܠܡܒܼܢܐ ܗܝܟܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬ̈ܫܥܝܢ܆ pb. 29 ܐܫܬܠܡ ܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܨܕܘܡ ܟܗܢܐ. ܡܬܢܒܝܢ ܕܝܢ ܨܕܘܡ ܘܐܚܝܐ ܫܠܝܘܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܟܟ. ܡܝܬ ܫܠܡܘܢ. ܘܐܡܠܟ ܪܚܒܥܡ ܒܬܪܗܼ ܫ̈ܢܝܐ ܫܒܥܣܪ̈ܐܡܢ ܗܪܟܐ ܐܬܦܠܓܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠܼ ܠܬܪ̈ܝܢ ܡܠܟܝܢ.. ܪܚܒܥܡ ܐܡܠܟ ܥ ܬܪ̈ܝܢ ܫܒ̈ܛܝܢ ܕܝܗܘܕܐ ܘܕܒܢܝܡܝܢ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܦ ܫܘܡܗܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܩܼܢܘ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ.. ܝܘܪܒܥܒܡ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܥܠ ܥܣܪ̈ܐ ܫܒ̈ܛܝܢ. ܗܢܐ ܐܩܝܡ ܥܓܠܐܼ ܘܚܛܐ ܘܐܬܚܛܝ ܠܐܝܣܪܐܝܠܡܬܢܒܐ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܐܚܝܐ ܘܫܡܥܝܐ ܒܝܗܘܕ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܬܝܢ. ܣܡܘܣܡ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ. ܘܙܘܡܪܢܐ ܐܬܝܬܒܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܡܬܢܒܝܢ ܗܿܘ ܕܥܡܪ ܒܒܝܬ ܐܝܠ. ܘܗܿܘ ܕܥܠ ܡܕܒܚܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܡܝܬ ܪܚܒܥܡ. ܘܐܡܠܟ ܐܒܝܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ܆ ܡܝܬ ܐܒܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܐܣܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܣܒܥܼ. ܣܠܼܩ ܫܝܫܩ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܢܣܼܒ ܟܠܗ ܓܙܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܟܠܗ ܓܙܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܕܘܝܕ ܘܕܫܠܡܘܢܼ. ܘܐܚܬ ܠܡܨܪܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܘܣܠܼܩ ܙܪܚ ܟܘܫܝܐ: ܘܐܓܼܪ ܐܦ ܠܠܘܒ̈ܝܐ ܥܡܗܼ. ܘܫܪܘ ܥܠ ܝܗܘܕ. ܘܢܦܼܩ ܥܠܝܗܘܢ ܐܣܐ ܡܠܟܐܼ. ܘܪܕܦ ܐܢܘܢ. ܘܚܪܒ ܐܢܘܢ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐܼ ܒܢܚܠܐ ܕܓܪ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܦܠܼܛܘ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܚܪܒܐܼ ܐܬܚܢܩ ܒܝܡܐܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ. ܡܬܢܒܐ ܝܘܐܝܠ ܒܪ ܥܕܘ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܒܝܬ ܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐܼ. ܥܡ ܒܥܫܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܐܓܪ ܐܦ ܠܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܡܗܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ. ܡܬܢܒܝܢ ܘܘ ܝܗܼܘ ܘܚܢܢܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܝܬ pb. 30 ܐܣܐ. ܘܐܡܠܟ ܝܗܘܫܦܛ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܡܫܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܢܒܐܼ ܐܠܝܐ ܘܥܘܒܕܝܐ ܘܝܗܼܘ ܘܡܝܟܐ ܘܥܘܙܝܐܝܠ. ܢ̈ܒܝܐ ܕ̈ܓܠܐܼ. ܨܕܩܝܐ ܘܐܠܝܥܙܪ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܦܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ܆ ܗܘܼܐ ܨܗܝܐ ܗܿܘ ܕܐܠܝܗܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬ̈ܠܬܼ. ܘܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܬܐ. ܘܗܘܼܐ ܟܦܢܐ ܪܒܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡ̈ܐܐ ܘܫܬܼ. ܡܝܬ ܝܗܘܫܦܛ. ܘܐܡܠܟ ܝܗܘܪܡ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܗܢܐ. ܡܬܢܒܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܥܙܪܝܐܝܠ ܘܐܠܝܥܙܪ ܘܐܠܝܐ ܘܐܠܝܫܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܐܐ] ܘܬܠܬܥܣܪ̈ܐܼ. ܐܬܦܛܦ ܐܠܝܐ ܐܝܟ ܕܠܫܡܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܐܐ] ܘ.ܝܗ. ܡܝܬ ܝܗܘܪܡ. ܘܐܡܼܠܟ ܐܚܙܝܐ ܒܪ ܒܬܪܗܼ ܫܢܬܐ ܚܕܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܐܐ] ܘܫܬܬܥܣܪܐܼ. ܩܛܠܗ ܝܗܼܘ ܠܐܚܙܝܐ. ܘܐܡܠܟܬܼ ܥܬܠܝܐ ܐܡܗ ܒܬܪܗܼ [ܒܝܗܘܕ] ܫܢ̈ܝܐ ܫܒܥ. ܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܢܓܘܪܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܒܢ̈ܫܝ ܚܕ̈ܕܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܕܪܫܐ ܠ ܕܐܝܙܒܠ ܘܚܢܦܘܬܐ ܕܒܝܬ ܐܚܒܼ. ܥܒܕܬ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܟܪ̈ܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܼ ܝܘܢܕܒ ܟܗܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܐܐ] ܘܥܝܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠܼ. ܕܠܡܢܘ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ. ܘܫܡܥ ܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐܼ ܘܟܿܢܼܫ ܐܢܘܢ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐܿ. ܠܪ̈ܒܝ ܐܠܦ̈ܐ ܘܠܪ̈ܒܝ ܡܐܘ̈ܬܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ: ܠܡܢܘ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܘܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕܼ. ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܕܘܝܕ. ܘܟܕ ܚܘܝܗ ܠܗܘܢ ܠܝܘܐܫܼ. ܚܕܝܘ pb. 31 ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܚܬܘܗܝ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐܼ ܘܐܬܒܘܗܝ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܥܬܠܝܐ ܐܬܩܛܼܠܬ. ܘܒܪ ܫܒ̈ܥ ܫܢ̈ܝܢ ܐܡܠܟܼ. ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܡܠܟܝܗܼܘ ܩܼܛܠ ܠܝܘܪܡܼ ܘܠܫܒ̈ܥܝܢ ܒ̈ܢܘܗܝ ܕܐܚܒ ܘܐܝܙܒܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐܿ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܩܒܠ ܟܗܢܘܬܗ ܒܬܪܗܼ ܙܟܪܝܐ ܒܪܗܡܬܢܒܝܢ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܿ. ܐܠܝܫܥ ܘܗܼܘ ܙܟܪܝܐ ܟܗܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܐܐ] ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܚܼܪܒ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ.܀܀ ܘܬܘܒ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘ.ܢܢ. ܟܿܢܼܫ ܗܼܘ ܚܙܐܝܠ ܚܝܠܐ. ܘܐܠܼܨ ܐܢܘܢ. ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܗ ܕܝܗܘܚܙ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܩܼܛܠ ܝܘܐܫ ܠܙܟܪܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܡܝܬ ܐܠܝܫܥ ܢܒܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܡܝܬ ܐܠܝܫܥ ܢܒܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܒܙ ܚܝܠܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܝܗܘܕ ܘܠܪ̈ܝܫܢܝܗܘܢ ܩܼܛܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܐܐ] ܘ.ܣ. ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܬܩܛܠ ܝܘܐܠܫ ܡܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ. ܘܐܡܠܟ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܩܣܓ. ܚܪܒ ܐܡܘܨܝܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܕܘܡ ܘܢܣܼܒ ܐܠܗ̈ܝܗܘܢܼ ܘܣܓܕ ܠܗܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܐܐ] ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܡܝܬ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܐܐ] ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܩܼܛܠ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܠܬ̈ܬܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܐܐ] ܘܬܡܢܝܢ܆ ܐܫܬܕܪ ܝܘܢܢ ܠܢܝܢܘܐ. ܘܥܒܕ ܬܝܒܘܬܐ ܢܝ̈ܢܘܝܐ܀ ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܬܘܢܘܣ ܩܢܩܐܠܪܘܣܼ ܕܡܬܩܪܐ ܝܘܢܐܝܬ ܣܪܕܢܦܠܣܿ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܗ ܒܙܒܢܐܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܗܘܫܥ ܘܥܡܘܣ ܕܗܼܘ ܐܡܘܨ ܐܒܘܗܝ ܕܐܫܝܥܐܿ ܘܝܘܢܢ ܘܢܚܘܡ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܩܦܗܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܒܛܪܣܘܣܘ ܘܒܢܟܠܝܐ pb. 32 ܕܣܪܕܢܦܠܘܣ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ. ܘܕܐܒܪܒܩ ܡܠܟܐ ܕܡܕܝ. ܘܐܙܕܟܝ ܗܼܘ ܣܪܕܢܦܠܘܣ ܘܐܬܚܪܒ ܚܝܠܗ. ܘܗܼܘ ܐܬܩܛܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ .ܩܨ. ܐܬܩܼܛܠ ܐܡܘܨܝܐ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܪܘܡܚܐ. ܘܐܡܠܟ ܥܘܙܝܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܚ̈ܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܥܩܼܪ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܗܝܘܕܐ ܒܩܪܒܐ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܕܓܬ ܘܕܐܙܘܓܘܣ ܘܕܝܡܢܝܐ. ܐܩܪܒ ܕܝܢ ܐܦ ܥܡ ܐܪ̈ܒܝܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܦܛܪܐ.. ܡܬܢܒܝܢ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܝܘܢܢ ܘܗܘܫܥ ܘܡܘܣ ܘܐܫܥܝܐ.. ܡܬܝܕܥ ܐܦ ܗܣܝܐܕܘܣ ܐܝܟ ܕܟܬܒ ܦܪܦܘܪܝܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܥܼܠ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܢܣܝܡ ܒܣ̈ܡܐ ܒܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܐܬܠܝ ܡܢ ܥܙܪܝܐ ܟܗܢܐ܇ ܘܠܐ ܨܼܒܐ ܕܢܫܢܐܼ ܐܓܪܒ ܟܠܗ ܡܢ ܫܠܝ.. ܘܐܝܥܐ ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܢܒܝܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܼ. ܦܘܠ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐܼ. ܣܠܼܩ ܥܠ ܫܡܪܝܢ. ܘܟܕ ܢܣܼܒ ܡܢ ܡܢܚܝܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܠܦ ܟܟܪ̈ܝܢ ܕܟܣܦܐܼ. ܫܢܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܫܪܝܬ ܐܠܘܡܦܝܐ ܩܕܡܝܬܐ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܣܠܼܩ ܬܓܠܬܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ. ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܫܿܢܝ ܠܐܬܘܪ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܡܝܬ ܥܙܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܝܘܬܡ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܐ ܫܬܬܥܣܪ̈ܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܼ. [ܒܐܝܛܠܝܐ ܦܢـ]ـܕܐܣܝܐ ܘܡܛܐܦܐܢܛܝܘܣ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܬܒ̈ܢܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܐܬܪܟܒܬ ܒܐܬܢܘܣ ܐܠܦܐ ܩܕܡܝܬܐ ܠܩܦܪܐ.. ܡܬܢܒܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܗܘܫܥ pb. 33 ܘܐܫܥܝܐ ܘܝܘܐܝܠ ܘܥܘܕܕ ܘܡܝܟܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܡܝܬ ܝܘܬܡ. ܘܐܡܠܟ ܐܚܙ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܘ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܗܬܝܢ ܘܫ̈ܬܝܢ܆ ܒܣܩܠܐ ܣܠܝܢܘܣ ܘܙܢܩܠܝܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܬܒܢ̈ܝܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܘܼܐ ܩܪܒܐܼ ܒܝܬ ܦܩܚ ܘܠܐܚܙ. ܘܩܼܿܛܠ ܦܩܚ ܡܢ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘ.ܣܒ. ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܦܩܚ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠܼ ܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܚܙ. ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܒܼܪ ܒܫܒܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܐܫܬܒܝ ܒܢ̈ܝ ܝܗܘܕܐ ܡܢ ܐܕܘ̈ܡܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܫܕܪ ܐܚܙ ܠܘܬ ܐܬܠܓܬܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪܼ ܕܢܐܬܐ ܠܥܘܕܪܢܗ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܩܛܠܗ ܪܨܢ ܘܠܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܒܝܐ ܕܒܪܘ. ܘܢܣܒ ܐܦ ܡܢ ܐܚܙ ܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܫܢܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܫܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܡܢ ܪܘܡܠܘܣ ܪܗܘܡܐ. ܗܿܘ ܕܥܠ ܫܡܗ ܐܦ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܠܝܛܝ̈ܢܝܐܼ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܫܬܡܗܘ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܬܝܢ] ܘܬܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܣܠܼܩ ܫܠܡܢܥܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܫܡܪܝܢ. ܘܠܥܣܪ̈ܐ ܫܒ̈ܛܝܢ ܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܒܼܪ ܒܫܒܝܐ. ܘܠܐܪܥܐ ܕܡ̈ܕܝܐ ܘܕܟ̈ܠܕܝܐ ܫܕܐ ܐܢܘܢ. ܘܠܢܛܘܪܘܬܐ ܕܐܝܥܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܠܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܟܘܪ̈ܚܐ ܫܕܪ. ܘܥܠ ܕܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐܼ. ܫܕܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪܼ. ܠܐܘܪ ܟܗܢܐܼ ܕܢܠܦ ܐܢܘܢ ܢ̈ܡܘܣܐ.. ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܡܪ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܼܘ ܫܡܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐܼ. ܡܫܡܪ̈ܐ ܘܢܛܘܪ̈ܐ ܡܬܦܫܩ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܡܝܬ ܐܚܙ. ܘܐܡܠܟ ܚܙܩܝܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܐܬܒܢܝܬ ܐܢܐܟܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܒܣܝܩܠܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܬܝܢ] ܘ.ܥܙ. ܥܒܼܕ ܦܣܟܐ ܚܙܩܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܬܝܢ] ܘ.ܦܒ pb. 34 ܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܣܠܼܩ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡܼ ܘܥܠ ܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܝܗܘܕ. ܘܐܠܨ ܐܢ̈ܝܢ. ܡܠܐܟܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܚܪܒ ܡܢ ܡܫܪܝܬܗܼ ܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚ̈ܡܫܐ ܐܠܦܝܢ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܼܥ ܕܐܦ ܬܪܗܡ ܡܠܟܐ ܕܟܘܫܝ̈ܐ ܢܦܼܩ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗܼ. ܫܢܝ ܠܗ ܠܢܝܢܘܐ. ܘܩܛܠܘܗܝ ܒ̈ܢܘܗܝ ܬܡܢܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܐܬܒܢܝܬ ܣܪܩܘܣܐ ܘܩܐܛܐܢܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܣܩܠܝܐܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܟܒܫ ܠܩܕ̈ܡܘܢܝܐ ܫܡܣܐܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܬܝܢ] ܘ.ܦܗ. ܠܐܢܛܝܢܘ ܘܡܓܐܪܐ ܘܡܪܬܘܢܝܐ ܡܿܕ̈ܝܢܬܐ ܒܣܝܩܠܝܐ ܐܬܒܢ̈ܝܝܢ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܬܝܢ] ܘ.ܦܛ. ܐܬܟܪܗ ܚܙܩܝܐ. ܘܥܠ ܕܫܐܠܼ ܐܬܿܐܼ. ܐܬܗܦܟ ܫܡܫܐ .ܝܗ. ܕܪ̈ܓܝܢ ܠܒܬܪܗ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܬܝܢ] ܘ.ܨܓ. ܡܪܘܕܟ ܒܠܥܕ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ ܫܕܪ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܠܚܙܩܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܬܡܐܐܼ. ܒܣܝܩܠܝܐ ܟܪܘܢܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܚܙܩܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܡܢܫܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡ̈ܫܝܢ ܘܚܡܫ. ܘܢܩܡܘܕܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ. ܘܣܝܒܘܠܐ ܐܬܝܕܥܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܙ. ܩܪܐܛܘܢ ܘܦܐܪܝܢ ܘܝܘܒܐܪܝܘܣ ܘܐܓܒܐܛܢܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܬܒ̈ܢܝܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܢܘܡܐ ܦـ[ـܡܦܝـ]ـܠܝܣ ܒܢܼܐ ܩܦܛܘܐܠܝܘܢ ܡܢ ܫ̈ܬܐܣܘܗܝ. ܘܦܬܢܝܘ [ܒܢܘ] ܛܪ[ܢܛܐ.] ܘܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܒܢܼܘ ܩܪܩܘܪܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܘ. ܠܡܢܫܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܼ ܪ̈ܒܝ ܚܝܠܐ ܕܐܬܘܪ ܕܒܪ ܒܫܒܝܐܼ. ܘܐܚܬܘܗܝ ܠܒܒܝܠܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܓܠܐ ܐܬܒܢܝܬ ܒܣܝܩܠܝܐ: ܘܦܐܣܠܝܣ ܒܦܡܦܝܠܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܠ. ܩܐܠܟܕܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܡܒ. ܡܢܫܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܒܝܬܐܼ ܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܐܒ̈ܗܘܗܝ. ܘܣܠܼܩ ܘܬܩܢ ܥܠ pb. 35 ܕܘܟܬܗ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܗܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܐܬܒܢܝܬ ܩܘܙܝܩܘܣ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܐܝܛܠܝܐ ܠܐܩܪܘ ܡܕܝܢܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܢܛ. ܡܝܬ ܡܢܫܐ. ܘܐܡܠܛ ܐܡܘܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܐܝܟ ܦܘܫܩܐ ܕܫܒܥܝܢܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐܼ. ܘܐܝܟ ܥܒܪ̈ܝܐ ܫܢܿܝܐ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܡܢܫܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܼ. ܐܬܠܚܡ ܥܠ ܐܫܥܝܐ: ܘܫܕܪ ܓܒܪ̈ܐ ܒ̈ܢܝ ܥܘܼܠܐܿ. ܘܢܣܪܘܗܝ ܒܡܣܪܐ ܒܓܘ ܩܝܣܐ. ܡܢ ܪܝܫܗ ܘܥܕܡܐ ܠܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܗܘܼܐ ܟܕ ܢܣܪܘܗܝ. ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܠܐܠܗܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܣ. ܒܦܢܛܘܣܼ. ܐܣܛܘܪܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܣܓ. ܐܩܢܛܿܘܣ ܘܣܛܐܓܝܪܐ ܘܠܐܡܦܣܩܘܣ ܘܐܒܕܪܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܬܒܢ̈ܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܒܣܝܩܠܝܐ ܣܝܠܝܢܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܥ. ܒܦܢܛܘܣ ܒܪܘܣܛܢܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܥܐ. ܡܝܬ ܐܡܘܢ. ܘܐܡܠܼܛ ܝܘܫܼܝܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ. ܚܠܩܝܐ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ. ܡܬܢܒܐ ܗܘܐ ܨܦܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܦܕ. ܫܪܝ ܐܪܡܝܐ ܒܢܒܝܘܬܐܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܒܢܼܐ ܒܐܛܘܣ ܠܩܘܪܝܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܦܘ. ܣܝܢܘܦܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܦܚ. ܠܝܦܪܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܦܛ. ܥܒܼܕ ܝܘܫܝܐ ܦܣܟܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܕܘܪܐܟܝܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ. ܡܬܢܒܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܐܪܡܝܐ ܘܨܦܢܝܐ ܘܚܘܠܕܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬ. ܘܚܕܐܼ. ܣܠܼܩ ܦܪܥܘܢ ܢܟܘܼ ܘܡܚܼܐ ܩܪܒܐ ܥܡ ܝܘܫܝܐ ܥܠ ܦܪܬ. ܘܐܦ ܐܬܩܼܛܠ ܡܢܗ. ܘܐܡܠܟ ܝܗܘܚܙ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܝܪ̈ܚܐ ܬ̈ܠܬܐ. ܘܕܒܪܗ ܦܪܥܘܢ ܠܡܨܪܝܢ܆ ܘܐܡܠܼܟ ܝܘܝܐܩܝܡ ܐܚܘܗܝ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܗ. ܣܠܼܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܘܟܒܫܗܿ ܠܐܘܪܫܠܡܼ. ܘܐܚܬ ܫܒܝܬܐ pb. 36 ܣܓܝܐܬܐ. ܘܐܦ ܡ̈ܐܢܝ ܬܫܡܫܬܐ ܐܚܼܬ ܥܡܗ. ܘܐܪܡܝ ܡܕܬܐܥܠ ܝܘܝܐܩܝܡ ܘܫܢܝ. ܘܒܗܿ ܒܗܕܐ ܫܒܝܬܐ ܢܚܬܘ ܚܢܢܝܐ ܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܫܐܝܠ ܒ̈ܢܝ ܝܘܝܟܝܢ ܒܪ ܝܘܝܐܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ. ܘܕܢܝܐܝܠ ܒܪܗ ܕܝܘܝܐܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐܼ ܠܒܒܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܝܒ. ܣܠܼܩ ܬܘܒ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܘܐܚܕ ܠܝܗܘܕܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܫܒܝܐ ܕܒܼܪܘ ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܡ̈ܐܢܝ ܩܘܕܝܫܐ ܢܝܒܘ. ܘܡܐܕܬܐ ܐܪܡܝ ܥܠ ܝܘܝܩܝܡܼ ܘܫܢܝܗ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܝܕ. ܡܝܼܬ ܝܘܝܩܝܡ. ܘܐܡܠܼܟ ܝܘܟܢܝܐ ܒܪܗ. ܘܒܕܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܡܠܟܘܬܗܼ. ܣܠܼܩ ܬܘܒ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܥܠܘܗܝܼ. ܘܫܒܝܗܝ ܠܗ ܘܠܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܐܚܬܗ ܠܒܒܝܠ.. ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܒܗܢܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܐܘܪܝܐܼ ܗܿܘ ܕܩܼܛܠ ܝܘܝܩܝܡܼ ܘܐܪܡܝܐ ܒܝܗܘܕ܇ ܘܒܒܒܝܠ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܢܢܝܐ ܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܫܐܝܠܨܕܩܝܐ ܐܡܼܠܟ ܚܠܦ ܝܘܟܢܝܐ ܒܪ ܐܚܘܗܝܼ ܫܢ̈ܝܐ ܚܕܥܣܪ̈ܐ.܀܀ [ܫܢܬ ܐܠـ]ـܦܐ ܘܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫܬܬܥܣܪ̈ܐ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܩܡܪܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ. ܘܬܘܒ ܦܪܝܢܬܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ. ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܒܝܠܼ. ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܒܝܗܘܕܼ ܐܪܡܝܐ ܘܒܪܘܟ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܝܛ. ܚܙܩܝܐܝܠ ܫܪܝ ܒܢܒܝܘܬܐ.. ܘܡܣܠܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.. ܢܒܝܐ ܕܓܠܐܼ ܚܢܢܝܐ.. ܣܠܘܢ ܣܿܐܡ ܢ̈ܡܘܣܐ ܡܬܝܕܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܟܘ. ܣܠܼܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠܼ. ܘܫܒܗܿ ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܡܥܪܒܐ. ܡܢ ܦܪܬ ܘܥܕܡܐ ܠܝܡܐ. ܘܥܼܠ ܠܓܙܪ̈ܬܐ ܕܝܡܐܼ. ܘܫܒܼܐ ܘܥܩܪܗܿ ܠܨܘܪ ܘܐܘܩܕܗܿ ܒܢܘܪܐ. ܘܩܛܠܗ ܠܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ. ܘܥܼܠ ܠܡܨܪܝܢ ܒܬܪ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠܼ. ܗܠܝܢ ܕܐܚܕܘ ܓܘܣܐ ܒܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܚܪܒܗܿ ܠܡܨܪܝܢ. ܘܫܒܼܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܡܢ ܝܡܐܼ. ܟܒܫܗܿ ܠܐܘܪܫܠܡܼ. ܘܐܫܠܡܗ ܐܠܗܐ ܠܨܕܩܝܐ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ. ܘܩܼܿܛܠ ܠܒ̈ܢܘܗܝ ܩܕܡܘܗܝ. ܟܕ ܚܐܪ ܒܗܘ̤ܼ ܒܕܒܠܬ pb. 37 ܕܚܡܬ. ܘܕܝܠܗ ܥܘܪ ܥܝ̈ܢܘܝܗܼ ܘܫܕܪܗ ܠܒܒܝܠ. ܘܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕ̈ܚܫܐܼ. ܥܩܪܗ ܠܫܘܪܗܿ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܐܘܐܘܩܕ ܒܢܘܪܐ ܠܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܢܚܫܐ ܘܦܪܙܠܐ ܘܡ̈ܐܢܐ ܢܣܒ ܥܡܗ ܠܒܒܝܠ. ܘܫܡܥܘܢ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐܼ ܡܛܠ ܕܗܘܼܬ ܠܗ ܒܦܐܪܪܣܝܐ ܠܘܬ ܪܒ ܕ̈ܚܫܐ ܐܦܝܣܗ: ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܟ̈ܬܒܐܼ ܘܠܐ ܐܘܩܕ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐ. ܘܟܼܿܢܫ ܐܢܘܢ ܫܡܥܘܢ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐܼ. ܘܐܪܡܝ ܐܢܘܢ ܒܒܝܪܐ. ܘܡܠܼܐ ܦܝܪܡܐ ܪܡܐ ܕܢܚܫܐ ܢܘܪܐܼ. ܘܣܡ ܒܒܝܪܐ. ܘܚܪܒܬ ܐܘܪܫܠܡ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܥܘܢ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ: ܗܿܘ ܕܐܣܼܝܪ ܗܘܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܝܕܫܐ. ܕܠܐ ܢܚܙܐܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܕܚܙܐ ܠܡܫܝܚܐ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܢ̈ܫܝܢ ܐܡܪܝܢ. ܪܚܝܩ ܕܝܢ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܘܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܫܢ̈ܝܢ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܕܐ. ܘܠܝܬ ܠܡܬܦܠܓܘ ܥܠ ܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪܼ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܗܢܐ: ܕܩܛܠ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ. ܗܼܘ ܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡܗ ܕܕܘܝܕ ܘܕܫܠܡܘܢ ܒܪܗ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܕܘܝܕ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܗܕܐܼ݂ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫ̈ܬ. ܘܐܢ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܚܝܼܐ ܥܠ ܡܘܢ ܐܝܬ ܦܘܠܓܐ ܡܛܠ ܗܿ، ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܣܝܪ ܗܘܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܒܒܝܠ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܙܩܝܐܝܠ: ܘܒܝܗܘܕܼ ܐܪܡܝܐ ܘܒܪܘܟ. ܢܒ̈ܝܐ ܕ̈ܓܠܐܼ ܐܚܝܐܝܒ ܘܨܕܩܝܐ ܘܫܡܥܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܡܛ. ܡܝܬ ܢܒܘܟܕܢܨܪ. ܘܐܡܠܼܟ ܐܘܝܠ ܡܪܘܕܟ.. ܡܬܢܒܐ ܒܐܓܦܛܣ ܐܪܡܝܐ.. ܘܐܣܘܦܘܣ ܡܟܬܒ ܡ̈ܬܠܐ ܡܬܝܕܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܢܒ. ܐܦܩ ܐܘܝܠ ܡܪܘܕܟ ܠܝܘܟܢܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܒܐܝܩܪܐ ܐܩܝܡܗ. ܘܢܣܼܒ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܠܓܝܘܬ ܒܪܬ ܐܠܝܩܝܡ. ܘܐܘܠܕ ܡܢܗܿ ܠܫܐܠܬܝܠ. ܥܠ ܗܕܐ ܐܡܼܪ ܟܬܒܐܼ. ܕܝܘܫܝܐ ܐܘܠܕ ܠܝܘܟܢܝܐ ܘܠܐ̈ܚܘܗܝ ܒܓܠܘܬܐ ܕܒܒܝܠ. ܘܫܐܠܬܝܠ ܢܣܼܒ ܠܗ pb. 38 ܐܢܬܬܐܼ. ܠܚܛܝܒܬ ܒܪܬ ܗܠܩܢܐ: ܘܐܘܠܕ ܡܢܗܿ ܠܙܘܪܒܒܝܠ ܗܿܘ ܕܣܠܼܩ ܥܡ ܥܡܐ ܡܢ ܒܒܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܢܕ. ܡܝܼܬ ܐܘܝܠ ܡܪܘܕܟ. ܘܐܡܠܼܟ ܒܠܛܫܝܪ ܡܢ ܒܬܪܗ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܢܘ. ܦܫܩ ܠܗ ܕܢܝܐܝܠ ܟܬܒܐ. ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܐܬܩܛܠ. ܘܩܒܠ ܡܠܟܘܬܗ ܟܘܪܫ ܦܪܣܝܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ. ܟܘܪܫ ܦܪܣܝܐ ܐܣܩ ܠܫܒܝܬܐ ܡܢ ܒܒܝܠ. ܥܕܡܐ ܠـ[ـܚܡܫܝܢ ܐܠܦـ]ـܝܢ. ܘܠܡܕܒܐ ܩܝܡ. ܘܫ̈ܬܐܣܐ ܕܗܝܟܠܐ ܣܡ. ܘܡܛܠ ܕܟܠܘ ܐܢܘܢ [ܥܡ̈ܡܐ] ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܢܼ ܩܘܝܬ ܥܒܝܕܬܐ ܕܠܐ ܓܡܘܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܕܘܪܝܘܫ ܡܠܟܐܟܢܫ ܕܝܢ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܫܒܝܗ ܕܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ ܠܫ̈ܢܝܐ ܫܒ̈ܥܝܢ. ܘܗ̈ܠܝܢ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܐ̈ܢܫܝܢ܆ ܡܢ ܫܢܬ ܬܠ̈ܬ ܕܝܘܝܩܝܡܼ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܫܥܣܪܐ ܕܟܘܪܫ. ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܬܘܒ ܕܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܒܫܘܪܝܗܿ ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܐܪܡܝܐܿ. ܕܗܼܘܬ ܒܫܢܬܐ ܕܬܠܬܥܣܪܐ ܕܝܘܫܝܐ. ܡܢ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫ ܕܝܢ ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܐܪܡܝܐܼ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܘܪܫܼ. ܗܘ̈ܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒ̈ܥܝܢ. ܫܒ̈ܥܝܢ ܕܝܢ ܕܚܘܪܒܗ ܕܗܝܠܟܐܼ. ܒܝ̈ܘܡܝ ܕܪܝܫܘ ܡܫܬܡ̈ܠܝܢ܆ ܡܢ ܫܢܬ ܬܫܥܣܪܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪܡܬܢܒܝܢ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܒܒܝܠ: ܘܒܝܗܘܕܼ ܚܒܩܘܩ ܘܚܓܝ ܘܙܟܪܝܐ.. ܝܫܘܥ ܒܕ ܝܘܙܕܩ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ. ܘܙܘܪܒܒܝܠ ܒܪ ܫܐܠܬܝܠܼ ܪܝܫ ܥܡܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܘ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܫܘܫܢ ܢܬܢܨܚܐ ܗܘܬ. ܦܪܩܘܕܣ ܪܒܗ ܕܦܝܬܘܓܪܝܘܣ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܒ̈ܢܝ ܣܡܘܣ ܒܢܼܘ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܦܗ. ܛܐܡܘܪܝܣ ܐܢܬܬܐ ܡܠܟܬܐ ܩܿܛܠܬ ܠܟܘܪܫ. ܘܐܡܠܟ ܩܡܒܘܣܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ. ܥܠ ܩܡܒܘܣܣ ܡܬܐܡܪ ܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐܼ. ܕܢܒܘܟܢܕܢܨܪ ܕܬܪ̈ܝܢ ܡܬܩܪܐ: ܕܒܝܘ̈ܡܬܗ ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܗܘܕܝܬ ܐܿܡܪܝܢ ܕܗܘܼܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘ.ܬܘ] ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܣܠܩ ܐܠܝܦܪܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪܼ. ܥܠ ܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ pb. 39 ܘܫܼܒܐ ܘܩܼܛܠ ܘܐܚܪܒܗܿ. ܘܐܬܩܛܠ ܡܢ ܝܗܘܕܝܬ ܥܒܪܝܬܐ. ܘܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܢܩܪܐ ܘܢܐܠܦ ܓܘ̈ܢܚܐ ܕܥܒܕܼ. ܢܩܪܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܝܗܘܕܝܬܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܡܝܼܬ ܩܡܒܘܣܣ. ܘܐܚܕ ܡܠܟܘܬܐ ܐܚ̈ܐ ܡ̈ܓܘܫܐܼ ܝܪ̇ܐ ܫܒ̈ܥܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܐܚܼܕ ܕܘܪܝܫܼ. ܫ̈ܢܐ ܬܠܬܝܢ ܘܫܬܡܬܢܒܝܢ ܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐܼ. ܚܓܝ ܘܙܟܪܝܐ ܘܡܠܟܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘ.ܬ] ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܣܠܼܩ ܥܡܐ ܡܢ ܒܒܝܠ ܗܿܘ ܕܦܫ ܡܢ ܟܘܪܫ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐܐܼ. ܐܫܬܿܠܡ ܒܢܝܢܗ ܕܗܝܟܠܐ ܒܢܒܝܘܬܐ ܕܚܓܝܪ ܘܕܙܟܪܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܢܿܟܐ. ܦܘܪܐܓܐܪܘܣ ܦܝܠܣܦܐ ܡܝܼܬ. ܕܚܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫܥ̈ܝܢ ܘܚܿܡܫ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܢܿܟܛ. ܡܝܼܬ ܕܪܝܘܫ. ܘܐܡܠܼܟܚܫܝܪܫ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܕܒܬܪܡܘܦܠܘܣ. ܘܬܟܬܘܫܐ ܕܒܐ̈ܦܐ ܕܒܣܠܡܝܢܐܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܕܒܝܬ ܕܝܘܓܘܪܘܣ ܦܝ̈ܠܣܦܐܼ. ܘܕܒܝܬ ܦܝܢܕܐܪܘܣ.܀܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܡܝܼܬ ܚܫܝܪܫ. ܘܐܡܼܠܟ ܐܪܛܒܢܼ ܝܪ̈ܚܐ ܫܒ̈ܥܐ. ܘܒܬܪܗ ܐܪܛܚܫܫܬ ܐܪܝܟ ܐܝܕܐܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܡܐܒܝ̈ܘܡܬܗ ܕܗܢܐ ܐܡܪܝܢ ܕܗܘܼܐ ܐܣܬܝܪ ܘܡܪܕܟܝ. ܡܬܝܕ̈ܥܝܢ ܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐܼ. ܥܙܪܐ ܣܦܪܐܼ ܘܐܠܝܐܫܒ ܪܒ ܟ̈ܢܐ. ܘܕܒܝܬ ܦܝܬܓܘܪܣ ܣܿܓܝܢ ܗܘܘܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܢܿܣܗ. ܒܪܗܘܡܐܼ ܩܠܐܪܝܘܢ ܐܓܘܢܐ ܕܡܐܐ ܫܢ̈ܝܢܼ ܩܕܡܝܐܝܬ ܐܬܕܒܿܪ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩܼ ܡܐܡܪ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܥܒܼܕ ܥܠܘܗܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܣܠܼܩ ܢܚܡܝܐ ܫܩܝܐ ܘܕܢܿܩܝܡ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܠܫܘܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ.. ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܝܘܝܕܥ. ܡܬܢܒܝܐ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܐܘܕܝܣ ܐܢܬܬܐ.܀܀ pb. 40 ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ܆ ܟܐܦܐ ܒܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܐܓܘܣ ܢܦܠܬ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ. ܡܫܬܠܿܡ ܥܿܒܕܐ ܕܒܿܢܝܢܐ ܕܡܝܕܢܬܐ ܘܕܫܘܪܐ ܒܐܝܕ̈ܝ ܢܚܡܝܐ ܫܩܝܐܡܬܝܕܥܝܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܘܕܘܡܩܪܝܛܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܢܿܦܙ. ܗܘܐ ܡܘܬܢܐ ܪܒܐ ܘܕܚܝܠܐ ܒܐܬܢܘܣܼ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܡܡܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܒܪ ܚܕ̈ܕܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ܆ ܡܝܬ ܐܪܛܚܫܫܟ. ܘܐܡܠܼܟ ܟܣܪܟܣܣ ܕܬܪܝܢܼ ܝܪ̈ܚܐ ܬܪ̈ܝܢ. ܘܒܬܪܗ ܣܘܓܕܝܐܢܘܣܼ ܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܒܥܐ. ܘܒܬܪܗ ܕܪܝܘܫܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܛ..܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܢܿܨܐܟܕ ܗܘܼܘ ܙܘ̈ܐ ܩ̈ܫܝܐ ܙܝ̈ܥܐܼ. ܐܟܐܠܐܢܟܐ ܕܠܘܬ ܠܐܩܪܘ ܐܬܬܙܝܥܬܼ ܘܗܘܼܬ ܓܙܪܬܐ.. ܘܦܠܛܘܢ ܐܬܝܠܕܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܪܗܘܐ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܥܠ ܐܬܢ̈ܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܼ. ܡܝܼܬ ܕܪܝܘܫ. ܘܐܡܠܼܟ ܐܪܛܚܫܝܫܬ ܒܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ.. ܒܝ̈ܘܡܝ ܗܢܐ ܡܣܬܒܪܐ ܠܝ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܣܬܝܪ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ܆ ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܕܩܐܪ̈ܟܕܘܢܝܐ ܘܕܐܦܪܝܩܝܢܘܣ.. ܕܝܘܓܢܣ ܩܘܢܝܩܘܣ ܡܬܝܕܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘ.ܠܒܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ. ܘܐܠܝܩܐ ܘܒܘܪܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܒܦܠܘܦܐܢܣܘܣ ܐܬܒܠܥ ܒܐܪܥܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ܆ ܦܠܛܘܢ ܘܐܟܣܢܐܦܘܢ ܘܐܝܣܘܩܪܛܝܣ ܪܗܝܛܪܐ ܡܬܝܕܥܝܢ.. ܘܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܡܢ ܦܪܘܣ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܐܬܝܠܕ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܦܝܠܦܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ܆ ܡܼܝܬ ܐܪܛܚܫܝܫܬ. ܘܐܡܠܝܟ ܐܘܟܘܣܿ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫ̈ܒܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܣܿܥܓܡܝܬ pb. 41 ܦܠܛܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܣܿܥܘ.: ܡܝܬ ܐܘܟܘܣ. ܘܐܠܡܟ ܐܪܣܣܼ. ܫ̈ܢܝܐ ܐܪ̈ܒܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܣܣܗ. ܐܬܟܒܫܬ ܐܓܝܦܛܘܣ ܡܢ ܐܘܟܘܣ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘ.ܣܛ. ܥܩܪ ܐܘܟܘܣ ܠܨܕܘܢܡܬܝܕܥ ܐܝܐܕܘܣ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ܆ ܡܢܫܐ ܐܚܘܗܝ ܕܐܝܐܕܘܣ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܒܢܼܐ ܒܛܘܪܐ ܕܓܪܙܝܡ ܗܝܠܟܐܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ ܡܝܬ ܐܪܣܣ. ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܪܝܘܫܿ ܫܢ̈ܝܐ ܫ̈ܬܘܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܡܼܝܬ ܐܦ ܦܝܠܦܘܣ ܡܠܟܐ ܕܡ̈ܩܕܘܢܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܡܩܕܘܢܝܐܼ. ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܐܫ̈ܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܣܿܦܐ.: ܢܦܼܩ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܠܡܗܠܟܘ ܒܐܪܥܐܼ ܘܕܢܟܒܘܫ ܥܡ̈ܡܐ ܘܡ̈ܠܟܘܬܐ

ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣܟܕ ܕܝܢ ܨܼܒܐ ܕܢܦܘܩ ܘܢܗܠܟ ܒܐܪܥܐܼ. ܩܡ ܘܢܕܪ ܢܕܪܐ ܘܐܡܼܪ܆ ܕܐܢ ܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܝ̈ܘܡܬܝܼ ܐܣܓܘܕ ܠܗܼ. ܐܢܐܿ ܘܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܝ ܘܢܦܠܚܝܘܗܼܝ. ܘܐܠܐ ܢܐܬܐ ܒܝ̈ܘܡܬܝ ܟܠܝܠܐ ܗܢܐ ܕܒܪܝܫܝ ܘܟܘܪܣܝܐ ܗܢܐ ܕܡܠܟܘܬܝܼ. ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܠܐܝܩܪܗ ܐܡܬܝ ܕܢܐܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܬܡܢ̈ܝܢ ܠܝܛܪ̈ܝܢ ܕܗܒܐܼ. ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܠܒ̈ܣܡܐ ܘܠܢܗܝܪ̈ܐ ܘܠܩܘܪ̈ܒܢܐ ܡܐ ܕܐܿܬܐ. ܘܩܡ ܕܒܪ ܥܡܗ ܬܠܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܚܝܠܐܼ ܘܐܙܠ ܠܡܨܪܝܢ܆ ܘ ܐܘ̈ܡܢܐ. ܘܩܛܥ ܘܥܒܼܪ ܬܪܥܣܪ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܐܫܟܚ ܦܩܥܬܐ ܕܚܕܪܐ ܗܠܝܢ. ܘ ܬܪܥܣܪ ܡ̈ܝܠܝܢ. ܘܠܗܿܘ ܝܡܐ ܡܝܬܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܐܙܠܘܢ ܬܘܒܼ. ܡܛܠ ܕܚܙܘ ܕܗܿܢܘܢ ܕܩܪܒܘ pb. 42 ܨܝܕ ܝܡܐ ܡܝܬܼܐ ܡܝܬ ܗܘܘ. ܘܣܠܼܩ ܐܙܠܼ ܒܗܿܝ ܦܩܥܬܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܬܫܥܝܬܐܼ ܥܕܡܐ ܠܡܥܪ̈ܒܝ ܫܡܫܐ. ܘܚܼܙܘ ܫܡܫܐ ܕܥܼܠܘ ܒܫܡܝܐ. ܘܐܝܟ ܐܣܦܝܪ̈ܐ ܕܢܘܪܐ ܢܬܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢܗ ܒܗܿܘ ܥܕܡܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܗܿܘ. ܘܚ̈ܝܘܬܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐܼ ܥܪ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܠܡܥܪ̈ܐ. ܘܩܡ ܬܘܒ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗܼ. ܘܐܬܦܢܝ ܕܢܐܙܠ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܥܒܪ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐܼ. ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܝܢܬ ܡ̈ܟܠܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܕܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܘܠܕܒܝܬ ܓܘܓ. ܫܕܪ ܕܝܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܕܢܐܡܪܘܢ܇ ܕܡܿܠܟܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܥܿܒܪ ܘܠܐ ܫܿܒܐ. ܘܠܐ ܡܿܚܪܒ. ܟܠܢܫ ܒܫܒܝܢܐ ܢܬܒ. ܘܒܠܚܘܕ ܣ̈ܒܐ ܥܬ̈ܝܩܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܢܿܐܬܘܢ ܨܝܕܝ. ܕܒܿܥܐ ܐܢܐ ܐܫܐܠ ܐܿܢܘܢ ܡܠܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢܼ. ܕܡܢܘ ܐܬܪܐ ܗܢܐ. ܐܡܿܪܝܢ ܠܗܼ ܕܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣ. ܐܿܡܪ ܠܗܘܢܼ. ܘܗܢܐ ܛܘܪܐ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐܼ. ܡܢܐ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ. ܐܡܿܪܝܢ ܠܗܼ. ܗܢܐ ܬܚܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܣܡܗ ܐܠܗܐܼ ܒܝܬ ܠܢ ܘܠܗܠܝܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܠܗܿܘ ܓܒܗ. ܘܐܙܿܠ ܗܟܢܐ ܥܕܡܐ ܠܗܢܕܘ ܓܘܝܬܐ. ܘܥܡ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܪܟܐܼ ܚܪ̈ܫܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܗܘ ܓܒܗ. ܘܡܐ ܕܒܿܥܝܢ ܕܢܦܩܘܢ ܠܩܪܒܐܼ. ܡܩܝܡܝܢ ܐܢܬܬܐ ܕܒܛܢܐ ܠܘܩܒܠ ܢܘܪܐ. ܥܕܡܐ ܕܢܦܿܩ ܥܘܠܗܿ. ܘܥܒܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܚܪ̈ܫܐ ܘܛܡܫܝܢ ܙܝܢܗܘܢ. ܘܗܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܚܙܐ ܐܝܟ ܡ̈ܬܝܢ ܦܪ̈ܫܢ. ܘܩ̈ܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܝܪܘܪ̈ܐ. ܐܿܡܪ ܠܗܘܢ ܐܠܟܣܢܕܘܣܼ. ܢܦܝܩ ܠܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܟܘܢ. ܐܿܡܪܝܢ ܠܗܼ. ܒܛܘܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܬܘܪܥܬܐ ܐܝܟ ܥܣܪ̈ ܐܡ̈ܝܢ. ܘܡܢܗܿ ܢܦܩܝܢ ܒܙܒܢ ܙܒܢ. ܗܠܝܢ ܚ̈ܣܢܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬܼ ܗܼܢܘܢ ܐܚܪܒܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܿܡܪ ܠܗܘܢܼ. ܘܡܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܐ ܕܡܠܟܝ̈ܗܘܢ. ܐܿܡܪܝܢ ܠܗܼ. pb. 43 ܓܘܓ. ܘܡܓܘܓ. ܘܓܝܓ. ܘܬܿܡܪܬ ܘܬܡܿܪܬܢ. ܘܠܗܠ ܡܢܗܘܢܼ ܕܒܝܬ ܐܡܿܙܪܬ. ܘܠܗܠ ܡܢܗܘܢܼ ܕܒܝܬ ܟܠܒܒܪܢܫ. ܘܠܗܠ ܡܢܗܘܢܼ ܕܒܝܬ ܡܚܢ̈ܝ. ܘܠܗܠ ܡܢܗܘܢܼ ܠܝܬ ܒܪܢܫ. ܐܠܐ ܡܕܒܪܐ ܚܪܒܐܼ ܘܛܘܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܬܢ̈ܝܢܝܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܠܗܠ ܡܢܗܘܢ ܦܪܕܝܣܗ ܕܐܠܗܐ. ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܒܐܬܪܐ ܪܡܐܼ. ܐܝܟ ܒܝܬ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ ܕܿܡܐ ܕܡܬܚܙܐ ܕܣܝܡ. ܘܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܢܘܗܪܐ ܡܬܙܐ ܡܢ ܬܡܘܢ ܠܪܘܚܩܐ. ܐܿܡܪ ܠܗܘܢ: ܘܗܠܝܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐܼ. ܦܪܬ ܘܕܩܠܬ ܘܦܫܘܢ ܘܓܝܚܘܢܼ. ܐܝܟܢܐ ܐܡܼܪ ܟܬܒܐ ܕܢܦܩܝܢ ܡܢ ܬܡܢ. ܐܡܿܪܝܢ ܠܗܼ. ܐܦܼܩ ܡܪܝܐ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ. ܘܕܠܐ ܢܐܙܠܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܠܝܗܘܢܼ ܘܢܥܠܘܢ ܠܦܪܕܝܣܐ. ܦܩܼܕ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܠܗܠܝܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐܼ. ܕܢܚܬܘܢ ܘܢܐܙܠܘܢ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܡܣܝ̈ܘܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐܼ. ܘܟܢ ܢܐܙܠܘܢ ܘܢܕܝܩܘܢ ܘܢܬܚܙܘܢ ܠܒܪ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܪܚܝܩܝܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ.. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܡܢܗܘܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܣܓܝ̈ܐܬܐܼ ܫܪܐ ܐܢܘܢ ܕܢܐܙܠܘܢ. ܘܦܩܕ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܘ̈ܡܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬܝ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܆ ܘܥܒܼܕ ܬܪܥܐ ܪܒܐ ܕܦܪܙܠܐ: ܒܗܿ ܒܗܿܝ ܬܘܪܥܬܐ ܕܐܝܬ ܒܛܘܪܐ ܗܿܘ. ܘܫܥܘܗܝ ܒܦܪܙܠܐ. ܘܩܼܒܥܘܗܝ ܒܡ̈ܘܟܠܐ. ܣ̈ܒܐ ܕܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܙܠܘ ܡܢ ܨܝܕܘܗܝ ܐܙܠܘ ܨܝܕ ܕܪܝܘܫܼ ܘܐܡܪܘ ܠܗ.. ܘܫܕܪ ܘܟܢܫ ܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܡ̈ܠܟܝܢܼ ܘܚܝ̈ܠܘܬܗܘܢ܆ ܘܐܬܘ ܥܠܘܗܝ.. ܘܟܕ ܕܡܝܟ [ܗܘܐ ܥܕܡܡܐ ܠܥـ]ـܕܢܐ ܕܛܗܪܐ ܘܡܬܬܢܝܚܼ. ܗܼܘ ܘܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܗܼ. ܩܪܒ ܨܝـ[ـܕܘܗܝ ܒܪ]ܗ ܕܐܠܗܐܼ ܘܐܥܝܪܗ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܼ. ܡܘܢ ܕܡܝܟ ܐܢܬ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܕܚܼܠ ܣܓܝ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܼ. ܡܘܢ ܨܿܒܐ ܐܢܬܼ ܡܪܝ. ܐܿܡܪ ܠܗܼ. ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܕܢܕܼܪܬ ܠܝ ܢܕܪܐܿ. ܘܢܦܼܩܬ ܥܠܝ ܫܡܝ. ܘܗܫܐ ܡ̈ܠܟܐ ܘܚܝܠܘ̈ܬܗܘܢ ܐܬܿܝܢ ܥܠܝܟ. ܐܠܐ ܡܐ ܕܐܬܼܘ: ܩܪܝܢܝܼ ܘܐܢܐ ܐܿܬܐ ܐܢܐ ܠܥܘܕܪܢܟ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܡ ܘܐܥܝܪ pb. 44 ܐܢܘܢ ܠܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢܼ. ܕܗܢܐ ܥܕܢܐ ܐܬܚܙܝ ܠܝ ܡܪܝܐܼ. ܘܐܼܡܪ ܠܝ. ܕܗܐ ܡ̈ܠܟܐ ܘܚܝ̈ܠܘܬܗܘܢ ܐܿܬܝܢ ܥܠܝܟ. ܐܠܐ ܩܪܝܢܝܼ ܘܐܢܐ ܐܿܬܐ ܐܢܐ ܠܥܘܕܪܢܟ. ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܕܢܕܼܪܬ ܠܝ ܢܕܪܐ. ܘܢܦܼܩܬ ܥܠܝ ܫܡܝ. ܐܠܐ ܢܿܣܼܩ ܠܪܝܫ ܛܘܪܐ ܗܢܐܼ ܘܢܿܚܙܐ. ܘܣܠܼܩ ܐܢ̈ܫܐ ܡܢܗܘܢܼ. ܘܚܙܘ ܐܪܥܐ ܗܿܝ ܟܠܗܿ ܟܕ ܡܚܦܝܐ ܒܚܝ̈ܠܘܬܐ. ܘܢܚܬܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬܼ. ܘܐܡܪܘ: ܡܢܐ ܥܒܕܝܢܢ. ܐܪܥܐ ܟܠܗܿ ܡܚܦܝܐ ܒܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܐܬܝܢ ܥܠܝܢ. ܩܡ ܕܝܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ ܘܦܼܩܕ ܠܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܗ ܕܢܣܝܡܘܢ ܒ̈ܣܡܐ ܠܡܪܝܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗܼ ܘܢܩܪܘܢܝܗܝ. ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܐܠܟܣܢܕܘܣܼ. ܢܿܐܬܐ ܡܪܝܐܼ ܘܢܿܫܟܚܝܗܿ ܠܡܫܪܝܬܐ ܠܟܗܿ ܐܝܟ ܕܒܣܝܡ ܪܝܚܗܿ. ܘܣܡ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܬܓܐ ܘܠܒܘܫܐ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ ܐܪܥܐܼ. ܘܐܼܡܪ. ܐܠܗܐܼ ܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܕܝܠܟ ܐܪܥܐܼ. ܘܐܼܡܪ. ܐܠܗܐܼ ܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܕܝܠܟ ܗܝ ܙܟܘܬܐܼ ܬܐ ܠܥܘܕܪܢܢ. ܘܥܕ ܗܼܢܘܢ ܩܝܡܝܢ܆ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܚܕܪܘ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ. ܩܼܥܐ ܕܝܢ ܐܠܟܣܢܕܘܣ ܘܚܝ̈ܠܘܬܗ: ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܩܪܒܐܼ ܘܙܟܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܩܥܘ ܘܐܡܪܘ ܡܪܝܐܼ ܬܐ ܠܥܘܕܪܢܢ. ܘܐܠܟܣܢܕܘܣ ܐܼܡܪ. ܡܪܝܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܝ ܘܐܡܼܪ ܠܝܼ. ܕܩܪܘܢܝܼ ܘܐܢܐ ܐܿܬܐ ܠܥܘܕܪܢܟܘܢܼ. ܬܐ ܠܥܘܕܪܢܢ ܒܫܥܬܐ ܗܕܐ.. ܗܝܕܝܢ ܚܙܘܗܝ ܟܕ ܐܬܐ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܕܟܪ̈ܘܒܐܼ. ܘܟܢܫܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܘܡܢ ܣܡܠܗ. ܘܗܼܘܐ ܩܪܒܐ ܪܒܐ. ܘܩܼܪܒ ܡܪܝܐ ܨܝܕ ܐܠܟܣܢܕܪܣ. ܘܐܼܡܪ ܠܗܼ ܠܐ ܬܕܚܠ. ܗܐ ܥܡܟ ܐܢܐ. ܘܐܿܙܠ ܗܘܐ ܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܟܕ ܥܪܡ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ ܒܝܢܬ ܛܘܪ̈ܐ. ܘܩܼܿܛܠ ܡܢܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܠܟܣܢܕܣ ܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܡ̈ܠܟܐ ܘܚܝܠܘ̈ܬܗܘܢ. ܘܠܡܠܟܐ ܗܿܘ ܕܦܪܣܼ ܕܗܼܘ ܟܿܢܫ ܐܢܘܢܼ. ܐܚܕܘܗܝ ܟܕ ܚܝ. ܘܒܼܥܐ ܐܠܟܣܕܪܣ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ. ܐܡܼܪ ܠܗܼ. ܕܡܢܐ ܝܬܪ ܐܢܬ ܕܩܿܛܠ ܐܢܬ ܠܝ. ܕܗܒܐ ܘܐܣܡܐ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܡܠܟܘܬܝ ܣܒ ܠܟ. ܘܡܫܥܒܕ ܐܢܐ ܠܟ ܠܦܪܣ pb. 45 ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܩܡ ܢܚܼܬ ܘܐܦ ܟܒܼܫ ܐܪܥܐ ܕܦܪܣ. ܘܢܚܼܬ ܠܗܢܕܘ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܥܒܼܕ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܘܕܘܪܝܫ ܘܫܒܘܪ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘ̤ܼ. ܫ̈ܬܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܢܛܘܪ̈ܐ ܡܩܝܡ ܥܠ ܬܪܥܐ ܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܒܐܦ̈ܝܗܘܢ ܕܒܝܬ ܓܘܓ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܬܗܘܐ ܐܬܘܪ ܡܪܬܐ ܕܢܦܫܗܿ. ܘܗܦܟ ܐܬܼܐ ܠܐܪܥܗ ܒܙܟܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܙܠܼ ܨܠܝ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܫܿܠܡ ܢܕܪ̈ܘܗܝ܆ ܟܕ ܡܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܗܿܘ ܕܢܦܼܩ ܥܠ ܫܡܗ: ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܟܠܗܿ ܗܕܐ ܙܟܘܬܐ. ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܬܡܘܢܼ. ܘܐܙܠܼ ܝܬܒ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܟܒܼܫ ܐܠܟܣܢܕܣ ܠܐܝܠܘܪ̈ܝܐ ܘܠܬܪ̈ܩܝܐ. ܘܠܬܒܐܣ ܥܩܼܪ ܘܚܪܒ ܠܥܡܗܿ. ܘܥܠ ܦܪ̈ܣܐ ܐܬܓܒܪ. ܘܠܣܪܕܐܝܣ ܐܚܕ. ܘܙܟܼܐ ܠܐܣܛܪ̈ܛܝܓܐ ܕܡܠܟܐ ܥܠ ܩܪܐܢܝܩܘܣ ܢܗܪܐ܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܟܒܼܫ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܠܨܘܪܼ. ܘܠܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܥܩܪ. ܘܟܕ ܐܬܩܒܠ ܡܢ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܕܒܚ ܠܐܠܗܐܼ. ܝܩܪ ܠܐܢܕܪܝܡܟܣ ܟܗܢܐܼ. ܘܥܠ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܐܩܝܡܗ. ܘܟܕ ܩܛܠܘܗܝ ܠܗܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܿܪܝܢ ܒܡܪܝܢܼ [ܐܬܐ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܡܢ] ܐܓܝܦܛܣܼ ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܢܣܒܼ. ܘܐܘܬܒ ܒܗܿ ܡܩ̈ܕܘܢܝܐ. [܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܣܿܦܘ.] ܡܚܘ ܩܪܒܐ ܪܒܐ ܕܘܪܝܫ ܘܐܠܟܣܢܕܘܣ . . . ܣܘܦܘܠܣ . . . . . ܘܐܙܕܟܝ ܕܪܝܘܫ ܕܪܣܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ. ܒܢܼܐ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ.. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ܆ ܐܢܐܟܣܝܡܢܘܣ ܘܐܦܝܩܘܪܣ ܘܐܪܣܛܛܠܝܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܠܗܘܪ̈ܝܩܢܝܐ ܘܠܐܡܪ̈ܕܘ ܐܚܕ. ܘܟܕ ܣܠܼܩ ܠܐܡܘܢܐܘܣ ܒܢܼܐ ܠܦܐܪܛܐܢܝܘܢ.܀܀ pb. 46 ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ܆ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܠܐܪܢܣ ܫܩܝܦܐ ܐܚܕ. ܘܠܗܢܕܘܣ ܢܗܪܐ ܥܒܼܪ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚܪܐܼ. ܥܒܼܕ ܐܠܟܣܢܕܣ ܘܦܘܠ ܡܠܟܐ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐ ܩܪܒܐ܇ ܘܐܬܩܼܛܠ ܦܘܠ ܘܗܢܕܘ ܟܠܗܿ ܐܬܟܒܫܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܪܨܒ. ܠܐܒܪܗܡܼ. ܡܝܬ ܐܠܟܣܢܕܪܣܼ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܒܒܝܠ. ܘܒܬܪܗ ܐܬܦܠܓܬ ܡܠܟܘܬܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ.

ܙܒܢܐ ܕܦ̈ܛܠܡܐܝܐ. ܘܐܦ ܡܢܝܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܣ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܢܐܼ. ܡܢ ܫܢܬ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܗܿ ܐܡܠܟ ܦܝܠܦܘܣ ܐܚܘܗܝ ܥܠ ܡܩܕ̈ܘܢܝܐܥܠ ܡܩܕ̈ܘܢܝܐ ܐܡܼܠܟ ܦܝܠܦܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒ̈ܥ. ܘܥܠ ܐܓܦܛܘܣ ܦܛܠܡܐܘܣܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܡ.. ܥܠ ܠܘܕ̈ܝܐ ܘܥܠ ܗܠܣܦܢܛܘܣ ܐܡܠܟ ܠܘܣܝܡܐܟܘܣ. ܥܠ ܐܣܝܐ ܘܥܠ ܣܘܪܝܐ ܐܡܠܟ ܐܢܛܝܓܘܢܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܥܒܪ ܒܢܟܠܐ ܘܒܛܘܥܝܝ ܘܐܚܕ ܠܐܘܪܫܠܡܼ. ܘܠܡܕܗܝܢܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ ܦܛܠܡܐܘܣ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ ܫܒܼܐܼ. ܘܒܡܨܪܝܢ ܐܘܬܒ ܐܢܘܢ.. ܡܬܝܕܥ ܚܘܢܝܐ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܐܢܛܚܟܝܐ ܥܠ ܓܢܒ ܐܘܪܢܛܐ ܢܗܪܐ. ܡܢ ܐܢܛܝܓܘܢܐ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܚܕܐܼ. ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܘܥܠ ܒܒܝܠ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܥ̈ܠܝܐܿ ܐܡܠܟ ܩܕܡܝܐ ܣܠܘܩܣ ܢܝܩܛܘܪܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥ ܡܐܐ ܘܚܡܫܼ. ܟܬܒܐ ܥܒܪܝܐ ܕܡ̈ܩܒܝܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܝ̈ܘܢܝܐ ܡܢ ܫܢܬ ܗܕܐ ܡܿܢܐ ܫܢ̈ܝܐ: ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܠܘܬܗܘܢ ܣܝ̈ܡܢ. ܘܐܘܪ̈ܗܝܐ ܡܿܢܝܢ ܠܙܒܢܐܼ. ܡܢ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘ.ܚ.: ܠܘܣܝܡܐܟܝܐ ܕܒܬܪܩܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܼܢܝܬܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܬܟܒܫܬ ܩܦܪܘܣ ܡܢ ܦܛܠܡܝܘܣ.. ܬܐܕܘܪܣ ܗܿܘ ܕܠܐ ܐܠܗ ܡܬܝܕܥ pb. 47 ܗܘܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܪܬܥܣܪܐܼ. ܒܢܼܐ ܣܠܘܩܘܣ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܗܠܝܢ. ܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܠܕܝܩܝܐ. ܘܣܠܘܩܝܐ. ܘܐܦܡܝܐ. ܘܐܘܪܗܝ. ܘܚܠܒ. ܘܐܡܕ ܒܼܢܐ ܩܠܝܠ ܘܠܦܠܐܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܫܝܘ.: ܟܒܫܗܿ ܣܠܘܩܣ ܠܒܒܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ܆ ܥܩܪܗܿ ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܐܣܝܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐܼ ܘܫܒܼܐ ܠܥܡܗܿ.. ܡܬܝܕܥ ܚܘܢܝܐ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ܆ ܣܠܘܩܣ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐܼ. ܒܣܩܠܝܐ ܠܕܡܛܪܝܣ ܡܠܟܐ ܕܐܣܝܐ ܐܚܕ: ܕܐܬܼܐ ܡܛܠ ܩܨܡܐ ܠܬܡܢ. ܘܩܛܠܗ ܘܐܚܕ ܡܠܟܘܬܗ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܦܛܠܡܐܘܣ. ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܐܓܝܦܛܣ ܚܠܦܘܗܝ܆ ܦܛܠܡܐܘܣ ܦܝܠܕܠܦܘܣܿ ܫܢܗܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬܼ. ܡܝܬ ܣܠܘܩܘܣܼ. ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܚܠܦܘܗܝܼ ܐܢܛܝܟܣ ܣܘܛܪܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܛ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܐܬܦܫܩܘ ܟ̈ܬܒܐ ܒܦܐܪܘ ܓܙܪܬܐ ܠܫܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܦܛܠܡܐܘܣ ܦܝܠܕܠܦܘܣܼ. ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܪܚܡ ܫܦܝܪ̈ܬܐ: ܦܝܠܕܠܦܘܣ ܕܝܢ ܪܚܡ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܡܬܦܫܩ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܟܕ ܫܼܡܥ ܥܠ ܟ̈ܬܒܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐܼ [ܫܕܪ] ܠܟܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܢܝܗܘܢܼ. ܘܒܥܼܐ ܡܢܗܘܢ ܕܢܦܿܫܩܘܢ ܐܢܘܢ ܠܗ. ܡܢ ܠܫܢܐ ܝܗܘܕܝܐ ܠܝܘܢܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܫܒ̈ܝܐ ܕܒܐܓܦܛܘܣ ܒܢ̈ܝ ܚܝܪ̈ܐ ܫܒܼܩ. ܘܥܡ ܡ̈ܐܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡܿ. ܠܐܠܥܙܪ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܘܣܘܬܢܣ ܫܕܪ. ܘܟ̈ܬܒܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܢ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܠܕܝ̈ܘܝܢܐ ܕܢܬܦܫܩܘܢ ܐܬܚܦܛ. ܘܒܒܠܝܐܬܩܐ ܕܐܬܬܩܢܬ ܠܗ ܬܡܢ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ (ܣܡ ܐܢܘܢ).܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ pb. 48 ܘܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܐܬܛܒܼܥ ܙܘ̈ܙܐ ܕܣܐܡܐ ܒܪܗܘܡܐ܇ ܡܢ ܗܪܟܐ ܗܘܬ ܡܘܥܝܬܐ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܥܠܡܐ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܒܘܥܐ ܓܣܿܐ ܡܝ̈ܐ ܡܪ̈ܝܪܐܼ. ܘܐܪܘܝܗܿ ܠܒܪܝܬܐ ܡܢ ܬܛܪܐ ܒܝܫܐ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܐ ܘܫ̈ܒܥܡܐܐ ܘܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܬܼ. ܡܝܬ ܦܐܠܡܘܢ ܘܐܦ ܐܦܝܩܘܪܣ ܦܝ̈ܠܣܘܦܐ. ܘܐܬܝܕܥܘ ܐܪܩܠܘܣ ܘܩܪܐܛܣ ܘܙܝܢܘܢ ܘܐܪܣܝܣܛܪܐܛܘܣ ܐܣܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܒܼܢܐ ܢܝܩܘܡܕܝܣ ܡܠܟܐ ܕܒܬܘ̈ܢܝܐ ܡܕܝܢܬܐܼ ܘܢܝܩܘܡܕܝܐ ܥܠ ܫܡܗ ܟܢܝܗܿܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܐܢܛܝܟܣ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ. ܒܬܪ ܐܠܝܥܙܪ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐܼ. ܩܒܠ ܡܢܫܐ ܕܕܗ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܦܠܐ ܘܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܡܪܕܘ ܦܪ̈ܬܘܝܐ ܥܠ ܡܩ̈ܕܘܢܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܩܡܝܐ ܐܪܫܟ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܩܪܝܢ ܐܪ̈ܫܟܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܫܥ. : ܡܝܬ ܦܝܠܕܠܦܣܼ. ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܐܓܦܛܘܣ ܦܛܠܡ ܐܘܪܓܛܣܘܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܡܝܬ ܐܦ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܣܠܘܩܣ ܩܠܢܝܩܘܣܿ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܗܝܢ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܝܫܘܥ ܒܪ ܐܣܝܪܐܼ. ܘܫܡܥܘܢ ܒܪ ܚܘܢܝܐܼ ܟ̈ܗܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܫܨ.: ܩܛܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܓܠ̈ܛܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܪ̈ܒܥܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܫܨܓ.: ܗܘܼܘ ܙܘ̈ܥܐ ܩ̈ܫܝܐ ܒܩܐܪܝܐ ܘܒܪܘܕܘܣ ܥܕܡܐ ܕܢܼܩܠ ܩܠܐܣܘܣܘ.. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܫܡܘܢܝ ܘܒ̈ܢܝܗܿ ܐܬܢܨܚܘ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܨܘ. : ܐܡܠܟ ܦܛܠܡ ܦܝܠܘܦܐܛܘܪ ܥܠ ܡܨܪܝܢܿ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܙ..܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܬܡܢܐܼ. ܗܘܐ ܩܪܐ ܒܝܬ ܐܢܛܝܟܣ pb. 49 ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ: ܥܡ ܦܛܠܡܐܘܣ. ܘܚܒ ܦܛܠܡܐܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܬܝܕ.: ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܓܝܦܛܘܣܼ. ܦܛܠܡܐܘܣ ܐܦܝܦܢܘܣܿ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܬܟܕ.: ܥܒܼܕ ܩܪܐ ܐܢܛܝܟܘܣ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܘܚܒ ܐܢܛܝܟܣ ܘܐܦ ܐܩܝܡ ܥܡܗܘܢ ܩܝܡܐ: ܕܗܘܐ ܡܣܡ ܠܗܘܢ ܐܠܦ ܟܟܪ̈ܝܢ ܒܫܢܬܐܿ. ܡܢ ܒܬܪ ܚܝܒܘܬܗ ܕܒܬܡܘܦܘܠܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܬܟܘ.: ܥܒܼܕ ܫܝܢܐ ܦܛܠܡܐܣ ܘܐܢܛܝܟܣ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܩܝܡ ܥܡܗ ܩܝܡܐ ܕܪܚܡܘܬܐ. ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܠܩܠܘܦܛܪܐ ܒܪܬܗ ܒܢ̈ܫܐ. ܘܐܪܡܝ ܠܗ ܐܢܛܝܟܣ ܒܫܡܐ ܕܦܪܢܝܬܐ ܦܘܢܝܩܐ ܘܣܘܪܝܐ ܥܡ ܫܡܪܝܢ ܘܝܗܘܕܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܚܡܫܐ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܫܒ̈ܥܝܢ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܡܐܐ ܘܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܿ. ܒܚܕܐ ܒܗܿ. ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܠܐܒܪܗܡ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘ.ܙ.: ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܨܪܝܢ. ܘܐܡܠܟ [ܒܬܪܗ ܦܛܠܡ] ܦܝܠـ[ـܡܛܘܪ] ܫܢܗܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܡܫ. ܐܪܣܛܒܠܘܣ ܣܗܘܕܝܐ ܦܝܠܘܣܦܐ ܡܬܝܕܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘ.ܢܢ. ܐܢܛܝܟܣ ܠܢܡ̈ܘܣܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ ܥـ[ـܛـ]ـܐ ܘܠܘܩܕܡ ܠܥܡܐ ܕܢܚܢܦܘܢ ܐܠܨ. ܟܕ ܒܫ̈ܢܕܐ ܡܪ̈ܝܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܡܥܝܢ ܡܪܡܐ ܗܘܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܣܠܩ. ܘܠܗܝܠܟܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܡ̈ܐܢܐ ܕܒܗܼ ܚܼܠܨ. ܘܐܩܝܡ ܒܗ ܨܠܡܐ ܕܙܘܣ. ܘܒܫܡܪܝܢ ܒܛܘܪܐ ܕܓܪܙܝܡܼ. ܗܝܟܠܐ ܕܙܘܣ ܬܘܒ ܒܢܼܐ. ܕܗܼܝ ܗܕܐ ܫܐܠ ܡܢܗ ܫܡܪ̈ܝܐ.. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐܿ. ܩܡ ܡܬܝܬܐ ܡܢ ܟ̈ܗܢܐܿ ܒܪ ܫܡܘܢܝ ܡܢ ܡܘܪܥܝܡ ܩܪܝܬܐܼ. ܠܘܩܒܠ ܪ̈ܒܝ ܚܝܠܐ ܕܐܢܛܝܟܘܣܼ ܥܡ ܒ̈ܢܘܗܝܼ. ܚܠܦ pb. 50 ܢܡܘܣܐ ܕܐܒ̈ܗܘܗܝ: ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܬܠ̈ܬ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܟܬܒܐ ܕܡܩ̈ܒܝܐ ܟܬܝ̈ܒܢܼ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܗܼܘ̈ܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘ.ܕ.: ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ ܐܣܛܪܛܝܓܐ ܕܝܗܘܕܐܼ. ܒܪ ܡܬܝܬܐ ܠܪ̈ܒܝ ܚܝܠܐ ܕܐܢܛܝܟܘܣ ܛܪܕ ܡܢ ܐܬܪܗ. ܘܠܗܝܟܠܐ ܕܟܝ. ܘܠܕܚܠܬܐ ܕܐܒ̈ܗܘܗܝ ܚܿܕܬ ܕܐܬܒܛܠܬ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘ.ܢܛ.: ܡܝܬ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ. ܘܠܒܟ ܕܘܟܬܗ ܝܘܢܬܢ ܐܚܘܗܝܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܛ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢܼ ܐܪܛܪܟܘܣ ܡܬܝܕܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܐܦܝܘܣ ܠܩ̈ܠܛܘ ܐܚܕ. ܘܩܐܪܟܕܘܢ ܐܬܚܪܒܬܼ ܡܢ ܣܦܝܦܝܘܢ. ܐܝܬ ܠܗܿ ܕܝܢܼ ܡܢ ܕܐܬܒܢܝܬܼ. ܫܢܝ̈ܐ ܫܬܡܗܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܡܢܐ. ܘܐܝܟ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܐܿܡܪܝܢ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܐܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܡܠܟ ܦܛܠܡܐܣ ܐܘܪܓܛܣ ܥܠ ܡܨܪܝܢܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܟܛ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫܬܼ. ܛܪܝܦܘܢ ܠܝܘܢܬܢ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܩܛܠ. ܘܗܘܼܐ ܒܕܘܟܬܗ ܫܡܥܘܢܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ. ܘܬܘܒ ܛܪܝܦܘܢ ܠܐܢܛܝܟܘܣ ܒܪ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܩܛܠ. ܘܠܚܪܬܐ ܐܦ ܗܼܘ ܐܬܚܒܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܐܪܗܝ ܒܪ ܚܘܝܐܿ ܫܢܝ̈ܐ ܚܡܫ. ܘܥܠ ܫܡܗܼ ܐܘܪܗܝ ܐܬܟܢܝܬ. ܫܪܝܘ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܘܒܼܛܠܘ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥ܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘ.ܦܒ.: ܐܢܟܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܬܼܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܣܕܪ ܥܠܝܗܿ ܩܪܒܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܗ ܕܥܡ ܫܡܥܘܢ. ܘܐܙܕܟܝܿ ܘܚܝܠܗ ܐܬܚܼܪܒܘ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܬܩܛܠ ܫܡܥܘܢ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ. ܘܩܒܼܠ ܝܘܚܢܢ pb. 51 ܒܪܗ ܒܬܪܝܗ. ܘܦܛܠܡܐܣ ܢܦܠ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܓܦܛܘܣ. ܘܐܡܠܟܬܼ ܐܡܗܼܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܘܪܝܗܼ. ܥܒܕܘ ܒܪ ܡܙܥܘܪ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒ̈ܥܘܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܩܛܠ ܐܪܫܩ ܦܪܬܘܝܐ ܠܐܢܛܝܟܘܣ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܥܒܼܕ ܫܓܘܫܝܐ ܘܩܪܒܐ ܥܼܒ̈ܕܐ ܒܣܩܠܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܨܝܕܘ ܘܐܬܚܒܫܘ܆ ܐܬܐܠܨ ܒܚܒܘܫܝܐ ܡܢ ܟܢܦܐܼ ܥܕܡܐ ܕܣܥܘ ܠܡܐܟܠܘ ܚܕ ܠܚܕ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܐܡܠܟ ܦܪܕܫܬ ܒܪ ܓܒܪܥܘܿ ܫܢ̈ܐ ܚ̈ܡܫ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܚܼܪܒ ܗܘܪܩܐܢܘܣ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܝܗܘܕܝܐܼ ܠܫܡܪܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ ܐܚܬܗܿ. ܗܿܝ ܕܠܘܬܢ ܣܒܣܛܐ ܡܬܩܪܝܐ ܘܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܗܪܘܕܣ ܒܢܗܼܿ. ܘܣܒܣܛܐ ܫܡܗܗܿ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܫܥܡ̈ܐܐܼ. ܐܼܡܠܟ ܥܠ ܐܘܪܗܝ (ܒܟܪܘ ܒܪ ܦܪܕܫܬ) ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ. ܘܒܬܪܗܼ ܒܟܪܘ ܒܪ ܒܟܪܘ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܚܕܐܼ. ܘܐܡܼܠܟ ܥܠ ܡܨܪܝܢܼ ܦܛܠܡܐܣ ܦܘܣܩܘܢ ܫܢܗܝܐ ܫܒܥܣܪ̈ܐܼ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܨܿܝ.: ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܒܪܘܕܣܼ. ܘܚܘ̈ܒܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܥܒܼܕ ܒܗܿ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܨܿܝܒ.: ܡܝܬ ܝܘܚܢܢ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ. ܘܩܿܒܠ ܐܪܣܛܒܘܠܣ ܒܪܗܼ ܫܢܬܐ ܚܕܐ. ܘܒܬܪܗ ܩܡ ܐܠܟܣܢܕܪܣܿ ܫܢ̈ܝܐ .ܟܕ..܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܨܿܝܚ.: ܗܘܼܐ ܡܪܕܐ ܬܘܒ ܕܥܒܼܕ̈ܐ ܒܣܝܩܝܠܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܨܿܝܛ.: ܐܡܼܠܟ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܦܛܠܡܐܣ ܕܗܼܘ ܐܠܟܣܢܕܪܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘ.ܨܿܟܕ.: ܠܣܠܘܩܣ ܒܪ ܐܢܛܝܟܣ pb. 52 ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܘܩܕܘܗܝܼ ܟܕ ܚܝ.܀܀ ܫܠܢܬ ܐܠܦ ܘ.ܨܿܟܚ.: ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܓܦܛܣ ܦܘܣܩܘܢܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ. ܘܥܠ ܐܘܪܗܝ ܡܥܢܘ ܝܪ̈ܚܐ ܐܪ̈ܒܥܐ. ܘܒܬܪܗ ܐܒܓܪ ܦܝܩܐܿ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘ.ܗܘܝܪ̈ܚܐ ܬܫ̈ܥܐܗܪܟܐ ܐܦ ܡܠܟܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܕܐܣܝܐ ܐܫܬܪܝܬ. ܫܪܝܘ ܕܝܢ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐ܇ ܘܐܫܬܪܝܘ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܕܐ. ܣܟܐ ܕܝܢ ܕܫܢ̈ܝܗܘܢܼ. ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܫܥܣܪ̈ܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܥܣܪ̈ܐܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܣܘܠܘܣ ܚܼܪܒ ܠܐ̈ܬܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܨܿܠܙܐܡܠܟ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܦܛܠܡܐܣ ܕܝܢܘܣܝܘܣܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ.. ܘܐܒܓܪ ܩܼܛܠ ܠܒܟܪܘ܆ ܘܐܡܠܟ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܫܢ̈ܝܐܥܣܪܝܢ ܘܬܠ̈ܬ ܘܝܪ̈ܚܐ ܚ̈ܡܫܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ .ܨܿܡ.: ܐܡܠܟܬ ܥܠ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܣܠܝܢܐ ܐܢܬܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܣ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܨ̈ܒܘܬܐ ܕܗܘܕ̈ܝܐ ܐܬܒ̈ܠܒܠܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܨܿܡܕ.: ܚܪܒܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܐܢܛܝܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ.܀܀ ܣܢܬ ܐܠܦ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܗܘܘܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܠܐ ܡܪܝܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐܼ. ܡܢ ܥܠܬ ܚܪܝܢܐ ܕܪܚܡܬ ܪܝܫܢܘܬܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܐܡܼܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܡܥܢܘ ܕܐܬܩܪܝܐܠܗܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܥܣܪ̈ܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܚ̈ܡܫܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܫܬܼ. ܐܡܠܟܬ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܩܠܘܦܛܪܐܿ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܗܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢܘܒܗ ܒܙܒܢܐܼ. ܚܪܒ ܓܐܝܘܣ ܝܠܘܝܘܣ ܩܣܪ ܠܓܪ̈ܡܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘ.ܣܙ.: ܐܡܠܟ ܡܠܐ ܩܕܡܝܐ ܥܪ ܪ̈ܘܡܝܐܼ ܓܐܝܘܣ ܝܠܘܝܘܣ ܩܣܪܼ. ܫܢܗܝܐ ܫ̈ܬ.܀܀ ܘܒܫܢܬܐ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ pb. 53 ܐܬܩܛܠ ܓܐܝܘܣ. ܘܐܡܠܟ ܒܕܘܟܬܗ ܬܪ̈ܝܢ ܐܓܘܣܛܘܣܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܚܡ̈ܫܢ ܘܫ̈ܬ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ܆ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܐܡܠܟ ܦܩܘܪܝܿ ܫܢ̈ܝܐ ܚ̈ܡܫܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܣܠܼܩ ܗܼܘ ܦܩܘܪܝ ܘܒܪ ܙܦܪܘܢ ܪܒ ܚܝܠܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ. ܘܠܗܘܪܩܢܘܣ ܘܠܦܣܐܝܠ ܐܚܘܗܝ ܕܗܪܘܕܣ ܒܫܒܝܐ ܕܒܪ.. ܗܪܟܐ ܫܠܡܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܩܕܡܝܐ ܗܪܘܕܣ ܦܠܫܬܝܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܡܝܬ ܦܩܘܪܝ. ܘܐܡܼܠܟ ܐܒܓܪ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬ. ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟ ܐܒܓܪ ܣܘܡܩܐ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠ̈ܬ. ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟ ܐܒܓܪ ܣܘܡܩܐ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠ̈ܬ. ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟ ܐܒܓܪ ܣܘܡܩܐ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠ̈ܬ.. ܘܗܪܕܘܣ ܐܬܟܬܫ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܘܢܣܒܗܿ. ܟܕ ܥܩܪ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܘܟܠـ[ـܗ ܥܡܐ] ܒܓܘܗܿ ܩܿܛܠ . . . ܒܝ̈ܘܡܬܗ ܕܗܪܕܘܣ ܟܕ ܩܼܪܒ ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐܼ. ܐܫܬܪܝܬ. ܟܕ ܡܫܬܠܡܐ ܢܒܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܡܘܫܐ ܕܐܡܪܐ: ܕܠܐ ܢܥܢܕ ܪܝܫܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܥܛܡܬܗ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܗܿܘ ܕܠܗ ܣܝܡܐ. ܘܗܘܝܘ ܣܘܟܝܐ ܕܥܡܗܡܐ. ܗܕܟܐ ܕܝܢ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ: ܗܿܘ ܕܡܬܐܡܪ ܒܢܒܝܘܬܐ ܠܘܬ ܕܢܝܐܝܠܼ ܫܘܠܡܐ ܢܣܼܒ. ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܠܗܪܘܕܣܼ. ܡܫܝ̈ܚܐ ܗܘܘ ܡܕܒܪ̈ܢܐ: ܗܿܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܪ̈ܝܫ ܟ̈ܗܢܐ ܕܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܕܫܪܝܘ ܡܢ ܚܘܕܬܐ ܕܗܝܟܠܐܼ. ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܕܘܪܝܫ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܫ̈ܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫ܇ ܘܒܼܛܠܘ ܒܝ̈ܘܡܝ ܗܘܪܩܐܢܘܣܿ. ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܡܐܐ ܘܬܡܗܢ̈ܝܢ ܘܫ̈ܬ. ܫܢ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܒܡܨܥܬܐ ܕܗܠܝܢ܆ ܗܘ̈ܝܢ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܠ̈ܬ. ܐܟܡܐ ܕܟܬܒܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܡܬܢܒܐܼ ܟܕ ܐܿܡܪ: ܕܬܕܥ ܘܬܣܬܟܠ ܡܢ ܡܦܩܢܗܿ pb. 54 ܕܡܠܬܐܿ. ܠܡܬܒܘ ܦܬܓܡܐ ܘܠܡܒܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܥܕܡܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܕܒܪܢܐܿ. ܫܒ̈ܘܥܐ ܫܒ̈ܥܐ ܘܫܒ̈ܥܘܥܐ ܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫ̈ܬܝܢ ܘܬ̈ܫܥܐ ܫܒ̈ܘܥܐܼ. ܡܡܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܠܬ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܕܪܝܫܢܘܬܐ ܕܡܫܝ̈ܚܐ ܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܘܡܢ ܕܐܬܕܒܼܪ ܒܫܒܝܐ ܗܘܪܩܐܢܘܣ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܦܪ̈ܬܘܝܐܼ. ܗܪܘܕܣ ܒܪ ܐܢܛܝܦܛܪܣܼ ܟܕ ܠܐ ܙܕܩܐ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܡܢ ܐܓܘܣܛܣ ܘܣܘܢܩܠܛܣ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܢܣܒ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܒ̈ܢܘܗܝ ܕܗܢܐܼ ܥܕܡܐ ܠܥܩܘܪܝܗܿ ܐܚܪܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܝܘܒܠܐ ܕܓܢܣܐ ܕܟ̈ܗܢܐܿ. ܡܿܟܗܢܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ. ܐܢ̈ܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕ̈ܝܥܐ ܒܙܒܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܫܢܬܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܝܬܝܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܗܢܘܬܐ ܙܒܿܢܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܡܬܢܒܐ ܟܕ ܐܿܡܪ. ܕܒܬܪ ܫܒ̈ܥܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܫܒܘܥܝܢ܆ ܬܬܚܒܠ ܡܫܝܚܘܬܐ. ܘܕܝܢܼܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܗܿ. ܘܠܗܝܟܠܐ ܘܠܩܘܕܫܐ ܢܚܒܠ ܥܡܐ ܥܡ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܿܬܐ. ܘܢܬܦܣܩܘܢ ܒܓܪܘܦܝܐ ܕܩܪܒܐ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܠܡ ܒܛܢܦܘܬܐ ܕܚܘܪܒܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܙ̈ܒܢܐ ܓܡܘܪܝܐ ܢܬܝܗܒ ܥܠ ܚܒܿܠܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܩܠܘܩܛܪܐ ܐܬܢܟܠܬ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܕܐܪ̈ܒܝܐܼ ܘܐܚܝܠܬ ܕܬܣܒ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܡܢ ܐܢܛܘܢܝܢܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܐܬܬ ܩܠܘܩܛܪܐ ܕܬܥܒܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܐܓܘܣܛܣ ܒܛܘܪ̈ܝ ܠܒܢܢ܇ ܘܬܡܘܢ ܐܫܬܠܡܬ ܠܩܛܠܐ ܗܼܝ ܘܡܝ̈ܬܝܢܝܗܿ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܩܿܕܡ ܐܬܢܒܝ ܢܒܝܐ ܟܕܐܡܪ. ܘܒܪܬ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ pb. 55 ܬܙܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ ܕܬܥܒܕ ܫܝܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܬܫܬܼܠܡ ܠܡ ܗܼܝ ܘܡ̈ܝܬܝܢܝܗܿ. ܘܒܚܝܒܘܬܗܿ ܕܝܢ ܕܩܠܐܘܦܛܪܐ ܡܠܟܬܐ ܕܡܨܪܝܢ܆ ܐܦ ܗܠܝܘܣ ܘܣܠܝܢܐ ܒ̈ܢܝܗܿ ܐܬܼܘ ܠܩܛܠܐܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܬܟܒܫܬ ܡܨܪܝܢ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܫܬܪܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܦܛܠܡܐܣ. ܕܐܡܠܟ ܫܢܗܝܐ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܢܝܩܦܘܠܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ܆ ܐܡܼܠܟ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܡܥܢܘ ܕܐܬܩܪܝ ܣܦܠܘܠ. ܫܢ̈ܝܐ .ܝܚ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܙ..܀܀ ܫܢܬ ܐܦܠܐ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܘܥܙܝܙܐ [ܒܪܘܕܣ ܘܣܘܓـ]ـܐܐ ܕܕ̈ܘܟܝܬܐ ܚܒܠ. ܘܐܦ ܟܪܐܠܐ ܒܙܘܥܐ ܢܦܼܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܟܒܼܫ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܩܐܠܒܪܝܐ ܘܓܠ̈ܛܝܐ. ܘܬܚܬ ܡܕܐܬܐ ܥܒܕܘ ܐܢܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܟܒܼܫ ܬܘܒ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܩܘܙܝܩܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܗܘܐ ܟܦܢܐ ܪܒܐ ܘܥܙܝܙܐ ܒܝܗܘܕ ܘܒܣܘܪܝܐ. ܘܐܢ̈ܫܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܐܬܒܕܪܘ ܘܐܙܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܗܪܘܕܣ ܒܐܘܪܫܠܡܐ ܣܘܓܐܐ ܒܿܢܼܝ. ܘܫܡܪܝܢ ܕܚܪܘܒܐ ܗܘܬ ܡܢ ܙܒܢܐ ܡܢ ܫܬܐ̈ܣܝܗܿ ܒܢܗܿ. ܘܡܛܠ ܕܢܥܒܕ ܐܝܩܪܐ ܠܐܓܘܣܛܘܣ ܣܒܣܛܣ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܣܒܣܟܐ ܫܡܗܗܿ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܒܩܝܦܪܘܣ ܘܕ̈ܘܟܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܚܼܒܠ.܀܀ ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܚܪܒ ܡܪܩܘܣ ܠܐܠܝܘܣ ܠܓܪ̈ܡܝܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܚܞܕܐܼ. ܗܪܘܕܣ ܠܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܣܬܼܪ. ܘܕܪܒ ܡܢܗ ܐܚܪܢܐ ܒܢܼܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܛܒܪܝܘܣ pb. 56 ܟܒܫܘ ܠܘܝܢܝܕ̈ܝܩܐ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܥܠ ܓܢܒ ܬܪܩܐܼ ܠܟܠܗܘܢ ܫܥܒܕ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦ̈ܝܐ ܬܪܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܒܢܼܐ ܩܣܪܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ. ܘܒܫܡܐ ܕܩܣܪ ܫܡܗܗܿ.. ܘܠܐܓܪܦܢܐ. ܘܠܐܢܛܝܦܛܪܘܣ. ܘܠܗܪܘܕܝܐ. ܘܒܓܠܝܠܐ ܬܘܒ ܠܓܐܒܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܛܒܪܝܘܣ ܠܦ̈ܢܘܢܝܐ ܫܒܥܕ.܀܀ ܘܒܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܥܣܪ̈܆ ܬܘܒ ܗܼܘ ܛܒܪܝܣܘ ܠܓܪ̈ܡܝܢܝܐ ܫܥܒܕ. ܘܐܘܛܘܩܪܛܘܪ ܐܬܩܪܝ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܚܕܥܣܪܐܼ. ܡܚܼܐ ܩܪܒܐ ܗܪܘܕܣ ܘܦܪ̈ܬܘܝܐ ܥܡ ܚܕܼܕܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܦܟ ܡܢ ܩܪܒܐ ܩܛܠ ܠܗܘܪܩܐܢܘܣ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܩܛܠ ܕܝܢ ܐܦ ܠܒܪܗ ܕܗܢܐ ܕܩܼܒܠ ܟܗܢܘܬܐ ܕܐܝܘܗܝ. ܘܩܛܠ ܐܦ ܠܚܬܗ ܕܗܢܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܐܢܬܬܗ. ܘܠܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝܢ ܕܗܘܘ ܠܗ ܡܢܗܿ. ܢܡ ܒܬܪ ܕܐܬܓܒܪ ܩܛܠ ܐܢܘܢ. ܩܛܠ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܡܗܿ ܕܩܛܝܠܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܚܡܬܗ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܝܒ. . ܟܒܫ ܛܒܪܝܘܣ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܠܪ̈ܗܛܘ ܘܠܘ̈ܝܢܕܝܠܝܩܝܐ ܘܠܦ̈ܐܢܘܢܝܐܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܡܢ ܩܘܼ. ܣܘܓܐܐ ܐܬܚܒܠ ܡܢ ܙܘܥܐ.

ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܚܡܫܥܣܪܐ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܘܠܐܠܟܣܢܕܪܣ ܡܩܕܘܝܢܐܼ. ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥ: ܐܬܝܠܕ ܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕ ܦܐܪܐ ܕܒܘܪ̈ܟܬܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܫܬܕܪ ܩܘܪܝܢܘܣ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܣܢܩܠܛܣ ܗܓܡܘܢܐ ܥܠ ܝܗܘܕ܇ ܘܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܩ̈ܢܝܢܐ ܘܕܥܡܘܪ̈ܐ ܢܣܼܒܟܢ̈ܫܢ ܫܢ̈ܝܐ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܥܕܡܐ ܠܝܠܕܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܫܬܬܥܣܪ̈ܐ.

pb. 57

ܥܠ ܓܠܝܢܐ ܕܡܓܘܫ̈ܐ. ܘܥܠ ܡܬܝܬܝܗܘܢ ܕܠܐܘܪܫܠܡ. [ܘܥܠ ܩܘܪ̈ܒܢܐ] ܕܐܝܬܝܘ ܠܡܫܝܚܐ. ܡܡܠܐ ܕܓܠܝܗܢܐ ܘܚ̈ܙܢܐ ܕܡܠܠܘ ܡ̈ܠܟܐ [ܒܢ̈ܝ ܡ̈ܠܟܐ] ܕܡܕܢܚܐ ܪܒܬܐܼ ܕܐܬܩܪܝܘ ܡ̈ܓܘܫܐ ܒܠܫܢܗ ܕܐܬܪܐ ܗܿܘ. [ܡܛܠ ܕܒܫܠܝܐ] ܕܠܐ ܩܠܐ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܘܡܨܠܝܢ. ܘܒܫܬܩܐ ܘܒܡܕܥܐ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܘܡܨܠܝܢ ܠܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐ ܘܩܕܝܫܬܐ ܕܡܪܐ ܚܝ̈ܐܼ ܠܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܫܒܚܐܼ. ܕܟܣܐ ܒܙܝܘܐ ܪܒܐ ܕܢܦܫܗ: ܘܡܥܠܝ ܘܩܕܝܫ ܡܢ ܟܠ ܡܚܗ̈ܫܒܢ. ܘܠܐ ܣܿܦܩ ܠܫܢܐ ܕܐܢܫܐ ܕܢܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܨܒܐܼ ܘܐܡܬܝ ܕܨܒܐܼ ܘܒܝܕ ܡܿܢ ܕܨܿܒܐ. ܘܠܐ ܣܿܦܩܝܢ ܥܗܠܡܘܗܝ ܥ̈ܠܝܐܼ ܘܠܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܠܡܐܡܪ ܥܠ ܪܒܘܬܗ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܝܐܝܐ ܠܗ ܠܨܒܢܐ ܕܪܒܘܬܗ ܕܬܓܠܐ ܠܥ̈ܠܡܐ. ܐܝܟ ܕܡܫܟܚܝܢ ܕܢܩܒܠܘܢ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܒܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ ܗܝ ܘܠܐ ܡܘܦܝܢ ܠܡܡܠܠܘܬܗܿ.. ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܗܟܝܠ ܗܿܢܘܢ ܚ̈ܟܝܡܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܓܘܫܐ ܒܠܫܢܗ ܕܐܬܪܐܪ. ܡܛܠ ܕܒܫܬܩܐ ܕܠܐ ܩܠܐܼ. ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗ ܟܘܠܐ. ܠܗܿܘ ܕܒܡܠܬܗ ܘܨܒܝܢܗܼ ܗܘܼܐ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝܼ ܘܟܠ ܕܗܘܿܐ ܘܩܿܠܡܼ ܘܟܠ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ. ܘܠܬ ܡܕܡ ܕܗܘܿܐ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ. ܘܠܝܬ ܬܘܒ ܡܿܢ ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ ܕܟܠ.܀܀ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢ ܕܚܟ̈ܝܡܐ ܘܡ̈ܠܟܐܼ. ܗܟܢܐ ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ. ܙܗܪܘܢܕܕ ܒܪ ܐܪܛܒܢ.. ܗܘܪܡܙܕ ܒܪ ܣܢܛܪܘܡ.. ܐܘܫܬܙܦ ܒܪ ܓܘܕܦܪ.. ܐܪܫܟ ܒܪ ܡܗܪܘܡ.. ܙܪܢܘܕ ܒܕ ܘܕܘܕ.. ܐܪܝܗܘ ܒܪ ܟܣܪܘ.. ܐܪܛܚܫܝܫܬ ܒܪ ܚܘܝܠܬ.. ܐܫܬܢܒܘܙܢ ܒܪ ܫܝܫܪܘܢ.. ܡܗܪܘܡ ܒܪ ܗܘܡܡ.. pb. 58 ܐܚܫܪܫ ܒܪ ܨܚܒܢ.. ܢܨܪܕܝܚ ܒܪ ܒܠܕܢ.. ܡܪܘܕܟ ܒܪ ܒܝܠ..܀܀ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܒܢ̈ܝ ܡ̈ܠܟܐ ܡܕ̈ܢܝܚܐܼ ܒܐܪܥܐ ܕܫܝܪ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܿܪܝܐ ܕܟܠܗ ܡܕܢܚܐ ܕܥܠܡܐ ܕܝܬܒܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܠܐܘܩܢܘܣ ܝܡܐ ܪܒܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܥܠܡܐܼ ܡܢ ܡܕܢܚܗܿ ܕܐܥܪܐ ܕܢܘܕ. ܗܿܝ ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܗܿ ܐܕܡ ܪܒܐ ܘܪܝܫܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܕܥܠܡܐ.. ܘܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܒ̈ܢܝ ܡ̈ܠܟܐ ܩܿܒܼܠܘ ܗܘܘ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܢ̈ܡܘܣܐܿ. ܘܐܦ ܟܬܒ̈ܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܝܗܘܢ. ܐܦ ܕܪܐ ܡܢ ܕܪܐ