Chronicle of Zuqnin, Part 2

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :
pb. 160

ܬܘܒ ܡܟܬܒܢܘܬ ܕܣܘܩܪܛܝܣ. ܫܪܒܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܟ ܕܒܩܦܠܼܝܘܢ. ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝ̈ܐܼ. ܐܪܝܘܣ ܣܕܩ ܥܕܬܐ. .. ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܠܐ ܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܒܐܼ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܘܠܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܗܘܼܐ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܗܿܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒܼܕ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܦ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܪܝܬ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܥܒܿܕܐ ܒܪܐ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܕܕܿܡܐ ܒܐܝܬܘܬܐ ܠܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܠܬܐ ܫܪܝܪܐ ܘܟܝܢܐ ܕܐܒܐ. ܘܠܐ ܚܟܡܬܗ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܫܠܡܘܢ. ܐܠܐ ܚܕ ܡܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗܘ̈ܝܐ. ܫܐܝܠܐܝܬ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܘܚܡܬܐ ܐܬܥܒܼܕ. ܐܦ ܗܼܘ ܠܡܠܬܐ ܚܬܝܬܐ:ܬ ܘܠܚܼܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗܿܝ ܕܒܗ: ܘܠܟܠܡܕܡ ܐܦ ܠܗ ܥܒܼܕ ܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ ܘܡܫܬܓܢܝܢܐ ܒܟܝܢܗܼ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܝܠܐ. ܡܢܟܪܝܐ ܕܝܢ ܘܡܒܥܕܐ ܘܢܘܟܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܡܢ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ. ܘܓܢܝܙܐ ܐܒܐ ܠܒܪܐ. ܐܦ (ܠܐ) ܓܝܪ ܡܫܠܡܢܐܝܬ ܘܒܩܘܫܬܐ ܡܫܘܕܥ ܠܗ ܡܠܬܐ ܠܐܒܐ. ܘܠܐ ܕܢܚܙܘܗܝ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܨܼܐ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܠܐܝܬܘܬܐ ܕܩܢܘܡܗ ܝܿܕܥ ܒܪܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܿ. ܡܛܠܬܢ ܓܝܪ ܥܒܼܝܕ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܢ ܒܗ ܐܝܟ ܕܒܝܕ ܐܘܪܓܢܢ ܢܒܪܐ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܡܢ ܟܕܘ ܡܬܩܝܡ ܗܘܐ܇ ܐܠܘ ܠܐ ܕܠܢ ܨܒܼܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ pb. 161 ܕܢܒܪܐ. ܫܐܠ ܐܢܘܢ ܐܢܫ: ܕܐܢ ܗܼܘ ܕܡܨܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܢܫܬܚܠܦ: ܐܝܟ ܕܐܦ ܣܛܢܐ ܐܫܬܚܠܦܼ. ܘܠܐ ܙܥܘ ܠܡܐܡܪ ܕܡܨܐ ܗܘ. ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ ܟܝܢܗܼ ܥܠ ܕܥܒܝܕܐ ܐܝܬܘܗܝ.. ܘܬܘܒ ܐܘܣܦܼ ܘܐܡܼܪ. ܕܐܢ ܐܒܐ ܝܠܼܕ ܠܒܪܐܼ. ܫܘܪܝܐ ܕܗܘܿܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܐܬܝܠܕܼ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܝܕܥܐܼ. ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܐ. ܘܡܟܝܠ ܢܩܦܐ ܡܢ ܐܢܢܩܐܼ. ܕܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܩܢܘܡܐܡܩܝ̈ܡܢܝܗܿ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܗܪܣܝܣܼ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܪܝܘܣ ܘܐܟܝܠܝܣܼ. ܘܐܝܬܝܠܝܘܣ ܘܩܪܦܘܢܝܣ. ܘܐܚܪܢܐ ܐܪܝܣ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡ ܐܘܒܝܣ ܕܢܝܩܡܘܕܝܐܼ. ܘܬܐܓܢܝܘܣ ܕܢܩܝܐܐܩܪܒ ܕܝܢ ܠܩܘܒܠܗܿ ܠܘܩܕܡܼ. ܩܕܝܫܐ ܦܓܪܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܘܒܬܪܗܼ ܐܟܝܠܘܣ ܕܝܠܗܿ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ ܗܿܘ ܕܒܝ̈ܘܡܘܗܝ ܐܬܟܢܼܫܬܿ ܣܘܢܗܕܣ ܕܢܩܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܚܡܫܥܣܪ̈ܐܼ. ܦܩܼܕ ܡܠܟܐܼ ܕܢܬܥܩܪ̈ܘܢ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܢܬܬܒܪܘܢ ܓ̈ܠܝܦܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐܼ. ܥܒܼܕ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣܼ. ܕܢܬܒ̈ܢܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܡܫܡ̈ܗܬܐ. ܕܚܕ ܡܢܗܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܠܘܛܐ ܕܡܡܪܐ. ܗܿܘ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܐܒܪܗܡ ܠܡ̈ܠܐܟܐ ܩܒܠ. ܐܝܠܦ ܕܝܢ ܡܿܠܟܐܼ ܕܥܠܿܬܐ ܕܚܦܢܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܿܝ ܣܝܼܡܐ ܗܘܬ. ܘܕܒ̈ܚܐ ܕܚܢ̈ܦܐ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܼܘ. .. ܐܚܪܝܬܐ ܕܝܢܼ ܒܒܥܠܒܟ ܦܩܼܕ ܕܬܬܒܢܐܼ. ܡܛܠ ܥܠܼܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܒܢ̈ܝ ܗܿܝ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܡܢܼܘ ܕܝܢ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܠܝܬ ܠܝ ܠܡܐܡܪܼ . . . . ܕܥܝܕܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ pb. 162 ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢܼ ܕܢ̈ܫܝܗܘܢ ܕܓܘܐ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܦܠܓܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܝܢܬܗܘܢ ܥܠ ܗܘܿ ܕܡܬܝܠܕܼ ܕܒܪ ܡܢܼܘ ܐܝܬܘܗܝ. ܕܐܒ̈ܗܐ ܓܝܪ ܘܒܢܝ̈ܐܼ ܐܦܠܐ ܚܕ ܒܘܚܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ. ܠܒܢ̈ܬܗܘܢ ܓܝܪ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܠܐܟ̈ܣܢܐ ܥܒܪ̈ܝ ܐܘܪܚܐ ܝܿܗܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܙܢܘܢ ܒܗ̈ܝܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܥܝܕܐ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܠܘܬܗܘܢ ܐܚܝܕ ܗܘܐܼ ܕܢܫܪܘܗܝ ܡܠܟܐ ܐܬܚܦܛ. ܘܒܢܡܘܣܐ ܦܐܝܐܼ ܟܕ ܡܥܠܐ ܠܗܘܢ ܘܠܒܢ̈ܬܗܘܢ ܡܢ ܙܠܝܠܘܬܐܼ. ܕܢܫܬܕܥܘܢ ܫܪܒܬܗܘܢ ܥܒܼܕ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܒܢܐ ܥܕܬܐ ܘܦܩܕ ܕܢܣܬܝܡ ܬܡܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܩܠܝܪܝܩܘ ܕܟܗ̈ܢܐ. ܒܦܘܪܣܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐܼ. ܠܒܝ̈ܫܬܐ ܕܒܥܠܒܟ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܢܙܥܙ̈ܢ ܥܒܪܕܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐܿ. ܟܕ ܣܬܪ ܢܘܣܐ ܕܒܦܘܩܘ ܕܠܒܢܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܐܦܪܘܕܝܛܐ. ܦܬܘܪ̈ܐ ܙܦܪ̈ܐ ܕܠܚܡܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܦܣܼܩ. ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܗ̈ܠܝܝܠܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬ̈ܡܐܐ ܘܬܡܢܥܣܪ̈ܐܼ. ܗܘܐ ܬܘܠܡܕܐ ܠܥܡܐ ܗܢܕܘܝܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܥܘܗܕܢܐ ܥܒܿܕܝܢܢ ܘܕܐܝܟܢܐ ܒܙܒܢ̈ܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܡܿܠܟܐܼ. ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܟܠ ܦܢ̈ܝܢ ܣܓܝܐ ܗܘܬ. ܒܗܘܢ ܓܝܪ ܒܙܒ̈ܢܐ ܗܠܝܢ܆ ܐܦ ܥܡ̈ܡܐ ܗܢܕ̈ܘܝܐ ܓܘ̈ܝܐ ܘܕܐܝܒܪ̈ܝܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܐܬܘ. ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܿܝ ܕܓܘ̈ܝܐܼ. ܒܡܠܬܝ ܐܘܣܿܦܬ. ܒܝܕ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ. ܟܕ ܫ̈ܠܝܚܐ ܒܝܕ ܦܣܐ ܠܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ ܡܪܕܝܬܗܘܢ ܥܒܕܘ ܬܘܡܐ ܫܠܝܚܘܬܐ ܕܠܘܬ ܦܪ̈ܬܘܝܐ ܩܒܠ ܗܘܐ. ܘܡܬܝ ܠܐܪܥܐ ܕܟܘܫ ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ. ܠܒܪ ܬܘܠܡܝ ܡܛܬܗ ܗܢܕܘ. ܗܝ ܕܠܗ ܠܟܘܫ ܕܒܝܩܐ. ܗܢܕܘ ܗܟܝܠ ܓܘܝܬܐ ܗܢܕܘ. ܗܝ ܕܠܗ ܠܟܘܫ ܕܒܝܩܐ. ܗܢܕܘ ܗܟܝܠ ܓܘܝܬܐ ܗܝ ܕܕܒܝܩܝܢ ܠܗܿ ܘܥܡܪܢ ܒܗܿ ܥܡ̈ܡܐ ܒܪ̈ܒܪܝܐܿ. ܕܒܠܫ̈ܢܐ ܡܫ̈ܚܠܦܐ ܡܬܚܫܚܝܢ. ܠܗܕܐ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢ̈ܘܗܝ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣܼ pb. 163 ܡܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܝܢ ܠܐ ܐܢܗܪܬ. ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܥܠܬܐܼ. ܗܝ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܗܫܐ ܠܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝܬܼ. ܐܡܿܪܐܢܐ ܐܦ ܠܗܿ. ܡܪܘܦܝܣ ܐܢܫ ܦܝܠܘܣܦܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܓܢܣܗ ܡܢ ܨܘܪ: ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܚܙܝܗܿ ܠܗܕܐ ܗܢـ[ـܕܘ] ܘܢܫܬܥܐ ܥܠܝܗܿ. ܟܕ ܛܐܿܢ ܐܦ ܗܼܘ ܒܡܛܪܝܕܘܪܘܣ ܦܝܠܣܦܐ. ܗܘܿ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܗܕܐ ܥܒܼܕ ܗܘܐ. ܘܕܒܪ ܠܗ ܬܪ̈ܝܢ ܡܢ ܛܠܝ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܓܢܣܗ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܒܡܠܝܠܘܬܐ ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܪܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܡܗܘܢ ܠܗܢܕܘ ܐܙܠ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܟܪܟ ܒܟܠܗܿ ܘܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܟܠܗܿ. ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ. ܡܛܠ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܣܝܒܪܬܐܼ. ܐܚܝܪ ܐܠܦܗ ܠܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܠܡܐܢܐ. ܓܕܫ ܓܝܪ ܕܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܢܫܬܪܐ ܩܝܡܐ ܕܫܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܗܢ̈ܕܘܝܐ. ܘܐܚܕ ܐܢܘܢ ܗܢܕ̈ܘܝܐ ܠܦܝܠܘܣܦܐ ܗܿܘ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܒܐܠܦܐܼ. ܘܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܛܠܝ̈ܢ ܟܠܗܘܢ ܩܛܠܘ. ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܛܠܝ̈ܐ ܐܚܕܘ ܐܢܘܢܼ ܒܗܝ ܕܚܣܘ ܥܠ ܚܙܬܗܘܢ. ܘܩܪܒܘ ܐܢܘܢ ܐܝܩܪܐ ܠܡܠܟܐ ܕܗܢܕܘ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܟܕ ܚܕܝ ܒܚܙܬܗܘܢ ܕܛ̈ܠܝܐ ܘܐܪܓܫ ܒܝܕܥܬܗܘܢܼ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܕܣܝܣ. ܫܩܝܐ ܕܦܬܘܪܗ ܥܒܕܗ. ܠܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܦܪܡܘܛܝܣܼ ܟܠܛܘܩܪܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܩܝܡܗ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܠܝܠܼ ܟܕ ܩܪܒ ܗܘ ܡܠܟܐ ܠܡܡܠܬ. ܥܠ ܒܪܐ ܓܝܪ ܙܥܘܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܠܣܘܥܪ̈[ܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ] ܫܒܩ. ܗܝ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ ܕܡܠܟܐܼ ܥܠ ܒܪܗ ܗܿܘ ܙܥܘܪ ܩܘܡܬܐ ܕܐ[ܝܬ ܠܗܿ] ܒܥܬܿ ܡܢܗܘܢ ܕܢܨܦܘܢ ܕܝܠܗܼ. ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܠܩܘܡܬܐ ܕܓܒܪܐ.. ܘܟܕ ܐܬܬܦܝܣܘ ܠܗܿ ܗܢܘܢ ܛܠܝ̈ܐܼ. ܡܢ ܟܕܘ ܦܘܪܢܣܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܕܡܠܟܐ ܩܒܠ pb. 164 ܥܠܝܗܘܢ. ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܟܠܡܕܡ ܡܦܪܢܣ ܗܘܐ ܦܪܡܘܢܛܝܣ. ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ ܕܢܥܩܒܘܢ ܐܦ ܥܠ ܬܓܪ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܟܘܪܐ ܗܿܘ ܨܿܝܒܝܢ. ܕܟܕ ܢܫܟܚܘܢ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܢܦܓܥܘܢ ܒܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܟܚܘ ܘܝܠܦ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬܗܘܢ ܐܣܬܥܪܘ. ܡܟܝܠ ܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܕܒܕ̈ܘܟܝܬܐ ܕܫܠܝܐ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܡܥܡܪ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܝܢ ܨܠܘܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܢܫܡܠܘܢ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠܼ ܐܦ ܗܝܟܠܐ ܒܢܘ. [ܘܬܠܡܕܘ ܠܐܢܫـ]ܝ̈ܢ ܡܢ ܗܢ̈ܕܘܝܐܼ. ܘܥܒܕ ܐܢܘܢ ܕܥܡܗܘܢ ܒܨ̈ܠܘܬܐ ܢܗܘܘܢ ܡܬܟܢܫܝܢ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܛܠܝܐ ܗܿܘ ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܠܩܘܡܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܐܬܼܐܼ. ܦܪܡܘܛܝܣ ܘܚܒܪܗ ܐܫܠܡ ܠܗ ܡܪ̈ܗܛܐ: ܗܠܝܢ ܕܫܦܝܪ ܡܢܗܘܢ ܐܬܦܪܢܣ. ܘܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܦܢܘܢ ܡܢ ܟܕܘ ܠܐܬܪܝܗܘܢ. ܘܡܠܟܐ ܘܐܡܗ ܕܢܦܫܘܢ ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܗܘܘܼ. ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܠܨܒܝܢܗܘܢ. ܘܡܟܝܠ ܒܪܚܡܬ ܐܬܪܗܘܢ ܡܢ ܬܡܢ ܡܫܢܝܢ ܗܘܘ. ܐܕܣܝܣ ܗܟܝܠ ܟܕ ܡܬܚܦܛ ܕܢܚܙܐ ܠܐܒ̈ܗܘܗܝ ܘܠܓܢܣܗܼ ܠܨܘܪ ܡܪܕܝܬܗ ܥܒܕ. ܦܪܡܘܢܛܣ ܕܝܢ ܐܬܥܠܠ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܠܐܦܝܣܩܦܐ ܕܬܡܢ ܐܘܕܥ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܠܘܬܗܘܢ. ܐܦ ܟܕ ܚܘܝܗ. ܥܠ ܡܙܠܗܘܢ ܕܠܗܢܕܘ܆ ܘܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܘܟܝܐ ܠܗܢܕ̈ܘܝܐ ܕܢܩܒܠܘܢ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ. ܘܒܥܿܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܢܫܕܪ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܩܠܪ̈ܝܩܘ ܠܬܢ. ܘܠܐ ܢܗܡܐ ܡܢ ܐܢ̈ܫܐ ܕܨܒܝܢ ܘܡܨܝܢ ܠܡܚܐ. ܗܘܿ ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܟܕ ܐܬܚܫܒ ܗܿܝ ܕܥܕܪܐ ܠܗ ܠܦܪܡܘܛܝܣ ܥܒܼܕ ܕܢܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܕܬܡܢ. ܟܕ ܐܡܿܪܼ ܕܠܐ ܡܫܬܟܚ pb. 165 ܠܗܘܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢܟ ܐܣܬܥܪܬ ܗܕܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܦܪܡܢܘܛܝܣܼ ܟܕ ܐܫܬܘܝ ܠܕܪܓܐ ܕܐܦܝܣܩܦܘܬܐܼ. ܠܐܬܪܐ ܕܗܢܕܘ ܦܢܼܐܼ. ܘܟܪܘܙܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܬܡܢ ܗܘܼܐ. ܘܒܢܼܐ ܗܘܼܐ ܐܦ ܗܝ̈ܟܠܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܐܫܬܘܝ ܠܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܢܥܒܕ ܘܕܣ̈ܓܝܐܐ ܥܡ ܢܦܫ̈ܬܐ ܐܦ ܦܓܪ̈ܐ ܡܐܣܐ ܗܘܐܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܐܢܛܘܢܝܣ ܝܚܝܕܝܐ. ܘܦܘܠܐ ܕܝܪܝܐ ܩܕܡܝܐܡܬܝܕܥܝܢ ܒܪܗܘܡܐ ܡܬܕܝܥ ܝܘܠܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܐܘܣܛܬܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܐܣܛܢܩܠܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܬܝܕܥ ܡܟܣܝܡܣ. ܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܗܘܣܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܩܘܪܕܒܝܣܼ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܐܛܠܝܐ. ܘܦܦܢܘܛ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܬܐܒܝܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܫܥܣܪ̈ܐܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܐܣܛܪܒܝܠܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܩܘܣܛـ[ـܢـܛـ]ـܝܢܐ ܦܘܠܝܣ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܦܘܠܝܣ.܀܀ ܫܢܬ .ܣܿ. ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ. ܘܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܚܘܒ̈ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܥܒܼܕ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܐܼ. ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܒܝܬ ܠܝܩܢܘܣ ܠܕܒܝܬ ܩܘܣܛܢܛܢܣ. ܠܝܩܢܘܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܥܡܗ ܡܡܠܟ ܗܘܐܼ. ܟܕ ܒܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܚܢ̈ܦܐ ܐܚܝܕ ܗܘܼܐܼ. ܣܢܐ ܗܘܐ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܕܢܥܝܪ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܪܕܘܦܝܐ ܓܠܝܐܼ. ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܟܘܙ ܗܘܐ. ܟܣܝܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܥܬܕ ܗܘܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܐܦ ܓܠܝܐܝܬ ܕܢܟܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܚ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܟܕܘ ܩܪܒܐ ܒܕܘ̈ܟܝܢ ܕܘܟ̈ܝܢ ܡܥܬܕ ܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܛܥܝܐ ܗܘܬܼ ܠܗ pb. 166 ܠܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܕܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܛܪܘܢܐܝܬ ܣܥܼܪ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܠܬܐ ܠܥܩܬܐ ܣܓܝܐܬܐܼ ܘܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝܼ ܩܘܣܛܢـ ܐܬܙܝܥ. ܘܡܟܝܠ ܒܩܪ̈ܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܟܠܝܘܡ. ܟܕ ܐܬܦܣܩ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܚܘܒܐ ܗܿܘ ܕܐܣܟܝܡܐ ܕܡܥܛܦ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠܼ. ܕܢܡܚܘܢ ܩܪܒܐ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܐܬܬܙܝܥܘ. ܘܟܕ ܬܟ̈ܬܘܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ ܡܢܗܘܢ ܗܘܘ. ܠܚܪܬܐ ܠܘܬ ܟܪܘܣܘܦܠܝܣ ܕܒܝܬܘܢܝܐܼ. ܚܕ ܡܢ ܠܡ̈ܐܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܟܠܩܕܘܢܐ: ܐܙܕܟܝ ܘܐܫܠܡ ܢܦܫܗ ܠܝܩܢܣ ܛܪܘܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܚܕܗ ܒܚ̈ܝܐ ܚܣ ܥܠܘܗܝܼ. ܘܡܩܛܠ ܠܐ ܩܛܠܗ. ܕܢܥܡܪ ܒܬܣܠܢܝܩܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܫܠܝܐ ܦܩܼܕ ܠܗ.܀܀ ܘܒܫܢܬ .ܣܿ. ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܼܘ ܕܝܢ ܛܪܘܢܐܼ. ܟܿܢܫ ܠܗ ܐܢܫ̈ܐ ܒܪܒܪ̈ܝܐܼ. ܘܡܬܦܪܣ ܗܘܐ ܕܡܙܕܟܝܢܘܬܗ ܠܙܟܘܬܐ ܢܦܢܐ. ܘܟܕ ܝܠܦ ܡܠܟܐ ܥܠ ܗܕܐܼ ܕܢܪܡܝܘܗܝ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܗܘܐ ܠܗܼ. ܘܦܩܼܕ ܥܠܘܗܝ ܘܐܬܩܛܠܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܡܐܢܝ ܗܪܝܛܝܩܐ. ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡܪܝܢܢ. ܐܠܐ ܒܝܬ ܚ̈ܛܐ ܛܒ̈ܬܐ ܡܥܕܝܢ ܐܦ ܙܝ̈ܙܢܐ ܠܡܥܠܘ. ܚܣܡܐ ܓܝܪ ܠܘܩܒܠ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܪܚܡ ܠܡܟܡܢ. ܢܒܼܥܬܿ ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܠܙܒ̈ܢܘܗܝ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܡܢ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐܼ. ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܕܡܚܢܦܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܢܒ̈ܝܐܼ ܢܒ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܓܠ̈ܐ. ܘܠܫ̈ܠܝܚܐܼ ܫܠܝ̈ܚܐ ܕܟܕܒܘܬܐ ܢܿܩܦܝܢ ܗܘܘ.. ܗܝܕܝܢ ܓܝܪ ܕܚܠܬܐ ܕܦܪܩܘܠܝܣܼ ܗܘ ܕܡܫܬܡܗ ܗܘܐ ܒܝܬ ܝܘܢܝ̈ܐ ܦܝܠܘܣܦܐܼ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܘܥܠ ܢܦܫܗܿ ܡܚܘܝـ[ـܐ] ܗܘܬ. ܒܝܕ ܡܐܢܝ . . . . . . . . . . . . ܕܫܒ̈ܥܐ ܕܬܫܥܝܬܗ ܒܗܕܐ ܐܦܣ . . . . . . ܢܬܬܐ . . . . . . . . ܗܼܘ ܠܢ. ܟܕ ܠܘ ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܬܫܥܝܬܗܼ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܬܚܙܝܐ pb. 167 ܠܝ ܕܐܠܨܐܼ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܒܨܪ ܐܡܠܐ. ܡܬܝܕܥ ܓܝܪ ܕܡܢܼܘ ܗܘ ܡܐܢܝܼ. ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ. ܛܝܝܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܣܩܘܬܝܢܣܼ. ܐܢܬܬܐ ܐܝܬ ܗܘ[ܬ] ܠـ[ـܗ] ܕܫܒܝܐ ܡܢ ܬܐܒܝܣ ܥܠܝܬܐ. ܘܟܕ ܡܛܠܬܗܿ ܕܗܕܐܼ. ܒܡܨܪܝܢ ܥܡܼܪ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܐܬܪܕܝ: ܕܚܠܬܐ ܕܦܪܩܘܠܝܣ ܦܬܘܓܪܣ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܐܥܠ. ܘܐܡܼܪ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ܆ ܛܒܐ ܘܒܝܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܝܘܠܦܢܗ ܕܦܪܩܘܠܝܣܼ. ܠܒܝܫܐ ܙܡܟܘܬܐ ܡܫܡܗ ܠܗ: ܠܛܒܐ ܕܝܢ ܪܚܡܬܐ. ܠܗܢܐ ܣܩܘܿܬܝܢܣܼ ܬܠܡܝܕܐ ܗܘܐ ܒܘܕܘܣܼ. ܗܼܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܛܪܝܒܢܬܘܣ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ. ܘܟܬܒ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܡܢ ܐܬܣܝܡܼ ܠܗܠܝܢ ܕܡܛܥܐ ܗܘܐ ܒܗܘܢܼ. ܡܫܠܡ ܗܘܐ. ܒܫܡܐ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܡܠܦܝܢ. [ܒـ]ـܕܚܠܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܚܢܦܘܬܐ ܠܐܠܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܪܬܐ ܡܐܢܝ ܠܡܕܚܠܼ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܼܘ ܕܠܐ ܐܠܗ. ܘܫܡܫܐ ܡܠܦ ܕܢܣܬܓܕ. ܘܚܠܩܐ ܡܥܠܠ. ܘܝܘܒܠ ܦܓܪ̈ܐ ܐܡܿܪ. ܘܓܠܝܐܝܬ ܒܬܪ ܕܚܠܬܐ ܕܦܪܩܘܠܝܣ ܘܕܦܘܬܓܪܘܣܼ ܘܕܫܪܟܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܐܼܙܠ. ܘܠܡܫܝܚܐ ܕܗܘܐ ܒܦܓܪ ܠܐ ܡܩܒܠ. ܐܠܐ ܐܡܿܪ ܠܗ ܕܒܦܢܛܣܝܐ ܐܬܚܘܝ. ܘܠܢܡܘܣܐ ܘܠܢܒ̈ܝܐ ܛܠܿܡ. ܘܠܢܦܫܗ ܦܪܩܠܝܛܐ ܡܫܡܗ. ܗܠܝܢ ܕܢܘܟܪ̈ܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܥܕܬܐ ܐܪ[ܬܕܘܟܣܘ ܡܝܬܐ.] ܐܦ [ܫܠܝܚܐ ܕܢܫܡܗ] ܢܦܫܗ ܐ[ܡܪܚ. ܐܠܐ ܕܝܠܗܿ ܗܕܐ] ܟܕܒܘܬܐ ܘܪܘܫܥܐܼ ܕܝܢܐ ܐܝܟ ܕܫܘܐ [ܩܒܼܠ. ܒܝܕ ܥܠܬܐ ܕܕܐܝܟ] ܗܕܐ. ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܒܟܘܪܗܢܐ [ܢܦܝܠ ܗܘܐ . . . .] ܘܐܒܘܗܝܼ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ [ܟܠ ܟ̈ܐܦܝܢ ܡܙܝܥ ܗܘܐ] ܕܒܪܗ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ pb. 168 ܗܿܘ ܢܬܚܠܡ. ܘ[ܝܠܼܦ ܥܠ] ܡܐܢܝ. ܘܟܕ ܣܒܿܪ ܗܘܐ ܕܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܢܦܫܗ ܡܦܩܩ ܗܘܐ. ܡܫܕܪ ܐܘܝܟ ܕܠܫܠܝܚܐ [ܐܝܬܝ ܠܗ] ܟܕ ܣܿܒܪ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܬܚܠܡ ܒܪܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܙܠ ܘܡܥܛܦ ܐܣܟܝܡܐ ܗܘ ܓܢܝܒܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ. ܡܚܕܗܿ ܐܬܓܥܠ [ܠܗ ܒܪܗ] ܕܡܠܟܐ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܒܪܗ ܡܝܬ [ܒܐܝܕ̈ܘܗܝܼ.] ܚܒܫܗ ܘܡܛܝܒ ܗܘܐ ܕܡܣܡ ܒܪܝܫܐ [ܢܦܪܘܥ] ܠܗ. ܡܐܢܝ ܕܝܢ ܥܪܩ ܡܢ ܬܡܢܼ ܒܐܝܢܐ ܕܗܼܘ ܦܘܪܣܐ. [ܘܠܒܝܬ] ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܫܬܘܙܒ. ܐܠܐ ܐܦ ܗܟܢܐ ܟܕ ܥܩܒ ܡܠـ[ܟܐ] . . . . . . . ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. [ܘܢܫܛܗܼ] ܘܡܠܝܗܝ ܠܓܠـ[ܕܗ] ܬܒܢܐ [ܘܙ]ܩܦܗ ܩܕܡ ܬܪܥܐ [ܕܡܕܝܢܬܐܼ] ܠܚܙܬܐ [ܕܥܒܘܪ̈ܐ] ܠܬ. . . . ܘܠܫܥܬܐ ܒܝܫܬܐ. ܡܢ [ܐܝܟܐ ܕܦܠܚ] ܐܢܫ ܡܢ ܬܡܢ ܫܩܠ ܐܓܪܗ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܬܟܢܫܬܿ ܣܘܢܗܕܣ ܕܢܩܝܐ. ܡܩܝ̈ܡܢܝܗܿ ܕܝܢ [ܕܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘ]ܣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܗܘܣܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ [ܕܩܘܪܕܒܝܣ]. ܘܐܠܟܣܢܕܪܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܝܘܠܝܘܣ [ܕܪܗܘܡܐܼ. ܒܝܕ ܢܛܪ̈ܝ ܕܘܟܬ]ܗ: ܒܝܛܘܢ ܘܒܝܩܢܛܝܘܣ ܩܫ̈ܝܫܐ. [ܘܦܦܢܘܛ ܕܬܐ]ܒܝܘܣ: ܘܣܦܝܪܝܕܘܢ ܕܩܘܦܪܘܣ.. ܘܝܬܝܪ ܡܢ [ܟܠ ܐܬܝܕܥ ܚܠـ]ـܝܨܐ ܬܡܢ ܐܬܢܣܝܘܣ ܡܫܡܝܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. [ܘܦܣܩܬܿ ܘܫـ]ـܕܬܿ ܡܢ ܥܕܬܐ ܠܐܪܝܣ pb. 169 ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܠܡܝܢ ܠܬܪܥܝܬܗ: ܠܐܘܣܒܝܣ ܕܢܩܘܡܕܝܐ. ܘܠܬܐܘܓܢܝܣ ܕܢܩܝܐ. [ܘܠܡܪܝ ܟܠܩܕ]ܘܢܝܐ. ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡܗܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ [ܘܬܠ̈ܬܝܢ] ܘܫܒ̈ܥܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ [ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.] ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܬܢܣܝܘܣ ܡܫܡܢܐ ܕܬܡܢ.܀܀ [ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ] ܘܬܠܬ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܡܝܬ ܦܛܪܦܘܠܝܣ ܐܦܝܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ. ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ.. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܐܦ ܐܘܣܛܬܝܘܣ [ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܡܟـ]ـܣܝܡܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ.܀܀ ܫܢܬ [ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈]ܒܥܝܢ܆ ܐܬܟܢܫܬܿ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܫܕܬܿ ܠܐܘܣܛܬܝܘܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܘܗܘܐ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܪܥܠܐ [ܪܒܐ.] ܐܝܟܢܐ ܕܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܩܪܝܒܐ ܗܘܬ [ܕܬܬܗܦܟ] ܘܬܐܒܕ. ܘܡܢ ܚܪܝܢܐ ܕܐܦܣܩ̈ܦܐܼ ܗܘܐ [ܟܘܪܣܝܐ] ܐܢܛܝܟܝܐ ܕܠܐ ܐܦܣܩܦܐ ܬܡ̈ܢܐ ܫܢ̈ܝܢ ܘܗܝܕܝܢ [ܐܬܬܣܝܡ] ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܠܡܝܢ ܠܬܪܥܝܬܗ ܕܐܪܝܘܣܼ. ܐܘܦܪܘܢܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܐ ܪܥܠܐ ܕ. . . . . . . . . . . . [ܕܘܟ̈ܝܬܐ] ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܘܒܕ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ [ܘܬܠ̈ܬܼ. ܗܘܐ] ܐܝܬܠܗܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܗܼܘ ܒܢܐ [ܩܘܡـ]ـܛܪܝܢ ܘܓܒܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܥܕܬܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘ.ܡ. [ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆] ܥܒܼܕ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܠܒܢ̈ܘܗܝ ܩܣܪ̈ܣ. ܟܕ [ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ] ܒܪܐ ܒܘܟܪܗ ܥܒܕ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܕܢ̈ܚܝܐ. ܘܗܼܘ [ܒܢܐ] ܠـ[ܬܠܐ ܕܡܘ]ܙܠܬ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܥܠ ܫܡܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ[ܦܘ]ܠܝܣ ܫܡܗܗܿ. ܒܢܼܐ ܬܘܒ ܘܠܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ [ܢܗܪ̈ܝܢ..] ܘܠܗܿܘ ܕܬܪ̈ܝܢܼ ܐܡܠܟܗ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐܿ. ܕܫܡܗ pb. 170 [ܩـ]ـܘܣܛܢܛܝܘܣ. ܠܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐܼ ܕܫܡܗ ܩܣܛܣܼ. ܒܪܗܘܡܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒـ[ܥܝܢ] . . . . ܒܛܠܘܡܝܐ ܦ. . . . . . ܠܗ ܕ . . . . ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܙܿܕܩ ܕܐܝܟ ܒܫܬܩܐ . . . . ܕܒܪ[ܡܙ]ܐ ܘܒܪܓܠܐ ܩܠܝܠܬܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܩܠܝܠ ܥܠܘܗܝ . . . . . ܗܢܐ . . ܣܛܢܐ [ܕܒܟܠܙܒܢ ܡܐܢܐ] ܥܒܼܕ ܠܗ ܗܠܝܢ [ܕ] . . . . ܠܐܒܕܢـ[ܗܘܢ] ܗܠـ[ـܝܢ] . . . . . ܒܗܘܢ ܝܢܗ ܘܣܥܘܪ̈ܢـ[ـܘܗܝ]. ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐܼ ܢܒܼܥ ܒܗܿ ܒܥܕܬܐ ܐܘܣܒܝܣ ܐܦܝܣ ܕܢܝܩܡܘܕܝܐ. ܘܬܐܓܢܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܢܩܝܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܙܿܕܩ ܠܡܩܪܐ ܐܢܘܢܼ. ܐܠܐ ܐܟܠܩܪ̈ܨܐܼ ܐܘܟܝܬ [ܗܘ] ܐܢܛܝܟܪܣܛܘܣ: ܡܛܠ ܣܕ̈ܩܐ ܘܚܪ̈ܝܢܐ ܘܫܓܘ̈ܫܝܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ [ܣܓܝ̈ܐܬܐ] ܕܥܒܕ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܒܥܡܗ ܕܐܠܗܐ.. ܗܠܝܢ [ܡܛܒ ܕܒܬܪܥܝܬܗ] ܕܐܪܝܘܣ ܢܦܝܠܝܢ ܗܘܘ܆ ܒܝܫ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ [ܐܣܒܠܘܗܝ] ܠܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܪܝܐܼ ܘܠܦܘܠܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ ܥܠ ܕܠܐ ܩܒܠܘܗܝ ܠܐܪܝܣܘ ܪܫܝܥܐ. [ܗܢܘܢ ܥܒـ]ـܕ ܢܟܠܐ ܥܠܘܗܝܼ ܘܩܪܒ ܠܡܠܟܐ: ܕܡܕܡ ܕܝܩܒ ܡܠܟܐܼ ܠܐܣܕܝܦܠܢ ܕܡܣ̈ܟܝܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܗܼܘ ܚܼܛܦ ܠܗ.. ܘܬܘܒ ܥܒܕ ܥܠܘܗܝ ܢܟܠܐܼ ܘܩܪܒ ܠܡܠܟܐ ܕܐܡܿܪܝܢ܆ ܕܠܐ ܨܿܒܐ ܕܢܬܠ . . . . ܚ̈ܛܐ ܕܡܬܝܗܒ̈ܢ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܠܕܡܣܝܘܢ. ܘܒܬܪ ܗܢܐ ܬܘܒܼ ܐܡܼܪ. pb. 171 ܕܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܨܿܒܐ ܕܢܬܢܟܠ.. ܘܬܘܒܼ ܐܝܬܝܘܗܿ ܐܝܕܐ ܕܡܝܬܐ ܘܐܡܿܪܝܢ ܕܗܼܘ ܠܒܟ ܠܗ ܘܡـ[ܢܚܫ] ܒܗܿ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫܐܼ. (ܦܩܕ ܡܠܟܐ) ܕܬܬܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܒܛܪܣܣܼ. ܘܬܘܒ ܦܩܕ ܕܡܢ ܬܡܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܚܕܬܐ (ܢܬܟܢܫܘܢܼ) ܘܬܡܢ ܬܡܢ܆ ܘܥܠܬܗ ܕܐܬܢܣܝܘܣ ܢܥܩܒܘܢ ܫܦܝܪ.. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܬܢܣܝܘܣ ܒܟܠܗܝܢ ܙܟܝܐ ܐܫܬܟܚ. ܒܗܿܝ ܕܚܙܬܗ ܕܐܪܣܝܢܣ ܚܘܝܬ ܘܣܗܕܬܼ. ܐܦ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܚܘܝ ܕܠܐ ܐܬܩܛܥ [ܡܢ ܓܘܫܡـ]ـܗ. ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܝܕܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܦ [ܟܕ ܠܐ ܨܒܐ] ܨܝܒܗ ܐܦ ܠܗ ܠܐܪܣܢܝܣ ܠܣܘܢܗܕܣ. ܒܝܕ ܗܿܝ ܕܪ[ܚܡ ܕܗܘܼ] ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܢܗܘܐ ܚܙܝܐ ܠܢܟܠܐ ܗܿܘ ܕܪܟܒ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܬܒܢܝܬܿ ܐܘܪܫܠܡ ܚܕܬܐ. ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܠܟܬܐܼ. ܐܢܬܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܣܼ ܘܐܦ ܐܡܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܪܒܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬ. ܐܫܬܕܝ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܠܐܟܣܘܕܝܐ. ܠܘ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܝܡܢܘܬܐܼ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܢܟܠܐ ܕܐܦܣܩ̈ܦܐ ܕܥܒܕ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܕܠܐ [ܩܒܠ] ܠܐܪܝܣ.

ܟܢ̈ܫܢ ܟܠܗܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܡܢ ܫܢܬ .ܝܗ. ܕܛܒܪܝܘܣ ܘܕܢـ[ܚܗ] ܕܦܪܘܩܢܼ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܡܠܟܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܫ̈ܬܡܐ ܘ.ܡ. ܘܫ̈ܬܘܡܢ ܫܢܬ ܪ̈ܬܝܢ ܕܕܪܝܘܣܼ ܕܒܗܿ ܐܬܚܕܬ ܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡܼ. pb. 172 ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܢ ܘܚ̈ܡܫܡܢ ܫܠܝܡܘܢ ܘܒܢܝܢܐ ܩܕܡܝܐ [ܕܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܫܢ̈ܝܐ ܐܠܦܐ ܘܬܠܬܡ̈ܐܐ] ܘܫܬ̈ܝܢ ܘܫܒ̈ܥ.܀ [ܡܢ ܡܘܫـ]ـܐ ܘܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬܢ̈ܝܐ ܩܩܪܘܦܣܼ. [ܫܢ̈ܝܐ] ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫܡܢ ܐܒܪܗܡ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܢܝܢܘܣ ܘܕܫܡܝܪܡܼ. (ܫܢ̈ܝܐ) ܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ. ܡܢ ܛܘܦܢܐ ܥܕܡܐ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢܡܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܛܘܦܢܐܼ. ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢܐܚܕ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܫ̈ܝܢܐ ܗܠܝܢ܆ ܚܡ̈ܫܐ ܐܠܦܝܢ ܘܬܠܬ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ.

ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܬܩܒܠ ܐܪܝܘܣ ܒܥܕܬܐܼ. ܘܦܩܼܕ ܡܠܟܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ ܕܢܩܒܠܝܘܗܝ ܒܫܘܬܦܘܬܐ. ܘܐܦܼ ܗܼܘ ܪܫܝܥܐ ܐܘܣܒܝܣ ܕܚܩܡܕܝܐ ܓܙܡ ܥܠܘܗܝܼ. ܕܐܢ ܠܐ ܡܩܒܠ ܠܗ ܠܐܪܝܣܼ ܢܥܒܕ ܩܛܪܣܝܣ ܕܝܠܗ. [ܗܼܘ ܕܝܢ] ܩܕܝܫܐܼ ܠܘܬ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ ܪܗܛܼ. ܘܬܚܝܬ ܦܬܘܪܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܐܦ̈ܘܗܝ ܫܛܚ ܢܦܫܗ. ܘܗܟܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܒܠܘܬܗ: ܕܐܢ ܗܼܘ ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܫܬܪܪ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܐܪܝܣܼ. ܗܼܘ ܠܝܘܡܐ ܗܿܘ ܕܦܪܝܫ ܠܒܥܬܐܼ. ܐܦܠܐ ܢܡܛܐ ܐܦܠܐ ܢܚܙܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܕܗܘܼ ܐܚܝܕ ܒܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܫܪܝܪܬܐܼ. ܐܪܝܘܣ ܥܓܠ ܢܬܠ ܕܝܢܐ ܕܪܘܫܥܗܼ ܗܼܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܥܠܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܟܠܗܿ.. ܐܪܝܘܣ ܕܝܢ ܨܒܐ ܕܢܛܥܐ ܒܥܕܬܐ ܐܦ ܒܡܠܟܐܼ. ܟܬܿܒ ܐܝܟ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܟܪܛܝܣܐ ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܬܚܝܬ ܫܚܬܗ pb. 173 ܛܥܝܢ ܗܘܐ ܘܥܒܕ ܡܘܡܬܐ ܠܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܼܪ ܕܒܫܪܪܐ ܗܟܢܐ ܡܬܪܥܐ ܐܢܐܼ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ. ܟܕ ܠܗܝܡܢܘܬܐ [ܕܪܫܝܡ] ܒܟܪܛܝܣܐ ܐܚܪܢܐ ܐܘܫܛ ܠܡܠܟܐ. ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܫܒܬܐ ܗܼܘܐ. ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܬܩܒܠ ܠܫܘܬܦܘܬܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܢܦܩ [ܕܢܐܙܠ ܠܘܬ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ . . . . . . .] ܠܐܘܣܒܝܣ ܒܐܝܩܪܐ ܕ. . . . . ܐܙܕܝܚ ܗܘ . . . . . ܕܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܩܪܒ ܠܫܘܩܐ ܕܡܬܩܪܐ ܦܘܪܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ܆ ܐܝܟܐ ܕܐܣܛܘܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܐܪܓܘܢܐܼ. ܡܢ ܫܠܝ ܕܚܠܬܐ ܡܕܡ ܕܡܢ ܬܐܪܬܗ ܐܚܕܐ ܠܗ ܠܐܪܝܣ. ܘܥܡܗܿ ܕܕܚܠܬܐ ܐܦ ܪܘܦܝܐ ܘܫܪܝܐ ܕܚܟܪܣܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܩܒ ܥܠ ܒܝܬ ܐܝܩܪܐܼ. ܘܝܠܦ ܕܐܝܟܐ ܫܟܝܚ: ܡܚܕܗ ܒܣܬܪ ܦܘܪܣ ܠܚܫܚܬܐ [ܕܟܪܣܗ ܐܙܠܼ]. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܟܪܝܬ ܪܘܚܐ ܣܓܝܐܬܐ ܫܩܼܠܬܗܼ. ܘܥܡܗ ܕܬܒܬܗ ܐܦ ܕܡܐ ܣܓܝܐܐ ܢܦܼܩ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐܼ ܢܦܩܼܬܿ ܐܦ ܡܪܕܝܬܐ ܕܩܘܛܥ ܡܥ̈ܝܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܫܪܝܐ ܕܛܚܠܗ ܘܕܟܒܕܗ. ܘܗܟܢܐ ܡܚܕܗ ܡܝܬ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܒܝܬ ܐܝܩܪܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܒܐܣܛܘܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܡܩܠܪ̈ܐܼ. ܘܟܠ ܕܡܛܝܢ ܠܗ ܙܩܦܝܢ ܥܠܘܗܝ ܨܒܥܐ. ܟܕ ܡܙܝܥ ܠܗܘܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܘܬܗܼ ܕܗܿܘ ܕܐܝܟ ܗܐ ܗ[ܠܝܢ] ܣܥܼܪܬܿ ܨܠܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܪܒܐ ܘܩܒܠ ܒܢܘ̈ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ. ܚܝܐ ܕܝܢ ܫ̈ܬܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܫܢ̈ܝܢ. ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܡܢܗܝܢ ܬܠܬ̈ܝܢ ܘܬ̈ܠܬ pb. 174 ܫܢ̈ܝܢܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܦ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ܆ ܐܪܡܝ ܐܘܣܒܝܣ ܕܢܩܡܘܕܝܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܥܕܬܐܼ ܡܛܠ ܗܝܡܢܬܘܗ ܕܐܪܝܘܣܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ ܗܦܟ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܣ [ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.]܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܝܬ ܐܘܣܒܝܣ ܕܩܣܪܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܩܩܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܐܠܟܣܢܪܕܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܥܒܕ ܚܠܦܘܗܝܼ ܗܢܘܢ ܕܢܩܦܝܢ ܠܬܪܥܝܬܗ ܕܐܪܝܣܼ. ܠܡܩܕܘܢܝܣ: [ܘܗܠܝܢ] ܕܢܩܦܝܢ ܠܡܠܬܐ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐܼ ܠܦܘܠܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘ.ܢܓ.: ܐܬܛܪܕ ܦܘܠܐ ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ.. ܘܐܝܬܝ ܡܠܟܐ ܠܐܘܣܒܝܣ ܕܢܩܡܘܕܝܐ ܠܬܡܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܟܢܫ ܐܘܣܒܝܣ ܕܢܩܡܘܕܝܐ ܣܘܢܗܕܣ ܒܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܣـ[ـܡ ܗܝܡܢܘܬܐ] ܠܒܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܩܝܐ. ܘܛܪܕ ܠܐܬܢܣܝܘܣ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܘܥܒܼܕ ܚܠܦܘܗܝ ܠܓܪܝܓܪܝܘܣ. ܘܠܗܢܐ ܒܐܝܕܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܕܪ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܚܡ̈ܫܼ. ܡܝܬ ܗܼܘ ܐܘܣܒܝܣܘܥܡܐ ܟܠܗ ܠܦܘܠܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܐܘܬܒ. [ܘܐܪ̈ܝܢܘ] ܐܘܬܒ ܠܡܩܕܘܢܝܣ.܀܀ ܫܢܬܿ ܫܬܡ̈ܐܐ] ܘܫܬܝܢ܆ ܐܬܒܢܝܬܿ ܐܡܕܼ ܘܬܠܐ ܡ̈ܕܝܢܬܐ . . . . . . . . .ـܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܙܥܘܪܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܒܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܙܥܘܪܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܣ [ܐܚܘܗܝ. ܘܐܬܩܛܠ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣܼ. ܘܝܪܬ ܡܠܟܘܬܗ ܩܘܣܛܢܛܝܣ] ܘܩܣܛܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ pb. 175 ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܫܬܕܪ ܐܪ[. . . . . ܡܢ ܡܠܟـ]ـܐ ܕܢܦܩ [ܡܢ ܥܕܬܐ ܠܦܘܠܐ]. ܘܩܛܠܘܗܝ ܒܢ̈ܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢ.܀܀ ܫܢܬ .ܣܿ. [ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬ̈ܠܬܼ.] ܐܦܩ ܐܪ̈ܝـ[ـܢܘ ܠܓܪܝܓܪ]ܝܘܣ ܡܢ ܐܠܟܣܢܪܕܝܐܼ. [ܘܥܒܼܕ ܚܠܦܘܗܝ ܠܓܝܪܓܝܘܣ.]܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܢܦܩ ܦܘܠܐ ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣܼ. ܘܐܥܠ ܡܠܟܐ ܚܠܦܘܗܝ [ܠܡܩܕ]ܘܢܣ. ܘܟܕ [ܡܥܠܝܢ ܠܗ] ܐܬܩܛܠ ܡܢ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܬ ܬ̈ܠܬܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ܆܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܐܬܟܢܼܫܬܿ ܣܘܢܗܕܣ ܗܿܝ ܕܒܣܪܕܩܝܐ. ܘܙܕܩܬܿ ܠܦܘܠܐ ܘܠܐܬܢܣܝܘܣ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܢܚܬ ܐܬܢܣܝܘܣ ܠܐܠܟܣܢܪܕܝܐ. ܘܟܕ ܢܚܬ ܟܢܼܫ ܡܟܣܝܡܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ [ܣܘܢܗܕܣܼ. ܘܐܬܚܝܕ]ܘ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܐܦܪܝܢ ܡܠܦܢܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ܆ ܡܪܕ ܒܛܪܢܝܘܢ ܘܡܓܢܝܛܝܣ [ܒܪܗܘܡܐܼ ܘܩܛܠܘܗܝ ܠܩܘܣܛܣ ܡܠܟܐ.]܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܢܦܩ ܦܘܠܐ ܘܐܬܢـ[ـܣܝܣ ܡܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬ]ܗܘܢܼ. ܦܘܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܘܒܠܝܢ ܠܗܼ ܗܢܘܢ ܕܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ ܚܢܩܘ ܒܠܠܝܐ ܒܩܘܩܘܣ ܡܕܝܢܬܐ.. ܐܬܢܣܝܘܣ [ܥܪܩ ܘܐܫܬ]ܘܙܒ. ܐܦ ܠܘܩܝܘܣ ܕܐܕܪܝܢܦܘܠܝܣܼ. ܟܕ ܐܣܝܪ ܒܦܪܙܠܐ ܝܩܝܪܐܼ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܡܝܬ. ܡܩܕܘܢܝܣ ܕܝܢ ܟܕ ܐܚܕ ܥܕܬܐܼ ܒܝ̈ܫܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܥܒܕܼ. ܘܩ̈ܛܠܐ [ܣܓܝ̈ܐܐ] ܒܗܠܝܢ ܕܡܘܕܝܢ ܒܒܪ ܐܝܬܘܬܐ. [ܐܟܡܐ] ܕܐܦܠܐ ܛܪ̈ܘܢܐ ܣܓܕ̈ܝ ܦܬܟܪ̈ܐ [ܠܐ ܥܒܕܘ.. ܓܝܪܓـ]ـܝܣ ܕܝܢ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܫܢܬܼ ܒܝܫܬܗܼ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܡܩܕܘܢܝܣ. ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܒ̈ܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪ̈ܐܼ. ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܠܒܝܬ pb. 176 ܐܣܝܪ̈ܐ ܡܬܕܒܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ. ܐܦܝܣܩ̈ܦܐ ܕܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܐܣܘܪ̈ܐ ܡܬܬܝܬܝܢ ܗܘܘ. ܒ̈ܬܐ ܕܝܢ ܕܝܬܡ̈ܐ ܘܕܐܪ̈ܡܠܬܐ ܡܬܒܙܙܝܢ ܗܘܘ. ܘܩ̈ܛܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܟܠܕܘܟ ܗܘܝܢ ܗܘܘ.. ܒܗܢܐ ܝܢ ܙܒܢܐܼ ܩܡ ܦܛܝܢܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܣܕܩ ܥܕܬܐܼ. ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܣܒܠܝܘܣ ܘܕܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ ܚܕܬ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܬܬܟܢܫ ܣܘܢܗܘܕܣ ܒܣܝܪܝܡܝܘܢ. ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܚܕܬ ܟܕ ܐܦܠܐ ܒܗܕܐ ܫܠܡ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ [ܦܩܕ ܡܠܟـ]ـܐ ܕܒܐܪܝܡܢܘܣ ܢܬܟܢܫܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦ̈ܝܣܩܦܐ ܕܡܥܪܒܐ.. ܡܕܢ̈ܚܝܐ ܕܝܢ ܐܬܟܢܫ ܒܢܩܡܘܕܝܐ. ܘܗܘܐ ܒܗܿ ܪܥܒܐ ܪܒܐ ܘܢܦܼܠܬܿ ܘܛܡܼܪܬܿ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܟܢܫ ܠܣܠܘܟܝܐ ܕܐܝܣܘܪܝܐ ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܫܠܡ ܠܚܕܕ̈ܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܨܝܕ ܡܘܪܣܘܢ ܒܝܬ ܡܕܓܢܝܛܝܣ ܛܪܘܢܐܼ ܘܠܩܘܣܛܢܛܝܣ ܡܠܟܐ. ܘܐܙܕܟܝ ܡܓܢܝܛܝܣ. ܘܚܝܠܗ ܐܬܚܪܒܼ ܘܗܼܘ ܥܪܩ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܩܡ ܐܐܛܝܣ ܗܪܛܝܩܐܼ ܘܫܓܫ ܥܕܬܐ. ܘܦܩܕ ܡܠܟܐܼ ܘܐܬܟܼܢܫܬܿ ܣܘܢܗܕܣ ܒܡܝܕܘܠܝܢܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܬܡܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠܡ̈ܐܐ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ. ܘܟܕܐܪܓܫ ܦܘܠܝܢܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܛܒܪܝܘܣ ܕܒܓܠܝܠܐܼ ܘܐܘܣܒܝܘܣ ܕܐܪܩܠܘܢܼ ܘܕܝܘܢܘܣ ܕܐܠܒܐܼ. ܕܨܒܝܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܐܬܢܣܝܘܣ: ܩܡ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܘܟܠܘܗܝ ܠܟܢܫܐ ܡܢ ܗܕܐܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܡܝܬ ܐܒܪܗܡܐ ܐܦܝܣـ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܐܬܼܐ ܒܪܣܐ ܡܢ ܚܪܢ ܠܐܘܪܗܝ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ.܀܀ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬ̈ܠܬܼ. ܐܫܬܕܝ ܡܩܕܘܢܝܣ. ܘܗܘܐ ܒܕܘܟܬܗ ܩܕܝܫܐ ܡܠܝܛܣܼ. ܗܼܘ ܕܒܬܪ pb. 177 ܩܠܝܠ ܟܘܪܣܐ [ܕܐܢܛܝܟ] ܩܒܠܘܒܗܿ ܒܫܢܬ ܗܕܐܼ. ܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܡܠܟܐ. ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܝܘܠܝܢܘܣ. ܚܝܐ ܕܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܡܢܗܝܢ ܬܠܬ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܫܢ̈ܝܢܬܘܒ ܕܝܢ ܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܐܦܘܠܢܪܝܘܣ ܩܡ ܘܣܕܩ ܥܕܬܐܼ. ܘܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܚܘܝ. ܘܩܕܡܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐܼ. ܕܠܐ ܫܩܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܢܦܫܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܕܐ ܒܝܕ ܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܐܠܗܐ: ܡܕܥܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܼܿ. ܐܠܐ ܗܼܘ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝܐ ܗܐ (ܚܠܦ ܡܕܥܐ) ܒܒܪܢܫܐ ܕܐܫܬܩܠ. ܥܠ ܗܕܐ ܕܝܢܼ ܐܡܪܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܦܪܫܝܢ ܡܢܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟܘܢܝܐ ܗܢܐ ܡܬܩܪܝܢ.. ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܡܪܝܢܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܡܩܕܘܢܝܣ ܣܕܩ ܥܕܬܐܼ. ܘܐܡܪܚ ܘܐܡܼܪ: ܕܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܡܠܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܢܪܢܐ ܠܐ ܐܨܛܒܝܐܦ ܐܘܣܛܬܝܘܣ ܕܣܒܣܛܝܐ ܐܡܼܪ ܕܐܢܐ ܐܦ ܠܐ ܐܠܗܐ ܠـ[ـܡܫܡܗ] ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܡܪܚ ܐܢܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܥܡ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐܼ. ܩܪܝܢ ܠܗܘܢ. ܗܢܘܢ ܕܡܘܕܝܢ ܒܡܠܬܐ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ܆ ܗܘܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܪܘܕܦܝܐ ܩܫܝܐ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝ ܝܘܠܝܢܣ ܪܫܝܥܐ. ܘܐܣܗܕ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܡܛܠ ܕܪܕܘܦܝܐ ܗܘܐ [ܡܒܠܒـ]ـܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܒܕܘ ܒܗ. ܐܘܣܒܝܘܣ ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܪܗܘܡܐܼ. ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܠܗܿ ܩܡ pb. 178 ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܒܐܓܘ̈ܢܐ. ܘܫܢܕ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܒܠ ܡܢ ܛܪܘܢܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܝܬ܀ ܡܟܣܝܡܣ ܕܝܢ ܒܪ ܗܘܦܪܟܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܬܐܕܪܣ ܡܘܕܝܢܐ ܘܗܠܦܕܝܣ ܪܒ ܚܠܐ ܐܣܗܕ.. ܒܝܬ ܫܡܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܕܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܠܨܠܘܬܐ ܐܣܗܕ: ܡܛܠ ܕܢܦܠ ܥܠܝܗܘܢ ܫܡܪ̈ܝܐ ܘܝܗ̈ܘܕܝܐ: ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܚܘܛܪ̈ܐ.. ܝܘܠܝܢܣ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܠܨ ܐܢܘܢ ܠܝܗܘܕ̈ܝܐ ܕܢܕܒܚܘܢܼ: ܘܕܒܚ. ܘܒܥܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܢܬܒܢܐ ܗܝܟܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܦܩܕ ܠܗܘܢ ܕܢܬܒܢܐ. ܘܡܢ ܕܡܣܝܘܢ ܢܬܝܗ̈ܒܢ ܠܗܘܢ ܢ̈ܦܩܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܟܠ ܡܕܡ ܩܠܝܠܐܝܬ ܛܝܒ ܗܘܘ. ܟܐ̈ܦܐ ܘܩܝ̈ܣܐ. ܘܠܒ̈ܢܐ ܕܫܓܪ̈ܢ ܘܟܠܫܐ ܚܠܦ ܛܝܢܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̈ܫܚܢ ܠܒܢܝܢܐ.. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܩܘܪܠܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܫܠܼܡܼ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܚܼܙܐ ܐܬܢܒܝ ܘܐܡܪ ܕܙܒܢܐ ܗܘܼ ܕܡܠܬ ܦܪܘܩܢ ܬܣܒ ܫܘܠܡܐ. ܕܟܐܦ ܥܠ ܟܐܦ ܠܐ ܬܫܬܒܩ ܗܪܟܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܩܕܡ ܐܡܪ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܣܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܣܩܢ ܟܐܦ̈ܐ ܕܫ̈ܐܬܣܘܗܝ ܥܬ̈ܝܩܬܐ ܕܗܝܟܠܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܢܙܕܪܩܢ ܒܝܕ ܩܫܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܙܘܥܐ. ܘܐܦ ܒ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܩܪ̈ܒܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܠܕܘܟܬܐ ܐܬܥܩܪܘ. ܘܐܙܼܠ ܛܒܐ ܕܗܘܦܟܝܐ ܗܘ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ.. ܘܬܘܒ ܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐܼ ܢܚܼܬܬܿ ܢܘܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܘܚܒܠܬܿ ܟܠܗ ܥܒܿܕܐ ܕܐܪ̈ܕܝܟܠܐ ܘܕܒܢܝ̈ܐ ܘܕܡ̈ܐܢܝ ܐܡ̈ܢܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܝܬ ܗܐܘ ܗܟܝܠ ܠܡܚܙܐ ܕܝܩܕܢ ܡܢ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܐܪ̈ܙܦܬܐ ܘܟ̈ܠܒܬܐ ܘܦ̈ܠܩܐ ܘܐܟ̈ܣܝܕܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܟܠܗ ܥܒܿܕܐ ܕܡܛܝܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝܢܐ. ܘܟܠܗ ܝܘܡܐ ܝܩܕܐ ܗܘܬ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ ܒܡ̈ܐܢܐ. ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܝܢ ܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘ. ܘܟܕ ܠܐܨܒܝܢܼ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܨܒܝܢܗ. ܐܦܠܐ ܬܕܡܘܪܬܐ pb. 179 ܬܠܝܬܝܬܐ ܕܗܘܬ ܒܗܘܢ ܐܝܬܝܬ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐܼ ܚܬܡ̈ܐ ܕܨܠܝܒܐ ܒܛܘܦܐ ܕܙ̈ܠܝܩܐ ܥܠ ܡܐܢ̈ܝܗܘܢ ܐܬܚܙܝܘ ܕܛܒܝܥܝܢ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܐܝܡܡܐ ܘܚܙܘ ܐܬܿܐ ܗܕܐ ܒܥܘܢ ܕܫܝܛܘܢ ܘܡܪܩܘܢܝܗܿ. ܒܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ. ܘܠܐ ܐܫܟܚ.. ܝܘܠܝܢܘܣ ܕܝܢ ܚܠܗ ܕܡܠܟܐ ܛܪܘܢܐܼ. ܟܕ ܐܼܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܥܼܠ ܠܗܝܟܠܐ ܩܕܝܫܐܼ. ܘܐܦ ܓܫܦ ܒܡ̈ܐܢܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܬܡܢ܆ ܡܚܝܗܝ ܡܪܝܐ ܘܪܦܬ ܒܬܘ̈ܠܥܐ ܘܡܝܬܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܒܥܕܬܐ: ܓܪܓܪܝܘܣ ܣܒܐ ܕܢܙܝܢܙܘ ܥܡ ܒܢ̈ܘܗܝ. ܒܣܠܝܘܣ ܕܩܣܪܝܐ. ܡܪܝܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܗܢܐ ܨܥܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܩܪܒ ܠܛܪܘܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܣܡܝܐ ܗܘܐ: ܠܐ ܼ ܐܡܼܪ ܠܗܼ. [ܡܐܣܐ ܠܟ ܓܠܝܠܝܐ]. ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܐܦ ܐܘܣܒܝـ[ܣ ܕܪܗܘܡܐ.] ܘܐܦ ܩܘܪܝܠܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܡܝܛܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܦܘܠܝܢܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ. ܘܠܘܩܦܪ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܦܪܗܠܝܘܢ ܡܕܝܢܬܐ.. ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܐܦ ܐܝܠܪܝܘܣܼ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܦܘܩܛܒܘܢ. ܗܢܐ ܒܕܡܘܬ ܥܡܘܕܐ ܚܝܠܬܢܐܼ ܠܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܐ ܒܡܠܬܐ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܡܩܝܡ ܗܘܐ ܘܡܫܪܪ. ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܐܦ ܘܠܓܝܫ ܕܢܨܒܝܢ. ܘܐܘܣܒܝ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܫܡܝܫܛ. ܘܐܬܢܣܝܘܣ ܐܚܪܢܐ ܕܐܢܩܘܪܐ ܘܐܘܪܢܝܣ ܕܩܢܫܪܝܢ.. ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܬܘܒܼ ܩܕܝܫܐ ܝܘܠܝܢܐ ܣܒܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܢܚܬ ܝܘܠܢܣ ܡܠܟܐ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܚܪܒܗܿ ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܡܢ ܢܨܒܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܩܛܝܣܦܢ ܕܒܝܬ pb. 180 ܐܪ̈ܡܝܐ. ܘܓܠܝ ܡܢ ܬܡܢ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܐܘܬܒ ܐܢܘܢ ܒܛܘܪܐ ܕܣܢܣܘ.. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܡܝܬ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܒܓܐܪܐ ܕܦܪܚ ܒܐܐܪ. ܘܐܡܠܟ ܒܘܕܬܗ ܝܘܒܝܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܗ. ܘܥܒܕ ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܡ̈ܠܟܘܬܐ. ܘܝܗܒ ܠܢܨܒܝܢ ܠܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܐܦ ܪܕܘܦܝܐ ܕܒܝܬ ܦܪ̈ܣܐ ܒܛܠ ܒܫܝܢܐ ܕܥܒܕ. ܘܥܕ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܐܬܦܬܚܘ. ܘܥܡܐ ܟܠܗ ܕܢܨܒܝܢ ܓܠܝܘ ܠܐܡܕ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܒܢܐ ܠܗܘܢ ܫܘܪ̈ܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܗܕܣ ܒܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܩܝܡܬܿ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܩܝܐ.. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܐܬܟܢܫܬܿ ܒܓܢܓܪܐ. ܘܫܕܘ ܠܡܩܕܘܢܝܣ ܘܠܐܘܣܛܬܝܘܣ ܕܣܒܣܛܝܣܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܡܝܬ ܝܘܒܝܢܘܣ ܡܠܟܐ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܒܪܗܘܡܐ. [ܘ]ܘܠܝܣ ܐܚܘܗܝܿ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܣ. ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܕܝܢ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ [ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ.] ܘܗܘ ܘܠܝܣ ܐܪܝܢܐ. ܘܐܦ [ܐܩܝܡ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܥܕܬܐ. ܘܢܚܬ ܠܐܢܛܝܟܝܐ ܘܩܫܝܐܝܬ ܪܕܦ ܠܟܠܗܘܢ] ܗܢܘܢ ܕܡܘܕܝܢ ܒܡܠܬܐ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ ܡܪܕ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܦܪܩܘܦܝܣ.. ܘܒܗܿ ܬܒܘ ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ ܘܡܕܝ̈ܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܚܒܠ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܥܒܪ ܝܡܐ ܠܬܚܘܡܗ: ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܓܪܘܦܝܐ ܥܒܕܼ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܝܒܝ̈ܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܘܡܢ ܐܢ̈ܫܐ ܡܬܕܝܫܝܢ܆ ܐܠܦ̈ܐ ܢܿܪܕܝܢ ܒܗܘܢ. ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܙܐܠܗܗܢܐ ܟܠܗ ܐܪܚܩܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܝܒܝܫܬܐ ܬܬܚܙܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܐܬܩܛܠ ܛܪܘܢܐ ܦܪܩܘܦܝـ[ـܣ]. [ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܩܕ] ܘܥܩܪܗ ܠܫܘܪܐ pb. 181 ܕܟܠܩܕܘܢܐ܆ ܥܠ ܕܩܒܠܬܿ ܠܛܪܘܢܐ ܘܨܥܪܬܼ ܠܡܠܟܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܫܕܝ ܘܠܝܣ ܠܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܕܡܘܕܝܢ ܒܡܠܬܐ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐܼ ܠܐܟܣܘܪܝܐܼ: ܣܛܪ ܡܢ ܒܣܠܝܣ ܘܓܪܓܪܝܣ ܕܢܙܝܢܙܘ.. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܐܥܠ ܘܠܝܣ ܡܝ̈ܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ. ܘܥܟܕ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܗܢܘܢ ܕܡܘܕܝܢ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܩܫܝܐ ܒܒܬܘܢܝܐ ܘܐܬܗܼܦܟܬܿ ܒܗ ܢܩܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܚܕܥܣܪ ܒܬܫܪܝ ܩܕܝܡ.. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܗܘܐ ܪܥܠܐ ܐܚܪܢܐ ܒܐܠܝܣܦܘܢܛܼ. ܘܡܕ̈ܝܢܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܢܦܠ ܒܗܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܣܒܐ..܀ ܘܬܘܒ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܡܝܬ ܩܕܝܐ ܐܘܣܒܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܣܗܕܐ ܕܪܗܘܡܐܼ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܠܝܒܪܝܘܣ.. ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܐܦ ܐܘܓܪܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ. ܘܡܠܝܛܘܣ ܘܐܘܣܛܬܝܘܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܘܩܘܪܝܠܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܬܢܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܢܘܡܝܣ ܣܕܩ ܥܕܬܐ ܟܕ ܐܡܼܪ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܟܝܢܗ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܡܢܢ ܠܐ ܝܿܕܥ. ܘܠܐ ܝܕܝܥܐܼ ܠܗ ܡܿܢ ܝܬܝܪܐܼ ܠܢ ܕܝܢ ܒܨܝܪܐ: ܐܠܐ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܚܢܢ ܝܿܕܥܝܢܢ ܥܠܘܗܝ ܗܼܘ ܝܕܥ. ܘܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܘܒ ܠܗܘ ܗܼܘ ܡܫܟܚ ܒܢ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܡܼܪ ܐܢܘܡܝܣܒܗ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܬܩܫܝ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܗܢܘܢ ܕܡܘܕܝܢ ܒܒܪ ܐܝܬܘܬܐܼ ܡܢ ܐܪ̈ܝܢܘ. ܟܕ ܡܨܥܪܝܢ ܠܗܘܢܼ ܘܪܕܦܝܢ ܗܿ[ܢܘܢ] ܘܡܚܝܢ ܠܗܘܢ ܘܪܡܝܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐܼ ܘܡܚܣܪܝܢ ܠܗܘܢ ܒܡܪ̈ܗܛܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܣܝܒܪ ܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܢܒܥܘܢ ܡܢܗ ܫܠܡܐ. ܡܣܒܪܝܢ ܐܦܢ ܩܠܝܠ ܢܬܬܢܝܚܘܢ ܡܢ ܩܛܝܪܐ. ܐܠܐ ܟܕ pb. 182 [ܗܕܐ ܐܬܚܫܒ ܣܓܝ] ܢܦܠܘ ܡܢ ܣܒܪܗܘܢ. ܕܐܣܒܪ ܕܠܘܬ ܓܒܪܐ ܥܘܠܐ ܟܐܢܘܬܐ ܡܫܟܚܝܢ.. ܐܬܓܒܝܘ ܗ[ܟܝܠ ܓܒܪ̈ܐ] ܢܟ̈ܦܐ ܡܢ ܟܗ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܬܡ̈ܢܝܢ ܕ[ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܐܝܬܝـ]ـܗܘܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ. ܐܘܪܒܢܘܣ ܘܬܐܕܘܪܣ ܘܡܢܕܡܣ. ܘܐܬܘ ܠܢܩܡܪܝܐ. ܘܩܪܒܘ [ܒܥܘܬܐ ܠܡܠܟܐܼ. ܟܕ ܡܠܦܝܢ] ܠܗ ܩܛܝܪܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܕܣܒܠܝܢ [ܗܘܘ. ܡܠܟܐ] ܕܝܢ ܐܬܚܬ ܥܠܝܗܘܢ ܘܦܩܕ [ܠܡܘܕܣܛܐ ܗܘܦܪ]ܟܐ ܡܛܫܝܐܝܬ ܕܢܩܛܠ ܐܢܘܢ ܠܓܒܪ̈ܐ.. ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܩܒܠ ܗܘܐ ܦܘܩܕܢܐܼ. ܣܡ ܐܢܘܢ ܒܐܠܦܐ ܘܐܘܩܕ ܒܗ ܢܘܐܪ. ܘܗܟܢܐ ܐܘܩܕ ܐܢܘܢ ܒـ. . . . . . . . . . . ܀ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐܗܢܐ [ܗܘܐ ܟܦܢܐ] ܪܒܐ [ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ] ܕܦܪܘܓܝܐ. ܘܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܣܬܪܩܬ ܐܪܥܐ ܟܠܗܿ ܘܥܠܼܬ ܠܩܘܣܛܢـ.܀܀ [ܫܢܬ ܫܬ]ܡ̈ܐܐ ܘܬ̈ܡܢܝܢ܆ ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ] ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ [ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܘܣ.] ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܝܢ ܦܪܢܣ ܥܕܬܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬ ܫܢ̈ܝܢܼ ܒܩܝܕܢܣ ܪܒܐ.܀܀ [ܫܢܬ ܫܬ]ܡ̈ܐܐ ܘܬܡܢ̈ܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܐܬܪܕܦ [ܦܛܪܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.] ܘܥܡܗ ܟܠܗܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܕܒܡܕܒܪܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܕܬܡܢ. ܡܢܐܘܙܝܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܠܘܩܝܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܪ̈ܝܢܘܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܐܢܛܘܢܝܘܣ. ܐܡܢܝܘܣ. ܦܝܘܪ. ܐܣܕܘܪܣ. ܦܡܒܘ. ܦܛܪܘܣ. ܡܩܪܝܣ ܡܨܪܝܐ. ܘܡܩܪܝܣ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܫܬܕܝܘ ܠܓܙܪܬܐ ܚܕܐ. ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܒـ[ـܪ̈ܒܪܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ] ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܪ̈ܝ ܓܙܪܬܐ ܗܿܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܦܢܝܘܘܒܗܿ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܐܘܪܗܝܒܬܪ ܠܝܒܪܝܘܣ pb. 183 ܕܪܗܘܡܐ ܩܒܠ ܛܪܘܢܣ ܕܐܡܣܘܣ. ܘܒܬܪ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ ܩܡ ܝܘܚܢܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬ̈ܠܬ. ܡܝܬ ܘܠܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܘ. . . . . . . . . . . . . . ܒܪܗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܬܘܐܡܠܟ ܢܠܢܛܝܢܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ. ܒܬܫܬܥܣܪ ܒܚܙܝܪܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܚܪܒܘ ܓܘ̈ܬܝܐ (ܠܐܪܥܐ) ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܒܝܬ ܛܝ̈ܝܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܥܠ ܛܝ̈ܝܐ ܕܝܢ ܡܡܠܟܐ ܗܘܼܬ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܘܝܢܐ.. ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܘܝܐ ܐܡܼܪܬܿ ܕܐܢ ܠܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗܿ ܡܘܫܐ ܐܦܝܣܩܦܐܼ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܢܣܗ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܛܝ̈ܝܐ: ܕܢܫܠܐ ܩܪܒܐ ܦܘܪܣܐ ܠܐ ܐܝܬ.. ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܡܫܡܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܐܒܝܠܘܬܐ. ܘܒܚ̈ܝܐ ܢܟ̈ܦܐ ܘܒܐ̈ܬܘܬܐ ܡܨܠܚ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܐܝܚ̈ܝܕܝܐ ܐܬܪܒܝ. ܠܗܢܐ ܫܐܼܠܬܿ ܡܘܝܐܼ ܕܢܗܘܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܠܒܢ̈ܝ ܥܡܗ. ܘܗܒܕܐ ܬܢܘܝ ܢܒܛܠ ܩܪܒܐ.. ܪ̈ܒܝ ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܕ ܗܕܐ ܫܡܥܼ ܩܒܠ ܕܥܠ ܗܕܐ ܬܢܘܝ ܢܥܒܕܘܢ ܫܝܢܐ. ܘܦܩܕ ܕܗܕܐ ܒܥܓܠ ܬܗܘܐ. ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܬܚܕ ܐܝܬܝܘܗܝ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܬܡܢ ܢܩܼܒܠ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܡܢ ܠܘܩܝܣ. ܡܘܫܐ . . . . . . . . . . ܟܕ ܐܡܪ [ܕܠܟܗܢـ]̤ܘܬܐ [ܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ.] ܐܢ ܕܝܢ [ܗܕ ܡܥܕܪܐ ܠܨܒܘ̈]ܬܐ ܕܓܘܐ. ܠܐ ܢܣܝܡ ܥܠܝ ܠܘܩܝܣ [ܐܝܕܐ: ܡܛܠ pb. 184 ܕܡܠܝܐ] ܝܡܝܢܗ ܕܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܠܘܩܝܣ [ܕܝܢ ܐܡܪ ܕܠܐ ܘܿܠܐ] ܠܡܨܥܪܘܼ. ܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܠܡܠܦ ܡܢܗ ܕܘܓܡܐ ܕܚܠܬܗ.. ܘܡܘܫܐ ܠܘܬ ܗܢܐܐܡܪ ܠܕܐ ܡܬܒܥܝܐ ܡܠܬܐܼ. ܐܠܐ [ܣܘܥܪ̈ܢܝܟ] ܡܟܣܝܢ ܠܟ ܕܥܼܒܕܬ [ܒܡ̈ܗܝܡܢܐܕܕܚܠܬܟ ܠܘ [ܕܟܪܣܛܝܢܐ] ܐܝܬܝܗܿ. ܟܪܣܛܝܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܚܐ ܘܠܐ ܡܨܚܐ ܘܠܐ [ܡܬܟܬܫ.] ܠܥܒܕܗ ܓܝܪ [ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܙܿܕܩ] ܠܗܼ. ܕܢܬܟܬܫ. ܥܒܼܕ̈ܝܟ ܓܝܪ ܕܝܠܟ ܓܥܝܢܼ ܒܝܕ ܗܠܝܢ [ܕܐܫܬ]ܕܝܘ ܠܐܟܘܪܝܐܼ. ܘܐܬܪܡܝܘ [ܠܚܝܘ̈ܬܐ.] ܘܩܒܠ ܡܘ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܪܒܐ ܗܼܝ ܬܚܘܝܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝ̈ܢܐ ܡܬܚ̈ܙܝܢ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܕ̈ܢܐ ܡܫ̈ܬܡܥܢ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܠܘܬ ܠܘܩܝܣܼ. ܐܬܕܒܪ ܡܢ ܩܪ̈ܝܒܘܗܝ ܠܛܘܪܐ: ܕܢܩܒܠ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܒܐܟܣܘܪܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܗܟܢ ܒܝܕ ܐܦܝܣܩܦܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܘܫܐܼ ܒܛܠ ܩܪܒܐ ܒܝܗ ܛܝ̈ܝܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܫܝܢܐ ܒܝܢܬ ܡ̈ܠܟܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ.: ܐܬܛܪܕ ܠܘܩܝܣ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܘܗܦܟ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܘܣ ܡܢ ܐܟܘܣܪܝܐ ܘܝܼܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܝܬ. ܘܗܘܼܐ ܠܚܦܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܛܝܡܬܝܘܣ.܀܀ ܘܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. [ܐܚܪܒܘ]ܗܿ ܒܪ̈ܒܪܝܐ ܠܐܪܥܐ [ܕܬܪܩܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܗܿ] ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣ ܡܛܘ. ܘܢܼܦܩ ܥܠܝܗܘܢ [ܘܠܝܣܼܫ ܘܟܕ ܡܩܪܒ ܥـ[ـܡܗܘܢ ܐܬܩܛܠ] ܡܢܗܘܢ. ܘܐܚܕ [ܡܠܟܘܬܗ] ܓܪܛܝܢܘܣ.. ܘܫܩܠ ܠܗ ܫܘܬܦܐ ܥܡܗ ܒܡܠܟܘܬܐ [ܠܬܐܘܕܘܣܝܘܣ] ܪܒܐܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܗܦܟܘ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ: ܘܐܚܕ ܥ̈ܕܬܗܘܢ. ܘܫܩܠ ܐܪܬܕܘܟܣܘ ܥܕܬܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܐܘܠܘܓܝܘܣ. pb. 185 ܘܒܢܼܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠܼ [ܕܐܬܩܪܝ] ܒܝܬ ܡܪܝ ܕܝܡܝܛ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ܆ ܢܩܫܘ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܥܠ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܡܠܟܬܐ ܕܘܡܢܝܩܐ ܝܗܒܼܬܿ ܡܢ ܛܡܝܘܢ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܗܒܐ ܘܙܝܢܐ. ܘܢܦܩܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܠܠܝܐ ܘܚܪܒܘ ܐܢܘܢ ܘܪܕܦܘ ܐܢܘܢ.. ܘܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܛܝ̈ܝܐ [ܝܗܼܒܬܿ ܡܘܝܐ] ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܢܥܕܪܘܢ ܐܢܘܢ ܘܥܠ ܠܘܬܗܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܘܐ ܬܘܒ ܩܪܒܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܠܒܪ̈ܒܪܝܐܼ. ܘܐܬܚܪܒܘ ܩܕܡ ܬܐܕܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܠܬ̈ ܠܐܠܟܣܢܕܣܼ. ܐܬܟܼܢܫܬܿ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣ ܣܘܢܗܕܣ ܕܡ̈ܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ. ܘܪ̈ܝܫܝܗܿ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ: ܛܝܒܡܐܬܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܡܠܛܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܕܡܣܘܣ ܕܪܗܘܡܐ. ܒܛܘܪ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܝܘܚܢܢ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢ ܒܗܿ ܐܦ̈ܝܣܩܦܐ ܗܠܝܢ܆ ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܢܙܝܢܙܘ. ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ. [ܐܘܠܘܓܝܘܣ ܕܐܘܪܗܝ.] ܐܠܝܕܣ ܕܩܣܪܝܐ. ܦܐܠܓܝܣ ܕܠܕܩܝܐ. ܕܝܕܪܘܣ [ܕܛܪܣܘܣ. ܐܛܪܝܘܣ] ܕܡܠܝܛܝܢܐ. ܐܡܦܝܠܘܟܝܣ ܕܐܝܩܢܝܘܢ. ܘܐܪܡܝ ܐܝܕ̈ܝܐ . . . . ܘܫܪܪ ܠܗܿ ܠܗܡܢܘܬܐ ܕܢܩܝܐ. ܘܦܠܓ ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܘܦܛܪ̈ܝܪܟܘ[ܬܐ. ܟܕ ܝܗܒ] ܠܕܡܣܣ ܕܪܗܘܡܐ ܪܝܫܘܬܐ ܕܐ[ܛܠܝܐ] ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ [ܘܥ̈ܠܝـ]ـܐ ܕܓܠܠܝܐ ܘܕܐܣܦܢܝܐ ܢܫܬܡܥܘܢ pb. 186 ܠܗ.. ܒܬܪܗ ܝܗܼܒ ܠܢܩܛܘܪ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܣܝܐ ܘܡܕܢܚܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗ.. ܒܬܪ ܗܢܐ ܝܗܒ ܠܛܡܐܬܐܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܘܡܨܪܝܢ ܘܐܓܝܦܛܘܣ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܓܘ̈ܝܐܼ ܠܗ ܢܫܬܡܥܘܢ.. ܒܬܪ ܗܢܐ ܕܝܢ [ܝܗܒ] ܠܡܠܝܛܘܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܐ ܘܓܙܝܪܬܐ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܘܬܚ̈ܬܝܐ ܕܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐܼ ܠܗ ܢܫܬܡܥܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܠܝܛܘܣ ܒܩܘܣ ܦܘܠܝܣ. ܘܐܚܼܬܘ ܠܫܠܕܗ ܠܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܦܘܠܝܢܣܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܐܠܥ ܡܠܟܐ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚܡ̈ܫܼ. ܒܢܐ ܬܝܕܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܠܪܫܥܝܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܼܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܡܠܟ ܐܪܩܕܝܘܣ ܒܪ ܬܝܕܣܝܘܣ ܥܡܐ ܒܘܗܝ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܩܕܫܝܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܩܒܠ ܕܘܟܬܗ ܬܐܦܝܠܘܣܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܡܪܕ ܡܟܣܝܡܘܣ ܛܪܘܢܐ. ܘܩܛܠܗ ܠܓܪܛܝܢܣ ܡܠܟܐ.܀܀ ܘܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܬܡ̈ܢܐܼ. ܐܩܪܒ ܬܐܕܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܥܡ ܡܟܣܝܡܣ ܛܪܘܢܐܼ ܘܠܗ ܩܛܠ. ܘܚܪܒ ܚܝܠܗܘܒܗܿ ܒܫܬܐܗܕܐܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܐܘܠܘܓܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܩܒܠ ܕܘܟܬܗ ܩܘܪܐ. ܘܗܼܘ ܐܝܬܝ ܠܓܠܘܣܩܡܐ ܕܬܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܠܐܘܪܗܝ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܐܬܥܩܪ ܟܠܗܘܢ ܢܘ̈ܣܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܘܒܝܣܦܝܘܬܐ ܕܬܐܦܝܠܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܬܡܢܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ܆ ܗܘܼܐ ܐܘܓܪܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܥܡ ܦܠܘܝܢܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐܼ. ܐܬܚܝܕܘ ܥܕܬܐ ܕܢܐܘܛܝܢܘ ܠܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ. ܘܐܬܬܪܝܡ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܩܫܝܫܐ ܕܣܝܡ pb. 187 ܗܘܐ ܥܠ ܬܝܒܘܬܐ. ܘܫܒܩ ܕܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܬܐܪܬܗ ܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܪ̈ܐܙܐ ܐܠܗܗܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܚܕܐܼ. ܗܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܥܕܬܐ ܡܛܠ ܦܨܚܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܡܠܟ ܐܢܘܪܝܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠܬܼ̈. ܡܪܕ ܐܘܓܢܝܣ ܛܪܘܢܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܩܛܠܗ ܐܘܓܢܝܘܣ ܛܪܘܢܐ ܠܘܠܢܛܝܢܝܢܣ ܡܠܟܐܼ ܥܠ ܬܫܘܝܬܗ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܼ. . . . . . . . . . . ܠܐܘܓܢܝܣ ܒܓܠܠܝܐ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ . . ܪܒܐ [ܠܐܠܗܐ ܩـ]ـܪܐ ܠܐܝܠܗ. ܐܠܗܐ ܕܝܢܼ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܗܡܐ [ܡܢ ܨܠܘܬܐ] ܕܕܚ̈ܠܘܗܝܼ. ܐܦܠܐ ܗܪܟܐ ܐܗܡܝ ܡܢ ܨܠܘܬܗ ܕܡܠܟܐ [ܙܕܩܐ. ܐܠܐ] ܟܕ ܣܕܪ ܩܪܒܐܼ. ܪܘܚܐ ܩܫܝܬܐ ܢܫܒܬܿ ܗܘܬܿ ܘܓܐܪ̈ܐ ܕܒܝܬ ܐܘܓܢܝܣ ܥܠܝܗܘܢ ܡܿܗܦܟܐ ܗܘܬܿ. ܘܐܦ ܠܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܒܝܬ ܬܝܕܘܣܝܣ [ܒܚܐܦܐ ܪܒܐ ܥܠܝܗܘܢ] ܡܿܝܬܝܐ ܗܘܬܿ. ܘܗܼܘ ܛܪܘܢܐ ܐܬܩܛܠܼ. ܘܚܝܠܗ ܟܠܗ ܐܒܕ ܒܩܪܒܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܼ. ܡܝܬ ܬܝܕܘܣܝܣ ܡܠܟܐ. ܘܐܚܕܘ ܒܢ̈ܘܗܝ ܫܘܠܛܢܗܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܪܐܼ. ܥܠܘܢ ܗܘ̈ܢܝܐ ܠܐܪܥܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܚܪܒܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܕܣܘܪܝܐ ܕܒܫ̈ܦܘܠܝ ܛܘܪܐ ܨܗܝܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܪܙܢ ܘܡܝܦܪܩܛ ܘܐܡܕ ܘܗܙܝܛ ܘܫܡܫܝܛ. ܘܟܕ ܥܒܪ ܦܪܬܼ. ܩܛܠ ܓܫܪܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܬܟܢܫ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܓܒ̈ܝܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܚܪܒܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܢܫ ܠܐ ܐܫܬܘܙܒ ܡܢܗܘܢܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܚܒܫܘ ܥܡܐ ܒܚܣܢܐ ܕܙܝܛ. ܟܕ ܡܢܥ ܕܝܢ ܪܘܓܙܐ ܗܢܐ ܠܐܪܥܐ ܕܐܡܕ ܕܚܝܠܐ ܕܗܘܢܝ̈ܐܼ. ܥܪܩ ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܐܬܪܐܼ. ܘܥܼܠ ܠܚܣ̈ܢܐ pb. 188 ܕܥܠ ܕܩܠܬ ܢܗܕܐ ܘܠܥ ܕܐܒܐ܇ ܕܡܬܩܪܝܢ ܚܣܢܐ ܕܙܝܛ ܪܒܐ ܘܚܣܢܐ ܕܙܝܛ ܣܩܘܛܐ. ܘܚܣܢܐ ܕܐܝܓܠ ܗܿܘ ܕܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܚܣܝܢܐ ܪܒܐ ܕܙܝܛ ܒܝܬ ܕܩܠܬ ܠܕܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܕܒܐ ܥܒܪ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܠܫܘܪܐ ܘܕܩܠܬ ܡܢ ܡܕܢܚܐ. ܘܚܒܟܝܢ ܥܠ ܚ̈ܕܕܐ ܬܝܡܢܐ ܠܫܘܪܐ. ܘܣܓܝ ܥܣܩܐ ܘܠܐ ܡܬܟܒܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝܼ. ܒܗܿܝ ܕܒܪܘܡܐ ܣܓܝܐܐ ܩܐܡ ܘܬܪܥܐ ܚܕ ܐܝܬ ܠܗ.. ܗܘܢܝ̈ܐ ܕܝܢ ܐܚܕ ܠܬܪܥܐ ܕܫܘܪܐ. ܘܐܦ ܠܙܡܙܘܪ̈ܐ ܕܢܚܬܝܢ ܠܕܩܠܬ ܘܠܕܒܐܼ ܩܡܘ ܥܢܝܗܘܢ ܘܐܚܕܘ ܐܢܘܢ. ܥܕܡܐ ܕܣܦܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܒܓܘܗ ܡܢ ܨܗܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܦܫ ܠܚܪܬ ܐܫܠܡܘܗܝ ܠܚܣܢܐ.. ܗܘܢܝ̈ܐ ܕܝܢܼ ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܐܢܼܘܢ: ܚܪܒܘܗܝ ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐܿ. ܘܕܫܪܟܐ ܫܒܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܘܩܕܘܗܝ ܒܢܘܪܐܼ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܬܝܬܒ ܚܣܝܢܐ ܗܿܘ ܟܠ ܟܠܗ.. ܪܘܦܝܢܣܘ ܕܝܢ ܗܘܦܪܟܐ ܕܡܠܟܐܼ ܟܕ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܡܠܟܐ ܝܬܝܒ ܩܛܠܘܗܝ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܥܠ ܠܡ ܕܒܝܕ ܛܪܘܢܘܬܗ ܗܼܘ ܗܘܐ ܥܠܬܐ ܠܡܬܝܬܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܡܝܬ ܢܩܛܘܪ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܩܘܣܛܢـ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܩܕܫܝܐ ܝܘܚܢܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܝܘ[ܚܢܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ] ܕܣܘܪܝܐ. ܒܪܗ ܕܣـ[ـܩܘܢܕܘܣ] . . . . . . . . . ܪܒܐ ܕܒܢܿܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܬܠܡܕܝܗ ܕܠܝܒܢܝܘܣ ܣܘܦܣܛܐ. ܒܥܡ̈ܠܐ ܕܝܢ ܪ̈ܘܪܒܐ ܐܬܪܕܝ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܐܘܓܪܝܣ ܘܒܣܝܠܝܣ ܕܩܣܪܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܘܗܘܼܐ ܬܐܕܘܪܣ ܐܦܝܝܣܩܦܐ ܕܡܡܦܣܝܣܛܐ. [ܘܡܟܣܝܡܘܣ ܒـ]ـܣܠـ[ـܘܩܝܐܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ] ܡܬܝܕܥ ܥܒܣܡܝܐ pb. 189 ܡܠܦܢܐܼ. ܒܪ ܚܬܗ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ . . . . . . . ܘܥܒܕ ܡܕܪ̈ܫܐ ܥܠ ܡܬܝܬܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܐܫܬܓܫ ܥܡܐ ܕܐܠܟܣܢܪܕܝܐܼ. ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ [ܟܗܢܘ]ܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܫܿܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܥܝܪܘܢ ܫܓܘܫܝܐ ܗܢܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܥܠ ܚܕܕܧܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܠܒܝܗܫܬܐ ܡܬܕܪܫܝܢ [ܗܘܘ.] ܘܪܫܐ ܕܝܢ ܕܒܝܫܬܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܗܘܐ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐܼ. ܕܐܢ ܦܓܪܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܘܒܐܣܟܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܐܘ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܗܼܘܼ. ܘܡܚܪܪ ܡܢ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘ ܐܣܟܡܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܚܪ̈ܝܢܐ ܘܫ̈ܓܘܫܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܙܝܥܝܢ ܡܢ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܕܠܗܕܐ ܡܠܬܐ ܫܠܡܝܢ ܗܘܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܡܿܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܥܣܪܼ. ܣܘܪܝܢܐ ܕܓܒܠ ܡܬܝܕܥ. ܐܢـ[ـܛܝܟܝܣ] ܕܥܟܘ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐܼ. ܡܬܝܕܥ ܐܦـ[ـܝܦܢܘܣ] ܕܩܦܪܘܣ. ܘܬܝܕܘܪܣ ܕܡܡܦܝܣܛܘܣܼ. ܡܦܫܩܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܡܬܝܕܥ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܫܒܥܣܪ̈ܐܼ. ܢܦܩܘܼ ܝܘܚܢܢ ܕܩܘܛܢـ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ. ܒܪܡ ܠܘ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܝܡܢܘܬܐܼ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܟܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܠܘܬ [ܡܠܟܬܐ. ܕܐܦ] ܗܝܼ ܡܠܟܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪ̈ܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܝܬܬܿ. ܘܟܠܢܫ ܐܡܼܪ ܕܥܠ ܥܘܠܐ ܕܥܒܼܕܬܿ ܒܩـ[ـܬܪܝܣܝܣ ܕܝܘܚܢܢ] (ܗܿܝ ܕܗܘܬܼ.)܀ ܘܬܘܒ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܗܘܐ ܒܪܕܐ ܪܒܐ. ܕܠܐ ܐܬܚܙܝ [ܡܬܘܡ] ܐܟܘܬܗ. ܘܩܘܪܝܢܝ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܟܠܩܕܘܢܐܼ [ܩܿܪܐ ܗܘܼܐ] ܠܝܘܚܢܢ ܪܫܝܥܐ. ܘܟܕ ܟܢܝܫܐ ܣܘܢܗܕܘܣܼ ܕܼܫ ܡـ[ـܪܘܬܐ] ܥܠ ܪܓܠܗ ܕܩܘܪܝܢܝܼ. ܕܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܗ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܬ[ܡܣܘܬܐ] ܥܒܕܬ ܐܝܟܐܢ ܕܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܗܕܐ pb. 190 ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ [ܬܬܢܣܪ.] ܘܐܦ ܗܼܝ ܪܓܠܐ ܐܚܪܬܐ ܬܬܢܣܪ. ܡܛܠ ܕܪܥܼܐ ܟܐܒܐ ܒܟܠ ܦܓܪܗ. ܘܥܠ ܗܕܐܼ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘܼ ܐܬܬܒܥ ܩܘܪܝܢܝ. [ܘܒܪܕܐ] ܢܚܬ. ܘܡܠܟܬܐ ܡܝܬܬ.. ܘܐܦ ܥܕܬܐ ܗܘܐ ܒܗܿ [ܣܕܩܐ.] ܠܘ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐܼ. ܐܠܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܛܠܘܡܝܐ ܕܗܘܐ ܥܠ [ܝܘܚܢܢ.] ܗܘܐ ܕܝܢ ܚܠܦܘܗܝ ܐܪܝܣܩܘܣ ܐܚܘܗܝ ܕܢܩܛܘܪܼ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܝܘܚܢܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥ̈ܡܐܐ ܘܬܡܢܥܣܪ̈ܐܼ. ܡـ[ـܝܬ] ܗܿܘ ܐܪܝܣܩܘܣ [ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ܆ [ܡܝܬ ܐܪܩܕܝܣ] ܡܠܟܐ. ܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܬܝܕܣܝܘܣ ܙܥܘܪܐ ܒܪܗ. ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܐܪܩܕܝܣ ܥܡ ܬܝܕܣܝܣ ܐܒܘܗܝܼ. ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܒܬܪ ܐܒܘܗܝܼ ܪ̈ܒܥܣܪܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܟܠܗܘܢ [ܚܝ̈ܘܗܝ ܬ̈ܠـ]ـܬܝܢ ܘܚܕܐ ܫܢܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܝܬ ܩܕܫܝܐ ܬܝܦܝܠܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ [ܕܐܠܟܣܝܢܕܪ]ܝܐ. ܘܗܘܐ ܒܕܘܟܬܗ ܩܕܫܝܐ ܩܘܪܝܠܣ ܒܪ ܐܚܘܗܝ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܘܐ ܕܝܐܓܢܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܒܢܼܐ ܒܝܬ ܒܪܐܠܗܐܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܐܬܚܝܕ ܡܩܕܘܢܝܣ ܠܥܕܬܐܼ ܘܩܒܠ [ܗܝܡܢـ]ـܘܬܐ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܐܫܬܕܝ ܬܝܕܘܣܝܣ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ. ܘܩܒܼܠ ܕܘܟܬܗ ܐܓܪܦܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ .ܥܿ. ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܼ̈. ܡܝܬ ܗܼܘ ܕܝܐܓܢܝܣ. ܘܩܒܠ ܗܘܐ ܕܘܟܬܗ ܩܕܝܫܐ ܪܒܘܠܐ. ܘܒܢܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܐܣܛܦܢܣܼ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܝܬ ܟܢܘܫܬܐ ܕܝ̈ܗܘܕܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܒܐܝܪܚ ܢܝܣܢ ܗܘܐ ܫܦ̈ܥܐ ܪ̈ܘܪܒܐ pb. 191 ܘܩܫ̈ܝܫܐ ܒܕܝܨܢ ܐܝܢܐ ܕܡܨܥܬ ܐܘܪܗܝ ܥܒܪܼ ܒܥܕܢܐ ܕܠܠܝܐ. ܘܐܫܬܟܪ ܡ̈ܦܩܢܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܢܗܪܐ. ܘܚܒܘ ܡܝ̈ܐ. ܘܫܦܥ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܩܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܒ̈ܬܐ ܕܠܒ̈ܢܐ . . . . . ܘܛܝܢܐ ܬܪܘܢ ܘܢܦܠ ܥܠ ܡܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܚܢܩ ܐܢܘܢ ܒܓܘܗܘܢ. ܘܐܠܐ ܐܢ ܒ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܪܪܝܢ ܒܟܐܦܐ ܘܟܠܫܐܼ. ܠܐ ܦܫ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܬܚܒܠ ܒܝܕ ܡܡܘܠܐ݊: ܐܠܐ ܐܢ ܩܠܝܠ ܕܒܫܦܘܠܬܐ ܕܛܘܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܟܕ ܐܦ ܒܗܘܢ ܒܒ̈ܬܐ ܕܟܠܫܐܼ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܬܚܢܩ ܒܗܘܢ ܒܬܚܬܝܗܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܪܥ ܫܘܪܐ ܡܢ ܩܫܝܘܬܗ ܕܡܡܘܠܐܼ. ܓܪܦ ܥܡܗ ܒ̈ܬܐ ܘܩܝ̈ܣܐ [ܘܩܢܝܐ ܘܒܢܝܢ̈ܫܐ] ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܚܫܚܬܐ [ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ]. ܟܕ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܓܘ̈ܢܚܐ ܘܕܥܒܕ ܒܡܕܝܢܬܐܼ. ܥܒܕ ܒܦܩܥܬܐ ܟܠܗܿ ܕܐܘܪܗܝ ܘܕܚܪܢ ܘܕܟܠܗ ܡܚܬܗ ܥܕܡܐ ܕܚܒܟ [ܒܦܪܬ.]܀܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ. ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܚܢ̈ܦܐ [ܐܬܗܝܡܢ ܘ]ܥܡܕ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܝܗܘܕܝܐ ܓܝܪ [ܒܪ ܡܫܪܝܐ] ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܪܡܐ ܒܥܪܣܐ ܡܢ ܫܢ̈ܝܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ. [ܘܟܠܗܿ] ܐܡܢܘܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܐܬܚܘܝܬ ܒܗ. ܘܐܘܦܝ ܟܠܗܝܢ [ܨ̈ܠܘ]ܬܐ ܝܗ̈ܘܕܝܬܐ. ܘܟܕ ܡܕܡ ܡܢܗܝܢ ܠܐ ܐܬܥܕܪܼ. ܐܬܓܘܣ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܗܝܡܢ ܕܒܗܕܐ ܗܼܘ ܒܠܚܘܕ ܡܬܐܣܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܐܛܝܩܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܬܝܕܝܥܬܿ. ܬܠܡܕܗ ܘܣܒܪܗ ܥܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ. ܘܦܩܕ ܕܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܠܗ ܒܥܪܣܐܼ. ܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܠܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܗܼܘ ܕܝܢ ܝܗܘܪܝܐ ܗܿܘ ܡܫܪܝܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐܼ. ܩܒܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܟܕ ܡܢ ܡ̈ܝܐ ܣܠܩ ܡܬܚܪܐ pb. 192 ܐܬܚܙܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܐܒ̈ܘܗܝ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܠܝܡܝܢ ܡܕܝܨ ܗܘܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܬܐܼ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܬܚܙܝܬܼ. ܕܡܛܠܬܗܿ ܚܢ̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܝܡܝܢ ܘܥܡܕܘܬܘܒ ܕܒܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐܼ ܩܫܝܫܐ ܣܡܒܛܝܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝـ ܫ̈ܓܘܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܪܡܝ ܒܥܕܬܐܼ ܡܢ ܥܠܬ ܦܨܚܐ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܕܝܢ ܡܪܩܝܢܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܠܫ̈ܓܘܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܥܒܼܕ܆ ܐܡܪ. ܠܘܝ ܥܠ ܟܘ̈ܒܐ ܣܝܡ ܗܘܐ ܠܝ ܐܝ̈ܕܝ ܘܠܐ ܥܠ ܣܒܛܝܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܩܕܫܝܐ ܡܪܘܬܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܡܝܦܪܩܛܐ ܡܬܝܕܥ.. ܗܢܐ ܐܫܬܕܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܬܝܕܣܝܣ ܠܘܬ ܐܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܕܦܪܗܣܝܐ. ܘܥܒܕ ܫܝܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܟܢܫܬܿ ܣܘܢܕܘܣ ܦܪܣܬܐ ܘܩܝܡܬܿ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܩܝܐ. ܪ̈ܫܢܝܗܿ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ (ܗܘܘ) ܡܪܘܬܐ ܕܡܝܦܪܩܛܐ. ܘܝܒܠܗܐ ܩܬܠܝܩܐ ܕܩܛܝܣܦܢ.. ܐܬܟܢܫܼܬܿ ܕܝܢ ܒܗܿ ܒܩܛܝܣܦܢܒܬܪ ܦܘܠܝܢܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ ܩܒܠ ܕܝܢ ܦܪܦܘܪܝܘܣ. ܘܒܬܪܗ ܐܠܟܣܢܕܪܣ.. ܒܪܘܡܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܪܬ ܕܡܣܘܣܼ ܗܘܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܡܢ ܣܪܝܩܝܣ. ܘܒܬܪܗ ܐܢܣܛܣ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ. ܘܬܘܒ ܒܘܢܦܛܝܣ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܩܒܠ ܩܕܝܫܐ ܩܠܣܛܝܢܘܣ܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܪܒܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܐܩܝܩܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ. ܘܐܩܝܩܣ ܐܪܚܢܐ ܕܫܡܝܫܛ..܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥ̈ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ܆ ܐܠܘܪܝܟܣ ܒܪܒܪܝܐ ܐܚܪܒܗܿ ܠܪܗܘܡܐ. ܘܐܦܩ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܒܫܒܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ pb. 193 ܘܬܫܥܼ. ܩܛܠܗ ܬܝܕܣܝܘܣ ܠܐܠܘܪܝܟܣ ܒܪܒܪܝܐ. ܘܐܦ ܚܝܠܗ ܟܠܗ ܐܒܕ ܒܩܪܒܐܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܡܠܦܢܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܡܢ ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܡܬܝܕܥܼ. ܘܡܟܬܒ ܡܐܡܪ̈ܐ ܥܠ ܚܪܒܗܿ ܕܪܘܡܐ ܪܒܬܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬ̈ܠܬܝܢ܆ ܥܒܕ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܟܡܐܢܐ [ܠܟܪ̈ܣܝܛܢܐ] ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܘܒܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܦܩܼܕ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐܼ. ܘܐܬܚܪܒܘ ܟܠܗܘܢ. ܘܕܫܪܟܐ ܛܪܕ ܐܢܘܢ ܡܢܗܿ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬ̈ܠܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܩܼܡ ܐܘܛܘܟܐ [ܗܪܛܝܩܐܼ ܘܣܕܩ ܥܕܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬ̈ܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܩܼܡ ܪܕܘܦܝܐ ܩܫܝܐ ܘܥܙܝܙܐܼ ܘܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐܼ. ܒܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬ̈ܠܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܣܗܕ ܩܕܝܫܐ ܝܥܩܘܒ ܡܦـ[ܣܩܐ.] ܡܢ ܒܝܬ ܠܦܛ ܡܝܕܢܬܐ ܕܗܘ̈ܙܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܐܫܬܒܝܬ ܐܪܙܘܢ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ.. ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܫܢܬܐ ܢܚܬ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܫܒܗܿ ܠܐܪܙܝܢ ܕܦܪ̈ܣܐ ܘܐܝܬܝܗܿ ܠܐܡܕ. ܘܢܦܩ ܩܕܝܫܐ ܐܩܝܩܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ. ܘܫܩܠ ܕܗܒܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܡܕ܆ ܘܦܪܩ ܡܢ ܫܒܝܬܐ ܥܣܪ̈ܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܒ̈ܬܐ. ܘܐܦ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܦܪܩ ܕܫܪܟܐ. ܘܒܙܘ̈ܕܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܐܬܪܗܘܢܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܡܚܐ ܩܪܒܐ ܗܘܼ ܐܪܕܒܘܪ (ܪܒ) ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܡ ܢܪܣܐ ܕܦܪ̈ܣܐ ܘܚܒܘܼ ܢܪܣܐ ܘܚܝܠܗܼ ܘܥܪܩ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬ̈ܬܠܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܢܚܼܬ ܬܘܒ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ ܘܢܩܫ ܥܠ ܢܨܒܝܢ. ܘܚܫܒܘܗܿ ܡܢ ܕܐܠܨܘܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܥܒܕ ܥܠܝܗܿ ܦܘܪ̈ܩܣܐ ܕܩܝܣܐ ܕܡܗܠܟܝܢ ܘܩܕܒ ܥܠ ܓܢܒ ܫܘܪܐ. ܘܠܐܢ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܡܩܿܪܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܫܘܪܐ pb. 194 ܩܛܠ.. ܢܪܣܐ ܕܝܢ ܥܬܕ ܐܦ ܗܼܘ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܫܠܚ ܢܪܣܐ ܠܐܪܕܒܘܪ. ܕܒܬܢܘܝ ܢܥܒܕܘܢ ܩܪܒܐ. ܘܢܬܚܡܘܢ ܕܘܟܬܐ ܘܝܘܡܐ ܠܬܟܬܘܫܐ.. ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܡܼܪ ܠܐܝ̈ܙܓܕܐܼ. ܕܗܟܐܢ ܐܡܪ ܠܢܪܣܐܼ. ܕܠܘ ܐܡܬܝ ܕܐܢܬ ܒܿܥܐ ܐܢܬܼ ܥܒܕܝܢ ܩܪܒܐ ܡܠ̈ܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ.. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܬܐܡܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝܼ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ. ܟܕ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܚܣܘܢ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܐܦ ܐܫܠܡܗ ܠܩܪܒܐ ܟܠܗ ܒܐܕ̈ܝ ܐܠܗܐ. ܘܬܟܝܠܐܝܬ ܐܬܠܒܒ ܥܠ ܗܕܐ. ܘܡܛܠ ܕܗܡܝܢ ܡܠܟܐ ܒܐܠܗܐܼ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܫܟܚ ܡܢܗ ܥܘܕܪܢܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣ ܒܐܓܘܢܐ ܘܒܩܢܛܐ ܪܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ: ܕܡܢܐ ܓܼܕܫ ܒܩܪܒܐܼ. . . ܡܠܐܟ̈ܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܑܼ ܐܬܚܙܝܘ ܥܠ ܓܢܒ ܒܬܘܢܝܐܼ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܐܙܿܠܝܢ ܗܘܘ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܠܝܣ. ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܡܠܟܐ ܘܠܥܡܐ ܕܢܬܠܒܒܘܢ ܘܢܨܠܘܢ. ܐܦ ܢܗܝܡܢܘܢ ܒܐܠܗܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܙܿܟܝܢ. ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪܘ ܕܢܬܠܘܢ ܙܟܘܬܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܩܪܒܐ.. ܒܪܗܪܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܐ. ܟܕ ܚܙܐ ܕܐܬܚܪܒ ܚܝܠܗ: ܘܐܬܪܐܕܐܪܙܘܢ ܐܫܬܒܝ. ܘܐܦ ܢܨܒܝܢ ܐܬܬܣܝܡܬ ܒܐܘܠܨܢܐ ܕܚܒܘܫܝܐ. ܘܬܘܒ ܥܠܝܗܘܢ ܩܪܒܐ ܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ. ܥܬܕ ܗܼܘ ܩܢܘܡܗ ܕܢܐܬܐ ܠܩܪܒܐ. ܘܟܕ ܙܥܘ [ܗܟܝܠ ܡܢ ܚܝܠܐ] ܕܪ̈ܗܡܝܐܼ ܐܓܪ ܠܡܘܢܕܪ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܘܠܚܝܠܗ ܕܢܐܬܐ ܠܥܘܕܪܢܗ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܬܼܐ ܡܘܢܕܪ ܥܡ ܪ̈ܒܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܛܝ̈ܝܐ: ܡܠܒܒ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܟܕ ܡܫܬܘܕܐ ܠܗ ܕܒܥܓܠ ܡܫܥܒܕ ܠܗ ܪ̈ܗܘܡܝܐ [ܘܡܫܠܡ ܠܗ ܐܢܛܝܟܝܐ] ܕܣܘܪܝܐ. ܒܪܡ pb. 195 ܠܐ ܗܘܐ ܫܘܠܡܐ ܕܠܫܘܘܕܝܗ. ܐܠܗܐ ܓܝܪ [ܐܪܡܝ] ܕܚܠܬܐ ܒܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܣܒܪܘ ܗܘܘ ܕܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܬܼܐ ܥܠܗܝܘܢ. ܘܟܕ ܐܫܬܓܫܘ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܕܢܥܪܩܘܢ: ܫܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܒܢܗܪܐ ܦܪܬ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ. ܘܐܬܚܢܩ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܥܣܪ̈ ܪ̈ܒܘܬܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܒܥܝܪ̈ܗܘܢ.. ܘܐܦ ܐܪܕܒܘܪ ܬܘܒ ܒܝܕ ܢܟܠܐܼ ܠܫܒ̈ܥܐ ܪ̈ܫܝ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܩܛܠ. ܘܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܫܬܚܪ ܒܝܕ ܡܥܕܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܬܚܪܒܘ.

ܦܘܣܩܐ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܬܡܢܝܐ ܛܠܝ̈ܐ ܕܐܦܣܘܣ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܟܣܝܡܠܝܢܐ ܘܕܝܡܠܝܟܐ ܘܕܡܪܛܠܘܣ ܘܕܝܢܘܣܘܝ ܘܝܗܘܢܝܣ ܘܣܪܦܝܘܢ ܘܐܟܣܘܣܛܕܝܢܘܣ ܘܕܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܣ̈ܗܕܐ ܒܢ̈ܝ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܐܦܣܘܣ܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܗܪܣܝܣ ܕܛܘܥܝܝ ܘܕܘܘܕܐ ܐܒܥܼܬܿ ܒܕܝܐ ܘܫܓܫܼܬܿ ܘܕܠܚܬܿ ܠܥܕܬܐ. ܟܕ ܨܿܒܝܐ ܠܡܚܿܦܝܘ ܡܘܠܦܟܢܐ ܕܚܝܬ ܡܗܝܬܐܼ. ܘܨܼܒܘ ܠܡܒܛܠܘ ܫܘܘܕܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܫܟ̈ܒܝ ܥܦܪܐܼ. ܕܝܼܗܒ ܡܪܢ ܠܥܕܬܗ. ܘܛܒ̈ܐ ܡ̈ܕܘܕܐ ܒܐܕ̈ܢܘܗܝ ܕܡܿܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܢܦܠܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܐܦ ܣܓܕ̈ܝ ܠܨ̈ܠܡܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܦܠܛܝܢ ܕܝܠܗܼ. ܟܬܒ̈ܝ ܙܐܦܐ ܒܓܠܝܐ ܩܕܡ ܐܦ̈ܘܗܝ ܐܕܢܚ ܗܘܘ: ܘܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܪ̈ܚܡܝ ܛܢܦܘܬܐܼ ܕܡܬܚܙܝܢ ܘܡܫܬܒܚܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܿ. ܒܥܕܬܐ ܡܥܪܩܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܪܡܝ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܒܫܓܘܫܝܐܼ ܬܐܕܪܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܓܐܝܣ ܡܕܝܢܬܐܼ pb. 196 ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܙܿܕܩ ܕܫܡ̈ܗܝܗܘܢ ܢܬܥܗܕ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܡܘ̈ܕܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܫܓܫܘ ܠܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܫܦܝܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܼܚ ܒܝܕ ܥܘܩ̈ܒܐ ܗܦܝ̈ܟܐ ܕܡ̈ܠܝܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܗܼܘ ܬܝܕܣܝܘܣ ܡܿܠܟܐ ܡܚܫܒܬܗ ܟܠܝܘܡܼ ܒܒܟܝܐ ܡܬܕܠܚܐ ܗܘܬܼ. ܘܒܝܬ ܦܘܪ̈ܬܟܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܢܦܠ ܗܘܐ. ܟܕ ܚܿܙܐ ܗܘܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐܼ. ܕܠܟܐ ܘܠܟܐ ܡܬܢܬܦܐ ܗܘܬ. ܡܢ ܗܪ̈ܝܛܝܩܘ ܓܝܪܼ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ܆ ܕܠܝܬ ܢܘܚܡܐ ܠܡ̈ܝܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܬܘܒܼ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ܆ ܕܦܓܪܐ ܕܒܠܝܘ ܘܐܬܚܒܠܘ ܘܐܬܒܕܪ ܠܐ ܡܬܢܚܡ. ܐܠܐ ܠܡ ܢܦܫܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܩܿܒܠܐ ܡܘܠܟܢܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܛܥܘ ܠܗܘܢ ܡܡ̈ܠܠܝ ܙܐܦܐܼ. ܘܠܐ ܐܣܬܟܠ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܐܬܝܠܕ ܥܘܠܐ ܡܢ ܟܪܣܐ ܒܠܥܕ ܦܓܪܐܿ. ܘܠܐ ܢܒܥ ܓܘܫܡܐ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܢܦܫܐ ܢܫܡܬܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܐܬܚܪܫ ܡܕܥܗܘܢܼ ܘܠܐ ܨܬ ܠܡܘܠܟܢܐ ܕܐܼܡܪ ܡܪܢ܆ ܕܡ̈ܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܩܒܪ̈ܐ ܐܢܘܢ܆ ܢܫܡܥܘܢ ܩܠܗ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐܼ ܘܢܚܘܢ.. ܘܬܘܒ ܐܡܝܪ ܕܢܬܬܥܝܪܘܢ ܘܢܫܒܚܘܢ ܫ̈ܟܒܝ ܥܦܪܐ.. ܘܬܘܒ ܐܡܝܪ ܕܢܬܬܥܝܪܘܢ ܘܢܫܒܚܘܢ ܫ̈ܟܒܝ ܥܦܪܐ.. ܘܬܘܒ ܐܡܝܪ ܕܗܐ ܦܬ̇ܚ ܐܢܐ ܩܒܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܡܿܦܩܐܢܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܩܒܪ̈ܝܗܘܢ.. ܗܪ̈ܛܝܩܘ ܕܝܢܼ ܣܦܝ̈ܩܝ ܡܢ ܚܝ̈ܐܼ. ܗܦܟܘܗܿ ܗܘܘ ܠܚܠܝܘܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܠܡܪܪܐ ܕܢܦܫܗܘܢ: ܘܠܪ̈ܥܝܢܐ ܡܿܢ ܡܪ̈ܝܩܐ ܕܡ̈ܗܝܡܢܐ ܕܠܚܘ ܘܥܪܩܠܘ.. ܘܬܚܒ ܗܘܐ ܪܥܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܬܝܕܣܝܘܣܼ ܘܐܬܢܫܫ ܘܐܬܟܪܗ. ܘܢܦܠ ܥܠ ܣܩܐ ܘܩܛܡܐ ܒܩܝܛܘܢܐ ܕܡܫܟܒܗ.. ܗܝܕܝܢ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐܼ. ܗܧܘ ܕܠܐ ܨܒܿܐ ܕܐܢܫ ܢܐܒܕ܆ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ: ܨܒܐ ܕܢܩܢܐ ܚܘܠܡܢܐ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܟܪ̈ܝܗܐܿ. ܘܢܬܓܠܐ ܡܘܠܟܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܩܝܡܬܐ ܕܫ̈ܟܒܐܿ. ܕܠܙܒܢܐ ܗܿܘ ܢܛܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܐܝܕܥܬܗ. ܘܕܢܓܝܠ ܢܫܕܐ ܣܡܐ ܡܟܪܗܢܐ ܡܢ pb. 197 ܫܦܝܘܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܕܢܣܡܘܟ ܒܢܝܢܗܿ ܡܢ ܓ̈ܠܠܐ ܡܙ̈ܠܗܙܐ ܘܙܝ̈ܙܢܐ ܕܛܒܪܘ ܒܗܿ. ܘܕܢܙܠܓ ܢܘܗܪܐ ܘܒܘܝܝܐ ܥܠ ܬܝܕܣܝܘܣ ܡܿܠܟܐ. ܘܥܡ ܐܒ̈ܗܘܗܝ ܢܫܬܡܠܐ ܒܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ.. ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܫܠܝܼ ܐܕܝܠ ܐܠܗܐ ܒܪܥܝܢܗ ܕܐܪܠܝܣܼ ܡܪܗܿ ܕܢܘܡܐ ܕܡܥܪܬܐ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܡܘ̈ܕܢܝܐ ܫܟܝܒܝܢ ܗܘܘ: ܕܛܝܪܐ ܠܩܢܝܢܗ ܢܒܢܐ ܬܡܢ ܒܚܦܛܝܘܬܐ. ܘܥ̈ܒܼܕܐ ܘܦ̈ܥܠܐ ܝܘܡܐ ܘܬܪ̈ܝܢ ܬܡܢ ܠܐܿܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܐ̈ܦܐ ܡܢ ܦܘܡ ܩܒܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܥܓܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܦ ܡܢ ܦܘܡ ܡܥܪܬܐ ܗܿܝܼ ܟ̈ܐܦܐ ܠܢܝܢܐ ܡܿܝܬܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܠܠܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪ̈ܝܢ܆ ܟܕ ܦܘܡ ܡܥܪܬܐ ܐܬܦܠܫ: ܗܝܕܝܢ ܦܘܩܕܢܐܕܐܠܗܐ ܡܚܝܢܐ ܪܣܡ ܚܝ̈ܐ ܠܫܟ̈ܝܒܐ ܕܒܗܿ ܫܟܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܿܘ ܕܠܥܘܼܠܐ ܚܒܝܫܐ ܝܿܗܒ ܢܫܬܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܟܪܣܗܿ ܕܐܡܗ: ܘܗܿܘ ܨܒܝܢܐ ܕܒܩܦܥܬܐ ܓܪ̈ܡܐ ܙܪ̈ܝܩܐ ܘܝܒ̈ܝܫܐ ܪܟܒ ܘܢܚܡ. ܘܗܿܘ ܚܝܠܐ ܕܠܠܥܙܪ ܩܒܝܪܐ ܩܼܪܐܼ. ܘܐܦܩܗ ܡܢ ܩܒܪܐ (ܒܚܝ̈ܐ): ܗܼܘ ܒܪܬܡܐ ܕܦܘܡܗܼ. ܪܘܚܐ ܕܚܝ̈ܐ ܝܗܼܒ ܐܦܠ ܠܡܘܕ̈ܝܢܐ ܗܿܢܘܢܼ ܕܒܡܥܪܬܐ ܫܟܒܘ ܗܘܘ. ܘܬܩܢܘ ܘܝܬܒܘ ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܙܗܝܘܬܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܝܗܘܢ. ܘܐܝܟ ܕܒܨܦܪܐ ܕܟܠ ܝܘܡܼ ܫܠܡܐ ܚܕ ܕܚܕ ܫܐܠܝܢ ܗܘܘ: ܟܕ ܐܬܿܐ ܕܡܘܬܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ ܒܗܘܢ. ܢܚ̈ܬܝܗܢ ܓܝܪ ܟܕ ܠܒܝܫܝܢ ܗܘܘܼ. ܟܕ ܕܡܟ: ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܥܠ ܓܘܫ̈ܡܝܗܘܢ. ܘܦܓܪܐ ܘܒܣܪܐ ܕܩ̈ܢܘܡܝܗܘܢ ܗܘܐ ܟܠܗ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܨܦܪܐ ܠܪܡܫܐ ܕܡܟܘ ܗܘܘ ܒܠܚܘܕ ܘܐܬܬܥܝܪܘ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܨܒܘܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ ܕܪܡܫܐܼ. ܗܘ ܩܝܡܝܐ ܗܘܬ ܒܗܘܢ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܕܩܝܣ ܒܗܘܢ ܪܢܐ ܗܘܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ pb. 198 ܟܡܝܪܝܢ ܘܐܒܝܠܝܢܼ ܘܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܕܡ̈ܥܢ ܗ̈ܘܝ܆ ܚܪܘ ܠܘܬ ܝܡܠܝܟܐ ܣܥܘܪܗܘܢܼ ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܝܠܦܝܢ ܡܢܗ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܡ̈ܠܠܢ ܗܘ̈ܝ ܒܡܕܝܢܬܐ ܒܪܡܫܐ. ܐܼܡܪ ܠܗܘܢ. ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܡܿܪܬ ܠܟܘܢ ܕܒܪܡܫܐ ܐܬܬܒܥܢܢ ܕܢܕܒܿܚ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܥܢܼܐ ܕܝܢ ܡܟܣܡܠܝܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ: ܐܚ̈ܝܼ. ܥܬܝܕܝܢܢ ܗܘ ܕܩܕܡ ܒܐܡܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܢܩܘܡ: ܐܠܐ ܡܢ ܩܕܡ ܒܐܡ ܕܕܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܐ ܢܬܚܠܼ. ܘܠܐܢܟܦܘܪ ܒܚܝ̈ܐ ܕܐܝܬ ܠܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܼܡܪ ܠܝܡܠܝܟܐܼ. ܡܟܝܠ ܥܕܢܐ ܕܣܝܒܪܬܐܼ ܠܙܒܢܗ ܗܘܼܐ. ܐܠܐ ܣܒ ܟܣܦܐܼ ܘܡܛܝ ܠܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܝܠܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܕܩܝܣ [ܡܠܟܐ ܡܬܦܩܕܢܼ. ܘܬܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܘܣܦ ܠܢ ܥܠ] ܣܝܒܪܬܐ ܗܿ ܕܐܝܼܬܝܬ ܠܢ ܒܪܡܫܐܼ. ܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܡܙܠܗܙܐ ܗܘܼܬ. [ܘܗܐ] ܟܦܢܝܢܢ. ܟܕ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܫܢܬܐ ܗܼܘ ܕܠܠܝܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܟܝـ[ـܢ ܗܘܘ]. ܘܩܼܡ ܝܠܡܝܟܐ ܒܨܦܪܐܼ. ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܟܠ ܝܘܡ. ܘܢܣܒ ܡܢ [ܟܣܦܐ] ܕܒܟܝܣܐ ܘܡܢ ܡܘܢܝܛܐ ܕܫ̈ܬܝܢ [ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܘܡܢ ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܕܒܕܪܐ ܗܿܘ܆ ܗܿܝ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܡܿܠܟܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ] ܙܒܢܐ ܕܝܘܡܝ̈ܗܘܢ [ܕܡܘ̈ܕܝܢܐ] ܐܬܛܒܼܥܬ. ܕܐܝܬܝܗܿ [ܩܕܡ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ] ܫ̈ܢܝܢ܆ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܗܿܘ [ܕܒܗ ܐܬܬܥܝܪܘ ܡܘ̈ܕܝܢܐ. ܘܠܨܦܕܗ ܕܝܘܡܐܼ] ܟܕ ܒܗܘܪܼ. ܢܦܩ ܝܡܠܝܟܐ ܡܢ ܡܥܪܬܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܟܐܦ̈ܐ ܕܣܝ̈ܡܢ ܬܡܢ ܐܬܕܡܪ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܝܬܝ ܥܠ ܒܠܗܼ ܕܡܢܐ ܗܘܝܗ. ܘܢܚܼܬ ܡܢ ܛܘܪܐܼ. ܘܪܕܐ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐܼ ܠܐ ܒܐܘܪܚܐ: ܡܛܠ [ܕܩܢܝܛ ܗܘܐ] ܕܕܠܡܐ ܐܢܫ ܢܫܬܘܕܥܗܼ. ܘܢܝܬܝܘܗܝ ܩܕܡ ܡܿܠܟܐ ܕܩܝܣ. ܘܠܐ ܝܕܿܥ ܗܘܐ [ܕܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܛܢܦܐ] ܚܪ̈ܝܒܝܢ ܗܿܘܘ ܘܫܼܕܝܢ ܒܓܘ [ܫܝܘܠ. ܘܟܕ ܝܡܠܝܟܐ pb. 199 ܠܬܪܥـ]ـܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܩܼܪܒ ܗܘܐܼ. ܐܪܝܡ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܘܚܼܙܐ ܠܢܝܫܐ [ܕܨܠܝܒܐ ܥـ]ـܠ ܬܪܝܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܕܡܢ ܠܥܠ ܩܒܝܥ ܗܘܐ. [ܘܟܕ ܚܼܙܐ] ܘܬܡܗ. ܘܡܓܢܒ [ܗܘܐ ܚܝܪܗܼ. ܘܚܐܿܪ ܒܗ] ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܒܗܝܠܐܝܬ. ܘܐܿܙܠ ܗܘܐ [ܘܐܿܬܐ. ܘܪܢܿܐ ܗܘܐ ܡܬܕܡܪ ܒܚـ[ـܘ̈ܫܒܘܗܝ. ܘܐܬܟܪܟ [ܠܬܪܥܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܚܼܙܐܼ] ܘܬܡܗ. ܘܐܬܟܪܟ ܠܟܠܗܿ ܡܕܝܢـ[ـܬܐܼ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܥܐ: ܘܚܼܙܐ ܕܥܠ ܟـ]ـܠܗܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܢܝܚܐ ܕܨܠܝܒܐ [ܩܒܝܥ ܗܘܐ.] ܘܐܫܬܓܢܝܬ ܠܗܿ ܐܦ ܡܕܝܢܬܐ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ. ܒܢ̈ܝܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ [ܕܠܐ ܚܼܙܝܢ] ܗܘܘ ܠܗ. ܘܡܗܠܟ ܗܘܐ ܘܬܡܗ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܐܚܝܕܝܢ ܠܗ [ܨܘܪ̈ܢܐ.] ܘܐܬܼܐ ܘܩܼܡ ܥܠ ܬܪܥܐ ܗܿܘ ܕܣܡܝܟ ܗܼܘ ܥܠܘܗܝ [ܡܢ ܩܕܝܡܼ.] ܘܐܬܕܡܪ. ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܢܦܫܗ ܐܡܿܪ ܗܘܐ: ܕܡܢܐ ܗܼܝ ܟܝ ܗܕܐ ܕܢܝܫܐ ܕܨܠܝܒܐ ܗܢܐ ܒܪܡܫܐ ܒܬܘ̈ܢܐ ܣܝܡ ܗܘܐܼ. [ܘܗܐ ܒܨܦܪܐ] ܣܝܡ ܥܠ ܬܪܥܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܚܕܪܐ ܘܡܟܢܫ [ܗܘܐ ܗܘܢܗ] ܘܠܒܟ ܗܘܐ ܦܓـ[ـܪܗ. ܟܕ ܐܿܡܪ] ܟܒܪ ܚܠܡܐ ܗܼܘ. ܘܒܬܪ[ܟܝܢ ܠܒܒ ܢܦܫܗ]. ܘܟܕ ܡܟܣܝ ܕܝܫܗ ܒܦܪܝܣܗܼ. ܥܼܠ ܐܼܙܠ [ܠܟܪܟܐ. ܘܟܕ ܥܐܠ ܒܫܘܩܐܼ. ܫܿܡܥ ܗܘܐ ܡܢ ܣ̈ܓܝـ]ـܐܐ ܟܕ ܡܡܠܠܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕܼ. ܘܝܡܝܢ ܒܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐܼ ܘ[ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܿܚܠ] ܗܘܐܼ. ܘܐܫܬܓܢܝ ܒܚܘ̈ܫܒܘܗܝ. ܘܐܬܟܠܝܼ ܘܗܼܘ ܠܢܦܫܗ ܐܡܿܪ] ܗܘܐ: ܕܡܢܐ ܗܼܝ [ܟܝ ܗܕܐܼ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ.] ܕܗܐ ܒܪܡܫܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ [ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ:] ܘܗܫܐ [ܒܨܦܪܐܼ ܠܫܢܐ] ܕܟܠܢܫܼ ܗܐ ܗܿܪܓ ܒܗ. [ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܢܦܫܗܼ] ܟܒܪ ܠܘ ܗܕܐ ܗܝ [ܐܦܣܣ ܡܕܝܢܬܐ.] ܕܗܐ ܒܢ̈ܝܢܝܗܿ ܡܫܚܠܦܝܢܼ ܘܡܠܬܗܿ ܡܫܓܢܝܐ ܒܠܫܢܗܿ. ܘܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܬܐ [ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ] ܕܩܪܝܒܐ ܗܝܼ [ܠܢ܆ ܘܠܐ ܚܙܝܐ] ܠܝ. ܘܩܼܡ ܘ[ܡܬܕܡܪ ܗܘܼܐ ܠܗ] ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܢܦܫܗ. ܘܦܓܥ ܒܗ ܥܠܝܡܐ [ܚܕܼ ܘܫܐܠܗܼ. ܘܐܡܼـ]ـܪ܆ pb. 200 ܐܡܪ ܠܝܼ ܥܠܝܡܐܼ. ܡܿܢ ܫܡܗ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܐܡܼܪ ܠܗܼ ܥܠܝܡܐ ܗܿܘܼ. ܫܡܗܿ ܐܦܣܘܣ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܡܿܬܕܡܪ ܝܡܠܝܟܐܼ ܐܡܼܪ ܠܢܦܫܗ: [ܟܒـ]ـܪ ܠܝ ܓܼܕܫ ܡܕܡ ܘܛܥܿܝܬ ܒܗܘܢܝ. ܐܦܘܩ ܠܝ ܒܥܓܠ ܡܢ [ܡܕܝܢـ]ـܬܐ ܗܕܐ܆ ܕܠܡܐ ܐܛܥܐ ܘܐܿܒܕ. ܕܗܐ ܨܘܪ̈ܢܐ ܐܚܝܕܝܢ ܠܝ.. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ [ܗܼܘ ܝـ]ـܡܠܝܟܐ ܬܢܐ ܠܢܼ ܡܢ ܟܕ ܣܼܠܩ ܠܘܬ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܠܡܿܥܪܬܐ. [ܟܕ] ܐܬܓܠܝܬܿ ܢܚܡܘܬܗܘܢ ܘܐܬܟܬܒܬܿ ܒܟܬܒܐ.. ܗܝܕܝܢ ܝܡܠܝܟܐ ܟܕ ܪܗܝܒ ܕܢܦܘܩ ܠܗ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܩܪܒ ܠܘܬ ܡܙܒ̈ܢܝ ܠܚܡܐ ܒܐܣܟܡܐ ܕܚܕܘܪܐ. ܘܐܦܩ ܡܢ ܟܝܣܗ ܟܣܦܐ. ܘܝܗܿܒ ܠܡ̈ܙܒܢܝ ܠܚܡܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܚܪܘ ܒܟܣܦܐܼ. ܘܒܚܙܬܐ ܕܡܘܢܝܛܐ ܕܟܡܐ ܪܘܪܒܐܼ ܘܬܡܗ. ܘܚܕ ܥܠ ܚܕ ܡܝܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ. ܘܡܠܚܫܝܢ ܘܚܝܪܝܢ ܒܓܒܪܐ. ܘܐܿܡܪܝܢܼ ܗܢܐ ܣܝܡܬܐ ܐܫܟܚ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܩܕܡ ܕܪ̈ܐ ܘܫܢ̈ܝܐ.. ܝܡܠܝܟܐ ܕܝܢ ܚܐܿܪ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܕܡܠܚܫܝܢ ܗܘܘ ܠܥܘܗܝܼ ܘܚܝܪܝܢ ܒܗܼ. ܘܐܬܬܙܝܥ. ܘܡܢ ܕܚܠܬܐ ܟܠܗ ܦܓܪܗ ܪܐܿܬ ܗܘܐ. ܘܣܿܒܪ ܗܘܼܐ ܕܡܫܬܘܕܥܘ ܐܫܬܘܕܥܘܗܝܼ. ܘܡܬܪܥܝܢ ܕܠܘܬ ܕܩܝܣ ܡܠܿܟܐ ܢܘܒܠܘܢܝܗܝ.. ܐܚܪ̈ܢܝ ܕܝܢ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ.. ܘܗܼܘ ܟܕ ܡܠܼܐ ܕܚܠܬܐ. ܘܩܿܐܡܼ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ: ܒܿܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢܼ. ܗܐ ܟܣܦܐܼ ܝܗܝܒ ܠܝ ܠܟܘܢܼ ܘܠܚܡܐ ܠܐ ܒܿܥܐ ܐܢܐ ܕܐܣܒ.. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܐܪܡܝܘ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕ̈ܝܐܼ ܘܐܚܕܘܗܝ. ܘܐܡܿܪܝܢ ܠܗܼ ܡܢ ܐܝܡܼܟܐ ܐܢܬܼ. ܕܣܝܡܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܡܫܟܚ ܠܟ. ܚܘܢ ܟܝܬ ܕܫܘ̈ܬܦܐ ܢܗܘܐ ܠܟ. ܘܡܟܣܝܢ ܥܠܝܟ. ܘܐܠܐܼ ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܡܫܬܠܡ ܐܢܬ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܬܡܗ ܒܢܦܫܗܼ ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܡܫܬܠܡ ܐܢܬ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܬܡܗ ܒܢܦܫܗܼ ܘܐܼܡܪ: ܗܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܕܚܿܠ ܗܿܘܝܬ ܡܢܗܼܿ. ܐܦ ܗܝܼ pb. 201 ܐܬܬܘܣܦܬܿ ܠܝ ܠܣܘܪܕܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܢ̈ܫܐ ܗܿܢܘܢܼ. ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܣܝܡܬܐ ܡܬܛܫܝܐܼ ܐܘ ܥܠܝܡܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܿܒܪ ܐܢܬ.. ܗܼܘ ܕܝܢ ܝܡܠܝܟܐܼ. ܠܐ ܝܿܕܥ ܗܘܐ ܡܢܐ ܢܐܡܪ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗܕܐ.. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܚܙܘ ܕܫܬܝܩ ܘܠܐ ܡܡܠܠܼ. ܘܐܫܩܠ ܦܪܝܣܗܼ ܐܪܡܝܘ ܒܨܘܪܗ. ܘܟܕ ܩܝܡܝܢ ܡܨܥܬ ܫܘܩܐ ܪܒܐܼ ܘܐܠܨܝܢ ܠܗܼ. ܪܗܼܛܬܿ ܡܠܬܐ ܒܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܼܡܪ܇ ܕܚܕ ܡܫܟܚ ܣܝ̈ܡܬܐ ܐܫܬܟܚ. ܘܓܚܘ ܟܢ̈ܫܐܼ. ܘܟܢܫ ܠܘܬܗ. ܘܚܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܘܐܡܪܝܢܼ. ܕܗܢܐ ܥܠܝܡܐ ܢܘܟܪܝܐ ܗܼܘ ܘܠܐ ܚܼܙܐ ܠܢ ܡܡܬܘܡ. ܘܐܦܢ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܝܡܠܝܟܐ ܕܢܡܠܠ ܘܢܦܝܣ ܐܢܘܢܼ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܗ ܣܝܡܬܐܼ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܟܠܢܫ ܐܡܿܪ ܗܘܐܼ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ ܠܗ: ܬܡܗ ܗܘܐ ܘܦܿܝܫ ܡܢ ܡܠܬܗ.. ܗܼܘ ܓܝܠ ܬܟܝܠ ܗܘܐ ܒܢܦܫܗܼ. ܘܣܿܒܪ ܕܐܒ̈ܗܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܓܢܣܐ ܪܒܐ ܘܝܕܝܥܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܟܪܟܐ ܐܦܝܣܘܣ. ܘܝܿܕܥ ܗܘܐ ܘܫܪܝܪܐ ܠܗܼ. ܕܒܪܡܫܐ ܠܟܠܢܫ ܝܿܕܥ ܗܘܐܼ. ܘܒܨܦܪܐ ܐܦܠܐ ܚܕ ܐܫܬܘܕܥܗ. ܘܐܝܟ ܫܢܝܐ ܚܐܿܪ ܗܘܐ ܕܢܚܙܐ ܐܢܫ ܡܢ ܐܚ̈ܘܗܝ ܘܝܕ̈ܘܥܘܗܝܼ ܘܠܝܬ. ܘܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܠܗ ܨܘܪ̈ܢܝܐܼ ܘܩܐܿܡ ܗܘܐ ܒܝܢܬ ܟܢ̈ܫܐ. ܗܝܕܝܢ ܪܒܼܬܿ ܡܕܝܢܬܐ ܘܪܗܼܛܬܿ ܡܠܬܐ ܠܥܕܬܐ. ܘܐܫܬܡܥܬܿ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܠܗ ܕܟܪܟܐ. ܐܦ ܐܓܘܣܛܣ ܐܢܬܘܦܛܣ ܒܥܕܢܐ ܗܿܘܼ. ܠܘܬ ܐܦܝܣܩܦܐ ܐܣܬܩܒܠ. ܨܒܝܢܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܘܥܕ ܐܢܘܢ ܐܟܚܕܐܼ. ܕܣܝܡܬܐ ܕܚܝܬ ܡܝܬܐ ܒܐ̈ܝܕܝܗܘܢ ܬܬܓܠܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܝܢ. ܘܦܩܕ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܕܒܙܗܝܪܘܬܐ ܢܗܘܐ ܥܠܝܡܐܼ ܘܢܐܬܐ ܠܘܬܗܘܢܼ. ܟܕ (ܟܣܦܐ) ܒܐܝܕܗ ܘܢܓܕܘܢܝܗܝ ܗܟܝܠ ܠܝܡܠܝܟܐ ܕܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܠܥܕܬܐܼ. ܘܗܼܘ ܣܿܒܪ ܗܘܐ ܕܠܘܬ ܕܩܝܣ ܡܿܠܟܐ ܡܘܒܠܝܢ ܠܗ. ܘܠܟܐ ܘܠܟܐ ܚܐܿܪ pb. 202 ܗܘܐ. ܟܕ ܟܢ̈ܫܐ ܓܚܟܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝܼ. ܐܝܟ ܕܥܠ ܫܢܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܢܘܬܦܐ ܪܒܐܼ ܐܘܒܠܘܗܝ ܠܥܕܬܐ. ܐܢܬܘܦܛܣ ܘܡܪܝܣ ܫܩܼܠ ܟܣܦܐ ܡܢ ܐܝܕܗܼ ܘܐܬܕܡܪ ܒܗ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܐܢܬܘܦܛܣ ܠܝܡܠܝܟܐ: ܐܝܟܐ ܗܝ ܣܝܡܬܐ ܕܐܫܟܼܚܬ. ܕܗܐ ܐܦ ܟܣܦܐ ܡܢܗܿ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܒܐܝܕܟ.. ܝܡܠܝܟܐ ܐܡܼܪ: ܣܝܡܬܐ ܡܡܬܘܡ ܠܐ ܐܫܟܿܚܬܼ. ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠܝ. ܐܠܐ ܐܢܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐܼ. ܕܡܢ ܟܣܦܐ ܕܐܒ̈ܗܝܼ. ܘܡܢ ܥܘܪܦܢܐ ܕܟܪܟܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܣܦܐ ܕܐܝܬ ܒܐܝܕ̈ܝ. ܡܢܐ ܐܢ̈ܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܗܘܢܝܼ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ.. ܐܢܬܘܦܛܣ ܕܝܢ ܐܡܼܪ: ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܢܬ.. ܝܡܠܝܟܐ ܐܡܼܪ: ܐܝܟ ܕܣܿܒܪ ܐܢܐܼ. ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܐܝܬܝ.. ܐܡܼܪ ܠܗܼ. ܒܪ ܡܢ ܐܢܬ. ܘܡܿܢ ܝܿܕܥ ܠܟ ܢܐܬܐ ܢܣܗܕ ܥܠܝܟ.. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܫܡ ܐܒܗ̈ܘܗܝ: ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܘܢ ܐܢܫ. ܐܦܠܐ ܐܢܫ ܐܫܕܘܥܗܼ. ܠܐ ܠܗܼ ܘܠܐ ܠܐܒ̈ܗܘܗܝ.. ܐܢܬܘܦܛܣ ܐܡܼܪ: ܕܠܐ ܐܢܬܼ ܘܫܪܪܐ ܠܝܬ ܠܘܬܟ.. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܐܿܡ ܗܘܐܼ ܘܡܪܟܢ ܪܝܫܗ. ܟܕ ܫܠܼܐ ܘܨܕܘܕ. ܘܐܡܿܪܝܢܢ ܗܘܘܼ ܟܒܪ ܫܢܝܐ ܗܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܿܪܝܢܼ ܠܐܼ. ܐܠܐ ܗܼܘ ܡܫܢܐ ܢܦܫܗܼ ܕܐܝܟܢܐ ܢܬܦܿܠܛ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܗܕܐ.. ܐܢܬܘܦܛܣ ܚܐܿܪ ܗܘܐ ܒܗ ܒܚܡܬܐܼ ܘܐܡܪ. ܐܝܟܢܐ ܢܚܫܒܟ ܫܢܝܐ. ܐܘ ܐܝܟܢ ܢܗܝܡܢܟ ܕܟܣܦܐ ܡܢ ܟܝܣܐ ܕܐܒ̈ܗܝܟ ܗܘܼ. ܕܗܐ ܆ܛܒܥܐ ܕܐܡܘܢܝܛܐ ܡܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܒܗܼܿ. ܥܒܝܪܐ ܗܼܝ ܠܡ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܩܠܝܠ ܩܕܝܡ ܠܕܩܝܣ ܡܿܠܟܐ. ܘܠܐ ܐܬܚܠܛܬܼ ܒܐܡܘܢܝܛܐ ܐܚܪܬܐ. ܘܠܐ ܕܡܝܐ ܠܐܡܘܢܛܝܐ ܗܕܐ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܡܣܒܐ ܘܡܬܠܐ ܕܥܠܡܐ. ܕܠܡܐ ܩܕܡܝܢ ܐܒܗ̈ܝܟ ܠܕܪ̈ܐ ܘܠܫ̈ܢܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐܼ. ܕܗܐ ܐܢܬ ܥܠܝܡܐ ܐܢܬ: ܘܨܿܒܐ ܐܢܬ ܕܬܛܥܐ ܒܣܒ̈ܐ ܘܒܚܝ̈ܡܐ ܕܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ. pb. 203 ܡܟܝܠ ܦܩܿܕ ܐܢܐ ܕܠܐܣܘܪ̈ܐ ܘܠܢ̈ܓܕܐ ܬܫܬܠܡܼ. ܥܕܡܐ ܕܬܘܕܐ ܐܝܟܐ ܗܼܝ ܣܝܡܬܐ ܕܐܫܟܼܚܬ.. ܗܝܕܝܢ ܝܡܠܝܟܐ ܟܕ ܫܡܼܥ ܗܠܝܢܼ ܢܦܼܠ ܥܠ ܐܦ̈ܘܗܝ ܩܕܡܘܗܝܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢܼ ܒܿܥܐ ܐܢܬ ܡܢܟܘܢܼ ܡܪ̈ܝܼ. ܚܕܐ ܕܡܫܐܠ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܇ ܐܡܪܘ ܠܝ܇ ܘܟܠ ܕܒܠܒܝ ܓܿܠܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ. ܕܩܝܣ ܡܿܠܟܐ ܕܐܝܬ ܗܢܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐܼ ܐܝܟܘܼ.. ܗܝܕܝܢ ܡܪܝܣ ܐܡܪܼ. ܠܝܬ ܒܪܝܼ ܡܿܠܟܐ ܝܘܡܢܐ ܒܐܪܥܐ ܕܫܡܗ ܕܩܝܣ: ܐܠܐ ܐܢ ܚܕܼ ܕܡܝܬ ܡܢ ܕܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ.. ܗܝܕܝܢ ܥܢܼܐ ܝܡܠܝܟܐܼ ܘܐܡܪܼ. ܟܕ ܣܝ̈ܡܢ ܐܦ̈ܘܗܝ ܒܐܪܥܐ ܩܕܡܝܗܘܢܼ. ܘܐܡܪ: ܡܟܝܠ ܡܪܝܼ ܠܝ ܨܘܪ̈ܢܐ ܐܚܝܕܝܢ ܠܝ. ܘܡܠܬܝ ܠܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܠܒܪܢܫ. ܬܘ ܥܡܝܼ ܘܐܚܘܝܟܘܢ ܚܒܪ̈ܝ ܕܒܡܥܪܬܐ ܕܒܐܢܟܝܠܝܘܣ. ܘܡܢܗܘܢ ܝܠܦܬܘܢ. ܐܦ ܐܢܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐܼ ܕܡܢ ܩܕܡ ܕܩܝܣ ܡܿܠܟܐ ܬܡܢ ܐܝܬܝܢܼ ܗܐ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܗܐ ܒܪܡܫܐ ܚܓܙܿܝܬ ܕܥܠ ܕܩܝܣ ܡܿܠܟܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܦܣܘܣ. ܐܢ ܐܦܣܘܣ ܗܼܝ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐܼ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ.. ܗܝܕܝܢ ܡܪܝܣ ܐܦܝܣܩ ܬܗܪ ܒܗܿ ܒܗܕܐܼ ܘܐܼܡܼ. ܡܕܡ ܗܘ ܓܠܝܢܐ ܗܢܐܿ. ܕܚܘܝ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܥܠܝܡܐ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܢܐܙܠ ܢܚܙܝܘܗܝ.. ܘܩܡ ܗܼܘ ܡܪܝܣ ܘܐܢܬܘܦܛܣ ܥܡܗܼ (ܘܝܬܒܘ) ܥܠ ܪ̈ܟܘܒܐܼ. ܘܚܐܪ̈ܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟܪܟܐ ܘܟܢ̈ܫܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܡܗܘܢܼ. ܘܣܠܩ ܠܛܘܪܐ. ܘܟܕ ܡܛܝܘ ܠܡܥܪܬܐܿ. ܥܼܠ ܝܡܠܝܟܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܠܘܬ ܡܘ̈ܕܝܢܐ. ܘܥܼܠ ܒܬܪܗ ܡܪܝܣ ܐܦܼܝܣ. ܘܗܼܘ ܥܐܠ ܒܬܪܥܐ ܕܡܥܪܬܐ ܐܫܟܚ ܒܙܘܝܬܐ ܕܬܪܥܐ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܓܠܘܣܩܡܐ ܚܕ ܕܢܚܫܐ. ܘܪܡܼܝܢ ܥܠܘܗܝ ܛܒ̈ܥܐ ܬܪ̈ܝܢ ܕܣܐܡܐܼ. ܘܫܩܠܗ. ܘܩܡ ܒܬܪܥܐ ܡܢ ܠܒܪ: ܘܩܼܪܐ ܠܚܐܪ̈ܐ ܘܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟܪܟܐ. ܘܩܕܡ ܐܢܬܘܦܛܣ ܐܪܝܡ ܚ̈ܬܡܐ ܗܠܝܢ. ܘܦܼܬܚ ܘܐܫܟܚ ܠܘ̈ܚܐ ܬܪ̈ܝܢ ܕܐܒܪܐ. ܘܩܪܐܼ ܘܗܟܢܐ ܟܬܝܒ ܗܘܐ pb. 204 ܒܗܝܢ܆ ܡܢ ܩܕܡ ܕܩܝܘܣ ܡܠܟܐܼ ܥܕܩ ܡܟܣܡܠܝܢܐ ܘܝܡܠܝܟܐ. ܘܡܕܛܠܘܣ ܘܕܝܢܘܣܘܣ ܘܝܗܘܢܝܣ ܘܣܪܦܝܘܢ ܘܐܟܣܘܣܛܝܕܝܢܘܣ ܘܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܡܘ̈ܕܝܢܐ. ܗܠܝܢ ܕܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܐܣܬܪܦܬ ܒܐܦ̈ܝܗܘܢ ܡܥܪܬܐ ܗܕܐ ܒܟܐ̈ܦܐ. ܘܟܬܝܒܐ ܡܘܕܝܢܘܬܗܘܢ ܡܢ ܠܬܚܬ.. ܘܟܕ ܩܪܘ ܐܢ̈ܝܢ ܠܟܬܝܒ̈ܬܐ ܗܠܝܢܼ ܬܡܗ. ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐܼ ܥܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܦܪ̈ܝܫܬܐ ܕܡܚܘܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܙܥܩܘ ܟܠܗܘܢ ܒܩܠܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܥܠܘ ܐܫܟܚܘ ܐܢܘܢ ܠܡܘ̈ܕܝܢܐ ܗܠܝܢܼ ܟܕ ܝܬܼܒܝܢ ܒܙܗܝܘܬܐ. ܘܕܡܿܝܢ ܦܪ̈ܨܘܦܝܗܘܢ ܠܪܘܕܐ ܫܪܘܝܐ. ܘܢܦܠܘ ܡܪܝܣ ܥܡ ܐܢܬܘܦܛܝܣ. ܘܣܓܕ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐܼ. ܗܼܢܘܢ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܟܢ̈ܫܐ ܟܠܗܘܢ. ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܡܪܗܘܢ܇ ܕܫܘܘ ܕܢܚܙܘܢ ܚܙܬܐ ܗܕܐ ܬܡܝܗܬܐ. ܘܐܦ ܣܿܗܕܝܢ ܕܡܠܠ ܥܢܗܘܢ. ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܕܩܝܣ ܡܿܠܟܐ ܐܘܕܥ ܠܡܪܝܣ ܘܠܐܢܬܘܦܛܝܣ ܘܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟܪܟܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܪ̈ܟܒܐ ܐܫܬܠܚ ܠܘܬ ܬܝܕܣܝܘܣ ܡܿܠܟܐ ܒܟܗܬܝܒܬܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܒܥܓܠ ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ. ܘܬܚܘܐ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܡܠܟܘܬܟ ܚܘܝ ܐܠܗܐ ܒܥܠܡܐ. ܢܘܗܪܐ ܓܝܪ ܕܡܘܠܟܢ ܕܚܝ̈ܐ ܡܢ ܥܦܪܐ ܨܼܡܚ ܠܢ܆ ܘܩܝܡܬܐ ܕܥܢ̈ܝܕܐ ܡܢ ܩܒܪ̈ܐ ܕܢܚܬ ܒܦܓܪ̈ܐ ܙܗ̈ܝܐ ܕܐܬܚܕܬ.. ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܼܥ ܡܿܠܟܐ ܬܝܕܣܝܘܣ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܡ ܡܢ ܣܩܐ ܘܩܛܡܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܟܝܟ ܗܘܐ. ܘܐܬܚܼܝܠܬܿ ܪܘܚܗ ܕܙܟܝܐܼ ܘܐܙܕܗܝ. ܘܦܼܪܣ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐܼ ܘܐܡܼܪ: ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟ ܒܪܐ ܡܫܝܚܐܼ ܡܠܟܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐܼ. ܕܡܢ ܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܢܘܗܪܐ ܕܢܼܚ ܠܢ. ܘܠܐ ܕܥܼܟ ܫܪܓܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܝܼ. ܡܢ ܒܝܬ ܠܡܦܝܕܐ ܕܐܒ̈ܗܝ. ܘܠܐ ܥܼܡܛ ܘܢܼܬܪ ܛܒܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܝܼ ܡܢ ܬܓܐ ܙܟܝܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ pb. 205 ܡܗܝܡܢܐ. ܘܫܼܡܥ ܐܦ̈ܝܣܩ ܘܪ̈ܘܪܒܢܝ ܡܿܠܟܐ ܥܡܗ. ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܒܪ̈ܟܫܐ ܘܒܩܪ̈ܘܟܐ ܘܡܪ̈ܟܒܬܐܼ. ܐܬܘ ܡܢ ܩܘܛܢܛܝܢܐ ܠܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܢܦܼܩܬܿ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܿܠܟܐܼ. ܥܡ ܐܦܝܣܩ̈ܦܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟܪܟܐ. ܘܣܠܩܘ ܠܘܬ ܡܘܕ̈ܝܢܐ ܕܒܡܥܪܬܐ ܕܒܐܢܟܝܠܐܣ ܛܘܪܐ. ܘܣܘܚܘ ܡܘܕ̈ܝܢܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܿܠܟܐ. ܘܒܚܙܬܗ ܐܙܕܗܝ ܡܫܟܐ ܕܐܦ̈ܝܗܘܢ.. ܘܥܦܩ ܐܢܘ̤ܼ ܘܒܟܼܐ ܥܠ ܨܘܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܝܬܒ ܩܕܡܝܗܘܢ ܥܠ ܥܦܪܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܘܚܐܪ ܗܘܐ ܒܗܘܢܼ. ܘܡܫܒܚ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ. ܟܕ ܪܥܿܡ ܗܘܐ ܠܒܗ ܒܬܘܕܝܬܐܼ. ܘܐܼܡܪ: ܒܚܙܬܟܘܢܼ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܡܿܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܚܐܿܪ ܐܢܐܿ. ܟܕ ܩܪܐ ܠܠܥܙܪ ܘܢܼܦܩ ܡܢ ܩܒܪܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܟܕܘ ܩܠܗ ܫܿܡܥ ܐܢܐ ܒܡܬܝܬܗ ܘܒܫܘܒܗܪܗܼ. [ܟܕ ܡܢ ܩܒܪ̈ܐ ܢܿܦܩܝܢ] ܡܝ̈ܬܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ.. ܘܐܼܡܪ ܡܟܣܡܠܝܢܐ ܠܡܿܠܟܐܼ. ܡܟܝܠ ܦܘܫ ܒܫܠܡܐ ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܟ. ܘܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐܼ ܢܢܛܪ ܠܡܠܟܘܬܟ ܡܢ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ [ܕܒܝܫܐ] ܬܬܗܝـ]ـܡܢ ܠܟ ܕܝܢ ܕܡܛܠܬܟ ܗܘ ܐܥܝܪܢ ܡܪܢ ܩܕܡ [ܝܘܡܐ ܪܒܐ ܕܘܚܡܐ. ܚـ]ـܢܢ ܓܝܪܼ ܐܝܟ ܥܘܼܠܐ ܕܟܡܐ ܕܫܼܪܐ ܒܟܪܣܗܿ ܕܐܡܗ ܠܐ (ܪܓܝܫ) ܠܐ ܒܐ[ܝܩܪ]ܐ ܘܠܐ ܒܨܥـ[ـܪܐܼ ܘܠܐ ܒܓܐܝܘܬܐ] ܘܫܦܠܐܼ. ܘܟܕ ܚܝܼ ܠܐ ܪܓܝܫ [ܒܡܘܬܐ ܘܒܚܝ̈ܐ:] ܗܟܐܢ ܐܦ ܚܢܢ [ܫܠܼܝܢ ܗܘܝܢ ܘܢܝـ]ـܚܼܝܢ܇ ܐܝܟ ܕܡ̈ܟܐ [ܕܠܐ ܪܢܝـ]ـܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ [ܐܡܪܘ] ܟܕ ܡܠܟܐ ܘ[ܚܐܪ̈ܐ ܘܐܦ̈ܣܩܦـ]ـܐ ܚܝܪܝܢ ܒܗܘܢܼ [ܢܡܘ] ܘܕܡܟܘ. ܘܥܠ ܥܦܪܐ ܐܣܡܟܘ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢܼ. ܘܐܫܠܡ ܪ̈ܘ[ܚܬܗܘܢܼ ܒܦـ]ـܘܩܕܢܐ ܕܐ[ܠܗܐ. pb. 206 ܘܩܡ] ܡܿܠܟܐ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢܼ. ܟܕ ܒܿܟܐ. ܘ[ܠܒ̈ܘܫܝ ܡܠـ]ـܟܘܬܗܼ [ܦܪܣ ܠܥܠ] ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܓܘܫ̈ܡܝܗܘܢ. ܘܣܪܩܒ ܡܿܠܟܐ ܕܬܡ̈ܢܝܐ ܓܠܘ̈ܣـ[ܩܡܐ ܕܕܗܒـ]ـܐ ܢܗܘܘ ܠܓܘܫ̈ܡܝܗܘܢ. ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܐܬܚܙܝܘ ܠܡܿܠܟܐ ܒܚܠܡܐܼ. ܘܗܟܘܬ ܐܡܼܪܘ ܠܗ: ܕܡܢ ܥܦܪܐ ܐܬܢܚܡ ܦܓـ[ـܪ̈ܝܢ. ܠܐ ܗܘܐ] ܡܢ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ. ܐܦ ܗܫܐ ܒܗ ܒܕܘܟܬܢܼ ܥܠ ܥܦܪܐ ܫܒܘܩ ܠܢ ܒܡܥܪܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܦܩܼܕ܆ [ܘܩܘ̈ܦܣܐ ܕܕ]ܗܒܐ ܬܩܢ ܬܚܘܬܝܗܘܢ. ܘܫܒܼܩ ܗܢܘܢ ܒܕܘ̈ܟܝܬܗܘܢܼ. [ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢـ]ـܐ. ܘܒܟܢܘܫܝܐ ܪܒܐ ܕܐܦܝܣܩ̈ܦܐܼ. ܗܘܐ ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܕܕܘ[ܟܪܢܐ ܠܡܘܕ̈ܝܢܐ.] ܘܥܼܒܕ ܡܿܠܟܐ ܙ[ܕܩܬܐ ܪܒܬܐ ܠܟـ[ـܠܗܘܢ ܡ̈ܣܟܢܐ ܕܐܬܪܐ. [ܘܫܼܪܐ ܠܐܦܣ̈ܩ] ܕܐܣܝܪ̈ܝܢ ܗܘܘܼ. ܒܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܒܚܕܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܗ[ܦܟ ܘܐܬܘ] ܥܡܗ ܐܦ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘ ܦܘܠܝܣ. ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ [ܗܘܘ] ܠܐܠܗܐ ܡܪܐ ܕܡ̈ܝܬܐ ܘܕܚܝ̈ܐ. ܕܐܦ ܚܢܢ ܥܡܗܘܢ ܢܫܒܚ ܐܦ ܢܩܠܣ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢܼ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ. ܐܡܝܢ܀ ܢܗܦܘܟ ܠܢ ܠܣܕܪܐ ܕܬܫܥܝܬܢܼ. ܗܫܐ ܫܠܡ ܦܘܣܩܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܛܠܝ̈ܐ ܕܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ...

ܬܘܒ. ܫܢܬ ܫܒܥ̈ܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܢܚܼܬ ܗܠܝܘܢ ܠܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܆ ܕܢܥܒܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܗܠܝܘܢ ܠܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܆ ܘܢܚܼܬ ܠܬܚܬ ܡܢ ܕܪܐ: ܫܪܐ ܒܚܪܝܬܐ ܗܿܝ ܕܥܒܕܘ ܬܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܩܕܡ ܩܠܝܠܼ ܡܛܠ ܢܘܛܪܗܘܢܼ. [ܘܫܕܪ ܗܘܐ ܐܝܙܓܕܐ ܥܠ pb. 207 ܫܠܡܐܼ] ܠܡܟܣܝܡܣ ܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ. ܗܢܐ ܟܕ [ܐܙܠ] ܠܘܬ ܡܠܟܐ [ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡܛܝܒܐܝܬ] ܨܒܼܐ ܗܘܐ ܕܢܩܒܠܗܿ ܠܐܝܙܓܕܘܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܣܓܝ [ܓܡܪ] ܡܢ ܚܝܠܩ ܒܟܦܢܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܫܒܩܘܗܝ ܕܢܥܒܕ ܗܕܐܼ. ܗܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܠܐ ܡ̈ܝܘܬܐ. ܕܗܘܘ ܐܝܟ ܥܣܪܐ ܐܠܦ̈ܝܢ [ܓܒܪ̈ܐ ܚ̈ܝܠܬܢܐ. ܟܕ ܐܡܿܪ]ܝܢ ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܫܝܢܐ ܥܕܡܐ [ܕܐܙܠܝܢܢ ܘܢܦܠܝܢܢ] ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܫܠܝ ܟܕ ܠܐ ܡܛܝܒܝܢ. ܘܚܒܫܗ ܠܐܝܙܓܕܐ ܗܿܘ ܘܢܿܛܪ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܫܕܪ ܠܐ ܡ̈ܝܘܬܐܼ. ܕܢܦܠܘܢ ܥܠ ܗܠܝܘܢ ܘܕܥܡܗܼ ܒܩܪܒܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܬܼܘ ܐܬܦܠܓܘ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܡ̈ܢܘܢ܇ ܘܚܒܫ ܒܡܨܥܬܐ ܠܟܢܦܐ ܚܕܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ . . . . . . . . ܘ ܠܡܢܬܐ ܚܕܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܼ ܡܥܬܕܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܡܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܒܟܡܐܢܐ ܝܿܬܒܐ ܗܘܬ ܡܢ ܒܣܬܪܗܘܢܼ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܠܝ ܐܪܡܝܘ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܩܪܒܐܼ. ܘܐܬܚܒܫܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܡܨܥܬܐܼ. ܘܐܦ ܩܪܒܝܢ ܠܡܐܒܕܘ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܕܝܩ ܡܢ ܫܠܝ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܪܡܬܐ ܚܕܐܼ. ܐܝܟ ܥܣܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܟܕ ܪܓܫܝܢ ܒܗܿܝ ܕܩܕܡܝܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܘ̈ܝ. ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ [ܕܝܢ] ܠܦܪܩܝܦܣ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܩܪܒܝܢ ܠܡܒܕܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ [ܚܒܪ̈ܘܗܝܼ] ܐܬܼܐ ܡܢ ܒܣܬܪܗܘܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܐܬܚܒܫܘ ܡܟܝܠ ܦܪ̈ܣܝܐ ܒܡܨܥܬܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܩܛܠ. ܘܗܦܟܘ ܐܦ ܥܠ ܗܿܝ ܡܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܝܿܬܒܐ ܗܘܬ ܒܟܡܝܢܐܿ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܚܪܒܘ. pb. 208 ܘܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܐ ܡܝ̈ܘܬܐܼ. ܡܝ̈ܘܬܐ ܐܬܚܙܝܘ. ܡܫܝܚܐ ܥܒܼܕ ܬܒܥܬܐ ܡܢ ܦܪ̈ܣܐ ܥܠ ܕܩܛܠܘ ܗܘܘ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܝܕܥܘܼ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܕܗܘܬ ܠܗܼ. ܥܒܼܕ ܠܢܦܫܗ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܥ ܡܢܐ ܗܘܿܐ. ܘܩܒܠܗ ܗܘܐ ܠܐܙܓܕܐܼ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܠܘ ܡܛܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܥܿܒܕ ܐܢܐ ܫܝܢܐ. ܐܠܐܼ ܠܟ ܝܗܿܒ ܐܢܐ ܛܝܒܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܬ[ܟܠܝ] ܡܢ ܦܪܣ ܩܪܒܐ ܡܛܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܬܡܢ. ܘܐܦ ܪܕܘܦܝܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܕܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܐܪܥܗܘܢ ܫܠܐ. ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܡܝܬ ܐܛܝܩܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܩܘܣܛܢـ ܦܘܠܝܣ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܣܝܣܝܢܘܣܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܝܬ ܗܼܘ ܣܝܣܝܢܘܣ. ܘܗܘܼܐ ܒܕܘܟܬܗ ܢܣܛܘܪܝܘܣ.܀܀ ܘܬܘܒ ܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ. ܣܕܩ ܢܫܛܘܪܝܘܣ ܠܥܕܬܐܼ ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܐܡܼܪ. ܕܠܐ ܙܿܕܩ ܠܡ ܕܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܬܬܩܪܐ.. ܘܬܘܒ ܐܡܼܪ. ܕܐܢܐܼ ܠܗܘܿ ܕܗܘܼܐ ܒܪ ܝܪܚܐ ܘܬܪ̈ܝܢ܆ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܫܡܞ ܐܢܐܥܠ ܗܿܝ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܬ ܠܗ [ܬܘܩܒܬܐ] ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܘܢܦܠ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܠܐ ܐܢܫ ܢܣܒܪ ܥܠ ܢܝܣܛܘܪܝܣ ܡܥܩܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܫܘܬܦܘܬܐ ܩܬܘܩܠܬܐ ܗܕܐܼ. ܘܐܠܐܼ ܘܠܐ ܠܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܩܘܛܣܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܡܬܩܪܒܐ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܓܼܕܫ ܠܗ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ܇ ܕܐܝܬ ܢܟܦܬܐ ܕܒܿܪܝܐ ܚܛܗ̈ܐ. ܘܟܕ ܨܼܒܐ ܕܢܝܩܪ ܠܪܚܡܗܼ. ܐܬܫܝܛ ܗܼܘ. ܘܟܕ ܒܥܼܐ ܕܢܕܠـ[ـܐ] ܡܢ ܨܡܪܬܐܼ. ܛܒܼܥ ܗܼܘ ܒܗܘܬܐ ܕܐܒܕܢܐ. ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܠܐ ܪܕܝܐ ܒܝܕ ܩܪܝܢܐ ܕܟ̈ܬܒܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܓܼܕܫ ܕܝܢ ܘܗܘܬܿ ܠܗ ܬܘܩܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ.. pb. 209 ܩܫܝܫܐ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܐܢܛܝܟܝܐ ܨܝܕܘܗܝܼ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܢܣܛܘܣ. ܠܗܢܐ ܒܐܝܩܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܡܬ[ܡܠـ]ـܟ ܗܘܐ ܒܗ ܒܨܒ̈ܘܬܐ.. ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ܆ ܟܕ ܗܼܘ ܐܢܣܛܘܣ ܡܬܪܓܡ ܒܥܕܬܐܿ. ܐܡܼܪ. ܕܠܡܪܝܡ ܝܠܕܬܿ ܐܠܗܐܼ. ܐܢܫ ܠܐ ܢܩܪܐ. ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܒܪܬ ܐܢ̈ܫܐ ܗܼܝ. ܘܐܠܗܐ ܡܢ ܒܪܬ ܐܢ̈ܫܐܼ. ܕܢܬܝܠܕ ܠܐ ܡܨܝܐ.. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܫܬܡܥܬܿ [ܠܟܗ̈ܢܐ] ܘܠܥܡܐ ܟܠܗ ܕܠܚـ[ـܬ]. ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ ܓܝܪ ܩܒܠ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܼܘܿ. ܘܕܠܐ ܢܦܪܫܘܢ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܠܐܢܫܘܬܐ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܩܒܠ.. ܟܕ ܓܝܪ ܕܠܘܚܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܒܥܕܬܐ ܗܘܼܐ ܐܬܚܦܛ ܗܼܘ ܢܣܛܘܪܝܣܼ. ܢܫܘܙܒ ܒܝܕ ܥܠܢ ܥܠܢ ܕܡ̈ܠܐ ܠܪܚܡܗ ܡܢ ܟܫܠܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܿܐ ܗܘܐܼ ܒܝܕ ܪܚܡܘܬܗ ܕܨܝܕܘܗܝܼ ܢܟܣܝܘܗܝ ܐܝܟ ܡܓܕܦܢܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܢܫܪܪ ܠܡܠܬܗ ܕܐܢܣܛܘܣ. ܘܥܒܼܕ ܒܥܕܬܐ ܥܠ ܗܕܐ ܬܘܓܡܐ. ܘܫܪܝ ܕܢܩܿܝܡ ܒܗ ܠܡܠܬܗ ܕܐܢܣܛܘܣ. ܘܒܟܠ ܕܘܟ ܠܡܠܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܦܩ ܗܘܼܐ. ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܣܕ̈ܩܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܘܘ ܒܥܕܬܐܥܠ ܬܘܓܡܐ ܗܘ ܕܥܒܼܕ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܒܥܕܬܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣܼ ܐܡܿܪ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܐ ܐܒܪܝܐܼ ܕܗܘ ܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܝܠܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐܼ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܼܗܕ ܩܕܡܝܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܦܛܪܐ ܐܒܪܝܐ ܒܪܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܿܠܟܐ ܕܐܒܪ̈ܝܐ. ܘܢܣܒܗ ܕܝܢ ܬܝܕܣܝܘܣ ܡܿܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢܗ ܗܡܝܪܐܼ. ܕܠܐ ܢܬܢܟܠ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܝܟ ܒܪܐ ܪܒܝܗ ܬܝܕܣܝܘܣ ܡܿܠܟܐܿ. ܘܦܠܘܟܪܝܐ ܚܬܗ ܕܡܿܠܟܐ. ܘܟܕ ܪܒܐ ܐܚܒܘ ܠܕܘܒܪ̈ܐ ܢܟ̈ܦܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐܼ. ܘܫܒܼܩ ܠܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܠܚܪܐ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܦܡܝܐ. pb. 210 ܗܢܐ ܕܝܢ ܣܗܕ ܘܐܡܪ. ܕܟܕ ܐܝܬܝ ܗܘܿܝܬ ܥܕܟܝܠ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣܼ ܡܢ ܩܕܡ ܕܐܟܦܘܪ ܒܥܠܡܐ: ܟܕ ܚܝ ܥܕܟܝܠ ܢܣܛܘܪܝܣܿ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܦܝܣܩܘܦܬܐ. ܕܟܕ ܡܫܬܡܠܐ ܗܘܐ ܕܘܟܪܢܐ ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕ̈ܝܫܐܼ. ܒܥܕܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܩܡ ܕܢܬܪܓܡ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܝܠܝ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܢܫܝ ܩܠܐ ܘܢܨܝܚ ܩܠܐ. ܫܪܝ ܕܢܓܕܦܼ ܘܢܐܡܪ ܠܐܦ̈ܝ ܡܨܥܬܗ ܕܬܘܪܓܡܗ: ܠܐ ܬܫܬܒܗܪܝܢ ܡܪܝܡܼ ܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐܠܗܐ ܝܠܕܬܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܝܠܕܬܝ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܠܐܠܗܐܼ. ܐܠܐ ܒܪܢܫܐܼ ܐܘܪܓܢܢ ܕܐܠܗܐ.. ܘܡܚܕܗ ܕܐܼܡܪ ܗܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܠܗ ܕܝܘܐ ܥܠܝܗܿ ܕܒܐܡܐ. ܕܗܟܢܐ ܥܡ ܦܬܗ ܐܦ ܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܬܬܗܦܟ ܠܒܣܬܪܗܿ. ܘܟܕ ܡܫܦܠ ܘܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܦܠܼ ܚܛܦܘܗܝ ܡܕ̈ܝܠܢܐ ܘܡܫ̈ܡܫܢܐܪ. ܘܛܥܢܘܗܝ ܘܐܥܠܘܗܝ ܠܕܝܩܘܢܝܘܢ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܣܘܓܗ ܕܥܡܐ ܫܢܝ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܗܼ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܒܦܠܛܝܢ. ܘܐܦ ܐܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܛܒ ܪܚܝܡ ܗܘܿܝܬ ܡܢܗ.. ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܫܪܥ ܘܢܼܦܠܼ ܐܝܟ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܘܠܐ ܗܦܟ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܒܝܫܐ܇ ܡܛܠ ܕܐܬܥܠܠܘ ܒܗ ܣܛܢܐ. ܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܬܟܢܼܫܬܿ ܣܘܢܗܕܣ ܩܕܡܝܬܐ ܒܐܦܣܘܣ. ܘܐܚܪܡܬܿ ܘܫܕܬܿ ܠܪܫܝܥܐ pb. 211 ܢܣܛܘܪܝܣ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܼܒܐ ܕܢܗܦܘܟ ܡܢ ܗܿ، ܡܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܗ.. ܪ̈ܝܫܝܗܿ ܕܝܢ ܕܣܘܢܗܕܣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ: ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܣܼ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܡܡܢܘܢ ܕܐܦܣܘܣ. ܝܘܒܝܠܢܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܝܘܚܢܢ ܕܐܛܝܟܝܐ. ܘܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܪܒܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܐܩܝܩܣ ܕܐܡܕ. ܘܐܩܝܩܝܣ ܐܚܪܢܐ ܕܫܡܝܫܛ. ܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܬܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܪܒܘܬܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܗܝܒܐ. ܗܢܐ ܒܢܼܐ ܥܕܬܐ ܚܕܬܐ. ܗܿܝ ܕܘܝܡܢܐ ܒܝܬ ܫܠܝ̈ܚܐ ܡܬܩܪܝܐܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܕܒܝܬ ܫܡܝ̈ܫܛܝܐ.. ܘܩܕܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܕܐܣܛܘܢܗܘܬܘܒ ܒܗܢܐ (ܙܒܢܐܼ) ܓܘܢܚܐ ܪܒܐ ܘܐܒܕܢܐ ܡܪܝܪܐ ܗܘܐ ܒܥܡܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܡܢ ܥܠܬ ܛܥܝܘܬܐܼ. ܐܝܕܐ ܕܡܛܠܬܗܿ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ.. ܓܕܼܫ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܝܗܘܕܝܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡܛܥܝܢܐ ܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܒܩܪܝܛܐ: ܘܥܿܒܕ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܡܘܫܐ. ܘܐܡܿܪ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܫܡܝܐܼ ܕܢܦܩ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܥܿܡܪܝܢ ܒܓܙܪܬܐ ܗܿܝܼ. ܘܢܥܒܪ ܐܢܘܢ ܒܝܡܐ. ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܓܝܪ܆ ܕܗܿܘܝܘܼ ܗܿܘ ܕܐܥܒܪ ܠܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܝܡܐ ܕܣܘܦ.. ܘܫܢܬܐ ܚܕܐ ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܓܙܪܬܐ ܗܿܝ. ܘܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܥܿܡܪܝܢ ܒܗܿܝ ܕܢܩܒܠܘܢ ܡܠܘ̈ܗܝ. ܘܡܿܠܟ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܫܒܩܘܢ ܠܩܢܝܢܗܘܢ.. ܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ ܕܒܝܒܫܐ ܡܥܒܪ ܠܗܘܢ ܒܝܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ.. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܕܒܪܘ ܒܬܪ ܣܒܪܐ ܕܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ. ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܡܟܝܠ ܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܘܡܒܣܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܦ ܒܡܕܡ ܕܩܢܝܢ. ܟܕ ܫܒܿܩܝܢ ܠܐܝܢܐ ܕܗܼܘ ܕܢܿܣܒ pb. 212 ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ. ܘܟܕ ܡܛܝ ܝܘܡܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܬܚܡ ܠܗܘܢܼ ܝܗܘܕܝܐ ܗܿܘ ܡܛܥܝܢܐ: ܗܼܘ ܡܿܢ ܐܙܿܠ ܗܘܐ ܒܪܝܫܐܼ. ܐܙܿܠܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܢܫ̈ܝܗܘܢ ܘܒܢ̈ܝܗܘܢ ܒܟܘܠ ܡܘ̈ܫܚܢ. ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܠܩܪܩܦܬܐ ܚܕܐ ܕܒܛܘܪܐ ܕܢܕܝܐ ܠܝܡܐ. ܘܦܩܼܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܫܕܘܢ ܒܝܡܐ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܕܐܙܠܘ ܩܕ̈ܡܝܐ ܠܗܿܝ ܩܪܢܐܼ ܡܚܕܗ ܡܝܬ. ܟܕ ܡܛܪܦܝܢ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܟܕ ܡܬܚܢܩܝܢ ܒܡܝ̈ܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ܆ ܟܠܗܘܢ ܡܬܚܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܘ ܐܢ̈ܫܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܨܝ̈ܕܐ ܘܬܓܪ̈ܐ ܕܐܣܬܩܒܠܘ ܬܡܢ ܠܐ ܐܕܪܟܘܢ ܘܦܨܝܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܢܩܝܢ ܗܘܘ ܘܗܝܕܝܢ ܫܩܠ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܫܢܝܘܬܗܘܢܼ. ܟܕ ܪܡܝܢ ܒܒܝ̈ܫܬܐ. ܘܠܐ[ܚܪ̈ܢܐ ܕܐܬܿܝܢ] ܗܘܘ ܕܢܫܕܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܒܝܡܐܼ ܟܠܘ ܐܢܘܢܼ ܗܿܢܘܢ ܕܐܣܬܩܒܠܘ. ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܗܢܘܢ ܩ̈ܕܡܝܐ ܕܫܕܘ ܢܦܫܗܘܢ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܠܛܘܥܝܝ ܡܬܥܕܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܡܣܪܗܒܬܐ. ܘܨܿܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܩܛܠܘܢ ܐܦ ܠܡܘܫܐ ܕܕܓܠܘܬܐ. ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܠܒܟܘܢܝܗܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܥܠܘܗܝ ܕܕܝܘܐ ܗܘܐ ܕܡܥܛܦ ܗܘܐ (ܐܣܟܝܡܐ) ܕܒܪܢܫܐ. ܕܐܬܚܙܝ ܐܝܟ ܕܠܚܘܒܠܐ ܕܥܡܗܘܢ. ܡܛܠܗܢܐ ܢܝܫܐܼ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܪܫܠܘ ܫܒܩܘ ܝܗܘܕܝܘܬܐܼ. ܘܐܬܓܘܣ ܒܟܪܣܛܝܢܘܬܐ. ܀ ܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܡܝܬ ܡܟܣܝܡܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܩܒܠ ܬܪܘܢܣ ܕܝܠܗ ܩܕܝܫܐ ܦܪܘܩܠܘܣ. ܘܗܼܘ ܦܪܘܩܠܘܣ ܐܝܬܝ ܠܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܗܘܢܝܣ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܚܝܕ pb. 213 ܠܗܠܝܢ ܕܦܠܝܓܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠܬܗܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܝܘܚܢܢ ܨܼܒܐ ܕܢܚܪܘܒ ܐܪܥܐ ܕܪܗܘܡܐ ܪܒܬܐܼ. ܥܡ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܟܕ ܡܟܢܫܝܢ ܘܨܒܿܝܢ ܕܢܼܚܪܒܘܢ ܠܪܗܘܡܐ ܥܡ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܕܐܝܛܠܝܐܼ. ܫܡܥ ܡܿܠܟܐ ܒܗܕܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܥܝܕܗܼ ܥܠ ܐܠܗܐ ܫܼܕܐ ܟܠܗ ܨܦܬܗ. ܘܠܗ ܐܓܥܠ ܟܠܗ ܦܘܪܢܣܐ ܕܝܠܗ ܕܣܘܥܪܢܐ. ܟܕ ܡܬܡܢ ܒܨܠܘܬܐ ܚܦܝܛܐܝܬ. ܘܠܐ ܐܫܬܼܘܚܪ ܕܢܿܣܒ ܐܝܠܝܢ ܕܒܿܥܐ ܗܘܐ.. ܢܦܼܠ ܓܝܪ ܒܪܩܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܡܚܝܗܝ ܠܪܝܫܗܘܢ ܘܐܘܩܕܗܼ. ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܒܪ̈ܒܪܝܐ ܕܥܡܗ. ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐܬܚܒܠܘ ܒܢܦܩܐ ܩܫܝܐ ܘܢܣ̈ܝܣܐ. ܘܒܚܪܬܐ ܬܘܒ ܢܚܬܬܿ ܢܘܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܚܪܒܼܬܿ ܠܣܘܓܐܐ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܐܫܬܘܚܪܘ. ܘܗܕܐ ܒܚܕܠܬܐ ܪܒܐ ܥܒܼܕܬܿ ܠܒܪ̈ܒܪܝܐ. ܕܚܙܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܬܥܕܪܝܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܘܗܼܢܘܢ ܕܠܐ ܩܪܒܐ ܐܒܕܝܢ. ܘܫܢܝܘ ܡܢ ܐܪܥܗܘܢ. ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܀ ܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܗܘܼܐ ܕܝܩܪܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܀ ܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܐܬܟܼܢܫܬܿ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܒܐܦܣܘܣ. ܪ̈ܝܫܝܗܿ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ: ܩܕܝܫܐ ܕܝܣܩܪܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܪܝܐ. ܘܝܘܒܢܝܠܝܣ ܐܦܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܝܘܠܝܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܩܘܼ. ܘܡܠܐ ܕܘܟܬܗ ܕܠܐܘܢ ܕܪܗܘܡܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܨܛܠܝ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܢܩܝܐ. ܘܐܣܛܦܢܐ ܬܘܒ ܐܦܝܣ ܕܐܝܪܦܘܠܝܣ. ܘܐܚܪ[ܡ] ܕܝܢ ܒܗܿ ܒܣܘܢܕܘܣܼ. ܠܦܘܠܝܢܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܠܐܘܣܒܝܣ ܕܕܘܠܪܝܘܢ. ܘܠܕܡܢܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܛܝܟܝܐ. [ܘܠܛܝܕܪܝܛܐ pb. 214 ܕ]ܩܘܪܣ. ܘܠܗܒܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܠܕܢܝܐܝܠ ܕܚܪܢ. [ܘܠܣـ]ـܘܦܪܢܝܣ ܕܬܠܐ. ܀ ܘܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܐܬܢܒܝ ܗܘܐ ܦܠܐܓܝܘܣ ܩܫܝܫܐ ܐܘܪܗܝܐ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܗܒܐ ܐܬܛܪܕܼ. ܥܠ ܕܡܟܣ ܗܘܐ ܠܗܼ ܥܠ ܒܝܫܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗ. ܘܐܡܪ ܕܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܗܼܘ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܒܪܝܐܼ. ܡܛܠ ܛܘܒܬܢܐ ܦܝܠܐܓܝܘܣ ܐܘܪܗܝܐܼ. ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܘܢܒܝܐ: ܕܟܕ ܫܡܥ ܠܡ ܓܘܕ̈ܦܐ ܕܗܒܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝܼ. ܐܟܣܗ ܓܠܝܐܝܬ ܘܣܿܓܝ ܚܼܫ ܡܢܗ. ܘܟܕ ܐܬܪܕܦ ܡܢܗ. ܐܬܼܐ ܠܡܢ̈ܘܬܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ. ܘܝܼܬܒ ܒܫܠܝܐܿ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝ ܗܘܐ ܝܘܒܝܠܐܣܼ. ܡܢ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܥܡܪܬܿ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐܿ. ܐܝܟ ܕܢܬܡܠܐ ܪܘܚܐ ܕܢܒܝܘܬܐܼ ܘܣܒܝܣܐܝܬ ܢܚܙܐ ܚܙܘ̈ܢܐ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܒܟܠ ܙܒܢ ܐܬܿܐ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ (ܗܘܐ) ܗܝܕܝܢ ܒܫܠܝܐ ܒܠܐܒܪܐ ܕܡܝܘܡܐ ܕܓܙܐ. ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܨܝܕ ܚܕ̈ܕܐ. ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ܆ ܟܕ ܡܛܝܠ ܘܡܒܚܢ ܥܡܗ ܕܐܒܐ: ܡܛܠ ܚܘ̈ܫܒܐ ܘܡܝܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐܼ ܘܒܕܘܟܬܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܕܝܠܗܿ ܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐܼ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒ̈ܥܼ. ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܥܬܕܝܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܒܟܠܩܕܘܢܐ ܡܢ ܐܦܝܣ̈ܩܦܐ. ܟܕ ܐܦ ܫܡܗ ܕܪܫܥܐ ܡܪܩܝܢܐ ܐܡܼܪ: ܗܿܘ ܕܒܝ̈ܘܡܬܗ ܘܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ. ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ. ܟܕ ܐܡܼܪ ܐܦ ܠܦܛܪܐ: ܕܠܝ ܘܠܟܼ ܐܒܐ. ܐܝܬ ܠܗ pb. 215 ܠܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܢܕܪܟ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܡܬܕܪܦܝܢܢ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܪܡܝܢ ܕܢܫܠܡܘܢ ܠܥܒܘܪܝܐ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܗ ܒܪܕܘܦܝܐ ܢܫܬܡܠܐ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܗܘܼܬ ܘܫܠܡܬܿ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܒܚܪܬܐ. ܀ ܬܘܒ ܐܬܢܒܝ ܥܠ ܦܠܘܟܪܝܐ ܚܬܗ ܕܬܝܕܣܝܣܝ ܘܡܪܝܒܢـ[ـܝـ]ـܬܗ ܕܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܒܪܝܐܼ. ܘܥܠ ܩܪܒܗܿ ܕܥܡ ܩܕ̈ܝܫܐܼ ܘܫܬܦܘܬܗܿ ܕܥܡ ܡܪܩܝܢܐ܇ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܐܒܐ ܦܠܐܓܝܘܣ ܢܒܝܐܼ. ܐܝܟ ܕܡܫܬܥ ܗܘܐ ܠܢ ܐܒܐ ܦܛܪܐ܇ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܘܬܗ ܕܣܒܐܿ. ܬܘܒ ܒܚܙܘܐ ܐܚܪܢܐܼ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܣ. ܘܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܟܕ ܒܿܟܐ. ܘܝ ܦܠܘܟܪܝܐ. ܘܝ ܦܠܘܟܪܝܐ. ܘܝ ܦܠܘܟܪܝܐ. ܘܟܕ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܩܪܒܬܿ ܠܗ ܦܝܣܬܐ ܡܢܢ܆ ܕܢܓܠܐ ܠܢ ܡܢܐ ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܡܢܗ: ܐܡܼܪ ܕܦܠܘܟܪܝܐ ܗܿܝ ܕܐܫܬܘܕܝܬܿ ܠܐܠܗܐ ܒܬܘܠܘܬܐܼ. ܘܐܫܝܕܬܿ ܠܢܣܛܘܪܝܣܼ. ܠܗܿܝ ܕܟܠܗܘܢ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܒܟܘܠܕܘܟ ܟܿܬܒܝܢ ܗܘܘܼ ܐܝܟ ܕܠܩܕܝܫܬܐ ܘܒܬܘܠܬܐ. ܗܿܝ ܕܩܝܡܐ ܗܘܬ ܒܐܦ̈ܝ ܐܪ̈ܬܕܟܣܘ. ܥܬܝܕܐ ܕܬܥܒܪ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ܆ ܘܬܗܘܐ ܠܓܒܪܐ ܕܫܡܗ ܡܪܩܝܢܐܼ. ܘܬܫܚܘܩ ܠܩܕ̈ܝܫܐ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܗܘܬ. ܘܫܠܡܬܿ ܡܠܬܗ. ܘܥܒܼܪܬܿ ܥܠ ܫܘ̈ܘܕܝܗܿ ܘܕܟܝܘܬ̈ܿ ܕܫܐܬܘܕܝܬܿ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܐܙܕܘܓܬܿ ܠܡܪܩܝܢܐ. (ܘܗܘܼܬ ܝܪܘܬܬܐ] ܕܡܠܟܘܬܗ ܘܕܪܘܫܥܗܼ ܘܕܫ̈ܘܢܩܐ ܕܢܛܝܪܝܢ ܠܗ. ܐܡܿܪ ܘܒܬܪ ܫܢ̈ܝܐ ܫ̈ܬ ܢܡܬܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܟܕ ܠܐ ܫܿܒܩܝܢ ܝܪܬܐ܀ ܬܘܒ ܥܠ ܝܘܒܝܢܠܐܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡܼ ܐܡܼܪ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܦܠـ[ـܐܓܝܘܣ ܩܫܝܫܐܼ. ܐܝܟ] ܕܐܫܬܥܝ ܠܢ ܦܡܦܝܠܝܣ ܡܫܡܝܢ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡܼ. ܕܐܝܬܘܗܝ pb. 216 ܗܘܐ ܪܚܡܗ. ܕܥܼܠ ܥܡܗ ܒܙܒܢ ܕܢܿܨܠܐ ܒܕܘܟܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܓܓܘܠܬܐ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܠܠܝܐ ܗܘܼܐ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܥܝܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܟܕ ܩܐܿܡ ܘܡܿܨܠܐ ܐܬܚܛܦ ܠܚܙܘܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܚܕ ܡܢ ܒܟܝܐ ܘܡܢ ܕܡ̈ܥܐܼ. ܫܪܝ ܠܡܐܡܪ: ܝܘܒܝܢܠܐܣ. ܝܘܒܢܝܠܐܣ. ܘܠܚܪܬܐ ܡܢ ܕܫܠܐ ܒܟܝܐ ܘܚܙܘܐܼ. ܐܫܬܐܠ ܡܢܗ ܕܫܡܫܐ ܦܡܦܝܠܝܣܼ ܟܕ ܠܚܘܕܐܝܬ ܢܦܠ ܩܕܡܘܗܝ: ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ (ܗܠܝܢ) ܕܚܙܘܐ ܕܝܘܒܝܢܠܐܣ. ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܕܠܐ ܫܠܝܐ ܥܡ ܒܟܝܐ ܡܙܥܩ ܗܘܐܼ ܕܝܘܒܝܢܠܐܣ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܿܪ: ܕܐܝܟ ܙܢܐ ܕܗܫܐ ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܝܘܒܢܠܐܣܿ ܕܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܩܠܝܪܝܩܘ ܡܙܕܝܚ: ܗܟܢܐ ܐܢ ܒܚܝ̈ܐ ܕܗܪܟܐ ܐܝܬܝܟܼ. ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܚܝܙܝܘܗܝ ܕܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܕܝܘ̈ܢܐ ܡܬܬܝܿܬܐܐܦ ܐܠܝܕܝܘܣ ܕܩ̈ܠܝܬܐ ܐܬܢܒܝܼ ܘܐܡܼܪ ܥܠ ܪܘܕܦܝܐܼ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐܼ. ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ. ܐܦ ܥܠ ܕܝܣܩܪܘܣ ܕܐܠܟܣܢܪܝܐܼ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥ ܠܗ ܘܡܬܪܕܦ ܡܢܗܼ. ܚܘܝ. ܐܫܬܥܝ ܠܢ ܝܘܚܢܢ ܩܫܝܫܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܗܿܘ ܕܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܕܒܝܬ ܛܛܝܢܐܼ. ܓܒܪܐ ܝܕܝܥܐ ܘܡܫܒܚܐ: ܕܟܕ ܐܢܐ ܠܡ ܛܠܝܐܼ. ܗܘܬ ܠܝ ܪܚܡܘܬܐ ܕܐܟܦܘܪ ܒܥܠܡܐ. ܘܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܥܠܝܕܐ ܐܡܢܥ ܠܘܬ ܐܒܐ ܐܠܝܕܘܣ ܢܒܝܐ ܕܩ̈ܠܝܬܐ: ܪܗܿܛܬ ܠܘܬܗ ܕܐܓܠܐ ܠܗ ܪܚܡܘܬܐ ܕܝܠܝ. ܘܐܠܦ ܡܢܗ ܐܢܗܘ ܕܡܬܩܢ ܡܪܝܐ ܪܓܬܐ ܕܝܠܝ ܘܚܦܝܛܘܬܐ. ܘܐܦܝܣܗ ܕܢܨܠܐ ܥܠܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ: ܕܟܬܪ ܛܘܣ. ܠܐ ܓܝܪ ܚܿܙܐ ܐܢܐ ܗܫܐ ܒܗܝܠܘܬܐ. ܐܠܐ ܙܠܼ ܫܠܝ. ܟܕ ܝܿܨܦ ܐܢܬ ܕܫܘܫܛܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐܼ. ܥܬܝܕ ܪܕܘܦܝܐ ܕܢܕܪܟ ܠܥܕܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܥܿܪܩ ܐܢܬܼ pb. 217 ܐܿܬܐ ܐܢܬ ܠܗܪܟܐܿ. ܘܗܘܿܐ ܐܢܬ ܕܝܪܝܐ. ܘܐܢܐ ܐܡܿܪܬ ܠܗ. ܠܐܒܐ ܐܠܝܕܘܣܼ. ܕܐܝܢܐ ܪܕܘܦܝܐܼ. ܐܪܐ ܚܢܦܘܬܐ ܥܕܝܕܐ ܕܬܠܒܘܟ. ܐܡܪ ܠܝܼ ܠܐ. ܐܠܐ ܩܿܝܡ ܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐܼ ܕܫܡܗ ܡܪܩܝܢܐ. ܘܡܿܥܒܕ ܠܐܦ̈ܝܣܩܦܐ ܕܒܟܬܒܐ ܢܐܡܪܘܢ܇ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܐܨܛܠܒ. ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܢܫܠܡܘܢ ܠܗ ܘܫܬܡܥܘܢܼ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܣܩܪܣ: ܠܐ ܡܫܬܡܥ ܠܗ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܫܬܠܡ ܐܦ ܡܬܪܕܦ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܒܗܿ ܥܢܕ.. ܘܟܕ ܐܢܐ ܐܡܿܪܬ ܠܗ: ܕܫܒܩ ܠܗܼ ܥܡܐ ܕܐܠܟܣܢܪܝܐܼ ܕܢܐܙܠ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܐܡܼܪ ܠܝ. ܡܬܥܨܐܼ. ܘܐܚܪܢܐ ܗܿܘܐ ܚܠܦܘܗܝܼ ܟܦܘܪܐ. ܘܟܕ ܐܢܐ ܐܬܥܿܝܩܬ ܒܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ. ܐܡܼܪ ܗܼܘ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܕܢܩܝܡ ܠܗ ܒܝ̈ܘܡܬܐ ܗܢܘܢ ܟܗܢܐ ܕܥܿܒܕ ܨܒܝܢܗ: ܟܕ ܡܘܕܥ ܥܠ ܛܘܒܬܢܐ ܛܝܡܬܐܘܣ: ܘܡܬܩܛܠ ܠܡ ܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܕܛܪܘܢܐܝܬ ܗܘܐ: ܟܕ ܪܡܿܙ ܥܠ ܦܪܛܘܪܝܘܣ ܪܫܝܥܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢܐܼ. ܟܕ ܡܟܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܩܠܝܠ ܒܐܦܣܩܦܘܬܐܼ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܡܫܬܕܐ.. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܿܪ ܗܼܘ ܣܒܐ [ܘܫܠܐܼ. ܒܥܩܬܐ ܪܒܬܐ] ܗܘܿܝܬ ܘܐܡܿܪܬ: ܡܪܝ ܐܒܐܼ. ܡܟܬܪ ܗܼܘ ܐܦܝܣ [ܒܐܟܣܘܪܝܐ.] ܘܐܒܿܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܘܟܠܗܿ ܡܨܪܝܢ܆ ܘܐܚܿܕ ܪܘܫܥܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܫܿܠܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܟܬܪܬ ܟܕ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܗ: ܐܡܼܪ ܠܝܼ ܐܢ ܗܼܘ ܕܐܝܬ ܙܒܢܐ ܗܿܦܟ. ܘܟܕ ܡܟܬܪ ܩܠܝ ܙܒܢܐܼ. ܥܢܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܫܠܝ. ܘܢܦܿܠܬ ܩܕܡܘܗܝ. ܟܕ ܨܿܒܐ ܗܘܿܝܬ ܐܠܦ ܡܢܗ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܝܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܝܼ. ܣܿܦܩ ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ.. ܡܟܝܠ ܓܝܪ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܣܛܘܣ ܡܕܪܟܐܦ ܐܒܐ ܙܝܢܘܢ ܐܡܼܪ pb. 218 ܥܠ ܣܘܢܗܕܣ ܘܪܕܘܦܝܐ ܕܩܕ̈ܝܫܐ. ܗܝ ܕܝܢ ܘܐܒܐ ܙܝܢܘܢ ܗܿܘ ܡܬܟܪܟܢܐ ܘܢܒܝܐܼ. ܡܢ ܟܦܪ ܣܥܪܬܐ. ܩܪܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܦܠܣܛܝܢܐ. ܗܢܐ ܐܡܿܪ ܠܐܒܐ ܣܛܦܢܐ ܡܫܡܫܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡܼ. ܘܐܢܒܝ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܣܛܦܢܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐܼ. ܘܢܫܬܘܐ ܒܐܝܩܪܐ ܕܐܟ̈ܣܢܝܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܬܼܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܙܝܢܘܢܼ ܙܡܥܩܒ ܠܗܼ. ܕܐܢ ܗܼܘ ܕܡܬܩܢ ܡܪܝܐ ܚܦܝܛܘܬܗ: ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܙܠ ܗܫܐ. ܥܬܝܕ ܗܼܘ ܓܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܘܩܘܡܐ ܕܗܪ̈ܛܝܩܘܼ. ܕܢܕܪܟ ܠܥܕܬܐܿ. ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܘܗܝܕܝܢܼ ܟܕ ܠܐ ܨܿܒܐ ܐܢܬܼ (ܢܿܦܩ ܐܢܬ) ܒܐܟܣܝܢܘܬܐ. ܐܢ ܗܼܘ ܕܐܪܬܕܟܣܘ ܬܟܬܟܪܼ. ܘܒܗܿ ܬܫܬܡܠܐ. ܡܛܠ ܣܘܢܗܪܣ ܕܗܘܝܐ ܒܟܠܩܕܘܢܐܥܠ ܐܢܫ ܩܕܝܫܐ ܕܥܡܿܪ ܗܘܐ ܒܫܠܝܐ. ܘܥܠ ܩܪܗ ܕܣܛܢܐ ܕܥܡܗ. ܘܕܓܠܼܐ ܠܗ ܡܛܠ ܣܘܢܗܕܘܣ. ܘܕܡܢܗ ܠܡ ܡܬܟܢܫܐ. ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܐܒܐ ܐܢܘܩܢܛܝܘܣ ܕܡܢ ܦܡܦܘܠܝܐܼ. ܓܒܪܐ ܢܟܦܐ ܘܪܝܫܐ ܕܐܚ̈ܐܼ. ܟܕ ܐܡܿܪ: ܕܐܝܬ ܒܦܡܦܘܠܝܐ ܫܠܒܐ ܚܕ ܪܒܐ ܘܥܡܝܩܐ ܕܒܗ ܐܢܫ ܡܢ ܩܕ̈ܝܫܐ ܘܥܢ̈ܘܝܐ ܥܿܡܪ. ܚܼܙܐ ܡܢ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܕܐܬܼܐ ܠܘܬܗ ܘܐܡܼܪ ܠܗܼ. ܕܟܕ ܢܿܦܠ ܐܢܬܼ ܣܓܘܕ ܠܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܢܦܚܠ ܒܗ ܘܓܥܪ. ܘܫܢܝ ܫܐܕܐ ܗܿܘ ܛܢܦܐ. ܟܕ ܐܡܿܪ ܠܘܬܗ: ܠܡܢܐ ܐܫܬܐܠܼܬ ܕܬܣܓܘܕ ܠܝ. ܗܐ ܡܟܢܫ ܐܢܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܠܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܠܟܠܩܕܘܢܐܼ. ܘܥܿܒܕ ܐܢܐ ܣܘܢܗܕܣ. ܘܬܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦ̈ܝܣܩܦܐ ܠܝ ܢܣܓܕܘܢܬܘܒ ܐܒܐ ܦܘܠܐ ܬܐܒܚܐ ܐܡܿܪ: ܕܡܢ pb. 219 ܒܬܪ ܥܣܪ̈ܝܢ ܫܢ̈ܝܢܼ ܥܒܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܐܦ̈ܝܣܩܦܐ. ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܗܿܝ ܕܩܕܡ ܐܡܼܪ ܫܠܝܚܐ. ܘܗܕܐ ܒܝܕ ܐܢܫ ܪܫܝܥܐ ܕܗܿܘܐ ܡܠܟܐܼ. ܕܫܡܗ ܡܪܩܝܢܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܫ̈ܬ ܫܢ̈ܝܢܼ ܘܝܬܝܪ ܩܠܝܠܼ ܥܿܢܕ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܗܿܘܐ ܐܢܫ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܓܠ ܫܝܢܐ ܡܢܬܐܝܠ ܒܥܕܬܐܼ ܘܫܿܠܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܥܪ̈ܓܠܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܕܡܐ ܠܡܬܝܬܗ ܕܐܢܛܝܟܪܣܛܣܬܘܒ ܐܒܐ ܐܢܕܪܝܐ: ܗܢܐ ܟܕ ܗܘܐ ܒܚܙܘܐܼ ܚܼܙܐ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܦܝ̈ܣܩܦܐܼ. ܕܫܓܪܝܢ ܬܢܘܪܐ ܡܣܒܪܢܐܝܬܼ. ܘܒܒܘܣܐ ܫܦܝܪܐ ܕܕܡܿܐ ܠܢܘܗܪܐܼ. ܟܕ ܪܡܿܝܢ ܠܗ ܬܡܢ. ܘܫܝܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܓܒܗܝܢ ܠܗ ܠܬܢܘܪܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܬܢܢܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗܼ. ܐܦܠܐ ܐܐܪ ܢܥܘܠ ܠܗ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܚܙܝܗܝ ܠܗ ܠܒܒܘܣܐܼ ܕܢܿܦܩܼ. ܟܕ ܫܪܝܪ ܡܢ ܬܢܘܪܐ. ܘܝܼܕܥ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܝܟ ܡܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ [ܥܝܕܐ ܕܢܡܠܠ ܠܗܼ.] ܐܡܼܪ ܠܗܼ. ܡܪܝܐܼ ܡܿܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܼܕ ܠܟ ܗܕܐܼ ܘܐܪܡܝܟ ܒܬܢܘܪܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܘܬܗ: ܐܦܝܣܩ̈ܦܐ ܬܘܒ ܨܠܒܘܢܝ. ܘܬܫܒܘܞܚܬܝ ܐܬܚܫܒܘ ܕܢܣܒܘܢ. ܘܛܒܐܝܬ ܐܡܼܪ. ܕܟܘܪܗܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܟܪܝܗܝܢ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ. ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܐܨܛܠܒܼ. ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܕܐܬܒܣܪ.. ܘܬܘܒ ܟܕ ܚܪ ܣܒܐܼ. ܚܼܙܐ ܣܒܐ ܚܕ ܡܢ ܪܘܚܩܐܼ ܟܕ ܩܐܿܡܼ. ܘܠܗܠܝܢ ܐܦܝܣ̈ܩܦܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐ ܫܿܠܡ ܗܘܐܿ. ܘܠܐ ܡܫܬܘܬܦ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ. ܘܠܐ ܟܕ ܫܿܓܪܝܢ ܠܗ ܠܬܢܘܪܐ ܐܦܠܐ ܟܕ ܐܪܡܝܘܗܝ ܠܛܠܝܐ ܘܫܥܘܗܝ. ܘܗܼܘ ܣܒܐ ܐܡܼܪ pb. 220 ܠܘܬܗ ܕܛܠܝܐܼ. ܗܢܐ ܣܒܐ ܡܢܘܿ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ. ܕܝܣܩܪܘܣ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܪܝܫ ܐܦܝ̈ܣ ܕܐܠܟܣܢܪܕܝܐ. ܕܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܐ ܐܫܬܘܬܦ ܒܡܚܫ̈ܒܬܗܘܢ. ܘܗܼܘ ܣܒܐܼ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܫܩܠ ܦܪܪܣܝܐܼ. ܐܬܚܝܠ ܘܐܡܼܪ ܠܡܪܝܐ: ܘܗܕܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܕܗܐ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩ̈ܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܚܠܦ ܫܪܪܐ.. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ: ܡܢ ܟܕ ܫܡܥܘܢ ܩܘܪܝܢܝܐ ܛܥܢ ܨܠܝܒܐ ܕܝܠܝ. ܩܘܪܝܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܡܢܬܐ ܕܡܨܪܝܢ ܐܝܬܝܗܿ: ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܩܕܡܬ ܐܬܝܕܥܬ ܒܢܒܝܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܡܨܪܝܢ܆ ܗܿܝ ܕܡܢܬܐ ܕܝܠܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܩܘܪܝܢܐ. ܗܿܝ ܕܒܠܘܒܐ ܣܝܡܐ: ܕܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܨܠܝܒܐ ܕܝܠܝ ܬܛܥܢ ܘܠܝ ܬܩܦ. ܘܛܢܢܐ ܕܚܠܦܝ ܬܚܘܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐܗܘܐ ܕܝܢ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐܼ. ܚܠܦ ܦܘܠܝܢܐܼ ܐܢܛܘܠܝܘܣ. ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܚܠܦ ܕܡܢܘܣܼ ܡܟܣܝܡܣ. ܒܐܘܪܗܝ ܚܠܦ ܗܒܐܼ ܢܘܢܐ.. ܣܘܢܗܕܣ ܕܝܢ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܐܦܣܘܣ ܚܬܼܡܬܿ ܠܟܠܗܿ ܗܝܟܢܘܬܐ ܕܢܩܝܐ. ܘܫܪܪܬܿ ܐܦ ܠܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܦܣܘܣܼ. ܕܠܐ ܒܘܨܪܐ ܕܡܕܡ.܀܀