Chronicle of Zuqnin, Part 3

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :
pb. 2

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐܼ. ܐܬܥܩܪܬ ܣܟܠܘܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ.

ܕܐܝܠܝܢ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܐܬܝܕܥܘ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ܀ ܒܪܗܘܡܐܼ. ܐܝܠܝܪܝܣ. ܒܼܬܪ ܠܐܘܢܼ ܗܢܐ ܠܒܼܟ܀ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܒܬܪ ܦܪܛܘܪܝܘܣ ܪܫܝܥܐ ܡܢ ܕܐܬܩܛܠܼ. ܠܒܼܟ ܩܕܝܫܐ ܟܐܡܬܐܘܣܼ ܬܠܡܝܕܗ ܕܕܝܣܘܩܘܪܘܣ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܛܐܡܬܐܘܣ ܐܚܪܢܐܼ ܗܿܘ ܕܐܬܩܪܝ ܪܥܘܠܦܩܠܐ܀ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣܼ ܐܢܛܠ.. ܘܒܬܪܗܼ ܓܢܕ.. ܘܬܘܒܼ ܐܩܡ܀ ܒܐܦܣܘܣܼ ܝܘܚܢܢ.. ܘܒܬܪܗܼ ܦܘܠܘܣ. ܗܿܘ ܕܐܫܬܕܝ ܥܠ ܕܠܐ ܩܿܒܠ ܠܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ܀ ܒܐܢܛܝܟܝܐܼ ܕܡܢܘܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܡܟܣܝܡܘܣ.. ܘܒܬܪܗ ܡܪܛܘܪܝܘܣ ܗܿܘ ܕܐܬܕܚܝܼ. ܦܛܪܘܣ ܗܿܘ ܕܗܦܼܟ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ܀ ܒܐܘܪܫܠܡܼ ܐܢܣܛܘܣܼ. ܕܩܒܼܠ ܡܢ ܝܘܒܢܠܐܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܡܪܛܘܠܝܘܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܣܠܘܣܛܝܘܣ. ܗܢܐ ܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܀ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܣܠܘܣܛܝܘܣ. ܗܢܐ ܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܀ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܬܘܒ ܗܼܘܘ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܡܗܝܡܢܐܼ. ܩܠܢܕܝܘܢ ܕܐܫܬܕܝ. ܘܒܬܪܗ ܗܘܼܐ ܦܠܐܝܘܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܦܠܘܝܢܘܣܒـ[ـܩـ]ـܘܣܛܢܛܝܢܐܼ ܒܬܪ ܐܩܡ ܗܘܼܐ ܦܘܐܢܢܛܣ.. ܘܒܬܪܗ ܗܘܼܐ ܐܘܦܝܡܘܣܼ. ܗܿܘ ܕܐܫܬܕܝ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܢܣܛܘܣ. ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܒܬܪ ܛܡܬܐܘܣܼ ܝܘܚܢܢ ܗܿܘ ܕܐܬܕܚܝ.. ܘܒܬܗܼ ܦܛܪܘܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܐܬܢܣܝܘܣ. ܒܪ̈ܘܡܐ ܒܬܪ ܐܝܠܝܪܝܣ ܣܘܡܦܝܠܝܩܝܣ܀ ܘܒܬܪܗ ܩܝܠܟܣܼ ܕܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܀ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܐܬܝܒܠܘ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ ܕܙܢܘܢ ܡܿܠܟܐ܀

ܘܬܘܒ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ: ܓܒܐ ܕܦܪ̈ܣܝܢܐ ܐܪܡܝܘ ܢܘܪܐܼ ܘܐܘܩܕ ܠܟܢܘܫܬܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܘܚܦܪܘ ܘܐܣܩܘ pb. 3 ܟܠܗܘܢ ܓܪ̈ܡܐ ܕܡܝ̈ܬܝܗܘܢ ܕܐܝܬ ܚܕܪ̈ܝ ܟܢܘܫܬܗܘܢܼ ܘܐܘܩܕܘ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐܼ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܠܙܝܢܘܢ ܡܿܠܟܐ ܐܬܝܕܝܥܬܼ. ܐܬܚܡܼܬ ܥܠ ܦܪ̈ܣܝܢܐܼ ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܡ ܠܟܠܗܘܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܚܿܝܝܢ ܠܐ ܐܘܩܕܘ ܐܢܘܢܼ ܥܡ ܡ̈ܝܬܝܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܫܠܼܐ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐܼ. ܘܠܐ ܐܬܬܒܥ.

ܘܒܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܡܢܐܼ ܡܝܬ ܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ.. ܘܐܡܠܟ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܐܢܣܛܘܣܼ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܓܢܣܗܼ ܡܢ ܕܘܪܟܝܢ: ܓܒܪܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܘܡܗܝܡܢܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܘܬܫܥܼ. ܢܦܼܩ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܐܘܦܝܡܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣܼ. ܥܠ ܕܐܫܬܟܚ ܢܣܛܘܪܝܢܐ. ܘܗܼܘܐ ܚܠܦܘܗܝܼ ܡܩܕܘܢܝܘܣ.

ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܥܣܪ̈܆ ܐܬܼܐ ܩܡܨܐ ܣܓܝܐܐ ܥܠ ܐܪܥܐܼ. ܘܐܘܒܕ ܠܟܠ ܡܕܡ. ܗܢܘܿ ܕܝܢܼ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܪܫܝܡ ܗܼܘ ܠܢ ܥܠܘܗܝ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܗܘܼܐ ܪܥܠܼܐ ܩܫܝܐ ܘܥܙܝܙܐܼ. ܘܐܬܗܦܟܬܼ ܒܗ ܢܝܩܦܘܠܝܣ ܘܛܡܪܬܼ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܣܛܪ ܡܢ ܥܕܬܐ ܘܒܝܬ ܐܦܝܣܩܦܝܘܢܘܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܐܬܚܙܝܬܼ ܐܬܿܐ ܕܕܡܝܐ ܠܚܫܘܟܐ ܒܫܡܝܐ.. ܘܬܘܒ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܕܐܬܿܐ ܘܕܪܥܠܐ ܚܡܝܡܬܐ ܕܐܒܪ̈ܢܐ ܓܙܬܼ ܝܘܡ̈ܬܐ ܬܠ̈ܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܗܦܼܟܬܿ ܠܕܘܟܬܗܿ ܐܝܟ ܥܝܕܗܿ ܩܕܡܝܐ܀ ܘܬܘܒ ܐܦ ܢܗܪܐ ܦܪܬܼ ܓܙ ܪܕܝܗ ܒܗ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܝܟܠܐ ܪܒܐ ܕܐܪܫܡܫܛܼ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܠܗ ܕܟܢܫܗܼ ܢܦܼܠ ܡܢ ܙܘܥܐ. ܘܐܘܒܕ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܒܓܘܗ.

ܘܒܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐܼ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡ: ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܠ̈ܬܐ ܒܗܼ ܝܘܡ ܫܒܬܐܼ. ܚܼܫܟ ܫܡܫܐ pb. 4 ܥܕܡܐ ܠܬܡ̈ܢܐ ܫܥ̈ܝܢ. ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܕܚܚ ܗܘܼܐ ܥܠܝܗܼܿ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܩܛܡܐ ܐܘ ܟܒܪܝܬܐ ܒܕܝܪ ܗܘܐ ܥܠܝܗܿ... ܘܗܘܼܬ ܒܗ ܒܝܘܡ ܗܢܐ ܐܬܿܐ ܐܚܪܬܐܼ ܒܫܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܬܘܪܥܬܐ ܓܝܪ ܗܘܼܬ ܒܫܘܪܐܼ. ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܠܬܪܥܐ ܪܒܐ. ܟܐܦ̈ܝܗܿ ܕܝܢ ܕܝܠܗܿ ܕܕܘܟܬܐܼ ܐܬܒܕܪܘ ܠܪܘܚܩܐ ܡܢܗܿ ܠܐ ܙܥܘܪ.

ܘܬܘܒ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܒܬܫܪܝ ܐܚܪܝܼ. ܐܬܚ̈ܙܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܬܠ̈ܬ ܒܫܡܝܐ܇ ܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܕ̈ܡܝܢ ܠܩܫܬܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܥܢ̈ܢܐ. ܟܕ ܗܼܘ ܟܦܦܗܝܢ ܠܬܚܬܼ ܘܪܝܫܗܝܢ ܠܥܠ. ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܓܒܐ ܬܝܡܢܝܐ ܒܡܨܥܬ ܫܡܝܐܼ. ܘܐܚܪܝܬܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܗܿ. ܘܐܚܪܝܬܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ. ܘܗܟܢܐ ܗܦܝ̈ܟܢ ܗ̈ܘܝ ܠܐܦ̈ܝ ܫܡܝܐ.. ܘܬܘܒ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢܼ ܐܬܚܙܝܬ ܐܬܿܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܫܡܝܐܼ ܕܕܡܝܐ ܗܘܬܼ ܠܢܝܙܟܐ. ܒܓܘܢܝܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܘܡܥܪܒܝܬܐ. ܕܡܢܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܬܟܢܝܫܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܩܪܘܗܿ. ܘܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܩܪܘܗܿ ܢܝܙܟܐ ܕܚܪܒܐ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܪܫܝܡ ܗܼܘ ܠܢ ܫܪܒܗܝܢ ܡܢ ܠܥܠ. ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܥܣܪܐܼ. ܗܘܼܐ ܟܦܢܐ ܘܩܡܼܨܐ ܘܡܘܬܢܐ ܪܒܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪܐܼ. ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ ܘܐܬܗܦܟܬ ܦܛܠܡܝܕܐܼ. ܘܨܘܪ ܘܨܝܕܘܢ. ܘܐܦ ܐܬܥܩܼܪܬ ܘܢܦܠܬ ܒܝܬ ܫܒܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܗܢܐ ܕܙܘܥܐ܇ ܕܗܘܐ ܒܐܝܪܚ ܐܒܝܼ ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܒܗ܇ ܒܡ̈ܓܗܝ ܥܪܘܒܬܐܼ ܐܬܚܙܝܬ ܐܬܿܐ ܒܓܒܐ ܓܪܒܝܝܐ ܒܕܡܘܬ ܢܘܪܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܘܪܐܒܥܣܪ̈ܐܼ. ܟܒܫ ܩܘܕ ܠܐܡܕ ܘܠܬܐܕܣܝܘܦܘܠܝܣ. ܘܩܛܠܼ ܘܫܼܒܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ. pb. 5 ܘܒܐܡܕ ܩܛܝ̈ܠܐ ܕܢܦܩܘ ܒܬܪܥܐ ܓܪܒܝܝܐܼܿ. ܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܠܦܝ̈ܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܕܢܦܩܘ ܒܬܪ̈ܥܐ ܐܚܪ̈ܢܐ: ܘܕܐܫܬܕܝܘ ܡܓܘ̈ܒܐ ܘܒܒ̈ܘܒܝܬܐ ܘܕܐܬܛܡܪܘ ܒܓܘܗܿ. ܒܐܣܟܘܠܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܐܘܪ̈ܛܝܐ: ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܝܘܚܢܢ ܕܐܘܪ̈ܛܝܐ ܒܗܿ ܒܬܫܡܫܬܐ: ܥܠܼܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐܣܦܩ̈ܠܛܪܐܼ. ܘܩܿܛܠܼܘ ܡܢܗܘܢ ܬܫ̈ܥܝܢ ܓܒܪ̈ܐ. ܘܕܫܪܟܐ ܫܒܘ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܥܒܼ݊ܘ ܩܪܒܐ ܒܬܠܒܫܡܝ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܘܐܙܕܟܝܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܢܩܫܘ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܬܠܐ ܘܐܘܪܗܝ. ܘܫܒܼܘ ܠܒܝܬ ܚܪ̈ܢܝܐܼ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܥܠܠ ܪܫܝܡ ܗܼܘ ܠܢ܀ ܗܘܼܬ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܐܬܿܐ ܐܚܪܬܐ ܕܕܡܝܐ ܠܚܫܘܟܐ ܒܫܡܝܐ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܒܥܕܬܐܼ. ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܒܛܢܢ ܕܣܪܘܓ.. ܦܝܠܟܣܢܘܣ ܕܒܡܘܓ.. ܦܛܪܐ ܕܐܘܪܗܝ.. ܐܢܛܘܢܝܢܐ ܕܚܠܒ.. ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܕܠܕܩܝܐ.. ܦܛܪܐ ܕܐܦܡܝܐ.. ܬܘܡܐ ܕܐܡܕ.. ܝܘܚܢܢ ܕܬܠܐ.. ܝܘܚܢܢ [ܕ]ܐܝܪܦܘܠܝܣ.. ܦܘܠܘܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܝܘܚܢܢ ܕܚܪܢ.. ܢܘܢܐ ܕܩܪܩܣܝܢ.. ܦܘܠܝܐ ܕܩܠܢܝܩܘܣ.. ܦܛܪܐ ܕܪܝܫܥܝܢܐ.. ܬܐܘܣܝܒܝܘܣ ܕܐܦܣܘܣ.. ܐܗܪܘܢ ܕܐܪܫܡܫܛ.. ܐܝܛܝܪܟܝܣ ܕܐܢܐܙܪܒܐ.. ܦܠܝܟܣ ܕܪܗܘܡܐ.. ܣܠܘܣܛܝܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘ.ܝܗ.: ܗܘܐ ܪܥܠܐ ܪܒܐ. ܘܢܦܠܬ ܒܗܼ ܪܘܕܣ ܓܙܪܬܐ. ܗܢܐ ܗܦܘܟܝܐ ܕܬܠ̈ܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܒܠܠܝܐ ܗܘܼܐܼ. ܐܘܒܕ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܙܥܘܪ̈ܐ ܦܫܘ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܡܪܚܢܐ ܫܕܪ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܠܗܠܝܢ pb. 6 ܕܐܫܬܟܚ ܕܚܝܿܝܢ ܒܗܿ ܘܫܪܝ ܡܓܿܠܝܢ ܘܡܦܿܩܝܢ ܠܫ̈ܠܕܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܪܘܓܙܐ ܪܒܐ܇ ܐܝܟ ܕܒܡܥܨܪܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܐܥܨܪܘ ܗܘܘ ܒܗܿ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫܬܬܥܣܪ̈ܐܼ. ܚܪܒܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܩܛܠܘ ܘܐܒܕܘ ܫܘܒܘ ܘܒܙܘܼ ܠܟܠܗ ܿܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܡܢ ܢܨܝܒܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܬܚܘܒܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐ. ܩܛܠܘ ܕܝܢ ܠܟܠ ܕܟܪܐܼ ܕܡܢ ܒܪ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܘܠܥܠ. ܘܕܫܪܟܐ ܐܦܩܘ ܒܫܒܝܐ܀ ܐܚܪܒܘ ܬܘܒ ܐܦ ܠܐܪܡܢܝ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܫܒܘ ܘܒܙܘ ܘܐܦܩܘ ܟܠ ܕܒܗܿ ܒܫܒܝܐܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܩܕܝܫܐ ܢܘܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕܘܟܕ ܕܫܪ ܠܬܘܡܐ ܐܪܟܕܝܩܘܢ ܕܝܠܗܼ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܡܛܠ ܥܠ̈ܬܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ: ܐܬܢܟܠ ܥܠܘܗܝ ܗܼܘ ܬܘܡܐ ܥܡ ܐܡܕ̈ܝܐ [ܬܘܒ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܟܗܢܘܬܐ.] ܘܗܟܢܐ ܗܘܼܐ ܬܘܡܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕܼ [ܚܠܦ ܢܘܢܐ.]

[ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐܼ.] ܐܬܒܢܝ ܫܘܪܐ ܠܕܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܆ ܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܢܣܛܘܣ ܡܿܠܟܐ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ ܢܚܼܬ [ܩܐܠܪܣ] ܡܓܝܣܛܪܘܣܼ [ܘܥܒܼܕ ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ [ܠܦܪ̈ܣܝܐ.]

[ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܡܢܥܣܪ̈ܐܼ.] ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܪܒܐ [ܥܠ ܐܢܣܛܘܣܼ. ܡܛܠ ܕܨܼܒܐ] ܕܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܐܝܬ ܒܡـ[ـܕܢܚܐܼ. ܢܐܡܪ ܐܦ] ܗܼܘ ܗܿܝ ܕܐܨܛܠܒܼܬ ܚܠܦܝܢܼ ܐܬܪܚܪܡ ܥܠܝܢ.. ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܗܕܐܼ ܫܓܘ̈ܫܝܐ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܩ̈ܛܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܒܙ̈ܙܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܘܼܘ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣܼ. ܡܛܠ ܕܪܚܿܡ ܠܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܨܼܒܐ ܕܢܘܣܦ ܥܠ ܗܿܝ ܕܩܕܝܼܫܬ ܐܠܗܐܼ. ܩܕܝܼܫܬ ܚܝܠܬܢܐܼ pb. 7 ܩܕܝܼܫܬ ܠܐ ܡܝܘܬܐ: ܗܿܝ ܕܐܨܛܠܼܒܬ ܚܠܦܝܢܼ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܘܣܓܝ̈ܐܐ. ܟܕ ܗܿܝ ܗܕܐ ܦܩܼܕ܆ ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܓܢܣܗܿ ܕܝܘܠܝܢܐ ܪܒܬܐܥܡܗܿ ܕܝܠܗܼܿ. ܘܣܘܓܗܿ ܕܡܝܕܢܬܐܼ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ܆ ܥܡ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܐܩܝܡܝܛܘܢ ܘܫܪܟܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܟܠܗܿ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܥܠ ܡܠܟܐ ܒܪܘܒܐ. ܘܫܓܘܫܝܐ ܘܓܙܡܐ ܘܬܟ̈ܣܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܗܿܘ ܠܡ ܕܚܘܕܬܐ ܘܢܘܟܪܝܘܬܐ ܨܒܐ ܕܢܿܥܠ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܇ ܗܿܝ ܕܐܨܛܠܼܒܬ ܚܠܦܝܢ. ܘܬܘܒ ܠܡ ܠܗܿܘ ܓܝܣܐ ܕܐܨܛܠܼܒ ܥܡ ܡܪܢ. ܕܘܡܟܣ ܫܡܗ ܗܘܘ. ܘܠܗ ܩܥܿܝܢ ܕܐܨܛܠܼܒܬ ܚܠܦܝܢܼ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ. ܘܫܪܟܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܘܗܟܢܐ ܪܗܛܘ ܘܐܬܟܪܟܘܗ ܠܦܠܛܝܢ. ܟܕ ܩܥܿܝܢܼ ܕܡܠܟܐܐܚܪܢܐ ܠܪܗܘܡܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܪܟܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܦܘܠܛܢ ܢܥܪܘܩ ܗܘܐܼ ܘܢܬܛܫܐ ܡܢ ܩܕܡ ܪܘܓܙܗ ܕܥـ[ـܡܐ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ] ܪܗܛܘܢ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܢܐ ܐܦܐܦܪܟܘܢ ܣܘܪܝܝܐܼ. [ܗܕܐ ܗܼܝ] ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐܼ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ. ܘܟܕ ܝܠܼܦ ܐܬ... ܠܡܥܪܩܘ ܡܢܗܘܢܼ. ܘ[ܐܪܡܝܘ] ܢܘܪܐ ܘܐܘܩܕܘܗܝ ܠܒܝܬܗ. ܘܚܛܦܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ. ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܼܘ ܓܝܪ ܕܗܼܘ ܐܝܟ ܣܘܪܝܝܐܼ ܐܛܥܝܗ ܠܡܠܟܐܼ. ܕܢܥܿܠ ܗܿܝ ܕܐܨܛܠܒܼܬ ܚܠܦܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܒܢܪ̈ܓܐܼ ܒܕܘܡܣܝܐ ܡܿܦܣܩܝܢ ܗܘܘ ܠܣܐܡܗ ܘܡܿܦܓܝܢ. ܐܫܟܚ ܕܝܢ ܒܒܝܬܗ ܕܝܪܝܐ ܚܕ ܡܣܟܝܢܐ ܣܘܪܝܝܐܼ. ܘܩܛܠܘܗܝ. ܘܦܣܩܘ ܪܝܫܗ ܘܩܒܥܘ ܒܩܘܢܛܪܐ: ܘܗܟܢܐ ܛܥܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. pb. 8 ܟܕ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܩܿܥܝܢ ܘܐܡܿܪܝܢ. ܕܗܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦܝܒܠܘܣܼ. ܗܢܐ ܗܼܘ ܕܝܢܼ ܣܩܘܒܠܝܗܿ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܘ ܠܒܝܬܗܿ ܕܝܘܠܝܢܐ ܦܛܪܝܩܝܐ ܪܒܬܐ ܩܥܿܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܒܥܠܗܿ ܐܪܒܝܢܕܐܼ ܕܢܗܘܐ ܡܿܠܟܐ ܥܠ ܪܗܘܡܢܝܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܪܒܝܢܕܐ ܥܼܪܩ ܠܥܒܪܐ

ܥܠ ܐܦܝܩܘܣ ܕܦܩܼܕ ܡܿܠܟܐܼ ܘܣܠܼܩ ܗܼܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܠܡܘܬܒܐܼ ܕܠܐ ܬܓܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܘܟܟܗ ܕܡܿܠܟܐ. ܟܕ ܐܦ ܐܫܟܚܘ ܕܒܡ̈ܠܐ ܒܣ̈ܝܡܬܐ ܢܪܝܚ ܐܢܘܢܼ. ܐܬܢܝܚܼܬ ܚܡܬܗܘܢ: ܘܫܪܝܘ ܡܫܼܒܚܝܢ ܠܗ ܘܡܦܝܣܝܢ ܕܢܣܝܡ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܦܿܠܘܢ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܬܛܦܝܣܘ ܠܗ. ܘܗܘܼܘ ܒܫܝܢܐ ܘܒܫܠܝܐ ܠܘܬܗ ܘܠܘܬ ܚܕܕ̈ܐܼ. ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܠܚܪܬܐ ܬܘܒܼ ܒܥܠ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܬܕܠܚܘ ܘܐܫܬܓܫܘ. ܘܦܩܼܕ ܥܠܝܗܘܢ ܪܘܓܙܐܼ ܘܐܬܥܫܢ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܐܝܟ ܡܠܟܐ. ܘܐܗܦܟ ܗܘܐ ܦܘܪܥܢܐ ܕܡܪܝܪܘܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐ ܒܪܝܫܗܘܢ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܐܒܕܘ ܒܫܢܕ̈ܐ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܬܘܒ ܒܝܡܐ ܐܫܬܕܝܘ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܼܬ ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܒܫܠܝܐ ܕܡܢ ܩܛܝܪ ܗܘܼܘܼ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ: ܐܠܐ ܘܒܟܠܗܝܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ.

ܥܠ ܡܦܩܬܗ ܘܐܟܣܘܪܝܐ ܕܐܬܦܩܼܕܬ ܥܠ ܡܩܕܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ.. ܟܕ ܗܟܝܠ ܒܝ̈ܫܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܡܢ ܡܩܕܘܢܝܣ ܗܪܝܛܝܩܐܼ. ܘܒܥܼܐ ܐܠܗܐ ܕܢܿܦܩ ܪܘܫܥܗ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐܼ. ܘܢܐܙܠ ܠܟܢܫܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܢ̈ܝ ܨܒܝܢܗ: ܗܝܕܝܢ ܦܩܼܕ ܡܠܟܐܼ. ܘܗܘܼܬ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܠܗ. ܘܟܕ ܒܥܿܐ [ܗܘܐ] pb. 9 ܕܢܒܗܬܗ ܠܪܚܡܗ ܘܒܪ ܬܪܥܝܬܗ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܕܝܠܗ: ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܕܐ ܕܛܒ ܬܒܪܬܗ ܘܐܚܫܬܗ܆ ܗܢܘ ܕܝܢܼ ܐܣܬܪܗܒ ܠܡܫܡܠܝܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܬܦܩܕ ܠܟ. ܘܟܕ ܐܙܠܼ ܡܓܝܣܛܪܘܣܼ. ܐܫܟܚܘ ܕܥܪܝܩ ܘܛܫܼܐ ܒܥܕܬܐܼ ܘܪܝܫܗ ܡܪܟܢ ܘܣܝܡ ܒܝܬ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ: ܡܪܗ ܕܥܠܡܐ ܥܒܼܕ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܠܟ. ܐܡܿܪ ܠܗ: ܠܐܝܟܐ. ܐܡܼܪ ܠܗ: ܠܐܝܟܐ ܕܐܙܠ ܚܒܪܟܼ ܗܿܘ ܕܩܕܡܝܐ ܠܐܘܟܝܛܐ. ܐܦܝܣܘܗܝ ܗܘܘ ܕܝܢܼ ܐܘܩܢ̈ܘܡܐ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ: ܕܡܪܢܼ ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܒܪܒܘܬܟ ܕܬܬܪܚܩܡ ܥܠ ܣܝܒܘܬܗܼ ܘܠܐ ܬܦܩ ܒܐܝܡܡܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐܼ ܡܘܩܕܐ ܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܠܐ ܦܩܘܕ ܕܢܦܘܫ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐܼ. ܘܗܟܢܐ ܒܛܘܫܝܐ ܘܒܚܫܘܟܐ ܢܦܘܩ. ܟܕ ܐܦ ܐܬܼܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܝܡܝܘ ܕ[ܢܿܛܪܝܢ] ܠܗ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐܼ ܘܠܐ ܡܪܚܩ. ܟܕ ܫܒܩܘ ܐܢܫ̈ܐ ܕܢܿـ[ـܛܪܘܢ] ܠܗ. ܘܒܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ܆ ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙܼ ܒܫܒܥܐ ܒܗܼ. ܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ ܐܬܼܐ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܥܡ ܒܘܐܬܝܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܐܦܼܩܘ ܠܡܩܕܘܢ ܡܢ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܐܫܠܡܗ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܦܩܕܘ ܕܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܗܿܝ ܕܐܝܟ ܕܫܘܿܐ ܗܼܘܐ ܓܕܫ ܠܗ ܘ[ܗܘܬ ܕܚܠـ]ـܬܐ ܪܒܬܐ ܒܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܕܐܪ̈ܬܕܟܣܘ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܼܐ ܫܠܝܐ ܘܢܘܚܐ ܒـ........ ܩܡ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܢܫ ܐܚܪܢܐ ܕܝܪܝܐܼ. ܕܫܡܗ [ܛܝܡܬܐܘܣ ܥܠ] ܬܪܘܢܘܣ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܬܝܕܥ ܩܕܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܒܝܬ ܐܪܫܡܼ. ܕܡܬܩܪܐ ܫܡܥܘܢ ܕܪܘܫܐ ܦܪܣܝܐ. ܗܢܐ ܒܙܒܢܼ ܐܢ̈ܫܐ ܪܘܪ̈ܒܐ pb. 10 ܘܝܕ̈ܝܥܐ ܬܠ̈ܬܐ ܬܠܡܕ ܗܘܐ ܘܐܥܡܕܼ ܡܢ ܡܓܘ̈ܫܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܟܢ̈ܘܬܗܘܢ. ܕܗܦܟܘ ܡܢ ܡܓܘܫܘܬܐ ܘܗܼܘܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ. ܐܘܕܥܘ ܠܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢܼ. ܘܩܒܠܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܢܗܼܘ ܕܒܫܪܪܐ ܗܦܟܘܢܼ ܘܠܐ ܟܦܿܪܝܢ ܒܟܪܣܛܝܢܘܬܐܼ ܢܡܘܬܘܢ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܼܘܘ ܠܟܠܝܠܐ ܕܚܝ̈ܐܼ. ܟܕ ܚܼܙܘ ܠܘܚܡܐ ܘܣܝܦܐ ܕܡܠܟܐܼ. ܠܐ ܕܚܼܠܘ ܐܘ ܙܥܘ. ܟܕ ܐܦ ܗܼܘ ܛܘܒܢܐܼ. ܒܪܬܚܐ ܕܣܗܕܘܬܐܼ ܕܚܠܦ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܙܿܝܢ ܐܢܘܢ. ܘܩܡܘܢ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ ܘܣܝܦܐ ܕܢܦܼܩ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܡܿܪܝܢ ܕܚܣ ܠܢܼ ܕܢܟܦܘܪ ܒܐܠܗܐ ܚܿܝܐ܇ ܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܇ ܘܒܒܪܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܇ ܗܿܘ ܕܩܪܢ ܘܩܪܒܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܠܘܬܗ: ܕܢܟܦܘܪ ܒܗ ܘܢܣܓܘܕ ܠܒܪܝܬܗ ܚܠܦܘܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܛܘ̈ܒܢܐ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܥܣܪ̈ܐ ܕܡܘܠܕܗܘܢ ܪܘܚܢܝܐܼ. ܒܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܫܢܝܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܘܬܐ ܩܠܝܠܐ ܕܣܝܦܐ܀

ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ. ܐܒܥ ܣܛܢܐ ܛܥܝܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܐܪܝܢ: ܕܐܢ̈ܫܐ ܕܠܐ ܐܟܿܠܝܢ ܠܚܡܐ ܘܠܐ ܫܿܬܝܢ ܡ̈ܝܐ܀ ܐܢ̈ܫܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܕܥܘܡܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܝܕܝܥܝܢ܆ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܪ̈ܝܫܝ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܬܡܢ܆ ܐܦܩܘ ܥܠ ܣܦܝܩܐ. ܘܩܪܘ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܓܠܐܝܬ ܕܠܚܡܐ ܠܐ ܐܟܿܠܝܢ ܘܠܐ ܫܿܬܝܢ ܡܝ̈ܐ ܘܕܢܙܝܪܝܢ ܡܢ ܚܡܪܐ ܫܡܗܘ ܥܠ ܩܢܘܡܗܘܢ. ܣܘܢܩܢܐ ܕܝܢ ܐܡܝܢܐ ܕܟܦܢܐ ܘܨܗܝܐ ܪܫܝܥܐܝܬ ܡܢ ܪ̈ܐܙܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܡܡܠܝܢ ܗܘܘ. ܐܦ ܣܘܓܐܐ ܕܬܘܪܣܝܗܘܢ ܡܢ ܩܘ̈ܕܫܐ ܩܐܿܡ ܗܘܼܐ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܩܨܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܼܢܘܢ ܥܒܿܕܝܢ ܠܗܿ ܒܫܘܚܪܬܐ ܡܚܿܡܥܝܢ ܠܗܿ. ܘܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܡܡܕܟܝܢ ܠܗܿ ܐܝܟ ܕܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܟܘܠܬܐܼ. ܘܠܐ ܠܪܐܙ ܦܓܪܗ pb. 11 ܕܡܫܝܚܐܼ. ܗܿܘ ܕܒܦܛܝܪܐ ܡܬܝܠ. ܘܫܪܟܐ ܟܠ ܐܡܬܝ [ܕܡܬܪ]ܒܨܝܢ ܠܚܡܐ ܫܚܝܡܐ ܡܿܩܪܒܝܢ ܥܠ ܐܝܕ̈ܝ ܚܕܕ̈ܐ ܘܐܟܿܠܝܢ ܠܗ. ܘܡܐ ܠܡ ܕܪܕܝܢ ܒܐܘܪܚܐ܆ [ܐܘ ܒܐܘܪܚܐ] ܢܓܝܪܬܐ ܐܙܿܠܝܢ. ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܝܘܡܐ ܚܕܼ ܡܢܗ ܟܕ ܡܢܗ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܢܼ ܡܕܥܟܝܢ ܗܘܘ ܟܦܢܐ ܘܨܗܝܐ ܕܟܝܢܗܘܢ. ܘܡܐ ܕܡܢܥܘ ܠܐܝܟܐ ܕܐܙܿܠܝܢ.. ܒܪܡܫܐ ܬܘܒ ܠܡ [ܡܩܿܪܒܝܢ ܗܘܘ] ܩܘܪܒܢܐ. ܘܫܩܠܝܢ ܐܝܟ ܨܝ̈ܡܐ. ܐܦ ܒܝܘܡ̈ܬܐ [ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܨܘܡܐ] ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ. ܗܟܢܐ ܡܡܪܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܥܪܼ ܕܠܐ ܕܚܠܬ [ܐܠܗܐܼ. ܘܕܠܐ] ܒܗܬܬܐ ܐܢܫܝܬܐ. ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܡܐ [ܕܦܠܚܘܗܝ] ܠܩܘܕܫܐ ܒܟܦܦܬܐܼ ܘܐܟܠܘ ܡܢܗ ܟܡܐ ܕܨܒܿܝܢ ܗܘܘ ܦܫܝܩܐܝܬ. ܠܗ ܠܟܣܐ ܕܕܡܐ ܚܿܝܐ ܒܡܝ̈ܐ ܚܡܝ̈ܡܐ ܚܿܪܦ ܗܘܐ ܠܗ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܫܿܬܐ ܟܡܐ ܕܨܿܒܐ. ܘܬܘܒ ܡܿܠܐ ܠܗ ܘܝܗܿܒ ܠܚܒܪܗ.. ܩܼܡ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ ܛܥܝܘܬܐ ܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܪܒܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܩܕܝܫܐ ܓܡܠܝܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܦܐܪܝܢ܀

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܪܕ ܒܛܠܝܢܐ ܥܠ ܐܢܣܛܘܣ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ. ܐܬܟܢܼܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܨܝܕܘܢ ܕܦܘܢܝܩܐ. ܪ̈ܝܫܝܗܿ ܕܝܢ ܕܝܠܗܿ ܕܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܼ ܗܠܝܢ: ܣܘܡܟܘܣ [ܦܛܪܝܪܟܐ pb. 12 ܕܪܗܘ]ܡܐ.. ܛܝܡܬܐܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ.. ܦܠܘܝܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܐܠܝܐܼ ܕܐܘܪܫܠܡ.. ܝܘܚܢܢ ܕܬܠܐ.. ܦܠܝܟܣܢܘܣ ܕܡܒܘܓ.. ܦܠܘܝܢܐ ܗܪܝܛܝܩܐ ܐܫܿܬܟܚ: ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܦܩܼܕ ܡܿܠܟܐܐܢܣܛܘܣܼ. ܕܬܬܟܢܫ ܬܘܒ ܠܐܢܛܝܟܝܐܼ ܕܬܥܒܕ ܬܡܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܚܠܦ ܦܠܘܝܢܐ. ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܼ. ܥܒܕܘ ܬܡܘܢ ܠܐܢܫ ܕܝܪܝܐ ܕܫܡܗ ܣܐܘܪܐ. ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܬܐܕܪܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܒܪܗ ܕܣܐܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܣܘܙܦܘܠܝܣ ܕܦܣܕܝܐܼ. ܚܕ ܡܢ ܡ̈ܬܝܢ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܕܥܡ ܪܒܐ ܩܘܪܝܠܘܣܼ ܕܩܬܪܝܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܥܒܼܕܘ܀ ܐܢ ܡܿܫܟܚܬ ܕܒܣܝܕܘܢ ܐܬܟܢܫܬܼ. ܘܬܘܒ ܡܿܫܟܚܬ ܕܟܬܝܒ ܕܒܨܝܕܘܢ ܐܬܟܢܫܬܼ. ܠܐ ܬܕܘܕ܇ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܚܕܐ ܐܢܝ̈ܢ ܐܦܢ ܒܠܫܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܢ܀ ܘܟܕ ܥܒܼܪ ܗܼܘ ܩܕܝܫܐ ܠܘܬ ܒܐܡܐ܇ ܘܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܕܩܕܝܫܐ ܐܓܢܛܝܘܣ ܣܼܠܩ. ܗܝܕܝܢ ܐܢܛܝܘܟ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܢܫ̈ܝܗܘܢ ܘܒܢ̈ܝܗܘܢ ܩܥܘܼ. ܟܕ ܡܙܿܥܩܝܢ ܐܟܚܕܐܼ ܗܠܝܢ: ܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܿܥܝܢܢ ܕܢܫܬܘܬܦ ܒܪ̈ܐܙܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܠܡܕܝܢܬܢ ܚܪܪ ܡܢ ܒܝܫܘܬ ܫܘܒܚܐ. ܠܒܢ̈ܝܢ ܒܿܥܝܢܢ ܕܢܥܡܕ. ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܐܚܪܡ. ܠܗܿܝ ܕܠܬܝܒܝܠ ܗܦܟܬܼ. ܗܫܐ ܐܚܪܡ. ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܗܿܢܘܢ ܕܛܠܡܘ ܗܫܐ ܐܚܪܡ.. ܡܚܼܪܡܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ. ܡܚܼܪܡ ܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ. ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܟܠܗܘܢ ܗܫܐ ܢܚܪܡܘܢ. ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܚܪܡܼ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝܼ. ܘܠܘ ܪܥܝܐ. ܘܐܢ ܗܼܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܡܣܬܒܪ ܕܒܪ ܪܥܝܢܗ ܕܦܠܘܝܢܐ ܗܼܘ. ܡܫܡܗܐܝܬ ܫܡܿܥ ܗܘܐ܇ ܕܦܠܢ ܐܚܪܡ ܠܣܘܢܗܕܘܣ. ܗܿܝ ܕܕܐܦ ܗܘܼܬ. ܟܕ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܬܚܪܡܼܬ ܣܘܢܗܕܘܣ. ܗܠܝܢ ܘܗܿܢܝܢ ܕܕܡܿܝܢ ܠܗܝܢ܆ ܟܕ ܡܙܥܿܩܝܢ ܘܡܩܿܠܣܝܢ pb. 13 ܗܘܘ.. ܗܼܘ ܕܝܢ ܪܒܐ ܣܐܘܪܝܐܼ. ܒܗܠܝܢ ܡܠܘܢ ܪܘܪܒܐܝܬ ܚܿܕܐ ܗܘܐ܀ ܣܼܡ ܕܝܢ ܡܐܡܪܐ ܕܡܠܼܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܟܠܗܿ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܬܐܠܓܝܐܼ. ܒܗ ܒܥܕܢܐܼ. ܕܒܗ ܐܒܗܬ ܠܦܠܚܘܬ ܒܪܢܫܐ ܕܢܣܛܘܪ. ܘܠܦܢܛܣܝܐ ܚܠܡܢܝܬܐ ܕܐܘܛܘܟܐܼ ܦܪܣܝ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܠܘܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܘܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢܼ. ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܡܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܥܒܕܼ. ܟܕ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܩ̈ܝܦܐ ܡܢܼ ܫܘ̈ܝܝ ܒܪܘܫܥܐܼ ܙܗܪ ܕܢܣܛܐܼ. ܒܐܘܪܚܐ ܕܝܢ ܡܠܟܝܬܐ ܢܪܕܐ܇ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܢ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐܼ ܕܡܒܣܪ ܢܘܕܐ. ܘܟܕ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܡܛܠ ܬܘܪܨܐܕܕܘܒܪ̈ܐܼ. ܐܝܟ ܕܗܼܒ ܥܕܢܐ ܐܝܕܐ ܐܡܼܪ: ܠܥܡܐ ܕܠܐܿܐ ܗܼܘܐܼ. ܠܘܬ ܢܝܚܐ ܕܦܓܪܐ ܫܪܐ ܗܘܐ. ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܫܒܝܚܐ ܗܘܼܐ ܒܝܕ ܡܥܠܬܗ ܕܓܒܪܐ ܗܿܘ ܫܒܝܚܐ.. ܘܟܕ ܕܝܢ ܠܒܝܬ ܐܦܝܣܩܦܣܢ ܕܝܠܗ ܡܚܕܗܿ ܣܠܼܩ܇ ܘܐܫܟܚ ܠܗܿܢܘܢ ܥܒܕ̈ܝ ܒܘ̈ܫܠܐ ܘܡܓܝܪ̈ܣܐ ܕܒܝܬ ܐܦܣܩܦܝܢ܆ ܘܠܟܠܗܿ ܫܟܚܬܐ ܕܡܢܗܘܢ ܐܬܬܩܢܬܼ. ܐܦܼܩ ܡܢ ܬܡܢ. ܘܠܒܠܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܥܩܼܪ. ܐܟܙܢܐ ܕܠܩ̈ܝܡܬܐ ܕܒܥܠܐ ܝܘܫܝܐ ܘܚܙܩܝܐ ܪ̈ܚܡܝ ܐܠܗܐ ܡ̈ܠܟܐ. ܒܩܫܝܘܬ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܕܝܪܝܘܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܥܝܕܗ ܩܕܡܝܐܼ ܐܬܗܦܟ܇ ܒܡܓܣܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐܼ ܘܒܠܐ ܡܣܚܘܬܐܼ ܘܒܬܫܡܫܬܐ ܕܙܘܡܪܐ ܡܬܝܚܐܼ. ܘܒܡܐܟܘ[ܠܬܐ ܕܙܪ̈ܥܘܢܐ] ܒܕܡܘܬ ܛܠܝ̈ܐ ܕܒܒܒܝܠ ܐܬܚܫܚ.. ܠܚܡܐ ܕܝܢ ܡܢ ܫܘܩܐ ܕܣܓܝ [ܒܣܐ] ܘܫܝܛܼ ܡܿܝܬܐ ܗܘܐ ܠܗ.

ܘܒܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܬܟܢܼܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܨܘܪ܇ ܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟܐܐܢܣܛܘܣ: ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܬܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐܼ. ܘܕܐܦܡܝܐ. pb. 14 ܘܐܦܪܛܝܣܝܐ. ܘܐܣܪܐܝܢܐ. ܘܡܣܦܛܡܝܐ. ܘܐܪܐܒܝܐ. ܘܦܘܢܩܝܐ ܕܠܝܒܢܣ. ܪ̈ܝܫܝܗܿ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܼ. ܣܐܘܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܘܛܐܡܬܘܣ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܒܝܕ ܢܛܪ̈ܝ ܕܘܟܬܗ.. ܐܠܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡܼ. ܒܝܕ ܢܛܪ̈ܝ ܕܘܬܟܗ.. ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܣܘܡܟܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܪܗܘܡܐ.. ܦܠܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ.. ܝܘܚܢܢ ܕܬܠܐ. ܦܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ܀ ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܐܦܬܘܢܝܐ.. ܘܩܘܡܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܥܩܝܒܐ܀ ܣܐܘܪܐ ܕܝܢ ܐܕܢܚܗ ܠܫܪܪܐܼ. ܘܦܫܼܩܗ ܠܟܬܒܐ ܗܢܛܝܩܘܢ ܕܥܒܼܕ ܙܐܢܘܢ ܡܿܠܟܐ. ܘܚܘܝܗ ܕܠܒܘܛܠܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ̈̄ ܒܟܠܩܕܘܢܐ ܗܘܼܐ. ܘܐܚܪܡܘܗܿ ܬܡܢ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܠܬܘܣܦܬܐ ܗܿܝ ܕܗܘܼܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐܼ܇ ܘܠܟܠܗ ܫܪܪܐ ܐܟܪܙܘ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܕܐܬܟܢܫܘ ܥܡ ܣܐܘܪܐ ܘܐܟܣܢܝܐ܀

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܡܪܼܕ ܥܠ ܐܢܣܛܘܣ ܡܠܟܐ. ܐܝܠܡܪܩܝܘܣ ܒܪܗܘܡܐܼ ܘܠܒܼܟ ܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܐܚܼܕ ܡܠܟܘܬܐ ܒܪܗܘܡܐܼ. ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܼܐ ܩܫܝܐ܀

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܐܬܟܢܫ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐܼ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܘܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܡܢ ܥܒܼܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܘܐܕ̈ܘܡܝܐ ܘܐܪ̈ܐܒܝܐ. ܘܐܬܘ ܠܥܐܕܐ ܕܐܢܩܢܝܐ ܕܪܘܟܒ ܨܠܝܒܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡܿ. ܕܗܘܐ ܒܐܪܒܥܬܥܣܪܿ ܒܐܝܠܘܠ. ܘܗܝܕܝܢ ܫ̈ܐܕܐ ܠܒܫܘ ܠܣܓܝ̈ܐܐܼ. ܘܢܒܿܚܝܢ ܗܘܘ ܒܨܠܝܒܐ ܒܕܡܘܬ ܟ̈ܠܒܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܿܠܝܢ ܗܘܘܼ ܘܢܦܿܩܝܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܗܕܐ ܠܦܪ̈ܘܫܐ ܡܪܢܝܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܥܒܼܕܬ ܘܥܩܬܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܣܬܟܠܘܗܿ ܠܥܠܬܐܼ ܥܕܡܐ ܕܗܼܘ ܣܘܥܪܢܐ pb. 15 ܚܘܝ ܡܦܩܢܐ܇ ܥܠ ܚܙܪܝܢ ܕܗܘܼܐ ܒܬܪܟܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐܼ. ܘܟ̈ܫܠܐ ܕܗܘܘ ܒܬܪ ܙܒܢܐܼ. ܩܕܡ ܘܐܘܕܥ ܐܠܗܐ.

ܕܐܝܠܝܢ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܐܬܝܕܥܘ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܢܣܛܘܣ ܡܠܟܐ. ܒܪܗܘܡܐ ܗܘܼܐ ܦܝܠܟܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܣܘܡܟܘܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܗܘܿܪܡܝܙܕܐ܀ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܕܡܗ̈ܝܡܢܐܼ ܐܬܢܣܝܘܣ ܘܝܘܚܢܢ܆ ܘܝܘܚܢܢ ܘܕܝܣܩܪܘܣ܀ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ. ܦܠܘܝܢܣ ܕܐܫܬܕܝ. ܘܣܐܘܪܐܡܗܝܡܢܐ܀ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣܼ ܐܦܝܡܘܣ ܘܡܩܕܘܢ ܗܪ̈ܝܛܩܐ. ܘܛܝܡܬܐܘܣ ܡܗܝܡܢܐ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܩܒܼܠ ܠܣܘܢܗܕܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ܇ ܒܪܝܫ ܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܣܛܢܝܢܣܼ. ܘܥܓܠ ܡܝܬ.. ܘܗܘܼܐ ܐܦܝܦܢܘܣ ܒܬܪܗ܀ ܒܐܘܪܫܠܡܼ ܣܘܠܝܣܛܘܣܼ ܘܐܠܝܐ [ܕܐܬܕܚܝܼ ܝܘܚـ]ـܢܢ ܕܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܒܝܘ̈ܡܝ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐ. ܘܒܬܪܗ ܦܛܪܘܣ.

ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܕܗܘܼܘ ܒܝܘ̈ܡܝ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐܼ. ܘܐܥܠܘ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܒܪ̈ܘܡܐ ܗܘܪܡܝܙܕܐ܀ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܛܝܡܬܐܘܣ܀ ܒܐܘܪܫܠܡܼ ܦܛܪܘܣ܀ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ ܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ.. ܘܐܘܦܪܘܣܼ ܕܐܝܩܕ ܒܩܕܣܐ ܕܙܒܬܐܼ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟ.. ܘܐܦܪܝܡ ܐܡܕܝܐ܀ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣܼ ܐܦܝܦܢܝܘܣ.. ܗܠܝܢ ܒܝ̈ܘܡܝ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐܿ. ܗܿܘ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ ܐܢܣܛܘܣ܀

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܡܝܬ ܐܢܣܛܘܣ ܡܠܟܐ. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐ. ܗܢܐ ܡܕܪܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܩܪ̈ܒܐ ܘܡܕܪܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܟܕ ܡܢ ܟܠܗ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܘܕܡ̈ܠܦܢܐ ܢܦܝ̈ܚܝ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܓܠܝܙ ܗܘܐ. ܟܕ ܒܫܘܪܝܐ ܕܡܠܟܘܬܗܼ ܐܛܥܝܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܬܪ̈ܝܢ pb. 16 ܟܝ̈ܢܐ ܡܘܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐܼ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܦܫܝܛܐ. ܘܕܠܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܕܘ̈ܓܡܛܐ ܐܠܗ̈ܝܐ܆ ܐܫܬܕܠ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ: ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܢܥܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܠܥܕܬܐ. ܗܼܝ ܕܩܠܝܠ ܫܠܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܗܢܛܝܩܘܢ. ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܗܘܐ ܡܢ ܙܐܝܢܘܢ ܡܠܟܐ܇ܙ ܐܝܟ ܕܠܒܘܛܠܐ ܕܝܠܗܿ ܕܣܘܢܗܕܘܣ. ܘܥܡ̈ܡܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܒܫܠܝܐ ܕܠܐ ܠܕܘܚܝܐ ܝܿܬܒܝܢ ܗܘܼܘ ܒܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ.. ܗܝܕܝܢ ܦܩܼܕ ܕܬܬܟܬܒ ܣܘܢܗܕܘܣܼ ܘܬܬܟܪܙ ܒܥܕܬܐ. ܘܟܠ ܡܿܢ ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܢܫܬܕܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܣܕ̈ܩܐ ܘܚܪ̈ܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܒܥܘ ܒܥܕܬܐ܀ ܘܐܬܡܠܟܘ ܨܢܝܥܐܝܬ ܡܢ ܗܿܢܘܢܼ ܕܥܠܗܕܐ ܠܗ ܡܚܿܦܛܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܬܠ̈ܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܢܬܟܬܒ̈ܢ ܘܢܬܟܪ̈ܙܢ ܥܡ ܗܿܝ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܢܫܟܚܘܢ ܢܢܛܥܘܢ ܠܡܗ̈ܝܡܢܐܿ. ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܪܝܢ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܘܢܥܕܘܢ ܚܘܫ̈ܒܝܗܘܢ ܒܝܕ ܗܕܐ. ܕܗܠܝܢ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܥܡܗܿ ܢܬܚܫ̈ܒܢ܆ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܠܐ ܢܓܥܨܘܢ ܗܘܘ ܘܢܗܦܟܘܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܗܕܐ ܥܓܠ ܐܬܪܡܝ ܗܼܘ ܡܿܠܟܐ. ܘܦܩܼܕ ܕܗܟܢܐ ܬܗܘܐ. ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܢ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܗ ܝܘܚܢܢ܇ ܟܕ ܚܐܿܪ ܗܘܼܐ ܒܒܝ̈ܫܬܐ ܕܥ̈ܕܝܕܢ ܗܘ̈ܝ ܕܢܗ̈ܘܝܢ ܒܥܕܬܐ ܡܗܝܡܐ ܗܘܐ ܕܢܟܬܘܒ ܐܢ̈ܝܢ ܠܣܘ̈ܢܗܕܘܣ ܒܥܕܬܐ. ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ܇ ܕܒܗ ܡ̈ܠܟܐ ܢܙܠܘܢ ܠܥܕܬܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐܼ. ܐܢܬܬܗ ܕܝܘܣܛܢܝܢܐ ܕܫܡܗ ܗܘܼܬ ܠܘܦܘܩܝܢܐ܆ ܗܿܝ ܕܐܦ ܗܼܝ ܚܦܝܛܐ ܗܘܬܼ ܘܡܚܦܠܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܗܕܐܼ. ܫܠܚܬܼ ܠܐܦܝܣܩܦܐ: ܕܐܢ ܠܐ ܟܬܒܼܬ ܠܣܘܢܗ̈[ܕܘ ܒܥܕܬܐ ܒܕ̈ܝܦܛܘܟܢ:] ܠܐ ܥܠܐ ܐܢܐ ܠܥܕܬܐܼ. ܘܠܐ ܫܿܩܠܐ ܐܢܐ ܩܘܪܒܢܐ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝܟ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܠܨ ܗܼܘ ܘܟܼܬܒܼ. ܘܐܟܪܙ ܐܢ̈ܝܢ pb. 17 ܠܐܪ̈ܒܥܬܝܗܝܢ ܣܘܢܗ̈ܕܘܣ ܒܗ ܒܥܐܕܐ. ܘܗܘܼܐ ܪܘܒܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܘܕܠܘܚܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ. ܟܕ ܐܦ ܐܡܢܛܘܣ ܦܪܘܦܝܙܝܛܐ ܘܐܢܕܪܐܘܣ ܩܒܘܩܠܪܐ ܐܬܚܪܝܘ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ. ܘܡܢ ܥܠܼܬ ܠܗܠܝܢܼ ܐܫܬܩܠܘ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ.. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܡܥܠܬܗܿ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܡܚܕܗܿ ܫܓܘܫܝܐ ܘܕܠܘܚܝܐ ܪܒܐ ܗܘܼܐ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܥܡܐ ܐܫܬܓܫ ܘܥܕ̈ܬܐܼ. ܐܬܒ̈ܠܒܠܘ. ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢ̈ܫܐ ܐܫ̈ܬܓܫ. ܘܦ̈ܠܓܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܗܘܼ̈ܝ ܒܝܢܬ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܗܘܼܘ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܦ̈ܠܓܘܢ ܘܠܬܪ̈ܝܢ ܣܕ̈ܩܝܢ ܘܠܬܪ̈ܝܢ ܓܒ̈ܝܢ.. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܓܼܕܫܼ. ܘܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡ̈ܕܢܚܝܐ ܪܕܘܦܝܐ ܪܗܼܛ.. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐܼ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܘܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܫܼܿܢܝ. ܘܟܕ ܝܠܼܦ ܥܠ ܚܐܦܐ ܕܪܕܘܦܝܐ. ܘܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܢܥ܀ ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܐܬܕܪܦܘ ܘܢܦܼܩܘ ܡܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣ̈ܩ ܬܪܝ̈ܨܝ ܫܘܒܚܐ.

ܫܡܗ̈ܐ ܕܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܐܬܪܕܦܘ ܘܢܦܼܩܘ ܡܢ ܟܘܪ̈ܣܝܘܬܗܘܢ. ܘܡܢ ܩܠܝܩܝܐ ܗܠܝܢ: ܐܝܛܪܟܝܘܣ ܕܐܢܐܙܪܒܐ.. ܝܘܠܝܘܣ ܕܗ̈ܓܘܢ.. ܝܘܚܢܢ ܕܡܡܦܝܣܛܝ.. ܦܘܠܘܣ ܕܐܦܝܦܢܝܐ.. ܘܝܘܚܢܢ ܕܐܪܝܢܘܦܘܠܣ.. ܦܘܠܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܙܥܘܪܬܐ܀ ܡܢ ܩܕܦܘܩܝܐܼ. ܦܪܘܩܠܘܣ ܕܩܠܘܢܝܐ.. ܡܣܘܢܝܘܣ ܕܬܪܡܐ.. ܢܝܩܦܪܘܣ ܕܣܒܣܛܝܐ܀ ܡܢ ܣܘܪܝܐܼ. ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܕܠܕܩܝܐ.. ܐܢܛܘܢܝܢܐ ܕܚܠܒ.. ܦܠܝܟܣܢܣ ܕܡܒܘܓ.. ܦܛܪܐ ܕܐܦܡܝܐ.. ܘܢܘܢܐ ܕܣܠܘܩܝܐܼ. ܘܡܝܬ ܒܐܡܕ.. ܐܣܕܘܪܣ ܕܩܢܫܪܝܢ.. ܡܪܐ ܕܐܡܕ. ܘܡܝܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܬܘܡܐ ܕܕܡܣܩܘܣ. ܘܡܝܬ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣ.. ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܕܐܒܝܠ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܬܘܡܐ ܕܝܒܪܘܕ. ܘܡܝܬ pb. 18 ܒܐܟܣܘܪܝܐ:. ܝܘܚܢܢ ܕܬܕܡܘܪ. ܘܝܡܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܝܘܚܢܢ ܕܘܪܝܢ. ܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܣܪܓܝܣ ܕܩܪܣ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܬܘܡܐ ܕܓܪܡܢܩܝܐ. ܘܡܝܬ ܒܫܡܝܫܛ.. ܦܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣܼ. ܘܥܼܠ ܠܡܕܝܢܬܗ.. ܝܘܚܢܢ ܕܚܪܢ. ܘܡܝܬ ܝܐܢܛܝܟܝܐ.. ܝܘܚܢܢ ܕܐܡܘܪܝܢ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܐܣܘܛܬܝܘܣ ܕܦܐܪܝܢ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܐܘܣܛܬܝܘܣ ܕܦܐܪܝܢ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܦܛܪܐ ܕܪܝܫܥܝܢܐ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ܀ ܢܘܢܐ ܕܩܪܩܣܝܢ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܦܘܠܐ ܕܩܠܝܢܩܘܣ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܡܪܝܘܢ ܕܫܘܪܐ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܝܘܚܢܢ ܕܬܠܐ. ܘܐܣܗܕ ܒܐܢܛܝܟܝܐܼ ܡܢ ܐܦܪܝܡ ܐܡܕܝܐ.. ܬܘܡܐ ܕܕܪܐ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܐܗܪܘܢ ܕܐܪܫܡܫܛ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐܼ܀ ܡܢ ܐܣܝܐ ܘܡܢ ܩܐܪܝܐ ܘܡܢ ܐܦܪܘܕܝܣܝܐ܇ ܐܘܦܝܡܝܘܣܼ. ܪܫ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐܼ ܡܢ ܐܦܪܘܕܝܘܣ. ܘܡܝܬ ܒܪܕܝܦܘܬܐ.. ܡܝܢܦܝܢܘܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܕܥܠ ܡܢܕܪܝܣ ܢܗܪܐ.. ܙܘܟܣܝܣ ܡܢ ܐܠܒܢܕܐ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܦܛܪܐ ܕܐܠܢܕܐ.. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܝܘܠܝܢܐ ܕܐܠܝܩܪܢܣܘܣ. ܘܗܘܼܐ ܦܢܛܣܝܣܛܐ.. ܬܘܣܝܒܝܘܣ ܕܐܦܣܘܣ. ܗܢܐ ܐܬܬܒܥ ܕܢܿܣܩ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐܼ ܕܢܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣܼ. ܘܥܼܠ ܫܕܐ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܡܒܕܚܐܼ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܬܠ̈ܬܐ ܡܝܬ.. ܐܠܝܪܝܐܢܐ ܕܢܐܘܩܣܪܝܐ.. ܗܠܦܕ ܕܩܣܛܪ̈ܢܝܐ.. ܬܐܕܘܪܐ ܕܐܠܘܒܝܐ.. ܠܘܩܐ ܕܐܡܘܪܝܐ.. ܐܘܣܒܝܢܐ ܕܗܕܪܝܢܘܣ.. ܦܛܪܐ ܕܡܐܠܘܛܐ.. ܒܩܛܘܪ ܕܦܠܕܠܦܝܐ.. ܦܛܪܐ ܕܡ̈ܢܕܝܐ.. ܐܓܬܕܘܪܐ ܕܐܝܣܘܢ.. ܦܠܓ ܕܩܠܢܕܪܗܝܐ.. ܦܘܛܝܢܘܣ ܕܐܪ̈ܣܢܝܐ.. ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܕܟܘܢܟܪ܀ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣ̈ܩܦܐ ܚܡ̈ܫܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ. pb. 19 ܫܢܬ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐܼ ܗܘܼܬ ܐܢܛܝܟܝܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܕܠܐ ܐܦܣܩܘܦܐ: ܘܒܬܪܟܝܢ ܐܬܓܒܝ ܘܐܫܬܕܪ ܠܬܡܢ ܡܐܢܐ ܕܐܒܕܢܐܼ. ܦܘܠܐ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܘܛܘܟܐ. ܗܢܘܿ ܕܝܢܼ ܘܐܢ ܙܿܕܩ ܠܡܐܡܪ܆ ܐܦ ܝܗܘܕܝܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܐܦܟܣܢܕܘܟܘܪܐ ܕܐܣܕܢܘܟܝܢ ܕܐܘܒ̈ܠܣ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܗܢܐ ܕܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܕܐܡܼܪ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ܇ ܕܥܬܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܕܢܐܬܘܢ ܡܟܫ̈ܘܠܐ. ܘܿܝ ܠܓܒܪܐ ܕܒܐܝܕܗ ܢܐܬܘܢ. ܗܕܐ ܕܛܒ ܦܚܿܡܐ ܥܠ ܗܢܐܼ ܕܗܼܘܐ ܝܪܬܐ ܕܘܿܝܐ ܗܘܿ ܕܟܬܝܒ. ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܼܐ ܕܠܘܚܝܐ ܘܣܕ̈ܩܐ ܘܟܫ̈ܠܐ ܘܚܪ̈ܝܢܐܼ. ܠܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܐܥܼܠ ܘܟܬܒܗܿ ܠܣܘܢܕܣ ܡܣܠܝܬܐ ܕܟܠܩܕܘܢܐܼ. ܠܘܩܕܡ ܒܥܕܬܐ ܗܿܝ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܪ̈ܕܘܦܝܐ ܩ̈ܫܝܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐܼ ܘܡܦܩܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܕܐܬܐܡܪ܆ ܘܕܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܗܘܼܐ. ܟܕ ܠܐ ܩܒܠ ܗܘܘ ܘܫܠܡܘ ܠܪܘܫܥܗ ܕܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܩܕܡ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܒܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܣܛܝܢܐ ܡܿܠܟܐܼ. ܟܘܟܒܐ ܐܬܚܙܝ pb. 20 ܒܡܕܢܚܐܼ. ܒܕܡܘܬܐ ܕܢܝܙܟܐ ܪܒܐ. ܟܕ ܚܐܿܪ ܪܝܫܗ ܕܢܝܙܟܐ ܠܐ̈ܦܝ ܠܬܚܬ. ܘܡܬܗܦܟ ܕܚܝܠܐܝܬ.ܟܕ ܙܠܝ̈ܩܐ ܡ̈ܬܝܚܐ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܕܢܦܿܩܝܢ ܡܢܗܼ ܠܟܠܢܫ. ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܢ ܝܘ̈ܢܝܐܼ ܩܘܡܛܝܢ. ܘܕܚܠܬܐ ܡܢ ܚܙܬܗ ܠܟܠܢܫ ܐܚܼܕܬܿ ܗܘܼܬ. ܕܐܝܟܢܐ ܣܿܠܩ ܗܘܐ ܘܡܬܚܙܐ܇ ܘܡܿܒܪܩ ܗܘ ܕܚܝܠܐܝܬ܇ ܘܡܬܗܿܦܟ ܗܘܐ ܘܡܚܿܘܐ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܠܚܝܡܐܝܬ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐܢܐܡܪܘܢ ܗܘܘ ܘܢܬܚܿܫܒܘܢ܇ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܠܡܪܕܘܬܐ ܘܠܚܪܒܐ ܬܘܒ ܘܠܐܒܕܢܐ܇ ܡܢ ܥܠܬ ܚܙܬܗ ܕܚܝܠܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܗܿܘ. ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܫܘܚܪ ܡܚ̈ܘܬܐ ܓܝܪ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܕܪܟ ܒܥܓܠ ܥܡ ܚܪܒܐܼ. ܘܐܫܼܕ ܕܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܗܿܝ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ܇ ܕܠܘܚܝܐ ܕܥܕܬܐܼ. ܘܣܕ̈ܩܐ ܘܚܪܝܢܐ ܘܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܩ̈ܛܠܐ ܘܒ̈ܝܫܬܐ ܕܒܥܓܠ ܐܕܪܟ. ܕܡܘܬܗ ܕܝܢ ܕܟܘܟܒܐܼ ܗܕܐ ܗܼܝ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥ܆ ܝܩܕܢܐ ܕܢܘܪܐ ܡܢ ܫܼܠܝܐ ܒܟܠܗܿ ܐܢܛܝܟܝܐ ܗܘܼܐ ܗܘܐ. ܕܣܘܓܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܫܠܝ ܝܿܩܕ ܗܘܐܼ. ܐܝܟ ܕܒܪܘܓܙܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܡܿܩܕܡ ܪܡܿܙ ܗܘܐ ܥܠ ܗܦܘܟܝܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܠܚܝܡ ܗܘܐ ܥܠܝܗܿ. ܘܗܟܢܐ ܒܟܠܕܘܟ ܡܢ ܫܠܝ ܐܚܿܕܐ ܗܘܬ ܢܘܪܐ ܒܟܠܗܝܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܡܕܝܢܬܼܐܼ. ܥܕܡܐ ܠܝܪ̈ܚܐ ܫܬܐ. ܣܘܓܐܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒܗܿ ܐܒܕܘ. ܥܡ ܫܪܝܟܐ ܕܒܢܝ̈ܢܝܗܿ. ܟܕ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܡܕܥ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܚܿܕܐ ܗܘܬ. ܟܕ ܡܢ ܡܕܝܪ̈ܐ ܓܝܪ ܥ̈ܠܝܐ ܕܠܥܠ܇ ܚܡ̈ܫܐ ܘܫ̈ܬܐ ܣܿܦܐ ܗܘܬ ܢܘܪܐܼ. ܘܡܚܿܒܠܐ ܗܟܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܒܚܕܪ̈ܝܗܿ. pb. 21 ܥܠ ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܒܼܕ ܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ. ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐܿ. ܘܫܪܟܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐܼ. ܘܥܡ ܗܠܢ ܬܘܒ ܐܦ ܥܘܡܪ̈ܐ ܕܢܟ̈ܦܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ ܕܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܿ. ܘܣܠܘܩܝܐ ܘܩܢܫܪܝܢ܇ ܘܚܠܒ ܘܐܦܡܝܐ ܘܡܒܘܓ܇ ܘܒܟܠܗܿ ܥܪܒܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܐܿ. ܘܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܬܝܡܢܐ ܘܕܓܪܒܝܐܿ. ܘܒܡܕܒܪܐ ܕܝܚ̈ܝܕܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܫܪܝܟܐ ܬܘܒ ܕܡ̈ܕܝܢܬܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ. ܐܬܪܕܦܘ ܘܢܦܼܩܘ ܘܐܬܒܙܙ ܘܐܬܠܒܘ ܘܢܦܠܘ ܒܦܪ̈ܙܠܐܼ. ܟܕ ܡܬܚܒܫܢ ܗܘܘ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐܿ. ܘܒܒܝܬ ܕܝ̈ܢܼܐ ܡ̈ܫܚܠܦܐ ܘܫ̈ܢܕܐ. ܘܐܦ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܼܡܝܢ܆ ܠܡܘܬܐ ܕܡܢ ܫ̈ܢܕܐ ܐܫܬܠܡܘ ܗܘܘ ܘܐܬܚܛܦ ܨܒ̈ܘܬܗܘܢ. ܘܥܠ ܫܪܝܟܐܼ. ܐܬܬܣܝܡ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܡ̈ܙܝܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܪ̈ܒܪܝܐ. ܘܟܘܪܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܘܦܪ̈ܗܕܘܛܐ ܘܫܪܟܐ ܪ̈ܕܘܦܐ ܕܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܟܠܕܘܟܼ. ܘܛܪܕܝܢ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ܇ ܟܕ ܐܦ ܒܡ̈ܚܘܬܐ ܬܘܒ ܕܚܘܛܪ̈ܐ ܘܕܣ̈ܝܦܐܿ ܒܪܒܪܐܝܬ ܘܥܒܪܝܪܐܝܬܿ. ܘܕܠܐ ܦܓܘܕܐ ܕܕܚܠܼܬ ܐܠܗܐ: ܐܝܟ ܕܥܡ ܚ̈ܢܦܐ ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ ܡܬܚܫܚܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܠܫܪܟܐ ܕܡ̈ܗܝܢܡܢܐ܇ ܕܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܪ̈ܕܝܦܐ ܘܫܒܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܢܥܼܠܘܢ ܠܩܘܪ̈ܝܗܘܢ ܐܘ ܠܒ̈ܬܝܗܘܢ܆ ܒܿܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܘܡܢܓܕܝܢ ܘܡܫܬܢܝܢ ܒܗܘܢ. ܟܕ ܡܟܝܠ ܚܕ ܟܝܡܘܢܐ ܥܙܝܙܐ ܕܪܕܘܦܝܐ pb. 22 ܩܫܝܐܿ. ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܡ̈ܕܝܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܟܡܝܪܐܝܬ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܩܿܐܡ ܗܘܐ. ܘܚܕ ܚܘܛܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܘܡܕ̈ܝܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐܼ ܘܐܦ ܥܕܡܐ ܠܡܕܒܪܐ ܕܝܚ̈ܝܕܝܐ ܥܡܪ̈ܝ ܚܘܪܒܐܿ. ܡܬܝܚ ܗܘܐ. ܘܚ̈ܛܘܦܝܐ ܕܢܟ̈ܣܐܿ ܝܥܢܐܝܬ ܘܒܪܒܪܐܝܬܼ. ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐܼ ܘܥ̈ܡܡܐ ܬܘܒ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐܼ ܐܡܝܢ ܗܘܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܥܕ̈ܝܝܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܕܝܪ̈ܝܬܐܼ. ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܥ̈ܠܝܡܐ ܘܢ̈ܫܐ ܥܡ ܝ̈ܠܘܕܐ܇ ܘܟܠ ܡܘ̈ܫـ[ـܚܢ] ܡܬܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܛܪܕܝܢ ܘܡܬܙܚܝܢܿ. ܘܡܫܬܕܝܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܫ̈ܚܠܦܐ ܒܐܟܣܘܪ̈ܝܣ ܡܫ̈ܚܠܦܬܐ. ܘܟܠ ܫ̈ܢܕܝܢ ܘܟܠ ܒܝ̈ܫܢܼ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܠ ܐܘ̈ܠܨܢܝܢ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡܼ ܣܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܢܬܟ̈ܬܒܢ܆ ܥܒܪ̈ܢ ܬܫ̈ܥܝܬܗܝܢ ܠܬܚܘܡܐ ܕܬܘܢܝܐܼ ܟܕ ܒܟ̈ܬܒܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܢܬܟ̈ܬܒܢ. ܘܠܝܬ ܐܢܫ ܕܡܨܐ ܕܢܣܝܟ ܐܢܝܢܼ ܡܛܠ ܕܥܒܪ̈ܢ ܐ̈ܢܝܢ ܠܬܘܢܝܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܥܘܡܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܥܡ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܒܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐܿ. ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܕܓܒܪ̈ܬܐ [ܘܕܢܫ̈ܐ] ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܘܡܕ̈ܢܚܝܐ ܣܒܠܘ ܘܣܝܒܪܘ ܒܙܒܢܗ ܕܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܕܐܦܝܝܪܘܣܼ ܘܕܐܦܪܝܡ. ܟܕ ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܟܠ ܪܕܘܦܝܐ ܘܟܠ ܐܘ̈ܠܨܢܝܢܼ ܘܟܠ ܫܢ̈ܕܝܢ ܡܣܿܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܘܣܒܠܝܢ. ܘܥܣܩܘܬܐ ܕܟܦܢܐ ܘܕܨܗܝܐ. ܘܕܥܪܝܐ ܘܕܥܪܛܠܝܘܬܐ. ܟܕ ܝܘܡܢܐ ܫܿܟܢܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܒܕܘܟܐܼ. ܘܠܡܚܪ ܡܬܛܪܕܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܿ. ܘܓܕܫܐ ܕܐܦ ܡܢ ܪܡܫܐܼ݂ ܟܕ ܐܦܠܐ ܐܝܟ ܥܒܪ̈ܝ pb. 23 ܐܘܪܚܐ ܡܫܬܘܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܬܒܩܝܢ ܠܡܒܬ. ܟܠܐ ܝܟܐ ܕܗܼܘ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܢܫܟܢ ܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܟܝܠ ܒܕܒܪܐܼ݂ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ ܒܚܩ̈ܠܐ ܘܒܛܘܪ̈ܐ ܢܒܘܬܘܢ ܗܘܘ ܣܘܓܗܘܢ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܒܝ̈ܘܡܬܐ ܩ̈ܫܝܐ ܕܣܬܘܐ. ܘܓܕܫܐ ܕܒܡܛܪ̈ܐ ܘܒܬܠܓܐ ܘܒܓܠܝܕܐܼ ܡܢ ܩܫܝܘܬܗ ܕܥܪܝܐ ܘܥܙܝܙܘܬܬܗ ܕܣܬܘܐ ܩܫܝܐܼ. ܘܒܪ̈ܘܚ ܟܕ ܕܒܝܩܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ܆ ܘܝܿܬܒܝܢ ܥ ܠܟܐ̈ܦܐܼ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘܼ. ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܬܚܘܬܝܗܘܢ ܡܕܡ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܢܫܟܚ ܗܘܐ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܕܢܨܛܠܐ ܠܓܒܗ ܘܢܓܣ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܓܕܫܐ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܥܕܟܝܠ ܡܬܪܕܦܝܢ ܗܘܘܼ ܘܡܬܛܪܕܝܢ ܡܢ ܥܘܡܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܢܚܬܝܢ ܡܢ ܐܣ̈ܛܘܢܐ ܘܢܦܩܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܚ̈ܒܘܫܝܐ. ܘܐܦ ܡܬܓܪܪܝܢ ܡܢ ܩ̈ܘܡܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܙܒ̈ܢܝܢ ܣ̈ܓܝܐܢܼ ܠܥܘܡܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܓܕܫܬ. ܕܟܕ ܢܫܠܝܡܘܢ ܗܘܘ ܩܢܘܢܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢܼ݂ ܘܢܬܒܘܢ ܗܘܘ ܒܥܕܢ ܪܡܫܐܼ. ܠܛܥܘܡܐ ܕܡܕܡ ܕܡܫܬܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢܐܠܗܐܼ. ܡܢ ܫܠܝܐ ܡܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܪ̈ܕܘܦܐ. ܘܢܦܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܚܘܛܪ̈ܐܼ. ܟܕ ܣܝܡܝܢ ܦܬܘܪ̈ܝܗܘܢ ܘܢܣܝ̈ܟܢ ܠܓܝ̈ܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܡܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܼ. ܘܝܿܬܒܝܢ ܗܘܘ ܗܢܼܘܢ ܥܠ ܦܬܘܪ̈ܐܼ. ܘܐܟܠܝܢ ܠܗ ܠܡܙܘܢܐ ܕܡܛܝܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܗܢܼܘܢ ܟܕ ܣܪܝܩܝܢ ܘܥܝܝܦܝܢܼ ܘܡܛܪ̈ܦܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ. ܟܕ ܐܢ̈ܫܐ ܣ̈ܒܐ ܘܣܓܝ̈ܦܐ ܘܣܒ̈ܬܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܒܗܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܫܟܝܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܕܢܚܬܝܢ ܡܢ ܐܣ̈ܛܘܢܐܼ. ܐܦ ܕܢܦܩܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܚܒ̈ܘܫܝܐ ܠܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܗܟܢܐ ܒܗܠܝܢ ܫ̈ܢܕܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܫܘ̈ܩܦܐ ܡܪ̈ܝܪܐܿ. ܟܠܗ ܬܓܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܕܢ̈ܫܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܣܒܿܠ ܗܘܐ ܘܡܣܝܒܪ: ܒܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܦܘܠܐ. ܘܕܫܪܟܐ pb. 24 ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܬܪ ܒܬܪ܆ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܟܕ ܡܟܝܠ ܚܕ ܚܦܐ ܕܪܕܘܦܝܐܼ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܬܓܡ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܟܠܩܝܕܘܢܝܬܐ ܢܪܗܼܛ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܠܦܘܠܐ ܫܠܡܼܬ ܫܢܬܐ ܚܕܐ܇ ܟܕ ܚܼܙܐ ܡܿܠܟܐ ܕܡܢ ܥܠܬ ܛܪܢܘܬܗ ܥܠܡܐ ܣܕܩ ܠܗ ܡܢ ܥܕܬܐ܇ ܘܝܼܠܦ ܥܠ ܒܝ̈ܫܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܕܥܒܕܼ. ܐܦܩܗܼ ܘܕܪܝܗܝ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܘܢܦܼܩ ܐܦ ܡܢ ܚܝ̈ܐ. ܘܐܙܠ ܕܢܥܒܼܕ ܚܘܫܒܢܐ ܕܗܠܝܢ܇ ܩܕܡ ܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܢܩܒܠ ܦܘܪܥܢܐ ܕܥܡܠܗ. ܘܗܿܘ ܡܕܡ ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܠܛܥܝܘܬܗ ܒܩܢܘܡܗ ܢܩܒܠܗܼ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ.

ܫܪܒܐ ܕܥܠ ܦܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝܼ ܘܥܠ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܐܣܬܥܼܪ ܡܛܠ ܡܦܩܬܗ. ܟܕ ܗܟܝܠ ܬܢܢܐ ܥܒܝܛܐ ܕܠܘܚܝܐ ܘܪܕܘܦܝܐ܇ ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܛܿܪ ܗܘܐ܇ ܘܡܢܼܥ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܐܘܪܗܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܦܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܗܼܿ. ܗܢܐ ܕܣܝܒܪ ܗܘܐ ܕܠܐ ܚܠܝܡܐ ܗܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗ. ܐܠܐܼ ܒܟܘܪܗܢܐ ܒܝܫܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܐܚܝܕ ܗܘܐܼ. ܟܕ ܠܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܙܐܦܐ ܕܬܪܥܝܬܗ. ܟܕ ܙܐܿܥ ܗܘܐ ܡܢ ܛܢܢܗܘܢ ܚܪܝܦܐ ܕܐܘܪ̈ܗܝܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܗܢܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬ ܐܬܩܪܝ ܘܠܐ ܐܙܠܼ. ܗܝܕܝܢ ܐܙܠ ܒܬܪܗ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܦܛܪܝܩ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܗܢܐ ܕܟܕ ܥܼܠ ܠܐܘܪܗܝ ܘܒܥܼܐ ܕܢܠܒܟܝܘܗܝ ܠܦܘܠܐܼ. ܥܪܩܼ ܘܢܚܬ ܠܘܘܙܢܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܢܚܙܐ ܕܗܐ ܠܡ ܠܐ ܒܥܿܐ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ. ܒܢ̈ܝ ܡܝܕܢܬܐ ܝܕܢܼ ܘܕܝܪܝܘܬܐ ܟܠܗܿ ܕܚܕܪ̈ܝ ܡܝܕܢܬܐ ܟܕ ܫܓܝܪܝܢ ܒܛܢܢܐ ܚܪܝܦܐ ܕܚܠܦ ܫܪܪܐܼ ܐܬܟܢܫܘ ܘܛܥܢܘ ܟ̈ܐܦܐܼ ܘܪܗܛܘ ܠܦܠܛܢ܇ ܟܪ ܕܫܼܪܐ ܗܼܘ ܦܛܪܝܩ. ܘܪܓܡܝܢ ܗܘܼܘ ܠܗܼ pb. 25 ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܥܡܗ. ܐܝܟܢ ܕܢܛܪܕܘܢܝܗܝ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܠܐ ܢܫܟܚ ܠܡܕܒܪܗ ܠܦܘܠܐ. ܗܢܐ ܕܟܕ ܚܼܙܐ ܥܡܐ ܪܒܐ ܕܐܬܟܢܫ ܥܠܘܗܝ. ܘܪܓܘܡܝܐ ܬܩܝܦܐ ܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ܆ ܦܩܼܕ ܚܪܒܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܢܦܼܩ ܚܝܠܐ ܕܓܘ̈ܬܝܐ ܒܩܫ̈ܬܬܐ ܘܒܓܪ̈ܐܼ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܒܠܥܼܘ ܘܡܝܬ. ܘܥܪܩܘ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܘܫܪܝܢ ܚܪܒܝܢ ܒܗܘܢ ܒܣ̈ܝܦܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܐܣܟܡܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܠܟܠ ܕܐܫܟܚܘ ܩܛܠܘ ܒܣܝܦܐܼ. ܘܡܝܬܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܚܪܒܐܼ. ܟܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܥܪܘܩ ܘܢܬܦܠܛ ܐܘ ܢܬܛܫܐ ܒܕܘܟ. ܘܗܠܝܢ ܕܛܫܘ ܐܬܦܠܛܘ ܡܢ ܚܪܒܐ. ܘܗܘܼܐ ܐܒܠܐ ܪܒܐ ܘܬܒܪܐ ܒܟܠܗܿ ܥܕܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܫܩܠܘܗܝ ܠܦܘܠܐ ܘܢܦܩܘ. ܘܟܕ ܐܬܚܙܝ ܗܼܘ ܦܘܠܐ: ܠܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ. ܐܣܬܒܪܬ ܠܣܓܝ̈ܐܐܼ. ܕܐܝܟ ܡܿܢ ܕܒܪ ܬܪܥܝܬܗ ܗܘܐ ܘܟܣܝܐܝܬ ܫܿܠܡ ܠܗ: ܘܡܛܠ ܕܗܼܝ ܗܕܐ ܡܢ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܬܬܟܣܐ܇ ܕܠܐ ܢܣܠܘܢܝܗܝ ܠܦܘܠܐܼ ܘܠܐ ܢܬܩܒܠ ܦܪܢܣܘܗܝ ܐܘܢܡܐܝܬ ܐܣܘܥܪܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܫܬܪܝ ܦܘܠܐ ܘܗܦܼܟ ܠܡܕܝܢܬܗܼ. ܦܝܣܝܢ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܫܼܠܡ ܠܗ. ܘܢܦܼܩܘ ܐܘܪ̈ܗܝ ܠܩܘܒܠܗ ܘܩܒܠܗܝܼ ܐܘܪ̈ܬܕܟܣܐ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܠܡ ܕܗܐ ܐܩܪܒ ܘܙܟܼܐ. ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܡܝܬ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܚܪܢܼ ܘܒܥܐ ܕܢܥܒܕ ܗܼܘ ܦܘܠܐ ܬܡܢ܆ ܠܐܢܫ ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܕܫܡܗ ܐܣܩܠܝܦ. ܗܢܐ ܕܐܚܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܗܘܦܟܪܐ ܕܦܪܘܛܪܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܟܠܗ ܕܓܠܼ ܒܗܼ ܘܥܒܼܕ ܐܚܪܢܐ ܚܠܦܘܗܝ. ܘܒܚܪܬܐ ܣܠܼܩ ܐܣܩܠܝܦ ܠܘܬ ܐܚܘܗܝ܆ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܥܠ ܦܘܠܐܿ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܠܡ ܡܩܿܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܠܡܠܟܐ ܐܬܝܕܥܬܼ. ܫܠܼܚ ܠܦܪܙܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ pb. 26 ܐܣܛܪܛܠܛܣܼ. ܕܢܦܼܩ ܠܦܘܠܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܢܦܼܩ ܘܗܘܼܐ ܐܣܩܠܝܦ ܒܕܘܟܬܗ܀ ܦܘܠܐ ܕܝܢ ܗܝܘܕܝܐ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܡܝܬ܀ ܘܗܼܘܐ ܐܘܦܪܘܣ ܒܕܘܟܬܗ. ܗܢܐ ܕܗܼܘ ܥܒܼܕܗ ܠܐܣܩܠܝܦ ܒܐܘܪܗܝ. ܟܕ ܚܦܛܗ ܥܠ ܪܕܘܦܝܐ ܘܒܙܬܐ܇ ܗܕܐ ܕܒܥܦ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܼܩܕ ܠܗ ܥܒܼܕ ܘܫܡܠܝܿ. ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܐܦܝܣܩܦܘܬܗ܀ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܦܩܬܗ ܕܦܘܠܐܼ. ܫܕܪ ܗܘܐ ܘܩܼܪܐ ܠܛܒܘܢܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܒܛܢܢ ܕܣܪܘܓܼ. ܐܝܟ ܕܢܥܘܠ ܗܘܐ ܠܘܬܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܫܬܐܠ ܗܘܼܐ ܕܢܥܘܠܼ. ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܚܿܙܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܚܠܝܡ ܒܗܝܡܢܘܬܗ. ܟܕ ܗܼܘ ܦܘܠܐ ܐܠܿܨ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܒܘܢܐ ܕܢܥܘܠ ܗܘܐ܇ ܥܼܠ ܫܼܕܐ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐܼ. ܘܨܠܝ ܒܚܫܐ ܘܕܡ̈ܥܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐܼ ܟܕ ܐܡܿܪ܇ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܝܿܕܥ ܕܒܠܒ̈ܘܬܐ ܕܟܠܼ. ܘܒܿܚܪ ܟܘ̈ܠܝܬܐ ܘܠܒܐ܇ ܐܢ ܝܿܕܥܬ ܕܐܝܬ ܙܐܦܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܒܠܒܗ ܕܦܘܠܐܼ. ܠܐ ܬܬܠ ܠܝ ܐܚܙܐ ܐܦ̈ܘܗܝ. ܘܟܕ ܣܓܝܐܝܬ ܐܠܿܨ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܥܘܠ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܒܕܝܢܬܐ ܒܛܢܢ. ܘܐܙܠ ܥܕܡܐ ܠܕܝܪܐ ܚܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܥܠ ܫܬܐ ܡ̈ܝܠܝܢ ܡܢ ܐܘܪܗܝ. ܘܥܼܠ ܘܒܬ ܒܕܝܪܐ ܗܿܝ. ܘܐܬܓܠܝ ܠܗ ܒܠܠܝܐ ܥܠ ܡܦܩܢܗ܇ ܘܐܬܦܩܕ ܠܗܼ ܕܢܗܦܘܟ ܠܡܕܝܢܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܩܡ ܒܠܠܝܐ܇ ܘܣܪܗܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗܼ ܕܒܥܓܠ ܢܚܼܿܙܩܘܢ ܒܥܝܪܐ ܘܗܦܟܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܐܡܿܪ܆ ܕܒܬܪ ܬܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܢܿܦܩ ܐܢܐ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܘܟܕ ܬܡܼܗܘ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܕܥܡܗ ܘܐܬܕܡܪܘ. ܗܦܼܟ ܘܡܢܥ ܠܡܕܝܢܬܗ. ܘܦܩܼܕ ܥܠ ܥܕܬܗ܆ ܘܥܠ ܟܠܗܿ ܡܠܦܢܘܬܗ. ܘܒܬܪ ܬܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܘܐܬܝܕܥ ܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܗܼܢܐܼ. ܥܡ ܟܠܗ ܝܘܠܦܢܗܼ ܒܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܘܒܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ. ܟܕ ܟܠܢܫ ܬܗܿܪ pb. 27 ܗܘܐ ܘܡܘܕܐ ܠܐܠܗܐ.. ܟܕ ܕܝܢ ܝܠܼܦ ܦܘܠܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܥܠ ܕܘܟܬܗ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܡܘܫܐ.

ܥܠ ܪܕܘܦܝܗ ܕܥܘܡܪܐ ܪܒܐ ܕܡ̈ܕܢܚܝܐ ܕܐܘܪܗܝܼ ܥܡ ܫܪܝܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܕܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ ܘܡܥܪܒܐ. ܥܘܡܪܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܪܒܐ ܐܦ ܡܫܡܗܐ ܕܡ̈ܕܢܚܝܐ ܕܐܘܗܪܝܼ. ܟܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܬܗ ܕܦܘܠܐ: ܟܕ ܚܙܘܘܗܝ ܕܟܪܝܗ ܒܫܪܪܗܼ. ܣܼܕܩܘ ܗܘܘ ܘܦܼܪܫܘ ܡܢܗܼ. ܘܦܣܩܘ ܥܝܕܐ ܗܿ، ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܣܼܒܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܗܟܢ ܦܣܩܘ ܘܩܿܪܒܘܢ ܒܕܝܪܗܘܢܼ. ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ ܩܘܪܒܢܐ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܗܕܐ ܕܐܦ ܫܪܟܐ ܕܐܘܪ̈ܗܝܐ ܘܐܡ̈ܕܝܐ ܥܒܼܕܘ. ܘܬܒܥܘ ܠܟܠܢܫ܆ ܡܢ ܪܒܐ ܘܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܐܼ. ܕܢܚܪܡ ܘܢܟܬܘܒ ܒܟܪܬ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐܼ ܘܠܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ. ܘܠܟܠ ܕܐܡܿܪ ܐܘ ܡܘܕܐ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ.. ܘܗܟܢܐ ܟܬܒܘ ܘܬܚܡܘ ܟܠܗܘܢܼ. ܐܝܟܢܐܕܐܦ ܥܠ ܬܪ̈ܥܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܡܢ ܠܒܪܼ ܗܢܼܝܢ ܟܕ ܗܢܼܝܢ ܢܬܟܬܒܢ. ܘܗܼܝ ܗܕܐܼ ܟܠܗܘܢ ܥܼܘܡܪ̈ܐ ܕܒܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ ܣܥܼܘ: ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܝܢ [ܕܕܝܪܐ] ܕܡ̈ܕܢܚܝܐܼ. ܡܬܛܪܕܝܢ ܗܘܘ ܒܙܒܢܐ ܩܫܝܐ ܡܢ ܦܪܙܡܢ ܐܣܛܪܛܠܛܣ ܒܝܨܝܦܘܬܗ ܕܪܫܝܥܐ ܐܣܩܠܝܦ. ܘܬܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܼ ܘܐܠܨܝܢ ܕܢܦܼܩܘܢ. ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘ،ܼ. ܕܐܝܟܢܐ ܬܒܿܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢ ܒܣܬܘܐ ܗܢܐ ܩܫܝܐܼ ܠܡܦܩ. ܗܕܐ ܕܒܪ̈ܒܪܝܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܼܐܼ ܠܐ ܥܒܿܕܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܐܝܬ ܒܢ ܐܢ̈ܫܐ ܣܒ̈ܐܼ ܘܟܪ̈ܝܗܐ pb. 28 ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܪܡܝܢ ܒܥܪ̈ܣܬܐ݂ܿ ܘܠܐ ܡܨܝܢ ܡܪܡܝܢ ܦܪܣܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܼܕ ܦܪܙܡ ܠܐܣܩܠܝܦܼ. ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܒܥܝܪܐ ܘܓܡ̈ܠܐ ܠܫܩܘܠܬܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܫܩܠܘ ܘܢܦܩܘ ܬܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܩܕܡ ܒܝܬ ܝܠܕܐܼ. ܟܕ ܛܥܼܝܢܝܢ ܠܟܪ̈ܝܗܐܼ ܘܠܐܢ̈ܫܐ ܣܒ̈ܐ ܒܥܪ̈ܣܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܝܠܦܼܬ ܥܠ ܡܦܩܬܗܘܢܼ. ܪܗܛܘ ܡܢ ܣܟܗܿ ܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢ̈ܫܐܿ. ܣܒ̈ܐ ܘܛܠܝ̈ܐܿ. ܥܠܝ̈ܡܐ ܥܡ ܝܠܘ̈ܕܐ܇ ܕܢܚܙܘܢ ܐܢܘܢ ܘܢܬܒܪܟܘܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܼܘ ܐܢܘܢ ܕܡܙܕܥܦܝܢ ܘܡܬܛܪܕܝܢ ܘܢܦܩܝܢ܆ ܐܝܠܠܘܼ ܘܐܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܒܒܟܬܐ ܡܪܝܪܬܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܠܐܢ̈ܫܐ ܣܒ̈ܐ ܘܟܪ̈ܝܗܐܿ. ܕܡܬܛܥܢܝܢ ܗܘܘ ܒܥܪ̈ܣܬܐ. ܘܡܝܠܠܝܢ ܘܘ ܒܩܠܐ ܪܡܐܼ ܟܕ ܡܒܟܝܢ ܘܐܡܿܪܝܢ܆ ܕܘܿܝ ܠܢ. ܕܒܘ̈ܡܬܢ ܐܒܕܐ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ. ܘܿܝ ܠܢܼ ܡܢܐ ܓܼܕܫ ܒܝ̈ܘܡܬܢ. ܘܿܝ ܠܢܼ ܡܢܐ ܚܿܙܝܢܢ ܒܥ̈ܝܢܝܢܿ. ܕܗܘܐ ܒܕܪܝܢ ܕܝܠܢ ܐܒܕܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܟܪ̈ܛܣܝܢܐ. ܡܟܝܠܼ ܠܡܢܐ ܢܙܠܝܢ ܠܢ ܒܚܝ̈ܐܿ. ܒܬܪ ܗܕܐ ܚܙܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܚܢܦܘܬܐܿ ܕܐܒܕܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐܿ ܘܪܕܘܦܝܐ ܬܘܒ ܘܥܪܘܩܝܐ ܕܥܒܼܕ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗ. ܘܗܟܢܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢ̈ܫܐ ܟܕ ܒܟܿܝܢ ܘܐܿܠܝܢ܆ ܘܠܿܒܟܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܓܠܝܗܢ ܕܛܘ̈ܒܢܐܼ. ܘܡܛܦܝܢ ܠܗܝܢ ܥܠ ܥܝ̈ܢܝܗܘܢ. ܘܡܝܠܠܝܢ ܘܡܬܡܪܡܪܝܢ ܒܒܟܬܐܼ. ܘܝܿܗܒܝܢ ܘܿܝܐ ܠܢܦܫܗܘܢ. ܘܗܟܢ ܢܦܩܘ ܟܠܗܘܢܼ ܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܨ̈ܠܝܒܝܗܘܢ. ܘܕܒܼܩ ܐܢܿܘܢ ܥܡܐ ܓܣܝܐܐ ܥܕܡܐ ܠܬܪ̈ܝܢ ܘܠܬ̈ܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܟܕ ܢܦ̈ܩܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܐܬܬܘܣܦ ܥܠܝܗܝܢ. ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ. ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܙܟܝ. ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܩܢܘܢ. ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܕܐܟܣܕܪ̈ܐ. ܘܕܝܪ̈ܝܐ pb. 29 ܕܢ̈ܦܫܬܐ. ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ. ܘܕܝܪ̈ܐ ܕܗܢܕܝܒܢܐ. ܘܕܝܪܐ ܕܐܘܣܒ ܕܐܒܢܐ. ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܣܒܐܼ ܕܢܗܪܐ ܡܕ̈ܝܐ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܚܒܝܒܐ ܘܪܒܐܼ. ܡܢܥܘܢ ܠܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܕܡ̈ܩܠܝܬܐܼ. ܒܥܐܕܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ. ܗܝܕܝܢ ܬܪܚܘ ܗܘܘ ܛܘ̈ܒܢܐ ܒܛܢܢܐ ܚܝܪܦܐܼ ܐܡܪܘ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܘܥ̈ܠܝܡܐ܇ ܕܡܛܠ ܕܠܢ ܟܠܢܫ ܒܫܡܗ ܟܬܒܐ ܥܒܝܕ ܠܗ܇ ܘܡܚܪܡ ܠܢ ܠܣܘܢܗܕܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܘܠܛܘܡܣܗ ܪܫܝܥܐ ܕܠܐܘܢܼ. ܘܡܛܝܒܝܢܢ ܕܢܥܼܒܕ ܩܘܪܒܢܐܼ ܘܢܩܿܪܒ ܒܥܐܕܐ ܗܢܐܼ. ܗܘܼܘ ܝܿܕܥܝܢ ܕܟܠ ܕܠܐ ܥܿܒܕ ܐܝܟ ܕܥܒܝܕ ܠܢ܆ ܘܡܚܿܪܡ ܐܝܟ ܕܡܚܪܡ ܠܢ܆ ܠܐ ܝܗܿܒܝܢ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܩܿܒܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܡܛܝܒܐܝܬ ܐܚܪܡܘ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܩܪܒܘ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܠܡܪܢ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܫܪܘ ܠܥܠܡ̈ܝܐ ܘܠܥܡܐ ܟܠܗ. ܘܟܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܢܦܩܘܢܼ ܘܡܢܥܘܢ ܠܬܠܐ ܕܡܘܙܠܬ. ܘܟܕ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܢܦܩܼܬ ܗܘܐ ܠܐܘܪܥܗܘܢܼ. ܩܒܼܠܬ ܐܢܘܢ ܒܒ̈ܣܡܐ ܗܝܪ̈ܐ. ܘܒܚܫܐ ܘܒܒܟܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܗܘܼܘ ܬܡܢ ܚܕ ܝܘܡܐܼ ܒܕܝܪܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܬܪܨܘܢ ܠܬܠـ[ـܒـ]ـܫܡܝ. ܘܫܪܘ ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܕܬܡܩܪܐ ܡܪܝ ܨܪܝ. ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܗܘܼܘ ܬܡܢ܆ ܫܕܪ ܗܘܐ ܒܪ ܟܝܠܝܼ ܗܿܘ ܕܒܝܫ ܕܘܟܪܢܗ ܕܗܘܼܐ ܒܐܡܕܼ ܘܛܪܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܬܡܢ. ܢܚܬܘܢ ܕܝܢ ܠܐܬܪܐ ܕܬܝܡܢܐ ܠܡܪܕܐ. ܘܗܘܼܘ ܒܕܝܪܐ ܕܡܬܩܝܪܐܼ ܥܝܢ ܚܝܠܦ. ܘܟܕ ܡܠܝܘ ܐܝܟ ܫ̈ܬ ܫ̈ܢܝܢ ܘܦܠܓܗܼܿ. ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܬܐܕܪܐ ܡܠܟܬܐܼ ܗܘܼܐ ܦܘܩܕܢܐ ܠܘܬ ܒܝܠܝܣܝܪܣܼ. ܘܐܥܠ ܐܢܘܢ ܠܕܝܪܗܘܢ. ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐܼ ܐܝܟ ܬܡ̈ܢܐ pb. 30 ܫܢ̈ܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ܆ ܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܣܛܢܐ ܗܘܼܐ ܚܪܝܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܦܣܩܘ ܘܢܦܩܘ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܫܒ̈ܥܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܡܨܥܬܐ ܐܫܬܡܫ̈ܝ ܗܘ̈ܝ܇ ܘܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܢܩܒܠܘܢ ܐܢܘܢ ܘܢܫܬܝܢܘܢ ܥܡܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܦܝܣܘܢ܆ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܬܥܪܡ ܡܢ ܣܛܝܢܐ. ܘܢܦܼܩ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܡܿܢܝܐ ܕܝܠܗ. ܕܫܡܗ ܗܘܼܐ ܐܠܝܫܥܼ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܡܗܘܢ. ܘܣܠܩ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܟܝܟܝܐ ܐܦܪܝܡ܇ ܡܢ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗ ܥܘܡܪܐܼ ܘܫܠܼܡܘܢ ܠܗ. ܘܥܒܼܕ ܠܗܘܢ ܐܝܓܪ̈ܬܐܼ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐ. ܘܟܕ ܫܚܠܦ ܐܣܝܡܗܘܢ ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܢ ܠܒܘ̈ܫܐ ܕܡܓܝܣܛܪ̈ܝܢܐ܇ ܡܛܐ ܕܚܠܬܐ ܕܡܠܟܬܐ܇ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐ. ܗܠܝܢ ܟܕ ܣܠܼܩܘܢ ܘܐܠܦܘܢ ܠܡܠܟܐ܇ ܘܝܗܼܒܘ ܐܝܓܪ̈ܬܐܼ ܘܫܩܠܘܢ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܚܪ̈ܝܦܐ. ܘܢܚܬܘ ܘܛܪܕܘ ܐܢܘܢ ܬܘܒ ܙܒܢܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ. ܗܼܘ ܐܠܝܫܥ ܥܡ ܟܠܗܿ ܣܝܥܬܗ. ܘܥܠܘܢ ܘܠܒܟܘܢ ܕܝܪܐ: ܘܒܥܪܘܢ ܥܠ ܨܒ̈ܘܬܗܿ܆ ܘܫܩܠܘܢ ܟܠܡܕܡ ܕܝܠܗܿ. ܘܥܛܦܘܢ ܘܫܠܼܚܘܢ ܐܢܘܢ ܠܛܘ̈ܒܢܐ. ܘܐܫܬܢܕܘ ܒܗܘܢ. ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܬܬܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ.

ܫܪܒܐ ܥܠ ܡܪܝܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܡܕܼ. ܥܠ ܗܘܿܝܗ ܕܪܕܘܦܝܗܿ ܘܥܠ ܫܪܟܐ ܕܥܘܡܪ̈ܐ ܐܡܕ̈ܝܐ. ܟܕ ܗܟܝܠ ܛܒܘܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܣܠܘܩܝܐ ܕܣܘܪܝܐ܇ ܐܬܪܕܦ ܗܘܐ ܡܢ ܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ܇ ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܡܢܗܿ ܕܣܠܘܩܝܐ܇ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܣܐܘܕܐ܇ ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܼܘ ܛܘܒܢܐ ܢܘܢܐܼ. pb. 31 ܢܚܬ ܕܝܢ ܐܝܬܒ ܠܗ ܒܡܕܝܢܬܗ ܒܫܠܝܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܓܕܫܼ ܘܛܘܢܐ ܬܘܡܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕܼ ܓܒܪܐ ܪܒܐ ܘܪܘܚܢܝܐ܇ ܕܝܪܝܐ ܢܙܝܪܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܡܪܚܡܢܐܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐܼ. ܡܢ ܩܕܡ ܪܕܘܦܝܐ ܨܠܝ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ܇ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܝܿܬܒ ܥܠ ܟܪ̈ܘܒܐ܇ ܘܣܪ̈ܦܐ ܡܕܝܢܝܢ ܒܡܪܟܒܬܐ ܕܐܝܩܪܗ܇ ܐܢ ܥܬܝܕ ܪܕܘܦܝܐ ܕܢܬܡܛܐ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ܇ ܣܒ ܢܦܫܝ ܡܢܝܼ ܘܠܐ ܢܚܿܙܝܢ ܥܝܢ̈ܝ ܒܕܠܘܚܝܗܿ ܕܥܕܬܟ ܩܕܝܫܬܐܼ. ܗܿܝ ܕܙܒܼܢܬܗܿ ܘܦܪܩܼܬܗܿ ܒܕܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܝܚܝܕܝܟܼ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܬܪ ܨܠܘܬܗ ܕܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܬܘܡܐ ܗܢܐ܇ ܒܬܪ ܚܕ ܝܘܡܼ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܫܢܼܝ ܘܐܬܬܢܝܚ ܘܐܬܥܦܝ ܒܫܠܡܐ. ܟܕ ܟܠܢܫ ܬܡܿܗܼ ܘܡܘܕܐ ܠܐܠܗܐ ܥܐ ܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܬܘܡܐ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܓܝܪ ܕܗܢܐܼ ܚܛܦܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܢܘܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܣܠܘܩܝܐ܇ ܕܝܬܿܒ ܗܘܐ ܒܫܠܝܐ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܬܘܬܒܘܗܝ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܡܕܼ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܟܕ ܠܐ ܒܥܿܐ. ܘܟܕ ܗܟܝܠ ܬܠ̈ܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܠܐ ܡܿܠܼܝ ܒܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܕܐܡܕ܆ ܢܦܡ ܡܢ ܥܠܡܐ܀ ܘܗܘܼܐ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܛܘܒܢܐ ܡܪܐ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܝܕ̈ܝܥܐ. ܕܡܬܩܪܐ ܕܒܝܬ ܩܘܣܛܢܛܢܐ. ܗܢܐ ܕܟܕ ܪܘܪܒܐܝܬ ܒܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐܬܢܨܚ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܡ̈ܠܼܝ ܠܗ ܫܢ̈ܝܐ ܙܦܠܢ܆ ܐܕܪܟ ܪܕܘܦܝܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܐܬܠܒܟ ܐܦ ܗܼܘ ܛܘܒܢܐ ܡܪܐ. ܘܐܬܬܒܥ ܗܘܐ ܕܐܘ ܢܫܠܡ ܘܢܩܒܠ ܘܢܟܪܙ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐܼ. ܐܘ ܢܫܬܕܐ ܘܢܦܘܩ ܡܢ ܟܘܪܣܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡܪܐ ܓܒܼܐ ܠܗܼ ܕܥܡ ܫܪ̈ܝܪܐ ܢܬܪܕܦ ܘܢܦܘܩ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ. ܘܠܐ ܕܟܕ ܟܘܪܣܝܐ ܢܪܚܡܼ ܡܢ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡܐ ܢܦܠ. ܘܗܟܢܐ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܚܠܦ ܫܪܪܗ pb. 32 ܕܡܫܝܚܐ. ܘܐܫܬܕܝ ܠܦܛܪܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܕܒܡܕܒܪܐ ܗܿܘ ܕܥܪܒܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ. ܥܡ ܐܚ̈ܘܬܗ ܬܪ̈ܬܝܢ ܒܬܘ̈ܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܡ̈ܫܡܫܢܝܬܐ. ܕܫܡܗ̈ܝܗܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܫܡܘܢܝ ܘܢܘܢܐ. ܥܡ ܛܘܒܢܐ ܐܝܣܕܘܪܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܩܢܫܪܝܢ. ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܗܘܼܘ ܒܗܿ ܒܐܟܣܘܪܝܐ ܐܝܟ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒ̈ܥ܇ ܘܡܝܬ ܙܟܝܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ܇ ܒܝܕ ܚܦܝܛܘܬܗܿ ܕܡܗܝܡܢܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܐܢܬܬܗ܇ ܐܬܬܦܝܣ ܘܦܼܩܕ ܗܘܐ ܕܢܩܘܢ ܗܘܘ ܛܘܒ̈ܢܐ ܐܝܣܘܕܘܪܐ ܘܡܪܐ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܗܿܝ ܩܫܝܬܐ ܘܡܪܝܪܬܐ ܕܦܛܪܐ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܢܥܠܘܢ ܗܘܘ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܪܒܬܐ. ܗܕܐ ܕܗܘܼܬܼ. ܘܥܠܘܢ ܠܬܡܢ. ܘܗܘܐ ܠܗܘܢ ܢܦܐܫܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܐܟܣܘܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ܀ ܒܬܪܟܝܢ ܫܠܡܘ ܚܝܝ̈ܗܘܢ ܒܗܿ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܒܠܚܘܕ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܐܼ. ܒܝܕ ܛܘܒ̈ܢܝܬܐ ܐܚܘ̈ܬܗ ܢܚܼܬܘ ܠܐܡܕ. ܘܐܬܬܣܡܘ ܒܗܟܝܠܐ ܕܒܝܬ ܫܪܠܐܼ. ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܒܢܝܗܝ܀

ܥܠ ܐܒܪܗܡ ܒܪ ܟܝܠܝܼ. ܘܥܠ ܙܩ̈ܝܦܐ ܘܫܪܟܐ ܕܩ̈ܛܠܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܕܥܒܼܕ. ܘܥܠ ܩܕܝܫܐ ܘܣܗܕܐ ܩܘܪܝܣ ܩܫܝܫܐ ܕܠܝܓܝܢ ܩܪܝܬܐ. ܗܘܼܐܕܝܢ ܒܗܿ ܒܐܡܕ ܐܦܣܩܦܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܒܪܗܡ. ܩܠܝܪܝܩܐ ܡܢܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܕܒܓܢܣܗ ܐܝܬܘܗܝ ܬܠܝܐܼ. ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܒܪ ܟܝܠܝ. ܗܢܐ ܕܟܕ ܗܘܼܐ ܘܢܚܼܬ ܠܬܡܢܼ ܡܢ ܐܢܛܝܟܼ. ܐܬܠܒܫ ܒܗ ܣܛܢܐ ܡܠܝܐܝܬ ܘܐܬܪܡܝ ܠܪܕܘܦܝܐ ܩܫܝܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܝܢ. ܘܠܒܙܬܐ ܘܐܒܕܢܐ pb. 33 ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܐܚܪ̈ܝܐ ܕܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ. ܥܕܡܐ ܕܒܩ̈ܛܠܐ ܘܒܙܩܝ̈ܦܐ ܘܝܩܕ̈ܢܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐ܇ ܒܪܒܪܐܝܬ ܘܚܪܡܐܝܬ ܘܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܢܬܚܫܚ ܗܢܐ ܕܘܝܐ܇ ܟܕ ܒܟܠܡܕܡ ܘܡܪܚܐܝܬ ܫܟܝܪܘܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܫܿܠ ܗܘܐ܇ ܘܫܢ̈ܕܐ ܘܢܓܕ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐܼ. ܘܚܒ̈ܘܫܝܐ ܕܐܒܕܢܐ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܒܒܝܬ ܕܝܢ̈ܐܼ. ܘܒܓܘܒܐ ܬܚܬܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܕܩ̈ܛܘܠܐܿ. ܘܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܒܝ ܡܘܬܐܼ ܡܬܬܪܡܝܢ ܗܘܘ ܒܗ: ܘܩܛܠܝܢ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܒܓܘܗ: ܘܢܦܩܢ ܘܡܫܬܕ̈ܝܢ ܫ̈ܠܝܕܝܗܘܢ ܒܛܘܫܝܐܼ. ܒܩܒܪ̈ܐ ܚܪ̈ܒܐ: ܐܝܟ ܕܚܗܝܘܬܐ ܚܪ̈ܫܬܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܗܢܐ ܕܢܿܛܥܐ ܒܛܢܢܗܘܢ ܚܪܝܦܐ ܕܐܡ̈ܕܝܐܼ ܕܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐܼ. ܡܚܿܘܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܡܟܪܙ ܠܣܘܢܗܕܘܣ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܟܕ ܠܬܘܡܐ ܕܘܟܣ: ܐܢܫ ܓܘܬܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܘܟܣ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ܇ ܫܕܪ ܐܝܬܝ ܘܙܩܦ ܐܪ̈ܒܥܐ ܙܩܝܦܝܢ ܥܠ ܟܠ ܬܪܥܐ ܚܕ. ܘܗܘܼܘ ܬܠܝܼܢ ܒܙܩ̈ܝܦܝܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ. ܐܝܟܐ ܕܟܕ ܕܘܟܪܢܐ ܢܓܗ ܗܘܐ ܕܛܘܒܢܝܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ܇ ܕܐܝܬ ܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܐܡܕܼ ܪܟܼܒ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܘܫܥܐ܇ ܘܢܦܩ ܕܢܿܫܡܫ ܕܘܟܪܢܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܠܫܠܪ̈ܝܗܘܢ [ܕܬܠܝܢ] ܒܙܩ̈ܝܦܐ. ܦܩܼܕ ܕܠܐ ܢܚܬܘܢ ܐܢ̈ܝܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܠܨܘ ܡܢ [ܪܝܚ ܣܪܝܘ]ܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܫܒܼܩ ܕܢܚܬܘܢ ܘܢܬܩܒܪܘܢ. ܟܕ ܐܦ ܝܠܼܩ ܕܩܝܼܡܿܬܐ [ܐܝܬܝܗܿ] ܗܘܬ ܕܩܿܥܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܐܡܿܪܝܢ܇ ܕܗܐ ܠܡ ܣܗ̈ܕܐ ܚ̈ܕܬܐ ܕܡܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܗܘܘ. ܠܡܢܐ ܡܟܝܠ ܡܬܥܕܠܝܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܕܗܝܢܐ ܚܢ̈ܦܐ ܕܥܒܕܘ ܗܕܐ܇ ܕܗܐ ܘܐܦ ܗܼܢܘܢ ܒܕܡܘܬܗܘܢ pb. 34 ܥܒܕܘ.. ܐܫܬܢܕ ܕܝܢ ܒܓܒܪ̈ܐ ܘܒܢ̈ܫܐ ܡܛܠ ܕܩܡܘܢ ܠܩܘܒܠܗ. ܟܕ ܬܒܼܥ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܕܢܩܿܒܠܘܢ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܩܪܝܒܘܬܢܼ ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܒܥܝ̈ܢܝܢ ܗ̈ܘܼܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܠܘܩܕܡ ܬܪܕ ܘܐܦܩ ܠܟܘܠܗܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܒܚܕܪ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܘܐܠ ܠܟܠܗ ܟܘܪܐ ܕܝܠܗܿ.. ܟܕ ܐܦ ܟܬܼܒ ܫܒܒ̈ܘܬܐ ܘܕܪ̈ܬܐ ܘܒ̈ܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܠܓܒܪ̈ܐ ܘܠܢ̈ܫܐ ܘܠܟܢܫ ܒܫܡܗ. ܘܬܒܿܥ ܗܐܘ ܠܗܘܢ ܕܒܡܛܪܩܝܢ ܢܥܠܘܢ ܘܢܣܒܘܢ ܩܘܪܒܢܐܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܝ̈ܘܠܕܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܠܝܕܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܝܠܝܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܬܒܿܥ ܗܘܐ ܠܢ̈ܫܐ ܕܢܬܟ̈ܬܒܢܼ ܕܡܐ ܕܝܠܕ̈ܝ ܢܝܬܝܢ ܐܢܘܢ ܠܥܡܿܕܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܓܕܫ ܘܡܐܬ ܗܘܐ ܥܘܠܐ. ܐܘ ܡܬܝܚܛ ܗܘܐ ܐܠܐ ܠܐܼ ܐܬܿܝܢ ܗܘܘ ܩܠܝܪ̈ܝܩܐ ܘܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ ܒܩܢܕܘܢܣ ܩܐܿܡ ܗܘܐ ܒܝܬܗܿ ܕܗܿܝ ܕܡܝܬ ܥܘܠܗܿ ܘܠܐ ܡܝܬܝܐ ܗܘܬ ܠܗ ܠܥܡܿܕܐ. ܗܠܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܟܝܬ ܘܒ̈ܙܬܐ ܘܐܒܕܢܐܼ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢܼ ܗܘ̈ܝ܇ ܐܠܐ ܘܒܟܠܗܿ ܟܘܪܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܒܝܬ ܐܡܕ̈ܝܐ.

ܕܥܠ ܣܗܕܐ ܩܫܝܫܐ ܩܘܪܝܣ. ܘܬܘܒ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܓܢܝܚܐ ܘܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܩܫܝܫܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܩܘܪܝܣ ܡܢ ܠܝܓܝܢ ܩܪܝܬܐ ܐܬܼܠܒܟ ܗܘܐ ܘܡܬܬܒܥ ܗܘܐ ܕܢܿܣܒ ܩܘܪܒܢܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܦܝܣܼ ܐܠܥܘܝܗ ܠܡܝܕܢܬܐ ܠܘܬ ܐܦܝܣ. ܘܟܕ ܩܫܝܐܝܬ ܒܙܥܦܘܬܐ ܩܥܿܐ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗܼ ܟܕ ܐܡܿܪ܇ ܕܠܡܢܐ ܠܐ ܫܩܿܠ ܐܢܬ ܠܩܘܪܒܢܐ. ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ܇ ܕܐܢܬܘܢ ܡܠܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܕܐܬܟܿܫܠ ܒܩܘܪܒܢܟܘܢ ܘܕܠܐ ܐܣܒ ܡܢܗ. ܩܘܪܒܢܐ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܡܬܝܗܒ ܒܩܛܝܪܐܼ pb. 35 ܗܢܐ ܠܘ ܩܘܪܒܢܐ ܗܼܘ. ܘܗܝܕܝܢ ܝܡܼܐ܇ ܕܠܐ ܡܪܚܩ ܐܢܬ ܡܢ ܗܪܟܐܼ ܘܫܿܩܠ ܐܢܬ ܩܘܪܒܢܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܝܡܼܐ ܗܘܐܼ. ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܫܩܿܠ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܕܩܛܝܪܐ.. ܘܟܕ ܦܩܼܕ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܐܬܑܼ ܩܘܪܒܢܐܼ ܦܩܼܕ ܕܢܠܒܟܘܢܝܗܝ ܠܩܫܝܫܐ ܗܿܘ. ܘܢܡܠܘܢ ܬܪܘܕܐ ܘܢܣܝܡܘܢ ܠܗ ܒܦܘܡܗ. ܘܟܕ ܗܼܘ ܥܡܼܨ ܦܘܡܗܼ. ܠܐ ܐܫܟܚܘܢ ܕܢܣܝܡܘܢ ܬܪܘܕܐ ܒܦܘܡܗ܇ ܘܦܩܼܕ ܕܢܐܬܐ ܦܪܓܠܐܼ. ܘܢܠܥܘܢ ܐܣܛܩܗ ܒܦܘܡܗ. ܘܗܟܢܐ ܢܪܡܘܢ ܬܪܘܕܐ ܒܦܘܡܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܿܟܠܝܢ ܠܗ̈ܝܢ ܠܫ̈ܢܘܗܝ ܥܕܡܐ ܕܩܪ̈ܝܒܢ ܗܘܼ̈ܝ ܕܢܬܥܩܪ̈ܢ. ܘܟܕ ܐܥܠܘ ܐܣܛܩܐ ܠܦܘܡܗܼ. ܠܓܠܓ ܠܗܘܢ ܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܗܿܦܟ ܠܫܢܗ ܘܢܡܠܠ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܟܕ ܝܡܿܐ ܘܐܡܿܪ: ܫܪܪܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܕܐܢ ܡܥܠܝܬܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܠܦܘܡܝܼ ܒܐܦ̈ܝܟܘܢ ܪܐܿܩ ܐܢܐ ܠܗ ܘܗܟܢܐ ܒܟܒܕܐ ܡܪܝܪܝܬܐ ܘܒܘܚܡܐ ܕܡܘܬܐܼ ܐܥܠܘܢ ܬܪܘܕܐ ܠܚܕ ܣܛܪܐ ܕܦܪܓܠܐ ܘܐܪܡܝܘܗܝ ܒܦܘܡܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܢܦܼܫ ܘܫܕܝܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܦܘܡܗ ܠܩܘܪܒܢܐ. ܗܿܘ ܕܗܝܿ ܕܙܿܕܩ ܗܘܐ ܕܢܟܢܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝܼ ܫܚܠܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܒܪ ܟܝܠܝ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕ ܩܫܝܫܐ ܗܿܘ. ܫܼܩܠ ܥܠܬܐ ܥܠ ܡܘܬܗ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܨܝܪܐ ܗܘܬ ܒܨܒܝܢܗ. ܐܝܟ ܕܫܪ̈ܟܐ ܕܐܒܕܘ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܢܘܒܕܗ ܘܐܦ ܠܗ. ܘܦܩܼܕ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܟܕ ܪܘܐ ܡܢ ܚܪܡܘܬܗ ܘܡܪܝܪܘܬܗ ܕܣܛܝܢܐܼ ܗܿܘ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܩܿܛܠ ܐܢܫܐ ܗܘܼ. ܕܢܘܒܠܘܢ ܩܝ̈ܣܐ ܘܢܘܪܐ ܠܛܛܪܦܝܠܘܢ ܕܡܝܕܢܬܐܼ. ܘܢܘܩܕܘܢ ܠܩܫܝܫܐ ܗܿܘ. ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܕܐܪ̈ܒܥܐ ܒܫܒܐ ܕܫܒܬܐ ܪܒܬܐ ܕܨܘܡܐ. pb. 36 ܘܗܟܢܐ ܐܩܝܡܗ ܠܩܫܝܫܐ ܗܿܘ ܒܛܛܪܦܠܘܢ: ܘܟܫܘ ܩܝ̈ܣܐ [ܠܛܛܪܦܠܘܢ] ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܕܪ̈ܘܗܝܼ. ܘܐܪܡܝܘ ܢܘܪܐ ܘܐܘܩܕܘܗܝܼ. ܟܕ ܚܿܙܝܐ ܘܡܝܠܐ ܘܡܿܪܩܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܚܙܬܐ ܗܿܝ ܕܓܘܢܚܐ ܘܕܬܒܪ ܠܒܐ܆ ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܕܝܩܿܕ ܒܪ ܐܢـ[ـܫ] ܘܣܠܼܩ ܝܚܒܘܪܗ ܐܝܟ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܚܪ̈ܫܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ. ܗܕܐ ܕܫܟܝܪܐ ܗܘ[ܬ] ܘܢܘܟܪܝܐ ܠܒ̈ܢܝܫܢܐܿ. ܕܠܘܬ ܚܝ̈ܘܬܐ ܚܪ̈ܫܬܐ ܒܟܠܗܿ ܗܕܐ ܚܪܡܘܬܐ ܘܥܛܠܘܬܐ ܘܩܫܝܘܬ ܠܒܐ ܢܬܚܫܚܘܢ. ܘܟܕ ܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܿ ܐܬܕܠܚܬ ܘܐܫܬܓܫܬ ܥܠ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐܼ ܕܝܩܕܢܗ ܕܒܪܐ ܟܗܢܐ. ܕܒܥܘܠܐ ܘܪܘܫܥܐܼ. ܐܬܚܫܒܘ ܕܗܟܢܐܼ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܕܚܘܝܼ ܢܣܥܪܘܢ ܠܗܼ ܘܢܘܩܕܘܢܝܗܝܼ܇ ܘܐܦ ܠܗ ܠܒܪ ܟܝܠܝ: ܐܝܟ ܕܐܘܩܕܗ ܠܩܫܝܫܐ ܗܘܿ. ܐܫܬܟܚܘ ܐܢ̈ܫܐ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܘܡܢ ܕܚܠܬܗ ܕܡܠܟܐ ܟܠܘ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܠܡܣܥܪ ܗܝ ܗܕܐ. ܦܪܫܘܢ ܕܝܢ ܡܢܗ ܣ̈ܓܝܐܐܼ. ܘܐܝܟ ܕܒܩܛܘܠܐ ܘܝܗܘܕܝܐ ܚܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܘܦܣܩܘ ܡܢ ܩܘܪܒܢܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܕܚܠܘ ܕܕܡ ܗܕܐ ܠܡܿܠܟܐ ܬܬܝܕܥ. ܘܢܓܙܘܪ ܥܠܘܝܗ ܕܗܟܢܐ ܢܐܩܕ ܐܝܟ ܕܐܘܩܕ܇ ܩܼܿܕܡ ܟܬܼܒ ܓܠܘܬܐ ܟܕ ܡܿܠܦܐ܇ ܕܓܒܪܐ ܚܕ ܠܡ ܩܫܝܫܐ ܕܫܼ ܩܘܪܒܢܐ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܝܩܼܕ.ܘܗܟܐ ܐܫܟܚ ܕܢܛܿܥܐ ܘܥܪܒܗ ܠܩܛܠܐ. ܘܕܒܗܠܝܢ ܕܪܫܡܢ ܠܐ ܐܣܛܝܢ ܡܢ ܫܪܪܐ ܐܘ ܥܫܼܩܢ܇ ܡܪܝܐ ܣܗܿܕ ܠܢ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܗܝ ܙܒܢܐܼ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܗܿܘ ܕܪܘܫܥ ܘܕܚܪܡܘܬܐ. ܘܐܦ ܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ ܘܡܥܪܒܐ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܐܬܝܕܥܬܼ. ܟܕ ܟܠܢܫ ܡܬܓܢܚ ܗܘܼܐ ܕܐܝܠܝܢ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܗܘܼ̈ܝ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܟܡܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܠܒܝܫܝܢ܇ ܡܢ pb. 37 ܚܝܠܗܿ ܕܝܢ ܪܚܝܩܝܢ. ܫܪܝܟܐ ܕܝܢ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܕܗܢܐ: ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝ̈ܢܝܢ ܚܼܙܝܢ ܘܒܐܝܕ̈ܝܢ ܓܫܼܢ: ܘܐܦ ܫܡܥܢ ܒܐܕ̈ܢܝܢ: ܐܢܗܘܼ ܕܡܬܪܡܝܢܢ ܕܢܪܫܘܡܼ. ܥܠ ܟܬܒ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܣܢܝܩܝܢ ܗܘܝܢ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܗܢܐ ܓܒܿܠ ܗܘܐ ܚܘܫܒ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܇ ܘܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܬܘܒ ܡܚ̈ܫܒܬܐܼ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܇ ܘܡܿܦܩ ܗܘܐ ܓܙܪ ܕܝ̈ܢܼܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܟܠܝܘܡ: ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܪܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܪܣܝܣ ܕܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ. ܟܕ ܐܦܠܐ ܗܘܼ ܨܒܝܢܐܝܬ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܒܗܿ. ܐܠܐ ܫܘܦܪܢܐܝܬ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܓܪ̈ܝܥܐ ܗܠܝܢ ܕܬܡܢ ܡܬܩܪܝܢ ܛܘ̈ܠܩܝܐܼ. ܡܫܕܪ ܗܘܼܐ ܘܡܫܪܐ ܒܒ̈ܬܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐ ܕܠܐ ܫܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܣܥܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܒܪ̈ܒܪܝܐ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܗܘܘ ܣܟ ܠܓܡܪ. ܘܒܙܒܢ ܬܘܒ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܒܪ̈ܒܪܗܝܐ: ܗܠܝܢ ܕܒܐܪܝܬܡܘܣ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܣܝܡܝܢ ܗܘܼܘ. ܒܙܒܢ ܬܘܒ ܐܝܟܐ ܕܡܬܠـ[ـܚܡ] ܗܘܐ ܘܐܒܕܢ ܓܡܝܪܐ ܦܩܿܕ ܗܘܐ ܥܠ ܡܿܢ ܕܗܼܘ ܕܡܬܚܪܐ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ. ܕܒܼܪ ܗܘܐ ܣܥܝܬܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܐܪ̈ܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ: ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܡܪܝ ܪܘܡܢܘܣ: ܟܠ ܟܡܐ ܕܡܫܬܟܚܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ܆ ܘܡܫܕܪ ܗܘܐ ܘܡܫܪܐ ܒܒܝܬ ܕܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ. ܗܼܘ ܕܐܢܢܩܐ ܗܘܬ ܠܗܼ. ܕܢܫܒܘܩ ܒܝܬܗ ܘܢܥܪܘܩ ܡܢ ܚܙܬܗܘܢ ܡܫܟܪܬܐ ܘܡܠܝܬ ܣܘܪܕܐ. ܟܕ ܚܿܙܐ ܐܦ̈ܝܗܘܢ ܕܡܚܒ̈ܠܢ܆ ܘܐܦ ܓܘܫܡܗܘܢ ܟܠܗ ܕܡܣܐ ܘܡܿܪܗܠܿ. ܘܡܪܕܐ ܣܪܝܘܬܐ ܢܕܝܕܬܐܼ. ܟܕ ܐܝܕ̈ܝܢ ܡܣܝ̈ܢ ܘܡܪ̈ܕܝܢ ܕܡܐ ܘܡܘܓܠܐ: ܕܫܟܝܪ ܡܢ ܕܡ̈ܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܣܝܡܝܢ ܒܩܒܪ̈ܐ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܕܡܪ̈ܝܪܢ ܘܡܥܪ̈ܡܢ: ܘܚܘ̈ܫܒܝܗܘܢ ܠܚܡܝܢ ܥܠ ܐܒܕܢܗܘܢ pb. 38 ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܥܪܡܘܬܗܘܢ ܘܡܣܝܘܬܗܘܢ ܘܣܪܝܘܬܗܘܢܼ. ܥܠ ܡܐܢ̈ܝܗܘܢ ܫܦܝܪ̈ܐ ܘܢ̈ܩܕܐ ܢܫܕܘܢ. ܘܢܬܥܪܓܠܘܢ [ܒܥܪ̈ܣܬ]ܗܘܢ ܘܪܗܠܐ ܣܪܝܐ ܢܡܠܘܢ ܐܢ̈ܝܢܼ ܘܢܢܿܕܕܘܢ ܗܘܘ ܐܢ̈ܝܢ. ܐܦ [ܠܒ̈ܘܫܐ܆ ܫܦܝܪ̈ܐ ܢܠܒܫܘܢ. ܘܟܠܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܠܗܘܢ ܢܒܙܘܢ ܘܢܫܩܠܘܢ. ܘܠܝܬ [ܕܟܿܠـ]ـܐ ܘܡܒܛܠ ܠܗܘܢ. ܘܡܐܕܐܟܼܠܘ ܘܐܢܕܘܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܒܒܝܬܐ ܗܿܘ ܕܡܫܬܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ: ܐܢ ܓܕܫ ܘܡܪܓܫܝܢ ܗܘܘ ܕܐܬܦܩܕ ܕܢܦܩܘܢ ܡܢܗܼ. ܥܿܐܠܝܢ ܗܘܘ ܘܦܿܬܚܝܢ ܐܢ ܠܓܝܢܐ ܕܚܡܪܐܼ ܘܐܢ ܩܘܠܬܐ ܕܡܫܝܚܐܼ ܘܐܢ ܕܕܒܫܐ ܘܕܫܪܟܐ. ܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܘܛܡܿܫܝܢ ܐܝ̈ܕܝܗܝܘܢ ܟܠܗܘܢ ܟܕ ܡܪ̈ܗܠܢܼ ܒܟܠܗܘܢ ܡ̈ܐܢܐ ܗܠܝܢ. ܘܡܢܿܕܕܝܢ ܠܗܘܢ ܘܡܨܥܠܝܢ ܠܗܘܢܼ. ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܫܟܚܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܛܥܡܘܢ . ܐܠܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܢܫܕܘܢ ܐܢܘܢܼ. ܘܢܘܒܕܘܢ ܐܢܘܢ.ܐܝܟܐܢ ܕܡܟܝܠ ܐܒܕܢܐܓܡܝܪܐ ܢܗܘܐ ܠܒܝܬܐ ܗܿܘ ܕܐܝܪ̈ܝܢܐ ܡܫܬܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܟܕ ܓܒܿܝܢ ܗܘܘ ܕܥܡܐ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܠܐܠܗܐ ܢܫܬܕܪܘܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢܼ. ܘܠܐ ܐܪ̈ܝܢܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܒܪ ܟܝܠܝܼ ܟܕ ܠܚܝܡ ܥܠ ܒ̈ܝܫܬܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐܼ ܠܗܠܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܐ ܡܬܬܢ̈ܝܢ ܘܠܐ ܡܬܟ̈ܬܒܢ܀

ܥܠ ܡܚܬܗ ܕܐܦܪܝܡ ܠܡܕܢܚܐܼ ܘܥܠ ܪܕܘܦܝܐ ܪܒܐ ܕܥܼܒܕ. ܘܥܠ ܟܢܫܘܝܐ ܕܥܘܡܪ̈ܐ ܕܐܡ̈ܕܝܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܗܼܘ ܐܦܪܝܡ ܒܪ ܐܦܝܢܐ ܐܡܕܝܐ: ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐܼ ܠܡܕܢܚܐ ܢܚܼܬ: ܘܪܕܼܦ ܘܕܠܼܚ ܘܫܓܼܫ ܠܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐܼ. ܘܠܥܕܬܐܕܐܠܗܼ ܘܠܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ: ܟܕ ܒܟܠ ܐܬܪܐ ܘܡܕܝܢܐ ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܘܛܿܪܕ ܥܘܡܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ: ܘܡܿܚܬ ܡܢ pb. 39 ܐܣ̈ܛܘܢܐܼ ܘܡܿܗܓܡ ܐܦ ܠܗܘܢ: ܘܡܿܦܩ ܡܢ ܒܝܬ ܚܒܘ̈ܫܝܐܼ. ܘܡܿܫܩܠ ܩܘܪܒܢܐ ܒܣܝܦܐ ܘܒܚܘܛܪܐ ܘܒܚܝܠܐ ܕܒܪ̈ܒܪܝܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܥܘܡܪ̈ܐ ܕܐܡ̈ܕܝܐܼ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܗܠܝܢ ܕܒܕܪ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐܿ. ܐܠܐ ܕܒܟܠܗ ܟܘܪܐܼ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܘܛܪܕ ܠܗܘܢ: ܒܝܕ ܐܒܪܗܡ ܒܪ ܟܝܠܝ: ܗܿܘ ܕܒܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܡ ܗܕܐ ܐܬܥܗܕܢܢ܆ ܥܒܕ ܗܘܐ ܠܢ: ܘܟܕ ܐܬܪܕܦܘ ܘܢܦܩܘ ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܘܫܩܠܘ ܨܠܝ̈ܒܝܗܘܢ ܘܪܕܘ: ܘܡܢܥܘܢ ܠܥܘܡܪܐ ܚܕ ܥܬܝܩܐ ܕܒܙܒܢ ܪܒܐ ܗܘܐ ܘܥܫܝܢܐܼ. ܘܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܕܬܠܐ ܕܬܘ̈ܬܐ. ܗܢܐ ܕܟܕ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܫܟܬܘܢ ܒܗ: ܘܫܪܝܘܢ ܝܿܨܦܝܢ ܘܡܬܩܿܢܝܢ ܒܗܼ. ܐܫܬܕܪܘ ܗܘܘ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܐܪ̈ܬܝܡܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܘܟܘܪܐܦܝܣܩܦܐ ܘܦܪܗܕܘܛܐ ܕܢܛܪܕܘܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܬܡܢ. ܘܟܕ ܥܼܠ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܘܚܼܙܘ ܣܕܪ̈ܐ ܡ̈ܬܝܚܐ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܒܬܫܡܫܬܐܼ. ܐܪܡܝ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ. ܘܐܬܚܙܝܘ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢܼ ܐܝܟ ܓܢܒܪ̈ܐ. ܘܦܪܩܘ ܘܫܪܝܘ ܕܢܐܡܪܘܢ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐܼ. ܕܢܪܚܩ ܠܢ ܡܢ ܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ ܗܠܝܢ. ܕܐܢ ܫܿܩܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܘܛܪܐܼ. ܠܥܣܪ̈ܝܢ ܡܢܢ ܡܬܿܒܪ. ܘܗܟܢܐ ܐܪܚܩܘ ܘܫܒܩܘ ܐܢܘܢ ܠܕܝܪ̈ܝܐܼ. ܘܐܙܠܘ ܫܼܪܘ ܒܩܘܪ̈ܝܣ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܫܪܝܘ ܐܠܨܿܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܒܿܙܝܢ ܘܩܿܛܠܝܢ ܗܘܘ ܚ̈ܝܘܬܗܘܢܼ ܘܐܿܟܠܝܢܼ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢܼ ܕܥܕܡܐ ܕܐܿܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܝܠܠܝܢ ܐܢܬܘܢܼ. ܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢ̈ܫܐ܇ ܥܠ ܟܢܘܫܝܐ ܗܿܘ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܘܢܦܩܝܢ܇ ܒܒ̈ܬܝܟܘܢ ܝܿܬܒܝܢܢ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟܘܢ ܐܟܿܠܝܢܢ ܘܒܿܙܝܢܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܟܿܢܫܝܢ ܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ. ܟܕ ܒܟ̈ܝܢ ܘܐ̈ܠܝܢ܆ ܘܡܬܟܫܦܝܢ ܠܗܘܢ ܕܢܬܪܚܡܘܢ pb. 40 ܥܠܝܗܘܢ ܘܢܦܼܩܘܢ. ܘܗܟܐ ܐܪܟܢܘ ܘܢܦܩܘ ܘܐܝܢ ܕܝܢ ܠܐܼ ܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡܗܘܢ. ܟܕ ܐܿܡܪܝܢ܆ ܐܢ ܡܢ ܥܘܡܪ̈ܝܢܼ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܬܘܢ ܦܩܼܕ ܠܟܘܢ ܡܿܠܟܐ ܕܬܦܩܘܢ ܠܢ܆ ܗܐ ܢܦܩܼܢܢ. ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܡܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܠܐ ܦܩܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܿܦܩܘܢ ܠܢ܆ ܘܐܢ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐ ܡܿܝܬܝܢ ܐܢܬܘܢܼ. ܚܡܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܐܢ ܗܘܿܝܢ ܐܢܬܘܢܼ. ܐܘ ܕܠܐ ܙܟܼܝܢ܇ ܐܘ ܕܠܐ ܐܙܕܟܝܢܢ܆ ܠܐ ܡܿܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢܼ ܠܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܼܙܘ ܐܠܘܨܢܐ ܘܓܥܬܐ ܕܟܠܗ ܐܬܪܐܼ. ܢܦܩܘܢ ܡܢ ܨܒܝܢܗܘܢܼ. ܘܪܕܘ ܠܐܬܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܡܕܒـ[ـܚـ]ـܐ ܘܫܪܘ ܒܕܝܪܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܚܘܪ̈ܝܢܬܐ: ܐܠܦܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܐܘ ܝܬܝܪܐ. ܟܕ ܡ̈ܛܠܠܐ ܒܡܕܒܪܐ ܢܩܫܘܢ ܣܕܪ̈ܝܢ ܣܕܪ̈ܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܟܝܠܼ ܐܝܟ ܡܕܝܢܬܐ ܬܬܚܙܐ ܡܫܪܝܬܗܘܢ ܗܿܝ ܕܪܕܝܦܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܪ̈ܗܛܢ ܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܝܪ̈ܢܼ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܢܬܒܟܘܢ ܗܘܘܼ. ܐܠܐܼ ܘܠܚܙܬܗ ܕܬܗܼܪܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܐ ܕܩܝܿܡܝܢ ܗܘܘ ܣܕܪ̈ܝܢ ܣܕܪ̈ܝܢ ܒܬܫܡܫܬܐܼ. ܐܘ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܦܬܘܪ̈ܐ. ܐܝܬܝܗܿ ܕܝܢ ܕܝܪܐ ܗܕܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܬܠܬܐ ܫܘ̈ܠܛܢܝܢ: ܕܐܘܪ̈ܗܝܐ ܘܕܐܡ̈ܕܝܐ ܘܕܫܡ̈ܫܛܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܦܪܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܐܘܪܗܝ ܡܿܢܥ ܗܘܐܼ. ܫܕܪ ܠܘܬܗܘܢ ܠܐܚܘܗܝ ܝܘܚܢܢ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܗܼܘ ܡܢ ܣܛܪ̈ܘܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܿ. ܥܡ ܟܘܪ ܐܦܝܣܩ̈ܦܐ ܘܩܠܝܪ̈ܩܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܐܝܟ ܠܦܝܣܐ ܦܝܣܝܢ. ܟܕ ܫܿܠܚ ܠܗܘܢܼ. ܕܠܐ ܠܡ pb. 41 ܝܿܕܥܝܬܘܢ ܠܝܼ. ܕܐܢܐ ܒܪܟܘܢ ܘܒܪ ܡܕܝܢܬܟܘܢ ܐܝܬܿܝܼ. ܘܒܝܬ ܐܝܕ̈ܝܟܘܢ ܐܬܪܒܿܝܬ: ܘܒܥܘܡܪ̈ܝܟܘܢ. ܘܐܢܐ ܠܢܝܿܚܟܘܢ ܘܠܐܝܩܪܟܘܢ ܝܿܨܦ ܐܢܐ. ܘܡܛܠ ܟܫܠܐ ܗܢܐ ܕܟܫܝܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐܼ݂ ܢܐܬܘܢ ܡܢ ܟܠ ܥܘܡܪܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܘ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܠܘܬܝ. ܘܐܢܐ ܥܒܿܕ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ. ܐܘ ܕܐܢܐ ܐܿܬܐ ܠܘܬܟܘܢ. ܘܩܿܒܠܘܢܝ ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܐܕܢ̈ܝܢ ܘܕܟܠܗ ܟܢܫܐ ܗܿܘ ܐܬܡ̈ܠܠܝܢ܆ ܦܢܼܝܘ ܣ̈ܒܐ ܪ̈ܝܫܘܗܝ ܕܟܢܫܐ ܗܿܘ ܦܬܓܡܐܼ ܟܕ ܐܿܡܪܝܢܼ ܕܐܢ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪ ܕܒܪܢ ܘܒܪ ܡܕܝܢܬܢ ܐܝܬܘܗܝܼ ܢܫܪܠܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܕܠܘܬܢ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܫܼܦܪ ܠܗ ܘܠܗܿܘ ܕܐܝܬ ܒܐܡܕܼ ܗܐ ܐܦܩܘܢܝ ܡܢ ܕܝܪ̈ܬܢ. ܘܗܐ ܒܛܘܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܥܣ̈ܩܐ ܘܩܗܫܝܐ ܝܿܬܒܝܢܢ. ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܥܡܢ. ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܿܕܥ ܘܫܪܝܪܐ ܠܗܼ. ܕܠܐ ܡܢܢ ܐܿܙܠܝܢ ܠܘܬܗܼ. ܘܐܦ ܠܐ ܐܢ ܐܬܿܐ ܠܗܪܟܐ ܡܿܩܒܠܝܢܢ ܠܗܼ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܪܕܘܦܐ ܘܒܥܠܕܒܒܐ. ܗܟܢܐ ܟܠܡܕܡ ܕܥܒܿܕ ܠܘܬܢ܇ ܡܛܝܒܝܢܢ ܕܢܣܝܒܕ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܚܠܝܡܐܝܬ ܠܘܬܝ ܐܚܘܗܝ ܝܘܚܢܢ ܐܬܡ̈ܠܠܝܼ. ܐܡܼܪ ܕܐܢܐ ܠܡ ܣܓܝ ܡܥܩ ܐܢܐ ܥܠܝܟܘܢ܇ ܘܥ ܡܕܡ ܕܥܬܕܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܣܒܠܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܙܠܼܘ ܟܕ ܫܢܝܘ. ܘܐܘܕܥܘܢ ܠܗ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡ̈ܠܠܝ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܼܡܥܼ. ܒܪܐ ܐܝܟ ܐܡܼܪ ܘܒܪ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܐܬܓܘܙܠ ܗܘܐ ܒܪܘܓܙܐܼ ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܬܘܢܐ ܕܒ̈ܒܠܝܐ. ܘܟܬܼܒ ܠܐܡܕ. ܕܢܦܩܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܪ̈ܝܬܡܐ ܕܫܟܝܚܝܢ ܬܡܢ. ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ ܐܝܟ ܕܠܩܪܒܐܼ݂ ܘܢܠܒܟܘܢ ܘܢܦܼܟܪܘܢ pb. 42 ܐܢܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܢܐܝܿܬܘܢ ܐܢܘܢ ܟܠܗܠܘܢ ܠܘܬܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ ܩܒܠ ܒܪ ܟܝܠܝܼ. ܫܼܕܪ ܚܝܠܐ ܬܩܝܦܐ ܥܠ ܟܢܘܫܝܐ ܗܿܘ܆ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ ܗܘܘܼ ܥܡ ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܐܬܟܢܫܘܢ ܘܢܦܩܘܢ ܠܡܐܬܐܼ. ܐܬܟܬܒ ܠܗܘܢ ܠܪ̈ܝܫܝ ܥܘܡܪ̈ܐ: ܕܗܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪ̈ܫܐ ܡܙ̈ܝܢܐ ܐܿܬܝܢ ܥܠܝܟܘܢܼ. ܚܙܘ ܡܢܐ ܥܒܿܕܝܬܘܢ. ܙܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܣܬܘܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܝ ܥܘܡܪ̈ܐܼ ܘܐܬܡܿܠܟܘܢ. ܕܠܐ ܟܬܝܒ ܠܢ ܠܡܬܟܬܫܘ. ܘܗܘܼܬ ܡܠܬܐ ܒܝܢܬܗܘܢܼ. ܕܟܠ ܪܝܫܕܝܪܐ ܢܦܿܠܓ ܐ̈ܚܐ ܕܥܘܡܗ ܠܟ̈ܗܢܘܗܝ. ܘܢܣܼܒ ܟܠ ܟܗܢܐ: ܘܐܢ ܩܫܝܫܐ ܗܘ ܘܐܢ ܫܡܫܐܼ. ܢܕܒܪ ܠܣܥܬܗܼ ܘܢܐܙܠ ܠܦܢܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܨܿܒܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܡܘܕܬܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܣ̈ܒܐ ܐܟܚܕܐ ܢܬܟܢܫܘܢ ܗܘܘܼ. ܘܢܒܥܒܪܘܢ ܦܪܬ. ܘܢܟܬܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܕܡܐ ܕܚܿܙܝܢ ܚܪܬܗ ܕܣܘܥܪܢܗ. ܗܕܐ ܕܐܦ ܣܥܼܪܘ. ܘܫܩܼܠ ܟܠ ܟܗܢܐ ܣܥܝܬܗ ܘܢܦܼܩ. ܐܦ ܓܝܪ ܠܒܨܝܪܘܬܢ ܕܝܠܢ܇ ܘܟܕ ܒܡܫܘܚܬܐ ܗܿܝ ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܕܟܗܝܢܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ. ܘܗܟܢܐ ܦܫܬ ܕܝܪܐ ܟܕ ܡܠܝܐ ܟܠܡܕܡ. ܐܢܠܘ̈ܡܐ ܕܟܠ ܥܡܐ ܗܿܘ ܣܛܪ ܡܢ ܡܐ̈ܢܝ ܬܫܡܫܬܐ ܘܟ̈ܬܒܐܼ. ܘܢܚܫܐ ܘܡܐܢ̈ܐ܇ ܘܫܪܟܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܇ ܕܟܠܢܫ ܿܨܦ ܗܘܐ ܕܥܘܡܪܗ܇ ܘܐܪܚܼܩ ܐܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܦܫ ܕܝܢ ܐܦ ܒܝܬܐ ܪܒܐ ܕܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐܼ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܡܢܗܼܘܢ ܕܐܠܝܨܝܢ ܠܡܘܬܐ. ܟܕ ܐܫܠܡ ܗܘܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܡܛܠ ܩܫܝܘܬܐ ܕܣܬܘܐܼ pb. 43 ܘܥܣܩܘܬܐ ܕܟܘܪ̈ܗܢܐܼ. ܠܐ ܐܫܟܚܘܢ ܕܢܥܪܩܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܪܕܘܦܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐܬܐܠܨܘ ܕܢܥܒܪܘܢ ܗܘܘ ܒܢܗܪ̈ܘܬܐ ܥܣܩ̈ܐ ܕܡܠܼܝܢ ܗܘܘ: ܘܐܾܿܬܝܢ ܥܕܡܐ ܠܩ̈ܕܠܝܗܘܢ. ܟܕ ܢܚܿܬ ܬܠܓܐ ܘܪ̈ܘܚܐ ܘܓܠܝܕܐ ܩܫܝܐ. ܘܟܕ ܩܼܿܕܡ ܐܬܼܟܬܒ ܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܠܛܢܐ: ܕܟܠ ܡܿܢ ܕܗܼܘ ܒܐܝܿܕܐ ܕܗܼܝ ܩܪܝܬܐ: ܕܢܩܿܒܠ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܘ ܢܥܘܠ ܠܒܝܬܗܼ. ܢܗܘܐ ܒܝܬܗ ܠܛܝܡܝܘܢܼ ܘܢܫܬܠܡ ܗܼܘ ܠܩܢܕܘܢܣ ܕܡܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܬܠܨܘܢ ܗܘܘܼ. ܕܒܫܩ̈ܝܦܐ ܡܪ̈ܝܕܐܼ ܘܒܡܥܪ̈ܐ ܕܥܠ ܦܪܬ ܢܗܪܐ ܪܒܐܼ. ܢܥܠܘܢ ܘܢܣܬܬܪܘܢ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐܼ. ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ: ܟܕ ܐܦ ܒܨܝܪܘܬܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢܼ ܒܝܢܬܗܘܢ ܗܘܬ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܝܪ̈ܢ ܐܫܬܡܥܼ. ܟܠ ܕܐܬܩܪܒ ܐܠܗܐ ܒܠܒܗܘܢܼ. ܪܐܙܐ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܥܒܿܕܝܢ ܗܘܘ: ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܪ̈ܕܘܦܐܼ. ܘܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܡܛܥܢܝܢ ܗܘܘ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܘܕܩܐܼ. ܘܫܪܟܐ ܕܚܿܫܚ ܠܬܪܣܝܬܗܘܢܼ. ܘܡܘܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܛܘܫܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܒܐܝܿܕܐ ܐܢܢܩܐ: ܘܒܐܝܢܐ ܡܥܡܪܐ ܐܠܝܨܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ: ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ ܒܓܕ̈ܢܦܐܼ. ܒܟܝܢ ܗܘܘ ܘܐܿܠܝܢ܆ ܘܝܿܗܒܝܢ ܘܿܝܐ ܠܢܦ̈ܫܬܗܘܢ܇ ܘܠܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܕܡܢܐ ܓܕܫܗܿ. ܘܡܘܫܛܝܢ ܗܘܘܼ ܘܗܦܟܝܢ ܒܐܒܠܐ ܪܒܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢܼ ܠܩܪ̈ܚܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܛܘܪ̈ܐ ܡܪ̈ܕܝܐ ܕܡܠܼܝܢ ܬܠܓܐ ܣܠܿܩܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܕܪ̈ܬܐ ܕܥ̈ܙܐ ܘܕܥܢܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܡܣܬܬܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܟܢܐ ܟܠܢܫ ܒܟܠ ܕܘܟܿ. ܡܢ ܩܫܝܘܬܗ ܕܥܪܝܐ ܘܕܓܠܝܕܐ: ܘܐܠܝܨܘܬܐ ܕܕܘܟܬܐܼ ܡܬܐܠܨܝܢ ܗܘܘ. ܘܫܪܟܐ ܕܣܘܢܩܢܗܘܢܼ. ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܛܒܐ ܘܕܥܬܝܪ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܠܟܠ ܕܩܿܪܐ ܠܗ: ܕܚܼܙܐ ܪܕܝܦܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܫܡܗܼ. ܠܐ ܫܿܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܬܐܠܨܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܼܡ ܐܝܟ pb. 44 ܕܐܘܕܥܢܢ ܡܢ ܠܥܠ: ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܐܣܬܥܪ ܗܠܝܢ ܒܙܒܢ ܥܠܝܡܘܬܢ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܕܐ. ܒܝܕ ܢܝܫ̈ܐ ܡܕܡ ܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܪܫܝܡ ܗܘܐ ܠܢ. ܟܕ ܡܢ ܣܟܗܝܢ ܐܡܝܢܢ: ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܢ̈ܝܩܢ ܗܘ̈ܝ ܕܢܬܪ̈ܫܡܢ܆ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒܿܠܬ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܙܒ̈ܢܐ ܗܠܝܢ܆ ܐܗܡܝܢܢ ܡܢ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠܝܗܝܢ ܬܢܝܢܘܬܿ. ܐܝܠܝܢ ܕܫ̈ܢܝܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܥܡ ܟܢܫܐ ܗܿܘ ܪܘܚܢܝܐ ܣܒܼܠܢ.. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܦܠܗܕ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܪܡܐ ܠܢܼ ܥܿܛܦܝܢܢ ܠܗܿ. ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܒܛܢܢ ܕܣܪܘܓ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܡܘܫܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܥܼܠ ܡܝ̈ܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܕܙܕܩܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܢܼ ܕܠܐ ܢܚܦܐ ܒܫܬܩܐ ܡܛܠ ܓܘܢܚܐ ܘܬܒܪܐ ܪܒܐ: ܕܒܝ̈ܘܡܬܢ ܐܕܪܟܗܿ ܗܘܼܬ ܠܐܘܪܗܝ ܡܝܛܪܘܦܠܝܣ ܕܐܙܪܝܢܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬ: ܟܕ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ ܡܛܝܬ ܥܠ ܣ̈ܓܝܐܐ: ܟܕ ܗܘܐ ܛܘܦܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܒܕ̈ܘܟܝܬܐ. ܐܝܟ ܒܬܠ̈ܬ ܫ̈ܥܝܢ ܕܠܠܝܐ: ܟܕ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܡܟܘ ܗܘܘ: ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܕܡܘܣܝܘܢ ܣܚܿܝܢ ܗܘܘ: ܘܥܕܟܝܠ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܚܫ̈ܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ: ܡܢ ܫܠܝܐ ܫܦ̈ܥܐ ܬܩܝ̈ܦܐ ܒܗ ܒܢܗܪܐ ܕܝܨܢ ܗܘܼܘ: ܘܥܠܘ ܗܘܼܘ . . . . . . . . . ܡܿܢ ܕܒܡܨܥܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܒܪ ܗܘܐ ܗܼܘ ܗܢܐ ܢܗܪܐ ܕܝܨܢ: ܡܢ ܫܠܝܐ ܒܚܫܘܟܐ ܕܠܠܝܐ ܐܬܬܪܥ ܫܘܪܐ ܡܢ ܠܥܠ: ܘܣܟܼ ܘܬܟܣ pb. 45 ܠܒܬܪܗ ܗܿܘ ܡܠܠܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܫܦܼܥ ܡܠܝܐܝܬ. ܘܣܠܩ ܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܩܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܕܪ̈ܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐܿ. ܕܚܕܝܪ̈ܢ ܥܠܘܗܝ ܕܢܗܪܐ. ܘܒܚܕܐ ܫܥܐ ܐܘ ܛܒ ܬܪ̈ܬܝܢ: ܡܠܬ ܡܕܝܢܬܐ ܡܝ̈ܐ ܘܛܦܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܫܠܝܐ ܢܥܠܘܢ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܕܕܘܡܣܝܘܢ. ܘܢܬܚܢܩܘܢ ܒܓܘܗܿ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܟܚܘ ܒܗܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܚܪܘܢ ܠܬܪ̈ܥܐ ܕܢܦܩܘܢ ܘܢܥܪܩܘܢ: ܐܫܬܟܚ ܛܦܢܐ ܥܐܠ ܡܢ ܬܪ̈ܥܐ. ܘܡܚܦܐ ܠܟܠܗܘܢ ܕܐܫܬܟܚܘ ܒܬܚ̈ܬܝܐ. ܘܐܝܟ ܚܕܐ ܐܬܚܢܩܘ ܘܐܒܕܘ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠ̈ܝܬܐܼ. ܐܢ ܡܿܢ ܐܫܬܟܚܘ ܘܐܪܓܫ: ܘܪܗܛܘ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܢܿܚܬܘܢ ܘܢܥܪܩܘܢ: ܩܒܠ ܐܢܘܢ ܛܘܦܢܐܼ. ܘܛܒܥܘ ܘܐܘܬܚܢܩܘ. ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܕܟܕ ܕܟܝܢ ܘܛܒܥܝܢ ܗܘܼܘ ܒܫܢܬܐ ܘܠܐ ܪܓܫܝܢ ܗܘܼܘ܆ ܐܬܬܪܝܡ ܒ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫܡܪܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܢܚܬܘ ܐܦ ܛܒܼܥܘ ܒܗ ܒܛܘܦܢܐ. ܘܒܠܚܘܕ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܐ ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ ܒܚܝܗܘܢ ܐܫܬܒܘܙܒܘ. ܟܕ ܒܬܝ̈ܗܘܢ ܐܫܬܪܪܘ ܘܠܐ ܢܦܠܘ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟ̈ܐܦܐ ܘܒܟܠܫܐ ܒܢܼܝܢ ܗܘܼܘܿ. ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܪܟܝܢ ܗܘܐ ܠܬܚܬ ܠܘܩܒܠ ܢܗܪܐ. ܟܕ ܕܘܟܝ̈ܬܐܐܝܠܝܢ ܕܪ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ ܘܣܝ̈ܡܢ ܒܫܦܘܠ̈ܝ ܛܘܪܐ ܐܫܬܘܙܒܘ ܘܐܦ ܗܢܼܝܢ.

ܥܠ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܪܥܘ ܫܘܪܐ ܘܢܦܼܩ ܡܝ̈ܐ ܘܐܣܬܦܩܬ ܡܝܕܢܬܐ. ܘܥܠ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܥܒܕ ܒܟܠܗܿ ܦܩܥܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܕܚܪܢ. ܟܕ ܕܝܢ [ܡܠܬ ܗܘܬ] ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܘܛܦܬ ܡܕܝܢܬܐ: ܣܛܪ ܡܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܗܕܘ. ܘܬܟܣܘ ܡܝ̈ܐ ܠܒܬܪܗܘܢܼ. ܘܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܝܡܬܐܼ: ܗܝܕܝܢ ܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܠܥܠ ܠܘܩܕܡ ܐܬܬܪܥ ܘܡܢ ܠܬܚܬ. ܟܕ ܠܐ ܣܝܒܪ ܚܝܠܐ ܕܡܡܘܠܐ. ܐܬܬܪܥ ܡܢ ܫܠܝܐ ܬܠ̈ܬ ܬܘܪ̈ܥܬܐ. ܘܐܬܗܼܦܟܘ ܗܘܘ ܘܐܫܬܩܘ ܦܘܪ̈ܩܣܐ. pb. 46 ܘܐܣܬܚܦܘ ܡܢ ܬܘܩܦܗ ܕܡܘܡܘܠܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܟܕ ܓܪܦ ܘܫܩܼܠ ܫܠ̈ܕܐ ܕܛܝ̈ܦܢ ܐܝܟ ܩܘܦܝܐ. ܘܠܘ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ: ܐܠܐ ܘܓܪܦ ܒ̈ܬܐ ܘܕܪ̈ܬܐ ܘܦܛܠܝܢ ܘܕܡܘܣܝܘܢ܇ ܘܫܪܟܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܟܠ ܫܘܚܠ̈ܦܝܢܼ ܕܩܢܝܢܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܟ̈ܐܦܐ ܘܩܝ̈ܣܐ ܕܣܚܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܛܦܬ ܐܪܥܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܐܦ ܠܒܪ ܠܘ ܣܿܓܝ ܒܨܝܪ ܣܘܪܚܢܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܗܘܼܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܡܢ ܠܓܘ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܦܪܬ: ܟܕ ܥܒܿܪ ܗܘܐ ܢܗܪܐ ܕܝܨܢ ܒܢܗܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ. ܢܓܪܘܦ ܘܢܛܝܦ ܚܦܗ ܕܛܘܦܢܐܼ. ܘܫ̈ܠܕܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܕܒܥܝܪܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܘܚܝܘ̈ܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܕܢܚ ܐܠܗܐ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܢܼܚ ܛܘܦܢܐ܇ ܘܐܣܬܦܩܬ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܦ ܐܬܪܐ ܕܠܒܪ ܡܢܗܿ܆ ܥܕܡܐ ܠܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐܼ. ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܘ ܡܢܗܿ ܟܕ ܚܿܦܪܝܢ ܘܡܿܛܠܝܢ ܘܡܿܦܩܝܢ ܫ̈ܠܕܐܼ. ܘܫܪܟܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ: ܒܚܫܐ ܪܒܐ ܘܟܐܒܐ ܡܪܝܪܐ ܕܪܘܚܐ. ܥܠ ܛܘܒ̈ܢܐ ܕܠܒܟ ܪܫܝܥܐ ܐܣܩܠܝܦ ܩܕܡ ܝܘܡܐ ܚܕ ܕܛܘܦܢܐ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܩܡܘܗܝ ܕܪܘܓܙܐ ܗܿܘ ܕܛܘܦܢܐܿ. ܐܣܩܠܝܦ ܪܫܝܥܐܼ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܠܒܟ ܗܘܐ ܐܢ̈ܫܐ ܕܝܪ̈ܝܐܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢܼ ܐܝܟ ܥܣܪ̈ܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܛܘܒ̈ܢܐ ܘܐܒ̈ܝܠܐ ܘܢܟ̈ܦܐܼ ܘܐܫܬܢܕ ܒܗܘܢܼ. ܕܢܬܪܡܘܢ ܠܫܘܬܦܘܬܗ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܠܗܼ. ܚܒܼܫ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܓܙܡ ܠܗܘܢ ܕܠܝܘܡܐ ܕܡܚܪ ܢܫܬܢܕ ܒܗܘܢ ܘܢܫܥܒܕ ܐܢܘܢ. ܘܒܗ ܒܠܠܝܐܼ ܗܘܼܐ ܛܘܦܢܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܠܟܠܢܫ ܡܣܬܒܪܐ ܗܘܬܼ ܕܡܛܠ ܐܘܠܨܢܗܘܢ ܕܛܘ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢܼ ܪܓܙ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦܝܣܦܐ ܘܥܠ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܢ ܒܼܬܪ ܕܐܣܬܦܩܬ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܡܝ̈ܐܼ. ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܘܙܒܘ ܫܩܠܘ ܟ̈ܐܦܐ ܘܪܗܛܘ ܠܒܝܬ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܢܪܓܡܘܢܝܗܝ pb. 47 ܠܐܣܩܠܝܦ. ܘܐܫܟܚ ܕܢܬܛܫܐ ܘܢܬܦܠܛ ܡܢܗܘܢܼ ܘܢܥܪܘܩ ܠܐܢܛܝܟܝܐܼ. ܠܘܬ ܐܘܦܪܘܣ ܒܪ ܬܪܥܝܬܗ. ܐܝܟܐܢ ܕܟܕ ܩܒܠܗ ܐܘܦܪܘܣܼ ܐܣܩܗ ܥܡܗ ܠܒܐܡܐ: ܟܕ ܡܬܪܓܡ ܠܡܕܝܢܬܐ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܿܪ. ܕܬܘ ܠܡ ܚܙܘ ܠܢܘܚ ܕܬܪ̈ܝܢܿ. ܕܐܝܟ ܕܒܩܒܘܬܐܿ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܐܫܬܘܙܒ ܡܢ ܛܘܦܢܐ ܕܬܪ̈ܝܢ. ܡܝܬ ܕܝܢ ܬܡܢ ܗܼܘ ܐܣܩܠܝܦܼ ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܦܼܟ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܗܘܼܐ ܢܘܚܐܼ ܠܟܠܗܘܢ ܡ̈ܗܝܡܢܐ. ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ: ܒܬܪ ܥܪܘܩܝܗܿ ܢܦܩܘ ܗܘܼܘ ܘܐܼܙܠܘ ܟܠܢܫ ܠܥܘܡܪܗ.

ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ܆ ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܗܢܙܝܛ.. ܘܡܪܝ ܡܪܘܢ ܐܣܛܘܢܝܐ ܕܕܝܪܐ ܕܚܣܝܟܐ.. ܘܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܚܒܝܫܝܐ. ܘܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܒܩܠܫ܀ ܡܬܝܕܥܼ. ܐܦ ܡܪܝ ܡܪܐ ܕܪܝܫܕܝܪܐ ܕܨܘܪܬܐ ܕܥܠ ܕܩܠܬ. ܘܡܪ ܐܕܝ ܣܥܘܪܐܼ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܦܪܕܝܣܐ. ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܙܩܢܝܐ܀.. ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܪ̈ܕܝܦܐ: ܬܐܕܣܘܝܘ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܣܐܘܪܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ.. ܐܢܬܝܡܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣ܀ ܗܪ̈ܛܝܩܐ ܗܠܝܢ: ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ ܐܘܦܝܪܣ.. ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣܼ ܐܦܝܦܢܝܘܣ܀ ܕܪܗܘܡܐܼ ܗܘܪܡܙܕܐ.. ܕܐܘܪܫܠܡܼ ܦܛܪܣ.. ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܛܝܡܬܐܘܣ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܐܬܗܦܼܟܬ ܐܢܛܝܟܝܐ. ܒܫܢܬܐ ܕܝܢ ܕܫܒ̈ܥ ܕܡܠܟܘܬܗܕ ܝܠܗ ܕܝܘܣܛܝܢܐ: ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܐܬܗܦܼܟܬ ܐܦ ܐܢܝܟܝܐ ܪܒܬܐ: ܗܦܘܟܝܐ ܕܚ̈ܡܫܐ ܕܝܠܗܿ. ܒܫܒ̈ܥ ܫ̈ܥܝܢ ܕܝܘܡܐ. ܗܦܘܟܝܐ ܕܚܝܠܐ ܘܡܪܝܪܐܼ. ܕܐܢܫ ܢܫܥܝܘܗܝ ܠܐ ܡܨܐ. ܕܗܟܢܐ ܪܘܓܙܐ ܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܗܼܘܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܠܛܘ pb. 48 ܗܘܘ ܡܢ ܚܐܦܐ ܕܚܝܠܐ ܕܪܘܓܙܐ ܕܙܘܥ ܘܕܗܦܘܟܝܐܼ. ܢܘܪܐ ܒܗܘܢ ܣܿܦܬ ܗܘܬܼ ܘܡܘܩܕܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ. ܘܦܪܚܪ̈ܘܚܝܬܐ ܦܪ̈ܚܢ ܗܘ̈ܝܼ ܘܡܘ̈ܩܕܢ ܠܟܠܡܕܡ ܕܫܟ̈ܢܢ ܥܠܘܗܝ: ܘܗܼܝ ܐܪܥܐ ܡܢ ܠܬܚܬ ܡܢ ܓܘ ܥܦܪܐ ܡܛܪܛܥܐ ܗܘܬܼ. ܘܪܬܚܿܐ ܘܡܘܩܕܐ ܠܟܠ ܕܡܫܬܟܚ ܗܘܐ. ܘܗܟܢܐ ܘܐܦ ܫ̈ܬܐܣܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܡܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠܝܗܝܢ܆ ܡܬܠܝܢ ܗܼܘܘ ܘܡܫܘܪܝܢ ܘܣܠܩܝܢ ܘܢܚܬܝܢ ܘܡܬܦܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܡܣܬܿܚܦܝܢ ܘܢܦܿܠܝܢ ܘܝܕܩܝܢ ܒܢܘܪܐ. ܘܠܗܠܝܢ ܕܡܬܦܠܛܝܢ ܗܘܘ ܘܒܥܿܝܢ ܕܢܥܪܩܘܢܼ. ܦܓܥܐ ܗܘܬ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ. ܘܣܦܿܐ ܒܗܘܢܼ ܘܡܘܩܕܐ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܐܝܟ ܩܝ̈ܣܐ ܝܩܿܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܫ̈ܢܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐܼ. ܕܚܠܐܝܬ ܘܡܪܝܪܐܝܬ ܡܫܬܠܗܒܝܢ ܗܘܘܿ. ܒܝܕ ܪܘܓܙܐ ܥܙܝܙܐ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܝܟ ܡܛܪܐܼ. ܫܠܗܒܝܬܐ ܡܡܼܛܪܐ ܗܘܬ. ܘܐܝܟ ܐܬܘܢܐ ܫܓܝܪܐ ܡܟܝܠ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܡܫܬܠܗܒܐ ܗܘܬ. ܟܕ ܣܟ ܐܣܬܚܦܬ ܘܢܦܠܬܼ. ܘܐܬܗܼܦܟܬ ܘܝܩܕܬ ܒܢܘܪܐ. ܘܣܛܪ ܡܢ ܒ̈ܬܐ ܩܠܝܠ ܕܒܫ̈ܦܘܠܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܕܛܘܪܐ: ܗܿܘ ܕܠܥܠ ܡܢܗܿ ܐܫܬܚܪܘ. ܟܕ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܡܨܪܝܢ ܘܡܿܝܝܛܝܢ ܠܘܬ ܡܦܘܠܬܐ. ܘܒܟܠܝܘܡ ܡܣܬܚܦܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܗܼܢܘܢܼ. ܘܡܘܩܕܝܢ ܗܘܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪܘ. ܠܐ ܓܝܪ ܦܼܫ ܒܝܬܐ ܐܘ ܥܕܬܐܼ. ܐܘ ܒܢܝܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘܿ. ܥܕܡܐ ܠܣܝ̈ܓܐ ܕܓܢ̈ܐ ܕܠܐ ܐܨܛܪܝܘ ܘܐܬܬܪܥܘ ܘܐܣܬܚܦܘ ܘܢܦܠ. ܘܫܪܟܐ ܝܩܼܕܘ ܘܪܒܚܘ ܘܗܼܘܘܼ ܐܝܟ ܪܘܚܐ ܐܫܝܕܐ. ܡܢ ܓܝܪ ܬܚ̈ܬܝܬܗܿ ܕܐܪܥ ܡܛܪܛܥ ܗܘܐ ܘܣܿܠܩ ܚܼܠܐ ܪܛܝܒܐ. ܟܕ ܘܐܦ ܪܝܚ ܙܗܡܘܬܗ ܕܝܡܐܼ. ܘܐܝܟ ܪܛܝܒܘܬܐ ܕܡ̈ܝܐ ܒܗܿ ܡܬܚܙܝܐ ܗܼܘܬ. ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܙ̈ܠܦܐ ܕܝܡܐ ܒܪܬܚܐ ܕܚܼܠܐ ܢܣ̈ܩܢ. pb. 49 ܥܠ ܝܩܕܢܐ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܫܒܥ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܥܕܬܐܗܟܝܠ ܪܒܬܐ ܕܒܿܢܝܐ ܠܩܘܣܛܝܢܛܝܢܣ ܙܟܝܐ: ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܗܘܬܼ.ܕܠܝܬ ܗܘܬ ܐܟܘܬܗܿ ܒܟܠܗ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܦܫܼܬ ܗܘܬ ܟܪ ܡܿܨܪܝܐ ܘܩܿܝܡܐ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܫܒ̈ܥܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܣܦܼܬ ܘܐܦ ܒܗܿ ܢܘܪܐܼ ܡܢ ܠܥܠ ܥܕܠܡܐ ܠܬܚܬ. ܘܢܦܠܬܼ ܘܪܒܚܬ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܫܪܟܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ. ܕܐܝܟܢ ܕܗܼܘ ܐܬܦܿܠܛ ܡܢ ܡܦܘܠܬܐ ܕܙܘܥܐܼ. ܒܚܪܬܐ ܒܢܘܪܐ ܕܡܢ ܫܠܝܐܼ. ܒܪܘܓܙܐ ܪܒܐ ܝܩ̈ܝܕ ܗܘ̈ܝ ܘܡܣ̈ܬܚܦܝܢ ܗܘ̈ܝܼ ܥܕܡܐ ܠܫܬܐ̈ܣܐ. ܐܒ̈ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦ̈ܫܬܐ ܘܐܬܚܒ̈ܠܝܢ ܒܗܿ ܒܡܝܕܢܬܐ ܐܢܟܝܟܐܼ. ܟܕ ܗܼܘܬ ܐܝܟ ܡܥܨܪܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܐܝܟ ܕܟܬܼܒ ܝܘܚܢܢ ܐܢܛܝܟܝܐ: ܗܿܘ ܕܗܠܝܢ ܐܟܬܒ ܥܝܠܗܿ: ܐܝܟ ܕܐܫܟܚܘ ܗܠܝܢ ܕܚܝ̈ܝܢ ܗܘܘ ܢܚܫܼܒܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܝܬܘ ܘܕܡܬܓܠܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܬܟܚܝܢ܆ ܐܬܚܫܒܘ ܐܠܦ̈ܐ ܡ̈ܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫܝܢ. ܥܐܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܥܠܼܬܐܗܕܐܼ ܣ̈ܓܝܐܐ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܒܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܘܫܒܝܚܬ ܒܒܢܝ̈ܢܐ ܘܒܨܒܘ̈ܬܗܿ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬܼ ܪܚܡܬܐܟ̈ܣܢܝܐ. ܩܒܪܐ ܡܢ ܫܠܝ ܠܐܟ̈ܣܢܝܐ ܥܡ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܗܘܼܬ. ܟܕ ܥܠ ܣܟܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܐܒܕܘ: ܠܐ ܣܦܼܩܢ ܠܡܟܬܒܼ. ܐܠܐ ܐܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܪܫܡܼܢ܆ ܥܠ ܪܘܓܢܐ ܕܚܝܠܠܐ ܕܡܢ ܫܠܝܐ ܐܕܪܟܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܢܛܝܟܝܐ. ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒܫܡܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܘܠܬܗܿ ܕܝܠܗܿ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܡܦܘܠܬܗܿ ܕܬܠܬܐܼ. pb. 50 ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐܼ ܐܬܚܙܝ ܨܠܝܒܐ ܕܢܘܗܪܐ ܒܫܡܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪܘ ܕܚܝ̈ܝܢ ܚܙܘ ܘܐܬܬܙܝܥܘ. ܘܗܘܼܘ ܩܥܿܝܢ ܩܘܠܝܠܣܘܢ. ܟܕ ܚܝܪܝܢ ܒܗܼ ܐܝܟ ܫܥܐ ܚܕܐ. ܘܗܢܟܐ ܐܬܚܿܦܝ ܒܥܢ̈ܢܐܼ. ܟܕ ܟܠܢܫ ܬܗܝܪ ܗܘܐ. ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܬܚܙܝܬ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܟܕ ܡܫܬܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܒܬܪ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢܼ ܕܚܝܿܝܢ܆ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܘܛܠܝ̈ܐ ܘܝܠܘ̈ܕܐ ܒܓܘ ܟܠܗ ܗܿܘ ܝܩܕܢܐ ܫܓܝܪܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܡܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܢܿܘܕܘܢ ܠܪ̈ܚܡܐ ܫ̈ܦܝܥܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܕܠܐ ܟܿܠܐ ܛܝܒܘܬܗ ܡܢ ܓܒܝܠܬܗ. ܙܘܥܐ ܕܝܢ ܗܘܼܐ ܒܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܘܠܝ̈ܠܘܬܐ ܗܠܝܢܼ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܘܦܓܠܗܿ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܒܟܠ ܙܒܢ.

ܥܠ ܡܘܬܗ ܫܟܝܪܐ ܕܐܘܣܦܪܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܟܪ ܡܿܓܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܘ ܘܐܫܬܘܙܝܘ ܡܢ ܪܘܓܙܐ: ܘܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪܗܢܐ ܘܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܚܕܝܪ̈ܢ ܕܐܬܟܢܫܘ ܠܗܿ ܠܐܢܛܝܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܘܡܿܣܩܝܢ ܗܘܘ ܫ̈ܠܕܐ ܕܛܡܝܪ̈ܢ ܒܪܘܓܙܐ. ܐܫܬܟܚܼܬܿ ܫܠܕܗ ܕܐܘܦܪܘܣ [ܒܩܕ]ܪܐ ܕܙܒܢܬܐ ܕܙܩ̈ܩܐ܆ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܬܚܝܬ ܐܦܣܩܦܝܢ ܕܝܠܗ. ܘܟܕ ܐܬܗܦܟ ܘܢܦܼܠ ܒܝܬ ܐܦܣܩܦܝܘܢܼ. ܐܣܬܩܒܠ ܗܢܐ ܘܢܦܼܠ ܒܗ ܒܩܕܣܐ. ܘܛܒܼܥ ܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܒܩܕܣܐ. ܘܐܫܬܠܩ ܒܗܿ ܒܙܦܬܐ. ܘܪܝܫܗ ܐܫܬܟܚ ܥܝܝܦܼ ܥܠ ܣܦܬܗ ܕܩܕܣܐ ܡܢ ܠܒܪ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܝܕܥ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܕܗܘܝܘ.. ܟܕ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܐܫܬܟܚܼܘ ܫܠܘܚܝܢ ܡܢ ܙܦܬܐ. ܘܐܢ̈ܫܐ pb. 51 ܕܝܢ ܗܪ̈ܝܛܩܘ ܒܢ̈ܝ ܬܪܥܝܬܗ ܗܠܝܢ ܕܒܐܢܛܝܟܝܐ ܗܘܘܼ. ܡܛܥܝܢ ܗܘܘ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܐܡܿܪܝܢ܆ ܕܠܫܡܝܐ ܐܬܚܛܦ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ܆ ܡܛܠ ܕܢܦܪܣܐ ܛܥܝܘܬܗܘܢܼ. ܢܛܪܗ ܗܘܐ ܠܦܪܨܘܦܗ ܟܕ ܠܐ ܡܚܒܠܼ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܚܿܝܐ ܗܘܐ. ܘܕܚܠܬܐ ܘܙܘܥܬܐ ܐܚܕܬ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܼܙܘ: ܘܕܘܡܪܐ ܪܒܐ ܗܘܼܐ ܠܡܗ̈ܝܡܐ ܟܕ ܕܝܢ ܥܗܕܝܢ ܠܚܘܨܦܐ ܕܒܝܫܬܗ ܘܠܨܢ̈ܥܬܗ ܡܪ̈ܝܪܬܐ. ܘܠܪܕܘܦܝܐ ܘܒܙܬܐ ܕܥܒܼܕ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܐܣܒܼܠ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐܼ. ܗܿܝ ܕܠܐܿ ܗܼܘ ܒܠܚܘܕ ܣܥܿܪ ܗܘܐܼ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܡܚܿܦܛ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣ̈ܩܦܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ: ܠܡܣܥܪ ܘܡܪܕܦܘ ܘܠܡܒܙܘ ܘܠܡܫܬܢܕܘ ܒܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܗܕܐ ܕܟܕ ܥܠܼܬܐ ܘܚܝܠܐ ܫܩܠܘ ܡܢܗ ܟܠܗܘܢ ܐܬܪܡܝܘ ܠܒܝ̈ܫܬܐ ܗܠܝܢ. ܟܕ ܛܿܢܝܢ ܒܚܕ̈ܕܐܼ ܘܡܬܚܦܛܝܢ ܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܢܥܒܪ ܠܚܒܪܗܼ ܒܪܕܘܦܝܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܣܦܿܩܝܢ ܠܗܝܢ ܟ̈ܬܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܢܣܝܟܘܢ܇ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܣܦܿܩܝܢ ܠܗܝܢ ܟ̈ܬܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܢܣܝܟܘܢ܇ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܪ̈ܕܘܦܝܐ: ܘܫ̈ܢܕܐ ܬܘܒ ܘܐܣܘܪ̈ܐ ܘܚܒ̈ܘܫܝܐܿ. ܕܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܡܕܝ̈ܢܬܐ ܡܣܬܥܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܘܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܘܦܪ̈ܗܝܕܘܛܐܿ. ܘܡܢ ܟܘܪܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܘܕܪܫܟܐ: ܒܦܘܩܕܢܐ ܘܒܝܨܦܘܬܐ ܕܐܘܦܪܘܣܿ. ܘܕܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܒܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܝ ܚܝ̈ܝܗܘܢ.

ܥܠ ܗܦܘܟܝܐ ܕܣܠܘܩܝܐ ܘܕܕܦܢܐ ܕܚܕܪܝܗܿ܆ ܕܒܙܘ̈ܐ ܬܚ̈ܝܠܐ. ܣܠܘܩܝܐ ܕܝܢ ܕܣܘܪܝܐ ܘܕܦܢܐ ܗܿܝ ܕܠܥܠ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟ: ܠܥܣܪ̈ܝܢ ܡܝ̈ܠܝܢܼ ܐܘܪܟܐ ܘܦܬܝܐ: ܐܬܗ̈ܦܼܟܝܢ ܘܐܬܚܒ̈ܠܝܢ ܘܗܘܼ̈ܝ ܙܘܥܬܐ ܠܚ̈ܙܝܝܗܝܢ ܐܦ ܗܼܢܝܢ܆ ܕܠܐ ܝܩܕܢܐܼ ܐܠܐ ܒܙܘܥܐ ܒܠܚܘܕ܀ ܐܝܟܢܐ ܕܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܘܣ ܟܕ ܥܠ ܗܢܐ ܟܠܗ ܚܒܿܠܐ ܘܐܒܕܢ ܓܡܝܪܐ ܕܐܢܛܝܟ ܘܕܣܠܘܩܝܐ ܘܕܕܦܢܐ ܝܠܦܼ. ܫܩܼܠ pb. 52 ܬܓܗ ܡܢ ܒܫܚܐ ܡܪܝܪܐܼ. ܘܫܠܼܚ ܐܪ̈ܓܘܢܘܗܝܼ ܘܝܬܼܒ ܒܐܒܠܐ. ܟܕ ܣܟ ܡܕܡ ܠܐ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܕܢܫܡܼܥ ܐܘ ܕܢܣܼܥܘܪ: ܐܠܐ ܟܕ ܒܿܟܐ ܝܿܬܒ ܗܘܐܚܢܝܓܐܝܬܼ. ܥܠ ܣܘܠܩܝܐ ܘܕܦܢܐ ܘܐܢܛܝܟ. ܝܿܕܥ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܓܝܪ ܘܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܣܿܓܝܼ. ܘܡܿܫܒܚ ܗܘܐ ܠܗܝܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܥܐܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐܼ. ܢܦܼܩ ܗܘܐ ܗܼܘ ܡܿܠܟܐ ܠܥܕܬܐ ܗܟܢܐ. ܟܕ ܐܒܝܼܠ ܗܘܐ ܘܒܿܟܐܼ. ܕܠܐ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܟܕ ܠܒܝܫ ܡ̈ܐܢܐ ܕܐܒܠܐܼ. ܘܕܟܪܝܘܬܐ ܥܠ ܚܘܒܿܠܗܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܠܗܿ ܣܘܩܠܝܛܣ ܕܝܠܗ: ܟܕ ܚܙܘܘܗܝ ܕܗܟܢܐ ܐܒܝܠܼ. ܢܬܟܣܘܢ ܡ̈ܐܢܝ ܐܒܠܐ ܐܟܘܬܗ. ܫܕܪ ܕܝܢ ܩܢܛܝܢܪ̈ܐ ܚܡ̈ܫܐܼ. ܕܗܘ̈ܝܢ ܚܡ̈ܫܡܐ ܠܝܛܪ̈ܐ. ܕܬܬܓܠܐ ܐܢܛܝܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܘܕܬܬܒܢܐ: ܥܡ ܣܠܘܩܝܐ ܘܕܦܢܐ. ܘܕܢܦܿܩܘܢ ܫ̈ܠܕܐ ܕܐܬܛܡܪ̈ܝܢ ܒܗ̈ܝܢ܇ ܐܠܦ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܕܠܐ ܐܬܡ̈ܢܝܝܢ ܕܐܒܕܝܢ ܒܪܘܓܙܐ ܕܚܝܠܐ. ܘܗܘܬܼ ܗܟܢܐ. ܘܐܬܒܢܝܬ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܣܠܘܩܝܐ ܘܕܦܢܐ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ܆ ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ ܘܐܬܗܼܦܟܬ ܒܗ ܕܘܪܟܝܢ.. ܥܠ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܝܢ ܕܚܝ̈ܠܬܐܿ. ܗܠܝܢ ܕܡܿܝܬܝܢ ܒܗ ܕܘܪܟܝܢ.. ܥܠ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܝܢ ܕܚܝ̈ܠܬܐܿ. ܗܠܝܢ ܕܡܿܝܬܝܢ ܚܛܗ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܒܟܠܙܒܢ܆ ܘܗܦܘܟܝܐ ܕܡܕܝ̈ܢܬܐܼ ܡܢܘܼ ܣܦܿܩ ܕܢܫܬܥܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܓܕܫܬܼ ܘܐܦ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܕܘܪܟܝܢ ܡܛܪܘܦܘܠܝܣ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܚܕܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܗܘܦܪܟܝܣ. ܕܡܢܗܿ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܐܢܣܛܘܣ ܡܿܠܟܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܙܥܬ ܘܡܛܬ ܘܢܦܠܼܬ ܒܙܘܥܐ ܪܒܐ. ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܙܒܢ ܗܢܐ ܢܦܠܼܬ ܘܟܒܼܫܬ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ. ܘܢܦܠܼܬ ܒܗ ܐܦ ܩܘܪܢܬܘܣ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܣ ܕܐܠܐܕܐ. pb. 53 ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܬܗܦܼܟܬ ܐܦ ܐܢܐܙܪܒܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܣ ܕܩܠܩܝܐ. ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܪ̈ܒܥܐ ܕܝܠܗܿ.

ܒܬܪ ܐܘܦܪܘܣܼ ܗܘܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐܼ ܐܦܪܝܡ ܐܡܕܝܐܼ ܗܿܘ ܕܚܼܿܦܝ ܒܒܝ̈ܫܬܗ ܠܟܠܗܘܢ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܦ . . . . . . . . . ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܬ ܛܪܝܢܘܣ ܘܕܘܩܠܛܝܢܣ. ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܙܕܩ ܕܢܿܗܿܘܿܘܿܢ܀ . . .

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܡܠܟܼ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐ ܠܝܘܣܛܢܝܢܐ ܒܪ ܚܬܗܼ ܥܡܗ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ. ܢܚܼܬ ܪܘܦܝܢܐܼ ܘܥܒܼܕ ܫܢܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܠܦܪ̈ܣܝܐ.. ܘܒܗ ܒܝܘܡܐܼ ܐܬܚܙܝܘ ܟܘ̈ܟܒܐܕܒܫܡܝܐ ܟܕ ܡܕܝܨܝܢ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܬܼܐ ܐܓܪܝܦܣ ܡܠܟܐ ܕܗܘܪ̈ܦܘܠܝܐ ܥܡ ܟܠܗ ܚܝܠܗܼ. ܘܟܠܗܘܢ ܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝ ܘܬܪ̈ܥܣܪ̈ ܒܢܗܝ ܓܢܣܗ ܠܘܬ ܝܘܣܛܢܝܢܐ. ܘܫܠܼܡ ܠܗ ܘܐܦܝܣܢܗ ܕܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ. ܗܕܐ ܕܟܕ ܫܡܼܥ ܗܘܼ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܚܕܝܼ. ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܝܨܦܘܬܐ ܘܚܦܝܛܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ: ܕܢܦܢܐ ܥܡܡ̈ܐ ܛܥܝ̈ܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐܿ. ܦܩܼܕ ܕܝܢ ܘܥܡܼܕ ܒܥܐܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܝܬ ܕܢܚܐ. ܗܼܘ ܘܒܢ̈ܝ ܓܢܣܗ ܘܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܘܚܝܗ. ܟܕ ܐܦ ܩܒܿܠܗ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܿܠܟܐ ܙܟܝܐ. ܘܟܕ ܡܘ̈ܒܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܝܗܻ ܠܗ ܘܫܕܪܗ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܡܫܼ̈. ܐܬܼܐ ܓܘܪܕܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܘܫܼܐܠ ܕܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ. ܘܐܬܬܠܡܕܘ ܘܥܡܕܘ. ܘܩܒܠܗ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐܼ ܗܼܘ ܝܘܣܛܢܝܢܐ. ܟܕ ܝܩܪܗ ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܡܘ̈ܗܒܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐܼ ܘܫܪܝܗܝ pb. 54 ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗ. ܗܢܐ ܕܟܕ ܐܼܙܠ ܠܐܬܪܗ: ܘܐܫܟܚ ܠܐܚܘܗܝ ܗܿܘ ܕܡܩܡ ܗܘܼܐ ܠܗ ܥܠ ܚܝܠ̈ܘܬܗ: ܘܐܘܕܥܗ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܘܬܗ: ܘܚܘܝ ܠܗ ܐܦ ܥܘܬܪܐ ܘܡܘ̈ܗܒܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܿܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ ܘܬܡܗ.. ܫܩܠ ܕܝܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܣܐܡܐ ܘܕܕܗܒܐ ܕܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܗܝܡܢ ܕܚܕ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ: ܘܗܠܝܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܚܪ̈ܫܐ ܐܢܘܢܼ ܘܠܐ ܗܘܘ ܐܠܗ̈ܐܼ. ܘܬܒܪ ܐܢܘܢܼ. ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܒܙܒܪܘܣ ܡܝܕܢܬܐ: ܕܢܚܠܦ ܐܢܘܢ ܒܙܘ̈ܙܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܚܼܙܐ ܐܚܘܗܝ ܘܟܠܗܘܢ ܚܝܠ̈ܘܬܗܼ. ܐܬܡܠܼܝܘ ܥܠܘܗܝ ܪܘܓܙܐ ܥܡ ܟܘܡܪ̈ܝܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܚܫܠܘ ܥܠܘܗܝ ܢܟܝܠܐ ܘܩܛܠܘܗܝ. ܘܟܕ ܕܚܠܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܼܪܩܘ ܠܗܘܢ ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܡܝܬ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐ. ܘܐܡܠܼܟ ܒܪ ܚܬܗܼ ܝܘܣܛܢܝܢܐ. ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐܼ ܘܕܐܝܟܢܐ ܡܢ ܥܠܼܬ ܩܪܒܐ ܗܘܼܘ ܟܪ̈ܛܣܝܢܐ. ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܓܕܫܼ. ܕܢܗܘܐ ܩܪܒܐ ܠܡ̈ܠܟܐ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡܿܠܟܐ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܟܣܘܢܕܢ܆ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܕܗܢܕܘ ܓܘܝܬܐ. ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܢܕܘܓܼ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܢܦܐ. ܗܢܐ ܕܐܦ ܠܗ ܬܘܒ ܟܕ ܫܠܝܘ ܡܢ ܩܪ̈ܒܐ ܕܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ: ܗܘܬܼ ܠܗ ܩܪܒܐ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐܿ. ܕܐܦ ܗܢܘܢܼ ܗ̈ܢܕܘܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܕܝܡܢܘܢ. ܥܠܼܬܐ ܕܝܢ ܕܥܒܼܕܬ ܩܪܒܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ. ܕܟܕ ܡܠܟܘܬܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐ ܡܓܘܝܐ ܣܓܝ ܡܢ ܗܿܝ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܢܕܘ: ܬܓܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ ܥܿܒܪܝܢ ܗܘܘܼ ܘܥܐܠܝܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܓܘ̈ܝܐ ܕܗܢܕ̈ܘܝܐ ܕܡܬܩܪܝܢ pb. 55 ܐܘܙܠܝܣ ܕܗܢܕܘ. ܘܬܘܒ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܘ̈ܝܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܗܢ̈ܕܘܝܐ ܘܕܟܘ̈ܫܝܐ. ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܕܝܢ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܕܗܢܕ̈ܘܝܐ ܘܕܟܘ̈ܫܝܐ ܫܒ̈ܥ. ܬܠܬ ܕܝܢ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐ ܘܐܪ̈ܒܥ ܕܟܘ̈ܫܝܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܒܥܕ̈ܢ ܘܡܓܘ̈ܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܬܝ̈ܡܢܝܐ ܕܒܣܦܪܗܝ ܝܡܐ ܪܒܐ. ܬܓܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ ܡܢ ܠܥܠ܇ ܟܕ ܥܒܿܪܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐܼ. ܘܠܒܼܟ ܐܢܘܢ ܘܩܼܛܠ ܐܢܘܢ. ܘܒܙ ܟܠܗܿ ܬܓܘܪܬܗܘܢ. ܟܕ ܐܡܿܪ: ܕܡܛܠ ܠܡ ܕܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܝܫܐܝܬ ܫܚܿܩܝܢ ܠܝܗܘܕ̈ܝܐ ܕܐܝܬ ܒܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢܼ ܘܩܿܛܠܝܢ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ: ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܡ ܠܗܠܝܢ ܩܿܛܠ ܐܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܿܩܛܠ ܗܘܐ. ܥܕܡܐ ܕܗܘܼܬ ܙܘܥܬܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐܼ ܘܐܬܟܠܝܘ ܕܢܥܠܘܢ ܘܒܛܠܬ ܬܓܘܪܬܐ ܕܡܠܟ̈ܘܬܐ ܓܘ̈ܝܬܐ ܕܗܢܕ̈ܘܝܐ ܘܕܟܘ̈ܫܝܐ.

ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܠܼܚ ܡܿܠܟܐ ܕܟܘܫ̈ܝܐ ܠܡܿܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ. ܘܥܠ ܩܪܒܐ ܕܡܒܝܢܬܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܫܠܼܚ ܡܠܟܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐ ܠܡܿܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ: ܕܒܝܫܐܝܬ ܥܒܼܕܬ ܕܩܛܠܼܬ ܠܬܓܪ̈ܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܒܿܛܠܼܬ ܬܐܓܪܬܐ ܘܟܠܝܼܬ ܦܘܪ̈ܢܣܐ ܕܡܠܟܘܬܝ܇ ܘܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܠܟܘ̈ܬܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܠܟܘܬܝ ܕܝܠܝ ܐܚܼܣܪܬ.. ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܬܘ. ܘܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܐܬܘܥܕܘ. ܘܟܕ ܐܬܩܪܒܘ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐܼ. ܐܢܕܘܓ ܡܿܠܟܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐ ܐܡܼܪ: ܐܢ ܓܝܪ ܢܬܝܗܒ ܠܝ ܕܐܙܟܝܘܗܝ ܠܗܢܐ ܩܣܛܘܢܪܐ ܡܿܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐܼ. ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘܿܐ ܐܢܐ. ܕܡܐ ܓܝܪ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܐܬܿܒܥ ܡܢܗ.. ܗܝܕܝܢ ܐܩܪܒ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. pb. 56 ܘܙܟܝܗܝ ܡܿܠܟܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐ ܠܡܿܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐܼ. ܘܫܒܼܝܗܝ ܘܩܼܛܠܗ ܘܒܙ ܡܠܟܘܬܗ. ܘܟܒܼܫ ܐܬܪ̈ܘܬܗܼ ܘܚܪܒ ܠܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܗ.. ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܗ ܠܐ ܫܘܚܪ ܠܡܫܿܠܡܘ ܢܕܪܗ. ܐܠܐ ܫܕܪ ܬܪ̈ܝܢ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܨܝܕ ܡܿܠܟܐ ܝܘܛܢܝܢܐܼ. ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܩܠܝܪ̈ܩܘ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܚܕܝ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐܼ. ܘܦܩܼܕ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܡܿܢ ܕܫܐܠܝܢ.. ܘܟܕ ܥܩܒܘ ܗܿܢܘܢ ܐܝܙ̈ܓܕܐܼ. ܐܫܟܚܘ ܐܢܫ ܦܠܘܡܢܪܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ: ܕܫܡܗ ܝܘܚܢܢ.. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܒܬܘܠܐ ܘܢܟܦܐ ܘܛܢܢܐ. ܠܗܢܐ ܫܐܠܘܼ ܘܗܘܼܐ ܠܗܘܢ. ܘܕܒܪܘܗܝ ܘܐܙܠܘ ܥܡ ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܗܦܟܘ ܠܐܬܪܗܘܢ. ܟܕ ܚܼܕܝܢ. ܘܟܕ ܡܢܥܘ ܠܘܬ ܐܢܕܘܓ ܡܠܟܗܘܢ. ܗܢܐ ܕܐܦ ܗܼܘ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܩܒܠ ܐܢܢ ܘܠܐܦܣܩܦܐ ܘܠܟ̈ܗܢܐ ܕܐܬܼܘ ܥܡܗܘܢ. ܘܐܬܬܠܡܕ. ܘܥܡܕ ܘܗܘܼܐ ܟܪܣܛܝܢܐ. ܗܼܘ ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ. ܟܕ ܡܬܚܦ̈ܛܝܢ ܕܟܠܗܘܢܐܬܪ̈ܘܬܐ ܢܗܘܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܢܬܩ̈ܝܡܢ ܒܗ̈ܘܢ ܥܕ̈ܬܐܼ. ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܗܿܝ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܡܢ ܥܠ̈ܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝܗܼܒ ܐܠܗܐ ܦܘܪܩܢܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܛܥ̈ܝܐ.

ܬܘܒܼ ܥܠܝܗܿ ܟܕ ܥܠܝܗܿ ܕܡܠܟܬܘܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐܼ. ܘܥܠ ܒܝ̈ܫܬܐ ܘܩ̈ܛܠܐ ܕܥܒܼܕܘ ܒܗܿ ܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐܬܥܫܢܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ. ܟܕ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܟܪܣܛܝܢܐ: ܗܿܘ ܕܐܩܝܡ ܬܡܢ ܡܿܠܟܐ ܕܟܘ̈ܫܐ. ܘܥܒܼܕ ܡܢܗܘܢ ܡܿܠܟܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ. ܘܒܟܒܕܐ ܡܪܝܪܬܐܼ. ܩܛܠܘ ܘܐܘܒܕܘ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܬܡܢ: ܠܓܒܪ̈ܐ ܘܠܢ̈ܫܐ ܘܠܛܠܝ̈ܐ ܘܠܝ̈ܠܘܕܐ܆ ܙܥܘܪ̈ܐ ܥܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܬܡܢ܆ ܒܛܢܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܕܪܘܫܐ pb. 57 ܐܬܟܬܒܬܼ. ܗܿܝ ܕܡܠܼܝܐ ܚܫܐ ܨܝܕ ܟܠܗܘܢ ܫܡ̈ܘܥܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܠܗܿ ܣܝܡܝܢܢ ܠܗܿ ܒܣܕܪܐ ܗܢܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܟܢܐ:

ܐܝܓܪܬܐ ܕܫܕܪ ܩܕܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܒܝܬ ܐܪܫܡ܆ ܘܪܝܫܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐ ܕܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܠܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܓܒܘܠܐ. ܟܕ ܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܠ ܚܡܝܪ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܘܕܥܝܢܢ ܠܚܘܒܟܘܢ܆ ܕܒܥܣܪ̈ܝܢ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ܇ ܕܗܕܐ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܢܦܩܢܢ ܡܢ ܚܐܪܬܐ ܕܢܥܡܢ܆ ܥܡ ܐܒܪܗܡ ܩܫܝܫܐ ܒܪ ܐܘܦܪܘܣ. ܗܢܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܝܘܛܢܝܢܐ ܡܠܟܐܿ. ܠܘܬ ܡܢܕܪ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܕܢܥܒܕ ܫܝܢܐ: ܕܐ ܦܟܬܒܢܢ ܡܛܠܬܗ ܒܐܓܝܪܬܢ ܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ. ܘܡܩܒܠܝܢܢ ܛܝܒܘܬܗ ܬܢܢ ܘܟܠܗܘܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ. ܕܡܥܕܪ ܠܓܒܐ ܕܝܠܢ. ܘܗܼܘ ܡܦܼܣ ܒܗܠܝܢ ܩܕ̈ܡܝܬܐ ܕܟܬܼܒܢܢ܆ ܘܒܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܟܬܿܒܝܢܢ.. ܪܕܝܢܢ ܓܝܪ ܒܡܕܒܪܐ ܠܬܝܡܢܐ ܘܠܡܕܢܚܐ. ܡܪܕܐ ܥܣܪ̈ܐ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܘܐܕܪܟܢܝܗܝ ܠܡܢܕܪ: pb. 58 ܠܘܩܒܠ ܛܘܪ̈ܐ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܕܚܿܠܐ. ܘܒܠܫܢܐ ܛܝܝܐ ܪܡܠܗܿ ܘܟܕ ܥܐܠܝܢ ܗܿܘܝܢ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܡܢܕܪ. ܦܿܓܥܝܢ ܗܘܘ ܒܢ ܛܝ̈ܝܐ ܚܢ̈ܦܐ ܘܡ݁ܥܕܝܐܼ. ܘܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܢ܆ ܕܡܢܐܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܬܥܒܕܘܢ. ܕܗܐ ܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟܗܘܢ ܐܬܛܪܕ ܠܗ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܦܘܪ̈ܣܝܐ ܘܚܡܝܪ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܡܬܚܿܣܕܝܢ ܗܘܝܼܢ ܡܢ ܛܝ̈ܝܐܼ. ܥܩܼܬ ܠܢ. ܘܚܫܐ ܥܡ ܥܩܬܐ ܐܕܪܟܬܢ. ܡܛܠ ܕܐܬܼܐ ܩܪܝܒܘܬܢ ܕܝܠܢ ܐܝܙܓܕܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ ܠܘܬ ܡܢܕܪ ܡܠܟܐܼ. ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܐܝܓܪܬܐ ܕܡܠܼܝܐ ܫܘܒܗܪܐ. ܘܟܬܝܒ ܒܗܿ ܗܟܢܐ. ܕܬܗܘܐ ܝܿܕܥܼ ܐܚܝ ܡܢܕܪ ܡܠܟܐܼ. ܕܡܠܟ ܗܿܘ ܕܐܩܝܡ ܟܘ̈ܫܝܐ ܒܐܬܪܢܼ ܡܝܬܼ. ܘܐܕܪܟ ܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ܆ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܟܘ̈ܫܝܐ ܕܢܦܩܘܢ ܠܐܬܪܢ. ܘܢܥܒܕܘܢ ܡܿܠܟܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܝܟ ܕܡܿܥܕܝܢ. ܡܕܝܢ ܐܢܐ ܐܡܠܟܿܬ ܥܠ ܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ. ܘܠܘܩܕܡ ܐܚܕܬ ܠܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܡܘܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ. ܐܠܐ ܗܘܿܝܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐܐܟܘܬܢ. ܘܩܛܿܠܬ ܠܡܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܟܗ̈ܢܐ ܕܐܫܬܟܚ ܗܘܘܼ. ܘܠܟܘ̈ܫܝܐ ܥܡܗܘܢ. ܕܢܛܿܪܝܢ ܗܘܘ ܥܕܬܐ. ܘܥܒܿܕܬܗܿ ܒܝܬ ܟܢܘܫܬܐ ܕܝܠܢ ܠܥܕܬܗܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܥܡ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܐ ܚܝܠܐܼ. ܐܙܿܠܬ ܠܢܓܪܢ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܬܘܗܘܢ: ܘܟܕ ܝܬܒܿܬ ܥܠܝܗܿ ܝܘܡ̈ܬܐ ܘܠܐ ܟܿܒܫܬܗܼܿ. ܐܫܬܘܿܕܝܬ ܠܗܘܢ ܡܘ̈ܡܬܐ. ܕܢܿܬ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܫܪ ܡܠܬܝ ܠܘܬ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܥ̈ܠܕܒܒܝ. ܘܠܒܟܿܬ ܐܢܘܢ ܕܢܝܬܘܢ ܕܗܒܗܘܢ ܘܣܐܡܗܘܢ ܘܩܢܝܢܗܘܢ. ܘܐܝܬܝܘ ܠܝ. pb. 59 ܘܫܩܿܠܬ. ܘܒܥܿܝܬ ܠܦܘܠܐ ܐܦܝܣܩܦܗܘܢ. ܕܐܡܪܘ ܠܝܼ ܕܡܝܼܬ ܠܗܼ ܠܐ ܗܝܡܿܢܬ ܐܢܘܢ. ܥܕܡܐ ܕܚܘܝܘ ܠܝ ܩܒܪܗ. ܘܐܣܿܩܬ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܘܐܘܿܩܕܬ ܐܢܘܢ. ܘܥܕܬܗܘܢ ܘܠܟܗ̈ܢܝܗܘܢ ܘܠܟܠ ܕܐܫܿܟܚܬ ܕܡܬܓܘܣ ܒܗܿ. ܘܠܫܪܟܐ ܐܠܿܨܬ ܐܢܘܢܼ ܕܢܟܦܪܘܢ ܒܡܫܝܚܐ ܘܒܨܠܝܒܐ. ܘܠܐ ܨܒܘ. ܐܠܐ ܡܿܘܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝܼ ܘܒܪܗ ܕܡܒܪܟܐ. ܘܓܒܼܘ ܠܗܘܢ ܕܢܡܘܬܘܢ ܚܠܦܘܗܝ. ܘܪܝܫܗܘܢܼ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܡܠܠ ܠܩܘܒܠܝ ܘܨܥܪܢܝ. ܘܦܩܿܕܬ ܕܢܬܩܛܠܘܢ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܘܪܒܢܝܗܘܢ. ܘܐܝܬܝܢܢ ܠܢܫ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܡܪܢ ܚܢܢ ܠܗ̈ܝܢ ܕܢܟܦܪ̈ܢ. ܟܕ ܚܙ̈ܝܢ ܩܛܠܐ ܕܓܒܪ̈ܝܗܝܢ ܨܒ̈ܝ. ܐܠܐ ܚ̈ܒܨܢ ܗܘ̈ܝ ܒ̈ܢܬ ܩܝܿܡܐܼ. ܕܗܼܢ̈ܝܢ ܢܬܩ̈ܛܠܢ ܩܕܡܐܝܬ. ܘܢ̈ܫܝ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܡ̈ܙܥܦܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܝܢ ܘܐܡܪ̈ܢ. ܕܠܢ ܙܕܩ ܕܢܿܡܘܬ ܒܬܪ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܐܬܩ̈ܛܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܦܘܩܕܢܢ. ܣܛܪ ܡܢ ܪܘܡܝ ܐܢܬܬ ܗܿܘ ܡܠܟܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܬܡܢ܇ ܕܠܐ ܫܒܩܢܗܿ ܕܬܡܘܬ. ܐܠܐ ܬܒܥܿܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗܿ: ܕܬܟܦܘܪ ܒܡܫܝܚܐ ܘܬܚܿܐܼ. ܟܕ ܚܝܿܣܐ ܥܠ ܒ̈ܢܬܗܿ. ܘܡܩܕܝܐ ܟܠܕ ܐܝܬ ܠܗܿ ܟܕ ܬܗܘܐ ܝܗܘܕܝܬܐ. ܘܦܩܕܢ ܠܗܿ ܕܬܐܙܠ ܘܬܬܡܿܠܟ. ܟܕ ܢܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܢܛܘܪ̈ܐ ܡܢ ܚܝܠܢ. ܘܢܦܼܩܬܿ ܠܗܿ ܟܕ ܡܬܟܪܟܐ ܗܘܬ ܒܫ̈ܘܩܐ ܘܒ̈ܦܠܛܘܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܓܠܼܐ ܪܝܫܗܿ. ܐܢܬܬܐ ܕܡܢ ܕܐܬܥܠܡܬܼ. ܠܐ ܚܙܼܐ ܐܢܫ ܩܢܘܡܗܿ ܒܫܘܩܐ. ܘܩܥܝܐ ܗܘܬܼ ܘܐܡܿܪܐ. ܢܫ̈ܐ ܪ̈ܢܝܬܐ ܚܒܪ̈ܬܝܼ. ܟܪ̈ܛܝܢܝܬܐ ܘܝܗ̈ܘܕܝܬܐ ܘܚܢ̈ܦܬܐܼ ܫܡ̈ܥܝܢ. ܠܓܢܣܝ ܘܠܫܪܒܬܝ ܘܕܒܪܬ ܡܿܢ ܐܢܐ ܟܪܣܛܝܢܝܬܐ pb. 60 ܝܕܥܿܬܝܢ. ܘܕܐܝܬ ܠܝ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܥܼܒ̈ܕܐ ܘܐܡ̈ܗܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܣܿܓܝ ܘܥ̈ܠܠܬܐ. ܘܗܫܐܕܐܬܩܛܠ ܓܒܪܝ ܚܠܦ ܡܫܝܚܐ. ܐܢ ܨܒܿܝܐ ܐܢܐ ܕܐܗܘܐ ܠܓܒܪܐܼ. ܐܝܬ ܠܝ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܐ̈ܦܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ. ܘܚܫ̈ܠܬܐ ܕܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܐܦ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܘܠܒܘ̈ܫܐ ܐܪ̈ܓܝܓܐ ܘܡܦܪ̈ܓܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܓ̈ܙܐ ܕܓܒܪܝ. ܘܗܠܝܢ ܕܕܠܐ ܒܕܓܠܘܬܐ ܐܬܐܡܪܘ ܡܢܝܼ ܘܡܢ̈ܟܝܢ ܝܕ̈ܥܢ ܐܢܬܝܢ. ܘܕܠܝܬ ܠܗܿ ܠܐܢܬܬܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܕܘܬܐ ܐܝܟ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܕܘܬܐ ܐܝܟ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܡܫܬܘܬܐ. ܡܢ ܬܡܢ ܓܝܪ ܘܠܗܠ ܥܩ̈ܬܐ ܘܬ̈ܢܚܬܐ ܒܝܠܕܐ ܕܒ̈ܢܝܐ. ܘܟܕ ܬܘܒ ܡܬܓܙܝܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܩܒܪܐ ܠܗܘܢ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܝܘܡܢܐ ܘܠܗܠܼ. ܚܣܝܟܐ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ. ܘܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܫܬܘܬܝܼ ܒܚܕܘܬܐ ܗܘܼܝܬ. ܘܗܫܐ ܒܦܨܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܝ ܠܚ̈ܡܫ ܒ̈ܢܬܝ ܒܬ̈ܘܠܬܐܼ. ܗܐ ܨܒܬܿܬ ܠܡܫܝܚܐ. ܚܘܪ̈ܝܢ ܒܝ ܚܒܪ̈ܬܝܼ. ܕܗܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܚܙ̈ܝܢ ܐܢܬܝܢ ܠܝ. ܒܡܫܬܘܬܝ ܩܕܡܝܬܐ ܘܒܗܕܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܚܙ̈ܝܢ ܐܢܬܝܢ ܠܝ. ܒܡܫܬܘܬܝ ܩܕܡܝܬܐ ܘܒܗܕܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ. ܕܟܕ ܓܠ̈ܝܢ ܗ̈ܘܝ ܐ̈ܦܝ ܩܕܡ ܟܠܟ̈ܝܢܼ ܥܿܠܬ ܠܘܬ ܡܟܝܪܝ ܩܕܡܝܐ. ܘܗܫܐ ܟܕ ܓ̈ܠܝܢ ܐ̈ܦܝܼ ܐܙܿܠܐ ܐܢܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ ܘܕܒ̈ܢܬܝ. ܐܝܟ ܕܐܬܪܟܢ ܗܼܘ ܒܚܘܒܗ ܘܐܬܼܐ ܠܘܬܢܼ ܘܚܼܫ ܡܠܛܬܢ. ܐܬܕ̈ܡܝܝܢ ܒܝ ܕܠܐ ܒܨܝܪܐ ܐܢܐ ܡܢܟܝܢ ܒܫܘܦܪܐ. ܘܗܐ ܟܕ ܡܦܪܓܐ ܐܢܐ ܒܗ ܒܫܘܦܪܐ ܐܙܿܠܐ ܐܢܐ ܠܬ ܡܫܝܚܐܼ. ܟܕ ܠܐ ܡܚܼܒܠ ܒܟܦܪܘܬܐ ܗܿܝ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܫܘܦܪܐ ܕܝܠܝ ܣܗܕܐ ܩܕܡ ܡܪܝܼ. ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܛܥܝܢܝ ܒܚܛܝܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ. pb. 61 ܘܕܗܒܝ ܘܣܐܡܝ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝܼ ܠܐ ܪܚܡܿܬܐܢܘܢܐܝܟ ܕܠܐܠܗܝ. ܘܐܦܣ ܠܝ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܡܪܘܕܐܼ ܕܐܟܦܘܪ ܘܐܿܚܐ. ܚܣ ܠܝ ܚܒܪ̈ܬܝ. ܚܣ ܠܝ ܟܦܘܪ ܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐܿ ܗܿܘ ܕܒܗ ܗܝܡܿܢܬ ܐܢܐ ܘܒ̈ܢܬܝ. ܒܫܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܥܡܿܕܬܼ. ܘܠܨܠܝܒܗ ܣܓܿܕܐ ܐܢܐ. ܘܚܠܦܘܝ ܒܚܕܘܬܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐܼ. ܐܢܐ ܘܒ̈ܢܬܝ. ܐܝܟ ܕܚܼܫ ܗܼܘ ܒܒܣܪ ܚܠܦܝܢ. ܗܐ ܫܒܝܩ ܟܠ ܕܪܓܝܓ ܠܥܝ̈ܢܐ ܘܠܦܓܪܐ ܒܐܪܥܐ ܘܥܒܿܪ. ܘܐܙܿܠܼ. ܐܣܿܒ ܡܢ ܡܪܝܼ. ܡܕܡ ܕܠܐ ܥܒܿܪ. ܛܘܒ̈ܝܟܝܢ ܚܒܪ̈ܬܝ ܐܢ ܬܫ̈ܡܥܢܢܝ ܘܬܨ̈ܘܬܢ ܫܪܪܐ ܘܬܪ̈ܚܡܢ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐܼ. ܚܠܦܘܗܝ ܐܢܐ ܘܒ̈ܢܬ ܡܿܝܬܝܢܢ.. ܡܟܝ ܠܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܢܗܘܐ ܠܥܡܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܕܡܐ ܕܗܠܝܢ ܐܚ̈ܝ ܘܐܚ̈ܘܬܝ ܕܐܬܩܛܠܘ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ: ܢܗܘܐ ܫܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܐܢ ܬܩܘܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܡܪܝ. ܗܐ ܟܕ ܓ̈ܠܝܢ ܐܦ̈ܝ ܢܦܿܩܐ ܐܢܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ: ܕܗܘܿܝܬ ܒܗܿ ܐܝܟ [ܕܒـ]ـܡܫܟܢܐ ܕܙܒܢܐܿ. ܕܐܿܙܠ ܥܡ ܒܢ̈ܬܝ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܠܥܠܡܿ. ܕܬܡܢ ܐܡܿܟܪܬ ܐ̈ܢܝܢ.. ܨ̈ܠܝܝܢ ܥܠܝ ܚܒܪ̈ܬܝ. ܕܢܩܒܠܢܝ ܡܫܝܚܐ ܡܪܝ ܘܢܚܿܣܐ ܠܝ. ܕܗܐ ܩܘܿܝܬ ܬܠ̈ܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܒܬܪ ܓܒܪܝ. ܘܟܕ ܫܡܿܥܝܢ ܗܘܝܢ ܩܠܐ ܕܝܠܠܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܬܘ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠܘ ܐܡܼܪܘ ܠܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܢܢ ܡܢ ܠܥܠ. ܟܕ ܡܬܟܪܟܐ ܒܡܕܝܢܬܐܼ ܪܗܘܡܝ ܡܠܠܬ ܠܢ̈ܫܐ ܚܒܪ̈ܬܗܿ. ܟܕ ܡܿܠܒܒܐ܇ ܘܗܘܼܬ ܐܝܠܠܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܬܚܡܬܢ ܥܠ ܢܛܘܪ̈ܐ ܕܢܘܒܕ ܐܢܘܢܼ. ܐܠܘ ܠܐ ܕܐܬܛܦܝܣܢ ܥܠ ܕܫܒܩܘܢܿ ܕܗܠܝܢ ܬܣܥܘܪ. ܠܚܪܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐܼ ܐܝܟ ܫܢܬܝܐܼ. ܟܕ ܓܠܼܐ ܪܝܫܗܿ܆ ܥܡ ܒܢ̈ܬܗܿ: ܐܬܬ ܘܩܡܬ ܩܕܡܝ ܕܠܐ ܒܗܬܬܐܼ. pb. 62 ܘܠܒܝܟܐ ܒܢ̈ܬܗܿ ܒܐܝ̈ܕܝܗܿ. ܟܕ ܡܨ̈ܒܬܢ ܗܘܼ̈ܝ ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܘܬܐ. ܘܫܪܬ ܩܥ̈ܝܠܬܐ ܕܣܥܪܗܿ. ܘܟܪܟܬ ܐ̈ܢܝܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܿ ܘܦܫܛܬ ܨܘܪܗܿ. ܘܐܟܢܬ ܪܝܫܗܿ. ܟܕ ܩܥܿܝܐ ܕܟܪܣܛܝܢܝܬܐ ܐܢܐ ܘܒ̈ܢܬܝ. ܘܚܠܦ ܡܫܝܐ ܡܝܿܬܝܢܢ. ܦܣܘܩ ܪ̈ܝܫܝܢ ܕܢܐܙܠ ܢܕܪܟ ܠܐ̈ܚܝܢ ܡܫܝܚܐ ܡܝܿܬܝܢܢ. ܦܣܘܩ ܪ̈ܝܫܝܢ ܕܢܐܙܠ ܢܕܪܟ ܠܐ̈ܚܝܢ ܘܠܐܚ̈ܘܬܢ. ܘܠܐܒܘܗܝܢ ܕܒ̈ܢܬܝ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪܼ ܗܕܐ ܟܠܗܿ ܫܢܝܘܬܐ ܐܦܝܣܬܗܿ ܕܬܟܦܘܪ ܒܡܫܝܚܐ. ܘܬܐܡܪ ܒܠܚܘܕ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘܼ. ܘܠܐ ܨܼܒܬ. ܚܕܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܢ̈ܬܗܿ ܨܥܪܬ ܠܢ ܥܠ ܕܐܡܪܢܢ ܗܕܐ. ܘܕܚܿܙܝܬ ܠܝ ܕܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܬܟܦܘܪ ܒܡܫܝܚܐܼ. ܦܩܿܕܬ ܐܝܟ ܕܠܣܘܪܕܐ ܕܫܪܟܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܐܪܡܝܘܗܿ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܐܬܢܟܣܘ ܒܢ̈ܬܗܿ܆ ܘܢܚܼܬ ܕܡܗܝܢ ܒܦܘܡܗܿ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܐܬܦܣܩܘ ܪܝܫܗܿ. ܘܒܐܕܘܢܝ ܝܿܡܐ ܐܢܐܼ ܕܣܿܓܝ ܐܬܬܥܿܝܩܬ ܡܛܠ ܫܘܦܪܗܿ ܘܕܒ̈ܢܬܗܿ ܠܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܠܝ ܘܠܝ ܐܬܚܙܝܼ. ܕܠܐ ܙܕܿܩ ܕܢܡܘܬܘܢ ܒ̈ܢܝܐ ܡܛܠ ܐܒ̈ܗܐܿ. ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܢܡܘܣ ܘܦܠܿܓܬ ܐܢܘܢ ܠܛ̈ܠܝܐ ܘܠܛ̈ܠܝܬܐ ܠܚܝܠܐܼ. ܕܢܪܒܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܡܐ ܕܐܬܥܠܡܘ܆ ܐܢܗܼܘ ܕܗܘܿܝܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܢܐܚܘܢ. ܘܐܢ ܡܿܘܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܢܡܘܬܘܢ܀ ܘܗܠܝܢ ܟܬܒܿܬ ܘܐܘܕܥܿܬ ܠܡܠܟܘܬܟ.. ܘܡܦܝܣ ܐܢܐܼ ܕܠܐ ܬܫܒܘܩ ܒܥܡܟ ܟܪܣܛܝܢܐ܇ ܐܠܐ ܟܦܿܪ ܘܗܘܿܐ ܡܢܟ. ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܝܢ ܐܚ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܕܒܫܘܠܛܢܟܼ ܚܒܝܒܐܝܬ ܐܚܘܕܼ ܐܚܝ. ܘܟܬܘܒ ܫܠܘܚ ܠܝ ܚܠܦ ܗܕܐܼ. ܕܡܢ ܕܨܒܝܼܬ ܐܫܕܪ ܠܟܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܟܬܼܒ ܠܗ ܠܡܢܕܪ ܡܢ ܡܿܠܟܐ ܛܡܐܐ ܝܗܘܕܓܝܐ܀ ܘܟܕ ܐܬܡܢܥܢ ܚܢܢ ܠܬܡܢ܇ ܘܟܢܫ ܚܝܠܗܼ ܘܐܬܩܪܝܬ ܩܕܡܘܗܝ ܐܝܓܪܬܐ. ܘܬܢܝ ܐܝܙܓܕܐ ܕܐܝܟܢ ܐܬܩܛܠܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܐܬܪܕܦܘ ܡܢ ܒܝܬ ܚܡܝܪ̈ܝܐ. ܐܡܪ ܡܢܕܪ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܒܚܝܠܗ. ܗܐ ܫܡܥܼܬܘܢ ܡܢܐ ܓܕܫ. ܟܦܘܪܘ ܗܫܐ ܒܡܫܝܚܐ. pb. 63 ܡܛܠ ܕܠܐ ܛܒ ܐܢܐ ܡܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܪܕܦܘ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܛܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܢ ܚܝܠܗ ܟܪܣܛܝܢܐ. ܘܠܒܝܒܐܝܬ ܐܡܼܪ ܠܡܠܟܐ: ܠܘ ܒܫ̈ܢܝܟ ܗܘܼܝܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܢܟܦܘܪ ܒܡܫܝܚܐ.. ܘܐܬܚܡܬ ܡܢܕܪܼ ܘܐܡܼܪ܆ ܕܐܢܬ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܡܠܠ ܩܕܡܝ. ܘܐܡܼܪ܆ ܕܐܢܬ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܡܠܠ ܩܕܡܝ. ܘܐܡܼܪ܇ ܕܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܐܠܗܐܼ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܟܿܠܐ ܠܝ. ܘܠܐ ܓܝܪ ܟܪܐ ܣܝܦܝ ܡܢ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܩܢܿܛ ܐܢܐ ܕܐܬܟܬܫ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܓܝܪ ܫܪܒܬܗ: ܘܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܪܒܐ ܘܝܕܝܥܐܼ ܘܠܒܝܒܐ ܒܩܪܒܐܼ. ܫܠܝ ܠܗ ܡܢܕܪ܀ ܘܟܕ ܗܼܦܟܢ ܠܚܐܪܬܐ ܕܢܥܡܢ܆ ܒܫܒܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܨܘܡܐܼ. ܐܫܟܚܢ ܐܝܙܓܕܐ ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐܼ ܩܕܡ ܕܢܡܘܬ. ܗܢܐ ܟܕ ܫܡܼܥ ܡܛܠ ܗܠܝܢ: ܕܐܬܚܪܒܘ ܡܢ ܗܢ ܛܪܘܢܐ ܝܗܘܕܝܐ. ܐܓܪ ܥܓܠ ܓܒܪܐ ܡܢ ܚܐܪܬܐ ܕܢܥܡܢ. ܘܫܼܕܪ ܠܢܓܪܢ ܕܢܝܬܐ ܠܗ ܥܢܝܢܐ. ܟܕ ܚܼܙܐ ܘܝܠܼܦ ܐܝܠܼܝܢ ܕܓܕܫ ܬܡܿܢ. ܘܟܕ ܗܦܟ܆ ܬܢܝ ܐܦ ܗܼܘ ܩܕܡܝܢ: ܠܗ ܠܐܝܙܓܕܐ ܟܪܣܛܝܢܐܿ. ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܼܢ ܡܢ ܠܥܼ. ܘܕܐܬܩܛܠܘ ܬܠ̈ܬܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ܇ ܕܢܦܩܘ ܠܘܬܗ