Narsai: On Lent V - ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܕܨܵܡܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܪܵܕܹܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ 2 ܠܘܼܩܒܲܠ ܢܝܼܫܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ. 3 :ܘܲܦܓܲܥ ܒܝܼ ܚܣܵܡܵܐ ܣܲܡܝܵܐ 4 ܕܢܵܓܹ̇ܕܼ ܠܹܗ ܝܲܨܪܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܀ 5 :ܒܹܝܬܼ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 6 ܚܣܵܡܵܐ ܘܚܵܕܲܪ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ. 7 :ܘܲܠܚܵܙܘܿܩܹ̈ܐ ܡܫܲܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 8 ܕܐܲܝܕܼܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܀ 9 :ܐܸܣܟܹܿܝܡ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡܥܲܛܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 10 ܘܐܲܝܟ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܐ ܡܫܲܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 11 ܘܟܲܣܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܸܪܲܬܼ ܡ̇ܘܬܵܐ: pb. 224 12 ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܢܲܚܬܵܐ ܙܲܚܬܵܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܀ 13 :ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܪܘܝܼܚܬܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 14 ܕܢܸܪܕܿܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܣܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ. 15 :ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܡܫܲܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 16 ܕܢܸܒܼܥܸܐ ܠܘܼܝܼܬܼܵܐ ܠܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܀ 17 :ܝܲܨܪܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܡܕܲܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 18 ܠܲܚܣܵܡܵܐ ܣܲܡܝܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ. 19 :ܘܣܲܡܝܵܐ ܠܣܲܡܝܵܐ ܢܵܓܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 20 ܠܘܲܥܕܵܐ ܕܲܬܼܪܲܥ ܓܹܗܲܢܵܐ ܀ 21 :ܦܵܥܠܵܐ ܕܙܹܐܦܵܐ ܐܸܓܲܪ ܠܹܗ 22 ܚܣܵܡܵܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢ ܒܝܼ̈ܫܬܼܵܐ. 23 :ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܡܝܼܢ ܒܲܬܼܥܵܫܹܗ 24 ܒܫܵܥܹ̈ܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܘܕܐܝܼܡܵܡܵܐ ܀ 25 :ܕܹܝܢܵܪܵܐ ܕܙܹܐܦܵܐ ܩܲܝ̣ܩ ܠܹܗ 26 ܕܲܪܫܝܼܡ ܒܹܗ ܨܲܠܡܵܐ ܕܡ̇ܘܬܵܐ. 27 :ܘܐܸܫܬܵܘܕܲܝ ܠܹܗ ܫܘܼܢܵܩܵܐ 28 ܐܸܢ ܢܲܛܥܸܐ ܘܢܲܪܫܲܥ ܣܲܓܿܝܼ ܀ 29 :ܡ̣ܢ ܨܲܦܪܵܐ ܕܫܘܼܪܵܝ ܕܠܵܐ 30 ܫܲܪܝܼ ܒܹܗ ܒܦܘܼܠܚܵܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ. 31 :ܘܡܲܬܹ̣ܚܹܗ ܠܥܲܡܠܹܗ ܡܲܪܝܼܪܵܐ 32 ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܪܲܡܫܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 33 :ܠܵܐ ܗܘ̤ ܡܲܡܐܸܢ ܡ̣ܢ ܢܘܼܓܼܪܵܐ 34 ܕܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܠܫܘܼܠܵܡܵܐ. 35 :ܘܠܵܐ ܦܵܥܠܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐܹ̇ܝܢ ܡܸܡܬܼܘܿܡ 36 ܐܵܘ ܡܸܬܼܪܲܦܹܝܢ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܵܐ ܀ 37 :ܡܸܬܼܥܲܠܲܡ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܬܼܥܲܠܲܡ 38 ܝܘܿܡ ܡ̣ܢ ܝܘܿܡ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܸܫܪܵܐ. 39 :ܘܥܲܡ ܚܘܼܕܼܵܬܼܵܐ ܕܣܲܢܝܘܼܬܹܗ 40 ܡܲܦܪܲܥ ܢܘܼܪܒܹܿܗ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܀ 41 :ܠܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܣܲܝܒܲܘܼܬܼܵܐ 42 ܘܠܵܐ ܡܲܫܦܸܠ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ. 43 :ܐܵܦ ܐܲܝܢܵܐ ܕܩܲܫܝܼܫ ܘܲܡܚܝܼܠ 44 ܛܠܸܐ ܘܲܚܠܝܼܡ ܠܡܸܚܣܲܡ ܣܲܓܿܝܼ ܀ 45 :ܚܲܣܵܡܵܐ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܩܲܫܝܼܫ 46 ܠܲܚܣܵܡܵܐ ܛܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܫܲܒܼܪܵܐ. 47 :ܐܵܦܸܢ ܚܲܣܝܼܪ ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ 48 ܠܲܛܢܵܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 49 :ܚܲܣܵܡܵܐ ܡܲܡܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܬܼܪܹܝܢ 50 ܕܲܓܼܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ. 51 :ܘܒܲܕܡܘܼܬܼ ܠܸܠܝܵܐ ܘܐܝܼܡܡܵܐ 52 ܫܘܸܐ ܠܹܗ ܙܹܐܦܵܐ ܘܲܫܪܵܪܵܐ ܀ 53 :ܚܲܣܵܡܵܐ ܚܲܪܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܦܹܐܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ 54 ܕܠܵܐ ܫܵܡܲ݁ܥ ܩܵܠ ܦܘܼܩܕܼܵܢܵܐ. 55 :ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܫܸܡܥܵܐ ܘܡ̣ܢ ܡܸܠܬܼܵܐ 56 ܒܚܹܐܪܘܼܬܹܗ ܘܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܀ 57 :ܚܲܣܵܡܵܐ ܟܪܝܼܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܢܣܝܼܣ 58 ܒܙܵܘܥܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܲܕܼܵܡܹ̈ܐ. 59 :ܘܟܲܕ ܣܵܒܲ݁ܪ ܕܲܚܠܝܼܡ ܟܠܹܗ 60 ܡܒܲܣܒܲܣ ܟܠܹܗ ܘܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܀ 61 :ܟܪܝܼܗܵܐ ܢܲܦ̰ܫܹܗ ܒܲܚܣܵܡܵܐ 62 ܘܝܵܩܹ̇ܕܼ ܟܠܝܘܿܡ ܒܲܛܢܵܢܵܐ. 63 :ܘܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫ ܒܵܗ̇ ܒܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ 64 ܕܡܸܫܬܲܓܼܪܵܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܀ 65 :ܢܘܼܪܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܵܐ ܡܲܣܸܦ ܒܹܗ 66 ܝܲܨܪܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ. 67 :ܘܫܵܓܲܪ ܠܹܗ ܒܩܲܝܣܲܝ̈ ܚܸܡܬܼܵܐ 68 ܕܢܵܘܩܸܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܝܲܕܸ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 69 :ܚܲܡܝܼܡܵܐ ܗ̄ܝܼ ܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܹܗ 70 ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ. 71 ܘܲܠܢܲܦ̰ܫܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܡ̇ܘܩܹܕܼ: pb. 225 72 ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ ܀ 73 :ܩܫܸܐ ܚܘܼܪܦܹܗ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܣܲܝܦܵܐ 74 ܘܣܲܦ̰ܣܹܪܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܦܘܼܡܹܝ̈ܗ̇. 75 :ܘܠܲܝܬܿ ܡܸܢܵܝܵܢܵܐ ܠܲܩܛܝܼܠܹ̈ܐ 76 ܕܡܲܪܡܸܐ ܟܠܫܵܥ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 77 :ܒܲܕܼܡ̇ܐ ܡܥܲܝܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 78 ܘܲܨܗܸܐ ܠܩܸܛܠܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ. 79 :ܘܚܵ݁ܪܹܒܼ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܥܲܡ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ 80 ܢܲܦ̰ܫܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܀ 81 :ܣܲܓܿܝܼܐܝܼܢ ܩܛܝܼܠܲܝ̈ ܣܲܝܦܵܐ 82 ܘܠܵܐ ܐܲܝܟ ܩܛܝܼܠܲܝ̈ ܒܲܚܣܵܡܵܐ. 83 ܕܣܲܝܦܵܐ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 84 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܟܲܝ ܗܵܢܵܐ ܚܣܵܡܵܐ 85 ܕܲܟܼܣܸܐ ܘܲܓܼܠܹܐ ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܵܘܗܝ. 86 :ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܩܢܘܿܡ̇ܐ 87 ܡ̇ܘܒܸܿܕܼ ܟܠܫܵܥ ܠܲܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܀ 88 :ܒܲܒܼܥܵܬܹܗ ܦܗ̣ܵܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ 89 ܕܐܸܒܼܥܸܐ ܕܡ̇ܢܵܘ ܫܘܼܪܵܝܹܗ. 90 :ܘܐܲܝܢܵܘ ܥܸܩܵܪܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢ 91 ܠܣܵܘܟܵܘ̈ܗܝ ܘܦܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܡܲܪܝܪܹ̈ܐ ܀ 92 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܟܲܝ ܕܲܡܪܲܒܸܿܐ ܠܹܗ 93 ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܕܙܝܼܙܵܢܵܘ̈ܗܝ. 94 :ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܕܚܵܡܹ̇ܠ ܥܲܠ̈ܠܵܬܹܗ 95 ܘܲܡܦܲܪܢܸܣ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ ܀ 96 :ܒܐܲܝܢܵܐ ܟܲܝ ܙܲܝܢܵܐ ܡܲܩܪܸܒܼ 97 ܥܲܡ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܦܲܓܼܪ̈ܵܢܹܐ. 98 :ܘܒܲܐܝܠܹܝܢ ܪ̈ܓܼܫܹܐ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ 99 ܥܲܡ ܐܲܬܼܠܹܝܛܹ̈ܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 100 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܟܲܝ ܕܲܡܣܲܝܲܠ ܠܹܗ 101 ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܒܹܗ ܚܲܝܠܵ ܒܟܸܣܝܵܐ. 102 :ܘܐܲܝܟܲܢ ܟܲܕܼ ܫܝܼܛ ܡܸܬܼܓܲܢܒܲܪ 103 ܘܚܵܣܹ̇ܢ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܀ 104 :ܒܙܵܟܼܘܼܬܹܗ ܕܲܕܠܵܐ ܒܙܸܕܼܩܵܐ 105 ܬܗܲܪܘ ܘܐܸܬܿܕܲܡܲܪܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈. 106 :ܕܐܲܝܟܲܢ ܫܝܼܛܵܐ ܡܸܬܼܢܲܨܲܚ 107 ܘܡܲܪܟܸܿܢ ܪܹܫܵܐ ܕܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ ܀ 108 :ܪܸܥܝܵܢܝ ܓܲܪܓܲܢܝ ܕܐܸܬܼܒܲܩܸܐ 109 ܘܐܸܒܼܥܸܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܲܚܣܵܡܵܐ. 110 :ܕܲܒܼܕܝܼܠܹܗ ܟܲܝ ܡܸܬܼܢܲܨܲܚ 111 ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܒܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 112 :ܝܲܨܪܵܐ ܡܲܠܟܹܿܟܼܝ ܟܲܣܝܵܐܝܼܬܼ 113 ܘܚܵܘܝܲܢܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܪܕܹܿܐ ܒܵܗ̇. 114 :ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܝܼ ܐܲܝܟ ܗܲܕܿܝܼܐܵܐ 115 ܠܘܲܥܕܵܐ ܕܫܘܼܠܵܐ ܡܲܪܕܲܝܼܬܼܵܐ ܀ 116 :ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܬܪܲܨ ܠܝܼ 117 ܢܝܼܫܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ. pb. 226 118 :ܕܐܸܚܢܸܐ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܒܝܲܕܼ ܙܵܘܥܹ̈ܐ 119 ܘܐܸܡܚܸܐ ܚܣܵܡܵܐ ܣܵܪܘܿܚܵܐ ܀ 120 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܐ̄ܪܵܙܵܐ ܡܸܠܸܠ ܥܲܡܝ 121 ܚܝܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ. 122 :ܕܐܸܢܗܘ̤ ܕܬܹܐܠܲܦ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ 123 ܠܒܼܘܿܟ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܀ 124 :ܚܙܘܿܩ ܥܲܡ ܣܸܦܪܹ̈ܐ ܕܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ 125 ܒܲܠܘܝܼܬܼܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ. 126 :ܘܡܲܢܲܥܝܼܢ ܠܵܟ ܠܲܠܡܹܐܢܵܐ 127 ܕܡܸܕܹܿܡ ܕܲܒܼܥ̣ܵܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܟ ܀ 128 :ܥܲܡ ܒܲܪ ܥܲܡܪܲܡ ܐܸܬܼܠܵܘܵܐ 129 ܘܙܸܠ ܥܲܡܹܗ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܪܵܝܵܐ. 130 :ܘܗܘ̤ ܡܚܘܸܐ ܠܵܟ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ 131 ܢܸܒܼܥܲܬ̤ ܡܸܪܬܹܗ ܕܲܚܣܵܡܵܐ ܀ 132 :ܒܚܘܼܩܵܐ ܕܝܵܘܡ̇ܐ ܫܬܿܝܼܬܼܵܝܵܐ 133 ܩܪܝܼ ܘܐܸܬܼܒܲܝܲܢ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬܼ. 134 :ܘܬܲܡ̇ܢ ܡܸܫܟܲܚ ܪܸܥܝܵܢܵܟ 135 ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܥܸܠܬܼܵܐ ܕܲܒܼܥܲܝ̣ܬܿ ܀ 136 :ܚܙܝܼ ܬܲܡ̇ܢ ܬܘܼܩܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 137 ܘܲܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܕܫܸܡ ܨܲܠܡܵܐ. 138 :ܘܲܒܼܫܘܼܠܵܡܹܗ ܕܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ 139 ܚܙܝܼ ܫܘܼܪܵܝܹܗ ܕܲܚܣܵܡܵܐ ܀ 140 :ܩܵܠ ܨܲܠܡܵܐ ܫ̣ܡܲܥ ܚܲܣܵܡܵܐ 141 ܕܡܸܬܼܟܲܢܸܐ ܒܲܨܠܸܡ ܟܲܣܝܵܐ. 142 :ܘܕܼܵܠܲܬ̤ ܒܹܗ ܡܸܪܲܬܼ ܡ̇ܘܬܵܐ 143 ܠܩܵܠ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܕܥܲܦܪܵܢܵܐ ܀ 144 :ܢܘܼܪܵܐ ܕܝܲܨܪܹܗ ܣܸܦܲܬ̤ ܒܹܗ 145 ܒܲܛܪܘܼܢܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܐܵܐܲܪ. 146 :ܘܕܸܠܩܲܬ̤ ܟܠܵܗ̇ ܒܲܚܣܵܡܵܐ 147 ܘܐܲܣܸܦ ܢܘܼܪܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܀ 148 :ܬܲܪܥܹܗ ܠܩܸܒܼܝܵܐ ܕܲܣܝܵܢܹܗ 149 ܘܐܲܫܕ݂ܵܗ̇ ܠܡܸܪܬܹܗ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 150 :ܘܟܲܬܿܡܹܗ ܠܢܲܚܬܵܐ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ 151 ܒܣܲܡ ܡ̇ܘܬܵܐ ܕܪܸܕܓܲܬܼ ܦܹܐܪܵܐ ܀ 152 :ܫܪܵܝܗܝ ܠܐܲܣܵܪܵܐ ܕܐܸܪܲܟܲܒܼ 153 ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ. 154 :ܘܕܲܠܚܹܗ ܠܫܲܝܢܵܐ ܕܐܸܬܼܡܲܙܲܓܼ 155 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܡܲܬܩܸܢ ܟܠ 156 :ܦܲܠܓܹܗ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܕܲܫ̈ܘܲܝܵܐ 157 ܘܲܣܕܲܩ ܐܸܢܘܿܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ. 158 :ܘܲܥܒ݂ܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܐ̄ܚܝܵܢܹ̈ܐ 159 ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ ܀ 160 :ܒܲܚܣܵܡܵܐ ܙܲܪܥ̣ܵܗ̇ ܒܝܼܫܵܐ 161 ܠܛܘܼܥܝܲܝ ܕܝܼܠܹܗ ܒܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ. 162 :ܘܐܵܘܥܝܼ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܒܪܸ̈ܓܼܫܲܝܗܘܿܢ 163 ܘܗܲܒܸܿܒܼܘ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܣܲܡ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 164 :ܣܲܚ̣ܦܹܗ ܠܨܲܠܡܵܐ ܝܲܩܝܼܪܵܐ 165 ܘܲܫܕܵܝܗܝ ܠܐܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ ܫܝܼܛܵܐ. 166 :ܘܝܲܗ̣̄ܒܹܿܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܡܸܫܟܵܢܵܐ 167 ܘܐܲܗܸܠ ܘܲܓܼܚܸܟ ܥܲܠ ܫܸܦܠܹܗ ܀ 168 :ܗܵܐ ܫܘܼܪܵܝܹܗ ܕܲܚܣܵܡܵܐ 169 ܝܵܕܼܘܿܥܵܐ ܩܪܝܼ ܘܐܸܣܬܲܟܲܠ. 170 :ܚܙܝܼ ܢܼܟܼܠܹܗ ܘܝܲܠܲܦ ܥܸܠܬܹܗ 171 :ܕܡ̇ܢܵܐ ܣܥ݂ܲܪ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 172 :ܒܗܵܘܢܵܐ ܩܪܝܼ ܒܵܗ̇ ܒܬܲܫܥܝܼܬܹܗ 173 ܘܗܵܐ ܡܸܣܬܲܟܿܠܲܬܿ ܨܸܢ̈ܥܵܬܹܗ. 174 :ܒܒܼܘܼܝܵܢܵܐ ܫܡܲܥ ܣܘܼܥܪܵܢܹܗ 175 ܘܗܵܐ ܩܵܝ̇ܡܲܬܿ ܥܲܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܹܗ ܀ pb. 227 176 :ܚܲܒܸܿܠ ܦܲܐܝܘܼܬܼ ܬܘܼܩܵܢܹܗ 177 ܕܐܘܼܡ̇ܢܵܐ ܕܨܲܒܸܿܬܼ ܟܠܵܐ. 178 :ܘܲܗ̣ܦܲܟ ܨܲܚܝܹܗ ܐܲܝܟ ܒܝܼܫܵܐ 179 ܕܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼ ܟܠ̣ܵܐ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܹܗ ܀ 180 :ܐܵܘܥܝܼ ܡܸܪܲܬܼ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ 181 ܘܐܲܒܲܥ ܣܸܓܼܕܲܬܼ ܐܲܠܵ̈ܗܹ̈ܐ. 182 :ܘܨܲܚܝܼ ܠܐܝܼܬܼܝܵܐ ܒܬܼܘܼܩܵܢܹܗ 183 ܕܐܲܝܟ ܠܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܐܸܬܿܬܲܩܲܢ ܀ 184 :ܗܵܐ ܫܲܬܸܐܣܬܼܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܹܗ 185 ܕܲܢܟܼܝܼܠܵܐ ܦܵܥܠܵܐ ܕܙܹܐܦܵܐ. 186 :ܚܙܵܘ ܒܲܢܵܝܹ̈ܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ 187 ܥܪܘܿܩܘ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܀ 188 :ܗܵܐ ܐܵܬܹ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܗܸܓܼܝܵܢܹܗ 189 ܕܪܲܒܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ. 190 :ܚܘܼܪܘ ܬܲܠܡܝܼܕܼ̈ܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ 191 ܠܵܐ ܬܸܬܼܗܲܓܿܘܿܢ ܣܲܟܼܠܑܵܝܼܬܼ ܀ 192 :ܗܵܐ ܟܵܣܵܐ ܕܡܸܪܲܬܼ ܡ̇ܘܬܹܿܗ 193 ܕܡܲܕܲܟ ܘܐܲܫܩܝܼ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ. 194 :ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܫܵܩܘܼܬܹܗ 195 ܕܠܑܵܐ ܢܸܬܼܚܲܒܲܠ ܡ̣ܢ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 196 :ܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܦܬܼܝܼܬܼܵܐ ܕܲܕܼܪܲܫ 197 ܒܨܸܢܼ̈ܥܵܬܹܗ ܩܵܛܸܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 198 :ܚܙܵܘ ܠܵܐ ܬܸܪܕܿܘܿܢ ܒܲܠܘܝܼܬܹܗ 199 ܚܵܙܩܲܝ̈ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܠܝܼܨܵܐ ܀ 200 :ܗܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܵܟ ܣܵܦܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 201 ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܥ݂ܲܝܬܿ. 202 :ܪܕܼܝܼ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܩܹ̈ܐ ܕܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ 203 ܠܘܼܩܒܲܠ ܢܝܼܫܵܐ ܕܲܬܼܪܲܨ ܠܵܟ ܀ 204 :ܠܒܲܫ ܙܲܝܢܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ 205 ܘܐܸܬܼܟܲܬܲܫ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ. 206 :ܘܲܫܕܼܝܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܓܹܐܪܹ̈ܐ 207 ܒܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܢܟܼܝܼܠܹ̈ܐ ܕܲܚܣܵܡܵܐ ܀ 208 :ܡܲܕܲܟ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ 209 ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܲܕܠܲܚ ܒܝܼܫܵܐ. 210 :ܘܦܲܟܲܗ ܡܸܪܲܬܼ ܒܝܼ̈ܫܬܼܵܐ 211 ܒܚܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܩܵܠ ܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ܟ ܀ 212 :ܫܲܝܸܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܪ̈ܓܼܝܼܙܹܐ 213 ܒܡܸܠܲܬܼ ܫܲܝܢܵܐ ܕܫܲܝܸܢ ܟܠ. 214 :ܘܲܩܪܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܵܘܝܘܼܬܼܵܐ 215 ܕܚܸܙܩܲܬ̤ ܚܘܼܒܵܐ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܀ 216 :ܠܲܒܸܿܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܥܵܩܹ̈ܐ 217 ܒܫܘܼܕܵܝܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ. 218 :ܘܲܬܼܢܝܼ ܐ̄ܢܘܿܢ ܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ 219 ܕܡܲܢ ܕܲܡܣܲܝܒܲܪ ܗܘ̤ ܢܸܚܸܐ ܀ 220 :ܩܪܝܼ ܠܲܩܛܝܼܠܲܝ̈ ܒܲܚܣܵܡܵܐ 221 ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܕܡܵܘܬܹܿܗ ܕܗܵܒܹܝܠ. 222 :ܘܐܲܫܡܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ 223 ܕܲܕܼܡ̇ܐ ܕܓܼܵܥܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܀ 224 :ܦܬܲܚ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܟܹ̇ܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ 225 ܘܲܩܪܝܼ ܒܲܓܼܙܵܪ̈ܲܝ ܕܝܼܢܹ̈ܐ. 226 :ܘܚܵܘܵܐ ܬܒܲܥܬܼܵܐ ܕܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ 227 ܕܲܪܫܝܼܡܵܐ ܒܩܲܢܝܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܀ 228 :ܦܘܿܩ ܠܲܦܩܲܥܬܼܵܐ ܥܲܡ ܐܲܚܹ̈ܐ 229 ܘܲܚܙܝܼ ܚܣܵܡܵܐ ܟܲܕܸ ܢܵܨܲ݁ܚ. 230 :ܘܲܡܣܲܝܲܥ ܠܵܗ̇ ܠܙܵܟܼܘܼܬܹܗ 231 ܝܲܨܪܵܐ ܢܟܼܝܼܠܵܐ ܕܡܲܪ̈ܵܚܹܐ ܀ 232 :ܡܸܟܵܐ ܝܼܠܲܦ ܨܸܢ̈ܥܵܬܹܗ 233 ܘܥܲܡܝܼܩܘܼܬܼ ܦܲܚܹ̈ܐ ܕܢܸܟܼܠܹܗ. 234 ܘܛܲܝܸܒܼ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܩܲܛܝܼܢܹ̈ܐ: pb. 228 235 ܕܲܡܦܲܪܣܹܝܢ ܟܲܣܝܘܼܬܼ ܢܸܟܼܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 236 :ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܠܒܸܫ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 237 ܚܣܵܡܵܐ ܘܐܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡ ܗܵܒܹܝܠ. 238 :ܒܐܵܬܼܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܐܲܛܥܝܼ ܒܹܗ 239 ܘܐܲܦܩܹܗ ܠܚܘܼܪܒܵܐ ܠܘܵܬܼ ܩܸܛܠܵܐ ܀ 240 :ܫܘܼܦܪܵܐ ܦܲܪܝܵܐ ܕܢܸܨܚܵܢܵܘ̈ܗܝ 241 ܚܙ̣ܵܐ ܘܲܒܸܫ̣ܬܹܗ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ. 242 :ܕܗܘ̤ ܣܲܢܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܠܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼ ܢܸܚܙ̣ܐ 243 ܐܲܝܢܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܀ 244 :ܦܹܐܪܵܐ ܕܩܸܛܠܵܐ ܐܵܘܥܝܼ ܒܵܗ̇ 245 ܚܣܵܡܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܘ̈ܛܵܬܼܵܐ. 246 :ܘܒܲܟܲܪ ܒܐܝܼܕܼܵܗ̇ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ 247 ܪܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܐܝܼܠܵܢܵܐ ܀ 248 :ܟܵܣܵܐ ܕܲܕܡ̇ܐ ܡ̣ܙܲܠ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇ 249 ܠܡܲܟܼܐܲܒܼܬܵܐ ܘܠܵܐ ܩܲܒܸܿܠܬܹܗ. 250 :ܕܲܟܼܪܝܼܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܢܸܓܼ̈ܕܲܐ 251 ܕܒܸܠܥܲܬ̤ ܒܲܥܒܼܵܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܀ 252 :ܓܸܥܨܲܬ̤ ܘܲܫܕܵܬܹܗ ܠܲܕܡ̇ܐ 253 ܕܠܵܐ ܡܥܵܕܼܵܐ ܗ̄ܘܵܬܼ ܒܫܵܩܘܼܬܹܗ. 254 :ܐܵܦ ܗܘ̤ ܕܡ̇ܐ ܠܵܐ ܩܵܘܝܼ ܒܵܗ̇ 255 ܕܓܼܥ̣ܵܐ ܘܲܣܠܸ݂ܩ ܡ̣ܢ ܥܘܼܒܵܗ̇ ܀ 256 :ܐܘܿ ܕܡ̇ܐ ܫܲܬܿܝܼܩܵܐ ܕܲܩܥ̣ܵܐ 257 ܩܵܠܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ. 258 :ܐܘܿ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܕܐܸܬܼܥܲܠܝܼ 259 ܒܓܸܦܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܠܘܵܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 260 :ܐܘܿ ܕܲܩܛܝܼܠ ܘܲܛܡܝܼܪ ܒܐܲܪܥܵܐ 261 ܘܡܲܠܸܠ ܩܵܠܹܗ ܐܲܝܟ ܪܲܥܡܵܐ. 262 :ܐܘܿ ܕܵܡܟܲܣܲܝ ܘܲܡܣܲܬܲܪ 263 ܘܢܲܦܝܼܩ ܒܵܬܲܪ ܩܵܛܘܿܠܹܗ ܀ 264 :ܐܘܿ ܚܣܵܡܵܐ ܣܲܡܝܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ 265 ܣܲܡܵܐ ܒܣܲܡܵܐ ܠܣܘܼܥܪ̈ܵܢܵܘܗܝ. 266 :ܘܟܲܕܼ ܣܵܒ݁ܲܪ ܕܲܟܼܣܸܐ ܢܸܟܼܠܹܗ 267 ܓܠ̣ܵܐ ܐܲܝܟ ܫܸܡܫܵܐ ܠܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 268 :ܐܘܿ ܢܟܼܝܼܠܵܐ ܕܟܲܕܼ ܡܸܨܛܲܢܲܥ 269 ܡܦܲܪܣܸܐ ܢܲܦ̰ܫܹܗ ܘܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ. 270 :ܐܘܿ ܥܪܝܼܡܵܐ ܕܟܲܕܼ ܡܸܬܼܚܲܟܲܡ 271 ܡܚܵܘܸܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܼ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܀ 272 :ܘܩܲܠܹ݂ܗ ܚܣܵܡܵܐ ܠܬܲܡܝܼܡܵܐ 273 ܘܟܲܣܝܹܗ ܒܢܲܚܬܵܐ ܕܨܸܢ̈ܥܵܬܼܵܐ. 274 :ܘܲܓܼܠ̣ܵܘ ܪܸܡܙܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ 275 ܠܬܲܚܦܝܼܬܼܵܐ ܕܲܨܢܝܼܥܘܼܬܹܗ ܀ 276 :ܦܲܪܣܝܼ ܘܲܓܼܠ̣ܵܗ̇ ܠܣܲܢܝܘܼܬܹܗ 277 ܒܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܹܗ ܕܩܵܛ̇ܘܿܠܵܐ. 278 :ܘܚܵܘܝܵܗ̇ ܠܕܼܵܪܹ̈ܐ ܘܫܲܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ 279 ܠܲܬܼܒܲܥܬܼܵܐ ܕܥܵܘ̇ܠܘܼܬܹܗ ܀ 280 :ܬܵܘ ܐܸܬܼܒܲܩܵܘ ܚܲܣܵܡܹ̈ܐ 281 ܒܓܼܘܼܢܚܹܗ ܪܲܒܵܐ ܕܲܚܣܵܡܵܐ. 282 :ܕܐܸܫܲܕܼ ܠܲܕܼܡ̇ܐ ܙܲܟܵܝܵܐ 283 ܘܟܲܣܝܹܗ ܡ̣ܢ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠܵܐ ܀ 284 :ܬܵܘ ܣܵܢ̈ܐܹܐ ܕܣܵܢܹ̇ܝܢ ܡܲܓܵܢ 285 ܠܐܲܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܩܵܐܹܝܢ. 286 :ܘܲܫܡܲܥܘ ܠܲܕܼܡ̇ܐ ܕܲܡܡܲܠܸܠ 287 ܘܥܵܢܹ̇ܐ ܠܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܀ 288 :ܬܵܘ ܐܸܬܼܒܲܩܵܐ ܒܲܬܼܒܲܥܬܹܗ 289 ܕܩܵܛ̇ܘܿܠܵܐ ܕܲܩܛ݂ܲܠ ܡܲܓܵܢ. 290 :ܘܣܲܒܼܘ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 291 ܕܲܟܼܡܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܠܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ ܀ pb. 229 292 :ܢܸܗܘܘܿܢ ܢܸܓܼܕܵܘ̈ܗܝ ܕܲܢܟܼܝܼܠܵܐ 293 ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܠܝܲܨܪܵܐ ܒܝܼܫܵܐ. 294 :ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܵܗܹ̇ܛ ܚܲܪܡ̇ܐܝܼܬܼ 295 ܒܲܫܒܼܝܼܠܹ̈ܐ ܕܩܵܛܘܿܠܘܼܬܼܵܐ ܀ 296 :ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܢܗܘܘܿܢ ܠܹܗ 297 ܫܲܒܼܥܵܐ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܕܥܲܠ ܩܵܐܹܝܢ. 298 :ܘܢܸܚܙܸܐ ܩܢܘܿܡܹܗ ܟܲܣܝܵܐܝܼܬܼ 299 ܒܙܵܘܥܵܐ ܘܢܵܘܕܵܐ ܕܥܲܠ ܦܲܓܼܪܹܗ ܀ 300 :ܢܹܐܡܲܪ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܠܝܲܨܪܵܐ 301 ܕܲܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܸܚܣܘܿܡ ܡܲܓܵܢ. 302 :ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܚܲܝܲܒܼ ܒܲܬܼܒܲܥܬܼܵܐ 303 ܫܒܲܥ ܒܲܫܒܲܥ ܫܲܒܼܥܝܼܢ ܙܲܒܼܢܝܼ̈ܢ ܀ 304 :ܢܸܣܢܹܐ ܟܠܢܵܫ ܠܲܚܣܵܡܵܐ 305 ܕܲܚܣܵܡܵܐ ܡ̇ܘܠܸܕܼ ܩܸܛܠܵܐ ܗ̄ܘ̣. 306 :ܘܢܸܥܪܘܿܩ ܟܠܢܵܫ ܡ̣ܢ ܩܸܛܠܵܐ 307 ܕܩܸܛܠܵܐ ܬܒܲܥܬܹܗ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܀ 308 :ܚܣܵܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܸܩܵܪܹܗ ܕܩܸܛܠܵܐ 309 ܘܡ̣ܢ ܬܲܡ̇ܢ ܫܵܘ̇ܚܝܼܢ ܥܵܘܦܵܘ̈ܗܝ. 310 :ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܐܵܟܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܦܹܐܪ̈ܵܘܗܝ 311 ܦܵܪܚܵܐ ܒܹܗ ܡܸܪܲܬܼ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 312 :ܚܣܵܡܵܐ ܫܵܪܹܒܼ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ 313 ܩܸܛܠܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܘܫܲܪܘܵܝܵܐ. 314 :ܘܫܲܪܝܼܘ ܪܵܕܹܝܢ ܚܲܣܵܡܹ̈ܐ 315 ܒܥܸܩ̈ܒܼܵܬܹܗ ܒܚܲܕܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܀ 316 :ܚܣܵܡܵܐ ܬܪܲܨ ܢܝܼܫܵܐ ܢܟܼܝܼܠܵܐ 317 ܠܡܹܐܫܲܕܼ ܠܲܕܼܡ̇ܐ ܙܲܟܵܝܵܐ. 318 :ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܢܟܼܝܼܠܹ̈ܐ 319 ܠܸܡܫܕܵܐ ܒܩܸܫܬܵܐ ܕܨܸܢ̈ܥܵܬܼܵܐ ܀ 320 :ܗܘ̤ ܥܵܘܪܹܗ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܕܢܲܦ̰ܫܵܐ 321 ܘܣܲܡܝܼ ܠܙܵܘܥܹ̈ܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ. 322 :ܘܲܚ̣ܫܸܟ ܟܠܹܗ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 323 ܡ̣ܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܀ 324 :ܗܘ̤ ܥܲܒܼܕܵܗ̇ ܠܲܡܠܲܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 325 ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܪ̈ܲܚܫܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ. 326 :ܘܲܛ̣ܥܵܐ ܝܲܨܪܵܐ ܦܵܪܘܿܫܵܐ 327 ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܲܡܠܝܼܠܘܼܬܹܗ ܀ 328 :ܚܣܵܡܵܐ ܙܲܝܢܹܗ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ 329 ܕܢܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܘ̈ܗܝ. 330 :ܘܠܵܐ ܐܲܪܓܸܿܫ ܩܢܹܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ 331 ܟܲܕܼ ܚܵܪܹܒܼ ܠܲܟܼܢܵܘܵܬܹ̈ܗ ܀ 332 :ܒܙܲܝܢܹܗ ܙܵܟܹ̇ܝܢ ܚܲܣܵܡܹ̈ܐ 333 ܘܚܵܣܢ̇ܝܼܢ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 334 :ܘܲܒܼܠܸܠܝܵܐ ܕܥܲܡܘܼܛܘܼܬܹܗ 335 ܫܵܕܹ̇ܝܢ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܒܢܲܗܝܼܪܵܐ ܀ 336 :ܗܘ̤ ܡܚܲܟܸܿܡ ܠܹܗ ܠܚܲܣܵܡܵܐ 337 ܠܡܹܐܚܲܕܼ ܕܵܪܵܐ ܥܲܡ ܩܘܼܫܬܵܐ. 338 :ܘܡܲܠܸܦ ܠܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ 339 ܕܢܸܬܼܟܲܬܲܫ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܚܘܼܒܵܐ ܀ 340 :ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܚܘܼܒܵܐ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ 341 ܚܲܣܵܡܵܐ ܐܲܝܟ ܛܲܢܵܢܵܐ. 342 :ܘܟܲܕܼ ܗܘ̤ ܣܵܢܐܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܫܪܵܪܵܐ 343 ܛܵܐܹ̇ܝܢ ܐܲܝܟ ܪܵܚܹ̇ܡ ܫܲܝܢܵܐ ܀ 344 :ܠܒܼܷܝܼܫ ܠܹܗ ܛܢܵܢܵܐ ܠܚܲܣܵܡܵܐ 345 ܐܲܝܟ ܬܵܒܼܘܿܥܵܐ ܕܘܵܠܝܼܬܼܵܐ. 346 :ܘܲܡܚܵܘܸܐ ܛܢܵܢܹܗ ܒܙܹܐܦܵܐ 347 ܘܣܵܬܲ݁ܪ ܟܠܢܵܫ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ ܀ 348 :ܩܢܸܐ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܕܠܵܐ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ 349 ܠܘܼܩܒܲܠ ܫܸܡܥܵܐ ܕܛܵܒܼܵܬܼ̈ܐ. 350 :ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܛܠܝܼܡ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܛܵܒܼܵܐ 351 ܩܵܒܹ̇ܠ ܟܠܢܵܫ ܘܲܡܪܲܛܸܢ ܀ 352 :ܐܵܪܵܐ ܣܵܢ̇ܠܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 353 ܡܵܢ ܢܵܨܹ̇ܝܬܿ ܥܲܡ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ. 354 ܡܵܢܵܐ ܚܛ̣ܵܘ ܠܵܟ ܬܲܡܝܼܡܹ̈ܐ: pb. 230 355 ܕܐܵܟܲܠܲܬܿ ܟܠܢܵܫ ܩܲܪ̈ܨܲܝܗܘܿܢ ܀ 356 :ܐܵܪܵܐ ܣܲܡܝܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܵܐ 357 ܡ̇ܢ ܡܸܬܼܟܲܬܿܫܲܬܿ ܥܲܡ ܢܘܼܗܪܵܐ. 358 :ܡ̇ܢܵܐ ܣܲܓܿܦܘܼܗ̇ ܠܣܲܡܝܘܼܬܼܵܟ 359 ܙܲܠܝܼܩܹ̈ܐ ܕܦܲܐܝܘܼܬܼ ܢܘܼܗܪܹܗ ܀ 360 :ܐܸܢܗܘ̤ ܕܓܲܠ̣ܙܵܟ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟ 361 ܡ̣ܢ ܩܘܼܫܬܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ. 362 :ܡ̇ܢ ܡܸܬܼܥܲܕܿܠܲܬܿ ܣܲܟܼܠܵܐܝܼܬܼ 363 ܟܲܕ ܠܵܐ ܛܠܝܼܡܲܬܿ ܡ̣ܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܀ 364 :ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܟ ܐܸܚܕܲܬ̤ ܬܲܪܥܵܐ 365 ܒܐܲܦܲܝ̈ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܒܼܵܒܼܵܬܼܵܟ. 366 :ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣ ܓܠܲܙ̣ܬܵܝܗܝ ܠܲܩܢܘܿܡ̇ܟ 367 ܡ̣ܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܙܲܕܼܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܀ 368 :ܠܲܝܬܿ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܲܢܟܼܝܼܠܘܼܬܼܵܟ 369 ܕܡܸܛܠ ܡ̇ܢܵܐ ܚܵܣܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ. 370 :ܕܐܵܦ ܗܝ̤ ܥܸܠܵܬܼܵܟ ܠܵܘ ܥܸܠܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ 371 ܐܸܠܵܐ ܐ̄ܣܟܹܿܝܡܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ ܀ 372 :ܘܕܹܐܚܵܘܹܝܟ ܕܐܹܝܢ ܕܲܓܵܠ ܐܲܢ̄ܬܿ 373 ܘܕܿܓܵܠܵܐܝܼܬܼ ܩܵܒܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ. 374 :ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܡܲܝܬܸܿܐ ܐ̄ܢܵܐ 375 ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܠܛܵܠܘܿܡܘܼܬܼܵܟ ܀ 376 :ܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܲܣܢ̣ܲܝܬܵܝܗܝ 377 ܕܢܵܘܣܵܐ ܙܲܗܝܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 378 :ܐܸܡܲܬܼܝ ܨܲܚܝܵܟ ܐܲܝܟ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܠܹܗ 379 ܘܐܲܝܟܵܐ ܓܲܢܝܵܟ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܟ. 380 :ܐܸܡܲܬܼܝ ܦܲܪ̣ܥܵܟ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ 381 ܚܘܼܒܼܠܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܕܐܵܘܙܸܦܬܵܝܗܝ ܀ 382 :ܚܵܘܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ ܡ̇ܢ ܛܲܠ̣ܡܵܟ 383 ܘܗܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܲܪܛܘܼܢܝܵܟ. 384 :ܘܐܲܝܬܵܐ ܣܵܗ̈ܕܹܿܐ ܕܲܡܚܲܬܿܡܝܼܢ 385 ܠܐܸܫܛܵܪܵܐ ܕܕܿܓܵܠܘܼܬܼܵܟ ܀ 386 :ܚܵܣ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܗܵܕܹܐ 387 ܕܙܹܐܦܵܟ ܢܸܙܟܸܿܐ ܠܲܫܪܵܪܐ. 388 :ܠܲܝܬܿ ܠܵܟ ܥܸܠܬܼܵܐ ܣܵܪܘܿܚܵܐ 389 ܒܵܬܲܪ ܓܲܒܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 390 :ܡܲܓܵܢ ܚܵܣ̇ܡܲܬܿ ܒܲܬܼܪ̈ܝܼܨܹܐ 391 ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܣܲܓܿܦܘܼܗ̇ ܠܒܼܝܼܫܘܼܬܼܵܟ. 392 :ܕܠܵܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܛܵܢܲܬܿ ܟܠܫܵܥ 393 ܘܕܼܵܠ̇ܚܲܬܿ ܫܲܝܢܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܹ̈ܐ ܀ 394 :ܝܲܨܪܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܡܓܲܪܸܐ ܠܵܟ 395 ܒܬܸܓܼܡܵܐ ܕܪ̈ܵܚܡܲܝ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 396 :ܘܲܒܼܣܲܝܦܵܐ ܕܡܹܐܟܲܠܩܲܪܨܵܐ 397 ܚܵܝ̇ܪܒܲܬܿ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܀ 398 :ܠܗܵܒܹܝܠ ܓܠܲܝ̣ܙܬܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ 399 ܕܠܵܐ ܢܸܙܪܘܿܥ ܡܸܠܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ. 400 :ܘܲܠܒܲܪ ܪܵܚܹܝܠ ܙܲܒܸܿܢܬܵܝܗܝ 401 ܕܠܵܐ ܬܵܘܥܸܐ ܚܹܐܪܘܼܬܼ ܢܲܦ̰ܫܹܗ ܀ 402 :ܠܝܲܥܩܘܿܒܼ ܛܪܲܕܬܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܥܘܼܡܪܵܐ 403 ܕܐܲܒܼܵܗܵܘ̈ܗܝ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. 404 :ܘܠܲܒܼܪܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒܼ ܫܲܢܝܼܬܵܝܗܝ 405 ܡ̣ܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܠܒܹܝܬܼ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܀ 406 :ܠܐܝܼܘܿܒܼ ܦܵܥܠܵܐ ܟܲܫܝܼܪܵܐ 407 ܕܦܵܠܲ݁ܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܲܪܡ̇ܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ. 408 :ܫܲܠܲܚܬܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܗܵܛܵܘܗܝ 409 ܘܡ̣ܢ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܕܗܲܕܵܡ̇ܘ̈ܗܝ ܀ pb. 231 410 :ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܫܒܿܝܼܬܿ ܩܸܢܝܵܢܹܗ 411 ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܪܲܦܝܼܬܿ ܪܘܼܟܵܒܼ. 412 :ܒܡܸܠܟܵܟ ܨܲܚܘܼܗܝ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܘ̈ܗܝ 413 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܣܵܢ̇ܐܵܐ ܠܩܲܪ̈ܝܼܒܼܵܘܗܝ ܀ 414 :ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܢܸܩܦܵܟ 415 ܚܣܵܡܵܐ ܣܵܢܵܐܵܐ ܕܚܲܒܿܝܼܒܼܵܘ̈ܗܝ. 416 :ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܣܢܸܐ ܥܸܢܝܵܢܵܟ 417 ܣܵܬܼܘܿܪܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 418 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܡܣܸܐ ܐܲܟܼܘܵܬܼܵܟ 419 ܘܡܲܢ̣ܘ ܕܲܚܪܸܫ ܒܲܕܸܡܘܼܬܼܵܟ. 420 :ܕܢܲܗܝܼܪܵܐ ܠܵܟ ܚܸܫܘܿܟܼܵܝܐ ܗ̄ܘ̣ 421 ܘܫܸܡܥܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܢܟܼܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܀ 422 :ܚܵܙܹ̇ܝܬܿ ܡܸܚܙܵܐ ܘܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܬܿ 423 ܘܨܵܝ̇ܬܲܬ ܫܸܡܥܵܐ ܕܠܵܐ ܣܘܼܟܵܠ. 424 :ܘܲܠܛܵܒܼܵܐ ܩܵܪܹ̇ܝܬܿ ܒܝܼܫܵܐ 425 ܘܲܠܒܼܝܼܫܵܐ ܡܟܲܢܹܝܬܿ ܛܵܒܼܵܐ ܀ 426 :ܠܲܝܬܿ ܦܸܚܡܵܐ ܒܟܼܠ ܡ̇ܐ ܕܒܼܝܼܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ 427 ܕܣܵܠܹ̇ܩ ܠܘܼܩܒܲܠ ܒܝܼܫܘܼܬܵܟ. 428 :ܕܗܵܦܟܲܬܿ ܚܲܠܝܵܐ ܠܡܲܪܝܼܪܵܐ 429 ܘܡܲܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܚܲܠܝܘܼܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 430 :ܠܲܝܬܿ ܥܲܡܵܐ ܕܠܵܐ ܦܲܠܸܓܼܬܵܝܗܝ 431 ܒܚܸܪܝܵܢܵܐ ܕܚܲܕܼ ܥܲܠ ܚܲܒܼܪܹܗ. 432 :ܘܠܲܝܬܿ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܲܫܒܲܩ̣ܬܵܗ̇ 433 ܕܲܬܼܩܵܘܸܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܚܲܕܼ ܝܘܿܡ ܀ 434 :ܣܲܕܸܿܩܬܿ ܠܢܲܚܬܵܐ ܕܐܵܘܝܘܼܬܼܵܐ 435 ܕܲܙܩܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܟܼܠܵܐ. 436 :ܘܲܓܼܠܲܝ̣ܬܵܗ̇ ܠܢܲܟܼܦܘܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 437 ܘܲܥܒ݂ܲܕܿܬܿ ܐܸܢܘܿܢ ܙܲܠܝܼܠܹ̈ܐ ܀ 438 :ܐܘܿܗ ܡܸܢܵܟ ܕܵܠܲܚ̇ ܫܲܝܢܵܐ 439 ܘܲܡܪܲܦܸܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܟܼܠܵܐ. 440 :ܕܦܲܠܸܓܼܬܿ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܫ̈ܘܲܝܵܐ 441 ܠܲܡ̈ܢܵܘܵܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܐܸܣܟܹܿܝܡ ܀ 442 :ܐܘܿܗ ܡܸܢܵܟ ܩܵܛܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 443 ܘܲܡܛܲܠܸܩ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܡܵܘܬܵܐ. 444 :ܕܲܥ̣ܒܲܕܿܬܿ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܠܝܼ̈ܠܹܐ 445 ܡܸܬܼܟܲܬܿܫܲܝ̈ ܥܲܡ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 446 :ܐܵܪܵܐ ܚܲܪܡ̇ܐ ܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ 447 ܡ̇ܢܵܐ ܚܛܵܘܼ ܠܵܟ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ܀ 448 :ܕܓܲܪܝܼܬܿ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܛܢܵܢܵܐ 449 ܠܡܸܚܪܲܒܼ ܟܠܫܵܥ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܀ 450 :ܒܓܼܵܢܲܝ̈ܟ ܡܲܠܟܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 451 ܦܪܘܿܩ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ ܚܲܠܵܫܵܐ. 452 :ܕܲܫܒܸܐ ܠܝܲܨܪܹܗ ܡܲܪܝܼܪܵܐ 453 ܘܲܡܫܲܥܒܲܕܼ ܗܘ̤ ܠܲܩܢܘܿܡܹܗ ܀ 454 :ܬܵܝ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܠܐܝܼܵܠܲܢ 455 ܘܩܘܼܡܝ ܒܐܲܦܲܝ̈ܢ ܐܲܝܟ ܕܲܡܥܵܕܲܬܿܝ. 456 :ܕܐܸܢ ܥܘܼܕܪܵܢܹܟܼܝ ܠܵܐ ܡܲܕܼܪܸܟ 457 ܛ̣ܒܲܥ ܠܹܗ ܟܝܵܢܲܢ ܒܲܚܣܵܡܵܐ ܀ 458 :ܦܪܘܿܣܝ ܟܸܢܦܹ̈ܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܟܼܝ 459 ܘܣܲܬܲܪܝ ܓܸܢܣܲܢ ܡ̣ܢ ܝܲܨܪܲܢ. 460 :ܕܗܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܲܢܒܲܣܒܸܿܣ ܠܲܢ 461 ܒܢܝܼܒܹ̈ܐ ܩ̈ܫܲܝܵܐ ܕܲܚܣܵܡܵܐ ܀ 462 :ܚܣܵܡܵܐ ܥܲܒܼܕܲܢ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ 463 ܠܒܲܝܬܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܥܘܼܕܼܪܵܢܹܟܼܝ. 464 :ܘܗܘ̤ ܐܲܦܩܲܢ ܡ̣ܢ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ 465 ܕܐܲܩܢܝܼܬܵܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܀ 466 :ܚܣܵܡܵܐ ܙܲܒܿܢܵܗ̇ ܠܚܹܐܪܘܼܬܿܢ 467 ܘܲܗ̤ܘܲܝܢ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. 468 ܘܗܘ̤ ܐܲܝܬܿܢ ܡ̣ܢ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ: pb. 232 469 ܠܘܵܬܼ ܫܸܦܠܵܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 470 :ܝܲܨܪܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܚܲܒܼ݂ܫܲܢ 471 ܒܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܕܠܵܘ̈ܛܵܬܼܵܐ. 472 :ܘܐܸܚܲܕܼ ܒܐܲܦܲܝ̈ܢ ܣܵܩܘܿܪܵܐ 473 ܕܠܵܐ ܢܸܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܫܘܼܥܒܵܕܹܗ ܀ 474 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܥܘܝܼܪ ܐܲܟܼܘܵܬܲܢ 475 ܡ̣ܢ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܘܵܠܝܼܬܼܵܐ. 476 :ܕܲܡܕܲܝܲܪ ܒܲܢ ܩܵܛܘܿܠܲܢ 477 ܘܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫܝܼܢܲܢ ܒܲܥܡܘܼܪܝܗ ܀ 478 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܚܪܸܫ ܐܲܝܟ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 479 ܘܠܵܬ ܨܵܐܹ̇ܬܼ ܡܸܫܥܵܐ ܕܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. 480 :ܕܲܡܓܲܡܲܪ ܝܵܬܹܗ ܟܠܢܵܫ 481 ܒܲܚܣܵܡܵܐ ܕܝܲܨܪܹܗ ܒܝܼܫܵܐ ܀ 482 :ܠܛܝܼܫ ܠܹܗ ܣܲܝܦܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܹܗ 483 ܠܚܲܣܵܡܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܢܲܦܫܹܗ ܀ 484 :ܘܡ̇ܐ ܕܲܣܒ݂ܲܪ ܕܲܡܚܵܐ ܚܲܒܼܪܹܗ 485 ܗܦܲܟ̣ ܣܲܝܦܹܗ ܡ̣ܚܵܝܗܝ ܥܲܠ ܠܸܒܹܿܗ ܀ 486 :ܕܣܵܒܲ̇ܪ ܕܲܟܼܢܵܬܹܗ ܩܵܛܹ̇ܠ 487 ܒܝܲܕܼ ܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܠܸܫܵܢܹܗ. 488 :ܘܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܡܸܬܼܗܲܦܟܿܝܼܢ 489 ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܕܒܲܕܲܪ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܀ 490 :ܡܓܲܪܸܓܼ ܗܸܪܬܼܵܐ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ 491 ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܲܚܣܵܡܹܗ. 492 :ܘܡܲܣܓܸܿܐ ܡܪܲܟܸܿܒܼ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ 493 ܕܢܲܝܬܸܿܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܣܘܼܥܪܵܢܹܗ ܀ 494 :ܡܲܪܡܸܐ ܛܢܵܢܵܐ ܠܲܦܫܝܼ̈ܛܹܐ 495 ܐܲܝܟ ܠܸܩܛܵܐ ܩܕܼܵܡ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ 496 :ܘܦܵܪܹܣ ܢܸܫܒܵܘ̈ܗܝ ܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ 497 ܘܲܡܦܲܟܲܪ ܟܠ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ ܀ 498 :ܒܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܕܢܸܟܼܠܵܐ ܡܲܛܥܸܐ 499 ܚܲܣܵܡܵܐ ܒܲܟܼܢܵܘܵܬܹ̈ܗ. 500 :ܘܐܲܝܟ ܡܵܠܹ̇ܝܟ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 501 ܡܚܵܘܸܐ ܢܲܦܫܹܗ ܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 502 :ܠܒܼܝܼܫ ܟܠܢܵܫ ܟܲܪܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ 503 ܘܲܡܥܲܛܲܦ ܫܸܡ ܚܵܘܣܵܢܵܐ. 504 :ܘܥܵܢܹ̇ܐ ܫܠܵܡܵܐ ܒܣܸܦܘܵܬܹ̈ܗ 505 ܘܲܠܛܝܼܫ ܣܲܝܦܵܐ ܒܪܸܥܝܵܢܹܗ ܀ 506 :ܡܲܟܼܪܸܐ ܘܚܲܫܝܼܫ ܥܲܠ ܚܲܒܼܪܹܗ 507 ܐܲܝܟ ܚܵܐܹ̇ܣ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡܹܗ. 508 :ܘܚܵܐܲ݁ܪ ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܢܸܫܟܲܚ ܠܹܗ 509 ܦܸܠܥܵܐ ܠܡܸܓܼܡܲܪ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܀ 510 :ܫܵܐܘܿܠ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܢܸܬܼܟܲܢܹܐ 511 ܚܲܣܵܡܵܐ ܕܣܵܢܹ̇ܐ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ. 512 :ܕܲܡܒܲܝܲܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܩܵܪܹ̇ܐ 513 ܒܹܪܝ ܕܵܘܝܼܕܼ ܒܲܢܟܼܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܀ 514 :ܕܸܡܥܹ̈ܐ ܕܢܸܟܼܠܵܐ ܡܲܫܦܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 515 ܫܵܐܘܿܠ ܠܘܼܩܒܲܠ ܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ. 516 :ܘܦܘܼܡܹܗ ܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܢ̈ܓܼܵܬܼܵܐ 517 ܘܪܸܥܝܵܢܹܗ ܠܵܛܹ̇ܫ ܣܲܝܦܵܐ ܀ 518 :ܒܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܒܹܪܝ ܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 519 ܘܣܵܢܹ̇ܐ ܒܟܲܣܝܘܼܬܼ ܚܘܼܫܵܒܹܗ. 520 :ܠܸܫܵܢܹܗ ܡܬܲܪܓܸܿܡ ܫܲܦܝܼܪ 521 ܘܲܦܬܼܝܼܠ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܹܗ ܀ 522 :ܩܵܪܹܐ ܕܲܗܦܘܿܟ ܠܵܐ ܬܸܕܼܚܲܠ 523 ܒܹܪܝ ܕܵܘܝܼܕܼ ܠܵܐ ܐܲܒܼܐܸܫ ܠܵܟ. 524 :ܘܲܠܛܝܼܫ ܠܹܗ ܡܲܚܫܲܒܼܬܹܗ 525 ܐܲܝܟ ܓܲܢܵܒܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܩܸܛܠܵܐ ܀ 526 :ܡܕܲܡ̈ܥܵܢ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܚܢܝܼܓܼܵܐܝܼܬܼ 527 ܘܩܵܥܹ̇ܐ ܦܘܼܡ̇ܐ ܢܟܼܝܼܠܵܐܝܼܬܼ. 528 :ܟܡܝܼܪ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܨܢܝܼܥܵܐܝܼܬܼ 529 ܘܲܡܣܵܘܲܚ ܠܸܒܵܐ ܠܲܕܡܵܐ ܀ 530 :ܪܵܡ̇ܙܝܼܢ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ 531 ܠܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ. pb. 233 532 :ܕܐܲܣܓܵܘ ܘܪܲܟܸܿܒܼܘ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ 533 ܕܐܸܣܟܲܡܹ̈ܐ ܕܟܲܕܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 534 :ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܠܒܼܝܼܒ̣ ܥܲܠ ܩܸܛܠܵܐ 535 ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܩܲܣܛܘܼܢܵܪܵܐ. 536 :ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܡܲܟܿܝ̣ܟ ܩܵܠܹܗ 537 ܐܲܝܟ ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܲܒܿܝܼܒܹܗ ܀ 538 :ܐܘܿ ܚܣܵܡܵܐ ܟܡܵܐ ܡܲܪܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬܿ 539 ܘܠܲܝܬܿ ܦܸܚܡܵܐ ܠܲܢܟܼܝܼܠܘܼܬܼܵܟ. 540 :ܘܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܥܵܡܲܪܬܵܐ 541 ܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܥܲܡ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܟ ܀ 542 :ܐܘܿ ܢܸܟܼܠܵܐ ܕܲܢܟܼܝܼܠ ܟܠܹܗ 543 ܘܠܲܝܬܼ ܒܹܗ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܲܦܫܝܼܛܵܐ. 544 :ܐܘܿ ܨܢܝܼܥܵܐ ܕܡܲܕܸܿܐ ܟܠܫܵܥ 545 ܡܸܪܬܼܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܚܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 546 :ܐܘܿ ܟܸܢܵܪܵܐ ܕܲܡܪܲܟܲܒܼ 547 ܒܡܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܼܬܲܚ ܨܸܢ̈ܥܵܬܼܵܐ. 548 :ܐܘܿ ܐܲܒܿܘܼܒܼܵܐ ܪܲܓܿܘܼܙܵܐ 549 ܕܙܵܡܲܪ ܩܵܠܹܗ ܕܣܲܡ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 550 :ܚܠܸܐ ܘܲܪܓܼܝܼܓܼ ܩܵܠ ܢܸܥ̈ܡܵܬܹܗ 551 ܟܲܕܼ ܙܵܡܲ݁ܪ ܟܲܕܵܒܼܵܐܝܼܬܼ. 552 :ܘܟܲܣܝܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܩܝܼܢܵܬܹ̈ܗ 553 ܡܸܪܲܬܼ ܡ̇ܘܬܵܐ ܠܫܵܡܘܿܥܵܘ̈ܗܝ ܀ 554 :ܡܚܲܬܼܚܸܬܼ ܫܸܡܥܵܐ ܕܲܙܡ̇ܪܹܗ 555 ܠܟܼܠ ܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܕܲܢܨܘܼܬܼܢܵܝܗܝ. 556 :ܘܡ̇ܐ ܕܲܡ̣ܛܵܐ ܩܵܠܹܗ ܠܢܲܦܫܵܐ 557 ܕܲܠܚܵܗ̇ ܘܝܲܒܸܿܠ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 558 :ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܡܸܬܼܕܲܡܸܐ 559 ܒܫܘܼܪܵܝ ܡܲܡܠܠܹܗ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ. 560 :ܘܒܼܝܼܫܵܐ ܚܲܪܬܼܵܐ ܕܦܸܬܼܓܼܵܡܹܗ 561 ܡ̣ܢ ܣܵܢ̇ܐܵܐ ܘܡ̣ܢ ܩܵܛ̇ܘܿܠܵܐ ܀ 562 :ܒܫܵܐܘܿܠ ܢܸܚܙܸܐ ܒܝܼܫܘܼܬܹܗ 563 ܕܲܟܼܡܵܐ ܐܲܫܕ̣ܵܗ̇ ܥܲܠ ܕܵܘܝܼܕ. 564 :ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܓܲܠܝܵܐ ܐܲܝܟ ܫܸܡܫܵܐ 565 ܟܲܣܝܵܗ̇ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 566 :ܠܫܵܐܘܿܠ ܢܸܚܙܘܿܢ ܚܲܣܵܡܹ̈ܐ 567 ܕܣܲܡܝܹܗ ܚܣܵܡܵܐ ܠܪܸܥܝܵܢܹܗ. 568 :ܘܠܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܢܸܨܚܵܢܵܘ̈ܗܝ 569 ܕܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ ܕܲܟܼܡܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼܝܼܢ ܀ 570 :ܒܹܗ ܢܸܬܼܒܲܩܘܿܢ ܚܲܪ̈ܡ̇ܢܹܐ 571 ܕܣܵܢܹ̇ܝܢ ܡܲܓܵܢ ܕܐܲܚܲܝ̈ܗܘܿܢ. 572 :ܕܥܲܠ ܕܐܲܣܓܿܝܼ ܘܲܣܩܲܪ ܣܲܓܿܝܼ 573 ܩܲܛܠܹܗ ܚܣܵܗܵܐ ܒܝܲܕܼ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܀ 574 :ܢܸܗܘܸܐ ܕܵܘܝܼܕܼ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ 575 ܠܲܚܣܲܝܼܡܹ̈ܐ ܒܐܘܼ̈ܠܨܵܢܲܝܗܘܿܢ. 576 :ܕܣܲܝܒܲܪ ܨܲܥܪܵܐ ܘܲܪܕܼܘܼܦܝܵܐ 577 ܫܩ݂ܲܠ ܬܵܓܹܿܗ ܒܚܲܕܼ ܚܘܼܡܣܵܢܗ ܀ 578 :ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܢܸܬܿܕܲܡܘܿܢ 579 ܪ̈ܚܡܲܝ ܚܘܼܒܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ. 580 :ܕܪܲܟܸܿܒܼ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܐܘܿܠ̈ܝܵܬܼܵܐ 581 ܥܲܠ ܩܵܛ̇ܘܿܠܹܗ ܚܢܝܼܓܼܵܐܝܼܬܼ ܀ 582 :ܒܚܲܕܼ ܫܵܐܘܿܠ ܢܹܐܠܲܦ ܟܠܢܵܫ 583 ܚܲܪܬܹܗ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܲܚܣܵܡܵܐ. 584 :ܘܲܒܼܕܵܘܝܼܕܼ ܢܸܚܙܸܐ ܦܹܐܪ̈ܵܘܗܝ 585 ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܒܲܣܝܼܡܝܼܢ ܀ 586 :ܒܡܲܠܟܵܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܢܸܬܼܒܲܩܸܐ 587 ܚܲܕܼ ܕܲܚܣ݂ܲܡ ܘܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܕܲܚܣܝܼܡ. 588 :ܠܚܲܣܵܡܵܐ ܩܲܛ̣ܠܹܗ ܚܣܵܡܵܐ 589 ܘܠܲܚܣܝܼܡܵܐ ܐܲܚܝܹܗ ܚܘܼܒܵܐ ܀ 590 :ܚܣܵܡܵܐ ܒܫܵܐܘܿܠ ܚܵܘܝܼ ܠܲܢ 591 ܕܲܟܼܡܵܐ ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܩܲܪ̈ܝܼܒܼܵܘܗܝ. 592 ܘܚܘܼܒܵܐ ܒܕܼܵܘܝܼܕܼ ܐܲܠܸܦ ܠܲܢ. 593 ܕܲܟܼܡܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 594 ܗܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢ ܢܸܟܼܠܹܗ ܟܲܣܝܵܐ: pb. 234 595 ܡ̇ܘܬܹܿܗ ܕܫܵܐܘܿܠ ܚܲܣܵܡܵܐ. 596 :ܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܟܲܪ ܪܸܥܝܵܢܲܢ 597 ܒܢܸܫ̈ܒܹܿܐ ܟܣܲܝܵ̈ܐ ܕܨܸܢܥܵܬܹ̈ܗ ܀ 598 :ܗܵܐ ܐܲܠܸܦ ܠܲܢ ܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ 599 ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܸܙܟܸܿܐ ܠܲܟܼܡܹܐܢܵܘ̈ܗܝ. 600 :ܢܦܲܟܲܗ ܡܸܪܬܼܵܐ ܕܚܲܣܵܡܹ̈ܐ 601 ܒܚܲܠܝܘܼܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܐܲܝܟ ܕܵܘܝܼܕܼ ܀ 602 :ܢܹܐܡܲܪ ܚܘܼܒܵܐ ܒܦܘܼܡ ܕܵܘܝܼܕܼ 603 ܠܲܚܣܵܡܵܐ ܫܵܐܘܿܠ ܕܲܬܼܪܹܝܢ. 604 :ܕܡ̇ܢܵܐ ܚܛܹ̇ܝܬܼ ܠܵܟ ܚܲܣܵܡܵܐ 605 ܕܪܵܕܦܲܬܼ ܠܝܼ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܫܵܐܘܿܠ ܀ 606 :ܢܸܬܼܿܠ ܕܝܼܢܵܐ ܕܲܛܠܘܼܡܝܹܗ 607 ܚܣܝܼܡܵܐ ܠܒܼܵܚܲܪ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ. 608 :ܕܗܘ̤ ܡܚܲܝܸܒܼ ܠܹܗ ܠܚܲܣܵܡܵܐ 609 ܒܲܬܼܒܲܥܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܫܵܐܘܿܠ ܀ 610 :ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܕܫܵܐܘܿܠ ܐܸܬܼܟܲܪܙܲܬ̤ 611 ܬܒܲܥܬܼܵܐ ܩܫܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܣܵܡܹ̈ܐ. 612 :ܘܲܒܼܪܘܼܡܪܵܓܹܗ ܕܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ 613 ܟܠܝܼܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܛܠܝܼܡܹ̈ܐ ܀ 614 :ܠܵܐ ܬܸܟܼܪܸܐ ܛܠܝܼܡ ܒܲܚܣܵܡܵܐ 615 ܒܩܵܠ ܨܘܿܚ̈ܝܵܬܹܗ ܕܚܲܣܵܡܵܐ. 616 :ܣܲܝܒܲܪ ܘܲܫܬܼܘܿܩ ܐܲܝܟ ܕܵܘܝܼܕܼ 617 ܕܬܲܡܠܸܟ ܥܲܡܹܗ ܒܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 618 :ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܚܲܣܵܡܵܐ 619 ܒܡܹܐܟܲܠܩܲܪܨܵܐ ܟܲܕܼܵܒܵܐ. 620 :ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܕܢܸܥܘܿܠ ܣܲܝܦܵܟ 621 ܒܓܼܵܘ ܠܸܒܵܟ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܫܵܐܘܿܠ ܀ 622 :ܠܵܐ ܬܸܪܢܸܐ ܚܣܵܡܵܐ ܕܲܙܟܲܝܬܿ 623 ܠܲܡܲܟܿܝܼܪܹ̈ܐ ܒܲܚܬܼܝܼܪܘܼܬܼܵܐ. 624 :ܠܗܘܿܢ ܙܲܟܿܝܼܬܿ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܬܿ 625 ܕܥܲܙܝܼܘ ܠܘܼܩܒܲܠ ܨܸܢ̈ܥܵܬܼܵܟ ܀ 626 :ܐܲܢ̄ܬܿ ܚܲܝܵܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝܬܿ 627 ܘܠܵܐ ܫܩܝܼܠܵܐ ܠܵܟ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ. 628 :ܕܗ̤ܝ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܟ ܟܘܼܐܵܪܵܐ ܗ̄ܝܼ 629 ܘܢܸܨܚܵܢܵܟ ܒܸܗܬܲܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܀ 630 :ܐܸܡܲܬܼܝ ܐܲܨܠܲܚ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܵܟ 631 ܐܸܠܵܐ ܒܓܼܘܼܡܕܵܐ ܣܵܪܘܿܚܵܐ. 632 :ܘܐܲܝܟܵܐ ܙܟܼܵܐ ܢܸܟܼܠܵܟ ܣܲܢܝܵܐ 633 ܐܸܠܵܐ ܒܚܘܼܬܼܪܵܐ ܡܲܪܵܚܵܐ ܀ 634 :ܣܲܡܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܢܘܼܗܪܵܐ 635 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܹܝܬܿ ܒܲܫܪܵܪܵܐ. 636 :ܘܣܲܢ̈ܝܵܢ ܠܵܟ ܫܲܦܝܪ݁ܵܬܼܵܐ 637 :ܘܲܪ̈ܚܝܼܡܵܢ ܠܵܟ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ 638 :ܓܸܠܵܐ ܕܲܒܼܥܲܝܢܹܗ ܕܐܲܚܘܼܟ 639 ܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܝܟ ܩܵܪܝܼܬܼܵܐ. 640 :ܘܩܵܪܝܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܒܼܵܒܼܵܬܼ̈ܟ 641 ܐܵܦܠܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܚܵܫܹ̇ܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 642 :ܐܲܦܸܩ ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܚܲܣܵܡܵܐ 643 ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܟ. 644 :ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܕܵܝ̇ܢܲܬܿ ܥܲܡ ܚܲܒܼܪܵܟ 645 ܥܲܠ ܒܘܼܨܵܪܵܐ ܕܲܒܼܢܲܦܫܹܗ ܀ 646 :ܡ̇ܢܵܐ ܡܨܲܠܠܲܬܿ ܙܹܐܦܵܢܵܐ 647 ܒܵܩܹ̈ܐ ܘܒܼܵܠ̇ܥܲܬܿ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ. 648 :ܡ̇ܢܵܐ ܡܕܲܟܹܿܝܬܿ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ 649 ܘܛܲܡܐܝܼܢ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܓܵܘ̈ܝܹܐ ܀ 650 :ܠܡܵܢ ܢܵܨܹ̇ܝܬܿ ܥܲܡ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ 651 ܐܲܝܟ ܓܵܡ̇ܘܿܪܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 652 :ܐܸܡܲܬܼܝ ܚܵܘܝܼܬܿ ܐܘܼܟܼܦܵܢܵܟ 653 ܒܲܬܸܒܲܥܬܼܵܐ ܕܲܚܠܵܽܦ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ pb. 235 654 :ܐܘܿܗ ܡܸܢܵܟ ܢܲܟܿܘܼܠܬܼܵܢܵܐ 655 ܟܡܵܐ ܡܲܛܥܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܫܪܵܪܵܐ. 656 :ܕܟܲܕܼ ܗܘ̤ ܣܵܢ̇ܐܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܢܟܼܝܼܠܹ̈ܐ 657 ܛܥܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܢܝܼܫܹܗ ܢܟܼܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܀ 658 :ܐܘܿܗ ܡܸܢܵܟ ܣܲܡܝܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ 659 ܕܲܫܘܸܐ ܠܹܗ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܚܸܫܟܵܐ. 660 :ܘܟܲܕܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡܲܦܲܨܲܚ ܟܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ 661 ܟܡܝܼܪܵܬܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ ܀ 662 :ܒܵܟ ܢܸܬܿܕܲܡܘܿܢ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ 663 ܕܲܟܼܡܵܐ ܓܠܝܼܙܲܬܿ ܡ̣ܢ ܩܘܼܫܬܵܐ. 664 :ܘܲܥܠܲܝܟ ܢܸܒܼܟܿܘܿܢ ܝܵܕܲܘܿܥܹ̈ܐ 665 ܕܟܲܕܼ ܚܲܝ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܝܼܬܼܵܐ ܐ̄ܢܬܿ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܀ 666 :ܚܲܝܲܝ̈ܟ ܠܵܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ 667 ܕܲܡܛܲܠܸܩ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܚܲܝܲܝ̈ܟ. 668 :ܘܲܠܘܲܝ ܡ̣ܝܼܬܿܬܿ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 669 ܘܒܲܛܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̇ܘܬܵܐ ܒܡܵܘܬܵܟ ܀ 670 :ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣ ܕܪܲܫ̣ܬܵܗ̇ ܩܲܕܼܡ̇ܝܑܬܼ 671 ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡ̇ܘܬܵܐ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 672 :ܘܐܸܠ̣ܘ ܐܲܪܦܝܼ ܨܸܢ̈ܥܵܬܼܵܟ 673 ܟܒܲܪ ܠܵܐ ܐܲܡܠܸܟ ܡ̇ܪܘܿܕܼܵܐ ܀ 674 :ܐܵܪܵܐ ܣܵܢ̇ܐܐ ܕܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ 675 ܡ̇ܢܵܐ ܚܛܵܬ̤ ܠܵܟ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܿܢ. 676 :ܕܲܩܛܲܠ̣ܬܵܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 677 ܘܠܵܐ ܣܵܒܼ̇ܥܲܬܿ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܠܲܢ ܀ 678 :ܐܵܪܵܐ ܨܗܸܐ ܠܲܕܼܡ̇ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 679 ܟܲܕܿܘܼ ܪܓܼܝܼܓܲܬܿ ܠܐܲܒܼܕܵܢܲܢ. 680 :ܦܘܼܫ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܚܲܪܡܘܼܬܼܵܟ 681 ܘܐܲܪܦܵܐ ܣܪܝܼܕܼܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ ܀ 682 :ܡ̇ܢܵܐ ܫܓܼܝܼܪܲܬܿ ܒܲܛܢܵܢܵܐ 683 ܘܝܵܩ̇ܕܲܬܿ ܠܘܼܩܒܲܠ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ. 684 :ܟܠܝܼ ܚܸܡܬܼܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܟ 685 ܕܠܵܐ ܬܛܲܠܸܩ ܠܲܢ ܟܠ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܀ 686 :ܡܲܢ ܕܹܝܢ ܥܲܩ̣ܪܹܗ ܠܥܸܩܵܪܵܟ 687 ܘܦܲܣܩܵܗ̇ ܠܡܵܘܥܝܼܬܼ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܟ. 688 :ܕܠܵܐ ܬܚܲܠܸܦ ܬܸܛܥܲܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ 689 ܕܡܲܡܲܪܝܼܢ ܚܲܠܝܘܼܬܼ ܛܵܒܼܵܬܼ̈ܐ ܀ 690 :ܠܘܲܝ ܕܹܝܢ ܐܸܬܼܚܲܒܲܠ ܙܲܪܥܵܟ 691 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܟܲܒ̣ ܬܘܼܩܵܢܵܟ. 692 :ܠܘܲܝ ܠܵܐ ܦܸܬܼܚܲܬ̤ ܝܵܠܹܕܿܬܵܟ 693 ܬܲܪܥܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܦܲܩܬܵܟ ܀ 694 :ܠܵܘ ܠܵܟ ܣܲܓܦܲܬ̤ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܟ 695 ܐܸܠܵܐ ܠܟܼܠܢܵܫ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ. 696 :ܘܐܵܦ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܩܲܛܪܸܓܼ ܠܵܟ 697 ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܵܐ ܩܵܢܹ̇ܐ ܒܫܲܪܒܵܟ ܀ 698 :ܒܫܲܪܒܵܟ ܫܲܚܝ̣ܩܘܼܢܝ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ 699 ܕܐܸܓܼܠܹܐ ܣܲܢܝܘܼܬܼ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܟ. 700 :ܘܲܚܣ݂ܲܢܬܲܢܝ ܡܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܟ 701 ܘܢܸܦܩܹ̇ܬܼ ܠܝܼ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܸܣܵܐ ܀ 702 :ܒܲܣܒܼܝܼܣܘܼܬܼ ܢܸܟܼܠܲܝ̈ܟ ܬܸܡܗܹ̇ܬܼ 703 ܘܐܸܬܼܥܲܕܿܠܹܬܼ ܒܲܡܬܲܩܢܵܢܵܟ. 704 :ܘܟܲܕܼ ܣܸܒܼܪܹܬܼ ܕܠܵܐ ܡܲܟܸܿܣ ܐ̄ܢܵܐ 705 ܠܲܩܢܘܿܡܝ ܚܲܝܒܹܬܼ ܕܐܸܬܼܥܲܕܲܠ ܀ 706 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܡܲܟܿܝܵܐ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܟ 707 ܠܚܲܒܿܝܼܒܲܝ̈ܟ ܘܲܠܣܵܩܘܿܪ̈ܲܝܟ. 708 :ܘܐܸܢ ܩܲܠܣܵܟ ܐ̄ܢܵܫ ܫܘܼܢܵܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ 709 ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܓܲܢܝܵܢ ܥܸܕܼܠܵܝܵܐ ܀ 710 :ܥܸܕܠܹ̇ܬܼ ܕܥܲܠ ܡ̇ܢ ܐܸܬܿܬܲܩܲܢܬܿ 711 ܕܲܚܙܹ̇ܝܬܼ ܚܲܪܒܵܐ ܕܲܩܛܝܼܠܲܝ̈ܟ. pb. 236 712 :ܘܲܬܼܘܵܢܝ ܪܸܥܝܵܢܝ ܕܐܸܬܿܕܲܟܼܪܹܬܼ 713 ܕܒܼܝܼܫܘܼܬܼܵܟ ܕܠܵܘ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܀ 714 :ܒܲܪ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܒ̣ܪܵܟ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 715 ܘܥܲܒܼܕܵܟ ܡ̇ܪܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܵܟ. 716 :ܘܕܸܝܼܠܵܟ ܐܸܢܹܝܢ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ 717 ܠܡܸܦܪܲܫ ܩܘܼܫܬܵܐ ܡ̣ܢ ܙܹܐܦܵܐ ܀ 718 :ܠܵܐ ܡ̇ܪܝ ܬܲܩܸܨ ܠܝܼ ܗܵܕܹܐ 719 ܕܐܸܬܼܥܲܕܿܠܹܬܼ ܡܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ. 720 :ܘܩܲܛܪܸܓܼܬܹܿܗ ܠܝܲܨܪܵܐ ܒܝܼܫܵܐ 721 ܕܡ̇ܘܥܸܐ ܚܣܵܡܵ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܀ 722 :ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܩܢܘܿܡ̇ܐ ܠܲܚܣܵܡܵܐ 723 ܕܕܲܡ ܫܲܦܝܼܪ ܥܸܕܼܠܹ̇ܬܼ ܪܸܡܙܹܗ. 724 :ܝܲܨܪܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܕܚܵܣܹ̇ܡ ܟܠܢܵܫ 725 ܒܫܲܦܝܼܪܵܬܼܵܐ ܕܲܚܕܵܕܹ̈ܐ ܀ 726 :ܝܲܨܲܪܲܢ ܡ̇ܘܠܸܕܼ ܠܲܚܣܵܡܵܐ 727 ܘܲܡܪܲܒܸܿܐ ܠܹܗ ܒܨܸܢ̈ܥܵܬܼܵܐ. 728 :ܘܡܵܐ ܕܐܸܬܼܓܲܡܪܲܬ̤ ܒܝܼܫܘܼܬܹܗ 729 ܕܲܠܚܹ݂ܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܚܲܕܼ ܦܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܀ 730 :ܐܵܦܠܵܐ ܝܲܨܪܲܢ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 731 ܩܢܘܿܡ̇ܐܝܼܬܼ ܒܸܠܥܵܕܼ ܢܲܦܫܵܐ. 732 :ܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܒܼܢܲܦܫܵܐ 733 ܕܡܸܣܬܲܥܪܵܐ ܒܟܼܠ ܐܸܣܟܹܿܡܝܼ̈ܢ ܀ 734 :ܢܲܦܫܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡ̇ܪܬܹܿܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ 735 ܕܫܲܠܝܼܛܵܐ ܒܙܵܘܥܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܓܼܫܹܐ. 736 :ܗܘ̤ܝ ܡܕܲܒܿܪܵܐ ܠܹܗ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ 737 ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܨܵܒ̇ܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܗ̇ ܀ 738 :ܒܢܲܦܫܲܢ ܣܝܼ̈ܡܵܢ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ 739 ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܘܒܼܝܼܫܬܵܐ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ. 740 :ܘܗ̤ܝ ܓܵܒܲܝܵܐ ܐܲܝܟ ܒܘܼܚܪܵܢܵܗ̇ 741 ܠܡܸܣܲܪ ܗܵܕܹܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܀ 742 :ܪܟܼܝܼܒܼܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܥܲܠ ܦܲܓܼܪܵܐ 743 ܐܲܝܟ ܗܸܢܝܘܿܟܼܵܐ ܠܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ. 744 :ܘܲܡܕܲܒܿܪܵܐ ܠܹܗ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ 745 ܒܥܲܪ̈ܩܲܝ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܕܟܲܣܝܼܘܼܬܹܗ ܀ 746 :ܪܵܗ̇ܛܝܼܢ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ 747 ܐܲܝܟ ܪ̈ܲܟܼܫܵܐ ܒܐܸܣܛܵܕܼܝܼܘܿܢ. 748 :ܘܚܵܐܹ̈ܨ ܗܵܘܢܵܐ ܘܲܡܪܲܦܸܐ 749 ܒܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܙܵܘܥܸ̈ܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܀ 750 :ܟܕܼܝܼܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܪܵܗܹ̇ܛ ܟܠܫܵܥ 751 ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܗܸܢܝܘܿܟܼܵܐ. 752 :ܘܲܡܕܲܒܿܪܝܼܢ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܓܼܫܹܐ 753 ܐܲܝܟ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܪܲܟܵܒܼܵܐ ܀ 754 :ܩܵܥܹ̇ܐ ܟܠܢܵܫ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 755 ܠܘܵܬܼ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܕܲܛܥܝܼܢܝܼܢ ܠܹܗ. 756 :ܘܲܡܛܲܟܸܿܣ ܟܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ 757 ܐܲܝܟ ܪܲܒܿ ܚܲܝܠܵܐ ܠܡܲܫܪܝܼܬܹܗ ܀ 758 :ܗܵܐ ܝܼܠܸܦ̣ܢܲܢ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܲܢ 759 ܕܲܕܢܲܦܫܲܢ ܗ̄ܝܼ ܚܹܐܪܘܼܬܲܢ. 760 :ܘܠܵܘ ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܪܢܵܫܲܢ 761 ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܥܸܕܼܠܵܝܲܢ ܀ 762 :ܗܵܐ ܚܵܘܝܼ ܠܲܢ ܨܸܒܼܝܵܢܲܢ 763 ܕܨܸܒܼܝܵܢܲܢ ܚܵܛܹ̇ܐ ܘܬܼܵܐܹ̇ܒܼ. 764 :ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܛܝܼܪܵܐ ܕܵܒܲܪ ܠܲܢ 765 ܠܐܲܝܕܵܐ ܕܠܵܐ ܡܢܵܚ ܨܸܒܼܝܵܢܲܢ ܀ 766 :ܗܵܐ ܕܠܵܬ̤ ܠܲܢ ܦܵܪܘܿܫܘܼܬܲܢ 767 ܕܕܝܠܹܗ ܐܸܢܹܝܢ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ. 768 :ܘܗ̤ܝ ܦܵܪܫܵܐ ܠܡܸܛܥܲܢ ܫܲܦܝܼܪ 769 ܘܲܠܡܸܚܣܲܡ ܥܵܘ̇ܠܵܐܝܼܬܼ ܀ 770 :ܕܝܼܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܚܣܵܡܵܐ ܣܲܡܝܵܐ 771 ܕܲܓܼܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ. 772 :ܕܝܼܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܛܢܵܢܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ 773 ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܝܲܢ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ ܀ pb. 237 774 :ܕܝܼܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܢܸܒܼܥܵܐ ܕܡܲܪܕܸܿܐ 775 ܣܲܡ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܸܪܲܬܼ ܡ̇ܘܬܵܐ. 776 :ܗܝ̤ ܙܵܪܥܵܐ ܚܲܠܝܘܼܬܼ ܫܲܝܢܵܐ 777 ܘܡܸܢܵܗ̇ ܫܵܘܲ݁ܚ ܚܸܪܝܵܢܵܐ ܀ 778 :ܡ̇ܕܹܝܢ ܨܸܒܼܝܵܢܲܢ ܢܸܥܕܿܘܿܠ 779 ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܲܬܼܩܸܢ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ. 780 :ܕܨܸܒܼܝܵܢܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܲܣܢܹܐ ܠܹܗ 781 ܠܫܘܼܦܪܵܐ ܕܢܲܦܫܲܢ ܒܲܪ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܀ 782 :ܡܢܲܢ ܚܹܐܪܘܼܬܲܢ ܢܸܪܫܸܐ 783 ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܵܗܹ̇ܒܼ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ. 784 :ܕܚܹܐܪܘܼܬܲܢ ܗ̄ܝ̣ ܡܸܬܼܪܲܢܝܵܐ 785 ܠܡܸܣܥܲܪ ܫܲܦܝܼܪ ܐܵܘ ܕܲܣܢܹܐ ܀ 786 :ܬܵܘ ܡ̇ܕܹܝܢ ܢܹܐܡܲܪ ܕܝܼܢܵܐ 787 ܥܲܡ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܕܨܸܘܼܬܼܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܲܢ. 788 :ܘܲܢܩܲܛܪܸܓܼ ܦܵܪܘܿܫܘܼܬܲܢ 789 ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܕܲܟܼܝܵܢܲܢ ܀ 790 :ܢܹܐܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܠܚܹܐܪܘܼܬܼ ܢܲܦܫܲܢ 791 ܕܥܲܠ ܡ̇ܢ ܚܵܣ̇ܡܲܬܼܝ ܒܲܩܢܘܿܡܹܟܼܝ. 792 :ܘܡ̇ܢܵܐ ܣܵܩ̇ܪܲܬܿܝ ܒܝܼܫܵܐܝܼܬܼ 793 ܠܵܐ̄ܚܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܩܲܪ̈ܝܼܒܲܝܟܿܝ ܀ 794 :ܡ̇ܢܵܐ ܣܵܬܼ̇ܪܲܬܿܝ ܒܸܢܝܵܢܵܐ 795 ܕܲܡܪܲܟܲܒܼ ܒܥܲܪ̈ܩܲܝ ܚܘܼܒܵܐ. 796 :ܡ̇ܢܵܐ ܡܪܲܦܝܲܬܿܝ ܐܲܣܵܪܵܐ 797 ܕܚܲܝܨܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܡܫܲܝܸܢ ܟܠ ܀ 798 :ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܕܵܝ̇ܢܲܬܿܝ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ 799 ܐܲܝܟ ܕܲܦܐܹܐ ܠܦܵܪܘܿܫܘܼܬܹܟܼܝ. 800 :ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܡܲܟܿܣܲܬܿܝ ܠܲܩܢܘܿܡܹܟܼܝ 801 ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܥܵܕܠܲܬܿܝ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 802 :ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܚܵܙ̇ܝܲܬܼܝ ܣܲܢ̈ܝܵܬܹܟܼܝ 803 ܒܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܫܦܝܼܬܼܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ. 804 :ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܡ̇ܪܩܲܬܿܝ ܟܘܼܬܼܡ̇ܬܹ̈ܟܼܝ 805 ܒܚܘܼܒܵܐ ܡܕܲܟܸܿܐ ܟܠ ܡܘܼܡܝܼ̈ܢ ܀ 806 :ܠܡܵܢܵܐ ܪܵܡ̇ܐ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܹܟܼܝ 807 ܟܲܪ ܬܵܒܼܥܲ݁ܬܿܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܥܘܸܠ. 808 :ܘܚܵܪܫܲܬܿܝ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܚܲܪܫܵܐ 809 ܠܘܵܬܼ ܬܲܒܼ̈ܥܵܬܼܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܹܟܼܝ ܀ 810 :ܠܡܵܢ̇ܐ ܥܵܕܼܠܲܬܿ ܚܲܣܵܡܵܐ 811 ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܣܹ̇ܡ ܣܲܟܼܠܵܐܝܼܬܼ. 812 :ܣܢܹܐ ܟܠܹܗ ܠܡܵܢ ܣܵܢܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ 813 ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܣܵܢܹ̇ܐ ܠܲܟܼܢܵܬܹܗ ܀ 814 :ܡܕܼܵܘܕܵܐ ܐܲܝܟܲܢ ܡܸܫܬܲܟܼܚܵܐ ܐܢ̄ܬܿ 815 ܠܡܲܬܼܩܵܢܘܼ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܫܓܼܝܼܫ. 816 :ܡܠܸܐ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܐܲܝܟܲܢ ܒܵܥ̇ܝܬܿ 817 ܕܲܬܼܫܝܼܓܼ ܨܵܐܬܼܵܐ ܕܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 818 :ܕܘܼܢ ܠܲܩܢܘܿܡ̇ܟ ܩܲܕܼܡܵܝܑܬܼ 819 ܘܥܘܿܠ ܠܲܒܼܨܵܬܼܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܟ. 820 :ܘܲܚܙܝܼ ܕܟܼܠܵܟ ܚܲܝܵܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ 821 ܘܲܡܡܲܫܟܲܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܚܛܵܗܲܝ̈ܟ ܀ 822 :ܩܛܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܣܲܝܦܵܐ ܕܲܚܣܵܡܵܟ 823 ܘܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܵܗ̇ ܒܲܡܚܘܿܬܼܵܟ. 824 :ܡܝܼܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܲܩܒܼܝܼܪ ܟܲܕܼ ܚܲܝ ܐܲܢ̄ܬܿ 825 ܘܠܵܐ ܡܦܵܣܲܬܿ ܒܵܗ̇ ܒܡܝܼܬܼܘܼܬܼܵܟ ܀ 826 :ܢܲܗܝܼܪ ܕܸܠܩܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܟ 827 ܠܡܸܚܙܵܐ ܡܘܼܡ̈ܐ ܕܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ. 828 ܘܲܣܡܹܝܬܿ ܟܠܵܟ ܥܲܡ ܟܠܵܟ 829 ܠܡܸܒܼܚܲܪ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡ̇ܟ ܀ 830 :ܥܪܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܣܹܘܦܲܣܛܵܐ 831 ܠܪܹܫܵܢܵܐ ܕܲܟܼܢܵܘܵܬܼܵܟ. 832 ܘܗܸܕܼܝܘܿܛ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܗܸܕܼܝܘܿܛܹ̈ܐ: pb. 238 833 ܠܲܡܩܲܛܪܵܓܼܘܼ ܣܲܢ̈ܝܵܬܼܵܟ ܀ 834 :ܣܢܹܐܓܼܪܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܕܲܚܠܵܦ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 835 ܡ̇ܐ ܕܡܲܟܿܣܲܬܿ ܟܲܕܵܒܼܵܐܝܼܬܼ. 836 :ܘܥܵܠܘܿܒܼܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܿܬܲܒܼܥܲܬܼ 837 ܥܒܼܵܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܣܲܟܼܠܘܼܬܼܵܟ ܀ 838 :ܒܚܘܼܬܼܪܵܐ ܡܚܲܝܒܲܬܿ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ 839 ܘܲܒܼܓܼܘܼܡܕܵܐ ܡܙܲܟܹܿܝܬܿ ܢܲܦܫܵܟ. 840 :ܘܟܲܕܵܒܼܵܐܝܼܬܼ ܡܲܦܸܩ ܐܲܢ̄ܬܿ 841 ܓܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܥܠܲܝܟ ܘܥܲܠ ܚܲܒܼܪܲܝܟ ܀ 842 :ܠܲܝܬܿ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܒܒܼܘܼܚܪܵܢܵܟ 843 ܚܲܣܵܡܵܐ ܫܠܝܼ ܠܵܐ ܬܲܟܸܿܣ. 844 :ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܝܵܠܹ̇ܐ ܠܹܗ ܠܲܡܕܼܵܢ 845 ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܢܟܼܝܼܠ ܘܲܡܥܲܩܲܡ ܀ 846 :ܡ̇ܢ ܐܲܩܝܼܡܵܟ ܕܲܝܢܵܐ 847 ܥܵܘ̇ܠܵܐ ܕܥܵܘܵܠ ܟܠܹܗ. 848 :ܐܲܢ̄ܬܿ ܟܲܕܵܒܼܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܕܲܗܘܲܝܬܼ 849 ܘܠܵܐ ܚܙ̣ܐ ܠܵܟ ܬܪܲܥ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 850 :ܐܸܣܟܹܿܝܡ ܪܵܚܹ̇ܡ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 851 ܡܥܲܛܲܦ ܟܠܫܵܥ ܚܲܣܵܡܵܐ. 852 :ܘܒܲܛܢܵܢܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܩܘܼܫܬܵܐ 853 ܡܓܲܪܸܓܼ ܠܵܗ̇ ܠܡܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ ܀ 854 :ܚܵ̇ܣܹܡ ܒܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܝܲܬܲܪ 855 ܕܥܲܠ ܡ̇ܢ ܢܲܩܝܼܦ ܠܲܫܪܵܪܵܐ. 856 :ܘܣܵܢܹ̇ܐ ܬܘܼܒܼ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܒܲܨܝܼܪ 857 ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܪܵܚܹܡ ܙܲܗܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 858 :ܛܠܹ̇ܢ ܒܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܕܲܪܲܫ 859 ܒܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ. 860 :ܘܣܵܩܲ݁ܪ ܕܠܵܐ ܗܵܪܹܓܼ 861 ܐܲܝܟ ܝܵܨܹ̇ܦ ܥܲܠ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܀ 862 :ܡܨܲܚܸܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܝܲܩܲܪ 863 ܕܥܲܠ ܡ̇ܢ ܠܲܡ ܡܲܣܓܸܿܐ ܫܵܦܲ݁ܪ. 864 :ܘܲܡܨܲܥܲܪ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܫܵܐܹ̇ܛ 865 ܕܠܵܐ ܠܲܡ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܲܢܝܲܩܲܪ ܀ 866 :ܒܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܣܵܐܹ̇ܡ 867 ܘܲܠܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹ̈ܐ ܨܘܿܚ̈ܝܵܬܼܵܐ. 868 :ܕܗܵܐ ܠܲܡ ܕܵܘܕܘܼܗܝ ܠܟܼܠ ܡܸܕܸܿܡ 869 ܕܚܲܕ ܪܵܚܡ̇ܝܼܢ ܘܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܣܵܢܹ̇ܝܢ ܀ 870 :ܫܪ̣ܵܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡ ܠܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܐ 871 ܕܲܡܩܲܪܒܼܝܼܢ ܠܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ. 872 :ܘܠܵܐ ܚܵܢܹ̇ܝܢ ܕܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 873 ܠܘܵܬܼ ܢܝܼܫܵܐ ܕܲܬܼܪܝܼܨܘܼܬܼܵܐ ܀ 874 :ܒܗܵܠܹܝܢ ܐܸܣܟܸܿܡܹ̈ܐ ܡܲܛܥܸܐ 875 ܚܲܣܵܡܵܐ ܠܘܵܬܼ ܟܠ ܬܸܓܼܡܝܼ̈ܢ. 876 :ܘܫܵܓܹ̇ܫ ܩܘܼܛܢܵܐ ܘܪܹܫܵܢܵܐ 877 ܠܦܵܩ̈ܘܿܕܹܐ ܘܡܸܫܬܲܡܥܵܢܹ̈ܐ ܀ 878 :ܠܲܝܬܿ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܦܪܝܼܣܝܼܢ ܠܹܗ 879 ܠܚܲܣܵܡܵܐ ܢܸܫ̈ܒܹܿܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ. 880 :ܠܲܝܬܿ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܛܡܝܼܪܝܼܢ ܠܹܗ 881 ܦܲܚܹ̈ܐ ܢܟܼܝܼܠܹ̈ܐ ܕܨܸܢ̈ܥܵܬܼܵܐ ܀ 882 :ܠܲܝܬܼ ܥܲܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܫܲܥܒܲܕܼ ܠܹܗ 883 ܒܢܝܼܪܵܐ ܨܢܝܼܥܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܹܗ. 884 :ܠܲܝܬܿ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܛܥܝܼܢܵܐ 885 ܢܝܼܫܵܐ ܢܟܼܝܼܠܵܐ ܕܣܲܢܝܘܼܬܹܗ ܀ 886 :ܒܝܲܡܵܐ ܘܚܲܒܼܫܵܐ ܪܲܡܝܵܐ ܠܹܗ 887 ܡܨܝܼܕܿܬܵܐ ܙܩܝܼܪܲܬܼ ܒܲܟܼܡܹܐܢܹ̈ܐ. 888 :ܘܥܲܠ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܪ̈ܵܡ̇ܬܼܵܐ 889 ܡܬܼܝܼܚܝܼܢ ܚܲܒܼܠܹ̈ܝܗ̇ ܐܲܪ݁ܝܼܟܹܐ ܀ 890 :ܥܲܡ ܥܲܬܿܝܼܪܹ̈ܐ ܘܡܸܣܟܹܿܢܹ̈ܐ 891 ܪܡܸܐ ܠܹܗ ܡܠܘܿܐܵܐ ܕܬܹܐܓܼܘܼܪܬܵܐ܀ 892 :ܟܲܕܼ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܠܹܗ ܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ 893 ܡ̣ܢ ܚܲܣܵܡܹ̈ܐ ܘܲܚܣܝܼܡܹ̈ܐ ܀ 894 ܚܲܣܵܡܹ̈ܐ ܡܲܪܡܹܝܢ ܙܲܪܥܹܗ: pb. 239 895 ܒܢܲܦܫܵܬܹ̈ܐ ܕܡܸܫܬܲܡܥܵܢܵܘ̈ܗܝ. 896 :ܘܲܚܣܝܼܡܹ̈ܐ ܡ̇ܘܥܹܝܢ ܪܸܛܢܵܐ 897 ܒܩܵܠ ܨܘܿܚ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܚܲܣܵܡܹ̈ܐ ܀ 898 :ܥܲܠ ܟܠ ܘܲܒܼܟܼܠ ܐܸܬܼܦܲܪܣܝܼ 899 ܬܲܚܦܝܼܬܼܵܐ ܕܡܹܐܟܲܠܩܲܪܨܵܐ. 900 :ܘܝܼܬܸܒܼ ܥܵܠܡܵܐ ܒܲܚܣܵܡܵܐ 901 ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܠܸܠܝܵܐ ܥܲܡܘܼܛܵܐ ܀ 902 :ܚܫܸܟ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܙܲܕܲܝܼܩܘܼܬܼܵܐ 903 ܒܲܚܣܵܡܵܐ ܚܸܫܟܵܐ ܕܛܘܼܥܝܼܝ. 904 :ܘܗܸܦܟܲܬ̤ ܡܸܠܚܵܐ ܕܘܵܠܝܼܬܼܵܐ 905 ܒܲܛܢܵܢܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ ܕܥܲܛܠܹ̈ܐ ܀ 906 :ܠܟܼܠ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܚ̣ܘܲܩܘ ܐܝܼܙܓܲܕܵܘ̈ܗܝ 907 ܕܲܡܣܲܒܿܪܘܼܢ ܥܲܠ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ. 908 :ܘܕܲܠܚ̣ܘܼܗ̇ ܠܟܼܠܵܗ̇ ܥܵܡܲܪܬܵܐ 909 ܒܡܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܩܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 910 :ܠܲܝܬܿ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܢܸܣܬܲܬܲܪ ܒܹܗ 911 ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܫܲܝܢܵܐ. 912 :ܕܛܲܪܕܵܗ̇ ܚܣܵܡܵܐ ܠܐܵܘܝܘܼܬܼܵܐ 913 ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܥܘܼܡܪܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 914 :ܐܲܝܟܵܐ ܢܸܥܡܲܪ ܡܲܚܒܼܵܢܵܐ 915 ܕܐܲܣܝܼܪ ܚܘܼܒܹܿܗ ܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 916 :ܕܣܲܕܩܵܗ̇ ܛܢܵܢܵܐ ܠܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ 917 ܘܦܲܠܓܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦܫܹܗ ܀ 918 :ܙܥܲܪ̣ ܓܲܒܵܐ ܕܪ̈ܚܡܲܝ ܩܘܼܫܬܵܐ 919 ܒܲܛܪܘܼܢܘܼܬܹܗ ܕܲܚܣܵܡܵܐ. 920 :ܘܲܡܣܲܝܥܝܼܢ ܠܹܗ ܚܲܣܵܡܹ̈ܐ 921 ܠܡܸܚܪܲܒܼ ܠܸܠܝܵܐ ܘܐܝܼܡܵܡܵܐ ܀ 922 :ܠܵܐ ܕܿܡ̇ܟܿܝܼܢ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ 923 ܘܠܵܐ ܫܵܠ̇ܚܝܼܢ ܙܲܝܢܵܐ ܕܢܸܟܼܠܹܗ. 924 :ܕܗܲܢܝܼ ܠܗܘܿܢ ܠܡܹܐܫܲܪ ܠܲܕܼܡ̇ܐ 925 ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܼܵܐ ܕܲܢܝܵܚܵܐ ܀ 926 :ܥܒ݂ܲܕܼ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܕܟܼܠ ܐܸܣܟܹ̇ܝܡ 927 ܥܲܡ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܒܕܼܵܪ̈ܝܼܢ ܕܿܪ̈ܝܼܢ. 928 :ܘܐܸܫܲܕܼ ܕܸܡܗܘܿܢ ܕܲܚܣܲܝܵ̈ܐ 929 ܒܚܲܪܡܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܡܵܐ ܀ 930 :ܚܪ݂ܲܒܼ ܠܲܢܒܲܝܹ̈ܐ ܩܲܕܼܡ̇ܝܹ̈ܐ 931 ܕܲܛܥܝܼܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܦܸܠ̈ܐܵܬܼܵܐ. 932 :ܘܲܩ̣ܛܲܠ ܬܘܼܒܼ ܐܵܦ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ 933 ܡܲܦܩܲܝ̈ ܚܲܝܠܵܐ ܕܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 934 :ܣܥ̣ܵܐ ܘܲܣܠܸܩ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 935 ܠܘܵܬܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 936 :ܘܐܲܫ̣ܕܵܗ̇ ܠܡܸܪܬܹܗ ܩܵܛܘܿܠܵܐ 937 ܥܲܠ ܫܲܝܢܵܐ ܕܫܲܝܸܢ ܟܠܵܐ ܀ 938 :ܐܘܿ ܚܣܵܡܵܐ ܟܲܠܒܵܐ ܦܲܩܪܵܐ 939 ܕܢܵ݁ܒܲܚ ܠܸܠܝܵܐ ܘܐܝܼܡܵܡܵܐ. 940 :ܘܲܡܢܲܟܸܿܬܼ ܟܠܵܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ 941 ܠܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ ܘܲܠܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܀ 942 :ܐܘܿ ܛܪܘܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܚܲܕܼ 943 ܠܡܹܐܫܲܕܼ ܠܲܕܼܡ̇ܐ ܙܲܟܵܝܵܐ. 944 :ܐܘܿ ܩܵܛܘܿܠܵܐ ܕܠܵܐ ܣܵܒܲ݁ܪ 945 ܒܲܫ̈ܠܲܕܹܿܐ ܕܡܲܪܡܸܐ ܟܠܢܵܫ ܀ 946 :ܐܘܿ ܐܸܣܦܸܣ ܚܲܪܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 947 ܕܠܵܐ ܨܵܝ̇ܬܼܵܐ ܠܩܵܠ ܐܵܫܘܿܦܹ̈ܐ. 948 :ܘܠܵܐ ܢܵܦ̇ܠܝܼܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ 949 ܒܡܲܫܡܲܥܬܼܵܐ ܕܡܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 950 :ܐܘܿ ܬܲܢܝܼܢܵܐ ܩܵܛ̇ܘܿܠܵܐ 951 ܕܪܲܒܿܝܼܥ ܒܲܬܼܗܘܿܡ̇ܐ ܕܝܲܨܪܵܐ. 952 :ܘܕܼܵܠܲܚ̇ ܟܠܫܵܥ ܚܘܼܫ̇ܒܹ̈ܐ 953 ܒܡܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܗܘܼܦܵܟܼܵܘ̈ܗܝ ܀ pb. 240 954 :ܐܘܿ ܥܵܠܘܿܒܼܵܐ ܕܠܵܐ ܣܵܒ̇ܲܥ 955 ܐܘܿ ܝܲܥܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܸܐ. 956 :ܕܣܸܒܼܟܲܬ̤ ܘܲܡܛܵܬ̤ ܚܲܪܡܘܼܬܹܗ 957 ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܥܸܠܲܬܼ ܛܵܒܼܵܬܹ̈ܐ ܀ 958 :ܛܪ݂ܲܕܼ ܠܐܕܼܵܡ ܡ̣ܢ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܗ 959 ܘܲܩ̣ܛܲܠ ܠܗܵܒܹܝܠ ܕܐܸܙܕܲܕܲܩ. 960 :ܣܥ̣ܵܐ ܠܝܲܥܩܘܿܒܼ ܥܲܠ ܕܐܸܬܼܡܲܟܲܟ 961 ܘܲܠܝܵܘܣܸܦ ܥܲܠ ܕܐܸܬܼܚܲܟܲܡ ܀ 962 :ܚܣ݂ܲܡ ܒܐܝܼܘܿܒܼ ܕܲܚܙܵܝܗܝ ܕܝܼܪܸܒܼ 963 ܒܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܢܲܦܫܵܐ. 964 :ܘܣܲܩ̣ܪܹܗ ܠܡܘܼܫܹܐ ܕܐܸܬܼܟܲܢܝܼ 965 ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܀ 966 :ܘܡ̇ܢܵܐ ܬܵܢܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܪܘܼܓܼܙܹܗ 967 ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܕܐܸܙܕܲܕܲܩܘ. 968 :ܕܲܥܕܲܡ ܠܡܵܪܵܐ ܕܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ 969 ܣܥ̣ܵܐ ܘܲܣܠܸܩ ܒܲܛܪܘܼܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 970 :ܒܲܝܗܘܼܕܵܐ ܓ̣ܡܲܪ ܨܼܒܼܝܵܢܹܗ 971 ܚܣܵܡܵܐ ܒܥܸܠܲܬܼ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ. 972 :ܟܲܕܼ ܣܵܒܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܪܵܚܵܐ 973 ܕܦܵܣܹ̇ܩ ܠܵܗ̇ ܠܥܸܠܲܬܼ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܀ 974 :ܡܟܵܐ ܢܲܠܸܦ ܚܲܪܡ̇ܢܘܼܬܹܗ 975 ܕܚܣܵܡܵܐ ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ. 976 :ܕܲܟܼܡܵܐ ܓܠܝܼܙܵܐ ܒܝܼܫܘܼܬܹܗ 977 ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܡ̣ܢ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܀ 978 :ܠܲܝܬܼ ܠܹܗ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܲܢܟܼܝܼܠܵܐ 979 ܕܥܲܠ ܡ̇ܢ ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ. 980 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܹܗ 981 ܘܲܒܼܢܸܟܼܠܵܐ ܡܪܲܟܸܿܒ̣ ܥܸܠܠܹ̈ܐ ܀ 982 :ܘܐܸܢ ܨܹܝܕ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܐܝܼܬܼ ܥܸܠܬܐ 983 ܕܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܚܲܝܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣. 984 :ܨܹܝܕܼ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܕܼܟܸܐ ܘܩܲܕܲܝܼܫ 985 ܐܲܝܕܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܲܫܟܼܝܼܚܵܐ ܀ 986 :ܘܐܸܢ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܘ ܥܸܠܬܼܵܐ 987 ܠܲܚ̈ܕܼܵܕܹܐ ܐܲܝܟ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ. 988 :ܙܲܟܵܝܵܐ ܡ̇ܢ ܐܲܣܟܸܿܠ ܒܵܟ 989 ܕܐܸܫܲܕܿܬܵܝܗܝ ܠܲܕܼܡܹܗ ܡܲܓܵܢ ܀ 990 :ܗܵܐ ܐܸܬܼܚܵܘܝܲܬ̤ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܐ 991 ܕܡܲܓܵܢ ܣܵܢ̇ܝܬܿ ܠܲܫ̈ܦܲܝܵܐ. 992 :ܘܲܒܼܥܸܠܬܼܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܥܸܠܬܼܵܐ 993 ܐܸܫܲܕܲܬܿ ܠܲܕܼܡ̇ܟ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 994 :ܠܵܘ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܣܵܢܹ̇ܝܬܿ ܒܲܠܚܘܿܕ 995 ܐܘܿ ܚܣܵܡܵܐ ܣܵܢ̇ܐܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ. 996 :ܕܲܠܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܐܲܟܼܚ̄ܕܼ 997 ܕܠܝܼܚܵܐ ܡܸܪܬܼܵܟ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܀ 998 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܵܕܼܘܿܥܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ 999 ܕܵܒܹ̇ܨ ܥܘܼܩܣܵܐ ܕܲܡܚܘܿܬܼܵܟ. 1000 :ܕܗܵܐ ܒܚܲܟܿܝܼܡܹ̈ܐ ܘܲܒܼܣܲܟܼܠܹ̈ܐ 1001 ܫܘܼ̈ܡ̇ܬܼܵܐ ܕܢܸܟܼܠܵܟ ܣܝܼ̈ܡܵܢ ܀ 1002 :ܠܘܼܩܒܲܠ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܥܵܘܵܠܹ̈ܐ 1003 ܡܬܲܚ̣ܬܵܗ̇ ܠܩܸܫܬܵܟ ܙܹܐܦܵܢܵܐ. 1004 :ܘܡ̇ܚܹ̇ܝܬܿ ܟܠܗܘܿܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ 1005 ܒܓܹܐܪ̈ܐ ܫܢܝܼܢܹ̈ܐ ܕܲܛܢܵܢܵܟ ܀ 1006 :ܒܟܼܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ 1007 ܦܸܪܚܲܬ̤ ܡܸܪܬܼܵܐ ܕܒܼܝܼܫܘܼܬܼܵܟ. 1008 :ܘܠܲܝܬܿ ܗܲܕܵܡ̇ܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ 1009 ܕܠܵܐ ܡܒܲܣܒܲܣ ܡ̣ܢ ܢܘܼܟܼ̈ܬܵܬܼܵܟ ܀ 1010 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܒܝܼܫܼܬܼܵܟ 1011 ܚܣܵܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܘܣܵܩ̇ܘܿܪܵܐ. 1012 :ܘܠܲܝܬܿ ܒܝܼܫܵܐ ܕܒܼܝܼܫ ܐܲܟܼܘܵܬܼܵܟ 1013 ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܐܝܼܬܼ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܟ ܗ̄ܘ̣ ܀ 1014 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܦܬܼܝܼܠܵܐ ܢܟܼܝܼܠܘܼܬܼܵܟ 1015 ܘܠܲܝܬܼ ܦܸܚܡܵܐ ܠܨܲܢܥܘܼܬܼܵܟ. 1016 :ܘܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܕܲܨܢܝܼܥ ܘܲܡܕܲܪܲܡ 1017 ܒܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܕܢܸܟܼܠܵܟ ܐܸܬܼܗܲܓܿܝܼ ܀ pb. 241 1018 :ܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܦܘܼܡܵܐ ܕܢܸܬܼܢܸܐ 1019 ܕܒܲܟܼܡܵܐ ܦܘܼܪ̈ܣܝܼܢ ܡܲܛܥܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ. 1020 :ܘܠܵܐ ܗܵܘܢܵܐ ܡܨܸܐ ܕܲܢܟܲܢܸܫ 1021 ܫܟܼܝܼ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܡ̇ܘܠܸܕܼ ܢܸܟܼܠܵܟ ܀ 1022 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܲܢܦܲܪܣܹܝܟ 1023 ܘܢܸܓܼܠܸܐ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܣܲܢ̈ܝܵܬܼܵܟ. 1024 :ܗܵܘ̇ ܕܲܣܢ݂ܲܝܬܵܝܗܝ ܥܲܠ ܕܲܓܼܠ݂ܵܐ 1025 ܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܟ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 1026 :ܗܘ̤ ܡܨܸ ܕܢܸܦܣܘܿܩ ܥܸܩܵܪܵܟ 1027 ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܲܢ. 1028 :ܘܲܢܦܲܫܲܚ ܣܵܘ̈ܟܹܿܐ ܕܦܹܐܪ̈ܲܝܟ 1029 ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܲܢ ܀ 1030 :ܒܚܲܠܝܘܼܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܬܸܬܼܦܲܟܲܗ 1031 ܡܸܪܬܼܵܐ ܕܟܼܵܣܵܟ ܡܲܪܝܼܪܵܐ. 1032 :ܘܲܒܼܢܘܼܗܪܵܐ ܕܕܸܢܚܹܗ ܬܲܫܩܸܠ 1033 ܥܲܪܦܸܠܵܐ ܕܚܲܫܵܟ ܣܲܢܝܵܐ ܀ 1034 :ܒܨܲܦܪܵܐ ܕܡܸܠܬܹܗ ܢܸܬܿܬܿܥܝܼܪܘܼܢ 1035 ܕܲܡܪܹ̈ܐ ܕܲܛܒ݂ܲܥܘ ܒܲܛܢܵܢܵܐ. 1036 :ܘܲܢܫܲܪܘܿܢ ܒܦܘܼܠܚܵܢ ܚܘܼܒܵܐ 1037 ܐ̄ܦܸܢ ܒܲܚܕܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܫܵܥܝܼ̈ܢ ܀ 1038 ܬܵܘ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܢܸܣܬܲܬܲܪܼ 1039 ܒܚܸܣܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܡܲܪ̈ܝܼܪ̈ܐ. 1040 :ܕܗܵܐ ܚܣܵܡܵܐ ܐܲܝܟ ܫܲܒܵܝܵܐ 1041 ܢܲܦܝܼܩ ܒܵܬܲܪ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܲܢ ܀ 1042 :ܬܵܘ ܢܸܥܪܘܿܩ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܠܥܸܠ 1043 ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܡܠܸܟ ܪܘܼܓܼܙܵܐ. 1044 :ܕܗܵܐ ܛܢܵܢܵܐ ܐܸܚܲܕܼ ܢܘܼܡܹܐ 1045 ܘܠܲܒܼ݂ܟܵܗ̇ ܠܟܼܠܵܗ̇ ܥܵܡܲܪܬܵܐ ܀ 1046 :ܬܵܘ ܢܸܒܼܥܹܐ ܠܲܢ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ 1047 ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܚܲܢ̣ܘ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ. 1048 :ܕܗܵܐ ܡܲܟܸܿܟܼܬܹܗ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ 1049 ܛܪܘܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܝܲܨܪܲܢ ܒܝܼܫܵܐ ܀ 1050 :ܢܸܬܸܠ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ 1051 ܕܲܬܼܣܲܝܲܥ ܠܲܢ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ. 1052 :ܕܗܵܐ ܚܵܒܼ݂ ܟܠܹܗ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 1053 ܡ̣ܢ ܨܸܢ̈ܥܵܬܹܗ ܕܲܚܣܵܡܵܐ ܀ 1054 :ܢܦܝܼܣ ܠܲܚܢܵܢܵܐ ܚܵܐܹ̇ܝܢ ܟܠ 1055 ܕܲܢܪܵܥܹܝܢ ܥܲܡ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 1056 :ܕܗܵܐ ܕܠܲܚ̣ܬܼܵܗ̇ ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܝܲܨܪܲܢ 1057 ܠܚܲܠܝܘܼܬܼ ܫܲܝܢܵܐ ܕܫܲܝܸܢ ܟܠ ܀ 1058 :ܝܲܨܪܲܢ ܪܲܦܝܹܗ ܠܐܲܣܵܪܵܐ 1059 ܕܫܲܝܢܲܢ ܕܲܠܘܵܬܼ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ. 1060 :ܘܕܼܝܼܠܲܢ ܗ̄ܝܼ ܐܸܢ ܨܵܒܹ̈ܝܢܲܢ 1061 ܕܲܢܚܲܝܸܨ ܗܵܘ̇ ܡ̇ܐ ܕܪܲܦܝܲܢ ܀ 1062 :ܝܲܨܪܲܢ ܟܲܬܿܡܲܢ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ 1063 ܘܛܲܡܵܐܗ̇ ܠܕܲܟܼܝܘܼܬܼ ܪܸܥܝܵܢܲܢ. 1064 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܦܫܝܼܩܵܐ ܠܹܗ 1065 ܕܲܢܕܲܟܹܿܝܢ ܒܲܬܼܘܵܬܼ ܢܲܦܫܲܢ ܀ 1066 :ܝܲܨܪܲܢ ܕܲܠܚܲܢ ܒܲܚܣܵܡܵܐ 1067 ܘܐܲܪܡܝܼ ܗܸܪܬܼܵܐ ܒܲܝܢܵܬܲܢ. 1068 :ܘܕܼܝܼܠܹܗ ܗ̄ܝܼ ܕܲܢܫܲܝܸܢ ܠܲܢ 1069 ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܘܲܠܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܀ 1070 :ܠܹܗ ܠܝܲܨܪܲܢ ܣܸܬܿܪܹܬܼ ܐܵܦ ܐ̄ܢܵܐ 1071 ܘܓܿܢܝܼܬܹܿܗ ܐܲܝܟ ܕܠܒܼܝܼܫܵܐ. 1072 :ܕܡܸܛܠ ܡ̇ܢ ܟܲܕܼ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ 1073 ܥܒܼܝܼܕܼ ܚܲܪܫܵܐ ܒܚܲܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܀ 1074 :ܠܹܗܘ̣ ܟܲܢܝܼܬܼ ܒܲܫܡܵܗܹ̈ܐ 1075 ܕܲܡܚܲܢܝܼܢ ܠܦܵܪܘܿܫܘܼܬܹܗ. 1076 :ܚܣܵܡܵܐ ܘܪܘܼܓܼܙܵܐ ܘܲܛܢܵܢܵܐ 1077 ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܝܼܬܿܝܗܘܿܢ ܀ 1078 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܐܲܒܼܘܗܝ ܕܲܚܣܵܡܵܐ 1079 ܘܲܛܢܵܢܵܐ ܝܲܠܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܝܼܠܹܗ. 1080 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܡܸܬܼܪܲܒܹܿܝܢ 1081 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܡܢܵܚ ܠܵܐ ܐܝܼܬܿܝܗܘܿܢ ܀ 1082 ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܲܪܟܼܝܼܒܼ ܥܲܠ ܙܲܪ̈ܥܹܐ: pb. 242 1083 ܐܲܝܟ ܗܸܢܝܘܿܟܼܵܐ ܥܲܠ ܪ̈ܲܟܼܫܵܐ. 1084 :ܘܗܘ̤ ܡܲܪܗܸܛ ܪ̈ܓܼܫܹܐ ܕܠܒܲܪ 1085 ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܘܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܘܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܀ 1086 :ܒܪܸܡܙܹܗ ܟܕܝܼܢܝܼܢ ܓܵܘܵܝ̈ܐ 1087 ܘܲܒܼܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ. 1088 :ܘܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܪܵܕܹܝܢ 1089 ܘܐܸܢ ܒܵܥܹ̇ܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܀ 1090 :ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܚܹܝܠ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ 1091 ܘܲܓܠ̣ܝܙܘܼܬܼ ܡ̣ܢ ܒܘܼܝܵܢܵܐ. 1092 :ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܒܵܥܹ̇ܐ ܣܹܘܦܲܣܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ 1093 ܒܼܵܬܲܪ ܩܲܠܝܼܠ ܗܸܕܼܝܘܿܛܵܐ ܀ 1094 :ܗܘ̤ ܐܲܠܦܲܢܝ ܕܐܹܡܲܪ ܥܲܡܗ 1095 ܕܥܲܠ ܡ̇ܢܵܐ ܡܫܝܼܛ ܚܹܐܪܘܼܬܹܗ. 1096 :ܘܗܘ̤ ܓܠ̣ܵܐ ܠܝܼ ܕܕܝܼܠܹܗ ܐܸܢܹܝܢ 1097 ܥܪܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܘܫܲܒܼܪܘܼܬܼ ܠܸܒܵܐ ܀ 1098 :ܗܘ̤ ܪܡ݂ܲܙ ܠܝܼ ܕܐܸܟܼܠܸܐ ܘܐܲܟܸܿܣ 1099 ܠܙܵܘܥܹ̈ܐ ܡܫܲܡܫܲܝ̈ ܠܲܚܣܵܡܵܐ. 1100 :ܘܗܘ̤ ܚܲܦܛܲܢܝ ܕܐܸܫܕܹܿܐ ܡܸܠܹ̈ܐ 1101 ܐܲܝܟ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܒܣܸܕܼܪ̈ܲܝ ܢܸܟܼܠܵܐ ܀ 1102 :ܗܘ̤ ܒܲܕܸܿܩ ܠܝܼ ܥܲܠ ܦܘܼܪܣܵܐ 1103 ܕܲܡܪܲܟܲܒܼ ܒܲܨܢܝܼܥܘܼܬܹܗ. 1104 :ܘܚܵܘܝܲܢܝ ܦܲܚܹ̈ܐ ܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ 1105 ܕܲܡܟܲܣܹܝܢ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܝܗܘܼܒܵܐ ܀ 1106 :ܠܩܵܠ ܢܸܥܡܵܬܹ̈ܐ ܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪܹܬܼ 1107 ܟܲܕܼ ܙܵܡܲ݁ܪ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܫܲܝܢܵܐ. 1108 :ܘܡܲܟܲܣܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܪܝܵܢܵܐ 1109 ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܢܲܚܬܵܐ ܕܣܸܦܘܵܬܹ̈ܗ ܀ 1110 :ܫܡܲܥܬܹܿܗ ܕܲܡܫܲܚܠܸܦ ܩܵܠܹ̈ܐ 1111 ܢܟܼܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ. 1112 :ܘܡܲܣܓܸܿܐ ܡܚܲܬܼܚܸܬܼ ܫܵܡܘܿܥܵܘ̈ܗܝ 1113 ܐܲܝܟ ܚܲܓܼܠܵܐ ܕܩܵܪܹܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܀ 1114 :ܚܙܹܝ̇ܬܹܗ ܕܲܦܠܸܐ ܒܐܸܣܟܹܿܡܗ 1115 ܘܣܸܒܲܪܹܗ ܕܟܼܠܹܗ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣. 1116 :ܘܲܗܦ݂ܲܟ ܗܘ̤ ܒܹܗ ܘܲܓܼܠ̣ܵܐ ܠܝܼ 1117 ܕܢܘܼܟܼܪܵܝ ܚܸܙܘܹܗ ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܵܘܗܝ ܀ 1118 :ܐܘܿ ܝܲܨܪܵܐ ܟܡܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬܿ 1119 ܘܲܨܢܝܼܥܝܼܢ ܛܵܒܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܟ. 1120 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܟܹܐܝܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܝܬܿ 1121 ܕܠܵܐ ܢܵܣ̇ܒܲܬܿ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܟ ܀ 1122 :ܟܠ ܦܘܼܪ̈ܣܝܼܢ ܡܸܨܛܲܢܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ 1123 ܐܲܝܟܵܐ ܕܒܼܵܥ̇ܝܬܿ ܕܲܬܼܣܲܓܸܿܦ. 1124 :ܘܲܟܼܒܲܪ ܠܲܝܬܿ ܕܲܦܫܝܼܛ ܡܸܢܵܟ 1125 ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܨܵܒܹ̇ܝܬܿ ܕܲܬܼܥܲܕܲܪ ܀ 1126 :ܒܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܟ ܬܸܗ̇ܪܹܬܼ ܣܲܓܿܝܼ 1127 ܘܲܒܼܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܼܵܟ. 1128 :ܕܲܟܼܡܵܐ ܦܫܝܼ̈ܩܵܢ ܥܲܣ̈ܩܵܬܼܵܐ 1129 ܠܨܵܒܼܝܵܢܵܟ ܐܲܝܟܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܀ 1130 :ܡܸܢܵܟ ܝܵܠ̇ܦܝܼܢ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ 1131 ܘܒܼܵܟ ܡܸܬܼܚܲܟܿܡܝܼܢ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ. 1132 :ܠܬܲܪܥܵܟ ܪܵܗܛ̇ܝܼܢ ܡܸܣܟܹܿܢܹ̈ܐ 1133 ܘܲܠܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܟ ܥܲܬܼܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 1134 :ܗܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢ ܝܲܨܪܵܐ ܕܢܲܦܫܲܢ 1135 ܕܕܝܼܠܲܢ ܐܸܢܹܝܢ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ. 1136 :ܠܡܸܪܚܲܡ ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܲܚܝܼ ܠܲܢ 1137 ܘܲܠܡܸܣܢܵܐ ܚܣܵܡܵܐ ܕܩܲܛܠ݂ܲܢ ܀ 1138 :ܬܵܘ ܡ̇ܕܹܝܢ ܐܲܝܟ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ 1139 ܢܦܲܪܣܸܐ ܢܸܟܼܠܵܐ ܕܲܒܼܝܲܨܪܲܢ. 1140 :ܕܗܵܐ ܝܲܨܪܵܐ ܕܒܲܢ ܒܲܕܲܩ ܠܲܢ 1141 ܕܕܼܝܼܠܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܫܲܝܢܵܐ ܘܪܘܼܓܼܙܵܐ ܀ 1142 :ܬܵܘ ܢܹܐܡܲܪ ܠܹܗ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ 1143 ܠܝܲܨܪܲܢ ܡ̇ܪܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܲܢ. pb. 243 1144 :ܕܠܵܐ ܬܫܲܚܠܸܦ ܚܲܠܝܘܼܬܼ ܚܘܼܒܵܐ 1145 ܠܡܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܚܣܵܡܵܐ ܀ 1146 :ܬܵܘ ܢܸܬܼܢܸܐ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ 1147 ܘܲܢܬܲܪܓܸܿܡ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܣܸܦܪ̈ܵܘܗܝ. 1148 :ܕܲܚܙܝܼ ܝܲܨܪܵܐ ܠܵܐ ܬܸܕܼܠܘܿܚ 1149 ܒܲܚܣܵܡܵܟ ܫܲܝܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 1150 :ܩܥ̣ܵܘ ܚܲܣܵܡܹ̈ܐ ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ 1151 ܠܝܲܨܪܵܐ ܕܲܒܼܗܲܕܵܡܲܝ̈ܟܿܘܿܢ. 1152 :ܕܦܘܼܫ ܝܲܨܪܵܐ ܠܵܐ ܬܵܘܩܸܕܼ ܠܲܢ 1153 ܒܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܲܚܣܵܡܵܐ ܀ 1154 :ܬܵܢܵܘ ܠܹܗ ܬܒܲܥܬܹܗ ܕܥܲܬܼܝܼܪܵܐ 1155 ܕܡܸܫܬܲܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܲܫܝܵܐܝܼܬܼ. 1156 :ܘܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܣܢ̣ܵܝܗܝ 1157 ܕܢܲܪܘܲܚ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܢܹܗ ܀ 1158 :ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܢܸܬܿܕܲܟܼܪܘܼܢ 1159 ܚܲܣܵܡܹ̈ܐ ܕܣܵܢܹ̈ܝܢ ܡܲܓܵܢ. 1160 :ܕܗܵܘܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ 1161 ܠܡܸܥܒܲܪ ܒܵܗ̇ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܀ 1162 :ܣܚܘܿܦܲܝܗܝ ܡ̇ܪܲܢ ܠܣܵܛܵܢܵܐ 1163 ܕܕܲܠܚܹܗ ܠܓܸܢܣܲܢ ܒܲܚܣܵܡܹܗ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/52
Source:
D. Alphonsi Mingana (ed.), "." Narsai Doctoris Syri Homiliae et Carmina (Mosul: Typis Fratrum Praedicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On Lent V - ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܕܨܵܡܵܐ” based upon D. Alphonsi Mingana (ed.), "." Narsai Doctoris Syri Homiliae et Carmina (Mosul: Typis Fratrum Praedicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/52.
Bibliography:
On Lent V - ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܕܨܵܡܵܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/52.

Show Citation Styles