Chronicle of Zuqnin, Part 4

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :

ܡܫܪܐ ܕܝܢ ܚܘܫܒܢܐ ܗܢܐܼ. ܐܘܟܝܬ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐܼ. ܡܢ ܫܘܪܝܗܿ ܕܝܠܗܿ ܕܒܪܝܬܐ. ܘܐܬܿܐ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܡܘܠܕܗ ܕܐܒܪܗܡ: ܘܡܠܟܘܬܗ ܕܢܝܢܘܣ ܗܿܘ ܕܒܢܐ ܠܢܝܢܘܐ ܘܐܡܠܟ ܒܗܿ ܫ̈ܢܝܢ ܚ̈ܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.. ܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܠܢܝܢܘܣܼ. ܐܬܝܠܕ ܐܒܪܗܡ ܪܝܫ ܐܒ̈ܗܬܐ. ܐܝܟ ܕܣܗܿܕ ܐܘܣܒܝܣܼ. ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܢܣܝܼܒ ܗܘ ܠܢ ܡܠܘܐ ܕܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ. ܥܕܡܐ ܠܫܢ̈ܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܡܗܝܡ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܬܐܘܕܘܣܝܣ pb. 146 ܙܥܘܪܐ ܡܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܕܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܢܐܘܝ̈ܛܝܢܘ.. ܡܢ ܬܐܘܕܣܝܣ ܕܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܡܠܟܐܼ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܣܝܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܚܡ̈ܫ.. ܡܢ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܗܕܐ ܕܒܗܿ ܐܝܬܝܢ ܝܘܡܢܐ: ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܐܠܦܐܐ ܘܬܡܢ̈ܝܢ ܘܫ̈ܬ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ: ܘܕܡܗܓܪ̈ܝܐ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܠܐ ܐܫܟܚܢܢ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܟܬܢܒܘܬܐܿ ܐܝܟ ܩ̈ܕܡܝܬܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܘܐܦܠܐ ܥܠ ܙܒ̈ܢܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܡܪ̈ܝܪܐ ܕܥܒܼܪ ܥܠܝܢ ܘܥܠ ܐܒܗܗܝܢܼ. ܐܫܟܚܢܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܡܕܡ. ܘܐܦܠܐ ܥܠ ܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܕܘܡܪܪܐ܇ ܕܡܼܛܐ ܠܢ ܡܛܠ ܚ̈ܛܗܝܢ: ܘܐܬܡܼܣܪܢܢ ܒܐ̈ܝܕܝ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܒܪܒܪܗܝܐܼ. ܠܐ ܐܫܟܚܢܢ ܐܢܫ ܕܐܟܬܒ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܕܢܫܒܘܩ ܥܘܗܕܢܐ ܕܙܒܢܐ ܗܢܐ ܒܝܫܐ: ܘܐܘܠܨܢܐ ܡܪܝܪܐ ܕܣܒܠܬ ܐܪܥܐ ܒܝ̈ܘܡܝܢ ܘܒܙܒܢܢ: ܡܢ ܐܝܕ̈ܝ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܗܢܿܘܢ ܕܐܦ ܢܒܝܐ ܡܫܡܗ ܟܕ ܐܡܿܪ: ܕܐܬܘܪܝܐ ܫܒܛܐ ܗܘ ܠܡ ܕܪܘܓܙܝ. ܘܚܘܛܪܐ ܗܘ ܒܐܝܕܗܘܢ ܕܡܚܘܬܝ: ܥܠ ܥܡܐ ܚܠܦܐ ܐܫܕܪܝܘܗܝܼ. ܘܥܠ ܥܡܐ ܐܟܬܢܐ ܐܦܩܕܝܘܗܝ. ܗܢܐ ܫܒܛܐ ܘܗܢܐ ܚܘܛܪܐ ܕܡܪܝܐ: ܕܐܘܫܛ ܘܝܗܼܒ ܠܐܬܘܪܝܐ ܕܢܪܕܝܗܿ ܠܐܪܥܐ ܒܗܼ. ܘܐܦ ܐܬܚܙܝ ܒܫܡܝܐ: ܟܕ ܣܠܩܿ ܘܡܬܚܙܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܗܘܼܐ ܠܢ ܨܒܝܢܐܼ. ܕܐܟܒܪ ܢܫܡܥܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܢ ܐܬܝܢ ܠܥܠܡܐܼ. ܘܢܙܘܥܘܢ ܘܢܕܚܠܘܢ ܡܢ ܡܪܝܐܼ. ܘܢܗܠܟܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܒܬܪܝܨܘܬܐ. ܕܕܠܡܐ ܐܦ ܠܗܘܢ ܢܡܣܘܪ ܐܢܘܢ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܗܢܐ ܕܐܒܐ ܚܒܠܐ. ܟܬܝܒ ܕܦܿܩܼܕ ܠܒܢܝ̈ܟܘܢ. ܘܬܘܒܼ ܕܫܝܠ ܠܐܒܘܟܼ ܘܢܚܘܝܟܿ ܘܠܣܒܝ̈ܟܼ ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܟ. ܟܕ ܕܝܢ pb. 147 ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܟܪܟܢܢ: ܘܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܚܬܝܬܐܝܬ ܠܐ ܐܫܟܚܢܢ܆ ܐܠܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ. ܘܐܦ ܕܫܡܥܢܢ ܬܘܒ ܡܢ ܣܒ̈ܐ ܥܬܝ̈ܩܐ: ܕܗܢܼܘܢ ܚܙܘ ܘܥܒܼܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܕܚܢܢ ܗܘܼܝܢܢ ܚܿܙ̈ܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܨܒܝܢܢ ܕܢܟܢܫ ܘܢܣܝܡ ܐܢܘܢ ܗܪܟܐ ܒܐܝܕܐ ܐܝܕܐ ܒܣܕܪܐ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܟܠ ܡܿܢ ܕܦܓܥ ܒܗ̈ܝܢ ܒܗܠܝܢ ܘܨܒܐ ܕܢܣܠܐ ܐܢܝ̈ܢ܆ ܢܕܥ ܕܠܘ ܒܚܕܐܬܪܐ ܐܘ ܒܚܕܐ ܡܠܟܘܬܐܿ. ܐܘ ܒܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܓܕ̈ܫܢ ܥ̈ܠܬܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܙܢܝ̈ܢ ܙܢܝ̈ܢ. ܡܕܝܢ ܐܦ ܘܗܪܟܐܼ. ܐܢ ܦܓܝܥ ܠܗ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܠܐ ܦܚܡܐ ܠܗܕܐܼ. ܗܠܝܢ ܢܣܬܿܟܠ ܕܐܦܠܐ ܗܼܢܘܢ ܡܟ̈ܬܒܢܐ ܩ̈ܕܡܝܐ ܫܿܠܡܝܢ ܐܚܕ̈ܕܐ. ܐܠܐ ܚܕ ܡܙܥܪܼ ܘܚܕ ܡܘܪܒ. ܚܕ ܡܟܬܒ ܥܠ ܥܕܬܐ ܘܚܕ ܥܠ ܥ̈ܠܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ: ܐܠܐܼ ܠܐ ܡܣܿܓܦܐ ܗܕܐ ܠܦܪ̈ܘܫܐ ܘܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ ܡܕܡܿ. ܐܢ ܩܕܝܡܐ ܫܢܬܐ ܐܘ ܡܘܚܪܐ ܚܕܐ ܐܘ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܐܠܐ ܢܿܣܦܩ ܠܕܚܠ̈ܝ ܐܠܗܐ ܕܢܚܙܘܢ ܡ̈ܚܘܬܐ ܕܕܪ̈ܐ ܩܕ̈ܡܐ: ܘܢܣܛܘܢ ܗܼܢܘܢ ܡܢ ܥܘܼܠܐܼ ܕܠܐ ܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ܢܣܡ̈ܟܢ ܗܢ̈ܝܢ ܡܚ̈ܘܬܐ. ܐܙܕܗܪ ܠܡ ܘܕܚܠ ܡܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܼ. ܕܕܠܡܐ ܐܦ ܥܠܝܟ ܐܝܬܐ ܐܢܝ̈ܢ ܠܡܚܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ. ܫܘܪܝܐ ܕܝܢ ܥܒܕܝܢܢܼ ܡܢ ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܐ ܡ̈ܐܐ ܘܬܫܥܝ̈ܢ ܘܬܡܢ̈ܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܐܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܡܝܬ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܡܠܟܐ. ܘܐܡܠܟ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܕܐܪ̈ܒܥܐ. ܘܛܒܪܝܘܣ ܩܣܪ.

ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܚܕܐܼ ܡܝܬ ܗܘ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܘܠܒܟ ܡܠܟܘܬܐ ܛܒܪܝܘܣ.

ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢܼ ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. pb. 148 ܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܚܡ̈ܫܼ ܡܝܬ ܛܒܪܝܘܣ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܡܘܪܝܩܣ ܫܢܝ̈ܐ ܬܡܢ̈ܐ.

ܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐ ܘܬܪ̈ܬܥܣܪ̈ܐܼ ܗܘܼܐ ܚܫܘܟܐ ܪܒܐ ܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ. ܘܣܠܼܩ ܟܘ̈ܟܒܐ ܘܐܬܚܙܝܘ ܐܝܟ ܕܒܠܠܝܐ. ܘܩܘܝܘ ܐܝܟ ܫܥ̈ܐ ܬܠ̈ܬ. ܘܬܘܒ ܐܬܓܠܓܘ ܗܼܘ ܚܫܘܟܐ ܗܿܘܼ. ܘܐܬܚܙܝ ܝܘܡܐ ܐܝܟ ܥܝܕܗ ܩܕܡܝܐ

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܡܝܬ ܡܘܪܝܩܣ. ܘܐܡܠܟܘ ܡܘܪܝܩܣ ܐܚܪܢܐܼ. ܘܬܝܕܣܝܣ ܒܪܗܼ ܫ̈ܢܝܢ ܬܪܬܥܣܪܗܐ.

ܫܢܬ ܫܬܥ̈ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܣܪܐܼ ܟܒܫܗܿ ܢܪܣܐ ܠܐܘܪܗܝ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܘܥܠ ܠܗܿ: ܘܐܚܕܗ ܠܣܐܘܪܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܝܕܬܐܼ ܘܪܓܡܗ ܒܟ̈ܐܦܐܼ. ܘܡܝܬ.

ܫܢܬ ܫܬܥܡ̈ܐܐ ܘܚ̈ܡܫܥܣܪܐܼ. ܗܘܼܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟ.

ܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܬܬܥܣܪܐܼ ܐܬܦܬܚܬ ܗܼܝ ܐܘܪܗܝ.

ܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘ.ܟܕ. ܐܬܩܛܠ ܡܘܪܝܩܣ ܘܬܘܕܣܝܣ ܒܪܗ. ܘܐܡܠܟ ܦܘܩܝܣܿ ܫ̈ܢܝܢ ܬܡ̈ܢܐ.

ܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪܗܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ ܦܩܼܕ ܦܘܩܐ ܡܠܟܐܼ ܕܢܥܡܕܘܢ ܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ. ܘܫܕܪܗ ܠܓܝܘܪܓܝ ܗܘܦܪܟܐ: ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ܇ ܕܢܐܠܘܨ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܢܥܡܕܘܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܢܚܼܬ ܘܟܿܢܼܫ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܘܒܐܚܕܪ̈ܝܗܿ ܘܥܠܼܘ ܩܕܡܘܗܝ ܪܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܕܥ̈ܒܼܕܐ ܐܢܬܘܢ ܕܡܠܟܐ. ܘܗܢܘܢ ܐܡܼܪܼ ܐܢ. ܐܡܿܪ ܠܗܘܢܼ ܦܩܿܕ ܡܪܗܿ ܕܐܪܥܐܼ ܕܬܥܡܕܘܢ.. ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܫܬܩܘܼ ܘܠܐ ܦܢܝܘ ܠܗ ܦܬܓܡܐ. ܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܦܿܢܝܬܘܢ pb. 149 ܦܬܓܡܐ.. ܥܢܼܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܪ̈ܝܫܐ ܕܒܗܘܢ ܕܫܡܗ ܝܘܢܐܼ. ܘܐܡܪ. ܕܟܠ ܡܐ ܕܦܿܩܕ ܡܪܗܿ ܕܐܪܥܐܼ ܥܿܒܕܝܢܢ ܘܥܿܢܝܢܢ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐܼ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܡܥܒܕܼ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܼܛܐ ܝܘܡ ܥܡܿܕܐ ܩܕܝܫܐ.. ܗܘܦܟܪܐ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ܆ ܐܬܚܡܬ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܘܩܡ ܘܡܚܝܗܝ ܝܘܡܐ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝܼ ܘܐܡܼܪ. ܕܐܢ ܥ̈ܒܼܕܐ ܐܢܬܘܢܿ ܠܐ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܟܪܘܢܼ. ܘܦܼܩܕ ܕܢܥܼܡܕܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܨܿܒܝܢ ܘܟܕ ܠܐ ܨܿܒܝܢܼ ܐܥܡܕ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܝܥܩܘܒ ܝܗܘܕܝܐ.. ܘܐܬܢܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܝܚܘܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܫܡܥܘܢ ܕܚܪܢ ܘܩܘܪܝܩܐ ܕܐܡܕ.

ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܟܒܫܘܗܿ ܛܝ̈ܝܐ ܠܐܪܥܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܢܗܪܐ ܪܒܐ ܦܪܬ. ܘܥܼܪܩ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܥܿܒܪ ܠܡܕܢܚܐ ܡܢ ܦܪܬ. ܘܐܫܬܠܛ ܒܗܿ ܛܝ̈ܝܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܡܿܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܓܒܪܐ ܡܢܗܘܢ ܕܫܡܗ ܡܚܡܕ. ܗܢܐ ܕܐܦ ܢܒܝܐ ܩܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܢ ܣܓܕ̈ܬܐ ܕܟܠ ܫܘ̈ܚܠܦܝܢ ܐܦܢܝ ܐܢܘܢ. ܘܕܐܝܬ ܚܕ ܐܠܗܐ ܥܿܒܘܕܐ ܕܒܪܝܬܐ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ. ܘܐܦ ܢܡܘ̈ܣܐ ܣܡ ܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܕܚܠܬ ܫܐܕ̈ܐ ܘܒܣܓܕܬ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܣܓܕܬ ܐܝ̈ܠܢܐ. ܘܡܛ ܕܚܘܝ ܠܗܘܢ ܚܕܐ ܐܠܗܐ: ܘܐܦ ܙܟܘ ܒܩܪܒܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܗ: ܘܐܦ ܣܡ ܠܗܘܢ ܢܡܘ̈ܣܐ ܐܝܟ ܪܓܬܗܘܢܼ. ܩܪܘܗܝ ܢܒܝܐ ܐܦ ܪܣܘܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܥܡܐ ܣܓܝ ܪܓܬܢܐ ܐܝܬܘܗܝܿ. ܘܒܣܪܢܐ. ܘܟܠ ܢܡܘܣܐ. ܐܢ ܡܢ ܡܚܡܕ. ܘܐܢ ܡܢ ܐܢܫ ܐܚܪܢܐ ܕܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܬܣܝܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ: ܘܐܝܟ ܢܝܚܐ ܕܪܓܬܗܘܢ ܠܐ ܡܬܝܣܡ ܗܘܐܼ. ܫܛܘܗܝ ܐܦ ܫܒܩܘܗܝ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܨܒܢܗܘܢ pb. 150 ܘܪ̈ܓܝܓܬܗܘܢ ܡܫܡܠܐ ܗܘܐܼ. ܐܦܢ ܡܢ ܫܝܛܐ ܕܒܗܘܡܢ ܡܬܣܝܡ ܗܘܐܼ. ܠܒܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܟܕ ܐܡܪܝܢ܆ ܕܗܢܐ ܠܢܒܝܐ ܘܪܣܘܠܗ ܕܐܠܗܐ ܣܝܡܢ ܘܐܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܦܩܝܕ ܠܗ ܗܟܢ. ܕܒܼܪ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܫܒ̈ܥ.

ܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬ܆ ܡܝܬ ܦܘܩܝܣ ܡܿܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܗܪܩܠܐܼ. ܫܢܝ̈ܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐ.

ܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܠܬ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ ܡܝܬ ܡܪܝ ܩܘܪܝܩܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܡܪܝ ܬܘܡܐ.

ܫܢܬ ܬܫܥ̈ܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܢܬܪܘܢ ܟܘ̈ܟܒܐ ܕܒܫܡܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܠܗܘܢ ܟܫ̈ܛܝܢ ܗܘܘ ܠܓܪܒܝܐ ܐܝܟ ܓܐܪ̈ܐ. ܟܕ ܐܬܿܐ ܡܕܡ ܕܚܝܠܬܐ ܕܡܙܕܟܝܢܘܬܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܡܬܟܒܫܢܘܬܐ ܕܐܪ̈ܥܬܗܘܢ ܕܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܛܝ̈ܝܐ. ܟܕ ܗܼܝ ܗܕܐ ܒܫܪܪܐ ܓܕܫܬ ܒܗܘܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܘܠܐ ܐܘܚܪܬ.

ܫܢܬ ܬܫܥ̈ܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ܆ ܡܝܬ ܡܚܡܕ ܡܿܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐܿ. ܐܘܟܝܬ ܢܒܝܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܗܘܼܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܒܘܒܟܪ. ܫܢܝ̈ܐ ܚܡ̈ܫ.

ܫܢܬ ܬܫܥ̈ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢܼ. ܫܪܝ ܗܪܩܠܐ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܘܝܡܐ ܕܢܒܢܐ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܡܕ.

ܫܢܬ ܬܫܥ̈ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܡܝܬ ܐܒܘܒܟܪ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ.. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝܼ ܥܘܡܪܼ ܫܢܝ̈ܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ.

ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ܆ ܢܼܚܬ ܗܪܩܠܐ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܕܓܒܝܬܐ. ܘܐܬܗܙܡܘ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܘܢܦܩ ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪܗܝܢ. ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܥܒܼܪ ܛܝ̈ܝܐ ܠܓܙܝܪܬܐܼ ܘܐܬܗܙܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܘܥܠ ܥܝܨ ܠܐܘܪܗܝ.

ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܪܬܝܢ܆ ܢܼܩܫ ܛܝ̈ܝܐ ܥܠ pb. 151 ܕܪܐ ܘܐܩܪܒܘ ܥܡܗܿ. ܘܐܬܩܛܠ ܡܢܗܘܢ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐܼ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܛܝ̈ܝܐ. ܘܠܚܪܬܐ ܝܼܗܒ ܠܗܘܢ ܡܠܬܐ ܘܦܬܚܘܗܿ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܠܐ ܐܬܩܛܠ ܒܪܢܫܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܢܩܼܫ ܥܠ ܐܕܒܝܢ. ܘܒܗܕܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܩܼܛܠ. ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܣܪ̈ ܐܠܦܝ̈ܢ ܡܢ ܐܪ̈ܡܢܝܐ.

ܘܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ. ܟܒܼܫܘܗܿ ܛܝܝ̈ܐ ܠܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ.

ܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܐܬܼܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܠܢܛܝܢܐ ܦܛܪܝܩܿ. ܕܢܒܥܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܛܝ̈ܝܐ. ܘܕܚܼܠ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܥܼܪܩ. ܘܫܒܩ ܠܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܡܛܐ ܕܥܡܗܼ. ܘܢܣܒ ܐܢܘܢ ܛܝ̈ܝܐܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܢܦܩܼ ܘܥܼܠ ܠܒܛܢܢ ܕܣܪܘܓ ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ ܦܪܩܘܦܝܼ ܘܬܐܘܕܪܐ. ܘܚܠܼܨ ܘܒܼܙܘ ܘܫܒܼܘ ܟܠ ܕܨܒܘܼ ܘܗܼܦܟ ܠܐܪܥܗܘܢܒܬܪ ܐܬܢܣܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐܼ. ܗܘܼܐ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܬܠܡܝܕܗܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܩܕܝܫܐ ܝܘܞܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܫܒܡܥܘܢ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܡܬܝ ܕܚܠܒ܆ ܡܢ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܙܘܩܢܝܢ. ܘܡܪܝ ܬܘܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܡܕ܆ ܡܢܗܿ ܕܕܝܪܐ.

ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܼ ܡܝܬ ܥܘܡܪ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܗܘܼܐ ܕܝܢ ܚܠܦܘܗܝܼ ܥܘܬܡܢ. ܘܐܡܠܟ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܘܥܣܪ̈.

ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ܆ ܥܠ ܡܥܘܝܐ ܠܩܘܦܪܣܘܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܬܟܒܼܫܬ ܐܪܘܕ.

ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܐܬܩܒܪ ܒܗܿ ܒܐܡܕ. ܘܐܬܣܝܡ ܒܗܝܠܟܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝ ܙܥܘܪܐ.. ܘܒܗܿ ܟܕ pb. 152 ܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܥܪ̈ܒܝܐܼ. ܘܐܬܣܝܡ ܕܝܢ ܒܝܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܡܕ.. ܘܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܡܝܬ ܐܦ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܐܘܪܗܝ ܒܗܿ ܒܐܡܕ. ܘܐܬܣܝܡ ܒܝܬ ܡܪܝ ܙܥܘܪܐ.

ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢܼ ܗܘܼܐ ܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܒܐܘܪܗܝ ܕܝܢ ܗܘܐ [ܩܘܪܝܩܐ].

ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ ܗܼܘܐ ܩܪܒܐ ܕܛܝ̈ܝܐܼ ܘܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܛܪܦܘܠܝܣ.

ܫܢܬ .ܨܿ. ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ ܥܼܠ ܚܒܝܒ ܠܓܝܙܪܬܐ. ܘܐܬܐ ܦܪܩܘܦܝ ܕܢܥܒܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܛܝܝ̈ܐ.

ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ ܡܝܬ ܗܪܩܠܐ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܡܠܟ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐ.. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܙܥܘܪܐܿ ܫܢܬܐ ܚܕܐ.

ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬܼ ܡܝܬ ܗܼܘ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ.. ܘܗܼ،ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܐܚܪܢܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܒ̈ܥ ܫܢ̈ܝܐ.

ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ ܡܝܬ ܥܘܬܡܢ ܡܿܠܟܐ ܕܛܝܝ̈ܐ.. ܘܩܼܛܪܬ ܦܬܼܢܐ ܘܐܫܬܼܓܫܬܿ ܐܪܥܐ. ܘܐܬܒܠܒܠ ܥܡܐ ܕܛܝ̈ܝܐܿ. ܘܣ̈ܓܼܝܐܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܒܐܪܥܐ. ܘܗܘܼܐ ܫܘܦܥ ܕܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ ܘܒܗܘܢܼ ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܒܘܢ ܕܢܫܠܡܘܢ ܠܚܕ ܕܝܫܐ. ܐܠܐ ܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܼ ܫܿܘܪ ܠܪܝܫܢܘܬܐ. ܟܕ ܨܿܒܐ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܼܘ ܢܡܠܟ.. ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܐܝܬ ܗܼܘܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܥܪܒܐ: ܕܫܡܗ ܡܥܘܝܐܼ ܗܼܘ ܨܒܼܐ ܕܢܡܠܟ. ܘܐܦ ܒܢ̈ܝ ܡܥܪܒܐ ܪܚܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ ܘܒܝܥܘܗܝ ܘܫܠܼܡ ܠܗ.. ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܕܡܕܢܚܐ ܘܓܙܝܪܬܐ ܐܣܠܝܬ ܠܗܢܐ: ܘܫܠܡܬ ܠܪܝܫ ܚܝܠܐ ܐܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܥܒܣ܆ ܘܒܝܥܬܗ pb. 153 ܡܿܠܟܐ. ܘܗܐ ܡܢ ܗܝܕܝܢ ܫܪܝܘ ܩܪ̈ܒܐ ܘܫܘܦܥ ܕܡܐ ܢܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܐܫܕ ܕܡܐ ܕܚ̈ܕܕܐ. ܘܐܪܘܝܘܗܝ ܠܐܪܥܐܐ ܡܢ ܕܡܐ ܕܚ̈ܕܕܐ. ܘܟܕ ܩܪ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܟܠܕܘܟ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܡܚܘ. ܘܒܚܪ̈ܝܢܐ ܘܒܬܟ̈ܬܘܫܐ ܢܦܠ ܐܝܟ ܙܒܢ ܕܫ̈ܢܝܐ ܚ̈ܡܫ.

ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ ܗܘܐܼ ܩܪܒܐ ܕܨܦ̈ܐ ܒܝܬ ܥܒܣ ܘܠܡܥܘܝܐ. ܘܐܫܕ ܚ̈ܕܕܐ ܕܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ.

ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ ܐܬܩܛܠ ܥܒܣ. ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝܼ ܒܢܟܠܐ. ܘܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܒܥܕܡܐ ܕܨܠܘܬܐ. ܟܕ ܒܪܝܟ ܘܡܨܿܠܐ. ܘܐܚ ܡܥܘܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐ. ܥܡ ܗܠܝܢ ܚܡ̈ܫܢ ܫܢܝ̈ܢ ܕܩܛܪ ܒܗܝܢ ܦܬܢܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܕܒܝܬ ܠܗ ܘܠܥܒܣ. ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܬܐܕܘܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܒܕܘܟܬܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܪܝܐ ܒܪ ܡܫܩܐ. ܘܒܐܘܪܗܝ ܚܠܦ ܩܘܪܝܩܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ. ܒܗܕܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܐܗܪܘܢ ܦܘܪܣܝܐ ܡܦܫܩܢܐ ܦܘܪܣܝܐ.

ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ ܡܝܬ ܡܥܘܝܐ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝܼ. ܝܙܝܕ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠ̈ܬ ܘܦܠܓܗܿ.

ܘܒܫܢܬ .ܨܿ. ܘܬܫ̈ܥܝܢܼ ܒܐܝܪܚ ܢܝܣܢ ܒܬܠܬܐ ܒܗ܆ ܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐܼ. ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܘܩܫܝܐ. ܘܢܦܠܬ ܒܗ ܒܛܢܢ ܕܣܪܘܓ. ܘܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܡܝܬ ܒܗܿ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ.

ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢܼ ܡܝܬ ܝܙܝܕ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܡܪܘܢ ܫܢܬܐ ܚܕܐ.. ܘܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܡܝܬ ܐܦ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. pb. 154 ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܐܚܪܢܐܿ ܫܢܝ̈ܐܼ ܫܬܬܥܣܪ̈ܐ.

ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ ܡܝܬ ܡܪܘܢ ܡܿܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܝܗܝܼ ܥܒܕܠܡܠܝܟ. ܘܐܡܠܟ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕ. ܒܝܘ̈ܡܝ ܗܢ ܩܛܪ ܦܬܢܐ ܫܢܝ̈ܐ ܬܫ̈ܥ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܒܼܘ ܕܢܫܬܥܒܕܘܢ ܛܝ̈ܝܐ ܠܚܕ ܪܝܫܐ. ܐܠܐ ܒܗܠܝܢ ܬܫ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ ܠܐ ܬܟܼܘ ܡܢ ܩܪ̈ܒܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ.

ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܪܐ ܒܪ ܡܫܩܐ. ܘܦܫ ܟܘܪܣܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܡܢ ܥܠܬ ܚܪܝܢܐ ܕܐܦܝܣܩ̈ܦܐ ܕܠܐ ܪܝܫܐ ܫ̈ܢܝܐ ܚܡ̈ܫ.

ܘܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ ܗܼܘܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ.

ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ̈ܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢܼ ܗܘܼܐ ܫܝܢܐ. ܘܫܠܡܬ ܐܪܥܐ ܟܠܗܿ ܠܥܒܕܠܡܠܝܟ. ܘܐܬܝܒ ܥܠ ܡܟܘܬܐ. ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ̈ܐ ܘܬܠ̈ܬܝ ܥܒܼܕ ܗܘܼ ܥܒܼܕܠܡܠܝܟ ܬܥܕܝܠ ܥܠ ܣܘܪ̈ܝܐܐ. ܘܐܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܚܪܝܦܐܿ ܕܟܠܐܢܫ ܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗ ܘܠܩܪܝܬ ܗܘܠܒܝܬ ܐܒܘܗܝ. ܘܢܬܟܬܒ ܟܠܢܫ ܒܫܡܗ. ܘܕܒܪ ܡܢܼܘ. ܘܟܪܡܗ ܘܝܙܬܗ ܘܩܢܝܢܗ. ܘܒܢ̈ܘܝ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܫܪܝܬ ܓܙܝܬܐ ܡܫܬܩܠܐ ܡܢ ܩܪ̈ܩܦܬܐ ܕܓܒܪ̈ܐ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܫܪ̈ܝܝܢ ܠܟܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܢܒܥ̈ܢ ܥܠ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܡܕܬܐ ܕܐܪܥ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܠܟܐܼ ܠܘ ܡܢ ܓܒܪ̈ܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܫܪܘ ܒܢ̈ܝ ܗܓܪ ܠܡܫܥܒܕܘ ܠܒ̈ܢܝ ܐܪܡ ܒܫܘܥܒܕܐ ܡܨܪܝܐ. ܐܠܐ ܘܝ ܠܢܼ ܥܠ ܕܚܛܝܢ. ܥܼܒ̈ܕܐ ܐܫܬܠܛ ܒܢ. ܗܐ ܗܕܐ ܗܼܝ ܬܥܕܝܠ ܩܕܡܝܬܐ ܕܥܒܕ ܛܝ̈ܝܐ. pb. 155 ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪ̈ܒܥܣܪܐܼ. ܡܝܬ ܗܼܘ ܥܒܕܠܡܠܝܟ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܕܐܡܠܟ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐܿ ܥܡ ܗܠܝܢ ܬܫ̈ܥ ܕܩܛܪ ܒܗܝܢ ܦܬܢܐ.. ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܚܠܦܘܗܝ ܘܠܝܕ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫ̈ܥ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐܐ ܘܚܡܫܥܣܪ̈ܐ܆ ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܗܼܘܐ ܚܠܦܘܗܝܼ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ.

ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܬܥܣܪ̈ܐܼ. ܗܘܼܐ ܡܘܬܢܐ ܪܒܐ ܘܥܙܝܙܐ ܒܐܪܥܐ. ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܡܡܕܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܦܩܘܢ ܚ̈ܕܕܐ. ܐܬܩܫܝ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐ ܒܐܪܥܐ ܕܣܪܘܓ.. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܡܘܬܢܐ ܡܝܬ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܫܝܠܐ ܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܕܬܡ̈ܢܐ܆ ܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܝܘܣܛܢܝܢܐܿ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐܐ ܘܫܒܥܣܪܐܼ. ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܗܕܣ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܫܝܠܐ. ܘܡܬܝܕܥܝܢ ܪ̈ܝܫܝܗܿ ܝܘܠܝܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܬܘܡܐ ܕܐܡܕ. ܘܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܡܦܫܩܢܐ ܕܟ̈ܬܒܐ. ܡܬܝܕܥ ܗܼܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐܐ ܘܬܡܢܥܣܪ̈ܐܼ. ܡܝܬ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܡܿܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ.. ܘܗܼܘܐ ܚܠܦܘܗܝܼ ܠܘܢܛܝܢܘܣ. ܘܐܡܠܟ ܫ̈ܢܝܐ (ܐܪ̈ܒܥ).

ܫܢܬ ܐܠܦܐܐ ܘܬܫܥܣܪܐܼ ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܘܗܼܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܡܪܝ ܐܠܝܐ. ܫܢܬ ܐܠܦܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢܼ ܗܘܼܬ ܬܥܕܝܠ. ܘܐܬܝܬܒܬ ܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ. ܟܕ ܐܦ ܣܓܝ ܐܘܣܦܬ ܥܠ ܒܝ̈ܫܬܐ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐܼ ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ pb. 156 ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝ.. ܘܗܼܘܐ ܚܠܦܘܝ ܡܪܝ ܚܒܝܒ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܬܘܡܐ ܐܣܛܘܢܝܐ ܕܬܠܐ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢܼ ܡܝܬ ܠܘܢܛܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܛܒܪܝܘܣ ܐܦܣܝܡܪܘܣ ܫ̈ܢܝܐ ܫܒ̈ܥ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ. ܡܬ ܘܠܝܕ ܡܿܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܣܘܠܝܡܢ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܘܦܠܓܗܿ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܬܘܡܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܡܪܝ ܬܐܕܘܛܐ.. ܒܬܪ ܐܦܣܝܡܪܘܣ ܡܿܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܐܡܠܟ ܗܘܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐܿ ܫܢܝ̈ܐ ܫܬ.. ܘܒܬܪ ܗܢܐ ܐܡܠܟ ܦܝܠܦܝܩܘܣܿ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠ̈ܬ.. ܘܒܬܪ ܗܢܐ ܬܘܒ ܐܡܟܠ ܐܢܣܛܘܣܿ ܫܢܝ̈ܐ ܬܪ̈ܬܝܢ.. ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟ ܬܐܕܘܣܝܣ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣܿ ܫܢܬܐ ܚܕܐ.. ܗܘܿ ܕܗܼܘ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܒܡܥܠܬܗ ܕܡܣܠܡܐ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ.. ܗܠܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܕܫܢܝ̈ܗܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܦܝܫ̈ܢ ܕܗܘ̈ܝܢ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ. ܗܕܐ ܗܝ ܕܩܿܕܡܬ ܪܫܿܡܬ ܕܚܕ ܡܙܥܪ ܘܚܕ ܡܘܪܒ. ܘܐܦܠ ܗܢܼܘܢ ܛܝ̈ܝܐ ܚܫܒܝܢ ܐܠܐ ܣܗܪ̈ܐ. ܠܘ ܐܝܟ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܫܒܝܢ ܝܪ̈ܚܐ. ܘܐܦܠܐ ܗܢܘܢ ܡܟܬܒ̈ܢܐ ܟܬܒܝܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐܿ ܐܠܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܝܬܼܒ ܡܿܠܟܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܫܓܘܫܝܐ ܫܿܒܩܝܢ. ܐܦܢ ܠܝ ܕܝܠܝ ܥܒܝܕ ܠܝ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܕܘܕ ܗܘܢܗ ܕܩܪܘܝܐܼ ܥܒܝܕܝܢ ܠܝ ܒܣܕܪܐ ܗܟܢܐ.

ܒܫܢܬ ܐܠܦܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡܢ̈ܐܼ ܥܼܠ ܡܣܠܡܐ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܣܒܟܘ ܠܡܥܠܘ ܠܐܪܥܐ pb. 157 ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܥܼܪܩ ܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܣܝܐ ܘܕܩܦܘܕܩܝܐ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢܼ ܘܐܦ ܟܠܿܗ ܐܪܥܐ ܕܡܢ ܝܡܐܿ. ܘܥܠ ܛܘܪܐ ܐܘܟܡܐ ܕܘܠܒܢܢ ܘܥܕܡܐ ܠܡܠܝܛܝܢܐ. ܘܥܠ ܐܪܣܝܢܣ ܢܗܪܐܿ ܘܥܕܡܐ ܠܐܪܡܢܝ ܓܘܝܬܐ. ܗܕܝܪܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ ܗܕܐ ܟܠܗܿ ܒܝܬܒܐ ܕܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܣܒܝܣܐ ܗܘܬ ܒܟܪ̈ܡܐ ܘܒܙܪܥܐ ܘܒܟܠܗܘܢ ܐܝ̈ܠܢܐ ܪ̈ܓܝܓܐ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܚܪܒܬ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܝܬܼܒ ܐܪ̈ܥܬܐ ܗܠܝܢ܀ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܥܠ ܥܠܘܗܝ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܐܦ ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܝܠܗ ܕܫܡܗ ܠܐܘܢܼ ܝܗܼܒ ܠܗܘܢ ܡܠܬܐ ܙܥ ܠܒܗ. ܘܐܬܪܫܠܘ ܐܝܕ̈ܘܗܝ. ܘܐܫܬܐܠܘ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܐܢܝܚܘ ܡܢܗ ܠܬܓܐ. ܘܓܪܥ ܪܝܫܗ. ܥܝܕܐ ܝܐܬ ܠܡ̈ܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܕܐܢ ܡܫܬܐܠܘ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܢܓܪܘܥ ܪܝܫܗܼ ܘܢܬܒ ܒܒܝܬܗ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܠܝܬ ܐܢܫ ܥܡܗ ܣܟ. ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܥܒܕ. ܘܟܕ ܗܼܘ ܠܐܘܢ ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܫܠܚ ܠܗ܇ ܕܚܝܠ ܢܦܫܟ ܘܠܐ ܬܚܠ. ܠܐ ܐܬܦܝܣ. ܐܠܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܐܫܬܐܠ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ܀ ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܠܐܘܢܼ ܓܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܒܝܒܐ ܘܚܝܠܬܢܐ ܐܦ ܩܪܒܬܢܐ. ܘܐܦ ܒܓܢܣܗ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܪܝܝܐ ܡܢ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܬܚܘ̈ܡܐ. ܘܡܛܠ ܚܝܠܬܢܘܬܗܼ ܥܒܕܘܗܝ ܪܝܫ ܚܝܠܐ. ܗܢܐ ܒܝܕ ܚܟܡܬܗ ܓܠܙܗܿ ܠܐܪܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܬܫܬܐ ܠܕܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܟܕ ܣܡ ܠܗ ܠܡܣܠܡܐ ܡܠܬܐ ܕܕܠܐ ܩܪܒܐ ܕܡܕܡ ܢܥܠܗ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܥܠ ܫܘܘܕܝܗ ܐܬܬܟܠ ܠܐ ܐܩܪܒ ܐܦܠ ܫܒܼܐ ܠܐܢܫ. ܐܠܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܬܪܨܼ ܠܗܿ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠـ[ـܝܣ]. ܘܥܼܠ ܘܢܩܫ ܥܠܝܗܿ. ܠܐܘܢ ܕܝܢ ܥܠ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ: pb. 158 ܘܚܼܙܐ ܕܐܬܪܫܠܘ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܘܐܦ ܗܼܘ ܡܠܟܐ ܐܫܬܐܠ ܠܗ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܠܒܒ ܐܢܘܢ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢܼ ܠܐ ܬܚܠܘܢ. ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܘ ܠܒܝܒܘܬܗ. ܘܐܦ ܕܚܠܼܘ ܕܕܠܡܐ ܢܬܟܠ ܥܠ ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܡܠܟܐܼ. ܫܩܠܘܗܝ ܘܥܒܕܘܗܝ ܠܗ ܡܠܟܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܩܛܪ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐܼ ܠܒܫ ܥܘܫܢܐ ܘܓܒܪܘܬܐ. ܘܫܪܪܘ ܠܫܘܪܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ.. ܘܫܕܪ ܐܦ ܚܝܠܐ ܘܩܛܥ ܠܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܡܥܠܢ ܗܘ̈ܝ ܚܝܝܬܐ ܠܗ ܠܚܝܠܐ ܡܢ ܣܘܪܝܐ. ܘܐܦ ܠܗ ܠܥܒܪܐ ܕܐܠܦ̈ܐ: ܬܿܒܪ ܐܢܝ̈ܢ ܘܩܛܥ. ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܐܬܚܒܫܘ ܛܝ̈ܝܐ ܘܚܝܠܐ ܟܠܗ ܕܥܡܗܘܢ. ܘܦܩܼܕ ܡܣܠܡܐܼ ܘܢܨܒ ܟܪܡܐ. ܘܗܼܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܟܦܢܐ ܪܒܐ ܘܩܫܝܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܛܠܩ ܠܚܡܐ ܡܢ ܟܠܗܿ ܡܫܪܝܬܗܘܢ. ܘܐܟܠ ܐܦ ܒܥܝܪܗܘܢ ܘܪ̈ܟܫܗܘܢ܀ ܘܟܕ ܗܼܘ ܡܣܠܡܐ ܬܒܥ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܘܢ܆ ܕܐܝܟܐ ܗܝ ܗܿܝ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܣܡܼܬ ܠܝ. ܕܡܥܠܬ ܠܝ ܠܩܘܣܛܝܛܝܢܐ ܕܠܐ ܩܪܒܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܠܐܘܢ ܒܣܝܡܐܝܬ ܥܢܿܐ ܗܘܐ ܠܗ. ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܩܘܐ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐܿ. ܥܕ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܝ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܟܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܝܬܝܒܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܠܒܪ܆ ܘܗܠܝܢ ܬܘܒ ܠܓܘ: ܕܠܐ ܩܪܒܐ ܕܡܕܡܼ ܐܝܟ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܬ̈ܠܬܼ. ܘܐܦ ܐܬܩܫܝ ܥܠ ܛܝ̈ܝܐ ܟܦܢܐ: ܥܕܡܐ ܕܐܟܼܠ ܣܘܢܗܘܢܼ ܘܐܦ ܐܟܘܠܘ ܒܣܪܐ ܕܡܝ̈ܬܐ. ܘܣܥܘ ܐܦ ܥܠ ܚ̈ܕܕܐܼ ܥܕܡܐ ܕܕܚܿܠ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܢܗܠܟ ܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܟܠܝܘܡ ܬܒܿܥ ܗܘܐ ܡܣܠܡܐ ܠܠܐܘܢ܆ ܕܐܘ ܗܼܒ ܠܝ ܡܘܢ ܕܐܫܬܘܕܝܬ. ܐܘ ܡܩܪܒܢܐܼ. ܐܬܼܐ ܠܗܘܢ ܫܡܥܐ ܕܡܝܬ ܣܘܠܝܡܢ ܡܿܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܡܡܠܟ ܠܗ ܠܥܘܡܪ ܒܬܪܗ. ܘܐܦ ܫܠܚ ܠܗܘܢ ܗܼܘ ܥܡܪ ܐܝܓܪܬܐܼ. pb. 159 ܕܦܘܩܘܢ ܡܢ ܬܡܘܢ. ܕܠܐ ܬܡܘܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܥܡܟܘܢ ܒܟܦܢܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܩܒܠ ܐܝܓܪܬܐܼ. ܒܥܼܐ ܡܣܠܡܐ ܡܢ ܠܐܘܢ ܕܢܥܘܠ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܢܚܙܝܗܿ. ܘܥܠ ܒܬܠ̈ܬܝܢ ܦܪ̈ܫܝܢ: ܘܟܪܟ ܒܗܿ ܬܠ̈ܬܝܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܚܼܙܐ ܥܒܝ̈ܕܬܗܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܫܬܪܝܘ ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܬܡܢ. ܟܕ ܠܐ ܣܥܪܘ ܡܕܡ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܡܢܥ ܠܡܕܝܢܬܐ ܚܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܛܘܝܢܘܼ. ܘܚܙܐ ܐܢܘܢ ܗܘܦܪܟܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܟܦ̈ܢܝܢ ܘܥܝܝ̈ܦܝܢ ܘܬܚ̈ܘܒܝܢ܆ ܒܣܪܘ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܫܠܚ ܠܗ ܠܠܐܘܢܼ ܕܫܕܪ ܠܝ ܚܝܠܐܼ܆ ܐܩܪܒ ܥܡܗܘܢ ܒܟܣܝܐ. ܟܕ ܐܦ ܠܐ ܡܢܗܘܢ ܐܬܟܣܝ ܐܦܪܣܢܐ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܐܪܓܫܘܢ ܒܚܝܠܐ ܕܐܝܬ ܒܬܪܗܘ܆ ܒܥܼܢܐ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܝܫܝ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܡܢ ܡܣܠܡܐܼ ܕܫܡܗ ܥܒܣ܆ ܡܢ ܝܕ̈ܝܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐܼ. ܕܗܒ ܠܝ ܚܝܠܐܼ. ܐܙܿܠ ܐܪܘܥ ܐܢܘܢܼ. ܥܕ ܠܐ ܢܐܬܘܢ ܘܢܬܟܪܟܘܢ ܠܢ ܘܢܣܩܢܢܝ ܡܢ ܐܪܥܐ: ܘܬܒܫ ܚܪܝܬܢ ܡܢ ܟܠ ܕܗܘ̈ܝ ܥܠܝܢ ܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ. ܘܫܩܼܠ ܚܝܠܐ ܪܒܐܼ ܘܐܙܠ ܠܘܩܒܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܗܢܼܘܢ ܐܬܝܢ ܡܬܝܢܐܝܬܼ. ܘܐܦܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛܝ̈ܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܼܘ ܠܩܪܒܐ: ܘܐܦܠܐ ܒܗ ܒܚܝܝܪܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܝܕܥܝܢ ܒܗܘܢ ܕܐܬܝܢ ܠܘܩܒܠܗܘܢܼ. ܢܚܼܬ ܗܘܼ ܥܒܣܼ. ܘܩܕܡ ܐܢܘܢ ܠܡܪܓܐ ܚܕ ܪܒܐ. ܗܘܿ ܕܒܗܿ ܡܛܝܒܝܢ ܗܘܼܘ ܕܢܫܪܘܢ ܒܗ ܒܝܘܡܐ. ܘܐܘܒܗ ܠܚܝܠܐ ܟܠܗ ܒܟ̈ܡܝܢܐ ܘܒܪ̈ܓܘܠܐ ܘܒܓܙܪ̈ܬܐ ܕܙܠܐ ܕܬܡܢ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܬܼܘ ܗܢܘܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܢܚܼܬ ܠܗ ܠܡܪܓܐ: ܟܕ ܠܐ ܝܕܥ ܐܦܠܐ ܐܣܬܟܠܘܗܿ ܠܗܿܝ ܕܗܘܬ ܡܢ ܛܝ̈ܝܐܼ. ܘܫܼܪܘ. ܘܐܦ ܫܕܪ ܩܢܝܢܗܘܢ ܠܪܥܼܝܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬ ܥܝܕܐ pb. 160 ܠܚܝܠܐ. ܩܼܡ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܡܝ̈ܢܐ ܘܡܢ ܚ̈ܠܠܐ ܕܒܗܘܗ ܛܦܫܘ ܚܕܪ̈ܝ ܟܠܗ ܡܪܓܐ ܗܿܘ: ܐܝܟ ܐܬܐ ܗܿܝ ܕܣܡ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܢܚܼܬ ܥܠܝܗܘܢܼ ܘܟܪܟ ܐܢܘܢ ܘܚܪܒ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐ. ܘܐܢܫ ܠܐ ܐܬܦܠܛܘ ܡܢܗܘܢ. ܕܗܘܼܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܫ̈ܬܝܢ ܐܠܦܝ̈ܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܙܘ ܠܩ̈ܛܝܠܐ ܘܦܢܼܘ ܠܘܬ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ. ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ ܕܐܬܿܐ ܗܘܐ ܒܬܪܗܘܢ܆ ܟܕ ܫܡܼܥ ܠܗܿܝ ܕܗܘܼܬ ܒܩܕܡܝ̈ܐܼ ܕܚܠܘ ܘܗܦܟ ܠܒܬܪܗܘܢ. ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܛܝ̈ܝܐ ܫܒܼܘ ܘܒܼܙܘ ܠܟܠܡܕܡ ܕܐܫܟܚ ܩܕܡܝܗܘܢܼ ܘܢܦܼ ܐܬܘ ܠܣܘܪܝܐ.

ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܕܗܼܝ ܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܚܕܐ ܠܥܘܡܪ ܡܿܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ܆ ܘܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥ ܠܡܿܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܐܘܢܼ. ܢܦܼܩ ܡܣܠܡܐ ܡܢ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܟܕ ܐܦ ܐܚܪܒ ܐܪܥܐ ܗܕܐ ܕܒܝܢܬ ܬܚ̈ܘܡܐ ܒܡܠܝܗܿ. ܘܐܦ ܐܣܕܝܗܿ ܐܝܟ ܡܕܒܪܐ ܫܿܗܝܐ܀

ܟܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܘܪܟܝܗܿ ܠܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܫܒܩ ܐܢܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܼܘ̈ܝ ܥܠܝܗܘܢ ܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܼܘ ܐܠܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܡܪܝ ܚܒܝܒ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܫܡܥܘܢ ܕܚܪܢ. ܘܬܐܕܘܛܐ ܕܐܡܕ.

ܥܠ ܐܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܕܗܼܘܬ ܒܐܝ̈ܕܝ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܚܒܝܒ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܪܐܙܐ ܕܡܿܠܟܐ ܙܕܩ ܠܡܟܣܝܘ. ܥܠ ܬܡ̈ܝܗܬܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܙܕܩ ܟܠܫ ܠܡܟܪܙܘ ܘܠܡܓܠܐ ܠܟܠܢܫ܀ ܘܐܦܠܐ ܗܕܐ ܢܘܟܪܝܐܼ. ܐܘ ܡܚܣܪܐ ܡܕܡ ܠܐܕܢ̈ܐ ܕܫܡܘ̈ܥܐܿ. ܐܢ ܢܣܡܝܗܿ ܒܣܕܪܐ ܗܢܐܿ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܣܥܪ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡ̈ܬܢ܇ ܒܐܝ̈ܕܝ ܚܕ ܡܢ ܫܠܝܚ̈ܘܗܝ. ܒܗ ܒܗܢܐ ܚܝܠܐܼ. ܐܝܬ ܗܼܘܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܛܝܝܐ. ܘܟܕ ܨܒܼܘ pb. 161 ܠܡܥܠ ܠܐܪܥܐ ܕܪ̈ܗܡܝܐܼ. ܐܬܼܐ ܘܫܼܪܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܗܒܝܠ ܕܒܐܪܥܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܠܬܪܥܐ ܗܘܿ ܕܝܠܗܿ ܕܕܝܪܐ܆ ܕܓܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐܿ. ܘܡܟܝܟܐ ܘܒܣܝܡܐ܆ ܘܕܒܟܠܗܘܢ ܫܘܦܪ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܡܨܒܬ ܗܘܐܼ. ܐܓܥܠ ܠܗ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐܼ ܟܕ ܐܡܿܪ: ܕܛܪ ܠܝ ܗܢܐ. ܐܢ ܐܦܢܐ ܒܚ̈ܝܐܼ. ܢܣܒܢܐ ܕܝܠܝ. ܘܐܢ ܬܕܥ ܕܡܝܬ ܐܢܐܼ ܒܕܪܝܗܝ ܥܠ ܐܠ̈ܝܨܐ. ܘܚܼܙܩ ܡܢ ܬܡܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܢܟܦܐ ܟܕ ܩܒܠ ܠܡܕܡ ܐܝܢܐ ܕܐܬܓܥܠ ܠܗܼ. ܢܣܒ ܘܚܦܪ ܒܐܪܥܐ ܘܛܡܪܗ. ܟܕ ܠܐܼ ܐܪܓܫ ܠܐܢܫ ܥܡܗ. ܘܟܕ ܢܓܪ ܠܗܘܢ ܠܛܝ̈ܝܐ ܐܝܟ ܡܬܚܐ ܕܬܠ̈ܬܝ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܘܠܐ ܢܦܩܼ. ܓܕܫ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܥܒܘܕܐ܆ ܕܥܕ ܢܦܩܘܢ ܗܢܘܢ ܡܢ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܚܝܐ: ܢܦܘܩ ܠܗ ܬܪܥܐ ܗܿܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܫܓܝܫܐ. ܟܕ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܐܪܓܫ ܠܐܢܫ ܒܗܢܐ ܐܪܙܐ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܐ ܡܪܗ ܕܓܘܥܠܢܐ ܗܿܘ܆ ܘܫܝܠ ܥܠ ܓܒܪܐܼ. ܐܡܿܪܝܢ [ܕ]ܡܝܬ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢܼ. ܗܒ ܠܝ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܫܒܝܩ ܗܘܐ ܠܝ ܨܝܕܘܗܝ. ܘܥܢܘ ܘܐܡܼܕ ܠܗ: ܕܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܒܡܕܡ ܣܟܿ. ܡܢ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܡܿܪ ܐܢܬܼ. ܘܐܦ ܠܐ ܗܼܘ ܠܐܢܫ ܡܢܢ ܐܡܼܪ ܗܠܝܢ ܐܘ ܦܩܼܕ ܠܢ܆ ܕܐܝܬ ܠܐܢܫ ܨܝܕܝ ܡܕܡ ܣܟ. ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܝܕܝ̈ܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ. ܐܠܨ ܐܢܘܢ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܩܫܝܐܝܬ. ܕܐܘ ܗܒ ܠܝ ܕܝܠܝ܇ ܐܘ ܡܚܪܒܢܐ ܠܗܿ ܠܕܝܪܟܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܕܗܒܐ ܗܿܘ ܠܘ ܩܠܝܠ ܗܘܐܼ. ܩܫܝܐܝܬ. ܕܐܘ ܗܒ ܠܝ ܕܝܠܝ܇ ܐܘ ܡܚܪܒܢܐ ܠܗܿ ܠܕܝܪܟܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܕܗܒܐ ܗܿܘ ܠܘ ܩܠܝܠ ܗܘܐܼ. ܩܫܝܐܝܬ ܐܬܠܨܘ. ܘܩܪܐ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐܼ. ܕܢܙܒܿܢܘܢ ܠܥܒܿܕܗܿ ܟܠܗ ܕܕܝܪܐ ܘܢܬܠܘܢ ܠܗ. ܘܐܢ ܠܐ ܣܿܦܩ ܗܟܢܐ ܠܡܦܪܥܼ. ܢܙܕܒ̈ܢܢ ܢܦ̈ܫܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܪ̈ܐ ܕܝܠܗܿ ܕܕܝܪܐܼ. ܘܗܟܢܐ ܢܬܦܪܥ. ܥܡܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܟܠܗ ܐܬܪܐܼ ܟܕ ܚܙܘ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܗܢܐ ܡܪܝܪܐ ܕܢܦܼܩ ܥܠ ܕܝܪ̈ܝܐ ܢܟ̈ܦܐܼ. ܠܒܫܘ ܚܫܐ ܡܪܝܪܐ. ܡܛܠ ܗܝ ܕܐܚܝ̈ܗܘܢ ܘܒܢܝ̈ܗܘܢ ܨܒܝܢ ܗܼܘܘ pb. 162 ܠܡܙܒܢܘ ܠܥܒܕܘܬܐ. ܘܡܢ ܫܠܝܚܘܬܐ ܕܥܠܡܐܼ. ܢܬܬܚܬܘܢ ܠܥܒܕܘܬܐ ܕܠܘܬ ܚܢܦ̈ܐ. ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܢ ܢܟܦܐ ܡܪܝ ܚܒܝܒܼ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܐܚ̈ܘܗܝ ܕܐܬܝܢ ܠܘܬ ܥܒܕܘܬܐ: ܠܒܫ ܚܫܐ ܡܪܝܪܐ ܥܡ ܕܡ̈ܥܐ ܚܢ̈ܝܓܬܐ ܠܘܬ ܦܪܘܩܐ. ܘܪܟܒ ܘܐܙܠ ܠܗ ܠܕܝܪܐܿ. ܐܝܟ ܕܢܦܝܣܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܗܿܘ. ܥܡ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܕܐܬܪܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܦܝܣܘܗܝ ܕܢܓܪ ܥܕ ܓܒܝ̈ܢ ܡܢ ܟܠܕܘܟ: ܘܟܢܫܝܢ ܠܗ ܡܠܗܼ. ܘܠܐ ܐܬܬܦܝܣ. ܟܕ ܐܡܪ ܕܨܝܕܝܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܝ. ܢܬܠܘܢ ܠܝ ܕܝܠܝ ܘܐܙܿܠ ܐܢܐ. ܘܟܕ ܗܢܼܘܢ ܒܡܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐܼ. ܥܡ ܕܡ̈ܥܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ ܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܕܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܒܕܗܒܗܼ. ܠܐ ܐܫܪ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܚܒܝܒ ܐܬܠܐܨ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝ̈ܢ: ܒܝܕ ܕܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܡܕܡ. ܘܗܼܘ ܠܐ ܡܩܒܠ. ܠܒܫ ܫܪܝܢܐ ܚܠܝܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܡܪܗܼ. ܘܪܕܐ ܒܥܩ̈ܒܬܗ ܕܗܿܘ ܕܫܐܠܘ ܒܝܬ ܥܢܝܐ ܥܠܝ ܠܥܙܪ܇ ܕܐܝܟܐ ܣܡܬܘܢܝܗܝ. ܘܟܕ ܒܣܡ̈ܐ ܥܡ ܦܝܪܡܐ ܫܩܼܠ ܒܐܝܕܗܼ. ܪܕ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܕܝܠܗܿ ܕܕܝܪܐ. ܟܕ ܐܦܠܐ ܠܐܢܫ ܫܒܼܩ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗ. ܘܟܕ ܐܙܠ ܘܩܡ ܠܥܠ ܡܢ ܩܒܪܐ: ܐܝܢܐ ܕܒܗ ܣܝܡ ܗܘܐ ܗܿܘ ܛܘܒܢܐܼ. ܒܪܟ ܘܨܿܠܝ ܘܩܡܼ ܘܣܡ ܦܝܪܡܐ. ܘܐܥܛܪ ܠܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܕܕܡ̈ܥܝ ܠܒܗ ܩܕܡ ܦܪܘܩܐ. ܩܡ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܝܠܗ ܕܩܒܪܐ. ܥܡ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܝܬܐܿ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܣܥܪܐ ܚܝ̈ܠܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐܼ. ܘܩܼܪܐ ܘܐܡܪ: ܦܠܢܼ ܩܘܡ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ. ܘܬܪܨ ܗܿܘ ܥܡܗܿ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܘܝܬܼܒ ܠܩܘܒܠܗ ܒܝܕ ܦܪܨܘܦܐ ܦܨܝܚܐ. ܐܝܟ ܗܘ ܕܐܦ ܠܐ ܡܬܘܡ ܚܼܙܐ ܚܒܠܐ ܕܒܓܘ ܩܒܪ̈ܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ. ܒܪܝܼ ܐܡܪܼ ܐܢ ܡܪܝ ܦܠܢ ܛܝܝܐ ܡܕܡ ܣܡ ܨܝܕܝܟܼ. ܟܕ ܥܐܠ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܐܡܼܪ ܐܢܼ ܡܪܝ. ܐܡܪ ܟܡܐ. ܐܡܪ pb. 163 ܙܦܠܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܡܿܠܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܘܐܝܟܘܗܝ. ܘܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ܆ ܕܗܐ ܒܝܬ ܬܪ̈ܥܐ ܕܝܠܗܿ ܕܕܝܪܐ ܛܡܝܪ ܠܝ. ܬܚܝܬ ܡܨܛܒܬܐ ܦܠܢܝܬܐ. ܘܐܢ ܦܩܿܕ ܐܢܬܼ. ܐܙܠ ܐܢܐܼ ܘܝܗܒܢܐ ܠܗ ܕܝܠܗ. ܘܬܘܒ ܫܐܠܗ. ܕܐܝܬ ܒܗܕܐ ܕܝܪܐ ܕܝܿܕܥ ܒܗܼ ܐܠܐ ܐܢܬܼ ܐܝܟܘܗܼ. ܐܡܼܪ. ܠܐܼ ܡܪܝ. ܢܟܦܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ: ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛܬ ܚܝܬ ܡ̈ܝܬܐ: ܐܬܬܢܝܚ ܥܕ ܦܩܿܕ ܠܟ ܪܡܙܗ ܕܡܪܟ ܬܬܥܝܪ. ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܗܦܟ ܘܗܘܼܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܟ ܝܠܦ ܗܘܼ ܚܣܝܐ ܡܢ ܡܝܬܐܟܠܗ ܫܪܪܐܼ ܢܚܬ. ܘܦܼܩܕ ܠܗܘܢ ܕܢܝܬܘܢ ܠܗ ܢܪܓܐ. ܘܐܙܠ ܘܩܡ ܒܕܘܟܬܐ ܗܝܿ ܐܝܕܐ ܕܡܢ ܗܿܘ ܡܝܬܐ ܐܡܪܬ ܠܗ. ܘܦܼܩܕ ܠܗܢܘܢ ܕܢܥܩܪܘܢ ܠܡܨܛܒܬܐܼ ܘܢܚܦܪܘܢ ܬܚܘܬܗܿ. ܘܥܒܕܘ ܐܝܟ ܡܠܬܗ. ܘܗܢܐ ܓܠܝܗ ܠܕܗܒܐ ܗܿܘܼ. ܘܝܗܒܗ ܠܡܪܗ. ܘܥܒܕ ܦܘܪܩܢܐ ܠܥܘܡܪܗ ܩܕܝܫܐ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܼ ܡܝܬ ܥܘܡܪ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ: ܕܝܬܼܒ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܫ̈ܢܝܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܘܝܪ̈ܚܐ ܐܪ̈ܒܥܐ.. ܘܐܡܠܟ ܕܝܢ ܒܬܪܗܼ. ܝܙܝܕ. ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܦܩܕ ܗܼܘ ܝܙܝܕ ܕܢܬܠܚܝ̈ܢ ܟܠܗܝܢ ܨܘܪ̈ܬܐ: ܐܝܟܐ ܕܗܼܘ ܕܡܫܬܟ̈ܚܢ. ܐܢ ܒܗܝܠܟܐ ܘܐܢ ܒܥܕܬܐ. ܘܐܢ ܒܒܝܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܢܦܼܩ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܡ̈ܠܐ ܡܢܗܼ ܘܚܒܠ ܠܟܠܗ̈ܝܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܐܝܟܐ ܕܗܘ ܡܫܬܟܚܢ ܗܘ̈ܝ.

ܘܬܘܒ ܦܼܩܕ ܗܼܘ ܝܙܝܕ ܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܕܢܬܩܛܠܘܢ ܟ̈ܠܒܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܝܘ̈ܢܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܬܪ̈ܢܓܠܐ ܚܘܪ̈ܐ. ܘܗܟܢܐ ܢܦܼܩ ܦܘܩܕܢܐ ܚܪܝܦܐ. ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܚܪ̈ܫܬܐܼ. ܟܕ ܠܐ ܚ̈ܛܝܼ ܡܬܚܒ̈ܠܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܣܪܘ ܫܘܩ̈ܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ ܘܕܩܘܪ̈ܝܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܚܠܦ ܗܿܝ ܕܦܪܘ ܘܣܓܘ pb. 164 ܘܡܠܘ ܐܪܥܐ ܘܟܒܫܘܗܿ: ܘܦܪܚܬܐ ܬܦܪܚ ܥܠ ܐܦܝ ܪܩܝܥܐ: ܘܚܝܘܬܐ ܬܣܓܐܐ ܒܐܪܥܐܼ. ܗܢܼܘܢ ܣܩܘܒܠܐ ܕܒܪܝܘܬܐ ܠܢܦܫܗܘܢ ܥܒܼܕ. ܘܗܿܘ ܡܕܡ ܕܒܪܡܙܗ ܕܒܪܝܘܬܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ ܨܪ ܘܬܩܿܢ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ: ܗܼܢܘܢ ܒܝܕ ܚܪܡܘܬܗܘܢ ܨܒܘ ܠܡܚܒܠܘ. ܟܕ ܨܿܒܝܢ ܕܢܟܠܘܢ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܥܒܘܕܐܼ. ܠܐ ܢܪܕܐ ܬܘܒ ܥܠܡܐ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܬܣܝܡ ܠܗ ܬܚܘ̈ܡܐ ܡܢ ܒܪܘܝܐ܀ ܘܬܘܒ ܦܩܼܕ ܗܘܼ ܟܕ ܗܘܼ ܕܢܬܩܛܠܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܙܪ̈ܩܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܐܢ̈ܫܐ ܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ ܐܬܿܒܼܛܠ ܘܠܐ ܚܒܠ ܠܐܢܫ. ܘܬܘܒ ܦܩܼܕ ܕܠܐ ܢܬܩܒܠ ܣܘܪܝܝܐ ܥܠ ܛܝܝܐ ܒܣ̈ܗܕܐ. ܘܥܼܒܕ ܠܛܝܝܐ ܬܪܥܣܪ̈ ܐܠܦܝ̈ܐܿ ܘܠܣܘܪܝܐ ܐܫ̈ܬܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܛܝ̈ܡܐ.. ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܢܡ̈ܘܣܐܡ̈ܚܒܠܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܫܩܠܘ ܫܘܪܝܐ܀ ܘܬܘܒ ܦܩܼܕ ܕܓܢܒܐ ܢܩܛܥܘܢ ܦܕܝܬܗ ܚܠܦ ܐܝܕܗ. ܗܢܐ ܫܛܘܗܝ ܛܝ̈ܝܐܼ ܘܠܣܝ̈ܡܘܗܝ. ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܬܝ̈ܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ ܡܝܬ ܗܼܘ ܝܙܝܕ. ܗܘܼܘ ܠܗ ܕܝܢ ܐܡܝܪ̈ܐ ܕܓܙܝܪܬܐ: ܩܕܡܝܐ ܐܒܘܪܝܢ. ܘܐܫܬܪܝ ܗܢܐܼ ܘܐܬܼܐ ܡܪܕܣ. ܘܬܘܒ ܐܫܬܪܝ ܡܪܕܣܼ ܘܐܬܼܐ ܗܼܘ ܐܒܘܪܝܢ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ ܐܡܠܟ ܥܠ ܛܝ̈ܝܐ ܗܝܫܡ ܒܪ ܥܒܕܠܡܠܝܟ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܫܥܣܪ̈ܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܐܪ̈ܒܥܐ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢܼ ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܚܒܝܒ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝ.. ܘܗܘܼܐ ܠܚܦܘܗܝܼ ܩܘܣܛܢܝܛܢܐܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܫܡܥܘܢ ܕܚܪܢ. ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܬܐܕܘܛܐ ܕܐܡܝܕ.

ܥܠ ܬܐܘܕܘܛܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܩܕܫܝܐ ܬܐܕܘܛܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ. ܡܛܠ ܕܒܫܠܝܐ pb. 165 ܘܒܥܡ̈ܠܐ ܟܢܝ̈ܟܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܪܒܼܿܐ ܗܘܐ ܠܗ: ܘܒܗܘܢ ܟܠܫܥ ܗܪܓ ܗܘܐ. ܘܠܗܘܢ ܪܝܿܓ ܗܘܐ܆ ܘܓܒܪܐ ܗܘܐ ܢܝܚܐ ܘܒܣܝܡܐ ܘܕܡܨܒܬ ܗܘܐ ܒܟܠܗܘܢ ܫܘܦܪ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐܼ. ܐܫܬܐܠ ܡܢ ܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܢܦܩ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ. ܘܫܒܩܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܢܼܚܬ ܗܘܐ ܠܐܬܪܐ ܕܕܪܐ. ܠܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܬܚܘ̈ܡܐ ܕܒܝܢܬ ܕܪܐ ܘܠܐܡܕ. ܘܒܼܢܐ ܠܗ ܬܡܢ ܐܣܛܘܢܐܼ ܘܣܠܩ ܠܗ. ܟܕ ܡܬܕܡܐ ܒܡܪܝ ܬܘܡܐ ܕܬܠܐ. ܘܐܦ ܕܝܪܐ ܒܼܢܐ ܬܡܢ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܥܕ ܗܫܐ ܩܝܡܐܼ ܥܠ ܓܢܒ ܩܪܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܩܠܘܩ. ܘܬܡܘܢ ܫܠܡ ܚܝ̈ܘܗܝ܀ ܩܒܠ ܕܝܢ ܐܦܝܣܼ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܩܘܣܡܐ.

ܬܘܒ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܩܘܣܡܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܡܕ. ܐܦ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܙܡܐܼ ܓܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܪܝܐ ܪܒܐ ܘܛܢܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐ. ܘܐܦ ܣܿܥܪ ܚܝ̈ܠܐ ܬܡ̈ܝܗܐ ܐܝܟ ܐܠܝܐ ܬܫܒܝܝܐ ܘܐܝܟ ܫ̈ܠܝܚܐ ܩ̈ܕܡܝܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܕܛܢܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܟܘܢ ܗܘܐ ܠܪܡܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܙܥܘܪܐܼ. ܠܐ ܐܬܼܪܚܡ ܥܠ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܩܫܝܐܝܬ ܡܟܣ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ ܒܡܠܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܪܚܝܩܐ ܡܢ ܡܣܒ ܒܐܦ̈ܐܼ. ܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܚ̈ܒܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܟܠܫܥ ܡܣܬܥܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܛܠ ܕܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܼ ܕܕܠܡܐ ܢܦܬܚ ܦܘܡܗ ܘܢܠܘܛ ܐܢܘܢܼ. ܒܗܿܝ ܕܓܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܫܝܐ: ܘܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܗܢܘܢ ܓܠܝܐܝܬ ܢܩܘܡܘܢ ܠܩܘܒܠܗܼ. ܫܓܫ ܠܐܢܫ̈ܐ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܕܠܐ ܢܩܒܠܘܢܝܗܝ ܟܕ ܢܗܘܐ ܘܢܦܘܩ ܕܢܣܥܘܪ ܐܢܘܢ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܥܠܬܐ ܢܬܚܩܘܢܝܗܝ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܘܬܪܬ ܐܢܘܢ ܡܕܡܼ ܐܦܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܕܢܝܘ ܠܗܘܢ܀ ܘܟܕ ܕܝܢ ܓܕܫ ܐܝܟ pb. 166 ܢܡܘܣܐ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܠܩ̈ܕܡܝܐܼ. ܢܦܘܩ ܠܡܼܣܥܪ ܐܬܪܐ: ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫ ܗܐ ܒܐܦܪܣܢܐ ܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܪܟܒ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܢܥ ܠܩܪܒܬܐ ܚܕܐ ܒܗ ܒܐܬܪܐ: ܕܫܡܗܿ ܬܠܐ ܕܟܘܡ: ܘܐܦ ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܣܘ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܢܩܼܫ ܢܩܘܫܐ ܐܝܟ ܢܡܘܫܐ ܘܐܬܟܢܫܘ ܨܒܘ ܕܠܐ ܢܩܒܠܘܢܝܗܝ. ܘܐܦܠܐ ܠܡܠܬܐ ܕܡܢ ܓܒܪܐ ܢܫܘܘܢܝܗܝ܆ ܐܠܐ ܫܠܚܘܢ ܠܗ ܒܝܕ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܣܒܬܐܼ. ܕܛܥܢ ܒܐܝܩܪܟ ܘܥܒܼܪ ܒܐܘܪܚܟ. ܘܐܠܐ ܬܗܐܘ ܠܟ ܝܕܥܝܬܐ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܐܙܠܬ ܡܢ ܗܪܟܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܘ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܼܕܥ ܐܦ ܠܐ ܐܣܬܟܠܼ. ܒܝܕ ܗܿܝ ܕܒܚܫܘܟܐ ܪܕܝܢ ܗܘܘ. ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܫܬܪܐ ܡܠܬܐ ܗܿܝ ܕܡܢ ܦܪܘܩܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܬܐܡܪܬ: ܕܡܿܢ ܕܢܩܒܠܟܘܢܼ ܠܝ ܗܼܘ ܡܩܒܠ. ܘܡܿܢ ܕܠܐ ܢܩܒܠܟܘܢܼ ܦܨ ܚܠܐ ܕܪ̈ܓܠܝܟܘܢ ܥܠܘܗܝ ܠܣܗܕܘܬܐܿ. ܘܠܣܕܘܡ ܢܗܐ ܢܝܚܐ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ ܐܘ ܠܕܘܟܬܐ ܗܿܝ܀ ܗܼܘ ܕܝܢ ܢܟܦܐ ܟܕ ܝܠܦ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܡܢ ܣܒܬܐ ܗܝ܇ ܩܦܩܼܕ ܠܬܠܡܝܕܗܼ ܕܢܓܕܘ ܠܡܪܟܒܬܐ ܗܿܝ ܕܥܠܝܗܿ ܝܬܝܒ ܗܘܐ ܘܢܥܒܪܝܗܿ ܡܢ ܓܒܗܿ ܬܝܡܢܝܐ ܕܝܠܗܿ ܕܩܪܝܬܐ. ܗܢܘܢ ܕܘ̈ܝܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܫܠܡܬ ܡܠܬܐ ܢܒܝܝܬܐ. ܕܫܛܝܐ ܠܐ ܝܕܥ܇ ܘܣܟܠܐ ܠܐ ܡܣܬܟܠ. ܠܐ ܣܦܩܬ ܠܗܘܢ ܚܕܐ ܚܛܝܬܐ ܘܟܕܘ܇ ܐܠܐ ܣܠܼܩܘ ܠܗܘܢ ܠܬܪܥܐ ܕܥܕܬܗܘܢܿ ܐܝܕܐ ܕܒܪܘܡܐ ܣܝܡܐܼ. ܘܩܡ ܟܕ ܡܗܠܝܢ ܒܗ ܘܚܙܝܢ ܒܗ ܕܡܢܐ ܣܿܥܪ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܚܝܠܬܢܐܼ. ܟܕ ܠܟܠܗܿ ܡܒܣܪܢܘܬܗܘܢ ܚܼܙܐܼ ܠܐ ܐܬܪܗܒ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܚܙܩ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܬܘܟܠܢܐ ܕܡܪܗܼ ܪܕܐ ܘܥܒܪܗܿ ܠܩܪܝܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܛܼܐ ܠܣܘܦܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܩܪܝܬܐܼ. ܦܩܼܕ ܕܬܩܘܡ ܡܪܟܒܬܐ ܗܝ܇ ܘܫܡܛܘ ܠܡܣ̈ܢܘܗܝ. ܘܐܟܪܟ ܠܩܘܒܠܗܿ ܘܢܦܨ ܐܢܘܢ ܥܠܝܗܿ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܐܢܬ pb. 167 ܐܦܝܣܩܦܟ ܦܬܟܪܐ ܟܘܡ. ܒܥܓܠ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܢܕܪܟܟ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܟܢܐ ܪܕܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܘܥܒܼܪ ܠܩܪܝܬܐ ܕܠܡܕܢܚܐ ܡܢܗܘܢ ܕܫܡܗܿ ܛܪܡܠ ܪܒܐ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܡܥܪܒܐ ܐܿܬܐ ܗܘܐ. ܗܠܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܼ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܨܕܐ ܕܣܥܪ̈ܐ: ܟܕ ܐܦܠܐ ܟܘܬܡܬܐ ܚܕܐ ܕܥܢܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܫܡܝܐ ܒܝܘܡܐ ܗܿܘ܀ ܩܪܝܬܐ ܕܝܢ ܕܘܝܬܐ ܕܨܒܬܼ ܕܬܗܘܐ ܣܢܝܓܪܐ ܕܥܘܠܐ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܒܥܓـ[ـܠ] ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܐܕܪܟܗܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܕܚܠܬܐ ܘܣܘܪܕܐܼ ܠܟܠܗ ܐܬܪܐ. ܘܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܢܫܘܛܘܢ ܠܐܦܝܣ̈ܩܦܝܗܘܢܼ. ܘܐܦ ܬܘܢܝܐ ܠܕܪ̈ܐ ܕܐܬܝܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܥܠ ܠܛܪܡܠܼ. ܘܥܢ̈ܢܐ ܪܟܒܘ ܥܠܝܗܿ. ܘܥܕ ܗܢܼܘܢ ܡܬܦܢܝܢ ܠܟܐ ܘܠܟܐܿ. ܩܛܪ ܥܠܝܗܿ ܟܝܡܘܢܐ ܘܡܫܒܐ ܕܪ̈ܘܚܐ ܕܡܦܪ̈ܩܢ ܛܘܪ̈ܐ. ܘܢܚܬ ܥܠܝܗܿ ܒܪܕܐ ܐܝܟ ܟܐܦ̈ܐܼ. ܘܡܼܚܐ ܓܘܦܢܝ̈ܗܘܢ ܥܡ ܬܐܢܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܦ ܬܒܼܪ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܬܚܘܡܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܘܒܕ ܟܠ ܝܘܪܩܐ ܕܥܣܒܐ ܕܒܚܩ̈ܠܬܗܘܢ. ܘܥܼܒܕ ܠܙܪܥܗܘܢ ܐܝܟ ܕܚܝܚܐܼ ܘܠܐ ܐܬܝܕܥ. ܘܒܕܪܬ ܥܪܦܠܐ ܐܦ ܠܓܕܝܫܝ̈ܗܘܢܼ ܘܠܐ ܐܬܟܢܫܘ. ܘܐܒܕ ܟܠܗ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܡܢ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܡܒܣܪ̈ܢܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ: ܕܥܕ ܡܠܬܗܘܢ ܒܦܘܡܗܘܢ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܣܠܩ ܒܗܘܢܼ. ܘܐܦ ܣܒܪ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܣܿܠܩ ܗܘܐ ܪܘܓܙܐ: ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܫܢܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܐܬܬܥܝܪ܆ ܘܐܝܟ ܪܘܝܐ ܕܢܦܨܗ ܚܡܪܗ. ܘܐܬܥܗܕ ܠܡܕܡ ܕܥܒܕ ܒܐܦܣܩܦܗܘܢܼ. ܘܐܦ ܝܼܕܥ ܕܥܠ ܕܫܛܘܗܝ ܗܠܝܢ ܐܬ̈ܝ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܬܝܪܐܝܬ ܐܫܬܪܪܗ ܥܠ ܗܕܐ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܥܼܒܪ ܗܼܘ ܪܘܓܙܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܚܘ̈ܡܝܗܿ ܕܩܪܝܬܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܢܦܼܩ ܡܢ ܙܥܘܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܒܐ. ܘܐܙܠܘ ܟܕ pb. 168 ܫܡܝܛܝܢ ܘܥܝܝܦܝܢ ܘܒܟܝܢ ܒܒܟܬܐ ܡܪܝܪܬܐܿ ܕܚܠܝܛܐ ܒܒܗܬܬ ܐܦ̈ܐ: ܠܩܪܝܬܐ ܗܝܿ ܕܒܗܿ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܚܣܝܐܼ ܟܕ ܚܼܙܐ ܐܢܘܢܼ ܒܕܡܘܬ ܐܠܝܫܥ ܥܠ ܛ̈ܠܝܐ ܗܠܝܢ ܕܦܪܬ ܕܒ̈ܐܼ. ܐܬܬܥܝܩ ܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܗܿܝ ܕܠܟܠ ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܐܘܒܕ ܪܘܓܙܐ ܗܿܘ. ܘܗܟܢܐ ܥܼܛܦ ܥܡܗܘܢ ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܡܢ ܗܿܝ ܕܝܢ ܐܪܡܝ ܐܠܗܐ ܕܚܠܬܗ ܘܙܘܥܬܗ ܥܠ ܟܠ ܐܬܪܐ ܘܐܦ ܥܠ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܐܝܢܐ ܕܥܕ ܠܐ ܢܦܘܩ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܫܿܪܐ ܗܘܼܐ܆ ܢܐܬܘܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܒܥܘ̈ܬܐܿ ܙܥܘܪ̈ܐ ܥܡ ܪܘܪ̈ܒܐ ܠܩܘܒܠܗܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ ܗܘܼܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܥܠ ܡܣܠܡܐ ܠܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܛܘܪ̈ܟܝܐܼ. ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܥܒܕ ܒܐܪܥܐ ܕܐܪܡܝܢܝ. ܘܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܗܕܐ ܕܓܪܒܝܐ. ܘܥܠ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܣܠܡܐ ܒܚܝ̈ܠܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐܼ ܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܡܛܠ ܕܗܟܢ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠ ܫܢܐܼ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܥܠ ܥܠܝܗܘܢܼ ܘܢܦܼܩ ܗܢܘܢ ܠܩܘܒܠܗ. ܘܡܚܐ ܥܡܗܘܢ ܩܪܒܐ. ܘܚܪܒ ܡܢܗܘܢ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܙܝܥ ܐܢܘܢܼ. ܐܬܘ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܇ ܘܒܥܘ ܡܢܗ ܫܠܡܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܝܗܒ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܣܒܼ ܕܩܝܡܐ ܠܗܘܢ ܡܠܬܐܼܒܗܿ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܥܩܪܒ ܡܣܠܡܐ ܠܬܪܥܐ ܗܿܘ ܕܒܝܬ ܛܘܪ̈ܟܝܐ ܡܛܠ ܕܠܓܘ ܡܢܗ ܕܬܪܥܐ ܗܿܘ ܡܚܘ ܩܪܒܐ. ܘܐܦ ܠܓܘ ܡܢܗ ܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܕܚܠ ܕܕܠܡܐ ܢܐܙܠܘܢ ܒܐܪܥ ܗܿܝ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܗܿ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܛܘܪ̈ܟܝܐ: ܘܢܬܟܢܫܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܘܢܘܒܕܘܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ. pb. 169 ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܐܢܘܢ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐܼ ܘܡܓܘ̈ܫܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܬܐܠܨ ܡܣܠܡܐ ܘܦܩܕ ܘܐܬܥܩܪ ܬܪܥܐ ܗܿܘ ܕܒܝܬ ܛܘܪ̈ܟܝܐܼ. ܕܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ ܐܬܒܼܢܝ. ܘܗܟܢܐ ܠܘܩܕܡ ܐܫܬܪܝ ܓܡܠܐ ܟܠܗܼ ܘܢܦܼܩ. ܘܗܝܕܝܢ ܚܡܪ̈ܐ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܩܠܓܪ̈ܐ: ܘܠܚܪܬܐ ܢܦܼܩܘ ܗܼܢܘܢ. ܟܕ ܐܦ ܫܼܕܘ ܒܟܠܗ ܕܪܒܐ ܒܬܪܗܘܢ ܩܘܪ̈ܛܒܐ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬܼ ܟܢܫ ܗܼܘ ܡܣܠܡܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܐܘܡ̈ܢܐ ܘܢܓܪ̈ܐ ܘܩܠܓܪ̈ܐ ܘܥܒܼܕ ܟܠܗܝܢ ܥܒ̈ܝܕܬܐ ܕܙܕܩܢ ܠܒܢܝܢܐ. ܘܥܠ ܘܒܢܝܗܝ ܠܗ ܠܬܪܥܐ ܗܿܘ ܕܒܝܬ ܛܘܪ̈ܟܝܐ ܕܥܩܪ. ܘܟܕ ܒܝܢܝܗܝܼ ܣܡ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܡ ܛܘܪ̈ܟܝܐܼ. ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܥܒܪ ܠܬܚܘܡܐ ܕܚܒܪܗ ܘܢܦܩ܀ ܗܼܢܘܢ ܒܕܠܐ ܠܐܠܗܐ ܝܕܥܝܢ: ܘܠܐ ܕܒܪܝܬܗ ܐܢܘܢ ܡܬܒܝܢܝܢ: ܐܦܠܐ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ ܒܫܡܝܐ ܡܫܬܘܕܥܝܢ܆ ܐܦܠܐ ܥܠ ܡܠܬܗ ܐܩܝܡܘܢ. ܐܠܐ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܫܛ. ܘܠܡܠܬܗ ܒܣܼܪܘ. ܘܫܛܘ ܘܥܒܪ ܥܠ ܘܥܒܕ ܒܝ̈ܫܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܗܝܿ ܕܐܝܬ ܠܒܪ ܡܢ ܬܚܘܡܗܘܢ. ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܗܝܫܡ ܠܓܝܪܚ ܪܒ ܚܝܠܐ. ܥܡ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܦܪ̈ܫܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܐܠ ܗܼܘ ܗܢܐ: ܡܛܠ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܚܨܕܐ: ܒܝ̈ܫܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܣܒܠ ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܒܡܥܠܗ. ܒܗܿܝ ܕܓܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܛܟܣܐ܆ ܘܠܐ ܟܐܝܐ ܗܘܐ ܒܚܝܠܗ. ܘܐܚܪܒ ܠܟܠܗܿ ܥܠܠܬܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܦܠܚ̈ܐ: ܥܡ ܒܝ̈ܫܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܣܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܐܢ̈ܫܐ ܡܣܟ̈ܢܐ ܒܝܕ ܡܥܒܪܬܗܘܢ. ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܘܘܡܝܠܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܩܕܡܘܗܝܼ. ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܡܬܪܘܚ ܗܘܐ ܡܢ ܨܝܕܘܗܝ.. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܟܠܢܫ ܐܬܠܨ pb. 170 ܒܡܥܠܗܼ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܐܙܕܘܕ ܨܠ̈ܘܬܐ ܐܝܟ ܕܙܕܿܩ ܗܼܘܐ ܠܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܠ ܘܡܚܼܐ ܥܡܗܘܢ ܩܪܒܐܼ. ܠܣܘܓܐܐ ܡܢ ܚܝܠܗ ܩܛܠ. ܘܐܦ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܬܘܒ ܨܕܘ ܘܐܥܠܘ ܠܐܪܥܗܘܢ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܗܘܬܼ. ܫܠܚ ܠܗ ܠܗܝܫܡ ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܥܕܪܐ.. ܘܥܠ ܒܬܪܗ ܡܣܠܡܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ. ܘܥܠ ܕܥܐܠܼ. ܚܪܝܒ ܓܝܪܚ ܘܚܼܝܠܗ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐ. ܡܛܠ ܕܣܓܘ ܥܠܝܗܘܢ ܛܘܪ̈ܟܝܐ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝ̈ܢ. ܚܪܒ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐ. ܘܐܢܫ ܠܐ ܐܬܦܠܛ ܡܢܗܘܢ. ܘܐܗܦܟ ܡܪܝܐ ܠܥܒܕ ܒܝܫܬܐ ܐܝܟ ܒܝܫܬܗ. ܘܦܪܥܗ ܡܪܝܐ ܟܠܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܥܒܕ ܗܘܐܼ. ܗܼܘ ܘܚܝܠܗ ܒܐܢ̈ܫܐ ܦܠ̈ܚܐܿ. ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܬܡܛܐ ܗܘܐ. ܟܠܗܝܢ ܐܝܟ ܚܕܐܼ ܐܣܩ ܐܢܝ̈ܢ ܒܪܝܫܗܘܢ܀ ܡܣܠܡܐ ܕܝܢ ܟܕ ܥܠܼ. ܙܥ ܘܐܬܒܠܗܝܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܡܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܙܬܗ ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ. ܡܚܐ ܕܝܢ ܥܡܗܘܢ ܩܪܒܐܼ. ܘܐܫܕ ܕܗܘܢ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ. ܘܐܣܒܥܗܿ ܠܦܚܪܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܠܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܡܢ ܒܣܪܗܘܢ. ܘܟܕ ܗܙܡ ܐܢܘܢܼ ܥܒܕܗ ܠܡܪܘܢ ܒܪ ܡܚܡܕ. ܗܿܘ ܕܠܚܪܬܐ ܐܦ ܡܡܠܟܘ ܐܡܠܟ ܥܠ ܛܝ̈ܝܐ. ܥܠ ܐܪܡܢܝ. ܘܢܦܩܼ. ܟܕ ܐܦ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܫܒܼܩ ܨܝܕܘܗܝ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܕܩܕܡܘܗܝ ܐܘܒܕ ܐܢܘܢ.

ܫܢܬܐ ܐܠܦܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥܝܼ. ܗܘܼܐ ܪܥܠܐ ܪܒܐ ܘܕܚܝܠܐ. ܘܚܒܠ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܗܝܟ̈ܠܐ ܘܥܕ̈ܬܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܚܒܠ ܒܡܥܕܐ. ܘܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܐܦ ܒܒܢ̈ܝܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܪ̈ܡܐ ܣܚܦ ܥܠ ܥܡܘܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܪܟܘ ܘܠܐ ܢܦܠ ܒܗ ܒܙܘܥܐܼ. ܣܡ ܒܗܘܢ ܐܬܐ. ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܢܙܘܥܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐܼ. ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܢܚܙܘܢ ܠܐܬܐ ܗܿܝ ܕܡܢ ܙܘܥܐ pb. 171 ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܐ ܐܦܩ ܗܝܫܡ ܠܙܝܬܘܢ. ܘܒܢܼܐ ܥܠܘܗܝ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܘܚ̈ܣܢܐ ܥܡ ܩܘܪ̈ܝܣ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܗܕܪܗ ܒܢܨܒ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܟܠ ܓܢܣ. ܘܬܘܒ ܐܦܼܩ ܒܝܬ ܒܠܫ ܘܒܢܐ ܥܠܘܗܝ ܚܣܢܐܼ. ܘܢܨܒܼ ܒܗ ܢܨܒ̈ܬܐ ܕܟܠ ܓܢܣ. ܘܬܘܒ ܐܦܼܩ ܠܗܢܝ. ܥܠ ܗܢܐ ܥܒܕ ܚܣ̈ܢܐ ܘܓ̈ܢܐܼ ܕܟܠ ܓܢܣ. ܘܬܘܒ ܡܣܠܡܐ ܐܚܘܗܝ ܐܦܩ ܒܝܬ ܒܠܫ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܗܢܐ ܒܢܼܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܐܦܩܿ. ܚܣܢ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܝܣ: ܘܗܕܪܗ ܒܟܠܗܘܢ ܫܘܦܪ̈ܐ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ܆ ܐܬܟܒܫܬ ܢܩܣܪܝܐ ܡܢ ܡܣܠܡܐ. ܘܐܦܩ ܠܥܡܗܿ ܟܠܗ ܒܫܒܝܐ. ܘܙܒܢܗ ܒܕܡܘܬ ܩܢܝܢܐ ܠܥܒܕܘܬܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܗܢܘܢ ܗܘܼܘ ܡܫܠܡܝܗܿ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܢܦܩ ܒܛܘܫܝܐ ܠܘܬ ܡܣܠܡܐܼ. ܘܫܩܠ ܡܢܗ ܡܠܬܐ. ܘܐܦ ܬܪܨܘܗܣ ܥܠ ܡܥܠܢܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܒܢܟܝܠܘܬܗܘܢ. ܠܗܠܝܢ ܫܒܼܐ ܘܠܐ ܙܒܢ܆ ܐܠܐ ܢܦܼܩ ܥܡܗ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܡ̈ܫܼ. ܥܠ ܣܘܠܝܡܢ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܟܒܫܗܿ ܠܦܠܘܙܢܝܐ. ܘܐܦܩ ܠܥܡܗܿ ܟܠܗ ܒܫܒܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܪܛܒܣ ܚܬܢܐ ܕܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܐܬܚܙܝ ܛܪܘܢܐ: ܐܚܕ ܠܡܕܝܢܬܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ. ܘܐܦ ܩܛܪ ܠܗ ܬܓܐ ܕܡܠܟܬܘܐ ܒܝܕ ܛܪܢܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܗܼܘ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܚܝܠܐ ܟܠܗܼ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܡܩܕܒ ܗܘܼܐ: ܗܼܘ ܕ݀ܝܢ ܗܢܐ ܛܪܘܢܐ ܐܪܛܒܣܼ. ܫܒܩܗ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐܐ ܐܝܟ ܕܢܛܪܝܗܿ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܢ ܦܠܘܙܘܢܝܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܚܕ ܠܡܕܝܢܬܐܼ. ܠܗ ܐܬܦܪܣ ܡܠܟܘܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܐܬܕܟܪ ܠܩܝܡܐ ܗܿܘ ܕܐܩܝܡ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܥܡ ܠܐܘܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܚܕ ܠܡܕܝܢܬܐ: ܘܚܝܠܐ ܕܡܠܟܐ ܘܐܦ ܗܼܘ ܡܠܟܐ ܫܼܪܐ ܗܘܐ ܡܢ ܠܒܪ ܥܠܝܗܿ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܘܚܝܠܐ ܟܠܗ pb. 172 ܕܝܠܗܿ ܕܦܠܘܙܘܢܝܐ ܡܩܪܒ ܡܢ ܠܓܘ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐܼ. ܥܠ ܣܘܠܝܡܢ. ܘܫܠܼܚ ܠܗ ܠܐܘܢܼ ܕܠܘܬܝܼ ܠܐ ܬܿܐܬܐ. ܕܠܐ ܒܝܫܐܝܬ ܬܦܠܛ ܡܢ ܒܝܬ ܐܝܕ̈ܝ: ܐܠܐ ܙܠ ܠܦܠܘܙܘܢܝܐ. ܘܫܒܝܼ ܘܣܒܼ. ܘܥܒܕ ܐܝܟ ܕܪܓܐ ܢܦܫܟ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܢܩܘܡ ܩܕܡܝܟ. ܘܗܟܢܐܐܙܠ ܘܫܒܐ ܘܒܙܘ ܐܝܟ ܪܓܬܗ. ܘܐܦܼܩ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܦܼܩ ܐܢܫ ܐܚܪܢ ܐܟܘܬܗ ܡܢ ܡܬܘܡ. ܠܗ ܕܝܢ ܠܛܪܘܢܐܼ ܐܚܕܗ ܠܐܘܢ ܘܥܘܪ ܥܝ̈ܢܘܗܝ. ܘܐܦ ܠܚܝܠܗ ܗܿܘ ܕܥܡܗܼ. ܫܼܕܐ ܡܢ ܓܙܝܬܐ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܥܠ ܡܠܝܟ ܒܪ ܫܒܝܒ ܐܡܝܪܐ ܕܡܠܝܛܝܢܐ. ܘܥܒܕܠܗ ܐܠܒܛܠ. ܘܢܩܫ ܥܠ ܣܘܢܕܐ. ܘܟܕ ܗܢܘܢ ܫܪܝܢ ܒܡܓܪܐ ܕܝܠܗܿ ܕܣܘܢܕܐܼ. ܐܬܟܢܫ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܘܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܘܕܢܥܒܕܘܢ ܡܢܗܘܢ ܢܩܡܬܐܿ ܗܿ ܕܥܼܒܕ ܛܝ̈ܝܐ ܩܕܡ ܫܢܬ ܒܦܠܘܙܘܢܝܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܫܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܛܝ̈ܝܐ ܕܠܐ ܪܢܝܐ: ܕܗܿܘܝܢ ܐܝܟ ܚܡ̈ܫܝܢ ܐܠܦܝ̈ܢ܆ ܡܢ ܫܠܝ ܟܪܟܘ ܐܢܘܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܒܝ̈ܢ. ܘܚܪܒܘ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐ. ܘܐܠܐ ܐܢ ܕܠ̈ܝܠܐ ܠܐ ܦܫ ܡܢܗܘܢ ܒܝܕ ܕܪܟܢ ܝܘܡܐ ܠܛܒܥ. ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܟܕ ܡܡܚܝܢ ܒܣ̈ܝܦܐ ܘܡܚܐ ܘܒܩܫ̈ܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܥܪܩ ܘܐܬܘ ܠܠܝܐ ܗܿܘ ܟܠܗ. ܟܕ ܠܡܚܣܢ ܢܦܼܩ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܚ̈ܡܫܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܡܢ ܚ̈ܡܫܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܕܥܠܘ. ܘܐܦ ܗܢܼܘܢ ܪ̈ܝܫܢܝܗܘܢ ܥܡܗܘܢ ܢܦܠ ܒܚܪܒܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܡܬܘܡ ܣܼܠܩ ܪܘܓܙܐ ܒܛܝ̈ܝܐ ܐܝܟ ܗܢܐܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܬܚܙܝ ܡܛܥܝܢܐ ܚܕ ܒܐܪܥܐ ܕܡܥܪܒܐ. ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܛܥܝ ܐܦ ܐܘܒܕ.. ܣܛܢܐ ܗܿܘ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܡܘܒܕܢܐ ܘܡܐܒܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܘܢ ܝ̈ܠܕܘܗܝ ܕܐܕܡ: ܐܝܟܢܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܘܩܒܠ ܚܕ ܥܡܐ ܐܘ ܚܕ ܠܫܢܐ ܠܚܝܡܐ ܗܪܬܗ܇ ܘܠܘܩܒܠ ܚܕ ܠܐܼ. ܐܠܐ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܘܢ pb. 173 ܫܘܝܐܝܬ. ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܘ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐܼ. ܒܗܿܘ ܡܕܡ ܕܗܼܘ ܕܝܕܥ ܕܐܝܬ ܠܗ ܪܚܡܬܐܼ݂ ܒܗ ܗܿܘܐ ܠܗ ܛܘܥܝܝ. ܡܢ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܢܣܝܒ ܫܡܗ ܕܣܛܢܐ ܕܡܬܦܫܩ ܣܛܢܐܼ ܣܩܘܒܠܝܐ. ܗܢܐ ܠܐ ܐܡܢ ܐܘ ܫܼܠܐ ܡܢ ܕܕܠܿܚ ܐܘ ܡܿܛܥܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܒܟܠܗܘܢ ܕܪ̈ܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܩܛܥܐ ܠܗ ܐܘ ܫܠܿܐ ܡܢ ܒܝܗܫܬܗ ܩܕܡ̈ܝܬܐ: ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܪܝܫ ܛܘܗܡܢ ܐܣܛܢܥ ܠܡܐܒܫܘܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܕܝܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܓܙܝܪܬܐܼ. ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܪܕܐܿ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܕܫܡܗܿ ܦܠܢܝܬ. ܘܐܥܒܪܗ ܠܐܪܥܐ ܕܡܥܪܒܐ ܠܒܝܬ ܫܡܪ̈ܝܐ. ܘܗܘܼܬ ܠܗ ܡܥܠܢܘܬܐ ܠܒܝܬ ܝܗܘܕܝܐ ܚܕ ܪܒܐ. ܘܟܕ ܥܐܠ ܚܒܠܗܿ ܠܒܪܬܗ ܘܕܝܗܘܕܝܐ ܗܿܘ. ܘܟܕ ܐܪܓܫ ܗܢܘܢ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܒܗܕܐܼ. ܡܚܘܗܝ ܠܡܘܬܐ. ܟܕ ܫܢ̈ܕܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܥܒܪ ܥܠܘܗܝ: ܡܛܠ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܘܼܬ ܠܗ ܥܠܬܐ ܘܦܠܛ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢܼ. ܣܡ ܠܒܗ ܥܠܝܗܘܢ ܠܟܠܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܘܢܚܬ ܘܐܙܠ ܠܐܪܥܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐܿ. ܐܝܕܐ ܕܒܟܠܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܚܪܫܘܬܐ ܡܢܡܪܐ. ܘܝܗܼܒ ܢܦܫܗ ܠܚܪܫܘܬܐ ܘܠܟܠܗܝܢ ܨܢ̈ܥܬܗ ܕܐܟܠܩܪܣܐ. ܘܐܬܢܦܩ ܒܟܠܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܘܐܬܓܡܪ ܒܗܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܢܦܼܩ ܘܣܠܼܩ ܠܗܿ ܠܐܪܥܐ ܗܿܝ. ܟܕ ܐܡܿܪ ܩܕܡܝܗܘܢܼ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܡܘܫܐܼ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܦܼܩ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢܿ. ܘܗܼܘܐ ܥܡܗܘܢ ܒܝܡܐ ܘܒܕܒܪܐ ܘܠܡܦܩܘ ܐܢܘܢ ܠܡܕܒܪܐܼ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܥܠܘ ܐܢܘܢ ܡܢܕܪܝܫ ܠܡܘܪܬܘ ܐܢܘܢ ܐܪܥܐ ܗܕܐ ܕܡܘܠܟܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܩܕܡ ܝܪܬܘܗܿ. ܟܕ ܐܦ ܐܘ[]ܢܘܢ ܡܪܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܒܗܿ ܡܢ ܩܕܡ ܐܒܗܝ̈ܟܘܢܼ. ܗܢܐ ܗܫܐ ܡܘܒܕ ܠܟܠܗܘܢ ܩܕܡܝܟܘܢ. ܘܬܥܠܘܢ ܘܬܪܬܘܢܝܗܿ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. pb. 174 ܘܢܬܟܢܫܘܢ ܟܠܗܘܢ ܡܒܕܪ̈ܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ: ܐܝܟ ܕܟܬܝܒܼ ܕܠܡܒܕܪ̈ܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܟܢܫ. ܘܟܕ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩܠܐܼ ܡܫܡܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܠܝܘܡ: ܘܒܚܪ̈ܫܘܗܝ ܬܘܒ ܒܟܠܙܒܢ ܠܗܘܢ ܡܬܡܗ ܗܘܐܼ. ܛܥܘ ܒܬܪܗ ܟܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܒܙܒܢ ܒܛܘܪ̈ܐ ܡܟܪܟ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ. ܘܐܦ ܡܢ ܫܢ̈ܬܐ ܠܗܘܢ ܡܦܪܚ ܗܘܐܼ ܘܩܛܠ. ܘܒܙܒܢ ܬܘܒ ܒܡܥܪ̈ܐ ܘܒܦܥܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܚܿܒܫ ܠܗܘܢ ܘܡܘܒܕ. ܘܕ ܒܝ̈ܫܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܐܣܒܠ ܐܢܘܢܼ. ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܩܛܠ ܘܐܘܒܕ ܡܢܗܘܢ: ܘܐܦ ܕܗܒܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܫܩܠ ܡܢܗܘܢ. ܒܝܕ ܚܪ̈ܫܘܗܝ ܘܒܝܕ ܛܥܝܘܬܗ: ܟܕ ܟܠ ܡܣܒܪ ܠܗܘܢ ܕܡܫܢܐ ܠܗܘܢ ܠܡܕܒܪܐ. ܘܟܕ ܣܒܼܥ ܡܢ ܒܝܗܫܬܐ ܕܟܘܠ ܝܘܡܐ ܠܗܘܢ ܡܣܒܠ ܗܘܐ: ܒܝܕ ܚܪ̈ܫܘܗܝܼ. ܐܛܥܝ ܒܗܘܢ ܘܫܩܠ ܟܠܗ ܕܗܒܐ ܘܩܢܝܢܐ ܘܥܒܕ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܩܢܐ ܡܢܗܘܢܼ݂ ܘܥܪܩ ܐܬܼܐ ܠܒܝܬܗ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܐܥܗܕ ܢܦܫܗܘܢܼ ܘܚܼܙܘ ܠܒܝ̈ܫܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢܗ ܒܗܘܢܼ. ܢܦܩ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪܗ ܠܐܪ̈ܒܥ ܦܢ̈ܝܢ. ܟܕ ܡܫܐܠܝܢ ܘܡܥܩܒܝܢ ܥܠܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܫـ[ـܟـ]ـܚܘܗܝ ܘܐܦ ܐܘܒܠܘܗܝ ܠܘܬ ܗܝܫܡ ܐܡܝܪܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐܼ. ܝܗܒܗ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܒܟܘܠ ܫܢ̈ܕܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܐܫܬܢܕ ܒܗܼ. ܠܚܪܬܐ ܙܩܦܘܗܝ ܥܠ ܩܝܣܐܼ ܘܡܝܬ. ܘܐܗܦܟ ܠܗ ܡܪܝܐ ܦܘܪܥܢܐ ܐܟܡܐ ܕܙܿܕܩ ܠܗ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܡܪܕ ܥܬܝܩ ܘܢܦܩ ܒܚܪܪܝܘܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܢܐ ܥܬܝܩ ܡܪܕ ܘܢܦܩ ܒܚܪܪܝܘܬܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬ ܥܝܕܐ ܠܛܝ̈ܝܐ ܕܢܦܩܘܢ. ܟܕ ܡܛܠܩܝܢ ܢܫܝ̈ܗܘܢ ܘܟܠ ܕܩܢܝܢ܇ ܥܒܼܕ ܐܦ ܗܢܐܼ. ܘܢܦܼܩ ܠܬܚܬ ܡܢ ܫܝܓܪ܇ ܗܼܘ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܪܓܫ ܒܗ ܗܝܫܡܼ. ܫܠܚ ܠܩܠܝܘ ܘܠܙܘܗܝܪ. ܕܗܢܘܢ ܗܘܘ ܪ̈ܝܫܝ ܦܪ̈ܫܐ ܕܒܫܝܓܪ: ܕܢܦܩܘܢ ܥܠܘܗܝ ܠܩܪܒܐ. pb. 175 ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܩܒܠ ܦܘܗܕܢܐܼ ܟܢܫ ܠܗܘܢ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܘܢܦܩ ܒܬܪܗ. ܘܟܕ ܐܕܪܟܘܗܝ ܒܡܕܒܪܐ ܗܿܘ ܕܝܠܗܿ ܕܫܝܓܪܼ. ܒܥܼܐ ܡܢܗܘܢ ܕܢܓܪܘܢ ܥܕ ܗܘܿܐ ܨܦܪܐܼ ܘܢܩܪܒܘܢ ܗܝܕܝܢ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ. ܗܢܼܘܢ ܒܝܕ ܕܗܘܿܝܢ ܗܘܘ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ: ܘܗܠܝܢ ܙܥܘܪ̈ܝ ܒܡܢܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܣܪ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܕܐܬܩܫܝ ܥܠܝܗܘܢ ܨܗܝܐ. ܡܛܠ ܕܚܣܪܝܢ ܗܘܘ ܡܝ̈ܐ ܒܕܒܪܐ ܗܿܘ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܝܘܡܐ ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܡܪܟܢ. ܘܟܕ ܒܟܠܗܝܢ ܫܛܘܗܝ. ܥܬܩ ܕܝܢ ܒܝܕ ܕܒܪܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ: ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܘܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܒܨܢܥܬܐ ܣܥܪܗܿ ܠܗܕܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܟܕ ܚܫܟܘ ܘܐܦ ܐܟܠ ܘܐܫܬܝ ܘܕܡܟ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܢܝܐ: ܙܿܝܢ ܥܬܝܩ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܢܦܫܗܘܢܼ ܘܢܦܼܠ ܒܗܘܢ ܒܡܛܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܠܝܐ. ܘܚܪܒ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ. ܟܕ ܣܡ ܡܪܝܐ ܚܪܒܗ ܕܓܒܪܐ ܒܚܒܪܗ. ܟܕ ܘܐܝܟ ܦܣܘ̈ܠܐ ܘܐܝܟ ܕܒܪ̈ܝ ܦܕܢܐ ܒܚܩܠܐ ܥܒܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ. ܘܐܠܐ ܐܢ ܕ̈ܠܝܠܐ ܡܢܗܘܢ ܕܪܟܒ ܥܠ ܪ̈ܟܫܐ ܩ̈ܠܝܠܐ ܘܥܪܩܘ܆ ܠܐ ܦܫ ܡܢܗܘܢ ܐܢܫ ܕܠܐ ܚܪܒܘܗܝ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐ. ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܪ̈ܝܫܝ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܩܘܠܝܘ ܘܙܘܗܝܪ ܢܦܼܠ ܥܡ ܩ̈ܛܝܠܐ ܗܠܝܢ ܒܚܪܐ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܕܐܡܠܟ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚ̈ܡܫ. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܒܪܗܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢ ܐܗܘܼܐ ܓܝܫܪܐ ܗܿܘ ܕܠܘܩܒܠ ܩܠܢܝܩܘܣܼܿ. ܕܐܝܬ ܥܠ ܦܪܬܼ ܡܢ ܗܝܫܡ ܡܠܟܐ.

ܫܢܬ ܐܦܠܐ ܘܚܡܫ̈ܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ. ܗܘܼܐ ܪܥܠܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐ ܒܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ. ܘܗܟܢܐ ܢܗܼܡ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܕܝܠܗ ܕܚܕܒܫܒܐܼ. ܒܕܡܘܬܐ ܕܩܠܐ ܬܩܝܦܐ ܕܬܘܪܐ pb. 176 ܟܕ ܓܥܿܐܼ ܡܫܬܡܥ ܗܘܐ ܩܠܐ ܗܿܘ. ܘܟܕ ܥܕܢܐ ܗܘܼܐ ܕܩܘܪܒܐ: ܘܥܡܐ ܟܠܗ ܥܼܠ ܠܥܕܬܐܼ. ܢܦܠܬ ܥܕܬܐ ܕܡܪܩ. ܘܟܒܫܬ ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܕܒܓܘܗܿ: ܡܢ ܩܫܝܘܬܗ ܘܥܙܝܙܘܬܗ ܕܙܘܥ ܕܗܘܼܐ ܡܢ ܫܠܝ. ܘܠܐ ܦܠܛ ܐܢܫ ܡܢܗܿ ܒܚܝ̈ܐ: ܐܠܐ ܟܗܢܐ ܗܿܘ ܕܡܩܪܒ ܗܘܐ ܒܗܿ ܩܘܪܒܢܐ ܒܥܕܢܐ ܗܿܘ. ܘܐܦ ܬܠܐ ܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܒܢܝܐ ܥܕܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܪܩܼ ܗܘܼܐ ܟܕ ܓܥܿܐ ܐܦ ܢܗܿܡ ܐܝܟ ܬܠ̈ܬܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܝ̈ܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܬܥܩܪ ܓܝܫܪܐ ܪܒܐ ܕܥܠ ܕܩܠܬ ܕܨܝܕ ܐܡܕ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܣܬܘܐ ܩܫܝܐ ܕܗܘܼܐ: ܘܒܝܕ ܬܠܓܐ ܬܩܝܦܐ ܕܢܼܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܟܫܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ܇ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܕܡܐ ܕܩܪܝܒ ܗܘܼܐ ܟܠ ܒܣܪ ܠܡܐܒܕ. ܝܬܝܪܐ ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܟܠܗܝܢ ܐܒܕܘ ܒܗܼ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܗܘܼܐ ܬܘܒ ܐܐܪ ܩܫܝܐ ܘܥܙܝܙܐ ܘܪ̈ܗܘܚܐ ܘܡܛܪܐ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܦܫܪ ܬܠܓܐ܇ ܘܐܪܘܬ ܐܪܥܐ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܢܚܼܬ ܥܠܝܗܿ. ܘܡܢ ܬܠܓܐ ܬܘܒ. ܘܗܼܘܘ ܫܓܡ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܟܠܗܘܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐܼ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܕܩܠܬ. ܘܗܘܐܼ ܒܗܿ ܡܠܝܐ ܪܒܐ ܘܫ̈ܦܥܐ ܬܩ̈ܝܦܐ. ܘܐܘܒܕ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܐܦ ܚܒܠ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܐܬܼܐ ܒܗ ܐܦ ܩܝܣܐ ܪܒܐܼ. ܘܗܟܢܐ ܬܩܝܦ ܗܘܐ ܘܩܫܝܐܼ. ܐܝܢܐ ܕܐܦ ܓܝܫܪܐ ܪܒܐ ܕܥܠ ܓܒ ܐܡܕ܇ ܩܬܘ ܒܗ ܩܝܣ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܓܘܙܐ܇ ܘܟܫܘܗܝ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܥܕܡܐ ܠܚ̈ܡܫܐ ܘܠܫ̈ܬܐ ܡܝ̈ܠܐ ܠܥܠ ܡܢܗ. ܘܗܟܢܐ ܡܢ ܥܙܝܙܘܬܗ ܘܩܫܝܘܬܗ ܕܩܝܣܐܼ ܘܚܝܠܐ ܕܡܡܘܠܐ ܗܿܘܼ. ܐܫܬܪܝ ܓܝܫܪܐ ܗܿܘ ܘܐܣܬܚܦ ܩܕܡ ܡܝ̈ܐ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܠܐ ܬܘܒ ܐܬܒܢܝ. ܡܛܠ ܕܟܼܢܫ ܗܝܫܡ ܩܠܓܪ̈ܐ ܘܐܘ̈ܡܢܐ ܘܟܠܗܿ ܥܒܝܕܬܐ ܠܒܢܝܢܗ. ܘܟܕ ܡܣܪܗܒ ܕܢܒܢܝܘܗܝ ܐܕܪܟ ܩܨܗ ܘܦܫܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ pb. 177 ܐܫܬܒܝܬ ܐܦ ܐܘܪܗܝ. ܢܗܪܐ ܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܝܨܢ. ܗܿܘ ܕܥܿܒܪ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܐܘܪܗܝ܆ ܗܘܼܐ ܒܗ ܫܓܡܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐܼ. ܘܥܠܘܢ ܡܝ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܐܣܬܟܪ ܡܿܦܩܢܐ ܕܡ̈ܝܐ ܕܐܝܬ ܒܫܘܪܐ ܒܓܒܐ ܡܕܢܚܝܐ. ܘܚܒܘܗܝ ܡܝ̈ܐ ܘܗܦܟ ܠܒܣܬܪܗܘܢܼ ܘܣܠܩ ܘܫܦܥ ܒܒܫܘ̈ܩܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܚܒܠ ܟܠܗ ܥܒܕܐ ܕܚܢܘ̈ܝܐ. ܘܐܦ ܒ̈ܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܢܦܠ ܒܗ. ܘܡܛܠ ܕܒܐܝܡܡܐ ܗܼܘܐܼ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܐ ܐܬܚܒܠ ܒܗ ܒܗܿܝ ܕܥܪܩ ܘܫܒܩ ܒ̈ܬܝܗܘܢ. ܘܐܦ ܬܪܥ ܡܦܩܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܡ̈ܝܐܼ. ܚܘܒ̈ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܥܼܒܕ ܒܟܘܠܗܿ ܦܩܥܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܕܚܪܢ.

ܫܢܬ ܐܠܠܦܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܚܡ̈ܫܼ. ܡܝܬ ܗܝܫܡ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ.. ܘܐܡܠܟ ܘܠܝܕ ܒܬܪܗܼ ܝܪ̈ܚܐ ܬܡ̈ܢܝܐܥܠ ܗܢܐ ܩܡ ܛܪ̈ܘܢܐ ܝܙܝܕ ܘܥܒܣ ܘܐܒܪܗܝܡ ܐܚ̈ܐܼ ܥܡ ܥܒܕܠܥܙܝܙ ܐܚܘܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܚܫܫܼ. ܥܠ ܓܢܒ ܩܘܪܝ ܡܕܝܢܬܐܼ ܘܩܛܠܘܗܝ ܒܚܪܒܐ. ܘܐܡܠܟ ܝܙܝܕ ܒܬܪܗܼ ܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܫܠܡܬ ܠܗ ܐܪܥܐ. ܐܦܠܐ ܣܡ ܥܡ̈ܠܐ ܒܓܙܝܪܬܐܘܡܝܬ ܝܙܝܕ. ܘܠܒܟ ܕܘܟܬܗ ܐܒܪܗܝܡ ܐܚܘܗܝܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܩܛܪ ܦܬܢܐ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܡܛܠ ܛܪܢܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܥܒܼܕ ܥܒܣ ܘܐܚ̈ܘܗܝ ܥܠ ܘܠܝܕ. ܘܩܛܠܘܗܝ ܒܚܪܒܐ: ܘܐܡܠܟ ܟܕ ܠܐ ܙܕܩܐ ܠܗܘܢ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܠܐ ܫܠܡ ܠܗܘܢ ܛܝ̈ܝܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܓܙܝܪ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܟܠܢܫ ܐܚܕ ܕܘܟܬܗ ܘܐܙܕܗܪ ܒܢܦܫܗ. ܘܩܛܪ ܦܬܢܐ ܘܫܒܝܐ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܕܡܫܒܚ ܠܡܦܼܩ ܡܢ ܕܘܟܬܗ.

ܥܠ ܨܗܘܝܐ ܘܟܦܢܐ ܪܒܐ ܬܘܒ ܕܐܬܚܙܝ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐܼ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܫܕܪ ܡܪܝܐ ܥܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܚ̈ܘܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܘܡܪܝܪ̈ܬܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ܆ ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐ ܘܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ. ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ ܘܒܝܫ̈ܬܐ ܕܥܒܼܕ ܐܝܕ̈ܝܢ. ܐܢ ܢܩܘܡ ܠܡ ܡܘܫܐ pb. 178 ܘܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܼ ܠܐ ܨܒܝܐ ܢܦܫܝ ܠܡ ܒܥܡܐ ܗܢܐ. ܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܝܼ ܘܢܦܩܘܢ. ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܠܟ ܠܐܝܟܐ ܢܦܘܩܼ. ܗܟܢܐܐܡܿܪ ܡܪܝܐ: ܕܠܡܘܬܐ ܠܡܘܬܐ܇ ܘܕܠܚܪܒܐ ܠܚܪܒܐ. ܘܕܠܟܦܢܐ ܠܟܦܢܐ ܘܕܠܫܒܝܐ ܠܫܒܝܐ. ܘܐܦܩܘܕ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪ̈ܒܥ ܡ̈ܚܘܢ ܐܡܿܪ ܡܪܝܐ: ܚܪܒܐ ܠܡܩܛܠ. ܘܟ̈ܠܒܐ ܠܡܓܪ. ܘܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܠܡܐܟܠ ܘܡܚܒܠܘ. ܘܐܬܠ ܐܢܘܢ ܠܙܘܥܬܐ. ܗܠܝܢ ܗܿܘ ܥܬܝܪ ܒܓܠܝܢܐ ܐܪܡܝܐ ܫܒܼܩ ܠܢ. ܘܬܘܒ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܐܡܿܪ: ܨܘܚܝܬܗܿ ܕܐܘܪܫܠܡ ܣܠܩܬ ܠܡ ܩܕܡܝ. ܪܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢ ܫܕܪ ܒܨܝܪ̈ܝܗܘܢ ܠܡܝ̈ܐ. ܐܬܘ ܠܓܘ̈ܒܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܡܝ̈ܐ. ܗܦܟ ܡܐܢ̈ܝܗܘܢ ܣܪܝܩܐܝܬ. ܒܗܬܘ ܘܐܬܬܟܣܘ ܘܚܦܝܘ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ. ܡܛܠ ܥܒܕ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܠܐ ܗܼܘܐ ܡܛܪܐ. ܒܗܬܘ ܐܟܪ̈ܐ ܘܚܦܝܘ ܪ̈ܝܫܗܘܢ. ܘܐܦ ܐܝ̈ܠܬܐ ܒܕܒܪܐ ܝܠܼܕܘ ܘܫܒܩ ܒܢܝ̈ܗܝܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܬܕܐܐ. ܘܥܪ̈ܕܐ ܩܡ ܥܠ ܫ̈ܒܝܠܐ. ܣܩܘ ܪܘܚܐ ܐܝܟ ܝܪܘܪ̈ܐ. ܚܫܟ̈ܝ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢܼ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܥܣܒܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܠܘ ܢܒܝܐ ܐܬ̈ܝ ܠܫܘܠܡܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ. ܗܐ ܚܪܒܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܕܥܒܪ ܒܚ̈ܕܕܐ: ܕܐܪܘܝܘ ܠܐܪܥܐ ܡܢ ܕܡܗܘܢ. ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܐܦ ܟܠ̈ܒܐ ܣܒܼܥ ܡܢ ܒܣܪܗܘܢ. ܘܐܦ ܫܒܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܚ̈ܕܕܐ. ܘܥܠ ܥܠܝܗܘܢ ܬܘܒ ܡܘܬܢܐ. ܐܝܟܐܢ ܕܐܢ ܢܦܘܩ ܐܢܫ ܠܕܒܪܐ ܬܟܠܝܘܗܝ ܚܪܒܐ: ܘܕܒܝܬܐ ܗܼܘ ܢܬܬܚܕ ܒܡܘܬܢܐ ܘܒܟܦܢܐ . ܘܡܢ ܟܘܠ ܓܒܝ̈ܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܡܪܪܐ ܡܫܬܡܥ ܗܼܘܐ. ܠܘܩܕܡ ܡܛܪܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܟ ܥܝܕܐ ܒܣܬܘܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܢܚܿܬ ܗܘܐܼ ܐܬܟܠܝ ܘܠܐ ܢܚܼܬ. ܘܙܪܥܐ ܟܠܗ ܐܝܒܫ. ܟܕ ܐܦܠܐ ܡܥܐ ܐܝܥܐ ܣܟܗ. ܘܗܼܘܐ ܟܦܢܐ ܪܒܐ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܥܕܡܐ ܕܩܡ ܚ̈ܛܐܿ. ܬܡܢ̈ܝ ܩܦ̈ܝܙܐ ܒܕܝܢܪܐ pb. 179 ܘܐܦ ܫܒ̈ܥܐܼ ܘܠܝܬ. ܘܫܕܪܘܢ ܐܢ̈ܫܐ ܐܚܝ̈ܕܝ ܫܘܠܛܢܐܼ. ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܫܟܚ ܚ̈ܛܐ ܐܢ ܒܒ̈ܬܐ ܘܐܢ ܒܐܪܥܐܼ. ܐܚܕܘ ܐܢܘܢ ܘܛܒܥ ܐܢܝ̈ܢ. ܘܐܬܠܨܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܢ ܥܠܬ ܟܦܢܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐܿ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܪ̈ܝ ܥܒܘܪܐ: ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܟܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܠܨܢܐ ܕܟܦܢܐ. ܘܐܚܕ ܫܘܠܛܢܐ ܠܚܛܝ̈ܗܘܢ܇ ܘܣܦ ܗܢܼܘܢ ܡܢ ܟܦܢܐ. ܘܡܟܝܠ ܫܘܝܘܬܐ ܕܟܦܢܐ ܐܚܕܬ ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܘܠܥܬܝܪ̈ܐ. ܘܐܦ ܗܼܝ ܫܘܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܟܦܢܐ ܒܟܠܗܝܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܗܘܼܬ. ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܐܦ ܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܕܣܡܝܟܐ ܗܘܼܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܒܪܬܗܿ. ܐܠܐ ܒܟܠܕܘܟ ܐܘܠܨܢܐ. ܐܦ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܘܕܫܢܐ ܐܟ̈ܠܝ ܥܣܒܐܼ. ܐܒܕ ܡܢ ܒܠܝ ܥܣܒܐ. ܘܗܼܘܐ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܥܠ ܐܢ̈ܫܐ ܘܥ ܟܠܒܣܪ ܡܢ ܥܠܬ ܟܦܢܐ. ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܐܟܘܬܗ ܒܙܒܢܢ ܐܘ ܕܐܒܗ̈ܝܢ. ܘܐܦ ܥܝ̈ܢܬܐ ܘܡܒܘ̈ܥܐ ܓܙܘ. ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܐܝܒܫܘ. ܟܕ ܡܘܬܗ ܕܗܝܫܡ ܐܬܚܙܝ ܣܓܝ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܥܠ ܐܥܪܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܐܕܪܟ ܠܢ܇ ܒܝܕ ܚܛܗ̈ܝܢ ܣ̈ܓܝܐܐܿ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܘܬܢܐ ܘܟܦܢܐ.

ܬܘܒ ܥܠ ܡܘܬܢܐ ܪܒܐ ܕܗܘܼܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ. ܗܪܟܐ ܛܒ ܚܫܚܘ ܠܢ ܢܒܝܐ ܐܪܡܝܐܿ. ܕܗܼܘ ܝܬܝܪ ܝܿܕܥ ܕܢܐܠܐ ܥܠ ܐܘܠ̈ܨܢܐ ܕܚܕܪܘܢܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝ̈ܢ. ܡܿܢ ܕܝܢ ܠܡ ܝܗܒ ܪܝܫܝ ܡܗܝܐ ܘܥܝ̈ܢܝ ܡܒ̈ܘܥܐ ܕܕܡܥܬܐܼ. ܒܟܿܝܬ ܕܝܢ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܥܠ ܬܒܪܗܿ ܕܒܪܬ ܥܡܝ܀ ܘܬܘܒ ܐܡܿܪ: ܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܐܫܩܘܠ ܒܟܬܐ ܘܐܘܠܝܬܐܼ. ܘܥܠ ܕܝܪ̈ܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܐܘܠܝܬܐ: ܕܨ̈ܕܝ ܡܢ ܒܠܝ ܐܢ̈ܫܐ ܕܥܒܿܪ. ܢܚ̈ܬܢ ܠܡ ܥܝ̈ܢܝܢ ܕܡ̈ܥܐ ܘܒܒ̈ܬܢ ܢܪ̈ܕܝܢ ܡ̈ܝܐ܀ ܡܛܠܗܢܐ ܫܡܥܝ̈ܢ ܢܫ̈ܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐܼ. ܘܢܩܒ̈ܠܢ ܐܕܢܝ̈ܟܝܢ ܡܠܬ ܦܘܡܗ. pb. 180 ܘܐܠܦܝ̈ܢ ܒܢ̈ܬܟܝܢ ܐܘ̈ܠܝܬܐ: ܘܐܢܬܬܐ ܠܚܒܪܬܗܿ ܩܝܢܬܐ. ܡܛܠ ܕܣܠܼܩ ܡܘܬܐ ܒܟܘ̈ܝܢ. ܘܥܠ ܣܒܚܪ̈ܬܢܼ ܠܡܘܒܕܘ ܛܠܝ̈ܐ ܡܢ ܫܘ̈ܩܐ ܘܥܠ̈ܝܡܐ ܡܢ ܦ̈ܠܛܘܬܐ. ܢܦ̈ܠܢ ܠܡ ܫܠ̈ܕܝܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܟ ܙܒܠܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐܼ ܘܐܝܟ ܥܡܝܪܐ ܒܬܪ ܚܨܘܕܐܼ. ܘܠܝܬ ܡܟܢܫܢܐܢܐܬܐ ܗܫܐ ܘܢܐܒܟܐ: ܠܘ ܥܠ ܚܕ ܥܡܐ ܒܠܚܘܕ ܐܘ ܥܠ ܚܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܘܪܫܠܡܼ. ܐܠܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐܼ. ܘܐܦ ܥܠ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ: ܕܪܘܓܙܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܡܥܨܪ̈ܬܐ ܥܒܕ ܐܢܗܝܢ. ܘܕܫ ܘܥܼܨܪ ܒܓܘܗܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܠܥܢ̈ܒܐ ܫܦܝܪ̈ܬܐ܇ ܕܠܐ ܚܘܣܢ.. ܥܠ ܐܪܥܐ ܟܠܗܿ: ܕܢܦܼܩ ܦܘܩܕܢܐܐܝܟ ܚܨܘܕܐ ܥܠ ܩܝ̈ܡܬܐܿ. ܘܓܕܡ ܘܐܪܝܡ ܟܠ ܩܘ̈ܡܢ ܘܟܠ ܡܘ̈ܫܚܢ. ܘܟܠ ܬܓܡ̈ܝܢ ܐܟܚܕ ܕܠܐ ܚܘܫܒ.. ܥܠ ܫܠ̈ܕܐ ܕܣܪܝ ܘܐܬܦܪܬܘ ܒܫ̈ܘܩܐ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ: ܘܐܬܫܕܘ ܪܗܠܗܝܢ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܒܫܘܩ̈ܐ܇ ܘܠܝܬ ܕܩܿܒܪ.. ܥܠ ܒ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ ܦܐܝ̈ܐ ܘܪ̈ܓܝܓܐ܇ ܕܗܘܼܘ ܡܢ ܫܠܝ ܩܒܪ̈ܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܢܼܦܠ ܒܗܘܢ ܡܢ ܫܠܝ ܥܒܼܕ̈ܐ ܘܡܪ̈ܝܐ ܐܟܚܕܐ: ܘܠܐ ܐܬܦܠܛ ܐܢܫ ܕܢܦܩ ܫܠܕ̈ܝܗܘܢ ܡܢ ܓܘ ܒ̈ܬܐ ܠܒܪ.. ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܨܕ̈ܝ.. ܥܠ ܩܘܪ̈ܝܣ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܘܦܝܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ ܐܟܚܕܐ.. ܥܠ ܣܚܪ̈ܬܐ ܕܢܗ̈ܡܢ ܗ̈ܘܝ ܚܕܐ ܠܘܩܒܠ ܚܕܐ.. ܥܠ ܓܢܘ̈ܢܐ ܡܨܒ̈ܬܐ ܕܟ̈ܠܠܬܐ: ܕܡܢ ܫܠܝ ܡܝ̈ܬܬܐ ܒܗ̈ܝܢ ܐܬܚܙܝܘ.. ܥܠ ܒ̈ܬܘܠܬܐ ܕܡܬܢܛܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝܼ ܒܓܘ ܩܝ̈ܛܘܢܐ܇ ܘܡܣܟ̈ܝܢ ܠܚܕܘܬܐ ܕܚ̈ܠܘܠܝܗܝܢ: ܕܡܢ ܫܠܝ ܐܬܬܿܘܒܠ ܠܓܘ ܩܒܪܐ.. ܘܥܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܥܿܒܪ̈ܢ ܠܡܠܬܐ ܘܠܬܫܥܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܝ̈ܠܐ.. ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܒܟܐ ܠܢܒܝܐܼ. ܘܕܢܐܡܪ: ܕܘܝ ܠܝ: ܠܘ ܥܠ ܬܒܪܗܿ ܕܒܪܬ ܥܡܝ. ܐܠܐ ܥܠ ܚܘܒܗܿ ܕܥܡܪܬܐ ܟܠܗܿ: ܘܥܠ pb. 181 ܟܠܗܿ ܬܒܝܠ ܕܒܝܕ ܚܛܗ̈ܝܗܿ ܐܘܒܕܗܿ ܡܘܬܐ ܡܿܢ.. ܘܐܦ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܬܚܫܚܘ ܒܡ̈ܠܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܟܢ̈ܘܬܗ: ܘܢܐܝܬܐ ܘܢܐܡܪ ܠܘܬ ܫܪܟܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪ. ܕܐܪܩܕ ܘܐܝܠܠܘ ܡܫܡ̈ܫܢܝ ܡܕܒܚܐ܇ ܘܥܘܠ ܒܘܬ ܒܣ̈ܩܐ ܡܫܡܫ̈ܢܘܗܝ ܕܐܠܗܝ: ܠܘ ܕܓܡܪ ܣܡܝܕܐ ܡܢ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐܼ. ܐܠܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܐܘܦܝ ܡܢ ܥܠܡܐ.. ܥܡ ܗܝܿ ܕܬܬܒ ܒܐܒܠܐ ܐܪܥܐ ܘܢܐܠܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܘܩܪܘ ܠܐܠ̈ܝܬܐ ܘܢ̈ܐܬܝܢ ܘܡܪ̈ܩܕܬܐ. ܕܐܒܐ ܐܟܚܕܐ ܢܥܒ̈ܕܢ: ܠܘ ܥܠ ܚܕ ܝܚܝܕܐ ܐܘ ܥܠ ܚܕܐ ܫܠܡܕܐܼ. ܐܠܐ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘ̈ܬܐ.. ܡܡܛܘ ܬܡܘܛ ܐܪܥܐ. ܘܡܬܕܠ ܬܘܕܠ ܐܪܥܐ. ܘܡܙܥ ܬܙܘܥ ܐܪܥܐ. ܘܡܬܚܒܠܘ ܬܬܚܒܠ ܐܪܥܐ. ܐܦ ܡܬܒܙܙܘ ܬܒܙܙ ܐܪܥܐ. ܘܬܢܘܕ ܐܝܟ ܥܪܕܠܐ. ܘܢܼܥܫܢ ܥܘܠܗܿ ܥܠܝܗܿ. ܘܬܬܘܒ ܘܬܗܘܐ ܠܝܩܕܢܐ ܐܝܟ ܒܛܡܬܐ ܕܢܬܪ ܛܪ̈ܦܝܗܿ. ܘܐܝܟ ܒܠܘܛܐ ܕܢܼܦܠ ܡܢ ܩܥܪܬܗ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܫܩܼܠ ܫܘܠܡܐ.. ܙܘ̈ܥܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܢܘܕ̈ܐ ܬܩܝ̈ܦܐ܇ ܥܡ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܘܩܪ̈ܒܐ ܘܗܪ̈ܬܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܒܚ̈ܕܕܐ܇ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܪܝܫܢܘܬܐ. ܘܐܦ ܟܦܢܐ ܕܐܿܠܨ ܗܘܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐܼ. ܐܝܟܐܢ ܕܢܕܘܠ ܥܡܐ ܟܠܗ ܬܝܡܢܝܐ ܘܡܕܢܚܝܐ ܡܢ ܐܪܥܗܼ. ܘܢܣܡܟ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܕܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܘܡܥܪܒܝܬܐ.. ܘܐܦ ܦܬܢܐ ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ܀ ܘܐܫܕܪ ܐܡܿܪ ܢܒܝܐ ܒܬܪܗܘܢܼ. ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐܼ ܘܟܦܢܐ ܐܦ ܡܘܬܢܐ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܒܝ̈ܘܡܬܢܼ. ܕܠܐ ܒܘܨܪܐ ܕܡܕܡ. ܗܐ ܚܪܒܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܒܚ̈ܕܕܐ. ܘܗܐ ܫܒܝܐ ܕܠܝܬ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܗܠܟܘ ܘܠܐ ܒܙܒܝܙ ܘܫܩܝܠ ܥܿܒܕܗ. ܘܗܐ ܟܦܢܐ ܕܐܿܠܨ ܡܿܢ ܠܓܘ ܘܡܢ ܠܒܪ. ܐܢ ܢܥܘܠ ܐܢܫ ܠܓܘ ܒܝܬܐ ܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܐܪܥ ܠܗ. ܘܐܢ ܢܦܘܩ ܠܕܒܪܐܼ. ܦܓܥ ܒܗ ܬܘܒ ܚܪܒܐ pb. 182 ܘܫܒܝܐ. ܘܡܟܝܠ ܐܘܠܨܢܐ ܡܪܝܪܐ ܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ܆ ܘܥܩܬܐ ܚܢܝܓܬܐ ܘܚܫܐ ܡܕܘܕܐ. ܕܪܘܝܢ ܠܡ ܠܐ ܡܢ ܚܡܪܐ ܘܕܛܥܿܝܢܼ ܠܐ ܡܢ ܫܟܪܐ.. ܫܪܝܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܛܥܝܢ ܘܟܪܟܝܢ ܡܢ ܡܕܝܢܐ ܠܡܕܝܢܐܼ ܘܡܢ ܐܬܪܐ ܠܚܒܪܗ: ܟܕ ܡܕܘܕܝܢ ܒܕܡܘܬ ܪ̈ܗܘܝܐ ܘܒܥܝܢ ܠܚܡܐܼ ܘܠܝܬ: ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܢܒܝܐ. ܘܠܘܩܕܡ ܫܪܝܘ ܢܦܠܝܢ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܫܚܛܐ ܘܫܘܚܢܐ. ܘܡܝܿܬܝܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐܼ ܪ̈ܝܫܝ ܒ̈ܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣ̈ܬܘܝܐ ܗܘܼܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܡܕܝܢ ܗܘܼܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܡܩܒܪ ܐܢܘܢ. ܘܫܼܕܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܫ̈ܘܩܐ ܘܒܣ̈ܛܘܐ ܘܒܒܘܪ̈ܓܐ ܘܒܗ̈ܝܟܠܐ ܘܒܟܠܗܝܢ ܕܪ̈ܬܐ: ܘܡܬܢܘܠܝܢ ܡܢ ܩܫܝܘܬܐ ܕܟܘܪܗܢܐ. ܘܡܢ ܥܙܝܙܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܟܦܢܐ. ܐܝܟܐ ܕܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ ܩܛܝ̈ܠܝ ܟܦܢܐ ܡܢ ܩܛܝ̈ܠܝ ܟܘܪܗܢܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܠܚܡܐ ܠܡܣܒܥܼܗܢܼܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܬܢܘܠ ܒܟܘܪܗܢܐ ܗܢܐ.. ܘܟܕ ܕܝܢ ܫܪܝܘ ܝܘܡ̈ܬܐ ܠܡܫܚܢ ܐܬܓܠܝ ܫܪܥܘܛܐ ܒܗܢܘܢ ܕܡܬܟܪܗܝܢ. ܘܫܪܝܘ ܢܦܠܝܢ ܒܫܘܩܐܼ ܐܝܟ ܙܒܠܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ: ܘܠܝܬ ܕܗܒܿܪܫܪܝ ܕܝܢ ܡܘܬܢܐ ܗܢܐ ܒܡܣ̈ܟܢܐ: ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܫܘ̈ܩܐ ܕܫܕܝܢ. ܘܟܕ ܡܢ ܟܠܢܫ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܡܬܥܦܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܣܝܡܝܢ ܛܒܐܝܬ. ܘܟܩܪ ܩܪܒܘ ܡܣܟ̈ܢܐ ܕܢܬܡܠܘܢܼ. ܬܩܦ ܡܘܬܢܐ ܘܐܬܥܙܥܙ ܒܡܪ̈ܝ ܩܘܪ̈ܝܣ ܘܡ̈ܕܝܢܬܐ ܩܫܝܐܝܬ. ܐܝܟܐ ܕܟܕ ܨܒܿܝܢ ܗܘܘ ܟܗ̈ܢܐ ܠܡܐܙܠ ܠܥܪܣܐ ܚܕܐܼ. ܢܬܟ̈ܢܫܢ ܠܬܡܢ ܚܡ̈ܫܝܢ ܘܐܫܬ̈ܝܢ ܥܪ̈ܣܬܐ. ܘܐܦ ܥܕܡܐ ܠܬܫ̈ܥܝܢ ܘܠܡܐܐ ܥܪ̈ܣܬܐܼ. ܡܬܟܢܫ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܠܚܕܐ ܕܘܟܐ ܒܥܕܢܐ ܕܨܦܪܐܼ. ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܘܬܠ̈ܬܐ ܘܐܦ ܐܪ̈ܒܥܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܢܝܚܐ ܐܘ ܫܠܝܐ ܡܢ ܕܡܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܫܠ̈ܕܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܛܝ̈ܝܐ ܕܝܢ ܡܠܘܗܝ ܠܐܪܥܐ ܚܦܼܪ̈ܐ. pb. 183 ܘܐܦ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܗܟܢܐ. ܩܒܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܣܬܦܝܘ ܟܠܗܘܢܼ. ܥܕܡܐ ܕܡܛܘ ܠܗܘܢ ܠܡܚܦܪ ܒܐܪܥܐ. ܢܦܿܩܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܐܝܡܡܐ ܚܕ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܥܪ̈ܣܬܐ ܒܬܪܥܐ ܚܕ. ܟܠܗ ܕܝܢ ܝܘܡܐ ܠܐ ܡܡܕܝܢ ܗܘܼܘ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܥܐ ܐܠܐ ܠܡܦܩܘ ܘܠܡܥܠܘܿ. ܟܕ ܛܥܿܢܝܢ ܘܢܿܦܩܝܢ ܫܿܕܝܢ܇ ܘܥܛܦܝܢ ܫܩܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܟܕ ܐܦܠܐ ܡܟܝܠ ܬܫܡܫܬܐ ܗܘܿܝܐ ܗܘܼܬ ܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܐܢ ܥܠ ܙܥܘܪ̈ܐ: ܒܝܕ ܡܘܬܐ ܡܣܪܗܒܐ ܘܙܥܪܘܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ: ܘܕܣܓܝܘܬܐ ܕܥܪ̈ܣܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗܝܢ ܡܢܝܢ. ܒܨܦܪܐ ܕܝܢ ܦܩܕܝܢ ܗܘܘ ܟܗ̈ܢܐܼ ܕܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܝܬܐ ܢܿܐܝܬܐ ܥܡ ܥܢܝܕܗ ܠܛܛܪ̈ܦܘܢ ܗܠܝܢ ܕܩܪ̈ܝܒܝܢ ܠܬܿܡܢ. ܘܢܟܕ ܕܘܟܐ ܐܘ ܫܘܩܐܼ ܢܬܟܢܫܘܢ ܒܗܿ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܦܠܓܝܢ ܗܘܘ ܟܗ̈ܢܐ ܒܥܕܢ ܨܦܪܐܼ. ܘܐܙܿܠܝܢ ܠܟܠ ܓܒܝ̈ܢ: ܘܡܫܡܫܝܢ ܘܡܦܩܝܢ ܠܗܘܢ ܩܠ̈ܥܬܐ ܩܠ̈ܥܬܐ. ܟܕ ܐܦ ܢܦ̈ܩܢ ܗܘܼ̈ܝ ܒܣܝܥܬܐ ܚܕܐܼ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐܐ ܥܪ̈ܣܬܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܥܪ̈ܣܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡ̈ܬܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܘܐܦ ܡܬܝ̈ܢ ܘܚܡ̈ܫܝܢ. ܟܕ ܐܦ ܦܓܥܝܢ ܗܠܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܠܐ ܩܛܘܥܐܼ ܟܠܗ ܝܘܡܐ. ܟܕ ܠܐ ܦܪܝܫ ܗܘܐ ܗܪܟܐ ܥܼܒܕܐ ܡܢ ܡܪܗ܇ ܐܘ ܐܡܬܐ ܡܢ ܡܪܬܗܿ܇ ܐܘ ܒܪ ܥܼܒ̈ܕܐ ܡܢ ܒܪ ܡܪ̈ܓܪܐ: ܐܠܐ ܚܕܐ ܡܥܨܪܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܘܕܪܘܓܙܐ ܠܟܠܢܫܐ ܡܙܝܓܐ ܗܘܬ܇ ܟܕ ܒܠܼܥܘ ܫܘܝܐܝܬ ܥܼܒ̈ܕܐ ܘܡܪ̈ܝܐ ܐܟܚܕܐ ܕܠܐ ܡܣܒ ܒܐܦ̈ܐ. ܩܛܢܐ ܥܡ ܪ̈ܝܫܢܐ܇ ܚܕ ܠܘܩܒܠ ܚܕ ܫܼܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܢܗܡܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܓܙܪ ܕܝܢܼܐ ܕܐܠܗܐܼ ܟܠܢܫ ܢܬܗܪ ܘܬܡܗܐ ܘܕܘܡܪܐ ܢܫܪܟܿ. ܥܠ ܕܝ̈ܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܥܩܒܝܢ ܐܘ ܡܬܕܪܟܝܢ ܐܘ ܡܬܡܫܚܝܢ ܡܢ ܝܠܝܼ̈ܕܐ. ܕܝܢ̈ܘܗܝ ܠܡ ܕܡܪܝܐ ܬܗܘܡܐ ܪܒܐ. ܐܘܫܛ ܕܝܢ ܐܝܕܗ ܡܚܒܠܢܐ ܥܠ ܐܚܝ̈ܕܝ ܫܘܠܛܢܐ pb. 184 ܘܡܫܡ̈ܗܝ ܒܥܘܬܪܐ ܘܡܦܪ̈ܓܝ ܒܪܒܘܬܐ. ܟܕ ܐܦ ܗܘܼܘ ܒ̈ܬܝܗܘܢ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܕܠܐ ܝܪܬܐ: ܐܦ ܠܐ ܥܒܼܕܐ ܐܘ ܪܒܐ ܦܫ ܒܗܘܢ. ܩܢܝܢܗܘܢ ܕܝܢ ܘܥܬܪܗܘܢ ܘܙܪ̈ܥܬܗܘܢ ܡܢ ܫܠܝ ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܠܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܐܦ ܒܬܝ̈ܗܘܢ ܫܒܝ̈ܚܐ. ܟܡܐ ܒ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܡܫܒ̈ܚܝ ܒܥܬܪܐܼ. ܘܟܡܐ ܫܪ̈ܒܬܐ ܣܦ: ܟܕ ܦܫ ܠܗܘܢ ܐܦܠܐ ܚܕ ܝܪܘܬܐܥܠ ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܦܪܬ ܘܡܥܪܒܐ: ܙܥܘܪ ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܫܬܥܐ ܐܝܠܝܢ ܓܘܢܚ̈ܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܣܬܥܪܘ ܒܗܿ. ܐܦ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܘܕܓܪܒܝܐ ܘܕܬܝܡܢܐܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܝܡܐ ܕܣܘܦ: ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܩܠܩܝܐ ܘܕܐܝܩܢܝܐ ܘܕܐܣܝܐ ܘܕܒܬܘܢܝܐ ܘܕܠܘܣܘܢܝܐ ܘܕܓܠܛܝܐ܇ ܘܐܦ ܕܩܦܕܘܩܝܐ. ܟܕ ܐܦ ܥܠ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܗܘܼܐ ܐܘܠܨܢܐ ܕܚܫܐ ܗܢܐ ܡܪܝܪܐܼ. ܒܕܡܘܬܐ ܕܡܛܪܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܟܠܗܿ ܢܚܿܬ܆ ܐܘ ܕܙܠ̈ܝܩܘܗܝ ܕܫܡܝܐ ܕܒܚܕܐ ܫܘܝܘܬܐ ܒܟܠ ܡܬܦܪܣܝܢ: ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗܫܐ ܡܘܬܢܐ ܗܢܐ ܥܠ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܐܬܦܪܣ ܒܚܕܐ ܫܘܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܠܗܠܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܩܿܕܡ ܐܬܦܼܪܫ ܐܥܝܩ ܝܬܝܪܐܝܬ܀ ܒܗܠܝܢ ܩܘܪ̈ܝܣ ܘܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܗܼܘ̈ܝ ܡܢ ܫܠܝ ܚܪ̈ܒܬܐ: ܡܢ ܒܠܝ ܕܥܒܿܪ ܐܘ ܕܥܿܡܪ܆ ܟܕ ܐܚܝ̈ܕܢ ܗܘ̈ܝ ܘܢܗ̈ܡܢ ܫ̈ܠܕܐ ܕܫܛܝ̈ܚܢ ܥܠ ܐܪܥܐܼ ܐܝܟ ܙܒܠܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ: ܘܠܝܬ ܕܩܿܒܪ. ܟܕ ܠܐ ܦܫ ܡܢܗܝܢ ܐܢܫ. ܘܗܟܢܐ ܫܼܕܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ܫܢܐ ܒܓܘܗܝܢ܆ ܟܕ ܐܦ ܢܦܝܚܝܢ ܘܡܪܗܠܝܢ ܘܣܼܪܝܢ. ܟܕ ܐܦ ܒ̈ܬܝܗܘܢ ܦܬܟܝܚܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܕܩܒܪ̈ܐܿ. ܘܡܪ̈ܝܗܘܢ ܒܓܘܗܘܢ ܟܕ ܡܪܗܠܝܢ ܒܪܡܬܐ: ܘܫܼܕܝܢ ܡܐܢ̈ܝܗܘܢ ܘܕܗܒܗܘܢ ܘܣܡܐܗܘܢ ܘܥܿܒܕܗܘܢ ܟܠܗ ܟܕ ܫܼܕܐ ܒܫܘ̈ܩܐ. ܘܠܝܬ ܠܗ ܡܟܢܫܢܐ. ܒܣܝܪ ܕܗܒܐ ܥܡ ܣܐܡܐ ܬܡܢ. ܩܢܝܢܝܗܘܢ ܟܕ ܦܗܿܐ ܒܟܠܕܘܟ܇ ܘܠܝܬ ܠܗ ܡܪ̈ܝܐ. ܐܦ ܣܒ̈ܐ ܘܣܒ̈ܬܐ ܝܩܝܪ̈ܝ ܚܘܪ̈ܬܐ܇ pb. 185 ܕܡܟܝܢ ܕܢܬܩܒܪܘܢ ܗܘܘ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܡܢ ܝܪ̈ܘܬܝܗܘܢ: ܕܫܼܕܝܢ ܒܫܘ̈ܩܐ ܘܒܒ̈ܬܐ ܘܒܦܠ̈ܛܘܬܐ܇ ܘܦܬܝܚܝܢ ܦܘܡ̈ܝܗܘܢ ܘܡܬܦܪܬܝܢ ܘܣܪܝܢ. ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܦܐܝ̈ܬܐ ܘܥܠܝ̈ܡܬܐ ܫܦܝܪ̈ܬܐܼ. ܗܠܝܢ ܕܡܣ̈ܟܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܓܢܘ̈ܢܐ ܕܚܕܘ̈ܬܐܼ. ܘܠܬܨܒܝܬܐ ܕܢܚ̈ܬܐ ܝܩܝܪ̈ܐ. ܕܡܦܪ̈ܣܝܢ ܘܫ̈ܕܝܢ ܘܚܠܝܛ ܪܗܠܝܗܝܢ ܒܚ̈ܕܕܐ. ܘܥܒ̈ܝܕܢ ܐܬܿܐ ܕܘܝܐ ܠܚ̈ܙܝܐ. ܘܠܘܝ ܕܝܢ ܒܓܘ ܩܒܪ̈̄ܐܼ. ܐܠܐܼ ܒܒ̈ܬܐ ܘܒܓܘ ܫܘܩ̈ܐ. ܥܠ̈ܝܡܐ ܪ̈ܓܝܓܐ ܘܦܨܝ̈ܚܐܼ. ܕܟܡܪܝܢ ܘܫܕܝܢ: ܘܚܠܝܛ ܪܗܠܗܘܢ ܒܐܒܗ̈ܝܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܒܐܪ̈ܥܬܐ ܗܠܝܢ ܓܕܫ. ܟܕ ܐܦ ܒܟܠܕܘܟ. ܟܕ ܣܒܠܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪ ܩܠܝܠ ܡܢܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܘܡܦܿܩܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܕܠܐ ܩܛܘܥܐ: ܘܢܿܦܩܝܢ ܫܿܕܝܢ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܢܐܫܕܐ ܟܐܦܐ ܒܝܓܪܐ ܘܢܗܦܘܟ ܢܣܒ ܐܚܪܬܐܼ. ܘܢܦܘܩ ܗܟܘܬ ܘܢܐܙܠ ܢܫܕܐ. ܟܕ ܐܦ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܠܝܢ ܕܚܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܪ̈ܝܒܐܼ. ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܡܚܼܙܐ ܟܕ ܫܼܕܝܢ ܒܫܘܩ̈ܐ ܘܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܟܠܒ̈ܐ܆ ܘܠܝܬ ܕܩܿܒܪ. ܟܠܢܫ ܕܝܢ ܠܐ ܣܿܦܩ ܗܘܐ ܐܠܐ ܠܒܝܬܗ. ܟܕ ܐܦ ܐܓܪܝܢ ܗܘ ܠܣܓܝ̈ܐܐܼ ܕܒܠܚܘܕ ܡܢ ܒܝܬܐ ܘܡܢ ܫܘܩܐ ܢܟܢܫܘܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܣܪܝܘܬܗܘܢ. ܘܗܪܟܐ ܐܦ ܫܠܡܬ ܗܿܝ: ܕܡܚܬ ܠܪܝܚ ܣܪܝܘܬܗܘܢ ܒܐܦܝ̈ܝܗܘܢ. ܥܡ ܗܿܝ ܕܐܠܬ ܘܐܬܒܠܬ ܐܪܥܐ. ܒܟܝܐ ܘܥܩܬܐ ܥܡ ܟܪܝܘܬܐ ܡܟܝܠ ܠܝܬ ܗܘܐܼ. ܒܝܕ ܗܿܝ ܕܟܠܢܫ ܒܬܪܥ ܩܒܪܐ ܢܩܿܫ ܗܘܐ ܡܢ ܟܕܘ܀ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܐܬܫܝܛ ܐܝܟ ܙܒܠܐ. ܐܝܟܐ ܕܐܢ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܥܠ ܢ̈ܫܝ ܓܒܪܐ ܐܘ ܥܠ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ܆ ܐܘ ܚܫ̈ܠܬܐ ܝܩܝܪ̈ܬ ܕܡ̈ܝܐܼ. ܠܝܬ ܐܢܫ ܕܢܘܫܛ ܐܝܕܗ ܘܢܫܠܼܚ ܡܕܡ ܡܢܗ̈ܝܢ. ܐܦܠܐ ܗܼܢܘܢ ܐܒ̈ܗܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ܗܘܢ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܥܡܗܘܢ ܥܠܝܢ ܠܫܝܘܠܼ. ܘܐܦ ܚܿܠܛ ܪܗܠܗܘܢ ܒܕܝܠܗܘܢ܀ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܥ̈ܐ ܟܝ ܐܒܿܟܐ ܒܗܿܘ ܥܕܢܐܼ. ܚܒܝ̈ܒܝ. ܐܝܠܝܢ ܚܢ̈ܓܬܐ ܢܣܦܩܢ pb. 186 ܗܘ̈ܝ ܠܝ. ܐܝܢܐ ܬܒܪ ܠܒܐ. ܐܝܠܝܢ ܡܪ̈ܩܕܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܐܘ̈ܠܝܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܩܝ̈ܢܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܚܫ̈ܐ ܢܣܦ̈ܩܘܢ. ܟܕ ܢܚܙܐ ܠܣܒ̈ܐ ܘܠܟܠ ܩܘ̈ܡܬܐ ܘܡܘ̈ܫܚܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܗܓܝܡܝܢ ܘܫܼ݊ܝܢ ܐܝܟ ܐܪ̈ܙܐ.. ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܬܚܙܝܬ ܐܦ ܒܫܒܛܐ ܗܢܐ: ܟܕ ܡܓܢܐ ܗܘܬ ܠܘܩܕܡ ܥܠ ܡܣܟ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܕܪܡܼܝܢ ܗܘܘ ܡܫܘܩ̈ܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ. ܟܕ ܒܟܠܕܘܟ ܫܘܪܝܐ ܠܘܩܕܡ ܒܗܘܢ ܗܘܿܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܫܘܠܡܐ ܫܩܿܠܝܢ ܗܘܘܼ: ܗܝܕܝܢ ܥܠ ܥܬܝܪ̈ܐ ܘܡܪ̈ܝ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܟܠܗܘܢ ܦܢܼܐ ܗܘܐ ܫܒܛܐ ܗܢܐ ܕܚܝܠܐ. ܟܕ ܐܦ ܬܪ̈ܬܝܢ ܓܕܫ̈ܢ ܘܡܣܬܥܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟܐܢ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܡܥܕܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܠܝܢ ܕܗܘܼ̈ܝ. ܚܕܐ ܕܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܡ̈ܕܝܢܬܐܼ. ܛܢܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܗܘܢ ܒܗܘܢ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ. ܘܝܘܬܪܢܐ ܪܒܐ ܠܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܒܝܕ ܒܛܝܠܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܡܣܟ̈ܢܐ ܡܟܢܫܝܢ ܗܘܘ: ܟܕ ܝܨܦܝܢ ܘܡܠܒܫܝܢ܆ ܘܡܿܝܬܝܢ ܥܪ̈ܣܬܐ ܘܡܿܦܩܝܢ ܗܠܘܢ. ܘܩܒܪܝܢ ܒܚܫܐ ܪܒܐ܆ ܐܦ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܘܕܚܠܬܐ ܘܛܢܢܐ. ܘܐܦ ܐܚܪܝܬܐ. ܕܐܠܘ ܥܡ ܫܪܟܐ ܚܠܼܛ ܐܢܘܢ. ܒܝܕ ܗܿܝ ܕܚܣܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܝܨܘ̈ܦܐ. ܐܠܐ ܗܼܢܘܢ ܠܘܩܕܡ ܡܬܚܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܟܕ ܟܠܢܫ ܚܠܝܡ ܗܘܼܐ ܘܩܐܡ ܘܚܦܝܛܿ. ܘܛܥܝܢ ܘܡܿܦܩ ܘܩܿܒܪ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܓܼܙܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܒܘܪ̈ܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܬܟܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܩܒܪ̈ܐ ܘܥ ܩܒܘܪ̈ܐܼ. ܠܒܪ ܡܢ ܩܒܪܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܟܐ ܕܐܦܠܐ ܬܫܡܫܬܐ ܗܘܿܝܐ ܗܘܬ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܣܟ̈ܢܐ ܡܘܦܝܢ ܗܘܘܼ. ܥܒܼܪ ܫܒܛܐ ܠܘܬ ܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܟܕ ܐܝܬ ܕܡܫܿܪܐ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܡܘܒܬܢܐܼ. ܡܢ ܙܥܘܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܒܪܐ. ܘܣܟ ܫܪܟܐ ܕܡܢܗܘܢ ܠܐ ܦܝܫ ܗܘܐ. ܘܐܦ pb. 187 ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܗܢܐ ܐܘܠܨܢܐ ܦܠܛܝܢ ܗܘܘ ܘܠܐ ܡܝܬܼ. ܟܡܐ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܓܪܫܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܚܪܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܝܬܼ ܐܬܡܚܝܘ ܒܡܚܘܬܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܟܐܒܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܪ̈ܒܒܝܬܗܘܢ. ܐܝܬ ܕܚܕܐܼ ܘܐܝܬ ܕܬܪ̈ܬܝܢ. ܗܕܐ ܕܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܝܿܬܝܢ ܗܘܘ ܘܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܐܝܢ܆ ܗܼܝ ܗܕܐ ܓܕܫܐ ܗܘܬ. ܟܕ ܡܢ ܫܠܝ ܩܦܚܢ ܗܘ̈ܝ ܐܪ̈ܒܒܝܬܗܘܢ. ܘܡܚܕܗܿ ܦܣܩ ܥܠ ܢܦܫܗܼ ܡܢ ܐܬܿܐ ܗܕܐ: ܐܦ ܐܝܢܐ ܕܡܢ ܡܘܬܐ ܦܿܠܛ ܗܘܐܼ. ܕܒܝܫ ܡܢ ܡܘܬܐ ܡܪܝܪܐ ܣܒܿܠ ܗܘܐ. ܟܕ ܐܦ ܢܦܝ̈ܚܢ ܗܘ̈ܝ ܐܪ̈ܒܒܝܬܗ ܘܙܘ̈ܝܢ ܘܡܦܩ̈ܥܢ. ܘܗܘ̈ܝܢ ܗ̈ܘܝ ܫܘ̈ܚܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܥܡ̈ܝܩܐܼ ܟܕ ܡܪܕܝܢ ܕܡܐ ܘܡܘܓܠܐ ܘܡ̈ܝܐܼ. ܒܐܝܡܡܐ ܘܼܒܠܠܝܐܼ ܐܝܟ ܡܒܘܥܐ. ܟܕ ܒܫܦܠܐ ܪܒܐ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܢܗܼܘܘܢ ܗܘܼܘ: ܐܝܬ ܕܝܪܚܐܼ ܘܐܝܬ ܕܬܪ̈ܝܢ. ܘܐܦ ܚܡ̈ܫܐ ܘܐܫܬܐܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܦ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܗܘܼܘ. ܐܝܟܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܠܓܡܪ ܐܣܬܪܚܘ. ܘܡܟܝܠ ܐܦ ܡܠܬܐ ܢܒܝܝܬܐ ܡܫܬܠܡܐ ܗܘܬ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ: ܕܟܠ ܒܘܪ̈ܟܐ ܢܪ̈ܕܝܢ ܡܝ̈ܐ܇ ܘܟܠ ܠܒܐ ܕܐܢܫܐ ܢܬܡܣܐ.. ܥܡ ܗܿܝ ܕܒܟܠ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܩܘ̈ܕܚܬܐ.. ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܓܼܕܫ ܕܚܕ ܚܕ ܕܢܬܦܠܛ ܗܘܐ ܡܢ ܒܝܬܐ ܐܘ ܡܢ ܫܪܒܬܐܼ. ܗܟܢܐ ܒܫܦܠܐ ܗܢܐ ܢܦܿܠ ܗܘܐ. ܘܓܼܕܫ ܕܬܪ̈ܬܝܗܘܢ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܡܪ̈ܕܝܢ ܗܘ̈ܝ ܡ̈ܝܐ ܐܦ ܕܡܐ ܘܡܓܠܐ. ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܐܦ ܪܝܫܗ ܡܣܦܪ ܗܘܐ. ܟܕ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܠܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܦܫ ܩܠܝܠ: ܐܢ ܡܢ ܡܐܢ̈ܘܗܝ ܠܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܐܘ ܡܬܦܪܫܝܢ܆ ܠܐ ܐܢܫ ܦܿܪܫ ܗܘܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܘܠܕܝܪ̈ܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠܗܘܢ ܡܣܦܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܒܗ ܒܛܘܦܣܐ ܕܩܦܚܐ ܗܘܼܬ ܐܪܒܒܝܬܐ: ܗܟܢܐ ܐܦ ܫܚܬܐ ܘܒܩܕܠܐ. ܗܿܘ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܡܢܗܿ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܫܬܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܬ ܕܒܬܪ ܙܒܢܐܼ. ܘܐܝܬ ܕܠܓܡܪ pb. 188 ܚܠܝܡܐ ܠܐ ܗܿܘܐ ܗܘܐܘܟܕ ܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ ܐܝܟ ܚܒ̈ܠܐ ܠܒܛܢܬܐܼ. ܡܢ ܟܠ ܓܒܝ̈ܢ ܠܐܪܥܐ ܡܚܿܝܢ ܗܘܘ: ܗܢܘܢ ܛܝ̈ܝܐ ܡܢ ܩܪ̈ܒܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܕܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ ܠܐ ܬܝܟܝܢ ܗܘܘ.ܘܗܝܕܝܢ ܢܦܼܩ ܡܪܘܢ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܛܘܪ̈ܟܝܐ: ܟܕ ܒܠܝܼܠܐ ܘܫܓܝܼܫܐ ܗܘܬ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫ̈ܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܢܦܼܩ ܡܪܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܒܝܬ ܛܘܪ̈ܟܝܐ. ܟܬܝܒ ܒܢܒܝܐ ܐܪܡܝܐ ܗܟܢܐ. ܡܛܠܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܿܪ ܡܪܝܐ. ܗܐ ܝܗܿܒ ܐܢܐ ܠܥܡܐ ܗܢܐ ܬܘܩ̈ܠܬܐܼ ܘܢܬܬܩܠܘܢ ܒܗܝܢ. ܐܒܗ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܐܟܚܕܐ. ܘܫܒܒܐ ܘܪܚܡܗ ܢܐܒܕܘܢ.. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܓܼܕܫ ܒܛܝܝ̈ܐ. ܕܐܚ̈ܐ ܘܒܢ̈ܝ ܐܚ̈ܐ ܢܼܦܠ ܒܬܘ̈ܩܠܬܐ ܕܪܝܫܢܘܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܥܒܣܼ ܘܕܒܝܬ ܗܝܫܡ. ܘܒܢ̈ܝ ܐܚ̈ܐܼ: ܘܫܒ̈ܒܐ ܘܪ̈ܚܡܐ܆ ܢܦܠ ܒܚܕ̈ܕܐ ܘܐܒܕܼ. ܘܐܘܒܕ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡܗܘܢ.. ܘܬܘܒ ܗܼܘ ܐܪܡܝܐ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܦܩܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܘܢ. ܕܗܐ ܥܡܐ ܐܬܼܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܓܪܒܝܐ. ܘܥܡܐ ܪܒܐ ܢܕܘܠ ܡܢ ܣܘ̈ܦܝܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܒܩܫ̈ܬܬܐ ܐܦ ܒܢܝ̈ܙܟܐ ܡ̈ܙܝܢܝܢ. ܒ̈ܝܫܝܢ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܡܪ̈ܚܡܢܝܢ. ܩܠܗܘܢ ܐܝܟ ܝܡܐ ܕܡܬܟܬܫ. ܘܥܠ ܪ̈ܟܫܐ ܪ̈ܟܒܝܢ. ܘܡܛܝܒܝܢ ܐܝܟ ܓܢܒܪ̈ܐ ܠܩܪܒܐ. ܫܡܼܥܢ ܫܡܥܗܘܢ ܘܐܬܪ̈ܦܝ ܐܝܕ̈ܝܢ. ܥܩܬܐ ܐܚܕܬܢ ܘܚ̈ܒܠܐ ܐܝܟ ܕܝܠܕܬܐ. ܠܐ ܬܦܩܘܢ ܠܚܩܠܐ ܘܒܐܘܪܚܐ ܠܐ ܬܙܠܘܢ܆ ܡܛܠ ܚܪܒܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ.. ܘܬܘܒ ܐܫܥܝܐ ܐܡܼܪ ܥܠܝܗܘܢ ܗܟܢܐ: ܐܥܿܝܪܬ ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܕܢܐܬܐ ܡܢ ܡܕܢܚ̈ܝ ܫܡܫܐ. ܘܢܩܪܐ ܒܫܡܝ. ܘܢܐܬܘܢ ܫܠܝ̈ܛܢܐ ܘܢܕܘܫܘܢ ܐܝܟ ܛܝܢܐ ܕܕܝܫ ܦܚܪܐ.. ܘܬܘܒܼ ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܬܬܦܬܚ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐܟܕ ܕܝܢ ܢܦܩ ܡܪܘܢ ܠܓܙܝܪܬܐ ܘܫܠܡܬ ܠܗܼ. ܣܡ ܒܗܿ ܥܡ̈ܠܡܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ pb. 189 ܘܐܦ ܒܡܘܨܠ. ܘܟܢܼܫ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐܼ ܘܐܦܪܕ ܠܗ. ܘܩܠܓܪ̈ܐ ܘܐܘܡ̈ܢܐ ܕܢܙܠܘܢ. ܘܥܒܼܪ ܠܡܥܪܒܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܥܒܣ.. ܝܙܝܕ ܕܝܢ ܗܿ، ܕܩܛܠܗ ܠܘܠܝܕܼ ܟܕ ܡܠܼܐ ܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܬܐܼ ܡܝܬ. ܘܐܚܕ ܕܘܟܬܗ ܐܒܪܗܝܡ ܐܚܘܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܝܼܕܥ ܕܥܒܼܪ ܡܪܘܢ ܦܪܬܼ ܘܐܦ ܐܝܬ ܥܡܗ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܘܐܦ ܫܠܝܡܐ ܠܗ ܓܙܝܪܬܐ: ܙܥܼ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܙܥܘ ܠܡ ܘܢܕܘ ܐܝܟ ܪ̈ܘܝܐ. ܘܠܘܩܒܕ ܫܕܪ ܠܘܗܝ ܢܘܥܝܡ ܒܪ ܬܒܝܬܼ. ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ. ܥܠ ܗܢܐ ܐܡܪܝܢ ܕܫܒ̈ܥܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܐܝܬ ܗܼܘܐ ܠܗ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܩܪܒ ܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ ܘܡܚܘ ܩܪܒܐܼ. ܐܬܩܼܛܠ ܟܠܗ ܚܝܠܗ ܕܬܒܝܬܼ ܘܐܬܗܙܡ ܩܕܡ ܡܪܘܢ.. ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܝܡ: ܕܙܟܐܐܢܘܢ ܒܩܪܒܐ ܩܕܡܝܐܼ ܙܥܘ. ܘܟܢܫ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܘܐܦ ܥܡܐ ܩܘܪܝܝܐ ܟܢܼܫܘ ܕܢܫܕܘܢ ܒܩ̈ܠܥܐ. ܘܟܕ ܩܪܒܘ ܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ܆ ܘܐܪܥ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܒܚܕ̈ܕܐ: ܢܩܼܫܘ ܒܥܝܢ ܓܪܐ. ܘܟܕ ܡܚܘ ܩܪ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐܼ ܘܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܢܦܠܝܢ ܗܘܘ: ܠܚܪܬܐ ܙܟܐ ܐܢܘܢ ܡܪܘܢ ܘܗܙܡ ܐܢܘܢ. ܘܥܼܪܩ ܐܒܪܗܝܡ ܘܐܚܘ̈ܗܝ. ܐܦ ܣܘܠܝܡܢ ܒܪ ܗܝܫܡ.. ܐܝܟ ܗܢܐ ܩܒܐ ܠܐ ܐܬܚܼܙܝ ܣܟ ܒܥܠܡܐ: ܐܦܠܐ ܐܫܬܦܥ ܕܡܐ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ ܐܝܟ ܕܬܡܢ. ܐܦ ܥܡܐ ܩܘܪܝܝܐܼ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡܫ̈ܐ ܐܠܦܝ̈ܐܼ. ܐܬܩܛܠ ܒܗ.. ܟܕ ܕܝܢ ܙܟܼܐ ܡܪܘܢܼ ܢܩܼܫ ܥܠ ܚܡܨ ܘܟܒܫܗܿ [ܘ] ܥܩܪܗܿ ܠܫܘܪܗܿ. ܘܐܦ ܐܦܩܗ ܠܐܝܙܝܕ ܡܢ ܩܒܪܗܼ ܘܙܩܦܗ ܥܠ ܩܝܣܐ ܒܬܪ ܪܝܫܗ.. ܘܢܣܼܒ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ ܚܕ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܐܠܦ̈ܝܐ ܕܗܒܐ.

ܥܠ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܗܘܼܘ ܒܥܕܬܐ. ܕܐܝܠܝܢ ܡܬܝܕܥܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ. ܗܘܼܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܗܘܢܝܣ.. ܘܒܐܘܪܗܝ ܡܬܝܕܥ ܩܕܝܫܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ.. ܘܒܚܪܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܡܢ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܩܪܬܡܝܢ.. pb. 190 ܒܫܡܝܫܛ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܐܚܪܢܐ.. ܘܒܡܝܦܪܩܛܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܬܢܘܣ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܣܢܕܠܝܐ. ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܗܼܘܐ.. ܒܐܡܕ ܕܝܢ ܒܬܪ ܩܝܫܐ ܡܪܝ ܩܘܙܡܐܼ. ܗܼܘܐ ܒܗܿ ܡܪܝ ܣܒܐܼ ܡܢ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܙܘܩܢܝܢ ܕܒܟܘܪܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܡ̈ܠܼܝ ܠܗ ܐܝܟ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܢܼ ܡܝܬ.. ܘܗܘܼܐ ܒܬܪܗ ܣܐܘܪܐ ܡܢܗ ܕܥܘܡܪܗ. ܘܐܦ ܗܢܐ ܟܕ ܗܘܼܐ ܐܝܟ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܡܝܬܼ ܒܗ ܒܗܢܐ ܡܘܬܢܐ: ܟܕ ܣܥܿܪ. ܘܗܘܼܐ ܬܘܒ ܡܢܗ ܕܥܘܡܪܗܼ ܣܐܘܪܐ ܐܚܪܢܐܐܦ ܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܗܘܼܐ ܫܓܘܫܝܐ ܩܠܝܠ ܒܥܕܬܐ: ܡܢ ܥܠܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܗܘܢܝܘܣ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠܗܘܢ ܨܒܘ ܕܢܫܠܡܘܢ ܠܗ.

ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܠܓܝܙܪܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܝܼܕܥ ܡܪܘܢ ܠܢܟܠܗܘܢ ܕܡܥܪ̈ܒܝܐ ܕܨܝܕܘܗܝ: ܘܼܨܒܐ ܕܢܝܬܘܗܝ ܠܓܙܐ ܗܿܘ ܕܡܠܟ̈ܐ ܠܓܙܝܪܬܐ: ܩܡ ܠܩܘܒܠܗ ܡܥܪ̈ܒܐ ܩܫܝܐܝܬ. ܘܫܪܝܘ ܢܗܦܟܘܢ ܒܗ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܝܼܕܥ ܕܠܐ ܝܗܿܒܝܢ ܠܗ ܕܠܐ ܩܪܒܐ. ܢܟܠ ܐܢܘܢ ܟܕ ܐܡܿܪ܆ ܕܠܕܡܣܩܣ ܨܒܿܐ ܐܢܐ ܐܘܒܠܝܘܗܝܼ ܠܘ ܠܓܙܝܪܬܐ. ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܟܝܝܢ ܡܘܬܒܐ ܕܡܾ̈ܟܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܥܒܼܕ: ܝܗܼܒܘ ܠܗ ܕܢܝܬܝܘܗܝ ܠܕܡܣܩܣ. ܘܐܬܘ ܐܦ ܥܡܗܼ. ܘܐܥܠܗ ܠܬܡܢ. ܘܫܪܐ ܠܟܠܢܫ ܠܒܝܬܗ. ܟܕ ܗܘܼܘ ܝܘ̈ܡܬܐ ܩܠܝܠ. ܘܟܕ ܢܓܪ ܠܗ ܐܝܟ ܝܪ̈ܚܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܘ ܬܠ̈ܬܐ: ܓܢܒܗ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܒܗ ܡܥܪ̈ܒܝܐ܆ ܘܐܝܬܝܗ ܠܚܪܢ. ܘܐܬܼܐ ܗܼܘ ܘܥܿܡܪ ܬܡܘܢ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܠܐ ܫܠܼܘ ܩܪ̈ܒܐ ܡܢܗܼ ܟܠ ܝܘ̈ܡܝ ܡܠܟܘܬܗ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢ̈ܐܼ. ܢܦܼܩ ܕܚܡ ܒܚܪܘܪܝܘܬܐ ܒܓܙܝܪܬܐ.. ܡܪܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܼܐ ܠܓܙܝܪܬܐ: ܘܥܕܟܝܠ pb. 191 ܠܐ ܫܠܝ ܡܢܗ ܒܝ̈ܫܬܐܼ. ܢܒܼܥ ܠܗ ܬܘܒ ܫܦܝܐ ܒܝܫܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܓܙܝܪܬܐ. ܘܐܬܚܼܙܝ ܛܪܘܢܐ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐܼ ܕܚܩ ܡܢ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ. ܘܝܥܩܘܒ ܘܚܒܪܝ܆ ܐܦ ܣܩܣܩܝ܀ ܗܠܝܢ ܢܦܼܩܘ ܘܡܚܼܘ ܩܪ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡ ܡܪܘܢܼ. ܘܥܡ ܣܓܐܐ ܩܛܠ ܡܢܗ. ܘܟܕ ܩܪ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܟܠܕܘܟ ܡܚܼܘܿ. ܠܚܪܬܐ ܥܒܕ ܩܪܒܐ ܩܫܝܐ ܘܥܙܝܙܐܼ ܒܬܠ ܡܫܪܝܬܐ.ܘܐܬܩܛܠ ܕܚܩ ܘܚܝܠܗ ܟܠܗ. ܘܐܬܗܙܡ ܗܠܝܢ ܕܦܫܼ ܘܥܪܩ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܗܼܘܐ ܪܥܠܼܐ ܪܒܐ ܘܙܝܥܐ ܒܐܪܥܐܼ ܕܡܥܪܒܐ. ܡܙܥ ܬܙܘܥ ܐܪܥܐ. ܘܡܕܠ ܬܕܘܠ ܐܪܥܐ. ܘܬܢܘܕ ܐܝܟ ܥܪܙܠܐ. ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܆ ܘܕܒܝ̈ܫܢ ܣܿܓܝ ܡܢ ܗܠܝܢ: ܥܒܿܕܝܢ ܥܘ̈ܠܐ ܘܚܛܗ̈ܐ ܘܒܝܗܫܬܐ ܕܡܢܢ ܟܠܝܘܡ ܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܥܠܠܬ̈ܐ ܕܢܘ̈ܕܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬ ܠܢ ܠܡܚܘܝܘ ܕܗܿܘܝܢ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܡܢ ܥܼܠܬ ܚܛܗ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܕܠܡܐ ܐܪܥܐ ܡܬܪܦܝܐ: ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܙܝܥܐ ܐܦ ܢܐܝܕܐ ܩܿܪܝܐ ܠܐܘܡܢܗܿ ܕܢܐܬܐ ܘܢܚܿܨܝܗܿ. ܠܐ ܣܿܒܪ ܐܢܐ. ܐܠܐ ܗܷ ܕܡܒܓܢܐ ܟܕ ܝܙܥܐ ܡܢ ܥ̈ܘܠܐ ܕܐܝܬ ܠܥܠ ܡܢܗܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܠ ܙܒܢܐ ܚܼܘܝܬ ܒܥܒܿܕܐ ܓܠܝܐܝܬ.. ܗܼܘܐ ܕܝܢ ܒܠܠܝܐ ܙܘܥܐ. ܘܐܝܟ ܩܠܐ ܕܬܘܪܐ ܟܕ ܓܥܿܐ ܡܫܬܡܥ ܗܘܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܗܼܘܐ ܨܦܪܐܼ. ܦܩܼܕ ܐܦܝܣܩܦܐ ܥܡ ܦܣܩܐܼ. ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܟܠܗܘܢ ܘܢܦܠܘܢ ܠܒܥܘܬܐ. ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܥܠܬܐ ܗܕܐ ܡܢ ܥܠܬ ܚܛܗ̈ܐ ܗܼܘܬ. ܘܟܕ ܟܠ ܐܢܫ ܐܬܼܐ ܠܒܥܘܬܐܼ. ܘܢܦܼܩ ܟܠܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ: ܠܗܝܟܝܐ ܕܐܝܬ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ܆ ܕܡܬܩܪܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐܿ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܒܘܓ ܕܒܐܪܥܐ ܕܡܥܪܒܐ. ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܠܩܕܘ̈ܢܝܐ: ܘܐܦ ܗܼܘ ܐܦܣܩܦܗܘܢ ܢܦܼܩ ܒܪܝܫܗܘܢ: ܘܟܕ ܡܢܥ ܘܡܛܘ ܠܗ ܠܗܝܟܠܐܼ ܘܥܠ ܠܓܘܗ ܟܠܗܘܢ pb. 192 ܐܝܟ ܥ̈ܙܐ ܒܛܝܪܐ: ܘܓܿܥܝܢ ܒܨܠܘܬܐ ܫܘܝܐܝܬܼ. ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܡܢ ܫܠܝ. ܘܐܣܬܚܦ ܒܝܬܐ ܗܘܿ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܘܟܒܫ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ ܐܦܣܩܦܗܘܢ: ܘܡܝܬܘ ܒܗ. ܘܐܢܫ ܠܐ ܐܬܦܠܛ ܡܢܗ ܒܚܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܫܠܝ ܗܘܼܘ ܟܠܗܘܢ ܚܕܐ ܡܥܨܪܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܘܕܪܘܓܙܐ. ܐܦ ܐܒܕ ܙܕܝܩܐ ܥܡ ܚܛܝܐ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܝܢ܆ ܣܠܼܩ ܥܡܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܟܒܼܫ ܐܦ ܠܛܝܝ̈ܐ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܝܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ.. ܥܠ ܗܠܝܢ ܩܿܕܡܼ ܐܬܢܒܝ ܐܫܥܝܐ ܟܕ ܐܡܿܪ: ܕܗܐ ܐܬܘܪܝܐܼ ܫܒܛܐ ܗܘ ܕܪܘܓܙܝ. ܘܚܘܛܪܐ ܗܘ ܒܐܝܕܗܘܢ ܕܡܚܘܬܝ. ܥܠ ܥܡܐ ܚܠܦܐ ܐܫܬܕܪܝܘܗܝ. ܘܥܠ ܥܡܐ ܐܟܬܢܐ ܐܦܩܕܝܘܗܝ.. ܘܬܘܒ ܐܡܼܪ܆ ܘܢܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܗܿܘܼ. ܢܫܿܪܩ ܡܪܝܐ ܠܕ̈ܒܒܐ ܕܒܫܦܘ̈ܠܝ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܐܦ ܠܕܒܘܪ̈ܝܬܐ ܕܒܐܪܥܐ ܕܐܬܘܪ ܘܢܬܬܢܝܚܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܚܠܐ ܕܝܬܘܬܼ ܘܒܦܥܪ̈ܐ ܕܟܐܦܐ... ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܒܛܐ ܕܪܘܓܙܐ. ܘܚܘܛܪܐ ܕܡܚܘܬܐ ܒܐܝܕܗܘܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܼܪ ܢܒܝܐ. ܚܘܛܪ̈ܐ ܛܥܝܢܝܢ ܗܘܼܘ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܒܪܝܫܗ ܕܢܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܩܪܘܨܐ ܕܦܪܙܠܐ ܘܕܡܿܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܙܿܠܝܢ ܢܩܛܠܘܢ ܟܠ̈ܒܐ.. ܘܕܬܘܒ ܩܼܪܐ ܐܢܘܢ ܕܒܒ̈ܐ ܘܕܒܘܪ̈ܝܬܐܼ. ܒܫܪܪܐ ܕܐܝܟ ܕܒ̈ܒܐ ܥܠ ܟܠ ܙܡܝܢ ܘܟܢܝܢ ܘܥܒܕܝܢ ܪܚܫܐ܆ ܐܦ ܪܝܚܐ ܣܪܝܐܼ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܪ̈ܫܐ ܘܓܢ̈ܒܐ ܘܓܝܪ̈ܐ ܘܐܫܕ̈ܝ ܕܡܐ܆ ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܢܡܛܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܼ. ܒܝ̈ܫܬܐ ܣܿܥܕ ܗܘܐܼ ܐܦ ܡܨܘܬܐ ܘܫܓܘܫܝܐ. ܐܬܥܝܪܘ ܡܢ ܐܪܥܗܘܢܼ. ܘܣܠܼܩ ܒܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܫܠܚܐ ܕܕܒܘܪ̈ܝܬܐ ܕܫܝ̈ܛܢ ܒܚܙܬܐ ܘܠܐ ܗܦ̈ܟܢ ܠܒܬܪ̈ܗܝܢ. ܗܟܢ ܐܬܫܟܢܫܘ ܘܣܠܼܩ ܥܡ ܐܪܥܐ. ܘܢܚܼܬ ܚܝܠܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܨܝܕ ܥܩܘܠܐ. ܘܠܐ ܩܡ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܚܪܒܘܗܝ. ܘܕܫܪܟܐ ܥܪܩܘ pb. 193 ܘܐܬܒܕܪ. ܘܫܩܠ ܙܝܢܐ ܘܪ̈ܟܫܐ ܘܥܘܬܪܐ ܪܒܐ ܡܢܗܘܢ: ܡܕܠ ܕܟܠܗܘܢ ܪ̈ܓܠܐ ܗܘܘ ܘܡܕܡ ܠܐ ܩܢܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܠܐ ܚܘܛܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢܐܡܼܪ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢܼ. ܐܦ ܝܘܐܝܠ ܗܟܢܐ: ܕܐܝܟ ܫܦܝܪܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܛܘܪ̈ܐ. ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܥܫܝܢܐ. ܕܐܟܘܬܗ ܠܐ ܗܼܘܐ ܡܢ ܥܠܡ. ܘܒܬܪܗ ܠܐ ܢܗܘܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢ̈ܝ ܕܪܕܪ̈ܝܢ. ܩܕܡܘܗܝ ܐܟܠܐ ܢܘܪܐܼ ܘܒܬܪܗ ܡܘܩܕܐ ܫܠܗܒܝܬܐ. ܐܝܟ ܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܝܢ ܐܪܥܐ ܩܕܡܘܗܝܼ. ܘܡܣܒܬܪܗ ܡܕܒܪܐ ܚܪܒܐ. ܘܠܝܬ ܕܡܫܬܘܙܒ ܡܢܗ. ܐܝܟ ܚܙܘܐ ܠܡ ܕܪܟܫܐ ܚܙܘܗ: ܘܐܝܟ ܦܪ̈ܫܐܼ ܗܟܢܐ ܕܪܗܛܝܢ.. ܫܦܝܪ ܩܪܝܗܝ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܚܙܘܐ ܕܪ̈ܟܫܐ. ܒܕܡܘܬܐ ܕܥܢܦܐ ܕܐܝܬ ܠܣܘܣܝܐ ܥܠ ܪܝܫܗ ܘܥܠ ܩܕܠܗܼ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܥܪܐ ܐܪܝܟܐ ܐܝܟ ܥܢܦܐ ܕܣܘܣܝܐ.. ܘܬܘܒ ܐܡܼܪ: ܕܐܝܟ ܦܪ̈ܫܐܼ ܗܟܢܐ ܪܗܛܝܢ. ܘܐܝܟ ܩܠܐ ܕܡܪ̈ܟܒܬܐ ܕܡܢ̈ܗܙܢ ܥܠ ܪ̈ܝܫܝ ܛܘܪ̈ܐ. ܘܐܝܟ ܩܠܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܐܟܠܐ ܚܒܬܐ. ܘܐܝܟ ܥܡܐ ܥܫܝܢܐ ܕܣܕܝܪ ܠܩܪܒܐ. ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܢܙܥܘܢ ܥܡܡ̈ܐ. ܘܟܠ ܐܦܝ̈ܢ ܢܐܟ̈ܡܢ ܐܝܟ ܫܘܚܪ̈ܐ ܕܩܕܪܐ. ܐܝܟ ܓܢܒܪ̈ܐ ܢܪܗܛܘܢ. ܘܐܝܟ ܓܒܪ̈ܐ ܢܣܼܩܘܢ ܒܫܘܪ̈ܐ.. ܘܬܘܒ. ܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܢܣܩܘܢ. ܘܥܠ ܫܘܪ̈ܐ ܢܪܗܛܘܢ ܘܥܠ ܒ̈ܬܐ ܢܣܩܘܢ. ܘܡܢ ܟܘ̈ܐ ܢܼܥܠܘܢ ܐܝܟ ܓܢܒ̈ܐ. ܩܕܡܘܗܝ ܐܬܬܕܠܚܬ ܐܪܥܐ ܘܙܥܘ ܫܡܝܐ.. ܘܐܦ ܢܚܘܡ ܐܡܼܪ: ܕܚܙܘܗܘܢ ܐܝܟ ܠܡ̈ܦܝܕܐ ܕܢܘܪܐ. ܘܐܝܟ ܒܪܩܐ ܪܗܛܝܢ. ܢܐܚܕܘܢ ܠܫܠ̈ܛܢܝܗܘܢ ܘܢܬܬܩܠܘܢ ܒܗ̈ܠܟܬܗܘܢ. ܘܢܣܬܪܗܒܘܢ ܠܫܘܪܐ ܘܢܬܛܝܒܘܢ ܥܥ̈ܝܬܐ.. ܘܬܘܒ: ܘܐܦ̈ܝ ܟܠܗܘܢ ܐܘܟܡ ܐܝܟ ܫܘܚܪ̈ܐ ܕܩܕܪܐ.. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܦ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܘܟ̈ܡܬܐܼ. ܐܠܐ ܘܟܠܗܘܢ ܠܒܘܫܝ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘ̈ܟܡܐ. ܟܠܗ ܓܝܪ ܠܒܘܫܗ ܐܘܟܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ pb. 194 ܡܣ̈ܘܕܐ. ܗܿܘ ܕܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܬܬܪܓܡ ܐܘ̈ܟܡܐ.

ܟܕ ܕܝܢ ܟܒܫܘܗܿ ܠܐܪܥܐ ܬܚܬܝܬܐܼ. ܫܕܪ ܬܘܒ ܡܪܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܠܒܪ ܗܘܒܝܪܐ ܠܢܨܒܝܢ. ܘܐܦܠܐ ܗܢܐ ܗܘܼܐ ܠܗ ܩܘܡܐ ܠܘܩܒܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܗܙܡܘܗܝ ܐܦ ܠܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܚܬ ܬܘܒ ܥܒܕܠܗ ܒܪ ܡܪܘܢ. ܘܐܙܕܟܝ ܐܦ ܗܼܘ. ܘܐܬܼܐ ܐܦ ܡܪܘܢ. ܘܟܕ ܩܪ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܚܘ: ܘܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܩܛ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܪܡܝܘ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐܼ. ܠܚܪܬܐ ܡܼܚܘ ܩܪܒܐ ܩܫܝܐ ܘܥܙܝܙܐܼ ܘܐܦ ܪܘܬ ܐܪܥܐ ܡܢ ܕܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܫܕܘ ܥܠܝܗܿ ܒܝܬ ܙܒ̈ܐ. ܘܐܬܗܙܡ ܡܪܘܢ ܘܥܪܩ. ܘܐܬܒܕܪ ܚܝܠܗ. ܘܥܪܩ ܗܼܘ ܘܥܒܼܪ ܦܪܬ. ܘܐܬܚ̈ܕܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܟܠܗܝܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܦ ܨܼܒܘ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡܗ. ܘܡܢ ܗܫܐ ܐܒܕܘ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ܆ ܠܐ ܗܼܘ ܘܐܦܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܕܝܠܗ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܨܕܘ ܡܢܗܘܢܼ ܩܛܼܠ. ܘܡܢܗܘܢ ܐܣܪܘ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܙܡܘܗܝ ܠܡܪܘܢ. ܦܪܚ ܒܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܒ̈ܐ ܕܪܡܫܐܼ ܘܐܝܟ ܢܫܪܐ ܕܟܦܿܢ ܠܡܟܘܠܬܐ. ܕܥܠܝܗܘܢ ܐܬܢܒܝ ܐܦ ܚܒܩܘܩ ܟܕ ܐܡܼܪ: ܕܗܐ ܡܩܿܝܡ ܐܢܐ ܠܟ̈ܠܕܝܐܼ ܥܡܐ ܡܪܝܚܐ ܘܡܪܝܪܐ. ܕܐܙܿܠ ܒܦܬܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܠܡܪܬ ܡ̈ܫܟܢܐ ܕܠܐ ܕܝܠܗ. ܥܫܝܢ ܗܘ ܘܕܚܝܠ. ܘܕܝܢܗ ܡܢܗ ܡܦܩ. ܒܫܪܪܐ ܕܒܦܬܝܐ ܕܐܪܥܐ ܪܕܐ ܗܘܐ. ܩܠܝܠܝܢ ܠܡ ܪ̈ܟܫܘܗܝ ܡܢ ܢܡܪ̈ܐ. ܘܚܪܝܦܝܢ ܡܢ ܕܐܒ̈ܐ ܕܪܡܫܐ. ܢܛܘܣܘܢ ܐܝܟ ܢܫܪܐ ܕܟܦܢ ܠܡܟܘܠܬܐ. ܟܠܗܘܢ ܠܚܛܘܦܝܐ ܐܬܿܝܢ. ܟܐܢܐܝܬ ܕܡܝ ܐܢܘܢ ܢܒܝܐ ܗܢܐܼ ܠܕܐܒ̈ܐ ܕܪܡܫܐ. ܡܛܠ ܕܕܐܒܐ ܒܝܕ ܕܟܠܗ ܝܘܡܐ ܠܐ ܡܬܚܙܐܼ ܘܐܦܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܬܚܙܝܘ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܢ ܟܠܒ̈ܐ. ܥܕܢ ܪܡܫܐ ܟܿܦܢ ܒܗܿܝ ܕܟܝܠܗ ܝܠܘܡܐ ܠܐ ܐܟܠ. ܒܡܕܢܚ̈ܝ ܫܡܝܐ ܠܡ ܡܬܚܡܠܝܢ. pb. 195 ܘܒܡܥܡܪ̈ܝܗܘܢ ܪܒܥܝܢ. ܘܢܦܩ ܒܪܢܫܐ ܠܥܒܕܗ ܘܠܦܘܠܚܢܗ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܦܢܝܢ ܘܓܝܥܝܢ: ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܢܐܫܪܐ ܕܡܝܠܠ ܡܐ ܕܟܿܦܝܢ: ܗܟܢܐ ܡܝܠܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܛܝܢܼ ܚܛܦܝܢ ܗܘܘ ܥܒܕܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐܼ ܐܝܟ ܕܐܒ̈ܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܼܪ܆ ܕܟܠܗܘܢ ܠܚܛܘܦܝܐ ܐܬܿܝܢ. ܘܗܼܘ ܠܡ ܒܡ̈ܠܟܐ ܡܡܝܩ܆ ܘܒܫ̈ܠܝܛܢܐ ܡܒܙܚ. ܘܥܠ ܟܠ ܟܪ̈ܟܝܢ ܓܚܿܟ.. ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܫܦܝܪ ܐܡܿܪܐ ܢܒܝܘܬܐ ܕܓܿܚܟ ܥܠ ܟܪ̈ܟܐ: ܒܝܕ ܗܿܝ ܕܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܐܬܥܩܼܪ ܟܠܗܘܢ ܫܘܪ̈ܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ. ܘܡܕܡ ܕܡ̈ܠܟܐ ܬܩ̈ܢܐ ܘܚܟܝ̈ܡܐ ܥܒܼܕܘ ܒܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐܿ. ܡܛܠ ܢܘܛܪܐ ܕܒܥܠܕ̈ܒܒܐܼ. ܗܢܼܘܢ ܚܒܠܘܗܝ. ܐܡܼܪ ܕܗܼܘ ܒܡ̈ܠܟܐ ܡܡܝܩ܆ ܘܒܫܠܝ̈ܛܢ ܡܒܙܚ. ܐܝܟܢܐ ܡܝܩ ܐܘ ܒܙܚ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܥܩܪ ܬܩܢ̈ܬܗܘܢ܀ ܗܘܼܐ ܕܝܢ ܥܡܠܐܩܕܡܝܐ ܥܠ ܓܙܝܪܬܐ ܥܿܟܝ. ܘܐܦܩܘܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܠܗܘܢ ܡܫ̈ܠܡܢܐ ܢܘܟܡܘܢ ܠܒܘ̈ܫܝܗܘܢ.

ܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ܆ ܢܬܪܘܢ ܟܘ̈ܟܒܐ ܕܒܫܡܝܐܼ ܒܪܝܫܗ ܕܟܢܘܢ ܐܚܪܝܼ. ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘܼ ܐܝܟ ܐܣܦܝܪ̈ܐ ܕܢܘܪܐ ܕܪܕܝܢ ܠܟܠ ܓܒܝ̈ܢ. ܟܕ ܡܩܕܡܝܢ ܗܘܘ ܘܡܘܕܥܝܢ ܥܠ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܕܐܬܼܘ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ܇ ܕܚܪܒܐ ܘܡܘܬܢܐ. ܘܥܠ ܡܬܝܬܝܗܘܢ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܚܘܪܘܢ ܛܝܝ̈ܐ.. ܛܝ̈ܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܡܣܒܠܝܢ ܒܗܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܠܐ ܚܝܣܝܢ ܥܠܝܗܘܢܼ ܕܢܩܛܠܘܢ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܥܪ̈ܒܐܼ. ܘܕܫܒܘܢ ܥܒܕܗܘܢ: ܠܐ ܚܡܣܢ ܬܘܒܼ ܘܚܼܿܘܪ.. ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܘܒܡ̈ܠܟܐ ܘܒܫ̈ܠܝܛܢܐ ܡܒܙܚ. ܘܬܘܒܼ ܘܫܝܼܛܐ ܢܫܬܠܿܛ ܒܪܘܪ̈ܒܢܐܼ ܘܡܨܥܪ̈ܐ ܥܠ ܡܝܩܪ̈ܐ..ܚܘܪܘܢ pb. 196 ܕܝܢ ܛܝ̈ܝܐܼ. ܘܩܛܠ ܡܢܗܘܢ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܐܦ ܛܪܕ ܐܢܢ ܘܢܚܬܘ ܠܐܪܥܗܘܢ. ܟܕ ܠܐ ܐܡܠܟ ܫܢܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܘܩܛܪ ܦܬܢܐܼ ܘܢܦܼܩ ܒܘܪܝܟܐ ܒܚܪܘܪܝܘܬܐ.

ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ܆ ܐܦܬܢܘ ܛܝܝ̈ܐ ܕܡܝܦܪܩܛܐ ܥܠ ܐܬܪܗܘܢ. ܘܫܪܝܘ ܥܿܒܕܝܢ ܒܝܗܫܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܒܢ̈ܝ ܛܘܪܐ ܘܒܐܬܪܐ. ܘܣܠܼܩ ܥܠ ܩܠܝܐܡ ܕܩܘܠܒܼ ܩܘܪܐ ܒܪ ܬܒܝܬ. ܘܠܒܟ ܐܢܘܢ ܠܪ̈ܗܘܪܒܢܘܗܝ. ܘܐܦ ܩܼܛ ܠܫܒ̈ܥܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܘܫܡܼܥ ܕܐܬܩܛܠܘ: ܐܚܝ̈ܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܩܠܝܡܐ ܕܦܝܣܼ. ܠܒܟ ܢܦܫܗܘܢ ܕܠܐ ܢܐܒܫ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܚܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܬܟܝܢ ܓܒܪܐ ܠܒܝܒܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܘܕܚܠ ܠܐܠܗܐܼ. ܓܒܪܐ ܕܫܡܗ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܕܕܝ. ܡܢܗܿ ܕܝܠܗܿ ܕܦܝܣ ܩܪܝܬܐ. ܘܟܿܢܼܫ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܩܠܝܡܐ ܕܦܝܣܼ. ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ: ܕܝܘܡܢܐ ܝܿܕܥܬܘܢ ܕܡܠܟܐ ܠܝܬ ܕܢܬܒܥ ܕܡܼܢ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܗܠܝܢ. ܘܐܢܕܝܢ ܢܫܒܘܩ ܐܢܘܢ ܡܬܟܢܫܢ ܥܠܝܢܼ ܡܣܩܝܢ ܠܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܠܟܠ ܕܐܝܬ ܠܢ. ܘܗܢܼܘܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܫܡܥܘܗܝܼ. ܘܐܙܠ ܒܬܪܗ. ܘܥܒܕܘܗܝ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ. ܘܐܦ ܐܥܠ ܐܢܘܢ ܠܗܝܟܠܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܐܝܡܝܘ ܠܗ ܒܐܪ̈ܙܐ ܐܠܗܝ̈ܐܼ ܕܫܡܥܝܢ ܠܗ ܟܠ ܡܐ ܕܦܿܩܼܕ ܠܗܘܢ. ܘܠܐ ܥܿܒܪܝܢ ܥܠ ܡܠܬܗ. ܘܐܦܠܐ ܡܬܢܟܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܚܕ ܡܢ ܐܣܟܝܡ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܐܬܓܒܪ ܟܕ ܥܼܒܕ ܠܥܠ ܡܢܗ ܪܝܫܐ ܐܠܗܐ. ܘܫܩܠ ܣܝܥܬܗܼ ܘܥܼܒܕ ܠܗܿ ܪ̈ܝܫܝ ܚ̈ܝܠܘܬܐ. ܘܪ̈ܝܫܝ ܐܠܦ̈ܐ. ܘܪ̈ܝܫܝ ܡܘ̈ܬܐ. ܘܪ̈ܝܫܝ ܚܡܫ̈ܝܢ. ܘܪ̈ܝܫܝ ܥܣܪܐ. ܘܐܦ ܐܩܝܡ ܡܛܪ̈ܢܐ ܥܠ ܬܪ̈ܥܐ ܕܥܿܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܠܛܘܪܐ. ܘܢܦܩ ܓܒܪܐ ܕܫܡܗ ܣܘܕܐ: ܟܕ ܡܫܬܘܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܛܝ̈ܝܐ ܕܝܠܗܿ pb. 197 ܕܡܝܦܪܩܛܐܼ. ܕܢܐܝܬܐ ܐܢܘܢ ܠܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܕܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܛܘܪܐ ܟܕ ܦܣܝܩܝܢܼ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܗܢܿܘܢ ܕܫܪܟܐ ܢܥܠ ܐܢܘܢ ܒܐܣܘܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܫܘܘ̈ܕܝܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܡܼ. ܕܒܼܪ ܥܡܗ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐܼ ܘܢܦܼܩ ܥܠܝܗܘܢ. ܐܝܟ ܠܡ ܒܥܿܐ ܫܝܢܐ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܝܼܕܥܘ ܠܨܢܥܬܗ ܢܟܝܠܬܐܼ. ܢܦܠ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܫܠܝܼ. ܘܩܛܠ ܡܢܗ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܕܫܪܟܐ ܥܪܩ ܘܐܬܩܛܠܘ ܒܝܕ ܪ̈ܟܫܐ ܕܬܚܘܬܝܗܘܢ ܘܥܠ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܢ ܗܿܝܕܝܢ ܐܬܥܝܪܬ ܒܝܫܬܐ ܪܒܬܐ ܒܝܢܬܗܘܢܥܡܠܐ ܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢܼ ܒܚܣܢܐ ܕܩܘܠܒ ܝܿܬܒ ܗܘܐܼ. ܗܼܘܐ ܨܒܢܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐܼ. ܕܛܝ̈ܝܐ ܘܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ. ܕܢܚܘܬ ܡܢ ܚܣܢܐ: ܘܠܐ ܫܠܼܡ. ܐܠܐ ܐܦܬܢܘ ܒܗ. ܛܝܝ̈ܐ ܕܝܢ ܒܥܿܝܢ ܗܘܘ ܠܡܚܬܘܬܗ ܡܢ ܬܡܢ܆ ܕܕܠܡܐ ܢܡܪܕ ܠܗ ܥܡ ܛܘܪ̈ܝܐ. ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܥܿܝܢ ܗܘܘ ܕܢܚܘܬ ܕܕܠܡܐܢܬܢܟܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܥܼܨܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐܼ ܐܡܪܕܘ ܒܗ ܒܚܣܢܐ. ܘܐܦ ܟܿܢܼܫ ܠܗ ܐܢܫܐ ܦܚ̈ܙܐ: ܘܗܼܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܪܝܫܐ. ܘܐܦ ܕܒܪܗܿ ܠܟܠܗܿ ܣܝܥܬܗܼ. ܘܢܚܼܬ ܢܫܒܐ ܠܩܘܪ̈ܝܣ ܘܢܿܣܩ ܐܢܝ̈ܢ ܠܚܣܢܐ. ܘܢܦܠ ܡܢ ܫܠܝ ܥܠ ܐܠܘܠ ܘܦܫܦܫܛ. ܘܣܥܪ ܒܗ̈ܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܢܝ̈ܬܐܼ. ܗܼܘ ܘܚܝܠܗ. ܘܐܣܪ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ. ܘܒܙ ܠܟܠ ܕܩܢܝܢ. ܘܟܕ ܗܢܘܢ ܣܥܿܪܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܩܪܝܬܐܼ. ܫܠܚ ܠܗ ܡܛܫܝܐܝܬ ܠܝܘܚܢܢ: ܕܐܕܪܟܘܢ ܠܢ ܕܠܐ ܢܬܕܒܪ ܒܫܒܝܐ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܥܠ ܐܘܠܨܢܐ ܕܐܚ̈ܘܝܼ ܐܬܪܗܒ. ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܕܒܪ ܚܝܠܗܼ ܘܢܚܬ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܥܕ ܠܠܝܐ ܗܘܼ ܐܬܟܪܟܘܗܿ ܠܩܪܝܬܐ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܫܠܚ ܠܗܘܢ. ܕܦܘܩ ܡܢ ܓܘ ܩܪܝܬܐ ܘܙܠܘ ܒܫܠܡܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܬܛܦܝܣ. ܐܠܐ ܕܒܼܪ ܠܚܝܠܗ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢܼ ܘܢܦܼܩ ܥܠܝܗܘܢ ܠܩܪܒܐ. ܘܢܦܼܠ ܥܠܘܗܝ ܘܐܬܩܛܠ ܗܼܘ pb. 198 ܘܚܝܠܗ. ܘܐܬܗܦܟ ܡܪܝܐ ܒܝܫܬܗ ܒܪܝܫܗ. ܘܣܚܦܗ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܡܝܬܐܝܬ ܗܘܼܐ ܕܝܢ ܒܗ ܒܛܘܪܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܒܗܘܢܼ ܕܡܬܩܪܐ ܣܛܦܢܐ ܒܪ ܦܘܠܘܣܼ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܛܘܪ̈ܐܼ. ܓܒܪܐ ܥܢܬܐ ܘܢܟܝܠܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܕܫ ܥܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܗܿܝ ܕܝܗܒ ܩܕܡ ܪ̈ܐܙܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܠܝܘܚܢܢ: ܒܟܠܙܒܢ ܒܢܟܠܐܿ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬܗܘܢ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܒܗ ܕܫܿܠܡ ܠܛܝ̈ܝܐ. ܘܫܠܚ ܒܬܪ ܚܝܠܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܒܢܟܠܐ. ܘܐܬܼܐ ܨܝܕܘܗܝ ܠܩܪܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܚܕܘ܆ ܥܘܦ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܣܡ ܥܡܗܘܢ ܪܐܙܐ ܒܢܟܠܗܼ. ܕܢܝܬܝܘܗܝ ܠܝܘܚܢܢ ܘܢܫܠܡܝܘܗܝ ܒܝܬ ܐܝܕ̈ܘܗܝ. ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܥܒܼܕ ܘܫܡܠܝ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ. ܐܠܐ ܠܐ ܝܗܼܒ ܐܠܗܐ ܪܓܬܗ ܠܥܘܠܐ: ܘܡܚܫܒܬܐ ܐܝܕܐ ܕܐܬܚܫܒ ܥܠ ܬܡܝܡܐܼ. ܒܪܝܫܗܘܢ ܣܠܩܬ: ܘܐܦ ܓܡܘܨܐ ܐܝܢܐ ܕܚܦܪ ܒܩܘ̈ܡܬܗܘܢ ܡܿܠܝܘ. ܐܥܠܘ ܐܢܘܢ ܠܓܘ ܒܝܬܐ ܠܥܘܦ ܘܠܬܪ̈ܝܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝܼ. ܘܛܫܝ ܐܢܘܢ ܒܬܘܢܐ. ܘܣܡ ܥܡܗܘܢ ܡܠܬܐ: ܕܟܕ ܢܝܬܝܘܗܝ ܠܝܘܚܢܢ ܘܢܥܠܘܗܝ ܨܝܕܘܗܝ ܠܓܘ ܒܝܬܐܼ. ܢܩܘܡܘܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܬܘܢܐܼ ܘܢܩܛܠܘܢܝܗܝ. ܠܗ ܕܝܢ ܚܠܝܐ ܐܘܬܒ ܬܘܒ ܒܟܡܝܢܐ ܠܚܕܪ ܩܪܝܬܐ. ܘܫܠܼܚ ܩܠܝܠܐܝܬ ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ: ܕܣܪܗܒ ܬܐ ܘܠܐ ܬܬܥܟܪ. ܢܚܙܐ ܡܘܢ ܥܿܒܕܝܢܢ. ܕܚܝܠܐ ܚܕܝܪ ܠܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܒܝܕ ܬܡܝܡܘܬܗ܆ ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܠܢܟܣܬܐܼ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܛܐ. ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܝܿܕܥ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܩܪܝܒ ܠܡܥܠܘ ܠܒܝܬܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܟܡܝܢܐ ܝܬܒ ܠܗܼ. ܐܬܛܝܒ ܠܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ: ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܕܚܠ ܠܐܠܗܐ܆ ܕܪܓܝܫ ܒܗ ܒܪܐܙܐܼ. ܘܓܼܠܐ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܕܢܟܼܠܐ. ܘܗܼܦܟ ܠܒܬܪܗ ܩܠܝܠܐܝܬ. ܘܟܕ ܗܢܼܘܢ ܡܣܟܝܢ ܕܗܐ ܐܬܿܐ ܘܦܠܚܝܢ ܒܗ pb. 199 ܪܓܬܗܘܢ: ܫܕܪ ܚܝܠܐ ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܪܓܫܝܢ ܥܠ ܚܝܠܐ ܗܘ ܕܥܡܗܘܢܼ. ܘܟܪܟ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܒ̈ܝܢ. ܘܐܢܫ ܠܐ ܐܬܦܠܛ ܡܢܗܘܢܼ. ܐܠܐ ܫܦܕ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܩܘܢܛܪ̈ܐ. ܟܕ ܠܐܣܛܦܢܐ ܥܕܟܝܠ ܪܓܝܫ ܘܐܦܠܐ ܥܘܦ ܪܝܫ ܚܝܠܗܘܢ. ܟܕ ܐܪܓܫ ܒܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ ܒܚܒܪ̈ܝܗܘܢܼ. ܪܟܒ ܥܠ ܪ̈ܟܫܐ ܩ̈ܠܝܠܐ ܕܥܡܗܘܢܼ ܘܚܪ ܠܡܬܦܠܛܘ. ܟܕ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܐܡܼܕܘ: ܒܗܿܝ ܕܢܦܼܩ ܒܬܪܗܘܢ ܐܢ̈ܫܐ ܩܠܝ̈ܠܐܼ ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܘܩܛܠܘܗܝܼ. ܠܗ ܘܠܚܒܪ̈ܘܗܝ ܒܪܒܐܼ ܘܡܝܬ. ܣܛܦܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܐ ܕܐܬܦܪܣܝ ܠܗ ܙܝܦܗܼ. ܘܕܣܛܢܐ ܐܒܘܗܝ: ܥܪܩ ܘܐܫܬܘܙܒ ܠܡܕܝܢܬܐܼ ܘܠܐ ܡܝܬ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܥܠܘܝ ܠܛܘܪܐ ܡܛܠ ܕܕܚܠ܀ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܬܘ ܒܐܬܬܘܣܦ ܒܝ̈ܫܬܐ ܥܠ ܒܝ̈ܫܬܐܿ. ܕܒܝܢܬ ܛܘܪ̈ܝܐ ܘܠܛܝܝ̈ܐ: ܘܩ̈ܛܠܐ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܥܒܿܕܝܢ ܗܘܘ ܟܠܝܘܡ. ܘܠܒܟ ܐܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܛܘܪܐ ܠܬܪ̈ܥܐ: ܘܠܐ ܐܬܚܙܝ ܐܢܫ ܛܝܝܐ ܒܟܠܗ ܛܘܪܐ. ܐܠܐ ܢܒܼܥ ܠܗܘܢ ܫܦܝܐ ܐܚܪܢܐܼ ܡܢ ܓܒܗܘܢ ܓܘܝܐ. ܓܒܪܐ ܐܘܪܛܝܐ ܕܫܡܗܼ ܓܪܝܓܪ. ܗܢܐ ܢܦܼܩ ܥܠܝܗܘܢ ܒܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܒ̈ܢܝ ܢܗܪܐ ܕܚܪ̈ܐ. ܘܩܛܠ ܡܢܗܘܢ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ: ܘܕܫܪܟܐ ܨܕܘ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܕܐܼ. ܘܚܒܠ ܐܢܘܢ ܠܗܕ̈ܡܝܗܘܢ. ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܩܼܛܥ ܐܕܢܝ̈ܗܘܢ܇ ܡܢܗܘܢ ܩܼܛܥ ܢܚܝܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܟܚܠ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܒܢܘܪܐ. ܠܒܟ ܕܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܛܘܪܐ ܨܗܝܐ. ܘܫܠܡ ܠܝܘܚܢܢܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܡܕܢܚܝ̈ܐ. ܢܦܼܩ ܒܘܪܝܟܐ ܒܚܪܝܪܘܬܐ. ܒܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܐܘܪܗܝܼ ܬܘܒ ܢܦܼܩ ܥܘܒܝܕ ܐܠܗ ܒܪ ܒܘܟܬܪܝ. ܗܢܐ ܒܝ̈ܫܬ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܥܒܼܕ ܒܐܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐܼ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܝܬ ܡܥܕܡܐ. ܠܒܟ ܠܪܘܪ̈ܒܢܝܗܿ. ܘܛܿܘܪܝ ܐܢܘܢ ܐܝܟ pb. 200 ܢܘ̈ܢܐ ܒܢܘܪܐ ܡܛܠ ܕܗܒܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܩܼܛܠ. ܘܫܒܼܐ ܘܐܚܪܒ ܐܢܘܢ. ܠܥܘܡܪ̈ܐ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܕܐܘܪܗ ܘܕܚܪܢ ܘܕܬܠܐܼ. ܐܚܪܒ ܐܢܘܢ ܘܢܣܒ ܟܠܗ ܥܒܿܕܗܘܢ. ܟܕ ܐܦ ܠܪ̈ܝܫܢܝܗܘܢ ܛܘܝ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐܼ ܘܡܝܬ.. ܘܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܕܐܘܒܕ ܥܡ ܩܘܪ̈ܝܘܣ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܕܝܪܐ ܕܩܘ̈ܒܐ. ܘܕܝܪܐ ܕܪܝܫܡܬܼ. ܕܐܝܬ ܒܛܝܫܦܐ. ܘܕܝܪܐ ܕܩܬܪܐ. ܘܕܝܪܐ ܪܒܬܐ ܕܚܣܡܝ. ܘܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܠܥܙܪ. ܘܒܝܬ ܡܥܕܐ. ܘܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܗܒܝܠ. ܘܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܝܓܣ. ܘܕܝܪܐ ܕܣܢܝܢ. ܥܡ ܩܘܪ̈ܝܣ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܪܫܝܥܐ ܥܠ ܥܘܡܪ̈ܐ ܗܼܘܬ ܟܠܗܿ ܗܪܬܝܗ. ܐܦ ܥܠ ܥܕ̈ܬܐ ܐܚܡܠܗ ܣܛܝܢܐ. ܘܐܦ ܓܙܡܿ ܗܘܼܐ ܟܠܝܘܡ ܥܠ ܥܘܡܪ̈ܐ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܘܓܪ̈ܒܝܝܐܼ. ܕܢܥܼܒܕ ܡܢܗܘܢ ܢܩܡܬܐ ܗܿܝ ܕܣܛܢܐ ܐܒܘܗܝ.

ܥܠ ܣܬܘ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܗܘܘ ܬܠܬܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ. ܘܥܠ ܬܠܓܐ ܪܒܐ ܕܢܚܼܬ ܒܗܘܢ. ܘܥܠ ܣܘܦܢܐ ܕܩܢܝ̈ܢܐ ܘܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܕܦܪ̈ܚܬܐ ܕܡܝܒܬ ܒܝܕ ܩܘܪܐ ܪܒܐ ܕܗܘܼܐ ܒܗ̈ܝܢ.. ܒܗܿ ܕܝܢ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܗܘܼܬ ܦܬܢܐܼ. ܢܚܼܬ ܬܠܓܐ ܪܘܪܒܐ ܘܟܫܼܐ ܥܠ ܐܠܥܐ ܙܪ̈ܬܐ ܚܡ̈ܫ. ܘܩܡ ܥܠ ܐܪܥܐ ܬܫ̈ܥܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܘܒܦܩ̈ܥܬܐ ܩܡ ܫܒ̈ܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܥܕܡܐ ܕܩܼܪܒ ܟܠ ܒܣܪ ܕܢܣܘܦ. ܐܢ̈ܫܐ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܩܢܝܢ ܗܘܼܘ ܩܢܝܢܐ. ܘܐܝܬ ܗ̈ܘܼܝ ܠܗܝܢ ܚ̈ܛܐܼ. ܟܕ ܐܬܡܠܝܬ ܟܠ ܬܪܝܣܝܬܐ ܕܩܢܝܢܐ ܕܚܡܼܪܼ. ܐܦܩ ܐܢܝ̈ܢ ܠܚܛܝ̈ܗܘܢ