Digital Syriac Corpus

Life of Peter the Iberian - ܬܫܥܝܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܦܛܪܘܣ ܐܝܒܪܝܐ

   https://syriaccorpus.org/521
page break :

pb. 3 ܕܢܬܥܗܕ ܠܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܝܠـ̣ܢ. ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܦܩ̣ܝܕܝܢܢ. ܟܕ ܐܡ̇ܪ̣ ܗܟܢܐ. ܐܬܥܗܕܘ ܠܡܕܒܪ̈ܢܝܟܘܢ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܠܠܘ ܥܡܟܘܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܡܬܒ̇ܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܫܘܠܡܐ ܕܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܡ̇ܪܘ ܒܗܝܡܢܘܬܗܘܢ܀ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܚܘܒܬܐ ܟܐܢܬܐ ܦܪܥܝܢ ܚܢܢ ܘܕܫܦܪܐ ܠܐܠܗܐ: ܘܦܘܩܕܢܐ ܫܠܝܚܝܐ ܡܫ̇ܡܠܝܢ ܚܢ̣ܢ. ܗܟܢܐ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܡܬܬܒܥܝܢ ܚܢܢ ܕܗܕܐ ܢܥܒ̣ܕ. ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܓܝܪ݂. ܐܘܪܚܐ ܪܒܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܬܠܡ̈ܝܕܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܒ̈ܛܒܬܐ ܛ̇ܢܝܢ ܘܕܢܬ̇ܕܡܘܢ ܚܘܝܚܝܢ܇ ܕܘܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܒܐܠܗܐ ܗܘ̣ܘ ܪ̈ܝܫܢܐ. ܠܢ ܕܝܢ ܠܘ ܕܡܕܒܪܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܘܕܪܥ̇ܝܐ ܛ̇ܒܐ܉ ܘܕܐܒܐ ܪܚ̇ܡ ܚܘܒܐ܉ ܘܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ܚܣܝܐ܉ ܘܕܡ̇ܘܕܝܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܣܗܕܐ ܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ܇ ܥܘܗܕܢܐ ܩܕܝܡ ܣܝ̣ܡ ܠܢ. ܗ̇ܘ ܕܫܘܝܐܝܬ ܪܚ̣ܝܡ ܠܟܠܢܫ܉ ܘܠܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܘܠܗܠܝܢ ܕܫ̇ܡܥܝ̣ܢ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܚܘܝܚܘܬܐ ܙܕ̇ܩ܇ ܕܡܠܬܐ ܘܫܡ̣ܥܐ ܕܡܛܠܗܢܐ ܢܥܒ̣ܕ: ܟܕ ܥܠ ܨ̈ܠܘܬܗ ܩܕ̈ܝܫܬܐ ܬܟܝܠܝܢ ܚܢܢ. ܘܐܦܢ ܠܘ ܐܝܟ ܕܫܘܝܐ܉ ܐܠܐ pb. 4 ܒܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ ܚܘܒܬܐ ܕܡܨ̣ܝܢ ܚܢܢ ܢܦܪܘܥ܀ ܪܝܫܐ ܕܝܢ ܥܒ̇ܕܝܢ ܚܢܢ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܡܛܠܬܗ܉ ܫܘܪܝܐ ܕܝܠܝܕܘܬ ܫܪܒܬܗ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܝܪܐ ܠܚ̇ܡܐܝܬ܇ ܕܐܠܗܐ ܒܕܪܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܕܪܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܢܬܒܲܪܟ. ܘܓܢܣܐ ܓܒ̣ܝܐ ܘܡܲܠܟܘܬܐ ܟܗܢܝܬܐ܀ ܐܬܪܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘ ܗܘܐ ܠܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ܉ ܐܬܪܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ܇ ܡܫܡܗܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܓܪ̈ܒܝܝܐ̇. ܕܠܘܬ ܡܕ̈ܢܚܝ ܫܡܫܐ ܣܝܡܝܢ. ܕܡܬܟ̇ܬܫ ܒܟܠܙܒܢ ܥܡ ܪ̈ܘܡܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ܉ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܒܝܬܝܐ ܕܝܠܗ ܢܥܒ̣ܕܝܘܗܝ ܠܐܬܪܐ: ܒܪܚܡܘܬܐ ܠܘܬ ܥܘܕܪܢܐ. ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܕܝܢ ܕܐܬܪܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ܉ ܩܕܝܡ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܫܡܐ̣ ܢܒܪܢܘܓܝܘܣ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܘܝ ܠܐܣܟܝܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ܉ ܗܝܕܝܢ ܐܬܚ̇ܠܦ ܠܗ ܫܡܐ̣ ܦܛܪܘܣ. ܒܫܡܐ ܕܪܝܫܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ. ܟܕ ܡܢ ܡܦܘܚܝܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܟܒܪ ܐܝܟ ܕܐܢܐ ܡܬܚ̇ܫܒ ܐܢܐ܇ ܐܬܬܙܝܥܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܗܒܘ ܠܗ ܐܣܟܝܡܐ ܩܕܝܫܐ. ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܛܢ ܒܕܘܒܪܗ ܘܒܙܢܘ̈ܗܝ ܘܒܦܐܪܝܣܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܓܥ̣ܠܬ ܠܗ. ܕܡܛܠܬܗ̇ ܘܦܛܪܘܣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܐܦܐ ܫܡܗܗ ܡܪܢ܇ ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܐܦܐ ܠܥܕܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ̇ ܫܘܒܚܐ ܫܬܐܣ܇ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ ܗܟܢܐ܇ ܐܢܬ ܗܘ ܟܐܦܐ ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܐܦܐ ܐܒܢܝܗ̇ ܠܥܕܬܝ܇ ܘܬܪ̈ܥܐ ܕܫܝܘܠ ܠܐ ܢܚܣ̣ܢܘܢܗ̇܇ ܘܐ̇ܬܠ ܠܟ ܩܠܝ̈ܕܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ̇. ܘܡܕܡ ܕܬܐܣܘܪ ܒܐܪܥܐ ܢܗܘܐ ܐܣܝܪ ܒܫܡܝܐ܇ ܘܡܕܡ ܕܬ̣ܫܪܐ ܒܐܪܥܐ ܢܗܘܐ pb. 5 ܫ̣ܪܐ ܒܫܡܝܐ܀ ܕܦܛܪܘܣ ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ܉ ܐܒܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ̣ ܒܘܣܡܪܝܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ. ܐܒܐ ܕܝܢ ܕܐܒܘܗܝ܉ ܒܘܣܡܪܝܘܣ. ܐܡܗ ܕܝܢ ܒܩܘܪܕܘܩܛܝܐ. ܐܡܐ ܕܝܢ ܕܐܡܗ̣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܘܩܛܝܐ. ܘܩܫܝܫܗ ܡܢ ܐܡܐ̣ ܪܒܐ ܒܩܘܪܝܘܣ܇ ܒܥܠܗ̇ ܕܕܘܩܛܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܝܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̣ܠܟܘ ܒܗ̇ܘ ܐܬܪܐ: ܡܠܟܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܗܘ̣ܐ: ܘܠܟܠܗ ܗ̇ܘ ܥܡܐ ܗ̇ܕܝ ܠܘܬ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟ̈ܐ ܘܡ̈ܠܟܬܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ ܗ̣ܘܘ܉ ܒܝܕ ܡܝܬܪܘܬܐ ܬܘܒ ܩܢ̣ܘ̣ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܩܫܝܫܬܗ ܕܝܢ ܡܢ ܐܒܐ܉ ܐܘܣܕܘܩܛܝܐ ܐܢܬܬܐ ܡ̇ܢ ܕܒܘܣܡܪܝܘܣ. ܐܡܐ ܕܝܢ ܕܒܘܣܡܪܝܘܣ ܐܒܘܗܝ܀ ܦܪܣܡܢܝܘܣ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܚܐ܉ ܕܐܘܣܕܘܩܛܝܐ ܩܫܝܫܬܗ ܡܢ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܡܫܒܚܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܪܩܕܝܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ: ܘܐܝܩܪܐ ܕܪܒ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ: ܘܪ̈ܝܫܝܬܐ ܡ̇ܝܬܐ ܗܘܐ܉ ܠܚܪܬܐ ܟܕ ܡܢ ܡܟܝܢܘܬܐ ܕܐܘܕܘܟܣܝܐ ܐܢܬܬܗ ܕܐܪܩܕܝܘܣ ܥ̣ܪܩ: ܘܐܫܟܚ ܕܢܬܛ̇ܫܐ܉ ܩܠܝܠܐܝܬ ܠܐܬܪܗ ܡܢܥ. ܘܟܕ ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܝܒܪ̈ܝܐ: ܘܠܗ̈ܘܢܝܐ ܚܘܪ̈ܐ ܫܩ̣ܠ ܥܡܗ: ܕܫ̈ܒܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ܉ ܥܠ̣ܬܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܗܘܐ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܪ̈ܘܡܝܐ. ܠܪܒܐ ܕܝܢ ܒܩܘܪܝܘܣ ܩܫܝܫܗ ܕܡܢ ܐܡܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ܉ ܐܚܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܐܪܣܝܠܝܘܣ. ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܥܡ ܒܩܘܪܝܘܣ ܘܒܘܣܡܪܝܘܣ ܒܣܝܒܘܬܐ ܩ̣ܫ܉ ܡܢ ܟܕܘ ܕܪܝܫܢܘܬܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ܉ pb. 6 ܒܒܬܘܠܘܬܐ ܘܒܟܠܗ̇ ܚܣܝܘܬܐ ܠܚܝ̈ܘܗܝ ܫ̇ܠܡ. ܐܚ̈ܐ ܕܝܢ ܚܬܝ̈ܬܐ ܠܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ̣ ܠܐ ܗܘ̣ܘ ܠܗ. ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܚܬܐ ܡܢ ܐܒܐ̣ ܡܢ ܕܪܘܟܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܒܘܡܝܪܘܣܦܪܝܐ. ܒܛܟܣܐ ܕܚܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܠܗ ܐܬܚ̇ܫ̣ܒܬ̇ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܩܕܝܫܬܐ ܘܡܫܡܗܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܙܘܙܘ܇ ܪܒܝ̣ܬ ܠܦܛܪܘܣ܇ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܫܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܘܬܗ̇ ܡ̇ܛܫܝ ܗܘܐ܆ ܕܠܐ ܢܬܝܗܒ ܗܡܝܪܐ ܠܦܪ̈ܣܝܐ܇ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣ̈ܓܝܐܢ ܫܕܪ ܐܝܙ̈ܓܕܐ. ܒܪܬܗ̇ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܐܘܛܐ܉ ܡܪܒܝܢܝܬܐ ܗܘ̣ܬ ܕܛܘܒܢܐ. ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܝܢܩܬܗ̣ ܟܕ ܝܠܘܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܒܥܠܗ̇ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܟܘܪܐܢܝܘܣ. ܐܚܐ ܕܝܢ ܚܬܝܬܐ̣ ܒܪܕܠܝܘܣ. ܒ̈ܢܝܗܘܢ ܕܝܢ: ܩܛܐ ܘܡܘܪܓܩܝܣ܉ ܒܢ̈ܝ ܬܪܒܝܬܐ ܘܒܢ̈ܝ ܩܘܡܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܛܘܒܢܐ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ܇ ܝܬܝܪܘܬ ܡܠܬܐ ܢܚܫܘܒ ܠܗܢܐ ܬܢ̣ܝܐ ܕܫ̈ܡܗܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܣܪܝܩܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܐܬܥܗܕܢܢ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܐܒܐ ܪܚ̇ܡ ܚܘܒܐ ܘܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ: ܟܕ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫܡܗ̈ܐ ܐܝܟܚܕܐ ܡܟܢܫ̣. ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܒܫ̇ܢܬܐ܇ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ܇ ܒܫܒܬܐ ܡܨܥܝܬܐ ܕܨܘܡܐ܇ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܡܫܡܠܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܗܢܐ ܦܘܪܥܢܐ ܦܪܥ ܠܗܘܢ ܚܠܦ ܫܠܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫ̇ܟܢܘ ܠܗ܇ ܗ̇ܝ ܕܓܒ̣ܐ ܠܗ ܕܢܫ̣ܠܚ ܠܥܠܡܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܕܙܕܩܐ ܚܫ̣ܒܢܢ ܘܚܢܢ ܒܨܝܪ̈ܐ܉ ܕܗܠܝܢ ܕܗ̇ܘ ܚܫ̣ܒ ܕܫ̇ܘܝܢ ܠܕܘܟܪܢܐ܆ ܘܡܢܗܘܢ ܗܒܒܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܫ̣ܘܚ܉ ܕܗ̇ܢܘܢ ܘܚܢ̣ܢ ܠܐ ܢܚ̣ܣܪ ܥܘܗܕܢܐ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܐܝܬ܉ ܘܕܪ̈ܘܪܒܬܐ ܢܐܬܪܘܢ ܪ̈ܚܡܝ ܡܝܬܪ̈ܬܐ܇ ܟܕ ܫ̇ܡܥܝܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ. ܪܒܐ ܕܝܢ ܒܩܘܪܝܘܣ. pb. 7 ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܝܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ ܗܘ̣ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ: ܘܕܘܩܛܝܐ ܒܪܬ ܙܘܓܗ ܕܗܢܐ: ܠܕܐܝܟ ܗܢܐ ܪܘܡܐ ܕܕܚܠ̣ܬ ܐܠܗܐ ܡ̣ܛܘ: ܘܠܡܝܬܪܘܬܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܕܒܡܫܝܚܐ܉ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡ̈ܠܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܚܝ̈ܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܟܕ ܡܡܠܟܝܢ ܢܬܥ̣ܢܘܘܢ ܘܢܐܚܘܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܓܘܢܐܝܬ ܫܠ̣ܡܘ ܠܚ̈ܕܕܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܠܡܘܬܐ ܛܒܬܐ܉ ܐܪܚܩܘ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܣܪܢܝܬܐ܉ ܟܕ ܣܦ̣ܩܬ ܠܗܘܢ ܝܠܝܕܘܬ ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܬܝܗ̣ܒܬ ܠܗܘܢ. ܘܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܡܗܝܡܢܐ ܒܩܘܪܝܘܣ܉ ܟܕ ܠܨ̈ܘܡܐ ܘܠܨ̈ܠܘܬܐ ܘܠܙܕܩ̈ܬܐ ܝܗܒ ܢܦܫܗ܉ ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܬܐ ܒܫܒܬܐ ܗ̣ܘ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܟ̇ܢܫ ܗܘܐ ܥܕܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܒܪܚܡ̣ܬ ܡ̈ܣܟܢܐ ܣ̇ܓܝ ܫܦܝܥ ܗܘܐ܉ ܠܐ ܠܐ ܡܫ̣ܘܐ ܗܘܐ ܕܒܦܠܛܝܢ ܕܝܠܗ ܒܘ̈ܫܠܐ ܡ̈ܫܚܠܦܐ ܢܥܒ̣ܕ. ܘܟܕ ܠܗܠܝܢ ܒܩ̈ܘܦܝܢܐ ܛ̇ܥܢ ܗܘܐ: ܗ̣ܘ ܒ̈ܠܝܠܘܬܐ ܡܘܒܠ ܗܘܐ ܠܒܝܬ ܡܣܟ̈ܢܐ ܕܡܢܗ ܐܬܒ̣ܢܝ܉ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܬܡܢ ܪܡ̣ܝܢ ܗܘܘ܇ ܗ̣ܘ ܡ̇ܠܟܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܘܟܠ ܗܘܐ. ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܛܘܒܬܢܝܬܐ ܕܘܩܛܝܐ: ܒܪܬ ܙܘܓܗ ܕܗܢܐ ܘܒܪܬ ܛܢ̣ܢܗ: ܟܕ ܟܠܗ ܨܒܬܐ ܡܠܟܝܐ ܐܪܡ̣ܝܬ ܡܢܗ̇: ܘܣܩܐ ܗ̣ܝ ܠܗ̇ ܐܠܒ̣ܫܬ̇: ܘܠܦܘܪܝܘܢ ܕܝܠܗ̇ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܒܣܛܪܢܝܢ܉ ܠܟܠܗ ܗ̇ܘ ܕܗܒܐ ܘܡܪ̈ܓܢܝܬ̇ܐ ܙ̇ܒ̣ܢܬ܉ ܘܦܠܓ̣ܬ̇ ܠܡܣ̈ܟܢܐ. ܘܟܕ ܫ̈ܒܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܡ̇ܬܚܐ ܗܘܬ ܒܨܘ̈ܡܐ݂ ܘܒܨ̈ܠܘܬܐ܉ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܫܩ̣ܠܬ̇ ܡܢ ܡܪܢ܉ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝ̈ܕܝܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܬܣ̣ܝܡ ܘܬܫ̇ܡܠܐ ܐܣܝܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܪܒܐ ܒܩܘܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܓܒܪܗ̇ ܕܗܕܐ܉ pb. 8 ܫܘܝܐ ܕܠܐ ܢܥ̣ܒܪ ܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ. ܥܡ ܡܝܬܪ̈ܬܗ ܓܝܪ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܉ ܘܟܠܝܠܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ ܒܙܒܢ ܩ̣ܛܪ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܒܨܒܝܢܗ̣ ܘܕܣܗܕܘܬܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܥܡ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܒܙܒܢ ܐܙ̇ܠ ܗܘܐ ܠܩܪܒܐ܉ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܩܡ ܗܘܐ ܠܗ ܩܝ̇ܡܐ ܕܫܝܢܐ ܥܡܗ: ܘܐܝܟ ܪܒ ܚܝܠܗ܉ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܡܚܕܐ ܕܕܢ̣ܚ ܫܡ̣ܫܐ: ܗ̣ܘ ܡ̇ܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܪ̈ܒܝ ܚ̈ܝܠܐ ܘܗ̈ܘܦܛܘ: ܘܣܛܪ̈ܦܐ ܘܟܠܗܘܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐ: ܡܢ ܫܠ̣ܝܐ ܫܘܪܘ ܢܚ̣ܬܘ ܡܢ ܪ̈ܟܫܐ ܘܠܫܡܫܐ ܣܓܕܘ܉ ܟܬܪ ܗ̣ܘ ܟܕ ܝܬܝܒ ܥܠ ܣܘܣܝܗ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܬܐܡ̣ܪܬ̇ ܠܡ̇ܠܟܐ ܡܢ ܣܛܪ̈ܦܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܟܕ ܩܡ ܩܕܡܘܗܝ ܗ̣ܘ ܒܩܘܪܝܘܣ: ܘܐܫܬܐܠ ܕܐܢ ܫܪܝܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܕܐܬܐܡ̣ܪܬ̇ ܡܛܠܬܗ܉ ܥܡ ܦܐܪܝܣܝܐ ܐܙܥܩ ܩܕܡ ܟܠܗ ܚܝܠܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܪ ܛܢ̣ܢܗ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܕܢܝܐܝܠ ܘܕܬܠܬܐ ܛ̈ܠܝܐ ܪ̈ܚܡ̇ܘܗܝ܇ ܕܐܢܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܐܝܬܝ ܘܠܐ ܫܠܝܛ ܠܝ܇ ܕܟܕ ܫ̇ܒܩ ܐܢܐ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܒܪܘܝܐ ܕܟܠ܇ ܠܒܪܝܬܐ ܕܝܠܗ ܐ̇ܣܓܘܕ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܬܫܡܫܬܐ ܕܝܠܝ ܘܕܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܐܬܒ̣ܪܝܬ ܕܬܢ̣ܗܪ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܣ̇ܓܝ ܐܬܕܡ̇ܪ ܡ̇ܠܟܐ: ܘܡܢ ܦܐܪܝܣܝܐ ܕܝܠܗ ܐܬܟܚܕ܉ ܢܬܗ̣ܦܟ ܘܟܣܝܐܝܬ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܢܐܡܪ܉ ܒܩܘܪܝܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܘܣܢܝ̣ܩܝܢܢ ܥܠܘܗܝ. ܡܢܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܥ̣ܒܕ ܠܗ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܡܢܬܐ ܡܢ ܢܨ̈ܚܢܐ ܕܒܩܘܪܝܘܣ. ܐܪܣܠܝܘܣ ܕܝܢ ܐܚܘܗܝ ܚܬܝܬܐ ܕܗܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡܪܢܢ: ܕܒܣܝܒܘܬܐ ܘܒܒܬܘܠܘܬܐ ܕܒܲܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ: ܥܡ ܒܘܣܡܪܝܘܣ ܐܒܘܗܝ pb. 9 ܕܦܛܪܘܣ ܕܝܠܢ: ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܢܒܪܢܘܓܝܘܣ܉ ܟܕ ܣ̇ܓܝ ܐܦܝܣܘܗܝ ܘܐܬܟ̇ܫܦܘ ܠܗ ܓܒܪ̈ܐ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܐܬܪܐ: ܕܢܙܕܘܓ ܡܛܠ ܝܠܝܕܘܬ ܒܢܝ̈ܐ ܘܝܘܒܠܐ ܕܡܠܟܘܬܐ܉ ܟܕ ܐܝܬܝܘ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܡܠܟܘܬܐ܆ ܩܘܝ ܠܘܬܗ̇ ܒܬܘܠܐ. ܟܕ ܝܠ̣ܦ ܕܝܢ ܕܡܕܡ ܕܒܗܬܬܐ ܥܒ̣ܕܬ: ܘܗ̣ܝ ܟ̇ܦܪܐ ܗܘܬ ܟܕ ܢܝܚܐܝܬ ܐܬܪܫ̣ܝܬ̇ ܡܢܗ܉ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܨܕܗ ܡܢ ܫ̣ܠܝ ܠܗ̇ܘ ܪܫܝܥܐ܆ ܐܘ̣ ܠܡܟܝܟܘܬܐ ܘܠܢܝ̣ܚܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܦܝܠܘܣܘܦܝܐ܉ ܐܡ̣ܪ ܠܘ̣ܬܗ. ܗܐ ܡܫܟܢܐ ܠܟ ܢܦܫܟ̣ ܘܕܡܟ. ܗܐ ܙܘ̈ܕܐ ܘܢܦܩ̈ܬܐ̣ ܦܘܩ ܩܠܝܠܐܝܬ܉ ܘܠܐ ܬܩܘܐ ܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܕܕܠܡܐ ܬܡܘܬ ܒܝܫܐܝܬ܇ ܘܕܡܟ ܢܬܚܫܒ ܥܠܝ. ܘܟܕ ܠܗ̇ܘ ܗܟܢܐ ܫܪܝܗܝ܉ ܒܬܪܟܢ ܐܡ̣ܪ ܠܐܢܬܬܗ. ܡܛܠ ܕܥܒ̣ܕܬ ܗܕܐ܉ ܠܐ ܡܫܪܐ ܫ̇ܪܐ ܐܢܐ ܠܟܝ܉ ܘܠܐ ܠܒܗܬܬܟܝ ܡ̇ܒܙܚ ܐܢܐ. ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ: ܗ̇ܘ ܕܠܢܡܘܣܗ ܛܠ̣ܡܬܝ܉ ܕܢܥܒܕ ܕܬܘ̈ܠܥܐ ܢ̇ܒ̣ܥ ܚܢܟܝ܉ ܘܗܟܢܐ ܢܬ̇ܛܠܩ ܒܣܪܟܝ. ܘܡܚܕܐ ܗ̣ܝ ܠܘܛܬܐ ܕܗ̇ܘ ܢܟܦܐ ܥܒ̇ܕܐ ܗܘܬ. ܘܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܬܚܝܬ ܟܪܣܗ̇ ܟܕ ܣܪܝ ܒ̈ܬܘܠܥܐ܉ ܡܪܝܪܐܝܬ ܡܬܛ̇ܠܩܝܢ ܗܘܘ ܚܝܝ̈ܗ̇ ܘܒܣܪܗ̇. ܘܟܠܗ ܗܢܐ܉ ܐܝܟܢܐ ܕܒܓܪ̈ܡܐ ܝܒܝ̈ܫܐ ܘܒܡܫܟܐ ܬܗܘܐ ܡܬ̇ܗܦܟܐ. ܐܠܐ ܛܢ̣ܢܗ ܕܗ̇ܘ ܙܕܝܩܐ܆ ܬܘܒ ܡܢ ܠܘܛܬܐ̣ ܦܘܪܩܢܐ ܝܠ̣ܕ. ܟܕ ܡܬܪܕܝܐ ܓܝܪ ܡܢ ܡܚܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ: ܘܠܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ ܐܬܬ̇ ܕܫܘܪܥܬܐ ܘܒܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܗܘܬ. ܡܪܝܪܐܝܬ ܡܬܬܢܚܐ ܗܘܬ܉ pb. 10 ܟܕ ܐܬܗܦ̣ܟܬ̇ ܠܘܬ ܡܫܬܘܕܝܢܘܬܐ ܘܠܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܘܫܚܩܐ ܕܠܒܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܬ܉ ܐܝܟܢܐ ܕܓܠܝܐܝܬ ܬܫܕܐ ܢܦܫܗ̇ ܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܘܩܕܡ ܟܠܢܫ ܬܓ̣ܠܐ ܚܛܝ̣ܬܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܬܬܟܫܦ܉ ܕܢܕܘܫܘܢ ܠܥܠ ܡܢܗ̇. ܟܕ ܙܢܝܬܐ ܡܨܥܪܬܐ ܘܓܝܪܬܐ ܘܒܥܠܕܒܒܬܐ ܕܐܠܗܐ܉ ܘܚܣܕܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܩ̇ܪܝܐ ܗܘܬ ܢܦܫܗ̇. ܘܡܛܠܗܕܐ ܠܟܠܢܫ ܐܙܝܥ̣ܬ: ܠܘܬ ܚܘܣܢܐ ܘܕܡܥ̈ܐ ܘܡܫܘܬܦ̇ܘܬ ܚܫܐ. ܘܟܕ ܗܘ̣ܐ ܨܘܡܐ ܓܘܢܝܐܝܬ ܡܢ ܟܠܗ ܥܡܐ: ܘܬܟܫܦܬܐ ܚܦܝܛܐܝܬ ܡܢ ܥܕܬܐ: ܥܡ ܐܡܝܢܘܬܐ ܘܕܡܥ̈ܐ ܘܬܐܢܚ̈ܬܐ ܕܚܠܦܝܗ̇܆ ܐܬܐܣ̣ܝܬ̇ ܡܢ ܡܚܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܬ ܩܕܝܫܬܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ: ܒܝܕ ܕܘܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܘܥܢܘܝܘܬܐ܉ ܐܝܟܢܐ ܕܛܘܦܣܐ̣ ܘܬܚܘܝܬܐ ܬܗܘܐ ܠܟܠܢܫ܇ ܕܐܘܪܚܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܘܕܦܘܪܩܢܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܪܣܝܠܝܘܣ ܡܢ ܕܘܒܪܗ ܡܝܬܪܐ܉ ܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܘܦܐܪܝܣܝܐ ܐܫܟܚ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܉ ܐܝܟܢܐ ܕܐ̈ܬܘܬܐ ܢܥ̣ܒܕ ܒܝܕ ܨ̈ܠܘܬܗ. ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܛܘܒܬܢܐ ܐܒܐ ܕܝܠܢ܇ ܟܕ ܡܫܪܪ ܠܐ ܕܓܠܐܝܬ ܐܣ̣ܗܕ. ܟܕ ܡܡ̣ܠܟ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܠ ܐܝܒܪ̈ܝܐ: ܘܝܠ̣ܦ ܡܛܠ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ ܕܐܪܚܩ ܡܢ ܥܠܡܐ: ܘܒܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܥܡ̇ܪ: ܘܬܡܢ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܡܬܥܢܘܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܪܕܝ̇ܐ ܡܠܬܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܚܘܝܐ܆ ܫܠ̣ܚ ܠܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܕܟܬܝ̣ܒ: ܛܘܒܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܙܪܥܐ ܒܨܗܝܘܢ܇ ܘܒܢ̈ܝ ܒܝܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ܇ ܐܝܟܙܢܐ ܕܐܝܬ ܠܢ ܐܢܬ. ܡܦ̣ܝܣ ܐܢܐ ܠܟ ܒܪܝ ܕܬܨ̇ܠܐ ܥܠܝ܉ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ pb. 11 ܨܠܘ̈ܬܟ̣ ܐܫܟܚ ܪ̈ܚ̣ܡܐ. ܘܡܛܠ ܕܥܝܕܐ ܐܝܬ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܐܪܥܐ: ܗܠܝܢ ܪ̈ܚܡ̇ܝ ܗܢܝ̈ܐܘܬܐ ܘܡܗ̈ܝܡܢܐ: ܕܢܥ̣ܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܙ̇ܡ̇ܪ̈ܐ ܘܙܡܪ̈ܬܐ: ܗܠܝܢ ܣܪ̈ܝܩܬܐ ܕܥܠܡܐ: ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܦܘܪܓܐ ܘܗܢܝܐܘܬܐ ܡܚܒܠܢܝܬܐ ܢܙܡ̣ܪܘܢ܆ ܗ̣ܘ ܡܙܡܪ̈ܝ ܟܗܢܝ̈ܬܐ ܐܩܝܡ ܠܗ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܠܟܐ ܕܘܝܕ. ܕܒ̈ܚܫܡܝܬܐ ܘܒܟܠܥܕܢ ܡ̈ܠܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܙܡܪܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܥܕܬܐ܉ ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܫܚܠܦܐ ܡܕܡ ܦܠܛܝܢ ܕܝܠܗ. ܐܘܣܕܘܩܛܝܐ ܕܝܢ: ܩܫܝܫܬܗ ܕܡܢ ܐܒܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ܉ ܟܠܗ ܗܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܩܕܝܫܬܐ܉ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇܉ ܟܕ ܡܬܒܢܝܐ ܗܘܬ ܕܘܟܬܐ ܡܕܡ ܕܡܛܪܬܐ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܡܢ ܙܘܥܐ ܢ̇ܦܠܐ ܗܘܬ܉ ܟܕ ܐܝܬܝܘ ܦܓܪܗ̇ ܘܣܡ̣ܘ ܬܡܢ ܐܝܟ ܕܚܕ ܡܢ ܩܕܝ̈ܫܐ܉ ܡܚܕܐ ܫܠ̣ܬ̇ ܡܦܘܠܬܐ. ܛܘܒܬܢܝܬܐ ܕܝܢ ܙܘܙܘ ܗ̇ܝ ܕܪܒܝ̣ܬ ܠܛܘܒܢܐ܉ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܘ̣ܬ܉ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܫܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ: ܘܨܐܕܝܗ̇ ܕܡ̣ܝܟ ܗܘܐ܉ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣ̈ܓܝܐܢ ܬܨ̇ܒܥܝܘܗܝ ܒ̈ܕܡܥܐ. ܟܕ ܩ̇ܝܡܐ ܒܠܠܝܐ ܘܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܐ ܗܘܬ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܐܝܒܪܝܬܐ. ܡܪܝ ܝܫܘܥ܉ ܐܠܗܝ̣ ܘܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܕܝܠܝ܆ ܐܬܪܚ̇ܡ ܥܠܝ. ܘܟܕ ܒܙܒܢ ܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ: ܘܟܠܡܕܡ ܐܙܝܥ܉ ܗ̣ܝ ܛܘܒܬܢܝܬܐ ܪܗ̣ܛܬ ܟܕ ܡܬܟܪܟܐ ܒܒܝܬܗ̇: ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܬܡ̈ܢܐ ܩܘ̈ܢܟܣ܉ ܘܠܒ̣ܟܬ ܠܟܠܚܕ ܡܢ ܐܣ̈ܛܘܢܐ ܘܐܙܥ̣ܩܬ̇ ܟܕ ܐܡ̇ܪܐ ܒܦܪܪܝܣܝܐ ܡܪܝܐ܆ ܚ̣ܙܝ ܐܝܟܢܐ ܦܠ̇ܚܬ ܠܟ. ܘܚܘܣ ܥܠܝ̣ ܘܥܠ ܒܢ̈ܝ. ܘܠܐ ܫܒ̣ܩܬ̇ ܒܥܘܬܗ̇ ܕܢܚ̣ܣܪ ܒܝܬܗ̇ ܡܕܡ. ܟܕ ܛ̇ܒ ܗ̣ܘ ܙܘܥܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ̣ ܗ̇ܝܕܝܢ ܗܦ̣ܟ. ܐܝܬ ܗܘܐ pb. 12 ܕܝܢ ܕܒܗ̇ܝ ܡܕܝܢܬܐ̇ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܕܝ̈ܥܐ. ܝܥܢܐ ܘܕܒܣ̈ܓܝܐܐ ܡ̇ܥܘܠ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܬܪܫ̣ܝ ܡܢܗ̇܆ ܠܐ ܡ̇ܗܡܐ ܗܘܐ ܡܢ ܝܥܢܘܬܗ. ܟܕ ܨ̇ܠܝ̣ܬ̇ ܕܝܢ ܗ̣ܝ܆ ܡܢ ܫܠܝ ܢܚ̣ܬܬ̇ ܢܘܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ̣ ܘܠܟܠܗܝܢ ܚ̈ܩܠܬܗ ܕܡܢ ܟܕܘ ܩܪ̈ܝܒܢ ܗܘ̈ܝ ܠܚܨܕܐ ܐܟ̣ܠܬ. ܒܪܬܗ̇ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ ܐܘܛܐ. ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܪܒܝܢܝܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܗ̣ܘܬ. ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܗ̇ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܘܒܨܘ̈ܡܐ ܘܒܨ̈ܠܘܬܐ ܐܦܩ̣ܬ. ܐܡܗ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܒܩܘܪܕܘܩܛܝܐ܉ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܒܥܠܗܲ ܐܪܡܠܬܐ ܟܲܬܪܬ̇. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܪܡܝ̇ܬ ܕܠܓܒܪܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܬܗܘܐ܆ ܒܨ̈ܘܡܐ ܘܒܨ̈ܠܘܬܐ ܐܡܝܢܐ ܗܘܬ. ܟܕ ܠܐ ܡܟܝܠ ܩ̇ܒ̣ܠܬ̇ ܕܒܡܕܝܢܬܐ ܬܥ̣ܡܪܝ܇ ܐܠܐ ܟܕ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܕܝܠܗ̇ ܐܚ̣ܒܬ̇ ܕܚ̈ܝܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܬܐܚܐ܆ ܒܝܬ ܩܘܒ̇ܠܐ ܕܐܝܟܣ̈ܢܝܐ܇ ܘܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܒܟܠܕܘܟ ܒܢܬ̇. ܠܗܕܐ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܛܘܒܢܐ ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܐܬܐ ܘܬ̣ܣܥܪܝܘܗܝ܆ ܥܪ̣ܩ ܠܩܘܦܪܘܣ ܕܠܐ ܢ̣ܚܙܐ ܦܪܨܘ̇ܦܗ̇. ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗܕܐ ܝܠ̣ܦܬܲ ܠܐ ܡܟܝܠ ܐܬ̣ܬ̇. ܐܠܐ ܘܠܐ ܣܟ ܐܨܛܒ̣ܝ ܡܡܬܘܡ ܡܢ ܟܕ ܫܩ̣ܠ ܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ܇ ܕܢܟ̣ܬܘܒ ܠܐܢܫ ܡܢ ܕܝܠܗ. ܐ̇ܘ ܕܢܩܒܠ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܡܢ ܐܢܫ. ܘܗܕܐ ܗ̣ܘ ܐܫܬ̇ܥܝ ܠܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓ̈ܝܐܢ. ܟܕ ܡܢ ܥܩܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ܆ ܘܡܢ ܐܒ̈ܗܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܆ ܗܒܒܐ ܕܘܪܕܐ ܫܘ̣ܚ܇ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܩܕ̄[ܝܫܐ] ܦܛܪܘܣ. ܘܡܢ ܡܪ̈ܒܝܢܐ ܕ̇ܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܪܒܝ. ܙܕܩ̇ܐܝܬ ܘܒܫܘܝܘܬ ܙܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܕܘܗܝ ܘܪܒܝܘܗܝ. ܗܘ̣ܐ ܡܐܢܐ ܓܒܝܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ܇ ܡܝܩܪܐ ܡܩܕܫܐ ܘܕܚ̇ܫܚ ܠܡܪܗ. ܘܕܡܛܝ̣ܒ ܠܟܠ ܥܒ̇ܕܐ ܛ̇ܒܐ. ܕܢܛܥ̣ܢ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܢܫ̇ܒܚ ܘܢܟܲܪܙ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘ̄[ܒܚܐ]. ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢ̈ܫܐ ܘܡܢ ܫܒܪܘܬܗ ܘܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܗ ܐܚܪܝܬܐ. ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܢܟܲܬܪ ܬܠܡܝܕܐ pb. 13 ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܘܡܕܡܝܢܐ ܚܬܝܬܐ. ܟܕ ܒܟܠܙܒܢ ܫܩ̣ܝܠ ܨܠܝܒܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܡ̈ܠܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕ̄[ܝܫܐ]. ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܗ ܘܚܲܝܠܗ܆ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܨܕ ܠܡܫܬ̇ܡܥܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܕܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܟܕ ܛܘܦܣܐ ܝ̇ܗܒ ܢܦܫܗ ܕܟܠ ܛܒܬܐ ܘܕܘܒܪܐ ܡܝܬܪܐ܆ ܐܝܟ ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ. ܒܡܠܬܐ܉ ܒܗܘܦ̇ܟܐ. ܒܚܘ̣ܒܐ. ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܒܕܟܝܘܬܐ. ܘܩܝ̇ܡܬܐ ܢܨܝܚܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ̇ ܫܘ̄[ܒܚܐ]. ܘܠܬܒܝܠ ܟܠܗ̇ ܗ̣ܘܐ ܫܘܪܐ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܩܕܝܫ̈ܬܐ. ܐܝܟ ܢܘܚ ܒܙܒܢ. ܟܕ ܩܐܒܘܬܐ ܒܛܘܦܢܐ ܐܚܪܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܢܝ̇ܕܐ ܗܘܬܐܠܐ ܡܝܬܪ̈ܬܗ ܡ̇ܢ ܡܦ̈ܬܟܬܐ ܘܕܒܐܠܗܐ: ܘܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܐܘܢ̈ܓܠܝܐ ܕܒܟܠ ܩܘܡܬܐ ܕܝܠܗ ܪܝܫܐܝܬ ܡܬܚܲܘܝܢ ܗܘܘ: ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܡܗ ܪܒ̇ܝܢ ܗܘܘ: ܠܘ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܘܕܡܣܟܢܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܢܣ̣ܥܐ ܕܦܬܝܐܝܬ ܢ̇ܟܬܒ ܘܠܬܥ̇ܫܐ ܢܫ̇ܠܡ. ܕܚ̇ܠ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܠܡܐ ܟܕ ܒܬܗܘܡܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܕܠܐ ܓܫܐ ܕܬܘܪ̈ܨܘܗܝ ܐܗ̇ܠܟ. ܟܕ ܠܐ ܡܢܣ̇ܐܝܬ ܘܠܐ ܡܬܡ̇ܨܝܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܣ̇ܚܐ܇ ܕܡܢ ܫ̈ܦܥܐ ܕܓ̈ܠܠܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܢܩܝܦܐ ܠܗ ܐܬܢ̇ܘܓ ܘܐܬܛ̇ܒܥ. ܘܡܛܠ ܫܲܦܠܘܬܐ ܕܝܠܝ ܘܡܚ̣ܝܠܘܬܐ: ܚܘܣܪܢܐ ܕܬ̣ܣܒܘܠ ܡܝܬܪܘܬܐ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܟܠܚܕ ܡܢ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܘܫ̈ܘܘܟܢܘܗܝ: ܕܒܙܒ̈ܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܙ̈ܢܝܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܕܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܚܘܝܘ. ܒܥ̇ܢܘܝܘܬܐ ܘܒܢܙܝܪܘܬܐ. ܘܕܫܠܝܚܐܝܬ ܐ̇ܡܪ܆ ܒܫܚ̈ܩܐ. ܒܐܢ̈ܢܩܐܣ. ܒܐ̈ܘܠܨܢܐ. ܒܪ̈ܕܘܦܝܐ. ܒܥܡ̈ܠܐ. ܒܨܘ̈ܡܐ. ܒܫܗܪ̈ܐ. ܒ̈ܕܐܪܐ. ܒܬܟ̈ܬܘܫܐ. ܒܐܓܘ̈ܢܐ̣ ܥܕܡܐ ܠܕܡܐ. ܠܘ ܠܘܬ ܚܛܝ̣ܬܐ ܒܠܚܘܕ: ܘܠܐ ܠܘܬ ܕܡܐ ܘܒܣܪܐ: ܐܠܐ ܠܘܬ ܐܪ̈ܟܣ ܘܫܘ̈ܠܛܢܐ. pb. 14 ܠܘܬ ܐܚ̈ܝܕܝ ܥܠܡܐ ܕܚܫܘܟܐ ܗܢܐ. ܠܘܬ ܪ̈ܘܚܐ ܕܒܝܫܘܬܐ. ܒܡܣܒܪ̈ܢܘܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ. ܒܚܲܝܠܐ ܕܐܬ̈ܘܬܐ ܘܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܕܐܣ̈ܘܬܐ. ܒܚܲܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܒܝܕ ܙܝ̈ܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܡܝܢܐ ܘܕܣܡܠܐ. ܒܫܘܒ̈ܚܐ ܘܒܨܥܪ̈ܐ. ܒܓܘܕ̈ܦܐ ܘܒܩ̈ܘܠܣܐ. ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܝܥ̣ܐ ܓܝ̣ܪ ܘܝܕܝ̣ܥ ܗܘܐ. ܘܠܐܠܗܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝܕܝ̣ܥ ܗܘܐ̣ ܟܡܐ ܕܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܕܢܬܝܕܥ. ܐܝܟ ܡ̣ܝܬ ܗܘܐ ܠܒܣܪܐ̣ ܚܲܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܘܪܬ̇ܚ ܒܪܘܚܐ. ܐܝܟ ܡܣܟܢܐ ܕܝܢ܆ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܕܝܢ ܡ̇ܥܬܪ ܗܘܐ. ܟܕ ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܘܠܦܓܪ̈ܐ ܡܬ̇ܪܣܐ ܗܘܐ̇ ܒܬܘܪܣܝܐ ܕܠܚ̇ܡ ܠܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܐܝܟ ܕܡܕܡ ܠܝܬ ܠܗ̣ ܘܟܠܡܕܡ ܐܚܝ̣ܕ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܐܠܐ ܘܒܐܘܨ̈ܪܐ ܕܒܫܡܝܐ. ܬܡܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܣܝ̈ܡܬܐ ܕܣܝ̈ܡܢ܇ ܐܝܟܐ ܕܟܠܫܥ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܒܗ ܘܬܪܥܝܬܗ ܘܕܘܒܪܗ. ܗܠܝܢ ܘܟܠܗܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܢܩ̈ܦܢ. ܕܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܥ̇ܡܪ ܗܘܐ ܒܗ. ܠܘܬ ܛܢ̣ܢܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܡܥ̇ܠܝܐܝܬ ܐܬܬܲܪ̈ܨܝ ܡܢܗ. ܒܕܠܐ ܡܨܸܐ ܐܢܐ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܐ̇ܫܘܕܥ. ܘܐܝܟ ܕܒܬܫܥܝܬܐ ܐ̇ܟ̣ܬܒ܆ ܫ̇ܒܩ ܐܢ̣ܐ. ܘܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܪ̈ܚܘܡܐ ܕܗܠܝܢ. ܠܘܬ ܦܘܡ̈ܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܗ̣ܘܘ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܫܡ̣ܥܘ. ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܒܟ̈ܬܒܐ ܟܗ̈ܢܝܐ ܟܬܝ̣ܒܝܢ. ܡ̇ܠܟ ܐܢܐ ܕܢ̇ܕܪܟ. ܘܢܬܡܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܡܢܗܘܢ ܘܝܘܬܪܢܐ. ܒܟܠܕܘܟ ܓܝܪ ܛܒܝ̈ܒܢ. ܘܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܡܫܲܐܠ܆ ܡܢܗ̇ ܕܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܬܟܪ̈ܙܢ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܠܐ ܢܗܝ̣ܡܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪ̈ܢ. ܐܠܐ ܡܐܠܠܘܢ ܕܒܨܝܪ̈ܢ ܡܢ ܫܪܪܐ ܢ̇ܣܒܪ ܕܫ̇ܡܥ. ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܙܲܒܢܐ ܐ̇ܘ ܡܠܬܐ ܢܣ̣ܦܩ ܕܢܫܬ̇ܥܐ pb. 15 ܚܬܝܬܐܝܬ. ܗܠܝܢ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܥܡܗ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܣܥܪܬ̇. ܠܘܬ ܦܘܪܩܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪܬ ܘܡܡ̇ܪܚܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܨ̇ܒܝܢ܆ ܒܛܒ̈ܬܐ ܢܛ̣ܢܘܢ. ܗ̇ܝܕܝܢ ܕܣܓܝ̈ܐܐ܇ ܠܘܬ ܩܘܝ̇ܡܐ ܘܒܢܝ̣ܢܐ ܘܫܘܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ̇ ܫܘܒܚܐ. ܘܕܥܕܬܐ ܩܐܬܘܠܩܝ ܕܝܠܗ. ܕܗ̇ܝ ܕܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܘܪܥ̇ܝܐ ܐܩܝ̣ܡܗ. ܘܒܐܝܢܐ ܙܢ̣ܐ܇ ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܪܚ̈ܡܝ ܥ̈ܕܠܝܐ ܢܐܡܪ. ܡܢ ܢܦܫܗ ܢܣ̣ܒ ܘܚܛ̣ܦ ܐܝܩܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܐܬܩ̣ܪܝ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܠܥܠ܇ ܩܪܝܬܐ ܡܕܡ ܐܠܗܝܬܐ ܘܫܘܲܝܬ̇ ܠܬܕܡܘܪܬܐ̇. ܗ̇ܝ ܕܐܦܠܐ ܟܕ ܡܣܪܗܒ ܐܢܐ ܡ̣ܨܝܐ ܕܐܥ̇ܒܪܝܗ̇. ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܡ̣ܨܝܐ ܒܝܕ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܐ̇ܫܘܕܥ܆ ܟܕ ܩܠܝܠ ܠܥܠ ܠܘܬ ܫܘܪܝܐ ܕܝܠܗ̇ ܡ̇ܝܬܐ ܐܢܐ ܠܡܠܬܐ. ܒܕܡܘܬܐ ܓܝܪ ܕܪܝܫ ܐܒܗ̈ܬܐ ܐܝܣܚܩ܉ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܡܢ ܡܘܠܟܢܐ ܐܬܒ̣ܛܢ ܘܐܬܝܠܕ. ܠܙܢܐ ܕܝܢ ܒܫܦܝܪܘܬ ܙܒܢܐ ܢܫܬܥܐ̣ ܒܝܕ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ܀ ܟܕ ܗܦ̣ܟ ܒܘܣܡܪܝܘܣ ܐܒܘܗܝ ܕܗܢܐ ܡܢ ܦܪܘܐܣܛܝܘܢ ܡܕܡ ܕܢܐܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐ܉ ܡ̇ܢܥ̣ ܠܐܪܓܠܬܐ ܕܐܝܬ ܒܡܨܥܬܐ. ܟܕ ܣ̇ܓܝ ܪܕܝܐ܉ ܘܡܥܒܪܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܟܠܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܐܠܨ ܕܢܫ̣ܪܐ ܥܠ ܣܦܪܗ̇: ܘܒܡܪܢܝܬܐ ܗ̣ܘܐ܉ ܚ̣ܙܐ ܠܐܢܫ ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ܉ ܒܘܣܡܪܝܐ܉ ܗܐ ܗ̇ܘܐ ܠܟ ܡܬܥܒܪܢܐ ܢܗܪܐ. ܐܠܐ ܩܘܡ ܥܒ̣ܪ ܘܥܘܠ ܠܒܝܬܟ. ܘܚܟ̣ܡ ܠܐܢܬܬܟ܉ ܘܬܒ̣ܛ̣ܢ ܘܬܐܠܕ ܠܟ ܒܪܐ. ܗ̇ܘ ܕܢܗܘܐ ܡܝܩܪ ܩܕܡ ܐܠܗܐ̣ ܘܩܕܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܟܕ ܗܟܝܠ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܬܒ̣ܛܢ ܘܐܬܝ̣ܠܕ ܘܐܬܪ̣ܒܝ܉ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܩܘܡܬܗ ܒܪ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ܉ ܗܡܝܪܐ ܐܫܬܕܪ pb. 16 ܠܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ ܘܟܪܣܛܝܢܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܙܥܘܪܐ ܡ̇ܠܟܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܟܕ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦܝܣ ܟܕ ܡܫܕܪ ܐܝ̈ܙܓܕܐ܉ ܡܫܬܕܪ ܡܢ ܒܘܣܡܪܝܘܣ ܐܒܘܗܝ܇ ܕܡܡܠܟ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ. ܟܕ ܩ̇ܕܡ ܝܩ̇ܪ ܡܠܘܢ ܪܚܡܘܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܐܝܟ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ܉ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܥܕܪܢܘܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܪ̈ܫܝܥܐ. ܡܫܬܕܪ ܕܝܢ ܥܡ ܙܘܚܐ ܣܓܝܐܐ̣ ܘܐܝܩܪܐ. ܘܟܕ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ: ܘܚܒܝܒܐܝܬ ܡܢܗ ܐܬܩ̇ܒܠ: ܘܐܝܟ ܒܪܐ ܡܬ̇ܪܒܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܘܡܬܚ̇ܒܒ܉ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡܛܠ ܕܚܠ̣ܬ ܐܠܗܐ ܘܪܚܡ̣ܬ ܡܫܝܚܐ ܕܡ̇ܠܟܐ: ܘܕܐܘܕܘܟܣܝܐ ܡܠܟܬܐ ܒܪܬ ܙܘܓܗ ܘܒܪܬ ܛܢܢ̣ܗ: ܘܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢܫ̈ܐ ܕܡܫܡܫܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܘ̈ܢܘܟܣܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܩܒܘܩܠܪ̈ܐ: ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܕܗ̇ܥܡܪܝܢ ܐܝܟ ܕܒܕܝܪܐ ܒܦܠܛܝܢ: ܒܨ̈ܠܘܬܐ ܘܒܨܘ̈ܡܐ ܘܒܬܫܡܫ̈ܬܐ ܕܠܠܝܐ: ܘܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܝܚ̈ܢ ܠܐܠܗܐ܉ ܐܬܓ̇ܘܙܠ ܒܛܢ̣ܢܐ. ܘܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܒܝܬܐܝܬ ܡܢ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܪܚܡ̣ܬ ܐܠܗܐ܇ ܐܝܟ ܒܠܨܘܨܝܬܐ ܕܢܘܪܐ. ܠܗܕܐ ܒܫ̈ܘܫܛܐ ܘܒܥܢܘܝܘܬܐ ܟܠ ܝܘܡ ܒܝܘܡ ܡ̇ܪܒܐ ܗܘܐ ܒܝܨܝܦܘܬܐ܉ ܥܕܡܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܪܒܬܐ ܘܓܘܙܠܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܫܡ̇ܝܢܝܬܐ ܠܢܦܫܗ ܫ̇ܡܠܝ. ܟܕ ܡܢ ܠܓܘ ܡ̇ܢ ܥܠ ܓܘܫܡܗ܉ ܠܒܘܫܐ ܕܣܥܪܐ ܠܒ̣ܝܫ ܗܘܐ. ܡܢ ܠܒܪ ܕܝ̣ܢ ܠܒܘܫܐ ܡܕܡ ܢܨܝܚܐ ܘܡܦܪܓܐ ܡ̇ܥܛܦ ܗܘܐ܉ ܕܢ̇ܛܫܐ ܡܝܬܪܘܬܗ. ܡܐܝܟܘܠܬܗ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ܉ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܕܢܝܐܠ ܘܠܪ̈ܚܡ̇ܘܗܝ ܘܗܕܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܚܕܐ ܠܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝ̣ܢ pb. 17 ܘܠܐܪܒܥܐ ܗܕܐ ܫ̇ܩܠ ܗܘܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ܉ ܘܚܕܐ ܠܫܒܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ. ܐܝܟ ܕܠܟܘܒܫܐ ܕܒܣܪܐ ܪܚ̇ܡ ܡܪܕܘܬܐ̇. ܘܕܕܘܨ̈ܐ ܠܐ ܡܛܟܣ̈ܐ ܕܗܢܐ. ܬܫܘܝܬܐ ܕܝܢ܆ ܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ: ܠܡ̇ܠܟܐ ܛܠܝܐ ܘܪܥܕܐ. ܟܕ ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܕܒܪ ܗܘܐ ܢܦܫܗ: ܘܡܬܕܟܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ ܕܒܣܪܐ ܘܕܪܘܚܐ: ܘܒܩܘܡܬܐ ܪܒ̇ܐ ܗܘܐ܉ ܗ̣ܘܐ ܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܘܡ̣ܠܝܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ܉ ܐܝܟܢܐ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܛܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܉ ܐܣܘ̈ܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܘܚ̈ܝܠܐ ܪ̈ܘܪܒܐ܉ ܘܒܗ̇ ܒܦܠܛܝܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܢܫܬ̇ܡܠܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܠܓܡܪ ܐܣ̇ܓܦ ܠܫ̈ܡܘܥܐ܉ ܟܕ ܫ̇ܒܩ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܉ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܘܩܕܡ ܐ̇ܣܝܡ܆ ܕܣܦܩܐ̣ ܕܠܟܠܗܝܢ ܬܫܪܪ. ܓܪ̈ܡܐ ܓܝܪ ܕܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܉ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ̣ ܦܪ̈ܣܝܐ ܒܓܢܣܐ. ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܒܙܒ̈ܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐܣܗܕܘ ܗܘܘ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܕܟܝܠ ܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܘܥܝܕܐ܉ ܘܫ̈ܡܗܝܗܘܢ ܡܫ̇ܡܗܝܢ ܚܢܢ܆ ܘܕܘܟܪ̈ܢܝܗܘܢ ܡܫܡܠܝܢܢ܆ ܘܣܗ̈ܕܘܬܗܘܢ ܩ̇ܪܝܢ ܚܢܢ. ܗܠܝܢ ܒܦܪܕܝܣܩܐ ܒܐܝܩܪܐ ܣܝ̣ܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܉ ܒܗ ܒܩܝܛܘܢܐ ܐܝܟܐ ܕܡܬܥܢܘܐ ܗܘܐ. ܘܬܡܢ ܕܡ̇ܟ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܬܫ̈ܡܫܬܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܡܫܡܠܐ ܗܘܐ܉ ܥܡ ܢܗܝܪ̈ܐ ܘܒ̈ܣܡܐ ܘܬܫ̈ܒܚܬܐ ܘܒܥ̈ܘܬܐ. ܘܟܕ ܟܠܗ ܐܝܩܪܐ ܘܢܝܚܐ ܡܩ̇ܪܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ pb. 18 ܠܗܘܢ ܓܠܝܐܝܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ. ܟܕ ܡܙܡܪܝܢ ܥܡܗ ܘܫܗܪܝܢ ܥܡܗ̣ ܘܡ̇ܨܠܝܢ ܥܡܗ. ܒܙܒܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܡ̇ܢܥ ܥܐܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܝܬ ܕܢܚܐ: ܕܒܗ ܠܟܠܗܘ̇ܢ ܣܘ̈ܢܩܠܝܛܝܩܘ ܬ̇ܒܥ ܥܝܕܐ: ܘܢܚܙܘܢ ܠܡܠܟܐ ܘܕܢܬ̣ܚܙܘܢ ܡܢ ܚ̈ܕܕܐ܉ ܗ̣ܘ ܟܕ ܚܒ̣ܫ ܢܦܫܗ ܒܩܝܛܘܢܐ ܕܣ̈ܗܕܐ܆ ܟܠܗ ܨܒܬܐ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܗܘ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ. ܟܕ ܟ̇ܦ̣ܪ ܠܐ̈ܣܐ̣ ܘܠܬܛܠܝܠܐ. ܠܐܪܥܐ ܕܝܢ ܟܢ̣ܫ ܘܐܫ̣ܝܓ. ܢܩܦܐܝܬ ܗܟܝܠ ܟܕ ܩܢܕܝ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܫ̣ܝܓ: ܘܡ̣ܪܩ ܒܫܩܠܛܥܢܐ̣ ܬܠ̣ܐ. ܘܟܕ ܫܕܪ ܠܘܬ ܩܠܪܝܛܝܣ ܕܝܠܗ܉ ܦܩܕ ܕܢܐܬܐ ܠܗ ܡܫܚܐ ܠܕܠܩܐ ܕܢܗܝܪ̈ܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܫܬܚܩ ܥܠ ܕܠܐ ܡܬ̇ܪܥܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ: ܘܝܨܝܦ ܕܢܚܙܝܘܗܝ ܐܝܟܙܢܐ ܕܗܠܝܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܫܪܟܐ: ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܡܢܗ ܕܐܝܟ̇ܠܩܪܨܐ ܐܬܬܥ̇ܒ̣ܕ܉ ܠܚܡܬܐ ܐܬܗ̣ܦܟ ܟܕ ܐܡ̇ܪ܇ ܥܫܝ̈ܢܝܢ ܣܒܪ̈ܐ ܕܡܛܠܗܢܐ ܘܕܐܬܪܗ ܘܕܝܠܢ܉ ܕܟܕ ܐܫ̇ܬܕܪ ܡܢܗܘܢ܇ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ܡܠܟܝܐ ܠܘܬ ܕܪ̈ܘܡܝܐ܉ ܕܝܪܝܐ ܨ̇ܒܐ ܕܢܗܘܐ. ܘܠܢ ܟܠܢ ܕܢܩܝܦܝܢ ܚܢܢ ܠܗ̣ ܢܥ̣ܒܕ ܕܘ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܫܕܪ ܡܫܚܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܩܕܝܫܐ ܘܦܝܠܣܘܦܐ ܟܕ ܐܪܓܫ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ܆ ܚܬܝܬܘܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ܉ ܒܡܫܝܢܘܬܐ ܘܒܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܒܩܘܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܚܘܝ. ܘܠܪܘܓܙܐ ܐܗܦܟ ܠܘܬ ܨܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܪܬ̇ܚ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܪܘܚܐ: ܘܩ̇ܪܐ ܠܨܠܘ̈ܬܐ ܕܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ܉ ܟܕ ܡ̇ܢܥ ܗ̣ܘ ܪܡܫܐ ܕܝܠܗ ܕܫܗܪܐ܉ ܟܕ ܒܡܝ̈ܐ pb. 19 ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܡܫܚܐ ܠܟܠܗܝܢ ܩܢܕܝ̈ܠܐ ܐܬ̣ܩܢ ܐܕܠܩ. ܘܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܥܐܕܐ ܩܕܝܫܐ܉ ܕܠܐ ܫܠ̣ܝܐ ܠܠܝܐ ܘܐܝܡܡܐ ܟܕ ܕܠܩ̈ܢ ܟܬܪ̈ܝ. ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܐܫܬܡ̣ܥܬ̇ ܠܡ̇ܠܟܐ܆ ܘܠܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܠܗ ܘܠܣܘܢܩܠܝܛܘܣ܉ ܠܟܠܗܘܢ ܠܬܡ̣ܗܐ ܐܝ̣ܬܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܠܪܓܬܐ ܢܐܬܘܢ܇ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܛܢ̣ܘܢ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܘܒܥܢܘܝܘܬܗ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܠܐ ܙܥܘܪ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ܇ ܕܥܡܗ ܡܬܥܢܘܝܢ ܘܫ̣ܘܝܢ ܠܗ ܒܛܢ̣ܢܐ ܠܘܬܗ ܐܬܟ̇ܢܫܘ. ܡܛܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܟܕ ܩܐ̇ܡ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܡܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܦܘܪܩܢܗܘܢ: ܡܢ ܫܠ̣ܝܐ ܚ̣ܙܐ ܠܡܪܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܢܙܝܪܐ. ܘܟܕ ܢܦ̣ܠ ܣܓ̣ܕ ܠܗ̣ ܠܒܟ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܚܙܝܗܝ܉ ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܟܕ ܩ̇ܥܐ ܘܐܡ̇ܪ ܥܡ ܒܟ̣ܝܐ ܘܕܡܥ̈ܐ܆ ܡܪܝ̇ ܘܐܠܗܝ.. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܣܒ̣ܪ ܗܘܐ܉ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ܉ ܠܐ ܚ̣ܙܘ. ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܚ̣ܙܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘܬܗ܉ ܟܕ ܒܬܡ̣ܗܐ ܪܒܐ ܘܒܕܚܠܬܐ ܘܒܪܬܝܬܐ ܗ̣ܘܘ: ܟܕ ܝܕ̣ܥܘܗܝ ܠܚܙܘܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܬܚ̣ܙܝ ܠܗ܉ ܝܬܝܪܐ ܢܪܒ̇ܘܢ ܠܛܢ̣ܢܗܘܢ ܐܠܗܝܐ ܘܠܚܘܒܗܘܢ. ܡܛܠܗܕܐ ܘܣܘܓܐܗܘܢ ܟܦ̣ܪܘ ܒܥܠܡܐ ܘܫܩ̣ܠܘ ܐܣܟܝܡܐ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܗ̣ܘ ܕܝܪܝܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܫܡ̈ܗܝܗܘܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܢ. ܕܒܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܉ ܘܠܒ̣ܝܫ ܠܐܠܗܐ ܬܐܘܕܘܛܐ ܕܝܪܝܐ ܘܐܚܘܗ̈ܝ. ܦܪܘܩܠܘܣ ܘܣܘܦܪܢܝܘܣ. ܫܒ̈ܝܚܐ ܒܫܘܠܛܢܐ. ܘܒܢ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ̇. pb. 20 ܘܐܦܝܛܪ̈ܘܦܐ ܕܐܘܣܝܐ ܡܠܟܝܬܐ. ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ̇ ܠܓܡܪ ܡܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ: ܕܫܘ̈ܘܟܢܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܟܕ ܛܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ: ܘܒܦܠܛܝܢ ܡܬܕܒ̇ܪ ܥܒܘܪܐܝܬ ܐܫܬܥ̇ܝܢ܀ ܟܕ ܡܫܬܘܫܛ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܪܚܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ: ܘܡ̈ܣܩܢܐ ܣܐ̇ܡ ܗܘܐ ܒܠܒܗ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܙܡܪ ܟܗ̈ܢܝ̣ܬܐ ܕܘܝܕ: ܘܢܘ̣ܗܪܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܡܚ̇ܠܦ ܗܘܐ: ܕܝܬܝܪ ܪܡ ܘܝܬܝܪ ܓ̣ܠܐ܉ ܐܬܪܓܪܓ ܕܢܪܚ̇ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܡܢ ܣܪܝܩܘܬܗ܉ ܘܢܪܗܛ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟܣܢܝܘܬܐ. ܘܟܕ ܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܣܥܐ ܕܢܥܪܘܩ ܠܐ ܐܫ̣ܟܚ܉ ܟܕ ܐܝܟ̇ܠܩܪܨܐ ܘܕܝ̈ܘܐ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܢܫܐ ܒܝ̈ܬܝܐ ܕܝܠܗ: ܥ̣ܒ̈ܕܐ ܕܝܠܗ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܛܥܝ̈ܢܝ ܢܝ̈ܙܟܐ ܕܡܙܝܚܝܢ ܠܗ: ܠܚܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܬܘ: ܡܢ ܣܢܐܬܐ ܕܠܘܬܗ܉ ܐܝܟܢܐ ܕܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܢܣ̣ܥܘܢ ܕܡܛܫܝܐܝܬ ܢܩܛܠܘܢܝܗܝ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܡܣܬܪܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܪܝܐ ܟܠ̣ܬ܉ ܐܝܬܘܗܝ ܣ̣ܥ̣ܪܘ ܡܪܘܚܘܬܗܘܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ܉ ܐܠܐ ܘܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡ̇ܠܟܐ܉ ܟܕ ܝܨܝܦ ܕܐܝܟ ܗܡܝܪܐ ܢܛܪܝܘܗܝ: ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܡܬܬܒܥ ܠܗ ܡܢ ܗ̇ܘ ܥܡܐ: ܘܠܐ ܡܩܝܡ ܠܗ ܐܝܟ ܕܩܒܠܗ: ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܘܡܩܪ̈ܒܢܐ ܚܠܦ ܪܚ̈ܡܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢܐ ܢܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ܉ ܟܕ ܩܪܝܗܝ ܠܘܬܗ: ܘܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܓܙ̣ܡ ܠܗ܉ ܒܢܛܘܪܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗ܉ ܕܠܐ ܡܛܫܝܐܝܬ ܢܥܪܘܩ. ܐܠܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬ pb. 21 ܕܚܝܠܬܢ ܡܢ ܚܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ܉ ܘܠܐ ܕܚܡܝܡ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܕܟܝܐܝܬ ܡ̇ܚܒ̇ܝܢ ܠܗ. ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܫܒܪܘܬܗ ܚܒܒܗ ܐܝܟ ܕܠܫܡܘܐܝܠ܉ ܘܪܥܝ̣ܗܝ̣ ܐܝܟ ܕܠܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܝܟ ܕܠܝܘܣܦ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܗ܇ ܐܝܟ ܕܠܥܪܒܐ ܡ̇ܗܕܐ ܗܘܐ ܠܗ ܘܡ̇ܢܛܪ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܪܓܬܗ ܛܒܬܐ ܕܡܛܠ ܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܠܥܒ̇ܕܐ ܐܝ̣ܬܝ܇ ܒܐܝ̣ܕܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܘܒܕܪܥܐ ܪܡ̇ܐ܇ ܒܝܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ܉ ܐܝܟ ܕܚ̣ܛܦ ܒܙܒܢ ܠܐܝܣܪܝܠ܇ ܡܢ ܛܪܢܘܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܇ ܘܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܐܥܠ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܪܕܝܐ ܚܠܒܐ ܘܕܒܫܐ. ܟܕ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܕܥܪܘܩܝܗ: ܘܡ̈ܗܕܝܢܐ ܘܢܛܘܪ̈ܐ ܘܒ̈ܢܝ ܠܘܝܬܐ ܐܩܝܡ ܠܗ̣ ܠܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܕܫܦܝܪ ܡܢܗ ܡܬܬܢܝܚܝܢ ܗܘܘ. ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܪܚܡܬܐ ܕܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܠܗ ܡܫܠܗܒܐ ܗܘܬ܉ ܫ̈ܐܕܐ ܘܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܥܕܪ̈ܢܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܥܟܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢ ܗܕܐ܉ ܟܕ ܥܝܪܐܝܬ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܒܙܗܝܪܘܬܐ̇. ܠܡܥܠܬܗ ܘܠܡܦܩܬܗ܇ ܘܠܨ̈ܒܝܢܘܗܝ ܘܠܚܘܫܒܘ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܐܫܟܚ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ܆ ܠܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ Marginal Note ܐܘܢܘܟܣܐ: ܒܪ ܙܢܘ̈ܗܝ ܘܒܪ ܛܢ̣ܢܗ܆ ܘܕܫ̣ܘܐ ܠܗ ܒܪܓܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ: ܘܡܥܕܪܢܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܠܗܕܐ ܡܝܬܝܐ: ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܠܕ̈ܝܩܝܐ: ܕܒܟܠܗ̇ ܕܚܠ̣ܬ ܐܠܗܐ ܘܟܢܝܟܘܬܐ ܘܢܟܦܘܬܐ: ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܡ̣ܨܒܬ ܗܘܐ܉ ܟܕ ܠܗܢܐ ܥܡܗ ܫ̣ܩܠ: ܘܒܐܣܪܐ ܕܚܘܒܐ ܚܝܕܗ ܘܐܩ̣ܦܗ ܠܗ: ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ pb. 22 ܠܒܪܢܒܐ܉ ܒܗ ܡܬܚ̇ܫܚ ܡܠܘܟܐ ܘܒܪ ܠܘܝܬܐ̇. ܕܥܪܘܩܝܐ ܕܦܘܪܩܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܝܕܥ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܬܛ̇ܫܘܢ ܚܘ̈ܫܒܝܗܘܢ܇ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܝܕܥܝܢ ܘܡܬܓ̣ܠܝܢ܉ ܫܩ̣ܠܗ ܠܗ ܠܝܘܚܢܢ ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܦܪܕܝܣܩܐ܇ ܐܝܟܐ ܕܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܕܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܘܟܕ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܥܠܘ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܓܪ̈ܡܐ: ܘܬܡܢ ܡܠܠܘ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ܉ ܗܟܢܐ ܥܒ̣ܕܘ ܬܢܘܝ ܡܛܠ ܙܒܢܐ ܘܙܢܐ ܕܥܪܘܩܝܐ. ܘܡܟܝܠ ܐܢܫ ܠܐ ܝ̣ܕܥ ܘܠܐ ܐܘܕܥ. ܘܠܐ ܫܐܕ̈ܐ ܘܠܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܉ ܥܕܡܐ ܕܠܫܘܡܠܝܐ ܢܦ̣ܩ ܚܘܫܒܐ. ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝܫ̈ܐ̇. ܫܩ̣ܠܘ ܐܢܘܢ ܒܠܠܝܐ ܕܠܐ ܥܕܢܐ܇ ܒܝܢܬ ܡܛܪ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܝܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܘܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܠ̣ܘ ܠܒܘ̈ܬܗܘܢ ܠܒܝܒܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܚܝܠܐ. ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܫ̇ܡܥܬ: ܟܕ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܡܫܬ̇ܥܐ ܗܘܐ ܠܡܚܒ̈ܢܘܗܝ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܢܐܬܪܘܢ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܉ ܐܝܟܙܢܐ ܕܥܢܢܐ ܐܘ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ܇ ܕܒܚܫܘܟܐ ܩܕܡܝܢ ܗܘܘ ܪܕܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܡܗ̇ܕܝܢ ܠܗܘܢ. ܐܘ ܠܬܕܡܘܪܬܐ. ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܘܡܙܡ̇ܪܝܢ ܒܫܘܝܘܬ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܕܡ: ܒܩܠܐ ܕܡܠܚܡ ܘܚ̣ܠܐ܉ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܕܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܕܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܠ̈ܐ ܕܝܠܗ̇ ܣܐ̇ܡ ܐܢܐ. ܐܝܬܝܗܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ. ܒܥܝ ܠܡܫܝܚܐ܉ ܘܚ̣ܙܝ ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ. ܘܫܘܒܚܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ. ܘܠܗܠܝܢ ܕܒ̇ܥܝܢ ܠܗ̣ ܦܪܘܥܐ ܕܐܓܪܐ ܗ̇ܘܐ. ܥܗܝܕ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܘܠܗ ܠܩܠܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܬܫܒܘܚܬܐ pb. 23 ܘܠܐ ܫ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܕܡܙܡܪܝܢ ܗܟܢܐ ܓܠܝܐܝܬ܇ ܟܕ ܩ̇ܕܡܝܢ ܗܘܘ ܐ̇ܙܠܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܡ̇ܗܕܝܢ ܠܗܘܢ܇ ܥܕܡܐ ܕܡ̇ܛܘ ܠܠܡܐܢܐ. ܘܟܕ ܝܕܥܘ ܕܒܙܗܝܪܘܬܐ ܗ̣ܘܘ ܡܟܝܠ܉ ܒܬܟܝܠܘܬܐ ܒܥܘ ܐܠܦ̣ܐ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܗܘܢ ܘܣܘܝ̇ܥܗܘܢ ܕܣܗ̈ܕܐ ܐܫܟܚܘ܉ ܡܚܕܐ ܥܒ̣ܪܘ. ܟܕ ܕܚ̣ܠܘ ܕܝܢ: ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܪܕܦܝܢ ܒܬܪܗܘܢ: ܐܘ ܟܕ ܡܬܝܕܥܝܢ ܒܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܣܛܐܢܐ ܢܬܬܨܝܕܘܢ܇ ܐܬܢܛ̣ܪܘ ܗܘܘ ܓܝܪ ܬܪ̈ܥܐ ܘܠܡ̈ܐܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗܘܢ: ܐܝܟ ܕܠܒܥܬܗܘܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܬܐ܉ ܐܣܟܝܡܐ ܐܚܪܢܐ ܡܣܟܢܐ ܘܦܐܐ ܠܥ̣ܒ̈ܕܐ ܠܒ̣ܫܘ. ܘܒܝܕ ܣܬܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗܘܢ ܐܙ̇ܠ ܗܘܐ ܘܡ̇ܗܕܐ ܠܗܘܢ܆ ܐܬܡ̣ܨܝܘ ܕܠܐ ܢܬܝܕܥܘܢ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܒܐܣܛܐܢܐ ܘܡܥܩܒܝܢ ܡܛܠܬܗܘܢ. ܘܡܟܝܠ ܡܢ ܬܡܢ ܫܒ̣ܩܘ ܠܛܘܦܐ̣ ܘܒܪ̈ܓܠܐ ܗ̇ܠܟܘ. ܘܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܗܝܦܪܘܣ܉ ܚܙܘܩܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܥܒ̣ܕܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ܆ ܥܡ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘ̇ܢ ܗܘܘ ܢܛܘܪ̈ܝܗܘܢ ܘܒܢ̈ܝ ܠܘܝܬܗܘܢ. ܟܕ ܛܥ̣ܝܢܝܢ ܓܪ̈ܡܝܗܘ̇ܢ ܡܝܩܪ̈ܐ ܒܓܠܘܣܩܡܐ ܙܥܘܪܐ ܕܕܗܒܐ܉ ܐܝܟܢܐ ܕܡܘܫܐ ܪܒܐ ܠܩܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܡ ܟܪ̈ܘܒܐ. ܛܥ̣ܝܢܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܘܟܬܒܐ ܙܥܘܪܐ ܕܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܒܠܚܘܕ. ܕܒܗ ܩܒܝܥܐ ܗܘܬ܉ ܡܢܬܐ ܡܢ ܩܝܣܐ ܕܨܠܝܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܝܩܪܐ ܘܦܪܘܩܝܐ. ܕܒܗ̇ ܡܬܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܘܚܝ̈ܠܐ ܕܠܐ ܙܥܘܪ ܚ̇ܘܝ ܒܗ̇ ܡܪܢ. ܟܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܢܝܚܬܐ ܝܗ̣ܒ ܒܗ̇ ܠܫܘܪܪܗܘܢ ܘܠܒܘܝܐܗܘܢ. ܟܬܪܬ pb. 24 ܓܝܪ ܟܠܗ̇ ܫܒܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܒܐܘܪܚܐ ܗ̇ܝ ܡܢ̇ܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܟܕ ܡܪܕܝܐ ܡܫܚܐ̣ ܫܦܝܥܐܝܬ. ܘܟܠܗ ܗܢܐ܉ ܐܝܟܢܐ ܕܒܐ̈ܝܕܝܗܘܢ ܢܩ̇ܒܠܘܢ܆ ܘܢܡ̣ܫܚܘܢ ܐܦܝܗ̈ܘܢ. ܘܦܓܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܥܕܟܝܠ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܫܬܦܥ ܡܫܚܐ. ܘܗܕܐ ܐܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܩ̇ܪܐ ܢܒܝܐ ܡܫܚܐ ܕܚܕܘܬܐ܉ ܛܝܒܘܬܐ̣ ܘܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܘܬܐ܇ ܕܚ̇ܕܝܐ ܗܘܬ ܘܪܘܙܐ ܥܡ ܚܝܠܗ ܕܨܠܝܒܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܢܦ̣ܩܘ ܕܢܫ̣ܩܠܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܘܠܐܠܗܐ ܕܐܨܛܠ̣ܒ ܢܩ̣ܦܘܢ ܚܘܝܚܐܝܬ. ܟܕ ܠܚܘܝܚܘܬܗܘܢ ܝܬܝܪ ܡܪܒܝܐ ܗܘܬ܆ ܘܡܩ̇ܝܡܐ ܒܝܕ ܬܡ̈ܝܗܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܘܒܝܕ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܡܚܘܝܐ ܗܘܬ ܠܡܐܬܝܬܗܘܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܪܕܝ̇ܢ ܗܘܘ ܒܐܘܪܚܐ: ܘܥ̇ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ: ܘܠܐ ܝܕ̈ܝܥܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܣܟ: ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܪܕܝܢ ܥܡܗܘܢ܉ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܣܘܓܐܗܝܢ ܕܕܘܟܝ̈ܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪ̈ܥܐ ܘܠܒܪ ܡܢ ܡܥܠ̈ܢܐ܉ ܟܢܫ̈ܐ ܕܛـܠ̈ܝܐ ܘܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢ̈ܫܐ ܥܡ ܣܘ̈ܟܐ ܘܠܡ̈ܦܐܕܐ܉ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐܘܪܥܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܢܦ̣ܝܩܝܢ܆ ܘܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪ̈ܐ ܝ̇ܬܒܝܢ. ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܐܠܝܢ ܡܫܐ̇ܠܝܢ܉ ܕܐܝܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܡܢ̣ܘ ܐܝܬܝܗܘܢ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܥ̣ܝܢܝܢ ܓܪ̈ܡܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ܆ ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܬܡܠ ܡ̇ܢܥ ܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢܗܘܢ܆ ܟܕ ܡܣ̇ܒܪܝܢ ܘܦܩ̇ܕܝܢ ܕܢܦܘܩ ܠܐܘܪܥܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܣ̇ܓܝ ܐܬܕܡ̇ܪܘ ܒܝܨܝܦܘܬܗ ܕܡܪܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢ: ܘܝܬܝܪ ܗܘ̣ܬ ܠܗܘܢ ܚܘܝܚܘܬܐ ܘܡܫܪܪܘܬܐ ܕܠܒܐ܉ ܕܠܝܠܐܝܬ ܘܕܠܐ ܥܡܠܐ ܪܕܝ̇ܢ ܗܘܘ ܥܡ ܠܒܝܒܘܬܐ pb. 25 ܘܚܕܘܬܐ܉ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܐܝ̣ܕܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܣܬܬܪܝܢ ܗܘܘ. ܐܢܫ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܒܪ ܐܕܪ̈ܐ ܕܝܕܝܥ ܒܫܘܠܛܢܐ܉ ܟܕ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ: ܘܐܣܒ̣ܪ ܕܥܒ̣ܕ̈ܐ ܥܪ̈ܘܩܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܘܣ̇ܟܝ ܕܠܬܫܡܫܬܗ ܘܠܥܒ̣ܕܘܬܗ ܢ̇ܣ̣ܒ ܐܢܘܢ܆ ܟܕ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܓܙܡܐ ܐܙܝܥ ܪܥܝܢܗܘܢ܆ ܦܩ̣ܕ ܕܢܐܙܠܘܢ ܥܡܗ. ܗ̣ܢܘܢ ܕܝ̣ܢ ܢܩܦܘܗܝ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܥܒ̣ܕܘܢ܇ ܕܐܝܟ ܥܒ̈ܕܐ ܐܝܟܣܢܝ̈ܐ ܘܫ̈ܒ̣ܝܐ ܕܒܝܪܝܢ ܗܘܘ܇ ܐܠܐ ܕܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܢܬܠܘܢ ܠܥܠ ܠܘܬ ܡܪܝܐ܇ ܘܒܠܒܗܘܢ ܢܙ̇ܥܩܘܢ ܘܢܩܪܘܢ ܠܢܛܘܪ̈ܝܗܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ ܒܠܠܝܐ ܐܬܘ ܥܠܘܗܝ ܕܓܒܪܐ܆ ܥܡ ܟܘܐܪ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܟܕ ܓܙܡܝܢ ܚ̇ܒܠܐ ܡܫܡܠܝܐ܉ ܠܗ̣ ܘܠܟܠܗ ܒܝܬܗ܇ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܢܫ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܠܛ̈ܠܝܐ ܒܫܠܡܐ. ܐܝܟ ܕܠܐܢܫ̈ܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܕܒܗ ܡܓܘܣܝܢ ܘܠܘܬܗ ܡܣܪܗܒܝܢ. ܘܟܕ ܥܬܕܘܗܝ̣ ܕܒܐܝܩܪܐ ܢܫ̣ܪܐ ܐܢܘܢ. ܐܦ ܓܝܪ ܟܕ ܒܕܚܠ̣ܬܐ ܘܒܪܬܝܬܐ ܗ̣ܘܐ܉ ܡܚܕܐ ܩ̇ܕܡ ܒܨܦܪܐ܉ ܘܟܕ ܢܦ̣ܠ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܩܕܡܝܗܘܢ܉ ܢ̇ܦܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ. ܘܟܕ ܣ̇ܓܝ ܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܕܢܟܬܪܘܢ ܒܐܬܪܗ: ܟܕ ܡܫܬܘܕܐ ܠܗܘܢ ܕܒ̇ܢܐ ܠܗܘܢ ܕܝܪܐ: ܘܕܥܠܠܬܐ ܕܣ̇ܦܩܐ ܣܐ̇ܡ ܠܗ̇: ܘܕܟܠܗ ܢܝ̇ܚܐ ܡܩ̇ܪܒ ܠܗܘܢ܇ ܓܒܪܐ ܓܝܪ ܡܫ̇ܪܬܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܐܬܪܐ܉ ܟܕ ܠܐ ܐܬܬܦ̣ܝܣܘ ܠܗ܉ ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܘܢܝ̈ܚܐ ܫ̣ܪܐ ܐܢܘܢ܉ ܐܝܟ ܕܠܡܪ̈ܝܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܗܟܢ ܣ̇ܟܝ ܕܡܪܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܝܩܪܐܝܬ ܘܒܬܕܡܘܪܬܐ ܐܫܬ̣ܪܝܘ: pb. 26 ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܪܒ̇ܢܘ ܒܗܘܢ ܪܚܡܬܐ ܘܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܡܪܢ܉ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܣܗ̈ܕܐ ܩ̈ܕܝܫܐ: ܘܕܒܟܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܘܒܟܠ ܕܘܟܐ: ܒܕܐܝܟ ܗܕܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܘܣܬܪ̈ܐ ܘܡ̈ܗܕܝܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܒ̇ܣܡܝܢ ܗܘܘ: ܐܝܟܢܐ ܕܬܠܚ̣ܡ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܬܗ ܕܡܘܫܐ: ܐܝܟ ܢܫܪܐ ܕܡܣ̇ܬܪ ܩܢܗ: ܘܠܦܪ̈ܘܓܘܗܝ ܡܚܒܒ: ܦ̇ܪܣ ܓܦ̈ܘܗܝ ܘܡܩ̇ܒܠ ܠܗܘܢ: ܘܫ̇ܩܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܥܘܫܢܐ ܕܐܒܪ̈ܘܗܝ: ܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܒܲܪ ܐܢܘܢ: ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܐܠܗܐ ܢܘܟܪܝܐ: ܚܕܪ ܐܢܘܢ ܘܪܕܐ ܐܢܘܢ: ܘܢܲܛܪ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܒܒܬܐ ܕܥܝܢܐ: ܣܦ̈ܩܐ ܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ: ܐܣܩ ܘܐܘܬܒ ܐܢܘܢ ܥܠ ܥܘܫܢܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܩܕܝܫܬܐ܉ ܟܕ ܚ̇ܕܝܢ ܐܝܟܚܕܐ ܘܪܘܙ̇ܝܢ܉ ܐܝܟ ܐܘܪܚܐ ܙܥܘܪܬܐ܇ ܡܢ ܪܘܡܐ ܚ̇ܕܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܪܕܝܬܐ ܥܒ̣ܕܘ. ܟܕ ܡܢ ܐܝܟܣܢܝܐ ܟܠܫܥ ܐܝܟܣܢܝܐ ܡܚܠܦܝܢ܉ ܘܡܢ ܠܐ ܝܕ̈ܘܥܐ ܠܐ ܝܕ̈ܘܥܐ܉ ܘܡܢ ܚܘܒܐ ܕܪܬ̇ܚ ܗܘܐ ܒܗܘܢ. ܟܕ ܓܢ̣ܒ ܟܠܫܥ ܘܡܒ̇ܝܐܐ ܠܡܚܝܠܘܬܐ ܕܡܢ ܡܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܩܘܪܒܐ ܗܘܘ: ܕܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ: ܗ̇ܝ ܕܪܚܝܡܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ: ܘܚ̣ܙܘ ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܐܝܬ ܠܩܘܒܠܗ̇ ܥܠ ܚܡܫܐ ܐܣ̈ܛܕܘܬܐ: ܕܐܝܟ ܕܢܚ̣ܗ ܕܫܡܫܐ ܡܒܪܩ ܬܛܠܝܠܐ ܪܡ̇ܐ ܕܒ̈ܬܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܘܣܓܝ̈ܕܐ: ܗ̇ܘ ܕܨܠܝܒܐ ܦܪܘܩܝܐ ܘܣܓܝܕܐ: ܕܩܝ̣ܡܬܐ ܩܕܝܫܬܐ: ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܕܣܘܠܩܐ ܣܓܝܕܐ ܕܒܛ̣ܘܪܐ ܕܠܩܘܒܠܗ̇: ܘܪܘܪܒܐܝܬ ܐܙܥ̇ܩܘ: ܟܕ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܢܒܝܝܬܐ ܡܫ̇ܡܠܝܢ: ܗܐ ܨܗܝܘܢ pb. 27 ܡܕܝܢܬܐ ܕܦܘܪܩܢܢ: ܥܝܢܝ̈ܟ ܢܚܙ̈ܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ: ܘܫܘܒܚܐ ܘܩܘܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܚܝܠܗܘܢ ܐܣܩܘ ܠܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܪܚܝܡ ܠܗܘܢ: ܠܗ̇ܘ ܕܩ̣ܪܐ ܘܐܦܩ ܘܗ̇ܕܝ ܘܫܘܙܒ ܐܢܘܢ܆ ܟܕ ܫ̣ܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ܆ ܠܐ ܫܠ̣ܝܘ ܡܢ ܕܣ̇ܓܕܝܢ ܡܢ ܠܥܠ ܗ̇ܘ ܪܘܡܐ܇ ܘܥܠ ܒܘܪ̈ܟܝܗܘܢ ܪܫ̇ܦܝܢ܇ ܘܣܒܝܣܐܝܬ ܒܣ̈ܦܘܬܗܘܢ ܘܒܥ̈ܝܢܝܗܘܢ ܫܐܠܝܢ ܫܠܡܐ ܕܗ̇ܝ ܐܪܥܐ ܩܕܝܫܬܐ܇ ܠܦܠܝܪܦܘܪܝܐ ܕܪܚܡܬܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ ܒܗܘܢ܇ ܥܕܡܐ ܕܠܓܘ ܡܢ ܫܘܪ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܗ̣ܘܘ̇. ܘܠܗ̇ ܠܒܣܝܣ ܕܨܠܝܒܐ ܡܝܩܪܐ ܥ̇ܦ̣ܩܘ̇. ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܓܓܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܕܩܝ̣ܡܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܟܕ ܚ̇ܙܝܢ ܐܝܟܚܕܐ ܘܒ̇ܟܝܢ܆ ܘܡ̇ܘܕܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܘܪܘ̇ܙܝܢ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܒܠܘܗܝ ܡܢ ܟܕܘ ܠܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܪܚ̣ܝܡ ܠܗܘܢ܇ ܘܥܡܗ ܡܟܝܠ ܥܡ̇ܕܝܢ ܒܫܡܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܐ̇ܦܣܘܩ ܠܡܠܬܐ: ܟܕ ܫ̇ܒܩ ܐܢܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ: ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܢܛܪ ܘܫ̣ܘܙܒ ܐܢܘܢ: ܟܕ ܐܝܟܣܢ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܐ ܡܢ̈ܣܝܐ ܒܗܠܝܢ ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܩܕܝܫ̈ܬܐ: ܗ̣ܘ ܗ̇ܕܝ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܡܩ̈ܒܠܝ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܛ̈ܒܐ. ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢܐ ܕܪܓܬܗܘܢ ܩܕܝܫܬܐ܉ ܟܕ ܩܲܕܡ ܛܝܒ ܠܗܘܢ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܛܒܬܐ܉ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܛܘܒܬܢܝܬܐ ܡܐܠܢܝܐ ܗ̇ܝ ܪܘܡܝܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܥܡ ܦܝܢܝܢܘܣ ܒܥܠܗ̇܇ ܘܥܡ ܐܠܒܝܢܐ ܐܡܗ̇܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܝܫܝܬܐ ܡ̇ܝܬܝܢ ܗܘܘ ܕܣܘܢܩܠܝܛܘܣ ܕܪܘܡܝ܇ ܘܒܓܢܣܐ ܘܒܥܘܬܪܐ ܘܒܫܘܒܚܐ: ܘܒܟܠܗ̇ ܡܦܪܓܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ: ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܓܢܣܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܫܘܬܦܝܢ ܗܘܘ: ܟܕ ܠܡܫܝܚܐ ܐܚܒܘ ܒܪܚܡܬܐ ܫܪܝܪܬܐ: ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܠܗ pb. 28 ܝܩ̣ܪܘ܆ ܘܣܡ̣ܘ ܠܗܘܢ ܥܘܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܐ̇ܡ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܡܟܬܪ: ܚܠܦ ܗ̇ܘ ܕܪܕ̇ܐ ܘܡܬܓܪܪ ܘܡܬܚ̇ܒܠ ܘܡ̇ܚܒܠ: ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܒ̇ܣܪܘ܉ ܢܩܦܘܗܝ̣ ܟܕ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܫܠܚܘܗܝ ܠܥܠܡܐ̇. ܟܕ ܣܘܓܐܐ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ: ܗܠܝܢ ܕܦܫ̈ܝܩܢ ܗ̈ܘܝ܉ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܠܣܢܝ̈ܩܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܟܠܕܘܟ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ̇. ܘܐܦ ܒܒ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܒܕܝܪ̈ܬܐ ܦ̇ܠܓܘ. ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܟܕ ܫܒ̣ܩܘ ܘܐܝܟ ܙܒܠܐ ܚܫ̣ܒܘ: ܘܒܨܠܝܒܗ ܕܡܪܢ ܐܬܚ̇ܙܩܘ ܚܒܝܒܐܝܬ܉ ܠܘܬ ܣܓܕܬܗ ܐܬܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܠܗ̇ܝ ܕܟܕ ܐܬ̣ܘ ܘܐܚܒܘ ܥܡ̇ܘܪܝܐ ܕܬܡܢ. ܬܪ̈ܝܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܘܣ̈ܓܝܐܝ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܇ ܐܩܝܡܘ ܒܛ̣ܘܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܙܝ̈ܬܐ. ܥܠ ܓܢܒ ܣܘܠܩܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܓܒܪ̈ܐ܉ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢ̈ܫܐ. ܘܥܠܠܬܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܡ̣ܘ. ܠܬܫܒܘ ܘܠܩܘܠܣܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܩܘܒܠܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܢ̈ܦܫܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ̇. ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܛܠ ܦܘܪܩܢܗܘܢ ܐ̇ܬܝܢ ܠܬܡܢ. ܘܟܕ ܒܗܘܢ ܥ̇ܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܫܠ̣ܝܐ: ܒܟܠܗ̇ ܥܢܘܝܘܬܐ ܘܫܠܝܘܬܐ ܘܢܙܝܪܘܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ܉ ܐܓܘܢܐ ܫܦܝܪܐ ܡܬܟ̇ܬܫܝܢ ܗܘܘ: ܟܕ ܡܡܣܟܢܝܢ ܗܘܘ ܢܦܫܗܘܢ̣ ܐܦ ܒܗ ܒܐܣܟܝܡܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܡܢ ܓ̈ܠܠܐ ܦܪ̈ܬܚܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܒܘܫܗܘܢ. ܠܒܘܫܐ ܡܡܟܟܐ. ܘܫ̣ܝܛܐ. ܘܟܕ ܠܢܝܪܐ ܚܬܝܬܐ ܕܨܠܝܒܘܬܐ ܕܥܡ ܡܫܝܚܐ ܢ̇ܛܪܝܢ܉ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܬܪܣܝܬܐ ܕܡܚܝܠܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬ̇ܦܪܣܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܦܝܢܝܢܘܣ ܡ̇ܢ ܣܒ̇ܠ ܗܘܐ ܩ̈ܝܣܐ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܗ ܡܢ ܡܕܒܪܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ. ܘܒܫܘܩܐ ܡ̇ܙܒܢ ܗܘܐ̣ ܕܠܐ ܬܚܡܨܬܐ. ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܛܘܒܢܝܬܐ. pb. 29 ܟܕ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܥܡܪܐ ܥܡܠܐ ܗܘܬ: ܘܡܢ ܗܢܐ ܚܫܚܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܕܬܘܪܣܝܗ̇ ܡܡܠܝܐ ܗܘܬ܉ ܕܫܪܟܐ ܠܣ̈ܢܝܩܐ ܡ̇ܦܠܓܐ ܗܘܬ. ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܫܡ̣ܥܬ̇ ܡܐܬܝܬܐ ܕܠܐܘܪܫܠܡ ܕܦܛܪܘܣ ܘܕܝܘܚܢܢ ܛ̈ܠܝܐ ܩ̈ܕܝܫܐ: ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܢܒܪܢܘܓܝܘܣ ܘܡܝܬܪܐܕܛܘܣ ܒ̈ܠܫܢܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܡܬܩ̣ܪܝܢ ܗܘܘ: ܘܝ̣ܠܦܬ̇ ܕܡ̣ܢܘ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܢ ܐܝܟܐ܉ ܚܕܝܐܝܬ ܩܒ̣ܠܬ̇ ܐܢܘܢ. ܐܦ ܓܝܪ ܐܬܥ̣ܗܕܬ̇: ܕܟܕ ܒܙܒܢ ܐܬ̣ܬ ܠܡܕܝܢܬܗ ܡܠܟܝܬܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ܇ ܬܡܢ ܚܙܬܗ ܠܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ܇ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܛܠܝܘܣܐ ܡܠܟܐܝܬ ܡܬܪܒܐ ܗܘܐ. ܘܐܚ̣ܒܬܗ ܗܘܬ ܣ̇ܓܝ. ܕܚܙܬܗ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܡܢ ܫܒܪܘܬܗ܉ ܪܚܝܡ ܠܐܠܗܐ. ܥܠ̣ܬܐ ܕܝܢ ܕܡܐܬܝܬܗ̇ ܕܛܘܒܢܝܬܐ ܡܐܠܢܝܐ ܕܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ܉ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̣ ܗܕܐ. ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ܉ ܟܕ ܐܬ̣ܐ ܐܢܫ ܠܘܬܗ ܡܢ ܫ̈ܒܝܚܐ ܕܪܘܡܝ: ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܘܠܝܢܛܝܢܘܣ ܡ̇ܠܟܐ: ܕܢܡ̣ܟܘܪ ܠܗ ܠܒܪܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ: ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܢܐ ܒܪ ܓܢܣܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܡܐܠܢܝܐ: ܘܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܫܘܬܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ: ܘܐܬܪܓܪܓ ܕܢܚܙܝܗ̇ ܠܛܘܒܢܝܬܐ ܡܐܠܢܝܐ: ܘܐܫܬܘܕܝ ܕܗ̇ܘܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ: ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܦ̇ܓܥ ܒܗ̇ ܘܫ̇ܡܥ ܡܢܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ܉ ܟܕ ܫܕܪ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܗ̣ܘ ܪܚ̇ܡ ܠܡܫܝܚܐ ܡ̇ܠܟܐ܉ ܐܦܝܣܗ̇ ܠܗ̇ ܠܛܘܒܢܝܬܐ ܕܬܐ̣ܬܐ ܥܕܡܐ ܠܡܕܝܢܬܐ pb. 30 ܡܠܟܝܬܐ̣ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܐ. ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܐܬ̣ܬ ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܥ̇ܡܪܐ ܗܘܬ ܒܗ̇: ܡܗܝܡܢܐ ܘܟܪܝܣܛܝܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܥܒ̣ܕܬܗ: ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒ̇ܢܝ̣ܬ: ܘܠܘܬ ܕܘܒܪܐ ܐܠܗܝܐ ܕܕܡܐ ܠܕܝܠܗ̇ ܢܒ̣ܪܫܬ: ܘܠܪܓܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ ܝܬܝܪ ܐܥܝ̣ܪܬ ܠܘܬ ܛܢܢ̣ܗ̇. ܗܦ̣ܟܬ̇ ܬܘܒ ܠܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܟܕ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܕܘܒܪܗ̇ ܩܕܡܝܐ ܘܥܢܘܝܘܬܗ̇. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܚܪܬܐ ܡܐܠܢܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܘܪܫܠܡ: ܡܢ ܝܕܝܥ̈ܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ: ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܫܠ̣ܚܬ ܗܘܬ ܠܥܠܡܐ ܘܫܩ̣ܠܬ ܐܣܟܝܡܐ܉ ܙܕܩ̇ ܠܡܕܥ ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ: ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܚܪܝܬܐ܉ ܗ̇ܝ ܕܩܒ̣ܠܬ ܠܩ̈ܕܝܫܐ. ܗܘ̣ܬ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܡܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܫܡܗܬܐ ܒܓܢܣܐ ܘܒܥܘܬܪܐ. ܢܟܦܬܐ ܣ̇ܓܝ̣ ܘܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܕܫܡܗ̇ ܦܘܡܢܝܐ. ܗ̇ܝ ܕܐܚܒ̣ܬ̇ ܕܬܥܡܪ܉ ܒܕ̈ܘܟܝܬܐ ܩ̈ܕܝܫܬܐ ܘܣܓܝ̈ܕܬܐ. ܕܒܕܘܒܪ̈ܝܗ̇ ܕܗ̇ܝ. ܘܒܚܘܒܗ̇ ܛܢ̈ܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬ̣ܡܗ. ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܥܕܬܐ ܕܣܘܠܩܐ ܩܕܝܫܐ ܒܢ̣ܬ ܘܐܝܟ̣ܪܟܬ ܒ̈ܢܝܢܐ. ܘܠܦܬܟܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܛܘܪܐ ܕܡܬ̣ܩܪܐ ܕܓܪܙܝܡ ܕܒܫܡܪܝܢ: ܕܥܕܟܝܠ ܩܐ̇ܡ ܗܘܐ: ܘܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܡܣܬܓܕ ܗܘܐ ܡܢ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܐܬܪܐ̣ ܣܚ̣ܦܬ̇. ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡܐܠܢܝܐ ܐܚܪܝܬܐ܇ ܐܢܬܬܗ ܕܦܢܝܢܘܣ ܘܒܪܬܗ̇܆ ܕܐܠܒܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܩܕ̈ܝܫܐ ܒܚܕܘܬܐ ܩܒ̣ܠܬ̇܇ ܐܝܟ ܕܠܒ̈ܢܝܐ ܚܒܝ̈ܒܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܠܘܬܗ̇ ܐܬܩ̇ܒܠܘ̣ܥ ܬܡܢ ܘܒ̈ܛܘܦܣܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܐܬܝܩܪܘ ܒܥܘܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܓܒܪ̈ܐ. ܐܝܟܚܕܐ ܕܝܢ ܘܠܐܣܟܝܡܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ pb. 31 ܐܫܬܘܝܘ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ܉ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܘܛܒܝܒܐ ܓܐܪܘܢܛܝܘܣ̇. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܘܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܛ̣ܘܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܙܝ̈ܬܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܗܢܐܓܐܪܘܢܛܝܘܣ: ܗ̇ܘ ܕܛܒܝܒܐ ܡܠܬܐ ܕܡܛܠܬܗ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ ܐܘܪܫܠܡܝܐ܉ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܛܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܉ ܠܚܫܚܬܐ ܕܢܛܘܪܬܐ ܐܫܬ̣ܩܠ ܡܢ ܩܕܝܫܬܐ ܡܐܠܢܝܐ܉ ܘܡܢ ܒܥܠܗ̇ ܕܗܕܐ. ܘܟܕ ܠܘܬܗܘܢ ܗ̣ܘ ܐܬܪܒܝ ܩܕܝܫܐܝܬ: ܘܕܫ̇ܦܪ ܠܐܠܗܐ ܗܘܐ܉ ܐܬܚ̣ܙܝ ܠܗܘܢ ܕܫ̇ܘܐ܉ ܕܐܦ ܒܐܣܟܝܡܐ ܟܗܢܝܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܢܫܬ̣ܘܬܦ܉ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܕܢܩܝܦ ܘܕܘܒܪܐ ܘܙܢܐ. ܘܟܕ ܫܩܠܘܗܝ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܠܚܘܕܝܗ̈ܘܢ: ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܠܩܒܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܦܪܘܩܢ: ܘܣܡܘ ܡ̈ܐܢܐ ܕܐܣܟܝܡܐ ܥܠ ܟܐܦܐ ܩܕܝܫܬܐ܉ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܡܪܢ ܐܠܒܫܘܗܝ. ܟܕ ܫܐ̣ܠ ܕܢܫܬ̇ܟܢ ܠܗ ܥܡ ܠܒܘܫܐ ܟܗܢܝܐ̣ ܗܠܝܢ ܬܠܬ. ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܘܕܡ̈ܥܐ. ܘܗܟܢܐ̣ ܠܬܠܬܝܗܝܢ ܐܫܬ̣ܘܝ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܕܡ̈ܥܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܬܬܣ̣ܝܡ ܩܫܝܫܐ ܐܝܟܚܕܐ ܘܪܝܫ ܕܝܪܐ ܒܛܘ̣ܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܙܝ̈ܬܐ: ܘܕܥܘܡܪ̈ܐ ܕܒܗ܆ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣ̈ܓܝܐܢ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܒܫܒܬܐ܉ ܬܠܬܐ ܟܢ̈ܫܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܫ̇ܡܠܐ ܗܘܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܚܕܒܫܒܐ ܩܕܝܫܐ. ܒܛܘ̣ܪܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ܆ ܘܒܗ̇ܘ ܥܘܡܪܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܚܕ. ܘܬܘܒ ܒܗ̇ܘ ܥܘܡܪܐ ܕܢܫ̈ܐ̣ ܚܕ. ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܫܪܟܐ: ܟܠܝܘܡ ܡܫ̇ܡܠܐ ܗܘܐ ܟܢ̣ܫܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܠܛܘܒܢܝܬܐ ܡܐܠܢܝܐ܉ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܘܡܝ. ܘܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܢ̈ܫܐ ܟܕ ܡ̇ܫܪܐ pb. 32 ܗܘܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܩܕܝܫܬܐ: ܗܟܢܐ ܕܠܐ ܫܠ̣ܝܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܐܫ̇ܕ ܗܘܐ ܕܡܥ̈ܐ: ܥܡ ܟܐܒܐ ܘܫܚܩܐ ܕܠܒܐ܉ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܢܝܫܝܢ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܠܒܘܟ ܢܦܫܗ. ܟܕ ܟܠܗ ܟܢܘܫܝܐ ܒܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ܇ ܘܒܓܥܬܐ ܘܒܬܐ̈ܢܚܬܐ ܡܫܬ̇ܠܗܒܝܢ ܗܘܘ܇ ܘܕܡܥ̈ܐ ܒܕܡܘܬܗ ܐ̇ܫܕܝܢ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܙܕܩܐܝܬ ܟܕ ܠܛܝܒܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܫܬ̣ܘܝ܉ ܕܫ̇ܘܐ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܗ̣ܘ ܫܘܠܡܐ ܚܘܝ. ܟܕ ܐܕܪܟ ܓܝܪ ܠܙܒ̈ܢܐ ܕܡܪܕܘܬܐ: ܕܥܒܘܪܝܐ ܕܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ: ܘܛܢܢ̣ܐ ܣܗܕܝܐ ܚܘܝ ܒܗܘܢ: ܥܕܡܐ ܠܐܣܘܪ̈ܐ ܘܠܒܝܬ ܚܒ̈ܘܫܝܐ ܘܩܘ̈ܡܐ ܕܩܕܡ ܕ̈ܝ̇ܢܐ: ܘܟܠܝܠܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ ܩ̣ܛܪ܉ ܗܟܢܐ ܐܫܬ̣ܡܠܝ. ܘܟܕ ܣ̇ܓܝ ܐܬܛܦܝܣ ܡܢ ܪ̈ܝܫܢܐ: ܘܡܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܡ̈ܫܒܚܐ ܣ̈ܓܝܐܐ: ܕܒܠܚܘܕ ܢܫܬܘܕܐ ܕܢܡܠܠ ܥܡ ܝܘܒܝܢܐܠܝܘܣ ܟܦܘܪܐ ܟܕ ܠܐ ܡܫܬܘܬܦ ܥܡܗ: ܘܢܫ̣ܬܪܐ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ܉ ܘܠܐ ܣܟ ܐܨܛܒ̣ܝ. ܐܠܐ ܐܡ̣ܪ܉ ܚܣ ܠܝ ܡܢ ܡܪܝܐ ܕܐܚ̇ܙܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܗܘܕܐ ܡܫܠܡܢܐ. ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܗܢܐ ܝܗ̣ܒ ܐܣܟܝܡܐ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܕܝܠܢ܇ ܠܦܛܪܘܣ ܘܠܝܘܚܢܢ. ܘܗ̣ܘ ܫ̇ܚܠܦ ܠܗܘܢ ܫܡ̈ܗܐ ܗܠܝܢ܇ ܚܠܦ ܫܡ̈ܗܐ ܗܠܝܢ܇ ܚܠܦ ܫܡܗ̈ܐ ܕܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ. ܐܝܟܐ ܕܡܟܝܠ ܥ̇ܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܫ̣ܠܝܐ܉ ܘܡܛܦܣܝܢ ܗܘܘ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܥܢܘܝܘܬܐ. ܒܥܘܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܓܒܪ̈ܐ ܐܝܟܢܐ ܕܩܲܕܡܬ ܐܡ̇ܪܬ܇ ܒܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܓܐܪܢܛܝܘܣ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܬܡܢ ܡܟܝܠ ܣܡ̣ܘ ܘܓܪ̈ܡܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܕܗܠܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ̇. ܡܗ̈ܕܝܢܐ ܛ̇ܒ̈ܐ ܘܒܢ̈ܝ ܠܘܝܬܗܘܢ܇ ܥܡ ܓܪ̈ܡܐ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ pb. 33 ܛܒܝ̈ܒܐ ܕܒܣܒܣܛܝܐ. ܟܕ ܩܘܪܝܠܘܣ ܚܣܝܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܘܪܝܫܐ ܕܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܇ ܫ̇ܡܫ ܣܝ̇ܡܗܘܢ ܕܗܠܝܢ. ܟܕ ܐܬܛܦܝܣ ܓܝܪ ܗܢܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܡܗܝܡܢܬܐ ܘܬܪܝܨܬ̇ ܫܘܒܚܐ ܐܘܕܘܩܝܐ ܡ̇ܠܟܬܐ: ܕܢܐܬܐ ܡܛܠ ܣܝ̇ܡܐ ܕܓܪ̈ܡܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܕܐܣܛܦܐܢܘܣ ܡܫܒܚܐ ܘܡ̇ܩܠܣ ܒܟܠ: ܪܝܫܐ ܕܣ̈ܗܕܐ ܘܪܝܫܐ ܕܡ̈ܫܡܫܢܐ: ܘܐܢܩܢܝܐ ܢܥܒܕ ܕܗܝܟܠܐ ܦܐܝܐ ܕܒ̣ܢܬ̇ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪ̈ܥܐ ܓܪ̈ܒܝܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܉ ܗܢܝܐܝܬ ܩܒ̇ܠܗ̇ ܠܩܪܝܬܐ. ܘܟܕ ܐܬ̣ܐ ܥܡ ܣܘܓܐܐ ܕܐܦ̈ܝܣܩܘܦܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܐܓܘܦܛܘܣ: ܘܣܝ̇ܡܐ ܕܓܪ̈ܡܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܪܝܫܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܫܒܝܚܐܝܬ ܥܒ̣ܕ: ܒܚܡܫܥܣܪܐ ܒܐܝܪ ܝܪܚܐ܉ ܒܬܪܟܝܢ ܡܚܕܐ ܒܐܫܬܥܣܪܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ: ܟܕ ܐܬܬܦܝܣ ܡܢ ܩܕܝܫܬܐ ܡܐܠܢܝܐ܉ ܐܦ ܣܝ̇ܡܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܦܪ̈ܣܝܐ̣ ܘܕܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܥܡܗܘܢ ܥܒ̣ܕ ܒܛܘܪܐ ܕܙܝ̈ܬܐ܇ ܒܗܝܟܠܐ ܟܢܝܟܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܬܬܩܢ ܢܨܝܚܐܝܬ ܡܢܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܘܕܘܩܝܐ ܡܠܟܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܡ̇ܘܕܥ ܘܟܬܒܐ ܕܪܫܝܡ ܬܡܢ ܥܠ ܐܣܬܐ. ܐܠܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܣܝ̣ܡܐ ܠܢ ܢܦ̣ܢܐ. ܟܕ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܫ̣ܬܘܝ ܠܐܣܟܝܡܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̣ܘ ܐܒܐ ܓܘܢܝܐ ܕܝܠܢ: ܟܕ ܗܐ ܡܟܝܠ ܡܢ ܟܕܘ ܥܒ̣ܪ ܗܘܐ ܠܗ ܒܩܘܡܬܐ ܠܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܐ: ܥܡ ܒܪ ܦܠܚܘܬܗ ܝܘܚܢܢ: ܘܬܡܢ ܡܟܝܠ ܒܫ̣ܠܝܐ ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ: ܘܕܘܒܪܐ ܕܫ̇ܘܐ ܠܐܣܟܝܡܗ ܡܚܘܐ ܗܘܐ: ܟܕ ܢܙܝܪܐܝܬ ܘܣ̇ܓܝ ܥܢܘܐܝܬ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܕܒ̇ܪ ܗܘܐ: ܘܠܥܣܩܘܬ ܦܓܘܕܬܐ ܕܒܣܪܐ ܕܠܝܠ ܠܫܘܪܥܬܐ ܗ̇ܘ ܕܩܐ̇ܡ ܠܘܩܒܠ pb. 34 ܪܘܚܐ: ܘܠܨܒܝܢܗ ܡܪܘܕܐ ܗ̇ܘ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܐܠܗܐ: ܘܕܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܫ̇ܬܥܒܕ ܠܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ: ܒܟܦܢܐ ܘܒ̣ܨܗܝܐ ܘܒܡ̇ܫܟܒܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܘܒܫܗܪܐ: ܘܒܗܠܝܢ ܕܘܒܪ̈ܐ ܩ̈ܫܝܐ ܡܟ̇ܒܫ ܗܘܐ ܘܡܫ̇ܥܒܕ ܗܘܐ܆ ܟܠܗ ܗܢܐ ܡ̇ܬܚ ܗܘܐ ܠܥܢܘܝܘܬܐ܉ ܥܕܡܐ ܕܢܫܢܩܗ̇ ܠܫܓܝܫܘܬܐ ܕܙܘ̈ܥܐ ܕܛܠܝܘܬܐ̇. ܘܠܫܠܗܒܝܬܐ ܕܚ̈ܫܐ ܕܥ̇ܟ܇ ܘܒܦܫܝܩܘܬܐ ܡܟܝܠ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܕܢܫܬ̇ܝܢ ܠܪܘܚܐ̇. ܘܒܬܐܘܪܝܐ ܢܬܥ̣ܢܐ܇ ܘܢܫܬ̇ܠܛ ܥܠ ܒܣܪܐ̇. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܫܠܡܘܬܐ ܢܝܬܐ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܟܕ ܒܓܠܕܐ ܝܒܝܫܐ ܘܒܓܪ̈ܡܐ: ܠܗ̇ܝ ܚܝܠܬܢܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܫܦܝܪܘܬ ܓܘܫܡܐ ܚܒ̣ܫ܉ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܢܗܘܐ ܟܦܝܦ܉ ܟܕ ܡܪܟܢ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܨܥܝܪܘܬܐ ܘܡܢ ܥܢܘܝܘܬܐ ܪܒܬܐ̇. ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܐܝܬ ܣ̇ܓܝ ܚܠܝܡ ܗܘܐ܇ ܘܣ̇ܓܝ ܡ̇ܦܪܓ ܗܘܐ ܒܪܒܘܬܐ ܕܓܘܫܡܐ. ܕܟܡܐ ܗܟܝܠ ܕܪ̈ܐ ܘܟܡܐ ܐܓܘ̈ܢܐ ܘܟܡܐ ܢ̈ܣܝܘܢܐ ܣܝܒ̣ܪ: ܟܕ ܕܠܐ ܫܠ̣ܝܐ ܠܘܩܒܠ ܐܝܟ̇ܠܩܪܨܐ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ: ܘܠܘܩܒܠ ܫ̈ܐܕܐ ܕܝܠܗ ܪ̈ܘܚܐ ܕܒܝ̣ܫܘܬܐ: ܒܠܠܝܐ: ܒܐܝܡܡܐ: ܠܘ ܒܚ̈ܠܡܐ ܒܠܚܘܕ ܘܒܦܢܛܣܝܘܣ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ: ܐܝ̣ܕܐ ܠܘܬ ܐܝܕܐ ܘܦܪܨܘܦܐܝܬ܆ ܟܕ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܫ̇ܢܐ ܗܘܐ ܘܐܬ̇ܐ ܠܡܕܒܪܐ ܕܝܘܚܢܢ ܪܗܛܐ ܩܕܡܝܐ: ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܝܐ ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܐܘܢܓܠܝܐ. ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܘ ܕܡ̇ܬܚ ܨܝܕ ܝܘܪܕܢܢ: ܘܬܡܢ ܠܕܘܒܪܗ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ: ܟܕ ܠܚܘܕܘܗܝ ܥܡ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܬܥ̣ܢܐ ܗܘܐ: ܘܐܓܘܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܝܬܝܪ pb. 35 ܚܬܝܬܐܝܬ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܓܢܒܪܐܝܬ: ܘܠܐܝܢܐ ܥܘܕܪܢܐ ܘܒܘܝܐܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܘܝ܉ ܘܠܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܡܠܬܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܬ̇ܟܬܒ܉ ܘܠܐ ܗ̣ܝ ܡܡ̇ܫܚܘܬܗ ܕܙܒܢܐ ܡܩ̇ܒܠܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܟܕ ܠܣ̈ܓܝܐܬܐ ܫ̇ܒܩ ܐܢܐ܉ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝܬܝܪܐܝܬ ܫ̇ܘܝܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܘܠܬܫܥܝܬܐ: ܕܓܕܫ̣ܬ ܠܗ ܒܫܘܪܝܐ. ܟܕ ܫܩ̣ܠ ܐܣܟܝܡܐ: ܕܐ̇ܠܨܐ ܚ̇ܫܒ ܐܢܐ ܕܐ̇ܣܝܡ܇ ܠܬܚܘܝܬܐ ܡܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܫܬ̣ܒܩܝ. ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܫ̇ܡܥܝܢ. ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܓܝܪ ܠܛܘܒܢܐ ܦܣܪܝܘܢ: ܠܗ̇ܘ ܕܣ̇ܓܝ ܪܚ̇ܡ ܡ̈ܣܟܢܐ ܘܪܚ̇ܡ ܐܟ̈ܣܢܝܐ: ܕܥܡ ܫܪܟܗ ܕܡܝܬܪ̈ܬܗ ܕܒܐܠܗܐ ܘܙܕܩ̈ܬܗ: ܒܝܬ ܡܣܟ̈ܢܐ ܒܢ̣ܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪ̈ܥܐ ܡ̈ܕܢܚܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܠܢܝܚܐ ܘܠܒܘܝܐܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܘܝܐܝܬ ܡܬܢܣܝܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ: ܘܠܓܘ ܡܢ ܫܘܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܨܗܝܘܢ ܩܕܝܫܬܐ: ܥܘܡܪܐ ܪܒܐ ܘܦܐܝܐ ܐܩܝܡ: ܠܬܫܡܫܬܐ ܘܠܙܘܡܪܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܕܠܐ ܫܠ̣ܝܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܡܪܝܐ܉ ܐܬܪܓܪܓ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܕܡܝܢܐ ܕܗܕܐ ܛܒܬܐ ܢܗܘܐ. ܘܟܕ ܣܡ ܒܢܦܫܗ ܕܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܝܐ ܢܒܢܐ ܒܝܬܐ: ܘܢܩܝܡ ܬܡܢ ܡܢܝܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܫܒܚܝܢ ܠܡܪܝܐ܉ ܩܕܡ ܕܢܫ̇ܪܐ ܒܥܒ̇ܕܐ܉ ܐܬܡ̣ܚܠ̣ ܟܕ ܒܟܘܪܗܢܐ ܥܣܩܐ ܢܦ̣ܠ. ܘܟܕ ܒܗ ܪܡ̣ܐ ܗܘܐ ܩܫܝܐܝܬ܉ ܚ̣ܙܐ ܠܐܝܟ̇ܠܩܪܨܐ ܕܩܐ̇ܡ ܠܩܘܒܠܗ܉ ܟܕ ܓܠܝܐܝܬ ܡܓܚܟ ܘܡ̇ܚܣܕ̣ ܘܐܡ̇ܪ. ܗܐ ܚ̣ܙܝ ܡܢܐ ܥܒ̣ܕ ܠܟ ܗ̇ܘ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ. ܚܙ̣ܝ ܐܝܟܐ ܐܩܝܡܟ ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܐܬܢ̇ܩܦܬ܉ ܘܡܛܠܬܗ ܟܠܗܝܢ ܫܒ̣ܩܬ. ܘܗܫܐ ܐܡ̣ܪ ܡܠܬܐ ܡܕܡ ܠܘܬܗ ܘܐܓ̣ܗܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܦ̣ܚ ܒܗ ܘܐܬܥ̇ܙܙ: pb. 36 ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܙܒ̈ܢܝܢ ܣ̈ܓܝܐܢ ܫܩ̣ܝܠ ܗܘܐ ܢܣ̣ܝܢܐ ܕܓܘܡܕܢܘܬܗ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ. ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܕܝܠܝ܆ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܟܠܒܐ ܛܡܐܐ ܘܓܘܡܕܢܐ: ܢܨ̇ܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܡܓܕܦܢܐ܉ ܥܒ̇ܕܐ ܕܝܠܟ ܡ̇ܠܟ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܣ̇ܥܘܪ܉ ܢܒܛܠܟ ܚܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܡܚܕܐ ܕܫܡ̣ܥ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܉ ܟܕ ܐܝܟ ܬܢܢܐ ܐܫܬܪܝ ܗ̣ܘ ܒܝܫܐ̣ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̣ܘܐ. ܘܡܟܝܠ ܫ̇ܪܝ ܕܢܒ̣ܟܐ ܗ̣ܘ ܦܛܪܘܣ܉ ܘܥܡ ܕܡܥ̈ܐ ܡܪ̈ܝܪܬܐ ܘܬܐܢܚ̈ܬܐ ܢܩ̣ܪܐ ܠܡܪܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܡܚܕܐ ܐܬܚ̣ܙܝ ܠܗ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ: ܕܟܕ ܥܕܟܝܠ ܡܡ̇ܠܠ ܐܢܬ: ܐܡ̇ܪ ܕܗܐ ܐܢܐ ܩܪܝܒ ܐܢܐ܉ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ. ܡܐ ܠܟ. ܠܡܢܐ ܡܬܩܛܦܐ ܠܟ ܙܥܘܪ ܢܦܫܐ܉ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܕܚ̈ܝܐ ܘܕܡ̇ܘܬܐ ܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܝ: ܘܒܐܝ̈ܕܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܗ̇ܝ ܕܬܐܚܐ ܘܗ̇ܝ ܕܬܡܘܬ܉ ܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠܗܕܐ ܟܪܝܐ ܠܟ: ܥܠ ܕܠܐ ܐܡ̣ܪܬ ܕܬܫ̣ܡܠܐ ܢܕܪܟ ܘܩܝ̇ܡܐ ܗ̇ܘ ܕܐܩ̣ܝܡܬ: ܕܬܒܢܐ ܠܝ ܗܝܟܠܐ ܐܝܟ ܕܩܕܡ̣ܬ ܒܥ̣ܝܬ܉ ܬܠܝ ܥܝܢܝ̈ܟ ܘܚ̣ܙܝ. ܘܟܕ ܚܪ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܫܡܝܐ܉ ܚ̣ܙܐ ܥܕܬܐ ܡܕܡ ܫܦܝܪܬܐ ܘܫܒܝܚܬܐ ܕܡܠ̣ܝܐ ܢܘܗ̣ܪܐ ܘܫܘܒܚܐ܉ ܘܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܣܕܪܐ ܩܝ̇ܡܝܢ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܒ̈ܓܘܕܐ ܓܠܝܐܝܬ܉ ܘܡܫܡܫܝܢ ܘܡܙܡܪܝܢ ܐܝܟ ܚܡܫܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܒܡܢܝܢܐ. ܘܩܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ܉ ܗܐ ܥܕܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܘܕܝܬ ܕܬܒ̣ܢܐ ܠܝ. ܗܐ̣ ܘܗܠܝܢ ܕܡܙܡܪܝܢ܆ ܡܟܝܠ ܠܐ ܬܟ̣ܪܐ ܠܟ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ܉ ܫ̇ܢܝ ܡܢ ܠܘܬܗ ܡܪܝܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܣܓ̣ܕ: ܘܒܚܕܘܬܐ ܗ̣ܘܐ܉ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܬܡ̣ܠܝ ܚܝܠܐ ܘܚܘܝܚܘܬܐ̣ ܘܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܟܕ ܡܢ ܗܢܐ ܚܙܘܐ ܦܠܝܪܦܘܪܝܬܢܐ ܗ̣ܘܐ܉ pb. 37 ܗܟܢܐ ܥ̇ܬܕ ܕܢܩܘܡܘܢ ܘܢܙܡ̇ܪܘܢ ܐܚ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗ܉ ܟܕ ܣܕܪ̈ܐ ܣܕܪ̈ܐ ܡ̇ܛܟܣܝܢ. ܘܒܨ̈ܠܘܬܗ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܉ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܩܘܝ̣ ܘܐܬܢܛ̣ܪ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܕܝܠܗ. ܐܠܐ̣ ܕܢܦ̣ܢܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܬܫܥ̇ܝܬܐ ܐܠܨ̇ܐ. ܘܟܕ ܡܬܚܫܚܝܢ ܚܢܢ ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ܉ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܫܒܩܢܢ ܠܡܠܬܐ̇. ܬܘܒ ܢܗܦܘܟ ܢ̇ܣ̣ܒ. ܥܗܕܝܢ ܚܢܢ ܓܝܪ ܕܐܫܬܘܕܝܢ ܚܢܢ ܕܒܝܕ ܐܠܗܐ ܢ̇ܠܦ܉ ܕܐܝܟܢܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܚ̇ܠܦ ܕܘܟܬܐ܇ ܘܐܬ̣ܐ ܥܡ̣ܪ ܒܐܬܪܐ ܕܓܙܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܝܡܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܟܗܢܘܬܐ ܐܫܬܘܝ܇ ܘܠܚܪܬܐ ܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ. ܒܓܒܝܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܀ ܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ: ܡܕܝܢܬܗ ܕܡ̇ܠܟܐ ܪܒܐ: ܕܒܗ̇ ܪܐܙܐ ܦܪܘܩܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܐܬܕܒ̇ܪ: ܒܝܕ ܕܢܚ̣ܗ ܕܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ: ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܬܥܩ̣ܪܬ ܡܢ ܪ̈ܘܡܝܐ: ܡܢ ܒܬܪ ܡܪܚܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ: ܐܝܟ ܩܕܝܡܘܬ ܡ̈ܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܢܒ̈ܝܐ: ܘܐܝܟ ܓ̣ܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܕܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ܉ ܠܚܪܬܐ ܡܢܕܪܝܫ ܐܬܒ̣ܢܝܬ ܘܐܬܥܡ̣ܪܬ ܝܬܝܪ ܦܬܝܐܝܬ: ܒܙܒܢܘ̈ܗܝ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܪܚ̇ܡ ܠܡܫܝܚܐ ܘܡܗܝܡܢܐ: ܗ̇ܘ ܐܒܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ: ܗ̇ܘ ܕܒܫܪܪܐ ܓܒܝܐ ܕܘܝܕ ܚ̣ܕܬܐ. ܘܡܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܡܗ ܛܘܒܢܝܬܐ ܗܠܢܐ. ܗ̇ܝ ܕܫ̇ܘܝܐ ܠܗ ܒܛܢ̣ܢܐ ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܗ ܚܬܝܬܬܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܡ̇ܠܟܬܐ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ: ܟܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܚܡܝܡܬܐ ܕܕܚ̣ܠܬ ܐܠܗܐ ܘܒܛܢ̣ܢܐ ܐܠܗܝܐ pb. 38 ܡܫܪܪܐ: ܘܡܥܕܪܢܐ ܘܒܪ ܛܢܢ̣ܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܒܪܗ̇܉ ܠܐ ܐܡܐܢܬܝ ܕܗ̣ܝ ܒܩܢܘܡܗ̇ ܬܐܬܐ ܠܕܘ̈ܟܝܬܐ ܩ̈ܕܝܫܬܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܟܕ ܥܩ̣ܒܬ̇ ܘܐܫܟ̣ܚܬ̇ ܒܥܘܕܪܢܐ ܐܠܗܝܐ: ܠܩܝܣܐ ܦܪܘܩܝܐ ܕܨܠܝܒܐ ܡܝܩܪܐ܉ ܣܡܬܗ ܠܣܓܕܬܐ ܘܠܐܣ̈ܝܘܬܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܘܕܦܓܪ̈ܐ ܠܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ܇ ܕܚܠܦܝܗ̇ ܐܦ ܐܬܩܲܒܥ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܐܩܝ̣ܡܬ̇ ܠܡܪܢ ܒ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܘܦܐܝ̈ܝ ܠܐܠܗܐ. ܘܗܝ̈ܟܠܐ ܦܐܝ̈ܐ. ܥܠ ܩܒܪܗ ܐܠܗܝܐ ܕܡܪܢ܉ ܘܒܕܘܟܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܩܪܩܦܬܐ ܓܓܘܠܬܐ ܣܓܝܕܬܐ: ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܩܕܘܫ ܩ̈ܘܕܫܝܢ ܫܪܝܪܐ܉ ܘܡܕܒܚܐ ܫܪܝܪܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܪܙܢܐܝܬ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡܢ ܢܒܝܐ ܡܘܫܐ ܐܬܟܪܙ ܘܩܲܕܡ ܐܬܪܫ̣ܡ܇ ܡܢ ܟܐ̈ܦܐ ܠܐ ܦܣܝ̈ܩܬܐ ܘܠܐ ܦܠܝܚ̈ܬܐ܇ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܡ̇ܪܟܒ. ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢ܇ ܐܠܐ ܗܢܐ ܡܕܒܚܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܇ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܡܕܒܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ̇. ܘܦܣܩܐ ܘܦܘܠܓܐ ܠܐ ܡ̇ܩܒܠ܇ ܕܥܠܘܗܝ ܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܢ̇ܟ̣ܣ ܘܐܬܩ̇ܪܒ܇ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܩܠ ܚܛܝ̣ܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܗܪܟܐ ܡܠܬܐ ܐܬ̣ܬ ܠܢ܇ ܘܥܘܗܕܢܐ ܥܒ̣ܕܢܢ ܕܨܠܝܒܐ ܣܓܝܕܐ܉ ܕܙܕܩ̇ܐ ܚܫ̇ܒ ܐܢܐ. ܕܪܙܐ ܡܕܡ ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܘܕܚܝܠܬܐ: ܕܡܛܠ ܚܝܠܗ ܐܠܗܝܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܗܘܬ܉ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܦܠܝܪܘܦܘܪܝܐ ܣܒܪܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܠܣܘܡܟܐ ܘܠܡܫܪܪܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܢ܉ ܐܣ̇ܝܡ ܒܡܠܬܐ̣ ܘܠܡܨܥܬܐ ܐܝ̇ܬܐ. ܕܗ̇ܝ ܕܟܕ ܣܗܕܐ ܘܚ̇ܙܝܐ ܗ̣ܘܐ ܗ̣ܘ pb. 39 ܛܘܒܢܐ: ܗ̇ܘ ܒܪܗ̇ ܕܫܪܝܪܬܐ̣ ܡܗܝܡܢܐ ܐܒܐ ܕܝܠܢ܉ ܗ̣ܘ ܐܦ ܐܫܬܥܝ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܘܩܕܡ ܣܓܝ̈ܐܐ܉ ܟܕ ܡܬܬܦܝܣ ܠܢܒܝܐ ܕܐܡ̇ܪ: ܚܘܘ ܒܥܡܡ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܬܗ܇ ܘܐܫܬ̇ܥܘ ܟܠܗܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܗ܇ ܘܐܫܬ̇ܒܚܘ ܒܫܡܗ ܩܕܝܫܐ܇ ܐܬܥܗܕܘ ܬܡ̈ܝܗܬܗ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕ. ܟܕ ܓܝܪ ܛܠܝܘܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܕܟܝܠ܉ ܘܒܦܠܛܝܢ ܡܬ̇ܪܒܐ ܗܘܐ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡ̇ܠܟܐ܉ ܐܬܡ̣ܨܝ ܕܡܢܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܢ̇ܣ̣ܒ܇ ܡܢ ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܥܝܕܐ ܐܬܝܢ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐܝܩܪܗ ܕܡ̇ܠܟܐ܇ ܘܡܝܬܝܢ ܠܗ ܒܘܪ̈ܟܬܐ. ܘܠܗܕܐ ܟܕ ܒܩܪܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܛܫܝ: ܕܒܦܘܠܚܢܐ ܢܩܕܐ ܟܪܟܗ̇܉ ܢܛܪܗ̇ ܙܗܝܪܐܝܬ̣ ܘܡܝܩܪܐܝܬ. ܘܟܕ ܣܡܗ̇ ܒܩܡܛܪܝܢ ܕܕܗܒܐ: ܘܒܟܠ ܚܕ ܒܫܒܐ̣ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܒܥܐܕ̈ܐ ܝܕ̈ܝܥܐ ܡܝܬܐ ܗܘܐ ܠܗ̇: ܘܟܕ ܡܬܒ̇ܪܟ ܡܢܗ ܘܢܫ̇ܩ ܗܘܐ ܠܗ̇: ܬܘܒ ܣܐ̇ܡ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܕܘܟܬܗ̇. ܒܙܒܢ ܗܟܝܠ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܟܕ ܥ̇ܒܕ ܗܕܐ܉ ܟܕ ܢܦ̣ܠ ܥܠ ܐܦ̈ܘܗܝ ܘܢܫܩܗ ܘܐܬܒ̇ܪܟ܉ ܩ̣ܪܐ ܠܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܘܒܩܠܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗ. ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܗܝܡܢܐ ܘܝܬܝܪ ܒܝܬܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗ: ܕܗܝܕܝܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܫܬ̣ܟܚ ܠܘܬܗ܉ ܘܚܦܛܗ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢ̣ܣܓܘܕ ܘܢܬܒ̇ܪܟ. ܟܕ ܕܝܢ ܩ̣ܪܒ ܗ̇ܘ: ܘܐܬ̣ܐ ܕܢܣ̣ܝܡ ܐܦ̈ܘܗܝ ܥܠ ܗ̇ܝ ܡܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܢܬܒ̇ܪܟ: ܟܕ ܡܟܪܟܐ ܐܝܟܢܐ ܕܩ̇ܕܡܬ ܐܡ̇ܪܬ ܒܩܪܘܬܐ ܘܒܗ̇ܘ ܦܘܠܚܢܐ܉ ܗܘ̣ܬ ܡܢ ܫܠ̣ܝ̣ ܝܘܢܐ ܚܘܪܬܐ. ܘܟܕ ܦܪܚ̣ܬ ܡܢ ܐܝܕܘܗ̈ܝ ܕܩܕܝܫܐ܉ ܡܬܟܪܟܐ ܗܘܬ ܒܒܝܬܐ pb. 40 ܟܕ ܦܪܚܐ ܘܒܥܝܐ ܡܦܩܢܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܗ̣ܘܬ܉ ܒܬܡ̣ܗܐ ܗ̣ܘܐ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ̣ ܘܐܙܥܩ. ܘܟܕ ܡܫܘܪ܉ ܡܬܟ̣ܪܟ ܗܘܐ ܘܪܗ̇ܛ ܒܒܝܬܐ ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܕܢܠܒܟܝܗ̇ ܠܗ̇ ܠܝܘܢܐ. ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܟܕ ܒܝܕ ܟܘܬܐ ܐܫܟ̣ܚܬ ܠܗ̇ ܡܦܩܢܐ܉ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܗܘ̣ܬ܉ ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܬܚ̣ܙܝܬ̇ ܒܬܪ ܗܟܢ ܗ̇ܝ ܡܢܬܐ܉ ܥܡ ܗ̇ܝ ܩܪܘܬܐ ܘܦܘܠܚܢܐ. ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܥܠ̣ܬܐ ܐܝܟ ܕܐܕܪܟ ܠܚܙܬܐ ܗ̣ܘ ܛܘܒܬܢܐ. ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ. ܓܕܫܬ ܓܝܪ ܕܠܐ ܕܟ̣ܐ ܗܘܐ ܡܢ ܛܘ̈ܠܫܐ. ܕܕܡܝܐ ܕܝܢ ܠܗܕܐ܉ ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܫܬܥܝ ܗ̣ܘ ܛܘܒܬܢܐ܇ ܡܛܠ ܚܝܠܗ̇ ܕܓܓܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܇ ܘܕܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܡܛܫܝܐ ܒܗ̇. ܟܕ ܚܙܙܝܬܐ ܒܙܒܢ ܩܫܝܬܐ ܢܦ̣ܩܬ ܒܐ̈ܦܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܘܟܣܐ: ܘܠܟܠܗ ܦܪܨܘܦܗ ܪܥ̇ܝܐ ܗܘܬ܉ ܒܥܩܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܣ̇ܓܝ ܟܐ̇ܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ: ܘܡܬܟܚܕ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ: ܐܦܢ ܕܢܬܚ̣ܙܐ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ܉ ܟܕ ܥܫ̣ܢܬ ܟܪܝܘܬܐ: ܘܐܝܟܠܐ ܗܘܬ ܠܠܒܘ̈ܬܗܘܢ܉ ܟܕ ܠܘܬ ܢܦܫܗ ܗ̣ܘܐ ܗ̣ܘ ܡܗܝܡܢܐ ܦܛܪܘܣ: ܘܒܪܘܚܐ ܘܒܪܬܚܐ ܐܠܗܝܐ ܪܬ̣ܚ܆ ܕܒܪܗ ܒܠܠܝܐ ܠܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ܉ ܘܐܙܠ̣ܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܩܝܡܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܟܕ ܣܠܩܘ ܠܕܘܟܬܐ ܕܓܓܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܓܪܒܝܝܐ: ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܠ̣ܝܐ ܗ̣ܝ ܕܘܟܬܐ ܘܡ̇ܛܫܝܐ܉ ܣܡ̣ܘ ܒܘܪܟܐ. ܟܕ ܡܦܝܣܝܢ ܠܡܪܢ ܒܕܡ̈ܥܐ ܡܪܝܪ̈ܬܐ̣ ܘܒܬܐܢ̈ܚܬܐ. ܘܟܕ ܫܡܠܝܘ ܨܠܘܬܐ܇ ܘܩܡܘ ܘܩܪܒܘ ܕܢܣܓܕܘܢ ܠܟܐܦܐ ܣܓܝܕܬܐ ܕܓܓܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܉ ܚ̣ܙܐ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ pb. 41 ܐܝܟ ܕܡ̣ܘܬܐ ܕܐܝܕܐ: ܕܢ̣ܦܩܬ̇ ܡܢ ܬܡܢ ܘܩ̣ܪܒܬ̇ ܠܦܬܗ܉ ܘܟ̇ܦ̣ܪܬ̇ ܠܟܠܗ ܦܪܨܘܦܗ. ܘܟܕ ܗ̣ܘܐ ܨ̇ܦܪܐ ܐܫܬܟܚ ܕܕܟܐ ܟܠܗ܉ ܟܕ ܠܝܬ ܥܩܬܐ ܐܘ ܛܘܠܫܐ ܕܗ̇ܘ ܟܐܒܐ. ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܚ̇ܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܕܨܠܝܒܐ ܩܕܝܫܐ܉ ܘܠܦܠܝܪܦܘܪܝܐ ܕܣܒܪܢ. ܕܢܩܦܐ ܕܝܢ ܚ̇ܫܒ ܐܢܐ ܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ܉ ܘܐܚܪܬܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܓ̣ܕܫܬ ܠܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܒܙ̈ܒܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܇ ܐܩܦ ܠܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ. ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܚܘܒܗܘܢ ܕܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ: ܘܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ̣ ܘܦܐܪܝܣܝܐ ܕܠܘܬܗ. ܒܙܒܢ ܓܝܪ ܟܕ ܐܬܟܪܗ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܟܘܪܗܢܐ ܩܫܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܦ̣ܣܩ ܥܠܘܗܝ: ܘܗ̣ܘ ܐܒܐ ܦܛܪܘܣ ܣ̇ܓܝ ܬܒܝܪ ܗܘܐ: ܘܕܠܐ ܫܠ̣ܝܐ ܡܬ̇ܟܫܦ ܗܘܐ ܠܡܪܝܐ ܡܛܠ ܚܘܠܡܢܗ܉ ܐܬ̣ܐ ܠܗ ܩܠܐ ܕܐܡ̇ܪ. ܐܬܠܒܒ. ܗܐ ܐܦ ܚܘܠܡܢܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܐ ܠܗ ܡܛܠ ܒܥܘܬܟ܉ ܘܡܘܣܦ ܐܢܐ ܥܠ ܚܝ̈ܘܗܝ̣ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܘܬ. ܘܗܝܕܝܢ ܕܬܡܝܗܐ܉ ܟܕ ܐܬܚ̣ܠܡ ܘܫ̇ܪܝ ܕܢܬܚ̇ܝܠ. ܫ̇ܪܝ ܦܓܪܗ ܕܢܬܩ̣ܠܦ ܩ̈ܠܦܐ ܥܒ̈ܝܬܐ܉ ܡܢ ܛܦܪ̈ܘܗܝ̣ ܥܕܡܐ ܠܩܕܠܗ. ܘܟܕ ܡܥܩܝܢ ܟܠܗܘܢ: ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܡܗܠܟ ܗ̣ܘ ܩܘܠܦܐ ܢܚ̇ܒܠ ܐܦ ܠܦܪܨܘܦܗ܉ ܬܘܒ ܟܕ ܚܦܝܛܐܝܬ ܐܬܟ̇ܫܦ ܘܨ̇ܠܝ ܗ̣ܘ ܐܒܐ ܦܛܪܘܣ܉ ܠܐ ܡܟܝܠ ܢܥܒ̣ܪ ܠܩܕܠܗ. ܟܕ ܐܬܚ̣ܠܡ ܕܝܢ܉ ܗ̣ܘܐ ܦܓܪܗ ܘܒܣܪܗ܉ ܐܝܟ ܕܫܒܪܐ ܕܝܠܝܕ ܗܫܐ. ܘܒܪܬ ܩܠܗ ܗܟܢܐ ܠܐ ܝܕܝܥܐ ܗܘܬ܉ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܫܟܚ ܕܡܕܡ ܕܓܪܝܕ ܘܝ̣ܕܝܥ ܢܡ̣ܠܠ. ܟܕ ܡ̇ܢܥ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܥܐ̈ܕܐ ܝܕܝܥ̈ܐ܉ pb. 42 ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗ ܗ̣ܘ ܐܒܐ ܦܛܪܘܣ: ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܠܝܪܦܘܪܝܐ ܐܠܗܝܬܐ܆ ܕܢܥ̣ܒܕ ܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ. ܐܫܬܘܝܘ ܗܘܘ ܓܝܪ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐܝܩܪܐ ܕܟܗܢܘܬܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ܉ ܘܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܟܐܢܐܝܬ ܡܫܬ̣ܐܠ ܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܲܠܠܐ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܨ̣ܐ ܗܘܐ܉ ܟܬܪ ܗ̣ܘ ܐܒܐ ܦܛܪܘܣ̣ ܟܕ ܡܦܝܣ ܘܡܚ̇ܦܛ. ܟܕ ܐܡ̇ܪ̣ ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܕܬܩܥܐ. ܐܠܐ ܒܓܘ ܠܒܐ ܫܡ̇ܠܐ ܠܨ̈ܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܫܬܝܩܝܢ ܚܢܢ ܓܝܪ̣ ܫܡ̇ܥ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܥ̣ܨܝ̣ ܐܬܬܦܝܣ. ܘܟܕ ܩܡ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܘܓܪܝܕܐܝܬ ܘܝܕܝܥܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܥܡܐ ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ܉ ܘܗܟܢܐ ܠܟܠܗ ܩܘܪܒܐ ܩܕܝܫܐ ܫܡܠܝ. ܘܟܕ ܡܢܕܪܝܫ ܢܣ̣ܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܪܬ ܩܠܗ ܩܕܡܝܬܐ: ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܡܬܘܡ ܐܬܟ̣ܪܗ܆ ܟܬܪ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܫܦܝܪ ܡܡܠܠܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܫܪܟܐ܀ ܒܙܒܢ ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ. ܟܕ ܒܚܙܘܐ ܗ̣ܘܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ܉ ܬ̈ܠܬܐ ܫ̇ܡܠܝ ܒܗ̇ܘ ܚܙܘܐ. ܟܕ ܥܡ ܐܢܫ̣ ܣܟ ܠܐ ܡܠܠ. ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܡܐܬܝܬܐ ܕܚܝܠܬܐ ܘܫܒܝܚܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܡܪܢ. ܟܕ ܫܡܝܐ ܡܢ ܫܠ̣ܝ ܦܬܝܚܝܢ ܗܘܘ܉ ܘܠܩܪ̈ܢܬܐ ܕܡ̈ܙܥܩܢ. ܠܪ̈ܥ̣ܠܐ ܕܬܒܝܠ. ܠܫܘܚܠܦ ܐܣ̈ܛܘܟܣܐ ܐܘܟܝܬ ܚܘ̇ܠܦܐ. ܠܟܠܡܕܡ ܕܡ̣̇ܠܐ ܢܘܗ̣ܪܐ ܘܪܗܝܒܘܬܐ ܕܠܘܚܝ̣ܐ ܘܙܘܥܬܐ̣ ܘܫܓܘܫܝܐ. ܠܡ̈ܠܐܟܐ ܕܩ̇ܕܡܝܢ ܪܗ̇ܛܝܢ. ܘܠܛܟ̈ܣܐ ܩ̈ܕܡܝܐ ܕܚ̈ܝܠܘܬܐ ܫ̇ܡ̈ܝܢܐ. ܠܡ̈ܠܐܟܐ. ܠܪ̈ܝܫܝ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܠܫܘ̈ܠܛܢܐ. ܠܡܪ̈ܘܬܐ. ܠܫܘ̈ܒܚܐ. ܠܛܟܣ̈ܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܕܢܒ̈ܝܐ. ܕܣܗ̈ܕܐ. ܕܟ̈ܐܢܐ. ܠܟܪ̈ܘܒܐ. ܠܣܪ̈ܦܐ. ܘܒܬܪ ܟܠܗܘܢ. ܠܐܬ̇ܐ ܣܓܝܕܬܐ pb. 43 ܘܦܪܘܩܝܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܡܐܪܢܝܐ. ܘܠܗ ܠܡܪܝܐ ܦܪܘܩܐ ܘܡܫܝܚܐ̇. ܕܡܙܕܝܚ ܘܐܬ̇ܐ ܥܡ ܬܫܒܘܚܬܐ ܐܒܗܝܬܐ. ܘܚܝܠܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ. ܠܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܕܡܛܝܒܝܢ. ܘܠܒܝܬ ܕܝܢ̣ܐ ܐܠܗܝܐ ܘܕܚܝ̣ܠܐ. ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܘܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܒܝܕ ܢܒ̈ܝܐ ܩ̈ܕܝܫܐ܇ ܘܡܢܗ ܕܕܝ̇ܢܐ ܘܦܪܘܩܐ ܩ̇ܕܡ ܐܣܬ̇ܒܪ ܠܢ ܠܣܗܕܘܬܐ. ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܕܝܢ܉ ܕܚܕ ܒܠܚܘܕ ܡܕܒܚܐ ܕܩܐ̇ܡ ܥܠ ܐܪܥܐ܉ ܕܒܟܠܡܕܡ ܕܡ̇ܐ ܠܗ̇ܘ ܕܥܕܟܝܠ ܘܗܫܐ ܢܛܝܪ ܠܘܬܢ܇ ܕܥܠܘܗܝ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܘܬܗ̣ ܣܘܓܐܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ ܩܝ̇ܡܝܢ܉ ܘܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܚܝܕ ܚܘܛܪܗ. ܘܗܐ ܡܢ ܫܠ̣ܝܐ ܩ̈ܠܐ ܕܩܪ̈ܢܬܐ ܘܫ̈ܓܘܫܝܐ ܕܐܣ̈ܛܘܟܣܐ̣ ܘܐܝܟ ܕܡܘܬܐ ܕܥ̈ܢܢܐ ܕܦܪ̈ܚܢ܇ ܘܚ̈ܛܦܢ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܕܒܚܐ ܠܗܠܝܢ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܩܝ̇ܡܝܢ ܠܘܬܗ̣ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܪܢ. ܟܕ ܫ̇ܡܠܝ ܗܟܝܠ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܒܚܙܘܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ܇ ܘܚ̣ܙܐ ܪ̈ܐܙܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܡܠܠ܉ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗ܉ ܟܬܪ ܟܕ ܬܘܝܪ ܐܝܟ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܕܢܡܠܠ ܥܡ ܐܢܫ ܡܕܡ. ܡܐܠܘܢ ܕܝܢ̣ ܐܦܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ. ܟܠܗ ܓܝܪ ܬܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪܥܝܬܗ܉ ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܣܒ̇ܪ ܗܘܐ ܕܥ̇ܡܪ. ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܦܪܨܘܦܗ̣ ܐܝܟ ܦܪܨܘܦܐ ܕܡܠܐܝܟܐ. ܘܟܠܗ̇ ܕܡܘܬܗ ܐܚܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̣ ܡܢ ܗ̇ܝ ܐܢܫܝܬܐ. ܐܠܐ ܗܢܐ ܚܙܘܐ ܡ̇ܢ ܠܚܪܬܐ ܗ̣ܘܐ̣ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܡܕܒܚܐ ܐܬܥ̇ܗܕܬ܉ ܠܐ ܡ̇ܛܫܐ ܐܢܐ ܐܬܐ ܕܗ̣ܘܬ ܒܗ ܟܕ ܡܬܩ̇ܕܫ܇ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ pb. 44 ܐܫܬ̇ܥܝ ܠܢ. ܟܕ ܫܢܝܘ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܒܙܒ̈ܢܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܟܠܩܝܕܘܢܝܬܐ: ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܕܝܪܝܢ ܗܘܘ: ܬܡܢ ܥܒܕܘܗܝ ܠܗܢܐ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܟܕ ܡܬ̇ܩܕܫ܆ ܚ̣ܙܐ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܓܠܝܐܝܬ܆ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܩܘܣ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܩܐ̇ܡ ܘܡ̇ܩܕܫ ܠܗ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܚܝ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܫܡܠ̣ܝܬ̇ ܛܝܒܘܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡ̣ܨܝܐ ܕܒܡܢܝܢܐ ܢܣܝܟ. ܘܡܛܠܬܗܝܢ ܘܠܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܠ̣ܢ ܘܠܐ ܙܒܢܐ ܕܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܢܐܡܪ. ܐܠܐ ܗܢܐ ܚܙܘܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ܆ ܠܚܪܬܐ ܟܕ ܡܕܝܪܝܢ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܇ ܘܚܠܦ ܐܘܪܬܘܕܘܟܣܝܐ ܪܕܝܦܝܢ ܐܬܓܠܝ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܘܘܕܝܢ ܡܫ̇ܡܠܝܢ ܚܢܢ܆ ܢܦ̣ܢܐ ܠܐܝܟܐ ܕܢܦ̣ܩܢܢ ܡܢ ܬܫܥܝܬܢ. ܟܕ ܡ̇ܠܦܝܢ ܚܢܢ ܥܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܘܒ̣ܠܬ ܐܢܘܢ ܠܥܘܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܢܬ ܓܙܐ ܠܡܝܘܡܐ܇ ܐܝܟܐ ܕܟܕ ܥܡ̣ܪܘ ܐܬܕܒ̣ܪܘ ܒܩܛܝܪܐ ܕܢܐܬܘܢ ܠܟܗܢܘܬܐ. ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܟܕ ܗܟܢܐ ܩܒ̣ܠܬ̇ ܕܬܬ̣ܒܢܐ ܡܢܕܪܝܫ: ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ: ܘܙܥܘܪܝܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܘܕܠܐ ܫܘܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܥܕܟܝܠ ܒܫܘܪܝܐ: ܟܕ ܫܘܪܐ ܩܕܡܝܐ ܐܣܬ̣ܕܪ ܡܢ ܪ̈ܘܡܝܐ܆ ܠܓܡܪ̣ ܩܠܝܠ ܒ̈ܬܐ ܘܥܡܘ̣̈ܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇. ܟܕ ܒ̇ܥܝܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܐܦܝܣܩܘܦ̈ܐ ܕܗ̣ܘܘ ܒܬܪܟܝܢ ܒܐܘܪܫܠܡ: ܕܣܘܓܐܐ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܢܥ̣ܡܪܘܢ ܒܡܕܝܢܬܐ: ܘܣܘܓܐܐ ܕܒܢܝ̈ܢܐ ܢܬ̣ܒܢܘܢ܆ ܝܗ̣ܒܘ ܫܘܠܛܢܐ ܠܟܠ ܕܨ̇ܒܐ ܘܡ̣ܨܐ܆ ܕܒܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܡܢܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܟܠ ܕܘܟܬܐ pb. 45 ܕܫܦܪܐ ܠܗ: ܢܲܣܒ ܡܓܢ ܕܠܐ ܛܝ̈ܡܐ̣ ܘܢܒ̣ܢܐ ܒܗ̇ ܡܥܡܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܗܟܝܠ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ: ܠܥܠ ܠܘܬ ܨܗܝܘܢ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܒܗ̇ܘ ܕܡܬ̣ܩܪܐ ܡܓܕܠܐ ܕܕܘܝܕ ܢܒܢ̣ܐ ܓܒ̣ܐ ܠܗ ܕܘܟܬܐ܆ ܘܒܢ̣ܐ ܒܗ̇ ܕܝܪܐ. ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܫܐ ܥܕܟܝܠ ܡܬܩܪܝܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ. ܘܣܝ̣ܡܐ ܡܢ ܣܡܠܐ܇ ܡܐ ܕܐ̇ܬܝܢ ܠܨܗܝܘܢ ܩܕܝܫܬܐ܇ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܝܠܗ ܕܡܓܕܠܐ. ܘܒܗ̇ ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܒܫ̣ܠܝܐ̣ ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܠܝܘܬܗ. ܐܬܐ ܕܝܢ ܕܓ̣ܕܫܬ̇ ܬܡܢ. ܟܕ ܒ̇ܢܝܢ ܠܗ̇ ܠܕܘܟܬܐ̣ ܠܐ ܥ̇ܒܪ ܐܢܐ. ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܗܕܐ܆ ܐܢܫ ܡܢ ܝܕܝ̈ܥܐ ܕܩܠܝܪܘܣ ܫܒܒܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܟܕ ܫܩ̣ܠ ܕܘܟܬܐ܇ ܥܒ̣ܕ ܒܢܝܢܐ ܬܡܢ. ܟܕ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܚܪܝܢܐ ܡܛܠ ܬܚܘܡܐ ܐܝܟܙܢܐ ܕܓܕ̇ܫܐ ܠܫܒ̈ܒܐ܆ ܗ̣ܘ ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܘܟܣܐ ܟܕ ܐܫܬ̣ܟܚ ܠܒܪ ܠܘܬ ܦܥ̈ܠܐ܆ ܡܦܝ̣ܣ ܗܘܐ ܢܝ̣ܚܐܝܬ ܘܡܟܝܟܐܝܬ ܠܗ̇ܘ. ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܝ̇ܕܗ. ܕܒܡܟܝܟܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܡܬܕܡܐ ܗܘܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܲܥܘܠ ܗܘܐ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩܫ̈ܝܬܐ ܚ̣ܫ܆ ܥܠ ܕܣܟ ܐܡ̣ܪ ܠܩܘܒܠܗ. ܫ̇ܩܦܗ ܥܠ ܦܟܗ ܚܲܝܠܬܢܐܝܬ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ. ܟܕ ܐܬܕܡܝ ܠܡܫܡܫܢܗ ܕܩܝܦܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܒܠ̣ܥ̣ ܘܣ̇ܓܝ ܟܐ̣ܒ ܠܗ܆ ܟܕ ܡܕܡ ܣܟ ܠܐ ܦܲܢܝ: ܐܠܐ ܕܫܒ̣ܩ ܠܦܥ̈ܠܐ ܘܠܗ̇ܘ ܟܕ ܡܠܐ ܚܡ̣ܬܐ: ܥ̣ܠ ܠܘܬ ܐܒ̇ܐ ܦܛܪܘܣ ܠܓܘ܆ ܟܕ ܠܦܟܗ ܠܒܝ̣ܟ ܒܐܝܕܗ ܘܡܒ̇ܓܢ. ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܟܐܒܐ ܗ̇ܝ ܡܚ̣ܘܬܐ. ܟܕ ܣܡ̣ܘ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܘܪܟܐ܆ ܩܘܒ̇ܠ ܛܝܒܘܬܐ ܡ̇ܘܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܪܢ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܫ̣ܘܝ ܐܢܘܢ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܫܘ̈ܩܦܘ. ܘܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܗ̇ܘ: ܘܗܠܝܢ ܕܒ̇ܢܝܢ ܥܠ̣ܘ ܡܢ pb. 46 ܥܒ̇ܕܗܘܢ܆ ܐܬܛ̣ܝܒܘ ܕܢܫ̇ܢܘܢ ܘܢܐܙܠܘܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ. ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ̣ ܗ̇ܘ ܣܦܝܦܐ ܐܬܩ̣ܒܪ ܡܝ̣ܬܐ܆ ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡ ܗܟܢ ܡܕܡ ܕܒܝ̣ܫ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܝ̣ܕܥ ܗܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥ̇ܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ܆ ܕܡܛܠ ܨܥܪܐ ܕܗ̣ܘܐ ܠܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܗ̣ܘ ܕܝ̇ܢܐ ܐܠܗܐ̣ ܠܐ ܐܓ̣ܪ ܪܘܚܗ. ܗ̇ܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܡܥ̇ܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܩܘܝܘ ܗܟܝܠ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ: ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܕܟܝܠ ܟܣܦܐ ܕܦܫ̣ ܠܗܘܢ: ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܐܫܟ̣ܚܘ ܕܟܕ ܢ̇ܦܩܝܢ ܢܣ̣ܒܘܢ. ܟܕ ܡܢ ܟܕܘ ܣܘܓܐܣ ܒܟܠ ܕܘܟ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܘܠܡܣܟ̈ܢܐ ܦܲܠܓܘ. ܐܬܚ̇ܫܒܘ ܕܒܗ̇ܘ ܕܦ̣ܫ̣ ܬܐܓܘܪܬܐ ܛ̇ܒܬܐ ܢܬܬ̇ܓܪܘܢ. ܘܠܐܝܟܣܢܝ̈ܐ ܘܠܡܣܟ̈ܢܐ ܕܡܢ ܟܠܕܘܟ ܐ̇ܬܝܢ ܠܣܓܕܬܐ ܕܕܘܟܝ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ܆ ܢܩ̇ܒܠܘܢ ܘܢܢܝܚ̣ܘܢ. ܟܕ ܣܡ̣ܘ ܗܟܝܠ ܚܫ̈ܚܬܐ ܣ̇ܦܩܐܝܬ܆ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟܣ̈ܢܝܐ ܐܒܪܗܡܐܝܬ: ܗܠܝܢ ܐܝܟܣ̈ܢܝܐ ܘܬܘ̈ܬܒܐ. ܘܕܠܐ ܡܢ̇ܣܝܢ ܠܓܡܪ ܒܬܫ̈ܡܫܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܓ̣ܕܫ ܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ. ܕܐܦ ܥܣܪ̈ܐ ܦܬܘܪ̈ܐ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܥܐܕ̈ܐ ܝܕܝܥ̈ܐ. ܘܟܕ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܡܫ̇ܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܒܘ̈ܬܐ ܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܗ̣ܢܘܢ. ܙܟ̇ܝܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܠܡܚ̣ܝܠܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܚܘܝܚܘܬܐ ܕܢܦܫܐ. ܘܚܘܒܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܡܢܗ ܡܬܚ̇ܝܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܬܒ̇ܝܐܝܢ ܗܘܘ ܒܬܕܡܘܪܬܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܒܙܒܢ ܟܕ ܟܢ̣ܫܐ ܕܐܝܟܣ̈ܢܝܐ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܚܣ̣ܪ ܠܗܘܢ ܣܘܢܩܢܐ. ܘܟܕ ܙܲܒܢܐ ܐܠܝ̣ܨ ܗܘܐ܆ ܒܟܪܝܘܬܐ ܗ̣ܘܘ. ܒܠܒܗܘܢ ܪܐܙܢܐܝܬ ܡ̇ܙܥܩܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܟܕ ܡܬܢ̇ܟܦܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܫܚܩܐ ܕܫ̇ܚܩܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟܣ̈ܢܝܐ. ܟܕ ܥܠ̣ܘ ܕܝܢ ܠܐܦܘܬܝܩܐ ܕܢܥ̇ܩܒܘܢ: ܕܕܠܡܐ ܡܕܡ ܫܪܟܢܐ ܡܢ ܚܫܚܬܐ ܐܬܛܥ̣ܝ ܘܦ̣ܫ: pb. 47 ܟܠܗܘܢ ܡܐܢ̈ܐ ܕܡܠܹܐ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܫܬ̣ܟܚ̣ ܐܕܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܩܕܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܠܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܙܲܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܫܲܡܠܝܘ܆ ܟܕ ܗܟܢܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟܣܢܝ̈ܐ܆ ܠܚܪܬܐ ܡܠ̣ܟ ܐܢܘܢ ܩܕܝܫܐ ܙܝܢܘܢ ܝܚܝܕܝܐ ܘܢܒܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܕܪܒܐ ܣܝܠܘܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܟܠܕܘܟ ܛܒܝ̣ܒ ܗܘܐ. ܕܬܘܒ ܢ̣ܥܠܘܢ ܠܥܘܡܪܐ܆ ܘܝܬܝܪ ܢܬܕܪܫܘܢ ܒܝܕ ܫܘܥܒ̇ܕܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ: ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ. ܕܗܫܐ ܕܥ̣ܒܕܬܘܢ ܩܘܒ̇ܠܐ ܕܐܝܟܣ̈ܢܝܐ܆ ܬ̇ܘ ܡܟܝܠ ܦܠ̣ܘܚܘ ܕܝܪܝܘܬܐ. ܟܕ ܡܬܪܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܒܥܘܡܪܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܬܝܪ ܡܘܬܪܐ. ܠܗܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܛܠܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܩܘܡܬܐ. ܟܕ ܥܠ̣ܘ ܗܟܝܠ ܠܚܕ ܡܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ̣ ܒܟܠܗ̇ ܡܫܬ̇ܡܥܢܘܬܐ ܘܫܘܥܒܕܐ ܘܢܙܝܪܘܬܐ ܡܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܢܦܫܗܘܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐ̇ܟܠܩܪܨܐ ܟܕ ܠܐ ܣ̇ܝܒܪ ܠܚܬܝܬܘܬܐ ܕܥ̇ܢܘܝܘܬܗܘܢ܆ ܐܬܛܲܟܢ ܕܢܲܚܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܙܢ̣ܐ ܕܥܢܘܝܘܬܗܘܢ ܘܕܚܘܝܚܘܬܗܘܢ. ܟܕ ܡܬܦܲܪܣ ܠܗܘܢ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܡܦܬ̈ܟܐ. ܐܦ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܟܕ ܩ̇ܐܡ ܒܓܘܕܐ ܘܡܙܲܡܪ ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܐܒ̇ܐ ܦܛܪܘܣ܆ ܚܲܘܝ ܠܗ ܩܕܡܘܗܝ ܐܢܬܬܐ ܕܫܠܝ̣ܚܐ̣ ܘܣ̇ܓܝ ܦܐܝܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܚ̣ܙܐ ܠܦܢܛܣܝܐ: ܘܠܗ̇ ܠܚܙܬܐ ܛܲܐܡܘܬܐ ܚܫ̣ܒ܆ ܚ̇ܦܝ ܐܦܘ̈ܗܝ. ܟܕ ܠܟ̣ܐ ܘܠܟ̣ܐ ܡܬܗ̇ܦܟ ܗܘܐ. ܟܕ ܡܬܕܡܪܝܢ ܕܝܢ ܐܚ̈ܐ ܘܡܬܦ̇ܫܟܝܢ ܕܡܢܐ ܗܝ ܟܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܥ̣ܠܬܐ܆ ܩܥ̣ܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܡܪܢ ܝܫܘܥ̣ ܐܪܝ̣ܡ ܡܢ ܩܕܡ ܥܝܢ̈ܝ܆ ܗܕܐ ܕܡܘ̣ܬܐ ܫܟܝܪܬܐ ܘܛ̇ܢܦܬܐ. ܘܢܕܝܕܘܬܐ ܕܗܕܐ ܦܐܢܛܣܝܐ܆ ܘܫܒܘܩܝܢܝ ܠܘܬ ܢܦܫܝ. ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܒܝ̣ܫܐ ܫܡܗ ܕܦܪܘܩܢ܆ ܡܚܕܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̣ܘܐ. ܟܕ ܥܒ̣ܕܘ ܕܝܢ ܙܲܒܢܐ ܒܥܘܡܪܐ ܐܝܟ ܡܠ̣ܟܐ ܕܩܕܝܫܐ ܙܝܢܘܢ܆ ܘܬܘܒ ܒܝܕ ܝܕܥܬܗ ܦܢ̣ܘ pb. 48 ܠܕܝܪܗܘܢ܇ ܘܒܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܫܲܠܝܘܬܐ ܥ̇ܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟܣܢ̈ܝܐ. ܐܘܦ̣ܝ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܟܣܦܐ̣ ܟܕ ܫܦܝܪ ܐܬܦܲܪܢܣ. ܒܥ̇ܢܘܝܘܬܐ ܕܝܢ ܪܒܬܐ ܘܒܕܘܒܪ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ܇ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ ܫܚܩܢܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܫܬ̣ܒܩ ܕܣ̇ܓܝ ܙܲܒܢܐ ܬ̇ܡܢ ܥܘܡܪܗܘܢ ܢܗܘܐ. ܐܘܕܘܩܝܐ ܡܲܠܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܐܢܬܬܗ ܕܡܲܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܙܥܘܪܐ: ܟܕ ܛܢ̣ܢܐ ܫܩ̣ܠܬ̇ ܕܡܐܠܢܝܐ ܗ̇ܝ ܕܩܲܕܡܬ̇ ܐܬܐ̇ܡܪܬ̇ ܗܘܬ ܡܢܢ܆ ܐܬܪܓ̣ܪܓܬ̇ ܐܦ ܗ̣ܝ ܠܫܲܠܝܘܬܐ ܘܠܥܡܘܪܝܐ ܕܒܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܗܘܐ ܩܲܪܝܒܐ܆ ܕܗ̣ܝ ܒܩܢܘܡܗ̇ ܬܗܘܐ ܣ̇ܓܕܐ ܠܚܫ̈ܐ ܦܪ̈ܘܩܝܐ ܕܚܠܦܝܢ܇ ܕܡܫܝܚܐ ܡܲܠܟܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܲܠܟܐܝܬ ܡܙܕܝܚܐ: ܒܝܕ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܥܒ̣ܕܬ̇ ܐܘܪܚܐ܆ ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܪܐܓ̇ܐ ܗܘܬ ܐܬ̣ܬ̇܆ ܘܠܣܓܕܬܐ ܐܫܬ̣ܘܝܬ̇. ܟܕ ܝܠܦ̣ܬ̇ ܕܝܢ ܕܐܒܐ ܦܛܪܘܣ ܬ̇ܡܢ ܥ̇ܡܪ܆ ܒܥ̣ܬ̇ ܕܬܚ̣ܙܝܘܗܝ ܒܝܨܝܦܘܬܐ. ܐܝܟ ܡܪܒܝܢܬܗ ܕܒܪܚܡ̣ܬ̇ ܚܘܒܐ ܗܘ̣ܬ ܠܗ ܐܡܐ ܒܦܘܠܘܛܝܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐܝܬ. ܡܦܝ̣ܣ ܗܘܐ ܕܢܫܬ̣ܒܩ܆ ܕܡܢ ܩܠܝܬܗ ܠܐ ܢܦ̣ܘܩ. ܡܛܠ ܕܢܣܝܘܢܐ ܕܐ̇ܢ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܟܲܬܪܬ̇ ܟܕ ܐܡ̇ܪܐ: ܕܐܢ ܠܐ ܒ̇ܥܐ ܗ̣ܘ ܕܢܐ̣ܬܐ ܨܐܝܕܝܗ̇: ܗ̣ܝ ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܐܬ̇ܝܐ ܠܘܬܗ: ܟܕ ܥܬܝܕܐ ܕܡܥܒܪܬܐ ܡܢ ܬܡܢ ܬܥ̣ܒܕ ܠܘܬ ܨܗܝܘܢ ܩܕܝܫܬܐ. ܟܕ ܕܚ̣ܠ ܡܢ ܝܘܩܪ̈ܐ ܘܡܢ ܚܣܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܢܦ̣ܩ ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܡܠܠ ܥܡܗ̇. ܘܟܕ ܐܬܒܲܢܝܬ̇ ܒܗ ܡܛܠ ܢܝ̣ܚܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐ: ܘܡܟܝܟܘܬܗ ܘܢܟܦܘܬܗ ܘܐܦ ܒܚܟܡܬܗ܆ ܫܡ̣ܥ ܡܢܗ̇܆ ܕܛܘܒܝܟ ܒܪܝ܆ ܡܛܠ ܕܛ̇ܒܬܐ pb. 49 ܓܒ̣ܬ ܠܟ. ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܒܨܠܘ̈ܬܟ ܩܕܝܫ̈ܬܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇. ܐ̇ܝܕܐ ܦܪܪܝܣܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܚܛܝܐ̇ ܕܢܨ̇ܠܐ. ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪܬ̇ ܠܗ. ܚܛܗ̈ܝܟ̣ ܥܠ ܪܝܫܝ ܒܪܝ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܦܢ̣ܐ ܠܩܠܝܬܗ ܒܫܠ̣ܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܲܬܪܬ̇ ܟܕ ܡܬܝܐܝܒܐ ܕܬܐܬܐ ܠܘܬܗ܆ ܡܚܕܐ ܪܗ̣ܛ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܙܝܢܘܢ ܢܒܝܐ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܕܝܡ ܐܡ̣ܝܪ. ܘܐܝܟ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܝ̇ܕܐ̣ ܓܠ̣ܐ ܠܗ ܚܘܫܒܘܗ̈ܝ. ܒܟܠ ܙܒܢ ܓܝܪ ܥܡܗ ܡܬܕܪܫ ܗܘܐ. ܫܡ̣ܥ ܡܢܗ܆ ܫܲܘܙܒ̣ ܫ̇ܘܙܒ ܢܦܫܟ. ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܐܬܬܦܝ̣ܣ ܠܡ̣ܠܟܗ. ܟܕ ܫܒ̣ܩ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ: ܘܕܝܪܗ ܫܒܩܗ̇ ܠܐܢܫ̈ܝܢ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܫܠܚ̣ܘ ܠܥܠܡܐ܆ ܐܬ̣ܐ ܥܡ̣ܪ ܒܟܢܘܫܝܐ܆ ܕܐܝܬ ܒܝܢ̈ܬ ܓܙܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܡܬܩܲܪܝܐ ܡܝܘܡܐ. ܕܡܠܹܐ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܙܲܒܢܐ܆ ܣܓܝ̈ܐܐ ܓܒܪ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܝܪ̈ܝܐ̣ ܛܥܝ̣̈ܢܝ ܨܠܝܒܗܘܢ. ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܝܢ ܗ̣ܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܫܘܢܝܗ ܕܠܗ̇ܘ ܐܬܪܐ܆ ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܘܝ̇ܨܘܦܐ ܕܢܦܫ̈ܬܢ. ܕܩܲܕܕܡ ܛܲܝܒ ܠܗ̇ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܠ ܣܦܪ ܝܲܡܐ ܘܣ̇ܓܝ ܟܪܝܣܛܝܢܝܐ. ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫ̇ܘܐ ܠܗ̇܆ ܒܙܲܒܢܐ̣ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܡܪܕܘܬܐ. ܕܣܢ̣ܝܩ ܥܠ ܓܒܪܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܡܥܕܪܢܐ ܕܕܚܠܲܬ ܐܠܗܐ. ܘܟ̇ܪܘܙܐ ܐܝܟܚܕܐ ܘܢ̇ܛܘܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ̇ ܫܘܒܚܐ. ܘܐܝܙܓܕܐ ܕܚܠܦ ܢܦܫ̈ܬܢ. ܕܐܝܬ ܠܗ ܦܐܪܪܝܣܝܐ ܣܓܝܐܬܐ ܠܘܬ ܡܪܢ. ܕܢܚ̇ܣܐ ܥܠ ܚܛܗ̈ܐ ܕܥܡܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ. ܘܕܡܹܨܐ ܕܢܚ̣ܫ ܚܠܦ ܡܚܝܠܘܬܢ. ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܙܒܢ ܡܬܟ̇ܫܦ ܚܠܦܝܢ. ܟܕ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ pb. 50 ܒܗܢܐ ܟܢܘ̣ܫܝܐ ܥ̇ܡܪ ܗܘܐ܆ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐ̇ܬܐ ܗܘܐ ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܩܠܝܬܗ ܠܘܬ ܙܝܢܘܢ ܩܕܝܫܐ܇ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܥ̇ܡܪ ܗܘܐ ܒܟܦܪ ܣܥܪܬܐ ܩܪܝܬܐ. ܥܠ ܚܡܫܬܥܣܪ̈ ܡܝ̈ܠܐ ܡܢ ܓܙܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܚܘܫܒ̈ܘܗܝ ܥܡܗ ܡܕܪܫ ܗܘܐ. ܘܬܘܒ ܝܬܝܪ ܚܡܝܡܐܝܬ ܡܬ̇ܪܨ ܗܘܐ ܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ. ܣ̇ܓܝ ܐܬܪܚ̣ܡ ܗܘܐ ܡܢܗ܆ ܘܡܢ ܛܝܒܘܬܗ ܢ̇ܣܒ ܗܘܐ. ܡܫܬ̇ܥܐ ܗܘܐ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ. ܕܒܙܒܢ ܟܕ ܐ̇ܬܝܬ ܠܘܬܗ܆ ܩ̣ܡ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܙܝܢܘܢ ܠܨܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܦ̣ܢܝ ܠܘܬܝ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܝ̣ ܨܲܠܐ. ܘܟܕ ܐ̇ܢܐ ܫܲܬܝܩ ܐܢ̣ܐ܆ ܬܘܒ ܐܬܦ̣ܢܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ̣ ܨ̣ܠܐ. ܘܙܒܢ̈ܬܐ ܕܬܠ̈ܬ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐ̇ܬܕܡܪܬ ܘܪܬܚ̣ܬ ܒܗ̣ ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ. ܫܒ̣ܘܩ ܠܝ ܡܪܝ܆ ܐܒ̇ܐ. ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܥܠܡܝܐ ܐ̇ܝܬܝ ܘܚܛܝܐ܆ ܘܐܡ̣ܪ. ܐܝܢ. ܐܝܢ. ܫܒܘ̣ܩ ܠܝ. ܘܟܕ ܥܒ̣ܕ ܨܠܘܬܐ̣ ܝܬ̣ܒ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܒ̈ܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܆ ܗ̣ܘܬ ܗܘܬ ܟܝܪܛܘܢܝܐ ܕܝܠܗ. ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ. ܙܕ̇ܩ ܓܝܪ ܕܐܦܠܐ ܗܕܐ ܒܫ̣ܬܩܐ ܢܥܒ̣ܪ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܥ̇ܡܪ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܒܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ: ܘܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܣܥ̣ܐ ܝܘܒܝܢܠܐܝܘܣ. ܗ̇ܘ ܕܗ̇ܝܕܝܢ ܐܦܝܣ ܐܝܬ̇ ܗܘܐ ܠܗ: ܕܟܝܪܘܛܘܢܝܣܐ ܢܥܒ̣ܕܝܘܗܝ: ܠܐ ܐܬܡ̣ܨܝ. ܟܕ ܐܠܗܐ ܡܣ̇ܬܪ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ̣ ܟܕ ܟܢ̣ܫܐ ܡܫܬ̇ܡܠܐ ܗܘܐ ܒܨܗܝܘܢ ܩܕܝܫܬܐ. ܣܥ̣ܐ ܝܘܒܝܢܠܐܝܘܣ ܕܢܫܕܪ ܐܢܫ̈ܝܢ ܝܨ̈ܝܦܐ ܘܢܚ̣ܛܦܘܢܝܗܝ ܡܢ ܩܠܝܬܗ ܕܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܠܬ̇ܡܢ. ܘܟܕ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐ̣ܬܘܢ܆ ܐܬܚ̣ܙܝ ܠܗ ܡܠܐܝܟܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܗܐ ܕܢܣ̣ܒܘܢܟ ܠܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܐ̇ܬܝܢ܆ ܐܠܐ ܩܘܡ ܥܪܘ̣ܩ ܡܢ ܗܪܟܐ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܥ̣ܪܩ܆ ܝܬܝܪ ܝܨܝܦܐܝܬ ܢ̇ܛܪ ܗܘܐ ܢܦܫܗ. ܟܕ ܗܟܝܠ ܥܡ̣ܪ ܒܐܬܪܐ ܕܡܝܘܡܐ. ܐܦܝܣܩܘܦܐ pb. 51 ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗ̇ܝܕܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܦܘܠܘܣ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܒܝܢܠܐܝܘܣ. ܫܠܚ ܠܗ ܕܒܫܘܪܝܐ ܕܥܡܘܪܝܗ ܕܬܡܢ܆ ܡܠܬܐ ܝܗ̣ܒ ܗܘܐ ܠܗ ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ ܠܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ. ܕܬܒܥܗ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܣ̣ܝܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝ̣ܕܐ. ܟܕ ܗܘܬ ܣܘܢܢܘܕܘܣ ܕܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܣܓ̈ܝܐܐ: ܒܕܘܟܪܢܐ ܕܒܩܛܘܪ ܣܗܕܐ ܫܦܝܪ ܙܟܘܬܐ܆ ܠܚܕ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܓܠ̣ܐ ܪܐܙܐ. ܘܡܲܦܝܣ ܠܗ ܕܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܢܥܒ̣ܕ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܣ̣ܒ ܥܡܗ ܡܥܕܪܢܐ ܠܛܘܒܢܐ ܐܝܪܝܢܝܘܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܘܡܪܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܥܢܝ̣ܢܐ ܘܫܒܒܐ ܘܟܚܝܕܐ ܕܗܠܝܢ ܩܕܝܫ̈ܐ: ܒܝܕ ܗܢܐ̇ ܒܠܐ ܡ̇ܣܒܪܢܘܬܐ ܢܦ̣ܠ ܡܢܫ̣ܠܝ܆ ܘܟܝܪ̈ܛܘܢܝܣܐ ܥܒ̣ܕ ܩܫ̈ܝܫܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܥܡ ܩܛܝܪܐ ܣܓܝܐܐ ܘܥܨܝܢܘܬܐ. ܗ̇ܝܕܝܢ ܟܕ ܐܬܥ̣ܗܕ ܦܛܪܘܣ܆ ܐܣܬ̇ܟܠ ܠܩܕܝܡܘܬ ܝܕܥ̣ܬܐ ܘܢܒܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܙܝܢܘܢ. ܒܪܡ ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܩܲܒܠ ܣܝ̇ܡ ܐܝ̣ܕܐ܆ ܫܒ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ ܟܲܬܪ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܕܢܬܚ̇ܫܒ ܒܬܫܡܫܬܐ ܟܗܢܝܬܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܠܐܝܩܪܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܐܫ̣ܬܘܝ܆ ܒܙܒܢܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܕܥ̣ܒܘܪܝܐ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܣܬ̇ܒܪ ܒܟܠܕܘܟ ܟܦܘܪܝܐ ܕܒܟܬܒܐ: ܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܡܪ̈ܘܕܐ: ܘܫܘܪܪܐ ܕܛܘܡܣܐ ܪܫܝܥܐ ܕܠܐܘܢ: ܘܚܘܕܬܐ ܕܝܘܠܦ̈ܢܐ ܥܢ̈ܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ: ܕܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܡ̇ܢ ܪܝܫ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܓܘܦܛܘܣ. ܘܛܲܢܢܐ ܕܫܪܪܐ ܘܡܬܟܬܫܢܐ ܕܚܠܦ ܕܚܠ̣ܬ̇ ܐܠܗܐ܆ ܐܫ̣ܬܕܝ ܠܐܝܟܣܘܪܝܐ. ܥܕ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܫ̣ܠܡ ܠܪܘܫܥܐ. ܬܐܘܕܘܪܝܛܘܣ ܕܝܢ ܘܝܗ̣ܝܒܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܗܐ ܡܢ ܟܕܘ. ܥܒ̣ܝܕܐ ܗܘܬ ܩܐܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܡ̇ܚܪܡܝܢ ܡܛܠ ܓܠܝܘܬܐ ܕܪܘܫܥܗ܆ ܕܠܐ ܕܝܢܐ ܐܬܩܒܠܘ. ܘܦܘܠܘܝܢܘܣ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܐܦܝܣ ܕܩܘܢܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠ. ܕܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ̣ ܗ̣ܘܬ ܩܬܐܪܣܝܣ ܕܝܠܗ. ܡܢ pb. 52 ܒܬܪ ܡ̇ܘܬܗ ܗܦ̣ܟܘ ܐܥܠ̣ܘܗܝ. ܘܝܘܒܝܢܠܐܝܘܣ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܬܐ̣ܡܪ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡ: ܟܕ ܫܠ̣ܡ ܠܥܒ̇ܪ ܢܡܘܣܐ ܘܐܪܡ̣ܝ ܒܗ ܐܝ̣ܕܐ: ܘܠܡܢ̇ܬܐ ܕܝܗܘܕܐ ܡ̇ܫܠܡܢܐ ܩܲܕܡ ܝܲܩܪ܆ ܦܢ̣ܐ ܥܡ ܙܲܘܚܐ ܣܓܝܐܐ. ܟܕ ܛ̇ܒ ܩܕܡ ܕܢܣܹܩ ܠܣܘܢܢܘܕܘܣ̣ ܐܣܠܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܬܐ̣ܡܪ ܛܘܡܣܐ ܕܠܐܘܢ. ܘܠܪܘܫܥܐ ܕܒܗ ܒܲܙܚ. ܘܣܲܗܕ ܠܟܠܗܘܢ ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܘܠܕܝܪ̈ܝܐ ܕܒܦܠܣܛܝܢܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܕܝܘܕܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܕܣܝܡܘܢ ܚܲܪܫܐ̇ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܫ̇ܠܡ ܠܗ̇܆ ܙܕܩ̇ ܠܗ ܕܢܬܓ̣ܙܪ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܠܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܘܠܕܝܪ̈ܝܐ ܩ̈ܕ ܕܒܦܠܣܛܝܢܐ܆ ܟܕ ܡܬܬܙܝܥ̣ܝܢ ܒܛܢܢ̣ܐ ܐܠܗܝܐ. ܠܘܩܕܡ ܢܦ̣ܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܕܗ̇ܘ ܝܘܒܝܢܠܐܝܘܣ ܠܐܘܪܚܐ. ܘܣ̇ܓܝ ܐܬܟ̇ܫܦܘ ܠܗ ܕܢܬܥ̣ܗܕ ܠܡܠܘ̈ܗܝ ܘܢ̇ܣܠܐ ܠܪܘܫܥܐ̣ ܘܢܬܟ̇ܬܫ ܚܠܦ ܫܪܪܐ. ܟܕ ܠܐ ܐܬܬܦ̣ܝܣ̣ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܐܝܟܚܕܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܡܨܥܬܗܘܢ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܬܟ̣ܦܪ ܒܗ ܡ̇ܢ ܡܢ ܪ̈ܫܝܥܐ. ܡܥ̇ܕܪ ܕܝܢ ܠܫܪܪܐ ܕܝܠܗ ܘܠܥܕܬܗ ܬܪܝ̣ܨܬ̇ ܫܘܒܚܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܦܪܩܗ̇ ܒܕܡܗ. ܘܟܕ ܡܢ ܛܝܒܘܬܗ ܡܬܢܦܚܝܢ܆ ܘܐ̇ܝܬ ܥܡܗܘܢ ܘܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܛ̣̈ܢܢܐ. ܘܩܕܝܫܐ ܪܘܡܢܐ ܐܒܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ. ܟܕ ܓܒ̣ܘ ܠܛܘܒܢܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܢ ܬܐܓܡܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܓܒܪܐ ܕܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܐܬܥ̇ܢܘܝ. ܘܒܟܠܗܝܢ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܕܚܠܬ̇ ܡܪܝܐ̣ ܡܨ̇ܒܬ܇ ܘܡܢ ܟܕܘ ܐܓ̈ܘܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܒܗ̇ ܒܣܘܢܕܘܣ ܪܫܝܥܬܐ ܚܲܘܝ ܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ̇ ܫܘܒܚܐ. ܐܩܝ̣ܡܘܗܝ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܘܪܥ̇ܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܩܕ ܐܘܪܫܠܡ. ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܢܣ̣ܒ ܟܗܢܘܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܒܚܦܝ̣ܛܘܬܐ ܟܠܗ̇ ܝܨܝܦܘܬܐ pb. 53 ܘܫܩܠܛܥܢܐ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ. ܕܒܥ̈ܕܬܐ ܕܬܚܘܬܘܗܝ̣ ܕܕܟܝ̣ܬܐ ܬܬ̣ܢܛܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ. ܟܕ ܓܒ̣ܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܬܐܓ̣ܡܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܘܫܩܝ̈ܠܝ ܨܠܝܒܐ܇ ܓܒܪ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܣܬܗܕܝܢ ܒܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܐܘܢܓܠܝܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܡܘܡ. ܠܗܠܝܢ ܟܝܪ̈ܘܛܘܢܝܣܐ ܥܒ̣ܕ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܘܣܗ̈ܕܐ. ܠܟܠ ܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗ̇ܘ ܕܠܚ̇ܡ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܫܲܕܪ. ܟܕ ܗܘ ܥܡܐ ܕܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܥܒ̣ܕ ܗܘܐ ܦܣܘܦܝܣܡܐ ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܬܓܒܹܐ ܡܢܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܚܕܘܬܐ ܘܪܘܙܐ ܡܬܩ̇ܒܠܝܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܟܝܪܘܛܘܢܝܣܐ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ: ܗ̣ܘ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܪܒܬܐ ܡܣܲܗܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܟܝܪܘܛܘܢܝ ܗ̇ܘܝܢ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܕܣܗ̈ܕܐ ܟܝܪ̈ܘܛܘܢܝܣܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܇ ܘܟܪ̈ܘܙܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ̇ ܫܘܒܚܐ. ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܙܲܒܢܐ̣ ܥܠ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܢܝܩ. ܗ̇ܝܕܝܢ ܗܟܝܠ ܥ̇ܡܘ̈ܪܐ ܕܡܝܘܡܐ ܕܓܐܙܐ: ܟܕ ܡܬܬܙܝ̣ܥܝܢ ܡܢ ܚܲܝܠܐ ܐܠܗܝܐ: ܘܝ̇ܕܥܝܢ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ ܡܢ ܙܲܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܥ̇ܡܪ ܗܘܐ: ܘܟܠ ܐܕܫܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܚ̇ܘܐ܆ ܡܚܕܐ ܟܕ ܪܗ̣ܛܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܥ̇ܡܪ ܗܘܐ ܒܫܲܠܝܘܬܐ̣ ܚܛ̣ܦܘܗܝ. ܟܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡ̇ܢ ܐܬܟ̇ܬܫ ܠܘܩܒܠܗܘܢ. ܘܬܪ̈ܥܐ ܐܚ̣ܕ ܘܙܪܒ̣܇ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܐܝܟ ܓܲܝܣ̈ܐ ܐܬ̣ܘ ܥܠܘܗܝ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܥܡ ܩܛܝܪܐ ܣܓܝܐܐ ܘܚܘ̣ܒܐ܆ ܗ̣ܘ ܥܡܐ ܕܒ̣ܪܘܗܝ ܘܛܥܢ̣ܘܗܝ ܘܒܠܩܛܝܩܝܢ ܣ̇ܡܘܗܝ. ܘܟܕ ܣܘܓܐܐ ܕܪ̈ܝܫܢܐ ܝܕܝ̈ܥܐ: ܘܗ̣ܘ ܩܠܝܪܘܣ̣ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܕܡܐ ܒܗܘܢ ܕܢܩ̣ܝܦ ܠܗܘܢ܆ ܐܝܬܝܘܗܝ ܠܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܕܬܡܢ ܡܢ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܕܟܗܢܘܬܐ̇ ܢܫ̣ܬܘܘܢ ܠܪܥ̇ܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܪܕܝ̇ܢ ܗܘܘ܆ ܘܡܢ ܟܕܘ ܪܡܫܐ ܩܲܪܝܒ ܗܘܐ܆ ܐܬ̣ܘ ܠܩܪܝ̣ܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܣܘܟܐ pb. 54 . ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܒܦܘ̈ܬܩܐ ܕܥܠ ܓܢܒ̣ܗ̇ ܫ̣ܪܘ. ܠܗ ܕܝܢ ܠܩܕܝܫܐ܆ ܒܝܬܐ ܡܕܡ ܥܠܝܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܩ̣ܪܝܬܐ ܥܒ̣ܕܘ ܕܢܫ̣ܪܐ܆ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܨܝܢ ܕܢܛ̣ܪܘܢܝܗܝ. ܘܟܕ ܦܠ̣ܓ ܠܠܝܐ: ܘܡܢ ܚܘܫܒܘܗ̈ܝ ܐܠܝܨ ܗܘܐ ܘܐܝܟ̇ܠ ܠܗ ܠܒܗ: ܒܕ ܟܠܫܥ ܥ̇ܪܩ ܡܢ ܝܘܩܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܩ̇ܕܡܬ ܐܡ̇ܪܬ: ܘܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܚ̇ܫܒ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܠܗ: ܐܬܚ̇ܫܒ ܕܢܡ̣ܘܬ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢ ܐ̇ܠܨܐ܆ ܐܘ̇ ܕܢܩ̇ܒܠ ܡ̇ܘܒܠܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܘܟܕ ܫܥܬܐ ܕܠܐ ܫܥܬܐ ܐܝܬܝܗ̇: ܘܟܠܗܘܢ ܠܐ̣ܝܢ ܡܢ ܥܡܠܐ ܕܐܘܪܚܐ: ܘܡܢ ܫܢ̣ܬܐ ܐܚ̣ܝܕܝܢ܆ ܫܐ̣ܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܠܗ ܕܢ̇ܦܣܘܢ ܠܗ܆ ܕܢܦ̣ܘܩ ܠܕܘܟܬܐ ܕܐܓܪܐ ܕܩܕܡ ܥܠܝ̣ܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܠܚܫܚܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ. ܘܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܐܦ̣ܣܘ: ܘܢܦ̣ܩ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܆ ܪܗ̣ܛ ܕܢܫ̣ܕܐ ܢܦܫܗ ܡܢ ܪܘܡܐ܇ ܠܕܘܟܬܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܕܐܝܬ ܠܬܚܬ. ܟܕ ܡܣ̇ܟܐ̣ ܕܚܕܐ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܓ̇ܕܫܐ. ܐܘ̇ ܕܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܕܢܥ̣ܪܘܩ܆ ܐܘ̇ ܟܕ ܡܣܬܪܚ܆ ܘܠܐ ܚ̇ܫܚܐ ܗ̇ܘܐ: ܢܫ̣ܬܒܩ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܕܒ̇ܪܝܢ ܠܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܗܐ ܢܥ̣ܒܕ: ܗܘ̣ܐ ܩܠܐ ܠܘܬܗ ܕܐܡ̇ܪ. ܦܛܪܐ̣ ܦܛܪܐ. ܐܢ ܗܕܐ ܬܥ̣ܒܕ܆ ܠܝܬ ܠܟ ܥܡܝ ܡܢ̇ܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܐܬܟ̣ܠܝ ܡܢ ܣܥ̇ܝܐ܆ ܐܬܕܒ̣ܪ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡ̇ܢ ܬ̇ܡܢ ܫܓ̣ܫ܆ ܘܠܢܦܫܗ ܡܩܲܛܪܓ ܗܘܐ܇ ܘܥ̈ܠ̣ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡ̇ܙܥܩ ܗܘܐ: ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܠܟܗܢܘܬܐ ܡ̇ܣܒܪ ܗܘܐ ܕܡܚ̇ܘܐ ܢܦܫܗ: ܘܠܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܟܝܪܘܛܘܢܝܣܐ ܢܥܒ̣ܕܝܘܗܝ ܡܣ̇ܗܕ ܗܘܐ. ܒܪܡ ܟܕ ܡܢܗ̇ ܕܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܦܣܩܐ ܘܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܩܲܒܠ܆ ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܫܲܡܫ. ܐܠܐ ܒܕܘܟܬܐ ܟܗܢܝܬܐ ܐܬܚ̣ܒܫ܆ ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܩܲܒܠ pb. 55 ܠܬܫܡܫܬܐ. ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܡܦܝ̣ܣܝܢ ܘܡܬܟ̇ܫܦܝܢ ܗܘܘ ܘܗ̣ܘ ܦܐܛܪܝܪܟܐ܆ ܥܕܡܐ ܬܘܒ ܕܡܢܗ̇ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܬܓ̣ܙܡ ܠܗ ܘܐܬܦ̣ܩܕ ܠܗ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܟܢ̣ܫܐ ܡܫܬ̇ܡܠܐ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܬܐ̣ܡܪ ܫܝܠܘܚܐ: ܗ̣ܘ ܡܢ ܢܦܫܗ ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܡܬܕܡܪܝܢ ܘܡܬܬ̇ܘܗܝܢ. ܢܦ̣ܩ ܟܕ ܪܗ̇ܛ. ܘܐܬܟ̇ܢܫܘ ܥܡ ܪܝܫ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܘܥܡ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܕܫܪܟܐ. ܟܕ ܢܦ̣ܩܘ ܠܩܘܒܠܗ ܟܠܗܘܢ. ܒܚܕܘܬܐ ܘܪܘܙܐ ܘܒܕܘܡܪܐ̣ ܘܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ. ܐܚܝ̣ܕܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܥܩܬܐ ܣܓܝܐܬܐ܇ ܘܒܡܪܢܝܬܐ. ܕܕܠܡܐ ܗ̣ܝ ܡܫ̣ܬܐܠܢܘܬܐ̣ ܥܠ̣ܬܐ ܬܗܘܐ ܕܟܫܠܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬ̣ܐ ܠܥܕܬܐ ܩܕ ܕܡܝܘܡܐ. ܟܕ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܙܕܝܚ܆ ܝܬܪܒ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܒܫܒܥܐ ܒܐܒ ܝܪܚܐ. ܟܕ ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܫܡ̇ܝܢܐ ܘܚܝ̈ܐ ܗ̣ܘܐ̣ ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܕܟܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܣ̇ܪܗܒ ܥܡܐ܆ ܘܟܠܢܫ ܡܬܪܓܪܓ ܗܘܐ ܕܡܢ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܢܫܬܘܬܦ ܠܪ̈ܐܙܐ ܦܪ̈ܘܩܝܐ. ܬܘܒ ܡܢ ܢܟܦܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡܬܬ̇ܗܐ ܗܘܐ܆ ܕܗ̣ܘ ܢܩ̇ܪܒ. ܐܠܐ ܘܟܕ ܠܗܘܢ ܠܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܘܠܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܡ̇ܫܦ ܗܘܐ: ܕܐܦ ܬܫ̈ܡܫܬܐ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܢܫ̇ܠܡܘܢ: ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܨܒ̣ܐ ܕܢܩ̣ܘܡ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܘܟܪܝܣܛܝܐ ܩܕܝܫܬܐ ܢܫܲܡܠܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܫ̣ܬܚܩ ܗܘ ܥܡܐ ܘܛ̣ܢ ܘܐܣ̣ܒܪܘܗܝ ܕܐܦ ܫܪܝܪܐ ܗܘܬ. ܕܒܥ̣ܪܘܩܝܐ ܡܬܚܲܫܒ. ܘܪܗ̣ܛܘ ܟܕ ܓ̇ܙܡܝܢ܆ ܕܢ̇ܘܩܕܘܢ ܠܗ ܘܠܥܕܬܐ܆ ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܢܫ̇ܡܠܐ ܠܗܘܢ ܟܢ̣ܫܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܐܬܥ̣ܨܝ̣ ܩܡ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗܪܟܐ̣ ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܪܐ ܢܥ̣ܪܐ. ܪܒܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܘܪܚܡ̣ܬ ܐܢܫܘܬܗ ܘܚܲܝܠܗ̣ ܒܦܐܪܪܝܣܝܐ ܬܬ̣ܟܪܙ ܘܬܣܬ̇ܒܪ pb. 56 ܒܟܠܕܘܟ. ܠܦܝ̇ܣܐ ܘܠܫܘܘܪܪܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐ܇ ܘܠܩܘܝܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܚܢܢ ܫܡ̣ܥܢܢ: ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܠܐ ܕܝܠܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܬܬܦܝܣܢܢ: ܘܡܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܠܝܢ ܕܗܝܕܝܢ ܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܘܥܡܗ ܡܟܗܢܝܢ ܗܘܘ܆ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܕܢܫܬܘܩ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܟܕ ܛܒܐܝܬ ܬܢ̇ܐ ܗܘܐ ܨܠܘ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܬܐ: ܘܠܐ ܩܲܕܡ ܐܬܗ̇ܓܝ: ܡܢ ܫܠܝ ܐܬܐܠܨ ܕܢܩܘܡ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ: ܘܬܫܡܫܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܢܫ̇ܡܠܐ: ܥܡ ܕܚܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܣܘܪܕܐ ܘܪܬܝܬܐ: ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܠܘܬܗ ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܩܠܝܪܘܣ: ܕܡܫܟܚܝܢ ܕܢ̇ܥܗܕܘܢ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܙܕܩ̈ܢ ܢܥ̣ܒܪܝܘܗܝ܆ ܟܕ ܡܛ̣ܐ ܥܕܢܐ ܘܥܒ̣ܕ ܩ̇ܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܘܟܠܗ̇ ܐܘܟܪܣܛܝܐ ܫ̇ܡܠܝ܆ ܟܕ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܩܨ̇ܝܐ ܕܚܝ̣ܠܐ ܕܠܚܡܐ: ܥܡ ܟܠܗ̇ ܚܢܓܬܐ ܘܫܚܩܐ ܕܠܒܐ ܘܕܡܥ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ: ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܝ̇ܕܐ܆ ܟܠܗ ܗܢܐ ܫ̣ܘܪ ܕܡܐ ܟܕ ܩܨ̣ܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗ ܦܬܘܪܐ ܩܕܝܫܐ ܢܬ̣ܪܙܦ. ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܐܬܬܘܗ ܘܒܪܬܝܬܐ ܗܘܪܐ ܫ̇ܢܝ ܠܒܣܬܪܗ܆ ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܐܡܪܚ ܕܢܬܩܪܒ܇ ܠܩܨܝܐ ܕܗܠܝܢ ܠܚ̈ܡܐ ܕܫܪܟܐ. ܘܟܕ ܡܣܪܗܒ ܗܘܐ ܐܬ̣ܦܢܝ܆ ܘܚܙܝܗܝ ܠܡܪܝܐ ܕܩܐ̇ܡ ܥܠ ܓܒܗ. ܘܡܠܒܒ ܠܗ̣ ܘܐܡ̇ܪ ܠܘܬܗ. ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܩܨܝܲ ܠܐ ܬܕܚ̣ܠ. ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܝ ܥ̇ܒܕܬ ܗܕܐ܆ ܘܠܘ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܝܠܟ. ܕܢܐܠܦ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܪܐ܆ ܘܡܢܘ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ̇ ܫܘܒܚܐ ܐܚ̣ܝܕܝܢ. ܗ̇ܝ ܗܟܝܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܗܝܕܝܢ ܗܘ̣ܬ܆ ܒܦܘܡܐ ܕܟܠܢܫ ܡܬܬ̇ܢܝܐ̣ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܟܕ ܩܘܝ ܗܟܝܠ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܝܠܗ pb. 57 ܐܝܟ ܙܒܢܐ ܕܫܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ: ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܡܥܕܥܐܕܝܢ ܘܕܝ̇ܨܝܢ ܘܝܗܒܝܢ ܛܘܒܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܡܝܘܡܐ ܡܕܝܢܬܐ: ܥܠ ܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܩܝܘܡܘܬܐ ܕܡܛܠ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ: ܘܐܝܟ ܕܒܡܠܐܝܟܐ ܐܚܝܕܝܢ ܠܗ ܘܬ̣ܠܝܢ ܒܪܚܡܬܗ ܘܒܚܘܒܗ܆ ܐܝܟ̇ܠܩܪܨܐ ܗ̇ܘ ܡܬ̇ܟܬܫ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܚ̇ܣܡܐ: ܗ̇ܘ ܡܪܚܩܢܐ ܩܕܡܝܐ ܘܡ̇ܠܘܟܐ ܘܩܝܘܡܐ ܕܡܪ̈ܚܩܢܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܣܝܒܪ ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ: ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܚ̣ܙܐ: ܟܕ ܕܚܝ̇ܠ ܕܕܠܡܐ ܗܦܘܟܝܐ ܢܗܘܐ: ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܕܒܟܬܒܐ ܐܬܛܟ̣ܢܬ̇ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܠܘܩܒܠ ܕܚ̣ܠܬ ܐܠܗܐ: ܘܡܛܝܒܐܝܬ ܫ̇ܡܥ ܗܘܐ ܠܦܘܩܕܢܘܗ̈ܝ܆ ܡܥܒܕ ܠܗ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܡܠܟܝܐ܆ ܠܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫ̈ܐ ܘܫܪ̈ܝܪܐ ܘܛ̇ܢܢ̈ܐ ܕܕܚ̣ܠܬ ܐܠܗܐ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܬܣܝܡܘ ܡܢ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܪܒܐ ܘܫܠܝܚܝܐ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ: ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܢܬ̇ܪܕܦܘܢ ܡܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ܆ ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܨ̇ܒܝܢ ܒܩܛܝܪܐ ܢܦ̣ܩܘܢ܆ ܘܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܢܦ̣ܠܘܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܪܝܫ ܪ̈ܥܘܬܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ܆ ܐܝܟܐ ܕܗ̣ܘ ܕܡܫܬܟܚ܆ ܚܘܝܒܐ ܕܪܝܫܗ ܢܣ̣ܒܘܠ܆ ܟܕ ܗ̇ܘ ܕܡܬ̣ܩܪܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܡ̇ܠܟܐ ܦܘܪܡܐ ܐܦ̇ܩ ܥܠܘܗܝ. ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܟܠܗܘܢ ܐܫܦ̣ܘ ܘܫ̇ܢܝܘ܆ ܕܗܕܐ ܡ̣ܠܟ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ. ܒܕܕܐܢ ܕܫ̇ܦܪܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܠܘܢ: ܕܢܬܢ̇ܛܪܘܢ ܟܪ̈ܘܙܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܘܠܐ ܟܕ ܡ̇ܝܬܝܢ ܘܡܬܩ̇ܛܠܝܢ܇ ܢܬܓ̇ܝܙܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡ̇ܒܢܝܢ ܠܗܘܢ ܘܡܣܡܟܝܢ pb. 58 ܠܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ: ܟܕ ܫ̇ܢܝ ܠܐܓܘܦܛܘܣ: ܘܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܐܬ̣ܐ: ܘܬܡܢ ܡܛܫܝ ܗܘܐ: ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܦܪܛܘܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܡܪܘܕܐ܆ ܣܡ̣ܟܐ̣ ܘܒܘܝܐܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܘܪܬܘܕ̈ܘܟܣܘ ܗܘ̣ܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܡܡ̇ܪܚ ܗܘܐ ܕܢܬܚ̣ܙܐ܆ ܠܐ ܩܠܝܪܝܩܐ ܘܠܐ ܕܝܪܝܐ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܫܪܪܐ܆ ܗ̣ܘ ܟܕ ܒܛܘܫܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ: ܘܬܫ̈ܡܫܬܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܡܫ̇ܡܠܐ ܗܘܐ: ܘܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒ̇ܥܝܢ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܙܘ̈ܕܐ ܕܚ̈ܝܐ܆ ܠܐ ܫ̇ܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܬܙܥ̣ܪ ܢܦܫܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܕܢܙܕܥܪܘܢ ܡܢ ܛܢܢ̣ܐ ܘܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ܆ ܘܚܙܘܐ ܕܚܝ̣ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܫܬܘܝ ܕܢܚ̣ܙܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܒܡܕܝܢܬܐ ܚܙܬܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܡܫܬ̇ܡܠܝܐ ܗܘܬ: ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܬܐܛܪܘܢ: ܟܕ ܪܬ̣ܚ ܒܛܢ̣ܢܐ ܗ̣ܘ ܥܡܐ ܡܗܝܡܢܐ܆ ܡܢ ܫܠ̣ܝܐ ܟܕ ܐܬܬܙܝܥ ܡܢ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܫ̇ܪܝ ܕܢܩܥܐ. ܕܝܣܩܘܪܘܣ ܠܡܕܝܢܬܐ̣ ܐܘܪܬܘܕܘܟܣܐ̣ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܡܘܕܝܢܐ̣ ܠܬܪܘܢܘܣ ܕܝܠܗ. ܢܐܩܕܘܢ ܓܪ̈ܡܐ ܕܦܪܛܘܪܝܘܣ. ܠܝܗܘܕܐ ܛ̣ܪܘܕ ܠܐܝܟܣܘܪܝܐ. ܠܝܗܘܕܐ ܐܪܡܐ ܠܒܪ. ܘܪ̈ܒܘ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܟܕ ܡܙܥ̇ܩܝܢ ܗܘܘ܆ ܠܕܝܣܩܘܪܘܣ ܡ̇ܢ ܡܥܕܪܢܐ ܕܕܚܠ̣ܬ ܐܠܗܐ: ܫ̇ܐܠܝܢ ܗܘܘ ܕܢܦ̣ܢܐ ܡܢ ܐܝܟܣܘܪܝܐ ܥܘ̇ܠܬܐ: ܘܬܪܘܢܘܣ ܕܝܠܗ ܢܣܒ܆ ܕܐܒܐ ܕܝܢ ܚ̇ܛܘܦܐ ܘܡܬ̇ܟܬܫ ܥܡ ܐܠܗܐ: ܩ̇ܝܦܐ ܚܕܬܐ ܕܢܫ̣ܬܕܐ܆ ܘܠܓܡܪ ܢܬܕܚ̣ܩ ܡܢ ܥܕ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܪ̈ܝܫܢܐ: ܟܕ ܝܨܝܦܝܢ ܕܒܟܠܡܕܡ ܢܫܬ̇ܦܪܘܢ ܠܗ̇ܘ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ: ܘܠܝܘܬܪܢܗܘܢ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ܆ pb. 59 ܣܘܓܐܐ ܕܦ̈ܠ̣ܚܐ ܕܡܙܝܢܝܢ ܐܝܬܝܘ ܘܐܝܟܪܟܘܗ̇ ܠܬܐܛܪܘܢ. ܘܟܕ ܢܟܣܬܐ ܘܩܛܠ̣ܐ ܓܙܡ̇ܝܢ܆ ܟܠܗ ܗܢܐ ܐܪܗܒܘܗܝ ܠܥܡܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܠܒܪ ܥ̇ܪܩܝܢ: ܘܒܡܥ̈ܠܢܐ ܐܠܝ̈ܨܐ ܕܬܐܘܛܪܘܢ ܡܣܚܦܝܢ ܠܚ̈ܕܕܐ܆ ܣܓ̈ܝܐܐ ܢܡ̣ܘܬܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ: ܟܕ ܒܛܘܫܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ܆ ܡܫ̇ܡܠܐ ܗܘܐ ܪ̈ܐܙܐ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܘܟܕ ܒܬܡܗܐ ܗܘ̣ܐ܆ ܚ̣ܙܐ ܢܦܫ̈ܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܕܡ̈ܙܕܝܚܝܢ ܡܢ ܡܠܐ̈ܟܐ ܘܡ̈ܬܥ̇ܠܝܢ ܠܫܡܝܐ. ܟܕ ܐܬ̣ܘ ܕܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ: ܘܐܘܕܥܘ ܗ̇ܝ ܕܓ̣ܕܫܬ̇܆ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܫܬ̣ܟܚܘ ܒܡܢܝܢܐ: ܗܠܝܢ ܕܒܩܛܝܪܐ ܒܗ̇ܘ ܣܘܚܦܐ ܘܙܪܘܒܝܐ ܡܝ̣ܬܘ܆ ܐܝܟ ܟܡܐ ܢܦܫ̈ܬܐ܆ ܕܡ̣ܢܐ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ܇ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܒܗ̇ܘ ܚܙܘܐ. ܘܒܕܡܘ̣ܬܗ ܕܗ̇ܘ ܓܝ̇ܣܐ ܕܡܬܝܗܒ ܠܗ ܛܘܒܐ܆ ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܘܗܠܝܢ܆ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܟܠܝܠܐ ܩܛ̣ܪܘ܇ ܒܚܕܐ ܫܥܬܐ ܒܝܕ ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܓܝܪ ܐܓܪܐ ܢܛܝܪ: ܠܗܠܝܢ ܕܡ̇ܬܟܬܫܝܢ ܘܚܬܝܬܐܝܬ ܥ̇ܒܕܝܢ ܐܓܘܢܐ: ܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ̇ ܫܘܒܚܐ܆ ܐܦܢ ܠܘܬ ܫܘܠܡܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܡ̇ܚܘܝܢ ܛܢ̣ܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܬܛ̇ܫܐ ܡܢ ܪܫܝܥܐ ܦܪܛܘܪܝܘܣ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ: ܘܥܕܡܐ ܠܡ̇ܘܬܐ ܪܗܛ ܕܢܟܝܘܗܝ ܘܫܕܪ ܒܠܠܝܐ ܐܢܫ̈ܐ ܩܛܘ̈ܠܐ ܕܢܣܒ̣ܘܢܝܗܝ ܘܢܩܛܠ̣ܘܢܝܗܝ܆ ܐܬܡ̣ܨܝ ܕܢܥ̣ܪܘܩ܆ ܟܕ ܡܪܢ ܗ̇ܘ ܕܫܘܙܒܗ ܘܣܬ̣ܪܗ܇ ܓܠ̣ܐ ܠܗ ܢܟ̣ܠܐ ܕܡ̇ܛܫܝ. ܟܕ ܓܝܪ ܩܪܒܘ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬ̇ܕܪܘ: ܠܬܪܥܐ ܠܐܝܟܐ ܕܡ̇ܛܫܝ ܗܘܐ ܠܓܘ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܢܩ̣ܫܘ܆ pb. 60 ܟܕ ܥ̇ܒܕܝܢ ܐܣܟܝܡܐ ܕܐܢ̈ܫܐ ܠܡ ܡܢ ܐܘܪܬܘܕܘ̈ܟܣܘ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܝܕ̈ܝܥܐ: ܘܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ: ܕܗܢܐ ܛܠܝܘܣܐ ܠܡ ܕܩܝ̈ܢܕܘܢܝܣܐ ܥܒ̇ܕ: ܢܥܡ̣ܕ ܩܕܡ ܕܢܡ̣ܘܬ܆ ܐܬܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܠܐ ܬܦ̣ܬܚ̣ ܡܟܝ̈ܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܐܚ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ. ܠܐ ܐܢܫ ܢܦܬ̣ܚ ܬܪܥܐ. ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܚ̇ܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܐ̣ ܥܒ̣ܕܘ. ܘܟܕ ܣܡܘ ܒܘܪܟܐ ܬܟܝܒܐܝܬ ܘܩܡܘ܆ ܩܥ̣ܐ ܒܩܠܐ ܪܡ̇ܐ ܗ̣ܘ ܘܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ܆ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ. ܗܐ ܠܣܛܝ̈ܐ̣ ܥ̇ܕܪ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ̣ܘ ܫܒܒ̈ܐ ܘܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܘܪܗ̣ܛܘ܆ ܥܪ̈ܩ̣ܘ ܗܠܝܢ ܡܟܝ̈ܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܐܫܬܘܙܒܘ ܡܢ ܦܚ̈ܐ ܕܨܝ̈ܕܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܆ ܢܦ̣ܩܘ ܡܢ ܬܡܢ ܘܫ̇ܢܝܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܥܠܝ̈ܐ ܕܬܐܒܐܝܣ. ܘܟܕ ܐܬ̣ܐ ܠܐܝܟܣܘܪܝܢܟܘܣ ܡܕܝܢܬܐ܆ ܕܫܡܗ̣ ܡܘܫܐ. ܓܒܪܐ ܪܚ̇ܡ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܪܚ̇ܡ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܘܠܒ̣ܝܫ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܘܒܨܒܝܢܐ. ܕܡܛܠܬܗ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ܆ ܕܟܕ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠ̈ܦܝܢܢ ܕܕܝܢܪ̈ܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠܠܬܐ ܒܫܢܬܐ܆ ܦܠܓܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡܦܠܓ ܗܘܐ ܠܩܕܝܫ̈ܐ ܘܠܡܣܟ̈ܢܐ ܘܠܐܝܟܣ̈ܢܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܦܠܓܗܘܢ ܐܚܪܢܐ܆ ܠܚܫ̈ܚܬܐ ܐܠܨ̈ܝܬܐ ܕܝܠܗ̣ ܘܠܡܕܬܐ ܕܚܘܒܬܐ ܕܕܡܘܣܝܘܢ. ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܝܟܣܘܪܝܢܟܘܣ܆ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܘܟܗܝܢܬܐ ܕܬܐܒܐܝܣ. ܕܒܗ̇ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܡܠ̣ܟ̇ܬ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܟܠܗܘܢ ܗܘ̣ܘ pb. 61 ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ܆ ܠܐ ܒܨܝܪ ܡܢ ܥܣܪܐ ܐܠܦ̈ܝܐ܇ ܟܢ̣ܫܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܕܝܪ̈ܬܐ ܚܕܪ̈ܝܗ̇. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܬܡܢ܆ ܓ̣ܕܫ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ܆ ܕܗ̇ܘ ܪܫܝܥܐ ܘܡܬ̇ܟܬܫ ܥܡ ܐܠܗܐ ܦܪܛܘܪܝܘܣ܆ ܚܪܡܐ ܠܡ ܒܟܬܒܐ ܢܬܛ̇ܟܢ ܘܢܪܟ̇ܒ ܠܡܛܥܝܢܘܬܐ ܕܦܫ̈ܝܛܐ܆ ܘܢܥܗܕ ܒܗ ܢܟܝܠܐܝܬ ܘܡܛܫܝܐܝܬ܇ ܒܝ̣ܫܘܬܐ ܕܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ܇ ܒܨܢܝܥܘܬ ܒܝܫܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܒܡܣܐܒ ܒܐܦ̈ܐ. ܟܕ ܚ̣ܠܛ ܣܡܐ ܒܕܒܫܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܢܐ ܐܬܩ̣ܪܝ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ: ܘܠܐ ܐܬܡ̣ܨܝ ܕܠܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܣ̈ܬܬܐ ܢܙܥܙܥ܆ ܫܕܪ ܨܚܚܗ ܕܗܢܐ ܠܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩ̇ܒܠܘ ܕܢܫܬܥܒܕܘܢ ܠܡܪܘܕܘܬܗ. ܟܕ ܦܩ̣ܕ ܕܢܬ̣ܩܪܐ ܩܕܡ ܟܠ ܥܡܐ ܕܟܠ ܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܩ̇ܒܠ ܗܟܝܠ ܠܗܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܝܟܣܘܪܝܢܟܘܣ܇ ܘܩܪܝܗܝ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ: ܟܕ ܡ̇ܥܕܪ ܠܗ ܐܦ ܐܝܟ̇ܠܩܪܨܐ܆ ܚܨܝܦ ܗܘܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܢ̇ܛܥܐ ܘܢܙܥܙܥ. ܘܟܕ ܣܓ̈ܝܐܐ ܩܝ̈ܢܕܘܢܝܣܐ ܥ̇ܒܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬ̇ܟܫܠܘܢ: ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܦܫܝ̈ܛܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܐ ܡܕܪ̈ܫܐ ܒܕܐܝܟ ܗܕܐ ܨܢܝܥܘܬܐ ܘܐܣܟܡܬܢܘܬܐ܆ ܐܬܛܦܝܣ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ ܡܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܘܡܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܩܒܠܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛ̇ܢܢܐ: ܘܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܕܢܩܪܝܘܗܝ ܘܢ̇ܟܣ ܠܢ̣ܟܠܐ ܘܠܥܘܬܕܐ܆ ܘܢ̇ܟܪܙ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܫܪܪܐ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܟܕ ܣ̇ܓܝ ܐܫܬܐܠ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܕܪܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫ̈ܓܘܫܝܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܒܦܐܪܝܣܝܐ ܕܩܕܡ ܥܡܐ܆ ܒܪܡ ܟܕ ܐܬܥ̣ܨܝ ܝܗܒ ܢܦܫܗ pb. 62 ܠܣܗܕܘܬܐ. ܟܕ ܫܩܠܘܗܝ ܗܟܝܠ ܐܩܝܡܘܗܝ ܒܕܡܘܣܝܘܢ ܒܕܘܟܬܐ ܕܪܡ̇ܐ ܥܠ ܒܣܝܣ ܕܐܣܛܘܢܐ܇ ܕܥܠܘܗܝ ܩܝ̇ܡܐ ܣܛܐܠܐ ܕܡ̇ܠܟܐ. ܘܟܕ ܛܥ̣ܝܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܠܟܪܛܝܣܐ ܗ̇ܘ ܕܦܚܐ܆ ܡܬ̇ܚܫܒ ܗܘܐ ܘܡܬ̇ܥܣܩ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܢ̇ܟܣ ܠܟܡܐܢܐ ܕܡ̇ܛܫܝ ܒܗ. ܘܡܢ ܫ̣ܠܝܐ ܚ̣ܙܐ ܠܛܘܒܢܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ܆ ܗ̇ܘ ܝܥܩܘܒ ܚ̣ܕܬܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܟܝܪܛܘܢܝܣܐ ܥܒ̣ܕܗ܇ ܗ̇ܘ ܕܗܐ ܡܢ ܟܕܘ ܐܫܬܡܠܝ܇ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܘܒܣܗܕܘܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ܇ ܒܙܒܢܘܗ̈ܝ ܕܡܪܩܝܢܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܣ̇ܢܐ ܠܐܠܗܐ. ܙܢܐ ܕܝܢ ܕܡ̇ܘܬܗ܆ ܐܡ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܠܚܪܬܐ ܟܕ ܐܠܗܐ ܡܦܣ. ܠܗܢܐ ܚ̣ܙܐ ܕܩܐ̇ܡ ܡܢ ܝܡܝܢܗ܆ ܘܒܨܒܥܐ ܡ̇ܫܘܕܥ ܘܡܚܘܐ ܘܡܟܣ ܠܪܘܫܥܐ ܕܡ̇ܛܫܝ ܒܟܠ ܡܠܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܫܡܥ ܗܘܐ ܡܢܗ܆ ܗ̣ܢܝܢ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܠܥܡܐ. ܟܕ ܡܪܢ ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܘܡ̇ܥܕܪ܇ ܘܦܐܪܝܣܝܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܡ̇ܫܟܢ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܐܦܝܣ ܠܥܡܐ: ܘܠܟܠܗܘܢ ܫܪܪ: ܘܐܝܟ ܡܠܐܝܟܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܬ̣ܚܙܐ ܘܡܬ̇ܩܠܣ܆ ܚܛ̣ܦ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܨܝ̈ܕܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ. ܟܕ ܐܒܗ̇ܬܗ ܠܬܢܝܢܐ ܡܪܚܩܢܐ ܘܡܫܡܫ̈ܢܘܗܝ ܘܠܡܢܝ̈ܚܢܘܗܝ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ܆ ܛܘܒܢܐ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܟܕ ܐܓܘܢܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ ܐܬܟ̇ܬܫ: ܘܪܗܛܗ ܫ̇ܡܠܝ: ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܕܠܐ ܥܒܘܪܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܢܛ̣ܪ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܝܟܣܘܪܝܐ̣ ܐܫܬܡܠܝ ܒܓܢܓܪܐ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܪܘܦܘܠܝܣ ܕܦܦܠܓܘܢܝܐ pb. 63 ܟܕ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܫܢܝ̈ܐ ܫܒ̣ܥ ܘܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܐ. ܘܗ̣ܘ ܝܘܡܐ ܕܫܟ̣ܒ ܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܫܒܥܐ ܒܐܝܠܘܠ. ܘܟܕ ܫܡܥܐ ܡܪܝܪܐ ܘܕܟܐܒܐ ܡܛܠܬܗ ܐܣܬ̇ܒܪ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ܆ ܟܢܫ̈ܐ ܡܢ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ: ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܩܕܝ̈ܫܐ̣ ܘܕܝܪ̈ܝܬܐ܆ ܐܬܬܒܪܘ ܒܢܦܫܐ ܡܢ ܚܫܐ ܩܫܝܐ ܘܥܩܬܐ܆ ܟܕ ܦܣ̣ܩܘ ܣܒܪܐ ܡܟܝܠ ܕܦܘܪܩܢܗܘܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܕܐܒܐ ܩܫܝܐ ܘܫ̇ܬܐ ܕܡܐ ܦܪܛܘܪܝܘܣ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܒܦܨܝܚܘܬܐ ܡܕܝܨ ܗܘܐ ܘܡܫܬܢܐ. ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܪܪܬܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܠܗ ܪܝܫܢܘܬܐ ܘܕܠܐ ܫܓܘܫܝܐ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܠܥܠ̈ܡܝܐ ܘܠܕܝܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܨ̇ܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܠܗ܆ ܒܝ̣̈ܫܬܐ ܩܫܝ̈ܬܐ ܡ̇ܚܘܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܠܪ̈ܝܫܢܐ ܙܒ̇ܢ ܗܘܐ܆ ܘܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܟܠ ܐܕܫ̈ܐ̣ ܕܨܥܪ̈ܐ ܘܕܥܩ̈ܬܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪ̈ܢܝܬܐ ܡ̇ܝܬܐ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ. ܟܕ ܟܢܫ̈ܐ ܕܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ ܒܥܪ̈ܝܪܝܐ ܘܒܪ̈ܒܪܝܐ ܐܥ̣ܠ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܠܐ ܡܬܬ̇ܢܝܢܝ̈ܬܐ ܘܕܪ̈ܒܘ ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܡܠܝ̈ܢ. ܘܠܐ ܢܡܘܣ̈ܝܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܠܐ ܚܘܣܢܐ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܥܠ ܒܬܘܠ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܡܬܚ ܠܫܢܝܘܬܗ. ܐܠܐ ܠܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܝ̇ܢܐ ܟܐܢܐ ܘܚܝܠܬܢܐ ܘܢܓܝܪ ܪܘܚܐ܇ ܕܝܬܝܪ ܢ̇ܓܪ ܪܘܚܐ ܥܠ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܇ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܚܐ ܘܡܐܣܐ܇ ܘܪܕ̇ܐ ܘܡܚܠܡ. ܐܠܐ ܐܬܬܥܝܪ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܕܡ̣ܝܟ܇ ܘܠܪܘܡܚܗ ܐܒܪܩ܆ ܘܒܗ̇ ܩ̣ܛܠ ܠܬܢܝܢܐ ܥܩܠܩܠܐ܇ ܠܡܪܩܝܢܘܣ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܚ̣ܕܬܐ܇ ܟܕ ܡܚܝܗܝ ܡܠܐܝܟܐ ܥܠ ܩܕܠܗ ܐܝܟ ܕܒܣܝܦܐ ܡܚܘܬܐ ܠܐ ܡܬܐܣܝܢܝܬܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܚܙܘ ܘܐܫܬܪܪܘ ܐܣܗܕܘ. ܗܝܕܝܢ pb. 64 ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ܆ ܟܕ ܫܒܩܗ̇ ܠܐܝܟܣܘܪܝܢܟܘܣ܆ ܦܢ̣ܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܗܦܟܗ ܠܬܡܢ܆ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ܇ ܠܒܘܝܐܐ ܕܥܡܐ ܡܗܝܡܢܐ܇ ܘܠܬܘܪܨܐ ܘܩܘܝܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝ̣ܢ ܗܕܐ. ܟܕ ܡ̇ܢܥ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܫܡ̣ܥܐ ܕܡ̇ܘܬܗ ܕܡܪܩܝܢܘܣ: ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܪܝܫܐ ܘܥܠܬܐ ܘܩܝܘܡܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܡܫܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡ̇ܥܩܝܢ: ܡܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܪ̈ܕܘܦܝܐ ܕܐܬܘ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ: ܘܡܪ̈ܦܝܢ ܗܘ̈ܝ ܐܝܕܝܗ̈ܘܢ: ܟܕ ܙܒܢܐ ܕܢܦܐܫܐ ܐܫܟܚܘ܆ ܡܢ ܕܪܝܫ ܚܝ̣ܘ. ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܕܩܘܒ̇ܠ ܛܝܒܘܬܐ ܘܕܡܡܠܠܘܬ ܫܘܒܚܐ ܡܣܩܝܢ ܗܘܘ ܠܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܢ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܠܓܡܪ ܪܓ̣ܙ ܘܐܫ̣ܠܡ ܐܢܘܢ ܒܐܝ̈ܕܝܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܒܐ ܡܚܒܠܢܐ ܘܫ̇ܬܐ ܕܡܐ. ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܙܒܢܐ ܕܠܚ̇ܡ ܘܚܒܝܒ ܠܗܘܢ ܚ̣ܙܘ܆ ܟܕ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܟܢ̣̈ܫܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ: ܐܠܐ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܠܘܬܗ̇ ܒܗ̇ܘ ܕܡܬ̣ܩܪܐ ܐܢܛܘܢ: ܘܒܐܩܛܩܕܩܛܘܢ ܘܒܐܝܩܣܛܘܢ: ܘܒܫܪܟܐ ܕܕܝܪ̈ܝܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ: ܥܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܛ̇ܢܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܕܝܢܬܐ: ܟܕ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ ܘܩܕܡܝܐ ܕܝܠܗܘܢ: ܘܠܘܬ ܗܕܐ pb. 65 ܡܥ̣ܝܪ ܘܡܩܝܡ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ: ܛܘܒܢܐ ܥܢܘܝܐ ܘܢܒܝܐ ܪܒܐ ܠܘܢܓܝܢܐ ܐܒܐ ܕܕܝܪ̈̄ܝܐ܆ ܟܕ ܓܘܢܐܝܬ ܐܬܚ̇ܫܒܘ ܟܠܗܘܢ܆ ܫܕܪ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܠܗܕܐ ܠܚܡܝ̣ܢ. ܘܚ̣ܛܦܘ ܡܢ ܡܕܒܪܐ. ܟܕ ܠܐ ܩܲܕܡ ܐܝܠܦ ܘܠܐ ܣܟ ܐܪܓܫ܇ ܠܩܕܝܫܐ ܛܝܡܬܐܘܣ܇ ܗ̇ܘ ܡܘܕܝܢܐ ܛܒܝܒܐ ܘܣܗܕܐ ܫܪܝܪܐ܇ ܕܡܢ ܟܕܘ ܒܐܝܩܪܐ ܕܩܫܝܫܘܬܐ ܡܢ ܪܒܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܪܝܫܐ ܕܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܐܬܝܩ̣ܪ ܗܘܐ܇ ܥܡ ܐܢܛܠܝܘܣ ܐܚܘܗܝ ܚܬܝܬܐ ܘܫܲܘܐ ܠܗ ܒܛܢܢܐ. ܓܒܪܐ ܕܡܨܒܬ ܒܟܠܗ̇ ܣܥܘܪܘܬܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܚܬܝܬܘܬܐ̣ ܘܒܛܢ̣ܢܐ ܚܡܝܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܝܘܗܝ ܠܡܕܝܢܬܐ: ܠܥܕܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܩܣ̇ܪܝܘܢ: ܟܕ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ: ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܐܬܟ̇ܢܫܬ: ܥܡ ܕܝܪ̈ܝܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܣܪܗܒܘ ܕܟܝܪܘܛܘܢܝܣܐ ܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܘܢܩ̣ܝܡܘܢܝܗܝ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ܇ ܘܟܪܘܙܐ ܘܡܬܟܬܫܢܐ ܕܚܠܦ ܕܚܠ̣ܬ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܚܕ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܫܬܟܚ ܡܢ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ: ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ