Digital Syriac Corpus

Plerophoriae - ܦܠܝܪ̈ܦܘܪܝܣ ܐܘܟܝܬ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܘܓܠܝ̈ܢܐ ܕܗܘܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܩܕܝ̈ܫܐ

   https://syriaccorpus.org/522
2 §2

ܒ- ܬܘܒ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܗܘ ܐܒܐ܆ ܡܛܠ ܛܘܒܢܐ ܦܠܐܓܝܘܣ ܐܘܪܗܝܐ. ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܘܢܒܝܐ. ܘܟܕ ܫܡܥ ܠܡ ܓܘܕ̈ܦܐ ܕܗܝܒܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܐܟܣܗ ܓܠܝܐܝܬ. ܣܓܝ ܚܫ ܡܢܗ. ܘܟܕ ܐܬܪܕܦ ܐܬܐ ܠܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܘܝܬܒ ܒܫܠܝܐ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝ ܗܘܐ ܝܘܒܢܠܐܘܣ ܡܢ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܥܡܪܬ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܐܟ ܕܢܬܡܠܐ ܪܘܚܐ ܕܢܒܝܘܬܐ. ܘܐܫܬܘܝ ܕܣܒܝܣܐܝܬ ܢܚܙܐ ܚܙܘ̈ܢܐ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܒܟܠ ܙܒܢ ܐܬܿܐ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܦܛܪܐ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܒܫܠܝܐ ܒܠܐܒܪܐ ܕܡܝܘܡܐ ܕܓܐܙܐ. ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܨܝܕ ܚܕܕ̈ܐ. ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܝܢ܆ ܟܕ ܡܛܝܠ ܘܡܒܚܢ ܥܡܗ ܕܐܒܐ: ܡܛܠ ܚܘܫܒ̈ܐ ܘܡܝܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ: ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܚܠܢܝ̈ܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܠܐܒܪܐ. ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܗܘܐ ܒܬܡܗܐ. ܘܚܙܐ ܡܢ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܫܢܝ̈ܐ ܫܒܥ ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ pb. 14 ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܡܢ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ. ܟܕ ܐܡܪ ܘܫܡܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ: ܗܿܝ ܕܒܝܘ̈ܡܬܗ ܘܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ. ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܐܦ ܠܝ ܘܠܟ ܐܒܐ: ܐܝܬ ܠܗ ܠܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܢܕܪܟ ܗܘܐ܆ ܗܿܘ ܕܟܕ ܡܬܪܕܦܝܢܢ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܪܡܝܢ ܕܢܫܠܡܘܢ ܠܥܒܘܪܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܒܗ ܒܪܕܘܦܝܐ ܢܫܬܡܠܐ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܗܘܬ ܠܚܪܬܐ܀

6 §6

ܘ- ܗܢܐ ܒܙܒܢܐ ܕܥܒܘܪܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܝ. ܢܛܪܝܢܝ ܠܐ ܡܬܥܒܪܢܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܘܠܐ ܡܬܩܪܒܢܐ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܛܠܡܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܨܒܿܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟܢܐ ܕܨܒܿܐ pb. 17 ܐܢܬ ܣܒ ܪܘܚܝ. ܐܦܢ ܒܝܬ ܩܦܠܝܘܢ ܘܐܦܢ ܒܦܘܛܩܐ. ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܡܬܥܒܪܢܐ ܢܛܪܝܢܝ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܗܘܬ. ܒܐܣܩܠܘܢܐ ܓܝܪ ܠܘܬ ܐܢܫ ܩܘܪܝܠܘܣ ܩܦܝܠܐ ܬܪܝܨ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܪܕܝܦ ܗܘܐ ܡܛܠ ܬܪܝܨܘܬ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܡܝܘܡܐ ܘܡܫܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܣܩܠܘܢܐ ܘܬܡܢ ܦܿܠܚ ܗܘܐ ܩܦܝܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܥܪܩ ܗܘܐ ܦܠܐܓܝܘܣ ܛܘܒܢܐ ܘܡܬܛܫܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܒܠܠܝܐ ܡܕܡ ܒܗ ܐܫܬܡܠܝ ܐܟ ܨܠܘܬܗ ܘܢܒܝܘܬܗ. ܗܿܝ ܕܟܕ ܝܠܦܘܢ ܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܚܦܝ̈ܛܐ ܕܡܝܘܡܐ ܐܬܘ ܒܠܠܝܐ. ܘܢܣܒܘ ܗܘܘ ܫܠܕܗ ܘܥܦܝܘܗܝ ܒܠܐܒܪܐ ܒܕܝܪܗ ܕܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܗܪܘܢ ܡܿܙܒܢ ܚ̈ܛܐ. ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܗܿܘ ܕܐܫܬܡܠܝ܇ ܟܕ ܡܬܪܕܦܝܢ ܗܝܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܬܪ̈ܝܨܝ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܫܢܝ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܟܣܘܪܝܢܟܘܣ ܕܬܐܒܝܕܐ: ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܕܐܟ ܗܢܐ. ܚܙܝܗܝ ܒܚܙܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܦܠܐܓܝܘܣ ܕܐܬܐ ܠܘܬܗ ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܦܪܨܘܦܐ ܦܨܝܚܐ ܘܫܐܠ ܒܫܠܡܗ ܘܐܡܪ܇ ܐܒܐ ܨܠܐ ܡܛܠܬܝ ܘܐܓܥܠܝܢܝ. ܡܛܠ ܕܚܿܙܩ ܐܢܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ. ܘܟܕ ܪܫܡ ܗܘ ܐܒܐ ܠܝܘܡܐ ܕܒܗ pb. 18 ܚܙܐ ܠܚܙܘܐ. ܠܐܚܪܝܬܐ ܐܫܟܚ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܐܫܬܡܠܝ ܡܘܕܝܢܐ ܪܒܐ ܦܠܐܓܝܘܣ. ܠܗܢܐ ܐܡܗ ܟܕ ܨܝܿܡܐ ܫܒܐ. ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܒܛܢܬ ܘܝܠܕܬ ܘܪܒܝܬ. ܘܟܕ ܐܬܓܒܪ ܘܗܘܐ ܕܡܫܘܚܬܐ܆ ܟܕ ܡܝܬ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܫܒܚ̈ܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܚܙܝܗܝ ܕܡܬܠܘܐ. ܒܬܘܬ ܢܦܫܐ ܗܘܐ. ܘܡܚܕܐ ܡܢ ܠܘܘܝܬܐ ܗܿܝ ܥܪܩ ܠܕܝܪܐ. ܟܕ ܐܬܒܿܝܢ ܒܫܛܝܘܬܐ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܐ ܡܐܢܐ ܓܒܝܐ܀

7 §7

ܙ- ܐܫܬܥܝ ܠܢ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܩܫܝܫܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ: ܗܿܘ ܕܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܕܒܝܬ ܛܛܝܢܐ: ܓܒܪܐ ܝܕܝܥܐ ܘܡܫܒܚܐ: ܕܟܕ ܐܢܐ ܠܡ ܛܠܝܐ. ܗܘܬ ܠܝ ܪܚܡܬܐ ܕܐܟܦܘܪ ܒܥܠܡܐ. ܘܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܥܝܕܐ ܐܡܢܥ ܠܘܬ ܐܒܐ ܠܕܝܘܣ ܢܒܝܐ ܗܿܘ ܕܩܠܝ̈ܬܐ ܪܗܛܬ ܠܘܬܗ ܕܐܓܠܐ ܠܗ ܪܚܡܬܐ ܕܝܠܝ. ܘܐܝܠܦ ܡܢܗ: ܐܢܗܘ ܕܡܬܩܢ ܡܪܝܐ ܪܓܬܐ ܕܝܠܝ ܘܚܦܝܛܘܬܐ. ܘܐܦܝܣܗ ܕܢܨܠܐ ܥܠܝ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ: ܕܟܬܪ ܛܐܘܣ. ܠܐ ܓܝܪ ܚܿܙܐ ܐܢܐ ܗܫܐ ܒܗܝܠܘܬܐ. ܐܠܐ ܙܠ ܫܠܝ. ܟܕ ܝܨܦ ܐܢܬ ܕܫܘܫܛܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ. ܥܬܝܕ ܪܕܘܦܝܐ pb. 19 ܢܕܪܟ ܠܥܕܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܥܿܪܩ ܐܢܬ ܐܬܿܐ ܐܢܬ ܠܗܪܟܐ ܘܗܿܘܐ ܐܢܬ ܕܝܪܝܐ. ܘܟܕ ܐܢܐ ܐܡܿܪܬ ܠܗ ܠܐܒܐ ܐܠܝܕܝܘܣ ܕܐܝܢܐ ܪܕܘܦܝܐ: ܐܪܐ ܚܢܦܘܬܐ ܥܬܝܕܐ ܕܬܠܒܘܟ܆ ܐܡܪ ܠܝ ܠܐ. ܐܠܐ ܩܐܿܡ ܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐ ܕܫܡܗ ܡܪܩܝܢܐ. ܘܡܿܥܒܕ ܠܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܕܒܟܬܒܐ ܢܐܡܪܘܢ. ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܐܨܛܠܒ. ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗ ܘܢܫܠܡܘܢ܆ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܣܩܘܪܘܣ܆ ܠܐ ܡܫܬܡܥ ܠܗ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܬܪܕܦ ܘܡܫܬܠܡ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܘܒܗܿ ܥܢܿܕ. ܘܟܕ ܐܢܐ ܐܡܪܬ ܠܗ܇ ܕܫܒܿܩ ܥܡܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ: ܕܢܐܙܠ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܐܡܼܪ ܠܝ ܕܐܝܢ. ܡܬܥܨܐ ܓܝܪ ܘܐܚܪܢܐ ܗܿܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܟܦܘܪܐ. ܘܟܕ ܐܢܐ ܐܬܬܥܝܩܬ ܒܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ܆ ܐܡܼܪ ܗܘ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܕܢܩܝܡ ܠܗ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗܠܝܢ. ܟܗܢܐ ܕܥܿܒܕ ܨܒܝܢܗ. ܟܕ ܡܘܕܥ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܛܝܡܬܐܘܣ. ܘܡܬܩܛܠ ܠܡ ܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܕܛܪܘܢܐܝܬ ܗܘܐ. ܟܕ ܪܡܿܙ ܥܠ ܦܪܘܛܪܝܘܣ ܪܫܝܥܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܛܝܡܬܐܘܣ ܟܕ ܡܟܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܒܐܦܝܣܩܦܘܬܐ. ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܡܫܬܕܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܗܘ ܣܒܐ ܘܫܠܐ. ܒܥܩܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܝܬ ܘܐܡܪܬ. ܡܪܝ ܐܒܐ. ܡܟܬܪ ܗܟܝܠ pb. 20 ܒܐܟܣܘܪܝܐ ܗܿܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܪܬܘܕܟܣܐ: ܘܐܒܿܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܘܟܠܗܿ ܡܨܪܝܢ ܘܐܚܿܕ ܪܘܫܥܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܫܠܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܟܬܪܬ ܘܡܦܝܣ ܐܢܐ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܗܘ ܕܐܝܬ ܙܒܢܐ ܗܿܦܟ. ܘܟܕ ܡܟܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ. ܥܢܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܘܫܠܐ. ܢܦܠܬ ܩܕܡܘܗܝ ܟܕ ܨܿܒܐ ܗܘܝܬ ܐܝܠܦ ܡܢܗ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ. ܣܦܿܩ ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ. ܡܟܝܠ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܡܕܪܟ܀

8 §8

ܚ- ܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܘܛܘܒܢܐ ܙܐܢܘܢ ܗܿܘ ܡܬܟܪܟܢܐ ܘܢܒܝܐ ܡܢ ܟܦܪ ܣܥܪܬܐ܇ ܩܪܝܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ ܕܡܬܐܡܪܐ ܒܦܠܣܛܝܢܐ܆ ܠܐܒܐ ܐܣܛܦܢܐ ܕܝܪܝܐ܆ ܘܕܠܚܪܬܐ ܗܘܐ ܫܡܫܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܐܬܢܒܝ ܡܢ ܩܕܡ ܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܗܘ ܨܒܿܐ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ: ܘܢܫܬܘܬܦ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ: ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܙܐܢܘܢ ܘܡܫܐܠ pb. 21 ܗܘܐ: ܕܐܢܗܘ ܕܡܬܩܢ ܡܪܝܐ ܚܦܝܛܘܬܗ. ܫܡܥ ܗܘܐ ܡܢܗ. ܕܗܫܐ ܙܠ ܫܠܝ. ܥܬܝܕ ܗܘ ܓܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܘܩܘܡܐ ܕܗܪ̈ܛܝܩܘ ܕܢܕܪܟ ܠܥܕܬܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܨܒܿܐ ܐܢܬ ܢܦܿܩ ܐܢܬ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ. ܐܢ ܗܼܘ ܕܡܚܒ ܐܢܬ ܕܐܪܬܘܕܘܟܣܐ ܬܟܬܪ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܓܕܫܬ ܠܗ܆ ܟܕ ܒܚܪܬܐ ܫܢܝ ܠܐܟܣܢܝܘܬܐ. ܘܒܗܿ ܐܫܬܡܠܝ ܡܛܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܘܟܕ ܥܝܕܐ ܟܝܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܕܝܪ̈ܝܐ ܢܩܒܠ ܗܘ ܛܘܒܬܢܐ ܙܐܢܘܢ: ܘܕܚܘܫܒܗ ܕܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܫܡܥ܆ ܘܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܦܘܪܩܢܐ ܠܟܠܚܕ ܢܐܡܪ. ܠܚܪܬܐ ܟܕ ܩܕܡ ܚܙܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܕܢܕܪ̈ܟܢ ܠܥܡܪܬܐ: ܡܢ ܟܦܘܪܘܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܚܒܼܫ ܢܦܫܗ ܡܢ ܩܕܡ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ. ܘܠܐ ܠܐܢܫ ܡܟܝܠ ܡܩܒܠ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܒܐܒܠܐ ܘܬܐܢܚ̈ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܗܟܢܐ ܫܡܠܝ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܦܘܪ̈ܐ܀

10 §10

ܝ- ܘܟܒܪ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܬܐܡܪ. ܠܐ ܡܫܬܪܪܢܐ. ܘܕܫܘܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܡܣܬܒܪ ܠܐܢܫ̈ܝܢ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܓܒܪ̈ܐ ܢܟܦ̈ܐ ܘܣܒ̈ܐ ܘܕܫܘܝܢ ܠܫܪܪܐ: ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܐܫܬܥܝܘ ܠܝ: ܘܠܗܠܝܢ ܕܗܝܕܝܢ ܓܢܝܢ ܗܘܘ ܒܕܝܪܗ ܕܐܒܐ ܪܘܡܢܐ. ܟܕ ܐܣܬܩܒܠܘܢ ܒܕܘܟܪܢܗ܆ ܐܒܐ ܐܛܪܒܝܘܣ ܓܒܪܐ ܠܐ ܕܓܠܐ: ܐܒܐ ܦܪܓܡܝܘܣ. ܐܒܐ ܬܐܘܡܐ ܕܘܓܝܐ ܬܠܡܝܕܗ ܪܝܫܝܐ ܕܐܒܐ ܪܘܡܢܐ܇ ܘܣܒ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܫܦܝܪ̈ܝ ܬܐܪܬܐ. ܠܐ ܚܦܝܘ ܐܬܐ ܕܗܘܬ ܒܦܠܣܛܝܢܐ ܕܩܿܕܡܐ ܗܘܬ ܡܘܕܥܐ ܟܦܘܪܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ. ܡܢ ܫܠܝܐ ܗܘܐ ܫܡܝܐ ܥܡܘܛܐ. ܥܡ ܚܫܟܐ ܘܥܪܦܠܐ. ܘܫܝ̈ܦܐ ܐܬܡܛܪܘ ܒܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܒܟܠܗ̈ܝܢ pb. 23 ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܿ: ܘܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ. ܕܫܘܝܢ ܒܛܘܦܣܐ ܒܟܠ ܡܕܡ. ܘܕܡܿܝܢ ܗܘܘ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܬܬܩܢܝܢ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܒ̈ܥܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܫܟܝܪ̈ܐ. ܕܗܟܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܠܩܛܘܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܬܚܫܚܘ ܒܗܘܢ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܣܬܡܝܘ. ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ: ܕܗܘܣܝܟܝܘܣ ܗܿܘ ܐܡܘܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܟܕ ܣܓܝ ܟܢܿܫ ܡܢܗܘܢ ܚܘܝ ܠܡܠܟܬܐ ܐܘܕܘܩܝܐ. ܘܫܕܪ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܐܬܿܐ ܗܿܝ. ܕܡܫܘܕܥܐ ܗܘܬ ܠܣܡܝܘܬܐ ܕܐܚܿܕܐ ܒܥܠܡܐ. ܡܛܠ ܟܦܘܪܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦ̈ܐ ܐܟ ܕܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ. ܕܐܣܬܡܝܘ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܦܪܐ ܣܓܝܐܐ ܕܩܝܩܐ ܠܬܚܬ ܡܢܗܘܢ ܕܫܝ̈ܦܐ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܢܚܬܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܕܥܕܟܝܠ ܘܗܫܐ ܒܓܬܬܐ ܩܪܝܬܐ ܢܛܝܪ ܐܣܦܪܝܕܐ ܕܡܼܠܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܠܗܿܠܝܢ ܣܗܕ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܦܛܪܘܣ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ: ܕܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗܠܝܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܫܼܡܥ ܕܗܘܬ ܐܬܐ ܗܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܙܘ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ pb. 24 ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܒܫܠܝܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡܝܘܡܐ. ܘܐܒܐ ܐܢܕܪܬܐ ܬܠܡܝܕܗ ܡܫܪܪ ܗܘܐ. ܕܐܦ ܗܼܘ ܒܥܝܢܘܗ̈ܝ ܚܼܙܐ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ. ܐܬܐ ܗܕܐ ܕܗܘܬ ܕܫܝ̈ܦܐ ܘܗܿܘ ܫܡܪܝܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܡܝܐ ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ: ܗܿܘ ܕܫܦ ܒܥܝܢܘ̈ܗܝ ܡܢ ܕܡܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܐܬܩܛܠܘ ܠܘܬ ܢܐܦܘܠܝܣ ܒܙܒܢܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ. ܘܩܘܪܒܢܐ ܗܿܘ ܕܗܘܐ ܕܡܐ ܘܦܓܪܐ ܓܠܝܐܝܬ܇ ܒܝܬ ܫܠܝ̈ܚܐ ܕܩܣܪܝܐ: ܟܕ ܐܙܠܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ. ܠܐܘܪܥܗ ܕܝܘܒܢܐܠܘܣ ܟܦܘܪܐ. ܟܕ ܗܦܟ ܡܢ ܣܘܢܕܘܣ ܐܟ ܕܢܟܣܘܢܝܗܝ ܐܘ ܕܦܝܣܐ ܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܕܢܬܘܒ ܘܢܬܪܨ ܢܦܫܗ. ܘܐܬܟܠܝܘ ܡܢ ܐܪܟܘܢܐ ܕܢܥܠܘܢ ܠܩܣܪܝܐ ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܐܫܕ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܒܝܬ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܡܢ ܗܿܘ ܕܟܕ ܫܩܠܘ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܢܛܪܘ ܠܘܬܗܘܢ ܐܫܟܚܘܗܝ ܒܬܪܟܢ ܠܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܫܪܝܪܐ܇ ܘܣܗܕ ܗܘܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ܆ ܘܐܒܐ ܡܐܟܣܘܣ ܩܫܝܫܐ ܓܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܟܕ ܐܡܿܪ܆ ܕܗܘ ܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܪܐܙܐ ܕܐܟ ܗܢܐ. pb. 25 ܘܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܫܪ ܠܐܬܐ ܗܕܐ ܕܗܘܬ܆ ܕܫܘܝܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܕܗܠܝܢ ܫܝ̈ܦܐ. ܟܕ ܝܿܠܦ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܕܕܿܡܐ ܠܗ: ܘܡܬܬܘܕܐ ܡܢ ܟܠܢܫ ܘܡܣܬܗܕ ܒܟܬܝܒܬܐ ܕܡܘܣܝܬܐ܆ ܢܩܒܠ ܠܫܘܪܪܐ. ܒܗ ܓܝܪ ܒܝܘܡܐ ܕܐܬܥܠܝ ܠܡܠܟܘܬܐ ܘܩܛܪ ܟܠܝܠܐ ܡܪܩܝܢܐ ܪܫܝܥܐ: ܡܢ ܫܠܝܐ܆ ܚܫܟܐ ܐܚܕ ܒܟܠܗܿ ܥܡܪܬܐ ܥܢ ܥܡܛܢܐ ܘܚܠܐ ܕܢܿܚܬ ܗܘܐ ܘܚܫܟܐ ܗܼܘܐ ܕܐܟ ܗܢܐ܆ ܐܟ ܗܿܘ ܕܐܚܕ ܠܡܨܪܝܢ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܥܡܛܗ ܠܐܐܪ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܒܕܚܠܐ ܣܓܝܐܐ ܘܒܫܓܘܫܝܐ ܢܗܘܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܟܠܕܘܟ ܘܢܬܐܒܠܘܢ ܘܪܘܪܒܐܝܬ ܡܝܠܠܝ ܗܘܘ ܘܡܬܐܒܠܝܢ. ܐܟ ܗܿܘ ܕܫܘܠܡܐ ܒܥܓܠ ܡܕܪܟ. ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܕܝܢ ܗܕܐ. ܢܒܝܘܬܐ ܕܚܫܟܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܥܡܪܬܐ܇ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܝܠܗ ܕܛܪܘܢܐ. ܘܕܣܡܝܘܬܐ ܘܕܚܫܘܟܘܬܐ ܕܡܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܐܟܡܐ ܕܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐ ܐܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐܝܬ ܐܒܿܠܐ ܗܘܬ. ܘܩܿܕܡܐ ܗܘܬ ܡܫܘܕܥܐ ܟܦܘܪܝܐ ܕܒܐܠܗܐ ܗܿܘܐ ܗܘܐ. ܘܕܚܝܩܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ. ܘܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܟ ܗܟܢ ܣܓܝܐܐ ܕܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܚܫܟܐ pb. 26 ܗܟܢܐ ܟܬܪ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ. ܘܕܗܠܝܢ ܬܚܘܝܬܐ ܘܣܗܕܘܬܐ ܘܦܠܝܪܘܦܪܝܐ ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ. ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܠܒܪ. ܐܠܐ ܡܢܗܝܢ ܕܟܬܝܒ̈ܬܗ ܕܡܬܟܬܫ ܥܡ ܐܠܗܐ ܛܪܘܢܐ: ܕܣܝ̈ܡܢ ܕܐܡܘܣܐܝܬ. ܟܕ ܓܝܕ ܚܙܐ ܫܓܘܫܝܐ ܘܐܒܐܐ ܕܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ ܘܕܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܕܟܠ ܐܢܫ ܡܢܚܫ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܗ. ܐܟ ܡܿܢ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܡܛܝܒܢܝܬܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ. ܕܚܠ ܘܒܫܓܘܫܝܐ ܪܒܐ ܗܘܐ. ܘܩܕܡ ܣܡ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܐܡܘܣܝܘܢ ܟܕ ܡܨܛܢܥ ܠܪܘܓܙܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܡܣܒܪ ܠܗ ܕܡܛܥܐ ܠܥܡܡ̈ܐ. ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܿܝ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܐܟ ܕܗܝ ܟܬܝܒܬܐ ܡܠܦܐ ܠܗܠܝܢ ܕܦܓܿܥܝܢ ܒܗܿ. ܕܙܕܿܩ ܕܡܫܪܬܚܘܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܢܣܟܐ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܡܢ ܡܠܟܘܬܝ. ܕܚܫܟܐ ܡܼܢ ܕܗܿܘ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܩܕܡܝ ܡܬܛܪܕ. ܟܕ ܡܩܒܠ ܠܗ ܢܘܗܪܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܝܠܝ. ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܫܘܪܝܐ ܘܩܕܡܝܐ ܕܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܝܠܗ. ܗܕܐ ܟܬܝܒܬܐ ܟܕ ܒܟܠܗܿ ܬܒܝܠ ܐܬܬܣܝܡܬ: ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܐܕܢ̈ܐ ܕܢܫܡܥܘܢ ܘܥܝ̈ܢܐ ܕܢܚܙܘܢ ܘܠܒܐ ܕܢܣܬܟܠܘܢ ܡܟܣܢܘܬܐ ܘܬܚܘܝܬܐ ܚܬܝܬܐ܆ ܘܩܝܡܬܐ ܟܬܝܒܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܡܚܕܐ ܘܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܒܝܕ pb. 27 ܚܦܝܛܘܬܐ ܕܛܪܘܢܘܬܗ ܐܕܪܟܬ ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܘܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܕܗܘܬ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ܀

13 §13

ܝܓ- ܘܠܗܕܐ ܢܒܝܘܬܐ ܫܘܝܐ ܘܫܠܡܐ ܗܿܝ ܕܗܘܬ ܡܢ ܐܒܐ ܙܐܢܘܢ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܬܠܝܬܝ ܩܠܝ̈ܬܐ. ܕܝܿܬܒ ܗܘܐ ܒܫܠܝܐ ܒܐܢܛܘܢ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܣܟܘܠܝܣܛܝܩܐ ܗܿܘ ܪܒܐ ܐܦܝܢܛܛܝܣ ܐܫܬܥܝ. ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܟܕ ܐܝܬܝ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܥܕܟܝܠ ܛܠܝܐ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ: ܘܩܪܿܐ ܗܘܝܬ ܬܡܢ. ܥܝܕܐ pb. 29 ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܕܣܒܝܣܐܝܬ ܐܨܘܒ ܠܘܬܗ ܕܣܒܐ. ܘܟܕ ܒܙܒܢ ܐܙܠܬ ܐܟ ܥܝܕܐ ܠܘܬܗ: ܘܡܢ ܫܠܝܐ ܩܡܬ ܠܘܬ ܩܠܝܬܗ܆ ܚܙܝܬܗ ܕܝܿܬܒ ܘܠܒܝܟ ܣܝܪܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܥܝܢܘ̈ܗܝ ܡܩܬ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܠܥܠ. ܘܟܕ ܣܒܪ ܗܘܝܬ ܕܡܨܠܝܘ ܡܨܠܐ ܗܘܐ: ܐܬܟܠܝܬ ܩܠܝܠ ܐܟ ܕܢܫܠܡ ܨܠܘܬܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܩܘܝ ܡܬܚܐ ܣܓܝܐܐ ܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܐ. ܐܢܐ ܒܝ ܡܬܚܫܒ ܗܘܝܬ. ܕܐܠܗܐ ܓܠܐ ܠܗ ܠܣܒܐ ܚܛܗ̈ܝ܆ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܣܬܘܕ ܥܡܝ܇ ܘܠܐ ܗܢܝܐܝܬ ܩܒܠܢܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܩܠܝܠ ܬܘܒ ܟܬܪܬ: ܘܣܒܐ ܟܬܪ ܒܚܙܘܐ. ܐܗܦܟܬ ܢܦܫܝ ܐܟ ܗܿܘ ܕܥܬܝܕ ܐܢܐ ܐܫܢܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܒܩܠܐ ܪܒܐ ܐܙܥܩ ܠܘܬܝ܇ ܡܢܐ ܐܙܿܠ ܐܢܬ. ܘܟܕ ܒܪܟܬ ܣܓܕܬ ܠܗ. ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܐܡܼܪ ܠܝ܆ ܐܡܪ ܠܝ ܕܙܠ ܟܬܘܒ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܝܕܝܢ ܪܝܫ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܛܘܒܢܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܐܪܬܘܕܘܟܣܐ ܒܐܟܣܘܪܝܐ. ܐܡܪ ܣܒܐ ܒܬܪ ܫܢܝ̈ܐ ܝܕ̈ܝܥܬܐ. ܗܦܟ ܛܘܒܢܐ ܛܡܬܐܘܣ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܘܡܩܝܡ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܥܢܿܕ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܗܿܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܪܟܝܕܝܩܘܢ ܕܝܠܗ. ܘܒܝ̈ܘܡܝ ܗܿܘ ܗܿܘܐ ܣܕܩܐ ܒܥ̈ܕܬܐ ܕܠܐ ܡܬܐܣܐ ܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ܀ pb. 30

14 §14

ܝܕ- ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܐܦ ܗܕܐ ܐܒܐ ܦܘܠܐ: ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܘܦܣܛܐ. ܕܥܡܪ ܗܘܐ ܥܡ ܐܒܐ ܐܢܕܪܝܐܐ ܣܒܐ ܘܢܒܝܐ. ܓܒܪܐ ܦܠܚܐ ܘܫܪܝܪܐ. ܕܡܢ ܩܕܡ ܣܘܢܕܘܣ ܗܘܐ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܗܘܐ ܒܚܙܘܐ. ܚܙܐ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ. ܕܫܿܓܪܝܢ ܬܢܘܪܐ ܣܓܝ ܡܬܢܒܪܫܢܐܝܬ. ܘܒܒܘܣܐ ܫܦܝܪܐ ܕܕܡܿܐ ܠܢܘܗܪܐ ܟܕ ܪܡܿܝܢ ܠܗ ܬܡܢ. ܘܫܝܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝ̈ܢ ܠܗ ܠܬܢܘܪܐ܆ ܐܟ ܕܐܦܠܐ ܬܢܢܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗ܆ ܐܦܠܐ ܐܐܪ ܢܥܘܠ ܠܗ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܚܙܐܘܗܝ ܠܗ ܠܒܒܘܣܐ ܕܢܦܿܩ ܟܕ ܫܪܝܪ ܡܢ ܬܢܘܪܐ. ܘܝܕܥ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܟ ܡܿܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܝܕܐ ܕܢܡܠܠ ܠܗ܆ ܐܡܪ ܠܗ܆ ܡܪܝܐ. ܡܿܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܘ ܠܟ ܗܕܐ ܘܐܪܡܝܘܟ ܒܬܢܘܪܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܘܬܗ. ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܬܘܒ ܨܠܒܘܢܝ. ܘܬܫܒܘܚܬܝ ܐܬܚܫܒܘ ܕܢܚܛܦܘܢ. ܘܛܒܐܝܬ ܐܡܪ. ܟܘܪܗܢܐ ܓܝܪ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܟܪܝܗܝܢ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ. ܕܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܐܨܛܠܒ. ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܕܐܬܒܣܪ.. ܘܬܘܒ ܟܕ ܚܪ ܣܒܐ. ܚܙܐ ܣܒܐ ܚܕ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܕܩܿܐܡ. ܘܠܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܠܐ ܫܿܠܡ ܗܘܐ pb. 31 ܘܠܐ ܡܫܬܘܬܦ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ. ܘܠܐ ܟܕ ܫܿܓܪܝܢ ܠܗ ܠܬܢܘܪܐ. ܐܦܠܐ ܟܕ ܐܪܡܝܘܗܝ ܠܛܠܝܐ ܘܫܥܘܗܝ. ܘܗܘ ܣܒܐ ܐܡܼܪ ܠܘܬܗ ܕܛܠܝܐ. ܗܢܐ ܣܒܐ ܡܢܘ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܕܝܘܣܩܪܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ. ܕܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܐ ܐܫܬܘܬܦ ܒܡܚܫ̈ܒܬܗܘܢ. ܘܗܘ ܣܒܐ ܐܟ ܡܿܢ ܕܫܩܠ ܦܪܗܣܝܐ. ܐܬܚܝܠ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ. ܡܪܝ. ܘܗܕܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܕܗܐ ܣܓܝܐܝܬ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܚܠܦ ܫܪܪܐ܆ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ: ܡܢ ܟܕ ܫܡܥܘܢ ܩܘܪܝܢܝܐ ܛܥܢ ܨܠܝܒܐ ܕܝܠܝ. ܩܘܪܝܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܡܢܬܐ ܕܡܨܪܝܢ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܩܕܡܬ ܐܬܝܕܥܬ ܢܒܝܐܝܬ. ܕܥܬܝܕܐ ܡܨܪܝܢ ܗܿܝ ܕܡܢܬܐ ܕܝܠܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܩܘܪܝܢܐ: ܗܿܝ ܕܒܠܘܒܐ ܣܝܡܐ. ܕܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܨܠܝܒܐ ܕܝܠܝ ܬܛܥܢ ܘܠܝ ܬܩܦ܆ ܘܛܢܢܐ ܕܚܠܦܝ ܬܚܘܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ܀

16 §16

ܝܘ- ܗܘܬ ܠܝ ܒܙܒܢ ܟܕ ܥܡܿܪ ܐܢܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܘܪܚܐ ܕܡܘܒܠܐ ܡܢ ܫܝܠܘܚܐ ܥܠ ܥܘܡܩܐ: ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢܗ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܡܝ ܕܪܕܐ ܗܘܐ. ܘܐܢܫ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܘܝܕܘܥܐ ܕܕܘܟܝ̈ܬܐ ܗܠܝܢ. ܘܟܕ ܚܪܬ ܠܓܒܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܣܡܠܐ. ܚܙܝܬ ܬܚܝܬ ܛܘܪܐ ܕܬܡܢ ܕܝܪܐ ܪܒܬܐ ܕܒܿܠܝܐ ܘܡܢܦܠܐ. ܘܠܚܕܪ̈ܝܗܿ ܐܝܠܢ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܡܢܗܘܢ ܡܿܢ ܝܒܝ̈ܫܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܐܬܒܥܪܪܘ. ܘܗܘܘ ܟܘܒܢܝ̈ܐ ܘܟܪܡܐ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܕܗܘܘ ܕܠܐ ܚܫܚܬܐ. ܘܟܕ ܡܬܕܡܪ ܐܢܐ ܐܡܪܬ ܠܗܿܘ ܕܪܕܐ ܗܘܐ ܥܡܝ. pb. 33 ܬܗܝܪ ܐܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܟܣܢ̈ܝܐ ܐܬܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܡܬܚܦܛܝܢ ܕܢܫܟܚܘܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܢܙܒܢܘܢ ܘܢܒܢܘܢ ܠܗܘܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܘܒܝܬ ܫܠܝܐ: ܦܫܬ ܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܕܠܐ ܡܥܡܪܐ ܘܗܘܬ ܠܚܘܪܒܐ. ܐܪܐ ܕܡܢܘ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܦܨܚ ܐܡܪ ܠܘܬܗܿ. ܕܝܪܐ ܗܕܐ ܕܝܘܒܢܠܐܘܣ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܘܟܕ ܒܗܿ ܫܠܐ ܗܘܐ. ܐܬܐ ܠܐܦܝܣܩܦܘܬܐ. ܘܡܢ ܕܗܘܬ ܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܟ ܕܡܢ ܡܚܘܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܬܬ ܠܚܘܪܒܐ ܕܐܟ ܗܢܐ. ܘܗܘܬ ܐܟ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܒܝܕ ܡܦܘܠܬܐ: ܠܐ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܘܚܪܒܬ ܒܟܠ. ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܥܡܪ ܒܗܿ. ܘܟܕ ܐܬܕܡܪܬ ܐܟܚܕܐ ܘܐܬܬܢܚܬ ܐܡܪܬ: ܕܒܫܪܪܐ ܚܒܪܗ ܕܝܗܘܕܐ ܗܘܐ ܝܘܒܢܠܐܘܣ. ܐܟ ܕܐܡܼܪ ܡܛܠܬܗ ܛܘܒܢܐ ܕܝܣܩܪܘܣ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘܛܬܗ ܕܝܗܘܕܐ ܝܪܬܬ ܕܘܟܬܐ ܗܕܐ. ܘܡܛܠܬܗ ܟܬܒܐ ܢܦܝܚ ܒܪܘܚܐ ܐܡܿܪ. ܕܕܝܪܗ ܬܗܘܐ ܚܪܒܐ. ܘܒܡܫܟ̈ܢܘܗܝ ܠܐ ܢܗܘܐ ܕܥܡܪ܀

17 §17

ܝܙ- ܘܗܕܐ ܥܗܝܕ ܐܢܐ ܕܫܡܥܬ. ܡܢ ܐܒܘܢ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܐܟ ܡܿܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܝܕܐ ܠܝܘܒܢܠܐܘܣ ܕܒܝ̈ܘܡܬܐ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫ̈ܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܢܬܟܪܟ ܒܕܝܪ̈ܬܐ ܕܐܝܬ ܚܕܪ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ: ܘܢܣܥܘܪ ܐܟ ܥܝܕܐ ܥܬܝܩܐ pb. 34 ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܥܢܘ̈ܝܢ ܒܗܝܢ. ܐܬܐ ܘܠܘܬ ܣܒܐ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܬܝ̈ܩܐ ܘܥܢܘ̈ܝܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܝܕܥ ܗܿܘ ܩܪܝܒܘܬܗ. ܐܚܕ ܬܪܥܐ ܕܩܠܝܬܗ. ܘܟܕ ܙܪܒܗ ܫܠܝ ܗܘܐ ܠܓܘ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܐ ܝܘܒܢܠܐܘܣ ܘܥܡܐ ܢܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܡܕܝܢ̈ܝܐ. ܘܢܩܿܫܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪܥܐ ܠܐ ܦܬܚ. ܟܕ ܕܝܢ ܟܬܪܘ ܗܿܢܘܢ ܘܓܙܡܝܢ ܗܘܘ: ܐܘ ܕܢܣܩܘܢ ܡܢ ܐܣܬܐ ܐܘ ܕܢܬܒܪܘܢ ܬܪܥܐ. ܫܪܝ ܣܒܐ ܕܢܩܥܐ. ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܙܠ ܡܢܝ. ܠܐ ܡܪܦܐ ܐܢܐ ܠܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܕܢܥܘܠ ܠܩܠܝܬܝ. ܠܐ ܥܐܠ ܝܗܘܕܐ ܡܫܠܡܢܐ ܠܗܪܟܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܟ ܗܠܝܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܡܬܚܡܬܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡ ܝܘܒܢܠܐܘܣ. ܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܘܡܬܢܟܦܝܢ ܗܘܘ ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ. ܐܡܼܪ ܠܘܬܗܘܢ ܝܘܒܢܠܐܘܣ. ܫܘܒܩܘܗܝ. ܡܢ ܗܘܢܗ ܢܦܝܩ. ܥܢܘܝܘܬܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐܬܐ ܝܒܫܬ ܡܘܚܗ. ܘܠܐ ܝܕܥ ܡܢܐ ܐܡܿܪ. ܗܠܝܢ ܐܬܬܙܥܩ ܒܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܿ. ܘܒܟܘܪܐ ܕܝܠܗܿ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܫܡܥܘ. ܢܛܪܝܢܢ ܗܘܘ ܕܢܚܙܘܢ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܗܿܘܐ. ܟܕ ܝܿܕܥܝܢ ܠܗ ܠܣܒܐ ܗܿܘ. ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܘܪܚܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܡܠܐ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ. ܘܕܠܐ ܐܡܿܪ ܡܕܡ ܣܦܝܩܐܝܬ܀ pb. 35

18 §18

ܝܚ- ܗܘܐ ܕܝܢ ܘܐܚܪܝܢܐ ܡܕܡ ܕܐܟ ܗܕܐ ܐܬܐ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗܿܢܘܢ. ܐܟ ܕܗܘ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܦܛܪܘܣ ܐܫܬܥܝ ܠܢ. ܟܕ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܘܥܕܟܝܠ ܥܡܿܪ ܗܘܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܗܘ ܚܙܗܿ ܠܗܿܝ ܕܗܘܬ.. ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܒܥܕܬܐ ܗܿܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܪܘܒܛܝܩܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ: ܒܗܿܝ ܕܠܗܿܘ ܡܫܪܝܐ ܐܣܝ ܡܪܝܐ. ܐܢܫ ܛܠܝܐ ܐܢܓܢܣܛܝܣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܛܟܣܝܢ ܒܗܿ. ܟܕ ܝܘܡܗ ܡܡܠܐ ܗܘܐ: ܘܡܩܕܡ ܗܘܐ ܒܗܿ ܒܕܘܟܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܚܙܝܗܝ ܓܠܝܐܝܬ ܠܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ. ܕܥܐܠ ܗܘܐ ܠܬܡܢ ܒܫܘܒܚܐ ܘܒܟܢܫܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܢܗܝܪ̈ܐ ܕܥܕܬܐ: ܕܡܢܗܘܢ ܡܢ ܕܥܝܟܝܢ ܗܘܘ: ܡܢܗܘܢ. ܕܝܢ ܕܒܣܝܐܝܬ ܬܩܝܢܝܢ ܗܘܘ. ܩܥܐ ܘܐܡܼܪ. ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܠܗܠܝܢ܇ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܐܟ ܗܠܝܢ ܡܣܪܚ ܐܢܐ ܠܗܘܢ܇ ܘܡܫܚܐ ܘܚܡܪܐ ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܚܫ̈ܚܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡܕܡ ܚܣܝܪ ܠܗܘܢ. ܕܗܟܢܐ ܥܠܬܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܗܡܘܢ ܘܢܒܣܘܢ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܝܠܝ. ܐܘܗ ܡܢ ܝܘܒܢܠܐܘܣ. ܗܿܘ ܥܒܕܗ ܠܒܝܬܝ ܡܥܪܬܐ ܕܠܣܛܝ̈ܐ. ܘܡܠܝܗܝ ܙܢ̈ܝܐ ܘܓܝܪ̈ܐ ܘܡܛܘ̈ܫܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܆ ܥܠ ܠܕܝܩܢܝܩܘܢ ܘܦܩܕ ܕܢܬܦܬܚܘܢ ܦܪ̈ܕܝܣܩܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܡܐܢ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܕܐܦ pb. 36 ܒܗܘܢ ܡܒܿܣܝ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܕܡܝ̈ܢ ܐܙܥܩ ܘܐܡܪ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ. ܣܒܘ ܐܢܘܢ ܐܢܬܘܢ ܘܐܫܝܓܘ ܐܢܘܢ ܫܦܝܪ. ܘܒܕܘܪܘ ܥܠܝܗܘܢ ܩܪܛ. ܘܣܝܡܘ ܐܢܘܢ ܛܒܐܝܬ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܗܘܬ܆ ܟܕ ܢܦܿܩ ܡܢ ܕܝܘܩܢܝܩܘܢ ܚܙܝܗܝ ܠܗܿܘ ܐܢܓܢܘܣܛܝܣ ܕܡܢ ܕܚܠܬܐ ܡܬܩܦܣ ܗܘܐ ܘܡܬܛܫܐ. ܘܐܡܪ. ܘܗܢܐ ܡܢܐ ܥܒܿܕ ܗܪܟܐ. ܐܦܩܘܗܝ ܡܟܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܦܠ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ. ܐܡܪ ܪܚܡ ܥܠܝ. ܘܡܪܝܐ ܐܡܪ ܠܘܬܗ. ܦܘܩ ܡܟܐ. ܠܐ ܝܕܿܥ ܐܢܐ ܥܒܕܝ̈ܟ. ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܟܕ ܟܬܪ ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܐ܆ ܐܡܼܪ ܠܘܬܗ ܡܪܝܐ. ܡܬܬܘܐ ܐܢܬ ܡܟܝܠ܆ ܘܫܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܟ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܘܬܗ. ܐܢܗܘ ܕܪ̈ܚܡܝܟ ܡܥܕܪܝܢ ܠܝ ܐܟ ܚܝܠܝ ܥܒܿܕ ܐܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܫܢܝ ܡܪܝܐ. ܟܬܪ ܡܟܝܠ ܡܢ ܝܘܡܐ ܗܿܘ ܒܬܡܗܐ ܘܒܐܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐ. ܘܒܬܐܢ̈ܚܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝ̈ܬܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܝܡܡܐ ܗܘܐ. ܪܗܛܘ ܡܫܡܫ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܗܿܝ܆ ܘܥܡܐ ܕܒܗܿ ܒܫܒܒܘܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܕܗܟܢܐ ܐܒܝܠ ܘܡܪܩܕ܆ ܬܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܐܡܪ ܥܠܬܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܒܦܐܪܝܣܝܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܟܠܗ ܚܙܘܐ ܕܗܘܐ ܠܗ. ܟܕ ܝܗܿܒ ܫܘܪܪܐ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪ̈ܢ܆ ܠܗܘܢ ܠܡܐܢ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܟܕ ܦܬܚܘ ܓܝܪ ܠܦܪ̈ܕܝܣܩܐ܆ pb. 37 ܐܫܟܚܘ ܐܢܘܢ ܕܒܙܠܝܩܐ ܐܠܗܝܐ ܡܒܪܩܝܢ. ܘܐܟ ܥܦܪܐ ܒܕܝܪ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܚܠܦ ܩܪܛ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ ܘܫܿܘܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ܆ ܗܡ ܪܝܚܐ ܢܨܝܚܐ ܘܒܣܝܡܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܫܬܡܥܬ ܗܕܐ ܒܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ. ܪܗܛܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܢܗܘܐ ܠܬܡܢ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܘܢܝܚ ܢܦܫܐ ܐܚܝ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܐܙܠܢܢ. ܚܙܝ̈ܐ ܗܘܝܢܢ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܕܐܟ ܗܕܐ. ܝܘܒܢܠܐܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ܇ ܘܠܐ ܡܣܝܒܪ ܗܘܐ ܒܗܬܬܐ ܘܡܟܣܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ̈ܝܢ ܡܛܠܬܗ܆ ܠܘ ܓܝܪ ܒܛܘܫܝܐ ܗܘܐ ܡܕܡ. ܒܠܠܝܐ ܫܩܠܗ ܠܗܿܘ ܕܗܠܝܢ ܚܙܐ. ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܥܒܕܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܘܐܝܟܐ ܐܠܗܐ ܝܕܿܥ. ܘܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܗܘܐ ܗܘ ܛܘܒܬܢܐ ܦܛܪܘܣ. ܕܝܕܥ ܐܢܐ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܕܫܠܝܢ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ: ܐܢܕܝܢ ܡܛܠܬܗ ܐܘ ܡܛܠ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܐܡܪ ܗܘܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܠܐ ܫܘܕܥ. ܐܡܪ ܕܝܢ ܕܝܿܕܥ ܐܢܐ ܠܗܢܐ܆ ܕܟܕ ܒܚܙܘܐ ܗܘܐ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܝܘܒܢܠܐܘܣ ܘܚܙܐ ܛܢܦܘ̈ܬܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܠܓܘ ܒܒܝܬ ܩܘܕܫܐ. ܡܢ ܝܘܡܐ ܗܿܘ ܠܐ ܐܨܛܒܝ ܕܢܥܘܠ ܥܡܗ ܠܥܕܬܐ. ܘܐܦܠܐ ܕܡܢ ܐܝܕܗ ܢܩܒܠ ܩܘܪܒܢܐ. ܐܠܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܒܕܝܘܩܢܝܩܘܢ ܢܣܿܒ ܗܘܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܗܘܐ ܗܘܬ ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܕܡܿܢ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ ܕܚܙܝܗܝ ܠܗܢܐ ܚܙܘܐ ܠܐ ܐܡܪ ܠܢ܀ pb. 38

19 §19

ܝܛ- ܐܠܐ ܗܕܐ ܡܘܣܦ ܗܘܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܛܘܒܢܐ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܕܠܐ ܕܓܠܐ: ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܟܕ ܠܐ ܡܣܝܒܪ ܗܘܐ ܫܟܝܪܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢ ܝܘܒܢܠܐܘܣ ܘܒܢ̈ܝ ܓܢܣܗ ܘܣܘܢܩ̈ܠܘ ܕܝܠܗ: ܘܚܙܐ ܗܘܐ ܟܫܠܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܐܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܬܡܢ ܡܢ ܟܠܕܘܟ ܐܟܣ̈ܢܝܐ܇ ܐܟ ܕܡܢ ܡܦܘܚܝܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܆ ܡܢ ܬܫܥ ܫܥ̈ܝܢ ܚܒܫ ܢܦܫܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܩܠܝܬܐ܆ ܘܟܕ ܡܫܕܐ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܥܡ ܕܡܥ̈ܐ ܡܪ̈ܝܪܬܐ ܘܐܒܠܐ: ܘܣܒܝܣܐܝܬ ܟܿܐܦ ܗܘܐ ܒܘܪ̈ܟܐ ܘܩܿܐܡ ܗܘܐ. ܐܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܡܠܐ ܗܘܐ ܘܐܡܿܪ. ܕܡܘܢ ܘܿܠܐ ܗܘܐ ܐܥܒܕ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܠܐ ܥܒܕܬ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܗܘܢ. ܫܡܝܐ ܩܝܡܬ. ܐܪܥܐ ܣܬܬܬ. ܦܪܕܝܣܐ ܢܨܒܬ. ܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐ ܐܥܒܪܬ ܠܒܘܣܡܗܘܢ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܐܕܡ. ܢܡܘܣܐ ܝܗܒܬ. ܪ̈ܝܫܝ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܢܒܝ̈ܐ ܫܕܪܬ. ܪܒܘܬ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܥܒܕܬ ܠܦܝܣܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܠܐܚܪܝܬܐ ܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܝ ܫܕܪܬ ܡܛܠܬܗܘܢ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܐܬܐ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܐܟܪܙ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܫܟܢ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗ̈ܐ. ܠܟܪ̈ܝܗܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܣܝ. ܠܣܡ̈ܝܐ ܥܒܕ ܕܢܚܙܘܢ. ܠܚܓܝܪ̈ܐ ܕܢܗܠܟܘܢ. ܠܫܐܕ̈ܐ ܛܪܕ. ܡܛܠܬܗܘܢ ܐܨܛܠܒ. ܡܛܠܬܗܘܢ pb. 39 ܡܝܬ. ܘܟܕ ܒܛܠ ܠܡܘܬܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܫܪܪ. ܘܟܕ ܠܫܡܝܐ ܐܣܬܠܩ ܫܕܪ ܪܘܚܐ. ܫܠܝ̈ܚܐ ܘܐܘܢܓܠܝ̈ܣܛܐ ܫܠܚ. ܦܬܟܪ̈ܐ ܗܦܟ. ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ. ܛܠܡܝܢ ܠܝ ܘܠܢܡܘܣ̈ܝ. ܘܠܦܘܩ̈ܕܢܝ ܕܝܫܝܢ. ܘܠܗܝܡܢܘܬܝ ܡܥܒܪܝܢ. ܗܐ ܡܫܬܒܩ ܠܗܘܢ ܒܝܬܗܘܢ ܚܪܒܐ܀ ܘܒܬܪ ܚܙܘܐ ܗܢܐ ܠܐ ܫܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܝܘܡ̈ܝܢ ܕܗܝ ܟܕ ܗܝ ܬܫܡܫܬܐ ܢܡܠܐ. ܟܕ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܒܠܐ ܡܿܩܪܒ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܥܡ ܦܬܓ̈ܡܐ ܕܐܟ ܗܠܝܢ ܘܕܡܥ̈ܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܩܪܒ ܙܒܢܐ ܕܥܒܘܪܝܐ ܕܗܘܐ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ܀

20 §20

ܟ- ܓܢܬܐ ܩܪܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܥܠ ܚܡܫܬܥܣܪ ܡܝ̈ܠܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܕܣܝܡܐ ܠܡܢܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܩܕܡܐܝܬ ܡܿܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܕܡܠܟܬܐ ܐܘܕܩܝܐ܇ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢ ܕܝܬܝܩܐ ܕܝܠܗܿ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܒܗܕܐ ܗܘܐ ܐܢܫ ܩܫܝܫܐ ܡܢܗܿ ܕܩܪܝܬܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܦܘܠܐ܆ ܕܪܚܡ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܡܥܡܪܐ ܥܢܘܝܐ ܘܡܨܒܬ ܗܘܐ ܒܟܠܗܿ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ܇ ܩܕܝܫܘܬܐ܇ ܒܬܘܠܘܬܐ܇ ܢܟܦܘܬܐ܇ ܪܚܡܬ ܡܣܟ̈ܢܐ. ܘܚܘܒܐ ܕܐܟܣ̈ܢܝܐ. ܡܝܩܪܐ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܘܠܗܿ ܠܡܠܟܬܐ. ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܓܒܝܐ. pb. 40 ܗܢܐ ܒܗܿ ܒܩܪܝܬܐ܆ ܩܢܘܒܝܘܢ ܐܘܟܝܬ ܥܘܡܪܐ ܪܒܐ ܘܚܙܝܐ ܩܝܡ. ܘܐܒܐ ܕܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܗܘܐ. ܘܠܚܪܬܐ ܐܬܚܛܦ ܡܢܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܩܪܝܬܐ. ܘܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܩܪܝܬܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܪܪܝܢ ܐܢܫܝ̈ܢ ܗܠܝܢ ܕܢܣܝܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܝܠܗ ܕܓܒܪܐ. ܕܟܕ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܡܟܢܫ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܩܪܝܬܐ: ܓܒܪ̈ܐ ܐܟܚܕܐ ܘܢܫ̈ܐ. ܐܬܥܢܘܝ ܥܡ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܆ ܕܠܐ ܢܚܘܪ ܘܢܚܙܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܢܬܬܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܝܠܦܬ ܡܪܬܐ ܐܘܕܩܝܐ: ܘܒܢܣܝܢܐ ܗܕܐ ܐܕܪܟܬ܆ ܡܢܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܩܒܠܐ ܗܘܬ ܩܘܪܒܢܐ ܥܕܡܐ ܠܥܘܢܕܢܐ. ܘܡܢ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܠܐ. ܠܐ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܘܠܐ ܡܢ ܩܠܝܪܝܩܐ. ܘܐܦܠܐ ܐܢ ܕܝܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܠܡܝܬܪܘܬܗ ܕܒܐܠܗܐ ܕܗܢܐ ܣܗܿܕ ܗܘܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܦܛܪܐ܆ ܟܕ ܣܓܝ ܛܒ ܐܚܒܗ ܘܐܬܚܝܕ ܠܗ܀ ܗܢܐ ܛܘܒܬܢܐ ܦܘܠܐ ܟܕ ܡܟܝܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܡܬܟܢܫܐ ܗܘܬ ܕܗܠܝܢ ܕܛܠܡܘܢ܆ ܒܚܙܘܐ ܕܠܠܝܐ ܗܘܐ܆ ܘܚܙܐ ܦܩܥܬܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ܆ ܕܐܚܿܕܐ ܗܘܬ ܐܟ ܕܠܡܐܡܪ ܟܠܗܿ ܐܢܫܘܬܐ ܘܒܡܨܥܬܗܿ ܕܦܩܥܬܐ ܚܙܐ ܬܠܠܐ ܚܕ ܪܡܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܬܠܠܐ ܩܝܒܘܪܝܢ. ܕܛܥܝܢܐ ܗܘܬ ܡܢ ܐܣܛܘܢ̈ܐ ܕܕܗܒܐ pb. 41 ܘܕܣܐܡܐ. ܘܒܡܨܥܬܗܿ ܡܕܒܚܐ ܕܩܐܡ܆ ܕܡܢ ܟܐܦ̈ܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ ܘܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܡܬܩܢ. ܘܙܠܝܩ̈ܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠ̈ܢܐ ܡܫܿܡܪ. ܘܠܚܕܪ̈ܘܗܝ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܕܩܝܡܝܢ ܘܡܫܡܫܝܢ ܠܗ ܠܡܕܒܚܐ܆ ܕܡܢܗܘܢ ܐܟ ܕܐܡܼܪ ܐܢܫ̈ܝܢ ܝܕܿܥ ܗܘܐ܆ ܕܚܝܝܢ ܗܘܘ ܘܥܕܡܐ ܠܗܝܕܝܢ. ܘܡܢ ܫܡܝܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗܘܬ ܕܐܡܪܐ. ܡܿܚܪܡ ܡܿܢ ܕܐܡܿܪ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܚܕܪ̈ܘܗܝ ܕܡܕܒܚܐ. ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܥܢܝܢ ܗܘܘ ܒܩܠܐ ܪܒܐ. ܐܡܝܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܡܡ̈ܐ ܕܡܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܠܦܩܥܬܐ. ܟܕ ܫܠܝܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܕܚܠܬܐ ܘܙܘܥܐ ܟܕ ܬܡܝܗܝܢ. ܘܬܘܒ ܗܝ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܙܥܩܐ ܗܘܬ. ܡܚܪܡ ܡܿܢ ܕܡܦܠܓ ܠܗܿܘ ܚܕ ܘܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ. ܡܚܪܡܝܢ ܟܦܘܪ̈ܐ. ܘܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܥܢܝܢ ܗܘܘ ܐܡܝܢ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܫܠܝܝ̈ܢ ܗܠܝܢ ܕܚܙܘܐ ܡܟܝܠ ܐܬܐ ܗܘ ܠܘܬܗ ܣܒܐ܆ ܘܒܥܩܬܐ ܪܒܬܐ ܐܚܝܕ ܘܒܬܢܚ̈ܬܐ. ܟܕ ܡܬܚܫܿܒ ܗܘܐ ܘܡܬܪܢܐ: ܕܕܠܡܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ ܟܫܠܐ: ܗܘܐ ܡܢ ܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܡܢ ܝܘܒܢܠܐܘܣ. ܐܦ ܓܝܪ ܗܿܘ ܠܐ ܚܣܝܐ܆ ܡܥܒܪܬܐ ܥܠ ܩܢܘܒܝܘܢ ܕܝܠܗ ܥܒܕ. ܟܕ ܣܠܩ ܗܘܐ ܠܩܘܡܛܛܘܢ. ܡܝܩܪ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܗܘ ܝܘܒܢܠܐܘܣ. ܟܕ ܚܙܐ ܗܘܐ ܠܡܠܟܬܐ ܐܘܕܩܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܘܬܗ ܣܓܿܝ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ pb. 42 ܠܗ ܠܣܒܐ. ܕܡܛܠ ܗܟܢܐ ܥܿܒܪܬ ܥܠܝܟ܆ ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܬܘܒ ܡܣܟܐ ܐܢܐ ܕܐܚܙܝܟ. ܠܐܓܘܢܐ ܓܝܪ ܣܠܩܝܢܢ܆ ܘܐܟܣܘܪܝܐ ܣܝܡܐ ܠܢ܆ ܐܘ ܕܢܕܘܫ ܬܐܪܬܢ ܕܒܐܠܗܐ. ܬܒܥܝܢ ܠܢ ܓܝܪ ܕܢܛܠܘܡ ܘܢܟܦܘܪ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܝܢ. ܘܗܠܝܢ ܕܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܘܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܢܬܪܥܐ. ܐܟ ܡܿܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܫܝܚܐ ܗܿܘ ܕܚܫ ܡܛܠܬܢ. ܨܠܐ ܡܕܝܢ ܚܠܦܝܢ ܡܪܝ ܐܒܐ. ܕܠܐ ܒܣܝܒܘܬܝ ܐܒܗܬ܀ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܥܗܝܕ ܣܒܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܚܙܘܐ ܡܬܚܿܫܒ ܘܡܬܕܡܪ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܠܐ ܦܘܪܣܐ. ܚܙܐ ܬܘܒ ܒܠܠܝܐ ܠܗ ܠܝܘܒܢܠܐܘܣ ܕܩܿܐܡ ܒܓܘܢܝܐ ܚܕܐ ܟܕ ܫܠܝܚ ܘܡܬܛܫܐ ܡܢ ܒܗܬܬܐ. ܟܕ ܡܫܚܿܪ ܗܘܐ ܟܠܗ ܐܟ ܫܓܘܪܐ ܕܩܐܡܝܢܐ ܟܕ ܦܪܙܘܡܐ ܟܒܝܢ ܗܘܐ ܨܥܐ ܘܡܠܐ ܪ̈ܘܩܥܐ. ܘܟܕ ܩܥܐ ܒܩܠܐ ܪܒܐ ܠܘܬܗ ܗܘ ܣܒܐ ܐܡܪ. ܡܪܝ ܪܝܫ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܓܕܫ ܠܟ. ܡܢܐ ܡܫܘܕܥ ܥܠ ܐܣܟܡܐ ܗܢܐ ܕܠܒܝܫ ܐܢܬ܆ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܡܘܢ ܐܥܒܕ ܠܚܛܗ̈ܝ. ܗܐ ܚܙܿܐ ܐܢܬ ܠܒܗܬܬܐ ܕܝܠܝ. ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܡܟܢܫ ܐܢܐ ܠܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ. ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܕܢܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܥܦܪܐ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܩܡ ܗܘ ܣܒܐ. ܘܬܗܪ ܒܚܙܘܐ ܘܐܬܪܢܝ ܕܠܐ ܡܕܡ ܛܒܐ pb. 43 ܗܘܐ ܒܣܘܢܕܘܣ. ܐܠܐ ܡܐܠܘܢ ܟܫܠܐ. ܡܣܟܐ ܗܘܐ ܠܫܪܪܐ ܕܦܠܪܘܦܪܝܐ ܒܝܕ ܡܦܩܢܐ. ܘܟܕ ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܬܟܪܙ ܟܦܘܪܝܐ. ܡܬܕܡܪ ܣܒܐ ܒܚܙܘܐ ܕܗܘܐ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܒܥܿܐ ܗܘܐ ܣܒܐ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܡܼܪ ܠܘܬܗ ܒܚܙܘܐ ܗܘ ܝܘܒܢܠܐܘܣ ܡܛܠ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܕܥܬܝܕ ܕܢܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܥܦܪܐ. ܐܣܬܟܠ ܟܕ ܡܬܢܗܿܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܕܗܿܝ ܕܥܡ ܥܦܪܐ ܗܢܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܝܕܝܥܐ ܕܥܡ ܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܥܦܪܐ ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܐܬܓܒܠ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܥܦܪ̈ܢܐ ܘܒܐܪܥܐ ܐܚܝܕܝܢ. ܥܬܝܕ ܕܠܗܠܝܢ ܢܐܚܘܕ ܘܢܙܟܐ܇ ܘܠܗܘܢ ܢܛܥܐ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ܀

21 §21

ܟܐ- ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܟܝܠ ܬܫܥܝܬܐ ܙܝܥܬܐ ܘܕܚܝܠܬܐ ܠܩܘܝܡܐ ܕܫܪܪܐ ܡܬܐܠܨ ܐܢܐ ܕܐܫܬܥܐ. ܟܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܣܗܿܕ. ܒܗܿܘ ܕܐܢܐ ܗܘܝܬ ܒܢܣܝܢܐ ܕܝܠܗܿ. ܟܕ ܒܫܡܥܐ ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܙܘ ܗܘ ܫܪܪܐ ܫܡܥܬ ܘܕܠܐ ܦܘܫܩܐ ܗܘܝܬ܀ ܐܝܬ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܝܣܘܪܝܐ ܕܗܟܢܐ ܡܬܩܪܝܐ ܛܝܛܘܦܘܠܝܣ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܛܝܛܘܣ ܡܠܟܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ ܐܬܒܢܝܬ. ܕܗܕܐ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܦܢܘܦܪܘܦܝܘܣ. pb. 44 ܓܒܪܐ ܢܟܦܐ ܘܩܢܘܒܝܗ ܐܪܟܝܣ ܐܘܟܝܬ ܪܝܫ ܥܘܡܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܗܿܘ. ܘܡܢ ܩܢܘܒܝܘܢ ܒܩܛܝܪܐ ܐܬܢܓܕ. ܘܟܗܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ ܩܒܠ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܘܬ ܣܘܢܕܘܣ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܝܣ ܕܡܕܝܢܬܐ ܣܠܘܩܝܐ ܕܐܝܣܘܪܝܐ. ܟܕ ܐܙܠ ܠܣܘܢܕܘܣ ܫܩܠܗ ܘܠܗܢܐ ܥܡܗ ܥܡ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܐܬܐ ܠܣܘܢܕܘܣ܇ ܘܚܙܐ ܬܟܬܘܫܐ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܣܘܓܐܗ̈ܘܢ ܕܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܕܚܠܦ ܫܪܪܐ. ܕܐܟ ܕܠܡܐܡܪ ܟܠܗܘܢ ܡܚܪܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ܇ ܘܫܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܛܘܒܢܐ ܕܝܣܩܘܪܘܣ ܘܠܐ ܡܩܒܿܠܝܢ ܗܘܘ ܠܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ ܘܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܟܐܢܘܬܐ ܐܫܬܕܝܘܢ. ܠܦܠܘܝܢܐ ܘܠܗܝܒܐ ܘܠܬܐܕܪܝܛܘܣ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܬܘܒ ܡܦܘܠܬܐ ܕܒܬܪ ܗܟܢ ܕܝܠܗܘܢ ܘܟܦܘܪܝܐ. ܘܠܡܬܟܬܫܢܐ ܕܚܠܦ ܫܪܪܐ ܕܝܣܩܘܪܘܣ ܕܐܫܬܕܝ ܡܢܗܘܢ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܪ̈ܝܛܝܩܘ ܕܩܕܝܡܝܢ ܐܡܝܪܝܢ ܘܡܬܟܬܫ̈ܝ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܐܬܩܲܒܠܘ ܕܠܐ ܕܝܢܐ ܘܠܐ ܩܢܘܢܐܝܬ܇ ܘܫܩܠܘ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ. ܫܢܝ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗ. ܘܟܕ ܚܒܫ ܢܦܫܗ ܫܗܪ ܗܘܐ ܒܕܡܥ̈ܐ ܘܒܚܢ̈ܓܬܐ. ܘܓܥܿܐ ܗܘܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܘܐܡܿܪ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܥܠܡ̈ܐ: ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ: ܣܒܪܐ ܕܝܠܝ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ܆ ܠܐ ܬܫܒܘܩܝܢܝ ܠܥܒܕܟ ܕܐܦܿܠ ܡܢ ܣܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܒܣܝܒܘܬܝ pb. 45 ܐܗܘܐ ܕܚܝܩܐ ܘܟܦܘܪܐ. ܐܠܐ ܐܘܕܥܝܢܝ ܨܒܝܢܟ. ܘܡܛܠ ܕܗܕܝܘܛܐ ܐܝܬܝ܆ ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܠܫܪܪܐ. ܓܠܝ ܠܝ ܡܛܠ ܕܝܢܐ ܠܐ ܡܬܛܥܝܢܐ. ܕܗܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝ ܒܗܕܐ ܣܘܢܕܘܣ. ܐܢܗܘܐ ܕܐܟ ܨܒܝܢܟ ܗܘ̈ܝ. ܘܕܐܝܠܝܢ ܡܩܿܒܠܝܢ ܥܠܝܟ. ܕܝܘܣܩܘܪܣ ܪܝܫ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܗܿܘ ܕܐܫܬܕܝ ܡܢܗܘܢ. ܐܘ ܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܗܢܘܢ ܪ̈ܫܝܥܐ ܕܐܡܝܪܝܢ ܕܠܐ ܕܝܢܼܐ ܩܒܿܠܘ. ܘܠܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ ܫܪܪܘ. ܕܗܟܢܐ ܟܕ ܒܛܝܒܘܬܟ ܐܩܒܠ ܦܠܪܘܦܘܪܝܐ. ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ ܘܩܢܛܐ ܥܕܡܐ ܠܕܡܐ ܐܩܘܡ ܒܫܪܪܐ. ܘܠܐ ܐܥܒܪ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܕܝܠܝ. ܘܣܒܪܐ ܕܒܟ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܫܡܠܝ ܬܠܬܐ ܐܝܡܡ̈ܐ ܘܠܝ̈ܠܘܬܐ܇ ܟܕ ܒܿܪܟ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܡܬܟܫܦ. ܚܙܐ ܚܙܘܐ ܕܐܟ ܗܢܐ. ܛܘܡܣܐ ܚܕ ܕܟܪܛܝܣܐ ܪܒܐ. ܕܦܫܝܛ ܡܢ ܫܡܝܐ܆ ܘܢܚܿܬ ܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ. ܘܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒܘ̈ܗܝ ܡܟܐ ܘܡܟܐ ܒܟܬܝ̈ܒܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܟܬܝܒ ܗܘܐ. ܡܚܪܡܐ ܣܘܢܕܘܣ ܗܕܐ. ܟܦܪܘ ܒܝ. ܟܦܪܘ ܒܝ. ܡܚܪܡܝܢ ܡܚܪܡܝܢ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܚܙܘܐ ܗܢܐ. ܗܘܐ ܒܦܠܪܦܪܝܐ ܪܒܬܐ ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ. ܘܡܚܕܐ ܒܠܠܝܐ ܟܕ ܫܒܩ ܠܟܠܢܫ ܛܦ ܘܐܙܠ ܠܡܕܝܢܬܗ. ܘܟܕ ܠܗܿ ܐܬܡܢܥ. ܟܢܿܫ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܟܠܗܝܢ pb. 46 ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ̈ܝܢ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܘܕܟܦܪܘ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܒܐܪܬܘܕܟܣܝܐ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܩܒܿܠ ܦܠܪܘܦܘܪܝܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ. ܘܡܣܗܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪ. ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܚܦܛܬ ܐܕܪܟ ܘܐܩܕܿܘܡ ܘܫܪܪܐ ܐܫܘܕܥܟܘܢ. ܕܠܐ ܫܘܕܠܐ ܡܕܡ ܘܛܘܥܝܝ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ. ܘܐܢ ܗܘ ܕܡܛܝܒ̈ܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܕܫܪ̈ܝܪܐ ܥܡܝ ܬܩܘܡܘܢ. ܘܠܐ ܡܙܕܥܙ̈ܥܢܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܘܠܝ ܢܩܿܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܥܪܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܦܘܪ̈ܐ ܘܡܢ ܩܘܪܒܢܗܘܢ. ܡܛܝܒܐ ܐܝܬܝ ܕܐܟܬܪ ܥܡܟܘܢ. ܘܥܕܡܐ ܠܕܡܐ ܐܬܟܬܫ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܟܘܢ. ܘܐܢ ܗܘ ܕܡܬܒܥܐ ܐܣܝܡ ܢܦܫܝ ܚܠܦܝܟܘܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܝܫܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ. ܕܠܒܣܝܠܝܘܣ ܡܛܪܘܦܠܝܛܝܣ ܬܫܬܘܬܦܘܢ. ܘܠܗܠܝܢ ܕܫܘܝܢ ܠܗ ܒܬܪܥܝܬܐ. ܡܦܿܨܝ ܐܢܐ ܡܢ ܕܡܐ ܕܝܠܟܘܢ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܦܪܿܩ ܐܢܐ ܘܡܫܘܙܒ ܐܢܐ ܢܦܫܝ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܫܠܗܒ ܠܒܘ̈ܬܗܘܢ ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܛܢܢܐ ܕܫܪܪܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܢ ܫܒܥܣܪܐ ܫܢܝ̈ܢ ܟܬܪ ܒܐܦܝܣܩܦܘܬܐ. ܟܕ ܢܛܪ ܡܪܥܝܬܗ ܒܬܡܝܡܘܬܐ ܕܠܐ ܡܘܡ. ܘܕܠܐ ܥܒܘܪܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܘܗܠܝܢ ܟܕ ܣܓܝ ܐܬܢܣܝ ܒܩ̈ܝܢܕܢܘ ܘܒܢܟ̈ܠܐ. ܘܡܢܗ ܕܒܣܝܠܝܘܣ ܡܛܪܘܦܠܝܛܝܣ ܕܐܝܣܘܪܝܐ ܘܡܢ ܗܿܘ ܕܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܕܝܢܬܗ ܕܐܢܛܝܟܘܣ. ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܒܝܫܘܬ pb. 47 ܫܘܒܚܐ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܟܕ ܒܣܘܬܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܟܬܪ ܠܐ ܡܬܪܦܝܢܐ ܘܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܐ ܘܠܐ ܡܬܗܦܟܢܐ. ܘܢܛܪ ܠܡܪܥܝܬܗ: ܘܗܟܢܐ ܡܫܒܚܐܝܬ ܫܢܝ ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܐ ܕܝܠܗ ܡܫܝܚܐ. ܟܕ ܩܛܝܪ ܟܠܝܠܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ܀ ܡܢ ܐܠܨܬܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬܝܗܿ ܠܝ. ܕܠܫܘܪܪܐ ܕܗܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ. ܐܫܬܥܐ ܥܠܬܐ. ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܗܘܬ ܠܝ ܦܠܪܘܦܘܪܝܐ ܕܐܟ ܗܕܐ܀

22 §22

ܟܒ- ܦܛܪܘܣ ܗܿܘ ܕܗܘܐ ܪܝܫ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܒܙܒ̈ܢܐ ܕܐܢܩܘܩܠܝܘܢ: ܡܢ ܗܿܘ ܕܐܦ ܩܫܝܫܘܬܐ ܟܕ ܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ܩܒܠܬ. ܟܕ ܗܦܼܟ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܩܒܿܠ. ܘܣܘܢܕܝܩܐ ܕܝܠܗ ܫܕܪ ܠܡܕܒܪܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܡܪܛܘܪܝܣ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܢܐ: ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܢܫ ܕܡܬܟܢܐ ܗܘܐ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܢܐ ܐܝܣܘܪܝܐ ܒܓܢܣܗ: ܡܢ ܗܿܝ ܕܩܕܝܡܐ ܐܡܝܪܐ ܛܝܛܘܦܘܥܝܣ. ܕܡܿܕܒܪ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܐܟ ܬܠܡܝܕܐ ܘܣܘܢܩܠܘܣ: ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܪܘܬܐ ܕܛܒܝܒ ܒܟܠ ܘܛܘܒܬܢܐ ܘܡܘܕܝܢܐ ܦܢܘܦܪܘܦܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪ ܘܕܫܘܐ ܗܘܐ ܕܪܝܫ ܟܗܢܘܬܗ ܕܗܿܘ ܢܩܒܿܠ ܘܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܛܢܢܐ ܕܫܿܘܐ ܠܕܝܠܗ: ܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܢܚܿܘܐ܆ ܟܕ ܫܕܪ ܥܡܗ pb. 48 ܘܐܢܫ ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝ̈ܘܟܝܐ. ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܫܠܝܡܘܢ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ ܐܪܡܢܝܐ. ܗܿܘ ܕܗܿܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܒܙܒܢ ܘܠܡܣܟܢܘܬܝ ܣܘܢܩܠܐ ܐܟܚܕܐ. ܘܣܓܝ ܪܚܝܡ ܗܘܐ ܡܢܝ. ܟܕ ܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܢܦܝܣܘܢ ܠܡܚܝܠܘܬܝ ܕܐܗܦܘܟ ܠܘܬܗ. ܟܕ ܓܝܪ ܫܢܝܬ ܐܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܠܗ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܡܢ ܗܪ̈ܝܛܝܩܘ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܢܛܝ̈ܘܟܝܐ. ܐܫܬܘܝܬ ܕܒܥܢܝܢܐ ܐܗܘܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܒܦܠܣܛܝܢܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܒܐ ܕܝܠܝ ܘܩܐܡ ܒܪܝܫܝ ܘܡܩܒܠ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗܿܘ ܐܒܪܝܐ. ܘܥܢܘܝܐ ܪܒܐ ܐܒܐ ܐܫܥܝܐ. ܘܟܕ ܥܬܝܪܐܝܬ ܐܬܒܣܡܬ ܒܚܩܒܗ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܦܢܝܬ ܦܬܓܡܐ. ܕܡܟܝܠ ܒܦܠܣܛܝܢܐ ܐܥܿܡܪ. ܘܠܐ ܡܬܦܪܫܢܐ ܐܗܘܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܣܒܪܐ ܘܝܘܬܪܢܐ. ܟܕ ܫܠܝܐ ܠܒܿܟ ܐܢܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟܐ ܕܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܟܢܘܫܝܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܐܪܬܐܕܟܣ̈ܘ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܥܡܪܐ ܘܩܠܝ̈ܬܐ ܕܫܠܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܘ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܒܠܘ ܐܢܝܢ ܠܗܝܢ ܠܣܘܢ̈ܕܝܩܐ. ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܦܛܪܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܛܝܛܦܘܠܝܣ ܘܫܠܝܡܘܢ ܩܫܝܫܐ: ܘܥܩܒܘܢ ܣܓܝܐܝܬ ܘܐܫܟܚܘܢܗܿ ܠܡܣܟܢܘܬܝ. ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝ ܚܪܝܦܐܝܬ ܘܕܠܐ ܫܠܝܐ. ܟܕ ܐܠܨܝܢ ܠܝ ܘܡܬܚܪܝܢ ܕܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܢܕܒܪܘܢܢܝ. ܟܕ ܡܚܘܝܢ ܠܝ ܘܣܘܓܐܐ ܕܐܝܠܡ̈ܛܐ. ܐܘܟܝܬ ܙܘ̈ܕܐ ܕܐܘܪܚܐ ܘܐܓܪ̈ܬܐ ܕܪܝܫ pb. 49 ܐܦܝܣܩ̈ܦܐ ܦܛܪܘܣ. ܕܒܚܕܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܦܝܣܬܐ ܡܠܝ̈ܢ ܗܘ̈ܝ. ܟܕ ܡܘܣܦܝܢ ܘܗܕܐ ܠܦܝܣܬܐ ܕܕܐܟ ܗܠܝܢ. ܦܘܩ̈ܕܐ ܐܝܬ ܠܢ ܡܢܗ ܠܦܠܪܘܦܘܪܝܐ ܕܝܠܟ. ܕܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܢܦܝܣܟ ܕܬܐܬܐ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܒܠܚܘܕ ܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܢܚܙܐ ܚܕܕ̈ܐ. ܘܗܒܘܢ ܠܗ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܠܨ ܠܗ ܕܢܣܿܒ ܩܘܪܒܢܐ ܟܕ ܠܐ ܦܝܣܐ ܥܒܝܕ. ܐܠܐ ܒܫܝܢܐ ܡܿܫܡܪ ܐܢܐ ܠܗ܀ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܠܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܕܝܠܝ ܘܦܪܘܩܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܒܪܝܐ ܝܕܝܥ̈ܬܐ ܥܒܕܬ. ܕܟܢܝܫ ܗܘܐ ܗܿܝܕܝܢ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܠܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܐܣܩܠܘܢܐ ܟܕ ܡܬܟܫܦ ܗܘܝܬ ܡܦܝܣ ܐܢܐ. ܕܗܝ ܡܬܚܙܝܐ ܠܗ ܐܦܘܩܪܣܝܣ ܩܠܝܠܬܐ ܢܫܕܪ ܠܝ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘܡ̈ܬܐ ܩܒܠܬ ܡܢܗ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܐܟ ܗܢܐ܇ ܐܓܪܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܦܛܪܐ ܐܒܪܝܐ. ܟܕ ܩܪܝܢܢ ܟܬܝܒܬܐ ܕܢܟܦܘܬܟ ܟܠܢ ܡܚܒ̈ܢܝܟ. ܒܐܒܠܐ ܗܘܝܢ ܚܢܢ ܘܩܘܛܦܐ ܘܬܢܚ̈ܬܐ܇ ܟܕ ܚܙܝܢܢ ܦܚܘܗ̈ܝ ܕܐܟܠܩܪܨܐ. ܕܡܿܬܦܪܣ ܒܟܠ ܘܡܥܬܕ ܕܢܚܿܠܨ ܣܒܪܟ ܘܦܘܪܩܢܟ ܕܒܐܠܗܐ. ܘܢܒܗܬ ܥܡ̈ܠܝܟ ܗܠܝܢ ܕܥܡܠܬ ܚܠܦ ܢܦܫܟ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܩܕܝܡܐ ܓܝܪ ܝܕܝܥܐ pb. 50 ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܙܠ ܐܢܬ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܟܕ ܡܢ ܪ̈ܚܡܐ ܘܡܢܗ ܕܗܿܘ ܕܐܚܝܕ ܬܡܢ ܡܫܬܓܫ ܐܢܬ ܘܡܬܛܦܝܣ. ܐܘ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܫܬܘܬܦ ܠܗ. ܐܘ ܬܫܬܡܪ ܒܥܠܕܒܒܐ: ܐܢ ܗܘ ܕܡܫܬܒܩ ܐܢܬ. ܥܒܿܕ ܡܕܝܢ ܐܟ ܚܝܠܟ܆ ܘܚܢܢ ܗܪܟܐ ܐܟ ܕܡܨܝܢܢ ܥܒܿܕܝܢܢ ܕܠܐ ܠܐܠܗܐ ܬܛܪܐ. ܘܐܢܬ ܠܟ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܬܚܣܪ. ܘܠܢ ܚܒܝ̈ܒܝܟ ܬܥܲܝܩ܀ ܟܕ ܗܕܐ ܐܦܘܩܪܣܝܣ ܩܒܠܬ܆ ܫܪܪܬ ܠܒܝ ܕܐܬܛܦܝܣ ܠܩܕܝ̈ܫܐ ܡܠܠܘܢ. ܐܘ ܠܗܠܝܢ ܕܡܛܥܝܢ. ܘܠܡܪܢ ܘܦܪܘܩܢ ܐܬܟܫܦܬ. ܕܠܐ ܢܗܡܐ ܡܢܝ. ܗܿܘ ܕܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܐܦܩܢܝ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܘܛܠܠ̈ܐ ܕܡܘܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܩܫܝܐܝܬ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝ: ܘܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܬܚܪܝܢ ܗܘܘ ܕܢܣܒܘܢܢܝ܇ ܐܬܘ ܕܝܢ ܥܡܗܘܢ ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝ ܘܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܪܐܒܝܐ ܒܝ̈ܬܝܝ ܘܒܢ̈ܝ ܓܢܣܝ: ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܫܡܥܘ ܘܗܘܘ ܒܚܕܘܬܐ: ܐܟ ܥܠܡܝ̈ܐ ܘܕܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܡܬܪܥܝܢ ܗܘܘ: ܡܚܕܐ ܪܗܼܛܘ ܠܘܬܝ. ܟܕ ܟܠ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܘܡܣܪܗܒܝܢ ܠܗܦܘܟܝܐ ܕܝܠܝ ܕܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܟܕ ܐܢܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܥܪܩܬ. ܘܕܠܐ ܫܠܝܐ ܢܦܿܠ ܗܘܝܬ ܩܕܡܘܗܝ: ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡܝ ܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ. ܗܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܐܟ ܗܕܐ. ܢܦܠܘܢ ܒܟܘܪܗܢܐ ܥܣܩܐ ܘܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܩܝܢܕܘܢܘܣ܇ ܗܿܘ ܕܡܬܐܡܪ pb. 51 ܐܡܝܛܪܝܛܐܘܣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܦܠܓܘܬ ܬܠܬܐ. ܐܘܟܝܬ ܐܫܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܡܢ ܫܠܝܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܫܠܝܡܘܢ ܩܫܝܫܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܝܕܥ ܠܝ ܟܘܪܗܢܗܘܢ܆ ܐܬܚܙܝܬ ܠܝ ܕܦܐܝܐ ܘܡܘܬܪܐ ܕܐܣܥܘܪ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܡ ܥܣܩܐܝܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ. ܘܐܬܚܿܙܐ ܠܟܠܢܫ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܙܠܬ ܠܐܝܟܐ ܕܫܼܪܝܢ ܗܘܘ܆ ܠܒܝܬܐ ܬܡܝܗܐ ܘܚܙܝܐ. ܚܙܝܬ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܠܘܩܒܠ ܬܪܥܐ ܣܝܡ ܗܘܐ ܘܡܬܦܘܪܪ ܗܘܐ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܡܛܠ ܩܪܝܒܘܬܐ ܕܝܠܝ ܫܡܥ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܡܢ ܐܫܬܐ ܡܫܬܠܗܒ ܗܘܐ ܘܡܬܦܘܪܪ. ܫܘܪ ܘܩܡ ܡܢ ܥܪܣܐ. ܟܕ ܩܥܿܐ ܘܐܡܿܪ: ܬܐ ܒܫܠܡ ܥܒܕܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܝܢ ܕܗܿܘ ܐܡܿܪ ܐܢܐ. ܐܬܪܚܡ ܥܠܝ. ܐܬܪܚܡ ܥܠܝ. ܚܛܝܬ ܒܟ. ܚܛܝܬ ܒܟ. ܒܟ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܐܚܿܐ ܘܕܐܡܘܬ. ܝܕܿܥ ܐܢܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܡܛܠܬܟ ܗܠܝܢ ܚܿܐܫ ܐܢܐ܆ ܘܪܓܙܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܐ ܥܠܝ. ܟܐܝܢ ܕܝܢܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܣܦܿܩ ܠܝ ܐܒܕܢܐ ܕܝܠܝ ܘܡܬܥܒܪܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܟ ܗܿܘ ܕܫܦܝܪ ܩܿܐܡ ܩܿܪܐ ܗܘܝܬ܇ ܕܗ̈ܢܝܢ ܟܕ ܗ̈ܢܝܢ ܥܡܝ ܬܚܫ ܘܬܗܘܐ ܟܦܘܪܐ. ܡܬܟܫܦ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܝܘܡܐ ܗܢܐ ܠܐ ܬܘܒ ܡܠܙܝܢܢ ܠܟ. ܐܟ ܕܨܿܒܐ ܐܢܬ ܥܒܿܕ܆ ܒܠܚܘܕ ܐܬܟܫܦ ܚܠܦܝ. ܚܐܪ ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܫܚܩܢ ܘܒܩܝܢܕܘܢܘܣ. ܒܗܿܘ ܕܒܗ ܐܝܬܝܢ ܬܪ̈ܝܢ. ܘܕܒܗ ܒܣܘܩܐ ܐܚܪܝܐ ܐܝܬܝܢ܀ ܐܢܐ pb. 51 ܕܝܢ ܟܕ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪ̈ܢ ܡܬܕܡܪ ܗܘܝܬ ܘܒܬܡܗܐ ܗܘܝܬ. ܘܡܫܐܠ ܗܘܝܬ ܕܡܢܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܦܬܓܡ̈ܐ. ܘܕܫܘܚܠܦܐ ܕܐܟ ܗܟܢ. ܘܫܪܝ ܗܘ ܥܡ ܩܘܛܦܐ ܣܓܝܐܐ ܘܕܡܥ̈ܐ. ܕܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܢܫܛܥܐ ܟܠܗ ܡܠܘܐܐ. ܗܿܘ ܕܣܡܬ ܡܛܠ ܛܘܒܬܢܐ ܦܢܘܦܪܦܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘܡܘܕܝܢܐ. ܗܿܘ ܕܗܿܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܐܒܐ ܕܝܠܗ ܘܪܝܫ ܕܝܪܗ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܒܣܘܢܗܕܘܣ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܬܟܬܘܫܐ ܕܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܕܚܠܦ ܫܪܪܐ ܘܡܫܠܡܢܘܬܐ ܘܟܦܘܪܝܐ ܕܒܬܪ ܗܟܢܐ܇ ܘܕܚܒܫ ܢܦܫܗ ܒܝܬ ܡܫܪܝܗ ܘܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܡܪܝܐ. ܘܕܠܐܝܕܐ ܦܠܪܦܘܪܝܐ ܐܫܬܘܝ ܘܓܠܝܢܐ܇ ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܬܐ ܠܡܕܝܢܬܗ ܘܐܟܪܙ ܠܗܘܢ ܫܪܪܐ. ܘܟܦܘܪܝܐ ܕܗܘܐ ܦܪܣܝ܇ ܘܕܐܝܟܢܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܟܬܪ ܠܐ ܡܬܪܟܢܢܐ ܘܠܐ ܟܦܘܪܐ ܘܕܗܟܢܐ ܐܫܬܡܠܝ ܒܫܘܒܚܐ ܘܒܣܝܒܘܬܐ ܫܦܝܪܬܐ. ܘܡܛܠ ܢܦܫܗ ܡܟܝܠ ܒܒܗܬܬܐ ܘܒܕܡܥ̈ܐ ܡܬܢܐ ܗܘ ܦܛܪܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܐܫܬܕܠ ܡܢ ܪܓܬܐ ܕܐܦܝܣܩܦܘܬܐ. ܘܐܬܛܦܝܣ ܠܒܣܝܠܝܘܣ ܡܛܪܘܦܠܝܛܝܣ ܘܥܒܪ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܗܘܐ ܫܘܬܦܐ ܕܣܘܢܕܘܣ ܕܗܠܝܢ ܟܦܘܪ̈ܐ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ ܘܐܬܟܡܪܬ ܒܢܦܫܝ ܘܐܬܒܝܢܬ ܒܪܒܘܬܐ ܕܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܡܥܩܘܬܝ pb. 53 ܡܢ ܒܬܪ ܥܢܝܢܐ. ܡܚܕܐ ܪܗܛܬ ܠܘܬ ܩܕܝܫܬܐ ܩܝܡܬܐ. ܟܕ ܢܛܪܬ ܙܒܢܐ ܕܫܠܝܐ. ܘܢܦܠܬ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܘܓܓܘܠܬܐ ܣܓܝܕܬܐ. ܥܡ ܕܡܥ̈ܐ ܡܪ̈ܝܪܬܐ ܕܡܢ ܥܘܡܩܐ ܕܠܒܝ. ܩܥܿܝܬ ܘܐܡܿܪܬ. ܡܪܝܐ ܡܢܘ ܐܝܬܝ ܐܢܐ. ܝܚܛܐ ܘܟܠܒܐ ܕܣܪܐ: ܬܘܠܥܐ܇ ܒܝܬ ܡܡܪܡܪܢܐ. ܡܥܪܬܐ ܕܠܣܛܝ̈ܐ܇ ܩܒܪܐ ܕܡܿܟܠܫ܆ ܕܗܟܢܐ ܐܫܕܬ ܥܠܝ ܣܘܓܐܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ ܘܕܬܕܡܪ̈ܬܟ ܕܐܣܓܝܬ ܘܥܒܕܬ ܐܟ ܪ̈ܚܡܝܟ ܘܚܝܘܣܬܢܘܬܟ. ܕܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܘ܇ ܘܨܿܒܝܢ ܘܒܟܠܦܘܪܣܝܢ ܡܬܛܟܢܝܢ ܘܥܨܝܢ ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܝ ܕܟܦܘܪܐ ܐܗܘܐ. ܘܐܦܠ ܡܢ ܣܒܪܐ ܕܒܟ ܘܡܢ ܬܐܪܬܐ ܛܒܬܐ. ܕܗܼܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܠܝ ܫܘܪܪܐ ܘܒܢܝܢܐ ܘܙܘܗܪܐ. ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܦܪܘܥ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܝ. ܡܛܠ ܟܠܗܝܢ ܕܥܒܕܬ ܥܡ ܥܒܕܟ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܩܪܒ ܐܢܐ ܠܟ ܗܿܝ ܕܕܘܝܕ ܟܕ ܐܡܿܪ ܐܢܐ. ܛܒ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܡܪܝܐ ܒܦܘܡܝ. ܘܒܡܨܥܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܐܫܒܚܝܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܩܡ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܕܒܝܫܐ. ܕܢܦܪܩܝܘܗܝ ܡܢ ܪ̈ܕܘܦܐ܀ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܬܫܥܝ̈ܬܐ ܕܕܚܝ̈ܠܢ ܘܫܪ̈ܝܪܢ܆ ܕܟܐܢܐ ܐܬܚܫܒܬ ܛܒ ܘܕܣܓܝ ܐܠܨܐ. ܕܐܟ ܕܒܩܝܡܬܐ ܕܡܘܣܝܐ ܩܕܡ ܟܠܢܫ ܐܣܝܡ܆ ܠܝܕܥܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ ܘܛܢܢ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ܆ pb. 54 ܘܢܬܛܦܝܣܘܢ ܡܢ ܟܠܗܿ ܢܦܫܐ ܘܕܠܐ ܦܘܫܟܐ܇ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܢܦܝܩ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܬܬܚܪܡ ܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ܆ ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ̈ܝܢ ܒܗܿ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ ܡܬܪܥܝܢ ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܘܡܠܦܝܢ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐܝܣܘܪܝܐ ܐܬܥܗܕܬ. ܕܢܩܿܦܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܠܫܘܪܪܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܐܘܣܦ܆ ܐܦ ܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ܇ ܗܿܝ ܕܛܘܒܢܐ ܐܣܛܦܢܘܣ܇ ܗܿܘ ܕܗܘܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܛܐܓܘܢ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܣܠܘܩܝܐ ܕܐܝܣܘܪܝܐ. ܗܿܘ ܕܗܘܐ ܒܙܒܢ ܛܢܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ܇ ܘܪܝܫܐ ܕܨܡܚܐ ܗܢܐ ܕܗܫܐ ܐܢܗܪ ܩܕܡܐܝܬ ܒܐܝܣܘܪܝܐ: ܘܡܢ ܬܡܢ ܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ. ܗܿܘ ܕܒܗ ܒܐܓܘܢܐ ܐܫܬܒܚ ܘܐܫܬܡܠܝ. ܘܐܬܟܬܫ ܬܟܬܘܫܐ ܫܦܝܪܐ ܘܫܡܠܝ ܪܗܛܗ܆ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܫܩܠ ܟܠܝܠܐ ܟܐܢܐܝܬ܀

23 §23

ܟܓ.- ܐܝܬܝܗܿ ܕܝܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܟ ܗܕܐ܆ ܪܚܡܗ ܘܚܒܝܒܗ ܐܡܿܪ ܐܝܿܬܝ ܗܘܝܬ ܕܒܣܝܠܝܘܣ. ܗܿܘ ܕܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܣܠܘܩܝܐ ܕܐܝܣܘܪܝܐ. ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܫܦܝܪܐܝܬ ܘܡܠܝܠܐܝܬ ܡܬܪܓܡ ܗܘܐ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܐܬܟܢܫ ܒܗܿ ܐܦ ܗܘ: ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܕܡܢ ܐܝܣܘܪܝܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ. ܗܿܘ ܕܩܕܡ ܗܟܢܐ ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܛܢܢܐ ܘܐܪܬܐܕܟܣܐ ܚܬܝܬܐ. pb. 55 ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܝܗܒ ܒܟܠ ܕܘܟ ܘܐܫܬܡܥ ܟܦܘܪܝܐ ܕܗܘܐ ܬܡܢ܆ ܠܟܠܢܫ ܬܡܗܐ ܐܚܕ ܗܘܐ ܘܬܕܡܘܪܬܐ. ܘܠܐ ܡܫܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܒܣܝܠܝܘܣ ܟܦܪ ܘܐܫܬܓܡ ܒܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܡܢ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܠܝ ܕܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܪܚܡܗ ܘܡܩܠܣܢܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܠܐܣܘܪܝܐ ܗܦܟ: ܘܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܥܘܠ ܡܛܪܦܘܠܝܛܝܣ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܦܫܟܝܢ ܗܘܘ܆ ܟܕ ܕܝܢܝܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܥܡܗ. ܥܕܡܐ ܕܢܣܒܘܢ ܦܠܪܘܦܘܪܝܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡܛܠ ܫܪܪܐ. ܕܥܡܗܘܢ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ. ܘܐܢ ܐܡܿܪ ܛܘܒܢܐ ܐܣܛܦܢܘܣ. ܟܕ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܥܕܟܝܠ ܥܠܡܝܐ. ܘܡܬܦܫܟ ܗܘܝܬ ܘܡܦܝܣ ܗܘܝܬ ܠܐܠܗܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܠܒܐ ܦܫܝܛܐ: ܕܢܘܕܥ ܫܪܪܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܠܡܣܟܢܘܬܝ. ܘܡܚܕܐ ܒܗ ܒܠܠܝܐ ܗܿܘ܆ ܐܣܒܪܬ ܕܚܙܝܬܗ ܠܗ ܠܒܣܝܠܝܘܣ ܕܗܦܟ܆ ܘܕܟܠܗ ܥܡܐ ܪܗܛ ܠܐܘܪܥܗ. ܘܒܐܝܩܪܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܘܩܘܠܣܐ ܐܥܠܘܗܝ ܠܥܕܬܐ. ܘܟܕ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܢܫܬܡܠܐ: ܘܗܘ ܩܿܐܡ ܗܘܐ ܒܡܕܒܚܐ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ: ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܐ. ܥܠ ܡܢ ܬܪ̈ܥܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܐܢܫ ܕܚܝܠܐ ܒܚܙܬܐ ܘܪܡܐ ܘܡܫܒܚܐ. ܘܟܕ ܦܣܩ ܠܥܡܐ. ܫܩܠ ܚܐܦܐ ܥܠ ܒܣܝܠܝܘܣ. ܕܩܿܐܡ ܗܘܐ ܘܥܬܝܕ ܕܨܠܘܬܐ ܢܫܡܠܐ. ܘܐܪܡܝ ܨܒܥܐ ܕܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ pb. 56 ܒܦܘܡܗ ܘܐܗܦܟ ܠܘܬ ܦܪܨܘܦܗ. ܘܗܟܢܐ ܡܢܬܦ ܗܘܐ ܘܓܐܪ ܗܘܐ ܠܗ. ܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܟܿܠܐ ܗܘܐ ܘܠܐ ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܕܢܨܘܪ. ܘܐܦܩܗ ܡܢ ܥܕܬܐ ܘܛܪܕܗ ܘܫܕܝܗܝ. ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܕܝܢ ܗܕܐ܆ ܢܒܝܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ ܗܘ̈ܝ ܕܢܗܘ̈ܝܢ. ܒܩܛܣܛܣܝܣ ܕܗܫܐ ܗܘܬ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܣܐܘܪܐ. ܪܝܫ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܕܪܒܬ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܫܬܬܩ ܫܡܗ ܕܒܣܝܠܝܘܣ ܘܐܬܠܚܝ ܡܢ ܕܝܘ̈ܦܛܟܘ. ܘܗܘܐ ܡܣܠܝܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܢ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܢܣܝܡ ܒܠܐ. ܕܐܦܢ ܐܓܪ ܪܘܚܗ ܐܠܗܐ: ܐܠܐ ܗܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܐܟ ܗܢܐ. ܗܐ ܗܘܐ ܡܦܩܢܗ ܕܗܢܐ ܚܙܘܐ. ܒܪܡ ܡܢ ܟܕ ܗܘܐ ܟܦܘܪܝܐ ܒܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܗܠܝܢ ܕܥܬܕܘܗܝ ܡܢ ܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܫܕ̈ܝܝ ܠܒܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܚܪ̈ܡܐ܆ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܡܿܪ ܣܒܐ ܐܣܛܦܢܐ ܗܝܕܝܢ ܛܠܝܐ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܘܥܠܡܝܐ. ܘܠܐ ܡܢܣܝ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܕܕܘܓܡ̈ܛܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܕܡܬܬܛܥܝܢ ܡܢܗ: ܡܨܢܥܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܗܿܝ ܕܢܐܡܪ: ܘܐܣܬܒܪ ܕܠܟܠܢܫ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܡܠܠ: ܟܕ ܡܟܣܐ ܒܗܬܬܗ ܘܪܘܫܥܗ܆ ܐܦ ܐܢܐ ܐܫܬܓܡܬ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܘܐܫܬܘܬܦܬ ܥܡܗ. pb. 57 ܟܕ ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܫܬܘܝܬ ܐܕܥ ܢܘܗܪܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܡܫܘܬܦܐ ܐܗܿܘܐ ܒܩܘܪܒܢܐ ܕܐܪ̈ܬܐܕܟܣܘ. ܐܬܥܗܕܬ ܠܗܿܘ ܚܙܘܐ. ܘܡܢܗ ܐܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܩܒܠܬ ܦܠܝܪܘܦܘܪܝܐ ܫܪܝܪܬܐ܀

25 §25

ܟܗ.- ܫܡܥ ܘܐܚܪܬܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܕܢܦܩܬ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܥܠ ܣܘܢܗܕܘܣ pb. 58 ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܕܗܿܝ ܕܗܘܐ ܫܡܘܥܗܿ܆ ܗܘ ܣܗܕܗܿ ܘܟܪܘܙܗܿ ܛܘܒܬܢܐ ܪܘܡܢܐ ܗܿܘ ܕܒܟܠ ܕܘܟ ܡܬܬܙܥܩ. ܗܿܘ ܕܗܘܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܕܝܪܐ ܪܒܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܠܐܦܝ ܬܩܘܐ ܩܪܝܬܐ܇ ܕܣܝܡܐ ܠܬܝܡܢܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܐܟ ܚܡܫܬܥܣܪ ܡܝ̈ܠܐ. ܕܒܗܿ ܠܥܠ ܡܢ ܫܬܡ̈ܐܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ. ܕܡܬܪܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܠܒܝܟܝܢ ܗܘܘ ܫܠܝܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ ܐܫܬܡܥ ܟܦܘܪܝܐ ܘܥܒܘܪܝܐ ܕܝܘܒܢܠܐܘܣ ܘܕܗܠܝܢ ܕܐܬܟܢܫܘ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ: ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ. ܒܐܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐ ܘܒܥܩܬܐ ܝܩܝܪܬܐ ܐܬܬܚܕܘ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܒܟܠ ܕܘܟ. ܘܐܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܬܓܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܢܦܩܘܢ ܡܢ ܕܝܪ̈ܬܗܘܢ. ܪܗܛܘܢ ܐܟ ܕܨܝܕ ܐܒܐ ܕܓܘܐ ܘܠܒܝܫ ܠܐܠܗܐ. ܘܕܒܟܠ ܙܒܢ ܩܿܐܡ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܪܘܡܢܐ ܘܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܒܕܡܘܬܐ ܕܐܠܝܐ ܢܒܝܐ ܢܛܢ ܛܢܢܐ ܕܫܘܐ ܠܡܪܝܐ. ܘܠܐ ܢܗܡܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܠܡܐ: ܘܒܪܘܫܥܐ ܕܐܚܝܕ. ܟܕ ܡܥܗܕܝܢ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܘ ܡܢ ܟܦܘܪܝܐ ܕܝܘܒܢܠܐܘܣ. ܟܕ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ ܠܣܘܢܕܘܣ. pb. 59 ܘܡܣܗܕ ܗܘܐ ܠܟܠܢܫ. ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ. ܕܡܢ ܕܫܿܠܡ ܠܛܘܡܣܐ ܗܢܐ: ܥܡ ܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܘܝܗܘܕܐ ܡܫܠܡܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢܬܐ. ܘܐܟ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܩܒܠ ܓܙܘܪܬܐ. ܘܟܕ ܗܘ ܡܬܐܠܨ ܗܘܐ ܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܘܡܬܬܒܥ ܗܘܐ ܕܢܦܘܩ ܡܢ ܕܝܪܗ ܘܥܡܗܘܢ ܢܛܢ: ܘܟܠ ܥܡ̈ܠܐ ܢܩܒܠ ܚܠܦ ܫܪܪܐ. ܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܟܬܪܘܢ ܠܝ ܩܠܝܠ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܠܡ ܗܠܝܢ ܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬܝ. ܘܗܿܘ ܡܕܡ ܕܦܠܪܘܦܪܝܣܐ ܥܒܿܕ ܠܝ ܡܪܝܐ. ܥܒܿܕ ܐܢܐ. ܘܟܕ ܢܦܩ ܡܢ ܩܢܘܒܝܘܢ ܕܝܠܗ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܬܡܢܥ ܠܡܕܒܪܐ: ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܥܣܪܐ ܘܠܝ̈ܠܘܬܐ ܫܡܠܝ ܟܕ ܢܦܿܠ ܩܕܡ ܡܪܝܐ. ܘܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܬܓܠܐ ܠܗ ܨܒܝܢܗ ܘܕܝܢܗ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܡܛܠ ܛܒ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܡܬܗܦܟܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠ ܕܘܟ: ܕܡܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܿܢ ܡܣܬܠܝܢ ܗܘܘ ܘܒܝܫܐܝܬ ܡܬܐܡܪܝܢ ܗܘܘ: ܡܢ ܐܢܫܝ̈ܢ ܕܝܢ ܡܬܩܒܠܝܢ ܗܘܘ: ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܥܣܪܐ. ܫܡܥ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܡܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܙܠ ܗܝܡܢ ܐܟ ܕܥܼܡܕܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܘܡܬܦܪܩ ܐܢܬ. ܘܟܕ ܢܣܒ ܦܠܪܦܪܝܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܗܦܟ ܠܩܢܘܒܝܘܢ ܕܝܠܗ. ܘܓܠܐ ܠܐܢܫܝܢ ܢܟܦ̈ܐ pb. 60 ܘܣܒ̈ܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܩܢܘܒܝܘܢ ܕܝܠܗ ܗܠܝܢ ܕܚܙܘܐ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܠܘܬܗ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟܢܫܘܢ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܗܝ ܗܕܐ ܡܫܪܪܝܢ ܗܘܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ. ܘܠܗ ܢܩܿܦܝܢ ܐܟ ܕܠܡܐܡܪ: ܘܒܕܓܘܢ ܗܘ ܬܚܘܡܐ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ. ܩܕܡܘ ܣܡܘ ܒܬܚܘܡܗܘܢ ܠܫܘܕܠܐ ܘܠܛܘܥܝܝ ܕܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܬܘܒ ܐܙܠ ܠܡܕܒܪܐ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܘܟܕ ܣܒܠ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܥܡܠܐ ܘܥܒܿܕ ܗܘܐ ܥܢܘܝܘܬܐ. ܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܡܪܝܼܐ. ܕܢܣܒ ܦܠܪܘܦܘܪܝܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܘܐܬܐ ܠܗ ܩܠܐ ܕܐܡܿܪ ܙܠ. ܠܗܠܝܢ ܩܦ ܘܠܡܠܦܢܘܬܗܘܢ ܘܒܡܫܠܡܢܘܬܗܘܢ ܟܬܪ. ܠܦܛܪܐ ܪܝܫ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܠܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܢܐܩܣܪܝܐ: ܗܿܘ ܪܒܐ ܘܥܒܿܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܘܠܝܘܠܝܣ ܕܪܗܘܡܐ. ܘܠܐܬܢܣܝܘܣ ܘܠܒܣܝܠܝܘܣ ܘܠܓܪܝܓܪܝܘܣ ܘܠܝܘܚܢܢ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܘܠܩܘܪܝܠܘܣ ܘܠܩܠܣܛܝܢܘܣ ܘܠܕܝܣܩܪܘܣ. ܘܟܕ ܩܒܿܠ ܦܠܪܘܦܘܪܝܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܥܡ ܚܕܘܬܐ ܗܦܟ ܠܕܝܪܗ. ܘܟܕ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܩܕܝܫ̈ܐ ܐܡܪ ܫܡܥ ܡܢܗܘܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܟܦܘܪ̈ܐ ܡܣܬܒܪܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܢܩܿܦܝܢ. ܟܕ ܡܦܫܩܝܢ ܕܓܠܐܝܬ ܡܠܦ̈ܢܘܬܗܘܢ. ܘܡܛܥܝܢ ܠܦܫܝ̈ܛܐ. ܡܕܝܢ ܙܕܿܩ ܕܦܠܪܘܦܪܝܐ ܢܗܝܪܬܐ ܘܠܐ ܡܬܦܫܟܢܝܬܐ ܬܫܐܠ ܡܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܕܐܢ ܗܘ pb. 61 ܕܒܝܫܐܝܬ ܐܬܪܥܝܬ ܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܐܘ ܐܢ ܛܒܐܝܬ. ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܠܡܕܒܪܐ ܘܐܬܚܫܚ ܒܢܙܝܪܘܬܐ ܘܟܘܫܐ ܚܝܠܬܢܐ. ܒܨܠܘܬܐ ܥܡ ܕܡܥ̈ܐ ܡܪ̈ܝܪܬܐ ܘܬܐܢܚ̈ܬܐ. ܫܿܐܠ ܗܘܐ ܡܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܐܦܘܩܪܝܣܝܣ ܓܠܝܬܐ ܘܕܠܐ ܦܘܫܟܐ. ܘܐܬܬ ܠܗ ܕܐܟ ܗܕܐ. ܚܙܐ ܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܛܘܡܣܐ ܚܕ ܪܒܐ ܕܢܿܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܘܟܬܝܒܢ ܒܗ ܗܠܝܢ. ܟܦܪܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ. ܥܒܪܘܢ. ܥܒܪܘܢ. ܘܝܐ ܠܗܘܢ ܘܚܪܡܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܦܠܪܘܦܪܝܐ ܫܩܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܛܘܒܢܐ ܟܠܗ ܗܢܐ ܐܬܢܒܪܫ ܒܛܢܢܐ ܚܠܦ ܫܪܪܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܪܦܐ ܕܝܪܗ ܘܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܚ̈ܐ. ܒܣܝܒܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܘܡܚܝܠܬܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܢܐܙܠ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܬܘ ܠܘܬܗ ܡܢ ܐܪܐܒܝܐ ܘܡܢ ܦܠܣܛܝܢܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܘܛܢܢ̈ܐ. ܘܩܕܡܐܝܬ ܡܿܢ ܐܬܚܫܒܘ. ܕܢܐܪܥܘܢ ܠܦܪܒܛܝܣ ܝܘܒܢܠܐܘܣ ܟܕ ܦܢܐ ܒܪܡܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܗܕܪܐ ܕܡܢ ܡܿܠܟܐ ܡܢܗܿ ܕܣܘܢܕܘܣ ܕܛܠܘ̈ܡܐ. ܘܕܢܢܣܘܢ ܕܒܡ̈ܠܟܐ ܘܒܦܝ̈ܣܐ ܕܡ̈ܠܐ ܘܒܡ̈ܠܐ ܪ̈ܟܝܟܬܐ: ܢܦܢܘܢܝܗܝ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܒܝܫܐ. ܘܢܗܦܟܘܢܝܗܝ ܠܬܪܝܨܘܬܐ ܕܕܘܓܡ̈ܛܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܟܚܘܗܝ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܐ. ܘܕܬܟܝܠ ܥܠ ܡܠܟܐ ܡܬܚܒܠܢܐ. ܘܕܦܣܝܩ ܠܗ ܕܠܗ ܢܫܦܪ ܡܠܠܘܢ ܐܘ ܠܐܠܗܐ. ܟܕ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܐܚܪܡܘܗܝ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܗܦܟܘܢ pb. 62 ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܬܟܢܫܘܢ ܬܡܢ ܐܟ ܕܠܡܐܡܪ ܟܠܗܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܘܥܠܡ̈ܝܐ ܡܢ ܟܠ ܡܕܝ̈ܢܢ. ܘܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܐܪ̈ܬܘܕܟܣܘ. ܗܠܝܢ ܕܦܫܘ ܗܘܘ ܘܠܐ ܣܠܩܘ ܠܣܘܢܕܘܣ. ܘܩܕܡܐܝܬ ܡܿܢ ܒܚܪܡܐ ܟܬܝܒܐ ܠܚܠܫܐ ܝܘܒܢܠܐܘܣ ܐܪܡܝܘ ܘܫܕܘ ܘܐܟܪܙܘ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܒܦܣܝܦܘܣ ܕܓܘܐ. ܩܪܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܛܢܢܐ ܘܚܣܝܐ ܕܡܨܒܬ ܗܘܐ ܒܟܠܗܿ ܡܝܬܪܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ. ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܛܘܒܬܢܐ ܬܐܘܕܣܝܣ ܠܝܥܩܘܒ ܕܬܪܝܢ ܘܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ܆ ܘܪܝܫܐ ܘܡܗܕܝܢܐ ܘܪܥܝܐ ܐܩܝܡܘܗܝ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܡܢܗ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܣܡܘܢ ܒܟܠܗ̈ܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܟܕ ܥܡܡ̈ܐ ܪܗܿܛܝܢ ܗܘܘ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܓܒܝܢ ܐܟܚܕܐ ܘܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ. ܗܿܘ ܕܠܟܠܢܫ ܫܦܪ ܗܘܐ. ܘܡܨܒܬ ܗܘܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܠܐ ܥܕܠܝ܀ ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܿܫܪ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ. ܫܠܝܛ ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܕܐܟ ܗܢܐ ܕܢܲܣܒ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܐܓܪܬܐ ܗܿܝ ܕܟܬܒ ܠܗܘܢ ܐܒܐ ܪܘܡܢܐ ܨܝܕ ܐܘܕܩܝܐ ܡܠܟܬܐ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܕܐܬܪܕܦ ܠܬܡܢ ܡܢ ܪܫܝܥܐ ܘܛܪܘܢܐ ܡܪܩܝܢܐ. ܘܡܢܗܿ ܦܠܪܘܦܘܪܬܢܐ ܢܗܘܐ ܟܠܗ ܫܪܪܐ. ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܕܣܝܡ. ܡܠܝܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܚܟܡܬܐ ܘܡܠܦܢܘܬܐ. pb. 63 ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܗܝܕܝܢ ܓܕܫ. ܐܠܐ ܘܣܝܡܐ ܕܚܬܝܬܘܬܐ ܕܕܘܓܡ̈ܛܐ ܕܫܪܪܐ: ܘܕܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܡܚܒܠܬܐ ܘܕܠܐ ܛܘܥܝܝ. ܘܣܦܩܐ ܠܟܠ ܕܨܒܿܐ ܘܡܣܬܟܠ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ ܘܣܘܬܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܠܡܟܣܢܘܬܐ ܕܥܒܘܪܝܐ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ܀

26 §26

ܟܘ- ܐܦܠܢܘܣ ܐܢܫ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܒܩܣܪܝܐ ܕܟܢܿܫ ܗܘܐ ܬܡܢ ܥܕܬܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܪ̈ܬܐܕܟܣܘ. ܓܒܪܐ ܕܒܟܠܡܕܡ ܟܢܝܟܐ ܘܩܕܝܫܐ. ܘܥܠ ܟܠܢܫ ܝܩܝܪ ܗܘܐ ܘܟܚܝܕ. ܗܿܘ ܕܣܓܝ ܚܫ ܘܚܘܝ ܛܢܢܐ ܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܗܢܐ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܘܐܡܿܪ. ܕܟܕ ܛܘܒܬܢܐ ܘܡܘܕܝܢܐ ܪܝܫ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܛܝܡܬܐܘܣ: ܥܕܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܟܣܘܪܝܐ ܒܟܪܣܘܢܐ. ܐܙܠ ܠܘܬܗ ܕܢܣܥܪܝܘܗܝ. ܘܕܢܼܫܬܘܐ ܠܒܘܪܟܬܐ ܕܡܢܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܝܗܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܚܢܐ ܒܝܫܐ ܒܪܓܠܗ. ܗܿܘ ܕܩܪܿܝܢ ܠܗ ܐܣܘ̈ܬܐ ܩܩܘܐܝܬܝܣ ܕܡܬܦܫܩ ܕܝܢ ܒܝܫ ܙܢܐ. ܕܗܘܐ ܥܒܿܕ ܬܡܣܘܬܐ. ܥܕܠ ܗܘܝܬ ܠܡ ܠܣܘܢܩ̈ܠܐ ܕܝܠܗ. ܐܟ ܡܿܢ ܕܡܒܣܝܢ ܗܘܘ pb. 464 ܒܚܘܠܡܢܗ ܕܣܒܐ. ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܢܦܿܩܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܪܘܚܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ. ܕܣܓܝ ܙܒ̈ܢܬܐ ܐܬܟܫܦܝܢ ܘܒܥܝܢ ܡܢܗ ܕܢܫܒܘܩ ܠܢ ܕܢܨܘܠ ܠܗ ܠܫܘܚܢܐ: ܘܐܣܝܘܬܐ ܗܿܝ ܕܠܚܡܐ ܢܣܝܡ ܠܗ܆ ܘܠܐ ܐܫܟܚܢ ܕܢܦܝܣܝܘܗܝ. ܐܠܐ ܗܫܐ ܗܐ ܐܝܬܝ ܡܪܝܐ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟ ܘܫܦܝܪ ܥܒܿܕ ܐܢܬ ܕܐܦ ܐܢܬ ܬܥܒܕ ܐܟ ܚܝܠܟ. ܡܕܝܢ ܟܕ ܐܦ ܐܢܐ ܚܿܐܫ ܐܢܐ ܥܡ ܣܒܐ. ܘܡܫܬܠܗܒ ܗܘܝܬ ܒܚܘܒܐ ܠܒܟܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܕܠܐ ܩܪܝܒܘܬܐ ܕܐܚ̈ܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܐܣܬܒܪ ܕܒܡܠܟܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗܕܐ ܥܒܕܬ. ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܝܬ ܘܐܡܿܪ ܐܢܐ. ܐܬܪܚܡ ܥܠܝ. ܘܫܟܿܢ ܠܝ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܫܿܐܠ ܐܢܐ ܡܢܟ. ܗܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡܪ ܩܘܡ܇ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܨܝܐ ܘܒܥܿܐ ܐܢܬ ܥܒܿܕܝܢܢ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܬܪܬ ܟܕ ܢܦܝܠ ܐܢܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ. ܘܐܡ̈ܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܫܠܝܐ: ܕܠܐ ܩܿܐܡ ܐܢܐ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܝܗܿܒ ܐܢܬ ܠܝ ܫܘܟܢܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡܼܪ ܕܠܐ ܐܬܚܪܐ. ܚܕܐ ܓܝܪ ܙܒܢܬܐ ܐܡܪܬ. ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܨܝܐ ܘܠܐܠܗܐ ܫܦܝܪ ܥܒܿܕ ܐܢܐ. ܘܟܕ ܩܡܿܬ ܡܦܝܣ ܗܘܝܬ܆ ܕܢܦܣ ܠܝ ܘܢܫܒܩܢܝ. ܕܒܝܨܝܦܘܬܐ ܐܥܒܕ ܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܘܡܘܬܪܐ. ܡܛܠ ܫܘܚܢܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܓܠܗ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܘܬܝ ܟܬܪ ܗܫܐ ܘܬܒ ܫܡܥ. ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܚܪܝܝܐ. ܘܟܕ ܨܒܥܗ ܣܡ ܥܠ ܥܝܢܗ ܐܡܼܪ ܠܝ. ܚܘܪ ܡܢܐ ܚܙܿܐ ܐܢܬ ܗܪܟܐ. ܠܐ ܚܙܿܐ ܐܢܬ ܒܒܒܬܐ ܕܥܝܢܐ ܕܝܠܝ: ܐܟ ܫܘܡܬܐ ܡܕܡ ܥܒܝܬܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܬ ܕܐܝܢ. ܘܗܘ ܐܡܼܪ ܠܝ. ܘܐܦ ܐܢܐ ܐܢ ܗܿܘܐ ܐܢܐ ܫܛܝܐ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܬ ܬܬܛܦܝܣ ܘܬܫܠܐ ܡܢ ܠܙܬܐ. ܡܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܫܬܥܐ ܠܟ: ܡܢ ܐܝܟܐ ܗܕܐ ܓܕܫܬ ܠܝ. ܟܕ ܡܩܕܡ ܗܘܝܬ ܒܙܒܢ ܘܫܗܿܪ ܐܢܐ. ܘܬܫܡܫܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܡܫܡܠܐ ܐܢܐ. ܡܢ ܫܠܝܐ ܐܬܐ ܐܢܫ ܕܚܝܠܐ ܘܙܝܥܐ ܐܘܟܡܐ ܘܫܘܚܪܐ. ܘܕܕܐܟ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܟ ܗܿܘ ܕܢܒܝܐ ܐܝܘܒ ܨܿܐܪ ܠܗ ܠܣܛܢܐ. ܘܟܕ ܬܪܥ ܐܣܬܐ ܥܠ ܘܐܚܝܕ ܗܘܐ ܒܐܝܕܗ ܛܘܡܣܐ ܪܒܐ. ܘܟܕ ܝܡܝܢܗ ܡܘܫܛ ܐܟܚܕܐ ܘܡܙܝܥ. ܩܥܐ ܘܐܡܼܪ ܗܐ ܡܢܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܩܿܐܡ ܠܘܩܒܠ ܨܒܝܢܝ. ܗܐ ܡܿܢ ܠܐ ܡܫܬܥܒܕ ܠܝ. ܣܒ ܐܦܢ ܗܫܐ ܘܐܪܡܐ ܐܝܕܐ. ܟܕ ܡܙܝܥ ܘܡܣܪܗܒ ܘܫܓܫ ܒܓܙܡܐ. ܘܡܣܒܪ ܠܗ ܕܡܕܚܠ ܠܝ ܒܒܪܬ ܩܠܗܿ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܠܘܒܼܒܐ ܫܩܿܠܬ ܡܢ ܡܪܝܐ ܘܐܬܚܝܠܬ: ܐܡܪܬ ܠܗ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܕܐܡܿܪ ܐܢܬ. ܐܦܠܐ ܥܒܿܕ ܐܢܐ ܨܒܝܢܟ. ܠܐ ܗܿܘܐ ܐܢܐ ܡܬܟܬܫ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܡܪܘܕܐ ܐܟܘܬܟ. ܝܕܿܥ ܐܢܐ ܡܚܝܠܘܬܟ. ܠܐ ܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܝ ܐܦܠܐ ܡܣܪܕ ܐܢܬ ܠܝ ܒܓܙܡ̈ܝܟ ܘܒܗܓܓܘܬܟ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܐܬܚܡܬ ܘܪܬܚ: pb. 66 ܘܒܫܪܪܐ ܐܟ ܚܘܝܐ ܘܬܢܝܢܐ ܡܪܬܐ ܩܫܝܬܐ ܐܬܡܠܝ: ܘܠܒܝܟ ܗܘܐ ܐܟ ܕܐܡܪܬ ܒܝܡܝܢܗ ܛܘܡܣܐ ܗܿܘ. ܬܠܐ ܘܡܚܐ ܒܚܡܬܐ ܥܠ ܥܝܢܐ ܕܝܠܝ. ܘܟܐܒܐ ܕܕܐܟ ܗܢܐ ܡܪܝܪܐ ܥܒܕ ܠܝ. ܐܟ ܡܿܢ ܕܐܢܐ ܐܣܒܪ ܕܐܬܚܨܝܬ ܠܗܿ ܥܝܢܝ ܘܢܦܠܬ. ܘܗܿܕܐ ܡܢ ܠܐ ܗܘܬ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܢ ܨܦܪܐ ܥܠܘܢ ܠܘܬܝ ܐܚ̈ܐ. ܚܙܘ ܐܟ ܛܘܦܬܐ ܕܕܡܐ ܘܒܣܪܐ. ܕܡܿܪܦܝܐ ܗܘܬ ܘܢܚܿܬܐ ܡܢ ܥܝܢܐ ܕܝܠܝ. ܘܐܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܗܝ ܥܝܢܐ ܟܠܗܿ ܕܥܝܟܐ ܗܘܬ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܡܕܡ. ܡܢ ܗܿܘ ܐܣܟܝܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܫܪܝܪ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܟܿܝܢ ܗܘܘ ܘܐܒܝܠܝܢ: ܘܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦܣ ܠܗܘܢ ܐܟ ܕܢܬܚܫܚܘܢ ܒܢ̈ܨܠܐ: ܘܒܗܠܝܢ ܕܒܥܝܕܐ ܕܡܨܝܢ ܗܘ̈ܝ ܕܢܐܣܝܢ ܠܒܝ̈ܫܬܐ: ܣܿܒܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܕܡܢ ܪܘܡܐ ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܕܐܟ ܗܕܐ ܓܕܫ ܓܕܫܐ ܕܐܟ ܗܢܐ. ܠܐ ܫܒܿܩܬ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܐܡܿܪ ܐܢܐ. ܕܐܢܐ ܝܕܿܥ ܐܢܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܗܕܐ ܗܘܬ ܠܝ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܬܬܚܪܘܢ ܘܐܦܠܐ ܬܫܚܩܘܢܢܝ. ܐܣܝܐ ܓܝܪ ܕܝܠܝ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܒܫܡܝܐ. ܘܟܕ ܟܬܪܬ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ. ܘܫܿܕܐ ܗܘܝܬ ܢܦܫܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܫܐܠ ܐܢܐ ܠܪ̈ܚܡܘܗܝ. ܐܬܐ ܠܝ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢܗ. ܗܘ ܓܝܪ ܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܬܚܙܝ ܠܝ. ܘܣܡ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܛܘܠܫܐ ܥܠ ܥܝ̈ܢܝ ܘܐܣܝܢܝ. ܘܝܗܒ ܠܝ ܕܐܚܙܐ. ܘܫܒܩ ܠܝ pb. 67 ܠܥܘܗܕܢܐ ܠܐ ܡܬܛܥܝܢܐ ܘܠܩܘܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܣܥܘܪܘܬܗ ܛܒܬܐ ܫܘܡܬܐ ܗܕܐ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܗܫܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝܕܿܥ ܐܢܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܝ ܥܠܝ ܢܣܝܘܢܐ ܗܿܘ ܘܡܚܘܬܐ. ܗܘ ܐܦ ܗܫܐ ܒܡܫܬܒܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܡܪܢ ܘܗܢܐ ܫܘܚܢܐ ܐܝܬܝ ܥܠ ܪܓܠܝ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܗܝܕܝܢ ܗܝܡܢܬ ܒܡܪܝܐ: ܘܟܕ ܐܬܟܫܦܬ ܠܗ ܗܘܐ ܠܝ ܠܚܘܠܡܢܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗܫܐ ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ. ܕܡܢܗ ܒܥܓܠ ܗܘܝܐ ܠܝ ܣܥܘܪܘܬܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܢܟܦܘܬܟ ܕܬܫܠܐ. ܘܬܦܣܘܩ ܡܢ ܠܙܬܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ܀ ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܬܫܥܝܬܐ. ܘܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܫܡܥܬ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܘܒܢܣܝܢܐ ܘܒܥܢܝܢܐ ܗܘܘ ܕܝܠܗ ܕܪܝܫ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܛܝܡܬܐܘܣ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܡܢ ܐܢܫ ܚܕ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܗܘܘ ܠܗ ܣܘܢܩ̈ܠܐ. ܘܒܗܿ ܒܟܪܣܘܢܐ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ: ܘܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܒܢܣܝܢܐ ܐܝܠܦ ܛܘܒܬܢܐ ܛܝܡܬܐܘܣ: ܙܕܩܐܝܬ ܒܣܒܝܣܘܬܐ ܕܐܓܪ̈ܬܗ ܘܒܡܟܬܒ̈ܢܘܬܗ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܇ ܫܐܕܢܝܬܐ ܡܫܡܗ ܠܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܐܟ ܡܿܢ ܕܡܢܗ ܕܐܟܿܠܩܪܨܐ ܐܬܟܢܫܬ ܘܐܬܬܥܒܕܬ. ܘܪܗܛܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ. ܘܗܝ ܐܝܬܝܗܿ ܡܪܘܕܘܬܐ ܗܿܝ ܕܫܿܡܗܿ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܟܬܒ ܠܬܣܠܘ̈ܢܝܩܝܐ܀ pb. 68

27 §27

ܟܙ.- ܙܐܢܘܢ ܐܢܫ ܦܠܚܐ ܗܿܘ ܦܪܝܡܝܩܪܐ ܕܐܪܝܬܡܘܣ ܕܕܩܘ̈ ܕܣܝܡ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܐܫܬܕܪ ܡܢ ܩܘܣܡܐ ܩܘܒܩܠܪܐ ܠܦܠܣܛܝܢܐ. ܕܢܛܪ ܠܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝܠܢ. ܘܠܐܒܐ ܐܫܥܝܐ ܝܚܝܕܝܐ ܗܿܘ ܫܿܠܝܐ ܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝܬܐ ܕܝܠܗ. ܟܕ ܡܣܟܐ ܗܘܐ ܕܫܩܿܠ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐ ܙܐܢܘܢ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܦܩܕ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܐܬܐ ܠܦܠܣܛܝܢܐ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܛܘܒܬܢܐ ܒܩܪܝܒܘܬܢ. ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܟ ܗܕܐ. ܕܐܢܫ ܦܛܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܟܘܠܪܐ. ܗܢܐ ܒܙܒܢ ܡܬܢܐ ܗܘܐ ܠܝ. ܕܡܚܒܢܐ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܣܓܝ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܘܡܫܒܚ ܗܘܝܬ ܠܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܠܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ. ܘܣܓܝ ܙܒ̈ܢܬܐ ܩܿܐܡ ܗܘܝܬ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܕܡܩܛܪܓܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܚܙܝܬ ܒܠܠܝܐ ܐܢܫ ܕܐܡܿܪ ܠܝ. ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܛܥܿܐ ܐܢܬ. ܘܠܐ ܨܒܿܐ ܐܢܬ ܕܬܩܦ ܠܫܪܪܐ. ܬܐ ܐܪܐ ܐܚܘܐ ܠܟ ܕܒܐܝܠܝܢ ܡܿܢ ܐܝܬܘܗܝ ܬܐܘܕܣܝܣ ܡܠܟܐ. ܒܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܡܪܩܝܢܘܣ. ܘܚܘܝ ܠܝ ܒܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܕܡܠܝܐ ܢܘܗܪܐ ܠܐ ܡܬܩܪܒܢܐ ܠܛܘܒܬܢܐ ܬܐܘܕܣܝܣ ܒܫܘܒܚܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ. ܘܕܡܒܪܩ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܡܫܐ. ܘܐܘܒܠܢܝ ܠܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܠܝܐ ܬܢܢܐ ܘܥܡܛܢܐ pb. 69 ܘܚܫܘܟܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ. ܚܙܿܐ ܐܢܬ ܠܡܪܩܝܢܐ ܕܡܫܬܢܩ ܬܡܢ. ܘܐܡܪܬ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܚܙܿܐ ܐܢܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܚܪ ܒܫܡܝܐ ܘܐܡܼܪ. ܡܪܝܐ ܢܥܒܪ ܩܠܝܠ ܥܡܛܢܐ ܕܢܚܙܐ ܘܢܗܝܡܢ. ܘܚܙܝܬ ܠܡܪܩܝܢܐ. ܕܬܠܐ ܗܘܐ ܒܩܘܪ̈ܩܣܐ ܕܦܪܙܠܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܢܘܪܐ ܘܡܫܬܢܩ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܛܦܝܣܬ ܘܗܘܝܬ ܐܪܬܐܕܟܣܐ܀

29 §29

ܟܛ- ܗܕܐ ܕܕܡܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܠܗܿܝ ܕܐܣܬܥܪܬ ܒܣܒܣܛܐ ܕܒܦܠܣܛܝܢܐ. ܐܝܟܐ ܕܣܝܡܐ ܫܠܕܐ ܟܠܗܿ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ. ܘܒܙܒܢܐ ܕܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܦܪܡܘܢܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܒܕܘܟܬܐ. ܩܕܝܫܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ. ܗܿܘ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܡܬܒܣܡ ܗܘܐ ܒܚܙܘܗ ܕܡܥܡܕܢܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܘܟܬܐ ܐܟܣܕܪܐ ܕܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܡܢܗܿ ܘܠܗܿ. ܘܕܡܩܣܡܣܐ ܒܩܢ̈ܩܠܘܣ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܬܪ̈ܝܢ ܓܠܘܣܩ̈ܡܐ ܕܩܪܝܡܝܢ ܒܕܗܒܐ ܘܒܣܐܡܐ. ܘܩܢ̈ܕܠܐ ܕܠܐ ܕܥܟ̈ܢ ܐܝܬ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ. ܘܚܕ ܕܢܒܝܐ ܐܠܝܫܥ. ܘܬܪܘܢܘܣ ܣܝܡ ܘܡܫܘܝ ܒܗܿ ܒܕܘܟܬܐ. ܥܠ ܗܿܘ ܕܠܐ ܐܢܫ ܝܿܬܒ ܗܘܐ. ܡܕܝܢ ܗܘ ܛܘܒܬܢܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ: ܟܕ pb. 71 ܩܿܐܡ ܗܘܐ ܟܠ ܠܠܝܐ ܠܫܗܪܐ. ܩܕܡܐܝܬ ܠܗܿܝ ܐܟܣܕܪܐ ܥܐܠ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܝܗܿܒ ܗܘܐ ܫܠܡܐ ܠܗܠܝܢ ܓܠܘܣ̈ܩܡܐ. ܡܬܩܢ ܗܘܐ ܠܗܠܝܢ ܩܢ̈ܕܠܐ. ܘܠܟܘܪܣܝܐ ܗܿܘ ܡܫܘܐ ܗܘܐ ܝܨܝܦܐܝܬ. ܗܠܝܢ ܐܫܬܥܝ ܠܢ ܡܛܠܬܗ܆ ܛܘܒܬܢܐ ܐܠܬܘܣ ܩܫܝܫܐ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܬܥܗܕܢ ܚܢܢ. ܗܿܘ ܕܟܢܫܗܿ ܠܥܕܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܩܣܪܝܐ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܟܬܪ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ. ܘܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܕܝܠܗ ܐܡܼܪ ܕܟܕ ܚܙܝܬܗ ܕܗܟܢܐ ܝܿܨܦ ܗܘܐ ܒܟܠܝܘܡ ܕܝܠܗ ܕܬܪܘܢܘܣ. ܢܦܠܬ ܩܕܡܘܗܝ ܘܡܦܝܣ ܗܘܝܬ ܠܗ. ܕܢܐܡܪ ܠܝ ܥܠܬܐ. ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܝܿܬܒ ܒܬܪܘܢܘܣ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܐܟ ܗܕܐ ܥܒܿܕ ܗܘܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܡܫܬܐܠ ܗܘܐ ܕܢܐܡܪ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܢܝ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܟܿܬܪܬ ܐܡܪ. ܕܟܠ ܠܠܝܐ ܐܟ ܕܒܣܘܓܐܐ. ܟܕ ܩܕܡܐܝܬ ܦܿܬܚ ܐܢܐ ܘܥܿܐܠ ܐܢܐ. ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܥܡܕܢܐ ܥܠܘܗܝ ܕܬܪܘܢܘܣ. ܘܐܟ ܡܿܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܦܪܐܝܣܝܐ ܠܛܘܒܬܢܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ. ܟܕ ܗܘܐ ܛܠܘܡܝܐ: ܘܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘܘ ܡܢ ܛܘܒܬܢܐ ܬܐܘܕܣܝܣ ܪܝܫ ܐܦܝܣܩ̈ܦܐ ܐܬܛܪܕܘܢ ܡܢ ܡܪܩܝܢܐ. ܐܠܝܨ ܗܘܐ pb. 72 ܒܚܘܫ̈ܒܘܗܝ ܡܛܠ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܐܘ ܕܟܕ ܥܪܩ ܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܕܟܦܘܪ̈ܐ ܢܬܓܠܙ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܥܡܕܢܐ. ܐܘ ܬܘܒ ܕܟܕ ܡܟܬܪ ܢܗܘܐ ܛܠܘܡܐ. ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܩܕܝܫܐ ܪܗܛܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܢܢܗܪ ܗܘܢܗ. ܘܢܓܠܐ ܠܗ ܗܿܝ ܕܫܦܝܪܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܚܙܐ ܠܩܕܝܫܐ ܕܐܡܪ ܠܗ. ܩܫܝܫܐ ܠܐ ܬܘܒܕ ܢܦܫܟ ܡܛܠܬܝ ܘܬܟܦܘܪ ܒܗܝܡܢܘܬܟ ܐܠܐ ܦܘܩ ܘܛܪ ܗܝܡܢܘܬܟ ܕܠܐ ܥܒܘܪܝܐ. ܘܠܐܝܟܐ ܕܐܙܿܠ ܐܢܬ ܥܡܟ ܐܝܬܝ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܢܼܦܩ ܕܠܐ ܡܘܡ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ ܐܬܢܛܪ ܒܚܝ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ. ܟܕ ܐܬܟܬܫ ܐܓܘܢܐ ܛܒܐ ܘܟܠܝܠܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ ܩܛܪ܀

30 §30

ܠ- ܠܦܠܪܘܦܪܝܐ ܕܕܐܟ ܗܕܐ ܘܠܚܙܘܐ ܐܫܬܘܝ ܘܕܚܿܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܩܫܝܫܐ ܙܘܣܝܡܘܣ ܗܿܘ ܐܟܣܢܝܐ ܓܒܪܐ ܢܟܦܐ. ܘܕܐܫܬܘܝ ܕܢܥܡܪ ܥܡ ܛܘܒܬܢܐ ܐܒܐ ܦܛܪܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܢܛܪ ܒܠܐ ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܘܗܘ ܐܬܢܛܪ ܡܢܗܿ. ܗܢܐ ܟܕ ܒܪܐܝܬܘ ܘܒܛܘܪ ܣܝܢܝ ܫܿܠܐ ܗܘܐ. ܘܥܡ ܐܒܗ̈ܬܐ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܫܘܬܦܘܬܐ. ܫܒܩ ܗܠܝܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܐܟ ܕܗܘ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ pb. 73 ܠܝ ܘܐܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܐܚܒ ܕܘܒܪܐ ܕܒܗܠܝܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܬܐ. ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܕܢܫܟܚ ܠܗ ܕܘܟܬܐ ܕܥܒܕܐ ܠܫܠܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܐ ܠܒܝܬ ܐܝܠ. ܐܝܟܐ ܕܚܿܙܐ ܪܝܫ ܐܒܗ̈ܬܐ ܝܥܩܘܒ ܠܣܒܠܬܐ. ܐܬܪܚܡ ܡܢ ܦܪܡܘܢܪܐ ܕܗܿܝ ܕܘܟܬܐ ܘܟܕ ܣܓܝܐܝܬ ܡܬܩܪܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܦܝܣܬܐ ܡܢܗ ܕܢܟܬܪ ܬܡܢ. ܘܡܫܬܘܕܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܝܚܐ ܕܫܿܘܐ ܢܩܪܒ ܠܗ. ܓܠܝܐܝܬ ܐܘܕܝ ܠܗ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܗܕܐ ܕܢܥܼܒܕ ܡܛܠ ܕܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܕܗܠܝܢ ܟܦܘܪ̈ܐ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܥܪܝܩ. ܬܘܒ ܡܫܬܘܕܐ ܗܘܐ ܠܗ ܗܿܘ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܠܙܬܐ ܢܩܪܒ ܠܗ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܿܪ ܕܟܬܪ ܗܪܟܐ. ܘܡܪܡܿܪ ܐܢܬ ܥܡܝ. ܘܝܨܦ ܐܢܬ ܕܕܘܟܬܐ ܗܕܐ. ܘܟܕ ܐܨܛܠܝ ܗܘܢܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ. ܚܙܐ ܒܠܠܝܐ ܠܪܝܫ ܐܒܗ̈ܬܐ ܝܥܩܘܒ ܓܒܪܐ ܡܠܐ ܚܘܪ̈ܬܐ ܘܡܝܩܪܐ ܘܟܚܝܕܐ: ܕܡܥܛܦ ܦܪܝܣܐ ܘܠܒܝܟ ܫܒܘܩܬܐ ܘܗܟܢܐ ܡܛܝܠ ܗܘܐ ܒܗܿ ܒܕܘܟܬܐ ܘܩܪܒ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪ. ܕܐܝܟܢ ܟܕ ܐܢܬ ܐܪܬܐܕܟܣܐ ܐܝܬܝܟ. ܘܡܫܬܘܬܦ ܐܢܬ ܥܡ ܐܪ̈ܬܐܕܟܣܘ. ܒܥܿܐ ܐܢܬ ܕܗܪܟܐ ܬܬܐܡܢ. ܠܐ ܡܛܠܬܝ ܬܥܒܪ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܟ. ܐܠܐ ܐܝܨܦ ܘܥܪܘܩ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܠܘܬ ܟܦܘܪ̈ܐ. ܘܠܐ ܚܣܿܪ ܠܟ ܡܕܡ ܡܢ ܛܒ̈ܬܐ. pb. 74 ܘܠܐ ܕܘܟܬܐ. ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܚܫܚܬܐ. ܘܟܕ ܥܼܪܩ ܗܟܢܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܐܬܢܼܛܪ ܠܐ ܡܨܛܠܝܢܐ. ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ܀

31 §31

ܠܐ- ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܛܘܒܬܢܐ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ܆ ܡܛܠ ܐܢܫ ܡܢ ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܗܠܝܕܪܘܣ ܪܥܝܐ. ܗܿܘ ܕܫܢܝ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܐܬܐ ܠܪܝܫܐ ܕܛܘܪ̈ܐ ܘܠܥ̈ܒܐ ܕܛܘܪܘܣ ܕܩܝܠܝܩܝܐ. ܘܟܕ ܓܒܐ ܠܗ ܡܥܡܪܐ ܕܥܡ ܚܝܘ̈ܬܐ ܒܥܪܝܪ̈ܝܬܐ ܣܓܝ ܫܢܝ̈ܐ. ܟܕ ܛܥܿܐ ܗܘܐ ܠܐܢܫܐ ܡܕܝܪ ܗܘܐ ܬܡܢ. ܘܒܣܝܒܪܬܐ ܕܠܐ ܬܘܩܢܐ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܒܢܘܪ̈ܒܐ ܕܩܝܣܐ ܘܕܥܩܪ̈ܐ ܕܒܪܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܣܥܪܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܗ ܚܠܦ ܡܪܛܘܛܐ ܒܣܬܘܐ ܘܒܩܝܛܐ. ܨܝ̈ܕܐ ܕܝܢ ܕܐܝ̈ܠܐ ܘܕܚܝ̈ܘܬܐ ܒܥܪܝܪ̈ܝܬܐ: ܟܕ ܐܬܘ ܐܟ ܕܡܥܕܿܝܢ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܗܠܝܢ. ܚܙܐܘܗܝ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܠܩܕܝܫܐ ܘܐܣܒܪܘ ܕܚܝܘܬܐ ܐܟܣܢܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܩܛܣܛܣܝܣ ܕܝܠܗ ܒܥܪܝܪܝܬܐ. ܘܟܕ ܢܩܫܘܢ ܡܨܝܕܬܐ. ܨܕܘܗܝ. ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܕܐܟ ܗܕܐ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܐܬܝܕܥ: ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܬܘܒ ܕܢܬܚܫܚ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܣܪܩܘܬܐ ܘܢܩ̈ܦܝ ܠܨܠܝܒܐ. ܐܬܛܦܝܣ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܬܥܨܝ ܡܢ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܟܝ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܢܐܬܐ ܠܥܠܡܐ. ܘܟܕ ܥܼܡܪ ܒܕܝܪܐ ܗܘܐ ܐܒܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ. ܗܢܐ ܟܕ ܥܬܝܕ pb. 75 ܗܘܐ ܕܢܥܢܕ. ܩܪܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗ̈ܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝ̈ܢ. ܗܘܿܐ ܟܦܘܪܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܐܠܐ ܡܐ ܕܚܙܿܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܗܘܐ ܫܘܪܝܐ ܕܗܕܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܥܪܘܩܘ ܠܡܨܪܝܢ. ܡܢ ܬܡܢ ܓܝܪ ܥܬܝܕ ܕܢܬܢܛܪ ܫܪܟܢܐ ܕܐܪ̈ܬܐܕܘܟܣܐ. ܘܒܦܠܣܛܝܢܐ ܗܿܝ ܕܣܥܪܘܢ. ܘܐܟ ܕܐܡܿܪ ܗܘܐ ܛܘܒܬܢܐ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܐܙܠ ܠܡܨܪܝܢ. ܘܐܫܟܚ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܥܕܟܝܠ ܚܝ ܘܬܡܢ ܫܿܠܐ ܗܘܐ. ܐܢܫ ܣܒܐ ܘܩܕܝܫܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢܗ ܫܡܥܬ ܘܐܬܛܦܝܣܬ܀

33 §33

ܠܓ- ܬܘܒ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܐܒܐ ܡܛܠ ܐܢܫ ܩܘܡܛܝܢܘܣ. ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܨܝ̈ܚܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܕܒܟܠܙܒܢ ܐܬܿܐ ܗܘܐ ܨܐܕܘܗܝ. ܘܡܢܗ ܡܫܬܘܬܦ ܗܘܐ pb. 76 ܒܪ̈ܐܙܐ. ܡܿܬܢܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡ. ܕܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܐܒܝܣ ܪܫܝܥܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܒܐܟܣܘܪܝܐ: ܐܫܬܠܚܬ ܡܢ ܩܘܡܝܣ ܕܐܬܠ ܪܘܓܐ ܠܦ̈ܠܚܐ ܕܬܡܢ. ܘܡܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܗܘܝܬ ܒܥܢܝܢܗ. ܘܣܓܝ ܡܢ ܓܘܕܦ̈ܘܗܝ ܫܿܡܥܬ. ܘܟܕ ܐܝܬܝ ܒܥܢܝܢܗ܆ ܐܬܐ ܐܢܫ ܕܡܣܒܪ ܩܪܝܬܗ ܕܠܥܠ. ܘܕܗܐ ܡܚܕܐ ܐܬܐ ܡܓܣܛܪܝܢܘܣ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܣܒܗ. ܘܟܕ ܐܫܬܩܠ ܒܬܪܥܝܬܗ. ܘܗܘܐ ܒܚܕܘܬܐ ܗܘ ܙܝܥܐ ܐܡܼܪ. ܡܢܐ. ܕܠܡܐ ܒܝܫܐܝܬ ܐܡܿܪ ܗܘܝܬ: ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܫܝܚܐ. ܘܠܐ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ. ܘܥܡܗ ܕܦܬܓܡܐ ܐܫܬܪܝ ܠܫܢܗ ܘܢܚܬ ܠܒܪ ܡܢ ܦܘܡܗ ܣܓܝ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܐܟܿܠ ܠܗ ܡܝܬ. ܡܢ ܩܕܡ ܝܘܡܐ ܚܕ ܕܢܐܬܐ ܡܓܣܛܪܝܢܘܣ ܗܿܘ ܕܡܫܕܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܗܕܐ. ܘܐܟ ܕܐܡܿܪ ܗܘܐ ܘܡܫܪܪ ܗܘܐ ܐܒܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܕܝܪܝܐ. ܗܿܘ ܕܠܚܪܬܐ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ: ܟܕ ܐܙܠ ܠܕܘܟܬܐ ܗܿܝ: ܘܒܗ ܒܢܣܝܢܐ ܗܘܐ ܘܐܫܬܪܪ. ܕܐܦܠܐ ܐܪܥܐ ܩܒܠܬ ܫܠܕܗ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ. ܐܠܐ ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܬܐ ܙܢܩܬܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܐܠܨܘܢ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܬܡܢ ܕܢܟܪܟܘܢܝܗܝ ܒܐܣܦܪܝܕܐ. ܘܢܬܠܘܢܝܗܝ ܒܐܣܬܐ. ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܣܡ ܛܘܒܢܐ ܛܝܡܬܐܘܣ. ܒܬܫܥܝܬܐ ܐܩܠܣܝܣܛܣܩܐ ܕܡܟܬܒ pb. 77 ܠܗ. ܗܿܝ ܕܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܐܢ ܡܪܢ ܢܫܟܢ. ܣܿܐܡ ܐܢܐ ܠܗܿ ܒܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ ܟܬܝܒ̈ܢ܀

35 §35

ܠܗ- ܗܘܐ ܐܢܫ ܡܫܡܫܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ ܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܕܝ̈ܥܐ ܕܩܠ̈ܪܝܩܘ. ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܒܣܝܠܝܘܣ. ܗܿܘ ܕܗܘܐ ܡܗܿܕܝܢܐ ܕܦܘܪܩܢܗ ܕܐܒܐ ܦܛܪܘܣ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܛܠܝܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܐܪܡܝ ܒܗ ܢܘܪܐ ܘܚܝ̈ܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ ܗܘ ܛܘܒܬܢܐ ܡܛܠܬܗ. ܕܫܼܒܩ ܥܠܡܐ ܘܛܥܼܢ ܨܠܝܒܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܢܩܦܗ. ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ ܒܡܕܒܪܐ ܕܬܒܐܝܣ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܥܡܿܪ ܗܘܐ ܘܫܼܠܐ. ܘܠܚܪܬܐ ܫܡܥ ܩܠܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܐܡܪ ܠܗ. ܒܣܠܝܐ. ܙܠ ܠܡܥܬܥܡܪܢܝܬܐ. ܘܐܬܟܬܫ ܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܥܬܝܕ ܗܘ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܟܦܘܪܝܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܘܡܠܟ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܬܐ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܠܘܩܝܐ ܐܬܪܐ. ܐܫܟܚ ܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܥܠ ܝܡܐ ܫܩܝܦܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܠܐ ܡܬܬܕܝܫܢܝܬܐ. ܘܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ ܥܡܪ ܬܡܢ. ܟܕ ܗܢܘܢ ܕܘܒܪ̈ܐ ܘܥܢܘܝܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܘܠܗܿܘ ܕܩܕܝܡ ܐܡܝܪ ܐܒܐ ܐܠܝܐܕܪܘܣ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܥܝܐ. ܟܕ pb. 79 ܕܝܢ ܐܠܦܐ ܫܟܢܬ ܬܡܢ: ܘܢܘ̈ܛܐ ܢܦܩܘ ܡܛܠ ܚܫܚܬܗܘܢ ܘܐܫܟܚܘܗܝ: ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܠܥܡܘܪ̈ܐ ܕܬܡܢ. ܗܟܢܐ ܟܕ ܐܬܝܕܥ ܐܬܛܦܝܣ ܡܢ ܐܢܫܐ ܕܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܢܐܬܐ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܡܬܥܡܪ̈ܢܝܬܐ ܕܒܠܘܩܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܐ ܬܪܝܢ ܩܢܘܒ̈ܝܐ ܐܩܝܡ ܕܝܪ̈ܝܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܚܕ ܡܿܢ ܕܓܒܪ̈ܐ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܫ̈ܐ. ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗܠܝܢ ܪܫܝܥܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܓܘܕܦܘ̈ܗܝ. ܘܫܡܥ ܬܘܒ ܩܠܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܐܡܿܪ ܠܗ. ܒܣܠܝܐ. ܐܬܚܦܛ ܘܙܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ. ܘܐܟܣ ܠܪܫܝܥܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܡܓܕܦ. ܘܟܦܪ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܝ. ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܐܬܥܟܪ ܐܬܐ ܠܗ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ. ܘܟܕ ܥܠ ܠܥܕܬܐ ܘܐܕܪܟܗ ܠܪܫܝܥܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܩܿܐܡ ܥܠ ܒܝܡ ܘܡܬܪܓܡ. ܐܟܣܗ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܬܪܨ ܐܢܬ ܠܟ ܐܦܝܣܩܘܦܐ.. ܒܝܫܐܝܬ ܡܠܦ ܐܢܬ. ܡܢܐ ܗܿܦܟ ܐܢܬ ܘܡܿܦܬܠ ܐܢܬ ܕܘܓܡ̈ܛܐ ܕܐܒ̈ܗܬܐ. ܘܟܕ ܗܿܘ ܟܬܪ ܒܕܘܓܡܗ. ܩܥܐ ܘܐܡܪ ܗܘ ܒܣܝܠܝܘܣ. ܚܪܡܐ ܥܠܝܟ ܢܣܛܘܪܝܣ. ܘܥܠ ܪܘܫܥܟ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܪܝ ܟܢܫܐ ܟܕ ܩܪܝܗܝ ܗܘ ܢܣܛܘܪܝܣ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܐܦܝܣܩ̈ܦܐ ܕܐܫܬܟܚܘܢ ܬܡܢ ܦܪܣܝ ܪܘܫܥܗ ܗܘ ܒܣܝܠܝܘܣ. ܘܠܚܪܬܐ ܐܬܩܪܒ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܟܕ pb. 80 ܥܒܿܪ ܒܫܘܩܐ. ܘܒܩܠܐ ܪܒܐ ܐܡܪ ܠܘܬܗ. ܡܿܠܟܐ ܠܡܢܐ ܟܕ ܥܡܝܕ ܐܢܬ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܠܐ ܡܘܕܐ ܐܢܬ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܡܠܦ ܢܣܛܘܪܝܣ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܟܕ ܐܬܠܒܟ ܡܢ ܦܠܘܝܢܘܣ ܗܿܘ ܬܪܩܝܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܘܛܪܘܢܐ. ܣܓܝ ܚܫ ܡܢܗ ܘܐܬܢܓܕ ܘܒܠܥ. ܘܟܕ ܐܣܬܢܝ ܡܢ ܟܠܢܫ ܐܟܣܘܪܝܐ ܡܢܗ ܐܬܚܿܝܒ. ܘܟܕ ܡܬܬܟܪܙ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܐܬܚܛܦ ܡܢ ܥܡܐ ܘܐܬܥܠܠ ܡܢܗܘܢ ܠܒܝܬܐ ܕܩܕܝܫܬܐ ܐܘܦܡܝܐ. ܘܬܡܢ ܡܕܝܪ ܗܘܐ ܙܒܢܐ. ܟܕ ܡܬܟܫܦ ܠܡܪܝܐ ܗܿܘ ܕܫܕܪܗ. ܘܡܦܝܣ ܠܗ ܘܒܿܥܐ ܡܢܗ ܕܠܐ ܢܗܡܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ. ܕܪܫܝܥܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܢܓܡܕ ܥܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܗܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܟ ܗܕܐ: ܟܕ ܢܦܩ ܠܫܘܩܐ ܛܘܒܬܢܐ ܬܐܘܕܣܝܣ ܡܠܟܐ. ܢܦܠ ܩܪܡܝܕܐ ܡܢ ܠܥܠ ܘܓܫܦ ܒܪܝܫܗܿ. ܘܥܕܡܐ ܠܩܠܝܠ ܠܩܝܢܕܘܣ ܕܡܘܬܐ ܐܝܬܝܗ. ܘܟܕ ܐܬܦܪܩ ܠܒܪ ܡܢ ܣܒܪܐ. ܘܗܘܐ ܒܕܚܠܬܐ ܘܙܘܥܐ ܣܓܝܐܐ. ܚܙܐ ܐܢܫ ܒܠܠܝܐ ܕܐܡܿܪ ܠܗ. ܕܡܛܠ ܒܣܝܠܝܘܣ ܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ ܗܕܐ ܚܫܬ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܿܡܥ ܐܢܬ ܠܗ: ܕܡܬܟܬܫ ܡܛܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܡܚܕܐ ܫܕܪ ܐܝܬܝܗ ܠܩܕܝܫܐ. ܘܟܕ ܢܿܦܩ ܠܗ ܪܘܚܐ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܐܠܦ ܡܢܗ. ܡܢܐ ܐܢܝܢ pb. 81 ܗܠܝܢ ܕܡܢܝ̈ܚܢ ܠܗ. ܘܢܥܒܕ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܿܪ. ܠܐ ܒܿܥܐ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܝ̈ܚܢ ܠܝ. ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܫܦܪ̈ܢ ܠܐܠܗܐ: ܘܡܩ̈ܝܡܢ ܠܥܕ̈ܬܗ. ܦܩܘܕ ܕܬܗܘܐ ܣܘܢܕܘܣ ܕܢܬܟܣܣܘܢ ܓܘܕ̈ܦܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܕܥܠ ܐܠܗܐ. ܘܬܗܘܐ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܘܢܫܬܕܐ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܐܬܛܦܝܣ ܡܠܟܐ. ܘܦܩܕ ܕܬܗܘܐ ܣܘܢܕܘܣ ܒܐܦܣܘܣ. ܘܬܗܘܐ ܩܬܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܘܢܫܬܕܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ܀

36 §36

ܠܘ- ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܕܐܢܬܬܗ ܗܘܬ ܕܕܡܪܝܐܘܣ ܕܗܘܐ ܗܘܦܪܟܐ ܦܪܘܛܪܝܘܢ. ܛܘܒܬܢܝܬܐ ܐܠܝܢܐ ܐܢܬܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܝܗܒܬ ܙܕܩ̈ܬܐ ܘܕܒܟܠܡܕܡ ܪܚܡܬܝ ܡܫܝܚܐ. ܘܡܢ ܩܕܡ ܬܥܬ ܫܢܝ̈ܢ ܕܢܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܐܬܚܙܝ ܠܗܿ ܡܠܐܟܐ ܕܐܡܿܪ. ܐܠܝܢܐ ܐܠܝܢܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܬܠ̈ܬ ܫܢܝ̈ܢ ܦܠܢ ܥܬܝܕ ܕܢܬܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ. ܚܙܝ ܛܪܝ ܢܦܫܟܝ ܘܠܐ ܬܣܒܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܡܢܗ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ ܗܘܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܘܠܐ ܨܒܿܝܐ ܗܘܬ ܡܬܘܡ ܕܬܩܒܠܗ ܒܒܝܬܗܿ ܕܐܬܐ ܠܘܬܗܧ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܕܢܚܙܝܗܿ. ܘܐܦܠܐ ܕܬܫܬܘܬܦ ܒܪ̈ܐܙܐ ܡܢܗ. ܐܠܐ ܟܕ ܫܡܥܬ ܓܘܕܦܘ̈ܗܝ ܘܐܬܢܒܪܫܬ ܒܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ܇ pb. 82 ܘܒܿܥܝܐ ܗܘܬ ܕܬܛܦܝܣ ܒܫܪܪܐ ܐܬܬ ܠܥܕܬܐ. ܓܕܫ ܕܝܢ ܕܒܗ ܒܝܘܡܐ ܟܕ ܡܬܪܓܡ ܗܘܐ. ܢܐܬܐ ܛܘܒܢܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܫܡܫܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ: ܗܿܘ ܕܐܬܥܗܕܢܢ ܒܗܠܝܢ ܕܩܕܝ̈ܡܢ ܘܢܟܣܗ. ܘܗܿܝ ܡܿܢ ܠܥܠ ܡܢ ܐܣܛܘ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܩܥܬ ܘܐܚܪܡܬܗ ܟܕ ܐܡܿܪܐ. ܚܪܡܐ ܥܠܝܟ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܣ. ܟܕ ܥܗܝܕܐ ܚܠܡܐ ܗܿܘ ܕܚܙܬ ܡܛܠ ܦܠܢ. ܡܛܠ ܕܗܪ̈ܛܝܩܐ ܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ ܡܫܘܕܥ ܗܘܐ ܗܘ ܚܠܡܐ. ܘܡܛܠ ܕܗܕܐ ܐܬܥܗܕܬ. ܢܩܿܦܐ ܕܢܬܕܡܪ ܘܒܗܿܝ ܕܠܚܪܬܐ ܓܕܫܬ ܠܗ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܒܐܟܣܘܪܝܐ. ܠܫܘܪܪܗ ܕܚܠܡܐ ܫܪܝܪܐ ܕܛܘܒܬܢܝܬܐ ܐܠܝܢܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܫܬܕܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܐܘܣܝܘܣ. ܘܐܬܬܨܝܕ ܡܢ ܒܪ̈ܒܪܝܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܙ̈ܝܩܘ. ܘܗܘܐ ܫܒܝܐ ܘܐܬܦܪܩ. ܠܐ ܡܟܝܠ ܐܫܬܒܩ ܕܒܗܿ ܒܐܣܝܘܣ ܢܟܬܪ. ܐܠܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܢܘܣ. ܕܗܟܢܐ ܐܬܟܢܝܬ ܡܢ ܚܝܘܬܐ ܗܿܝ ܬܪܝܢܬ ܟܝܢܐ. .ܬܡܢ ܡܬܢܛܪ ܗܘܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܐܡܝܪ ܠܢ. ܘܒܡܚܘܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܕܐܠܗܐ. ܫܼܩܠ ܓܙܪ ܕܝܢܐ. ܡܠܠܘܢ ܕܝܢ ܒܠܥ ܘܡܝܬ. ܘܠܫܘܪܪܐ ܕܗܕܐ. ܡܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܝ. ܕܗܝ ܡܢܬܐ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܣܝܡܐ ܡܛܠ ܗܕܐ. ܠܛܘܒܬܢܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܪܝܫ pb. 83 ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ. ܐܣܝܡ ܗܪܟܐ ܒܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ܀ ܕܩܕܝܫܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܐܪܟܝܐܦܝܣܩܦܘܣ ܗܿܝ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܗܿܝ ܕܟܬܒ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܓܢܓܪܐ܀ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܒܡܫܬܒܩܢܘܬܐ ܘܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܓܕܫ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܕܢܥܢܕ ܛܘܒܬܢܐ ܡܠܟܢ ܬܐܘܕܣܝܣ. ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܕܗܘܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܗܿܝ ܕܬܪܬܝܢ ܒܐܦܣܘܣ: ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܒܬܪܗ ܩܿܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܠܐ ܐܬܕܡܝ ܒܛܢܢܗ ܚܡܝܡܐ ܕܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܟܠܗܝܢ ܗܥܝܢ ܕܒܥܕܬܐ ܐܬܒܠ̈ܒܠܢ܆ ܘܣܩܘܒܠܐܝܬ ܠܢܡܘܣܐ ܕܗܘܐ ܥܠ ܗܪ̈ܝܛܝܩܘ. ܡܢ ܫܿܘܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܛܘܒܬܢܐ ܬܐܘܕܣܝܣ ܢܦܩ ܗܘ̈ܝ. ܡܢ ܗܝܕܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ. ܡܬܪ̈ܕܦܝܢ ܓܝܪ ܕܚܠ̈ܝ ܐܠܗܐ. ܘܟܠ ܠܫܢ ܡܓܕܦܢܐ ܘܡܪܚܐ ܫܩܠ ܦܪܗܣܝܐ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܡܫܝܚܐ. ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡܠܟ ܡܪܩܝܢܐ. ܫܕܪ ܠܡܨܪܝܢ ܐܢܫ ܛܪܝܒܘܢܐ ܕܢܘܛܪ̈ܐ ܕܢܩܪܐ ܠܪܫܝܥܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܘܠܕܘܪܬܐܘܣ ܐܢܫ ܕܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܗܿܘ ܕܗܘ ܡܢ ܢܦܫܗ ܐܙܠ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣ ܒܨܒܝܢܗ. ܐܟ ܕܝܢ ܕܐܫܬܥܝܘ ܐܢܫ̈ܝܢ. ܣܓܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܕܘܥܐ ܘܡܚܒܢܐ ܗܘ ܕܘܪܬܐܘܣ ܕܗܿܘ ܕܗܝܕܝܢ ܐܡܠܟ. pb. 84 ܟܕ ܕܝܢ ܐܕܪܟ ܗܿܘ ܕܐܫܬܕܪ ܛܪܝܒܘܢܐ ܠܬܐܒܝܕܐ: ܐܟ ܕܐܬܝܕܥܬ ܠܚܪܬܐ ܠܣܓ̈ܝܐܐ: ܠܘ ܓܝܪ ܒܓܘܢܝܐ ܐܣܬܥܪܬ ܗܕܐ܆ ܐܫܟܚܗ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܒܗܿܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܢܘܣ ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܕܬܐܒܝܕܐ܆ ܟܕ ܒܚܣܢܐ ܡܕܡ ܡܬܢܛܪ ܗܘܐ. ܘܒܟܘܪܗܢܐ ܙܝܥܐ ܡܬܢܘܠ ܗܘܐ. ܓܕܫ ܕܝܢ ܕܗܘ ܢܣܛܘܪܝܣ ܡܢ ܒܪ̈ܒܪܝܐ ܢܬܠܒܟ ܡܢ ܐܘܣܘܣ. ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܐܟܣܘܪܣܬܢܐ ܗܘܐ ܡܢ ܛܘܒܬܢܐ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܣܝܣ܆ ܘܢܙܕܒܢ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܦܢܘܣ ܡܢܗܘܢ ܕܒܪ̈ܒܪܝܐ ܠܐܢܫܐ ܕܝܠܗܿ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܝܠܦ ܐܢܕܪܝܐܐܩܘܡܝܣ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܒܬܐܒܝܕܐ: ܟܕ ܚܝ ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܡܿܠܟܐ ܬܐܘܕܣܝܣ. ܡܠܟܗ ܠܗ ܠܢܣܛܘܪܝܣ. ܟܕ ܫܿܠܚ ܠܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܙܕܒܢ. ܕܢܬܒ ܘܢܫܠܐ ܒܗܿ ܒܩܣܛܪܐ. ܘܠܐ ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܡܪܚܐ ܘܢܡܠܠ. ܘܟܕ ܗܿܘ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܡܠܟܐ: ܐܫܟܚܗ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܕܟܪܝܗ ܒܦܢܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܟ ܕܩܕܝܡ ܐܡܿܝܪ ܥܡ ܕܘܪܬܐܘܣ. ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܦܩܕ. ܘܡܛܠ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܐܟ ܕܒܪܐܙܐ ܡܕܡ ܫܘܕܥ ܐܢܘܢ. ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܢܟܠܐ ܡܕܡ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܩܪܝܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܕܘܪܐܬܘܣ ܐܦܝܣܗ: ܕܢܟܬܪ ܩܠܝܠ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ. ܝܘܡܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܠܒܝܫ ܒܝܫ ܐܬܿܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܠܫܢܗ ܐܫܬܪܝ ܘܥܒܪ ܦܘܡܗ. ܟܕ pb. 85 ܐܝܬܘܗܝ ܬܡܢ ܗܘ ܛܪܝܒܘܢܐ. ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܠܐ ܝܕܝܥܐ ܗܘܬ: ܟܠܝܘܡ ܬܘܒ ܡܬܪܦܐ ܗܘܐ ܘܡܫܬܪܐ ܠܫܢܗ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܠܚܙܬܐ ܕܚܝܠܬܐ ܘܡܥܩܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܫܪܪ ܗܘ ܛܪܝܒܘܢܐ ܕܐܫܬܕܪ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܢܐ. ܟܕ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܨܥܝܐ ܒܗܠܝܢ ܕܐܬܡܪ̈ܝܢ. ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܟܠܗ̈ܝܢ ܗܠܝܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܐܟ ܕܠܡܐܡܪ ܕܐܝܬ ܗ̈ܘܝ ܒܫܒܒܘܬܐ ܕܦܢܘܣ ܡܕܝܢܬܐ. ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܐܝܬܝ ܐܣܘ̈ܬܐ ܒܚܝܪ̈ܐ. ܘܠܐ ܐܫܟܚܘܢ ܕܡܕܡ ܢܘܬܪܘܢܝܗܝ ܠܗܿܘ ܕܟܪܝܗ ܗܘܐ. ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܡ ܗܿܘ ܕܡܚܝܗܝ. ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܝܕܝܥܐ ܥܼܒܕܗ ܠܡܘܬܗ ܙܝܥܐ ܒܝܕ ܬܫܥܝܬܗ. ܘܒܨܥܝܘܬܐ ܕܐܣܘ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܗܘ ܢܣܛܘܪܝܣ ܡܝܬ. ܩܒܪܗ ܕܘܪܬܐܘܣ ܒܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܗ ܗܿܘ ܛܪܝܒܘܢܐ ܕܐܫܬܕܪ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܗܿܘ. ܗܦܟ ܗܘ ܛܪܝܒܘܢܐ ܐܙܠ ܠܩܘܡܝܛܛܘܢ ܐܦܝܘܢ܀

37 §37

ܠܙ- ܬܘܒ ܘܗܕܐ ܫܡܿܥܬ ܡܢ ܐܒܐ ܕܡܫܬܥܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܒܐܪܩܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܦܘܢܝܩܐ ܥܡܗ ܡܕܝܪ ܗܘܝܬ ܬܡܢ. ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ. ܕܟܕ ܥܕܟܝܠ ܒܒܘܣܐ ܐܝܬܝ pb. 86 ܗܘܝܬ ܘܥܿܡܪ ܗܘܝܬ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܒܦܠܛܝܢ: ܘܙܗܝܪ ܗܘܝܬ ܒܢܦܫܝ ܘܥܢܘܐܝܬ ܚܿܝܐ ܗܘܝܬ. ܫܩܿܠܬ ܚܘܫ̈ܒܐ ܒܬܪܥܝܬܝ. ܡܛܠ ܪܐܙܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܚܕ ܐܠܗܐ ܡܘܕܝܢܢ܇ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܫܘܝܬ ܒܐܘܣܝܐ ܘܡܬܘܡܝܬܐ ܘܕܠܐ ܫܘܪܝ܆ ܘܕܐܢ ܗܘ ܕܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܐܬܒܿܣܪ ܡܛܠܬܢ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܒܚܙܘܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ. ܕܚܙܐ ܠܩܕܝܫܐ ܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܫܩܠܗ ܘܐܝܬܝܗ ܠܕܘܟܬܐ ܪܡܬܐ܆ ܘܐܟ ܒܒܘܣܐ ܐܩܝܡܗ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܚܘܝ ܠܗ ܒܫܡܝܐ ܢܘܗܪܐ ܪܒܐ ܘܠܐ ܡܬܩܪܒܢܐ. ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ. ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܓܠܐ ܐܟ ܛܘܦܣܐ ܕܫܡܫܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܗܐ ܐܒܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܓܪܢܐ ܕܢܩܝܦ ܠܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܘܕܒܟܠ ܡܕܡ ܕܿܡܐ ܠܗ. ܘܒܡܨܥܬܗ ܠܡܪܢ ܐܟ ܕܡܬܬܨܝܪ ܢܨܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܗܐ ܒܪܐ. ܘܥܡܗ ܢܘܗܪܐ ܕܬܠܬܐ. ܕܕܡܿܐ ܒܟܠܡܕܡ ܠܗܠܝܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܘܠܩܕܝܫܐ ܦܛܪܘܣ ܕܐܡܿܪ ܠܗ. ܕܗܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ. ܚܕ ܟܝܢܐ. ܚܕܐ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܚܕ ܚܝܠܐ. ܚܕ ܢܘܗܪܐ. ܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ. ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܬܠܬܝܗܘܢ ܠܐ ܡܬܩܪ̈ܒܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܗܿܘ ܒܠܚܘܕ ܡܨܥܝܐ: ܡܕܡܝ ܗܘܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܙܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܢܨܪܝܐ: ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܗܿܘ ܕܐܨܛܠܒ ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ pb. 87 ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܘ ܐܚܪܢܐ. ܠܐ ܬܗܘܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܘܗܪܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܡܬܩܪܒܢܐ ܘܕܠܐ ܐܣܟܝܡܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܘܠܐ ܡܬܗܘܢܢܐ܀

38 §38

ܠܚ- ܐܢܝܐܢܘܣ ܐܢܫ. ܗܘܐ ܐܣܟܘܠܣܛܝܩܐ ܢܟܦܐ ܘܟܢܝܟܐ ܘܐܪܬܘܕܟܣܐ. ܕܐܟ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܐܒܐ ܕܝܠܗ. ܗܢܐ ܟܕ ܗܘ ܫܝܪܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܫܬܘܝ ܕܢܩܒܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܢ ܐܒܐ ܕܝܠܢ. ܘܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܗܘܐ ܒܩܠܝܩܝܐ. ܘܟܕ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܩܡ ܬܡܢ ܢܣܒ ܐܢܬܬܐ ܟܢܝܟܬܐ. ܘܕܡܨܒܬܐ ܒܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܐܪܬܐܕܟܣܬܐ. ܐܠܐ ܠܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ ܡܫܬܘܬܦܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܡܢܗ ܡܬܢܓܕܐ ܗܘܬ ܕܬܐܬܐ ܨܝܕ ܐܪ̈ܬܐܕܘܟܣܘ ܟܬܪܬ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܝܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܬܙܝܥ ܒܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܒܚܘܒܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܢܟܬܘܒ ܣܒܝܣܐܝܬ ܠܛܘܒܢܐ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܦܠܣܛܝܢܐ. ܡܢܗ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܩܘܪܒܢܐ. ܕܢܒܥܐ ܚܠܦ ܐܢܬܬܗ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܕܢܕܚܩܝܗܿ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܗܘ ܩܕܝܫܐ ܐܬܟܫܦ. ܗܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܟ ܗܕܐ: ܒܟܘܪܗܢܐ ܥܣܩܐ ܢܦܠܬ ܗܝ ܛܘܒܢܝܬܐ ܐܟ ܕܢܬܦܣܩ ܥܠܝܗܿ ܡܢ ܐܣܘ̈ܬܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ. ܘܟܕ ܩܪܝܒܐ ܠܫܘܠܡܐ. ܚܙܬ ܚܙܘܐ ܕܐܟ ܗܢܐ. ܕܐܬܬܘܒܠܬ ܡܢ pb. 88 ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܥܡܘܛܬܐ: ܘܕܡܠܝܐ ܚܫܟܐ ܘܣܪܝܘܬܐ. ܘܒܗܿ ܩ̈ܠܐ ܕܗܢܘܢ ܕܒܿܟܝܢ. ܘܕܠܝܬ ܠܗܘܐ ܘܠܐ ܚܕ ܢܘܚܐ ܐܘ ܒܘܝܐܐ. ܘܕܡܢ ܬܡܢ ܬܘܒ. ܫܩܠܘܗܿ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܐܘܒܠܘܗܿ ܠܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܠܝܐ ܢܘܗܪܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܚܕܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܐ. ܘܚܙܬ ܟܢܫܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܬܡܢ ܕܠܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܠܒܘ̈ܫܐ ܢܗܝܪ̈ܐ ܘܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܐܡܪܝܢ ܠܗܿ. ܕܗܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ܇ ܗܿܢܘܢ ܕܒܥܠܟܝ ܥܡܗܘܢ ܡܫܬܘܬܦ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܬܦܝܢ ܥܡ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܩܿܒܠܝܢ ܠܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܨܒܝܐ ܐܢܬܝ ܕܬܗܘܐ ܠܟܝ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥܡ ܗܠܝܢ܆ ܡܦܝܣܝܢܢ ܡܛܠܬܟܝ ܠܡܪܢ. ܕܢܬܠ ܠܟܝ ܦܪܘܬܣܡܝܐ ܕܚܝ̈ܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ. ܩܘܡܝ ܡܕܝܢ ܘܢܝܼܚ ܥܡ ܓܒܪܟܝ܆ ܟܕ ܗܝ ܗܝܡܢܘܬܗ ܐܝܬ ܠܟܝ. ܘܒܫܘܬܦܘܬܗ ܢܿܛܪܐ ܐܢܬܝ ܢܦܫܟܝ ܡܢ ܟܠܗܿ ܚܛܝܬܐ ܘܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܬܫܠܡ ܫܢܬܐ. ܐܬܝܢܢ ܘܫܩܠܝܢܢ ܠܟܝ܆ ܘܣܝܡܝܢܢ ܠܟܝ ܒܗܕܐ ܕܘܟܬܐ. ܘܟܕ ܗܝ ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܐ ܐܬܢܦܫܬ. ܡܚܕܐ ܩܪܬ ܠܓܒܪܗܿ ܕܝܿܬܒ ܗܘܐ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܒܝܬܐ ܐܚܪܢܐ ܒܐܒܠܐ. ܘܠܒܝܫ ܗܘܐ ܐܘܟܡ̈ܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܩܡ. ܕܗܟܢܐ ܕܢܣܒܪܘܢ ܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܡܝܬܬ ܠܗܿ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܬܐ ܠܘܬܗܿ. ܘܟܕ pb. 89 ܐܫܟܚܗܿ ܕܢܦܝܫܐ. ܐܦܩ ܟܠܗܘܢ ܠܒܪ. ܘܝܠܦ ܗܘܐ ܡܢܗܿ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܗܘܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܛܠܬܗܿ. ܗܝܕܝܢ ܗܝ ܓܠܝܐܝܬ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܙܘܐ ܐܫܬܥܝܬ. ܘܡܙܥܩܐ ܗܘܬ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪܐ܆ ܕܒܟ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܐܬܚܠܡ. ܘܐܢ ܗܘ ܕܒܿܥܐ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܚܿܐ ܘܐܗܘܐ ܥܡܟ. ܗܒ ܠܝ ܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ. ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܡܫܬܘܬܦ ܐܢܬ. ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܛܦܝܣ ܕܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܪܫܡ ܠܝܘܡܐ ܕܒܗ ܚܙܬ ܚܙܘܐ: ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܘܩܘܪܒܢܐ.