Testament of Adam - ܕܝܬܩܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܫܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܠܝܐ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܫ̈ܐܕܐ. ܘܒܗܝ ܫܥܬܐ ܠܐ ܣܪܚܝܢ ܘܠܐ ܡܟܝܢ ܡܕܡ ܠܐ̱ܢܫܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܝܘ̈ܢܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܠܬ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܢܘ̈ܢܐ ܘܕܢܘܪܐ ܘܟܠܗܘܢ ܬܗܘܡ̈ܐ ܬܚܬܝ̈ܐ܀

܀܀܀

ܫܥܬܐ ܕܐܪܒܥ: ܩܘܕܫܐ ܕܣܪ̈ܦܐ. ܗܟܢܐ ܫܡܥ ܗ̱ܘܝܬ: ܥܕܠܐ ܐܚܛܐ: ܩܠ ܓܦܝ̈ܗܘܢ ܒܦܪܕܝܣܐ: ܟܕ ܢܩܫܝܢ ܕܝܢ ܣܪܗܦܐ ܒܩܠܐ ܕܩܘܕܫܝ̈ܗܘܢ ܘܡܢ ܕܥܒܪܬ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܫܡܥܬ ܗܘ ܩܠܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܚܡܫ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܗܟܢܐ ܫܡܥ ܗ̱ܘܝܬ ܐܢܐ ܘܡܠܐܟ̈ܐ ܩܠܐ ܕܓܠ̱̈ܠܐ ܬܩܝܦ̈ܐ ܕܡܪܗܒ ܗ̱ܘܐ ܠܗܘܢ ܪܡܙܐ ܕܢܬܠܘܢ ܫܘܒܚܐ ܠܒܪܘܝܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܫܬ: ܪܘܟܒܐ ܕܥܢܢ̈ܐ ܘܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܕܗܘܝܐ ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܫܒܥ: ܚܙܝܐ ܕܝܠܗܘܢ

܀܀܀

ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ. ܡܐ ܕܕܡܟܝܢ ܡܝ̈ܐ. ܘܒܗܝ ܫܥܬܐ ܡܬܚܛܦܝܢ ܡܝ̈ܐ ܘܚܠܛ ܒܗܘܢ ܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܡܫܚ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܠܝܨܝܢ ܘܢܝܚܝܢ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܡܢܐ: ܡܦ̈ܩܢܘܬܐ ܕܥܣܒܐ ܕܐܪܥܐ ܡܐ ܕܢܚܬ ܛܠܐ ܡܢ ܫܡܝܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܫܥ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܟܪ̈ܘܒܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܥܣܪ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܦܬܚ ܬܪܥܐ ܕܫܡܝܐ ܕܥܐܠ̈ܢ ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܟܠ ܕܚܝ ܘܣ̈ܓܕܢ ܘܢܦ̈ܩܢ. ܘܒܗܝ ܫܥܬܐ ܟܠܡܕܡ ܕܢܫܐܠ ܐ̱ܢܫ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗ ܡܐ ܕܢܩܫ ܓܦܐ ܕܣܪܗܦܐ ܘܕܬܪ̈ܢܓܠܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܚܕܥܣܪ̈ܐ: ܚܕܘܬܐ ܒܟܠܗ ܐܪܥܐ ܡܐ ܕܣܠܩ ܫܡܫܐ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܘܕܢܚ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܐ܀

܀܀܀

ܫܥܬܐ ܕܬܪܬܥܣܪ̈ܐ: ܣܘܟܝܐ ܕܒܣܡ̈ܐ ܘܫܬܩܐ ܕܪܡܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܣܕܪ̈ܐ ܕܢܘܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܥܕܡܐ ܕܣܝܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܒܣ̈ܡܐ ܠܐܠܗܘܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܫܡܝ̈ܢܐ ܡܫܬܪܝܢ܀

ܫܠܡ ܫ̈ܥܐ ܕܠܠܝܐ܀

ܬܘܒ ܫ̈ܥܐ ܕܐܝܡܡܐ܀

ܫܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܝܡܡܐ: ܒܥܘܬܐ ܕܫܡ̈ܝܢܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ: ܨܠܘܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܠܬ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܦܪܚܬܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܐܪܒܥ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܚܡܫ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܫܬ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܟܪ̈ܘܒܐ ܕܡܦܝܣܝܢ ܥܠ ܥܘܠܐ ܕܐ̱ܢܫܘܬܢ܀

ܫܥܬܐ ܕܫܒܥ: ܡܥܠܐ ܘܡܦܩܐ ܕܠܘ ܐܠܗܐ ܕܥܐܠ̈ܢ ܨܠܘܗܬܐ ܕܟܠ ܕܚܝ ܘܣ̈ܓܕܢ ܘܢܦ̈ܩܢ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܡܢ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܘܕܡܝ̈ܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܫܥ: ܬܟܫܦܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ

܀܀܀

ܗܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡ ܟܘܪܣܝܐ ܕܪܒܘܬܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܥܣܪ: ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܢܚܬܐ ܪܘܚܐ ܘܡܪܚܦܐ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܘܥܠ ܡܒ̈ܘܥܐ. ܘܐܠܘ ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ ܕܢܚܬܐ ܗ̱ܘܬ ܘܡܪܚܦܐ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܘܥܠ ܡܒܘܥܐ: ܡܣܬܪܚܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܟܠ ܕܚܙܝܢ ܗ̱ܘܘ ܫܐܕ̈ܐ ܣܪܚܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܗܘܢ. ܘܒܗܝ ܫܥܬܐ ܡܬܚܛܦܝܢ ܡܝ̈ܐ ܘܚܠܛ ܒܗܘܢ ܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܡܫܚ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܠܝܨܝܢ ܘܡܬܐܣܝܢ ܘܡܬܚܠܡܝܢ܀

ܫܥܬܐ ܕܚܕܥܣܪ̈ܐ: ܕܝܨܐ ܘܚܕܘܬܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܗܝ ܕܪܡܫܐ: ܬܟܫܦܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܨܒܝܢܐ ܡܩܒܠܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ܀

܀܀܀

ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܙܠ̈ܓܐ. ܡܢ ܕܝܐܬܝܩܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ. ܒܥܘܕܪܢ ܡܪܢ ܕܝܐܬܝܩܝ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܐܬܟܪܗ ܠܡܡܬ: ܘܩܪܐ ܠܫܝܛ ܒܪܗ ܘܐܡܪ ܠܗ: ܒܪܝ ܐܘܕܥܢܝ ܓܒܘܠܝ ܕܡܢ ܕܚܝܚܐ ܘܝܗ̱ܒܠܝ ܕܐܣܝܡ ܫܡ̈ܗܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܘܠܦܪ̈ܚܬܐ ܕܫܡܝ̈ܐ: ܐܦ ܥܠ ܫܥ̈ܐ ܕܐܝܡܡܐ ܘܕܠܠܝܐ ܐܘܕܥܢܝ ܘܓܠܐ ܠܝ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܀

ܫܥ̈ܐ ܕܐܝܡܡܐ܀

ܫܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܝܡܡܐ: ܒܥܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ: ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܠܬܐ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܦܪ̈ܚܬܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܐܪܒܥ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܪ̈ܚܫܐ܀

܀܀܀

ܫܥܬܐ ܕܚܡܫ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܟܠܗ ܚܝܘܬܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܫܬ: ܒܥܘܬܐ ܕܟܪ̈ܘܒܐ ܕܡܦܝܣܝܢ ܚܠܦ ܓܢܣܐ ܕܐ̱ܢܫܘܬܢ܀

ܫܥܬܐ ܕܫܒܥ: ܡܥܠܐ ܘܡܦܩܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܡܢܝܐ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܘܕܢܘܪ̈ܢܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܫܥ: ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܝܩܪܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܥܣܪ: ܣܘܟܝܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܢܚܬܐ ܪܘܚܐ ܘܡܪܚܦܐ ܥܠ ܡܒ̈ܘܥܐ. ܘܒܗܝ ܫܥܬܐ ܡܬܚܛܦܝܢ ܡܝ̈ܐ ܚܠܛ ܒܗܘܢ ܟܗܢܐ ܡܫܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܡܫܚ ܠܐܠܝ̈ܨܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܢܣܝܢ ܡܢ ܪ̈ܘܚܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܡܬܚܠܡܝܢ܀

܀܀܀

ܫܥܬܐ ܕܚܕܥܣܪ: ܕܝܨܐ ܘܚܕܘܬܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܪܥܣܪ: ܬܟܫܦܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܨܒܝܢܐ ܡܩܒܠܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܀

ܫܠܡ ܫܥ̈ܬܐ ܕܐܝܡܡܐ܀

ܬܘܒ ܫܥ̈ܬܐ ܕܠܠܝܐ܀

ܫܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܫܐܕ̈ܐ. ܕܒܫܥܬܐ ܕܬܘܕ̈ܝܬܗܘܢ ܠܐ ܪܡܝܢ ܘܠܐ ܣܪܚܝܢ ܥܕܡܐ ܕܡܫܬܪܝܢ ܡܢ ܬܘ̈ܕܝܬܗܘܢ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܢܘ̈ܢܐ ܘܟܠ ܕܡܬܬܙܝܥ ܒܡܝ̈ܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܠܬܐ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܬܢܝ̈ܢܐ ܘܟܠܗܘܢ ܬܗܘ̈ܡܐ ܕܢܘܪܐ ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܢܘܪܐ ܕܐܪܥܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܐܪܒܥ: ܩܘܕܫܐ ܕܣܪ̈ܦܐ.

܀܀܀

ܗܟܢܐ ܫܡܥ ܗ̱ܘܝܬ ܐܢܐ ܐܕܡ ܒܦܪܕܝܣܐ ܥܕܠܐ ܐܚܛܐ. ܘܡܢ ܕܚܛܝܬ ܘܥܒܪܬ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐ ܫܡܥܬ ܩܠܐ ܗܘ ܟܕ ܢܩܫܝܢ ܣܪܗܦܐ ܓܦ̈ܝܗܘܢ ܒܩܠܐ ܕܩܘܕܫܝ̈ܗܘܢ܀

ܫܥܬܐ ܕܚܡܫ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܗܟܢܐ ܫܡܥ ܗ̱ܘܝܬ ܐܢܐ ܘܡܠܐܟ̈ܐ ܒܓܘ ܦܪܕܝܣܐ ܩ̈ܠܐ ܪ̈ܓܝܓܐ ܬܩ̈ܝܦܐ ܕܡܪܗܒ ܠܗܘܢ ܪܡܙܐ ܕܢܬܠܘܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܡܪܝܐ ܒܪܘܝܗܘܢ܀

ܫܥܬܐ ܕܫܬ: ܥܘܩܒܐ ܕܥܢܢ̈ܐ ܘܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܒܦܠܓܘܬ ܠܠܝܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܫܒܥ: ܢܝܚܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܕܐܪܥܐ ܘܕܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܐ ܕܕܡܟܝܢ ܡܝ̈ܐ ܘܒܗܝ ܫܥܬܐ ܡܬܚܛܦܝܢ ܡܝ̈ܐ ܘܚܠܛ ܒܗܘܢ ܟܗܢܘ ܡܫܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܕܡܟܝܢ ܡܫܚ ܒܗ ܘܕܡܟܝܢ ܘܡܬܬܢܝܚܝܢ܀

܀܀܀

ܫܥܬܐ ܕܬܡܢܝܐ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܡܦܩܗ ܕܥܣܒܐ ܡܢ ܐܪܥܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܫܥ: ܬܘܕܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܫܡܝܐ ܘܢܥ̈ܠܢ ܨܠܘ̈ܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܐ ܕܢܩܫ ܓܦܐ ܕܣܪ̈ܦܐ ܘܩܪܐ ܘܬܪܢܓܠܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܥܣܪ: ܦܬܚ ܬܪܥܐ ܕܫܡܝܐ ܕܢܥ̈ܠܢ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܢܣܓܕ̈ܢ. ܘܟܠ ܕܫܐܠ ܒܕܟܝܘܬ ܠܒܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗ܀

ܫܥܬܐ ܕܚܕܥܣܪ: ܚܕܘܬܐ ܕܟܠܡܕܡ: ܡܐ ܕܣܠܩ ܫܡܫܐ ܥܠ ܦܪܕܝܣܗ ܕܡܪܝܐ ܘܕܢܚ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܀

ܫܥܬܐ ܕܬܪ̈ܥܣܪ: ܣܘܟܝܐ ܘܫܬܩܐ ܪܒܐ ܒܫܡܝܐ ܥܡ ܟܠܗܢ ܣܕܪ̈ܐ ܕܢܘܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܡܐ ܕܣܐܡ ܒܣ̈ܡܐ ܠܐܠܗܐ܀

ܫܠܡ܀

܀܀܀

ܐܡܪ ܐܕܡ ܠܫܝܬ ܒܪܗ: ܫܡܥܬ ܒܪܝ ܕܐܬܐ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ ܡܢ ܒܬܪ ܙܒ̈ܢܐ. ܘܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܬܒܛܢ ܘܠܒܫ ܦܓܪܐ ܘܡܬܝܠܕ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܘܪܒܐ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ. ܘܥܒܕ ܐܬܘ̈ܘܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܡܗܠܟ ܥܠ ܓܠ̱̈ܠܐ ܕܝܡܐ. ܟܐܐ ܒܪ̈ܘܚܐ ܘܫܠ̈ܝܢ. ܪܡܙ ܓܠ̈ܠ̱ܐ ܕܝܡܐ. ܟܐܐ ܒܪ̈ܘܚܐ ܘܫܠ̈ܝܢ. ܪܡܙ ܠܓܠ̈ܠܐ ܘܩܝܡܝܢ. ܡܦܬܚ ܣܡܝ̈ܐ. ܡܕܟܐ ܓܪ̈ܒܐ. ܡܫܡܥ ܠܚܪ̈ܫܐ. ܦܐܩ̈ܐ ܡܡܠ̱ܠܝܢ. ܟܦ̈ܝܦܐ ܡܬܪܨ ܡܫܪ̈ܝܐ ܡܚܝܨ. ܠܐܒ̈ܝܕܐ

܀܀܀

ܡܫܟܚ: ܛܪܕ ܠܕܝ̈ܘܐ: ܡܦܩ ܠܫܐܕ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܗܘ ܐܡܪ ܗ̱ܘܐ ܠܝ ܒܦܪܕܝܨܐ ܟܕ ܩܛܦܬ ܡܢ ܦܐܪܐ ܕܟܣܐ ܗ̱ܘܐ ܒܗ ܡܘܬܐ: ܐܕܡ ܐܕܡ ܠܐ ܬܕܚܠ. ܨܒܝܬ ܕܬܗܘܐ ܐܠܗܐ: ܐܠܗܐ ܥܒܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܠܘ ܓܝܪ ܗܫܐ: ܐܠܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܠܡܘܬܐ ܡܫܠܡ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܘܐܟܠܐ ܠܗ ܣܣܐ ܘܪܡܬܐ ܠܓܦܪܟ܀

ܡܢܝܬ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܥܠ ܡܢܐ ܡܪܝ؟ ܘܐܡܪ ܠܝ: ܥܠ ܕܫܡܥܬ ܡܠܝ̈ ܚܘܝܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܠܚܘܝܐ ܬܗܘܐ ܘܝܠ̈ܕܝܟ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܗܘܝܢ ܥܠܝܢ ܪ̈ܚܡܐ: ܡܛܠ ܕܒܨܠܡܝ ܐܬܒܪܝܬ: ܘܠܐ ܫܒܩ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܬܒܠܐ ܒܫܝܘܠ܀ ܡܛܠܬܟ ܡܢ ܡܪܝܐ ܒܬܘܠܬܐ ܡܬܝܠܕ ܐ̱ܢܐ: ܡܛܠܬܟ ܡܘܬܐ ܛܥܡ ܐ̱ܢܐ: ܘܠܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܥܐܠ ܐ̱ܢܐ. ܡܛܠܬܟ ܫܡܝܐ ܚܕܬܐ ܥܒܕ ܐ̱ܢܐ. ܘܝܠܕܝ̈ܟ ܡܫܠܛ ܐ̱ܢܐ ܒܗܘܢ: ܘܒܬܪ ܬܠܬܐܝܘ̈ܡܝܢ ܕܗܘܐ ܐ̱ܢܐ ܒܓܘ ܩܒܪܐ: ܡܢܚܡ

܀܀܀

ܐ̱ܢܐ ܠܦܓܪܐ ܕܠܒܫܬ ܡܢܟ. ܘܡܘܬܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܝ. ܘܥܒܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܕܨܒܝܬ. ܘܢܣܒ ܐ̱ܢܐ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ ܘܡܦܢܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܘܠܝܠ̈ܕܝܟ. ܕܐܝܬܘܗ̱ܝ ܟܐܢܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܀

ܫܡܥܬ ܒܪܝ ܫܝܬ ܕܢܐܬܐ ܛܘܦܢܐ ܘܢܫܝܓ ܠܟܠܗ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܒܢ̈ܬ ܩܐܝܢ ܐܚܘܟ.. ܕܡܛܠ ܛܢܢܐ ܕܠܒܘܕܐ ܚܬܟ ܩܛܠܗ ܠܗܒܝܠ ܐܚܘܟ. ܒܗܝ ܕܡܢ ܐܡܟ ܚܘܐ ܐܬܒܪܝܘ ܚ̈ܛܗܐ. ܘܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܠܚܙܘܗ ܕܥܠܡܐ ܫܬܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܕܫܢܝ̈ܐ: ܘܗܝܕܝܢ ܢܗܘܐ ܣܘܦܗ܀

ܘܐܢܐ ܫܝܬ ܟܬܒܬ ܕܝܬܝܩܐ ܗܕܐ.

܀܀܀

ܘܡܝܬ ܐܒܝ ܘܩܒܪܘܗ̱ܝ ܡܢ ܡܕܢܚܝ̈ ܦܪܕܝܣܐ ܠܘܩܒܠ ܩܪܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܬܒܢܝܬ ܥܠ ܐܪܥܐ: ܕܫܡܗ ܚܢܘܟ. ܘܐܬܠܘܝ ܐܕܡ ܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܡܛܠ ܕܒܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܒܪܝ. ܘܚܫܟ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܗܘܐ ܥܡܛܢܐ ܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܚܬܡܢܗ ܠܕܝܬܝܩܐ ܘܣܡܢܗ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܥܡ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܐܦܩ ܐܕܡ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ: ܕܗܒܐ ܘܡܘܪܐ ܘܠܒܘܢܬܐ. ܘܐܬܝܢ ܒܢܝ̈ ܡܠ̈ܟܐ ܡܓܘܫ̈ܐ ܘܫܩܠܝܢ ܠܗܘܢ ܘܡܝܬܝܢ ܠܗܘܢ ܠܒܪ ܐܠܗܐ ܠܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܠܡܥܪܬܐ܀

ܫܠܡܬ ܕܝܬܩܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ܀

ܕܝܠܗ ܕܕܝܬܝܩܐ܀

ܫܡܥܝܢܝ ܒܪܝ ܫܝܬ ܕܐܠܗܐ ܐܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܝ ܘܐܘܕܥܢܝ ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܡܬܒܛܢ ܒܒܬܘܠܬܐ: ܘܠܒܫ ܦܓܪܢ ܘܡܬܝܠܕ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ: ܘܪܒܐ ܑܝܟ ܒܢܝ̈ܢ ܘܒܢ̈ܬܢ ܘܥܒܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ: ܘܥܠ ܓܠ̱̈ܠܐ ܕܝܡܐ ܐܝܟ ܕܦ̈ܐ ܕܩܝܣܐ ܡܗܠܟ: ܘܟܐܐ ܒܪ̈ܘܚܐ ܘܫܠ̈ܝܢ ܘܪܡܙ ܠܓܠ̱̈ܠܐ ܘܩܝܡܝܢ. ܘܣܡܝ̈ܐ ܡܦܬܚ: ܘܓܪ̈ܒܐ ܡܕܟܐ

܀܀܀

ܘܠܚܪܗܫܐ ܡܫܡܥ: ܦܐܩ̈ܐ ܡܡܠ̱ܠܝܢ: ܟܦ̈ܝܦܐ ܬܪܨ: ܡܫܪ̈ܝܐ ܡܚܝܨ: ܟܪ̈ܝܗܐ ܡܚܠܡ: ܠܛܥܝ̈ܐ ܡܦܢܐ: ܠܐܒܝܕ̈ܐ ܡܫܟܚ: ܕܝ̈ܘܐ ܛܪܕ ܫܐܕ̈ܐ ܡܦܩ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܘܕܥܢܝ ܒܓܘܗ ܕܦܪܕܝܣܐ ܟܕ ܩܛܦܬ ܦܐܪܐ ܕܟܣܐ ܗ̱ܘܐ ܒܗ ܡܘܬܐ ܘܐܡܪ ܠܝ: ܐܕܡ ܠܐ ܬܕܚܠ. ܐܠܗܐ ܒܥܝܬ ܕܬܗܘܐ: ܐܠܗܐ ܥܒܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟ: ܠܘ ܕܝܢ ܗܫܐ ܐܠܐ ܒܬܪ ܢܘܓܪܐ ܕܫܢܝ̈ܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܛܪܕ ܐ̱ܢ ܠܟ ܠܐܪܥܐ ܕܟܘܒ̈ܐ ܡܚܬ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܚܨܝ̈ܟ ܟܐܦ ܐ̱ܢܐ: ܒܘܪ̈ܟܝܟ ܪܥܠܝܢ ܡܢ ܣܝܒܘܬܐ ܕܡܕܪܟܐ ܠܟ: ܠܡܘܬܐ ܡܫܠܡ ܐ̱ܢܐ ܠܟ: ܦܓܪܟ ܐܟܼܠܐ ܣܣܐ ܘܪܡܬܐ: ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܓܠܝܢ ܪ̈ܚܡܝ ܥܠܝܟ. ܨܝܕܝܟ ܢܚܬ ܐ̱ܢܐ: ܒܒܪܬܟ ܡܬܒܛܢ ܐ̱ܢܐ: ܦܓܪܟ ܠܒܫ ܐ̱ܢܐ. ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܝܠܘܕܐ ܗܘܐ ܐ̱ܢܐ. ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܨܐܡ ܐ̱ܢܐ. ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܩܒܠ ܐ̱ܢܐ. ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܠܨܠܝܒܐ ܣܠܩ ܐ̱ܢܐ: ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܨܥܪܐ ܣܒܠ ܐ̱ܢܐ: ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܒܦܪ̈ܓܠܐ ܡܬܢܓܕ ܐ̱ܢܐ: ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܚܠܐ ܛܥܡ ܐ̱ܢܐ: ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܒܨ̈ܨܐ ܡܬܩܒܥ ܐ̱ܢܐ: ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܒܪܘܡܚܐ ܡܬܕܩܪ ܐ̱ܢܐ: ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܥܠܝ̈ܐ

܀܀܀

ܡܬܬܙܝܥܝܢ: ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܫܡܫܥ ܡܚܫܟ ܐ̱ܢܐ: ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܫܡܝܐ ܡܩܦܠ ܐ̱ܢܐ: ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܫܓܫ ܐ̱ܢܐ: ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܩܒܪܐ ܦܬܚ ܐ̱ܢܐ: ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܐܪܥܐ ܩܦܠ ܐ̱ܢܐ: ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܫܡܝܐ ܚܕܬܐ ܥܒܕ ܐ̱ܢܐ: ܡܛܠܬܟ ܐܕܡ ܐܪܥܐ ܚܕܬܐ ܒܪܐ ܐ̱ܢܐ܀

ܘܡܬ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܗܘܐ ܐ̱ܢܐ ܒܩܒܪܐ: ܡܢܚܡ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܠܦܓܪܐ ܕܠܒܫܬ ܡܢܟ: ܘܡܣܩ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܘܣܐܡ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܝ: ܘܥܒܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܒܥܝܬ܀

ܘܐܦ ܐܢ̱ܬ ܒܪܝ ܫܝܬ ܛܪ ܦܘܩܕ̈ܢܘܗ̱ܝ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܬܒܣܐ ܥܠ ܡܠܘ̈ܗ̱ܝ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗ̱ܘ ܠܡܐܬܐ ܘܡܬܬܚܕ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܘ̈ܠܐ ܘܪ̈ܫܝܥܐ ܘܡܬܡܢܐ ܥܡ ܥܒ̈ܕܝ ܥܘܠܐ. ܘܢܣܩ ܠܨܠܝܒܐ ܘܢܬܩܛܠ ܘܢܬܩܒܪ ܘܢܢܚܡܝܘܗ̱ܝ ܠܦܓܪܐ ܕܠܒܫ ܡܢܟ ܘܢܣܝܡܝܘܗ̱ܝ ܡܢ ܝܡܝܢܐ܀

ܫܡܥܝܢܝ ܒܪܝ ܫܝܬ ܡܛܠ ܕܐܬܐ ܛܘܦܢܐ ܘܡܫܝܓ ܠܟܠܗ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܐܚܘܟ ܓܒܪܐ ܒܝܫܐ ܕܩܛܠ ܐܚܘܗ̱ܝ ܡܛܠ ܛܢܢܐ ܕܠܘܒܝܐ ܚܬܗ: ܘܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܗܘ̈ܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܠܚܪܬܗ ܕܥܠܡܐ ܪ̈ܒܘ ܫܒ̈ܘܥܝܢ ܕܫܢܝ̈ܐ ܘܢܗܘܐ ܣܘܦܢܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܢܫ̈ܠܡܢ

܀܀܀

ܡܘܫܚ̈ܬܐ. ܘܢܬܦܣ̈ܩܢ ܡܫܬܘ̈ܬܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܘܢܘܪܐ ܬܐܟܘܠ ܩܕܡ ܪܡܙܗ ܠܐܪܥܐ: ܕܢܩܕܫܗ ܠܐܪܥܐ ܡܢ ܟܠܗ ܛܘܦܢܐ ܘܗܝܕܝܢ ܢܗܠܟ ܒܗ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ ܕܐܬܐ܀

ܘܐܢܐ ܫܝܬ ܡܢ ܕܟܬܒܬ. ܡܝܬ ܐܒܘܢ ܘܠܘܝܘܗ̱ܝ ܟܠܗܘܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܡܛܠ ܕܒܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܒܪܝ. ܘܩܒܪܢܝܗ̱ܝ ܐܢܐ ܘܐܚܝ̈ ܡܢ ܡܕܢܚܗ ܕܦܪܕܝܣܐ ܠܘܩܒܠ ܩܪܝܬܐ ܕܐܬܒܢܝܬ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܫܡܗ ܚܢܘܟ. ܘܚܫܟ ܒܝܬ ܒܟܘ̈ܗ̱ܝ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܒܫܡܝܐ. ܘܚܬܡܬܗ ܠܕܝܬܩܐ ܗܕܐ ܐܢܐ ܫܝܬ ܒܪܗ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܘܣܡܬܗ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܥܡ ܩܘܪܗܒܢܐ ܕܐܦܩ ܐܒܘܢ ܐܕܡ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܗܒܐ ܘܡܘܪܐ ܘܠܒܘܢܬܐ. ܗܐ ܐܬܝܢ ܡܓܘܫ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܡܠ̈ܟܐ ܘܫܩܠܝܢ ܠܗܘܢ ܠܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ ܘܡܝܬܝܢ ܠܗܘܢ ܠܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ܀

ܕܘܝܕ ܐܒܘܟ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܙܡܪ ܠܟ: ܥܕܠܐ ܬܐܬܐ ܝܚܝܕܝܐ ܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܗܒܐ ܕܐܘܦܝܪ ܙܡܪ ܠܟ ܒܢܒܝܘܬܗ. ܘܗܐ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܙܡܝܪܬܟ ܩܡܬ. ܗܐ ܕܗܒܐ ܘܡܘܪܐ ܘܠܒܘܢܬܐ ܟܫܝܢ ܩܘܕܡܝܟ: ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ:

܀܀܀

ܕܗܒܐ ܠܡܠܟܘܬܟ ܠܒܘܢܬܐ ܠܐܝܬܘܬܟ: ܘܡܘܪܐ ܠܩܒܘܪܬܟ܀

ܬܘܒ ܕܕܝܬܩܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ܀

ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܫܡܝܢ̈ܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝܕ ܟܠ ܬܓܡܐ ܕܡܢܗܘܢ ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܘܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܗܢܐ ܥܠܡܐ: ܫܡܥ ܚܒܝܒܝ: ܟܕ ܣܕܝܪܝܢ ܠܗܘܢ ܬܓܡܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܒܪܗ ܡܢ ܠܬܚܬ ܘܥܕܡܐ ܕܡܛܝܢ ܠܗܢܘܢ ܕܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܛܥܝܢܝܢ ܘܡܙܝܚܝܢ ܠܗ܀

ܬܓܡܐ ܓܝܪ ܬܚܬܝܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܕܝܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܬܓܠܝܬ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܡܢܛܪܝܢ ܠܗܘܢ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ: ܚܕ ܡܠܐܟܐ ܢܠܘܐ ܠܗ ܠܡܢܛܪܢܘܬܗ ܡܢ ܗܢܐ ܬܓܡܐ ܬܚܬܝܐ. ܘܗܕܐ ܓܝܪ ܬܫܡܫܬܗ܀

ܬܓܡܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܘܐܝܬܘܗ̱ܝ ܪ̈ܒܝ ܡ̈ܠܐܟܐ: ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܬܫܡܫܬܐ ܕܠܒܝܟܝܢ ܟܠ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܒܪܝܬܐ ܗܕܐ: ܐܢ ܚ̈ܝܠܘܬܐ ܘܐܢ ܒܥܝܪܐ:

܀܀܀

ܦܪܚܬܐ ܘܐܢ ܪ̈ܚܫܐ: ܘܐܢ ܢܘ̈ܢܐ ܘܐܝܟ ܕܒܦܣ̈ܝܩܬܐ ܘܣܟ ܠܡܐܡܪ: ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬ ܒܒܪܝܬܐ ܗܕܐ: ܣܛܪ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܡܚܘܝܢ ܥܠܘܗ̱ܝ ܒܛܝܠܘܬܐ ܘܡܕܒܪܝܢ ܠܗ܀

ܬܓܡܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܕܐܝܬܘܗ̱ܝ ܐܪ̈ܟܘܣ: ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܬܫܡܫܬܗ: ܕܡܙܝܥܝܢ ܠܐܐܪ: ܕܣܠܩܐ ܥܢܢܐ ܡܢ ܣܘܦܝ̈ܗ ܕܐܪܥܐ ܐܝܟ ܡܠܬ ܢܒܝܐ ܕܘܝܕ ܘܢܚܬ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܫܘܚܠܦܘ̈ܗ̱ܝ ܕܐܐܪ ܗܘ ܡܙܝܥ ܠܗܘܢ: ܟܕ ܒܙܒܢ ܠܡܛܪܐ ܘܒܙܒܢ ܠܒܠܓܐ ܘܒܙܒܢ ܠܒܪܕܐ ܘܒܙܒܢ ܠܥܦܪܐ ܘܒܙܒܢ ܠܕܡܐ. ܘܗܘ ܓܝܪ ܡܫܚܠܦ ܠܗܘܢ: ܘܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܪ̈ܥܡܐ ܘܢܘܪܐ ܕܒܪ̈ܩܐ܀

ܬܓܡܐ ܓܝܪ ܕܐܪܒܥܐ ܕܐܝܬܘܗ̱ܝ ܫܘܠܛܢܐ: ܗܕܐ ܗ̱ ܬܫܡܬܗ: ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܢܗܝܪ̈ܐ: ܕܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘ̈ܟܒܐ܀

ܬܓܡܐ ܕܝܢ ܕܚܡܫܐ ܕܐܝܬܘܗ̱ܝ ܚܝ̈ܠܐ ܗܕܐ ܗܝ̱ ܬܫܡܫܬܗ: ܕܢܬܟܠܘܢ ܠܫܐܕ̈ܐ ܕܠܐ ܢܘܒܕܘܢ ܠܒܪܝܬܗ ܕܐܠܗܐ: ܡܛܠ ܚܣܡܗܘܢ ܕܠܘܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܒܗܝ ܕܐܠܘ ܓܝܪ ܡܫܬܒܩ ܗ̱ܘܐ ܟܝܢܐ ܠܝܛܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܕܢܫܡܠܐ ܪܓܬܐ ܕܨܒܝܢܗ ܒܚܕܐ ܫܥܐ ܘܥܕܢܐ ܡܗܦܟܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܗ ܠܒܪܝܬܐ ܟܠܗ. ܐܠܐ ܩܐܡ ܠܗܘܢ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ: ܒܗܝ ܕܣܡ ܥܠܝܗܘܢ ܓܝܪ ܢܛܘܪܐ ܕܠܐ ܢܫܠܡܘܢ ܪܓܬܐ ܕܨܒܝܢܗܘܢ ܒܥܒܕܐ܀

܀܀܀

ܬܓܡܐ ܕܝܢ ܕܫܬܐ ܕܐܝܬܘܗ̱ܝ ܡܪ̈ܘܬܐ: ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܬܫܡܫܬܗ ܗܢܘܢ ܕܫܠܝܛܝܢ ܥܠ ܡܠ̈ܛܘܬܐ ܘܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܗܘܝܐ ܙܟܘܬܐ ܘܚܝܒܘܬܐ ܒܩܪ̈ܒܐ. ܘܡܬܝܕܥܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܡܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐܬܘܪܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܣܠܩ ܥܠ ܠܐܘܪܫܠܡ: ܢܚܬ ܡܠܐܟܐ ܘܒܙܗ ܠܡܫܪܝܬܗ ܕܥܘܠܐ ܘܡܝܬܘ ܠܗܘܢ ܒܚܕ ܥܕܢܐ ܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܠ̈ܦܝܢ. ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܙܟܪܝܐ ܚܙܐ ܡܠܐܟܐ ܒܕܡܘܬ ܓܒܪܐ ܕܪܟܝܒ ܥܠ ܣܘܣܝܐ ܣܘܡܩܐ ܕܩܐܡ ܒܝܢܬ ܐܝܠܢ̈ܐ ܕܡܛܠܐ: ܘܒܬܪܗ ܪ̈ܟܫܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܣܘ̈ܡܩܐ ܘܢܝ̈ܙܟܐ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܦ ܝܗ̱ܘܕܐ ܡܩܒܝ ܚܙܐ ܡܠܐܟܐ ܟܕ ܪܟܝܒ ܥܠ ܣܘܣܝܐ ܣܘܡܩܐ ܕܚܙܝܩ ܟܠܗ ܡܐܢ̈ܐ ܕܕܗܒܐ. ܚܙܬܗ ܡܫܪܝܬܗ ܕܐܢܛܝܟܘܣ ܥܘܠܐ ܘܥܪܩܬ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡܘܗ̱ܝ. ܘܟܠ ܐܝܟܢܐ ܕܗܘܝܐ ܙܟܘܬܐ ܘܚܝܒܘܬܐ ܗܢܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܗ ܒܪܡܙܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ: ܕܦܩܕ ܠܗܘܢ ܒܫܥܬܐ ܕܩܪܒܐ܀

ܗܠܝܢ ܬܓܡ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܕܡܘ̈ܬܒܐ ܘܕܣܪ̈ܦܐ ܘܕܟܪ̈ܘܒܐ: ܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܪܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܩܡܝܢ ܘܡܫܡܫܝܢ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܐܝܩܪܗ ܡܙܝܚܝܢ ܟܠܫ ܒܩܘܫܝܗܗܘܢ. ܟܪ̈ܘܒܐ ܕܝܢ ܠܟܘܪܣܝܗ ܓܝܪ ܛܥܝܢܝܢ ܘܡܝܩܪܝܢ ܘܛܒ̈ܥܐ ܐܚܝܕܝܢ. ܣܪ̈ܦܐ ܕܝܢ ܠܩܝܛܘܢܗ

܀܀܀

ܕܡܪܢ ܡܫܡܫܝܢ. ܡܘ̈ܬܒܐ ܕܝܢ ܬܪܥܐ ܕܩܕܘܫ ܩܘܕ̈ܫܐ ܐܚܝܕܝܢ. ܘܗܕܐ ܗ̱ܝ ܒܫܪܪܐ ܦܘܪܫ ܬܫܡ̈ܫܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܕܒܗܢܐ ܥܠܡܐ܀

ܫܡܠ ܒܚܝܠ ܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܢ ܠܡܟܬܒ ܕܝܬܩܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ܀

܀܀܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/523
Source:
Michael Kmosko, Testamentum patris nostri Adam, Patrologia Syriaca, (Paris: Firmin-Didot, 1907)
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 3, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Testament of Adam - ܕܝܬܩܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ” based upon Michael Kmosko, Testamentum patris nostri Adam, Patrologia Syriaca, (Paris: Firmin-Didot, 1907), Digital Syriac Corpus, last modified December 3, 2019, https://syriaccorpus.org/523.
Bibliography:
Testament of Adam - ܕܝܬܩܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ.” In Patrologia Syriaca 1.2, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/523.

Show Citation Styles