Digital Syriac Corpus

Hypomnemata: Against the Greeks - ܗܘܦܡܢܡܛܐ

   https://syriaccorpus.org/525
page break :
pb. 39

ܠܐ ܬܣܒܪܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܝܘ̈ܢܝܐ܇ ܕܕܠܐ ܒܘܠܝܬܐ ܘܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܗܘܐ ܦܘܪܫܢܝ ܡܢ ܥܝܕܟܘܢ. ܥܿܠܬ ܓܝܪ ܠܟܘܠܗܿ ܚܟܡܬܗܘܢܼ. ܕܦܘܛܘܬܐ ܘܕܪܗܛܪܘܬܐ ܘܕܦܝܠܣܦܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܕܡ ܬܪܝܨ ܠܐ ܐܫܟܚܬ

ܐܘ ܕܫܘܐ ܠܐܠܗܘܬܐܼ. ܨܒܝܬ ܕܐܦ ܠܚܟܡܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܥܘܠܼ. ܘܐܿܠܦܼ ܘܐܚܙܐ܇ ܐܝܠܝܢ. ܘܐܡܬܝ. ܘܡܢܐ ܗܝ ܚܕܬܘܬܗܿ ܘܢܘܟܪܝܘܬܗܿ. ܐܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܛܒ̈ܐ ܬܟܝܠܝܢܿ. ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܕܐ ܡܬܚܟܡܝܢ܇ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܫܪܝܪܬܐ. ܀ ܓܒܪ̈ܐ ܝ̈ܘܢܝܐܼ. ܟܕ ܒܚܢܬܼ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܡܕܡ ܣܟܠܘܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܗܘܡܪܣ ܡܫܒܚܐ. ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܩܪ̈ܒܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܢܣ̈ܝܘܢܝܢ ܡܛܠ ܗܠܢܐ ܠܡ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܝܘ̈ܢܝܐ ܒܛܪܘܐܣ ܐܒܕܘ ܡܢ ܡܥܡܪܗܘܢ ܪܚܝܡܼܐ. ܠܘܩܕܡ ܓܝܪ ܐܡܪܝܼܢ ܥܠ ܐܓܡܡܢܘܢ ܡܠܟܗܘܢܿ ܕܒܫܢܝܘܬܗ ܕܡܢܠܐܣ ܐܚܘܗܝ ܘܒܥܙܝܙܘܬ ܦܩܪܘܬܗ: ܘܒܠܐ ܡܣܝܒܪܘܢܘܬ ܪܓܬܗܼ. ܨܒܼܐ ܕܢܐܬܐ ܘܢܦܪܘܩ ܠܗܠܢܐ ܡܢ ܚܕ ܪܥܝܐ ܓܪܒܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܙܟܘ ܝܘ̈ܢܝܐ ܩܪܒܐ ܘܐܘܩܕܘ ܡ̈ܕܝܢܬܐ܇ ܘܫܼܒܘ ܢܫ̈ܐ ܘܛ̈ܠܝܐ: ܘܐܪܥܐ ܕܡܐ ܐܬܡܠܝܬ܆ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܐܬܡܠܝܘ ܫ̈ܠܕܐܼ. ܘܐܫܬܟܚ ܗܼ، ܐܓܡܡܢܘܢ ܡܫܬܒܐ ܒܪܓܬ ܒܪܘܐܣܐܝܘܣ. ܘܦܛܪܘܩܠܣ ܠܡܼ ܐܬܩܛܠܼ. ܘܐܬܐܒܠ ܠܡ ܥܠܘܗܝ ܐܟܝܠܘܣ ܒܪ ܛܬܝܣ ܐܠܗܬܐ. ܘܗܩܛܘܪ ܠܡ ܐܬܓܪܪ. ܘܦܪܝܡܘܣ ܥܡ ܐܩܒܐܼ ܒ̈ܟܝܢ ܥܠ ܡܓܙܝܘܬ ܒ̈ܢܝܗܘܢ. ܘܐܣܛܝܢܟܣ ܠܡ ܒܪܗ ܕܗܩܛܘܪ܆ ܡܢ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܕܐܝܠܘܢ ܐܫܬܕܝ. ܘܠܐܡܗ ܐܢܕܪܡܘܟܐ ܛܥܝܢ ܗܘܐ ܠܗܿ ܐܐܣ ܪܒܐ. ܘܗܿܘ ܕܫܒܝܐ ܗܘܐ. ܡܼܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܣܦ ܒܪܓܬܐ܀ ܥܠ ܢܟ̈ܠܘܗܝ ܕܝܢ ܕܐܕܘܣܘܣ ܒܪ ܠܐܪܛܣ ܘܥܠ ܩ̈ܛܠܘܗܝ܆ ܡܢ ܢܫܬܥܐ. ܠܡܐܐ ܓܝܪ ܘܥܣܪ̈ܐ ܡܟܘܪ̈ܝܼܢ. ܒܚܕ ܝܘܡ ܗܼܘܐ ܒܝܬܗ ܩܒܪܐ ܘܐܬܡܠܝ ܫ̈ܠܕܐ ܘܕܡܐ. ܘܗܿܘ pb. 40 ܕܒܒܝܫܬܗ ܬܫ̈ܒܚܬܐ ܡܬܬܓܪ ܗܘܐ܇ ܡܛܠ ܕܡܢ ܡܝܬܪܘܬ ܚܟܡܬܐ ܓܢܝܙ ܗܘܐ܇ ܘܗܿܘ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܘܢ ܛܦ ܒܝܡܐ܆ ܘܫܡܼܥ ܩܠܐ ܕܣܝܪ̈ܝܢܣ ܡܛܠ ܕܣܿܒܪ ܐܕܢ̈ܘܗܝ ܒܫܥܘܬܐ: ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܟܝܠܘܣ ܒܪ ܦܠܐܘܣ: ܗܿܘ ܕܫܘܪ ܗܘܐ ܢܗܪܐ ܘܥܼܪܩ ܠܛܪܘܐܘܣ ܘܩܛܠ ܠܗܼܩܛܘܪ: ܗܼܘ ܗܢܐ ܓܢܒܪܟܘܢܼ. ܗܼܘܐ ܥܒܕܐ ܠܦܠܘܟܣܢܐ. ܘܡܼܢ ܡܙܘܢܐ ܟܕ ܡܝܬܐ ܘܪܡܝܐܼ ܐܙܕܟܝ. ܘܙܝܢܗ ܫܠܚ ܘܠܒܘܫܐ ܕܬܢܘܬܐܼ ܠܒܫ. ܘܐܚܪܝܬܼ ܠܪܚܡܬܐ ܐܬܕܒܚܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܠ ܓܢܒܪ̈ܐ. ܘܫܿܘܐ ܗܘܝܬ ܕܢܫܬܒܩ ܠܟ ܗܘܡܪܣܿ. ܐܠܘ ܥܕܡܐ ܠܒ̈ܢܝܢܫܐ ܩܿܕܡ ܗܘܐ ܣܪܝܩܘܬ ܡܡܠܠܟ ܠܡܫܬܥܝܘ܇ ܘܠܐ ܥܠ ܐܠܗ̈ܐ. ܕܥܠ ܐܠܗ̈ܐ ܓܝܪ ܒܗܧܬ ܐܢܐ ܐܦ ܕܐܡܿܪ ܐܢ̈ܝܢ. ܣܿܓܝ ܓܝܪ ܒ̈ܝܫܢ ܘܩ̈ܫܝܢ ܡ̈ܠܐ ܡܓܒ̈ܠܬܐ. ܘܡܙܕܟܝܢ ܘܠܐ ܡ̈ܬܗܝܡܢܢ. ܘܡܐ ܕܐܬܐܠܨ ܡ̈ܬܓܚܟܢ. ܢܓܚܟ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܐ ܕܩܪܒ ܠܗܝܼܢ. ܘܠܐ ܢܗܝܡܢ ܟܕ ܢܫܡܥ ܐܢ̈ܝܢ. ܐܠܗ̈ܐ ܓܝܪ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ: ܢܡ̈ܘܣܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܕܢܟܦܘܬܐ ܘܡܬܟܚܕܢܘܬܐ ܠܐ ܢܛܪܘ܇ ܐܠܐ ܓܝܪ̈ܐ ܘܒܐܣܘܛܘܬܐ ܐܬܗܦܟܘ: ܘܠܡܘܬܐ ܐܝܟ ܕܙܕܩܼ ܠܐ ܐܬܚܝܒܘ. ܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐ ܓܝܪ ܗܿܘ ܐܒܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܘܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܼ. ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܓܝܪܐ ܗܘܐܼ. ܒܨܝܪܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܩܛܠ ܐܒܘܗܝ ܘܪܐܓ ܛܠ̈ܝܐ. ܠܘܩܕܡ ܗܟܝܠܼ ܥܠ ܓܘܪܐ ܐܡܿܪ܆ ܟܕ ܒܗܝܬ ܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܠܐܢܛܝܘܦܐ ܐܝܟ ܣܛܘܪܘܣ ܐܬܚܙܝ. ܘܐܝܟ ܕܗܒܐ ܥܠ ܕܢܐܐ ܕܒ. ܘܬܘܪܐ ܥܠ ܐܘܪܘܦܐ ܗܘܐ. ܘܩܘܩܢܣ ܥܠ ܠܐܕܐ. ܪܚܡܬܐ ܕܝܢ ܕܣܡܠܐ ܐܡܗ ܕܕܝܘܢܘܣܘܣ. ܘܐܦ ܫܚܝܢܘܬܗܿ ܕܝܠܗܿ ܐܟܣܬ. ܘܐܦ ܛܢܢܗܿܕܗܐܪܐ ܢܟܦܬܐ. ܘܠܓܢܘܡܕܣ ܦܪܘܓܝܐ. ܐܝܟ ܢܫܪܐ ܚܿܛܦ. ܕܛܠܝܐ ܠܡ ܫܦܝܪܐ ܘܝܐܐ ܫܩܝܐ ܢܗܘܐ ܠܗ. ܩܛܠ ܕܝܢ ܗܿܘ ܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐ ܠܩܪܘܢܣ ܐܒܘܗܝ ܡܛܠ ܕܢܐܚܘܕ ܡܠܟܘܬܗ. ܐܘ ܟܡܐ ܡܪ̈ܫܘܬܢ ܡܠܐ ܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܟܡܐ ܡ̈ܘܬܝܢ ܚܝܒ. ܐܝܟ ܓܝܐ ܘܐܝܟ ܡ̈ܓܘܫܐ. ܘܐܝܟ ܪܚܿܡ ܛ̈ܠܝܐ ܩܪܘ ܠܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐ ܐܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܝܘ̈ܢܝܐܼ. ܢܡܘܣܐ ܕܩܛܠܐ ܕܐܒܐ. ܘܚܝܒܘܬܐ ܕܓܘܪܐ. ܘܒܗܬܬܐ ܕܡܫܟܪܘܬܐ܇ ܕܪܚܡܬ ܛ̈ܠܝܐ. ܟܡܐ ܓܝܪ̈ܝܢ ܐܠܦ ܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐ. ܟܡܐ ܓܝܪ ܪܚܡܝ ܛ̈ܠܝ ܘܡ̈ܓܘܫܐ ܘܩ̈ܛܘܠܼ. ܐܢ ܢܫܬܟܚ ܓܝܪ ܐܢܫ ܕܪܓ ܠܐ ܢܡܘܬ. ܥܒܼܕ ܓܝܪ ܗܕܐ ܕܢܬܕܡܐ ܠܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܐܢ ܩܛܘܠܐ ܢܫܬܟܚܼ. ܐܝܬ ܠܗ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܐܢ ܡܓܘܫܐ ܗܘ ܐܢܫ ܡܢ ܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐ ܝܠܦ. ܘܐܢ pb. 41 ܪܚܡ ܛ̈ܠܝܐ ܗܼܘ ܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐ ܗܘ ܣܢܐܓܪܗ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܥܠ ܓܢܒܪܘܬܐ ܢܐܡܪ ܐܢܫܼ. ܐܟܠܘܣ ܚܠܝܨ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐ. ܩܼܛܠ ܓܝܪ ܠܩܿܛܠ ܪܚܡܗ. ܡܪܐ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܒܼܟܐ ܥܠ ܨܪܦܝܕܘܢ ܒܪܗ ܟܕ ܡܐܬܼ. ܟܕ ܟܪܝܐ ܠܗ. ܘܦܠܘܛܘܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܚܼܛܦ ܠܩܘܪܐ ܐܡܗܿ ܕܝܢ ܕܩܘܪܐ ܡܣܬܪܗܒܐ ܗܘܬ ܘܒܥܝܐ ܒܪܬܗܿ. ܒܟܠ ܚܘܪ̈ܒܝܢ. ܘܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܦܪܣ ܟܕ ܚܼܛ ܠܗܠܢܐ ܝܗܼܒ ܕܝܢܼܐ ܕܬܒܥܬܐܼ. ܐܝܟ ܪܚܘܡܗܿ ܕܡܢ ܩܛܝܪ. ܦܠܘܛܘܢ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܚܛܦ ܠܩܘܪܐ ܩܘܝ ܕܠܐ ܨܥܪ. ܘܡܢܠܐܘܣ ܕܒܪܢܫܐ ܗܼܘ ܐܝܕܥ ܐܝܟܢܐ ܢܒܥܐ ܠܗܠܢܐ ܐܢܬܬܗ ܕܡܛܪܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܬܐ ܗܿܝ܆ ܠܐ ܐܝܕܥܬ ܕܐܝܟܐ ܬܒܥܐ ܠܩܘܪܐ ܒܪܬܗܿ. ܢܥܒܪ ܡܢܗ ܛܢܢܐ ܗܘܦܣܛܘܣ ܘܠܐ ܢܚܣܡ. ܐܬܢܣܝ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܣܒ ܗܘܐ ܘܚܓܝܪ. ܐܪܣ ܕܝܼܢ ܐܬܪܚܡ. ܡܛܠ ܕܛܠܐ ܗܘ ܘܫܦܝܪ ܒܩܘܡܬܗ. ܗܘܬ ܕܝܢ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܓܘܪܐܼ. ܡܛܠ ܕܗܘܦܣܛܣ ܠܐ ܪܓܝܫ ܗܘܐ ܒܪܚܡܬܐ ܕܒܠܬܝ ܐܢܬܬܗ ܘܕܐܪܣ. ܐܡܼܪ ܕܝܢ ܗܘܦܣܛܣ ܟܕ ܐܝܕܥܼ. ܬܘ ܚܙܘ ܥܿܒܕܐ ܕܓܘܚܟܐ ܘܕܠܐ ܗܘܢܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܝ ܕܕܝܠܗܿ ܐܢܐ ܡܨܥܪܐ ܠܝܼ ܒܝܠܬܝ ܒܪ ܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐ܇ ܕܕܝܠܗܿ ܐܢܐ܇ ܘܡܝܩܪܐ ܠܐܪܣ ܕܢܘܟܪܝ ܠܗܿ. ܘܥܠ ܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐ ܠܐ ܐܬܐܒܫ. ܪܚܿܡ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ. ܦܝܠܘܦܐ ܕܝܢ ܥܣܪ̈ܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܩܘܝܬ ܐܪܡܠܬ. ܕܡܣܟܝܐ ܗܘܬ ܠܒܥܠܗܿ ܐܕܘܣܘܣ. ܘܒܥ̈ܒܝܕܬܐ ܡܨܛܠܠܐ ܗܘܬ. ܘܡܬܐܡܢܐ ܗܘܬ ܒܐܘܡ̈ܢܘܬܐ ܟܕ ܗܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܡܟܘܪ̈ܐ ܐܠܨܘܗ. ܒܠܬܝ ܕܝܢ ܕܐܠܗܬܐ ܗܝ. ܟܕ ܩܪܒ ܠܗܿ ܗܦܣܛܘܣ ܒܥܠܗܼܿ. ܫܒܼܩܬܗ ܡܛܠ ܕܐܙܕܟܝܬ ܒܪܚܡܬܗ ܕܐܪܣ. ܫܡܥܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܝܘ̈ܢܝܐ. ܡܢܘ ܡܢܟܘܢ ܐܡܪܚ ܕܢܥܒܕ ܗܕܐܼ. ܐܘ ܐܦܢ ܠܡܚܙܝܗܿ ܣܝܒܪ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܡܪܚܼ. ܐܝܢܐ ܬܫܢܝܩ ܢܛܝܪ ܠܗ. ܐܘ ܐܝܠܝܢ ܢܓ̈ܕܝܢ. ܩܪܢܘܣ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘܼ. ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܐ ܐܟܠܼ. ܐܦܠܐ ܠܒܝܬ ܕܝܼܢܐ ܐܬܕܒܪ. ܐܠܐ ܐܡܪܝܼܢ ܕܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐ ܒܪܗ ܒܠܚܘܕ ܐܬܦܠܛ ܡܢܗܼ. ܘܐܬܛܥܝܬ ܫܢܝܘܬܗ ܕܩܪܢܘܣ ܐܒܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܐܘܫܛܬ ܠܗ ܪܗܢܐ ܐܢܬܬܗ܇ ܐܡܗ ܕܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐ. ܟܐܦܐ ܚܠܦܘܝ ܕܡܪ ܐܠܗܐ ܒܪܗܿ. ܕܠܐ ܢܐܟܠܝܘܗܝ. ܫܡܥܘ ܓܒܪ̈ܐ ܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܬܚܫܒܘ ܥܠ ܫܢܝܘܬܐ ܗܕܐ. ܒܥܝܪܐ ܓܝܪ ܚܪܫܬܐ ܕܪܥܝܐ ܒܕܒܪܐܼ. ܝܕܥܐ ܡܐܟܘܠܬܗ܇ ܘܠܡܐܟܘܠܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܠܐ ܩܪܒܐ. ܘܐܦ ܚܝܘܬܐ ܘܐܦ ܪܚܫܐ ܘܐܦ ܛܝܪܐܼ ܝܕܥܝܢ ܡܐܟܘܠܬܗܘܢ. ܥܠ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܕܝܢ pb. 42 ܠܐ ܘܿܠܐ ܕܐܡܪ. ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܐܟܘܠܬܗܘܢ. ܘܡܬܒܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܩܪܘܢܘܣ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘܼ. ܟܕ ܠܐ ܝܕܥ ܡܐܟ̈ܠܬܗܼ. ܢܟܬ ܟܐܦܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܘܿܢ ܓܒܪ̈ܐ ܝܘ̈ܢܝܐܼ. ܐܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܠܗ̈ܐܼ. ܠܐ ܬܬܥܕܠܘܢ ܚܕ ܒܚܕ ܐܡܬܝ ܕܣܥܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܒ̈ܘܬܐ. ܘܠܐ ܬܪܓܙ ܥܠ ܒܪܟ ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܥܐ ܠܡܩܛܠܟ. ܡܛܠ ܕܠܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐ ܡܬܕܡܐ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܓܘܪ ܐܢܬܬܟ. ܠܡܐ ܚܫܿܒ ܐܢܬ ܠܗ ܐܝܟ ܒܥܠܕܒܒܐ. ܘܠܡܪ ܐܠܗܐ ܕܕܡܿܐ ܠܗܼ. ܣܿܓܕ ܐܢܬ ܘܦܿܠܚ. ܘܡܢܐ ܡܬܥܕܠ ܐܢܬ ܒܐܢܬܬܟ ܡܐ ܕܓܪܬ: ܘܗܘܝܐ ܕܠܐ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ. ܘܠܒܠܬܝ ܡܝܩܪܬ ܘܡܘܬܒ ܐܢܬ ܠܗܿ ܒܢ̈ܘܣܐ. ܐܦܝܣܘ ܠܣܘܠܘܢ ܢܫܪܐ ܢܡ̈ܘܣܘܗܝ ܐܦ ܠܢܝܩܪܓܣ ܕܠܐ ܢܣܝܡ ܢܡ̈ܘܣܐ ܢܫܪܘܢ ܐܪܝܘܣ ܦܓܘܣ ܕܝܠܗܘܢ ܘܬܘܒ ܠܐ ܢܕܘܢܘܢ. ܘܒܘ̈ܠܐ ܠܐܬܢ̈ܝܐ ܬܘܒܼ ܠܐ ܬܗܘܐ. ܢܫܪܘܢ ܐܬܢ̈ܝܐ ܠܣܘܩܪܛܘܣ. ܕܕܡܐ ܓܝܪ ܠܩܪܘܢܣ ܠܐ ܩܪܒ ܠܘܬܗ. ܘܠܐ ܢܩܛܠܘܢ ܠܐܪܣܛܝܣ ܕܩܛܠ ܐܡܗ. ܗܐ ܓܝܪ ܡܪܐ ܐܠܗ̈ܐܼ ܕܒܝܫܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ. ܐܦ ܐܝܕܝܦܘܣ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܒܝܫܬܐ ܓܡܪ ܠܢܦܫܗܿ. ܕܥܘܪ ܥ̈ܝܢܘܗܝ ܥܠ ܕܩܼܛܠ ܠܐܒܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܝܿܕܥ. ܠܐ ܓܝܪ ܚܪ ܒܡܪ ܐܠܗܐ ܕܩܼܛܠ ܐܒܘܗܝ܇ ܘܩܘܝ ܕܠܐ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ. ܘܠܡܝܐ ܕܩܛܠܬ ܒܢ̈ܝܗܿ ܡܦܩܝܢ ܠܗܿ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐܼ. ܘܦܠܚܝܢ ܘܡܝܩܪܝܢ ܠܩܪܘܢܣ ܕܐܟܠ ܒܢܘܗܝ. ܘܠܐܠܟܣܢܕܣ ܦܪܣ ܟܐܢܐܝܬ ܚܼܛܦ ܠܗܠܢܐ ܕܢܬܕܡܐ ܒܦܠܘܛܘܢ ܐܠܗܐ ܕܚܼܛܦ ܠܩܘܪܐ. ܢܬܚܪܪܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܡܢ ܢܡܘܣܐ. ܘܢܗ̈ܘܝܢ ܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܢ̈ܫܐ ܦܚ̈ܙܬܐ. ܘܡܥܡܪܐ ܠܡ̈ܓܘܫܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܘ ܓܒܪ̈ܐ ܝܘ̈ܢܝܐ܆ ܕܐܠܠܗ̈ܝܟܘܢ ܐܟܘܬܟܘܢ ܫܦܠܝܢ܆ ܘܓܢܒܪ̈ܝܟܘܢ ܚܠܝ̈ܨܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܡܫܬܥܝܢ ܕܪ̈ܡܝܟܘܢ: ܘܡܟܪ̈ܙܢ ܬܫ̈ܥܝܬܟܘܢ: ܥܠ ܥܩ̈ܬܗ ܕܝܢ ܕܐܪܣܛܣ ܘܡܫܟܒܗ ܕܬܐܣܛܣ܆ ܘܛܡܐܘܬܗ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܘܥ ܕܢܐܘܣ ܕܒܚܣܡܐ ܩܛܠ ܘܓܙܝ ܡܢ ܒܢ̈ܘܝ ܒܪܘܝܘܬܗܘܢ ܘܐܦ ܫܪܘܬܗ ܕܬܐܣܛܘܣ ܫܠܕܗ ܬܒܥܗܿ. ܘܦܘܪܩܢܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܟܕ ܦܪܚܐ ܡܓܥܝܐ. ܘܐܦ ܚܬܿ ܟܕ ܩܛܝܥ ܠܫܢܗܿ ܡܢܨܪܐ. ܡܢܐ ܕܝܢ ܘܿܠܐ ܠܡܐܡܪ ܥܠ ܩܛܠܗ ܕܐܝܕܝܦܘܣ. ܕܢܣܒ ܠܐܡܗ ܘܕܩܛܠܘ ܚܕ ܠܚܕ ܐܚ̈ܘܗܝ ܕܗܢܘܢ ܒ̈ܢܘܗܝ ܘܐܦ ܚ̈ܓܝܟܘܢ ܣܢܝܬ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܡ̈ܘܫܚܬܐ ܕܗ̈ܘܝܢ ܬܡܢ ܘܠܐܒ̈ܘܒܐ ܚ̈ܠܝܐ ܡܥܒܪ̈ܝ ܨܦܬܐ. ܙܡܪܝܢ ܒܙܘܥܬܐ. ܘܬܘܩܢܐ ܕܡ̈ܫܚܢܐ pb. 42 ܕܡܫܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܟ̈ܠܝܠܐ ܕܣܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܒܣܘܓܐܬ ܒܝܫܘܬܟܘܢ ܛܥܝܬܘܢܗ ܠܒܗܬܬܐ ܘܐܬܥܘܪܘ ܡ̈ܕܥܝܟܘܢ ܘܐܬܒܚܢܬܘܢ ܡܢ ܫܝܚܢܘܬܐ ܘܪܚܡܬܘܢ ܡܫܟܒܐ ܕܫܘܩܪܐ. ܘܐܠܘ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܚܪܝܢ ܐܬܐܡܪ. ܟܒܪ ܩܛܓܘܪܝܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܕܠܐ ܗ̈ܘܝ ܫܪ̈ܝܪܢ. ܐܠܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗܝܢ ܦܘ̈ܛܐܝܟܘܢ ܘܡܟܪ̈ܙܢ ܠܗܝܢ ܬܫܒ̈ܚܬܟܘܢ ܘܕܪܡܝܟܘܢ ܬܘ ܡܟܝܠ ܐܬܪܕܘ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܚܟܡܬܐ ܡܒܝܐܢܝܬܐ. ܚܕܘ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܠܗ. ܘܕܥܘ ܠܡܿܠܟܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠ. ܘܐܫܬܘܕܥܘ ܠܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܠܐ ܒܙܝܢܐ ܢܘܢ ܡܫܬܒܗܪܝܢ. ܘܠܐ ܩ̈ܛܠܐ ܥܒܕܝܢ. ܡܛܠ ܕܪܒ ܚܝܠܼܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܐ ܨ݀ܒܐ ܒܢܦܫܐ ܕܟܝܬܐ. ܕܟܪܟ ܠܗܿ ܫܘܪܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܡܠܦܐ ܠܢ ܕܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡ̈ܘܠܟܢܘܗܝ ܕܡܠܟܢ ܛ݀ܒܐ ܘܥܒ̈ܝܕܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܘ ܢܦܫܐ ܕܡܙܕܒܢܐ ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܬܐ. ܐܘ ܩܪܢܐܼ ܕܫܠܡܐ ܕܠܐ ܩܪܒܐ. ܐܘ ܝܘܠܦܢܐ ܡܿܕܥܟ ܢܘܪܐ ܢܦܫܢܝܬܐ. ܕܠܐ ܦܘܐܛܐ ܥܿܒܕ ܘܠܐ ܦܝܠܣ̈ܘܦܐ ܡܬܩܢ ܘܠܐ ܪܗܛܪ̈ܐ ܕܟܢܫܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܐܠܐ ܪܕܐ ܘܥܒܿܪ ܠܡܝܬܐ ܕܠܐ ܢܡܘܬ. ܘܠܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܢ ܐܪܗܐܼ. ܐܠܗ̈ܝܢ ܡܣܩ ܠܬܚܘܡܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܐܩܝܥܐ. ܬܘ ܘܗܼܘܘ ܐܟܘܬܝ. ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܟܘܬܟܘܢ ܗܘܝܬ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/525
Source:
William Cureton (ed.), Spicilegium Syriacum (London: Rivington, 1855).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 4, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Ambrose (Ps.-Justin Martyr), “Hypomnemata: Against the Greeks - ܗܘܦܡܢܡܛܐ” based upon William Cureton (ed.), Spicilegium Syriacum (London: Rivington, 1855), Digital Syriac Corpus, last modified December 4, 2019, https://syriaccorpus.org/525.
Bibliography:
Hypomnemata: Against the Greeks - ܗܘܦܡܢܡܛܐ.” In Spicilegium Syriacum, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/525.

Show Citation Styles