Ephrem the Syrian: First Discourse to Hypatius - ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܟ̈ܺܝܠܶܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :

ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܗܶܦܛܺܝܣ ܐܰܚܺܝ ܒܡܳܪܰܢ ܫܠܶܡ.... ܫܠܳܡܳܐܼ ܨܶܝܕ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܣܓܶܐ ܠܰܢ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܝ̈ܢܳܬܰܢ ܢܶܬܝܰܬܰܪ. ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܢܶܫܬܰܪܰܪ. ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪ ܢܶܬܚܰܫܰܚ. ܗܳܐ ܟܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܡܶܟܬܒܶܗ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܬܶܫܬܰܡܰܫ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܐܶܓܰܪܬܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܬܶܫܐܶܠ ܘܰܕܬܶܫܬܰܐܰܠ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܐܠܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡܶܫܬܰܐܠܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܬܫܰܡܶܫ ܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܠܶܐܕܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ. ܟܰܪܛܰܝܣܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ܆ ܕܽܘܡܝܶܗ ܗܽܘ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܶܫܳܢܳܐ ܡܫܰܠܛܳܐ܆ ܕܡܽܘܬܶܗ ܗ̱ܽܘ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܫܰܠܛܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܰܘܣܦܳܐ ܘܰܠܡܶܒܨܰܪ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܩܰܘܡܬܶܗ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܟܰܪܛܰܝܣܳܐ ܕܢܰܘܣܶܦ ܘܢܶܒܨܽܘܪ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒܶܗ. ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ. ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܠܰܛܬܳܐ ܐܳܟܘܳܬܳܗܿ ܝܶܗܒܰܬ ܠܰܢ. ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܠܰܛܬܳܐ ܬܫܰܡܶܫ ܠܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܡܫܰܠܰܛܬܳܐ. ܘܒܳܗܿ ܒܡܶܠܬܳܐ ܐܳܦ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܝܰܗܒܽܘܗܿ ܗܘܰܝܢ ܚܢܰܢ. ܒܗܳܝ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܠܰܢ ܙܰܘܥܳܐ ܘܪܶܢܝܳܐ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܒܽܘܥܗܶܝܢ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܡܶܠܬܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܝܳܠܦܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܶܗ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܡܺܝܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܽܘܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢܰܢ. ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܛܰܒܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ. ܕܒܶܗ ܡܶܬܛܰܒܥܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܝܳܠܽܘ̈ܦܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܨܰܠܡܳܐ ܠܝܳܕܰܥ ܟܽܘܠ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܣܰܓܺܝ ܫܒܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩܳܐܶܡ. ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܰܨ̈ܝܳܢ ܠܡܶܨܰܪ ܒܗܶܝܢ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܰܕܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ܇ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܨܳܝܪܳܐ ܒܰܢ ܝܽܘܩܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܡܰܠܳܠܬܳܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ. ܠܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܢܕܰܡܶܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܝܳܗܽܘܒܳܗܿ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܟܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܝܳܗܽܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܳܬ ܕܬܶܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܳܣ̈ܽܘܒܶܝܗܿ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܡܶܠܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܡܶܫܟܚܳܢ ܕܢܶܗܘܝܳܢ. ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗܿ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܚܶܣܕܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܗ̇ ܪܰܒܳܐ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܕܶܝܢ ܩܫܶܐ ܟܽܘܐܳܪܳܐ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢ. ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܥܳܐܶܦ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܢܶܬܬܰܚܬܶܐ ܠܡܶܠܒܰܫ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܨܝܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ pb. ܀܀܀ ܕܰܬܦܺܝܣ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܢܫܰܐܶܠ ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܫܳܢܳܗܿ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܪܰܚܺܝܩ ܗܽܘ ܡܶܢܳܗܿ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܶܫܳܢܳܗܿ ܩܶܢܝܶܗ ܕܟܳܬܽܘܒܳܗܿ. ܐܳܦ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܶܗ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܳܣܒܳܐ ܠܳܗܿ܇ ܕܰܬܡܰܠܶܠ ܒܶܗ ܐܶܓܰܪܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܫܳܠܝܳܐ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܠܶܫ̈ܳܢܺܝܢ ܫ̈ܰܬܺܝܩܺܝܢ ܡܡܰܠܠܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܕ ܩܰܢܝܳܗܿ ܕܰܕܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܰܙܳܝܳܗܿ ܕܥܰܝܢܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܡܣܰܟܢܰܬ ܓܰܙܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܢܶܚܕܶܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܘܓܺܙܰܒܪܳܐ ܕܓ̈ܰܙܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ. ܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܶܝܢ ܕܰܚܠܳܦ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܒܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ ܕܟܰܪܛܰܝܣܳܐ. ܕܰܒܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܶܚܙܶܝܢܝ̱ ܗܘܰܝܬ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܗܳܐ ܚ̈ܳܙܝܳܢ ܠܳܟ ܟܬܺܝܒ̈ܳܬܳܗܿ ܕܶܐܓܰܪܬܝ̱܆ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܠܳܦ ܟܬܺܝܒ̈ܳܬܝ̱ ܕܢܶܚܙܝܳܢܳܟ ܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܬܗܶܝܢ ܕܰܐܦܰܝ̈ܢ ܠܳܐ ܫܳܘܝܳܐ ܠܰܚܝܳܪܳܐ ܢܰܟܦܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ܆ ܒܨܽܘܪ̈ܳܬܳܗܿ ܕܶܐܓܰܪܬܰܢ ܗܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܶܣܬܰܩܒܰܠ ܟܬܺܝܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܠܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐ ܡܶܢ ܛܰܡܐܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܒ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܗܰܘ ܕܠܳܐ ܕܟܶܐ ܕܰܢܚܽܘܪܳܢ ܒܶܗ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܫܘܶܐ. ܐܳܦ ܟܰܕ ܛܳܒ ܓܶܝܪ ܩܰܕܶܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܠܳܐ ܩܰܕܶܫܘ̱܆ ܠܡܶܩܪܰܒ ܠܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܗܽܘ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܡܶܣܬܰܝܰܒ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܠܡܶܩܪܰܒ ܠܘܳܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܒܡܽܘܫܶܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܝܰܗ̱ܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܒܽܘܝܳܐܳܐ ܕܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܛܰܡ̈ܐܶܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ܆ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܡܶܬܬܢܺܝܚ܆ ܩܰܒܶܠܘ̱ ܠܗܽܘܢ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܕܗܰܘ ܚܰܕ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ. ܐܳܦ ܦܰܓܪܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܡܳܪܰܢ܆ ܒܶܗ ܩܰܒܶܠܘ̱ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܟܽܠ ܦܰܓܪ̈ܺܝܢ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ܀

ܕܓܰܪܶܓܬܳܗܿ ܕܶܝܢ ܐܰܚܰܝ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܰܢ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒ ܨܶܐܕܰܝܟܽܘܢ܆ ܕܰܥܘ̱ ܕܶܐܠܽܘ ܨܒܺܝܬ ܡܨܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܳܐܬܶܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܰܥܘ̱ ܕܶܐܠܽܘ ܡܨܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܳܐܬܶܐ܆ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܶܐܬܓܠܶܙ. ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܳܐܬܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܪܰܫܬ. ܬܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬ ܡܨܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܳܐܬܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܐ. ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܬ ܕܐܶܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܰܪܘܶܐ ܫܰܒܪܳܐܺܝܬ ܒܚܽܘܒܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܣܺܝܡ ܪܰܗܒܝܳܐܺܝܬ ܬܚܶܝܬ ܕܶܚܠܬܳܐ܆ ܟܽܠܥܶܕܳܢ ܩܶܢܛܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܡܢܰܓܶܕ ܠܶܗ. ܐܳܦ ܠܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܥܰܕܰܪ ܗܽܘ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܒܠܽܘܒܳܒܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܢܶܦܠܽܘܢ ܬܚܶܝܬ ܡܰܪܢܺܝܬܳܐ ܢܰܣܺܝܣܬܳܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ. ܘܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܟܒܰܪ ܫܰܦܺܝܪ ܕܳܚܠܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܟܳܝܳܐ ܡܶܬܟܰܠܰܠ. ܘܚܰܝܳܒܳܐ ܡܶܬܟܰܐܰܪ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܶܝܬ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܦܰܠܓܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܡܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܓܽܘܢܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܚܰܘܒܬܶܗ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ. ܕܟܰܕ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ܆ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܝܳܠܶܦ ܣܰܓܺܝ ܡܶܬܥܰܕܰܪ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܰܥܕܰܪ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܡܶܬܥܰܕܰܪ܆ ܫܰܘ̈ܬܳܦܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܶܗ ܒܝܽܘܬܪܳܢܳܐ. ܕܶܐܢ ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܐܶܬܰܝܢ ܗܘܰܝܢ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܕܓܰܘܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܒܰܫܪܳܪܰܢ ܡܶܬܚܰܢܩܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܡܰܠܳܦܽܘ: ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܕܶܝܢ ܠܡܶܐܠܰܦ܆ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܟܰܕ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܕܒܺܐܝܕܰܥܬܟܽܘܢ ܠܳܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܡܶܬܒܰܛܠܳܐ ܗܘܳܬ. ܓܰܙܶܗ ܕܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠ ܦܬܺܝܚܽ ܗ̱ܘ ܩܕܳܡ ܟܽܘܠ. ܟܰܕ ܡܫܰܡܫܳܐ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܫ̈ܳܐܽܘܠܶܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܳܐ ܟܳܠܝܳܐ. ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܡܶܬܰܠ ܐܰܝܟ ܝܳܗܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܡܶܣܰܒ ܐܰܝܟ ܫ̈ܳܐܽܘܠܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܠܡܶܬܰܠ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܝܢ܇ ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܶܣܰܒ ܣܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܕܬܶܣܬܰܪܰܩ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܐܬܺܝܬܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܢܶܒܨܶܟܽܘܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܢܶܚܙܶܝܟܽܘܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܟܰܕ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܟܽܘܢ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܢ. ܣܳܗܶܕ ܕܶܝܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܕܟܰܕ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܚܰܪܬܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܘܠܶܗ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܢ ܠܰܡܚܳܪ ܒܗܶܝܢ܆ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܪܓܺܝܓ ܒܳܪܽܘܝܗܶܝܢ ܠܰܡܚܳܪ ܒܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܰܢ ܥܰܝܢܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܠܰܡܚܳܪ ܒܙܺܝܘܶܗ: ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܰܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܠܡܶܬܒܳܩܳܝܽܘ ܒܫܽܘܦܪܶܗ. ܝܰܬܺܝܪ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܘܰܦܐܶܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܀ ܕܰܥ ܕܶܝܢ ܚܰܒܺܝܒܝ̱. ܕܶܐܠܽܘ ܐܶܬܰܝܢ ܗܘܰܝܢ܆ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܘܰܝܢ ܠܰܢ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܚ̈ܰܬܺܝܬܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܽܠ ܡܶܣܰܒ ܢܳܣܒܺܝܢ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܗܘܽܘܢ ܝܳܗ̈ܽܘܒܶܐ ܡܫܰܠܡܳܢ̈ܶܐ܇ ܕܟܽܠ ܡܶܬܰܠ ܬܶܬܠܽܘܢ. ܠܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܣܺܝܪ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܚܰܣܺܝܪ ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܒ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܠܡܳܢ ܒܟܽܘܠܡܶܕܶܡ ܡܫܰܠܡܳܢ ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ. ܗܘܳܬ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܡܢܳܗܿ ܬܬܺܝܠܶܕ ܡܫܰܠܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܘܢܶܣܰܒ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܡܶܬܡܠܶܝܢ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܕܟܽܘܠܰܢ ܡܶܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕܦܰܓܪܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܡܶܬܡܰܠܝܳܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܡܡܰܠܶܝܢ ܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܟܽܘܠܰܢ ܕܗܳܐ ܡܶܢܳܗܿ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܰܢ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ. ܪ̈ܳܡܶܐ ܠܘܳܬ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܡܶܬܪܰܟܢܺܝܢ ܘܠܳܐ ܒܳܗܿܬܺܝܢ. ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܡܶܬܡܰܬܚܺܝܢ ܘܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢ. ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܢܺܝܩܽܘܬܰܢ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ ܘܰܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܕܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܒܚܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܳܣܰܪ ܠܰܢ. ܐܰܘ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܣܢܺܝܐܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܡܶܢܳܗܿ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ. ܣܢܺܝܩܽܘܬܗܽܘܢ ܡܪܰܟܒܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܽܘܫܡܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܝܳܗܒܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܘܢܳܣܒܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܛܽܘ̈ܟܳܣܶܐ ܣܢܺܝܩ̈ܶܐ܆ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܚܰܕ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩܽܘܬܶܗ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܬܶܠ ܠܟܽܠ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܕܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ. ܐܳܦ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܕܡܶܣܰܒ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢܰܢ. ܨܢܺܝܥܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܒܚܽܘܒܶܗ ܫܳܩܶܠ ܠܶܗ ܡܶܢܰܢ܆ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܢܶܬܠܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܢ ܒܰܥ̈ܐܦܶܐ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܐܰܝܟ ܦܳܪܽܘܥܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܨܢܺܝܥܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܫܰܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܕܬܶܕܰܡܶܐ ܚܳܪܥܽܘܬܰܢ ܡܫܰܡܫܰܬ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܀ ܥܰܠ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܢ ܥܰܠ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܪܰܨ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܕܶܚܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܘܰܚ̈ܠܺܝܨܶܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܫܟܰܚ ܠܳܗ̇ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܠܣܰܟܠܽܘܬܰܢ ܐܳܡܰܪܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܠܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܟ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܐܰܡܣܰܪ ܥܰܠ ܕܶܚܠܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܡܶܛܽܘܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܪܰܗܶܛ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܢܶܒܥܰܬܿ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܠܡܶܛܒܰܥ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ. ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܒܝܰܒܫܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢܶܗ܆ ܟܰܕ ܡܛܳܬ ܠܒܶܝܬ ܓܰ̈ܠܠܶܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܶܬܥܰܫܢܳܐ ܒܳܗܿ܆ ܐܶܬܚܰܝܠܰܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܙܟܳܬܶܗ. ܕܡܶܢܳܗܿ ܕܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬ ܠܡܶܐܠܰܦ܆ ܕܳܐܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܒܰܢ. ܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܬܦܰܬ ܗܽܘ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܰܥܝܳܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܳܗ̇܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܩܰܢܝܳܐ ܚܳܝܠܳܐ ܘܙܳܟܝܳܐ ܠܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܣܰܐܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܬܰܩܠܰܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܪܶܚܡܬܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܘܢܶܛܠܰܬ ܘܰܙܟܳܬܼ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܗܰܘ ܕܚܶܣܪܰܬ ܘܰܛܦܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ. ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܠܡܶܛܒܰܥ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ. ܕܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܽܘ ܠܰܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܢܺܝܫܳܐ ܡܕܰܚܠܳܢܳܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܛܳܒ̈ܳܬܗܽܘܢ ܙ̈ܳܠ̱ܢ ܘܛܳܝܦܳܢ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܠܡܶܛܒܰܥ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕܡܳܢܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡܪܰܟܳܒܽܘ܆ ܢܶܕܰܥ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ ܡܣܰܓܦܳܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܐܶܢ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܺܝܬܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܦܶܛܪܽܘܣ ܕܚܶܠ ܡܶܢ ܓܰܠـ̈ܠܶܐ ܟܰܕ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܓܰܠـ̈ܠܶܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܚ̈ܰܠܳܫܶܐ ܡܶܢ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܕܪܳܫܳܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܣܰܓܺܝ ܚܰܣܺܝܢܺܝܢ ܡܶܢ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܝܰܡܳܐ. ܒܓܰܠـ̈ܠܶܐ ܓܶܝܪ ܕܝܰܡܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܗܽܘ ܡܶܬܚܰܢܩܺܝܢ܆ ܒܓܰܠـ̈ܠܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܥܳܬܳܐ. ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܗ̱ܘ ܛܳܒܥܺܝܢ ܐܰܘ ܡܶܬܕܰܠܶܝܢ܀ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܳܟܣܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܗܰܝܟܠܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܰܚܨܶܦ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܡܶܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܛܳܒ ܩܰܢܺܝܛ ܗܘܳܐ. ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܒܕܶܚܠܳܐ ܘܰܒܪܰܚܡܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܐܳܦ ܡܶܪܚܰܡ ܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܚܰܢܳܢܳܐ ܡܶܛܽܘܠ ܫܽܘܒܩܳܢܶܗ܆ ܐܳܦ ܡܶܕܚܰܠ ܕܳܚܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܛܽܘܠ ܦܽܘܪܥܳܢܶܗ. ܘܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܬܶܗ ܬܽܘܒ ܒܚܽܘܒܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܶܗ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܠܡܶܪܡܽܘ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܠܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܡܪܰܗܛܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܐܶܫܟܚܰܬ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܬܶܥܒܰܪ ܬܚܽܘܡܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܟܣܳܐ ܕܶܐܙܕܰܕܰܩ ܝܶܕܥܰܬ ܡܫܽܘܚܬܳܗܿ ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܠܡܶܥܒܰܪ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܥܠܝܰܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܡܪܚܳܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܠܡܶܫܰܛ. ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܘܳܠܺܝܬܳܐ ܠܡܶܥܒܰܪ. ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܕܰܥ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ܆ ܘܥܰܠ ܕܰܪܓܳܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܥܠܶܐ. ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܫܪܰܥ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܪܳܗܶܛ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܰܩܫܶܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ. ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܪܳܗܛܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܰܩܫܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܰܣܩܽܘܢ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܡܰܪܗܳܛܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܢܳܦܠܺܝܢ. ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܡܢܰܓܕܳܐ ܠܗܽܘܢ܀ ܐܶܠܳܐ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܚܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܶܝܗܿ ܡܳܪܰܢ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܒܚܰܬ ܐܳܦ ܥܶܬܪܰܬ܆ ܒܕܰܐܡܪܰܚ ܚܽܘܨܦܳܗܿ ܘܰܥܒܰܪ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܘܳܠܺܝܬܳܐ. ܕܶܐܠܽܘ ܐܶܬܟܰܚܕܰܬ ܘܗܶܛܪܰܬ ܘܳܠܺܝܬܳܐ. ܣܦܺܝܩܳܐܺܝܬ ܐܳܙܠܳܐ ܗܘܳܬ. ܕܰܐܫܺܝܚܰܬ ܕܶܝܢ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܥܶܩ̈ܒܶܐ ܕܳܫܬܳܗܿ ܠܒܶܗܬܬܳܐ ܡܣܰܓܦܳܢܺܝܬܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܫܳܐܠܳܐ ܗܘܳܬ ܢܶܣܒܰܬ. ܐܰܘ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܩ̈ܳܠܶܝܗܿ ܚܰܨ̈ܺܝܦܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܡܥܰܬܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܨܪܺܝܟܽܘܬܳܗܿ. ܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܥܰܕܰܪ ܠܶܗ ܕܬܶܗܘܶܐ ܬܚܶܝܬ ܟܽܘܚܳܕܳܐ ܡܣܰܓܦܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܚܽܘܨܦܳܗܿ ܙܰܝܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܫܬܰܒܚܰܬ ܚܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝܕ̈ܶܐ ܦܶܬܚܰܬ. ܘܕܰܡ̈ܟܶܐ ܕܰܒܥܰܪܣܳܐ ܐܰܩܺܝܡܰܬ: ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܶܣܒܰܬ܆ ܟܡܳܐ ܬܶܬܥܕܶܠ ܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܦܬܺܝܚ̈ܶܐ ܠܳܐ ܩܶܪܒܰܬܿ܇ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܓܰܙܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܥܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܒܰܬ. ܛܳܒ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘ ܕܡܰܚܨܶܦ ܥܰܠ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ܇ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܟܰܚܰܕ ܘܡܰܘܒܶܕ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ. ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܟܰܕ ܡܰܘܒܶܕ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܢܳܛܰܪ ܘܳܠܺܝܬܳܐ ܕܟܽܘܚܳܕܳܐ. ܐܳܦ ܗܺܝ ܘܳܠܺܝܬܳܐ ܕܰܢܛܰܪ ܬܚܶܝܬ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ ܣܺܝܡܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܘܳܠܺܝܬܶܗ ܠܳܐ ܘܳܠܺܝܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܚܰܬܺܝܬܽܘܬܗܶܝܢ ܕܘ̈ܳܠܝܳܬܳܐ ܬܳܒܰܥ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ܆ ܡܶܢ ܚܠܺܝܡܽܘܬܗܶܝܢ ܕܘ̈ܳܠܝܳܬܳܐ ܡܦܺܝܫ ܠܶܗ. ܚܶܛܬܳܐ ܓܶܝܪ ܗܺܝ ܡܝܰܬܰܪܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܳܠܚܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܦܶܪܬܳܐ ܪܰܒܪܰܒܬܳܐ܆ ܢܫܺܝܦܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢܳܗܿ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܦܺܐܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܒܫܶܠ ܠܳܐ ܛܥܺܝܡ. ܘܕܰܐܣܓܺܝ ܒܫܶܠ ܦܟܰܗ ܠܶܗ. ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܙܺܝܙ ܐܳܦܠܳܐ ܡܓܺܝܓ ܛܰܥܡܶܗ ܒܶܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܰܣܓܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܢܨܰܠܶܠ ܐܶܢܶܝܢ ܠܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܛܶܟܣܳܐ܆ ܡܶܣܬܰܠܝܳܢ ܠܗܶܝܢ ܐܳܦ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܫ̈ܰܦܝܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܒܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܬܚܰܫܰܚ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܒܰܒܥܳܬܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܰܚܠܺܝܡܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܫܪܰܥ ܫܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܥܽܘܪܕܳܢܶܗ. ܒܠܳܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܢܩܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܘܒܰܒܨܳܬܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ ܕܢܶܒܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܠܡܶܚܙܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒܩܳܐ. ܘܰܒܥܳܬܳܐ ܕܟܽܠܥܶܕܳܢ ܒܳܢܝܳܐ ܘܣܳܬܪܳܐ܆ ܓܺܝܓܰܠ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܗܺܝ ܕܠܰܡܩܳܡ ܘܰܠܡܶܫܠܳܐ ܠܳܐ ܚܳܟܡܳܐ. ܘܟܰܕ ܥܳܒܪܳܐ ܒܰܒܥܳܬܳܗܿ ܥܰܠ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܨܶܐܕܰܝܗܶܝܢ ܠܰܡܩܰܘܳܝܽܘ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ. ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܓܶܝܪ ܫܓܺܝܫ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇. ܕܟܰܕ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܝܳܐ܆ ܫܟܳܚܬܳܗܿ ܠܳܐ ܡܩܰܕܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܠܳܗܿ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܣܓܶܝܢܰܢ ܠܡܶܬܒܰܥ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܘܠ ܡܦܺܝܫܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܒܗܳܝ ܕܰܠܡܶܕܰܥ ܟܽܘܠ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܨܳܒܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܟܰܕ ܝܺܕܰܥܬܰܢ ܠܡܶܕܰܥ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܩܕܳܡ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܡܰܚܘܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܟܰܕ ܗܽܘܝܽܘ ܪܳܡ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܐܝܕܰܥܬܶܗ܆ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܡܰܡܪܚܺܝܢ ܠܡܶܣܒܰܟ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܰܣܓܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܡܶܚܰܓ ܐܶܢܶܝܢ ܠܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܳܚܪܺܝܢܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܡܶܣܰܓ ܨܳܒܶܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ. ܘܰܠܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܕܰܠܰܚ ܒܰܕܪܳܫܰܢ. ܠܰܘ ܕܗܶܢܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܠܺܝܚܳܢ ܒܰܟܝܳܢܗܶܝܢ. ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܬܕܰܠܚܳܐ ܒܥܶܠܰܬܗܶܝܢ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܠܪܰܒܽܘܬܗܶܝܢ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ. ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܓܶܝܪ ܓܡܺܝܪ ܒܟܽܠ. ܕܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܟܽܘܠ ܥܳܒܪܳܐ܀ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܚܽܘܪ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܕܰܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ. ܠܰܘ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܐܺܝܕܰܥܬܰܢ ܠܳܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܥܒܰܕ pb. ܀܀܀ ܐ̱ܢܳܫ. ܐܶܢ ܐܳܦ ܠܳܗ̇ ܒܦܽܘܪܫܳܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܥܒܰܕ ܠܳܗܿ܆ ܐܳܦ ܗܺܝ ܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬܶܗ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܶܐܢ ܒܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܗܳܘܶܐ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ܇ ܕܢܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܰܠܡܶܕܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ. ܐܳܦ ܗܺܝ ܠܳܐ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܝܳܕܰܥ ܕܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ. ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܡܶܕܶܡ ܕܝܳܕܰܥ. ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪ̈ܬܳܟܶܐ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܕܫܳܪܶܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܢܳܒܥܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܓܶܝܪ ܕܙܳܟܶܝܢ ܘܡܶܙܕܟܶܝܢ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܓܰܠـ̈ܠܶܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܛܳܪܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܒܦܽܘܫܳܟܳܐ ܘܰܒܒܶܛܠܳܢܳܐ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܠܶܗ܀ ܥܰܕܰܪ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܬ ܥܳܠܒܳܐ ܒܰܢ ܡܢܳܬܳܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܶܦܽܘܟܬܳܢܽܘܬܳܐ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܗܽܘ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܩܰܛܺܝ̈ܢܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܰܢ ܥܰܠ ܨܒܽܘ܆ ܡܶܬܥܰܟܪܳܐ ܗܺܝ ܗܺܝ ܨܒܽܘ ܕܠܳܐ ܬܶܣܰܩ ܠܪܺܝܫ. ܘܚܽܘܪ ܕܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܚܝܳܢ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܓܳܡܪܳܐ ܠܗܶܝܢ. ܗܶܢܶܝܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܢܕܰܒܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܚܰܕ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܡ̈ܨܰܠܚܳܢ. ܘܰܒܪܶܗܛܳܐ ܕܚ̈ܽܘܫܳܒܶܐ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܦܳܝܫܳܢ. ܐܰܟܳܪܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܽܘܫܳܒܳܗܿ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܗܘܳܬ ܒܳܕܪܳܐ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܰܠܘ̱ ܠܗܽܘܢ ܥܠܶܝܗܿ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܕܬܶܪܢܶܐ ܐܰܘ ܕܬܶܬܚܰܫܰܒ ܕܺܝܥܳܐ ܟܰܝ ܙܰܪܥܳܗܿ ܐܰܘ ܠܳܐ: ܐܰܘ ܟܳܝܡܳܐ ܟܰܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܘ ܡܦܰܢܝܳܐ ܠܶܗ܆ ܐܰܟܳܪܽܘܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܡܶܙܪܰܥ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܥܰܠܘ̱ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܢܣܺܝ̈ܣܶܐ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܘܰܐܟܪܗܽܘܗ̱ܝ. ܘܡܶܛܽܘܠ ܕܶܐܬܟܪܰܗ ܡܶܕܶܡ ܠܡܶܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܚܠܺܝܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܚܠܺܝܡܽܘܬܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܚܽܘܫܳܒܳܐ ܐܰܝܟ ܚܠܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܣܳܥܪܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܐܟܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܚܰܕ ܬܰܘܪܳܐ ܠܡܶܕܒܰܪ ܠܳܐ ܡܨܶܐܼ. ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܺܝܢ ܠܰܡܕܰܒܰܪ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܟܶܬܦ̈ܳܢ ܥܰܕܰܪ ܠܡܶܕܒܰܪ܆ ܗܳܟܰܢ ܒܚܰܕ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܚܰܫܰܚ. ܐܳܦ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܘܡܰܘܳܕ̈ܝܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠܘ̱. ܐܶܠܽܘ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܺܝܢ ܩܰܪܶܒܘ̱܆ ܠܡܶܬܟܰܠܳܠܽܘ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܶܡܰܬܝ̱ ܓܶܝܪ ܕܒܶܝܬ ܢܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܰܫܪܳܝ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܬܪܰܒܨܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ: ܡܥܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܳܥܝܳܐ ܠܶܗ ܬܪ̈ܶܝܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܺܝܢ ܕܫܳܪܶܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܬܽܘܪܓܳܡܶܗ ܕܚܰܕ ܬܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܰܫܶܗ ܕܰܚܪܺܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܒܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܙܺܐܦܳܢܳܐ ܬܶܫܕܶܐ ܡܶܢܳܗܿ ܝܽܘܩܪܳܗܿ ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܦܗܶܐ ܠܰܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܳܠܨ̈ܳܢ ܘܢܶܫܒܩܺܝܘܗ̱ܝ ܠܡܶܕܶܡ ܕܳܐܠܶܨܼ. ܢܺܐܡܰܪ ܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܐܰܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ. ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܒܚܰܕ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܡܨܰܠܰܚ܆ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܣ̈ܰܓܺܝܐܶܐ ܚܠܺܝܡܽܘܬܶܗ ܡܶܬܟܰܪܗܳܐ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܰܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ܆ ܐܶܢ ܐܳܙܠ̱ܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܡܫܺܝ̈ܦܶܐ ܢܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ܆ ܐܳܦ ܗܺܝ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܰܢ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ. ܟܽܠ ܘܳܠܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܕܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܙܶܕܩܳܗܿ. ܟܽܠ ܚܶܟܡ̈ܳܢ ܕܢܶܬܚܰܟܰܡ ܥܠܶܝܗܿ ܣܰܟ̈ܠܳܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܘܠ ܒܥܳܬܳܐ ܕܫܳܪܰܥ ܠܶܗ ܒܳܥܽܘܝܳܐ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܗܿ܆ ܟܽܠ ܫܟܳܚ̈ܳܢ ܕܢܶܫܟܰܚ ܘܳܐܦܶܢ ܛܳܒ ܢܶܗܘܝܳܢ ܫܟܳܚ̈ܳܬܶܗ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܢ ܕܰܓܳܠܳܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܚܟܺܝܡ ܗ̱ܽܘ ܗܽܘ ܫܰܪܺܝܪ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܪܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܗܽܘ ܚܰܟܺܝܡ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܼܕܪܰܫ ܗ̱ܽܘ ܗܽܘ ܥܰܡܺܝܩ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܐܶܡܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܽܘ ܗܽܘ ܩܰܛܺܝܢ. ܠܰܝܬ ܕܶܝܢ ܩܰܛܺܝܢܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܦܽܘܪܣܳܐ ܒܙܶܕܩܶܗ ܢܶܬܥܒܶܕ. ܘܶܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܕܰܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܡܨܶܐ ܡܶܬܥܒܶܕ ܗܽܘ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܡܶܬܥܒܶܕ܆ ܗܺܝ ܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܩܰܛܺܝܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܠܳܗ̇ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܠܗܳܕܶܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܝܰܬܺܝܪ ܕܢܶܩܪܶܐ ܩܰܛܺܝܢܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܕܠܳܐ ܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܓܳܡܪܳܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܕܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܥܳܒܕܳܐ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ. ܗܺܝ ܗܺܝ ܡܕܰܡܝܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܕܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܒܳܪܝܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܥܽܘܕܪܳܢܗܶܝܢ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܒܥܶܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܗܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܡܬܶܬܕܺܝܢܳܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗܶܝܢ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܆ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܣܼܬܰܒܪܳܢ ܕܚܰܝܳܒܳܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܰܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܟܰܣܝܽܘܬܗܶܝܢ. ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܦܫܺܝܛܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܠܰܝܬ. ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܟܢܺܝܫ̈ܶܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܒܚܽܘ̈ܦܢܰܘܗ̱ܝ ܐܰܟܳܪܳܐ܇ ܕܢܶܣܰܒ ܢܶܙܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܢܶܬܚܙܶܐ ܡܒܰܕܪܳܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫ ܘܶܐܬܳܐ ܒܣܰܓܺܝ ܐܰܝܟ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܥܰܡ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ: ܘܙܰܪܥܳܐ ܕܰܐܝܟ ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܚܫܺܝܒ ܗܘܳܐ: ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܘܶܐܫܟܰܚ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܕܰܐܟܳܪܳܐ. ܕܰܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܡܰܒܽܘܥ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܡܶܢܳܗܿ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܕܶܐ ܘܒܳܗܿ܆ ܫܡܰܥ ܬܽܘܒ ܗܦܰܟܬܳܗܿ ܕܗܳܕܶܐ. ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܚܽܘܣ ܥܰܠ ܙܰܪܥܳܐ ܟܢܺܝܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܒܰܕܪܺܝܘܗ̱ܝ. ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܡܶܣܼܬܰܒܰܪ ܕܥܳܒܶܕ. ܒܗܳܝ ܕܚܳܣ ܕܠܳܐ ܢܒܰܕܰܪ. ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܶܝܢ ܕܢܶܚܙܺܝܗܿ ܠܺܝܙܦܳܬܶܗ ܡܒܰܕܰܪܬܳܐ ܕܰܐܟܳܪܳܐ ܟܰܕ ܒܩܰܪܢܳܐ ܘܪܰܒܰܝܬܳܐ ܡܟܰܢܫܳܐ ܘܦܳܪܥܳܐ ܠܶܗ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗ̱ܝ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ ܕܚܳܣܰܬ ܕܠܳܐ ܬܒܰܕܰܪ ܕܰܥܘܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. pb. ܀܀܀ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܓܰܠܙܰܬ ܕܠܳܐ ܬܟܰܢܶܫ. ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܕܪ ܠܰܢ ܕܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܗܘܰܝܢ ܛܳܥܶܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܰܒܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܗܘܰܝܢ ܡܶܬܓܰܢܒܺܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܦܶܪܫܰܬ ܗܽܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ: ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܕܰܐܡܪܰܚ ܘܺܐܬܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܶܬܺܝܬܼ. ܛܳܟ ܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܦܶܪܫܶܬ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܕܰܟܒܰܪ ܫܰܒܪܳܐܺܝܬ ܘܰܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܡܨܰܠܚܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܐܬܺܝܬܝ̱ ܠܘܳܬܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܰܥ. ܕܶܐܠܽܘ ܫܺܝܥܳܐܺܝܬ ܐܳܬܶܐ ܗܘܺܝܬܼ. ܕܺܐܬܶܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢ ܗܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܬܺܝܬܰܢ. ܦܺܐܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܽܘܝܳܢܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܢ. ܟܽܘܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܰܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢ ܗܳܘܶܐ. ܐܰܘ ܕܰܥܝܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܫܺܝܥܳܐ ܐܰܘ ܕܫܶܓܡܳܐ ܥܘܺܝܪܳܐ. ܘܥܶܩܳܪܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܥܳܒܽܘ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܇ ܐܳܦ ܕܺܐܬܶܐ ܐܳܦ ܕܠܳܐ ܐܺܬܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕܨܶܒܝܳܢܝ̱܆ ܗܳܢܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܕܦܶܠܓܶܗ ܗܳܐ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܦܶܠܓܶܗ. ܘܟܰܕ ܙܳܟܶܐ ܘܡܶܙܕܟܶܐ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܬܟܰܠܰܠ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ. ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ܆ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܛܰܥܡ̈ܳܢ ܕܠܳܐ ܫܰܘܝܳܢ ܡܶܫܬܰܟܚܳܢ ܒܫܰܘܝܽܘܬܶܗ. ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܪܰܬ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܡܦܳܣܽܘ ܠܳܐ ܚܳܟܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܬܳܡܰܗ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܫܰܥܒܶܕ ܘܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ. ܕܰܥ ܕܶܝܢ ܕܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܐܶܠܽܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܠܰܛܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܩܰܛܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܨܒܳܐ ܠܰܢ. ܠܰܝܬܶܝܗܿ ܠܰܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܐܰܣܺܝܪ ܗܽܘ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܢܶܨܒܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܨܒܶܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܘܳܬܰܢ ܡܫܰܠܛܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܐܳܠܳܐ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ. ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܕ ܗܽܘ. ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܨܳܒܶܐ ܗ̱ܽܘ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܬܪ̈ܶܝܢ ܕܠܺܝܠ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܨܳܒܶܐ ܬܽܘܒ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܚܰܕ ܐܰܘ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ. ܒܚܰܕ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܐ ܪܶܒܽܘ ܨܶܒ̈ܝܳܢܺܝܢ ܕܫܳܪܶܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܒܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܘܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܕܳܐܦ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܐܳܦ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܗ̱ܽܘ. ܗܳܢܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܚ̈ܠܰܝܳܐ ܘܡܰܪ̈ܺܝܪܶܐ. ܐܰܘ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܡܫܰܠܶܛ ܒܶܐܒܶܗ. ܕܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܡܰܡܰܪ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܡܰܚܠܶܐ ܐܳܕ̈ܫܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܥܛܶܠ ܠܶܗ. ܒܪܳܐ ܒܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܛܶܠ ܠܰܢ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܫܰܠܛܳܐ. ܕܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ܆ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܛܰܥܡ̈ܳܢ ܐܺܝܬ ܒܶܗ. ܐܳܦ ܕܢܶܨܒܶܐ ܐܳܦ ܕܠܳܐ ܢܶܨܒܶܐ. ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܟܰܬܰܫ ܘܰܙܟܳܐ ܦܶܠܓܶܗ ܠܦܶܠܓܶܗܼ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܟܰܠܰܠ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܬܶܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܕܟܰܕ ܚܰܕ ܗܽܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܶܠܓܶܗ ܡܪܺܝܕ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܦܶܠܓܶܗ ܡܫܰܥܒܰܕ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܛܰܥܡ̈ܳܢ ܕܢܳܨܝܳܢ ܚܕܳܐ ܥܰܡ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ. ܡܶܢܶܗ ܓܶܝܪ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܪܳܐܶܓ ܕܬܶܣܬܰܥܰܪ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܬܽܘܒ ܬܰܟܶܣ ܘܡܶܙܕܗܰܪ ܕܠܳܐ ܬܶܣܬܰܥܰܪ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܗܳܝ ܡܢܳܬܶܗ ܕܪܳܓܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗ̱ܽܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܡܢܳܬܶܗ ܪܳܓܰܬ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܠܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ ܕܟܽܘܠܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܛܳܒܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܡܢܳܬܶܗ ܪܳܚܡܰܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܨܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܶܬܗܼܰܦܳܟܽܘ ܠܛܳܒ ܘܰܠܒܺܝܫ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܝ ܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܡܰܨܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܶܗܘܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܕܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܡܰܨܳܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܫܟܚܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ. ܬܽܘܒ ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢ ܘܗ̈ܰܘܝܳܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ܆ ܐܺܝܓܽܘܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܬܶܡܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܡܺܐܡܪܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܰܕܢܶܫܬܽܘܩ ܬܽܘܒ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܡܨܼܶܝܢܰܢ. ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܐܺܝܬ ܒܰܢ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܕܟܰܕ ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܥܶܩܳܪܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܶܠܓܳܗܿ ܕܰܛܥܳܡܬܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܦܶܠܓܳܗܿ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܚܳܟܡܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܳܦܶܢ ܠܰܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܳܥܝܳܐ ܠܰܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܗܺܝ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܠܥܳܐ ܒܗܳܝ ܚܠܺܝܬܳܐ ܘܒܳܣܡܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܗܿ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕܶܐܬܒܰܠܥܰܬܿ. ܡܶܬܡܰܙܓܳܐ ܒܗܳܝ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܗܿ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕܶܐܬܒܠܰܥ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܘܰܗ̈ܘܰܝ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܪܳܚܡܳܐܺܝܬ܇ ܬܽܘܒ ܡܶܬܦܰܪܫܳܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܐ ܘܩܳܝܡܳܢ ܚܕܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܕܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐܺܝܬ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܰܡܬܰܘܝܳܐ ܠܰܢ ܒܳܬܰܪ ܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܩܕܳܡ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܐܰܝܟܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܗܳܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܬܰܙܺܝܙܳܐ ܗܘܳܬ ܩܕܳܡ ܓܰܘܪܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܓܰܘܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܬܰܘܝܰܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܢ ܐܰܝܟ ܚܡܺܝܪܳܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܕܰܢܫܰܚܠܦܳܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ. ܘܢܶܫܬܰܚܠܦܳܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܙܟܳܐ ܫܰܪܳܪܰܢ ܠܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ. ܘܶܐܼܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܩܽܘܡ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܕܪܰܫ. ܢܶܕܰܥ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܐܶܬܩܪܰܝܢ ܗܳܫܳܐ ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܽܘ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܶܝܢ ܕܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܬܶܫܬܠܶܡ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܦ ܫܪܳܪܰܢ ܒܽܘܩܳܝܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܒܺܐܝܓܽܘܢܳܐ ܢܚܰܘܶܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬܼ. ܠܟܽܠܢܳܫ ܦܫܺܝܩ ܕܢܰܪܓܶܫ ܒܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܟܽܠܢܳܫ ܐܺܝܬ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܪ̈ܳܡܶܝܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܚܕܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܕܳܐ. ܕܒܰܝܢܳܬܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܩܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܘܰܐܚܺܝܕ ܟܠܺܝܠܳܐ ܘܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ. ܕܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܢܰܘܫܶܛ ܟܠܺܝܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܚܰܘܒܬܳܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܢܶܬܶܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܒܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ: ܘܛܳܒܬܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܛܳܒܬܳܐ ܕܒܰܢ ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ: ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘ̈ܘܕܳܝܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܡܰܢ ܓܶܝܪ ܢܟܰܠܶܠ ܦܳܪܽܘܥܳܐ. ܠܡܰܢ ܕܰܙܟܺܝ ܗܽܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܇ ܘܰܕܢܶܚܽܘܒ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܐܰܘ ܠܡܰܢܽܘ ܬܽܘܒ ܢܰܪܫܶܐ ܬܳܒܽܘܥܳܐ. ܠܰܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܰܝܶܒ ܗ̱ܽܘ܆ ܘܰܕܢܶܙܟܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܰܢ ܕܛܳܒ܇ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܩܪܶܝܘܗ̱ܝ ܛܳܒܳܐ. ܕܗܳܐ ܐ̱ܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܰܡ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܚܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܓܕܺܝܘܗ̱ܝ ܠܘܳܬܳܗܿ܇ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܕܡܰܚܝܳܢܳܐ ܗܘܳܬ ܓܒܺܝܠܬܶܗ ܠܰܚܡܺܝܪܳܗܿ. ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܗܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܡܶܬܟܣܶܣ ܕܰܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܺܝܫܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܶܬܢܰܓܰܕ ܒܳܬܰܪ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܫܪܶܟ ܠܗܶܝܢ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܥܶܩܳܪܗܶܝܢ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ̱ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܢܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܒܰܛܺܝܠܳܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܝܦܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܩܛܰܠ ܒܶܠܥܳܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܳܐܚܽܘܕܶܗ. ܗܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܟܰܕ ܠܶܗ ܠܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܠܳܐ ܩܰܪܶܒܢܰܢ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ. ܩܰܕܶܡܘ̱ ܐܶܙܕܟܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗ̱ܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܀ ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܫܰܐܶܠ. ܕܡܰܢܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܗܳܢܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܫܪܳܪܶܗ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܠܰܛܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܒܣܳܐ ܥܰܠ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܕܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܡܣܰܪ̈ܗܒܶܐ ܘܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܫܕܶܐ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܒܫܳܡܽܘܥܳܐ ܓܶܝܪ ܚܠܺܝܡܳܐ ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܚܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܬܳܐ ܕܢܺܚܶܐ ܒܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܐܳܦ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܡܪ̈ܶܝܗܿ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܬܶܥܒܶܕ ܫܽܘܡ̈ܳܬܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ. ܘܳܐܦ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܬܶܚܽܘܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ. ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܫܳܐܶܠ. ܕܡܰܢܽܘ ܠܰܡ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܟܰܕ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܦܶܠܓܶܗ ܛܳܒ ܘܦܶܠܓܶܗ ܒܺܝܫ. ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܡܶܛܽܘܠ ܕܨܶܒܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܡܰܘܣܶܦ ܕܰܢܫܰܐܶܠ. ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܡܫܰܠܛܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܡܰܣܓܶܐ ܡܰܘܣܶܦ ܡܰܬܠܶܠ. ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ. ܗܺܝ ܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܳܢܽܘܬܶܗ ܡܦܺܝܣܳܐ. ܕܡܶܛܽܘܠ ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܛܦܺܝܣ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܘ̱ ܠܶܗ ܕܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܛܦܺܝܣ܆ ܗܳܢܰܘ ܬܶܡܗܳܐ ܕܰܒܒܽܘܛܳܠܳܗܿ ܕܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܐܶܬܛܦܺܝܣܰܬ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܶܗ. ܘܕܳܡܝܳܐ ܨܒܽܘܬܳܐ ܠܡܰܠܳܠܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܣܪܽܘܒ ܘܰܢܦܺܝܣ. ܕܠܰܝܬ ܡܶܠܬܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܫܰܢܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܶܗ ܒܡܶܠܬܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܡܶܠܬܳܐ. ܡܰܟܣܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܶܗ. ܕܒܳܗ̇ ܗ̱ܽܘ ܒܡܶܠܬܳܐ ܡܦܺܝܣ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܰܝܬܶܝܗܿ. ܘܳܐܦ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠ̱ܬ ܕܰܬܛܰܫܶܐ ܢܰܦܫܳܗܿ ܒܰܕܪܳܫܳܐ. ܘܰܬܚܰܘܶܐ ܒܰܦܝܳܣܳܐ ܕܠܰܝܬܶܝܗܿ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܬܬܨܺܝܕܳܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ. ܕܶܐܠܽܘ ܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܕܪܺܝܫܳܐ ܘܰܦܝܳܣܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܬܛܰܫܝܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ: ܘܡܳܐ ܕܟܳܦܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܬܟܰܣܣܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܢܰܦܫܳܗܿ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ. ܘܰܠܡܺܐܢ ܟܰܝ ܨܳܒܝܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܬܶܟܦܽܘܪ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܗܿ ܘܬܰܘܕܶܐ ܒܥܰܒܕܽܘܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܢܺܝܪܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܣܺܝܡ ܥܠܶܝܗܿ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܛܽܘܗܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܪܰܚܫܳܐ ܡܫܰܥܒܕܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܡܫܰܥܒܰܕܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܒ̈ܢܰܝ ܡ̈ܰܠܟܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܒܰܨܠܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܘܗܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܒܫܶܡ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܗܽܘ ܒܗܶܬܼ ܘܳܐܦ ܟܦܰܪ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܒܼܕܳܐ ܠܰܐܬܰܪ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܶܗ ܘܢܶܥܬܰܪ ܬܰܡܳܢ ܟܰܕ ܗܽܘ ܥܰܒܼܕܳܐ ܘܡܶܢ ܥܶܩܪܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܡܶܬܶܐܠܶܨ ܕܢܺܐܡܰܪ ܬܰܡܳܢ ܕܡܶܢ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܚܺܐܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܫܳܩܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡ̈ܰܠܟܶܐ. ܘܗܳܢܰܘ ܬܶܡܗܳܐ. ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܟܳܦܪܺܝܢ ܒܥܰܒܕܽܘܬܗܽܘܢܼ ܘܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܣ̈ܰܟܠܶܐ ܟܳܦܪܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܗܿ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܶܐܢ ܢܶܩܪܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܒܫܶܡ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܐܶܫ ܠܶܗ ܘܰܪܓܶܙ. ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܠܡܰܚܰܘܳܝܽܘ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܓܶܢܣܶܗ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܒܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܟܳܦܰܪ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܇ ܘܒܰܚܪܺܢܳܐ ܓܒܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܒܳܗܿ. ܘܰܒܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܣܳܢܶܐ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܓܰܠܝܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܐ ܒܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܠܽܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܓܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܬܳܩܶܠ ܗܘܳܐ. ܒܶܗ ܒܗܳܝ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܓܼܶܠܙ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܠܰܛܬܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܗܽܘ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝ ܕܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܛܳܒܳܐ ܝܳܗܽܘܒܳܗܿ ܕܚܺܪܽܘܬܳܐ. ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗܿ ܫܰܥܒܶܕ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܒܳܗܿ. ܠܰܝܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܣܶܩ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܓܽܘܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܒܥܰܡܠܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܶܗ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܕܰܟܠܺܝܠܶܗ. ܗܰܘ ܗܽܘ ܕܚܳܒ ܐܳܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܢܛܰܫܶܐ ܚܰܘܒܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܪܰܦܝܳܐ. ܐܶܢ ܚܳܙܶܝܬ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܕܰܥ ܕܠܰܘ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬܕܒܰܪ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ. ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܕܺܐܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܟܒܰܪ ܡܶܬܚܰܢܰܢ ܕܰܐܘܕܺܝ ܒܣܰܟܠܘ̈ܳܬܶܗ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܶܝܢ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܟܳܦܰܪ ܕܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܓܽܘܕܳܦܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܪܳܗܶܛ ܕܢܶܬܠܶܐ ܣܰܢܝ̈ܳܬܶܗ. ܘܰܒܥܳܐ ܕܰܢܚܰܪܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܪܶܫܝܳܢܳܐ. ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܕܳܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܶܫܪܰܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ. ܕܚܳܣ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ܀ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܦܳܪܽܘܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܕܢܶܣܒܰܪ ܥܰܠ ܡܫܰܠܰܛ ܒܝܳܬܶܗ܇ ܕܰܐܝܟ ܐܰܣܺܝܪ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܗܽܘ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܫܡܰܥ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ܇ ܕܰܢܫܰܐܶܠ ܕܡܰܢܽܘ ܬܽܘܒ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗ̱ܽܘ ܟܰܝ ܝܳܕܰܥ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܕܰܥ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܝܳܕܰܥ ܕܡܰܢܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ. ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܕܰܥ ܡܰܢܽܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܫܰܠܛܳܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܟܰܚ ܡܫܰܠܛܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܐ ܡܫܰܠܛܳܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܡܫܰܠܛܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܡܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܫܰܠܰܛ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܕܢܶܨܒܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܨܒܶܐ. ܕܶܐܢ ܗܳܟܰܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܛܦܺܝܣ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܗ̱ܽܘ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗܿ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܘܦܽܘܡܰܢ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܳܗ̇ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܐܰܘܕܺܝ ܦܽܘܡܰܢ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܗܿ ܡܫܰܠܛܳܐ. ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܬܚܶܝܬ ܒܥܳܬܳܐ ܘܰܬܚܶܝܬ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܠܶܗ ܡܶܛܽܘܠ ܡܫܰܠܛܽܘܬܳܗܿ. ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܡܪܚܰܬ ܕܬܰܣܶܩ. ܕܰܨܒܳܬ ܕܰܬܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܡܪܚܰܬ ܕܬܶܫܬܰܥܶܐ. ܗܺܝ ܩܢܽܘܡܳܗܿ ܕܬܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܝܳܬܳܗܿ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܫܰܐܶܠ. ܕܗܳܢܰܘ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܕܢܶܪܓܰܫ ܒܶܗ ܣܰܓܺܝ ܦܫܺܝܩ. ܠܡܰܦܳܣܽܘ ܕܶܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝ ܥܛܶܠ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܬܕܪܰܫ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܒܨܶܐ. ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܰܨܝܳܐ. ܕܢܶܬܒܨܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ. ܚܙܺܝ ܓܶܝܪ ܕܰܕܢܶܪܓܰܫ ܒܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܡܨܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܕܢܶܒܨܶܐ ܕܶܝܢ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬܼ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܒܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܰܕܢܶܒܨܶܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬܼ ܐܳܦܠܳܐ ܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܠܡܰܢ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܕܢܶܕܰܥ ܓܰܠܝܽܘܬܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐܼ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܢܺܐܠܰܦ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܕܢܶܕܰܥ ܟܰܣܝܽܘܬܗܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܢܶܬܒܰܝܰܢ ܟܡܳܐ ܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܶܕܰܥ ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܕܰܥ. ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܨܝܳܢ ܠܡܶܬܺܝܕܳܥܽܘ ܬܶܬܪܰܒܶܐ ܫܰܒܪܽܘܬܰܢ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܢ ܕܢܶܬܝܰܕܥܳܢ. ܬܶܙܕܓܰܪ ܡܰܪܳܚܽܘܬܰܢ ܠܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܛܽܘܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ܇ ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܕܢܶܕܰܥ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܽܘܬܰܢ ܣܝܳܓܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܰܢ ܚܙܺܝ ܓܶܝܪ ܕܨܳܒܶܝܢܰܢ ܗܽܘ ܕܢܶܕܰܥ ܐܳܦ ܪܰܘܡܳܗܿ ܕܰܫܡܰܝܳܐܼ ܘܰܦܬܳܝܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܨܶܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ ܕܢܶܕܰܥ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܢܶܕܰܥ. ܒܶܗ ܗ̱ܽܘ ܡܨܶܝܢܰܢ ܡܶܙܕܰܓܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܥܡܰܠ. ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܗܳܟܺܝܠ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܽܘܬܰܢ ܗܳܘܝܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܰܢ ܘܶܐܬܗܰܦܟܰܬ ܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܰܢ ܬܟܰܣܶܐ ܚܺܐܦܳܗܿ ܕܡܰܪܳܚܽܘܬܰܢ ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܠܶܗ ܠܡܰܒܽܘܥ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܡܼܨܶܐܼ. ܡܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܙܠܰܥ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܙܕܠܰܥ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܗ̱ܽܘ ܗܽܘܝܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܡܰܪܳܚܽܘܬܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܢ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܶܕܰܥ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܡܦܺܝܫܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܒܨܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܫܩܰܠܢ ܚܺܐܦܳܗܿ ܕܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܢܦܰܩ ܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܚܰܣܟܰܢ ܡܶܢ ܫܚܳܩܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܐܶܢܚܢܰܢ ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܢ ܒܶܗ ܕܰܢܩܰܘܶܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܠܳܐ ܐܺܝܕܰܥܬܰܢ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܘܝܳܐ ܦܓܽܘܕܬܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܰܢ ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܨܒܳܐ ܗ̱ܽܘ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܠܡܶܥܒܕܰܢ ܐܶܠܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܢܳܛܽܘܪܬܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܺܝܬܳܐ ܣܳܡܳܗܿ ܠܺܐܝܕܰܥܬܰܢ ܘܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܝܶܕܥܰܬ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܗܿ ܕܠܳܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܗܿ ܠܳܐ ܚܰܟܡܰܬ. ܘܛܳܒ ܗ̱ܽܘ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܠܚ̈ܰܝܰܘܗ̱ܝ܇ ܡܶܢ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܚܬܺܝܪܳܐ ܕܡܶܫܬܚܶܩ ܒܪ̈ܺܝܡܳܬܳܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܐܰܒܕܳܢܶܗ. ܪܺܝܫ ܝܺܕܰܥܬܰܢ ܕܶܝܢ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܢܶܕܰܥ ܕܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܝܺܕܰܥܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܠܛܽܘܥܝܰܝ ܒܺܝܕܰܥܬܰܢ ܙܳܟܶܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܝܳܕܥܰܢ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܠܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܝܺܕܰܥܬܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܩܳܢܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܣܒܰܪ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܨܶܐ ܠܡܶܕܰܥ. ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܦܺܝܫ. ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܐܺܝܕܰܥܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܬܰܓܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܳܕܰܥ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܕܰܥ. ܗܳܢܰܘ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐܼ. ܝܺܕܰܥܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܝܰܠܕܰܬ ܠܶܗ. ܒܶܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܝܳܕܰܥ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܕܰܥ. ܒܶܗ ܗܽܘ ܒܗܳܕܶܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܠܡܶܕܰܥ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܥܰܕܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܕܟܰܕ ܚܰܕ ܗܽܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܦܶܠܓܶܗ ܕܒܰܪ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܘܦܶܠܓܶܗ ܡܶܬܼܕܰܒܰܪ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܐܶܬܕܰܒܪܶܬ ܕܠܳܐ ܐܺܬܶܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢܶܗ ܕܨܶܒܝܳܢܝ̱. ܕܶܐܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܩܳܡ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܩܛܺܝܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ. ܕܰܟܒܰܪ ܟܽܠܝ̱ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܡܰܩܪܶܒ ܗܘܺܝܬ ܘܙܳܟܶܐ. ܘܠܳܐ ܕܗܳܐ ܩܳܡ ܥܠܰܝ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܠܓܰܘ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܕܶܐܫܬܰܥܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܚܳܟܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܥܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܠܶܓܝ̱ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܦܶܠܓܶܗ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܶܢܝ̱ ܘܒܺܝ ܙܳܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܙܕܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪ̈ܳܢ ܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܒܰܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡ ܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܙܳܟܶܝܢ ܘܡܶܙܕܟܶܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܶܢ ܐܶܬܡܰܨܝܰܬܿ ܛܽܘܥܝܰܝ ܠܰܡܨܰܒܳܬܽܘܬܶܗ ܠܙܺܐܦܳܐ. ܡܨܶܐ ܗ̱ܽܘ ܟܽܘܪܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܰܡܦܰܪܣܝܽܘܬܶܗ. ܚܢܰܢ ܓܶܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܒܝ̈ܳܢܶܝܗܿ ܕܚܺܪܽܘܬܳܐ ܙܳܟܶܢ ܘܡܶܙܕܟܶܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܩܳܠܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܫܰܚܠܳܦܽܘܬܳܗ̇ ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܶܐܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܝ: ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܬܳܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܨܳܒܶܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܰܠܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܟܳܦܪܺܝܢ܆ ܒܡܳܢܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܦܰܪܘ̱ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܒܛܶܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܘܢܶܬܟܰܪܟܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܗܽܘܢ ܘܢܶܫܠܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܰܝܗܽܘܢ ܢܶܫܬܰܐܠܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܠܐܺܝܘ ܐܺܝܩܺܐ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ. ܐܰܘ ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܳܐܦ ܡܰܘܕܶܝܢ܆ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܒܳܗܿ܆ ܗܺܝ ܐܳܠܨܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܟܦܪܽܘܢ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܳܗܿ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܢܩܽܘܡܳܢ ܠܳܐ ܡܰܨܝ̈ܳܢ. ܐܰܘ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܚܳܛܶܐ ܐܳܦ ܡܶܙܕܰܕܰܩ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܒܰܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܬܳܐ ܕܝܳܠܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܗܽܘ ܡܶܟܺܝܠ ܕܥܳܠܶܒ ܘܡܶܬܼܥܠܶܒ ܘܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܕܐ̱ܢܳܫ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܕܳܐܶܠ ܒܳܗ̇ ܒܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܳܢܳܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܗܶܦܟܳܐܺܝܬ ܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܗܦܶܟ ܐܶܣܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܠܰܘ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܩܳܐܶܡ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܫܡܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ. ܕܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܗ̱ܽܘ ܘܠܳܐ ܥܰܒܕܳܐ. ܘܰܡܫܰܠܛܳܐ ܘܠܳܐ ܡܫܰܥܒܕܳܐ. ܫܰܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ. ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܽܘܪܳܐ ܒܰܫܡܳܗܿ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܗܿ: ܘܒܰܫܡܳܗ̇ ܕܬܰܠܓܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܩܰܪܺܝܪܽܘܬܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܫܡܳܗܿ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܶܬܼܛܥܶܡ ܐܳܦ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗܿ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܳܗܿ ܐܶܢܽܘܢ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܕܳܝܠܺܝܢ ܒܳܗܿ܆ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܗܽܘ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܩܪܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܠܶܡ ܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܕܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܘܫܺܝܥܳܐܺܝܬ ܘܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܰܫܡܳܗܿ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܦܶܣ ܒܚܰܝܠܳܗܿ. ܐܰܘ ܢܶܟܦܽܘܪ ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܘܗܳܐ ܐܶܬܟܣܶܣ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܗܿ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܡܰܘܕܶܐ ܒܳܗܿ. ܪ̈ܶܓܫܰܘܗ̱ܝ ܗܽܘ ܢܨܶܝܢ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ. ܕܟܳܦܰܪ ܒܦܽܘܡܶܗ ܒܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܠܶܫܳܢܶܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܓܺܝܫ ܗܳܢܳܐ ܕܰܦܠܺܝܓ ܦܶܠܓܶܗ ܥܰܠ ܦܶܠܓܶܗ܇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܓܺܝܫ ܝܳܗܽܘܒܳܗܿ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܇ ܕܗܽܘ ܢܶܬܗܦܶܟ ܢܳܨܶܐ ܥܰܡ ܝܳܬܶܗ. ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܡܩܰܒܠܳܐ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܶܐܬܼܗܦܶܟ ܣܳܡ ܠܳܗ̇ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܨܶܐܕܰܘܗ̱ܝ ܕܳܝ̈ܠܳܢ ܒܳܗ̇ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܘܰܢܫܰܐܶܠ ܩܰܠܺܝܠ. ܕܟܰܕ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܡܶܨܒܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܟܰܕ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܶܠܼ. ܐܰܘ ܦܽܘܪܣܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܬܶܠ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܠܺܝܗܿ. ܘܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܶܠ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܶܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܡܰܟܣܳܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܰܢ. ܕܰܐܝܟ ܥܒܳܕ̈ܶܝܗܿ ܦܳܪܰܥ ܠܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܕܪܳܡܶܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐܼ. ܠܳܐ ܟܰܝ ܣܳܗܶܕ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ. ܟܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܣܺܝܪܳܐ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܕܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ܇ ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܣܳܥܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܟܒܰܪ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܶܛܥܶܐ ܕܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܚܰܕ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܒܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܠܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܛܳܒܳܐ ܐܰܘ ܒܺܝܫܳܐ: ܣܰܢܝܳܐ ܐܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܪ̈ܳܚܡܺܝܢ: ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܡܒܰܪܟܳܢܳܐ ܐܰܘ ܠܺܝܛܳܐ: ܦܳܪܰܥ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܛܳܠܶܡ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܕܰܢܕܰܡܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܒܣܳܛܳܢܳܐ: ܒܪܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܣܳܗܕ̈ܺܝܢ: ܠܳܐ ܟܰܝ ܬܶܫܰܪ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܬܪ̈ܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܣܳܗܕ̈ܺܝܢ ܩܳܝܡܳܐ ܟܽܘܠ ܡܶܠܳܐ. ܒܥܺܝ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬܼ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܠܳܐ ܒܝܰܒܫܳܐ. ܠܳܐ ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐܼ ܘܠܳܐ ܒܟܰܘ̈ܟܒܶܐ. ܠܳܐ ܒܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܒܥܶܩܳܪ̈ܶܐ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܒܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܪܶܓܫܬܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܶܝܢ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܒܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܚܙܳܬܳܐ ܘܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚ̈ܛܽܘܦܺܝܢ ܢܰܨ̈ܶܐܼ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚ̈ܛܽܘܦܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܡܚܰܒܠܳܢܺܝܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐܼ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܣܪ̈ܽܘܚܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܒܪܺܝܪܺܝܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܬܰܡܺܝܡܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܨܢܺܝܥܺܝܢ ܚܘ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܺܝ ܥܪܺܝܡܽܘܬܳܐ. ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܕܰܡܳܝܽܘ. ܗܳܝ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܝܳܢܳܐ ܘܠܰܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܩܪܺܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܫܡܳܗܿ ܝܺܠܰܦ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗܿ. ܘܩܶܪܝܰܬ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܫܡܳܗܿ ܐܺܝܠܰܦ ܫܽܘܥܒܳܕܳܗܿ. ܘܰܩܪܺܝܬ ܟܝܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܫܡܶܗ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐܰܣܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܘܰܩܪܺܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐܼ. ܡܶܢ ܫܡܶܗ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܫܪܳܪܗܽܘܢ ܠܳܐ ܦܠܺܝܓܺܝܢ. ܐܶܢ ܫܰܡܗܶܬ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܨܒܺܝܬ܆ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܐܰܘܕܺܝܬ ܠܳܟ ܒܗܽܘܢ ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܨܒܰܝܬ. ܣܪܽܘܒ ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢܳܗܿ ܘܒܳܗܿ ܕܗܳܕܶܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܡܶܕܰܥ ܟܡܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܒܫܽܘܠܛܳܢܳܗܿ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗܿ ܐܶܬܟܰܬܫܰܬ. ܐܳܦ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܗ̱ܽܘ ܠܶܗ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ pb. ܀܀܀ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܬܶܨܛܰܢܰܥ ܗܺܝ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܺܝܢ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܠܰܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ. ܟܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܕܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܰܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܓܶܒ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܇ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܶܐܢ ܠܰܝܬܶܝܗܿ. ܕܗܳܐ ܡܶܢܳܗܿ ܘܒܳܗܿ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗܿ. ܟܰܕ ܟܳܦܪܳܐ ܓܶܝܪ ܒܢܰܦܫܳܗܿ ܕܠܰܘ ܡܫܰܠܰܛܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܬܟܰܣܣܰܬ ܕܳܐܦ ܠܰܘ ܡܫܰܥܒܶܕܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐܼ. ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܨܶܐܕܶܝܗܿ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܬܳܐ ܥܳܠܒܺܝܢ ܘܡܶܬܥܰܠܒܺܝܢ: ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܒܡܽܘܙܳܓܳܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܬܳܐܼ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܢ ܟܦܰܪܘ̱ ܕܠܰܝܬ ܡܽܘܙܳܓܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܡܨܶܝܢ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܕܺܐܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܕܡܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܡܽܘܙܳܓܳܗܿ ܕܒܺܝܫܬܳܐ: ܐܶܬܕܰܒܪܰܬܿ ܠܶܗ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐܼ. ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗܶܪ̈ܺܣܝܽܘܛܶܐ ܒܰܟܢ̈ܽܘܳܫܬܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܠܳܗܿ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕܘ̱. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܰܠܦܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܢܣܰܟܪܽܘܢ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܠܡܰܠܳܦܽܘ. ܢܶܫܬܰܐܠܽܘܢ ܕܶܝܢ. ܡܰܠܦܳܢܶܝ̈ܗܿ ܐܶܢܽܘܢ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܫ̈ܰܚܠܦܳܢܶܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܛܥܶܐ ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܳܐܟܽܘܠܳܐ ܕܰܢܫܰܚܠܦܳܝܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܡܽܘܙܳܓܰܐ ܗ̱ܘ ܒܺܝܫܳܐ. ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܨܶܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܢܚܰܝܶܒ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܰܚܠܶܦܘ̱ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܰܘ ܢܩܰܒܠܺܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܨܶܒ̈ܝܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܪ̈ܳܝܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܠܛܳܒ ܘܰܠܒܺܝܫ. ܐܰܘ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܕܶܐܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܢܶܙܕܟܽܘܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ. ܐܰܢܛܺܝܕܛܽܘܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܬܠܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܬܰܪܝܳܩܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܪܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ. ܒܣܳܗܕ̈ܘܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܟܣܶܣ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܒܙܺܐܦܳܐ ܐܶܬܪܰܟܰܒ. ܚܰܝܠܬܳܢ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ܇ ܕܒܰܚܕܳܐ ܗܦܰܟܬܶܗ ܢܶܫܪܶܐ ܪ̈ܽܘܟܳܒܶܝܗܿ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̈ܰܬܩܳܠܶܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܬܳܐ ܙܳܟܶܝܢ ܘܡܶܙܕܟܶܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ܆ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܡܰܪܢܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܗ̱ܽܘ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ܇ ܐܳܦ ܡܳܐܐ ܚܽܘܫ̈ܳܒܺܝܢ ܛܳܒܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܕܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܣܶܓܝܰܬ ܒܶܗ ܒܐ̱ܢܳܫ: ܣܓܺܝܘ ܒܶܗ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܡܨܶܐ ܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܗܶܦܟܳܗܿ ܕܗܳܕܶܐ ܒܶܗ ܒܫܳܥܬܳܐ. ܒܥܶܩܒܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܗܳܢܽܘܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܡܨܶܐ ܗ̱ܽܘ ܕܢܶܬܚܰܫܰܒ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܦ ܪܶܒܽܘ ܚܽܘܫܳܒܺܝ̈ܢ ܒܺܝ̈ܫܺܝܢ. ܥܰܠ ܐܰܝܕܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢ܇ ܕܗܺܝ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܚܒܰܪܬܳܗܿ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܗܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܬ ܒܶܗ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܫܒܰܩܬܶܗ ܕܢܶܬܚܰܫܰܒ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܗܿ ܝܶܗܒܰܬ ܐܰܬܪܳܐ. ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܟܰܕ ܨܒܳܬ ܒܚܰܪܬܳܐ ܙܟܳܬܳܗܿ ܠܛܳܒܬܳܐܼ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܨܛܒܰܝܬ ܕܬܶܚܽܘܒ ܡܶܢܳܗܿ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܛܳܒܬܰܐ ܗ̱ܘ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗܘܳܬܼ. ܒܰܐܝܢܳܐ ܟܰܝ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܛܰܫܝܰܬ ܢܰܦܫܳܗܿ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܳܒܬܳܐ܇ ܘܝܶܗܒܰܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܬܶܣܰܩ ܬܚܰܘܶܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܒܺܝܫܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܪܡܺܝܬ ܕܬܶܚܽܘܒ ܩܕܳܡ ܛܳܒܬܳܐ. ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢܳܗܿ ܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܕܫܶܩܠܰܬ ܝܶܗܒܰܬ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܰܒܥܶܠ ܕܰܪܳܗܿ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܺܝ ܛܳܒܬܳܐ ܐܶܨܛܒܺܝܬ ܕܬܶܬܶܠ ܐܰܬܪܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܕܬܶܙܟܶܐ. ܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܛܳܒܬܳܐ ܡܶܢܳܗܿ ܕܒܺܝܫܬܳܐ܇ ܕܝܶܗܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ. ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܗܳܟܺܝܠ ܠܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܢܶܕܰܥ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡ̈ܰܬܩܳܠܶܐ ܘܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܬܳܐ ܥܳܠܒܺܝܢ ܘܡܶܬܥܰܠܒܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܒܝ̈ܳܢܶܝܗܿ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܙܳܟܶܝܢ ܘܡܶܙܕܟܶܝܢ. ܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢ̈ܶܐ ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܨܶܒܝ̈ܳܢܶܐ ܛܳܒܳܐ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܛܳܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܢ ܢܳܒܥܺܝܢ ܒܰܢ: ܘܨܶܒܝ̈ܳܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܒܺܝܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܢ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܒܰܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܘ ܨܶܒܝ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܫ̈ܰܠܛܶܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܢ ܐܶܠܳܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܩܒܺܝ̈ܥܶܐ ܕܰܐܢܰܢܩܺܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܚܰܕ ܡܶܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܕܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܘܰܬܛܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛ ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ. ܠܰܘ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܦܪܽܘܫ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܨܰܠܬܳܐ ܕܗܺܝ ܬܶܦܪܽܘܫ ܫܰܦܝܳܐ ܡܶܢ ܬܶܛܪܳܐ. ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܓܽܘܫܡܳܢܳܐܺܝܬ ܚܠܺܝܛܳܢ ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐܼ. ܐܰܝܕܰܐ ܗ̱ܘ ܡܦܰܪܫܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܗܶܝܢ ܕܰܬܦܰܪܶܫ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܕܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܦܳܪܫܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܣܽܘܠܰܐܢܰܐ ܡܶܢ ܟܶܣܦܳܐ. ܘܦܳܪܫܳܐ ܒܰܡܨܰܠܬܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܡܶܢ ܬܶܛܪܳܐ܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢܿ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܚܠܺܝܛܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐܰܦܽܘܣܺܝܰܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܕܒܳܗܿ ܒܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ ܢܶܦܪܫܽܘܢܳܗܿ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܬܶܛܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܢܶܫܒܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ. ܐܳܦܶܢ ܡܶܣܛܶܝܢ ܚܢܰܢ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܫܰܪܒܰܢ. ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܰܢ. ܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܘܠ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ. ܠܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܼܕܰܒܰܪ ܐܳܙܶܠ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܡܶܬܪܒܶܨ ܕܢܶܚܽܘܒܼ. ܬܰܡܳܢ ܗܽܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܬܟܰܠܰܠ. ܢܶܫܒܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐܼ. ܘܢܶܩܪܽܘܒ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܫ̈ܰܠܛܶܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܇ ܐܶܢ ܡܨܶܐ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܶܫ ܘܫܳܕܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܕܰܒܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ. ܢܗܰܝܡܶܢ ܕܰܡܨܶܐ ܡܶܬܼܦܪܶܫ ܐܳܦ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܬܶܣܓܶܐ ܒܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܪܬܳܐ ܡܰܟܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܘ ܦܠܰܓܡ̈ܰܛܶܐ ܩ̈ܳܛܽܘܠܶܐ. ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ. ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܦܳܪܫܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܰܘ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܘܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܗܽܘ ܥܒܳܕܳܐ ܡܰܟܶܣ ܠܗܽܘܢ܇ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܟܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܡܪܰܬ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܗܿ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܶܬܦܰܪܫܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐܼ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܕܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛܳܐ ܒܰܢ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܥܳܩܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐܼ. ܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܚܰܣܺܝܢܬܳܐ ܕܰܡܙܺܝܓܳܐ ܒܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐܼ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܨܶܝܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܠܡܶܦܶܪܫܳܗܿ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܦܰܢ ܢܶܣܝܳܢܳܐܼ. ܐܳܦ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܐܳܦ ܠܳܗ̇ ܩܛܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܦܪܫܳܗܿ ܡܶܢܰܢ. ܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐܼ ܘܠܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܳܪܒܺܝܢ܆ ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܡܰܥ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܫܽܘܥ̈ܝܳܬܳܐ ܚܰܪ̈ܳܒܳܬܳܐ ܠܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܦܰܟܺܝܗ̈ܶܐ. ܡ̈ܰܬܠܶܐ ܓܶܝܪ ܚܰܪ̈ܒܶܐ. ܡܰܢ ܕܰܚܪܶܒ ܗܽܘ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢ̈ܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܪܬܳܐ ܡܰܟܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܒܶܐܕܢܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܇ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܳܐܢܳܐ ܕܡܶܪܬܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ: ܣܽܘܦܳܩܰܐ ܗ̱ܘ ܒܝܰܕ ܣܰܡ̈ܳܡܢܶܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ: ܕܠܳܐ ܬܶܫܬܰܦܰܥ ܗܺܝ ܡܶܪܬܳܐ ܘܬܶܓܒܽܘܠ ܒܰܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܡܳܐ ܕܣܶܓܝܰܬ܆ ܢܽܘܦܨܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܗ̇. ܐܳܦ ܡܶܢ ܝܺܪܰܚ ܠܺܝܪܰܚ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܢܳܐ ܠܰܫܢܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܣܳܓܝܳܐ ܒܰܢ ܡܶܪܬܳܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒܪ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܟܳܢܫܳܐ ܘܣܳܓܝܳܐ ܒܰܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܰܣܓܶܐ ܗ̱ܽܘ ܣܓܳܐ ܒܰܢ ܟܝܳܠܗܶܝܢ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܠܶܗ ܠܡܰܠܝܽܘܬܳܐ ܢܽܘܦܳܨܳܐ ܘܣܽܘܦܳܩܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܗ̇. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܕܳܡܶܐ ܡܳܐ ܕܰܣܓܺܝ ܒܰܢ ܐܰܘ ܦܠܰܓܡܳܐ. ܐܳܦ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܦܨܳܐ ܗܽܘ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܒܰܥܒܳܕܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܢܰܦܨܽܘܢܳܗܿ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐܼ. ܗܳܫܳܐ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܗܳܐ ܡܚܰܣܶܝܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܫܰܢܶܝܢ܆ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܚܰܣܝ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ ܡܶܬܬܰܘܣܦܺܝܢ. ܒܨܰܘܪܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܬܰܠܝܳܐ ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܗܳܝ ܕܰܥܪܰܒܘ̱ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܗܿ ܕܰܓܳܠܳܐܺܝܬ. ܐܳܦ ܦܰܩܪܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܕܟܰܠܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܦܩܰܪ ܠܳܐ ܡܫܰܢܝܳܐ. ܒܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܢܰܟܬܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܟܰܠܒܳܐܼ. ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ ܡܶܬܠܰܒܫܳܐ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܦܰܩܰܕܘ̱. ܕܡܶܢ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦܨܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܚܶܠܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܢܦܰܨ ܚܶܠܳܐ ܕܡ̈ܶܠܰܝܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܕܡ̈ܶܠܰܝܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܚܶܠܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܶܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܬܒܰܥܬܳܐ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܶܗܘܶܐ ܬܒܰܥܬܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܗܿ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܫܳܡܽܘܥܳܗܿ ܡܶܬܛܰܠܡܳܐ. ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܕܰܥ. ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗܺܝ ܗܺܝ ܥܶܠܬܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܐܰܘ ܗܺܝ ܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܺܝ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܨܶܒܝܳܢܶܝ̈ܗܿ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܠܢܶܒ̈ܥܶܝܗܿ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܢܛܰܡܡܽܘܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ. ܒܰܐܝܢܳܐ ܟܰܝ ܦܪܽܘܣ ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܬܚܶܝܬ ܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܨܳܒܶܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ ܡܥܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܒܰܢ ܕܰܬܟܺܝܢ. ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܨܳܒܶܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ ܡܰܫܠܶܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܒܓܰܘܰܢ ܕܠܳܐ ܬܰܗܪܰܢ. ܡܰܟܣܳܐ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܡܚܰܦܝܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܶܫܳܬܳܐ ܕܒܰܢ ܬܚܶܝܬ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܡܫܰܥܒܕܳܐ܇ ܕܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܨܳܒܶܝܢ ܚܢܰܢ ܬܶܥܰܙ ܐܰܘ ܬܶܫܗܶܐ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶܫܳܬܳܐ ܡܚܺܝܠܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܕܳܐ ܠܚܺܪܽܘܬܰܢ܇ ܠܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܥܠܶܝܗܿ. ܡܰܢܽܘ ܢܫܰܥܒܕܶܝܗܿ ܬܚܶܝܬ ܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܐܶܢ ܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܫܰܥܒܰܕܬ ܠܰܢ ܢܰܦܫܳܗܿ ܠܰܝܬ ܕܛܳܒܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܕܫܰܥܒܰܕܬ ܚܰܝܠܳܗܿ ܪܰܒܳܐ ܬܚܶܝܬ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܡܚܺܝܠܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܩܛܺܝܪܶܗ ܗܽܘ ܕܛܳܒܬܳܐ ܫܰܥܒܕܳܗܿ ܠܰܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܟܽܘܠ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܡܰܒܐܫܳܐ ܠܰܢ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܛܳܒܳܐ ܡܙܺܝܥ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܬܰܒܶܐܫ ܠܰܢ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܳܦܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܡܰܒܐܫܳܐ ܠܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܺܝܫ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢܳܗܿ ܗܰܘ ܕܡܰܪܫܶܠ ܠܶܗ ܕܰܬܚܰܒܠܰܢ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܛܳܒܳܐ ܡܰܡܪܚܺܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ ܠܰܡܓܰܕܳܦܽܘ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܕܰܕܓܽܘܕܳܦܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܗܘ̈ܰܝ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܐܰܟܒܰܪ ܡܓܰܕܦܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܫ̈ܢܰܝܳܐ ܬܬܰܟܶܣ. ܠܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܗܰܠܶܟ. ܐ̱ܢܳܫ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܢܰܝܬܺܝܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ܇ ܐܶܠܳܐ ܢܦܰܩ ܐ̱ܢܳܫ ܒܳܬܪܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܬܰܘܫܳܐ. ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܨܶܒܝܳܢܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܐܶܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܟܝܳܢܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܟܢܰܢ ܘܰܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܟܢܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ ܒܗܶܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܢܽܘܪܳܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܩܳܪܶܐ ܐܰܘ ܚܳܡܶܐ. ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܚܺܝܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܗܿ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܚܶܝܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕ̈ܶܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܚܰܝܠܳܗܿ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܗܿ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܗܿ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܟܝܳܢܳܗܿ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܢܳܛܪܳܐ. ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܢܳܛܪܰܬܝ̱ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܗܿ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܐܶܢܚܢܰܢ ܕܢܺܐܩܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ܆ ܗܺܝ ܢܽܘܪܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܗܿ ܡܶܬܚܰܫܚܳܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܩܳܪܒܺܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܡܰܘܩܕܳܐ ܠܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܡܙܺܝܓܳܐ ܒܰܢ: ܐܶܢ ܐܳܦ ܠܳܗ̇ ܟܝܳܢܳܐ ܡܰܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗܿ: ܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܗܽܘ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܕܢܶܬܢܰܟܶܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܡܰܨܝܳܐ ܡܰܟܝܳܐ ܠܰܢ. ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܗ̱ܽܘ ܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܚܰܝܠܳܐ. ܚܰܝܠܬܳܢܳܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܨܶܒܝܳܢܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܳܗܿ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܐܰܝܟ ܗܶܦܟܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܩܒܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܚܽܐܪܽܘܬܰܢ ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܕܨܳܒܝܳܐ ܘܰܟܡܳܐ ܕܨܳܒܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܨܝܳܐ ܠܳܗ̇. ܘܺܐܝܩܺܐ ܗ̱ܽܘ ܡܶܬܥܰܕܠܺܝܢ ܒܣܳܛܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܣܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܨܒܳܬܿ ܗܽܘ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܕܶܬܬܢܰܟܶܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܡܰܨܝܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܬܰܟܶܝܗܿ. ܝܺܕܺܝܥ ܕܠܳܗܿ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ pb. ܀܀܀ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ. ܢܽܘܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܘܩܕܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܠܰܘ ܠܚܺܪܽܘܬܳܐ ܡܩܰܘܝܳܐ ܕܬܶܨܒܳܐ ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܬܶܨܒܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܕܨܳܒܶܐ ܘܠܰܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ. ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢ ܩܳܪܒܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܡܰܟܝܳܐ܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܣܼܒܪܽܘܢ: ܕܰܡܨܶܐ ܗ̱ܽܘ ܠܰܡ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܙܳܟܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܢܶܫܒܩܺܝܘܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܠܚܶܪܝܳܢܳܗܿ ܕܰܕܪܳܫܳܐ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܢܶܣܝܳܢܶܗ ܕܰܥܒܳܕܳܐ. ܢܰܘܫܶܛ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܦܶܢ ܪܺܝܫ ܚܶܨܪܶܗ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܶܫܟܰܚ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܙܟܳܝܗ̱ܝ ܠܰܩܛܺܝܪܳܗܿ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܟܶܝܘܗ̱ܝ. ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܕܰܡܨܶܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܟܝܳܢܳܗܿ ܡܰܟܝܳܢܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܠܨܶܒܥܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܶܡܛܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܰܗܪܳܐ ܘܡܳܚܫܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܟܺܝܢܺܝܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܗܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܟܽܘܠܳܗܿ ܒܟܽܘܠܰܢ܇ ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܡܚܰܝܰܠܬܳܐ ܡܰܟܝܳܐ ܠܰܢ. ܐܶܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܰܘ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܰܢ ܕܢܶܙܟܺܝܗܿ. ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܢܽܘ ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܥܠܶܝܗܿ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܒܚܺܪܽܘܬܗܽܘܢ ܢܶܙܟܽܘܢܳܗܿ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܛܳܒܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܕܬܶܙܟܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐܼ. ܠܘܳܬܶܗ ܗܽܘ ܕܗܳܢܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܫܪܶܟ ܟܽܘܠܶܗ ܓܽܘܕܳܦܗܽܘܢ ܒܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܬܬܠܶܐ ܟܽܠܶܗ ܥܶܕܠܳܝܳܐ܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܚܠܦܳܗܿ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܟܶܝܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܡܰܟܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܺܝܕܺܝܥ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܟܝܳܐ ܠܰܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܨܶܐ ܕܰܢܫܰܚܠܦܳܗܿ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܬܰܟܶܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܨܶܐܼ. ܥܕܰܟܺܝܠ ܩܳܝܡܳܐ ܗܺܝ ܙܳܟܽܘܬܰܢ ܘܰܢܦܺܝܣܽܘܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܙܳܟܝܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ܇ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܢܽܘܪܳܐ ܕܬܶܙܟܶܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܦܝ̈ܳܣܺܝܢ ܕܶܝܢ ܕܢܶܓܒܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܕܓܰܒܺܝܢ ܡܶܬܦܰܟܪܺܝܢ. ܐܶܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܛܽܘܠ ܕܒܰܟܝܳܢܳܗܿ ܗܽܘ ܩܳܢܝܳܐ ܠܳܗܿ ܠܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܙܳܟܝܳܐ ܠܳܗ̇. ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܩܳܢܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܡܨܶܐ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܙܳܟܶܐ ܠܳܗ̇. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܥܒܺܝܕܬܳܐ ܗ̱ܝ: ܟܝܳܢܳܗܿ ܡܰܟܝܳܢܳܐ ܘܚܰܡܺܝܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܟܰܗܼ. ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܗܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܳܗܿ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܕܬܶܬܦܟܰܗ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܡܨܶܝܢ ܕܢܰܦܟܗܳܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ܇ ܐܰܘ ܕܢܶܬܡ̈ܰܙܓܳܢ ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ ܐܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܢܰܩܒܰܠܰܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܕܶܐܢ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܕܢܶܪܚܰܡ ܠܳܐ ܡܨܶܐܼ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܪܶܓܰܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܛܳܒܬܳܐ ܘܰܣܥܳܬ ܘܶܐܬܚܰܠܛܰܬ ܒܳܗܿ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܛܳܒܬܳܐ ܐܶܬܡܰܙܓܰܬ ܥܰܡ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܪܶܚܡܬܳܗܿ. ܘܟܰܕ ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܘܣܳܝ̈ܡܰܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܇ ܠܡ̈ܰܠܼܟܰܝܗܽܘܢ ܫܳܛܰܬ. ܘܰܠܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܗܽܘܢ ܒܰܛܠܰܬ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܫܡܺܝ̈ܛܶܐ ܕܕܰܝܿܳܢ̈ܶܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܚܠܽܘܗܿ܇ ܕܬܶܫܬܼܐܶܠ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܩܳܛܽܘܠܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ. ܣܢܳܬ ܘܟܶܦܪܰܬܝ̱ ܒܥܰܩܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗܿ. ܘܪܶܚܡܰܬܝ̱ ܕܬܶܬܶܠ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܥܶܩܳܪܳܐ ܡܪܺܝܪܳܐ ܕܰܡܠܼܶܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܛܰܥܡܰܬ ܒܶܗ. ܘܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܡܟܰܣܶܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܠܰܝܬ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܛܳܒܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܘܦܰܓܪܳܐ ܬܽܘܒ ܗܰܘ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܺܝܫܼܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܛܥܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܀ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕܬܶܫܡܰܥ ܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܨܳܒܶܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ܆ ܗܳܘܝܳܐ ܦܰܟܺܝܗܳܐ ܒܰܢ ܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܟܝܳܐ ܠܰܢ. ܘܒܶܗ ܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ ܗܳܘܝܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܘܥܰܙܺܝܙܳܐ ܒܰܢ ܘܩܳܛܠܳܐ ܒܰܢ. ܐܰܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܠܰܥܘܺܝܪܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܚܙܺܝ ܓܶܝܪ ܕܟܰܕ ܦܰܟܰܗܢܳܗܿ ܒܰܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܚܠܰܛܰܢ ܐܶܢܚܢܰܢ ܒܳܗ̇ ܘܶܐܬܦܰܟܗܰܬ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܝܳܬ ܬܽܘܒ ܘܥܶܙܰܬ܆ ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܡܙܰܓܢ ܚܢܰܢ ܒܳܗ̇ ܘܥܶܙܰܬ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܗܽܘ ܡܦܰܟܶܗ ܠܶܗ ܐܰܘ ܡܡܰܪ ܠܳܗ̇܆ ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܦ ܠܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܛܳܒ ܘܒܺܝܫ. ܠܶܗ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܟܰܢܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܓܰܕܦܺܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܬܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܡܦܰܟܗܳܐ: ܐܶܢ ܚܳܠܶܛ ܒܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܨܶܐ ܟܰܝ ܩܳܢܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܳܐܶܙ. ܟܰܕ ܚܰܡܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܠܽܘܛ ܒܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܚܰܝ ܗ̱ܽܘ ܘܥܰܙܺܝܙ: ܡܨܶܐ ܬܽܘܒ ܡܦܰܟܰܗ ܠܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܠܽܘܛ ܒܶܗ܆ ܐܰܘ ܢܩܺܝܡܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܠ ܡܽܘܙܳܓܳܐ. ܐܰܘ ܢܩܺܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܗܽܘ ܡܦܰܟܰܗ ܠܳܗ̇ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܙܕܰܟܝܰܬ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܒܛܳܒܬܳܐ ܐܶܬܚܰܠܛܰܬ܇ ܘܗܳܐ ܠܰܡ ܡܶܨܛܰܠܠܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܒܰܢ ܗ̱ܽܘ ܟܽܘܠܝܽܘܡ. ܘܠܰܘ ܡܶܨܛܰܠܳܠܽܘ ܡܶܨܛܰܠܰܠ ܘܰܢܦܰܩ ܠܒܰܪ ܡܶܢܰܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܗܽܘ ܡܶܨܛܰܠܰܠ ܘܰܢܦܰܩ. ܐܰܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܐܰܘܦܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܨܶܒܝܳܢܰܢ܆ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܠܡܶܨܒܳܐ ܛܳܒܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ̱ ܡܳܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܨܽܘܿܠܳܠܳܐ ܘܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܢ ܠܛܳܒܬܳܐ ܒܛܳܒܬܳܐ ܨܽܘܠܳܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܣܰܩ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܦ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܬܬܰܚܬܶܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܠܥܽܘ̈ܡܩܶܝܗܿ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܙܳܓܳܐ ܡܩܺܝܡܺܝܢ܆ ܐܰܦܺܝܫܰܬ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܗܽܘ ܙܳܟܶܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܚܠܳܦ ܡ̈ܶܠܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܦܺܝܢ܆ ܡ̈ܢܰܘܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܦܰܠܓܽܘܢܿ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܘ ܢܶܫܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܢܰܥܠܳܢ ܗܶܢܶܝܢ ܡ̈ܢܰܘܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܢܦܰܟ̈ܗܳܢ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܗܿ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܠܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܶܩܳܪ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܦܰܟܗܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܒܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ܇ ܡܶܬܦܰܟܗܳܐ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܙܕܟܶܝܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܒܺܝܫܬܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܒܛܳܒܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܳܐܦ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܶܬܕܰܚܳܝܽܘ. ܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܳܚܶܩ. ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܬܼܕܚܶܩ. ܘܰܩܛܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܡܶܙܕܟܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܳܐ ܡܶܠܬܰܢ ܕܠܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܠܰܡܙܳܥܽܘ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܕܠܳܐ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܨܒܽܘܬܳܐ ܠܰܡܫܰܢܳܝܽܘ. ܘܶܐܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܪ̈ܳܫܳܬܳܐ ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܫܰܢܳܝܽܘ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܚܺܝܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܒܥܶܐ ܘܠܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܪܕܰܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܙܳܟܶܐ ܚܰܠܝܳܐ ܠܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܝܰܕ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܠܛܳܒܬܳܐ ܐܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܠܗܶܝܢ ܐܺܝܬ܇ ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܳܦ ܠܗܶܝܢ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܗܶܝܢ ܘܠܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ

ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܡܙܺܝܓܳܐ ܒܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܘܩ̈ܳܛܽܘܠܶܐ: ܠܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܦܰܟܶܗ ܠܳܗܿ: ܠܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܙܳܟܝܳܐ ܠܳܗܿ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܢ ܗܺܝ ܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܟܰܕ ܗܺܝ ܕܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܶܩܳܪ̈ܶܐ܇ ܡܶܢܳܗܿ ܡܶܙܕܰܟܝܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܘܡܶܢܳܗܿ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܦܠܺܝܓܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗܿ܆ ܐܰܘ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܕܒܺܐܝܬܽܘܬܗܶܝܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܠܳܐ ܕܳܡܝ̈ܳܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܢܳܗܿ ܗܺܝ ܕܗܳܝ ܡܶܪܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܰܒܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܡܶܬܓܰܒܠܳܐ ܒܰܢ ܘܡܶܬܟܰܢܫܳܐ. ܐܶܢ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܶܠܓܳܗܿ ܕܒܰܢ ܡܶܙܕܟܶܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܇ ܘܦܶܠܓܳܗܿ ܡܶܙܕܟܶܐ ܒܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܘܰܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܠܗܳܝ ܡܶܪܬܳܐ ܕܰܒܦܰܓܪܰܢ ܡܶܕܶܡ ܡܰܘܬܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܢܦܰܫܰܢ ܡܶܕܶܡ ܡܰܘܬܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܘܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬܼ݂ ܕܡܶܪܬܳܐ ܕܒܰܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܣܺܝܪܳܐ. ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܰܡܫܰܚܠܳܦܽܘܬܳܗܿ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܢܦܰܫܰܢ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܗܳܝ ܕܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܰܢܦܰܟܗܽܘܢܳܗܿ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܣܰܓ̈ܺܝܐܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܐܣܓܳܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܕܰܒܣܰܓ̈ܺܝܐܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܙܳܟܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܒܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܙܰܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܦܺܝ̈ܠܳܣܽܘܦܶܐ ܘܰܕܪ̈ܶܗܛܪܶܐ ܙܳܟܶܝܢ ܐܶܢܚܢܰܢ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܙܰܝܢܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܡܠܺܝܠܳܐ. ܡܰܘܕܰܝ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܗܰܘ ܕܰܕܠܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܗܿ ܕܦܺܝܠܽܘܣܳܦܽܘܬܳܐ. ܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܒܫܰܒܪܽܘܬܰܢ ܘܰܫܪܳܪܶܗ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܰܢ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/527
Source:
Julian Joseph Overbeck (ed.), S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus (Oxonii [Oxford]: Clarendoniano, 1865). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 7, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Ephrem the Syrian, “First Discourse to Hypatius - ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܟ̈ܺܝܠܶܐ” based upon Julian Joseph Overbeck (ed.), S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus (Oxonii [Oxford]: Clarendoniano, 1865), Digital Syriac Corpus, last modified December 7, 2019, https://syriaccorpus.org/527.
Bibliography:
First Discourse to Hypatius - ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܟ̈ܺܝܠܶܐ.” In S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/527.

Show Citation Styles