Digital Syriac Corpus

Second Discourse to Hypatius - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܟ̈ܺܝܠܶܐ

   https://syriaccorpus.org/528

ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ ܗܽܘܦܛܺܝܣ ܘܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܝܽܘܢ ܘܒܰܪܕܶܝܨܳܢ. ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܚܽܘܪܘ̱ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܡܶܬܟܼܣܶܣ ܡܶܢ ܝܳܬܶܗ. ܘܡܶܬܦܰܪܣܶܐ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܗܳܘܝܳܐ ܚܰܝܳܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܗܶܢܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܗܶܢܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝܳܒܽܘܬܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܣܳܡ ܓܶܝܪ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܥܰܛܠܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܕܰܘܕܳܐ. ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܢܶܨ̈ܝܼܳܢ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܕܢܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪܼ. ܕܡܶܪܰܓ ܪܰܓܶܗ ܗܽܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܝܬܶܝܗܿ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܨܶܝܕ ܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܕܰܚܙܶܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܗܽܘ ܕܗܰܘ ܕܠܳܐ ܚܙܶܐ ܠܰܢ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܥܪܰܩ ܗܽܘ ܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ. ܘܠܰܘ ܡܶܣܥܳܐ ܣܥܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܽܘܣܳܡܶܗ. ܗܳܐ ܚܕܳܐ ܗܦܰܟܬܳܐ ܕܚܰܝܳܒܽܘܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܫܡܰܥ ܬܽܘܒ ܗܦܰܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܗܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ. ܕܶܐܢ ܡܶܪܰܓ ܪܰܓܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܢܺܝܚܳܢܶܗ ܗܽܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܗܽܘ ܘܰܡܫܰܢܩܳܢܶܗ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܪܓܺܝܓ ܘܰܦܐܶܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐܼ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܚܶܫܟܳܐ. ܣܳܗܕܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܬܪܰܢ. ܕܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘܳܗܿ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܥܡܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܗܰܘ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܡܫܰܢܩܳܢܶܗ ܕܚܶܫܟܳܐ܇ ܡܶܢ ܟܝܳܢ ܐܰܬܪܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܬܒܢܶܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܠܢܰܦܫܶܗ ܢܫܰܢܶܩ. ܢܽܘܪܳܐ ܓܶܝܪ ܠܢܰܦܫܳܗܿ ܠܳܐ ܡܰܘܩܕܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܕܺܝܠܶܗ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܗܳܝ ܕܥܰܛܠܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ. ܡܳܕܶܝܢ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܢܳܚ ܒܰܐܬܪܶܗ. ܘܶܐܫܬܰܟܚܰܬ ܨܒܽܘܬܳܐ ܗܶܦܟܳܐܺܝܬ. ܕܟܽܠ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܡܥܳܩ ܘܒܰܐܬܪܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܡܥܳܩ ܘܒܰܐܬܪܳܐ ܕܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܡܶܬܢܺܝܚ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ: ܚܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܰܫܘܶܐ ܟܽܘܠܶܗ. ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܝܳܬܶܗ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐܼ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܐܰܪܝܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܗܰܘ ܕܛܳܒܳܐ ܡܶܬܒܢܶܐ ܗܰܘ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܽܘܣܳܡܶܗ ܡܶܬܼܗܦܰܟ ܠܫܽܘܢܳܩܳܗܿ. ܕܗܳܐ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܐܰܪܕܶܟܠܶܗ ܘܒܰܢܳܝܶܗ ܕܩܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܥܺܝܬܗܽܘܢ ܐܳܡܪܳܐ. ܚܰܕ ܠܰܡ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܕܰܫܡܶܗ ܒܰܢ. ܕܰܠܙܰܒܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܐ ܥܒܺܝܕ ܦܳܥܠܳܐ ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܰܘ ܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ. ܟܰܕ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ. ܡܶܢܶܗ ܕܒܳܢܶܐ ܘܡܶܢܶܗ ܕܡܶܬܼܒܢܶܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܩܰܒܪܳܐ ܘܡܶܢܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗܿ ܡܶܬܼܒܢܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬ ܐܰܪܥܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܕܡܶܢܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܳܦ ܕܰܥܒܰܕ ܐܳܦ ܕܡܶܬܼܥܒܶܕ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܺܐܝ̈ܬܝܶܐ ܐܶܬܼܒܰܪܝܰܬܼ. ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܪܶܡܙܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝܳܢܳܐ: ܘܡܶܢ ܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܝ ܡܶܬܼܓܙܰܪ ܗܽܘ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܫ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܩܨܳܐ: ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܢܟܺܐܒܽܘܢ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܰܡܙܺܝܓ ܒܶܗ. ܒܰܓܙܳܪܗܶܝܢ ܟܰܝ ܘܒܰܦܣܳܩܗܶܝܢ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܠܳܐ ܡܟܺܐܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܒܩܶܨܝܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܚܳܐܶܫ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܚܳܐܶܫ ܒܰܓܙܳܪܳܐ ܘܒܰܦܣܳܩܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܶܐܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ ܪܓܶܫܬܳܐ: ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܚܶܫܬܳܐ ܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܘܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ. ܡܶܢܶܗ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܡ̈ܰܠܠܳܬܳܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܫܳܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܳܡܝܰܬ ܠܢܰܦܫܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܠܳܐ ܕܳܡܝ̈ܳܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܫܶܬܩܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܡܰܪ̈ܓܫܳܢ ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܙܪ̈ܳܢ܆ ܗܳܐ ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܗܶܝܢ. ܒܫܶܬܩܰܐ ܗ̱ܘ ܡܙܺܝܓ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܠܳܐ ܓܳܙܪܺܝܢ ܘܦܳܣܩܺܝܢ ܕܗܳܐ ܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܦܳܣܩܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܟܺܐܒܽܘܢ. ܒܰܫ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܡܰܚܫܺܝܢ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܟܠܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܒܟܰܪ̈ܣܳܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܚܳܒܫܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܡܬܰܩܢܳܢܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܓܰܕܦܺܝܢ܇ ܗܳܕܶܐ ܕܚܳܣ ܘܠܰܝܬܶܝܗܿ. ܐܶܢ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܗܽܘ ܐܶܨܛܢܰܥ ܗܽܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܰܬܩܶܢ ܠܢܰܦܫܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܳܐ ܬܦܽܘܩܼ. ܠܳܐ ܥܛܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܕܰܥ ܕܟܽܘܪܳܐ ܡܨܰܠܠܳܢܳܐ ܕܬܰܩܶܢ. ܠܶܗ ܡܣܰܓܶܦ ܘܰܠܢܽܘܗܪܳܐ ܡܨܰܠܶܠ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܛܥܳܬܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܡܨܼܶܐ ܗܘܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕܰܐܠܦܶܗ ܢܶܣܝܳܢܳܐ. ܕܰܢܚܰܒܶܠ ܬܽܘܩܢܶܗ ܘܢܶܥܒܶܕ ܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܠܳܐ ܕܦܳܪܶܫ ܐܶܠܳܐ ܕܚܳܒܶܫ. ܘܠܳܐ ܕܰܡܨܰܠܶܠܿ ܐܶܠܳܐ ܕܕܳܠܰܚ. ܘܠܳܐ ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕܰܡܛܰܢܶܦ. ܘܠܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܐܰܬܪܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܟܳܐܶܡ ܥܰܠ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܐܶܢ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ. ܗܽܘ ܥܒܳܕܶܗ ܡܦܺܝܣ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܕܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܩܰܠܺܝܠܳܐ. ܕܰܡܨܼܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܡܰܢܟܪܺܝܢ ܠܬܰܕܟܺܝܬܶܗ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܗܳܟܰܢ: ܗܳܟܰܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܥܒܰܕ. ܣܳܦܩܳܐ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܕܠܶܗ ܬܩܰܠܶܣ ܘܰܠܛܳܠܽܘ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܬܟܰܐܰܪ܀

ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܟܰܕ ܣܳܗܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܥܰܡ ܫܶܪܝܳܢܳܐ. ܕܥܰܠ ܦܰܓܪܰܐ ܗ̱ܘ ܣܳܠܶܩ ܚܰܝܠܳܗܿ ܕܣܰܝܒܳܪܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܨܛܰܠܰܠ ܘܢܳܦܶܩ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܫܰܪܝܳܐ ܘܰܡܒܰܕܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܢܰܦܫܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ ܗܺܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܳܐ ܢܳܦܩܳܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܒܨܽܘܠܳܠܐ. ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦ ܟܝܳܢܳܗܿ ܕܺܝܠܳܗܿ ܫܰܪܝܰܐ ܗܘ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܕܗܽܘ ܢܳܦܶܩ ܘܗܺܝ ܦܳܝܫܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܶܒܥܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ. ܐܶܢ ܕܰܟܝܳܢܳܗܿ ܗܽܘ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܦܶܠܓܶܗ ܩܒܺܝܥ ܘܦܶܠܓܶܗ ܠܳܐ. ܘܦܶܠܓܶܗ ܫܪܶܐ ܘܰܡܒܰܕܰܪ. ܘܦܶܠܓܶܗ ܩܒܺܝܥ ܘܰܡܟܰܢܰܫ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܐ ܩܒܺܝܥܳܐ ܡܬܽܘ̈ܡܰܘܗ̱ܝ: ܒ̈ܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܟܰܕ ܐܰܟܠܽܘܗ̱ܝ ܐܶܢ ܐܰܟܠܽܘܗ̱ܝ: ܟܝܳܢܶܗ ܕܢܶܫܪܽܘܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܡܒܰܛܠܺܝܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܫܪܽܘܢ ܩܶܒܥܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܫ̈ܟܚܳܢ ܕܢܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ. ܕܠܳܐ ܕܪܳܫܳܐ. ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܢܩܽܘ̈ܡܳܢ. ܠܳܐ ܡܰܨ̈ܝܳܢ܀

ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܩܳܒܰܥ ܠܶܗ ܠܢܰܦܫܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܬܶܬܶܐܣܰܪ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܠܳܐ ܩܰܒܥܶܗ ܠܗܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܰܠ ܘܢܳܦܶܩ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܩܒܰܥ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܩܒܰܥ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܣܳܦܶܩ ܕܢܶܩܒܽܘܥ ܟܝܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܇ ܕܰܒܕܰܠܩܳܐ ܕܰܫܪܳܓܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܟܢܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܢܽܘܪܳܐ. ܡܶܫܟܚܳܐ ܗ̱ܝ ܠܡܶܬܦܰܠܳܓܽܘ ܡܶܛܽܠ ܟܝܳܢܳܗܿ ܕܠܳܐ ܩܒܺܝܥ. ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܰܢܦܰܠܶܓ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܒܺܝܥ ܗܽܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ. ܕܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܠܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܬܰܚܕܳܢܳܐ: ܐܶܬܬܰܚܕܰܬ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܰܚܕܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܡܶܨܛܰܠܰܠ ܘܰܢܦܰܩ܇ ܠܳܐ ܐܶܬܬܚܶܕ ܥܰܡ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܶܐܬܬܚܶܕ ܬܰܡܳܢ. ܘܶܐܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܗܺܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܢܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܩܒܺܝܥܳܐ. ܐܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܗܶܢܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܩܒܺܝ̈ܥܳܢ܆ ܚܰܪ̈ܳܫܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܘܫܰܬܺܝܩ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܫ̈ܰܠܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܙܰܘܥܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܗܰܘ ܪܰܒܶܗ ܕܡܰܢܺܝ ܐܶܫܬܟܰܚ ܕܶܐܡܰܪ ܨܢܺܝܥܳܐܺܝܬ܇ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܫܒܰܥ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܐܶܬܡܰܙܓܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܘܶܐܬܼܩܰܒܥܰܬ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܬܟܣܶܣ ܕܗܳܢܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܰܡܠܰܩܛܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܰܡܟܰܢܫܳܐ. ܡܣ̈ܰܓܶܝܢ ܠܶܗ ܠܡܽܘܙܳܓܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܛܶܟܣܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܒܡܰܬܶܩܠܐ ܫܳܘܝܳܐ ܫܳܩܠܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܡܢ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ. ܓܳܕܶܫ ܕܥܳܠܶܒ ܠܶܗ ܓܰܒܳܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ. ܘܰܡܚܰܦܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܗܳܕܶܐ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܐ ܕܚܰܕ܆ ܥܶܠܰܬ ܕܽܘܘܳܕܳܐ ܗܺܝ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܰܒܪܶܗ ܐܺܝܬ ܠܡܺܐܠܰܦ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܠܓܰܘ. ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܡܽܘ̈ܙܳܓܰܘܗ̱ܝ ܡܳܐ ܕܥܳܠܶܒܘ̱ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ. ܠܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܳܛܶܐ ܢܶܟܝܳܢܳܐ܀

ܣܳܗܶܕ ܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܝܰܬܺܝܪܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܶܢܽܘܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܥܶܠܳܝܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ. ܡܩܰܒܶܠ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܐܰܘ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܣܓܺܝ ܐܰܘ ܙܥܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡ̈ܝܳܢ. ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܫ̈ܰܠܡܳܢܶܐ ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܢܛܺܝܪ ܗܽܘ ܒܗܽܘܢ ܡܰܬܶܩܠܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܡܶܕܶܡ ܕܶܝܢ ܕܚܳܣܰܪ ܐܳܦ ܝܳܬܰܪ: ܐܰܘ ܪܳܒܶܐ ܐܰܘ ܙܳܥܰܪ: ܐܰܘ ܒܳܨܰܪ ܐܰܘ ܡܰܚܶܠ. ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܶܗ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܺܝܢ܆ ܫܰܠܺܝܛ ܗܽܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܘ ܣܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܐܶܬܰܝܢ ܕܰܢܕܺܝܠ ܗܳܫܳܐ. ܣܳܦܩܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܪܝܽܘܬܶܗ ܕܡܰܢܺܝ. ܕܗܳܐ ܡܶܣܬܰܪܗܰܒ ܠܶܫܳܢܰܢ ܕܒܰܥܓܰܠ ܢܫܰܠܶܡ ܘܢܰܓܗܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܟܬܺܝܒܺܝܢ: ܡܫ̈ܰܠܡܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܥܒܺܝܕ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܠܡܳܢ ܐܺܝܬܝܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ܀

ܗܳܢܳܐ ܟܺܝܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܡܰܟܪܶܙ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐܼ ܕܰܒܟܽܠ ܚܰܣܺܝܪܳܐ. ܕܗܺܝ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܗܿ ܡܰܟܣܳܐ ܠܟܳܪ̈ܽܘܙܶܝܗܿ. ܪܰܟܶܒܘ̱ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܥܶܩܳܪ̈ܺܝܢ ܗܶܦܟܳܐܺܝܬ. ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܰܕܠܳܐ ܒܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܗܰܘ ܐܶܬܶܐܡܰܪ. ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܗܰܘ ܚܠܺܝܡܬܳܐ ܡܶܬܟܰܘܰܢ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܒܰܦܝܳܣܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܫܬܠܰܚ. ܣܳܡܘ̱ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܥܶܩܳܪ̈ܺܝܢ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ. ܟܰܕ ܠܰܒܨܳܬܳܐ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ. ܡܰܥܶܠ ܓܶܝܪ ܝ̈ܰܠܕܶܐ ܘܝܽܘ̈ܒܳܠܶܐ ܕܣܰܩܽܘ̈ܒܠܺܝܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܕܟܰܕ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܝܳܐ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܝܰܠܕ̈ܶܐ ܣܰܩ̈ܽܘܒܠܶܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܥܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܓܶܝܪ ܡܰܘܠܶܕ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܶܗ. ܠܘܳܬ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܠܘܳܬ ܟܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܦܪܽܘܣ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ. ܘܺܐܝ̈ܬܝܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܡܰܙܰܓܘ̱܀

ܣܳܡ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ. ܟܰܕ ܝܰܠܕ̈ܶܐ ܕܡܰܘܠܶܕ ܡܶܢܶܗ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܟܰܝ ܢܶܒܥܰܬ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܒܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܒܥܶܩܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܪܰܟܰܒ ܡܰܘܠܶܕ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܬܰܚܰܕܘ̱ ܘܶܐܬܩܛܰܠܘ̱. ܫܶܡܥܶܬ ܗܳܕܶܐ ܠܰܠܘܳܬܳܐ. ܬܳܐ ܫܡܼܰܥ ܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢܳܗܿ. ܕܟܰܕ ܨܳܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܒ̈ܢ݁ܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐܼ. ܢܫܰܛ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡ ܘܰܥܒܰܕ ܡܶܢ ܓܶܠܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܕܶܐ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܶܪܬܗܽܘܢ ܠܰܡ ܪܩܰܥ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܠܰܡ. ܬܽܘܒ ܢܣܰܟ ܘܰܙܩܰܦ ܘܰܟܫܳܐ ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܡܩܰܒܠܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܓܰܠܝܳܐ ܕܰܓܳܠܽܘܬܶܗ. ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܠܰܡ ܡܽܘܙܳܓܶܗ ܘܚܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܠܺܝܥ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ. ܟܽܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܡܬܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܬܩܰܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܛܪܳܐ ܘܛܰܠܳܐ. ܢܶܬܢܦܰܨ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܠܺܝܥ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܘܨܽܘܠܳܠܳܐ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ܀

ܐܳܘ ܡܳܐ ܣܟܶܠ ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܗܽܘ: ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܰܡܪܳܐ ܗܘܳܐ: ܠܳܐ ܟܰܝ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܨܰܠܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܟܶܣܦܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܢܚܳܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܟܰܝ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܢܰܬܩܶܢ ܟܽܘܪܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܺܐܢ̈ܶܐ ܕܬܰܩܢܰܬ ܚܶܟܡܰܬ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܦܪܰܫ ܒܗܽܘܢ ܬܶܛܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܦܝܳܐ. ܘܣܽܘܠܰܐܢܰܐ ܡܶܢ ܟܶܣܦܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܽܘܡܢܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܫ̈ܢܰܝܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܰܥܶܠ ܠܶܒܳܐ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܒܪ̈ܶܒܽܘ ܢܶܣܝ̈ܳܢܺܝܢ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܕܰܥ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡ̈ܶܬܒܰܥܝܳܢ ܠܽܐܘܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ. ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܦܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܐܶܠܳܐ ܥܒܰܕ ܫܡܰܝܳܐ ܡܨܰܠܬܳܐ. ܕܩܰܝܛܳܐ ܟܽܘܠܶܗ ܒܰܛܺܝܠܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܣܰܬܘܳܐ ܠܰܘ ܒܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܨܰܠܠܳܐ. ܒܬܰܝܡܢܳܐ ܕܶܝܢ ܓܘܺܝܬܳܐ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܬܪܰܓܝܳܐ. ܘܛܳܒ ܗܶܕܝܽܘܛ ܥܽܘܒܶܗ ܕܫܳܚܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܶܐܢ ܫܰܦܝܶܗ ܠܰܐܪܥܳܐ ܢܚܶܬܼ. ܬܶܛܪܶܗ ܡܳܕܶܝܢ. ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܒܰܩ. ܘܗܳܕܶܐ ܗܳܦܟܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܥܪܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܫܰܦܝܳܐ ܨܶܝܕ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܦܳܐܶܫ ܬܶܛܪܳܐ ܨܶܝܕ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܬܰܠܓܳܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܣܪ̈ܺܝܚܳܢ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܡܶܬܚ̈ܰܡܠܳܢ. ܥܒܰܕ ܠܰܡ ܬܽܘܒ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܟܽܘܪ̈ܶܐ. ܕܠܰܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܦܳܪܫܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܶܐܒ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܘܳܐܦ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܕܠܰܘ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܰܣܩܺܝܢ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܐܶܢ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܶܪܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܟܽܘܢܳܛܶܐ ܣܳܠܶܩ ܨܽܘܠܳܠܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܣܽܘܓܐܶܗ ܕܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܠܺܝܥܳܐ. ܒܬܳܒܬܳܐ ܢܦܰܩ ܕܰܐܪ̈ܟܽܘܢܛܶܐ ܕܒܶܠܥܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܛܰܡܐܳܐ. ܕܰܡܨܰܠܶܠ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܬܶܒܬܳܐ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢ̈ܳܫܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܕܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬ ܫܠܳܚܬܳܐ ܠܚܶܘܝܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܫܰܠܚ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܢܶܕܥܽܘܢ ܕܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܩܳܝܡܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܫܰܠܚ̈ܳܬܳܐ ܡܺܝ̈ܬܳܬܐ. ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܳܝ̈ܽܘܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܠܰܚܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܺܝܬܬܐ ܕܡܶܢ ܚܶܘܝܳܐ. ܗܺܝ ܡܦܺܝܣܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܗܽܘ. ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܐܰܟܘܳܬܳܗܿ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܘܰܐܟܘܳܬܳܗܿ ܡܶܫܬܪܶܐ ܐܳܦ ܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܦܺܝܣܳܐ ܫܠܰܚܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܐܳܦ ܫܠܰܚܬܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܐܰܟܘܳܬܳܗܿ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢܳܗܿ ܗܽܘ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ. ܠܳܗ̇ ܕܳܡܶܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܢ ܫܰܠܚ̈ܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ: ܘܶܐܢ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܫ̈ܟܶܐ ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ. ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒ̈ܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܶܬܢܫܰܛܘ̱ ܘܶܐܬܡܼܬܰܚܘ̱ ܒܳܐܐܰܪ. ܗܶܢܽܘܢ ܣܳܗܕܺܝܢ ܥܰܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܪܟܒܳܐ ܗܽܘ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܠܳܐ ܢܶܫܛܽܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܐܳܦ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ܇ ܘܰܐܓܗܝܰܬ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܢܟܺܝܗܢܰܘܗ̱ܝ. ܡܳܢܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܗܘܳܬ ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܢܶܫܬܒܶܩ ܟܰܕ ܚܰܝ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܩܰܘܶܐ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܬܽܘܒ ܢܶܬܟܰܬܰܫ. ܥܰܡ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ܀

ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܪܘܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܘܰܐܦܢܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܘܦܰܪܣܺܝ ܐܶܢܶܝܢ: ܘܰܥܒܰܕ ܡܶܢܗܶܝܢ ܙܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܘܙܰܡܳܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܓܰܕ̈ܦܳܢܝܳܬܳܐܼ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܛܰܢ ܗܰܘ ܒܿܰܢܳܝܳܐ ܘܰܐܪܕܶܟܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܕܢܰܬܩܶܢ ܠܶܗ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܚܒܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܗܳܐ ܡܶܬܒܢܶܐ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܠܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܒܥܰܡܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܕܶܝܢ ܒ̈ܢܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܰܒܗܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܓܡܽܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ ܕܶܝܢ ܘܗܳܐ ܐܰܘܦܺܝ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܗܽܘ. ܐܶܬܦܰܪܣܺܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܣܰܝܒܳܐ ܒܟܽܠ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܺܝܬܘ̱ ܒܢܰܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܢܫܶܛܘ̱ ܒ̈ܢܰܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܫܬܼܪܺܝܘ ܠܳܐ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܢܶܫܛܽܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢܺܝ ܕܕܰܓܶܠ܇ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܶܐܬܢܼܫܶܛ܇ ܟܰܕ ܡܶܫܟܳܐ ܘܰܫܠܰܚܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ܀

ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ: ܣܰܗܪܳܐ ܠܰܡ ܡܩܰܒܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܨܛܠܶܠ: ܘܰܠܝ̈ܰܘܡܳܬܳܐ ܚܰܡܫܬܰܥܣܰܪ ܡܰܠܝܳܐ: ܘܳܐܙܠܳܐ ܡܣܰܦܩܳܐ ܠܚܰܡܫܬܰܥܣܰܪ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܐܶܢ ܕܬܶܡܼܠܶܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܠܟܶܣܐܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܛܳܟܼ ܕܳܡܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܨ̈ܰܠܳܠܢܶܐ ܒܰܥܓܰܠܼ ܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܡܶܬܶܠ. ܕܬܶܣܦܰܩ ܕܶܝܢ ܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܗܦܰܕܩ̈ܳܛܶܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܘܫܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܰܥܓܰܠ. ܐܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܡܣܰܦܩܳܐ ܒܶܗ ܙܥܽܘܪ. ܘܡܿܢܬܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܡܶܬܪܽܘܚ. ܘܰܥܕ ܒܳܥܝܳܐ ܟܰܝ ܕܰܬܣܿܰܦܶܩ ܠܚܰܡܫܬܰܥܣܰܪ̈ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܗܳܕܶܐ ܐܶܠܦܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܶܨܛܠܶܠ ܘܣܳܠܶܩܼ. ܐܰܝܟܳܐ ܟܰܝ ܐܳܙܶܠ ܩܳܦܶܐ ܘܩܳܐܶܡ ܥܰܕ ܡܶܣܬܰܦܩܳܐ ܣܰܗܪܳܐ. ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܶܝܢ ܕܰܦܗܳܐܼ ܘܶܐܒܰܕ ܠܳܗ̇. ܡܶܢ ܒܠܺܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܕܬܰܩܒܠܺܝܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒܼ ܒܳܠܰܥ ܠܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܕܪܺܝܫ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܣܰܩܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܬܪܰܥ ܦܽܘܡܳܗܿ: ܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܣܳܪܶܦ ܠܶܗܼ܀

ܐܬܒܝܢ ܕܶܝܢ ܟܡܳܐ ܣܼܟܶܠ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܚܠܳܦ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܬܺܐܙܰܠ ܬܶܣܿܦܰܩ ܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ ܘܬܶܥܛܽܘܦ: ܕܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܶܐܣܬܰܦܰܩ ܢܶܬܢܼܛܰܪ: ܘܗܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܡܶܨܛܠܶܠ ܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ܀

ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܚܩܳܐ ܠܡܶܐܙܰܠ ܘܰܠܡܶܐܬܳܐ. ܘܰܠܟܶܣܐܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܣܬܰܦܩܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܩܰܕܡܳܝܳܐ ܢܶܫܬܚܶܩܼ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܢܶܬܒܰܕܰܪ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܳܛܢܳܐ. ܠܬܶܫܥܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܡܶܫܬܰܠܰܡ ܥܽܘܼܠܳܗܿ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܳܠܕܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܢܰܩ ܢܶܣܓܶܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܰܕܠܳܐ ܬܶܬܛܰܪܰܦ ܬܶܣܓܶܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܝܳܠܕܳܐ. ܣܰܗܪܳܐ ܕܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܘܩܰܠܺܝܠܬܳܐ. ܠܟܶܣܐܶܐ ܕܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܶܣܬܰܦܰܩ ܝܰܠܕܳܗܿ. ܕܗܺܝ ܬܶܫܬܰܚܰܩ. ܘܝܰܠܕܳܗܿ ܢܶܬܛܰܪܰܦ. ܘܶܐܢ ܚܰܕ ܚܰܕ ܥܽܘܼܠܳܐ ܝܳܠܕܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܟܰܝ ܐܰܝܟ ܥܶܩܰܪܒܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܺܐܠܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܣܰܦܳܩܽܘ ܡܣܰܦܩܳܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܬܰܡܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܣܰܦܩܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܚܩܳܐ ܘܳܐܬܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒܳܐ ܒܗܳܢܽܘܢ ܟܶܣܐܶܐ ܕܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܀

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܡܰܠܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܠܶܦ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܣܰܓܝܳܐ ܠܡܶܣܰܒ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܙܰܥܪܳܐ. ܠܳܐ ܗܰܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܦܰܪܢܣܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܣܳܓܶܐ ܨܽܘܠܳܠܳܐ. ܕܬܶܣܓܶܐ ܗܘܳܬ ܬܶܣܰܒ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܚܠܳܦ ܕܡܰܠܝܳܐ ܠܟܶܣܐܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝـܼܢ. ܠܚܰܡܫܳܐ ܕܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܬܶܡܠܶܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܠܽܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ. ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܪܰܬ ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܡܰܢܺܝ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܼ ܐܳܦ ܨܽܘܠܳܠܳܐ. ܩܕܳܡ ܡܳܐܐ ܫ̈ܢܺܝܢ ܕܶܝܢ. ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܕܰܠܘܺܝ ܕܶܝܢ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܐܐ ܫ̈ܢܺܝܢ. ܙܥܽܘܪ ܗܘܳܐ ܨܽܘܠܳܠܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ. ܘܶܐܢ ܨܽܘܠܳܠܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܐ ܫܘܶܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܘܗܳܫܳܐ ܣܰܗܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܠܟܶܣܐܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܡܰܠܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡ̈ܨܰܠܠܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ ܠܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܰܣܓܼܺܝܘ ܡܶܢܝ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܳܗ̇ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܰܘ ܘܗܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܒܣܰܗܪܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܒܣܰܗܪܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܝ ܕܰܩܒܺܝܥܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܗܳܝ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܽܘܗܿ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ. ܡܶܫܶܟܚܳܐ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܕܰܓܳܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܒܟܰܣܝܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢܝ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܠܰܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܳܗܿ܆ ܐܶܬܟܼܣܶܣ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܟܰܕܳܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܢ ܠܣܰܗܪܳܐ ܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܗܳܝ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܳܗ̇. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ ܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܣܰܒܰܪܘ̱ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝـܢ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܟܰܣܣܶܝܢ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܟܰܝ ܦܝܳܣܬܳܐ ܕܩܶܢܳܢܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܕܳܡܶܐ ܕܣܰܓ̈ܺܝܐܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܦܺܝܣܺܝܢ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ ܡܟܺܝܠܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ܆ ܘܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܫ̈ܰܦܥܶܐ ܣܳܓܶܝܢ܆ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܚܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܡܠܶܝܢ܆ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܥܝܳܕܗܽܘܢ ܣܳܠܩܺܝܢ܀

ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܦܶܠܓܶܗ ܗܳܘܶܐ ܣܰܗܪܳܐ. ܢܦܺܝܣ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܙܺܐܦܳܢܳܐ ܕܡܰܛܫܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܢܫܰܠܚܺܝܘܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܟܰܕ ܥܰܪܛܶܠܳܝ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ. ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܠ ܗܰܘ ܦܶܠܓܽܘܬ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܘܠܳܐ ܡܫܰܠܶܡ. ܐܰܪܰܐ ܠܳܐ ܟܰܝ ܝܳܬܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ: ܕܢܶܬܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܚܽܘܣܪܳܢܶܗ ܕܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܚܰܣܺܝܪ ܠܳܐ ܓܡܺܝܪ. ܘܶܐܢ ܝܰܬܺܝܪ ܠܳܐ ܡܫܰܠܶܡ. ܘܶܐܠܽܘ ܡܶܛܽܠ ܙܥܽܘܪܽܘܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ. ܓܳܕܫܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܦ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܚܰܣܪܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܐ ܕܣܳܓܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܙܥܽܘܪܽܘܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܶܒܼܕܰܬ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܒܣܰܗܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܠܝܬܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܦܶܠܓܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ. ܕܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܦܶܠܓܽܘܬ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܢܟܰܣ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܘܠܶܗ ܗܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܚܰܣܺܝܪܺܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܰܪܗܛܳܐܺܝܬ ܡܰܟܶܣ ܠܗܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ: ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܣܰܗܪܳܐ ܠܘܳܬ ܫܶܡܫܳܐ. ܕܰܒܙܰܘܓܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܢܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܼܫܶܟ ܡܰܕܥܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܢܰܗܰܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܳܓܶܕ ܠܡܳܪܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܫܶܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܠܶܦ ܣܶܓܕܬܶܗ ܒܣܶܓܕܬܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܢܺܐܡܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܢܰܫܰܪ ܐܰܝܟ ܕܡܰܫܪܺܝܢ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܶܝܪ. ܕܫܶܡܫܰܐ ܗ̱ܘ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܣܰܗܪܳܐ. ܝܳܐܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܩ̈ܰܒܠܳܢܶܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܘܰܐܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܝ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܒܫܶܡܫܳܐ: ܕܰܢܣܰܒ ܐܶܢܶܝܢ ܡܢ̈ܰܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܚܰܕ ܝܽܘܡ ܡܶܢܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܗܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܡܶܣܰܒ. ܣܰܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬܶܠ. ܘܗܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܛܥܺܝܢ ܗܽܘ ܐܳܠܨܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܣܰܪܗܶܒ ܢܶܫܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܫܩܺܝܠ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܡܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܡܢ̈ܰܘܳܬܳܐ ܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܨܰܠܠܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܢܽܘܗܪܳܗܿ. ܕܗܳܐ ܣܰܗܪܳܐ ܐܳܦ ܒܰܚܕܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܕܡܰܘܣܦܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܡܳܐ ܕܒܳܨܪܳܐ ܡܶܬܬܰܟܣܶܐ. ܘܗܽܘ ܫܶܡܫܳܐ ܡܳܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܝ ܚܰܣܺܝܪܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܚܣܰܪ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܡܩܰܒܶܠ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܫܰܡܠܰܝ ܗܘܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܥܽܘܒܶܗ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܡܼܠܶܐ ܗܽܘ܇ ܡܳܐܢܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܐܶܢ ܕܬܰܪܡܶܐ ܒܶܗ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ. ܫܦܰܥ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܰܢܦܰܠ ܒܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܠܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܶܢܝ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܗܽܘ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܩܳܥܶܐ ܠܰܢ. ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܡܶܢܝ̈ܳܢܳܝܶܐ ܠܳܐ ܢܩܰܒܶܠ܀

ܢܶܫܒܽܘܩ ܐܶܢܶܝܢ ܕܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܶܢܝ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܡܣܼܰܗܕܺܝܢ ܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܕܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܣܳܗܕܺܝܢ ܠܗܶܝܢ. ܘܠܽܘܩܕܰܡ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ ܡܶܢܝܳܢ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܘܳܐܦ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܳܐ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ ܡܰܪܦܶܝܢ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܳܦܶܢ ܡܰܘܪܟܺܝܢܰܢ ܒܡܶܠܬܰܢ܆ ܢܚܰܘܶܐ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ. ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܢܶܓܼܗܰܬ ܚܶܫܼܟܰܬ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ. ܗܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ. ܡܶܢ ܣܰܗܪܳܐ ܕܶܝܢ. ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ. ܕܪܺܝܫ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܘܫܽܘܠܳܡ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܣܰܗܪܳܐ ܗܺܝ. ܫܶܡܫܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܰܒܕܶܢܚܶܗ ܘܰܒܥܶܪܒܶܗ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܥܰܠ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܠܳܐ ܡܦܰܪܶܫ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܘܶܐ ܗܽܘ ܘܶܐܙܰܠ ܝܽܘܒܳܠܶܗ. ܘܠܰܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܚܰܘܶܐ ܡܳܐ ܕܰܫܠܶܡܘ̱ ܬܠܳܬܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܇ ܕܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܒܗܰܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܕܰܐܘ ܫܠܶܡ ܝܰܪܚܳܐ ܐܰܘ ܫܰܪܺܝ. ܘܣܰܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܰܕ ܡܠܶܐ ܘܚܳܣܰܪ ܡܦܰܪܶܫ ܥܰܠ ܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܥܰܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܦܪܰܫ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܓܕܰܫ ܠܶܗ ܕܣܳܠܶܩ ܒܰܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܐܰܘ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥ. ܘܰܥܡܰܕ ܒܰܫܒܰܥ ܐܰܘ ܒܰܬܫܰܥ܇ ܟܰܕ ܬܪ̈ܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܚܶܡܬܶܗ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܛܰܟܶܣ ܠܚܽܘܫܒܳܢܳܐ: ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܥܒܰܕ ܫܶܡܫܳܐ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܣܰܗܪܳܐ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܫܰܠܡܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܒܡܰܪܕܺܝܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܫܰܡܠܰܢ ܐܳܦ ܣܰܗܪܳܐ ܒܝܰܪܚܰܘܗ̱ܝ. ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܶܝܗ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܡܰܘܠܶܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܝܰܘܡܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܥܶܣܪܶܐ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܗܳܘܶܐ: ܘܫܶܡܫܳܐ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܥܶܣܪܶܐ ܪܕܳܐܼ. ܝܺܕܺܝܥ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܡܰܒܽܘܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܝܰܪܚܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܗܳܘܶܐ: ܘܣܰܗܪܳܐ ܟܰܕ ܚܳܣܰܪ ܘܟܰܕ ܡܠܶܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܫܰܠܶܡܼ. ܝܺܕܺܝܥ ܕܳܐܦ ܣܰܗܪܳܐ ܐܶܡܳܐ ܗܺܝ ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܚܶܟܡܰܬ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܗܺܝ ܡܰܙܓܰܬ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܛܰܟܣܰܬ ܡܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܕܬܰܫܠܶܡ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܟܰܕ ܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܚܕܰܥܣܰܪ ܝܰܘܡܺܝܢ ܕ * * * ܒܳܬܰܪ * * * ܐܶ ܠܳܐ ܛܰܟܶܣ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܚܳܣܪܺܝܢ ܚܕܰܥܣܰܪ ܚܕܰܥܣܰܪ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܣܰܗܪܳܐ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܒܪܶܗܛܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܝܰܬܰܪܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܬܰܪܓܶܡ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܰܡܦܰܫܶܩ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܣܰܗܪܳܐ ܡܶܬܟܰܒܫܺܝܢ ܝܰܪܚܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬܟܰܒܫܺܝܢ ܝܰܘܡܳܬܳܐ ܕܟܰܕ ܡܶܬܟܰܒܫܺܝܢ ܝܰܪܚܳܐ ܘܝܰܘܡܳܬܳܐ ܢܶܫܬܦܶܠ ܗܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܬܶܬܺܝܕܰܥ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܡܶܐ ܣܰܓܺܝܐܶܐ ܛܥܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܢܽܘܗܪܗܽܘܢ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܢܰܟܶܣ ܕܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܣܬܰܓܕܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܣܢܺܝܩܽܘܬܗܽܘܢ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܟܰܣ ܪܶܗܛܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܘܰܒܚܰܣܺܝܪܽܘܬܶܗ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܗܽܘܢ ܙܰܒܢܶܝܗ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܕܢܶܬܗܦܰܟ ܩܰܝܛܳܐ ܠܣܰܬܘܳܐ ܘܣܰܬܘܳܐ ܠܩܰܝܛܳܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܒܣܰܗܪܳܐ: ܕܰܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝܢ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܫܶܡܫܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܶܗ ܢܺܐܙܠܳܢ ܢܫܰܪ̈ܟܳܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܰܒܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܠܡ̈ܳܢܶܐ ܕܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟܳܐ ܢܶܥܠܰܢ ܢܩܽܘܡܰܢ ܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܡ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܝܰܪܚܳܐ ܡܨܶܝܢ ܡܶܬܚܰܫܒܳܢ. ܘܠܳܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܝܰܘܡܳܬܳܐ ܩܳܝܡܳܢ ܒܶܝܬ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܶܝܢ ܕܣܰܗܪܳܐ ܘܰܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܬܰܩܶܢ ܠܗܶܝܢ ܡܳܪܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܢܺܐܙܳܠܢ ܢܫܰܪܟܳܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܪܗܳܛܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܐܶܡܪܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܩܪܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܶܬܰܐܠܶܨܢܰܢ ܕܶܝܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܟܶܣ ܠܗܶܢܽܘܢ ܕܰܨܒܰܘ ܕܢܶܣܛܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܘܰܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܨܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܰܠܡܶܢܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܥܒܺܝܕ ܣܰܗܪܳܐ ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܟܽܠܶܗ ܡܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܘ ܬܠܳܬܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܐܳܦ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܢܽܘܗܪܶܗ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܣܰܗܪܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܗܽܘ ܠܰܡ ܕܡܶܬܢܣܶܟ ܒܓܰܘܶܗ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܳܦܶܢ ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܚܳܣܰܪ ܗܘܳܐ. ܡܳܐܢܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܥܰܡܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܗܰܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܢܰܓܡܰܪ ܐܰܘ ܢܪܰܒܶܐ ܟܰܕ ܣܳܗܕܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܢܦܰܠ ܒܗܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܝܳܪܒܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܢܦܰܠ ܒܗܽܘܢ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܛܳܠܩܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܣܬܰܦܰܩ ܘܢܰܘܦܶܐ ܗ̱ܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܡܳܐܢܳܐ ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢ܀

ܘܡܶܛܽܘܠ ܕܰܐܠܶܦ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܠܣܰܗܪܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܠܦܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܕܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܡܰܠܝܳܐ ܐܰܘ ܡܶܣܬܰܦܩܳܐ ܗܺܝ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܡܩܰܘܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܽܐܘܪܟܶܗ ܘܦܶܬܝܶܗ ܥܰܡ ܪܰܘܡܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܠܶܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܬܢܣܶܟ ܒܳܗ̇ ܐܰܘ ܡܶܣܬܰܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܰܢ. ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܐܰܠܦܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܐܰܘ ܢܚܰܘܽܘܢ ܠܰܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܳܐܢܳܐ܇ ܕܢܶܕܰܥ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܗܽܘ ܡܰܬܩܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܶܐ ܘܡܶܣܬܦܰܩ܇ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܐܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܠܶܐ ܘܡܶܬܒܢܶܐ. ܘܣܳܠܶܩ ܘܰܓܡܰܪ ܘܡܶܣܬܰܬܰܪ ܘܰܢܚܶܬ. ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܦ ܠܰܣܡ̈ܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܕܰܠܡܶܢܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܥܒܺܝܕ ܣܰܗܪܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܨܽܘܠܳܠܳܐ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܕܫܰܦܝܳܐ ܗܳܝ ܣܰܓܺܝ ܘܩܰܛܺܝܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܽܘ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܫܦܶܐ ܘܰܡܨܰܠܰܠ ܡܶܢ ܣܰܗܪܳܐ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܡܶܛܽܠ ܫܰܦܝܽܘܬܳܗܿ ܐܶܙܰܠ ܘܶܐܬܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܘܰܐܝܕܳܐ ܟܰܝ ܢܶܫܡܰܥ ܕܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܣܰܗܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗ̱ܝ ܘܟܰܪܣܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܦܥܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܥܶܠܳܝܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܘܰܠܡ̈ܳܟܶܐ ܘܰܠܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܡܫܰܦܥܳܐ. ܐܰܘ ܕܡܰܢܺܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܘܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܡܫܰܕܪܳܐ: ܕܰܓܶܠܘ̱ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܙܰܒܳܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ܀

ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܓܚܰܟ ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕ̈ܰܛܠܳܝܶܐ: ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܐܚܪܺܝܬܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܗܶܦܕܰܩ̈ܛܶܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܢܺܝ. ܘܰܠܘܰܝ ܕܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ. ܐܶܠܳܐ ܕܓܳܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܗܶܝܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܨܛܰܠܰܠ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܶܢ ܡܶܨܛܰܠܰܠ. ܕܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܨܛܰܠܰܠ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܰܝܬ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܕܒܰܓܣܳܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܛܰܥܡܶܗ ܣܳܗܶܕ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܨܰܠܽܘܢ ܘܢܶܓܣܽܘܢ. ܘܰܢܦܺܝܣ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܕܒܰܐܝܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܺܝܬ ܛܰܥܡܳܐ ܕܡܶܟܽܘܠܬܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܒܰܓܣܳܝܬܳܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܗܰܘ ܚܳܐܰܪ ܗܽܘ ܕܓܳܣܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܝܠܳܐ ܘܰܒܚܺܐܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܠܥܶܠ ܢܫܰܕܪܶܗ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܨܛܰܠܰܠ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܕܰܟܒܰܪ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܟܒܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܗܰܘ ܡܰܢܺܝ ܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܘܗܳܪܟܳܐ ܠܰܘ ܡܰܢ ܕܡܰܣܓܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܡܶܨܛܰܠܰܠ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕܡܰܣܓܶܐ ܠܡܶܓܣܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܒܝܰܕ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܦܪܺܝܫܳܢ ܣܰܓܺܝ ܓܳܣ̈ܝܳܬܳܐ ܗܽܘ ܡܓܰܪܓܺܝܢ ܕܢܶܥܩܕܽܘܢ ܠܶܐܣܛܽܘܡܟܳܐ ܕܠܳܐ ܦܫܰܪ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܓܣܳܐ. ܐܳܬܳܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܝܰܩܺܝܪܽܘܬܶܗ ܘܰܕܩܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܠܳܐ ܦܫܰܪ ܠܳܐ ܦܫܰܩ ܘܶܐܠܳܐ ܦܳܫܶܩ ܠܳܐ ܓܳܣܶܐ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܓܣܳܐ ܠܳܐ ܢܦܰܩ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܰܠ. ܝܰܩܺܝܪܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܠܶܗ ܬܰܡܳܢ ܩܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܡܶܟܽܘܠܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܦܠܶܓܡܳܐ ܩܰܪܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗܿ ܕܡܶܟܽܘܠܬܳܐ. ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܢܺܝ. ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܒܩܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܨܒܳܐ ܕܰܢܟܽܘܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܨܽܘܠܳܠܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܪܶܐ ܘܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܘܡܶܟܺܝܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܗܽܘܢ. ܦܽܘܠܳܓܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܪܺܝܦܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ܇ ܕܗܰܘ ܥܳܐܶܠ ܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܢܳܦܶܠ ܥܰܡܶܗ ܘܣܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܬܰܚܦܺܝܬܳܐ. ܗܺܝ ܕܰܩܪܺܝܡܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܟܶܢ ܡܶܬܕܰܪܫܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܚܒܺܝܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܬܰܡܳܢ ܕܢܶܦܽܘܩ ܨܽܘܠܳܠܶܗ ܒܰܓܣܳܝܬܳܐ܀

ܘܡܳܐ ܕܡܶܬܝܰܒܺܝܢ ܟܰܝ ܡܶܢܝܳܢܳܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܦܫܰܪ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܐܽܘܟܠܗܽܘܢ ܝܳܕܰܥ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܨܽܘܠܳܠܗܽܘܢ ܘܳܐܠܨܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܚܠܺܝܛ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܗܽܘܢ ܒܰܬܝܽܘܒܗܽܘܢ. ܘܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܗܦܟܽܘܢ ܢܣܰܪܦܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܢܶܦܽܘܫ ܒܰܚܒܳܠܳܐ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܶܗ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܐܢ ܐܶܬܳܐ ܟܰܠܒܳܐ ܒܳܠܰܥ ܠܶܗ ܗܳܐ ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܒܰܬܝܽܘܒܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܝܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܥܰܠ ܐܶܬܚܒܶܫ ܠܶܗ ܒܶܐܣܛܽܘܡܟܳܐ ܛܰܢܦܳܐ ܕܟܰܠܒܳܐ ܥܢܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܺܝ ܕܶܐܠܽܘ ܗܦܰܟ ܒܰܠܥܶܗ ܗܽܘ ܡܶܢܝܳܢܳܝܳܐ ܠܰܬܝܽܘܒܶܗ ܒܰܥܓܰܠ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܗܽܘܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܚܒܺܝܫܳܐ ܕܢܶܦܪܰܚ ܢܶܣܰܩ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܗܽܘ ܡܶܢܝܳܢܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܕܢܶܫܬܰܢܰܩ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗܽܘ ܘܥܰܠ ܐܶܬܚܒܶܫ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܟܪܶܣ ܟܰܠܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܶܫܬܕܺܝ ܒܬܰܫܦܺܝܟܳܐ ܒܝ̈ܰܠܕܳܬܶܗ ܕܟܰܠܒܳܐ ܘܶܐܬܝܰܒܰܠ ܗܽܘ ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܛܽܘܗܡܳܐ ܕܦܰܩܪ̈ܶܐ ܘܕܰܢܟܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܐܢܰܢܩܺܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܦܳܩܰܪ ܘܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܢܳܟܶܬ ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܠܗܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܝܳܐ ܕܰܐܬܝܒܶܗ ܘܠܳܐ ܗܦܰܟ ܒܰܠܥܶܗ ܕܠܶܗ ܢܶܟܽܘܬ ܘܰܢܒܰܣܒܶܣ. ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܶܠܬܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܦܰܩܪܽܘܬܳܐ܀ ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܳܐܦ ܒܟܰܠܒܳܐ ܡܶܨܛܰܠܰܠ ܗܽܘ. ܡܶܟܺܝܠ ܝܰܬܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܠܒ̈ܶܐ ܒܨܽܘܠܳܠܳܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܬܬܰܪܣܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܐܳܐܰܪ ܗܽܘ ܡܶܨܛܰܠܰܠ ܘܡܰܣܶܩ ܠܶܗ. ܐܰܘܕܺܝܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܠܰܘ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܡܶܨܛܰܠܰܠ ܐܶܠܳܐ ܒܥ̈ܶܠܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܡܝ̈ܰܒܫܳܢ ܐܰܘ ܕܰܡܒܰܫ̈ܠܳܢ ܐܰܘ ܕܡܰܚ̈ܡܳܢ ܐܰܘ ܕܰܡܦܰܝ̈ܓܳܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ: ܗܰܘ ܛܰܥܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܡ̈ܶܐܟܠܳܬܳܐ: ܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܕܢܰܗܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܚܠܺܝܛ ܒܗܶܝܢ ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܪܓܶܫ ܦܽܘܡܳܐ ܒܗܳܝ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܟܰܕ ܥܳܐܠܳܐܼ. ܕܬܽܘܒ ܢܰܪܓܶܫ ܒܶܗ ܐܳܦ ܟܰܕ ܢܳܦܩܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܚܰܠܺܝܛܳܐ ܒܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܰܪܓܶܫ ܒܶܗ ܟܰܕ ܥܳܐܠܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ ܗܺܝ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܘܰܗܘܳܬ ܡܶܢܳܗܿ ܘܠܳܗܿ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܰܪܓܶܫ ܒܶܗ ܦܽܘܡܳܐ ܟܰܕ ܢܳܦܩܳܐ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܥܳܐܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫ ܒܳܗܿ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܢܳܦܩܳܐ ܒܨܽܘܠܳܠܳܐ ܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܶܗ. ܐܶܬܼܝܰܕܥܰܬ ܕܗܺܝ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܕܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܶܐܨܛܰܠܰܠ ܐܶܠܳܐ ܕܣܰܩܽܘܒܠܶܗ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܓܰܫܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܶܡܬܛܰܥܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ. ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܢܶܬܓܫܶܡ ܘܢܶܬܛܥܶܡ ܐܳܦ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܠܰܡܕܰܓܳܠܽܘ܆ ܡܰܘܣܦܺܝܢ ܠܡܶܬܦܰܪܣܳܝܽܘ. ܕܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܩܛܰܢ ܘܶܐܨܛܰܠܰܠ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܶܗ ܦܽܘܡܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܟܽܠܶܗ ܪܽܘܟܳܒܗܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܳܦ ܡܶܐܚܰܕ ܐܰܚܕܶܗ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܡܳܫܶܗ ܘܓܰܫܶܗ: ܘܰܐܟܠܶܗ ܘܡܰܬܩܶܗ. ܘܛܰܥܡܶܗ ܐܳܦ ܒܰܥܠܶܗ. ܕܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܗܽܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܰܪܓܳܫܽܘ ܡܰܪܓܶܫ ܒܶܗ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܐܶܬܡܺܝܫܰܬ ܟܽܠܶܗ ܕܰܓܳܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܕܢܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ ܦܶܓܥܰܬ ܒܳܗܿ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܨܽܘܠܳܠܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܨܛܰܠܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܐܳܙܶܠ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܠܣܰܗܪܳܐ ܘܡܶܢ ܣܰܗܪܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ܀ ܕܢܶܨܛܰܠܰܠ ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܨܛܰܠܰܠ ܗܽܘ ܘܥܰܠ ܨܽܘܠܳܠܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܣܰܗܪܳܐ ܘܡܶܢ ܣܰܗܪܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܠܒܰܪ ܢܶܦܪܰܚ ܘܢܶܣܰܩ ܘܢܶܬܥܰܠܶܐ ܠܰܐܬܪܶܗ ܕܰܒܛܶܠ ܝܺܬܶܒ ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܡܫܬܰܥܣܰܪ ܝܰܘܡܺܝܢ ܥܰܕ ܡܶܣܬܰܦܩܳܐ ܣܰܗܪܳܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܣܳܦܶܩ ܠܰܬܠܳܬܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ܀

ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܡܶܛܽܠ ܛܥܳܗܿ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܢܺܐܙܰܠ ܡܶܛܽܘܠ ܕܽܐܘܪܚܶܗ ܠܳܐ ܝܰܕܥܶܗ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܫܓܰܪ ܘܡܶܬܒܥܶܐ ܬܽܘܒ ܕܢܰܘܟܠܺܝܘܗ̱ܝ* * ܐܳܦ ܠܳܐ ܨܶܝܕ ܣܰܗܪܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܺܐܙܰܠ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܡܶܐܟܰܠ * * * * * * * * * ܢܣܺܝܡܺܝܘܗ̱ܝ ܒܣܰܗܪܳܐ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܰܕ ܢܰܓܰܪ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܢܰܓܰܪ ܘܚܰܕ ܝܳܕܰܥ ܠܡܰܘܟܳܠܽܘ ܠܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܘܰܐܝܟܰܢ ܒܢܰܘܗ̱ܝ ܕܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܠܒܰܝܬܗܽܘܢ ܕܶܐܬܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕܢܺܐܙܠܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܘܡܰܢܽܘ ܢܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܟܽܠܶܗ ܕܡܰܟܶܣ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗܳܟܰܢ ܠܳܐ ܢܶܛܥܽܘܢ܀

ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܟܰܕ ܛܰܥܡܳܐ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܒܶܗ ܗܰܘܦܳܐ ܘܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢ ܫܦܶܐ ܘܩܰܛܺܝܢ ܒܡܰܦܰܩܬܶܗ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܶܗ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܠܰܠ ܘܗܰܘ ܡܶܨܛܰܠܰܠ ܘܰܫܦܶܐ ܡܶܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܰܡܙܺܝܓܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܺܝܚܳܐ ܕܰܢܡܽܘܫܺܝܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܫܰܦܝܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܓܫܶܫ ܐܰܘ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܕܢܶܐܚܕܺܝܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܺܝܫ ܐܰܘ ܓܫܺܝܡܳܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܠܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܓܫܺܝܡ ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܰܡܨܰܠܰܠ ܘܩܰܛܺܝܢ܇ ܘܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܫܺܝܡ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܩܰܛܺܝܢܺܝܢ ܐܰܘ * * * * * * * * * * * * * * ܠܳܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܐܝܟ ܕܰܐܪܓܶܫܘ̱ ܒܡܰܠܥܳܣܳܐ ܢܶܬܪܓܶܫܘ̱ ܒܨܽܘܠܳܠܳܐ ܘܶܐܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܗܳܕܶܐ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܘܶܐܢ ܗܶܢܽܘܢ ܫܦܶܝܢ ܕܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܰܪ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܥܶܠܰܬ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܬܝܳܐ ܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܢܶܒܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܽܘ ܫܓܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܺܝ ܕܡܳܐ ܕܛܳܒ ܐܶܫܬܟܰܚ ܥܕܰܟܺܝܠ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ * * * * ܡܶܬܰܐܡܪܳܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ * * ܡܳܐ ܠܳܐ * * * * * * ܢܺܐܙܰܠ * * * * * * * * * ܕܠܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ܀

ܐܶܠܽܘ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܢ ܛܳܒܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܗܘܳܐ ܐܳܚܕܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܥܰܠ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܢܰܟܪܶܟ ܗܘܳܐ ܠܰܐܬܪܶܗ ܒܫܽܘܪܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܢܶܛܰܪ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܘܝܰܩܺܝܪܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܙܰܠܺܝܠܳܐ ܘܡܶܢ ܒܥܶܠ ܬܚܽܘܡܶܗ ܦܰܩܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܰܐܪܓܶܫ ܗܘܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܬܢܰܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܚܳܣ ܕܗܳܕܶܐ ܬܶܬܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܛܳܒܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܶܗܬܰܬܗܽܘܢ ܗܳܦܟܺܝܢ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܡܶܬܢܰܟܶܐ. ܘܰܠܡܰܢܽܘ ܡܰܠܦܺܝܢ ܠܰܘ ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܳܐ ܘܰܠܡܰܢ ܗܰܘ ܡܰܐܣܶܝܢ. ܠܰܘ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܡܚܺܝ. ܘܰܠܡܰܢܽܘ ܡܰܠܦܺܝܢ ܬܰܘܕܝܽܘܬܳܐ. ܠܰܘ ܠܗܰܘ ܕܰܟܦܰܪ ܘܰܡܓܰܕܶܦ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡ̈ܰܢܝܳܢ. ܓܕܰܫ ܘܓܳܕܫ̈ܳܢ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܡܶܢܶܗ ܗܘ̈ܰܝ: ܘܒܰܐܬܪܶܗ ܗܘܰܝ ܬܽܘܒ. ܐܳܚܕܳܐ ܗܘܳܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܪܳܚܶܡ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܫܽܘܪܳܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܢܰܟܪܶܟ ܗܘܳܐ ܠܰܓܙܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܢܰܟܝ̈ܳܢܶܐ܀ ܡܦܺܝܣܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܶܬܬܰܩܢܰܬ ܕܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥ ܕܡܰܡܪܚܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܗܳܡܣܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܠܰܡܣܰܝܟܽܘܬܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܗܺܝ ܕܡܶܛܽܘܠ ܕܠܳܐ ܡܰܫܟܚܺܝܢ ܡܣܰܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܒܰܩ ܠܗܽܘܢ ܩܛܺܝܪܳܐ. ܗܡܰܣܘ̱ ܠܗܽܘܢ ܕܒܰܒܥܳܬܳܐ ܢܣܰܝܟܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܡܰܓܶܕܠܳܐ * * * ܨܒܰܘ ܠܡܶܒܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܣܩܽܘܢ ܒܶܗ ܠܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܠܰܩ. ܣܶܒܶܠܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܠܐܰܠܦ̈ܶܐ ܘܰܠܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܰܫܟܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܣܰܩ ܠܪܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܠܺܝܳܐ ܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܣܠܶܩ. ܠܶܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܰܓܶܕܠܳܐ ܡܰܣܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܽܘ ܕܡܳܪܶܐ ܫܡܰܝܳܐ ܡܰܣܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܰܡܪܚܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܗܳܝܕܶܝܟ ܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܐ. ܕܢܶܣܩܽܘܢ ܓܶܝܪ ܠܥܶܠ. ܪܰܘܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܬܺܝܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ. ܕܢܶܚܬܽܘܢ ܠܬܰܚܬ. ܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܚ̈ܺܝܠܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܓܫܶܝܢ ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ. ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܬܰܚܡܺܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕ * * ـܡـ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܩܢܰܛ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܢܰܟܶܐ ܐܶܠܳܐ ܥܠܶܝܗܿ ܗܽܘ ܕܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܚܳܣ ܕܠܳܐ ܬܶܫܬܚܰܩ ܡܰܪܳܚܽܘܬܰܢ ܒܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܥܰܕܰܪ ܠܶܗ ܘܶܐܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܡܰܪܕܳܐ ܩܕܳܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܚ̈ܺܝܠܶܐ ܐܰܬܪܶܗ ܕܛܳܒܳܐ ܕܗܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܝܰܬܺܝܪ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܚܰܣܶܢ ܩܕܳܡ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܚ̈ܺܝܠܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܰܠܡܳܢ ܡܳܪܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܙܳܕܶܩ ܕܳܐܦ ܐܰܬܪܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܡܛܰܟܶܣ ܘܡܰܚܣܶܢ ܒܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܘܳܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܗܰܘ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܢܶܬܡܪܰܕ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܒܫܽܘܪܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܐܰܬܪܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ. ܘܚܰܣܺܝܪ ܡܳܪܶܗ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܫܽܘܪܳܐ ܪܳܐܶܒ ܠܳܐ ܚܰܣܢܶܗ ܗܽܘ ܗܰܘ ܚܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܩܪܶܝܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗܰܘ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܰܓܺܝ ܚܰܣܺܝܪ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕ ܬܰܪܥܳܐ ܘܣܽܘܟܪܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܬܽܘܒ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪܫܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܚܶܣܢܳܐ ܠܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܘܡܶܪܕܳܐ ܠܫܽܘܘܙܳܒܳܐ. ܣܝܳܓܳܐ ܠܟܰܪܡܳܐ ܘܰܛܝܳܪܳܐ ܠܓܳܙܪܳܐ܀

ܘܰܐܝܢܰܘ ܟܰܝ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܚܰܕ ܬܰܪܥܶܗ ܐܰܘ ܬܪܰܥ ܟܢܽܘܫܬܶܗ. ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܶܟܝܳܢܳܐ ܚܣܰܢܘ̱ ܗܶܢܽܘܢ ـܣܝܢ ܠܗܽܘܢ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܐ * ܐ * * * * ܗܘܳܐ * * ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܢܶܟܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܶܐܠܽܘ ܐܶܬܳܐ ܓܰܝܳܣܳܐ ܥܰܠ ܡܰܢܺܝ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܘܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܠܰܘ ܒܚܶܣܢܳܐ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܒܡܶܪܕܳܐ ܛܳܦܣܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܚܳܟܡܺܝܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܛܳܒ ܦܓܳܕܳܐ ܡܕܰܘܕܳܢܳܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܫܰܟܪܳܢܳܐ ܠܳܐ ܠܒܺܝܫ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܰܐܬܪܶܗ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ܀

ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܒܶܝܬ ܡܰܢܺܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܘܓܰܘܣܳܐ ܒܚܶܣܢܳܐ ܐܰܘ ܒܫܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܐܳܚܕܺܝܢ. ܢܫܰܐܶܠ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܡܶܬܢܰܟܶܝܢ ܦܰܓܪܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܠܗܳܕܶܐ ܗܰܘ ܚܳܝܪܺܝܢ ܕܢܶܬܩܰܛܠܽܘܢ ܘܢܰܓܗܽܘܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ. ܠܥܶܠ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܠܛܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܠܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܡܙܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܰܓܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܕܶܢܓܗܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܒܝܰܕ ܣܰܝܦܳܐ܇ ܗܺܝ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܓܗܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܒܝܰܕ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܘܗܰܒ ܠܺܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܕܟܺܐܦܶܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܪܥܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܦܣܰܩ ܒܰܢ ܒܢܰܝܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܫܠܰܡܠܰܡܬܳܐ ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ܀

ܘܰܐܝܟܳܐ ܥܘܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܦܣܽܘܠܳܐ ܘܰܦܣܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܟܽܘܠܳܗܿ ܦܳܥܠܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܰܐܪܕܶܟܠ ܩܰܒܪܶܗ ܕܰܡܬܰܚ ܚܽܘܛܳܐ ܘܰܬܩܰܠ ܫܰܡܛܳܐ ܘܬܰܪܶܨ ܟܢ̈ܽܘܢܳܬܳܐ ܘܺܐܝܕܰܥ ܡـ * ـܫـ * ـܬܐ. ܠܳܐ ܟܰܝ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܚܰܕ ܕܢܶܬܶܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܐܰܬܪܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܐܰܓܗܺܝܘ ܡܶܢ ܪܶܒܽܘ ܒܺܝܫܳܢ ܕܰܟܪܺܝܟܳܢ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܪܒܺܝܢ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܽܘ ܘܳܠܺܝܬܳܐ ܕܳܪ̈ܫܺܝܢ. ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܗܶܢܶܝܢ ܕܠܳܐ ܘܳܠܶܝܢ ܢܶܬܟܰܪ̈ܙܳܢ. ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܬܺܝܪܺܝܢ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ: ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܕܶܡ ܫܰܪܺܝܪ ܐܶܫܟܰܚܘ̱ ܛܥܳܬ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܛܽܘܥܝܰܝ ܐܶܫܟܰܚܘ̱. ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ ܐܶܫܬܟܰܚܘ̱ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܚܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܺܝܢ ܢܳܫܶܦ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܕܪܳܫܰܢ ܘܢܰܗܡܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܚܰܕ ܓܰܒܳܐ . ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܢܚܽܘܒܽܘܢ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ ܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܬܽܘܡ ܒܣܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܘܠ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܺܐܝܬ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܒܰܐܬܪܶܗ ܗܽܘ ܡܢܳܚ. ܒܝܰܕ ܕܰܐܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܐܰܝܟ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܝܟ ܚܽܘܠܕ̈ܶܐ ܒܟܰܦܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܣܳܣܳܐ ܒܡܺܐܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܒܰܠܛܺܝܬܳܐ ܒܩܰܝܣܳܐ. ܐܰܝܟ ܩܰܠܡܳܐ ܒܰܐܘܨܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܣܢܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܥܽܘܕܳܐ ܒܚܰܪܒܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܦܪܰܚܕܽܘܕܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܡ ܥܰܡ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ. ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܒܰܣܶܡ ܠܗܽܘܢ . ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܚܰܠܶܦ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܰܕܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܟܝ̈ܳܢ ܠܗܽܘܢ ܒܰܕܠܳܐ ܡܰܟܝ̈ܳܢ ܠܗܽܘܢ ܒܰܕܠܳܐ ܡܰܟܝ̈ܳܢ ܠܗܽܘܢ ܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܠܗܽܘܢ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬܒܳܪܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܚܳܫܶܒ ܡܰܙܡܽܘܪܶܗ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܘܣܳܕܰܪ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ. ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪ̈ܒܰܥ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪܶܟܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܺܝܪܒܶܬ ܛܳܒ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܟ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ ܐܳܦ ܢܝܳܚܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܬܶܣܚܶܐ ܠܢܽܘܢܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ:: ܘܬܶܛܡܽܘܪ ܠܚܽܘܠܕܳܐ ܒܕܶܒܫܳܐ܇ ܘܬܶܫܪܶܐ ܣܳܣܳܐ ܒܣܺܐܡܳܐ: ܘܰܠܒܰܠܛܺܝܬܳܐ ܒܕܰܗܒܳܐ: ܘܰܠܩܰܠܡܳܐ ܒܟܳܪܝܳܐ ܕܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܝܰܬܪ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܒܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܢܰܚܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܒܺܝܕ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܒܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܪܺܝ ܠܗܽܘܢ ܡܢܰܚܶܝܢ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܡܢܳܚ ܒܡܰܪܒܽܘܥܺܝܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܙܩܳܬ ܠܶܗ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢܳܗܿ ܚܰܫܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܽܘܠܕܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܰܣܩܶܗ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ: ܗܳܕܶܐ ܕܰܥܛܶܠܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ. ܕܰܥܛܶܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢܳܗܿ ܕܚܳܠܶܦ ܠܰܡ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܘܰܪܚܶܡ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܘܰܚܠܳܦ ܥܝܳܕܶܗ ܒܡܶܕܶܡ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܥܽܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܰܐܬܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܠܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܳܐ. ܡܶܒܟܳܐ ܗܽܘ ܒܟܳܐ ܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܛܺܝܠ ܐܺܝܬܝܳܐ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܥܩܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܰܐܬܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢ ܓܶܝܪ ܕܒܰܐܬܪܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܺܐܪܣܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܐܳܦ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܕܳܪܶܗ ܗܽܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܥܝܳܕܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܳܐ܀

ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܡܥܳܕ ܒܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܢ ܐܳܙܶܠ ܕܰܢܥܺܝܕ ܒܶܗ. ܐܶܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܠܳܐ ܓܳܢܶܒ ܠܶܗ ܠܰܥܝܳܕܳܐ. ܡܶܬܢܟܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܥܳܕ ܒܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܣܰܓܶܦ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܐܶܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝ̱ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܳܦܶܢ ܠܰܘ ܡܶܢܶܗ ܗܰܘ ܕܰܥܝܳܕܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܓܰܥ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܡܶܢ ܫܶܠܝ̱ * * ܝܳܪܽܘܬܳܗ̇

܀܀܀

ܘܰܚܠܳܦ ܕܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܡܶܬܢܳܟܳܝܽܘ ܢܶܬܢܰܟܶܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܗܶܕ ܟܝܳܢܳܐ. ܡܶܣܥܳܐ ܣܥܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܳܐ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܥܝܳܐ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܗܰܘ ܫܰܪܺܝܪ * * ܐܳܡܪܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܰܡܕܰܓܠܺܝܢ ܗܽܘ ܡܶܬܬܥܺܝܩܺܝܢ ܗܳܝ ܐܶܢ ܢܩܰܦܬܶܗ ܗܰܘ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܡܬܶܬܥܺܝܩܳܐ܀

ܟܰܕ ܡܶܫܬܚܶܩ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܙܺܐܦܳܐ ܒܝܰܕ ܫܽܘܳܐܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܘܶܐܬܦܰܪܣܺܝ ܟܽܘܠܶܗ ܪܽܘܟܳܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܫܚܰܩ ܓܶܝܪ ܫܽܘܢܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܠܥܶܓܠܳܐ ܢܣܺܝܟܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܚܰܩ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ. ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܐܶܫܬܚܰܩ ܥܶܓܠܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܝܳܐ ܡܶܢ ܣܶܓܕܬܶܗ ܕܥܶܓܠܳܐ ܠܳܐ ܥܪܰܩܘ̱ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܛܳܒ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܢܺܝ. ܡܶܢܝܳܢܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܣܶܓܕܬܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܕܣܰܗܪܳܐ ܠܳܐ ܡܓܰܕܦܺܝܢ ܕܳܡܝ̈ܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܓܽܘܕܦܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܒܰܟܬܳܒܰܝܗܽܘܢ܀

ܐܰܝܟ ܕܓܰܕܶܦܘ̱ ܓܶܝܪ ܝܽܗܘܽܕܳܝܳܐ ܥܠܰ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ ܓܕܰܦܘ̱ ܗܳܢܽܘܢ ܥܰܠ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܥܰܬܺܝܩܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܓܶܝܪ ܛܰܥܡܶܗ ܒܶܗ ܘܪܺܝܚܶܗ ܠܳܐ ܦܰܓ ܚܰܕܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܠ ܒܶܗ ܪܶܬܚܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܘܰܕܚܽܘܒܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܡܺܐܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ ܠܥܰܬܺܝܩܳܐ ܐܰܟܶܣܘ̱ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܨܰܐܘܬܗܽܘܢ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܕܰܢܣܰܝܒܪܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ ܠܚܰܕܬܳܐ. ܙܩܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܠܺܝܬܳܐ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܐܰܟܶܣ ܐܶܢܶܝܢ ܕܠܰܡܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/528
Source:
C. W. Mitchell (ed.), S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 1: The Discourses Addressed to Hypatius (London: Williams and Norgate, 1912).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 7, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Ephrem the Syrian, “Second Discourse to Hypatius - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܟ̈ܺܝܠܶܐ” based upon C. W. Mitchell (ed.), S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 1: The Discourses Addressed to Hypatius (London: Williams and Norgate, 1912), Digital Syriac Corpus, last modified December 7, 2019, https://syriaccorpus.org/528.
Bibliography:
Second Discourse to Hypatius - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܟ̈ܺܝܠܶܐ.” In S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 1: The Discourses Addressed to Hypatius, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/528.

Show Citation Styles