Ephrem the Syrian: Third Discourse to Hypatius - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܟ̈ܺܝܠܶܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܕܢܽܘܪܳܝܳܐ ܬܠܶܝܢ ܫܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܥܰܡ ܥܩܺܝܡܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܶܬܥܰܩܡܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܽܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܶܛܥܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܩܶܢܝܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܓܰܘܶܗ ܚܡܺܝܠܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܣܶܩ ܝܺܣܽܘ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܛܳܥܽܘܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܣܰܩ ܡܶܟܳܐ. ܗܳܝ ܕܳܡܶܐ ܛܳܒ ܐܶܫܬܟܰܚܘ̱ ܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܗ ܐܶܢܽܘܢ * * ـܠـ ܠܶܗ ܘܠܰܛܥܽܘܢܰܘܗ̱ܝ ܚܰܝܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܛܥܶܢ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܩܰܒܶܠܘ̱ ܡܶܢܰܢ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܕܶܡ ܣܺܝܡ ܕܠܳܐ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܰܥ ܕܶܝܢ ܕܶܐܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܳܪܶܝܢ. ܡܶܬܬܰܒܰܥ. ܕܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܘܶܐܢ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢܶܗ ܕܰܠܡܥܰܒܪܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܟܪܶܟ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܘܠܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܗܳܟܰܢ ܠܶܗ ܡܶܫܟܰܚ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢܶܗ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܥܒܪܳܢܳܝܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܚܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܥܰܒܪܳܢܳܐ ܕܳܐܦ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܥܶܒܪܶܗ ܘܰܢܚܶܬ ܨܶܐܕܰܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܘܳܐܦ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܣܶܕܩܳܝܗ̱ܝ ܘܰܣܠܶܩ ܐܰܝܟ ܕܡܰܛܥܶܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܡܶܬܥܰܒܪܳܢܳܐ ܕܢܶܟܠܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܰܐܬܪܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܰܕ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܕܽܘܫ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܳܐܦ ܗܳܢܶܝܢ ܕܪܰܟܶܒ ܚܠܳܦ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܩܳܥܶܝܢ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܢܰܣܶܩ ܘܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܥܶܠܳܝܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܢܦܺܝܣܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢ ܕܠܳܐ ܢܳܫܒܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܗܳܢܳܐ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܪܒܳܐ ܕܥܳܡܽܘܪ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܘܶܐܢ ܢܰܦܫܶܗ ܢܛܰܪ ܗܘܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܡܶܕܚܰܠ ܕܚܰܠ ܕܠܳܐ ܢܰܟܶܝܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ ܕܕܳܚܶܠ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܢܰܦܫܳܗܿ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܢܚܶܬ ܕܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܢ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܗܽܘ ܢܰܛܰܪ ܕܰܡܨܽܘܬܳܐ ܘܗܳܪܬܳܐ ܥܰܡ ܫܒܳܒܶܗ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ. ܢܶܬܒܰܣܪܽܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ. ܕܰܗܪܳܪܳܐ ܘܢܳܨܝܳܐ ܥܒܺܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܒܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܕܳܡܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܟܰܕ ܫܒܳܒܶܗ ܗܽܘ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܪܰܚܺܝܩ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܣܰܓܺܝ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ. ܐܶܢ ܛܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܫܰܚ ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܐ. ܘܡܰܬܚܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܠܶܡ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ ܗܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܪܕܶܐ ܘܢܺܐܬܶܐ ܛܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܫܰܚ ܘܰܐܬܪܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܕܳܐܐܰܪ ܚܰܝܬܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ. ܘܬܰܘܫܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܒܶܗ܀

ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܗܽܘ ܠܰܡ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܺܐܬܶܐ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܗܺܝ ܕܳܐܦܠܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܡܚܺܝܠܳܬܳܐ ܕܰܐܣܶܩ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܫܟܰܚ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܕܢܶܪܕܰܝܢ ܒܗܰܘ ܟܽܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕܗܶܝܢ ܘܒܳܪܽܘܝܗܶܝܢ. ܕܢܶܪܕܺܝܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ. ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܗܶܢܶܝܢ ܐܶܬܡܨܺܝ ܘܥܳܒܽܘܕܗܶܝܢ ܠܳܐ. ܐܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܝܢ. ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ. ܕܶܐܢ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܶܗ ܗܳܝ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܺܝܠܛܳܢܳܝܳܐ ܕܥܰܡ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܶܫܟܚܰܬ ܕܬܶܥܒܰܪ ܘܬܺܐܙܰܠ ܘܰܒܕܽܘܟ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܦܳܫܰܬ. ܒܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܫܚܳܐ. ܟܡܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܗܽܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܬܪܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܰܢܡܽܘܫ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܀

ܘܕܶܬܕܰܥ ܕܬܽܘܩܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܣܳܐܶܒ ܘܠܳܐ ܡܳܐܶܬ ܘܠܳܐ ܠܳܐܶܐ: ܘܥܰܠ ܪܟܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܘܙܽܘܳܕ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܶܗ ܘܗܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܕܟܽܠܝܳܢ ܠܶܗ ܠܰܝܬ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܐܶܬܟܠܺܝ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܪܕܶܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗܿ ܕܶܐܢ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܣܦܺܝܩܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܐܰܘ ܠܰܝܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܛܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܳܦܶܢ ܡܶܥܰܠ ܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܡܶܩܰܫ ܢܩܰܫ ܒܗܽܘܢ ܕܢܶܚܙܶܐ ܕܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܗܽܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܶܐܣܬܰܦܰܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܗܽܘ ܘܰܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܗܽܘ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܟܽܠܶܗ ܗܽܘ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܢܦܰܩ ܘܡܶܕܶܡ ܡܶܢܶܗ ܒܰܐܬܪܶܗ ܠܳܐ ܦܳܐܶܫ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܦܶܠܓܶܗ ܦܳܐܶܫ ܐܰܘ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܦܺܝܗܳܢ ܥܰܠ ܟܝܳܢܶܗܼ ܕܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܫܬܢܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܡܶܗܘܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܕܟܰܕ ܢܦܰܩ ܠܰܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܡܶܕܶܡ ܐܰܬܪܶܗ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܚܣܰܪ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܚܶܣܪܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܰܨܪܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܰܬܪܶܗ ܘܰܡܠܶܐ ܗܘܼܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܫܰܚ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܘܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢܶܗ ܐܰܬܪܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܘܡܳܛܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܦ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ ܡܰܛܺܝܘ ܡܰܬܚܽܘܗ̱ܝ܀

ܐܶܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܡܠܶܐ ܗܳܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܢܦܰܩ ܬܽܘܒ ܡܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢܶܗ ܗܺܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܘܰܠܒܰܪ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܐܳܠܨܳܐ ܕܢܶܒܥܶܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܐܦܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܒܰܐܦܺܝ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܓܰܠܓܠܰܬ ܗܺܝ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܡܬܰܚ ܙܰܠܺܝܩܰܘܗ̱ܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܟܰܕ ܩܦܰܣ ܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܬܚܒܶܫ ܒܰܐܬܪܳܗܿ. ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܠܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܘܳܐܠܨܳܬ ܕܢܶܒܥܶܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܡ ܒܰܐܦܰܘܗ̱ܝ ܘܬܰܟܣܺܝܘܗ̱ܝ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܘܗܳܪܟܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܠܶܐ ܟܽܠܶܗ ܗܽܘ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܬܪܰܢ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܙܰܠܺܝܩ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܐܳܦܶܢ ܒܝܰܕ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܢܳܝܬܳܐ ܡܬܰܚܰܦܶܐ ܡܶܢܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܕܶܢܚܶܗ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܫܶܡܫܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܳܦ ܚܽܘܕܪܳܐ. ܘܰܡܣܰܝܟܳܐ ܠܶܗ ܥܰܝܢܳܐ. ܠܕܶܢܚܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܠܰܝܬ ܣܳܟܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܫܟܚܳܐ ܡܣܰܝܟܳܐ ܠܶܗ ܥܰܝܢܳܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܝܰܠܕܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܕܝܳܠܽܘܕܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟܼ ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܪܰܒ ܪܰܒ. ܡܰܙܥܰܪ ܗܽܘ ܙܥܽܘܪ ܡܶܢܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܠܰܝܬ ܠܶܗ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܫܶܡܫܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܝܳܠܦܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܶܗ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܘܳܐܙܠ̱ܺܝܢ ܘܳܐܬܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܢܽܘܗܪܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܢܟܺܝܢ. ܠܘܳܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܓܽܘܫܡ̈ܶܐ ܕܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܦܰܩܚܳܐ ܐܰܘ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܪܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܚܕܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܬܣܺܝܡܽܘܢ ܒܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܪܺܐܚܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܦܳܐܰܚ ܠܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܝܰܬܺܝܪ ܗܽܘ ܪܺܐܚܗܽܘܢ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܐܰܘ ܪ̈ܺܝܚܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܡܶܫ̈ܚܳܢܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܶܫ̈ܚܳܢܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܒܛܺܝܡ̈ܶܐ ܗܽܘ ܡܶܙܕܰܒܢܺܝܢ ܪܺܝܚܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܕܡܰܓܳܢ ܗܽܘ ܠܟܽܠ ܡܶܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܩܰܪܶܒ ܘܗܽܘ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܠܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܥܶܛܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ. ܕܳܐܦ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܦܳܐܰܚ ܗܽܘ. ܐܶܢ ܥܒܳܕܰܘܗ̱ܝ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܐܠܳܗܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܪܺܝܚܳܢܳܐ ܕܦܳܗܶܐ ܘܰܐܝܟ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܡܶܬܒܰܕܰܪܼ. ܟܰܕ ܨܳܒܶܝܢ ܠܡܰܘܪܒܽܘܬܶܗ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܝܬܺܝܢ ܠܶܗ. ܕܰܕܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܢܰܦܫܶܗ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܢܶܫܬܐܶܠ ܬܽܘܒ ܓܰܒܶܗ ܕܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܥܰܠ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܳܐܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܢܽܘ ܛܥܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܗܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܚܰܪܺܝܒܳܐ ܘܰܣܦܺܝܩܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܕܗܰܘܦܳܐ ܕܳܐܐܰܪ ܛܶܥܢܰܬ ܟܽܠ ܠܰܝܬ ܒܶܗ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡܫܰܡܶܗ ܬܰܡܳܢ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܗܽܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܬܚܽܘܡ. ܕܠܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ. ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܓܶܝܪ ܫܪܳܐ ܠܶܗ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܠܥܶܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܫܪܶܐ ܠܬܰܚܬ ܠܟܽܠ܀

ܠܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܫܟܚܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܕܰܪܓܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܬܶܩܽܘܡ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܩܺܝܪܺܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܕܰܪܓܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܰܘ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܩܛܺܝܪܳܐ ܛܥܶܝܢ ܠܗܽܘܢ * * * * * * * * * * * * * * ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܩܺܝܪܳܐ * * * * * ܠܢܽܘܗܪܳܐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܠܘܩܒܠܶܗ * * * * ܡܰܝܳܐ ܡܓܰܡܪܺܝܢ ܢܽܘܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ * * * ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܩܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡܰܢ ܒܚܰܕ ܕܰܪܓܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܠܡܶܣܰܩ ܒܚܰܕ ܡܶܬܩܠܳܐ ܡܫܰܟܚܰܢ * * * * * * * ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠܰܢ ܘܰܕܝܰܩܺܝܪܰܢ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܘ ܒܳܐܐܰܪ. ܗܶܢܶܝܢ ܡܦܺܝܣܰܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܶܝܢ ܟܡܳܐ ܩܕܳܡܰܢ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܠܩܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪܰܢ ܚܰܒܪܳܬܗܶܝܢ. ܣܰܓܺܝ ܥܪܰܩܢ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܪܚܰܩ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܰܠܬܰܚܬ ܕܠܳܐ ܟܺܝܠܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܚܶܫܽܘܟܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܳܐܶܡ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠ ܝܰܩܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܳܐܶܡ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܶܗ ܐܳܦ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ * * * * * * * * * * ܛܽܘܪܳܐ * * * * ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܩܺܝܪܽܘܬܶܗ ܟܽܠ ܠܬܰܚܬ ܡܶܬܬܰܠܝܳܐ ܒܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ ܘܰܠܡܰܫܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ ܡܰܢܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܦܓܰܥ ܒܳܗ̇ * * ـܪܘܬܗ ܘܟܽܠܶܗ ܕܠܳܐ * * * ܓܶܝܪ ܗܺܝ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܕܬܶܬܥܰܠܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ * * * ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܕܰܠܕܽܘܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܡܨܶܐ ܕܢܶܫܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܣܥܳܐ ܣܥܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܫܟܚܺܝܢ * * ܠـ * ܐ ܐܰܝܠܶܝܢ * * * * ܒܚܰܫܰܚܗܽܘܢ ܘܡـ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܥܒܰܪ ܬܚܽܘܡܶܗ: ܘܟܰܕ ܥܒܰܪ ܠܶܗ ܠܥܶܠ ܗܽܘ ܥܰܒܪܶܗ ܘܰܐܝܕܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐ ܠܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܥܶܠ ܕܠܳܐ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܐܰܘ ܕܢܶܬܰܚܬܳܐ ܠܬܰܚܬ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ ܗܳܟܰܢ ܓܶܝܪ ܩܥܳܐ ܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܡܶܟܺܝܠ ܕܰܐܦܶܩܬ ܠܶܗ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܗܺܝ ܥܠܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܬܚܽܘܡܶܗ ܘܢܶܣܥܳܐ ܠܥܶܠ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܦܟܺܝܪܳܐ ܠܶܗ ܘܳܠܺܝܬܳܐ ܕܝܰܩܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܰܠܬܰܚܬ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬܬܰܚܬܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܘܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܟܽܠ ܡܰܚܶܬ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܳܐ ܡܰܫܟܚܳܐ ܗܘܳܬ ܢܽܘܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕ * * * * * * * * * * * * * * * * ܠܶܗ * * * * * ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܫܰܚ܀

ܢܫܰܐܶܠ ܕܶܝܢ ܥܠܶܝܗܿ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܢܽܘܪܳܐ. ܕܰܐܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܐܙܺܝܥܬܳܗܿ ܐܳܦ ܠܶܗ ܕܬܶܥܒܰܪ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܥܒܰܪܬܶܗ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܳܐܦ ܠܳܗ̇ ܪܽܘܚܰܐ ܗܘ ܢܶܩܫܰܬ ܒܳܗ̇ ܘܰܐܙܺܝܥܬܳܗܿ. ܘܢܺܐܙܰܠ ܒܶܗ ܒܝܽܘܒܳܠܗܶܝܢ ܕܥܶܠܬܳܐ ܘܢܰܫܐܶܠ ܐܳܦ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܐܰܙܺܝܥܶܗ ܐܳܦ ܠܳܗ̇ ܘܶܐܢ ܢܣܰܓܺܝ ܠܗܶܝܢ ܥܶܠܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܠܥܶܠܳـ̈ܬܳܐ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥ ܦܰܗܝܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܕܺܝܥ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ܇ ܕܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܠܶܗ ܦܝܳܣܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܶܐܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܥܶܠܰܬ ܟܽܠܶܗ ܫܰܓܫܽܘܬܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܨܒܽܘܬܳܐ ܡܛܰܟܰܣܬܳܐ ܘܰܕܠܰܚ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܰܡܨܽܘܬܳܐ ܘܰܠܗܳܪܬܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܗܰܘ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܶܠܰܬ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܬܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܰܐܥܺܝܪܳܗܿ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܕܳܡܟܳܐ ܗܘܳܬ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܕܠܳܐ ܚܺܝܠ ܗܘܳܬ: ܘܶܐܫܟܰܚ ܦܽܘܪܣܳܐ ܘܪܰܟܶܒ ܥܶܠܬܳܐ ܕܢܶܥܒܪܶܗ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܬܚܽܘܡܳܗܿ ܠܳܐ ܥܶܒܪܰܬ ܗܽܘ ܣܽܘܪܚܳܢܳܗܿ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܫܡܳܐ ܢܣܺܝܡ ܠܳܗ̇ ܘܒܺܐܝܕܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܢܚܽܘܪ ܒܳܗܿ. ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܢܶܬܕܰܡܰܪ ܒܶܗ܀

ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܥܶܠܳܝܳܐ ܐܰܙܺܝܥܶܗ ܠܶܣܛܽܘܟܣܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܡܫܰܦ ܗܽܘ ܫܰܦ ܐܳܦ ܗܰܘ ܥܶܠܳܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܟܰܝ ܥܶܠܬܳܐ ܐܰܙܺܝܥܬܶܗ ܐܳܦ ܠܳܗ̇. ܕܢܰܪܡܶܐ ܗܳܪܬܳܐ ܘܰܡܨܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܘܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܶܐܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܢܶܒܥܰܬ ܥܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐ̱ܚܪ̈ܺܢܝܳܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܘ̱ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܺܐܝ̈ܬܝܶܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܝܺܠܶܦܘ̱ ܐܶܢܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܶܢ ܪܽܘܚܐܰ ܗ̱ܘ ܕܓܶܠܝܳܢܳܐ ܒܰܕܶܩܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܥܰܠ ܥܶܠܬܳܐ ܕܒܶܗ ܬܰܠܝܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܶܠܳـ̈ܬܳܐ ܬܶܓܠܶܐ ܠܗܽܘܢ܀

ܠܡܶܬܕܰܡܰܪܘ̱ ܕܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܪܽܘܚܳܐ. ܕܠܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܓܠܰܬܿ. ܗܰܘ ܕܦܰܠܶܓ ܝܰܡܳܐ ܘܰܥܒܰܪ ܒܓܰܘܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܠܰܬ. ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܘܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܛܳܣ ܥܰܠ ܓܰܠܠܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܓܠܰܬ ܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܗܰܘ ܕܕܶܠܦܳܐ ܕܕܳܠܶܦ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܥܰܪܣܶܗ ܠܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ. ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܰܢ ܓܶܝܪ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܕܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܗܰܝܡܢܰܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕܘ̱ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܳܪܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܬܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܕܳܐ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪܘ̱: ܘܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܕܰܒܕܳܐ ܣܳܓ̈ܳܐܬܳܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܠܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕܘ̱ ܗܶܢܽܘܢ ܗܰܘ ܠܳܐ ܥܒܰܕ ܠܳܐ ܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܘܰܕܢܺܝܚܳܐ ܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܚܽܘܪ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܦܶܚܬܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܝܬ ܛܳܥܝܽܘܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܠܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ܀

ܢܫܰܐܶܠ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪ * * ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܰܟܪܶܙ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܘܠܰܪܩܺܝܥܳܐ ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܪܶܐ ܦܰܠܦܰܠܓܽܘܣ ܘܰܠܗܳܝ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠ: ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܬܚܶܝܬ ܟܽܠ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܛܥܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗܽܘܝܽܘ ܛܥܶܝܢ ܠܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܫܶܬ ܐܶܣܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܥܰܠ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܣܺܝܡ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܘܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܬܪܓܡـ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܕܶܡ ܢܶܬܢܶܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܫܰܟܚܳܐ ܕܢܶܬܛܥܰܢ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܗܽܘ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܛܥܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܢܶܬܠܶܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܘܕܺܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ ܥܶܛܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܢܶܒܪܳܐ ܟܽܠ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܕܢܶܒܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܳܦ ܕܰܢܣܺܝܡ ܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ܀

ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡـ * * * ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܛܥܶܝܢ ܠܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܒܗܳܝ ܬܶܫܥܺܝܬܳܐ ܕܠܰܦ ܠܳܐ * ـܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܩܰܠܺܝܠ ܗܽܘ * * ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܡܶܥܒܰܕ ܐܶܫܟܰܚ ܐܳܦ ܠܡܶܛܥܰܢ܀

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܒܪ̈ܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ. * * * * * ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܣܺܝܡ ܒܪܺܝܬܶܗ ܘܶܐܢ * * * * ܘܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܥܶܢ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ * * ܠܝܢ ܠܳܐ * * * ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܗܰܘ ܪܰܒܽܘ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ ܕܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ * * * * * * * * * * * ܐܳܡܪܺܝܢ * * * * ܠܶܗ ܠܗܰܘ * * * * ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܢ ܛܥܺܝܢ ܠܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܚܰܕ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܫܰܠܡܳܢܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܩܳܐܶܡ ܘܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܳܒܶܕ. ܕܶܐܢ ܡܶܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܣܺܝܪ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܗܰܘ ܡܫܰܠܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܬܠܳܬ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܒܪܳܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܛܥܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܗ ܬܶܫܪܶܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܗܘܰܝ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ: ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܽܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܛܥܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܳܐܦ ܠܗܽܘܢ ܠܺܐܝ̈ܬܝܶܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܰܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܛܥܶܝܢ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܗܽܘܝܽܘ ܫܓܰܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܛܥܶܝܢ ܗܘܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܛܥܶܝܢ ܘܶܐܢ ܒܶܗ ܬܰܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܒܚܰܝܠܶܗ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬܼ ܕܳܐܦ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܒܚܰܝܶܠ ܛܳܒܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܳܦܟܳܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܰܢܺܝ ܒܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܝܕ ܐܰܪܰܥ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܫܰܡܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܰܘ ܡܫܰܠܡܳܢܽܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܰܣܺܝܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܣܳܦܶܩ ܫܡܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܗܿ ܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܗܿ ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܓܰܒܳܗܿ ܡܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗܿ. ܕܶܐܢ ܡܶܢ ܓܰܒܳܗܿ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܶܣܬܰܝܟܰܬ ܠܳܗ̇ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ. ܛܳܒ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܘܰܣܢܺܝܩܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܗܿ. ܕܰܡܣܰܝܟܳܢܳܗܿ ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ. ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗܰܘ ܕܫܰܦܺܝܪ ܐܶܠܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܝܢ ܕܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܡܣܰܝܟܳܢܶܗ. ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܣܳܦܩܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܕܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܣܝܳܟܶܗ܀

ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܶܩܪܶܝܘܗ̱ܝ ܐܰܘ ܡܰܢܺܝ ܛܳܒܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܶܣܬܰܝܰܟ. ܐܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܶܬܬܰܚܰܡ. ܐܰܣܪܳܗܿ ܓܶܝܪ ܘܬܰܚܡܳܗܿ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܠܶܐ ܟܽܠ ܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܦ ܐܶܬܥܙܰܙ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܠܰܡܕܳܫ ܠܰܐܬܪܶܗ ܘܰܠܡܶܥܰܠ ܠܰܬܚܽܘܡܰܘܗ̱ܝ ܘܰܠܡܶܒܰܙ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܐܝܟ ܣܢܺܝܩܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܣܢܺܝܩ ܕܰܥ ܕܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܡܚܺܝܠ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܒܳܐܶܙ ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܒܰܙܰܙ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܬܟܰܣܣܽܘܢ. ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܩܺܝܦܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܒܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܟܽܘܠܶܗ ܗܽܘ ܓܒܳܐ ܕܰܢܩܺܝܦ ܠܛܰܡܳܐܐ ܛܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܘܡܣܰܝܶܒ ܘܡܶܛܠܰܫ ܘܰܡܚܰܒܶܠ ܒܢܰܩܦܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܗܽܘ ܓܒܳܐ ܕܰܢܩܺܝܦ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܢܰܟܶܐ ܡܶܢ ܢܰܩܦܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܝܰܬܰܪ ܗܽܘ ܗܰܘ ܓܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܢܟܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܕܶܐܬܢܰܟܺܝ ܡܶܢ ܢܰܩܦܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܠܛܳܢܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪܳܐ ܕܗܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܢܟܺܝ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܢܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܚܰܒܠܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܢܳܩܦܳܐ ܡܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܢܟܶܝܘܗ̱ܝ ܘܶܐܠܳܐ ܡܨܶܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܰܢܫܰܠܶܛ ܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܣܳܢܳܐܳܐ ܕܰܢܕܽܘܫܳܝܗ̱ܝ. ܘܠܳܐ ܫܶܒܝܳܐ ܕܢܶܫܬܰܥܠܶܐ ܘܢܶܥܒܪܺܝܘܗ̱ܝ ܘܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܐܳܠܨܳܬ ܠܗܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܢܣܰܝܶܒ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܫܰܦܝ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܘܢܶܫܕܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܶܗ ܙܰܟܝܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܕܢܶܥܒܪܺܝܘܗ̱ܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܗܰܘ ܬܚܽܘܡܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܗܘܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ: ܕܰܡܨܶܐ ܡܙܰܕܟܳܐ ܘܡܶܫܬܦܶܠ ܘܰܡܨܶܐ ܡܶܬܕܺܝܫ ܘܡܶܬܥܒܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܐܳܦ ܠܡܶܬܢܟܺܝܘ ܡܰܨܝܳܐ ܡܶܢ ܢܰܩܦܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܢܫܰܠܶܛ ܒܶܗ: ܐܶܢ ܠܰܡܚܰܒܠܽܘܬܶܗ ܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܚܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܘܰܣܥܳܐ ܘܶܐܢ ܠܰܡܚܶܠܨܽܘܬܶܗ ܨܒܳܐ ܗܘܳܐ. ܗܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܓܢܰܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܘܕܳܐܶܠ . ܘܶܐܢ ܕܢܶܪܓܶܗ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܶܗ ܗܳܐ ܦܽܘܪܦܳܥܶܗ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ. ܕܳܐܦ * * * * * * * ܚܕܳܐ * * * * * ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܶܢܗܽܘ ܡܒܰܣܡܳܢܶܗ ܒܢܰܩܦܳܐ ܚܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ ܗܽܘ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܘܶܐܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܳܡܰܪ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܐܳܦ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܶܣܥܳܐ ܘܢܶܥܽܘܠ ܠܰܡܨܰܥܬܶܗ ܕܰܐܪܰܥ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܒܟܽܠܶܗ. ܚܰܕ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ܀

ܚܽܘܪ ܗܳܟܺܝܠ ܒܬܽܘܩܳܢܳܐ ܡܶܬܪܰܟܒܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܢܩܺܝܦܳܐ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܢ ܐܰܝܟ ܛܽܘܦܣܰܐ ܗ̱ܘ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗܽܘ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܕܢܰܩܺܝܦ ܠܒܰܢܰܝ̈ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܟܝܳܢ ܚܶܫܽܘܟܰܐ ܗ̱ܘ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܶܐܢ ܒܰܣܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ ܪܺܝܚܳܗܿ ܒܰܢܚܺܝܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܳܐܰܚ . ܘܶܐܢ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܠ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܪܺܝܣ ܘܶܐܢ ܙܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܠܝܳܐ܇ ܩܺܝܢܳܬܶܗ ܒܶܐܕܢܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܣܟܳܢ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܰܕ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܢܩܺܝܦ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܛܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܚܺܝܦܳܐ ܐܰܪܺܝܚ ܘܰܐܪܓܶܫ ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܠܰܡ ܡܶܕܶܡ ܕܒܰܣܺܝܡ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܶܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܟܶܢܦܳܐ ܓܘܺܝܬܳܐ ܫܩܰܠ ܪܺܝܚܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܠܽܘܩܒܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܡܳܢ ܨܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܘܥܳܐܶܠ ܗܽܘ ܗܰܘ ܪܺܝܚܳܐ ܘܕܶܢܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܒܰܙܒܰܢ ܗܽܘ ܡܰܚܝܳܗ̱ܝ ܪܺܝܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܩܰܕܡܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܒܶܗ ܝܳܕܰܥ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܒܰܣܺܝܡ ܪܰܒ ܗ̱ܽܘ ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܗܰܘ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܡܩܰܕܡܳܬܳܐ ܥܰܡܶܗ ܗܺܝ. ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܗܳܢܳܐ. ܒܠܳܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܒܛܽܘܥܝܰܝ ܗܳܐ ܩܳܝܡܳܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܡܩܰܕܡܳܬܳܐ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܟܰܝ ܚܳܝܪܳܢ ܢܶܨܛܰܠܠܰܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܛܥܺܝ. ܕܗܳܐ ܡܰܛܥܝܳܢܗܶܝܢ ܪܰܒ ܗܽܘ. ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܶܝܢ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܰܫܟܚܰܢ ܢܰܦܩܰܢ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܦܪܶܣ ܗܰܘ ܛܳܒܳܐ: ܕܢܰܪܟܶܒ ܥܶܠܬܳܐ ܘܦܽܘܪܣܳܐ ܠܰܡܦܰܩܬܗܶܝܢ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܡܩܰܕܶܡ ܗܽܘ ܒܺܝܫܳܐ ܠܡܶܕܰܥ ܟܽܠ ܙܰܘܥ̈ܶܐ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܚܰܫܠܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܽܘ ܗܽܘ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܕܢܶܛܫܶܐ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܟܰܣܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܒܠܶܒܶܗ ܘܒܰܐܬܪܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܛܫܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܝ ܚܪܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܟܳܢܶܗ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܒܓܰܘܶܗ ܚܡܺܝܠܰܢ ܘܰܒܠܺܝܥܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܘܶܐܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܠܶܝܥܰܢ ܗܘ̈ܰܝ ܐܶܬܦܪܶܣ ܒܠܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܕܒܳܠܰܥ ܐܶܢܶܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܕܡܶܢ ܓܰܘܶܗ ܢܦܰܩ ܐܶܢܶܝܢ. ܗܺܝ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܰܢܺܝ ܟܒܰܪ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ ܗܰܘ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܨܰܪ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܒܠܺܝܥ. ܘܰܒܢܰܨܪܶܗ ܟܰܝ ܒܰܐܝܠܳܐ ܕܡܰܢܽܘ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܒܰܐܬܪܶܗ ܡܶܢ ܕܶܚܠܶܗ ܢܰܦܫܶܗ ܢܛܰܪ. ܩܳܢܶܛ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܕܶܐܢ ܐܶܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥ ܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܡܶܬܒܠܰܥ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܫܰܟܚܺܝܢ ܡܚܰܦܶܝܢ ܠܶܗ. ܕܗܳܐ ܡܒܰܗܬܰܢ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܒܠܰܥ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܒܠܰܥ ܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܳܗܬܺܝܢ ܒܶܗ. ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܠܰܥ ܠܳܐ ܐܰܩܪܶܒ ܥܰܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܒܠܰܥ ܟܽܠܶܗ܀

ܗܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܣܺܝܡܳܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܢܶܓܒܽܘܢ ܚܕܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܟܰܐܰܪܘ̱ܢ ܒܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܬܟܰܐܪܺܝܢ. ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܕܺܝܠܰܢ ܗܳܕܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕܪܰܒܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܕܪܰܟܶܒ ܠܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܬܟܰܐܰܪ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܩܰܕܰܡܬܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܳܐܠܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܐ * * ܢܗ ܗ̱ܘܰܘ ܡܛܰܦ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܢܺܐܙܠ̱ܽܘܢ * * * * * ܫܽܘ̈ܳܐܠܶܐ ܐܰܝܟ ܡܫܰܠܶܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܢܩܺܝܦ ܐܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܡܩܰܕܰܡܬܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܰܢ ܒܰܙܒܰܢ ܗܽܘ ܐܰܪܓܶܫ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܒܰܙܒܰܢ ܗܰܘ ܝܳܕܰܥ ܘܶܐܢ ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܳܐ ܪܳܐܶܓ ܗܘܳܐ ܫܽܘܳܐܠܳܐ ܗ̱ܽܘ ܕܠܰܬܪܶܝܢ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܕܶܐܢ ܡܶܣܥܳܐ ܣܥܳܐ ܗܘܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ: ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܥܰܠ ܟܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܪܳܐܶܓ ܗܘܳܐ ܠܳܐ ܣܥܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܶܐ ܩܰܘܺܝ ܒܶܗ ܒܪܶܓܬܶܗ ܟܰܕ ܐܰܠܺܝܨ. ܡܶܬܚܰܣܕܳܢ ܕܶܝܢ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܛܳܒܳܐ ܕ * * ܝܐ ܡܶܫܬܰܟܚܰܢ ܘܰܒܟܽܘܠ ܒܺܝܫܳܢ ܣܪܳܚܳܐܺܝܬ ܪܳܗܛܳܢ ܘܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܐܰܟܫܠܶܗ ܠܰܡܣܰܝܒܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܙܺܐܦܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܒܬܽܘܠܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗܿ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܕܗܺܝ ܡܰܚܘ̈ܳܝܶܐ ܫܽܘܦܪܳܗܿ ܠܶܐܪܟܽܘܢܛܳܐ ܕܢܶܫܬܰܪܚܽܘܢ ܠܡܶܪܗܰܛ ܒܳܬܪܳܗܿ. ܥܰܠ ܗܶܢܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܪܳܗܿ. ܠܦܽܘ̈ܡܶܐ ܢܰܟܦܳܐ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܶܐܠܳܐ ܢܫܰܠܶܡ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܘܢܶܥܪܽܘܩ ܠܘܳܬ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܬܚܰܫܳܚܽܘ ܒܶܗ ܕܶܐܢ ܗܺܝ ܗܺܝ ܒܬܽܘܠܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܶܗ ܘܰܐܟܫܶܠܬܶܗ ܒܢܰܟܦܽܘܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܫܛܳܝܽܘܬܶܗ ܒܗܰܘ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܘܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܦܪܺܝܫ ܫܽܘܦܪܶܗ ܐܰܘ ܒܶܣܡܶܗ ܐܰܘ ܪܺܝܚܳܗܿ ܕܗܺܝ ܒܬܽܘܠܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܕܗܳܝ ܐܰܪܥܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܕܶܐܢ ܪܶܓܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܐ ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܠܙܳܢܝܳܐ ܥܦܺܝܩܳܐ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܓܶܝܪ ܕܓ̈ܰܒܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܐܰܝܟ ܓܽܘܫܡܳܐ ܥܦܺܝܩܺܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܘܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܢܩܺܝܦܺܝܢ ܟܒܰܪ ܐܳܦ ܡܡܰܐܶܢ ܡܐܢܬ ܠܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܢܰܩܦܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ ܠܰܨܒܽܘܬܳܐ ܕܗܽܘ ܡܪܰܚܶܡ ܪܳܚܶܡ ܘܗܳܕܶܐ ܡܶܬܪܰܚܡܽܘ ܐܶܬܪܰܚܡܰܬ. ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܕܫܳܛܝܳܐ ܡܰܟܶܣ ܠܗܽܘܢ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܛܳܒ ܪܳܚܡܺܝܢ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܠܗܽܘܢ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܣܳܒܥܺܝܢ ܘܓܳܥܨܺܝܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܘܶܐܢ ܫܽܘ̈ܳܐܠܺܝܢ ܠܳܐ ܒܰܣܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܠܰܢ ܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܕܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܢܓܰܕܦܽܘܢ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܨܳܒܶܝܢ. ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܣܰܓܺܝܐܳܬܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܨܶܝܢ ܟܽܠ ܥܰܠ ܕܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܢܰܘܕܽܘܢ ܕܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܡܶܟܺܝܠ ܠܰܢ ܫܶܬܩܳܐ ܘܰܠܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܰܝܬ ܡܳܐ ܐ ܕܢـ * * ܟܽܠܶܗ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ ܣܰܬܰܪ ܡܶܢ * * ܐܬ * * * ܡܶܫܬܟܰܚ * * * * * * * * * * * * * * * * * ܗܳܕܶܐ * * * * * ܗܘ ܕ * * * * * * ܕܡܰܢܽܝ ـܫܦـ * ܫܦܐ ܢܬܡܪ * ـܘܢ܀ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܗܳܝ ܐܰܝܕܳܐ ܕܫܳܪܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܦܺܝܣܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܗܽܘ ܪܓܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܬܪܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܛܳܫܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܶܢ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܦܳܚ ܪܺܝܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܳܪܽܘܬܰܝܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܒܥܶܐ ܕܡܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܙܳܪܩܶܗ ܘܰܐܝܢܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܕܺܝܠܶܗ ܘܥܰܠ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ. ܘܺܐܝܕܺܝܥܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܶܠܰܬ ܩܺܐܪܣܳܐ ܘܰܩܪܳܒܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܩܢܳܐ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܗܳܐ ܬܽܘܒ ܡܳܟܣܳܐ ܘܢܰܣܶܐ ܙܪ * * ـܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܶܢ ܐܳܦ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ * * * * * * * * * * ܡܶܢ ܟܰܕ ܗܽܘ * ܘܰܐܙܺܝܥܺܝܗ̱ܝ ܕܢܶܬܗܦܰܟ * * * * ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܫܰܦܺܝܪ ܓܰܒܺܝܢ ܥܶܠ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܣ̈ܰܟܠܳܢܶܐ܀

ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܡܰܢ ܟܰܕ ܗܽܘ ܗܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܒܓܶܕܫܳܐ ܘܶܐܬܛܰܪܝܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܨܽܘܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡ ܡܶܕܶܡ ܚܳܙܶܐ. ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܚܢܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܒܳܬܪܶܗ ܐܳܦܶܢ ܗܶܢܽܘܢ ܫܘܰܘ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܢܶܒܥܰܬ ܥܶܠܬܳܐ ܐܰܘ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܚܰܕܬܳܐܺܝܬ * * * ܗܺܝ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܬܚܽܘܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܘܶܐܢ ܛܳܒܳܐ ܟܰܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܗܰܘܠܳܐ ܕܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢܶܗ ܗܺܝ ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܪܓܶܫ ܒܶܗ * * * ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܐܰܘ ܗܳܝ ܣܶܠܩܰܬ ܕܫܳܪܽܘܬܶܝܢ ܕܠܳܐ ܒܟܰܝܠܶܗ. ܘܡܰܢܺܝ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܒܢܰܘܗ̱ܝ ܐܬ * * * * * * * * * * * * * * * * ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܚܙܺܝ ܟܡܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܣܶܪ̈ܛܳܢܶܐ ܦܬܺܝ̈ܠܶܐ. ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܳܬܶܠ ܘܢܳܦܶܩ ܠܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܨܶܝܕ ܟܬܳܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܣܛܶܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܗܽܘ ܣܳܛܳܢܳܐ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܗ̱ܽܘ ܦܬܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕܒܽܘܟܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܓܳܝܽܘܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܓܝܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܡܓܰܕܦܺܝܢ ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܓܶܝܪ ܓܳܝܽܘܪܳܐ ܓܙܺܝܪܳܐ ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܛܽܘܦܺܝܬܳܐ ܕܡܳܪܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ ܕܠܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܥܶܗܢܰܬ ܠܶܗ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܠܡܰܢܺܝ. ܐܰܩܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܛܰܠܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܬܽܘܒ ܕܶܐܬܺܐܠܰܨ ܫܪܶܗ ܠܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܡܰܙܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܠܛܳܒܳܐ ܘܰܠܒܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܬܟܣܶܣ ܠܶܗ ܕܶܐܢ ܗܳܟܰܢ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܐܰܝܟܰܢ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܪܓܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܪܰܟܶܒ ܕܒܰܙܒܰܢ ܗܽܘ ܩܼܢܳܬ ܗܰܘܠܳܐ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܥܪܰܩ ܕܠܳܐ ܢܶܬܟܣܶܣ. ܐܶܬܳܐ ܠܶܗ ܕܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܢܶܬܟܰܐܰܪ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܰܐܠܶܨ ܫܡܶܗ ܬܪ̈ܶܝܢ ܥܶܩܳܪ̈ܺܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܬܽܘܒ ܕܶܐܬܒܪܰܨ. ܐܰܘܠܶܕ ܡܶܢ ܓܰܘ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܶܐ܀

ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܐܰܚܕܳܐ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܥܗܶܢ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܗܰܦܟܳܐ ܠܶܗ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܣܰܟܽܘܒܠܶܗ ܗܰܘ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܡܛܰܠܩܳܢܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܰܪܶܓ ܪܓܶܗ * ܘܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢ ܪܚܶܡ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܬܢܟܺܝܢܳܐ ܠܰܡܟܺܝܢܶܗ ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܚܶܒ ܐܰܘ ܐܳܟܽܘܠܳܐ ܠܡܶܬܰܐܟܠܳܢܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܝܟ ܕܰܐܒܳܐ ܠܶܐܡܪܳܐ ܐܰܘ ܢܣܺܝܡܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܗܳܟܺܝܠ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܶܬܢܟܶܐ ܐܰܝܟ ܐܳܡܪܳܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܪܓܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܒܳܐ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܣܳܡܶܝܢ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܬܢܟܶܐ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܗܽܘ ܕܡܶܬܢܟܶܐ ܪܳܐܶܓ ܠܰܡܟܺܝܢܶܗ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܰܪܶܓ ܐܰܝܟ ܕܶܐܒܳܐ ܘܰܕܢܶܬܢܟܶܐ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܘܡܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܪܳܟ ܠܗܶܝܢ ܨܶܝܕ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܶܒܕܰܬ ܠܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܡܶܢ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܶܒܰܕܘ̱ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܬܕܽܘܕܰܢ ܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܶܝܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܘܰܕܡܰܘܬܳܐ ܕܡܳܝܬܶܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܬܪܶܝܢ ܐܰܬܪ̈ܰܝܢ ܘܛܳܒܳܐ ܘܒܺܝܫܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܳܡܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܨܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܠܰܝܠܰܘܳܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܝܢ ܦܫܺܝܩ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܰܝܗܶܝܢ. ܢܣܺܝܡ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܫܰܦܝܳܐ ܘܰܕܟܰܝܠܳܐ ܘܢܽܘܢܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܒܶܗ ܘܺܐܝܬ ܢܰܘܫܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܘܨܳܐܶܐ ܘܰܢܕܺܝܕܳܐ ܘܚܽܘܠܕܳܐ ܕܰܒܓܰܘܶܗ. ܢܣܺܝܡ ܕܶܝܢ ܠܚܽܘܠܕܳܐ ܕܫܳܪܶܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܢܣܺܝܡ ܠܢܽܘ̈ܢܶܐ ܦܰܐܝܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܢܣܺܝܡ ܕܰܡܬܰܚܡܺܝܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܢܰܘܫܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܒܰܪܛܳܒܳܐ * * ـܐ ܡܶܢ ܡܬ * * * ܐ ܡܰܠܶܦ ܢܶܣܝܳܢܳܐ * * ܘܠܳܐ * * * * * ܬ * ܡܶܬܦܰܪܦܥܺܝܢ ܒܟܰܦܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܢܽܘܢܳܐ ܒܢܰܝ ܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܐܶܢ ܡܶܬܝܰܐܒܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܢܽܘܢܳܐ ܠܡܶܣܰܩ ܠܝܰܒܫܳܐ ܘܰܠܡܶܬܦܰܠܦܰܠܘ̱ ܒܰܡܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܳܦܪܳܐ ܕܚܽܘܠܕܳܐ ܠܳܐ ܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ * * * ܕܰܟܡܳܐ ܕܰܣܢܺܝܢ ܚܽܘܠܕܳܐ ܠܡܰܚܶܬ ܠܡܰܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܺܝܛܺܝܢ ܢܽܘܢܳܐ ܠܡܶܣܰܩ ܠܝܰܒܫܳܐ ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܫܒܳܒܳܐ ܠܰܚܕܳܕܳܐ ܘܰܟܡܳܐ ܕܩܰܪܒܺܝܢ ܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܕܪܳܐܶܓ ܐܰܬܪܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ܀

ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܠܰܘ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܬܶܩܛܽܘܠ ܠܚܽܘܠܕܳܐ ܘܬܶܫܕܶܐ ܠܢܽܘܢܳܐ ܒܳܠܥܺܝܢ ܠܶܗ ܢܽܘܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܰܚܝܳܢܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܡܶܕܶܡ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ ܘܰܙܗܺܝܪܺܝܢ ܒܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܰܡܪܚܺܝܢ ܠܡܶܥܒܰܪ ܠܰܬܚܽܘܡܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܘܒܰܐܬܪܰܘܳܬܗܽܘܢ ܛܳܒܳܐ ܘܒܺܝܫܳܐ ܕܗܳܐ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܘܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܘܰܡܬܽܘܡ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܟܗܳܐ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܦܰܟܗܳܐ. ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܕܳܐܬܽܘܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܬ * * * ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܘܡܶܛܽܠ * * ܕܗܳܐ ܚܽܘܠܕܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܒܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܐܳܙܶܠ ܘܡܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝ * * * ܘܰܐܪܺܝܚ ܕܢܶܡܛܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܥܛܰܦ ܬܽܘܒ ܕܢܺܐܙܰܠ ܒܕܺܝܠܶܗ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܢܽܘܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܥܽܘܡܩܰܘܗ̱ܝ ܒܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܳܐ ܘܡܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝ ܥܛܰܦ ܠܥܽܘܡܩܰܘܗ̱ܝ ܗܳܐ ܬܰܚܘ̈ܳܝܳܬܳܐ ܬܰܩܢܬܳܐ ܕܡܶܟܣܰܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܥܶܠܘ̱ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܡܕܰܘܕܳܐ * * ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ * * * * ܗܳܠܶܝܢ ܢܬܐ * ܬ * * * * * ܘܠܳܐ * * * * * ܢܶܫܟܰܚ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦ ܢܽܘܢܳܐ ܘܚܽܘܠܕܳܐ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܐܶܢ ܐܰܝܟ ܕܐ * * * * * ܢܽܘܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܕܡܰܝܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܕܢܺܐܙܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܐ * ܐ ܕܰܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܩܢـ * *. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܝܰܬܪܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܟܝܳܢܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝܐܶܐ * * * * ܢܶܩܛܰܠ * * * ܡܶܢ * * * * * ܕܢܽܘܢܳܐ ܒܢܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܘܕܰܪܓܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܡܶܣܥܳܐ ܗܰܘ ܣܥܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܨܰܠܠܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܥܪܰܩ ܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܚܽܘ̈ܠܕܶܐ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܕܛܳܒܳܐ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܣܰܩܽܘܒܠܗܽܘܢ ܥܳܪܩܺܝܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܽܘ̈ܠܕܶܐ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܳܘܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܘܫܰܡܥܰܢ ܘܡܰܡܠܠܰܢ ܘܦܰܪܫܰܢ ܕܢܰܥܪܩܰܢ ܗ̈ܘܰܝ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܶܗ ܣܰܢܝܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܢܶܗܦܽܘܟ ܢܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܣܢܺܐܓܪ̈ܶܝܗ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܟܳܪܽܘܙܶܝܗܿ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܫܬܕܺܝܘ ܒ̈ܢܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܢ ܒܳܠܰܥ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܒܳܠܰܥ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܬܒܠܰܥ. ܘܶܐܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܳܠܰܥ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܗܶܕ ܢܶܣܝܳܢܳܐ: ܠܗܰܠ ܕܶܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܬܒܠܰܥ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܡܶܬܒܠܰܥ ܗܳܪܟܳܐ. ܠܰܘ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܗܽܘ ܕܗܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܒܠܰܥ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܰܒܠܰܥ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܗܽܘ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܒܠܰܥ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܥܳܙܺܝܢ ܠܰܡܩܳܡ ܬܽܘܒ ܢܳܦܠܺܝܢ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܳܦܩܳܐ ܠܗܽܘܢ ܚܕܳܐ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܦܰܠ ܢܳܦܠܺܝܢ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܨܶܝܕ ܩܳܝܡܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܐܰܪܡܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܠܰܡܩܳܡ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ܀

ܬܽܘܒ ܢܶܬܬܰܒܥܽܘܢ ܕܗܳܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܒܠܰܥ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܨܶܐܕܰܝܢ: ܘܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܡܶܬܒܠܰܥ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܠܘܳܬܰܢ. ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܒܠܰܥ ܕܢܶܒܠܰܥ ܘܰܠܗܰܘ ܕܡܶܬܒܠܰܥ ܕܢܶܛܠܰܩ ܐܰܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܽܘ ܕܺܝܠܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܟܝ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܗܺܝ. ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܡܰܫ ܠܗܰܠ. ܘܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܰܠܢܰܦܫܶܗ ܠܳܐ ܩܳܡ ܕܶܐܬܒܠܰܥ ܢܽܘܗܪܶܗ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܰܚܠܦܶܗ ܝܰܘܡܳܢ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܕܗܰܘ ܢܶܬܒܠܰܥ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܘܶܐܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܟܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܕܡܰܝܳܐ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܒܠܰܥ ܗܳܝܕܶܝܟ ܡܶܬܒܠܰܥ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܢ ܟܰܕ ܗܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܬܶܒܥܶܐ ܗܺܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܕܢܶܫܬܰܚܠܦܽܘܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܡܺܐܡܰܪ ܡܰܟܪܙܳܐ ܒܫܰܡܗܳܐ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܳܗܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܺܐܝ̈ܬܝܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܩܢܽܘܡܰܝܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܐܰܝܟ ܫܡܳܗܰܝܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܺܝܢ ܠܡܡـ * ܠܰܘ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝܿ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܳܟܘܳܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܰܗܟܘܳܬ ܡܩܰܘܶܐ ܡܬܽܘܡ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܢܶܒܥܶܐ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܶܐܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܬܒܠܰܥ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ ܣܳܗܕܳܐ ܚܙܳܬܰܢ * * ܐ ܕܳܐܦ ܠܗܰܠ ܗܽܘܝܽܘ ܐܶܬܒܠܰܥ ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ * ܘܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܠܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝܢ: ܐܳܦܶܢ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܗܦܰܟܬܳܐ ܡܡܰܠܺܝܢ ܘܶܐܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܨܶܐܕܰܝܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܕܡܰܦܺܝܣ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕܡܶܒܠܰܥ ܗܽܘ ܒܠܰܥ ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܰܠܥܽܘ: ܘܳܠܺܝܬܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܬܒܠܰܥ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܬܽܘܡ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܝܺܕܺܝܥܳܐ * ܕܰܐܝܟ ܕܒܳܠܰܥ ܗܳܪܟܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܠܰܥ ܬܰܡܳܢ ܘܠܳܐ ܐܶܬܒܠܰܥ ܐܳܦ ܦܬܺܝܠܳܐ ܦܬܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ * * * * * * * ܠܶܗ. ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ ܠܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܥܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܥܰܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ * * * * * * * * * * ܬܶܫܥܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܥܒܰܪ ܫܳܡܥܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܗܶܦܟܳܐܺܝܬ ܘܣܰܩܽܘܒܠܳܐܺܝܬ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ ܬܰܡܳܢ܀

ܥܰܠ ܐܰܝܕܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܠܳܐ ܠܰܢ ܢܩܺܝܡ ܥܰܠ ܬܶܫܥܺܝܬܳܐ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܕܡܰܟܪܙܳܢ ܥܰܠ ܗܦܺܝܟܬܳܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܗܳܐ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܬܩܰܢܬܶܗ ܘܠܰܘܺܝ

܀܀܀

ܕܰܓܶܠܘ̱ ܒܶܐܬܳܐ * * ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܦܟܗ * ܢܐ * ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠ ܢܶܬܟܰܐܪܽܘܢ * * * ܘܐ * * ܓܶܝܪ * * ܢܡܰܠܶܠ * * * * ܠܽܘܩܒܰܠ * * * ܕܬܰܩܢܳܐܺܝܬ * * * ܥܒܳܕܳܐ * * * * ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ * * * ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܕܗܰܝܡܳܢܰܘܗ̱ܝ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܰܓܳܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܐܝܟ ܟܰܕܳܒܳܐ * * * ܥܶܛܠܳܐ * * * * * * * * * ܐܳܦ ܠܳܐ ܡـ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܗ̱ܘܰܘ ܣܓܺܝ * * ܐ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗܶܦܟܳܐܺܝܬܿ. ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܬܶܩܢܳܐܺܝܬ. ܕܳܡܝܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܡܰܪܽܘܝܽܘ ܐܰܪܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ. ܘܟܶܢ ܐܶܫܬܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ. ܩܢܶܛ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܫܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܶܟܣܺܝܘܗ̱ܝ ܘܶܐܠܳܐ ܐܰܝܟܰܘ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܟܪܰܬ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܬܶܫܥܺܝܬܳܐ ܗܶܦܟܺܝܬܳܐ ܕܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܠܰܥ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܩܰܒܶܠܘ̱ ܗܳܢܽܘܢ ܥܰܠ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܕܬܰܡܳܢ ܗܽܘܝܽܘ ܐܶܬܬܰܒܠܰܥ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܒܠܰܥ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܗܽܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܠܳܐ ܦܪܺܝܫ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܦܺܝ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ. ܣܳܗܶܕ ܕܶܝܢ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܦܳܬܰܚ ܬܰܪ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܘܟܰܘ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܗܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܒܶܗ ܠܰܐܝܟܳܐ ܢܰܣܶܩ ܕܰܡܫܰܢܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܢܦܰܩ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܕܣܳܐܶܩ ܠܶܗ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܠܓܰܘ ܦܳܫ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܬܰܡܳܢ ܩܰܘܺܝ ܪܰܕܦܽܘܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܕܥܰܠܘ̱. ܘܶܐܢ ܠܓܰܘ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܰܠܒܰܪ ܢܦܰܩ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܘܰܐܘܦܺܝ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܝܽܘܠܦܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܡܶܕܶܡ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܕܰܓܫܺܝܡ ܕܳܐܦ ܡܶܐܟܰܠ ܠܰܡ ܐܶܟܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܙܳܝܽܘ̈ܢܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܕܺܝܘ ܠܦܽܘܡܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ. ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢ ܠܳܐ ܡܰܠܶܦ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܟܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܒܠܰܥ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܗܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܚܢܰܢ܇ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܗܰܘ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܇ ܘܗܳܕܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܒܰܢ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ ܗܳܝ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܟܰܕ ܢܚܽܘܪ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܒܰܢ: ܘܰܒܗܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܶܬܟܰܣܣܺܝܢ ܕܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܗܶܢܽܘܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܓܰܘ ܡܶܙܕܰܟܝܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܗܿ ܗܽܘܝܽܘ ܙܟܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܳܦ ܦܰܓܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܚܰܦܶܐ ܠܶܗ ܠܢܰܦܫܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܕܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܠܒܰܪ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܬܛܰܠܰܩ ܘܡܶܬܒܠܰܥ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܦ ܠܣܰܟܠܳܐ ܐܳܦ ܠܰܫܢܰܝܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܒܶܝܬ ܬܩܰܢܬܳܐ ܠܗܶܦܟܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܢܰܦܪܫܽܘܢ ܠܳܐ ܨܒܰܘ܀

ܐܰܝܟܰܢ ܓܶܝܪ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܪܶܥܝܳܢܳܟ ܐܰܘ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܐܶܕܢܳܐ * * * * ܕ * * ܕܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܛـ * * ـܟ ܟܰܕ ܡܬܬ * * ܘܡܶܫܬܰܥܶܐ ܒܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܠܓܽܘܚܟܳܐ ܫܳܘ̈ܝܳܢ. * ܘܕܐ ܐܶܢܽܘܢ * * ܕܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐ * * ܐ ܠܰܒܢܰܘܗ̱ܝ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܨܰܝܳܕܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܰܡ ܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܓܺܝܓ ܠܗܽܘܢ ܘܒܰܣܺܝܡ ܘܚܰܠܝܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܠܰܥܒܳܐܺܝܬ ܐܶܫܬܟܰܚܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܐܟܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܫܬܕܺܝܘ ܠܰܡ ܘܥܰܠܘ̱ ܠܓܰܘܗܽܘܢ ܘܶܐܬܡܙܰܓܘ̱ ܒܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܠܓܽܘܚܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ * * ܟ ܐܰܘ ܠܓܽܘܕܳܦܳܐ ܣܢܳܐܳܐ * * ܕܰܐܒܳܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܠܡܳܪܳܐ ܘܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܠܥܶܓܠܳܐ ܐܳܟܽܘܠܳܐ ܘܳܐܦ ܡܶܬܰܐܟܠܳܢܳܐ ܡܢܰܚܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܘܗܶܢܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܪ̈ܟܒܶܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܪ̈ܟܒܶܐ ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ * * * * * * * * * * ܐܶܢ * * * ܬ ܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܦܰܓܪܳܐ * * ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܒܢܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܳܐܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܗܽܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܡܙܓܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ * ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܟܰܕ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ ܗܺܝ. * *ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܐ̈ * * ܦܰܓܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܠـ * * ܐ ܠܳܐ ܕܬܓ * * * * * * * * * * * * * * ܙܗܺܝܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܘܢܶܫܰܐܠܶܟ ܗܳܐ ܒܢܺܝ ܟܝܳܢܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ * ܗܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܒܳܛܳܐ ܘܰܐܛܺܝܡܳܐ ܘ * * * ܘܰܐܝܟ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܠܳܐ ܦܰܓܪܳܐ * * ܗܘ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܢ * * ܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܫܰܩܠܶܗ ܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܥܶܛܠܳܐ ܗ̱ܝ * ܐ * * * ܕܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ * * * ܣܳܡܘ̱ ܡܶܛܽܠ ܠـ * ܘܳܐܦ ܐܶܢܶܝܢ ܡܢܰܘܳܬܳܐ * * * * * * * ܕܰܩܛܰܠ * * * * ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܐܰܠܦܺܝܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕ * * * * * ܘܳܐܙܶܠ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܚܛܰܦ܀

ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܶܢ ܐܶܬܺܐܟܶܠܘ̱ ܒ̈ܢܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܠܟܰܪܣܳܐ ܥܰܠܘ̱ ܘܒܶܐܣܛܽܘܡܟܳܐ ܐܶܬܒܶܫܠܘ̱ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܳܐܦ ܒܬܰܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܒܣܽܘܠܰܐܢܰܐ ܐܶܫܬܪܺܝܘ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܝܳܐܶܝܢ ܕܢܶܬܰܐܡܪܳܢ ܡܶܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܟܺܝܠ ܟܝܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܐܳܦ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܒ̈ܢܰܝ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܙܳܕܶܩ ܠܡܶܫܰܐܠܽܘ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܬܽܘܡܰܘܗ̱ܝ. ܕܶܐܢ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܦ ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ * * * * * ܘܳܐܦ ܡܶܬܚܰܒܠܺܝܼܢ. ܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܕ ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܒܠܽܘܢ ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܝܺܕܺܝܥ ܕܶܐܢ ܡܟܰܢܶܫ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܪܰܟܶܒ ܠܗܽܘܢ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܪܰܟܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ܀

ܘܶܐܢ ܡܬܽܘ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܠܰܘ ܡܪܰܟܒܳܐ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܶܠܳܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܡܪܰܟܒܺܝܢ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ. ܕܶܐܬܟܰܣܣܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕܣܰܓܺܝ ܕܰܓܶܠܘ̱ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ * * * ܐܳܦ ܠܳܐ ܠـ * * * ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܟܝܳܢܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗܽܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܶܐܟܰܠ ܐܰܘ ܕܰܢܚܰܒܶܠ ܐܰܘ ܕܢܶܫܢܰܩ * * * * ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܥܰܠ ܓܰܠܝܳܬܗܽܘܢ ܡܨܶܐ ܕܰܢܩܽܘܡ * * * * * * * * * * * ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܟܠܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܐܳܦ ܐܰܟܠܶܗ. ܟܰܕ * * * ܕܗܳܐ * * * ܕ * * ܠܚ * * * * * * * * * * ܕܒܶܗ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܡܰܫܡܫܶܗ * * ܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܬܽܘܡ ܘܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܳܦ ܡܳܐ ܚܰܕ ܐܰܚܕܶܗ ܐܳܦ ܡܫܰܡܶܫ * ܟܽܠܶܗ ܒܓܰܘܶܗ * ܗ ܘܰܟܡܳܐ ܗܽܘ ܟܰܝ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ * * * ܠܰܝܬܶܗ ܗܳܠܶܝܢ * ܥܰܠ * * * * * ܐܶܢܶܝܢ ܕܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܳܐܦ ܠܕܺܝܢܳܐ ܠܰܡ ܐܶܬܰܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܟܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܶܐܢ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܬܕܺܝܢ ܘܳܐܦ ܢܰܦܫܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܢܶܝܢ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܳܢܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܫܰܢܶܩ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܫܬܰܢܰܩ. ܘܶܐܢ ܐܳܦ ܢܽܘܪܳܐ ܗܺܝ ܕܰܡܫܰܢܩܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ ܗܺܝ ܕܗܰܘ ܕܰܡܫܰܢܶܩ ܘܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܕܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܰܬܣܰܝܒܰܪ ܗܳܢܳܐ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܡܶܬܕܺܝܢܳܐ ܘܰܡܫܰܢܩܳܢܳܐ: ܡܶܢܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܺܝܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܕܳܐܶܢ ܠܡܶܬܕܺܝܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܟܽܠܶܗ ܐܳܦ ܐܶܬܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܘܶܐܬܡܙܰܓ ܒܦܰܓܪܳܐ ܗܳܟܰܢ ܚܳܛܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܰܣܟܶܠ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܟܶܠ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܠܽܘ ܩܰܘܺܝ ܗܶܢܶܝܢ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܒܰܐܬܪܗܶܝܢ ܘܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܩܳܢܶܝܢ ܗܘܰܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܙܰܠ ܗܘܳܐ ܠܬܰܡܳܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܬܰܡܳܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܛܰܪܘ̱܀

܀

ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܒܦܰܓܪܳܐ ܢܰܟܦܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܕܠܰܘ ܗܽܘ ܗܽܘ ܕܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܽܘ ܠܰܡ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܡܶܢ ܥܶܩܪܳܐ ܗܺܝ ܢܰܟܦܳܐ. ܦܰܓܪܳܐ ܓܶܝܪ ܙܰܗܝܳܐ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܠܳܒܫܳܢ ܢܰܟܦ̈ܳܬܳܐ ܐܶܕܢܰܘܗ̱ܝ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܗܰܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܪܶܓܫܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܥܰܠ ܠܶܫܳܢܶܗ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܒܣܶܦܘܳܬܶܗ ܒܽܘܪܟܳܬܳܐ ܒܪܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘܗ̱ܝ ܙܶܕܩܳܬܳܐ ܠܰܣܢܺܝܩܶܐ ܒܠܶܒܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܒـ * * ܠܬܶܗ ܪܶܚܡܬܳܐ ܘܫܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܒܢܺܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܗܦܰܟ * * ܢܰܦܫܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐ ܢܰܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܠܶܗ ܘܗܰܝܟܠܳܐ * * * ܠܰܐܪܕܶܟܠܶܗ ܡܳܐ * * ܠܶܗ ܒܦܰܓܪܳܐ * * * * * * * * * * * ܐܶܡܰܪ * * * ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ * * * ܐ * * ܚܶܣܕܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܣܳܗܕܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܳܟܪܳܐ ܠܶܗ * * ܐܰܣܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܢܶܬܛܦܺܝܣܽܘܢ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ ܟܡܳܐ ܐܳܠܨܶܗ * ܢܐ * * * ܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ܀ ܚܽܘܪ ܬܽܘܒ ܒܢܰܦܫܳܐ ܨܠܺܝܠܬܐ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ * * ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܥܰܠ ܝܳܬܶܗ * * * * ܬ * * * * * ܦܰܓܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ * * * * * * * * * * * ܕܒܺܝܫܳܐ ܐܳܦ * * * * * * * * * * * * * * * * ܢܰܦܫܳܐ * ܛܝܬܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܰܪ̱ܬ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܗ * ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܰܥܒܳܕܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܛܳܢܳܐ ܥܛܽܘܦܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪܶܝܗ ܐܶܢܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܡـ * ܗܳܐ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܶܐܢ * * * ܐ * * * * ـܐܠܫ * * * ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ * * * * * ܠܶܗ * * * ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܢ ܡܶܢ * * * * * * * * * * ܘܶܐܢ ܡܶܢ * ܗܳܝ ܗܳܐ ܥܛܦ * ܘܠܰܘܬܳܐ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܰܝܟܰܢ ܗܘܳܬ ܢܶܩܥܶܐ ܘܰܩܢܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ܀

ܕܶܐܢ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܒܓܰܘ ܗܽܘ ܣܳܛܳܢܳܐ ܐܰܝܟܳܢܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܣܓܺܝ ܚܛܺܝ ܘܰܐܣܓܺܝ ܐܰܪܫܰܥ. ܘܰܐܣܓܺܝ ܟܰܦܰܪ ܗܶܢܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܟܚܳܢ ܐܰܝܟ ܬܶܛܪܶܐ ܒܓܰܘ ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܝܢ ܒܽܘܠܳܘܣ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܳܡܶܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܠܟܽܠ ܠܓܰܘܶܗ ܗܽܘ ܕܗܰܘ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܙܺܝܓ ܘܚܰܠܺܝܛ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܗܶܢܶܝܢ ܠܰܡ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܪܫܰܥ ܣܓܺܝ. ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܠܽܐܘܚܕܳܢܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܫܬܰܢܰܩ. ܘܶܐܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܽܘܣܳܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܽܘܪܶܝܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܥܶܠܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܫܽܘܢܳܩܳܗܿ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܪܽܘܟܳܒܗܽܘܢ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܠܒܽܘܣܳܡܶܗ: ܘܢـ * * ܗ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܶܗ ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܢܶܗܘܶܐ ܠܽܐܘܚܕܳܢܶܗ: ܘܢܶܬܚܒܰܫ ܘܢܶܫܬܰܢܰܩ ܒܶܗ ܗܳܕܶܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܒܪܺܝܟ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܡܨܶܝܢ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܠܘܳܬ ܡܶܕܶܡ܀

ܥܰܦܪܳܐ ܓܶܝܪ ܫܳܪܝܳܐ ܡܰܥܡܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠܶܗ ܪܰܚܫܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܢܺܝܚܶܗ ܗܰܘ ܚܠܳܕ ܒܶܗ ܘܥܳܡܰܪ ܒܶܗ. ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܶܝܢ ܫܰܘܬܶܦ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܬܽܘܩܳܢܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܬܓܒܰܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܗܳܘܶܐ ܡܶܢܶܗ ܡܺܐܢܳܐ ܘܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܠܫܽܘܢܳܩܶܗ ܕܪܰܚܫܳܐ. ܠܗܰܘ ܪܰܚܫܳܐ ܕܰܪܒܰܥ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܟܰܕ ܥܰܦܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܚܠܶܕ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܘܡܶܬܦܰܪܦܰܥ ܟܰܕ ܡܶܕܪܳܐ ܗܘܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܺܐܢܳܐ ܓܒܺܝܠܳܐ ܘܰܫܓܺܝܪܳܐ. ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܫܰܢܩܳܢܳܐ ܠܗܶܢܽܘܢ ܕܡܶܬܚܰܒܫܺܝܢ ܒܶܗ܀

ܐܶܢܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܶܗ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܠܚܰܪܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܕܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡ ܒܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܩܰܫܝܽܘܬܶܗ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ. ܒܶܗ ܡܶܬܚܒܶܫ ܘܡܶܫܬܰܢܰܩ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܶܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܬܰܪ ܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܳܬܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܚܠܺܝܨܽܘܬܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܠܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܕܰܚܠܳܦ ܗܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܕܗܳܐ ܡܶܬܒܢܶܐ ܗܳܫܳܐ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܶܬܒܢܺܝ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܫܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܒ ܘܗܳܐ ܗܳܘܶܐ * * * ܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܝܳܐܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܘܰܐܝܟ ܕܙܳܪܶܩ ܗܘܳܐ ܠܟܺܐܢܳܐ ܠܡܶܣܟܰܪ̈ ܘܰܐܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܗܘܳܐ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ ܠܡܶܛܰܪ ܐܶܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܗܶܢܽܘܢ ܓܽܘܢ̈ܚܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܗܶܢܽܘܢ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܕܓܳܕܶܦ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܽܘܗܰܝܢ܇ ܘܙܳܢܺܝ ܘܶܐܫܬܛܺܝ ܘܶܐܬܛܰܡܳܐ

܀܀܀

ܘܶܐܬܦܰܪܣܺܝ ܘܰܗܘܰܘ ܒܗܶܝܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܪ̈ܰܘܪܒܶܐ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܢܶܬܰܐܣܶܝܢ ܫܽܘ̈ܡܳܬܗܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܥܛܶܝܢ ܘܕܽܘܟܰܬ ܟܽܘܬܡܳܬܗܶܝܢ ܠܳܐ ܡܬܰܚܦܺܝܢ. ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܶܗ ܡܨܽܘܬܳܐ ܘܗܳܪܬܳܐ: ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܝ ܟܽܠܶܗ ܬܽܘܟܳܐ ܘܚܽܘܣܪܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܦ ܐܶܠܽܘ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗܰܘ ܝܽܘܬܪܳܢܗܶܝܢ ܠܚܽܘܣܪܳܢܗܶܝܢ ܕܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܗܘܳܐܼ. ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܚܰܟܰܡ ܕܢܶܒܢܶܐ ܩܰܒܪܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܬܰܡܳܢ ܢܶܬܚܒܰܫ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܨܶܐ ܡܣܰܝܶܟ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܠܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܀

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܡܨܶܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܐܳܦ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܛܳܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܇ ܒܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܣܬܰܝܰܟܼ. ܝܺܕܺܝܥ ܕܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܶܣܬܰܝܰܟܼ ܠܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܗܰܘ ܚܰܒܪܶܗ ܕܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܕܗܽܘ ܕܰܡܣܶܝܟ ܐܺܝܬܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܗܰܘ ܕܡܶܣܬܰܝܰܟ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܡܨܶܐ ܡܣܰܝܶܟ ܠܶܗ ܒܪܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܰܘ ܘܺܐܝܬܝܳܐ ܗܽܘ. ܐܺܝܬܝܳܐ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܕܢܰܣܶܝܟ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܕܠܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܐܶܣܬܰܝܰܟ ܠܳܗ̇ ܒܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ

ܕܶܐܣܬܰܝܰܟ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/529
Source:
C. W. Mitchell (ed.), S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 1: The Discourses Addressed to Hypatius (London: Williams and Norgate, 1912).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 7, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Ephrem the Syrian, “Third Discourse to Hypatius - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܟ̈ܺܝܠܶܐ” based upon C. W. Mitchell (ed.), S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 1: The Discourses Addressed to Hypatius (London: Williams and Norgate, 1912), Digital Syriac Corpus, last modified December 7, 2019, https://syriaccorpus.org/529.
Bibliography:
Third Discourse to Hypatius - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܟ̈ܺܝܠܶܐ.” In S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 1: The Discourses Addressed to Hypatius, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/529.

Show Citation Styles