Digital Syriac Corpus

On the Parable of the Ten Virgins - ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܸܫܬܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ

   https://syriaccorpus.org/53
line :
page break :
1 :ܫܲܦܝܼܪ ܗܸܪܓܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ ܕܣܝܼܡ ܒܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ 2 ܘܛܵܒܼ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܠܲܕܼܗܵܪܹܓܼ ܒܹܗ ܀ 3 :ܦܠܸܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ 4 ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܡܦܲܠܸܓܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܠܲܕܼܪܵܚܹ̇ܡ ܠܹܗ ܀ 5 ܓܲܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܟܣܸܐ ܒܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܗܸܓܼܝܵܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ: pb. 244 6 ܐܲܝܢܵܐ ܕܩܵܪܹܐ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܥ̣ܬܲܪ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܀ 7 :ܠܨܸܡܚܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܵܡܹ̇ܝܢ ܚܘܼܩܹ̈ܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܹܗ 8 ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܐܲ݁ܪ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܟܠ ܡܸܕܹܿܡ ܀ 9 :ܐܲܝܟ ܗܲܕܲܝܼܐܵܐ ܪܵܗܹ̇ܛ ܫܸܡܥܹܗ ܩܕܼܵܡ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 10 ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܠܘܝܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܡ̣ܛܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܀ 11 :ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ ܩܵܪܹܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܡܸܩܪܲܒܼ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ 12 ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܲܩ̣ܪܸܒܼ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡ̣ܠܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܀ 13 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܪܲܒܵܐ ܡܚܲܦܸܛ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ 14 ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠ ܬܲܠܡܝܼܕܼܘܼܬܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܪܲܒܵܐ ܀ 15 :ܪܲܒܵܢܘܼܬܹܗ ܕܪܲܒܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܲܡܗܝܼܪܵܐ 16 ܘܡܲܠ̣ܟܲܢܝ ܪܸܥܝܵܢܝ ܕܐܸܬܿܬܲܠܡܲܕܼ ܠܹܗ ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܝܼ ܀ 17 :ܨܒܼܝܼ ܒܝܼ ܪܲܒܵܐ ܡܚܲܟܸܿܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܪܲܒܵܢܘܼܬܹܗ 18 ܕܐܵܘܓܲܪ ܠܸܫܵܢܝ ܒܬܲܠܡܝܼܕܼܘܼܬܼܵܐ ܕܗܸܓܼܝܵܢ ܡܸܠܲܝ̈ܟ ܀ 19 :ܠܥܸܢܝܵܢ ܡܸܠܲܝ̈ܟ ܪܓܼܝܼܓܼܵܐ ܡܸܠܲܬܼܝ ܠܡܸܬܿܬܲܠܡܵܕܼܘܼ 20 ܟܬܼܘܿܒܼ ܠܝܼ ܚܘܼܩܵܐ ܕܐܲܠܦܵܐ ܒܹܝܛܵܐ ܕܐܸܬܼܗܲܓܸܿܐ ܒܹܗ ܀ 21 :ܚܘܼܩܹ̈ܐ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܲܪܫܝܼܡܝܼܢ ܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܟ 22 ܘܛܵܒܼ ܪܵܓܵܐ ܠܝܼ ܕܐܸܪܕܹܿܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܣܘܼܟܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 23 :ܡܲܠܵܐ ܪܸܓܲܬܼܝ ܛܵܒܼܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܟܠ ܛܵܒܼܵܬܹ̈ܐ 24 ܘܗܲܒܼܠܝܼ ܣܘܼܢܩܵܢܝ ܣܘܼܟܵܠ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܬܼܵܟ ܀ 25 :ܒܹܝܬܼ ܦܸܠ̈ܐܵܬܼܵܐ ܕܲܪ̈ܫܝܼܡܵܢ ܠܵܟ ܡܸܬܼܗܲܦܲܟ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ 26 ܘܫܲܚ̣ܩܲܢܝ ܪܸܥܝܵܢܝ ܕܐܸܒܼܥܹܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܀ 27 ܠܲܒܼܬܼܘܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܥܣܲܪ ܠܲܡ ܕܵܡ̇ܝܵܐ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ. 28 ܕܲܡܣܲܟܿܝ̈ܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܡܹܐܪܲܥ ܚܲܬܼܢܵܐ ܒܠܲܡܦܹܝܕܲܝ̈ܗܹܝܢ ܀ 29 :ܚܲܡܸܫ ܡܸܢܗܹܝܢ ܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܢ̣ܣܲܒܼ ܠܲܡ ܡܸܫܚܵܐ 30 ܘܠܵܐ ܪ̈ܲܕܼܝܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬܼܚܲܦܲܛ ܠܡܸܣܲܒܼ ܡܸܫܚܵܐ ܀ 31 :ܥ̣ܒܲܪ ܠܲܡ ܙܲܒܼܢܵܐ ܘܐܵܘܚܲܪ ܚܲܬܸܢܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܹܐܬܼܵܐ 32 ܘܲܙܟܼܵܬ̤ ܐܸܢܹܝܢ ܫܸܢܬܼܵܐ ܘܲܕܼܡܸܟ ܥܸܣܪ̈ܵܬܲܝ̈ܗܹܝܢ ܀ pb. 245 33 :ܒܦܸܠܓܹܿܗ ܕܠܸܠܝܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܐܲܙܥܸܩ ܩܵܠ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ 34 ܕܲܡܣܲܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܀ 35 :ܩ̣ܵܡ ܠܲܡ ܬܲܩܸܢ ܠܲܡܦܹܝܕܲܝ̈ܗܹܝܢ ܐܵܦ ܬܲܩ̈ܢܵܬܼܵܐ 36 ܕܲܒܼܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܢܲܩ̈ܒܿܠܵܢ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܲܫܪܸܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܀ 37 :ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼ ܩ̣ܵܡ ܣܲܟܼܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܘܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ 38 ܟܲܕܼ ܫܲܘ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܵܐ ܫܲܘ̈ܝܵܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼ ܀ 39 :ܡܸܫܚܵܐ ܚ̣ܪܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܠܲܡܦܹܝܕܲܝ̈ܗܹܝܢ ܕܗܸܕܼܝ̈ܘܿܛܵܬܼܵܐ 40 ܘܫܲܪܝܼ ܫܵܐܠ̈ܢ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪ̈ܵܬܼܗܹܝܢ ܙܸܕܼܩܵܐ ܒܛܲܝܒܿܘܼ ܀ 41 :ܠܡܵܐ ܠܵܐ ܢܸܣܦܲܩ ܠܲܢ ܠܲܡ ܘܲܠܟܹܝܢ ܥܢܲܝ̈ ܬܲܩ̈ܢܵܬܼܵܐ 42 ܐܸܠܵܐ ܙܸܠܹܝ̈ܢ ܨܹܝܕܼ ܕܲܡܙܲܒܿܥܹܝܢ ܐܸܢ ܡܸܙܕܲܒܲܢ ܀ 43 :ܫ̣ܡܲܥ ܠܲܡ ܘܐܸܙܲܠ ܠܡܸܙܒܲܢ ܡܸܫܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܙܕܲܒܲܢ 44 ܘܐܸܬܼܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܘܥܲܠ̣ ܬܲܩ̈ܢܵܬܼܵܐ ܘܗܸܢܹܝܢ ܠܵܐ ܥܲܠ̣܀ 45 :ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ ܦܵܫ̣ ܥܲܠ ܕܐܲܦܝܼܫ ܡ̣ܢ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ 46 ܘܫܲܪܝܼ ܢܵܩ̈ܫܵܢ ܢܵܩ̈ܫܵܢ ܥܲܠ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܹܝܢ ܀ 47 :ܦܬܲܚ ܠܲܢ ܡ̇ܪܲܢ ܬܪܲܥ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܐ ܕܒܹܝܬܸ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܟ 48 ܕܢܸܥܘܿܠ ܢܸܣ݂ܲܒܼ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܲܒܼܬܼܘܼܬܲܢ ܀ 49 :ܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥܢܵܐ ܠܟܹܝܢ ܦܲܢܝܼ ܠܗܹܝܢ ܩܵܠܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ 50 ܘܠܵܐ ܒܲܒܼܬܼܘܼܠܹ̈ܐ ܕܲܢܛܲܪ̈ܬܹܿܝܢ ܠܝܼ ܡܦܵܣ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܬܼܘܿܡ ܀ 51 :ܗܵܫܵܐ ܕܫܲܠܸܡ ܦܘܼܡ̇ܐ ܚܲܝܵܐ ܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܹܗ 52 ܢܸܩܪܘܿܒܼ ܢܸܒܼܥܸܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܒܓܼܵܘ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܀ 53 :ܒܥܵܬܼܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܪܲܟܸܿܒܼ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܢܸܫܹ̈ܐ 54 ܕܐܲܝܟܲܢ ܐܲܪܦܝܼ ܬܸܓܼܡܵܐ ܕܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܢܸܫܹ̈ܐ ܀ 55 :ܘܐܸܢ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܚܵܪܵܬ̤ ܡܸܠܬܹܗ ܒܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܚܲܕܼܘܼ 56 ܠܡܵܢ ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܒܬܼܘܼܠܹ̈ܐ ܕܲܫܘܹܝܢ ܠܵܐ ܫܘܸܐ ܟܠܹܗ ܀ 57 :ܠܡܵܢܵܐ ܒܲܫܡܵܐ ܐܲܫܘܝܼ ܐܸܢܹܝܢ ܠܲܒܼܬܼܘܼ̈ܠܵܬܼܵܐ 58 ܘܲܒܼܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܦܲܪܸܫ ܐܸܢܹܝܢ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܓܲܒܿܝܼ̈ܢ ܀ 59 :ܠܡܵܢ ܟܲܕܼ ܕܲܟܼ̈ܝܵܢ ܡ̣ܢ ܟܘܼ̈ܬܼܡ̇ܬܼܵܐ ܕܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 60 ܬܲܚܸܡ ܐܸܢܹܝܢ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܣ̈ܡܵܢ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܀ 61 :ܠܡܵܢܵܐ ܫܸܢܬܼܵܐ ܠܟܼܠܗܹܝܢ ܚܸܣܢܲܬ̤ ܘܦܵܫ̣ ܡ̣ܬܥܲܡܠܵܐ 62 ܘܲܒܼܥܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܗܝ̤ ܬܘܼܒܼ ܟܲܕܼ ܗܝ̤ ܒܚܲܒܼ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܀ 63 :ܠܡܵܢ ܟܲܕܼ ܟܠܗܹܝܢ ܦܲܡܦܹܝܕܲܝ̈ܗܹܝܢ ܐܲܚܝܼ̈ܕܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ 64 ܡܸܫܚܵܐ ܠܵܐ ܦܵܫ̣ ܐܸܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܸ ܠܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܀ pb. 246 65 :ܐܸܢ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܲܒܼܬܼܘܼܠܘܼܬܼܵܐ ܦܠ݂ܲܚ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ 66 ܠܡܵܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܚܲܟܿܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܘܲܕܸܣܲܟܼܠܘܼܬܼܵܐ ܀ 67 :ܐܸܢܗܘ̤ ܕܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܝ̈ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܚܲܕܼ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ 68 ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܐܲܫܐܸܠ ܙܸܕܼܩܵܐ ܒܛܲܝܒܿܘܼ ܚܕܸܵܐ ܠܲܚܒܲܪܬܼܵܗ̇ ܀ 69 :ܠܡܵܢ ܫܲܕܲܕ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܠܠܵܐ ܪ̈ܲܕܸܝܵܬܼܵܐ 70 ܟܲܕܼ ܝܵܕ̈ܥܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܕܠܵܐ ܡܸܙܕܲܒܲܢ ܡܸܫܚܵܐ ܒܛܝܼܡܹ̈ܐ ܀ 71 :ܘܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܡܸܙܕܲܒܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܫܚܵܐ ܒܛܝܼܡܹ̈ܐ 72 ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܗܸܢܹܝܢ ܙܲܒܸܿܢ ܡܸܫܚܵܐ ܘܲܫ̣ܩܲܠ ܛܝܼܡܹ̈ܐ ܀ 73 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܗܸܢܹܝܢ ܕܥܲܬܼܝܼܪ̈ܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܵܐ ܙܲܒܸܿܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ 74 ܡ̣ܢ ܫܵܩܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̇ܙܘܿܢ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܀ 75 :ܘܐܸܢ ܕܹܝܢ ܐܸܙܲܠ ܚܲܣܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܠܡܸܙܒܲܢ ܡܸܫܚܵܐ 76 ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܩܵܘܝܼ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܢܸܥ̈ܠܵܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼ ܀ 77 :ܠܡܵܢ ܦܲܢܝܼ ܠܗܹܝܢ ܕܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥܢܵܐ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܟܹܿܝܢ 78 ܕܗܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܛܝܼܪ̈ܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ ܀ 79 :ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܦܠܲܚ̣ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܐܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ 80 ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܙܸܠܹ̈ܝܢ ܠܢܘܼܪܵܐ ܘܲܠܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܀ 81 :ܫܘܼܚܠܵܦ ܩܵܠܵܐ ܕܐܲܫܡܲܥ ܐܸܢܹܝܢ ܫܲܚܩ݂ܲܢܝ ܣܲܓܿܝܼ 82 ܕܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܫܘܸܐ ܢܸܓܼܕܵܐ ܕܡܸܬܼܢܲܓܿܕܼܵܢܹ̈ܐ 83 :ܒܠܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܗܹܝܢ ܬܡܲܗ̣ܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ 84 ܕܐܲܝܟܲܢ ܠܵܐ ܢܦ݂ܲܠ ܒܗܵܘܬܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܥܲܡ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܀ 85 :ܘܐܸܢ ܥܲܡ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܦܵܫ̣ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܒܝܘܼܩܪܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ 86 ܐܲܝܟܲܢ ܡܲܨܝܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܢ̈ܩܵܢ ܒܫܘܼܢܵܩܲܝ̈ܗܹܝܢ ܀ 87 :ܘܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܠܲܐܬܼܪܵܐ ܕܲܡ̈ܣܲܟܿܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܵܐ ܥܲܠ̣ ܘܲܚܙܲܝ̈ 88 ܡ̇ܢ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܕܲܒܼܬܼܘܼܠܘܼܬܼܗܹܝܢ ܀ 89 :ܠܡܵܢܵܐ ܫܚ݂ܲܩ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܚܲܫܹ̈ܐ 90 ܘܲܒܼܝܘܿܡ ܕܝܼܢܵܐ ܫ̣ܩܲܠ ܟܘܼܐܵܪܵܐ ܚܠܵܦ ܟܘܼܠܵܠܵܐ ܀ 91 :ܠܡܵܢ ܐܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܚܘܼܬܼܚܵܬܹ̈ܐ ܕܝܲܨܪܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ 92 ܘܟܲܕܼ ܙܲܟܵܝܝܼܢ ܢܦ݂ܲܠ ܒܲܬܼܒܲܥܬܼܵܐ ܥܲܡ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܀ 93 :ܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܠܸܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܹܝܢ 94 ܕܐܲܝܟܲܢ ܫܲܪܝܼ ܘܠܵܐ ܣܦ݂ܲܩ ܫܲܠܸܡ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 95 :ܢܫܲܪܸܐ ܡ̇ܕܹܝܢ ܢܸܒܼܥܸܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܥܲܡܠܲܝܗܹ̈ܝܢ 96 ܠܦܘܼܬܼ ܕܐܵܦ ܚܲܫܝܼܫ ܚܲܫܹܗ ܕܫܲܪܒܵܐ ܕܲܪ̈ܫܝܼܡܵܢ ܒܹܗ ܀ 97 ܢܸܒܼܥܹܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܟܬܼܝܼܒܼ ܕܐܸܬܿܕܲܡܝܲܬ̤ ܒܗܹܝܢ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ: pb. 247 98 ܕܗܵܐ ܠܵܐ ܣܦܲܩ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܲܡܕܲܡܵܝܘܼ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܀ 99 :ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܥܠܲܝܗܹܝܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܕܕܼܵܡ̈ܝܵܢ ܠܗܵܝ̇ ܕܲܫܒܼܝܼܚܵܐ 100 ܕܗܵܐ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܗ̄ܝܼ ܒܲܫܒܼܝܼܚܘܼܬܼܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܒܼܪܸܐ ܀ 101 :ܐܸܬܿܕܲܡܝܲܬ̤ ܠܲܡ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܠܲܒܼܬܼܘܼ̈ܠܵܬܼܵܐ 102 ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡ̇ܢ ܡܸܬܿܕܲܡܸܐ ܠܡܸܕܸܿܡ ܕܲܒܼܨܝܼܪ ܀ 103 :ܫܲܦܝܼܪ ܕܲܡܝܼ ܡܕܲܡܸܐ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܲܡܫܲܒܿܚܵܢܵܘ̈ܗܝ 104 ܕܗܘ̤ ܡܨܸܐ ܡܕܲܡܸܐ ܘܗܸܢ̣ܘܿܢ ܠܵܐ ܡܨܼܝܢ ܠܲܡܕܲܡ̇ܝܘܼ ܀ 105 :ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܘܲܒܼܒܼܘܼܣܵܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ 106 ܗ̤ܝ ܕܹܝܢ ܡܕܲܡܝܵܐ ܒܲܕܩܵܪܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܨܹܝܕ ܒܘܼܣܵܡܵܗ̇ ܀ 107 :ܒܗܵܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܐܸܬܿܕܼܡܝܲܬ̤ ܠܲܢ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ 108 ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܕܘܼܡܝܵܗ̇ ܢܸܒܼܥܸܐ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܲܫܒܼܝܼ̈ܚܵܬܼܵܐ ܀ 109 :ܣܲܓܿܝܼ ܕܵܡܹ̇ܐ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܕܲܡܝܼ ܡܲܠܸܦ ܩܘܼܫܬܵܐ 110 ܘܠܲܝܬܿ ܨܲܝܵܪܵܐ ܕܲܢܨܘܼܪ ܕܘܼܡܝܹܗ ܚܲܬܿܝܼܬܵܐܝܼܬܼ ܀ 111 :ܫܲܦܝܼܪ ܨܲܠܡܵܐ ܕܪܲܟܸܿܒܼ ܪܸܡܙܹܗ ܘܣ̣ܵܡ ܒܲܣܒܲܪܬܹܗ 112 ܘܚܲܬܿܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܙܵܕܹܩ ܕܲܢܚܘܼܪ ܒܦܲܐܝܘܼܬܼ ܫܘܼܦܪܹܗ ܀ 113 :ܬܵܘ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܚܘܼܪܘ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬܼ ܒܡܸܠܲܬܼ ܡܪܲܢ 114 ܕܨܵܪܲܬ̤ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܒܝܘܼܩܢܵܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܀ 115 :ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܨܵܪ ܒܲܣܒܲܪܬܹܗ ܡܚܲܕܸܿܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 116 ܘܲܩܒ݂ܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܨܲܠܡܵܐ ܩܕܼܵܡ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 117 :ܠܵܗ̇ ܠܲܣܒܲܪܬܹܗ ܩܪ̣ܵܐ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܕܼܵܡ̇ܝܵܐ ܠܢܸܫܹ̈ܐ 118 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܡܣܲܒܿܪܵܐ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܀ 119 :ܒܩܲܪܝܼܒܼܘܼܬܼܵܗ̇ ܝܵܠ̇ܦܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܡܸܒܼܥܵܐ ܕܲܠܥܸܠ 120 ܘܲܒܼܓܲܠܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 121 :ܥܠܹܝܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܐܸܡ݂ܲܪ ܗܵܝ̇ ܕܐܸܬܿܕܲܡܚܲܬ̤ ܠܲܒܼܬܼܘܼ̈ܠܵܬܼܵܐ 122 ܒܚܲܕܼ ܕܲܡܚܵܘܝܵܐ ܕܘܼܒܵܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓܼܵܐ ܀ 123 :ܒܫܸܡ ܒܬܼܘܼ̈ܠܬܼܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܠܲܟܼܢܘܼܫܝܵܐ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܒܹܗ 124 ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܠܲܢ ܕܕܲܟܼܝܘܼ ܬܵܒܲܥ̇ ܡ̣ܢ ܫܲܡܵܫܵܘ̈ܗܝ ܀ 125 :ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܢܸܫܹ̈ܐ ܨܵܪܹܗ ܠܝܘܼܩܢܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢ ܚܘܼܒܹܿܗ 126 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܢܸܫܹ̈ܐ ܒܟܼܝܼܚ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܕܲܟܼܢܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 127 :ܠܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܚ̣ܒܲܫ ܒܲܛܝܵܪܹ̈ܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܹܗ 128 ܕܡܲܠܸܦ ܕܲܡܨܲܝܢ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܠܡܸܚܵܐ ܒܕܲܟܼܝܘܼ ܀ pb. 248 129 :ܐܸܠܘܼ ܨܵܪܹܗ ܠܝܘܼܩܢܵܐ ܕܡܸܠܬܹܗ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ 130 ܡܸܣܬܲܒܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܛܵܟ ܡܲܣܠܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܸܓܼܡܵܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ ܀ 131 :ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܨܵܪ ܢܸܩܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܒܲܨܠܸܡ ܡܸܠܬܹܗ 132 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܟܝܵܢܵܐ ܫܲܘܝܵܐ ܠܲܡ̈ܢܵܘܵܬܼܵܐ ܀ 133 :ܟܠܹܗ ܟܝܵܢܲܢ ܨܵܪ ܚܵܘܝܼ ܠܲܢ ܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܲܢ 134 ܕܢܗܘܸܐ ܦܫܝܼܩ ܠܲܢ ܠܲܡܚܵܪ ܫܲܦܝܼܪ ܒܟܼܠ ܕܲܩܢܹܝܢܲܢ ܀ 135 :ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܲܢ ܘܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܲܢ ܓܠ̣ܵܐ ܒܦܸܠ̈ܐܵܬܹܗ 136 ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܘܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܝܼܢ ܠܲܢ ܨܵܪ ܚܵܘܝܼ ܠܲܢ ܀ 137 :ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܬܸܓܼܡܝܼ̈ܢ ܦܲܠܓܹܗ ܠܪܲܗܛܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ ܚܲܝܲܝ̈ܢ 138 ܘܲܠܚܲܕܼ ܣܵܡ̣ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܘܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܣܲܟܼܠܵܐ ܀ 139 :ܒܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܦܲܚܸܡ ܪܲܗܛܵܐ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ 140 ܘܲܒܼܣܲܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܲܡܝܼ ܠܥܲܡܠܹ̈ܐ ܒܨܝܼܪܲܝ ܚܘܼܒܵܐ ܀ 141 :ܠܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܠܥܲܡܠܹ̈ܐ ܩܪ̣ܵܐ ܠܲܡܦܹܝܕܼܵܐ ܕܲܡܬܲܩܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 142 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܥܡ݂ܲܠܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܦܸܢ ܠܵܐ ܥ̣ܡܲܠ ܒܲܚܕܵܐ ܫܲܘܝܘܼ ܀ 143 :ܠܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܥܸܒܼܕܲܬ̤ ܕܢܸܚܣܲܪ ܡܸܫܚܵܐ 144 ܕܐܸܠܘܼ ܫܘܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܐ ܚܵܣܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܕܲܡ ܕܲܫܘܸܐ ܀ 145 :ܒܡܸܫܚܵܐ ܕܚܵܣܲ݁ܪ ܒܨܝܼܪܘܼܬܼ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܨܵܪ ܚܵܘܝܼ ܠܲܢ 146 ܕܢܵܚܘܿܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܠܵܐ ܕܲܗܝܼܢܝܼܢ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܀ 147 :ܠܪ̈ܲܚܡܹܐ ܟܲܢܝܼ ܒܲܫܡܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܚܵܢ݂ܲܢ 148 ܕܲܟܼܡܵܐ ܕܚܵܢ݂ܲܢ ܗܵܟܲܢ ܢܹܚܘܼܢ ܠܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܲܢ ܀ 149 :ܠܡܸܫܚܵܐ ܕܲܡܝܹܗ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܐܹ̇ܢ ܠܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܹܗ 150 ܕܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܡܸܫܚܵܐ ܡܢܝܼܚ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܀ 151 :ܒܸܠܥܵܕܼ ܡܸܫܚܵܐ ܨܵܪܹܗ ܠܝܘܼܩܢܵܐ ܕܡܲܪ̈ܵܚܵܬܼܵܐ 152 ܒܲܪ ܠܵܐ ܪܲܟܸܿܟ ܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ܗܹܝܢ ܫܘܼܚܢܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 153 :ܒܡܸܫܚܵܐ ܡܲܕܿܟܹܗ ܠܕܼܘܼܒܵܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ 154 ܕܚܲܢ ܘܐܸܬܼܪܲܚܲܡ ܘܕܲܗܸܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܀ 155 :ܒܡܸܫܚܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܲܗܝܼܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܹܝܢ 156 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܩܵܘܝܘܼ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܟܲܪܘ ܒܫܘܼܚܬܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܀ 157 ܡܥܵܕܼܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܦ ܨܲܝܵܪܹ̈ܐ ܠܡܸܣܥܲܪ ܗܵܕܹܐ: pb. 249 158 ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܡܸܫܚܵܐ ܢܸܛܪܘܼܢ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܚܘܼܒܵܠܵܐ ܀ 159 :ܡܸܫܚܵܐ ܡܡܲܕܸܿܟ ܥܲܡ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܨܵܐܲܪ ܨܲܠܡܹ̈ܐ 160 ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܢܩܵܘܸܐ ܨܲܠܡܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܓܼܢܵܝܵܐ ܀ 161 :ܘܐܸܢ ܨܲܒܵܪܹ̈ܐ ܝܼܕܲܥܘ ܕܢܸܛܪܘܼܢ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܫܐܝܼܠܹ̈ܐ 162 ܟܡܵܐ ܙܵܕܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܡܸܛܲܪ ܨܠܸܡ ܝܘܼܩܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 163 :ܠܠܵܐ ܒܛܝܼܠܘܼܬܼܗܘܿܢ ܟܥܲܠ ܝܘܼܩܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܣ݂ܲܪ ܦܵܪܘܿܩܲܢ 164 ܒܫܸܡ ܣܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܩ݂ܲܠ ܡܸܫܚܵܐ ܒܲܙܘܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 165 :ܠܲܚܦܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢ ܛܵܒܹ̈ܐ ܩܲܠܸܣ ܘܐܵܘܪܸܒܼ 166 ܒܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܲܚܠ݂ܲܛ ܡܸܫܚܵܐ ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܹܝܢ ܀ 167 :ܒܓܼܵܘ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܸܣܪ̈ܵܬܲܝܗܹܝܢ ܚ̣ܒܲܫ ܟܠ ܕܲܥܒܼܝܼܕܼ 168 ܪܸܪܓܼܝܼܓܼ ܣܲܓܿܝܼ ܕܲܢܩܲܒܿܠܘܼܢܵܝܗܝ ܒܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܀ 169 :ܠܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܩ̣ܪܵܐ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ 170 ܘܲܒܼܬܼܘܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܢܵܦ̈ܩܵܢ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܀ 171 :ܫܸܢܬܼܵܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܕܲܕܼܡܸܟ ܟܠܗܹܝܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼ 172 ܡ̇ܘܬܵܐ ܕܐܲܫܘܝܼ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܒܚܲܕܼ ܚܘܼܒܵܠܵܐ ܀ 173 :ܩܥܵܬܼܵܐ ܕܲܗܘ̤ܿܬܼ ܒܦܸܠܓܿܘܼܬܼ ܠܸܠܝܵܐ ܘܢܵܕܼ ܕܲܡ̈ܟܵܬܼܵܐ 174 ܩܵܠ ܦܘܼܩܪܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܩܵܪܹܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܘܲܡܢܲܚܸܡ ܟܠ ܀ 175 :ܒܦܸܠܓܿܘܼܬܼ ܠܸܠܝܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܡܲܟܼܪܲܢ 176 ܒܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܚܲܬܼܢܹ̈ܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܢܵܣ̇ܒܿܝܼܢ ܠܲܡܟܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 177 :ܕܩܵܡ̣ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܲܟܼܬܸܿܒܼ ܥܲܠ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܹܝܢ 178 ܩܝܵܡܬܵܐ ܕܟܼܠܢܵܫ ܚܵܘܝܼ ܠܟܼܠܢܵܫ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܟܠܢܵܫ ܀ 179 :ܒܚܲܕܼ ܠܲܡܦܹܝܕܹ̈ܐ ܕܚܲܡܸܫ ܕܲܕܼܥܸܟ ܠܚܲܪ̈ܡܹܐ ܟܵܘܸܢ 180 ܕܐܸܢ ܠܵܐ ܚܵܢ̇ܝܼܢ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܢܢܝܼܢ ܒܕܝܼܢܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܀ 181 :ܕܠܵܐ ܨܲܒܲܝ̈ ܙܲܒܸܿܢ ܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܠܗܸܕܝܘܿܛܵܬ̈ܐ 182 ܡܸܓܼܠܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܬܲܡ̇ܢ ܠܡܸܫܐܲܠ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܀ 183 :ܕܲܬܼܢܲܝ̈ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܕܕܲܡ ܠܵܐ ܢܸܣܦܲܩ ܠܲܢ ܠܲܡ ܘܲܠܟܹܝܢ 184 ܐܵܘܕܲܥ ܕܲܙܥܘܿܪ ܥܲܡܠܲܢ ܕܲܬܼܢܵܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪܥܵܢܲܢ ܀ 185 :ܕܫܲܕܲܪ ܐܸܢܹܝܢ ܠܡܸܙܒܲܢ ܡܸܫܚܵܐ ܡ̣ܢ ܟܲܪ ܕܲܫܟܼܝܼܚ 186 ܚܵܘܝܼ ܕܐܼܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܲܡܚܵܢ ܐܸܠܘܼ ܚܲܢ ܗ̣̄ܘܲܝܢ ܀ 187 :ܕܥܲܕܼ ܦܵܢ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܟܲܕ ܕܐܸܙܲܠ ܐܸܬܼܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ 188 ܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫܝܼܢܲܢ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܐܵܬܹܐ ܀ 189 :ܕܥܲܠ̣ ܥܲܡ ܚܲܬܼܢܵܐ ܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܘܐܸܬܿܬܿܚܸܕܼ ܬܲܪܥܵܐ 190 ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܘܢܵܚ̇ܝܼܢ ܒܲܠܡܹܐܝܼܢ ܫܲܝܢܵܐ ܀ 191 ܕܦܵܫ̣ ܣܲܟܼܠܵܬܼ̈ܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ: pb. 250 192 ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܦܵܝ̇ܫܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܠܡܸܫܬܲܢܵܩܘܼ ܀ 193 :ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ ܕܲܩܪ̈ܲܝ ܠܵܐ ܪ̈ܲܕܝܵܬܼܵܐ ܡ̇ܪܲܢ ܡ̇ܪܲܢ 194 ܣܲܒܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܟܼܒܲܪ ܚܵܢܝܼܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܲܕܼܚܲܛܵܚܢ ܀ 195 :ܥܲܠ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܹܝܢ ܕܕܲܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢ ܡܸܬܼܪ̈ܲܥܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ 196 ܕܛܵܟ ܠܵܐ ܛܵܠܹ̇ܡ ܗܵܘ̇ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܠܕܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܹܝܢ ܀ 197 :ܕܲܩܪ̈ܲܝ ܗܸܢܹܝܢ ܘܦܲܢܝܼ ܗܘ̤ ܠܗܹܝܢ ܕܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ 198 ܠܚܘܼܒܵܐ ܕܠܵܐ ܚܠܝܼܛ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ ܠܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܢܸܕܲܥ ܀ 199 :ܕܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟܹܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܠܵܐ ܪ̈ܲܕܼܝܵܬܼܵܐ 200 ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬܹܿܝ̈ܢ ܠܡܸܓܼܡܲܪ ܨܸܒܼܝܵܢܝ ܒܝܲܕܼ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܀ 201 :ܬܲܪܥܵܐ ܐܸܬܿܬܿܚܸܕܼ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܕܠܒܲܪ ܘܠܵܐ ܥܲܠ̣ ܥܲܡܹܗ 202 ܪܩܥܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܠܥܸܠ ܕܡ̇ܐ ܕܥܲܠ̣ܘ ܛܵܒܹ̈ܐ ܐܲܚܕܹܿܗ ܪܸܡܙܵܐ ܀ 203 :ܪܸܡܙܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܟܘܼܪ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ 204 ܘܦܵܪܹܫ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ ܒܪܸܬܼܚܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܀ 205 :ܪܲܒܿ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܬܲܡ̇ܢ ܒܹܝܬܼ ܚܲܕ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ 206 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܫܚܵܐ ܪܲܚܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܀ 207 :ܪܲܡ ܘܲܡܥܲܠܲܝ ܪܵܘܡ̇ܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܪܘܡܝܼܢ 208 ܘܥܲܡܝܼܩܵܐ ܗ̄ܝܼ ܛܵܒܼ ܗܵܘܬܼܵܐ ܕܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܘܼܡܩܝܼ̈ܢ ܀ 209 :ܦܲܐܝܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܪ̈ܵܚܡܲܝ ܚܘܼܒܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܦܐܹܐ 210 ܘܲܫܟܼܝܼܪ ܓܵܘܢܵ ܕܢܲܟܿܘܼܠܬܼܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܫܟܼܝܼܪ ܀ 211 :ܠܲܝܬܿ ܠܵܗ̇ ܦܸܚܡܵܐ ܠܗܵܝ̇ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܢܘܼܗܪܵܐ 212 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܕܘܼܡܝܵܐ ܠܲܫܟܼܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܚܸܫܟܵܐ ܀ 213 :ܢܲܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܚܸܫܘܿܟܼܘܼܬܼܵܐ ܡܚܵܘܝܵܐ ܠܟܼܠܢܵܫ 214 ܕܒܲܐܝܼܠܹܝܢ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܐܲܥܢܝܼ ܢܲܦܫܹܗ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܲܬܼܢܵܢ ܀ 215 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܓܼܘܼܫܡܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܣܵܗ̇ܕܵܐ ܥܲܠ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 216 ܘܲܡܟܲܐܪܵܐ ܠܹܗ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܟܲܕܼܒܼܵܐܝܼܬܼ ܀ 217 :ܡܸܢܹܗ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܢܵܒܲ݁ܥ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܐܵܦ ܟܘܼܐܵܪܵܐ 218 ܘܗܘ̤ ܠܹܗ ܗܵܘܹ̇ܐ ܡܦܲܠܸܓܼ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܘܡܲܣܪܲܚ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܀ 219 :ܗܘ̤ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܢܲܓܸܿܕܼ ܢܲܦ̰ܫܹܗ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܚܝ̣ܛܵܐ 220 ܘܐܲܝܟ ܕܲܝܵܢܵܐ ܒܵܣܲ݁ܪ ܗܵܘܢܹܗ ܠܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܹܗ ܀ 221 :ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܚܵܙܹ̇ܐ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܢܲܦܫܹܗ ܘܕܲܟܼܢܵܘܵܬܹ̈ܗ 222 ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܛܵܫܹ̇ܐ ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܹܗ ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ ܀ 223 :ܒܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܚܵܐ̇ܲܪ ܐ̄ܢܵܫ 224 ܘܟܼܠ ܒܹܗ ܚܵܐ̇ܲܪ ܒܗܵܘ̇ ܐܸܣܟܹܿܝܡܵܐ ܕܚܵܘܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 225 :ܟܠ ܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܲܬܿܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ 226 ܘܗܘ̤ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡ̇ܬܲܚ ܗܵܘܢܹܗ ܨܼܝܕ ܟܠ ܕܲܚܙ̣ܵܝܗܝ ܀ 227 ܠܲܝܬܿ ܒܲܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܕܛܵܫܹܐ ܬܲܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܙܵܘܓܸܿܗ: pb. 251 228 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܡܸܢܹܗ ܡܨܸܐ ܡܸܬܿܛܲܫܹܐ ܟܢܵܬܹܗ ܘܚܲܒܼܪܹܗ ܀ 229 :ܠܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ ܪܵܗ̇ܛܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ 230 ܘܲܡܣܲܝܟܼܵܐ ܠܗܹܝܢ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܚܵܘܪܵܐ ܕܲܒܼܓܼܵܘ ܓܘܼܫܡܵܐ ܀ 231 :ܐܘܿ ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܕܗܵܘܿܝܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܒܼ̇ܘܿܕܹܗ 232 ܕܲܡܣܲܝܸܟ ܠܹܗ ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܒܲܡܣܲܝܟܼܘܼܬܹܗ ܀ 233 :ܡܣܲܝܸܟ ܟܠܹܗ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܒܲܚܕܼܵܐ ܕܘܼܟܵܐ 234 ܘܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܩܲܪܝܼܒܼ ܠܹܗ ܟܠ ܐܲܝܟ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܀ 235 :ܒܟܼܠ ܕܘܼܟ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܲܕܼ ܗܘ̤ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܚܕܼܵܐ ܕܘܼܟܵܐ 236 ܘܗܵܢܵܘ̇ ܬܲܗܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܨܼܝܕܼ ܟܠ ܘܠܲܝܬܵܘܗܝ ܨܹܝܕܼ ܟܠ ܀ 237 :ܒܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܡܕܲܡܸܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ 238 ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܒܟܼܠ ܕܘܼܟ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܀ 239 :ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܫܵܠ̇ܡܵܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܗܵܒ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ 240 ܕܨܲܠܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܡܬܲܩܢܵܢܹܗ ܘܣܲܓܿܝܼ ܕܵܡܹ̇ܐ ܀ 241 :ܕܵܡܹ̇ܐ ܒܗܵܕܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܟܼܠ ܕܘܼܟ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 242 ܘܒܼܵܩܹܵܐ ܕܟܲܣ̈ܝܵܢ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܘܲܕܼܟܼܠ ܀ 243 :ܐܲܝܟ ܥܵܒܲܘܿܕܼܵܐ ܒܵܚܲ݁ܪ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܢܲܦܫܵܐ 244 ܘܲܒܼܒܼܘܼܚܪܵܢܹܗ ܡܦܲܪܸܫ ܣܲܢܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܀ 245 :ܡܲܢ̣ܘ ܣܵܦܹ̇ܩ ܕܢܸܬܼܢܸܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܹܗ 246 ܕܒܲܪ ܕܲܚܝܼܚܵܐ ܕܡܲܡܠܸܟ ܪܸܡܙܹܗ ܥܲܡ ܟܠ ܘܲܒܼܟܼܠ ܀ 247 :ܡܲܢ̣ܘ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܥܲܡ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܢܨܘܼܪ ܐܵܦ ܫܸܦܠܹܗ 248 ܕܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܡܸܢܹܗ ܕܡܲܡܠܸܟ ܥܲܠ ܟܠ ܐܝܼܬܼ ܕܫܝܼܛ ܡ̣ܢ ܟܠ ܀ 249 :ܡ̣ܿܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܗܲܪ ܒܚܲܕܼ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ 250 ܕܡܸܢܹܗ ܒܪܵܘܡ̇ܐ ܘܡܸܢܹܗ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܨܲܥܪܵܐ ܀ 251 :ܡ̣ܿܢ ܠܵܐ ܢܸܚܕܹܿܐ ܘܡܲܢ ܠܵܐ ܢܲܟܼܪܸܐ ܥܲܠ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ 252 ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܛܘܼܒܹ̈ܐ ܕܛܵܒܹ̈ܐ ܘܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܕܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 253 :ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܕܪܲܒܿ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܫܝܼܛ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 254 ܟܲܕܼ ܚܵܙܹ̈ܐ ܠܹܗ ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܘܲܒܼܓܗܲܢܵܐ ܀ 255 :ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܘܨܲܥܪܹܗ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܟܲܕܼ ܨܝܼܪܝܼܢ ܒܕܲܦܵܐ ܕܣܸܦܪܹ̈ܐ 256 ܘܲܚܕܝܼܬܼ ܘܐܲܟܼܪܝܼܬܼ ܥܲܠ ܫܝܼܛܘܼܬܹܗ ܘܥܲܠ ܪܘܼܡܪܵܡܹܗ ܀ 257 ܒܬܲܪܬܹܿܝܢ ܕܸܡ̈ܘܵܢ ܨܵܪܹܗ ܪܡܙܵܐ ܠܝܘܼܩܢܵܐ ܕܨܲܠܡܹܗ. 258 ܘܐܲܠܦܹܗ ܕܢܸܗܪܘܿܓܼ ܒܲܫܒܼܝܼ̈ܚܵܬܹܗ ܘܒܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܹܗ ܀ 259 :ܒܦܸܠ̄ܐܬܼܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢ ܥܲܠ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܠܚܲܪܬܼܵܐ 260 ܕܢܸܗܘܸܐ ܪܵܢܹ̇ܐ ܠܡܸܦܪܲܫ ܫܲܦܝܼܪ ܩܕܼܵܡ ܗܵܘ̇ ܝܵܘܡ̇ܐ ܀ pb. 252 261 :ܒܲܒܼܬܼܘܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܐܲܠܦܹܗ ܪܲܗܛܵܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ 262 ܕܢܸܗܘܸܐ ܦܵܠ̇ܲܚ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܣܪܵܢܵܐ ܀ 263 :ܒܝܲܕܼ ܦܸܠܐܬܼܵܐ ܕܪܲܫ̣ ܠܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܫܒܼܝܼܚܹ̈ܐ 264 ܕܢܸܪܕܹܿܐ ܫܲܦܝܼܪ ܠܘܲܥܕܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 265 :ܒܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܠܲܒܿܒܹܗ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ 266 ܘܲܒܼܣܲܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܣܲܪܕܹܗ ܒܫܸܡܥܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܀ 267 :ܒܲܒܼܬܼܘܼܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܟܼܪܸܙ ܕܲܡܨܸܐ ܠܡܸܚܵܐ ܒܕܲܟܼܝܘܼ 268 ܘܲܒܼܥܲܡܠܲܝ̈ܗܹܝܢ ܚܵܘܝܼ ܕܲܩܢܹܐ ܚܹܐܪܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 269 :ܒܕܲܢܣ݂ܲܒܼ ܡܸܫܚܵܐ ܚܵܘܝܼ ܕܐܼܝܼܬܼ ܠܹܗ ܝܲܨܪܵܐ ܕܚܵܐܹ̇ܢ 270 ܘܒܲܕܼܠܵܐ ܢܣ݂ܲܒܼ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܓܠ̣ܵܐ ܕܚܲܪܡܘܼܬܹܗ ܠܵܘ ܕܲܩܛܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܀ 271 :ܥܲܠ ܚܹܐܪܘܼܬܹܗ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܡܦܹܝܕܹ̈ܐ ܕܲܕܠܸܩܘ ܘܲܕܥܸܟܼܘ 272 ܕܐܸܠܘܼ ܫܦ݂ܲܪ ܠܹܗ ܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܕܼܠܸܩ ܠܥܸܣܪ̈ܵܬܲܝܗܹܝܢ ܀ 273 :ܗܵܘ̇ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܐܲܕܠܸܩ ܚܲܡܫܵܐ ܒܡܸܫܚܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ 274 ܕܠܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܕܢܲܕܼܠܸܩ ܚܲܡܫܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܚܲܡܫܵܐ ܀ 275 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܝܲܨܪܵܐ ܕܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܘܲܕܼܣܲܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ 276 ܘܐܸܠܘܼ ܫܦ݂ܲܪ ܠܹܗ ܟܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ ܡܸܬܼܚܲܟܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 277 :ܒܕܿܣܕ݂ܲܩ ܢܲܦܫܹܗ ܒܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܕܥܲܠ ܩܲܪ̈ܝܼܒܼܵܘܗܝ 278 ܐܵܘܕܲܥ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܒܲܚܕܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܘܒܼܝܼܫܬܵܐ ܀ 279 :ܒܕܲܫܐܸ݂ܠ ܡܸܫܚܵܐ ܦܲܟܿܝܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܩ̈ܢܵܬܼܵܐ 280 ܗܘ̤ ܠܹܗ ܐܲܟܸܿܣ ܕܙܲܕܸܿܩ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܠܡܸܚܲܢ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ ܀ 281 :ܕܠܵܐ ܨܒܲܝ̈ ܐܲܫܐܸܠ ܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܠܠܵܐ ܪ̈ܲܕܼܝܼܵܬܼܵܐ 282 ܠܚܲܪܡܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܕܲܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܣ݂ܲܪ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܀ 283 :ܕܐܸܡܲܪ̈ܲܝܢ ܠܗܹܝܢ ܙܸܠܝܹ̈ܢ ܙܒܸܢܹܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܕܲܡܙܲܒܿܢܝܼܢ 284 ܟܵܐܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܟܠܵܗ̇ ܕܥܲܠ ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܦܠ݂ܲܚ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܪ ܀ 285 :ܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܠ ܒܲܪܢܵܫ ܠܡܸܦܠܲܚ ܫܲܦܝܼܪ ܟܡܵܐ ܕܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ 286 ܘܲܕܼܠܝܼܠܵܐ ܠܹܗ ܠܡܸܡܛܵܐ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܀ 287 :ܕܠܵܐ ܦܠ݂ܲܚ ܗܵܪܟܵܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܲܦܠܸܐ 288 ܚ̣ܫܟܼܘ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܕܠܲܡܦܹܝܕܲܝ̈ܗܹܝܢ ܒܝܘܿܡ ܡܸܫܬܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 289 :ܕܠܵܐ ܐܲܣܪܲܚ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܹܝܢ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ 290 ܟܠ݂ܲܝ̈ ܐܵܦ ܡܸܢܗܹܝܢ ܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܙܸܕܼܩܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ ܀ 291 :ܕܠܵܐ ܨܵܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܦܝܼܣܘ ܥܲܠ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ 292 ܫ̣ܡܲܥ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ܢܵܐ ܠܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܲܒܼܟܹܝܢ ܀ pb. 253 293 :ܕܐܸܚܲܕܼ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡ̇ܐ ܩܕܼܵܡ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ 294 ܐܸܬܿܬܿܚܸܕܼ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܫܸܐ̈ܠܵܬܼܗܹܝܢ ܀ 295 :ܕܢܲܟܼܪܝܼ ܚܘܼܒܿܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܘܼܬܼܪܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 296 ܠܵܐ ܨܒܼܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܢܲܫܘܸܐ ܐܸܢܹܝܢ ܠܥܸܢܝܵܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܀ 297 :ܚܘܼܒܼܠܹ̈ܐ ܕܐܲܪܡܝܼ ܦܸܪܥܲܬ̤ ܐܸܢܹܝܢ ܐܵܦ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 298 ܘܲܒܼܗܵܘ̇ ܟܲܝܠܵܐ ܕܣܘܿܥܪ̈ܵܢܲܝܗܹܝܢ ܫܩ݂ܲܠ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܀ 299 :ܗܸܢܹܝܢ ܚܲܝܸܒܼ ܠܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܹܝܢ ܩܕܼܵܡ ܕܲܝܢܵܐ 300 ܘܒܼܐܵܦܵܦܵܣܝܼܣ ܕܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܹܝܢ ܦܣ݂ܲܩ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܹܝܢ ܀ 301 :ܠܵܘ ܕܲܝܵܢܵܐ ܛܠ݂ܲܡ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ 302 ܗܸܢܹܝܢ ܠܵܐ ܨܒܲܝ̈ ܠܡܸܦܪܲܥ ܚܘܼܒܹܿܗ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܀ 303 :ܠܵܘ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܦܲܝ̈ܗܹܝܢ 304 ܗܸܢܹܝܢ ܐܲܚܕ̣ܵܝ̈ܗܝ ܒܲܕܼܠܵܐ ܦܬ݂ܲܚ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܚܘܼܒܿܗܹܝܢ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܀ 305 :ܐܸܠܘܼ ܦܬ݂ܲܚ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܬܪܲܥ ܨܸܒܼܝܵܗܹܝܢ ܩܕܼܵܡ ܕܲܣܢܝܼܩܝܼܢ 306 ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܟܵܠܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܹܝܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ ܀ 307 :ܐܸܠܘܼ ܡ̣ܫܲܚ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܒܡܸܫܚܵܐ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܠܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ 308 ܠܵܐ ܚܵܣܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܫܚܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܠܲܡܦܹܝܕܲܝ̈ܗܹܝܢ ܀ 309 :ܐܸܠܵܘܼ ܐܲܫܦܲܥ ܚܘܼܒܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܥܲܠ ܕܐܲܠܝܼܨܝܼܢ 310 ܡܸܫܬܲܦ̈ܥܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܐܵܦ ܚܲܒܼܪ̈ܵܬܼܗܹܝܢ ܠܡܸܝܲܝܢ ܐܸܢܹܝܢ ܀ 311 :ܗܸܢܹܝܢ ܣܵܓܼ̈ܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܦܲܝ̈ܗܹܝܢ 312 ܘܠܵܐ ܣܦܲܩ ܗܲܠܸܟ ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܹܝܢ ܥܲܡ ܬܲܩ̈ܢܵܬܼܵܐ ܀ 313 :ܡܸܢܗܹܝܢ ܢܹܐܠܲܦ ܥܲܠ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܬܼܢܵܢ 314 ܘܲܒܼܦܘܼܪܥܵܢܗܹܝܢ ܢܨܘܼܪ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܕܲܠܗܲܠ ܀ 315 :ܡܸܛܠܵܬܲܢ ܟܼܬܲܒܼ ܦܸܠܐܬܼܵܐ ܕܕܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܹܝܢ 316 ܘܲܠܝܘܼܠܦܵܢܲܢ ܪܵܗ̇ܛܵܐ ܒܚܘܼܩܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܀ 317 :ܠܵܘ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܗܵܕܹܐ ܕܐܲܝܟ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ 318 ܐܸܠܵܐ ܕܠܲܝܬܹܿܝܗ̇ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܐܲܝܟ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼܵܐ ܀ 319 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܗܘܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܕܐܵܬܼܡܲܠܠܲܬ̤ 320 ܐܸܠܵܐ ܕܡܸܗܘܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܀ 321 :ܦܸܠܐܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܓܹܝܪ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ 322 ܘܥܲܠ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܒܼܵܬܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܡܕܲܡܝܵܐ ܒܕܼܘܼܡܝܵܗ̇ ܀ 323 :ܠܛܸܠܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܵܡ̇ܝܵܐ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܩܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܗ̇ 324 ܘܐܲܝܟ ܕܲܠܓܼܘܼܫܡܵܐ ܡܚܵܘܝܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܕܲܒܼܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 325 :ܩܕܼܵܡ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܡܥܵܕܼܵܐ ܕܬܸܪܗܲܛ ܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܗ̇ 326 ܘܩܵܕܼ̇ܡ̇ܐ ܡܸܕܹܿܡ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܠܡܸܗܘܵܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܀ pb. 254 327 :ܪ̈ܲܚܝܼܩܵܬܼܵܐ ܡܚܵܘܝܵܐ ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܕܼܚܵܐܲܪ ܒܵܗ̇ 328 ܘܟܲܕܼ ܪ̈ܲܚܝܼܩܵܢ ܡܸܫܬܲܥܝܵܐ ܠܗܹܝܢ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ ܀ 329 :ܐܲܝܟ ܨܲܝܵܪܵܐ ܨܵܝ̇ܪܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ 330 ܘܲܡܕܲܡܝܵܐ ܠܗܹܝܢ ܒܗܵܘ̇ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܕܨܲܠܡܵܐ ܘܝܘܼܩܢܵܐ ܀ 331 :ܠܨܲܠܡܵܐ ܕܵܡ̇ܝܵܐ ܦܸܠ̄ܐܬܼܵܐ ܕܨܝܼܪܵܐ ܒܲܒܼ̈ܬܼܘܼܠܵܬܼܵܐ 332 ܘܲܟܼܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܕܼܘܼܒܵܪ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܡܸܬܼܒܲܕܲܩ ܒܵܗ̇ ܀ 333 :ܒܵܗ̇ ܡܸܬܼܟܲܪܙܵܐ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܕܕܲܟܼܝܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܐ 334 ܘܒܼܵܗ̇ ܡܸܬܼܒܲܣܪܵܐ ܚܲܪܡ̇ܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܵܢܹܐ ܀ 335 :ܠܕܲܟܼܝܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܐ ܩܪܵܬ̤ ܚܲܟܿܝܼܡܹ̈ܐ ܘܩܲܢܝܲܝ̈ ܡܸܫܚܵܐ 336 ܘܲܠܚܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܟܲܢܝܲܬ̤ ܣܲܟܼܠܹ̈ܐ ܘܙܵܒܼܢܲܝ̈ ܡܸܫܚܵܐ ܀ 337 :ܡܸܫܚܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܡܙܲܒܿܢܝܼܢ ܠܹܗ ܡܲܠܝܲܝ̈ ܪ̈ܲܚܡܹܐ 338 ܘܲܕܼܠܵܐ ܙܲܒܸܿܢ ܙܲܒܼܢܵܐ ܚܵܘܝܼ ܕܠܵܐ ܡܸܙܕܲܒܲܢ ܀ 339 :ܙܲܒܼܢܵܐ ܝ̄ܕܼܝܼܥܵܐ ܐܵܘܕܲܥ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܐܵܦ ܠܹܗ ܠܙܒܼܢܵܐ 340 ܕܐܸܠܵܐ ܒܙܲܒܼܢܹܗ ܠܵܐ ܡܸܙܕܲܒܲܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܀ 341 :ܒܥܵܠܡܵܐ ܥܡܝܼܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܙܒܼܢܵܐ ܠܡܸܙܕܲܒܵܢܘܼ 342 ܒܗܵܘ̇ ܕܹܝܢ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܒܵܛܹ̇ܠ ܙܸܒܼܢܵܐ ܥܲܡ ܙܘܼܒܵܢܵܐ ܀ 343 :ܒܗܵܢ ܐܸܣܟܹܿܡܑܵ ܠܵܐ ܙܲܒܸܿܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ 344 ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܕܼܵܘܲܕܼ ܛܲܟܼܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܀ 345 :ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܡܛܲܟܿܣܝܼܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܥܵܢܵܐ ܐܵܦ ܗܵܘ̇ 346 ܘܚܲܟܿܝܼܡܑܵܐܝܼܬܼ ܪܵܕܹܝܢ ܛܲܟܼܣܹ̈ܐ ܒܛܘܼܟܵܣܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 347 :ܥܵܠܡܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܠܙ̣ܒܼܢܵܐ ܥܵܗܹ̇ܢ ܘܲܠܙܘܼܒܵܢܵܐ 348 ܘܗܵܘ̇ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܠܢܵܘܚܵܐ ܘܫܸܠܝܵܐ ܘܲܠܒܼܘܼܣܵܡܵܐ ܀ 349 :ܬܵܘ ܙܵܒܼܘܿܢܹ̈ܐ ܘܲܡܙܲܒܿܢܵܢܹ̈ܐܐ ܙܒܲܢܘ ܐܵܦ ܙܲܒܸܿܢܘ 350 ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܝܼܗܝܼܒܼ ܠܡܸܙܒܲܢ ܙܸܒܼܢܵܐ ܘܠܲܡܙܲܒܵܢܘܼ ܀ 351 :ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܫܪܸܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ 352 ܘܲܢܦܘܼܫ ܗܵܪܟܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܙܒܲܢ ܘܢܸܙܒܸܿܢ ܬܲܡ̇ܢ ܀ 353 :ܠܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܫܲܠܝܼܛ ܕܢܲܥܸܠ ܙܸܒܼܢܵܐ 354 ܘܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܡܲܡܪܲܚ ܡܲܪܵܚܘܼܬܹܗ ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܬܼܗܲܦܟܵܐ ܀ 355 :ܘܐܸܢ ܫܵܝܘܿܛܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ 356 ܟܡܵܐ ܥܦܝܼܦ ܕܝܼܢܹܗ ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܛ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 357 :ܒܪܵܘܡ̇ܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܗܵܝ̇ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܪܝܵܐ 358 ܘܠܲܝܬܿ ܒܵܗ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܡܸܬܼܗܲܦܵܟܼܘܼ ܐܲܪܥܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 359 :ܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛܝܼܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܠܡܸܥܲܠ ܠܬܲܡ̇ܢ 360 ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܥܲܡܗܘܿܢ ܡܲܣܒܼܵܐ ܘܡܲܬܿܠܵܐ ܕܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܀ 361 :ܒܲܒܼܬܼܘܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܚܲܡܸܫ ܕܲܟܼܠ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܐܡܸܥܲܠ 362 ܬܲܚܸܡ ܘܲܟܼܠ̣ܵܐ ܠܟܼܠ ܡܲܢ ܕܓܼܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܀ 363 :ܕܠܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܐܲܓܼܪܵܐ ܠܥܲܡܠܹ̈ܐ ܫܚܝܼܩܹ̈ܐ ܕܲܒܼܬܼܘܼܠܲܝ̈ܗܹܝܢ 364 ܚܵܘܝܼ ܕܡܲܣܠܲܝ ܟܠ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܠܵܘ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ pb. 255 365 :ܒܬܼܘܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܘܫܲܪܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܹܝܢ 366 ܘܲܕܼܠܵܐ ܐܵܘܬܲܪ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܹܝܢ ܗܘ̤ܵܘ ܚܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 367 :ܕܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܠܩܲܢܵܝܲܝ̈ܗܘܿܢ 368 ܕܠܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܵܐ ܢܣ݂ܲܒܼܘ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܣܘܼܟܵܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 369 :ܒܬܸܢܘܲܝ ܕܐܲܓܼܪܵܐ ܣܲܝܒܲܪ ܩܹܐܪܣܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ 370 ܘܠܵܐ ܚܢܲܝ̈ ܫܲܦܝܼܪ ܠܘܵܬܼ ܗܵܘ̇ ܢܝܼܫܵܐ ܕܡ̇ܪܹܐ ܐܲܓܼܪܵܐ ܀ 371 :ܢܝܼܫܵܐ ܪܚܝܼܡܵܐ ܚܵܘܝܼ ܐܸܢܹܝܢ ܕܢܸܬܿܕܲܡ̈ܝܵܢ ܠܹܗ 372 ܘܲܕܼܠܵܐ ܕܲܡܝܼ ܟܠ̣ܵܝܗܝ ܠܲܟܼܠܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܫܲܝܗܹܝܢ ܀ 373 :ܟܠܝܼܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܚܲܦ̈ܛܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܡܸܣܲܒܼ ܡܸܢܹܗ 374 ܘܟܲܐܲܪ ܐܸܢܹܝܢ ܠܥܹܝܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܀ 375 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܝܲܨܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܚܲܡ 376 ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܒܝܼܘܡ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܀ 377 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܣܲܝܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܢܫܵܘܬܸܿܦ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܛܘܼܒܹܗ 378 ܕܐܵܦ ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܢܲܦܫܹܵܗ ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܀ 379 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ ܠܲܩܢܘܿܡܹܗ ܢܵܘܬܲܪ ܒܲܠܚܘܕܼ 380 ܕܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ ܐܸܢܗܘ̤ ܕܩܵܢܹ̇ܐ ܠܵܐ ܩܢܸܐ ܡܸܕܹܿܡ ܀ 381 :ܠܵܐ ܩܢܸܐ ܡܸܕܸܿܡ ܐܲܝܢܵܐ ܕܩܵܢܹܐ ܩܢܘܿܡܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼ 382 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܩܢܘܿܡܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܝܲܡ ܕܠܵܐ ܣܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܀ 383 :ܕܠܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܝܵܐ ܢܲܦ̰ܫܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ 384 ܘܠܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܝܗ̇ ܢܵܣ̇ܒܵܐ ܒܸܠܥܵܕܲܝܗܹܝܢ ܀ 385 :ܣܢܝܼܩܵܐ ܗ̄ܝܼ ܢܲܦܫܵܐ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܟܡܵܐ ܕܐܸܢ ܢܲܦܫܵܐ ܗ̄ܝܼ 386 ܡ̇ܕܹܝܢ ܝܲܬܝܼܪ ܣܢܝܼܩ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܀ 387 :ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܓܵܡܲ݁ܪ ܪܲܗܛܵܐ ܕܙܲܕܲܝܼܩܘܼܬܹܗ 388 ܘܐܸܢ ܡܸܙܕܲܕܲܩ ܒܸܠܥܵܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܵܘ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 389 :ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 390 ܘܐܵܦ ܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܕܒܸܠܥܵܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܵܘ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܀ 391 :ܒܵܥܹ̇ܝܬܿ ܕܬܸܗܘܸܐ ܟܹܐܢܵܐ ܘܛܵܒܼܵܐ ܐܘܿ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 392 ܣܥܘܿܪ ܨܹܝܕ ܝܲܒܼܪܵܟ ܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܸܗܘܸܐ ܨܹܐܕܲܝܟ ܀ 393 :ܨܵܒܹ̇ܝܬܿ ܕܬܸܣܲܒܼ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܥܲܠܲܝ̈ܟ ܒܝܘܿܡ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ 394 ܦܪܘܿܥ ܠܲܟܼܢܵܬܼܵܟ ܚܵܘܒܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܥܲܬܿ ܀ 395 :ܪܓܼܝܼܓܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܡܹܐܪܲܥ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܒܢܲܚ̈ܬܹܿܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ 396 ܐܲܢܗܲܪ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܒܼܪܵܟ ܘܗܵܐ ܩܲܒܸܿܠܬܵܝܗܝ ܀ 397 :ܡܢܵܚܲܬܿ ܕܬܸܥܘܿܠ ܥܲܡ ܚܲܟܿܝܼܡܹ̈ܐ ܠܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ 398 ܚܲܟܸܿܡ ܣܲܟܼܠܵܐ ܘܗܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܪܹܫ ܚܲܟܼܝܼܡܹ̈ܐ ܀ 399 ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܥܵܐܹ̇ܠ ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܡܲܥܸܠ ܥܲܡܹܗ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ: pb. 256 400 ܕܗܵܟܲܢ ܬܵܒܲܥ̇ ܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܠܲܕܼܥܵܐܹ̇ܠ ܠܹܗ ܀ 401 :ܐܝܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫ ܥܲܡܵܟ ܡܫܲܐܸܠ ܬܵܪܥܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ 402 ܘܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܥܵܐܹ̇ܠ ܘܐܸܢ ܠܲܝܬܿ ܦܵܐܹ̇ܫ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ ܀ 403 :ܬܵܘ ܥܵܠܘܼܠܹ̈ܐ ܕܲܪܓܼܝܼܓܼܵܘ ܠܗܘܿܢ ܗܵܝ̇ ܡܲܥܲܠܬܵܐ 404 ܫܡܲܥܘ ܡ̇ܢ ܬܵܒܼܥܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܥܘܿܠ ܢܸܚܙܹܝܗ̇ ܀ 405 :ܬܵܘ ܚܲܟܿܝܼܡܹ̈ܐ ܚܙܵܘ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ 406 ܕܲܦܪ̣ܵܫ ܘܝܼܕܲܥ ܠܡܸܣܲܒܼ ܥܲܡܗܹܝܢ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܀ 407 :ܒܬܼܘܼܠܹ̈ܐ ܬܵܘ ܨܘܼܬܼܘ ܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܨܝܼܕ ܣܲܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ 408 ܘܟܲܦܲܪܘ ܡܸܢܟܼܘܿܢ ܫܸܡ ܣܲܟܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܬܨܘܼܬܼܘܼܢܵܗ̇ ܀ 409 :ܪ̈ܚܡܲܝ ܗܸܪܓܵܐ ܘܒܼܵܕܼܩܲܝ̈ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 410 ܓܡܘܿܪܘ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܐ ܗܸܪܓܵܐ ܕܐܵܘܠܸܕܼܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܀ 411 :ܡܦܲܫܩܲܝ̈ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܒܼܦܸܠ̈ܐܵܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܝܵܠܘܼܦܹ̈ܐ 412 ܣܥܘܿܪܘ ܗܵܘ̇ ܡܸܕܹܿܡ ܕܲܡܬܲܢܹܝܢ ܐ̄ܢܬܿܘܿܢ ܒܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܀ 413 :ܙܡܝܼܢܲܝ̈ ܚܲܬܼܢܵܐ ܘܢܵܛܪ̈ܲܝ ܘܲܥܕܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ 414 :ܗ̤ܘܲܝܬܿܘܿܢ ܥܝܼܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܲܡܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܥܘܼܢܵܝܵܐ ܀ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܡ̇ܪܹܟܿܠ ܕܚܵܢܲܬܿ ܡܲܓܵܢ ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/53
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Parable of the Ten Virgins - ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܸܫܬܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/53.
Bibliography:
On the Parable of the Ten Virgins - ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܸܫܬܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/53.

Show Citation Styles