Ephrem the Syrian: Fourth Discourse to Hypatius - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܟ̈ܺܝܠܶܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :

ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܘܳܠܶܐ ܗܽܘ ܕܢܶܫܬܶܐܠ ܡܰܢܺܝ ܕܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܒܢܶܐ ܗܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܗܦܰܟ ܚܒܰܫ ܠܶܗ ܕܰܥ ܕܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܶܗ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܰܡܚܰܠܳܛܽܘ ܘܠܰܡܙܳܓܽܘ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܡܫܰܚܠܳܦܽܘܬܶܗ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܐܺܝܬܝܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܶܐܢ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܰܠܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܳܐ. ܗܰܘ ܠܢܰܦܫܶܗ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܛܳܒܳܐ ܒܢܳܐ ܐܶܢ ܥܒܰܕ ܡܶܢ ܗܶܢܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܗܳܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܒܗܶܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܡܶܕܶܡ ܕܰܩܫܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܰܢ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܩܺܪܣܳܐ ܘܚܰܪܫܳܐ ܘܙܰܟܝܳܐ ܒܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܕܢܶܛܰܪ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܗܳܐ ܐܶܬܚܣܶܟ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܶܟܡܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܒܰܠܚܰܪܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܝܢ ܕܫ̈ܶܢܰܘܗ̱ܝ ܓܶܕܫܳܐ ܕܶܐܫܬܚܶܩ ܘܺܝܠܶܦ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܢܶܣܪܶܐ ܘܦܳܣܽܘܠܽܘܬܳܐ ܘܰܐܪܕܶܟܠܽܘܬܳܐ * * * ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܠܰܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ. ܣܰܓܺܝܳܐܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܡܦܺܝܣ ܓܶܝܪ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܠܰܟܡܳܐ ܨܒܽܘܢ ܩܪܳܐ ܠܚܽܘܫܳܚܶܗ܀

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܡܶܬܦܰܣܩܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܡܶܬܒܥܶܐ ܗܽܘ ܕܰܦܣܰܩ ܘܦܰܪܙܠܳܐ ܕܰܦܣܰܩ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܡܶܬܦܰܣܩܳܢ ܟܰܕ ܫܒܺܝܩܰܢ ܡܳܐ * ܬܐ ܘܰܚܒܳܠܳܐ ܘ * * * * * ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ * * * ܐܚـ * * * * * ܟܝܳܢܳܐ * * ܬܐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܐܶܠܳܐ * * ܗܘ ܟܽܠܶܗ * * * * * ܕܒܶܗ ܘܰܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܗܶܝܢ ܘܳܐܦ ܢܽܘܪܳܐ ܡܟܺܝܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܡܫܰܚܠܦܳܢܺܝܬܳܐ. ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܒܶܩ ܠܶܗ ܠܦܰܪܙܠܳܐ ܒܓܰܘ ܟܽܘܪܳܐ ܬܰܡܳܢ ܗܘܳܐ ܚܽܘܒܠܶܗ ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܙܰܠ * * * * * * * ܟܰܕ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܘܳܐܙܠ̱ܺܝܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕܼ. ܟܽܠܶܗ ܗܽܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܕܬܶܫܬܟܰܚ ܒܰܐܬܪܶܗ ܕܛܳܒܳܐ ܕܟܰܕ ܣܰܒܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܗܽܘ ܐܰܬܪܶܗ ܕܛܳܒܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܐܼ. ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܬܶܫܥܺܝܬܶܗܼ. ܕܥܰܠ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܥܠܶܝܗ ܗܽܘ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܘܠܳܐ ܚܟܶܡ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܥܶܐ ܒܓܰܘܳܗܿ ܗܽܘ * ܕܰܒܪܺܝܬܳܐܼ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܳܐܦ ܬܶܫܥܺܝܬܶܗ ܕܰܒܓܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܰܘ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܡܦܺܝܣ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܟܺܐܦܳܐ ܡܶܬܓܰܙܪܳܢ ܠܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܬܓܰܙܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܡܪܰܟܶܒ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܬܦܣܶܩ. ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܡܪܰܟܒܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܫܬܪܳܝܘ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܓܰܙܪܳܐ * * * * * * * ܡܫܬ * * ܐ * * * ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܘܰܡܦܺܝܣ ܐܳܦ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܽܘ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܩܰܒܪܳܐ ܡܶܬܒܢܶܐ ܡܶܬܪܰܟܳܒܽܘ ܡܶܬܪܟܰܒ ܘܣܳܠܩܳܐ ܚܰܟܺܝܡ ܡܶܢܶܗ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܪܕܶܟܠܶܗ ܕܦܳܥܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܰܟܺܝܡ ܒܒܶܢܝܳܢܳܐ ܚܶܟܡܳܐܺܝܬ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܪܰܟܰܒ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܶܐܬܪܟܶܒ ܬܰܡܳܢ ܗܶܢܶܝܢ ܡܦܺܝܣܳܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܓܙܰܪ ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܟܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܪܰܟܒܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܟܺܐܦ̈ܶܐ * * * ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܓܙܰܪ ܐܺܝܬ ܠܰܡܰܚܽܘܝܽܘ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܕܽܘܟ ܓܙܺܝܪܳܢ ܘܰܦܣܺܝܩܳܢ ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܦ ܒܳܢܶܝܢ ܐܰܬܪܰܢ ܣܳܗܶܕ ܥܠܰܝܢ܀ ܙܳܕܶܩ ܬܽܘܒ ܠܰܡܫܰܐܠܽܘ ܕܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܠܗܳܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܓܙܰܪ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܘ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܥܒܰܕܘ̱ ܐܰܘ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܳܟܣܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ * * ـܫܪܬܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܢܟܰܣ ܐܶܢܽܘܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܘܦܶܚܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗܰܘ ܒܶܝܬ ܠܛܽܘܡܳܐ ܕܶܐܬܓܙܰܪ ܡܶܢܶܗ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܟܰܕ ܒܳܢܶܐ ܗܰܘ ܒܰܢ ܒܰܢܝܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܩܰܒܪܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐܼ. ܓܽܘܡܨܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܥܒܰܕ ܒܰܐܬܪܶܗ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܰܬܪܶܗ܀ ܘܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܟܰܝ ܡܶܬܡܠܶܐ ܚܽܘܣܪܳܢܶܗ ܕܗܳܝ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܶܐܢ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܕ ܠܳܐ ܬܶܚܣܰܪ. ܣܰܓܺܝ ܘܰܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܐܶܫܬܰܟܪܰܬ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ ܗܳܟܰܢ ܗܘ̈ܰܝ ܘܰܗܘܰܝܢ ܠܒܶܙܚܳܐ ܫܽܘܥܺܝܬܳܐ ܚܰܪܒܬܳܐ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܐܡܢܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܦܳܣ̈ܽܘܠܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܦ ܠܰܐܬܪܳܗܿ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܣܰܒܠܺܝܢ ܡܰܦܩܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܩܰܘܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܳܗܿ ܘܰܐܝܟܰܢ ܚܰܒܫܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܒܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܡܶܬܚܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܳܐܪܥܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܠܳܐ ܗܳܐ ܟܰܕ ܪܩܺܝܥܳܐ ܘܳܐܙܠܳܐ ܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܕܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܐܬܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܒܰܐܬܰܪ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܝܳܐܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܺܐܝ̈ܬܝܶܐ ܕܡܶܢ ܚܕܳܕܳܐ ܡܶܬܛܰܥܢܺܝܢ ܘܶܐܢ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܕܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗ̱ܝ ܟܽܠܶܗ ܨܶܝܕ ܛܳܒܳܐ ܘܨܶܝܕ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܬܽܘܒ ܨܶܝܕ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܦܶܠܓܶܗ ܚܶܫܽܘܟ ܨܶܝܕ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܦܶܠܓܶܗ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܨܶܝܕ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܺܝܪܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܫܳܒܩܳܐ ܚܕܳܐ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܐܰܘ ܦܶܚܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܒܶܝܬ ܬܪܰܝܗܶܝܢ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܠܗܶܝܢ ܕܢܳܦܩܳܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܘܶܐܢ ܦܶܚܬܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܕܰܦܣܰܩ ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ ܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܥܒܰܪ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܰܐܬܪܶܗ ܕܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܓܺܫܪܳܐ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܓܺܫܪܳܐ ܓܫܰܪ ܠܶܗ ܘܰܥܒܰܪ ܠܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܦܫܺܝܩ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܟܰܕܳܒܽܘ ܐܳܦ ܠܳܐ ܗܳܐ ܥܶܛܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܕܰܓܳܠܽܘ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܕܠܳܐ ܓܺܫܪܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܳܦܶܢ ܢܟܰܕܒܽܘܢ ܡܶܬܟܰܣܣܺܝܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܥܳܒܪܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒܳܐ ܚܰܕ ܨܶܝܕ ܚܰܕ ܕܠܰܝܬ ܓܶܫܪܳܐ: ܟܰܕ ܦܶܚܬܳܐ ܦܰܬܝܳܐ ܐܺܝܬ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ̱ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܘܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܩܰܛܺܝܢܺܝܢ ܘܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ ܛܥܽܘܢܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܘ ܢܩܺܝܡܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܗܳܝ ܣܳܗܕܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܦܶܚܬܳܐ ܕܠܳܐ ܓܶܫܪܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܠܡܶܥܒܰܪ ܐܰܘ ܢܩܺܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܦܶܚܬܳܐ ܘܶܐܢ ܦܪܰܚܘ̱ pb. ܀܀܀ ܘܥܶܒܪܰܘܗ̱ܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ܀

ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܳܪܩܺܝܢ ܠܘܳܬ ܓܫܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܫܪܳܐ ܡܬ * * ـܢ ܕܟܰܕ ܓܳܫܪܺܝܢ ܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܦܶܚܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܡܶܥܒܰܪ ܒܡܳܢܳܐ * * * * ܘܰܐܝܟܰܢ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܓܶܫܪܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܓܶܝܪ ܓܳܒܶܝܢ ܡܶܬܩܢܶܝܢ ܫܳܩܰܘܗ̱ܝ ܗܶܢܽܘܢ ܕܓܶܫܪܺܝܢ ܓܶܫܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܡܶܬܓܫܰܪ ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܓܫܰܪܘ̱ ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܨܶܝܢ ܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܳܐ ܓܶܫܪܳܐ. ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ * * ܚܰܒܪܰܝܗܽܘܢ * * * ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ * * * ܥܒܰܪܘ̱ ܓܶܫܪܳܐ * * ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܘܰܒ̈ܢܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܶܐܢ ܓܶܫܪܰܐ ܗ̱ܘ ܚ * ܘ * ܐ ܒܰܛܶܠ ܠܶܗ ܚܰܪܒܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܩܕܡܝ * ܗܘܳܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܐܰܘܦܺܝ ܗܘܳܐ ܡܰܥܣܶܗ ܕܡܰܢܺܝ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܶܗ ܟܰܕ ܦܫܺܝܛܳܐ ܒܰܐܦܰܝ ܛܳܒܳܐ ܘܒܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܟܰܝ ܡܶܬܚܰܨܶܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܦܶܠܓܳܗܿ ܕܰܠܘܳܬ ܛܳܒܳܐ ܛܳܒ ܘܦܶܠܓܳܗܿ ܕܰܠܘܳܬ ܒܺܝܫܳܐ ܒܺܝܫ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܫܰܒܰܩܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܐܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܡܡܳܝܩܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܫܟܚܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܬܪ * * ܠܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܗܘܳܬ * * * ܐܶܢ ܐܶܢܶܝܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܕܛܰܠܠܳܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܰܨܒܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܐܰܪܥܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܛܺܝܡܳܐ ܢܩܰܦ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܘܶܐܬܬܰܚܰܡ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܐ ܘ * * ܕܰܐܪܥܳܬܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܡܬܰܚܶܡ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܗܳܐ ܒܳܙܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܣܳܕܶܩ ܠܶܗ ܘ * * ܒܰܐܬܪܶܗ ܘ * * * ܐܳܦ ܟܝܳܢܶܗ * * ܗܳܕܶܐ܀

ܫܶܡܫܳܐ ܓܶܝܪ ܘܛܰܠܠܳܐ ܕܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܓܽܘܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܝـ * * ܘܐܛـ * ܠܳܐ ܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܠܳܐ * ܢܛܰܠܩܺܝܘܗ̱ܝ ܠܛܰܠܠܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܠܗܰܠ * * * * ܐ ܗܘܳܐ * * * * * ܢܶܥܒܰܪ * * * * ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܗܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܐܳܦ ܛܰܠܠܳܐ ܠܰܘ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܳܝ ܓܫܺܝܡܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܕܟܺܐܦܳܐ ܐܰܘ ܕܩܰܝܣܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܒܶܠܥܳܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܬܬܺܝܠܶܕ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܟܰܕ ܠܰܝܬ ܓܽܘܫܡܳܐ ܥܰܒܝܳܐ ܕܟܽܠܳܐ ܠܶܗ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܰܐܬܪܶܗ ܕܗܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܘܕܺܝܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ܆ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪ̈ܺܝܢ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܢܶܫܢܽܘܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ܀

ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܩܒܺܝ̈ܥܰܝ ܒܕܽܘܟܝ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܛܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܣܥܰܘ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ ܘܥܰܠܘ̱ ܚܰܕ ܒܚܰܕ. ܘܕܳܡܝܳܐ ܣܰܓܺܝ ܕܶܐܢ ܡܶܣܥܳܐ ܣܳܥܶܝܢ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܐܺܝܬ ܡܶܬܚܳܐ ܘܙܗܪܳܐ ܘܕܶܢܚܳܐ ܘܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܢܶܦܫܽܘܛ ܕܶܢܚܶܗ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܘܶܐܢ ܗܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܕܢܶܫܕܶܐ ܙܰܠܺܝܩܰܘܗ̱ܝ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܐܶܬܬܚܰܡܘ̱ ܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܰܩܛܺܝܪ: ܘܰܬܚܽܘܡܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܡܣـ * * * ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܣܥܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܘܳܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܗܰܘ ܙܟܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܩܳܡ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܨܶܝܕ ܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܬܪܰܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܫܳܢ ܐܰܘ ܢܩܺܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܬܢܳܢ: ܐܰܘ ܢܰܘܕܽܘܢ ܕܠܰܘ ܗܽܘܝܽܘ ܢܰܗܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܗܰܠ: ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܗܽܘܝܽܘ ܠܡܳܢܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܐܶܢ ܠܰܘ ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܬܪܶܗ ܕܛܳܒܳܐ ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܡܰܙܰܓ ܘܩܳܡ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܬܪܰܢ܀

ܐܰܘ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܣܳܓ ܚܰܘ̈ܒܳܬܶܗ ܡܶܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܘܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܰܥܗܶܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܬܠܳܐ ܗܳܟܰܢ ܡܪܰܟܒܺܝܢ ܫܽܘܥܝ̈ܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܡܰܢܺܝ ܕܰܠܟܽܘܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܥܳܐܶܠ ܙܽܐܦܶܗ. ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܶܗܢܰܬ ܠܶܗ ܐܶܡܰܪ ܕܰܣܥܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܥܶܗܰܕ ܕܡܰܟܶܣ ܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܕܗܳܕܶܐ ܠܡܶܗܘܶܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܬܽܘܒ ܥܶܗܢܰܬ ܠܶܗ ܣܳܡܶܗ ܠܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܰܬܒܪܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܳܟܣܳܐ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܣܶܓܕܬܳܐ ܕܣܳܓܶܕ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܐܰܠܳܗܗܺܝܢ ܗܰܘ ܕܢܰܦܫܳܬܳܐ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܗܶܦܟܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܫܕܳܐ ܠܰܡ ܫܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܠܚܰܡܫܳܐ ܒܢܰܘܗ̱ܝ ܙܳܝܽܘ̈ܢܶܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܐܝܟ ܨܰܝܕܳܐ ܒܨ * * ܬܐ ܢܨܽܘܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܗܳܪܟܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ̱ ܕܰܒܢܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܬܽܘܪܣܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܗܽܘܢ ܘ * * ܕܰܒܢܰܝ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܰܝܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܘ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܩܰܪܺܝܪܺܝܢ ܐܰܘ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܚܰܡܺܝܡܳܐ * * ܐ * * * * * * * ܕܰܥ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܨ̈ܰܠܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܘܳܐܠܨܳܐ ܕ * ܢܐ ܒܪܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܳܝܽܘ̈ܢܶܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܗܘܳܬ. ܢܶܕܥܽܘܢ ܕܳܐܦ ܐܶܬܕܠܰܚ ܗܽܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܨܰܠܠܳܐ ܒܣܰܩܽܘܒܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܶܗ ܐܰܘܕܰܥ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܚܡܺܝܡܬܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܫܽܘܳܐܠܰܢ ܩܰܝܳܡ ܕܗܽܘ ܥܩܰܪܗܽܘܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܳܡܶܐ܀ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܕܰܥ ܐܳܘ ܡܰܢܺܝ ܕܢܽܘܢܳܐ ܕܥܽܘܡܩܳܐ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܒܽܐܘܟܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܚܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܨܺܝܕܺܝܢ ܐܰܝܟ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢܶܗ ܐܰܝܬܺܝܘ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ * * * ܐܰܘ * * * * * * ܗܽܘ * * * * * * ܘܠ * * * ܘܶܐܢ ܠܗܽܘܢ * * * ܠܡܳܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܩܳܐܶܡ ܟܽܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܀

ܠܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܪܳܐ ܘܰܠܫܺܐܕܶܐ ܘܰܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܘܠܕܰܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢ ܗܺܝ ܠܰܘ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܢܩܽܘܡ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܢܬ * * * ܠܰܝܬ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ * * * * * * * * * * * ܐܳܦ * * * * * ܐܰܝܟ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ * * * * * * ܐ * * * * * * * * * * * * * * * * * pb. ܀܀܀ ܘܚܳܢܩܺܝܢ. ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܕܒܰܡܪܳܚܽܘܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܡܰܬ ܠܶܒܳܟ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ ܐܺܝܽܘܒ ܐܰܘ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܰܡ ܒܓـ * * ܕܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ. ܕܰܚܕܰܬܳܐ ܕܶܝܢ ܣܰܓܺܝܐܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܘܣܳܦܩܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܶܗܘܶܝܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܕܢܶܬܟ̈ܰܬܰܫ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ܀

ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܢܺܝ ܗܳܢܳܐ ܟܽܘܐܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܟܒܰܪ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܬܽܘܒ ܘܢܶܬܒܥܺܝܘܗ̱ܝ ܕܗܳܕܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܡܰܘܩܕܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܐܝܢܰܘ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܝܳܢܳܗܿ ܡܰܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗ̱ܝ ܠܦܰܓܪܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟܰܢ ܡܟܝܳܐ ܘܶܐܢ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܡܟܰܝܳܐ. ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܳܐܦ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܬܟܶܐ. ܐܶܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܢܟܶܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܟܺܝܢܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗܺܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ̱ ܒܢ̈ܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܶܚܒܫܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܒܓܰܘܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬܢܟܽܘܢ ܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܚܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܗܰܘܦܶܗ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܠܳܐ ܡܫܰܟܚܺܝܢ ܘܶܐܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝܢ ܛܳܒܳܐ ܘܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܩܰܒܶܠ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܣܰܩܽܘܒܠܺܝܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܚܶܒ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܗܶܝܢ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܝܰܕܥܰܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘ̈ܰܝ ܚܰܕ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܦܰܠܓܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܥܰܠ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܡܶܢܗܽܘܢ܀

ܐܶܡܰܬܝ̱ ܓܶܝܪ ܕܩܳܪܒܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܛܳܒܳܐ ܘܒܺܝܫܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܢܟܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܒ̈ܢܰܝ ܓܰܒܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗ̱ܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܶܟܡܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒ̈ܢܰܝ ܛܽܘܗܡܶܗ ܘܰܒܢܶܣܝܳܢܶܗ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܳܐܦ ܟܽܠܶܗ ܚܠܺܝܛܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܒܚܰܕ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܕܰܢܨܶܝܢ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܥܰܡ ܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܢܳܨܝܳܐ ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܠܦܳܪܽܘܫܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܚܽܘܫܳܚܳܐ ܣܰܓܺܝܐܶܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܛܰܝܶܒ ܐܶܢܶܝܢ ܘܺܐܝܬ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܡܰܚܝܳܢܰܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܘܺܐܝܬ ܕܣܰܩܽܘܒܠܰܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐܼ. ܐܰܝܟ ܕܫܳܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܿܛܰܟܶܣ ܟܽܠ ܟܰܕ ܫܳܘ̈ܝܳܢ ܕܶܝܢ ܘܟܰܕ ܦܠܺܝ̈ܓܳܢ ܒܨܶܒܝܳܢܗܶܝܢ ܘܰܒܫܰܘܝܽܘܬܗܶܝܢ ܘܰܕܠܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܗܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܗܽܘ ܡـ * * * ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܦܠܺܝܓܳܐ ܥܒܺܝ̈ܕܳܢ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܶܝܢ ܚܕܳܐ ܥܰܡ ܚܕܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܕܡܶܢ ܚܕܳܐ ܦܠܺܝܓܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܶܝܢ ܡܶܬܝܰܕܥܰܢ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܣܰܩܽܘܒܠܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܐܶܬܥܒܶܕ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܶܢܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܠܰܗܢܺܝܢܰܢ ܐܶܬܒܪܺܝ * ܕܝـ * * ܕܳܐܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܬܩܰܢ ܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܥܶܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܒܥܳܬܗܶܝܢ ܕܶܐܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܟܒܰܪ * * ܐ ܗܽܘ ܣܰܒܰܪ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܘܠܰܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܳܫܚܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܰܡܠܳܐ ܘܠܶܠܝܳܐ ܠܰܢܝܳܚܳܐ * ܐܶܬܦܰܫܩܰܬ ܟܣ * * ܘܬܗܘܢ ܢܺܝܚ ܗܽܘ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܗܽܘܢ * ܬ * * *. * * ܘܰܦܠܺܝܓܳܐ ܗܽܘ. ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ * * ܐ ܘ * * * ܡܬ * * ܠܰܢ ܐܳܦܶܢ ܗܶܢܽܘܢ ܩܳܪܒܳܐ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܰܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܡܣܰܓܶܝܢ ܠܰܢ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܰܢ ܢܽܘܪܳܐ ܚܰܡܺܝܡܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܗܿ ܕܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܰܡ * * * ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܩܕܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܬܶܝܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܢܟܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܘ * * ܐ ܠܳܐܶܐ ܐ * ܐ ܒܣܰܓܺܝܳܐܬܳܐ. ܕܡܰܫܟܚܰܢ ܐܚـ * * ܣܰܓܺܝܐܳܬܳܐ ܐܳܦ ܒܝܰܠܕܳܐ ܠܡܶܬܦܰܫܳܩܽܘ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܚܳܫܚܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܶܗ ܒܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܫܬܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܕܳܐ ܥܰܡ ܚܕܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܕܡܶܢ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܦܠܺܝܓܳܐ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܚܽܘܫܳܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܝ̈ܳܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܐܶܬܒܪܺܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܘܰܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܗܘܳܐ ܚܶܫܽܘܚܶܗ ܚܰܕ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܘܠܰܘ ܚܕܳܐ ܗܘܳܬ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܚܕܳܐ ܗܘܳܬ ܨܒܰܘ ܠܚܽܘܫܚܶܗ ܡܶܛܽܠ * * ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܗܰܘ ܚܳܫܰܚ ܠܶܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܗܰܘ ܐܶܬܒܪܺܝ ܠܚܽܘܫܚܶܗ܀

ܘܳܐܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܘ ܠܕܶܚܠܬܶܗ ܐܰܘ ܠܡܰܪܕܽܘܬܶܗ ܐܰܘ ܠܩܶܢܛܶܗ. ܐܰܘ ܒܰܣܚܳܝܘܗ̱ܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܛܰܒܰܥ ܠܗܰܘ ܟܝܳܢܶܗ ܥܽܘܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܣܢܳܝܗ̱ܝ ܠܬܰܘܬܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܬܰܘܬܒܽܘܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܒܰܣܶܡ ܠܶܗ ܛܳܒܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ * * * * * * * * ܐܗ * * * * * ܐܶܠܳܐ ܐܰܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܥܶܩ̈ܳܬܶܗ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ. ܢܣܳܢܰܘܗ̱ܝ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܘܢܶܬܝܰܐܒ ܕܢܰܦܢܶܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܥܶܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܐܶܬܒܪܺܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܦܠܺܝܓܬܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܠܳܐ ܕܶܡܝ̈ܳܢ܀

ܘܶܐܠܳܐ ܫܰܡܠܺܝ ܒܥܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܚܕܳܐ ܨܶܝܕ ܚܕܳܐ ܘܰܒܥܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܬܽܘܒ ܨܶܝܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܠܰܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܳܫܚܳܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܚܳܫܚܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܗܶܢܶܝܢ ܕܗܶܢܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܕܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܚܰܝܳܢܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܳܡܶܐ ܬܰܘܪܳܐ ܕܰܠܣܽܘܣܝܳܐ ܒܪܶܗܛܳܐ. ܘܩܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܣܽܘܣܝܳܐ ܘܡܶܬܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܬܰܘܪܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܳܫܚܳܢ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܕܳܡܶܐ ܣܰܬܘܳܐ ܠܩܰܝܛܳܐ ܒܦܽܘܚܳܡܳܐ ܘܩܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܚܰܕ ܘܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܰܐܚܪܺܢܳܐ. ܡܥܺܝܢܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܶܗ. ܘܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܕܳܐ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܦܳܠܚܳܢ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܰܪܺܝܟܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܪ̈ܒܰܝܗܶܝܢ ܘܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܡܶܢܝܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܥܰܬܺܝܪ̈ܺܝܢ ܓܶܢܣܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܢܰܬܟܶܒ ܢܶܣܝܳܟ ܦܽܘܚܡܰܝܗܶܝܢ ܣܳܦܩܳܢ ܕܶܝܢ ܛܶܥܡ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܕܰܢܦܺܝܣܳܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܛܳܥܝܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܥ̈ܶܠܳܬܳܐ ܕܚܽܘܫܳܚܗܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܒܳܥܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܗܶܝܢ ܗܽܘ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܚܕܳܐ ܥܰܡ ܚܕܳܐ ܡܦܰܚܡܺܝܢ ܕܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܕܳܡܶܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܰܠܝܳܐ ܠܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܡܟܺܝܢܳܐ ܠܡܶܬܢܟܺܝܢܳܐ ܟܰܕ ܫܳܩܠܺܝܢ ܦܽܘܚܡܰܝܗܶܝܢ ܕܰܚܕܳܐ ܥܰܡ ܚܕܳܐܼ. ܡܰܛܥܶܝܢ ܠܰܦܫܺܝܛܳܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝܗܶܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܒܫܰܒܪܽܘܬܳܐ ܕܬܶܗܦܽܘܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܕܰܘܕܶܐ ܡܶܬܟܰܣܣܺܝܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܓܶܫܘ̱ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܕܰܠܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܥܰܕܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܣܳܡܘ̱ ܘܶܐܡܰܪܘ̱ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܡ ܡܙܺܝܓ ܒܟܽܠ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܐܺܝܬ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢ ܕܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܬܥܰܕܰܪ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܗܳܦܟܺܝܢܰܢ ܬܽܘܒ ܠܡܶܬܒܰܥ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܬܰܒܥܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܡܰܘܬܰܪ ܪܰܚܫܳܐ ܡܟܺܝܢܳܐ ܕܶܐܬܒܪܺܝ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܪܳܟܢܺܝܢ ܠܡܶܙܟܳܐ ܐܶܣܬܰܪܗܰܒܘ̱ ܚܳܒܘ̱. ܕܰܐܝܟܰܢ ܓܶܝܪ ܡܟܳܐ ܪܰܚܫܳܐ ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܘ̱ ܡܙܺܝܓ ܗܽܘ ܒܶܗ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܒܟܽܘܠ ܙܪܺܝܩ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܚܠܺܝܛܳܐ ܒܶܐܡܪܳܐ ܬܰܡܺܝܡܳܐ. ܐܶܢ ܒܟܽܠ ܙܪܺܝܩܳܐ ܘܡܶܟܺܝܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܝܰܕ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܘܶܐܡܪ̈ܶܐ ܘܰܒܝܰܕ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܝܰܘܢܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܡܽܘܙܳܓܶܗ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܬܳܐ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܒܟܽܠܫܳܥ ܒܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܚܛܽܘܦܺܝܢ ܘܶܐܡܪܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܬܥܳܠܒܺܝܢ ܘܬܰܡܺܝܡܺܝܢ ܘܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܒܳܐ ܚܳܛܦܺܝܢ ܘܒܰܙܒܰܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܡܶܬܥܳܠܒܺܝܢ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܛܰܟܶܣ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܦ * * ܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܫܶܝܢ * * ܦܠܓ * ܚܕܳܐ ܠܐ ܡܛܰܟܣܺܝܢ * ܘܣܘ * * ܘܡܰܢܽܘ * * * ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐ * * * * * * * * * * * * * * ܘܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܫܰܠܛܳܐ܀

ܐܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܥܳܐ. ܘܰܡܫܰܠܛܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܠܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܶܢ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܗܘܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܝܬ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܠܟܽܘܠܗܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܠܛܬܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐܼ. ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܐܺܝܬ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܀

ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܗ * ܗܘܰܝ ܫܰܪܟܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܕܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܢܶܨܒܬܳܐ ܕܠܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡܶܝܢ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܘ ܢܶܬܛܦܺܝܣܽܘܢ ܕܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܕܚܳܫܰܚ ܗܘܳܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܘܰܠܡܰܪܳܚܽܘܬܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܶܢ ܥܰܠ ܟܬܰܒܢܰܢ. ܚܽܘܪ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܥܗܶܢ ܗܰܘ ܠܫܰܪܒܗܽܘܢ ܝܳܠܦܺܝܢ ܠܡܰܬܩܳܢܽܘ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܡܬܰܩ̈ܢܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܡܨܰܒܬܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܬܟܰܣܣܶܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܕܠܳܐ ܚܺܝܠ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܠܰܡܩܳܡ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܣܓܶܦ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܗܽܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܡܶܢ ܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܫܶܡܫܳܐ ܕܰܡܨܰܠܶܠ ܗܽܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܶܙܰܠ ܘܳܐܬܶܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܠܰܐܬܪܶܗ ܕܛܳܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܨܽܘܠܳܠܳܐ ܘܗܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܕܰܡܣܰܓܝܳܐ ܡܶܨܕܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܢܰܟܝܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܙܶܗ ܗܳܝ ܕܰܒܛܶܠܳܠܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܡܶܨܕܳܐ ܨܕܳܐ ܠܰܡܚܽܘܪ ܠܳܐ ܡܶܬܢܰܟܝܳܐ. ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܕܫܰܡܫܶܗ ܕܛܳܒܳܐ ܡܟܺܝܢܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܠܦܰܓܪܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܟܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܐܶܟܝܶܗ ܗܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܒܰܣܳܡܽܘ ܒܶܣܡܶܗ ܗܘܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܶܗ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܬܢܰܟܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܚܛܳܐ ܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܕܳܡܝܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܒܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܠܶܗ ܠܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܒܓܰܘܢܶܗ ܗܽܘ ܡܕܰܘܶܕ ܠܶܗ ܠܥܰܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܚܒܰܫ ܗܽܘܝܽܘ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܠܶܗ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܠܳܐ ܓܰܘܢܳܐ ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܓܰܘܢܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܽܘܫܳܒܳܐ. ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܟܰܦܢܶܗ ܗܽܘ ܣܶܓܦܶܗ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܰܪܓܶܗ ܘܰܐܟܠܶܗ ܘܣܰܩܶܗ ܘܒܰܠܥܶܗ ܘܚܰܒܫܶܗ ܒܡܳܥܰܘܗ̱ܝ ܘܡܰܙܓܶܗ ܒܗܰܕܳܡܰܘܗ̱ܝ܀

ܘܰܐܝܢܰܘ ܟܰܝ ܟܝܳܢܶܗ ܕܟܽܠܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܡܟܺܝܢܳܐ ܕܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܒܓܰܘܶܗ ܡܕܰܘܶܕ ܠܰܢ. ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܒܚܽܘܫܳܒܶܗ ܩܛܰܠ ܠܶܗ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܰܫ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܒܰܣܒܣܶܗ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܗܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗܼ ܐܳܦ ܠܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܠܝܳܬܶܝܗܼ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܫܶܡܫܳܐ ܒܓܰܘܢܶܗ ܡܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܘܠܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܗܿ ܗܰܘ ܡܒܰܣܶܡ ܒܩܳܠܶܗ ܘܠܳܐ ܒܓܰܘܢܶܗ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܓܠܺܝܙ ܗܳܢܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܶܫܟܳܐ * * * ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܩܰܕܡܳܝܶܐ ܣܦܰܩ ܗܘܳܐ * * ܗ * ܟܰܕ * * ܕ * * ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܺܝܠܶܦ ܐ * * * * ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܨܽܘܠܳܠܶܗ ܕܢܰܘܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܐܶܙܰܠ ܘܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܠܡܳܢܳܐ ܒܠܺܝܡܺܝܢ ܒܫܶܬܩܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܠܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܠܠܺܝܢ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ܀

ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܠـ * * ܐ ܨܶܒܬܳܐ ܘܠܰܝܬ * * ܓܢـ * ܐ ܘܠܶܓܫܳܐ ܦـ * * ܐ ܘܰܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܰܠܠܳܐ ܕܰܚܒܰܫ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܶܩܰܪܒܳܐ ܠـ * ـܓـ * ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܢܶܬܟܰܣܣܽܘܢ ܥܰܠ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܫܪܳܓܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܠܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܫܰܦܺܝܪ ܓܠܺܝܙ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܡܶܠܬܳܐ * ܬ * ܘܢ * * * * * * * ܘܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ * * * * ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ * * * * * * * * * * ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ. ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܨ̈ܶܒܝܳܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܟܬܶܒ ܡܽܘܫܶܐ. ܟܰܕ ܒܪܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐܼ. ܘܰܕܢܰܘܕܰܥ ܕܰܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܒܶܪܝܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐܼ. ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܶܗ. ܕܰܙܥܽܘܪܽܘܬܗܶܝܢ ܬܦܺܝܣ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܰܡܫܰܡܶܫܘ̱ ܡܫܰܡܫܳܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܪܳܡܽܘܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܡܶܫܬܰܡܰܫܽܘ ܡܶܫܬܰܡܰܫ. ܘܠܰܘ ܡܰܟܺܝ̈ܢܝܳܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܕܶܐܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗ̈ܘܰܝ ܡܰܟܺܝܢ̈ܝܳܬܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗ̈ܘܰܝ ܠܰܡܟܺܝܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܫܶܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܚܺܝܠܰܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܟܺܝܢ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܟܰܕ ܣܳܝܡܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܫܽܘܠܛܳܢ ܢܣܰܒ ܗܶܢܶܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܛܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܰܠܡܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܨܠܶܡ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܕܰܐܝܟ ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܰܡܠܶܟܼ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܢܺܝܪܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܠ ܟܽܠ ܣܺܝܡ ܗܘܳܐ܀

ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܶܢܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܬܳܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܠܰܫܪܳܪܶܗ. ܟܬܳܒܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܘܺܝ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܝܳܗܶܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܰܠ ܟܽܘܠ ܕܒܳܗܿ. ܘܗܳܐ * * * ܗܳܕܶܐ * * * ܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ. ܐܰܝܟ ܟܬܳܒܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡ ܟܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܰܘ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ܇ ܣܶܓܕܬܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܡܶܢܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܣܶܓܕ̈ܰܝ ܠܫܶܡܫܳܐ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܰܫ ܐܳܠܨܰܘܗ̱ܝ ܕܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܢܩܰܪܶܒ܀

ܚܽܘܪ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܟܰܣܣܺܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܫܟܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܰܐܘܪܶܒܘ̱ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܰܠܣܰܗܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ ܐܰܝܢܳܐ ܪܰܒ. ܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܘܰܒܕܶܢܚܶܗܼ. ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ ܒܡܶܠܬܶܗ ܘܒܺܝܕܰܥܬܶܗ. ܐܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ ܒܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܝܰܬܰܪ. ܢܶܥܛܽܘܢ ܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܢܒܰܛܠܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܢܫܰܬܩܽܘܢ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܟܰܦܪܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܢܶܒܟܽܘܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܙܰܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܽܘܪܳܐ ܐܶܢ ܙܰܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒ * * ܕܳܐܦ ܡܶܬܬܰܒܥܶܝܢ ܕܶܐܢ ܡܶܢܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܙܠܶܓ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܙܰܗܪܶܗ ܕܒܰܪ ܟܝܳܢܗܽܘܢ܀

ܐܰܪܰܐ ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܘܠܶܕ ܢܽܘܪܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܦܳܐ ܕܛܰܪܢܳܐ ܐܰܘ ܕܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܬܰܡܳܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܟܫܺܝܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܶܝܬ ܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܙܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܪܰܒ ܕܶܐܢ ܙܰܗܪܶܝܗܿ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܶܐܙܰܠܘ̱ ܛܽܘܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܶܐܼ. ܠܡܶܬܚܒܶܫܘ̱ ܕܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܚܰܒܫܽܘܢ. ܫܪܳܓܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܚܒܶܫ ܒܓܰܘ ܡܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܨܶܐ ܡܦܺܝܣ ܥܰܠ ܟܽܠ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܗܽܘ ܡܶܬܚܒܶܫ ܒܥܽܘܒܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܚܒܰܫ ܠܶܗ ܚܒܺܝܫܳܐ ܓܶܝܪ ܒܦܰܓܪܳܐ ܘܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܘܰܒܓܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܘܰܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܶܗ ܘܰܕܠܳܐ ܣܳܟ ܗܽܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܡܰܛܶܝܢ ܡܶܬܚܰܘܗ̱ܝ܀

ܐܰܘ ܢܶܬܛܦܺܝܣܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܩܢܳܐܺܝܬ ܐܰܘ ܢܶܬܢܰܓܕܽܘܢ ܒܫܽܘܐܳܠܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐܺܝܬ ܐܰܘ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܡܝܰܩܰܪ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܘܟܽܠ ܒܶܪܝܳܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܝܳܗܒܺܝܢ. ܐܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܟܝܳܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܡܳܢܳܐ ܡܢܽܘܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܕܰܒܕܽܘܓܳܐ ܚܰܪܫܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܗܶܢܶܝܢ ܕܒܰܥܘܺܝܪܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܘܗܶܢܶܝܢ ܕܰܒܚܰܪܫܳܐ ܫܰܬܺܝܩܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܗܶܢܶܝܢ ܕܰܒܥܶܩܰܪܒܳܐ ܡܪܳܪܳܐ ܕܒܳܨܶܢ ܘܶܐܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܒܰܬ ܘܙܳܟܰܬ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܐ ܒܝ̈ܰܘܢܶܐ ܘܒܶܐܡܪ̈ܶܐ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܶܢܶܝܢ ܒܝܰܘ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܥܪܺܝܡܳܢ ܘܗܶܢܶܝܢ ܕܒܶܐܡܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܚܟܺܝܡܳܢ܀

ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܠܶܗ ܥܪܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ * * ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܪܺܝܡܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܗܡܶܗ ܗܰܘ * * * ܘܬܐ ܘܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘ ܗܳܝ ܟܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܡܶܢ * * * * ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܐܶܙܕܰܟܝܰܬ ܘܡܶܙܕܰܟܝܳܐ ܦܫܺܝܬܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܶܢ ܥܪܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܐܳܦ ܠܳܗܿ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠܳܐ ܐܳܦ ܠܶܗ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܐ. ܣܗܶܕ ܓܶܝܪ ܐܰܪܝܳܐ ܘܕܶܐܒܳܐ ܘܬܰܢܺܝܢܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܥܪܺܝܡܺܝܢ ܘܰܢܟܺܝܠܺܝܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܘܚܰܝܠܬܳܢܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܣܳܗܶܕ ܐܶܡܪܳܐ ܥܰܡ ܝܰܘܢܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܚܺܝܠܺܝܢ ܘܗܶܕܝܽܘܛܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܬܶܫܪܳܟ ܠܳܗ̇ ܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܐ ܘܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܨܶܝܕ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܢܳܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܣܰܓܺܝܐܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܰܝܬܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܦܽܘܚܳܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܕܗܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܣܳܗܶܕ ܥܰܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܗܽܘܝܽܘ ܚܳܐܶܒ ܡܶܢ ܢܗܺܝܕܳܐ. ܐܰܟܶܣܘ̱ ܘܦܰܪܣܺܝܘ ܫܽܘܪܶܝܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܙܟܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܢܰܣܺܝܪܳܐ ܘܒܰܠܥܶܗ܀

ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܕܳܗܐ ܐܰܫܦܶܝܢ ܠܚܶܘܝܳܐ ܘܠܳܚܫܺܝܢ ܠܥܶܩܰܪܒܳܐ ܘܡܶܙܕܰܟܝܳܐ ܠܰܡ ܥܪܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܡܶܢ ܠܽܘܚܫܬܳܐ. ܘܡܶܬܰܐܫܦܳܐ ܘܡܶܙܕܰܟܝܳܐ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܡܳܪܬܶܗ ܕܥܶܩܒܳܐ. ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܒܰܕܩܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܳܐܦ ܠܰܥܪܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܙܟܳܬ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܥܪܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܫܺܐܕܳܐ ܐܶܬܓܰܚܟܰܬ ܚܶܟܡܳܬܗܽܘܢ. ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܫܺܐܕܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܕܰܢܫܰܥܒܶܕ: ܘܶܐܬܪܡܺܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܒ̣ܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܳܐ. ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܰܟܝ̈ܳܢ ܠܶܗ. ܕܢܶܬܪܡܽܘܢ ܠܶܗ ܗܼܶܢܽܘܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܒܗܶܝܢ. ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܫܺܐܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܩܰܛܺܝܢܽܘܬܶܗ ܥܳܐܶܠ ܒܚܶܘܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘܝܽܘ ܛܫܼܳܐ ܒܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܣܰܒܰܪܘ̱ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܕܚܶܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢܼ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܘ ܕܢܰܨܕܽܘܢ ܒܟܰܣܝܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܗ ܐܶܬܢܼܓܰܕܘ̱ ܠܗܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܩܳܠܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܣܳܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܠܚܶܘܝܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ̱. ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕܘ̱. ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ̱. ܢܶܥܒܰܪ ܕܶܝܢ ܒܰܦܣܺܝܩܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܥܶܕܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܢܫܰܠܡܶܗ ܠܟܽܠܳܗܿ ܬܶܫܥܺܝܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܬܶܫܥܺܝܬܶܗ ܡܫܰܢܶܝܢܼܰܢ. ܬܽܘܒ ܠܬܶܫܥܺܝܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܰܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܨܶܝܕ ܚܶܘܝܳܐ ܠܘܳܬ ܒܢܰܝ ܚܶܘܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܫܺܐܕܰܐ ܗ̱ܘ ܣܳܥܰܪ ܒܚܶܘܝܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܠܽܘܚܳܫܬܳܐ. ܠܳܐ ܓܼܠܶܐ ܫܺܐܕܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܗܽܘܝܽܘ ܬܰܡܳܢ. ܝܳܕܰܥ ܓܶܝܪ ܕܥܳܪܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܣܰܒܰܪ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܚܶܘܝܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܠܽܘܚܳܫܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܠܽܘܚܳܫܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܡܶܛܽܘܠ ܚܶܘܝܳܐ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܠܽܘܚܳܫܬܳܐ. ܢܶܬܛܦܺܝܣܽܘܢ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܠܽܘܚܳܫܬܳܐ܀

ܢܫܰܐܶܠ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܚܶܘܝܳܐ ܥܰܠ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܒܠܽܘܚܳܫܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܰܕ ܒܢܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܒܠܽܘܚܳܫܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܝ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܙܕܟܳܐ ܘܡܶܢ ܠܳܐ. ܐܶܢ ܗܳܝ ܗܳܝ ܠܽܘܚܳܫܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܝܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܠܟܽܘܠܗܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܫܰܥܒܕܰܬ. ܘܶܐܢ ܗܽܘܝܽܘ ܒܺܝܫܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢ ܡܶܢ ܠܽܘܚܳܫܬܳܐ ܠـ * * ܘܐܬ * ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܐܬܛܦܺܝܣ ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܠܽܘܚܳܫܬܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܛܳܒܳܐ ܡܙܺܝܓ ܒܶܗ ܘܰܫܡܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܫܰܘܬܶܦ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܙܰܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܙܕܟܶܝܢ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܶܩܰܪܒܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܐܰܪܰܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܟܰܝ ܚܰܕ ܒܰܪܩܳܐ ܐܰܘ ܐܶܫܽܘܦܳܐ ܒܰܐܬܪܶܗ ܕܛܳܒܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܗܘܳܐ ܢܰܐܫܦܶܗ ܠܗܰܘ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܣܥܳܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ܀

ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܝܰܠܦܽܘܗ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܠܽܘܚܳܫܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܐܺܝܬ ܗܳܕܶܐ ܫܟܰܚܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܠܺܝ ܗܳܕܶܐ ܠܽܘܚܳܫܬܳܐ ܟܒܰܪ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܐܶܬܝܰܠܦܰܬ ܗܘܳܬ ܠܳܐ ܐܶܬܰܐܣܰܪ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܣܺܝܩܳܐ ܕܫܳܦ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܘܰܒܠܰܥ ܠܬܰܡܺܝܡܳܐ ܒܢܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܟܰܝ ܝܰܗ̱ܒ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܙܟܽܘܢ ܚܘ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܠܽܘܚܳܫܬܳܐ ܐܰܘ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܶܐܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܕܠܽܘܚܳܫܬܳܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܟܺܝܠ ܗܽܘܝܽܘ ܒܰܥܪܺܝܡܽܘܬܶܗ ܬܰܩܶܢ ܠܶܗ ܐܳܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܝܰܗ̱ܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܬܰܐܣܰܪ ܐܰܝܟ ܕܢܶܐܣܽܘܪ ܕܟܰܕ ܐܳܬܶܝܢ ܕܢܶܐܣܪܽܘܢܶܗ ܒܠܽܘܚܳܫܬܳܐܼ. ܢܶܗܦܽܘܟ ܢܶܐܣܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܘ ܒܚܰܢܦܽܘܬܳܐ܀

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܕܳܐܦ ܒܰܫܡܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܛܥܰܘ. ܡܢܰܚܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܠܡܶܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܗܶܦܟܳܐܺܝܬ. ܟܬܺܝܒܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܳܐ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܶܝܢ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܡܦܰܫܶܩ ܕܗܶܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܪܟܶܒܘ̱ ܗܶܢܽܘܢ ܥܒܶܕܘ̱ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܶܐܪܰܡܝܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܠܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܽܘ ܗܽܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܕܚܰܫܡܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܙܺܝܘ̈ܳܢܶܐ܀

ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܚܰܡܫܳܐ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܡܰܢܺܝ ܡܶܢ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢܿ. ܘܗܳܢܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܠܰܘ ܕܺܝܠܰܢ ܗܽܘ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܓܶܝܪ ܕܢܰܣܶܩ ܢܰܦܫܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܬܪ̈ܶܝܢ ܚܘ̈ܰܘܳܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܚܰܘܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܒܰܐܚܪܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܡܰܢܺܝ ܕܢܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܦܳܬܰܚ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܥܰܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܒܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܰܐܘܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܠܦܰܓܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܡܪܰܟܶܒ ܘܫܰܒܥܳܐ ܪܰܓܫܽܘܗ̱ܝ ܕܰܒܛܶܟܣܳܐ ܡܶܬܩܢܶܝܢ ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܺܐܢܳܐ ܕܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܒܗܶܬܘ̱ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܓܰܕܦܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܘܶܐܬܦܪܶܣܘ̱ ܒܨܶܢܥ̈ܳܬܳܐ ܘܦܶܠܓܰܘܗ̱ܝ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒܺܝܢ. ܣܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܥܰܒܕܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪܟܽܘܢܛܳܐ. ܘܰܠܥܶܠܰܬ ܬܽܘܩܳܢܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܗܳܝ ܠܰܡ ܚܶܘܝܰܬ ܨܽܘܪܰܬ ܫܽܘܦܪܶܗ ܠܰܐܪܟܽܘܢܛܳܐ ܘܠܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ. ܘܓܶܢܒܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܕܟܰܕ ܡܶܬܓܰܪܓܺܝܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܰܘ. ܢܶܬܶܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܙܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܢܶܣܬܰܪܚܽܘܢ ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܛܼܰܦܘ̱. ܘܟܰܕ ܚܙܳܐ ܡܰܢܺܝ ܒܗܳܕܶܐ ܕܽܘܟܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܡܰܥܒܪܶܗ ܠܢܰܗܪܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܝܳܐ ܐܶܬܰܐܠܶܨ ܠܶܗ ܕܢܺܐܬܶܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܒܨܽܘܪܬܳܐ ܠܰܡ ܕܚܰܘܺܝ ܠܰܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܠܶܨ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܳܪܟܳܐ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܐܳܡܪܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܝܰܕ ܫܪܳܪܳܐ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܢܶܙܕܟܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ. ܕܰܒܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܒܰܫܘ̱ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܪܳܪܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܗܺܝ ܫܳܪܝܳܐ ܪ̈ܽܘܟܳܒܰܝܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܥܳܡܶܠ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܰܢ ܕܰܢܚܰܒܶܠ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܚܰܒܠܺܝܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܦܰܓܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܚܒܳܠܳܐ pb. ܀܀܀ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܦܣܰܩܘ̱ ܣܰܒܪܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܚܒܰܠ ܗܰܘ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܠܶܗ ܕܗܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܚܰܒܠܺܝܘܗ̱ܝ ܦܰܓܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܚܒܳܠܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܠܶܗ ܐܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܰܐܪܕܶܟܠܶܗ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܢܺܝܼ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/530
Source:
C. W. Mitchell (ed.), S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 1: The Discourses Addressed to Hypatius (London: Williams and Norgate, 1912).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 7, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Ephrem the Syrian, “Fourth Discourse to Hypatius - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܟ̈ܺܝܠܶܐ” based upon C. W. Mitchell (ed.), S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 1: The Discourses Addressed to Hypatius (London: Williams and Norgate, 1912), Digital Syriac Corpus, last modified December 7, 2019, https://syriaccorpus.org/530.
Bibliography:
Fourth Discourse to Hypatius - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܟ̈ܺܝܠܶܐ.” In S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 1: The Discourses Addressed to Hypatius, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/530.

Show Citation Styles