Ephrem the Syrian: Fifth Discourse to Hypatius - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܟ̈ܺܝܠܶܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐܼ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܟܺܝܪܬܳܐ ܢܰܟܶܦܬܳܐ. ܕܒܳܬܰܪ ܩ̈ܳܠܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܢܰܓܕܳܐ ܘܶܐܕܢܳܐ ܕܣܳܛܝܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐܼ. ܠܓܰܝܳܪܬܳܐ ܗܰܘ ܕܳܡܝܳܐ ܕܣܳܛܝܳܐ ܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܳܗܿ. ܘܶܐܕܢܳܐ ܕܰܠܟܽܘܠ ܝܘ̈ܠܦܳܢܺܝܢ ܡܶܬܕܰܒܪܳܐ ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܳܡܝܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܗܳܝ ܕܳܡܝܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܕܩܳܪܶܐ ܠܳܗ ܡܶܬܛܦܺܝܣܳܐ ܢܰܟܶܣ ܗܳܟܺܝܠ ܠܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܦܗܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܟܰܕܳܒܳܐ ܐܶܫܬܰܚܛܰܬ ܕܰܚܠܳܦ ܫܡܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐܼ. ܫܡܶܗ ܕܰܡܚܰܒܠܳܢܳܗ ܪܶܚܡܰܬܼ ܩܰܒܶܠ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܥܠܶܝܗܿ ܫܡܶܗ ܕܡܰܢܺܝ ܘܠܳܐ ܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܘܘܳܠܶܢܛܺܝܢܳܣ ܘܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܘܗܽܘܝܽܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܬܶܪܛܶܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܕܺܝܕ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܠܙܰܒܢܶܗ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܢܒܰܥ ܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܚܰܪܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܣܰܓܺܝ ܐܰܩܪܶܒ. ܢܺܐܡܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܠܽܘܩܒܰܠܶܗ ܘܠܳܐ ܚܢܰܢ ܐܶܠܳܐ ܫܪܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܳܡܶܐ ܕܶܝܢ ܫܰܪܒܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܚܙܶܐ ܙܥܽܘܪ ܘܰܒܣܶܐ ܠܰܦܫܺܝܛܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܰܦܣܺܝܢ ܒܶܗ ܠܢܶܩܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܶܐܣܬܳܐ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܢܶܩܒܳܐ ܒܣܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܛܶܢܦܳܘ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܘܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܕܒܶܗܬܬܳܐ. ܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܦܶܩܕܰܬ ܠܶܗ ܠܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܕܢܶܚܦܽܘܪ ܒܶܐܣܬܳܐ: ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܗܘܳܬ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܣܢܺܝܬܳܐ. ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܚܰܝܠܳܗܿ ܕܺܝܠܳܗܿ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܢܶܬܪܽܘܥ ܬܰܚܦܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܛܰܡܐܳܐ ܕܢܶܬܦܰܪܣܝܳܢ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܳܗܿ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܺܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܪܺܝܚܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܽܘܡܶܗ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܠܣܰܝܢܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܘܰܕܡܰܘܬܳܐ * ـܐ ܢܕܰܡܶܐ ܕܶܝܢ ܒܰܢܒܺܝܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܶܡܰܪ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܕܠܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܟܰܕ ܡܨܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢ ܠܦܳܪܽܘܫܳܐ. ܗܶܢܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܒܩܳܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܰܐܡܪܳܢ܀

ܦܩܼܰܕ ܠܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܩܳܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܳܐ ܒܟܽܘܠ ܥܽܘܠ ܘܰܚܙܺܝ ܛܰܢܦ̈ܘܳܬܳܐ ܪܰܘܪܒܳܬܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܥܰܠ ܘܰܚܙܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܓܰܠܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܟܰܕ ܨܺܝܪܳܢ ܥܰܠ ܐܶܣܬܳܐ ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܡܰܢܺܝ ܨܳܪ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܥܰܠ ܡܓܰܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܠܗܶܝܢ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܟܰܕ ܣܳܡ ܥܰܠ ܣܢܺܝܬܳܐ ܫܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܶܚܽܘܠ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܣܰܢܝܽܘܬܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܓܥܨܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܫܡܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡ ܐܳܦ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܢܶܬܝܰܐܒܽܘܢ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܟܶܬܒܰܬ ܐܶܢܶܝܢ ܒܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܨܳܪܰܬ ܐܶܢܶܝܢ ܒܣܰܡܡ̈ܳܢܶܐ. ܗܰܘ ܕܫܳܡܰܥ ܠܗܶܝܢ ܒܩܳܠܐܼܳ. ܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܳܦ ܒܝܽܘܩܢܳܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܕܢܰܐܠܶܦ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ * * ܢܺܐܠܶܦ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܨܽܘܪܬܳܐ ܘܰܟܒܰܪ ܐܳܦ ܡܶܣܓܰܕ ܣܓܶܕ ܠܗܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܨܺܝܪܳܢ ܬܰܡܳܢ ܬܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܩܳܠܳܐ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܗܦܽܘܟ ܬܶܚܙܶܐ ܛܰܢܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܪܰܘܪܒܳܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܥܰܠ ܘܰܚܙܳܐ ܠܢ̈ܶܫܶܐ ܟܰܕ ܝܳܬܒܳܢ ܘܰܡܒܰܟܝ̈ܳܢ ܠܬܳܡܽܘܙܳܐ ܘܰܒܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܶܝܗ. ܐܶܠܳܐ ܕܗܶܢܶܝܢ ܕܨܽܘܪܬܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܕܨܽܘܪܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐܼ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܣܬܓܶܕ ܗܘܳܐܼ. ܐܳܦ ܡܶܬܒܟܳܐ ܬܳܡܽܘܙܳܐ ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܐܳܦ ܓܰܝܳܪܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܗܶܢܶܝܢ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܶܢܶܝܢ ܐܶܠܝ̈ܳܬܳܐ ܒܛܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܡܰܒ̈ܟܝܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܠܬܳܡܽܘܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܓܰܘܪܶܗ ܡܶܢ ܚܙܺܝܪ ܒܪܳܐ ܐܶܬܩܛܶܠ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܒܛܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܢܺܝ. ܗܶܢܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܙܰܕܺܝܩ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܫܰܥ ܐܰܣܓܺܝ ܕܳܐܦ ܗܶܢܶܝܢ ܒܛܺܝܠܳܢ ܘܝܳܬܒܳܢ ܡܶܛܽܠ ܙܳܝ̈ܽܘܢܶܐ ܒ̈ܢܰܝ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܢܦܰܩ ܠܰܡ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܒܠܰܥ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐ ܠܡܶܬܦܰܩܕܳܢܳܐ. ܕܬܽܘܒ ܠܰܡ ܬܶܗܦܽܘܟ ܬܶܚܙܶܐ ܛܰܢܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܥܰܠ ܘܰܚܙܳܐ ܒܶܝܬ ܩܶܣܛܪܽܘܡܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܥܰܠ ܩܶܣܛܪܽܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܒܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܥܶܣܪܺܝܢ ܠܰܡ ܘܚܰܡܫܳܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܘܚܰܨܰܝܗܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܫܶܡ ܚܰܨ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܦܽܘܪܣܳܝܗܽܘܢ ܟܰܢܺܝ. ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܒܗܳܕܶܐ ܒܶܗܬܬܳܐ ܕܚܰܘܝܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܡܶܨܥܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܰܡ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܫܶܡܫܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܶܢܽܘܢ ܠܫܶܡܫܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܬܺܝܒ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܰܢܺܝ ܕܶܝܢ ܐܰܘܣܶܦ ܘܰܐܠܶܦ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܣܓܕܽܘܢ ܐܳܦ ܠܣܰܗܪܳܐ. ܠܫܶܡܫܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܠܣܰܗܪܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ. ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܚܫܶܟܘ̱ ܒܗܽܘܢ ܣܳܓܽܘܕ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܕܶܝܢ ܫܶܡܫܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܠܡܰܥܪܒܰܐ ܗ̱ܘ ܣܳܓܕܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܰܪ̈ܩܝܽܘܢܶܐ ܐܚܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܬܶܬܕܰܒܰܩ ܐܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܘܡܶܛܽܘܠ ܕܰܫܡܶܗ * * * ܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܰܘ * * * ܒܳܠ ܐܰܠܳܗܳܐ * * * * ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܗܢـ * ܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ * * * ܐ ܕܐܬ * ܠـ * * * ܐ ܗܦܟܝ * ܗ * * * ܘܓܶܕܫܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܠܨܰܘܪܳܐ ܡܬ * * ܗܳܕܶܐ * * * ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܕܰܐܗܦܶܟ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡـ * ܠܶܗ * * * ܐ * * * ܕܐܠـ * ܐܶܣܰܝܶܟ ܠܶܗ ܕܡܶܣܬܰܝܰܟ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܥܪܩܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܠـ * ܗ̱ܽܘ ܣܳܓܕܺܝܢ ܟܰܕ * * * * * ܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܡܥܰܬܪܳܢܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܘܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܦܶܚܬܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܥܒܪܶܝܗ. ܒܶܣܬܪܶܗ ܒܦܶܚܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܗܰܘ ܕܦܰܚ̈ܳܬܳܐ ܘܕܽܘܟܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܣܳܦܩܳܢ ܠܶܗ ܗܶܢܶܝܢ ܕܶܝܢ ܛܰܢܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܟܒܰܪ ܐ̱ܪܳܙ ܗܘܰܝ ܗܳܠܶܝܢ * * * ܕܒܶܝܬ ܡܰܢܺܝ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܽܘ ܡܫܰܪ̈ܝܳܢ ܣܳܡ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܝܬܝܳܝܺܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܐܰܬܪܺܝܢ. ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܥܶܩܳܪ̈ܺܝܢ ܢܶܫܬܶܐܠ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܠ ܬܪ̈ܶܝܢ ܕܶܐܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܗܶܢܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܗ̱ܰܘ. ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܟܽܠܶܗ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܳܡܶܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܕܰܓܳܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܩܪܶܐ ܚܰܕ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܗܰܘ ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܟܺܝܠ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܠܶܗ ܠـ * * ܐ ܚܰܕ ܒܣܰܓܺܝܐܶܐ ܕܠܳܐ ܠܶܗ ܕܳܡܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܗܽܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܠܽܘܩܕܰܡ ܣܳܐܶܡ ܐܰܬܪܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܕܳܡܶܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܚܰܕ ܡܣܰܝܶܟ ܘܚܰܕ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܘܚܰܕ ܚܳܒܶܫ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܒܶܫ ܘܰܠܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܘܒܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܰܠܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܬܪܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܬܟܦܰܪ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܐܰܬܪܳܐ ܐܳܦ ܬ * * * * ܠܢܰܦܫܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬ ܬܰܡܳܢ ܘܬܶܬܚܢܶܩ ܒܝܰܕ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܚܢܽܘܩܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܨܰܘܪܗܽܘܢ ܐܰܪܡܺܝܢ ܢܶܫܬܰܐܠܽܘܢ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܢ ܦܶܠܓܶܗ ܚܶܫܽܘܟ ܘܰܦܠܰܓ ܢܰܗܺܝܪ ܘܶܐܢ ܦܶܠܓܶܗ ܛܳܒ ܘܦܶܠܓܶܗ ܒܺܝܫ ܘܶܐܢ ܓܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܠܘܳܬ ܛܳܒܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܘܰܦܚ̈ܳܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܛܳܒܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܘܰܦܚ̈ܳܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܐܶܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܛܳܒܳܐ ܛܳܒ ܗܽܘ. ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܒܺܝܫܳܐ ܒܺܝܫ ܗ̱ܽܘ. ܗܳܐ ܥܰܛܠܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡܩܰܒܠܘ̱ ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܚܳܒܶܫ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܶܠܓܶܗ ܛܳܒ ܘܦܶܠܓܶܗ ܒܺܝܫ ܕܢܶܥܕܽܘܢ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ. ܘܕܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܐܰܬܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܐܳܦ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܫܽܘܳܐܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܰܢܽܘ ܘܰܕܡܰܢܽܘ ܘܰܠܡܰܢ ܕܳܡܶܐ ܗܽܘ ܕܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܚܳܒܶܫ. ܐܳܦ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܒܓܰܘܶܗ. ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܠܰܐܬܪܳܐ ܡܬܰܚܡܺܝܢ ܘܰܡܣܰܝܟܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܘܦܺܝ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܬܰܚܡܺܝܢ ܠܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܠܒ̈ܳܬܶܐ ܐܰܘ ܠܰܡܕ̈ܺܝܢܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܠܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܐܰܘ ܠܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܠܦܰܩ̈ܥܳܬܳܐ ܐܰܘ ܠܡ̈ܰܠܟܘܳܬܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܡܬܰܚܡܺܝܢ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ ܒܝܰܡܳܐ ܘܰܒܝܰܒܫܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܫܘܶܐ ܗܽܘ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܟܰܕ ܗ̱ܽܘ ܥܰܠ ܛܳܒܳܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܡܬܺܝܚ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܰܐܘ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܽܘ: ܐܰܘ ܕܗܶܢܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܕ ܓܶܝܪ ܢܺܝܪܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ. ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܶܢܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܫ̈ܰܥܒܕܶܐ. ܠܢܺܝܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܡܠܶܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܳܦ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܒܰܩ ܠܗܽܘܢ ܢܺܝܪܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܕܪܳܡܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܠܫܰܘܝܽܘܬܶܗ ܢܶܬܛܦܺܝܣܽܘܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܐ. ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܢܶܗܘܶܐ ܘܶܐܠܳܐ ܨܽܘܪ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܕܡܰܢ ܕܰܒܓܰܘ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܺܐܝܬ ܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܐܳܠܨܳܐ ܗ̱ܝ ܕܟܰܕ ܗ̱ܽܘ ܢܶܣܬܰܝܰܟ. ܐܰܬܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܣܰܝܶܟ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܐܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܢܣܰܝܟܺܝܘܗ̱ܝ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܝܺܗܺܝܒ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܪܰܘܪܒܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܓܶܝܪ ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܗܶܢܶܝܢ ܕܠܰܘ ܠܰܐܬܪܳܐ ܙܳܕܩܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܶܗ ܠܰܐܬܪܳܐ ܙܳܕܩܳܢ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܐܰܬܪܗܽܘܢ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܗܽܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܬܳܒܥܳܐ ܠܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܠܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܶܓܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܚܰܕ ܪܰܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝܕܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܓܶܝܪ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܰܦܬܰܟܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝܐܶܐ ܥܰܡ ܚܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܡܫܰܡܳܗܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܣܺܝܡ ܚܰܝܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܦܳܩܶܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܡܣܰܝܶܟ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܓܽܘܕܳܦܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܘ ܦܰܩܶܕ ܟܽܠ ܗܰܘ ܐܶܢ ܢܶܬܦܩܶܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܡܣܰܝܶܟ ܟܽܠ ܗܰܘ ܐܶܢ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܒܥܶܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܶܗ ܡܶܬܒܥܶܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܶܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܩܽܘ̈ܕܶܐ ܬܚܶܝܬ ܦܳܩܽܘܕܽܘܬܳܗܿ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܚܢܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܬܳܒܰܥ ܫܪܳܪܳܐ. ܐܰܘܣܶܦ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܳܐܦ ܐܰܪܥܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܥܠܶܝܗܿ ܫܪܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܣܢܩܶܗ ܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܣܢܩܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗ̱ܝ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܘܰܡܬܰܩܰܢܬܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܛܽܠ ܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܠܰܘ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܒܪܶܗ ܐܶܠܳܐ ܕܬܶܬܶܒ ܒܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܪܰܥ ܠܬܰܚܬܳܝܳܐ. ܥܒܰܕ ܐܳܦ ܫܡܰܝܳܐ ܠܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܗܶܢܶܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܘܒܰܪܳܝܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܠܳܐ ܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ ܢܰܫܪܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܢܶܗܘܶܐ. ܡܰܢܺܝ ܕܶܝܢ ܘܡܰܪܩܝܽܘܢ ܚܰܕ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܥܰܡ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܚܰܕ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܥܰܠ ܬܠܳܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܡܰܬܰܚ ܢܶܫܬܶܐܠ ܕܶܝܢ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܕܶܐܢ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܠܰܘ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܐܺܝܬܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܕܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܘܶܐܢ ܐܰܬܪܳܐ ܟܪܰܟ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܬܽܘܒ ܬܠܳܬܳܐ ܐܺܝ̈ܬܝܳܝܢ ܘܠܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܫܬܟܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܚܺܝܠ ܘܰܙܥܽܘܪ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܫܬܟܰܚ ܓܶܝܪ ܕܰܐܬܪܳܐ ܟܪܰܟ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܰܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܚܺܝܠܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܘܪܶܟ. ܕܗܶܢܶܝܢ ܟܰܕ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܦܟܳܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܰܢܺܝ. ܐܰܬܪܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܕܶܝܢ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܰܨܢܺܝܥܳܐ ܓܒܳܐ ܚܕܳܐ ܘܰܐܣܠܺܝ ܚܕܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܟܶܣ ܒܶܗ ܫܒܳܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܗܳܝ ܕܰܒܗܶܬ ܒܶܗ ܒܰܪ̱ܬ ܙܰܘܓܶܗ ܗܺܝ ܕܗܳܝ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܐܘܕܺܝ ܒܶܗ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܫܡܶܗ ܠܶܗ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܢܺܝ ܢܟܰܦ ܕܶܝܢ ܕܡܘ * * * ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܐܙ * * * ܐܚـ * * ܛܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܟܪܰܟ ܠܳܗ̇. ܘܺܐܝܬ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܬܚܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܛܥܶܢ ܠܶܗ * * * ܡܶܕܶܡ ܕܐ * * ܛܥܺܝܢܗܽܘܢ * * * ܐܰܩܦܶܗ ܒܶܗ * * * * * * * * * * * * * * ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܥܶܠܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܽܘܢ ܥܰܣܩܳܢ ܘܶܐܢ ܚܕܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܽܘ ܕܰܠܥܶܠ ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܩܳܝܡܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܐܘ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ ܗܺܝ ܐܰܝܟ ܕܗܳܕܶܐ ܐܰܘ ܐܶܬܩܺܝܡܰܬ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܗܳܝ ܡܰܘܣܶܦ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܡܰܢܺܝ ܥܒܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ: ܟܝܳܢܺܝܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܩܪܳܐ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܥܶܩܳܪ̈ܺܝܢ ܣܳܐܶܡ ܕܰܒܓܰܘ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝܐܶܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢܶܗ ܕ * * * ܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܡܶܢܶܗ * * ܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܟܰܕ * * * * * * * * * ܚܰܕ * * * * ܐ ܕܠܳܐ * * ܐ ܪܽܘܚܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܡܦܺܝܣܳܢ ܥܰܠ ܟܝܳܢܗܶܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢ. ܕܠܰܘ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܥܶܩܳܪܗܽܘܢ ܣܟܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܪܰܟܒܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܳܦܶܢ ܨܢܺܝܥ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܥܶܩܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܐܶܡܰܪ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܚܰܡܫܳܐ ܥܶܩܳܪܺܝܢ * * * * ܥܰܠ * * * * * * * * ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܠܳܐ ܨܒܳܐ * ܬ * ܒܶܗ ܕܣܰܟܠܳܐܺܝܬ * * ܕܬܠܗ * * ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܗܽܘܝܽܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܒܶܐܣܟܺܝܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕܡـ * ܕܶܐܡܰܪ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܐܳܦ ܗ̱ܽܘ ܕܰܐܝܟ * * ܐ * * ܗ * * * ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܛܰܥܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܕܰܡܦܰܠܶܓ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܪܰܟܒܺܝܢ * ܗܰܘ ܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܗܳܕܶܐ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܝ ܐܶܢ ܓܫܰܪ * ܐ * ܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ * ܬܕܝ̈ـ ܡܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܶܐ * * ܐ ܥـ * ـܪ̈ܝܢ ܣܪܳܦܳܐ ܠܗܽܘܢ * * * ܬ * ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ * * ܠܳܗ̇ * * * * * * * * * * * * * * ܕܳܐܦ ܕܠܳܐ ܢܰܩܦܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܶܗ ܣܳܐܶܡ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܕܺܐܝ̈ܬܝܶܐ. ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܕܡܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܚܰܕ. ܐܶܢ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܬܶܒܥܶܐ ܐܺܝܬܽܘܬܗܽܘܢ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܦܺܝܣ ܐܳܦ ܢܶܣܝܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܶܪܝܳܢ ܡܶܫܟܰܚ ܨܳܒܶܝܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܢܫܰܝܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ. ܐܳܦ ܕܢܰܪܓܶܙ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܘܕܰܗܘܰܘ ܡܰܟܶܝܢ ܘܡܶܬܢܰܟܶܝܢ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܢܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܫܳܒܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܥܶܣܣ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܡܶܠܰܝܗܽܘܢ. ܕܶܐܢ ܢܩܺܝܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ ܠܚܰܕܼ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܪ̈ܰܚܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ: ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܚܰܕ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܘܚܰܕ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܶܡܰܪ ܕܚܰܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܩܰܛܺܝܢܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܘܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܓܶܝܪ ܣܳܐܶܡ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܬܰܚܬܳܝܳܐ. ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܘܡܰܪܩܝܽܘܢ ܣܳܐܶܡ ܥܰܠ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐܼ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܘܠ. ܐܰܪܰܐ ܕܶܐܢ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܶܗ ܫܳܪܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ: ܘܗܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܫܰܚ ܐܽܘܪܟܶܗ: ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܦܶܬܝܶܗܼ. ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܳܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܐܶܫܬܟܚܰܘ̱ ܕܒܰܚܕܳܐ ܫܒܳܒܽܘܬܳܐ ܕܳܝܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܰܘ ܚܰܕ ܒܶܣܬܰܪ ܚܰܕ ܠܳܐ ܟܰܝ ܗܘܳܐ ܓܶܕܫܳܐ ܕܢܶܙܕܰܪܩܽܘܢ ܘܢܰܪܚܩܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܕܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܕܬܽܘܩܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܨܰܒܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܶܠܳܬܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܕܶܐ ܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܗܳܝ ܡܦܺܝܣܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܩܰܪܶܒܘ̱ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܳܪ ܨܶܝܕ ܚܰܕ ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܚܰܕ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܰܬܪܳܐ ܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܡܶܦܰܩ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܕܪܰܫ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܐܪܓܶܫܬܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐܼ. ܐܶܬܦܪܰܣܘ̱ ܪܰܟܶܒܘ̱ ܥ̈ܶܠܳܬܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܰܝܗܽܘܢ ܠܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܘ ܩܰܒܶܠܘ̱ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟ ܛܰܠܝܳܐ ܕܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܥܰܠ ܕܰܪܓܳܐ ܪ̈ܘܺܝܚܶܐ ܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܚܰܕ ܥܰܠ ܕܰܪܓܳܐ ܬܰܚܬܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܰܝܛܶܗ. ܝܺܬܶܒ ܠܶܗ ܚܰܒܪܶܗ ܥܰܠ ܕܰܪܓܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܥܶܨܝܳܢܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܝܺܬܼܶܒ ܠܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܕܰܪܓܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐܼ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܡܽܘ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܝܗ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܠܥܶܨܝܳܢܳܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܫܰܡܶܗܘ̱ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܥܳܝܨܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܪܳܡܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܨܶܝܕ ܫܳܥܬܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܬܶܫܥܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܪܰܘܪܒܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܳܦ ܕܰܪܓܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܰܡܶܗܘ̱ ܐܰܬܪܰܘܳܬܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܘܫܽܘ̈ܥܝܳܬܳܐ ܦܚܺܝܚܳܬܳܐ ܕܥܶܩܳܪ ܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܡܰܢܺܝ ܕܩܰܕܡܽܘܗ̱ܝ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܰܚܰܘܗ̱ܝ ܕܩܰܫܺܝܫܳܐ ܡܶܢܶܗ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܘܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܕܚܰܕ ܫܡܶܗ ܬܰܚܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܬܰܚܬ ܚܙܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܗܽܘ ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܠܥܶܠ ܚܙܳܐ ܕܰܩܕܺܝܡ ܗ̱ܽܘ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܣܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܶܢܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܺܝ̈ܬܝܝܢ ܕܰܐܥܶܠ ܗ̱ܽܘ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ ܐܰܚܺܝܕ ܗܽܘ ܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܕ ܫܰܘܳܝܐܺܝܬ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܚܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܐܳܦ ܗܽܘ ܘܰܐܡܺܝܪ ܐܶܡܪܳܐ ܕܗܽܘܠܳܐ ܨܶܝܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܨܶܝܕ ܥܺܕܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܘܶܐܢ ܗܽܘܠܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܗܳܢܽܘܢ ܣܳܗܕܺܝܢ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܟܪܙܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܠـ * * * ܨܶܝܕ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܠܰܘ ܐܺܝܬܶܝܗ ܨܶܝܕ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬܶܝܗ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ. ܨܶܝܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܟܽܠܳܗܿ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܘܶܐܢ ܡܰܢܺܝ ܘܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܫܰܡܶܗܘ̱ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̈ܶܐ: ܟܒܰܪ ܐܳܬܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܢܫܰܡܗܽܘܢ ܐܳܦ ܗܽܘܠܳܐ. ܗܺܝ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܥܶܠܬܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܡܰܪܩܝܽܘܢ ܡܰܢ ܐܰܠܨܶܗ ܕܢܶܬܢܶܐ ܢܶܣܕܽܘܩ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܘܢܰܪܩܶܕ ܥܰܡ ܣܪܺܝܩܳܐ ܒܥܰܒܕ̈ܰܝܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܢܽܘܟܪܳܐ ܕܠܰܘ ܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܣܳܦܩܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܕܶܐܬܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕ ܘܰܐܚܺܝ ܠܰܒܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܶܗ ܨܶܝܕ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܕܢܰܪܡܶܐ ܫܰܪܒܶܗ ܕܗܽܘܠܳܐ ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܢܶܟܠܶܗ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܗܽܘܠܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܢܰܛܰܪ ܥܰܡܶܗ ܕܶܐܬܳܐ ܫܰܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܰܒܨܠܽܘܬܳܐ. ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܢ ܗܽܘܠܳܐ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܦܠܰܚ ܒܗܽܘܢ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܶܗ ܦܶܥܠܽܘܬܳܐ ܫܕܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܡܰܘܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܽܘܠܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܓܰܪ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܰܡ ܛܠܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܕܰܐܣܶܩ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܚܢܽܘܟ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܡܠܶܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܒܰܟܬܳܒܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܙܶܠ ܠܰܩܨܳܐ ܢܽܘܚ ܘܬܶܩܽܘܡ ܠܙܰܒܢܳܟ ܠܣܽܘܦ ܝܰܘܡܳܬܳܐ ܘܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܐܰܠܨܶܗ ܠܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܢܶܥܰܠ ܫܰܪܒܶܗ ܕܗܽܘܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܳܝ ܗܽܘܠܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܝ ܕܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܓܠܳܐ ܥܰܠ ܫܡܳܗܿ ܒܦܽܘܡ ܟܳܪܽܘܙܶܝܗܿ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܗܽܘܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܟܺܝܚܳܐ ܨܶܝܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܰܚܕܳܐ ܐܶܬܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܕܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܥܶܪ̈ܕܶܐ ܠܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܰܪܝܳܐ ܡܳܐ ܕܰܚܙܰܐܘܗ̱ܝ ܡܟܰܢܶܫ ܗ̱ܽܘ ܟܶܢܫܺܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܰܐܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܠܚܰܕ ܬܰܒܰܪ ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ̱ ܒܚܰܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܒܰܕܰܪ ܐܳܦ ܫܪܳܪܳܐ ܒܢܰܨܺܝܚܽܘܬܶܗ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܛܳܥܝܳܐ ܡܳܐ ܕܰܙܟܳܐ ܐܳܦ ܠܗܳܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ * * ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ̱ ܒܗܰܘ ܚܰܕ ܕܚܳܒ ܡܚܰܝܶܒ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܰܛܥܰܘ ܗܰܕܳܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܕܚܰܕ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܶܐܬܨܺܝܕ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܬܨܺܝܕܘ̱ ܒܗܰܘ ܚܰܕ ܕܶܐܬܬܨܺܝܕܘ̱ ܐܶܬܬܨܺܝܕܘ̱ ܠܗܽܘܢ ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܡܛܰܥܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܠܰܡ ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܐܬܰܘ ܓܰܢܳܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܓܰܝܳܣܳܐ. ܛܽܘܒܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܝܢ ܡܰܢ ܕܰܡܨܶܐ ܥܺܝܛܳܐ ܠܰܡܣܰܝܒܪܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܒ ܗܰܘ ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܶܦܓܰܥ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܥܺܝܛܗܽܘܢ ܕܰܢܕܰܠܚܺܝܘܗ̱ܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܺܝܛܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܡܶܨܛܰܠܠܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܘܣܳܠܩܳܐ. ܐܰܘ ܠܫܰܢܝܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܐ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܰܘܣܳܦܽܘ ܬܶܬܰܘܣܰܦ ܗܘܳܬ ܛܳܒܬܳܐ ܐ̱ܚܰܪܬܳܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܦܟܰܗ ܡܽܘܙܳܓܶܗ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܒ ܠܶܗ ܘܢܶܚܢܩܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܟܰܕ ܚܳܪܒܺܝܢ ܒܶܪܝܽܘܬܗܽܘܢ ܡܛܰܥܝܳܐ ܠܚܰܙܳܝܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܪܒܶܨ ܕܶܝܢ ܒܶܝܬ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܨܶܒܘܳܢ ܚܰܣܺܝܢܰܢ ܡܶܬܟܰܣܣܳܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܚܰܪܒܽܘܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘܗܽܘܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܶܝܬ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܰܠܝ̈ܳܢ ܫܰܪܺܝܪܳܢ ܕܟܽܠܶܗ ܪܽܘܟܳܒܗܽܘܢ ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܒܰܟܪܺܝܬܳܐ ܢܶܫܬܪܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܡܙܺܝܓܳܐ ܒܰܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܝ ܡܰܟܝܳܐ ܠܰܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܽܘ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܨܶܝܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܐܰܘ ܕܬܶܬܦܪܰܫ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܰܢ ܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܟܶܝܢ. ܐܰܘ ܕܢܶܣܓܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܰܢ ܡܽܘܙܳܓܶܗ ܕܛܳܒܬܳܐ ܕܬܶܬܦܟܰܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܒܰܢ ܕܠܳܐ ܬܩܰܛܠܰܢ ܨܒܳܐ ܗܘܺܝܬ ܕܶܝܢ ܕܬܽܘܒ ܐܶܬܢܶܝܗ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܕܳܡܶܐ ܕܶܐܬܬܢܺܝܬ ܗܺܝ ܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܚܰܝܠܳܐܼ. ܐܶܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܕܶܐܬܬܢܺܝܬ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܩܢܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܗܘܳܬ ܥܠܶܝܗ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܫܘ * ܬܐ * * * ܣܰܓܺܝܳܐܬܳܐ ܬܶܬܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܡܽܘܥܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܪܳܪܗܽܘܢ ܦܳܬܰܚ ܐܶܕܢܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܕܳܐ * * ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܠܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܣܰܟܪܶܗ ܬܩܰܒܶܠ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܚܰܕ ܬܶܬܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ ܙܰܒܢܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܶܗ ܘܰܐܟܒܰܪ ܗܳܪܟܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܰܗܪܶܝܗ ܠܗܳܝ ܠܶܗ ܟܽܘܠ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܳܦ ܕܢܶܫܡܰܥ ܢܶܫܡܰܥ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ * * * ܘܢܬܐ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܪܕܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ ܩܢܘ * * ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܗܺܝ * ܬ * ܠܶܒܶܗ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܶܢ * ܠܳܐ * ܡܶܛܽܠ ܡܬ * * ܘܬܐ * * ܗܳܐ ܥܰܠ * ܐܳܦ * ܬ * ܬ * * * * * * * * * ܠܳܐ ܢܶܬܛܦܺܝܣܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܬ * ܬܐ ܠ * * ܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕܚـ * * ـܝܢ ܠܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܳܐܦ ܡܶܢ * * * ـܫـ ܬܶܬܡܰܙܰܓ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܩܳܝܡܳܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܨܶܝܢ ܕܰܢܩܽܘܡܳܢ ܛܳܒܳܐܺܝܬ ܡܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܠܶܗ ܒܗܶܝܢ ܩܶܛܪܶܗ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܛܳܒܬܳܐ ܡܶܨܛܰܠܠܳܐ ܘܣܳܠܩܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܶܙܳܐ ܘܢܳܚܬܳܐ ܘܰܟܡܳܐ ܕ * * ܘܙܰܟܳܝܳܐ ܘܰܡܡܰܠܟܳܐ ܕܗܳܝ ܛܳܒܬܳܐ ܕܶܐܨܛܰܠܠܰܬ ܘܣܶܠܩܰܬ. ܗܳܟܰܢܳܐ * * ܐ ܘܡܶܬܚܰܢܩܳܐ ܗ̱ܝ ܛܳܒܬܳܐ ܐ̱ܚܰܪܬܳܐ ܕܶܐܫܬܰܒܩܰܬ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܕܶܐܨܛܰܠܰܠ ܘܰܣܠܶܩ ܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܣܓܰܝܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܕܶܐܫܬܰܒܩܰܢ ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܚܰܠܺܝܛܳܢ ܗܘܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܢ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ * * * ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬܗܶܝܢ ܡܦܰܟܗܳܢ ܗܘܰܝ ܠܶܗ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܚܰܢܶܩ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܟܺܝܠ ܟܡܳܐ ܕܙܳܟ̈ܝܳܢ ܘܪܳܘܙܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܕܶܐܨܛܰܠܰܠ ܘܰܣܠܶܩ ܗܳܟܰܢܳܐ * * * ـܢ ܘܡܶܬܚܰܢܩܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܝ̱ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܨܶܝܢ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܕܢܶܨܛܰܠܠܳܢ ܘܢܶܣܩܳܢ ܡܶܛܽܘܠ ܕܣܰܓܺܝ ܠܶܗ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܬܶܛܪܶܗ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ * * * ܐ * * * ܐ ܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܳܐ * ܠܗܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܘܰܕ ܝܺܕܺܝܥ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܗܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܬܚܢܶܩ ܘܰܚܠܳܦ ܕܐܬܝ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܟܰܬܫܰܢ ܥܰܡ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܗ̱ܽܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܒܡܳܡܽܘܠܶܝܗ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܢܶܩ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܗܽܘ ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܒܰܪ ܟܝܳܢܗܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܢܩܰܢ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܚܪܺܝܢ ܕܗܰܘ ܬܶܛܪܳܐ ܕܰܠܗܶܝܢ ܐܰܪܘܺܝ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܗܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܒܶܗ ܡܬ * * ܠـ ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܓܠܳܐ: ܘܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܟܰܕܒܳܐ. ܘܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܘܢܶܣܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܛܥܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܛܥܶܐ ܐܳܦ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܘܡܰܢܽܝ ܘܒܰܪܕܶܝܨܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܗܰܘ ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ̱ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܶܗ ܛܳܒ̈ܶܐܼ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܬܶܩ̈ܢܶܐܼ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܪܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܼ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܠܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܳܐ ܢܶܪܓܙܽܘܢ ܕܗܳܢܶܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܐܶܬܡܰܠܰܠ. ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܩܰܠܩܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܠܶܫܳܢܰܢ ܘܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܘܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪܘ̱ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܕܟܰܕܳܒܳܐ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܗܰܘ ܒܗܳܢܳܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܣܰܢܝܳܐ: ܙܳܡܪܳܢ ܗܘܰܝ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܫܒܰܩ ܐܶܢܶܝܢ ܬܶܛܪܳܗܿ ܡܪܘܝܢܐ ܕܦܰܓܪܳܐܿ. ܕܬܶܙܕܰܡܰܪ ܒܡܳܢܰܘܗ̱ܝ ܩܺܝܢܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܦܣܰܩܘ̱. ܕܟܳܪܽܘܙܶܝܗܿ ܐܶܢܽܘܢ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܒܗܳܝ ܕܰܒܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܣܳܡ ܒܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܰܠܶܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܚܢܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܐ ܒܝܰܕ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗ̱ܝ ܕܦܰܓܪܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. ܠܰܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܠܰܒܢܶܝܗܿ. ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ ܝܳܐܝܳܐ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܕܡܰܚܝܳܢ ܗܽܘ ܦܰܓܪܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪܬܳܗܿ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܡܫܰܘܬܶܦ ܗܽܘ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐܼ. ܟܰܕ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܺܐܠܰܦ ܒܶܗ ܐܳܦ ܕܬܶܠܰܦ ܒܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܫܳܦܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܕܰܒܦܽܘܡܶܗ ܡܰܟܪܙܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܟܶܢܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܕܰܟܝܳܐ. ܕܒܶܗ ܠܳܥܙܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܥܰܡܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܶܨܛܰܒܰܬ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬܟܬܰܡ. ܫܳܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܘܰܒܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܘܳܐܦ ܠܰܟܠܺܝܠܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܐܳܦܶܢ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܕܒܶܗ ܠܩܽܘܒܠܳܗܿ ܡܶܬܟܰܬܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܦܳܪܽܘܫܳܐ ܠܳܐ ܛܳܥܝܳܐ. ܕܰܚܠܳܦ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܽܘ ܢܰܟܶܦ ܘܗܳܝ ܢܰܟܦܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܗܰܘ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܳܐ ܕܗܺܝ ܛܰܢܦܳܐ ܘܗܰܘ ܛܢܰܦ. ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܰܘ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ. ܘܰܡܦܺܝܣ ܟܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܣܳܢܶܝܢ ܒܚܰܕ ܫܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܒܚܰܕ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܘܶܐܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ * * * * * * * ܣܰܝܢܳܐ * * * * ܝـ ܠܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܦܺܝܢ ܠ *ܨ * ܬ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܢܓܰܪ ܐܳܦ ܗܳܝ ܥܰܡ * * * * * ܡܶܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܶܗ ܗܺܝ ܘܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܗܳܝ ܡܬܚ * ܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܬܕܰܟܝܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܡ ܗܽܘ ܘܡܶܢ ܕܡـ * ـܣـ * * ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܒܗܽܘܢ ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܳܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ * * * ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܣـ * * ܬ * * * * * ܒܰܦܝܳܣܳܐ * * ܐ * ܐ ܒܶܗ ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣ ܒܗܰܕܳܡܶܐ ܓܶܝܪ ܓܰܠܝܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܫـ * * ܙܰܘܥܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܢܣܰܒ ܐܰܝܟܰܢ ܓܶܝܪ ܬ * * * ܬܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܰܓܪܳܐ ܨܶܝܕ ܛܰܠܠܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܐܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܨܶܝܕ ܦܰܓܪܳܐ ܛܰܠܶܠ ܓܽܘܫܡܳܐ ܓܶܝܪ * * ܫܰܠܺܝܛ ܒܶܠܥܳܕ ܓܽܘܫܡܶܗ ܥܰܠ ܙܰܘܥܶܗ ܐ * * ܐܳܦ ܠܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܢܰܦܫܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܘܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܠܟܽܠ ܨ * ܐ * ܪܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܠܬ * * ܗܘ * * * * ܛܰܠܠܳܗܿ ܘܠܳܐ * * ܕ * * ܛܰܠܠܳܐ * * ܠܬ * * ܚܳܐܰܪ ܒܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܰܝܟ ܙܰܘܥܶܗ ܗܽܘ ܗܽܘ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܠܰܒܕܰܝܗܽܘܢ ܕܶܐܢ ܛܰܠܠܶܗ ܐܰܝܟ ܙܰܘܥܶܗ ܕܢܦܫـ * * * ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܫܰܘܬܳܦܶܗ ܠܙܰܘܥܳܗ̱ܝ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܫܬܰܡܫܳܐ ܛܰܠܥܳܝܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܗ̱ܽܘ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܒܙܰܘܥܳܐ ܘܰܒܪܶܡܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܨܶܝܕ ܛܰܠܠܳܐ ܘܰܚܙܺܝ ܡܰܢܽܘ ܗܽܘ * * ܢܗ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܨܶܝܕ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܚܙܺܝ ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܢܶܗ. ܘܰܟܒܰܪ ܡܶܛܽܠ ܒܰܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܶܝܬ ܦܰܓܪܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܐܺܝܬ ܗܳܕܶܐ ܛܰܠܳܢܳܝܬܳܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ ܕܰܒܛܰܠܠܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܢܶܫܬܪܶܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܛܰܠܠܳܐ * * * * * ܕܰܡܨܶܐ * * * ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܳܦ ܦܰܓܪܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܡܰܠܦܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ * * ܥـ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ * * * * * ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܫܶܡܥܰܬ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܰܘ ܛܰܠܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ ܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܛܰܠܠܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪ ܠܡܰܠܶܦ ܕܠܳܐ ܬܶܛܠܽܘܡ ܠܳܐ * ܐ ܕܚܰܫܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܛܰܠܠܳܐ ܡܶܬܪܰܚܰܡ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܪܚܰܡ ܠܳܐ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܛܰܠܳܢܳܝܬܳܐ ܫܳܡܥܳܐ ܘܚܳܙܝܳܐ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܝ ܗ̱ܽܘ ܥܰܡ ܢܰܦܫܳܐ. * * * ܒܕܰܚܙܳܐ ܐܳܦ ܗ̱ܽܘ ܒܶܗ ܘܰܫܡܶܗ ܫܡܳܐ ܐܳܦ ܗ̱ܽܘ * ܡܠܶܐ ܓܶܝܪ ܦܶܪܥܰܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܚܳܙܶܝܢ ܛܰܠܳܢܳܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܬܶܚܙܶܐ ܘܬܶܫܡܰܥ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ: ܠܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ. ܦܰܓܪܳܐ ܕܶܝܢ ܒܶܠܥܳܕ ܛܰܠܳܢܺܝܬܶܗ ܗܽܘ ܚܙܳܐ. ܒܶܠܥܳܕܶܝܗ ܫܡܰܥ ܘܶܐܡܰܪ. ܠܰܘ ܥܰܡܶܗ ܘܳܐܦ ܒܳܗ̇ ܩܳܐܶܡ. ܒܶܗ ܗܽܘ ܬܰܠܝܼܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܠܳܐܶܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ ܘܦܰܓܪܳܐ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܢܩܽܘܡ ܒܶܠܥܳܕ ܚܰܒܪܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܢܰܥܶܠ ܕܶܝܢ ܫܰܪܒܳܐ ܒܓܰܘ ܫܰܪܒܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܢܫܰܐܶܠ ܠܛܳܥܰܝܳܐ ܕܶܐܚܰܕܘ̱ ܢܰܫܦܳܐ ܘܫܰܒܩܶܘ ܦܰܓܪܳܐ ܟܰܕ ܗܳܝ ܢܰܦܫܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪܳܗܿ ܠܦܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܫܶܒܩܰܬ. ܩܳܐܶܡ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܒܶܝܬ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܢܰܦܫܳܐ ܠܛܰܠܳܢܺܝܬܳܐ ܚܕܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܰܠܓܼܰܘ. ܘܐ̱ܚܰܪܬܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܣܺܝܪܳܢ ܗܳܢܶܝܢ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܡܺܐܢܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ. ܛܰܠܳܢܺܝܬܳܐ ܡܰܣܠܰܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ: ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܛܰܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܡܶܢ ܛܰܠܠܳܐ ܢܺܐܙܰܦ ܡܶܕܶܡ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܐܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܣܢܺܝܩܳܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ. ܕܡܶܕܶܡ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܫܳܡܥܳܐ ܓܶܝܪ ܒܶܐܕ̈ܢܶܐ ܥܳܐܶܠ ܠܳܗ̇. ܪܺܝܚܳܐ ܒܣܰܘܩܶܗ ܐܳܬܶܐ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܥܰܝܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܚܳܙܝܳܐ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܦܽܘܡܶܗ ܒܳܚܪܳܐ ܛܰܥܡ̈ܳܬܳܐ. ܒܠܶܒܶܗ ܦܳܪܫܳܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܟܽܠ ܓܶܢܣܳܢܰܝ̈ܢ ܒܓܶܫܰܬ ܨܶܒܥܳܬܶܗ ܩܰܢܝܳܐ ܪܶܓܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܩܰܛܺܝܢܳܐ: ܩܳܪܒܳܐ ܒܨܶܒܥܳܐ ܠܫܳܪܺܝܬܳܐ. ܘܝܳܠܦܳܐ ܬܰܡܳܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܫܬܰܥܝܳܐ ܟܽܘܠ ܕܰܒܓܽܘܫܡܳܐ ܡܪܰܥܶܐܼ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܠܓܰܘܶܗ ܥܶܠܼܰܬ. ܡܶܫܬܰܥܝܳܐ ܠܶܗ ܠܰܟܪܺܝܗܳܐ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܛܡܺܝܪ̈ܳܢ ܒܶܗ. ܡܶܢܳܗܿ ܝܺܠܶܦ ܥܰܠ ܟܺܐܒܶܗ ܕܗܰܘ ܠܶܗ ܕܢܶܕܰܥ ܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ * * ܡܳܐ ܨܶܒܥܳܐ * * * ܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܽܘܡܳܐ ܡܰܠܠܳܐ ܟܰܕ ܩܥܳܐܼ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܡܰܥ. ܕܰܒܫܶܬܩܳܐ ܩܥܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܶܗ ܩܰܪܺܝܒܳܐ. ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܚܰܫܶܗ ܘܰܡܬܰܢܶܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܦܶܗ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܕܰܓܶܠ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܳܦ ܕܶܐܡܰܬܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܩܨܐܳ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܝܳܠܦܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܢܳܢ ܒܺܐܝܕܶܗ ܡܶܬܝܰܠܦܳܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܰܥܬܺܝܕ̈ܳܢ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܶܗ ܗܰܘ ܡܬܰܩܢܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕܳܢ ܩܰܛܺܝܢܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܕܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܗܳܟܰܢ ܢܣܰܒ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܓܫܺܝܡܳܐ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ ܓܫܺܝܡܳܐ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ ܓܫܺܝܡܳܐ ܕܰܬܢܳܢ ܗܰܘ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܐܶܠܺܝܳܐ ܟܰܕ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܥܳܢܳܐ ܚܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܨܶܝܕ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܒܐ * * ܐ ܠܡܬ * ـܫܚ * * * ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܢܳܐ ܕ * * ܐܺܝܬ ܡܶܬܗܰܝܡܶܢ ܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܺܝܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܟܦܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܨܗܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܕ ܪܗܶܛ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܐܡܰܐ * * ܐ ܕܰܒܦܰܓܪܳܐ ܒܳܬܪܶܗ ܗܘܳܐ. * * * ܚܢܐ ܐܳܦ * * * * * * * ܕܩܢܬ * * ܐ ܐܘ * * * ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. * * * * * ܠܳܐ * * * * * * ܗܰܘ * * * ܐܳܦ ܒܳܬܪܶܗ ܘܡܶܢ * * ܪܐ * * ܬ * * * * * * ܕܐ ܗܝ ܕܢܐ * ܐ * * ܐܰܝܢܰܘ ܡܰܢ ܕܣܳܗܕܺܝܢ ܫܰܪܺܝܪ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܒܢܶܣܝܳܢܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܢܣܰܒ ܘܰܐܝܢܰܘ ܕܫܰܪܺܝܪ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܡܫܰܢܶܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܡܰܟܪܶܙ. ܢܰܦܫܳܐ ܓܶܝܪ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܗ̇ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܣܶܦܩܰܬ ܦܰܓܪܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܢܰܦܫܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܢܰܦܫܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܗܿ ܠܳܐ ܣܶܦܩܰܬ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܐ ܩܢܳܬ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܘܦܶܐܼ. ܕܰܒܢܰܦܫܶܗ ܩܢܳܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܒܰܚܕܳܕܳܐܼ. ܗܽܘ ܩܢܰܘ ܠܰܚܕܳܕܳܐ ܘܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚܕܳܕܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܪܓܶܫܘ̱ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܛܥܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܰܦܫܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܦܰܓܪܳܐܼ. ܐܺܝܬ ܗ̱ܽܘ ܠܳܗ̇ ܐܳܦ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܙܰܘܥܳܐ ܘܥܰܒܕ̈ܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܣܬܰܢܩܰܬ ܘܰܠܒܶܫܬܶܗ ܘܶܐܢ ܠܶܒܫܰܬ ܒܰܕܐܶܣܬܰܢܩܰܬܼ. ܠܶܗ ܗܰܘ ܡܩܰܘܝܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܐܰܚܳܐ ܐܳܦ ܥܰܒܕܳܐ ܐܳܦ ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܗ̱ܽܘ ܠܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܟܪܳܝ. ܘܶܐܢ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܠܡܰܠܒܶܫ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܡܶܫܟܳܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܡܰܫܟܶܗ. ܟܰܕ ܡܰܫܟܶܗ ܠܡܶܫܟܳܐ ܡܰܚܝܳܢ ܗ̱ܽܘ. ܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܩܰܛܺܝܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܡܶܠܒܰܫ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܥܒܺܝܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܫܟܺܝܪܳܐ. ܫܟܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܫܟܺܝܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܕܳܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܐܠܒܫܶܗ ܠܒܽܘܫܳܐ ܡܰܠܠܳܐ ܕܪܶܓܫܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐ. ܕܢܶܬܩܢܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ܀

ܘܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܗܽܘ ܗܽܘ ܪܶܓܫܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܰܡܙܺܝܓ ܒܶܗ. ܕܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܢܽܘܟܪܳܐ ܘܶܐܢ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܙܝܳܐ ܝܳܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܳܙܝܳܐ ܗ̱ܘ * * * ܓܠܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܦܰܓܪܳܐ ܓܶܝܪ ܛܰܠܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܣܠܰܝܬܳܐ ܫܒܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܗ ܩܪܳܐ ܠܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܒܒܺܝܫ̈ܳܬܶܗ ܡܰܩܪܶܒ ܠܳܗ̇. ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܓܶܕܫܶܗ ܕܰܠܦܰܓܪܳܐ * * ܠܫܽܘܬܳܦܳܗܿ. ܠܳܐ ܣܰܥܪܳܐ * * ܗܳܐ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ ܛܳܒܬܳܐ ܐܰܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ * * * * ܒܐ̱ܪܳܙܶܝܗ * ܘܰܒܐ̱ܪܳܙܶܝܗ ܕܢܰܦܫܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ * ܗ ܒܓܰܘ ܟܽܠܶܗ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܰܓܠܳܐ ܘܰܡܣܰܬܰܪ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܕ * * ـܒ ܘܰܡܛܰܫܺܝ ܘܳܐܦ ܚܶܠܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ ܚܳܙܝܳܐ ܟܰܕ ܕܡܶܟ. ܡܳܐ ܕܶܐܬܥܺܝܪ ܘܰܦܢܳܐ ܨܐ * ܗ ܡܬܢܝܐ ܠܰܝܬ ܠـ * ܡܳܐ * * ܐ * ܗܳܝ ܕܐܕ * * ܚܶܠܡܳܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܽܘ * * * * ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܠܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܚܙܳܬ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܚܙܳܬܶܗ ܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ ܒܶܗ ܗܳܝ ܘܥܰܡܶܗ ܘܰܒܓܰܘܶܗ ܘܰܒܛܽܘܒܳܥܶܗ ܕܢܰܦܫܳܐ * ܠـ * ܕܥܶܠܰܬ ܠـ * * * * ܨ * ܢܬܐ * * * ܣ * * * ܘܡܰܠܟܳܐ * * * * ܘܬܬ ܓܶܝܪ * * * * * ܦܘ * * * * ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ ܒܕܰܡܟܽܘܬܳܐ ܘܰܒܢܶܫܬܳܐ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܡܙܺܝܓܺܝ̈ܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܐܶܠܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ * * * * * * * ܐܳܦ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܘ * * * ܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܚܰܠܺܝܛܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܥܰܡܰܢ ܚܰܕ ܒܣܰܒܪܳܐ * * * ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܳܦ ܢܽܘܚܳܡܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܶܠܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܫܶܢܬܗܽܘܢ * * * ܘܢܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܦܘܡـ * * ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܳܐ ܦܪܰܫ ܘܟܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܼܶܟ ܛܥܳܬ ܠܶܗ ܢܰܦܫܳܐ * * ܒܰܦܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܟܰܕ * * ܗܰܕܳܡܶܗ ܚܳܙܝܳܐ ܗ̱ܝ * * ܘܠܰܘ ܕܰܗܒܰܐ ܗ̱ܘ ܚܳܙܝܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܘܠܰܘ ܟܶܣܦܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܕܛܳܥܝܳܐ ܕܐ * * ܗ * * ܥܰܡ ܪܶܓܫܰܘܗ̱ܝ ܘܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܫܦܺܝܬܳܐ ܕܫܰܒܩܶܗ ܘܰܠܥܶܠ ܫܰܘܬܳܦܶܗ ܐܶܢܗܽܘ ܕܟܰܕ ܡܠܺܝܠ ܫܰܒܩܶܗ ܘܰܕܡܰܟ: ܛܥܳܬܶܗ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܡܳܐ ܕ * * ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܦܪܰܫ ܪܶܓܫܳܐ * * * * ܐܺܝܬܶܝܗ ܐܳܦ ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܪܓܰܫ * * ܒܶܗ ܕܗܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܕܰܒܚܶܠܡܳܐ ܡܶܛܽܘܠ ܦܰܓܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܶܗ ܢܰܦܫܶܗ ܕܶܝܢ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܫܰܪܟܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܘܶܐܢ ܓܶܝܪ ܫܶܢܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܗ̱ܽܘ ܫܰܪܟܳܢܳܐ ܫܶܒܩܰܬ ܠܶܗ ܒܡܰܘܬܳܐ ܟܰܝ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܢܬܳܐ ܥܶܠܰܬ * * * * * ܠܡܰܘܦܶܐ * * * * ܕܫܶܢܬܳܐ * * * * ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܛܰܠܳܢܺܝܬܶܗ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܦܫܺܝܛܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ * * ܠܶܗ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܶܗ ܐܰܘ ܗܦـ * * ܗܘ ܚܰܣܺܝܪܳܐ * * ܗܘܳܬ ܐܬܬ * * * * ܡܶܬܡܠܶܐ ܐܰܘ * * * ܛܰܠܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ * * ܐ * * * ܐܳܦ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ * ܐܳܦ * * ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ * * ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܕܠܰܘ ܓܺܝܕ ܦܰܓܪܳܐ ܡـ * * ܠܶܗ ܟܽܘܠ ܣܽܘܠܩܳܢܶܗ ܕܰܥܠܶܝܗܿ ܣܗܶܕ ܘܰܕܠܰܘ ܡܶܢܶܗ ܬܽܘܒ ܢܣܰܒ ܟܽܠ ܣܽܘܠܩܳܢܶܗ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܰܟܪܶܙ ܟܰܕ ܛܰܠܳܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܗܰܘ * ܝܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܓܽܘܫܡܳܐ ܥܶܒܝܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܫܶܓܫܳܐ ܗ̱ܝ ܥܝܳܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܗܿ ܘܰܕܓܽܘܕܦܳܐ ܗ̱ܝ ܟܽܠܶܗ ܒܨܳܬܶܗ ܘܰܕܚܽܘܣܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܶܗ ܡܠܽܘܐܶܗ ܕܶܐܬܳܬ ܠܰܡ ܢܰܦܫܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܠܺܝܚܳܐ ܕܟܰܕ ܗ̱ܽܘ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܗܳܝ ܠܳܗ̇ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܒܶܗ ܐܶܬܬܰܓܪܰܬ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܐܶܬܳܬ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܢ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܥܳܗܕܳܐ ܠܰܐܬܪܶܗ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܫܰܒܪܳܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܬܢܳܢ ܗܽܘ ܩܰܒܠܰܬ ܒܽܘܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܓܠܺܝܙ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܘܶܐܢ ܟܰܕ ܝܳܕܽܘܥܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܬܕܰܒܪܰܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܒܰܩܬܶܗ ܒܽܘܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܠܚܳܗܿ ܘܰܛܥܳܬ. ܟܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܗܳܝ ܛܥܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܶܐܢ ܛܥܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܠܶܗ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܕܬܶܥܗܰܕ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܢܰܫܝܰܬ ܛܥܳܬ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܒܥܰܒܕܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܫܳܐܠܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܳܗ̇ ܛܥܳܬܶܗ ܟܽܘܠܶܗ ܒܽܘܝܳܢܶܗܼ. ܘܰܙܡܳܡܳܐ ܕܶܐܕܢܳܐ ܡܰܥܗܶܕ ܠܳܗ̇. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܝ ܠܳܐ ܕܰܠܚܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܠܳܗ̇. ܕܗܳܐ ܒܶܝܬ ܬܪ̈ܶܝܢ ܦܰܓܪܺܝܢ ܩܳܐܶܡ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܶܝܬ ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܠܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܢܦܰܩ. ܘܠܶܐܕܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܥܳܐܶܠ ܘܶܐܢ ܩܳܠܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܒܓܰܘ ܪܶܒܽܘ ܐܶܕ̈ܢܺܝܢ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܢܶܩ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܘܰܕ: ܕܢܰܟܪܶܙ ܛܽܘܥܝܰܝ ܚܠܳܦ ܫܪܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܫܪܳܪܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܠܫܳܡܽܘܥܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢܳܝܳܐ ܢܳܡ ܡܠܶܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܫܦܶܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܬܶܛܪܶܐ ܒܶܗ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܺܐܠܰܦ ܐܰܘ ܕܬܰܠܶܦ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܢ ܟܽܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܚܕܳܐ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܶܝܢ ܗܺܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܚܕܳܐ ܥܰܠ ܚܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܘܝܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܗܶܝܢ. ܐܶܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܬܽܘܬܗܶܝܢ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܕܰܥܬܗܶܝܢ. ܠܰܘ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܬܽܘܬܗܶܝܢ. ܒܟܽܠ ܗܳܦܟܳܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܙܳܟܶܐ ܘܡܶܬܟܰܠܰܠ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܢܰܦܫܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܐܶܙܕܟܺܝܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܶܐܕܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܚܳܐܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܠܳܐ ܚܳܐܶܒ. ܢܰܦܫܰܐ ܗ̱ܘ ܝܰܬܺܝܪ ܠܳܐ ܚܳܝܒܳܐ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܰܠܦܽܘܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܒܛܺܝܠ ܗ̱ܽܘ ܓܶܝܪ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܶܐܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܠܳܐ ܛܥܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܛܥܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܗܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܘܶܐܢ ܡܰܠܦܳܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܥܶܩܪܳܐ ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܶܣܪܳܐ ܥܛܺܝܦܺܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܰܕ ܡܰܪܺܝܪ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܒܰܣܺܝܡ. ܚܰܕ ܛܥܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܰܠܶܦ ܚܰܕ ܫܓܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܢܓܰܕ: ܘܶܐܢ ܥܶܩܳܪܗܽܘܢ ܒܰܣܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܕܠܽܘܚܗܽܘܢ ܡܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ ܐܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܠـ * * * ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܛܥܰܘ. ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܥܶܗܰܕ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܦܠܰܛ ܗ̱ܽܘ ܕܦܰܠܶܛ ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ * * ܠܶܗ ܐܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܕ ܛܽܘܗܡܳܐ ܘܡܶܢ ܐܺܝܬܝܳܐ * * ܐ * ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܝ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܛܳܒܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܐܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܗܽܘ ܥܶܩܪܳܐ * * * ܛܽܘܥܝܰܝ ܒܟܽܠܶܗ ܗܳܝ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܢܶܝܗ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܚܰܕ ܚܳܐܶܒ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܙܟܳܐ. ܐܺܝܬܽܘܬܗܶܝܢ ܗܺܝ ܠܳܐ ܫܳܘܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܛܥܳܐ ܗܰܘ ܕܰܛܥܳܐ ܘܚܰܒܪܶܗ ܕܥܰܡܶܗ ܠܳܐ ܛܥܳܐ ܐܶܢ ܗܰܘ ܟܝܳܢܶܗ ܗܽܘ ܒܰܪ * * * ܗܽܘ ܐܶܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ * * ܐ ܐܶܢܽܘܢ * * * ܒܺܐܝܓܽܘܢܳܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ: ܛܥܳܐ ܠܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܛܰܘܦܳܐ. ܘܡܰܠܦܳܢܶܗ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܠܶܗ * ܛܥܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܘܶܐܢ ܡܰܠܦܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘ * * * ܐ * * * ܘܠܳܐ * * ܠـ * * ܦܰܓܪܳܐ ܡܨܶܐ ܡܰܠܶܦ ܐܳܦ * * ܣܳܗܶܕ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܩܳܐܶܡ ܡܶܢ * * * ܝܳܕܰܥ ܓܶܝܪ ܕܶܐܠܽܘ ܡܰܠܶܦ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪܶܗ ܡܶܫܬܦܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܰܙܟܰܘ * * * ܗܽܘ ܩܳܐܶܡ * * ܠܶܗ * * ܬܐ ܩܢܳܐ * * * * * * * * * ܗܰܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐ * * * ܬܐ ܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܫܳܘܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܐܳܦ ܦܟܶܝܗ ܒܰܡܢܳܬܶܗ ܕܥܶܙܰܬ ܒܰܡܢܳܬܳܐ ܕܩܶܛܠܰܬ ܙܟܳܬ ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܠܦܺܝܢ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܡܳܥܽܘ̈ܢܶܐ ܘܰܐܬܪܰܘܳܬܳܐ ܘܡܶܬܨܺܝܪܺܝܢ ܐܰܬܪܰܘܳܬܳܐ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܐܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܐܶܬܳܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܛܥܳܬܶܗ ܠܰܐܬܪܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܫܰܓܫܶܗ ܘܰܛܥܳܬ ܐܰܬܪܶܗ ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܕܥܶܡܪܰܬ ܒܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ * * * * * * * * * * * * * * ܘܠܳܐ * ܫܓܰܫ ܦܰܓܪܳܐ * * ܒܨܽܘܪܬܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܽܘ ܕܠܰܐܬܪܶܗ * * ܢܐ ܝܶܠܦܰܬ * * * ܐ ܨܶܝܕ ܟܽܠܶܗ * ܢܘܗ * * * * ܛܥܳܬܶܗ * * * ܐ * ܘ * * * ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܫܰܥܠܰܬ * * ܠـ ܨܽܘܪܬܳܐ * * ܛܥܳܬ * * * * * * ܬ ܕܣܰܢܝܽܘܬܳܐ ܐ * * ܐ * * * ܐ * * ܐ * ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦ ܨܶܐܕܰܘܗܝ * * * * * * ܗ ܡܳܐ * * * ܒܰܥܒܳܕܰܘܗ̱ܝ ܐ * * ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗ̱ܽܘ ܡܶܨܛܰܠܠܰܢ * * * ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ * * * * ܐ * * ܡܬ * * ܠܡܶܨܛܰܠܰܠ ܕ * * ܬܐ * * ـܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠـ * * * ܐ ܘܗܳܐ ܨܰܘܪܳܬ ܐܶܢܶܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܣܰܓܺܝܽܘܬܳܗܿ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܣܰܓܺܝܽܘܬܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܡܳܪܽܘܝܳܐ ܘܡܰܛܥܳܝܳܐ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܬܶܪܘܶܐ ܘܬܶܛܥܶܐ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܶܗ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܡܶܙܥܰܪ ܙܥܰܪ ܡܶܢܝܳܢܗܶܝܢ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܒܰܕܡܶܨܛܰܠܠܰܢ ܘܣܳܠܩܳܢ ܗܶܢܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܨܶܝܢ ܠܡܶܙܟܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܶܫܬܰܘܚܰܪ * * * * * * * * * * * * ܙܟܳܐ ܕܣܰܓܺܝܐܶܐ * * ܠܳܐ * * * * * * * ܕܰܠܡܳܐ * * * * ܠܳܐ ܟܰܝ ܓܰܠܝܳܐ ܠܰܥܘܺܝܪܳܐ: ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܕܢܰܩܪܶܒ ܩܶܪܒܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܶܐ * ـܓـ * ܐ ܘܢـ * ـܒܝܢ ܚܰܝܠܰܘܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܡܶܐܙܰܠ ܐܶܙܰܠ ܓܕܶܝܢ ܬܽܘܒ * * * ܕܐ * * * * * * ܕܶܐܙܰܠ ܒܣܰܓܺܝܐܶܐ * ܠـ * * * ܣܰܓܺܝܐܶܐ ܐ * * ܗ * * ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܠܟܳܐ * * ـܣܰܓܺܝܐܶܐ ܡܰܘܣܦܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܒܗܳܢܳܐ ܩܰܪܒܳܐ ܕܥܰܙܺܝܙ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܪܒܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܐ ܡܰܙܥܰܪ ܙܥܰܪ ܡܶܢܝܳܢܰܗܶܝܢ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ. ܚܽܘܪ ܕܶܝܢ ܟܡܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܗ̱ܝ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬܗܽܘܢ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐܼ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܡܛܰܫܳܝܽܘܬܶܗ ܠܕܰܓܳܠܽܘܬܗܽܘܢ ܝܳܕܰܥܘ̱ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܠܡܶܛܫܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܫܪܳܪܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܪܳܢ ܗܳܐ ܠܰܡ ܛܳܒܬܳܐ ܡܶܨܛܰܠܠܳܐ ܘܣܳܠܩܳܐ. ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܬܶܬܛܠܶܩ ܬܶܫܬܩܶܠ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܘܬܶܫܬܕܶܐ ܠܰܐܬܰܪ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܡܶܢ ܬܢܳܢ ܐܶܫܬܰܩܠܰܬ ܕܬܶܙܟܶܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝܳܒܽܘܬܶܗ ܐܳܦ ܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܫܬܰܚܪܰܬ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܙܕܰܟܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܛܽܠ ܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܢ̈ܰܘܳܬܳܗܿ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܡܶܬܠܰܩܛܰܢ ܗܘܰܝ ܘܡܶܫܬܰܩܠܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܢܰܘܳܬܶܗ ܕܛܳܒܬܳܐ ܫܳܥ ܡܶܢ ܫܳܥ ܡܶܬܚܰܝܠܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܘܙܳܟܶܝܢ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪܳܢ ܕܩܰܕܡܰܬ ܗܳܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܣܳܢܰܝ̈ܢ ܒܗܶܦܟܳܐ ܡܶܣܬܰܥܪܰܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܨܛܰܠܰܠܼ. ܐܶܫܬܢܶܩ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܦܠܰܛ ܘܰܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܦܳܫ ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܢܩܳܢ ܘܰܠܡܶܦܠܰܛ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܢ ܐܶܬܒܰܠܥܰܬ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܙܥܽܘܪܽܘܬܗܶܝܢ ܒܣܰܓܺܝܽܐܘܬܶܗ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܘܛܳܒܬܳܐ ܚܠܺܝܛܳܢ ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܘܙܳܟܶܝܢ ܘܡܶܙܕܰܟܶܝܢ ܡܽܘܙܳܓܰܝܗܶܝܢ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܢܦܰܟܗܽܘܢܶܗ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܒܺܝܫܬܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܟܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܟܰܝܠܳܐ ܘܡܰܬܩܳܠܳܐ ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܕܣܰܓܺܝ ܗܽܘ ܒܶܗ ܒܐ̱ܢܳܫ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܢܶܪܡܽܘܢ ܒܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܰܝܠܺܝܢ ܕܛܳܒܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܥܠܽܘܒ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗܼ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܰܠܶܦ ܢܶܣܝܳܢܗܽܘܢ ܕܡܽܘܙܳܓܳܐ. ܒܚܰܡܺܝܡܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܬܶܬܡܰܙܰܓ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܡܳܐ * ܐ * * * ܕܬܶܦܢܶܐ * * * * ܘܐ̱ܢܳܫ * * * * ܘܰܡܫܰܟܚܳܐ ܐܳܦ * * * * ܒܡܽܘܙܳܓܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܦܰܩܪܽܘܬܳܐ * * ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܰܪܡܳܐ ܚܰܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܒܡܶܫܬܝܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܒܫܰܢܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ * * ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܢܰܦܫܳܬܳܐ ܡܶܨܛܰܠܠܰܢ ܘܣܳܠܩܳܢ ܒܺܝܫܬܳܐ * * * * ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܬ * ܘ * ܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܨܛܰܠܰܠ ܘܰܣܠܶܩ ܠܗܶܝܢ ܡܢܰܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܬܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܗܶܝܢ ܡܶܬܦܰܟܗܳܐ ܗܘܳܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܣܳܡܰܬ ܠܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐ * ܦܐ ܣܰܓܺܝܐܶܐ ܥܰܠ ܗܶܢܶܝܢ ܡܢܰܘܳܬܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪ * ܬ ܠܶܗ * * ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܘܪܰܒܳܐ * ܘܗܶܢܶܝܢ ܕܒܺܝܫܳܬܗܶܝܢ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܐܬ * * * ܐ * * * * ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܘܰܕܠܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܨܶܝܢ ܠܡܶܙܟܳܐ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܶܗ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܬܶܛܪܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܚܰܒܪܳܬܗܶܝܢ ܕܶܐܨܛܰܠܰܠ ܘܰܐܝܢܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܡܰܡܪܰܚ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܗܶܢܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܗ * * * ܐܳܦܠܳܐ * ܗ̱ܳܝ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ * * ܡܶܢ * * * * ܐܰܝܢܰܘ ܕܶܝܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܡܰܡܪܰܚ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܗܶܢܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ * ܘܠـ ܠܡܶܦܠܰܛ ܡܶܢ * * ܠܶܗ * ܬ * * * ܝܢ ܒܶܗ ܘܰܐܝܢܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܡܪܰܚ ܕܢܺܐܡܰܪ * * * * * * * * * * * ܘܪܶܟܒܶܗ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ * * * * ܕܳܐܡܪܺܝܢ * * * * * * ܗܳܠܶܝܢ * * * * * ܐ ܡܰܡܪܰܚ ܕ * * * ܕܗܰܘ * * * * ܕܠܳܐ * * ܡܶܗܘܳܐ * * * * * * * ܐ * * * * * ܡܪܚܘ * * ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܐܳܦ ܠـ * ܐܰܦܣܳܬ ܠܰܘ * ܐܟܘ * * ܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܢܫܰܐܠܺܝܘܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܗܶܢܽܘܢ * * * ܐܶܠܳܐ ܨܰܠܶܠ * * * * * ܗܽܘ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܡܺܐܡܰܪ * * * * * * * * * * ܐܰܝܟ * * * * * ܡܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܗܶܝܢ ܕܗܳܐ ܠܰܩܛܳܒܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܩܕ * ܬܐ ܕܶܐܬܒܠܰܥ ܒܝܰܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܕܰܓܠܰܬ ܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐܼ. ܕܰܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܦܶܪܣܝܳܬܳܗܿ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܛܰܝܒܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܗܶܪܶܣܝܽܘܛܳܐ ܫܳܪܝܳܐ ܚܪ̈ܺܢܳܐ܇ ܬܽܘܒ ܡܶܬܛܰܝܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܦܰܟܪܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܺܢܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ ܗ̱ܽܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܠܟܽܠ ܕܽܘܟܝܳܢ ܡܚܰܦܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܣܰܓܺܝ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢܳܗܿ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ ܪܕܰܦ ܠܶܗ ܕܬܶܕܰܥ ܕܶܝܢ ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܚܼܰܠܛܰܬ ܗ̱ܽܘ ܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܗܿ ܕܛܳܒܬܳܐ ܥܰܡ ܒܺܝܫܬܳܐܼ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܰܘ ܡܰܨܝܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܡܶܙܕܰܟܳܝܽܘ܀

ܢܶܫܐܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܗܳܐ ܚܠܺܝܛܳܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܡ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܚܕܳܐ ܢܽܘܛܦܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܠܛܰܬ ܥܰܡ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ. ܐܶܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܢ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛܳܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܐܳܦ ܚܕܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܕܬܶܙܟܶܝܗܿ ܠܒܺܝܫܬܳܐܼ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܣܽܘܓܳܐܗܶܝܢ ܕܰܡܢ̈ܰܘܳܬܳܐ ܗܳܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܟܽܘܠܶܗ ܕܶܐܬܚܰܠܛܰܬ ܛܳܒܬܳܐ: ܕܬܶܙܟܶܐ ܠܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܗܿ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܰܘܕܺܝܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܳܡܶܐ ܕܥܳܠܶܒ ܗ̱ܽܘ ܡܽܘܙܳܓܳܗܿ ܕܛܳܒܬܳܐ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܗܿ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܰܘ ܡܶܙܕܰܟܝܳܐ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܗܿ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܚܳܒܘ̱ ܟܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܶܨܛܰܠܠܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܣܳܠܩܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܡܶܬܬܰܘܣܳܦܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܬܒܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܗܘܳܬ ܡܶܬܬܰܘܣܦܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܗܿ ܕܛܳܒܬܳܐ. ܬܶܬܦܟܰܗ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܶܗ ܕܒܺܝܫܬܳܐ܀

ܬܶܬܢܰܓܰܕ ܕܶܝܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܒܫܽܘܳܐܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܢܶܬܟܰܐܪܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܬܰܠܡܺܝܕܶܝܗ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܣܣܺܝܢ ܟܡܳܐ ܛܥܰܘ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܶܢܶܝܢ ܟܝܳܢ. ܘܗܽܘ ܟܝܳܢܗܶܝܢ ܫܦܶܐ ܐܳܦ ܫܰܦܺܝܪ ܠܡܳܢܳܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܛܰܥܡܰܢ ܕܰܦܠܺܝ̈ܓܳܢ ܚܕܳܐ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܢ ܒܗܶܝܢ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܢܰܦܫܳܬܳܐ ܕܰܛܥ̈ܰܝ ܘܺܐܝܬ ܕܠܳܐ ܛܥܰܝ ܘܺܐܝܬ ܕܚ̈ܳܛܝܳܢ ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܙܕ̈ܰܕܩܳܢ ܘܺܐܝܬ ܕܪܳܚܡܳܢ ܠܛܳܒܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܣܳܢܝ̈ܳܢ ܠܳܗ̇ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܶܐ ܦܶܠܓܽܘܬܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܦܠܺܝܓܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܕܳܡܶܝܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܥܶܩܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ ܡܶܢܶܗ ܫ̈ܳܠܡܳܢ ܐܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܗܶܝܢ ܗܰܘ ܠܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܠܰܝܬܳܗܿ ܐܶܫܬܟܰܚ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܶܩܳܪܗܶܝܢ ܦܠܺܝܓ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܗܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܫܳܪܝܳܐ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܡܶܫܬܰܦܝܳܐ ܕܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܬܶܛܪܶܗ ܕܢܶܨܛܰܠܰܠ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܘܡܰܢܺܝ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܢܳܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܰܝ ܢܰܦܫܳܬܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܟܰܕ ܩܕܳܡ ܩܪܳܒܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܶܝܢ ܒܰܐܬܪܗܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܽܘܬܗܶܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܦܠܺܝܓܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܳܐܦ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܟܝܳܢܗܶܝܢ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܫܰܦܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܗܶܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܶܝܢ ܓܶܕܫܳܐ ܕܬܽܘܒ * ܬܬ * ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܦـ * ܚܛ * ܕܬܽܘܒ ܢܚܰܛܝܳܢ. ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܕܳܐܦ ܥܶܩܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܫܳܪܝܳܐ ܒܶܗ ܛܰܥܡܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܒܗܳܝ ܕܡܳܪܰܝܢ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦ ܚܶܠܝܰܝܢ ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܚܺܐܪܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ ܠܢܰܦܫܳܬܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܰܝ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܚܺܐܪܽܘܬܗܶܝܢ ܕܬܶܓܕܦܰܢ ܥܰܠ ܐܺܝܬܽܘܬܗܶܝܢ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܡܨܶܐ ܨܶܒܝܳܢܗܶܝܢ ܕܢܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܥܶܩܳܪܗܶܝܢ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܝ ܡܨܶܐ ܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܰܩܽܘܒܠ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܡܶܬܡܨܶܐ ܥܰܡ * * * * ܘܨܒܝܢـ * * * ܒـ * ܠܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܗܳܐ ܕܳܡܶܐ ܕܺܐܝܓܽܘܢܳܐ ܠܦܶܠܓܶܗ ܥܰܡ ܦܶܠܓܶܗ ܟܰܕ ܗ̱ܽܘ * * * * ܡـ * * * ܝܬܐ * * * ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܶܝܪ ܦܠܺܝܓܳܐ ܗ * * * * * * ܓܶܝܪ ܠܳܐ * * * ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘ * * * ܠܶܐܰܐܘ ܐ * ܐ * ܬ * ܥܰܡ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܘܳܐܦ ܟܽܘܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܛܥܶܡ ܠܺܝ ܒܩܰܠܺܝܠ ܕܡܶܢܶܗ ܢܣܺܝܟܳܝܗ̱ܝ ܒܰܡܢܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܶܗ ܟܽܘܠܶܗ ܡܬ * * ܫ ܘܒـ * * ܕܳܡܶܐ * * ܗ ܟܽܘܠܶܗ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܘܰܕܪܳܫܳܐ ܕܥܰܠ * ܐ ܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܠـ * * ܟܽܠܶܗ ܩܳܐܶܡ * * ܚܰܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܣܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܛܰܥܡܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܚܰܕ ܟܡܳܐ * * * ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܦܠܺܝܓܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܶܗ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܥܶܩܳܪܳܐ ܫܘܶܐ ܗ̱ܽܘ ܘܫـ * * ܡܢܳܬܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܒܦܺܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܨܚܳܝܳܐ ܠܶܗ ـܗܢܐ ܗܰܘ * * ܕܢܰܦܫܳܬܳܐ * * * ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܗܳܕܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܢܰܦܫܳܬܳܐ ܘܗܳܝ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ * * * ـܐ ܡܶܢ ܫܶܦܝܳܐ ܘܡܶܢ ܢܶܟܠܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܛܳܥܝܳܐ ܗ̱ܝ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܶܐܢܽܘܢ ܛܥܶܝܢ ܘ * * * * * * * * * * * * * ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܗܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ * * * ܘܓ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕ ܨܶܒܝܳܢܗܶܝܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܠ * ܡـ * ܐ ܣܶܒܠܳܐ ܕܳܐܦ * * ܐܶܢܶܝܢ ܡܒܰܙܰܚ * * * ܬܐ ܓܽܘܕܦܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܐܒܰܕ ܗ̱ܽܘ * * * ܐܶܒܕܰܬ ܚܺܐܪܽܘܬܗܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܢـ * * ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܰܪܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐܳܦ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐܰܘ * * * * * * * * * * * * ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܶܐܬܡܰܙܰܓ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܘܰܒܢܽܘܨ * ܕܓܰܘܳܐ ܘܰܥܠܶܝܗ * * * * * * * * * * * ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܦܺܝܣܽܘܢܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܗܺܝܢ ܕܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܘܰܦܢܳܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܥܶܩܳܪܶܗ: ܘܰܦܢܳܐ ܐܳܦ ܨܶܒܝܳܢܳܗܿ ܥܰܡܶܗ ܘܶܐܙܰܠܬ ܐܳܦ ܛܳܒܬܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܗܿ ܘܶܐܬܢܰܓܕܰܬ ܐܳܦ ܚܺܐܪܽܘܬܳܗܿ ܥܰܡܶܗ ܘܟܰܕ ܡܶܣܬܰܒܰܪ ܕܫܰܦܺܝܪ ܕܽܘܟܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܬܽܘܒ ܡܶܫܬܪܶܐ ܠܶܗ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܒܶܝܬ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܒܢܶܐ ܒܥܰܡܠܳܐ ܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܥܡܶܠ ܗܳܘܝܳܐ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ * * * ܗܘܢ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܡܬܽܘܡ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܡܶܛܥܳܐ ܛܥܶܝܢ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܡܙܺܝܓ ܒܗܽܘܢ ܠܳܐ ܥܶܗܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܶܗ ܕܰܡܥܰܗܳܕܽܘ ܠܳܐ ܥܶܗܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܥܰܗܕܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܛܥܳܐ ܠܶܗ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܐ̱ܚܪ̈ܺܢܶܐ ܕܠܳܐ ܛܥܰܘ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܕܢܶܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܛܥܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܛܥܰܘ ܗܳܐ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܛܥܰܘ ܒܶܣܪܳܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܘܕܶܬܕܰܥ ܕܗܽܘܝܽܘ ܨܶܒܝܳܢܳܗܿ ܕܢܰܦܫܳܐ ܣܢܳܐ ܡܬܽܘ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܕܗܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܗ̱ܝ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܳܪܽܘܝܽܘ ܐܰܪܘܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܒܬܶܛܪܳܐ ܕܰܩܛܺܝܪܶܗ ܕܠܳܐ ܬܶܕܰܥ ܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ ܣܰܥܪܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܐܶܠܽܘ ܗܳܟܘܳܬ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܗܘܳܬ: ܐܳܦ ܗܳܝ ܗܳܕܶܐ ܡܰܪܳܫܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܬܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܫܰܦܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܕܢܶܛܥܶܐ ܘܢܰܛܥܶܐ ܘܗܳܘܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܒܰܙܰܚ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܗܰܘ ܗܳܢܳܐ ܟܰܝ ܕܰܐܪܘܶܝܗܿ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܒܰܙܰܚ ܒܳܗܿ: ܗܺܝ ܟܰܝ ܢܰܦܫܳܐ ܒܝܰܕ ܗܰܘܦܳܗܿ: ܠܳܐ ܡܳܪܽܘܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܕܰܬܒܰܙܰܚ ܒܶܗ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܝܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܒܫܶܡܫܽܘܢ ܡܒܰܙܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܗܘܳܐ ܠܰܡ ܢܙܺܝܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܗܳܐ ܟܽܠܶܗ ܛܰܡܳܐܬܳܐ ܒܰܙܚܰܬ ܒܶܗ. ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܫܦܰܠܬܶܗ. ܘܰܒܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܒܶܙܚܰܬ ܡܒܰܙܰܚܝ̱ ܒܫܶܡܫܽܘܢ ܐܶܬܒܰܙܰܚܽܘ ܡܒܰܙܰܚ ܒܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܟܰܕ ܬܳܒܰܥ ܐܳܦ ܕܪܰܫ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܶܢ ܛܳܒܳܐ ܘܗܳܕܶܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܡܶܢ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܝܳܕܽܘܥܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܢܰܟܦܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܪܶܘܝܳܗܿ ܒܺܝܫܳܐ ܒܬܶܛܪܶܗ ܘܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܰܙܰܚ ܒܶܗ ܘܦܰܪܣܺܝ ܢܰܟܦܽܘܬܳܗܿ ܘܶܐܙܰܠ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܳܗܿ. ܘܰܐܛܥܺܝ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܗܿ ܘܛܰܡܰܐ ܕܰܟܝܽܘܬܳܗܿ ܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܼܢ. ܕܬܰܠܡܕܳܗ ܘܰܐܠܦܳܗ ܕܰܬܨܰܚܶܐ ܠܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܒܳܐ ܕܢܰܦܫܳܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܫܶܡܫܽܘܢ ܢܚܰܠܶܦ ܕܰܡܓܰܕܳܦܽܘ ܠܳܐ ܓܕܰܦ ܡܨܰܠܳܝܽܘ ܨܰܠܺܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܦܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܝ ܐܳܦ * * * ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ * * * ܘܶܐܫܬܟܰܚ * * * * * * * ܡܶܬܢܟܶܐ ܟܰܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܩܳܪܶܗ * * ܐ ܘܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܽܘܗ ܡܓܰܕܟܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܶܢܶܗ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܠـ * * * ܒܢܰܦܫܳܐ ܓܶܝܪ * * * * * * * ܕܐ * * * * * ܠܳܐ ܕܰܐ̱ܚܝܳܢܽܘܬܳܐ * * ܗ̱ܝ * ܗ * * * * * ܠـ * * ܠܶܗ ܘܡܳܢܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ * * * * * * * ܡܶܪܕܰܢ ܠܗܶܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܗܳܘܶܝܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘܗ̱ܝ ܘܳܐܦܠܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܐܶܬܰܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܕܗܳܕܶܐ ܓܶܕܫܳܐ ܠܗܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܕܗܶܢܶܝܢ ܗ̈ܘܰܝ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܶܝܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܐܬܝܳܢ ܘܠܳܐ ܢܶܛܥܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܘܰܢܓܰܕܦܰܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܕܺܐܬܰܝ ܠܗܳܪܟܳܐ ܛܳܥܰܝ̈ ܗܳܪܟܳܐ ܟܒܰܪ ܐܺܝܬ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܥܰܕ ܠܳܐ ܐܶܬܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕ * ـܠـ ܐܰܬܰܪ ܕܰܚܒܰܪ ܝܺܕܰܥܬܶܗ * * ܗ * ܐ * ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐܺܝܬ * * * * * ܚ ܡܫܰܚܠܦܳܐ ܐܳܦ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܗܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܡܶܬܟܰܣܣܺܝܢ ܟܰܕ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܠܩܘ * * ܗ ܢܺܐܡܰܪ ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܚܕܳܐ * ܬܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢܶܗ *ـܘܪܐ * * ܡܶܕܶܡ ܒܶܗ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢܶܗ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ * * * * ܥܰܠ * * * * ܘܦܳܫ ܠܶܗ ܟܰܕ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ * * * * ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ * * * * * ܡܶܢ * * ܗ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܳܐ * * * * * * ܐ ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܢـ * * * * * * * * * * ܡܶܢܶܗ ܬܬܟܣـ * ܐ * ܒܥܶܠܕܳܒܒܰܘܗ̱ܝ ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܘܡܫܥـ * *ܗܘܢ ܘܥܰܠ ܬ * * * ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܐܶܢ ܐܬ * * ܗܳܟܺܝܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ ܐܳܦ ܡـ * * * * ܐܳܦ ܒܰܬܠܳܬܰܝܗܶܝܢ ܢܶܬܩܰܠܰܣ. ܠܗܶܢܶܝܢ ܕܦܳܫ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܘܰܠܗܶܢܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗܼ ܝܳܗܶܒ ܢܶܨܚܳܢܳܐ. ܘܗܰܘ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܡܩܰܕܰܡܬܳܐ ܐܰܝܟ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܶܢܶܝܢ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܕܶܐܬܰܝ̈ ܘܡܶܪܰܕ ܐܳܦ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܥܰܕ ܠܳܐ ܢܺܐܬܝܳܢ ܝܳܕܥܰܢ ܗ̈ܘܰܝ ܕܳܡܶܐ ܕܶܐܬܰܝ ܐܳܦ ܗܶܢܶܝܢ ܡܶܪܰܕ ܠܗܶܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܕܶܐܬܰܝ ܠܗܳܪܟܳܐ ܡܪܰܕ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܬܰܡܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܨܶܐܕܰܘܗ̱ܝ ܡܶܫܬܰܟܚ̈ܳܢ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܪܺܝܕܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܒܶܗ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܡܳܪܽܘܕܬܳܐ ܩܰܢܝܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܰܐܘ ܝܳܕܥܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܐܶܢ ܝܳܕܥܳܢ ܗ̈ܘܰܝ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܦܠܺܝ̈ܓܳܢ ܗ̈ܘܰܝ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܝܳܕܥܳܢ ܗ̈ܘܰܝܼ. ܗܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܥܰܕܠܳܐ ܢܺܐܬܝܳܢ ܛܳܥܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܦܶܠܓܽܘܬܳܐ ܘܛܽܘܥܝܰܝ ܡܬܽܘܡܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ. ܘܡܶܢ ܩܺܐܪܣܳܐ ܕܢܶܫܠܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܢܶܗܪܽܘܢܶܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܦܠܺܝܓܺܝܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܰܟܶܝܢ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܦܶܠܓܽܘܬܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܠܳܐ ܦܠܺܝܓ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܠܺܝܓܳܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܘܡܰܢܽܘ ܟܰܝ * * * ܘܗܳܝ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܒܽܘܥ ܕܫܽܘܐܳܠܳܐ. ܕܗܳܐ ܕܶܐܬܺܐܡܰܪ ܣܰܓܺܝܐܳܢ ܘܰܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܠܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܘܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܢܶܗܦܟܺܝܘܗ̱ܝ ܐ̱ܢܳܫ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐܼ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܚ̈ܰܘܒܳܬܳܐ ܣܒܺܝܣ̈ܳܢ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܕܡܶܪܘܳܐ ܪܘܳܐ ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܰܠܩܽܘܫܬܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܪܳܘܝܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܕܰܠܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܗܦܰܟ ܗܽܘܝܽܘ ܢܳܦܶܠ. ܠܡܶܠܶܐ ܫܥܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܬܪܡܶܐ. ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܢܣܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܰܠܡܶܙܟܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܡܶܚܰܒ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܢܶܗܘܶܐ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܽܘܝܽܘ ܐܰܪܘܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܠܢܰܦܫܳܬܳܐ ܕܛܰܥܝܳܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܪܘܶܐ ܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܡܰܚܝܳܢ ܗ̱ܽܘ ܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܗ̱ܽܘ ܟܝܳܢܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܕܠܶܥܒܳܐܺܝܬ ܢܶܫܬܪܰܚ ܘܢܶܪܘܶܐ ܒܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܓܺܝ ܒܣܶܡ ܠܶܗ. ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܶܫܬܝܳܐ ܥܰܠ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܚܰܡܪܳܐ. ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܰܢ ܕܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ ܒܰܣܺܝܡ ܐܳܦ ܐܰܣܓܺܝ ܐܶܫܬܬܺܝ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܓܺܝ ܡܙܰܓ ܫܶܩܝܳܐ ܐܰܣܓܺܝ ܐܶܬܒܺܝܕܶܠ ܫܳܬܝܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܓܶܝܪ ܒܚܰܡܪܳܐ ܐܰܘ ܒܫܰܟܪܳܐ ܐܰܘ ܒܡܶܕܶܡ ܕܒܰܣܺܝܡ ܠܰܢ ܡܰܪܘܶܐ ܠܰܢ ܐܳܦ ܒܺܝܫܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܳܣܡܳܢ ܠܶܗ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܶܪܘܶܐ ܠܶܗ ܠܢܰܦܫܶܗ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܒܰܚܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ ܠܰܟܝܳܢܳܗܿ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܰܡܪܳܐ ܒܝܰܕ ܕܡܰܚܝܳܢ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܡܶܫܬܰܪܚܺܝܢ ܒܶܗ ܫ̈ܳܬܝܶܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܚܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܶܝܢ ܘܶܐܢ ܚܢܰܢ ܣܰܡܡܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܙܺܝܙܺܝܢ ܠܰܟܝܳܢܰܢ: ܒܽܐܘܠܨܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܡܰܘܒܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܟܺܐܒܺܝܢ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܫܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܒܰܪܓܺܝܓܳܬܳܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܡܶܬܟܰܪܳܗܽܘ ܡܶܬܟܰܪܗܳܐ ܒܗܶܝܢ ܘܗܶܢܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܪܘܶܝܢ ܠܰܢ ܐܳܦ ܥܽܘܗܕܳܢܰܢ ܫܩܰܠܢ ܠܶܗ ܘܰܒܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕ̈ܳܘܰܝܳܐ ܠܳܐ ܥܕܺܝܠܺܝܢ ܕܰܛܥܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܡܶܛܥܳܐ ܛܥܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܒܰܐܪܓܺܝܓܬܳܐ ܡܰܪܘܶܐ ܠܳܗ ܠܢܰܦܫܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢܳܗܿ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܚܽܘܪ ܒܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܰܥܒܳܕ̈ܰܝ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܶܗ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܕܡܳܪܕܺܝܢ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܡܦܳܣܺܝܢ ܒܶܗ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܒܠܳܝ̱ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܚܳܛܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܕܰܟܝܳܢܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܙܺܐܦܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘ ܕܚܺܐܪܽܘܬܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܟܰܕ ܝܺܕܰܥܢ ܓܶܝܪ ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܥܰܘܠܰܢ. ܘܟܰܕ ܝܳܕܰܥܢ ܠܶܗ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܫܳܛܶܝܢ ܘܟܰܕ ܝܺܕܰܥܢ ܠܶܗ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܛܰܡܐܰܢ ܘܟܰܕ ܪܓܺܝܫܰܢ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܡܶܣܬܰܝܒܰܢ ܘܟܰܕ ܣܢܳܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܫܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܥܒܳܕܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܡܢܰܚ̈ܳܢ. ܘܟܰܕ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܛܳܒܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܛܳܒܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܢ ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܪܘܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܗܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܟܽܘܠܶܗ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ ܩܝܳܡܳܢ ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܢ ܗܘ̈ܰܝ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܬܪ̈ܰܫܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܕܣܰܢܝܳܐ ܕܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܕܟܰܕ ܝܺܕܰܥܢ ܠܳܐ ܥܒܰܕܢ: ܘܟܰܕ ܡܰܦܣ̈ܳܢ ܠܳܐ ܣܳܥܪ̈ܳܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܠܰܦܢ ܝܺܠܰܦܢ ܕܢܶܥܒܕ̈ܳܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܳܢ ܒܺܐܝܕܰܥܬܗܶܝܢ ܐܶܫܬܟܰܚ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܳܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܒܽܘܪܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܳܐ ܒܕܺܝܠܶܗ ܘܒܳܬܳܐ ܕܺܝܢܶܗ ܣܓܺܝ ܛܽܘܠܺܝܩܰܐ ܗ̱ܘ ܕܳܐܦ ܠܰܘ * * * ܕܒܰܪ ܐ̱ܢ̈ܳܫܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܡܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܕܒܶܗܬܬܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܰܐ ܗ̱ܘ ܥܳܐܠܳܐ ܠܡܶܚܛܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܰܗܦܟܰܬ ܐܰܦܶܝܗ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܗ ܘܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܒܳܕ̈ܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܫܶܡܫܰܬ ܘܗܳܐ ܠܶܗ ܠܫܶܡܫܳܐ ܗܳܐ ܒܣܳܡܝܽܘܬܗܽܘܢ ܡܰܣܓܶܕ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܠܣܰܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܦܰܩܪܽܘܬܗܽܘܢ ܡܰܘܪܳܒܽܘ ܡܰܘܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܘܰܐܠܶܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܕܗܽܘ ܠܰܡ ܣܒܰܠ ܡܰܘܒܶܠ ܨܽܘ̈ܠܳܠܰܝܗܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܚ̈ܰܝܶܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܣܳܒܠܺܝܢ ܡܰܘܒܠܺܝܢ ܠܳܐ ܟܰܝ ܛܰܥܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܳܝܬܺܝܢ ܙܰܝܢܳܐ ܙܰܟܝܳܐ ܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܳܒܰܢ ܒܰܩܪܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܗܘܰܝ ܡܶܢ ܒܳܠܝ * * * * ܘܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܨܶܒܝܳܢܗܶܝܢ ܕܰܠܡܶܙܟܳܐ ܠܳܐ ܨܒܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܡܰܚܶܠ ܡܚܰܝܠܰܢ ܒܰܟܝܳܢܗܶܝܢ ܟܝܳܢܗܶܝܢ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝ ܘܶܐܢ ܡܰܛܥܳܐ ܛܥܶܝܢ ܒܺܐܝܕܰܥܬܗܶܝܢ ܥܶܩܳܪܗܶܝܢ ܨ * * ܘܶܐܢ * * ܐܬܬ * * ܒܨܶܒܝܳܢܗܶܝܢ ܡܨܶܝܢ ܠܡܶܙܟܳܐ * * * ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܡܪܰܟܒܺܝܢ * * * * * ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܕܢܶܬܶܠ * ܛܝܢ ܕܰܟܡܳܐ ܗܰܘ ܐܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠـ * ܬܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܪܘܺܝܬ ܘܶܐܬܕܰܒܪܰܬ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܐ * * * ܘܰܐܪܘܶܝ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܠܳܐ * * ܐܕܬ * ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܰܝܠܬܳܢܳܝܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܗܳܐ ܟܰܕ ܒܺܝܫܬܳܐ ܣܰܥܪܳܐ ܡܰܟܦܰܪ ܟܰܦܪܳܐ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܨ * * ܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ * * * ܐܳܦ ܠܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܒܰܪ ܐܰܘ ܫܒܳܐ ܡܠܶܐ ܕܕ * * ܠܝܢ ܐܶܢܽܘܢ * * ܫܶܒܝܳܐ ܠܡܰܨܚܳܝܽܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܕܳܚܠܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܒܳܕܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܝܗܽܘܢ ܘܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܪܶܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܕܶܚܠܳܐ ܕܬܶܓܥܰܪ * ܒܶܗ ܘܗܳܐ ܬܰܘܬܒܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܟܰܕ * ܗܐ ܥܰܡܶܗ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܦܰܓܪܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܒܰܝܬܶܗ ܗܽܘ ܘܒܶܝܬ * * ܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܐܶܢ ܗܰܘ ܒܺܝܫܳܐ * * ܘܡ ܗܳܐ * * * ܗܝ * * * ܐܰܝܟ ܕܬܶܨܚܶܝܘܗ̱ܝ ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܕܟܽܘܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܬܶܩܽܘܡ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܗ̱ܒ ܗܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܕܬܙ * * ܘܗܝ ܒܡܶܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܐ * ܡـ * ܬ ܡܶܢܶܗ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟܰܢ ܕܳܐܦ ܚܰܝܠܬܳܢܳܝܳܐ ܗ̱ܝ ܒܡܶܠܶܝܗ ܘܰܚܝܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ * * * ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܝ ܥܶܠܰܬ ܒܺܝܫܬܳܐ * * * ܚܰܝܠܬܳܢܳܝܳܐ ܐ * * ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܶܗ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ * ܡـ * * ܠܶܗ: ܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܕܗܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܠܶܝܢ ܢܡܰܠܠܺܝܢ * * * ܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܛܥܶܡܬܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܘܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܕܠܰܝܬ ܬܪܶܝܢ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܕܶܐܬܟܰܬܰܫܘ̱ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܢܺܝ ܡܶܛܽܠ ܕܨܶܒܝܳܢܶܝܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ * * * ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ * * * ܐܬ * ـܬ * * * * ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܬܽܘܬܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܬ * * ܐ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܪܺܝܬ ܘܶܐܡܰܬܝ̱ ܡܫܰܚܠܦܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܠܡܶܕܶܡ ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܫܰܠܶܛ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܺܝܪܬܳܐ ܨܶܝܕ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܬ ܡܶܢܶܗ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܐܺܝܬܝܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܪ * * * * ܬܪܐ ܗܳܝ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܒܺܐܝܓܽܘܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐ * * * ـܗܘܢ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܛܳܒܺܝܢ ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܢ ܒܺܝܫܺܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܘܶܐܢ ܛܳܒܺܝܢ ܘܶܐܢ ܒܺܝܫܺܝܢ ܐܺܝܬܝܳܐ ܗ̣ܺܝ ܠܗܽܘܢ ܕܳܡܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܺܝ ܐܳܦ ܠܰܘ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܠܳܐ ܛܰܠܳܢܺܝܬܳܐ ܗܺܝ. ܐܰܘ ܕܺܐܝ̈ܬܝܶܐ ܐܰܘ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܟܽܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܦܢܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܐܳܦ ܗܺܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܺܝ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܪܺܝܬ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܕܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܣܺܝܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܛܰܠܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܣܺܝܪܬܳܐ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܠܰܛܬܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ. ܢܟܶܣ ܕܶܝܢ ܩܰܠܺܝܠ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܦ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܬܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܬܽܘܪܳܨܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܕܳܐܦ ܚܺܐܪܽܘܬܗܶܝܢ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܒܡܶܕܶܡ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܢܰܫܦܪܳܢ ܐܰܘ ܢܶܣܬܢܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܰܦܺܝܪ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܗܶܝܢ ܒܶܗ ܡܙܺܝܓܳܢ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܟܰܕ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܫܦܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܫܰܠܛܽܘܬܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܠܺܝܚ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܕܠܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܢܳܗܿ ܘܒܳܗܿ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܝ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܗܿ ܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܽܘ. ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܒܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܗܼܺܝ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܝ̈ܗܿ ܠܰܡܫܰܚܠܳܦܽܘ ܟܰܕ ܨܶܒܝܳܢܶܝܗܿ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܐܰܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܰܘ ܡܥܶܩܳܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐܼ ܠܰܘ ܡܫ̈ܰܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܝܗܿ ܐܶܠܳܐ ܣܺܝܠܽܘܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܪܳܕܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܚܰܠܝܽܘܬܳܐܿ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܗܽܘ ܐܺܝܬ ܕܒܺܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ: ܘܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܕܰܕܠܺܝܚܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܦܰܓܪܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܙܺܝܙܺܝܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐܼ. ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܣܬܰܩܒܰܠ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܫܓ̈ܺܝܫܶܐܼ. ܫܓܺܝܫܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܚܰܒܪܳܬܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܰܩܒܰܠ ܐܶܬܰܝ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܐܶܬܰܝ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܣܒܰܪܘ̱ ܕܰܙܟܰܘ. ܬܰܡܳܢ ܝܰܬܺܝܪ ܐܶܬܚܒܰܫܘ̱ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗܘܳܬ ܒܦܰܓܪ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܥܰܠ ܗܰܘ ܗܰܘ ܐܰܣܓܺܝ ܐܶܣܬܢܺܝ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܗܳܝ ܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܕܠܳܐ ܡܫܰܟܚܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܠܡܶܥܗܰܕ ܡܶܛܽܘܠ ܕܣܰܓܺܝ ܠܰܡ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܬܶܛܪܳܗܿ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܬܰܘ ܡܶܢ ܐܰܬܪܗܶܝܢ ܡܳܡܽܘ̈ܠܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܡܶܕܪܺܝܫ. ܘܦܰܟܰܗܘ̱ ܡܰܪܽܝܪܽܘܬܳܐ ܕܫܳܪܶܝܢ ܒܶܗ. ܐܰܘ ܕܢܶܥܛܦܳܢ ܢܳܚܬܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܨܛܰܠܰܠ ܘܰܣܠܶܩ ܕܢܺܐܬܝܳܢ ܠܰܡܥܰܕܳܝܽܘ ܠܚܰܒܪܳܬܗܶܝܢ ܕܶܐܬܚܢܶܩ ܐܰܝܟ ܕܢܰܥܕܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܘܢܺܐܙܳܠܢ ܣܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܰܐܬܪܗܶܝܢ. ܕܰܐܝܟ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܐܶܬܰܝ ܠܬܰܟܬܽܘܫܳܐ * ܐܐܝܬ * * ܬ * ܢܰܣܩܳܢ ܡܶܢ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܘܠܳܐ ܢܦܽܘܫܳܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܐ ܐܠـ * * * * * * * * * * * * * * * * * ܦܰܓܪܳܐ * * ܡܰܢ ܒܦܰܓܪܳܐ * * ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ * * ܐܶܢܽܘܢ ܘܗܳܐ ܬܽܘܒ * * ـܬܐ ܐ̱ܚܰܪܬܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܟܰܕ ܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ. ܠܢܰܦܫܶܗ ܠܳܐ ܫܳܠܡܳܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܡܢܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܚܒܰܪܬܶܗ. ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܚܒܰܪܬܶܗ ܡܥܳܕ ܗ̱ܽܘ ܓܶܝܪ ܕܢܶܫܬܪܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܶܐܬܪܟܶܒ ܒܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܓܕܰܦܘ̱ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܥܳܒܽܘܕܗܽܘܢ ܗܰܘ ܓܕܰܦܘ̱ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܟܰܕ ܦܰܓܪܗܽܘܢ ܗܽܘ ܓܕܰܦܘ̱ ܥܰܠ ܙܽܘܳܘܓܳܐ ܟܰܕ ܥܶܩܳܪܗܽܘܢ ܗܰܘ ܓܕܰܦܘ̱ ܥܰܠ * * * ܐ * ܬܐ ܟܰܕ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܓܕܰܦܘ̱ ܥܰܠ ܢܘ * * ܐ ܟܰܕ * * * ܗܰܘ * * * * * * * * * * ܡܶܟܺܝܠ * * ܗܽܘ ܘܰܕܨܳܡܘ̱ ܠܛܽܘܥܝܰܝ ܟܰܕ * * ܠܛـ * * * ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܪ * * ܗܽܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܬܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐ * * ܩܐ. ܕܡܶܢ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ ܬܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܠܥܰܒܕܺܝܢ ܕܳܡܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܳܡܶܐ ܗܽܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܨܰܘܡܗܽܘܢ ܠܨܰܘܡܰܢ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܳܡܝܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܘܡܶܟܺܝܠ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܬܺܝܕܥܽܘܢ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ. ܥܒܳܕܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܡܰܛܥܳܐ ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܝܟ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܦܶܬܓܳܡܰܝܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܰܛܥܶܝܢ ܓܰܠܝܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܓܽܘܕܳܦܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟ ܕܡܰܢ ܕܰܣܓܶܕ ܠܰܦܬܰܟܪܶܐ ܠܰܘ ܠܩܰܝܣܳܐ ܣܓܶܕ ܐܳܦܠܳܐ ܠܟܺܐܦܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܫܺܐܕܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܢ ܕܰܡܨܶܐ ܥܰܡ ܡܶܢܝܳܢܳܝܳܐ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܨܰܠܺܝ ܘܰܕܥܰܡ ܡܰܪܩܝܽܘܢܳܐ ܥܰܡ ܠܶܓܝܽܘܢ ܘܰܕܥܰܡ ܕܰܝܨܳܢܳܝܳܐ ܥܰܡ ܒܥܶܠܙܒܽܘܒ ܘܰܕܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕܳܝܳܐ ܥܰܡ ܒܰܪ ܐܰܒܳܐ ܕܓܰܝܳܣܳܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/531
Source:
C. W. Mitchell (ed.), S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 1: The Discourses Addressed to Hypatius (London: Williams and Norgate, 1912).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 7, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Ephrem the Syrian, “Fifth Discourse to Hypatius - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܟ̈ܺܝܠܶܐ” based upon C. W. Mitchell (ed.), S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 1: The Discourses Addressed to Hypatius (London: Williams and Norgate, 1912), Digital Syriac Corpus, last modified December 7, 2019, https://syriaccorpus.org/531.
Bibliography:
Fifth Discourse to Hypatius - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܟ̈ܺܝܠܶܐ.” In S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 1: The Discourses Addressed to Hypatius, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/531.

Show Citation Styles