Ephrem the Syrian: Against Bardaisan's Domnus - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܕܳܡܢܳܘܣ ܕܰܐܡܺܝܪ ܠܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܒܶܝܬ ܦܠܰܛܳܘܢ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܕܰܥ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܝ̱ ܕܒ * ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܠܡܶܕܰܥ ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܒܗܳܕܶܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ * * ܬܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ * * *ܟܽܠ ܣܽܘܓܦܺܝܢ ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܳܦ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܢܰܟܶܐ ܠܰܢ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܶܢܶܝܢ ܡܟܺܝ̈ܢܝܳܬܳܐ ܡܶܫܟܚܳܢ ܠܡܰܟܺܝܘܳܬܰܢ ܟܡܳܐ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢܰܢ. ܕܬܶܕܰܥ ܕܶܝܢ ܕܰܟܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܙܳܟܽܘܬܳܗܿ ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ܆ ܚܙܺܝ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܒܕܽܘܟ ܡܚܰܝܒܳܐ ܠܰܢ ܐܳܦ ܢܽܘܪܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܡܟܺܝܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܓܽܘܫ̈ܡܺܝܢ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܳܗ̇. ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܣܽܘܓܦܶܝܗܿ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܕܰܕܠܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܢܶܬܚܰܫܚܽܘܢ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܒܣܰܝܒܰܪܬܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܚܰܝܽܘܬܳܗܿ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܗܽܘܢ ܐܰܘ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܰܠܡ̈ܶܬܢܶܟܝܳܢܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܟܺܝ̈ܢܝܳܬܳܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡܰܘܠܕܳܐ ܠܗܽܘܢ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܠܦܳܢ ܫܳܩܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܬܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢ ܝܽܘܩܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܡܶܛܥܰܢ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܶܕܝܽܘܛܬܳܐ. ܕܬܶܫܠܶܐ ܡܶܢ ܒܥܳܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܰܦܝܳܣܳܗܿ ܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ. ܐܶܫܬܟܰܚܘ̱ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܕܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ. ܩܪܶܒܘ̱ ܕܶܝܢ ܕܢܶܬܩܰܕܡܽܘܢ ܐܳܦ ܒܓܰܒ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܐ̱ܣܰܒܪܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܰܪܳܚܽܘܬܗܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܀

ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܥܰܠ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܳܐ ܝܰܠܺܝܦܳܐ ܠܶܗ. ܡܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܥܰܒܕܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܣܶܣ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܫܟܚܰܬ ܕܬܰܟܶܣ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܶܗ. ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܡܚܺܝܠܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܬܰܟܶܣ ܒܫܶܬܩܳܗܿ ܠܳܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܝܟ ܝܳܕܽܘܥ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܓܶܝܪ ܡܰܫ̈ܠܡܳܢܶܐ ܘܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܐܳܦ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܟܶܟܘ̱ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܠܺܐܝܕܰܥܬܗܽܘܢ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܨܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܶܠܳܐ ܕܟܰܕ ܡܰܣܢܩܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܬܶܬܪܟܶܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܟܽܠ ܣܽܘܢܩܺܝܢ ܣܳܦܩܳܐ ܠܡܰܡܠܳܝܽܘ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܺܐܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܒܗܰܪܘ̱ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝܳܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܪܶܒ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܣܺܝܡܳܐ ܠܶܗ ܬܚܶܝܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܩܰܪܶܒ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܚܶܝܬ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܢܶܬܪܡܶܐ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܚܶܝܬ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܒܗܳܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܫܬܰܥܠܺܝ * * * * ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ * * ܦ * * * * ܐܕ * * * * * ܡܶܬܟܐܰܪ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ * * ܕ**ܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܬܟܰܐܪܽܘܢ ܒܶܗ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܥܕܰܠ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܡܰܕܥܶܗ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܕܰܥـ * * ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܺܝܬܶܝܗ ܠܗܘ * * * ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܽܘܒܗܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܝ * * ܐ * * ܘܦܐ ܠܳܐ ܡܫ * * * ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܶܬܡܰܟܳܟܽܘ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܒܰܕܓܽܘ * * ܘܶܐܢ ܡܰܠܶܦ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬ * * ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܒܗܰܘ ܐܶܬܡܽܘܪ ܕܢܰܠܦܽܘܢ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ * * * ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܝܺܠܰܦ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܨܶܐ * * * ܠܰܘ * * ܐܳܦ ܠܘ * * * * * * * * * * * ܕܺܐܝܬ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܗ̱ܝ * ܐܬܗ ܘܠܘ * * * ܘܡܶܛܽܠ ܣـ * * * ܐ ܡ * * ܝܬ * * * ܬܐ * * * ܗܘ ܐܳܦ ܕܠܳܐ * * * * * ܕܢܶܕܰܥ ܠܶܗ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܓܰܘܳܐ ܗ̱ܝ * * ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ * * * ܐ ܕܗܕܗ ܗܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܘܠܰܘ ܡܢܳܬ * * * ܕܠܳܐ * * ܐ * * ܕܬܐ * * ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ * * * * ܡܶܕܶܡ ܕܰܨܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ * * * * * * * ܕ * * ܟܽܠܢܳܫ * * ܕܢܶܕܥܺܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܥܳܒܽܘܕܶܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܶܗ ܕܢܬ * * * * * * ܬ * ܠ * * ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܟܙܢـ * * * ܕܰܐܡܬܶܠ * * * ܕܡܰܢܽܘ ܕܡܶܢ ܐܳܟܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܡـ * * ܐ * ܬ * * * ܘܗܳܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܽܘܝܽܘ * * * * * * * * * * ܐ * * * * * ܦ * * * * * * * * * * * ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܡܳܢܳܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ * * ܬܬ ܗܳܟܰܢܳܐ * * ܗܳܠܶܝܢ **** ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ * * ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪܘ̱ ܝ̈ܰܘܢܳܝܶܐ ܡܠܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܬ * * ܘܰܡܨܶܝܢ ܐ * *ܟܽܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܐ * * * ܐܶܡܰܪܘ̱ ܐܳܦ ܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܕܒـ * * * ܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܡ̈ܰܬܠܶܐ ܘܗܶܢܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܽܘܠܟܳܐ ܕܢܶܕܰܥ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܢ * * * ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܕܗܰܘ ܡـ * * * ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ * * * ܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܐܳܦ ܠܰܢ ܕܟܽܠ * * * * * ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ * ܓܝܐ ܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܐܺܝܬ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܬܰܠܰܩ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡـ * * ܐܰܘ ܟܒܰܪ * * * ܟܽܠܢܳܫ * * ܐ * * * * ܘ * ܠܳܐ * * * * * * * * * * ܕܡܽܘܬܳܗܿ ܢܫܬ * * ܐ ܐܰܘ ܕܳܡܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܰܢ ܒܦܽܘܫܳܩܳܐ ܢܶܥܕܠܺܝܘܗ̱ܝ ܠܶܗ ܠܳܐܡܽܘܪܳܐ ܒܰܕܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܢܶܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ܀

ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܨܶܝܕ ܝܳܕܽܘܥܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܘܪܒܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܝܺܕܰܥܬܗܽܘܢ ܪܰܒܬܳܐ ܕܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܽܘܗܿ ܠܰܨܒܽܘܬܳܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܶܗ. ܗܺܝ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܩܛܰܪܓܺܝܣ ܠܳܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܡܩܰܛܪܳܓܽܘ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܢܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܡܶܕܶܡ ܕܝܳܕܰܥ ܘܢܰܘܕܶܐ ܬܽܘܒ ܒܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܳܝ ܕܺܝܕܰܥ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܒܬܰܪ̈ܬܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܫܪܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܠܶܠ ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܳܐ ܕܰܓܶܠ ܙܟܳܝ ܗܽܘ ܫܪܳܪܶܗ ܗܰܘ ܕܰܢܨܰܚ ܚܰܝܳܒܶܗ ܠܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܕܳܡܢܳܘܣ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܰܡ ܕܒܶܝܬ ܦܠܰܛܳܘܢ ܕܺܐܿܝܬ ܣܽܘܡܳܛܳܐ ܐܳܦ ܐܳܣܽܘܡܛܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܽܘ̈ܳܐܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܒܶܝܬ ܦܠܰܛܳܘܢ ܐܳܦܶܢ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܒܶܝܬ ܦܠܰܛܳܘܢ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܽܘܳܐܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܕܶܝܢ ܕܣܳܛܽܘܺܝܩܳܐ ܕܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܒܺܝܢܳܘܣ ܒܰܟܬܳܒܳܗܿ. ܗܽܘ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܥܰܠ ܠܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܰܠܦܺܝܠܳܣܽܘܦܳܐܿ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܽܘܩܕܳܡ ܒܰܟ̈ܬܳܒܰܝܗܽܘܢ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܰܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܢܽܘܟܪܺܝܢ ܠܰܩܝܳܡܗܽܘܢ܀

ܒܰܟܬܳܒܰܝܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܣܳܛܽܘܺܝܩܳܐ ܘܰܕܦܳܠܛܽܘܢܺܩܶܐ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ ܕܒܶܝܬ ܦܠܰܛܳܘܢ ܓܶܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬ ܣܽܘܡܳܛܳܐ ܐܳܦ ܐܶܣܽܘܡܳܛܳܐ ܘܣܳܛܽܘ̈ܺܝܩܶܐ ܬܽܘܒ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܫܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܦ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܫܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܫܡܳܗܶܐ ܕܒܶܝܬ ܦܠܰܛܳܘܢ ܓܶܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܘܠܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܒܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܣܳܛܽܘܺܝܩܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܟܽܘܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܓܽܘܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܶܝܢ ܩܳܪܶܝܢ ܠܡܶܕܶܡ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܡܶܬܪܓܶܫ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܓܽܘܚܟܳܐ ܕܶܝܢ ܥܒܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܒܶܝܬ ܐܳܪ̈ܳܡܳܝܶܐ ܘܝܰܘܢ̈ܳܝܶܐ. ܦܺܝܠܽܘܣܳܦܳܐ ܕܳܐܪ̈ܳܡܳܝܶܐ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܶܠܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܶܕܰܥ ܝܰܕܥܶܗ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܦܠܰܛܳܘܢ ܘܰܒܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܐ ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ ܛܳܠܡܶܗ ܠܰܦܠܰܛܳܘܢ ܒܫܽܘ̈ܳܐܠܶܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܰܕ ܠܶܗ ܠܰܦܠܰܛܳܘܢ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܽܘ̈ܳܐܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܰܒܰܪ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܦܠܰܛܳܘܢ܀

ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܳܐܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܫܡܳܗܶܐ ܥܒܰܕܘ̱ ܣܛܽܘܺܝܩܳܐ ܠܰܨܒܽܘܬܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܒܡܰܬܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ * * *ܟܽܠ * ܘܬܐ ܕܝܳܕܽܘܥܰܝܗܽܘܢ ܒܫܰܪܒܳܐ ܘܡܶܬܦܰܫܩܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܫܰܪܒܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܰܬ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܩܳܪܶܐ ܘܣܳܐܶܡ ܠܦܶܠܳܐܬܳܐ ܕܣܳܛܽܘܺܝܩܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ * * * * ܦܽܘܫܳܩܳܐ * ܐ * * ܗ * * * ܡܕ * * * ܬܐ * * * ܗ ܕܳܐܡܪܺܝܢ * * * ܠܽܘܩܒܠܶܗ * * ܘܒܬ ܐܰܬܪܳܐ ܐ ܠܰܢ ܕܰܐܡܪܰܚ ܘܶܐܡܰܪ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ܀

ܐܶܡܰܬܝ̱ * * * * ܡـ * * ܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕ * * ܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܐܰܘ ܒܰܐܪܟܳܢܳܐ ܡܶܬܟܗܶܐ ܠܶܗ ܗܺܝ ܚܙܳܬܳܐ ܕܢܶܫܬܓܰܫ ܘܢܶܪܗܰܛ ܠܟܽܠ ܓܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܡܰܕܥܟܽܘܬܶܗ ܠܢܽܘܪܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܛܽܠ ܕ * * ܠ * ܪ * * ܗܳܝ ܡܚܽܝܠܽܘܬܳܐ ܪܳܗܛܳܐ ܗ̱ܝ ܕܬܶܬܟܰܬܰܫ ܚܠܳܦܝ̱ ܨܒܽܘܬܳܐ ܪܰܘܪܒܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܝܳܕܥܳܐ ܕܰܠܡܰܦܶܣܘ̱ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܬܽܘܒ ܕܬܶܫܠܶܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܗܳܐ ܡܬ * * ܐܳܦ ܙܥܽܘܪܽܘܬܰܢ ܕ * * ܐ * * * ܡܠܶܐ ܕܶܐܬܕܰܦܰܩ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܫܳܡܽܘܥܰܝܗܶܝܢ * * ܙܥܽܘܪܽܘܬܰܢ * * ܐ ܕܬܰܦܺܝܣ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܡܰܨܝܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܕܢܶܫܠܶܐ ܡܶܢ ܦܝܳܣܗܶܝܢ ܡܶܫܟܚܳܐ܀

ܚܙܺܝ ܕܶܝܢ ܕ* * ܐ *ܟܽܠ * ܕܰܗܘܰܝܢ ܫܡܳܗܳܐ * * * ܐ ܕ * * ܕܰܠܗܽܘܢ * * ܕܐ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ * * ܘܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡ ܬܠܳܬܳܐ ܕܺܝܢܶܣܛܛܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܽܘܪܟܳܐ ܘܦܰܬܝܳܐ ܘܪܰܘܡܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܰܡ ܒܪܰܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܘܒܰܫܪܳܐ ܕܢܶܚܫܽܘܒ ܘܠܳܐ * * ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܰܡ ܘܰܐܬܪܳܐ * * * ܐ * ܘܣـ * * ܘܣܽܘܪܛܳܐ ܘܽܐܘܪܟܳܐ ܘܦܰܬܝܳܐ ܘܐܬ * * * ܕܡܶܬܝܶܕܥܳܢ * * *܀

ܐ * * ܐ ܕܶܝܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܫܶܡܫܳܐ ܕܡܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ * * * * ܗܰܘ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܒܶܗ ܒܫܶܡܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܓܶܝܪ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܘ * * ܠܰܡ ܒܬܰܝܡܢܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܘܰܡܬܰܚ ܥܰܕ ܡܰܥܪܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܪܓܶܫ ܠܥܶܠ* * ܠ * ܐ * * ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܐܬ * * ܐ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ * * ܘܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܠܫܶܡܫܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܪܗܶܛ ܠܶܗ ܠܡܶܥܕܰܠ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܰܥܕܰܠ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܬܥܕܶܠ ܕܰܩܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܣܛܘܝ̈ܩܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܐ * * * ܐ ܐܶܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ܀

* * * * ܬܚـ * * * ܠܰܐܠܳܗܳܐ * * * * * * * * * * ܡܶܛܽܠ * * * * ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܐܶܢܶܝܢ * * * * * * * ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܘܡܶܛܽܠ ܐܳܦ * * * ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܡܳܗܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܶܝܢ ܒܓܽܘܫܡܳܐ ܘܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܫܪܶܝܘ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܡܳܐ ܘܰܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܕܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܒܩܳܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܶܠ ܘܡܶܛܽܠ ܣܽܘܟܳܠܶܗ ܒܪܶܥܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܪܓܶܫ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܶܥܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܪܓܶܫ. ܐܶܢ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܠܰܘ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܫܡܥܺܝܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܫܰܟܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܕܰܐܬܪܳܐ. ܗܺܝ ܐܰܢܰܢܩܶܐ ܥܳܒܕܳܐ ܐܳܦ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܰܝܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܘܰܕܢܶܫܬܡܰܗ ܐܰܬܪܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܡܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܒܶܗ ܗܽܘ ܒܗܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܗܽܘ ܡܨܶܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܰܐܬܪܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܕܠܰܘ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܰܘ ܕܰܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܬܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܕܗܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܟܽܠ ܓܽܘܫܡܺܝܢ ܒܶܗ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܓܽܘܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܒܕܽܘܟ ܗܰܘ ܡܶܬܚܶܡ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܬܚܰܡ ܠܶܗ ܒܡܶܕܶܡ ܗܰܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܦܓܰܥ ܘܶܐܬܬܚܰܡ. ܘܡܰܢܽܘ ܬܽܘܒ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܣܺܝܡ ܗܽܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܘܠܶܘܝܳܐ ܘܰܡܬܰܚܡܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܓܽܘܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܟܽܠܝܳܢܳܐ ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܟܪܰܟ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܢܟܰܪܟܺܝܘܗ̱ܝ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ ܐܰܨܶܕ ܐܰܘ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܘܰܚܙܺܝ ܕܗܺܝ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܥܳܒܕܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܓܫܽܘܡ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܬܪܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܗ̱ܘ ܡܶܕܶܡ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܶܗ ܗܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܶܣܬܰܬܪܳܐ ܘܡܶܬܒܰܢܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܘܳܬ ܫܪܳܪܶܗ ܢܰܦܢܶܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܗܽܘ ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܕܽܘܟܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܘ̱ ܐܳܣܛܽܘܺܝܩܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܢܰܫܪܶܐ ܐܰܬܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܰܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܠܗܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܬܡܰܠܶܠ܀

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܢܶܫܬܟܰܚ ܚܰܕ ܐܰܬܪܳܐ ܓܫܺܝܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܢܶܫܬܟܰܚ ܐܰܬܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܗܳܝܕܶܝܟ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܓܫܺܝܡܳܐ ܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܗܰܘ ܕܰܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܗܽܘ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪܘ̱ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܽܘܫܳܚܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܰܝܬܺܝ ܐܰܝܟ ܕܒـ * ܘܢـ * ܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܣܰܒܰܪܘ̱ ܣܰܓܺܝܐܶܐ ܐܳܦܶܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ̱. ܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕ * * ܝܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܟܽܘܠ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܢܦܰܠ ܬ * * ܬܙ * * * ܚܠ ܟܝܳܢܳܐ * ܡܪ ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ * * * ܐ ܐܶܫܟܰܚ * * * ܩܢܽܘܡܳܐ * * ܐ * * * * * * ܐ ܠܰܝܬ * * * * ܐܰܬܪܳܐ ܐܶܠܽܘ * * * * * * ܬܚ ܚܰܕ ܐܰܠܶܨ ܕ * * ܐ ܐܳܡܪܺܝܢ * * * ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܰܛܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܬܬܰܚ * ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ * * * ܠܡܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܬܕܡܶܐ * * * * * * * ܒܰܛܶܠ * * * * * * * * * ܛ * ܬ * ܕܳܐܦ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܢ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܕܢܶܚܒܫܺܝܘܗ̱ܝ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܐ * * ܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ * * * ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܡܰܘܠܳܕܽܘ ܡܶܢ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܰܬܳܐ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܐܰܬܪܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܨܰܥܬܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܓܰܘ ܬܺܒܶܝܠ ܗ̱ܘܰܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܢܶܬܩܪܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܰܘ ܕܰܦܪܺܝܫܳܐ ܐܰܘ ܡܰܟܒܪܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܫܡܳܗܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܕܥܳܡܽܘܪܝܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܒܓܰܘܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܗܽܘ ܗܰܘ * ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܠܳܐ ܓܫܺܝܡ ܗܽܘ܀

ܕܰܠܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܰܠܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܬܰܚܶܡ ܗܰܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܓܫܺܝܡ ܘܐ * ܝܡ ܘܕܰܠܡܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܘܠ ܐܶܫܬܟܰܚ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ: ܡܨܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܓܫܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܗ * ܪܐ ܐܳܡܪܺܝܢ * * * * ܗܰܘ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܽܘ ܒܠܰܚ ܡـ * ܡܰܢ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܳܐ ܡܰܫܟܚܺܝܢܰܢ ܐܶܫܬܟܰܚ ܗܳܟܺܝܠ ܫܰܪܺܝܪܳܢ ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܰܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܡܳܐ ܘܰܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܒܓܽܘܫܡܳܐ ܘܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܰܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܠܳܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡـ * * * * * * ܨܒܰܘ ܠܰܡ * * * ܥܰܡ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܩܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܠܡܳܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܓܽܘܫܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܽܘܪܟܳܐ ܘܦܰܬܝܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܫܡܳܗܳܐ ܕܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܠܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܗܰܘ ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܗ * * * ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܠܨܳܐ ܗ̱ܝ ܕܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܩܳܢܽܘܢܺܝܢ ܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܗܽܘ ܐܶܬܪܳܐ ܟܽܠ ܓܽܘܫܡܺܝܢ: ܟܰܕ ܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܩܰܒܶܠ ܟܽܘܠ ܡܽܘܫܚܳܢ ܟܰܕ ܗܽܘ ܬܚܶܝܬ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܠܳܐ ܡܨܶܐ܀

ܚܙܺܝ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܡܶܛܽܘܠ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗܘ̱ ܩܳܦܽܘܠ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ ܘܰܚܙܺܝ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܗܽܘ. ܘܡܳܐ ܕܰܚܪܳܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܟ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܠܡܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܓܒܳܐ ܬܶܩܪܶܐ ܪܰܘܡܳܐ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܬܽܘܒ ܬܫܰܡܶܗ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܗܳܐ ܪܰܘܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܳܟ ܐܶܬܩܪܺܝ ܪܰܘܡܳܐ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܗܳܟܺܝܠ ܕܬܶܫܬܩܶܠ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܪܰܘܡܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܠܶܗ ܠܰܐܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܦܳܫ. ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܽܘܪܟܳܐ ܘܦܰܬܝܳܐܼ. ܡܶܢ ܥܶܠܳܠـ̈ܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܫܺܝܡܬܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܗܘܰܝܢ. ܘܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܗܶܢܶܝܢ ܥܶܠܠܳـ̈ܬܳܐ ܢܶܫܬܰܩܠܳܢ. ܐܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗܳܐ ܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܰܢ ܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܡ ܪܰܘܡܶܗ ܘܡܰܢ ܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܪܺܝܟ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܕܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܪܳܡܳܐ ܕܰܐܪܺܝܟ ܡܬܚ * * ܘܰܦܫܳܛܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܩܪܺܝ ܐܽܘܪܟܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܩܦܺܝܣ ܚܰܕ ܓܒܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܶܗ ܐܶܬܩܪܺܝ ܦܰܬܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܦ ܓܠܺܝܠܳܐ ܬܽܘܒ ܝܺܕܺܝܥ ܗܽܘ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܥܶܠܠܳـ̈ܬܳܐ ܗܘܳܐ ܓܠܺܝܠ܀

ܕܬܶܕܰܥ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܡܶܫܡܰܥ ܫܡܰܥܘ̱ ܕܒܶܝܬ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܕܳܐܶܨ * ܘܦܳܠܳܣܽܘ̈ܦܶܐ * * * ܪ ܕܗܳܐ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܐܽܘܪܟܳܐ ܘܦܰܬܝܳܐ ܣܳܡܶܗ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܒܗܳܝ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܐܶܬܡܫܰܚ ܠܶܗ ܕܶܐܚܰܕ ܙܳܦܠܳܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܣܳܡ ܕܡܶܬܡܰܫܰܚ ܗܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܳܐܦ ܐܽܘܪܟܳܐ ܘܦܰܬܝܳܐ ܕܝܠـ * ܐ ܕܰܐܬܪܳܐ * ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܢܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܗܽܘ ܐܶܡܪܰܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܀

* * ܀

ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܳܐ ܐܽܘܪܟܳܐ ܘܦܰܬܝܳܐ ܐܳܦ ܠܳܟ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܩܰܪܐܽܘܗ̱ܝ ܬܰܡܳܢ ܦܺܝܠܳܣܽܘ̈ܦܶܐ ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܡܫܰܚ ܐܰܬܪܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܫܶܒܘ̱ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܬܶܕܰܥ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܡܳܗܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܡܳܫܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܠܓܽܘܫܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܽܘܪܟܳܐ. ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܠܽܐܘܪܟܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܫܡܳܐ ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܐܽܘܪܟܳܐ ܕܬܶܡܫܽܘܚ ܬܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܬܠܳܬܳܐ ܩܳܝ̈ܡܺܝܢ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܐܽܘܪܟܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܰܠܡܶܠܬܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܘܠܶܕ ܡܫܽܘܚܬܳܐ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܐܰܘܠܕܶܬ ܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܐܽܘܪܟܳܐ ܠܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܠܡܰܬܚܶܗ ܘܠܰܦܫܳܛܶܗ ܕܗܽܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܡܫܰܚ ܘܡܳܐ ܕܡܶܫܚܰܬ ܩܪܺܝܬ ܠܶܗ ܐܽܘܪܟܳܐ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܚܰܬ ܕܬܶܗܦܽܘܟ ܕܶܝܢ ܬܡܰܫܚܺܝܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܫܡܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܐܽܘܪܟܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܕܶܡ. ܫܡܳܐ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܥܶܪܛܶܠܳܝܳܐ ܕܡܶܬܪܓܶܫ ܒܶܗ ܣܽܘܟܳܠܶܗ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܚܰܬ܀

ܡܶܛܽܠ ܟܺܝܬ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ: ܢܺܐܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܗܳܐ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ ܕܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܕܬܶܬܚܰܫܰܚ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܳܦ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܐܽܘܪܟܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܟܽܠ ܡܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܘܠܰܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܳܬܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܘܺܐܝܬ ܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܟܰܕ ܠܗܶܝܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ ܘܟܰܕ ܒܗܶܝܢ ܗܰܘ ܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ܀

ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܙܰܒܢܶܬܼ ܐܰܘ ܙܒܰܢܬ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܝܢ ܕܙܰܒܶܢܬ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܕܶܡ ܐܶܠܳܐ ܠܗܶܝܢ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ ܙܰܒܢܳܐ ܘܙܽܘܒܳܢܳܐ. ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܶܐܙܕܰܒܰܢܘ̱ ܐܰܘ ܐܶܙܕܰܒܰܢܘ̱ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܩܰܝ̈ܳܡܺܝܢ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܫܡܳܗܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܣܓܳܐ ܠܡܶܟܬܰܒ ܠܳܟ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܙܰܒܢܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܗܘܰܝܬ ܫܡܰܥ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܗܰܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܗܽܘ ܐܰܘ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡܶܐ. ܐܶܬܦܰܪܣܳܐ ܣܽܘܟܳܝܗ̱ܝ ܬܰܡܳܢ ܥܶܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܣܰܪܥܦܳܢ ܟܽܘܠ ܣܽܘ̈ܟܰܝܢ ܘܟܰܕ ܣܳܦܩܳܐ ܗܘܳܬ ܕܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܬܶܕܰܥ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܣܓܺܝܘ ܚܰܘܺܝܘ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܕܒܳܥܶܐ ܠܗܶܝܢ. ܕܰܢܥܰܕܪܽܘܢ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܒܳܥܽܘܝܳܐ܀

ܡܶܟܺܝܠ ܫܡܰܥ ܥܰܠ ܣܰܡܝܽܘܢ ܘܣܽܘܪܛܳܐ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܓܰܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܣܽܘܣܝܳܐ ܐܰܘ ܢܶܫܪܳܐ ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܺܝܢ ܘܰܩܢܽܘܡܺܝܢ ܡܳܐ ܕܰܫܪܺܝ ܐܶܢ * * ܕܰܢܨܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒـ * * * * ܡـ * ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܳܐ ܕܰܚܙܺܝܬ ܝܶܕܥܶܬ ܠܳܟ.ܕܶܐܢ ܣܽܘܣܝܳܐ ܐܰܘ ܐܰܪܝܳܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܨܰܪ ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܰܢܨܽܘܪ ܨܳܝܪܳܐ ܥܰܠ ܕܰܦܳܐ ܐܶܬܬܨܺܝܪܰܬ ܠܶܗ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܣܽܘܣܝܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܶܐܢ ܨܒܳܐ ܨܺܝܪܳܐ ܕܢܰܘܣܶܦ ܗܰܕܳܡܶܐ. ܡܰܟܶܣ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܗܰܘ ܕܣܽܘܣܝܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܨܳܐܰܪ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ ܕܣܽܘܪܛܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܐܣܪܽܘܛ. ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܢܳܐ ܐܶܣܪܽܘܛ ܠܳܟ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܣܽܘܪܛܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܣܽܘܣܝܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܕܶܐܢ ܡܰܘܣܶܦ ܐܰܘ ܒܨܳܪ ܬܰܟܣܺܝܘܗ̱ܝ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܬܣܰܒܰܪ ܣܽܘܪܛܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܣܪܰܛ ܣܪܰܛ ܠܶܗ ܦܬܺܝܠܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܣܰܒܰܪ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܓܰܘ̈ܢܽܘܢ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܡܨܶܐ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܕܰܬܡܳܢܶܐ ܓܰܘ̈ܢܽܘܢ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܓܶܝܪ ܕܨܺܝܪܺܝܢ ܨܳܝܪܳܐ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܪܓܺܝܫܺܝܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܡܰܘܣܦܺܝܢ ܐܰܘ ܒܳܨܪܺܝܢ. ܘܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܨܳܝܪܺܝܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܒܓܰܘ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܒܰܕܡܽܘܬܰܗܽܘܢ ܨܺܝܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܐܰܘܣܶܦ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܒܽܘܝܳܢܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܟܣܶܣ ܠܶܗ ܒܣܽܘܪܛܳܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܘܰܒܨܳܪ ܘܠܳܐ ܐܶܬܟܣܶܣ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܣܽܘܪܛܳܐ ܕܬܰܟܣܺܝܘܗ̱ܝ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܗܽܘ ܗܰܘ ܐܳܦ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ܀

ܘܶܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܣܽܘܪܛܳܐ ܡܶܬܡܫܰܚ ܠܶܗ ܒܗܰܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܫܡܰܥܝܶܗ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪܰܬ ܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܠܘܳܬܶܗ ܐܽܘܪܟܳܐ ܘܦܰܬܝܳܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܨܺܝܪ ܣܽܘܣܝܳܐ ܨܺܝܪ ܗܰܘ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ ܘܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܢܰܘ ܐܽܘܪܟܶܗ ܘܦܰܬܝܶܗ ܣܽܘܪܛܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܠܳܐ ܢܶܬܨܺܝܪ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܽܘܪܟܶܗ ܘܦܰܬܝܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܽܘܪܟܳܐ ܘܦܰܬܝܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܳܦ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܬܨܺܝܪ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܪܶܥܝܳܢܰܢ ܐܽܘܪܟܳܐ ܘܦܰܬܝܳܐ. ܕܟܽܠ ܚܰܝ̈ܘܳܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܨܺܝܪܳܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܳܙܝ̈ܳܢ ܠܰܢ ܐܰܘ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܨܺܝܪ ܠܶܗ ܐܽܘܪܟܗܶܝܢ ܘܰܦܬܳܝܗܶܝܢ ܒܪܶܥܝܳܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܙܰܝܢ ܠܰܢ. ܣܽܘܪܛܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܛܳܒ ܟܽܘܠ ܫܳܥ ܬܶܚܙܶܝܘܗ̱ܝ. ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܣܺܝܟܬܳܝܗ̱ܝ. ܘܗܳܕܶܐ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܡܽܘܬܳܐ ܐܰܣܺܝܪܬܳܐ ܘܓܽܘܫܡܳܐ ܩܒܺܝܥܳܐ. ܕܶܐܢ ܣܛܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܢܶܬܟܣܶܣ ܨܳܝܪܶܗ ܕܣܽܘܪܛܳܐ. ܠܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܣܽܘܪܛܳܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܨܺܝܪ ܥܰܠ ܕܰܦܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܽܘܪܟܳܐ ܘܦܰܬܝܳܐ. ܗܺܝ ܕܳܐܦ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚܢܰܢ ܗܰܘ ܐܶܣܟܺܝܡ ܐܽܘܪܟܶܗ ܘܦܰܬܝܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܣܽܘܪܛܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܡܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܕܰܦܳܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܓܽܘܫܡܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܩܳܝ̈ܡܺܝܢ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܠܶܗ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܳܦ ܕܠܳܐ ܕܰܦܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ܀

ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܒܰܟܳܪܺܝܬܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܗܘܰܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ. ܚܰܕ ܓܒܳܐ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܘܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܚܰܕ ܕܫܰܡܗܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܬܪܳܐ ܘܙܰܒܢܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܰܓܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܘܟܰܕ ܬܠܳܬܰܝܗܽܘܢ ܓܒܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܗܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܰܒܥܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܩܪܰܘ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܫܡܳܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܕܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ ܐܳܦܶܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܫܡܳܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܣܽܘܡܛܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܘܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܫܡܳܗܳܐ ܓܫܺܝܡܳܐ. ܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܫܶܡܥܰܬ ܫܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܘܩܳܪܶܐ ܕܰܗܒܳܐ ܐܰܘ ܣܺܐܡܳܐ ܐܰܘ ܢܶܫܪܳܐ ܐܰܘ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܡܶܗ ܥܰܡ ܫܡܳܐ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܓܫܺܝܡܳܐ ܡܶܬܢܺܝܚܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܘܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢ ܪܰܟܺܝܟܰܐ ܗ̱ܘ ܘܶܐܢ ܩܰܫܝܳܐ ܘܶܐܢ ܡܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܚܰܠܝܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܟܰܕ ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ ܐܳܦ ܥܰܠ ܓܰܘ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܠܰܘ ܥܰܠ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܢܺܝܚܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܙܰܒܢܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܠܰܐܬܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܚܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܪ̈ܰܟܺܝܟܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܩܫܰܝ̈ܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܪܰܘܡܳܐ ܘܽܐܘܪܟܳܐ ܫܡܳܗܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܠ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ܀

ܕܠܽܘܩܕܳܡ ܗܶܢܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܟܰܕ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܓܫܽܘܡ ܠܳܐ ܣܡܺܝܟܺܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ * * * * * ܐܳܦ ܥܰܠ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܽܘܫܳܚܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܐܽܘܪܟܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܠܽܘܩܕܳܡ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܡܶܬܚܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܗܽܘ ܫܶܡ ܐܽܘܪܟܳܐ ܐܽܘܪܟܳܐ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܘܦܰܬܝܳܐ ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܫܡܳܗܳܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܓܽܘܫܡܳܐ ܠܳܐ ܣܡܺܝܟܺܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܐܽܘܪܟܶܗ ܠܰܡ ܕܟܺܐܦܳܐ ܘܦܰܬܝܶܗ ܗܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܫܪܶܝܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ ܦܰܪܙܠܳܐ ܐܰܘ ܢܚܰܫܳܐ ܥܰܡܶܗ ܫܡܳܐ ܚܙܺܝ ܕ * ܪܐ ܗܽܘ ܐܳܦ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܫܶܡ ܦܰܪܙܠܳܐ ܐܰܘ ܢܚܰܫܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܩܢܽܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ * * ܬܐ * * * ـܫܐ ܥܰܡܶܗ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠـ * * ܬ * * * * * * ܫܡܳܗܳܐ * * ܬ * * * * * * ܬܐ ܐܰܝܟ ܕܶܝܢ ܕܒܰܫܡܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܡܳܗܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܐܰܘ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܐܰܘ ܕܟܺܐܦܳܐ * ܬܳܐ ܘܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܘܠܳܐ ܕܶܝܢ ܫܡܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܫܳܪܝܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܛܳܟ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܩܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܣܽܘܡܛܳܐ * * * ܟܰܕ ܥܳܒܕܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠ * * ܡܶܕܶܡ ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܡـ * * ܣܝܢ ܘ * * * ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܛܰܒܠܺܝܢ܀

ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܨܶܐ ܐܳܦ * ܬ * * ܐܳܦ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒـ * * * ܐ ܐܳܦ ܐܰܬܪܳܐ ܕ * * ܐܳܦ ܐܰܬܪܳܐ * ܐ ܐܳܦ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܪ * * ܐ ܐܳܦ ܕܩܳܠܳܐ ܐܠـ * ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ * * * ܐ ܫܶܡ ܐܰܬܪܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܕܠܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܬܫـ * ܘܠܡܨ * * ܕܰܦܫܳܛܳܐܺܝܬ ܠܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܠܰܡ ܙܰܒܢܳܐ * * * ܘܰܠܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ * * * * * * * * * * * * ܗܝ * ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ * * * * * ܫܡܳܐ ܝ * ܬܐ * *ܟܽܠ * * * * ـܫܰܡܗܶܐ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡ * * ـܝܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܝ * * * * * * * * * ܣܽܘܪܛܳܐ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܣܳܪܶܛ ܐܰܢ̱ܬ * * ܐܬ * * * * * * * * * ܬ * * * * * ܐܰܬܪܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܦ * * ܢܝܬܐ * * * * ܕܬ * ܬܐ ܠܡܬ * ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܛܽܠ * * ܒܙܰܒܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ * * ܐ * * * * * * ܡܶܕܶܡ * * * * * * ܡܶܕܶܡ * * * * * * * * * * * ܐܳܣܽܘܡܛܳܐ * * * * * * * ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ * * * * * * * ܕܫܶܡ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܗܘܰܝܢ܀

ܬܽܘܒ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܐܰܘ ܒܕܽܘܟܳܐ ܡܶܫܬܡܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܘܰܬܚܶܝܬ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܡܶܣܬܥܰܪ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܬܚܶܝܬ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܟܺܝܠܳܐ ܢܦܰܠ ܐܰܘ ܢܦܰܠ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܽܘܪܟܳܐ ܘܦܰܬܝܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܰܝܬ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܰܘ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ. ܐܰܝܟ ܢܽܘܩܕܳܬܳܐ ܕܦܳܪܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܬܨܺܝܪ ܘܡܶܬܟܬܰܒ ܕܠܳܐ ܣܽܘܪܛܳܐ ܗܘܳܐ ܒܨܽܘܪܬܶܗ ܐܰܘ ܒܰܟܬܳܒܶܗ. ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܢܳܩܫܳܐ ܐܰܘ ܙܡܳܡܳܐ. ܐܰܘ ܢܳܨܪܳܐ ܐܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܩܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܶܢܽܘܢ ܫܰܒܥܳܐ ܗܓܺܝܢܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܣܠܽܘܒܳܝܳܐ ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܫܒܰܥ ܣܽܘܠܒܳܝܳܐ ܐܳܣܽܘܡܛܳܐ ܥܒܰܕܘ̱ ܣܛܽܘܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܶܚܒܫܽܘܢ ܠܓܰܘ ܡܶܢܗܶܝܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܕܠܰܟܬܺܝܒ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܠܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܪܶܟܫܳܐ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪܳܡܳܘܣ ܠܰܡ ܘܰܕܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܠܰܡ ܦܽܘܪ ܠܰܡܦܳܘܣ ܘܰܕܡܶܢ ܡܰܝܳܐ ܬܽܘܒ ܦܶܓܣܳܘܣ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܝܢ ܫܡܳܗܶܝܢ ܐ̱ܚܪܳܢܺܝܢ ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܫܰܒܥܳܐ ܫܡ̈ܳܗܰܝܢ ܫܩܺܝܠܺܝܢ: ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܠܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܰܬ܀

ܫܒܽܘܩ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܠܶܫܳܢܳܐ. ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܒܶܗ ܘܰܒܓܰܘܶܗ ܢܶܥܡܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܬܗܰܦܟܳܢ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܳܐ. ܝܳܗܒܳܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܠܫܳܡܽܘܥܳܐ ܘܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܥܡܬܶܗ ܘܗ̈ܶܦܟܳܬܶܗ ܕܩܳܠܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܡܶܠܳܐ ܠܥܰܣ ܠܰܡ ܐܶܫܬܺܝ ܩܽܘܡ ܬܶܒ ܗܶܢܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܶܦܟ̈ܳܬܶܗ ܐܶܢܶܝܢ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܘܫܽܘܚ̈ܠܳܦܰܘܗ̱ܝ ܕܩܳܠܳܐ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܠܩܳܠܳܐ ܡܶܛܽܘܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܕܪܶܟܬܶܗ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ: ܗܶܦܟ̈ܳܬܶܗ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܘܰܕܩܳܠܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܪܓܶܫ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܦܣܶܩ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܡܰܫܡܰܥܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܢ ܬܶܬܶܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܟ ܐܰܘ ܡܶܢ ܬܶܡܪ̈ܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܩܢܽܘܡܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܶܬܓܫܶܫ ܐܳܦ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܩܳܠܳܟ ܗܽܘ ܕܺܝܠܳܟ ܕܶܐܬܳܐ ܫܶܡܥܰܬ ܐܶܕܢܳܐ ܘܶܐܢ ܦܪܳܣܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܳܛܶܠ ܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܪܓܰܫܘ̱ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܰܕ ܐܶܕܢܳܐ ܠܳܐ ܒܶܛܠܰܬ ܡܶܢ ܫܶܡܥܳܐ ܕܩܳܠܳܐ ܐܶܠܽܘ ܕܶܝܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܳܦ ܒܶܗ ܡܰܪܓܫܳܐ ܗܘܳܬ ܐܶܕܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܳܠܳܐ. ܘܗܳܐ ܐܳܦ ܒܪܶܡܙܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܫ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܘܰܐܦܺܝܫܬ ܠܶܗ ܗܳܪܟܳܐ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܘܫܶܡܥܰܬ ܒـ * * ܐ ܘܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܦܣܶܩ ܡܶܢ ܪܶܡܙܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܟܬܺܝܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܐܶܠܳܐ * * ܐ * ܙ * ܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܬܚـ * ܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܪܓܶܫ ܒܶܗ ܘܳܐܦ ܥܰܝܢܳܐ ܗܶܕܝܽܘܛܬܳܐ ܚܳܙܝܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܠܩܽܘܫܬܺܝܢ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܪܓܫܺܝܢ * * ܗܳܠܶܝܢ ܪܶܓܫܳܐ * * ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܥܶܡ ܒܦܽܘܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܪܺܝܚ ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܫܶܫ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܠܶܐܕܢܳܐ ܒܓܰܘ ܩܳܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܶܬܳܐ ܠܪܶܡܙܳܐ ܘܠܰܘ ܐܶܕܢܳܐ ܫܳܡܥܳܐ ܠܶܗ ܒܪܶܡܙܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܠܶܗ * * ܬܐ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܫܬܺܝܢ ܒܶܗ ܡܶܬܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܶܕܢܳܐ ܗ̱ܝ * * * * * * ܗ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܦܺܝ ܪܶܓܫܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܕܬܕ * ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܠܕܽܘܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܬ * * ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܗܽܘ܀

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܠܶܐ ܘܰܫܡܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܰܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܣܽܘܟ̈ܳܠܶܐ ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܳܐ ܢܰܦܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܟܽܘܠ ܡܠܶܝܢ ܘܰܫܡܳܗܶܝܢ ܢܩܰܠܘ̱ ܘܥܳܒܘ̱ ܐܰܩܶܠܘ̱ ܠܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܕܚܰܒܫܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܒܐ * * * ܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܬܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܓܶܝܪ ܘܠܺܠܝܳܐ ܟܽܠ ܨܶܒܘܳܢ ܕܰܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܰܢ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܫܬܳܐ ܣܽܘܟܳܠܺܝܢ ܚܰܒܪܰܘܗ̱ܝ ܕܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܚܙܳܬܳܐ ܘܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܐ * * ܕܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܩܳܠܶܗ ܐܳܦ ܟܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܰܠܶܠ ܠܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܠܗܽܘܢ ܩܳܠܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ: ܒܓܰܘ ܩܳܠܳܟ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܠܗܶܢܽܘܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܩܳܠܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܗܳܪܟܳܐ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܛܥܳܐ ܘܰܛܥܶܫ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܛܥܰܘ ܣܳܛܽܘܺܝܩܳܐ ܕܶܐܡܰܪܘ̱ ܕܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܺܝܢ܀

ܚܰܙܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܪܶܓܫܳܐ * * ܐ * * * * * * * * * ܬܐ * * * * ܪܓܶܫ ܚܰܙܳܝܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܡܪܺܝܚܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܢܚܺܝܪ̈ܶܐ ܛܰܥܡܳܐ ܒܚܶܟܳܐ ܓܶܫܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܠܶܗ ܦܓـ * ܐ ܘܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ * * * ܙ * * * * ܓܶܝܪ ܬܶܣܒܰܪ ܠܳܟ ܕܗܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܚܰܘܺܝ ܕܳܐܦ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܡܬ * * * * * ܡܬ * * ܕܶܝܢ ܐܳܦ * ܓـ * * ܐ ܐܳܦ ܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܳܦ * * * ܐ ܡـ * * ܬ * * * * ܒܕܽܘܟܳܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܒܠܳܐ ܕܽܘܟܰܐ ܗ̱ܘ. ܚܙܺܝ ܓܶܝܪ ܕܶܐܠܳܐ ܙܳܡܰܪܰܬ ܐܰܘ ܩܳܥܶܝܬ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܢ ܫܰܦܺܝܪ ܩܳܠܳܟ ܐܰܘ ܠܳܐ ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܚܳܙܶܝܬ ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܚܙܶܝܟ ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܪܺܝܚܬ ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܣܰܘܩܳܟ ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܫܶܡܥܶܬ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܢ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܡܰܫܡܰܥܬܳܟ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܪܶܓܠܳܟ ܐܳܦ ܐܶܕܢܳܟ * * * ܡܶܢܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܶܗ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܠܶܦ. ܣܽܘܟܳܠܳܝܟ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܕܠܳܐ ܠܶܫܳܢܳܟ ܘܩܳܠܳܟ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܝܰܕ ܟܬܺܝܒ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܕܰܥ ܐܶܢ ܛܳܒܺܝܢ ܐܰܘ ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܟܰܕ ܟܬܺܝܒ̈ܳܬܳܐ ܐܳܬܰܘ̈ܳܬܶܗ ܐܶܢܶܝܢ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܬܦܰܪܫܳܢ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ̈ܳܬܳܐ ܒܗܶܓܝܳܢܳܐ. ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܪܶܫ ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܐܳܦ ܣܳܦܪܳܐ ܟܰܕ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܥܰܕܠܽܘܢ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܒܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܕܰܟܢܺܝܘ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܰܕܪܳܫܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܡܶܛܽܘܠ ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܥܰܡ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܐܶܠܳܐ ܠܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܓܶܝܪ * * ܗ̱ܘܰܘ ܣܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܐܶܠܽܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܺܝܕܺܝܥܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܓܶܝܪ ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܡܰܥܠܰܢ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܕܪܳܫܳܐ܀

ܐܳܦ ܗܶܢܶܝܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܬܡܰܠܠܳܢ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܓܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܐܳܣܽܘܡ̈ܰܛܶܐܿ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܫܰܒܥܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܰܫܪܶܐ ܡܶܬܡܰܠܶܠ ܠܡܶܕܶܡ ܣܶܪܛܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܓܶܐܡܰܛܪܽܘܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܒܣܽܘܪܛܶܝܗܿ ܡܶܬܥܰܒܕܺܝܢ ܟܽܠ ܥܳܒܪ̈ܺܝܢ ܘܟܽܠ ܬܽܘܩ̈ܳܢܺܝܢ. ܘܕܶܐܡܰܪܘ̱ ܝܰܘܢ̈ܳܝܶܐ ܐܰܦܺܝܦܢܳܝܳܐ ܓܰܠܝܽܘܬܳܐܼ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܙܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܽܘ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܢ ܕܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ. ܕܠܳܐ ܚܙܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܐܺܝܬ ܠܶܗ܀

ܥܶܠܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܚܙܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܝ ܕܶܝܢ

܀܀܀

ܐܰܝܟ ܪܰܚܺܝܩܽܘܬܶܗ ܘܩܰܪܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܰܐܝܟ ܚܠܺܝܡܽܘܬܶܗ ܘܰܢܣܺܝܣܽܘܬܶܗ ܕܺܝܠܳܗܿ ܕܡـ * ܐ ܘܰܐܝܟ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܗܿ ܬܽܘܒ ܘܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܗܿ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝܐܶܐ ܬܶܡܗܳܐ ܠܶܗ ܥܰܝܢܳܐ ܘܡܶܬܒܠܰܥ ܠܶܗ ܐܰܘ ܡܶܬܚܰܦܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܝܟ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒܚܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܓܒܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܒܶܗ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܰܨܺܝܚܺܝܢ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܟܰܘܟܒܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܚܰܦܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܳܪܥܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܶܛܽܠ ܕܦܰܗܶܐ ܠܶܗ ܚܶܙܝܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܥܰܝܢܳܐ ܒܪܰܚܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܽܘ ܗܰܘ ܠܳܐ ܚܳܙܝܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܣܺܝܠܽܘܢܰܐ ܬܶܬܚܒܶܫ ܒܶܗ * * ܗ ܚܙܳܬܳܐ ܕܬܺܐܙܰܠ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܗܺܝ * * ܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܡܚܶܙܝܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ * ܡܬ * ܡـ * ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ * * ܠܬ * ܗܘ ܘܰܣܕܶܗ ܗܽܘ * * * ܘܠܳܐ ܡـ * * * * ܒܪܰܚܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܽܘ ܗܰܘ ܚܙܳܝܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕ * ܐ ܒܚܳܙܝܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ * ܡܳܐ ܕܢܶܬܶܐܫܶܕ ܘܢܶܬܒܰܕܰܪ ܚܶܙܝܶܗ ܕܥܰܝܢܳܐ * ܕܰܥ ܗܽܘ ܠܶܗ ܛܽܘܪܳܐ * * * ܬܗ ܠܚܳܙܝܳܐ ܡܒܰܕܰܪ * ܠـ * ܓܒܝ * ܐܰܝܟ ܕܡـ * * * * ܐ ܕܡܬ ܕܶܝܢ * ܨ * ܐ * * * * ܘ * * ܗ܀

ܕܬܶܕܰܥ ܕܡܶܛܽܠ * * * * * ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ * * * ܐ ܠـ * * * * * ܐ ܕܗܐ * ܦܪܐ ܝܰܬܺܝܪ ܫܰܦܝܳܐ ܗ̱ܝ * * ܬ ܠـ * * ܐ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ * * * ܕܟܰܘܟܒܳܐܼ. ܗܰܘ ܛܽܘܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܗܺܝ ܥܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܚܰܬ ܕܬܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܗܺܝ ܐܶܫܟܚܰܬ ܕܬܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܣܺܝܠܽܘܢܰܐ ܘܡܶܬܟܰܢܰܫ ܚܶܙܝܶܗ ܘܰܣܠܶܩ ܠܘܳܬ ܟܰܘܟܒܳܐ ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܗܽܘܢ ܕܟܽܘܟܒܳܐ ܢܚܶܬ ܬܽܘܒ ܠܘܳܬܶܗ ܕܥܰܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܽܘܒܬܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܢܽܘܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܦܶܠܓܽܘܬ ܦܶܠܓܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܀

ܘ * * * ܕܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ * * * ܨܒܽܘܬܳܐ * ـܫܬܐ ܡܶܬܚܙܶܐ * * * * ܬܽܘܒ * * * * * * * * * * * * * ܐ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ * * ܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܠܟܽܘ * * ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܳܦ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܐ * ܚܳܙܝܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܐܰܘ ܒܠܺܠܝܳܐ ܐܶܣܬܰܩܒܰܠ ܘܰܐܗܦܟܶܝܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܠܰܡ * * * * * * * ܘ * ܬܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܗܽܘ ܚܳܙܝܳܐ * ܙ * ܐ * * * * * * * ܚܙܳܬܶܗ ܕܟܰܘܟܒܳܐ * * * * * * * ܐܰܟܒܰܪ ܐܰܘ * ܛܘ * * ܡـ * ܨܶܛܠܳܠܳܐ * * * ܬ * * * * * * ܬܗ ܙ * * * * ܚܙܳܐ ܬܶܬܪܨܰܬ * * * * * * * * * * * ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܀

* * * * ܬ * * * * * ܢܽܘܗܪܳܐ * * ܥܰܝܢܳܐ ܡܦܺܝܫܳܐ * * * * * * * ܦ * ܡܶܢ * * * ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘ * * ܚܕܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ * * ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ * * ܘܡܶܛܽܠ ܕܐܬܒܕ * * * ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܫـ * * * * ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܚܳܙܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܚܽܘܪ ܬܽܘܒ ܘܐܰܨܶܕܘ̱ ܐܳܦ ܒܫܶܡܫܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܶܐܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܘܳܐܬܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܕܽܘܟܬܶܗ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܚܳܙܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܢܰܕܥܶܟ ܫܪܳܓܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܕܡܶܛܽܘܠ ܕܦܳܗܝܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܝܢܳܐ ܒܙܰܗܪܺܝܪܰܘܗ̱ܝ ܕܰܫܪܳܓܳܐ ܡܳܐ ܕܟܰܢܫܰܬ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ. ܟܶܢ ܗܽܘ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܶܚܙܶܐ܀

ܕܬܺܐܠܰܦ ܕܶܝܢ ܛܳܒܳܐܺܝܬ ܟܡܳܐ ܟܶܢܫܺܝܢ ܣܺܝܠܽܘ̈ܢܶܐ ܨܒܽܘܬܳܐ ܡܒܰܕܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܫܰܕܪܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܚܽܘܪ ܒܣܰܝܦܽܘܢܳܐ ܕܠܰܐܝܢܳܐ ܪܰܘܡܳܐ ܡܫܰܕܪܺܝܢ ܘܙܳܪܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܪܰܦܝܳܐ ܚܽܘܪ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܩܰܬܪܺܝܢܳܐ ܕܡܰܝܳܐ ܘܰܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܡܰܝܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܘܰܒܣܺܝܠܽܘܢܳܐ. ܘܣܳܠܩܺܝܢ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܰܣܩܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܝܢܳܐ ܚܳܙܝܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܪܓܳܢܳܐ ܠܶܗ ܠܚܳܙܝܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܚܙܳܝܘܗ̱ܝ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܢܶܫ ܡܰܦܰܩ ܠܶܗ ܠܬܶܢܳܢܳܐ ܘܓܳܕܶܠ ܡܰܣܰܩ ܠܶܗ ܠܪܰܘܡܳܐ ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܢܦܰܩ ܬܶܢܳܢܳܐ ܠܐܪܽܘܚܬܳܐ ܕܳܐܐܰܪ ܦܗܶܐ ܠܶܗ ܘܶܐܬܒܰܕܰܪ ܘܶܐܬܒܠܰܥ ܒܕܽܘܡܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܳܙܝܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܚܽܘܪ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܪܽܘܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܦܰܩ ܚܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܦܽܘܡܰܢ ܪܰܦܝܳܐܺܝܬ ܘܰܚܙܺܝ ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܒܟܽܘܪܳܐ ܕܩܺܝܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܒܓܽܘܒܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܕܰܗܒܳܐ. ܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ ܢܦܰܩ ܚܺܐܦܳܗܿ ܡܶܛܽܠ ܟܢܺܝܫܽܘܬܳܗܿ ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܢܳܫܒܳܐ ܐܶܢ ܡܶܙܕܰܪܒܳܐ ܒܶܝܬ ܦܽܘ̈ܩܶܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܐܰܘ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܫܽܘܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܗܘܳܐ ܚܣܶܝܢ ܡܰܫܒܳܗܿ ܡܶܛܽܘܠ ܩܦܺܝܣܽܘܬܳܗܿ ܚܽܘܪ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܩܰܪܢܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܰܢ ܡܚܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܰܢ ܦܗܳܐ ܠܶܗ ܒܓܰܘ ܩܰܪܢܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫ ܦܰܗܝܶܗ ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܡܡܰܛܝܳܐ ܟܢܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܩܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܒ ܣܰܒ ܠܳܟ ܢܶܣܝܳܢܳܐ. ܕܶܐܢ ܬܶܣܓܶܐ ܬܶܦܥܽܘܪ ܦܽܘܡܳܟ ܘܬܶܩܥܶܐ ܦܗܶܐ ܠܶܗ ܩܳܠܳܐ ܘܰܡܚܶܠ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܶܩܦܽܘܣ ܩܰܠܺܝܠ ܣܦܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܘܬܶܥܒܶܕ. ܒܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܥܽܘܒܳܐ ܪܘܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܠܶܗ ܩܳܠܳܟ ܘܪܰܒܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܚܳܐܰܪ ܠܬܰܚܬ ܘܠܳܐ ܠܥܶܠ ܬܽܘܒ ܣܺܝܡ ܠܒܳܠܳܟ ܒܢܰܓܪܳܐ ܕܳܡܶܐ ܕܚܳܐܰܪ ܒܬܰܪܨܶܗ ܕܩܰܝܣܳܐ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܡܒܰܕܰܪ ܗܽܘ ܚܶܙܝܶܗ ܕܥܰܝܢܶܗ ܟܰܕ ܦܬܺܝܚܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܡܶܠܶܐ ܟܽܠܶܗ ܩܳܦܶܣ ܠܳܗ̇ ܗܽܘ ܐܽܘܡܢܳܐ ܠܦܰܠܓܳܗܿ ܕܥܰܝܢܶܗ. ܕܰܢܟܰܢܫܽܘܗ̱ܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܬܰܪܨܶܗ ܕܩܰܝܣܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܣܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܟ ܘܣܽܘܩ ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܚܺܝܪܳܝܟ ܘܰܚܙܺܝ ܕܣܰܘܩܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܢܚܺܝܪ̈ܰܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢ ܕܢܶܟܢܽܘܫ ܢܶܥܰܠ ܐܳܐܰܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܦܺܝܣܺܝܢ ܘܣܳܠܩܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܢܚܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܥܽܘܒܳܐ ܘܰܐܝܟ ܣܺܝܠܘ̈ܳܢܶܐ ܘܶܐܢ ܬܰܪܶܨ ܐܽܘܡܢܳܐ ܥܽܘܡܩܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܰܘܡܳܐ. ܪܰܘܡܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܗܽܘ ܩܰܛܺܝܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܢܶܥܒܪܺܝܘܗ̱ܝ ܟܗ ܠܚܶܙܝܶܗܿ ܕܥܰܝܢܳܐ ܘܢܶܬܩܽܘܠ ܚܰܨܶܗ ܕܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܢܶܡܢܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܰܘܡܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܢ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܪܺܝܚܳܐ ܐܳܦ ܚܽܘܡܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܙܠ̱ܺܝܢ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܓܶܝܪ ܩܳܐܶܡ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܐܳܐܰܪ ܕܒܽܘܪܗܶܝܢ ܕܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܗܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܕܢܶܫܠܶܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܒܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܒܳܐܐܰܪ ܕܡܶܬܢܰܓܰܕ ܟܽܠܡܶܕܶܡ܀

ܚܽܘܪ ܬܽܘܒ ܕܗܽܘ ܕܰܢܦܰܚ ܒܰܐܒܽܘܒܳܐ ܐܰܘ ܗܽܘ ܕܰܩܥܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܣܳܐܶܩ ܘܢܳܫܶܒ ܠܶܗ ܐܳܐܰܪ ܕܗܽܘ ܐܳܐܰܪ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܪܳܟܽܘܒܳܐ ܠܩܳܠܳܐ ܐܰܘ ܠܰܢܦܳܚܳܐ. ܪܟܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܐܳܐܰܪ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܐ̱ܢܳܫ ܚܳܐܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܶܡܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐܺܝܕܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܚܰܦܶܐ ܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܚܙܳܝܗܶܝܢ ܠܰܡܚܳܪ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܐ ܕܰܫܩܺܝܠ ܐ̱ܢܳܫ ܫܪܳܓܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦܳܪܶܣ ܐܺܝܕܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܪܳܓܳܐ ܘܟܽܠ ܠܗܽܘܢ ܠܙܰܗܪܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܒܰܕܰܪ ܠܶܗ ܚܳܙܝܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܶܙܰܠ ܠܪܽܘܚܩܳܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܒܓܰܘ ܐܰܓܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ. ܚܳܙܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܟܢܺܝܫܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܟܪܽܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܳܐܦ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܢ ܡܶܣܬܰܩܒܠܳܐ ܦܳܪܚܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗܿ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܓܳܢܳܐ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܰܡܫܽܘܚܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܚܳܙܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ. ܐܳܦ ܥܶܠܳܝܳܐ ܓܶܝܪ ܘܬܰܚܬܳܝܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܒܪܳܐ. ܒܰܡܫܽܘܚܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܕܝܰܬܺܝܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܟܠܳܐ ܒܥܺܝܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܘܫܳܬܝܳܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܢܬܺܝܪ ܡܶܢ ܪܰܚܫܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܟܰܘܟܒܳܐ ܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܚܶܝܬ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܣܓܳܐ ܓܶܝܪ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܰܚܙܺܝ ܕܣܳܓܝܳܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܳܨܪܳܐ ܚܙܳܬܳܐ ܡܶܢ ܨܰܘܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܶܐ ܘܡܳܐ ܕܡܰܚܠܰܬ ܠܶܗ ܗܳܝ ܚܙܳܬܳܐ ܫܳܪܥܳܐ ܐܽܘܡܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܪܰܬ ܡܰܥܕܪܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܀

ܕܰܥ ܬܽܘܒ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚܕܳܕܶܐ ܠܰܘ ܟܺܝܬ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܡܶܢ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܡܰܬܥܰܕܰܪ ܐܳܦ ܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܗ ܡܶܬܢܟܶܐ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܚܳܙܝܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܙܝܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܳܐ ܦܗܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܦܗܶܝܢ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܒܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܦܗܶܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܳܐ ܘܰܐܝܟ * * * * ܐ ܒܣܺܝܠܽܘܢܳܐ * * ܐ ܘ * ܗܽܘ ܚܳܙܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬ ܫܪܳܓܳܐ ܐܰܘ ܐ * * * ܐ ܡܶܛܽܠ ܗܽܘ ܗܽܘ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܠܶܗ ܠܥܰܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܟܰܘܟܒܳܐ ܡܚܰܦܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܒܕܶܢܚܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܶܝܪ ܠܟܰܘܟܒܳܐ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܗ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܗܰܘ ܠܚܳܙܝܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܡܒܰܕܪܺܝܢ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܚܳܙܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܟܰܘܟܒܳܐ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܫܪܳܓܳܐ ܟܰܕ * * * ܒܛܰܗܪܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܽܘ ܡܶܛܽܠ ܩܰܪܺܝܒܽܘܬܶܗ ܘܶܐܠܽܘ ܡܶܬܒܰܠܳܥܽܘ ܡܶܬܒܠܰܥ * * ܐ * * * * ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܒܰܠܳܥܽܘ ܡܶܬܒܠܰܥ ܠܳܐ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܢܶܒܠܰܥ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܟܢܺܝܫܳܐ * ܒܓـ * * ܡܶܬܚܰܙܳܝܽܘ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ ܐܳܦ ܠܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܠܰܥ ܡܶܛܰܠܳܩܽܘ ܗܽܘ ܡܛܰܠܶܩ ܗܽܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܡܰܘܦܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܗܽܘ ܓܝـ

ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝܢ ܐܳܬܶܝܢ ܠܽܐܘܪܰܥ ܚܕܳܕܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܳܙܝܳܐܼ. ܘܢܰܗܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܬܶܐ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝܢܳܐ ܘܰܚܙܳܝܳܐ ܐܶܙܰܠ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܪܺܝܚܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܦܳܩܚܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܚܳܙܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܡܬܰܚ ܘܰܢܦܰܩ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܳܙܝܳܢ ܗܘܰܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܕܚܳܙܝܳܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܗܳܐ ܠܰܝܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ * * ܬܐ ܦܪܳܣ ܥܰܠ * * ܐ ܥܰܝܢܳܐ ܘ * * * ܥܰܡ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕ * * * ܠـ * * ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܡܶܕܶܡ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܨܚܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܢܰܗܪܳܐ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܝܢܳܐ ܘ * * ܬ * ܘܕܳܡܝܳܐ ܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܢܛܰܚ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܶܐܢ ܢܳܛܚܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܙܰܗܪܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܠܘܳܬܳܗܿ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܐܶܠܽܘ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܘܰܘ ܕܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܒܠܺܠܝܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܐܳܦ ܫܶܡܫܳܐ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܰܦܪܰܣ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܐ ܠܶܗ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܰܠܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗ̱ܝ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܰܘ ܢܺܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܕܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܚܙܰܘ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܳܐ ܕܰܦܢܳܐ ܘܰܢܦܰܠ ܬܽܘܒ ܛܰܠܠܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܰܒܡܰܝܳܐ ܕܗܳܐ ܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܡܰܝܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܰܣܩܺܝܠ ܗܽܘ ܡܳܐ ܕܢܳܛܰܚ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ * * * * * * * ܘܣـ * * ܠـ * * ܐ * ܚܽܘܪܬܳܐ ܒܰܟܣܺܝܬܳܐ ܕܡܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܪܳܥܳܐ ܠܶܗ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܚܺܝܪܳܐ ܒܗܽܘܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܫܳܚܽܘܪܬܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܕܰܥ ܕܳܐܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܢܳܛܰܚܘ̱ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܦܪܺܝܣ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܗܰܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܚܰܘܪܳܐ ܕܡܰܚܝܳܢܺܝܢ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܥܳܐܶܙ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܫܚܺܝܡ̈ܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܙܰܠܦܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܡܺܐܢܳܐ ܣܩܺܝ̈ܠܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܡܙܰܠܦܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܽܠ ܕܰܢܦܰܠ ܒܶܗ ܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܛܒܰܥ ܒܓܰܘܳܗܿ ܕܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܘܡܶܣܬܰܒܰܪ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܕܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪܘ̱ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܪܰܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܫܝܳܐ ܡܳܐ ܕܢܳܩܶܫܘ̱ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܩܳܠܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܘܫܰܬܺܝܩ ܗܘܳܐ. ܟܝܳܢܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܘܠܳܕܽܘ ܩܳܠܳܐ ܒܢܳܩܫܗܽܘܢ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܢܶܛܚܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܶܗ ܒܥܰܝܢܳܐ ܚܳܙܝܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܕܦܰܟܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܚܽܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܙܳܠܩܳܐ ܡܶܢ ܫܪܳܓܳܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܡܳܐ ܡܳܐ ܕܰܐܪܚܶܩܘ̱ ܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܨܰܪ ܐܳܦ ܚܳܙܝܳܐ ܟܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܣܺܝܡ ܪܺܝܚ ܒܶܣܡܳܐ ܒܦܳܩܚܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܫܪܳܓܳܐ ܘܚܽܘܡܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܐܳܙܠ̱ܺܝܢ ܒܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ ܘܡܰܫܪܶܝܢ ܠܡܰܦܟܶܗ ܟܡܳܐ ܕܳܐܙܠ̱ܺܝܢ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܡܰܒܽܘܥܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܡܰܝܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܡܰܪܕܺܝܬܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܕܝܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܰܓܫܺܝܡܳܐ ܕܶܢܚܳܐ ܕܶܝܢ ܘܪܺܝܚܳܐ ܘܚܽܘܡܳܐ ܠܰܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܩܳܠܳܐ ܕܒܰܢ ܐܰܣܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܰܢ ܘܰܟܡܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܐܳܦ ܗܽܘ ܗܳܟܰܢ ܦܟܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܗܰܘ ܠܳܐ ܗܽܘ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܬܰܘܣܦܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܳܐ ܕܥܰܬܺܝܪ ܙܰܠܩܶܗ ܕܰܫܪܳܓܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܗܳܢܳܐ ܡܰܬܩܠܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܡܰܡܪܳܐ ܥܰܡ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܢܰܓܺܝܪܬܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܣܦܰܩ ܡܶܬܩܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܰܬܩܠܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܡܫܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ ܠܶܗ ܡܶܬܚܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܶܗ ܡܶܢ ܡܰܬܩܠܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܰܝܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ. ܐܳܦ ܪܰܘܪܒܬܳܐ ܕܩܰܕ̈ܩܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܡܙܓܳܢ ܗܳܠܶܝܢ * * ܒـ ܨܶܒ̈ܘܳܢ ܗܘܰܝܢ ܚܕܳܐ ܥܰܡ ܚܕܳܐ ܠܳܐ ܫܘ * * * ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ * * * ܗ * * * * ܕܢܽܘܗܪܳܐ * * ܬܗ ܛܽܘܪܳܐ ܘܣܰܬܶܗ * * * * ܕܡܶܬܚܙܶܐ܀

* ܣ * * * * * ܦ * * * ܡܶܢ * * * * ܕܥܽܘܙܳܐ ܐܰܘ ܕܛܳܥܽܘܡܳܐ ܕܶܐܢ * * * ܡܶܢ * * ܐ * * ܗܘ * * * * ܠـ * * * * * * * * * * * * ܐ * ܐ ܓܘ * * * * * * ܘܗ * * * * * * * * ܠܶܗ ܠܛܽܘܪܳܐ ܪ * * ܬܐ * * * ܐ ܐܳܦ * ܬܶܒ ܡܰܬܚܰܦܶܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ * * * ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ * ܬܗ * * ܬ * * * ܒܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܐܰܢ̱ܬ. ܢܣܶܐ ܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܬܶܚܙܶܐ * * * ܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܐ. ܐܰܘ ܐܶܢ * * * * ܣܛܰܪ * * ܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ * * ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܳܝ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܬܛ * * ܒܶܗ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ. ܘܣܰܒ ܠܳܟ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܒܫܳܦܪܳܐ ܘ * * * ـܗܘܢ ܒܪܰܡܫܳܐ * * * ܐ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܚܰܕ ܗܽܘ ܟܰܕ ܚܰܕ ܐܳܦ ܛܽܘܪܳܐ ܘܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܗܘܰܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܒܥܶܠܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܢܶܗܘܽܘܢ * * * ܗܳܠܶܝܢ *ـܫ̈ܥܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܘܰܝܢ * * ܬܫـ * ܬ * * ܕܐ * * * ܐ. ܐܘ * * ܥܰܝܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ * * * ܐܰܘ ܡܶܢ ܨܦܬ * * ܕܰܐܘܝܽܘܬܳܐ * * ܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܐܶܢܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܒܰܚܪܳܢ ܠܶܗ ܕܳܐܦ ܪܽܘܡܝܶܗ ܬܽܘܒ ܘܥܽܘܡܩܶܝܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܥܰܡ ܪܰܘܡܶܗ ܕܫܳܦܽܘ̈ܠܶܝܗ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܣܰܓܦܺܝܢ ܐܰܝܟ ܩܰܡܪܳܐ ܓܶܝܪ ܟܦܺܝܦܳܐ ܗ̱ܝ ܫܡܰܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܦܶܬܳܐ ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܒܪܽܘܡܝܶܗ ܣܺܝܡܼ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܣܺܝܡ ܒܰܫܦܽܘܠܶܝܗ ܡܶܬܚܙܶܐ܀

ܢܦܺܝܣ ܣܰܗܪܳܐ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܪܰܒ ܚܽܘܕܪܶܗ ܘܡܰܠܝܳܐ ܘ * * ܐ ܓܺܝܓܠܶܗ ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܕܣܰܗܪܳܐ * * * * ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܡܰܥܪܒܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ * ܘ * * ܐ ܒܫܳܦܪܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܣܰܗܪܳܐ ܠܫܳܦܽܘܠܳܐ ܡـ * * ܣܠܶܩ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܣܬܰܒܰܪ * ܕ * ܕ * ܐ ܓܺܝܓܠܶܗ ܐܳܦ ܒܺܝ ܥܰܡܶܩ ܐܰܝܟ ܕ * * ܕܰܕܢܰܚ ܘܺܐܝܬ ܬܽܘܒ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܡܶܛܽܘܠ ܕܡܶܢ ܐܽܘܩܺܝܢܳܘܣ ܣܠܶܩ ܥܰܠ ܗܽܘ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܚܙܳܬܶܗ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܘܝܳܐܝܳܐ ܓܺܝܓܠܶܗ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐ * * ܕܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝ ܗܰܘ ܣܠܶܩ ܘܰܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܶܗ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܥܰܝܢܳܐ ܕܪܰܒ ܟܰܕ ܗܺܝ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܩܰܒܠܰܬ ܘܕܶܢܚܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܗܪܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܟܰܕ ܛܳܒ ܟܺܝܬ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܳܘܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܦܽܘ̈ܚܳܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܰܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܽܘܡܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܕܚܶܫܒܰܬ ܠܳܟ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܡܦܺܝܫܳܢ ܡܥܰܕܪܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܓܶܝܪ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ. ܩܥܳܐ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ. ܘܺܐܝܬ ܗܽܘ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܡܶܛܽܠ ܩܳܠܶܗ ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܳܬ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܡܥܰܒܪܳܐ ܠܶܗ ܠܩܳܠܳܐ ܠܗܰܘ ܬܚܽܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܘ ܠܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܥܰܒܕܳܐ ܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܠܳܐ ܗܽܘ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܰܝܬ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܠܚܰܛܳܝܳܐ. ܒܝܰܕ ܕܡܶܬܥܨܶܐ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܗܽܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܨܒܳܐ ܠܰܡܥܰܨܝܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܨܰܒܬܶܗ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܶܐܠܽܘ ܠܰܘ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܠܳܐ ܨܰܒܬܳܝܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܚܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܕܡܶܢ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܐܰܝܬܳܐ ܠܳܟ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܐܶܬܒܰܩܶܐ ܒܗܰܕܳܡܰܝܟ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܪܶܓܫܰܝܟ ܘܰܚܙܺܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ. ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܰܝܢܳܟ ܚܙܳܬܳܐ ܐ̱ܚܰܪܬܳܐ ܕܣܳܦܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܰܕܛܰܒܥܳܐ ܘܰܕܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ. ܡܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܬܽܘܒ ܠܺܐܝܕܳܟ ܠܡܶܟܬܰܒ ܘܰܠܡܶܚܫܰܠ ܘܰܠܡܰܓܠܶܦ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܶܐܕܢܳܟ ܫܳܡܥܳܐ ܕܩܳܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.

ܘܕܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܕܶܐܠܽܘ ܠܰܡ ܗܰܘ ܪܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܩܳܠܳܐ ܡܛܳܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܶܗ ܟܽܠܰܢ ܗܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܡܛܳܐ ܠܟܽܠ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܠܡܳܢܳܐ ܚܙܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ. ܐܶܢ ܐܶܡܰܪ ܕܡܶܛܽܘܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܢܣܺܝܣܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܘܠ ܐ̱ܚܪܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡܺܝܢ ܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܰܢܦܺܝܣ ܕܗܳܫܳܐ ܐܰܦܺܝܫܰܬ ܠܶܗ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܶܐܠܽܘ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܩܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܐܳܦ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܶܗ ܟܽܘܠܰܢ ܓܕܰܫ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܕܩܰܪܶܒ ܠܳܗ̇ ܠܰܨܒܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ. ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܥܰܠ ܥܰܝܢܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܣܺܝܡ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܠܰܡ ܗܳܘܶܐ ܡܛܳܐ ܠܶܐܕܢܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐܶܢ ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܗܘܶܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܐܶܕܢܶܗ܀

ܡܶܢܳܗܿ ܕܶܝܢ ܕܗܳܕܶܐ ܘܒܶܗ ܐܺܝܠܰܦ. ܕܶܐܢ ܬܽܘܒ ܬܦܺܝܚ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܠܟܽܘܠ ܓܰܒܺܝܢ. ܬܶܚܙܶܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܕܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܢܪܺܝܚܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ * * ܩܢܽܘܡܳܐ * * ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܘܡܶܢ * * ܗܳܐ ܛܥܽܘܡܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܩܰܪܒܺܝܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝܢ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܛܳܥܡܺܝܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝܢ ܐܰܝܕܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܦܰܐܝܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܗܽܘ ܕ * * ܐ * ܠܟܳܐ ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܕܐ * * ܪܳܐܶܓ ܠܶܗ ܘܳܐܐܰܪ * ܚܬ ܪܶܓܫܳܐ * ܬ * * * * * ܐܺܝܬ ܠܪܶܓܫܳܐ ܕܡܶܬܡܰܬܚܺܝܢ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܪܶܓܫܳܐ܀

ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܛܰܦ ܐܳܦ ܒܫܰܡܗܶܐ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܘܣܰܒܰܪ ܕܰܐܝܟ ܫܡܳܗܰܝܗܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܟܝܳܢܗܶܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܐ ܘܳܐܦ ܥܰܝܢܳܐ ܟܰܕ ܒܶܗ ܢܳܩܒܬܳܐ ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܙܽܘܓ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܕܶܟܪܳܐ ܙܪܰܥ ܒܶܗ ܒܥܰܝܢܳܐ ܪܶܓܫܳܐ ܘܗܳܐ ܗܰܘ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܠܣܰܗܪܳܐ ܢܳܩܒܬܳܐ ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܗܽܘ ܠܳܐ ܘܒܰܗܪܳܐ ܚܳܙܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܒܢܶܩܒܬܳܐ ܟܰܝ ܗܺܝ ܢܶܩܒܬܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܪܶܓܫܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܘܥܰܝܢܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܳܟܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܩܪܶܝܢ: ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܰܒܫܶܡܫܳܐ ܚܳܙܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܕܶܟܪܳܐ ܒܕܶܟܪܳܐ ܙܪܰܥ ܪܶܓܫܳܐ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/532
Source:
C. W. Mitchell (ed.), S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 2: The Discourse Called 'Of Domnus' and Six Other Writings (London: Williams and Norgate, 1921).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 7, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Ephrem the Syrian, “Against Bardaisan's Domnus - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܕܳܡܢܳܘܣ ܕܰܐܡܺܝܪ ܠܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܒܶܝܬ ܦܠܰܛܳܘܢ ” based upon C. W. Mitchell (ed.), S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 2: The Discourse Called 'Of Domnus' and Six Other Writings (London: Williams and Norgate, 1921), Digital Syriac Corpus, last modified December 7, 2019, https://syriaccorpus.org/532.
Bibliography:
Against Bardaisan's Domnus - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܕܳܡܢܳܘܣ ܕܰܐܡܺܝܪ ܠܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܒܶܝܬ ܦܠܰܛܳܘܢ .” In S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 2: The Discourse Called 'Of Domnus' and Six Other Writings, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/532.

Show Citation Styles