Ephrem the Syrian: Against Marcion - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܪܩܝܽܘܢ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
Against Marcion I

ܬܽܘܒ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ

ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗܘܰܝܢ ܣܳܗܕܺܝܢ ܕܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ ܕܝܽܘܠܦܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܳܗܕܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ ܟܬܳܒܰܝܗܽܘܢ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܣܰܗܕܺܝܢ ܣܳܗܕܺܝܢ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܟܳܬܒܺܝܢ ܐܳܦ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܓܶܝܪ * * ܐ * * * ܗܽܘ ܕܢܶܗܘܽܘܢ * * ܗܘܢ * * * * * * * ܠ ܘܶܐܙܰܠ ܐܳܦ * ܐ ܒܕܺܝܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܦܰܩ ܒܥܳܠܡܳܐ ܩܕܳܡ ܥܒܰܕ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܪܰܘܪܒܳܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܗ̱ܘܳܐ * * * ܘܦܰܠܶܓ ܝܰܡܳܐ ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܘܥܳܡܩܳܐ ܘܝܘܢـ ܘܡܰܢܢܳܐ ܘܕܳܠ ܒܰܐܬܪܰܢ ܘܟܽܠ ܦܐ * * ܠܳܐ ܣܕ * * ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܰܬܪܰܢ ܥܰܡܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܬܽܘܒ ܕܰܟܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ * * * * * * * * * * * * ܗܘܳܬ ܘ * * * ܕܒـ * ܐ * * * * * * * ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܡ * * * ܕܢܶܣܗܕܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܗܘܳܐ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ * * * ܡܳܐ * * * ܘ * * * ܥܰܠ * * * * ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܗܶܕ * ܥܰܡ ܗܘܢ * * * ܐ ܡܨ * * * ܡـ * * ܐ *ܟܽܠ * ܐܳܦ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ̱ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝܳܐ ܘܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ܀

ܦܪܽܘܣ ܛܳܓܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܟܬܰܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܢܳܒܽܘܟܳܕܨܰܪ ܘܡܶܢ ܕܪܺܝܽܘܫ ܒܶܝܬ ܐܰܪܟܝܽܘܢ ܗܽܘ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܶܬܣܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܽܘܩܕܳܡ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܗܰܘ ܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܗܳܐ ܐܳܦ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܣܳܗܕܺܝܢ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܒܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܳܐ ܒܥܳܙܪܳܐ ܕܺܐܝܠܶܦ ܠܰܡ ܘܰܚܙܺܝ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܒܕܰܬ ܩܪܳܒܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܶܝܗ ܥܰܡ ܗܳܝ ܐ̱ܚܰܪܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܺܐܝܠܰܦ ܬܽܘܒ ܘܰܚܙܺܝ ܕܰܕܪܺܝܽܘܫ ܗܽܘ ܦܰܩܶܕ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܬܶܬܒܢܶܐ ܪܫܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܺܝܬ ܚܰܝܠܳܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪܘ̱ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒܶܝܬ ܐܰܪܟܰܐܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܶܐܓܳܦܛܳܘܣ. ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܬܽܘܒ ܕܶܐܣܬܰܥܰܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܠ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܣܦܰܪ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܨܶܝܕ ܡܠܶܟܝ̱ ܒܳܒܶܠ ܘܨܶܝܕ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܘܪܽܗܘܡܳܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܥܰܡܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ ܕܽܐܘܪܫܠܶܡ ܕܗܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܳܗܕܳܢ ܠܥܰܡܳܗܿ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐܼ. ܐܳܦ ܠܽܘܚܳܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܟܬܺܝܒܳܢ ܘܣܺܝܡܳܢ ܕܠܳܐ ܢܰܡܪܚܽܘܢ ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܗܕܳܐ ܕܚܳܒܶܬ ܠܳܟ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܥܰܡ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܠܟܳܬܒܺܝ̈ܢ ܕܺܝܠܰܢ ܗܘܰܝܢ ܣܳܗܕܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܩܰܕܡܰܬ ܐܶܡܪܰܬ ܗܶܢܽܘܢ ܗܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܳܗܕܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܠܘܝـ ܕܶܝܢ ܣܳܗܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܚܕܳܕܳܐ ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܗܘܳܬ ܒܕܰܣܓܺܝܢ ܣܳܗܕܰܝܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܬܽܘܒ ܟܽܠܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܗܘܳܬ ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ ܟܦܽܘܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܶܗܘܶܐ ܗܘܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܗܽܘ ܕܡܰܟܪܶܙ ܫܰܒܥܳܐ ܐ̈ܰܠܳܗܺܝܢ ܟܰܕ ܡܰܚܬܶܡ ܒܳܬܪܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐ̈ܰܠܳܗܺܝܢ ܡܰܟܪܶܙ ܗܽܘ ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܚܰܬܶܡ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܐ̈ܰܠܳܗܺܝܢ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܚܳܒܘ ܠܗܽܘܢ ܟܺܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܗܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܒܝܰܕ ܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ̱ ܕܢܶܙܟܽܘܢ ܚܳܒܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܒܟܽܠ ܐܰܟܪܶܙܘ̱ ܕܠܳܐ * * * ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܒܰܟܬܳܒܰܝܗܽܘܢ܀

ܒܚܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܰܟܪܙܺܝܢ ܚܢܰܢ ܣܳܗܕܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܝܳܐ ܥܰܡ ܡܰܪܩܝܽܘܢܳܐ ܠـ * ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܥܰܡ ܡܰܢܺܝ ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ * * ܠܳܐ * ܐ * ܐ * * * ܕܢܘܗܝ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܘܡܰܢܺܝ ܬܽܘܒ ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ * * * ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܢܒܺܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܒܰܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܡܰܪܩܝܽܘܢ ܐܳܦܶܢ ܐܰܥܶܠ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܩܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܡܰܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܠ ܡܒܰܣܝܽܘ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܥܰܠ ܟܰܕܳܒܽܘܬܶܗ ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܬܰܡܳܢ ܟܳܬܒܺܝܢ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ ܕܡܰܪ̈ܩܝܽܘܢܳܝܶܐ ܣܳܗܕܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܥܰܠ ܓܽܘܕܳܦܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܰܪܩܝܽܘܢܳܐ * * * ܗܽܘ ܡܰܪܩܝܽܘܢܳܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܣܳܗܕܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܫܰܡܗܽܘܗ̱ܝ * * * ܕܒܶܙܰܬ * * * * ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܟܺܐܢܳܐ ܘܚܳܙܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ ܣܳܓܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘ * * ܦـ * ܗ̱ܘܰܘ ܢܒܺܝ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܶܝܬ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܡܣܰܝܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܚܰܒܠܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܐ * * ܐ ܕܡـ *ܟܽܠ ܘ * ܘܚܢ ܘܡܘ * * ܙܰܕܺܝܩܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܟܽܘܠ ܐܰܬܰܪ ܒܓܰܒܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܡܓܰܐܶܝܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܰܥܒܰܕܝ̱ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܛܳܒܳܐ ܨܶܝܕ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܨܶܝܕ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ * * * ܘܕܝ ܓܶܝܪ ܠܢܳܛܰܪܝ̱ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘܗ̱ܝ ܓܶܐܘܳܬܳܐ ܘܗܳܐ ܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܠܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܗܶܝܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ * * ܘܬܐ ܘܪܳܗܶܛ ܗܰܘ ܡܒܰܪܶܟ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܺܝܛ ܗܽܘ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܐܶܠܺܝܳܐ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ ܩܕܳܡ ܐܳܚܳܒ ܥܳܕܽܘܠܳܐ * * ܛ * * * ܟܰܕ ܗܰܘ ܐܳܚܳܒ ܫـ * ܐ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܬܦܰܛܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܽܘܒ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܥܶܠܳܝܳܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܺܐܝܙܒܶܠ. ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܡܰܥܪܳܐ ܠܢܰܦܫـ * * ܒܝܳܬܶܗ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܐܶܡܰܪ ܒܶܝܬ ܐ * * ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܟܺܐܢܳܐ ܘܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܗܽܘ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܳܬ ܘܰܐܢܺܝܚܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ * * * ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ * * * ܐ ܦܪܺܝܣܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܩܛܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܰܐܦܰܝܗܽܘܢ ܒܰܐܦܰܝ ܚܳܕܚܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܢܽܘ ܩܳܐܶܡ ܘܡܶܢ ܬܽܘܒ ܥܨܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܛܰܠ ܚܢܳܢܶܗ ܥܰܠ ܦܽܝܠܳܣܽܘ̈ܦܶܐ ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢܺܝܢ ܘܥܰܘܠܰܝܗܽܘܢ ܘܙܳܪ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܨܒ̈ܰܬܗܽܘܢ ܘܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܡܪܰܒܶܐ ܠܗܽܘܢ ܘܡܰܢܽܘ ܡܚܳܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܪܳܐ ܐܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܰܢܗܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܦܰܩܶܕ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܬܶܛܥܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܚܙܺܝܬ ܕܟܽܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܰܢ ܨܶܝܕ ܕܒܶܝܬ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܘܨܶܝܕ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܗܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ. ܨܶܝܕ ܙܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܶܝܢ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ. ܫܕܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܣܰܝܢܳܐ ܘܡܶܬܦܰܪܦܰܥ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܐܰܘ ܠܡܳܐ ܟܰܝ ܐܳܦ ܩܰܫܝܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ * * * * * * * ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܡܥܺܝܩ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ * * * ܐ * ܩܕܳܡ ܐܰܟܪܶܙ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܠܫܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܨܶܝܕ ܟܽܠܰܢ ܬܽܘܒ ܕܡܰܘܬܗܶܝܢ ܕܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܗܰܝܡܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܒܝܰܕ ܙܰܕܺܝܩܰܘܗ̱ܝ ܡܰܠܦܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܒܝܰܕ ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܓܒܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܚܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܠܰܓܡܺܝܪܳܐ ܢܦܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܕܶܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܠܕܳܡܶܢ ܕܡܳܐ ܠܕ * * ܐ ܕܳܡܶܐ ܐܰܘ ܠܕܰܢܒܺܝ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܶܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕ̈ܳܡܶܝܢ ܚܢܰܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܺܝܢ. ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܶܝܬ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܗܰܘ ܐܶܬܟܪܶܙܘ̱ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ. ܘܰܢܫܰܐܶܠ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܺܝܗܽܘܕܳܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗܽܘܢ ܠܡܰܢ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ. ܠܳܐ ܗܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ܀

ܢܚܽܘܪܽܘܢ ܟܺܝܬ ܒܰܢ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܐܶܢ ܕܳܡܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܺܝܢ ܘܶܐܢ ܕܳܡܶܝܢ ܚܢܰܢ ܗܰܘ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܰܝܢ ܠܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܗܽܘ ܠܡܰܢ ܓܶܝܪ ܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܺܝܗܶܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܠܺܝܨܳܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܠܰܢ ܠܰܐܠܺܝܨܳܐ ܘܰܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܐܰܘ ܠܗܶܢܽܘܢ ܕܳܐܦ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܽܐܘܪܫܠܶܡ ܚܳܝܪܺܝܢ ܕܢܰܣܩܽܘܢ ܘܰܠܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܡܶܬܒܰܠܩܺܝܢ ܚܙܺܝܬ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܘ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܶܐܢ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܶܗ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܫܰܒܪܽܘܬܗܽܘܢ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܣܠܰܬ. ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܝܢ ܒܗܳܢܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܡܫܰܟܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܗܳܐ ܚܰܕ ܐܰܬܪܳܐ ܒܶܗ ܒܗܳܕܶܐ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܠܰܐܘܬܳܐ ܕܰܢܩܰܒܠܳܗ̇ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܬܽܘܢ ܚܰܒܪܰܘܗ̱ܝ ܕܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܰܫܒܰܩܢܰܢ ܘܢܶܫܬܘܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ: ܐܶܢ ܚܰܕ ܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܰܐ: ܘܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܳܕܳܡ ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܒܪܳܐ ܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܐܶܬܰܘ ܐܰܠܳܗܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܟܽܠܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܒܪܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܘ ܕܢܶܬܰܪܨܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܢܥܰܕܪܽܘܢ ܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܒܪܺܝ ܗܘܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܟܽܠܐܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܠܳܗܰܝܗܽܘܢ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܢܶܒܪܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܘܶܐܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܳܐ ܟܽܠܰܐܘܗ̱ܝ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܢܽܘ ܢܫܰܕܰܪ ܒܳܬܪܗܽܘܢ ܘܛܳܟ ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܐܰܥܡܪܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܣܝܳܓܶܗ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܕܢܶܬܪܽܘܥ ܣܝܳܓܳܐ ܕܣܳܓ ܟܺܐܢܳܐ ܒܰܟܪܽܘܒܳܐ ܘܒܰܫܢܳܢܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ ܘܢܶܥܠܺܝܘܗܝ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ: ܘܚܰܝܠܬܳܢ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܰܢ ܬܪܰܥ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܣܝܳܓܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܬܪܰܥ ܗܳܝܕܶܝܟ. ܘܡܰܥܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܶܐܟܰܠ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܳܝܬܺܝܢ ܚܢܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܟܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܟܽܠܰܢ ܒܶܗ ܚܰܝܰܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܩܰܘܺܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܣܝܳܓܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܐܠܳܗ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕܢܶܥܠܺܝܘܗ̱ܝ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܣܝܳܓܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܫܪܳܝܗ̱ܝ ܘܰܐܗܦܟܶܗ ܠܥܰܦܪܶܗ ܘܰܐܠܳܗ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕܢܰܢܚܡܺܝܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܙܳܕܶܩ ܐܰܘ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܠܒܰܪ ܡܰܢܺܝ܀

ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܟܽܠܶܗ ܕܠܳܐ ܩܕܳܡ ܐܳܬܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ: ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܬ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܀

ܕܰܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܘܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܨܶܝܕ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ ܫܟܺܝܪܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܪܰܒܬܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝܬ ܠܙܰܒܢܶܗ ܘܡܶܟܺܝܠ ܗܽܘ ܡܰܢ ܕܚܰܘܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܨܶܝܕ ܐܳܕܳܡ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ: ܕܰܐܠܳܗ ܢܽܘܟܪܳܝ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝ ܗܘܳܐ ܝܺܕܺܝܥ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܒܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܓܙܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ. ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܠܰܡ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢܶܗ ܡܡܳܬ ܬܡܽܘܬ. ܓܙܳܪ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܰܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܘܡܶܛܽܠ ܕܢܶܙܗܰܪ ܗܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܛܳܒܳܐܺܝܬ ܕܰܠܡܳܐ ܢܩܽܘܡ ܠܶܗ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܙܕܗܰܪ ܐܳܕܳܡ ܘܰܢܦܰܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܕܪܶܟܬܶܗ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܓܳܙܪܰܬ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢܶܗ ܡܡܳܬ ܬܡܽܘܬ ܗܦܰܟ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒـ * * * ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܦܰܟܗܶܗ ܠܥܽܘܙܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ ܐܳܕܳܡ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܶܢܚܳܐ ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܡܽܘܬ܀

* * * ܠܳܐ * * * ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܗܽܘ ܐܰܚܝܶܗ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܒܚ̈ܰܝܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܚܰܝܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܗܽܘ * * ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܰܘ ܪܗܒـ * ܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܥܰܠ * * ܐܳܦ ܟܽܘܠܶܗ * ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܳܐܕܳܡ ܒܪܰܚܡܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ ܚܰܝܳܐ

܀܀܀

ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܛܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡـ * * ܐܳܦ ܨܶܝܕ ܐܳܕܳܡ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ. ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܓܙܳܪ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܠܰܡ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܬܡܽܘܬ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܡܚܳܐ ܠܶܗ ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝܢ܀

ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܶܗ ܕܬ * * ܐܿ. ܘܟܳܪܽܘܙܶܗ ܗܽܘ * ܡܪ ܠܟܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܐܶܢ ܗܰܘ * * * ܚ̈ܰܝܶܐ ܢܶܫܬܰܐܠܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܶܐܢ ܐܶܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܢ ܠܳܐ ܐ * ܐܶܬܳܐ ܠـ * * ܐ ܐܳܡܪܺܝܢ * * * * ܕܝܬ ܣـ * * ܝܢ ܝܺܗܽܘܕܳܝܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܝܺܗܽܘܕܳܝܳܐ: ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܓܰܡܪܺܝܢ ܡܰܪܩܝܽܘܢܳܐ ܒܰܕܐܳܡܪܺܝܢ ܕܶܐܬܳܐ ܗܽܘ ܕܠܳܐ * *ـܢ ܐܶܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܶܛܽܘܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܘ * * * ܟܰܕ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܠـ * * ܒܝܰܘܡܳܐ * * * ܐ ܐܶܬܳܐ ܐܳܦ * * * * * ܕܶܐܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܳܟ ܐܰܘ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܟܒܰܪ ܐܳܡܰܪ ܡܶܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܕܝܣܘ * * ܟܺܝܬ ܐܶܬܳܐ ܠـ * ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܝܟ ܕܢܶܣܗܰܕ * * ܝܺܗܽܘܕܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ * ܬ * ܕܡܶܢ * * * * * ܐܬܐ * * * * * ܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܓܕܰܫ ܕܗܳܐ * * * * * ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪ * * * * ܟܳܪܽܘܙܶܗ ܕ * * * * * * * * * ܐܳܡܪܺܝܢ ܝܺܗܽܘܕܳܝܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܬܶܗ ܗܰܘ ܕܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܐܶܬܳܐ ܐܳܦ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܫـ * * ܛܳܒܶܗ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܳܐ ܠـ * * ܠܶܗ ܐܶܬܺܝܬ ܠܳܟ ܐܰܘ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܰܘ ܡܣܰܟܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܡܣܰܟܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܗܽܘ ܘܰܒܢܰܝ ܕܳܪܶܗ ܒܝܰܘܡܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܝܠܶܗ ܘܕܰܒ̈ܢܰܝ ܕܳܪܶܗ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ܀

ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܝܺܗܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܶܐܢ ܐܳܬܶܐ ܐܶܠܺܝܳܐ ܐܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܰܝ ܗܽܘ. ܘܗܰܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܝܺܣܽܘ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܠܳܐ ܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܬܶܗ ܗܰܘ ܕܺܝܠܶܗ. ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܕܶܐܬܳܐ: ܥܰܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܣܰܒܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܰܘ ܐܳܦܠܳܐ ܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܳܐܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢ ܕܢܰܫܦܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܐܳܬܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܶܬܳܐ ܕܰܢܩܽܘܠ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܚܰܛܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܬܶܐ ܕܢܶܩܪܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܕܢܶܥܡܰܕ ܗܰܘ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ: ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܗܶܢܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܶܝܬ ܡܰܫܪܶܝܗ ܗܽܘ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܐܶܬܛܰܝܳܒܽܘ. ܘܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܕܗܽܘ ܐܶܬܳܐ ܐܶܢ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܥܳܡܰܪܼ. ܡܳܕܶܝܢ ܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܗܽܘ. ܢܶܦܫܰܩ ܠܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܕܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܫܰܦܶܐ ܠܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܘ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܡ̈ܰܠܟܶܐܼ. ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܠܺܐܝܩܳܪܗܽܘܢ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܗܰܘ ܡܶܬܢܰܩܠܰܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܼ. ܕܪܳܥܝܳܢܳܐ ܢܶܫܬܦܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܕܡܳܐ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܠܡܳܬ ܒܪܰܘܗ̱ܝ ܒܰܠܚܽܘܕ * * ܠܳܐ ܠܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܦ ܕܰܘܺܝܕ ܒܝ̈ܰܘܡܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܒܳܐܦܰܕ̈ܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܒܳܐܦܰܕ̈ܢܶܐ ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܘܳܐܦ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܒܳܐܦܰܕ̈ܢܶܐ ܢܰܫܪܶܐ ܠܡܳܢܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܠܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܐܳܦܰܕܢܳܐ ܐܰܘ ܠܡܳܐ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝ ܘܳܐܦܰܕܢܳܐ ܬܰܩܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܥܳܡܶܕ ܗܘܳܐ܀ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܳܦܶܢ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܠܰܘ ܠܰܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܬܪ̈ܶܨ ܗܘܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܠܶܗ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܠܚܽܘܪܒܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܡܫܰܕܪܼܳܢܶܗ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܽܘ ܗܰܘ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܕܪܳܢܳܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܗܽܘ ܛܶܪ̈ܕܰܘܗ̱ܝ: ܠܳܐ ܗܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܥܒܰܕܘ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܚܙܰܘ ܒܶܗ ܕܰܕܡܳܐ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢܶܗ. ܕܺܐܝܙܓܪܶܗ ܗܽܘ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ. ܟܒܰܪ ܗܳܝ ܕܶܐܬܚܒܶܫ ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܩܶܠ ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܥܶܝܬ ܛܠܺܝܬܳܐ ܒܩܰܪܩܰܦܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܕ ܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܚܰܝܠܶܗ ܗܰܘ ܕܗܶܪܽܘܕܳܘܣ ܥܒܰܕܘ̱ ܒܶܗ ܒܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ ܗܽܘ ܕܗܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܟܽܘܠ ܥܰܡܡܺܝܢ ܠܳܐ ܟܰܝ ܪܰܒ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ ܡܶܢ ܗܶܪܽܘܕܳܣ ܐܰܘ ܠܳܐ ܪܰܒ ܗܘܳܐ ܘܳܐܦ ܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ ܕܗܶܪܽܘܕܳܘܣ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܰܡܡܶܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܗܰܘ * * * * ܗܳܕܶܝܢ ܡ̈ܰܠܟܶܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܘܡܰܢ ܕܥܰܡܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܘܠ ܫܽܘܥܒܳܕܗܽܘܢ ܗܰܘ ܡܰܟܺܝܟܺܝܢ ܡܶܢ * * * ܐ ܗܶܪܳܕܳܘܣ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܗܽܘ ܘܡܰܟܶܝܟ ܐܶܠܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܗܘܳܐ * * * * * * * * ܘ * * ܩܰܛܠܶܗ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܫܒܳܐ ܚܰܒܫܶܗ * * * * * * * * * * * * * * * * ܘܡܶܢ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ * * * ܢܶܗܘܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܒـ * ܐ ܕܗܳܢܳܐ ܡܰܕܕܚܳܐ * ܘ ܗܽܘ * * * * * * * * * * * * * * * * ܐ * * * * ܐܳܦ ܠܳܐ ܚܺܝܠ ܛܠܺܝܬܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܟܳܪܽܘܙܶܗ ܗܘܳܐ * * ـܣܝܪܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܡـ * ܬܗ ܐܰܘ ܡܶܢ ܡـ * ܥܕ ܕܗܽܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕ * ܗ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܠܡܳܐ ܟܰܝ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܬܪܰܕܳܦܽܘ ܡܶܬܪܕܶܦ ܐܰܝܟ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ ܐܰܘ ܕܠـ * * * * * * * * ܐܰܘ ܠܡܳܐ ܡܶܬܩܰܛܳܠܽܘ ܡܶܬܩܛܰܠ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ * * * * * ܕܙ * * * ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܡـ * ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܗ * * * ܟܰܝ ܕܡܳܐ ܠܗ܀

ܐܰܘ ܠܡܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܗ * ܐ ܡܰܘܬܳܐ * * * * ܒܺܝܣܽܘ ܚܳܛ * * * * * ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܗܰܘ ܠܳܐ * * ܗܰܘ * ܐ * * * * * * ܐ ܗ * * ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܰܝܬ * * * * * * * * * ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܡܳܢܳܐ * * ـܫܗ ܕܰܫܠܶܡ ܠܶܗ ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܗܰܕܳܡܶܐ * * * ܕܥܰܡܶܗ * * * * * * * * * * * * * * * * * ܬܽܘܒ ܘܢܶܫܬܥܶܐ ܕܡܳܐ ܗܘܳܐ ܝܺܣܽܘ ܕܠܳܐ ܕ * * * * ܐܰܝܟ * * * * * * * * * * * * * * * * ܠܗܶܝܢ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ * * ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܟܪܡـ * * ܐܫـ * * ܘ * ܡܶܢ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܗܘ ܠܶܗ ܕܶܐܬܳܐ܀

* * * * * * ܕܳܐܦ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܶܗ ܗܘܳܐ. ܡܕܰܡܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܣܳܦܩܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܝ ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܘܶܐܢ ܗܳܝ ܗܳܕܶܐ ܚܕܳܐ ܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܣܳܦܩܳܐ ܗܘܳܬ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܬܶܬܗܰܝܡܶܢ ܕܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܘܡ̈ܳܬܶܗ ܐܶܣܬܰܩܒܰܠ. ܕܗܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܣܳܗܕܺܝܢ ܩܳܝܡܳܐ ܟܽܠ ܡܶܠܶܐ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܠܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܺܝܣܽܘ ܕܳܡܶܐ ܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܐܶܠܺܝܳܐ ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ ܕܩܰܕܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. ܫܰܦܺܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܬܶܢܝܰܬ ܕܳܡܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܗ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܐܶܢ ܕܳܡܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܗ ܗܳܐ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܕܠܳܐ ܬܶܣܪܽܘܩ ܘܬܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܓܶܕܫܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܣܬܰܩܒܰܠ ܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ ܕܩܰܕܺܝܡ̈ܶܐ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܐܺܝܬ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܟܽܘܠܗܽܘܢ ܕܳܡܶܝܢ ܠܺܝܣܽܘ ܕܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܕܩܰܕܺܝܡܳܐ ܗ̱ܝ ܠܺܝܣܽܘ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܶܐܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܩܕܺܝܡܳܐ ܗ̱ܝ ܠܶܗ ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܚܕܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܥܰܡܶܗ ܕܰܠܝܳܬܶܝܗܿ ܗܘܳܬ ܒܗܳܢܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܗܽܘܢ܀

ܠܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐܼ. ܘܗܳܐ ܟܰܕ ܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܪܕܺܝܕܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܰܡܨܳܡ ܨܰܘܡܶܗ ܕܩܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܐܳܦ ܠܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܨܰܠܳܝܽܘ ܐܰܘ ܡܨܰܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܒܶܝܬ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܐܶܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܚܢܰܢ ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܶܗ ܡܨܰܠܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܡܩܰܒܠܳܐ ܗ̱ܝ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܓܶܝܪ ܬܶܕܥܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܣܳܥܰܪ ܠܗܽܘܢ ܬܢܳܢ ܐܳܦܶܢ ܡܶܕܶܡ ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܣܥܰܪ ܗܽܘ ܠܗܽܘܢ. ܢܚܰܘܽܘܢ ܠܰܢ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܓܶܝܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܚܶܠܡܳܐ ܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܦܰܢܺܝ ܗܘܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܐܳܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܰܪ̈ܩܝܽܘܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܡܨܰܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܠܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܐܶܠܳܐ ܠܘܳܬ ܡܶܢܶܗ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܥܰܢܺܝܘ ܐܳܦ ܐܰܝܟ ܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܰܘ ܗܽܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܨܰܠܶܝܢ ܥܰܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܐܰܘ ܡܶܬܥܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܪܰܘܪܒܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܫܡܺܝܢܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܨܰܠܶܝܢ ܚܢܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܩܕܳܡ * * * ܠـ * * * ܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ * * * ܐܰܝܕܳܐ ܗ * ܨܠܽܘܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܥܰܡܶܗ ܕܠܰܘ ܗܘܳܐ * * * * * ܒܶܗ * ܐ * ܐܳܡܪܺܝܢ ܒܰܕ * * * ܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܪܩܝܽܘܢ * * * ܗ̱ܘܰܘ * * * * * * * * * * ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ ܠـ * * ܬܠܳܬܳܐ * * ܫܰܒܬܳܐ * * ܘܶܐܢ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܗܳܐ ܡـ * * * * ܐܺܝܬ * * * * * * * * * * * * ܬܰܡܳܢ ܡـ * * * * * * ܐܠـ * * ܟܒܰܪ ܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܟܪܰܙܢ ܗܘܰܝ ܒܚܰܕܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܳܐ ܡܚܰܘܺܝ ܬܠـ * ܐ * * * ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ * ܠܳܐ * * * * * * ܬܐ * * * ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ ܗܘܳܬ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ * * * ܠܠـ * * * ܐܶܠܳܐ * * * * * * * ܠܠܳܐ * * * ܕܐ ܕܥܶܛܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܢܰܛܪܳܐ ܓܰܪܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܠـ * * ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܝܣܽܘ ܡܳܐ * * ܠـ * * * * ܗ. ܒܚܰܕܬܳܐ ܣܳܗܶܕ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ ܥܠ * * ܗ. ܠܡܰܢ ܕܰܫܩܰܠ ܢܺܝܪܳܟ * ܡܶܢ ܛܥܺܝܢܶܗ ܘܢܐ * * * * * * * * ** * * * * * ܐܳܦ ܡܬ * * ܕܐ ܗ * * * * * ܠܘܬܐ * * * * * * ܠܰܡ * * ܬܐ ܢܶܣܥܰܪ ܠܶܗ * * * ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܐ * * ܒܐ * * * * * ܗܳܝ * * * * * * ܒܠܘ * * * * ܡܳܐ ܠܰܡ ܕܝܳܬܶܒ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܐܶܢ ܬܣܰܒܪܽܘܢ ܕܣـ * * * ܗܘܳܐ ܠܰܝܬ * * * ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ * * * * ܬܠـ ܠܰܡ * * * * * * ܕܠܳܐ * * * * ܕܐ * ܬ * ܝܺܣܽܘ ܘܐܡـ * * * * * * * ܠܳܟ * * * * * ܠܐܺܝܬ * * * ܟܬܳܒܶܗ ܥܰܡ * * ܒܝܰܕ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܬܽܘܒ ܦܰܟܶܗ ܠܡܰܢ ܕܡܳܚܶܐ * * * * * * ܣܕ * * * ܡܶܢ * * * * * * ܐ * * * * * *܀

ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ * * * ܐܶܬܚܙܶܐ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ * * * * * * * * * * * * * * ܐܳܦ * * * * * * * * * * * ܦ * * * * ܗܳܠܶܝܢ * * ܗܘ * * * ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܘܣܰܩܳܐ * * * ܚܘ * * * * * * ܝܠ * * * * * * * * * * ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܰܕܪܶܗ ܘܳܐܦ ܠܶܗ ܠܺܝܣܽܘ. ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܝܺܣܽܘ ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܰܕܪܶܗ ܘܳܐܦ ܠܶܗ ܠܺܝܣܽܘ. ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܝܺܣܽܘ ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܠܺܝܣܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܘܟـ * ܠܶܗ ܝܺܣܽܘ ܕܢܶܨܛܒܶܬ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܕܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܒܺܝܢ ܘܰܪܚܺܝܡܳܢ ܥܰܠ ܪܳܚܡܳܐ ܠܒܶܫ ܐܶܢܶܝܢ ܘܶܐܬܚܰܫܰܚ ܒܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܢܓܰܪܶܓ ܐ̱ܢ̈ܳܫܰܝ ܥܳܠܡܳܢ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܓܰܒܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܢ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܓܒܳܐ ܠܰܢ ܡܓܰܪܶܓ ܠܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܓܒܳܐ ܥܠܰܝܢ. ܐܳܦ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܥܰܬܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܢܒܺܝܳܐ. ܣܰܓܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܓܰܒܺܝܢ ܗܘܰܝ ܥܰܠ ܟܝܳܢܰܢ. ܐܰܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܟܰܝ ܕܰܡܫܰܚܠܳܦܽܘ ܫܰܚܠܦܶܗ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܡܰܢܽܘ ܫܰܚܠܦܶܗ ܠܰܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܠܡܳܐ ܗܰܘ ܝܺܣܽܘ. ܠܳܐ ܟܺܝܬ ܬܺܐܡܰܪ ܠܰܢ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܘܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܶܗ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܕܡܰܛܥܶܝܢ ܕܒܶܝܬ ܡܰܪܩܝܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܙܪܰܥ ܒܥܳܠܡܳܢ ܓܰܒܝ̈ܳܬܶܗ ܕܺܝܣܽܘ܀

ܡܰܕܰܥ ܟܰܝ ܝܳܕܰܥ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܛܥܶܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܩܕܳܡ ܝܰܗ̱ܒ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ ܒܳܬܪܶܗ ܕܺܝܣܽܘ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܘܰܐܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܕܝܳܕܰܥ ܠܰܐܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܪܳܐ ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܳܐܡܰܪ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢܳܐ ܠܰܡ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܝܰܕܥܽܘܗ̱ܝ ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܟܪܶܙ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܢ ܒܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܗܳܐ ܡܰܛܥܳܝܽܘ ܐܰܛܥܺܝ ܕܰܢܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܝܺܣܽܘ ܕܡܶܢܶܗ ܗܽܘ: ܡܳܐ ܕܡܰܟܫܶܠ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܟܪܶܙ ܠܰܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܢܣܺܝܡ ܕܶܝܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܶܝܢ ܕܺܝܣܽܘ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܳܐ ܡܫܰܚܠܳܦܽܘ ܫܰܚܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܣܳܦܶܩ ܠܡܶܓܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܘܶܐܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܫܰܚܠܳܦܽܘ ܫܰܚܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝܢ ܟܰܕ ܟܝܳܢܰܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܥܰܠ ܕܡܰܓܪܶܓ ܠܰܢ ܒܗܳܝ ܕܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܒܪܽܘܚܗܽܘܢ ܢܫܰܚܠܦܳܝܘܗ̱ܝ ܡܫܰܚܠܳܦܽܘ ܠܰܟܝܳܢܰܢ. ܘܶܐܢ ܟܝܳܢܰܢ ܠܳܐ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܛܽܘܒܺܝܢ ܐܶܢ ܝܳܗܶܒ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܒܗܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܠܰܡܓܰܡܪܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܫܰܚܠܶܦܘ̱ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܳܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܘܫܰܚܠܦܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܢ ܟܰܕ ܡܨܶܐ ܡܶܨܒܳܐ ܠܳܐ ܨܒܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܨܛܒܺܝ ܘܫܰܚܠܶܦ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܠܡܳܢܳܐ ܢܫܰܚܠܦܰܢ ܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܚܝܳܢܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܘܰܟܝܳܢܰܢ ܠܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܝ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܳܦ ܐܠـ * ܥܕ * ܒܶܗܬܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܗܽܘܢ * * ܕܗܰܦܟܶܗ * ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܫܶܓܫܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܗܳܝ ܒܶܗܬܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ ܗܘܰܝ ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܬܢܰܟܪܺܝܢ ܠܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܚܝܳܢܰܢ ܠܰܢ ܠܰܘ ܒܕܰܣܦܰܩ * ܠܗܶܝܢ * * * ܠܳܐ * * * ܠܳܐ * * * * * ܠܶܗ ܠـ * * * * * * * * * * * * ܐܶܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ܀

ܕܬܶܕܰܥ ܕܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܚܶܫܒܰܬ ܠܳܟ ܕܐ * ܐܶܢܶܝܢ * * ܕܘܬܐ * ܡܠܶܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܒܽܘܪܟܰܝ ܠܰܡ ܐܶܬܟܪܶܗ ܡܶܢ ܨܰܘܡܳܐ ܘܒܶܣܪܝ̱ ܢܰܚܶܒ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܘܺܐܝܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܕܣܰܩ ܐܶܬܟܶܒܢܰܬ ܥܰܠ ܡܰܫܟܰܝ ܣܦܰܠܦܠܰܬ ܒܥܰܦܪܳܐ ܪܺܝܫܰܝ ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܕܥܶܒܕܰܬ ܠܒܽܘܫܰܝ ܣܰܩܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ * ܛܠ ܓܶܝܪ ܐܶܢ * ܬܓܰܫܝ̱ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܩܕܺܝܡ ܗܽܘ ܟܽܠܶܗ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܗܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܦ ܡܬ * * ܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦܩܰܕ ܝܺܣܽܘ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܰܟܬܳܒܺܝܢ ܕܶܐܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܫܟܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܒܕܰܘܺܝܕ ܘܒـ * ܕ * ܐ ܘܒܺܐܝܽܘܠ ܘܠܶܐܫܰܥܝܳܐ ܝܰܬܺܝܪ. ܡܶܢ ܨܰܘܡܶܗ ܕܠܰܚܡܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܰܒܝܳܐ ܠܶܗ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܠܰܘ ܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܓܒܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܬܶܟܽܘܦ ܨܰܘܪܶܝܟ ܐܰܝܟ ܟܪܽܘܠܳܐ ܘܣܰܩܳܐ ܘܩܰܛܡܳܐ ܬܡܽܘܟ ܠܳܟ ܐܶܠܳܐ ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܓܒܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܬܶܫܪܶܐ ܩܶܛܪܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܬܶܬܶܠ ܠܰܚܡܳܟ ܠܟܰܦܢܳܐ ܘܠܰܐܟܣܢܳܝܳܐ ܬܥܰܠ ܠܒܰܝܬܳܟ ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܨܰܘܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܠܶܗ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗܳܐ ܐܶܠܺܝܳܐ ܘܶܐܠܺܝܫܰܥ ܘܰܒܢܰܝ ܢܒܺܝܳܐ ܘܗܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܒܝܰܘܡܳܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܨܡـ ܐܶܢ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ * * * ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܗܰܘ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܗܽܘ ܓܰܒܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܡܫܰܢܶܩ ܠܗܽܘܢ ܠܪܰܚܡܽܘܗ̱ܝ ܗܳܪܟܳܐ ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܪܚܰܡܢ ܐܺܝܬ ܠܗܺܝܕܝܳܛܽܘܬܳܐ * * * ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܳܪܟܳܐ ܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ. ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܣܰܓܺܝ ܥܰܘܠܳܐ ܣܪܳܐ ܛܠܺܝܡܺܝܢ * * * ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ * * * ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܟܺܐܢܳܐ܀

* * * ܐܳܦ ܐܰܘ

܀܀܀

ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ * * ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ * ܐܳܦ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܶܐܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܪܓܶܙ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܓܰܒܺܝܢ ܘܰܒܚܰܕ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܒܰܣܢܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܪܓܶܙ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܒܰܣܢܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܪܓܰܙ ܐܳܦ ܛܳܒܳܐ ܐܶܢ ܘܠܳܐ ܕܬܶܬܩܰܒܰܠ ܕܰܪܓܶܙ ܛܳܒܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܠܰܓܡܰܪ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܐܰܣܟܶܠܘ̱ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܗܰܘ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܕܰܗܘܳܬ * * ܓܰܠܝܳܐ ܕܰܒܓܽܘܪܳܐ ܘܰܒܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܫܰܪܟܳܐ ܕܰܣܢܺܝܬܳܐ ܪܳܓܙܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܣܰܩܳܐ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܓܕܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܗܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܘ ܚܰܕ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܐܝܟ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܨܳܒܶܝܢ܀

ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܕܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܩܰܕܫܶܗ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܕܰܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܡܕܰܒܰܪ ܥܰܡܶܗ ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܳܠܨܶܗ ܒܝܰܕ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܶܥܛܦܺܝܼܗܿ. ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܥܨܳܝܗ̱ܝ. ܘܰܕܠܳܐ ܥܨܳܝܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܕܢܶܥܨܶܐ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܕܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܒܳܪܽܘܝܰܢ ܗܽܘ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܩܰܕܰܫ ܬܽܘܒ ܥܰܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܬܽܘܒ ܦܶܢܝܳܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܩܪܰܒܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܡܰܡܠܶܠ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܥܢܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܘܳܐܦ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܬܽܘܒ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܫܰܠܝܳܢ ܘܡܰܡܠܶܠ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܰܟܒܰܪ ܬܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܗܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܬܽܘܠܳܐ ܘܚܰܒܪܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܨܶܝܕ ܥܳܒܽܘܕܳܐ: ܠܳܐ ܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܗܘܳܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܬܽܘܠܳܐ ܗܘܳܐ: ܘܡܶܬܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܕܰܕܡܳܐ ܗܰܘ ܝܺܣܽܘ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܩܰܕܶܫ ܓܶܝܪ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝܰܘܗ̱ܝ. ܘܩܰܕܶܫ ܝܺܣܽܘ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܰܘܗ̱ܝ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܣܒܰܪܬܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܫܡܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܶܬܚܰܛܰܦ ܐܶܠܺܝܳܐ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܠܫܰܡܰܘܗ̱ܝ ܡܪܰܡܪܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܣܶܩ ܠܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܕܬܶܦܪܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܬܶܣܓܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܶܠܺܝܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܛܠܰܬ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܗܘܳܐ ܐܶܠܺܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܚܕܳܐ ܥܰܠ * * * * * * * * * * * ܡܶܢـ * ܐ * ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܬܽܘܒ * * ܐܰܝܕ * * * * * * ܠܟܽܠܶܗ ܬܽܘܒ * ܣܐ * * * * * ܬ * * ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܡܶܢ * ܐ * * * * * ܐܳܦ * * * ܐܶܢ ܗܽܘ ܐܬ * * * * * ܠܘܳܬ ܝܺܣܽܘ * * * ܢܚܰܘܶܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܠܰܘ ܐܰܣܩܶܗ܀

* * * ܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܣܩܶܗ ܠܘܳܬ * * ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܶܐܠܺܝܳܐ * * * * ܕܡܰܝܳܐ ܗܳܘܶܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ * * ܠܳܐ ܕ * ܬܘ * * * * * * * * * ܕܕܝܐ * * * ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܟܰܝ * * * * * * ܐ ܡܳܪܰܢ ܐܳܦ * * * ܥܩ ܙ * ܘܬܐ * * * * ܝܬܐ ܕܶܐܬܢܰܛܪܰܬ ܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ ܗܽܘ ܕܶܐܬܢܰܛܪܰܬ ܗ̱ܘܳܬ * * * ܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܢܰܛܪܰܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܳܪܰܥ ܚܽܘܒܠܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܠܳܐ ܠܰܢ * * * ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܢܰܛܪܽܘܗܿ܀

* *ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ * * ܐ * * ܠـ * ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܠـ * ـܠܝܠܐ ܡܫܰܡܫܳܐ ܠܶܗ * ܗܳܝ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܳܐ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܡܶܥܰܠ ܠܟܳܗܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܦܶܣ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܕܢܶܬܩܰܕܰܫ ܒܦܰܓܪܶܗ * * * ܕܫ ܗܘܳܐ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܕܰܥ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘܝܽܘܬܶܗ ܒܕܰܠܺܝܠܳܐ ܘ * * * ܐ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܠـ * * * ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܘ * ܐ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܒܬܽܘܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܠܳܐ ܐܰܘ ܡܛܠܘ * * ܒܬܽܘܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠـ * * ܠܥܣ * * * ܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܣܰܓܺܝ ܡܳܕܶܝܢ * * ܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܐܰܝܢܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ ܣـ * ܐ ܫܗ ܘܗܺܝ ܘܳܐܦ ܓܶܝܪ * * ܒܬܽܘܠܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ * * ܐܶܠܽܘ ܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܚܰܕ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܩܪܶܐ * * * ܐ * ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ * ܡܶܬܩܪܶܐ ܝܺܣܽܘ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܒܣܰܓܺܝܐܳܐ ܟܰܕ ܩܰܕܡܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܶܐܢ ܐܳܦ ܟܰܕ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܡܬ * * * * * ܠܳܐ * ܬܦ * * * ܕܰܐܚܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܕܰܚܠܳܦ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ * * * * ܬ * * * * * * ܚܠܳܦ * * * * * * * * * * * ܩܰܕܡܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ * * * ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܶܠܬܳܐ ܘܕܰܡܺܝ ܒܶܗ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܚܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܕܰܡܺܝ ܒܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܫܟܰܚܢܰܢ ܕܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܒܺܝܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ: ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܠܺܝܣܽܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܺܝܬ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܡܶܐ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܠܡܶܕܶܡ ܕܕܳܡܶܐ ܩܳܪܶܝܢ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܬܕܰܡܶܐ ܥܒܳܕܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܕܳܡܶܝܢ ܥܰܒܕܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܡܶܛܽܠ ܟܺܝܬ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܝܺܣܽܘ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܟܰܟ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܕܺܝܣܽܘ ܥܰܡ ܝܺܣܽܘ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܳܐܦ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܠܰܒܪܶܗ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܶܐܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܰܒܪܶܗ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܗܳܘܝܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܕܳܡܶܐ ܗܽܘ ܝܺܣܽܘ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܢܕܰܡܶܐ ܝܺܣܽܘ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܒܰܐܝܕܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܝܺܣܽܘ ܠܰܘ ܒܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܰܒܢܰܝܢܳܫܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܐܶܢ ܠܰܝܬܶܝܗ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܨܶܝܕ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܘܶܐܢ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܦܠܰܛܬܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܡܓܰܕܦܺܝܢ ܒܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܰܥܠܺܝܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܥܰܠ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܰܠܥܰܣ ܘܶܐܢ ܘܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܠܥܰܣ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܶܐܠܺܝܳܐ ܘܠܶܐܫܰܥܝܳܐ ܘܰܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܠܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܗܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܙܰܕܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܢܦܰܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܠܳܐ ܥܰܠܘ̱. ܗܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܦܰܚܶܡܢܳܝܗ̱ܝ ܠܺܝܣܽܘ ܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܕܩܰܕܺܝܡܽ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܺܝܣܽܘ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܺܝܣܽܘ ܡܶܨܛܠܳܒܽܘ ܐܶܨܛܠܶܒ ܕܕܳܡܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܘܶܐܢ ܬܰܘܣܶܦ ܕܳܐܦ ܠܰܫܝܽܘܠ ܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܠܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܕܶܝܬ ܠܳܟ ܒܫܽܘܠ ܦܰܓܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܡܶܬܚܙܳܝܽܘ ܩܰܕܶܡ ܗܽܘ ܠܶܗ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܒܡܶܬܚܰܙܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܕܰܡܶܝܬ ܠܶܗ ܠܺܝܣܽܘ ܠܗܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܶܗ ܨܒܰܝܬ ܬܽܘܒ ܕܰܬܢܰܟܪܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܟܰܕ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܶܗ ܕܳܡܶܐ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܟܰܬܰܪ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܒܣܳܪܽܘܒܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܫܬܐܶܠ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܠܶܗ ܡܶܠܰܬ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܳܟ ܡܳܢܳܐ ܐܰܣܗܶܕ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܕܰܓܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܝ ܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܛܳܥܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܘ ܕܡܰܢܗܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܛܥܶܝܢ ܐܶܢ ܟܺܝܬ ܫܰܪܳܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܠܰܘ ܩܰܢܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܪܽܘܚ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܠܡܳܢܳܐ * * * ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܘܣܰܒܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܰܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ * ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܶܐܢ ܡܕ * * * ܡܶܠܰܬ ܝܺܣܽܘ ܕܠܳܐ ܐܶܢ ܡܳܕܶܝܢ ܡܕܰܓܳܠܽܘ ܕܰܓܶܠ ܝܺܣܽܘ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܡܫܰܕܳܪܽܘ ܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܙܕܰܥܙܰܥ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܕܺܝܣܽܘ ܕܰܓܠܰܬ ܬܽܘܒ ܡܶܠܰܬ ܝܺܣܽܘ ܕܰܐܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܠܰܘ ܩܰܢܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܪܽܘܚ ܡܶܬܬܙܺܝܥ܀

ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܩܽܘܡܳܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܐܶܙܕܰܥܙܰܥ ܐܶܢ ܐܶܙܕܰܥܙܰܥ ܩܰܢܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܠܰܘ ܩܰܢܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܩܰܢܝܰܐ ܗܘ ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܙܕܰܥܙܰܥ. ܘܰܠܡܳܐ ܐܰܟܬܶܒ ܘܫـ * * * ܠܘܳܬܶܗ ܘܰܫܠܰܚ ܟܽܠܶܗ ܕܰܐܢ̱ܬܽ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ. ܬܶܡܗܳܐ ܕܶܝܢ ܠܡܶܫܡܰܥ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܗܰܝܡܶܢ ܒܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܣܗܶܕ ܐܳܦ ܝܺܣܽܘ ܒܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܠܰܘ ܩܰܢܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܛܳܥܶܐ ܒܳܬܰܪ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܺܝܣܽܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܰܘ ܩܰܢܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܡܶܛܽܠ ܕܡܰܟܺܝܟ ܗܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܣܬܰܩܒܰܠ ܕܶܝܢ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܺܝܣܽܘ ܕܡܰܟܪܶܙ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܕܕܳܡܶܐ ܠܕܺܝܠܶܗ ܫܒܰܩ ܠܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܫܩܠܳܐ. ܘܰܪܚܶܡ ܠܺܝܣܽܘ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒܩܳܐ ܠܰܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܰܘ ܩܰܢܝܰܐ ܗ̱ܘ܇ ܕܢܶܣܒܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܛܥܳܐ * ܡܶܬܒܥܶܐ ܗ̱ܝ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܕܰܥ ܟܰܝ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܘ ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܠܰܘ ܗܽܘܝܽܘ ܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܘܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܐܰܠܨܰܬ ܠܶܗ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܶܢ ܕܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܡܶܢ ܝܺܣܽܘ ܢܺܐܠܦܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ * * * * ܕܠـ * * ـܗܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ * * * * ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ * * * ܠܡܳܪܰܢ ܝܺܣܽܘ ܕܠܰܘ ܘܐ ܐ * * ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܬܢܳܢ ܡܰܟܶܟ ܐܶܢـ * ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܕܳܡܶܐ ܐ * * ܐܰܘ * ܡܕܬ * * ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܺܐܠܰܦ ܫܳܡܰܥ * * * * ܘܳܐܕܳܡ ܕܡܰܠܶܦ ܡܶܕܶܡ ܐܶܢ ܢܺܐܬܶܐ ܝܺܣܽܘ * ܥܰܠ ܘܡܰܠܦܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܣ * ܡܶܢ ܗ * * ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܶܗ܆ * * * * ܓܝܐ ܠܶܗ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܘܡܰܘܕܶܐ * ܕܐ ܠܶܗ ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܠܶܗ ܠ * * * ܐ * * * * ܬܝܬܗ ܣܳܗܕܳܐ * * ܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܠܶܦ * * ܕܫܰܪܺܝܪܳܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ * ܗܳܐ * * ܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܗܘ * * ܓܶܝܪ ܐܶܢܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܝܺܣܽܘ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܓܰܠܳܝܽܘ ܡܓܰܠܶܐ ܠܶܗ ܐܰܘ ܐܬ * ܢܘ ܡܩܰܠܶܣ ܠܶܗ ܠܕܰܓܳܠܰܐ ܗ̱ܘ * * ܥܠܰܘܗ̱ܝ * * * * * * * * * * * ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܟܪܶܙ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܗܽܘ ܒܰܕܢܳܐ ܕܠܳܐ ܩܰܢܝܰܐ ܗ̱ܘ * ܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܣܳܗܕܰܘܗ̱ܝ * * * * * * ܗ * ܬܠܗܝ * * * * ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܒـ * * * ܫܰܪܺܝܪ ܗܽܘ ܘܠܳܐ ܡܩܰܠܳܣܽܘ ܩܰܠܶܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܺܝܣܽܘ ܕܰܢܣܰܒܰܪ * * ܠܥܰܡܠܶܗ ܗܽܘ * * ܗ ܥܰܫܺܝܢܳܐ * * * * ܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ * ܠ * ܠܘܳܬܶܗ܀

ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢـ * * ـܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ * * ܠܚܰܢܦܳܐ ܘܥܰܠ * ܐ ܘܕܰܣܗܶܕ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܝܽܘܠܦܳܢ ܕ * * * ܕ * ܗܰܘ ܬ * * ܐ ܕ * ـܩ ܒܶܗ * * * * ܕܠܰܘ * ܠܶܗ ܗܽܘ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܥܳܢܶܗ ܗܰܘ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ * * ܦܬܰܚ ܟܰܝ * * * * * * * * ܠܶܗ * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܐܺܝܬ * * * * * ܗܳܠܶܝܢ * * * * ܕܺܝܣܽܘ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܘܕܐ * ܠܬܰܪܓܳܡܳܐ * * ܠܶܗ * * * * * ܗ * ܠ * * * * ܕܒܰܪ * * * * ܡܰܫܟܚܰܢ * * ܠܡܦـ * * * * ܐܣܬܪ * * * * ܘܰܥܪܰܩܘ̱ * * * ܥܰܠ * * * * * * * * ܠܳܐ * ـܠـ * * * * * ܬ * * * * * * ܥܘ * * * * * * * * * * * * ܐ * * * * * * * * * * * * * ܕܽܘܟܼ: ܘܰܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܡܶܢ ܪܚܺܝܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܶܗ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܦܠܰܛ ܬܳܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܣܽܘܪܚܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܫܐ܀

ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܟܽܠܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܝܺܣܽܘ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܟܫܶܠ ܒܺܝ: ܐܰܝܟ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܠܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܠܰܘ ܩܰܢܝܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܡܪܳܗܿ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܟܽܘܠܶܗ ܕܰܐܡܪܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ ܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܕܺܝܣܽܘ ܘܗܽܘܝܽܘ ܝܺܣܽܘ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܫܽܘܩܳܐ ܕܰܐܟܬܶܒ ܕܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܟܰܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܘܶܐܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܠܽܘ ܨܒܳܐ ܝܺܣܽܘ ܕܢܶܫܠܽܘܚ ܠܶܗ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܠܳܐ ܗܳܐ ܛܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܳܬܪܶܗ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܕܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܟܫܶܠ ܒܺܝ. ܡܰܟܫܠܳܐ ܟܰܝ ܠܡܰܢ ܩܳܪܶܝܢ ܠܰܘ ܠܡܰܢ ܕܰܗܦܰܟ ܡܶܢ ܥܰܡܶܗܼ. ܡܳܕܶܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܶܗ ܗܽܘ ܒܺܝܣܽܘ ܡܗܰܝܡܶܢ ܗܽܘ ܘܥܰܠ ܗܽܘ ܗܰܘ ܫܠܰܚ ܝܺܣܽܘ ܕܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܐܶܢ ܢܩܰܘܶܐ ܕܰܢܚܰܡܣܶܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬܟܫܶܠ ܒܺܝ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܒܝܰܕ ܛܽܘܒܳܐ ܡܶܨܒܳܐ ܗܽܘ ܨܒܳܐ ܕܰܢܓܰܢܒܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܬܓܰܢܰܒ ܟܰܝ ܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܓܰܢܰܒ ܐܶܒܰܕ ܠܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܫܽܘܚܕܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܟܰܝ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܫܽܘܚܕܶܗ ܠܘܳܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܘܒܶܕ ܫܽܘܚܕܳܗܿ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܫܽܘܚܕܶܗ ܕܗܰܘ ܩܽܘܠܳܣܶܗ܀

ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܝܢ ܘܥܰܠ ܐܶܠܺܝܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒܛܽܘܪܳܐ ܨܶܝܕ ܝܺܣܽܘ ܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܕܢܳܛܽܘܪܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܘܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܢܳܛܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܗܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܛܽܘܪܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܟܪܽܘܒܳܐ ܘܰܫܢܳܢܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ ܕܰܢܟܰܪܟܶܗ ܠܛܽܘܪܳܐ ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܺܣܽܘ ܠܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. ܘܒܶܝܬ ܛܽܘܪܳܐ ܟܰܝ ܠܰܡܩܰܕܫܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܪܰܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܕܢܶܛܰܪ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܘܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܶܗ ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܛܰܪ ܛܽܘܪܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܠܰܝܬ ܒܶܗ. ܐܶܢ ܠܰܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܡܶܕܶܡ ܨܳܪ ܠܰܢ ܬܰܡܳܢ. ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ ܕܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܠܰܢ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܫܒܽܘܩܘ̱ ܗܳܝ ܕܺܝܠܰܢ ܕܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܶܐܡܰܪܘ̱ ܠـ * * ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܣܠܶܩ ܝܺܣܽܘ ܠܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܕܢܶܥܒܶܕ ܗܽܘ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܣܠܶܩ ܠܬܰܡܳܢ * * * ܟܰܝ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܩܰܪܶܒ ܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܰܘ ܥܰܡ * * * ܐ ܩܪܳܒܳܐ * * ܕܡܰܩܪܶܒ ܗܳܘܶܐ ܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܰܘ ܥܰܡ * * * * * ܕܠـ * ܐ * * * * ܕܢܶܚܛܽܘܢ ܐ * * ܐܶܢܽܘܢ ܠ * ܐ ܛ * ܐ ܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܠܰܡـ ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ * * ܘܶܐܢ * ـܙܒܢ ܐܶܬܳܐ ܕܰܢܙܰܒܶܢ ܩܪܳܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܙܰܒܶܢ ܙܒܰܢ ܗܘܳܐ ܠـ * * * ܠـ ܡܶܕܶܡ ܘ * * * ܫܰܦܺܝܪ ܥܒܰܕ * * * * * ܠ * * * ܬܪ̈ܝܢ ܠ * * ܝܢ ܗ̱ܘܰܘ * * * ܬ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܘ * * ܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܐܶܠܽܘ ܩܪܳܒܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ * * * * * * ܘܠ * * * ܠܫܡـ * ܐܘ * ܘܘ ܠܘܳܬܶܗ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ * * ܕܶܐܢ ܡܶܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܐܺܝܬ ܕܬܶܙܒܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡـ * ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܶܐܢ ܕܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܩܰܕܶܡܬ ܘܕܰܒܰܪܬ ܬܪܶܥܣܰܪ ܘܰܫܒܰܥ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܶܢ * ܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠ * * ܘܠܳܐ ܦܢܳܢܰܬ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܠܰܒܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕܒܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܰܠ ܘܠܳܐ ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܗ ܘܶܐܡܪܰܬ ܕܰܩܕܳܡ ܬܰܪܡܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܠܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ * * ܩܰܕܶܡܬ ܕܒܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܳܦ ܠܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܡܶܢܗܽܘܢ * * * * * * * ܐ * * ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܚ * * ܐܰܘ ܠܳܐ * * * ܬܽܘܒ ܐ * ܗܦܰܟܘ̱ ܘܶܐܡܰܪܘ̱ ܠܰܡ ܕ * * ܒܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܬܰܡܳܢ ܐ * * ܐܶܢ ܩܰܕܶܡܬ ܘܰܕܒܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܟܰܠܝܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܣܠܶܩܬ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܛܽܘܪܳܐ ܡܶܬܒܥܳܝܽܘ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܟ ܘܶܐܢ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܟ ܗܰܒ ܕܡܽܘܗ̱ܝ ܕܗܽܘ ܣܳܠܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܘܶܐܠܳܐ ܡܬ * * * ܐ ܠܳܟ ܠܛܽܘܪܳܐ ܠܡܶܙܒܢܶܗ ܚܽܘܬ ܠܳܟ ܡـ * ܐ ܠܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܬܰܪܡܶܐ ܠܳܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܛܺܝܡܰܝ ܒܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܳܟ ܠܡܶܬܰܠ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܠܳܐ ܓ * ܕܶܡܝ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܰܘ ܒܡܶܨܥ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܕܳܡܶܝܢ ܠܗܶܝܢ * * ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܐܶܬܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܝܺܣܽܘ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܘ ܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܙܒܰܢ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܙܒܰܢ ܘܰܗܦܰܟ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܒܰܙ ܐܶܠܽܘ ܡܶܢܶܗ * * * ܠܳܐ ܘܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܢܗܰܪ ܠܳܐ ܟܶܢ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܗܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܕܛܳܒ ܥܳܒܽܘܕܰܢ ܘܰܣܢܳܐ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܫܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܢܠܰܘܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܕܳܡܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܗܳܘܶܐ ܟܰܝ ܩܨܳܨܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܝܺܣܽܘ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܗܰܒ ܠܺܝ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ ܕܗܰܘ ܒܪܺܝܬܳܟ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܕܳܡܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܡܰܚܬܶܗ ܕܺܝܣܽܘ ܝܺܠܶܦ ܗܘܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܳܦ ܣܽܘܠܳܩܶܗ. ܕܰܐܝܟ ܕܠܰܝܬ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܶܗ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܡܥܳܕܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܙܒܰܢ ܘܡܰܫܩܶܠ. ܟܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܶܗ ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܦܰܢܝܶܗ ܗܘܳܐ ܝܺܣܽܘ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܡܰܫܩܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܣܒܰܪܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܥܶܒܕܶܬ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܙܳܒܶܢ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܣܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܶܝܟ܀

ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܥܰܣ ܠܰܢ ܣܰܓܺܝ ܒܫܰܪܒܶܗ ܥܣܺܝܣܳܐ ܕܡܰܪܩܝܽܘܢ. ܣܢܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܕܩܰܨܘ̱ ܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܡ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܬܽܘܒ ܕܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܠܡܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܝܰܗ̱ܒ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܢܣܰܒ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܙܒܰܢܘ̱ ܠܶܗ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ ܕܰܚܙܰܘ. ܘܰܟܒܰܪ ܐܳܦ ܗܽܘ ܝܺܣܽܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܓܰܪܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܡܰܥܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܒܗܳܝ ܚܙܳܬܳܐ ܡܝܰܬܰܪܬܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܝܺܣܽܘ ܕܰܡܝܰܬܪܳܐ ܡܶܢ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܝܰܐܒܽܘܢ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܗܿ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܩܰܨܘ̱ ܥܰܡܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܒܽܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ܀ ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܠܰܘ ܠܙܰܒܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܩܨܳܨܳܐ ܐܶܬܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܐܶܬܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܠܡܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܐܶܬܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܳܡܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܡܚܳܐ ܐܰܘ ܐܰܝܢܰܘ ܕܰܒܠܰܥ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܗܰܘ ܕܒܰܪ ܗܘܳܐ ܐܰܣܶܩ ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܠܺܝܚܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܟܰܝ ܡܶܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܰܘ ܚܳܒ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܩܪܳܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܡܳܐ ܡܶܛܽܘܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܝܗܽܘܢ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܠܳܦ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܫܳܠܡܺܝܢ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܗܽܘ * ܬ * * * ܠܰܘ ܥ * * * ܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܚܰܕ ܐܶܢܶܝܢ ܚܽܘܠܳܐܺܝܬ ܡܰܩܪܶܒ ܝܺܣܽܘ ܕܠܳܐ ܗ̈ܘܰܝ ܡܬ * * ܐܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܣܠܶܩ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܚܙܺܝ ܟܡܳܐ ܫܳܛܶܗ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܠـ * ܠܽܘܩܒܰܠ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܘ * * * ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ̱ ܘܚܰܒܺܝܒܝ̱ ܬܪܶܝܢ * * ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ܀ ܐܶܠܳܐ * * ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܶܐܠܽܘ * * * * ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܡـ *ـܗܘܝܬ ܘܰܕܠܳܐ ܐܘܗ * * * ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܗܘܳܐ ܛܳܒ ܥܰܠ ܗܽܘ ܗܰܘ ܐܳܦ ܠܳܐ ܙܟܳܐ * * ܐ * * ܠܰܬܠܳܬܳܐ * * ܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐ̱ܢ̈ܳܫܺܝܢ ܘܠܰܘ * ܚܰܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܚܰܝܳܐ ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܡܺܝܬܳܐ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܥܰܡ ܐ * * ܐ ܡܶܕܚܰܠ ܟܰܝ ܕܚܰܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܘܥܰܠ ܗܰܘ ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܶܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܠܽܘ ܐܶܬܳܐ ܓܶܝܪ ܠܬܰܡܳܢ ܩܛܰܠ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܰܘ ܚܰܫܳܐ ܚܳܐܶܫ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܰܘ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚܳܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܕܰܥ ܝܳܕܰܥ ܕܣܳܦܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܶܐܪܰܥ ܩܪܳܒܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܘܥܰܠ ܗܽܘ ܗܰܘ ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܡܰܪܓܳܫܽܘ ܐܰܪܓܶܫ ܕܚܰܝܠܬܳܢܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܘܥܰܠ ܗܽܘ ܗܰܘ ܫܠܺܝ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܡܚܳܐ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܣܕܰܪ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܶܢ ܗ * * * ܥܗ ܚܢܺܝܡ ܒܳܬܰܪ ܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ * ܐ ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܫܟܳܚܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܶܒܪܶܐ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܒܪܳܐ ܒܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܡܚܺܝܠ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܥܒܰܕ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܩܥܳܐ ܬܰܡܳܢ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ̱ ܘܚܰܒܺܝܒܝ̱ ܠܡܰܢ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܠܡܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܢܬܰܠܡܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܩܥܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܘ ܕܰܢܙܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܩܥܳܐ. ܠܡܳܐ ܡܶܢ ܫܡܽܘܗ̱ܝ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܢܚܶܬ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܢܚܶܬ ܠܗܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܢܰܝܢܳܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܛܰܦ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܦ ܠܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܕܒܰܡܫܰܝܳܐ ܥܰܡ ܫܡܰܝܳܐ ܙܒܰܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܥܶܠܳܝܳܐ ܠܳܐ ܙܒܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܕܰܝܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܢ ܕܢܺܐܬܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܳܗܕܳܐ ܠܰܒܪܳܐ܇ ܕܣܳܗܕܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܩܳܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܢ ܢܺܐܡܰܪ ܠܰܢ ܕܠܰܘ ܒܰܪ ܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟܳܐ ܕܩܳܠܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܳܬܶܐ ܗܘܳܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܛܽܘܪܳܐ ܛܽܘܪܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܕܒܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ܀

ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܟܒܰܪ ܕܳܡܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܰܢܣܰܒܰܪ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܛܥܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܘܒܰܥܢܳܢܳܐ ܘܒܰܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܐܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܗܘܳܐ ܡܣܳܡ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܝܺܣܽܘ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܶܬܳܐ. ܠܰܘ ܡܶܫܪܳܐ ܫܪܳܬܶܗ ܕܠܰܘ ܒܰܪ ܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܚܬܳܡܽܘ ܚܬܰܡܬܶܗ ܕܗܳܢܰܘ ܒܰܪ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܘܣܳܗܕܺܝܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܕܶܐܬܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܩܪܳܒܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܐ ܫܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܫܠܺܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܰܝܬ ܬܽܘܒ. ܘܶܐܢ ܟܰܕ ܦܬܰܟܪܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܥܢܳܐ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܳܥܶܐ ܗܳܘܶܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܰܝܬ ܬܽܘܒ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ܇ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܟܡܰܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܬܶܛܥܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܠܘܳܬ ܦܬܰܟܪܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܠܽܘ ܫܠܺܝ ܗܘܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܢܶܩܥܶܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܨܶܝܕ ܦܬܰܟܪܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܫܠܺܝ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܫܽܘܐܳܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܩܪܳܒܳܐ ܙܟܰܘ ܘܰܫܠܺܝܘܗ̱ܝ ܠܫܽܘܐܳܠܶܗ ܕܰܙܒܺܝܢܬܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕܫܰܠܶܡ ܫܰܪܒܶܗ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܢܰܦܢܶܐ ܥܰܠ ܫܽܘܐܳܠܳܗܿ ܕܰܙܒܺܝܢܬܳܐ ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܟܺܝܬ ܡܰܢܽܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܙܰܒܶܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܙܰܒܢܶܗ ܘܰܒܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܙܰܒܢܶܗ. ܘܗܽܘ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܙܒܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܙܰܒܶܢ ܡܶܢ ܐܰܝܢܰܘ ܟܝܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܗܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܕܛܳܒܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܡܶܕܶܡ ܕܝܰܗ̱ܒ ܐܰܘ ܝܽܘܩܪܳܐ ܒܪܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܘܠܳܐ ܗܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ: ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܪܳܐ ܠܶܗ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܶܐܢ ܫܰܦܺܝܪ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܪܳܐ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܙܒܰܢ ܠܐܺܝܬ ܘܶܐܬܓܚܶܟ ܘܶܐܢ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܙܥܽܘܪ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܝܰܗ̱ܒ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܒܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣ ܟܺܐܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ ܡܡܶܕܶܡ ܙܥܽܘܪ ܘܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܝ ܗܽܘ ܕܳܡܶܐ ܣܦܰܩܘ̱ ܠܶܗ ܘܶܐܠܳܐ * * * * * * * * * ܘܬܐ * * * ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ * * * ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ * * * * * * * * * * * * * * * * * ܡܳܐ * * ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܽܘ ܘܶܐܢ * * * ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܒܶܝܬ * * * * ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ * * * * * * * ܠ * ܕܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܳܡܝܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ * * * * ܘܡܶܫܬܟܰܚ * ܠܶܗ ܕܰܡܪܰܟܒܰܐ ܗ̱ܘ * * * ܓܶܝܪ ܒܓܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܘܰܣܓܳܐ ܘܒܨ * ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ * * * * * * * ܕܡܶܬܟܰܢܰܫ * * * * * ܒܕܬܐ * * * ܬ * * * * * ܐ * * * * * * * ܘܳܐܦ ܡܦ ܡܳܐ * * * ܘܡـ * * ܐ * * * ܠܡܰܢ * * * * * *܀

* * * * * * * * * * ܝܰܗ̱ܒ * * * * * * ܐ * * * * ܝܰܗ̱ܒ * * * * * ** ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܣܢܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܗܽܘ ܡܰܚܶܒ ܡܶܢ ܬ * ܢܐ ܘܠܳܐ ܕܺܝܣܽܘ ܘܶܐܢ * ܐ ܟܝܳܢܶܗ ܗܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܐ * ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܘܠܳܐ ܟܽܠ * ܝܳܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܗܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܡܚܒـ * ܗ * ܗܘ * * ܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܥܶܠܬܳܐ ܙܟܳܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ * * ܢܽܘܓܪܳܐ * * * * * * ܐܰܠܳܗ * * * ܒܨܶܒܽܘ ܙܥـ * * ܬܐ ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ * * * * * * * * ܕܰܙܒܰܢ ܒܡܶܕܶܡ * * ܕܡܶܢܶܗ ܠܡܳܐ ܙܰܒܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܢ ܗܽܘܠܳܐ ܙܒܰܢ ܐܰܘ ܢܰܦܫܳܬܳܐ * ܐ ܢܰܦܫܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܙܰܒܶܢ ܘܰܠܡܳܢܳܐ * ܐ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ * * ܐܶܢܶܝܢ ܘܐ * * * * * * ܘܙܰܒܶܢ * * * * * ܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܠܳܐ ܟܺܝܬ * * * ܠܳܐ * ܗ * * * ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܠ * * * ܠܶܗ ܩܶܢܛܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕ * ܐ * * * * ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܕܰܠܰܚ ܗ̈ܘܰܝ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܳܐ ܕܢܰܫܦܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܕܠܺܝܚܳܢ ܗܶܢܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܥܒܰܕ ܒܗܶܝܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܰܙܒܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܘܶܐܢ ܐܶܬܕܠܰܚ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܗܽܘ ܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܙܰܒܶܢ ܐܶܢܶܝܢ * * * ܗܰܘ ܕܰܠܗܶܝܢ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܘܳܐ * * * ܐܶܬܕܠܰܚ ܢܰܦܫܳܬܳܐ * * * ܗܘ * * * ܡܫܰܬܦܳܐ * * * * ܗܘܳܐ ܐܳܦ * * * * * ܠܳܐ * * * ܡܨܶܝܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܰܥܶܠ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܰܐܬܪܶܗ ܕ * * * ܐ * * * * ܘܗܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܦ ܒܰܐܬܪܗܶܝܢ ܕܠܰܚ ܠܗܶܝܢ܀

ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܡܶܫܬܦܶܐ * * ܟܝܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܬܳܐ * * * ܢܰܦܫܳܬܳܐ * * ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܫܬܦܶܐ * * * * * * * * * * * * * * * * * ܡܫܶܬܦܶܩ ܐܳܦ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܡܳܐ * * ܕܰܐܘ ܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܪܳܐ ܩܕܳܚܳܐ. ܒܪܽܘܓܙܝ̱. ܘܬܰܘܩܶܕ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ. ܐܶܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܩܳܕܚܳܐ ܡܶܢܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܘܗܶܦܟܳܐ ܡܰܘܩܕܳܐ ܠܶܗ ܟܽܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܢܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܩܕܳܚܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܗܳܦܟܳܐ ܡܰܘܩܕܳܐ ܠܶܗ. ܡܺܝ ܝܰܡܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܬܶܥܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐܿ. ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܗܺܝ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܡܶܬܕܰܠܚܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܕܰܠܰܚ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܗܘ̈ܰܝ ܗܶܢܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܗܽܘ ܥܩܳܪܗܽܘܢ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܳܐ ܕܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܥܶܩܳܪܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܠܳܐܶܐ ܒܶܗ ܒܥܶܩܳܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܕܬܶܬܟܪܶܙ ܗܘܳܬ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܫܰܠܡܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܬܺܚܶܐ ܠܰܡ ܚܰܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܶܝܗ ܕܚܰܝܳܐ ܗܳܟܰܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܰܘ ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܢܺܚܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܨܛܒܺܝ ܕܢܰܚܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܗܶܝܢ ܕܢܰܦܫܳܬܳܐ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ. ܘܳܐܦ ܨܶܒܝܳܢܗܶܝܢ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܘܶܐܢ ܨܶܒܝܳܢܗܶܝܢ ܦܪܺܝܫ ܗܽܘ ܘܳܐܦ ܟܝܳܢܗܶܝܢ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ. ܘܠܳܐ ܗܘ̈ܰܝ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܕܳܡܝܳܐ ܓܶܝܪ ܨܒܽܘܬܳܐ. ܕܠܰܘ ܡܶܢܶܗ ܐܶܢܶܝܢ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܠܗܶܝܢ ܡܶܙܒܰܢ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܟܝܳܢܶܗ ܣܳܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܰܚܶܒ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܶܐܢ ܟܝܳܢܶܗ ܡܙܰܒܶܢ ܗܘܳܐ: ܒܡܶܕܶܡ ܕܠܰܘ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܗܽܘ. ܐ̱ܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܬܳܐ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܕܚܰܕ ܚܽܘܒܳܐ ܗܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܚܰܕ ܬܽܘܒ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܰܚܶܒ ܟܺܐܢܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܘܢܶܪܒܳܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܢܰܚܶܒ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܟܺܐܢܳܐ ܘܢܶܙܒܰܢ ܡܶܢܶܗ ܘܳܐܦ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܥܠܶܒ ܗܽܘ ܟܝܳܢܶܗ ܕܟܺܐܢܳܐ ܕܡܶܙܕܰܒܰܢ ܐܰܝܟ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܶܙܒܰܢ ܙܰܒܶܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܙܰܒܶܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ. ܠܡܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܕܶܐܠܺܝܳܐ ܘܰܚܢܽܘܟ ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܛܳܒܬܶܗ ܐܳܦ ܠܗܳܪܟܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܗܶܝܢ ܐܰܬܪܰܢ ܥܰܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܥܶܠ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܐܬܪܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܺܝܣܽܘ ܕܠܶܗ ܠܺܝܣܽܘ ܫܳܘܶܐ ܐܰܬܪܰܢ ܘܰܠܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܰܡܐܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܗܽܘ ܐܶܬܛܰܡܰܐ ܠܶܗ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܐܬܪܰܢ ܬ ܐ * * * * * * * * * * * * * * * ܐܳܦ * * * * * * * * * * * ܘܶܐܢ ܡܝܰܬܰܪ ܗܽܘ ܘܡܶܢ * * ܘܬܗ ܠܰܡـ * * * * * * * * * * ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܣܳܠܩܳܐ ܣܳܦܩܳܢ * * * ܕܐ ܡܫܰܪܶܐ ܒܗܶܝܢ ܡܶܟܳܐ ܓܳܡܪܳܢ ܠܗܶܝܢ ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ ܕܢܺܐܬܝܳܢ ܡܳܕܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܥ * * * ܐ ܠܰܡـ * * * * * * ܘܢ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܗܺܝ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܰܥܬܺܝܕ * * ܗ ܡܰܢܽܘ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܒܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܠܰܚ * * * ܗ ܐܳܦ ܡܶܕܶܡ ܢܬ * * * * * * * * * * * * ܐܰܝܟ ܗ * ܐܳܦ * * ܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ * * * * * * * * * * * * * * * * ܬܐ * * ܬ * * ܬܡܐ * * * * * ܐ * * * * * * * * ܬܐ

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ

Against Marcion II

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ

ܡܰܪܩܝܽܘܢ

* * * ** ܬܫ * * * ܥܰܠ * * ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܐ * * * * * * ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܶܝܗ ܙܟܰܪܝܳܐ ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܡܰܠܟܶܟܝ̱ ܐܶܬܳܐ ܠܶܟܝ̱: ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܘܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܳܢܺܐܶܝܠ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܠܰܡ ܐܶܬܳܐ ܘܠܶܗ ܝܰܗ̱ܒ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܐܺܝܬ * * * ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܣܳܗܕܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܥܰܠ * * * * * ܘܐ̱ܚܪܺܬܳܐ * * ܡܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܣܳܗܕܺܝܢ ܟܬܳܒܳܐ ܥܰܠ * * ܕܡܰܪܰܡܪܶܡـ * *ܬܐ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܳܐܦ * *ܒܬܐ ܘܳܐܦ * * ܬܐ ܐ * * * * ܥܰܠ ܡܰܐܣܶܐ ܥ * ܠܗܶܝܢ ܠܗܦ * ܬ * ܘܳܐܦ ܥܰܠ * * * ـܢ * * * * * * ܐ * * * * * * * ܐܺܝܬ ܠܶܗ * * * * * * * * * * * * ܡܬ * * ܐ * * * * * * * ܐܶܢ * * * * * * ܗܽܘ ܡܡܰܠܽܘ: ܡܰܢܽܘ ܕܐ * * * * * ܐ ܗ * * * * ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܓܶܝܪ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܶܗ * * ܐ ܗܽܘ ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܠܘܳܬ * * ܐ ܩـ * ܐ * * ܛـ * ܐ * * * ܬ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ * ܠـ * ܐ * * * ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܐ * * * * * ܟܡܳܐ ܕ * ܥܳܒܽܘܕܳܐ܀

ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܟܰܕ * * ܕܰܘܺܝܕ ܗܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܚܰܘܺܝ ܡܳܪܰܢ ܕܡܶܢܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܠܰܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܗܽܘ: ܘܩܳܡܰܬ ܠܶܗ ܨܒܽܘܬܳܐ ܒܦܽܘܫܳܟܳܐ ܠܘܳܬ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܠܘܳܬܶܗ * * * * ܕܕܰܡܠܶܐ * * * ܐܰܝܟ ܗ * * * * ܕܰܘܺܝܕ * * * ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ * ܐ * * * ܡܳܪܝ̱ ܦܰܫܶܩ ܠܺܝ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ * * ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ * * * ܗ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܘܥܰܠ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ * * ܠܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ * * * * ܘܟܰܕ ܘܦܰܫܶܩ ܟܰܝ ܕܗܰܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܕܶܐܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܘܺܝܕ ܣܳܗܶܕ ܘܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܰܚܬܶܡ. ܐܰܝܟ ܕܰܣܗܶܕ ܡܰܠܰܐܟܝ̱ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟܝ̱ ܘܰܚܬܰܡ ܡܳܪܰܢ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܽܘ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܗܰܒ ܠܺܝ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ * * * ܕܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ * * ܡܰܠܰܐܟܝ̱܀

ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܚܽܘܬܳܡـ ܕ * * * ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܠ * ـܠ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܶܗ * * * * * ܬܪܶܝܢ ܟܰܝ ܡܫܺܝܚܺܝܢ ܐܺܝܬ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝܢ ܐܺܝܬ * * * ܓܶܝܪ ܒܰܚܕܳܕܶܐ * * * ܡ * * * * ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܡܳܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܠܳܐ * * * ܐ * * * * * * ܐܳܬܶܝܢ * * ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܘܨܶܝܕ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܢـ * * ܐ ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗ ܪܒـ * * ܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܕܰܘܺܝܕ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܶܠܶܐ * * * * ܠܰܡ * * * * * ܡܰܠܰܐܟܰܘܗ̱ܝ * * ܗܳܟܺܝܠ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܕܫܳܥܬܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܐܬ * * * ܠܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ ܐܳܦ ܟܡܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒـ * ܒܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ * * * ܗܝ܀ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ * * * ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ * * * * * * * ܢܶܚܙܶܐ * * * * ܠܶܗ * * * * * ܠ * * ܘ * * * ܐܶܢܽܘܢ * * ܡܪܰܒ ܠܶܗ * ܬ * * * * * * * * ܒܪܶܗ * * * * * * * * ܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ * * ܢܶܚܙܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢܶܗ * * * * * ܘܬܐ * * * * * ܢܺܐܠܰܦ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܶܐܢ ܕܓܠـ ܚܙܺܝ ܕܠܰܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ * ܚܬ * * ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ * ܬܐ * * ܘܥܝـ * ܕ ܡـ * * * ܡܺܐܢܳܐ. ܚܙܺܝ ܕܶܝܢ ܕܠ * * * * * * * * * * * * * ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܗܰܘ ܘܥܰܠ * * ܕܬ * * * * ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܕ * * * * * * * * * * * ܕ * * ܕܶܝܢ * * ܐܶܡܰܪ ܡـ * * * ܗܝܡܢܘ * * * ܕܽܘܟ. ܕܶܐܢ ܬܗܰܝܡܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܓܽܘܢ ܘܶܐܢ ܗܘܳܬ ܠܰܡ ܒܟܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܝ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܗܰܘ ܣܡܰܝܳܐ. ܐܰܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܠܰܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܡܡܳܬ ܫܰܕܪܳܗ ܠܥܳܢܶܗ ܒܝܰܕ ܬܪ̈ܶܝܢ ܥܶܠܳܢܺܝ̈ܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܳܗܿ ܕܥܳܢܳܐ. ܫܰܪܺܝ ܡܳܪܰܢ ܡܦܺܝܣ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܓܰܒܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܦܰܩܬܽܘܢ ܠܡܶܚܙܶܐ ܡܶܛܽܠ ܠܒܽܘܫܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܢܳܐ ܥܶܢܘܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܡܰܟܟܳܐ ܘܶܐܠܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܥܺܝܠܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܪܽܘܚܳܐ ܙܳܐܰܥ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܛܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܠـ * ܠـ * ܘܡܶܬܪܟܶܢ ܘܡܶܬܢܰܓܰܕ ܒܶܝܬ ܟܽܘܠ ܛܳܒܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗܽܘ ܩܕܳܡ ܡܰܢ ܐܰܟܪܶܙ ܡܰܦܰܣ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܣܳܗܕܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܳܗܿ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܳܗܿ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܺܣܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܣܳܗܶܕ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܥܶܢܘܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܢܺܐܠܰܦ ܠܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܡܰܟܟܳܐ ܠܗܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܗܿ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܠܗܰܘ ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܡܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܐܶܠܦܳܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܳܦ ܟܳܪܽܘܙܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟܺܝ ܐܶܡܰܪ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܗܳܐ ܐܳܬܶܐ. ܘܡܽܘ ܡܣܰܝܒܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܒܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܡܰܟܰܟ ܘܥܶܢܘܳܝ ܘܡܶܬܟܰܪܙܳܢܳܐ ܡܪܰܡܪܰܡ ܘܡܰܫܩܰܠ ܗܳܐ ܘܳܐܦ ܒܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܪܰܒܽ ܗ̱ܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܺܠܺܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫܶܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܪܰܒܳܐ ܘܓܰܐܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܬܟܰܪܙܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܐܰܘ ܗܰܒ ܠܰܢ ܓܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܝܰܬܪܳܐ ܐܰܘ ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܩܪܳܝܗ ܡܳܪܰܢ ܪܰܒܳܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܝܟ ܡܫܰܕܪܳܢܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ ܟܳܪܽܘܙܶܗ ܐܰܝܟ ܡܶܬܟܰܪܙܳܢܶܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܟܪܶܙ ܡܰܢܽܘ ܢܗܰܝܡܶܢ ܕܪܰܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܥܒܰܕ ܩܪܺܝ. ܘܶܐܢ ܣܳܥܰܪ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܚܰܘܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܢܺܝܫܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܩܕܳܡ ܗܳܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܕܚܺܝܠ ܗܽܘ ܘܰܫܒܺܝܚ ܣܳܡܝܽܘܢ ܕܺܝܠܳܗܿ ܐܰܟܘܳܬܳܗܿ ܐܰܘ ܠܡܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܫܶܦܠܶܗ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܺܠܺܝ̈ܕܰܝ ܢ̈ܶܫܶܐ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܣܺܝܡ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܕܗܽܘ ܡܰܘܪܶܒ ܠܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܠܳܐ ܠܡܳܐ ܟܰܝ ܚܒܽܘܫܝܶܗ ܕܗܶܪܳܘܕܶܣ ܡܰܘܪܶܒ ܠܶܗ ܐܰܘ ܠܡܳܐ ܟܰܝ ܫܐ * ܪܽܝܫܳܐ ܕܒܰܪ̱ܬ ܗܶܪܳܘܕܺܝܰܐ ܡܪܰܡܪܶܡ ܠܶܗ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܐܶܣܦܽܘܩܠܰܛܪܳܐ ܡܚܰܬܶܡ ܠܳܗ̇ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܠܗܳܝ ܕܡܰܢܽܘ ܡܣܰܝܒܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܒܶܗ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܡܰܟܟܳܐ ܘܰܩܛܺܝܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܗܘܳܐ: ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܥܰܠ ܥܢܳܢܳܐ ܕܰܢܣܺܝܦ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܘܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܡܫܰܦܠܳܐ ܕܠܳܐ ܩܳܡ ܠܢܰܦܫܶܗ ܡܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܳܐ ܩܳܝܡܳܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܗܰܘ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܢܝܰܬ ܒܪܺܝܫܶܗ ܡܰܢܽܘ ܢܗܰܝܡܢܺܝܘܗ̱ܝ ܕܰܫܠܺܝܚܶܗ ܗܰܘ ܕܟܺܐܦܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܠܟܽܠ ܫܽܘܩܪܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܠܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܘܪܳܐ * ܒܘ * * * ܐ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܐܶܣܟܺܝܡܰܝܗܽܘܢ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܶܚܽܘܪ̈ ܒܶܐܣܟܺܝܡܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܢܶܚܙܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܗܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܩܰܘܡܬܶܗ ܩܕܳܡ ܕܶܐܬܳܐ ܐܰܘ ܠܗܳܢܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܐܳܦ ܠܳܐ ܛܳܒܶܗ ܐܶܫܬܰܡܰܥ ܗܘܳܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢ * * ܬ ܘܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܠܡܺܐܠܰܦ ܫܪܳܪܗܽܘܢ ܣܺܝܡ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܫܺܝܚܺܝܢ ܚܰܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܕ ܘܣܺܝܡ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܠܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܫܠܶܡ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܠܩܳܛܽܘܠܳܐ ܐܰܘ ܠܰܩܛܺܝܠܳܐ ܠܡܰܢ ܕܳܡܶܐ ܥܶܢܘܳܝܳܐ ܘܰܨܥܺܝܪܳܐ ܠܰܡܡܰܟܟܳܐ ܐܰܘ ܠܰܡܦܰܫܚܳܐ * * * ܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܪܶܙ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܕܳܡ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܪܶܒ ܥܕܰܟܺܝܠ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܢܣܰܝܟܶܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ ܟܝܳܢܳܐ ܐܳܦ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܠܺܐܝܙܓܰܕܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܐ ܓܶܝܪ * * ܗ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟܳܪܽܘܙܶܗ ܥܰܡ ܫܪܶܦ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܘܳܐ ܐܶܬܛܥܺܝ ܠܶܗ ܘܳܐܦ ܡܶܬܛܥܳܝܽܘ. ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܘܪܰܒܳܐ * ܠܗܽܘܢ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܠܳܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܐܰܘ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܘ ܗ * ܢܐ ܩܶܢܛܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܐܶܬܳܐ ܩܕܳܡܶܝܗ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܕܳܡܶܝܗ * * * ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܗܺܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܺܝ ܣܳܗܕܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܗܽܘ ܟܰܝ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܩܕܳܡ ܗܽܘ ܡܫܰܥܒܶܕ ܥܰܡܡܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܘܰܡܡܰܟܶܟ ܘܰܪܕܺܝܦ ܐܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ ܬ * ܬܗ ܐܺܝܓܽܘܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܢ ܕܶܐܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܡܰܟܶܟ ܘܫܺܝܛ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܫܰܦܠܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܩܕܳܡ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܘܫܺܝܛܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܫܩܠܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܗܰܝܡܶܢ ܠܶܗ ܕܺܐܝܙܓܰܕܶܗ ܗܰܘ ܕܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܗܰܘ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܰܢܩܽܘܡ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܐܰܘ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܚ̈ܺܝܠܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܘܕܶܚܠܳܐ ܘܙܰܘܥܳܐ ܥܰܠ ܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܪܳܡܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܪܰܒ ܗܽܘ ܘܥܰܙܺܝܙ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܳܠܨܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ. ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܳܐܦ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܟܺܝܠ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܡܰܟܟܳܐ ܘܰܡܫܰܦܠܳܐ ܩܕܳܡ ܝܺܣܽܘ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ. ܕܗܳܐ ܡܰܫܓܳܢܝ̱ ܗܘܳܐ ܒܫܶܦܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܡܪܰܡܪܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ. ܘܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܒܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܗܰܘ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܕܡܶܫܬܠܰܚ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܠܡܶܦܪܩܶܗ ܗܽܘ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܐܳܬܶܐ ܐܰܘ ܠܰܡܫܰܢܩܽܘܬܶܗ. ܐܶܢ ܠܡܶܦܪܩܶܗ ܐܳܬܶܐ ܐܺܝܙܓܪܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܟܶܣ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܗܽܘ ܐܰܘ ܡܰܟܪܶܙ ܦܽܘܪܩܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܟܣܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܐ ܕܬܳܒܘ̱ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ. ܘܶܐܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܠܗܽܘܢ ܐܰܘ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܠܗܽܘܢ ܒܳܛܠܳܢ ܠܗܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܠܗܶܝܢ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܘܶܐܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܠܗܽܘܢ. ܒܦܳܪܽܘܩܽܘܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܛܰܥܡܳܐ ܡܰܣܪܰܚ ܠܗܽܘܢ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܒܳܬܪܳܗܿ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܀

ܢܶܚܙܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܕܳܐ ܛܰܥܡܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܰܣܪܰܚ ܠܗܽܘܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ ܗܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܝܳܐ ܒܟܽܠ ܢܒܺܝ̈ܺܝܢ ܘܙܰܕܺܝܩܺܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܩܰܛܠܽܘܗ̱ܝ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܘܕܳܝܽܘ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܶܗ ܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܟܺܝܬ ܗܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܟܪܶܙ ܗܳܢܳܐ ܪܕܺܝܦܳܐ ܘܰܩܛܺܝܠܳܐ ܬܳܒܰܥ ܨܰܥܪܶܗ ܘܩܶܛܠܶܗ ܘܰܟܦܽܘܪܝܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪܒܰܬܗܽܘܢ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝܶܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܟܳܦܪܺܝܢ ܒܶܗ ܘܳܐܙܠ̱ܺܝܢ ܐܰܘ ܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܬܳܒܰܥ ܐܰܝܟܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܚܰܛܳܝܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܦܪܰܩ ܬܳܒܰܥ ܡܶܢ ܥܰܡܡܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܳܒܰܥ ܘܶܐܢ ܬܳܒܰܥ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪܒܳܬܳܐ ܕܟܳܦܪܳܢ ܒܶܗ ܘܳܐܙܳܠ̱ܢ ܒܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܘܒܕܳܢܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܺܝܗ̈ܽܘܕܳܝܶܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܗܽܘܢ ܕܠܺܐܝܙܓܰܕܶܗ ܓܶܝܪ ܩܛܰܠܘ̱ ܠܶܗ ܗܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܩܛܰܠܘ̱ ܘܕܰܒܟܳܪܽܘܙܶܗ ܟܳܦܪܺܝܢ ܒܶܗ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܒܥܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܐܶܠܨܰܬ ܕܢܺܐܬܶܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܥܡܰܕ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܡܶܢ ܚܰܘܒܳܐ ܕܗܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܬܒܰܥ܀

ܠܰܝܬ ܕܶܝܢ ܕܛܳܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܫܒܰܩ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܰܗܡܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܕܽܘܟ ܠܳܐ ܐܰܗܡܝܰܬ ܡܶܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܐܶܠܨܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܳܐܬܝܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܟܶܬܒܰܬ ܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܦܰܟܳܐ ܚܠܳܦ ܦܰܟܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܬܰܒܥܺܝܢ ܚܛܳܗܶܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܫܳܒܩܰܬ ܚܛܳܗܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܶܛܠܰܬ ܠܳܗ ܡܶܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܝܺܗܽܘܕܳܝܶܐ ܡܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܺܝܬܳܐ ܠܶܗ ܘܡܰܢ ܡܰܥܡܶܕ ܗܽܘ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܺܝܬ ܠܶܗ ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܒܥܺܝܬ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝܡ ܚܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܗܳܐ ܠܰܡ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܕܶܐܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܕܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܟܺܝܚܳܢ ܨܶܝܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܗܶܝܢ ܡܶܬܕܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܕܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܢ ܨܶܝܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ ܣܳܗܶܕ ܘܡܳܪܰܢ ܡܚܰܬܶܡ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪܳܢ ܥܰܠ ܐܶܠܺܝܳܐ ܒܶܗ ܫܳܠܡܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܗܰܘ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܠܡܶܬܟܰܪܙܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟܬܺܝܒܳܢ ܨܶܒܘܳܬܳܐ ܕܚܺܝܠܳܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ * ܥܒܰܕ ܠܗܶܝܢ ܠܚܰܪܬܳܐ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܥܳܩܪܰܝܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܳܩܠܳܐ ܠܶܗ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܬܶܐܚܽܘܕ ܠܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܥܶܩܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܘܠܰܘ ܗܶܢܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܦܽܘܢܳܩܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܶܩܳܪܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ

܀܀܀

ܕܦܽܘܢ̈ܳܩܶܐ ܐܶܡܰܪ ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܒـ ܐܰܓܺܝܪ̈ܶܐ ܥܒܰܕܢ ܘܰܡܥܺܝܕܳܢ ܠܗܶܢܶܝܢ ܕܰܚܙܳܬ ܘܫܶܡ ܗܶܢܶܝܢ ܕܗܳܪ̈ܟܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܗܶܢܶܝܢ ܕܰܠܗܰܠ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܠܩܳܛܽܘܠܳܐ ܕܡܶܬܩܛܶܠ ܒܳܬܰܪ ܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܫ̈ܢܺܝܢ ܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܰܩܛܰܠ ܒܶܗ ܩܶܛܠܳܐ ܩܛܰܠܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐܕܳܡ܀

ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܪ ܕܳܐܦ ܡܰܠܦܺܝܢ ܕܥܰܠ ܡܫܰܘܬܰܦ ܗܳܠܶܝܢ ܦܝܳܣܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܳܐܬܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܕܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝ ܚܽܘ̈ܒܳܠܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܦܪܰܥ ܚܽܘ̈ܒܳܠܶܐ ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܳܐܬܶܝ̈ܢ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܣܳܗܕܺܝܢ ܠܶܗ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܫܰܦܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܕܢܰܟܪܶܙ ܩܕܳܡ ܡܫܰܩܠܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܫܽܘܕܳܝܘܗ̱ܝ ܕܡܰܠܰܐܟܺܝ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܬܰܢܽܘܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܳܬܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܰܛܡܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܡܶܬܓܠܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ ܕܢܶܦܠܽܘܢ ܠܰܡ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܟ ܐ̈ܶܠܦܶܐ ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܘܽܗ̱ܝ܀

ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܙܰܕ̈ܝܩܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܪܳܓܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܗܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܬܶܕܢܰܚ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܗܳܕܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܣܽܘ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܛܒܺܝܒ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܐܶܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܬܶܬܰܐܣܰܪ ܢܽܘܟܪܺܝܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܒܢܽܘܟܪܺܝܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܽܐܘܪܺܝܬܳܐ. ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܰܕܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܒܰܪ ܗܰܘ ܕܰܘܺܝܕ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܣܳܗܕܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܕܰܘܺܝܕ ܣܳܗܶܕ ܘܳܐܦ ܡܳܪܰܢ ܡܚܰܬܶܡ ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܕܠܰܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܗ̱ܽܘ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܗ̱ܺܝ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܶܗ. ܬܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܒܓܰܘ ܟܬܳܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܬܶܬܚܓܰܪ ܛܳܥܝܽܘܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܠܡܰܪܗܶܛ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܪܩܝܽܘܢ

Against Marcion III

ܬܽܘܒ ܡܺܐܡܪܳܐ

ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܪܩܝܽܘܢ

ܐܶܢ ܣܳܦܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܝ ܦܰܓܪܳܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܕܛܳܒܳܐ ܐܳܘ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܝܢܳܐ ܠܢܽܘܗܪܶܗ ܘܶܐܕܢܳܐ ܠܩܳܠܶܗ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܚܳܝܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܗܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܛܳܒܬܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܗܶܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܠܶܒܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܫܡܰܥܬܳܐ ܠܩܶܪܝܳܢܶܗ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܚܳܛܶܝܢ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܟܝܳܢܗܶܝܢ ܟܰܝ ܕܛܳܒ ܥܰܠ ܗܽܘ ܗܽܘ ܠܳܐ ܚܳܛܶܝܢ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܚܠܦܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܗܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܟܰܕ ܗܶܢܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܚܛܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܶܐܬܓܠܶܙ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܛܳܒܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܶܠܢ ܠܗܶܝܢ ܟܰܝ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܛܳܒܳܢ ܐܰܘ ܛܳܒܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܰܫܠܰܚ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܐܶܢ ܕܰܐܬܪܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܐܳܦ ܦܰܓܪܳܐ ܠܬܰܡܳܢ ܘܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ * * ܗ̱ܘܰܘ ܚܛܳܗܶܐ ܛܳܒܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܕܠܳܐ ܥܕܰܡܳܐ * * ܬܐ * * * ܚܛܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܦ ܡܶܙܕܰܡܪܳܢ ܕܒܺܝܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܘܳܐܦ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ * * * ܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ * * * ܗܰܒ ܕܶܝܢ ܗܳܢܰܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܥܶܠܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܠـ * * ـܗܘܐ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܠܶܦ * * * ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܠـ * * ܗ * ܦ ܕܥܙ ܐ ܒܶܗ ܐܶܢ ܕܶܝܢ * * * ܒܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ * ܠـ ܗܰܘ ܐܶܬܳܐ ܕܰܡܨܰܥܬܳܐ ܡܨܶܐ ܘܕܐܡܥܣـ * * ܐ ܓܶܝܪ ܠܬܙ * ܕܺܝܠܰܢ ܐܬ * * * ܠܗܰܠ ܕܶܝܢ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܗܰܘ ܕܦܳܪܽܘܥܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܐܬܪܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܬܳܐ * * * ܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ * * * * * * * * * * * * * * * * ܬܡܨ ܐ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܗܰܘ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܩܰܪܺܝܒ ܛܽܘܒܳܐ ܩܰܕ ܠܳܐ ܕܶܝܢ * * ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܙܺܝܓ ܥܰܡ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܫܟܰܚ * * * * ܚܛܳܗܶܐ * * ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܡܬ * ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ * ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܪܚܳܐ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܘܥܰܠ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܡܺܝܡ ܗ̱ܽܘ ܢܳܛܰܪ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܩܰܪܺܝܪ ܗܽܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܩܰܘܺܝ ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܺܐܝܬܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܒܕܰܬ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ * * ܬܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܠܶܦܬܽܘܢ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܰܘ ܒܳܪܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܪܳܐ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܨܶܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܶܐܠܳܐ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܣܺܝܪ ܗܽܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܰܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܨܶܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗܽܘ ܫܽܘܚܠܳܦܶܗ ܣܳܗܶܕ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ * * ܗܰܘ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܨܶܝܢ ܕܢܰܫܠܚܳܢ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܦܰܓܪܰܝܗܶܝܢ ܐܶܨܛܰܠܰܠ ܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܰܝܬܶܐ ܚܰܝܳܐ ܠܦܰܓܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܐ ܕܠܳܐ ܚܰܝܳܐ ܐܰܘ ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܫܰܚܠܶܦ ܢܰܦܫܳܐ ܗ̱ܝ ܕܚܰܝܳܐ * * * ܗ ܡܶܛܽܠ * * * * * * * * * * ـܝܗ ܕܡܶܢ * * * * * * * * * * * * * * ܟܝܳܢܶܗ ܕܠܰܘ ܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܐܝܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܢܣܺܝܡ * * ܕܡـ * ܫܠܰܚ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ * * * * * * * * * * * ܕܠܡـ * * ܐܘ * * * * ܬܽܘܒ * * * * ܡـ * ܘܢ ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܐܺܝܓܽܘܢܳܐ ܠܺܐܝܓܽܘܢܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܕܰܒܪܳܢ ܘܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܙܰܝܢܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܥܰܠ ܐ ܠܳܐ ܗ̈ܘܰܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܬܰܡܳܢ ܢܰܦܫܳܬܳܐ. ܗܶܢܶܝܢ ܕܗܳܪܟܳܐ ܣܰܓܺܝ ܒܺܝܫܳܢ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܕܰܐܬܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܨܶܐ ܗܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܳܪܽܘܝܗܶܝܢ ܕܢܰܣܶܩ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܘܪܳܡ ܡܶܢ ܗܰܘܠܳܐ ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܢ ܙܳܟܶܝ̈ܢ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܐܶܢ ܗܰܘ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܰܠܶܨ ܠܰܢ ܕܢܶܙܟܶܐ ܒܰܐܬܪܶܗ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܘܦܰܓܪܶܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܢܶܙܟܶܝܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܗܳܟܰܢ ܡܶܫܟܚܳܐ ܠܡܶܙܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܬܳܒܰܥ ܠܰܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܕܢܶܙܟܶܐ ܒܶܗ ܠܰܝܬ ܦܪܽܘܣ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܫܠܰܚ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܶܐܬܰܥܠܺܝ ܬܽܘܒ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܥܕܰܟܺܝܠ ܕܠܺܝܚܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܘܳܐܦ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܒܗܰܘ ܐܰܬܪܶܗ ܕܛܳܒܳܐ ܡܶܨܛܰܠܠܳܢ ܘܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܬܥܰܕܠܺܝܢ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܠܰܡ ܡܶܚܛܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܢܽܘܓܪܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܟܝܳܢܳܗܿ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܒܺܝܫ ܗܽܘ ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܶܟܺܝܠ ܗܘ̈ܰܝܢ ܛܳܒܳܢ ܢܰܦܫܳܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܰܪܬܳܐ ܒܪܳܐ ܠܗܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܐܶܢ ܠܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ: ܕܰܠܡܳܐ ܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܨܶܐ ܠܰܡܫܰܚܠܳܦܽܘ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܠܰܦ ܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܘܰܡܨܶܐ ܗܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܝܟ ܕܣܳܗܶܕ ܐܳܦ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܨܳܒܶܝܢ ܒܳܪܽܘܝܗܶܝܢ ܡܫܰܡܫܳܢ. ܘܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܝܺܣܽܘ ܠܘܳܬܰܢ ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܬܚܰܫܳܚܽܘ ܘܠܳܐ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܫܰܚܠܦܳܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܘܰܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܽܘܡܳܢ̈ܶܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦܶܢ ܦܰܚܳܪ̈ܶܐ ܘܩܰܝܢ̈ܳܝܶܐ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ ܟܰܝ ܘܰܐܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ ܟܰܝ ܘܰܐܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܚܰܒܶܠ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܡܰܬܩܰܢ ܗܘܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܳܣܡܳܐ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܩܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܡܪܰܟܶܒ ܗܘܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ ܕܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ ܥܰܠ ܗܽܘ ܗܽܘ ܐܳܦ ܠܳܐ ܬܰܩܶܢ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܶܐܬܬܘܺܝ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܥܰܠ ܥܒܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܗܰܘ ܡܳܪܰܢ ܣܳܗܶܕ ܠܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܳܪܰܢ ܡܩܰܠܶܣ ܠܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܓܢܺܝܢ ܠܶܗ ܕܰܥ ܕܶܝܢ ܕܰܒܗܳܝ ܕܩܰܠܶܣ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܕܫܰܠܶܡ ܗܽܘ ܠܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܓܢܺܝܘ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܕܥܰܠ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܳܪܰܢ ܕܩܰܠܶܣ ܠܰܥܒܳܕܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܓ * * * ܘܕܓ * * * ܡܶܢ ܒܕܰܒܩܶܗ ܠܶܗ ܠܬܰܘܩܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܝܢܳܐ ܡܰܫܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܺܢ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܣܰܡܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܝܳܢܳܐ * * * * ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܶܠ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܐܳܦ ܗܰܕܳܡܳܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܠܰܕܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܫܰܚܠܶܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܨܒܳܐ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܠܰܡܫܰܚܠܳܦܽܘ ܐܬܚܙܺܝ ܕܗܰܕܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܳܪܰܢ ܕܫܰܚܠܶܦ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܕܳܪ ܕܳܪ ܠܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܕܳܪܺܝܢ܀

ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܕܟܽܠܶܗ ܕܠܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܕܠܳܐ ܢܣܰܒܪܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܢܶܪܕܦܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܫܰܚܠܶܦ ܐܰܝܟ ܕܰܢܣܰܒܪܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܠܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܚܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܟܺܝܬ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܚܰܝܠܬܳܢܳܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܶܬܬܚܙܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܘ ܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܗܰܕܳܡܶܐ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܽܘ ܠܰܡܫܰܚܠܳܦܽܘ ܗܰܕܳܡܶܐ ܕܶܝܢ ܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܫܰܚܠܳܦܽܘ ܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܫܰܚܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܚܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܚܙܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܝܰܬܪܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܥܰܛܠܽܘܬܶܗ ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܰܝ ܒܰܒܢܰܝܢܳܫܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ * * * * ܠܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܡܬܬ * * * ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܝܬ ܕܶܝܢ * * ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ * * * ܐܳܦ ܥܰܝܢܳܐ * * * * ܢܳܡܽܘܣܳܐ * * * ܕܰܕܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒܘ̱ * * * ܘܠܳܐ ܚܕܳܬ * * * ܥܰܬܺܝܩܳܐ * * * ܘܗܽܘ * * * ܕܰܚܕܰܬܳܐ * * * ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡܳܬܳܐ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܗܳܐ ܥܰܒܕܽܘܗ̱ܝ ܣܳܡ ܥܶܠܳܝܰܐ ܗ̱ܘ * * * ܘܬܗ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܳܝ ܕܫ * * * ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܰܘܺܝ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ * * * ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܰܛܠܳܗܿ ܠܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ * * ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܚܕܳܐ * * * ܝܰܗ̱ܒ ܓܶܝܪ ܠܫܳܡܽܘܥܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒ ܠܡܶܬܰܐܣܝܳܢܳܐ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܳܡܶܐ ܕܰܡܢܰܟܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܪܶܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܢܶܬܟܰܣܣܽܘܢ ܒܗܳܝ ܕܰܢܛܰܪ ܬܰܩܢܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܝܰܗ̱ܒ ܬܽܘܒ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܚܕ̈ܰܬܳܐ ܘܰܢܛܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܕܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܡܶܬܢܰܟܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܘܰܢܦܺܝܣ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܠܰܘ ܒܰܪ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܣܰܟܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܫܪܳܐ ܓܶܝܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܢܛܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܰܕܡܰܬ ܐܶܡܪܰܬ ܕܰܐܝܟ ܝܰܗ̱ܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܢܶܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܟܝܳܢܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܝܰܬܺܝܪ ܗܽܘ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܬ ܐܳܦ ܒܪܺܝܬܶܗ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܒܪܺܝܬܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܡܳܪܰܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗܘܳܐ: ܒܥܰܒܕܶܗ ܕܶܝܢ ܒܰܝܬܳܝܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܣܰܟܠܳܐ. ܕܦܶܠܓܶܗ ܠܓܰܘ ܘܦܰܠܓܶܗ ܠܒܰܪ ܘܙܳܕܶܩ ܗܽܘ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܢ ܡܰܚܒܰܝ ܫܰܪ̈ܺܝܪܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒܦܽܘܫܳܟܳܐ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܩܪܰܐܽܘܗ̱ܝ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܒܪܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܫܶܬܩܳܐ ܬܶܬܚܒܶܫ ܗܘܳܬ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܡܰܪܳܚܬܳܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܡܰܪܩܝܽܘܢܳܝܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܚܕܳܕܶܐ. ܫܪܳܐ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܣܺܝ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܚܰܒܠܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܕܗܽܘ: ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܶܗ. ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܘܡܰܚܝܳܢ ܠܳܗ̇ ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܕܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܗܳܝ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܚܪܳܝܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܗܽܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܠܠܰܬ ܠܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ܀

ܢܶܕܰܥ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܢ ܗܘܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܣܳܡ ܒܓܰܘܶܗ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܚܕ̈ܰܬܳܐ ܐܰܘ ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܒܓܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܣܳܐܶܡ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܰܪ̈ܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܕ̈ܰܬܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒܘ̱ ܒܓܰܘܶܗ ܒܕܳܪ ܕܳܪ ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܰܒܪܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܛܳܒ ܡܶܣܬܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܡܰܪܩܝܽܘܢܳܝܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܡܳܪܰܢ ܥܰܝܢܳܐ ܠܣܰܡܝܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܚܰܝܳܒܽܘܬܗܽܘܢ ܚܠܳܦ ܓܶܝܪ ܕܢܶܬܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܬܰܩܶܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܗܰܘ ܗܽܘ ܩܰܕܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܦܠܺܝܓܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܡܰܫܡܰܥܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܦܠܺܝܓܳܐ ܗ̱ܝ ܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܥܳܒܽܘܕܗܽܘܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܓܶܝܪ ܘܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܥܒܰܪ ܫܶܡܫܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܠܳܦ ܬܽܘܒ ܕܝܰܬܺܩܺܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܒܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܥܒܰܪ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܐ̱ܚܰܪܬܳܐ ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܘܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܕܰܠܺܝܠܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܗܳܝ ܕܰܢܚܰܠܶܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܠܺܝܠܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܐܳܦ ܕܰܢܚܰܠܶܦ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܚܠܳܦ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܠܰܡܫܰܚܠܳܦܽܘ. ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܨܶܐܕܰܝܢ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ. ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܨܶܐܕܰܝܟ ܚܪܳܝܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܡܥܳܕܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܟܰܕ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܠܶܗ ܕܰܒܥܰܡܠܶܗ ܡܰܩܢܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܠܗܶܝܢ. ܠܳܐ * * * ܐ ܕܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܥܡܰܠ ܪܳܕܦܳܐ ܡܶܢ ܨܶܐܕܶܝܗ ܚܶܪܝܳܢܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܫܳܡܽܘܥܳܐ ܬܘ * * * ـܢ ܗܰܘ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܳܦܩܳܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܳܐܡܽܘܪܳܐ܀

ܫܡܰܥ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܥܒܰܪ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܒܪܳܐ ܗܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܫܰܠܡܳܢܽܘܬܶܗ ܝܰܗ̱ܒ ܕܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܰܢ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܩܰܘܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܘܳܬ ܢܳܡܽܘܣܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܟܬܶܒ ܥܰܠ ܠܶܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܕܰܒܰܪ ܗܳܒܶܝܠ ܘܰܚܢܽܘܟ ܗܰܘ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܛܥܶܡ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܓܢܶܣ ܓܢܶܣ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܽܘܬܶܗ ܗܳܝ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܰܫܠܡܳܢ ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܶܗ ܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܰܡܪܰܚ ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܥܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܣܰܒܰܪ ܕܡܶܬܡܰܠܳܟܽܘ ܐܶܬܡܰܠܰܟ ܐܰܘ ܐܶܬܺܝܠܶܦ ܕܢܶܒܪܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܳܢ ܡܶܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܣܳܡ ܕܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܒܣܰܓܺܝܐܶܐ ܢܶܬܟܰܣܝܶܗ ܠܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܩܰܘܝܰܬ ܨܶܝܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܰܠ ܠܶܒܳܐ܀

ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܶܗ ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܨܒܰܘ ܒܢܶܣܝܳܢܶܗ ܕܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܦ ܕܢܶܥܒܶܕ ܨܒܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܫܠܡܳܢ ܗܰܘ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܥܰܕ ܠܳܐ ܢܶܒܪܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܗܰܘ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܛܽܠ ܛܳܪܽܘܢܬܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܩܶܢܝܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܫܽܘܚܠܦܳܐ ܡܶܛܽܠ * * * * ܐܿ * * * * * * ܐܿ * * * * * * ܐ * * * * * * ܗܦܺܝܟܽܘܬ * * * ܕܐ * ܣ * * * ܠܳܐ * * * * * ܗܘ * * * * * ܡܶܛܽܠ * * * * ܥ * * * * * * ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ * * ܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܫܶܡܫܳܐ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ * * ܬܗ ܡـ * ܬܐ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܒܚܰܕ * * * ܝܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܗܦܰܟ ܫܶܡܫܳܐ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܡܶܛܽܠ ܠـ * * * ܗܘܢ ܐܰܘ * ܬܝܐ ܠܶܗ * ܥܳܒܽܘܕ * * * ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ * * * * ܡܶܛܽܠ * * * * ܣܦܐ * * * * ܡܶܛܽܠ ܐܳܦ * * * * * * ܐܬ * * * * * * * * * * * ܕܠܳܐ * * * * * * ܐ * * * * ܬܶܛܦܺܝܣ ܗܘܳܐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܠܰܐܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܬܶܫܬܪܶܐ ܡܶܢ ܕܥܝ * * ܬܐ ܠܳܐ ܝܬ * * ܣܦ * * * ܢܽܘܪܳܐ ܗ̱ܝ ܐܡܬܝܕ ܐܫܬ * * ܐܰܘ ܡܫـ * ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ * * * * * ܬܐ * ܐܺܝܬ * * * * * ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܕܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܳܚܳܐ * * * ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ * * ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܦܰܠܶܓ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܡܰܛܥܶܐ ܘܰܣܓܶܕ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ * * * ܚܠܳܦ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܗܽܘ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܶܬܺܝܬܶܗ ܗ ܠ ܗܳܢܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ * * * ܡܶܢ ܘܢܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܳܐ * * ܨܶܝܕ * * ܐ * * * ܡܶܢ * ܬ ܥ * ܢܛ * * * * * ܬܝ * * * * * * * * ܬ * ܠ * * ܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܥܰܬܺܝܩ * ܬܐ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡـ * * ܓܶܝܪ ܡـ * ܐ ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܐܶܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܒܝܽܘܒܳܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܐ * ܝ ܗܳܘܶܐ ܒܝܽܘܒܳܠܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܫܪܶܐ * * * ܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܶܐܣܰܪ ܝܽܘܒܳܠܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܘܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܐܬ * * * * * ܗܘܢ * * ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܫܪܳܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘ * * * ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܗܽܘܝܽܘ * * * ܗܘܢ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܩܰܘܶܐ ܒܪܽܘܟܳܒܶܗ ܒܶܠܥܳܕ ܚܰܝܠܳܐ * * ܐ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ ܘܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܫܪܳܝܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܣܳܝܽܘܡܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܝܠܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܗܺܝ ܐܳܦ ܚܶܟܡܬܳܐ ܡܛܰܟܣܰܬ ܥܒܳܕܳܐ ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܬܶܒܥܰܬ ܚܛܳܗܶܐ ܬܰܡܳܢ ܗܺܝ ܐܳܦ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ * * * * * ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܛܳܒܳܐ ܚܳܐܶܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܒܰܪܘ̱ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܟܺܐܢܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܰܐܚܪܳܢܶܐ ܡܪܰܚܶܡ ܫܪܰܥ ܠܶܗ ܡܶܢ ܛܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܐܦܺܝܫ ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܢܰܫܪܶܟ ܟܽܠܶܗ ܠܘܳܬ ܥܰܘܠܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܠܚܰܝܳܒܳܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦܶܪܥܶܗ ܠܰܡ ܠܚܰܘܒܳܬܰܢ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܰܥ ܕܶܝܢ ܕܰܚܢܰܢ ܚܰܘܒܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܚܰܝܳܒܰܝܢ ܗܘܰܝܢ ܐܶܢܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܺܝܬ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܳܦ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܦܶܪܥܶܗ ܠܚܰܘܒܳܬܰܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܕܽܘܡܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܺܝܬ ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܚܰܘܒܳܬܰܢ ܒܙܺܐܦܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܦܰܪܥܰܬ ܐܶܠܳܐ ܕܰܥ ܕܳܐܦ ܠܛܳܒܳܐ ܫܶܦܪܰܬ ܗܳܕܶܐ ܡܰܪܡܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܙܺܐܦܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܢܶܦܪܥܶܝܗ ܠܚܰܘܒܳܬܰܢ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܺܐܢܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܓܚܶܟ ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܥܰܘܶܠ ܘܡܶܛܽܠ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܓܚܶܟ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܥܰܘܶܠ ܗܘܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܟܰܕ ܦܪܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܚܰܘܒܳܬܰܢ. ܢܺܐܬܶܐ ܢܶܬܒܰܥ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܚܰܘܒܬܳܐ ܦܪܺܝܥܬܳܐ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܓܚܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܢܶܬܚܰܛܰܦ ܡܶܢܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܫܰܪܺܝܪ ܚܠܳܦ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܫܩܰܠ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܶܢ ܚܰܝܠܬܳܢ ܠܰܡ ܟܺܐܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܛܳܒܳܐ ܐܶܢ ܒܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܣܢܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܙܒܺܝܢܬܳܐ. ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ * * ܝܰܗ̱ܒ ܡܳܕܶܝܢ ܚܳܛܽܘܦܳܐ ܘܠܳܐ ܙܳܒܽܘܢܳܐ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܙܒܺܝܢܬܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܙܒܰܢ ܐܰܝܟ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܳܬ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܡܨܰܥܬܳܐ. ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܢܶܓܒܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܝܟ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܙܰܒܶܢ. ܐܰܘ ܢܶܓܒܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܛܳܪܽܘܢܳܐ ܚܛܰܦ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܰܒܗܶܬܘ̱ ܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܢܶܥܪܒܽܘܢ ܠܶܗ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܫܡܳܐ ܕܚܳܛܽܘܦܽܘܬܳܐ ܫܰܡܶܗܘ̱ ܠܘܳܬܶܗ ܙܒܺܝܢܬܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܟܰܣܣܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܰܙܒܺܝܢܬܳܐ ܫܰܡܶܗܘ̱ ܠܘܳܬܶܗ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܕܰܡܚܰܛܶܦ ܚܛܰܦ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܶܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܘܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܬܽܘܒ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܨܒܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܢܶܙܒܰܢ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ. ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܒܰܛܠܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܚܰܒܪܳܬܳܗܿ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܙܒܺܝܢܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܘܠܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܚܶܒ ܙܳܒܽܘܢܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܐܶܠܳܐ ܡܚܰܛܶܦ ܚܛܰܦ ܐܶܢܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܡܥܰܠܝܳܢ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪ ܫܡܶܗ ܥܰܠܳܐ ܠܶܗ ܥܰܡܳܗ̇ ܚܳܛܽܘܦܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕ * * ܡܶܢ ܫܡܳܗܿ * * * * ܕܰܡܥܰܠܝܳܢ * * * * ܕܰܫܦܰܠ ܫܡܶܗ * * ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܢܳܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܚܬ * * * ܐܶܠܳܐ ܓܶܝܪ ܨܒܳܐ * * ܢܐ ܐܢـ * * * * ܐ * * * ܫܶܦܠܳܐ ܠܳܐ ܫܒـ * ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܕܶܝܢ ܙܒܰܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܒܰܕܠܳܐ ܨܒܳܐ ܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܠܶܝܗ ܒܰܕܠܳܐ * * * ܐܶܡܰܪ ܕܓ * * ܬܐ ܗܳܢܳܐ * * ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܕܬܬܳܒܥܳܐ ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܒܰܥܝܰܬ ܠܰܐܝܢܳܐ ܟܰܝ ܡܶܕܶܡ ܣܳܠܩܺܝܢ ܓ * * ܥܰܡܡܶܐ ܘܡܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܶܠ ܘ * * * ܡܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܙܰܒܶܢ ܐ * * ܐ ܗܰܘ ܢܶܫܡܳܐ * * ܗܶܢܽܘܢ ܕܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܠ ܥܰܡܡܶܐ ܐ * * * * ܠ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕ * * ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ * * * ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ * * ܐ * ܡܶܕܶܡ ܐܶܢ ܐܺܙܰܠ ܘܢܺܐܡܰܪ * * ܢܰܦܫܶܗ ܗܳܘܶܐ * * * * * * * ܒܰܪܳܝܳܐ * * * ܐ * * * ܗܽܘ * ܘܳܐܦ * * * * ܡܣܬ * * * ܘܐ ܕܰܚܠܳܦ ܫܰܘܬܳܦܰܝܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܒܚܰܪ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܓܶܒܗܽܘܢ ܗܰܘ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܠܳܐ ܠܫ * ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܐܶܠܽܘ ܐܳܦ ܕܰܢܦܺܝܣܽܘܢـ * ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܕܠܶܗ * * ܗ ܒܰܙܒܺܝܢܬܳܐ ܡܶܬܓܰܪܣܺܝܢ ܟܰܕ ܠܡܰܦܳܣܽܘ ܥܠܶܝܗ ܕܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ * * * ܐ ܘ * * ܐ ܢܺܐܠܦܽܘܢ ܕܝܽܘܠܦܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܪܰܟܒܳܐ ܘܡـ * * * ܕܰܥܩܰܪ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܘܳܐܦ ܦܽܘܐܳܛܳܐ ܓܶܝܪ ܡܪܰܟܒܺܝܢ ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܫܳܡܳܗ̈ܶܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝ * ܟܰܕ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܬܠܰܝܗܽܘܢ ܥܩܰܪ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܦܽܘܐܳܛܳܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒـ * * ܐ ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܬܺܒܶܠ ܠܗܽܘܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܰܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܒܗܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܶܙܰܠ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬ * * ܠܶܗ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܳܢܳܐ ܠܶܗ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ * * ܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܘܡܳܢܳܐ ܐܬ * * ܡܶܛܽܠ ܗܽܘ ܗܽܘ ܝܰܗ̱ܒ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܕܰܢܣܰܒ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܘܶܐܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܐ̱ܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܠܙܳܒܽܘܢܳܐ ܘܠܰܡܙܰܒܢܳܢܳܐ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܚܫܰܚ ܗܽܘ ܠܰܬܪܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܕܶܡ ܕܢܳܣܒܺܝܢ ܚܰܒܺܝܒ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܘܚܳܫܰܚ ܠܰܬܪܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܙܒܺܝܢܬܳܐ ܫܡܰܥܘ̱ ܘܡܶܢܶܗ ܫܰܡܰܗܘ̱ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܫܡܗܽܘܢ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܰܓܳܢ ܠܰܡ ܐܶܙܕܰܒܶܢܬܽܘܢ ܘܰܠܗܰܠ ܙܒܺܝܢܬܳܐ ܗܘܳܬ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܶܐܙܕܰܒܰܢ ܥܰܡܳܐ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܠܡܳܪܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܙܒܺܝܢܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܼ. ܒܰܙܒܺܝܢܬܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܒܶܗ ܟܺܐܢܳܐ ܒܛܳܒܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܬܳܐ ܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ ܕܢܶܙܒܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܨܒܼܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܰܢܙܰܒܿܢܺܝܘܗ̱ܝ ܕܳܐܦܠܳܐ ܣܶܠܩܰܬ ܥܰܠ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܠܰܡܙܰܒܳܢܽܘ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܣܶܡ ܠܗܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܒܣܶܡ ܠܗܽܘܢ. ܒܶܣܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܗܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܒܗܰܘ ܛܳܒܳܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܒܶܣܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܕܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܚܛܰܦ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܒܶܣܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܒܶܣܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܟܺܐܢܳܐ ܒܛܳܒܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܢܙܰܒܶܢ ܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܐܶܬܚܰܫܰܒ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܶܗ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ܆ ܘܕܰܢܙܰܒܶܢ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܶܐܢ ܙܒܰܢ ܒܰܩܛܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܕܒܰܪ ܕܰܢܙܰܒܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܡܙܰܒܳܢܽܘ. ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܐܳܡܪܺܝܼܢ. ܕܳܐܦܶܢ ܕܰܒܪܶܗ ܛܳܒܳܐ ܠܟܺܐܢܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܗܽܘ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܒܪܶܗ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܰܥ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܫܘܶܐ ܗܽܘ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ. ܐܳܦ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܙܰܠ ܕܢܶܚܛܽܘܦ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܗܰܘ ܕܩܶܢܝܳܢܳܐ ܡܥܺܝܩ ܠܩܰܢܝܳܐ. ܘܰܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܳܕܶܝܢ ܨܒܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡܗܶܝܢ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܕܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ. ܡܟܺܐܒܺܝܢ ܠܶܒܳܐ ܕܡܳܪܰܝܗܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܳܐܦܶܢ ܐܰܥܺܝܩܶܗ ܠܰܡ ܛܳܒܳܐ ܠܟܺܐܢܳܐ ܒܕܰܕܒܳܪܰܢ ܡܶܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܠܰܢ ܠܰܡ ܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ ܗܰܘ ܐܶܚܰܕ ܠܰܢ ܨܶܐܕܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܝܢܰܘ ܓܶܝܪ ܓܰܢܳܒܳܐ ܕܢܶܓܢܽܘܒ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪܰܬ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ ܘܰܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܚܺܝܕ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܥܳܕܳܐ ܠܶܗ ܘܒܳܗܕܶܐ ܬܶܢܘܰܝ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܡܪܰܚܡܳܐܺܝܬ ܘܛܳܒܳܐܺܝܬ ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܚܳܛܽܘܦܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܕܢܶܥܕܶܐ ܐܰܘ ܕܢܶܚܛܽܘܦ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܳܐ ܘ * * * ܒܥܰܝܢ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܨܰܒܶܬܽܘܗ̱ܝ ܡܰܪܩܝܽܘܢܳܝܳܐ ܒܰܫܡܳܗܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܢ ܥܒܰܕܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܦܪܺܝܫ. ܚܳܣ ܕܶܝܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܶܬܰܐܠܨܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܶܐܢ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ̱ ܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚ̈ܰܫܒܳܢ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܣܽܘܓܦܳܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬܪܳܢܗܽܘܢ ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ̱ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܠܽܘܢ ܥܺܝܪܬܶܗ ܕܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ ܠܰܢ ܡܕܰܘܕܽܘܬܗܽܘܢ ܥܶܠܬܳܐ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܢ ܐܳܦܶܢ ܕܶܝܢ ܒܣܶܦܘܳܬܰܢ ܗܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܶܗ ܠܓܽܘܕܳܦܳܐ ܘܠܳܐ ܒܠܶܒܰܢ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܕܳܐܦܶܢ ܒܣܶܦܘܳܬܶܗ ܢܶܛܥܡܺܝܘܗ̱ܝ ܠܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܒܚܰܝܰܝܢ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܥܽܘܗܕܳܢܰܢ܀

ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܢܦܰܢܺܐ ܥܰܠ ܫܰܪܒܳܢ ܩܰܕܡܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܛܽܠ ܥܶܠܬܳܗܿ ܕܰܙܒܺܝܢܬܳܐ ܡܶܠܶܐ ܫܳܥܳܐ ܐܰܪܦܺܝܢܳܝܗ̱ܝ ܐܶܢܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܶܬܺܝܬܶܗ ܕܺܝܣܽܘ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘܪܒܳܛܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܘ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ