Ephrem the Syrian: Against Mani - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܢܺܝ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܬܽܘܒ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܢܺܝ

ܢܶܫܬܐܶܠ ܡܰܢܺܝ ܥܰܠ ܗܰܘ ܐܰܪܟܽܘܢܛܳܐ ܕܶܐܢ ܡܶܢ ܡܢܳܬܳܐ ܗܰܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܪܳܚܡܰܬ ܓܰܝܳܪܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܳܐ ܬܓܽܘܪ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܬܶܕܰܥ ܕܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܦܩܰܕ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܘܗܳܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗܶܐ ܗܽܘ ܥܩܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܥܶܒܪܳܝܳܐ ܠܰܓܡܳܪ. ܘܡܠ * * * * ܘܐ * * ܕܰܡܡܰܙܓܳܐ ܗܽܘ. ܦܶܠܓܳܐ ܠܦܰܠܶܓ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܦܰܩܶܕ ܪܐ * * ܡܶܢ ܫܳܡܽܘܥܳܐ * * ܕ * * ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܣܰܢܝܳܐ * * * * ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܠܒܰܪ ܡܰܢܺܝ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܩܰܛܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܘܶܐܢ ܪܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܝܢܳܫܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܦܳܪܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܐܶܠܽܘ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܒܰܣܶܡ ܗܽܘ ܒܣܶܡ ܠܗܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܠܳܐ ܬܓܽܘܪܽܘܢ ܡܰܓܰܪ ܓܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܐܶܠܽܘ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܕܰܢܓܽܘܪܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܪܚܶܡ ܘܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܦܰܩܶܕ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܫܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܦܽܘܩܕܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܐܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܫܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܦܶܠܓܳܗ ܡܶܬܟܰܬܫܳܐ ܒܛܳܒܬܳܐ ܘܦܶܠܓܳܗ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ ܒܗܳܢܳܐ ܡܽܘܙܳܓ ܛܳܒܬܳܐ ܛܐܶܒ ܠܶܗ ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܛܳܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܣܓܺܝ ܒܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܚܰܝܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ ܒܢܰܝ ܟܝܳܢܶܗ ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܩܰܒܠܶܗ ܗܰܘ ܐܰܪܟܽܘܢܛܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܛܳܒܳܐ ܕܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܠܶܗ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܛܳܒܬܳܐ ܕܬܶܬܡܰܙܰܓ ܥܰܡܶܗ ܘܬܶܬܩܰܒܰܠ ܠܘܳܬܶܗ ܕܶܐܢ ܗܺܝ ܡܶܬܡܰܙܓܳܐ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬܩܰܒܠܳܐ ܗ̱ܝ ܠܘܳܬܶܗ. ܥܰܕ ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܟܺܝܬ ܝܶܫܽܘܥ ܡܡܰܙܶܓ ܗܘܳܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܙܶܓ ܒܗܽܘܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܢ ܐܳܦ ܗܶܢܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܛܳܒܳܬܳܐ ܕܡܶܬܡܰܙܓܳܢ ܒܶܗ ܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܡܢܽܘܬܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܩܰܒܶܠ. ܐܰܝܟ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܫܡܰܥܬܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܣܢܺܝܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܒܺܝܫܶܐ ܡܽܘܙܳܓ ܡܢ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ̱ ܡܽܘܙܳܓ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܶܐܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܡܶܬܡܰܙܓܳܢ ܒܗܽܘܢ ܡܢܰܘܳܬܳܐ ܡܠܶܐ ܠܡܳܢܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܚܳܐܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܢܶܬܡܰܙܓܳܢ ܒܗܽܘܢ܀

ܚܙܺܝ ܕܶܝܢ ܕܰܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܰܒܙܰܪܥܳܐ ܘܰܒܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܒܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ * * ܒܗܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܙܳܟܝܳܐ ܠܛܳܒܬܳܐ ܕܗܳܐ ܗܺܝ ܗܺܝ ܣܰܓܺܝ ܐܺܝܬ ܛܳܒܬܳܐ. ܒܦܺܐܪ̈ܶܐ * * * * * ܥܠܬ ܠܥܘ * * * * * ܗܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ * * * * * * * * ܐܶܢ ܡܶܛܽܠ * * ܠܽܐܪܘܬܳܐ * * * * ܡܢܳܬܳܐ * * * * ܡܶܛܽܘܠ ܡܳܢܳܐ * * * * ܒܫܬ ܙܳܟܝܳܐ ܥܶܩܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ * * ܙܳܟܝܳܐ ܐܳܦ * * * * * ܓܶܝܪ ܕܰܐܒܳܐ * * ܬܰܡܺܝܡܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܚܰܒܠܺܝܢ ܘܶܐܠܽܘ ܡـ * * ܐܶܬܚܒܶܫ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ * * ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܥܗܬ * ܡܶܟܺܝܠ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢ * ܘܶܐܢ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܐ ܐܰܘ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ * * * * * * * * * * ܡܰܢ ܛ * * * ܕܶܐܡܪܳܐ ܐܰܘ ܐܶܢ ܒܶܐܡܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܠܗܳܝ ܙܳܟܬܳܐ * * * * * ܐܰܘ ܕܰܒܗܰܕܳܡܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܗܘܳܬ ܘܫܳܠܝܳܐ ܘܰܒܗܰܕܳܡܳܐ ܕܕܺܐܒ̈ܶܐ * ܪܐ ܗܘܳܬ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܡܨ * ܐ ܘܶܐܢ ܨܒܳܐ ܡܳܕܶܝܢ * * ܘܬܰܩܶܢ ܠܶܗ ܠܗܽܘܠܳܐ ܗܰܕܳܡܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ. ܗܰܘ * * * ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ * * * ܐ ܛܳܒܬܳܐ * * ܢܶܬܬܰܩܢܽܘܢ ܠܶܗ ܗܰܕܳܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܘܗܳܝ ܕܰܒܚܰܝܽܘܬܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܣܰܢܝܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܶܝܢ ܛܳܒܳܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘ * ܠܰܐܝܠܶܝܢ * * ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܡܽܘܬܶܗ ܗܽܘ ܢܰܛܰܪ ܐܝ * * * * * ܐܳܦ ܗܰܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܚܰܒܶܠ ܕܠܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ * * ܥܒܰܕ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܢܶܥܒܶܕ ܠܗܰܘ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܠܰܐܚܪܺܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܳܐܦ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܰܡ ܥܒܰܕ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠ * * ܢܗ ܡܶܢ ܥܒܳܪ ܠܰܐܚܪܺܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܶܕܥܽܘܢ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ * * * * * * * * * * * * * * ܡܶܫܬܟܰܚ ܒܗܳܕܶܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܗܰܘ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܠܘܳܬ ܒ * * * * * * * * ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܗܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܗܽܘ ܡܶܢ ܕܰܒܪܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ * * * * * ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܛܰܪ ܝܳܬܶܗ ܘܰܢܚܰܒܶܠ ܠܰܐܚܪܺܝܢ ܗܽܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܘܠܶܕ ܡܶܕܶܡ ܕܛܰܥܡܶܗ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܘܰܟܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܥܪܰܩ * * ܠ * * ܘܳܐܠܨܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܛܳܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܘܟܰܕ ܠܘܳܬ ܥܰܒܕܶܗ ܗܺܝ ܠܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܐ * * * * * * * * ܒܶܗ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܚܕܺܝ ܒܶܗ ܐܳܦ ܡܶܬܥܰܒܕܳܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܢܶܬܥܺܝܩ ܒܗܳܝ ܡܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܗܺܝܒܳܢ ܒܰܣܝܳܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܰܠ ܬܶܢܘܰܝ ܕܡܶܬܬܢܺܝܚ ܒܗܶܝܢ ܪܳܕܽܘܝܳܐ ܘܡܶܬܥܺܝܩ ܒܗܶܝܢ ܡܰܣܟܠܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܳܐ ܕܗܰܘ ܡܰܣܟܠܳܢܳܐ ܒܰܪ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܪܳܕܽܘܝܳܐ ܠܰܝܬ ܚܰܫܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܽܘܒܠܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢ ܪܳܕܽܘܝܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܚܰܫ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܡܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܟܰܐܶܒ ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܶܝܪ ܟܺܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܝܳܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܝܳܢ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܦܰܟܬܳܗܿ ܟܺܝܬ ܕܗܳܕܶܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܬܶܫܬܟܰܚ ܠܘܳܬ ܐܺܝܬܝܳܐ ܥܰܘܠܳܐ. ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܶܝܪ ܟܺܐܢܳܐ ܠܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܡܚܰܒܶܠ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܡܰܢܽܘ ܕܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܢܶܛܰܪ ܐܰܝܟ ܟܺܐܢܳܐ܇ ܘܰܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܐܰܣܟܶܠ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܘܠܳܐ ܕܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܥܰܡ ܣܰܓܺܝܐܳܬܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܺܝܬܝܰܐ ܗ̱ܘ܇ ܐܶܠܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ܇ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ. ܗܺܝ ܗܳܝ ܐܺܝܕܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܬܡܰܠܠܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕܺܝܠܶܗ ܦܠܺܝܓ ܗܽܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܦܠܺܝܓ ܐܳܦ ܥܰܠ ܚܰܒܪܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܕܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܫܬܟܰܚ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܦܶܠܓܽܘܬܳܐ ܘܶܐܢ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܝܳܬܗܽܘܢ ܡܰܩܪܒܺܝܢ ܘܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ ܕܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ ܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܰܘ ܠܡܶܥܒܰܕ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܕܗܳܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܒܗܽܘܢ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܘ ܕܰܐܚܝܳܢܶܗ ܗܰܘ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܗܽܘܢ ܐܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܺܝܕ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܐܬܪܳܐ ܘܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ ܢܶܬܶܠ ܠܶܗ. ܘܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܒܶܗ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܠܶܗ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ. ܕܡܶܛܽܠ ܬܪܶܝܢ ܗܽܘ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܕܰܚܠܺܝܛܺܝܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܐܺܝܬ ܦܶܠܓܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܣܳܗܕܺܝܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ ܐܳܘ ܡܰܢܺܝ. ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܐܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܣܰܓܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܚܰܒ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܩܳܛܠܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܇ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܡܶܬܚܒܳܫܽܘ ܡܶܬܚܒܶܫ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬܼ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܟܣܶܣ ܠܶܗ ܒܗܳܝ ܕܕܰܓܶܠ ܥܰܠ ܡܰܘܬܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܣܳܢܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܕܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܠܰܚܕܳܕܶܐ ܡܰܚܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܚܰܠܰܛ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ ܡܶܫܟܰܚ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܰܡܚܰܠܳܦܽܘ ܟܝܳܢܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܘܰܒܢܰܦܫܳܐ ܐܶܬܚܠܰܦ ܠܶܗ ܘܥܰܡ * * * ܠܗܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢ ܕܠܳܐ * * * * * ܕܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܐܡܰܪܘ̱ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܡܚܰܣܶܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܕܠܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܘ * ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ * * * * ܟܝܳܢܳܐ ܡܙ * * * * * ܐܘܓ * * * * * ܪܰܚܡܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗܶܕ ܥܠܶܝܗ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܰܘ ܩܰܝܶܡܘ̱ ܥܰܠ * * * * ܠܶܗ * * * * ܐܕܥ ܕܶܝܢ * * * * * * * * * * * * * * * * * ܐܺܝܬܶܝܗ * * * * * ܘܬܗ * * * * ܬܘܬܐ * * * * * * * ܓܶܝܪ ܐܳܦܠܳܐ ܪܰܘܦܳܐ ܕܫܳܥܬܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܡܬ * ܡܕܘ * * ܐܰܝܕܳܐ ܓܶܝܪ * * ܐܺܝܬܶܝܗ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐ * * * * * ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܦܪܽܘܣ ܕܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܗܘܳܬ ܚܳܛܪܳܐ ܟܽܠ * ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ * * ܡܡܰܙܓܳܢ ܟܝܳܢܶܝܗ ܕܛ * * ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ * * * ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܢ * * * ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܦܺܝܣ * * ܐܶܢܳܐ ܕܗ * * * ܕܗܽܘ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܳܦ ܡܩܰܒܠܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܟܽܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܬܳܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܗܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܡܡܰܙܶܓ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡـ * * ܡܩܰܒܠܳܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܠܩܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܚܳܡܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܗܺܝ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܒܚܰܡܺܝܡܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܡܽܘܙܳܓ ܚܒܰܪܬܶܗ ܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܗܺܝ ܠܳܐ ܗܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ * * ܒܡܽܘܙܳܓ ܛܳܒܬܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܗܺܝ ܠܳܐ ܗܺܝ ܘܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܗܘܳܐ ܛܳܒ ܬܡـ * * * * * ܡܽܘܙܳܓܝܳܐ ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ * * * * * * * * * * * * * * ܕܰܥ ܕܶܝܢ ܕܶܐܢ ܗܳܘܶܐ ܚܪܺܝܢܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܰܘ ܚܰܒܪܰܬܗܶܝܢ ܡܰܝܬܶܝܢܰܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܥܒܺܝܕ ܕܢܶܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚܢܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܺܝܬܝܳܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܰܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܣܰܒ ܕܶܝܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܣܳܗܕܺܝܢ ܚܢܰܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܶܐܢ ܡܨܶܐ ܢܶܦܶܠ ܬܚܶܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫܶܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬܝܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܨܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܠܡܶܦܰܠ ܬܚܽܘܬܰܝܗܽܘܢ ܕܚܰܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܦܰܠ ܬܚܶܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫܶܐ܇ ܡܙܰܟܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܐܺܝ̈ܬܝܳܢ ܕܺܐܝܬ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܬܚܶܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܳܦܠܺܝܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܒܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܚܳܒܰܬ ܠܳܗ ܡܶܠܰܬ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܥܠܰܬ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܠܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܣܳܗܕܽܘ ܐܳܠܶܨ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܕܶܐܗܰܝܡܢܳܟ ܕܺܐܝܬ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ. ܐܶܬܰܐܠܰܨ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܣܳܗܕܽܘ ܕܰܬܗܰܝܡܢܳܢܝ̱ ܕܠܰܝܬ ܐܺܝܬܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܘܒܬܳܟ ܪܰܒܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܶܗ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܕܢܶܫܬܰܢܽܘܢ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܰܘܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܡܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ܀

ܕܪܳܫܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܕܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܰܒܕܰܘܗ̱ܝ ܕܛܳܒܳܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܛܳܒܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܰܒܕܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܥܰܒܕܰܘܗ̱ܝ ܚܠܺܝܛܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܢܳܐ ܐܰܘܬܪܳܟ ܡܣܳܡ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܰܐܥܶܠܬ.

܀܀܀

ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܣܬܓܶܦ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܣܳܡ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܣܬܓܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܢܳܐ ܐܰܘܬܪܳܟ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܡܚܰܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܬܶܛܪܶܐ ܡܶܢ ܫܰܦܝܳܐ ܕܗܳܐ ܡܳܪܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܥܰܒܕܰܘܗ̱ܝ ܩܶܛܠܳܐ ܠܳܟ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܣܳܡ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܣܰܓܶܦ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܠܕܶܗ ܠܰܡܣܳܡ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܕܢܶܩܪܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܙܺܝ ܕܶܝܢ ܕܶܐܢ ܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܗܺܝ ܠܗܰܘ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܬܒܥܶܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܘܢܶܪܫܶܐ ܥܰܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܫܰܩܠܶܗ ܠܶܗ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܳܐ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܘܠܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܫܬܟܰܚ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܗܺܝ ܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܫܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܳܐ ܕܬܶܬܪܫܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܽܘܣܪܳܢ ܫܒܺܝܩܳܐ. ܒܺܝܫ ܥܰܠ ܒܺܝܫ ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܽܘܬܪܳܢ ܫܒܺܝܩܳܐ. ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܗܺܝ ܥܠܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܛܳܒܬܳܐ ܥܶܠܰܬ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܰܘ ܒܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ ܨܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܗܘܳܬ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܪܰܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܒܰܛܠܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܗܶܢܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܳܢ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕ ܐܳܣܝܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܒܰܛܠܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܫܳܐ ܘܣܰܡܡܳܢܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡܶܢܳܗܿ܀

ܡܶܟܺܝܠ ܥܰܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܒܥܳܬܳܐ. ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝ ܦܰܓܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ. ܢܶܬܥܕܶܠ ܡܰܡܙܓܳܢܳܐ. ܟܽܘܪܗܳܢܝ̱ ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐܼ ܢܶܬܪܫܶܐ ܝܳܗܽܘܒܶܗ. ܚܳܣ ܕܶܝܢ ܕܢܶܬܪܫܶܐ ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܪܫܽܘܬܶܗ ܡܶܬܪܫܺܝܢ ܪܫܳܝܘܗ̱ܝ. ܥܰܠ ܕܰܐܡܪܰܚܘ̱ ܘܪܳܫܘ̱ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܪܫܶܐ. ܡܶܢܳܗܿ ܕܶܝܢ ܕܗܳܕܶܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ܇ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܺܝܬܝܳܐ. ܡܶܢܳܗܿ ܕܗܳܕܶܐ ܝܺܠܰܦ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܳܟ ܥܶܛܠܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܝ̱ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܕܠܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܘܠܳܐ ܒܶܪܝܳܢ. ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ ܛܰܥܡܳܝܗܿ ܠܗܳܕܶܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܳܐ ܗܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܠܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܘܠܳܐ ܠܘܳܬ ܒܥܳܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܺܝܠ ܕܐܳܠܶܨ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ. ܡܰܢܽܘ ܐܰܠܶܨ ܠܳܐ ܕܬܰܐܠܨܺܝܢܝ̱. ܕܰܠܘܳܬ ܒܥܳܬܳܐ ܐܶܪܗܰܛ ܘܠܳܐ ܠܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܦܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܠܘܳܬ ܒܥܳܬܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܳܢܳܐ * * ـܢܐ ܐܺܝܬ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܗܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡ ܐܺܝܬܝܳܐ ܩܪܳܝܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡ ܣܺܝܡ ܕܡܶܢ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܥܒܺܝܕ ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܠܳܟ ܕܬܰܘܕܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܳܝ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܰܚܒܰܫܬܳܢ ܕܰܐܘܕܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܦܶܪܕܽܘܟܣܳܢ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܬܒܨܳܝܽܘ ܡܶܬܒܨܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܠܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܶܢ ܗܺܝ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܚܒܰܫܬܳܢ ܕܶܐܗܰܝܡܶܢ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܦܶܪܕܽܘܟܣܳܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܶܢ܀

ܚܠܳܦ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܰܚܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܳܠܶܨ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܕܶܐܗܰܝܡܶܢ ܕܺܐܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܐ ܬܰܐܠܶܨ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܰܘܕܶܐ * * * * * * * * * * * * * * ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܺܝܬܝ̈ܳܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܢܰܘܚܶܕ ܠܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ * * ܒܶܠܥܰܬ ܕܶܝܢ ܢܽܘܪܳܐ ܡܰܝܳܐ ܘܥܰܦܪܳܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܬܰܘܪܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܕܶܝܢ ܕܰܒܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ * * ܠܗܶܝܢ ܠܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܳܕܶܐ ܝܺܠܶܦ ܒܢܶܣܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܟܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ * * * ܗܝܡـ * ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܗܝܡܢܶܗ ܐܰܪܡܳܐ ܕܒܥ ܐ * * * ܐ ܚܠܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡـ ܐ * ܝܺܠܶܦ ܠܰܛܥܶܝܢ ܬܰܪܒܳܐ * * * * * ܗܰܘ * * * * * * * ـܠܦ * * ܗܳܠܶܝܢ. ܘܡܳܐ * * ܐܶܢܶܝܢ ܢܽܘܪܳܐ * * * ـܪ ܘܡܳܐ * * ـܬ ܗܳܝ ܕܥܶܒܕܰܬ * * * ܠܶܗ * * * * ܘܰܗܘܳܬ ܐܳܦ * ܐ ܡܶܕܶܡ * * ـܪ ܚܽܘܪ ܒܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܦܰܟ ܐܰܘܠܶܕ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܘܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܗܳܦܟܳܐ ܠܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܦܪܺܝܫ ܗܳܢܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܒܓܰܘ ܐܳܐܰܪ܆ ܕܽܘܩ ܘܰܫܚܽܘܩ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܒܩܺܝܘܗ̱ܝ ܒܫܶܡܫܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܟܰܘܬܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܽܘ ܠܳܟ ܕܬܶܚܙܶܐ ܠܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܕܰܠܩܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܰܕܥܶܟ ܐܰܘ ܡܰܝܳܐ ܕܝܰܒܺܝܫܺܝܢ ܩܰܛܺܝܢܳܐ܀

ܢܺܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܢܺܝ ܕܡܶܕܶܡ ܕܒܰܚܛܳܗܶܐ ܐܰܫܬܕܺܝ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ. ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܒܰܢܛܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܐܶܢ ܐܳܦ ܙܺܝܘ̈ܳܢܶܐ ܒܰܚܛܳܗܳܐ ܐܶܬܡܰܙܰܓܘ̱ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܢܶܨܛܰܠܠܽܘܢ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܢܶܬܨܰܝܰܕ ܗܽܘ ܒܗܽܘܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܶܬܡܰܙܰܓܘ̱ ܗܳܫܳܐ ܕܶܐܬܬܨܺܝܕ ܒܟܽܠ ܥܶܠܠܳܢ ܗܽܘ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܦܢܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܐܬܪܗܽܘܢ ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܥܳܠܰܡ ܕܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܰܐܬܪܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܬܰܕܟܺܝܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܪ̈ܰܨܝܳܢܶܐ ܕܨܽܘܠܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܡܳܐ * ـܘܝ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ * ܘܡܳܢܳܐ ܩܘܙ * ܐ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘ ܘܠܰܡܨܰܠܳܠܽܘ. ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܙܺܝܓ ܒܝܰܡܳܐ ܘܰܒܝܰܒܫܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܰܒܫܰܒܥܳܐ ܡܥܽܘܢܺܝܢ ܘܥܶܣܪ̈ܶܐ ܐܰܪ̈ܩܺܝܥܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ̱. ܡܶܟܺܝܠ ܗܶܢܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܪܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܨܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܘܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ: ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܘܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܚܰܡܫܳܐ ܩܦܰܠܦܠܺܝܢ ܡܶܬܦܪܶܫ ܘܡܶܨܛܰܠܶܠ. ܡܶܕܶܡ ܕܰܐ̈ܠܦܶܐ ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܬܦܰܪܣܽܘܢ ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܗܰܝܡܶܢ ܕܰܡܨܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܙܶܠ ܕܰܒܦܶܥ̈ܠܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܣܦܰܩ ܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܡܶܦܣܰܩ. ܐܰܘ ܢܰܗܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܠܡܶܣܟܰܪ: ܐܰܪܰܐ ܒܝܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܚ̈ܰܠܳܫܶܐ ܕܺܐܝܬ ܥܰܡܶܗ. ܠܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܰܒܢܰܦܫܶܗ ܡܒܰܙܰܚ. ܒܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܓܶܝܪ ܘܰܒܚ̈ܰܝܠܬܳܢܶܐ ܐܰܘ ܗܳܘܶܐ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܙܰܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܘ ܠܳܐ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܕܰܒܚܰܡܫܳܐ ܐܶܙܰܠ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܗ܀

ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܨܽܘܠܳܠܳܐ ܘܰܬܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܟܽܠ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܢ ܘܡܰܒܽܘܥ̈ܺܝܢ ܘܰܡܥܺܝܢܺܝܢ. ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܕ ܢܶܒܥܶܐ ܕܰܢܨܰܠܠܽܘܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ. ܘܗܳܟܰܢ ܚܽܘܪ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܒܶܐܕ̈ܫܶܐ ܘܰܒܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܒܰܙܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܘܰܒܢܽܘܢܳܐ ܘܰܒܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܡܨܶܝܢ ܠܡܶܐܟܰܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܕܺܐܝܬ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܰܒܝܰܡܳܐ ܘܰܒܝܰܒܫܳܐ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܡ̈ܰܠܟܶܐ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܟܶܢܫ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܬܣܺܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܰܓܺܝܐܶܐ ܕܡܶܢܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܢܶܨܛܰܠܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܦܶܢܝܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܪܗܽܘܡܳܝܳܐ ܕܩܳܠ ܨܽܘ̈ܠܳܠܳܐ ܠܳܐ ܫܡܺܝܥ ܠܗܽܘܢ ܘܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܘܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܘܒܰܪܒܪܳܝܳܐ ܘܛܰܝܳܝ̈ܶܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܨܰܠܠܶܝܢ ܝܺܬܰܪܝ̱ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܕܡܺܝܬܳܐ ܦܠܰܛ ܠܗܽܘܢ. ܒܛܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܨܽܘܠܳܠܳܐ܇ ܘܙܰܘܓܳܐ ܕܩܶܦܰܠܦܠܳܐ ܡܨܰܠܠܶܝܢ ܠܶܗ ܠܰܡ܇ ܘܰܡܕܰܟܶܝܢ ܠܗܳܝ ܚܠܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܪܰܒܳܐ܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܘܡܰܢܺܝ܇ ܡܶܬܕܰܟܝܳܐ ܘܡܶܨܛܰܠܠܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܰܕܠܳܐ ܗܳܟܰܢ ܠܰܝܬ ܦܪܽܘܣ. ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܚܳܝܪܺܝܢ ܚܰܠܫܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܢܽܘܦܽܘܢܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܥܰܡܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܨܰܠܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܕܰܟܶܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܰܡܢܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܕܰܥ ܕܡܶܢ ܒܶܗܬܬܗܽܘܢ ܡܶܬܰܐܠܨܶܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܒܶܗܬܬܳܐ ܕܢܶܡܕܽܘܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܨܛܰܠܶܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܦܽܘܡ ܟܳܦܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܝܢ ܡܢܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܽܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕܢܶܟܪܙܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܨܽܘܠܠܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܡܕܰܟܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܨܰܠܠܶܝܢ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܢܶܨܛܠܶܠ * * ܡܬ * * * * * ܡܳܐ ܕܠܳܐ * * ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܘܳܬ ܨܽܘܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒ ـܬ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܗܽܘ ܡܶܢ * * ܠܶܗ * ܨܽܘܪܬܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܢܬ * * ܠܶܗ ܢܶܟܦܪܽܘܢ ܕܡܰܘܬܶܗ ܕܒܶܗ ܢܶܨܛܰܠܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܠܰܥܘ̱. ܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܗܽܘ ܗܘܳܬ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܢܽܘܪܳܐ * * * * * * * * ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܗܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܓܶܝܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܘܰܠܡܰܢܺܝ. ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܪܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܐܬ * * ܟܽܠܗܽܘܢ * * * * ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܨܰܠܶܠܘ̱ ܘܰܐܝܟܰܢ * ܡܶܛܽܠ ܨܽܘܠܳܠܶܗ ܕܰܗܘܰܝܢ * ـܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܨܽܘܠܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܬܩܢܰܬ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝ ܚܰܡܫܳܐ ܗܘ * * * * * ܒܟܽܠ * * ܕܒܶܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܰܡܣܰܒܰܪ * * ܗܳܕܶܐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܐ ܐܶܣܳܪ̈ܺܝܢ * * * ܡܶܨܛܰܠܠܶܝܢ ܒܰܪ * * * * * ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܚܰܘܺܝ * * * * * * * * * * * * * * * * * ܘܣܰܓܺܝܐܶܐ. * * * * ܠܗܽܘܢ * * ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܘܰܡܩܰܘܶܐ܀

ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܡܶܢ ܒܶܗܬܬܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܗܶܪܳܡܶܣ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܥܰܠ ܦܠܰܛܳܘܢ ܕܒܶܝܬ ܝܰܘܢ̈ܳܝܶܐ ܘܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܺܝܗܽܘܕ ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܟܪܶܙܘ̱ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ̈ܝܳܢܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܢ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܗܶܪܳܡܶܣ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܘܶܐܢ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܶܐܣܛܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠـ * * ܙܺܝܘܳܐ ܘܰܠܣܶܒܠܳܐ ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܡܰܢܺܝ ܘܳܐܦ ܣܓܶܕ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܘܶܐܢ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܦܠܰܛܳܘܢ ܠܰܒܬܽܘܠܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ * ܬ * * * * * ܘܠܶܐܡܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ. ܐܰܘ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܐܰܘ ܠܫܰܝܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ * * * ܘܠܶܗ ܐܰܪܰܐ ܘܠܰܐܬܳܢܳܐ ܘܠܰܐܦܰܪܕܺܝܛܳܐ ܐܰܠܳܗܬܳܐ ܓܰܝܳܪܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܰܟܪܶܙ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܨܽܘܠܠܳܐ ܒܺܝܗܽܘܕ ܘܶܐܢ ܐܰܠܶܦ ܣܶܓܕܬܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܣܓܶܕ ܡܰܢܺܝ ܗܰܘ ܗܽܘ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܗܰܘ ܦܰܪܩܶܠܛܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܫܢܺܝܢ܇ ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܟܚܳܢ ܕܫܳܠܡܺܝܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܐܰܘ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܕܡܰܢܺܝ ܐܺܝܬ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܕܶܝܢ ܕܟܰܠܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܟܰܕܳܒܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܠܢܰܦܫܳܗܿ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܗܿ. ܘܡܰܓܽܘܫܽܘܬܳܐ ܒܝܽܘܒܳܠܳܗܿ ܘܡܰܚܪܽܘܬܳܐ ܒܚܽܘܫܒܳܢܳܗܿ ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܒܰܟܬܳܒܶܗ. ܘܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܦܠܰܛܳܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܐܺܝܠܶܦܽܘ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܐܳܦ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. ܘܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥܘ̱ ܡܶܢܶܗ ܘܺܝܠܶܦܘ̱ ܘܰܐܠܶܦܘ̱. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܡܰܪܩܝܽܘܢ ܘܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܘܡܰܢܺܝ ܐܶܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܗܶܪܳܡܶܣ ܘܰܦܠܰܛܳܘܢ ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܨܽܘܠܠܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܳܐܬܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܢܺܝ. ܐܰܝܟܰܘ ܠܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܒܝܽܘܢ ܘܒܺܝܗܽܘܕ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܠܶܦ ܡܰܢܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܠܶܦ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܐܠܶܦ ܡܰܢܺܝ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܕܓܰܠܳܐ ܘܰܕܢܺܝܚ. ܢܶܬܟܣܶܣ ܗܽܘ ܕܰܐܣܓܺܝ ܥܫܰܩ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܡܺܝܬܶܐ܀

ܗܶܪܳܡܶܣ ܓܶܝܪ ܐܰܓܢܳܐ ܐܰܠܶܦ ܕܡܰܠܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܠܝܳܐ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܪܰܓܪܓܳܢ ܘܢܳܚܬܳܢ ܠܘܰܥܕܶܗ ܘܡܳܐ ܕܡܰܛܺܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬܳܗܿ ܒܶܗ ܘܰܒܠܰܥܬܳܗܿ ܛܥ̈ܰܝ ܐܰܬܪܗܶܝܢ. ܡܰܢܺܝ ܕܶܝܢ ܐܰܠܶܦ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܣܥܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܪܰܓܶܗ. ܘܗܶܪܳܡܶܣ ܡܰܠܶܦ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܪܶܓܶܗ ܠܰܐܓܳܢܳܐ ܘܗܳܕܶܐ ܕܳܡܝܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܐܳܦܶܢ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܓ̈ܰܠܝܳܢ ܕܡܰܝܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܢܰܦܫܳܐ ܪܓܳܐ ܕܰܬܩܰܘܶܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܘܬܰܘܚܰܪ ܒܥܽܘܡܪܶܗ ܘܬܶܫܪܶܐ ܒܕܰܝܪܶܗ ܘܬܶܬܦܰܪܦܰܥ ܒܥܽܘܒܶܗ. ܡܰܢܺܝ ܕܶܝܢ ܐܰܠܶܨ ܕܬܰܩܢܳܐܺܝܬ ܢܶܫܡܥܺܝܘܗ̱ܝ ܐ̱ܢܳܫ ܟܰܕ ܗܽܘ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܡܡܰܠܶܠ ܪܳܚܶܡ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܘܰܐܝܟܰܢ ܪܳܚܡܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܣܪܳܦܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܘ ܗܺܝ ܠܗܽܘܢ ܕܰܡܕܰܥܟܺܝܢ ܠܶܗ ܘܰܐܝܟܰܢ ܪܶܚܡܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ: ܕܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܬܶܬܗܰܢܶܐ ܡܶܢܶܗ ܪܶܚܡܰܬ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܢܽܘܪܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܘܡܰܝܳܐ ܠܡ̈ܰܝܳܐ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܶܟܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܛܳܒܳܐ ܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܛܰܥܡܳܗܿ ܕܗܳܕܶܐ ܕܰܪܚܶܡܘ̱ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܶܪܳܡܶܣ ܠܳܐ ܐܰܠܶܦ ܐܳܦ ܠܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܕܝܶܫܽܘܥ ܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܶܦ. ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܢܰܚܶܡ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܩܺܝܡ. ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܗܶܪܳܡܶܣ ܐܳܦ ܠܳܐ ܦܠܰܛܳܘܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܀

ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܚܶܒܘ̱ ܡܰܝܳܐ ܠܡܰܝܳܐ ܘܰܛܥܰܘ ܬܪܰܝܗܽܘܢ ܕܗܳܐ ܐܶܢ ܛܒܰܥ ܒܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܚܳܢܩܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܝܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐܼ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪܶܝܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܶܗ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܚܢܶܩ ܒܗܽܘܢ ܛܳܒܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܛܽܘܗܡܶܗ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢ ܪܶܚܡܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܗܘܰܝ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܒܟܺܐܢܳܐ ܘܰܒܥܰܘܠܳܐ ܩܳܪܝܳܐܺܝܬ ܣܳܠܩܳܢ ܘܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܬܒܪ̈ܳܢ. ܘܗܳܟܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܶܝܬ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܠܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܡܰܦܪܰܫ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܕܦܽܘܪܫܳܢ ܠܰܝܬ ܒܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܟܝܳܢܶܗ ܠܰܘ ܛܳܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܚܳܢܩܺܝܢ ܠܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܡܰܘܩܕܳܐ ܠܡ̈ܰܟܺܝܟܶܐ: ܘܰܕܡܰܘܩܶܕ ܐܳܦ ܫܶܡܫܳܐ ܠܦܺܐܪܳܐ ܘܰܡܫܰܢܶܩ ܠܚܳܨܽܘܕ̈ܶܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ ܒܚܽܘܡܶܗ ܘܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܠܦܺܐܪܳܐ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܕ̈ܢܳܚܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܬܠܳܬ ܗܶܢܶܝܢ ܛܳܒܳܢ ܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܒܶܣܬܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܰܘܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒܥܽܘܙܳܐ ܕܙܰܠܺܝܩܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܰܝ ܣܰܝܒܰܪܘ̱ ܝܰܩܕܳܢܶܗ ܒ̈ܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܕܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܒ̈ܢܰܝ ܛܽܘܗܡܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܚܽܘܡܶܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܫܰܢܶܩ ܘܡܶܫܬܰܢܰܩ. ܗܰܘ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܫܟܰܚ ܣܰܝܒܪܶܗ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܢܰܟܝܳܢܳܐ ܠܗܳܝ ܡܰܟܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܬܶܡܗܳܐ ܕܶܝܢ ܘܥܶܛܠܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ. ܕܳܐܦ ܡܰܪܶܓ ܠܰܡ ܪܳܓܶܗ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡ ܒܳܗܿ܀

ܘܶܐܢ ܢܽܘܪܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܚܰܠܛܰܬ: ܘܡܰܝܳܐ ܒܡ̈ܰܝܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܳܐܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܰܚܝܳܢܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗ̈ܰܘܢܶܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܶܢ ܣܛܰܪ ܫܢ̈ܰܝܳܐ. ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܫ̈ܢܰܝܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢܝ̈ܳܢܳܝܶܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚܢܰܢ ܓܶܝܪ ܥܶܠܠܳـ̈ܬܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܘܣܳܗܕܺܝܢ ܐܰܘܝܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܐ ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܠܚܰܡܪܳܐ ܘܰܠܡܶܫܚܳܐ ܘܰܠܛܰܥܡ̈ܳܬܶܗ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܺܐܡܰܪ ܕܚܰܡܪܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܚܝܳܢܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܘ ܕܡܶܫܚܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܗܽܘܢ ܗܽܘ. ܘܶܐܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܗܳܐ ܣܰܓܺܝ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܐܳܦܶܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܕܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ ܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܚܝܳܢܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦܶܢ ܡܰܪܺܝܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܓܶܝܪ ܒܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ ܗܳܟܰܢ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܐܳܦ ܒܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܟܰܕ ܠܗܽܘܢ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ. ܘܰܠܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ. ܬܚܶܝܬ ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܟܽܠ ܣܺܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܦܳܪܽܘܫܳܐ܀

ܢܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܒܰܐܚܪܳܢ ܓܰܒܳܐ ܕܶܐܢ ܢܽܘܪܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܡܰܙܓܰܬ. ܘܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܟܰܝ ܡܶܨܛܰܠܠܳܢ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܳܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܨܛܰܠܠܳܢ ܗܘܰܝ ܐܳܦ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ ܗܘܰܝ. ܕܦܳܟܗܳܐ ܗܘܳܬ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ. ܡܶܛܽܘܠ ܨܽܘܠܠܳܐ ܕܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܦܶܪܫܰܬ ܡܶܢܶܗ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܣܳܒܳܐ ܕܚܰܝܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ̱ ܕܩܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܡܳܐܐ ܫ̈ܢܺܝܢ. ܐܰܘ ܦܰܟܺܝܗܳܐ ܡܰܢ ܗܺܝ. ܘܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܐܐ ܫ̈ܢܺܝܢ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܘ ܚܠܺܝܡܳܐ ܐܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܰܘ ܫܰܦܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܦܰܟܰܗܘ̱ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܥܺܝܪܺܝܢ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܓܠܳܐ. ܥܰܠ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܨܒܰܘ ܥܰܠ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܘܠܶܗ ܢܕܰܓܠܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܦܰܟܰܗܽܘ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܟܗܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܥܰܠ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܘܡܰܢܺܝ. ܕܛܰܥܡܳܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܽܗܘܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ܀

ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܐܰܢܺܝܦܶܗ ܡܶܢ ܒܶܣܬܪܶܗ ܘܰܕܚܝܳܗ̱ܝ ܠܶܐܣܛܽܘܟܣܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܐܶܡܰܪ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܠܕܺܝܡܰܛܪܶܗ ܗܰܘ ܕܚܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܐܶܣܛܽܘܟܣܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܫܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܡܰܥܪܒܳܝܳܐ ܣܺܝܡ ܐܳܦ ܗܰܘ ܒܕܶܢܚܳܐ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝ̱ ܡܰܥܪܶܒ ܛܪܳܗܿ ܠܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܕܶܡ ܕܛܰܪܳܗܿ ܘܰܫܕܳܗܿ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ. ܠܰܘ ܠܬܰܚܬ ܐܰܚܬܳܗܿ ܥܰܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ. ܠܬܰܝܡܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܐܰܦܢܝܶܗ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܫܰܩܠܳܗܿ. ܘܰܢܦܰܩ ܠܰܐܬܪܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܦܶܪܕܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ. ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܬܰܪܥܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܕܪܶܟܼ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܓܽܘܫܡܳܐ ܒܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܐܶܬܛܪܺܝܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܘܺܐܝܬ ܠܡܶܬܛܦܶܣܘ̱ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܒܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܙܺܝܥܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܠܬܰܚܬ ܐܶܬܕܚܺܝܘ ܐܶܣ̈ܛܽܘܟܣܶܐ. ܡܳܢܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܗܘܳܬ ܕܠܳܐ ܠܶܗ ܠܢܽܘܪܳܐ ܢܶܕܚܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܰܬܚܽܘܬ ܨܶܝܕ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܥܶܠܬܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ: ܘܶܐܢ ܪܽܘܚܳܐ ܢܶܫܒܰܬ: ܗܳܐ ܦܳܪܫܳܐ ܗܘܳܬ ܠܗܶܝܢ ܠܦܶܪܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܐܶܬܡܰܙܰܓ ܗܘܺܝ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܗܳܝ ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܡܶܫܰܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗ̱ܝ ܥܕܰܟܺܝܠ ܩܢܳܬ ܗܘܳܬ ܡܰܫܒܳܐ ܒܬܽܘܩܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܩܢܳܬ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܩܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܚܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܬܽܘܩܳܢܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܥܕܰܟܺܝܠ ܦܶܪ̈ܕܶܐ ܗܘܳܐ ܡܒܰܕܪ̈ܳܬܳܐ܀

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܠܰܝܬ * * * * ܡܰܝܳܐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܐܶܢܽܘܢ ܥܳܒܕܳܐ ܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܶܦܩܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܬܶܫܰܒ ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܬܬ * ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܶܥܛܰܪ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ * * * * * * * * * * * * * * ܘܶܐܣܬܰܢܝܰܬ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܗܘܳܬ ܒܬܽܘܩܳܢܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܡܫܰܦܳܪܽܘ ܐܰܫܦܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܠܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗ̈ܘܰܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܗܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܝ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܐܳܦ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܺܝ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܰܠܝܳܬܶܝܗܿ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܗܳܕܶܐ ܫܶܦܪܰܬ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܗܳܕܶܐ ܫܪܳܬ ܠܶܗ ܠܰܘ ܕܠܳܐ ܒܽܘܝܳܢ ܐܶܠܳܐ ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢܳܗܿ ܗܺܝ ܕܗܺܝ ܗܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܘܗܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܗܳܐ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܘܗܳܐ ܚܙܳܬܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܢ ܩܳܝܡܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܒܚܺܝܠܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܕܠܳܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܣܳܦܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܳܒܬܳܐ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܫܳܠܛܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܢܝܳܐ ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܗܳܝ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܽܘܬܳܗܿ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܠܝܳܬܶܝܗ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܰܐܘ ܡܰܣܪܳܚܽܘ ܣܪܰܚ ܐܶܢܶܝܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐܺܝܬ ܕܚܳܣ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܐܰܘ ܕܰܒܦܽܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܟܶܦ ܠܰܡܬܰܢܳܝܽܘ ܫܪܳܪܳܐ ܬܶܬܶܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܟܽܘܚܳܕ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܙܺܐܦܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܠܶܠ ܕܪܰܟܶܒ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܽܘ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܶܢܶܝܢ ܕܢܶܗܘܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܝܬ ܦܪܽܘܣ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܳܒܩܺܝܢ ܟܝ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܬܽܘܩܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܫܳܐܶܠ ܐܽܘܡܳܢܳܐ. ܒܪܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܘܰܟܡܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܒܪܳܐ ܘܰܩܒܰܥ. ܡܚܰܠܶܦ ܡܫܰܚܠܶܦ܇ ܘܰܫܪܳܐ ܐܳܦ ܡܰܢܗܰܪ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܦܶܪܕܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܇ ܕܰܠܡܶܫܬܰܪܝܽܘ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ܇ ܠܡܶܬܟܰܢܳܫܽܘ ܕܶܝܢ ܡܶܫܟܚܳܢ ܢܦܺܝܣܽܘܢ ܠܡܰܢ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܫܐܰܠ ܕܠܳܐ ܚܪܺܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܕܢܶܬܪܰܟܒܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܫܬܪܺܝ ܩܶܒܥܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܦܶܪܕܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܙܪܰܩ ܗܽܘ ܙܪܺܝܩܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܡܶܬܚܰܡܠܳܢ ܒܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܩܳܦܣܳܢ ܒܰܫܩܰܠܛܰܥܢܳܐ ܘܡܶܟܺܝܠ ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܠܰܐܚܪܺܢܳܐ ܘܶܐܢ ܡܣܰܪܶܓ ܗܽܘ ܣܪܺܝܓ ܗܳܘܶܐ ܘܰܣܚܺܝܚ ܙܳܩܽܘܪܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܗܶܝܢ ܕܦܶܪܕܳܐ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܽܘܕܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܶܝܢ ܡܨܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܬܟܰܢܫܳܢ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܘܡܶܬܠܰܒܕܳܢ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܟܽܠܶܗ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܛܰܠ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬ ܟܽܘܢܳܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܰܠܶܟ ܣܽܘܥܪܳܢܳܗܿ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܦܶܪ̈ܕܶܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܳܐ ܕܢܰܩܶܦ ܦܶܪܕܳܐ ܠܦܶܪܕܳܐ ܗܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܘܡܳܐ ܕܢܰܩܶܦ ܐ̱ܚܪܳܢܺܝܬܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܳܢܺܝܬܳܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܬܺܬܶܐ ܘܰܡܣܰܬܳܐ ܕܰܐܚܕܳܐ ܠܗܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܪܶܝܢ. ܐܶܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܚܙܳܩܳܐ ܡܶܢ ܦܶܪ̈ܕܶܐ ܗܰܘ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܰܚܙܳܩܳܐ ܚܶܙܩܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܕܢܶܚܙܩܺܝܘܗ̱ܝ ܚܒܳܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܥܒܺܝܕ ܡܶܢ ܚܶܠܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܩ ܦܶܪ̈ܕܶܐ ܕܚܶܠܳܐ ܕܢܶܗܘܶܝܢ ܚܰܕ ܓܫܽܘܡ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܗܽܘ ܠܢܰܦܫܶܗ ܩܳܐܶܡ ܕܢܶܚܙܽܘܩ ܝܳܬܶܗ ܘܰܩܢܽܘܡܶܗ܀

ܢܚܰܫܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܢܣܰܟ ܡܶܢ ܚܶܠܳܐ. ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܬܰܩܶܦ ܦܶܪ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ. ܣܓܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܟܰܪܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܚܠܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܠܳܐ ܕܒܶܩܘ̱ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܥ̈ܶܠܝܳܢ ܠܟܽܘܪܳܐ. ܘܡܶܫܬܪܶܝܢ ܒܝܰܕ ܢܽܘܪܳܐ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܶܝܢ ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܩܰܒܥܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܕ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܒܛܺܝܓܢܳܐ. ܘܚܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܓܒܰܠ. ܐܰܝܟ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܶܐܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܘܰܗܘܰܝܢ ܟܽܠܫܳܐ. ܕܢܶܬܓܰܒܠܳܢ ܘܢܶܗܘܝܳܢ ܚܕܳܐ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝ̈ܳܢ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܦ ܗܶܢܶܝܢ ܦܶܪܕܳܐ ܕܺܐܝ̈ܬܝܶܐ: ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܝ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܡܶܬܢܰܣܟܽܘ܆ ܘܕܶܬܬܚܰܒܰܠ ܐܺܝܬܽܘܬܗܶܝܢ ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܬܰܩܰܢܬܳܐ ܗ̱ܝ܇ ܘܰܕܢܶܫܬܪܶܐ ܟܝܳܢܗܶܝܢ ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܪܰܟܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܘܕܺܝܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܐܶܠܳܐ ܥܒܺܝܕ̈ܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܰܬܩܢܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܰܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܘܶܐܢ ܢܶܬܪܡܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬܪܡܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܠܫܽܘܩܪܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܕܶܐܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܘܰܝ ܐܰܘ ܗܘܰܝܢ ܡܶܢ ܦܶܪ̈ܕܶܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܦܶܪ̈ܕܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܘ ܗܽܘܝܳܐ܀

ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝܡܰܝܗܽܘܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܳܩܡܺܝܢ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܕܦܶܪ̈ܕܶܐ ܠܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܕܗܰܘܢܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܳܐ ܘܰܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܐ̱ܚܪܳܢܺܝܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܫܬܰܠܰܚܘ̱ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠ ܥܰܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܥܰܠ ܬܽܘܩܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܠܰܡ ܕܗܳܠܶܝܢ ܦܶܪܕܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛ. ܘܡܶܬܚܰܠܛܳܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܦܳܫ ܒܰܒܪܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܥܒܰܕ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ * * * * * * * ܕܢܰܦܫܰܢ. ܟܰܕ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܶܬܚܰܪܪܰܬ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ * * * ـܘ̈ܬܐܼ. ܘܶܐܬܬܠܺܝܬ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܡܶܪܫܽܘܬܳܐ. ܒܗܰܘ ܕܡܶܪܫܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܓܽܘܕܦܳܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܶܢ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܐܰܝܟ ܬܶܢܘܰܝ ܕܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܠܰܘ ܒܰܨܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢ ܗܘܳܬ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܶܗ ܕܡܰܝܳܐ ܘܰܥܠܶܝܗܿ ܠܳܐ ܦܠܺܝܓܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܰܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܠܽܘ ܡܶܢܶܗ ܗܘܳܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܶܟܺܝܠ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܝܳܐ ܟܺܝܬ ܢܰܦܫܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܪܺܝ ܟܽܠܶܗ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܗܰܘ ܣܳܗܶܕ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܪܺܝ܀

ܕܬܶܕܰܥ ܕܶܝܢ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܐܰܝܕܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܠܒܰܪܕܶܝܨܳܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܓܰܕ ܐܶܢܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܒܰܕ ܠܗܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܬܚܰܦܺܝ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܛܳܦ ܠܶܗ ܟܰܕ ܦܗܶܐ ܚܰܘܺܝ ܓܶܝܪ ܕܫܰܡܗܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܠܰܘ ܒܛܺܝܠܳܐܺܝܬ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܡܶܢ ܬܶܫܪܺܝ ܩܕܳܡ܆ ܕܥܰܠ ܫܶܡ ܫܡܳܐ ܠܰܡ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܒܰܫܡܶܗ. ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܠܰܢ. ܢܺܐܡܰܪ ܡܰܪܗܳܛܳܐܺܝܬ. ܕܬܰܪܓܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܺܝܣܳܢ. ܘܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܠܰܫܡܶܗ ܕܢܺܝܣܳܢ܇ ܘܰܚܙܳܐ ܕܠܳܐ ܥܗܶܢ ܫܡܶܗ ܠܬܽܘܪܓܳܡܶܗ: ܘܠܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܝܰܪܚܺܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܬܰܪܓܶܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܡܳܢ ܘܦܳܫ. ܘܰܦܫܰܩ ܥܕܰܡܳܐ ܠܳܐܕܳܪ ܘܰܐܦܺܝ܀

ܐܶܠܽܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܪ̈ܚܶܝܗ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝܗܽܘܢ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܢܺܝܣܳܢ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܘܰܫܡܶܗ ܠܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܠܳܐ ܫܠܶܡ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܫܡܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܣܬܰܩܒܰܠ ܫܡܳܗܳܐ ܠܝܰܪܚܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܰܩܒܰܠܘ̱ ܒܓܶܕܫܳܐ. ܠܩܳܛ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܘܰܕܒܳܩ ܥܒܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܓܰܪܡܩܳܝܳܐ ܘܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ܆ ܘܰܚܕܰܪ ܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܚܰܕ ܓܳܝܽܘܪܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܟܰܕ ܦܠܺܝܓ ܦܺܐܪܳܐ ܥܰܠ ܥܶܩܪܶܗ. ܕܰܒܪܶܗ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܶܗ. ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܘܚܰܘܺܝ. ܕܰܐܝܟ ܕܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܬܶܫܪܺܝ. ܘܰܕܒܳܬܪܶܗ ܡܰܪܚܫܽܘܢ ܕܒܶܗ ܠܰܡ ܪܳܚܫܳܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܬܶܫܪܺܝ ܘܬܶܫܪܺܝ ܒܪܶܗ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܩܺܝܡ ܐܳܦ ܗܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܨܳܡܶܕ ܗܽܘ ܘܳܐܦ ܕܰܢܡܰܠܠܳܢܳܝܗ̱ܝ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܢܶܫܡܥܳܢܳܝܗ̱ܝ ܐܶܕ̈ܢܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܬܶܫܪܺܝ ܘܡܰܪܚܫܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܬܶܫܪܺܝ ܘܬܶܫܪܺܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܡܰܕܪܳܫܶܗ ܐܰܘ ܠܰܡ ܬܶܫܪܺܝ ܐܶܡܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܢ ܬܶܫܪܺܝ ܐ̱ܚܰܪܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܐܶܡܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܟܰܕ ܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܬܰܘܠܶܕ ܬܶܫܒܽܘܩ ܒܰܪܬܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܬܽܘܒ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܬܝܳܢ ܘܥܰܠ ܓܰܘܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܡ ܚܽܘܪ: ܢܽܘܪܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܽܘܢܳܐܳܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܝܽܘܪܩܺܝܢ. ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܝܰܘܢ̈ܳܝܶܐ ܓܢܺܝܒܳܢ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܚܰܘܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܰܘܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܺܝܚܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܘܛܰܥܡܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܘܓܶܫܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܘܩܳܠܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܚܰܡܫܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܣܟܺܡܺܝܢ ܐܳܠܨܳܐ ܕܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܺܐܝ̈ܬܝܶܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܺܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܝܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܘܓܰܘܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܘܰܐܣܟܺܡܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܠܰܡ ܕܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ. ܢܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܫܬܶܗ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܺܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܛܥܶܡܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܕܬܶܕܰܥ ܕܳܐܦ ܗܳܪܟܳܐ ܨܶܝܕ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܳܙܶܠ ܒܗܳܢܽܘܢ ܟܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܡܳܐ ܕܗܽܘ ܐܰܝܟ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܦܺܝܠܽܘܣܳܦܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܥܡܰܕܘ̱ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܓܰܒ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܶܐܬܚܰܦܺܝܘ. ܫܰܪܺܝ ܛܳܐܶܦ ܘܟܰܕ ܥܡܰܕ ܘܡܰܓܳܢ ܘܠܳܐ ܩܳܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܗܡܺܝ ܠܶܗ ܘܰܥܒܰܪ ܘܫܰܪܺܝ ܒܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܳܢ. ܘܰܐܓܢܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܰܢܣܰܒܪܽܘܢ ܕܳܐܦ ܗܶܢܶܝܢ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܝܳܕܰܥ ܗܽܘ ܠܗܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܚܰܒܪܳܬܗܶܝܢ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ܀

ܗܳܟܰܢ ܬܽܘܒ ܣܳܡܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܩܪܶܗ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܕܰܥ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܬܚܽܘܡܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܪܽܘܚܳܐ ܬܽܘܒ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܗܽܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܝܰܩܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܗܽܘ ܡܶܢ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܝܰܩܺܝܪ ܗܽܘ ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܦܽܘܚܳܡܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܘܡܶܬܩܠܶܐ ܟܺܐܢܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܐܶܣܛܽܘܟܣܳܐ ܕܡܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ: ܚܰܕ ܩܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܦܳܫ ܠܶܗ ܪܽܘܟܳܒܶܗ ܕܦܶܠܳܣܽܘܦܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ܀

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܢܶܩܫܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢܶܗ ܘܰܐܪܟܶܢܬܳܗܿ ܠܬܰܚܬ ܠܘܳܬ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܡܛܳܬ ܣܛܽܘܟܣܳܐ ܓܶܝܪ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܘܰܠܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܘܡܶܟܺܝܠ ܠܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܡܕܰܥܟܳܢܳܐ. ܠܗܳܝ ܡܥܺܝܪܳܢܺܝܬܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܬܶܫܽܘܦ ܒܶܗ ܘܢܶܥܛܰܪ ܬܶܢܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܕܢܶܡܛܳܐ ܒܚܰܒܪܶܗ. ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܺܝܢ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܺܐܝ̈ܬܝܶܐ ܐܰܝܟ ܫܡܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܠܰܘ ܫܡܳܐ ܗܰܘ ܒܛܺܝܠܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܠܩܽܘܫܬܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܝܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܠܳܐ ܫܰܒܩܽܘܗܿ ܡܳܕܶܝܢ ܕܬܶܩܪܽܘܒ ܨܶܝܕ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܫܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܬܽܘܒ ܩܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܩܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܶܬܬܰܘܣܦܰܬ ܠܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܕܗܳܝ ܕܓܰܕܶܠܘ̱ ܗܶܢܽܘܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܠܰܡ ܫܪܳܬܶܗ ܠܩܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܘܰܥܛܰܪ ܬܢܳܢܶܗ. ܗܳܝ ܕܶܐܠܽܘ ܥܛܼܰܪ ܘܰܣܠܶܩ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܠܰܢ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܘ ܪܺܝܫܬܰܚܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬܛܰܠܩܰܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܒܚܰܕ ܕܪܰܓ ܐܰܘ ܒܚܰܕ ܬܚܽܘܡ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܡܨܶܝܢ ܠܰܡܩܳܡ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܘܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܟ̈ܰܦܶܐ ܕܡܰܣܰܐܬܳܐ ܡܦܺܝܣܳܢ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܪܳܡܶܝܢ ܒܓܰܘ ܡܺܐܢܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠܳܐ ܠܥܶܠ ܩܳܐܶܡ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ ܠܬܰܚܬ ܘܡܶܟܺܝܠ ܟܰܕ ܒܥܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܰܣܶܩ ܢܶܡܛܶܐ ܠܘܳܬ ܥܶܩܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܫܳܦܽܘ̈ܠܰܘܗ̱ܝ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܟܰܕ ܣܥܳܐ ܕܢܰܣܶܩ ܚܰܦܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܡܰܝܳܐ ܘܰܠܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܘܪܺܝܫ ܬܰܚܬܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܛܰܠܩܰܬ ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܶܬܟܣܶܣܘ̱ ܘܠܰܡܓܰܕܳܠܽܘ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܶܗ ܕܒܶܝܬ ܒܰܪܕܶܝܨܳܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ܀

ܬܽܘܒ ܐܰܡܺܝܪܳܢ ܡܶܢ̈ܝܳܢܳܝܶܐ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܽܘ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܬܟܣܶܣ. ܡܥܳܕܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ ܢܨ̈ܶܝܢ ܚܕܳܐ ܥܰܡ ܚܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܢܣܰܒ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܩܽܘܫܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܚܰܠܰܛ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܰܡ ܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܕܕܳܡܝܳܐ. ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܶܝܢ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܗ̱ܝ ܠܢܰܦܫܳܗܿ ܘܡܶܛܽܠ ܕܩܳܢܶܛ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ: ܒܰܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܶܐ * * * * * * ܕܐ ܠܳܐ ܢܶܬܨܺܝܪ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝܐܶܐ * * ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܠ * ܩܐ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܰܡܬܰܚܡܳܢ ܡܶܢ ܚܰܕ * * * ܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܡܳܐ ܘܶܐܬܟܣܶܣ ܕܰܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ * * * ܚܰܝܠܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ * * * ܐܶܬܟܣܶܣ ܐ * * ܐܶܢܽܘܢ ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܕܳܐ ܢܶܓܒܳܐ ܠܶܗ * * ܛ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܰܠܒܳܐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ܡܶܛܽܠ ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܢܦܰܩܘ̱ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܐܦܺܝܣܘ̱ ܐܳܦ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܟܰܣܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܰܥܒܳܕܝ̱ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܟܰܣܶܝܢ ܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܓܰܝܳܣܳܐ ܘܓܰܢܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ * * * * * * * * ܘܬܐ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܠܙܺܝܙܳܢܰܝܗܽܘܢ܀

ܐܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܢܩܺܝܡܽܘܢ ܕܶܐܢ * * ܐ ܐܶܢܽܘܢ * * ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܓܶܠܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܡܶܢ ܦܳܪܬܗܽܘܢ ܐܳܦ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܶܢ ܓܰܪܡܰܝܗܽܘܢ ܛܽܘܪܳܐ ܗܳܐ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܠܗܽܘܢ ܠـ * * * ܘܳܐܦ * * * * * ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܫܠܶܚܬܳܐ ܕܓܽܘܫܡܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐܼ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܟܰܝ ܫܠܳܚܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܠܡ̈ܰܝܳܐ ܘܰܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ * * * * ܐܶܢܽܘܢ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/536
Source:
C. W. Mitchell (ed.), S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 2: The Discourse Called 'Of Domnus' and Six Other Writings (London: Williams and Norgate, 1921).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 7, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Ephrem the Syrian, “Against Mani - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܢܺܝ” based upon C. W. Mitchell (ed.), S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 2: The Discourse Called 'Of Domnus' and Six Other Writings (London: Williams and Norgate, 1921), Digital Syriac Corpus, last modified December 7, 2019, https://syriaccorpus.org/536.
Bibliography:
Against Mani - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܢܺܝ.” In S. Ephraim's prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. Vol. 2: The Discourse Called 'Of Domnus' and Six Other Writings, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/536.

Show Citation Styles