Digital Syriac Corpus

Metrical Grammar - ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܓܪܰܡܰܛܺܝܩܺܝ

   https://syriaccorpus.org/537
ܡܶܛܽܠ ܫܘܽܚܠܳܦܳܐ ܕܰܢܩܳܫ̈ܳܬܳܐ ܡܰܡܠܠܳܐ ܡܰܢ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܕܗܘܽ ܣܘܽܪܝܳܝܳܐ ܐܘܽܪܗܳܝܳܐ ܢܩܳܫ̈ܳܬܳܐ ܚܰܡܶܫ ܒܫܰܘܝܘܽ ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܦܪܳܬܶܣܡܺܝܘܽ ܝܺܕܝܺܥ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܩܳܢܘܽܢܳܐ ܕܰܡܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܚܘܽܠܛܳܢܳܐ ܦܬܳܚܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܓܰܐ ܕܓܰܐܝܳܐ ܘܰܙܩܳܦܳܐ ܐܰܝܟ ܝܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܪܒܳܨܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܥܶܐ ܕܥܶܙܳܐ ܚܒܳܨܳܐ ܐܰܝܟ ܙܺܝ ܕܥܰܙܺܝܙܳܐ ܥܨܳܨܳܐ ܒܰܕܡܘܽܬ ܫܘܽ ܕܫܘܽܪܳܐ ܘܛܘܽ ܕܛܘܽܪܳܐ ܐܳܦ ܢܘܽ ܕܢܘܽܪܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܕ̈ܢܚܳܝܶܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ ܕܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ ܡܳܢܶܝܢ ܬܘܽܒ ܘܰܢܩܳܫ̈ܳܬܳܐ ܤܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܼܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܘܥܶܗܰܕ ܐܶܢܶܝܢ ܐܳܦ ܚܰܣܝܳܐ ܝܰܥܩܘܽܒ ܣܳܦܩܳܐ ܐܘܽܪܗܳܝܳܐ ܛܰܘ ܕܶܝܢ ܕܛܰܘܪܳܐ ܘܬܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܙܩܺܝܦܺܝܢ ܠܘܳܬܗܘܽܢ ܘܟܰܘ ܕܡܰܠ̈ܟܰܘܗܝ ܘܰܠܢܳܘ ܕܢܳܘܣܰܐ ܘܢܘܳܢ ܕܙܰܝܢܳܘܢ ܠܳܐ ܬܘܽܒ ܙܳܩܦܺܝܢ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܘܰܠܦܶܐ ܕܦܺܐܪܳܐ ܠܳܐ ܚܳܒܨܺܝܢ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܐܶܠܴܐ ܪܳܒܨܺܝܢ ܟܰܕ ܠܰܦܬܳܚܳܐ ܘܠܰܙܩܳܦܳܐ ܒܠܶܫܳܢܗܘܽܢ ܠܰܝܬ ܫܘܽܚܠܳܦܳܐ ܣܝ̈ܳܡܶܐ ܒܪܰܡ ܡܰܣܓܶܝܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܘܰܒܡܰܡܠܠܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܦܳܪܫܺܝܢ ܘܒܰܦܬܳܚܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܐܰܠܨܺܝܢ ܠܳܐܬܘܽܬܳܐ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܡܚܰܝܨܺܝܢ ܘܦܳܐܕܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܣܶܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܘܽܓܳܐܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܒܕܰܐܝܟ ܐܰܪܥܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܐܳܪܥܳܐ ܘܰܒܣܰܒܥܳܐ ܘܣܳܒܥܳܐ ܘܬܰܪܥܳܐ ܘܬܳܪܥܳܐ ܘܰܒܛܰܒܥܳܐ ܘܛܳܒܥܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܘܰܒܙܰܪܥܳܐ ܘܙܳܪܥܳܐ
ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܢܳܝܘܽܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܘܽܬܗܘܽܢ ܢܶܗܦܘܽܟ ܡܶܟܺܝܠ ܥܰܠ ܫܶܕܬܳܐ ܘܰܢܦܰܠܶܐ ܠܣܳܥܘܽܪܘܽܬܳܐ ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܬܘܽܒ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܫܢܰܙ ܠܰܢ ܡܶܢ ܢܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̄ܘܽ ܫܡܳܐ ܕܰܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܒܰܠܚܘܽܕܳܐܺܝܬ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܐܰܢܼܬܬܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܘܩܘܽܫܬܳܐ ܘܐܺܝܬ ܬܘܽܒ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܛܰܝܪ̈ܳܐ ܘܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܰܦܠ̈ܳܛܘܳܬܳܐ ܘܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܐܺܝܬ ܬܘܽܒ ܕܰܫܘܶܐ ܒܶܗ ܒܢܺܝܫܳܐ ܒܰܠܚܘܽܕܳܝܘܽܬܳܐ ܘܟܶܢܫܳܐ ܒܰܕܡܘܽܬ ܐܼܢܳܫܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ ܒܰܠܚܘܽܕܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܓܚܰܟ ܡܰܢ ܥܰܠ ܐܼܢܳܫܳܐ ܕܡܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܚܶܢ̈ܟܰܘܗܝ ܒܚܰܫܳܐ ܘܐܺܝܬ ܐܼܢܳܫ̈ܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܬܢܳܢ ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܗܘܽܢ ܒܰܢ ܡܰܨ̈ܕܳܢ ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܶܐ ܠܰܡ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܟܘܽܪܣܝܰܐ ܗ̄ܘ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܪܝܳܐ ܘܬܺܐܡܰܪ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܚܕܘܽܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܥܒܳܕ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܐܶܢܘܽܢ ܘܐܺܝܬ ܗܘܽ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܒܰܟܢܘܽܫܝܳܐ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܘܒܰܠܚܘܽܕܳܝܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܳܦ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܒܪܳܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܟܰܣܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܫܒܰܝ̈ܳܐ ܘܰܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܢ ܙܰܢܳܝܳܐ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܫܰܒܳܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܘܒܶܙ̈ܬܶܐ ܐܶܡܰܪ ܡܶܢ ܒܶܙܬܳܐ ܘܗܶܪ̈ܳܬܳܐ ܬܘܽܒ ܡܶܢ ܗܶܪܬܳܐ
ܡܶܛܽܠ ܕܶܟܪܳܢܳܝܘܽܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܢܶܩܒܬܳܢܳܝܘܽܬܗܘܽܢ ܐܺܝܬ ܗ̄ܘܽ ܫܡܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܐܶܝܟ ܢܶܫܪܳܐ ܘܒܳܩܳܐ ܘܐܰܪܙܳܐ ܥܘܽܕܳܐ ܘܙܰܝܬܳܐ ܘܐܳܦ ܐܼܪܳܙܳܐ ܘܐܺܝܬ ܗ̄ܘܽ ܕܰܒܗܶܦܟܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܠܳܐ ܣܳܟ ܒܰܙܢܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪ̈ܳܢ ܐܰܝܟ ܣܢܘܽܢܺܝܬܳܐ ܕܰܡܢܰܨܪܳܐ ܘܨܶܦܪܳܐ ܡܦܰܪܚܳܐ ܒܐܶܓܳܪܳܐ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܝܶܒܫܰܬ ܬܺܬܳܐ ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܒܰܛܝܳܪܳܐ ܒܳܝܬܳܐ ܘܐܺܝܬ ܗ̄ܘ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܘܽܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܡܦܰܬܟܘܽܬܳܐ ܟܺܝܬ ܕܰܙܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܐܶܣܦܺܝܪ ܢܘܽܗܪܳܐ ܘܓܰܡܠܳܐ ܥܰܡܗܘܽܢ ܐܳܦ ܕܰܝܪܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܝܺܕܰܥ ܡܰܥܪ̈ܳܒܰܘܗܝ ܘܥܶܪܒܰܬ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܠܟܽܠܗܘܽܢ ܓܰܡܠ̈ܰܘܗܝ ܡܠܳܬ ܒܰܪܬܳܐ ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܓܰܡܠ̈ܰܝܗܘܽܢ ܠܒܶܙܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫ ܗܘܽ ܘܙܰܕܺܝܩ ܕܰܝܪܳܐ ܘܕܰܝܪܳܐ ܐܼܚܪܳܝܬܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܘܐܺܝܬ ܗ̄ܘܽ ܕܟܽܠܗܘܽܢ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܡܰܪ ܕܶܟܪܳܢܳܐ ܘܢܶܩܒܬܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܐܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܒܰܠܚܘܽܕܶܝܗ̇ ܒܶܠܥܳܕ ܕܘܽܡܝܳܐ ܠܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܟܘܽܪܣܝܰܐ ܗ̄ܘ ܗܳܐ ܕܶܟܪܳܢ ܘܰܚܕܳܢܳܝܰܐ ܗ̄ܘ ܘܢܶܚܕܘܽܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܟܰܕ ܡܰܣܓܶܐ ܘܰܡܕܰܟܰܪ ܐܰܢܼܬ
ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܫܶܬ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܡ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܫܘܽܘܕܳܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܝܘܽܕ ܢܘܽܢ ܩܳܦ ܪܺܝܫ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܠܗܶܝܢ ܛܶܝܬ ܢܳܩܦܳܐ ܐܼܚܪܳܝܰܬ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܐܳܬܘܽܪܳܝܳܐ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܘܥܰܦܪܳܢܳܝܳܐ ܘܐܶܠܦܳܪܳܐ ܬܘܽܒ ܡܶܢ ܐܶܠܦܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܶܟܣܺܝܣ ܠܳܟ ܡܰܠܦܳܐ ܘܡܶܢ ܚܳܢܘܽܬܳܐ ܚܳܢܘܳܝܳܐ ܘܡܶܢ ܩܪܺܝܬܳܐ ܬܘܽܒ ܩܘܽܪܝܳܝܳܐ ܘܡܶܢ ܣܦܺܝܢܼܬܳܐ ܟܺܝܬ ܣܰܦܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܢܺܐ ܐܰܝܟ ܩܳܢܘܽܢܳܐ ܦܪܺܝܫ ܗ̄ܘܽ ܓܶܝܪ ܗܘ ܪܘܽܚܳܢܳܐ ܡܶܢ ܪܘܽܚܳܢܳܝܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܪܘܽܚܳܢܳܐ ܠܒܰܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܡܰܐܼܪܙܳܐ ܗܳܝ ܐܘܽܣܝܳܝܬܳܐ ܘܪܘܽܚܳܢܳܝܳܐ ܠܺܝܙܶܦܬܳܐ ܘܐܰܚܝܳܢܘܽܬܳܐ ܒܰܪܳܝܬܳܐ ܕܪܘܽܚܳܢܰܐ ܗ̄ܘ ܡܰܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܘܪܘܚܳܢܳܝܳܐ ܐܼܢܳܫ ܟܢܺܝܟܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܬܘܽܒ ܐܰܪ̈ܝܰܢܘܽ ܐܰܝܟ ܕܐܳܦ ܢܶܣܛܘܽܪ̈ܝܰܢܘܽ ܘܐܰܟܘܽܬܗܘܽܢ ܦܰܠܰܐܣܪ̈ܺܝܩܘܽ ܘܩܘܽܢܺܝ̈ܩܘܽ ܘܦܠܰܐܛܘܽܢܺܝ̈ܩܘܽ ܘܐܶܡܰܪ ܬܘܽܒ ܐܰܓܘܽܢܝܣܛܳܐ ܗܳܟܘܽܬ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܘܐܰܟܘܽܬܗܘܽܢ ܝܰܥܩܘܽܒܺܝܛܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܝܘܽܚܰܢܺܝܛܳܐ ܘܰܬܠܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܘܢܳܝܳܐ ܟܳܝܢ̈ܳܢ ܒܰܢ ܠܳܐ ܒܣܘܽܪܝܳܝܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܐܶܢܶܝܢ ܐܳܠܨܳܐ ܠܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܫܓܶܐ ܒܗܶܝܢ ܘܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܫܝܳܢܳܐ ܛܰܪ ܠܺܝ ܐܳܘ ܫܰܦܺܝܪ ܗܰܘܢܳܐ ܕܰܠܣܶܡܟܰܬ ܗܳܝ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ ܕܢܳܩܦܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܒܐܰܚܪܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܬܶܥܒܶܕ ܒܰܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶܝܗ̇ ܒܐܰܟܺܝܦܘܽܬܳܐ ܘܐܶܦܶܣܳܝܳܐ ܘܩܘܽܦܪܳܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܳܦ ܩܘܽܪܺܝܢܬܳܝܳܐ
ܡܶܛܽܠ ܦܘܽܪܳܫܳܐ ܕܓܶܢ̈ܣܶܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܦܘܽܪܳܫܳܐ ܒܥܶܣܪܳܐ ܛܘܽܦܣ̈ܶܐ ܗܳܘܶܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܓܢܶܣ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܒܐܘܽܣܺܝܰܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ ܕܪܳܟܶܒ ܥܰܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܳܥܰܪ ܘܒܰܟܡܳܝܘܽܬܳܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܕܰܡܫܘܽܚܬܳܐܒܰܙܢܳܐ ܐܼܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܠܚܘܽܕ ܕܐܶܢܘܽܢ ܫܳܗܪ̈ܶܐ ܘܰܕܒܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܘܽܪܟܶܗ ܘܦܬܝܶܗ ܚܰܡܫܺܝܢ ܚܰܡܫܳܐ ܟܘܽܪ̈ܺܝܢ ܒܐܶܣܬܺܪܳܐ ܘܰܒܥܶܣܪܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܬܰܘܪܳܐ ܘܒܰܐܝܢܳܝܘܽܬܳܐ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ ܗܰܘ ܕܰܡܗܺܝܪ ܐܰܘ ܗܰܘ ܕܰܚܘܰܪ ܘܒܰܠܘܳܬ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܠܳܐ ܒܰܪܬ ܥܰܡܪܰܡ ܘܒܰܣܺܝܡ ܐܰܝܟܡܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܓܢܶܐ ܢܶܫܬܶܐ ܠܟܳܣܳܐ ܘܰܢܥܰܢܶܐ ܘܒܶܐܡܰܬܝ ܘܐܰܝܟܳܐ ܡܦܰܪܶܫ ܐܰܢܼܬ ܠܰܙܢܳܐ ܕܓܶܢ̈ܣܶܐ ܘܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܘܰܩܪܺܝ ܠܗܰܘ ܕܐܶܬܡܳܠ ܚܙܳܢܝ ܘܰܠܗܰܘ ܬܘܽܒ ܕܰܒܬܶܘܰܛܪܘܢ ܘܰܒܥܳܒܶܕ ܗܳܟܘܳܬ ܦܳܪܶܫ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܘܽܬܳܐ ܘܰܒܚܳܐܶܫ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ ܠܰܕܡܶܬܡܚܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܚܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܡܚܶܐ ܐܳܦ ܒܐܺܝܬ ܠܶܗ ܬܘܽܒ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ ܚܘܽܪ ܒܰܡܙܰܝܢܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܟܽܠ ܦܘܽܪܫܳܢܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܒܥܳܠܡܰܢ ܗܳܢܳܐ
ܡܶܛܽܠ ܢܰܩܺܝܦܘܽܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܫܘܽܘ̈ܕܳܥܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܶܕܶܡ ܬܠܳܬܳܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܦܰܚܶܡ ܝܘܽܕ ܐܰܝܕܳܐ ܕܢܳܩܦܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܰܫܡܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܠܥܶܩܒܬܶܗ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܚܰܒܺܝܒܝ ܚܰܒܪܝ ܐܳܦ ܪܘܽܚܝ ܪܳܚܡܝ ܩܰܪܺܝܒܝ ܘܰܫܡܳܐ ܕܚܰܪܬܶܗ ܝܘܽܕ ܘܐܳܠܰܦ ܟܰܕ ܠܰܩܢܘܽܡܳܟ ܡܶܬܢܰܦܰܩ ܐܰܘܣܶܦ ܠܶܗ ܝܘܽܕ ܐܼܚܪܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܬܶܩܪܶܝܗ̇ ܒܰܚܒܺܝܨܘܽܬܳܐ ܐܰܝܟ ܓܰܒܝܺܝ ܚܰܕܝܺܝ ܨܰܗܝܺܝ ܪܶܢܝܺܝ ܛܰܠܝܺܝ ܐܳܦ ܛܰܒܝܺܝ ܘܰܒܫܘܽܪܳܝܶܗ ܐܶܢ ܡܺܝܡ ܐܺܝܬ ܠܳܐ ܣܳܟ ܬܶܩܪܶܝܗ̇ ܚܒܺܝܨܳܐܺܝܬ ܐܶܠܳܐ ܦܬܰܚ ܘܐܶܡܰܪ ܡܰܫܬܰܝ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܩܛܰܝ ܡܰܫܪܰܝ ܘܕܳܠܰܕ ܕܢܳܩܦܳܐ ܠܩܰܕܡܳܝܬܶܗ ܕܡܶܬܢܰܩܦܳܢܳܐ ܥܶܠܳܝܬܶܗ ܐܰܟܙܶܢ ܡܳܐܢܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܘܐܰܟܘܳܬܶܗ ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܘܰܦܣܳܩܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܓܕܳܡܳܐ ܕܚܰܪܰܬ ܢܳܩܘܽܦܳܐ ܒܪܶܬܡܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ ܐܺܝܕ ܫܶܡܥܘܽܢ ܪܺܝܫ ܦܶܪܥܘܽܢ ܐܳܦ ܛܰـܠ ܓܶܕܥܘܽܢ ܘܗܳܢܳܐ ܓܕܳܡܳܐ ܪܒܺܝܥܳܐܺܝܬ ܩܢܶܐ ܣܘܽܟܳܠܳܐ ܥܦܺܝܦܳܐܺܝܬ ܕܕܳܠܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܼܢܳܐ ܘܰܕܡܶܢ ܘܕܰܐܝܟ ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܐܰܢܼܬ ܡܶܢܝ ܘܰܕܫܘܽܡܳܗܳܐ ܩܰܢܳܝܳܐ ܒܩܘܽܠܳܣܳܐ ܘܰܒܓܘܽܢܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܓܶܝܪ ܪܺܝܫ ܓܘܽܠܝܰܕ ܟܶܐܡܰܬ ܠܰܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܓܘܽܠܝܰܕ ܬܪܰܥ ܩܰܝܣܳܐ ܟܘܽܬܺܝܢ ܥܰܡܪܳܐ ܠܒܘܽܫ ܡܺܝܛܰܟܣܳܐ ܘܰܕܫܐܪܳܐ ܟܶܐܡܰܬ ܬܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܘܰܠܒܘܽܫܳܐ ܡܶܢ ܡܺܝܛܰܟܣܳܐ ܘܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܬܘܽܒ ܣܺܐܡ ܓܘܽܫܡܳܐ ܟܶܐܡܰܬ ܓܘܽܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܣܺܐܡܳܐ ܘܫܶܡܫܳܢ ܓܰܘܢܳܐ ܟܺܝܬ ܘܐܳܕܫܳܐ ܟܶܐܡܰܬ ܓܰܘܢܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܐܰܪܺܝܟ ܣܰܥܪܳܐ ܘܢܰܟܘܽܦܬܳܢܳܐ ܟܢܺܝܟ ܚܰܘܪܳܐ ܩܢܶܐ ܟܶܐܡܰܬ ܣܰܥܪܳܐ ܕܐܰܪܺܝܟ ܘܰܩܢܶܐ ܬܘܽܒ ܚܰܘܪܳܐ ܕܰܟܢܺܝܟ
ܡܶܛܽܠ ܡܰܦܠ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܐܠ̈ܳܢ ܥܰܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܪܒܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܦܠ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܢܰܝܢܰܢ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܢܳܦܠܳܐ ܘܐܺܝܬ ܗ̄ܘܽ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܘܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܰܒܕܘܽܟ ܬܘܽܒ ܐܰܪ̈ܒܥܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܐܰܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܓܶܝܪ ܒܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܕܒܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܘܰܠܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܘܠܰܕܒܶܐܣܦܺܝܪܳܐ ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܠܦܘܽܬ ܣܘܽܟܳܠܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܳܐ ܘܐܰܝܕܰܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܟܰܕ ܢܳܦܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܕܳܐ ܕܗܺܝ ܒܰܪܬ ܩܰܠܳܐ ܐܶܢ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܙܰܘܥܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܗܺܝ ܬܰܘܣܶܦܬܰܐ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܡܳܐ ܕܒܳܪܘܽܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܫܡܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܐܳܠܰܦ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܗܳܟܰܢ ܘܰܡܫܰܚܠܰܦ ܡܰܦܠܬܳܐ ܚܳܛܦܳܐ ܙܰܘܥܶܗ ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܐܺܡܰܪ ܒܰܐܠܳܗܶܗ ܘܒܰܫܡܳܐ ܬܘܽܒ ܕܰܫܿܠܶܐܼ ܪܺܝܫܶܗ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܝܺܡܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܶܗ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܩܳܢܝܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܝܰܗܒܢܰܢ ܫܘܽܘܕܳܥܳܐ ܣـܛܰܪ ܡܶܢ ܐܳܠܰܦ ܕܰܓܢܺܝܙܳܐ ܒܫܶܡ ܐܼܢܳܫܳܐ ܘܰܒܫܶܡ ܐܼܪܳܙܳܐ ܕܥܰܡܳܗ̇ ܬܘܽܒ ܐܳܦ ܡܰܦܠܬܳܐ ܡܶܢ ܙܰܘܥܳܐ ܗܘܳܬ ܢܰܦܺܝܠܬܳܐ ܘܐܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܚܰܕ ܢܺܝܫܳܐ ܢܳܩܦ̈ܳܢ ܠܰܫܡܳܐ ܡܙܳܥ ܪܺܝܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܠܚܘܽܕ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܠܰܕ ܕܰܒܚܰܡܺܝܥܳܐ ܘܐܶܢ ܗ̄ܘܽ ܬܘܽܒ ܕܰܬܠܳܬܝ̈ܗܶܝܢ ܢܶܩܦܳܢ̈ܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܕܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܡܫܰܠܝܳܐ ܠܗܶܝܢ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܗܺܝ ܬܶܩܢܶܐ ܠܚܘܽܕܶܝܗ̇ ܙܰܘܥܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܕܰܒܙܰܘܥܳܐ ܘܐܶܢ ܗ̄ܘܽ ܕܶܝܢ ܕܰܐܪܒܰܥ ܢܳܩܦ̈ܳܢ ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܝ̈ܕܳܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܠܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܫܳܠܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗܳܟܘܳܬܳܗ̇ ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ ܘܰܠܕܰܒܥܺܕܬܳܐ ܩܪܰܘ ܢܺܐܬܘܽܢ ܘܰܠܕܰܒܒܰܝܬܳܐ ܘܐܶܢ ܠܰܫܡܳܐ ܠܳܐ ܡܙܳܥ ܪܺܝܫܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܳܩܦ̈ܳܢ ܐܰܝܟ ܓܶܕܫܳܐ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܕܰܒܠܳܝܳܐ ܘܰܬܠܳܬ ܡܶܢܗܶܝܢ ܟܰܕ ܢܳܦܠ̈ܳܢ ܥܰܠ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܥܳܐܠ̈ܳܢ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ ܠܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܬܘܽܒ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܫܳܠܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ ܠܰܕܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܘܰܒܢܰܩܺܝܦܘܽܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܘܕܰܐܪܒܰܥ ܘܫܳܠܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܥܰܡܳܗ̇ ܬܘܽܒ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ ܘܠܰܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܟܺܝܒܺܝܢ ܠܰܡ ܗܳܘܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܟܺܝܬ ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܰܦܠ̈ܳܢ ܠܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ ܘܠܳܐ ܫܳܠ̈ܝܳܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܗܺܝ ܕܫܰܠܝܳܐ ܗܳܝ ܐܼܚܪܺܬܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܘܰܡܫܰܟܰܪ ܡܰܡܠܠܶܗ ܐܺܝܩܺܝ ܕܩܳܪܶܐ ܘܰܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܘܕܳܠܰܕ ܐܳܦ ܘܰܐܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܬܘܽܒ ܢܳܦܠ̈ܳܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܕܰܥܒܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܘܽܬܳܐ ܐܳܦ ܘܰܥܒܰܪ
ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܳܬܪ̈ܟܟܳܢ ܘܡܶܬܩܰܫ̈ܝܳܢ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܰܕܡܶܬܩܰܫ̈ܝܳܢ ܘܡܶܬܪ̈ܰܟܟܳܢ ܒܫܶܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܣܬܰܝ̈ܟܳܢ ܒܓܳܕ ܟܦܳܬ ܟܺܝܬ ܐܳܡܰܪ ܐܼܢܳܐ ܘܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܝܳܗܶܒ ܐܼܢܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܳܦܠ̈ܳܬܳܐ ܕܢܳܦܠ̈ܳܢ ܘܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܪܺܝܫܳܐ ܢܳܩ̈ܦܳܢ ܡܪܰܟܳܟܘܽ ܡܪ̈ܰܟܟܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܫܶܬ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܠܐܴ ܐܺܝܬ ܦܶܐ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܗܳܘܝܳܐ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܘܐܰܟܘܳܬܳܗ̇ ܟܳܦ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܗܳܘܝܳܐ ܡܩܰܫܝܬܳܐ ܒܰܕܓܘܽܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܟܰܝ̈ܢܳܢ ܠܩܳܢ̈ܘܽܢܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܪ̈ܰܟܢܳܢ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܘܙܘܽܦܳܐ ܘܠܰܡܦܺܝܣ ܘܟܰܠܰܐܢܺܝ ܟܺܝܬ ܘܟܰܠܰܐܡܺܝܣ ܘܗܳܝ ܦܶܐ ܕܢܳܦܠܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܗ̄ܝ ܥܰܡ ܫܰܠܝܘܽܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܘܢܰܦܬܠܺܝ ܝܰܦܬ ܐܳܦ ܪܰܦܫܳܐ ܘܥܰܡ ܙܰܘܥܳܐ ܦܶܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܒܕܘܽܟ ܡܶܬܟܰܝܢܳܐ ܡܩܰܫܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܦܶܐ ܕܡܰܦܘܽܠܬܳܐ ܘܕܰܦܳܐ ܘܡܰܦܘܽܚܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܬܰܦܳܐ ܘܒܰܙܢܳܐ ܬܘܽܒ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܪܰܟܟܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܢܦܳܬܳܐ ܢܦܺܐܫܳܐ ܪܦܳܦܳܐ ܓܦܶܬܳܐ ܩܦܳܣܳܐ ܘܰܚܦܳܦܳܐ ܘܰܠܦܶܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܒܣܘܽܪܝܳܝܬܳܐ ܪܰܟܶܟܺܝܗ̇ ܥܰܡ ܡܰܦܠܬܳܐ ܘܰܩܪܺܝ ܒܦܰܣܬܳܐ ܘܰܒܦܘܽܡܳܐ ܘܒܰܦܢܺܝܬܳܐ ܘܰܒܦܶܬܓܳܡܳܐ ܘܒܰܦܣܺܝܠܬܳܐ ܠܳܐ ܐܼܢܳܫ ܢܰܛܥܶܝܟ ܕܠܳܗ̇ ܠܰܡ ܒܰܠܚܘܽܕܶܝܗ̇ ܪܰܟܶܟ ܘܰܒܦܶܐ ܡܪܰܟܰܟܬܳܐ ܬܘܽܒ ܛܥܳܐ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܙܰܘܥܳܐ ܕܠܳܐ ܒܩܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܐܳܡܘܽܪܳܐ ܕܰܩܦܳܣܳܐ ܘܰܪܦܰܢ ܦܬܰܟܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܬܘܽܒ ܕܰܟܦܰܪ ܫܦܰܪ ܘܰܚܦܰܪ ܘܰܨܦܰܪ ܘܰܣܦܰܪ ܘܩܰܫܳܐ ܠܟܳܦ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬܰܝ̈ܟܘܽܢ ܘܰܕܡܰܝ̈ܟܘܽܢ ܐܳܦ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܘܽܢ ܘܒܳܬܰܪ ܟܺܝܬ ܝܘܽܕ ܚܒܺܝܨܬܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܬܶܩܪܶܐ ܡܩܰܫܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܪܺܝܒܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܢܫܺܝܦܳܐ ܘܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܥܰܡ ܘܰܐܘ ܕܰܥܨܺܝܨܘܽܬܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܟܠܘܽܬܳܐ ܘܣܳܦܪܘܽܬܳܐ ܘܝܘܽܕ ܕܢܳܦܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܙܩܳܦܳܐ ܡܩܰܫܝܳܐ ܠܬܰܘ ܟܰܕ ܠܳܗ̇ ܢܳܩܦܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܳܝܬܳܐ ܘܥܶܒܪܳܝܬܳܐ ܘܬܰܪܣܳܝܬܳܐ ܐܳܦ ܫܳܡܪܳܝܬܳܐ
ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܓܰܢ̈ܒܳܢ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܠܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܓܰܢ̈ܒܳܢ ܒܰܡܠܺܝܠܘܽܬܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܓܳܢܶܒ ܥܰܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܗܰܘ ܡܰܢ ܐܰܩܪܶܒ ܒܩܰܕܡܳܐ ܡܰܢ ܥܶܐ ܕܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܗܳܝ ܕܐܰܝܟ ܐܳܠܰܦ ܡܶܬܠܰܫܢܳܐ ܘܕܳܠܰܕ ܬܘܽܒ ܕܚܰܕܬܳܐ ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܒܳܐܟܠܺܝܢܰܢ ܚܢܰܢ ܚܶܝܬ ܕܟܬܺܝܒܬܳܐ ܘܛܶܝܬ ܕܰܐܫܠܶܛܬܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܳܛܬܳܗ̇ ܘܝܘܽܕ ܕܗܰܢܺܝܳܐܐ ܕܰܒܠܰܥܬܳܗ̇ ܘܬܰܘ ܕܐܶܬܛܰܪܺܝ ܘܰܬܬܰܒܪܺܝܘܗܝ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܕܰܬܬܰܠܚܺܝܘܗܝ ܘܠܳܡܰܕ ܕܓܰܠ̈ܠܶܐ ܐܳܦ ܕܐܳܙܠ̈ܳܢ ܘܰܡܡܰܠ̈ܠܳܢ ܐܳܦ ܡܶܙܕܰܠ̈ܠܳܢ ܘܗܶܐ ܕܝܰܗܒ ܟܺܝܬ ܘܰܕܪ̈ܗܘܽܡܳܝܶܐ ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܘܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܐܳܠܰܦ ܕܐܼܪܳܙܳܐ ܘܕܰܐܚܝܳܢܳܐ ܘܰܕܐܼܢܳܫܳܐ ܐܼܚܪܳܝܳܐ ܐܼܚܪܺܢܳܐ ܐܳܦ ܕܐܶܬܶܐܒܶܠ ܘܰܕܛܰܡܰܐܳܐ ܘܕܶܐܬܶܐܟܶܠ ܠܰܡ ܩܰܪܐܳܐ ܡܐܳܐ ܘܡܺܝܡ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܘܰܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܕܡܡܰܝ̈ܩܳܢܶܐ ܘܰܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܘܽܢ ܕܡܰܢܢܳܐ ܐܳܦ ܕܰܡܕܺܝܢܼܬܳܐ ܘܰܕܫܰܢܼܬܳܐ ܙܒܰܢܼܬܳܐ ܣܦܺܝܢܼܬܳܐ ܘܰܐܘ ܕܫܘܽܘܙܳܒܳܐ ܘܫܘܽܘܕܳܥܳܐ ܘܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ ܬܘܽܒ ܫܘܽܘܕܳܝܳܐ ܘܩܳܘܦ ܕܰܡܦܰܩܩܺܝܢ ܘܰܡܕܰܩܩܺܝܢ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܪܺܝܫ ܕܰܡܚܰܪܪܺܝܢ ܘܒܶܝܬ ܕܐܶܒܒ̈ܳܢܶܐ ܬܘܽܒ ܥܰܡܗܶܝܢ ܡܚܰܬܡܳܐ ܟܺܝܬ ܡܶܢܝܳܢ̈ܰܝܗܶܝܢ ܗܳܢܶܝܢ ܕܒܰܟܬܳܒ ܡܶܬܛܰܟ̈ܣܳܢ ܘܰܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܬܓܰܢ̈ܒܳܢ ܐܺܝܬ ܬܘܽܒ ܘܰܓܢܘܽܒܝܳܐ ܐܼܚܪܺܢܳܐ ܣـܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܕܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܪ̈ܰܫܡܳܢ ܘܰܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܬܬܰܒ̈ܥܳܢ ܐܰܝܟ ܐܳܠܰܦ ܗܳܝ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܺܝܡܳܐ ܘܺܝܥܳܐ ܘܺܝܙܶܦܬܳܐ ܘܐܰܝܟ ܘܰܐܘ ܕܰܒܗܘܽܓܳܝ ܡܶܛܽܠ ܘܐܰܟܘܳܬܗ̇ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܕܟܽܠ
ܡܶܛܽܠ ܥܶܩܒ̈ܳܬܗܘܽܢ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܟܽܠܗܘܽܢ ܣܘܽܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܫܰܡ̈ܠܝܐ ܘܰܚܕܳܢܳܝ̈ܶܐ ܙܩܳܦܳܐ ܢܰܩܺܝܦ ܠܰܫܪܳܝܗܘܽܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܠܰܚܡܘܽܬܗܘܽܢ ܣـܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܕܰܩܢܶܝܢ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܝܟ ܐܘܽܣܺܝܰܐ ܘܕܺܝܕܺܝܡܳܘܣ ܘܐܰܪܡܶܝܢܳܘܢ ܐܰܦ ܐܰܪܛܶܝܡܺܝܣ ܘܐܺܝܬ ܗܳܪܟܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܼܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܬܟܰܢܶܝܢ ܐܶܣܳܪ̈ܳܝܶܐ ܘܐܳܠܨܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܰܫܘܶܐ ܐܶܢܘܽܢ ܠܒܘܽܚܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܚܰܡܫܳܐ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܒܣܶܦܪܳܐ ܣܘܽܪܝܳܝܳܐ ܚܰܕ ܡܰܢ ܒܰܙܢܳܐ ܕܫܘܽܐܳܠܳܐ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܢܬܬܳܐ ܡܫܰܕܠܳܐ ܘܕܰܬܪܶܝܢ ܒܰܙܢܳܐ ܕܬܶܕܡܘܽܪܬܳܐ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܝܶܒܫܰܬ ܬܺܐܬܳܐ ܘܕܰܬܠܳܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܕܰܥ ܟܶܐܡܰܬ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܒܥܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝ ܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܣܰܟܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܕܦܶܚܡܳܐ ܕܰܩܢܘܽܡܳܐ ܠܘܳܬ ܩܢܘܽܡܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܟܘܳܬ ܠܰܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ ܗܳܕ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܣܘܽܟܳܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܡܰܢ ܣܘܽܟܳܠܳܐ ܕܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܠܳܐ
ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܢܰܩܒ̈ܬܳܢܝܳܬܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܕܰܡܢܰܩ̈ܒܳܢ ܬܠܳܬ ܐܶܢܶܝܢ ܐܳܦ ܝܺܕܺܝ̈ܥܳܢ ܬܰܘ ܢܘܽܢ ܥܰܡܗܶܝܢ ܐܳܦ ܝܘܽܕ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ ܢܳܕܰܬ ܡܶܢ ܢܳܕ ܐܰܘ ܫܶܡܥܰܬ ܐܳܦ ܢܶܫܡ̈ܥܳܢ ܘܪ̈ܰܬܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܰܕ ܙܳܝ̈ܥܳܢ ܠܦܘܽܪܩܳܢܳܟ ܥܳܝ̈ܢܰܝ ܣܰܟܺܝ̈ܝ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܬܰܐܣܺܝ̈ܝ ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ̈ܝ ܕܰܠܕܶܡܗܶܝܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܐܶܫܰܕ̈ܝ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܟܬܘܽܒ ܐܶܢܘܽܢ ܕܰܡܢܰܩܒܘܽܬܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܝܘܽܕ ܐܰܝܕܳܐ ܕܫܰܠܝܳܐ ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܘܣܳܦܩܳܐ ܕܬܶܦܪܘܽܫܝ ܒܰܟܬܺܝܒܬܳܐ ܠܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩܒ̈ܳܬܳܐ ܒܨܘܽܪܬܳܐ ܘܕܳܚܩܳܐ ܬܘܽܒ ܠܰܦܠܺܝܓܘܽܬܳܐ ܡܶܢ ܣܘܽܟܳܠܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܟܳܠܶܐ ܡܶܢ ܦܘܽܪܳܫ ܡܶܠܰܬ ܗܘܽܠܶܐ ܘܗܳܡܶܣ ܠܰܚܒܘܽܟܝܳܐ ܕܠܶܟܣܺܝܣ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܦܳܘܕܝܟܣܺܝܣ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܙܥܘܽܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܟܰܕ ܥܳܒܪ̈ܳܢ ܠܢܶܩܒܬܘܽܬܳܐ ܫܘܽܓܢܳܝܳܐ ܒܝܳܬܗܶܝܢ ܚܳܐܫ̈ܳܢ ܘܰܒܕܶܡܘ̈ܳܬܗܶܝܢ ܡܶܬܦܰܪ̈ܫܳܢ ܘܒܶܠܥܳܕ ܟܺܝܬ ܝܘܽܕ ܐܳܬܘܽܬܳܐ ܡܶܬܪ̈ܰܫܡܳܢ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܒܫܰܒܬܳܐ ܫܠܺܝ̈ ܘܰܒܠܶܠܝܳܐ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܩܪ̈ܰܝ ܘܥܳܩ̈ܳܬܳܗ ܕܠܶܒܝ ܣܓܝ̈ ܘܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܣܪܺܝܩܘܽܬܳܐ ܪ̈ܢܰܝ ܠܕܶܟܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܕܰܚܙܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܘܽܬܳܐ ܩܪܳܐ ܪܢܳܐ ܘܟܰܕ ܨܶܝܕ ܢܶܩܒ̈ܳܬܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܕܚܙ̈ܰܝ ܠܰܡ ܘܰܪ̈ܢܰܝ ܬܺܐܡܰܪ ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܣܰܟܺܝ ܥܒܰܕ ܐܳܦ ܢܳܡ ܐܶܬܰܐܣܺܝ ܐܶܫܰܕ ܐܳܦ ܢܳܡ ܒܗܳܝ ܕܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܓܰܒܪܳܐ ܥܒܰܕ ܘܐܰܟܘܳܬܶܗ ܐܳܦ ܢܶܫ̈ܶܐ ܥܒܰܕ̈ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܝܘܽܕ ܦܳܪܫܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܙܰܘܥܳܐ ܕܰܢܩܳܫܳܐ
ܟܰܝܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܰܕܓܘܽܢ ܡܶܢ ܢܶܟܬܘܽܒ ܢܰܣܡܶܟ ܢܶܙܒܶܢ ܢܶܫܐܰܠ ܘܰܢܣܰܡܶܟ ܢܩܺܝܡ ܢܶܒܘܽܙ ܢܺܐܬܰܪ ܢܫܰܕܰܪ ܢܩܘܽܡ ܢܶܬܶܠ ܢܕܰܝܶܠ ܢܶܥܡܰܪ ܢܫܰܐܶܠ ܢܶܣܘܽܪ ܐܳܦ ܢܰܐܓܰܪ ܟܰܕ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܬܗܶܐ ܡܫܰܡܰܪ ܠܢܘܽܢ ܐܰܪܺܝܡ ܡܶܢ ܫܘܽܪܳܝܳܐ ܘܒܰܕܫܰܪܟܳܐ ܗܘܺܝ ܦܳܩܘܽܕܳܐ ܠܕܶܟܪܳܐ ܫܰܕܰܪ ܡܶܢ ܢܫܰܕܰܪ ܐܶܡܰܪ ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܶܛܰܪ ܛܰܪ ܘܡܶܢ ܢܶܐܣܘܽܪ ܐܶܡܰܪ ܐܰܣܘܽܪ ܘܡܶܢ ܢܺܐܬܰܪ ܐܶܡܰܪ ܝܺܬܰܪ ܘܡܶܢ ܢܰܣܡܶܟ ܐܶܡܰܪ ܐܰܣܡܶܟ ܘܡܶܢ ܢܣܰܡܶܟ ܗܳܟܘܳܬ ܣܰܡܶܟ ܘܰܠܢܶܩܒܬܳܐ ܟܰܕ ܬܶܦܩܘܽܕ ܒܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܐܰܘܣܶܦܶܝܗ̇ ܝܘܽܕ ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܓܠܶܝܗ̇ ܐܶܠܐܴ ܟܰܕ ܫܰܠܝܳܐ ܫܒܘܽܩܺܝܗ̇ ܘܐܶܡܰܪ ܩܘܽܡܝ ܘܰܠܒܰܫܝ ܐܳܦ ܛܰܪܝ ܘܬܶܒܝ ܘܐܰܓܰܪܝ ܘܰܥܡܰܪܝ ܘܝܺܬܰܪܝ ܘܡܶܬܦܰܩ̈ܕܳܢܳܐ ܟܰܕ ܢܶܣܓܘܽܢ ܫܠܺܝܬܳܐ ܘܰܐܘ ܐܰܘܣܶܦ ܠܗܘܽܢ ܐܰܘ ܥܰܡ ܘܰܐܘ ܐܰܩܶܦ ܐܳܦ ܢܘܽܢ ܘܐܶܡܰܪ ܐܰܠܶܦܘ ܘܐܰܠܶܦܘܽܢ ܗܘܽ ܗܳܟܘܳܬ ܘܰܠܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܟܰܕ ܬܶܦܩܘܽܕ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܝܘܽܕ ܐܰܘܣܶܦ ܠܗܶܝܢ ܘܰܦܐܶܐ ܕܰܠܝܘܽܕ ܬܰܩܶܦ ܢܘܽܢ ܘܬܺܐܡܰܪ ܕܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܓܰܪ̈ܝ ܘܬܶܒܝ̈ ܘܰܥܡܰܪ̈ܝ ܘܰܠܒܰܫ̈ܝ ܘܝܺܬܰܪ̈ܝ ܘܗܳܟܘܳܬ ܬܶܒܶܝ̈ܢ ܘܐܰܓܰܪ̈ܶܝܢ ܘܰܥܡܰܪ̈ܶܝܢ ܐܳܦ ܝܺܬܰܪ̈ܶܝܢ
ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܫܳܢ̈ܙܳܢ ܡܶܢ ܩܳܢܘܽܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܐܰܒܠܶܨܢܰܢ ܘܐܰܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܢܰܗܰܪܢܰܢ ܘܢܶܣܥܘܽܪ ܘܰܠܡ̈ܶܠܶܐ ܕܫܳܢ̈ܙܳܢ ܘܰܠܩܳܢܘܽܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܫܳܠ̈ܡܳܢ ܢܺܐܙܰܠ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܢܺܐܬܰܪ ܘܙܳܕܶܩ ܗ̄ܘܳܐ ܕܐܺܙܰܠ ܬܺܐܡܰܪ ܘܗܳܐ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܐܶܠܐܴ ܙܶܠ ܐܰܝܟ ܦܶܠ ܦܳܩܕܰܬ ܘܢܺܐܡܰܪ ܗܳܟܘܳܬ ܐܰܝܟ ܢܺܐܬܰܪ ܠܳܐ ܦܳܩܕܳܐ ܒܰܕܡܘܽܬ ܝܺܬܰܪ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܐܺܡܰܪ ܒܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܐܶܠܐܴ ܐܶܡܰܪ ...........................؟ ܢܺܐܬܶܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܢܺܐܚܶܐ ܩܢܘܽܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܗܘܽ ܕܳܚܶܐ ܒܗܳܝ ܕܬܳܐ ܦܳܩܶܕ ܐܰܢܼܬ ܠܳܐ ܬܝܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܚܝܺܝ ܘܐܰܝܟ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܺܐܚܶܐ ܘܢܺܐܡܶܐ ܐܶܠܐܴ ܠܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܝܳܡܶܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܬܰܐܡܳܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܬܘܽܒ ܒܰܕܡܘܽܬ ܚܝܺܝ ܡܝܺܝ ܐܶܠܐܴ ܐܰܝܟ ܐܶܫܬܰܝ ܘܐܶܫܬܳܝ ܦܳܩܶܕ ܐܰܢܼܬ ܕܝܺܡܰܝ ܘܝܺܡܳܝ ܘܠܰܘ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܐܳܘ ܥܠܰܝܡܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܠܳܚܡܳܐ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܘܐܳܦܶܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܢܶܦܶܠ ܠܳܐ ܣܳܟ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܒܕܘܽܟ ܬܶܠ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܳܦ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܦܶܠ ܘܠܳܐ ܒܕܰܥܒܰܪ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܢܬܰܠ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܳܦ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܢܦܰܠ ܘܗܳܟܘܳܬ ܠܰܘ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܥܳܐܠܳܐ ܢܘܽܢ ܕܰܥܬܺܝܕܘܽܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܕܥܰܠ ܡܶܠܰܬ ܗܰܒ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܳܬܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܣܰܒ ܠܳܐ ܣܳܟ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܕܢܶܗܰܒ ܘܐܳܦܶܢ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܘܐܰܟܡܳܐ ܕܚܳܢܶܝܢ ܩܳܢܘܽܢ̈ܶܐ ܐܶܬܦܢܰܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܢܶܬܦܢܶܐ ܐܶܠܐܴ ܐܶܬܦܰܢ ܬܘܽܒ ܐܳܡܪܳܐ ܡܶܠܰܬ ܪܘܽܚܳܐ ܒܡܰܙܡܘܽܪܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܦܶܚܡܳܐ ܘܰܥܝܳܕܳܐ ܕܰܡܥܳܕ ܢܳܦܶܠ ܒܰܣܘܳܕܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܬܢܰܗܪ̈ܳܢ ܘܰܒܡܳܢܳܐ ܐܱܪܰܐ ܦܪ̈ܺܝܫܳܢ
ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܘܶܐ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܠܬܘܽܢܳܝܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܫܘܶܐ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܠܬܘܽܢܳܝܳܐ ܘܥܰܡܶܗ ܬܘܽܒ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܒܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܩܢܶܐ ܦܘܽܪ̈ܫܳܢܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܓܶܝܪ ܗܘܽ ܐܰܣܡܶܟ ܘܐܰܢܼܬ ܐܳܘ ܐܰܒܘܽܢ ܠܺܝ ܐܰܣܡܶܟ ܘܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܢܳܬܳܟ ܝܺܬܰܪ ܗܘܽ ܗܳܟܘܳܬ ܐܳܦ ܐܰܢܼܬ ܝܺܬܰܪ ܘܐܳܦܠܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܫܘܶܐ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܠܬܘܽܢܳܝܳܐ ܒܗܳܝ ܕܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܗܘܽ ܐܶܣܰܪ ܘܐܰܢܼܬ ܛܰܠܝܳܐ ܥܰܡܶܗ ܐܰܣܘܽܪ ܘܐܰܟܡܳܐ ܕܗܘܽ ܓܘܽܥܠܳܢܳܐ ܢܛܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܘܽܬܳܐ ܐܳܦ ܐܰܢܼܬ ܛܰܪ ܘܰܒܟܰܝܠܳܐ ܬܘܽܒ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܫܘܶܐ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܠܬܘܽܢܳܝܳܐ ܒܪܰܡ ܒܩܳܢܘ̈ܽܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܒܗܳܝ ܕܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܗܳܠܶܝܢ ܩܪܰܘ ܘܐܰܢܼܬܘܽܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܬܘܽܒ ܩܪܰܘ ܘܰܒܟܰܝ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܼܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܢܺܝܚܺܝܢ ܘܰܓܠܶܝܢ ܦܘܽܪ̈ܫܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܐܶܬܒܰܝܬܺܝܘ ܘܐܶܬܒܰܝܬܰܘ ܘܐܶܬܓܰܘܺܝܘ ܐܳܦ ܐܶܬܓܰܘܰܘ ܘܐܳܬܥܰܛܰܦ ܐܳܦ ܐܰܢܼܬ ܐܶܬܥܰܛܦ ܘܐܰܝܟ ܕܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܐܳܦ ܐܶܫܬܰܘܬܦ ܘܐܰܝܟ ܕܐܶܨܛܒܺܝܘ ܐܳܦ ܐܶܨܛܒܰܘ ܘܐܰܝܟ ܕܐܶܬܓܠܺܝܘ ܐܰܢܼܬܘܽܢ ܐܶܬܓܠܰܘ ܘܐܰܝܟ ܕܐܶܬܶܐܟܶܠ ܐܰܢܼܬ ܐܶܬܰܐܟܠ ܘܐܰܝܟ ܕܐܶܬܶܐܒܶܠ ܐܰܢܼܬ ܐܶܬܶܐܒܠ
ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܦܳܬܚ̈ܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܚܶܪ̈ܘܽܫܳܝܳܬܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܶܝܢ ܟܰܕ ܥܰܡ ܡܶܕܶܡ ܡܶܣܬܰܘ̈ܕܳܢ ܘܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܓܰܓܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܚܒܺܝ̈ܫܳܢ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܚܶܝܬ ܐܳܬܘܽܬܳܐ ܟܺܝܬ ܥܰܡ ܥܶܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܗܶܐ ܘܪܺܝܫ ܐܳܦܶܢ ܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܪܰܡ ܩܰܢܝܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܒܰܕܓܘܽܢ ܟܰܕ ܩܰܢܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܐܚܪܳܝܬܳܗ̇ ܚܶܪܘܽܫܳܝܬܳܐ ܠܳܐܬܘܽܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܟܰܕ ܬܶܩܪܶܐ ܒܟܽܠܕܘܽܟ ܦܬܰܚܶܝܗ̇ ܡܰܠܘܽܢ ܟܰܕ ܠܳܐܬܘܽܬܳܐ ܕܡܺܝܡ ܒܪܺܝܫ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܣܘܳܕܳܐ ܬܣܺܝܡ ܘܰܩܪܺܝ ܦܬܰܚ ܐܳܦ ܡܶܬܦܬܰܚ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܠܰܚ ܐܳܦ ܡܶܫܬܠܰܚ ܘܰܦܪܰܥ ܬܘܽܒ ܐܳܦ ܡܶܬܦܪܰܥ ܘܡܳܣܬܒܰܥ ܡܶܫܬܪܰܥ ܡܶܬܓܪܰܥ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܪܰܗ ܡܶܬܟܪܰܗ ܘܡܰܟܡܰܗ ܬܘܽܒ ܐܳܦ ܡܶܬܟܡܰܗ ܘܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ ܓܡܰܪ ܡܶܬܓܡܰܪ ܘܡܶܬܒܰܕܰܪ ܐܳܦ ܡܶܣܬܰܕܰܪ ܐܶܠܐܴ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܳܛܪ̈ܳܢ ܗܳܢ ܩܳܢܘܽܢܳܐ ܒܗܳܝ ܟܺܝܬ ܕܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܕܰܦܪܘܽܥ ܘܢܘܽܚ ܘܰܓܡܘܽܪ ܘܰܫܠܘܽܚ ܘܰܓܪܘܽܥ ܐܶܠܐܴ ܡܺܝܡ ܐܰܝܟܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܒܩܳܢܘܽܢܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܥܠܳܐ ܒܰܕܠܳܐ ܡܳܨܝܳܐ ܕܬܶܬܶܐܡܰܪܝ ܡܶܬܦܬܶܚ ܐܰܘ ܡܶܬܶܐܡܶܪ ܐܳܦܠܳܐ ܬܘܽܒ ܣܳܟ ܡܬܦܪܶܥ ܐܰܘ ܡܶܬܟܪܶܗ ܐܰܘ ܡܶܬܪܥܶܥ ܐܶܠܐܴ ܡܶܬܦܬܰܚ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܬܟܪܰܗ ܐܳܦ ܡܶܬܪܥܰܥ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܙܰܥܙܰܥ ܡܢܰܝܰܚ ܡܰܟܡܰܗ ܡܙܰܡܰܪ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܙܳܠܰܚ ܣܳܥܰܪ ܐܳܦ ܡܰܣܒܰܗ ܙܳܪܰܥ ܦܳܪܰܥ ܐܳܦ ܢܳܒܰܗ
ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܪ̈ܰܟܟܳܢ ܘܡܶܬܩܰܫ̈ܝܳܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܬܩܰܫ̈ܝܳܢ ܘܰܕܡܶܬܪ̈ܰܟܟܳܢ ܗܶܢܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܟܘܳܬ ܡܶܣܬܰܝ̈ܟܳܢ ܒܰܒܓܳܕ ܟܦܳܬ ܘܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܬܘܽܒ ܡܰܦܠ̈ܳܬܗܶܝܢ ܡܪ̈ܰܟܟܳܢ ܬܘܽܒ ܐܳܦ ܠܳܐܬܘ̈ܳܬܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܶܒܢܶܐ ܡܒܰܢܶܐ ܢܶܒܢܶܐ ܬܶܒܢܶܐ ܘܒܳܢܶܐ ܘܰܕܒܳܢܶܐ ܐܶܠܐܴ ܠܰܘ ܒܐܰܡܺܝܢܘܽܬܳܐ ܡܟܳܢܳܐ ܬܪܰܟܶܟܝ ܡܰܦܠ̈ܳܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܐܺܝܬ ܗܳܪܟܳܐ ܩܳܢܘܽܢܳܐ ܡܩܰܫܝܳܢܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܐܼܚܪܺܢܳܐ ܕܟܽܠ ܐܳܬܘܽܬܳܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܟܰܕ ܢܳܦܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܙܰܘܥܳܐ ܡܶܬܩܰܫܳܝܘܽ ܡܶܬܩܰܫܝܳܐ ܐܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܩܰܢܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܒܰܣܶܡ ܐܶܕܰܒܰܪ ܐܶܦܘܽܩ ܐܶܕܘܽܢ ܐܶܬܰܒܰܪ ܘܬܰܘ ܡܶܬܩܰܫܝܳܐ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ ܘܰܬܕܘܽܨ ܘܰܬܕܘܽܢ ܘܰܬܒܰܕܰܪ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܥܒܰܪ̈ܝ ܟܰܕ ܩܰܢ̈ܝܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܕܡܪ̈ܰܟܟܳܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܡܶܬܩܰܫ̈ܝܳܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܪܶܟܝ ܐܳܦ ܒܳܪ̈ܟܳܢ ܦܩܰܕ ܦܳܩܕܳܐ ܥܒܰܕ ܐܳܦ ܥܳܒܕܺܝܢ ܟܬܰܒ ܟܬܳܒܳܐ ܚܨܰܕ ܐܳܦ ܚܳܨܕܺܝܢ ܘܥܰܡ ܡܺܝܡ ܐܶܡܰܪ ܕܰܡܒܰܪܟܺܝܢ ܡܪ̈ܰܟܟܳܬܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܡܚܰܣܕܺܝܢ ܘܦܶܐ ܡܰܢ ܕܐܰܦܺܝܣ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ ܗ̄ܝ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܩܰܫܰܝܬܳܐ ܗ̄ܝ ܒܰܕܓܘܽܢ ܫܒܘܽܩܺܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܰܕ ܒܐܰܡܺܝܢܘܽܬܳܐ ܬܩܰܫܶܝܗ̇ ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܐܰܝܟ ܩܳܢܘܽܢܳܐ ܕܬܘܽܪܳܨܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܫܰܓܢܳܐ
ܩܶܦܰܠܶܐܘܽܢ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܘܣܘ̈ܽܟܳܠܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܽܢ ܘܠܶܐܣܳܪܳܐ ܗܘܽ ܟܘܽܢܳܝܶܗ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܝܳܗܘܽܒܰܐ ܗ̄ܘ ܕܐܰܚܝܳܢܘܽܬܳܐ ܘܐܳܣܰܪ ܠܰܫܡܳܐ ܥܰܡ ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܙܢܰܘ̈ܗܝ ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܪܝܳܐܺܝܬ ܢܶܣܥܘܽܪ ܐܳܦ ܗܰܠܘܽܟܳܐܺܝܬ ܕܰܩܢܶܐ ܐܶܣܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܛܘܽܦ̈ܣܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܒܟܽܠܗܘܽܢ ܛܘܽܡ̈ܣܶܐ ܓܶܝܪ ܠܰܙܢܳܐ ܡܒܰܝܬܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܘܕܶܝܢ ܪܶܡܙܳܐ ܠܪܘܽܚܩܳܐ ܝܳܗܶܒ ܘܡܰܢ ܕܶܝܢ ܦܰܪܨܘܽܦܳܐ ܡܰܥܶܠ ܘܒܰܙܒܰܢ ܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܗܳܟܺܝܠ ܘܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܢܣܺܝܒ ܡܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܟܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܘܐܶܠܐܴ ܣܘܽܟܳܠܳܐ ܣܳܐܶܡ ܘܠܰܡ ܬܘܽܒ ܠܰܐܚܪܺܢܳܐ ܫܳܠܶܡ ܘܟܺܝܬ ܘܐܰܘܟܺܝܬ ܡܦܰܫܩܳܢܺܝܬܳܐ ܘܗܳܝ ܕܰܒܪܰܡ ܡܫܰܪܪܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡܳܕܶܝܢ ܣܘܽܢܦܪܺܝܣܡܰܐܛܰܐ ܡܟܰܢܶܫ ܒܰܦܪܘܽܒܠܺܝ̈ܡܰܐܛܰܐ ܘܟܰܕ ܡܶܠܬܳܐ ܡܥܰܬܶܕ ܡܰܝܬܶܐ ܘܥܰܕ ܘܰܥܕܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܒܰܝܬܶܐ ܘܦܘܽܢܳܝܳܐ ܟܺܝܬ ܡܰܣܪܰܚ ܐܺܝܢ ܘܦܘܽܫܳܟܳܐ ܬܘܽܒ ܡܰܥܶܠ ܐܶܢ ܗܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܰܙܢܳܐ ܫܘܽܘܕܳܥܳܐ ܘܐܳܦܶܢ ܡܶܕܡ ܕܰܠܩܘܽܒܠܳܐ ܡܰܥܶܠ ܣܳܐܶܡ ܥܰܡ ܡܰܡܠܠܳܐ ܘܥܰܠ ܘܡܶܛܽܠ ܥܶܠܬܳܐ ܦܳܪܥܺܝܢ ܘܛܳܟ ܘܰܟܒܰܪ ܣܰܒܪܳܐ ܬܳܒܥܺܝܢ ܟܰܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܡܰܥܶܠ ܘܐܱܪܰܐ ܡܫܰܐܳܠܘܽ ܡܫܰܐܶܠ ܟܶܐܡܰܬ ܡܦܰܫܶܟ ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܘܥܘܽܕ ܣܳܩܶܠ ܡܶܕܶܡ ܕܐܳܡܰܪ ܘܰܠܒܳܬܰܪܟܶܢ ܟܺܝܬ ܫܳܠܶܡ ܘܒܰܕܓܘܽܢ ܬܘܽܢܳܝܳܐ ܡܠܰܚܶܡ ܘܰܡܦܰܫܶܟ ܘܰܡܦܰܠܶܓ ܐܰܘ ܘܒܰܩܪܳܝܬܳܐ ܡܶܬܠܰܚܰܡ ܐܳܘ ܐܺܝܘ ܠܳܚܶܡ ܠܰܕܡܶܬܩܰܠܰܣ ܘܰܠܡܶܛܽܠ ܥܰܠ ܡܶܬܓܰܢܰܣ ܘܐܶܠܘܽܠܳܐ ܘܐܶܠܘܽ ܠܠܰܝܬܰܘܗܝ ܚܰܫܒܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܘܐܰܟܡܳܐ ܠܦܶܚܡܳܐ ܚܰܫܚܺܝܢ ܘܡܰܢ ܘܡܘܽܢ ܒܫܘܽܐܳܠܐܴ ܥܳܐܠܺܝܢ ܕܰܡ ܕܳܡܶܐ ܠܕܰܠܡܳܐ ܐܳܦ ܬܘܽܒ ܡܰܘܣܳܦܘܽ ܡܰܘܣܶܦ ܠܰܫܪܶܒ ܘܠܳܡܰܕ ܡܰܢ ܠܰܐܬܪܳܐ ܠܳܚܶܡ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܣܠܶܩ ܠܐܘܽܪܫܠܶܡ ܘܰܠܘܳܬ ܬܘܽܒ ܡܝܰܩܶܢ ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ ܬܺܬܳܐ ܘܟܰܪ ܬܘܽܒ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܐܰܝܟܳܐ ܘܗܳܪܬܰܡܳܢ ܕܳܡܶܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܘܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܢܗܪܳܢܘܽܬܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܘܒܰܕ ܥܶܠܬܳܢܘܽܬܳܐ ܘܡܶܨܥܳܝܘܽܬܳܐ ܡܰܥܶܠ ܒܝܰܕ ܡܶܩܰܦ ܢܳܩܶܦ ܠܐܘܽܪܚܳܐ ܝܰܕ ܠܘܰܝ ܘܐܶܫܬܘܽܦ ܠܝܰܐܺܝܒܘܽܬܳܐ ܘܐܰܟܚܰܕ ܘܐܰܟܚܕܳܐ ܠܫܰܘܝܘܽܬܳܐ ܘܟܰܕܘܽ ܡܶܠܬܳܐ ܦܳܣܘܽܩܬܳܐ ܘܚܳܣ ܒܺܐܩܳܪ ܡܰܘܓܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܠܕܰܥܒܰܪ ܘܰܠܕܰܥܬܺܝܕ ܘܗܳܝܕܶܝܟ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܪ ܒܰܠܚܘܽܕ ܐܶܗܶܐ ܐܶܗܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܗܶܠ ܘܰܠܪܘܽܚܩܳܐ ܡܫܰܘܓܰܪ ܠܗܰܠ ܘܝܳܗܳܝ ܒܰܓܙܳܡܳܐ ܢܳܦܶܠ ܘܢܺܐ ܒܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܠܺܝ ܡܣܰܟܶܠ ܘܐܺܝܬ ܗܘܽ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܐܼܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܦܰܬܟ̈ܶܐ ܩܢܶܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܘܐܳܠܨܳܐ ܕܰܠܗܘܽܢ ܬܘܽܒ ܢܶܣܥܘܽܪ ܘܰܒܛܶܟܣܳܐ ܠܟܽܠܗܘܽܢ ܢܶܣܕܘܽܪ
ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘܽܬܳܐ ܕܠܳܡܰܕ ܘܠܳܡܰܕ ܠܰܩܢܘܽܡܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܦܩܰܕ ܗܘܽ ܡܳܪܝܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܘܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܘܽܟ ܘܠܶܐܡܳܟ ܘܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܘܽܘܕܳܥܳܐ ܕܨܰܘܒܳܐ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܡܛܳܐ ܠܝܰܬܒܳܐ ܘܐܳܬܳܐ ܗ̄ܝ ܬܘܽܒ ܕܚܳܫܘܽܫܘܽܬܳܐ ܒܰܡܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܘܐܰܝܟ ܒܳܬܰܪ ܬܘܽܒ ܠܳܗ̇ ܣܳܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܘܰܗܘܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܘܰܒܕܘܽܟܰܬ ܕܳܠܰܕ ܟܳܝܢܳܐ ܒܰܕܡܘܽܬ ܠܡܶܥܒܰܕ ܦܘܽܪܥܳܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢܶܐ ܠܡܶܢ ܡܶܬܚܰܝܢܳܐ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ ܡܳܐܶܬ ܠܟܰܦܢܳܐ ܘܐܰܝܟ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܬܘܽܒ ܗܳܘܝܳܐ ܕܟܰܕ ܡܶܬܦܰܣܩܳܐ ܠܳܐ ܡܙܰܡܝܳܐ ܘܐܰܝܟ ܘܰܗܘܳܐ ܠܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܟܶܐܡܰܬ ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕܥܰܠ ܘܥܰܠ ܥܶܠܳܝܘܽܬܳܐ ܡܫܰܪܪܳܐ ܐܰܝܟ ܘܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ ܘܰܒܕܘܽܟܰܬ ܡܶܛܽܠ ܢܳܦܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܕܰܥܒܰܕ ܥܰܘܠܳܐ ܘܡܰܐܪܙܳܐ ܕܰܠܩܘܽܒܠܳܝܘܽܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܳܡܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓܝ ܐܶܡܳܐ ܥܰܠ ܒܰܪܬܳܗ̇ ܘܰܚܡܳܬܳܐ ܬܘܽܒ ܥܰܠ ܟܰܠܬܳܗ̇ ܘܫܘܽܪܳܪ ܒܳܥܶܐ ܗܰܘ ܕܐܳܡܰܪ ܕܥܰܠ ܡܶܠܬܳܟ ܓܰܒܪܳܐ ܟܰܬܰܪ ܘܡܶܠܬܳܐ ܬܘܽܒ ܡܰܐܪܙܳܐ ܕܡܰܥܠܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܥܰܠ ܠܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ
ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒܗܘܽܢ ܗܳܘܶܐ ܫܘܽܐܳܠܐܴ ܒܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܟܽܠܗܘܽܢ ܫܘ̈ܽܐܳܠܐܷ ܒܡܰܢ ܘܐܰܝܢܳܐ ܘܡܰܢܘܽ ܘܰܠܡܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܘܰܟܡܳܐ ܘܐܶܡܰܬܝ ܘܐܰܝܟܳܐ ܐܳܦ ܕܰܠܡܳܐ ܘܡܰܢܘܽ ܘܐܶܢ ܘܐܰܝܟܰܢ ܘܐܺܝܢ ܘܡܳܐ ܡܰܢ ܐܰܢܼܬ ܐܰܢܼܬ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܼܢܳܐ ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܐܰܢܼܬܬܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܘܡܰܢܘܽ ܐܰܢܼܬ ܐܰܘ ܒܰܪ ܡܰܢܘܽ ܠܡܳܐ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܢܼܬ ܗ̄ܘܽ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܢܼܬ ܐܰܚܘܽܢܳܐ ܘܰܟܡܳܐ ܠܰܚ̈ܡܺܝܢ ܐܺܝܬ ܠܟܘܽܢ ܘܐܶܡܰܬܝ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢܼܬܘܽܢ ܕܬܶܐܟܠܘܽܢ ܘܐܰܝܟܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢܼܬ ܪܰܒܰܢ ܘܕܰܠܡܳܐ ܡܰܪܚܶܩ ܐܰܢܼܬ ܡܶܢܰܢ ܘܡܳܢܰܘ ܕܐܳܡܰܪ ܐܰܢܼܬ ܗܳܟܰܢ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܐ ܠܳܟ ܘܠܰܢ ܘܐܺܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܘܽܫܬܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܢܼܬܘܽܢ ܘܙܰܕܺܝܩܘܽܬܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܐܺܝܢ ܢܶܐܟ̈ܠܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܘܐܶܢ ܫܰܠܺܝܛ ܗ̄ܘܽ ܠܡܰܣܳܝܘܽ ܒܝܘܽܡ ܫܰܒܬܳܐ ܘܰܠܡܰܠܳܦܘܽ ܘܐܰܝܟܰܢ ܕܳܡܝܳܐ ܠܰܝܟܰܢܳܐ ܒܣܘܽܟܳܠܳܐ ܕܠܳܐ ܦܘܽܪܫܳܢܳܐ ܘܐܰܝܟܳܐ ܒܳܥܝܳܐ ܠܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܫܶܝܬ ܟܺܝܬ ܐܰܬܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚ ܘܰܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ ܠܩܘܽܕܡܳܐ ܠܒܶܣܬܪܳܐ
ܠܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܰܢܼܬ ܬܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐܶܢܗܘܽ ܕܒܰܣܘܳܕܝ ܬܶܣܬܰܝܰܥ ܚܙܰܘ ܐܺܝܙܓ̈ܰܕܶܐ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܗܳܝ ܕܰܚܙܰܘ ܥܒܳܕܳܐ ܡܰܐܪܙܳܐ ܘܐܺܝܙܓ̈ܰܕܶܐ ܫܡܳܐ ܕܥܳܒܘܽܕܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܺܝܕܳܐ ܘܰܒܚܰܡܫܳܐ ܩܢܶܐ ܦܘܽܪܳܫܳܐ ܥܳܒܘܽܕܳܐ ܡܶܢ ܚܳܫܘܽܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܩܰܕܺܝܡܘܽܬܳܐ ܕܥܳܒܘܽܕܳܐ ܒܰܡܛܰܟܣܘܽܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܒܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܥܗܺܝܕܳܐ ܠܰܘ ܟܺܝܬ ܐܺܝܩܺܝ ܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܘܽܢ ܒܰܝܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܒܰܕ ܡܰܫܬܝܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܒܰܕ ܫܡܰܝܳܐ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܘܐܰܬܩܶܢ ܬܺܐܒܶܝܠ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒܡܰܥܠܳܢܘܽܬܶܗ ܕܠܳܡܰܕ ܐܳܦ ܕܰܟܢ̈ܰܘܳܬܳܗ̇ ܥܰܠ ܟܘܽܢܳܝ ܡܶܬܥܰܒܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܟܺܝܬ ܩܳܢܘܽܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܚܰܠܺܝ ܡܘܽܫܶܐ ܠܡܰܝ̈ ܡܘܽܪܰܬ ܘܚܳܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܐܰܪܥܳܐ ܘܙܰܥܰܬ ܘܐܰܫܺܝܚܘ ܥܰܠ ܢܳܡܘܽܣ ܡܳܪܗܘܽܢ ܘܐܰܩܪܶܒܘ ܥܰܡ ܥܳܡܘܽܪ̈ܰܝܗܘܽܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܩܪܺܝܚܘܽܬ ܙܢܳܐ ܕܥܳܒܘܽܕܳܐ ܘܡܶܬܥܰܒܕܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܗܰܘ ܢܶܬܦܰܚܰܡ ܘܐܳܦܶܢ ܥܒܺܝܕܳܐ ܢܶܬܩܰܕܰܡ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢܼܬ ܢܰܫܶܩ ܐܺܝܕܝ ܦܘܽܡܝ ܘܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܐܼܢܳܫ ܡܬܘܽܡ ܘܢܰܫܶܩܘ ܒܪܳܐ ܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܪܓܰܙ ܘܐܰܥܬܰܪܘ ܥܰܒܕ̈ܰܝ ܢܶܟܣ̈ܰܝ ܓܰܙܝ ܦܪ̈ܺܝܫܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܐܶܬܶܐܡܰܪ̈ܝ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܟܒܰܪ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܡܚܳܐ ܠܰܡ ܐܰܦܪܶܡ ܡܢܰܫܶܐ ܐܳܦ ܚܳܡ ܫܺܝܡ ܗܳܟܘܳܬ ܪܳܫܶܐ ܒܗܳܝ ܕܣܘܽܟܳܠ ܠܳܐ ܡܶܬܠܰܡܰܕ ܐܶܢܗܘܽ ܕܠܳܐ ܬܰܩܶܦ ܠܳܡܰܕ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܢܰܩܺܝܦܘܽܬܳܐ ܕܕܶܟܪܘܽܬܳܐ ܘܢܶܩܒܬܘܽܬܳܐ ܟܰܕ ܬܺܐܡܰܪ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܥܗܺܝܕ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܒܰܢܒܺܝܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܕܡܰܙܥܪܺܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܪܶܓܬܳܐ ܬܫܰܗܶܐ ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܳܢ ܓܶܝܪ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܫܘܽܥܝ̈ܳܬ ܣܳܢ̈ܐܶܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܠܚܘܽܕܳܝܘܽܬܳܐ ܕܢܳܩܦܳܐ ܐܳܦ ܣܰܓܺܝܐܘܽܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܬܰܚܘܺܝ ܬܺܐܡܰܪ ܕܡܳܪܳܐ ܠܰܡ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܨܰܥܰܪܘ ܗܳܐ ܒܘܰܐܘ ܐܰܝܕܳܐ ܕܐܰܩܶܦܬܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܨܰܥܰܪܘ ܐܳܦ ܐܰܠܘܶܬܬܳܗ̇ ܝܰܗܒܬ ܐܴܬܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܐܶܢܘܽܢ ܕܐܶܬܪܰܥܰܡܘ ܠܘܽܩܒܰܠ ܡܳܪܗܘܽܢ
ܡܶܛܽܠ ܦܘܽܚ̈ܳܡܶܐ ܘܩܺܝ̈ܢܳܬ ܩܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܠܦܘܽܚ̈ܳܡܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐܼܢܳܐ ܐܳܦ ܛܘܽܦܣ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܐܳܦ ܦܳܣܘܽܩܳܐ ܘܰܫܘܰܝ̈ܳܐ ܘܩܳܪܘܽܝܳܐ ܘܡܶܬܕܰܡܪܳܢܳܐ ܘܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܫܰܐܠܳܢܳܐ ܘܥܶܠܳܝܳܐ ܢܳܦܶܠ ܒܰܙܢܳܐ ܡܶܨܥܰܬ ܡܺܐܡܪܳܐ ܘܦܘܽܪܥܳܢܳܐ ܟܰܕ ܢܶܗܘܘܽܢ ܠܰܡ ܐܱܪ̈ܺܝܟܺܝܢ ܘܒܰܩܪܳܝܬܳܐ ܠܢܶܫܡܳܐ ܙܳܪܒܺܝܢ ܘܬܰܚܬܳܝܳܐ ܡܶܨܥܰܬ ܡܺܐܡܪܳܐ ܠܦܘܽܪܥܳܢܳܐ ܩܳܢܶܐ ܣܶܕܪܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܚܘܽܬܳܡܳܐ ܢܳܦܶܠ ܘܠܳܚܶܡ ܬܘܽܒ ܠܗܰܘ ܕܰܡܫܰܐܶܠ ܘܙܰܘܓܳܐ : ܒܰܝܢܳܬ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܩܳܢܶܐ ܦܘܽܚ̈ܳܡܶܐ ܘܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܣܳܟ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܦܘܽܪܥܳܢܘܽܬܳܐ ܘܦܳܣܘܽܩܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܕܘܽܟܬܶܗ ܕܚܘܽܬܳܡܳܐ ܗܘܽܝܘܽ ܫܶܕܬܶܗ ܘܠܳܚܡܳܐ ܩܪܳܝܬܳܐ ܠܒܳܥܘܽܬܳܐ ܘܡܰܟܣܳܢܘܽܬܳܐ ܘܐܘܽܠܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܐܳܘ ܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܐܘܽܪܫܠܶܝܡ ܡܒܰܢܰܝܬܳܐ ܡܕܺܝܢܼܬܳܐ ܓܒܺܝܬܳܐ ܘܰܚܣܺܝܡܬܳܐ ܘܦܘܽܚܳܡܳܐ ܡܶܬܕܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܦܰܠܘ ܓܰܢܼܒܳܪ̈ܶܐ ܘܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܐܳܦ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܐܠܳܢܳܐ ܩܢܶܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܙܰܘܥܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܘ ܗܳܒܶܝܠ ܐܰܚܘܽܟ ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܠܦܳܟ ܐܰܒܘܽܟ ܘܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܒܬܰܚܬܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܫܘܽܐܳܠܐܴ ܗܳܘܝܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܠܡܰܠܟܟܘܽܢ ܐܶܙܩܘܽܦ ܘܠܳܐܣܝܳܐ ܕܟܺܐܒܰܝ̈ܟܘܽܢ ܐܶܪܕܘܽܦ
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/537
Source:
J. P. P. Martin (ed.), Oeuvres Grammaticales d’Abou’lfaradj dit Bar Hebraeus. Tome II Conentant la Petit Grammaire en vers de sept syllabes (Paris: Maisonneuve, 1872).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 7, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Gregorius bar Hebraeus, “Metrical Grammar - ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܓܪܰܡܰܛܺܝܩܺܝ” based upon J. P. P. Martin (ed.), Oeuvres Grammaticales d’Abou’lfaradj dit Bar Hebraeus. Tome II Conentant la Petit Grammaire en vers de sept syllabes (Paris: Maisonneuve, 1872), Digital Syriac Corpus, last modified December 7, 2019, https://syriaccorpus.org/537.
Bibliography:
Metrical Grammar - ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܓܪܰܡܰܛܺܝܩܺܝ.” In Oeuvres Grammaticales d’Abou’lfaradj dit Bar Hebraeus. Tome II Conentant la Petit Grammaire en vers de sept syllabes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/537.

Show Citation Styles