Gregorius bar Hebraeus: Treatise of Treatises, Book 1 - ܦܪܓܡܛܝܐ ܩܕܡܝܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܟܕ ܒܣܘܝ̈ܥܐ ܡܥܫܢ̈ܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܥܠܬ ܟܠ ܛܒ̈ܢ ܡܬܣܝܥ ܐܢܐ. ܟܬܒܐ ܗܘ ܕܬܓܪܬ ܬܓܪ̈ܬܐ ܥܠ ܦܪܓܡܛܝܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܕܘܓܡܐ ܚܟܡܬܢܝܐ ܩܪܒ ܐܢܐ ܐܟܬܘܒ. ܡܢ ܣܝܡܐ ܕܡܫܒܚܐ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܗܘ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܒܪ ܐܗܪܘܢ.

ܩܕܡܝܐ ܦܪܘܡܝܘܢ:

ܕܡܢܐ ܗܘ ܢܝܫܐ ܕܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ

ܡܒܪܟ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝܐ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܢ ܒܪܘܝܐ ܕܢܘܗܪܐ ܡܬܘܡܝܐ. ܘܡܫܟܚܢܐ ܕܫܟܝܚܘܬ ܝܬ ܫܡܝܐ. ܙܘܢܝܢ ܝܐܝܒܘܬܐ ܕܠܘܬ ܦܓܥܟ. ܘܠܐ ܬܕܘܢܝܢ ܟܕ ܢܐܪܥܟ. ܕܟܢܝ ܕܢܕܥܟ. ܙܟܢ ܕܢܫܬܘܕܥܟ. ܥܒܕ ܝܬܝ̈ܢ ܡܢ ܗܢܝܢ ܕܓܡܝܪ̈ܢ. ܘܐܘܣ̈ܝܢ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܢܗܝܪ̈ܢ. ܗܘ̈ܢܝܢ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܦܪܫܝܢ. ܘܚܘܫ̈ܒܝܢ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܩܕܝܫܝܢ. ܐܢ̱ܬ ܗْܘ ܓܝܪ ܝܡܐ ܕܛܝܒܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܬܓܝܫ: ܘܬܗܘܡܐ ܕܫܘܟܢ̈ܐ ܕܠܐ ܡܬܬܡܝܫ،ܕܒܪܟ ܒܪ ܟܝܢܟ ܘܪܘܚܟ ܢܦܘܩܐ ܕܡܢܟ. ܡܪܡܪܡܐ ܐܢ̱ܬ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܥܠܡܝܢ. ܘܠܥܠ ܐܝܬܝܟ ܡܢ ܟܠ ܐܩܡܝ̈ܢ. ܒܕ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܡܠܬܐ ܬܪܡܪܡܟ ܐܝܟ ܕܐܢ̱ܬ ܒܟ ܘܡܢܟ ܡܪܡܪܡ ܐܢ̱ܬ. ܝܕܥܬܟ ܓܝܪ ܝܕܥܬ ܝܕܥ̈ܬܐ ܗܝ. ܘܓܡܝܪܘܬܐ ܕܒܗܿ ܓܡܝܪܘܬ ܓܡܝܪ̈ܘܬܐ. ܗܝ. ܗܝ ܓܝܪ ܛܒ ܡܢ ܟܠ ܠܩܢܝܗܿ ܡܥܕܐ ܕܬܟܠܠ. ܘܡܠܐ ܕܣܘܟܠܐ ܬܕܠܠ. ܠܐ ܡܬܚܠܦܢܝܬܐ ܗܝ ܒܚܘ̈ܠܦܝ ܡܘ̈ܙܠܬܐ. ܒܕ ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܡܬܚܠܦ ܐܢܬ. ܕܥܠܝܗܿ ܗܐ ܗܫܐ ܡܠܬܐ ܟܕ ܒܟ ܛܦܣܐ ܡܢܣܝܐ ܠܡܠܬܡ. ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܥܠܝܗܿ ܡܢ ܥܬܝ̈ܩܐ ܗܘܬ ܠܡܬܪܥܝܘ،ܟܕ ܒܟ ܡܣܬܝܥܐ ܐܬܝܐ ܠܡܪܬܡ. ܟܕ ܒܐܘܪܚܐ ܢܩܝܠܬ ܠܦܠܓܐ ܦܐܪܝܦܛܝܩܝܬܐ ܡܬܗܕܝܐ. ܘܒܠܡܐܢܝ̈ܗܿ ܫܦܝܪ̈ܐ ܡܬܠܘܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܘ ܙܗܝܪܐ ܕܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܠܬܘ̈ܢܐ ܕܓ̈ܠܐ ܬܬܡܬܚ. ܡܢ ܬܪܥܐ ܒܡܥܠܢ̈ܐ ܠܘܓܝܩܝ̈ܐ ܥܐܠܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܠܝܕܥܬܐ ܦܘܣܝܘܠܘܓܝܩܝܬܐ ܡܬܡܢܥܐ. ܐܝܛܐ ܥܠ ܪܘܡܐ ܕܬܐܘܠܘܓܝܐ ܩܝܡܐ. ܘܗܟܢܐ ܛܪܝܘܦܪܓܡܛܝܐ ܒܝܕ ܢܘܗܪ̈ܐ ܘܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܒܡܠܬܐ ܚܙܝܬܐ ܘܡܡܫܚܬܐ ܠܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܕܬܐܓܪܬ ܬܐܓܪ̈ܬܐܡܛܬ ܠܗܿ ܠܡܫܬܡܝܘ ܡܨܡܕܐ. ܟܕ ܠܦܣܝܩܘܬܐ ܙܪܒܬ ܪ̈ܥܝܢܐ: ܘܫܛܝܚܘܬܐ ܡܦܠܗܕܬ ܣܘܟ̈ܠܐ ܠܗܠ ܫܒܩܐ.

ܥܘܬܕܐ ܕܩܕܡ ܠܘܓܝܩܝ ܘܕܡܢܐ ܗܘ ܗܢܝܢܐ ܕܡܢܗܿ

ܟܠ ܝܕܥܬܐ ܐܘ ܡܬܝܩܢܢܘܬܐ ܗܝ ܐܢܗܘ ܕܡܕܪܟܢܘܬܐ ܗܝ ܦܫܝܛܬܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܝܕܥ: ܐܘ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܢܗܘ ܕܠܗܿ ܠܡܕܪܟܢܘܬܐ ܦܣܩܐ ܕܣܝܘܡܘܬܐ. ܐܘ ܕܡܪܝܡܢܘܬܐ ܢܩܦ. ܘܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܘ ܐܢܢܩܝܬܐ ܗܝ ܐܢܗܘ ܕܟܝܢܐܝܬ ܗܝ ܠܢ ܕܢܕܥܝܗܿ ܒܠܥܕ ܚܘܫܒܐ. ܚܘܫܒܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܗܪܟܐ ܠܡܬܬܝܬܝܢܘܬܐ ܕܡܕܥܐ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܝܕܝ̈ܥܢ ܠܘܬ ܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܝܕܝ̈ܥܢ. ܐܘ ܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܐܢܗܘ ܕܒܚܘܫܒܐ ܡܬܩܢܝܐ. ܘܡܬܝܩܢܢܘܬܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝܬܐ،ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܬܝܩܢ ܡܢܝܘܬ ܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ. ܘܡܬܝܠܦܢܝܬܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܬܝܩܢ ܡܢܝܘܬ ܡܠܐܟܐ ܐܘ ܢܦܫܐ. ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܗܝܡܢ ܕܟܘܠܐ ܪܒ ܡܢ ܡܢܬܐ. ܘܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܗܝܡܢ ܕܠܗܢܐ ܟܠ ܐܝܬ ܡܫܟܚܢܐ. ܘܝܕܥܬܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝܬܐ ܡܢܬܐ ܗܝ ܕܬܚܘܡܐ ܐܢܫܝܐ: ܗܿܝ ܕܐܦ ܡܠܝܠܘܬܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܒܗ ܪܕܝܐ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܠܦܘܬ ܕܘܪܫܐ ܘܩܛܝܢܘܬ ܚܘܫܒܐ. ܘܠܘ ܟܠܗܝܢ ܐܢܢܩܝ̈ܢ ܘܐܠܐ ܠܐ ܦܠܛܬ ܠܢ ܝܕܥܬܐ. ܐܦܠܐ ܟܠܗܝܢ ܡܬܝܠܦܢ̈ܝܬܐ ܘܐܠܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܝܠܦܢ. ܒܕ ܠܝܬ ܗܿܝ ܕܡܢܗܿ ܠܗܿܝ ܕܡܬܝܠܦܐ ܡܬܬܝܬܝܢܢ. ܘܕܓܡܝܪܘܬܐ ܡܢ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܗܝ ܡܬܩܢܝܢܝܬܐ ܓܠܝܐ. ܘܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܓܡܝܪ̈ܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪ ܡܬܓܪܬܐ ܡܟܢܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܠܘ ܒܐܡܝܢܘ ܠܐ ܦܐܕ ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܬܕܠܩܒܘ ܠܚܟܝ̈ܡܐ. ܚܘܫ̈ܒܐ ܘܬܪ̈ܥܝܬܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܡܕܝܢ ܥܠܬ ܣܢܝܩܘܬܐ. ܘܩܪܬ ܥܠܬܐ ܠܘܬ ܐܘܪܓܐܢܘܢ ܡܕܡ ܐܘܟܝܬ ܟܢܘܢܬܐ ܡܬܪܨܢܝܬܐ. ܕܒܗܿ ܡܕܥܐ ܟܕ ܡܬܪ̈ܥܝܢܘܬܗ ܢܡܫܘܚ. ܘܐܝܟ ܕܒܡܣܐܬܐ ܢܬܩܘܠ. ܡܢ ܦܘ̈ܕܐ ܡܡܕ. ܕܠܗܿ ܠܗܿܝ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܘܓܝܩܝ ܫܡܐ ܐܬܩܪܝ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ: ܐܢܗܘ ܕܝܕܥܬܐ ܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܥܠ ܠܘܓܝܩܝ ܡܣܬܢܩܐ. ܐܦ ܗܝ ܠܘܓܝܩܝ ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܗܝ ܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܥܠ ܠܘܓܝܩܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܬܣܬܢܩ. ܘܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܥܠ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܗܕܐ ܥܠܝܢ ܡܫܬܡܪܐ ܗْܘܬ. ܐܠܘ ܒܟܘܠܝܘܬܗܿ ܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܗْܘܬ. ܘܟܕ ܡܢܬܐ ܡܢܗܿ ܐܢܢܩܝܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܫܡܠܝܐ. ܘܡܢܬܐ ܡܢܗܿ ܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܐܝܟ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܠܐ ܡܫܡܠܝܐ. ܡܢܬܗܿ ܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܒܝܕ ܡܢܬܗܿ ܐܢܢܩܝܬܐ ܐܢܢܩܐܝܬ ܡܬܝܠܦܐ. ܘܠܘ ܒܝܕ ܠܘܓܝܩܝ ܐ̱ܚܪܬܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܝܒܠܢܐ ܡܢ ܕܠܘܬ ܡܬܝܩܢܢܘܬܐ ܕܡܬܝܠܦܐ ܬܚܘܡܐ ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗܿ ܕܡܐ ܡܬܟܢܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܬܝܠܦܐ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗ ܕܡܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܬܝܩܢܢܘܬܐ ܩܕܝܡܬ ܒܟܝܢܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܕܐ ܠܡܗܘܐ ܐܠܐ ܒܬܪ ܡܬܝܩܢܢ̈ܝܬܐ ܬܠܬ: ܗܿܘ ܡܢ ܕܥܠܘܗܝ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܬܩܪܐ. ܘܕܗܿܘ ܕܒܗ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܡܬܟܢܐ. ܘܕܙܢܐ ܕܝܠܗ ܕܦܣܩܐ. ܐܦ ܒܛܟܣܐ ܙܕܩ ܕܬܬܩܕܡ. ܘܡܢ ܬܚܘܡܐ ܢܫܪܐ. ܟܕ ܡܩܕܡܝܢܢ ܘܒܩܪܝܢܢ ܠܡܢܘ̈ܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܐܦ ܗܘ ܐܦ ܐܚܝܢ̈ܘܗܝ ܡܬܪܟܒܝܢ.

Chapter 1

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

ܥܠ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܘܗܠܝܢ ܚܡܫ ܟܠܢܝ̈ܬܐ:

ܦܘܠܓܐ: ܫܘܘܕܥܐ ܡܢ ܓܝܪ ܒܪܬ ܩܠܝܐ. ܐܘ ܕܟܠܗ ܗܘ ܣܘܟܠܐ: ܘܫܘܘܕܥܐ ܗܘ ܕܐܚܘܕܘܬܐ ܐܝܟ ܡܫܘܕܥܢܘܬܐ ܕܫܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܐܘ ܕܡܢܬܗ. ܘܫܘܘܕܥܐ ܗܘ ܕܒܝܬܝܘܬܐ ܐܝܟ ܡܫܘܕܥܢܘܬܐ ܕܫܡܐ ܕܒܝܬܐ ܠܬܛܠܝܠܐ ܐܘ ܠܐܣܬܐ. ܐܘ ܠܗܿܘ ܕܡܢ ܠܒܪ ܥܪܝܨܐܝܬ ܢܩܝܦ. ܘܫܘܘܕܥܐ ܗܘ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܐܝܟ ܡܫܘܕܥܢܘܬܐ ܕܫܡܐ ܕܬܛܠܝܠܐ ܠܐܣܬܐ. ܘܫܘܘܕܥܐ ܗܘ ܕܐܚܘܕܘܬܐ ܗܘܝܘ ܡܪܢܝܐ. ܒܕܓܡܝܪܐܝܬ ܝܗܒ ܣܘܟܠܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܫܐܝ̈ܠܐ ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܓܡܝܪܐܝܬ. ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܫܐܝܠܐ ܗܘ ܕܢܩܦܝܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܠܟܝܢܐ ܕܡܫܬܡܗܢܐ ܐܘ ܕܡܢܬܗ ܡܣܟܠ ܐܠܐ ܠܟܢܬܐ ܕܡܢ ܠܒܪ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܝܚܝܕܝܬܐ. ܐܘ ܣܘܥܪܢܐ ܡܫܘܕܥܐ ܝܚܝܕܝܐ ܐܝܟ ܫܡܗ̈ܐ ܩܢܘܡܝ̈ܐ. ܐܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܗܢܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܢܗܘ ܕܫܘܝ̈ܝ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܡ ܫܡܐ ܡܬܩܪܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܫܘܝ̈ܝ ܒܐܘܣܝܐ ܫܘܝ̈ܝ ܫܡܐ ܡܬܩܪܝܢ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܟ ܡܫܘܬܦܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܬܘܪܐ ܒܫܡܐ ܐܟܚܕ ܘܬܚܘܡܐ ܕܚܝܘܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܫܘܬܦܘܬܐ ܕܡܕܥܐ ܘܣܝܦܐ ܘܣܡܐ ܒܫܡܐ ܕܚܪܝܦܘܬܐ. ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ: ܐܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܬܘܒ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܫܘ̈ܕܥܢ ܘܡܬܩܪ̈ܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܝ ܫܡܐ. ܐܘ ܣܘܥܪܢܐ ܝܚܝܕܝܐ ܘܡܬܩܪ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܝ ܫܡܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܟ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܫܡܗ̈ܐ ܕܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܫܡܗ̈ܐ ܡܫܪ̈ܬܚܐ ܟܐܦܐ ܠܡ ܘܫܘܥܐ ܘܛܪܢܐ ܠܐܘܣܝܐ ܩܫܝܬܐ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܘܙܢܐ ܡܨܥܝܐ ܕܒܝܢܬ ܫܘܝ̈ܝ ܫܡܐ ܘܥܡ ܫܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܦܠܐ ܟܘܠܢܐܝܬ ܢܘܟܪܝܝܢ ܒܟܝܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܫܘܕܥ ܫܡܐ. ܘܐܦܠܐ ܟܘܠܢܐܝܬ ܡܫܘܬܦܝܢ ܘܫܘܝܢ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܟ ܣܘܣܝܐ. ܘܓܕܫܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܫܡܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓ. ܠܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܫܘܝܐܝܬ. ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܥܠ ܗܿܝ. ܒܨܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܗܿܘ.

ܢܘܗܪܐ ܘܦܘܠܓܐ: ܘܡܛܠ ܕܫܡܗ̈ܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܬܝܙܦܝܢ ܐܛܘܡܘܠܘܓܝ̈ܐ ܡܬܟܢܝܢ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܠܗܿܘ ܕܡܢܗ ܐܬܝ̈ܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܐܝܟ ܫܡܐ ܕܐܪܝܐ ܠܡܠܟ ܚܝܘ̈ܬܐ. ܐܘ ܠܗܿܘ ܕܠܗ. ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܩܢܝܢܐ ܠܚܡܪܐ. ܘܗܢܘܢ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܐܘ ܠܘܬ ܓܘܐ ܐܢܘܢ ܡܬܚܫܚ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܠܬܚܘܝ ܐܬܢܣܒܘ. ܐܘ ܠܘܬ ܕܝܠܢ̈ܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܓܢܣܐ ܠܘܬ ܠܘܓܝ̈ܩܘ. ܐܘ ܕܐܣܪܐ ܠܘܬ ܓܪ̈ܡܛܝܩܘ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܘ ܡܫܘܕܥܐ ܡܢܬܗܿ ܡܕܡ ܟܕ ܡܬܦܪܫܐ: ܐܘ ܠܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ. ܐܘ ܠܡܢܬܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܗܿ ܡܫܘܕܥܐ ܘܡܬܟܢܝܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܪܟܒܬܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܘܡܐܡܪܐ ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܡܗܠܟ: ܐܘ ܠܘ ܠܡܢܬܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܗܿ ܘܡܬܟܢܝܐ ܡܪܟܒܬܐ ܦܫܝܛܬ ܣܘܟܠܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܠܡܘܕܕ ܘܡܪܢܥܡܗ. ܘܗܿܝ ܕܠܐ ܡܫܘܕܥܐ ܡܢܬܗܿ ܡܕܡ ܦܫܝܛܬܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܡܬܩܪܝܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܣܘܩܪܛܝܣ ܘܦܠܛܘܢ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܪܢܫܐ ܗܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢ ܫܘܝܢ ܘܒܪܢܫܐ ܘܗܠܟܐ. ܠܡܢܐ ܗܢܐ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܢܗܘܐ ܕܝܠܢܐܝܬ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܘܟܪܝܝܢ ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܫܪܝܪ ܕܢܗܘܐ ܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ ܗܿܘ ܡܐ ܕܢܘܟܪܝ ܠܗ. ܐܘ ܢܫܪ ܥܠܘܗܝ ܟܘܢܝܗ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܡܕܡ ܐ̱ܚܪܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܛܠܒܬ ܒܥܝܢܢ. ܒܡܠܬܢ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̄ ܕܟܝܢܐ ܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܫܪܝܪ ܟܘܢܝܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܥܠܘܗܝ. ܘܗܿܘ ܕܗܠܟܐ ܫܪܝܪ. ܠܐ ܕܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܟܝܢܐ ܕܢܘܟܪܝ ܠܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܕܗܘ ܟܕ ܗܘ ܗܿܘ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܫܪܝܪܘܬܐ ܓܕܫܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܦܫܝܛܬܐ. ܐܘ ܒܗܿ ܐܣܝܪ ܣܘܟܠܗܿ ܐܘ ܒܐܚܪܝܢ ܐܣܝܪ ܣܘܟܠܗܿ. ܘܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܐܢ ܠܐ ܡܫܘܕܥܐ ܙܒܢܐ ܫܡܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܫܘܕܥܐ ܡܠܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܗܠܟ. ܘܗܿܝ ܕܒܐܚܪܝܢ ܐܣܝܪ ܣܘܟܠܗܿ ܐܣܪܐ ܡܬܩܪܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܛܠ ܕܝܢ ܓܝܪ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܘܡܢ ܘܠܡܚܪ ܘܐܫܬܩܕܝ ܟܕ ܫܡܗ̈ܐ ܐܢܘܢ ܙܒܢܐ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܘܬܘܒ ܐܢ ܫܡܐ ܠܐ ܡܫܘܕܥ ܙܒܢܐ. ܐܦܠܐ ܫܡ ܙܒܢܐ ܢܫܘܕܥ ܙܒܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܦܣܩܢܢ ܕܫܡܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܫܡܐ ܠܙܒܢܐ ܐܘ ܠܡܢܘ̈ܬ ܙܒܢܐ. ܐܠܐ ܕܠܐ ܥܡ ܙܒܢܐ ܐܘ ܒܝܕ ܙܒܢܐ ܡܫܘܕܥ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܫܘܕܥ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܫܡܐ ܡܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܣܝܡ. ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܗܿܘ ܡܢ ܢܬܩܛܪܓ ܗܿܝ ܕܝܢ ܬܬܣܝܡ. ܒܪܡ ܥܡ ܡܠܘܬܘܬ ܡܠܬܐ ܘܐܦܢ ܪܡܙܢܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܡܗܠܟ ܚܝܘܬܐ ܗܘ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܘ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܟܢܐ ܕܬܬܩܛܪܓ ܘܡܬܟܢܝܐ ܟܠܢܝܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܚܝܘܬܐ ܐܘ ܚܘܪܐ. ܐܘ ܠܘ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܬܟܢܝܐ ܡܢܬܝܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܣܘܩܪܛܝܣ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܡܢ ܟܠܢܝܬܐ. ܠܘ ܠܗܿܝ ܒܠܚܘܕ ܙܕܩ ܠܡܪܢܐ. ܕܟܠܗܘܢ ܐܘ ܣܘܓܐܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܗܿ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܫܟܝܚܝܢ. ܐܠܐ ܘܠܟܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܡܬܝܩܢܢܘܬ ܣܘܟܠܗܿ ܠܐ ܟܠܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܒܗܿ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܗܢܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܫܬܐ ܡܫܬܟܚܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܕܣܘܟܠܐ ܟܠܢܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܗܘ ܟܠܢܝܐ. ܐܘ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ. ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܪܐ ܟܠ ܣܓܝܕܐ. ܐܘ ܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܘ ܠܐ ܫܟܝܚ. ܐܦܢ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ. ܐܝܟ ܝܡܐ ܡܢ ܙܝܘܓ ܘܛܘܪܐ ܡܢ ܩܪܟܕܢܐ. ܐܘ ܫܟܝܚ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܘ ܚܕ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܐܘ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ ܟܝܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܕܡܐ ܠܗ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܐܘ ܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ: ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܠܦܘܬ ܪܥܝܢ ܐܝܢܐ ܕܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܐܢ ܫܟܝܚܘܬ ܫܡܫܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܗܿܘ ܕܬܪܝܢ ܐܘ ܡܣܝܟܬܐ ܗܝ ܗܝ ܣܓܝܐܘܬܐ ܐܝܟ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܒܪܩܝܥܐ. ܐܘ ܠܐ ܡܣܝܟܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܢܬܝܐ ܡܢ ܡܬܐܡܪ ܠܟܠ ܨܒܘ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܡܬܝܩܢܢܘܬ ܣܘܟܠܗܿ ܟܠܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܒܗܿ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܣܘܟܠ ܣܘܩܪܛܝܣ. ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܢܬܝܐ ܘܠܟܠ ܨܒܘ ܐܝܕܐ ܕܬܚܝܬ ܟܝܢܐ ܡܕܡ ܕܟܠܢܝ ܡܢܗܿ ܡܬܛܟܣܐ. ܘܐܦܢ ܟܠܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܐܦ ܗܝ ܒܟܝܢܗܿ. ܘܒܗܿܘ ܡܢ ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ̈ܬܝܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܡܬܩܪܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܡܢ̈ܬܝܐ ܦܚܡ̈ܝܐ ܘܐܚܝܢ̈ܝܐ. ܦܪܝܫܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܚܕܕ̈ܐ ܒܓܘܢܝܘܬܐ ܘܕܝܠܢܝܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܬܝܐ ܡܪܢܝܐ ܐܘܟܝܬ ܩܢܘܡܐ. ܡܢܬܝܐ ܗܘ ܬܘܒ ܐܚܝܢܝܐ. ܗ̄. ܒܦܚܡܐ ܕܐܕܫܗ. ܣܘܩܪܛܝܣ ܓܝܪ ܟܕ ܡܢܬܝܐ ܗܘ ܡܪܢܝܐ ܒܣܘܟܠܗ. ܡܢܬܝܐ ܗܘ ܬܘܒ ܐܚܝܢܝܐ ܒܦܚܡܐ ܕܐܕܫܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܠ ܡܢܬܝܐ ܐܚܝܢܝܐ ܡܢܬܝܐ ܗܘ ܐܦ ܡܪܢܝܐ. ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܟܕ ܡܢܬܝܐ ܗܘ ܐܚܝܢܝܐ ܒܦܚܡܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܓܘܢܝܐ ܡܢܗ ܠܘ ܡܢܬܝܐ ܗܘ ܡܪܢܝܐ ܣܘܟܠܗ. ܐܠܐ ܟܠܢܝܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܦܫܝܛܬܐ. ܐܘ ܡܢܬܐ ܗܝ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓܐ ܘܐܘܣܝܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܚܝܐ ܘܡܠܝܠܐ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܒܪܢܫܐ ܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܗܘܢ ܢܬܪܢܐ. ܐܟܡܐ ܓܝܪ ܕܒܣܘܥܪܢܐ ܡܢܬܐ ܩܕܝܡܐ ܠܟܘܠܐ: ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܒܚܘܫܒܐ ܙܕܩ ܕܬܬܩܕܡ. ܐܘ ܠܘ ܡܢܬܐ ܗܝ ܕܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܠܒܪ ܠܗ ܢܩܝܦܐ. ܘܡܬܟܢܝܐ ܓܕܫܢܝܬܐ ܐܝܟ ܚܘܪܐ ܕܡܬܩܛܪܓ ܥܠ ܒܪܢܫܐ. ܢܘܗܪܐ: ܡܥܕܝܢ ܓܝܪ ܘܐܘܣܝܐ ܠܡܐܡܪ ܠܟܠ ܨܒܘ ܐܝܕܐ ܕܠܗܿܘ ܕܣܝܡ ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܢܩܝܦܐ. ܐܝܟ ܦܛܫܘܬܐ ܠܢܚܝܪܐ. ܦܪܝܫܝܢ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܢܝ̈ܐ ܕܐܘܣܝܐ ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܡܢ ܒܬܚܘܡܐ ܡܬܢܣܒ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܬܚܘܡܗ ܕܝܠܗ ܡܬܢܣܒ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܠܡܬܚܡܘ ܗܿܡܣ ܠܦܛܫܘܬܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܨܐ ܠܡܐܡܪܗܿ ܐܠܐ ܕܛܠܝܚܘܬܐ ܡܕܡ ܢܚܝܪܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ

ܦܘܠܓܐ: ܗܿܘ ܕܡܩܦ ܠܗܿܘ ܕܣܝܡ ܢܩܝܦ. ܠܘ ܐܝܟ ܡܢܬܐ ܡܩܝܡܢܝܬܐ ܕܟܝܢܐ ܐܘ ܐܢܢܩܐܝܬ ܠܗ ܢܩܝܦ. ܐܘ ܠܘ ܐܢܢܩܐܝܬ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܐܘ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܢܩܝܦ ܐܘ ܠܘ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܐܘ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܕܓܘܢܝ ܡܢ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܐܘ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܕܕܝܠܢܝ ܡܢܗ. ܐܘ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܕܫܘܐ ܠܗ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܢܩܝܦܘܬ ܪܓܫܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܚܝܘܬܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܐܝܟ ܢܩܝܦܘܬ ܓܚܘܟܘܬܐ ܠܚܝܘܬܐ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ: ܐܝܟ ܢܩܝܦܘܬ ܓܚܘܟܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܡܬܕܡܪܢܘܬܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܒܠܥܕ ܡܨܥܝܐ ܢܩܝܦ ܗܘ ܡܪܢܐܝܬ ܢܩܦܝܐ ܐܢܢܩܝܐ ܡܬܟܢܐ. ܘܗܢܐ ܐܝܟ ܢܩܝܦܘܬ ܡܬܕܡܪܢܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܡܫܬܐܠܝܢܢ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܪܢܫܐ ܡܬܕܡܪ. ܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܡܦܢܝܢ ܚܢܢ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܠܘ ܐܢܢܩܐܝܬ ܢܩܝܦ ܐܘ ܒܚܘܫܒܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܫܢܝܢܐ. ܘܗܢܐ ܐܝܟ ܐܘܟܡܘܬ ܟܘܫܝܐ. ܐܘ ܒܣܘܥܪܢܐ ܬܘܒ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܘ ܡܫܘܚܪܢܐܝܬ ܡܫܢܐ ܐܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ: ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܘ ܕܠܝܠܐܝܬ ܐܘ ܥܛܠܐܝܬ. ܘܡܫܘܚܪܐ ܕܕܠܝܠܐܝܬ ܡܫܢܐ ܐܝܟ ܛܠܝܘܬܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܥܛܠܐܝܬ ܐܝܟ ܐܫܬܐ ܐܩܛܝܩܘܣ. ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܕܝܢ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܫܢܐ ܐܝܟ ܐܫܬ ܝܘܡܐ. ܗܿܘ ܕثܢ ܕܥܛܠܐܝܬ ܐܝܟ ܐܫܬܐ ܦܪܢܝܛܝܣ.

ܢܘܗܪܐ: ܡܢܝܘܬܐ ܡܢ ܓܝܪ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܕܡ ܗܝ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܐܝܬܘܬܗܘܢ ܐܘܟܝܬ ܫܟܝܚܘܬܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܟܕ ܡܢܝܘܬܐ ܡܕܡ ܐܘܟܝܬ ܟܝܢܐ ܝܕܥܝܢܢ. ܕܐܢ ܐܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝܕܥܝܢܢ. ܘܕܗܿܘ ܕܝܕܝܥ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗܘ ܡܢ ܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܓܠܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܢܩܦܝܐ ܐܘ ܠܡܢܝܘܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܢܩܝܦ. ܐܘ ܠܫܟܝܚܘܬܗ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܟܬܘܒܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܐܝܟ ܐܘܟܡܘܬܐ ܠܟܘܫܝܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܡܢ ܐܘܣܝܝܬܐ ܒܙܢܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܐܘ ܠܡܫܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܢ ܥܠ ܡܫܚ̈ܠܦܝ ܒܟܝܢܐ ܡܬܩܛܪܓܐ ܓܢܣܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܐܢܕܝܢ ܥܠ ܫܘܝ̈ܝ ܒܟܝܢܐ. ܐܕܫܐ. ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܡܬܩܛܪܓܝܢ. ܐܘ ܠܡܫܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ. ܕܝܠܢܝܬܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܫܘܚܠܦܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܒܗܿܝ ܕܐܝܢܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܬܘܒ ܓܕܫܢܝܬܐ. ܐܘ ܥܠ ܡܫܘ̈ܬܦܝ ܒܟܝܢܐ ܠܚܘܕ ܡܟܢܐ ܕܬܬܩܛܪܓ ܘܕܝܠܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܘ ܠܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܘܓܕܫܐ ܓܘܢܝܐ ܡܬܟܢܝܐ ܘܡܢ ܗܢܐ ܦܘܠܓܐ ܐܬܝܠܕܬ ܠܢ ܚܡܝܫܝܘܬ ܙܢܝ̈ܐ ܕܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܟܠܢ̈ܝܬܐ: ܓܢܣܐ ܠܡܐܡܪ ܘܐܕܫܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܘܓܕܫܐ.

ܪܘܥܐ ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܦܝܓ̈ܢܐ ܘܕܒܫܡܐ ܠܘܓܝ̈ܩܘ. ܟܕ ܫܡܥܘܗܝ ܠܦܝܠܣܘܦܐ ܕܐܡܪ ܕܓܢܣܐ ܠܡ ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܥܠ ܐܕܫ̈ܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܐܣܒܪܘ ܕܐܦ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܐܕܫ̈ܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܘܗܟܢܐ ܐܟܬܒܘ ܘܐܠܦܘ. ܘܡܢ ܩܘܫܬܐ ܦܕܘ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܗܝ ܕܡܢܐ ܒܟܠ ܠܟܣܝܣ. ܡܫܐܠܢܝܬܐ ܗܝ. ܘܠܡܫܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ ܕܡܕܡ ܬܒܥܐ. ܘܟܕ ܓܢܣܐ ܠܘ ܡܫܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ ܗܘ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܐܕܫ̈ܐ. ܐܠܐ ܡܢܬܐ ܡܢܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܡܢܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܗܝ ܗܝ ܫܘܚܠܦܐ. ܕܥܠܝܗܿ ܘܠܐ ܣܟ ܓܢܣܐ ܡܫܘܕܥ. ܐܝܟܢܐ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܡܟܢ ܠܡܬܩܛܪܓܘ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܒܗܿܝ ܕܡܫܠܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܫܘܕܥ. ܒܙܢܐ ܕܡܫܘܕܥܢܘܬ ܟܘܠܐ ܥܠ ܡܢܘ̈ܬܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܒܕܓܘܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܡܪܢܐܝܬ ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܡܬܩܛܪܓܐ ܐܘ ܓܘܢܐܝܬ ܒܠܚܘܕ ܘܠܘ ܕܝܠܢܐܝܬ ܡܨܝܐ ܕܬܬܐܡܪܝ. ܐܝܟ ܓܢܣܐ ܥܠ ܐܕܫ̈ܐ. ܐܘ ܕܝܠܢܐܝܬ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܬܚܘܡܐ ܥܠ ܡܬܬܚܡܢܐ. ܐܘ ܓܘܢܐܝܬ ܘܕܝܠܢܐܝܬ. ܐܝܟ ܐܕܫ̈ܐ ܥܠ ܩܢܘ̈ܡܐ ܝܚ̈ܝܕܝܐ. ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܓܘܢܐܝܬ ܟܕ ܡܫܬܐܠܝܢܢ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܡܦܢܝܢܢ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܬܘܒ ܘܥܠ ܚܕ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܡܫܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ. ܘܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܡܫܘܕܥ. ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܐܝܬ ܡܢܬܐ ܐܘܣܝܝܬܐ ܠܣܘܩܪܛܝܣ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܘ ܐܦ ܘܠܦܠܛܘܢ ܘܠܕܫܪܟܐ ܐܝܬ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܓܢܣܐ

ܘܓܢܣܐ ܡܢ ܡܬܪܫܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠܢܝܐ. ܗܿܘ ܕܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܒܐܕܫܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܡܕܡ ܡܬܩܛܪܓ. ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܡܢ ܕܟܠܢܝܐ ܓܢܣܢܐܝܬ ܥܠ ܚܡܫܬܝܗܘܢ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܘܦܘܪܫܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܐܕܫܐ ܦܪܫ ܠܗ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܡܢ ܬܠܬܐ ܕܫܪܟܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܗܝ ܕܟܠܢܝܬܐ ܒܗܿܝ ܕܓܢܣܐ ܕܗܠܝܢ ܚܡܫ ܐܝܬܝܗܿ. ܓܢܣܐ ܡܕܡ ܡܬܚܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܓܢܣܐ ܬܘܒ ܕܚܕܐ ܗܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܡܫ. ܓܢܣܐ ܗܘ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܒܡܕܡ ܡܬܚܡܐ ܓܢܣܢܝܘܬܗ. ܡܕܝܢ ܓܘܢܝܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܚܡܫ. ܘܐܝܟܢܐ ܓܘܢܝܐ ܐܕܫܐ ܢܗܘܐ ܕܗܘ ܕܕܝܠܢܝ ܡܢܗ ܗ̄ ܓܢܣܐ ܦܫܝܛܐ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܟܠܢܝܬܐ ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܕܟܠܢܝܬܐ ܡܢܝܘܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܕܓܕܫܬ ܠܗܿ ܗܿܝ ܕܓܢܣܐ ܬܗܘܐ ܕܗܠܝܢ ܚܡܫ. ܒܕܓܘܢ ܒܡܢܝܘܬܗܿ ܡܢ ܓܘܢܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܗܪܟܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܓܢܣܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗܘ ܟܠܢܝܬܐ ܘܠܐ ܗܿܦܟ. ܒܙܢܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܠܗܿ ܓܕܫ. ܕܝܠܢܝܐ ܗܘ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܗܪܟܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܓܢܣܐ ܕܗܠܝܢ ܚܡܫ ܓܢܣܐ ܗܘ ܘܠܐ ܗܿܦܟ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܫܪܝܪܘܬܐ ܐܝܬ ܒܗܿܝ ܕܒܡܢܝܘܬܗܿ ܒܪܬ ܩܠܐ ܟܘܠܢܝܬܐ ܡܬܡܪܐ ܕܓܢܣܐ ܗܝ ܠܓܢܣܐ ܕܗܪܟܐ. ܘܠܘ ܒܙܢܐ ܕܠܗܿ ܓܕܫ ܕܒܗ ܕܝܠܢܐ ܡܢܗ.

ܦܘܠܓܐ: ܘܓܢܣܐ ܡܢ ܐܘ ܬܚܘܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܓܢܣܐ ܘܡܬܟܢܐ ܓܢܣ ܓܢܣ̈ܝܢ. ܐܝܟ ܐܘܣܝܐ. ܐܘ ܠܥܠ ܡܢܗ ܒܠܚܘܕ ܘܡܬܟܢܐ ܓܢܣܐ ܬܚܬܝܐ. ܐܝܟ ܚܝܘܬܐ. ܐܘ ܠܥܠ ܡܢܗ ܘܬܚܘܬܘܗܝ ܘܡܬܟܢܐ ܓܢܣܐ ܡܨܥܝܐ. ܐܝܟ ܓܘܫܡܐ. ܐܘ ܠܐ ܠܥܠ ܡܢܗ ܐܦܠܐ ܬܚܘܬܘܗܝ ܘܡܬܟܢܐ ܓܢܣܐ ܚܕܢܝܐ. ܐܝܟ ܗܘܢܐ ܕܡܬܩܛܪܓ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܘ̈ܢܐ ܡܒܪ̈ܝܐ. ܐܢ ܠܘ ܓܢܣܗܘܢ ܗܝ ܐܘܣܝܐ ܘܚܬܝܬܘܬ ܒܥܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܘ ܠܦܪܓܡܛܝܐ ܗܕܐ ܠܚܡܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܐܕܫܐ

ܘܠܐܕܫܐ ܡܢ ܪܫܡܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠܢܝܐ ܗܿܘ ܕܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܦܘܪܫܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܦܪܫ ܠܗ ܡܢ ܓܢܣܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܫܪܟܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܐܕܫܐ ܠܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܐܚܪ̈ܢܐ ܓܢܣܐ ܡܬܩܛܪܓ ܘܗܿܘ ܡܢ ܩܕܡܝܐ. ܐܘ ܐܕܫܐ ܡܪܢܝܐ ܡܬܟܢܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܟܕ ܡܢܗ ܘܠܗ ܢܬܩܪܐ ܐܕܫܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܐܕܫܐ ܐܚܝܢܝܐ ܡܬܩܪܐ ܐܟܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ. ܟܕ ܒܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܚܝܘܬܐ ܢܬܩܪܐ ܐܕܫܐ. ܘܦܪܝܫܝܢ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܢ̈ܝܐ ܕܒܗܘܢ ܐܕܫ̈ܐ ܣܘܥܪ̈ܢܝܐ ܡܬܟܢܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܡܪܢܝܐ ܓܢܣܐ ܘܠܐ ܣܟ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܐܚܝܢܝܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ. ܘܬܘܒ ܕܐܕܫܐ ܗܘ ܡܪܢܝܐ. ܒܦܚܡܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܗܝ ܐܕܫܢܝܘܬܗ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܐܚܝܢܝܐ ܒܦܚܡܐ ܕܗܿܘ ܕܠܥܠ ܡܢܗ.

ܪܘܥܐ ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܓܘܢܝܘܬܐ ܘܕܝܠܢܝܘܬܐ ܕܢܘ ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܢ̈ܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܙܘ ܠܐܕܫ̈ܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܕܟܕ ܐܕܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܡܪ̈ܢܝܐ. ܐܕܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܬܘܒ ܒܦܚܡܐ ܕܓܢܣܝ̈ܗܘܢ. ܐܕܫ̈ܐ ܕܝܢ ܡܨܥ̈ܝܐ ܟܕ ܐܕܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܦܚܡܐ ܕܓܢܣܝ̈ܗܘܢ. ܠܘ ܐܕܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܡܪ̈ܢܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܡܬܩܛܪܓܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܓܘܢܝܘܬܐ ܠܐܕܫܐ ܗܘ ܐܚܝܢܝܐ ܝܗܒܘ. ܘܠܘ ܫܦܝܪ ܐܬܪܥܝܘ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܐܕܫܐ ܡܪܢܝܐ ܐܕܫܐ ܗܘ ܐܦ ܐܚܝܢܝܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܘܣ̈ܝܐܣ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܘܢܘܩܕܬܐ ܗܢܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܝܢ ܓܢ̈ܣܐ ܘܐܠܐ ܡܪ̈ܟܒܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢܗܘܢ ܘܡܢ ܫܘܚ̈ܠܦܐ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܓܘܢܝܘܬܐ ܐܘ ܕܝܠܢܝܘܬܐ ܐܝܬ ܒܝܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܢ̈ܝܐ.

ܪܘܥܐ ܘܦܘܪܦܘܪܝܘܣ ܡܢ ܗܿܘ ܨܘܪܝܐ ܟܕ ܠܐ ܦܪܫ ܒܝܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܢ̈ܝܐ: ܘܫܡܥ ܬܘܒ ܠܦܝܠܣܘܦܐ ܕܠܓܢܣܐ ܒܝܕ ܐܕܫܐ ܪܫܡ ܟܕ ܐܡܪ: ܕܓܢܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܒܐܕܫܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܠܐܕܫܐ ܒܝܕ ܓܢܣܐ. ܟܕ ܐܡܪ ܕܐܕܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܓܢܣܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܐܡܪ ܕܓܢܣܐ ܘܐܕܫܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܒܡ̈ܠܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܕܩ ܕܢܬܚܫܚ. ܘܛܥܐ ܠܗ ܬܡܝܗܐ. ܪܒܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܝܕܥܬܗ ܕܦܝܠܣܘܦܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܒܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܢܚܘܐ. ܘܐܕܫܐ ܡܢ ܕܒܗ ܪܫܡ ܠܓܢܣܐ. ܠܘ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܠܗ ܒܓܢܣܐ ܥܛܦ ܪܫܡ. ܒܡܪܢܝܐ ܡܢ ܠܓܢܣܐ ܪܫܡ. ܘܠܐܚܝܢܝܐ ܒܓܢܣܐ ܚܘܝ. ܘܕܗܿܢܘܢ ܡܢ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܠܘ ܒܝܕ ܚܕ̈ܕܐ ܡܨܝܢ ܠܡܬܚܘܝܘ ܓܠܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܟܚܕܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟܝܢܐ. ܘܡܚܘܝܢܐ ܕܩܕܝܡ ܢܗܘܐ ܝܕܝܥ. ܡܢ ܡܬܚܘܝܢܐ ܙܕܩ. ܒܕܓܘܢ ܠܐܒܐ ܠܘ ܒܝܕ ܒܪܐ ܡܚܘܝܢܢ. ܐܦܠܐ ܠܒܪܐ ܒܝܕ ܐܒܐ. ܐܠܐ ܒܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܒܗܿ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܬܝܕܥܝܢ. ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܘܬܐ ܡܕܡ ܕܡܢ ܢܘܛܦܬܗ. ܐܚܪܢܐ ܕܕܡܐ ܠܗ ܒܐܘܣܝܐ ܝܠܝܕ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܐܕܫܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܚܕ ܗܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܡܫ ܗܘ ܡܪܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܠܘ ܗܿܘ ܐܚܝܢܝܐ. ܘܐܠܐ ܚܣܝܪܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܗܘ ܡܢܝܢܐ ܚܡܝܫܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܠܟܠܗܘܢ ܟܠܢ̈ܝܐ ܐܚܕ ܗܘܐ. ܠܐܘܣ̈ܝܐܣ ܠܡ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܕܐܕܫ̈ܐ ܐܢܝܢ ܡܪ̈ܢܝܐ ܒܠܚܘܕ ܘܠܘ ܐܚܝܢ̈ܝܐ ܒܕ ܠܝܬ ܠܗܝܢ ܓܢ̈ܣܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܘܠܐܕܫ̈ܐ ܡܢ ܬܘܒ ܐܚܝܢ̈ܝܐ ܛܟ̈ܣܐ ܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܓܢ̈ܣܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܐܕܫܐ ܐܘ ܠܥܠ ܡܢܗ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܐܕܫܐ ܘܡܬܟܢܐ ܐܕܫ ܐܕܫ̈ܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܐܘ ܬܚܘܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܘܡܬܟܢܐ ܐܕܫܐ ܥܠܝܐ ܐܟܙܢܐ ܕܓܘܫܡܐ. ܐܘ ܠܥܠ ܡܢܗ ܘܬܚܘܬܘܗܝ ܘܡܬܟܢܐ ܐܕܫܐ ܡܨܥܝܐ ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܚܝܘܬܐ. ܐܘ ܐܦܠܐ ܠܥܠ ܡܢܗ ܘܐܦܠܐ ܬܚܘܬܘܗܝ ܘܡܬܟܢܐ ܐܕܫܐ ܚܕܢܝܐ ܐܟܙܢܐ ܕܡܠܐܟܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ

ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܝܢ ܪܫܡܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠܢܝܐ ܗܿܘ ܕܒܗܿܝ ܕܐܝܢܐ ܐܘܣܝܝܐܝܬ ܡܬܩܛܪܓ. ܘܦܘܪܫܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܦܪܫ ܠܗ ܡܢ ܓܢܣܐ ܘܐܕܫܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܕܫܪܟܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܩܢܝܘܬܐ ܡܕܡ ܢܫܘܕܥ ܘܠܐ ܓܠܝܙܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܢܬܐ ܗܘ ܕܐܕܫܐ. ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܡܢܬܐ ܕܡܕܡ ܡܨܝܐ ܠܡܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܣܘܣܝܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܠܘ ܠܐ ܡܠܝܠܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܐܠܐ ܨܗܘܠܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܠܟܠ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܡܩܝܡܢܐ ܚܕ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܬܪܝܢ ܢܗܘܘܢ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܡܩܝ̈ܡܢܐ ܕܟܝܢܐ ܡܕܡ. ܟܕ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܝܡ. ܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘ ܕܒܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܢܬܩܝܡ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܒܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܢܬܩܝܡ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܕܘܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܩܝܡܢܗ ܡܪܢܝܐ ܢܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܩܝܡܢܐ ܗܘ ܗܘ ܕܘܠܐ ܡܬܘܡ ܒܠܥܕܘܗܝ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܡܬܩܝܡܢܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܠܝܠܐ ܡܢ ܟܕ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܘܡܠܐܟܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܠܘ ܒܚܕ ܣܘܟܠܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܒܗܿܝ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܗܝ. ܐܠܐ ܫܘܝܘܬ ܫܡܗܐܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܝܬܝܪ̈ܬܐ ܗܝ ܠܡܘܣܦܘ ܒܬܚܘܡܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܡܝܘܬܐ ܟܐܡܬ ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܫܐ ܕܡܢ ܡܠܐܟܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܠܘ ܟܠ ܡܢܝܘܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܬܬܪܟܒ. ܗܐ ܓܝܪ ܡܢܝܢܐ ܕܥܣܪܐ ܡܢ ܠܚܘ̈ܕܝܘܬܐ ܡܪܟܒ ܗܢܝܢ ܐܝܠܢ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܓܢܣܐ ܐܘ ܫܘܚܠܦܐ ܦܐܝܐ ܠܡܗܘܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܟܠ ܫܘܚܠܦܐ ܡܦܠܓܢܐ ܕܓܢܣܐ. ܡܩܝܡܢܐ ܗܘ ܕܐܕܫܐ ܘܒܗܦܟܐ. ܘܟܠ ܫܘܚܠܦܐ ܡܩܝܡܢܐ ܕܓܢܣܐ. ܡܩܝܡܢܐ ܗܘ ܕܐܕܫܐ ܘܠܐ ܗܦܟ. ܘܟܠ ܡܦܠܓܢܐ ܕܐܕܫܐ. ܡܦܠܓܢܐ ܗܘ ܕܓܢܣܐ ܘܠܐ ܗܦܟ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܡܩܝܡܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܡܠܝܠܐ ܙܕܩ ܠܡܫܬܘܕܥܘ. ܠܘ ܠܡܠܝܠܘܬܐ ܗܿܝ ܕܠܘ ܡܪܢܐܝܬ ܐܠܐ ܡܢ ܫܡܗܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܠܓܘܚܟܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܙܕܩ ܠܡܬܩܛܪܓܘ ܠܐ ܠܓܚܘܟܘܬܐ ܘܠܚܘܪܐ ܘܠܐ ܠܚܘܪܘܬܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܕܝܠܝܬܐ

ܕܝܠܝܬܐ ܕܝܢ ܪܫܡܝܢ ܕܐܝܬܝܗܿ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܕܥܠ ܚܕ ܐܕܫܐ ܩܘܛܪܓܐ ܠܘ ܐܘܣܝܝܐ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܦܘܪܫܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܦܪܫ ܠܗܿ ܡܢ ܓܕܫܐ ܓܘܢܝܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܫܪܟܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܕܝܠܝܬܐ ܡܢ ܡܪܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܠܟܠܗ ܐܕܫܐ ܘܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܢܩܝܦܐ ܐܝܟ ܓܚܘܟܘܬܐ ܕܒܚܝܠܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܕܠܘ ܠܟܠܗ ܐܝܟ ܡܚܪܘܬܐ. ܐܘ ܠܘ ܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܟ ܕܘܝܠܐ. ܐܘ ܠܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܟ ܟܬܘܒܘܬܐ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܫܐܝܠܐܝܬ ܕܝ̈ܠܝܬܐ ܡܬܟܢܝ̈ܢ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܐܟܡܐ ܡܢ ܓܝܪ ܕܠܐܕܫ̈ܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܕܝ̈ܠܝܬܐ ܐܝܬ: ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܠܗܠܝܢ ܡܨܥ̈ܝܐ ܘܥܠܝ̈ܐ ܘܠܓܢܣ ܓܢ̈ܣܝܢ ܐܝܬ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܕܘܝܠܐ ܠܚܝܘܬܐ ܘܬܪܒܝܬܐ ܠܓܘܫܡܐ ܡܢܦܫܐ. ܘܬܠܝܬܝܘܬ ܩܝ̈ܡܐ ܠܓܘܫܡܐ. ܘܗܿܝ ܕܠܐ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܢܗܘܐ ܠܐܘܣܝܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܕܝܠܝܬܐ ܡܢ ܐܘ ܦܫܝܛܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܓܚܘܟܘܬܐ. ܐܘ ܡܪܟܒܬܐ ܐܝܟ ܟܢܝܫܘܬ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܓܕܫܐ ܗܝ ܓܘܢܝܐ ܒܠܚܘܕܝܗܿ. ܐܟܙܢܐ ܕܬܪܝܢܘܬ ܪ̈ܓܠܐ ܘܬܪܝܨܘܬ ܩܘܡܬܐ ܘܦܬܝܘܬ ܛܦܪ̈ܐ ܘܕܟܝܘܬ ܟܪܘܡܐ ܠܒܪܢܫܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܓܕܫܐ ܓܘܢܝܐ

ܘܓܕܫܐ ܡܢ ܓܘܢܝܐ ܡܬܪܫܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠܢܝܐ ܗܿܘ ܕܥܠ ܐܕܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܩܘܛܪܓܐ ܠܘ ܐܘܣܝܝܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܘܦܘܪܫܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܦܪܫ ܠܗ ܡܢ ܕܝܠܝܬܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܡܢ ܬܠܬܐ ܕܫܪܟܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܓܕܫܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܗܪܟܐ ܡܬܥܗܕ. ܠܘ ܗܿܘ ܗܘ ܕܠܘܩܒܠ ܐܘܣܝܐ ܡܬܦܠܓ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܡܢ ܥܠ ܐܘܣܝܐ ܘܠܐ ܣܟ ܡܫܪ ܐܠܐ ܒܐܘܣܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܚܘܪܘܬܐ ܒܓܘܫܡܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܐܘܣܝܐ ܡܫܪ. ܐܝܟ ܚܘܪܐ ܥܠ ܓܘܫܡܐ. ܓܘܫܡܐ ܓܝܪ ܚܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡܪ ܐܢ̱ܬ ܘܠܘ ܚܘܪܘܬܐ. ܘܐܠܘ ܚܘܪܐ ܓܕܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܕܐܦ ܐܘܣܝܐ ܐܦ ܓܕܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܟܐܢܐܝܬ ܡܕܝܢ ܓܕܫܢܝܐ ܐܬܩܪܝ ܗܘ ܗܢܐ ܡܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܓܕܫܐ ܡܢ ܠܘܩܒܠ ܐܘܣܝܐ ܡܬܦܠܓ. ܓܕܫܢܝܐ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ ܐܘܣܝܐ ܐܘܟܝܬ ܟܝܢܝܐ. ܘܟܝܢܝܐ ܡܢ ܐܘ ܓܕܫܐ ܗܘ ܐܝܟ ܓܘܢܐ ܠܚܘܪܘܬܐ. ܓܘܢܐ ܓܝܪ ܟܕ ܓܕܫܐ ܗܘ ܒܟܝܢܗ. ܟܝܢܐܝܬ ܥܠ ܚܘܪܘܬܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܐܘ ܐܘܣܝܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡܠܝܠܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܘܓܕܫܢܝܐ ܬܘܒ. ܐܘ ܓܕܫܐ ܗܘ ܐܝܟ ܗܢܝܐܐ ܠܪܝܚܐ. ܘܕܓܕܫܢܝܐ ܗܘ ܓܘܢܝܐ ܗܢܝܐܐ ܠܪܝܚܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܦ ܛܥܡܬܐ ܗܢܝܐܬܐ ܘܩܠܐ ܗܢܝܐܐ ܡܬܐܡܪ. ܐܘ ܐܘܣܝܐ ܐܝܟ ܚܘܪܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܘܕܚܘܪܐ ܐܘܣܝܐ ܗܘ ܘܠܘ ܓܕܫܐ ܩܕܡܬ ܐܫܬܘܕܥܬ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܓܕܫܐ ܡܢ ܓܘܢܝܐ ܟܕ ܥܠ ܐܕܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܟܢ ܠܡܬܩܛܪܓܘ. ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܚܣܪܐ ܠܓܘܢܝܘܬܗ ܗܿܝ ܕܠܘ ܠܟܠܗܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܐܕܫ̈ܐ ܢܐܚܘܕ. ܘܗܘ ܬܘܒ ܗܢܐ. ܐܘ ܡܫܢܝܢܐ ܗܘ. ܐܘ ܠܐ ܡܫܢܝܢܐ. ܘܡܫܢܝܢܐ ܡܢ ܐܘ ܒܚܘܫܒܐ ܐܘ ܒܣܘܥܪܢܐ. ܘܗܿܘ ܕܒܣܘܥܪܢܐ ܐܘ ܡܫܘܚܪܢܐܝܬ ܐܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ. ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܘ ܥܛܠܐܝܬ ܐܘ ܕܠܝܠܐܝܬ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܫܡܥܬ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܚܕܐ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܘܗܝ ܟܕ ܗܝ. ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܓܢܣܐ ܘܐܕܫܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܘܓܕܫܐ ܓܘܢܝܐ ܬܗܘܐ ܐܟܙܢܐ ܕܓܘܢܐ ܕܓܢܣܐ ܗܘ ܕܐܘܟܡܐ ܘܐܕܫܐ ܕܐܝܢܝܘܬܐ. ܘܫܘܚܠܦܐ ܗܘ ܕܓܘܫܡܐ ܠܒܝܕܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ. ܘܓܕܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܕܐܘܟܡܐ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘ ܕܓܘܫܡܐ ܠܒܝܕܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܓܘܫܡܐ ܒܠܥܕ ܐܘܟܡܐ ܡܟܢ ܠܡܬܪܢܝܘ. ܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܠܒܝܕܐ ܒܠܥܕ ܐܘܟܡܐ ܘܠܐ ܣܟ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܢ ܪ̈ܘܫܡܝܗܝܢ ܟܝܬ ܕܚܡܫ ܗܠܝܢ ܟܠܢܝ̈ܬܐ ܘܫܘܬܦܘ̈ܬܗܝܢ ܘܦܘܪ̈ܫܢܝܗܝܢ ܫܦܝܪ ܡܬܬܦ̈ܩܢ ܒܗܿܝ ܕܒܙܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܬܪܬܝܢ ܡܢܗܝܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܡܫܘ̈ܬܦܢ. ܒܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܢܬܦܪ̈ܫܢ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܬܚܘܡܐ

ܬܚܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܐܡܪܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܕܡܫܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ ܗܿܘ ܕܝܠܗ ܗܘ ܬܚܘܡܐ. ܘܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܟܠ ܬܚܘܡܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܘܣܝܝ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܡܬܬܚܡܢܐ ܢܬܪܟܒ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܦܘܪܫܐ ܒܠܚܘܕ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܬܬܒܥ ܬܚܘܡܐ. ܘܐܠܐ ܕܝܠܝܬܐ ܬܚܘܡܐ ܗܘܬ ܒܠܚܘܕܝܗܿ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܕܐܘܣܝܝܐܝܬ ܢܦܪܘܫ. ܘܐܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܬܚܘܡܐ ܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܬܚܘܝܬ ܕܬܚܘܡܐ. ܡܫܘܕܥܢܐ ܗܘ ܕܡܫܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ ܕܡܬܬܚܡܢܐ ܕܠܗܿ ܠܡܫܘܕܥܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܐܝܛܐ ܦܘܪܫܢܐ ܐܢܢܩܐܝܬ ܢܩܦ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܦܐܝܘܬ ܙܕܩܐܝܬ ܓܢܣܐ ܩܪܝܒܐ ܡܬܛܟܣ ܐܝܛܐ ܫܘܚܠܦܐ ܠܗ ܢܩܦ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܠܬܚܘܡܐ ܒܝܕ ܬܚܘܡܐ ܚܘܝܬܘܢ. ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܠܗܢܐ ܒܝܕ ܐ̱ܚܪܢܐ ܬܚܘܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܚܘܘܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘ ܬܚܘܡܐ ܗܘ. ܐܠܐ ܦܘܫܩܐ ܕܫܡܐ ܕܬܚܘܡܐ. ܬܚܘܡܐ ܡܢ ܓܝܪ ܡܢ ܡܬܝܩܢ̈ܢܘܬܐ ܗܘ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܗܝ ܠܢ ܝܕܥܬܗܝܢ. ܘܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܝܠܦܢ̈ܝܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܬܚܘܡܐ ܢܣܬܢܩ ܠܡܩܢܐ ܝܕܥܬܗ.

ܢܘܗܪܐ: ܠܓܢܣ ܓܢ̈ܣܝܢ ܡܢ: ܘܠܐ ܚܕ ܬܚܘܡܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ. ܒܕ ܠܝܬ ܠܗ ܓܢܣܐ ܕܡܢܗ ܘܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܬܚܘܡܐ ܠܗ ܢܬܪܟܒ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦܠܐ ܠܐܘܣܝ̈ܣ ܦܫܝ̈ܛܬܐ. ܘܐܠܐ ܡܪ̈ܟܒܢ ܗܘ̈ܝ.

ܪܘܥܐ: ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܒܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܗܝ ܕܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܬܚܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܐܡܪܐ ܕܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܕܟܝܢܐ ܕܟܠ ܣܘܥܪܢܐ. ܘܠܘ ܫܦܝܪ. ܒܗܿܝ ܕܡܢܝܘܬ ܟܠ ܣܘܥܪܢܐ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ. ܘܟܕ ܬܚܘܡܐ ܡܫܘܕܥܢܗܿ ܗܘ ܕܡܢܝܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ ܘܦܬܝܘܬܐ ܘܦܣܝܩܝܘܬܐ ܡܟܢ ܠܡܩܒܠܘ. ܟܝܢܝܘܬܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܟܝܢ ܘܠܐ ܡܬܒܨܪܐ ܐܦܠܐ ܡܬܬܘܣܦܐ. ܡܬܚܒܠܐ ܕܝܢ ܟܒܪ ܐܘ ܗܿܘܝܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܐܢ ܡܬܚܡܢܐ ܐ̱ܢܫ ܢܓܕܫ ܠܗ ܕܟܕ ܠܟܘܢܝܐ ܕܓܢܣܐ ܢܛܥܐ ܒܬܚܘܡܗ ܚܠܦ ܫܡܗ ܢܬܚܫܚ ܐܝܟ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ. ܒܪܢܫܐ ܓܘܫܡܐ ܡܢܦܫܐ ܡܪܓܫܢܐ ܡܠܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܠܘ ܣܓܝ ܐܝܟ ܡܣܟܠܢܐ ܢܬܬܕܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܦܬܝܘܬ ܡ̈ܠܐ ܗܝ. ܘܠܐ ܚܕܐ ܝܬܝܪܘܬܐ ܒܟܝܢܐ ܗܘ ܕܡܬܬܚܡ ܥܒܕܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܥܠ ܡܙܩܦܘܬܗܿ ܕܝܢ ܕܢܣܝܒܘܬ ܬܚܘ̈ܡܐ. ܘܦܘܪܫܐ ܕܒܝܬ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܐܘܣܝ̈ܝܐ. ܠܕܝܠܝ̈ܬܐ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܐܝܬ ܡܫܪ̈ܬܚܬܐ ܕܠܐ ܠܚ̈ܡܢ ܠܡܥ̈ܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܪܘܫܡܐ

ܘܪܘܫܡܐ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܐܡܪܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܕܟܝܢ̈ܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܓܕܫܢܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܢܩܦܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܗܘ ܪܘܫܡܐ ܦܘܪܫܐ ܒܠܚܘܕ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܬܬܒܥ. ܘܠܘ ܡܫܘܕܥܢܘܬܐ ܕܡܢܝܘܬܗܘܢ ܟܡܐ ܕܬܘܣܦܬܐ ܕܕܝܠܝ̈ܬܐ ܒܗ ܗܘܝܐ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܫܘܕܥܢܐ ܚܬܝܬܐ ܡܥܕ ܢܗܘܐ. ܘܡܝܬܪܐ ܡܢ ܕܪ̈ܘܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܿܘ ܕܓܢܣܐ ܒܗ ܡܬܢܣܒ. ܘܗܿܘ ܕܕܝܠܝ̈ܬܐ ܘܓܕܫ̈ܐ ܕܠܟܠ ܓܠܝܢ ܒܗ ܡܬܢܣܒܝܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ ܒܪܘܫܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ ܦܬܐ ܛܦܪ̈ܐ. ܬܪܝܨ ܩܘܡܬܐ. ܕܟܐ ܟܪܘܡܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܙܢ̈ܝܐ ܕܚܛܝ̈ܢܐ ܐܘ ܕܒܡܫܘܕܥܢܘ̈ܬܐ ܡܥܕܝܢ ܠܡܓܕܫ

ܕܒܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܡܢ ܥܘܕܝ̈ܝܬܐ ܘܠܐ ܕܪ̈ܝܫܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܠܐ ܡܥܝ̈ܕܬܐ ܠܬܚܘܡܐ ܢܦܫܩ ܛܒ ܫܟܝܪܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܬܓܕܫ ܘܠܐ ܬܬܟܝܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܒܝܬܝܐ ܘܡܚܝܢܐ ܠܗܿܘ ܕܡܬܬܚܡ. ܠܡܒܪܝܗܿ ܙܕܩ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܓܝܪ ܡܣܟܠܝܢ ܘܗܢܘܢ ܕܠܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ. ܒܗܿܘ ܕܫܘܐ ܠܗ ܒܠܐ ܝܕܝܥܘܬܐ ܗܡܣܝܢ ܠܡܚܘܝܘ. ܟܕ ܠܙܘܓܐ ܠܡܐܡܪ ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܐܦܙܓܐ ܗܘ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܐܘ ܠܐܒܐ ܒܝܕ ܒܪܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܗܿܢܘܢ ܕܠܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ. ܒܗܘ ܕܥܡܘܛ ܡܢܗ ܡܫܘܕܥܝܢ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܘܪܐ ܐܣܛܘܟܣܐ ܗܝ ܕܡܝܬ ܠܢܦܫܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܗܿܢܘܢ ܕܠܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܡܫܘܕܥܝܢ ܟܕ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܚܠܦܝܢ. ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܙܘܥܐ ܫܘܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܒܪܢܫܐ. ܚܝܘܬܐ ܡܕܡ ܐܕܡܝܬܐ ܗܘ. ܐܟܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܡܣܟܠܝܢ ܘܗܿܢܘܢ ܕܠܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡܬܝܕܥ ܐܠܐ ܒܗ ܡܫܬܘܕܥܝܢ. ܘܟܕ ܡܫܬܐܠܝܢ ܕܡܢܐ ܗܝ ܐܝܢܝܘܬܐ. ܗܢܘܢ ܡܦܢܝܢ ܕܗܿܝ ܕܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܕܡܝܘܬܐ ܡܩܒܠܐ ܘܟܕ ܬܘܒ ܒܪܕܪܫ ܡܫܬܐܠܝܢ ܕܡܢܐ ܗܝ ܕܡܝܘܬܐ. ܗܦܟܝܢ ܡܦܢܝܢ ܕܡܚܝܢܘܬܐ ܕܒܐܝܢ̈ܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܘܝܘܬܐ ܡܚܝܢܘܬܐ ܗܝ ܕܒܟܡܝܘܬܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܡܢ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܠܢ. ܐܝܟܢܐ ܣܠܩܐ ܥܠ ܒܠܢ ܒܥܬܐ ܕܡܫܬܘܕܥܢܘܬܗ. ܐܢܕܝܢ ܝܕܝܥ ܠܢ ܐܝܟܢܐ ܨܒܝܢܢ ܕܬܢܝܢܘܬ ܢܫܬܘܕܥܝܘܗܝ ܘܐܝܟ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܙܢ̈ܝܐ ܡܫܘ̈ܕܥܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܡ ܠܘ ܒܟܠ ܡܕܡ ܝܕܝܥܝܢ ܠܢ. ܐܦܠܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܠܐ ܝܕܝܥܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܒܙܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܝܕܝܥܝܢ ܠܢ. ܣܠܩܝܢ ܥܠ ܒܠܝ̈ܢ ܕܢܒܥܐ ܚܬܝܬܘܬ ܝܕܥܬܗܘܢ. ܐܢܕܝܢ ܬܘܒ ܢܗܦܟܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ. ܕܒܙܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܝܕܥܝܢܢ ܠܐ ܒܥܝܢܢ ܠܡܫܬܘܕܥܢܘܬܗܘܢ. ܘܒܙܢܐ ܕܒܗ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ. ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܢܢ ܠܡܒܥܐ ܝܕܥܬܗܘܢ. ܟܕ ܠܗ ܠܙܢܐ ܠܐ ܚܟܡܝܢܢ. ܡܗܦܟܝܢܢ ܘܡܦܢܝܢܢ ܕܗܢܐ ܚܪܝܢܐ ܗܘ ܠܘܩܒܠ ܗܿܢܝܢ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܟܠܢܫ ܝܕܥ ܟܐܢܘܬܗܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܘܠܐ ܣܟ ܫܘܐ ܠܦܘܢܝܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܠܢܦܫܐ ܡܢ ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܝܕܥܝܢܢ ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܕܐܝܬܝܗܿ. ܡܘܢ ܐܪܐ ܡܕܡ ܟܠܐ ܠܡܬܕܪܓܘ ܡܢ ܗܕܐ ܝܕܥܬܐ. ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܕܥ ܕܐܡܝܢܬ ܙܘ̈ܥܐ ܗܝ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܗܝ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܠܐ ܚܒܝܟܐ ܒܓܘ̈ܫܡܐ ܐܝܟ ܚܝ̈ܠܐ ܓܘܫܡ̈ܢܝܐ. ܘܗܿܝ ܕܟܐܢܐ ܠܡܬܪܥܝܘ ܕܦܘܫܟܐ ܕܐܡܝܪ ܥܠ ܡܬܬܝܩܢܢܘܬܗܘܢ ܡܢ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܝܬܝܪ ܚܣܝܢܐܝܬ ܡܫܬܡܪ. ܥܠ ܡܫܬܪܪܢܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܘܠܐ ܣܟ. ܐܝܟ ܕܡܒܕ̈ܩܢ ܬܚܘܝ̈ܬܐ ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܡܬܝܩܢܢܘܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܬܝܩܢܢܘܬܐ ܡܬܩܢܝܢܝܬܐ ܘܐܦܢ ܠܐ ܫܠܡܝܢ ܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܕܩܕܡܝ̈ܐ ܠܬܪܥܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ.

ܚܘܬܡܐ

ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܣܦܩ̈ܢ ܡܡܫܚܐܝܬ ܥܠ ܙܢ̈ܝܐ ܡܫܒ̈ܠܝ ܠܘܬ ܝܕܝܥܬܐ ܕܡܬܝܩܢܢ̈ܘܬܐ. ܢܪܓܠ ܕܝܢ ܡܢ ܗܐ ܡܟܐ ܘܠܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܝܒܠܝܢ ܢܣܥܘܪ ܟܕ ܡܬܗܕܝܢܢ.

Chapter 2

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ

ܥܠ ܪܘܟܒܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܩܦ ܠܗܝܢ ܢܩ̈ܦܢ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܡܐܡܪܐ ܗܿܘ ܕܐܦ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܪܟܒܬܐ ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܡܥܕ ܠܡܬܟܢܝܘ. ܐܘ ܠܒܥܬܐ ܕܡܕܡ ܡܬܬܣܪܚ܆ ܐܘ ܠܘ ܠܒܥܬܐ ܕܡܕܡ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܐܘ ܡܢܝܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܥܐ. ܘܡܬܟܢܐ ܡܫܐܠܢܐ. ܐܘ ܠܐ ܡܢܝܘܬܗܘܢ. ܘܗܘ ܗܢܐ. ܐܘ ܠܩܢܘܡܐ ܒܥܐ ܘܡܬܟܢܐ ܩܪܘܝܐ ܐܘ ܠܣܥܘܪܘܬܐ ܕܡܢܗ ܕܩܢܘܡܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ. ܐܢ ܡܥܠܝ ܗܿܘ ܕܒܥܐ ܦܩܘܕܐ ܡܬܟܢܐ ܗܘ ܡܐܡܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܐܟ ܡܬܟܫܦܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܫܘܝ̈ܝ ܢܙܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܒܥܝܐ. ܘܗܿܘ ܕܠܘ ܠܒܥܬܐ ܕܡܕܡ ܡܬܬܣܪܚ. ܐܠܐ ܠܦܣܩܐ ܕܣܝܘܡܘܬܐ ܕܡܕܡ ܥܠ ܡܕܡ. ܐܘ ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܡܕܡ. ܡܐܡܪܐ ܦܣܘܩܐ ܘܐܦܘܦܢܛܝܩܘܣ ܡܬܩܪܐ. ܘܒܗܿܝ ܕܒܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܫܪܪܐ ܡܢ ܕܓܠܘܬܐ ܡܥܕ ܠܡܬܦܪܫܘ. ܥܠܘܗܝ ܗܝ ܒܠܚܘܕ ܒܛܝܠܘܬܐ ܠܘܓܝܩܝܬܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܛܠ ܕܦܣܩܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܐܘ ܠܐ ܢܩܝܦܘܬܗ ܕܠܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܫܘܕܥ: ܗܝ ܢܩܝܦܘܬܐ ܐܘ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܡܘܩܕܢܘܬܐ ܕܢܩܝܦܐ ܠܢܘܪܐ. ܐܘ ܒܚܘܫ̈ܒܐ. ܟܕ ܥܠܝܗܿ ܥܠ ܗܕܐ ܬܐܘܪܝܣܐ ܥܒܕܝܢܢ. ܐܘ ܒܩܠܐ. ܟܕ ܠܗܿܝ ܕܐܬܪܢܝܬ ܠܢ ܒܡܠܬܐ ܡܓܫܡܝܢܢ. ܐܘ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ. ܟܕ ܠܗܿܝ ܕܡܠܠܢܢ ܒܛܘܡ̈ܣܐ ܡܛܦܣܝܢܢ. ܘܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܫܘܕܥܢܐ ܗܘ ܕܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܡܫܬܘܕܥܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܿܘ ܕܒܬܪܗ. ܒܕܓܘܢ ܣܟ̈ܐ. ܡܫܘܕ̈ܥܢܐ ܐܘ ܡܫܬܘܕ̈ܥܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܡܨܥ̈ܝܐ ܕܝܢ ܘܡܫܘܕ̈ܥܢܐ ܘܡܫܬܘܕ̈ܥܢܐ ܐܟܚܕܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܬܪܝܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܝܢܐܝܝܢ ܠܟܠ. ܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܬܪܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܟܝܢܐܝܝܢ ܠܟܠ ܫܪ̈ܒܢ ܠܦܘܬ ܫܠܡܘܬܗܝܢ ܘܠܥܙܝ̈ܗܘܢ ܐܝܬܝ̈ܗܝܢ.

ܢܘܗܪܐ: ܒܟܠ ܓܝܪ ܦܪܘܛܣܝܣ ܐܢܢܩܝ ܕܢܗܘܐ ܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ ܘܗܿܘ ܕܒܗ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܐܢܘܢ ܦܫܝ̈ܛܬܐ. ܐܘ ܒܚܝܠܐ ܕܦܫܝ̈ܛܬܐ ܗܝ ܦܪܘܛܣܝܣ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܪܟܒܐ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܚܝܐ ܡܠܝܠܐ. ܓܘܫܡܐ ܡܢܦܫܐ ܡܪܓܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢܕܝܢ ܠܘ ܦܫܝ̈ܛܬܐ. ܐܦܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܦܫܝ̈ܛܬܐ. ܐܠܐ ܦܪܘܛܣܝܣ ܗܝ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܣܒܝܣܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܢ ܐܣܪܐ ܗܘ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܐܣܪܗܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܢ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܡܦܪܫܬܐ ܐܢ ܐܣܪܐ ܗܘ ܕܦܘܠܓܐ ܐܣܪܗܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܗܢܐ ܡܢܝܢܐ. ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ ܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ. ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܬܩܪܐ. ܘܗܿܘ ܕܒܗ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ. ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ. ܒܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܗܘܦܬܛܝܩ̈ܝܬܐ ܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ. ܩܕܝܡܝܐ ܡܬܟܢܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܒܗ ܢܩܦܝܐ. ܘܒܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ ܐܢ ܕܣܝܘܡܘܬܐ ܗܘ ܦܣܩܐ. ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢܕܝܢ ܕܡܪܝܡܢܘܬܐ. ܐܦܘܦܛܝܩܝܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܘܦܬܛܝܩ̈ܝܬܐ. ܒܣܒܝ̈ܣܬܐ ܡܢ ܐܢ ܣܝܘܡܘܬܐ ܗܘ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܗܘ ܦܣܩܐ ܩܛܦܣܝܣ ܡܬܟܢܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܘ ܐܢ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܡܦܪ̈ܫܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ. ܐܢܗܘ ܕܗܘ ܦܣܩܐ ܣܝܘܡܘܬܐ ܗܘ ܕܦܘܠܓܐ. ܩܛܦܣܝܣ ܗܝ ܦܪܘܛܣܝܣ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢܕܝܢ ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܕܦܘܠܓܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܗܝ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܘ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢܝܢܐ ܗܢܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܦܪܘܛܣܝܣ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ ܐܘ ܩܢܘܡܐ ܝܚܝܕܝܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܕܟܠܚܕ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܣܘܩܪܛܝܣ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܕܟܘܠܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܢ ܫܟܝܚܐ ܒܗܿ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܫܘܕܥܬ ܟܡܝܘܬܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܢܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܦܪܘܣܕܝܘܪ̈ܝܣܡܘ ܡܢ ܐܪܒܥܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܡܝܘܬܐ. ܐܘ ܟܠܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܘ ܡܢܬܝܬܐ. ܘܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܘ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܐܘ ܐܦܘܦܛܝܩܝܬܐ ܘܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܟܠܢܝܐ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ. ܐܦܘܦܛܝܩܝܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ. ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܕܝܢ ܡܢܬܝܐ ܩܛܦܛܝܩܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܐܘ ܚܕ. ܐܦܘܦܛܝܩܝܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܐ ܟܠ. ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܫܟܝܚܐ ܒܗܿ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܫܘܕܥܬ ܟܡܝܘܬܐ ܠܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܢܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܠܐܝܕܐ ܫܘܝܐ ܒܚܝܠܐ ܗܿܝ ܠܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ

ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܠܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܢܝܬܐ ܡܗܓܓܐ ܡܢ ܟܠܢܝܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܝܢܐ ܡܕܡ ܒܗܿ ܡܬܢܣܒ. ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܐܦ ܟܠܢܝܐ ܐܦ ܡܢܬܝܐ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܥܘܗܕܢܗ ܫܚܝܡܐ ܒܠܥܕ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܫܘܕܥܬ ܟܡܝܘܬܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܟܠܢܝܐ ܢܚܘܝܘܗܝ. ܘܐܠܐ ܡܥܠ ܥܐܠܐ ܗܘܬ ܟܠܢܝܘܬܐ ܒܡܢܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܣܘܩܪܛܝܣ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܟܠܢܝ. ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪ ܟܝܢܐ ܗܘ ܟܠ ܟܝܢ ܟܠܢܝܐ ܕܡܟܢ ܐܟܚܕܐ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܠܡܩܒܠܘ. ܘܟܕ ܟܠܢܐܝܬ ܡܬܢܣܒ. ܡܫܪ ܐܦ ܡܢܬܐܝܬ ܟܕ ܕܝܢ ܡܢܬܐܝܬ ܡܬܢܣܒ ܠܘ ܬܘܒ ܟܠܢܐܝܬ ܒܟܠ ܡܨܐ ܠܡܫܪܘ. ܘܟܕ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܟܚܕܐ ܡܢܬܐܝܬ ܡܫܪܐ. ܟܠܢܐܝܬ ܕܝܢ ܠܘ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܠܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܙܕܩ ܠܡܘܕܝܘ ܕܫܘܝܐ ܒܚܝܠܐ ܗܿܝ ܠܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܢܝܬܐ ܘܡܢ ܗܓܓ̈ܘܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܢܫܬܐܠ.

ܦܘܠܓܐ: ܕܦܪܘܛܣܝܣ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ ܠܦܫܝ̈ܛܬܐ ܘܠܕܡܛܬܣܝܣ

ܘܒܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ. ܐܢܗܘ ܕܫܟܝܚܘܬܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܦܫܝܛܬܐ ܡܬܟܢܝܐ ܗܝ ܦܪܘܛܣܝܣ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢܗܘ ܕܝܢ ܕܓܠܝܙܘܬܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܛܬܣܝܣ ܡܬܟܢܝܐ ܘܡܪܟܒܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܥܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܦ ܠܗܿܘ ܕܣܝܡ ܓܠܝܙܘܬܢܝܐ ܡܕܡ ܢܥܒܕܘܢ. ܘܕܡܛܬܣܝܣ ܢܟܢܘܢܗܿ ܠܦܪܘܛܣܝܣ. ܐܠܐ ܠܘ ܣܓܝ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܐ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܪܒܥ ܡܕܝܢ ܗܘ̈ܝܢ ܦܪܘܛܣܝܣ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܬܪܬܝܢ ܩܛܦܛܝܩ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܡܬܚܡ̈ܬܐ. ܘܕܡܛܬܣܝܣ ܘܐܦܘܦܛܝܩܝܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܬܪܬܝܢ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܟܒܪ ܬܣܬܒܪ ܕܐܦܘܦܣܝܣ ܗܿܝ ܦܫܝܛܬܐ ܕܐܡܪܐ. ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܕܡܛܬܣܝܣ ܕܐܡܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܐܟܚܕܐ ܡܢܟܪ̈ܝܢ ܠܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܡܢ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܫܘܝ̈ܬ ܚܝܠܐ ܐܝܬܝ̈ܗܝܢ. ܠܐ ܦܪ̈ܝܫܢ ܛܒ. ܐܦ ܒܡܠܬܐ ܐܦ ܒܣܘܟܠܐ. ܘܒܡܠܬܐ ܡܢ ܒܗܿܝ ܕܒܐܦܘܦܐܣܝܣ ܡܢ ܦܫܝܛܐ. ܠܐܣܪܐ ܢܩܝܦܐ ܠܐ ܟܦܘܪܬܐ. ܒܩܛܦܣܝܣ ܕܝܢ ܕܡܛܬܣܝܣ ܠܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܘܒܣܘܟܠܐ ܬܘܒ. ܒܗܿܝ ܕܓܘܢܝܘܬܐ ܘܕܝܠܢܝܘܬܐ ܐܝܬ ܒܝܬ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܓܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܦܘܦܣܝܣ ܦܫܝܛܬܐ. ܘܕܝܠܢܝܐ ܩܛܦܣܝܣ ܕܡܛܬܣܝܣ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܟܠ ܟܪ ܕܡܫܪܐ ܩܛܦܣܝܣ ܕܡܛܬܣܝܣ ܡܫܪܐ ܐܦ ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܦܫܝܛܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝ̈ܗܝܢ. ܐܘ ܡܨܝ̈ܢ ܠܡܗܘܐ. ܟܪ ܕܝܢ ܕܡܫܪܐ ܐܦܘܦܐܣܝܣ ܡܬܚܡܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܫܪ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܕܡܛܬܣܝܣ. ܐܟܙܢܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܠܐ ܡܨܝ̈ܢ ܠܡܗܘܐ. ܥܠ ܥܢܙܐܝܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܕܢܐܡܪ ܕܚܝܘܬܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܐܡܪ ܕܠܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܗܕܐ ܣܝܘܡܘܬܐ ܡܕܡ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܥܠ ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܠܘ ܡܫܟܚܢܐ ܗܘ ܕܢܗܘܐ. ܐܝܕܐ ܣܝܘܡܘܬܐ ܡܫܪܐ ܣܛܪ ܡܢ ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܒܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܬܪ̈ܝܢܝܬܐ ܥܛ̈ܠܬ ܠܦܘܪܫܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܒܡܠܬܐ. ܐܠܐ ܛܟ ܒܣܘܟܠܐ. ܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܦܪ̈ܫܢ.

ܦܘܠܓܐ: ܕܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܘܦܬܛܝܩ̈ܝܬܐ ܣܒܝ̈ܣܬܐ ܘܡܦܪ̈ܫܬܐ ܠܗܿܝ ܕܟܠ ܘܠܗܿܝ ܕܟܠܐ

ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܗܿܝ ܕܟܠܚܕ ܒܗܠܝܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܒܙܒܢܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܒܗܿ ܗܘ ܦܣܩܐ ܕܢܩܝܦܘܬܐ. ܟܠܢܝ̈ܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܢܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܪܟܒܐ. ܐܘ ܠܘ ܟܠܢ̈ܝܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܝܘܡܢ ܐܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܢܟܣܚܘܢ ܡܗܒ̈ܒܢ ܣًܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܕܝܢ ܕܝܠܗܿ: ܗܿܝ ܕܠܘ ܐܢ ܝܘܡܢ. ܣܒܝܣܬܐ ܕܝܢ ܕܟܠܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܒܙܒܢܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ ܢܩܦ ܒܗܿ ܦܣܩܐ ܕܢܩܝܦܘܬܐ. ܕܟܠ ܚܕ ܢܗܘ̈ܝܢ ܗܢܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܕܡܢܗܝܢ ܡܪܟܒܐ. ܐܘ ܠܘ ܕܟܠ ܚܕ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܐܚܙܝܟ ܐܫܡܫܟ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܒܗܠܝܢ ܡܦܪ̈ܫܬܐ ܦܪܘܛܣܝܣ ܕܟܠܚܕ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܒܙܒܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܒܗܿ ܦܣܩܐ ܕܦܘܠܓܐ. ܕܟܠܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܗܢܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܕܡܢܗܝܢ ܡܪܟܒܐ. ܐܘ ܠܘ ܕܟܘܠܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܡܚܪ. ܐܘ ܢܕܢܚ ܫܡܫܐ ܐܘ ܢܬܚܙܘܢ ܢܗܝܪ̈ܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܕܝܢ ܕܝܠܗܿ ܗܿܝ ܕܠܐ ܠܡܚܪ. ܦܪܘܛܣܝܣ ܕܝܢ ܕܟܘܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܒܗܝܢ ܒܡܦܪ̈ܫܬܐ. ܗܿܝ ܕܒܙܒܢܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ ܢܗܘܐ ܒܗܿ ܦܣܩܐ ܕܦܘܠܓܐ. ܕܟܠܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܕܡܢܗܝܢ ܡܪܟܒܐ ܐܘ ܕܟܠ ܚܕ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܐܡܝܢܘ ܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܕܝܢ ܕܝܠܗܿ ܗܿܝ ܕܠܘ ܒܐܡܝܢܘ ܘܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܡܢ ܒܗܠܝܢ ܗܘܦܬܛܝܩܝ̈ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܫܘܕܥܬ ܟܡܝܘܬܗ ܕܙܒܢܐ. ܕܒܗ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ ܕܢܩܝܦܘܬܐ. ܐܘ ܕܦܘܠܓܐ. ܠܐ ܗܿܝ ܕܡܫܘܕܥܐ ܟܡܝܘܬܐ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܘܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܡܢ ܟܠܢܝܐ ܩܛܦܛܝܩܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܪܬ ܩܠܐ ܗܿܝ ܕܟܠ ܐܡܬܝ. ܐܘ ܒܟܠܙܒܢ. ܡܢܬܝܐ ܕܝܢ ܩܛܦܛܝܩܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ. ܘܟܠܢܝܐ ܐܦܘܦܛܝܩܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܘܠܐ ܡܬܘܡ. ܐܘ ܘܠܐ ܣܟ. ܡܢܬܝܐ ܕܝܢ ܐܦܘܦܛܝܩܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܐܡܬܝ. ܐܘ ܠܘ ܒܟܠܙܒܢ. ܠܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܢܝܬܐ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܗܿ ܐܝܬ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܓܘܢܐ ܐܘ ܚܘܪܐ ܐܘ ܐܘܟܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܟܡܐ. ܕܗܪܬܡܢ ܗܝ ܗܕܐ ܠܡܢܬܝܬܐ ܫܘܝܐ ܗܘܬ ܒܚܝܠܐ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܗܪܟܐ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܒܟܡܐ ܙܢ̈ܝܐ ܡܬܪܟܒܐ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܣܒܝܣܬܐ

ܘܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܡܢ ܣܒܝܣܬܐ ܬܫܝܥܐܝܬ ܡܬܪܟܒܐ ܒܗܿܝ ܕܦܪܘܛܣܝܣ ܕܡܢܗܝܢ ܡܪܟܒܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܩܛܝܓܘܪ̈ܝܩܝܢ. ܐܘ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ. ܐܘ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܦܪ̈ܫܬܐ. ܐܘ ܗܿܝ ܡܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܢܩܦܝܬܐ ܣܒܝܣܬܐ. ܐܘ ܗܿܝ ܡܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܣܒܝܣܬܐ ܗܿܝ ܕܝܢ ܢܩܦܝܬܐ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ. ܐܘ ܗܿܝ ܡܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܢܩܦܝܬܐ ܡܦܪܫܬܐ. ܐܘ ܗܿܝ ܡܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܡܦܪܫܬܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܢܩܦܝܬܐ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ. ܐܘ ܗܿܝ ܡܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܣܒܝܣܬܐ.

ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܠܥܠ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܚܝܘܬܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܐܘ ܠܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܟܠ ܡܢܦܫܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܐܘ ܠܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܡܣܝܘܬܐ ܥܠܬܐ ܗܝ ܕܐܫܬܐ. ܐܘ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܐܫܬܐ ܬܫܬܟܚ. ܐܦ ܡܣܝܘܬܐ ܡܫܬܟܚܐ.

ܙܢܐ ܚܡܝܫܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܢܕܢܚ ܫܡܫܐ ܡܫܬܟܚ ܐܝܡܡܐ. ܕܢܚܗ ܕܫܡܫܐ ܥܠܬܐ ܗܘ ܕܐܝܡܡܐ.

ܙܢܐ ܫܬܝܬܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܐܫܬ ܦܠܢ ܚܡܝܡܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܘ ܥܡ ܗܘܠܐ ܗܝ. ܐܘ ܕܠܐ ܗܘܠܐ.

ܙܢܐ ܫܒܝܥܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܐܫܬ ܦܠܢ ܐܘ ܕܡܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܘ ܡܪܬܢܝܬܐ ܚܡܝܡܬܐ ܐܝܬܝܗܿ.

ܙܢܐ ܬܡܝܢܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܠܠܝܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܬܫܝܥܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܟܠܡܐ ܕܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܒܟܡܐ ܙܢ̈ܝܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܪܟܒ ܣܒܝܣܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܐܟܚܕ ܘܕܓܠܬܐ

ܠܡܕܥ ܐܠܨܐ ܕܫܪܝܪܘܬ ܗܠܝܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ. ܠܘ ܒܫܪܝܪܘܬܐ ܗܝ ܕܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܪܟܒܐ. ܐܦܠܐ ܕܓܠܘܬܗܿ ܒܕܓܠܘܬܗܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܕܓܠܬܐ ܡܬܪܟܒܐ. ܘܡܢ ܕܓ̈ܠܬܐ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܘܫܪܝܪܬܐ ܡܢ ܪܒܝܥܐܝܬ ܡܬܪܟܒܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܫܪܝܪ̈ܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܕܓ̈ܠܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܕܓܠܬܐ ܘܢܩܦܝܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܡܢ ܗܦܟܐ ܕܗܢܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܪܟܒ ܫܪܝܪܬܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥܐ ܫܪܝܪܘܬܗܝܢ.

ܘܙܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܣܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܐܡܪ ܕܐܢ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܚܝܘܬܐ ܓܘܢܝܐ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܕܐܪܒܥܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܟܬܒ ܡܙܝܥ ܨܒ̈ܥܬܗ. ܘܗܕܐ ܡܢ ܟܕ ܐܢܢܩܐܝܬ ܫܪܝܪܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܝܕܝܥܐ ܠܢ ܗܿܝ ܕܐܢ ܟܬܒ ܐܘ ܠܐ ܟܬܒ ܡܙܝܥ ܨܒ̈ܥܬܗ. ܐܘ ܠܐ ܡܙܝܥ.

ܗܘ ܘܟܘܬ ܘܣܒܝܣܬܐ ܕܓܠܬܐ ܪܒܝܥܐܝܬ ܡܬܪܟܒܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܫܪܝܪ̈ܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܕܓ̈ܠܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܢܩܝܦܬܐ ܕܓܠܬܐ. ܘܡܢ ܗܦܟܗܿ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܕܓܠܬܐ ܬܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܝ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥܐ ܕܓܠܘܬܗܝܢ.

ܘܙܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܐܘܡܝܪܘܣ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܐܦܢ ܬܪܬܝܗܝܢ ܫܪܝܪ̈ܢ ܥܠ ܐܘܡܝܪܘܣ. ܗܝ ܦܪܘܛܣܝܣ ܕܡܢܗܝܢ ܡܪܟܒܐ ܠܘ ܫܪܝܪܬ ܒܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܥܠܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܘܐܠܐ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܐܝܠܢܐ ܨܗܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܗܦܟ ܗܝ ܗܕܐ ܕܓܠܬܐ ܬܟܬܪ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܪܒܝܥܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܟܬܒ ܫܠܝ̈ܢ ܠܗ ܨܒ̈ܥܬܗ. ܘܗܝ ܡܢ ܦܪܘܛܣܝܣ ܟܕ ܕܓܠܬܐ ܗܝ ܠܐ ܝܕܝ̈ܥܢ ܠܢ ܡܢܘ̈ܬܗܿ ܕܐܪܐ ܒܙܒܢܐ ܕܒܗ ܡܐܡܪܐ ܡܬܬܣܪܚ ܕܓ̈ܠܢ ܥܠܘܗܝ ܐܘ ܠܐ ܕܓ̈ܠܢ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܬܠܝܬܝܬ ܓܢ̈ܣܐ ܗܝ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܡܦܪܫܬܐ

ܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܓܝܪ ܕܡܢܗܝܢ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܡܦܪܫܬܐ ܡܬܪܟܒܐ. ܐܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܟܚܕܐ ܢܫܪ̈ܢ ܐܘ ܢܕܓ̈ܠܢ ܘܡܬܟܢܝܐ ܡܦܪܫܬܐ ܡܪܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܟܚܕܐ ܢܕܓ̈ܠܢ. ܡܨܝܐ ܕܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܢܫܪ̈ܢ. ܘܡܬܟܢܝܐ ܡܦܪܫܬܐ ܟܠܝܬ ܡܢ ܣܦܝܩܘܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܣܘܩܪܛܝܣ ܐܘ ܒܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܠܐ ܡܬܛܒܥ. ܘܗܕܐ ܗܿܘܝܐ ܟܕ ܗܿܝ ܡܢ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܕܡܦܪܫܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܬܗܘܐ ܡܢ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܿܝ ܐܚܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܛܝܩܝܐ ܬܗܘܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܕ ܗܿܝ ܕܒܝܡܐ ܢܗܘܐ. ܓܘܢܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܬܛܒܥ. ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܕܗܕܐ ܕܕܝܠܢܝܐ ܗ̄ ܕܗܿܝ ܕܡܬܛܒܥ ܕܐܝܬܝܗܿ ܠܐ ܡܬܛܒܥ. ܓܘܢܝܬܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܒܝܡܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ. ܗܿܝ ܕܒܝܡܐ ܢܗܘܐ ܓܘܢܐ ܗܝ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܬܛܒܥ. ܘܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܛܒܥ ܓܘܢܝ ܡܢ ܗܿܘ ܕܒܝܡܐ ܠܐ ܢܗܘܐ. ܕܝܠܢ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܙܒܢ ܗܿܝ ܕܒܝܡܐ ܢܗܘܐ. ܘܒܙܒܢ ܗܿܝ ܕܡܬܛܒܥ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܡܬܛܒܥ ܕܠܐ ܦܪܘܣ ܒܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܕܠܐ ܡܬܛܒܥ ܡܨܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܙܒܢ ܒܝܡܐ ܘܒܙܒܢ ܒܝܒܫܐ ܘܠܐ ܡܬܛܒܥ. ܐܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܟܚܕܐ ܢܫܪ̈ܢ. ܡܨܝܐ ܕܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܢܕܓ̈ܠܢ. ܘܡܬܟܢܝܐ ܡܦܪܫܬܐ ܟܠܝܬ ܡܢ ܟܢܝܫܘܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܗܢܐ ܓܘܫܡܐ ܐܘ ܟܐܦܐ ܐܘ ܐܝܠܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܕܐ ܡܢ ܗܘܝܐ ܟܕ ܗܿܝ ܡܢ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܕܡܦܪܫܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܬܗܘܐ ܡܢ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܿܝ ܐܚܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܬܗܘܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܐܦܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡܢ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܐܝܠܢܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܠܐ ܐܝܠܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܠܢܐ ܐܦ ܥܠ ܟܐܦܐ ܐܦ ܥܠ ܠܐ ܟܐܦܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܠܐ ܟܐܦܐ. ܥܠ ܐܝܠܢܐ ܘܥܠ ܠܐ ܐܝܠܢܐ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܟܡܐ ܡܨܝܢ ܠܡܗܘܐ ܡܢ̈ܘܬܐ ܠܡܦܪܫܬܐ ܡܪܢܝܬܐ

ܘܗܝ ܡܢ ܗܕܐ ܐܘ ܬܪܝܢܬ ܡܢ̈ܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܗܕܐ ܟܕ ܚܕܐ ܡܢܬܗܿ ܫܘܝܬ ܒܚܝܠܐ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܿܝ ܐܚܪܬܐ ܬܗܘܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܬܠܬܝܬ ܡܢ̈ܘܬܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܟܕ ܚܕܐ ܡܢܬܗܿ ܫܘܝܬ ܒܚܝܠܐ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܬܗܘܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܝܬܝܪܐ ܐܘ ܚܣܝܪܐ ܐܘ ܫܘܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܪܒܝܥܝܬ ܡܢ̈ܘܬܐ. ܘܗܕܐ ܟܕ ܚܕܐ ܡܢܬܗܿ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܫܘܝܬ ܒܚܝܠܐ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܠܝܢ ܬܠܬ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܬܗܘܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܘ ܙܘܓܐ. ܐܘ ܙܘܓܐ ܕܙܘܓܐ. ܐܘ ܙܘܓܐ ܕܙܘܓܐ ܘܕܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܙܘܓܐ ܐܝܟ ܬܪܝܢ. ܘܙܘܓܐ ܕܙܘܓܐ. ܐܝܟ ܐܪܒܥܐ. ܘܙܘܓܐ ܕܙܘܓܐ ܘܕܐܦܙܓܐ. ܐܝܟ ܐܫܬܐ ܕܙܘܓܐ ܗܘ ܕܬܠܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܙܘܓܐ ܘܐܦܙܓܐ. ܐܘ ܡܪܬ ܡܢ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܗܕܐ ܟܕ ܚܕܐ ܡܢܬܗܿ ܫܘܝܬ ܒܚܝܠܐ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܢ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ ܬܗܘܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ. ܐܘ ܚܕ ܐܘ ܬܪܝܢ ܐܘ ܬܠܬܐ ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܐܝܬܘܗܝ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܒܟܡܐ ܙܢ̈ܝܐ ܡܬܪܟܒܐ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܡܦܪܫܬܐ ܡܪܢܝܬܐ

ܘܗܝ ܗܕܐ ܬܘܒ ܫܬܝܬܐܝܬ ܘܠܘ ܬܫܝܥܐܝܬ ܐܝܟ ܗܿܢܝܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ ܡܬܪܟܒܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܪܬܡܢ ܗܿܝ ܡܢ ܚܕܐ ܡܬܢܩܦܢܝܬܐ ܗܝ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܢܩܘܦܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܙܗܝܪܐ ܕܢܫܬܚ̈ܠܦܢ. ܒܠܥܕ ܫܘܚܠܦܐ ܕܣܘܟܠܐ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܘܐܦܢ ܢܫܬܚ̈ܠܦܢ. ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܚܕ ܒܣܘܟܠܗܝܢ ܗܿܘܐ. ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܘܡܬܪܟܒܐ ܡܢ ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܩܛܓܘܪ̈ܝܩܝܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܡܦܪ̈ܫܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܩܛܓܘܪܝܩܝܬܐ ܘܣܒܝܣܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܩܛܓܘܪܝܩܝܬܐ ܘܡܦܪܫܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܣܒܝܣܬܐ ܘܡܦܪܫܬܐ. ܘܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܘ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܢܗܘܐ ܐܝܡܡܐ ܢܗܘܐ. ܐܘ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܠܝܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܙܢܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܗܕܐ ܐܫܬܐ ܥܡ ܗܘܠܐ ܐܘ ܕܡܢܝܬܐ ܐܘ ܡܪܬܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܘ ܦܠܓܡܢܝܬܐ ܐܘ ܡܗܠܐܢܟܘܠܝܩܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܗܕܐ ܡܢ ܡܪܢܝܬܐ ܗܝ. ܒܕ ܡܢ ܐܣܘ̈ܬܐ ܐܬܬܫܠܡܢ ܕܘܠܐ ܚܕ ܟܘܡܘܣ ܠܒܪ ܡܢܗܘܢ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܪܒܝܥܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܘ ܫܡܫܐ ܥܠܬܐ ܕܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܠܘ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܢܕܢܚ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܚܡܝܫܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܘ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܘܙܢܐ ܕܝܢ ܫܬܝܬܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܘ ܐܢ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܐܝܡܡܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܩܠܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܕܐܝܟܢ ܐܝܬ ܠܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܨܝܕ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܡܫܚܠܦ ܕܝܢ ܡܢ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܡܛܠ ܕܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܘܟܡܝܘܬܐ ܘܐܝܢܐ ܡܚܘܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܟܠܢܝܐ ܘܡܢܬܝܐ ܩܛܦّ ܐܘ ܐܦܘܦّ ܙܢܐ ܕܝܢ ܠܐܝܢܐ ܡܚܘܐ ܒܠܚܘܕ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܗܘ̈ܠܐܣ ܕܦܪܘܛܣܝܣ ܘܙܢܝ̈ܗܝܢ ܕܒܡܢܐ ܦܪܝܫܐ ܗܘܠܐ ܡܢ ܙܢܐ

ܒܟܠ ܓܝܪ ܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܐܚܝܢܘܬܐ ܡܕܡ ܬܗܘܐ ܒܝܬ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܠܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܕܒܗܿ ܠܚܕ̈ܕܐ ܡܬܢܩܦܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܗܝ ܡܢ ܐܚܝܢܘܬܐ ܗܿܝ ܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܗܘܠܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܟܕ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܡܬܦܫܩܐ ܙܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܬܠܬ ܐܢܝܢ ܗܘ̈ܠܐܣ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܙܢ̈ܝܐ ܬܠܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ. ܐܘ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܢܩܝܦ ܠܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܘܗܝ ܗܘܠܐ ܐܠܨܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܙܢܗܿ ܡܢ ܐܠܨܝ̈ܬܐ ܕܬܗܘܐ. ܐܘ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܐ ܢܩܝܦ. ܘܗܝ ܗܘܠܐ. ܠܘ ܡܫܟܚܢܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܙܢܗܿ ܠܘ ܡܫܟܚܐ ܕܬܗܘܐ ܐܝܟ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܝܠܝ ܟܠܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܣܘܟܠܐ ܩܛܦܛܝܩܝܘܬܐ ܬܫܘܕܥ. ܐܘ ܠܘ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܢܩܝܦ. ܐܦܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܐ ܢܩܝܦ. ܘܗܝ ܗܘܠܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܫܟܚܢܝܬܐ ܐܘ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܙܢܗܿ ܡܫܟܚܐ ܕܬܗܘܐ. ܐܘ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܫܚܠܦܘܬ ܙܢ̈ܝܐ ܕܐܢܢܩܝܘܬܐ

ܘܐܢܢܩܝ̈ܬܐ ܡܢ ܚܡܫ ܐܝܬܝ̈ܗܝܢ. ܚܕܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ ܕܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ ܐܠܨܝܐ ܗܘ ܒܝܬܗ ܒܗܿܝ ܕܠܥܠܡ ܗܟܢܐ ܗܘ ܒܠܥܕ ܬܚܘܡܐ. ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܬܚܡܬܐ ܕܝܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܟܐܡܬ ܟܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܬܚܡܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܕܡܗܠܟ ܡܬܬܙܝܥ. ܟܐܡܬ ܟܡܐ ܕܡܗܠܟ. ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܬܚܡܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܕܟܬܒ ܡܙܝܥ ܨܒܥ̈ܬܗ ܟܡܐ ܕܟܬܒ ܠܘ ܟܡܐ ܕܝܬܗ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܩܕܡܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܝ ܡܢ ܥܠܝܗܿ ܡܫܪܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܿܝ ܘܠܐ ܣܟ. ܡܛܠ ܕܗܿܝ ܡܢ ܫܪܝܪܐ ܥܠ ܩܘܛܪܓܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܐܘ ܠܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܩܝܦ ܠܝܬܐ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܿܘ ܕܠܘ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܢܩܝܦ ܠܝܬܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܬܚܡܬܐ ܥܕܢܝܬܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܬܪܝܢܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܥܕܢܐ. ܐܘ ܥܕܢܐ ܗܘ ܝܕܝܥܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܢܨܒܬܐ ܡܦܪܥܢܝܬܐ ܒܙܒܢ ܬܕܐܐ. ܐܘ ܟܠ ܣܗܪܐ ܚܫܘܟܐ ܒܙܒܢܐ ܕܒܗ ܬܬܡܨܥ ܐܪܥܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܫܡܫܐ. ܐܘ ܥܕܢܐ ܠܘ ܝܕܝܥܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܣܝܘܩܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܒܥܕܢܐ ܡܕܡ. ܘܠܘ ܟܡܐ ܕܝܬܗ ܐܝܬܝܗܿ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܡܫܚܠܦܘܬ ܙܢ̈ܝܐ ܕܡܬܡܨܝܢܘܬܐ

ܘܩܕܡ̈ܝܐ ܡܢ ܬܪܝܢ ܐܫܟܚܘ ܙܢ̈ܝܐ ܕܩܘܛܪܓܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܘܟܠܝܐ. ܘܒܡܬܡܨܝܢܐ ܡܢ ܚܒܫܘ ܠܩܘܛܪܓܐ ܐܢܢܩܝܐ ܘܠܠܐ ܐܢܢܩܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܓܘܢܝܬܐ ܐܬܟܢܝܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗܘܢ. ܘܟܠܝܐ ܡܢ ܐܡܪܘ ܠܩܘܛܪܓܐ ܗܿܘ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܩܦ ܒܗ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܠܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܗܘ ܦܘܠܓ ܩܘܛܪܓܐ. ܗܿܘ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܢܩܦ ܘܟܢܝܘܗܝ ܐܠܐܢܢܩܝܐ. ܘܗܿܘ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܠܐ ܢܩܦ ܘܟܢܝܘܗܝ ܟܠܝܐ. ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܢܩܝܦܘܬܗ ܐܢܢܩܝܬܐ ܗܝ ܘܐܦܠܐ ܠܐ ܢܩܝܦܘܬܗ ܘܟܢܝܘܗܝ ܡܬܡܨܝܢܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗܘܢ ܕܝܠܢܝܬܐ ܐܬܟܢܝܬ. ܒܕ ܠܘ ܡܚܒܫ ܚܒܫܐ ܠܐܢܢܩܝܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܡܪܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܕܗܿܝ ܓܘܢܝܬܐ ܫܪܝܪܐ ܥܠ ܟܠܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܬܪܝܢܐ ܗܘ ܦܘܠܓܐ. ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܗܿܝ ܕܝܠܢܝܬܐ ܘܠܐ ܣܟ ܫܪܝܪܐ ܥܠ ܟܠܢܝܐ. ܐܦܠܐ ܣܝܘܡܘܬܗ ܥܠ ܐܢܢܩܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܓܢܣܐ ܗܘ ܬܠܝܬܝܐ ܕܟܠܢܐܝܬ ܡܪܡܐ ܡܢܗ ܐܢܢܩܝܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܫܬܪܝܐ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܡܪܗܒܐ ܗܘܬ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܐܬܥܗܕܗܿ ܦܝܠܣܘܦܐ. ܟܕ ܐܝܟ ܕܡܢܗܘܢ ܡܬܢܐ. ܕܗܿܝ ܕܡܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܬܗܘܐ ܐܢ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܗܿܝ ܕܡܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܬܗܘܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܕܝܢ ܟܠܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܟܠ ܕܟܠܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܠܐ ܬܗܘܐ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܗܿܝ ܕܡܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܬܗܘܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܐ ܬܗܘܐ ܗܿܝ ܕܝܬܝܪ ܫܟܝܪܐ. ܕܠܘܬܗܿ ܦܢܝ ܕܗܕܐ ܛܘܥܝܝ ܡܢ ܩܨ ܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܓܕܫܬ. ܕܡܬܡܨܝܢܐ ܠܡ ܫܘܝܘܬ ܫܡܗܐܝܬ ܥܠ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܘܟ̈ܠܐ ܕܐܬܐܡܪܘ ܡܬܐܡܪ ܒܕܓܘܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܗܿܝ ܕܡܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܬܗܘܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܒܙܢܐ ܗܿܘ ܓܘܢܝܐ ܕܠܐ ܫܪܝܪܐ ܥܠܘܗܝ ܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܠܐ ܬܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܚܒܫ ܚܒܫ ܠܐܢܢܩܝܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܬܘܒ ܒܙܢܐ ܗܿܘ ܕܝܠܢܝܐ ܕܠܐ ܫܪܝܪܐ ܥܠܘܗܝ ܗܿܝ ܕܟܠܝܐ ܕܬܗܘܐ: ܗ̄: ܡܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܠܐ ܬܗܘܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܛܠ ܕܟܠ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܢܩܝܦ ܐܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܩܝܦ. ܠܐ ܙܕܩ ܠܡܣܒܪܘ ܕܟܠ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܢܩܝܦ ܘܐܢܢܩܐܝܬ ܢܩܝܦ. ܐܠܐ ܓܘܢܝܐ ܡܕܡ ܙܕܩ ܠܡܣܬܟܠܘ ܠܩܘܛܪܓܐ ܐܡܝܢܐ. ܛܒ ܡܢ ܗܿܘ ܐܢܢܩܝܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܘܟܡܘܬ ܟܘܫܝܐ. ܟܕ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܫܟܝܚܘܬܗ ܢܩܝܦܐ. ܠܘ ܐܢܢܩܝܬܐ ܗܝ ܠܗ. ܒܗܿܝ ܕܐܢܢܩܝܐܝܬ ܠܗܿܘ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܒܡܢܝܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܟܝܢܐ ܥܐܠ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܢܩܝܦܘ̈ܬܐ ܕܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܙܢܢ̈ܝܬܐ

ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܕܢܩ̈ܦܢ. ܐܘ ܫܘ̈ܝܢ ܠܡܬܢܩܦܢ̈ܝܗܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܝܗܘܢ ܗܦ̈ܟܢ ܐܘ ܓܘܢ̈ܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܗܦ̈ܟܢ. ܒܕܓܘܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܢܝܢ ܕܫܘܝܐܝܬ ܠܚܕ̈ܕܐ ܢܩܝ̈ܦܢ. ܐܦ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗܝܢ ܫܘܝ̈ܬܐ ܐܝܬܝ̈ܗܝܢ. ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܕܓܘܢܐܝܬ ܢܩ̈ܦܢ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܗܿܝ ܕܓܘܢܝܐ ܒܗܝܢ. ܕܝܠܢܝܬܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܡܢ ܐܢܛܝܦܛܝܩܝܐ ܕܕܝܠܢܝܐ ܐܝܟ ܠܐ ܚܝܘܬܐ. ܕܕܝܠܢܝܐ ܡܢ ܠܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܩܕܡܬ ܐܫܬܘܕܥܬ. ܘܕܝܬܝܪ ܡܒܨܪܬܐ ܬܗܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܝܠܝܕܝܣ ܠܗܝܢ ܣܕܪܝܢܢ:

ܣܝܠܝܕܝܣ ܕܫܘ̈ܝܬܐ

ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܬܗܘܐ. ܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܬܗܘܐ.

ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܓܘܢܝܬܐ

ܟܠܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ. ܠܐ ܟܠܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ.

ܣܝܠܝܕܝܣ ܕܠܐ ܫܘܝ̈ܬܐ

ܘܗܿܢܝܢ ܕܩܕܝ̈ܡܢ ܕܝܠܢ̈ܝܢ.

ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܬܗܘܐ. ܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܬܗܘܐ.

ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܓܘܢܬܐ. ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܓܘܢܝܬܐ.

ܠܐ ܟܠܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܟܠܝܐ ܕܬܗܘܐ.

ܘܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܡܢ ܕܒܗܠܝ ܟܠܗܝܢ ܗܿܝ ܓܘܢܝܬܐ ܗܝ ܘܠܘ ܗܿܝ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܫܘܝܐܝܬ ܢܩܦܐ. ܒܗܿܝ ܕܩܛܦܣܝܣ ܕܝܠܗܿ ܫܘܝܐ ܗܝ ܠܐܦܘܦܣܝܣ ܕܝܠܗܿ ܟܕ ܕܝܠܗܿ ܨܒܘܬܐ ܕܐܟܣܢܝܐ ܠܗܢܝܢ ܕܫܪܟܐ ܓܘܢܐܝܬ ܕܝܢ ܢܩ̈ܦܢ ܠܗܿ.

ܗܐ ܗܠܝܢ ܣܝܠܝܕܝܣ ܕܗܿܢܝܢ ܕܓܘܢܐܝܬ ܠܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܢܩ̈ܦܢ.

ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܐܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܘܕܬܗܘܐ ܕܝܠܢܝܬܐ:

ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܓܘܢܝܬܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܓܘܢܝܬܐ.

ܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܬܗܘܐ. ܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܐ ܬܗܘܐ.

ܠܐ ܟܠܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܠܐ ܟܠܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܬܠܬ ܐܢܝܢ ܕܫܘ̈ܝܢ ܒܗܦܘܟܝܐ. ܩܛܦܣܝܣ ܦܫܝܛܐ. ܘܐܦܘܦّ ܕܡܛܬܣܝܣ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܕܡܛܬܣܝܣ ܕܟܠܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܟܕ ܬܣܒܝܗܿ ܥܡ ܚܒܪܬܗܿ ܡܗܦܟ ܗܦܟܐ ܥܠܝܗܿ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܬܐܡܪ ܕܟܠ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܢܗܘܐ ܠܐ ܡܨܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܘܟܠ ܕܠܐ ܡܨܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܢܗܘܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܟܕ ܬܐܡܪ ܟܠ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܢܗܘܐ ܟܠܝܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܘܟܠ ܕܟܠܝܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐܢܢܩܝ ܕܢܗܘܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܟܕ ܬܐܡܪ ܟܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܟܠܝܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܘܟܠ ܕܟܠܝܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܘܗܟܢܐ ܬܠܬܐ ܙܘ̈ܓܐ ܗܘ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܡܬܗܦܟܢ̈ܝܬܐ ܫܘܝ̈ܬܐ. ܘܬܠܬܐ ܙܘ̈ܓܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗܝܢ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܢ ܟܠ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܗܿܘܐ ܐܘ ܠܐ ܗܿܘܐ. ܐܝܟܐ ܗܝ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܐܟܚܕܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܕܠܐ ܬܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ. ܕܗܿܝ ܕܠܡܚܪ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܢܗܘܐ ܡܛܪܐ. ܐܘ ܠܐ ܢܗܘܐ. ܠܘ ܠܟܝܢܐ ܡܛܪܢܝܐ ܢܩܝܦܐ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܠܫܟܝܚܘܬܗܿ. ܐܘ ܠܠܐ ܫܟܝܚܘܬܗܿ ܕܥܠܬܐ ܥܒܘܕܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܫܟܝܚܘܬ. ܥܠܬܐ ܥܒܘܕܬܐ ܫܟܝܚܘܬܗ ܕܥܠܬܢܐ ܬܩܦ. ܐܝܟ ܕܒܗܠܝܢ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܡܬܚܘܝܐ. ܟܝܢܐ ܓܝܪ ܡܛܪܢܝܐ ܐܟܡܐ ܕܡܟܢ ܠܡܩܒܠܘ ܗܿܝ ܕܢܐܬܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܠܗܿܝ ܕܠܐ ܢܐܬܐ ܡܩܒܠ. ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܕܟܝܢܐ ܚܝܘܬܢܝܐ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܟܝܢܐ ܟܐܦܢܝܐ. ܘܕܟܝܢܐ ܬܘܒ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܟܝܢܐ ܚܝܘܬܢܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܦܘܬ ܟܝܢ̈ܝܗܘܢ ܬܠܝܬܝ̈ܝ ܦܘܠܓܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܠܡܐܡܪ ܘܟܠܝ̈ܐ ܘܡܬܡܨܝܢ̈ܐ. ܠܦܘܬ ܕܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܥܒܘܕܘ̈ܬܗܘܢ ܬܪ̈ܝܢܝ ܦܘܠܓܐ ܐܢܢܩ̈ܝܐ ܠܡܐܡܪ ܐܢ ܫܟܝ̈ܚܢ ܥܠܠܬܗ̈ܘܢ. ܘܟ̈ܠܝܐ ܐܢ ܠܐ ܫܟܝܚ̈ܢ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܦܫܝܛܬܐ

ܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܟܠܢܝܘܬܐ ܓܕܫܐ ܗܝ ܕܢܩܦܬ ܠܟܠܢ̈ܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܝܘܬܐ ܟܝܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܕܠܚܘܕܐܝܬ ܡܬܗܘܢܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܟܚ ܗܘ ܗܢܐ ܟܝܢܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܒܗ ܐܫܬܘܬܦܘ. ܗܝܕܝܢ ܗܘܬ ܠܗ ܠܡܫܬܡܗܘ ܟܠܢܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܗܝ ܕܡܬܩܛܪܓܐ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܬܚܘܬܝܗܿ ܠܦܘܬ ܟܝܢ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܘ ܠܦܘܬ ܙܢܝ̈ܐ ܕܓܕܫܘ ܠܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܚܝܘܬܐ ܟܕ ܡܬܩܛܪܓܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܠܘ ܒܗܿܝ ܕܟܘܠܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܡܫܪܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܫܪ ܐܦ ܥܠ ܣܘܩܪܛܝܣ ܕܠܘ ܟܠܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܟܝܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ. ܟܐܡܬ ܒܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܕܫܪܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܟܘܢܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܫܪܐ ܬܘܒ.

ܟܕ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܠܐ ܒܥܝܢܢ ܠܒܝܬ ܟܠܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܕܡܫܪ ܥܠ ܟܠܢܝܐ ܒܗܿܝ ܕܟܠܢܝܐ ܗܘ ܡܫܪ ܐܦ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܟܠܚܕ ܐܝܟ ܐܕܫܢܝܘܬܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܟܠܢܝܐ. ܐܦܠܐ ܠܟܘܠܐ ܕܒܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܕܡܫܪ ܥܠ ܟܠܐ ܒܗܿܝ ܕܟܠܐ. ܐܦ ܥܠ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܫܪ ܐܝܟ ܙܘܓܢܝܘܬܐ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܥܣܪܐ. ܐܠܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܠܝܗܘܢ ܫܪܝܪܐ ܒܝܬ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܠܦ ܫܪܝܪܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܦܪܘܛܣܝܣ ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܙܢ̈ܝܐ ܒܗܿ ܡܬܥܗܕ. ܕܓܘܢܝܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܣܛܪ ܡܢ ܡܬܡܨܝ̈ܢܝܬܐ ܬܪܬܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܫܪܝܪܐ ܥܠ ܗܢܝܢ ܕܐܢܢܩܝ̈ܢ ܘܠܐ ܐܢܢܩܝ̈ܢ. ܘܐܡܝ̈ܢܢ ܘܠܐ ܐܡܝ̈ܢܢ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܬܘܒ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܕܝܠܗܿ ܒܚܝܠܐ ܕܐܦܘܦܣܝܣ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܟܚܕܐ ܡܨܝ̈ܢ ܠܡܫܪܘ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܣܘܣܝܐ ܕܡܟܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܣܝܐ ܕܡܟܐ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܪܝܪ̈ܢ. ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܡܝܢܘܬܐ ܡܬܚܡܐ: ܘܗܝ ܦܪܘܛܣܝܣ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܦܫܝܛܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܠܗܿ ܡܟܢܐ ܦܠܣܘܦܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܬىܕܝܢ ܘܦܫܝܛܬܐ ܐܚܪܬܐ. ܗܿܝ ܕܡܬܟܢܝܐ ܫܟܝܚܝܘܬܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ. ܕܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ ܠܘ ܒܐܡܝܢܘ. ܐܠܐ ܒܙܒܢ ܩܘܛܪܓܐ. ܘܡܬܟܢܝܐ ܬܘܒ ܗܝ ܗܕܐ ܦܫܝܛܬܐ ܐܠܟܣܢܕܪܝܬܐ. ܘܦܪ̈ܝܫܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܦܫܝ̈ܛܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܝ ܡܢ ܫܟܝܚܝܘܬܢܝܬܐ. ܐܢ ܐܬܬܪܝܡܘ ܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܣܛܪ ܡܢ ܐܕܫܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܙܒܢ ܩܘܛܪܓܐ ܡܫܪܐ ܗܝ ܟܕ ܡܬܐܡܪܐ. ܕܟܠ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܒܣܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܗܿܝ ܓܘܢܝܬܐ ܠܐ ܡܫܪܐ ܗܝ ܦܪܘܛܣܝܣ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܗܪܟܐ ܚܝܘ̈ܬܐ ܡܬܗܘ̈ܢܢܝܬܐ ܠܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܫܟܝ̈ܚܬܐ ܕܐܢ ܢܫܬܟܚ̈ܢ ܠܘ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܦܫܝܛܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܓܘܢܝܐ ܡܢ ܫܟܝܚܝܘܬܢܝܬܐ. ܡܢܗܿ ܕܝܢ ܓܘܢܝܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܒܫܐ ܘܠܗܠܝܢ ܕܘܠܐ ܣܟ ܫܟܝ̈ܚܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܗܕܐ ܠܐ ܚܒܫܐ ܐܠܐ ܠܗܿܢܝܢ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܘ ܠܘ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܡܢܗܿ ܕܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܓܘܢܝܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܒܫܐ ܠܗܿܢܝܢ ܕܐܢܢܩ̈ܝܢ. ܘܠܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܐܢܢܩ̈ܝܢ. ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܠܝ̈ܢ. ܘܟܕ ܐܣܬܟܠܬ ܡܢܝܘܬܗܿ ܕܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܦܫܝܛܬܐ. ܐܟܘܬܗܿ ܦܚܡ ܘܠܗܿܝ ܡܢܬܝܬܐ ܦܫܝܛܬܐ. ܘܠܗܿܢܝܢ ܕܫܪܟܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܡܛܠ ܐܢܛܝܦܣܝܣ

ܘܐܢܛܝܦܣܝܣ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܦܪܘܛܣܝܣ܆ ܩܛܦܛܝܩܐܝܬ ܘܐܦܘܦܛܝܩܐܝܬ ܒܚܝܠܐ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܟܝܢܐ ܗܿܝ ܡܢ ܫܪܝܪܬܐ ܬܗܘܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܕܓܠܬܐ. ܩܪܝܚܐܝܬ ܐܘ ܠܘ ܩܪܝܚܐܝܬ. ܘܠܩܘܒܠܝܘܬܐ ܡܢ ܐܝܟ ܓܢܣܐ ܢܣܝܒܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܘܣܩܘ̈ܒܠܝܐ ܘܠܘܬ ܡܕܡ ܘܓܠܝܙܘܬܐ ܘܩܢܝܘܬܐ ܚܒܫܐ. ܘܩܛܦܛܝܩܝܐ ܘܐܦܘܦܛܝܩܝܐ ܐܡܝܪܐ ܕܬܬܦܪܫ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܒܚܝܠܐ ܬܘܒ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܡܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܐܦܢ ܠܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܐ ܒܚܝܠܐ ܐܢܘܢ ܕܐܢܛܝܦܛܝ̈ܩܝܐ ܐܝܟ ܙܘܓܐ ܘܐܦܙܓܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܙܘܓܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗ ܙܘܓܐ ܒܚܝܠܐ ܐܢܛܝܦܛܝܩܝܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܠܐ ܐܦܙܓܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗ ܐܦܙܓܐ ܒܚܝܠܐ ܐܢܛܝܦܛܝܩܝܐ. ܘܒܟܝܢܐ ܬܘܒ ܐܡܝܪܐ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܬܪܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܒܓܕܫܐ ܘܠܘ ܒܟܝܢܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܥܒܕܝܢ ܐܝܟ ܚܝܘܬܐ ܘܠܐ ܓܘܫܡܐ. ܕܓܘܫܡܐ ܓܝܪ ܒܗܿܝ ܕܓܘܢܝ ܡܢ ܚܝܘܬܐ ܒܡܬܬܪܝܡܢܘܬܗ ܐܦ ܗܝ ܡܬܬܪܝܡܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܟܚܕܐ ܢܫܪܘܢ: ܗ̄: ܚܝܘܬܐ ܘܠܐ ܓܘܫܡܐ. ܘܩܪܝܚܐܝܬ ܬܘܒ ܐܘ ܠܘ ܩܪܝܚܐܝܬ ܐܡܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܐܠܨܝܐ ܡܢ ܘܒܟܠܝܐ ܘܒܡܬܡܨܝܢܐ ܕܒܙܒܢܐ ܕܩܐܡ ܘܕܥܒܪ ܒܠܚܘܕ. ܫܪܪܐ ܘܕܓܠܘܬܐ ܩܪܝܚܐܝܬ ܡܬܦܪܫܝܢ. ܒܙܒܢܐ ܕܝܢ ܕܥܬܝܕ ܠܡܬܡܨܝܢܐ ܘܠܐ ܫܪܪܐ ܐܦܠܐ ܕܓܠܘܬܐ ܩܪܝܚܐܝܬ ܡܬܒܕܩܝܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܩܢܘ̈ܢܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ

ܥܠ ܩܢܘ̈ܢܐ ܡܕܡ ܣܢܝܩܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܬܗܘܐ. ܗܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢ ܡܬܬܗܡܝܢ ܡܣܬܪܚ ܠܗ ܐܟܣܝܘܡܐ ܕܝܠܗܿ: ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܬܠܬܐ. ܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܡܢ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܘܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ. ܘܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܙܒܢܐ. ܘܒܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܡܢ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܘܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܟܘܠܐ ܘܡܢܬܐ. ܘܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ ܡܬܚܒ̈ܫܢ. ܗܢܝܢ ܕܒܫܘܚܠܦܗܝܢ ܐܦ ܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܐܦ ܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܫܬܚܠܦܐ. ܒܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ. ܘܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ. ܘܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܦܘܚܡܐ. ܘܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܚܝܠܐ ܘܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܬܚܒ̈ܫܢ. ܒܗܿܝ ܕܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܒܫܘܚܠܦܗܝܢ ܐܦ ܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܡܫܬܚܠܦܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܠܩܢܘ̈ܢܐ ܬܡܢܝܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐ. ܒܬܠܬܐ ܠܚܘܕ ܐܥܠܘ ܚܒܫܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܕܪ̈ܝܢ: ܚܕ ܩܢܘܢܐ ܕܣܦܩ ܠܡܛܪ ܒܢܛܝܪܘܬܗ ܐܟܣܝܘܡܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܩܦܣܘ ܣܡܘ ܘܐܡܪܘ. ܕܟܕ ܠܐܚܝܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܠܘܬ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܒܩܛܦܣܝܣ ܬܪܝܡ ܐܦܘܦܣܝܣ. ܒܘܠܒܠܐ ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ ܠܡܓܕܫ ܒܐܢܛܝܦܣܝܣ. ܘܗܠܝܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܣܦܩܝܢ ܒܐܢܛܝܦܛܝܩܝܘܬܐ ܕܦܪܘܛܣܝܣ ܕܟܠ ܚܕ ܒܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܕܟܘܠܐ ܐܘܟܝܬ ܒܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܢܝܬܐ ܥܠ ܩܢܘܢܐ ܐܚܪܢܐ ܣܢܝܩܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܬܗܘܐ: ܗ̄: ܡܫܚܠܦܘܬܐ ܕܒܟܡܝܘܬܐ ܕܠܩܛܦܣܝܣ ܡܢ ܟܠܢܝܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܬܗܘܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ. ܒܗܿܝ ܕܗܠܝܢ ܟܠܢܝ̈ܬܐ ܐܟܚܕܐ ܒܗܘܠܐ ܕܡܬܡܨܝܢܐ ܘܒܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܕܓܘܢܝ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ. ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܕܓܠܘ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܠܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܠܝܢ ܡܢ̈ܬܝܬܐ ܐܟܚܕܐ ܒܗܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܡܫܪ̈ܢ. ܘܗܿܢܝܢ ܟܠܢ̈ܝܬܐ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܐܬܟܢ̈ܝܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܠܐ ܡܬܘܡ ܐܟܚܕܐ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܫܪܘ. ܡܨ̈ܝܢ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܢܕܓ̈ܠܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ̈ܬܝܬܐ ܕܬܚܝܬ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܐܬܩܪ̈ܝܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܠܘܬ ܗܿܢܝܢ ܡܬܥ̈ܠܝܢ. ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܡܢ ܕܩܛܦܣܝܣ ܗܿܝ ܦܫܝܛܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܠܘ ܐܦܘܦܣܝܣ ܦܫܝܛܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܨܝܐ ܕܐܟܚܕܐ ܢܫܪ̈ܢ ܒܕܠܐ ܡܬܚܡܐ ܒܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܡܝܢܘܬܐ ܐܘ ܙܒܢܐ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܡܝܢܬܐ ܒܗܿܝ ܕܗܝ ܗܕܐ ܡܕܠܩܒܘ ܡܕܠܩܒܐ ܠܩܛܦܣܝܣ ܕܐܡܝܢܐ ܘܕܠܐ ܐܡܝܢܐ: ܗ̄: ܠܗܿܝ ܕܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ ܦܫܝܛܐܝܬ ܗܿܝ ܠܐ ܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܠܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܦܫܝܛܐܝܬ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܫܟܝܚܘܬܢܐܝܬ ܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ. ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܠܘ ܫܟܝܚܘܬܢܐܝܬ ܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ. ܐܠܐ ܐܘ ܐܡܝܢܐܝܬܡܕܡ ܒܝܬ ܐܠܦ. ܐܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܘ ܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ. ܒܗܿܝ ܕܩܛܦܣܝܣ ܗܿܝ ܟܕ ܠܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܩܘܛܪܓܐ. ܐܠܐ ܕܒܙܒܢܐ ܡܕܡ ܡܫܘܕܥܐ ܐܢ ܡܕܓܠܐ ܐܢܢܩܝ ܕܬܫܪ ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܡܝܢܬܐ ܐܘ ܐܢ ܬܫܪ: ܗ̄: ܗܿܝ ܣܝܘܡܬܐ ܠܐ ܐܡܝܢܬܐ. ܐܢܢܩܝ ܕܬܕܓܠ ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܡܝܢܬܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܠܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܫܟܝܚܝܘܬܢܐܝܬ ܡܕܡ ܒܝܬ ܐܠܦ. ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܠܘ ܫܟܝܚܝܘܬܢܐܝܬ ܡܕܡ ܒܝܬ ܐܠܦ. ܐܠܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܟܠ. ܐܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܠܐ ܚܕ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܡܢ ܐܠܨ̈ܝܬܐ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܠܘ ܡܢ ܐܠܨ̈ܝܬܐ. ܘܠܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ. ܘܠܗܿܝ ܕܟܠܝܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܟܠܝܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܗܦܘܟܝܐ ܕܦܪܘܛܣܝܣ

ܘܗܦܘܟܝܐ ܡܢ ܕܦܪܘܛܣܝܣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܬܚܘ̈ܡܐ. ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܘܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܥܡ ܢܛܝܪܘܬܗܿ ܕܐܝܢܝܘܬܐ ܘܕܫܪܪܐ ܘܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܡܢ ܩܛܦܛܝ̈ܩܝܬܐ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܟܝܬ ܘܐܢܢܩܝ̈ܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܡܨܝ̈ܢܝܬܐ. ܟܠܢ̈ܝܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܐܘ ܡܢ̈ܬܝܬܐ. ܒܟܡܝܘܬܐ ܡܢ ܠܡܢ̈ܬܝܬܐ ܗܦܟ̈ܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܓܘܢܝ ܡܢ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܢܗܘܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܥܠ ܟܠܗ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܢܗܦܘܟ ܢܬܩܛܪܓ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܚܝܘܬܐ. ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܕܝܢ ܠܦܫܝܛܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܢ ܗܕܐ ܠܐ ܡܫܪܐ ܡܫܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗܿ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܡܝܢܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܘܗܦܟܐ ܐܝܟ ܢܦܫܗܿ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܐܟܚܕܢܝܘܬ ܫܪܪܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܐܝܟܢ ܕܗܘ. ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܡܨ̈ܝܢܝܬܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܘܐܠܐ ܫܪܝܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗܿ ܕܐܡܪܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܗܦܟܐ ܐܝܟ ܢܦܫܗܿ. ܟܐܡܬ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܡܬܚܘܝܐ ܬܘܒ ܫܪܝܪܘܬ ܗܦܘܟܝܐ ܗܢܐ. ܘܒܙܢܐ ܗܿܘ ܡܪܝܡܢܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܝܬܗ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܓܝܪ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܘܐܠܐ ܫܪܝܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗܿ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ ܐܡܢܐܝܬ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܡܬܟܢܫܐ ܕܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܒܪܢܫܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܩܛܦܛܝܩ̈ܝܬܐ ܬܘܒ ܡܬܡܨܝ̈ܢܝܬܐ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܒܟܡܝܘܬܐ ܡܢ ܠܡܢܬܝܬܐ ܗܦܟ̈ܢ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܬ. ܘܒܐܝܢܝܘܬܐ ܠܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܘܐܠܐ ܡܫܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܘܗܦܟܐ ܐܝܟ ܢܦܫܗܿ ܘܡܬܟܢ̈ܫܢ ܫܟܝܪ̈ܘܬܐ ܕܐܬܐܡܪ̈ܝܢ. ܘܐܢܢܩܝ̈ܬܐ ܡܢ ܩܛܦܛܝܩ̈ܝܬܐ ܠܐ ܗܦܟ̈ܢ ܐܢܢܩܝ̈ܬܐ. ܐܦܠܐ ܐܡܝ̈ܢܬܐ ܐܡܝ̈ܢܬܐ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܕܝܠܝܬܐ ܬܗܘܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܕܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܠܘ ܠܟܠܗ ܢܩܦܐ. ܒܕܓܘܢ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܐܢܢܩܐܝܬ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܥܠ ܗܿܘ ܠܘ ܐܢܢܩܐܝܬ ܐܘ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ. ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܟܠ ܐܣܝܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܫܪܝܪܐ ܗܿܝ ܕܢܗܦܟ ܘܢܐܡܪ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܐܣܝܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܥܠ ܢܦܫܗܿ ܬܗܦܘܟ. ܡܢ ܩܨ ܗܿܝ ܕܐܬܐܡܪܬ: ܗ̄: ܕܡܨܝܐ ܕܢܐܡܪ ܕܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܒܪܢܫܐ ܐܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܐܡܪ ܕܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܐܣܝܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܡܢ ܓܘܢܝܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗܿ ܗܦܟܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܢܢܩܝܬܐ ܬܗܦܘܟ. ܟܐܡܬ ܠܡ ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܘܐܣܝܐ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ. ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܐܡܬܝ ܕܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܬܗܦܘܟ. ܟܐܡܬ ܟܕ ܐܣܝܐ ܢܗܘܐ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܠܒܪܢܫܐ. ܘܗܿܝ ܕܚܒܫܐ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܗܿܝ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܗܝ ܓܘܢܝܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܩܛܦܛܝܩ̈ܝܬܐ. ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܐܦܘܦܛܝ̈ܩܝܬܐ ܡܢ̈ܬܝܬܐ ܡܢܗܝܢ ܘܠܐ ܣܟ ܗܦܟ̈ܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܕܝܠܢܝܐ ܛܒ ܡܢ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܢܗܘܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܓܘܢܝܐ ܢܬܬܪܝܡ ܡܢ ܕܝܠܢܝܐ ܐܝܟܡܐ ܕܕܝܠܢܝܐ ܡܢ ܓܘܢܝܐ. ܘܐܠܐ ܒܛܠܬ ܠܗܿ ܕܝܠܢܝܘܬܐ ܟܠܢܐܝܬ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ ܕܠܘ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܣܝܐ. ܘܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܢܐܡܪ ܕܠܘ ܟܠ ܐܣܝܐ ܒܪܢܫܐ. ܒܕ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܦܘܦܛܝܩ̈ܝܬܐ ܕܝܢ ܟܠܢܝ̈ܬܐ. ܗܿܢܝܢ ܡܢ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܘܡܬܡܨܝ̈ܢܝܬܐ ܘܙܒܢ̈ܝܬܐ ܡܐܠܘܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܿܢܝܢ ܕܠܘ ܐܡܝܢܬ ܩܘܛܪܓܐ ܐܝܬܝ̈ܗܝܢ ܘܠܐ ܣܟ ܗܦܟ̈ܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܫܪܐ ܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܬܘܒܐ ܐܘ ܣܝܘܩܐ: ܗ̄: ܠܘ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܡܫܪܐ ܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܟܬܘܒܐ ܐܘ ܣܝܘܩܐ ܒܪܢܫܐ ܠܘ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܟܠ ܟܬܘܒܐ ܘܡܕܡ ܣܝܘܩܐ ܒܪܢܫܐ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܐܢܢܩ̈ܝܬܐ ܘܐܡܝ̈ܢܬܐ ܐܝܟ ܢܦܫܗܝܢ ܗܦܟ̈ܢ. ܘܐܠܐ ܓܕܫܐ ܡܬܬܪܝܡܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܝܬܗ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܗܿܝ ܡܢ ܓܝܪ ܕܐܡܪܐ ܕܘܠܐ ܚܕ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܫܠܝܐ ܟܕ ܡܬܬܙܝܥ. ܗܦܟܐ ܠܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܫܠܝܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܟܕ ܫܠܐ ܘܐܠܐ ܫܪܝܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܐܡܪܐ ܕܡܕܡ ܫܠܝܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܟܕ ܫܠܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܠܐ ܚܕ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܫܠܝܐ ܟܕ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܡܕܡ ܫܠܝܐ ܠܘ ܫܠܝܐ ܟܕ ܫܠܐ. ܐܘ ܠܘ ܟܠ ܫܠܝܐ ܫܠܝܐ ܟܕ ܫܠܐ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܡܬܚܘܝܐ ܬܘܒ ܡܪܢܝܘܬܗ ܕܗܦܘܟܝܐ ܗܢܐ. ܘܒܙܢܐ ܕܡܘܒܠܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ ܕܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܐܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ. ܗܦܟܐ ܠܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ. ܐܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܐܠܐ ܫܪܝܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܕܡܕܡ ܟܐܦܐ ܒܪܢܫܐ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܐܘ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܘܗܦܟܐ ܥܠ ܢܦܫܗܿ ܕܡܕܡ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܐܘ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ ܐܢܢܩܐܝܬ. ܐܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܠܙܢܐ ܡܢ ܕܗܿܝ ܕܟܠܝܐ ܐܝܟ ܐܢܢܩܝܬܐ ܐܫܬܘܕܥܝܗܝ ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܘܟܠܗ ܐܠܐ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܐ ܬܗܘܐ.

Chapter 3

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

ܥܠ ܪܘܟܒܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܫܬܪܪܢܘܬܐ

ܢܘܗܪܐ ܕܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܘܡܢܘ̈ܬܗ

ܘܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܟܐܡܬ ܒܙܢܐ ܡܪܢܝܐ ܐܘ ܠܘ ܡܪܢܝܐ ܒܝܕ ܡܐܡܪܐ ܡܕܡ ܗܘܝܐ ܕܡܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܡܪܟܒ. ܘܡܟܢ ܕܢܦܝܣ ܥܠ ܟܠ ܒܥܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝ. ܘܟܕ ܗܘ ܗܢܐ ܣܓܝܐܝܢ ܦܘܠܓ̈ܘܗܝ ܒܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܒܠܚܘܕ ܡܟܢ ܫܪܪܐ ܠܡܬܒܕܩܘ ܡܪܢܐܝܬ. ܘܟܕ ܠܗܢܐ ܡܢ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܣܥܪܝܢܢ. ܐܝܛܐ ܐܦ ܠܗܿܢܘܢ ܗܠܘܟܐܝܬ ܢܥܗܕ.

ܘܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܟܒ ܡܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܢܝܢ ܕܟܕ ܡܬܬܫ̈ܠܡܢ. ܡܐܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܟܝܢܐܝܬ ܠܗ ܢܩܦ. ܘܪܘܟܒܐ ܕܡܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܦܪܫ ܠܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܢ ܦܪܘܛܣܝܣ ܗܿܝ ܚܕܐ ܕܢܩܦܐ ܠܫܪܝܪܘܬܗܿ ܫܪܝܪܘܬ ܗܦܘܟܝܗܿ. ܘܕܓܠܘܬܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗܿ. ܘܕܟܕ ܡܬܬܫ̈ܠܡܢ ܐܡܝܪܐ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܕܒܟܝܢܗܝܢ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܐܝܛܐ ܡܢܗܝܢ ܫܪܪܐ ܢܬܟܢܫ. ܐܠܐ ܘܡܨܝܐ ܕܟܕ ܠܐ ܫܪܝܪ̈ܢ ܘܐܝܟ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܡܬܢܣ̈ܒܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܡܢܗܝܢ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܢܬܟܢܫ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܘܟܝܢܐܝܬ ܬܘܒ ܐܡܝܪܐ ܐܝܟ ܕܢܬܦܪܫ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܫܪܝܪܐ ܡܢ ܙܢܝ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܠܐ ܡܟܢ̈ܫܢܐ ܕܡܢ ܩܨ ܟܝܢܐ ܕܗܘ̈ܠܐܣ ܘܠܘ ܟܝܢܐ ܕܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܫܪܪܐ ܡܟܢܫܝܢ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܟܕ ܡܢܬܐ ܬܗܘܐ ܕܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܢܘ̈ܬܗܿ ܗܿܢܝܢ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܕܠܗܝܢ ܡܫܬܪܝܐ ܬܚܘ̈ܡܐ ܡܬܟܢ̈ܝܢ. ܘܟܝܢ̈ܝܬܐ ܐܡܝܪܐ ܒܗܿܝ ܕܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܘܙܢܐ ܘܐܣܪܐ ܠܘ ܡܢ̈ܘܬܐ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܕܦܪܘܛܣܝܣ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܒܝܬ ܓܡܠ. ܘܟܠ ܓܡܠ ܐܠܦ. ܬܪܬܝܢ ܐܢܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܘܒܝܬ ܘܓܡܠ ܘܐܠܦ ܬܚܘ̈ܡܐ. ܘܟܢܘܫܝܗܘܢ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ. ܘܗܿܘ ܕܠܗܘܢ ܢܩܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ ܣܘܢܦܪܝܣܡܐ. ܘܗܘ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܐܘ ܣܘܢܢܘܕܝܩܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢܗܘ ܕܒܚܝܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܗܘ ܒܗ ܠܣܘܢܦܪܝܣܡܐ. ܐܘ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗ. ܐܝܟ ܗܢܐ ܕܐܬܐܡܪ ܐܘ ܬܢܝܝܐ. ܐܢ ܗܘ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܥܗܝܕ ܒܗ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܡܚܘܝܘ. ܘܒܣܘܢܢܘܕܝܩܝܐ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܗܿܘ ܕܐܟܚܕܐ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܡܫܬܟܚ ܬܚܘܡܐ ܡܨܥܝܐ ܡܬܟܢܐ. ܘܗܘ ܘܣܟܐ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܘܢܦܪܝܣܡܐ ܬܚܘܡܐ ܙܥܘܪܐ. ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܕܒܗ ܗܘ ܦܪܘܛܣܝܣ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܗܿܘ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܘܢܦܪܝܣܡܐ ܬܚܘܡܐ ܪܒܐ. ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܕܒܗ ܦܪܘܛܣܝܣ ܪܒܬܐ. ܘܐܝܟܢܝܘܬ ܣܝܡܐ ܬܚܘܡܐ ܡܨܥܝܐ ܠܘܬ ܣܟ̈ܐ ܐܣܟܝܡܐ ܡܬܟܢܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܘܗܘ ܬܚܘܡܐ ܡܨܥܝܐ ܐܢ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܗܘ ܒܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܘܗܿܘ ܕܣܝܡ ܒܗܿܝ ܪܒܬܐ ܐܣܟܝܡܐ ܩܕܡܝܐ ܗܘ ܐܣܟܝܡܐ ܡܬܟܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܚܘܝ ܒܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܗ ܡܬܚܘܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܒܗܦܟܐ ܗܘ ܕܗܢܐ ܗ̄ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܗܘ ܒܗܿܝ ܪܒܬܐ ܗܘ ܐܣܟܝܡܐ ܐܣܟܝܡܐ ܡܬܟܢܐ ܪܒܝܥܝܐ. ܘܒܗܿܝ ܕܛܒ ܡܒܥܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܠܐ ܐܫܬܘܝ ܠܥܘܗܕܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܬܩܛܪܓ ܐܣܟܝܡܐ ܗܘ ܬܪܝܢܐ ܗܘ ܐܣܟܝܡܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܣܝܡ ܐܣܟܝܡܐ ܗܘ ܬܠܝܬܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܬܪܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܟܝ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ ܚܪ̈ܝܦܐ ܒܠܥܕ ܝܘܠܦܢܐ ܢܕܪܟܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܡܟܢܫ̈ܢܐ ܗܿܘܝܢ ܗܢܘܢ ܐܣܟܝ̈ܡܐ. ܐܠܐ ܒܙܢ̈ܝܐ ܕܝܠܢ̈ܝܐ ܐܘܟܝܬ ܩܢܘ̈ܢܐ. ܘܩܢܘ̈ܢܐ ܡܢ ܓܘܢ̈ܝܐ ܠܐܪ̈ܒܥܬܝܗܘܢ. ܕܘܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܡܢܬܝ̈ܬܐ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܟܢܫܢܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܡܢ ܙܥܘܪܬܐ ܐܦܘܦܛܝܩܝܬܐ ܘܪܒܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܐܦܘܦܛܝ̈ܩܝܬܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܥܠ ܐܣܟܝܡܐ ܩܕܡܝܐ

ܘܠܗܢܐ ܡܢ ܐܣܟܝܡܐ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܝܬ ܬܪܝܢ ܕܝܠܢ̈ܝܐ ܗ̄ ܩܛܦܛܝܩܝܘܬ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܝܒܠ ܦܣܩܐ ܡܢ ܣܟܐ ܪܒܐ ܠܗܿܘ ܙܥܘܪܐ. ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ ܟܠܢܝܘܬ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܘܐܠܐ ܡܨܝܐ ܕܡܨܥܝܐ ܗܿܘ ܕܐܬܩܛܪܓ ܥܠ ܣܟܐ ܙܥܘܪܐ. ܠܘ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܣܟܐ ܗܿܘ ܪܒܐ ܐܬܩܛܪܓ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܡܛܐ ܦܣܩܐ ܡܢ ܪܒܐ ܠܙܥܘܪܐ. ܘܐܢ ܒܕܘܟ ܡܟܢܫܢܐ ܢܗܘܐ ܐܣܟܝܡܐ ܗܢܐ ܒܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܢܛܝܪܝܢ ܒܗ ܩܢܘ̈ܢܐ ܗܿܠܝܢ ܠܘ ܡܪܢܐܝܬ ܙܕܩ ܠܡܕܢ ܟܘܢܫܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘ ܒܟܠ ܡܟܢ̈ܫܝܝ ܫܪܪܐ ܗܿܠܝܢ. ܡܟܢܫܝܢ ܕܝܢ ܠܦܘܬ ܟܝܢܐ ܕܗܘ̈ܠܐܣ ܕܡܬܟܝ̈ܢܢ. ܘܡܛܠ ܕܐܫܬܥܣܪ ܡܨܝܢ ܠܡܗܘܐ ܙܢܝ̈ܐ ܒܟܠ ܐܣܟܝܡܐ. ܐܝܟ ܕܬܒܥ ܡܢܝܢܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܢܝܐ. ܟܕ ܩܢܘ̈ܢܐ ܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢܐ ܡܬܢܛܪܝܢ. ܐܪܒܥܐ ܒܠܚܘܕ ܫܪܟܝܢ ܒܗ ܙܢܝ̈ܐ ܡܟܢܫ̈ܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܥܡ ܗܿܢܝܢ ܬܪܬܝܢ ܟܠܢܝ̈ܬܐ ܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܥܒܕܐ. ܘܗܿܝ ܡܢܬܝܬܐ ܥܡܗܝܢ ܟܕ ܥܡܗܝܢ ܬܪܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ.

ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ. ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܓܘܫܡܐ. ܘܟܠ ܓܘܫܡܐ ܐܘܣܝܐ. ܡܕܝܢ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܘܣܝܐ.

ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܠܐ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ ܟܐܦܐ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ.

ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܟܠ ܒܪܢܫܐ ܡܠܝܠܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܐ.

ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܣܘܣܝܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܣܘܣܝܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܐܣܟܝܡܐ ܬܪܝܢܐ

ܘܠܐܣܟܝܡܐ ܡܢ ܬܘܒ ܗܢܐ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܝܬ ܐܠܨ̈ܝܐ ܬܪܝܢ. ܡܫܚܠܦܘܬ ܠܡ ܐܝܢܝܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܐܦܘܦܛܝܩܝܘܬ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܓܘܢܐܝܬ ܐܦܠܐ ܡܢ ܩܛܦܛܝܩܝܘܬܗܝܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܗܿܪܟܐ ܒܗܿܝ ܕܗܿܝ ܪܒܬܐ ܬܘܒ ܐܢ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܬܗܘܐ. ܘܕܝܠܗܿ ܗܘ ܗܦܘܟܝܐ ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܝܟܢ ܕܗܝ ܡܢܬܝܬܐ ܗܦܟܐ ܘܩܕܡܬ ܝܕܥܬ ܕܡܢܝܘܬ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܠܐ ܡܟܢܫܢܝܬܐ ܗܝ ܒܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܘܟܠܢܝܘܬ ܣܟܐ ܗܿܘ ܪܒܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܢܝܢ ܡܢܬܝ̈ܬܐ ܬܪܬܝܢ ܗܝ ܡܢ ܘܠܐ ܡܬܗܦܟܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܡܢܬܝܬܐ ܗܦܟܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܟܢܫܢܝܬܐ ܗܝ ܒܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܘܟܕ ܩܢܘ̈ܢܐ ܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܡܬܢܛܪܝܢ ܐܪܒܥܐ ܫܪܟܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܡܟܢܫ̈ܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܥܡ ܗܿܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܐܦܘܦܣܝ̈ܣ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܥܒܕܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܥܡ ܗܿܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܩܛܦܛܝ̈ܩܝܬܐ ܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ.

ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܚܝܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܝܕ ܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܪܒܬܐ ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܪܒܬܐ ܠܙܥܘܪܬܐ. ܘܒܗܦܘܟܝܐ ܕܣܘܢܦܪܝܣܡܐ ܘܗܿܘܝܐ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܝܬܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܣܝܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܣܘܣܝܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܝܕ ܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܢ ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܟܠ ܡܠܝܠܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܐ. ܘܗܘ ܡܢ ܙܢܐ ܗܢܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܬܚܘܝܘ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܢܬܝ̈ܬܐ ܐܦܠܐ ܟܕ ܒܚܕ̈ܕܐ ܢܬܚ̈ܠܦܢ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܘܙܥܘܪܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܝܕܝܟ ܠܐ ܡܬܗܦܟܢܝܬܐ ܗܿܘܝܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܠܨܬ ܕܒܙܢ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܬܛܟܢ ܠܘܬ ܚܘܘܝܗ. ܕܡܢܗܘܢ ܡܘܒܠܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܟܢܐ. ܐܢ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܐ. ܫܪܝܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܐܝܬܝܗܿ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܢ ܟܠ ܡܠܝܠܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܬܟܢܫܐ ܡܕܝܢ ܕܟܠ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܘܡܬܚܘܐ ܬܘܒ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܓܝܪ ܕܠܗܿܘ ܡܢ ܡܕܡ ܡܢ ܚܝܘܬܐ ܕܠܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ. ܠܣܝܡ ܫܡܐ ܣܘܣܝܐ. ܘܗܝܕܝܟ ܟܐܢܐ ܠܡܐܡܪ ܕܘܠܐ ܚܕ ܣܘܣܝܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܟܠ ܡܠܝܠܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܣܝܐ ܡܠܝܠܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܝܠܗ ܕܬܪܝܢܐ. ܘܢܫܪܐ ܘܢܐܡܪ ܕܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܣܘܣܝܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܣܝܐ ܡܠܝܠܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܐܣܟܝܡܐ ܬܠܝܬܝܐ

ܘܠܗܢܐ ܡܢ ܬܘܒ ܐܣܟܝܡܐ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܝܬ ܐܠܨ̈ܝܐ ܬܪܝܢ. ܩܛܦܛܝܩܝܘܬ ܡܢ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܗܦܘܟܝܗܿ ܗܿܦܟ ܠܩܕܡܝܐ. ܘܕܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢ ܙܥܘܪܬܐ ܠܐ ܡܟܢܫܢܝܬܐ ܗܝ ܐܝܟܢ ܕܗܝ ܒܩܕܡܝܐ ܐܬܚܘܝܬ. ܘܟܠܢܝܘܬ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܬܪܬܝܢ ܡܢܬܝ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ. ܘܟܕ ܗܿܠܝܢ ܡܢ ܬܪܝܢ ܡܬܢܛܪܝܢ ܐܫܬܐ ܫܪܟܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܡܟܢܫ̈ܢܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐܥܡ ܗܿܢܝܢ ܐܪܒܥ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܢܝܬܐ ܐܪܒܥܐ ܥܒܕ ܙܢܝ̈ܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܗܿܝ ܡܢܬܝܬܐ ܥܡ ܗܿܢܝܢ ܬܪܬܝܢ ܟܠܢ̈ܝܬܐ ܬܪܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ.

ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܩܛܦܛܝܩܝܐ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܛܝܩܝܐ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܟܠ ܒܪܢܫܐ ܓܚܘܟܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܓܚܘܟܐ. ܡܬܚܘܐ ܕܝܢ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܩܛܦܛܝܩܝܐ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܟܐܦܐ. ܡܬܚܘܐ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܩܛܦܛܝܩܝܐ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ ܘܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܡܕܡ ܒܪܢܫܐ ܟܬܘܒܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܟܬܘܒܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܡܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܠܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܘܒܗܦܘܟܝܐ ܕܣܘܦܪܝܣܡܐ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ. ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܒܪܢܫܐ ܐܘܟܡܐ. ܘܟܠ ܒܪܢܫܐ ܓܚܘܟܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܐܘܟܡܐ ܓܚܘܟܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܚܡܝܫܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܕܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܠܐ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܟܘܫܝܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܟܘܫܝܐ. ܘܗܢܐ ܙܢܐ ܠܐ ܡܬܚܘܐ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܒܗܿܝ ܕܠܡܢܬܝܬܐ ܗܿܦܟܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܡܢܬܝ̈ܬܐ. ܐܦܠܐ ܒܡܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܪܒܬܐ ܘܙܥܘܪܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܠܐ ܡܬܗܦܟܢܝܬܐ ܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܐܠܨܬ ܠܡܚܘܝܘ ܫܪܝܪܘܬ ܟܘܢܫܗ ܒܝܕ ܡܘܒܠܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܢ ܠܐ ܫܪܝܪ ܟܘܢܫܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܟܘܫܝܐ. ܫܟܝܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܐܝܬܝܗܿ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܟܘܫܝܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܢܥܒܕܝܗܿ ܡܟܝܠ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܢܟܢܫ ܡܢܗܿ ܘܡܢ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܟܘܢܫܐ ܡܬܚܪܝܢܐ. ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܟܘܫܝܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܟܘܫܝܐ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܡܬܚܘܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܗܿܘ ܕܣܝܡܐ ܐܘ ܗܿܝ ܕܢܣܝܡ. ܡܢܗ ܕܦܝܠܣܘܦܐ ܡܬܩܪܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܠܡܢܬܐ ܡܢ ܓܝܪ ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܝܬܘܗܝ ܐܘܟܡܐ. ܢܣܝܡ ܫܡܐ ܣܩܘܬܝܐ. ܘܗܝܕܝܟ ܫܪܝܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܕܘܠܐ ܚܕ ܣܩܘܬܝܐ ܟܘܫܝܐ. ܘܟܠ ܣܩܘܬܝܐ ܒܪܢܫܐ. ܢܩܦܝܗܿ ܡܟܝܠ ܠܙܥܘܪܬܗ ܕܙܢܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܟܠ ܣܩܘܬܝܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܢܩܦܝܗܿ ܬܘܒ ܠܗܕܐ. ܠܦܪܘܛܣܝܣ ܕܣܝܡܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܘܠܐ ܚܕ ܣܩܘܬܝܐ ܟܘܫܝܐ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܠܐ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܟܘܫܝܐ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܗܿܘܐ ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܫܬܝܬܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܒܪܢܫܐ ܟܬܘܒܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܟܠ ܟܬܘܒܐ ܟܐܦܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܐܣܟܝܡܐ ܪܒܝܥܝܐ

ܘܗܢܐ ܡܢ ܐܣܟܝܡܐ ܡܢ ܩܨ ܡܒܥܕܘܬܗ ܕܡܢ ܩܕܡܝܐ. ܐܦܢ ܠܐ ܐܫܬܘܝ ܠܕܘܟܪܢܐ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܐܚܪ̈ܝܐ ܟܕ ܣܥܪܘܗܝ. ܩܢܘ̈ܢܐ ܡܕܡ ܠܗ ܐܫܟܚܘ ܕܒܢܛܝܪܘܬܗܘܢ ܡܟܢܫܢܐ ܗܿܘܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܡܢ ܬܪܝܢ ܠܐ ܡܬܢܣܒܢܘܬܐ ܠܡ ܕܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܟܠ ܟܠܗ ܒܗ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܗܦܟܢܝܬܐ ܗܝ. ܘܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܐܟܚܕܐ ܒܗ ܢܬܗ̈ܦܟܢ ܠܘܬ ܚܘܘܝܐ. ܐܘ ܟܠ ܚܕܐ ܒܚܒܪܬܗܿ ܬܬܚܠܦ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܙܥܘܪܬܐ ܗܝ ܩܨܬ ܡܢܬܝܘܬܗܿ ܠܐ ܠܬܟܐ ܕܬܗܘܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܢ ܪܒܬܐ ܗܝ ܩܨܬ ܐܦܘܦܛܝܩܝܘܬܗܿ ܠܐ ܠܬܟܐ ܕܬܗܘܐ ܙܥܘܪܬܐ. ܟܐܡܬ ܒܐܣܟܝܡܐ ܩܕܡܝܐ.

ܘܐܦܘܦܛܝܩܝܘܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܟܕ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܩܛܦܣܣ ܬܗܘܐ ܡܢܬܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܠܝܢ ܩܛܦܛܝ̈ܩܝܬܐ ܡܢܬܝ̈ܬܐ ܗܦ̈ܟܢ ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܡܢܬܝ̈ܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܗܿܝ ܡܢܬܝܬܐ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܡܬܗܦܟܢܝܬܐ ܗܝ. ܘܐܢܢܩܝ ܕܬܗܦܘܟ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܒܚܘܘܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܐܢܐܝܬ ܚܡܫܐ ܫܪܟܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܡܟܢܫ̈ܢܐ ܕܗܢܐ ܐܣܟܝܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܝ ܡܢ ܙܥܘܪܬܐ. ܐܢ ܩܛܦܣܝܣ ܗܝ ܟܠܢܝܬܐ. ܥܡ ܗܿܢܝܢ ܬܪܬܝܢ ܩܛܦܛܝ̈ܩܝܬܐ ܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܥܒܕܐ ܘܥܡ ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܚܕ ܙܢܐ ܒܗܿܝ ܕܐܬܬܪܝܡܬ ܕܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܬܬܢܣܒ. ܐܢܕܝܢ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܗܝ ܡܢܬܝܬܐ. ܥܡ ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܥܒܕܐ. ܘܐܢ ܐܦܘܦܣܝܣ ܗܕܥ ܟܠܢܝܬܐ. ܥܡ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܙܢܐ ܐܚܪܢܐ.

ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܩܛܦܛܝ̈ܩܝܬܐ ܟܠܢ̈ܝܬܐ. ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܟܠ ܓܚܘܟܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܓܚܘܟܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܬܚܠܦܢܘܬ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܘܒܗܦܘܟܝܐ ܕܣܘܢܦܪܝܣܡܐ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܓܚܘܟܐ. ܘܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܓܚܘܟܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ ܟܐܦܐ. ܘܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܡܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܘܒܗܦܘܟܝܐ ܕܣܘܢܦܪܝܣܡܐ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܒܪܢܫܐ ܐܣܝܐ. ܘܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܟܠ ܐܣܝܐ ܟܐܦܐ. ܡܬܚܘܐ ܒܝܕ ܗܦܘܟܝܐ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܚܡܝܫܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܡܠܝܠܐ. ܘܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܟܠ ܡܠܝܠܐ ܟܐܦܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܬܪܝܗܘܢ ܣܟ̈ܐ. ܘܗܿܘ ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܫܘܬܦܘ̈ܬܐ ܡܢ ܠܐܣܟܝܡܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܘܠܬܪܝܢܐ ܬܪܬܝܢ. ܟܠܢܝܘܬ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܘܡܟܢܘܬ ܟܘܢܫ ܟܠܢ̈ܝܬܐ. ܘܠܩܕܡܝܐ ܡܢ ܘܠܬܠܝܬܝܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܬܪܬܝܢ. ܩܛܦܛܝܩܝܘܬ ܠܡ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܡܟܢܘܬ ܟܘܢܫ ܩܛܦܛܝ̈ܩܝܬܐ. ܘܠܩܕܡܝܐ ܡܢ ܠܪܒܝܥܝܐ ܚܕܐ ܗ̄ ܟܟܢܘܬ ܟܘܢܫܐ ܕܩܛܦܛܝ̈ܩܝܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܟܠܢ̈ܝܬܐ. ܦܪܝܫ ܕܝܢ ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܬܠܬܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܬܪܬܝܢ ܗ̄ ܒܡܟܢܘܬ ܟܘܢ̈ܫܐ ܕܦܪܘܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܐܪܒܥ. ܘܒܗܿܝ ܕܡܚܘܝ ܒܝܬܗ ܗܘ. ܦܪܝܫ ܕܝܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܗܿܘ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܬܠܬܝܗܘܢ ܒܠܐ ܡܟܢܘܬ ܟܘܢܫܐ ܕܡܢ ܫܘ̈ܝܬ ܒܐܝܢܝܘܬܐ. ܘܗܿܘ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܬܠܬܝܗܘܢ ܒܠܐ ܡܟܢܘܬ ܟܘܢܫܐ ܕܟܠܢ̈ܝܬܐ. ܘܗܿܘ ܪܒܝܥܝܐ ܡܢ ܬܠܬܝܗܘܢ ܒܠܐ ܡܩܒܠܢܘܬܗ ܕܠܗܿܝ ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܦܣܝܩܝܐ ܥܠ ܡܬܚܠܛܢ̈ܘܬܐ

ܠܡܕܥ ܐܠܨܐ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܟܕ ܣܟܐ ܗܿܘ ܙܥܘܪܐ ܡܥܠ ܥܐܠ ܬܚܝܬ ܗܿܘ ܡܨܥܝܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܐܦ ܬܚܝܬ ܗܿܘ ܕܗܿܘ ܡܨܥܝܐ ܥܐܠ. ܢܐܥܘܠ ܒܟܠ ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ. ܒܕܓܘܢ ܣܘܢܦܪ̈ܝܣܡܛܐ ܟܠܗܝܢ