Gregorius bar Hebraeus: Treatise of Treatises, Book 2 - ܦܪܓܡܛܝܐ ܕܬܪܬܝܢ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
Chapter 1

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

ܥܠ ܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܕܓܘܢ̈ܝܢ ܠܟܠ ܓܫܘܡ

ܩܕܡܐܝܬ ܥܠ ܡܬܬܟܝܢܢܘܬ ܓܘܫܡܐ ܘܡܢܝܘܬܗ ܘܡܢܘ̈ܬܗ

ܐܝܬܘܬܗ ܡܢ ܓܝܪ ܕܓܘܫܡܐ ܟܕ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܕܐܠܨ̈ܝܢ ܩܘܒܠܗܝܢ ܗܝ. ܗܝ ܡܢܝܘܬܗ ܠܘ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܒܟܠ ܡܕܡ ܡܬܪܓܫܢܐ ܗܘ. ܪܓܫܐ ܓܝܪ ܗܿܠܝܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܕܪܟ. ܕܠܘ ܡܥܠ ܥ̈ܐܠܢ ܒܡܢܝܘܬܗ ܐܝܟ ܫܛܝܚ̈ܘܬܐ ܘܒܪ̈ܝܘܬܐ ܡܣܝܥܢܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܪܓܫܐ ܠܘܬ ܡܕܪܟܢܘܬܗ ܕܗܘܢܐ. ܟܕ ܠܘ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܟܠܗܝܢ ܡܕܪ̈ܟܢܘܬ ܗܘܢܐ ܙܕܩ ܕܡܢ ܪ̈ܓܫܐ ܢܬܢܣ̈ܒܢ. ܘܡܬܪܫܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘܣܝܐ ܡܕܡ ܕܒܗܿ ܬܠܝܬܝܘܬ ܩܝ̈ܡܐ ܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ. ܘܠܘ ܗܢܘܢ ܩܝ̈ܡܐ ܡܢܘ̈ܬܗ ܐܢܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܣܘܓܐܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܥܠܘܗܝ. ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܚܕ ܒܟܝܢܗ ܥܒܕܝܢ. ܐܝܟ ܩܐܪܘܬܐ ܠܡܐܡܪ ܕܟܕ ܒܡ̈ܬܚܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܡܣܬܟܡܐ. ܒܓܘܫܡܢܝܘܬܗܿ ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܣܟ ܡܩܒܠܐ ܗ̄ ܒܗܿܝ ܕܓܘܫܡܐ. ܘܬܘܒ ܡܬܚ̈ܐ ܡܢ ܟܕ ܓܕܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܨ ܡܬܚܒܫܢܘܬܗܘܢ ܒܩܛܝܓܘܪܝܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܢܗܘܘܢ ܕܐܘܣܝܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܓܘܫܡܐ ܟܝܢܝܐ. ܘܐܦܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܕܓܘܫܡܐ ܗܿܘ ܡܬܡܛܝܩܝܐ ܕܐܦ ܓܕܫܐ ܗܘ ܐܟܘܬܗܘܢ. ܒܕ ܐܕܫܐ ܗܘ ܕܐܕܫܐ ܕܟܡܝܘܬܐ

ܪܘܥܐ ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܐܣܒܪܘ ܕܗܘ ܗܢܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܗܘ ܡܪܟܒ ܠܐ ܡܩܒ̈ܠܬ ܦܘܠܓܐ ܒܚܘܫܒܐ ܐܟܚܕ ܘܒܣܘܥܪܢܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ ܒܝܕ ܡܚܘܝ̈ܢܘܬܐ ܡܫܪ̈ܬܚܬܐ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܡܢܬܐ ܡܢ ܓܝܪ ܗܿܝ ܕܒܡܨܥܬܐ ܢܦܠܬ ܠܗܿ ܐܬܪܐ ܐܢ ܟܠܬ ܗܿܢܝܢ ܕܥܠ ܣܛܪ̈ܝܗܿ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܦܓ̈ܥܢ. ܗܐ ܐܬܦܠܓܬ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܓܣܝ̈ܗܿ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܒܡܢܬܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܒܡܨܥܬܐ ܬܦܓܥ. ܐܝܕܐ ܕܠܘ ܗܿܝ ܗܝ ܕܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܦܓܥܬ. ܘܐܠܐ ܐܦ ܗܿܢܝܢ ܦܓ̈ܥܢ. ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܟܠܝܐ. ܐܠܨܐ ܕܢܦܓ̈ܥܢ ܗܿܢܝܢ ܕܥܠ ܓܒܝ̈ܗܿ ܚܕܐ ܒܚܕܐ. ܘܐܢ ܦܓ̈ܥܢ ܡܫܬܘܝܐ ܠܘܬܗܝܢ ܘܫܟܝܚܘܬܗܿ ܕܗܿܝ ܡܨܥܝܬܐ ܘܓܠܝܙܘܬܗܿ. ܘܐܠܨܐ ܬܘܒ ܕܡܥܠ ܒܗܿ ܢܥ̈ܠܢ. ܘܕܫܟܝܚܝܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܠܘ ܡܪ̈ܒܝܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܕܓܘܫܡܐ. ܒܕܓܘܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܟܠ ܓܘܫܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܒܟܠ ܓܘܫܡܐ ܕܒܗ ܢܓܫܘܦ ܢܥܘܠ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܟܠܐ ܘܗܟܢܐ ܡܬܬܪܝܡܝܢ ܗܘܘ ܣܝ̈ܓܐ ܘܡܘܫܚ̈ܬܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܘܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܐ ܡܕܡ ܢܟܠܐ ܗܘܐ ܕܚܘܕܪ̈ܝ ܡܘܙًܠܬܐ ܒܫܪܩܬܐ ܡܕܡ ܒܪܬܢܝܬܐ ܬܬܚܫܒ. ܘܓܠܝܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫܟܝܪ̈ܢ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ: ܫܡܫܐ ܡܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓܐ ܒܫܡܝܐ ܢܫܢܐ. ܛܠܠ ܩܝܡܬܐ ܡܕܡ ܐܘ ܐܟܘܬܗܿ ܡܢܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܒܐܪܥܐ ܡܫܢܐ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܨܐ ܗܝܕܝܟ ܕܫܘܐ ܢܗܘܐ ܐܬܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܥܒܪ ܛܠܠܐ ܠܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܥܒܪ ܫܡܫܐ. ܘܪܓܫܐ ܣܗܕ ܠܕܓܠܘܬܐ. ܐܘ ܠܐ ܣܟ ܢܫܢܐ ܗܿܝ ܕܐܦ ܫܟܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܢܢܩܝ ܚܙܝܢܢ ܫܘܢܝܗ. ܘܟܕ ܬܪܝܗܘܢ ܫܘ̈ܝܝ ܦܘܠܓܐ ܫܟܝܪܝܢ. ܐܠܨܐ ܕܛܠܠܐ ܥܠ ܡܢܬܐ ܕܛܒ ܙܥܘܪܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܫܡܫܐ ܢܬܬܙܝܥ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܦܠܓܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓܢܝܬܐ ܐܣܬܒܪܬ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ: ܚܘܕܪܐ ܡܢ ܓܝܪ ܒܪܝܐ ܕܟܐܦ ܪܚܝܐ ܓܠܝܐ ܕܛܒ ܪܘܝܚ ܡܢ ܗܿܘ ܓܘܝܐ. ܘܟܕ ܒܪܝܐ ܥܠ ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓܐ ܡܬܬܙܝܥ. ܐܢ ܗܿܘ ܓܘܝܐ ܥܠ ܕܐܟܘܬܗ ܐܬܬܙܝܥ ܡܫܬܟܚܝܢ ܬܪܝܗܘܢ ܚܘܕܪ̈ܐ ܕܫܘܝܢ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܡܕܝܢ ܫܪܝܟܐ ܕܥܠ ܡܢܬܐ ܕܛܒ ܙܥܘܪܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܢܬܬܙܝܥ ܗܿܘ ܓܘܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܦܠܓܐ ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܢܬܬܙܝܥ ܗܿܘ ܓܘܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܨܐ ܗܝܕܝܟ ܕܬܬܦܪܟܟ ܗܝ ܟܐܦܐ ܘܢܬܦܪ̈ܩܢ ܡܢܘ̈ܬܗܿ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܡܨ̈ܝܢ ܕܗܿܢܝܢ ܡܢ ܢܬܬܙܝ̈ܥܢ. ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܢܫ̈ܠܝܢ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܢ ܠܝܬ ܡܢܬܐ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓܐ ܐܦܠܐ ܢܘܩܕܬܐ ܐܝܬ. ܘܒܛܠܬ ܡܠܦܢܘܬܟܘܢ ܕܥܠܝܗܿ ܒܝܘܠܦܢ̈ܐܡܬܡܛܝܩ̈ܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܘܩܕܬܐ ܡܚܫܒܬܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܡܢܗܿ ܘܠܗܿ ܒܣܘܥܪܢܐ ܬܫܬܟܚ. ܡܠܬܢ ܕܝܢ ܗܪܟܐ ܥܠ ܗܿܢܝܢ ܗܝ ܕܒܣܘܥܪܢܐ

ܪܘܥܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܬ ܗܘ ܡܢ ܕܫܪܪ ܐܢܝܢ ܠܡܢܘ̈ܬܐ ܗܢܝܢ ܒܟܠ ܓܘܫܡܐ. ܐܝܟ ܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܡܣܬܝ̈ܟܢ ܘܛܥܐ ܠܗ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܐܝܬ ܗܘ ܒܗ ܡܢܝܢܐ ܕܡܣܝܟ ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠܐ ܕܢܪܝܡ ܡܢ ܗܘ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܡܢܝ̈ܢܐ ܕܡܣܝܟܝܢ. ܘܢܪܟܒ ܡܢܗܘܢ ܓܘܫܡܐ ܡܕܡ ܕܡܣܝ̈ܟܢ ܡܢܘ̈ܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܒܛܠܐ ܩܛܦܣܝܣܗ ܗܿܝ ܟܠܢܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܢܗܝܪܐܝܬ ܗܘ ܓܝܪ ܓܘܫܡܐ ܕܪܟܒܢ ܟܕ ܢܬܡܫܚ ܥܡ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܠܐ ܡܣܝܟܐ ܒܡܢܘ̈ܬܗ ܡܢ ܗܿܘ ܡܬܬܘܕܐ. ܦܚܡܐ ܗܘ ܩܢܐ ܠܘܬܗ ܕܡܣܝܟܐ ܠܘܬ ܡܣܝܟܐ ܗ̄ ܒܪܒܘܬܐ. ܘܟܕ ܪܒܘܬܗܘܢ ܫܘܝ̈ܢ ܐܢܢܩܝ ܕܐܦ ܡܢܝ̈ܢܝ ܡܢܘ̈ܬܗܘܢ ܫܘ̈ܝܐ ܢܗܘܘܢ. ܘܐܠܐ ܬܘܣܦܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܘܣܦܬܐ ܒܪܒܘܬܐ ܬܥܒܕ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܠܨܐ ܡܢ ܡܣܝܟܘܬ ܪ̈ܒܘܬܐ ܡܣܝܟܘܬ ܡܢܝ̈ܢܐ. ܘܒܛܠܐ ܬܘܕܝܬܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܕܟܠ ܓܘܫܡܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܡܨܐ ܗܘ ܠܡܬܦܠܓܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܐܢ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܦܘܠܓܐ ܐܘ ܒܡܚܫܒܬܐ. ܐܢ ܠܐ ܡܩܒܠܢܗ ܗܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܢ ܩܨ ܕܟܠܐ ܐܝܟ ܡܫܚܠܦܘܬ ܓܕܫ̈ܐ ܠܐ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܐ ܒܦܝܣܟܘܬܐ ܐܘ ܒܡܫܚܠܦܘܬ ܐܚܝܢ̈ܘܬܐ ܕܣܟ̈ܐ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܩܦ ܡܬܘܡ ܦܘܠܓܐ. ܠܘܬ ܡܢܬܐ ܕܠܐ ܐܦ ܗܝ ܡܟܢܐ ܕܬܬܦܠܓ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܙܕܩ ܡܕܝܢ ܕܬܫܬܘܐ ܡܢܬܐ ܠܟܘܠܐ ܒܪܒܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܫܘܝܢ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬ ܦܘܠܓܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܦܘ̈ܠܓܐ ܠܐ ܡܣܝ̈ܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܢܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܡܨܐ ܠܡܦܚܡܘܬܗܘܢ ܐܠܐ ܒܚܝܠܐ. ܘܓܠܝܐ ܗܕܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܡܢܝ̈ܢܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܡܢܝ̈ܢܐ ܥܣܝܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܘܠܐ ܐܠܨܐ ܕܫܘܝܐ ܢܗܘܐ ܡܢܝܢ ܥܣܪܐ ܠܗܿܘ ܕܐܠܦܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܘܝܢ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܢܝܘܬ ܗܘܠܐ ܘܐܕܫܐ

ܘܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܓܘܫܡܐ ܡܢ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܣܒܝܣܘܬܐ ܘܕܡܦܪܫܘܬܐ. ܘܣܒܝܣܘܬܐ ܡܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܩܒܠ ܠܡܦܪܫܘܬܐ ܕܣܩܘܒܠܝܗܿ ܗܝ ܐܘ ܓܠܝܙܘܬܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܡܩܒܠܢܐ ܠܡܦܫ ܙܕܩ ܥܡ ܡܬܩܒܠܢܐ. ܘܣܒܝܣܘܬܐ ܥܡ ܡܦܪܫܘܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܦܘܫ ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܣܒܝܣܘܬܐ ܗܝ ܗܝ ܕܝܬܗܿ ܡܩܒܠܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܿ ܡܩܒܠܢܐ. ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܟܝܪ̈ܢ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܐܚܪܝܢ ܢܗܘܐ ܡܩܒܠܢܗܝܢ ܕܠܗ ܗܘܠܐ ܩܪܝܐ ܡܠܬܐ ܘܠܡܬܩܒܠܢܐ ܗܿܘ ܕܗܘܝܘ ܣܒܝܣܘܬܐ ܐܕܫܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܠܘ ܡܫܟܚ̈ܢܝܬܐ ܗܝ ܕܡܢܗ ܘܠܗ ܢܩܘܡ ܒܠܥܕ ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܘܥܠ ܠܐ ܡܒܪܝܘܬ ܗܘܠܐ ܡܢ ܐܕܫܐ ܡܢ ܗܠܝܢ:

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܘܗܘܠܐ ܡܢ ܐܠܘ ܒܠܥܕ ܐܕܫܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܠܡܩܡ. ܣܓܝܐܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܠܡܬܪܢܝܘ ܒܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܗܝ ܗܕܐ ܒܠܥܕ ܡܝܩܢܢܘܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܗܐ ܠܝܬ ܗܿܘ ܕܡܝܩܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܕܫܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܚܕܐ ܬܗܘܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܟܕ ܢܩܦܝܢ ܠܗܿ ܐܕܫ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܐܢ ܟܪ ܕܫܪܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܫܪܐ܆ܡܫܬܟܚܝܢ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܠܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܘ ܟܪ ܕܗܿܘ ܫܪܐ ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܫܪܐ. ܗܐ ܡܬܝܩ̈ܢܢܘܬ ܙܢ̈ܝܐ. ܘܦܣܩܢܢ ܕܠܝܬ ܡܝܩܢܢܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܐܠܘ ܬܘܒ ܗܘܠܐ ܒܠܥܕ ܐܕܫܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܠܡܩܡ. ܟܕ ܡܬܪܢܝܢܢ ܬܪܝܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܕܫܢܝ̈ܝܢ ܐܕܫܢܝ̈ܘܬܗܝܢ. ܗܢܝܢ ܗܘ̈ܠܐܣ ܕܝܠܗܘܢ ܗܝܕܝܟ ܐܘ ܦܪ̈ܝܫܢ ܐܘ ܡܚܝ̈ܕܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܦܪ̈ܫܢ ܒܕ ܠܝܬ ܗܿܘ ܕܦܪܫ. ܘܐܢ ܡܚܝ̈ܕܢ ܐܢܢܩܝ ܕܣܒܝܣܘܬܐ ܘܡܡܙܓܘܬܐ ܘܪܘܟܒܐ ܢܬܚܝ̈ܕܢ. ܒܗܿܝ ܕܚܕܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܥ̈ܐܠܢ ܐܕܫܢܝ̈ܘܬܐ ܕܐܬܬܪܝܡܝܢ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܘܟܕ ܗܘܠܐ ܡܢ ܠܘ ܡܫܟܚܢܝܬܐ ܗܝ ܠܡܗܘܐ ܣܘܥܪܢܐܝܬ ܒܠܥܕ ܐܕܫܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܠܐܕܫܐ ܐܫܬܘܕܥ. ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܐܕܫܐ ܐܢ ܠܘ ܒܐܬܪܐ ܗܘ ܠܘ ܡܬܚܐ ܗܘ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܡܬܚܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܢܗܘܘܢ ܒܗ ܣܟ̈ܐ ܬܪܝܢ. ܘܟܠ ܣܟܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܘܬ ܦܢܝܬܐ ܢܗܘܐ ܕܠܘ ܠܘܬܗܿ ܗܘ ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܐܬܪܐ ܗܘ ܗܐ ܓܘܫܡܐ ܗܘ. ܘܕܓܘܫܡܐ ܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܟܢܝܫܘܬܐ ܕܗܘܠܐ. ܘܐܕܫܐ ܩܕܡ ܐܬܚܘܝ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܫܘ̈ܚ ܫܘܝܚܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܥ̈ܠܠܬܐ ܢܗܘܘܢ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܒܗܿܝ ܕܥܠܬܐ ܩܕܝܡܬ ܒܟܝܢܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܠܥܠܬܢܐ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܩܕܝܡ ܠܝܬܗ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܦܠܐ ܐܕܫܐ ܕܩܕܝܡ ܡܨܐ ܕܢܗܘܐ ܐܘ ܥܠܬܐ ܒܗܿܝ ܕܓܕܫܐ ܕܢܗܘܐ ܡܬܚܐ ܠܠܐ ܡܕܡ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܐܚܪܢܐ ܢܗܘܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܩܝܡܢܗܘܢ ܒܚܕ̈ܕܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܣܝܟܘܬ ܡܬܚ̈ܐ

ܠܡܕܥ ܐܠܨܐ ܕܟܠ ܡܬܚܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܐܢܢܩܝ ܕܡܣܝܟܐ ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ:

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐܢ ܢܣܝܡ ܡܬܚܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܣܝܟܐ. ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܪܝܡ ܡܢ ܡܨܥܬܗ ܡܫܘܚܬܐ ܡܕܡ ܡܣܝܟܬܐ. ܘܢܚܝܕ ܒܪܕܪܫ ܣܟܘ̈ܗܝ ܕܡܬܚܐ ܗܿܘ ܘܢܟܢܝܘܗܝ ܡܬܚܐ ܒܝܬ. ܘܢܣܒ ܒܪܕܪܫ ܡܬܚܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܒܠܥܕ ܡܪܝܡܢܘܬܐ. ܘܢܟܢܝܘܗܝ ܓܡܠ. ܘܢܡܫܘܚ ܬܪܝܗܘܢ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܡܬܚܐ ܒܝܬ ܫܘܝܐ ܢܗܘܐ ܠܡܬܚܐ ܓܡܠ. ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚ ܚܣܝܪܐ ܕܠܘ ܚܣܝܪܐ ܗܘ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܡܕܝܢ ܙܕܩ ܡܣܝܟܐ ܕܢܗܘܐ ܡܬܚܐ ܒܝܬ ܒܦܚܡܐ ܕܡܬܚܐ ܓܡܠ. ܘܡܬܚܐ ܓܡܠ ܢܗܘܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢܗ ܒܗܿܝ ܡܫܘܚܬܐ ܡܣܝܟܬܐ ܕܐܬܬܪܝܡܬ ܘܟܠ ܕܝܬܝܪ ܗܘ ܡܢ ܡܣܝܟܐ ܒܡܣܝܟܐ ܡܣܝܟܐ ܗܘ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܓܘܫܡܐ ܡܢ ܦܫܝܛܐ ܠܐ ܣܦܩ ܠܘܬ ܫܟܝܚܘܬܗܿ ܕܗܘܠܐ ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬ ܦܫܝܛܐ ܒܣܘܥܪܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܫܟܝܚ ܗܘܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ ܕܡܩܒܠܘ ܢܩܒܠ ܗܘܐ ܦܘܠܓܐ ܘܐܣܟܝܡܐ. ܘܢܫܒܩܝܘܗܝ ܕܠܝܠܐܝܬ ܐܘ ܥܛܠܐܝܬ. ܐܘ ܠܐ ܣܟ ܡܩܒܠܢܗ ܗܿܘܐ ܗܘܐ ܕܦܘܠܓܐ. ܘܒܐܝܢܐ ܡܢ ܙܢ̈ܝܐ ܕܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܒܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܐ ܢܫܬܟܚ ܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܟܝܢܐ ܡܩܒܠܢܗ ܗܿܘܐ ܗܘܐ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܟܝܢܐ ܓܘܢܝܐ ܘܠܐ ܚܕ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܘܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܦܠܓܝܢ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܠܘ ܕܠܝܠܐܝܬ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܘܠܐ ܣܟ ܠܘ ܟܝܢܐ ܗܿܘ ܓܘܢܝܐ ܐܘܟܝܬ ܓܘܫܡܢܝܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܥܠܬ ܗܠܝܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܗܝ ܗܕܐ ܡܨܝܐ ܕܬܫܬܟܚ. ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܓܘܫܡܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܐܝܬ ܣܛܪ ܡܢ ܟܝܢ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܕܐܬܐܡܪܘ. ܘܟܕ ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܡܣܝܟܐ ܢܗܘܐ ܒܡܬܚܘ̈ܗܝ ܐܢܢܩܐܝܬ ܪ̈ܒܘܬܐ ܘܐܣܟܝ̈ܡܐ ܢܩܦܘ ܠܟܠ ܓܫܘܡ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܣܟ̈ܐ ܡܢ ܠܘ ܡܥܠ ܥܐܠܝܢ ܠܡܢܝ̈ܘܬܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܠܡܫܬܪܪܘ ܓܘܫܡܢܝܘܬ ܓܘܫܡܐ ܡܕܡ. ܟܕ ܡܬܚܪܝܢܢ ܕܐܪܐ ܐܝܬ ܠܗܢܐ ܣܟܐ ܐܘ ܠܐ ܐܝܬ.

ܪܘܥܐ ܘܗܿܝ ܡܢ ܕܡܥܕܐ ܕܬܬܐܡܪ ܕܢܘܩܕܬܐ ܒܙܘܥܗܿ ܠܣܘܪܛܐ ܥܒܕܬ. ܣܘܪܛܐ ܕܝܢ ܠܫܛܝܚܘܬܐ. ܘܗܕܐ ܠܓܘܫܡܐ. ܐܝܟ ܕܠܡܣܟܠܘ ܣܟܝ̈ܗܘܢ ܐܡܝܪܐ. ܘܐܠܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܢܬܪܢܐ. ܐܢܢܩܝ ܕܢܬܩܕܡ ܠܗ ܐܬܪܐ ܕܫܛܝܚܘܬܐ ܗܘ ܓܘܢܝܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܥܠܘܗܝ ܗܘ ܙܘܥܐ. ܘܟܕ ܓܘܫܡܐ ܩܕܝܡ ܗܘ ܠܙܘܥܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܒܝܕ ܙܘܥܗܘܢ ܗܿܘܐ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܦܢ̈ܝܬܐ

ܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܦܢ̈ܝܬܐ ܐܝܬ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܕܒܗܝܢ ܡܬܬܙܝܥܢ̈ܘܬܐ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢ. ܒܕܓܘܢ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܬܬܙܝܥ ܠܦܢܝܬܐ ܦܠܢܝܬ ܘܠܐ ܐܬܬܙܝܥ ܠܦܠܢܝܬ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܦܢܝܬܐ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܨܒܥܐ ܡܬܚܘܝܐ ܗܘܬ. ܐܦܠܐ ܠܗܿ ܨܝ̈ܒܢ ܗܘ̈ܝ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܘܬܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܠܘ ܐܝܟ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܝ ܕܓܘܫܡܐ ܡܢ ܐܘܟܡܘܬܐ ܠܚܘܪܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܪܬܡܢ ܒܝܕ ܙܘܥܐ ܡܫܬܟܚ ܗܿܘ ܕܠܘܬܗ ܗܘ ܙܘܥܐ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܫܟܝܚܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܠܘܬܗ ܙܘܥܐ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܦܢܝܬܐ. ܘܦܢ̈ܝܬܐ ܡܢ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܕܒܣܦܝܩܘܬܐ ܐܘ ܡܠܝܘܬܐ ܕܡܝܝ̈ܬܐ. ܢܬܬܚ̈ܡܢ ܡܢ ܩܨ ܡܫܚܠܦܘܬܗܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܕܡܝ̈ܢ ܐܝܟܢܐ ܗܕܐ ܡܢ ܠܥܠ ܬܗܘܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܬܚܬ ܒܕܓܘܢ ܐܠܨܐ ܕܒܡܫܚܠܦܘܬܐ ܢܬܬܚ̈ܡܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܓܘܫܡܐ ܡܬܚܡ ܦܢܝ̈ܬܐ

ܘܦܢܝ̈ܬܐ ܡܢ ܠܘ ܒܓܘܫܡܐ ܠܚܘܕܝܐ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܬܬܚܡܘ. ܒܗܿܝ ܕܒܗܢܐ ܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܦܢܝܬܐ ܡܬܬܚܡܐ. ܘܠܟܠ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܬܪܬܝܢ ܐܝܬ ܦܢ̈ܝܢ. ܗܿܝ ܕܡܢܗܿ ܘܗܿܝ ܕܠܘܬܗܿ. ܐܦܠܐ ܒܬܪܝܢ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܢ ܡܫܘ̈ܬܦܝ ܣܝܡܐ ܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܚܒܘܫܐ ܘܡܬܚܒܫܢܐ. ܐܘ ܐܝܟ ܬܪܝܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܥܠ ܥܐܠ ܒܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܫܟܝܚܘܬܗ ܒܗ ܒܡܬܚܡܢܘܬܐ ܐܘ ܐܢ ܢܘܟܪ̈ܝܝ ܣܝܡܐ ܢܗܘܘܢ. ܗܐ ܡܬܚܡܘܬ ܣܝ̈ܡܐ ܐܘܟܝܬ ܦܢܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܒܥܠܬܗܘܢ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܚܕ ܢܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܡܬܚܡ ܦܢܝ̈ܬܐ. ܠܘ ܒܗܿܝ ܕܚܕ ܗܘ. ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܚܘܕܪܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܩܪܝܒܘܬܐ ܡܢ ܒܚܘܕܪܐ ܬܬܚܡ. ܡܒܥܕܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܩܢܛܪܘܢ ܘܚܘܕܪܐ ܡܢ ܡܝܩܢܘ ܡܝܩܢ ܠܩܢܛܪܘܢ. ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܢ ܠܚܘܕܪܐ ܘܠܐ ܣܟ. ܒܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܚܘܕܪ̈ܐ ܕܠܐ ܣܘܦ ܒܚܝܠܐ ܥܠ ܢܘܩܕܬܐ ܚܕܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܒܣܟܘ̈ܗܝ ܕܚܘܕܪܢܝܐ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܬܚܡܘ ܦܢܝ̈ܬܐ ܒܗܿܝ ܕܕܡܝ̈ܝܐ ܐܢܘܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܨܛܠܝܢܘܬ ܓܘܫ̈ܡܐ

ܘܓܘܫܡܐ ܡܢ ܓܝܪ ܡܬܬܙܝܥܢܐ. ܡܬܪܓܫܢܐ ܒܗ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܚܓܪܐ ܠܦܘܬ ܚܐܦܗ ܚܓܘܪܗܿ. ܘܠܘ ܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܗܿܝ. ܒܗܿܝ ܕܐܦ ܗܿܘ ܕܫܠܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܠܗ ܗܝ ܗܕܐ. ܘܟܠ ܓܘܫܡܐ ܟܕ ܒܐܬܪܐ ܢܗܘܐ ܟܝܢܝܐ. ܠܐ ܙܕܩ ܕܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܠܗ ܬܗܘܐ ܐܠܐ ܟܒܪ ܠܐ ܠܘܬܗ. ܒܗܿܝ ܕܒܗ ܗܘ. ܐܦܠܐ ܡܢܗ. ܒܗܿܝ ܕܡܬܒܥܝܢܐ ܟܝܢܐܝܬ. ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܡܬܥܪܩܢܐ ܟܝܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܓܘܫܡܐ ܓܠܝܙ ܡܢ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܡܢ ܩܨ ܗܕܐ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐܠܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܡܕܡ ܓܠܝܙ ܡܢ ܨܠܝܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܘܠܐ ܡܬܘܡ ܟܝܢܐܝܬ ܢܬܬܙܝܥ ܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܙܘܥܐ ܟܝܢܝܐ ܒܝܕ ܨܠܝܐ ܗܘ ܗܿܘܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܩܛܝܪܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܗܝܕܝܟ ܬܪܝܢ ܓܘܫ̈ܡܝܢ. ܚܕ ܐܠܦ ܓܠܝܙ ܡܢ ܨܠܝܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܒܝܬ ܩܢܐ ܨܠܝܐ. ܘܢܕܚܐ ܠܬܪܝܗܘܢ ܚܐܦܐ ܫܘܝܐ ܠܐܦܝ̈ ܘܥܕܐ ܡܕܡ ܡܬܚܡܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܦܚܡܐ ܡܕܡ ܢܗܐ ܠܙܒܢܐ ܕܡܬܘܥܕܢܘܬ ܐܠܦ ܠܘܬ ܙܒܢܐ ܕܡܬܘܥܕܢܘܬ ܒܝܬ ܘܢܣܝܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܚܡܐ ܕܬܘܚܡܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܫܟܚܘ ܓܘܫܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܓܡܠ ܕܬܘܚܡܢܐ ܗܘ ܕܝܘܩܪܐ ܕܒܝܬ ܝܘܩܪܗ. ܘܢܙܝܥܝܘܗܝ ܐܦ ܠܗ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܚܐܦܐ ܠܘܬ ܘܥܕܐ ܗܿܘ. ܘܓܠܝܐ ܕܒܬܘܚܡܢܐ ܕܙܒܢܐ ܕܡܬܘܥܕܢܘܬܒܝܬ ܢܬܘܥܕ ܐܦ ܗܘ. ܘܡܫܬܟܚ ܐܠܦ ܓܠܝܙ ܡܢ ܝܘܩܪܐ ܘܓܡܠ ܩܢܐ ܝܘܩܪܐ ܕܒܚܕ ܙܒܢܐ ܫܘܝܐ ܡܢ ܚܕ ܚܐܦܐ ܫܘܝܐ ܡܨܛܝܒܝܢ ܠܘܥܕܐ ܡܕܡ ܡܬܚܡܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܨܝܐ ܕܬܬܐܡܪ ܕܠܘ ܒܙܒܢܐ ܡܛܐ ܐܠܦ ܠܘܥܕܐ ܗܿܘ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܘܥܕܐ ܕܒܝܬ ܥܕܡܐ ܠܦܠܓܗ ܕܡܬܚܗ ܕܘܥܕܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܩܕܡ ܙܘܥܐ ܕܥܕܡܐ ܠܣܟܐ ܕܡܬܚܗ ܕܘܥܕܐ ܢܗܘܐ. ܘܩܕܡܝܘܬܐ ܘܐ̱ܚܪܝܘܬܐ ܕܒܗܝܢ ܙܘܥܐ ܡܬܦܠܓ ܐܠܐ ܒܙܒܢܐ ܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܗܘܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܟܕ ܫܦܝܪ ܐܬܚܘܝܬ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬܐ ܕܠܐ ܡܣܝܟܘܬ ܡܬܚ̈ܐ. ܘܕܒܚܘܕܪܢܝܐ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܒܠܚܘܕ ܡܨܝ̈ܢ ܠܡܬܬܚܡܘ ܦܢܝ̈ܬܐ. ܗܘ ܗܢܐ ܠܘ ܒܐܬܪܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܒܕ ܠܝܬ ܠܗܠ ܡܢܗ ܗܿܘ ܕܐܬܪܗ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܦܢܝܬܐ ܠܥܠ ܡܢܗ ܐܝܬ ܕܠܘܬܗܿ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܢܬܗܘܢܢ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܗܿܝ ܚܘܕܪܢܝܬܐ ܘܡܬܚܠܦܢ̈ܘܬܗ ܕܡܬܚܡܢܐ. ܠܘ ܒܝܕ ܡܢܘ̈ܬܗ ܗܿܘܝܢ. ܟܕ ܒܚܕ̈ܕܐ ܟܐܡܬ ܡܬܦܚ̈ܡܢ ܒܕ ܠܝܬ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܒܦܚܡܐ ܕܗܿܘ ܕܠܓܘ ܡܢܗ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܫܠܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܚܠܦܘܢ ܣܝ̈ܡܝ ܬܪܝܗܘܢ ܒܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܗܘ ܡܢ ܡܬܚܡܢܐ ܡܢ ܩܨ ܦܫܝܛܘܬܗ ܠܐܣܟܝܡܐ ܗܿܘ ܚܘܕܪܢܝܐ ܐܫܬܘܝ.

ܢܘܗܪܐ: ܓܘܫܡܐ ܡܢ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܗܿܘܐ ܘܡܬܚܒܠ ܟܕ ܡܫܠܚ ܫܠܚ ܐܕܫܐ ܡܕܡ ܘܠܒܫ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܙܘܥܐ ܢܬܬܙܝܥ ܬܪܝܨܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܢ ܒܐܬܪܗ ܕܝܠܗ ܕܡܫܬܠܚܢܐ ܠܒܫܗ. ܐܢܢܩܝ ܕܒܐܬܪܐ ܢܫܢܐ ܗܿܘ ܕܒܝܬܝ ܠܡܬܠܒܫܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܐܬܪܗ ܕܗܢܐ ܠܒܫܗ. ܐܢܢܩܝ ܕܐܬܬܙܝܥ ܡܢ ܐܬܪܗ ܩܕܡܝܐ ܠܕܗܿܘ. ܘܓܘܫܡܐ ܡܢ ܡܬܚܡܢܐ ܟܕ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܗܿܝ ܚܘܕܪܢܝܬܐ ܡܛܬ ܠܗ. ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܐܢܢܩܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܡܢ ܩܨ ܠܐ ܡܩܒܠܢܘܬܗ ܕܠܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܗܿܝ ܬܪܝܨܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܡܢ ܫܟܝܪ̈ܬܐ ܗܝ ܠܡܒܥܐ ܟܝܢܐܝܬ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܬܥܪܩ ܟܝܢܐܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ. ܐܦܠܐ ܡܣܬܕܩ. ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܗܢܐ ܬܘܒ ܒܝܕ ܙܘܥܐ ܗܿܘܐ ܬܪܝܨܐ ܕܠܘ ܡܩܒܠܢܗ ܗܘ ܒܟܝܢܐ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܐܬܪܐ

ܘܠܐܬܪܐ ܡܢ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܐܝܬ ܐܪܒܥܐ:

ܘܩܕܡܝܐ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܫܘܢܝܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܢܗ ܠܘܬ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬ ܗܘܝܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܬܪܝܢ ܐܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܟܚܕܐ ܒܗܿܘ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘ. ܕܬܠܬܐ ܬܘܒ ܩܘܛܪܓܐ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܗܿܝ ܕܒܗ. ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܒܣܘܟܠܗܿ ܥܠܘܗܝ. ܕܐܪܒܥܐ ܬܘܒ ܕܡܫܬܚܠܦܘ ܡܫܬܚܠܦ ܠܦܘܬ ܦܢܝ̈ܬܐ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܐܣܒܪܘ. ܕܐܬܪܐ ܗܝ ܗܘܠܐ ܗܘ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܕܫܐ ܗܘ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܗܿܘ ܗܘ ܕܥܠܘܗܝ ܫܟܝܢ ܓܘܫܡܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܬܪܝܢ ܩܕܡܝ̈ܐ ܠܘ ܐܬܪܐ ܐܢܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܨܐ ܗܝܕܝܟ ܕܢܗܘܐ ܓܘܫܡܐ. ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܦܠܐ ܗܿܘ ܬܠܝܬܝܐ ܐܬܪܐ ܗܘ. ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܐܬܡܢܝܘ ܒܗ ܫܟܝܚܝܢ

ܪܘܥܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܬܘܒ ܐܣܒܪܘ ܕܐܬܪܐ ܗܝ ܣܦܝܩܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܬܚܡܘܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܚܐ ܡܕܡ ܐܝܢܐ ܕܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܒܗ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܩܝ̈ܡܐ. ܟܕ ܠܘ ܒܗܘܠܐ ܗܘ. ܘܡܟܢܐ ܠܡܬܡܠܝܘ ܡܢ ܓܘܫܡܐ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܢܘܗܿ ܠܣܦܝܩܘܬܗܿ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ܆ ܠܒܪ ܡܢ ܥܠܡܐ ܕܢܘܗܿ. ܘܕܠܐ ܣܘܦ ܡܬܡܬܚܐ ܘܠܫܟܝܪܘܬ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܩܕܡܬ ܐܫܬܘܕܥܬ. ܘܣܟ ܠܡܐܡܪ ܫܟܝܚܘܬܗܿ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܗܝ ܠܡܗܘܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐܠܘ ܣܦܝܩܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܡܩܒܠܢܝܬ ܓܘܫ̈ܡܐ ܗܝ ܗܕܐ ܡܨܥܬ ܓܘܫ̈ܡܐ ܡܒܥ̈ܕܐ ܝܬܝܪܬܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܒܡܨܥܬ ܩܪ̈ܝܒܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܟܡܝܘܬܐ ܗܝ. ܠܘ ܠܐ ܡܕܡ. ܘܕܟܡܝܘܬܐ ܠܘ ܩܝܡܬ ܠܝܬܗܿ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܢ ܩܨ ܓܕܫܢܝܘܬܗܿ ܓܠܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܓܘܫܡܐ ܕܒܗ ܬܗܘܐ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܣܦܝܩܘܬܐ ܓܘܫܡܐ ܗܝ ܘܐܬܬܣܝܡ ܕܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗܝ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܬܘܒ ܐܢ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܝ. ܕܐܢ ܐܝܬܝܗܿ ܓܘܫܡܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܕܟܕ ܫܪܝܢ ܒܗܿ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܐܢ ܡܩܒܠܐ ܠܗܘܢ ܡܫܬܟܚ ܓܘܫܡܐ ܒܓܘܫܡܐ. ܘܐܬܚܘܝܬ ܫܟܝܪܘܬܐ ܗܕܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܩܒܠܐ ܠܗܘܢ. ܗܐ ܠܘ ܐܬܪܐ ܗܝ.

ܟܪ̈ܝܣܝܣ: ܠܩܘܡܐ ܡܢ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܕܚܠܝܠܝܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܝ̈ܐ. ܠܘ ܥܠܬܐ ܐܝܬ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܕܣܦܝܩܘܬܐ. ܕܟܕ ܡܢ ܠܐ ܡܫܟܚ̈ܢܝܬܐ ܗܝ ܕܢܬܦܪܩ ܐܐܪ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܗܿܘ ܐܪܥܢܝܐ. ܘܠܐ ܡܕܡ ܒܝܢܬܗܘܢ ܢܗܘܐ. ܐܢܢܩܐܝܬ ܐܚܝܕ ܠܗܿܝ ܝܩܝܪܘܬܐ ܥܕ ܢܬܡܨܥܘܢ ܡܝ̈ܐ. ܐܝܛܐ ܢܬܦܪ̈ܩܢ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܢܬܝܦܘܬ ܓܘܫ̈ܡܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܒܡܨ̈ܝܐ ܠܗܿ ܠܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬ ܣܦܝܩܘܬܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܩܛܝܪ ܠܗ ܠܐܐܪ ܕܡܬܡܨܐ ܕܢܩܦ. ܘܓܘܫܡܐ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܗܘܐ ܠܦܢܝܬܐ ܗܿܝ. ܘܟܕ ܐܬܪܐ ܠܘ ܣܦܝܩܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܐܬܡܢܝܘ. ܫܪܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܝ ܫܛܝܚܘܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܐܚܘܕܐ ܗܿܝ ܕܢܩܝܦܐ ܠܫܛܝܚܘܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܬܬܚܕܢܐ. ܘܒܗܿ ܡܬܟܢܫܝܢ ܐܟܚܕܐ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܕܐܬܐܡܪܘ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬ ܬܪܝܢ ܥܠܡ̈ܐ ܓܘܫ̈ܡܢܝܐ

ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܐܢ ܢܫܦ ܕܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܘ ܒܓܘ ܡܬܚܡܢܐ ܡܕܡ ܦܢ̈ܝܬܐ ܢܗܘܘܢ. ܐܘ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܒܚܕ ܡܬܚܡܢܐ ܢܗܘܘܢ. ܘܒܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܨܐ ܕܬܪܝܢ ܩܢܛܪ̈ܘ ܠܚܕ ܚܘܕܪܐ ܢܗܘܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܦܢ̈ܝܬܐ ܢܬܬܚ̈ܡܢ. ܘܐܠܨܐ ܬܘܒ ܕܬܪܝܢ ܐܬܪ̈ܘܢ ܟܝܢ̈ܝܐ ܠܚܕ ܐܕܫܐ ܢܗܘܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܡܬܦܪܫ ܒܥܫܝܡܘ ܡܕܝܢ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܐܘ ܠܬܪܝܗܘܢ ܥܛܦ. ܐܘ ܠܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܟܝܪ̈ܢ. ܐܘ ܠܗܢܐ ܡܢ ܢܨܛܠܐ. ܠܗܿܘ ܕܝܢ ܠܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܘܬܪܝܗܘܢ ܠܘܬܗ ܫܘܝܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܨܝܐ ܕܠܘ ܒܡܬܚܡܢܐ ܢܗܘܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܚܘܕܪ̈ܐ ܠܐ ܡܨܝܢ ܠܡܩܦ ܒܠܥܕ ܣܦܝܩܘܬܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܣܦܝܩܘܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ. ܘܐܢ ܒܓܘܫ̈ܡܐ ܢܐܡܪ ܕܡܬܡܠܝܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܟܠ ܓܘܫܡܐ ܡܬܚܡܢܐ ܢܗܘܐ ܕܣܟܘ̈ܗܝ ܘܐܬܬܣܝܡ ܕܠܝܬ ܗܢܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܫܦܝܪ ܐܬܢܗܪ ܕܡܬܚܡܢܐ ܚܘܕܪܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܠܐ ܡܢ ܚܘܕܪ̈ܢܝܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܠܚܕ̈ܕܐ ܡܩܦ ܢܩܝܦܝܢ ܒܠܥܕ ܣܦܝܩܘܬܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܟܠܗ ܗܢܐ ܕܥܠܡܐ ܡܬܩܪܐ. ܚܕ ܗܘ ܚܘܕܪܐ ܐܘܟܝܬ ܒܥܬܐ ܡܪܢܝܬ ܩܝܩܠܘܣ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ

ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܡܢ ܡܬܪܫܡܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܘܩܘܬ ܡܕܡ ܡܢ ܚܝܠܐ ܠܘܬ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܘ ܡܢܫܠܝ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܬܪܢܝܬܐ ܗܝ. ܐܝܟ ܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܕܘܟܐ ܠܕܘܟܐ. ܐܘ ܣܝܡܝܬܐ. ܐܝܟ ܡܬܚܠܦܢܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܬܙܝܥ ܒܠܥܕ ܟܠܐ ܒܗܦܟܐ ܕܫܘܢܝܐ. ܘܗܢܐ ܐܝܟ ܙܘܥܐ ܕܗܢܐ ܟܠ ܕܠܘ ܒܐܬܪܐ ܗܘ. ܐܘ ܟܡܢܝܬܐ ܐܝܟ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܒܙܢܐ ܕܬܘܣܦܬܐ ܘܒܘܨܪܐ. ܘܓܘܫܡܐ ܡܢ ܡܬܬܙܝܥ ܠܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܪܒܐ. ܐܘ ܟܕ ܡܬܬܘ̈ܣܦܢ ܡܢܘ̈ܬܗ. ܘܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܬܪܒܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܘ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܡܦܪܣܥܘܬܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܠܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܙܥܘܪܐ. ܐܘ ܒܒܘܨܪ ܡܢܘ̈ܬܐ ܘܡܫܟܘܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܘ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܪܨܝܦܘܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܘ ܐܝܢܝܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܬܬܙܝܥ ܓܘܫܡܐ ܡܢ ܓܘܢ ܠܓܘܢ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ. ܘܡܬܬܙܝܥ̈ܢܘܬܐ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܬܠܬ ܩܕܡܝ̈ܬܐ. ܫܘܚܠܦܝ̈ܗܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܬܬܙܝܥ̈ܢܘܬܐ ܐܢܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܐܠܐ ܕܒܙܒܢܐ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܢܬܪܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܥܕ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܡܫܬܚܠܦ ܐܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܬܢܫܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܕܗܘܝܐ ܡܬܟܢܐ ܘܚܘܒܠܐ. ܠܘ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܘ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘܐ ܐܠܐ ܡܢܫܠܝ. ܒܗܿܝ ܕܓܘܫܡܐ ܕܫܪܝ ܠܡܬܚܒܠܘ. ܐܢ ܠܘ ܡܢܫܠܝ ܐܠܐ ܒܕܘܪܓܐ ܡܬܚܒܠ. ܡܢܬܐ ܗܿܝ ܕܐܬܚܒܠܬ. ܐܢ ܡܢܗܿ ܗܝ ܕܐܘܣܝܐ ܐܦ ܗܝ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܗܐ ܡܢ ܟܕܘ ܐܬܚܒܠܬ. ܐܢܕܝܢ ܠܘ ܡܢܗܿ ܗܝ. ܗܐ ܠܐ ܥܕܡܫ ܡܚܒܠܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܟܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܒܙܒܢܐ. ܘܟܠ ܙܒܢܐ ܡܬܦܠܓܢܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܡܢܫܠܝ ܠܘ ܒܙܒܢܐ ܒܕܠܐ ܡܬܦܠܓ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܡܢܫܠܝ ܗܘܐ.

ܦܘܠܓܐ ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܐܘ ܡܢ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܬܬܙܝܥ ܘܡܬܟܢܝܐ ܩܛܝܪܝܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܒܗ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܢ ܠܚܕܐ ܗܝ ܒܠܚܘܕ ܦܢܝܬܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܘܡܬܟܢܝܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܡܙܝܥܢܗܿ ܟܝܢܐ ܐܘ ܠܦܢ̈ܝܢ ܕܡܫܚ̈ܠܦܢ. ܘܡܬܟܢܝܐ ܨܒܝܢܝܬܐ ܘܡܙܝܥܢܗܿ ܢܦܫܐ.

ܢܘܗܪܐ ܘܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ

ܓܘܫܡܐ ܡܢ ܓܝܪ ܠܘ ܒܗܿܝ ܓܘܫܡܐ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܐܠܐ ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘ ܙܒܢܐ ܕܓܘܫܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܥܒܕ ܠܗ. ܠܘ ܐܦ ܓܘܫܡܐ ܗܘ ܥܒܕ ܠܗ ܒܕ ܡܢ ܟܕܘ ܗܘܬ ܠܗ ܓܘܫܡܢܝܘܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܒܪ ܠܗ ܗܘܝܐ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܣܒܝܣܬ ܚܘ̈ܕܬܐ ܗܝ. ܐܢ ܓܘܫܡܐ ܗܘܐ ܥܠܬܗܿ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܢ ܩܕܡܝܗܿ ܢܬܚܕܬ ܗܘܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܗܿܘ ܕܠܘܬܗ ܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܐܢ ܢܬܥܐ ܫܟܝܚܘܬܗ ܛܒ ܡܢ ܓܠܝܙܘܬܗ ܒܦܚܡܐ ܕܟܝܢܗ ܕܗܿܘ ܕܡܬܬܙܝܥ. ܟܕ ܠܗ ܢܬܡܛܐ ܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܡܢܗ ܡܬܦܪܩ. ܦܪܝܩ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܘ ܒܟܝܢܗ ܐܠܐ ܡܢ ܩܛܝܪ. ܐܢܕܝܢ ܠܘ ܢܬܥܐ. ܐܠܐ ܫܘ̈ܝܢ ܠܘܬܗ. ܘܫܟܝܚܘܬ ܗܿܘ ܘܓܠܝܙܘܬܗ. ܠܘ ܒܟܝܢܐ ܠܘܬܗ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܬܬܙܝܥ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܟܝܢܐ ܟܕ ܡܢ ܟܠ ܩܛܝܪ ܢܡܕ. ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܡܕܡ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܘܠܐ ܚܕ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬ ܕܠܠܐ ܣܘܦ ܡܟܢ ܠܡܫܬܪܓܠܘ. ܐܝܟ ܕܐܣܒܪܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܩܕܡܬ ܓܝܪ ܐܬܦܪܣܝܬ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬܐ ܕܠܐ ܡܣܝܟܘܬ ܦܢ̈ܝܬܐ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܕܪܟ ܓܘܫܡܐ ܩܠܝܠܐ ܠܗܿܘ ܝܩܝܪܐ ܟܕ ܐܟܚܕܐ ܡܢ ܛܘܪܐ ܢܫܬܪܓܠܘܢ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܙܒܢܐ

ܠܡܕܥ ܐܠܨܐ ܕܒܝܢܬ ܫܘܪܝܐ ܕܟܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܘܫܘܠܡܗܿ ܠܘܬ ܘܥܕܐ ܡܕܡ ܡܨܝܐ ܠܡܗܘܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܡܫܘܚܪܐ ܡܢ ܗܿܝ ܘܥܡܗܿ ܡܫܪܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܬܡܛܝܐ ܠܘܥܕܐ ܗܿܘ. ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܗܿܝ ܬܬܡܛܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܛܒ ܡܢ ܗܿܝ ܡܣܪܗܒܐ. ܘܟܕ ܥܡܗܿ ܕܗܿܝ ܡܫܪܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܘܥܕܐ ܬܬܡܛܐ ܬܩܘܡ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܠܗܿ ܫܘܝܐ. ܘܡܢ ܦܠܓܗܿ ܕܡܪܕܝܬܐ ܡܫܪܝܐ. ܘܥܡܗܿ ܠܘܥܕܐ ܡܬܡܛܝܐ. ܗܟܢܐ ܘܪܘܒܥܐ ܕܗܿܝ ܘܬܘܠܬܐ. ܗܐ ܗܘ̈ܝ ܗܪܟܐ ܡܫܟܚ̈ܢܘܬܐ ܡܫܘܚ̈ܬܢܝܬܐ ܠܐ ܡܩܘܝ̈ܢܝܬܐ ܣܘܓܐܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܡܫܟܚ̈ܢܘܬܐ ܗܢܝܢ ܠܘ ܡܫܘܚܬܐ ܗܝ ܕܡܬܬܙܝܥܢܐ ܐܘ ܕܐܬܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܘܫ̈ܚܬ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܐ ܢܫܬܚ̈ܠܦܢ ܒܠܥܕ ܫܘܚܠܦܐ ܕܙܒܢܐ. ܐܝܟ ܦܝܠܐ ܘܒܩܐ ܟܕ ܫܘܝܐܝܬ ܢܕܝܠܘܢ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܢܫܬܚܠܦܘܢ ܒܠܥܕ ܫܘܚܠܦܐ ܕܙܒܢܐ. ܐܝܟ ܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܡܢ ܚܕ ܡܝܠܐ ܢܬܬܙܝܥ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܫܟܚ̈ܢܘܬܐ ܗܿܢܝܢ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܡܫܘܚܪܘܬܐ ܘܣܘܪܗܒܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܐ ܙܘܥܐ ܕܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܡܨܥܬ ܫܡܝܐ ܫܘܐ ܠܗܿܘ ܕܡܢܗܿ ܠܡܥܪܒܐ. ܘܡܫܚܠܦܝܢ ܙܒܢ̈ܐ. ܘܟܕ ܘܗܢܝܢ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܕܡܘܫܚ̈ܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܟܬܪ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܠܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܟܘܬܪܗ ܕܗܘܝܘ ܙܘܥܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܟܐܢܐܝܬ ܐܬܐܡܪܬ ܕܙܒܢܐ ܡܫܘܚܬܐ ܗܝ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܠܦܘܬ ܩܕܡܝܘܬܗܿ ܘܐܚܪܝܘܬܗܿ. ܗܢܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܬܟܢܫܘ ܐܟܚܕܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܗܫܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܣܟܐ ܡܕܡ ܠܙܒܢܐ ܕܒܗ ܡܢܘ̈ܬܗ ܒܚܕ̈ܕܐ ܡܬܢܩ̈ܦܢ ܐܝܟ ܢܩܝܦܘܬ ܗܿܘ ܕܥܒܪ ܘܗܿܘ ܕܥܬܝܕ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܘ ܙܒܢܐ ܗܝ ܐܦܠܐ ܡܢܬܐ ܕܙܒܢܐ ܐܠܐ ܣܟܗ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠܐ ܕܗܫܘ̈ܬܐ ܣܘܓܐܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܢܬܢܩ̈ܦܢ ܗܘ̈ܝ. ܡܬܪܟܒܐ ܗܘܬ ܡܢܗܝܢ ܡܫܘܚܬܐ ܡܕܡ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܘܡܫܬܟܚܐ ܗܘܬ ܗܝܕܝܟ ܠܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܡܢܬܐ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܐܠܘ ܐܝܬ ܗܘܬ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓܐ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܒܐܬܪܐ ܗܘܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܗܘ ܐܬܪܐ ܐܢ ܡܬܦܠܓܢܐ ܗܘ. ܐܢܢܩܝ ܕܒܦܘܠܓܗ ܬܬܦܠܓ. ܘܕܠܝܬ ܐܬܪܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܚܣܝܢܐܝܬ ܐܬܚܘܝ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܢܥܝܢ ܗܫܐ ܡܕܡ ܗܝ ܡܘܙܠܬܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܒܗܿ ܐܘ ܫܠܝܐ ܐܘ ܡܬܬܙܝܥܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܩܒܠܢܝܬܗ ܗܝ ܕܫܠܝܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܡܬܬܙܝܥܐ ܒܗܿ. ܘܐܠܨܐ ܕܗܿܝ ܗܫܐ ܡܫܘܚܬܗܿ ܬܗܘܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܿܝ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܠܐ ܙܒܢܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܒܗܿ ܡܬܘܡ. ܐܢܕܝܢ ܬܘܒ ܢܐܡܪܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܫܠܐ ܐܦܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܫܟܝܪܐ ܗܕܐ ܟܕ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܥܠܘܗܝ ܙܘܥܐ ܡܬܩܛܪܓ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܬܗܘܐ ܐܝܟ ܗܫܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܗܘ ܙܒܢܐ ܠܘ ܡܫܘܚܬܗܿ ܗܘ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܐܠܐ ܕܗܿܝ ܚܘܕܪܢܝܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܝ ܡܢ ܠܘ ܠܠܐ ܣܘܦ ܡܨܝܐ ܕܬܬܡܬܚ. ܘܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܒܥܛܘܦܝܐ ܬܬܦܣܩ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܠܨܐ ܕܒܝܢܬ ܟܠ ܬܪܬܝܢ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܘܢ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܕܫܠܝܐ ܢܫܬܟܚ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܟܠ ܓܝܪ ܡܙܝܥܢܐ ܟܕ ܠܘܬ ܬܚܘܡܐ ܡܕܡ ܢܡܛܝܗܿ ܠܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܡܡܛܝܢܐ ܗܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܐܝܛܐ ܡܫܢܝܐ ܡܢܗ ܗܿܝ ܕܡܡܛܝܢܐ ܗܘ ܡܢܫܠܝ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܬܘܒ ܙܒܢܐ ܢܗܘܐ ܕܒܪܕܪܫ ܢܡܛܝܗܿ ܠܬܚܘܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܓܠܝܐ ܕܗܫܐ ܕܒܗܿ ܗܘ ܡܡܛܝܢܐ ܣܛܪ ܗܝ ܡܢ ܗܫܐ ܕܠܐ ܡܡܛܝܢܐ ܗܘ ܒܗܿ. ܡܕܝܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܒܡܨܥܬ ܗܫܘ̈ܬܐ ܗܢܝܢ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܐ ܢܗܘܐ ܕܫܠܝܐ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܚܝ̈ܕܢ ܗܫܘ̈ܬܐ ܘܙܒܢܐ ܡܢܗܝܢ ܢܬܪܟܒ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܝ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܙܒܢܐ ܡܢ ܒܓܠܝܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢ̈ܘܬܐ ܡܬܢܛܪ. ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܝܘܡܝܬܐ ܡܬܬܚܡܐ. ܘܒܗܿ ܡܬܬܙܝܥܢ̈ܘܬܐ ܡܬܡܫ̈ܚܢ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܐܡܬܐ ܡܬܡܫܚ̈ܢܐ ܐܘ ܗܢܘܢ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܘܡܬܦܠܓ ܠܫܢ̈ܝܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܘܫܥ̈ܐ. ܘܫܠܝܐ ܡܢ ܟܕ ܓܠܝܙܘܬܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ. ܓܕܫܢܐܝܬ ܒܙܒܢܐ ܡܬܡܫܚ. ܒܗܿܝ ܕܡܬܪܢܝܐ ܕܐܠܘ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܒܗ ܡܬܬܙܝܥ ܗܘܐ. ܗܟܢ ܐܘ ܗܟܢ ܐܬܬܙܝܥ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܓܘܫܡܐ ܡܢ ܠܘ ܒܗܿܝ ܕܓܘܫܡܐ ܗܘ ܡܬܐܡܪ ܕܒܙܒܢܐ ܗܘ. ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܡܬܬܙܝܥܢܐ ܗܘ. ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܢ ܠܐ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢܐ ܣܟ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘܢܢ̈ܝܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܕܡܫܬܚܠܦܝܢ ܒܙܢܐ ܘܡܟܬܪܝܢ ܒܙܢܐ ܐܝܟ ܓܘܫ̈ܡܐ ܥܡ ܙܒܢܐ ܠܐ ܒܙܒܢܐ ܡܬܐܡܪܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܦܘܚܡܐ ܕܗܿܘ ܕܥܡ ܙܒܢܐ ܥܡܗ ܕܙܒܢܐ ܒܟܘܬܪܐ ܠܥܠܡ ܡܬܩܪܐ. ܘܦܘܚܡܐ ܕܗܿܘ ܕܠܘ ܒܙܒܢܐ ܗܘ ܥܡ ܗܿܘ ܕܠܘ ܒܙܒܢܐ ܗܘ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܟܕ ܙܒܢܐ ܡܫܘܚܬܐ ܗܘ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܿܘ ܕܒܗܕܐ ܠܐ ܡܪܓܫ ܐܦܠܐ ܒܗܿܘ ܡܨܐ ܠܡܪܓܫܘ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܝܘ̈ܡܝܢ ܢܡܘ ܣܓܝܐܝܢ ܘܚܕ ܠܗܘܢ ܐܬܚܫܒܘ ܝܘܡܐ.

Chapter 2

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

ܕܥܠ ܓܘܫ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܦܫܝ̈ܛܐ ܘܗܠܝܢ ܚܣܝܪ̈ܝ ܪܘܟܒܐ

ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܦܫܝܛܐ ܐܘ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܪܘܟܒܐ. ܐܘ ܠܐ ܡܩܒܠܢܗ ܗܘ. ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܗܘܝܘ ܡܬܚܡ ܦܢܝ̈ܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܥܡܗ. ܒܗܿܝ ܕܪܘܟܒܐ ܒܝܕ ܙܘ̈ܥܐ ܗܘ ܬܪ̈ܝܨܐ ܡܥܕ ܗܿܘܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܟܣܢܝܝܢ ܠܟܝܢܗ. ܕܒܗܘܢ ܡܢܘ̈ܬ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܠܡܩܦ ܐܬܝ̈ܢ. ܘܡܩܒܠܢܐ ܕܪܘܟܒܐ ܘܡܪܦܝܢܗ ܐܘ ܕܠܝܠܐܝܬ ܗܠܝܢ ܡܟܢ ܘܡܬܩܪܐ ܪܛܝܒܐ. ܐܘ ܥܛܠܐܝܬ ܘܡܬܩܪܐ ܝܒܝܫܐ. ܘܣܛܪ ܡܢܗܘܢ ܘܠܐ ܚܕ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܡܟܢ ܠܡܚܫ ܕܐܟܚܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܣܝ̈ܡܝ ܒܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܐܚܕ. ܚܝ̈ܠܐ ܕܝܢ ܗܿܢܘܢ ܥܒܘ̈ܕܐ ܕܠܟܠ ܓܫܘܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܝܕܝܢ ܚܡܝܡܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܩܪܝܪܘܬܐ. ܘܗܿܝ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܢܝܘܬܐ ܡܕܡ ܕܟܕ ܡܫܬܠܛܐ ܠܘܬ ܙܘܥܐ ܕܠܐܦ̈ܝ ܚܘܕܪܐ ܡܝܬܝܐ ܠܓܘܫܡܐ ܕܒܗܿ ܐܬܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܦܪܩܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܦܘܫܫܢܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܡܦܠܗܕܢܝܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܡܩܛܢܢܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܢܝܘܬܐ ܡܕܡ ܐܝܕܐ ܕܟܕ ܡܫܬܠܛܐ. ܠܘܬ ܙܘܥܐ ܕܠܦܢܝܬ ܩܢܛܪܘܢ. ܢܓܕܐ ܠܓܘܫ̈ܡܐ ܕܒܗܿ ܐܬܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܘܬܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܩܛܪܢܝܬܐ ܘܝܗܒܬ ܢܘܚܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐܘ ܥܠ ܩܢܛܪܘܢ ܗܝ ܐܟܡܐ ܕܠܫܡ̈ܝܢܐ. ܐܘ ܠܘܬ ܩܢܛܪܘܢ ܘܡܬܟܢܝܐ ܝܩܝܪܘܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܘܡܬܟܢܝܐ ܩܠܝܠܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܟܠ ܓܘܫܡܐ ܐܣܛܘܟܣܢܝܐ ܕܠܘ ܣܦܝܩ ܡܢ ܚܡܝܡܘܬܐ ܐܘ ܩܪܝܪܘܬܐ ܢܗܘܐ. ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥ ܥܒܘ̈ܕܬܐ ܠܡܐܡܪ ܘܚܫܘ̈ܫܬܐ. ܟܕ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܡܬܬܠܘ̈ܬܢ ܐܪܒܥ ܥܒܕ̈ܢ ܡܬܬܙܘܓ̈ܢܘܬܐ. ܚܡܝܡܘܬܐ ܥܡ ܝܒܝܫܘܬܐ ܘܥܡ ܪܛܝܒܘܬܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܩܪܝܪܘܬܐ ܥܡ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܘܝܒܝܫܘܬܐ ܡܢ ܠܟܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܒܘ̈ܕܬܐ ܟܕ ܬܩܦ ܝܩܪܝܪܘܬܐ ܐܘ ܩܠܝܠܘܬܐ ܡܥܕܐ ܕܬܘܣܦܝܗܿ. ܐܪܒܥܐ ܡܕܝܢ ܗܿܘܝܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ. ܩܠܝܠܐ ܡܪܢܝܐ ܐܝܟ ܢܘܪܐ. ܘܠܘ ܡܪܢܝܐ ܐܝܟ ܐܐܪ. ܘܝܩܝܪܐ ܡܪܢܝܐ ܐܝܟ ܐܪܥܐ. ܘܠܘ ܡܪܢܝܐ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ. ܘܠܚܡܝܡܘܬܐ ܡܢ ܕܐܐܪ ܡܫܘܕܥܐ ܡܬܥܠܝܢܘܬܗ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܝ̈ܐ. ܘܠܣܘܓܐܬ ܪܛܝܒܘܬܗ ܕܠܝܠܘܬ ܡܣܬܟܡܢܘܬܗ ܒܟܠ ܐܣܟܝܡ. ܘܒܡܪܦܝܢܘܬܗ ܕܠܟܠܗܘܢ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܘ ܒܟܝܢܐ ܐܐܪ ܠܥܠ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܡܪܚܦ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܐܙܕܪܒ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ. ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܡܕܝܢ ܕܪܩܒܐ ܢܦܝܚܐ ܗܿܘ ܕܪܒ ܠܘ ܕܠܝܠܐܝܬ ܛܒ ܡܢ ܗܿܘ ܙܥܘܪܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܝ̈ܐ ܢܬܥܠܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܬܪܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܬܥܫܡܝܢ ܠܡܬܥܡܕܘ ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܙܥܘܪܐ ܕܠܝܠ ܠܡܙܕܪܒܘ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܡܢ ܐܪܒܥ ܕܐܬܥܗ̈ܕܝ ܗܢܝܢ ܐܢܝܢ ܐܡܗ̈ܬ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܟܠܗܝܢ ܡܬܓܫܫ̈ܢܝܬܐ ܕܠܘܬܢ. ܘܠܗܝܢ ܢܩ̈ܦܢ. ܘܠܥܒܘ̈ܕܬܐ ܡܢ ܚܪܝܦܘܬܐ ܘܡܬܢܒܢܘܬܐ. ܘܛܥܘ̈ܡܐ ܘܪ̈ܝܚܢܐ ܘܓܘܢ̈ܐ. ܠܚܫܘ̈ܫܬܐ ܕܝܢ ܪܟܝܟܘܬܐ ܘܪܥܕܘܬܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܘܩܫܝܘܬܐ ܘܛܠܘܫܘܬܐ ܘܣܚܝܚܘܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܟܕ ܡܢ ܡܡܙܓܘܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡܬܝ̈ܠܕܢ ܠܘ ܠܟܠ ܓܫܘܡ ܢܩܝ̈ܦܢ. ܒܕ ܠܘ ܚܕ ܗܘ ܙܢܐ ܕܪܘܟܒܐ ܠܟܠܗܘܢ. ܟܐܢܐܝܬ ܡܕܝܢ ܬܪ̈ܝܢܝܬܐ ܐܬܟܢ̈ܝܝܢ.

ܢܘܗܪܐ: ܠܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܕܫܐ ܐܝܬ ܡܩܝܡܢܐ ܕܡܢܝܘܬܗ ܘܕܫܟܝܚܘܬ ܗܘܠܐ ܕܝܠܗ ܐܘܟܝܬ ܨܘܪܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܠܐ ܡܬܪܓܫܐ. ܕܠܗܿ ܐܢܢܩܐܝܬ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܢܩ̈ܦܢ. ܘܠܘ ܗܢܝܢ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܨܘܪ̈ܬܗܝܢ ܐܘܣܝ̈ܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܫܬܚ̈ܠܦܢ ܟܕ ܚܘܠܦܐ ܘܠܐ ܚܕ ܒܐܘܣܝܐ ܥܒܕ̈ܢ. ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܟܕ ܫܚܢܝܢ ܐܘ ܩܛܪܝܢ. ܘܬܘܒ ܚܡܝܡܘܬܐ ܘܩܪܝܪܘܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܕܝܬܝܪ̈ܘܬܐ ܡܩܒ̈ܠܢ ܘܒܨܝܪ̈ܘܬܐ. ܘܐܠܘ ܨܘܪ̈ܬܗܘܢ ܗܘ̈ܝ ܟܝܢ̈ܝܬܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܦ ܐܘܣܝܝܬܗܘܢ ܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ ܡܩܒܠܐ ܗܘܬ. ܘܟܕ ܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܣܝܪܘܬܐ ܢܘܟܪ̈ܝܢ ܠܟܝ̈ܢܐ ܕܐܘܣܝ̈ܐܣ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܡܝ̈ܐ ܟܕ ܩܪܝܪܝܢ ܝܬܝܪ ܡܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܟܕ ܫܚܝܢܝܢ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܨܘܪ̈ܬܗܘܢ ܐܢܝܢ. ܗܢܝܢ ܕܝܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܕܐܦ ܐܕܫ̈ܐ ܡܬܐܡܪ̈ܢ. ܟܕ ܫܘܚܠܦܐ ܡܕܡ ܠܗܝܢ ܢܩܦ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܚܘܒܠܐ ܢܩܢ̈ܝܢ ܠܓܘܫ̈ܡܝܗܝܢ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܟܘܢܝ̈ܝܗܘܢ ܡܬܟܢܝܢ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܕܡܬܠܗܓܝܢ. ܕܠܐ ܬܘܒ ܡܝ̈ܐ ܐܠܐ ܐܐܪ. ܒܗܦܟܐ ܕܗܿܝ ܕܟܕ ܫܚܢܝܢ. ܘܟܕ ܡܬܐܡܪܐ ܕܡܝ̈ܐ ܚܡܝ̈ܡܐ ܩܪܝܪܝܢ ܒܟܝܢܐ. ܗܝ ܗܿܝ ܨܘܪܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܠܗܿ ܢܩܦܐ ܩܪܝܪܘܬܐ ܡܬܒܥܝܐ. ܘܐܝܢܝܘܬܐ ܡܢ ܐܟܣܢܝܬܐ ܟܕ ܥܫܢܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܕܬܒܛܠ ܠܨܘܪܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܥܗܢܬ ܠܩܘܒܠܐ ܬܥܒܕ ܠܗܘܠܐ ܕܨܘܪܬܐ ܡܬܢܩܦܢܝܬܗ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܗܘܢ ܕܠܚܕ̈ܕܐ

ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܡܫܬܚܠܦܘ ܠܚܕ̈ܕܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܘܐܐܪ ܡܢ ܠܘܬ ܢܘܪܐ ܗܿܦܟ. ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܡܦܘܚܝܬܐ. ܢܘܪܐ ܡܢ ܓܝܪ ܡܣܓܐ ܣܓܝܐ ܒܝܕ ܡܦܘܚܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܝ ܗܕܐ ܠܟܝܢܗܿ ܗܿܦܟܐ. ܘܢܘܪܐ ܡܢ ܠܐܐܪ ܡܫܬܚܠܦܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܙܠܝ̈ܩܐ ܢܘܪ̈ܢܝܐ ܘܠܗ̈ܛܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܠܘ ܟܬܪܘ ܒܢܘܪܢܝܘܬܗܘܢ. ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܐܬܪܐ ܗܿܘ ܢܘܪܢܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܬܚܙܘܢ ܟܕ ܡܬܥܠܝܢ ܐܦ ܕܢܘܩܕܘܢ ܗܘܘ ܡܬܓܫ̈ܦܢܝܗܘܢ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܡܢ ܠܐܐܪ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܗܘܢ ܟܕ ܠܥܛܪܢܝܘܬܐ ܗܦܟܝܢ ܡܢ ܣܘܓܐܬ ܦܘܫ̈ܫܐ ܕܒܝܕ ܡܫܬܓܪܢܘܬܐ. ܘܐܐܪ ܡܢ ܠܟܝܢܝܐ ܡܝܢܝܐ ܗܿܦܟ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܛܘ̈ܦܐ ܗܿܢܝܢ ܕܥܠ ܫܛܝܚܘ̈ܬܐ ܕܡܐܢ̈ܐ ܕܩܛܪܘ ܡܝܝ̈ܗܘܢ ܡܬܟܢ̈ܫܢ. ܘܠܘ ܒܝܕ ܪܨܝܢܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܕܗܿܠܝܢ ܚܡܝ̈ܡܐ ܒܝܕ ܩܛܝܢܘܬܗܘܢ. ܝܬܝܪ ܢܪܨܢܘܢ ܗܘܘ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܥܠ ܡܐܢ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܚܨܦܢ̈ܝܐ. ܛܒ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܠ ܗܿܢܘܢ ܪ̈ܨܝܦܝ ܦܘܪ̈ܘ ܢܬܟܢܫܘܢ ܗܘܘ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܐܐܪ ܗܘ ܡܬܬܟܝ̈ܢܢ ܛܘ̈ܦܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܥܫܝܢܐܝܬ ܡܢ ܩܘܪܐ ܥܪܝܝܐ ܚܐܫ ܘܡܬܠܒܕ ܘܗܿܘܐ ܡܝ̈ܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܡܬܚܙܝܐ ܒܕܘܟ ܕܘܟ ܥܢܢܐ ܐܝܕܐ ܕܠܘ ܡܢ ܕܘܟ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܪܬܡܢ ܐܙܕܩܬܬ ܘܡܬܠܒܕܐ ܘܢܚܬܐ ܟܠܗܿ ܡܝ̈ܐ ܡܛܪ̈ܢܝܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܡܢ ܬܘܒ ܠܐܪܥܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܕܘܟ ܕܘܟ. ܕܛܘ̈ܦܐ ܡܢ ܟܕ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܕܡ ܩܢܝܬ ܟܝܢܐ ܕܡܫܘܥܢܘܬܐ ܢܦ̈ܠܢ ܠܟܝܢܐ ܫܘܥܢܝܐ ܗܦ̈ܟܢ. ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐܪܥܐ ܗܿܝ ܩܪ̈ܒܢ ܐܢ ܢܬܢܣ̈ܒܢ ܒܟܝܢܐ ܗܿܘ ܡܝܢܝܐ ܡܩܘ̈ܝܢ. ܐܫܬܪܪܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܡܫܬܚܠܦܢܝܘܬ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܠܟܐܦܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܕܡܫ ܐܝܬ ܒܐܬܪ̈ܘܢ ܐܬܪ̈ܘܢ. ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܕܡ ܟܐܦܢ̈ܝܐ ܕܘܠܐ ܒܡܕܡ ܚܣܝܪܝܢ ܡܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܬܐ ܕܕܟܪ̈ܐ ܠܡ ܘܢܩܒ̈ܬܐ ܘܝܢܩ̈ܣܐ ܘܒܥܝܪܐ. ܡܬܩܘܪܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܬܢܢܐ ܕܡܙܝܓ ܒܠܗ̈ܓܐ ܠܥܠ ܒܐܐܪ. ܘܡܬܠܒܕ ܥܫܝܢܐܝܬ ܘܨܘܪܬܐ ܩܢܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܐܪ̈ܥܢܝܐ ܘܡܢ ܥܢܢ̈ܐ ܪ̈ܥܡܢܝܬܐ. ܟܕ ܡܨܛܪ̈ܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܓܘܫܡܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܦܠ. ܗܿܘ ܕܒܚܕ ܡܢ ܙܒܢ̈ܐ ܐܫܬܟܚ ܕܢܦܠ ܡܕܡ ܕܕܡܐ ܠܦܪܙܠܐ ܗܿܘ ܕܝܬܝܪܐ ܗܘܬ ܝܩܝܪܘܬܗ ܥܠ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܪ̈ܝܛܠܐ ܐܝܟ ܕܬܢܝ ܡܝܬܪܐ ܕܐܚܪ̈ܝܐ ܣܒܐ ܗܿܘ ܪܫܢܐ ܕܒܙܒܢܗ ܠܡ ܓܕܫ. ܡܫܬܪܝܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܪܥܐ ܡܝ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܦܘܪ̈ܣܬܢܐ ܫܪ̈ܘܝܝ ܡܬܚܦܪ̈ܢܐ ܢܣܝܘ. ܒܕܓܘܢ ܚܕܐ ܗܝ ܠܟܠܗܘܢ ܗܘܠܐ ܕܨܘܪ̈ܬܗܘܢ ܫܠܚܐ ܐܟܚܕ ܘܠܒܫܐ. ܘܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܩܕܡܐ ܡܢ ܠܗܿܘ ܕܡܚܝܢ ܠܗ ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܡܕܡ ܗܿܦܟ. ܐܝܛܐ ܒܡܨܥܝܘܬܗ ܕܗܢܐ ܠܗܿܘ ܕܠܐ ܒܡܕܡ ܠܗ ܡܚܝܢ ܗܿܦܟ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܛܟܣܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ

ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܡܢ ܒܦܫܝܛܘܬܗܘܢ ܡܪܢܝܬܐ ܠܘ ܕܠܝܠܐܝܬ ܐܝܬ ܠܡܫܬܟܚܘ. ܘܠܐܪܥܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܛܟ̈ܣܐ. ܚܕ ܡܢ ܗܿܘ ܕܩܪܝܒ ܠܩܢܛܪܘܢ. ܘܗܘܝܘ ܥܦܪܐ ܡܪܢܝܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܗܘ ܛܝܢܝܐ ܕܒܝܕ ܡܡܙܓܘܬ ܡܝ̈ܐ ܕܒܗ. ܒܬܪܘܗܝ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܛܟܣܐ ܗܿܘ ܥܠܝܐ ܕܥܠ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܡܝ̈ܐ ܡܫܠܛܝܢ. ܘܡܢܬܐ ܡܢܗܿ ܓܠܝܐ ܠܙܠܝ̈ܩܐ ܡܦܘܫ̈ܫܝ ܪ̈ܛܝܒܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܩܫܝܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܡܢ ܠܐ ܣܟ ܐܝܬ ܠܡܫܬܟܚܘ ܒܠܥܕ ܚܒܘܟܝܐ ܕܐܪܥܢܝܘܬܐ. ܘܠܝܡ̈ܐ ܡܢ ܡܪܝܪ̈ܐ ܐܘ ܡܠܝ̈ܚܐ ܗܘܘ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܩܨ ܚܒܘܟܝܗܘܢ ܕܒܡܢ̈ܘܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܕܡܣܝ̈ܛܢ. ܒܗܿܝ ܕܟܠܡܐ ܕܠܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܠܟܝܢܐ ܗܿܘ ܢܘܪܢܝܐ ܗܿܦܟ ܕܐܝܬ ܗܟܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܡܢ ܠܡܚܕܪ ܠܐܪܥܐ ܡܢ ܟܠ ܣܛܪ̈ܝܗܿ ܬܒܥ ܗܘܐ ܟܝܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܢ̈ܘܬܐ ܡܕܡ ܝܒܝ̈ܫܬܐ ܡܢ ܩܨ ܐܡܝܢܘܬ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܥܠܝܗܿ. ܠܟܝܢܗܿ ܗܦ̈ܟܢ ܘܒܗܿ ܡܬܩܒ̈ܥܢ ܘܠܐ ܡܟ̈ܢܢ ܠܡܬܦܫܛܘ ܥܠܝܗܿ ܘܒܗܿ ܐܪܥܐ ܕܗܿܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܥܠܬ ܝܒܝܫܘܬܐ. ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܡܕܡ ܪ̈ܡܬܐ ܒܗܿ ܐܫܬܟܚ̈ܝܢ ܕܡܪ̈ܕܝ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܢ ܡܝ̈ܐ ܢܬܬܚ̈ܕܢ. ܘܒܗܕܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܣܥܪܬ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܗܿܢܝܢ ܣܝ̈ܩܬ ܐܐܪ.

ܗܿܘܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܛܘܪ̈ܐ ܘܡܢ ܝܡ̈ܡܐ ܕܐܬܓܙܝܘ ܡܝܝ̈ܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܫܬܟܚܝܢ ܒܛܘܪ̈ܐ ܡܕܡ ܓܪܡܐ ܡܕܡ ܚܘ̈ܚܐ ܘܚܠܝܙܘܢ̈ܝܐ. ܗܿܘܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܡܢ ܢܝ̈ܕܐ ܥܫܝ̈ܢܐ ܨܪ̈ܝܝ ܐܪܥܐ ܟܕ ܒܡܨܥܬ ܬܪܬܝܢ ܡܢ̈ܘܢ ܕܐܪܥܐ ܦܚ̈ܬܐ ܦܩܥ̈ܬܢܝܐ ܥܒܕܘ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܪ̈ܘܚܐ ܚܐܦܢ̈ܝܬ ܡܫ̈ܒܐ ܟܕ ܥܙܝܙܐܝܬ ܢܫ̈ܒܢ. ܡܢ ܟܠ ܦܢ̈ܝܢ ܥܦܪܐ ܕܪ̈ܝܢ ܘܠܚܕܐ ܕܘܟ ܕܚ̈ܝܢ ܘܡܟܢ̈ܫܢ. ܘܗܟܢܐ ܬܠًܠܐ ܗܿܘܝܢ ܚܘܕܪ̈ܢܝܐ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܥܠ ܩܘܪ̈ܝܐ ܡܕܡ ܗܕܐ ܬܓܕܫ ܕܗܘܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܒ̈ܬܠܠܐ ܡܕܡ ܡܐܢ̈ܝ ܡܫܟ̈ܢܐ ܕܗܒܢ̈ܝܐ ܟܝܬ ܘܣܐܡ̈ܝܐ ܡܫܬܟܚܝܢ.

ܘܠܐܐܪ ܬܘܒ ܬܠܬܐ ܐܝܬ ܛܟܣ̈ܐ: ܚܕ ܡܢ ܗܿܘ ܕܠܐܪܥܐ ܩܪܝܒ ܘܚܒܝܟ ܒܠܗ̈ܓܐ ܕܡܢܗܿ ܣܠܩܝܢ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܡܢ ܕܣܘܓܐܐ ܠܗܕܐ ܩܪܝܒ ܡܚܡ ܚܐܡ ܡܢ ܙܠܝ̈ܩܝ ܫܡܫܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܡܒܥܕ ܩܪܝܪ ܡܢ ܗܢܐ ܗܘܐ. ܛܟܣܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܗܢܐ. ܘܐܐܪ ܗܘ ܡܪܢܝܐ ܕܠܐ ܚܒܝܟ ܒܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܛܟܣܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ. ܐܐܪ ܗܿܘ ܬܢܢܝܐ ܘܢܘܪܢܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܫܒܒܘܬܗܿ ܗܘ ܕܗܕܐ.

ܠܢܘܪܐ ܕܝܢ ܚܕ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܛܟܣܐ. ܒܗܿܝ ܕܕܠܐ ܟܠܘ ܠܟܝܢܗܿ ܐܝܬ ܠܗܿ ܠܡܗܦܟܘ ܟܠܡܐ ܕܒܗܿ ܡܬܚܒܟ. ܘܢܘܪܐ ܡܢ ܟܕ ܠܐ ܚܒܝܟܬ ܒܡܕܡ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܬܗܘܐ. ܛܒ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܨܠܝܠܐ ܘܠܐ ܡܓܘܢܝܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܥܩܪ̈ܝ ܙܠܝ̈ܩܐ ܠܡܦܝܕܢ̈ܝܐ ܐܝܟ ܣܦܝܩܘܬܐ ܡܕܡ ܡܣܬܒܪܝܢ ܡܢ ܩܨ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗܘܢ. ܒܕ ܛܒ ܫܦܝܢ ܘܨܠܝܠܝܢ. ܟܪ ܕܢܘܪܐ ܥܫܝܢܐ. ܒܡܨܥܝܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܙܠܝ̈ܩܐ ܥܪܡܢܐܝܢ. ܒܥܠܬ ܚܒܘܟܝܐ ܕܡܢ̈ܘܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܒܢܘܪܐ ܗܪܬܡܢ. ܘܡܢ ܩܨ ܡܚܝܠܘܬܗܿ. ܠܐ ܣܦܩܐ ܬܛܠܩ ܐܢܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܪ̈ܫܝ ܠܡܦܝ̈ܕܐ ܟܕ ܕܢܘܪܐ ܣܓܝܐܬ ܡܦܘܫܫܐ ܘܬܚܘܒܐ ܬܢܢܝܘܬܐ ܕܛܒ ܥܡܘܛܐ ܡܬܚܙܝܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܫܘܪܪ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܝܢܝܘܬܐ

ܘܓܘܫ̈ܡܐ ܡܢ ܡܥܒܕܝܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܐܘ ܒܫܒܒܘܬܐ ܐܘ ܒܓܫܘܦܘܬܐ. ܐܘ ܒܠܩܘܒܠܝܘܬ ܣܝܡܐ. ܒܗܿܝ ܡܢ ܐܝܟ ܡܫܚܢܢܘܬ ܢܘܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܘܩܕܢܘܬܗܿ ܘܒܗܕܐ ܐܝܟ ܡܢܗܪܢܘܬ ܫܡܫܐ. ܠܒܪ ܕܝܢ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬ ܓܘܫܡܐ ܒܓܘܫܡܐ. ܘܥ̈ܠܠܬܐ ܬܘܒ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܬܠܬ ܡܫܬܟ̈ܚܢ. ܚܕܐ ܡܢ ܫܒܒܘܬ ܓܘܫܡܐ ܚܡܝܡܐ ܐܘܟܝܬ ܩܪܝܒܘܬܗ. ܘܗܿܢܘܢ ܡܢ ܕܐܣܒܪܘ ܕܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܗܢܝܢ ܐܢܝܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܡܟܠܐ ܟܠܘ ܠܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܐܝܢܝܬܐ. ܘܦܣܩܘ ܕܡܝ̈ܐ ܠܐ ܫܚܢܝܢ ܒܝܕ ܢܘܪܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܥܠܘܠܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܢܘܪ̈ܢܝܬܐ ܒܗܘܢ. ܟܕ ܨܘܪܬ ܩܪܝܪܘܬܐ ܒܠܥܕ ܫܘܚܠܦܐ ܢܛܝܪܐ. ܗܟܢܐ ܘܗܿܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܡܙܕܝܦܐ ܐܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ. ܕܗܐ ܓܠܝܐ ܟܕ ܓܠܝܙ ܡܢ ܟܠ ܚܝܠ ܓܕܘܝܐ ܕܡܢܘ̈ܬܗ ܡܢ ܩܨ ܥܘܫܢܐ ܕܩܪܝܪܘܬܐ ܡܩܪܘ ܡܩܪ ܓܘܫ̈ܡܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܡܐܢܐ ܕܡܫܦܥ ܐܝܟܢܐ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܥܠ ܒܗ ܡܢܘ̈ܬܐ ܢܘܪ̈ܢܝܬܐ ܠܘܬ ܡܫܬܚܢܢܘܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܕܡ ܡܢܗܿ ܢܦܩ. ܘܐܠܘ ܟܐܝܢ ܗܘܐ ܣܥܝܗܘܢ ܥܛܠ ܠܡܫܬܚܢܘ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܡܐܢ̈ܐ ܪ̈ܨܝܦܐ ܦܪ̈ܙܠܝܐ ܠܡܐܡܪ ܘܢܚܫ̈ܝܐ ܛܒ ܡܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܗܠܝܢ ܚܨܦܢ̈ܝܐ ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܒܝܕ ܥܠܘܠܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܫܚܢܝܢ ܗܘܘ ܡܝ̈ܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܒܫܛܝ̈ܦܬܐ ܗܿܢܝܢ ܣܟܝܪ̈ܬ ܦܘ̈ܡܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢܫܚܢܘܢ ܗܘܘ. ܒܕ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܕܒܗ ܢܦ̈ܩܢ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܕܡ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܐܬܪܗܝܢ ܢܫܪ̈ܝܢ ܗܢܝܢ ܢܘܪ̈ܢܝܬܐ.

ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܫܘܫ̈ܦܐ ܘܒܚܘܒ̈ܛܐ. ܘܐܦ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܕܘܝܐ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܩܪܝܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܡܬܢ̈ܝܐ ܘܫ̈ܠܝܐ ܘܐܪ̈ܣܝܘܛܐ ܡܢ ܟܠܝ̈ܝ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܐܝܢ̈ܝܐ ܐܡܪܘ: ܕܠܘ ܡܚܡܢܝܬܐ ܗܝ ܒܟܝܢܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܡܦܩܢܝܬܐ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܢܘܪ̈ܢܝܬܐ ܕܟܡܝ̈ܢܢ ܒܓܘܫ̈ܡܐ. ܘܙܕܩܘ ܕܫܒܛܐ ܡܦܩ ܢܦܩܐ ܡܢܗ ܢܘܪܐ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܡܟܢܐ ܠܡܘܩܕܘܬܗ. ܘܣܟܘܠܬܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܪܒܬ ܙܕܩ ܠܗ ܠܡܨܠܐ ܠܗܘܢ ܫܡܥܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܢܘܪܐ ܕܐܝܟ ܗܿܝ ܟܡܝܢܐ ܗܘܬ ܒܗ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܘܩܕܝܘܗܝ ܟܕ ܒܗ ܛܫܝܐ. ܠܘ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܘܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܠܐ ܡܬܦܪܣܝܐ ܗܘܬ ܗܝ ܗܕܐ ܒܦܣܩܐ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܢܬܘܦܬܐ ܗܘܬ ܒܠܚܘܕ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܢܘܪ̈ܢܝܬܐ ܠܘܬ ܒܪܝܘܬܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܨܥܬܗܘܢ ܝܬܝܪ ܩܪܝܪܬܐ ܦܝܫܐ ܗܘܬ. ܘܗܐ ܠܘܠܝܬܐ ܐܢܟܝܬܐ ܟܠܗܿ ܐܟܚܕܐ ܫܚܢܐ ܒܫܕܝܐ ܘܠܘ ܡܢ ܚܡܝܡܘܬܐ ܐܐܪܝܬܐ ܡܬܦܫܪܐ. ܘܐܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܟܕ ܫܠܝܐ ܒܐܐܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܦܫܪܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܢܘܪܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܢ ܩܨ ܢܬܝܦܘܬ ܢܘܪܐ ܡܨܥܬ ܠܘܠܝܬܐ ܗܿܝ ܫܚܢܐ ܡܨܥܬܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܢܘܪܐ ܠܘܬ ܚܘܕܪܐ ܠܘ ܠܘܬ ܩܢܛܪܘܢ ܗܘ ܙܘܥܗܿ ܟܝܢܐܝܬ.

ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬ ܐܝܬܝܗܿ ܙܠܝܩܐ ܫܡܫܢܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܪ ܕܥܫܝܢ ܢܘܗܪܐ ܥܫܝܢܐ ܐܦ ܘܚܡܝܡܘܬܐ. ܘܡܬܝܕܥܐ ܗܕܐ ܡܢ ܡܚܙܝܬܐ ܡܘܩܕܢܝܬܐ ܚܠܝܠܬ ܐܣܟܝܡܐ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܣܟ̈ܐ ܥܛܦܝܢ ܙܠܝ̈ܩܐ ܥܠ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܠܗܿ ܟܕ ܠܩܘܒܠܗܿ ܬܗܘܐ ܕܫܡܫܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܘܩܕܘ ܡܘܩܕܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܡܨܥܬܗܿ ܓܫܦ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܣܥܘ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܩܛܝ̈ܢܐ ܘܚܡܝ̈ܡܐ ܙܠܝ̈ܩܐ ܫܡܫܢ̈ܝܐ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܚܡܝܢ ܘܡܬܟܣܣܝܢ ܒܝܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܓܘܫ̈ܡܐ ܚܡܝ̈ܡܘܬܐ ܡܢ ܫܡܫܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܝܠܕܘ. ܐܦ ܗܘ ܚܡܝܡܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܙܘ̈ܥܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܚܡܝ̈ܡܐ ܐܘ ܩܪܝܪ̈ܐ ܡܨܐ ܕܢܗܘܐ ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܫܪܝܐ ܕܛܝܒܐ ܐܘ ܝܒܝܫܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܗܿܘ ܕܡܚܡ ܚܡܝܡܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܥܬ ܒܡܠܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܠܘ ܚܡܝܡܘܬܐ ܒܝܬܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܚܡܐ. ܘܠܐ ܕܡܝܪܐ ܐܢ ܓܕܫ̈ܐ ܪ̈ܚܘܡܐ ܡܕܡ ܢܗܘܘܢ ܕܚܕ̈ܕܐ ܕܠܚܕ̈ܕܐ ܢܩܦܝܢ. ܐܘ ܣܢ̈ܐܐ ܕܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܥܪܩܝܢ ܘܡܬܪܚܩܝܢ. ܘܬܘܒ ܐܠܘ ܙܠܝܩܐ ܓܘܫܡܐ ܗܘܐ ܚܡܝܡܐ ܠܐ ܠܘܬ ܩܢܛܪܘܢ. ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܠܘܬ ܚܘܕܪܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܬܬܙܝܥ. ܘܙܕܩ ܗܘܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܝܒܝ̈ܫܐ ܝܬܝܪ ܥܫܝܢܐܝܬ ܢܥܛܘܦ ܗܘܐ. ܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܪ̈ܛܝܒܐ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܟܕ ܡܙܕܓܪܐ ܗܘܬ ܟܘܬܐ ܠܘ ܡܫܢܝܘ ܡܫܢܐ ܗܘܐ. ܘܙܕܩ ܗܘܐ ܕܣܘܓܐܬ ܦܘܫܫܗ ܚܣܝܪܘܬܐ ܥܒܕܐ ܗܘܬ ܒܗܿܘ ܕܡܢܗ ܡܬܦܘܫܫ ܗܘܐ. ܘܙܕܩ ܗܘܐ ܕܥܠ ܣܘܪ̈ܛܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܢܚܬ ܗܘܐ ܠܘ ܥܠ ܣܘܪ̈ܛܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܥܠܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܘܬܐ. ܢܚܫܘܢ ܗܘܘ ܗܘ ܘܐܐܪ. ܘܬܢܝܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܢܩܦ̈ܝܬ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܩܕܝܡܝ̈ܬܗܝܢ ܡܟܢ̈ܫܢ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܙܠܝܩܐ ܓܕܫܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܒܓܘܫ̈ܡܐ ܗܿܘܐ. ܟܕ ܠܩܘܒ̈ܠܝܝ ܣܝܡܐ ܢܗܘܘܢ ܠܘܬ ܢܗܝܪܐ ܙܟܐ ܠܟܠ ܢܗܝܪ̈ܝܢ ܒܢܘܗܪܘ ܒܡܨܥܝܘܬ ܓܘܫܡܐ ܡܕܡ ܨܠܝܠܐ ܕܐܝܟ ܐܐܪ. ܘܒܩܝܛܐ ܡܢ ܡܣܓܐ ܣܓܝܐ ܚܡܝܡܘܬܐ ܒܕ ܢܩܦܐ ܠܣܓܝܐܘܬܗ ܕܢܘܗܪܐ. ܘܢܘܗܪܐ ܡܢ ܣܓܐ ܒܗ. ܒܗܿܝ ܕܒܗ ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܣܝܡܐ ܡܪܢܐܝܬ ܗܿܘܝܐ ܒܣܬܘܐ ܡܢ ܡܡܚܠܐ ܒܝܕ ܡܚܝܠܘܬ ܢܘܗܪܐ ܥܠܬܗܿ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܗܘ ܡܢ ܩܨ ܡܨܛܠܝܢܘܬܗ ܕܢܗܝܪܐ ܡܢ ܣܘܪܛܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܪܢܐܝܬ ܗܘܝܐ ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܣܝܡܐ ܡܡܚܠ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܡܫܥܒ̈ܕܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܫܡܝ̈ܢܐ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܕܢܗܝܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܪܘܪ̈ܒܐ ܟܕ ܣܒܝܣܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܡܬܬܥܒܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܡܬܓܠܠܢܘܬ ܝܡ̈ܡܐ ܘܫܦܝܥܘܬ ܢܒ̈ܥܐ ܘܡܬܒܫܠܢܘܬ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܪ̈ܕܝܐ ܕܕܡܐ ܢܡܘܣ̈ܝܐ. ܘܒܘܚܪ̈ܢܐ ܟܘܪ̈ܗܢܝܐ ܘܡܠܝܘܬ ܒܢ̈ܬܐ ܘܡܘܚ̈ܐ. ܘܡܬܝܕܥܐ ܬܘܒ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܠܘ ܡܢܗ ܗܝ ܕܫܡܫܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܠܘ ܡܢܗ ܗܘܬ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܗ̈ܓܐ ܗܿܢܘܢ ܥ̈ܠܝܐ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܗ ܝܬܝܪ ܚܡܝ̈ܡܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܡܢܝܘܬ ܡܘܙܓܐ

ܠܡܕܥ ܐܠܨܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܒܡܬܡܙܓܢܘ̈ܬܗܘܢ ܠܘ ܡܒܛܠ ܒܛܠܝܢ ܚܝ̈ܠܝܗܘܢ. ܘܐܠܐ ܠܘ ܡܘܙܓܐ ܗܘܐ ܗܘ ܕܡܫܬܡܫ ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ. ܘܡܘܙܓܐ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܢܝܘܬܐ ܡܡܨܥܬܐ ܕܡܢ ܐܝܢܝ̈ܘܬ ܦܫܝ̈ܛܐ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܘܡܙܥܪ̈ܢ ܠܗܘܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܗܘܝܐ. ܘܟܕ ܥܒܘ̈ܕܬܐ ܘܚܫܘ̈ܫܬܐ ܡܢ ܩܨ ܣܩܘܒܠܝܘܬܗܝܢ ܒܝܢܬܗܝܢ ܡܫܬܡܫܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܝܢܝܘܬܐ ܕܡܝܬ ܒܟܠܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܬܬܟܝܢܐ. ܘܟܠ ܚܕ ܡܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܥܒܕ ܡܢ ܒܨܘܪܬܗ ܟܝܢܝܬܐ. ܚܐܫ ܕܝܢ ܒܗܘܠܐ ܕܝܠܗ ܒܗܿܝ ܕܥܒܘܕܘܬܐ ܘܚܫܘܫܘܬܐ ܟܕ ܡܫܚ̈ܠܦܢ ܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܕܒܚܕ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܟܚܕܐ ܢܬܟܢ̈ܫܢ ܐܝܟ ܣܝܦܐ ܕܦܣܩ ܡܢ ܒܚܘܪܦܗ. ܩܗܐ ܕܝܢ ܒܦܪܙܠܗ. ܘܡܪܟܒܐ ܕܡܢ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ. ܐܘ ܒܡܘܙܓܐ ܕܡܥܒܕ ܐܝܟ ܡܚܡܢܘܬܐ ܕܗܿܘ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܥܠܒܐ. ܘܠܗܿ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܕܐ ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܟܢܝܘܗܿ ܐܘ ܒܚܝܠܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܠܡܘܙܓܐ ܢܩܦ. ܘܗܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܐܢ ܚܕܢܝܬ ܙܢܐ ܗܝ ܕܝܠܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ ܐܝܟ ܢܬܘܦܘܬ ܡܓܢܛܝܣ ܠܦܪܙܠܐ. ܐܘ ܡܚܒܠܢܘܬ ܡܕܡ ܡܢ ܙܗܪ̈ܐ ܠܦܓܪ̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ. ܘܐܠܘ ܒܡܘܙܓܐ ܗܘܬ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܦܫܝܛܐ ܡܫܡܠܝ ܐܝܢܝܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܫܬܗܝܬ ܒܚܘܠܛܢ ܣܩܘܒܠܝܐ ܝܬܝܪ ܢܥܒܕ ܗܘܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܫܚܠܦܬ ܙܢ̈ܝܐ ܗܝ ܚܝܠܐ ܢܦܫܢܝܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܬܬܛܟܢ ܠܘܬ ܫܟܝܚܘܬ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܡܕܡ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܐܟܣܘܡܠܝ. ܘܫܘܝܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܠܘ ܐܢܢܩܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܠܘܬ ܗܘܝܐ ܕܡܘܙܓܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܗܿܘ ܕܒܨܝܪ ܥܠܒ ܛܒ ܠܗܿܘ ܕܝܬܝܪ ܒܡܘܙܓܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܘܡܢ̈ܝܐ ܒܡܢܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܡܢ ܙܪܢܝܟܐ ܕܡܚܘܪ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܒܓܡܝܪܘ ܩܛܝܪ ܒܐܢܟܐ ܕܡܟܠܫ ܡܢܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ ܢܚܫܐ ܡܚܘܪܝܢ. ܘܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܡܘܙܓܐ ܡܡܫܚܐ ܠܘ ܡܡܫܚܐ ܡܪܢܝܐ ܒܥܝܢܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘ ܠܡܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ ܐܠܐ ܠܦܘܬ ܗܿܘ ܡܐ ܕܬܒܥ ܟܝܢܗ ܕܡܪܟܒܐ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܡܡܙܓܐ ܡܢ ܡܪܢܝܐ ܐܢ ܢܫܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܒܚܕ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܦܫܝ̈ܛܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܗܘܐ ܒܕ ܠܝܬ ܥܠܘܒܘܬܐ ܕܠܘܬ ܗܿܘ ܢܓܕܐ ܠܗ. ܘܐܠܐ ܠܘ ܡܡܫܚܐ ܗܘܐ ܡܪܢܝܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܐܘ ܒܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܢܫܬܟܚ ܐܘ ܒܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܟܝܪ̈ܢ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܣܟ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܥܒܕܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܕܡܚܫܒܬܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܒܡܘܙܓܐ ܡܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܡܙܕܥܪ̈ܢ ܡܢܘ̈ܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܣܘܓܐܐ ܕܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܢܦܓܥ. ܘܗܟܢܐ ܥܒܘܕܘܬܐ ܘܚܫܘܫܘܬܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܢܫܬܡ̈ܫܢ. ܓܘܫ̈ܡܐ ܡܢ ܩܫ̈ܝܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܣܓܝܐܬ ܦܓ̈ܥܢ ܡܢܘ̈ܬܗܘܢ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܐܟܡܐ ܕܗܠܝܢ ܐܫܝ̈ܕܐ ܕܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܟܐܢܐܝܬ ܡܕܝܢ ܠܘܬ ܫܛܝܚ̈ܘܬܐ ܘܡܣܬܢܩ ܡܘܙܓܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܟܠ ܚܕܐ ܓܝܪ ܡܢ ܚܡܝܡܘܬܐ ܐܘ ܩܪܝܪܘܬܐ ܟܕ ܥܫܢܐ ܒܒܪܝܘܬܗ ܕܓܘܫܡܐ ܡܥܫܢ ܥܫܢܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܗܿ ܒܓܘܝܘܬܗܿ. ܘܐܪܥܐ ܡܢ ܚܡܝܡܬ ܥܘ̈ܒܐ ܗܝ ܒܣܬܘܐ. ܠܘ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܡܥܪܩ ܥܪܩܐ ܚܡܝܡܘܬܐ ܡܢ ܩܪܝܪܘܬܐ ܕܥܠ ܫܛܝܚܘܬܗܿ ܐܫܬܠܛܬ. ܒܗܿܝ ܕܥܠ ܓܕܫ̈ܐ ܫܘܢܝܐ ܠܐ ܡܟܢ ܠܡܬܩܛܪܓܘ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܗܿܝ ܕܡܠܝܐ ܗܘܬ ܠܡܚܡܘ ܒܪܝܬܗܿ ܐܟܚܕ ܘܓܘܝܘܬܗܿ. ܟܕ ܩܪܝܪܘܬܐ ܥܠ ܫܛܝܚܘܬܗܿ ܐܫܬܠܛܬ ܡܥܫܢ ܥܫܢܬ ܠܓܘ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܡܥܒܕܢܐ ܟܝܢܝܐ ܟܡܐ ܕܡܬܬܥܒܕܢܗ ܒܨܝܪ ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܘܪܐ ܡܕܡ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܡܫܟܢܐ ܕܙܥܘܪ ܥܫܝܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗܿ ܕܬܚܡ ܛܒ ܡܢ ܕܠܗܿܘ ܕܦܬܐ ܘܪܘܝܚ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܒܐܐܪ ܡܬܟܝܢܝܢ

ܚܡܝܡܘܬܐ ܡܢ ܓܝܪ ܙܠܝܩܢܝܬܐ. ܐܘ ܗܿܝ ܐܣܛܘܟܣܢܝܬܐ. ܟܕ ܡܦܘܫܫܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܣܠܩܢܝܬܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܢ ܪ̈ܛܝܒܐ ܡܦܘܫܫܐ ܥܛܪܐ ܡܬܩܪܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܒܝ̈ܫܐ ܬܢܢܐ. ܘܐܦܢ ܠܘ ܐܘܟܡܐ ܢܗܘܐ. ܘܣܘܠܩܗ ܡܢ ܕܝܒܝܫܐ. ܝܬܝܪ ܚܐܦܢܝܐ ܗܘ. ܡܢ ܩܨ ܥܘܫܢܐ ܕܩܛܝܢܘܬܗ. ܘܡܢ ܥܛܪܐ ܡܢ ܗܿܘ ܡܢ ܩܠܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܟܐܡܬ ܠܐ ܚܒܝܟ ܒܐܪܥܢܝܘܬܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܝܩܝܪܐ. ܘܥܛܪܐ ܡܢ ܩܠܝܠܐ ܟܕ ܠܘܬ ܡܕܝܪܐ ܗܿܘ ܩܪܝܪܐ ܡܬܡܛܐ ܡܬܠܒܕ ܘܩܛܪ ܘܥܢܢܐ ܡܢܗ ܗܘܝܐ ܕܚܒܠܐ ܘܝܠܕܐ ܐܘܟܝܬ ܡܚܬܐ ܡܛܪܐ. ܘܐܢܗܘ ܡܢ ܕܩܪܝܪܘܬܐ ܕܛܒ ܬܩܝܦܐ ܥܠܝܗܿ ܕܥܢܢܐ ܬܫܬܠܛ ܡܢ ܩܕܡ ܕܫܪܝܐ ܘܢܚܬܐ ܡܛܪܐ. ܒܕܡܘܬ ܥܡܪ ܟܘܒܐ ܕܚܛܝܪ ܢܚܬܐ ܗܿܘ ܕܬܠܓܐ ܡܬܩܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܬܪ ܕܡܫܪܝܐ ܕܬܚܘܬ ܡܛܪܐ. ܟܕ ܒܐܣܟܝܡ ܛܘ̈ܦܐ ܡܣܬܟܡܐ. ܬܥܠܘܒ ܥܠܝܗܿ ܩܪܝܪܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܝ. ܐܝܛܐ ܚܡܝܡܘܬܐ ܒܗܿ ܬܦܓܥ

ܩܪܝܪܘܬܐ ܗܿܝ ܕܒܥܘܡ̈ܩܝ ܛܘܦܐ ܟܡܢܐ ܘܡܩܛܪܐ ܠܗܝܢ ܘܡܚܬܐ ܒܐܣܟܣܡܐ ܗܿܘ ܕܒܪܕܐ ܡܬܩܪܐ. ܐܟܡܐ ܕܒܬܕܐܐ ܘܬܫܪܝܢ ܙܘܝ̈ܬܗܝܢ ܕܝܢ ܡܣܬܪ̈ܚܢ. ܡܢ ܩܨ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܡܢ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܡܕܝܒܐ ܠܗܘܢ ܘܡܓܠܓܠܐ. ܘܥܛܪ̈ܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܝܩܝܪ̈ܐ ܐܢ ܩܪܝܪܘܬܐ ܡܕܡ ܒܗܘܢ ܬܦܓܥ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܥܠܘܢ ܛܠܐ ܢܚܬܝܢ. ܘܐܢܗܘ ܕܬܩܝܦܬܐ ܬܗܘܐ ܩܪܝܪܘܬܐ ܗܿܝ ܒܕܡܘܬ ܬܠܓܐ ܕܪܩܝܩ ܡܚܬܐ ܠܗܘܢ ܥܛܪ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܘܡܢ ܫܪܟܢܐ ܕܒܐܐܪ ܦܐܫ ܥܪܦܠܐ ܗܘܝܐ. ܘܥܛܪ̈ܐ ܡܢ ܠܒܝ̈ܕܐ ܗܿܢܘܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܐܪܥܐ ܡܦܠܗܕܐܝܬ ܚܪܨܦܬܐ ܐܘ ܩܪܨܢܝܬܐ ܡܬܩܪܝܢ. ܘܥܛܪܐ ܡܢ ܟܡܐ ܕܝܬܝܪ ܩܛܝܢܐ ܢܗܘܐ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܕܠܝܠܐܝܬ ܩܛܪ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܒܠܐܢ̈ܐܣ ܗܿܢܝܢ ܕܒܝܕ ܩܪܝܪܘܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܕܡܢ ܢܩܒܐ ܡܕܡ ܥܐܠܐ ܡܬܠܒܕܝܢ ܥܛܪ̈ܝܗܘܢ ܘܥܡܛܢ̈ܝܐ ܥܪ̈ܡܢܝܐ ܒܓܘܗܘܢ ܡܩܝܡܝܢ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܐܦ ܛܘ̈ܦܐ ܢܚ̈ܬܢ ܡܛܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܚܡܝ̈ܡܐ ܡܪܬܚܝܢ ܠܡܝ̈ܐ. ܐܝܛܐ ܡܩܘܪܪܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܗܟܢܐ ܝܬܝܪ ܩܪܝܪ̈ܐ ܡܟܢܝܢ ܠܡܗܘܐ. ܗܘ̈ܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܥܢܢ̈ܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܡܢ ܣܘܓܐܬ ܥܛܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܘܡܢ ܐܐܪ ܗܿܘ ܕܡܢ ܥܘܙܐ ܕܩܪܝܪܘܬܐ ܡܬܠܒܕ ܘܡܢ ܐܐܪ ܡܢ ܬܠܝܠܐ ܘܥܢܢ̈ܐ ܪ̈ܩܝܩܬܐ ܩܫܬܐ ܡܦܬܟܬ ܓܘ̈ܢܐ ܡܬܚܙܝܐ. ܘܗܕܐ ܡܢ ܗܘܝܐ ܡܢ ܥܛܘܦܝܐ ܕܙܠܝܩ̈ܝ ܫܡܫܐ ܥܠ ܐܐܪ ܗܿܘ ܕܒܝܕ ܥܛܪܐ ܐܬܬܠܠ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܘ ܡܫܡܠܝܬ ܚܘܕܪܐ ܗܘܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܐܫܬܡܠܝ ܠܗ ܚܘܕܪܐ ܡܢܬܐ ܡܢܗܿ ܬܚܝܬ ܐܪܥܐ ܢܦܠܐ ܗܘܬ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܘ ܣܓܝ ܡܥܕܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܫܡܫܐ ܒܡܨܥܬ ܫܡܝܐ. ܘܐܢ ܗܘܬ ܟܒܪ ܒܚܘܕܪܐ ܕܛܒ ܙܥܘܪ. ܘܗܿܘ ܕܒܗܿ ܡܨܕ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܫܡܫܐ ܒܣܬܪ ܪܫܗ ܢܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܡܕܡ ܠܗܿ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܒܡܥܪܒܐ ܗܝ ܗܕܐ ܡܬܚܙܝܐ. ܒܬܪܗܿ ܕܝܢ ܒܡܕܢܚܐ. ܟܐܡܬ ܒܓܒܐ ܕܕܠܩܘܒܠܝ ܠܫܡܫܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܚܘܓܬܐ ܓܝܓܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܕܚܕܝܪܐ ܠܣܗܪܐ. ܗܿܘܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܐܪ ܕܚܕܝܪ ܠܗ ܬܠܝܠܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܘܣܩܝܠܐ ܕܡܘܬ ܡܚܙܝܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܥܠܘܗܝ ܢܦܠ ܙܗܪܐ ܕܢܨܝܚܘܬܗ ܕܢܗܝܪܐ ܗܝ ܨܘܪܬܗ ܚܘܕܪܢܝܬ ܐܣܟܝܡܐ ܡܬܚܙܝܐ. ܘܬܢܢܐ ܡܢ ܒܣܘܠܩܗ ܟܕ ܡܢ ܥܘܙܐ ܩܘܪܢܝܐ ܡܬܬܟܣ ܚܐܦܢܐܝܬ ܠܐܦ̈ܝ ܠܬܚܬ ܡܬܕܚܐ ܘܠܐܐܪ ܡܙܝܥ ܟܕ ܫܓܫ. ܘܗܟܢܐ ܡܢܗ ܪܘܚܐ ܗܘܝܐ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܒܡܚܬܬܗ ܬܢܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܒܐܚܪܝܢ ܕܡܣܬܠܩ ܦܓܥ. ܘܗܟܢܐ ܟܘܟܝܬܐ ܗܘܝܐ. ܗܘ̈ܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܘܟܝ̈ܬܐ ܘܩܪ̈ܚܐ ܡܢ ܦܓܥ̈ܐ ܕܬܪܬܝܢ ܪ̈ܘܚܝܢ ܡܫܚܠܦܬ ܡܫ̈ܒܐ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܪܘܚܐ ܒܥܝܡܐ ܡܕܡ ܬܦܓܥ ܘܒܕܡܘܬ ܬܢܢܐ ܒܐܐܪ ܬܚܕܪܝܘܗܝ. ܘܬܢܢܐ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܿܘ ܐܢ ܒܥܢ̈ܢܐ ܡܕܡ ܢܬܚܒܫ. ܚܐܦܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥ ܠܐܦ̈ܝ ܠܥܠ. ܐܢ ܢܛܝܪܐ ܒܗܿ ܥܕܡܫ ܚܡܝܡܘܬܐ. ܐܘ ܠܬܚܬ ܐܢ ܥܠܒܬ ܩܪܝܪܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܥܫܝܢܐܝܬ ܠܗܿ ܡܣܕܩ. ܩܠܐ ܕܥܫܝܢ ܡܬܝܠܕ ܗܿܘ ܕܪܥܡܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܒܝܕ ܙܘܥܐ ܗܿܘ ܥܙܝܙܐ ܐܐܪ ܕܩܪܝܒ ܡܬܢܝܪ. ܘܗܟܢܐ ܒܪܩܐ ܗܿܘܐ. ܘܗܘ ܗܿܘ ܬܢܢܐ ܐܢ ܥܒܐ ܩܘܝܡܐ ܢܗܘܐ. ܟܕ ܡܢܗܿ ܕܥܢܢܐ ܦܠܛ. ܘܒܝܕ ܙܘܥܐ ܗܿܘ ܝܬܝܪ ܚܪܝܦܐ ܡܫܬܠܗܒ. ܟܕ ܒܨܪܪܐ ܡܢ ܥܒܕ. ܠܕܗܒܐ ܡܢ ܡܦܫܪ. ܘܠܗܘܢ ܘܠܐ ܣܟ ܢܟܐ. ܒܕ ܠܘ ܡܙܕܓܪ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܩܨ ܡܦܪܣܥܘܬܗܘܢ. ܘܗܿܘ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܦܩܥܐ ܩܪܐܐܢܘܣ ܡܬܩܪܐ. ܘܒܪܩܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܬܚܙܐ ܩܕܡ ܪܥܡܐ ܘܐܦܢ ܐ̱ܚܪܝܬ ܠܗ ܢܩܦ ܒܟܝܢܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܘܠܘ ܒܙܒܢܐ ܒܝܗܿܝ ܕܩܠܐ ܒܝܕ ܙܘܥܗ ܕܐܐܪ ܡܨܐ ܠܡܬܡܛܝܘ ܠܘܬ ܫܡܥܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܚܕ ܙܘܥܐ ܕܠܐ ܒܙܒܢܐ. ܥܠ ܙܒܢܐ ܐܣܬܢܩ. ܚܙܝܐ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܡܚܘܝܘ. ܒܕܓܘܢ ܨܘܪܬ ܡܚܘܬ ܐܝܕ ܩܨܪܐ ܩܕܡ ܩܠ ܡܚܘܬܐ ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܕܪܟܐ. ܘܐܦܢ ܐܟܚܕܐ ܐܢܘܢ ܒܙܒܢܐ. ܘܬܢܢܐ ܡܢ ܐܢ ܡܬܥܟܪܢܐܝܬ ܢܬܡܛܐ ܠܘܬ ܓܝܓܠܐ ܗܿܝ ܢܘܪܢܝܬܐ. ܡܫܬܓܪܘ ܒܗܿ ܡܫܬܓܪܐ. ܒܕܓܘܢ ܗܝ ܗܘܠܐ ܕܝܠܗ ܐܢ ܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ ܗܝ. ܟܠܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܚܕܐ ܡܢ ܚܕܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܡܫܬܓܪ̈ܢ. ܘܗܟܢܐ ܥܡܘ̈ܕܝ ܢܘܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܘܬ ܫܡܝܐ ܡܬܚܙܝܢ. ܘܐܢܗܘ ܕܪܗܝܒܐܝܬ ܢܬܩܛܢ. ܓܡܝܪܐܝܬ ܠܟܝܢܐ ܢܘܪܢܝܐ ܗܿܦܟ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗܿܘܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܕܥܟ ܡܣܬܒܪ. ܐܢܕܝܢ ܒܥܠܬ ܥܒܝܘܬܗ ܠܘ ܪܗܝܒܐܝܬ ܡܬܩܛܢ. ܘܥܡܗܿ ܕܚܘܓܬ ܢܘܪܐ. ܕܥܡܗܿ ܕܡܘܙܠܬܐ ܚܕܪܐ ܢܚܕܘܪ ܟܘܟ̈ܒܐ ܗܠܝܢ ܨܘܨܝ̈ܢܐ ܡܢܗ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܗܘ ܬܢܢܐ ܗܿܘ ܐܢܗܘ ܕܠܓܘ ܡܪܢܝܘܬܐ ܢܗܦܘܟ ܟܕ ܡܬܚܪܟ. ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܘ̈ܡܩܬܐ ܕܕܚܝ̈ܠܢ ܒܐܐܪ ܡܬܚܙًܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܬܕܥܟ ܢܘܪܢܝܘܬܗ ܐܬܘ̈ܬܐ ܡܬܚܙܝ̈ܢ ܕܐܘܟ̈ܡܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܒܓܘ ܐܪܥܐ ܡܬܟܝ̈ܢܢ

ܥܛܪܐ ܡܢ ܓܝܪ ܕܒܓܘ ܐܪܥܐ ܡܬܚܒܫܝܢ. ܟܕ ܡܢ ܩܪܝܪܘܬܐ ܡܬܠܒܕܝܢ. ܠܟܝܢܐ ܗܿܦܟܝܢ ܕܡܝ̈ܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܡܠܘܐܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܕܣܒܝܣܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܬܡܛܐ. ܥܝܢ̈ܬܐ ܪ̈ܕܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܠܘܐܐ ܡܝ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܗܿܘܝܢ ܕܩܒܝܢ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܬܢ̈ܢܐ ܕܡܬܚܒܫܝܢ ܒܓܘ ܐܪܥܐ. ܟܕ ܬܩܦܝܢ ܡܢܝܕܝܢ ܠܗܿ. ܟܕ ܡܕܡ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܗܿ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܦܪܩܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܢܝ̈ܕܐ ܐܦ ܦܚ̈ܬܐ ܒܐܪܥܐ ܗܿܘܝܢ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܗܢܘܢ ܬܢ̈ܢܐ ܡܢ ܩܨ ܡܬܬܙܝܥܢ̈ܘܬܐ ܚܐܦܢܝ̈ܬܐ ܢܬܢܝܪܘܢ. ܘܟܕ ܠܐܪܥܐ ܨܪܝܢ ܢܦܩܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܢܘܪ̈ܢܘܬܐ ܒܐܬܪ̈ܘܢ ܐܬܪ̈ܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܢܦ̈ܩܢ. ܐܟܡܐ ܕܒܓܙܪ̈ܬܐ ܕܐܠܘܣ ܘܒܠܦܝܪܐ ܘܐܛܢܝ. ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܗܿܢܘܢ ܡܥܝܢ̈ܝܐ ܡܫܬܗܝܐ ܚܡܝܡܘܬܗܘܢ ܒܫܒܒܘܬܗ ܕܟܝܢܐ ܡܝܢܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܠܡܝ̈ܐ ܡܪܬܚܝܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܨܪܘܢܗܿ ܠܐܪܥܐ ܘܩܢܘܡܐܝܬ ܢܬܚܙܘܢ. ܬܚܒܝܢ ܘܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܩܨ̈ܡܐ ܘܢܒܝ̈ܘܬܐ ܠܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡܫܬܟܢ̈ܢ. ܐܟܡܐ ܕܒܒܝܬ ܣܓܕܬܐ ܗܿܝ ܕܕܠܦܘܣ ܐܝܟ ܕܡܥܗܕ ܦܝܠܣܘܦܐ. ܥܛܪ̈ܐ ܕܝܢ ܘܬܢ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܝܕ ܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܠܐ ܡܠܝܢ ܠܐܪܥܐ ܘܠܡܦܠܛ ܡܬܚܒܫܘ ܒܓܘ ܛܘܪ̈ܐ ܘܐܪ̈ܥܬܐ ܡܬܚܒܫܝܢ. ܘܟܕ ܒܡܫܚܠܦܘܬ ܙܢ̈ܝܐ ܕܡܘ̈ܙܓܐ ܡܬܡܙܓܝܢ. ܠܦܘܬ ܡܫܚܠܦܘܬ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܙܒܢ̈ܐ ܘܗܘ̈ܠܐܣ. ܓܘܫ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܚܣܝܪ̈ܝ ܪܘܟܒܐ ܡܛܠܝܩ̈ܝܐ ܐܘܟܝܬ ܡܬܚܦܪ̈ܢܐ ܗܘܝܢ. ܘܡܢ ܬܢ̈ܢܐ ܡܢ ܡܬܚܒܫܝܢ. ܓܘܫ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܩܪ̈ܢܣܢܐ ܐܘܟܝܬ ܠܐ ܡܫܬܒ̈ܛܢܐ ܐܟܚܕ ܘܠܐ ܡܬܦܫܪ̈ܢܐ ܠܚܘܕܝܗܘܢ ܡܬܝܠܕܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܢܘܫܕܪ ܘܡܠܚܐ. ܘܢܘܫܕܪ ܡܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܬܢ̈ܢܝ ܐܬܘ̈ܢܐ ܡܬܢܣܒ. ܡܠܚܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠܫܐ ܘܩܛܡܐ ܟܕ ܐܟܚܕܐ ܒܡܝ̈ܐ ܢܬܒܫܠܘܢ ܘܢܨܛܦܘܢ ܘܢܬܪܬܚܘܢ ܥܕ ܩܛܪܝܢ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܥܛܪܢܝܘܬܐ ܥܠܒܐ ܒܗܘܢ ܠܬܢܢܝܘܬܐ. ܘܟܕ ܨܠܝܠܝܢ ܩܛܪܘ. ܒܠܘܪ̈ܐ ܡܬܝܠܕܝܢ ܘܝܩܘ̈ܢܕܐ ܠܐ ܡܬܩܪ̈ܢܣܢܐ ܘܥ̈ܛܠܝ ܠܡܬܦܫܪܘ. ܘܟܒܪܝܬܐ ܡܢ ܗܿܘܝܐ ܡܢ ܡܬܡܙܓܢܘܬ ܥܛܪ̈ܐ ܘܥܡ ܬܢܢܐ ܘܐܐܪ. ܡܬܡܙܓܢܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܕܗܝܢܘܬܐ ܫܟܢܬܗܿ. ܙܝܘܓ ܕܝܢ ܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܬܡܙܓܢܘܬ ܥܛܪܐ ܥܡ ܬܢܢܐ ܟܒܪܝܬܢܝܐ ܡܫܪܪܐܝܬ. ܘܟܕ ܥܛܪܐ ܡܢ ܘܬܢܢܐ ܐܟܚܕܐ ܡܬܡܙܓܝܢ ܡܘܙܓܐ ܕܩܪܝܒ ܠܡܡܫܚܘܬܐ. ܓܘܫ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܫܒܝ̈ܥܝܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܝܠܕܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ. ܘܐܒܗ̈ܝ ܟܠܗܘܢ ܙܝܘܓ ܘܟܒܪܝܬܐ. ܘܓܘܫ̈ܡܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܦܫܪܝܢ ܐܦܠܐ ܡܫܬܒܛܝܢ ܐܪܥܢܝܘܬܐ ܥܠܒܐ. ܐܝܟ ܡܪܩܫܝܬܐ ܘܟܘܟܒ ܐܪܥܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗܘܢ ܕܡܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܓܪ̈ܕܝ ܦܪܙܠܐ. ܟܕ ܒܙܪܢܝܟܐ ܘܟܒܪܝܬܐ ܡܬܛܘܝܢ ܬܟܝܒܐܝܬ. ܥܓܠ ܦܫܪܝܢ. ܘܗܿܠܝܢ ܡܢ ܕܦܫܪܝܢ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܬܒܛܝܢ ܡܝܢܝܘܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܒܐ. ܐܝܟ ܙܓܘܓܝܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܫܬܒܛܝܢ ܘܦܫܪܝܢ. ܕܗܝܢܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܩܛܝܪܐ. ܘܡܝܢܝܘܬܐ ܥܒܝܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܒܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܕܡܫܬܓܪܐ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ. ܐܐܪܝܘܬܐ ܘܢܘܪܢܝܘܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܒܐ. ܘܓܘܫ̈ܡܐ ܡܢ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܩܛܪܐ ܠܗܘܢ. ܡܢ ܩܪܝܪܘܬܐ ܡܬܦܫܪܝܢ ܐܝܟ ܡܠܚܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܩܪܝܪܘܬܐ ܩܛܪܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܚܡܝܡܘܬܐ ܡܬܦܫܪܝܢ. ܘܟܐܦ̈ܐ ܡܢ ܡܬܟܝ̈ܢܢ ܡܢ ܛܝܢܐ ܕܥܫܝܢܐܝܬ ܡܢ ܚܡܝܡܘܬܐ ܐܬܒܫܠ.

Chapter 3

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ

ܥܠ ܙܢ̈ܝܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܥܠ ܗܿܝ ܢܨܒܬܢܝܬܐ

ܒܢܨܒ̈ܬܐ ܡܢ ܓܝܪ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܡܕܡ ܡܬܥܝ̈ܢܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܘܡܬܬܪܣܝܢܘܬܐ. ܗܿܢܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܘ ܒܝܕ ܓܘܫܡܢܝܘܬܐ ܠܗܝܢ ܐܫܬܟܚ̈ܝܢ ܠܟܠ ܓܫܘܡ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܫܬܟ̈ܚܢ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܡܢ ܥܠܬܐ ܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܕܝܠܢܝܐ ܠܗܝܢ ܫܟܝ̈ܚܢ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܨܘܪܬܐ ܡܕܡ ܟܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܕܒܝܕ ܡܡܙܓܘܬܐ ܕܛܒ ܡܫܡܠܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܬܚܦܪ̈ܢܐ ܡܢ ܝܗܒ ܨܘܪ̈ܬܐ ܩܢ̈ܝ ܕܠܗܿ ܢܦܫܐ ܡܟܢܝܐ ܡܠܬܐ ܢܨܒܬܢܝܬܐ. ܘܗܝ ܗܝ ܥܠܬ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܡܢ ܝܥܝ̈ܝܐ ܟܕ ܠܘ ܡܢܫܠܝ ܒܓܡܝܪܘܬܐ ܕܡܨܝܐ ܠܗܘܢ ܗܿܘܝܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܢܬܦܘܫܫ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܒܙܢܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ. ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܝܟ ܕܡܬܐܪܙܐܝܬ ܪܒܬ ܐܟܝܦܐ ܕܬܛܪ ܐܕܫܢܝܘܬ ܗܿܢܘܢ ܕܠܘ ܡܟܬܪܘ ܡܨܝܢ ܕܢܟܬܪܘܢ ܩܢܘܡܐܝܬ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܢܢܩܐܝܬ ܐܣܬܢܩܬ ܟܠ ܢܨܒܬܐ ܥܠ ܥ̈ܠܬ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܬܠܬ ܕܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܚ̈ܝܠܐ ܡܕܡ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܠܗܘܠܐ ܕܬܘܪܣܝܐ ܡܟܢܝܢ ܠܡܫܚܠܦܘ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܕܡܬܬܪܣܝܢܐ ܐܝܟ ܕܠܬܚܠܘܦ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܐܬܦܘܫ̈ܫܝܢ. ܘܗܿܘ ܕܗܟܢܐ ܚܝܠܐ ܡܬܟܢܐ ܡܬܪܣܝܢܐ. ܐܘ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܡܘܣܦܢܐ ܕܡܢܘ̈ܬܗ ܒܩܝ̈ܡܐ ܬܠܝ̈ܬܝܐ. ܥܕ ܢܬܡܛܐ ܠܫܘܡܠܝܐ ܟܝܢܝܐ ܕܠܗ ܡܟܢ ܘܡܬܟܢܐ ܡܪܒܝܢܐ. ܐܘ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܐܝܢܐ ܕܡܟܢ ܠܡܦܪܫ ܝܬܝܪܘܬܐ ܡܕܡ ܡܢ ܗܘܠܐ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܥܠܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܗܘܝܐ ܕܩܢܘܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܘܡܘܠܕܢܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܒܡܢܗܝܢ ܕܢܨܒ̈ܬܐ ܒܩܢܘܡܐ ܗܘ ܠܚܘܕܝܐ ܗܿܘܐ. ܒܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܕܩ̈ܠܐ. ܘܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܒܚܝ̈ܘܬܐ ܒܩܢܘ̈ܡܐ ܬܪܝܢ ܗܿܘܐ. ܕܒܗܿܘ ܡܢ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܕܥܒܘܕܘܬܐ. ܒܗܿܘ ܕܝܢ ܕܚܫܘܫܘܬܐ. ܘܡܘܠܕܢܐ ܡܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡܫܬܡܫ. ܘܠܡܬܪܣܝܢܐ ܬܘܒ ܡܫܡܫܝܢ ܚܝ̈ܠܝܢ ܐܪܒܥܐ: ܢܬܘܦܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܕܬܘܪܣܝܐ ܘܐܚܘܕܗ ܥܕ ܢܬܓܡܪ ܒܥܒܕܐ ܘܦܫܘܪܐ ܗܿܘ ܕܒܝܕ ܡܡܙܓܢ̈ܘܬܗ ܕܠܬܘܪܣܝܐ ܥܗܢ ܠܩܘܒܠܐ ܕܨܘܪܬ ܡܬܬܪܣܝܢܐ ܠܗ ܥܒܕ. ܘܕܚܘܝܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡܫܬܥܒܕ ܠܡܬܬܨܪܘ ܘܕܡܬܪܣܝܢܐ ܡܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܡܫܬܡܫ̈ܢܐ ܕܫܪܟܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܦܫ ܗܘ ܦܐܫ ܒܬܪ ܒܘܛܠܗܘܢ ܥܕ ܩܨܐ. ܘܡܪܒܝܢܐ ܡܢ ܠܘ ܗܘ ܡܘܠܕܢܐ ܗܘ. ܒܗܿܝ ܕܡܫܟܚ ܫܟܝܚ ܟܕ ܘܠܐ ܣܟ ܗܿܘ ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܚ̈ܝܠܐ ܐܢܘܢ ܓܘܫ̈ܡܢܝܐ ܠܘ ܠܥܠܡ ܡܨܝܢ ܠܡܟܬܪܘ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܘܡܘܠܕܢܐ ܡܢ ܡܥܫܢ ܥܫܢ. ܟܕ ܗܿܘ ܡܪܒܝܢܐ ܡܚܒ ܚܐܒ ܡܢ ܩܨ ܡܫܪܬܚܘܬ ܗܘܠܐ ܗܿܝ ܕܒܬܪܒܝܬܐ ܠܩܘܕܡܝܢ ܥܐܠܐ ܗܘܬ. ܘܡܬܪܣܝܢܐ ܡܢ ܥܕ ܡܘܢܥܗ ܕܫܪܝܐ ܡܟܬܪ. ܒܗܿܝ ܕܐܦ ܦܘܫܫܐ ܕܠܐ ܦܣܩ ܡܟܬܪ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܢܦܫܐ ܡܪܓܫܢܝܬܐ

ܘܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܡܢ ܟܕ ܡܢ ܡܡܙܓܘܬܐ ܕܛܒ ܡܫܡܠܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܨܒ̈ܬܐ ܢܬܡܙܓܘܢ ܫܘܡܠܝܐ ܕܛܒ ܡܢ ܗܿܘ ܕܗܿܢܝܢ ܡܥܠܝ ܡܩܒ̈ܠܢ. ܕܠܗ ܠܢܦܫܐ ܡܪܓܫܢܝܬܐ ܐܘ ܚܝܘܬܢܝܬܐ ܝܕܥܐ ܠܡܠܬܐ. ܘܠܗܕܐ ܡܢ ܢܦܫܐ ܒܬܪ ܢܛܝܪܘܬ ܚ̈ܝܠܐ ܗܠܝܢ ܢܨܒܬܢ̈ܝܐ. ܬܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܓܢܣܢ̈ܝܐ ܕܝܠܢܝܝܢ. ܡܕܪܟܢܐ ܠܡܐܡܪ ܘܡܙܝܥܢܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܡܙܝܥ ܐܘ ܒܗܿܝ ܕܡܫܘܓܪܢܐ ܗܘ. ܐܘ ܒܗܿܝ ܕܥܒܘܕܐ. ܘܡܫܘܓܪܢܐ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܚܐܦܢܝܐ ܕܒܝܕ ܡܕܪܟܢܘܬ ܦܢܛܣܝܐ. ܐܘ ܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ. ܐܘ ܗܘܢܐ ܡܬܬܝܬܐ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܬܒܥ ܗܿܘ ܕܪܓܝܓ ܐܘ ܕܢܕܚܘܩ ܗܿܘ ܕܣܢܐ. ܘܒܗܿܘ ܡܢ ܙܢܐ ܪܓܬܐ ܡܬܩܪܐ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܚܡܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܚܪܝܝܐ ܘܡܫܘܓܪ ܠܚܝܠܐ ܗܿܘ ܥܒܘܕܗܿ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܡܬܦܩܕܢܗ ܗܘ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܥܒܕܝܗܿ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܕܫܪܐ ܒܪ̈ܘܚܐ ܚܡܝ̈ܠܬ ܒܓܝ̈ܕܐ ܘܥܘܩܒܪ̈ܬܐ ܘܡܟܢ ܠܡܩܝܣܘ ܘܠܡܦܫܛ ܥܘܩܒܪ̈ܬܐ ܠܘܬ ܢܬܦܐ ܐܘ ܕܚܝܐ. ܘܚܝ̈ܠܐ ܡܢ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܬܪܝܢܐܝܬ ܡܬܦܠܓܝܢ. ܠܒܪ̈ܝܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܘܠܓܘ̈ܝܐ ܘܒܪ̈ܝܐ ܡܢ ܚܡܫܐ:

ܕܡܢܗܘܢ ܓܫܬܐ ܕܒܗܿ ܚܝܘܬܐ ܗܝ ܚܝܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܡܥܒܕܢܗܿ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ. ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܫܪܐ ܒܡܫܟܐ ܕܒܟܠܗܿ ܫܛܝܚܘܬ ܦܓܪܐ. ܡܕܪܟ ܕܝܢ ܒܝܕ ܓܫܘܦܘܬܐ ܟܕ ܚܐܫ ܡܢ ܣܩܘܒܠܝܘܬ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܐܝܟ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܗܢܝܢ ܐܪܒܥ. ܘܩܠܝܠܘܬܐ ܘܝܩܝܪܘܬܐ. ܘܫܥܝܥܘܬܐ ܘܚܪܘܣܘܬܐ. ܘܩܫܝܘܬܐ ܘܪܟܝܟܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܦܪܬܟܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ. ܕܠܘ ܚܕ ܗܘ ܚܝܠܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܕܪ̈ܟܢܘܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ. ܥܠ ܚܝ̈ܠܐ ܗܘ ܣܢܝܩܢ ܡܫܚ̈ܠܦܐ.

ܘܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܛܥܡܬܐ ܕܚܝܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܛܟܣ ܒܓܝ̈ܕܐ ܦܪܝܣ ܥܠ ܓܘܫܡܗ ܕܠܫܢܐ. ܗܿܘ ܕܒܡܬܛܥܡ̈ܢܐ ܕܒܗ ܓܫܦܝܢ ܟܕ ܚܠܝܛܝܢ ܒܪܛܝܒܘܬܐ ܪܘܩܢܝܬܐ. ܐܝܕܐ ܕܡܬܐܝܢܐ ܒܛܥܡܬܗܘܢ ܡܪܓܫ.

ܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܣܘܩܐ ܗܿܘ ܕܚܝܠܐ ܗܘ ܡܛܟܣ ܒܬܪ̈ܝܢܘܬ ܬܘܣ̈ܦܬܐ ܕܩܘܕܡܗ ܕܡܘܚܐ. ܗܢܝܢ ܕܡܝ̈ܬ ܠܚܠܡ̈ܬ ܬܕܝ̈ܐ. ܗܿܘ ܕܒܡܨܥܝܘܬܗ ܕܐܐܪ ܘܥܛܪ̈ܐ ܐܝܢ̈ܝܝ ܒܐܝܢܝ̈ܘܬ ܡܬܬܪ̈ܝܚܢܐ ܡܪܓܫ. ܘܕܠܘ ܒܝܕ ܓܫܘܦܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܐܬܦܘܫ̈ܫܝܢ ܡܢ ܡܬܬܪ̈ܝܚܢܐ ܡܪܓܫ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܡܬܐܝܢܢܘܬܗ ܕܐܐܪ ܓܠܝܐ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܗܐ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܕܛܒ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܪ̈ܝܚܢܐ ܡܬܬܣܝܩܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܒܥܕ̈ܝ ܡܢܗܘܢ. ܗܿܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܘ ܟܠܗܘܢ ܓܘܫܡ̈ܝܗܘܢ ܐܬܦܘܫܫܘ ܠܣ̈ܟܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܡܛܝܘ. ܘܡܢ ܗܿܝ ܬܘܒ ܕܗܐ ܐܦ ܓܘܫ̈ܡܐ ܡܕܡ ܩܫ̈ܝܐ ܡܬܬܣܝܩܝܢ.

ܘܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܫܡܥܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܡܛܟܣ ܒܓܝܕܐ ܗܿܘ ܕܥܠ ܓܪܡܐ ܩܘܟܠܝܘܢܝܐ ܕܒܓܘ ܐܕܢܐ ܦܪܝܣ. ܡܪܓܫ ܒܩ̈ܠܐ ܘܢܩ̈ܫܐ ܒܡܨܥܝܘܬܗ ܕܐܐܪ. ܘܩܠܐ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܓܠܠܢܘܬܐ ܐܐܪܝܬܐ ܕܒܝܕ ܕܚܝܐ ܐܘ ܡܚܝܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܗܘܐ ܐܐܪ ܡܢ ܚܐܦܐ ܡܙܕܪܒ. ܘܡܬܡܛܝܐ ܗܝ ܡܬܓܠܠܢܘܬܐ ܠܘܬ ܐܐܪ ܗܿܘ ܕܒܓܘ ܐܕܢܐ. ܘܡܣܟܡܐ ܠܗ ܒܐܣܟܝܡ ܝܬܗܿ. ܘܟܕ ܥܠ ܡܫܟܐ ܐܘܟܝܬ ܚܠܒܐ ܗܘ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܓܝܕܐ ܚܠܝܠܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܛܒܠܐ ܡܬܛܪܐ. ܙܡܡܐ ܡܕܡ ܡܬܝܠܕ ܘܡܢ ܚܝܠܐ ܕܗܪܬܡܢ ܡܬܪܓܫ.

ܘܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܚܙܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܿܘ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܛܟܣ ܒܓܝ̈ܕܐ ܚܠܝ̈ܠܐ ܕܡܢ ܡܘܚܐ ܠܘܬ ܒܒܬܐ ܡܬܝܒܠܝܢ. ܘܠܨܘܪ̈ܬܐ ܕܒܪܛܝܒܘܬܐ. ܓܠܝܕܢܝܬܐ ܡܬܪ̈ܫܡܢ ܡܕܪܟ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܐܐܪ ܢܗܝܪܐ ܘܨܠܝܠܐ.

ܪܘܥܐ ܘܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ: ܘܗܿܘ ܕܐܣܒܪ ܕܚܙܝܐ ܒܝܕ ܢܦܘܩܘܬ ܙܠܝܩܐ ܡܢ ܥܝܢܐ. ܗܿܘ ܕܒܡܬܚ̈ܙܝܢܐ ܓܫܦ ܗܿܘܐ ܦܕ. ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܗܢܐ ܐܢ ܓܕܫܐ ܗܘ ܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܠܡܬܦܪܫܘ ܡܢ ܗܿܘ ܕܢܣܝܡ ܘܢܦܓܥ ܒܡܬܚܙܝܢܐ ܒܠܥܕ ܚܘܒܠܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܓܘܫܡܐ ܗܘ ܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܒܒܒܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܡܣܬܝܟ ܗܘܐ ܥܠ ܦܠܓܗ ܕܚܘܕܪܐ ܥܠܡܢܝܐ ܢܬܦܪܣ ܗܘܐ ܟܕ ܢܦܩ. ܘܬܘܒ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܒܡܕܪܟܢܘܬܗ ܕܠܗܠܝܢ ܕܩܢ̈ܣܐ ܢܣܕܩ ܗܘܐ ܠܡܘܙًܠܬ ܛܥ̈ܝܐ. ܘܬܘܒ ܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܐܘ ܟܝܢܝܬܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܠܘ ܠܦܢܝ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܬܬܙܝܥ. ܐܘ ܨܒܝܢܝܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܨܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܚܕܝܘܗܝ ܘܠܐ ܢܚܙܐ ܟܕ ܥܝܢ̈ܝܢ ܦܬܝ̈ܚܢ. ܘܬܘܒ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܫܬܚܠܦ ܗܘܐ ܚܙܝܐ ܒܝܕ ܪܚܝܩܘܬܐ ܘܩܪܝܒܘܬܐ ܕܡܬܚܙܝܢܐ. ܘܬܘܒ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܚܙܐ ܟܕ ܪ̈ܘܚܐ ܢܫ̈ܒܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܣܬܕܩ ܗܘܐ. ܘܬܘܒ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܬܚܙًܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܒܓܘܫ̈ܡܐ ܐܫܝ̈ܕܐ ܕܡܓܘܢܢܝܢ ܛܒ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܙܓܘ̈ܓܝܬܐ ܢܬܚܙܘܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܢܩܦ̈ܝܬܐ ܟܠܗܝܢ ܫܟܝܪ̈ܢ. ܐܟܘܬܗܝܢ ܘܩܕܡ̈ܝܬܐ ܫܟܝܪ̈ܢ. ܘܡܬܚܙܝܢܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܒܥܕ ܣܝܡ. ܙܥܘܪܐ ܡܬܚܙܐ ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܐܣܦܪܢܝܬܐ ܡܕܡ ܘܙܥܘܪܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܒܡܬܪܫܡܢܘܬܗܿ ܚܙܝܐ ܡܫܬܡܠܝ ܥܠ ܡܢܬܐ ܕܙܥܘܪܝܐ ܒܗܿ ܢܦܠ ܪܘܫܡܗ ܕܡܬܚܙܝܢܐ ܠܦܘܬ ܡܒܥܕܘܬܗ ܐܟܡܐ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܡܬܚܘܐ. ܢܣܝܡ ܡܢ ܩܢܘܡܐ ܡܕܡ ܡܓܢܝܐ ܕܕܠܩܘܒܠܗܿ ܗܘ ܕܪܛܝܒܘܬܐ ܓܠܝܕܢܝܬܐ. ܘܗܝܕܝܟ ܓܠܝܐ ܕܣܘܪ̈ܛܐ ܡܕܡ ܢܦܩܘܢ ܡܢܗܿ ܠܘܬܗ ܥܠ ܐܣܟܝܡܐ ܩܘܢܘܣܝܐ. ܘܟܕ ܒܣܛܪ̈ܝܗܿ ܕܡܓܢܐ ܗܝ ܡܣܬܝܟܝܢ ܛܪ̈ܝܓܘܢܐܣ ܡܫܬܟܚܝܢ ܪ̈ܘܝܚܝ ܬܚ̈ܬܝܐ ܘܐܠܝ̈ܨܝ ܥ̈ܠܝܐ ܕܪܫܗܘܢ ܚܘܕܪܐ ܗܘ ܙܥܘܪܐ ܠܦܘܬ ܙܥܘܪܘܬܗܿ ܕܓܠܝܕܢܝܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܡܐ ܕܡܬܬܘܣܦܐ ܠܡܓܢܐ ܡܒܥܕܘܬܐ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܬܬܘܣܦ ܠܩܘܢܘܣ ܗܿܘ ܕܪܫܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܓܠܝܕܢܝܬܐ. ܘܒܐܣܝܣ ܡܓܢܐ ܐܘܪܟܐ. ܘܠܙܘ̈ܝܬܐ ܐܠܝܨܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܟܡܐ ܕܢܪܚܩ ܡܬܚܙܝܢܐ ܡܬܐܠܨ ܚܘܕܪܐ ܕܓܠܝܕܢܝܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܙܥܘܪܐ ܡܬܚܙܐ ܘܡܢ ܪ̈ܓܫܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܠܟܠ ܚܝܘܬܐ ܫܟܝܚܝܢ ܓܫܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ ܐܦ ܛܥܡܬܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܢܬܟܢܫܘܢ ܒܡܕܡ ܡܕܡ ܡܢ ܚܝܘ̈ܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܪ̈ܓܫܐ ܡܢ ܓܘ̈ܝܐ ܒܚܝ̈ܠܝܢ ܚܡܫܐ ܣܝ̈ܟܝܢ ܘܡܬܦܠܓܝܢ ܠܬܠܬܐ ܦܘ̈ܠܓܐ. ܚܕ ܡܢ ܡܕܪܟܢܐ ܕܡܬܬܨܝܪ̈ܢܘܬܐ ܡܢܬܝ̈ܬܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐܝܬ. ܘܩܕܡܝܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܪܓܫܐ ܡܫܘܬܦܐ ܡܬܩܪܐ. ܐܦ ܦܐܢܛܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܗܘ ܡܛܟܣܐ ܒܥܘܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܘܚܐ. ܕܠܘܬܗ ܝܘܩܢ̈ܝ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܟܠܗܘܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܘܡܕܪܟ ܐܢܘܢ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܠܢ ܚܝܠܐ ܗܢܐ ܠܘ ܡܦܣܩ ܦܣܩܝܢ ܗܘܝܢ. ܕܗܢܐ ܚܪܘܥܐ ܗܘ ܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܗܿܘ ܕܦܣܩ ܕܡܕܪܟܢܗܘܢ ܢܗܘܐ ܐܟܚܕܐ ܓܠܝܐ. ܘܕܠܝܬ ܒܪ̈ܓܫܐ ܒܪ̈ܝܐ. ܕܟܢܝܫܘܬ ܗܠܝܢ ܡܨܐ ܗܘ ܠܡܕܪܟܘ ܬܘܒ ܓܠܝܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܡܢ ܢܘܩܕܬܐ ܡܬܬܙܝܥܬ ܩܝܩܠܘܣܐܝܬ ܒܪܗܝܒܘ ܚܘܕܪܐ ܡܕܡ ܡܬܚܙܐ. ܘܛܘܦܬܐ ܕܢܚܬܐ ܣܘܪܛܐ ܡܬܚܙܝܐ ܬܪܝܨܐ. ܘܕܠܘ ܥܝܢܐ ܗܝ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚܙܝܐ ܓܠܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܝ ܗܕܐ ܐܠܐ ܠܗܿܝ ܕܕܠܩܘܒܠܝܬ ܣܝܡܐ ܗܝ ܠܗܿ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܚܙܐ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܕܐ ܗܝ ܢܘܩܕܬܐ ܐܘ ܛܘܦܬܐ ܕܣܝܡܐ ܩܢܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܠܝܨܐ ܕܚܝܠܐ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܗܘܐ ܕܠܘܬܗ ܡܝܒܠ ܚܙܝܐ ܨܘܪܬܐ ܕܒܗ. ܘܒܗ ܡܬܢܛܪܐ ܡܬܚܙܝܢܐܝܬ ܥܕ ܬܩܦ ܠܗ ܐ̱ܚܪܬܐ ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܣܒܝܣܐܝܬ. ܘܗܟܢܐ ܚܘܕܪܐ ܐܘ ܣܘܪܛܐ ܡܬܪܟܒ.

ܬܪܝܢܐ ܕܝܢ. ܗܿܘ ܕܗܓܓܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܚܝܠܐ ܗܘ ܡܛܟܣ ܒܐܚܪܝܗ ܕܥܘܒܐ ܩܕܡܝܐ (ܕܡܘܚܐ). ܘܒܗ ܝܘܩܢ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܨܘܪܬ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܟܠܗܘܢ ܡܬܟܢ̈ܫܢ ܐܦ ܡܬܢܛܪ̈ܢ ܒܬܪ ܫܘܢܝ̈ܗܝܢ ܡܢ ܪ̈ܓܫܐ ܒܪ̈ܝܐ ܐܦ ܦܢܛܣܝܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܡܕܢܐ ܡܕܡ ܗܘ ܕܦܢܛܣܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܗ ܡܬܚܡܠܝܢ ܡܬܕܪܟܢܗ. ܘܕܚܝܠܐ ܡܢ ܕܩܘܒܠܐ ܠܘ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܕܢܛܘܪܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܡܩܒܠܢܐ ܢܛܘܪܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܡܢ ܩܨ ܪܛܝܒܘܬܐ ܡܩܒܠܝܢ ܝܘܩ̈ܢܐ. ܘܡܢ ܩܨ ܓܠܝܙܘܬ ܝܒܝܫܘܬܐ ܠܐ ܢܛܪܝܢ. ܦܘܠܓܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܡܕܪܟܢܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܘܡܫܬܪܪ̈ܢܘܬܐ ܡܢ̈ܬܝܬܐ. ܘܗܘ ܐܦ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐܝܬ. ܚܕ ܡܢ ܗܿܘ ܕܘܗܡ ܡܬܩܪܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܡܛܟܣ ܒܐܚܪܝܗ ܕܥܘܒܐ ܡܨܥܝܐ ܕܡܘܚܐ ܘܡܕܪܟ ܠܙܢ̈ܝܐ ܠܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܕܫܟܝܚܝܢ ܒܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܘܦܣ̈ܩܐ ܡܣܪܚ ܡܢ̈ܬܝܐ ܒܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܐܝܟ ܦܣܩܗܿ ܕܢܩܝܐ ܒܣܢܐܬܐ ܥܠ ܕܐܒܐ. ܘܒܚܘܣܢܐ ܥܠ ܝܠܕܗܿ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܕܡܬܥܗܕܢܐ ܡܬܟܢܐ. ܘܡܛܟܣ ܒܥܘܒܗ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܘܟܝܬ ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܘܚܐ. ܘܢܛܪ ܠܣܘ̈ܟܠܐ ܡܢ̈ܬܝܐ ܐܘܟܝܬ ܠܦܣ̈ܩܐ ܘܗܡ̈ܝܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܡܕܢܐ ܗܘ ܕܘܗܡ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܓܓܐ ܠܦܢܛܣܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܬܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܕܡܬܬܨܝܪ̈ܢܘܬܐ ܡܢ̈ܬܝܬܐ. ܘܬܪܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܡܫܬܪܪ̈ܢܘܬܐ ܡܢ̈ܬܝܬܐ ܗ̄ ܠܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܕܪܟܢܐ ܘܢܛܘܪܐ. ܦܘܠܓܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ. ܗܿܘ ܗܘ ܕܡܟܢ ܠܡܪܟܒܘ ܨܘܪ̈ܬܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܠܣܘ̈ܟܠܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܠܣܘ̈ܟܠܐ ܥܡ ܨܘܪ̈ܬܐ. ܘܚܝܠܐ ܡܬܟܢܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܠܘܬ ܚܫܚܬܗ ܕܘܗܡ. ܘܚܫܘܒܬܢܐ ܠܘܬ ܚܫܚܬܗ ܕܗܘܢܐ. ܡܛܟܣ ܕܝܢ ܒܥܘܒܐ ܡܨܥܝܐ ܕܡܘܚܐ ܠܘܬ ܬܘܠܥܐ. ܥܒܕܗ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܢܪܟܒ ܐܟܚܕ ܘܫܪܐ. ܘܢܬܗܓܓ ܚܝ̈ܘܬܐ ܬܪܝܢܬ ܪ̈ܫܐ ܐܘ ܕܠܐ ܪܫܐ. ܘܒܒܪܝܬܗ ܡܢ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܢܐܚ ܒܫܢܬܐ ܐܘ ܒܥܝܪܘܬܐ ܐܬܬܟܝܢ. ܘܒܗ ܬܚܘ̈ܡܐ ܡܨܥ̈ܝܐ ܡܬܬܨܝܪܝܢ. ܘܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܬܗܘܢ̈ܢܐ ܒܡܓܫ̈ܡܐ ܡܕܡܐ. ܘܠܡܬܝ̈ܕܥܢܐ ܒܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܘܡܢ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܠܘܬ ܐܝܢ̈ܝܐ ܪܗܛ. ܘܡܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܘܬ ܗܿܢܘܢ ܕܣܩܘ̈ܒܠܝܝܢ ܐܘ ܡܣܒܗܝܢ ܒܗܘܢ ܘܠܟܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘܪ̈ܓܢܐ ܪܘܚܐ ܡܕܡ ܕܒܗ ܕܝܠܢܝܐ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܡܪܟܒܬܐ ܗܝ ܐܘܟܝܬ ܛܥܘܢܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܒܗ ܡܙܝܥܢܐ ܢܗܘܐ ܐܘ ܡܕܪܟܢܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܗܝ ܪܘܚܐ ܓܘܫܡܐ ܗܝ ܩܛܝܢܐ ܘܚܡܝܡܐ ܕܡܢ ܩܛܝܢܘܬܗܘܢ ܕܟܘ̈ܡܘ ܡܬܝܠܕܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܕܡ̈ܐ ܡܢ ܠܒܝܕܘܬܗܘܢ. ܢܒܥܐ ܕܝܢ ܗܘ ܠܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܒܪܕܝܗܿ ܕܡܢܗ ܪܘܚܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܟܕ ܒܝܕ ܫܪ̈ܝܢܐ ܠܘܬ ܡܘܚܐ ܡܣܬܠܩܐ. ܘܡܬܡܙܓܐ ܒܩܪܝܪܘܬܗ ܘܒܝܕ ܓܝ̈ܕܐ ܥܠ ܣܘܓܐܗ ܕܦܓܪܐ ܢܛܚܐ. ܟܕ ܚܝ̈ܠܐ ܡܪ̈ܓܫܢܐ. ܘܡܬܬܙܝ̈ܥܢܐ ܠܗܘܢ ܠܗܕܡ̈ܐ ܡܝܒܠܐ. ܘܪܘܚܐ ܢܦܫܢܝܬܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܟܕ ܒܝܕ ܘܪ̈ܝܕܐ ܠܘܬ ܟܒܕܐ ܕܪܫܐ ܗܝ ܕܚܝ̈ܠܐ ܟܠܗܘܢ ܢܨܒ̈ܬܢܝܐ ܡܬܡܛܝܐ. ܪܘܚܐ ܟܝܢܝܬܐ ܡܫܬܡܗܐ. ܘܡܪܢܝܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܠܒܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܠܘ ܡܘܚܐ ܠܘ ܡܢܗ ܢܣܒ ܐܠܐ ܗܘ ܗܘܐ ܪܫܐ ܕܗܘܝܗܿ ܕܪܘܚܐ ܚܡܝܡܐ ܛܒ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ. ܘܟܕ ܚܡܝܡܘܬܐ ܡܩܛܢܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܦܘܫܫܢܝܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܩܪܝܪܐ ܪܛܝܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܚܡܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܕ ܡܬܬܘܣܦܐ ܗܘܬ ܠܗ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܡܢ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܘܬܐ ܘܕܩ ܗܘܐ ܕܡܫܬܓܪܘ ܡܫܬܓܪ ܗܘܐ. ܠܘ ܟܐܢܐܝܬ ܡܕܝܢ ܐܬܪܥܝ ܓܐܠܝܢܘܣ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܡܢܗ. ܘܕܓܘܫܡܐ ܗܝ ܪܘܚܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܟܠ ܗܕܡ ܟܕ ܣܟܪܐ ܡܕܡ ܒܝܬ ܠܗ ܠܡܘܚܐ ܢܦܠ. ܒܛܠܐ ܡܢܗ ܡܪܓܫܢܘܬܐ. ܘܕܩܛܝܢܐ ܬܘܒ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܒܡܥܒܪ̈ܬܐ ܕܛܒ ܐܠܝ̈ܨܢ ܥܒܪܐ ܒܦܘܪ̈ܘܓܝܕܢ̈ܝܐ.

ܘܐܬܗܕܝܘ ܡܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܘܬ ܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ ܕܕܠܝܘܬ ܟܠܚܕ ܡܢ ܐܘܪ̈ܓܢܐ ܒܚܝܠܐ ܡܕܡ. ܡܢ ܢܩܝܦܘܬ ܒܘܠܒܠܗܘܢ ܠܚܫܝ̈ܗܘܢ. ܘܡܛܟܣܘܬܗܘܢ ܠܚܘܠܡܢܗܘܢ ܘܕܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܠܘ ܚܕ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܐܫܬܘܕܥܘ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܕܝܠܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܟܬܪܘ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܒܘܛܠ ܗܘ ܐ̱ܚܪܢܐ.

ܡܥܝܪܢܘܬܐ: ܐܠܘ ܢܦܫܐ ܗܘ ܡܘܙܓܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܥܒܕܢ̈ܘܬܗܿ ܒܦܫܝ̈ܛܐ ܝܬܝܪ ܡܬܚ̈ܙܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܒܗܿܝ ܕܡܘܙܓܐ ܘܠܐىܡܕܡ ܗܘ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܐܝܢܝܘܬܐ ܡܢ ܐܝܢܝܘܬܐ ܡܕܡ ܡܪܟܒܬ ܡܢ ܐܝܢܝ̈ܘܬ ܦܫܝ̈ܛܐ ܘܡܨܥܝܘܬܗܝܢ ܐܘܟܝܬ ܫܘܬܦܬܐ ܕܝܠܗܝܢ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܢܦܫܐ ܡܘܙܓܐ ܗܘܬ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܒܐܡܝܢ ܬܫܬܚܠܦ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘ ܡܫܬܚܠܦ ܨܝܕ ܓܫܘܦܘܬ ܗܿܘ ܕܣܩܘܒܠܝ. ܘܬܘܒ ܐܝܟܢܐ ܡܘܙܓܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܗܿܝ ܕܢܛܘܪܬܐ ܗܝ ܕܡܘܙܓܐ. ܟܕ ܥܫܡܐ ܠܟܝ̈ܢܐ. ܥܪ̈ܩܝ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܘܢܨܘ̈ܝܐ ܠܘܬ ܡܠܘܬܘܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܢܦܫܬܐ ܡܠܝܠܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܥܠ ܠܐ ܗܘܠܢܝܘܬܗܿ

ܠܡܐ ܐܪܐ ܡܓܢܐ ܓܢܐ ܐܢ̱ܬ ܡܢ ܝܬܟ ܐܘ ܐܢܬ. ܘܟܕ ܕܡܝܟ ܐܢ̱ܬ ܐܘ ܥܝܪ ܐܘ ܪܘܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܟܕ ܬܬܗܓܓ ܝܬܟ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܦܠܗ̈ܕܢ ܡܢܘ̈ܬܟ ܟܠܗܝܢ. ܠܡܐ ܡܛܥܐ ܬܛܥܐ ܐܢ̱ܬ ܠܟ. ܠܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܫܬܘܕܥ ܕܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܐܢ̱ܬ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܟ ܓܘܫܡ̈ܢܝܬܐ. ܐܦܠܐ ܟܠܗܝܢ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܗܘ ܕܡܕܡ ܗܘܝܬ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܟ ܗܿܢܝܢ ܕܡܬܚ̈ܙܝܢ ܡܫܟܐ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܘ ܐܢ̱ܬ ܬܟܬܪ ܗܘܝܬ ܒܡܬܢܫܛܢܘܬ ܗܢܐ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܡܕܡ ܗܘܝܬ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܟ ܠܡ ܓܘܝ̈ܬܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܟܕ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܡܬܢܫܐ ܗܘܝܬ. ܐܦ ܐܢ̱ܬ ܠܟ ܬܬܢܫܐ. ܘܕܠܘ ܗܟܢܐ ܗܘ ܓܠܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܐܘܡܢܘܬܐ ܟܒܪ ܨܘܪܝܬܐ ܡܨܐ ܐܢ̱ܬ ܠܡܐܠܦܝܗܿ. ܘܐܢ̱ܬ ܠܟ ܐܢܢܩܐܝܬ ܒܟܠܙܒܢ ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ. ܘܬܘܒ ܐܠܘ ܠܐ ܡܕܡ ܡܬܦܘܫܫ ܗܘܐ ܡܢ ܗܕܡ̈ܝܟ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܪܒܘܬ ܟܡܝܘܬܐ ܕܛܒ ܪܒܐ ܡܬܡܛܐ ܗܘܝܬ ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܟܕ ܐܢܢܩܐܝܬ ܬܚܝܬ ܦܘܫ̈ܫܐ ܣܝܡܝܢ ܘܠܘ ܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܡܩܘܝܢ. ܠܘ ܐܢ̱ܬ ܗܘ ܗܢܘܢ ܗܿܘ ܕܐܘܣܚܘܬܟ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܝܪܒܐ ܐܘ ܒܨܪܐ. ܝܬܟ ܡܕܝܢ ܙܠܓܐ ܡܕܡ ܡܠܟܘܬܢܝܐ ܘܐܠܗܝܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܗܘܠܐ ܡܩܒܠܬ ܚܘ̈ܒܠܐ ܘܕܝܘܒܬܐ(ܕܝܡܬܐ). ܕܠܗܿ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܩܪܝܐ ܡܠܬܐ. ܘܡܬܦܫܩܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܘܣܝܐ ܕܠܘ ܡܢ ܗܘܠܐ. ܐܦܠܐ ܒܗܘܠܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܡܟܢܐ ܕܬܙܝܥܝܘܗܝ ܠܓܘܫܡܐ ܘܬܕܪܟ ܟܠܗܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܒܚܝܠܐ. ܐܢ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܗܝ. ܐܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܐܢ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ ܗܝ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܚܝ̈ܠܝܗܿ

ܘܠܗܕܐ ܡܢ ܬܪܝܢ ܐܝܬ ܚܝ̈ܠܐ. ܬܐܘܪܝܛܝܩܝܐ ܘܣܥܘܪܝܐ. ܘܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘܢܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܚܝܠܐ ܡܢ ܣܥܘܪܝܐ ܡܙܝܥܢܐ ܗܘ ܕܦܓܪܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܠܘܬ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܡܢ̈ܬܝܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܡܗܢ̈ܝܢ ܠܗܿ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܡܫܘܓܪܢܐ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܬܒܥ ܗܿܘ ܕܪܓܝܓ. ܐܘ ܢܕܚܘܩ ܗܿܘ ܕܣܢܐ ܡܝܬܐ ܠܗܿܘ ܡܙܝܥܢܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܗܢܐ ܐܠܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ܘܬܗ ܕܗܢܐ ܗܘܢܢ̈ܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܛܒܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܘܥܒ̈ܕܐ ܕܡܗܢܝܢ ܠܢܦܫܐ ܒܥܠܡܐ ܕܗܪܬܡܢ ܘܐܦܢ ܡܐܚܫ̈ܢܐ ܡܕܡ ܢܗܘܘܢ ܕܫܥܬܐ ܕܡܢܗܘܢ ܪܓܬܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ ܡܫܬܢܩܐ. ܘܚܝܠܐ ܬܐܘܪܝܛܝܩܝܐ ܡܕܪܟܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܣܥܘܪܐ. ܡܫܥܒܕܢܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܕܗܿܘ ܣܥܘܪܐ. ܘܗܿܘ ܡܢ ܣܥܘܪܝܐ ܗܘܝܘ ܕܙܕܩ ܠܡܫܬܠܛܘ ܥܠ ܚܝ̈ܠܝ ܦܓܪܐ ܕܫܪܟܐ. ܚܝܒܘܬܗ ܕܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܥܠܬܐ ܗܘܝܐ ܡܒܥܕܢܝܬܐ ܕܡܢ ܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ ܘܡܙܡܢܬ ܫܘܢܩܐ. ܢܦܫܐ ܡܕܝܢ ܘܚܝ̈ܠܝ ܦܓܪܐ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܚܒ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܿܘ ܡܢ ܕܠܝܠ ܗܘ ܠܡܬܒܥܪܪܘ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܠܡܫܬܪܚܘ ܠܦܘܬ ܚ̈ܫܐ ܕܐܟܣܝܣ ܩܢܘ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܢ̱ܬ ܟܕ ܬܐܘܪ̈ܝܣܐ ܥܒܕ ܐܢ̱ܬ ܓܢܒܪܘܬ ܒܪܘܝܐ ܘܓܐܝܘܬܗ. ܘܟܪ̈ܘܒܐ ܐܘ ܣܪ̈ܦܐ ܕܨܡܚ̈ܐ ܐܢܘܢ ܘܙܠܓ̈ܐ ܕܗܕܝܪܘܬܗ. ܐܘ ܬܫܡܥ ܠܟܪܘܙܐ ܐ̱ܢܫ ܐܠܗܝܐ ܕܡܪܬܐ ܥܠ ܩܘܡܐ ܗܿܘ ܡܠܐ ܣܘܪܕܐ ܕܩܕܡ ܒٍܝܡܐ ܕܚܝܠܬܐ ܐܝܟܢܐ ܡܬܩܒ̈ܒܢ ܠܟ ܒܣܪ̈ܬܐ. ܘܡܙܕܩ̈ܦܢ ܡܢ̈ܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܗܿܘ ܕܨܡܚ ܒܢܦܫܟ ܘܥܛܦ ܠܘܬ ܗܝܟܠܟ. ܘܗܟܢܐ ܚܐܫܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܡܢ ܢܦܫܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܒܚܝܠܐ ܐܟܚܕ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܠܚܝܠܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܛܟ̈ܣܐ ܚܕ ܡܢ ܗܿܝ ܡܟܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܟܙܢܐ ܕܠܫܒܪ̈ܐ. ܘܡܬܟܢܐ ܗܘܢܐ ܗܘܠܢܝܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܬܪܝܢܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܥܗܢܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܒܬܪ ܝܕ̈ܥܬܐ ܐܢܢ̈ܩܝܬܐ ܗܘܝܐ ܠܘܬ ܝܕ̈ܥܬܐ ܗܿܢܝܢ ܡܬܩܢܝ̈ܢܝܬܐ ܘܡܬܟܢܐ ܗܘܢܐ ܐܟܣܝܣܝܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܗܘ ܬܠܝܬܝܐ. ܗܿܘ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܢܒܥܐ ܢܬܗܘܢܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܗܢܝܢ ܕܩܕܡ ܐܕܪܟ ܐܢܝܢ ܒܥܠܬ ܒܥܬܐ ܘܡܬܟܢܐ ܗܘܢܐ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܡܢ ܗܢܐ ܡܬܕܪܓ ܠܘܬ ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܟܝܚܘܬ ܝܕ̈ܥܬܐ ܟܠܗܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܚܝܠܐ ܘܡܬܟܢܐ ܗܘܢܐ ܡܬܐܓܪܐ. ܘܒܗ ܒܪܢܫܐ ܒܥܠܡ ܡܬܦܪ̈ܫܢܐ ܡܬܚܝܕ ܘܡܬܒܝܬܐ. ܘܠܗ ܗܘܢܐ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܫܡܫ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܗܘܢܐ ܐܟܣܝܣܝܐ ܡܫܬܡܫ ܕܐܦ ܗܘ ܗܘܢܐ ܗܘܠܢܝܐ ܡܫܬܡܫ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܢ ܗܘܢܐ ܣܥܘܪܝܐ ܡܫܬܡܫܝܢ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܡܫܬܡܫ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܗܘ ܡܢ ܪܓܫܐ ܡܫܘܬܦܐ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܗܢܐ ܡܢ ܪ̈ܓܫܐ ܒܪ̈ܝܐ ܡܫܬܡܫ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܡܫܘܓܪܢܐ ܡܫܬܡܫܝܢ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܡܢ ܗܿܘ ܡܥܒܕܢܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܘܡܫܡܫܢ̈ܝܬ ܟܠܗܝܢ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܐܢܝܢ ܐܪܒܥ. ܗܿܢܝܢ ܕܐܦ ܥܒܘܕ̈ܬܗܝܢ ܡܢ ܚܫܘܫ̈ܬܗܝܢ ܡܫܬܡ̈ܫܢ ܘܗܟܢܐ ܪܘܟܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܡܦܬܟܬܐ ܡܬܠܚܡ ܡܢ ܐܘܡܢ ܐܘܡܢ̈ܐ ܕܠܗ ܟܠ ܡܫܬܥܒܕ ܘܡܫܬܡܫ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܘ ܠܗܘܠܐ ܐܬܥܒܕܕ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܠܘ ܡܢ ܝܬܗܿ ܢܦܫܐ ܡܬܢܗܪܐ

ܢܦܫܐ ܡܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܦܩ ܝܬܗܿ ܡܢ ܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܙܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܥܒܕܐ ܠܘ ܗܘܝܘ ܟܕ ܗܘ ܙܢܐ ܕܒܗ ܡܩܒܠܐ. ܘܒܗܿܝ ܕܦܫܛܬܐ ܗܝ ܠܝܬ ܒܗܿ ܬܪܝܢܘܬ ܙܢ̈ܝܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܓܘܫܡܐ ܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܒܐܕܫܐ ܡܢ ܬܥܒܕ ܒܗܘܠܐ ܕܝܢ ܬܩܒܠ. ܘܟܡܐ ܡܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܥ̈ܠܝܬܐ ܕܒܥ̈ܝ ܠܡܦܩܘ ܢܦܫܐ ܡܕܡ ܡܢ ܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ̈ܝܢ ܘܐܬܬܟܣܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܡܘܗܒܬܐ ܛܒܬܐ ܡܢ ܠܥܠ ܗܝ. ܘܬܘܒ ܟܠ ܚܝܠܐ ܡܕܪܟܢܐ ܡܢܬܝܐ. ܟܕ ܓܢܝܐ ܡܢܗ ܨܘܪܬܐ ܡܕܡ ܡܢ ܡܕܢܗ ܗܿܦܟ ܢܣܒ ܠܗ. ܐܢܕܝܢ ܐܦ ܘܡܢ ܗܢܐ ܐܬܠܚܝܬ ܚܕܬܐܝܬ ܡܬܪܡܐ ܠܗܿܝ ܕܢܬܬܓܪܝܗܿ. ܘܢܦܫܐ ܡܢ ܐܦ ܡܢܗܿ ܡܢ ܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܡܬܠܚ̈ܝܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܡܕܡ ܡܬܗܘܢ̈ܢܝܬܐ. ܘܡܟܢܐ ܕܒܪܕܪܫ ܬܩܢܐ ܝܕܥܬܗܝܢ ܘܠܐ ܚܕ ܡܕܢܐ ܓܘܫܡܢܝܐ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ ܠܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܡܬܗܘܢ̈ܢܐ ܠܐ ܡܨܝܢ ܠܡܫܪܐ ܒܓܘܫ̈ܡܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܕܡ ܡܨ̈ܝܢ ܕܠܗܿ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܗܿܝ ܡܢ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܬܗܘܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܢܛܘܪܬܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢܗܿ ܢܗܘܐ ܡܕܢܗܿ ܐܘܟܝܬ ܓܡܘܪܗܿ. ܗܿܘ ܕܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܗܘܠܢܝܬܐ ܘܗܘܢܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܠܗ ܟܕ ܚܝܪܢ ܬܪܨܝܢܢ ܡܬܪ̈ܫܡܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܒܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܢܗ ܡܨܛܠܝܢܢ ܥܓܠ ܡܬܠܚ̈ܝܢ ܗܢܝܢ ܕܐܬܟܬܒ̈ܝܢ ܐܝܟ ܡܚܙܝܬܐ ܡܕܡ ܡܪܝܩܬܐ ܕܟܕ ܠܘܩܒܠ ܫܡܫܐ ܬܬܪܨ ܟܠܗܝܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܕܠܐ ܟܠܝܘ ܠܦܘܬ ܨܠܝܠܘܬܗܿ ܒܗܿ ܡܬܪ̈ܫܡܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܬܫܚܬ ܐܘ ܬܬܗܦܟ. ܥܓܠ ܡܢܗܝܢ ܡܣܬܪܩܐ ܕܠܗ ܠܫܡܫܐ ܪܘܚܢܝܐ ܗܘ. ܗܘܢܐ ܡܥܒܕܢܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܩܪܝܐ ܡܠܬܐ. ܘܠܦܘܬ ܥܗܢܘ̈ܬܗܿ ܗܿܢܝܢ ܪ̈ܚܝܩܬܐ ܐܘ ܩܪ̈ܝܒܬܐ. ܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܕܡܢ ܗܿܘ ܬܬܢܗܪ. ܟܕ ܚܘܫ̈ܒܐ ܡܨܥ̈ܝܐ ܒܠܚܘܕ ܡܥܬܕ̈ܢܐ ܡܫܟܢ̈ܝ ܥܗܢܘ̈ܬܐ. ܘܠܘ ܝܗܘ̈ܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܕܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܡܢ ܠܘ ܒܝܬܗܝܢ ܡܟܢ̈ܫܢ ܠܣܘܢܦܪܝܣܡܛܐ ܐܝܬ ܠܡܬܚܘܝܘ. ܘܟܡܐ ܡܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܕܠܗܿܘ ܡܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܒܝܕ ܚܘܫ̈ܒܐ ܥܡܝ̈ܩܐ ܠܐ ܐܕܪܟܘ. ܗܢܘܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܟܠܝܘ ܕܩܘ.

ܢܘܗܪ̈ܐ ܘܡܚܘܝ̈ܢܘܬܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܠܐ ܚܒܝܟܐ ܥܡ ܓܘܫ̈ܡܐ ܐܝܟ ܚܝ̈ܠܐ ܓܘܫ̈ܡܢܝܐ ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܒܒܘܛܠܗܘܢ ܒܛܠܐ ܐܠܐ ܒܛܠܝܢ ܘܗܝ ܩܝܡܐ

ܠܡܕܥ ܐܠܨܐ ܕܡܕܪܟܢܘܬܐ ܠܘ ܡܕܡ ܗܝ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܐܠܐ ܡܬܪܫܡܢܘܬܗ ܕܡܕܪܟܢܐ ܒܨܘܪܬ ܡܢܝܘܬܗ ܕܡܬܕܪܟܢܐ. ܠܐ ܒܡܢܝܘܬܗ ܐܟܡܐ ܕܝܘܕܝܐ ܐ̱ܢܫ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܦܠܣܦܘ ܐܣܒܪ. ܒܗܿܝ ܕܣܘܓܐܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܕܪܟܝܢܢ ܐܝܟ ܐܣܟܝ̈ܡܐ ܡܕܡ ܓܐܘܡܛܪ̈ܝܩܝܐ ܕܠܐ ܡܟܢܝܢ ܠܡܫܬܟܚܘ. ܘܪܓܫܐ ܡܢ ܐܟܙܢܐ ܕܚܙܝܐ ܡܒܪܝܘ ܡܒܪܐ ܠܨܘܪܬܐ ܡܢ ܗܘܠܐ. ܐܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܐ̱ܚܝܢܘܬܐ ܡܕܡ ܣܝܡܝܬܐ ܕܒܝܬ ܠܗ ܠܡܬܚܙܝܢܐ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܒܡܬܬܪܝܡܢܘܬܗܿ ܡܬܬܪܝܡܐ ܘܡܕܪܟܢܘܬܐ. ܗܓܓܐ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢܗܿ ܕܐܚܝܢܘܬܐ ܗܿܝ ܡܒܪܐ ܠܨܘܪܬܐ. ܘܡܟܢ ܕܢܕܪܟ. ܟܕ ܘܠܐ ܣܟ ܗܝ ܗܕܐ ܐܠܐ ܠܘ ܟܠܢܐܝܬ ܡܟܢ ܠܡܒܪܝܘ. ܒܗܿܝ ܕܒܠܥܕ ܣܝܡܐ ܡܕܡ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܐܘ ܐܝܢܝܘܬܐ ܐܘ ܟܡܝܘܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܕܪܟܘ. ܗܘܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܒܪܐ ܠܗܿ ܠܨܘܪܬܐ ܘܡܢܟܪܐ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܡܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܡܢ ܨܘܪܬܐ ܡܕܡ ܢܣܒ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܟܕ ܗܝ ܐܦ ܠܦܠܛܘܢ ܘܙܝܢܘܢ ܒܠܥܕ ܫܘܚܠܦܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܟܠܗܘܢ ܙܢ̈ܝܐ ܐܟܣܢ̈ܝܐ ܡܢܗܿ ܕܗܿܝ ܐܪܝܡ. ܘܠܗܿ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܫܬܘܕܥܗܿ. ܘܗܟܢܐ ܒܡܬܪܓܫܢܐ ܗܿܘ ܥܒܕܐ ܡܕܡ ܥܒܕ ܕܒܗ ܡܬܗܘܢܢܐ ܠܘ ܬܘܒ ܡܬܪܓܫܢܐ ܗܘܐ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܢܦܫܐ ܡܢ ܓܝܪ ܡܕܪܟܢܝܬܐ ܗܝ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܟܠܢ̈ܝܐ ܐܝܟ ܓܘܫܡܢܘܬܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ. ܕܐܟܚܕܐ ܠܓܘܫ̈ܡܐ ܡܫܚ̈ܠܦܝ ܪ̈ܒܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܫܡܝܐ ܠܡܐܡܪ ܘܒܙܩܐ. ܘܐܠܘ ܒܡܫܘܚܬܐ ܡܕܡ ܗܘܬ ܕܝܠܢܝܬܐ ܠܐ ܫܘܝܐ ܗܘܬ ܠܡܫܚ̈ܠܦܬ ܡܘܫܚ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܠܝܬ ܒܗܿ ܡܫܘܚܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܒܡܫܘܚܬܢܝܐ ܬܫܪܐ. ܕܐܠܨܐ ܗܘܬ ܗܝܕܝܟ ܕܒܦܘܠܓܗ ܬܬܦܠܓ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܡܕܪܟܢ ܣܘܟܠܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܒܝܕ ܠܐ ܓܘܫܡܐ ܐܦܠܐ ܒܓܘܫܡܐ ܡܨܐ ܕܢܗܘܐ ܕܠܗ ܐܢ ܬܨܒܐ ܢܦܫܐ ܟܢܐ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܡܬܗܘܢ̈ܢܝܬܐ ܡܢ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܡܒܪ̈ܝܬ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܐܠܘ ܫܪ̈ܝ ܒܓܘܫ̈ܡܐ. ܙܕܩ ܕܒܡܬܦܠܓܢܘܬܗܘܢ ܢܬܦ̈ܠܓܢ ܗܘ̈ܝ ܐܝܟ ܓܕ̈ܫܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܡܢܬܐ ܡܬܗܘܢ̈ܢܝܬܐ. ܐܢ ܡܕܡܐ ܕܡܝܐ ܠܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܠܨܐ ܕܫܘ̈ܝܬ ܒܟܝܢܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܠܟܘܠܐ. ܘܒܪܒܘܬܐ ܟܡܢܝܬܐ ܡܢܗ ܢܬܦܪ̈ܫܢ ܘܗܐ ܠܝܬ ܠܟܘܠܐ ܪܒܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܝ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܒܡܕܡ ܦܪܝܫܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܟܘܠܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܡܢܘ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܡܬܦܠܓܐ ܝܕܥܬܐ ܗܿܝ ܦܫܝܛܬܐ. ܐܠܨܐ ܕܗܿܢܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܩܝܡܢ̈ܝܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܕܟܠܐ ܗܘ. ܘܟܕ ܓܘܫܡܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܡܨܐ ܗܘ ܠܡܬܦܠܓܘ ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܫܬܘܕܥܬ. ܐܠܨܐ ܬܘܒ ܕܠܝܕܥܬܐ ܗܝ ܡܢܘ̈ܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܕܠܐ ܣܘܦ ܕܫܟܝ̈ܚܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܥܡ ܡܛܟܣܘܬܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܘܠܐ ܡܬܘܡ ܝܕܥܬܐ ܡܕܡ ܡܕܪܟܝܢ ܗܘܝܢ. ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܝܕ̈ܥܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ ܡܕܪܟܝܢ ܗܘܝܢ. ܘܟܕ ܝܕ̈ܥܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܕܡ ܢܕܪܟ. ܘܟܕ ܡܕܪܟܝܢܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܣܘܓܐܐ ܕܦܫܝ̈ܛܢ ܠܘ ܡܬܦܠܓܢ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ. ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܓܝܪ ܓܘܢܝܐ ܐܦܢ ܠܓܢܣܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܡܬܦܠܓ. ܠܘ ܦܘܠܓܐ ܗܘ ܟܡܢܝܐ ܦܘܠܓܗ ܐܝܟܢܐ ܕܫܟܝܪܘܬܐ ܬܬܟܢܫ. ܐܠܐ ܗܘܢܢܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܝܢܐ ܗܘ ܦܫܝܛܐ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐܝܬ ܒܟܠܗܘܢ ܐܛܘ̈ܡܘ ܡܫܬܟܚ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܨܘܪܬܐ ܡܢ ܓܝܪ ܦܫܝܛܬܐ ܗܝ ܦܫܝܛܘܬܗܿ ܐܢ ܠܦܘܬ ܟܝܢܗܿ ܗܝ ܠܗܿ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܦ ܩܢܘ̈ܡܐ ܦܫܝ̈ܛܐ ܢܗܘܘܢ ܗܘܘ ܒܕ ܡܫܘܬܦܝܢ ܒܟܝܢܗܿ. ܐܢܕܝܢ ܠܦܘܬ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܢܣܝܒܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܦܫܝ̈ܛܐ ܗܘܘ ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܦܫܝܛܘܬܗܿ ܠܦܘܬ ܗܿܘ ܕܒܗ ܫܪܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܗܝ ܢܦܫܐ. ܘܕܡܩܒܠܢܐ ܡܢ ܕܦܫܝܛܐ ܦܫܝܛܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܓܠܝܐ. ܘܟܕ ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܚܣܝ̈ܢܬܐ ܦܣܝܩܐܝܬ ܫܪܪܬ ܡܠܬܐ ܦܫܝܛܘܬܗܿ. ܐܝܬܐ ܕܒܝܕ ܢܘܗܪ̈ܐ ܡܕܡ ܕܢܝ̈ܚܐ ܢܢܗܪܝܗܿ.

ܢܘܗܪܐ: ܐܠܘ ܢܦܫܐ ܐܘܪܓܢܝܬܐ ܡܕܡ ܗܘܬ ܕܒܗܘܠܐ ܩܢܝܐ ܩܘܝܡܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܒܡܚܝܠܘܬܗ ܕܐܘܪܓܢܘܢ ܡܘܚܠܐ ܗܘܬ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܩܘܡܬܐ ܕܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܕܒܗܿ ܦܓܪܐ ܡܡܚܠ ܡܥܫܢ ܥܫܢܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܥܬܝܩ ܝܘ̈ܡܐ ܐܡܚܠܬ ܝܕܥܬܗ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܘܪ̈ܓܐܢܘܗܝ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܐܡܚܠܘ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ. ܕܐܠܘ ܡܢ ܩܨ ܡܘܚܠܘܬ ܐܘܪ̈ܓܐܢܘܗܝ ܡܘܚܠܐ ܗܘܬ ܝܕܥܬܗ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܘܠܐ ܡܬܘܡ ܟܕ ܗܠܝܢ ܡܘܚܠܝܢ ܗܘܘ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܬܥܫܢ ܗܝ ܗܕܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܠܐ ܕܡܝܪܐ. ܐܢܗܘ ܕܡܥܒܕܢܐ ܡܕܡ ܢܒܛܠ ܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܟܕ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܗܘܐ ܕܫܓܡ ܠܗ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܟܐܢܐ ܠܡܐܡܪ ܕܒܝܕ ܗܿܘ ܕܗܐ ܫܓܡ ܡܬܓܡܪܐ ܗܘܬ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܡܥܒܕܢܐ ܗܿܘ ܟܐܡܬ ܟܕ ܠܐ ܫܓܡ ܗܘܐ. ܘܗܕܐ ܡܢ ܓܕܫܐ ܠܢܦܫܐ. ܟܕ ܚܝ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܘܬܢܝܐ ܚܐܫܝܢ ܒܗܿܢܘܢ ܕܡܬܕܝܘܢܝܢ. ܡܫܬܓܡܐ ܕܝܢ ܗܝܕܝܟ ܒܗܘܢ ܐܝܟ ܠܡܐܣܝܘܬܗܘܢ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܐܘܪܓܢܝܬܐ ܗܘܬ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܕܪܟ ܐܘܪܓܢܘܢ ܕܝܠܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܐܘܪܓܢܘܢ ܐܝܬ ܒܝܬ ܝܬܗܿ ܠܗܿܘ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܗܕܡ̈ܐ ܐܘܪ̈ܓܢܘܗܝ ܡܣܬܒܪܝܢ ܐܟܚܕܐ ܡܕܪܟܐ. ܘܬܘܒ ܘܐܠܘ ܐܘܪܓܢܝܬܐ ܗܘܬ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܬܚܒ ܬܚܒܐ ܗܘܬ ܒܣܘܓܐܬ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪ̈ܓܫܐ ܘܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܕܪܟ ܠܡܚܝܠܐ. ܒܬܪ ܡܕܪܟܢܘܬܗܿ ܕܠܗܿܘ ܕܥܫܝܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܣܘܩܐ ܠܒܨܝܪ ܪܝܚܐ ܒܬܪ ܪܝܚܬܢܐ ܕܛܒ ܦܐܚ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܣܘܓܐܬ ܡܬܗܘܢܢ̈ܘܬܐ ܡܥܫܢ ܥܫܢܐ. ܘܡܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܬܩܝ̈ܦܢ. ܝܬܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܠܗܿܠܝܢ ܕܒܨܝܪ̈ܢ ܡܕܪܟܐ. ܘܐܘܪܓܢܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܗܪܟܐ. ܠܚܒܝܟܘܬܗܿ ܕܥܡ ܗܘܠܐ ܒܥܝܢܢ ܐܝܟ ܕܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܓܘܫܡܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܦܫܝܛܝܢ ܐܦܠܐ ܠܦܫܝ̈ܛܐ ܡܟܢܝܢ ܠܡܕܪܟܘ. ܘܟܕ ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܬܚܘܝܬ ܦܫܝܛܘܬܗܿ ܕܢܦܫܐ ܘܠܐ ܚܒܝܟܘܬܗܿ ܕܒܦܓܪܐ ܘܕܐܢܢܩܐܝܬ ܩܝܡܬ ܠܝܬܗܿ ܗܝ ܘܥܡܗ ܐܣܝܪܐ. ܠܘ ܐܝܟ ܐܣܪܐ ܗܘ ܕܒܪܢܫܐ ܒܬܟܣܝܬܗ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ ܢܫܠܚܝܗܿ ܐܣܪܗܿ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܣܪܐ ܕܫܢܝܓܐ ܒܡܫܬܢܓܢܐ. ܫܢܓܬܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܨܐ ܒܗܿ ܠܡܬܦܪܩܘ ܫܢܝܓܐ ܡܢ ܡܫܬܢܓܢܐ ܗܿܘ. ܟܡܐ ܕܥܗܢ ܗܘ ܗܘ ܗܢܐ ܠܡܫܬܢܓܘ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܠܘ ܚܕܐ ܗܝ ܒܡܢܝܢܐ ܢܦܫܐ ܐܦܠܐ ܩܕܝܡܐ ܠܦܓܪܐ ܘܥܠ ܙܢ̈ܝܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ

ܘܕܠܘ ܚܕܐ ܗܝ ܒܡܢܝܢܐ ܢܦܫܐ ܕܡܕܒܪܐ ܩܢܘ̈ܡܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܠܘ ܗܟܢܐ ܗܘܬ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܝܕܝܥ ܗܘܐ ܠܡܕܡ ܡܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܢܬܝܕܥ ܗܘܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܕܠܘ ܩܕܝܡܐ ܒܗܘܝܗܿ ܠܦܓܪܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܫܘܝ̈ܬ ܒܐܕܫܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܐܟܚܕܐ. ܘܐܠܘ ܩܕܝ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ ܠܦܓܪ̈ܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܠܐ ܒܡܕܡ ܢܬܦܪ̈ܫܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗܿܝ ܕܟܝܢܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܠܟܠܗܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܢܩܦܝ̈ܘܗܝ ܕܗܢܐ ܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܗܘܠܐ ܐܝܬ ܕܒܗܿ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܬܦܪܫܘ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܕܡ ܓܕܫܢ̈ܝܐ ܘܡܬܟܝܢ̈ܢܝܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܨܐ ܠܡܐܡܪ ܕܚܕܐ ܗܝ ܕܡܬܦܠܓܐ ܒܩܢܘ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܡܢ ܗܢܝܢ ܗܝ ܕܡܬܦ̈ܠܓܢ ܘܣܓ̈ܝܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܗܘܠܐ. ܘܬܘܒ ܐܠܘ ܩܕܡ ܦܓܪܐ ܗܘ̈ܝ ܢܦܫ̈ܬܐ ܣܬܪܐ ܘܠܐ ܚܕ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܒܝܢܬܗܝܢ ܘܒܝܢܬ ܥ̈ܠܠܬܐ. ܘܐܠܨܐ ܗܘܬ ܗܝܕܝܟ ܕܕܠܐ ܟܠܝܘ ܢܬܪ̈ܫܡܢ ܗܘ̈ܝ ܒܓܡܝܪܘܬܗܝܢ ܘܠܐ ܢܣܬܢ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܥܠ ܦܓܪ̈ܐ ܕܒܝܕܗܘܢ ܢܬܓܡܪ̈ܢ. ܘܐܝܩܝ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܐܣܪܗܝܢ ܥܡܗܘܢ ܘܕܒܛܝܠܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܥܪܢ ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܡܐܟ ܐܝܩܝ ܐܟܝܢܬ ܬܩܢܘܬ ܚܟܡܬܗܿ ܣܗܕܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܥܠܬܗܿ ܗܘ ܦܓܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܗܢܐ ܒܓܘܫ̈ܡܐ ܗܘ ܠܚܘܕ ܡܨܐ ܠܡܥܒܕܘ. ܗܢܘܢ ܕܩܕܝܡܝܢ ܫܟܝܚܝܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܗܝ ܐܝܬܝܗܿ ܥܠܬ ܦܓܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܥܠܬܗܿ ܥܒܘܕܬܐ. ܘܦܓܪܐ ܥܗܢܝܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܡܘܙܓܐ ܠܘܩܒܠ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܗܿ ܘܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܐܚܪܝܢ ܡܘܙܓܐ. ܐܠܐ ܕܡܘܬ ܦܬܝܠܬܐ ܐܝܕܐ ܕܟܕ ܥܗܢܝܬܐ ܗܘܬ ܕܠܩܬ ܡܢ ܢܘܪܐ ܘܠܡܦܝܕܐ ܗܘܬ. ܘܗܟܢܐ ܡܨܕ ܨܐܕ ܡܘܙܓܐ. ܢܦܫܐ ܡܢ ܝܗܒ ܨܘܪ̈ܬܐ ܕܗܝ ܗܝ ܓܡܘܪܬܗ. ܘܒܬܪ ܕܐܣܪܐ ܡܕܡ ܘܡܙܝܥܢܘܬܐ ܒܝܬ ܦܪܙܠܐ ܘܡܓܢܛܝܣ ܚܙܐ ܐܢ̱ܬ. ܠܘ ܣܓܝ ܒܐܣܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢ ܬܬܡܗ. ܘܠܝܬ ܒܢ ܢܦܫܐ ܡܕܡ ܐ̱ܢܫܝܬܐ. ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪ ܐܢ̱ܬ. ܐܪܓܫܬ ܘܐܬܥܙܙܬ. ܐܘ ܐܕܪܟܬ ܘܐܙܝܥܬ ܥ̈ܠܠܬ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ. ܘܐܢܬ ܢܦܫܐ ܘܐܢ̱ܬ ܡܕܪܟܢܝܬܐ ܘܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܢܩ̈ܦܝܗܿ. ܘܗܘܢܐ ܡܢ ܡܥܒܕܢܐ ܦܚܡܐ ܗܘ ܩܢܐ ܕܫܡܫܐ. ܗܿܘ ܕܠܦܘܬ ܡܫܚܠܦܘܬ ܡܩܒ̈ܠܢܐ. ܘܡܥܒܕܢ̈ܘܬܗ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢ. ܘܗܟܢܐ ܒܢܨ̈ܒܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܘܒܢܝܢ̈ܫܐ ܨܘܪ̈ܬܐ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܙܝܥܢ̈ܘܬܐ ܡܕܡ ܢܦܫ̈ܢܝܬܐ

ܢܦܫܐ ܡܢ ܓܝܪ ܠܘ ܟܝܢܗܿ ܗܘ ܥܠܬ ܡܙܝܥܢܘܬܐ. ܘܐܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܒܕܡܘܬ ܟܝܢܗܿ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ. ܐܦ ܘܡܙܝܥܢܘܬܐ ܬܗܘܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܠܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܬܘܒ ܐܝܟܢܐ ܙܢܐ ܢܩܦ ܡܫܬܚܠܦܢܐ. ܡܬܚܕ̈ܬܢ ܡܕܝܢ ܠܗܿ ܡܙܝܥܢ̈ܘܬܐ ܘܡܫܬܚ̈ܠܦܢ. ܠܦܘܬ ܚܘܕ̈ܬܐ ܕܡܫܚܠܦܘܬ ܨܒܝ̈ܢܐ ܘܣܢܝܩ̈ܘܬܐ. ܘܟܡܐ ܕܠܐ ܢܬܥܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܠܘܬ ܗܿܘ ܕܡܬܒܥܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܙܝܥܢܘܬܐ ܠܘܬ ܒܥܬܗܿ ܗܿܘܝܐ. ܘܗܿܘ ܕܕܡܝܟ ܠܘ ܐܝܩܝ ܡܙܝܥ ܡܢܘ̈ܬܗ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܗܓܓ ܨܒܘܬܐ ܡܕܡ ܡܬܒܥܝܢܝܬܐ. ܐܘ ܡܬܥܪܩܢܝܬܐ ܘܫܓܘܡܐ ܕܩܨܪ̈ܬ ܐܣ̈ܐ ܐܘ ܡܢ̈ܝ ܕܩܢܐ. ܒܝܕ ܗܓܓܘܬܐ ܡܕܡ ܗܢܝܢܝܬܐ ܕܒܗ ܢܘܡܝ ܐܚܝܕܐ ܕܢܙܝܥ ܐܝܕܐ ܡܬܪܡܐ ܘܠܘ ܐܝܩܝ. ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܢܝܫܐ ܡܕܡ ܡܬܬܙܝܥܐ ܟܠܢܝܐ ܢܗܘܐ ܗܘ ܢܝܫܐ. ܘܒܝܕ ܙܘ̈ܥܐ ܘܨܒܝ̈ܢܐ ܡܢ̈ܬܝܐ ܡܬܡܛܝܐ ܠܗ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܫܟܢܐ ܡܕܡ ܨܒܐ ܠܡܒܢܐ ܐܘ ܠܐܬܪܐ ܕܛܒ ܡܒܥܕ ܗܡܣ ܕܢܬܡܛܐ ܘܠܗܿܠܝܢ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܫܡܠܝܘ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܨܒܝ̈ܢܐ ܘܙܘ̈ܥܐ ܡܢ̈ܬܝܐ. ܐܘ ܡܢܬܝܐ ܢܗܘܐ ܗܘ ܢܝܫܐ. ܘܟܕ ܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܬܗܓܓ ܘܬܬܙܝܥ ܘܬܬܢܫܐ ܕܐܬܗܓܓܬ ܠܘ ܪܒܬ ܙܕܩ ܠܟ ܕܬܟܦܪܝܗܿ ܘܬܣܒܪ ܕܐܝܩܝ ܐܬܬܙܝܥܬ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܙܘܥܐ ܚܘܕܪܢܝܐ ܢܦܫܢܝܐ ܘܠܘ ܟܝܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ

ܓܘܫܡܐ ܡܬܬܙܝܥ ܩܝܩܠܘܣܐܝܬ ܠܘ ܟܝܢܐ ܗܘ ܙܘܥܗ. ܒܗܿܝ ܕܠܟܠ ܣܝܡܐ ܘܢܘܩܕܬܐ ܕܡܬܡܛܐ ܠܗܘܢ ܡܫܒܩ ܫܒܩ ܘܥܒܪ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܠܘ ܟܝܢܝܐ ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܡܬܒܥܝܢܐ ܕܗܘ ܟܕ ܗܘ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܡܬܬܙܝܥܢܐ ܡܬܥܪܩܢܐ ܗܘ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܐܠܘ ܢܘܩܕܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܬܒܥܝܢܝܬܐ ܗܘܬ ܠܡܢܐ ܠܗܿ ܨܒ. ܘܐܠܘ ܡܬܒܥܝܢܝܬܐ ܗܘܬ ܠܡܢܐ ܡܢܗܿ ܐܨܛܠܝ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܬܝܕܥܐ ܕܙܘ̈ܥܝ ܡܘܙًܠܬܐ ܟܠܗܝܢ ܨܒܝ̈ܢܝܐ ܐܘܟܝܬ ܢܦܫܢ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܚܘܕܪܢܝܬܐ ܒܟܝܢܐ ܠܗܝܢ ܐܝܬ ܒܠܥܕ ܡܢ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܒܗܦܟܐ ܕܦܓܪ̈ܝܢ ܘܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬ ܦܝܠܣܘܦܐ ܕܐܡܪܐ. ܕܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܠܗܝܢ ܐܝܬ ܟܝܢܝܬܐ ܘܚܘܕܪܢܝܬܐ. ܢܦܫܐ ܡܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܡܠܝܠܬܐ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܗܕ ܕܝܠܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܩܒܠܢܐ ܒܗܝܢ ܛܒ ܡܢ ܕܒܢ ܡܥܠܝ. ܘܐܠܘ ܐܣܛܘܟܣ̈ܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܦܫܝ̈ܛܝܗܝܢ ܠܐ ܥܗܢܝܢ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫ̈ܬܐ ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܣܬܢܩ ܥܠ ܡܘܙܓܐ ܘܡܪ̈ܟܒܝܗܘܢ ܠܘ ܐܡܝܢ̈ܝ ܟܘܬܪܐ. ܒܕܓܘܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܬܦܘܫ̈ܫܢ. ܒܣܘܓܐܬ ܙܘ̈ܥܐ ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܣܬܕܩܢ̈ܝܬܐ ܐܘ ܡܨܛܪ̈ܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܘܐܠܐ ܡܩܒ̈ܠܢܝܬܐ ܗܘ̈ܝ ܕܙܘ̈ܥܐ ܬܪ̈ܝܨܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܐܣܛܘܟܣܐ ܐܢܝܢ ܡܕܝܢ ܚܡܝܫܝܐ ܕܐܟܣܢܝ ܠܕܝܠܢ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܐܢܫ̈ܐ ܡܢ ܠܘ ܠܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܒܒܘܝ̈ܢܝܗܘܢ. ܒܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬ ܕܒܪܝܪ. ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܣܟ ܐܟܫܪ. ܒܚܘܫܒܐ ܡܕܡ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܕܥܫܝܢ ܒܒܘܝܢܐ ܗܘ. ܗܿܘ ܕܠܟܠܗܘܢ ܥܠܒ ܒܟܡܐ ܘܐܝܢܐ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܘܠܐ ܚܕ ܬܚܘܡܐ ܐܝܬ ܕܒܗ ܩܐܡ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܐ̱ܢܫ ܗܿܘ ܕܠܟܠܗܝܢ ܡܬܝܕܥܢ̈ܝܬܐ ܒܙܒܢܐ ܡܕܡ ܙܥܘܪܐ ܒܠܥܕ ܡܠܦܢܐ ܒܝܕ ܒܘܝܢܗ ܢܕܪܟ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܢܦܫܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܗܿܝ ܕܡܬܟܢܝܐ ܩܘܕܫܢܝܬܐ ܥܫܝܢܬ ܚܝ̈ܠܐ ܐܟܡܐ ܕܠܢܒܝ̈ܐ. ܘܡܕܥܐ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܡܥܬܕܢܗܿ ܕܢܦܫܐ ܠܘܬ ܡܬܬܓܪܢܘܬ ܪ̈ܥܝܢܐ. ܘܣܘܟܠܐ ܡܝܬܪܘܬܗ. ܘܚܘܫܒܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬ ܡܕܥܐ ܡܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܠܘܬ ܒܥ̈ܬܐ. ܘܒܘܝܢܐ ܟܘܢܝܐ ܗܘ ܕܡܝܬܪܘܬܗܿ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܕܐ ܠܘܬ ܨܝܘܕܘܬ ܬܚܘܡܐ ܗܘ ܡܨܥܝܐ ܒܠܥܕ ܒܥܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܢܗܝܪܘܬܐ ܟܘܢܝܐ ܗܝ ܕܬܘܩܦܗ.

ܘܗܪܟܐ ܣܝܟܐ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܢܦܫܐ ܠܦܘܬ ܦܪܓܡܛܝܐ ܗܕܐ. ܟܕ ܠܫܪܟܐ ܕܒܘܚ̈ܢܝܗܿ ܒܝܘܠܦܢܐ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܝܐ ܦܪܥܝܢܢ.

ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܬܘܒ ܡܫܪܝܢܢ ܒܗܿܠܝܢ ܕܦܪܓܡܛܝܐ ܕܬܠܬ ܕܒܬܪ ܟܝܢ̈ܝܬܐ

ܗܝ ܕܦܝܠܣܘܦܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ ܘܬܐܘܠܘܓܝܐ

ܩܕܡܬ ܓܝܪ ܒܡܠܬܐ ܫܘܕܥܬܗ ܠܗܿܘ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܗܘ ܠܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ. ܕܗܘܝܘ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܗܘ ܗܢܐ ܠܟܠܗܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܚܝܕ ܟܐܢܐܝܬ ܗܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܓܘܢܝܐ ܛܒ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘܠܦ̈ܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܒܗ ܢܦܠܐ ܒܥܬܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܠܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܩܝܦܝܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܓܕܫܐ. ܐܘ ܟܠܢܝܐ ܐܘ ܡܢܬܝܐ. ܐܘ ܡܣܝܟܐ ܐܘ ܠܐ ܡܣܝܟܐ. ܐܘ ܒܚܘܫܒܐ ܐܘ ܒܣܘܥܪܢܐ. ܐܘ ܩܕܡܝܐ ܐܘ ܐܚܪܝܐ. ܐܘ ܥܠܬܐ ܐܘ ܥܠܬܢܐ. ܐܘ ܒܚܝܠܐ ܐܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܐܘ ܐܠܨܝܐ ܐܘ ܡܬܡܨܝܢܐ. ܒܗܦܟܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬ ܓܘܢ̈ܘܬܐ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܢܩܦܐ ܠܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܡܫܘܚܬܐ ܗܘ. ܐܦܠܐ ܐܝܟ ܙܘܓܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܢܩܦܐ ܠܗ. ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܡܢܝܢܐ ܗܘ. ܘܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܚܕ ܬܚܘܡܐ ܐܘ ܪܘܫܡܐ ܡܨܝܢ ܕܠܗ ܢܗܘܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܡܢ ܡܢ ܓܢܣܐ ܗܘ ܡܬܢܣܒ. ܘܠܗܢܐ ܡܢܐ ܢܗܘܐ ܐܪܐ ܓܢܣܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܗܿܘ ܕܡܢܗ ܓܘܢܝ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܡܫܘܕܥܢܘܬܐ ܕܗܿܘ ܕܓܢܝܙ ܒܗܿܘ ܕܓܠܐ ܘܠܗܢܐ ܡܢܐ ܐܪܐ ܢܗܘܐ ܪܘܫܡܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܗܿܘ ܡܐ ܕܛܒ ܡܢܗ ܓܠܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܒܕܘܟ ܬܬܥܟܪ ܝܕܥܬܗ. ܡܢ ܩܨ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܒܫܡܐ ܡܫܘܕܥܢܗ ܓܕܫܐ ܗܕܐ. ܒܕܓܘܢ ܒܝܕ ܦܘܫܩܐ ܗܘ ܕܫܡܐ ܡܬܝܕܥ. ܘܠܘ ܒܝܕ ܬܚܘܡܐ ܐܘ ܪܘܫܡܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/539
Source:
(ed.), Treatise of Treatises.
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 9, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The