Narsai: On the Raising of Lazarus - ܥܲܠ ܩܝܵܡܬܹܗ ܕܠܵܠܙܲܪ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܒܢܝܼܪܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܟܲܕܼܢܹܗ ܒܝܼܫܵܐ ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ̈ܐ 2 ܘܫܲܥܒܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܬܚܹܝܬܼ ܫܘܼܥܒܵܕܼܵܐ ܕܡܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ. 3 :ܢܝܼܪܵܐ ܕܥܲܡܠܹܗ ܐܲܪܡܝܼ ܥܲܠ ܟܠ ܥܵܘܠܐܝܼܬܼ 4 ܘܲܕܼܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢ ܠܦ̣ܚ ܥܒܕܘܼܬܼܵܐ ܒܛܒ̈ܐ ܘܒܝܼܫܹ̈ܐ܀ 5 :ܠܟܼܠܹܗ ܓܸܢܣܵܐ ܥܒ̣ܕܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܘܡܸܬܼܚܲܒ̈ܠܵܢܹܐ 6 ܘܐܲܥܸܠ ܚܲܒܼܫܹܗ ܒܚܹܣ̈ܢܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܕܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܢܸܦܘܿܩ. 7 :ܠܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪ ܒܲܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܚܲܪܡܢܐܝܼܬܼ 8 ܘܲܙܒܸܢ ܐܸܢܘܢ ܠܥܒܕܘܼܬܼܡܵܘܬܵܐ ܡܵܪܵܐ ܬܥܝܼܫܵܐ܀ 9 :ܒܥܸܠܲܬܼ ܡܵܘܬܐ ܗܘ̤ܵܘ ܡܵܝܘ̈ܬܹܐ ܥܒܕ̈ܐ ܠܡܘܬܿܐ 10 ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܟܝܢܗܘܢ ܣܡܐ ܕܡܵܘܬܿܐ ܡܡܲܕܸܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ. 11 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܫܸܢܬܼܵܐ ܒܗܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܘܬܿܐ ܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ 12 ܡ̣ܢ ܡܵܐ ܕܲܫܡ̣ܥ ܗ̇ܝ ܒܪܬܼܩܵܠܵܐ ܕܓܸܙܪ̈ܬ̤ ܡܘܬܿܐ܀ 13 :ܥܒ̣ܪ ܦܘܼܩܪܵܢܵܐ ܩ̣ܪܝܗܝ ܘܐܲܥܝܼܪܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܕܲܡܟܿܐ 14 ܘܫܲܪܝܼ ܢܵܗܸ̇ܡ ܘܬܵܒܲܥ̇ ܓܸܙܪܵܐ ܠܡܘܼܠܵܝ ܘܲܪܣܹܗ. 15 :ܒܲܕܼ ܡܘܼܬܼ ܐܲܪܝܵܐ ܣܥ̣ܵܐ ܥܲܠ ܐܢܫ̈ܐ ܘܒ̣ܠܥ ܐܢܘܢ 16 ܘܐܲܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ ܥܲܠ ܘܐܸܣܬܲܬܲܪ ܒܢܩܥ̈ܐ ܕܫܝܘܿܠ܀ 17 ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܩܪܬܹܗ ܐܵܦ ܚܦܛܬܗ ܠܡܸܣܥ̣ܵܐ ܠܩܸܛܠܵܐ 18 ܘܗ̤ܝ ܐܲܠܸܦܬܹܗ ܠܡܸܬܼܒܲܪ ܐܵܢܫ̈ܐ ܕܠܵܐ ܚܘܣܢܐ. 19 :ܐܲܝܟ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܩܵܡܲܬ̤ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ ܕܲܥܕܢ 20 ܘܐܝܟ ܕܲܠܫܒܪ̈ܐ ܢܓܕܬܗ ܠܐܕܡ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܚܵܛܹܗ܀ 21 :ܐܓܼܪܐ ܩܫܝܐ ܬܒܥܬ̤ ܡܸܢܹܗ ܕܙܲܢܝܼ ܥܲܡܗ̇ 22 :ܘܝܗ̣ܒ ܦܓܼܪܗ ܘܗ̤ܝ ܡܫܟܫܬܹܗ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܡܘܬܿܐ 23 :[ܡܵܘܵܬܐ] ܝܲܥܢܵܐ ܫܩ݂ܲܠ ܡܸܫܟܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ 24 ܘܫܲܚܩܹܗ ܣܲܓܿܝܼ ܘܠܵܐ ܐܲܪܦܝܼ ܒܹܗ ܣܪܝܼܕܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪ܀ 25 :ܪܸܡܙܵܐ ܕܙܲܩܪܹܗ ܠܢܲܚܬܿܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܵܙ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܸܣܬܸܿܕܩ 26 ܘܚ̣ܣ ܥܲܠ ܥܲܡܠܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܙܲܚ ܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܵܚܹܐ. 27 ܚܘܼܒܵܐ ܢܓܼܕܗ ܠܘܵܬܼ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܕܥ̇ܒܼܵܕ ܐܝܕܼܵܘܗܝ܀ 28 ܘܗܦ̣ܟ ܚܕܬܗ ܠܢܲܝܬܐ ܕܲܒܼܠܝܼ ܒܡܵܝܘܿܘܼܬܼܵܐ܀ 29 :ܐܲܝܟ ܐܲܪܓܿܘܵܢܵܐ ܠܒܸܫ ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܢܲܚܬܿܐ ܕܒܸܣܪܵܐ 30 ܘܚܵܘܝܼ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܒܡܸܕܹܿܡ ܕܲܙܥܘܿܪ ܡ̣ܢ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ. 31 :ܙܥܘܿܪ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܒܼܘܕܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܫܒܚ̈ܵܬܼܵܐ 32 ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܲܒܼܨܝܼܪ ܢܲܚܬܵܐ ܕܥܲܡܪܵܐ ܡ̣ܢ ܠܒܘܫܹܗ܀ 33 ܒܢܚܬܿܐ ܕܥܡܪܵܐ ܚܡܘܐ ܡܠܟܿܐ ܪܒܘܼܬ ܕܪܓܹܗ 34 [ܘ]ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܕܠ̣ܵܐ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ. 35 :ܠܒܼܘܼܛܵܠ ܡܵܘܬܵܐ ܠܲܒܼܫܹܗ ܠܢܲܚܬܿܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܵܐ 36 ܕܒܸܐܣܟܹܿܝܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܢܲܥܕܹܐ ܠܐܢܵܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܡܵܘܬܿܐ܀ 37 ܒܵܬܲܪ ܡܵܘܬܿܐ ܢܦ̣ܩ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܒܸܪ̈ܓܼܠܹܐ ܕܒܸܣܪܵܐ܀ 38 ܘܲܪܗܸܛ ܘܐܲܚܕܹܗ ܘܐܲܥܕܝܼ ܡܸܢܹܗ ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ̈ܐ. 39 :ܒܸܐܣܵܟܹܿܝܡ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܨܵܕܹܗ ܠܲܐܪܝܵܐ ܨܵܐܸܕܼ ܐܢܵܫ̈ܐ 40 ܘܒܼܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܬܼܚܸܬܼ ܝܲܗ̣ܒܼ ܠܹܗ ܕܢܹܐܟܼܘܿܠ ܡܲܡܘܼܬܼ. 41 ܥܲܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚ̣ܙܩ ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܨܝܼܕ ܡܝܘ̈ܬܐ: pb. f.112v 42 ܘܐܲܟܼܪܸܙ ܒܐܲܪܥܵܐ ܛܸܒܵܐ ܚܕܬܐ ܕܚܝܬܼ ܡܝܬܐ. 43 :ܐܲܝܟ ܨܲܝ̇ܕܹܐ ܩ̣ܡ ܥܲܠ ܝܲܡܵܐ ܕܡܝܘܬܘܬܐ 44 ܘܐܲܪܡܝܼ ܡܨܝܕܬܐ ܕܡܠܬܼ ܦܘܡܗ ܘܨܵܕܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ܀ 45 :ܐܘܟܼܠܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܫ̣ܕܵܐ ܠܹܗ ܠܘܩܕܼܵܡ ܐܲܝܟ ܒܲܠܘܥܵܐ 46 ܘܣܘ̣ܚ ܒܲܠܥܹܗ ܘܐܟܸܢ ܢܓܼܕܗ ܠܲܐܦܝ̈ ܝܲܒܼܫܵܐ. 47 :ܒܚܕܡܵܐ ܣܥܪܗ̇ ܪܵܚ̇ܡܢܵܫܵܐ ܨܝܕܼ ܐܢܫܘܬܢ 48 ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܢܒܛܸܠ ܡܵܘܬܐ ܡ̣ܢ ܡܵܝܘ̈ܬܐ܀ 49 :ܐܘܡܵܢܵܐܝܼܬܼ ܨܕܵܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܥܪܝܼܪܝܐ 50 ܘܟܲܒܸܿܫ ܟܲܕܹܢܹܗ ܬܚܝܹܬܼ ܡܵܪܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܪܲܪ. 51 :ܐܝܕܐ ܕܐܢܫܐ ܐܲܪܡܝܼ ܪܸܡܙܹܗ ܥܲܠ ܚܲܛ̈ܝܼ̈ܐ 52 ܘܐܲܫܝܼܦ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܚܝܘ̈ܬܐ ܠܡܸܛܥܢ ܚܘܼܒܹܿܗ܀ 53 :ܨܝܕ ܚ̈ܛܝܐ ܥܲܠ̣ ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܥܲܡ ܗܲܕܲܡܹ̈ܐ 54 ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗܘܿܢ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܒܣܪܐ ܪܘܟܼܐܝܲܬ. 55 :ܡܲܟܿܝܼܟܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ̣ ܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ 56 ܘܐܲܝܟ ܕܲܠܫܒܪ̈ܐ ܓܲܪܸܓܼ ܐܢܘܢ ܨܹܝܕܼ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ܀ 57 :ܬܸܦܘܲܝ ܕܚܘܼܒܵܐ ܐܸܣܲܪ ܥܲܡܗܘܿܢ ܐ̄ܪܵܙܢܐܝܼܬܼ 58 ܘܟܲܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܪ̈ܚܡܵܐ ܠܚܘܼܒܹܗ ܘܲܒܼܢܲܝ̈ ܐܪ̈ܙܹܐܗ. 59 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܪ̈ܵܚܡܹܐ ܓܼܒ̣ܐ ܠܹܗ ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܡ̣ܢ ܡܝܘ̈ܬܐ 60 ܘܐܟܸܢ ܦܪܣܝܼ ܠܚܘܼܒܹܿܗ ܥܲܠ ܟܠ ܥܬܝܪܐܝܬ܀ 61 :ܪܚ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܡ ܝܼܫܘܿܥ ܪ̈ܚܡܵܐ ܕܲܒܢܝ̈ܫܐ 62 ܠܡܲܪܬܵܐ ܘܡܲܪܝܲܡ ܘܠܠܥܙܪ ܐܲܚ̈ܐ ܬܠܬܐ. 63 :ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܟܠܢܵܫ ܐܲܚܸܒܼ ܐܢܘܼܢ ܗܘ̇ ܪܵܚܹ̇ܡ ܟܠ 64 ܐܸܠܵܐ ܕܢܲܪܡܹܐ ܛܢܵܢܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܡܪܚܡ ܠܲܫܡܹܗ܀ 65 :ܛܢܵܢܵܐ ܐܲܪܡܝܼ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܕܲܒܢܝܢ̈ܫܐ 66 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܓܼܒ̣ܵܐ ܠܹܗ ܪ̈ܵܚܡܹܐ ܠܚܘܼܒܹܿܗ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ. 67 :ܒܡܲܪܬܵܐ ܘܡܲܪܝܲܡ ܓܪܓ ܢܸܫܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܕܲܟܼܝܘܼܵܬܼܵܐ 68 ܘܒܠܥܙܪ ܚܲܦܛ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܠܡܲܛܲܪܚܘܼܒܵܐ܀ 69 :ܢܝܼܫܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܓܠ̣ܵܐ ܒܲܬܼܠܬܐ ܠܟܼܠܹܗ ܓܸܢܣܲܢ 70 ܘܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܵܬܼܵܐ ܩܲܒܼܥܹܗ ܠܚܘܼܒܲܗܘܿܢ ܩܕܼܵܡ ܚܙ̈ܝܐ. 71 :ܒܗܘܿܢ ܐܸܬܼܢܲܨܲܚ ܚܹܝܠ ܪܒܘܬܗ ܐܲܝܟ ܕܲܩܪ̈ܚܡܐ 72 ܘܲܒܼܗܘܿܢ ܢܲܣܝܹܗ ܠܙܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܡܲܩܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ܀ 73 :ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܵܘܬܵܐ ܘܥܵܘܠܵܐ ܛܪܘܼܢܵܐ ܙܲܝܸܢ ܢܲܦ̣ܫܹܗ 74 ܘܲܫ̣ܕܵܐ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ ܥܲܠ ܢܝܼܫܵܐ ܘܲܚ̣ܢܵܐ ܣܲܓܿܝܼ. 75 :ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܡܵܘܬܿܐ ܗ̄ܘ̤ܵܘ ܡܲܪܝܼܪܝܼܢ ܥܲܠ ܟܲܐܢܘܼܬܹܗ 76 ܘܛܲܢ ܘܐܸܬܼܥܲܙܲܙ ܘܟܒܫ ܐܢܘܢ ܟܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܢ܀ 77 :ܢܝܼܫܵܐ ܬܪܨ ܠܹܗ ܕܢܸܚܢܐ ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܵܘ̣ܠܵܐ 78 ܘܫܲܕܐ ܘܡܲܚܵܝܗܝ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܗ̇ ܕܡܲܪܝܲܡ. 79 ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܒܩܝܗܝ ܗܘ̣ܵܐ ܠܙܲܝܢܵܐ ܕܝܗܒܼ ܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ. 80 ܘܐܸܟܢ ܐܲܚܝܼܪ ܒܵܬܼܪ ܡܵܘܬܵܐ ܘܦܲܟܼܪܗ ܘܲܫ̣ܕܵܝܗܝ܀ 81 :ܛܲܟܼܣܵܐ ܪܲܒܿܐ ܢܛ̣ܪ ܒܲܩܪܵܒܼܵܐ ܕܥܲܡ ܡܪ̈ܚܹܐ 82 :ܕܲܠܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܩܛܠ̣ [ܚܣܝܼܪ] ܕܲܓܼܙܪ ܕܝܼܢܵܐ 83 ܘܫܲܦܝܼܪ ܠܘܼܩܵܕܼܵܡ ܫ̣ܪܵܐ ܒܹܗ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܕܲܙܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ 84 ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܒܟܪܬ̤̣ ܘܛܥܸܢܲܬ̤ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ 85 ܘܕܲܚ̣ܙܵܐ ܡܵܘܬܼܵܐ ܪܵܓܼ ܘܐܸܬܼܝܲܥܲܢ ܠܡܸܒܼܠܲܥ ܐܢܫ̈ܐ. 86 :ܒܡܪܝܲܡ ܚܒܬ̤ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܘܲܢܬܲܪܘ ܛܲܪ̈ܦܹܝܗ̇ 87 ܘܲܒܼܠܥܵܙܵܪ ܒ̣ܠܥ ܐܵܦܡܘܬܿܐ ܓܹܐܪܐ ܩܲܫܝܵܐ܀ 88 :ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܐܲܚܲܝ̈ܢ ܝܼܠܸܦܘ ܚܲܝܠܹܗ ܡܵܘܬܿܐ ܘܒܼܝܼܫܵܐ 89 ܘܲܬܼܘܲܪܘ ܣܲܓܿܝܼ ܕܡ̇ܢܲܐ [ܗ̄ܝ̣] ܗܵܕܹܐ ܚܕܬܐ ܕܗܘ̤ܵܬܼ. 90 :ܚܕܬܿܐ ܚܲܫܒܿܘܼܗ̇ ܕܡܲܠܝܲܬܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܬܸܣܢܹܐ ܠܥܵܘ̣ܠܵܐ 91 ܘܡܝܼܬܼܵܐ ܕܲܩܒܼܝܼܪ ܢܦܲܢܹܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܒܲܠܝܵܕܼܵܐ܀ pb. f.113r 92 :ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡܥܕܝܢ ܓܸܢܣܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܠܡܸܬܼܗܦܟܼܘ 93 ܘܒܐܡܪܚܐ ܕܡܘܬܐ ܪܕܐ ܟܝܢܗܘܢ ܚܲܕ ܒܵܬܼܵܪ ܚܲܕܼ 94 :ܒܗܵܢܵܐ ܥܝܵܕܼܵܐ ܚܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܘܬܐ ܐܲܪܝܵܐ ܪܗܝܼܒܼܵܐ 95 ܘܦܲܬܼܚܹܗ ܠܦܘܼܡܹܗ ܘܒܲܠܥܹܗ ܠܪܚܡܹܗ ܕܡܲܚܹܐ ܡܝܼܬܹ̈ܿܐ܀ 96 :ܛܲܥܢܹܗ ܘܲܢܚܸܬܼ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܕܢܸܣܬܲܝܒܲܪ ܒܹܗ 97 ܘܠܵܐ ܝܕܥ̈ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܩܲܠܝܼܠܵܝܼܬ ܡܬܼܝܸܒ ܡܹܐܟܼܘܠܬܹܗ. 98 :ܒܲܕܼܡܘܼܬ ܢܸܨܵܐ ܣܵܥ̣ܐ ܥܲܠ ܝܘ̈ܢܹܐ ܬܲܡܝܼܡ̈ܬܐ 99 ܘܐܲܝܟ ܦܪܘܓܼܐ ܚܲܛܦܹܗ ܠܲܐܚܵܐ ܡ̣ܢ ܐܚ̈ܘܵܬܹܗ܀ 100 :ܢܵܗܸ̇ܡ ܘܒܲܪ̈ܝ ܪܥܘܡܐܝܼܬܼ ܝܘ̈ܢܹܐ ܕܫܲܝܢܵܐ 101 ܥܲܠ ܦܪܘܓܼܐ ܡܠܝܼܠܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ. 102 :ܐܸܒܼܠܵܐ ܪܲܒܿܐ ܠܒܸܫܝ̈ ܢܲܟܼܦܬܼ̈ܐ ܥܲܠ ܐܲܚܘܗܹܝܢ 103 ܕܦܲܠܓܹܗ ܡܵܘܬܐ ܠܥܘܡܪܐ ܟܢܝܼܫܵܐ ܕܥܸܢܝܵܢ ܐܲܚܹ̈ܐ܀ 104 :ܫܲܕܲܪ ܘܲܓܼܠܝ̈ ܐ̄ܪܵܙ ܟܘܼܪܗܵܢܹܗ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܥܢܲܕܼ 105 ܠܪܚܡܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܕܐܲܚܸܒܼ ܐܸܢܹܝܢ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܿܗ. 106 :ܗܵܐ ܠܲܡ ܡܵܪܲܢ ܫܠ݂ܲܚ ܨܝܕܼ ܡܵܪܲܢ ܬܡܝܡ̈ܬܐ 107 ܟܪܝܼܗ ܗ̄ܘ̣ ܪܚܡܟ ܘܩܪܝܼܒܼ ܕܢܡܘܬܼ [ܬܵܐ] ܦܪܘܿܩ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ܀ 108 :ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܫܲܕܲܪ ܕܲܢܦܝܣܘܢܝ̈ܗܝ 109 ܐܲܝܟ ܕܠܪܚܡܐ ܕܫܪܝܼܪ ܚܘܼܒܹܿܗ ܨܝܕ ܚܒܲܝܼܒܼܵܘ̈ܗܝ. 110 :ܐܵܦ ܗܘ̤ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܪ̈ܥܝܢܝܗܝ ܚܪ ܟܲܕܼ ܐܡ̇ܪ 111 ܕܗܵܢ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܘܬܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܸܠܵܐܕܫܘܼܩܹܚܵܐ܀ 112 :ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܩ̣ܪܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܕܪܚܡܗ ܒܥܝܼܕܼܘܬܐ 113 :ܕܡܵܐ ܕܲܡܩܝܼܡ ܠܹܗ ܥܬܼܝܼܕܼ ܕܲܢܫܲܒܲܚ ܟܠܢܵܫ ܠܲܫܡܹܗ 114 :ܫܡ̣ܥ ܪܵܚܹ̇ܡ ܟܠ ܕܲܟܼܪܝܼܗ̇ ܪܚܡܗ [ܘ]ܥܬܼܝܼܕܼ ܕܲܡܢܘܼܬܼ 115 ܘܠܵܐ ܐܸܣܬܲܪܗܲܒܼ ܕܢܹܐܙܲܠ ܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܥܢܲܕܼ܀ 116 :ܦܓܼܕܹܗ ܠܚܘܼܒܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ ܒܡܲܓܲܪܲܬܼ ܪܘܼܚܵܐ 117 ܘܠܵܐ ܐܲܦܸܣ ܠܹܗ ܕܢܸܪܗܲܛ ܒܥܓܠ ܠܘܵܬܼ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ. 118 :ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܣܥ݂ܲܪ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܡܚܲܟܸܿܡ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ 119 ܘܐܲܝܟ ܝܵܕܘܥܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܪ̈ܬܼܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܥܲܠ ܚܲܝܠܹܗ܀ 120 :ܝܵܕܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܕܩܸܐܪ̱ܣܵܐ ܥܵܒܸ̇ܕܼ ܥܲܡ ܚܲܣܝܼܢܵܐ 121 ܘܡܲܦܢܹܐ ܡܸܢܹܗ ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܕܒܪ ܡ̣ܢ ܐܢܫܘܬܼܐ. 122 :ܡܦܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܙܵܟܹ̇ܐ ܘܲܡܫܲܦܸܠ ܠܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܛܪܘܼܢܵܐ 123 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܟܲܬܲܪ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܹܐܙܲܠ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ܀ 124 :ܠܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܕܢܹܐܙܲܠ ܢܲܩܪܸܒ̣ ܥܲܡ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ 125 ܕܠܵܘ ܡܸܕܹܡ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܗܵܕܹܐ ܠܚܲܝܠܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ. 126 :ܠܵܐ ܥܵܕܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܲܕܼܠܵܐ ܥܸܠܬܐ ܢܸܬܼܟܲܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 127 ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܸܣܒܲܪ ܡܵܘܬܐ ܝܲܥܢܵܐ ܕܥܸܠ̈ܠܹܐ ܡܓܲܪܸܓܼ܀ 128 :ܠܵܐ ܙܕܵܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܟܲܕܼ ܫܲܒܵܝܵܐ ܠܵܐ ܢܦ̣ܩ ܘܲܫܒ̣ܵܐ 129 ܢܦܘܩ ܘܢܟܠܝܘܗܝ ܘܠܵܐ ܢܸܬܲܠ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܡܸܥܲܠ. 130 :ܗܵܟܲܢ ܦܐܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܡܩܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ 131 ܘܡܵܐ ܕܒܵܠܲܥ ܠܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܢܲܥܕܝܼܘܗܝ ܡܸܢܹܗ܀ 132 :ܗܵܟܲܢ ܙܵܕܸܩ ܠܩܪܲܒܼܬܵܢܵܐ ܡܵܐ ܕܡܸܬܟܲܬܲܫ 133 ܕܲܒܵܓܲܘ ܚܸܣܢܹ̈ܐ ܕܲܒܼܥܸܠܕܲܪܵܐ ܢܩܪܒ ܥܡܗ. 134 :ܗܵܟܲܢ ܫܦܝܼܪ ܠܐܓܼܘܢܣܛܐ ܪܘܼܚܢܵܝܵܐ 135 ܕܒܐܣܛܕܝܘܢ ܢܚܵܘܹܐ ܕܲܪܵܐ ܠܥܹܝܢ ܚܙ̈ܝܐ܀ 136 :ܗܵܕܐ ܪܲܒܿܐ ܕܟܲܕܼ ܒܡܕܼܝܼܢ̄ܬܹܗ ܫܪܹܐ ܚܲܣܝܼܢܹܗ 137 ܢܥܘܠ ܫܸܒܼܝܵܐ ܢܥܕܐ ܡܸܢ̣ܗ ܫܒܼܝܼܬܐ ܕܫ̣ܒܐ. 138 :ܗܕܐ ܫܦܝܵܐ ܠܬܗܪܐ ܪܲܒܿܐ ܘܲܠܩܘܠܲܣܵܐ 139 ܕܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܹܿܗ ܕܡܘܬܐ ܢܒܘܙ ܒܸܙܬܵܐ ܕܐܢܫܐ܀ 140 :ܒܗܕܐ ܬܸܢܘܲܝ ܦܫ̣ ܡܚܐ ܟܠ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܘܗܝ 141 ܥܕܲܡܵܐ ܕܒܼܠܥܹܗ ܡܵܘܬܐ ܠܪܚܡܹܐ ܘܣܬܪܗ ܒܢܸܩܥܘ̈ܗܝ. 142 ܪܲܟܸܿܒ ܡܸ̈ܠܹܐ ܩܕܼܡ ܬܠܡܕܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇: pb. f.113v 143 ܕܢܘܕܲܥ ܐܢܘܢ ܕܛܵܒܼ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܕܥܬܼܝܼܕܐ܀ 144 :ܬܵܘ ܠܲܡ ܢܹܐܙܲܠ ܠܲܐܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ ܠܗ̄ܘܢ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 145 ܘܐܲܟܼܪܝܼܘ ܣܲܓܿܝ ܕܕܲܡ ܡܲܢܲܥ ܠܹܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܚܲܫܵܐ. 146 :ܗܵܐ ܝܗܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ ܪܓܼܝܼܓܼܝܼܢ ܣܲܓܿܝܼ ܕܲܢܡܝܼܬܼܘܼܢܵܟ 147 ܠܡ̇ܢ ܒܥ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܹܐܙܲܠ ܢܸܦܣܘܿܩ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܚܲܝܼ̈ܢ܀ 148 :ܗܘ̤ ܐܵܙ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܥܕܹܐ ܡܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩ ܡܵܘܬܿܐ 149 ܘܗܸܢܘܿܢ ܪܵܢܹܝ̇ܢ ܕܕܲܡ ܒ̇ܠܥ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܟܼܠܢܵܫ. 150 :ܗܘ̤ ܡܛܲܝܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܩܸܐܪܣܵܐ ܥܲܡ ܚܲܣܝܼܢܵܐ 151 ܘܗܲܢ̣ܘܿܢ ܣܒܼܪܝܼܢ ܕܡܚܝܒܼܝܼܢ ܠܹܗ ܡܚܝܼ̈ܠܲܝ ܚܲܝܠܵܐ܀ 152 :ܘܲܕܼܠܵܐ ܝܼܠܸܦܘ ܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ 153 ܪܲܟܸܿܒܼ ܥܸܠܬܐ ܕܲܓܼܠܝܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܕܩܕܼܵܡܝܗ̇. 154 :ܫܟܸܒܼ ܠܗ ܪܚܡܢ ܐܡ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܢ ܥܲܠ ܠܥܙܪ 155 ܬܵܘ ܠܲܡ ܢܹܐܙܲܠ ܥܥܝܼܪ ܕܲܡܟܿܘܼܬܹܗ ܘܢܩܪܝܘܗܝ ܘܢܩܘܡ܀ 156 :ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܲܕܼܡܸܟ ܐܡ̣ܪܘ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܝܵܕܼܘܿܥܵܐ 157 ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܢܩܘܼܡ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܬܒ̇ܥ ܛܟܼܣܐ ܕܫܸܢܬܐ. 158 :ܗܘ̤ ܥܲܠ ܫܸܢܬܐ ܕܡܵܘܬܼܵܐ ܐܡ݂ܲܪ ܕܩܲܫܝܵܐ ܣܲܓܿܝܼ 159 ܘܗܢ̣ܘܿܢ ܐܸܡ݂ܲܪܘ ܕܗܵܝ̇ ܕܲܥܝܵܕܼܵܐ ܕܡܸܟ ܐܲܝܟ ܟܠܢܵܫ܀ 160 :ܚ̣ܙܐ ܕܠܵܐ ܢܕܝܢ ܡ̣ܢ ܕܡܟܿܘܬܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬܐ 161 ܘܐܲܥܝܼܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܡܝܼܬܼ ܠܵܥܵܙܲܪ. 162 :ܡܝܼܬܼ ܠܥܙܪ ܘܛܵܒܼ ܚ̇ܕܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܠܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬܼ ܬܲܡ̇ܢ 163 ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܡܵܘܬܹܗ ܬܩܢܘܢ ܚܝܠܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܐ܀ 164 :ܠܵܐ ܗܹܘ̇ܝܬܼ ܬܡ̇ܢ ܫܡ̣ܥ ܡܸܨܪܝܐ ܡܢ̣ܘ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ 165 ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܕܡܠܹܝܢ ܡܸܢܹܗ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ. 166 :ܐܝܟܲܢ ܢܲܫܲܪ ܕܲܡܥܹܝܢ ܡܸܢܹܗ ܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ 167 ܕܗܵܐ ܒܒܹܝܬܼ ܥܢܝܵܐ ܠܵܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪ܀ 168 :ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܒܸܣܪܵܐ ܩܢܹܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܒܟܼܠ ܕܘܼܟ 169 ܕܗܵܐ ܠܵܐ ܡܨܝܐ ܕܒܸܣܪܢܝܐ ܒܟܼܠ ܕܘܼܟ ܢܸܗܘܹܐ. 170 :ܘܐܸܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܲܒܼܒܹܝܬܼ ܥܢܝܐ 171 ܗܵܐ ܐܸܫܬܲܪܪܲܬ̤ ܕܠܵܘ ܦܲܓܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ܀ 172 :ܘܐܸܢ ܠܲܝܬܿ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܘܡܸܣܬܲܝܟܵܢܵܐ 173 ܠܡ̇ܢ ܐܸܬܼܐܲܡܪܲܬ̤ ܗܵܝ̇ ܕܚܵܕܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܠܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬܼ ܬܲܡ̇ܢ. 174 :ܫܠܝܼ ܡܪܲܚܵܐ ܠܵܘ ܥܸܕܵܢ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܢܹܐܡܲܪ ܥܲܡܵܟ 175 ܠܵܐ ܬܵܥܵܘܲܟ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܝܼܒܼܵܐ ܫܦܝܼܬܼܵܐ ܕܐܘܼܪܚܲܢ܀ 176 :ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܕܠܲܝܬܵܘܗܝ ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܲܝܬܵܘܗܝ 177 ܘܗܵܟܲܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܟܼܠ ܕܲܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܒܟܼܠ ܕܘܼܟ. 178 :ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܒܟܼܠ ܕܘܼܟ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܟܼܠܕܘܼܟ ܘܲܕܼܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡ 179 ܘܠܵܐ ܪܲܚܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܹܗ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܥܢܝܐ܀ 180 :ܬܪܹܝܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܩܵܘܝܼ ܬܲܡ̇ܢ ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 181 ܕܲܒܼܬܼܘܼܗܵܝܹܗ ܢܸܣܥܹܐ ܡܵܘܬܐ ܥܲܠ ܚܲܒܿܝܼܒܹܗ. 182 :ܐܲܪܒܿܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܝܲܗ̣ܒܼ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܢܸܚܕܹܐ ܒܐܘܼܟܼܠܹܗ 183 ܘܟܸܢ ܐܲܙܝܼܥܹܗ ܒܩܵܠܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܚܝܲܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ܀ 184 :ܡܲܢܲܥ ܘܲܡܛ̣ܵܐ ܢܸܫܪܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܹܝܬܼ ܥܵܢܝܵܐ 185 ܘܲܫܡ݂ܲܥܝ̈ ܝܵܘ̈ܢܹܐ ܬܡܝܡ̈ܬܐ ܘܲܢܦ݂ܩܲܝ̈ ܠܐܘܼܪܥܹܗ. 186 :ܡܲܪܬܵܐ ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܗ̤ܝ ܒܲܠܚܘܿܕܼܝܗ̇ ܢܲܦܩܲܬ̤ ܠܐܘܼܪܥܹܗ 187 ܘܟܲܕܼ ܦܲܓܼܥܲܬ̤ ܒܹܗ ܒܟܼܬ̤ ܘܐܵܘܕܥܬܗ ܡܵܘܬܐ ܕܐܲܚܘܼܗ̇܀ 188 :ܐܸܠܘ ܬܢܵܢ ܗܘܝ̣ܬ ܐܸܡܪܲܬ̤ ܨܐܕܵܘܗܝ ܪܵܥܘܡܵܐܝܼܬܼ 189 ܠܵܐ ܣܥ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܘܬܿܐ ܝܲܥܢܵܐ ܘܲܡܚܲܒܸܿܠ ܠܐܵܚܝ. 190 ܐܸܠܘ ܣܥܪܬܝܗܝ ܟܕܼ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܝ̈ܐ ܕܲܬܼܢܢ: pb. f.114r 191 ܠܵܐ ܓܹܐܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܥܲܝܼܢ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܕܪܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ܀ 192 :ܐܸܠܘ ܩܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܲܓܼܪܵܟ ܕܲܟܼܝܵܐ ܨܹܝܕܼ ܗܲܕܵ ܡܵܘ̈ܗܝ 193 ܡܸܬܼܗܲܦܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܸܪܲܬܼ ܒܵܟܘܬܐ ܒܪܹܚܝܹܗ ܕܦܲܓܼܪܵܟ. 194 :ܐܸܠܘܼ ܚܙ̣ܝܬܝܗܝ ܟܕܼ ܚ̇ܙܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܘܗܪܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ 195 ܚܵܐܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܟ ܘܲܡܫܲܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܫܵܐ ܕܟܹܐ ܒܹܗ܀ 196 :ܐܸܠܘ ܫܲܡܥܵܟ ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܠ ܗܘ݂ܲܝܬ̇ ܐܲܝܟ ܕܡܥܕܬ 197 ܠܵܐ ܫܵܬܸ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܹܗ. 198 :ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܡܪܲܬ̤ ܝܵܘܢܵܐ ܫܒܲܪܬܵܐ ܒܠܵܐ ܝܼܕܲ ܥܬܼܵܐ 199 ܟܲܕܼ ܣܒܪܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܥܲܣܩܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܸܢܹܗ ܕܢܩܝܡ ܠܲܐܚܘܼܗ̇܀ 200 :ܐܸܢ ܐܸܢ ܠܲܡ ܬܗܲܝܡܢܝܼܢ ܐܸܡ̣ܪ ܨܹܐܕܹܗ̇ ܕܲܡܗܲܝܼܡܲܢܬܼܵܐ 201 ܥܬܼܝܼܕܬܿܝ ܕܬܸܚܙܹܝܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܟܼܣܹܐ ܒܡܸ̈ܠܲܝ. 202 :ܐܹܝܢ ܐܸܡܪܲܬ̤ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܠܝܼ ܕܐܲܢ̄ܬܿܘܼ ܡܫܝܼܚܵܐ 203 ܘܲܒܼܪܵܐ ܐܝܼܬܲܝܟ ܕܗܵܘ̇ ܡܲܒܿܘܼܥܵܐ ܡܲܪܕܹܐ ܚܲܝܹ̈ܐ܀ 204 :ܡܸܠܬܐ ܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܲܝܟ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܢܵܡܘܲܣܝܵܐ 205 ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܕܲܦܐܹܐ ܠܲܫܡܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ. 206 :ܡܹܐܡܲܪ ܐܸܡܪܲܬ̤ ܕܐܲܢ̄ܬܘܼ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܐܬܹ̇ܐ ܠܥܵܠܡܵܐ 207 ܠܵܘ ܟܲܕܼ ܦܪܫܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼܪܵܐ ܘܲܕܼ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ܀ 208 :ܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܗܵܕܹܐ ܠܐܢܫ̈ܐ ܘܲܠܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 209 ܥܕܲܡܵܐ ܕܚܲܘܝܵܗ̇ ܪܘܼܚܵܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܢܘܼܗܪܵܐ. 210 :ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܩܵܪܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܚܘܼܒܹܿܗ 211 ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܟܲܢܝܼܘ ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܘܡܼ̈ܠܟܹܿܐ ܡܫܝܼܚܹ̈ܐ ܒܛܲܝܒܿܘܼ܀ 212 :ܒܗܵܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܩܪܵܬܹܗ ܡܵܪܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ 213 ܠܵܘ ܟܲܕܼ ܝܵܕܼܥܵܐ ܕܒܲܪ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܒܲܪ ܐܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣. 214 :ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܡܪܲܬ̤ ܒܟܲܪܝܘܼܬܼ ܢܲܦ̣ܫܵܐ ܘܪܸܚܡܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ 215 ܘܥܸܠܲܬ̤ ܕܬܸܩܪܹܐ ܠܡܲܪܝܲ ܚܵܬܵܗ̇ ܕܪܒܢ ܐܸܬ̣ܵܐ܀ 216 :ܫܸܡܥܲܬ̤ ܡܲܪܝܲܡ ܛܸܒܿܐ ܕܡܵܪܲܢ ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܠܐܘܼܪܥܹܗ 217 ܘܢܸܦܠܲܬ̤ ܣܸܓܼܕܲܬ̤ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܵܦ ܗܝ̤ ܡܸ̈ܠܹܐ ܕܚܵܬܼܵܗ̇. 218 :ܣܸܓܼܕܲܬ̤ ܚܘܼܒܵܐ ܦܸܪܥܲܬ̤ ܡܲܪܝܲܡ ܠܫܵܒܸ̇ܩ ܥܵܘ̣ܠܵܗ̇ 219 ܕܪܵܒܵܐ ܗܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܪܸܚܡܲܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܕܸܡ܀ 220 :ܫܲܐܸܠ ܐܢܘܢ ܕܐܲܝܟܿܐ ܣܵܡܘܼܗܝ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܕܪܚܡܹܗ 221 ܠܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܠܲܦ ܐܸܠܵܐ ܕܢܵܘܕܲܥ ܕܝܵܕܲܥ̇ ܕܐܲܝܟܵܘ. 222 :ܫܲܐܸܠ ܐܵܢܘܢ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܢܵܘܕܲܥ ܐܸܢܘܿܢ 223 ܘܗܸܢܹܝܢ ܦܲܢܝܼ ܕܬܼܵܐ ܠܲܡ ܘܲܚܙܝܼ ܕܘܼܟܲܬܼ ܩܲܒܼܪܵܐ܀ 224 :ܐܸܙܲܠ ܥܲܡܗܹܝܢ ܟܲܕܼ ܪܵܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐܝܼܬܼ 225 ܘܥܲܡ ܗܲܠܟܼ̈ܬܹܗ ܡܸܫܬܿܦ̈ܥܵܢ ܗܲܘ̤̈ܝ ܕܡ̈ܥܹܐ ܕܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. 226 :ܚܲܫܵܐ ܘܒܸܟܼܝܵܐ ܫܵܚܸ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥܲܠ ܚܲܒܿܝܼܒܵܘ̈ܗܝ 227 ܘܲܡܕܲܡܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܬܵܒܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ 228 :ܟܝܵܢܵܐ ܒܥܘܼܩܣܹܗ ܬܵܒܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܦܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ 229 ܘܲܡܗܲܠܟܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܸܪܲܬܼ ܚܲܫܹܗ ܒܲܫܒܼܝܼܠ ܥܝܵܢܵܘ̈ܗܝ. 230 :ܟܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܕܡܕܲܡܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܚܲܒܿܝܼܒܹܗ 231 ܥܲܠ ܕܐܸܬܼܥܲܗܲܕܼ ܕܠܲܐܝܟܿܐ ܫ̇ܪܸܟ ܟܝܵܢ ܡܼ̈ܠܵܠܹܐ܀ 232 :ܒܲܟܼܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܵܪ̣ ܘܐܸܬܿܢܲܚ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ 233 :ܕܲܡܚܲܒܸܿܠ ܠܹܗ ܡܵܘܬܐ ܠܫܘܼܦܪܹܗ ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܡܸܕܼܪܵܐ 234 ܠܹܗ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܲܫܒ̣ܵܐ ܡܵܘܬܐ ܠܒܼܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܗܘ̤ 235 ܘܲܟܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܚܲܫ̣ ܥܲܠ ܫܸܦܠܹܗ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ܀ 236 :ܡܸܢܹܗ ܕܡܸܕܼܪܵܐ ܡܬܪܝ ܒܚܫ̈ܐ ܓܒܼܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܗܘ̤ 237 ܘܥܲܡ ܪܘܼܟܵܒܹܗ ܡܙܝܼܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܡܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܲܘܬܼܵܐ. 238 :ܡܸܢܹܗ ܕܛܘܼܗܡܵܐ ܡܘܠܸܕܼ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܪܕܵܐ ܝ̇ܘܼܒܵܠܹܗ 239 ܘܐܲܝܟ ܕܲܠܟܼܠܢܵܫ ܫܵܚܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܟܝܵܫܵܐ ܒܕܼܝܼܠܹܗ܀ pb. f.114v 240 :ܒܗܕܹܐ ܬܸܢܘܼܝ ܒܟ̣ܵܐ ܢܲܟܼܦܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܚܒܲܝܒܹܗ 241 ܕܢܹܐܠܲܦ ܟܠܢܵܫ ܕܕܡܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܥܒܕܐ ܕܒܼܟ̣ܐ. 242 :ܘܟܼܕܼ ܛܵܒܼ ܚܲܫܵܐ ܕܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܫܵܚܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 243 ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܡܲܥ ܘܲܟܼܢܝܼܟܼܵܐܝܼܬܼ ܚܲܫ̣ ܘܐܸܬܿܬܲܢܝܲܝ܀ 244 :ܦܓܼܘ̈ܕܹܐ ܢܲܟܼܦܹ̈ܐ ܐܲܪܡܝܼ ܒܙܵܘܥܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒܼܒܼܵܒܼ̈ܬܹܗ 245 ܘܗܘ̤ ܠܹܗ ܒܲܝܲܐ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܚܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܐ. 246 :ܒܟܟܼܝܹܗ ܢܲܟܼܦܵܐ ܬܡܲܗܘ ܘܐܸܬܿܕܲܡܲܪܘ ܥܲܛ̈ܠܝ ܠܸܒܵܐ 247 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܝܢܘ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܣܵܥܲܪ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ܀ 248 :ܠܵܐ ܠܲܡ ܡܨܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܢܚܸܡ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܹܐ 249 ܕܢܸܟܼܐܹܐ ܒܡܵܘܬܐ ܘܠܵܘ ܢܸܩܪܘܿܒܼ ܠܹܗ ܠܲܐܝܢܵܐ ܕܪܵܚܸ̇ܡ. 250 :ܐܲܗܡܝܼ ܘܲܫܬܸܩ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܝܕܵܐ ܕܡܲܠܸܠܘ 251 ܘܠܵܐ ܬܒܲܥ ܡܸܢܗܘܿܢ ܪܸܛܢܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ 252 :ܩܪܸܒܼ ܨܝܕܼ ܩܲܒܼܪܵܐ ܘܲܬܼܠ̣ܵܐ ܚܝܵܪܹܗ ܠܲܐܦܲܝ̈ ܪܵܘܡܵܐ 253 ܘܫܲܪܝܼ ܕܲܢܦܝܼܣ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܟܼܣܹܐ ܒܹܗ ܕܢܸܓܼܠܹܐ ܚܲܝܠܹܗ. 254 :ܐܵܦܲܝ ܠܲܡ ܫܡܲܥܬܲܢܝ ܘܬܼܘܼܒܼ ܝܵܕܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܕܫܵܡ̇ܥ ܐܲܢ̄ܬܿܠܝܼ 255 ܓܠܝܼ ܒܝܼ ܚܲܝܠܵܟ ܕܢܸܕܲܥ ܟܠܢܵܫ ܕܒܲܪ ܡ̇ܢ ܐܝܼܬܲܝ܀ 256 :ܠܵܘ ܕܐܸܫܬܿܒܼܗܲܪ ܫܐ̇ܠܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܕܐܲܩܝܼܡ ܡܚܵܬܐ 257 ܐܸܠܵܐ ܕܐܸܓܼܠܹܐ ܚܹܝܠ ܟܲܣܝܼܘܼܬܼܵܟ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙ̈ܝܹܐ. 258 :ܠܵܘ ܕܲܠܝܼܓܼ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܩܪܝܼܬܼܵܟ ܗܵܫܵܐ 259 ܐܸܠܵܐ ܕܐܓܼܠܹܐ ܕܲܒܼܚܹܝܠ ܚܲܝܠܵܟ ܡܸܬܼܢܨܚܢܵܐ܀ 260 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܒܼܕܵܐ ܥܲܠ ܠܥܵܙܲܪ ܛܠܡܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܢ 261 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܕܨܲܠܝܼ ܘܲܫܐܸܠ ܚܲܝܠܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܒܼܕܼܵܐ. 262 :ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܕܕܲܡܲܥ ܪܵܥܘܿܡܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܚܒܼܝܼܒܹܗ 263 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܕܫܲܠܝܼ ܒܟܝܗ ܒܣܒܪܐ ܕܚܝܲܬܼ ܡܝܼܬܹ̈ܐ܀ 264 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܠܡܲܢ̣ܘܼ ܐܵܘܕܝܼ ܕܫܲܡܥܹܗ ܘܬܼܘܼܒܼ ܫܵܡܲܥ̇ ܠܹܗ 265 ܘܠܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܡܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܗܘܐ ܦܝܵܣܵܐ ܕܡܸܠ̈ܐ. 266 :ܡܸܥܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܠܵܬ ܡܨܲܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܐܒ̣ܵܐ ܕܝܲܠܕܹܗ 267 ܕܲܫܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܡܹܗ ܒܲܐܠܵܗܘܼܬܹܗ ܕܟܼܵܪܘܿܝ ܘܬܹܗ܀ 268 :ܫܘܹܐ ܥܲܡ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܠܵܐ ܫܠ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܒܚܹܝܠ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ 269 ܘܠܵܐ ܫܢܹܐ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܠܵܐ ܡܕܲܡܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܥܹ̈ܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ. 270 :ܪܵܡ ܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܲܫܲܝ̈ ܐܢܫ̈ܐ 271 ܘܝܕܥ̇ ܟܠܵܐ ܠܵܐ ܘܟܒܲܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܲܝܟܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ܀ 272 :ܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܕܒܕܐ ܒܚܲܫܵܐ ܥܲܠ ܚܲܒܿܝܼܒܹܿܗ 273 ܘܗ̤ܘܝܘܼ ܕܕܲܡܲܥ ܥܲܠ ܚܘܼܒܵܠܵܐ ܕܲܟܼܢܵܘ̈ܬܹܗ. 274 :ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܟܝܵܢܹܗ ܕܲܫܒܹܐ ܠܡܵܘܬܵܐ 275 ܘܲܒܼܥ̣ܵܐ ܘܐܲܦܝܼܣ ܕܢܲܣܸܩ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܒܕܵܢܵܐ܀ 276 :ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܟܲܣܝܵܐ ܕܨܲܠܝܼ ܕܥܵܡ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ 277 ܕܢܦܢܐ ܠܹܗ ܢܲܦ̣ܫܵܐ ܕܐܢܫܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܘܥܵܘܬܐ. 278 :ܟܲܣܝܵܐ ܟܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓܼ̇ܘ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܠܵܐ ܣܘܼܝܵܕܵܐ 279 ܘܲܒܼܚܝܹܠ ܚܲܝܠܹܗ ܩܥ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܡܵܘܬܐ ܘܲܪ ܥܸܠ ܡܸܢܹܗ܀ 280 :ܒܚܹܝܠ ܥܘܼܕܼ ܪܵܢܹܗ ܛܲܢ ܘܐܸܬܼ ܥܲܙܲܙ ܥܲܠ ܡܪ̈ܚܐ 281 ܕܲܥܬܼܝܼܕܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܢܸܚܙܘܢ ܬܲܗܪܵܐ ܘܲܢܫܘܼܛܘܼܢܝܗܝ. 282 :ܛܲܢ ܠܲܡ ܝܼܫܘ̈̇ܥ ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܥܲܙܲܙ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 283 ܘܐܲܙܝܼܥ ܢܲܦ̣ܫܹܗ ܘܲܩܥ̣ܵܐ ܒܡܵܘܬܐ ܚܸܡܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ 284 :ܠܡ̇ܢ ܟܲܝ ܛܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܐܸܬܼܥܲܙܲܙ ܝܲܡܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ 285 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܐܲܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܡܠܹܐ ܢܝܼܚܘܼܬܼܵܐ. 286 :ܥܲܠ ܝܗܘܕ̈ܝܹܐ ܛܠܡܲܝ̈ ܚܲܝܠܹܗ ܡܸܬܼܥܲܙܲܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 287 ܕܐܲܩܝܼܡ ܡܝܼܬܼܵܐ ܕܲܣܪܝܼ ܒܩܲܒܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܚܕܼܝܼܢ܀ 288 ܕܒܗܘܿܢ ܚܵܐܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܕܲܢܩܲܪܸܒܼ ܦܝܵܣܵܐ ܠܲܐܒܼܘܼܗܝ: pb. f.115r 289 ܘܩܲܕܸܵܡ ܨܲܠܝܼ ܕܢܹܐܚܘܿܕܼ ܬܲܪܥܵܐ ܩܕܼܵܡ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 290 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܡܢ̇ܝܢ ܗܘ̣ܵܘ ܠܹܗ 291 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܩܲܕܡ ܝܲܗܒܵܗ̇ ܠܲܐܒܼܘܼܗܝ ܠܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܵܐ܀ 292 ܚܲܟܿܝܡܵܐ ܣܵܓ̣ ܒܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܫܘܼܪܵܐ ܕܡܸ̈ܠܹܐ 293 ܘܠܵܐ ܝܗ̇ܒ̣ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܡܹܐܟܲܠ ܩܲܪܨܵܐ ܕܚܘܼܫܵܒܿܝ̈ܗܘܿܢ. 294 :ܒܝܲܕܼ ܬܵܘܕܝܬܹܗ ܚܵܘܝܼ ܕܲܫܘܹܐ ܥܲܡ ܢܵܣܘܿܒܹܗ 295 ܘܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܲܠܸܦ ܕܲܡܨܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܚܹܝܠ ܟܠܡܸܕܹܡ܀ 296 :ܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ [...]ܩ̣ܪܵܐ ܠܡܝܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܝܲܚܵܐ 297 ܕܢܸܫܡܲܥ ܟܠܢܵܫ ܕܒܦܘܩܕܵܢܹܗ ܢܚ̇ܐ ܘܩ̇ܐܡ. 298 :ܩܵܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܐܲܫܘܲܥܥ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ 299 ܘܙܵܥ̣ ܘܐܸܬܼܒܲܠܗܝܼ ܡܵܘܬܐ ܝܲܥܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܹܗ܀ 300 :ܠܥܙܪ ܠܲܡ ܩܥ̣ܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܡܵܘܬܐ 301 ܘܐܲܚܕܹܗ ܓܘܼܢܚܵܐ ܕܡܲܢ̣ܘ ܗܵܢܵܐ ܕܩ̇ܪܐ ܠܡܝܼܬܼܵܐ. 302 :ܫܡ̣ܥ ܩܵܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܩܵܪܹܐ ܠܡܝܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܚܲܝܵܐ 303 ܘܫܲܪܝܼ ܡܚܝܲܒܸܿܠ ܐܲܝܟ ܝܠܕܬܵܐ ܒܥܕܢ ܝܠܕܗ̇܀ 304 :ܩܵܠܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܫܡ̣ܥ ܫܲܒܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܫܸܒܼܝܵܐ 305 :ܘܲܩ̣ܥܵܐ ܘܐܲܝܠܸܠ ܕܡܵܢܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܚܕܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬ̣ 306 :ܚܲܕܼܬܵܐ ܓܕܲܫܬܢܝ ܐܸܡ̣ܲܪ ܡܵܘܬܐ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ 307 ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܩܵܥܹ̇ܐ ܘܲܡܙܝܼܥ ܒܲܫܝܘܿܠ ܚܹܝܠ ܓܢ̄ܒܵܪܘܬܝ܀ 308 :ܡ̇ܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܓܲܒܼܪܵܐ ܐܸܡ̣ܪ ܡܵܘܬܐ ܠܩܵܠܵܐ ܕܲܩܪ̣ܵܝܗܝ 309 ܘܡ̇ܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܩܵܥ̇ܝܹܬ̇ ܒܲܬܼܟܼܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܬܼܵܐ ܦܘܩ ܡܝܹܬܼܵܐ. 310 :ܡ̇ܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܡܩܠܝܬ̇ ܥܲܠ ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܝ ܩܵܢܝܼܬܲ ܚܲܝܠܵܐ 311 ܘܲܒܼܥܝܬ̇ ܕܬܲܥܕܐ ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܝܕܲܝ̈܀ 312 :ܡ̇ܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܒܥܝܬ̇ ܕܬܸܫܪܹܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 313 ܘܬܸܦܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܕܐܲܚܕܹܗ ܐܵܕܼܵܡ ܒܐܲܦܝ̈ ܟܠܢܵܫ. 314 :ܕܡ̇ܝܬ̇ ܗ̄ܘ̣ ܠܝܼ ܕܠܵܘ ܡ̣ܢ ܐܢܵܫܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܒܼܝܼܫܲܝ̈ ܚܲܫܹ̈ܐ 315 ܘܐܲܝܟ ܢܘܼܟܼܪܵܝܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܲܐܚܝܵܢܘܼܬܵܐ ܐܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ܀ 316 :ܠܵܐ ܟܲܝ ܫܡܝܼܥ ܠܵܟ ܬܲܫܥܝܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ 317 ܕܗܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܬܚܹܝܬܼ ܫܘܼܥܥܒܵܪܼܵܐ ܕܡ̇ܪܘܼܬܝ ܣܝܼܡܝܼܢ. 318 :ܠܵܐ ܟܲܝ ܫܲܐܠܬ̇ ܕܒܐܲܝܕܵܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܡܵܝܘ̈ܬܹܐ 319 ܣܡܲܢ̣ܘܼ ܠܡܲܢ̣ܘܼ ܙܲܒܸܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܥܲܒܼܪ̈ܐ܀ 320 :ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܝܵܕܥ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼܕܘܼܬܼ ܓܸܢܣܵܟ 321 ܫܡ̣ܥ ܡܸܢܝ ܘܝܼܠܲܦ ܕܐܲܝܟܲܢ ܕܓܸܕܼܫܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵ. 322 :ܚܵܘܒܲܬܼ ܚܵܘ̈ܒܹܐ ܚܵܒܼ ܐܲܒܼܟܼܘܿܢ ܒܡܸܠܘܹܗ ܕܒܼܝܼܫܵܐ 323 ܘܲܕܼ ܠܵܐ ܦܲܪܥܵܗ̇ ܐܲܫܠܹܡ ܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܚܠܵܦ ܚܵܘ̈ܒܵܬܹ̈ܗ܀ 324 :ܐܵܟܸ̇ܠܩܲܪܨܵܐ ܐܲܫܠܡܟܼܘܿܢ ܠܝܼ ܐܲܝܟ ܡܸܫܟܵܢܵܐ 325 ܘܗܵܐ ܦܵܠܚ̇ܝܼܢ ܠܝܼ ܟܠܗܘܿܢ ܕܪܹ̈ܐ ܕܝܘܼܒ̈ܵܠܲܝܟܲܘܿܢ. 326 :ܒܡܸܫܟܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܒܼܝܼܟ ܐ̄ܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܚܸܣܢܲܝ̈ 327 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܦ̇ܪܥܝܼܢ ܫܛܪ ܚܘܒܝܼ̈ܟܿܘܢ ܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܛܝܼܢ܀ 328 :ܐܸܢ ܡܸܫܟܵܢܵܐ ܕܓܢܸܣܵܟ ܒܵܥܝܬ̇ ܠܲܡܚܲܪܵܪܘ 329 ܦܪܘܿܥ ܚܵܘ̈ܒܲܬܼܗܘܿܢ ܘܐܟܢ ܢܣ̇ܒܼ ܐܢ̄ܬܿ ܗܕܘܚ̈ܗܘܢ. 330 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܥܵܐ ܚܵܘܒܲܬܼ ܚܵܘ̈ܒܹܿܐ ܕܣܟܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ 331 ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܬܸܦܪܘܿܥ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܵܐ ܗ̄ܝ̣܀ 332 :ܐܲܦܸܣ ܠܵܟ ܕܬܲܪܡܹܐ ܗܹܪܬܼܵܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܡܝܼܬܹ̈ܐ 333 ܘܬܸܫܓ̇ܘܿܫ ܐܸܢܘܿܢ ܒܩܵܠܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܥܵܕܝܼܢ ܒܹܗ. 334 :ܡ̇ܢ ܐܲܩܝܼܡܵܟ ܐܲܦܛܪܘܿܦܵܐ ܕܡܝܘܬܼܘܼܬܼܵܐ 335 ܕܵܗܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܕܝܼܠܝܼ ܣܝܼܡ ܦܘܼܪܢܵܣܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡ ܚܲܝܹ̈ܐ܀ 336 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܫܐ ܠܵܐ ܐܣܟܿܘܿ ܠܸܣܛܝܼܩܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܝܼ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ 337 ܕܗܵܐ ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܝܢ ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܨ̇ܒܹܝܢ ܠܝܼ ܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ. pb. f.115v 338 :ܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܐܢܫ̈ܐ ܕܢܼܗܘܘܿܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡ̣ܵܪܘܼܬܼܝ 339 ܥܕܲܡܵܐ ܕܦܪܵܥܝܼܢ ܚܵܘܒܲܬܼ ܚܵܘ̈ܒܹܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܲܝܗܘܿܢ܀ 340 :ܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܟܹܐܝܢ ܐܲܢ̄ܬ ܕܘܼܢ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܒܹܝܬܼ ܠܝܼ ܘܲܠܗܘܿܢ 341 ܘܲܒܼܩܝܼ ܘܲܚܙܝܼ ܕܚܠܦ ܚܘܼܒܹ̈ܐ ܚܒܼܝܼܫܝܼ̈ܢ ܨܹܐܕܲܝ. 342 :ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܠܸܠ ܡܵܘܬܐ ܝܲܥܢܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܲܠܸܠ 343 ܕܠܵܐ ܗܘ̤ ܡܲܠܸܠ ܐܸܠܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ܀ 344 :ܢܝܼܫܵܐ ܣܵܡܹ̇ܬܼ ܡ̣ܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܬܼܵܐ 345 ܕܥܸܠܲܬܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܥܒܕܬܢܝ ܥܒܕ̈ܐ ܠܒܼܝܼܫܵܐ ܘܡܵܘܬܼܵܐ. 346 :ܗܲܒܼܠܝܼ ܕܢܣܒܬܿ ܐ̣ܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܠܦܘܼܬܼ ܕܐܸܬܼܡܲܠܲܠ 347 ܗܲܒܼܠܝܼ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܐ ܦܵܪ̈ܥ ܐ̄ܢܵܐ ܫܛܪ ܚܵܘܒܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ 348 :ܗܲܒ̣ ܡܸܫܟܵܢܵܐ ܕܐܲܓܼܠܸܠ ܨܐܕܲܝܟ ܛܪܘܢܐ ܚܒܪܟ 349 ܘܐ̄ܢܵܐ ܦܪܥ ܐ̄ܢܵܐ ܚܘܒܲܬܼ ܚ̣ܘܒ̈ܐ ܕܲܚܬܼܝܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܹܗ. 350 :ܟܲܕܼܘܼ ܦܠܚܬ̇ ܒܹܗ ܒܢܲܚܬܿܐ ܕܦܓܪܢ ܚܲܪܡܵܢܵܐܝܼܬܼ 351 ܘܐܲܝܟ ܬܲܫܘܝܼܬܼܵܐ ܥܒ̣ܕܬ̇ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ܢ ܬܚܹܝܬܼ ܚܲܪ ܡܘܼܬܼܵܟ܀ 352 :ܗܵܠܹܝܢ ܦܲܢܝܼ ܐܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܝܼܢ ܠܘܩܒܲܠ ܡܵܘܬܼܵܐ 353 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܩܵܐܵܐ ܐܠܵܐ ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ. 354 :ܬܵܐ ܠܒܲܪ ܐܸܡ݂ܲܪ ܐܢܵܫܵܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܗܵܘ̇ ܕܲܩܪ̣ܵܝܗܝ 355 ܬܵܐ ܦܘܩ ܘܲܗ̤ܝ ܣܵܗܕܵܐ ܠܡܸ̈ܠܲܝ ܨܹܝܕܼ ܡܝܘ̈ܬܐ܀ 356 :ܬܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܕܒܲܠܥܹܗ ܡ̇ܘܬܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܟܼܠܢܵܫ 357 ܚܵܘܵܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܪܲܗܒܼܘܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܸܫܬܵܘܕܹܐ ܐ̄ܢܵܐ. 358 :ܬܵܐ ܥܲܢܝܼܕܼܵܐ ܕܠܘܝܘܗܝ ܩ̈ܠܐ ܕܲܦܣ݂ܲܩ ܣܲܒܼܪܵܐ 359 ܐܲܪܡܵܐ ܐܝܼܕܼܵܐ ܒܚܲܝܲܬܼ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܕܡܸܬܼܟܲܪܙܵܐ ܒܝܼ܀ 360 :ܬܵܐ ܦܘܿܩ ܐܲܟܼܪܸܙ ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝܢ̈ܵܫܵܐ 361 ܘܲܠܒܸܿܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܗܒܼܘܼܢ ܡ̣ܢ ܩܵܠ ܡܵܘܬܼܵܐ. 362 :ܫܡ̣ܥ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܩܵܠ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܕܕܼܵܡ̇ܐ ܠܕܼܝܠܹܗ 363 ܘܢ̣ܕܼ ܡ̣ܢ ܫܠܝܐ ܒܩܠܐ ܕܡܙܝܓܼ ܒܚܝܹܠ ܒܪܘܬܐ܀ 364 :ܠܥܸܙܵܐ ܕܢܲܦ̣ܫܵܐ ܫܸܡܥܲܬ̤ ܢܲܦ̣ܫܵܐ ܕܲܠܥܸܙ ܥܲܡܵܗ̇ 365 ܘܦܢܬ̤ ܥܠܬ̤ ܠܗܝܟܠ ܦܓܼܪܗ̇ ܕܬܗܠܸܠ ܒܹܗ. 366 :ܢܩ݂ܲܒ ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܒܟܸܢܵܪ ܝ̇ܬܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܒܩܕܼܡܵܐ 367 ܘܲܩܢ̣ܵܘ ܩ̈ܠܐ ܡܸܬܼܪ̈ܲܓܼܫܵܢܹܐ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ܀ 368 :ܐܹܝܘ ܬܸܕܡܘܪܼܝܬܐ ܕܲܒܠܥܙܪ ܡܬܼܟܪܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 369 ܕܨܵܬ̣ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܟܲܕܼ ܩܵܠܵܐ ܟܲܕܼ ܫܲܬܿܝܼܩܝܼܢ ܪܸ̈ܓܼܫܲܝ ܦܲܓܼܪܹܗ. 370 :ܐܸܝܘ ܕܲܪܡܹܝܢ ܒܹܗ ܟܸܒܼ̈ܠܹܐ ܩܫܝ̈ܐ ܘܐܲܣܝܼܪ ܒܫܝܘܠ 371 ܕܬܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܕܠܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܝ̈ܐ ܐܢܵܫ̈ܝܬܼܵܐ܀ 372 :ܐܹܝܘ ܕܲܚܒܼܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܣܢܹ̈ܐ ܡܪ̈ܝܕܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 373 ܕܬܼܪܥ ܐܢܘܢ ܘܐܲܗܸܠ ܘܲܓܼܚܸܟ ܥܲܠ ܢܛܘܪ̈ܵܘܗܝ. 374 :ܩܵܠܵܐ ܚܲܕܼܬܵܐ ܫܡ̣ܥ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪܓܸܢܣܹܗ 375 ܘܫܪܝ ܡܫܘܪ ܐܝܟ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܒܥܘܼܒܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ܀ 376 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܝܲܕܼ ܐܢܵܫܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ 377 ܕܲܒܼܩܵܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܩܢ̣ܵܘ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܩܒܼܝܼܪܹ̈ܐ. 378 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܡ̣ܢ ܡܬܼܘܿܡ ܚ̣ܙܵܐ ܬܸܕܡܘܼܪܬܵܐ ܕܡܲܠܬܐ ܬܲܗܪܵܐ 379 ܐܢܵܫܵܐ ܕܦܩ̇ܕܼܠܡܝܼ̈ܬܐ ܕܬܼܵܐ ܦܘܩ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܥܘܟ܀ 380 :ܐܵܦܸܢ ܢܲܚܸܡܘ ܠܐܢܵܫܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܼܵܐ 381 ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܐܲܝܟ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܡܵܪܲܢ. 382 :ܢܲܚܸܡܘ ܡܝܼ̈ܬܐ ܐܵܦ ܐܹܠܝܼܵܐ ܐܵܦ ܐܹܠܝܼܫܲܥ 383 ܐܸܠܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܒܥ̣ܵܘ ܘܐܸܬܼܟܲܫܲܦܘ ܘܐܟܸܢ ܣܥܪܘܗ̇܀ 384 :ܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܗܘ̤ܵܘ ܓܼܝܪ ܘܲܠܒܼܵܪܘܿܝܵܐ ܡܸܬܼܟܲܫܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 385 ܘܐܲܝܟ ܕܲܠܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܝܲܩܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܿܗ. 386 :ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܲܡܸܢܲܢ ܐܵܦܸܢ ܡܸܢܹܗ ܕܓܸܢܣܲܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 387 ܠܵܘ ܐܲܝܟ ܥܲܒܼܕܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܘܐܸܬܼܟܲܫܲܦ ܘܐܲܟܸ̇ܢ ܢܲܚܸܡ܀ 388 :ܐܵܦܸܢ ܐܲܦܝܼܣ ܐܲܝܟ ܒܲܥܵܝܵܐ ܠܵܘ ܒܥܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝ̣ 389 ܐܸܠܘܼ ܣܥܲܪܬܵܝܗܝ ܟܕܼ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܗܘ̣ܵܐ ܒܚ̈ܢܐ ܕܬܼܢܢ: pb. f.116r 390 ܠܵܐܓܵܐܸܙ ܐ̄ܢܵܐ ܡܥܝܼܢ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܕܒܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ܀ 391 ܐܸܠܵܐ ܡܸ̈ܠܹܐ ܕܡܲܠܝܵܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܹܗ. 392 ܫܡ̣ܥܬ ܠܝܼ ܐܸܡ݂ܲܪ ܩܕܼܵܡ. 393 ܒܥܵܘܬܹܗ ܘܬܼܘܼܒܼ ܫܵܡܲ݁ܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܐܗܵܐ ܐܸܢ 394 ܫܲܡܥܹܗ ܡ̣ܢ ܝܲܬܿܝܼܪܘܼ ܡܦܝܼܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܫܡܲܥ܀ 395 :ܡܸܛܠ ܟܸܢܫܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܗܵܠܹܝܢ 396 ܡܵܕܼܝܼܢ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܠܵܘ ܕܲܢܨܲܠܹܐ ܩ̣ܵܡ ܕܲܢܨܲܠܹܐ. 397 :ܐܦܝܼܣ ܘܲܒܼܥ̣ܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܦܲܐܝܵܐ ܠܟܼܠ ܕܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ 398 ܘܩܪ̣ܐ ܠܡܘܬܐ ܘܐܲܦܸܩ ܝܲܗ̣ܒܼ ܠܹܗ ܡܝܼܬܐ ܕܫܲܐ ܠܹܗ܀ 399 :ܩܵܠ̇ܐ ܫܡ̣ܥ ܗܘ̣ܐ ܡܝܼܬܼܵܐ ܩܒܼܝܼܪܐ ܕܲܩܪ̣ܝܗܝ ܒܫܡܹܗ 400 ܘܫܠܚ̣ ܘܫܕܗ̇ ܠܡܵܝܘܬܼܘܬܐ ܘܲܠܒܸܫ ܚܲܝܹ̈ܐ. 401 :ܢܦܲܩ̣ ܠܥܙܪ ܘܡܚܙܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܵܐܢܲܝ̈ ܩܲܒܼܪܹܗ 402 ܘܐܲܣܝܼܪ ܟܠܹܗ ܘܲܡܗܲܠܸܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܠܝܠܐܝܼܬܼ܀ 403 :ܢܦܲܩ̣ ܥܲܢܝܼܕܼܵܐ ܟܲܕܼ ܐܲܣܝܼܪܝܼܢ ܪܸ̈ܓܼܫܲܝ ܦܲܓܼܪܹܗ 404 ܘܲܡܦܲܟܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ ܘܪܵܗ̇ܛ ܟܠܹܗ. 405 :ܬܗܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܒܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܐܲ[...]ܡܹܗ 406 ܕܠܵܐ ܫ̣ܪܵܐ ܦܟܪ̈ܘܗܝ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܲܦܩܹܗ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܩܲܒܼܪܵܐ܀ 407 :ܠܗ̇ܘܢ ܠܚܲܙ̈ܝܹܐ ܦܩ݂ܲܕ ܕܢܪܝܼܡܘܢ ܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ ܡܸܢܹܗ 408 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܓܘܢ ܕܕܼܡ ܠܵܘ ܗܘ̤ܝܘܼ ܐܸܠܵܐ ܐܚܪܢܐ. 409 :ܠܲܝܗܘܼܕ̈ܝܐ ܦܩ̣ܕܼ ܕܲܢܥܓܼܠܘܢ ܟܹܐܦܵܐ ܕܩܒܪܗ 410 ܕܢܲܟܸܿܣ ܐܸܢܘܢ ܕܲܚܙ̣ܵܘ ܦܓܼܪܹܗ ܕܡܝܼܬܼ ܘܐܸܬܼܚܲܒܲܠ܀ 411 :ܗ̣ܢܘܢ ܦܲܬܼܚܘܼܗܝ ܠܩܲܒܼܪܵܐ ܕܐܸܚܲܕܼܘ ܒܥܸܕܵܢ ܡܵܘܬܹܗ 412 ܘܗܸܢܘܢ ܐܲܪܝܼܡܘ ܢܲܚܬܹ̈ܐ ܕܐܲܠܒܸܿܫ ܥܲܠ ܗܲܕܼܵܡܵܘ̈ܗܝ. 413 :ܒܲܦܠܝܼܓܼܘܼܬܼܗܘܿܢ ܡܸܬܼܒܲܩܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܵܕܲܥ ܟܠܵܐ 414 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܐܲܪܝܼܡܘ ܟܹܐܦܵܐ ܘܫ̣ܪܘ ܘܐܙܠ܀ 415 :ܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܠܪܸܡܙܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܲܩܝܡܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ 416 ܕܲܢܪܝܼܡ ܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܟܢ ܢܲܦܩܹܗ ܠܘܵܬܼ ܚܲܙ̈ܵܝܹܐ. 417 :ܡܨܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܥܓܸܠ ܟܹܐܦܵܐ ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܩܲܒܼܪܵܐ 418 ܘܐܟܸܿܢ ܢܫܪܐ ܦܟܪ̈ܐ ܕܡܵܘܬܐ ܡ̣ܢ ܗܕܡ̈ܐ܀ 419 :ܢܚܸܡ ܡܝܼܬܼܵܐ ܕܐܓܸܿܣ ܒܫܝܘܠ ܐܲܪܒܵܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ 420 ܘܲܠܩܵܒܼܘܿܪ̈ܵܘܗܝ ܥܒ̣ܿܕ ܚܲܙ̈ܝܐ ܕܡܵܘܬܹܿܗ ܘܚܲܝܵ̈ܘܗܝ. 421 :ܟܢܲܫ̣ܘ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܟܸܢܫܝܼ̈ܢ ܟܸܢܫܝܼ̈ܢ ܠܡܸܬܼܒܲܩܵܝܘܼ 422 ܒܡܝܼܬܼܵܐ ܕܪܵܗܸ̇ܛ ܟܲܕܼ ܐܲܣܝܼܪ̈ܵܢ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܓܼܠܵܘܗܝ܀ 423 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܿܐ ܚܙ̣ܵܘ ܚܲܙ̈ܵܝܹܐ ܕܠܵܐ ܒܲܟܼܝܼܵܢܵܐ 424 ܘܟܲܕܼ ܛܵܒ̣ ܬܲܗܪܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܗܘܿܢ ܝܲܬܿܝܼܪܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܐ ܣܘܥܪܢܗ. 425 :ܗܲܗܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܢܹܐܡܲܪ ܬܘܼܒܼ ܬܲܗܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 426 ܕܡܝܼܬܼܵܐ ܩܒܼܝܼܪܵܐ ܦܫ̣ܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦ̣ܫܹܗ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܚܲܝܵܐ܀ 427 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܚܙ̣ܵܐ ܥܲܢܝܼܕܵܐ ܐܲܝܟ ܠܵܥܙܲܪ 428 ܕܛܥܝܼܢ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܟܲܬܼܦܵܬܹ̈ܐ ܘܡܲܦܸܩ ܥܲܡܹܗ. 429 :ܡ̇ܢ ܐܸܬܼܒܲܩܝܼܢ ܒܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܐ ܡܝܼܬܼܵܐ 430 ܕܐܲܣܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܥܘܟܝܢ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܼܬܼܵܐ܀ 431 :ܐܲܣܝܼܪ ܦܲܓܼܪܵܐ ܒܚ̈ܒܼܠܹܐ ܕܢܲܚܬܹ̈ܐ ܟܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ 432 ܘܐܲܚܝܼܕܼ ܬܲܪܥܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܥܲܝܢܘ̈ܗܝ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܬܲܩܲܠ. 433 :ܪܗܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܢܵܦܸܩ̇ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܥܘܼܡܪܹܗ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ 434 ܘܲܪܗܝܼܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܠܒܲܢܫ[...] ܒܹܗ ܚܲܬܿܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ. 435 :ܥܲܝܢܹܗ ܕܟܼܠܢܵܫ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܲܦܩܹܗ ܨܲܕܼܝܼܪܹ̈ܢ ܗܲܘ̤̈ܝ 436 ܘܠܵܐ ܣܲܒܼ̈ܥܵܢ ܗ̄ܘ̤̈ܝ ܠܡܸܚܙܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܦܲܠܛܹܗ ܡܵܘܬܐ܀ 437 :ܕܠܑܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܝ̈ܢ ܗ̄ܘ̤ܵܝ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܒܲܦܓܼܪܹܗ 438 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܚܲܪ̈ܢ ܬܘܼܒܼ ܚܝܪ̈ܢ ܗܲܘ̤̈ܝ ܕܗܘ̤ܝܘܼ ܐܵܘ ܠܵܐ. pb. f.116v 439 :ܒܕܼ ܡܘܼܬܼ ܢܝܼܫܵܐ ܣܡܵܘܼܗܝ ܟܠܗܘܿܢ ܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 440 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܬܘܼܒܼ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ 441 :ܠܘܵܬܼ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܒܥܝܢܘ̈ܗܝ ܬܡܝܗ̈ܵܢ ܗ̄ܘ̤̈ܝ 442 ܕܲܦܢ̣ܝ̈ ܘܲܚ̣ܙܝ̈ ܘܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܒܐܸܕܼܢܵܘ̈ܗܝ ܕܨܵܝ̈ܬܵܢ ܩܵܠܵܐ. 443 :ܚܲܬ̣ܿܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܚܦܲܝܼܛܝܼܢ ܗܘܵܘ ܛܵܒܼ ܕܲܢܨܘܬܘܢܝܗܝ 444 ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܥܹܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܨܵܬܹܗ ܠܩܵܠܵܐ ܕܲܩܪ̣ܝܗܝ܀ 445 :ܘܲܟܼܒܲܪ ܫܲܐܸܠܘ ܡܝܼ̈ܬܹܗ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܠܡܝܼܬܼܵܐ ܕܚ̣ܝܵܐ 446 ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܛܲܟܲܣܵܐ ܕܲܚܙܹ̇ܝܬܼ ܒܲܫܝܘܿܠ ܨܝܕܼ ܥܲܢܝ̈ܕܐ. 447 :ܘܟܫܪ ܦܲܢܝܼ ܡܝܬܐ ܕܚ̣ܵܝܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܝܼܬܼܝܼܢ 448 ܕܛܲܟܼܣܵܐ ܒܲܫܘܿܠ ܫܸܬܼܩܵܐ ܘܲܫܠܝܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ܀ 449 :ܫܹܐܬܼܩܵܐ ܪܒܿܐ ܕܠܵܐ ܚܝܘܬܐ ܥܲܠ ܗܕܡ̈ܐ 450 ܘܫܸܠܝܐ ܒܗܝܼܠܵܐ ܕܠܵܐ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܒܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܲܦ̣ܫܵܐ. 451 :ܦܲܓܼܪܐ ܫܲܬܿܝܼܩ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܚܪܫܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܚܲܪܫܘܼܬܹܗ 452 ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ ܚܲܝܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܚܲܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ܀ 453 :ܣܒܲܪܝܵܬܼܵܐ ܛܒܼܬܼܵܐ ܐܲܦܸܠ ܡܝܵܬܼܵܐ ܒܐܸܕܼܦܲܝ̈ ܚܲܝܹ̈ܐ 454 [ܕܐܲܦܢܝܼܐ] ܐܸܢܘܿܢ ܠܘܵܬܿ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܲܙܪܲܥ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ. 455 :ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܙܪܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܪܵܢ [ܒ]ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܒܹܝܬܼ 456 ܘܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܪܗܒܼܘܼܢܵܐ ܒܝܲܕܼ ܠܥܙܪ܀ 457 :ܠܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܡܠ̣ܟ ܘܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܚܬܼܡܚ̈ܬܐ 458 ܘܚܲܬܸܿܡ ܡܸܠܬܹܗ ܒܡܝܼ̈ܬܹܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܢܲܚܸܡ ܘܐܲܚܝܼ. 459 :ܬܠܵܬܐ ܣܵܗܕ̈ܝܼܢ ܐܲܪܡܝܼܘ ܐܝܼܕܼܵܐ ܒܫܛܪ ܚܲܝܲܝ̈ܢ 460 ܚܲܕܼ ܠܥܙܪ ܘܒܲܪ ܐܲܪܡܠܬܐ ܘܒܲܪܬܼ ܝܘܐܪܫ܀ 461 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܗܡܝܼܪܹ̈ܐ ܕܒܪ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܼܵܐ ܡܚܲܒܸܿܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 462 ܥܲܕ ܬܵܒ̇ܥ ܠܵܗ̇ ܠܟܼܠܵܗ̇ ܫܒܼܝܼܬܹܗ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ. 463 :ܒܝܲܕܼ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܠܦܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܼܵܪܘܼܬܹܗ 464 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܓܼ ܥܲܠ ܙܵܟܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܫܘܼܠܵܡܵܐ܀ 465 :ܡܸܓܼܠܵܐ ܓܠ̣ܐ ܠܲܢ ܒܫܘܪܵܝ ܩܸܐܪ̱ܣܵܐ ܕܥܒܕ ܥܲܡܹܗ 466 ܕܢܸܗܘܹܐ ܝܕܥ̇ ܕܓܼܘܥܠܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܬܒ̇ܥ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ. 467 :ܬܚܘܼܡܵܐ ܣܵܡ̣ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܝܵܘܡܵܐ ܕܩ̣ܵܡ ܠܥܙܪ 468 ܕܛܲܪ ܠܝܼ ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܦܵܢܬ̤ ܨܐܕܝܟ ܥܲܕܼ ܐܵܬܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ 469 :ܗܵܐ ܚܵܘܝܼܬܼܵܟ ܕܠܵܘ ܕܝܼܠܵܟ ܗܝ̤ ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 470 ܘܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܠ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܪܢܝܬ̄. 471 :ܪܒܝܬܿܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܗܕܡܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܡܠܹܐ ܙܲܒܼܢܵܐ 472 ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܵܘܒܸܿܕܼ ܡܸܢܬܐ ܕܣܲܥܪܵܐ ܡ̣ܢ ܪܹ̈ܫܝܗܘܢ܀ 473 :ܚܙ̣ܵܝ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܘܿܢ ܫܒܼܝ̈ܐ ܕܲܦܢ̣ܘ ܡ̣ܢ ܥܲܒܕܘܼܬܼܵܐ 474 ܛܲܪܘ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܚܲܝܲܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܒܪ̈ܥܝܢܝܟܘܢ. 475 :ܚܙ̣ܵܘ ܠܵܐ ܬܸܛܥܘܢ ܐܲܝܟ ܕܛܥܝܬܘܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 476 ܕܠܵܐ ܬܚܲܝܨܘܼܬܵܗ̇ ܠܢܝܼܪܹܗ ܕܡܵܘܬܼܵܐ ܥܲܠ ܚܝ̈ܟܿܘܢ܀ 477 :ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ ܚܙ̣ܵܘ ܪܲܒܿܐ ܥܸܒܼ̇ܕܼܬܼ ܥܲܠ ܐܦܝ̈ܟܿܘܿܢ 478 ܥܲܡ ܚܲܣܝܢ̈ܐ ܬܪܹܝܢ ܕܐܸܫܬܲܝܠܘܼ ܡܵܘܬܼܵܐ ܘܒܼܝܼܫܵܐ. 479 :ܚܙ̣ܵܘ ܕܲܒܼܡܵܘܬܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܝ ܢܚܸܬܹ̇ܬܼ ܠܥܘܡܩܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ 480 ܘܬܒܼ̇ܪܹܬܼ ܬܲܪܥܹ̈ܐ ܘܲܓܼܕܼܡ̇ܬܼ ܡܘܼ̈ܟܼܠܹܐ ܕܠܟܘܢ ܐܸܦܪܘܿܩ܀ 481 :ܗܵܐ ܦܬܸܪ ܡܵܘܬܐ ܘܲܚܒܼܝܼܫ ܣܵܢܐܵܐ ܒܹܷܝܬܼ ܣܝܼܪܹ̈ܐ 482 ܠܵܐ ܬܸܬܼܪܲܦܘܢ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܘܼܢ ܐܲܣܘܿܪ̈ܝܗܘܿܢ. 483 :ܗܵܐ ܚܘܝܬܼ̇ܟܘܢ ܕܒܡܢ ܚܝ̇ܒܿܝܢ ܘܐܲܝܟܲܢ ܙܵܟܹ̇ܝܢ 484 ܛܲܝܒܼܘ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܕܚܵܫܚܝܼ̇ܢ ܠܩܹܐܪܣܵܐ ܕܪܡܝܢ ܐ̄ܬܘܢ ܒܹܗ܀ 485 :ܠܒܲܫ̣ܘ ܫܸܪܝܵܢܵܐ ܣܒܪܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܓܠ 486 ܘܐܲܚܘܿܕܼܵܘ ܣܟܿܪܐ ܕܗܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܼܪܲܝܵܐ. 487 :ܣܝܼܡܘ ܣܲܢܘܿܪܬܵܐ ܕܚܘܼܒܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܪܹܫ ܡܲܕܼܥܲܝܟܿܘܿܢ 488 ܘܐܲܚܘܕܲܘ ܣܲܝܦܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܒܠܸܫܒܲܝܥܘܢ܀ 489 ܐܲܩܪܸܒܼܘ ܘܲܙܟܼܵܘ ܠܪ̈ܓܼܝܼܓܼܬܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܘܫܹܐܪܹ̈ܐ: pb. f.117r 490 ܘܣܲܟܵܘ ܠܐܲܓܼܪܵܐ ܕܡܟܼܠܟܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ܀ ܫܠܸܡ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/54
Source:
London British Library Oriental 5463 BL Or. 5463 http://syriaca.org/manuscript/2289
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Raising of Lazarus - ܥܲܠ ܩܝܵܡܬܹܗ ܕܠܵܠܙܲܪ” based upon BL Or. 5463, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/54.
Bibliography:
On the Raising of Lazarus - ܥܲܠ ܩܝܵܡܬܹܗ ܕܠܵܠܙܲܪ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/54.

Show Citation Styles