Gregorius bar Hebraeus: Treatise of Treatises, Book 3 - ܦܪܓܡܛܝܐ ܕܬܠܬ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
Chapter 1

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

ܥܠ ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ

ܩܕܡܝܬ ܥܠ ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐܘܣܝܐ ܘܠܓܕܫܐ

ܘܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܒܡܫܪܝܐ ܡܕܡ ܡܨܐ ܕܢܗܘܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܘ ܠܘ ܒܡܫܪܝܐ. ܘܒܡܫܪܝܐ ܡܢ ܠܗܿܘ ܗܘ ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܟܠܗ ܡܕܡ ܢܫܪܐ ܠܘ ܐܝܟ ܡܢܬܗ ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܕܣܟܬܐ ܒܐܣܬܐ. ܐܘ ܡܢܬܐ ܒܟܘܠܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܘ ܠܘ ܡܣܢܩ ܣܢܝܩ ܒܩܘܝܡܗ ܡܫܪܝܗ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܒܗ ܢܫܪܐ. ܘܓܕܫܐ ܡܬܩܪܐ ܘܡܩܒܠܢܗ ܐܘܟܝܬ ܗܿܘ ܕܒܗ ܫܪܐ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܐܘ ܠܐ ܡܨܐ ܡܬܩܝܡܘ ܒܠܥܕܘܗܝ ܘܐܕܫܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܡܩܒܠܢܗ ܗܘܠܐ. ܘܓܕܫܐ ܡܢ ܠܘ ܡܫܚܠܦܘ ܡܫܚܠܦ ܒܫܘܚܠܦܗ ܠܦܘܢܝܐ ܕܗܿܝ ܕܡܢܐ. ܐܕܫܐ ܕܝܢ ܡܫܚܠܦ ܐܝܟ ܐܣܛܠܐ ܠܡܐܡܪ ܚܘܪܬܐ ܕܐܟܡܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܕܗܘܘ ܐܐܪ. ܕܗܿܝ ܡܢ ܘܠܐ ܣܟ ܡܫܬܚܠܦܐ ܡܢܝܘܬܗܿ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܪܒܬ. ܘܗܿܘ ܕܠܘ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܗܘ ܐܘܣܝܐ ܡܬܩܪܐ. ܢܗܘܐ ܕܫܪܐ ܒܡܫܪܝܐ ܐܘ ܠܐ ܢܗܘܐ. ܐܪܒܥܐ ܡܕܝܢ ܗܿܘܝܢ ܦܘ̈ܠܓܝܗܿ ܕܐܘܣܝܐ. ܓܘܫܡܐ ܘܡܢܘ̈ܬܗ ܗܘܠܐ ܘܐܕܫܐ ܘܗܿܘ ܕܐܚܪܝܢ ܗܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܦܪܫܢܐ. ܐܘܟܝܬ ܗܘܢܐ. ܠܒܪ ܕܝܢ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܐܘܣܝܐ. ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܗܝ ܐܘ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬܗ. ܐܘ ܠܐ ܓܘܫܡܐ. ܐܦܠܐ ܡܢܘ̈ܬܗ. ܘܡܢ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܡܢ ܕܐܘܣܝܐ. ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܕܡ ܣܩܘܒܠܝܐ ܠܗܿ ܢܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܦܘܬ ܡܫܠܡܢܘܬ ܚܟܝ̈ܡܐ ܡܬܪܫܡܝܢ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ. ܟܝܢ̈ܐ ܡܕܡ ܬܪ̈ܝܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܥܠ ܚܕ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܟܢܝܢ ܠܡܬܚܠܦܘ. ܟܕ ܡܒܥܕܘܬܐ ܕܒܣܟ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܬܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܘܣܝܐ ܠܘ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܗܝ ܐܝܢܐ ܣܩܘܒܠܝܐ ܠܗ ܢܗܘܐ. ܐܢܕܝܢ ܬܚܠܘܦ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܫܪܝܐ ܢܬܢܣܒ ܒܬܚܘܡ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܠܡܕܡ ܐܘܣܝܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܕܫܐ ܠܘ ܠܐ ܢܗܘܐ ܣܩܘܒܠܝܐ. ܘܡܢ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܬܘܒ ܕܡܕܡ ܡܢ ܐܘܣܝ̈ܣ ܗܿܝ ܕܒܗܢܐ ܡܬܚܘܝܐ ܐܝܟ ܡܢ̈ܬܝܝ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܓܕܫ̈ܐ. ܐܘ ܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܟܘܬܪܗܘܢ. ܐܘ ܠܐ ܡܨܝܐ. ܘܗܿܘ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܬܗܘܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܘ ܒܟܡܝܘܬܐ. ܐܘ ܒܣܝܡ. ܐܘ ܒܐܬܪܐ ܐܝܟ ܕܩܕܡ ܐܬܚܘܝ. ܘܟܠ ܕܡܬܪܢܐ ܟܘܬܪܗ. ܐܘ ܒܠܥܕ ܦܚܡܐ ܡܬܕܪܟܐ ܡܢܝܘܬܗ. ܐܘ ܒܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܗܢܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܒܗܘܬܐ ܠܡܐܡܪ ܘܒܪܘܬܐ. ܠܐ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܒܗܿܝ ܕܠܟܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬ ܗܿܝ ܕܐܝܛܐ ܢܩܦ ܠܗ ܦܚܡܐ. ܘܗܿܘ ܕܒܠܥܕ ܦܚܡܐ ܡܬܕܪܟ. ܐܘ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܦܘܠܓܐ ܒܝܬܗ. ܘܟܡܝܘܬܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܒܡܨܥܝܘܬܗܿ ܦܘܠܓܐ ܘܠܐ ܦܘܠܓܐ. ܘܡܣܝܟܘܬܐ ܘܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ. ܘܫܘܝܘܬܐ ܘܠܐ ܫܘܝܘܬܐ ܠܓܘܫܡܐ ܟܝܢܝܐ ܢܩܦܝܢ. ܘܡܬܦܠܓܐ ܠܣܒܝܣܬܐ ܘܠܡܦܪܫܬܐ. ܘܣܒܝܣܬܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܬܚܘܡܐ ܡܕܡ ܓܘܢܝܐ ܕܠܘܬܗ ܡܬܬܠܘ̈ܬܢ ܡܢ̈ܘܬܗܿ. ܘܡܬܦܠܓܐ ܠܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬ ܣܝܡܐ ܐܘܟܝܬ ܩܘܡܐ ܠܡܢ̈ܘܬܗܿ ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܗܿ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܒܗܫܐ ܡܢ̈ܘܬܗܿ ܡܬܬܠܘ̈ܬܢ. ܘܗܝ ܗܝ ܙܒܢܐ. ܘܠܗܿܝ ܕܐܝܬ ܣܝܡܐ ܠܡܢ̈ܘܬܗܿ ܘܡܬܦܠܓܐ ܠܐܘܪܟܐ ܡܕܡ ܦܫܝܛܐ ܕܒܗܘܢܐ ܒܠܚܘܕ ܠܚܘܕܐܝܬ ܡܬܢܣܒ ܘܡܬܟܢܐ ܣܘܪܛܐ. ܘܠܐܘܪܟܐ ܕܥܡ ܦܬܝܐ ܗܿܘ ܕܫܛܝܚܘܬܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܠܗܿܘ ܕܥܡ ܥܘܡܩܐ ܬܘܒ ܘܡܬܟܢܐ ܓܘܫܡܐ ܡܬܡܛܝܩܝܐ. ܘܡܣܬܒܪܐ ܕܐܬܪܐ ܡܢ ܐܕܫ̈ܐ ܗܘ ܕܟܡܝܘܬܐ ܘܠܘ ܦܐܝܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܫܛܝܚܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܠܐܕܫܢܝܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܫܬܘܝܐ. ܡܦܪܫܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܠܝܬ ܠܡܣܒ ܒܗܿ ܬܚܘܡܐ ܓܘܢܝܐ ܕܠܘܬܗ ܢܬܬܠܘ̈ܬܢ ܡܢ̈ܘܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܡܢܝܢܐ. ܘܡܠܬܐ ܠܘ ܐܕܫܐ ܗܝ ܡܪܢܝܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܐܠܐ ܨܒܘܬܐ ܕܠܗܿ ܢܩܦܬ ܟܡܝܘܬܐ. ܘܡܢ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܡܢ ܕܟܡܝܘܬܐ ܗܿܝ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܣܩܘܒܠܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܠܝܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ ܐܟܚܕܐ ܡܬܟܢ̈ܫܢ. ܘܠܙܒܢܐ ܬܘܒ ܠܝܬ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܟܬܪܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܢܬܚ̈ܠܦܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܒܗܿܝ ܕܒܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܣܝܡ. ܘܗܿܢܝܢ ܡܦܪ̈ܫܬܐ ܟܠ ܐܕܫܐ ܕܒܨܝܪ ܒܗܿܘ ܕܝܬܝܪ ܡܫܬܟܚ. ܘܗܿܢܝܢ ܡܢ ܕܣܩܘܒ̈ܠܝܬܐ ܡܣܬܒܪ̈ܢ ܒܟܡܝܘܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܟܦܝܦܘܬܐ ܘܬܪܝܨܘܬܐ. ܘܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ ܐܘ ܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ ܠܘ ܟܡܝ̈ܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܕܕܝܠܢܐܝܬ ܠܟܡܢܝܐ ܢܩܝ̈ܦܢ. ܐܘ ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܦܘܠܓܐ ܒܝܬܗ. ܘܐܝܢܝܘܬܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܡܬܪܫܡܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܙܢܐ ܡܕܡ ܡܟܬܪܐ ܕܒܠܥܕ ܦܘܚܡܐ ܡܬܕܪܟ. ܐܦܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܦܘܠܓܐ ܒܝܬܗ. ܚܘܪܘܬܐ ܓܝܪ ܡܢ ܐܦܢ ܡܬܦܠܓܐ ܐܠܐ ܠܘ ܒܝܬܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܒܦܘܠܓܗ ܕܗܿܘ ܕܒܗ ܗܝ ܡܬܦܠܓܐ ܗ̄ ܕܓܘܫܡܐ ܘܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܡܢ ܡܢܗܝܢ ܡܢ ܫܘܡ̈ܠܝܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܥܗܢ̈ܘܬܐ. ܘܫܘܡ̈ܠܝܐ ܡܢ ܐܘ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܘ ܠܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܡܢ ܐܢ ܡܣ̈ܬܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܡܚܫܢ̈ܝܬܐ ܡܬܩܪܝܢ ܐܝܟ ܣܘܡܩܘܬܗ ܕܘܪܕܐ. ܘܚܘܪܘܬܗ ܕܬܠܓܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܣ̈ܬܬܐ ܚ̈ܫܐ ܡܬܩܪܝܢ ܐܝܟ ܣܘܡܩܘܬܐ ܕܡܢ ܬܚܡܨܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܬܘܒ ܐܢ ܡܣ̈ܬܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܟܣܝ̈ܣ ܡܬܩܪܝܢ. ܐܢ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܕܗܿܘ ܕܠܐ ܐܠܡ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܣ̈ܬܬܐ ܕܝܐܬܣܝ̈ܣ ܡܬܩܪܝܢ ܐܝܟ ܚܘܡܣܢ ܪ̈ܓܘܙܬܢܐ. ܘܥܗܢܘܬܐ ܬܘܒ ܐܢ ܕܥܒܘܕܘܬܐ ܗܝ ܚܝܠܐ ܟܝܢܝܐ ܡܬܩܪܝܐ ܐܝܟ ܩܫܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܩܒܠܢܝܬܗ ܗܝ ܕܦܣܩܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܕܚܫܘܫܘܬܐ ܗܝ ܠܐ ܚܝܠܐ ܟܝܢܝܐ ܡܬܩܪܝܐ ܐܝܟ ܪܟܝܟܘܬܐ ܕܠܝܠܬ ܠܡܚܫ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܟܡܝܘܬܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܢܩ̈ܦܢ ܘܐܝܟ ܬܪܝܨܘܬ ܣܘܪ̈ܛܐ ܐܘ ܟܦܝܦܘܬܗܘܢ. ܘܡܢܦ̈ܫܐ ܡܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܡܘ̈ܬܐ ܡܬܩܪ̈ܝܢ. ܘܒܠܐىܡܢܦ̈ܫܐ ܐܣܟܝ̈ܡܐ. ܘܠܦܘܬ ܦܘܠܓܐ ܗܢܐ ܒܡܢܝܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܐܣܬܝܟܘܢ ܓܢ̈ܣܐ ܗܠܝܢ ܓܢܣ ܓܢ̈ܣܝܢ ܥܠܝ̈ܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܡܐܡܪ ܘܟܡܝܘܬܐ ܘܐܝܢܝܘܬܐ ܘܠܘܬ ܡܕܡ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܝܟܐ ܕܡܬܚܘܝܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ ܕܗܘܝܗܿ ܕܐܘܣܝܐ ܒܐܬܪܐ ܡܕܡ. ܘܐܝܟ ܐܡܬܝ ܕܗܘܝܗܿ ܕܐܘܣܝܐ ܒܙܒܢܐ ܡܕܡ ܡܫܘܕܥܐ ܘܐܝܟ ܐܝܬ ܠܗ. ܕܗܘܝܗܿ ܕܐܘܣܝܐ ܒܚܘܫܒܐ ܡܕܡ ܗܿܘ ܕܒܫܘܢܝܗܿ ܡܫܢܐ ܡܫܘܕܥܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܡܬܥܛܦܘ ܐܘ ܠܡܬܦܓܕܘ. ܘܐܝܟ ܣܝܡ ܗܿܝ ܕܦܘܚܡܐ ܕܡܢܝ̈ܘܬ ܓܘܫ̈ܡܐ ܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ ܒܦܢܝ̈ܬܐ ܕܡܫܚ̈ܠܦܢ ܡܫܘܕܥܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܓܢܐ ܝܬܝܒ. ܘܐܝܟ ܗܿܝ ܕܥܒܕ ܡܥܒܕܢܘܬ ܐܘܣܝܐ ܒܐܚܪܝܢ ܠܐ ܡܣܬܬܐܝܬ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܐܝܟ ܗܿܝ ܕܚܐܫ ܕܡܬܥܒܕܢܘܬ ܐܘܣܝܐ ܒܐܚܪܝܢ ܠܐ ܡܣܬܬܐܝܬ ܡܫܘܕܥܐ. ܠܘ ܕܠܐ ܦܘܚܡܐ ܐܘ ܐܚܝܢܘܬܐ ܡܨܝܢ ܠܡܬܕܪܟܘ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܓܘܫܡܐ ܒܐܬܪܐ ܡܕܡ ܗܘܐ. ܠܘ ܫܟܝܚܘܬܐ ܠܗ ܗܘܬ. ܐܠܐ ܫܟܝܚܘܬ ܐܚܝܢܘܬܐ ܡܕܡ. ܘܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܚܝܢ̈ܘܬܐ ܐܢܝܢ ܕܝܠܢܝ̈ܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܐܚܝܢܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܕܗܝ ܗܝ ܩܛܓܘܪܝܐ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܡܬܐܡܪܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܓܢ̈ܣܐ ܐܢܝܢ ܓܢܣ ܓܢܣܝ̈ܢ. ܒܕ ܗܿܝ ܗܝ ܓܢܣܗܝܢ. ܘܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܡܕܠܩܒ ܣܝܡܝܢܢ ܠܦܝܠܣܝܘܦܐ ܒܗܕܐ. ܒܕ ܠܘ ܡܢܗ ܢܣܝ̈ܒܢ ܩܛܓܘܪ̈ܝܣ ܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܡܢ ܓܒܪܐ ܐ̱ܢܫ ܦܝܬܐܓܘܪܝܐ ܫܡܐ ܠܗ ܐܪܟܘܛܘܣ ܐܝܟ ܕܡܬܬܢܝܐ. ܘܠܗܢܐ ܡܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܝܬ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܥܠ ܣܘܝܟܗܝܢ ܕܒܥܣܪ ܐܘ ܕܣܘܝܟ ܟܠ ܒܗܝܢ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܢ ܗܿܝ ܕܢܚܘܐ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܡܩܒ̈ܠܢܝܬܐ ܕܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ ܐܗܡܝܢܢ ܒܥܠܬ ܡܛܥܝܢ̈ܘܬܐ ܕܓܕ̈ܫܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܥܕܐ ܕܬܬܐܡܪ ܕܟܡܝܘܬܐ ܠܐ ܡܩܒܠܐ ܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ. ܒܕ ܠܐ ܡܬܐܡܪ ܕܣܘܪܛܐ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐܝܬ ܣܘܪܛܐ ܗܘ ܡܢ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܐܪܝܟܐ ܗܘ. ܟܕ ܛܒ ܣܘܪܛܐ ܠܘ ܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܐܠܐ ܐܘܪܟܐ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܒܡܢܝ̈ܢܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܗܢܐ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܣܓܝܐܬ ܗܘ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܒܨܝܪܐ ܟܕ ܛܒ ܠܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܡܢܝܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ. ܘܡܬܐܡܪܐ ܬܘܒ ܕܐܘܣܝܐ ܠܐ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܫܠܡܘ ܕܐܘܣܝ̈ܣ ܟܠܗܝܢ ܕܥܠܡܐ ܕܗܪܟܐ ܛܠܢܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܗܢܝܢ ܕܥܠܡܐ ܕܠܥܠ. ܘܐܝܟܢܐ ܫܘܝܐܝܬ ܒܗܿܝ ܕܐܘܣܝܐ ܡܫܘ̈ܬܦܢ ܗܿܢܝܢ ܡܒܪ̈ܝܬ ܡܢ ܗܘܠܐ. ܘܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܐܠܐ ܕܒܗܘܠܐ ܠܐ ܢܬܩܝ̈ܡܢ. ܘܓܘ̈ܢܐ ܡܢ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ. ܟܕ ܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ ܡܩܒܠܝܢ. ܬܚܘܡ ܚܘܪܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܚܘܪ̈ܐ ܐܚܕ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܓܕܫܢܝܘܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܫܥ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܬܚܠܦܘ ܡܬܚ̈ܠܦܢ. ܘܟܕ ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܚܕ ܒܐܣܝܐ ܥܒ̈ܕܢ. ܐܝܟ ܩܐܪܘܬܐ ܠܡܐܡܪ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܡܫܬܚܠܦܝܢ ܠܗܿ ܓܘ̈ܢܐ ܘܐܣܟܝ̈ܡܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ. ܘܗܝ ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܗܝ ܒܐܘܣܝܐ. ܘܓܘܫܡܐ ܡܢ ܡܬܡܛܝܩܝܐ ܕܐܕܫܐ ܗܘ ܕܟܡܝܘܬܐ ܓܕܫܐ ܗܘ. ܒܗܿܝ ܕܟܢܝܫܘܬܐ ܗܘ ܕܡܬܚ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܕܒܓܘܫܡܐ ܟܝܢܝܐ ܩܢܝܢ ܩܘܝܡܐ ܕܝܬܐ. ܘܓܕܫ̈ܐ ܡܢ ܠܘ ܡܫܢܝܘ ܡܨܝܢ ܕܢܫܢܘܢ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܠܓܘܫ̈ܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܫܐ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܡܢ ܗܢܐ ܡܫܢܐ. ܐ̱ܚܪܬܐ ܗܝ ܡܢ ܗܿܝ ܕܒܗ ܒܗܿܝ ܐ̱ܚܪܢܐ ܫܘܐ. ܘܒܝܬ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܫܠܝܐ ܐܠܨܐ ܕܢܗܘܐ ܕܒܗ ܩܐܡ ܠܝܬܗ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܓܕܫܐ ܗܿܘ. ܘܟܕ ܗܝ ܗܕܐ ܥܛܠܐ ܠܟܝ̈ܢܐ ܓܕܫ̈ܢܝܐ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܗܘ ܫܘܢܝܗܘܢ ܒܠܥܕ ܚܘܒܠܗܘܢ. ܘܓܕ̈ܫܐ ܡܢ ܠܘ ܩܝ̈ܡܝ ܠܝܬܗܘܢ ܐܢܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܡܢܗܘܢ ܠܗܘܢ ܣܟ ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܩܡ. ܠܘ ܒܓܘܫ̈ܡܐ ܫܪܘ. ܒܗܿܝ ܕܡܛܠ ܗܿܝ ܕܢܬܩܝܡܘܢ ܒܗܘܢ ܫܪܝܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܦܘܠܓܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܟܘܠܢܝܐ ܘܠܡܢܬܝܐ

ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܟܠܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܡܢܬܝܐ. ܘܠܬܪܝܗܘܢ ܐܫܬܘܕܥܬ ܒܠܘܓܝܩܝ. ܘܐ̱ܢܫܘܬܐ ܡܢ ܟܠܢܝܬܐ ܠܘ ܣܘܟܠܐ ܗܝ ܓܘܢܝܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܐܟܚܕܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܒܡܢ̈ܬܝܐ ܫܟܝܚ. ܒܗܿܝ ܕܗܢܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܐܦܠܐ ܒܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܬܐ ܡܢܗܿ ܐܝܬ. ܘܐܠܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܒܒܘܛܠ ܚܕ ܡܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ. ܘܐ̱ܢܫܘܬܐ ܒܛܠܐ ܗܘܬ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܐܠܐ ܒܟܠ ܩܢܘܡ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܐܝܬ ܕܡܫܡܠܝܐ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܡܙܕܡܝܐ ܒܒܘܛܠܗ ܕܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܟܠ ܟܠܢܝܐ ܫܟܝܚܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܚܘܫܒܝܬܐ ܠܗ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܘܠܘ ܣܘܥܪܢܝܬܐ. ܘܨܘܪܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܚܘܫܒܐ ܡܢ ܡܢ̈ܬܝܐ ܢܣܒ ܠܗܿ ܘܐܟܚܕܐ ܟܠܗܘܢ ܒܗܿ ܫܘܝܢ ܐܝܟ ܩܐܪ̈ܘܬܐ ܠܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܒܨܘܪܬܐ ܡܕܡ ܕܝܠܢܝܬܐ ܡܬܪ̈ܫܡܢ. ܟܕ ܛܒ ܗܿܝ ܨܘܪܬܐ ܡܬܘܡ ܡܨܝܐ ܕܡܢܗܿ ܘܠܗܿ ܒܣܘܥܪܢܐ ܬܩܘܡ. ܟܕ ܡܒܪܝܐ ܡܢ ܩܐܪܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܫܬܪܐ ܪܥܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܦܠܛܘܢ ܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܟܠܢ̈ܝܐ ܕܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܡܩܝܡܝܢ. ܕܠܗܘܢ ܩܪܐ ܬܦܢ̈ܟܐ. ܘܒܟܠܢ̈ܝܐ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܒܠܥܕ ܬܘܣܦܬܐ ܕܣܘܟܠܐ ܡܕܡ ܕܠܒܪ ܗܘ ܡܢܗܿ ܕܟܠܢܝܘܬܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܪܒܥ ܡܢ ܦܪ̈ܚܬܐ. ܘܐܪܒܥ ܡܢ ܟܐܦ̈ܐ. ܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܬܪܬܝܢ ܐܪܒܥ ܐܠܘ ܐܪܒܥܝܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܦܫܝܛܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܣܘܟܠܗܿ. ܗܝ ܗܿܝ ܐܚܪܬܐ ܗܘܬ ܘܠܘ ܒܡܕܡ ܡܫܚ̈ܠܦܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܓܠܝܐ ܕܡܫܚܠܦܐ ܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܢ ܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܠܘ ܒܗܿܝ ܕܐܪܒܥܐ ܐܠܐ ܒܗܘܠܐ. ܘܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܝܕܝܥܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܫܘ̈ܝܐ ܒܗܘ̈ܠܐܣ ܘܙܒܢ̈ܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܐܟܚܕܐ. ܐܘ ܒܙܒܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܬܪܬܝܢ ܐܘܟܡ̈ܬܐ ܕܒܚܕ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܫܬܟܚ̈ܢ. ܐܠܐ ܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܒܘܛܠܗܿ ܕܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܟܕ ܙܒܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕܒܗ ܡܬܦܪܫܝܢ ܕܡܝ̈ܝܐ. ܡܢ ܟܠܝ̈ܬܐ ܗܝ ܗܿܝ ܕܢܗܦܘܟ ܗܿܘ ܕܐܬܚܒܠ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܒܙܒܢܐ ܬܪܝܢܐ. ܡܗܘܐ ܗܿܘܐ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܡܢ ܗܿܘ ܕܒܙܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗܘ ܡܢ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܠܘ ܗܘ ܟܕ ܗܘ. ܘܠܫܘܚ̈ܠܦܐ ܡܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܥܠܬܐ ܐܝܬ ܒܡܢܝܘܬܗܘܢ ܕܓܢ̈ܣܐ. ܘܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܕܫ̈ܐ. ܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܗܘܘ. ܥܐܠܝܢ ܕܝܢ ܒܪܡ ܒܫܟܝܚܘܬܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܓܢܣܐ ܒܠܥܕ ܫܘܚܠܦܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܡܨܐ ܠܡܫܬܟܚܘ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܡܣܝܟܐ ܘܠܠܐ ܡܣܝܟܐ

ܟܠ ܡܢܝܢܐ ܕܠܠܚܘܕܝ̈ܬܗ ܛܟܣܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܣܝܡܝܐ ܐܘ ܟܝܢܝܐ ܘܐܟܚܕܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܫܟܝ̈ܚܢ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܡܣܝܟܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ. ܘܠܡܣܝܟܘܬܐ ܡܢ ܕܩܢ̈ܝܝ ܛܟܣܐ ܣܝܡܝܐ ܐܟܙܢܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ. ܩܕܡܬ ܡܠܬܐ ܒܡܚܘܝ̈ܢܘܬܐ ܫܪܪܬ. ܘܕܛܟܣܐ ܡܢ ܟܝܢܝܐ ܐܟܙܢܐ ܕܥ̈ܠܠܬܐ ܘܥ̈ܠܠܬܢܐ. ܗܐ ܗܫܐ ܡܢܣܝܐ ܠܡܫܪܪܘ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܣܝܣܪܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܣܝܟܬܐ ܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܢܫܟܚ. ܐܝܬ ܗܘ ܠܢ ܠܡܪܡܘ ܡܢ ܡܨܥܬܗܿ ܡܢܝܢܐ ܡܕܡ ܡܣܝܟܐ ܘܒܪܕܪܫ ܢܩܦ ܠܣ̈ܟܐ. ܘܢܣܒܝܗܿ ܠܣܝܣܪܬܐ ܚܕܐ ܙܒܢ. ܟܕ ܡܪܝܡ ܡܢܗܿ ܗܿܘ ܡܢܝܢܐ. ܘܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܪܡ ܘܢܦܚܡ ܐܢܝܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܫܘܝ̈ܬ ܡܢܝܢܐ ܢܗܘ̈ܝܢܢ. ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚ ܚܣܝܪܐ ܕܠܘ ܚܣܝܪܐ ܗܘ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܙܕܩ ܡܕܝܢ ܕܒܡܢܝܢܐ ܡܕܡ ܡܣܝܟܐ ܬܬܝܬܪ ܚܕܐ ܥܠ ܚܒܪܬܗܿ. ܘܗܿܝ ܚܣܝܪܬܐ ܬܣܬܝܟ ܘܠܘ ܥܡܗܿ ܠܠܐ ܣܘܦ ܬܬܡܬܚ. ܘܟܠ ܕܡܢܝܢܐ ܡܣܝܟܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܣܝܟ ܝܬܝܪ. ܐܢܢܩܝ ܕܐܦ ܗܘ ܡܣܝܟܐ ܠܘ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܢܗܘܐ. ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܢ ܕܐܦܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܫܟܝܚܝܢ. ܐܠܐ ܠܘ ܛܟܣܐ ܡܕܡ ܒܝܢܬܗܘܢ ܐܝܬ. ܐܟܙܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܬܐ. ܐܘ ܐܦܢ ܛܟܣܐ ܟܝܢܝܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܐܝܬ. ܐܠܐ ܠܘ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܫܟܝܚܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܙܘ̈ܥܐ ܡܘܙܠܬܢ̈ܝܐ. ܡܣܝܟܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܠܗܘܢ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܐܦܠܐ ܠܗܕܐ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܫܒܝܠܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܬ. ܘܒܩܢܘ̈ܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܣܘܓܐܬ ܡܛܥܝܢ̈ܘܬܐ ܡܫܬܪ̈ܝܢ.

ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܚܕ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ

ܘܠܗܿܘ ܕܡܪܢܐܝܬ ܚܕ ܗܘ. ܐܪܒܥܐ ܐܝܬ ܛܟ̈ܣܐ:

ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܘܝܬܝܪ ܡܪܢܝ ܠܚܘܕܝܘܬܐ. ܗܿܘ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܒܟܡܝܘܬܐ ܐܟܚܕ ܘܒܬܚܘܡܐ ܠܐ ܒܚܝܠܐ ܐܦܠܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܝܟ ܝܬܐ ܕܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ.

ܬܪܝܢܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܒܟܡܝܘܬܐ. ܘܐܦܢ ܡܬܝܩܢ ܦܘܠܓܗ ܠܡܢܘ̈ܬ ܬܚܘܡܐ ܒܗܘܢܐ ܐܝܟ ܗܘ̈ܢܐ ܘܢܦܫ̈ܬܐ.

ܕܬܠܬܐ ܕܝܢ. ܗܿܘ ܕܚܕ ܗܘ ܒܣܒܝܣܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢ ܣܘܪ̈ܛܐ ܐܘܡܢ̈ܐ(ܐܘ ܡܝ̈ܐ) ܕܡܩܒ̈ܠܢܐ ܐܢܘܢ ܕܦܘܠܓܐ ܟܡܢܝܐ ܒܚܝܠܐ. ܘܡܢܘ̈ܬ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܫܘܝ̈ܬ ܒܬܚܘܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ.

ܕܐܪܒܥܐ ܕܝܢ. ܗܿܘ ܕܚܕ ܗܘ ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܕܚܕ ܗܘ ܡܢ ܘܦܓܪܐ ܘܡܢ ܢܦܫܐ ܡܪܟܒ ܘܡܢ ܡܫܟܐ ܘܓܪ̈ܡܐ ܘܫܪܟܐ. ܘܗܿܘ ܕܫܐܝܠܐܝܬ ܚܕ ܗܘ ܒܝܕ ܡܫܘܬܦܘܬܐ ܡܕܡ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ. ܗܿܝ ܕܚܕ ܥܠܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܘ ܒܓܒܐ ܗܝ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܐܘ ܟܕ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܘܡܫܘܬܦܘܬܐ ܕܒܐܕܫܐ ܡܣܒܗܘܬܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܗܿܝ ܕܒܓܢܣܐ ܡܬܓܢܣܢܘܬܐ. ܘܗܿܝ ܕܒܐܝܢܝܘܬܐ ܕܡܝܘܬܐ. ܘܗܿܝ ܕܒܟܡܝܘܬܐ ܫܘܝܘܬܐ. ܘܗܿܝ ܕܒܣܝܡܐ ܐܚܘܕܘܬܐ. ܘܗܿܝ ܕܒܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܚܝܢܘܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܐܚܝܢܘܬܐ ܕܡܠܟܐ ܕܠܘܬ ܡܕܝܢܬܗ. ܐܝܬ ܠܢܦܫܐ ܠܘܬ ܦܓܪܐ. ܘܗܿܝ ܕܒܓܒܐ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܟܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܚܘܪܐ ܠܡ ܘܚܠܝܐ ܚܕ ܐܢܘܢ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܡܬܩܛܪ̈ܓܢܐ ܥܠ ܚܕ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܝܟ ܕܒܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܚܕ ܡܢ ܡܩܦ ܢܩܦܐ ܗܝܟܕܗܝܘܬܐ ܗܿܝ ܕܡܬܩܛܪܓܐ ܥܠ ܟܝܢܐ ܡܕܡ ܗܿܘ ܕܒܙܢ̈ܝܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܡܬܝܕܥ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܗܢܐ ܐܣܝܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܓܐܘܡܛܪܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܣܓܝܐܘܬܐ ܡܢ ܢܩܝ̈ܦܢ ܡܫܚܠܦܘܬܐ ܘܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ. ܘܕܠܩܘܒ̈ܠܝܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܬܟܢܫܝܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܡܕܡ. ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܘܙܢܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܪܒܝܥܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ:

ܢܘܗܪܐ: ܐܕܫܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ ܕܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ. ܠܩܘܒܠܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ …. ܟܐܡܬ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܘ̈ܝܢ ܗܿܢܝܢ ܡ̈ܠܐ ܐܘ ܡܢ̈ܘܬܐ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܒܪ ܨܠܝܒܝ ܕܝܢ ܡܢܚܐ ܟܕ ܦܠܛܬܗ ܚܬܝܬܘܬܐ ܗܕܐ. ܡܗܡܝܢܘܬܐ ܕܒܬܚܘܝܬܐ ܩܛܪܓ ܥܠ ܦܝܠܣܘܦܐ. ܣܘܣܝܐ ܘܠܐ ܣܘܣܝܐ. ܢܣܒ ܒܬܚܘܝܬܐ ܒܩܛܝܓܘܪ̈ܝܣ. ܘܥܠܗܕܐ ܚܢܢ ܐܒܠܨܢܝܗܝ ܠܣܘܟܠܐ.

ܘܐܕܫܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܕܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ. ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܩܛܦܣܝܣ ܘܐܦܘܦܣܝܣ. ܠܘ ܒܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܘܟܕ ܣܘܣܝܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܘܠܐ ܣܘܣܝܐ.

ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܝܟ ܐܒܗܘܬܐ ܘܒܪܘܬܐ.

ܕܬܠܬܐ ܕܝܢ ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܕܐܫܬܘܕܥܬ ܐܢܘܢ.

ܕܐܪܒܥܐ ܕܝܢ ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܓܠܝܙܘܬܐ ܘܩܢܝܘܬܐ. ܘܩܢܝܘܬܐ ܡܢ ܡܪܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܡܕܡ ܥܠ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ. ܐܡܬܝ ܕܢܨܒܐ ܐܝܟ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܕܥܠ ܚܙܝܐ. ܘܓܠܝܙܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܐ ܫܟܝܚܘܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܗܕܐ ܠܗܿܘ ܕܡܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܐܝܟ ܣܡܝܘܬܐ ܠܟܠܒ̈ܐ ܠܐ ܠܟܠܒܘ̈ܣܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܥܕܡܫ ܡܟܢܝܢ ܠܡܚܙܐ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܐܦܢ ܐܬܦܪܣܘ ܕܒܪܒܝܥܝܘܬܐ ܢܣܝܟܘܢ ܠܐܕܫ̈ܝ ܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܗܝ ܗܕܐ ܐܘ ܒܡ̈ܠܐ ܗܝ ܐܘ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܐܘ ܒܐܚܝܢܘܬܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܢܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܐܘ ܠܘ ܒܐܚܝܢܘܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܠܘ ܒܐܚܝܢܘܬܐ. ܐܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܕܠܩܘܒ̈ܠܝܐ ܝܬܢ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܘ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܠܘ ܚܒܘܫܐ ܐܫܬܟܚ ܦܘܠܓܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ ܚܕܐ ܗܝ ܡܢܗܝܢ ܕܐܪܒܥ. ܘܗܕܐ ܐܝܟ ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܚܕ ܘܣܓܝ̈ܐܐ. ܕܠܘ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܒܚܕ ܡܩܝܡ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܐܦܠܐ ܩܛܦܣܝܣ ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܓܠܝܙܘܬܐ ܘܩܢܝܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܝܬܢ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܠܚܘܕܝܘܬܐ ܡܢܗܿ ܘܠܗܿ ܒܠܥܕ ܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܐܚܪܢܐ ܢܬܗܘܢܢ.

ܘܗܘ ܐܕܫܐ ܚܡܝܫܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܢܗܘܢ ܦܠܛ̈ܘ ܡܢ ܩܨ ܗܿܝ ܕܠܘ ܟܐܢܐܝܬ ܒܦܘܠܓܗܘܢ ܐܬܚܫܚܘ. ܒܕ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܗܿܘ ܚܕ ܡܢ ܫܩ̈ܐ ܗ̄ ܕܕܠܩܘܒ̈ܠܝܐ ܝܬܢ̈ܝܐ ܕܒܠܥܕ ܐܚܝܢܘܬܐ ܡܬܝܕܥܝܢ. ܐܦ ܠܗ ܢܦܠܓܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܡܫܡ̈ܠܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܚܕ̈ܕܐ ܐܘ ܥܛܘ̈ܝܐ. ܘܠܐܕܫܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܝܬܐ ܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܫܪܝܪܐ ܢܗܘܐ. ܟܕ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܕܓܠ. ܘܒܗܦܟܐ ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܫܪܟܐ. ܕܥܠ ܗܿܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܟܚܕܐ ܡܕܓܠܝܢ. ܘܕܝܠܝܬܐ ܡܢ ܕܐܕܫܐ ܬܪܝܢܐ ܐܢܢܩܝܘܬ ܢܩܝܦܘܬܐ ܘܗܿܘ ܕܬܠܬܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܡܨܥܝܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܘܗܦܘܟܝܗܘܢ ܕܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܕܗܿܘ ܪܒܝܥܝܐ. ܠܐ ܫܟܝܚܘܬ ܚܕ ܡܢ ܓܒ̈ܐ. ܘܥܠܬܗܿ ܕܓܠܝܙܘܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܫܠܝܐ. ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܥܠܬ ܩܢܝܘܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܩܕܡܝܐ ܘܠܐܚܪܝܐ

ܡܬܐܡܪܐ ܓܝܪ ܕܩܕܡܝ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܙܒܢܐ. ܐܝܟ ܐܕܡ ܠܫܝܬ. ܘܒܐܝܩܪܐ ܐܝܟ ܡܘܫܐ ܡܢ ܐܗܪܘܢ. ܘܒܟܝܢܐ ܐܝܟ ܡܢܬܐ ܡܢ ܟܠܐ. ܚܕ ܠܡܐܡܪ ܡܢ ܬܪܝܢ. ܘܟܠܢܐܝܬ ܡܐܡܪ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܪܝܡ ܒܡܬܬܪܝܡܢܘܬܗ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܠܐ ܡܫܬܟܚ ܒܫܟܝܚܘܬܗ ܕܝܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܗ ܕܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܒܛܟܣܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܐܘ ܛܟܣܐ ܗܘ ܣܝܡܝܐ ܗܘ ܛܟܣܐ. ܐܟܡܐ ܕܩܕܡܝ ܡܟܗܢܢܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܫܡܫ ܟܕ ܡܢ ܬܪܘܢܘܣ ܢܫܪܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܩܕܡܝ ܡܢܗ ܕܗܿܘ ܕܡܟܗܢ ܟܕ ܡܢ ܬܪܥܐܢܫܪܐ. ܐܘ ܛܟܣܐ ܗܘ ܟܝܢܝܐ ܐܝܟ ܡܛܟܣܘܬ ܓܘܢܝܘܬܐ. ܟܕ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܡܫܪܝܢܢ ܠܡܚܬ ܠܘܬ ܒܪܢܫܐ. ܠܗܿܘ ܕܓܘܢܝ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܩܕܡܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܡܫܪܝܢܢ ܠܡܣܩ ܠܗܿܘ ܕܕܝܠܢܝ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܩܕܡܝ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܘܩܕܡܝܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܒܟܝܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܘ ܕܒܛܟܣܐ ܐܝܟ ܕܩܕܡܝܐ ܥܠܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܠܥܠܬܢܗܿ. ܐܡܪ ܐܢ̱ܬ ܓܝܪ ܕܐܬܬܙܝܥܬ ܨܒܥܐ. ܘܐܬܬܙܝܥܬ ܥܙܩܬܐ. ܘܠܐ ܐܡܪ ܐܢ̱ܬ ܕܐܬܬܙܝܥܬ ܥܙܩܬܐ. ܘܐܬܬܙܝܥܬ ܨܒܥܐ. ܐܘ ܫܠܬ ܗܿܝ ܘܠܐ ܐܬܬܙܝܥܬ ܗܕܐ. ܘܟܕ ܠܩܕܡܝܐ ܡܢ ܦܘ̈ܠܓܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܿܘܝܢ. ܐܟܘܬܗܘܢ ܘܦܘ̈ܠܓܐ ܕܐ̱ܚܪܝܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܗܠܝܢ ܕܐܟܚܕܐ. ܘܚܕ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܒܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܢ̈ܝܐ ܩܕܡܝܐ ܐܟܚܕ ܘܐ̱ܚܪܝܐ ܢܗܘܐ ܡܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܙܢܐ ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ.

ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠܬܐ ܘܠܥܠܬܢܐ

ܘܥܠܬܐ ܡܢ ܡܬܐܡܪܐ ܠܗܿܘ ܕܡܢ ܫܟܝܚܘܬܗ ܫܟܝܚܘܬܐ ܗܿܘܝܐ ܠܐܚܪܢܐ. ܘܡܢ ܓܠܝܙܘܬܗ ܓܠܝܙܘܬ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܥܠܬܢܐ ܡܢ ܡܬܐܡܪ ܠܗܿܘ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܒܫܟܝܚܘܬ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܫܬܟܚ ܘܒܓܠܝܙܘܬܗ ܡܬܓܠܙ. ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܥܠܬܐ ܘܠܗܿܘ ܕܡܥܠ ܥܐܠ ܒܫܟܝܚܘܬ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܟܚ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܠܥܕܘܗܝ ܐܦܠܐ ܡܫܬܟܚ ܒܫܟܝܚܘܬܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܘܐܪܒܥ ܐܢܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ. ܚܕܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘܬܐ ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܒܐܝܕ̈ܝܗܿ ܡܗܘܐ ܗܿܘܐ ܡܕܡ. ܐܝܟ ܢܓܪܐ ܠܥܪܣܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܘ ܒܚܝܠܐ ܗܝ ܐܢ ܡܢ ܩܕܡ ܗܘܝܗ ܕܥܠܬܢܐ ܬܬܢܣܒ. ܐܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܢ ܥܡ ܗܘܝܗ ܬܬܦܚܡ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܘ ܓܘܢܝܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܐܘܡܢܐ ܠܥܪܣܐ. ܐܘ ܕܝܠܢܝܬܐ ܐܝܟ ܢܓܪܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܐܘ ܦܫܝܛܬܐ ܐܝܟ ܢܓܪܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܠܥܪܣܐ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܐܘ ܡܢܬܝܬܐ ܐܝܟ ܗܢܐ ܠܗܢܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܬܘܒ. ܐܘ ܩܪܝܒܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܡܣܝܘܬܐ ܠܐܫܬܐ. ܐܘ ܪܚܝܩܬܐ ܐܝܟ ܣܒܪܐ ܕܥܠܬܐ ܗܘ ܩܪܝܒܬܐ ܠܡܠܝܘܬܐ. ܘܒܡܨܥܝܘܬܗܿ ܠܡܣܝܘܬܐ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܠܐܫܬܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܗܘܠܢܝܬܐ ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܡܢܗܿ ܡܕܡ ܐܝܟ ܩܝܣܐ ܠܥܪܣܐ. ܕܬܠܬ ܕܝܢ ܐܕܫܢܝܬܐ ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܠܫܟܝܚܘܬܗܿ ܥܠܬܢܐ ܢܩܦ ܐܝܟ ܐܣܟܝܡܐ ܠܟܘܪܣܝܐ. ܕܐܪܒܥ ܕܝܢ ܫܘܡܠܝܢܝܬܐ ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܡܛܠܬܗܿ ܡܕܡ ܐܝܟ ܣܢܝܩܘܬ ܡܓܣܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܒܡܢܝܘܬܗܿ ܡܢ ܥܠܬܐ ܗܝ ܕܥܠܬܘܬ ܥܠܬܐ ܥܒܘܕܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܩܕܝܡܐ ܡܢܗܿ ܒܟܝܢܐ. ܒܫܟܝܚܘܬܗܿ ܕܝܢ ܥܠܬܢܝܬܐ ܗܝ ܕܝܠܗܿ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܡܢܗܿ. ܒܙܢܐ ܒܪܡ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܗܕܐ ܗܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܢܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܠܡܐ ܕܩܕܡ ܡܬܗܘܢܢ. ܘܬܘܒ ܗܝ ܥܠܬܐ ܐܘ ܒܟܝܢܐ ܗܝ ܐܝܟ ܐܣܝܐ ܠܡܚܠܡܢܘܬܐ. ܐܘ ܒܓܕܫܐ. ܘܗܕܐ ܬܪܝܢܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܗܝ ܓܕܫܢܝܘܬܐ. ܐܘ ܒܓܒܐ ܗܝ ܕܥܠܬܐ ܐܝܟ ܟܬܘܒܐ ܠܡܚܠܡܢܘܬܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܟܬܘܒܐ ܠܘ ܒܗܿܝ ܕܟܬܘܒܐ ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܐܣܝܐ ܡܚܠܡ. ܘܐܦܢ ܓܕܫܬ ܠܗ ܕܐܦ ܟܬܘܒܐ ܢܗܘܕܐ. ܐܘ ܒܓܒܐ ܗܿܝ ܕܥܠܬܢܐ ܐܝܟ ܡܫܒܚܬܐ ܠܩܪܝܪܘܬܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܩܪܝܪܘܬܐ ܠܘ ܕܡܫܒܚܬܐ ܗܝ ܥܠܬܢܝܬܐ ܒܟܝܢܐ. ܐܠܐ ܠܣܘܦܩ ܡܪܬܐ ܗܿܝ ܚܡܝܡܬ ܒܟܠ. ܘܥܠܬܐ ܡܢ ܩܪܝܒܬܐ ܒܓܘܫܡܐ. ܗܘܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܐܕܫܐ. ܘܥܒܘܕܐ ܡܢ ܦܫܝܛܐ. ܗܿܘ ܗܘ ܡܪܢܐܝܬ ܕܥܠܬܐ ܗܘ ܕܟܠܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬ ܥܠܬܢܐ. ܘܐܦܢ ܐܦ ܗܿܘ ܕܥܠܬܐ ܗܘ ܕܚܕܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ. ܥܠܬܐ ܐܦ ܕܟܘܠܐ ܡܬܐܡܪ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܘܠܐ ܢܬܩܝܡ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܒܠܥܕ ܡܢܬܐ ܗܿܝ. ܐܠܐ ܠܘ ܡܪܢܐܝܬ. ܘܡܪܢܐܝܬ ܡܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܪܬܝܢ ܥ̈ܠܠܢ ܠܚܕ ܥܠܬܢܐ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܒܠܥܕ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܥܠܬܢܐ. ܠܘ ܥܠܬܐ ܗܝ ܡܪܢܐܝܬ ܗܝ ܗܕܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܥܠ ܥܐܠܐ ܒܫܟܝܚܘܬܗ ܕܥܠܬܢܐ. ܠܘ ܥܠܬܐ ܗܝ ܡܪܢܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܡܢܬܐ ܕܥܠܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ.

ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܒܚܝܠܐ ܘܠܗܿܘ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ

ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܢ ܡܬܐܡܪ. ܠܗܿܘ ܕܫܟܝܚ ܘܐܝܬܘܗܝ. ܒܚܝܠܐ ܕܝܢ ܠܗܿܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ. ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܚܝܠܐ. ܠܙܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܬܡܨܐ ܠܡܥܒܕ ܗܿܘ ܕܥܒܕ. ܐܘ ܠܡܚܫ ܗܿܘ ܕܚܐܫ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܠܘ ܡܢ ܩܨ ܐܘܣܝܝܘܬܗܘܢ ܐܘ ܓܘܫܡܢܝܘܬܗܘܢ ܥܒܕܝܢ ܐܘ ܚܐܫܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܘܐܠܐ ܐܟܚܕܐ ܟܠܗܘܢ ܥܒܘ̈ܕܐ ܐܘ ܚܫܘ̈ܫܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘܘܢ. ܫܪܝܟܐ ܕܒܙܢܐ ܡܕܡ ܕܝܠܢܝܐ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥܗܢܝܢ. ܕܐܦ ܠܗ ܚܝܠܐ ܩܪܝܐ ܡܠܬܐ. ܘܦܪܝܫܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܘܟ̈ܠܝ ܚܝܠܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܝܠܐ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐ ܥܡ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܘ ܗܿܘܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܘܠܐ ܣܟ.

ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐܠܨܝܐ ܘܠܡܬܡܨܝܢܐ

ܘܡܬܡܨܝܢܐ ܡܢ ܡܬܐܡܪ ܠܗܿܘ ܕܠܘ ܐܢܢܩܐܝܬ ܗܝ ܠܗ ܗܿܝ ܕܢܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܡܢ ܠܘ ܓܠܝܙܘܬܢܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܠܝܬܝܘܬܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܥܡ ܐܝܬܘ̈ܬܐ ܘܡܢܝ̈ܘܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܬܗܘܐ ܓܠܝܙܘܬܗܝܢ ܐܘ ܡܪܝܡܢܘܬܗܝܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܓܠܝܙܘܬܐ ܗܝ ܕܐܠܨܝܘܬܐ ܘܐܠܐ ܐܦ ܟܠܝܘܬܐ ܓܠܝܙܘܬܗܿ ܗܘܬ ܒܫܪܪܐ ܕܐܠܨܝܘܬܐ. ܘܗܘ̈ܝܢ ܠܚܕܐ ܨܒܘ ܬܪܬܝܢ ܓܠܝܙܘ̈ܬܐ ܐܟܚܕܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܣܘܟܠܐ ܡܕܡ ܗܝ ܗܘܢܢܝܐ ܘܐܝܬܘܬܢܝܐ. ܘܟܠܝܘܬܐ ܓܠܝܙܘܬܗܿ ܗܝ ܕܝܠܗܿ. ܘܕܐܠܨܝܘܬܐ. ܘܡܬܡܨܝܢܐ ܡܢ ܟܕ ܬܫܬܟܚ ܥܠܬܗ ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܠܨܐܝܬ ܡܫܬܟܚ. ܘܟܕ ܬܬܓܠܙ ܐܢܢܩܐܝܬ ܡܬܓܠܙ. ܘܒܝܬܗܿ ܡܢ ܒܠܥܕ ܦܘܚܡܐ ܕܥܡ ܥܠܬܐ ܠܗܠ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܘܐܢܢܩܝܘܬܐ. ܡܬܡܨܝܢܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܡܬܡܨܝܢܐ ܡܢ ܠܘ ܡܢ ܝܬܗ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܐܬܢܬܥܬ ܫܟܝܚܘܬܗ ܛܒ ܡܢ ܓܠܝܙܘܬܗ ܒܝܬܗ. ܐܠܨܝܐ ܗܘܐ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܢ ܝܬܗ ܡܨܐ ܠܡܬܓܠܙܘ. ܘܐܠܐ ܟܠܝܐ ܠܘ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܫܟܝܚܘܬܗ ܒܫܟܝܚܘܬܐ ܗܝ ܕܥܠܬܗ ܐܢܢܩܐܝܬ. ܘܓܠܝܘܙܘܬܗ ܒܓܠܝܙܘܬܗܿ ܘܐܠܨܝܐ ܒܝܬܗ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܦ ܐܠܨܝܐ ܒܐܚܪܝܢ ܢܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܦܫܬ ܠܗ ܐܠܨܝܘܬܐ ܒܓܠܝܙܘܬ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܠܘ ܐܠܨܝܐ ܗܘ ܒܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܦܫܬ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܡܕܝܢ ܗܝܕܝܟ ܘܠܘ ܐܠܨܝܐ.

Chapter 2

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ

ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܘܐܝܟܢܝܘܬ ܡܥܒܕܢܘܬܗ

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܝܬܗ ܕܐܝܬܝܗܿ ܠܡ ܘܕܝܬܗ ܗܝ ܐܝܬܘܬܗ ܐܘܟܝܬ ܫܟܝܚܘܬܗ ܗܝ

ܘܟܕ ܟܠܚܕ ܡܢ ܡܬܡܨܝ̈ܢܐ ܥܠ ܥܠܬܐ ܗܘ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܣܢܝܩ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܗܘܐ ܟܠܗܘܢ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܟܘܠܐ ܥܠܬܢܐ ܗܘ ܕܡܢܘ̈ܬܗ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܥܠ ܥܠܬܐ ܗܘ ܣܢܝܩ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܘ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܗܝ. ܘܐܠܐ ܡܢܗ ܕܟܠܐ ܗܘܬ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܟܢܫܐ ܕܐܠܨܐܝܬ ܒܝܬܗܿ ܗܝ ܗܝ ܥܠܬܗ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐܚܪܬܐ: ܗܘ ܟܘܠܐ ܥܠܬܢܐ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܥܠܬܗ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܐܢ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܗܝ ܐܘܟܝܬ ܟܠܗܝܢ. ܡܫܬܟܚ ܕܥܠܬܐ ܗܘ ܕܝܬܗ. ܐܢܕܝܢ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܝ ܕܝܠܢܐܝܬ ܥܠܬܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܬܘܒ ܟܕ ܥܠܬܢܝܬܐ ܗܝ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܥܠ ܥܠܬܐ ܣܢܝܩܐ ܕܠܒܪ ܗܝ ܡܢܗܿ ܕܣܝܣܪܬ ܡܬܡܨܝ̈ܢܐ. ܕܠܗܿ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܡܫܬܘܕܥܐ ܡܠܬܐ.

ܘܐܚܪܬܐ: ܟܠ ܣܝܣܪܬܐ ܡܠܚܡܬ ܡܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܘܥ̈ܠܬܢܐ ܡܣܬܝܟܢܝܬܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܬܚܘܝܬ. ܘܗܘ ܣܘܝܟܗܿ ܠܘܬ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܕܗܘܝܘ ܐܠܨܝܐ. ܒܕ ܠܝܬ ܗܿܘ ܕܟܠܝܐ ܗܘ.

ܢܘܗܪܐ ܘܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܫܟܝܚܘܬܗ ܐ̱ܚܪܝܢ ܬܗܘܐ ܡܢ ܡܢܝܘܬܗ ܐܘܟܝܬ ܐܝܬܘܬܗ ܡܢ ܟܝܢܗ ܘܝܬܗ. ܒܗܿܝ ܕܗܝ ܡܢܝܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܟܝܢܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܥܠܬܐ ܬܗܘܐ ܕܝܬܗܿ. ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܩܕܡ ܕܬܗܘܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܥܠܬ ܝܬܗܿ ܝܬܝܪ ܫܟܝܪܐ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܢ ܢܗܘܐ ܥܠܬܐ. ܓܠܝܐ ܡܕܝܢ ܕܠܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܠܘ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܢܝܘܬܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܫܟܝܚܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܠܘ ܡܢܝܘܬܗ ܐ̱ܚܪܬܐ ܗܘܬ ܡܢ ܫܟܝܚܘܬܗ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܟܕ ܠܘ ܡܥܠ ܥܐܠܐ ܒܡܢܝܘ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܓܕܫܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ. ܘܟܠ ܓܕܫܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܒܝܬܗ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܒܝܬܗ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܡܢ ܟܠ ܫܟܝܪ̈ܘܢ ܫܟܝܪܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܡܫܘܬܦ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܐܝܬܘܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܒܙܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܢܗ ܙܕܩ ܕܡܢܗܘܢ ܢܬܦܪܫ. ܘܗܟܢܐ ܪܘܟܒܐ ܠܗ ܢܩܦ. ܘܒܝܕܗ ܐܦ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܗܢܐ ܦܘܪܫܢܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܐܠܘ ܐܝܟ ܓܢܣܐ ܡܬܩܛܪܓܐ ܗܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܒܨܝܪܐܝܬ ܘܡܪܢܐܝܬ ܘܫܐܝܠܐܝܬ. ܗܝ ܡܫܡܠܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܘܡܪܢܝܘܬܗܿ ܣܦܩܐ ܕܬܦܪܫܝܘܗܝ ܒܝܬܗ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܕܒܝܕ ܦܘܪܫܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܣܛܪ ܡܢ ܐܝܬܘܬܗ ܡܫܡܠܝܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ ܡܢܗܘܢ ܢܬܦܪܫ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܠܘ ܠܘܬ ܣܓܝܐܘܬܐ ܡܨܝܐ ܕܬܦܘܩ ܐܠܨܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ

ܐܠܨܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܐܠܘ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܟܢܐ ܗܘܬ ܠܡܬܩܛܪܓܘ ܐܘ ܐܝܟ ܓܢܣܐ ܠܐܕܫ̈ܐ ܡܬܩܛܪܓܐ ܗܘܬ. ܐܘ ܐܝܟ ܐܕܫܐ ܠܩܢܘܡ̈ܐ. ܘܗܝܕܝܟ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܐܘ ܒܝܕ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܢܬܦܪܫܘܢ ܗܘܘ. ܐܘ ܒܝܕ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܡܝܩܢܢ̈ܝܬܐ ܕܟܠܚܕ. ܘܩܕܡܬ ܐܬܚܘܝܬ ܕܗܢܘܢ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܠܘ ܒܡܢܝܘܬܗܘܢ ܕܟܠܢ̈ܝܐ ܥܐܠܝܢ. ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܐܢܘܢ ܕܫܟܝܚܘܬܗܘܢ ܐܘܟܝܬ ܐܝܬܘܬܗܘܢ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܐܠܨ̈ܝܝ ܐܝܬܘ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܐܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܡܨ̈ܝܢܝ ܐܝܬܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܥܠܬܢܐ ܡܬܡܨܝܢܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܐܕܫܐ ܥܠ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܩܛܪܓ ܥܠܝܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܒܙܢ̈ܝܐ ܓܕܫ̈ܢܝܐ ܐܚܝ̈ܢܝ ܗܘܠܐ ܡܬܦܪܫܝܢ. ܘܟܠ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܠܘ ܗܘܠܢܝܐ ܗܘ. ܘܐܠܐ ܡܪܟܒܐ ܗܘ. ܘܐܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܘܠܘ ܐܠܨܝܐ.

ܢܘܗܪܐهܥܠ ܗܿܝ ܕܠܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܝܬ ܡܢܬܐ ܐܘ ܓܢܣܐ ܐܘ ܫܘܚܠܦܐ ܐܘ ܣܩܘܒܠܝܐ

ܠܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܢܬܐ ܡܕܡ. ܘܐܠܐ ܡܪܟܒܐ ܗܘܐ. ܘܟܠ ܡܪܟܒܐ ܥܠܬܢܐ ܗܘ ܕܡܢܘ̈ܬܗ. ܘܕܥ̈ܠܬܢܐ ܡܬܡܨܝ̈ܢܐ ܘܠܘ ܐܠܨ̈ܝܐ ܐܝܬܘܬܗܘܢ ܓܠܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܓܢܣܐ ܡܨܐ ܕܠܗ ܢܗܘܐ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܦܠܐ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܡܣܢܩ ܣܢܝܩ ܠܘܬ ܦܘܪܫܢܐ ܕܡܢ ܡܬܓܢܣܢ̈ܘܗܝ ܒܕ ܠܐ ܐܬܝܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܥܠ ܕܝܠܝܬܐ ܡܝܩܢܢܝܬܐ ܕܟܠܚܕ. ܘܐܠܐ ܥܠܬܢܐ ܡܫܬܟܚ ܩܢܘܡܗ ܕܕܝܠܝܬܐ ܗܝ. ܘܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܓܢܣܐ ܐܦܠܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܐܦܠܐ ܬܚܘܡܐ ܠܗ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܟܕ ܘܠܐ ܚܕ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܣܛܪ ܡܢܗ. ܘܠܐ ܚܕ ܟܢܬܐ ܠܗ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ. ܘܟܕ ܡܒܪܝ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܐܦܠܐ ܣܩܘܒܠܝܐ ܠܗ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܟܕ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗܘ ܒܕ ܠܝܬ ܠܗ ܡܢܘ̈ܬܐ. ܐܦܠܐ ܬܚܝܬ ܚܘܘܝܐ ܕܒܨܒܥܐ ܢܦܠ. ܟܒܪ ܒܝܕ ܗܘܢܐ ܠܗܘܢܐ ܢܬܚܘܐ. ܘܗܘܝܘ ܫܟܝܚܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܣܘܟܠܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܟܠ ܐܝܬܘܬܐ ܒܠܨܘܨܝܬܐ ܗܝ ܡܢ ܢܘܗܪܗ. ܓܠܝܐ ܕܠܝܬܘܗܝ ܗܘ ܦܫܝܛܐܝܬ ܐܠܐ ܗܘ ܘܟܠ ܡܢܗ ܘܟܢ ܠܗ. ܘܟܕ ܐܢܢܩܐܝܬ ܟܠܐ ܡܢܗ ܟܠ ܦܘܠܓܐ. ܗܘܝܘ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܘܫܪܪܐ ܬܘܒ ܡܪܢܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܫܪܝܪܘܬ ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܝܘܬ ܫܟܝܚܘܬܗ ܗܝ ܕܠܗ ܫܟܝܚܐ. ܒܕܓܘܢ ܘܠܐ ܚܕ ܫܪܪܐ ܐܝܬ ܫܪܝܪܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܢܝܘܬܗ ܕܝܠܝܘܬ ܫܟܝܚܘܬܗ ܗܝ. ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܫܪܪܐ. ܘܠܬܘܕܝܬܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܘܠܐ ܚܕ ܫܪܝܪܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܬܘܕܐ. ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܠܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܘܝܘ ܐܝܬܘܬܐ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܘܗܘܝܘ ܬܘܒ ܛܒܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܗ ܡܬܝܐܒ ܟܠ. ܘܡܢܗ ܗܝ ܠܟܠ ܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܒܗܿܝ ܬܘܒ ܕܡܗܢܝܢܐ ܗܘ. ܒܝܫܬܐ ܕܝܢ ܓܠܝܙܘܬܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܡܚܘܝܘ. ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܠܝܬ ܒܟܝܢܗܿ ܗܿܝ ܕܬܗܘܐ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܬܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܪܝܡ ܗܘ ܡܢܗܿ ܗܿܘ ܕܟܠ ܡܢܗ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܘܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܠܘ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬܘܗܝ. ܓܢܣܗ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܩܛܝܓܘܪܝܐ ܕܐܘܣܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܬܚܘܡܐ ܗܘ ܗܢܐ ܕܐܘܣܝܐ. ܐܦܠܐ ܪܘܫܡܐ ܡܪܢܝܐ. ܒܕ ܠܝܬ ܒܗ ܓܢܣܐ. ܘܥܡ ܗܿܠܝܢ ܬܘܒ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܐܘܣܝܐ ܡܢ ܠܘ ܠܗܿܘ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܐ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܝܢܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܗܿܘ ܚܟܡ ܕܓܡܠ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܙܕܩ ܐܦ ܕܢܚܟܡ ܐܢܢܩܐܝܬ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܠܐ ܠܟܠ ܡܢܝܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܟܕ ܡܫܬܟܚܐ ܠܐ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܗܿܘ ܕܐܝܬܘܬܐ ܗܘ ܦܫܝܛܬܐ ܒܠܥܕ ܡܢܝܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܕܒܙܢܐ ܗܢܐ ܢܣܬܟܠܝܘܗܝ. ܘܐܘܣܝܐ ܥܠܘܗܝ ܢܩܛܪܓ. ܘܟܕ ܠܘ ܬܚܝܬ ܐܘܣܝܐ ܢܦܠ. ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܙܕܩ ܕܐܦܠܐ ܬܚܝܬ ܚܕܐ ܡܢ ܬܫܥ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܢܦܠ. ܒܝܕ ܓܕܫܢܝܘܬܗܝܢ. ܘܟܕ ܟܠ ܓܕܫܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܐܦ ܗܘ ܬܚܝܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܢܦܠ ܗܘܐ. ܟܐܡܬ ܒܡܨܥܝܘܬ ܓܢܣܐ ܕܠܗ ܡܬܒܕܐ ܗܘܐ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢ ܩܛܓܘܪ̈ܝܣ ܟܕ ܡܬܡܨܝܢ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܐܠܨܝܐ ܡܣܬܢ̈ܩܢ ܒܫܟܝܚܘܬܗܝܢ ܠܐ ܗܘܠܢܝܘܬܗܝܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡ̈ܠܐ ܡܕܡ ܩܢܘ̈ܢܝܬܐ ܒܙܢ̈ܝܐ ܕܠܗ ܒܝܬܝܝܢ

ܟܠ ܝܬܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܐܦ ܒܗܿ ܗܘ ܫܘܡܠܝܗܿ. ܐܘ ܡܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗܝ ܠܗܿ ܟܠܡܐ ܕܗܿܝ ܡܢ ܝܬܗܿ ܐܝܬ ܠܗܿ. ܘܓܠܝܐ ܕܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܝܬܝܪ ܡܫܡܠܝܬܐ ܗܝ ܡܢ ܩܨ ܓܠܝܙܘܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܒܫܘܡܠܝܗܿ ܥܠ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܡܢ ܩܨ ܬܘܒ ܕܟܠܗܘܢ ܫܘܡ̈ܠܝܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܗ ܚܕܝܪܝܢ ܩܢܝܐ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܠܘ ܟܠܗܘܢ ܕܝܠܗ.

ܩܢܘܢܐ: ܟܠ ܝܬܐ ܕܥܒܕܐ ܐܟܚܕ ܘܡܩܒܠܐ ܒܙܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܙܕܩ ܕܬܥܒܕ ܘܬܩܒܠ. ܒܗܿܝ ܕܒܡܟܢܘܬܐ ܡܕܡ ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܡܩܒܠܐ ܘܒܐܠܨܝܘܬܐ ܥܒܕܐ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܫܚ̈ܠܦܢ. ܘܬܘܒ ܥܒܘܕܘܬܐ ܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܚܝܠܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܥܗܢ ܠܡܩܒܠܘ ܗܿܘ ܕܡܩܒܠ. ܘܐܠܘ ܝܬܢܝ̈ܬܐ ܗܘ̈ܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܟܝܢܐ. ܕܡܒܛܠܢܐ ܗܘ ܕܝܬܗ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܩܢܘܢܐ: ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕ ܙܢܐ ܐܠܨܝܐ ܠܗ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܩܕܡܬ ܐܬܚܘܝܬ ܕܘܠܐ ܚܕ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܐܠܐ ܗܘ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܙܢ̈ܝܐ ܒܗܿ ܒܝܬܐ ܡܬܩܝܡܝܢ. ܘܐܢ ܐܬܩܝܡܬ ܐܦ ܗܿܝ ܒܗܝܢ. ܡܬܟܢܫܐ ܕܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܓܒ̈ܐ ܐܠܨܝܐ ܒܝܬܗ. ܘܠܟܠܚܕ ܡܢ ܙܢ̈ܝܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܝܬܐ ܬܗܐ ܡܢܬܥܢܝܬܐ ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚܐ ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܝܬܐ ܕܥܒܘܕܬܐ ܗܝ ܘܡܩܒܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܦܠܐ ܡܢ ܐܠܨܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܩܢܝܐ ܗܿܝ ܕܬܥܒܕ. ܒܕ ܠܝܬ ܐܠܐ ܗܝ. ܐܦܠܐ ܡܢ ܥܠܬܢܗܿ ܗܿܝ ܕܛܒ ܫܟܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܬܟܢܫܐ ܕܥܒܕ. ܘܚܫ ܡܢ ܥܒܕܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܐܡܗ̈ܬܐ ܥܠܝ̈ܬܐ ܘܓܕܫܢ̈ܝܬܐ. ܠܐ ܡܕܡ ܠܗ ܢܩܦ. ܣܛܪ ܡܢ ܐܚܝ̈ܢܘܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܪܫܝܬܝܘܬܐ ܘܥܠܬܝܘܬܐ. ܘܕܐܚܝ̈ܢܘܬܐ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܚܕ ܡܥ̈ܕܢ ܠܡܥܒܕ ܒܟܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܐܦܠܐ ܣܓܝܐܘܬܐ ܓܠܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܫܬܚܠܦܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܠ ܝܡܝܢܟ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܗܢܘܢ ܕܡܢ ܣܡܠܟ ܐܦܠܐ ܡܣܓܐ ܣܓܝܢ ܟܕ ܠܐ ܣܟ ܒܝܕܗܘܢ ܡܫܬܚܠܦ ܐܢ̱ܬ ܐܘ ܣܓܐ. ܗܿܠܝܢ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܢܩ̈ܦܝܬܐ ܡܢ ܢܩܝܦܘܬܗܝܢ ܕܠܗ ܫܟܝܪ̈ܘܬܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܓܕ̈ܫܢ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܢܩ̈ܦܢ ܡܩܦ ܕܝܢ ܢܩܝܦܝܢ ܠܗܿܘ ܣܓܝܕܐ ܡܪܝܡ ܒܟܠ. ܙܢ̈ܝܐ ܐܚܝ̈ܢܝܐ ܣܘܓܐܐ. ܠܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܙܢ̈ܝܐ ܕܠܗܘܢ ܢܩܦܐ ܐܚܝܢܘܬܐ ܕܠܐ ܣܓܝܐܘܬܐ ܬܥܘܠ ܒܟܝܢܗ. ܐܝܬ ܠܗ ܕܝܢ ܘܙܢ̈ܝܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܦܘܦܛܝ̈ܩܝܝ ܣܘܟܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܘܠܚܘܕܝܘܬܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ. ܗܿܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܓܝܐܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܒܗ ܡܢܝܢܢ ܠܡܥܒܕ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܥܒܘܕܘܬܐ ܘܡܢܒܗܝܘܬܐ

ܥܒܝܕܐ ܡܢ ܡܬܐܡܪ ܐܝܟ ܪܥܝܢܐ ܚܬܝܬܐ ܠܗܿܘ ܕܒܗܘܠܐ ܩܕܝܡ ܠܐ ܗܘܝܗ ܠܗܘܝܗ. ܢܒܝܗܐ ܕܝܢ ܠܗܿܘ ܕܠܘ ܒܗܘܠܐ. ܒܕܓܘܢ ܗܘܠܐ ܘܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܬܗܘ̈ܢܢܐ. ܢܒܝ̈ܗܐ ܡܢ ܘܠܘ ܥܒܝ̈ܕܐ. ܥܠܡܐ ܕܝܢ ܓܘܫܡܢܝܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܥܒܝ̈ܕܐ ܡܢ ܘܠܘ ܢܒܝ̈ܗܐ ܐܝܟ ܕܝܢ ܪܥܝܢ ܩܘܛܢܐ. ܥܒܝܕܐ ܡܢ ܡܬܐܡܪ ܠܗܿܘ ܕܒܙܒܢܐ ܩܕܝܡ ܠܐ ܗܘܝܗ ܠܗܘܝܗ ܟܐܡܬ ܠܗܿܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘܐ ܘܐܝܟ ܪܥܝܢܐ ܚܬܝܬܐ ܬܘܒ. ܥܒܝܕܐ ܡܢ ܒܗܿܝ ܕܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܢܝܩ ܥܠ ܥܒܘܕܐ. ܘܠܘ ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܝܢ ܪܥܝܢ ܩܘܛܢܐ ܒܗܦܟܐ. ܟܐܡܬ ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܠܘ ܒܗܿܝ ܕܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܫܢܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܐ ܪ̈ܕܝܐ ܘܦܛ̈ܥܐ ܕܢܐܡܪܘܢ. ܐܠܘ ܢܬܪܢܐ ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܒܪܘܝܐ. ܘܠܐ ܒܡܕܡ ܡܙܕܡܝܐ ܒܪܝܬܐ ܒܗܘܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܡܢ ܟܕܘ ܐܬܥܒܕܬ. ܠܐ ܬܘܒ ܣܢܝܩܐ ܕܬܬܥܒܕ. ܘܡܬܠܘܗܿ ܠܗܕܐ ܒܒܢܝܢܐ ܕܦܐܫ ܡܢ ܒܬܪ ܒܢܝܐ. ܘܠܘܬܗܘܢ ܡܬܐܡܪܐ ܕܗܿܘ ܕܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܠܐ ܡܕܡ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܣܢܝܩܐ ܐܘ ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܢܗܘܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܒܗܿܝ ܕܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܢܝܩ ܥܠ ܥܒܘܕܐ. ܘܬܘܒ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܟܚܕܐ ܠܓܘܢܝܐ ܘܠܡܢܬܝܐ ܢܩܦ ܓܠܝܐ ܕܩܕܡܝܬ ܘܡܪܢܐܝܬ ܠܓܘܢܝܐ ܢܩܦ. ܐܝܛܐ ܒܝܕܗ ܠܡܢܬܝܐ. ܘܗܿܝ ܕܢܗܘܐ ܡܕܡ ܡܢ ܡܕܡ. ܓܘܢܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܗܘܐ ܡܕܡ ܡܢ ܡܕܡ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܥܠܡܐ ܐܪܐ ܒܗܿܝ ܕܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܢܝܩ ܡܪܢܐܝܬ ܥܠ ܥܒܘܕܐ. ܘܠܘ ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܒܟܝܢܗ ܐܪܐ ܐܘܟܝܬ ܒܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܣܢܝܩ ܥܒܝܕܐ ܥܠ ܥܒܘܕܐ. ܘܐܠܘ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܥܒܘܕܐ. ܢܩܦ ܠܗ ܡܢ ܟܝܢ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܡܘܕܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ. ܕܗܿܝ ܕܥܒܕ ܥܠ ܣܥܘܪܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܨܒܝܢܝܬܐ ܡܫܪܐ. ܘܠܘ ܥܠ ܟܝܢܝܬܐ. ܘܡܬܟܣܣܝܢ ܒܗܿܝ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܥܒܕ ܨܒܝܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢ. ܘܥܒܕ ܟܝܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܡܬܒܝܢܝܢ ܕܗܿܝ ܕܥܒܕ ܐܢ ܠܗܿܝ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܥܒܕ ܡܫܘܕܥܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܐܝܩܝ ܡܘܣܦܝܢ ܒܡܠܬܐ ܗܿܝ ܕܨܒܝܢܐܝܬ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܠܗܿܝ ܕܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܥܒܕ ܡܫܘܕܥܐ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܠܐܢܛܝܦܛܝ̈ܩܝܐ ܢܨ̈ܝܝ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܐܟܚܕܐ ܡܟܢܫܝܢ ܒܡܠܬܗܘܢ. ܘܡܬܠܗܘܢ ܗܿܘ ܡܣܬܬܪ. ܒܗܿܝ ܕܒܢܝܐ ܥܠܬܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬ ܡܢܘ̈ܬܗ ܕܒܢܝܢܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܥܡ ܒܘܛܠܗ ܒܛܠܐ. ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܢܛܪܬ ܐܣܟܝܡܗ ܕܒܢܝܢܐ ܠܘ ܗܘ ܒܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܝܒܝܫܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܡ ܒܘܛܠܗܿ ܒܛܠ. ܒܬܠܝܠܘܬܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܐܘ ܒܙܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܫܪܝܐ. ܘܥܠܬܐ ܡܢ ܥܒܘܕܬܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܗܝ ܘܢܛܘܪܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܥܒܘܕܐ ܕܗܢܐ ܟܠ ܠܥܒܝܕ̈ܘܗܝ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐ̱ܚܪܬܐ ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܐܝܟ ܒܢܝܐ ܘܝܒܝܫܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܒܡ̈ܬܠܐ ܕܐܬܐܡܪ.

ܢܘܗܪܐ: ܟܕ ܗܿܝ ܕܥܒܕ ܣܘܟܠ ܗܿܝ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܥܒܕ ܩܢܝܐ ܠܘܬ ܩܘܛܢܐ. ܗܿܘ ܕܐܡܪ ܕܥܒܕ ܨܒܝܢܐܝܬ ܡܥܦܦܘ ܡܥܦܦ ܠܗܿܝ ܕܨܒܝܢܐܝܬ. ܘܠܗܿܘ ܕܐܡܪ ܕܣܘܩܪܛܝܣ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܝܐ ܠܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܗܿܘ ܬܘܒ ܕܐܡܪ ܕܥܒܕ ܟܝܢܐܝܬ. ܠܗܿܘ ܕܐܡܪ ܕܥܒܕ ܨܒܝܢܐܝܬ ܘܠܘ ܨܒܝܢܐܝܬ ܕܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܥܒܕܐ ܟܝܢܝܐ ܘܠܘ ܨܒܝܢܝܐ ܗܘ ܐܝܟ ܪܥܝܢ ܩܘܛܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܘܠܘ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬ ܦܠܣܘܦܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܛܟܣܘܬ ܥܠܬܢ̈ܐ ܘܥܠܬܐ ܘܐܝܟܢܝܘܬ ܡܣܝܟܘܬܗܘܢ

ܫܟܝܚܘܬܗ ܓܝܪ ܕܟܠ ܥܠܬܢܐ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܥܠܬܐ ܒܙܢ̈ܝܐ ܗܿܢܝܢ ܕܒܗܘܢ ܗܝ ܥܠܬܐ. ܥܠܬܐ ܐܝܟ ܡܣܝܥܢܐ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܙܒܢܐ ܐܘ ܗܘܠܐ ܐܘ ܡܣܛܝܢܘܬ ܗܿܘ ܡܐ ܕܟܠܐ. ܐܘ ܨܒܝܢܐ ܡܕܡ ܐܘ ܥܠܬܐ ܕܩܪܝܐ ܕܡܘܬ ܟܦܢܐ ܠܘܬ ܡܐܟܘܠܬܐ. ܟܠܗܘܢ ܡܕܝܢ ܙܢ̈ܝܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܥܠ ܥܐܠܝܢ ܒܥܠܬܘܬ ܟܠ ܥܠܬܐ ܕܒܙܢܐ ܡܕܡ ܗܝ ܥܠܬܐ. ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܢܬܟܢܫܘܢ ܡܢ ܠܐ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ ܥܠܬܢܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܫܬܟܚ. ܐܘ ܗܿܝ ܥܠܬܐ ܒܙܢ̈ܝܗܿ ܟܠܗܘܢ ܓܠܝܙܐ. ܐܘ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢ̈ܝܗܿ. ܒܕܓܘܢ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܟܕ ܬܬܓܠܙ ܥܠܬܐ ܐܢܢܩܝ ܕܐܦ ܥܠܬܢܐ. ܓܠܝܙܐ ܢܦܘܫ. ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܕܡܬܘܡܐܝܬ. ܘܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ. ܐܦ ܒܓܒܐ ܕܫܟܝܚܘܬܐ ܘܫܟܚܬܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܬ ܐܝܬܝܗܿ. ܫܟܝܚܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܡܕܡ ܒܠܥܕ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܥܠ ܡܕܡ ܣܟ ܗܘܠܐ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܙܒܢܐ. ܐܘ ܙܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܡܢܝܘ. ܘܛܒ ܡܥܠܝܐ ܡܢ ܥܒܝܕܘܬܐ ܕܒܝܬܝܐ ܠܗܘܠܐ. ܘܗܘ̈ܝܐ ܕܒܝܬܝܝܢ ܠܙܒܢ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܟܠ ܕܩܕܝܡܐ ܠܗ ܓܠܝܙܘܬܐ ܠܘ ܫܟܚܬܢܐܝܬ ܫܟܝܚ. ܒܗܿܝ ܕܥܠ ܛܘܝܒܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܙܢ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܡܫܘ̈ܬܦܝ ܒܥܠܬܘܬܐ ܣܢܝܩ.

ܦܣܘܩܐ: ܡܬܡܨܝܢܐ ܓܝܪ ܕܐܚܪܝ ܡܢ ܥܠܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܒܟܝܢܐ. ܐܠܨܝܘܬܗ ܒܐܚܪܢܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܒܝܬܗ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܐܠܨܝܐ ܗܘܐ ܒܟܝܢܗ. ܐܘ ܠܘ ܡܫܟܚܢܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܐܣܬܢܩ ܠܐܚܪܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܡܬܡܨܝܢܐ ܠܘ ܡܫܬܘܐ ܫܘܐ ܒܝܬܗ ܠܫܟܝܚܘܬܐ. ܫܘܐ ܕܝܢ ܒܥܠܬܗ ܘܗܕܐ ܗܝ ܗܘܝܘܬܗ ܟܝܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܫܘܝܘܬܗ ܠܫܟܝܚܘܬܐ ܒܝܬܗ ܩܕܝܡܐ ܥܠ ܫܟܝܚܘܬܗ ܒܥܠܬܗ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܗܘܝܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܥܠ ܐܡܝ̈ܢܝ ܫܟܝܚܘܬܐ ܒܐܚܪܝܢ ܐܘܟܝܬ ܥܠ ܡܬܡܨܝ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܡܬܘܡ̈ܝܐ ܡܫܪܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܟܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܗܘܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܐܦ ܥܠܬܐ ܡܢܬܥܢܝܬ ܫܟܝܚܘܬܗ ܒܬܪ ܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܬܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܢܩܝܦܐ ܠܐܡܝܢܘܬ ܡܢܬܥܢܐ ܐܡܝܢܘܬ ܡܬܢܬܥܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܗܝ ܥܠܬܐ ܡܢܬܥܢܝܬܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܘܗܘܬ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܗܿ ܡܢ ܥܠܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܐܟܘܬܗܿ. ܘܗܟܢܐ ܒܫܫܠܬܐ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܝܬܐ ܢܦ̈ܠܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܕܐܟܚܕܐ ܟܠܗܝܢ ܡܫܬܟ̈ܚܢ. ܐܘ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܕܐ ܡܛܟܣܐܝܬ. ܘܟܕ ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܒܝܕ ܐܦܘܕܟܣܝܣ ܐܬܒܛܠ. ܫܪܝܟ ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ. ܘܠܘ ܡܕܡ ܗܘܐ ܐ̱ܚܪܝܢ ܐܠܐ ܙܘ̈ܥܐ ܡܘܙًܠܬܢܝܐ ܕܘܠܐ ܚܕ ܣܘܝܟܐ ܐܘܟܝܬ ܪܫܐ ܐܘ ܫܘܠܡܐ ܐܝܬ ܠܚܘܕܝܘ̈ܬܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܒܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܬ ܐܡܝ̈ܢܐ ܘܡܫܪܪ̈ܐ. ܘܟܢܝܫܘܬܐ ܕܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܐܡܝܢܬ ܫܘܪܪܐ ܗܝ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܥܠܬܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܗܿܘ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܗܘ.

ܦܣܘܩܐ: ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܥܡ ܙܘܥܐ ܥܢܐ ܓܘܫܡܢܝܐ. ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܗܘܢܐ ܢܗܘܐ ܡܬܦܪܫܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܗ ܠܡܬܗܓܓܘ ܬܚܘ̈ܡܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܢ̈ܬܝܐ. ܙܘܥܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܐܬܪܐ ܓܡܠ ܠܘܬ ܐܬܪܐ ܒܝܬ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܢ ܒܝܬ ܠܕܠܬ. ܘܡܕܪܟܢܘܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܦܫܝܛܬܐ ܠܐ ܡܫܬܠܚ ܡܢܗܿ ܨܒܝܢܐ ܡܢܬܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܕܠܝܠܘܬ ܡܨܛܒܝܢܘܬܗܿ ܒܡܢܬܝܐ ܡܕܡ ܠܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܝ ܠܗ ܡܢ ܡܢܬܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܗܘܢܐ ܡܬܦܪܫܢܐ ܟܕ ܠܟܠܗܝܢ ܢܘܩܕ̈ܬܐ ܟܠܢܐܝܬ ܡܕܪܟ ܒܫܘܝܘܬ ܙܢܐ ܡܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝ̈ܢܝܬܐ ܗܝ ܠܗ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܢ ܢܙܝܥ ܠܘܬ ܕܝܢ ܗܕܐ ܢܡܛܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܡܙܝܥܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܢܗܘܐ ܓܘܫܡܢܝܐ ܕܡܟܢ ܠܡܬܗܓܓܘ ܢܘܩܕ̈ܬܐ ܣܘܓܐܐ ܟܠܚܕܐ ܚܕܢܐܝܬ ܥܡ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܩܢܘ̈ܡܝܐ ܘܠܗ ܠܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܐܘܟܝܬ ܡܕܪܟܢܐ ܗܿܘ. ܢܦܫܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܩܪܝܐ ܡܠܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܟܠ ܓܝܪ ܗܘܝܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܡܢܩܕܡ ܗܘܝܗ. ܘܠܘ ܗܝ ܓܠܝܙܘܬܗ ܗܝ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ. ܒܗܿܝ ܕܓܠܝܙܘܬܐ ܐܦ ܠܠܐ ܡܬܡܨܝ̈ܢܐ ܝܬܝܪ ܒܝܬܝܐ. ܐܦܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܚܝܠܐ ܕܡܗܘܝܢܗ ܗܝ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ. ܒܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܨܐ ܚܝܠܐ ܠܡܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܡܫܟܚܢܐ ܗܘ ܐܘܟܝܬ ܟܠܝܐ ܠܦܘܬ ܡܠܬܢ. ܟܕ ܠܘ ܚܕ ܗܘ ܣܘܟܠܐ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܗܘ ܗܿܘ ܣܘܟܠܐ ܕܡܬܥܠܠ ܗܘܐ ܒܝܬܗ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܚܝܠܐ ܕܡܗܘܝܢܐ ܗܝ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܕܗܘܝܐ. ܐܦܠܐ ܨܒܘܬܐ ܗܝ ܕܩܝܡܐ ܠܝܬܗܿ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܫܬܟܚܬ ܒܐܚܪܢܐ ܘܐܬܩܛܪܓܬ ܥܠܘܗܝ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܡܕܝܢ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܢܗܘܐ ܠܗܿ ܕܠܗܿ ܗܘܠܐ ܡܫܡܝܐ ܡܠܬܐ ܕܟܐܢܐܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܗܘ̈ܝܐ ܩܕܝܡܐ ܥܡܗܿ ܕܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܘܬܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܗܘܢܢܝܬܐ ܘܠܘ ܙܒܢܢܝܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬ ܡܫܟܚܢܘܬܐ ܕܚܕ ܡܪܢܐܝܬ ܒܟܠ ܙܢ̈ܝܢ ܠܥܠܬܢ̈ܐ. ܘܥܠ ܗܿܝ ܕܡܢ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܫܬܟܚܘ ܡܕܡ ܒܬܪ ܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ.

ܡܢ ܓܝܪ ܚܕ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܫܬܟܚܘ ܒܠܥܕ ܡܨܥܝܐ ܣܛܪ ܡܢ ܚܕ. ܒܗܿܝ ܕܐܢ ܬܪܝܢ ܐܟܚܕܐ ܐܫܬܟܚܘ ܡܢܗ. ܓܡܠ ܠܡܐܡܪ ܘܒܝܬ. ܙܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܓܡܠ ܡܢܗ ܐܫܬܟܚܬ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܡܢ ܙܢܐ ܕܒܗ ܒܝܬ ܡܢܗ ܐܫܬܟܚܬ. ܘܗܢܘܢ ܬܪܝܢ ܙܢ̈ܝܐ ܐܘ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܕܝܬܗ. ܐܘ ܡܩܦ ܢܩܝܦܝܢ ܠܝܬܗ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܡܦܩ ܠܝܬܗ ܡܢ ܠܚܘܕܝܘܬܐ ܠܘܬ ܬܪܝܢܘܬܐ. ܘܗܿܘ ܬܪܝܢܐ ܠܘܬ ܥܛܘܦܝܗܿ ܕܡܠܬܐ ܡܘܒܠ ܒܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܙܢܐ ܕܒܗ ܢܩܦܐ ܠܗ ܢܩܝܦܘܬ ܓܡܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܡܢ ܙܢܐ ܕܢܩܝܦܘܬ ܒܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܗܢܘܢ ܙܢ̈ܝܐ ܐܘ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܕܝܬܗ. ܐܘ ܡܩܦ ܢܩܝܦܝܢ ܠܗ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܦܗܐ ܦܘܠܓܐ. ܘܠܐ ܡܙܕܓܪ ܐܠܐ ܐܢ ܠܘܬ ܬܪܝܢܘܬܐ ܕܚܝܬ ܠܠܚܘܕܝܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܢ ܐܫܬܟܚܘ ܡܢܗ ܓܡܠ ܘܒܝܬ. ܘܒܝܬ ܠܐ ܓܡܠ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܬܟܢܫܐ ܕܒܚܕ ܙܢܐ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܡܫܬܟܚܐ ܡܢܗ ܓܡܠ ܗܿܝ ܕܛܒ ܫܟܝܪܐ ܩܪܝܚܐܝܬ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܡܢ ܡܬܡܨܝ̈ܢܐ ܡܢ ܗܢܐ ܡܢ ܡܥܠܝܐ ܗܘ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܟܐ. ܘܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܩܕܡܝ ܫܟܚܬܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܓܠܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܥܠܬܐ ܠܚܘܕܝܬ ܙܢܐ ܐܢ ܐܗܘܝܬ ܠܡܟܐ ܘܐܫܪܟܬ ܠܡܥܠܝܐ ܗܘ ܡܥܠܝܐ ܙܢܐ ܕܛܒ ܡܥܠܝ ܡܢ ܗܿܘ ܠܚܘܕܝ ܙܢܐ ܕܐܫܟܚܗ ܠܡܟܐ ܬܒܥ ܒܗܘܝܗ. ܘܟܕ ܡܢ ܠܘ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܗܝ ܠܡܫܬܟܚܘ ܙܢܐ ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܙܢܐ ܕܒܗ ܗܘ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܥܠܬܐ ܐܘ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢܫܬܟܚ ܡܬܡܨܝܢܐ ܕܡܥܠܝ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܘ ܢܫܬܟܚ ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܗܘ ܘܢܬܒܣܬܪ ܗܿܘ ܡܟܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܡܢ ܓܝܪ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܡܕܡ ܠܡܫܬܟܚܘ ܒܬܪ ܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܐܡܬ ܠܐ ܣܟ ܩܕܡܐ ܓܠܝܙܘܬܐ ܠܥܠܬܢܗ. ܒܗܿܝ ܕܡܢܬܥܢܗܿ ܕܫܟܝܚܘܬ ܗܿܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܢ ܗܘ ܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܙܢ̈ܝܐ ܕܒܝܬܝܝܢ ܠܗ ܐܠܨܐ ܕܥܡ ܝܬܗ ܐܦ ܗܘ ܥܠܬܢܗ ܢܗܘܐ ܡܬܘܡܐܝܬ. ܐܢܕܝܢ ܡܢܬܥܢܐ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܣܛܪ ܡܢ ܝܬܗ ܘܙܢ̈ܘܗܝ ܡܫܬܟܚ ܕܒܐܚܪܝܢ ܡܫܬܡܠܝܐ ܥܠܬܘܬܗ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘܬ ܚܣܝܪܘܬܗ ܡܘܒܠܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܗܘܝܘ ܥܠܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܥܪ ܗܘܐ ܡܢܩܕܝܡ ܘܣܥܪ ܐܝܛܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܗܕܐ ܠܘܬ ܚܘܕܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܡܘܒܠܐ. ܘܚܘܕܬܐ ܠܘܬ ܫܘܚܠܦܐ. ܘܕܪܡ ܗܘ ܡܢ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܟܦܘܪ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܩܕܝܡ ܗܘܝܐ ܕܗܢܐ ܟܠ. ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ ܠܡܬܪܢܝܘ ܙܒܢܐ ܕܒܗ ܡܨܝܐ ܕܬܬܐܡܪ ܕܢܦܠ ܗܘܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܬܘܡܝ ܓܠܝܙܘܬܐ ܢܦܘܫ ܗܘܐ ܗܢܐ ܟܠ. ܡܗܘܝܢܐ ܗܘ ܡܟܝܠ ܘܡܫܟܚܢܐ ܕܗܢܐ ܟܠ ܐܠܨܐܝܬ ܟܐܡܬ ܗܝ ܛܒܘܬܗ ܠܐ ܡܣܝܟܬܐ ܟܝܢܐܝܬ ܫܦܥܬ. ܘܥܠ ܟܝ̈ܢܐ ܡܬܡܨܝ̈ܢܐ ܐܬܦܪܣܬ ܘܠܗܿܝ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܫܟܢܬ ܘܕܢܬܢܛܪܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܫܟܢܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢ ܐܕܫ̈ܐ ܩܕܝܡܐ ܠܗܘܝܗ ܓܠܝܙܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܐܦ ܠܟܘܠܢܝܘܬܗܘܢ ܕܐܕܫ̈ܐ ܩܕܝܡܐ ܘܠܝܬ ܡܬܘܡܝܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܗܢܐ ܦܣܩܐ ܗܘ ܥܠ ܟܘܠܐ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܘܠܘ ܠܒܪ ܗܝ ܡܢ ܛܘܥܝܝ ܗܝ ܬܪܥܝܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ. ܘܗܐ ܟܠܚܕ ܡܢ ܣܩܘ̈ܒܠܝܐ ܡܨܐ ܗܘ ܠܡܫܬܟܚܘ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܕܡ ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܘܠܐ ܣܟ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܬܪܥܝܬܟܘܢ ܡܕܝܢ ܠܘܬ ܫܘܝܘܬܐ ܡܘܒܠܐ ܕܒܪܘܝܐ ܘܒܪܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܒܟܠ ܡܕܡ ܗܝ ܫܘܝܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܘܩܕܡܝܘܬܐ ܐܝܬ ܘܐܚܪܝܘܬܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܘܠܘ ܙܒܢܝ̈ܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܥ̈ܠܠܬܐ ܘܫܘܡ̈ܠܝܐ ܘܡܛܟܣܘܬܐ ܕܗܘ̈ܝܐ

ܥܬܝܪܐ ܡܪܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܒܫܘܡܠܝܗ ܥܠ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܨܪܝܟܐ ܒܗܦܟܗ. ܘܡܠܟܐ ܟܐܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܠܘ ܡܢ ܩܨ ܡܕܡ ܗܝ ܝܬܗ. ܘܡܢ ܩܨܕܝܠܗ ܝܬ ܟܠ.

ܦܣܘܩܐ: ܫܦܝܥܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܝܗܘܒܘܬ ܗܿܘ ܡܐ ܕܙܕܩ ܒܠܥܕ ܣܘܟܝ ܦܘܪܥܢܐ. ܘܗܿܘ ܕܝܗܒ ܠܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܙܕܩ ܠܘ ܫܦܝܥܐ ܗܘ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܗܿܘ ܕܝܗܒ ܗܿܘ ܡܐ ܕܙܕܩ ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܟܚܘ ܘܐܝܟ ܕܢܓܠܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܩܢܐ ܐܘ ܡܝܬܪܘܬܐ. ܐܘ ܠܡܬܦܨܝܘ ܡܢ ܡܟܪܙܘܬܐ ܘܓܘܢܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠܗܝܢ ܕܐܝܟ ܡܢ ܦܘܪ̈ܥܢܐ ܐܢܘܢ. ܘܝܗܘܒܐ ܕܚܠܦܝܗܝܢ ܡܥܪܦܢܐ ܗܘ ܘܠܘ ܫܦܝܥܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܟܠ ܕܡܟܢ ܠܡܫܬܟܚܘ ܡܢܗ ܣܥܘܪܘܬܐ ܡܕܡ. ܟܕ ܗܝ ܗܕܐ ܠܐ ܬܫܬܟܚ ܡܢܗ ܓܠܝܐ ܕܓܠܝܙ ܗܘ ܫܘܡܠܝܗ ܦܫܝܛܐ. ܒܗܿܝ ܕܥܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܣܢܝܩ ܠܘܬ ܫܘܡܠܝܗ. ܘܟܠ ܕܠܘ ܐܠܨܐܝܬ ܐܠܐ ܟܕ ܡܨܒܐ ܨܒܐ ܣܥܪ. ܐܢܢܩܝ ܕܠܚܕ ܡܢ ܓܒ̈ܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܢܓܒܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܢܫܬܘܘܢ ܠܘܬܗ ܐܠܨܐ ܕܐܘ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܢܣܥܘܪ ܐܘ ܠܐ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܦܫܚ̈ܘܗܝ ܕܦܘܠܓܐ ܫܟܝܪܝܢ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܠܘ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܠܐ ܠܗܿܘ ܕܥܗܢ ܡܢܗܘܢ ܢܓܒܐ. ܘܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܟܕ ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ ܫܘܡܠܝܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܛܒ ܫܟܝܪܐ ܕܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܥܗܢ̈ܝܬܐ ܒܦܚܡܗ ܢܬܬܘ̈ܕܝܢ. ܫܪܪܐ ܡܟܝܠ ܩܕܡܝܐ ܘܥܬܝܪܐ ܡܪܢܝܐ ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܒܝܬܗ. ܘܗܿܘ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܠܐ ܡܬܘܡ ܚܠܦ ܗܿܘ ܕܡܐܟ ܘܡܟܝܟ ܣܥܪ ܒܗܿܝ ܕܠܘܬ ܚܣܝܪܘܬܗ ܡܘܒܠܐ ܗܕܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܘ ܠܡܫܬܡܠܝܘ ܣܥܪ. ܐܠܐ ܠܡܫܡܠܝܘ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܡܫܡܠܝܢܘܬܗ ܕܠܗܿܘ ܕܚܣܝܪ ܐܢ ܫܘܝܐ ܠܘܬܗ ܠܠܐ ܡܫܡܠܝܘܬܗ. ܗܐ ܐܫܬܘܝܘܢ ܠܘܬܗ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ. ܘܠܐ ܐܠܨܐ ܕܢܓܒܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܢܕܝܢ ܠܐ. ܐܠܐ ܗܿܘ ܚܕ ܝܬܝܪ ܥܗܢ ܗܐ ܥܠܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܫܟܝܪܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܙܝܥܢܘ̈ܬܐ ܫܡܝ̈ܢܝܬܐ

ܕܨܒܝܢ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܙܘ̈ܥܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܐܬܚܘܝ. ܒܕܓܘܢ ܢܝܫܗܘܢ ܐܢ ܫܟܝܚܐ ܗܘܐ ܠܐ ܐܬܒܥܝ. ܐܘ ܐܢ ܡܬܒܥܝܢܐ ܗܘܐ ܡܢܬܝܐ ܐܬܟܠܝ ܟܕ ܡܛܝܗܝ. ܐܘ ܠܐ ܣܟ ܠܒܥܬܗ ܐܬܬܙܝܥ ܐܢ ܡܢ ܠܐ ܡܬܡܛܝ̈ܢܐ ܗܘܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܢܝܫܗܘܢ ܢܝܫܐ ܗܘ ܟܠܢܝܐ. ܕܡܢ ܨܒܝܢܐ ܟܘܠܢܝܐ ܡܬܝܠܕ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܠܡܕܪܟܢܘܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܢܩܦ ܕܗܝ ܗܝ ܝܕܥܬܐ ܡܫܘܕܥܬ ܥܠ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ.

ܘܬܘܒ ܢܝܫܐ ܕܙܘ̈ܥܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܐܘ ܡܬܒܥܝܢܐ ܗܘ ܚܝܘܬܢܝܐ ܐܘ ܗܘܢܢܝܐ. ܘܡܬܒܥܝܢܐ ܚܝܘܬܢܝܐ ܐܘ ܕܚܝܐ ܗܘ ܕܡܣܓܦܢܐ. ܘܫܡܝ̈ܢܐ ܟܕ ܪܡܝܢ ܡܢ ܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܘܡܨܛܪܝܢܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕ ܡܣܓܦܢܐ ܠܗܘܢ ܐܝܬ ܠܡܬܗܓܓܘ. ܐܘ ܢܬܘܦܘܬ ܡܘܬܪܢܐ. ܘܠܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܣܛܐ ܡܢ ܟܝܢܗ ܐܝܢܐ ܡܘܬܪܢܐ ܐܝܬ ܠܡܘܕܝܘ ܐܘ ܡܬܢܩܡܢܘܬܐ ܡܕܡ. ܘܠܗܿܘ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܪܓܬܐ ܐܘ ܚܡܬܐ ܐܝܕܐ ܡܬܢܩܡܢܘܬܐ ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܢܝܫܗܘܢ ܙܢܐ ܡܕܡ ܗܘ ܗܘܢܢܝܐ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܡܨܐ ܗܘ ܠܡܗܘܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܣܬܒܪܢܐ ܡܕܡ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܢܝܫܗܘܢ. ܘܐܠܐ ܠܘ ܐܡܝ̈ܢܝ ܒܥܬܐ ܗܘܘ ܠܩܢܝܢܗ.

ܦܣܘܩܐ: ܡܬܡܨܝܢܘܬܗܘܢ ܓܝܪ ܛܒ ܡܥܠܝܐ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܕܥܠܡܐ ܕܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܣܟ ܚܠܦܘܗܝ ܡܬܬܙܝܥܝܢ. ܘܟܠ ܗܘܢܐ ܓܒܪܢܝܐ ܘܠܐ ܡܟܪܗܐ ܣܗܕ ܠܡܠܬܐ ܒܠܥܕ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܥܠ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܚܠܦ ܪܚܘܡܐ ܡܕܡ ܡܫܢܓܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ. ܐܘ ܠܡܩܢܐ ܝܬܗ. ܐܘ ܠܡܬܕܡܝܘ ܒܗ. ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܡܢܬܝܐ ܐܘ ܠܡܬܕܡܝܘ ܒܗ ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܟܠܢܝܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܚܣܝܢܐܝܬ ܐܬܒܛܠܘ. ܫܪܝܟ ܗܿܘ ܬܠܝܬܝܐ ܐܢܢܩܝ ܫܪܪܐ. ܘܗܘ ܗܿܘ ܟܠܢܝܐ ܠܘ ܚܕ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܠܡܗܘܐ ܡܬܒܥܝܢܐ ܕܟܠܗܘܢ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦܘܢ ܠܗܘܢ ܙܘ̈ܥܐ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܟܢܫܐ. ܕܡܬܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܗܘ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܡܬܦܪ̈ܫܢܐ ܘܐܘܣܝ̈ܣ ܡܒܪ̈ܝܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܐܘܟܝܬ ܓܡܝܪ̈ܘܬܐ ܕܠܗܘܢ ܡܟܢܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܗܘܢ ܫܟܝ̈ܚܢ. ܘܠܗܘܢ ܡܬܝ̈ܐܒܢ ܠܡܬܕܡܝܘ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܘܙܠܬܢ̈ܝܬܐ ܠܡܦܩ ܠܡ ܡܢ ܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܓܘܫܡܐ ܡܘܙܠܬܢܝܐ ܟܠܗܘܢ ܫܘܡ̈ܠܝܘܗܝ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܗ ܫܟܝܚܝܢ. ܣܛܪ ܡܢ ܣܝ̈ܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܟܠ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܥܠ ܣܝܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܩܡܬ. ܦܝ̈ܫܢ ܗܘ̈ܝ ܟܠܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܣܝ̈ܡܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܒܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡܟܢ ܠܡܦܩ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܘܢ ܒܟܠܗܘܢ ܣܝ̈ܡܐ ܬܗܘܐ. ܒܙܒܢ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܟܠܚܕܐ ܒܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܗܢܘܢ ܫܪ̈ܝܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܒܣܝ̈ܡܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܥً̈ܠܠܬܐ ܗܘܝܢ ܕܫܘܟ̈ܢܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܢܛܚܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܪܚܘܡܐ ܛܒܐ ܘܡܪܢܝܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܒܡܨܥܝܘܬܗܘܢ ܐܦ ܥܠ ܥܠܡܐ ܡܟܐ ܕܡܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܫܝ̈ܛܐ ܘܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܢܛܚܐ ܛܒܘܬܐ ܘܡܬܦܫܛܐ.

ܐܟܣܝܣ: ܬܐܘܡܝܣܛܝܘܣ ܐ̱ܢܫ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܐܘܕܝ ܕܡܫܚܠܦܘܬ ܙܘ̈ܥܐ ܘܦܢܝ̈ܬܐ ܕܠܐܦܝ̈ܗܝܢ ܙܘ̈ܥܐ ܕܫܡܝ̈ܢܐ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܥܠܡܐ ܗܘܬ ܡܬܚܬܝܐ. ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܢܝܫܐ ܡܢ ܕܫܡܝ̈ܢܐ ܐܘܟܝܬ ܚܘܕܬ ܫܘܟ̈ܢܐ ܕܒܝܕ ܫܪܝܐ ܕܒܟܠܗܘܢ ܣܝ̈ܡܐ ܗܿܘܝܐ. ܐܦ ܒܡܫܘܬܦܘܬ ܙܘܥܐ ܕܡܝܐ ܘܗܝܟܕܗܝܘܬ ܦܢܝܬܐ ܡܟܢܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܒܡܫܚܠܦܘܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܕܒܡܫܘܬܦܘܬܐ ܡܨܐ ܗܘ ܠܡܩܦ ܗܢܝܢܐ ܠܬܚ̈ܬܝܐ ܠܗ ܓܒܐ ܟܠܚܕ ܡܢ ܫܡܝ̈ܢܐ ܕܠܘܬܗ ܡܬܐܡܪܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܩܡܬ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ. ܥܠ ܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܡܥܠܝ ܘܠܐ ܡܕܡ ܣܥܪ ܡܛܠ ܗܿܘ ܕܡܐܟ.

ܦܣܘܩܐ: ܠܐ ܕܡܝܪܐ ܕܢܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܪܚܘܡܐ ܚܕ ܠܚܘܕܝܐ ܕܗܘܝܘ ܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܫܬܘܬܦܘܢ ܙܘ̈ܥܐ ܒܚܘܕܪܢܝܘܬܐ. ܘܐܫܬܚܠܦܘܢ ܒܙܢ̈ܝܐ ܘܦܢ̈ܝܬܐ ܕܙܘ̈ܥܐܡܢ ܩܨ ܡܫܚܠܦܘܬ ܪ̈ܚܘܡܐ ܕܝܠܢ̈ܝܐ ܕܟܠܚܕ ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܗܘ̈ܢܐ. ܘܟܠ ܓܝܪ ܗܘܢܐ ܪܚܘܡܐ ܠܘܬ ܟܠ ܢܦܫܐ ܪܚܘܡܬܐ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ ܦܚܡܐ ܩܢܐ ܕܗܘܢܐ ܡܥܒܕܢܐ ܠܘܬ ܢܦܫ̈ܬܐ. ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܡܢ ܩܕܡܝܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܫܬܦܥ ܛܒܬܐ ܥܠ ܥܠܬܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܒܡܨܥܝܘܬ ܥܠܬܗ. ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܕܗܘ̈ܢܐ ܠܦܘܬ ܪܫܐ ܪܒܐ ܕܡܗ̈ܠܟܢܐ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܛܘܡ̈ܣܘܗܝ ܐܪ̈ܙܢܝܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡܫܝܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܢ̈ܝ ܓܒܗ ܥܣܪܐ ܒܠܚܘܕ ܠܗܘܢ ܡܘܕܝܢ ܠܦܘܬ ܡܢܝܢܐ ܕܓܝ̈ܓܠܐ ܟܠܢ̈ܝܬܐ ܒܠܚܘܕ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܠܐܝܟܢܝܘܬ ܓܝܪ ܒܘܣܡܐ ܕܩܢܝܢ ܫܡܝ̈ܢܐ ܡܢ ܥ̈ܠܠܬܗܘܢ ܘܠܡܬܬܒܪܩܢܘܬܗܘܢ ܒܢܘܗܪ̈ܐ ܠܐ ܐܝܢ̈ܝܐ. ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܕܪ̈ܟܢܐ ܗܘܝܢ ܓܡܝܪ̈ܐ. ܘܐܦ ܗܘ ܪܫܐ ܪܒܐ ܘܬܪܐܗ ܐܠܗܝܐ ܬܢܝܘܗܿ ܕܐܕܪܟܘܗܿ ܒܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܨ̈ܠܠܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܟܠ ܓܝܪ ܚܝܠܐ ܓܘܫܡܝܐ ܡܣܝܟܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܐܠܘ ܐܬܡܨܝ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܓܘܫܡܢܝܐ ܥܠ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܐܬܡܨܝܬ ܐܦ ܡܢܬܗ ܥܠܝܗܿ ܥܠ ܗܕܐ. ܒܕ ܡܫܘܬܦܐ ܡܢܬܐ ܠܟܠܐ ܒܓܘܫܡܢܝܘܬܐ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܫܘܝܐ ܠܟܠܐ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܝܢ ܓܘܫܡܢ̈ܝܬܐ ܕܡܘ̈ܙܠܬܐ ܡܬܡܨ̈ܝܢ ܚܝܠܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܘܒܟܝܢܗܝܢ. ܐܠܐ ܒܣܘܝ̈ܥܐ ܘܚܘܝ̈ܠܐ ܕܗܘ̈ܢܐ ܡܬܦܪ̈ܫܢܐ ܢܛܘܪ̈ܝܗܝܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܦܐܝܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ ܕܗܘ̈ܝܐ

ܓܘܫܡܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܘܠܐ ܡܪܟܒ ܘܐܕܫܐ. ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܘ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܥܠܬܐ ܕܒܝܬܝܐ ܠܗܿ ܬܪܝܢܘܬܐ ܬܗܘܐ ܡܫܟܚܢܝܬܗ. ܘܟܕ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܪܡ ܗܘ ܡܢܗܿ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܗܘܐ ܥܠܬܗ. ܥܠܬܢܗ ܡܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܢܢܝܬܐ ܡܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܗܝ ܗܘܢܐ ܕܟܠ ܡܥܕܐ ܕܬܬܩܪܐ ܐܦ ܚܟܡܬܐ ܒܪܝܬ ܒܪܫ ܒܪ̈ܝܬܐ ܟܐܡܬ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܠܬܢ̈ܐ. ܘܓܘܫܡܐ ܡܢ ܠܐىܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܥܠܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܚܘܕܐ ܐܘܟܝܬ ܚܒܘܫܐ ܐܢ ܥܠܬܐ ܗܘ ܕܡܬܬܚܕܢܐ ܥܡܗܿ ܕܫܟܝܚܘܬ ܐܚܘܕܐ. ܐܦ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܕܡܬܬܚܕܢܐ ܫܟܝܚܐ ܗܝ ܕܫܘܝܐ ܠܡܬܡܨܝܢܘܬ ܠܐ ܫܟܝܚܘܬܐ ܕܡܬܬܚܕܢܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܘܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܕܣܦܝܩܘܬܐ ܡܘܒܠܐ ܗܿܝ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܚܘܝܬ ܫܟܝܪܘܬܗܿ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܬܚܒܫܢܐ ܥܠܬܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܕܚܒܘܫܐ ܗܿܘ ܕܛܒ ܡܝܬܪ ܘܡܥܠܝ ܡܢܗ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܢܦܫܐ ܥܠܬܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܕܓܘܫܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܒܠܥܕ ܡܨܥܝܘܬܐ ܕܓܘܫܡܗܿ ܐܫܬܟܚܬ ܠܘ ܢܦܫܐ ܗܝ ܐܠܐ ܗܘܢܐ ܡܒܪܝܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܩܢܘ̈ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܕܫܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܠܬܐ ܢܗܐ ܕܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܢ ܩܨ ܫܘܝܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ. ܘܗܘ̈ܢܐ ܠܘ ܡܢ ܚܕ ܐܕܫܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܠܐ ܐܦ ܡܘ̈ܙܠܬܐ ܥܠܬܢܝ̈ܬܗܘܢ ܡܢ ܚܕ ܐܕܫܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘ̈ܝܢ. ܘܗܢܝܢ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܗܝܢ ܘܙܘ̈ܥܝܗܝܢ. ܐܠܐ ܒܫܘܚܠܦ ܐܕܫ̈ܝܗܝܢ. ܐܘܟܝܬ ܟܝܢ̈ܝܗܝܢ. ܘܟܠܗܝܢ ܒܦܚܡܐ ܕܥܠܡܐ ܕܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܐܣܛܘܟܣܐ ܐܢܝܢ ܘܟܝܢܐ ܚܡܝܫܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܠܘ ܡܘ̈ܙܠܬܐ ܡܢ ܚܕ ܗܘ̈ܝ ܐܕܫܐ ܘܟܝܢܐ ܘܐܬܡܨܝ ܦܣܩܐ ܘܦܘܪܫܐ ܒܗ ܒܐܕܫܢܝܘܬܗܘܢ ܠܡܬܡܨܝܘ ܙܕܩ ܗܘܐ ܐܦ ܒܩܢܘܡܐ ܡܢܗ ܕܐܕܫܐ ܘܕܠܐ ܡܨܛܪ̈ܝܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܓܠܝܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܟܕ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܡܢ ܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ. ܗܘ ܗܢܐ ܩܢܘܢܐ ܐܢ ܠܟܠܗܿ ܣܝܣܪܬ ܥ̈ܠܠܬܐ ܘܥ̈ܠܬܢܐ ܢܩܦ. ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܬܝܒܠ ܗܘܝܐ ܠܘܬ ܓܘܫܡܐ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܐܢܢܩܝ ܕܡܢ ܩܨ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܢܩܦܬ ܠܥܠܬܢܐ ܡܕܡ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܡܘ̈ܙܠܬܐ ܟܠܗܝܢ ܡܢ ܗܘܢܐ ܡܕܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܫܬܟ̈ܚܢ ܒܗܿܝ ܕܐܬܚܘܝ ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܗܘܢܐ ܐܝܬ ܪܚܘܡܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܥܠܬܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܒܝܬܗ. ܘܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܒܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ ܥܠܬܗ. ܘܡܕܪܟܘ ܡܕܪܟ ܠܗܿ ܠܬܪܝܢܘܬ ܙܢ̈ܝܐ ܗܿܠܝܢ ܐܦ ܠܝܬܗ. ܒܕܓܘܢ ܠܡܬܗܘܢܢܘܬ ܐܠܨܝܘܬ ܐܝܬܘܬܗ ܒܥܠܬܗ ܗܘܝܐ ܕܗܘܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܩܦ. ܘܠܡܬܗܘܢܢܘܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܐܝܬܘܬܗ ܒܝܬܗ. ܗܘܝܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܘܙܠܬܢܝܐ ܢܩܦ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܨܝܘܬܐ ܛܒ ܡܝܬܪܐ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ. ܘܠܡܬܗܘܢܢܘܬ ܝܬܗ. ܗܘܝܐ ܢܩܦ ܕܢܦܫܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܡܢ ܥܠܬܢܐ ܬܪܝܢܐ ܗܘܢܐ ܗܿܘܐ. ܘܡܘܙܠܬܐ ܕܕܩܢ̈ܣܐ ܘܢܦܫܗܿ. ܘܡܢ ܬܠܝܬܝܐ. ܗܘܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܡܘܙܠܬܐ ܕܩܪܘܢܘܣ. ܘܗܘܝܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܥܕܡܐ ܕܢܫܬܡ̈ܠܝܢ ܡܘ̈ܙܠܬܐ ܬܫܥ. ܘܗܘܢܐ ܥܣܝܪܝܐ ܠܡܬܗܘܢܢܘܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܠܝܬܗ. ܗܘܝܐ ܕܗܘܠܐ ܡܫܘܬܦܬܐ ܕܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܢܩܦ. ܘܠܡܬܗܘܢܢܘܬ ܝܬܗ ܗܘܝܐ ܕܨܘܪ̈ܬܐ ܐܘܟܝܬ ܐܕܫ̈ܐ ܕܝܠܢ̈ܝܐ ܕܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܢܩܦ. ܘܠܡܬܗܘܢܢܘܬ ܐܠܨܝܘܬܗ ܒܠܥܬܗ. ܗܘܝܐ ܕܢܦܫ̈ܬܢ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܢܩܦ. ܟܕ ܗܢܘܢ ܙܘ̈ܥܐ ܒܫܘܚ̈ܠܦܝܗܘܢ ܥܗܢܘ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܠܗܘܠܐ ܡܫܟܢܝܢ ܠܘܬ ܩܘܒܠܐ ܕܢܛܚ̈ܐ ܫܘܡܠܝܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܘܕܥܒܘܕܐ ܦܫܝܛܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܢܫܘܫܛ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܠܦܘܬ ܛܘܝ̈ܒܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܓܠܝܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܙܠܝܩܐ ܫܡܫܢܝܐ ܘܙܓܘܓܝ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬ ܓܘ̈ܢܐ ܙܢ̈ܝܐ ܓܠܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܗܘܢܐ ܦܫܝܛܐ ܘܡܒܪܝܐ. ܠܐ ܡܫܥܒܕ ܠܫܘܚ̈ܠܦܐ ܒܗܿܝ ܕܫܘܚ̈ܠܦܘܗܝ ܠܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܡܘܒܠܝܢ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܒܡܨܥܝܐ ܐܘ ܕܠܐ ܡܨܥܝܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܗܘܠܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܒܬܪ ܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܗܘܝܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܥܗܢܘܬ ܗܘܝܗ ܬܩܕܡܝܘܗܝ ܒܗܿܝ ܕܐܬܚܘܝ ܕܥܒܘܕܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ. ܘܥܗܢܘܬܐ ܗܿܝ ܗܝ ܗܝ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܐܡܪܗܿ ܦܝܠܣܘܦܐ. ܟܐܡܬ ܕܡܩܕܡ ܩܕܝܡܐ ܠܟܠ ܗܘܝܐ. ܘܟܕ ܩܕܡ ܗܘܠܐ ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ ܡܩܒܠܢܐ ܕܥܗܢܘܬ ܗܘܝܗ. ܒܗܿܝ ܕܠܘܬ ܣܝܣܪܬܐ ܕܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܡܘܒܠܐ ܡܠܬܐ ܕܬܗܘܐ. ܟܐܡܬ ܠܟܠ ܗܘܠܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܘܕܐ ܕܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܗܘܬ.

ܦܣܘܩܐ: ܡܢ ܓܝܪ ܗܘܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܘ̈ܠܕܐ ܟܠܗܘܢ ܡܬܬܝܬܝܢ. ܨܘܪ̈ܬܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܐܣܛܘܟ̈ܣܢܝܬܐ ܘܢܦܫ̈ܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ. ܘܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܘܠܘܬܗܿ ܡܣܬܝܟ ܝܘܒܠܐ ܕܡܬܗܘ̈ܢܢܐ. ܘܫܪܝ ܡܢ ܗܘܝܐ ܡܢ ܡܥ̈ܠܝܐ ܠܡܥ̈ܠܝܐ. ܗܘܢܐ ܠܡܐܡܪ ܐܝܛܐ ܢܦܫܐ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ ܘܓܘܫ̈ܡܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܐܝܛܐ ܗܘ̈ܠܐ ܫܝ̈ܛܬܐ. ܘܗܪܟܐ ܗܿܦܟ ܝܘܒܠܐ ܡܢ ܫܝ̈ܛܐ ܘܐܣܬܝܟ ܒܡܥ̈ܠܝܐ ܡܢ ܡܡܫܚܘܬܐ ܠܡܐܡܪ ܡܘܙܓܝܬܐ ܘܢܦܫܐ ܢܨܒܬܢܝܬܐ. ܐܝܛܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ. ܐܝܛܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܘܡܢܗܿ ܗܘܢܐ ܗܘܠܢܝܐ ܥܕܡܐ ܠܗܘܢܐ ܡܬܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܩܘܕܫܢܝܬܐ ܡܬܝܒܠ. ܘܠܗܿ ܠܗܕܐ ܬܪܬܝܢ ܗܘ̈ܝ ܐܚܝܢ̈ܘܬܐ. ܚܕܐ ܡܢ ܠܘܬ ܥܠܡܐ ܕܩܘܕ̈ܫܐ ܒܥܠܬ ܐܠܨܝܘܬܗܿ. ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܠܘܬ ܥܠܡܐ ܕܗܘܠܐ ܫܝܛܬܐ ܘܡܬܬܥܒܕܢܝܬܐ ܡܢ ܩܨ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗܿ.

ܦܣܘܩܐ: ܐܢ ܓܝܪ ܟܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܬܗܘܐ. ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܡܢ ܟܠ ܣܓܝܐܘܬܐ. ܣܓܝܐܘܬܐ ܬܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܠܐ ܣܘܦ ܢܫܬܘܫܛܘܢ ܫܘ̈ܟܢܐ ܘܢܛܚ̈ܐ ܕܛܒܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܩܛܦܣܝܣ ܗܿܝ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܦܪܘܛܣܝܣ ܘܒܟܝܢܐ ܠܐ ܡܬܗܦܟܢܝܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܢܦܫܗܿ.

Chapter 3

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ

ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܡܒܪܝܘܬܐ ܕܡܢ ܗܘܠܐ ܘܡܕܪܟܢܘܬܐ ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܘܚܠܩܐ

ܘܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ ܐܘܟܝܬ ܒܘܣ̈ܡܐ.

ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܐܣܒܪܘ ܕܡܕܪܟܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܢܗܘܐ ܡܕܪܟܢܐ ܗܘ ܩܢܘܡ ܡܬܕܪܟܢܐ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܣܒܪܘ ܕܡܕܪܟܢܘܬ ܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܚܕܝܘܬܗܿ ܕܒܗܘܢܐ ܡܥܒܕܢܐ. ܘܐܢ̱ܬ ܐܫܬܘܕܥܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܕܬܪܝܢ ܠܐ ܡܨܝܢ ܠܡܗܘܐ ܚܕ. ܐܠܐ ܐܢ ܒܡܘܙܓܐ ܐܘ ܒܣܒܝܣܘܬܐ ܐܘ ܒܪܘܟܒܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܓܘܫ̈ܡܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܢܐܡܪ ܕܓܡܠ ܗܘܬ ܒܝܬ. ܠܘ ܚܕܝܘܬܐ. ܐܢ ܓܡܠ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܿ ܦܫܬ ܘܗܘܬ ܒܝܬ ܠܘ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܐܢ ܒܛܠܬ ܓܡܠ. ܐܘ ܠܐ ܗܘܬ ܒܝܬ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܠܘ ܚܕܝܘܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܟܕ ܐܕܪܟܬ ܓܡܠ. ܐܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܿ ܦܫܬ ܠܘ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܐܢ ܒܛܠܬ ܘܗܘܬ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܗܐ ܬܘܒ ܠܘ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܐܢ ܐܫܬܚܠܦܬ ܒܙܢܗܿ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܠܘ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܗܘܝܘ ܒܝܢܬ ܦܪ̈ܥܘܗܝ. ܕܦܘܠܓܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܫܪܝܪܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܡܬܚܝܕܢܘܬܐ ܕܒܗܘܢܐ ܡܥܒܕܢܐ ܠܐ ܫܪܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܨܐ ܡܢ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܡܕܡ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܕܥܪܛܠܝܝܢ ܠܗܘܢܐ ܡܥܒܕܢܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܠܗܿ ܠܫܟܝܪܘܬ ܙܢܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܩܛܪܓܗܿ ܡܝܬܪܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܥܠ ܦܪܦܘܪܝܘܣ ܗܿܘ ܨܘܪܝܐ. ܘܒܙܚܗ ܠܐ ܡܡܫܚܐܝܬ. ܟܕ ܛܒ ܐܦ ܗܘ ܒܡܠܬܐ ܕܥܠ ܝܠܝܕܘܬܐ ܕܡܢܕܪܫ. ܘܒܡܕܡ ܡܢ ܟܬܒܘ̈ܗܝ ܐܕܘܝܗܿ ܠܚܕܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܒܨܘܪ̈ܬܐ ܡܬܗܘ̈ܢܢܝܬܐ ܘܠܝ ܡܣܬܒܪܐ ܕܠܘ ܠܗ ܠܗܿܘ ܣܘܟܠܐ ܕܒܥܝܗܝ ܗܿܘ ܒܫܡ ܚܕܝܘܬܐ. ܒܥܐ ܐܦ ܗܘ ܗܪܬܡܢ. ܐܠܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܟܐܡܬ ܕܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܗܿܘܝܢ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܕܗܘܝܐ ܡܬܦܪܫܢܐ ܘܕܢܦܫܐ ܟܕ ܬܬܓܡܪ. ܘܓܠܝܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܣܘܟܠܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܟܠ ܓܝܪ ܐܘܣܝܐ ܡܒܪܝܬܐ ܡܕܪܟܢܝܬܐ ܗܝ ܕܝܬܗܿ ܘܝܕܝܥܘܬܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܝܬܗܿ ܐܡܝܢܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܗܝ ܠܗܿ ܟܡܐ ܕܐܝܬܝܗܿ. ܘܝܕܥܬܐ ܠܘ ܡܕܡ ܗܝ ܐ̱ܚܪܝܢ ܐܠܐ ܫܟܝܚܘܬ ܡܢܝܘܬܗ ܕܡܬܝܕܥܢܐ ܒܝܬܗ ܕܝܕܘܥܐ. ܟܐܢܐܝܬ ܡܕܝܢ ܟܠ ܡܒܪܝܐ

ܝܕܘܥܐ ܗܘ ܘܡܬܝܕܥܢܐ. ܘܝܕܥܬܐ ܐܘ ܒܠܟܣܝܣ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܗܘܢܐ ܠܡܐܡܪ ܘܡܗܘܢܢܐ ܘܡܬܗܘܢܢܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܝܕܥ ܝܬܗ ܠܘ ܒܗܿܝ ܕܡܥܒܕܐ ܝܬܗ ܒܗ. ܒܗܿܝ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܝ ܐܘ ܦܫܝܛܬܐ ܗܝ ܘܠܐ ܡܕܠܠܬܐ ܒܝܬܗ. ܐܘ ܕܝܠܢܝܬܐ ܗܝ ܒܝܬܗ. ܘܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܠܐ ܡܗܢܝܐ ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܝܬܗ. ܘܗܿܝ ܕܬܪܬܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܡܗܢܝܐ ܝܕܥܬܐ ܕܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܝܕܥܬܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܝܬܐ ܩܕܡܝܬ ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܬܝܕܥܐ ܕܗܿܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܠܢܝܐ ܠܗܿ ܐܘ ܠܐ. ܡܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܐܘܟܝܬ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܒܝܬܗܿ ܡܫܬܘܕܥܐ ܝܬܗܿ. ܘܠܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܬܗܿ.

ܦܣܘܩܐ: ܝܕܥܬܗ ܓܝܪ ܕܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܡܫܥܒܕܬܐ ܗܝ ܠܫܘܚ̈ܠܦܐ. ܒܕܓܘܢ ܪܡܐ ܡܢ ܙܒܢ̈ܢܝܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܚܕ ܡܢܢ ܟܕ ܝܕܥ ܕܦܠܢ ܡܚܪ ܢܦܩ. ܟܕ ܢܦܩ ܐܢ ܗܝ ܗܿܝ ܝܕܥܬܐ ܟܬܪܬ. ܠܘ ܝܕܥܬܐ ܗܝ. ܐܢܕܝܢ ܠܘ ܗܝ ܗܐ ܐܫܬܚܠܦܬ. ܟܠ ܡܕܝܢ ܝܕܥܬܐ ܠܐ ܡܩܒܠܬ ܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܝܬܐ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܘܟܠܗܝܢ ܟܠܢܝ̈ܬܐ ܐܢܢܩܐܝܬ ܫܟܝܚܐ ܠܗ ܡܪܝܡܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܗܠܝܢ ܩܢܘܡ̈ܝܬܐ ܕܬܚܝܬ ܙܒܢܐ ܕܠܘ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܘ ܙܒܢܐܝܬ. ܐܠܐ ܒܙܢܐ ܟܘܠܢܝܐ ܕܠܐ ܣܒܠ ܫܘܚܠܦܐ ܝܕܥ ܠܗܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܦܪܨܢܘܢܝܬܐ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܡܪܕܐ ܡܢ ܝܕܥܬܗ ܚܒܫܬ ܟܠ.

ܦܣܘܩܐ: ܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ ܚܝܐ ܗܘ. ܒܗܿܝ ܕܡܕܪܟܢܐ ܗܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠܗܿ ܫܟܝܚܘܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܝܕܥܬܗ ܠܘ ܐ̱ܚܪܬܐ ܗܝ ܡܢ ܝܬܗ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܚܝܘܬܗ ܠܘ ܐ̱ܚܪܬܐ ܗܝ ܡܢ ܝܬܗ. ܘܟܕ ܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܙܘ̈ܥܐ ܐܘܪ̈ܓܢܝܐ ܡܨܐ ܗܘ ܟܠ ܡܪܢܐܝܬ. ܘܝܕܥܬܗ ܒܠܚܘܕ ܒܗܿܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܣܦܩܐ ܠܘܬ ܫܟܚܬܗܝܢ. ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ. ܠܗܿܘ ܕܝܢ ܠܐ ܣܟ. ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܐܚܕܬ ܟܠ ܗܝ ܗܝ ܗܕܐ ܝܕܥܬܐ. ܗܿܢܘ ܗܟܝܠ ܐ̱ܪܙܗܿ ܕܒܪܘܝܘܬܐ. ܘܟܠ ܫܒܝܠ ܕܠܗܠ. ܠܘ ܠܐ ܡܩܒܠܐ ܪܒܬ ܠܘܬ ܣܓܝܐܘܬܗ ܕܣܓܝܕܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܗܿܝ ܕܫܟܝܚܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܗܝ ܗܿܝ ܡܢܝܘܬ ܙܟܝܬ ܟܠ ܓܡܝܪ̈ܘܢ ܕܓܡܝܪ̈ܐ ܚܣܝܪܐ ܒܦܚܡܗܿ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܗܘ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܠܗ. ܒܕ ܗܘ ܠܗ ܫܘܐ. ܘܠܗ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܟܠ. ܠܐ ܡܬܕܪܟ ܡܢ ܟܠ. ܘܗܘ ܡܕܪܟ ܟܠ ܒܙܢܐ ܕܟܘܠܢܝ.

ܦܣܘܩܐ: ܠܐ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܗܘܬ ܠܛܒܘܬܗ ܕܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ. ܕܬܬܙܝܥ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗ ܘܬܩܘܡ ܠܘܬ ܬܚܘܡܐ ܕܡܟܢܘܬ ܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܡܟܝܠ ܡܬܘܡܝܘܬܗ ܐܠܨܐܝܬ ܗܘܠܐ ܐܫܟܚ ܠܐ ܙܒܢܝܬܐ ܕܩܢܝܐ ܚܝܠ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܗܘ̈ܢܐ ܐܫܟܚ ܕܩܢܝܢ ܚܝܠ ܥܒܘܕܘܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܘܟܕ ܒܠܥܕ ܥܗܢ̈ܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕ ܢܛܚܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܡܨܐ ܠܡܫܬܟܢܘ. ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܫܟܚ ܡܘܙًܠܬܢܝܐ. ܕܟܕ ܡܛܠ ܢܝ̈ܫܐ ܡܕܡ ܡܥ̈ܠܝܐ ܚܕܪܝܢ ܥܗܢ̈ܘܬܐ ܠܗܿ ܠܗܘܠܐ ܗܿܝ ܝܗܒܝܢ ܠܡܩܒܠܘ ܨܘܪ̈ܬܐ ܘܫܘܡ̈ܠܝܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܦܬܚܝܢ ܬܪ̈ܥܝ ܐܘܪܫܠܡ ܕܠܥܠ ܘܡܬܬܡܛܪ̈ܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ. ܘܥܗܢܘܬܐ ܡܢ ܗܝ ܗܝ ܟܐܢܐܝܬ ܨܝܘܕܬܗܘܢ ܕܫܘܡ̈ܠܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܫܘܫܡܢܐ ܒܫܝܛܘܬܗ ܐܠܘ ܩܢܐ ܗܘܐ ܡܘܙܓܐ ܒܝܬܝ ܠܡܡܫܚܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܕܡܝܐ ܠܘ ܡܬܟܠܝܘ ܡܬܟܠܝܐ ܗܘܬ ܡܢܗ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܩܠܘܛܘܬܐ ܠܘܬ ܝܗܘܒܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܡܢ ܓܝܪ ܐ̱ܪ̈ܙܝܗܿ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܣܝܡܝ̈ܗܘܢ ܕܗܝ̈ܟܠܝ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܗܢܐ ܟܠ. ܒܗܿܝ ܕܐܢ ܐܬܩܪ̈ܒܝܢ ܠܐ ܝܬܝܪ ܛܟ ܐܣܬܝ̈ܛܝܢ. ܘܐܢ ܣܛܪ ܡܢ ܢܘܪܐ ܗܘܐ ܗܘܐ ܫܒܒܗ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܐܦ ܗܿܘ ܠܢܘܪܢܝܘܬܐ ܡܫܬܚܠܦ ܗܘܐ ܘܡܬܥܦܦܐ ܗܘܬ ܚܡܝܡܘܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܡܫܚܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܣܢܩ ܣܢܝ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܚܝ̈ܘܬܐ ܟܠܗܝܢ ܐܘܪ̈ܓܢܝܬܐ ܥܠ ܐܣܛܘܟܣܐ ܝܒܝܫܐ ܠܡܣܬܡܟܘ ܥܠܘܗܝ ܠܘܬܗ ܕܗܢܐ ܐܫܬܟ̈ܚܝ. ܘܐܙܕܓܪ ܐܣܛܘܟܣܐ ܡܝܢܝܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܢ ܩܨ ܣܢܝܩܘܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܕܥܠ ܢܦܐܫܬܐ. ܘܐܬܛܟܣ ܡܢ ܥܡ ܢܘܪܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗܿ ܒܝܬܝ ܒܚܡܝܡܘܬܐ ܥܡ ܕܝܢ ܐܪܥܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗܿ ܒܝܬܝ ܒܩܪܝܪܘܬܐ. ܘܐܬܒܝܬܝܘ ܗܢܘܢ ܡܨ̈ܥܝܐ ܒܪܛܝܒܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܒܛܠ ܟܐܢܘܬܐ ܗܘ̈ܝܐ ܘܡܘܙًܠܬܐ ܬܘܒ ܐܠܘ ܒܟܠܢܝܘܬܗܝܢ ܢܘܗܪ̈ܝܬܐ ܗܘ̈ܝ ܡܘܩܕܘ ܡܘ̈ܩܕܢ ܗܘ̈ܝ ܠܬܚ̈ܬܝܐ ܒܣܓܝܐܘܬ ܙܠܓܝ̈ܗܝܢ. ܘܐܠܘ ܒܟܠ ܐܣܬܦ̈ܩܝ ܡܢ ܢܘܗܪܐ. ܒܚܫܘܟܐ ܠܐ ܡܬܡܠܚܢܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܬܚ̈ܬܝܐ. ܘܢܗܝܪ̈ܝܗܝܢ ܬܘܒ ܐܠܘ ܫܠܝ̈ܐ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܐ ܗܘܘ ܡܚܪܟܘ ܡܚܪܟܝܢ ܗܘܘ ܙܠܝܩܝ̈ܗܘܢ ܠܗܢܘܢ ܩܪ̈ܝܒܐ. ܘܠܐ ܡܛܝܐ ܗܘܬ ܡܘܬܪܢܘܬܗܝܢ ܠܪ̈ܚܝܩܐ. ܫܘܒܚܐ ܡܕܝܢ ܠܝܗܘܒܐ ܕܝܘܬܪ̈ܢܐ ܡܒܘܥܐ ܕܫܟܝܚܘܬܐ ܘܢܒܥܐ ܕܛܒܘܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܐܨܕ ܐܘ ܐܢ̱ܬ ܒܐܚܝܢܘܬܐ ܕܩܢܐ ܦܓܪܟ ܠܘܬ ܥܠܡ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ. ܘܐܣܛܘܟܣܐ ܠܘܬ ܓܘܫܡܐ ܡܘܙܠܬܢܝܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܠܘܬ ܢܦܫܐ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܘܬ ܗܘ̈ܢܐ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܥܠܬܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܕܒܪ ܡܪܟܒܬܐ ܪܡܬ ܡܢ ܟܠ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܪܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܘܩܕܡܝܐ ܕܠܗ ܟܠ ܡܫܬܥܒܕ ܘܠܟܠ ܐܚܝܕ ܘܡܢܗ ܟܠ ܡܠܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܠܘ ܝܬܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܠܐ ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܝܬܐ. ܐܘ ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܡܕܡ. ܘܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܡܚܪܪܘ ܡܚܪܪܝܢ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܣܟ. ܘܓܡܝܪ̈ܝ ܒܟܠ ܘܠܐ ܚܣܝܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܚܒܝܟܐ ܒܛܒܘܬܗܘܢ ܒܝܫܬܐ. ܐܠܐ ܕܛܒܘܬܐ ܗܘ ܥܘܠܒܢܐ. ܒܝܫܬܐ ܕܝܢ ܦܫܝܛܬܐ ܕܡܢܟܪܝܐ ܡܢ ܛܒܬܐ. ܐܘ ܒܝܫܬܐ ܚܒܝܟܬ ܥܡ ܛܒܬܐ. ܐܠܐ ܕܕܒܝܫܘܬܐ ܗܝ ܥܘܠܒܢܐ. ܐܦܢ ܡܢ ܗܘܢܐ ܡܥܠ ܥ̈ܐܠܢ ܒܦܘܠܓܐ. ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܣܟ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܫܬܟܚܘ. ܟܕ ܠܐ ܦܐܐ ܠܛܒܐ ܠܡܫܟܚܘܬܗܝܢ. ܙܢܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܐܠܨܐܝܬ ܡܫܬܟܚ ܡܢ ܛܒܐ ܡܪܢܝܐ ܐܝܟ ܕܝܠܦܬ ܥܠ ܡܬܡܨܝܢܐ ܡܥܠܝܐ ܘܥܠܬܢܐ ܩܕܡܝܐ ܘܗܘ̈ܢܐ ܕܥܡܗ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܙܢܐ ܬܪܝܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܗܡܝܢܘܬܐ ܕܡܢ ܛܒܬܐ ܪܒܬܐ ܒܥܠܬ ܒܝܫܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܝܫܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܙܢܐ ܐܝܟ ܗܘܝܗܿ ܕܢܘܪܐ ܕܡܘܬܪ̈ܢܘܬܐ ܡܢ ܩܢܝܐ ܣܘܓܐܐ. ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܠܐ. ܘܡܢܬܐ ܗܝ ܡܢ ܐܪܒܥ ܡܢܘ̈ܢ ܕܥܠܡܐ ܐܣܛܘܟܣܢܝܐ. ܘܐܦܢ ܠܦܘܬ ܟܘܝ̈ܢܐ ܣܘܓ̈ܦܢܐ ܡܕܡ ܝܩܕܢ̈ܝܐ ܓܕܫܝܢ ܡܢܗ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܡܕܡ ܕܠܦܘܬ ܫܟܚܬܗܝܢ. ܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܛܒܘܬܐ ܐܢܝܢ. ܘܐܦܢ ܠܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܗܐ ܒܗܘܢ ܡܢ ܛܒܘܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܫܟܝܚܘܬܐ. ܐܠܐ ܠܦܘܬ ܟܘܝ̈ܢܐ ܙܝ̈ܡܝܐܣ ܡܕܡ ܡܢܗܝܢ ܓܕ̈ܫܢ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܐܕܫܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܕܥܗܢ ܠܡܩܒܠܘ ܡܝܬܪ̈ܘܬܐ ܣܘܓܐܐ ܓܕܫܐ ܠܗ ܠܡܘܕܝܘ ܬܘܕܝ̈ܬܐ ܟܕܒ̈ܬܐ. ܘܠܡܣܥܪ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܒܝܬܝ̈ܬ ܠܚܛܝܬܐ. ܐܠܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܒܩܢܘ̈ܡܐ ܒܨܝܪ̈ܝ ܡܢܝܢܐ ܡܫܬܟ̈ܚܢ. ܘܙܟ̈ܝܐ ܛܒ ܡܢ ܚܝ̈ܒܐ ܣܓܝܐܝܢ ܘܒܝܫܬܐ ܡܢ ܥܠܬ ܒܚܠܩܐ ܠܘ ܒܟܝܢܐ ܐܠܐ ܒܓܕܫܐ. ܘܥܠܬܗ ܗܝ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܓܠܝܙܘܬܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܘܠܡܢܐ ܐܦ ܗܢܐ ܙܢܐ ܠܐ ܚܒܝܟ ܒܒܝܫܬܐ ܠܐ ܐܫܬܟܚ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܘ ܗܟܢܐ ܐܫܬܟܚ ܠܘ ܗܘ ܙܢܐ ܗܿܘܐ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܘܗܘ ܦܘܫܟܐ ܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܐܠܐ ܕܠܡܢ ܢܘܪܐ ܠܐ ܢܘܪܐ ܠܐ ܐܬܒܪܝܬ. ܐܘ ܡܝ̈ܐ ܠܐ ܡܝ̈ܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܡܢܐ ܐܡܪܬܘܢ ܕܒܨܝܪܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝ ܚܣܝܪ̈ܐ ܡܢ ܕܓܡܝܪ̈ܐ. ܘܗܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܦܝܓ̈ܢܐ ܟܗܝܢܝܢ ܒܥܠܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܕܓܡܝܪ̈ܝ ܒܟܠ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܚܣܝܪ̈ܝ ܒܟܠ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܨ̈ܥܝܐ. ܘܟܕ ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܠܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܡܬܬܠܘܬ ܝܕܝܥܐ ܕܛܒܬܐ ܥܠܒܐ. ܘܓܠܝܐ ܬܘܒ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܕܛܒ ܓܘܡܕܢܝܢ ܘܡܢ ܕܪܓܐ ܕܛܒܘܬ ܬܘܕܝܬܐ ܢܦܝܠܝܢ ܠܘ ܣܓܝ ܐܠܐ ܕܠܝ̈ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܟܠ ܡܕܡ ܒܚܠܩܐ ܠܡܢܐ ܫܘܢܩܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܫܘܢܩܐ ܠܡ ܢܩܦ ܠܢܦܫܐ ܚܠܦ ܚܛܗ̈ܝܗܿ. ܠܘ ܡܢ ܡܬܢܩܡܢܐ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܗܝ ܥܡܗܿ ܛܥܝܢܐ ܙܢ̈ܝܐ ܡܫܢܩܢ̈ܝܗܿ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܒܣܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܟܕ ܡܬܦܪܫܐ ܒܝܕ ܩܨܐ ܘܥܫܢܐ ܝܐܝܒܘܬܗܿ ܕܠܗܝܢ. ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܠܗܿ ܗܦܘܟܝܐ. ܡܫܬܢܩܘ ܡܫܬܢܩܐ ܘܒܢܘܪܐ ܕܥܡܗܿ ܒܪܘܚ ܝܩܕܐ. ܘܚܐܫܐ ܚܫܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ ܕܡܢ ܩܨ ܝܥܢܘܬܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܗܘܢ ܢܩܦ.

ܦܣܘܩܐ: ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܡܦܫ ܦܝܫܐ ܒܬܪ ܦܓܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܥܠܬܗܿ ܡܫܟܚܢܝܬܐ ܐܡܝܢܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܗܝ. ܘܐܢ ܢܣܝܡ ܕܒܛܠܐ ܗܘ ܒܘܛܠܗܿ ܐܘ ܠܝܬܗܿ ܗܘ ܐܘ ܡܢ ܩܨ ܫܟܝܚܘܬܐ. ܕܗܿܘ ܡܐ ܓܠܝܙܘܬܗ ܥܐܠܐ ܒܥܠܬܘܬ ܫܟܝܚܘܬܗܿ. ܐܘ ܡܢ ܩܨ ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܫܟܝܚܘܬܗ ܥܐܠܐ ܒܥܠܬܘܬ ܫܟܝܚܘܬܗܿ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝܪ ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܠܝܬܗܿ ܗܿܘܐ ܒܘܛܠܗܿ ܠܐ ܣܟ ܐܫܬܟܚܬ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܣܩܘܒܠܝܐ ܩܢܝܐ ܡܒܛܠܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܗܝ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܬܪܝܢܐ ܘܬܠܝܬܝܬܐ ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܐܢ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܠܐ ܝܗܒܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܠܐ ܐܠܨܐ ܡܢ ܓܠܝܙܘܬܗܿ ܓܠܝܙܘܬ ܢܦܫܐ. ܘܐܢ ܕܓܕܫܐ ܗܘ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܠܐ ܐܠܨܐ. ܒܗܿܝ ܕܫܟܝܚܘܬܗ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܢ ܫܟܝܚܘܬܗܿ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܗܘ ܫܪܝܗ ܕܐܣܪܐ ܣܦܩ ܗܘ ܠܘܬ ܒܘܛܠܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܐܣܪܐ ܡܢ ܩܛܝܓܘܪܝܐ ܗܘ ܕܠܘܬ ܡܕܡ. ܕܗܝ ܬܚܘܒܐ ܒܙܢ̈ܝܐ ܓܕܫܢ̈ܝܐ. ܘܕܓܕ̈ܫܐ ܡܢ ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܘܠܐ ܚܕ ܫܘܚܠܦܐ ܒܟܝ̈ܢܐ ܡܟܢܝܢ ܠܡܥܒܕ ܓܠܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܬܚܘܒܗܘܢ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܟܡܐ ܕܡܘܙܓܐ ܥܠܬܐ ܗܘܐ ܕܫܟܝܚܘܬܗܿ ܒܫܘܪܝܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܒܘܛܠܗ ܐܘܟܝܬ ܒܘܠܒܠܗ ܥܠܬܐ ܢܗܐ ܕܒܘܛܠܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܡܘܙܓܐ ܥܠܬܐ ܗܘ ܕܢܫܬܟܚ ܠܗ ܫܘܡܠܝܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘܣܝܐ ܡܒܪܝܬܐ ܩܝܡܬ ܠܝܬܗܿ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܩܦ ܠܒܘܠܒܠܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܬܘܒ ܬܗܘܐ ܐܘܣܝܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܫܘܡܠܝܐ ܠܗ. ܘܠܘ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܗܝ ܒܝܬܗܿ.

ܦܣܘܩܐ: ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܟܢܐ ܕܬܥܒܪ ܡܢ ܦܓܪܐ ܠܐܚܪܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܦܓܪܐ ܟܕ ܡܘܙܓܐ ܡܕܡ ܠܗ ܢܗܘܐ. ܡܫܘܐ ܫܘܐ ܗܝܕܝܟ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܐ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܕܫܘܡ̈ܠܝܐ. ܘܐܢ ܢܦܫܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܢ ܦܓܪ ܐ̱ܚܪܝܢ ܠܗܿ ܥܒܪܐ ܘܢܩܦܐ. ܡܫܬܟ̈ܚܢ ܠܚܕ ܦܓܪ ܬܪܬܝܢ ܢܦܫ̈ܢ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫ ܠܐ ܝܕܥ ܠܝܬܗ ܐܠܐ ܚܕܐ ܢܦܫ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܘ ܟܠ ܢܦܫܐ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܡܫܬܟܢܐ ܐܠܐ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܢܨ̈ܒܬܐ ܟܕ ܡܫܬܡ̈ܠܝܢ ܠܦܓܪ̈ܝ ܚܝܘ̈ܬܐ ܥܒܪ̈ܢ. ܘܗܿܢܝܢ ܟܕ ܬܘܒ ܢܫܬܡ̈ܠܝܢ ܠܘܬ ܦܓܪ̈ܝ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܒܪ̈ܢ. ܘܒܗܘܢ ܢܫܬܡ̈ܠܝܢ ܡܬܦܪ̈ܩܢ ܘܒܗܘ̈ܢܐ ܡܬܚܝ̈ܕܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܐܢ ܢܨܒܬܐ ܒܝܕ ܡܘܙܓܐ ܢܦܫܐ ܡܫܬܘܝܐ ܠܡܩܒܠܘ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܕܫܘܟ̈ܢܐ. ܟܡܐ ܟܝܬ ܦܓܪܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܕܛܒ ܡܢܗ ܓܡܝܪ ܢܫܬܘܐ ܠܡܩܒܠܘ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪܐ ܕܡܕܝܢ ܠܡܓܢܛܝܣ ܠܡܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܦܓܪ ܒܪܢܫܐ ܫܘܡܠܝܐ ܐܫܬܟܢ ܕܒܗ ܐܬܡܨܝ ܠܡܬܦ ܦܪܙܠܐ. ܟܕ ܛܒ ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܡܢܗ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܦܓܪܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܒܝܕ ܡܥܠܝܘܬ ܡܘܙܓܗ ܫܘܡܠܝܐ ܕܝܬܝܪ ܓܡܝܪ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܢܬܘܦܘܬ ܦܪܙܠܐ ܐܫܬܘܝ ܠܡܩܒܠܘ.

ܦܣܘܩܐ: ܠܗܢܝܐܘ̈ܬܐ ܓܝܪ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܕܡܢ ܪ̈ܓܫܐ ܒܪ̈ܝܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܗܢܝܐܘ̈ܬܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܝܬܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܓܘ̈ܝܐ ܥܠܒ̈ܢ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ. ܘܗܐ ܗܿܘ ܕܒܩܘܦ̈ܣܐ ܫܓܝܡ ܡܫܬܥܐ. ܡܢ ܣܘܓܐܬ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܡܬܐܟܠܢܝ̈ܬܐ ܘܡܫܬܬܝܢ̈ܝܬܐ ܡܗܡܐ ܘܐܦ̈ܐ ܡܗܦܟ. ܘܠܐ ܐܫܬܥܢܝܐ ܗܿܘ ܛܒ ܓܒܐ ܘܒܪܢܫܐ ܬܘܒ ܡܢ ܩܨ ܗܿܝ ܕܠܐ ܢܬܒܙܚ ܠܒܘܣ̈ܡܐ ܣܘܓܐܐ ܫܐܛ ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܝ̈ܠܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܝܢܩܬܐ ܬܓܠܘܙ ܝܬܗܿ ܘܠܝܠܕܗܿ ܬܪ̈ܣܝܬܐ ܫܦܝ̈ܥܬܐ ܬܥܬܕ. ܐܦ ܘܫܝܛܗܝܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܟܠܒܐ ܠܡܐܡܪ ܨܝܕܐ ܕܥܠ ܡܘܠܝ ܪܓܬ ܡܪܗ ܛܒ ܡܢ ܕܥܠ ܟܦܢܗ ܠܗ ܡܬܒܛܠ. ܘܕܠܘܬ ܗܿܘ ܢܛܥܢܝܘܗܝ ܠܨܝܕܐ ܠܗ ܪܚܝܡ ܘܐܟܦ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ ܕܠܐ ܦܘܠܓ. ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܢܝ̈ܐܘܬܐ ܡܬܗܘ̈ܢܢܝܬܐ ܕܡܘܬ ܫܡܫܐ ܟܕ ܢܕܢ̈ܚܢ ܢܚ̈ܦܝܢ ܠܗܢܝܢ ܒܣܪ̈ܢܝܬܐ. ܡܐܟܠܐ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܡܫܬܝܐ ܐܘ ܙܘܘܓܐ. ܘܒܢ̈ܝ ܥܠܡܐ ܛܥܝܢ ܒܕܠܐ ܚܟܡܝܢ ܠܗܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܡܬܝܐܒܝܢ ܠܡܬܬܒܪܩܘ ܒܙًܠܓܐ ܠܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܕܫܒܒܘܬ ܐܠܗܘܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܗܢܝܐܘܬܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܡܕܪܟܢܘܬ ܫܘܡܠܝܐ ܕܡܕܪܟܢܐ ܠܡܕܪܟܢܐ ܒܗܿܝ ܕܡܕܪܟܢܐ ܗܘ ܟܕ ܠܐ ܢܗܐ ܗܿܘ ܕܟܠܐ ܐܘ ܣܩܘܒܠܝ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܚܝܠܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܫܘܡܠܝܐ ܩܢܐ ܘܚܣܝܪܘܬܐ ܘܒܦܚܡܝܗܝܢ ܗܢܝܐܘܬܐ ܘܚܫܐ. ܘܡܣܬܒܪܐ ܕܠܘ ܟܠ ܫܘܡܠܝܐ ܐܦ ܗܢܝܐܘܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܟܕ ܫܘܡܠܝܐ ܗܘ ܠܘ ܗܢܝܐܘܬܐ. ܘܕܠܐ ܫܪܝܪ ܣܒܪܐ ܓܠܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܬܚܡܢܢ ܕܫܘܡܠܝܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܗܝܕܝܢ ܗܢܝܐܐ. ܚܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܘܣܘܓܐܐ ܕܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܟܕ ܐܟܣܝܣܐܝܬ ܗܘ̈ܝܢ ܡܬܒܝ̈ܬܝܢ ܠܪܓܫܐ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܢܗܝܢ ܚܐܫ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܝܬܐ ܠܗ ܗܘ̈ܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܘܗܐ ܟܪܝܗܐ ܟܕ ܡܢܫܠܝ ܚܘܠܡܢܐ ܩܢܐ ܒܗܢܝܐܘܬܐ ܕܠܐ ܙܥܘܪ ܡܪܓܫ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܗܢܝܐܐ ܡܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܢܬܛܝܒ ܒܠܥܕ ܗܢܝܐܘܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܚܝܠܝܘܬܐ ܠܡܪ̈ܬܢܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܡܚܫܢܐ ܒܠܥܕ ܚܫܐ ܐܝܟ ܓܙܪܐ ܘܝܩܕܢܐ ܠܡܪ̈ܝ ܦܠܓܐ ܘܬܝܘ̈ܒܐ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܘ ܡܬܚܓܪܝܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܬܗܢܘܢ ܐܘ ܢܚܫܘܢ ܐܠܐ ܡܢ ܩܨ ܓܠܝܙܘܬ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܡܕܪܟܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܢܣܛܐ ܗܿܘ ܕܟܠܐ ܗܝܕܝܟ ܥܫܢܐ ܐܦ ܗܢܝܐܘܬܐ ܐܦ ܚܫܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܛܥܡܗܿ ܠܗܢܝܐܘܬܐ ܡܕܡ ܟܒܪ ܠܐ ܣܟ ܠܗܿ ܢܬܝܐܒ ܕܡܘܬ ܛܠܝܐ ܕܠܐ ܐܕܪܟ ܩܘܡܬ ܡܙܕܘ̈ܓܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܒܕܠܐ ܗܢܝ ܥܒܕܐ ܡܗܡܐ ܡܢܗ. ܐܠܐ ܒܕܠܐ ܢܣܝܗ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܢܣܝ ܚܫܐ ܡܕܡ ܠܐ ܢܙܕܗܪ ܡܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܕܡܚ̈ܫܢ ܐܝܟ ܓܓܪܢܐ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܐܬܟܪܗ.

ܦܣܘܩܐ: ܫܘܡܠܝܗ ܓܝܪ ܕܚܝܠܐ ܪܓܬܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܬܐܝܢ ܚܝܠܐ ܛܥܘܡܐ ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܕܚܠܝܘܬܐ. ܡܢ ܗܘܠܐ ܬܗܘܐ ܗܝ ܚܠܝܘܬܐ. ܐܘ ܠܘ ܡܢ ܗܘܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܚܠܡ̈ܐ ܘܓܠܝܢ̈ܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܓܫܬܐ ܘܣܘܩܐ ܘܫܪܟܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܘܫܘܡܠܝܐ ܕܚܝܠܐ ܚܡܬܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܐܝܢܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ ܒܙܟܘܬܐ ܡܕܡ ܐܘ ܡܬܢܩܡܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܠܟܠ ܚܝܠܐ ܫܘܡܠܝܐ ܐܝܬ ܒܦܚܡܗ. ܫܘܡܠܝܐ ܕܐܘܣܝܐ ܡܗܘܢܬܐ ܘܡܒܪܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܝ ܕܬܗܘܐ ܗܘܢܐ ܡܬܦܪܫܢܐ. ܘܨܘܪܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܗܿ ܢܬܬܨܝܪ̈ܢ ܡܢܗ ܕܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܗܘ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܘܢܦܫ̈ܬܐ ܘܓܘܫ̈ܡܐ ܘܗܿܢܘܢ ܘܬܚܘܬܝܗܘܢ ܦܐܝܘܬ ܡܛܟܣܐܝܬ. ܘܡܢ ܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܬܦܘܩ ܐܟܣܝܣܐܝܬ. ܘܗܕܐ ܗܝ ܕܡܝܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܘܐܠܗ̈ܝܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܫܘܡܠܝܐ ܒܠܗܟܣܝܣ ܩܘܕܫܢܝܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܒܘܣܡܐ ܪܘܚܢܝܐ ܡܫܬܡܗ.

ܦܣܘܩܐ: ܗܘܢܐ ܓܝܪ ܟܕ ܛܒ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܡܕܪ̈ܟܢܐ ܡܥܠܝ. ܗܿܝ ܕܠܘ ܫܛܝܚ̈ܘܬܐ ܘܒܪ̈ܝܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܪ̈ܓܫܐ ܡܕܪܟ. ܐܠܐ ܡܢܝ̈ܘܬܗܘܢ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܘܐܘܣܝ̈ܝܬܐ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܗܢܝܐܘܬܗܿ ܡܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܗܢܝ̈ܐܘܢ ܬܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ. ܘܗܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܘܗܝ ܡܥ̈ܠܝܐ ܕܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܐܢܘܢ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܘܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܠܢܦܫܐ ܠܦܘܬ ܐܣܪܗܿ ܕܥܡ ܗܘܠܐ. ܕܙܟܝܬܐ ܠܡ ܬܗܘܐ ܠܚ̈ܝܠܝ ܦܓܪܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܢܗܘܢ ܬܙܕܟܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܐܢܘܬܐ ܡܡܠܟܐ ܒܫܘܬܦܘܬܗܿ ܕܥܡܗܘܢ. ܘܟܐܢܘܬܐ ܡܢ ܬܠܝܬܝܬ ܙܢܐ ܗܝ. ܘܠܦܘܬ ܟܠ ܙܢܐ ܒܟܘܢܝܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡܬܟܢܝܐ ܐܝܟ ܢܟܦܘܬܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ ܘܚܟܝܡܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܡܫܚ̈ܘܬܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܪܓܬܐ ܘܚܡܬܐ ܘܡܠܝܠܘܬܐ ܡܡܠܝܝܬ ܚ̈ܝܐ.

ܦܘܣܩܐ: ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܠܘ ܡܬܝܐܒܘ ܬܬܝܐܒ ܢܦܫܐ ܠܫܘܡܠܝܗܿ ܐܘ ܠܐ ܬܬܗܢܐ ܒܗܿ ܡܢ ܩܨ ܟܠܘ̈ܝܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܠܗܿ ܓܕܫܐ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܙܢ̈ܝܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܒܣܪܐ ܟܕ ܐܟܣܝܣܐܝܬ ܐܦ ܒܬܪ ܡܒܪܝܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܫܘܢܝܐ ܠܗܿ ܢܩܦܝܢ ܛܒ ܣܓܝ. ܥܗܪܝܢ ܫܘܢܩܝ̈ܗ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܟܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܪܟܢܘܬܗܘܢ ܐܬܬܣܝܡ ܘܐܣܛܝ. ܘܐܝܟܢܐ ܠܘ ܣܓܝ ܬܬܕܘܐ. ܘܪܥܝܢܗܿ ܠܒܝܬ ܬܚܬܝܢ ܠܘܬ ܥܠܡ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܒܣܪ̈ܢܝܬܐ ܡܫܬܪܓܠ. ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܠܗܿ ܩܢܝܢܗܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܒܓܗܢܐ ܫܓܝܪܬ ܒܢܘܪܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܛܒ ܚܪܝܦܬ ܕܠܩܐ ܗܝ ܘܡܚܫܢܝܬܐ ܡܢ ܗܕܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܕܡܬܪܓܫܐ ܡܫܬܢܩܐ. ܘܗܿܢܘ ܐܪܙܗܿ ܕܗܿܝ ܕܟܠܢܫ ܢܘܪܗ ܡܢܗ ܗܝ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܚܣܝ̈ܡܐ ܒܢ̈ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܠܗܢܝ̈ܐܘܬܐ ܥܠܡܢ̈ܝܬܐ ܚܕܝܢ ܒܗܢ ܥܠܡܐ ܐܡܪܘ ܕܕܡ ܗܿܢܝܢ ܕܝܬܝܪ ܪ̈ܒܢ ܒܗܿܘ ܕܥܬܝܕ ܢܐܪܬܘܢ. ܡܬܘܡܐܝܬ ܕܝܢ ܘܠܥܠܡ ܡܬܕܘ̈ܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܟܪ̈ܝܗܬ ܒܣܟܠܘܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܓܠܝܙܘܬ ܝܕܥܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܥܡ ܫܟܝܚܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܣܩܘܒܠܝܐ ܠܫܪܪܐ. ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܝܢ ܟܪ̈ܝܗܬ ܒܙܢ̈ܝܐ ܕܚܫ̈ܝ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܥܡܗܿ ܦܟܝܗܘܬ ܚ̈ܫܐ ܘܝܐܒܘ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܦ ܫܘܢܩܗܝܢ ܥܒܪ ܘܒܛܠ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܢܦܫܐ ܒܬܪ ܫܘܢܝܐ ܡܓܗܝܐ ܡܢ ܟܘܝ̈ܢܐ ܘܚܘ̈ܕܬܐ ܘܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܢܫܢܘܢ ܡܢܗܿ ܙܢ̈ܝܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܚܫܢ̈ܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܒܛܠ ܫܘܢܩܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܥܠܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܚ̈ܕܬܐ ܠܘ ܟܠܢܐܝܬ ܣܪܝܩ ܡܢ ܚܘ̈ܕܬܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܠܐ ܬܘܒ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܫܘܢ̈ܝܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒܐܡܝܢܘ ܡܓܗ̈ܝܢ ܡܢ ܐܣܪ̈ܝܗܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܢܦܫܐ ܝܐܝܬܐ ܘܕܟܝܬܐ ܟܕ ܒܓܘ̈ܕܝ ܐܕܫܗܿ ܡܬܚܠܛܐ ܚܕܘܬܐ ܚܕܝܐ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܝܬܐ. ܘܟܡܐ ܕܗܕܐ ܪܘܙܐ ܗܢܐ ܟܠܗ. ܗܿܝ ܐܚܪܬܐ ܚܛܝܬܐ ܠܡܐܡܪ ܘܡܠܬܟܬܐ ܡܚܫ ܚܐܫܐ ܘܡܬܕܘܝܐ ܘܐܝܟ ܐܟܣܢܝܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܚܘܕܪ̈ܝܗܝܢ ܡܬܕܚܝܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܒܐܐܪ ܓܘܫܡܐ ܡܕܡ ܡܪܟܒܐ ܡܢ ܥܛܪܐ ܘܬܢܢܐ ܡܛܠ ܗܓܓ̈ܘܬܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܘܙܕܝ̈ܩܬܐ. ܘܢܦܫ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܚܛܝ̈ܬܐ ܟܐܡܬ ܕܠܗ ܠܗܿܘ ܓܘܫܡܐ ܐܘܪܓܢܘܢ ܢܣܒܝܘܗܝ. ܘܐܟܡܐ ܕܒܦܓܪܐ ܒܗ ܢܬܗܓ̈ܓܢ ܐܦ ܗܢܝ̈ܐܘܬܐ ܡܠܬܐ ܗܝ ܠܐ ܡܫܬܐܣܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܒܐܐܪ ܠܐ ܡܟܢ ܠܡܫܬܪܪܘ ܡܢ ܩܨ ܪܛܝܒܘܬܐ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܒܛܟܣܐ ܗܘ ܥܠܝܐ ܕܐܐܪ ܡܢ ܢܘܪܐ ܡܬܚܪܟ. ܘܐܢ ܒܛܟܣܐ ܗܘ ܬܚܬܝܐ ܕܐܐܪ ܡܢ ܩܪܝܪܘܬܐ ܡܝܢܝܬܐ ܡܬܠܒܕ ܘܐܝܟ ܥܢܢܐ ܡܬܦܠܗܕ. ܐܢ ܗܿܝ ܕܐܢܫ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܡܪ. ܕܗܘ ܓܘܫܡܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܫܡܝܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܠܐ ܪܚܝܩܐ ܡܢ ܫܪܪܐ. ܘܒܗ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܕܡ ܙܕܝ̈ܩܐ ܐܦ ܚܛܝ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܒܪܡ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܕܓܠܝ̈ܙܢ ܡܢ ܒܝܬܝܘܬܐ ܕܥܠܡ ܗܘ̈ܢܐ ܘܥܕܟܝܠ ܒܣܢܝܩܘܬܐ ܕܥܠ ܐܣܪܐ ܡܬܡܣ̈ܟܢܢ ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܡܘܬ ܦܓܪܐ ܐܘܪܓܢܘܢ ܢܣ̈ܒܢ ܘܪ̈ܓܝܓܬܗܝܢ ܡܡ̈ܠܝܢ. ܟܕ ܡܬܐܟ̈ܠܢܐ ܡܕܡ ܘܡܫܬܬܝ̈ܢܐ ܐܘ ܫܪܟܐ ܕܙܢ̈ܝܐ ܪ̈ܓܬܢܝܐ ܒܗ ܡܬܗܓ̈ܓܢ. ܘܟܐܡܬ ܕܘܟܬ ܪܓܫܐ ܡܫܘܬܦܐ ܠܗܝܢ ܡܡܠܐ ܘܗܿܝ ܕܝܬܝܪ ܕܡܝܐ ܕܠܘ ܚܕ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܐܘܪܓܢܘܢ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܦܫܝ̈ܛܐ ܘܗܿܘ ܕܥܘ̈ܠܐ. ܐܠܐ ܡܫܚܠܦܐ. ܒܕܓܘܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܙܕܝ̈ܩܬܐ ܒܐܘܪܓܢܘܢ ܗܘ ܕܡܘ̈ܬܐ ܬܗܝܪ̈ܬܐ ܘܐܣܟ̈ܡܐ ܕܡܝܪ̈ܝ ܫܘܦܪܐ ܕܛܒ ܓܡܝܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ ܡܬܗܓ̈ܓܢ. ܚܛܝ̈ܬܐ ܕܝܢ ܢܘܪ̈ܘܬܐ ܘܬܢܝ̈ܢܐ ܘܥܩܪ̈ܒܐ ܠܦܘܬ ܗܓܓܘ̈ܬܗܘܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܡܬܗܓ̈ܓܢ ܒܐܘܪܓܢܘܢ ܕܠܗܝܢ ܦܐܐ. ܟܕ ܗܓܓܘܬܐ ܕܟܠ ܢܦܫܐ ܠܦܘܬ ܬܐܘܪܝܐ ܕܩܢܝܐ ܗܘܝܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܥܫܝܢܘܬ ܐܣܪܗܿ ܘܦܟܝܗܘܬܗ. ܘܛܒ ܩܪܝܒܐ ܕܗܘ ܗܢܐ ܓܘܫܡܐ ܐܘܪܓܢܘܢ ܚܛܝ̈ܐ. ܡܨܥܝܐ ܡܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܣܝܡܐ ܕܒܝܬ ܚܘܓܬܐ ܕܢܘܪܐ ܘܗܿܝ ܕܣܗܪܐ. ܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܐܘܪܓܢܘܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܪܡ ܗܘ ܡܢ ܣܩܘ̈ܒܠܝܬܐ ܐܣܛܘܟܣ̈ܢܝܬܐ ܘܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܒܫܡܝܐ ܗܘ ܕܬܠܬܐ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܕܗܘ ܗܿܘ ܫܡܝܐ ܕܐܦܪܘܕܝܛܝ ܡܠܝܬ ܫܘܦܪ̈ܐ ܕܬܠܝܬܝܐ ܗܘ ܡܢ ܣܗܪܐ. ܘܗܿܢܘ ܦܪܕܝܣܐ ܓܘܫܡܢܝܐ ܘܓܗܢܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܫܢܓܬܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܒܘܣܡܐ ܕܒܝܕ ܡܬܬܨܝܪܢܘܬܐ ܕܝܬܐ ܡܕܡ ܡܫܡܠܝܬܐ ܗܿܘܐ. ܘܝܐܝܒܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܡܬܬܨܝܪܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܟܠ ܡܕܝܢ ܝܐܝܒܐ ܠܘ ܡܫܡܠܝܐ ܗܘ. ܫܪܪܐ ܡܟܝܠ ܩܕܡܝܐ ܡܥܠܝ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܝܐܝܒܘܬܐ. ܫܢܘܓܐ ܗܘ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܝܬܗ ܘܡܫܢܓܐ ܡܢ ܝܬܗ. ܘܗܝ ܫܢܓܬܗ ܡܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܫܢܓܬܐ. ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ. ܘܒܘܣܡܗ ܪܡ ܡܢ ܟܠ ܒܘܣܡܐ ܒܗܿܝ ܕܓܡܝܪܘܬ ܡܬܕܟܪܢܗ ܛܒ ܡܢ ܟܠ ܓܡܝܪܘܬܐ ܓܡܝܪܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܣܟܐ ܗܘܝܘ ܟܕ ܗܘ ܡܕܪܟܢܐ ܘܡܬܕܪܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܕܪܟܢܐ ܕܡܬܕܪܟܢܐ ܓܡܝܪ ܘܪܡ ܘܫܒܝܚ ܘܡܥܠܝ. ܒܬܪܗ ܕܝܢ ܐܣܝ̈ܣ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܗܘ̈ܢܐ ܠܡܐܡܪ ܡܬܦܪ̈ܫܢܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܪܡܝܢ ܡܢ ܕܪܓܐ ܕܝܐܝܒܘܬܐ. ܘܫܢܘ̈ܓܐ ܒܠܚܘܕ ܐܢܘܢ ܕܩܕܡܝܐ ܘܕܝܬܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܟܠܗܘܢ ܙܢܝ̈ܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܒܬܪܗܘܢ ܕܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܘܙܠܬܢܝ̈ܬܐ ܝܐܝ̈ܒܬܐ ܘܫܢܘ̈ܓܬܐ. ܒܬܪܗܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܐܢܫ̈ܝܬܐ ܗܿܢܝܢ ܓܡܝܪ̈ܬܐ ܠܡܐܡܪ ܕܓܡܝܪ̈ܐ. ܒܬܪܗܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܙܕܝ̈ܩܬܐ ܕܦܫܝ̈ܛܢ ܒܛܟܣܝ̈ܗܝܢ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܟܕ ܠܘ ܟܠ ܗܢܝܐܘܬܐ ܒܝܕ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܘܚ̈ܝܐ ܡܥܕܐ ܕܬܗܘܐ. ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܒܐܘܣܝ̈ܣ ܗܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܟܝܢܝ̈ܗܝܢ ܚ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܘܝܕܥܬܐ ܘܡܕܪܟܢܘܬܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܠܒܝܬ ܬܚܬܝܢ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܓܘܫܡܢ̈ܝܐ ܐܬܥܓ̈ܢܝܢ. ܘܒܐܢܢܘܣܝܐ ܘܕܘܝܘܬܐ ܕܗܘܠܐ ܡܦܪܟܠܐܝܬ ܐܬܬܣܪ̈ܝܢ. ܘܡܢ ܬܘ̈ܠܥܐ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܬܐ ܡܬܒܪ̈ܡܢ. ܘܡܢ ܥܩܪ̈ܒܝܗܿ ܡܬܕܒ̈ܨܢ ܘܬܩܝܦܐܝܬ ܝܬܗܝܢ ܡܒܟ̈ܝܢ ܡܢ ܩܨ ܓܠܝܙܘܬܗܝܢ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ ܕܢܨܝܚܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ. ܘܒܚܫܘܟܐ ܗܿܘ ܠܐ ܡܬܡܠܚܢܐ ܫܢ̈ܐ ܡܚܪ̈ܩܢ. ܟܕ ܫܡ̈ܥܢ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝܢ ܡܢܗ ܕܩܕܡܝܐ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܡܢܟܝܢ ܡܬܝܕܥ ܐܢܐ. ܪܡ ܐܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܘܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܘܚ̈ܝܠܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܡܢ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܡܣܬܟܠܘ ܕܠܘ ܚܕܢܝ̈ܝ ܙܢܐ ܐܢܘܢ ܓܡܝܪ̈ܐ ܒܕܪ̈ܓܝܗܘܢ ܐܦܠܐ ܚܣܝܪ̈ܐ ܒܐܩܡܝ̈ܗܘܢ. ܐܠܐ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ ܐܘܘ̈ܢܐ ܘܡܫܚܠܦܝܢ ܐܦ ܒܘܣ̈ܡܐ ܐܦ ܫܘܢ̈ܩܐ ܠܦܘܬ ܛܘܝ̈ܒܐ ܘܥܗܢ̈ܘܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ.

Chapter 4

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ

ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܢܒܝܘ̈ܬܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܘܚܙܘ̈ܢܐ ܘܚ̈ܠܡܐ

ܠܢܒܝܘܬܐ ܓܝܪ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܝܬ ܕܒܫܘܡܠܝܗܘܢ ܡܫܬܡܠܝܐ. ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܗܘܐ ܕܐܫܬܠܚ ܗܘ ܢܒܝܐ. ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ ܕܣܘܓܐܐ ܕܝܕ̈ܥܬܐ ܒܠܥܕ ܝܘܠܦܢܐ ܐܢܫܝܐ ܢܗܘܐ ܕܚܟܡ. ܕܬܠܬܐ ܕܡܫܥܒܕܬܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܗܘܠܐ ܥܠܡܢܝܬܐ. ܘܒܗܿ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܡܥܒܕ. ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܥܬܝ̈ܕܬܐ ܢܗܘܐ ܡܒܕܩ ܐܦ ܥܠ ܗܿܢܝܢ ܕܥܒܪ̈ܝ ܚܬܝܬܐܝܬ. ܘܗܿܘ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܝܬܐ ܗܝ ܡܪܢܝܬܐ ܕܢܒܝ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡܨܝܢ ܗܘ ܠܡܫܬܟܚܘ ܐܦ ܠܐܢܫ̈ܝܢ ܓܡܝܪ̈ܐ ܘܢܙܝܪ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܠܐ ܡܛܘ̈ܫܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܟܕ ܠܐ ܡܬܬܚܕ ܐܕܫܗ ܒܩܢܘܡܗ ܐܢܢܩܐܝܬ ܐܫܬܚܠܦܘܢ ܡܢܝ̈ܢܐ ܘܐܫܬܓܢܝܘܢ ܩܢܝ̈ܢܐ. ܘܐܬܦܠܓܬ ܥܡܪܬܐ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܘܟܦܪ̈ܘܢܐ. ܘܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܠܘ ܡܣܦܩ ܣܦܩ ܠܡܡܠܝܘ ܚܫܚ̈ܬܗ ܙܢܢܝ̈ܬܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܐܠܨ ܠܘܬ ܡܣܒܐ ܘܡܬܠܐ ܘܣܘܝܥܐ ܘܡܣܬܝܥܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܗܢܘܢ ܗܿܠܝܢ ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗܘܐ ܦܐܝܘܬ ܡܛܟܣܐܝܬ. ܐܠܐ ܥܡ ܩܢܘ̈ܢܐ ܘܬܚܘ̈ܡܐ ܢܡܘ̈ܣܝܐ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܘ ܡܬܩܒ̈ܠܢܐ ܡܟܢܝܢ ܠܡܗܘܐ ܡܢ ܩܢܘܡܐ ܫܘܐ ܠܩܘܛܢܐ ܒܙܢܘ̈ܗܝ. ܕܙܕܩܐ ܚܒܫܬ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܡܣܝܥܘ ܡܢ ܕܝܠܗܿ ܩܢܘܡܐ ܡܢܗܘܢ ܕܩܢܘ̈ܡܐ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܒܝܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܒܗܝܢ ܢܡܘ̈ܣܐ ܕܟܝܢܐ ܡܫܬܪܝܢ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܕܫܗ ܢܥܠܐ. ܘܠܗ ܢܬܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܣܝܘܡܘܬ ܢܡܘ̈ܣܐ ܘܠܡܙܕܗܪܘ ܘܡܟܘܢܘ ܡܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܡܣܓ̈ܦܢ ܠܐܕܫܐ. ܘܠܡܚܦܛܘ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܡܘܬܪ̈ܢ ܒܝܕ ܫܘܘ̈ܕܝܐ ܘܓܙܡ̈ܐ ܕܒܘ̈ܣܡܐ ܘܫܘ̈ܢܩܐ ܕܒܥܠܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܗܘܝܢ. ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܦܝܣ ܘܐܠܨ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܡܕܡ ܕܚܠܦ ܐܓܪܐ ܘܦܘܪܥܢܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܡܢܗܝܢ ܡܢ ܩܢܝܘ̈ܬܢܝܬܐ ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܓܠܝܙܘ̈ܬܢܝܬܐ. ܘܗܢܝܢ ܩܢܝܘ̈ܬܢܝܬܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܠܩܢܘܡܗܘܢ ܕܝܠܢܝܐ ܒܠܚܘܕ ܡܗ̈ܢܝܢ ܐܟܙܢܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ ܕܠܘܬ ܝܐܝܒܘܬܐ ܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ ܡܙܝ̈ܥܢ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܠܗܘܢ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܐܟܙܢܐ ܕܙܕܩ̈ܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܡܥܣܪ̈ܐ. ܘܓܠܝܙܘ̈ܬܢܝܬܐ ܬܘܒ ܡܢܗܝܢ ܡܢ ܕܝܠܢܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܐܟܙܢܐ ܕܨܘ̈ܡܐ ܡܨ̈ܠܠܝ ܗܘ̈ܢܐ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܘܢ ܐܦ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܗ̈ܢܝܢ ܐܟܙܢܐ ܗܿܝ ܕܢܬܟܠܘܢ ܘܢܙܕܓܪܘܢ ܡܢ ܛܠܘ̈ܡܝܐ ܘܕܡ̈ܐ ܘܚܛܘܦܘ̈ܬܐ ܘܙܢܝ̈ܘܬܐ. ܘܢܐܠܘܨ ܐܢܘܢ ܬܘܒ ܠܡܪܕܐ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܠܡܬܒܪܟܘ ܡܢ ܗܝ̈ܟܠܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܡܥܡܪ̈ܐ ܕܓܡܝܪ̈ܐ ܕܕܡ ܒܗܕܐ ܢܥܗܕܘܢ ܐܘܪܚܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬ ܡܢܗܿ ܠܡܫܬܐܠܘ ܘܕܐܝܟܢܐ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܦܓܥܘܢ ܒܡܪܗܘܢ ܢܬܛܝܒܘܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܢܘܟܪ̈ܝܬ ܠܕܥܝܕܐ ܥܡ ܙܘܗܪ̈ܐ ܡܘܬܪ̈ܢܐ

ܢܒܝ̈ܐ ܓܝܪ ܘܣܘܓܐܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܐܬܒܪܝܘ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܘܓܘܫܡܢ̈ܝܬܐ ܐܬܓܘܝܘ ܕܝܢ ܒܐܠܗܐ ܘܐܠܗܝ̈ܬܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܒ̈ܕܐ ܥܠܝܢ ܬܗܝܪ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܝ ܠܥܝܕܐ. ܢܦܐܫܐ ܠܡܐܡܪ ܠܐܠܝ̈ܨܐ ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܠܕܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ ܘܬܘܪܣܝܐ ܕܠܐ ܡܐܟܪ ܠܗܿܢܘܢ ܕܟܦܢܝܢ ܘܡܫܥܒܕܘܬ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܒܥܪܝܪ̈ܝܢ ܘܙܓܝܪܘܬ ܪ̈ܣܝܣܐ ܘܡܓܝܚܢܘܬܗܘܢ ܘܣܘܓܐܐ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ.

ܪ̈ܡܙܐ ܬܚܘܝ̈ܬܢܝܐ: ܩܕܡܬ ܓܝܪ ܐܬܐܪܙܬ ܕܢܦܫܐ ܚܒܝܟܬ ܒܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܩܝܡܬ ܠܝܬܗܿ. ܘܡܫܥܒܕܘ ܡܫܥܒܕܐ ܠܗܿ ܗܘܠܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܝܕܥܬ ܬܘܒ ܕܡܬܬܥܒܕܘ ܡܢ ܚܘܫ̈ܒܐ ܗܘ ܦܓܪܐ ܡܬܬܥܒܕ. ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܠܗܿܘ ܕܥܠ ܐܣܬܐ ܣܓܝܐܬ ܪܘܡܐ ܘܒܨܝܪܬ ܦܬܝܐ ܡܗܠܟ ܗܘ ܚܘܫܒ ܡܦܘܠܬܐ ܥܓܠ ܡܦܠ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܡܬܪܢܝܢܘܬ ܚܡܘܨܘܬܐ ܩܗܝܐ ܡܥܒܕܐ ܕܫܢ̈ܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢ ܡܢ ܚܙܝܐ ܡܫܪܐ ܗܘ ܪܢܝܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ ܠܐ ܕܡܝܪܐ ܐܢ ܠܢܦܫܐ ܡܕܡ ܚܝܠܐ ܢܗܐ ܐܠܗܝܐ. ܕܒܝܕܗ ܗܘܠܐ ܕܥܠܡܐ ܠܗܿ ܬܫܬܥܒܕ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘܠܐ ܕܟܠ ܦܓܪ ܠܢܦܫܗ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܘܟܡܐ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܚܝ̈ܠܐ ܓܘܫ̈ܡܢܝܐ ܕܦܓܪܐ ܓܦܐ ܡܩܠܐ. ܘܠܥܠܡ ܗܘ̈ܢܐ ܡܬܚܝܢܐ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܬܡܨܝܐ ܠܡܫܥܒܕܘ ܠܐܣܛܘ̈ܟܣܝ ܥܠܡܐ ܕܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܘܐܝܟ ܕܬܨܒܐ ܒܗܘܢ ܡܬܚܫܚܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܓܘ̈ܫܡܐ ܡܕܡ ܕܛܒ ܝܩܝܪܝܢ ܢܙܝܥܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܒܢ̈ܝ ܐܕܫܐ ܡܨܝܢ ܕܢܙܝܥܘܢܝܗܝ. ܘܗܕܐ ܠܘ ܫܝܥܐܝܬ. ܐܢ ܓܝܪ ܚܢܢ ܒܚܕܘܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܕܥܢܝܢܢ ܥܒ̈ܕܐ ܡܕܡ ܣܥܪܝܢܢ. ܗܿܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ. ܐܦܠܐ ܥܠ ܒܨܪܐ ܙܥܘܪܐ ܡܢܗܘܢ ܢܬܡܨܐ. ܡܢܐ ܬܗܐ ܣܒܪ ܒܢܦܫܐ ܐܝܕܐ ܕܒܪܘܙܐ ܪܘܚܢܝܐ ܡܬܛܒܬܢܐ ܘܒܢܘܗܪܐ ܕܒܪܘܝܗܿ ܡܚܓܝܐ ܕܪܒܘ ܓܒܪ̈ܘܬܐ ܬܥܒܕ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ. ܘܗܿܝ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܟܣܝܣ ܕܗܘ̈ܢܐ ܩܢܝܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܬܘܒ ܕܙܒܢܐ ܕܛܒ ܢܓܝܪ ܡܢ ܬܘܪܣܝܐ ܢܚܡܣܢܘܢ. ܘܠܐ ܘُܠܐ ܕܠܘܬ ܟܦܘܪܝܐ ܢܫܬܡܪ ܗܿܘ ܕܫܡܥ. ܐܢ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܟܪܝܗ ܟܕ ܒܦܫܪܐ ܕܟܘ̈ܡܘ ܒܝ̈ܫܐ ܡܫܬܓܡ ܟܝܢܗ. ܗܘ̈ܠܐܣ ܗܢܝܢ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܕܒܗܝܢ ܗܘ ܩܘܝܡܗ ܡܬܚܣ̈ܟܢ ܡܢ ܦܘܫܫܐ. ܘܗܟܢܐ ܚܝܐ ܢܘܓܪܐ ܒܠܥܕ ܬܘܪܣܝܐ. ܟܡܐ ܟܝܬ ܙܕܩ ܠܡܣܒܪܘ ܢܛܘܪܘܬܐ ܕܗܘ̈ܠܐܣ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܕܓܫܘܡ ܢܦܫܐ ܩܕܝܫܬܐ ܟܕ ܒܥܠܡ ܩܘܕܫ̈ܐ ܚܠܕܐ. ܘܥܡ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܬܥܢܝܐ ܘܡܬܓܫܡܐ. ܘܒܠܚܡ ܡܠܐܟ̈ܐ ܡܫܬܪܝܐ ܐܦ ܡܚܫܡܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܫܓܡܗܿ ܐܦ ܚܝ̈ܠܐ ܡܬܪ̈ܣܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܡܫܬܓܡܝܢ ܘܒܛܠܝܢ ܡܢ ܡܥܒܕܢܘ̈ܬܗܘܢ. ܘܙܥܪ ܦܘܫܫܐ. ܘܕܥܡܗܿ ܕܢܦܫܐ ܡܬܢܬܦܝܢ. ܐܦ ܚܝ̈ܠܐ ܕܫܪܟܐ ܟܪ ܕܡܬܢܬܦܐ ܘܒܛܠܝܢ. ܣܗܕ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܒܪܚܡܬ ܨܒܘ ܡܕܡ ܒܠܥ. ܐܝܟܢܐ ܡܢ ܟܠ ܨܒ̈ܘܢ ܕܫܪܟܐ ܡܗܡܐ. ܘܗܿܘ ܕܚܣܝܢܐܝܬ ܩܢܛ ܠܟܠܗܘܢ ܡܬܕܪ̈ܟܢܘܗܝ ܢܫܐ ܘܒܗܿܘ ܡܬܩܢܛܢܐ ܠܚܘܕ ܗܪܓ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܟܕ ܐܫܬܪܪܬ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬ ܢܦܫ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܒܗܘܠܐ ܕܥܠܡܐ ܕܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܡܢܗܝܢ ܕܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܐܫܬܘܕܥ. ܐܦ ܠܡܬܡܛܥܝܢܘܬ ܥܝܢܐ ܒܝܫܬܐ ܗܿܝ ܕܡܥܕܐ ܕܬܬܐܡܪ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܙܢܐ ܡܕܡ ܡܬܕܡܪܢܐ ܕܢܦܫܐ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܚܘܒܠܐ ܡܥܒܕ ܒܗܿܘ ܕܒܗ ܡܬܕܡܪܐ. ܘܗܘ ܙܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܠܡܕܡ ܡܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܡܫܬܟܚ ܐܝܟ ܕܝܠܝܬܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܚܪܫܘܬܐ ܡܢ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܕܡ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܚܘ̈ܒܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܟ̈ܢܢ ܠܡܥܒܕܘ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ. ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܐܦ ܒܝܕ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܡܕܡ ܐܝܟ ܢܬܝܦܘܬ ܡܓܢܛܝܣ ܠܦܪܙܠܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܛܠܝܣ̈ܡܛܐ ܕܡܣܬܥܪ̈ܢ ܒܝܕ ܐܚܝܢܘܬܐ ܕܡܫܬܟܚܐ ܒܝܬ ܡܘܙًܓܐ ܡܕܡ ܐܪ̈ܥܢܝܐ ܕܕܝܠܢܐܝܢ ܒܣܝ̈ܡܐܡܕܡ ܘܐܣܟܝ̈ܡܐ. ܐܘ ܚܝ̈ܠܐ ܡܕܡ ܢܦܫ̈ܢܝܐ ܕܐܚܝܢܘܬܐ ܡܫܬܟܚܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܒܝܢܬ ܚܝ̈ܠܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܘܠܗܿܠܝܢ ܩܪܝܒܝܢ ܐܦ ܥܛܪ̈ܐ ܡܕܡ ܡܚܝ̈ܠܝ ܢܦܫܐ ܘܡܗܢܝ̈ܢܝܗܿ.

ܦܣܘܩܐ: ܟܠ ܓܝܪ ܕܠܡܢܬܐܡܕܡ ܒܨܝܪܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܐ ܠܐ ܕܡܝܪܐ ܐܢ ܣܓܝܐܬ ܠܟܘܠܐ ܢܬܡܛܐ ܟܕ ܡܬܕܪܓ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܐܢ̱ܬ ܕܥܡܗ ܡܠܬܐ ܟܕ ܒܨܪܐ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܬܚܙܐ. ܠܘ ܥܛ̈ܠܬ ܠܫܟܚܬܐ ܢܣܬܒܪ̈ܢ ܠܟ ܣܘܓܐܐ ܕܬܗܝܪ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܘ ܘܕܪ̈ܡܢ ܡܢ ܗܿܘ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܩܕܡܘܬ ܒܘܕܩ̈ܐ

ܡܢ ܠܥܠ ܓܝܪ ܩܪܝܚܐܝܬ ܐܬܢܗܪ ܕܠܡܘܙًܠܬܐ ܢܦܫ̈ܬܐ ܐܝܬ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܕܨܒܝ̈ܢܐ ܩܢܝ̈ܢ ܡܢ̈ܬܝܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܢܦܫ̈ܬܢ ܕܝܠܢ. ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܬܐܘܪܝܐ ܟܠܢܝܬܐ ܡܢ ܪ̈ܫܝܗܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘ̈ܢܐ ܠܗܝܢ ܗܘܝܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܙܘ̈ܥܐ ܡܢ̈ܬܝܐ. ܘܠܗܘ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܝܬ ܝܕܝ̈ܥܐ ܘܢܛܝܪ̈ܐ. ܘܠܘ ܫܝܥܐܝܬ ܡܬܟܝܢܝܢ. ܘܡܩܕܡܘܬ ܒܘܕܩܐ ܥܠ ܡܕܪܟܢܐ ܕܡܢ̈ܬܝܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܗܝ ܢܦܫܐ ܐܢܫܝܬܐ ܠܘ ܒܟܝܢܐ ܡܕܪܟܢܝܬܗܘܢ ܗܝ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܣܟ ܦܕܬ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܬܚܕܬܝܢ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܒܡܨܥܝܘܬ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܫܡܝܢܐ ܡܕܪܟܐ ܠܗܘܢ ܗܝ ܢܦܫܐ. ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܠܘ ܠܐ ܡܬܗܓܓ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܢًܬܝܐ ܕܡܢ ܗܘ̈ܢܐ ܡܒܪ̈ܝܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܣܝܟܝܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܟܠܢ̈ܝܐ ܕܟܠ ܝܕܝܥܐ ܝܙܦ ܝܕܥܬܗܘܢ. ܘܗܘ ܗܿܢ ܚܝܠܐ ܢܦܫܐ ܗܘ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ ܕܟܕ ܡܬܗܓܓܐ ܡܬܡܛܝܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܢܘܩܕܬܐ ܡܩܕܡܐ ܡܕܪܟܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗܿ ܠܡܬܡܛܝܢܘܬܐ ܢܩܦ. ܘܗܝ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܛܘܦܣܐ ܩܢܝܐ ܕܦܪܘܛܣܝܣ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܣܒܝܣܬܐ ܕܐܡܪܐ ܕܟܠ ܡܐ ܕܗܢܐ ܗܟܢܐ ܗܘ. ܗܿܘ ܕܐܝܟ ܗܿܘ ܗܘ ܡܢ ܐܢܢܩܝ. ܘܡܕܪܟܢܐ ܩܐܡ ܠܝܬܗ ܗ̄ ܢܦܫܐ ܐܢܫܝܬܐ. ܐܠܘ ܠܐ ܡܚܦܝܘܬܗ ܒܥܪܦܠܐ ܗܘܠܢܝܐ ܕܠܐ ܟܠܘ ܡܬܬܨܝܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗ ܨܘܪ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܒܢܦܫ̈ܬܐ ܫܡܝܢ̈ܝܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܡܐ ܕܗܝ ܥܒܝܘܬܐ ܗܿܝ ܡܢ ܐܦܘ̈ܗܝ ܡܬܦܪܣܥܐ. ܘܥܪܦܠܐ ܗܿܝ ܡܣܬܝܚ ܘܫܘܠܛܢ ܗܘܠܐ ܒܛܠ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܬܓ̈ܐܝܢ ܟܣܝ̈ܬܐ ܠܡܕܪܟܢܐ ܗܿܘ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܢܦܫܐ. ܕܟܠܚܕ ܡܢܢ ܒܙܒܢ ܫܢܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܩܦܝܣܘܬܐ ܕܪ̈ܘܚܐ ܡܪ̈ܟܒܬ ܚܝ̈ܠܐ ܡܢ ܠܒܪ ܠܓܘ ܦܓܪܐ. ܘܠܢܦܫ̈ܬܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܐܘ ܕܓܡܝܪ̈ܐ ܒܟܠܙܒܢ.

ܦܣܘܩܐ: ܕܓܫܐ ܓܝܪ ܓܘܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܒܗ ܟܕ ܡܬܪܫܡ ܡܕܡ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܘ ܫܟܝܚ ܡܬܪܓܫ. ܡܢ ܠܒܪ ܬܗܘܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܬܪܫܡܢܘܬܐ ܗܿܝ. ܐܘ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܡܢ ܠܓܘ ܐܟܡܐ ܕܠܡܪ̈ܬܢܐ ܕܣܘܓܐܐ ܚܙܝܢ ܚܙܘ̈ܢܐ. ܟܕ ܡܬܚܙܝܢܐ ܡܢ ܠܒܪ ܘܠܐ ܣܟ ܐܝܬ. ܠܐ ܠܪܚܝܩܐ ܡܕܝܢ ܐܦ ܒܡܬܕܪ̈ܟܢܘܗܝ ܕܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ. ܘܕܘܗܡ ܗܘ ܪܓܫܐ ܓܘܢܝܐ ܢܬܪܫܡ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܗܠܝܢ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܡܘܢ ܡܕܝܢ ܠܘ ܒܐܡܝܢܘ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܠܢ ܗܿܘܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܓ̈ܓܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܟܕ ܛܒ ܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܠܐ ܣܟ ܒܛܠ ܡܢ ܕܠܡܬܡܚܫܠܘ ܒܡܬܗܓܓ̈ܢܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܡܝܪܐ ܠܢ ܕܚܝ̈ܠܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܢܬܘ̈ܦܐ ܐܢܘܢ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܘܡܬܢًܬܦܢܐ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܡܐ ܕܠܓܢܣܐ ܡܕܡ ܡܬܢܬܦܐ ܢܦܫܐ. ܥܡܗܿ ܐܦ ܚܝ̈ܠܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܬܢܬܦܝܢ. ܘܡܢ ܡܕܪ̈ܟܢܘܬܗܘܢ ܒܛܠܝܢ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐܘܪܥ ܚܒܝܒܐ ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܠܗ ܚܣܝܢܐܝܬ ܡܣܬܟܐ ܗܘܐ ܢܦܝܩ. ܠܡܐ ܡܪܓ ܪܐܓ ܠܡܠܥܣ ܐܘ ܠܡܬܢܩܡܘ ܐܘ ܬܐܘܪ̈ܝܣܐ ܠܡܥܒܕ ܐܢ ܡܢ ܣܦܝܪ̈ܐ ܗܘ. ܠܐ ܐܢܫ ܣܥܐ ܠܡܐܡܪ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܡܕܝܢ ܡܬܟܠܝܘ ܡܬܟܠܐ ܪܓܫܐ ܓܘܢܝܐ ܡܢ ܕܠܡܬܪܫܡܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܕܠܘ ܡܢ ܠܒܪ ܫܟܝܚܝܢ ܡܢ ܥ̈ܠܬܐ ܬܪܬܝܢ. ܗܘܢܢܝܬܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܐܘ ܘܗܡܝܬܐ. ܕܡܒܛܠܐ ܠܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܡܢ ܙܘ̈ܥܘܗܝ ܣܒܝ̈ܣܐ. ܐܘ ܪܓܫܬܝܬܐ ܕܡܢ ܠܒܪ. ܕܫܓܡܐ ܟܐܡܬ ܘܡܥܠܝܐ ܠܠܘܚ ܪܓܫܬܐ ܓܘܢܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܣܦܩ ܠܡܬܪܫܡܘ ܒܗܓ̈ܓܐ ܕܡܢ ܠܓܘ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܟܠܘܝ̈ܬܐ ܡܘܚܠܐ ܡܫܬܠܛܘ ܡܫܬܠܛ ܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܥܠܘܗܝ ܕܠܘܚ ܪܓܫܐ ܓܘܢܝܐ ܐܘܟܝܬ ܦܢܛܣܝܐ ܘܣܦܐ ܒܣܦܐ ܡܢ ܡܬܕܪ̈ܟܢܘܗܝ ܗܓ̈ܓܝܐ ܠܗ ܡܠܐ. ܗܿܝ ܡܢ ܗܘܢܢܝܬܐ ܐܘ ܘܗܡܝܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܒܙܒܢ ܟܘܪܗܢܐ ܟܕ ܢܦܫܐ ܠܦܢܝܬ ܚܫܐ ܡܨܛܠܝܐ. ܘܡܢ ܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܡܒܛܠܢ̈ܝܬܐ ܘܢܬܘ̈ܦܬܐ ܕܡܬܗܓܓܢܐ ܒܛܠܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܪܓܫܢܝܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܒܙܒܢ ܫܢܬܐ ܟܕ ܪ̈ܓܫܐ ܒܪ̈ܝܐ ܡܠܘܝ̈ܘܗܝ ܕܪܓܫܐ ܓܘܢܝܐ ܒܛܠܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܢ̈ܝܐ. ܚܙܘ̈ܢܐ ܐܦ ܚܠܡ̈ܐ ܡܬܚܙܝܢ ܟܕ ܡܬܗܓܓܐ ܘܪܓܫܐ ܓܘܢܝܐ ܡܢ ܟܠܘ̈ܝܐ ܬܪ̈ܝܢܝ ܙܢ̈ܝܐ ܕܐܬܐܡܪܘ ܡܡܕܝܢ ܒܥܕ̈ܢܐ ܡܕܡ. ܘܠܘ ܒܐܡܝܢܘ.

ܦܣܘܩܐ: ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܚܠܝܨܬ ܒܟܠ ܘܓܡܝܪܬܐ ܐܦ ܥܡܗܿ ܕܐܣܪܐ ܦܓܪܢܝܐ ܡܬܡܨܝܐ ܠܡܬܥܢܝܘ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܢܬܥܐ ܓܦܝ̈ܗܿ ܡܢ ܥܪܡܐ ܗܘܠܢܝܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܚܙܝܢܢ ܕܒܚܕ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܙܒܢܐ ܐܦ ܩܪܝܢ ܐܦ ܟܬܒܝܢ ܐܦ ܨܝܬܝܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܬܐܡܪ ܘܦܘܢ̈ܝܐ ܡܣܪܚܝܢ.

ܦܣܘܩܐ: ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܕܕܠܝܠܐܝܬ ܠܗܘ̈ܢܐ ܡܬܛܝܒܐ ܠܡܬܚܝܕܘ. ܐܘ ܒܝܕ ܚܝܠܗܿ ܟܝܢܝܐ ܐܟܡܐ ܕܠܢܒ̈ܝܐ. ܐܘ ܒܝܕ ܕܘܪܫܐ ܘܥܡܠܐ ܐܟܡܐ ܕܠܓܡܝܪ̈ܐ. ܐܘ ܒܝܕ ܢܫܝܫܘܬܐ