Digital Syriac Corpus

On the Priesthood - ܥܲܠ ܫܘܼܒܼܚܵܗ̇ ܕܟܼܵܗܢܘܼܬܐ

   https://syriaccorpus.org/541
Proem addressed to the Priest and Monk Barsauma pb. f.1v ܥܠ ܚܝܠܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܫܪܝܢܢ ܠܡܟܬܒ ܟܬܒܐ ܕܥ̈ܠܠܬܹܐ ܫܒܼܥ ܕܐܪ̈ܙܐ ܥܕܬ̈ܢܝܐ ܕܥܒܝܼܕ ܠܩܲܕܝܫ ܕܘܼܟܪܢܐ. ܘܲܚܤܹܐ ܥܘܗܕܢܐ ܡܪܝ ܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ ܩܬܘܿܠܝܼܩܐ ܀ ܀ ܀ ܡܪܢ ܥܕܪܝܢܝ ܒܪ̈ܚܡܝܟ ܐܡܝܢ ܀ ܩܕܡܝ̈ܬ ܦܪܘܿܡܝܼܘܿܢ ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܡܲܦܩ ܒܪܘܼܚܐ ܠܘܵܬܼ ܗ̇ܘ ܕܒܥ̣ܐ ܡܸܢܹܗ ܀ ܀ ܀ ܐܟܼܤܢܝܐ ܛܝܼܡܬܹܐܘܿܣ ܗ̇ܘ ܕܒܛܝܒܿܘܼܬܹܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܲܒܕܘܼܬܼ ܟܘܼܪܤܝܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܡܫܲܡܸܫ̣ ܐܡ̇ܪ. ܐܦܝܼܤܬܿܢܝ ܓܹܝܪ ܐܘܿ ܚܲܒܿܝܼܒܼܐ ܡܝܲܩܪܐ: ܟܲܫܝܼܪܐ ܘܲܡܝܬܿܪܐ: ܡܨܲܒܲܬܼ ܒܕܸܚܠܬܼ ܐܠܗܐ ܘܲܡܗܲܕܪ ܒܫܪܪܐ ܘܩܘܼܫܬܐ. ܪܒܢ ܒܲܪ ܨܵܘܡܵܐ ܩܫܝܼܫܐ ܘܝܼܚܝܼܕܵܝܐ܇ ܕܐܼܟܼܬܿܘܿܒܼ ܠܟ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܥܸ̈ܠܠܬܼ ܐܪ̈ܙܐ ܫܒܼܥܐ ܕܒܼܥܕܬܿܢ ܩܕܝܫܬܐ ܡܸܬܿܓܼܡܪܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܼܪܬܿ ܕܐܦܢ ܐܝܟ ܡܲܫܠ̱ܡܢܘܬܐ ܡܼܬܼܚܲܫܚܝܼܢܢ ܒܗܘܿܢ. ܐܸܠܐ .. ܀ .. ܐ .. ܀ .. pb. f.2r ܢܝܼܫܐ ܕܤܵܝܘܿܡ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܐܹܬܼܝܕܥ ܠܢ. ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܒܼܤܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܘ̈ܟܢܐ ܐܢܘܢ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܥܵܬܹ̈ܐ ܐܲܚܝܼܕܝܼܢܢ. ܘܠܵܐ ܕܢܸܩܪܐ ܐܦܠܐ ܕܢܸܤܬܿܟܿܠ ܐܝܼܬܼ ܠܢ ܐܲܦܵܬܼܐ ܐܵܘ ܠܓܼܡܪ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢܢ܆ ܠܲܒܼܥܵܬܼܟ ܬܲܗܝܼܢ. ܘܲܠܪܸܬܼܚܐ ܕܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼ ܤܲܘܝܘܬܟ ܫܲܗܝܼܢ. ܘܟܕ ܙܒ̈ܢܬܐ ܚܲܦܸܛ̣ܬܿ: ܘܕܲܠܝܘܼܬܼܪܢ ܓܵܘܐ ܗܵܘܝܐ ܨܒܼܘܼܬܐ ܗܕܐ ܐܢ ܡܸܬܓܡܪܐ ܠܲܒܸܿܛܼܬܿ. ܠܲܡܫܲܡܠܝܘܼ ܨܒܝܵܢܢ. ܟܕ ܒܐܠܗܐ ܓܘܤܐ ܐܵܚܕܝܼܢܢ. ܩܪܸܒܼܢ. ܘܲܕܠܥ̇ܒܼܕܐ ܢܲܝܬܹܿܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܲܨܒܼܝܬܿ ܒܗܹܝܢ. ܐܬܕܿܢܝܼܢ. ܐܵܦܢ ܚܵܙ̈ܝܵܬܼ ܢܲܦܫܐ ܚܲܫܝܼ̈ܟܼܢ܆ ܘܡܸܬܪ̈ܥܝܢܘܬܗܿ ܒܗܘ̈ܠܢܝܬܐ ܤܲܒܿܝܼ̈ܟܼܢ. ܢܹܩܪܘܿܒܼ ܘܢܹܐܡܪ. ܟܕ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܼܐ ܡܪܐ ܕܟܠ ܠܪ̈ܙܐ܇ ܘܕܒܼܪܐ ܕܒܗ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܐܪ̈ܙܐ ܒܡܠܬܢ ܢܸܩܕܘܿܡ. ܘܒܚܝܠܐ ܕܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܡܲܥܒܿܕܢܐ ܕܒܟܠ pb. f.2v ܥܸ̈ܠܠܬܼ ܛܘܼܦ̈ܤܐ ܕܬܲܦ̱ܢ̈ܟܝ ܐܪ̈ܙܐ ܫܲܪ̈ܝܪܐ ܥܬܼܝܼܕܝܢܢ ܕܢܸܪܫܘܿܡ. ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܼܐ ܩܕܝܼܫܹ̈ܐ ܕܒܟܬ̈ܒܝܗܘܿܢ ܥܹܕܬ̈ܢܝܐ ܚܡܝܼܠܝܼܢ ܡܹܬܗܕܝܼܢܢ. ܘܠܗܿܘ ܡܵܐ ܕܢܝܼܫܐ ܤܝܼܡ ܥܠܘܗܝ ܠܲܡܡܠܠܘ܆ ܠܥܒ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܡܲܝܬܹܿܝܢܲܢ ܡܚܵܘܹܝܢܢ ܀ ܕܟܘܼ ܤܐ̇ܡ ܢܡܘܿܣܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ̤. ܢܝܼܫܗ ܩܕܡܝܑܬ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܤܐ ܗ̇ܘ ܚܐ̇ܪ. ܘܠܗ ܩ̇ܕܡ ܡܸܬܼܗܵܘܢܢ. ܐܲܝܟܿܢܐ ܕܟܲܕ ܡܸܬ̱ܢܛܪ ܗܘ̣ ܢܵܡܘܿܤ̣ܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܢܩ̇ܦ ܡܸܚܕܐ ܠܗܿܘ ܕܢܛ̇ܪ ܠܗ. ܐܵܘ ܕܠܘܬ ܡܹܬܪ̈ܓܼܫܢܝܬܼܐ ܕܲܡܥܕܪ̈ܢ ܡܝܲܒܸܿܠ. ܐܵܘ ܕܠܘܬܼ ܡܸܬܝܼܕܥ̈ܢܝܬܼܐ ܡܫܲܒܸܿܠ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܢܲܦܫܐ ܕܤܐܡ ܢܡܘܿܤܐ ܡܥܕܪܬܿܐ ܗ̣ܝ ܡ̣ܢ ܡܪܵܘܡܐ܇ ܒܚܝ̈ܠܐ ܫܡ̈ܝܢܐ ܡܕܡ̇. ܐܝܠܝܢ ܕܥܵܒܼ̇ܪܝܼܢ ܒܗܘܢ ܚ̈ܝܠܘܗܝ ܠܚ̈ܝܠܝ ܒܢ̈ܝ ܐܵܕܫܹܗ̇. ܐܵܘ ܒܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼ ܬܕܡܪ̈ܬܼܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܐ. pb. f.3r ܐܘܵ ܒܐܵܦܘܿܕܝܼܟܿܤܝܼܣ ܫܪܝܼܪܬܿܐ܇ ܕܡ̣ܢ ܚܘܼܫܒܼܐ ܘܗܵܘܢܐ ܕܠܐ ܫܵܓܹ̇ܐ ܡ̈ܥܵܕܢ ܒܙܲܒܼܢܢ ܠܡܸܗܘܐ. ܕܡ̣ܢ ܗܕܐ ܠܗ̇ܝ ܕܬܬܼܩܲܒܿܠ ܡܸܠܬܹܗ ܘܢܸܫܬܿܡܲܥ ܢܡܘܿܤܗ ܡܸܬܐܲܠܨܝܼܢܢ. ܘܡ̣ܢ ܐܢܵܢܩܹܐ ܕܚ̈ܝܠܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܗܢ̇ܘܢ ܕܐܲܢܗܪܘ ܘܥܲܕܪܘ ܠܢܲܦܫܗ܆ ܢܸܩܦܘܼܢ ܠܩܢ̈ܘܢܐ ܘܠܢܡܘ̈ܤܐ ܕܤ̇ܐܡ. ܘܠܐ ܪܲܚܝܼܩܐ ܐܹܢܗܘܸ ܕܐܦ ܡܹܥܲܠ ܥܠ̣ܘ ܒܥܸܠܬܼܵܢܘܼܬܼܗܘܼܢ. ܘܐܹܠܐ ܐܝܢܐ ܗܹܢܝܵܢܐ ܡܸܬܼܟܲܢܲܫ ܡ̣ܢ ܢܛܘܼܪ̈ܢܗܘܢ ܠܢܛܘܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܟܕ ܠܝܬܿ ܚܝܠܐ ܗܘܿ ܕܡܸܫܟܿܚ ܠܲܡܕܲܟܵܝܘܼ ܐܵܘ ܠܡܲܢܗܪܘܼ ܘܲܠܡܸܓܼܡܪ ܫܘܼܡܠܝܐ ܀ ܘܡܛܠ ܕܢܡ̈ܘܤܐ ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܫܠܝܼܚ̈ܐ ܘܩܢ̈ܘܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ: ܡܢܗܘܢ ܡ݂ܢ ܒܲܟܬܼܒܐ ܐܹܬ̱ܝܼܗܒܘ: ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܡܠܬܼܐ ܕܡܲܫ̱ܠܡܢܘܼܬܼܐ ܕܡ̣ܢ ܚܕ ܠܐܚܪܹܝܢ ܐܸܬܼܝܲܒܿܠܘ: ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܚܘܼܪܩܵܢܐ ܕܒܤܒܪܬܐ ܡܲܚܝܵܢܝܼܬܼܐ pb. f.3v ܘܒܐܓܼܪ̈ܬܼܐ ܫܠܝܚ̈ܝܬܼܐ ܘܒܩ̈ܢܘܢܐ ܤܘܢܗܵܕ̈ܝܼܩܝܐ ܘܦܘܼܫܩܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ: ܗܠܝܢ ܕܝܼܢ ܐܝܟ ܝܘܼܒܵܠ ܚܡܝܼܪܐ ܘܪܘܿܫܡܵܐ ܕܲܥܡܵܕܐ ܘܡܸܫܚܐ ܘܲܤܝܵܡܝܼܕܵܐ ܘܩܘܼܕܵܫ ܡܕܒ̈ܚܐ ܘܢܘ̈ܤܐ܆ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܕܵܡ̈ܝܵܢ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܡܚܝܠܘܼܬܐ ܢܸܩܦܬ̱: ܘܲܚܦܝܼܛܘܼܬܐ ܠܓܼܡܪ ܐܹܬܼܠܲܝܬܿܝܬ̤: ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܬܸܓܼܡܵܐ ܥܹܕܬܵܢܝܐ: ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܒܟܼܬܼܒܼܐ ܩܲܕܝܼܫܐ ܚܡܝܼܠܝܼܢ: ܠܐ ܕܩ̇ܪܐ ܘܠܐ ܕܡܸܤܬܲܟܲܠ̣ ܐܦܠܐ ܒܚܕܐ ܕܥ̇ܒܕ. ܐܲܪܦܐ ܗ̇ܝ ܕܢܲܠܦ ܫܟܼܝܼܚ. ܗܵܠܹܝܢ ܕܝܢ ܕܒܡܸܠܬܐ ܐܸܬܬܲܫܠܲܡܘ. ܐܸܬ̱ܥ̈ܛܝܸ ܥܸܠ̈ܠܬܼܗܝܢ ܠܓܼܡܪ. ܘܐܵܦ ܒܚܕܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܦܸܢܩ̈ܝܵܢ ܐܢܵܫ̈ܝܼܢ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ ܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܡܹܫܬܟܼܚ. ܐܹܠܐ ܘܥܲܡ ܗܕܐ ܠܝܬܿ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܢܢܩܝܐ ܗܝ̣ ܠܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܢܸܕܥܘܼܢ ܐܢܘܢ ܐܝܼܬܼ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܠܡܸܕܥ ܢܝܼܫܗܝܢ ܘܲܠܡܸܤܥܪ. pb. f.4r ܐܸܬܚܙܝܬ̤ ܠܝ ܕܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܸܟܼܬܿܘܿܒ: ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܦܵܤܝܼܢ ܘܝܵܕܥ̇ܝܼܢ܆ ܘܠܥܘܕܪܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܚܦܝܼܛܝܼܢ ܠܡܼܕܥ ܘܠܐ ܡܕܲܪܫܝܼܢ. ܕܡ̣ܢ ܗܕܐ ܟܒܼܪ ܬܹܐܘܼܪܬܿܐ ܡܕܡ ܡܲܝܬܿܝܲܬ̤ ܝܘܼܬܼܪܢܐ ܐܢ ܡܪܢ ܡܥܲܕܪ ܐܸܬܬܲܓܿܪ. ܘܠܝܼ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܒܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܢܹܬܼܓܲܡܪܘܼܢ. ܡܪܝܐ ܓܹܝܪ ܒܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ ܟܤܹܐ ܐܝܟ ܕܡܲܠܦ ܟܬܼܒܼܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܒܥ̇ܝܢ ܠܗ܆ ܐܟܼܡܵܐ ܕܒܥ̇ܝܢ ܠܹܗ ܗܵܟܼܘܬܼ ܡܸܫܬܿܟܼܚ ܠܗܘܢ. ܢܝܼܫܵܐ ܓܹܝܪ ܕܤܝܼܡ ܠܢ ܗܢ̇ܘ. ܕܢܡܲܠܸܠ ܥܠ ܫܒܝܼܥܵܝܘܼܬܼ ܐܪ̈ܙܐ ܕܒܥܕܬܢ ܩܕܝܼܫܬܐ ܡܸܬܓܲܡܪܝܼܢ܆ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼ ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ ܘܪܹܫܘܼܬܼ ܟܵܗܢܘܬܐ ܀ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܟܝܼܪ̈ܢܛܘܿܢܝܼܵܣ. ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܤܝܵܡ̈ܝܼܕܹܵܐ ܡܸܫܬܲܡܠܹܐ ܀ ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ܆ ܗ̇ܘ ܕܩܘܼܕܵܫ ܡܲܕܒܿܚܐ. ܕܒܹܗ pb. f.4v ܡܸܬܼܪܫܡܝܼܢ ܡܕ̈ܒܚܐ ܀ ܕܬܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܵܕܐ ܩܕܝܼܫܐ ܡܵܘܠܕܐ ܕܡܢܕܪܫ ܘܚܘܼܕܵܬܼܐ܀ ܕܐܪܒܥܐ ܗ̇ܘ ܕܩܨܵܝܐ ܕܐܹܘܟܼܵܪܹܤܛܝܼܵܐ܀ ܕܚܡܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܝܼ̈ܚܢܐ. ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܀ ܘ̄ܕܫܬܐ ܗ̇ܘ ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܀ ܕܫܒܥܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܼܘܼܪܝܐ ܘܟܼܘܼܠܠܐ ܀ ܘܡܸܛܠ ܗܕܐ ܒܫܒܼܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܐܸܤܬܲܝܲܟܼܘ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝ̣ܐ ܥܠ ܟܗܢܘܬܐ ܀ ܘܒܗ ܐܝܼܬ ܦܵܤܘ̈ܩܐ ܬܪܥܤܪ ܀
Chapter 1: On Priesthood ܦܤܘܩܐ ܩܕܡܝܐ. ܥܲܠ ܫܘܼܒܼܚܵܗ̇ ܕܟܼܵܗܢܘܼܬܐ ܀ ܩܕܡܝܬܼ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܬܲܪܓܸܿܡ ܫܘܼܒܚܗ̇ ܘܚܵܘܝܸ ܚܝܠܗ̇ ܕܟܼܵܗܢܘܼܬܐ܇ ܒܒܪܬܼ ܩܠܗ ܕܠܘܬ ܦܛܪܘܣ ܕܐܲܢܬܘܼ ܠܡ ܟܐܦܐ܇ ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܐܦܐ ܐܸܒܼܢܹܝܗ̇ ܠܥܕܬܼܝ. ܘܡܘܼ̈ܟܼܠܐ ܕܫܝܘܿܠ ܠܐ ܢܸܚܤ̄ܢܘܼܢܗ̇. ܘܬܼܘܼܒܼ ܕܠܟ ܐܸܬܸܿܠ ܩ̈ܠܝܼܕܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܡܕܡ ܕܬܹܐܤܘܿܪ ܒܐܪܥ̣ܐ. ܢܸܗܘܐ ܐܲܤܝܼܪ pb. f.5r ܒܲܫܡܝܐ. ܘܡܕܡ ܕܬܸܫܪܐ ܒܐܪܥ̣ܐ. ܢܸܗܘܐ ܫܪܹ̈ܐ ܒܲܫܡܝܐ. ܟܘܼ ܛܵܒܼ ܠܘ ܡܕܡ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝ ܠܲܥܝܵܕܐ ܟܐܢܐܝܼܬܼ ܐܲܥܸܠ ܡܵܪܢ܇ ܒܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ. ܗܐ ܓܹܝܪ ܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܒܡܸܠܬܹܗ ܕܠܐ ܐܪܥܐ܆ ܠܢܲܗܝܪ̈ܐ ܕܫܡܲܝܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܐܤ̣ܪ. ܘܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܒܐܬ̤ܐ ܕܠܘܬܼ ܚܙܩܝܼܐ. ܠܫܸܡܫܐ ܐܲܗܦܸܟ. ܘܐܠܝܼܐ ܥܲܙܝܼܙܐ ܫ̈ܢܝܐ ܬܠܬ̣. ܡ̣ܢ ܡܸܛܝ ܘܛܠܐ ܠܫܡܝܐ ܐܸܤܪ. ܘܒܡܸܠܬܼ ܦܘܼܡܗ ܐܸܫܬܿܪܝܸ ܐܤܘܼܪܝܐ܇ ܘܗܘܸܐ ܡ̣ܢ ܫܠܝܐ ܡܼܛܪܐ ܥܡ ܛܲܠܐ. ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܓܹܝܪ ܡܸܬܚܵܘܹܐ ܘܕܐܲܟܼܘܵܬܼܗܹܝܢ ܫܘܼܒܼܚܗ ܕܟܗܢܘܬܐ܆ ܘܡܸܬ̱ܝܼܕܥ ܕܠܐܝܢܐ ܕܲܪܓܼܐ ܤܸܠܩܬ̤ ܡܸܠܬܼ ܡܵܝ̈ܘܬܐ܆ ܘܐܸܚܕܬ̤ ܢܘܿܡ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܠܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܢܐ ܒܐܪܥܐ ܘܒܲܫܡܝܐ. ܘܦܵܩܕܿܐ ܘܡܸܫܬܡܥܐ: ܘܐܵܤܪܐ ܘܫܵܪܝܐ: ܘܡܡܝܼܬܼܐ ܘܡܲܚܝܵܐ: ܘܡܲܥܠܐ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ܆ ܘܡܲܦܩܐ ܠܓܼܗܢܐ. ܘܕܪܒܿܐ ܡ̣ܢ pb. f.5v ܟܠܗܝܢ ܘܥܵܒܼܪܐ ܠܟܼܠ ܬܲܗܪ̈ܝܼܢ܆ ܕܡܸܬܪܓܿܡܐ ܒܐܪܥܐ܇ ܘܥ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܚܝܠܐ ܟܲܤܝܐ ܕܐܝܼܬܼܘܬܼܐ ܒܲܫܡܝܐ. ܘܡܸܬܛܦܝܼܣ ܠܡܸܬܢܲܚܵܬܼܘ ܨܝܕ ܦܪܵܤܐ ܕܡܸܠ̈ܝܗ̇܇ ܗ̇ܘ ܨܒܝܵܢܐ ܕܠܐ ܫܲܢܝܸ ܘܠܐ ܡܫܲܢܹܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟܵܐ ܠܕܘܼܟܐ. ܘܢܚ̇ܬ ܕܠܐ ܫܘܼܢܝܐ܇ ܘܓܼܵܡܪ ܘܲܡܫܲܡܠܹܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܨܵܝܪܵܐ ܠܐܪܙܢܐܝܼܬܼ ܒܝܕ ܡܸ̈ܠܐ. ܡܸܠ̈ܐ ܓܹܝܪ ܬܵܢܝܐ ܟܵܗܢܘܼܬܼܐ ܥܕܬܿܢܝܬܐ ܥܠ ܐܸܤܛܘܼܟܼܤܵܐ ܚܲܪܫܐ ܕܡܝܐ݂܆ ܘܥܵܒܼܕܐ ܠܗܘܢ ܥܘܼܒܵܐ ܡܘܠܕܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡ̈ܠܝܼܠܐ. ܘܡܐ ܕܐܲܡܝܼܬ̤ ܚܝܠܐ ܕܡܼ̈ܠܐ ܐܲܝܟ ܙܪܥ̣ܵܐ. ܡܫܲܪܝܐ ܠܲܡܨܵܪ ܥ̈ܘܸܠܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐܝܬ: ܘܡܸܬܝܲܠܕܝܢܢ ܡ̣ܢ ܘܲܙܢܵܐ ܕܡ̈ܝܐ܆ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܟܪܤܐ. ܩܵܒܼܪܐ ܓܹܝܪ ܒܩܲܒܪܐ ܕܡ̈ܝܐ ܡܝܼ̈ܬܲܝ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. ܘܲܡܢܲܚܬܐ ܠܗܘܿܢ ܒܩܵܠ ܦܸܬܓܡ̈ܝܗ̇܆ ܡ̣ܢ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼ ܥܵܘܠ̣ܐ ܠܚ̈ܝܐ ܕܙܲܕܝܩܘܬܐ. ܠܦܘܼܬܼ ܒܲܪܬܼ ܩܠܗ ܕܡܵܪܢ pb. f.6r ܕܡܚܲܬܡܐ ܥܠ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼ ܤܘܥܪ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܤܬܥܪܝܼܢ ܒܐܝܕ̈ܝܗ̇ ܓܠܝܐܝܬܼ. ܐܡܝܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪܢܐ ܠܟܘܢ. ܕܐܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܸܬ̱ܝܼܠܕ ܡ̣ܢ ܡ̈ܝܐ ܘܪܘܼܚ̣ܵܐ. ܠܐ ܡܼܫܟܿܚ ܕܢܸܥܘܿܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܐܝܼܟܿܢ ܕܝܢ ܘܒܐܝ̈ܕܝ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ. ܙܸܠܘ ܠܡ ܬܲܠܡܕܘ ܠܟܠܗܘܢ ܥܲܡ̈ܡܐ ܘܐܲܥܡܸܕܘ ܐܢܘܢ ܒܫܡ ܐܒܼܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܼܚܐ ܕܩܘܼܕܫܐ. ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܟܿܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܕܥܵܐܠܝܼܢܢ ܠܡܲܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܸܬܬܠܡܕܹܝܢ ܘܥܵܡܕܲܝܢ ܒܗܠܝܢ ܫܡ̈ܗܐ. ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܠܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ ܗܠܝܢ ܢܸܩ̈ܦܢ. ܫ̈ܐܕܐ ܠܡ ܢܲܦܩܘܼܢ܇ ܘܒܠܫ̈ܢܐ ܚ̈ܕܬܼܐ ܢܡܲܠܠܘܼܢ܇ ܘܐܝܼܕܲܝܗܘܢ ܢܤܝܼܡܘܼܢ ܥܠ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܢܸܬܼܚܲܠܡܘܼܢ. ܘܐܝܟܿܢܐ ܡܸܫܟܿܚܐ ܗܕܐ ܠܡܸܗܘܐ. ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܢܐ ܠܡ ܐܹܫܕܪ ܠܟܼܘܢ ܡܘܼܠܟܿܢܐ ܕܐܒܼܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܼܠܡܕܡ ܐܸܫܬܿܠܸܡ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܐܵܒܝ. ܗ̄܆ ܡ̣ܢ ܐܒܼܐ ܩܲܒܸܿܠ pb. f.6v ܗܢܐ ܟܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܪܒܐ ܘܠܐ ܡܸܬܡܠܠܢܐ: ܘܐܲܓܼܥܸܠ ܠܚܝܠܐ ܗܢܐ ܠܟܼܗܼܢܘܬܐ. ܘܐܲܦܸܣ ܠܗ̇ ܠܡܸܤܥܪ. ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܤ̇ܥܪ ܗܘ̤ ܒܲܫܡܝܐ. ܒܕ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܲܠ ܠܲܫܡܝܐ܆ ܕܢܸܬܼܚܙܐ ܩܕܡ ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܠܗܐ ܚܠܦ ܟܠ. ܕܒܡܥܠܬܗ ܗܕܐ: ܠܟܼܠܹܗ̇ ܟܝܵܢܐ ܕܡܝ̈ܘܬܼܐ ܐܲܥܸܠ̣. ܒܬܸܢܘܲܝ ܕܤܒܪܐ ܕܩܝܵܡܬܐ: ܘܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܒܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܐ ܐܝܼܬܼܝܗܘܢ: ܘܚ̈ܫܐ ܟܝ̈ܢܝܐ ܫ̇ܚܩܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܠܡܝ̈ܘܬܐ: ܐܲܠܸܦ ܠܐܢ̈ܫܝܼܢ ܡܢܗܘܿܢ. ܐܘܼܡܢܘܬܐ ܕܐܵܤܝܘܼܬܐ ܠܐ ܡܵܝܘܿܬܿܬܿܐ. ܗ̄܆ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܲܚܝܼܕܝܼܢ ܠܗ̇ ܠܟܼܵܗܢܘܼܬܐ܇ ܕܢܸܗܘܘܢ ܡܲܐܤܹܝܢ ܟܐܒ̈ܐ ܕܦܓܼܪܐ ܘܲܕܢܦܫܬܐ܇ ܒܤܡ̈ܡܢܐ ܠܐܡܼܬܼܚ̈ܙܝܢܐ. ܘܡܼܛܠ ܕܠܐ ܡܸܬܗܝܡܢܐ ܐܵܤܝܘܬܐ ܠܐܡܸܬܚܲܙܝܵܢܝܼܬܐ ܠܚܙܬܼܐ ܕܚܲ̈ܙܝܐ܇ ܒܥܸܠܬܼ ܠܐܓܲܠܝܘܬܗ ܕܫܸܡܥܐ ܕܒܼܪܓܼܫܬܐ ܕܤܘܼܥܪ̈ܢܐ: ܙܪܥܐ ܕܗܲܝܡܢܘܼܬܼܐ ܙ̇ܪܥ ܒܢܲܦܫܗܘܢ: ܕܢܸܗܘܿܐ ܡܵܘܥܹܐ ܦܐܪܹ̈ܐ .. ܀ .. ܐ .. ܀ .. pb. f.7r ܗܢ̈ܝܐܹܐ ܕܤܘܼܟܿܝܐ ܕܥܬܼܝܼ̈ܕܬܼܐ: ܕܡܐ ܕܐܸܫܬܿܚܸܩܘ ܒܲܥܡ̈ܝܼܠܬܗ ܕܥܵܠܡܐ: ܢܸܗܘܘܢ ܥܗܕܲܝܢ ܤܘܼܟܵܝܐ ܕܥܬܝ̈ܕܬܼܐ ܕܒܗܲܝܡܢܘܬܐ. ܘܡܲܩܠܝܼܢ ܡܢܗܘܿܢ ܝܘܼܩܪܐ ܕܡܥܝܼܩ̈ܢܝܬܐ. ܘܒܬܼܪ ܕܩܲܪܸܒܼ ܩܢܘܿܡܗ ܕܒܼܚܵܐ ܚܝܐ: ܘܥ̣ܠ ܠܡܲܫܟܿܢܐ ܪܒܐ ܘܲܡܫܲܠܡܢܐ: ܘܐܸܫܟܿܚ ܦܘܼܪܩܢܐ ܕܠܥܠܡ܆ ܐܓܼܙܪ ܠܡܵܘܗܒܼܬܼܐ ܕܪܒܿܘܼܬܼ ܟܵܗܢܘܼܬܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܒܢ̈ܝ ܓܢܤܗ̇. ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܡܚܲܤܹܝܢ ܒܗ̇ ܚܘ̈ܒܐ ܕܚܲܝ̈ܒܐ. ܒܐܪܙ ܗ̇ܘ ܚܘܼܤܵܝܐ ܫܲܪܝܪܐ܆ ܕܲܡܚܲܤܹܐ ܗܘ̤ ܒܲܫܡܝܐ. ܘܒܗܕܐ ܟܗ̈ܢܐ܆ ܕܘܼܟܿܬܼ ܡܫܝܼܚܐ ܡܡܲܠܹܝܢ ܠܒܼܢܝ̈ܗ̇ ܕܥܹܕܬܵܐ. ܐܝܟܿܢܐ ܕܟܕ ܡܫܝܼܚܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܒܲܫܡܝܐ: ܡܚܵܘܹܝܢ ܠܗ̇ ܟܗ̈ܢܐ ܠܲܚܙܵܬܹܗ ܪܲܚܝܼܩܬܐ܆ ܒܝܕ ܐܵܕܫ̈ܐ ܕܠܚܡܐ ܘܚܲܡܪܐ. ܡܛܠܗܢܐ ܟܕ ܤ̇ܐܡ ܠܗܘܢ ܟܗܢܐ ܒܐܝܼܕܐ ܕܢܤ̈ܘܿܒܼܐ. ܐܡ̇ܪ ܦܓܼܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܚܙ̣ܝܬ ܚܲܒܿܝܼܒܼܢ ܐܝܟܿܐ ܒܪܕܚܝܼܐ ܓܒܼܝܼܠ ܒܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܐ܇ ܥܵܨܹ̇ܐ ܠܐܕܫ̈ܐ ܡܸܬܼܚܲܒ̈ܠܢܐ܇ .. ܀ .. ܒ .. ܀ .. pb. f.7v ܘܡܲܩܢܹܐ ܐܢܘܢ ܚܝܠܐ܇ ܠܐ ܡܵܝܘܿܬܘܼܬܼܐ ܘܠܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܢܘܼܬܐ. ܐܹܝܘ ܠܪܒܘܼܬܼ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܠܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܐ ܒܠܸܫܢ ܒܸܤܪܐ܇ ܘܛܟ ܥܲܤܩܐ ܗ̣ܝ ܕܬܸܬܼܡܲܠܠ ܐܦ ܒܙܘ̈ܥܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ܆ ܘܠܐ ܓܫܝ̈ܡܐ. ܡܛܠܗܢܐ ܛܘܼܒܢܐ ܦܘܠܣ ܟܕ ܡܦܲܚܸܡ ܪܒܿܘܼܬܼ ܬܸܫܒܘܚܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܬܸܫܡܫܬܐ ܥܲܡ ܗ̇ܝ ܢܵܡܘܿܤܝܬܐ ܐܡ̇ܪܘܵܐ܇ ܕܐܢ ܠܬܸܫܡܫܬܿܐ ܕܚܘܼܝܵܒܐ ܗܘܸܐ ܫܘܼܒܼܚܐ܆ ܚܕ ܟܡܵܐ ܬܼܬܼܝܲܬܿܪ ܬܸܫܡܫܬܿܐ ܕܙܝܼܩܘܼܬܐ ܒܫܘܼܒܚܐ. ܘܟܕ ܡܚܵܘܹܐ ܕܠܐ ܡܕܡ ܗܘ ܫܘܼܒܚܐ ܢܵܡܘܿܤܝܐ: ܥܲܡ ܫܘܒܚܗ ܪܠܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܐܡ̇ܪ. ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܠܡ ܕܐܦ ܠܐ ܡܫܒܚܐ ܗ̇ܝ ܕܐܸܫܬܿܒܿܚܬ̤܇ ܒܦܸܚܡܐ ܕܗܵܢܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡܝܬܪܐ. ܘܬܘܒ ܕܐܢ ܠܡ ܗ̇ܘ ܕܐܸܬܼܒܲܛܠ ܒܫܘܒܚܐ ܗܘܬ܆ ܝܲܬܿܝܪܐܝܼܬܼ ܐܝܢܐ ܕܡܩܵܘܹܐ̣ ܒܫܘܒܚܐ ܢܗܘܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܪܒܿܘܼܬܼ ܟܵܗܢܘܼܬܐ̣ ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܸܬܼܝܒܿܠܬܸ ܠܒܢ̈ܝ ܓܸܢܤܹܗ: ܬܵܢܹ̇ܐ ܗ̇ܘ ܓܲܒܼܪܐ pb. f.8r ܕܐܸܬܼܥܲܠܝ̤ ܥܕܡܐ ܠܬܘܼܠܬܐ ܕܫܡܝܐ: ܘܦܪ݂ܚ ܒܓܸ̈ܦܐ ܕܪܘܚܐ: ܘܲܡܛ̣ܐ ܥܕܡܐ ܠܦܪܕܝܤܐ: ܘܲܫܡ̣ܥ ܬܡ̇ܢ ܡܲܡܠܠܐ ܕܠܐ ܡܸܬܡܲܠܠ: ܘܠܐ ܫܲܠܝܼܛ ܠܸܫܢܐ ܕܡܝܼ̈ܘܬܐ܆ ܠܲܡܡܠܠܘ ܒܲܕܡܘܼܬܹܗ. ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܢܵܘܪܟ ܐܲܝܬܿܝܼܢܢ. ܟܕ ܛܵܒܼ ܤ̣ܓ̈ܝܐܬܼܐ ܡܲܨܝܐ ܠܡܲܝܬܵܝܘܼ ܡ̣ܛܠ ܫܘܒܚܗ̇ ܕܟܼܵܗܢܘܼܬܼܐ ܀ ܦܤܘܿܩܐ ܕܬܪܝܼܢ ܀ ܡܛܠ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܕܟܼܗܢܘܬܐ ܘܲܕܪܹܫܘܬܼ ܟܗܢ̄ܘ ܠܟܗܢܘܼܬܐ ܡ̇ܢ ܐܦܢ ܤܓ̈ܝܐܐ ܒܤܓ̈ܝܐܬܼܐ ܪܲܫܡܘܼܗ̇: ܗ̇ܘ ܕܓܠܹܐ ܘܲܦܤܝܼܩ ܡܲܝܬܹܿܝܢܲܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇܆ ܤܵܥܘܪܘܬܐ ܕܡܵܘܕܝܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܘܬܼ ܕܲܡܝܘܼܬܐ ܕܒܐܠܗܐ: ܟܡܐ ܕܡܲܨܝܐ ܠܟܼܝܢܐ ܐܢܵܫܵܝܐ: ܒܡ̣ܨܥܝܬܼܐ ܕܕܡܝܘܼܬܐ ܕܒܐܘܼܤ̈ܝܼܵܣ ܡܸܬܼܝܲܕܥ̈ܥܬܐ܆ ܒܬܼܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬܼܗ̇ ܕܢܲܦܫܐ܇ ܒܡܲܕܪܟܼܢܘܼܬܼܵܐ ܐܡ̇ܪܢܐ ܕܬܹܐܘܼܪ̈ܝܼܵܣ pb. f.8v ܐܠܗ̈ܝܬܐ܇ ܘܒܡܸܨܛܒܝܢܘܬܐ ܕܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܒܥ̈̇ܒܕܐ ܕܠܪ̈ܘܚܢܐ ܒܲܝܬܵܝܑܼܝܼܢ. ܘܗ̇ܝ ܕܒܡܸܨܥܝܘܬܐ ܕܕܲܡܝܘܼܬܼܵܐ ܕܒܐܘܼܤ̈ܝܼܵܣ ܡܸܬܼܝܕܥ̈ܢܝܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ܆ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܪܒܐ ܕܝܵܢܹܘܤܝܼܘܿܣ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܪܵܐܙܵܢܵܝ ܗܘܼܐ ܐܸܬܼܗܲܕܝܼܢܢ. ܐܡ̇ܪ ܕܡܢܗ ܟܕ ܠܘܬܼ ܡܲܥܒܿܕ ܢܘܼ̄: ܩܕܝܼܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܼܵܗܢܘܼܬܼܐ ܐܬ̇ܝܢܢ: ܗܘ̇ܝܢܢ ܒܩܘܼܪܒܿܐ ܕܐܘܼܤ̈ܝܼܵܣ ܕܠܥܠ ܡܢܢ ܒܕܲܡܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܝܟ ܚܝܠܢ܇ ܕܲܡܟܲܬܼܪܝܼܢܢ ܠܐ ܡܸܫܬܲܚ̈ܠ̱ܦܢܐ ܘܲܡܤܲܬ̈ܬܹܿܐ. ܩܕܫܝܼܐܝܼܬܼ ܐܟܘܬܗܘܿܢ: ܪܘܿܫܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܪܹܫܵܐ ܕܬܼܠܬܼܐ ܒܡܹܐܡܪܐ ܕܥܠ ܟܵܗܢܘܼܬܐ. ܪܫ̇ܡ ܠܗ̇ ܕܝܵܢܢܘܤܝܘܿܣ ܪܒܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܡܸܠܬܼܐ ܕܓܼܵܘܵܐ ܕܟܠܗܘܢ ܦܘܼܠ̈ܚܢܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܕܤܝܼܡܝܼܢ ܐܠܗܐܝܼܬܼ ܠܬܼܚܬܿ ܡ̣ܢ ܚ̈ܕܕܐ: ܘܟܼܘܼܢܵܫܐ ܬܘܼܒܼ ܟܠܗ ܕܓܼܵܘܐ ܕܬܸܫܡ̱̈ܫܬܐ ܩܕܝܼܫ̈ܬܐ ܕܟܠ ܚܕܐ pb. f.9r ܡ̣ܢ ܪܫܘܼܬܼ ܟܘܼܡܪܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܕܼܵܐ ܕܗܝܸ ܀ ܪܘܿܫܡܐ ܐܚܪܢܐ. ܟܵܗܢܘܼܬܐ ܐܝܬܹܝܗ̇ ܐܘܼܪܚܐ ܕܡܲܥܒܿܪܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܒܥܝܼܪ̈ܝܐ ܠܘܬ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܡܠܐܟ̈ܝܐ ܟܡܐ ܕܡܲܨܝܐ: ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܗ̈ܘܼܠܵܣ ܓܘܫ̈ܡܢܝܬܐ: ܕܒܗܹܝܢ ܨܵܝܪܐ ܛܘܼܦܤܐ ܕܗ̇ܢܝܢ ܕܠܐ ܓܘܼܫ̈ܡܵܢܵܝܢ: ܠܚܡܐ ܐܡ̇ܪܐܢܵܐ ܫܡܝܢܐ ܘܚܲܡܪܐ ܡܲܚܝܵܢܐ: ܘܒܪܬܼ ܩܵܠܐ ܓܒܼܝܼܠܬ̤ ܒܩܝܼܢܬܿܐ: ܐܲܝܕܵܐ ܕܒܼܫܸܡܥܗ̇ ܡܸܬܿܬܿܥܝܼܪܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܸܢܬܼܵܐ ܢܲܦܫ̣ܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܕܐ ܐܬܼܪܗ̇ ܩܕܡܝܐ. ܘܗܟܼܢܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܢܝܼܪ ܦܓܼܪܐ ܡܸܬܼܚܲܪܪܐ: ܘܡ̣ܢ ܐܤܘܼܪܝܗ ܡܸܫܡܪܐ: ܠܐ ܡܸܬܥܼܵܘܟܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܐܘܼܤ̈ܝܣ ܗ̇ܢܝܢ ܫܡ̈ܝܢܝܬܐ܆ ܐܝܟ ܒܲܝܬܵܝܬܐ ܒܲܟܢܼܘ̈ܬܗ̇ ܡܸܬܚܫܒܼܐ ܀ ܬܘܼܒ ܪܘܿܫܡܐ ܕܪܫܘܼܬܼ ܟܵܗܢܘܼܬܼܐ. ܪܹܫܘܼܬܼ ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܐ pb. f.9v ܐܲܝܕܿܐ ܕܝܲܬܿܝܼܪ ܡܫܲܡܠܝܵܐ ܩܲܢܝܐ ܠܗ ܠܚܝܠܐ ܡܲܥܒܿܕܢܐ ܘܲܡܗܲܕܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܼܐ̱ܡܪ. ܐܝܟܿܢܐ ܕܐܦ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܤܵܦܩܐ ܠܲܡܫܲܟܵܢܘܼ ܚܝܠܐ ܐܝܢܐ ܕܒܹܗ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܢܗܲܕܘܿܢ ܘܢܲܥܒܿܕܘܼܢ ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܢܸܢܲܬܗܪܘܢ. ܘܠܘܬ ܕܲܡܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܸܬ̱ܐܡܪܬ̤ ܢܲܝܬܿܘܿܢ ܐܢܘܢ. ܒܕܗܢ̇ܘ ܢܝܼܫܐ ܪܪܹܫܘܼܬܼ ܟܵܗܢܘܼܬܐ ܕܒܢ: ܕܚܘܼܝܵܕܐ ܐܟܼܡܐ ܕܡܲܨܝܐ ܕܥܲܡ ܐܠܗܐ: ܘܕܘܼܡܝܐ ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܡܸܫܟܿܚܐ ܕܥܲܡ ܪܒܘܼܬܗ܆ ܬܲܥܒܸܿܕ. ܘܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܢܵܤ̇ܒܿܝܼܢܢ ܠܗܹܝܢ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܐܲܝܟ ܕܡܲܠܵܦܢ ܡܸ̈ܠܐ ܐܠܗ̈ܝܬܼܐ. ܟܕ ܡܸܬܚܲܫܚܝܼܢܢ ܒܬܸܫܡ̈ܫܬܐ ܩܕܝܼ̈ܫܬܐ܇ ܘܒܚܘܼܒܿܐ ܓܡܝܼܪܐ ܕܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ ܤܓܼܝܼ̈ܕܐ ܕܐܠܗܢ. ܐܡ̇ܪ ܓܹܝܪ ܕܡ̇ܢ ܕܡܲܚܸܒܼ ܠܝܼ ܡܸܠܬܼܝ ܢܛ̇ܪ. ܐܵܒܼܝ ܢܲܚܒܼܝܼܘܗܝ܆ ܘܲܠܘܵܬܹܗ ܢܹܐܬܹܐ: ܘܲܠܘܬܹܗ ܐܵܘܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕ. ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܡܸܙܕܲܗܝܢ ܚ̈ܝܠܐ ܬܪܝܗܘܢ ܕܢܲܦܫܢ܇ ܕܢܸܗܘܘܿܢ pb. f.10r ܡܩ̈ܒܠܢܐ ܦܢܝܼܩܐܝܬܼ ܕܢܘܼܗܪܐ ܕܦܸܬܓ̈ܡܐ ܗ̇ܢܘܢ ܩܕܝܼ̈ܫܐ ܕܬܸܫ̈ܡܫܬܼܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܢ: ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܬܸܬܼܢ̱ܩܸܠ ܐܘܼܪܚܐ ܕܫܘܼܒܵܠܢ: ܘܡܲܤܩܬܿܢ ܕܠܘܼܬܼ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܡ̈ܝܢܐ. ܘܕܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼܗܘܿܢ ܠܚܘܝܵܕܐ ܕܥܲܡ ܝܼܫܘܥ ܪܹܫ ܟܘܼܡܪ̈ܐ ܕܫܪܪܐ܇ ܦܤܘܿܩܐ ܕܬܠܬܼܐ ܀ ܡܛܠ ܐܕܫ̈ܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܟܵܗܢܘܼܬܼܐ ܗ̇ܝ ܕܝܲܬܿܝܪ ܦܫܝܼܛܐ ܘܓܼܵܘܵܢܵܝܵܐ. ܐܵܘ ܫܡܝܢܝܬܐ ܗܝ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܐܪܥܢܝܬܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ. ܐܵܘ ܢܵܡܘܿܤܝܬܐ ܗ̄ܝ̣܇ ܐܵܘ ܥܹܕܬܢܝܬܐ. ܘܟܼܗܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܢܵܡܘܿܤܝܬܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܘܼܫܐ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܫܒ̈ܛܐ ܕܒܢܝ̈ ܝܤܪܝܠ ܐܸܫܬܟܢܬ̤ܢ. ܟܗܢܘܬܐ ܕܝܢ ܥܹܕܬܵܢܵܝܬܐ ܗܟܘܬܼ ܡܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܸܬܼܒܲܪܢܫܘܼܬܹܗ ܕܠܗܐ ܡܸܠܬܼܐ ܠܟܠ ܥܡ̈ܡܝܼܢ ܐܸܬܼܝܲܗܒܬ̤. ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܲܬܿܝܼܪ ܦܪܝܼܤܬܿܐ ܘܐܲܫܝܼܕܬܿܐ: ܬܗܘܐ ܗܸܝ ܛܝܒܘܼܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠ̈ܝܼܠܐ: pb. f.10v ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܝܲܬܿܝܪ ܡܥܲܠܲܝ. ܕܐܝܼܬܼܘܗܝ ܗܘ̤ ܒܪܐ ܡܸܠܬܐ ܕܐܒܼܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܘܫܐ ܐܝܟ ܥܲܒܼܕܐ. ܘܠܵܐ ܐܝܟ ܒܪܐ ܐܸܬܼܗܲܝܡܢ ܥܠ ܐܪ̈ܙܐ ܐܠܗ̈ܝܐ.. ܘܟܗܢܘܼܬܼܐ ܗ̇ܝ ܫܡܝܢܝܬܐ ܝܲܬܿܝܼܪ ܩܲܢܝܐ ܒܲܝܬܵܐܝܬܼ ܠܡܸܬܼܡܲܨܝܢܘܼܬ ܕܲܡܝܘܼܬܼܐ ܕܒܐܠܗܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܥܲܡ ܬܲܚܦܝܼܬܐ ܗܘܼܠܵܢܝܬܐ ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܥܢܵܢܵܐ ܩܵܝܡܐ ܒܐܦ̈ܝ ܚܵܙ̈ܝܬܼܐ ܗܘܼܠ̈ܢܝܬܐ ܥܢܹܐ ܟܝܵܢܗܘܢ ܡܒܲܪܝܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܀ ܟܗܢܘܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܢܵܡܘܿܤܝܬܐ. ܒܲܗܘܼܪܐܝܼܬܼ ܘܪܚܝܩܐܝܼܬܼ ܩܲܢܝܐ ܗܘܼܬ ܠܡܬܡܲܨܝܢܘܼܬܼ ܕܲܡܝܘܼܬܼܐ ܕܒܿܐܠܗܵܐ. ܘܝܕܝܼܥܵܐ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܼܬܘܼܚܵܡܐ ܘܙܘܲܗܵܪܵܐ ܒܠܚܘܼܕ ܓܘܼܫܡ̈ܢܝܐ ܐܸܬܼܝܲܗܒܬ̤ ܘܐܸܬܩܝܡܬ̤܆ ܕܐܝܼܬܼܝܗܘܿܢ ܕܘܼ̈ܟܝܹܐ ܚܲܝܘ̈ܬܼܢܝܐ܇ ܘܲܫܠܚ ܠܒܘܼܫ̈ܐ ܡܕܡ ܫܚܝܼ̈ܡܐ܇ ܘܲܥܛܵܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܝܲܩܝܼܪ̈ܐ ܒܕܘܼܟܿܬܼܗܘܢ܇ ܟܘܼܬܼܝܼܢܵܐ ܐܢܐ ܕܡ̣ܢ |11r ܒܘܼܨܸܐ܇ ܘܲܦܪ̈ܙܘܡܐ ܒܙܲܓܹ̈ܐ ܕܕܗܒܐ܇ ܘܟܼܠܝܼܠܐ ܕܕܗܒܐ ܘܫܪܟܿܐ. ܒܸܠܥܕ ܗ̇ܝ ܕܡܕܡ ܗܵܘܢܵܢܝܐ. ܘܡܸܬܝܕܥܢܐ ܕܒܲܝܬܵܝ ܠܟܵܝܵܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܸܬܼܝܲܨܦ̇ܐ ܕܲܡܝܘܼܬܼܐ ܕܬܸܗܘܐ ܒܲܡܫܲܠܡܵܢܘܼܬܼܗ. ܐܸܬܬܲܝܬܿܝܸ.. ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܝܼܠܢ ܥܹܕܬܿܢܝܬܐ. ܓܲܠܝܐ ܕܡܸܨܥܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܼܬܹܝܗ̇܇ ܘܒܹܝܬܼ ܬܪܝܗܘܿܢ ܗܠܝܢ ܤܵܟ̈ܐ ܡܲܒܿܕܐ: ܕܟܗ̈ܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܲܝܟ ܕܐܸܬ ܡܪܬ̤܆ ܒܐܘܼܤܝܼܵܣ ܗܘܼ̈ܠܢܝܬܐ ܠܤܘܼ̈ܟܠܐ ܕܠܐ ܗܘܼ̈ܠܢܝܑܼܝܼܢ ܡܛܲܦܤܐ. ܘܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܫܵܘܕܥ ܪܒܐ ܕܝܵܢܹܢܘܘܤܝܼܘܿܣ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܓܹܝܪ ܕܐܵܚܕܵܐ ܫܘܬܦܘܬܢܐܝܬ ܒܡܨܥܬܼܐ ܕܲܬܪܝܗܘܢ ܪ̈ܫܐ. ܕܗ̇ܝ ܟܹܝܬܼ ܫܡܝܢܝܬܐ ܘܕܗ̇ܝ ܢܵܡܘܤܝܬܐ. ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܫܵܘ̈ܦܐ܆ ܒܝܕ ܬܹܐܘܿܪ̈ܲܝܼܵܣ ܝܲܕܘܼ̈ܥܬܼܵܢܵܝܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ pb. f.11v ܡܛܠ ܕܒܫܘܘ̈ܕܥܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܡܸܬܦܬܿܟܼܵܐ܇ ܘܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܢ ܡܸܬܥܠܝܐ ܩܕܝܼܫܐܝܼܬܼ ܠܘܬ ܐܠܗܐ.. ܐܝܬ ܓܹܝܪ ܘܵܦܘܼܠܵܓܼܐ ܐܚܪܢܐ. ܕܟܼܵܗܢܘܼܬܐ ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܟܘܼܡܪܘܬܐ ܚܲܢܦܝܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܘ ܕܲܡܝܘܼܬܼܐ ܕܒܐܠܗܐ ܡܟܲܗܢܐ: ܐܠܐ ܠܫ̈ܐܕܐ ܗܘ̣ ܦܵܠܚܐ: ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼ ܨ̈ܠܘܬܐ ܦܬܟܪ̈ܝܬܐ܆ ܠܘ ܒܡܸܕܡ ܡܫܵܘܬܿܦܵܐ ܠܟܼܵܗ̈ܢܘܼܬܼܐ ܗ̇ܢܝܢ ܬܠܬܼ ܕܲܡܢܲܝܢܢ. ܘܤܵܥܘܪܘܬܐ ܡܕܡ ܕܲܓܼܠܲܬܼ ܫܡܐ ܗ̣ܝ ܀ ܦܤܘܿܩܐ ܕܐܪܒܥܵܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܒܛܝܼܠ ܠܟܼܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܛܟܼܤ̈ܐ ܬܠܬܐ ܥܕܬ̈ܢܝܐ ܕܡܫܡܫܢܘܼܬܼܐ ܘܕܟܗܢܘܬܐ ܘܪܫ ܟܗܢܘܬܐ. ܡܛܠ ܓܹܝܪ ܕܕܡܝܘܼܬܐ ܕܗܪܟܐ ܡܸܬܝܲܨܦ̣ܐ. ܡܸܬܥܲܠܝܢܘܼܬܼܐ ܗ̣̄ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܒܨܝܪ: ܠܘܵܬܼ ܒܲܝܬܵܝܘܼܬܼܐ pb. f.12r ܘܒܝܕ ܡܸܬܢܗܪܢܘܼܬܼܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪܕܘܼܟܵܝܐ܆ ܐܝܼܛܵܐ ܒܝܲܕ ܡܸܬܪܫܡܵܢܘܼܬܐ ܕܲܒܨܘܼܪ̈ܬܼܐ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܕܡܸܬܼܕܲܡܝܵܢ̣ܐ. ܕܗܝܸ ܗ̄ܝܼ ܓܡܝܼܪܘܼܬܼܐ. ܘܠܗ ܠܪܸܥܝܵܢܐ ܗܵܢ̣ܐ ܡܲܐܪܸܙ ܡܝܬܐ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܒܪ̈ܝܐ. ܕܓܡܝܼܪܘܼܬܼܐ ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܬܠܬܼܐ ܗܵܘܝܐ. ܒܝܕ ܡܲܤܛܝܵܢܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܙܢܐ ܠܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܒܝܕ ܡܲܪܕܝܼܬܼܐ ܕܒܼܫܒܝܼܠ ܐܠܗ̣ܐ. ܘܒܝܕ ܕܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܤܵܥܘܪܘܬܼܐ ܡ̣ܿܢ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ. ܒܝܕ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܡܬܕܲܒܿܪܵܐ. ܐܟܼܡܵܐ ܕܐܡ̇ܪ pb. f.12v ܪܒܐ ܕܝܵܢܹܢܘܤܝܼܘܿܣ ܒܪܫܐ ܕܬܸܫܥܐ ܕܥܠ ܬܫܡܫܬܿܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܬܫܡܫܬܐ ܠܡ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܕܦܘܼܠܚܢܗܘܢ ܠܐܗܝܐ ܕܫܘܼܡ̈ܠܝܐ: ܚܝܠܐ ܩܲܢܝܐ ܩܕܡܝܐ ܘܲܡܕܲܡܐ ܒܐܠܗܵܐ: ܬܕܟܿܝܼܬܗܘܿܢ ܩܕܝܫܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܹܫܬܲܡܠܹܝܢ܇ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܥܒܕܐ ܕܡܫܡ̈ܫܢܐ. ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܡܕܲܟܝܵܢܹܐ ܐܸܫܬܲܡܝܹܘ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܒܝܕ ܟܗ̈ܢܐ ܡܸܫܬܡܠܝܐ. ܘܡܸܛܐ ܗܕܐ ܡܢܲܗܪ̈ܢܐ ܐܸܬܼܟܢܝܹܗ ܟܗ̈ܢܐ ܐܟܼܡܐ ܕܗܘ̤ ܕܝܵܢܢܹܘܤܝܼܘܿܣ ܐܡ̇ܪ ܒܗ ܒܪܫܐ. ܕܚܲܝܠܗ̇ ܠܡ ܡܸܨܥܵܝܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܡܵܘܠܕܗܘܿܢ ܡܲܢ̱ܗܪܵܢ̣ܐ ܕܗܢ̇ܘܢ ܕܐܸܬܼܕܲܟܿܝܸܘ. ܘܗܝ̇ ܕܬܠܬ ܒܝܕ ܪ̈ܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܡܸܫܬܲܡܠܝܐ. ܘܡܸܛܠ ܗܕܐ ܓܵܡܘܪܹ̈ܐ ܐܸܬܩܪܝܸܘ ܪ̈ܫܝ ܟܗ̈ܢܐ. pb. f.13r ܐܟܼܡܐ ܕܗܘ̤ ܪܒܐ ܕܝܵܢܹܢܘܤܝܼܘܿܣ ܒܹܗ ܒܪܫܐ ܐܡ̇ܪ. ܕܚܲܝܠܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ܆ ܕܐܵܦ ܡܫܲܡܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡܵܘܗܝ: ܓܵܡܘܿܪܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܸܫܬܡܠܹܝܢ ܕܗܘ̇ܐ ܒܗܲܒܝܕܥܬܐ ܕܫܘ̈ܡܠܚܗܘܢ. ܛܲܟܼܤܗܘܢ ܗܵܟܹܝܠ ܕܟܗ̈ܢܐ ܡܫܲܡ̈ܠܚ ܩܘܼܕܫܐ ܒܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܩܲܕܡܝܐ ܡܕܲܟܹܿܐ ܠܗܘܢ. ܘܒܚܝܠܐ ܗ̇ܘܡܸܨܥܵܝܐ ܡܲܥܡܸܕ ܘܡܲܢܗܪ ܠܗܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܸܬܕܲܟܿܝܼܘ. ܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܕܐܝܼܬܼܘܗܝ ܐܦ ܡܥܲܠܝܐ ܕܚ̈ܝܠܘܗܝ ܕܦܘܼܠܚܢܐ ܕܟܵܗܢܘܼܬܐ܆ ܓܵܡܪ ܠܗ̇ܘܢ܇ ܘܲܡ̃ܫܲܡ̃ܠܐ ܠܗ̃ܘܿܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܸܫܬܘܬܦܘ ܥܲܡ ܢܘܼܗܪܐ ܐܠܗܝܐ: ܘܲܡܫܲܡܠܐ ܠܗܘܢ ܒܲܓܼܡܝܼܪܘܬܼܐ ܕܝܲܕܥ̈ܬܼܐ ܚܲܬܼܝܼ̈ܬܬܐ ܕܨܡ̈ܚܐ ܐܠܗ̈ܝܐ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܸܬܼܚܙܘܹܝ ܠܗܘܢ. ܘܗܵܟܲܢܐ pb. f.13v ܗܘ̤ܘ ܬܓܼܡ̈ܐ ܬܠܬܐ ܕܥܕܬܐ ܪܒܝܼܥܵܝܬܿܐ ܘܐܪܥܢܵܝܬܿܐ. ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܟܗ̈ܢܐ. ܘܪ̈ܫܲܝ ܟܵܗ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܬܠܬܐ ܬܸܓܡ̈ܝܼܢ ܘܟܼܠ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܥܹܕܬܼ̈ܐ ܕܒܲܫܡܝܐ ܀ ܀ ܀ ܦܤܘܩܐ ܕܚܡܫܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟܿܢܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܬܠܬ ܥܕܬ̈ܐ ܒܬܸܫܥܐ ܬܓܡ̈ܐ ܡܢܵܐܘܼܗ̇ ܠܗܕܐ ܥܕܬܐ ܐܪܥܢܝܬܿܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܥܹܕܬ̈ܐ ܫܡ̈ܝܢܝܬܐ ܟܕ ܟܠܗܹܝܢ ܐܟܼܚܕܐ ܡܸܬܼܝܲܕܥ̈ܢܝܬܐ ܐܢܝܢ: ܘܗܕܐ ܕܝܠܢ ܐܪܥܢܵܝܬܐ ܡܸܬܪܓܫܢܝܼܬܼܐ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܬܡ̇ܢ: ܬܠܬ ܢܸܗ̈ܘܝܢ ܥܹܕܬ̈ܐ. ܒܬܸܫܥܐ ܬܓܡ̈ܐ. ܘܗܟܼܢܐ ܡܸܬܦܪܤܝܼܢ. ܥܹܕܬܿܐ ܥܸܠܝܬܿܐ ܘܩܲܕܡܝܬܐ܆ ܒܲܬܼܠܬܐ ܬܸܓܼܡ̈ܝܼܢ܇ ܕܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܘܡܝܛܪܦܘ̄ ܠܹܝܛܘܿ ܘܐܦܤܩ̈ܘܦܘ ܡܢ̇ܝܢ. ܘܥܹܕܬܐ pb. f.14r ܬܘܼܒ ܡܸܨܥܝܬܐ ܘܲܬܼܪܝܢܝܼܬܐ ܒܬܼܠܬܼܐ ܬܓܡ̈ܝܼܢ: ܕܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܗܹܘ ܦܹܕܝܩ̈ܢܐ ܤ̇ܝܡܝܼܢ. ܘܥܕܬܐ ܬܘܒ ܐܚܪܹܝܬܵܐ ܐܚܪܹܝܬܼܐ ܘܬܠܝܼܬܼܵܝܬܐ. ܒܬܼܠܬܐ ܬܓܡ̈ܐ ܕܩܵܪ̈ܘܝܐ ܘܲܡܙܡܪ̈ܢܐ ܘܡܵܘܡ̈ܝܢܐ ܚܵܫ̇ܒܿܝܼܢ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܬܹܐܘܼܪ̈ܝܼܵܣ ܐ̄ܪ̈ܙܵܢܵܝܵܬܼܐ ܡ̣ܢ ܪܒܐ ܕܝܵܢܹܢܘܤܝܼܘܿܣ ܩܲܒܸܿܠܢ. ܘܗܘ̤ ܒܲܠܚܘܿܕ ܚܕܐ ܥܹܕܬܿܐ ܐܪܥܢܵܝܬܐ ܒܬܠܬܐ ܛܲܟܼܤ̈ܝܼܢ ܐܠܦ܇ ܠܗ ܙܵܕܩܐܝܬ ܢܩ̇ܦܝܼܢ ܚܢܢ: ܘܒܥܸܩ̈ܒܬܗ ܪܵܕܹܝܢܲܢ.. ܐܢܕܝܼܢ ܐܢܫ ܠܗܦܸܟ ܘܢܹܐܡܲܪ: ܕܐܸܢܗܘ̤ ܠܡ ܕܠܘ ܬܓܡ̈ܐ ܐܢܘܢ ܡܸܢܗܘܢ ܘܠܗܘܿܢ ܗܠܝܢ ܫܬܵܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܢܲܝܢܢ. ܐܝܟܿܢܐ. ܒܥܕܬܐ ܡܸܬܛܲܟܼܿܤܝܼܢ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܐܦܢ ܕܐܝܟ ܬܓܼܡ̈ܐ ܡܛܟܤܿܝܼܢ܆ ܐܸܠܐ ܗܵܠܹܝܢ ܬܠܬܼܐ ܥܸ̈ܠܝܐ܇ ܚܕ ܗ̄ܘ̣ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܟܵܢܐ pb. f.14v ܗ̇ܘ ܓܵܡܘܿܪܐ. ܘܠܐ ܒܡܕܡ ܡ̣ܢ ܚ̈ܕܕܐ ܒܲܙܢܐ ܕܫܘܼܟܵܢܐ ܡܝܲܬܪܝܢ. ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ܆ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܟܼܡܐ ܕܚܕ ܐܦܤܩܘܼܦܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܲܤܪܵܚܘ ܦܛܪܝܼܪܟܿܐ. ܒܗ̇ ܒܲܕܡܘܼܬܐ. ܘܐܦܠܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܠܚܘܕ ܘܗܝ ܡܨܐ ܠܡܲܤܝ̇ܚܘܼ ܐܦܤܩܘܿܦܐ. ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܝܢ܆ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܼܙܒܲܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܟܚܕܐ ܒܚܕ ܟܘܼܢܵܝܐ ܐܦܤܩ̈ܘܦܐ ܡܬܩܪܹܝܢ ܗܘܼܘ: ܐܟܼܡܵܐ ܕܤ̇ܗܕܝܢ ܟ̈ܬܒܐ. ܗܟܼܢܐ ܘܟܕ ܟܢ̈ܘܼܫܬܐ ܐܢܘܢ ܫܲܘ̈ܚ ܒܫܘܼܟܵܢܐ܇ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܤܦ̈ܩ ܠܲܡܡܲܠܵܝܘܼ ܠܓܼܘܐ܆ ܫܘܼܥܒܵܕܐ ܕܡܸܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܲܓܼܥܠܝܼܢ. ܘܗܢ̇ܘܢ ܐܚܪ̈ܝܐ: ܩܪ̈ܘܝܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܲܡܙܡܪ̈ܢܐ ܘܡܘܡ̈ܝܢܐ: ܠܘ ܒܲܤܝܵܡ ܐܝܼܕܵܐ ܡܸܫܬܲܡܠܹܝܢ܆ ܐܠܐ ܡܲܦܤܢܘܬܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܡܸܬܼܝܲܗܒܿܐ pb. f.15r ܠܗܘܢ ܒܲܙܢܐ ܕܨܠܘܿܬܐ܇ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܢܸܩܪܐ: ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܢܙܲܡܪ: ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܢܵܘܡܹܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥ̇ܡܕܿܝܢ. ܘܗܹܘܦܸܕܝ̈ܩܢܐ. ܘܐܦܢ ܡܸܤ̃ܬܬ ܡܸܬܬܤܪܚܝܼܢ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܡܸܬܩܕܿܡܝܢ ܡܸܬܪܫܡܝܼܢ ܠܲܡܩܲܒܿܠܘܼ ܫܘܼܟܿܢܐ ܕܡܫܡܫܢܘܬܐ ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܝܼܢ. ܦܤܘܿܩܬܐ ܕܫܬܐ ܀ ܡ̇ܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܒܝܘܼܒܵܠܐ ܪܵܕܝܐ ܟܗܢܘܬܐ܇ ܘܐܦܢ ܝܗܘܕܲܝܐ ܢܸܤܪܘܿܒܼ܇ ܐܠܐ ܒܲܤܝܵܡ ܐܝܼܕܐ ܟܵܗܢܵܝܐ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܕܐܦܢ ܒܝܕ ܡܘܼܫܐ ܦܩ̣ܕ ܠܐܗܐ ܕܠܐ ܢܸܗܘܐ ܩܵܪܹܒܼ ܓܲܒܼܪܐ ܢܘܼܟܼܪܝܐ ܕܠܐ ܗܘܸܐ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܹܗ ܕܐܗܪܘܿܢ܇ ܠܲܡܤܵܡ ܥܸܛܪܵܐ ܕܒܸܤܡ̈ܐ ܩܕܡ ܡܵܪܝܐ. ܘܕܐܲܡܪܚܘ ܠܡܸܝܛܦ ܠܗܘܢ ܟܵܗܢܘܬܐ: ܐܝܟ ܒܹܝܬܼ ܩܘܼܪܚ ܘܥܘܿܙ̱ܝܼܵܐ܆ ܒܲܡܤܡ ܒܪܝܫܐ pb. f.15v ܐܸܬܼܦܲܪܤܝܸܘ. ܐܠܐ ܕܝܼܠܗ ܗܘ̤ ܫܘܼܠܛܢܐ ܠܡܲܤܠܝܘܼ ܘܠܲܡܩܲܕܫܘܼ. ܘܐܝܟ ܕܲܫ̣ܦܪ ܠܗ ܘܲܓܼܒܼܐ ܠܐܗܪܘܿܢ ܒܝܕ ܡܘܫܐ܆ ܬܘܒ ܫܦ̣ܪ ܠܗ ܘܐܲܤܠܝܼ ܟܵܗܢܘܼܬܹܗ ܒܝܕ ܢܒܼܝܼܵܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܐܚܪܬܼܐ ܚܠܵܦܝܗ̇ ܐܲܥܸܠ. ܗܟܢܐ ܠܥܹܠܝܸ ܡܵܗܢܐ ܐܲܗܪܘܿܢܵܝܐ ܐܲܡ̣ܪ. ܡܐܡܪ ܠܡ ܐܡ̇ܪܬܼ: ܕܒܝܬܟ ܘܒܹܝܬܼ ܐܒܼܘܼܟ ܢܫܲܡܫܘܼܢ ܩܕܵܡܝ̣ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ. ܘܗܫܐ ܐܡ̇ܪ ܡܵܪܝܐ ܚܵܣ ܠܝܸ ܒܕܐ ܩܝܼܡ ܠܝܼ ܟܗܢܐ ܕܲܡܗܲܝܡܲܢ ܐܝܟ ܠܹܒܿܝ܇ ܘܐܸܒܼܢܹܐ ܠܗ ܒܲܝܬܿܐ ܡܗܲܝܡܢܐ܇ ܘܲܢܗܲܠܟ ܩܕܵܡܲܝ ܡܫܝܼܚ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܘܒܢܒܝܐ ܐܚܪܢܐ. ܐܢܬ ܠܡ ܐܲܤܠܝܼܬܿ ܝܕܥܬܐ܆ ܘܐܲܤܠܝܟ ܡ̣ܢ ܟܵܗܢܘܼܬܐ. ܘܒܼܐܚܪܢܐ ܬܘܼܒܼ. ܕܝܠܟܘܢ ܠܡ ܡܗ̈ܢܐ܆ ܐܹܫܲܕܪ ܥܠܝܟܿܘܿܢ pb. f.16r ܠܘ̈ܛܬܐ܇ ܘܐܹܠܘܼܛ ܒܘܼܪ̈ܟܬܘܿܢ. ܘܐܸܕܪܹܐ ܦܸܪܬܿܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ܟܘܢ. ܘܦܸܪܬܿܐ ܥܠ ܥܲܕܥܹܕܝ̈ܟܘܢ. ܘܫܲܪܟܿܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܫܘ̈ܕܥܢ܆ ܥܠ ܕܓ̇ܒܐ ܘܡܲܤܠܐ ܒܟܼܠܙܒ̈ܢܝܼܢ. ܐܦ ܕܝܢ ܘܥܠ ܗܕܐ ܢܦܝܼܣ ܡܲܠܟܿܝܼܙܕܩ. ܟܢܥܢܝܐ ܟܘܼܡܪܐ ܕܒܹܝܬܼ ܥܡ̈ܡܐ: ܗ̇ܘ ܕܒܼܕܡܘܼܬܹܗ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܼܕ. ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܟܘܼܡܪܘܬܹܗ ܕܡܫܝܼܚܐ܆ ܠܥܠܡ. ܘܲܢܒܝܼܵܐ ܚܙܩܝܐܝܠ. ܒܢ̈ܝ ܨܵܕܘܿܩ ܐܡ̣ܪ. ܕܲܡܩܝܼܡ ܐܠܗܐ ܠܬܸܫܡܫܬܹܿܗ. ܟܕ ܡܲܤܠܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ܆ ܘܓܒ̇ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܚܠܦܝܗܘܢ. ܟܠ ܒܪ ܢܘܼܟܼܪ̈ܝܐ ܠܡ܆ ܕܥܪܘܼܠ ܒܠܒܗ̇ ܘܥܪܘܼܠ ܒܒܸܤܪܗ̇. ܠܐ ܢܸܥܘܿܠ ܠܡܲܩܕܝܫܝ. ܐܦܠܐ ܠܹܘܢܹ̈ܐ ܕܦܪܩ̣ܘ ܡܸܢܝ̇. ܟܕ ܛܥܵܘ ܒܢܝ̈ ܝܤܪܝܠ ܡܢܝ. ܠܐ ܢܸܩܪܒܘܢ ܠܟܼ̃ܠ ܩܘܼ̈ܕܫ̃ܝ ܩܕܼܵܡܲܝ ܠܲܡܫܡܫܘܬܢܝ. ܘܠܐ ܢܸܩܪܒܘܢ ܠܟܼܠ ܩܘܼ̈ܕܫܝ ܘܲܢܩܲܒܿܠܘܼܢ ܟܠܗ̇ ܒܸܗܬܲܬܼܗܘܢ. ܘܟܼܗ̈ܢܐ ܘܠܹܘ̈ܝܐ ܒܢܝ̈ ܨܵܕܘܿܩ܆ pb. f.16v ܕܒܲܝܬܵܝܑܼܝܼܢ ܒܲܫܡܵܐ ܘܩܘܼܪܒܵܢܐ ܠܡܲܠܟܿܝܼܙܕܩ ܙܕܝܼܩܐ. ܗܢ̣ܘܢ ܢܸܩܪ̱ܒܘܼܢ ܠܲܡܫܡܫܘܬܢܝ܆ ܘܲܢܩܪܒܼܘܼܢ ܩܕܼܵܡܲܝ ܬܲܪܒܿܐ ܘܲܕܡܵܐ. ܦܓܼܪܐ ܘܲܕܡܐ ܡܩܲܪܒܼܝܼܢ ܠܐܠܗܐ. ܒܠܚܡܐ ܘܚܲܡܪܐ܆ ܒܛܟܼܤܹܗ ܕܡܲܠܟܿܝܼܙܕܩ ܘܗܢ̣ܘܢ ܢܸܥܠܘܼܢ ܠܡܲܩܕܫܝ̇. ܘܗܢ̣ܘܢ ܢܸܩܪܒܘܢ ܠܦܬܼܘܼܪܝ܇ ܘܚܲܡܪܐ ܠܐ ܢܸܫܬܿܘܿܢ ܡܵܐ ܕܥܵܐܠܝܼܢ ܠܕܪܬܿܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܘܐܟܼܙܢܐ ܓܹܝܪ ܕܟܕ ܠܐ ܐܝܼܬܹܿܝܗ̇ ܗܘܼܬ ܟܵܗܢܘܼܬܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܗܪܘܢ܇ ܫܦܪ ܠܲܡܪܝܡܐ ܘܐܓܢ ܐܝܼܕܗ ܥܠ ܡܘܼܫܐ ܘܥܲܒܕܗ ܚܲܕܬܼܐܝܼܬܼ ܟܵܗܢܐ ܚܲܕܬܼܐ ܡܟܲܗܢܵܢܐ ܕܟܗ̈ܢܐ. ܘܒܲܤܝܵܡ ܐܝܼܕܗ ܕܡܘܫܐ ܪܕܵܐ ܘܐܸܬܼܝܲܒܸܿܠ ܚܝܠܐ ܟܵܗܢܵܝܐ ܠܐܗܪܘܿܢ ܠܹܘܝܵܐ. ܘܗܼܵܟܼܢܐ ܒܝܘܼ̈ܒܵܠܐ ܬܡܝܼ̈ܗܐ ܒܫܲܒܼܛܐ ܕܠܘ̈ܝܐ ܪܕܵܐ ܗܘ̣ܐ. ܥܕܡܐ ܕܫܦ̣ܵܪ ܠܐܠܗܐ ܒܲܡܫܝܼܚܗ ܟܗܢܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܒܤܝܵܡ ܐܝܕܐ ܩܲܕܝܼܫܐ ܕܥܠ ܪܫܐ ܕܲܫܠܝܼܚ̈ܘܗܝ: .. ܀ .. ܒ .. ܀ .. pb. f.17r ܘܒܫܘܼܠܛܢܐ ܕܡܢܗ ܘܲܒܼܡܲܦܘܿܚܝܼܬܼܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ܆ ܫܟܸܿܢ ܠܗܘܢ ܚܝܠܐ ܟܵܗܢܵܝܐ ܠܥܘܼܬܵܕܼܵܐ ܕܡܵܘܗܒܼܬܹܗ̇. ܘܲܥܒܼܕ ܐܢܘܢ ܟܵܗ̈ܢܐ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܗ̇. ܕܫܲܕܪ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܐ. ܗ̇ܝ ܕܒܼܕܡܘܼܬܼܐ ܕܠܸܫ̈ܢܝ ܢܘܼܪܐ ܥܲܠ ܪ̈ܫܝܗܘܢ ܐܲܓܿܢܬ̤ ܘܐܸܬܼܦܲܠܓܼܬ̤. ܠܐܬܹܐ ܕܠܐ ܚܵܤܪܐ ܒܤܓܿܝܼܐܘܼܬܼ ܢܵܤܘܒ̈ܐ. ܟܕ ܡܸܬܼܦܲܠܓܼܐ ܒܲܕܡܘܬܼ ܪܸܕܝܵܐ ܡܸܠܬܼܢܝܐ܇ ܘܕܸܠܩܐ ܢܘܼܪܢܝܐ. ܘܐܝܟܿܢܐ ܕܡ̣ܢ ܤܝܵܡܝܼܕܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܟܗܢܐ ܗܘܸܐ ܡܘܼܫܐ: ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܝܘܼܒܵܠܐ܆ ܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܤܝܵܡܝܼܕܐ ܪܘܼܚܵܢܝܐ ܟܗ̈ܢܐ ܥܲܡ̈ܡܐ: ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܝܘܼܒܵܠܐ. ܐܦ ܓܹܝܪ ܡܝܬܿܪ ܗܘ̣ ܒܲܫܪܪܐ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܕܤܝܵܡܝܼܕܵܐ. ܒܦܸܚܡܵܐ ܡܬܲܚܬܿܝܐ ܕܝܘܼܒܵܠܹܗ ܕܟܝܵܢܐ. ܘܠܗܕܐ ܠܵܘ ܚܘܼܫ̈ܒܝ ܐܵܘܠܹܕܘ܆ ܐܠܐ ܐܪܙܐ ܕܒܟܬܿܒܐ ܀ ܀ ܀ ܓ ܀ ܀ ܀ pb. f.17v ܐܲܤܗܸܕ. ܝ̇ܠܦܝܼܢܢ ܬܘܼܒ ܕܡܘܼܫܐ ܡܸܬܼܦܩܸܕ: ܕܲܕܒܪ ܠܝܼܫܘܿܥ ܓܲܒܼܪܐ ܕܪܘܼܚܐ ܒܹܗ܆ ܘܤܝܼܡ ܐܝܼܕܟ ܥܠܘܗܝ. ܘܗܲܒܼ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒܚܟ ܥܠܘܗܝ: ܐܝܟܿܢܐ ܕܲܡܕܒܪܢܐ ܡ̣ܢ ܤܝܵܡܝܼܕܐ ܢܸܫܬܲܡܠܹܐ. ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܝܘܼܒܵܠܐ. ܕܥܠ ܗܕܐ ܟܬܼܝܼܒܼ܆ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ ܐܸܬܼܡܠܝܼ ܪܘܼܚܐ ܕܚܟܼܡܬܐ. ܡܛܠ ܕܤܵܡ ܡܘܼܫܐ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܥܠܘܗܝ. ܐܝܟܿܢܐ ܕܐܵܦ ܚܢܢ ܢܸܬܿܬܿܛܦܝܼܣ ܠܲܡܗܲܝܡܵܢܘܼ ܕܒܪܘܼܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܪܵܕܹܐ ܒܝܘܼܒܵܠܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܫܝ ܟܘܼܡܪ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ܇ ܡܸܬܼܩܲܕܫܝܼܢܢ ܠܡܸܗܘܐ ܟܗ̈ܢܐ ܠܐܠܗܐ ܘܲܡܫܡ̈ܫܢܐ ܠܪܒܿܘܼܬܹܗ. ܡܸܬܦܩܸܕ ܬܘܼܒܼ ܘܐܹܠ̱ܝܼܵܐ ܕܠܲܚܙܵܐܝܠ ܢܡܫܚܝܼܘܗܝ ܕܢܲܡܠܸܟ ܥܠ ܐܕܘܿܡ̇. ܘܲܠܝܵܗܘ̇ ܒܪ ܝܲܡܫܝܸ ܕܢܲܡܠܟ ܥܠ ܝܤܪܝܼܠ: ܘܠܐܠܝܼܫܥ ܒܪ ܫܵܦܛ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ ܒܝܼܤܪܝܠ. ܘܠܐ ܠܝܘܼܒܵܠܐ ܕܘܼܟܼܪܢܐ܇ pb. f.18r ܘܠܐ ܒܝܕ ܓܸܢܤܵܐ ܥܘܼܕܪܢܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܡܫܝܼܚܘܬܐ ܘܓܲܒܝܘܼܬܼܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܵܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܐܸܬܐܡܲܪ̈ܝܢ. ܣܦܩ̈ܢ ܠܡܲܟܿܤܢܘܼܬܼܵܐ ܕܬܪܥܝܼܬܼܐ ܕܥܠ ܝܘܼܒܠܐ: ܘܠܲܡܚܘܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܠܐ ܐܪܙܵܢܵܝܐ ܕܒܤܝܵܡ ܐܝܼܕܵܐ. ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܝܲܒܿܠ ܚܝܠܐ ܕܛܝܒܿܘܼܬܐ ܠܢܤܘ̈ܒܐ ܕܡܵܘܗܒܼܬܼܐ ܀ ܦܤܘܩܐ ܕܫܒܥܐ ܀ ܡܛܠ ܫܘܡܠܝܐ ܕܒܼܤܝܵܡ ܐܝܼܕܐ ܀ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܤܝܵܡ ܐܝܼܕܐ ܪܫ ܟܗܢܝܐ. ܐܡ̇ܪܝܢܢ. ܕܐܟܼܡܐ ܓܹܝܪ ܕܟܠܗ̇ ܪܹܫܘܼܬܼ ܟܗܢܘܬܐ ܘܟܗܢܘܼܬܼܐ ܐܢ ܕܒܲܫܡܝܐ ܘܐܢ ܕܒܐܪܥܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܪܫ ܟܘܼܡܪ̈ܐ ܕܫܪܪܐ. ܡܸܬܓܲܡܪܐ܆ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܼܬܼܐ ܘܚܝܠܐ ܕܪܫ ܟܗ̈ܢܐ ܠܐܗܝܐ ܕܠܘܬܢ܆ ܒܟܠܗܝܢ ܟܠ̱ܵܝܘ̈ܬܼܐ ܟܗ̈ܢܝܬܼܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܥܵܒ̇ܪ: ܡܵܠܘܿܢ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܒܐܝܕܵܘ̈ܗܝ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܛܲܟܼܤ̈ܐ ܕܬܼܚܘܿܬܵܘܗܝ݂ pb. f.18v ܡܸܬܡܲܛܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܒܠܥܕ ܫܘܼܟܵܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܼܡܸܨܥܝܘܼܬܗ ܡܥܵܕ ܠܡܸܫܬܿܟܢܘ܆ ܘܠܐ ܐܢܿܫ ܡ̣ܢ ܗܢܘܢ ܕܬܼܚܘܿܬܵܘܗܝ ܡܟܼܵܢ ܠܲܡܫܲܡܠܝܘܼ ܘܲܠܡܸܓܼܫܦ ܒܡܕܡ ܡ̣ܢ ܐܪ̈ܙܐ ܡܥ̈ܠܝܐ ܘܐܠܗ̈ܝܐ. ܘܐܠܐ ܡܤܵܡ ܒܪܫܐ ܢܩܲܒܸܿܠ ܗ̇ܘ ܕܲܡܒܲܠܒܸܿܠ ܛܟܼܤܵܐ ܘܚ̇ܛܦ ܕܪܓܼܐ ܕܠܐ ܕܝܼܠܗ ܐܢ ܐܢܵܫ ܢܲܡܪܚ. ܗܵܐ ܓܹܝܪ ܕܒܹܝܬܼ ܩܘܼܪܚ ܘܥܘܿܙ̱ܝܼܵܐ ܡܲܠܟܿܐ܆ ܕܒܸܠܥܕ ܡ̣ܢ ܠܐܗܐ ܘܲܦܤܵܤܐ ܟܵܗܢܵܝܐ ܤܵܡܘ ܠܗܘܢ ܪܫ ܟܘܼܡܪܘܼܬܼܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܢܩܸܕܘ ܒܢܘܼܪܐ: ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܗܘܸܐ ܓܲܪܒܿܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܡܝܼܬܼ. ܐܵܦ ܫܐܘܿܠ ܕܒܠܥܕ ܫܡܘܼܐܝܠ ܢܒܝܼܵܐ ܘܪܫ ܟܗ̈ܢܐ ܕܒܼܚ܆ ܐܬܬܸ ܥܠܘܗܝ ܚܛܝܼܬܼܐ ܘܠܵܘܛܬܼܐ. ܐܟܼܡܐ ܕܚܲܤܝܐ ܚܤܸܐ ܕܘܼܟܼܪܢܐ ܡܵܪܝ ܛܝܼܡܵܬܼܐܘܿܣ ܩܬܘܿܠܝܼܩܐ. ܐܡ̇ܪ ܒܐܓܪܬܗ ܤܘܼܢܗܵܕܝܼܩܵܝܬܐ. pb. f.19r ܒܡܕܝܼܢܬܗ ܠܲܡ ܡܲܠܟܿܝܬܿܐ ܕܡܲܠܟܿܢ ܙܲܟܿܝܐ: ܐܢܵܫ ܗܹܘܦܵܛܘܿܣ ܦܩܝܼܕ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܿܐ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ: ܗ̇ܘ ܕܲܡܗܲܝܡܲܢ ܥܠ ܡܘܿܢܝܛܐ ܐܵܘܿ ܟܹܝܬܼ ܛܲܒܼܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܬܛܲܒܥܝܼܢ ܕܝܪ̈ܐ ܘܙܘܼ̈ܙܐ ܒܝܵܘ̈ܡܬܗ܆ ܠܘ ܒܲܠܚܘܿܕ ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܐ ܗܕܐ: ܐܠܐ ܘܒܟܼܠ ܡܲܠ̈ܟܘܢ ܗܘܸ ܗܢܐ ܥܝܵܕܐ܇ ܘܗܘܸ ܟܕ ܗܘܸ ܢܵܡܘܿܤܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܘܐܝܼܬܼܘܗܝ. ܘܐܸܢܗܘܸ ܕܡܸܫܬܿܟܼܚ ܐܢܫ ܐܝܢܐ ܕܗܘܸ: ܕܲܤܛܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܦܩܝܼܕ ܠܡܠܟܐ ܥܠ ܛܲܒܼܥܐ ܕܕܝܢܪ̈ܐ ܘܕܙܘܼ̈ܙܐ: ܐܚܝܕ ܡܘܿܢܝܛܐ ܘܲܡܕܲܡܘܸܬܼ ܘܛ̇ܒܥ: ܘܐܦܢ ܗܘܸ ܕܗܢ̣ܘܢ ܟܕ ܗܢ̣ܘܢ ܝܘܼܩ̈ܢܐ ܘܟܼܬܝ̈ܒܬܐ ܘܛܘܼܦ̈ܤܐ ܡ̈ܠܥܝܐ܆ ܢܸܗܘܘܢ ܒܡܘܿܢܛܐ ܗ̇ܝ ܕܲܓܵܠܬܿܐ܇ ܘܐܦܢ ܗܘܸ ܕܕܗܒܐ ܕܟܼܝܐ ܘܤܹܐܡܵܐ ܓܲܒܝܐ ܛܒܼܥ܇ ܠܘ ܕܠܐ ܓܙܪ ܕܝܢܐ܇ ܘܠܘ ܕܠܐ ܚܘܼܝܵܒܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ pb. f.19v ܠܢܡܘ̈ܤܐ ܡ̈ܠܟܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܓܲܠܝܐܝܼܬܼ ܡ̇ܢ ܘܠܵܘ ܒܲܪܓܸܫܬܼܐ ܕܵܦܩܝܼܕܐ ܕܡܲܠܟܿܐ. ܐܝܟ ܕܒܛܘܼܫܝܐ ܕܝܢ ܘܟܲܤܝܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܚܲܦܛ ܠܡܼܛܒܥ ܕܝܢܪ̈ܐ ܘܙܘܼ̈ܙܐ. ܒܗ̇ܕܝܢ ܒܲܕܡܘܼܬܐ: ܘܐܦ ܒܥܕܬܿܐ ܩܵܬܘ̈ܠܝܼܩܝܸ. ܗ̇ܝ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܕܝܢܬܼ ܡܠܟܘܬܼܐ ܕܡܠܟܐ ܕܫܡܝܐ: ܗܹܘܦܵܛܘܣ ܐܵܘ ܟܝܬ ܥܲܒܼܕܐ ܐܢܫ ܐܝܼܬ ܠܗ ܠܲܡܠܸܟ ܡܠ̈ܟܐ ܫܡܝܵܢܐ: ܗ̇ܘ ܕܲܦܩܝܼܕ ܠܗ ܥܠ ܡܘܿܢܝܛܐ ܘܛܲܒܼܥܐ ܡܲܠܟܿܝܐ ܕܝܼܠܗ: ܗ̇ܘ ܕܒܹܗ ܡܸܬܛܒܼܥܝܼܢ ܕܝܼܢܪ̈ܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ: ܘܡܸܨܛܲܠܡܝܼܢ ܟܹܝܬܼ ܘܡܸܬܿܬܿܨܝܪܝܼܢ ܘܡܸܬܝܲܩܢܝܼܢ܆ ܒܲܨܠܸܡ ܨܘܼܪܬܿܐ ܕܐܝܼܩܪܗ. ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܕܝܢ ܛܒܼܥܐ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܒܩܹܦܠܐܘܿܢ ܐܹܡܲܪ. ܫܡܵܐ ܕܐܒܼܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܗܹ̇ܘ ܦܵܛܘܿܣ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܠܗܢܐ ܐܲܚܝܼܕ܆ ܦܛܪܝܪܟܿܝܣ ܐܢܫ ܘܐܢ ܩܵܬܿܘܿܠܝܼܩܐ pb. f.20r ܪܚܝܼܡܐ ܠܐܢܫ ܕܢܸܩܪܐ ܘܲܢܫܲܡܲܗ. ܡܸܬܛܒܼܥܝܼܢ ܗܟܝܠ ܒܝܘܼܩܢܐ ܐܠܗܐܐ ܘܒܨܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܩܲܕܡܝܑܬܼ ܡ̇ܢ ܓܹܝܪ ܗ̇ܘ ܕܡܸܨܥܵܝܐ ܗܢܐ ܐܸܬܼܗܲܝܡܲܢ ܠܡ̣ܗܘܐ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܼܛܘܿ. ܬܠܝܼܬܐܝܼܬ ܕܝܢ ܠܦܤܩ̈ܘܦܘܿ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܐܦ ܩܲܫ̈ܝܼܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ܇ ܘܛܟܤ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐܚܪ̈ܝܐ: ܕܲܡܡܲܠܹܝܢ ܨܸܒܼܬܿܗ̇ ܕܥܹܕܬܐ. ܡܸܬܬܿܤܝܼܡ ܕܝܡ ܗܘܸ ܗܢܐ ܛܲܒܼܥܐ ܘܪܘܿܫܡܐ̣ ܐܝܟ ܫܬܐܤܬܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ. ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܘܼܡ ܟܠ ܒܡܲܥܡܘܕܝܬܐ ܗ̇ܘܝܢ ܫܘ̈ܬܿܦܐ ܠܚܲܫܹܗ ܘܠܡܵܘܬܗ ܘܠܩܝܡܬܗ ܘܠܪܒܿܘܼܬܼ ܫܘܒܚܗ̣ ܕܡܲܠܟܐ ܕܫܡܝܐ. ܡܵܕܹܝܢ ܗ̇ܘ ܕܒܼܐܝܕܘ̈ܗܝ ܐܸܬܿܬܲܓܼܓܲܠ ܛܲܒܼܥܵܐ ܗܢܐ ܘܝܘܼܩܢ̣ܵܐ. ܩܲܕܡܝܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܿܝܼܣ ܐܝܟܿܢܐ ܕܡܵܪܗ̇ ܡ̇ܢ pb. f.20v ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܐ ܐܡ̣ܪ ܨܝܕ ܦܛܪܘܿܣ. ܠܟ ܐܬܠ ܩ̈ܠܝܼܕܐ ܘܫܪܟܐ. ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܢܩ̇ܦ ܠܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ ܫܲܕܪ. ܤܵܡ ܓܹܝܪ ܠܐܗܐ ܒܥܕܬܗ. ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܫܠܚ̈ܝܐ. ܒܬܪܟܸܢ ܕܝܢ ܢܒ̈ܝܐ. ܘܐܸܢܗܘ ܕܐܢܵܫ ܤܛܪ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܸܬܗܲܝܡܲܢ ܛܲܒܼܥܐ ܗܢܐ ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܡܘܿܢܝܼܛܵܐ ܢܸܤܥܹܐ: ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܢܲܡܪܚ ܕܝܢܪ̈ܐ ܡ̈ܠܝܠܐ ܠܲܡܝܲܩܵܢܘܼ: ܘܐܦܢ ܗܘܸ ܕܗܸܢܹܝܢ ܟܕ ܗܸܢܹܝܢ ܕܸܡܘ̈ܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܬܐ ܡܸܬܚ̈ܙܝܢ ܒܝܘܼܩ̈ܢܐ: ܘܐܦܢ ܗܘܸ ܕܤܘܿܓܼܐܐ ܢܕܲܡܘܸܬܼ ܒܪܹܫ ܝܘܼܩܢܐ ܕܝܼܠܗ: ܐܸܠܐ ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܲܪܓܹܫܬܼܐ ܡ̇ܢ ܘܲܒܼܦܘܼܩܕܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܐܝܼܕܗ ܐܸܬܓܿܥܸܠ ܛܲܒܼܥܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܿܐ ܫܡܲܝܢܐ: ܟܲܤܝܐܝܼܢ ܕܝܢ ܘܤܛܪ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܢܐ܆ ܗܘܸ ܠܗ ܡܗܲܝܡܸܢ ܥܒܿܕܐ pb. f.21r ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ. ܗܘܸ ܡ̇ܢ ܠܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܚܝܼܠܐ ܢܸܬܼܚܲܝܲܒ. ܫܘܬ̈ܦܐ ܕܝܢ ܕܝܼܠܹܗ. ܠܲܡܤܵܡ ܒܪܫܐ ܕܤ̇ܒܼܠܝܼܢ. ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܝܢ ܗܢ̇ܘܢ ܕܛܒܼܥ ܢܟܼܝܼܠܐܝܼܬ ܡܸܤܬܿܠܹܝܢ ܘܒܢܘܼܪܐ ܡܸܬܦܲܫܪܝܼܢ. ܘܲܠܒܹܝܬܼ ܓܲܙܐ ܡܠܟܿܝܐ. ܠܐ ܥܵܐܠܝܢ. ܐܲܝܟܿܢܐ ܕܐܦܠܐ ܗܢ̇ܘܢ ܕܼܝܢ̈ܪܐ ܡܸܬܼܪ̈ܓܼܫܢܐ ܕܙܹܐܦܵܐ ܥܵܐܠܝܢ ܠܒܹܝܬܼ ܓܲܙܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܪܥܢܵܝܬܐ. ܗܐ ܓܹܝܪ ܐܠܘܼܠܐ ܕܡܩܲܕܸܫ ܗܘܸ ܪܫ ܟܗ̈ܢܐ ܡܸܫܚܵܐ ܘܪܫ̇ܡ ܠܡܲܕܒܚܐ: ܘܦܵܪܹܫ ܘܤ̇ܐܡ ܟܵܗ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܬܒ̇ܥ ܢܵܡܘܿܤܐ ܕܪܫܘܼܬܼ ܟܵܗܢܘܼܬܼܐ: ܕܩܲܕܝܼܫܐܝܼܬܼ ܢܸܬܩܼܲܪܒܘܼܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܲܕܝܼܫܝܼܢ: ܘܢܸܫܬܘܬܦܘܢ ܥܲܡ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܠܗ̈ܝܵܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܵܠܵܗܵܝܑܼܝܼܢ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܘܥܲܡ ܗܠܝܢ ܕܓܼܡܝܼܪ̈ܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܨܝܢ ܠܡܸܓܼܡܪ ܐܦ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܥܲܡ pb. f.21v ܗ̇ܢܝܢ ܬܘܼܒܼ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܢ ܠܗܠܝܢ ܕܛܵܒܼ ܩܕܝܼܫܝܼܢ: ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܕ ܐܪܙܐ ܡܸܫܬܡܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܓܼܡܪ. ܦܤܘܿܩܐ ܕܬܡܢܝܐ ܀ ܡܛܠ ܕܝܼ̈ܠܝܬܼܐ ܕܫܘܼܡܠܝܗ. ܘܫܸܬ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢܢ ܕܝܼ̈ܠܝܬܐ ܕܫܘܼܡܠܝܗ ܕܪܫ ܟܗ̈ܢܐ ܀ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܐܵܡܘܿܠܘܿܓܼܝܼܐ ܕܩ̇ܪܐ. ܟܕ ܡܚܵܘܹܐ ܬܘܕܝܼܬܹܗ ܚܠܝܼܡܬܿܐ. ܘܕܓܵܥܹ̇ܝܨ ܡ̇ܢ ܗܪ̈ܛܝܼܩܘܿ܇ ܘܕܡܩܲܒܸܿܠ ܠܡ̈ܠܦܢܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ܇ ܘܲܕܡܲܤܗܕ ܥܠܘܗܝ ܠܐܗܐ ܟܹܝܬ ܘܡ̈ܠܐܟܼܘ̄ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܘܲܟܼܢܘ̈ܬܗ: ܕܟܼܡܵܐ ܕܡܼܨܐ ܠܐ ܢܒܲܨܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܦܲܐ̈ܝܵܢ ܠܩܲܝܘܡܘܼܬܹܗ ܀ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܝܢ܆ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܸܬܬܤܪܚ ܒܸܠܥܕ ܬܪܝܢ ܐܵܘ ܬܠܬܼܐ ܐܦܤܩ̈ܘܿܦܐ: ܐܝܟ ܡܠܬܼܐ ܡܪܢܝܬܐ. ܕܐܲܝܟܿܐ ܕܬܪܝܢ ܐܵܘ ܬܠܬܐ ܟܢܝܼܫܝܼܢ ܒܫܡܝ܆ ܬܡ̇ܢ ܐܢܐ ܒܲܝܢܬܼܗܘܢ. ܘܒܗܕܐ ܡܫܬܪܪܐ: ܕܟܕ pb. f.22r ܡܢܗ ܕܐܠܗܐ ܥܵܬ̇ܪܼ. ܠܗ̇ܢܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܲܥܬܿܪ.. ܕܬܠܬ ܕܨ. ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܼܫܐ ܕܡܼܬܦܬܚ ܥܠ ܪܫܗ. ܘܩܸܪܝܢܐ ܕܫܸܡܗܘܢ ܪܫܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܡܸܬܼܩܪܐ. ܘܒܗܕܐ܆ ܬܲܪ̈ܬܝܢ ܡܸܬܝܕܥ̈ܢ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ܆ ܕܬܸܫܡܫܬܹܿܗ ܡܸܬܼܗܲܝܡܢ ܕܫܸܡܥܘܢ ܘܐܟܼܘܵܬܹܗ ܟܐܦܐ ܕܵܥܠܝܗ̇ ܡܸܬܼܒܲܢܝܐ ܥܕܬܐ ܡܸܫܬܿܘܐ ܠܡܸܗܘܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܕܐܟܼܘܬܗ ܡܘܕܐ. ܕܐܢܬܿ ܗܘ̣ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܀ ܕܐܪܒܥ ܀ ܚܘܼܛܪܐ ܕܢܤ̇ܒ. ܗ̇ܘ ܕܡܫܵܘܕܥ ܥܠ ܫܘܼܠܛܢܗ ܀ ܕܚܲܡܸܫ ܀ ܠܒܘ̈ܫܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܕܡܸܬܥܛܦ ܒܗܘܢ. ܒܝܼܪܘܿܢܐ ܠܡܐܡܪ ܘܡܲܨܢܲܦܬܼܐ ܘܲܪܕܝܼܕܐ ܘܲܤܛܪ ܀ ܕܫܸܬ ܀ ܗ̇ܝ ܕܩ̇ܥܝܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܟܸܢܫܵܐ. ܕܝܠܐ ܘܙܿܕܩ ܠܪܒܿܘܼܬܼ ܕܪܓܐ ܕܩܲܒܸܿܠ ܡܫܵܘܕܥܐ. ܘܠܦܘܼܬܼ ܕܪܓܹܗ ܘܛܟܼܤܗ. ܗ̄܆ ܥܠ pb. f.22v ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܠܬܼ ܙܒ̈ܢܝܢ. ܘܥܠ ܡܝܛܪܼܦܘܠܝܛܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ. ܘܥܠ ܐܦܤܩܘܦܐ ܚܕܐ ܙܒܼܢ ܀ ܦܤܘܩܐ ܕܬܫܥܐ ܀ ܡܛܠ ܤܝܵܡ ܐܝܼܕܼܵܐ ܘܫܘܡܠܝܐ ܕܟܗ̈ܢܐ. ܟܵܗܢܘܼܬܼܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܗ̇ܝ ܝܵܨܦܵܐ: ܘܲܒܼܛܝܼܠ ܠܗ̇ ܕܠܗܠܝܢ ܕܐܸܬܼܕܲܟܿܝܼܘ܆ ܒܡܐ ܕܙܢܘܬܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܬܐ ܕܒܝܕ ܥܡܵܕܐ ܘܲܢܤܝܼܒܘܼܬܼ ܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܬܫܵܘܬܸ̇ܦ. ܕܝ̈ܠܝܬܐ ܕܝܢ ܩܢܸܐ ܚܲܡܸܫ ܀ ܚܕܵܐ ܡ̇ܢ܆ ܡܸܬܼܩܲܪܒܢܘܼܬܐ ܕܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܕܡܫܘܕܥܐ܆ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ܆ ܗ̇ܘ ܕܗܘܸܐ ܡܲܕܒܿܚܐ. ܘܕܒܡܲܕܒܿܚܐ ܡܩܲܒܿܠ ܠܗܘܿܢ ܠܫܘܼܟ̈ܢܐ ܀ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܀ ܩܥܵܕܐ ܕܥܲܠ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܒܘܼܪ̈ܟܐ ܡܫܘܕܥ܆ ܠܡܸܬܩܪܒܢܘܼܬܐ ܡܫܲܥܒܿܕܬܿܐ ܕܡܫܲܥܒܿܕ ܒܗ̇ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܩܲܪܸܒܼ܆ ܠܗ̇ܘ ܕܩܲܕܝܼܫܐܝܬ ܡܸܬܼܩܲܪܒ. ܘܕܗܘܸ ܗ̇ܘ ܕܐܸܬܼܩܲܪܒܼ܆ pb. f.23r ܡܸܫܬܥܒܕ ܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܀ ܕܬܠܬ ܀ ܦܫܵܛܐ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܡܫܵܘܕܥ ܠܗ̇ܝ ܕܩ̣ܢܐ ܡܟܝܠ ܚܝܠܐ ܠܲܡܒܼܪܟܼܘܼ. ܐܝܟ ܕܡܪܢ ܒܲܪܸܟ ܠܬܠܡܝܼ̈ܕܘܗܝ܆ ܥܸܕܵܢ ܤܘܼܠܩܗ ܀ ܕܐܪܒܥ ܀ ܟܪܘܿܙܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܲܪܝܼܡܘ ܥܲܝ̈ܢܝܟܘܢ. ܕܡܫܘܕܥܐ ܕܡܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܓܒܼܝܼܬܹܗ ܘܩܪܵܝܬܹܿܗ ܒܡܸܨܥܝܘܼܬ ܪܫ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܕܤܗܕܘܼܬܐ ܗܝ̣ ܕܪܫ ܟܗ̈ܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܕܩܲܒܸܿܠ ܠܡܵܘܗܒܬܐ ܗܕܐ ܡܥܠܝܬܿܐ ܗ̇ܘ ܕܐܸܬܼܓܒܼܝܸ ܀ ܕܚܲܡܫ ܀ ܫܠܡܐ ܕܡܸܬ̱ܝܼܗܸܒܼ ܠܗ ܡ̣ܢ ܟܢ̈ܘܬܗ܆ ܐܟܼܡܵܐܢ ܕܗܘܸܐ ܒܝܬܝܐ ܠܐܪ̈ܙܐ ܐܟܘܗܘܢ. ܦܤܘܼܩܐ ܕܥܤܪܐ ܀ ܡܛܠ ܤܝܵܡܝܼܕܐ ܘܫܘܼܡܠܝܐ ܡܫܡܫܢܝܐ ܠܛܟܼܤܐ ܕܝܢ ܕܡܫܲܡܸܫ ܚܲܕܬܼܐܝܼܬܼ ܕܝܼܠܵܝܬܐ ܦܪܝܼܫܬܿܐ ܩܢܹܐ ܒܡܸܫܬܡܥܢܘܬܗ. ܕܐܝܼܬܿܝܗ̇ ܩܥܵܕܐ pb. f.23v ܕܥܠ ܚܕܼܵܐ ܒܘܼܪܟܿܐ܇ ܘܙܩ̇ܦ ܚܕܐ ܨܸܒܼܥܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܐ܇ ܕܡܫܘܕܥܐ ܕܠܚܕܐ ܡܬܩܲܪܒܼ̄ ܢܘܼܬܼܵܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܸܬܕܲܟܹܿܝܢ܆ ܡܢܗܘܢ. ܘܕܒܼܡܢܬܐ ܩܢ̣ܐ ܠܡܸܬܩܲܪܒܢܘܼܬܼܐ ܡܫܲܥܒܕܬܿܐ. ܘܠܘ ܡܫܲܡܠܝܬܿܐ. ܐܵܘ ܕܝܲܬܿܝܼܪ ܡܫܲܡܠܝܐ: ܐܝܟ ܟܗ̈ܢܐ ܘܪ̈ܫܝ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܕܲܚܕܐ ܟܲܟܪܐ ܩܲܒܸܿܠ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܘܼܪܪܐ ܢܸܟܼܪܘܿܟ ܥܠ ܨܵܘܪܗ ܟܕ ܡܲܟܼܪܙ. ܡܫܵܘܕܥܢܐ ܗܘܼ ܕܥܠ ܫܘܼܡܠܝ ܫܘܼܥܒܿܕܘ ܕܒܢ̈ܝ ܬܫܡܫܬܐ ܕܐܸܬܼܗܲܝܡܲܢ ܀ ܦܤܘܿܩܐ ܕܚܕܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܪܐ ܫܠܝܚ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܩܲܒܸܿܠܘ ܠܫܘ̈ܡܠܝܐ ܗܠܝܢ ܬܠܬܼܐ ܘܠܢ ܐܲܫܠܸܡܘ. ܐܵܘ ܡܢܗܘܢ. ܐܡ̇ܪܝܢܢ. ܕܡܥܗ ܕܦܪܘܩܐ ܩܲܒܿܠܘ ܫ̈ܠܝܼܚܝܐ ܘܠܲܢ ܐܲܫܠܸܡܘ. ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܗܕܐ. ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܫܲܕܪ ܐܢܘܢ ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܘܝܲܗܒ ܠܗܘܿܢ pb. f.24r ܫܘܼܠܛܢܐ ܥܠ ܟܘܪ̈ܗܢܐ ܘܪ̈ܘܚܐ ܒܝܼ̈ܫܬܼܐ ܕܐܡ̣ܪ. ܕܓܲܪ̈ܒܲܐ ܕܲܟܵܘ. ܘܫܲܪܟܿܐ. ܡܫ̈ܡܫܢܐ ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܡܕܟܿܝ̈ܢܐ ܥܒܕ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܢܦܚ̣ ܒܗܘܿܢ ܘܐܡ̣ܪ܆ ܩܲܒܸܿܠܘ ܪܘܼܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܐܵܘܤܸܦ ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܬܸܫܒܿܩܘܿܢ ܚܛ̈ܗܐ ܠܐܢܵܫ ܢܸܫܬܲܒܼܩܘܢ ܠܗ: ܘܐܢ ܬܹܐܚܕܘܼܢ ܕܐܢܵܫ ܐܲܚܝܼܕܝܼܢ. ܩܫܝ̈ܫܐ ܥܒܼܕ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܐܪܝܼܡ ܐܝܼ̈ܕܘܗܝ ܘܒܲܪܸܟ ܐܢܘܢ ܒܥܸܕܵܢ ܤܘܠܩܗ܆ ܐܦܤܩ̈ܘܦܐ ܥܒܼܕ ܐܢܘܢ ܀ ܦܤܘܩܐ ܕܬܪܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܪ̈ܘܫܡܐ ܨܠܝܼܒ̈ܝܐ ܕܥܠ ܡܸܬܿܬܿܤܝ̈ܡܢܐ ܟܠܗܘܢ ܐܦ ܐܝܟܢܝܘܬܗܘܢ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܕܝܢ ܚܬܡܐ ܡܢܐ ܕܪܘܿܫܡܗ ܕܨܠܝܼܒܐ ܕܗ̇ܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܫܵܘܕܥ܆ ܥܠ ܡܝܼܬܼܘܼܬܼܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܓܝܼܓܼܬܗ ܕܦܓܼܪܐ. ܘܥܠ ܚܝ̈ܐ ܕܡܕܲܡܹܝܢ ܒܐܠܗܐ: ܘܚ̇ܝܪܝܢ ܠܐ ܡܸܨܛܠܝܢܐܝܬ ܒܐܠܗܝܘܼܬܼܐ pb. f.24v ܕܚܝ̈ܗܝ ܐܢܫ̈ܝܐ ܕܝܼܫܘܿܥ: ܗ̇ܘ ܕܐܸܬܼܢܲܚܲܬܼ ܥܕܡܐ ܠܙܩܝܼܦܐ ܘܠܡܵܘܬܿܐ: ܥܲܡ ܟܠܗ ܕܘܼܒܵܪܐ ܐܠܗܝܐ ܕܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܬܐ ܕܡܸܬܪܫܡܝܼܢ ܒܗ ܐܝܠܝܢ ܕܗܵܟܼܢܐ ܚ̇ܐܝܢ: ܐܟܼܡܵܐ ܕܐܝܬܝܗܘܿܢ ܒܢܝ̈ ܕܡܘܼܬܹܗ: ܒܨܘܼܪܬ ܙܩܝܼܦܐ ܕܚ̈ܝܘܗܝ ܪ̈ܚܝܼܩܝ ܒܟܼܠ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܬܼܐ ܀ ܡܛܠ ܐܲܝܟܿܢܝܘܼܬܗ ܕܝܢ܆ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐܒܗ̈ܬܼܐ: ܡ̣ܢ ܒܤܬܪ ܪܫܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡܬܬܤܝܼܡ ܥܕܡܐ ܠܒܹܝܬܼ ܥܝܢ̈ܘܗܝ܆ ܘܡ̣ܢ ܐܸܕܢܗ ܕܝܲܡܝܼܢܐ ܠܐܕܢܗ ܕܤܸܡܠܐ ܪܫ̣ܡܘ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܡܵܐܪܝܸ ܘܝܘܿܐܵܢܝܼܣ ܩܬ̈ܘܿܠܝܼܩܐ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܐܚܪܢ̈ܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܕܡܬܬܤܝܡܢܐ ܘܥܕܡܐ ܠܒܤܬܪ ܪܫܗ: ܘܡ̣ܢ ܐܕܢܐ ܕܝܲܡܝܼܢ̣ܵܐ ܠܗ̇ܝ ܕܤܸܡܠܐ. ܘܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܓܝܼܘܪܓܝܣ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ. pb. f.25r ܘܐܝܠܝܢ ܕܢܩܸܦܘ ܠܗ. ܘܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܵܠܝܢ ܬܪܝܗܘܢ ܥܹܠܬܐ ܥܒܼܕ ܠܪܘܿܫܡܹܗ. ܡܵܐܪܝܸ ܡ̇ܢ ܩܬܘܿܠܝܼܩܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܲܫܠܡܘ ܠܗ ܐܡ̣ܪܘ. ܕܡܲܫܠܡܢܘܬܐ ܕܪܘܫܡܐ ܕܥܠ ܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܕܦܓܼܪܐ ܘܕܡܐ: ܘܥܠ ܡܕܒܚܐ ܘܲܤܛܪ܆ ܘܬ̃ܟܝ̃ܒܘ̃ܬܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܢܚܐ ܠܡܥܪܒܼܐ ܡܫܲܪܝܼܢܢ ܒܗ ܒܪܘܿܫܡܐ. ܘܬܟܝܒܼܘܬܐ ܕܤܘܼܥܪ̈ܢܐ ܤܵܗܕܐ ܕܗܟܼܢܐ ܐܬܬܲܫ̱ܠܡܬ̤. ܟܕ ܡܬ̇ܚ ܐܝܕܗ ܗ̇ܘ ܕܪܫ̇ܡ ܠܡܕܢܚܐ. ܐܢ ܥܠ ܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ܇ ܘܐܢ ܥܠ ܡܕܒܿܚܐ ܘܤܛܪ܇ ܘܢܓܕ ܠܗ̇ ܠܡܲܥܪܒܐ ܘܡ̣ܢ ܓܪܒܿܝܐ ܠܬܝܡܢܐ. ܘܐܦ ܥܠ ܡܸܫܚܵܐ ܕܥܡܵܕܐ ܘܘܲܙܢܵܐ܇ ܘܥܠ ܟܤܐ ܕܡܟܼܘܪܝܐ܇ ܘܥܠ ܟܦܵܦܬܼܐ ܕܒܤܡ̈ܐ܇ ܘܥܠ ܦܝܼܪܡܵܐ ܘܲܤܛܪ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗܕܐ pb. f.25v ܐܦ ܥܠ ܡܸܬܬܤܝ̈ܡܢܐ ܗܟܼܢܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܸܪܫܡ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܪ̈ܘܫܡܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܫܘܹܝܢ ܠܚ̈ܕܕܐ ܕܠܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܡܕܡ.. ܓܝܘܪܓܼܝܼܣ ܕܝܢ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܘܲܕܢܲܩܦܘܼܗܝ ܐܡ̣ܪܘ. ܘܐ̃ܝܟܿܢ ܕܐܵܦܹܢ ܬܲܚ̱ܘ̈ܝܬܼܐ ܗܠܝܢ ܕܐܲܝܬܿܝܸ ܡܵܐܪܝܸ ܩܬܿܘܠܝܩܐ ܫܲܪܝܼܪ̈ܢ܇ ܘܕܟܠܗܘܿܢ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܒܗܘܿܢ ܡܫܲܪܝܢܢ: ܘܠܡܲܥܪܒܼܐ ܢ̇ܓܕܝܢܢ: ܘܡ̣ܢ ܓܲܪܒܿܝܐ ܠܬܝܡܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܡܸܬܬܤܝܼ̈ܡܡܢܐ ܗܘܸ ܗܵܟܢ ܙܕܿܩ ܠܤܵܝܘܿܡܵܐ ܕܲܢܫܪܐ ܒܪܘܿܫܡܵܐ. ܘܡܛܠ ܕܒܡܕܢܚܐ ܩ̇ܐܡ ܤܵܝܘܿܡܵܐ ܘܐܦܘ̈ܗܝ ܠܡܲܥܪܒܼܐ. ܘܡܸܬܿܬܿܤܝܼܡܢܐ ܩܐ̇ܡ ܩܕܡܵܘܗܝ ܒܡܲܥܪܒܐ ܘܐܦܘ̈ܗܝ ܠܡܲܕܢܚܐ܆ ܡܢܗ ܕܐܝܼܬܼܘܗܝ ܒܡܲܕܢܚܐ ܙܕ̇ܩ ܕܲܢܫܲܪܐ ܒܪܘܿܫܡܐ. ܗ̄܆ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ pb. f.26r ܥܲܝܢ̈ܘܗܝ ܕܡܬܬܣܝܡܵܢܐ ܠܒܸܤܬܪܗ. ܕܢܸܗܘܐ ܫܠ̇ܡ ܪܘܿܫܡܐ ܗܢܐ ܕܤܝܵܡ ܐܝܼܕܵܐ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܐܪ̈ܙܐ ܘܕܡܕܒܿܚܐ ܘܤܛܪ. ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܠܡܲܥܪܒܐ ܀ ܬܘܼܒܼ ܐܡܼܪ ܗܘܸ ܡܪܝ ܓܝܼܘܪܓܝܣ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ. ܕܡܲܕܢܚܵܝܹܗ ܕܒܪܢܫܐ ܦܪܨܘܿܦܗ ܐܝܼܬܼܘܗܝ. ܘܡܲܥܪܒܼܵܝܹܗ ܒܸܤܬܪܗ. ܡܵܕܝܢ ܡ̣ܢ ܡܲܕܢܚܗ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܦܪܨܘܦܗ ܕܡܬܬܤܝܼܡܢܐ ܙ̇ܕܩ ܕܲܢܫܲܪܐ ܒܪܘܿܫܡܵܐ: ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܒܸܤܬܪܗ. ܦܪܘܿܫܐ ܕܝܢ ܠܦܘܼܬܼ ܚܝܠܐ ܕܦܘܼܪܫܢܗ ܙܕܿܩ ܠܗ ܠܡܩܒܿܠܘܼ ܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܡ̣ܢ ܬܪܝܗܘܢ ܙܢ̈ܝܐ ܕܪܘܿܫܡܐ. ܢܝܼܫܐ ܓܹܝܪ ܕܬܪܝܗܘܿܢ ܫܲܪܝܼܪ ܘܲܬܼܪܝܼܨ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܐܸܢܗܘܸ ܕܢܝܼܫܗ ܕܤܝܘܿܡܵܐ ܢܸܗܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܸܤܬܪܐ ܠܩܘܼܕܡܵܐ. pb. f.26v ܕܒܹܗ ܘܫ̣ܡ ܡܪܝ ܡܐܪܝܸ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܐ܆ ܕܫܘܼܟܵܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܚܲܝܠܐ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܝܼܬܼܘ̄ ܘܲܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܹܗ ܕܤܝܘܿܡܵܐ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܩܲܒܸܿܠ܆ ܠܡܬܿܬܿܤܝܡܢܐ ܡܸܫܬܲܟܿܢ. ܘܗܕܐ܆ ܒܬܪܝܗܘܢ ܪ̈ܘܿܫܡܐ: ܩܕܡܝܐ ܘܲܬܪܝܵܢܐ. ܒܗܿܘ ܕܐܠܗܢ ܛܵܒܼܵܐ܆ ܘܒܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ. ܐܵܘ ܕܡܵܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ. ܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܬܠܝܼܬܼܵܝܐ܆ ܕܐܝܼܬܼܘܗ̇ܝ. ܐܸܬܦܪܸܫ ܘܐܸܬܼܩܲܕܫ. ܗ̄܆ ܕܡ̣ܢ ܒܬܼܪ ܕܐܸܫܬܲܡܠܝܸ ܘܐܸܬܼܓܡܪ ܡܬܬܤܝܼܡܵܢܐ. ܐܸܫܬܿܘܝܸ ܠܡܸܤܩ ܠܕܪܓܼܿܐ: ܒܡܸܥܵܘܬܗ ܕܪܘܿܫܡܐ ܕܡ̣ܢ ܠܬܼܚܬܿ ܠܥܠ܆ ܒܲܟܼܪܬܼܐ ܕܝܲܡܝܼܢܐ. ܐܦ [ܗܢܐ] ܢܝܼܫܐ ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܒܲܬܼܠܬܼ ܨܸܒܼ̈ܥܢ ܡܫܵܘ̈ܕܥܝ ܥܠ ܬܠܝܼܬܝܘܼܬܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܸܪܫܡ. ܘܒܗܢܐ ܐܚܪܢܐ ܀ ܀ ܀ ܓ ܀ ܀ ܀ pb. f.27r ܕܒܚܲܕܐ ܨܸܒܼܥܐ. ܗ̄܆ ܟܪܵܬܼܐ. ܥܠ ܚܕܢܝܘܼܬܼ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܡܸܚܬܿܡ. ܐܢܕܝܢ ܘܒܟܼܠܗ̇ ܐܝܼܕܵܐ ܪܫ̇ܡ܆ ܘܐܦ ܗܟܼܢܐ ܠܝܬܿ ܥܕܠܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܟܬܼܒܼܢ ܐܟܼܡܐ ܕܐܕܪܸܟܼܢܢ ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܕܒܼܟܬ̈ܒܹܐ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܢ. ܘܤܦܩ̈ܢ ܐܢܝܢ ܤ̇ܒܪܝܢܢ ܕܠܐܝܢܐ ܕܩܢܹܐ ܡܕܥܐ܆ ܢܲܗܝܼܪܐ ܢܸܥܒ̈ܕܵܢ. ܡܬܐܡܪ ܬܘܼܒ. ܕܐܢܗܘܸ ܡ̇ܢ ܕܒܼܟܼܠܗܘܿܢ ܪ̈ܘܿܫܡܐ. ܐܢ ܕܲܥܡܵܕܐ ܘܐܢ ܕܐܪ̈ܙܐ. ܘܐܢ ܕܡܸܫܚܵܐ ܘܤܛܪ. ܐܦܝ̈ ܟܗܢܐ ܘܪܫ ܟܗ̈ܢܐ ܠܡܕܢܚܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܸܗܘܐ. ܠܡ̇ܢܐ ܕܝܢ ܒܪܘܿܫܡܐ ܕܤܝܵܡ ܐܝܼܕܼܵܐ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܡܲܥܪܒܼܐ. ܘܠܘ ܠܡܲܕܢܚܐ ܡܲܗܦܸܟ. ܗܟܼܢܐ ܕܩܵܘܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ.. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܒܟܠܗܘܢ ܫܘܼܡ̈ܠܝܐ ܗܢ̇ܘܢ. ܡܸܨܥܵܝܐ ܐܝܬܼܘܗܝ ܟܗܢܐ ܐܵܘ ܪܫ ܟܗ̈ܢܐ ܒܹܝܬܼ .. ܀ .. ܕ .. ܀ .. pb. f.27v ܐܠܗܐ ܠܒܼܪܝܼܬܼܐ. ܘܡܢܗ ܫ̇ܐܠ ܚܘܼܤܵܝܐ ܘܫܘܼܒܼܩܢܐ ܠܡܸܕܢܚ ܥܠܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ. ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܬܡ̇ܢ ܠܲܡܚܪ ܙ̇ܕܩ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ ܘܠܡܸܬܠ ܘܠܘܡܢܗ ܗܘܸ ܚܘܼܤܝܐ ܘܫܘܼܟܿܢܐ ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܼܢܐ ܒܲܤܝܵܡ ܐܝܼܕܐ. ܒܕ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܠܐܚܪܝܢ ܡܸܬܼܝܲܒܿܠܝܼܢ ܒܡܨܥܝܘܼܬܼ ܟܵܗܢܘܼܬܼܐ. ܡܛܠ ܕܪܫ ܟܗ̈ܢܐ ܗܘܸܝܘ ܝܵܗܘܿܒܼܵܐ. ܘܠܗ ܐܸܬܓܿܥܸܠ ܫܘܼܠܛܢܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ܇ ܕܢܬܿܠ ܘܲܢܦܲܠܸܓܼ ܘܢܲܓܼܥܸܠ ܟܐܢܐܝܼܬ ܠܫܵܐܘ̈ܠܐ ܘܢܤ̈ܘܿܒܐ ܫܘܼܟܿܢܐ.. ܘܐܢ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܡܲܕܢܚܐ ܡܲܗܦܸܟ ܗܘܼܐ ܘܗܢܘܿܢ ܩܕܡܵܘܗܝ ܠܐ ܫܠ̇ܡܝܼܢ ܗܘܼܘ ܪ̈ܘܿܫܡܐ. ܠܐ ܕܡܵܐܪܝܸ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܦܠܐ ܕܓܼܝܘܪܓܼܝܣ ܡܛܪܦܘܿܠܝܛܐ. ܒܕ ܗ̇ܘ ܕܡܵܐܪܝܼ ܡ̣ܢ ܒܸܤܬܿܪܹܗ ܡܫܲܪܹܐ ܕܡܸܬܬܤܝܼܡܢܐ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܡܲܕܢ̱ܚܵܝܹܗ. ܘܲܕܓܝܼܘܪܓܼܝܣ pb. f.28r ܡ̣ܢ ܡܲܥܪܒܼܐ ܠܡܕܢܚܐ ܐ̇ܙܠ ܗܘ̣ܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܪܝܗܘܢ ܠܫܪܪܐ ܡܫܵܘܙܸܒܼ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܐܢܹܐܝܼܬܼ ܩ̇ܐܡ ܤܵܝܘܡܵܐ ܒܡܲܕܢܚܐ ܘܐܦܘ̄ܠܡܥܪܒܐ ܀ ܫܠܡ ܘܠܡܪܢ ܫܘܒܚܐ ܐܲܡܝܼܢܐ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/541
Source:
Vatican City Vatican Library Sir. 151 Vat. Syr. 151
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 9, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Timothy II, “On the Priesthood - ܥܲܠ ܫܘܼܒܼܚܵܗ̇ ܕܟܼܵܗܢܘܼܬܐ” based upon Vat. Syr. 151, Digital Syriac Corpus, last modified December 9, 2019, https://syriaccorpus.org/541.
Bibliography:
On the Priesthood - ܥܲܠ ܫܘܼܒܼܚܵܗ̇ ܕܟܼܵܗܢܘܼܬܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/541.

Show Citation Styles