Digital Syriac Corpus

On the Consecration of the Church - ܡܛܠ ܩܘܼܕܵܫ ܥܕܬܐ

   https://syriaccorpus.org/542
Chapter 2: On the Consecration of the Church ܬܘܒ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ ܀ ܡܛܠ ܩܘܼܕܵܫ ܥܕܬܐ ܀ ܡܸܫܚܐ ܕܒܗ ܡܬܪ̱ܫܡ ܡܕܒܚܐ ܘܩܕܘܿܫ ܩܘܼ̈ܕܫܐ ܘܫܪܟܐ. ܘܒܗ ܐܝܼܬ ܦܵܤܘܿܩ̈ܐ ܫܒܼܥܐ. ܦܤܘܿܩܐ ܩܲܕܡܝܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܥܘܿܠ ܠܡܕܒܚܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܩܲܒܸܿܠ ܤܝܵܡ ܐܝܼܕܐ ܟܵܗܢܝܐ܇ ܐܦܠܐ ܠܥܹܕܬܿܐ܇ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܸܬܕܲܟܿܝܸ ܒܡܲܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܼܫܬܐ܇ ܘܒܡܤܒܼܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܐܡ̇ܪܝܢܢ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܘܪܫܠܡ ܥܹܠܝܬܐ ܥܹܕܬܿܐ ܕܒܲܫܡܝܐ: ܪܫ ܛܘܼܦܤܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ pb. f.28v ܘܪܫ ܝܘܼܩܢܐ܆ ܠܥܹܕܬܿܐ ܗܕܐ ܐܪܥܢܵܝܬܐ. ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܟܵܠܝܐ ܠܡܸܕܪܟ ܒܗܿ܆ ܐܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܲܕܟܹܝܢ ܘܢܲܗܝܼܪܝܼܢ ܘܲܓܼܡܝܼܪܝܼܢ. ܘܟܼܠ ܡܕܡ ܕܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ ܘܐܦܢ ܒܚܲܝܠܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ܆ ܐܸܠܐ ܡܕܪܓܼܵܐܝܼܬ ܢܦܩ̇ ܠܡܲܥܒܿܕܢܘܼܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܟܼܡܐ ܕܡܸܫܟܿܚܐ ܒܙܘܥ̈ܝܗܘܢ ܐܠܗ̈ܝܐ: ܒܪܹܫ ܐܠܗܘܼܬܼܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܘܪܫ ܛܵܒܘܼܬܼܐ ܡܸܬܿܕܲܡܹܝܢ. ܗܵܟܼܢܐ ܘܥܕܬܐ ܗܕܐ ܕܝܼܠܢ ܐܪܥܢܵܝܬܐ: ܕܛܘܦܤܐ ܨܵܝܪܐ ܕܗ̇ܝ: ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܟܿܠܐ ܠܡܸܥܠ ܠܗ̇. ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܠܡܲܕܒܚܐ ܐܵܘ ܠܩܕܿܘܫ ܩܘܼܕܫ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܲܡܕܲܟܝܢܐ ܐܸܬܦܪܸܫܘ ܘܡܲܢ̱ܗܪ̈ܢܐ ܘܓܼܵܡܘܿܪ̈ܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܥܕܬܿܐ ܗ̇ܝ ܡܥܲܠܝܬܿܐ ܘܲܡܪܲܡܪܡܬܐ: ܡܩܲܕܫܬܐ ܗ̄ܝ̣ ܒܕܘܪܟܿܬܼ ܗܘ̈ܢܐ ܗܢ̇ܘܢ ܩܲܕܝܼܫ̈ܐ ܘܒܝܗܘܼ̈ܠܠܝܗܘܢ ܕܤܪ̈ܦܐ ܘܕܟܪ̈ܘܿܒܐ pb. f.29r ܘܕܪ̈ܒܝ ܡܠܐ̈ܟܼܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗܕܐ ܡܩܲܕܫܐ ܗ̄ܝ̣ ܒܟܗ̈ܢܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ܇ ܘܒܗ̈ܘܼܠܠܐ ܘܙܘܼܡܪ̈ܐ ܕܪ̈ܫܝ ܟܗ̈ܢܐ: ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼ ܚܝܠܐ ܕܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܡܲܥܒܿܕܢܐ܆ ܕܗܘܸܝܘܼ ܓܵܡܘܿܪܗܘܢ ܀ ܬܘܼܒܼ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܛܘܼܦܤܐ ܕܗܕܐ ܥܕܬܐ ܕܝܼܠܢ: ܡܲܫܟܿܢܐ ܗܘ̣ܐ ܗ̇ܘ ܕܩܒܥ ܡܘܼܫܐ ܢܒܝܼܐ: ܗ̇ܘ ܕܒܡܸܬܼܪ̈ܓܼܫܢܝܵܬܐ ܒܠܚܘܿܕܿ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܠܲܡܚܲܤܵܝܘ: ܟܠܹܐ ܗܘ̣ܐ ܡܢܗ ܡܲܥܠܐ܇ ܕܤܛܪ ܡ̇ܢ ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܵܫܚܝܼܢ ܗܘ̣ܘ ܒܡܸܫܚܐ ܡܩܲܕܫܐ܇ ܘܤܝܵܡ ܐܝܼܕܗ ܕܗ̇ܘ ܪܫ ܢܒܝܘܼܬܼܐ ܘܒܘܼܟܼܪܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܐ. ܗ̇ܘ ܕܒܝܼܕ ܡܸܨܥܝܐ ܩܲܒܠ ܓܸܠܝܵܢܐ ܕܟܠܗܹܝܢ ܝܲܕܥ̈ܬܼܐ. ܘܟܼܕ ܛܘܼܦܤܐ ܗܟܢܐ: ܠܐ ܡܸܫܟܿܚ ܗܘ̣ܐ ܐܢܵܫ ܕܢܸܥܘܿܠ ܠܗ̇. ܐܠܐ ܐܝܢܐ ܕܡ̃ܦܝܼ̃ܣ ܕܲܦܤܝܼܣ ܠܗ ܡܲܥܠܐ ܘܐܸܬܼܩܲܕܫ pb. f.29v ܘܐܸܬܓܿܡܲܪ: ܐܝܟܿܢܐ ܠܗ̇ ܠܥܕܬܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܪܫ ܛܘܦܤܐ ܡܸܫܟܿܚܐ ܕܠܓܼܡܪ ܐܢܫ ܢܥܘܿܠ ܠܗ̇܇ ܤܛܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܐܸܬܼܕܲܟܿܝܸ ܘܐܸܬܢܲܗܪ ܘܐܸܬܓܿܡܪ. ܘܗܕܐ ܗܝܼ ܥܸܠܬܐ ܕܡܸܙܕܲܗܪܝܼܢܢ ܒܡܲܕܒ̈ܚܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܕܠܐ ܢܸܥܘܿܠ ܠܗܘܢ܇ ܐܸܠܐ ܐܲܝܢܐ ܕܦܤܝܼܣ ܠܗ ܡܲܥܠܐ ܀ ܦܤܘܩܐ ܕܬܪܝܢ ܀ ܡܛܠ ܩܘܼܕܫ ܡܸܫܚܐ ܕܒܹܗ ܡܬܼܪܫܡ ܡܕܒܚܐ ܘܕܡܢܐ ܡܛܦܣ. ܬܪܝܢ ܕܝܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܨ̇ܐܪ ܠܢ ܡܸܫܚܐ ܒܫܘܼܡܠܵܝܗ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܐ̄ܪܙ ܐܢܫܘܼܬܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܗ̇ܘ ܕܬܹܐܩܲܕܫ ܥܠ ܐܦܝ̈ܢ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ܆ ܐܪܙ ܐܠܗܘܬܹܗ ܗ̇ܘ ܕܡܩܲܕܼܫ ܘܲܡܫܲܡܠܸܐ ܐܠܗܵܐܝܼܬܼ ܟܠܗܹܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܸܬܓܡܪ̈ܢ ܟܹܝܬܼ ܘܡܸܫܬܡ̈ܠܝܢ ܀ ܬܘܼܒܼ ܕܝܢ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܡ̇ܪܝܢ. ܕܪܫ ܛܘܦܤܐ ܗܘ̣ ܡܸܫܚܵܐ pb. f.30r ܗܵܢܐ ܠܡܸܫܚܵܐ ܗ̇ܘ ܕܦܩ̣ܕ ܐܠܗܐ ܠܡܘܼܫܐ. ܕܢܸܪܫܘܿܡ ܒܗ ܠܡܕܒܿܚܐ ܘܠܟܠܗܘܿܢ ܡ̈ܐܢܵܘܗܝ. ܦܤܘܿܩܐ ܕܬܠܬܐ ܀ ܡܛܠ ܐܝܟܿܢܝܘܼܬܼ ܩܘܕܵܫܹܗ ܕܡܸܫܚܐ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܕܝܢ ܩܕܡܝܬܼ ܙ̇ܕܩ ܠܡܸܤܲܒ ܪܹܫ ܟܗ̈ܢܐ ܡܸܫܚܵܐ: ܘܤ̇ܐܡ ܠܗ ܒܡܕܒܚܐ ܟܕ ܡܚܲܦܲܝ. ܚܘܼܦܵܝܹܗ ܕܝܢ. ܡܛܠ ܕܕܘܼܒܵܪ̈ܘܗܝ ܐܠܗ̈ܝܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܩܕܡܝܬܼ ܡܚܲܦܹܝܢ ܗܘܘ ܘܲܡܛܲܫܹܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܓܵܘܐ. ܘܐܦ ܗܸܝ ܗܕܐ ܦܩܝܕܐ ܐܠܗܐܝܬ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܩܲܕܝܼܫ̈ܐ܇ ܐܠܐ ܢܸܗܘܘܿܢ. ܡܸܬܼܚܙܹܝܢ ܕܘܼܒܵܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܸܬܼܚܙܘܿܢ ܠܒܼܢܝ̈ܢܫܐ. ܬܠܬܼ ܡܲܪ̈ܡܝܵܢ ܕܡ̣ܢ ܥܬܝܼܩܬܐ ܕܡܸܬܐܡܪ̈ܢ ܒܩܝܼܢܬܿܐ. ܕܥܹܕܬܿܐ܆ ܡܫܘ̈ܕܥܢ ܕܐܸܬܚܲܝܕ ܗ̇ܢܝܢ ܕܥܲܬܝܼܩܬܐ ܠܲܚܕܬܿܐ. ܕܥܲܡ ܫܘܼܡܠܝܗܝܢ ܘܫܘܼܪܝ ܥܘܼܢܝ̈ܬܼܐ ܢܚ̇ܬܼ ܪܫ ܟܗ̈ܢܐ pb. f.30v ܡ̣ܢ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܩܲܕܝܼܫܐ ܕܒܹܗ ܩܐܡ ܗܘ̣ܐ: ܘܡܸܬܼܟܲܪܸܟ ܠܦܢܝܬܐ ܕܩܘܼܕܫ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܼܵܬܼܪܟܸܿܢ: ܒܥܘܢ̈ܝܬܐ ܘܩ̈ܠܐ ܡܫܲܚ̈ܠܦܐ: ܘܬܘܼܒ ܦܢ̇ܐ ܠܘܵܬܼ ܐܬܪܗ ܩܕܡܝܬ܆ ܡܲܠܸܦ ܒܝܕ ܗܕܐ: ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܨܸܒܘ̈ܬܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ܆ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗܵܘܝܐ: ܠܦܘܼܬܼ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܿܢ. ܟܕ ܡܟܲܬܪܐ ܗܸܝ ܒܲܩܢܘܿܡܵܗ̇ ܕܠܐ ܒܨܝܼܪܘܼܬܼܐ ܘܕܠܐ ܡܸܫܬܲܚܿܠ̱ܦܢܘܼܬܼܵܐ. ܘܕܒܚܲܝܠܐ ܕܙܘܼܡܪ̈ܐ ܗܢ̇ܘܢ ܘܬܸܫܒܚ̈ܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܵܝܬܼܐ܇ ܡܸܬܼܢ̱ܗܪ ܗܵܘܢܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܥܡ ܪܫ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܡܸܬܼܦܢܹܐ ܡܲܕܥܗܘܢ ܥܲܡܹܗ: ܐܝܟܿܢܐ ܘܒܲܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܡܕܥ̈ܐ ܘܲܓܼܠܵܬܼܐ ܕܡ̣ܢ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ. ܢܗܘܘܿܢ ܡܛܲܝܒܼܝܼܢ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܡܲܚܬܼܐ ܕܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ pb. f.31r ܡܩܲܕܫܢܐ ܕܡܸܫܚܐ: ܘܐܵܦ ܬܘܼܒ ܒܬܸܫܒܘܚ [ܬܗܘܢ] ܗ̇ܝ ܤܓܝܐܬ̤ ܩܝܼ̈ܢܬܼܐ ܕܩ̈ܬܐ ܡܫܲܚ̈ܠ̱ܦܐ ܒܦܘܼ̈ܡܐ ܡܬܪ̈ܓܼܫܢܐ ܕܠܐ ܫ̇ܠܝܢ܆ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܐ ܬܟܼܝܼܒܬܐ ܘܬܘܕܝܼܬܐ ܕܠܐ ܦܵܤܩܐ. ܕܝܼܠܵܝܬܐ ܠܐ ܓܫܝܼܡܬܐ ܕܤܪ̈ܦܐ: ܡܒܲܕ̈ܩܝ ܥܠ ܗ̇ܢܝܢ ܡܸܬܼܝܲܕܥ̈ܢܝܬܐ ܕܪܘܼܚܐ܇ ܕܚܵܝܪܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܒܨܸܡ̈ܚܐ ܠܗ̈ܝܐ ܘܕܤܘܼܟܿܠܗܘܢ. ܬܘܼܒ ܤܲܓܝܼ ܙܘ̈ܥܐ ܘܚܲܪܝܼܦ ܪܗܛܵܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܸܬܼܟܿܪܸܟ ܒܟܠܙܒܲܢ ܒܛ̈ܒܬܐ ܐܠܗ̈ܝܬܼܐ ܡܸܬܼܒܲܕܩܐ. ܦܤܘܩܐ ܕܐܪܒܿܥܐ ܀ ܡܛܠ ܟܘܼܫܦܐ ܘܓܗ̈ܢܬܐ ܕܩܘܼܕܵܫܗ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܕܡ̣ܢ ܒܵܬܼܪ ܗܠܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܢ̇ܤܒ ܠܗ ܪܫ ܟܗ̈ܢܐ ܠܡܸܫܚܵܐ. ܘܤܐ̇ܡ ܠܗ ܥܠ ܡܕܒܿܚܐ ܐܠܗܝܐ ܟܕ ܡܚܲܦܲܝ ܘܲܓܼܢܝܼܙ. ܥܲܕ ܡܸܬ̱ܐܡܪܐ ܗܲܝܡܢܘܼܬܐ. ܕܡܫܵܘܕܥܐ ܥܠ ܕܐܸܬܼܓܿܠܝܸܘ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܝܫܘܥ̈ܝܐ ܒܡܲܬܼ̈ܠܐ ܘܦܠܐܬܼ̈ܐ pb. f.31v ܘܡܲܠܦ̈ܢܘܬܼܐ܇ ܘܕܕܢܚ̣ ܫܪܪܐ ܕܤܘܥܪ̈ܢܐ. ܡܸܟܹܿܝܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܸܬܼܚܲܦܝܼܘ ܗܘ̣ܘ. ܐܸܬܓܿܠܝܹܘ. ܘܲܡܨܠܐ ܨܠܘܿܬܐ ܕܩܕܡ ܡܲܕܒܿܚܐ ܩܕܝܼܫܐ܆ ܕܡܫܘܕܥܐ ܥܠ ܠܐܡܤܲܝܟܘܼܬܹܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܠܐ ܡܸܬܕܲܪܟܿܫܘܼܬܹܗ ܘܕܠܐ ܫ̇ܪܐ ܟܝܵܢܐܝܼܬܼ ܒܓܼܘܼܫ̈ܡܐ܇ ܐܠܐ ܨܒܝܢܐܝܼܬܼ ܡܩܲܕܸܫ ܠܗܘܢ: ܘܲܡܦܲܚܸܡ ܠܡܕܒܚܐ ܗܵܢܐ ܕܐܸܬܼܦܪܫ ܗܫܐ ܘܠܗܝܟܿܠܐ܆ ܠܡܲܫܟܿܢܐ ܕܩܒܼܥ ܡܘܼܫܐ܇ ܘܲܠܒܲܝܬܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܲܠܟܿܐ ܒܢ̣ܐ܇ ܘܐܵܦ ܡܸܬܼܚܲܢܓܼ ܕܢܸܬܼܩܲܕܫ ܒܡܲܦܘܿܚܝܼܬܼܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܝܟ ܥܠܝܼܬܼܐ ܕܒܨܗܝܘܿܢ ܘܕܟܼܠ ܐܪ̈ܙܝܼܢ ܠܚܘܼܤܝܐ ܕܒܹܗ ܢܸܬܓܡܪܘܢ. ܘܪܫ̇ܡ ܥܠ ܩܢܘܿܡܹܗ. ܕܲܡܫܵܘܕܥ ܒܪܘܿܫܡܐ ܕܒܚܲܝܠܹܗ ܐܸܬܼܚܬܸܡ. ܡܸܫܟܿܚ ܠܡܸܩܪܒܼ ܕܢܫܲܡܠܐ ܐܪܙܐ ܕܠܗ ܐܸܬܼܦܪܸܫ pb. f.32r ܕܲܢܩܲܕܫ. ܗ̇ܝ ܕܲܫܠܵܡܐ ܥܲܡܟܼܘܢ ܘܦܘܼܢܵܝܐ ܕܥܲܡܟ ܘܥܲܡ ܪܘܼܚܵܟ. ܡܫܵܘܕܥܐ ܥܲܠ ܐܘܝܘܬܐ ܘܚܘܼܒܿܐ ܘܲܫܠܵܡܐ ܕܩܢܹܝܢ ܠܘܵܬ ܚ̈ܕܕܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܲܒܼܡܕܒܿܚܐ. ܕܒܗܘܿܢ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܸܬܿܓ̇ܡܪ ܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܤܝܼܡܐ ܠܗܘܢ ܠܲܡܫܲܡܫܘܼ ܓܡܝܼܪܘܬܗ. ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܗܦ̇ܟ ܘܲܡܪܝܼܡ ܠܫܘܿܫܸܦܐ ܡܚܲܦܝܵܢܐ ܕܡܸܫܚܵܐ. ܘܡܲܟܼܪܸܟ ܠܗܚܕܲܪܲܝ ܠܲܩܢܵܐ ܕܒܗ̇ ܗܘܼ ܡܸܫܚܵܐ. ܒܕܘܼܡܝܐ ܕܟܼܪܝܼܟܼܘܼܬܹܗ ܕܲܚܕܵܪܝ ܦܬܘܼܪܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܀ ܡܫܲܪܐ ܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܛܝܒܿܘܼܬܹܗ. ܕܲܡܚܵܘܹܐ ܕܒܛܝܒܿܘܼܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܵܪܢ ܝܼܫܘܿܥ ܐܸܬܼܝܲܗܒܬ̤ ܠܢ ܒܲܚܕܵܝܘܼܬܹܗ ܕܥܲܡ ܟܝܵܢܐ ܐܠܗܝܐ ܩܢܲܝܢܢ ܦܵܪܗܤܝܐ ܠܡܸܩܪܐ ܬܟܼܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܼܚܐ ܠܲܡܩܲܕܵܫܘܼ ܐܪܙܐ ܗܢܐ. ܘܪܫ̇ܡ ܥܠ ܡܸܫܚܵܐ. ܘܗ̇ܢܘ ܪܘܿܫܡܵܬܐ pb. f.32v ܩܲܕܡܝܐ ܕܥܠ ܡܸܫܚܵܐ܇ ܐܟܼܡܐ ܕܥܠ ܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝܼ̈ܫܐ ܕܦܓܪܐ ܘܲܕܡܵܐ ܀ ܬܘܼܒ ܦܩ̇ܕ ܠܲܕܥܲܡܹܗ. ܠܥܠ ܢܸܗܘܘܢ. ܘܲܡܦܲܢܹܝܢ ܠܘܬܟ ܐܠܗܗ ܀ ܘܐܡ̇ܪ ܀ ܢܵܘܕܐ ܘܢܤܓܘܿܕ ܀ ܀ ܕܡܫܲܪܪ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܫܲܒܚܘ ܗ̇ܢܘܢ ܀ ܬܘܼܒ ܡܫܲܪܐ ܒܲܓܼܗܢܬܐ ܩܕܡܝܬܿܐ. ܕܬܟܼܫܦܬܐ ܗܕܐ ܘܬܚܢܢܬܐ ܠܬܠܝܬܝܘܼܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܕܬܸܫܪܐ ܘܬܸܥܡܪ ܒܒܹܝܬܼ ܩܘܼܕܫܐ ܗܵܢܐ ܕܠܐܝܼܩܪܗ̇ ܐܸܬܼܦܪܸܫ. ܘܲܬܪܲܚܸܦ ܥܠܘܗܝ ܕܝܢ ܒܲܡܪܚܡܢܘܼܬܼܐ ܘܲܬܼܩܲܕܫܝܼܘܗܝ ܒܛܝܒܿܘܼܬܐ. ܐܝܟܿܢܐ ܕܒܩܕܝܼܫܘܼܬܹܗ ܡܩܼܕܫ̈ܢܐ ܕܒܗ ܥܡ ܟܢ̈ܫܐ ܫܡ̈ܝܢܐ ܢܸܫܬܿܘܘܿܢ. ܠܲܡܩܲܕܫܘܼ ܬܠܝܼܬܼܐܝܼܬ ܩܘܼܕܵܫ̈ܐ ܀ ܬܘܼܒܼ ܡܲܩܸܦ ܓܗܢܬܿܐ ܕܬܲܪܬܝܢ ܗ̇ܝ ܕܦܪܝܼܫܐܝܼܬܼ ܠܘܬ ܒܪܐ ܝܼܫܘܥ pb. f.33r ܡܫܝܼܚܐ ܡܵܪܢ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ ܫܪܝܼܪܐ ܒܲܚܕܝܘܼܬܗ ܕܥܡ ܒܪܐ ܡܬܼܘܿܡܝܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܩܲܪܸܒܼ ܒܵܥܘܼܬܼܐ ܗܘ̤ ܪܫ ܟܗ̈ܢܐ܇ ܘܥܗ̇ܕ ܤܒܼܝܼܤܘܼܬܼ ܛܲܝ̈ܒܘܼܬܹܗ ܘܪ̈ܲܚܡܘܗܝ ܕܥܠ ܥܹܕܬܹܿܗ. ܘܕܒܛܘܼܦܤܐ ܕܥܕܬܿܐ ܗ̇ܝ ܕܒܲܫܡܝܐ ܩܲܒܼܥܗ̇ ܘܫܲܪܪܗ̇ ܥܠ ܟܐܦܐ ܕܲܫܪܪ ܗܲܝܡܢܘܼܬܐ ܕܫܠ̈ܝܼܚܐ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܘܢܵܛܪ̈ܝ ܩܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ: ܘܕܡܲܕܒܚܐ ܡܚܲܤܝܵܢܐ ܕܐܸܬܼܩܒܼܥ ܒܹܗ ܛܘܼܦܤܐ ܕܩܲܒܼܪܹܗ ܐܝܼܬܼܘܗܝ܇ ܗ̇ܘ ܪ̄ ܕܚ̈ܝܐ ܚ̈ܕܬܐ ܡܢܗ ܢܒܼܥ ܠܐ ܡܝ̈ܘܬܐ. ܘܡܸܬܼܟܲܫܦ ܕܒܚܝܠܐ ܕܡܢܗ ܘܕܐܒܘܼܗܝ ܘܕܪܘܼܚܹܗ ܢܸܬܼܩܲܕܫ ܡܸܫܚܵܐ ܗ̇ܘ ܕܐܸܬܼܦܪܹܫ ܠܪܘܿܫܡܵܐ ܘܠܩܘܼܕܵܫ ܡܕܒܿܚܐ ܕܥܠܘܗܝ ܕܒܼܚ̱ܬܼܵܐ ܕܐܪ̈ܙܘܗܝ pb. f.33v ܕܡܚܲܤܝܐ ܚܘܒ̈ܐ ܬܸܬܼܩܲܪܒܼ. ܘܲܒܼܚܪܬܼܗ̇ ܕܓܼܗܢܬܐ ܪܫ̇ܡ ܥܠ ܡܸܫܚܵܐ ܀ ܘܩ̇ܥܐ ܡܫܲܡܫܢܐ ܒܡܲܕܥ̈ܝܟܘܢ. ܗ̄܆ ܡܥܝܼܪ ܠܗܢ̇ܘܢ ܕܥܲܡܗ ܠܲܡܥܲܕܪ ܘܼܒܲܨܠܘܿܬܐ ܡܲܕܥܵܢܵܝܬܿܐ ܠܫܘܼܡܠܵܝ ܫܘܼܡܠܝܐ ܗܢܐ ܀ ܘܲܡܫܲܪܐ ܒܲܓܼܗܢܬܿܐ ܕܬܠܬ. ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܐܒܐ ܡܚܝܼܪ ܡܲܕܥܹܗ ܪܫ ܟܵܗ̈ܢܐ. ܒܟܘܼܫ̈ܦܐ ܕܒܗ̇ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܕܐܝܟܿܢܐ ܕܒܟܠ ܕܵܪ̈ܝܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܢܐܝܼܬ ܥܲܕܪܬܿ ܠܥܒܼ̈ܕܝܢ ܘܫܘܼܡܠܝܐ ܓܡ̣ܪܬܿ ܠܗܘܢ ܒܛܘܼܦܤܐ ܕܡܸܫܚܐ. ܐܢ ܠܟܼܗܢܘܼܬܼܐ ܥܵܒܼܘܿܪܬܿܐ ܘܐܢ ܠܡܲܠܟܘܼܬܐ ܕܙܒܼܢܐ ܗܟܼܢܐ ܐܦ ܠܫܠܝܚ̈ܐ ܕܲܓܼܒܼܐ ܒܪܵܟ ܡܪܢ ܝܼܫܘܿܥ ܝܗܒܼܬܿ ܚܝܠܐ ܠܡܸܓܼܡܲܪ ܟܠ ܬܲܪ̈ܥܝܵܢ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܚܢܢ ܕܵܘܲܝ̈ܐ ܡܸܬܼܟܲܫܦܝܼܢܢ. ܕܐܝܟܿܢܐ ܕܚܲܝܸܠܬܲܢ pb. f.34r ܘܒܢ̣ܝܢ ܒܚܬܐ ܗܢܐ ܠܡܲܥܡܪܐ ܕܲܫܡܵܟ ܩܕܝܼܫܐ ܕܬܸܫܪܐ ܒܗ ܫܟܝܢܬܟ ܐܟܼܡܐ ܕܲܡܥܵܕܐ ܠܡܸܫܪܐ܇ ܘܬܸܡܠܹܝܘܗܝ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܲܠܥܸܠܝܼܬܐ ܨܹܗܝܘܿܢܵܝܬܿܐ ܡܠ̣ܝܬܿ. ܘܲܒܼܡܲܓܼܢܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܟ ܢܸܬܼܩܲܕܫ ܡܸܫܚܐ ܗܢܐ ܕܢܸܗܘܐ ܠܩܘܼܕܵܫܹܗ ܕܡܲܕܒ ܗܢܐ ܘܕܗܲܝܟܿܠܐ ܗܵܢܐ. ܕܒܹܗ ܥܡ ܪ̈ܘܼܚܢܐ ܢܲܤܸܩ ܠܟ ܬܫ̈ܒܚܬܼܐ: ܘܪܫ̇ܡ ܥܠ ܡܸܫܚܵܐ. ܘܬܼܘܼܒܼ ܦܫ̇ܛ ܐܝܼܕܗ ܘܨ̇ܒܥ ܨܸܒܼܥܐ ܕܠܘܬ ܟܪܵܬܹܗ ܒܡܸܫܚܵܐ ܕܒܼܠܩܢܐ ܘܪܫ̇ܡ ܠܗ ܒܗ̇ ܒܨܸܒܼܥܹܗ ܘܐܡ̇ܪ ܀ ܡܸܬܼܪܫܡ ܘܡܸܬܩܲܕܫ ܡܸܫܚܐ ܗܢܐ ܘܫܪܟܿܐ. ܒܫܸܡ ܐܒܼܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܡ̣ܪܢ ܠܥܠ. ܕܒܗ̇ܢܘܢ ܬܠܬܐ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܥܠ ܬܠܝܼܬܝܘܼܬܐ ܡܒܲܕܩ. ܘܒܼܗܢܐ ܐܚܪܝܐ ܕܒܲܚܕܵܐ ܨܸܒܥ̣ܵܐ pb. f.34v ܥܠ ܚܕܲܢܵܝܘܼܬܹܗ ܕܲܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܬܼܠܝܼܬܼܐܝܬܼ ܐܸܫܬܿܒܿܚ. ܦܤܘܿܩܐ ܕܚܡܫܐ ܀ ܡܛܠ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܕܡܕܒܚܐ. ܗܝܕܝܢ ܪܫܟܗ̈ܢܐ ܝܗ̇ܒ ܠܠܩܢܐ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܛ̇ܒܼܥ ܬܠܬ ܨܸܒ̈ܥܬܗ ܒܹܗ ܒܡܸܫܚܵܐ. ܘܪܫ̇ܡ ܥܠ ܟܐܦܐ ܕܐܸܓܵܪܹܗ ܕܡܲܕܒܚܐ. ܕܕܵܡܝܐ ܠܟܐܦܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܬܪܲܥ ܩܲܒܼܪܐ ܗ̇ܘ ܩܲܕܝܼܫܐ ܐܸܬܿܬܿܤܝܼܡܬ̤. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܲܒܡܸܫܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܡܸܬܪܫܡܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܗܕܐ ܡܫܵܘܕܥܵܐ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܡܸܫܚܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܩܕܝܼܫܐ ܡܬܼܝܼܠ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܟܬ̈ܒܝ ܩܘܼܕܫܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܡܲܫܚܟ ܐܠܗܐ ܐܠܗܝܟ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܥܬܼܝܼܕܢܢ ܒܥܘܕܪܢ ܐܠܗܐ ܠܡܐܡܪ ܐܢܝܢ. ܘܐܦ ܡܛܠ ܕܛܘܼܦܤܐ ܒܡܸܫܚܐ ܐܸܬܡܫܚ. ܐܡ̣ܪ ܓܹܝܪ ܐܠܗܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. ܕܤܒ ܠܟ ܡܸܫܚܐ ܗܹܡܝܼܢܵܐ pb. f.35r ܘܕܫܪܟܐ. ܘܩܲܕܫ ܘܲܪܫܘܿܡ ܠܡܕܒܚܐ ܘܠܟܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ. ܗܘ̤ ܗܟܼܢ ܘܪܫ ܛܘܼܦܤܐ ܙܕ̇ܩ ܕܢܸܬܼܡܫܚ. ܐܦ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܝܤܪܝܠ ܚ̇ܙܐ ܠܐܠܗܐ: ܟܕ ܩܒܼܥ ܟܐܦܐ ܗ̇ܝ ܕܲܠܡܲܕܒܿܚܐ ܛܲܦܤܬ̤. ܡܸܫܚܵܐ ܢܤ̣ܟ ܥܠܝܗ̇ ܠܲܡܩܲܕܫܘܼܬܼܗ̇. ܕܡܤܲܟܿܠܐ ܗܘܼܬ ܥܠ ܡܫܝܼܚܘܼܬܐ ܕܥܬܝܼܪܐ ܗܘ̣ܬ ܠܡܸܗܘܐ ܠܡܲܫܟܿܢܙܒܼܢܐ ܗ̇ܘ ܛܘܼܦܤܵܐ ܥܲܬܝܼܩܐ ܩܲܕܡܝܬܼ. ܐܚܪܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܡܲܕܒܿܚܐ ܗܢܐ ܀ ܐܚܪܬܼܐ ܕܝܢ ܡܼܛܠ ܡܫܵܚ ܟܐܦܐ ܀ ܕܘܼܡܝܐ ܓܹܝܪ ܕܡܸܫ̈ܚܐ ܕܲܠܩܲܒܼܪܐ ܡܥܵܕܝܼܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܲܡܩܲܒܿܠܘܼ ܘܲܠܡܸܡܫܚ ܒܬܪ(ܝܢ) ܬܪܝܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܐܝܟ ܪܸܥܝܵܢ ܐܢܫ̈ܝܼܢ. ܘܲܬܼܠܬܼܐ ܨܝܕ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܢ ܕܙܝܬܐ ܘܐܢ ܕܤܛܪ ܀ ܐܟܼܡܵܐ ܕܛܘܼܒܼܢܐ ܠܘܼܩܐ ܒܫܲܪܒܐ ܕܨܝܕ ܢܸ̈ܫܐ܇ ܡܪܝܼܡ ܡܓܼܕܠܝܬܐ ܠܡܹܐܡܪ ܘܡܲܪܝܡ ܕܝܲܥܩܘܿܒ: ܘܫܠܵܘܡ̣ ܤ̇ܗܕ. ܕܛܲܝܸܒܼ pb. f.35v ܗܪ̈ܘܡܐ ܕܢܡܫ̈ܚܵܢܝܗܝ. ܐܦ ܕܝܢ ܘܡܲܪܝܡ ܚܵܬܹܗ ܕܠܥܙܪ ܡܫܲܚܬܹܗ ܠܦܪܘܿܩܐ ܒܸܡܫܚܐ ܗ̇ܘ ܪܫܵܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܗ ܐܸܬܼܚܪܝܼ ܝܼܗܘܕܵܐ܆ ܕܲܠܡܵܢܐ ܐܒܼܕܵܢܐ ܕܡܫܚܐ ܗܢܐ: ܠܝܵܘܡܐ ܕܲܩܒܘܼܪܬܝ ܢܛܪܬܹܗ̣ ܐܡ̣ܪ ܦܪܘܿܩܐ. ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ: ܕܩܕܡܝܬ̤ ܡܸܫܚܬ̤ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܲܝ ܐܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܒܬܪ ܡܵܘܬܐ ܡܥܵܕ ܠܡܸܤܬܿܥܵܪܘܼ ܀ ܗܠܝܢ ܘܤܓ̈ܝܐܬܼܐ ܕܐܟܼܘܬܗܹܝܢ ܪܡ̇ܙ ܡܸܫܵܚܐ ܕܟܐܦܐ ܗܕܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܒܬܠܬ ܨܒ̈ܥܬܹܗ. ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܸܡܲܪܢ. ܥܠ ܬܠܝܼܬܝܘܼܬܼܐ ܡܫܵܘܕܥ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܪܫ̇ܡ ܠܹܐܤܬܼܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܕܒܹܝܬܼ ܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫ̈ܐ. ܟܕ ܡܵܘܤܦ ܒܪܘܿܫܡܐ ܗܢܐ ܠܚܘܿܕ. ܗ̇ܝ ܕܝܿܬܒ ܥܠ ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܩܹܒܘܿܬܼܐ ܒܡܲܫܟܿܢܐ ܗ̇ܘ ܥܲܬܿܝܼܩܐ ܬܡ̇ܢ ܐܸܬܿܬܿܤܝܼܡܬ̤ ܗܘ̣ܬܼ: ܗ̇ܝ ܕܐܪܵܙ ܐܠܗܘܼܬܼܐ ܡܛܦܤܐ ܗܘ̣ܬ: ܘܟܪ̈ܘܿܒܐ ܡܲܛܠܝܼܢ pb. f.36r ܥܠܝܗ̇: ܐܪܙ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܫܟܼܝܼܢܬܐ ܐܠܗܝܬܿܐ ܡܫܲܡܫܝܼܢ: ܘܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܡܡܲܠܠ ܗܘܼܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܐ ܐܠܗܐ܆ ܐܟܼܡܐ ܕܐܸܬܐܡܪ ܡܢܗ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܘܼܫܐ. ܘܲܬܼܤܝܼܡ ܒܩܹܒܼܘܿܬܼܵܐ ܠܡ ܤܗܕܘܼܬܼܐ ܕܐܸܬܸܿܠ ܠܟ: ܘܐܸܬܘܲܥܲܕ ܠܟ ܬܡ̇ܢ ܘܐܹܡܼ̇ܠܠ ܥܲܡܟ ܡܢ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܚܘܼܤܝܐ. ܡܼܢ ܒܲܝܢܬܼ ܬܪܝܢ ܟܪ̈ܘܿܒܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܵܘܤܦ ܒܪܘܿܫܡܵܐ ܗܢܐ ܗ̇ܝ ܕܝ̇ܬܒ ܥܠ ܟܪ݁ܘܿܒܐ ܀ ܒܬܪܟܸܢ ܕܝܢ ܪܫ̇ܡ ܠܓܲܒܿܐ ܓܲܪܒܿܝܵܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼܘܗܝ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܐ ܕܡܲܕܒܚܐ ܘܐܡ̇ܪ. ܡܸܬܼܪ̱ܫܡ ܒܹܝܬܼ ܡܲܩ̄ܕܫܐ ܗܢܐ. ܡܛܠ ܡܵܢܐ ܕܝܢ ܒܹܝܬܼ ܡܲܩܕܫܐ ܐܡ̇ܪ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܡܛܠ ܕܦܬܼܘܼܪܐ ܗ̇ܘ ܕܠܚܸܡ ܐܦ̈ܐ ܒܹܗ ܡܸܤܬܕܪ ܗܘ̣ܐ ܒܛܘܼܦܤܐ ܥܲܬܝܼܩܐ܆ ܘܬܡ̇ܢ ܤܝܼܡ ܗܘ̣ܐ. ܘܡܫܘܕܥ ܬܘܼܒܼ ܥܠ ܡܸܬܼܩܲܕܫܢܘܼܬܼܐ ܕܗܵܘܝܐ ܠܥܠܡܐ ܡܸܢܗ ܀ ܬܘܼܒ ܪܫ̇ܡ ܠܸܐܤܬܼܐ ܗ̇ܝ ܬܲܝܡܢܝܬܿܐ ܘܐܡ̇ܪ. ܡܸܬ̱ܪܫܡ ܘܡܸܬܩܲܕܫ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܤܵܝܐ ܗܢܐ ܀ ܠܡܵܢܐ ܕܝܢ ܒܹܝܬ ܚܘܼܤܵܝܐ ܐܡ̇ܪ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܡܛܠ ܚܘܼܤܝܐ ܕܗ̇ܘܐ ܠܥܠܡܐ ܘܲܠܥܡܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܹܗ. ܟܕ ܡ̣ܢ pb. f.36v ܤܘܼܥܪ̈ܢܐ ܡܟܲܢܹܐ ܠܹܗ ܒܟܘܼ̈ܢܝܐ ܗܠܝܢ. ܘܐܝܟ ܕܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܗܝܕܝܟ ܠܛܲܟܼܤܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܩܒܼܘܿܬܼܵܐ ܚܘܼܤܵܝܐ: ܗܘ̇ ܕܐܪܙ ܐܢܫܘܼܬܐ ܡܛܲܦܸܣ ܗܘ݂ܐ: ܗ̇ܝ ܕܐܸܬܬܓܿܪܬ̤ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܹܗ ܚܘܼܤܝܐ ܠܥܠܡܵܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗܪܟܐ܆ ܩ̇ܪܐ ܠܓܼܒܿܐ ܗܢܐ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܤܵܝܐ ܀ ܬܘܼܒ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢܵܪܬܿܐ ܡܛܠ ܫܪܵܓܼܐ ܗ̇ܘ ܕܲܥܠܝܗ̇ ܡܸܬܿܬܿܤܝܼܡ ܗܘ̣ܐ. ܘܡܸܬܼܩܪܐ ܗܘ̤ܐ ܒܹܝܬܼ ܫܸܡܫܐ܇ ܕܒܓܲܒܿܐ ܬܝܡܢܝܐ ܡܛܼܟܲܣ ܗܘ̣ܐ: ܕܡܲܤܒܿܗ ܗܘ̣ܐ ܠܡܵܘܙܠܬܐ ܕܢܲܗܝܼܪ̈ܐ ܕܚܵܕܪܝܢ ܒܬܼܝܡܢܵܐ ܠܡܲܢܗܵܪܘܼ ܠܥܠܡܐ ܘܲܠܡܕܲܟܵܝܘܼ܆ ܗܟܢܐ ܘܨܡ̈ܚܐ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܤܵܝܐ ܡܲܙܠܓܝܼܢ ܥܠ ܡܸܬܼܚ̈ܤܝܢܐ. ܘܐܟܼܡܐ ܕܙܼ̈ܠܓܹܐ ܘܨܸܡ̈ܚܐ ܕܲܫܪܵܓܼܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܦܬܼܘܼܪܐ ܕܲܠܚܹܡ ܐܦ̈ܐ ܢܛ̇ܚܝܼܢ ܗܘ̣ܘ ܘܡܲܨܡܚܝܼܢ܆ ܗܘܸ ܗܟܼܢ ܕܘܼܟܵܝܐ ܘܚܘܼܤܝܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܫ̇ܦܥ ܥܠ ܥܠܡܵܐ ܘܥܲܡܵܐ ܡܢ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܤܝܐ ܀ ܐܦ ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ ܠܡܵܘܕܵܥܘܼ: ܕܒܼܬܠܬܝܗܘܿܢ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܗܠܝܢ ܕܒܹܝܬ ܩܕܘܿܫ ܩܘܼ̈ܕܫܐ ܠܡܹܐܡܪ ܘܒܹܝܬ ܡܲܩܕܫܐ ܘܒܹܝܬܼ ܚܘܼܤܝܼܐ܆ ܕܡܕܒܚܐ ܗܢܐ ܐܡ̇ܪ ܀ ܘܪܫ̇ܡ pb. f.37r ܬܘܼܒܼ ܠܐܸܤܬܼܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ. ܡܸܬܼܪܫܡ ܘܡܸܬܩܲܕܫ ܒܹܝܬܼ ܬܪ̈ܥܐ ܕܗܲܝܟܠܐ ܗܢܐ܇ ܠܬܸܫܡܫܬܿܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܡܚ̈ܝܢܐ܇ ܘܠܲܗܠܟܼܬܼܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܕܟܼܵܗ̈ܢܐ ܘܕܡܫܲܡ̈ܫܢܐ܇ ܘܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܵܪܝܐ ܨܒܼܵܐܘܿܬܼ. ܘܗܵܢܐ ܗܘܼ ܪܘܿܫܡܵܐ ܕܡܢܗ ܘܠܗܠ ܠܐ ܫܲܠܝܼܛ ܐܢܵܫ ܠܡܸܥܲܠ܆ ܐܸܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܩܲܒܸܿܠܘ ܬܸܫܡܫܬܿܐ ܟܵܗܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܒܗ ܡܸܬܼܦܪܸܫ ܐܪܙܢܐܝܼܬ ܒܲܝܬܿܐ ܓܵܘܵܝܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܒܲܪܵܝܐ. ܗ̇ܘ ܒܕܡ̇ܢ ܓܵܘܵܝܐ ܛܘܼܦܤܐ ܕܫܡܝܐ ܗܘܼ܆ ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܲܪܵܝܐ ܕܐܪܥܵܐ. ܘܐܦ ܡܘܼܫܐ ܢܒܝܐ܇ ܗ̇ܘ ܡܚܲܟܸܡ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܸܬܼܦܩܸܕ. ܕܩܕܡܝܬܿ ܕܡܲܫܟܿܢܐ ܚܲܕ ܢܼܥܒܸܿܕ܇ ܘܢܸܦܠܓܼܝܼܘܗܝ ܒܝܲܕ ܦܪܵܤܐ: ܐܝܟ ܪܩܝܼܥܐ ܕܦܵܠܹ̇ܓܼ ܒܹܝܬܼ ܫܡܲܝܐ ܠܐܪܥܵܐ: ܘܠܗ̇ܘ ܡܲܫܟܿܢܐ ܓܵܘܵܝܐ ܤܛܪ ܡ̣ܢ ܟܵܗ̈ܢܐ܆ ܠܐ ܡܸܫܟܿܚ ܗ̄ܘ̣ܐ ܐܢܫ ܠܡܸܥܠ. ܗܟܢܐ ܘܪܘܿܫܡܐ ܗܢܐ ܕܒܹܝܬܼ ܬܪ̈ܥܐ: ܢܝܼܫܵܐ pb. f.37v ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܟܵܠܘܿܝܵܐ ܕܟܿܠܐ ܪܓܠܐ ܢܘܼܟܼܪܝܬܿܐ ܬܸܕܪܘܿܟ ܬܡ̇ܢ. ܐܲܝܕܿܐ ܕܠܐ ܐܸܬܼܩܲܕܫܬ̤ܿ ܘܠܐ ܐܸܬܼܦܤܸܣ ܠܗ̇ ܠܡܸܥܠ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܒܹܗ ܒܪܘܿܫܡܐ. ܘܠܲܗܠܟܼܬܼܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܕܟܼܵܗ̈ܢܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܠܫܘܼܡܠܝ ܬܸܫܡܫܬܿܐ ܀ ܬܘܼܒ ܪܫ̇ܡ ܠܒܹܝܬ ܓܲܙܵܐ ܒܗ ܒܲܙܢܐ ܒܡܸܫܚܐ. ܒܪܡ ܡܵܘܤܦ ܠܢܛܘܼܪܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܡܚ̈ܝܢܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܐܪܒܥܐ ܕܝܼܠܗ܆ ܟܸܢ ܕܝܢ ܪܫܡ ܠܡ̈ܐܢܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܒܼܡܲܕܒܿܚܐ ܕܠܐ ܡܸܫܚܵܐ. ܤܛܪ ܡ̣ܢ ܕܦ̈ܐ ܘܛܒ̈ܠܝܬܐ. ܒܕ ܗ̇ܢܘܢ ܒܡܸܫܚܐ ܡܸܬܪܫܡܝܼܢ܇ ܥܲܡ ܡܵܘܤܦܢܘܼܬܼܐ ܗ̇ܝ ܕܠܛܥܘܢܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܘܠܫܘܼܢܵܝܐ ܕܡ̣ܢ ܕܘܟ ܠܕܘܟ܇ ܘܡ̣ܢ ܐܬܼܪ ܠܐܚܪܝܼܢ ܡܸܬܐ̱ܡܪ ܒܪܘܿܫܡܐ ܐܝܟ ܕܡܵܘܕܥ ܛܲܟܼܤܐ ܕܩܘܼܕܫ ܡܸܫܚܵܐ. ܦܤܘܿܩܐ ܕܫܬܿܐ ܀ ܡܛܠ ܪ̈ܘܫܡܐ ܬܪܝܢ ܕܲܒܼܒܹܝܬܼ ܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫ̈ܐ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܼܬܼ ܒܕܘܼܟ ܕܘܼܟ ܒܡܲܕܒ̈ܚܐ ܥܲܬܝܼ̈ܩܐ pb. f.38r ܒܒܹܝܬܼ ܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫ̈ܐ ܬܪܝܢ ܪ̈ܘܿܫܡܐ܇ ܒܓܼܪܒܿܝܐ ܘܒܬܝܡܢܐ. ܘܐܝܼܬ ܕܝܵܘܡܢ ܪܫ̇ܡ ܠܗܘܼܢ ܘܐܝܼܬ ܕܠܐ ܀ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܝܢ ܥܸܠܬܗ̇ ܕܟܕ ܩܕܡܝܬ ܗܢ̣ܘܢ ܗܠܝܢ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܒܹܝܬܼ ܡܲܩܕܫܐ ܘܒܹܝܬܼ ܚܘܼܤܵܝܐ ܕܡܕܒܚܐ ܗܢܐ ܡܸܬܼܢ̱ܤܒ ܗܘܼܐ ܒܪܘܿܫ̱ܡܗܘܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܼܢ ܕܝܵܘܡܢ ܡܬܪܫܡܝܼܢ܇ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܡܸܬܢ̱ܤܒ ܗܘ̣ܐ ܒܪܘܿܫܡܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܗܝܕܝܟ ܟܠ ܡܫܲܡܫܢܐ ܐܵܦ ܒܢ̈ܝ ܩܝܵܡܐ ܐܦ ܢ̈ܫܐ ܥ̈ܵܐܠܢ ܗ̈ܘ̣ܝ ܠܗܝܟܿܠܐ. ܗܵܢܐ ܕܝܵܘܡܢ ܡܕܒܿܚܐ ܡܸܬܼܐ̱ܡܪ. ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗܘ̣ܐ ܚܘܼܪܩܢܐ ܐܸܠܐ ܕܠܒܹܝܬܼ ܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫ̈ܐ ܠܐ ܐܢܫ ܢܸܥܘܿܠ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܟܕ ܐܒܗ̈ܬܼܐ ܟܠܵܘ ܡ̣ܢ ܗܵܕܐ ܕܐܢܵܫ ܠܐ ܢܸܥܘܠ܇ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܸܬܛܝܒ ܡ̣ܢ ܐܸܬܡܵܠܝ ܠܡܹܥܠ ܠܬܸܫܡܫܬܐ܇ ܘܠܗ ܠܗܢܐ pb. f.38v ܛܘܟܵܤܐ ܐܝܟ ܕܚܙ̈ܝ ܥܝܢ̈ܝܗܘܿܢ ܘܕܲܦܐܸܐ ܕܵܢܘ܆ ܠܛܲܟܼܤܵܐ ܗܢܐ ܪܫ̣ܡܘ. ܕܟܕ ܒܹܝܬܼ ܡܲܩܕܫܐ ܘܒܝܬ ܚܘܼܤܝܐ ܢܪܫܘܿܡ܆ ܕܡܕܒܿܚܐ ܗܢܐ ܢܹܐܡܪ. ܠܗܘ̇ ܕܗܝܕܝܟ ܕܗܲܝܟܠܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗ̣ܘܝܢ. ܘܦܲܩܸܕ ܕܐܢܫ ܠܐ ܢܥܘܿܠ ܠܗ ܠܡܲܕܒܚܐ ܕܗܫܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܗܲܝܟܠܹܐ ܡܸܬܼܐ̱ܡܪ ܗܘܼܐ ܩܕܡܝܑܬܼ. ܘܦܫ̣ܘ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ ܕܒܒܝܬܼ ܩܕܘܿܫ ܩܘܕܫ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܝܼܬܼܝܗܘܿܢ. ܘܡܸܬܟܠܝܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܝܕܝܟ ܠܩܕܘܿܫ ܩܘܕܫ̈ܐ ܡܙܲܕܩܐ ܗܘܼܬ܆ ܗܫܐ ܠܟܠܹܗ̇ ܡܕܒܿܚܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܕܒܹܝܬܼ ܬܲܪܥܵܐ ܘܲܠܟܼܐܡܢܗܘܿܢ ܐܸܙܕܕܩܬ̤ ܀ ܬܘܼܒ ܟܕ ܠܟܠܗܘܢ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܪܫ̇ܡ ܒܡܸܫܚܐ ܐܝܟ ܥܝܵܕܐ܆ ܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܫܿܪܟ ܒܠܲܩܢܐ ܟܠܗ ܥܠ ܟܐܦܐ ܐܵܫܹ̇ܕ ܠܗ ܘܲܡܟܼܦܪ. ܕܪܡ̇ܙ ܒܗܕܐ܆ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܲܡܢܬܼܵܐܝܼܬܼ ܗܘ̣ܐ ܩܕܡܝܬ܇ ܘܲܒܼܝܲܕ pb. f.39r ܕܡܘ̈ܢ ܕܡ̈ܘܢ ܤܥ̣ܪ ܐܠܗܐ ܨܝܕ ܥܲܬܝ̈ܩܐ܆ ܗܫܐ ܟܠܗ̇ ܛܝܒܘܼܬܐ ܗ̇ܝ ܥܠ ܥܹܕܬܿܐ ܐܲܫܦܥܗ̇ ܕܡܲܠܠ ܥܡܗ̇ ܒܲܒܼܪܹܗ܇ ܘ̄ ܘܝܲܗ̣ܒ ܠܗ̇ ܦܘܼܪܩܢܐ ܡܫܲܡܠܝܐ. ܬܘܼܒ ܗ̇ܝ ܕܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܩ̇ܐܡ ܟܗܢܐ ܥܠ ܡܸܨܛܒܬܐ ܘܐܡ̇ܪ. ܐܬܦܪܸܫ ܘܐܸܬܼܩܕܲܫ ܘܐܸܬܓܡܪ ܘܐܸܫܬܿܡܠܝܸ̇. ܡܕܒܚܐ ܗܵܢܐ ܘܒܹܝܬܼ ܡܲܩܕܫܐ ܗܢܐ ܘܒܹܝܬܼ ܚܘܼܤܵܝܐ ܕܗܝܟܿܠܐ ܗܢܐ ܠܬܫܡܫܬܿܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝܼܫܹ̈ܐ܇ ܘܠܗܠܟܼܬܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܕܟܼܗ̈ܢܐ ܘܕܡܫܡ̈ܫܢܐ܇ ܘܠܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹ̇ܗ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܨܒܼܵܐܘܿܬܼ. ܘܪܫ̇ܡ ܒܐܐܪ ܟܕ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܡܲܥ̱ܪܒܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܝܼܕܗ ܘܐܡ̇ܪܘ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܼܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܪܵܡܙܐ݂܆ ܕܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܩܲܕܫ ܦܪܝܼܫܐܝܼܬܼ ܒܲܫܡܐ ܕܲܬܼܠܝܼܬܼܝܘܼ̄ ܩܕܝܼܫܬܿܐ܆ ܗܫܐ ܟܢܝܼܫܐܝܼܬ ܒܲܚܕܵܢܝܘܼܬܹܗ ܕܟܝܵܢܐ ܐܠܗܝܐ ܩܲܒܸܿܠܘ ܩܕܝܼܫܘܼܬܐ ܡܫܲܡܠܝܬܐ ܀ pb. f.39v ܬܘܼܒܼ ܐܤ̇ܪ ܠܘܹܐ̈ܠܹܐ ܘܤ̇ܐܡ ܠܡܐ̈ܢܝ ܬܸܫܡܫܬܐ ܟܠ ܚܕ ܒܕܘܼܟܬܗ. ܟܕ ܡܚܵܘܹܐ ܒܗܕܐ ܥܠ ܐܝܼܩܪ ܕܩܲܒܿܠܘ ܡܕܒܚܐ ܩܲܕܝܼܫܐ܇ ܒܲܠܒܼܘܼܫܵܐ ܡܨܒܿܬܐ܇ ܕܦܐܐ ܠܐܝܼܩܪ ܡܲܠܟܿܐ ܫܡܝܵܢܐ ܕܝܿܬܒ ܒܗ ܒܫܘܼܒܚܐ ܠܥܠܡ ܀ ܬܘܼܒܼ ܡܫܲܪܐ ܥܘܿܢܝܼܬܐ. ܕܲܡܫܵܘܕ̄ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܩܘܼܕܫ̈ܐ. ܒܚܝܠܟ ܪܒܐ ܦܪܘܩܢ ܤܵܡ̣ܬܿ ܫܬܐܤ̈ܝܗ̇ ܕܥܹܕܬܿܟ. ܘܫܲܡܠܝܬܿ ܒܢܝܵܢܹܗ ܕܗܝܟܿܠܟ. ܘܗܐ ܥܸ̈ܠܝܐ ܘܬܚ̈ܬܝܐ ܕܗܘ̤ܘ ܚܕܐ ܥܹܕܬܿܐ. ܚ̇ܕܝܢ ܝܵܘܡܢܐ ܒܥܐܕܐ ܕܩܘܼܕܵܫܗ̇. ܘܒܼܪܚܡܬܼܐ ܡܦܝܼܤܝܼܢ ܠܟ. ܘܗܵܫܐ ܕܲܒܼܢܲܝܬܵܗ̇ ܘܫܲܟܼܠܠܬܗ̇ ܢܲܡܠܟ ܫܲܝܢܟ ܥܠ ܝܲܠܕܝ̈ܗ̇. ܘܬܸܗܘܐ ܒܹܝܬܼ ܓܵܘܤܐ܇ ܠܟܠܗܘܢ ܕܵܪ̈ܐ ܕܲܥܒܼܪܘ ܘܲܕܩܲܝܵܡܝܼܢ܇ ܟܕ ܡܸܬܼܚܲܕܬܝܢ ܒܲܩܝܡܬܐ ܕܢܫܲܒܚܘܢ ܠܬܼܠܝܼܬܝܘܼܬܟ ܒܓܼܘܗ̇ ܀ ܘܟܕ ܡܫܲܡܠܹܝܢ pb. f.40r ܥܘ̈ܢܝܬܐ ܕܦܵܚ̈ܡܢ ܠܕܐܝܟ ܗܕܐ܆ ܐܡ̇ܪܝܢ ܩܢܘܿܢܐ ܕܚܘܼܬܵܡܐ. ܡܚܵܘܹܐ ܕܗܠܝܢ ܕܗ̈ܘ̤ܝ ܒܛܘܼܦܤܐ ܕܗ̇ܢܝܢ ܕܠܥܸܠ ܐܝܼܬܼܝܗܹܝܢ ܀ ܒܪܝܼܟ ܠܡ ܕܒܛܘܼ̈ܦܤܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܲܫܡܝܐ. ܩܲܝܡ ܥܕܬܿܗ ܕܒܐܪܥܐ ܘܲܡܠܗ̇ ܫܘ̄: ܗ. ܘܡܛܠ ܕܠܫܡܝܐ ܡܛܦܤܐ ܐܝܟ ܕܐܸܬܐ̱ܡܪ. ܡܵܕܝܢ ܐܠܗܐ ܝܼܬܸܒ ܒܗ̇ ܘܚܲܝܠܐ ܡܚܲܤܝܵܢܐ ܕܚ̈ܛܝܐ ܤܝܼܡ ܒܗ̇. ܦܤܘܿܩܐ.. ܕܫܒܥܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܠܝܢ ܡܬܐ̱ܡܪܐ܇ ܕܠܡ̇ܢܐ ܒܬܪ ܕܐܸܬܩܕܫ ܘܐܸܬ̱ܡܫܚ ܡܕܒܚܐ ܚܕܐ ܙܒܲܢ܇ ܬܘܼܒ ܡܩܲܕܫܝܼܬܿܘܿܢ ܠܗ ܘܡܵܫܚܝܼܢ. ܐܡ̇ܪܝܼܢ ܓܹܝܪ ܕܟܕ ܟܗܢܐ ܚܕܐ ܙܒܲܢ ܤܝܵܡܝܼܕܵܐ ܩܲܒܸܿܠ ܠܐ ܬܘܼܒܼ ܤܢܝܼܩ ܠܤܝܵܡܝܼܕܼܵܐ ܐܚܪܢܐ ܘܠܐ ܠܩܘܼܕܫܐ܇ ܒܕ ܠܐ ܡܸܫܬܚܡ. ܟܕ ܛܵܒ ܒܡܸܫܬܚܠܦܢ̄ܘ: ܗܘܼ ܒܲܟܝܢܗ. ܡܕܒܚܐ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܢܐ ܐܝܼܬ ܠܗ ܘܠܐ ܟܝܵܢܐ ܕܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ pb. f.40v ܡܸܫܬܚܠܦ܇ ܐܝܟܿܢܐ ܟܠ ܐܸܡܬܼܝ ܕܡ̣ܛܪܐ ܢܚ̇ܬ ܠܗ: ܐܵܘ ܢܸܥܘܿܠ ܠܗ ܐܢܵܫ̣ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܿܘܢ ܕܐܸܫܬܲܚܡ܆ ܘܬܼܘܼܒ ܒܡܸܫܚܐ ܡܩܲܕܫܝܼܬܘܿܢ. ܟܕ ܟܢܵܬܼܐ ܒܥܕܬܐ ܥܦܝܼܦܘܼܬܼ ܤܝܡ ܐܝܼܕܐ ܘܬܪܲܝܢܘܼܬܼ ܩܘ̈ܕܵܫܐ. ܟܕ ܛܵܒ ܙ̇ܕܩ ܗܘ̣ܐ ܠܟܘܢ ܕܐܟܼܡܐ ܕܒܡܲܕܒܚܐ ܤܥ̇ܪܝܼܬܿܘܿܢ܆ ܗܟܢܐ ܘܒܟܼܵܗܢܐ ܟܕ ܐܬ̇ܐ ܥܠܘܗܝ ܡܸܛܪܐ܇ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܓ̇ܫܦ ܒܗ. ܐܡܪܝܼܢܢ ܕܐܦ ܟܗܢܐ ܐܦ ܡܕܒܚܐ ܓܵܕ̇ܫ ܠܗܘܢ ܫܘܼܚܵܡܐ. ܘܐܟܼܡܐ ܕܡܲܕܒܚܐ ܕܠ ܐܸܡܲܬܝ ܕܓܵܫܹ̇ܦ ܒܗ ܡܕܡ ܠܐ ܡܩܲܕܫܐ ܡܸܫܬܲܚܲܡ. ܗܟܢܐ ܘܟܗܢܐ ܟܕ ܓܵܫܹ̇ܦ ܒܡܕܡ ܕܟܼܠܝܗܝ ܢܵܡܘܿܤܐ ܕܤܝܼܡ ܥܠܘܗܝ̣ ܡܸܫܬܚܡ. ܘܐܟܼܡܐ ܕܐܦ ܡܲܕܒܚܐ ܠܘ ܒܲܙܢܐ ܩܲܕܡܝܐ ܕܩܘܼܕܵܫܹܗ ܡܸܬܩܕܫ ܬܸܢܝܵܢܘܿܬܼ pb. f.41r ܟܕ ܡܸܫܬܲܚܡ܇ ܐܠܐ ܦܪܝܼܫܐܝܼܬ ܘܒܙ̈ܢܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܟܵܗܢܐ ܡܸܬܩܲܕܫ ܒܡܲܦܤܵܢܘܼܬܐ ܕܪܫ ܟܗ̈ܢܐ܇ ܘܒܼܤܝܵܡܝܼܕܐ ܕܥܠܘܗܝ ܒܙܢܐ ܕܒܘܼܪܟܿܬܐ [...] ܟܕ ܡܸܫܬܲܚܡ܆ ܘܠܘ ܒܲܙܢܐ ܕܤܝܵܡܝܼܕܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܩܢ̈ܘܿܢܐ ܕܤܵܡܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝܼ̈ܫܬ ܥܠ ܟܗ̈ܢܐ ܘܪ̈ܫܝ ܟܗ̈ܢܐ܆ ܤܗ̇ܕܝܢ ܥܠ ܫܚܝܼܡܘܼܬܹܗ ܕܟܼܗܢܐ: ܘܕܡܲܨܝܐ ܗܝ̣ ܢܸܫܬܲܠܚ ܒܚܕܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܫܘܼܒܚܐ ܕܠܒܸܫ ܒܟܼܗܢܘܼܬܹܗ܆ ܐܟܼܡܐ ܕܐܦ ܡܲܕܒܿܚܐ ܗܘܸ ܗܟܼܢ. ܟܕ ܓܹܝܪ ܟܗܢܐ ܓܫ̇ܦ ܒܨ̈ܒܘܬܐ ܠܐ ܢܡܘܿܤ̈ܝܬܐ ܠܦܘܼܬܼ ܛܘܼܟܤܗܝܢ ܕܒܚܸܛ̈ܝܢܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܐܵܘ ܪܘܪ̈ܒܐ܇ ܗܟܢܐ ܢ̇ܦܠ ܡ̣ܢ ܩܕܝܼܫܘܼܬܹܗ ܒܗ̇ܘ ܚܸܛܝܵܢܐ ܪܒܐ܇ ܐܝܟܿܢܐ ܕܠܕܪܓܗ ܠܐ ܡܸܬܦܤܸܣ ܠܗ ܬܘܼܒܼ ܠܲܡܫܲܡܵܫܘܼ܇ ܐܝܟ ܙܘܼܘܵܓܼܐ ܬܪܝܵܢܐ ܠܘܬܟܘܢ܇ ܘܙܵܢܝܘܼܬܐ pb. f.41v ܘܓܼܵܘܪܐ ܐܵܘ ܡܕܡ ܕܠܗܠܝܢ ܦܚ̇ܡ. ܐܵܘ ܡܲܤܒܼܐ ܕܫܘܼܚܕܐ܇ ܐܵܘ ܤܵܗܕܘܼܬܼ ܫܘܼܩܪܐ܇ ܐܵܘ ܓܢܒܘܼܬܐ ܕܚܕܐ ܡ̣ܢ ܨܒ̈ܘܬܐ ܥܕܬ̈ܢܝܬܐ ܘܤܛܪ܆ ܓܘܢܐܝܼܬ. ܗ̇ܢܝܢ ܕܚܕܬ ܙܒܼܢ ܡܸܬܦܸܣ ܠܗ ܡ̣ܢ ܩܢܘܿܢܐ ܕܐܢ ܬܐ̇ܒ ܡܢܗܝܢ ܡܸܬܼܩܲܒܿܠ܆ ܘܐܢ ܗܦ̇ܟ ܠܗܹܝܢ ܬܘܼܒܼ ܠܐ ܡܸܬܼܩܲܒܿܠ ܠܓܼܡܪ. ܘܡܫܲܡܫܬܐ ܟܕ ܢܦ̇ܠ ܡ̣ܢ ܩܝܵܡܗ ܒܬܪ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܐܢ ܬܐ̇ܒ܆ ܢܸܬܼܩܲܒܿܠ. ܘܐܠܐ ܒܚܕܐ ܢܦ̇ܠ. ܘܒܬܪ ܬܝܵܒܘܼܬܼܐ ܡܸܬܬܢܝܐ ܥܠܘܗܝ ܨܠܘܿܬܐ ܕܝܼܠܢܝܬܿܐ. ܕܒܗ̇ ܡܸܬܦܤܸܣ ܠܗܘܢ ܬܸܫܡܫܬܐ ܕܐܬܗܲܝܡܲܢܘ ܬܸܢܝܵܢܘܿܬܼ. ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܕܒܤܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܟܼܠܐ ܡܸܢܗܘܢ ܢܵܡܘܿܤܐ ܠܡܓܼܫܦ ܓܫ̣ܦܘ ܘܐܬܛܲܡܐܘ. ܐܢ ܕܒܗ̇ܢܝܢ ܕܚܲܝܵܢ ܘܐܢ ܕܠܐ ܚܲܝ̈ܢ ܀ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܲܕܒܿܚܐ pb. f.42r ܕܡܸܤܬܲܝܒ ܐܵܘ ܕܡܸܫܬܲܚܡ܆ ܘܕܡܩܕܫܝܼܢ ܚܢܢ ܠܗ ܟܠ ܐܸܡܬܝ ܕܓܲܕܫ̈ܢ ܠܗ ܗ̇ܢܝܢ ܕܥܵܒ̈ܕܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ܆ ܠܵܘ ܢܘܼܟܼܪܝܬܐ ܗ̄ܝ̣ ܠܥܝܵܕܐ. ܢܡܘܼܤܐ ܓܹܝܪ ܗ̇ܘ ܥܲܬܝܼܩܐ ܘܛܘܦܤܢܝܐ ܒܬܼܪ ܕܐܸܬܩܲܕܫ ܡܲܫܟܿܢܹܗ: ܟܕ ܓܫ̇ܦ ܗܘ̣ܐ ܒܗ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܝܢ ܥܵܒܼܕܬ̤ ܛܘܼܡܵܐܐ ܘܤܘܼܝܵܒܐ: ܠܕܘܼܟܵܝܐ ܐܟܚܕ ܘܠܩܘܼܕܵܫܐ܆ ܩܵܪܝܐ ܗܘ̣ܬ ܠܗܘܢ ܐܵܢܢܩܐ ܠܩܲܝܘܼ̈ܡܐ ܘܠܟܗ̈ܢܐ ܕܝܼܠܗ. ܘܗܐ ܠܟ ܠܡܸܚܙܵܐ ܕܒܬܪ ܩܘܼܕܵܫܗ ܕܗܲܝܟܠܐ ܗ̇ܘ ܘܒܹܝܬܼ ܡܲܩܕܫܵܐ: ܟܕ ܥܵܐܠܐ ܗܘ̣ܬ ܠܗ ܪܓܼܠܐ ܢܘܟܪܝܬܐ: ܠܘ ܒܲܠܚܘܿܕ ܩܘܼܕܵܫܐ ܤܦ̇ܩ ܗܘ̣ܐ ܕܒܬܸܫ̈ܒܚܬܐ ܘܲܙܡܝܼܪ̈ܬܼܐ. ܐܸܠܐ ܐܦ ܥܩܘܼܪܝܐ ܕܟ̈ܐܦܐ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܚܠܦܝܗܝܢ ܠܡܲܝܬܵܝܘܼ. ܘܗܕܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܵܬܼܝܐ܆ ܐܠܐ ܒܡܲܦܤܢܘܬܐ ܢܒܼܝܼܵܝܬܿܐ ܘܟܼܗܢܝܬܐ. ܗܐ ܓܹܝܪ ܒܤܸܦܪܐ ܩܲܕܡܝܐ pb. f.42v ܕܡܲܩ̈ܒܝܐ ܥܠ ܕܘܼܟܵܝܗ ܕܗܲܝܟܠܐ ܗ̇ܘ ܘܒܹܝܬ ܡܲܩܕܫܐ܇ ܕܥ̣ܠ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܐܝܼܵܤܘܿܢ ܘܒܢ̈ܝ ܡܠܟܘܬܼܗ ܘܤܲܝܒܼܘܼܗܝ: ܐܡ̣ܪܘ ܝܗܘܼܕܵܐ ܡܲܩܒܲܝ ܘܐܚ̈ܘܗܝ܆ ܢܸܤܩ ܘܲܢܕܲܟܹܿܐ ܒܹܝܬܼ ܡܲܩܕܫܐ ܘܲܢܚܲܕܬܝܼܘܗܝ. ܘܲܤܠܸܩܘ ܠܛܘܼܪܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ܇ ܘܲܚܙ̣ܘ ܠܒܹܝܬܼ ܡܲܩܕܫܐ ܕܡܲܚܪܲܒܼ ܘܠܬܪ̈ܥܐ ܕܡܵܘܩܕܝܼܢ܇ ܘܨܪܝܸܘ ܢܚ̈ܬܝܗܘܢ ܘܐܲܪܩܸܕܘ ܡܪܩܘܕܬܿܐ ܪܒܬܐ܇ ܘܐܲܪܡܝܸܘ ܥܲܦܪܐ ܥܠ ܪ̈ܫܝܗܘܿܢ܇ ܘܲܢܦ̣ܠܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܲܓܥ̣ܵܘ ܠܘܬܼ ܥܵܡܘܿܪܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܐܲܩܝܼܡ ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܓܲܒܪ̈ܐ ܕܢܸܬܼܟܲܬܫܘܢ ܘܢܲܩܪܒܘܢ ܥܲܡ ܐܝܠܝܢ ܕܝܵܬܼܒܿܝܼܢ ܒܚܸܤ̈ܢܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܲܢܕܲܟܹܿܐ ܗܘܸ ܠܒܹܝܬܼ ܡܲܩܕܫܐ. ܘܓܼܒܼܐ ܟܗ̈ܢܐ ܕܠܝܬܿ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܐ ܘܡܸܨܛܒܹܝܢ ܒܢܵܡܘܿܤܐ܇ ܘܕܲܟܿܝܸ ܠܒܼܝܬ ܡܲܩܕܫܐ: ܘܢܤܒܼܘ ܟ̈ܐܦܐ ܕܛܲܡܐܘܼܬܐ: ܗ̄܆ ܗܵܢܹܝܢ pb. f.43r ܕܐܸܬܬܕܝܼܫܘ ܡ̣ܢ ܛܲܡ̈ܐܐ. ܘܤܵܡܘ ܐܢܝܢ ܒܐܬܼܪܐ ܛܲܡܐܐ. ܘܐܸܬܡܲܠܟܘ ܥܠ ܡ̣ܕܒܚܐ ܕܩܘܼܪܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܸܤܬܲܝܒܼ܆ ܕܡ̇ܢܐ ܢܸܥܒܿܕܘܢ ܠܗ. ܘܢܸܦܠܬ̤ ܠܗܘܢ ܡܲܚܫܒܼܬܐ ܛܵܒܼܬܐ ܕܢܸܫܪܘܿܢܝܗ̇ܝ. ܕܕܠܡܐ ܢܸܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܚܸܤܕܐ. ܡܛܠ ܕܤܲܝܒܼܘܼܗܝ ܗܘ̣ܘ ܥܲܡ̈ܡܐ. ܘܲܫܪܐܘܼܗܝ ܠܡܕܒܿܚܐ: ܘܤܵܡ̣ܘ ܟܐܦܘ̈ܗܝ ܒܐܬܼܪܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ: ܥܕܡܐ ܕܢܹܐܬܹܐ ܢܒܼܝܼܵܐ ܘܢܹܐܡܲܪ܆ ܕܡܢܐ ܢܗܘܐ ܠܗܝܢ. ܐܟܼܡܐ ܕܐܵܦ ܚܢܢ ܟܕ ܡܸܬܬܒܼܪܐ ܟܐܦܐ ܕܡܕܒܚܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠܝܗ̇ ܡܩܲܕܫܝܼܢܢ܆ ܦܤܝܼܣ ܗܘ̣ ܠܢ ܕܒܼܕܘܼܟܐ ܐܚܪܬܼܐ ܕܢܛܝܼܪܐ ܢܛܝܪܝܼܗ̇ ܡܚܲܦܝܐܝܼܬܼ. ܘܲܢܤܒܼܘ ܒܹܝܬܼ ܡܲܩܒܼܝ ܟܐܦ̈ܐ ܡܫܲܠ̈ܡܬܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܼܒ ܒܢܵܡܘܿܤܐ: ܘܒܢ̣ܘ ܠܡܕܒܚܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܼܡ: ܘܒܢܘ ܠܒܹܝܬܼ ܡܲܩܕܫܐ ܘܠܟܼܠܗ ܓܵܘܹܗ ܕܒܲܝܬܼܵܐ܆ ܘܩܲܕܫܘܼܗܝ pb. f.43v ܒܼܡܲܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܩ̈ܝܼܢܬܼܐ ܘܒܟܸܢܪ̈ܐ ܘܐܲܤܸܩܘ ܥܠܘܗܝ ܩܘܪ̈ܒܢܐ܆ ܐܝܟ ܥܝ̈ܕܝܗܘܢ. ܘܗܕܐ ܒܲܫܢܬܼ ܡܵܐܐ ܘܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܘܲܬܼܡܢܹܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܢܛܝܟܼܘܿܣ ܒܲܪ ܐܲܦܝܼܦܵܢܘܿܣ ܒܪܹܗ ܕܐܢܛܝܟܘܿܣ ܡܲܠܟܐ. ܘܐܢܗܘܸ ܕܥܠ ܛܘܼܦܤܐ ܗܟܼܢܐ ܙܗܝܼܪܘܼܬܐ܆ ܐܝܟܿܢܐ ܠܐ ܙܕ̇ܩ ܕܬܗܘܐ ܙܗܝܼܪܘܬܼܐ ܪܒܿܬܐ ܘܐܵܦ ܥܲܠ ܪܫ ܛܘܼܦܤܐ. ܘܟܼܕ ܒܹܝܬܼ ܝܗܘܼܕܐ ܡܲܩܒܲܝ ܠܫܘܼܢܝܐ ܕܡܐܦ̈ܐ ܝܑܸܨܸܦܘ ܘܠܐ ܩܲܒܸܿܠܘ ܐܸܢܹܝܢ܆ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܪܓܼܠܐ ܢܘܼܟܼܪܝܬܐ ܐܬܬܕܝܼܫܘ: ܐܝܟܿܢܐ ܚܢܢ ܠܐ ܡܸܬܿܛܦܝܼܤܝܼܢܢ܆ ܕܟܼܠܝܘܿܡ ܢܩܲܕܫܝܼܘܗܝ ܘܲܢܚܕܬܝܼܘܗܝ ܠܡܕܒܿܚܢ. ܘܥܠ ܙܗܝܼܪܘܼܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܒܗ ܒܢܵܡܘܼܤܐ ܡܛܠ ܒܲܝܬܐ ܗ̇ܘ. ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܘܼܫܐ ܦܩ̇ܕ. ܘܥܠܘܗܝ ܕܢܵܡܘܼܤܐ ܗ̇ܘ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܲܕܝܼܫܐ. ܐܦ ܫ̈ܠܝܼܚܐ ܤܡ̣ܘ ܕܘܼܡ̈ܤܐ ܘܫܲܟܼܠܸܠܘ pb. f.44r ܠܕܐܝܟ ܗܵܠܝܢ. ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܡܩܕܫ̈ܬܐ ܟܕ ܓܵܫ̈ܦܢ ܒܲܫܚ̈ܝܼܡܬܼܐ ܡܫܲܚ̈ܡܢ ܝܵܬܼܗܹܝܢ. ܘܠܲܡܫܚ̈ܡܵܬܼܐ ܠܓܼܡܪ ܠܐ ܡܩܲܕܫ̈ܢ. ܘܡܫܚ̈ܡܬܐ ܟܕ ܒܲܡܩ̈ܕܫܬܐ ܦܵܓܼ̈ܥܢ܆ ܡܤܲܝ̈ܒܼܢ ܠܗܹܝܢ ܘܲܡܫܚ̈ܡܢ.. ܐܟܼܡܐ ܕܚܲܓܿܝ ܢܒܝܼܐ ܐܡ̇ܪ. ܐܢ ܫܩ̇ܠ ܓܲܒܼܪܐ ܒܸܤܪܐ ܕܩܘܼܕܫܐ ܒܟܸܢܦܐ ܕܡܲܪܛܘܼܛܗ܇ ܘܩܵܪܹܒܼ ܒܟܸܢܦܹܐ ܠܠܚܡܵܐ ܘܲܠܒܘܼܫܠܐ܇ ܘܲܠܚܲܡܪܐ ܘܠܸܡܫܚܐ ܘܠܟܼܠ ܡܹܐܟܼܠܹܐ܆ ܕܲܠܡܵܐ: ܡܸܫܟܿܚ ܡܸܬܼܩܲܕܫ܆ ܥܢܵܘ ܟܗ̈ܢܐ ܘܠܐܡ̇ܪܝܢ܆ ܠܐ. ܐܡ̇ܪ ܬܘܼܒܼ ܚܲܓܿܝ. ܐܢ ܩ̇ܪܒ ܐܝܢܐ ܕܛܲܡܐܐ ܢܲܦܫܹܗܵ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܐ ܡܸܤܬܲܝܲܒܼ. ܥܢ̣ܵܘ ܟܗ̈ܢܐ ܘܐܡ̇ܪܝܼܢ ܠܗܡܸܤܬܝܒܼ.. ܗ̄܆ ܕܡܚܵܘܹܐ ܕܐܢܗܘܸ ܕܗ̇ܝ ܟܸܢܦܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢܐ ܠܒܸܤܪܐ ܩܲܕܝܼܫܐ ܕܕܒܚܐ ܟܕ ܩܵܪܒܿܐ ܠܟܼܠ ܨܒ̈ܘܬܼܐ ܫܚ̈ܝܼܡܬܼܐ ܕܡܸܬܼܐܟܼ̈ܠܢ pb. f.44v ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ܕܲܠܡܵܐ: ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܡܸܬܼܩܲܕܫܝܼܢ ܗܠܝܢ ܡ̈ܐܢܐ ܫܚܝܼܡ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪܒܿܐ ܕܠܟܸܢܦܐ ܗ̇ܝ ܕܤܝܼܡ ܒܗ̇ ܒܸܤܪܐ ܩܲܕܝܼܫܐ.. ܗܟܼܢܐ ܘܗ̇ܝ ܐܚܪܬܼܐ܇ ܕܐܝܢܐ ܕܩܵܪܹܒܼ. ܗ̄܆ ܐܢ ܩܵܪܹܒܼ ܐܝܢܐ ܕܲܛܡܲܐ ܒܲܚܕܐ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܛܲܡ̈ܐܢ ܒܢܡܘܿܤܐ ܠܐ ܡܸܤܬܝܒ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܸܬܼܩܲܪܒܼ ܠܗ. ܟܕ ܒܝܲܕ ܟܠܗܹܝܢ ܗܕܐ ܒܥܵܐ ܕܢܹܐܡܲܪ. ܕܐܟܼܙܢܐ ܕܗ̇ܝ ܟܸܢܦܐ ܠܐ ܡܲܨܝܐ ܕܲܬܼܩܲܕܫ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܸܬܼܩܲܪܒܐ ܠܗܘܢ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܲܛܡܲܐ ܐܢ ܢܸܬܼܩܲܪܒ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܆ ܡܛܲܡܲܐ ܠ̇ܗܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܿܣ. ܬܘܼܒܼ ܐܡ̇ܪ ܡܵܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܲܠܦܢܐ ܪܒܐ ܒܦܘܼܫܵܩ ܗ̇ܝ ܕܨܸܦܪܝܐ ܕܒܐܘܿܪܝܬܵܐ ܠܡ ܡܸܬܼܢܟܸܣ ܗܘ݂ܐ ܥܠ ܩܘܼܕܫܐ ܘܟܠ ܕܒܗ ܡܚܲܤܐ ܗܘ̣ܐ. ܠܐ ܡ̣ܢ ܚܘ̈ܒܐ. ܡܛܠ ܕܚܘ̈ܒܐ ܠܩܘܼܕܫܐ ܘܡܵܐܢ̈ܝ ܩܘܼܕܫܐ ܠܐ ܦܠ̇̄ܚܝܼܢ pb. f.45r ܗܘ̣ܘ ܐܸܠܐ ܕܢܸܬܼܚܲܤܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܛܲܡܐܘܼܬܹܗ ܕܥܲܡܐ. ܗ̇ܘ ܕܟܼܡܐ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܒܝܼܕܥܬܼܐ ܘܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܥܠ̣ܘ ܠܗ ܟܕ ܠܐ ܕܟܹܝܢ. ܗܟܼܢܐ ܐܦ ܠܢ ܙ̇ܕܩ ܠܡܸܪܢܐ܇ ܕܟܼܕ ܡܸܬܼܩܲܪܒܿܝܼܢܢ ܫܝܼܥܵܐܝܼܬܼ ܘܕܠܐ ܕܸܚܠܵܐ ܠܡܕܒܿܚܐ ܩܕܝܼܫܐ: ܠܘ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܗ ܠܢ ܡܩܲܕܫܐ܆ ܕܠܩܘܼܒܠܐ ܕܝܢ ܙܢ̈ܝܐ ܕܝܼܠܢ ܛܲܡ̈ܐܐ ܘܲܫܚ̈ܝܼܡܐ ܠܩܕܝܼܫܘܬܹܗ ܡܛܲܡܐܝܼܢ. ܐܦ ܕܝܢ ܘܙ̇ܕܩ ܕܗܕܐ ܢܐܡܪ. ܕܐܦܢ ܠܐ ܪܓܼܝܼܫ ܟܗܢܐ ܐܵܘ ܪܫ ܟܗ̈ܢܐ ܒܓܹܕܫܐ ܡܕܡ ܕܲܓܼܕܫ̣ ܠܡܕܒܿܚܐ. ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܠܲܡܩܲܕܫܘܼܬܹܗ ܒܛܝܼܠܐܝܼܬ. ܒܲܕ ܡܢ̣ܘ ܝܵܕܥ ܕܐܢ ܐܝܼܬ ܐܢܫ ܒܟܼܗ̈ܢܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܘ̇ܐ ܕܲܢܟܲܗܢ: ܡܛܠ ܕܘܼܒܪ̈ܘܗܝ ܟܤܲܝܵ̈ܐ: ܘܡܕܒܚܐ ܡܸܬܼܛܲܡܐ܆ ܘܥܠ ܗܕܐ ܪܵܫܐ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܓܹܝܪ ܐܸܬܓܠܝܸ ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ ܤܘܼܥܪܢܐ ܕܥܵܟܼܪ ܗ̇ܘ ܕܥܲܟܿܪ ܠܝܼܤܪܝܠ pb. f.45v ܟܠܗ܆ ܐܠܘܼܠܐ ܕܒܢ̈ܝ ܝܼܤܪܝܠ ܥܪܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܒܥܠܕܒܼ̈ܒܼܝܗܘܿܢ ܘܐܸܫܬܘܕܥ ܠܲܚܛܝܼܬܐ.. ܬܘܼܒ ܕܝܢ ܐܵܦ ܒܥܹܐܕܐ ܕܚܘܼܤܝܐ ܒܟܼܠ ܫܢ̣ܐ ܡܩܲܕܸܫ ܗܘ̣ܐ ܟܵܗܢܵܐ ܠܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫ̈ܐ ܘܠܡܕܒܚܐ ܐܟܼܡܐ ܕܒܥܬܝܼܩܬܐ ܡܚܵܘܲܝ. ܐܝܟܿܢܐ ܚܢܢ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܲܗܡܵܝܘܼ ܡ̣ܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܤܘܥܪ̈ܢܐ ܘܢܲܫܸܦ܇ ܕܠܐ ܡܸܫܬܲܚܡ ܡܲܕܒܚܐ. ܡܛܠ ܕܲܚܕܵܐ ܙܒܼܢ ܐܬܿܬܿܤܝܼܡ ܘܐܸܬܼܩܲܕܫ.. ܐܢܕܝܢ ܡܸܬܼܐܡܪܐ ܕܐܢ ܡ̣ܢ ܡ̈ܠܝܼܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܲܕܝܼܫܝܼܢ ܡܲܨܝܐ ܠܡܸܗܘܐ ܫܚܝܼܡܘܼܬܐ ܟܕ ܓܵܫ̇ܦܝܼܢ ܗܢ̇ܘܢ ܕܠܐ ܡܠܝܼܠܝܼܢ ܐܝܼܕܿܐ ܨܒܼܘܼܬܼܐ ܩܵܪܝܐ ܠܩܘܼܕܵܫܗ ܐܢ ܢܓܼܫܦܘܼܢ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܟܼܠ ܨܒܼܘܼܬܼܐ ܐܝܕܿܐ ܕܠܐ ܩܲܒܿܠܬ̤ ܪܘܿܫܡܵܐ ܒܩܘܕܿܫܗ ܕܡܕܒܚܐ: ܐܵܘ ܒܗ ܒܡܲܕܒܚܐ ܒܬܪܟܸܿܢ ܠܐ ܐܸܬܿܩܲܕܫܬ̤: ܐܵܘ ܘܠܐ ܐܸܬܼܪܫܡܬ̤ ܠܒܼܪ ܡ̣ܢ ܡܲܕܒܿܚܐ: ܡ̣ܢ ܪ̈ܫܝ ܟܵܗ̈ܢܐ܆ ܠܵܐ pb. f.46r ܙ̇ܕܩ ܕܬܸܥܘܿܠ ܠܒܝܬ ܡܲܩܕܫܐ ܠܓܼܡܪ. ܘܗܕܐ ܠܘ ܡܛܠ ܕܒܲܟܝܵܢܗ̇ ܩܲܢܝܐ ܠܲܫܚܝܼܡܘܼܬܼܵܐ. ܟܠܡܕܡ ܓܹܝܪ ܩܲܕܝܼܫ̣ ܐܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܐ ܒܝܼܕܥܬܼܐ ܢܸܬܢܤܸܒ. ܐܸܠܐ ܡܛܠ ܬܐܪܬܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܥܸ̈ܠܠܬܼܐ ܕܒܛܘܼܦ̈ܤܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܐܬ̱ܪܫܸܡ. ܗ̇܆ ܕܡܫ̣ܚ ܠܡ ܡܘܼܫܐ ܠܲܡܢܪܬܿܐ ܘܲܠܟܲܢܵܐ ܘܲܠܒܼܵܤܹܣ ܕܝܼܠܗ̇܇ ܘܲܠܦܬܼܘܼܪܐ ܘܤܛܪܘ. ܘܗܠܝܢ ܕܫܵܥܬܼܐ ܤܵܦ̈ܩܢ ܠܐܝܢܐ ܕܦܵܛܘܿܢܘܼܬܼܐ ܩܢܹܐ ܠܡܸܕܥ ܤܓ̈ܝܼܐܬܼܐ. ܐܢܕܝܢ ܘܲܠܤܪܘܿܒܘܼܬܐ ܒܲܝܬܵܝ܆ ܡܫܟܿܚ ܕܐܦ ܒܤ̈ܓܝܼܐܬܼܐ ܢܲܗܦܸܟ. ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܕܟܼܝܐ ܬܐܪܬܗܘܿܢ ܘܩܲܕܝܼܫ ܚܘܼܫܒܼܗܘܢ ܟܬܒܼܢ ܘܟܲܕܘܼ ܀ ܫܠܸܡ ܒܥܘܼܕܪܢ ܐܠܗܐ ܐܦ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ ܕܡܛܠ ܩܘܼܕܵܫ ܡܸܫܚܐ ܘܡܕܒܚܐ. ܘܠܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܥܠ ܦܐܝܘܼܬܼ ܛܘܼܝܵܒܹܗ ܐܡܝܢ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/542
Source:
Vatican City Vatican Library Sir. 151 Vat. Syr. 151
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 9, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Timothy II, “On the Consecration of the Church - ܡܛܠ ܩܘܼܕܵܫ ܥܕܬܐ ” based upon Vat. Syr. 151, Digital Syriac Corpus, last modified December 9, 2019, https://syriaccorpus.org/542.
Bibliography:
On the Consecration of the Church - ܡܛܠ ܩܘܼܕܵܫ ܥܕܬܐ .” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/542.

Show Citation Styles