Timothy II: On Baptism - ܡܛܠ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܒܝܕ ܥܡܵܕܐ ܩܕܝܫܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
Chapter 3: On Baptism pb. f.46v ܦܤܘܿܩܐ ܩܕܡܝܐ ܀ ܡܛܠ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܒܝܕ ܥܡܵܕܐ ܩܕܝܫܐ ܀ ܫܘܼܡܠܝܐ ܡ̇ܢ ܕܒܝܕ ܥܡܵܕܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ܆ ܒܲܝܬܵܝܘܼܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ: ܒܝܕ ܫܘܼܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܚ̈ܝܐ ܨ̈ܠܐ ܘܛܦ̈ܠܐ ܘܚܫ݁̈ܐ ܒܸܤܪ̈ܢܝܐ. ܒܕ ܒܠܥܕ ܫܘܼܢܵܝܐ ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܠܡܸܬܼܩܲܪܒܘ ܠܘܬ ܒܲܝܬܵܝܘܼܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ܆ ܠܐ ܡܸܫܟܿܚܐ. ܐܝܟܿܢܐ ܓܹܝܪ ܡܲܨܝܐ ܕܒܼܕܟ̈ܝܬܐ ܠܐ ܕܲܟܼܝܵܐܝܼܬܼ ܢܓܼܫܘܿܦ ܘܠܐ ܗܙܝܼܪܐܝܼܬܼ ܘܢܲܡܸܕ ܡ̣ܢ ܡܤܵܡ ܒܪܹܫܵܐ. ܐܟܼܡܐ ܕܠܥܘܿܙܝܼܵܐ ܡܲܠܟܿܐ ܘܲܠܩܘܪܚ ܘܢܵܕܒܼ ܘܐܲܒܝܗܘܿ ܕܟܼܕ ܠܐ ܕܟܝܐܝܬ ܓܫ̣ܦܘ ܒܕܟ̈ܝܬܼܐ. ܐܤܬܿ ܠܹܝܘ ܘܐܬܕܚܸܩܘ ܀ ܦܤܘܩܐ ܕܬܪܝܢ ܀ ܡܛܠ ܟܘܢܝܐ ܕܫܘܼܡܠܝܐ ܗܢܐ. ܬܘܼܒܼ ܒܲܬܠܬܐ ܟܘܼ̈ܢܝܐ ܡܸܬܼܟܲܢܹܐ ܗܘܸ ܫܘܼܡܠܝܐ ܗܢܐ: ܩܲܕܡܝܐ ܡ̇ܢ܆ ܥܡܵܕܐ ܘܡܲܥܡܘܕܝܼܬܐ: ܬܪܝܵܢܐ ܕܝܢ܆ ܡܲܢܗܪܢܘܼܬܐ ܀ ܕܬܠܬܐ ܕܝܢ .. ܀ .. ܗ .. ܀ .. pb. f.47r ܬܘܼܒܼ. ܡܵܘܠܕܐ ܀ ܘܗ̇ܘ ܩܲܕܡܝܼܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܡܚܬܬܐ ܕܒܼܡ̈ܝܐ ܘܫܝܵܓܼܬܐ ܕܡ̣ܢ ܨܵܐܘܼܬܼܐ ܦܓܼܪܢܝܬܐ. ܫܝܵܓܼܬܐ ܕܡ̣ܢ ܟܘܼܬܼܡ̈ܬܐ ܢܲܦܫ̈ܢܝܢ ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܚܛܗ̈ܐ ܡܸܬܼܛܦܝܼܤ̈ܢܐ ܀ ܒܲܬܪܝܢܐ ܕܝܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟܼܘܼܬܐ ܕܠܐ ܝܼܕܥܬܼܐ ܡܲܤܛܹܐ ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܡܕ܆ ܠܘܬ ܡܲܢܗܪܢܘܼܬܐ ܕܒܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܸܬܩܲܪܒ. ܒܗ̇ܘ ܕܬܠܬܼܐ ܓܹܝܪ܆ ܕܐܟܼܡܐ ܕܒܝܕ ܡܵܘܠܕܐ ܗ̇ܘ ܩܲܕܡܝܐ܇ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܦܫܝܼܛܵܐܝܼܬܼ ܐܸܫܬܟܿܢܬ̤ ܠܢ ܡ̣ܢ ܐܒ̈ܗܐ ܬܪܝܼܢ܆ ܒܗܵܢܐ ܕܬܪܝܢ܆ ܕܡ̣ܢ ܪܘܼܚܐ ܘܡ̈ܝܐ ܗ̇ܝ ܕܫܲܦܝܼܪ ܢܸܗܘܐ: ܘܒܗ̇ܘ ܕܡܝܼܬܪ ܢܸܬܕܲܡܹܐ. ܐܸܬܝܲܗܒܿܬ̤ ܠܢ. ܦܤܘܩܐ ܕܬܠܬܐ ܀ ܡܛܠ ܡܠܘܿܐܐ ܕܥܡܵܕܐ ܕܡ̣ܢ ܡ̈ܝܐ ܘܪܘܼܚܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܡ̣ܪ ܓܹܝܪ ܦܪܘܿܩܐ. ܕܐܢ ܠܐ ܡܸܬܼܝܼܠܕ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܡ̈ܝܐ ܘܪܘܼܚܐ܆ ܠܵܐ ܀ ܀ ܀ ܘ ܀ ܀ ܀ pb. f.47v ܡܸܫܟܿܚ ܕܢܥܘܿܠ ܠܡܲܠܟܘܼܬܐ. ܗܟܢ ܒܗ̇ܝ ܕܡ̈ܝܐ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܬܠܬܐ ܐܤܛܘ̈ܟܤܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܨܐܘܼܬܼܐ ܕܓܼܘܼܫܡܵܐ ܡܥܵܕܝܼܢ ܠܲܡܚܲܠܠܘܼ ܘܲܠܡܸܡܪܩ. ܪܘܼܚܐ ܕܝܢ܆ ܡܕܲܟܿܝܢܐ ܕܨܵܐܘܼܬܼ ܢܲܦܫܐ ܒܝܲܕ ܟܦܘܪܵܐ ܕܒܤܛܢܐ ܘܥܒ̈̇ܕܘܗܝ ܀ ܘܡܛܠ ܕܒܡ̈ܝܐ ܗܘܸܬܼ ܘܟܠܫܥ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܓܒܼܝܠܬܿܢ ܩܲܕܡܝܬܐ ܕܲܠܡܵܝܘܿܬܘܼܬܐ܆ ܒܗ̇ܘ ܬܘܼܒܼ ܐܵܠܨܵܐ ܕܢܬܓܒܸܠ ܠܬܘܼܩܢܐ ܕܠܐ ܡܵܝܘܿܬܘܬܐ܇ ܐܝܕܿܐ ܕܚܙ̣ܐ ܐܪܡܝܐ ܢܒܼܝܐ. ܠܡܵܐܢܐ ܕܦܚܪܐ ܕܒܬܪ ܕܐܸܤܬܿܪܚ܆ ܓܵܒܼܘܿܠܹܗ ܬܘܼܒܼ ܒܡ̈ܝܐ ܥܛܦ̣ ܓܲܒܼܠܗ ܀ ܬܘܼܒܼ ܡܼܛܠ ܕܒܲܟܝܵܢܗܘܢ ܐܝܬܼ ܠܗܘܿܢ ܕܢܲܪܚܫܘܼܢ ܚ̈ܝܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܒܦܘܼܩܕܵܢ ܐܠܗܐ. ܐܦ ܬܘܼܒ ܒܓܼܠܝܘܼܬܼܐ ܕܫܝܵܓܼܬܼ ܓܘܼܫܡ̈ܐ ܕܒܼܤܘܼܥܪܢܹܐ܆ ܟܤܝܼܘܼܬܼܐ ܕܡܵܪܩܵܐ ܠܢ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܿܐ ܘܲܚܛܝܼܬܐ ܘܫܘܼܚܬܐ pb. f.48r ܤܵܛܢܝܬܐ. ܡܫܘܕܥܝܢ ܀ ܘܡܼܛܠ ܕܠܲܝܬܿ ܥܦܪܢܐ ܕܒܸܠܥܕ ܡ̈ܝܐ ܡ̣ܫܟܿܚ ܠܡܹܚܵܐ. ܒܕܒܗܘܢ ܗܘ̣ ܩܘܼܝܵܡܵܬ ܕܚ̈ܝܐ ܕܟܠܒܤܪ. ܗܕܐ ܕܡܫܵܘܕܥܐ ܠܐܪܙ ܚ̈ܝܐ ܚ̈ܕܬܐ ܕܡܼܬܿܬܿܨܝܼܪܝܼܢ ܒܝܼܠܝܼܕܘܼܬܢ ܕܡܸܢܗܘܢ ܀ ܘܡܛܠ ܕܡܬܚܘܝܐ ܒܗܘܿܢ ܕܡܘܼܬܼܐ ܕܡ̇ܢ ܕܩ̇ܐܡ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܘܚ̇ܐ ܪܒܗܘܿܢ. ܕܡܐܪܙܐ ܒܗܘܢ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܠܡܸܚܙܐ ܕܡܘܼܬܐ ܕܲܥܬܝ̈ܕܬܼܐ. ܘܥܹܠ ܕܒܗܘܢ ܡܲܝܐ ܕܢܸܬܿܬܿܨܝܼܪ܆ ܐܪܙܐ ܕܡܵܘܬܿܐ ܘܕܩܝܵܡܬܵܐ. ܒܕ ܛܒܼܵܥܐ ܕܒܗܘܢ܆ ܡܵܘܬܿܐ ܡܛܲܦܣ. ܘܡܲܦܩܐ ܕܡܸܢܗܘܿܢ܆ ܩܝܵܡܬܐ ܡܪܼ̈ܘܙܹܙ. ܟܕ ܓܹܝܪ ܒܗܘܿܢ ܡܚܲܦܹܝܢܢ܆ ܒ̇ܛܠܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܪ̈ܓܼܫܝܼܢ ܡ̣ܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ܇ ܐܝܟ ܒܘܼܛܠܗܘܢ ܕܒܩܒܪܐ. ܘܡܲܤܩܬܢ ܕܝܢ ܕܡܢܗܘܢ܆ ܕܠܝܼܠܐܝܼܬܼ ܠܟܠ ܤܥ̇ܪܝܼܢܢ: ܒܐܪܙܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܒܲܩܝܵܡܬܿܐ̣ ܡܸܬܝܼܗܸܒ ܠܢ ܀ pb. f.48v ܬܘܼܒ ܡܛܠ ܫܟܼܝܼܚܘܼܬܗܘܿܢ ܕܒܟܼܠܕܘܼܟ ܡܙܠܗܙܐ ܗܘܼܬ ܓܹܝܪ ܨܒܘܼܬܐ: ܐܸܠܘܼ ܒܡܸܫܚܐ ܘܒܚܲܡܪܐ ܫܘܼܡܠܝܗ ܐܸܬܛܟܿܣ. ܦܤܘܿܩ ܕܐܪܒܿܥܐ ܀ ܡܛܠ ܙܢ̈ܝܐ ܕܡܲܥܡܘ̄ܕ: ܬܡܢܝܐ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܙ̈ܢܝܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܙܢ̣ܐ. ܗ̇ܝ ܕܒܛܵܘܦܢܐ ܕܕܟܿܝܬ̤ ܠܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܥܵܘ̣ܠܐ ܀ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܝܢ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܝܲܡܐ ܘܥܢܢܐ. ܕܒܗ̇ ܥܡ̣ܵܕ ܥܲܡܐ ܝܼܤܪܠܝܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܀ ܕܬܠܬ܆ ܗ̇ܝ ܢܡܘܿܤܝܬܿܐ ܕܒܝܕ ܡܘܼܫܐ܇ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܕܘܼ̈ܟܵܝܹܐ ܀ ܕܐܪܒܥ܆ ܗ̇ܝ ܕܝܘܿܚܢܢ ܕܒܡ̈ܝܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܕܬܼܝܵܒܼܘܼܬܐ ܀ ܕܚܡܫ܆ ܗ̇ܝ ܕܡܵܪܢ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܤܝܼܡܲܬܼ ܒܢ̈ܝܐ ܕܒܡ̈ܝܐ ܘܒܪܘܼܚܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܫܹܬ܆ ܗ̇ܝ ܕܤܵܗ̈ܕܐ. ܤ̈ܓܝܐܐ ܓܝܪ ܡܢܗܘܿܢ ܒܲܕܡܐ ܒܲܠܚܘܿܪ ܕܨܵܘܪ̈ܝܗܘܢ ܥܡ̣ܕܘ ܀ ܕܫܒܼܥ ܗ̇ܝ pb. f.49r ܕܕܡ̈ܥܐ. ܒܗ̇ ܓܹܝܪ ܐܸܬܕܲܟܿܝܼ ܕܵܘܝܼܕ ܟܕ ܒܕܡ̈ܥܘܗܝ ܬܫܘܝܼܬܹܗ ܐܲܡܤܝܸ ܀ ܀ ܕܬܡܢܐ܆ ܗ̇ ܕܒܢܘܪܐ ܥܵܡ̇ܕܝܼܢ ܡܲܥܡܘܕܝܼܬܐ ܐܚܪܬܼܐ. ܗ̇ܝ ܕܝܲܬܿܝܼܪ ܥܡܝܼܠܐ. ܦܤܘܩܐ ܕܚܡܫܐ ܀ ܕܠܡܢܐ ܠܐ ܬܲܚܸܡܘ ܫ̈ܠܝܚܐ ܡܠܘܿܐܐ ܕܥܡܵܕܐ. ܐܟܡܐ ܕܬܲܚܸܡܘ ܡܠܘܿܐܐ ܕܦܓܼܪܐ ܘܲܕܡܐ. ܟܕ ܬܪܝܗܘܢ ܡܠܘܿܐܐ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܐܹܬܬܲܫܠܡܘܢ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܓܹܝܪ ܕܡܛܠ ܕܲܒܥܬܝܼܩܬܿܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܸܬܼܩܲܪ̈ܒܢ ܗܘܼ̈ܝ. ܘܡ̣ܢ ܗܕܐ ܟܒܼܪ ܡܵܬܿܬܿܙܝܼܥ ܗܘ̣ܐ ܚܘܼܫܒܼܐ ܠܫܘܼܚܠܦ ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܒܼܩܘܼܪܒܢܐ: ܐܟܼܡܐ ܕܤ̈ܓܝܐܐ ܠܡܸܛܪ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩ̈ܕܐ ܕܒܥܬܝܼܩܬܐ ܐܬܕܲܟܿܝܸܘ: ܓܙܘܼܪܬܐ ܠܡܐܡܪ܆ ܘܢܛܘܼܪ̈ܬܼܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܩܪܬ̤ ܥܸܠܬܼܐ ܠܲܡܬܲܚܵܡܘܼ: ܕܐܠܐ ܒܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܐ܆ ܠܐ ܢܸܬܼܩܲܪܒ ܐܪܙܐ. ܐܟܼܡܵܐ pb. f.49v ܕܬܲܚܸܡܘ ܒܩܢܘܿܢܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܸܬܐ ܕܝܼܠܗܘܢ.. ܕܐܢ ܐܢܫ ܐܦܤܩܘܦܐ ܐܵܘ ܩܫܝܫܐ ܥܲܡ ܨܒ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܥܠ ܡܲܕܒܚܐ ܢܩܲܪܸܒܼ: ܕܒܼܚܵܐ ܐܵܘ ܚܲܠܒܼܐ ܐܵܘ ܚܠܦ ܚܲܡܪܐ ܫܟܼܪܐ܆ ܐܵܘ ܦܵܪܚܬܼܐ ܢܸܬܩܲܬܪܣ.. ܠܲܥܡܵܕܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕ ܡܠܘܿܐܐ ܐܸܫܟܚܘ ܕܦܠܹܐ ܤܛܪ ܡ̣ܢ ܡ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܐܸܬ̱ܠ̈ܨܸܘ ܠܡܬܼܚܡܘܼ ܡܠܘܬܹܗ. ܦܤܘܿܩܐ ܕܫܬܐ ܀ ܡܛܠ ܡܢ̈ܘܬܐ ܐܘܼ̈ܤܝܵܝܵܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܡܸܬܩܲܝܡ ܥܡܵܕܵܐ ܩܕܝܼܫܐ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܕܠܥܠ ܤܘܼܥܪܢܐ ܡܪܟܿܒܼܐ. ܡܵܢܵܝܘܼܬܼܐ ܐܝܼܬܼ ܕܡ̣ܢ ܡܢ̈ܘܬܐ ܐܘܼܤ̈ܝܵܝܵܬܐ ܡܸܬܼܩܲܝܡܐ. ܘܕܒܸܠܥܕܝܗܝܢ ܠܐ ܡܲܨܝܵܐ ܠܐ ܡܲܨܝܐ ܕܬܸܫܬܟܼܚ ܒܤܘܼܥܪܢܐ܆ ܗܸܝ ܡܵܢܵܝܘܼܬܼܐ. ܐܟܼܡܐ ܕܠܐ ܪ̈ܙܐ ܡܚ̈ܝܢܐ ܕܦܓܼܪܐ ܘܕܡܐ܇ ܠܚܡܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܚܲܡܪܐ ܘܡܕܒܚܐ ܘܟܗܢܐ ܘܨܠ̈ܘܬܗ pb. f.50r ܟܗ̈ܢܝܬܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܥܡܵܕܐ ܩܕܝܼܫܐ: ܡ̈ܝܐ ܘܡܸܫܚܐ ܘܟܵܗܢܵܐ ܘܨ̈ܠܘܬܐ ܟܗܢ̈ܝܬܐ: ܡܢ̈ܘܬܐ ܐܘܼܤ̈ܝܵܝܵܬܐ ܕܒܸܠܥܕ ܟܢܝܼܫܘܼܬܗܹܝܢ ܠܐ ܡܸܫܬܲܡܠܹܐ ܠܲܓܼܡܪ. ܗ̇ܢܝܢ ܕܡܸܬ ܓܡܪ̈ܢ ܒܛܲܒܼܥܵܐ ܕܪܘܿܫܡܐ ܩܲܕܝܼܫܐ. ܕܐܝܼܬܼܘܗܝ ܫܡܐ ܕܐܒܼܐ ܘܕܒܪܐ ܘܲܕܪܘܼܚܵܐ ܩܲܕܝܼܫܐ܇ ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܦܪܫ ܥܲܡܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܟܪ̈ܤܛܝܢܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܦܤܘܿܩܐ ܕܫܒܥܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܠܡ̇ܢܐ ܡܸܫܚܐ ܡܩܕܫܝܼܢܢ ܩܕܡܝܬ܆ ܟܸܢ ܡ̈ܝܐ ܕܥܡܵܕܐ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܡܵܘܠܕܐ ܗܢܐ ܐܪܙܢܝܼܐ: ܕܨ̇ܐܪ ܛܘܼܦܤܐ ܕܡܵܘܬܐ ܘܕܩܝܵܡܬܐ: ܕܡܢܗ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܫܡܲܝܐ ܡܸܬܼܥܲܠܐ ܒܐܪܙ ܓܸܢܤܵܐ ܐܢܫܝܐ: ܐܝܟ ܡܸܠܬܐ ܡܵܪܢܝܬܿܐ ܕܚܬܡܬ̤. ܕܐܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܸܬܝܼܠܕ ܡ̣ܢ ܕܪܫ. ܠܐ ܡܸܫܟܿܚ ܕܢܸܚܙܹܐ ܡܠܟܿܘܬܹܗ ܕܐܠܗܐ. ܡܵܘܠܕܢ pb. f.50v ܟܝܵܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܚܸܟܼܡܬܼ ܒܪܘܿܝܐ ܩܲܕܡ ܪܫ̣ܡ ܘܛܲܟܸܿܣ ܘܲܢܛܪ܇ ܐܟܼܙܢܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܠܢ ܦܠܝܼܓܘܼܬܼܐ ܥܠܵܘܗܝ ܕܡܘܠܕܢ ܐܪܙܢܝܐ܆ ܗܢܐ ܕܒܡ̈ܝܐ ܘܡܸܫܚܵܐ ܩ̇ܢܐ ܫܘܼܡܠܝܐ. ܟܕ ܩܕܡܝܬܼ ܡܸܫܚܵܐ ܡܸܬܼܩܲܕܫ. ܟܸܢ ܕܝܢ܆ ܡ̈ܝܐ. ܘܠܵܐ ܐܟܼܚܕܵܢܐܝܼܬ ܐܝܟ ܦܓܼܪܐ ܘܕܡܐ. ܡܛܠ ܕܡܵܘܠܕܐ ܟܝܵܢܝܐ ܒܬܲܪܡܝܼܬܼ ܙܪܥܐ ܠܡܐܡܪ ܓܒܪܝܐ ܩܲܕܡܝܑܬܼ ܡܛܲܟܿܣ܆ ܟܸܢ ܬܪܝܢܐܝܬ ܘܲܡܫܲܠܡܵܢܐܝܬܼ ܡ̣ܢ ܐܢܬܿܬܼܐ. ܗܟܼܢܐ ܬܘܼܒ ܘܨܒ̈ܘܬܼܐ ܕܒܗܹܝܢ ܡܸܫܬܲܡܲܫ ܡܘܠܕܢ ܐܪܙܢܝܐ܇ ܡܦܪܫܐܝܼܢ ܐܸܬܿܛܲܟܿܣ̈܆ ܐܦ ܩܘܼܕܵܫܗܝܢ. ܩܕܡܝܑܬܼ ܡ̇ܢ܆ ܩܘܼܕܵܫ ܡܸܫܚܐ. ܦܠܐܬܹܗ ܕܙܪܥܐ ܓܲܒܪܝܐ. ܟܸܢ ܕܝܢ ܡ̈ܝܐ܆ ܨܲܠܡܹܗ ܕܡܲܪܒܿܥܐ ܐܸܡܗܵܝܐ. ܡܛܠ ܗܟܢ ܡܸܬܿܩܲܕܫ ܡܸܫܚܐ ܩܲܕܡܝܬܲ ܗ̇ܘ ܕܡܲܤܒܘ ܠܙܪܥܐ ܐܒܗܵܝܐ. ܟܸܢ pb. f.51r ܕܝܢ ܡ̈ܝܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܲܤܒܿܗܝܼܢ ܠܐ̣ܡܗܵܝܐ܆ ܘܡܸܬܪܫܡܝܼܢ ܗܢ̣ܘܢ ܡ̈ܝܐ ܒܡܸܫܚܐ ܥܲܬܿܝܼܩܐ܆ ܠܫܘܼܪܪܗ ܕܡܵܘܠܕܐ. ܟܕ ܛܵܒ ܗܘܸ ܡܸܫܚܐ ܚܲܕܬܼܐ: ܘܐܦ̇ܢ ܒܗ ܒܪܘܼܚܐ ܡܩܲܕܫ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܒܹܗ ܘܗ̇ܘ ܡܸܫܚܵܐ ܥܲܬܝܼܩܐ ܕܒܗ ܡܸܬܼܪܲܫܡܝܼܢ ܡܝ̈ܐ ܡܩܲܕܫ. ܐܠܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܬܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܟܼܡܵܐ ܕܒܡܵܘܠܕܐ ܟܝܢܝܐ ܠܪܘܼܚܐ ܩܲܕܝܼܫܐ ܘܡܲܥܒܿܕܢܐ ܝܗ̇ܒ ܨܘܼܪ̈ܬܐ ܐܸܤܬܿܢܸܩܢ: ܒܬܪ ܫܘܼܡܠܝܐ ܘܙܘܥܐ ܕܟܠ ܡܵܝܘܿܬܐ ܘܐܲܝܢܵܝܘܼܬܼܐ: ܠܢܹܛܝܵܝܐ ܢܲܦܫܢܐ܆ ܗܘܸ ܗܵܟܼܢ ܠܫܘܼܘܕܥܗ ܕܪܘܼܚܐ ܗ̇ܘ܆ ܡܢܐ ܡܸܫܚܵܐ ܩܲܕܝܼܫܐ ܡܸܬܼܒܿܥܐ. ܘܐܦܢ ܡܥܲܠܝ ܛܲܟܼܤܵܐ ܗܢܐ ܕܡܵܘܠܕܐ ܐܪܙܢܝܐ܇ ܡ̣ܢ ܡܵܘܠܕܐ ܗ̇ܘ ܟܝܵܢܝܐ܇ ܟܡܐ ܕܬܹܐܡܲܪ ܟܡܐ. ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ. ܡܕܡ ܠܡ ܕܝܼܠܝܼܕ ܡ̣ܢ ܒܸܤܪܐ܆ ܒܤܪܐ ܗ̄ܘ̣. ܘܡܸܕܡ ܕܝܼܠܝܼܕ ܡ̣ܢ pb. f.51v ܪܘܼܚܐ܆ ܪܘܼܚܐ ܗ̄ܘ̣. ܐܸܠܐ ܡܲܤܒܿܗܘܼܬܼܐ ܘܕܘܼܡܝܵܐ܆ ܠܐ ܐܵܠܵܨܵܐ ܕܒܼܟܠ ܬܸܗܘܐ܇ ܘܬܼܘܼܒ ܐܝܟܿܢܐ ܕܡܝܬܪ ܡܵܘܠܕܐ ܐܚܪܝܐ ܐܸܡܗܵܝܐ: ܡ̣ܢ ܡܘܠܕܐ ܩܲܕܡܝܐ ܐܒܗܵܝܹܐ܆ ܗܟܼܢܐ ܡܝܬܿܪ ܘܲܫܒܿܝܼܚ ܡܵܘܠܕܐ ܐܚܪܝܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡܵܕܐ: ܒܦܸܚܡܵܐ ܕܡܵܘܠܕܐ ܩܲܕܡܝܐ܆ ܕܡ̣ܢ ܐܢܬܿܬܼܐ: ܦܤܘܩܐ ܕܲܬܡܢܝܵܐ: ܡܛܠ ܡ̇ܢܐ ܟܕ ܐܝܼܬܼ ܡܸܫܚܐ ܡܩܲܕܫܐ ܒܥ̈ܕܬܢ ܢܛܝܼܪܐ. ܐܚܪܢܐ ܡܩܲܕܫܝܼܢܢ ܘܢܛ̇ܪܝܼܢܢ܇ ܘܡ̇ܢܐ ܡܛܲܦܣ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܘܐܦܢ ܐܝܼܬ ܡܸܫܚܐ ܡܩܲܕܫܐ ܒܥܹ̈ܕܬܢ ܟܕ ܢܛܝܼܕܿ. ܐܠܐ ܐܢܢܩܐ ܬܵܒܼܥܵܐ ܕܤܘܥܪ݁ܢܐ. ܠܲܡܩܲܕܵܫܘܼ ܡܸܫܚܐ ܠܚܪܢܐ ܚܕܬܐܝܼܬ. ܟܕ ܛܵܒܼ ܬܪܝܗܘܢ ܥܲܡ ܩܘܼܕܵܫܐ ܚܕ ܚܲܝܠܐ ܩܢܹܝܢ: ܘܚܕ ܪܘܼܚܐ ܡܩܲܕܸܫ ܠܗܘܢ. ܘܲܚܙ̣ܐ ܩܪܵܝܬܐ ܘܗܸܝ ܟܕ ܗܝܸ. ܐܹܠܐ ܗ̇ܝ ܕܚܲܕܬܼܐܝܼܬܼ ܡܩܲܕܫܝܼܢܢ ܠܡܸܫܚܐ ܘܲܠܡ̈ܝܐ܇ ܐܪܙ̇ ܝܼܠܝܼܕܘܬܢ pb. f.52r ܕܡ̣ܢ ܐܒܼܐ ܘܐܡܐ ܕܚܲܕܬܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܛܦܣ. ܚܕܬܿܐ ܗܝܼ ܓܝܪ ܝܼܠܝܼܕܘܼܬܢ ܕܡ̣ܢ ܐܵܒܼܐ ܟܠ ܐܸܡܬܼܝ. ܐܦ ܡ̣ܢ ܐܸܡܵܐ. ܘܚܕܬܼܐܝܬ ܙ̇ܕܩ ܕܢܸܬܼܩܲܕܫ ܡܸܫܚܐ܆ ܐܪܙ ܝܼܠܝܼܕܘܼܬܼܐ ܕܡ̣ܢ ܐܒܼܐ. ܘܡܠܝܐ܆ ܐܪܙ ܝܼܠܝܼܕܘܼܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܡܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܥܲܬܿܝܼܩܐ ܢܛ̇ܪܝܼܢܢ ܒ̈ܥܹܕܬܢ܆ ܐܪܙܐ ܐܚܪܢܐ ܨ̇ܐܪ ܠܢ܆ ܕܐܝܼܬܼܘܗܝ ܝܘܼܒܵܠܹܗ ܕܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܓܵܡܘܿܪܐ ܕܥܵܡܵܕܐ ܒܟܠ ܕܵܪ ܘܕܵܪ܇ ܟܕ ܠܐ ܡܵܘܦܹܐ ܘܠܐ ܚ̇ܤܕܿ. ܘܐܦܠܐ ܡܲܢܗܪܢܘܼܬܗ ܡܸܬܼܒܲܨܪܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܡܸܫܚܐ ܘܡ̈ܝܐ ܒܵܬܼܪ ܕܐܸܬܩܲܕܫܘ ܡ̣ܢ ܡܸܫܚܐ ܕܲܒܼܩܲܪܢܐ ܪܫܡܝܼܢܢ ܘܐܦܢ ܚܼܕ ܐܢܘܢ ܒܚܝܠܐ ܒܬܪ ܩܘܕܫܐ܇ ܚܲܕ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܪܘܼܚܐ ܡܩܲܕܫܵܢܗ̇ ܕܗ̇ܘ ܘܕܗܵܢܐ: ܒܡܲܓܿܢܵܢܘܼܬܼܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܐ܇ ܐܸܠܐ ܫܘܼܪܪ ܗܲܝܡܢܘܼܬܢ ܘܚܬܝܼܬܼܘܼܬܼ ܡܵܘܠܕܢ ܕܒܝܘܼܒܿܠܐ ܟܪܤܛܝܵܢܐ ܡܒܲܕܸܩ. ܘܐܦ pb. f.52v ܠܬܲܚܘܝܼܬ ܡܲܓܵܢܢܘܼܬܼܗ̇ ܕܛܝܒܿܘܬܼܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܒܼܡܲܚܬܬܗ̇ ܩܲܕܫܬ̤ ܠܡܘܠܕܐ܇ ܘܠܐܪܙ ܚܘܼܠܛܢܢ ܘܲܠܫܵܘܬܦܘܼܬܢ ܕܒܲܫܡ̈ܝܢܝܬܐ. ܘܲܠܥܘܼܗܕܢ ܡܲܓܼܢܢܘܼܬܹܗ ܕܥܠ ܪܫܝܼܬ ܚ̈ܝܝܢ ܕܒܝܘܿܪܕܢܢ܇ ܘܥܠ ܫ̈ܠܝܼܚܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܡܬܕܓܫܢܐܝܬ ܒܥܸܠܝܼܬܐ.. ܬܘܼܒܼ ܕܝܢ ܘܡܛܠ ܕܒܬܼܪܝܢ ܙܪ̈ܥܐ ܐܸܬܼܡܬܸܠܘ ܡܸܫܚܵܐ ܘܡ̈ܝܐ܆ ܠܫܲܘܝܘܬܗܘܢ ܕܥܲܡ ܚ̈ܕܕܐ ܐܸܤܬܿܢܸܩܘ܇ ܒܪܘܿܫܡܵܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܩܪܢܐ. ܕܡܘܼܬܼ ܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܘܡܲܥܒܿܕܵܢܐ ܒܦܸܚܡܵܐ܇ ܕܫܘܼܡܠܝ ܡܵܘܠܕܐ ܟܝܵܢܝܐ. ܐܟܼܡܵܐ ܕܠܥܠ ܐܸܡܲܪܢ܆ ܟܕ ܛܵܒܼ ܟܠܗ̇ ܗܕܐ܇ ܡܤܲܟܿܠܐ ܫܲܘܝܘܬܗܘܢ ܕܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܘܚܘܼܠܛܢܗܘܢ. ܥܲܬܼܝܼܩܵܐ ܘܕܚܕܬܼܐ܇ ܘܪܘܿܫܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܬܪܝܗܘܿܢ: ܩܲܕܡܵܝܐ ܘܡܸܨܥܵܝܐ ܘܐܚܪܝܐ܇ ܕܚܕܐ ܗ̣̄ܝ ܤܵܥܘܪܬܐ܆ ܘܕܚܕ ܗ̣ܘ ܚܝܠܐ.. ܐܦ ܕܝܢ pb. f.53r ܒܚܘܼܠܛܢܗ ܕܥܲܬܝܼܩܵܐ ܥܲܡ ܡܸܫܚܵܐ ܚܲܕܬܼܐ ܘܡ̈ܫܐ܇ ܟܪܘܿܙܐ ܢܸܗܘܐ ܕܡܲܓܿܢܢܘܼܬܼ ܪܘܼܚܐ ܥܠ ܥܡ̈ܝܼܕܐ ܘܕܫܘܬܦܘܗܘܢ ܕܥܡܹܗ. ܐܦܢ ܠܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܝܼܬܼܐ ܗܝܼ ܡܲܓܢܢܘܬܹܗ ܡܛܠ ܓܢܝܼܙܘܼܬܹܗ. ܘܟܕ ܛܵܒܼ ܡܲܥܡܘܕܝܬܢ ܒܡ̈ܝܐ ܘܡܸܫܚܵܐ ܘܡܸܬܓܡܪܐ܆ ܡ̈ܝܐ ܡܸܬܐ̱ܡܪ ܕܡܵܘܠܕܝܼܢ. ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܠܐ ܡܸܬܝܲܙܝܵܢܘܼܬܗ ܕܪܘܼܚܐ ܛܲܟܿܤܬ̤ ܠܢ ܚܸܟܡܬܐ ܡܸܫܚܵܐ ܕܡܸܬܼܚܙܐ: ܕܒܡܸܬܚܲܙܝܢܘܬܹܗ ܢܲܟܼܪܙ ܥܠ ܚܝܠܐ ܠܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܐ ܕܪܘܚܐ ܓܵܡܘܿܪܗ ܕܡܵܘܠܕܐ. ܡܼܛܠ ܗܕܐ ܥܕܡܵܐ ܠܡܓܢܢܘܬܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܥܠ ܡ̈ܝܐ ܘܡܸܫܚܐ ܠܐ ܡܸܬܼܚܲܠܛ ܒܗܘܿܢ ܡܸܫܚܵܐ ܥܲܬܼܝܼܩܐ ܠܒܘܼܕܵܩ ܐܪ̈ܙܐ ܕܬܹܬ̱ܐܡܪ ܦܤܘܿܩܐ ܕܬܫܥܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܡܬܝܼܠ ܡܸܫܚܐ ܡܩܲܕܫܐ ܒܥܕܬܐ. ܐܟܼܡܐ ܕܐܦ ܒܥܲܬܿܝܼܩܬܿܐ. pb. f.53v ܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܒܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܡܬܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܫܚܐ. ܘܲܡܚܟܿܡܐ ܠܢ ܠܘܬ ܗܕܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܸܬ̱ܝܼܠܕ ܡ̣ܢ ܡ̈ܝܐ ܘܪܘܼܚܐ ܘܫܪܟܵܐ ܕܒܼܪܘܼܚܐ ܡܬܝܼܠ ܗܘܸ ܡܸܫܚܐ.. ܐܦ ܕܝܢ ܬܘܼܒ ܘܒܟܼܠܗܘܢ ܟܬ̈ܒܝ ܩܘܼܕܫܐ ܗܟܼܢܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܐ. ܗܐ ܓܹܝܪ ܒܝܕ ܢܒܼܝܵܐ ܫܡܘܐܝܠ ܡܸܫܬܕܪ: ܘܩܪܢܐ ܕܡܸܫܚܐ ܥܲܡܹܗ ܠܐ ܦܪܬܼܐ ܠܓܼܒܝܼܬܹܗ ܕܡܲܠܟܿܐ. ܘܡܫ̣ܚ ܠܕܘܝܼܕ ܢܒܝܐ ܡܸܬܐ̱ܡܪܐ܇ ܕܐܲܨܠܚܬ̤ ܠܡ ܪܘܼܚܗ ܕܡܵܪܝܐ ܥܠ ܕܘܝܼܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ. ܠܪܘܼܚܐ ܓܹܝܪ ܗܕܐ܆ ܘܐܦ ܫܐܘܿܠ ܩܲܒܸܿܠ ܒܝܕ ܡܸܫܚܐ. ܘܟܕ ܡܪܡܪ ܘܐܪܓܸܙ ܠܪܘܚܹܗ ܕܡܵܪܝܐ. ܟܬܝܼܒ ܓܹܝܪ ܕܪܘܼܚܗ ܠܡ ܕܡܪܝܐ ܥܸܒܼܪܬ̤ ܡ̣ܢ ܫܐܘܠ ܘܲܡܕܝܒܼܵܐ ܗܘܼܬܼ ܠܗ ܪܘܼܚܐ ܒܝܼܫܬܐ. ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ. ܕܚܢܢ ܢܸܬܼܚܲܟܿܡ܆ ܕܟܼܠ ܕܩܲܕܝܼܫܐܝܬ ܡܫܝܼܚ܆ ܪܘܼܚܐ ܠܒܝܼܫ. ܘܟܠ ܕܤܦܝܼܩ pb. f.54r ܡ̣ܢ ܡܫܝܼܚܘܼܬܐ ܪܘܼܚܢܝܬܿܐ܆ ܪܘܼܚܐ ܛܲܢܦܐ ܡܕܲܝܪ ܒܗ. ܘܲܫܠܝܡܘܢ ܬܘܼܒ ܡܸܬܡܫܚ ܕܢܲܡܠܟ ܥܠ ܝܼܤܪܝܠ. ܒܝܕ ܨܕܘܿܩ ܘܢܬܢ܆ ܕܒܝܕ ܪܘܼܚܐ ܢܸܬܼܩܲܕܫ. ܟܒܪܼ ܕܝܢ ܘܕܘܝܼܕ܆ ܚܠܦ ܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܼܢ ܡܵܘܕܐ ܠܐܠܗܐ. ܐܕ̃ܢܗ ܐܕܗܸܢܬܿ ܠܡ ܪܫ ܒܡܸܫܚܐ ܘܟܼܵܤܝ ܡܲܪܘܐ ܐܝܟ ܚܝܐ. ܘܬܼܘܼܒܼ ܐܪܝܼܡ̣ܬ ܩܪ̈ܢܬܝ ܐܝܟ ܕܪܲܝܡܵܐ܇ ܘܨܲܒܿܥܬܢܝ ܒܡܸܫܚܐ ܡܒܲܤܡܵܐ.. ܐܹܫܲܥܝܐ ܬܘܼܒܼ: ܘܟܕ ܥܠ ܡܫܝܼܚܐ ܡܸܬܼܢܲܒܹܐ. ܪܘܼܚܹܗ ܠܡ ܕܡܵܪܝܐ ܥܠܝܼ: ܡܛܠ ܗܵܢܐ ܡܲܫܚܢܝ ܠܲܡܤܲܒܿܪܘ ܠܡܤ̈ܟܿܢܐ܆ ܘܠܡܸܬܠ ܠܐܒ̈ܝܠܐ ܕܨܸܗܝܘܢ ܫܘܼܒܚܵܐ. ܘܤܓ̈ܝܐܬܼܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܲܨܝܐ ܠܡܲܝܬܿܝܘܼ̇. ܕܥܠ ܪܘܼܚܐ ܩܲܕܝܼܫܐ ܡܫܘ̈ܕܥܵܢ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼ ܡܸܫܚܐ. ܘܐܦ ܕܝܢ ܕܵܡܝܐ ܕܟܕ ܡܸܫܚܐ ܐܝܟ ܡܲܫܠܡܢܘܼܬܐ ܕܲܟܼܝ̈ܢܝܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܐ ܠܐܪܝܐ ܕܒܡ̃ܦܚ̃ܡܐ ܕܲܒܦܸܚܡܵܐ. pb. f.54v ܕܓܼܘܫܡܵܐ ܕܤܛܪ ܡܸܢܹܗ ܠܐ ܡܸܬܚܲܘܝܵܢܐ ܗܘܼ ܐܪ̈ܓܫܐ ܒܪ̈ܝܐ܆ ܡܬܝܼ̱ܠܕ. ܠܕܘܼܡܝܵܐ ܕܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܢܤܝܼܒ ܒܥܹܕܬܿܐ.. ܦܤܘܿܩܐ ܕܥܤܪܐ ܀ ܡܛܠ ܕܡܸܫܚܐ ܗܢܐ܆ ܠܘ ܗ̇ܘ ܥܬܝܼܩܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܒܢܡܘܿܤܐ܇ ܐܦܠܐ ܡܢܗ ܡܸܬܼܝܲܒܿܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܤ̈ܓܝܐܐ ܗܘ̤ܬ ܠܗܘܿܢ ܡܲܤܒܿܪܢܘ̄ ܥܠ ܡܸܫܚܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܒܥܹܕܬܿܐ܆ ܕܡ̣ܢ ܡܸܫܚܵܐ ܗ̇ܘ ܥܲܬܿܝܼܩܐ ܕܒܢܡܘܿܤܐ ܐܸܬܼܝܒܿܠ. ܡܠܘܿܐܐ ܕܝܢ ܠܡܲܤܒܿܪܢܘܼܬܼܐ ܗܕܐ܆ ܡ̣ܢ ܦܸܬܓܼܡܵܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܨܠܘܿܬܼܐ ܕܥܠ ܡܸܫܚܐ ܚܲܕܬܼܐ ܕܒܥܡܵܕܐ ܢܤܒܼܘ. ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇܆ ܠܟ ܥܬܝܼܪܐ ܒܚܘܼܒܿܗ܇ ܘܲܫܦܝܼܥܐ ܒܲܚܢܢܗ. ܛܲܒܼܥܵܐ ܕܝܢ ܕܦܸܬܓܡܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ. ܡܸܫܚܐ ܓܹܝܪ ܩܕܝܼܫܐ ܗ̇ܘ ܕܝܲܗܒܬܵܝܗܝ ܠܩܕܡ̈ܝܐ ܠܪܘܿܫܡܐ ܘܠܡܲܦܤܢܘܼܬܼܐ ܕܟܼܗܢܘܬܼܐ ܕܙܲܒܢܐ: ܕܡܲܠܟܘܼܬܐ ܥܵܒܼܘܿܪܬܿܐ܆ pb. f.55r ܗܫܐ ܐܲܓܼܥܸܠܬܿܝܗܝ ܕܢܗܘܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܘܠܦܸܠܐܬܼܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܫܲܢܹܝܢ ܡ̣ܢ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ: ܘܕܫ̄ܕ: ܗܕܐ ܕܓܲܠܝܐܝܼܬܼ ܡܤܲܟܿܠܐ. ܕܠܵܘ ܡܸܫܚܵܐ ܕܝܲܗܒܬܿܝܗܝ ܠܩܕܡ̈ܝܐ ܫܩ̣ܠܬܝܗܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܘܠܢ ܝܗܒܬܿܝܗܝ. ܐܸܠܐ ܡܸܫܚܐ ܕܠܩܕܡ̈ܝܐ ܝܗܒ̣ܬܿܝܗܝ܆ ܠܢ ܗܫܐ ܐܓܥܸܠܬܝܗܝ܇ ܠܵܘ ܕܗܘܸ ܟܕ ܗܘܸ. ܐܠܐ ܛܟܼܤܗ ܠܡ. ܡܛܠ ܕܫܡܐ ܕܡܸܫܚܐ ܓܵܘܵܢܵܝ ܗܘܼ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܒܢܡܘܤܐ ܘܡ̣ܢ ܗܢܐ ܕܒܥܕܬܐ. ܘܬܪܝܗܘܢ ܡܫܚ̈ܐ ܐܝܟ ܕܝ̈ܠܢܝܐ ܬܚܹܝܬܼ ܓܵܘܵܢܝܐ ܚܒܼܝܼܫܝܼܢ. ܐܸܠܐ ܗܕܐ ܗܝ̣ ܕܲܡܤܲܟܸܿܠ ܦܬܓܼܡܐ ܗ̇ܘ. ܕܡܸܫܚܐ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܝܗܒ̣ܬܝܗܝ ܒܛܘܼܦܤܐ܆ ܠܢ ܕܡܥܠܝ ܡܸܢܹܗ ܒܩܲܕܝܼܫܘܼܬܐ ܐܲܓܥܸܠܬܿ ܗܫܐ. ܘܟܼܡܐ ܕܗ̇ܘ ܒܨ̈ܒܘܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܵܬܐ ܡܸܬܦܿܪܹܫ ܗܘ̣ܐ: ܒܦܸܚܡܵܐ ܕܕܘܼܒܪܐ ܐܪܥܢܝܐ: ܗܵܢܐ pb. f.55v ܒܪܘܼܚܐ ܕܩܘܼܕܫܐ ܡܸܬܼܩܲܕܫ܆ ܕܘܼܡܝܹܗ ܕܗܘܼܦܟܼܐ ܪܘܼܚܢܝܐ܇ ܕܢܗܘܐ ܠܢܝܼܫܐ ܘܠܦܠܐܬܼܐ ܘܫ̄. ܡܕܝܼܢ ܛܘܼܦܤܐ ܡܲܠܝܼ ܗ̇ܘ ܢܵܡܘܿܤܝܐ ܕܗܢܐ ܕܒܥܹܕܬܐ܆ ܘܠܘ ܗܘܸ ܟܕ ܗܘܸ. ܡܛܠ ܕܢܡܘܤܐ ܛܸܠܢܝܬܐ ܐܝܼܬܼ ܗܘ̣ܐ ܒܗ܇ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܥܬܝܼ̈ܕܢ܆ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܩܢܘ[...] ܕܨ̈ܒܼܘܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܫܠܝܚܐ ܫܡܝܵܢܐ ܚܪ̣ܩ. ܒܗܿܝ ܕܢܡܘܿܤܐ ܥܲܬܝܼܩܐ܆ ܡܛܠ ܚܕܬܐ ܐܸܬܝܼܗܸܒ܇ ܘܠܘ ܚܕܬܼܐ ܡܛܠ ܥܬܝܼܩܐ. ܘܡܛܠ ܒܘܼܛܠ ܬܪܥܝܼܬܐ ܗܕܐ܇ ܤܗܕܘܬܐ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠ ܕܝܼܢܐ ܡܕܲܠܩܒܼܵܢܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܤܒ܆ ܕܝܲܬܝܼܪ ܢܕܢܚ ܫܪܪܐ ܘܢܲܨܡܚ. ܝܗܘܼܕܝܐ ܓܹܝܪ: ܘܐܦܢ ܐܲܚܓܿܪ ܠܡ̈ܠܐ ܢܒ̈ܝܝܬܼܐ܇ ܐܝܟܿܢܐ ܕܤܵܪܘܿܒܘܼܬܹܗ ܬܸܬܼܩܲܝܡ. ܐܟܼܡܐ ܕܒܗ̇ܝ ܕܒܕܢܝܐܝܠ܇ ܕܢܬܩܛܥ ܡܹܫܚܐ ܘܠܐ ܐܝܼܬܼ ܠܗ̇ ܐܡ̇ܪ. ܚܠܦ ܗܵܝ ܕܢܬܩܛܸܠ pb. f.56r ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܠܐ ܐܝܼܬܼ ܠܗ̇. ܐܸܠܐ ܐܵܘܕܝܵܗ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܠܩܛܝܼܥܘܼܬܹܗ ܕܡܸܫܚܵܐ ܢܡܘܿܤܝܐ ܕܡܢܗ ܕܝܗܘܕܐ. ܕܐܝܟܿܢܐ ܕܝܢ ܕܐܸܬܩܲܛܲܥ ܡܸܫܚܗ ܘܕܐܲܝܟܿܢ ܘܐܸܡܬܼܝ ܬܐܘܪܝܐ ܐܚܪܬܼܐ ܕܠܐ ܐܠܵܨܵܐ ܥܠܝܗ̇ ܗܪܟܐ ܐܝܼܬ. ܐܢܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܸܬ̱ܥܨܝܸ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܕܠܝܬܿ ܠܗ ܡܸܫܚܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܲܡܪܚ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܒܝ̈ܬܝܐ ܠܡܹܐܡܪ: ܕܝܘܼܒܵܠܐ ܕܗܵܢܐ ܡܸܫܚܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܡܸܫܚܐ ܐܝܬܼܘܗܝ ܥܲܬܝܼܩܐ: ܐܵܘ ܕܗܘ̤ ܟܕ ܗܘܸ ܢܸܗܡܘܿܣ܆ ܕܐܝܼܢܘܼܗܝ. ܦܤܘܿܩܐ ܕܲܚܕܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܝܘܼܒܵܠܹܗ ܕܡܸܫܚܵܐ ܩܕܝܼܫܵܐ ܐܡܪܝܼܢܢ. ܕܟܕ ܐܸܬܗܲܝܡܢܘ ܫܠܝܚ̈ܐ ܛܘܼܒ̈ܢܐ ܝܕܥܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܘܩܲܒܿܠܘ ܒܡܲܦܘܿܚܝܼܬܐ ܕܡ̣ܢ ܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܟܠ ܚܸܟܡ̈ܢ ܘܟܼܠ ܝܕܥ̈ܢ ܘܟܼܠ ܤܘܼܟܿܠ܆ ܒܲܪܟܼܘܼܗܝ ܘܩܲܕܝܫܘ̄: ܠܗܢܐ ܡܸܫܚܐ ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܼܚܐ܆ ܕܢܸܗܘܐ pb. f.56v ܠܐܬܸܐ ܘܠܚܝܬܡܐ ܕܤܝܼܡܬܼ ܒܢ̈ܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܗܲܝܡܢܘܼܬܐ ܕܐܲܫܠܸܡܘ: ܘܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܕܝܲܒܸܠܘ܆ ܥܤ̈ܩܐ ܗܘ̣ܘ ܕܢܸܬܼܩܲܒܿܠܘܢ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ܇ ܐܸܠܘܼܠܐ ܚܝܠܐ ܕܢܩ̇ܦ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ܇ ܠܡܸܤܥܪ ܐܬ̈ܘܬܐ ܘܬܸܕܡܪ̈ܬܼܐ ܗܠܝܢ ܕܡܸܬ ܪܓܼܫܢܐܝܼܬ ܓܡ̣ܪܘ ܠܚ̈ܙܝܐ܇ ܕܫܲܪܪܘ ܒܡܕܥ̈ܝܗܘܢ ܫܪܵܪ ܤܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗܘܢ. ܘܐܠܐ ܐܝܟܿܢܐ ܡܸܫܟܿܚܐ ܗܘ̣ܬ: ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܥܕܟܝܠ ܥܢܢܐ ܚܸܫܘܿܟܼܬܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܩܪܝܼܡܵܐ ܗܘܼܬܼ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܕܥܗܘܢ: ܢܗܲܝܡܢܘܼܢ ܕܐܢܫ ܩܵܡ ܡ̣ܢ ܡ̈ܝܼܬܐ ܒܬܪ ܕܐܸܨܛܠܸܒ: ܘܕܲܤܠܩ ܠܫܡܝܐ܆ ܐܠܘܼܠܐ ܤܵܥܘܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܡܲܬܡ̱̈ܗܬ ܠܗܘ̈ܢܝܗܘܢ ܚܙ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ܆ ܒܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܡܕܪ̱ܟܢܘܬܗ ܕܟܼܝܵܢܢ ܡܚܝܠܹܐ܆ ܐܝܼܬܼܝܗ̇ ܨܒܼܘܼܬܼܐ ܗܕܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܗܢ̣ܘܢ ܫ̈ܠܝܼܚܐ. ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܸܫܟܚ̈ܢܝܬܐ ܗܘ̣ܬ ܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܗܘܿܢ ܕܒܥܵܠܡܵܐ ܗܢܐ: .. ܀ .. ܘ .. ܀ .. pb. f.57r ܘܠܐ ܕܠܟܼܠ ܤܵܘ̈ܦܐ ܒܲܪ̈ܝܹܐ ܢܸܬܡܬܚܘܢ ܡܲܨܝܐ ܗܘ̣ܬܼ. ܐܬ̱ܐܠܸܨܘ ܕܒܝܕ ܡܸܨ̈ܥܵܝܐ ܘܲܡܫ̈ܡܫܢܐ: ܢܝܲܒܿܠܘܼܢܗ̇ ܠܲܤܒܪܬܼܐ ܡܲܚܝܢܝܼܬܐ ܥܕܡܵܐ ܠܤܘ̈ܦܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܒܪܝܼܬܐ: ܘܬܸܬ̱ܢܛܪ ܘܬܸܬܝܲܒܿܠ ܟܪܘܙܘܬܼܐ. ܘܲܠܥܠܡ. ܘܡܼܛܠ ܕܠܐ ܒܫܘܼܘܫܵܛܐ ܕܪܵܕܐ: ܘܒܡܸܬܼܚܵܐ ܕܙܲܒܢܐ: ܬܬܪܢܐ ܟܪܘܙܘܼܬܼܐ ܕܲܡܤܲܒܿܪ̈ܢܐ: ܕܢܘܟܼܪܝܲܬܼ ܠܬܘܕܝܼܬܼܗܘܢ ܕܫ̈ܠܝܼܚܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇܇ ܘܐܦ ܕܬܬܝܼܕܥ ܐܟܚܕܢܵܝܘܬܼ ܗܲܝ̇ܡܵܢܘܼܬܐ ܐܪܬܕܿܘܼܟܿܤܝܬܐ ܕܫܠܝܼܚ̈ܐ ܘܲܡܤܲܒܿܪ̈ܢܐ: ܐܝܟ ܚ̇ܬܡܐ ܡܗܝܡܢܐ: ܘܛܲܒܼܥܐ ܠܐ ܡܸܬܼܕܓܿܠܵܢܐ: ܩܲܕܫܘܼܗܝ ܠܡܸܫܚܐ ܗܢܐ܆ ܘܝܲܗܒܿܘܗܝ ܕܢܸܬܿܝܲܒܿܠ ܒܐܝܼ̈ܕܝ ܡܸܨ̈ܥܵܝܐ ܕܤܒܼܪܬܼܐ ܒܟܼܠܦܢ̈ܝܢ܇ ܕܟܕ ܠܐ ܡܵܝܘܬܐܝܼܬ ܢܸܪܕܐ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ܆ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܢܓܼܡܘܿܪ ܠܟܼܠ ܥܲܡ̈ܡܝܼܢ ܒܬܘܼܠܡܕܐ ܘܒܥܡܵܕܐ܇ ܐܝܟ ܒܪܬܼ ܩܵܠܹܗ ܕܡܪܢ. ܕܙܸܠܘ ܠܡ .. ܀ .. ܙ .. ܀ .. pb. f.57v ܬܲܠܡܸܕܘ ܘܕܫ̄: ܥܸܠܬܼܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܬܘܼܒ ܩܲܕܫܘ ܠܡܸܫܚܐ ܗܢܐ ܡܬܼܪܓܫܢܐ ܒܚܲܝܠܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܐܲܫܠܸܡܘ ܠܢ: ܕܡܢܗ ܢܸܬܪܓܸܫ ܠܢ ܚܲܝܠܗ ܘܢܸܬܕܪܓܼ ܒܡܸܨܥܝܘܼܬܹܗ܇ ܠܘܵܬ ܬܚܘܝܼܬܼܐ ܕܚܝܠܐ ܠܐ ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܐ ܕܪܘܼܚܐ܆ ܕܠܗ ܢܲܩܝܼܦ. ܘܒܗܕܐ ܠܐ ܬܘܼܒ ܤܢܝܼܩܐ ܨܒܘܼܬܐ ܗܫܐ ܥܠ ܡܓܢܢܘܼܬܹܗ ܕܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܡܸܬܪܓܼܫܢܐܝܼܬ: ܐܟܿܡܵܐ ܕܗܝܼܕܝܟ ܐܓܢ ܥܠ ܫܠܝܚ̈ܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ: ܘܒܼܡܸܨܥܵܝܘܼܬܗܘܢ ܥܠ ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܟܡܐ ܕܥܠ ܒܹܝܬܼ ܩܘܼܪܢܠܝܼܘܿܣ ܘܤܛܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܢܢܩܐ ܩܪܵܬ̤ ܗܝܕܝܟ ܒܫܘܼܪܵܝ ܬܘܼܠܡܵܕܐ ܠܕܐܝܟ ܗܕܐ܆ ܠܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܬܘܼܠܡܵܕܐ ܘܡܸܫܬܪܪܢܘܼܬܐ ܕܲܒܗܲܝܡܢܘܬܐ܇ ܟܕ ܛܵܒܼ ܠܘ ܩܢܘܿܡܵܐ ܕܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܡܸܬܪܓܼܫܢܐܝܬ ܐܓܢ ܚܵܣ ܠܡܸܬܪܥܝܘܼ ܐܢ ܢܲܤܒܪ ܐܢܫ. ܟܤܹܐ ܗܘܼ ܓܹܝܪ ܥܡ ܐܒܼܐ ܘܒܼܪܐ ܘܡܸܫܬܒܚ pb. f.58r ܒܲܓܼܢܝܼܙܘܼܬܐ: ܘܠܐ ܡܦ̈ܩܢ ܒܪ̈ܝܬܐ: ܠܡܩܒܿܠܘܼ ܓܠܝܢܗ. ܐܠܐ ܡܲܓܿܢܵܢܘܼܬܹܗ ܠܤܥܘܪܘܬܐ ܘܠܡܥܒܕܢܘܬܗ ܩ̇ܪܝܢܢ. ܗܕܐ ܕܡܗܲܝܡ(ܢܝܢܢ) ܘܡܘܕܝܢܢ ܕܒܲܥܡܵܕܐ ܕܒܡ̈ܝܐ ܘܡܹܫܚܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢܢ ܠܗ̇. ܘܡ̣ܢ ܡܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܝ̈ܘܬܐ ܡܸܨܛܲܠܡܝܼܢܢ. ܘܗܘ̇ܝܢܢ. ܘܐܝܟ ܕܒܼܤܘܓܠܐ ܛܝܒܿܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܡܸܬܐܡܪܐ ܡܓܿܢܵܢܘܼܬܼܐ ܗܝ̇: ܒܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝܼ̈ܫܐ. ܐܝܟܿܢܐ ܦܵܠܛܐ ܗܘܼܬ ܠܗܘܿܢ ܠܗ̈ܘܢܐ ܫܠܝܚ̈ܐ: ܕܒܼܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܐܬܡ̱ܫܚܘ ܕܢܸܦܤܩܘܢ ܥܘܼܗܕܢܐ ܗ̇ܘ ܕܝܼܗܝܼܒܘܼܬܹܗ ܕܪܘܼܚܐ: ܘܠܐ ܡܓܼܫܡܝܼܢ ܗܘ̣ܘ ܥܘܼܗܕܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܡܵܘܗܒܬܼܐ ܡܥܠܝܬܐ ܒܡܸܫܚܐ ܡܩܲܕܫܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ܆ ܘܲܢܝܲܒܿܠܘܼܢ ܒܥܕܬܿܗ ܕܐܠܗܐ. ܡܥܲܠܝܐ ܗܝܼ ܓܹܝܪ ܒܲܫܪܪܐ ܡܵܘܗܒܬܐ ܗܕܐ. ܕܲܒܡܸܫܚܐ ܘܡ̈ܝܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܵܘܠܕܐ ܕܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܡܪܲܙܙ. ܚܕܬܿܐ ܗܝ̣ ܓܹܝܪ ܡܵܘܗܒܬܐ ܗܕܐ pb. f.58v ܕܐܸܬܼܝܗܒܬ̤ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܒܕ ܠܐ ܝܼܗܝܼܒܵܐ ܗܘܼܬ ܠܐܢܫ܆ ܩܕܡ ܕܢܸܫܬܲܒܿܚ ܝܼܫܘܿܥ. ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܿܗ ܓܹܝܪ ܕܝܼܫܘܼܥ. ܗ̇ܝ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܩܝܵܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܐ܆ ܗܘܸ ܪܘܼܚܐ ܓܲܡܪܗ̇܆ ܐܟܼܡܵܐ ܕܓܡ̇ܪ ܠܗ̇ ܠܢ ܒܝܕ ܥܡܵܕܐ ܕܐܪܙܗ̇ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܠܡ̇ܢ ܕܥܡ̇ܕ ܒܐܪܙ ܡܵܘܬܹܿܗ ܕܡܵܪܢ ܘܡܸܬܩܒܼܪ ܥܲܡܗ܆ ܠܗ ܠܪܘܼܚܐ ܕܚ̈ܝܐ ܢܲܩܝܼܦܐܝܼܬܼ ܡܩܲܒܸܠ. ܘܡܹܟܹܿܝܠ ܦܓܼܪܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܒܐܪܙ܇ ܗ̇ܘ ܕܲܥܬܝܼܕ ܒܲܩܝܵܡܬܐ ܡܸܟܿܐ ܢܩܲܒܸܿܠ. ܗܕܐ ܕܚܕ ܡ̣ܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܠܐ ܐܸܫܬܿܘܝܼ ܠܗ̇. ܠܪ̈ܘܚܢܐ ܠܡ ܪ̈ܘܚܵܢܝܬܐ ܡܦܚܡܝܼܢܢ. ܘܪܘܚܢܐ ܓܹܝܪ ܟܠܡܕܡ ܕܐ̇ܢ. ܘܐܢܬܘܿܢ ܠܐ ܗܘܸܝܬܘܢ ܒܲܒܼܤܪ ܐܸܠܐ ܒܪܘܼܚ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܛܝܒܿܘܬܐ ܕܪܘܼܚܐ܆ ܐܲܝܟ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܡܢ̈ܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܟܪܤܛܝܵܢܵܐ ܗܵܘܝܐ. ܐܟܼܡܐ ܕܦܘܠܘܿܣ ܐܠܵܗܵܝܐ pb. f.59r ܤܗ̇ܕ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܕܟܠܗ̇ ܪܘܼܚܟܼܘܢ ܘܦܓܪܟܘܢ ܢܢܲܛܪ ܕܠܐ ܪܹܫܝܵܢ. ܥܕܡܐ ܓܹܝܪ ܠܡܵܘܬܿܗ ܕܡܪܢ܆ ܒܲܪܢܫܐ ܦܓܼܪܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ. ܒܥܡܵܕܐ ܕܝܢ ܕܒܐܪܙ ܡܵܘܬܿܗ ܕܡܪܢ: ܘܗܵܘܝܐ ܕܡ̣ܢ ܕܪܹܫ܇ ܡܢ̈ܘܵܬ ܬܚܘܼܡܗ ܕܒܼܪܢܫܐ ܟܪܤܛܝܼܢܐ܆ ܦܓܼܪܐ ܘܢܦܫܐ ܘܪܘܼܚܐ. ܘܲܬܠܬܝܗܹܝܢ ܠܵܘ ܒܫܡܐ ܘܡܲܤܒܿܪܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܲܟܼܝܵܢܐ ܚܲܬܼܝܼܬܼܐ ܕܤܘܥܪ̈ܢܐ ܘܬܠܬܝܗܝܢ ܕܝܼܠܢ܆ ܐܝܟ ܡܢ̈ܘܬܢ. ܐܝܟܢܐ ܓܹܝܪ ܕܗ̇ܝ ܕܦܓܼܪܟܘܢ ܘܢܲܦܫܟܼܘܢ܆ ܗܟܼܢܐ ܘܒܫܲܘܝܘ ܗ̇ܝ ܕܪܘܼܚܟܘܢ܆ ܐܸܬܼܐܡܪܬ̤ ܥܠܝܢ ܡ̣ܢ ܦܘܠܘܿܣ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܕܘܼ̈ܟܿܝܬܐ ܐܚܪܢܝܬܐ ܐܡ̣ܪ܇ ܕܛܝܒܿܘܼܬܹܗ ܕܡܪܢ ܥܡ ܪܘܼܚܟܘܢ. ܘܪܘܼܚܐ ܡܲܤܗ̱ܕܐ ܠܪܘܼܚܢ. ܘܐܢܐ ܥܲܡܟܘܢ ܥܡ ܪܘܼܚܐ ܕܝܼܠܝ. ܘܡܪܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܐ ܥܲܡ ܪܘܼܚܟ. ܒܲܕܓܼܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܝܼܬܝܗ̇ ܥܲܡܢ ܪܘܼܚܐ ܕܛܝܒܿܘܼܬܐ pb. f.59v ܥܡܵܕܐ ܕܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܬܝܼܠܐ: ܕܡ̣ܢ ܥܡ̣[...]ܐ ܩܲܕܝܼܫܐ ܩܲܒܸܿܠܢ ܐܪܙܢܐܝܼܬ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܢܛܘܼܪܬ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܐܝܼܕܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܡܲܥܒܿܕܢܐܝܬ ܒܢ ܡܸܬܓܠܝܐ܇ ܒܦܘܼܪܫܢ ܦܘܼܪܫܢ܇ ܘܒܡܘ̈ܗܒܢ ܡܵܘ̈ܗܒܢ. ܒܲܕܡܘܼܬܼ ܥܘܸܠܐ ܕܟܕ ܡܩܲܒܸܿܠ ܚܲܝܠܢܐܝܬ ܡ̣ܢ ܟܪܤܐ ܟܠܗܝܢ ܡܲܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܕܫܘܼܡܠܝܗ ܕܟܝܵܢܐ: ܠܦܘܼܬ ܬܪܒܿܝܼܬܹܗ ܘܡܘܼܫ̈ܚܵܬܹܗ ܟܝ̈ܢܝܬܐ. ܡܸܬܚܵܘ̈ܝܢ ܒܗ ܡܲܥܒܿܕܢܐܝܼܬܼ ܒܝܕ ܤܘܥܪ̈ܢܐ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܼܬܐ ܥܠ ܚܝܠܗ ܕܪܘܚܐ ܐܸܤܬܿܟܿܠ. ܕܐܦܢ ܗܫܐ ܥܡ ܝܼܠܝܼܕܘܼܬܢ ܐܪܙܢܝܬܐ܇ ܠܐ ܡܬܚܘܝܐ ܒܢ ܓܠܝܐܝܼܬ ܤܥܘܪܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ: ܐܠܐ ܨܘܼܪ̈ܬܼܐ ܘܓܘܼܫ̈ܡܐ ܕܠܐ ܡܸܬܼܚܲܒܠܢܘܼܬܐ ܕܩܲܒܸܿܠܢܢ ܟܤܹܝܢ ܒܢ. ܒܛܟܼܤܐ ܕܗܕܡ̈ܐ ܕܠܐ ܦܠܘܿܚ̈ܐ ܕܛ̈ܠܝܐ. ܗ̇ܘܐ ܕܝܢ ܙܒܼܢܐ ܕܒܗܘܢ ܚܬܝܼܬܐܝܬ ܡܸܫܬܡܠܹܝܢܢ: ܟܕ ܡܸܫܬܡܠܝܐ ܡܸܫܬܿܝܼܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ. ܘܐܝܟܿܢܐ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܓܲܒܪܐ pb. f.60r ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܠܝܬܿ ܠܢ ܕܢܸܬܦܠܓܼ܆ ܗܟܢܐ ܘܡ̣ܢ ܡܸܫܚܐ ܡܩܲܕܫܐ ܕܢܗܘܐ ܡܵܝܘܿܬܐ ܠܐ ܡܵܝܘܿܬܐ ܒܚܲܝܠܐ ܕܪܘܼܚܐ܆ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܼܬܦܪܬܟ. ܥܸܠܬܼܐ ܕܬܼܠܬܼ ܬܘܼܒܼ ܩܲܕܫܘܼܗܝ ܠܡܸܫܚܐ܆ ܡܛܠ ܕܝܵܕܥܝܼܢ ܗܘ̣ܘ: ܕܲܥܬܝܼܕ ܒܝܼܫܵܐ ܠܡܸܒܼܛܢ ܘܠܡܹܐܠܕ: ܘܲܠܡܸܚܒܿܠ ܗܲܪ̈ܵܤܝܼܵܣ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܤܓ̈ܝܐܬܼܐ: ܐܟܼܡܐ ܕܒܝܘܡ̈ܝܗܘܢ܆ ܒܤܝܼܡܘܢ ܘܤܛܪ ܐܲܥܒܸܿܕ. ܝܲܒܿܠܘܼܗܝ ܠܡܸܫܚܐ ܗܢܐ ܡܩܲܕܫܐ܇ ܕܢܸܬܦܪܫܘܢ ܒܹܗ ܡܗܲܝ̈ܡܢܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܢܸܬܡܲܫܚܘܢ. ܘܕܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܥܠܘܗܝ ܪܘܿܫܡܐ ܕܒܗ ܘܡܸܢܹܗ. ܬܠܡܝܼܕܐ ܗܘ̣ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܤܛܢܐ ܡܬܬܥܲܒܿܕܝܼܢ: ܘܒܪܘܼܚ ܫܘܼܩܪܐ ܡܸܬܕܒܿܪܝܼܢ. ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܒܗ ܡܸܬܛܿܒܲܥ܆ ܘܡܸܢܗ ܡܸܬܼܡܫܚ܆ ܒܠܐ ܡܵܝܘܿܬܘܬܐ ܗܪܟܐ ܡܸܨܛܲܠܡ. ܘܲܠܚܲܪܬܼܐ ܒܓܡܝܪܘܼܬܐ ܡܸܫܬܒܚ. ܥܠܬܐ ܕܐܪܒܥ. pb. f.60v ܬܘܼܒ ܕܝܢ ܕܐܠܘܼܠܐ ܒܡܸܫܚܐ ܡܸܬܛܲܟܿܣ ܗܘ̣ܐ ܥܡܵܕܐ ܩܕܝܼܫܐ ܡ̣ܢ ܫ̈ܠܚܐ܆ ܟܒܼܪ ܕܝܢ ܒܘܼܠܒܿܠܐ ܥ̇ܐܠ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܛܘܼܟܵܤܹܗ ܕܥܡܵܕܐ܇ ܘܒܨ̈ܒܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܚܪܢܐܝܼܬܼ ܡܲܥܡܕܝܼܢ ܗܘ̣ܘ. ܘܡܵܢܐ ܠܐ ܫܲܘܝܘܼܬܐ ܥܵܐܠܐ ܗܘ̣ܬ ܥܠ ܥܹܕܬܐ. ܥܠܬܼܐ ܕܚܡܫ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܠܘܼܠܐ ܛܲܟܿܤܘ ܫ̈ܠܝܚܐ ܠܝܘܼܒܵܠܐ ܗܢܐ ܕܡܸܫܚܐ܆ ܩܛ̇ܠ ܗܘ̣ܐ ܒܫܘܼܘܫܵܛܐ ܕܪܵܕܐ ܘܒܪܘܼܚܩܐ ܕܙܒ̣ܢܐ ܛܘܼܟܤܗ ܒܬܪܥܝܼܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܢܲܩܝܲܬ̤ ܠܢܸܫܝܵܢܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܡܵܠܘܿܢ ܕܝܢ܆ ܟܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܩܪܝܼܚܐ ܙܢܗ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܡܸܢܗ̇ ܕܢܕܐ ܟܒܼܪ ܡܸܬܟܲܕܒܼ ܗܘ̣ܐ ܤܘܼܥܪܢܐ ܕܠܐ ܦܩܝܼܪ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܡܕܝܢ ܐܢܢܩܐ ܩܪܬ̤ ܐܢܘܢ ܕܢܩܲܕܫܘܢ ܠܡܸܫܚܐ ܗܢܐ ܘܲܢܝܲܒܿܠܘܼܢܵܝܗܝ܇ ܘܢܸܦܩܕܘܢ ܥܘܼܬܿܩܗ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܼܫܬܿܐ. ܕܲܢܚܲܕܬܘܢ ܒܗ ܟܠ ܝܿܘܡ ܟܗ̈ܢܐ ܘܲܢܩܲܕܫܘܢ pb. f.61r ܚܲܕܬܼܐ ܒܥܲܬܿܝܼܩܵܐ܆ ܕܡܫܘܕܥ ܥܠ ܫܲܘܝܘܬܐ ܘܐܘܝܘܬܼܐ ܕܬܘܕܝܼܬܐ ܘܠܐ ܤܕܲܝܩܘܼܬܐ ܕܤܟ ܕܒܼܡܲܫܠܡܢܘܼܬܐ ܗܕܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܚܲܬܼܝܼܬܼܘܼܬܼܐ: ܥܸ̈ܠܠܬܼܐ. ܕܩܘܼܕܵܫ ܡ̣ܫܚܐ ܘܝܘܼܒܵܠܹܗ: ܕܡ̈ܲܠܦܢ ܥܠ ܫܘܼܪܪ ܩܘܼܕܵܫܹܗ ܕܡܸܫܚܢ: ܘܠܦܘܼܪܫܢܐ ܕܡ̣ܢ ܗܲܪܵ̈ܤܝܼܵܣ ܘܠܬܚܘܝܼܬܼ ܚܕܵܢܝܘܼܬܼ ܬܘܕܝܖܼܬܐ. ܘܠܐܪܙ ܡܲܓܿܢܵܢܘܼܬܐ ܕܛܝܒܿܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܕܥܠ ܥܡܵܕܐ. ܦܤܘܩܐ ܕܬܪܥܤܪ ܀ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܡ̇ܢܐ ܒܐܕܫܐ ܗܢܐ ܕܡܸܫܚܵܐ ܐܸܬܝܒܿܠܘ ܘܠܘ ܒܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡ̣ܢ ܐܕܫ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܡ̇ܪܝܢܢ. ܥܠ ܕܗܝܸ ܡܲܥܒܿܕܢܘܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܩܘܕܫܐ ܟܡܵܐ ܙܒܢ̈ܝܢ܆ ܒܲܫܡܐ ܕܡܸܫܚܵܐ ܠܟܬܒܐ ܢܤܝܼܒܼܵܐ. ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܠܸܫܢ ܩܲܢܝܹܗ ܕܤܵܦܪܐ ܡܗܝܼܪܐ. ܒܪ ܐܝܼܫܝ ܢܒܝܼܵܐܝܼܬ ܡܛܠ ܒܪܗ ܘܡܵܪܹܗ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܲܫܚܵܟ ܐܠܗܐ ܐܠܗܝܟ܆ ܡܸܫܚܵܐ pb. f.61v ܕܚܕܘܼܬܼܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܚܲܒܪ̈ܝܟ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܢܦܝܼܚ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܐ. ܪܘܼܚܗ ܕܡܵܪܝܐ ܥܠܝ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܲܫܚܢܝ ܘܫ̄. ܐܦ ܓܝܪ ܡܸܫ̈ܚܹܐ ܥܬ̈ܝܼܩܐ ܕܛܘܦܤܢܐܝܼܬܼ ܒܥܲܬܝܼܩܬܐ܆ ܠܗܢܐ ܚܒ̇ܠܝܼܢ ܗܘ̣ܘ. ܘܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܛܟܼܤܐ ܕܪܘܼܚܐ ܠܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܐ ܢܤܝܼܒ ܡܸܫܚܐ ܡܸܬܚܙܝܢܐ ܒܡܲܥܡܘܕܝܬܐ: ܐܝܟ ܕܠܥܸܠ ܐܬܚܘܝܬ̤. ܗܘܸ ܗ̇ܘ ܪܘܼܚܐ ܕܚܲܟܸܿܡ ܠܢܒ̈ܝܐ: ܒܗ ܒܲܙܢܐ ܠܫ̈ܠܝܚܐ ܢܲܗܪ ܘܚܵܘܝ: ܕܒܐܕܫܐ ܕܡܸܫܚܐ ܢܝܲܒܿܠܘܢ ܐܪܙܐ ܕܲܥܡܵܕܐ ܩܕܝܼܫܐ. ܘܢܸܡܫܚܘܢ ܠܥܡ̈ܝܼܕܐ ܠܒܘܼܕܵܩ ܤܘܼܟܵܠܐ ܕܪܘܚܗ ܕܡܸܫܚܐ: ܗ̇ܘ ܕܒܡܲܢܒܿܕܢ݂ܘܼܬܐ ܕܚܲܝܠܗ ܡܩܝܼܡ ܠܦܓܼܪ̈ܝܗܘܢ ܡܝܼ̈ܬܼܐ ܘܠܲܫܡܲܝܐ ܢܲܤܸܩ܆ ܒܕܡܘܼܬܗ ܕܡܫܝܼܚܵܐ. ܐܢ ܠܡ ܪܘܼܚܹܗ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܲܩܝܼܡ ܠܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝ̈ܬܐ ܥ̇ܡܪ ܒܟܘܢ܆ ܐܦ ܠܦܓܼܪ̈ܝܟܘܢ ܡܝܼ̈ܬܐ ܢܲܚܸܐ. ܬܘܒ pb. f.62r ܘܡܼܛܠ ܕܡܢܗ ܡ̣ܢ ܡܫܝܚܵܐ ܐܸܬܿܬܲܝܬܼܝܸ ܫܘܼܡܗܐ ܕܪܫܝܼܬܼ ܚ̈ܝܢ܇ ܘܕܥܠܝܢ ܬܸܬܝܲܒܿܠ ܩܪܵܝܬܐ ܕܫܘܼܡܗܵܐ ܗܿܘ ܡܸܢܹܗ ܘܡ̣ܢ ܤܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ ܕܲܠܘܬܼܢ. ܘܕܬܸܗܘܐ ܠܢ: ܡܚܲܝܢܘܼܬܼܐ ܠܘܼܬܼ ܩܪܵܝܬܐ ܗ̇ܝ ܩܕܝܼܫܬܐ. ܟܕ ܡ̣ܢ ܐܵܢܢܩܐ ܕܟܠ ܕܡܸܬܡ̱ܫܚ. ܡܫܝ̃ܚܐ ܡܫܝܼܚܐ ܡܸܬܐ̱ܡܪ. ܐܪܙܐ ܪܒܐ ܕܦܪܝܼܫܘܬܢ ܠܒܼܝܼܬܵܝܘܼܬܹܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܡܸܬܗܕܡܢܘܬܢ ܕܒܼܡܫܝܼܚܐ ܪܫܐ ܕܥܕܬܐ܇ ܕܗܢܗ ܢܤܒܼܢ ܘܕܟܪ̈ܤܛܝܢܐ ܢܸܬܼܩܪܐ. ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ: ܡܫܝܼܚ̈ܐ. ܡ̣ܢ ܒܤܪܗ ܠܡ ܐܝܼܬܼܝܢ ܘܡ̣ܢ ܓܲܪ̈ܡܗܝ. ܘܦܓܪܗ ܐܢܬܘܢ ܕܡܫܚܝܐ ܘܗܕܡ̈ܐ ܒܕܘܼܟܬܟܘܢ. ܬܘܼܒܼ ܕܝܢ ܘܡܛܠ ܕܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܪܘܚܐ ܒܲܕܡܘܼܬܼ ܢܘܼܪܐ ܐܲܓܢܬ̤ ܥܠ ܫ̈ܠܝܚܐ: ܗܿܝ ܕܕܵܡܝܵܐ ܒܙܢܐ ܠܢܘܼܪܵܐ ܗ̇ܝ ܕܒܡܸܫܚܐ ܕܵܠܵܩܵܐ܇ ܕܒܗ ܐܸܬܼܝܲܒܿܠ ܐܪܙܐ ܕܥܡܵܕܢ ܒܦܘܼܪܤܐ pb. f.62v ܫܡܲܝܵܢܐ. ܕܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܲܡܫܝܼܚܘܼܬܢ ܕܒܗ܆ ܠܢܘܼܪܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܐ ܕܒܢ ܡܲܕܠܩܝܼܢܢ. ܠܘ ܠܡܵܘܩܵܕܘܼ܇ ܐܠܐ ܠܲܡܕܲܟܿܝܘܼ ܘܲܠܡܲܢܗܪܘܼ܆ ܠܡܕܟܿܝܘ ܡ̇ܢ܆ ܡ̣ܢ ܛܘܼܘܵܫ̈ܐ ܚܛܝܼܬ̈ܢܝܐ. ܠܡܲܢܗܪܘ ܕܝܢ܆ ܒܝܕ ܝܕܥܬܐ ܕܲܫܪܪܐ. ܬܘܼܒܼ ܕܝܢ ܘܡܛܠ ܕܡ̈ܠܘܐܐ ܢܘܼܪ̈ܢܝܐ ܐܠܐ ܒܡܸܫܝܚܐ܆ ܠܐ ܡܢܗܪܝܢ. ܘܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܦܘܩ̈ܕܢܐ ܒܡܲܢܗܪܢܘܬܐ ܡܬܝܼܠܝܼܢ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܸܗܘܘܢ ܐܤܝܼܪܝܼܢ ܚܲܝܨ̈ܝܟܘܢ ܘܡܲܢܗܪܝܼܢ ܫܪܵܓܼܝܟܘܢ. ܕܲܡܚܲܦܛ ܠܗܘܢ ܥܠ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܢܘܼܗܪ̈ܢܝܐ: ܗܢ̇ܘܢ ܕܡ̣ܢ ܪܘܼܚܐ ܡ̣ܢ ܥܡܵܕܐ ܩܕܝܼܫܐ ܠܒܸܫܘ: ܕܒܼܡܨܥܵܝܘܼܬ ܡܸܫܚܐ ܗܵܢܐ ܡܩܲܕܫܐ ܚܲܝܠܗܘܢ ܢܤܲܒܼܘ: ܕܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܠܡܲܥܒܿܕܢܘܬܼܐ܆ ܒܕܘܼܪܓܼܐ ܢܲܦܩܘܼܢ. ܗܟܢܐ ܠܡ ܢܸܢܗܪ ܢܘܗ̱ܪܟܼܢܘܢ ܩܕܡ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܆ ܐܬܕܿܢܝܼܘ ܕܠܡܸܫܚܐ ܢܩܲܕܫܘܢ. ܬܘܼܒܼ ܕܝܢ. ܘܠܐܪܙ ܠܒܼܘܼܫܵܐ pb. f.63r ܕܠܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܢܘܼܬܼܐ܆ ܐܸܬ̱ܝܼܗܒ ܡܸܫܚܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܟܼܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܠܒܪ ܡܸܬܡ̱ܫܚ ܗܕܡܐ܆ ܗܟܼܢܐ ܘܠܓܼܘ ܥ̇ܐܠ ܒܚܝܠܐ ܕܩܢܹܐ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܐ ܘܠܵܘ ܐܝܟ ܠܒܘܼܫ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡ̣ܢ ܠܒܼܪ ܐܝܼܬܼܝܗܘܢ ܘܲܡܟܲܤܹܝܢ ܥܪܲܛܠܝܘܬܐ.. ܐܸܠܐ ܘܲܠܓܼܘ ܘܲܠܒܼܪ ܡܲܠܒܸܫ ܠܒܘܼܫܐ ܕܠܐ ܡܵܝܘܬܘܼܬܐ ܘܠܐ ܡܸܬܚܲܒܿܠܢܘܼܬܼܐ. ܬܘܼܒܼ ܕܝܢ. ܡܛܠ ܕܒܪ̈ܚܡܐ ܡܬܝܠ ܗܘܸ ܡܸܫܝܚܐ ܒܫܪܒܐ ܕܚܲܟܼܝܼܡ̈ܬܐ ܘܤܟ̈ܠܬܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܢ. ܢܤ̣ܒ ܠܡ ܡܸܫܚܐ ܒܡ̈ܐܢܐ ܥܲܡ ܠܡܦܝܼܕܝ̈ܗܹܝܢ. ܘܲܢ̣ܨܠ ܠܡ ܥܠܝܗܝܢ ܚܲܡܪܐ ܘܡܸܫܚܐ ܩܲܕܝܼܫܐ. ܗܟܢܐ ܘܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬ ܡܸܫܚܐ ܩܲܕܝܼܫܐ ܕܒܼܡܲܥܡܘܕܝܼܬܐ ܩܲܕܼܫܬܐ܇ ܕܒܪ̈ܚܡܐ ܐܸܬܓܲܡܪܬ̤ ܠܘܵܬܢ ܡ̣ܢ ܡܫܲܪܝܵܢܗ̇ ܘܓܼܵܡܘܿܪܗ̇: ܕܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ ܠܥܸܛܝܵܢܐ ܫܘ̇ܝܢ ܗܘ̣ܝܢ܆ ܒܪܚܡܐ ܐܸܬܼܩܲܒܿܠܢ. ܘܐܸܬܼܪܲܥܝܹ ܠܢ ܐܠܗܐ ܒܪ̈ܚܡܐ. ܗܠܝܢ ܕܒܼܡܸܫܚܐ ܡܸܬܼܝܼܠܝܼܢ pb. f.63v ܘܐܸܫܬܿܘܝܼܢ ܕܒ̈ܢܝܐ ܢܸܫܬܿܡܲܗ܆ ܡ̣ܢ ܡܲܤܚܘܼܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܕܒܼܥܡܵܕܐ. ܬܘܼܒܼ ܕܝܢ ܘܡܛܠ ܕܙܲܒܼܢܐ ܗܘ̣ ܗܵܢܐ ܕܒܹܗ ܐܝܼܬܝܢ: ܕܐܓܼܘܿܢܐ ܕܥܲܡ ܒܝܼܫܐ: ܗ̇ܘ ܕܡܸܬܩܬܐ ܘܡܸܬܟܲܒܿܕ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܸܙܕܟܼܝܸ ܒܕܲܪ̈ܐ ܬܠܬܼܐ ܕܥܲܡ ܡܵܪܢ܆ ܐܵܢܢܩܐ ܩܪܵܬܢ ܕܢܸܬܼܡ̱ܫܚ ܒܡܸܫܚܵܐ ܩܕܝܼܫܐ ܠܕܪܐ ܕܥܲܡܗ. ܒܗ̇ܝ ܕܲܡܥܵܕ ܡܸܫܚܐ ܠܡܲܫܪܵܥܘܼ ܐܝܼ̈ܕܝܐ ܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚ. ܠܦܸܠܐܬܼܐ ܕܫܵܪܥܝܼܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘܼܪ̈ܤܘܗܝ ܕܲܢܟܼܝܼܠܐ ܡ̣ܢ ܓܘܫܡܵܐ ܕܡܫܝܼܚ܆ ܒܡܸܫܚܐ ܩܕܝܼܫܐ. ܒܕܒܸܠܥܕ ܚܝܠܐ ܗܢܐ ܕܒܡܸܫܚܐ ܠܒܸܫܢ ܕܢܸܙܟܹܐ ܚܢܢ ܚܲܝ̈ܒܹܐ: ܘܲܢܚܘܼܒ ܡܵܪܘܿܕܐ܆ ܠܐ ܡܲܨܝܐ ܗܘ̣ܬ. ܘܒܥܸܠܬܐ ܗܕܐ ܤܓ̈ܝܐܐ ܡ̣ܢ ܥܕܬ̈ܢܝܐ ܕܕܘܓܼܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܚܝܼܕܝܢ: ܡ̇ܫܚܝܼܢ ܠܥܢܝܼ̈ܕܐ ܕܟܕ ܐܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܐܵܦ ܒܬܪܫܘܼܢܝܐ ܕܵܐܪܝܼܢ pb. f.64r ܚܲܝܠܘ̈ܬܼܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܥܲܡ ܥܲܢܝܼ̈ܕܐ. ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܚܠܦ ܗܕܐ ܡܫܝܼܚܘܼܬܐ. ܥܲܦܪܐ ܡܩܲܕܫ ܟܗܢܐ ܘܪ̈ܵܡܹܐ ܥܠ ܥܲܢܝܼܕܐ. ܠܗܕܐ ܓܹܝܪ ܐܸܬܝܼܗܸܒܼ ܡܸܫܚܵܐ ܡ̣ܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܘܐܸܬܝܲܒܿܠ ܘܐܸܫܬܪܒܼ ܒܥܕܬܿܐ ܩܕܝܼܫܬܐ. ܦܤܘܩܐ ܕܬܠܬ ܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܡ̇ܢܐ ܡ̣ܢ ܡܫܚܢܐ ܟܠܗܘܢ ܡܫܚܐ ܕܙܝܬܿܐ ܐܬܿܩܲܕܫ ܠܲܡܫܝܼܚܘܬܢ ܘܠܪܘܿܫܡܢ ܕܒܲܥܡܵܕܐ ܩܕܝܼܫܐ. ܘܠܘ ܡܫܚ̈ܢܐ ܐܚ̈ܪܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ. ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܐܵܬܼܝܵܐ ܗܕܐ. ܠܐ ܓܹܝܪ ܤܝܼܡ ܒܥܹܕܬܿܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܐܵܬܼܝܵܐ ܘܗܲܦܠܘܿܣ ܚܵܣ. ܪܘܼܚܵܐ ܓܹܝܪ ܩܕܝܼܫܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܡܛܟܿܤܢܐ ܕܟܠ ܕܒܹܗ̇ ܡܛܟܹܿܣ܆ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܢܸܒܼܥܹܗ ܕܫܪܪܐ. ܘܠܐ ܢܲܤܒܿܪ ܐܢܫ ܕܡܛܠ ܗܢܝܼܐܘܼܬܼ ܪܚܝܗ ܕܥܵܠܒܿܐ ܠܟܠ ܡܫ̈ܚܢܐ ܕܫ̄܆ ܐܠܨܬ ܕܒܹܗ ܢܸܬܿܬܿܨܝܼܪܘܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܠܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܐ pb. f.64v ܘܠܐ ܥܠ ܝܲܩܝܼܪܘܼܬܐ ܕܙܸܒܼܢܹܗ. ܐܝܼܩܵܪܐ ܕܡܵܘܗܒܬܐ ܕܤܝܼܡܬܼ ܒܢ̈ܝܐ ܢܸܬܼܒܲܕܩ. ܐܸܠܐ ܡܛܠ ܕܐܟܼܡܐ ܕܡܲܥܡܘܕܝܬܐ ܥܠ ܪܒܼܝܼܥܵܝܘܼܬܼ ܫܘܼ̈ܟܵܢܐܹ. ܡܒܲܕܩܐ ܝܼܗܝܼܒܘܼܬܗ̇. ܕܐܝܬܝܗܘܢ. ܫܘܼܒܼܩܢ ܚܘ̈ܒܐ ܘܚܛܗ̈ܐ: ܥܨܵܒܼܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܐ. ܒܠܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܐ: ܝܕܥܬܹܗ ܕܫܪܪܐ܇ ܕܒܒܘܼܕܵܩܐ ܕܬܼܠܝܼܬܝܘܼܬܼܵܐ. ܡܲܤܩܬܿܢ ܕܠܫܡܲܝܵܐ ܀ ܐܸܫܬܟܼܚ ܐܦ ܗܘܸ ܡܸܫܚܵܐ ܕܙܲܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܬܝܗܘܿܢ܆ ܐܪܙܐ ܐܝܟ ܕܒܼܨܠܡܐ ܛܥܝܼܢ ܘܲܡܙܚ ܀ ܩܕܡܝܬܼ ܡ̇ܢ ܕܗܢܐ ܡܸܫܚܐ ܚܝܠܐ ܕܝܼܠܢܝܐ ܩܢܹܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܫ̈ܚܵܢܝܼܢ܇ ܕܦܫܝܼܩܵܐܝܼܬ ܡܒܼܵܛܠ ܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܐ ܕܒܗ ܡܸܬܼܡܫܚ܆ ܟܠܗ̇ ܙܗܘܿܡܘܼܬܐ ܘܤܲܪܝܘܼܬܼܵܐ. ܕܦܚ̇ܡ ܠܐܪܙ ܚܝܠܐ ܕܒܡܫܚܝܘܬܐ ܕܒܥܡܕܐ ܕܕܠܝܼܠܐܝܬ ܥܵܛܝܐ ܡ̣ܢ ܥܵܡ̈ܘܿܕܐ ܬܲܛܘܼܫܬܼܵܐ ܕܚܛܝܼܬܐ: ܘܲܚܠܦ ܤܪܝܘܼܬܐ ܕܡܵܝܘܿܬܘܼܬܐ܆ ܡܲܓܼܙܪܐ pb. f.65r ܪܼܚܝܵܐ ܗܢܝܐܐ ܕܤܝܼܡܬܼ ܒ̈ܢܝܐ. ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܐܝܼܬܝܗ ܥܨܵܒܼܵܐ ܕܠܐ ܡܝܘܿܬܼܘܼܬܼܐ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܕܗܘܸ ܗܢܐ ܡܸܫܚܵܐ ܐܝܟ ܕܒܛܘܼܦܤܐ ܒܕܝܼ̈ܠܝܬܹܗ: ܩܢܹܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܫܚ̈ܢܐ ܚܲܝܠܐ: ܕܟܼܠ ܐܝܟܿܐ ܕܐܝܼܬܼ ܡܪܲܒܿܠܘܬܐ ܕܫܘܚ̈ܢܐ ܤܪ̈ܲܝܐ ܘܲܚܒܼܵܪ̈ܬܼܐ ܡܲܤܝ̈ܬܐ܇ ܒܲܡܡܫܚܘܬܼ ܚܲܝܠܗ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܐܲܪܟܿܝܼܵܛܪܹܐ ܡܸܬܿܬܿܕܝܼܢ. ܡܢܲܓܸܒܼ ܘܲܡܝܲܒܸܿܫ ܘܡܲܝܬܐ ܠܚܘܼܠܡܵܢܐ. ܠܐܪܙ ܚܲܝܠܐ ܕܥܨ̇ܒ ܚܒܼܵܪ̈ܬܼܐ ܘܬܲܡܤܘܼܬܐ ܕܩܲܪܝܼܪܘܼܬܼ ܡܵܝܘܿܬܘܼܬܼܐ ܘܡܵܘܫܛ ܚܘܠܡܢܐ ܕܠܐ ܡܸܬܚܲܒܠܢܘܼܬܼܐ ܕܬܼܠܬܼ ܝܼܕܥܬܹܗ ܕܫܪܪܐ.. ܡܸܬܼܚܲܙܝܐ ܕܝܢ ܕܒܕܠܩܗ ܡܲܢܗ̱ܪܢܐ ܕܥܲܡ ܢܘܼܪܐ. ܡܲܨܡܚ ܘܡܲܕܠܹܩ ܫܪܵܓܹܗ ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܠܹܩ̈ܝܼܢ ܕܡܬܬܩܢܝܼܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸ̈ܫܚܵܢܝܼܢ ܘܡܸܫܬܪܓܝܢ܆ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܡܝܲܬܿܪ. ܠܒܼܘܼܕܵܩ pb. f.65v ܬܐܘܿܪܝܐ ܕܥܕܬܿܐ ܩܕܝܼܫܬܐ ܒܬܘܕܝܼܬܐ ܬܪܝܼܨܬܐ. ܕܗܝܸ ܗܝܼ ܢܘܼܗܪܐ ܕܫܪܪܐ: ܕܚܸܫܘܿܟܼܐ ܠܐ ܡܲܕܪܟ ܠܗ: ܕܡܩܲܒܿܠܝܼܢܢ ܡ̣ܢ ܥܡܵܕܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܥܵܠܒܿܐ ܒܢܘܼܗܪܗ̇܆ ܠܟܼܠ ܝܕܥ̈ܢ ܘܚܸܟܼܡ̈ܢ. ܕܐܪܒܥ ܕܝܢ ܡܲܤܩܬܢ ܕܠܫܡܝܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝܵܡܬܐ ܒܤܘܼܥܪܢܐ ܕܐܸܬܼܓܡܪ ܨܝܕ ܡܵܪܢ ܡܝܲܩܢܐ. ܡ̣ܢ ܛܘܪܐ ܓܹܝܪ ܕܒܹܝܬ ܙܲܝܬܐ ܐܸܤܬܲܠܩ ܪܫܝܼܬܼ ܚ̈ܝܢ: ܐܝܟ ܕܡܵܘܕܥ ܐܘܢܓܠܤܛܐ. ܠܡܵܢܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܐ ܕܒܹܝܬܼ ܙܝ̈ܬܐ. ܗ̄܆ ܕܟܠ ܕܥܡ̇ܕ. ܒܛܘܼܦܤܗ ܕܡܫܝܼܚܐ ܘܲܡܩܲܒܿܠ ܛܲܒܼܥܗ ܡܵܪܢܝܐ: ܗ̇ܘ ܕܐܒܼܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܼܚܐ: ܘܒܡܸܫܚܐ ܡܩܲܕܫܐ ܕܙܲܝܬܐ ܡܸܬܼܡ̱ܫܚ. ܡܩܲܒܸܿܠ ܗܪܟܐ ܪܗܒܼܘܿܢܐܝܼܬ ܐܪܙܐ ܕܠܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܐ: ܘܲܠܚܲܪܬܼܐ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܐ ܩ̇ܐܡ ܘܤܠ̇ܩ ܠܫܡܲܝܐ: ܐܝܟ ܡܪܢ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪ ܙܝ̈ܬܐ: pb. f.66r ܘܥܲܡܹܗ ܢܕܝܪ ܒܲܫܡܲܝܐ ܐܝܟܿܐ ܕܦܓܼܪܐ܆ ܘܥ̃ܡܹܗ̃. ܕܠܘܬܗ ܢܬܟܲܢܫܘܢ ܢܲܫܪ̈ܐ. ܠܐ ܬܸܬܡܲܗ ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܟܕ ܛܘܒܼܢܐ ܡܦܲܫܩܢܐ ܬܸܚܙܐ. ܕܥܠ ܡ̈ܝܐ ܤܓܝܼܐܬܼܐ ܪܡ̇ܙ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ. ܦܤܘܩܐ ܕܐܪܒܬ ܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܥܠܬܼܐ ܕܪܘܫܡܐ ܡܸܬܼܪܫܡܝܼܢܢ ܗܟܝܠ ܕܢܸܬܦܪܸܫ ܡ̣ܢ ܓܵܘܐ ܕܠܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ: ܘܢܸܬܚܲܠܛ ܒܓܼܘܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ: ܘܒܼܡܲܪܓܼܐ ܥ̈ܕܬܢܝܐ ܢܹܪܥܐ ܥܲܡ ܐܝܠܝܢ ܕܒܛܒܼܥܐ ܗܢܐ ܪܫܝܼܡܝܼܢ: ܒܲܕܡܘܼܬ ܥܸܪ̈ܒܐ ܕܡܸܬܪܫܡܝܼܢ: ܒܪܘܿܫܡܵܐ ܕܗܿܘ ܕܩܢ̣ܵܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܦ ܕܢܼܬܝܼ̱ܕܥ ܕܠܐܝܢܐ ܡܵܪܐ ܐܲܟܼܬܸܒܼܢܢ ܢܲܦܫܢ ܕܢܸܩܢܹܝܢ܆ ܒܛܒܼܥܗ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܪ̱ܫܡ܇ ܕܠܐ ܒܥܹܪ̈ܒܐ ܕܤܛܪ ܡܢܗ ܢܸܬܼܚܲܛܠ ܘܢܸܬܼ̱ܡܢܐ.. ܘܐܟܼܙܢܐ ܕܫܘܼܘܕܥܐ ܕܒܲܝܬܵܝܘܼܬܼܐ ܕܒܥܡܐ ܝܤܪܠܝܐ: pb. f.66v ܪܘܿܫܡܵܐ ܓܲܠܝܐ ܕܓܙܘܼܪܬܿܐ ܕܒܸܤܪܐ ܡܹܬܚܵܘܹܐ ܗܘ̣ܐ܆ ܠܒܼܪ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܓܹܝܪ ܘܠܐ ܐܢܫ ܝܗܘܕܝܐ: ܘܠܐ ܡܹܫܬܘܬܼܦ ܒܦܸܨܚܵܐ. ܐܵܘ ܒܲܚܕܐ ܡ̣ܢ ܝܗܘܕܝܬܼܐ܆ ܐܝܟ ܨܸܒܝܵܢܹܗ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ. ܗܟܼܢܐ ܕܠܐ ܪܘܿܫܡܐ ܟܤܝܐ ܕܡܹܬܓܡܪ ܒܪܘܼܚܐ ܒܐܪܙܓܙܘܼܪܬܿܐ ܕܠܐ ܒܐܝܼ̈ܕܝܢ: ܒܲܫܠܵܚ ܒܸܤܪܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܕܓܼܙܘܼܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܕܡܫܝܚܐ܇ ܘܠܐ ܡܸܫܬܘܐ ܠܡܸܬܼܒܲܤܡܘܼ ܒܐܪ̈ܙܘܗܝ ܐܠܗܝܐ ܦܤܘܿܩܐ ܕܚܲܡܫ ܬܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܬܠܝܬܝܘܼܬ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܕܥܡܵܕܐ ܕܒܼܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܼܢ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܚܕܵܐ ܡ̇ܢ ܠܒܘܼܕܵܩ ܬܘܕܝܼܬܢ ܫܪܝܼܪܬܐ ܕܒܼܬܠܝܼܬܼܝܘܼܬܐ ܩܕܝܼܫܬܐ܆ ܘܠܐ ܫܘܼܟ̈ܢܐ ܕܡܩܒܠܝܼܢܢ ܡ̣ܢ ܫܡ̈ܗܐ ܕܒܗܘܿܢ ܡܸܬܪܫܡܝܼܢܢ ܡ̣ܢ ܡܲܥܡܘܕܝܼܬܐ ܓܝܪ܆ ܒܢ̈ܝܐ ܕܠܐܒܼܐ ܗ̇ܘܝܢܢ. ܐܒܼܘܢ ܠܡ .. ܀ .. ܙ .. ܀ .. pb. f.67r ܕܒܼܫܡܝܐ. ܘܗܘܸܘ ܛ̈ܒܐ. ܐܝܟܿܢܐ ܕܐܒܼܘܼܟܘܢ. ܘܫ̄. ܘܐܚ̈ܐ ܠܒܼܪܐ ܡܸܬܼܟܿܬܒܿܝܼܢܢ. ܡ̇ܢ ܕܥܒܿܕ ܠܡ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܝ܆ ܗܘܸܝܘ ܐܚܝ: ܘܫܲܪܟܐ. ܘܫܘܬܦܐ ܠܪܘܚܐ ܡܸܫܬܡܠܝܢܢ. ܠܐ ܓܹܝܪ ܢܤܲܒܼܬܘܢ ܪܘܼܚܐ ܕܕܚܠܬܐ ܠܥܒܼܕܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܠܐ ܢܤܲܒܼܬܘܿܢ ܪܘܼܚܐ ܕܕܟܼܝܘܬܼܐ ܘܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܐ. ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܝܢ ܠܐܪܙ ܬܠܝܼܬܝܘܬ ܝܵܘܡ̈ܐ ܕܗܘܸܐ ܒܗܘܢ ܡܪܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܘܩܵܡ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܘܼܬܼܗ. ܫܪܵܘ ܠܡ ܗܝܟܿܠܐ ܗܢܐ: ܘܠܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܼܢ ܐܸܢܐ ܡܩܝܼܡ ܐܢܐ ܠܗ. ܘܐܝܟ ܕܡܚܘܝܢܢ ܒܗܕܐ܆ ܕܒܼܗ̇ܘ ܕܡܝܼܬ ܥܠ ܐܦ̈ܝܢ: ܘܩܵܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ܆ ܡܵܘܕܝܢܢ ܘܒܲܫܡܹܗ ܥ̇ܡܕܝܼܢܢ. ܕܐܝܟܵܢܐ ܕܗܘܸ ܥܡ̣ܕ ܘܡܝܼܬܼ ܘܩܡ܆ ܗܟܼܢܐ ܘܲܚܢܢ ܢܥܡܲܕ ܘܲܢܡܘܼܬ ܘܢܩܘܼܡ. ܒܕܐܦ ܗܝܸ .. ܀ .. ܚ .. ܀ .. pb. f.67v ܡܲܥܡܘܕܼܝܬܢ܆ ܨܘܼܪܲܬܼ ܡܵܘܬܢ ܘܩܝܵܡܬܢ ܥܲܡܗ ܡܪܲܙܙܐ.. ܡܛܠ ܗܟܢܐ ܒܘܲܙܢܐ ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܬܐ ܡܸܬܛܲܒܿܥܝܼܢܢ܆ ܐܬܼܩܒܲܪܢ ܓܹܝܪ ܥܲܡܗ ܘܕܫ̄܆ ܕܬܠܬܼ. ܠܫܘܼܪܪ ܒܢܝܵܢܢ ܕܥܠ ܬܘܕܝܬܹܗ ܕܦܛܪܘܣ܆ ܗ̇ܘ ܕܟܐܦܐ ܐܸܬܝܲܩܪ ܬܠܝܬܐܝܼܬ ܒܗ̇ܝ ܕܲܪܥܝܸ ܠܝܼ܆ ܡ̣ܢ ܟܐܦܐ ܕܫܪܪܐ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܐ. ܦܤܘܩܐ ܕܫܬܬܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܐܝܟܢܝܘܬ ܪ̈ܘܫܡܐ. ܘܕܠܡ̇ܢܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܥܠ ܒܹܝܬܼ ܥܝ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܠܬܚ̣ܬ ܠܥܠ: ܒܨܸܒܼܥܐ ܕܲܠܘܬ ܟܪܵܬܼܐ. ܘܗ̇ܘ ܬܪܝܢܐ ܥܠ ܚܕܝܐ܇ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܠܬܼܚ̣ܬ. ܘܬܠܝܬܝܐ ܬܘܼܒܼ ܒܹܝܬܼ ܥܝ̈ܢܐ ܐܝܟ ܛܘܼܦܤܐ ܕܩܕܡܝܐ ܒܲܟܼܪܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ. ܙܕܿܩ ܕܢܤܬܟܿܠ ܗܵܟܹܝܠ܇ ܕܪܫܐ ܡܥܲܠܝ ܡ̣ܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܦܓܼܪܐ ܟܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܤܝܵܡܐ ܕܪ̈ܓܼܫܐ ܕܒܹܗ ܡܥܲܠܲܝ̈ܐ pb. f.68r ܓܵܘ̈ܝܐ ܘܒܲܪ̈ܝܹܐ ܘܕܒܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܡܸܬܝܲܒܿܠܐ ܡܲܕܪܟܼܵܢܘܼܬܐ ܠܲܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܕܡܛܠ ܕܲܡܢܵܬܼܐ ܕܲܡܥܲܠܝܐ ܒܲܤܝܵܡ ܪܫܐ: ܒܹܝܬܼ ܥܝ̈ܢܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܠܗܕܐ ܒܗ̇ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܚܢܢ ܠܪܘܼܫܡܐ ܩܲܕܡܝܐ ܘܐܚܪܝܐ܇ ܕܡ̣ܢ ܡܥܲܠܝܘܼܬܗ̇ ܢܸܫܬܘܕܥ: ܪܒܿܘܼܬܼ ܐܝܼܩܪܗ̇ ܕܡܵܘܗܒܬܐ܇ ܕܩܲܒܿܠܢܢ ܒܝܕ ܪܘܿܫܡܐ ܕܡ̣ܢ ܡܲܥܡܘܕܝܬܐ.. ܐܦ ܕܝܢ ܘܗܟܼܢܐ ܦܠܚܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܐ: ܡܩܲܒܿܠ ܛܲܒܼܥܵܐ ܥܠ ܐܝܼܕܗ: ܐܵܘ ܥܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܕܡ̈ܘܗܝ: ܕܢܸܬܝܕܥ ܕܠܐ ܝܢܐ ܡܲܠܟܐ ܡܲܦܠܚ: ܘܕܐܝܢܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܙܢܐ ܕܬܸܫܡܫܬܗ܆ ܘܒܹܗ ܡܸܬܝܲܩܪ ܡ̣ܢ ܒܝ̈ܬܝܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ. ܘܲܒܼܥܸܠܬܹܗ ܡܸܬܝܼܕܥ ܡ̣ܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܕܡܲܠܟܘܬܐ ܐܚܪܬܼܐ. ܒܗ̇ ܒܲܕܡܘܼܬܐ: ܘܦܵܠ̈ܚܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܹܗ ܕܡܫܝܼܚܵܐ: ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܒܐܪܙܐ ܪܘܿܫܡܐ ܩܕܝܼܫܐ: ܒܲܡܢܵܬܐ ܡܝܲܬܿܪܬܿܐ: ܕܲܡܝܲܩܪܐ ܘܲܡܥܲܠܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ pb. f.68v ܗܕܡ̈ܐ ܕܦܓܼܪܐ܆ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܒܹܝܬܼ ܥܝ̈ܢܐ. ܗܕܐ ܕܐܦ ܒܗ ܡܥܵܕܝܼܢܢ ܕܢܸܦܓܿܥ ܒܚ̈ܕܕܐ: ܠܐܬܸܐ ܡܗܲܝܡܢܬܿܐ ܕܦܪܗܤܝܐ ܕܠܘܬܼ ܐܠܗܐ: ܕܒܐܦ̈ܐ ܓ̈ܠܝܬܐ ܡܸܟܹܿܝܠ ܚܵܝܪܝܼܢܢ ܠܘܬܗ܆ ܡܐ ܕܐܦ ܛܲܒܼܥܐ ܕܒܪܹܗ ܩܕܡܵܘܗܝ ܡܚܵܘܹܝܢܢ: ܕܒܹܗ ܡܸܬܝܲܕܥܝܼܢ ܒܲܝ̈ܬܝܐ ܕܡܫܝܼܚܗ ܘܦܠ̈ܚܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ. ܬܘܼܒܼ ܕܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܢܬܼܠܲܒܿܒܼ ܥܠ ܕܝ̈ܘܐ܆ ܐܬܪ̱ܫܡܢ ܒܝܬ ܥܲܝ̈ܢܐ. ܐܝܟܿܢܐ ܕܟܕ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܐ ܢܲܨܕܘܢ ܒܪܘܿܫܡܵܐ ܗܢܐ ܩܲܕܝܼܫܐ. ܘܕܡܫܝܚܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ: ܗ̇ܘ ܕܡܸܢܗ ܐܙܕܟܼܝܸܘ: ܘܕܡܙܲܚܝܼܢܢ ܠܗ ܥܠ ܦܪܨܘܿܦܢ܆ ܥܵܪܩܝܼܢ ܡܢܢ ܠܐ ܩܵܪܒܿܝܼܢ ܠܢ. ܘܒܥܠܬܗ ܡܸܫܬܿܘܙܒܝܼܢܢ ܡ̣ܢ ܡܲܒ̱ܐܫܵܢܘܼܬܗܘܿܢ ܘܡܲܟܿܝܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ.. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡ̣ܢ ܠܬܚ̣ܬ ܠܥܸܠ ܡܸܬܼܪܲܫܡܝܼܢܢ: ܕܢܵܘܕܥ ܕܲܠܡܵܪܐ ܕܲܠܦܠܚܘܼܬܗ ܐܸܬܛܲܒܿܥܢܢ܆ ܒܲܡܪܘܡܐ pb. f.69r ܐܝܼܬܼܘܗܝ܇ ܘܕܠܘܬܗ ܥܬܝܼܕܝܼܢܢ ܠܡܸܤܲܩ ܐܝܟ ܫܘܼܘܕܝܗ: ܗ̄܇ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܠܲܫܡܲܝܐ. ܐܝܟܿܐ ܠܡ ܕܐܝܼܬܲܝ ܬܡ̇ܢ ܢܸܗܘܐ ܐܵܦ ܡܫܲܡܫܢܝ ܀ ܬܘܼܒܼ ܕܬܸܫܬܪܪ ܠܢ ܕܡ̣ܢ ܟܲܕܘܼ ܐܸܬܼܥܲܠܝܼܢܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܐܪ̈ܥܢܝܵܬܐ܆ ܘܕܒܐܪܙܐ ܡ̣ܢ ܗܫܐ ܐܬܬܪܝܼܡܢܢ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܕܫܡܲܝܐ ܐܘܼܪܫܠܡ ܕܠܥܠ. ܐܲܤܩܲܢ ܓܹܝܪ ܘܐܵܘܬܿܒܢ ܥܲܡܗ ܒܲܫܡܝܐ ܘܕܫ̄: ܬܘܼܒܼ ܕܢܸܬܚܲܟܡ. ܕܚܦܝܼܛܘܬܢ ܘܦܘܼܠܚܢ ܟܠܵܗ̇܆ ܡܛܠ ܩܸܢܝܵܢ ܫܡ̈ܝܢܝܬܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܸܗܘܢ܇ ܘܠܛܒ̈ܬܐ ܕܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܢܤܲܟܹܿܐ. ܗܢܿܘܢ ܕܪܗܒܼܘܿܢܗܘܢ. ܡ̣ܢ ܟܕܘܼ ܢܤܲܒܼܢ ܡ̣ܢ ܥܡܵܕܼܵܐ ܩܕܝܼܫܐ. ܕܠܥܠ ܐܸܬܼܪܲܥܵܘ ܘܠܐ ܕܒܐܪܥܐ. ܘܦܘܼܠܚܢܢ ܕܝܼܠܢ ܒܲܫܡܝܐ ܗܘܼ. ܐܦ ܓܹܝܪ ܙ̇ܕܩ ܠܡܐܡܪ. ܕܠܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝ ܚܝܠܐ ܕܪܘܿܫܡܵܐ ܗܢܐ ܕܒܹܝܬ ܥܝ̈ܢܐ܇ ܠܘܬܼ ܐܪ̈ܙܐ ܫܒ̈ܝܚܐ ܕܒܟ̈ܬܒܐ. ܐܲܡܝܼܪ pb. f.69v ܓܹܝܪ ܒܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ. ܘܩ̣ܪܐ ܠܓܼܒܪܐ ܕܠܒܝܼܫ ܒܘܼܨܵܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܥܒܼܪ ܒܓܼܘ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܘܪܫܘܿܡ ܪܘܼܫܡܵܐ ܥܠ ܒܹܝܬܼ ܥܲܝܢ̈ܝܗܘܿܢ ܕܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚܝܼܢ ܘܡܸܬܕܲܢܩܝܼܢ ܥܠ ܟܠܗܹܝܢ ܛܲܢ̈ܦܘܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܝܼܤܪܝܠ. ܘܲܥܒܼܕ ܗܟܼܢܐ. ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܫܬܐ ܓܲܒܼܪ̈ܝܼܢ ܕܥܲܡܗ ܐܡ̣ܪ: ܥܒܼܪܘ ܒܓܼܵܘ ܡܕܝܢܬܐ܆ ܘܲܚܪܘܿܒܼܘ ܘܠܐ ܢܚܘܼ̈ܤܢ ܥܲܝܢ̈ܝܟܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܡܲܩܕܫܝ ܫܲܪܘ. ܘܠܟܠܢܫ ܕܐܝܼܬ ܥܠܘܗܝ ܪܘܿܫܡܵܐ ܠܐ ܬܸܬܼܩܲܪܒܘܢ. ܗ̇ܢܘ ܗܟܝܠ ܚܲܝܠܗ ܕܪܘܿܫܡܵܐ. ܬܘܼܒܼ ܠܟܵܗܢܐ ܡ̇ܢ ܢܡܘܿܤܝܐ. ܟܠܝܼܠܐ ܕܩܘܼܕܫܐ ܕܓܠܝܼܦ ܗܘ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܩܘܼܕܫܐ ܠܡܵܪܝܐ ܒܹܝܬܼ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܡܛܲܟܿܣ ܗܘ̣ܐ. ܢܸܗܘܐ ܠܡ ܟܠܝܼܠܐ ܥܠ ܒܹܝܬܼ ܥܲܝ̈ܢܘܗܝ ܕܐܗܪܘܢ܆ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬܼ ܠܨܸܒܝܵܢܐ ܩܕܡ ܡܵܪܝܐ.. ܘܬܼܘܼܒ ܠܘܬ ܟܗܢܐ. ܡ̣ܢ ܡܲܩܕܫܐ ܠܡ ܠܵܐ pb. f.70r ܢܸܦܘܿܩ. ܡܛܠ ܠܡ ܕܟܠܝܼܠܐ ܕܡܸܫܚܵܐ ܕܡܫܝܼܚܘܼܬܐ ܕܐܠܗܗ܆ ܥܠܘ ܡܫܘ̈ܬܦܢ ܕܝܢ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܒܲܙܢܐ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗ ܕܪܘܿܫܡܐ ܐܸܬ̱ܐܡܲܪ. ܡܛܠ ܪܘܿܫܡܐ ܡܸܨܥܵܝܐ ܬܘܒ ܕܝܢ ܪܘܿܫܡܵܐ ܡܸܨܥܝܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܚܲܕܝܐ: ܘܡ̣ܢ ܠܥܠ ܠܬܚ̣ܬܿ ܡܸܬܪܫܡ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܥܕܟܝܠ ܛܘܼܦܤܐ ܕܤܘܥܪ̈ܢܐ ܡܪܲܙܙܝܼܢܢ. ܠܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܟܕܘܼ ܐܬܓܡܪ ܫܘܼܡܠܝܗܘܢ. ܒܕ ܥܕܬܐ ܐܪܙܐ ܗܝ̣ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܕܠܥܠ ܐܟܼܡܐ ܕܡ̣ܢ ܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܐܸܬܝܲܠܦܬ̤. ܫܦܝܼܪܐܝܼܬ ܪܘܿܫܡܵܐ ܡܸܨܥܵܝܐ ܐܸܬܦܪܸܫ ܒܙܢܗ ܐܦ ܒܕܘܼܟܵܝܐ܆ ܐܦ ܒܸܐܤܟܹܿܝܡܵܐ. ܐܦ ܒܨ̈ܒܥܬܐ ܡܪ̈ܫܡܢܝܬܐܼ. ܒܕܘܼܟܿܬܐ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܚܕܝܵܐ ܡܸܙܕܝܚ ܘܠܘ ܒܒܹܝܬܼ ܥܲܝ̈ܢܐ: ܐܝܟ ܩܕܡܝܐ ܘܐܚܪܝܐ. ܒܐܤܟܡܐ ܕܝܢ܆ ܕܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܠܬܚ̣ܬ: ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܠܬܚܬ pb. f.70v ܠܥܸܠ. ܒܨܒ̈ܥܬܐ ܕܝܢ܆ ܠܘ ܒܲܚܕܐ. ܐܸܠܐ ܒܲܬܼܠܬܼ ܨܸܒ̈ܥܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܸܡܲܪܢ ܕܛܘܦܤܐ ܡܫܲܡܠܝܼܢܢ ܥܕܟܝܠ: ܘܕܐܝܼܬ ܡܕܡ ܡܸܤܬܟܿܝܵܢܐ ܕܓܡܝܼܪ ܘܲܡܫܲܡܠܝܼ܆ ܕܠܗ ܒܛܘܦܤܐ ܗܢܐ ܨܵܪܝܼܢܢ. ܘܕܲܫܪܪ ܢܬܿܬܿܕܝܼܢ. ܕܟܕ ܒܦܸܚܡܵܐ ܕܢܵܡܘܤܐ ܛܥܢܝܐ ܡܸܬܼܦܲܚ̈ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܼܠܢ܆ ܐܝܟ ܓܘܫܡܵܐ ܫܪܝܼܪܐ ܡܸܬܚ̈ܘܝܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܦܸܚܡܵܐ ܕܗ̇ܢܝܢ ܕܠܥܸܠ ܡܸܬܢܲܤܒܿܢ܆ ܐܝܟ ܛܠܠܐ ܐܢܝܢ ܕܠܐ ܚܸܪܝܵܢ. ܗܫܐ ܠܡ ܐܝܟ ܕܒܡܲܚܙܝܼܬܐ ܚܙ̇ܝܢܢ. ܒܲܓܼܕܘܢ ܥܠ ܚܲܕܝܐ ܡܸܬܼܪܲܫܡܝܼܢ ܚܢܢ: ܕܒܲܦܪܝܼܫܘܼܬܼ ܕܘܼܟܿܬܐ܆ ܢܫܘܕܥ ܦܪܝܼܫܘܼܬ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܕܲܫܡܝܐ. ܐܦܢ ܚܲܕܘܼ ܚܝܠܐ܇ ܐܝܟ ܕܚܲܕܘܼ ܪܘܿܫܡܵܐ ܘܲܩܪܵܝܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܬܘܼܒ ܕܝܢ ܕܬܬܩܲܕܫ ܢܲܦܫܢ ܗ̇ܝ ܕܒܠܒܐ ܡܬܬܘܕܐ ܡ̣ܢ ܤܓ̈ܝܐܐ ܕܥܵܡܪܐ pb. f.71r ܘܡܲܥܒܿܕܐ: ܐܝܟ ܕܒܐܪܙܐ ܗܵܢܐ ܘܬܹܐܘܪܝܐ ܘܬܸܬܕܲܟܿܐ. ܘܕܢܸܫܬܵܘܕܥ ܡ̣ܢ ܕܗܐ܆ ܕܡܸܨܥܵܝܐ ܗܘ̣ ܛܘܼܦܤܐ ܗܢܐ ܒܦܸܚܡܐ ܕܛܘܼܦܤܗ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬܼܘܗܝ ܢܵܡܘܿܤܐ ܡܘܼܫܵܚܐ. ܘܠܛܘܼܦܤܐ ܐܚܪܢܐ ܚܿܒܠ ܕܓܼܡܝܼܪ ܘܲܡܫܡܠܝ ܡܸܤܬܲܟܹܿܐ. ܐܝܟ ܡܵܐ ܕܗܢܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܵܘܗܝ ܓܼܡܝܼܪ ܘܲܡܫܲܡܠܝ.. ܬܘܼܒܼ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܠܬܚ̣ܬ܆ ܕܲܢܚܵܘܹܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܘܼܟܵܢܗ̇ ܕܛܲܝܒܿܘܬܐ ܗܕܐ܇ ܡ̣ܢ ܠܘܼܬܼ ܐܒܼܐ ܕܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ. ܘܕܚܢܢ ܬܚ̈ܬܝܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬܼ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢܢ ܠܚܛܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܡܛܝ̈ܒܬ ܡܸܫܬܲܟܼܚܝܼܢܢ ܠܗܘܢ. ܬܘܒ ܠܫܘܼܪܪܐ ܕܤܝܼܡܲܬܼ ܒܢ̈ܝܐ ܕܒܼܐܪܙܐ ܩܲܒܿܠܢܢ. ܕܐܟܼܙܢܐ ܕܗܫܐ ܢܚܸܬܼ ܥܠܝܢ ܡ̣ܢ ܪܘܡܵܐ ܠܥܘܼܡܩܐ ܚܝܠܐ ܫܡܝܢܐ. ܘܕܡ̣ܢ ܡܝ̈ܘܬܐ ܥܲܒܼܪܢ ܒܐܪܙܐ ܠܐ ܡܝ̈ܘܬܐ. ܗܟܼܢܐ ܘܥܬܼܝܼܕ ܕܢܲܓܢ ܥܠܝܢ ܡ̣ܢ ܪܘܡܵܐ: pb. f.71v ܘܲܢܩܝܼܡܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܐ ܠܐ ܡܝ̈ܘܬܐ ܘܠܐ ܚܵܫܘܫ̈ܐ܇ ܒܚܵܪܲܬܼ ܦܪܵܬܘܿܙܡܝܼܵܐ ܕܙܒ̈ܢܐ. ܡܝܼ̈ܬܼܐ ܠܡ ܕܒܼܡܫܝܚܐ ܢܩܘܼܡܘܢ.. ܬܘܼܒܼ ܕܝܢ ܠܐܪܙ ܪܘܼܚܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܥܠ ܫܠܝܚ̈ܐ ܐܓܢ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܘܓܡܼܪ ܐܢܘܢ ܡܸܬܼܪܓܼܫܢܐܝܼܬܼ ܒܥܠܝܼܬܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܟܲܤܝܐܝܼܬ ܓܡ̇ܪ ܐܢܘܿܢ܇ ܠܡܸܬܪ̈ܫܡܢܐ ܥܡ̈ܘܿܕܐ. ܗܟܼܢܐ ܘܕܐܦ ܥܠ ܪܹܫܝܼܬܼ ܚ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܐ ܐܓܸܿܢ. ܘܐܝܟ ܝܵܘܢܐ ܐܬܚܙܝܼ ܥܡ ܩܠܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܸܫܬܿܡܥ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠ ܚܲܕܝܐ ܪܘܿܫܡܵܐ ܗܢܐ ܡܸܬܼܪ̱ܫܡ܇ ܒܲܡܨܥܬܹܗ ܕܦܓܼܪܐ ܕܲܢܨܘܼܪ ܐܪ̈ܙܐ ܕܐܸܬܬܩܪܚܘ.. ܐܦ ܗܟܼܢܐ ܬܘܼܒܼ ܘܦܪܝܼܤܐ ܕܕܝܼܢܐ. ܥܠ ܚܲܕܝܗ ܕܟܗܢܐ. ܐܪܙܢܐܝܼܬܼ ܡܪܲܒܿܥ ܗܘ̣ܐ ܘܐܲܟܼܝܦܘܼܬܹܗ ܕܠܒܼܘܼܫܐ. ܘܒܛܘܼܟܿܤܐ ܪܒܼܝܼܥܝܐ ܕܟ̈ܐܦܐ ܬܲܪܬܥܤܪ̈ܐ. pb. f.72r ܥܲܡ ܢܲܗܝܼܪܐ ܘܫܲܠܡܐ ܕܥܠ ܠܸܒܹܗ. ܡܦܲܩܹܕ ܬܘܼܒܼ ܐܠܗܐ ܠܝܼܤܪܝܠ. ܕܩܛܘܪ ܠܡ ܦܬܓܡ̈ܐ ܗܠܝܢ ܥܠ ܠܸܒܿܟ܇ ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܪܘܿܫܡܵܐ ܒܹܝܬܼ ܥܲܝ̈ܢܝܟ. ܗܟܢܐ ܘܡܸܠܬܐ ܕܥܠ ܦܸܨܚܵܐ. ܢܸܗܘܐ ܠܡ ܐܬܸܐ ܥܠ ܠܸܒܿܟ܆ ܘܪܘܿܫܡܵܐ ܒܹܝܬܼ ܥܲܝ̈ܢܝܟ. ܠܐ ܕܝܢ ܪܚܝܼܩܐ ܐܢ ܢܸܗܘܐ ܪܘܿܫܡܐ ܗܢܐ ܕܥܠ ܚܕܝܐ܆ ܫܘܼܡܠܝܐ ܠܛܘ̈ܦܤܐ ܕܐܸܬܩܲܕܡܘܿ. ܘܤܘܼܥܪܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܸܬܓܡܪܘ.. ܬܘܼܒܼ ܒܨܒ̈ܥܬܐ ܕܝܢ ܬܠܬ ܡܸܬܪܫܡܝܼܢܢ ܒܪܘܿܫܡܵܐ ܗܢܐ ܡܸܨܥܵܝܐ܆ ܠܐܪܙ ܬܠܝܼܬܝܘܼܬܐ ܕܒ̈ܠܒܘܬܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼ ܡܫܝܼܚܐ ܐܸܬܼܝܲܗܒܿܬ̤ ܘܚܲܟܿܡܬ̤ ܠܢܲܦܫܐ ܒܬܐܘܿܪܝܐ ܕܐܪ̈ܙܝܗ̇ ܀ ܬܘܼܒܼ ܡܛܠ ܡܡܲܨܥܘܼܬܼܗ̇ ܕܙܒܢܐ ܡܛܦܤܢܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܵܠܡܢܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܚܪܢܐ ܒܚܕܐ ܨܸܒܼܥܵܐ ܘܡܸܨܥܝܐ ܒܲܬܠܬܼ pb. f.72v ܐܡ̇ܪܝܢܢ. ܕܐܸܦܢ ܩܲܕܡܵܝܐ ܘܐܚܪܝܐ ܒܲܚܕܵܐ ܨܸܒܼܥܵܐ܆ ܐܸܠܐ ܠܘ ܗܝܸ ܟܕ ܗܝܸ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܩܲܕܡܵܝܐ ܡ̇ܢ ܒܨܸܒܼܥܐ ܕܠܘܬܼ ܟܪܬܼܐ: ܒܐܚܪܝܐ ܕܝܢ ܒܲܟܪܵܬܐ܆ ܒܡܸܨܥܵܝܐ ܕܝܢ ܒܬܠܬ. ܒܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܩܲܕܡܝܐ܆ ܠܬܚܘܝܼܬܼܐ ܕܲܚܕܢܵܝܘܼܬ ܟܝܵܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܒܗ ܡܗ ܝ̄ܡ ܡܗܲܝܡܢܝܼܢܢ. ܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܸܨܥܵܝܐ ܕܒܬܠܬ ܨܒܼ̈ܥܬܐ. ܒܬܚܘܝܼܬܼܐ ܕܬܠܝܬܝܘܼܬܼ ܩܢ̈ܘܿܡܐ ܘܕܝܼ̈ܠܝܬܼܐ. ܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܚܪܝܐ ܕܒܲܟܪܵܬܼܐ ܠܚܕܢܝܼܘܼܬܼ ܡܲܥܒܿܕܢܘܼܬܐ ܘܤܥܘܿܪܘܼܬܐ ܕܟܲܝܵܢܐ ܐܟܼܚܕ ܘܩܢܘ̈ܡܐ. ܬܘܼܒܼ ܐܚܪܝܐ ܒܲܟܼܪܵܬܹܐ܆ ܘܕܡܼܢ ܠܬܚ̣ܬ ܠܥܠ܆ ܠܫܘܼܪܪܐ ܘܠܚܘܼܬܵܡܐ ܕܚܲܝܠܗ ܕܤܘܼܥܪܢܐ. ܘܪܵܡܹ̇ܙ ܬܘܼܒܼ ܒܝܕ ܗܕܐ܆ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝ̈ܬܐ ܩܵܡܢܢ: ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܕܘܼܝܵܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܠܢ. ܠܫܡܝܐ ܓܹܝܪ ܠܥܠ ܡܸܤܬܲܠܩܝܼܢܢ܇ pb. f.73r ܘܥܡ ܡܫܝܼܚܐ ܡܕܲܝܪܝܼܢܢ. ܢܸܬܚܛܦ ܠܡ ܐܟܼܚܕܐ ܘܫܪܟܿܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/543
Source:
Vatican City Vatican Library Sir. 151 Vat. Syr. 151
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 9, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Timothy II, “On Baptism - ܡܛܠ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܒܝܕ ܥܡܵܕܐ ܩܕܝܫܐ” based upon Vat. Syr. 151, Digital Syriac Corpus, last modified December 9, 2019, https://syriaccorpus.org/543.
Bibliography:
On Baptism - ܡܛܠ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܒܝܕ ܥܡܵܕܐ ܩܕܝܫܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/543.

Show Citation Styles