Timothy II: On the Eucharist

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
Chapter 4: On the Eucharist ܬܘܼܒܼ ܠܡ̇ܢܐ ܐܝܼܬܼ ܕܪܫܡܝܼܢ ܠܛܠܝܐ ܘܢܹܫ̈ܐ ܒܨܒܥܐ ܕܠܘܬܼ ܟܪܬܐ: ܘܓܒܪ̈ܐ ܒܟܪܬܼܐ ܐܡܪܝܼܢܢ ܓܹܝܪ ܗܠܝܢ. ܕܐܠܘܼ ܕܟܼܝܘܼܬܼ ܐܵܩܡܵܐ ܕܛ̈ܠܝܐ: ܫܲܘܝܐ ܗܘ̣ܬ ܥܲܡ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܢ̈ܫܐ܆ ܠܐ ܐܵܠܨܐ ܗܘ̣ܬ ܥܠ ܗܵܢܐ ܦܘܪܫܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܠܗܘܿܢ ܒܚܕ ܐܸܤܟܹܿܝܡܵܐ ܡܸܬܪܫܡܝܼܢ ܗܘ̣ܘ. ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܒܚܕ ܥܡܵܕܐ ܥܬܝܼܕܝܼܢ ܠܡܸܥܡܲܕ. ܡܛܠ ܓܹܝܪ ܕܡܫܚܠܦܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܘܗܠܝܼܢ܆ ܙܸܕܩܵܐܝܼܬܼ ܠܦܘܼܬܼ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܕܐܤܟܝ̈ܡܝܗܘܢ ܘܕܛܟܿܤܝ̈ܗܘܢ ܐܦ ܕܘܼܒܪ̈ܝܗܘܢ ܒܚܸܟܼܡܐ ܕܪܚܐ ܐܦ ܪ̈ܘܿܫܡܲܝܗܘܢ ܐܸܬܛܲܟܿܤܘ.. ܛ̈ܠܝܐ ܗܵܟܹܝܠ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܲܕܟܹܝܢ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ: ܤܢܝܼܩܝܼܢ ܕܝܢ ܥܠ ܡܲܤܒܼܐ ܕܤܝܼܡܲܬܼ ܒܢ̈ܝܐ܆ pb. f.73v ܒܨܒܼܥܐ ܕܠܘܬ ܟܪܵܬܼܐ ܡܸܬܪܫܡܝܼܢ܇ ܠܐܪܙ ܨܘܼܪܬܿܐ ܕܠܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܐ ܕܡܩܲܒܿܠܝܼܢ. ܢܸܫ̈ܐ ܕܝܢ ܬܘܼܒܼ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܒܬܓܼܡܐ ܬܪܝܢܐ ܕܓܒܼܪ̈ܐ ܡܸܬܛܲܟ̈ܤܢ܆ ܒܨܲܒܥܐ ܬܘܼܒܼ ܕܒܬܪ ܟܪܵܬܼܐ ܕܒܗ̇ ܡܸܬܪܫܡܝܼܢ ܛ̈ܠܝܐ ܡܬܼܪ̈ܫܡܢ. ܟܕ ܛܵܒܼ ܐ̃ܦܼܬ̃ܢܹܫ̈ܐ ܘܐܝܼܬܼ ܐܢܵܫ̈ܝܼܢ ܕܒܗ̇ ܒܲܟܼܪܵܬܼܐ ܓܲܒܪ̈ܐ ܐܦ ܠܢܸܫ̈ܐ ܪܵܫܡܝܼܢ. ܘܓܲܒܼܪ̈ܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܐܢܵܢܩܝ ܡܛܦܠܝܼܢ ܒܲܚܛܝܼܬܼܐ: ܡ̣ܢ ܥܸܠܬܼ ܫܘܼܪܥܬܐ ܕܡܵܝܘܿܬܘܼܬܼܐ ܘܕܡܸܨܛܠܝܵܢܘܼܬܐ. ܒܲܟܼܪܵܬܼܐ ܡܸܬܪܫܡܝܼܢ܆ ܠܬܚܘܝܼܬܐ ܕܲܠܚܵܝ ܚܵܘ̈ܒܬܐ ܕܡܸܬܥܲ̈ܛܝܢ ܒܲܤܚܬܼܐ ܕܡܲܥܡܘܕܝܬܼܵܐ. ܒܲܕܪܬܼܐ ܕܝܢ ܒܐܡܝܼܢܘܼ ܡܸܬܠܚ̈ܝܢ ܟܬܼܝ̈ܒܬܐ܇ ܘܒܕ ܠܘܬܗ̇ ܡܸܬܼܪ̈ܫܡܢ ܨܘܪ̈ܬܼܐ. ܗܕܐ ܕܛܟ ܘܐܢܫ̈ܝܼܢ܆ ܒܪܸܥܝܢܐ ܗܢܐ ܪܫܡܝܼܢ ܠܢܸܫ̈ܐ ܒܲܟܼܪܬܼܐ. ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܩܛܝܼܪ ܛܡܝܼ̈ܫܢ pb. f.74r ܒܫܘܼܪ̈ܥܬܐ܇ ܘܤܢܝܼ̈ܩܢ ܥܠ ܚܘܼܤܝܐ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܢܐ ܡ̣ܢ ܡ̃ܥ ܝܲܡܝܼܢܐ ܠܤܸܡܠܐ ܐܬ̇ܝܢ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܐ ܠܤܸܡܠܐ ܡܫܲܪܝܢܢ ܒܪܘܿܫܡܐ܆ ܠܒܼܘܼܕܵܩ ܢܩܝܼܦܘܼܬܼܢ ܕܒܡܫܝܼܚܐ. ܡܛܠ ܓܹܝܪ ܕܥܹܕܬܿܐ ܟܠܬܗ ܡܬܬܘܕܝܐ ܕܚܬܼܢܐ ܫܡܲܝܢܐ܇ ܕܡܲܟܼܘܗ̇ ܡ̣ܢ ܥܡܕܗ ܩܕܝܼܫܐ. ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܟܠܬܐ ܚܬܼܢܐ ܗܘ̣. ܘܲܡܟܲܪܬܟܘܢ ܠܓܼܒܪܐ ܚܕ. ܩܥ̇ܐ ܫܠܝܚܐ. ܘܗܢܐ ܠܡ ܐܪܙܐ ܪܲܒܿܘܼ. ܘܫܪܟܐ ܀ ܫܲܦܝܼܪ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܐ ܠܤܸܡܠܐ ܐܬ̇ܝܢܢ ܒܪܘܿܫܡܐ. ܕܐܟܼܙܢܐ ܕܐܕܡ ܐܒܼܐ ܕܝ̈ܠܕܐ ܡܵܝܘ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܤܸܛܪܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܐ ܐܸܬܼܩܲܤܒܿܬ̤ ܚܵܘܐ: ܘܲܗܘܸܬܼ ܥܲܡܹܗ ܚܕ ܒܤܪ. ܗܟܼܢܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܐ ܒܤܸܛܪܗ ܕܡܫܝܼܚܐ ܐܒܐ ܕܥܵܠܡܐ ܕܥܬܝܼܕ ܡܸܬܼܢܲܩܦܝܼܢ ܠܗ ܒܢ̈ܝܗ ܕܥܕܬܐ: pb. f.74v ܘܗ̇ܘܝܢ ܥܲܡܹܗ ܚܕܐ ܪܘܼܚ. ܐܦ ܓܹܝܪ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܤܼܛܪܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܐ ܐܲܪܕܝܼ ܕܡܐ ܘܡ̈ܝܐ ܒܲܙܩܝܼܦܗ܇ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܐܪܙ ܥܡܵܕܐ ܩܲܕܝܼܫܐ ܘܲܕܡܐ ܡܚܲܤܝܵܢܐ܇ ܕܒܐܝܼܕܝ̈ܗܘܢ ܡܸܬܢܲܩܦܐ ܠܚܘܒܿܗ ܟܠܬܐ ܡܫܲܒܚܬܐ.. ܬܘܼܒ܆ ܠܐܪܙ ܥܘܼܕܪܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܟܠ ܐܝܟܿܐ ܕܐܝܼܬ ܫܹܡ ܝܲܡܝܼܢܐ ܒܲܟܼܬܒܐ. ܥܠ ܥܘܼܕܪܢܐ ܘܬܘܼܩܦܵܐ ܕܤܥܘܿܪܘܬܐ ܡܒܲܕܩ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܝܲܡܝܼܢܗ ܕܡܵܪܝܐ ܥܸܒܼܕܬ̤ ܚܲܝܠܐ. ܘܝܲܡܝܼܢܟ ܡܵܪܝܐ ܐܲܓܸܢ ܥܠܝܢ. ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܗܕܐ ܕܒܐܪܙܗ̇ ܡܼܬܼܪܫܡܝܼܢܢ. ܗ̄܆ ܕܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܐ ܠܤܸܡܠܐ. ܠܒܼܘܼܕܵܩ ܥܘܼܕܪܢܐ ܝܲܡܝܼܢܝܐ: ܘܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ: ܕܡܸܬܼܠܘܐ ܠܢ ܗܫܐ ܘܒܚܲܪܬܼܐ. ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܒܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܬܐ ܘܥܘܼܕܪܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܠܘܸܐ ܠܢ ܡ̣ܢ ܥܡܵܕܐ. ܠܚܪܬܼܐ ܕܝܢ܆ ܠܩܲܠܝܠܘܼܬܼ pb. f.75r ܩܝܵܡܬܢ ܡܸܬܼܢܲܩܦܵܐ܇ ܕܒܚܲܝܠܗ ܕܪܘܚܵܐ ܡܸܫܬܿܡܠܝܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܲܥܕܐ ܠܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܘܬܐ܇ ܘܲܡܚܲܕܬܼ ܨܘܼܒ̈ܬܢ ܒܫܘܼܦܪܐ ܕܠܐ ܡܵܝܘܿܬܘܼܬܐ. ܘܡܲܩܝܼܡ ܠܢ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܐ ܒܡܲܠܟܘܼܬܗ܆ ܥܲܡ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܝܼܕܐ ܡܫܲܒ̈ܚ ܠܲܫܡܹܗ ܐܡܹܝܢ. ܦܤܘܿܩܐ ܕܫܒܼܬܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܥܪ̈ܒܐ ܘܡܵܘ̈ܡܝܢܐ ܥܲܪܵܒܼܐ ܡ̇ܢ܆ ܡ̣ܢ ܫܹܡ ܥܲܪܒܘܼܬܼܐ ܢܤܝܼܒܼ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܵܪܒܿܝܼܢ ܠܚܲܒܼܪ̈ܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܬܼܵܒܼܥܼܝܼܢ. ܐܢ ܒܡܲܕܐܬܐ܆ ܘܐܢ ܒܤܘܥܪ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܒܪ ܤܝܼܪܐ. ܒܹܪܝ ܐܢ ܥܪܒܬܿ ܠܚܲܒܼܪܟ܆ ܐܲܫܠܸܡܬܿ ܢܲܦܫܟ ܠܟܼܠ ܢܸܤܝ̈ܘܿܢܝܼܢ. ܐܦ ܓܹܝܪ ܗܪܟܐ ܥܲܪ̈ܵܒܹܐ ܕܥܲܡ ܥܵܡ̈ܘܕܐ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܵܪܒܿܝܼܢ ܢܲܦܫܬ̈ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܟܗܢܐ܇ ܕܕܠܐ ܡܘܼܡ ܒܬܸܫܡܫܬܗܘܢ ܘܒܟܼܠܗ ܕܘܼܒܿܪܗܘܿܢ ܢܸܗܘܘܿܢ. ܘܗܕܐ܆ pb. f.75v ܒܬܪ ܡܵܘܡܝܵܢܘܼܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܩܵܪܹܒܼ ܩܕܡܝܬܼ ܥܵܡܘܼܕܐ ܠܩܕܡ ܟܗܢܐ: ܡܲܟܼܦܪ ܠܗ ܟܗܢܐ ܒܒܝܼܫܐ ܘܚܲܝ̈ܠܘܵܬܗ: ܘܒܡܠ̈ܐܟܼܘܗܝ ܘܒܬܸܫܡܫܬܗ ܘܒܛܥܝܘܼܬܹܗ: ܘܒܼܚ̈ܕܬܬܐ ܕܐܲܒܵܥܘ ܬܠܡ̈ܝܼܕܘܗܝ ܒܥܹܕܬܿܐ: ܘܝܡ̇ܐ ܕܠܐ ܬܘܼܒܼ ܢܸܬܼܟܿܕܸܢ ܠܫܘܼܥܒܵܕܗ: ܘܠܐ ܡܩܲܒܿܠ ܥܠܘܗܝ ܢܝܼܪܐ ܕܨܸܢ̈ܥܬܗ: ܘܕܡܟܝܠ ܡܲܟܼܬܸܿܒܼ ܢܲܦܫܹܗ ܠܡܵܪܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘܸ ܟܗܢܐ ܐܸܫܬܕܪ ܡܢܹܗ ܒܐܝܼܙܓܕܘܼܬܐ: ܕܗܕܐ ܢܓܼܡܘܿܪ. ܘܬܘܼܒ ܒܬܪ ܗܕܐ ܡܲܠܦ ܠܹܗ܆ ܠܡܵܘܕܵܝܘܼ ܠܡܸܬܼܢܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼ̄ ܕܒܲܚܕܢܵܝܘܼܬ ܟܝܵܢܐ ܐܠܗܝܐ: ܘܒܼܬܠܝܼܬܝܘܼܬܼ ܩܢܘ̈ܡܐ܆ ܘܒܚܕܝܘܼܬܐ ܕܗܘܸܬ ܠܦܘܼܪܩܢܐ ܘܟܕ ܨܐ̇ܪ ܠܗ ܪܘܿܫܡܵܐ ܨܠܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܐ ܩܕܝܼܫܬܐ ܥܠ ܒܹܝܬܼ ܥܝ̈ܢܘܗܝ. ܕܡܚܵܘܹܐ ܕܥܸܪܒܿܐ ܕܲܛܥ̣ܐ ܗܦܟ ܠܘܬܼ ܡܵܪ̈ܘܗܝ܇ ܘܐܸܬܼܪܫܸܡ ܒܛܲܒܼܥܐ ܕܝܼܠܗܘܢ. ܘܗܝ̇ pb. f.76r ܕܡܸܬ̱ܪܫܡ ܐܡ̇ܪ. ܘܠܐ ܐܡ̇ܪ ܕܪܫ̇ܡ ܐܢܐ. ܕܡܘܕܥ ܕܠܘ ܕܝܼܠܗ ܗܘ̣ ܪܘܿܫܡܵܐ ܕܟܼܵܗܢܐ: ܐܠܐ ܕܡܵܪܗ܇ ܘܕܗܘܸ ܡܸܨܥܵܝܐ ܗ̄ܘ̣: ܕܓܼܒܹܐ ܒܛܝܒܿܘܼ ܕܲܢܫܲܡܸܫ. ܘܒܬܪܟܸܿܢ ܡܥܲܪܛܸܠ ܠܗ܆ ܐܝܟ ܓܲܠܘܵܝܐ ܕܐܸܬܬܝܬܿܝ ܡ̣ܢ ܫܒܝܼܬܐ. ܥܪܛܠܐܝܼܬܼ ܕܠܐ ܬܟܤܝܼܬܼܐ. ܕܲܡܚܵܘܹܐ ܒܗܕܐ ܬܥܵܫܹܗ ܘܥܲܡܠܗ ܕܒܼܒܹܝܬܼ ܫܲܒܵܝܵܘ̈ܗܝ: ܘܕܦ̣ܢܐ ܓܲܠܘܵܝܐ ܡ̣ܢ ܓܵܠܘܼܬܐ ܠܘܬ ܓܵܠܘܼܬܹܗ. ܘܬܼܘܼܒ ܡܸܫܬܲܠܚܵܢܘܼܬܹܗ ܕܡ̣ܢ ܡ̈ܐܢܐ ܘܚܸܫ̈ܠܬܼܐ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܸܫܬܲܠܚ ܡ̣ܢ ܒܪܢܫܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ. ܡܫܘܕܥܐ.. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ܆ ܥܲܪܵܒܼܵܐ ܤܗ̇ܕ. ܘܥܵܪܹܒ ܒܗ̇ ܒܢܦܫܗ ܘܕܒܲܙ ܗܝܼ ܪܘܼܬܼܵܐ ܬܬܢ̱ܛܪ. ܘܒܬܪ ܟܸܢ ܡܲܥܪܸܒܼ ܠܗ ܟܗܢܐ ܒܪܐ ܝܵܪܬܐ ܘܡܲܠܟܘܬܐ. ܘܤܐܡ ܒܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܒܐܪܥܐ ܛܘܦܤܢܐܝܬܼ. ܟܕ ܒܲܫܪܪܐ ܒܒܹܝܬܼ ܐܪ̈ܟܐ ܕܤܸܦܪ̈ܝ pb. f.76v ܪܘܼܚܐ ܒܲܫܡܝܐ ܡܸܬܼܟܿܬܹܒܼ. ܘܟܸܢ ܡܲܥܸܠ ܠܗ ܕܲܢܡܘܼܬܼ ܘܢܸܚܹܐ ܒܓܼܘ ܡܲܝ̈ܐ: ܛܘܼܦܤܐ ܕܩܲܒܼܪܐ ܘܕܩܝܵܡܬܿܐ. ܒܕܬܪ̈ܬܝܢ ܨ̇ܐܪ ܟܗܢܐ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ: ܗ̄ܝ܆ ܕܡܵܘܬܿܐ ܘܕܚ̈ܝܐ. ܒܕܐܝܟ ܕܒܼܩܒܼܪܐ ܡܸܬܼܩܲܒܼܪܝܼܢ ܒܡ̈ܝܐ ܦܓܼܪܐ ܘܠܢܦܫܐ: ܘܡܵܝܬܿܝܼܢ ܘܚܵܐܹܝܢ܆ ܒܐܪܙ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܕܗ̇ܘܐ ܒܚܲܪܬܼܐ. ܘܩܵܠܹܗ ܕܟܼܗܢܐ܆ ܐܝܟ ܩܪܢܐ ܕܒܫܘܼܠܡܐ. ܘܒܫܡ̈ܗܐ ܕܡܲܕܟܿܪ܆ ܡܚܵܘܹܐ ܕܒܼܫܸܡ ܡܢ̣ܘ ܡ̇ܐܬܼ ܘܚ̇ܝܐ. ܗ̇܆ ܕܬܠܝܼܬܝܘܬܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܛܒܿܥ ܠܥܵܡܘܿܕܵܐ ܬܠܬܼ ܘܒܢ̈ܬܐ ܒܥܘܼܒܿܐ ܕܡܲܥܡܘܕܝܼܬܐ. ܡܚܵܘܹܐ ܕܛܘܼܦܤܐ ܗܘ̣ ܕܬܠܬܼܐ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ. ܕܒܼܩܒܪܐ ܗܘܸܐ ܡܚܲܕܬܵܢܢ. ܕܒܚܕ ܚܕܐ ܙܒܢܬܿܐ ܕܛܘܼܒܵܥܹܗ܆ ܚܕ ܝܵܘܡܐ ܡܛܦܣ. ܘܫܵܠܚ ܠܡܵܘܬܿܐ ܘܠܲܚܛܝܼܬܐ ܒܓܼܘܗ ܕܡܲܥܡܘܕܝܼܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܫܠܚ ܗܘܸ ܡܲܚܐ ܟܠ ܢܚ̈ܬܐ .. ܀ .. ܚ .. ܀ .. pb. f.77r ܒܓܼܘ ܩܲܒܼܪܐ. ܘܐܝܟ ܕܲܠܥܘܸܠܐ ܕܡܕܝܼܩ ܡ̣ܢ ܟܪܤܐ܆ ܗܟܼܢܐ ܘܡ̣ܢ ܟܪܹܣ ܡ̈ܝܐ ܡܕܝܼܩ ܥܵܡܘܕܐ ܕܐܸܬܼܒܪܝܼ ܚܲܕܬܼܐܝܼܬܼ ܀ ܀ ܀ ܦܤܘܿܩܐ ܕܬܡܢܬܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܠܒܼܘܼ̈ܫܝ ܥܡ̈ܘܕܐ܇ ܘܕܟܗܢܐ ܡܲܥܡܕܵܢܐ܇ ܘܕܡܵܢܐ ܡܪܲܙܙܝܼܢ. ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܢܚ̈ܬܐ ܪ̈ܓܼܝܼܓܐ ܕܥܠ ܗܕܡ̈ܘܗܝ ܕܥܵܡܘܕܐ ܡܸܬ̱ܪܡܹܝܢ܆ ܘܬܿܨܒܿܝܼܬܹܗ ܕܒܗܘܢ܆ ܛܘܼܦܤܐ ܨܵܝܪܝܼܢ ܕܫܘܼܒܚܐ ܕܡܛܝܲܒܼ ܠܗ܇ ܕܐܪܙܗ ܩܲܕܡ ܨܸܪ܇ ܕܢܗܘܐ ܡܕܲܡܹܐ ܐܪܙܐ ܗܢ̣ܐ ܒܲܥܬ̈ܝܼܕܬܐ. ܒܕܒܐܪܙܐ ܡܝܼܬܼ ܐܦ ܐܸܬܼܢܲܚܡ. ܐܦ ܐܨܛܒܬ ܘܐܸܬܕܲܡܝܼ ܒܚ̈ܝܐ ܠܐ ܡܝ̈ܘܬܼܐ. ܡܛܠ ܨܒ̈ܬܐ ܕܟܗܢܐ ܘܡܛܠ ܡܥܦܪܐ ܚܘܪܐ ܕܥܠ ܪܹܫܟܵܗܢܵܐ ܡܸܬܐ̱ܡܪܐ ܕܐܟܼܡܐ ܕܐܸܬܼܟܲܤܝܼ ܗܘ̣ܐ ܪܫܗ ܕܝܘܿܚܢܢ ܒܤܥܪܐ ܤܓܝܼܐܐ ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܡܤܲܦܪܵܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܟܗܢܐ ܡܟܲܤܹܐ ܀ ܀ ܀ ܛ ܀ ܀ ܀ pb. f.77v ܪܫܗ ܒܡܲܥܦܪܐ. ܐܸܠܐ ܡܸܬܐ̱ܡܪܐ ܕܝܘܿܚܢܢ ܐܘܼܟܿܡ ܗܘ̣ܐ ܤܲܥܪܗ܆ ܠܡܵܢܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܚܸܘ̱ܪ. ܟܕ ܐܘܼܟܿܡܐ ܙܕ̇ܩ ܗܘ̣ܐ ܕܢܗܘܐ ܡܲܥܦܪܐ ܡܛܠ ܦܸܚܡܵܐ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ܆ ܡܛܠ ܕܟܗܢܐ ܥܬܼܝܼܕ ܕܲܢܕܲܟܹܿܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡ̣ܢ ܚܛܗ̈ܐ ܒܲܫܝܵܓܼܬܐ ܕܡ̈ܝܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ. ܡܚܵܘܹܐ ܕܩܢܹܐ ܗܘ̣ ܕܘܼܟܵܝܐ ܡ̣ܢ ܟܕܘܼ. ܘܚܸܘܵܪ ܪܫܗ ܡ̣ܢ ܚܛܗܐ. ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܗܕܐ܆ ܐܘܼܟܿܡ ܗܘ̣ܐ ܒܲܚܛܝܼܬܹܗ ܕܐܕܡ. ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܹܫܟܿܚ ܢܵܡܘܤܐ ܥܬܼܝܼܩܐ ܠܡܲܚܘܵܪܘܼܬܹܗ ܘܕܡܸܫܟܿܚ ܕܲܢܕܲܟܹܿܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܲܥܡܕ. ܡܛܠ ܨܒ̈ܬܐ ܕܟܼܵܗ̈ܢܐ ܢܚ̈ܬܐ ܕܝܢ ܦ̈ܐܝܐ ܕܡܟܲܤܹܐ ܒܗܘܢ ܟܗܢܐ ܦܓܼܪܗ ܡܵܘܕܥ܆ ܕܒܸܐܤܛܠ ܫܘܼܒܼܚܐ ܡܨܲܒܿܬܐ ܢܲܦܫܗ. ܘܕܒܝܕ ܨܸܒܼܬܹܿܗ ܗܕܐ܆ ܢܛܼܠܐ ܠܐܢܫܐ ܥܠ ܠܒܼܘܼ̈ܫܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܘܢܘܼܗܪ̈ܢܝܐ܇ ܕܡܸܬܥܲܦܝܼܢ ܒܥܠܡܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕ. ܘܕܗ̣ܢܘܢ ܬܘܼܒܼ ܟܡܐ pb. f.78r ܕܚܙ̇ܝܢ ܠܗ ܒܬܨܒܝܼܬܐ ܗܕܐ܆ ܢܸܩܢܘܿܢ ܤܒܼܪܐ ܕܬܸܫܒܘܚܬܗܘܢ ܕܒܠܒܼܘܼܫܐ ܗܢܐ܆ ܒܬܪ ܩܝܵܡܬܿܐ. ܒܕܢܝܼܫܐ ܕܗܕܐ ܤ̇ܐܡ ܡܕܡ ܥܲܝ̈ܢܝܗܘܢ ܟܗܢܐ ܒܢܚ̈ܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܒܨܒܬܹܿܗ ܗܕܝܼܪܬܿܐ. ܕܗܟܼܢܐ ܟܕ ܢܸܚܢܘܢ ܕܘܼܒܪ̈ܝܗܘܢ ܛܵܒܼ̈ܐ܆ ܥܬܝܼܕܝܼܢ ܕܢܸܨܛܒܿܬܘܢ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܼܕ: ܗ̇ܝ ܕܡܸܬܬܲܥܠ ܥܵܡܘܪܐ ܠܡܕܒܿܚܐ܆ ܠܡܲܥܠܗ ܕܠܦܪܕܝܤܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܐܸܬܓܿܠܸܙ ܐܕܡ ܘܐܸܬܓܲܙܝܸ ܡܵܘܕܥܵܐ܇ ܘܠܡܸܬܼܩܲܪܒܼܵܢܘܼܬܹܗ ܕܠܘܬ ܐܝܼܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ܆ ܡܫܵܘܕܥܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܡܸܫܬܘܬܦ ܒܐܘܟܪܤܛܝܼܵܐ ܥܵܡܘܕܐ܆ ܘܐܘܼܟܼܠܐ ܪܘܼܚܵܢܝܐ ܕܢܤ̇ܒ ܗ̇ܘ ܗܘܼ ܕܒܼܬܘܼܪܤܝܐ ܕܚ̈ܝܐ ܥܬܝܼ̈ܕܐ ܡܸܬܦܚܡ܇ ܘܒܲܕܡܘܼܬܼ ܚܲܠܒܼܐ ܝ̇ܢܩ ܠܐܪ̈ܙܐ ܐܠܗ̈ܝܐ܇ ܕܡܕܲܪܓܼܝܼܢ ܠܗ ܐܝܟ ܝܲܠܘܼܕܐ ܗ̇ܢܘܢ ܥܬܼܝܼ̈ܕܐ. ܦܤܘܿܩܐ ܕܬܫܥܤܪ ܀ ܡܛܠ pb. f.78v ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ. ܘܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܚܕܐ ܩܪܢܐ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܘܫܡܐ ܐܡ̇ܪܝܼܢ ܓܹܝܪ ܡܦܲܫ̈ܩܝ ܢܸܫܡ̈ܫܬܼܐ. ܕܐܟܼܡܐ ܕܒܟܼܠܗܹܝܢ ܬܫܡ̈ܫܬܐ ܛܘܼܦܤܐ ܨܵܝܪܐ ܗܘ̣ܬ ܥܬܝܼܩܬܐ ܠܚܕܬܿܐ܆ ܗܵܟܼܢܐ ܘܐܦ ܒܲܥܡܕܐ ܩܕܝܼܫܐ ܙ̇ܕܩ ܕܬܨܘܪ ܀ ܪܘܿܫܡܐ ܓܹܝܪ ܩܕܡܝܐ܆ ܦܚ̇ܡ ܠܗ̇ܘ ܕܒܹܗ ܐܬܪ̱ܩܸܡ ܐܒܪܗܡ. ܘܲܫܒ̣ܩ ܠܐܒܗ̈ܘܗܝ ܒܬܪ ܕܒܐܠܗ̈ܝܗܘܢ ܟܦ̣ܪ: ܘܐܸܬܿܛܦܝܼܣ ܘܐܫܬܡܥ ܠܐܠܗܐ: ܘܐܸܬܦܪܸܫ ܡܸܢܗܘܢ ܒܝܕ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܼܡܘܼܠܟܢܐ ܕܡܠܟ ܠܗ ܐܠܗܐ: ܕܐܸܬܼܚܲܫܒܿܬܼ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܘܼ̈ܠܟܢܘܗܝ ܠܙܕܝܼܩܘ. ܘܕܠܐ ܥܲܡܠܐ ܡܸܬܪ̱ܫܡ ܡ̣ܢ ܩܪܢܐ ܡܸܬܪܫܡܢܐ܆ ܡܚܘܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܕܠܘܬܼ ܐܒܪܗܡ܆ ܕܠܐ ܥܲܡܠܐ ܕܢܡܘ̈ܤܐ ܗܘܹܐ ܐܠܐ ܒܡܸܠܬܐ ܒܲܠܚܘܿܕ. ܗܲܝܡܸܢ ܐܒܼܪܗܡ. pb. f.79r ܘܕܘܼܟܿܬܼ ܓܙܘܼܪܬܿܐ ܕܐܒܪܗܡ ܡܡܲܠܹܐ ܡܘܼܠܟܿܢܐ ܕܠܘܵܬܹܗ ܀ ܘܗܵܝ̇ ܕܒܹܝܬܼ ܥܝ̈ܢܘ: ܡܬ̱ܪܫܡ܆ ܕܲܡܚܘܐ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܗ ܢܦ̣ܩ ܡܒܲܪܟܼܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܕܪ̈ܘܿܫܡܐ ܒܝܬܼ ܥܲܝ̈ܢܝܼ̄: ܗܘܢ ܕ ܒܼܚܕܐ ܨܸܒܼܥܐ ܪܫ̇ܡ܆ ܕܠܐ ܐܬܓܠܝܼ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܗܝܕܝܟ ܘܠܐ ܐܸܬܼܝܼܕܥ ܐܠܐ ܐܢ ܒܲܡܢܬܐ ܀ ܬܪܝܢܐ ܕܝܢ ܡܫܝܼܚܘܬܐ ܕܐܗܪܘܢ ܘܒܢ̈ܘܗܝ ܘܡ̈ܠܟܐ: ܗ̇ܝ ܕܒܲܡܨܥܬܐ ܗܘܸܬ܆ ܠܫܘܼܡܠܝܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܒܪܗܡ ܠܡܫܝܼܚܐ ܀ ܬܠܝܼܬܝܐ ܕܝܢ܆ ܕܐܠܝܼܬܘܗܝ ܚܘܼܬܡܐ ܐܚܪܝܐ ܫܘܼܡܠܝܐ ܗܘ̣ ܕܒܪܘܼܚܐ ܕܩܘܼܕܫܐ܆ ܕܒܲܥܡܕܗ ܕܡܵܪܢ ܗܘ̤ܐ. ܘܗܘܼܝܘܼ ܫܘܼܡܠܝܐ ܓܡܝܼܪܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܝܢܕ ܡ̣ܢ ܚܕܐ ܩܪܢܐ ܪܫ̇ܡ ܘܡܫ̇ܚ ܘܲܡܚܲܬܡ: ܘܕܠܐ ܚܵܡ̇ܪ ܠܟܠܗܘܢ ܒܲܚܕܐ ܕܘܼܟܿܐ܆ ܡܫܵܘܕܥ܇ ܕܠܐ ܐܸܬܓܡܪܘ ܟܠܗܘܢ ܤܘܼܥܪ̈ܢܐ ܐܟܚܕܐ܇ ܘܠܐ ܒܚܕ ܙܒܼܢܐ: ܘܕܐܦܢ ܪܘܼܚܐ ܫܘܹܐ ܗ̇ܘ ܕܒܩܲܪܢܐ ܡܲܥܒܸܿܕ pb. f.79v ܘܚܲܕ ܚܲܝܠܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܒܟܠ ܙܒ̈ܢܝܼܢ܆ ܐܹܠܵܐ ܦܪܝܼܫ ܙܒܼܢܐ ܘܕܘܼܟܿܬܐ. ܒܲܙܒܼܢ ܡ̇ܢ ܡܘܼܠܟܿܢܐ: ܒܲܙܒܢ ܕܝܢ ܦܘܼܩ̈ܕܐ ܕܒܸܤܪܐ: ܘܒܙܒܢ ܥܡܵܕܐ ܕܒܡ̈ܝܐ ܘܪܘܼܚܐ܇ ܐܦܢ ܪܘܼܚܐ ܗ̇ܘ ܕܕܲܒܿܪ ܠܐܒܪܗܡ ܘܚܲܝܠ. ܘܗܘܸܐ ܥܡ ܡܘܫܐ ܘܥܲܡ ܢܒ̈ܝܼܐ܇ ܘܒܗ ܡܸܬܕܒܿܪܐ ܚܕܬܿܐ ܚܲܕܗܘ܆ ܘܠܐ ܐܵܠܨܵܐ ܕܡܛܠ ܚܘܼܠܦ ܢܵܡܘܤܐ ܘܙܲܒܢܐ ܘܕܘܼܟܿܬܐ: ܢܸܬܚܲܠܦ ܪܘܼܚܐ ܡܲܥܒܿܕܢܐ ܕܒܟܠ. ܐܸܠܐ ܡܛܠ ܕܘܼܪܵܫܢ ܘܕܘܼܪܵܓܼܢ ܕܠܓܼܡܝܼܪܘܬܐ ܤܥ̇ܪ. ܐܟܼܡܐ ܕܚ̇ܙܝܢܢ ܕܐܒܐ ܚܕܵܐ ܪܚ̱ܡܬܐ ܩܢܹܐ ܨܹܝܕ ܒܪܗ. ܘܟܼܕ ܐܝܼܬܼܵܘ̄ ܫܒܼܪܐ܆ ܘܟܕ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܛܠܝܐ܆ ܘܟܼܕ ܐܝܬܼܘܗܝ ܓܲܕܘܕܼܵܐ. ܘܟܕ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܥܠܝܡܵܐ. ܐܠܐ ܦܘܩ̈ܕܐ ܕܠܘܬܗ ܘܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܠܐ ܫܛܹܝܢ. ܘܒܙܒܼܢ ܚܲܠܒܼܐ ܡܬܪܤܐ ܠܗ܆ ܘܒܿܙ̣ܒܲܢ ܒܕܘܚ̈ܠܐ ܕܐܤ̈ܩܛܐ. ܘܒܲܙܒܲܢ ܒܹܝܬܼ pb. f.80r ܡܪܕܘܼܬܐ ܕܝܘܼܠܦܢܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܓܿܠܐ ܠܗ ܟܠܗ ܚܘܼܫܒܹܗ܇ ܘܠܐ ܡܲܫܠܡ ܒܐܝܼ̈ܕܘ ܩܢܝܵܢܗ: ܥܕܡܐ ܕܡܸܬܓܿܡܪ ܒܝܼܕܥܬܐ. ܗܵܟܢ ܘܐܠܗܢ ܤܓܝܼܕܐ: ܒܫܘܼܚܠܦܐ ܕܢܵܡܘ̈ܤܐ ܥܲܬܼܝܼܩ̈ܐ ܘܚܲܕܬ̈ܐ܆ ܕܲܒܿܪ ܠܓܢܤܢ ܥܕܡܵܐ ܠܫܘܼܡܠܝ ܝܕܥܬܐ. ܐܟܼܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܼܚܐ ܫܡܲܝܵܢܐ. ܕܟܼܡܐ ܕܙܒܼܢܐ ܕܝܵܪܬܿܐ ܛܠܹܐ܆ ܠܐ ܦܪܝܼܫ ܡ̣ܢ ܥܒ̈ܕܐ ܘܫ̄. ܘܕܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܝܲܠܘܼ̈ܕܐ ܗܕܝܢ ܬܚܹܝܬܼ ܐܤܛܘܼ̈ܟܼܤܘܗܝ ܕܥܵܠܡܐ ܡܸܬܕܲܒܿܪܝܼܢ ܗܘܼܝܢ. ܟܕ ܡ̣ܛܐ ܕܝܢ ܫܘܼܠܡܗ ܕܥܵܠܡܐ: ܗܝܕܝܢ ܫܲܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܼܪܹܗ: ܘܲܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܢܬܿܬܼܐ ܘܬܚܹܝܬ ܢܵܡܘܿܤܐ܆ ܕܢܸܙܒܸܿܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܼܬܼܝܗܘܢ ܬܚܹܝܬ ܢܵܡܘܿܤܐ. ܗܟܢܐ ܘܗܫܐ ܡܚܵܘܼܐ ܒܝܕ ܩܪܢܐ ܕܒܕܘܼܟܿܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܡܡܲܠܝܐ: ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܵܫܚܵܐ ܗܘܼܬܼ ܟܗ̈ܢܐ܆ ܟܵܗܢܘܼܬܐ ܡܫܲܡܠܹܝܢ pb. f.80v ܗܘ̣ܘ. ܘܡ̈ܠܟܐ ܡܲܠܟܿܘܬܼܐ. ܘܗܫܐ ܫܘܼܡܠܝܐ ܡܲܩܢ̱ܝܵܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܚܕܵܐ ܐܪܘܼܚܵܐ ܤܵܥܪܐ. ܘܲܡܦܲܠܓܼܐ ܘܝܵܗܒܿܐ ܐܝܟ ܕܗܝܸ ܨܵܒܼܝܵܐ܇ ܠܦܘܼܬܼ ܛܘܼܝ̈ܒܐ ܘܕܲܪ̈ܓܐ ܕܲܡܩܲܒܠܢܐ. ܦܤܘܩܐ ܕܥܤܪܝܢ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܫܘܒܼܩܢ ܚܛܗ̈ܐ ܐܝܼܬܝܼܗ̇܆ ܠܡܵܢܐ ܝܠܘ̈ܕܐ ܘܫܒܪ̈ܐ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܚܛܝܼܬܼܐ ܡܥܡܕܝܼܢܢ. ܝܲܠܘܼ̈ܕܐ ܕܝܢ ܕܠܲܥܡܵܕܐ ܡܸܬܩܲܪܒܝܼܢ܆ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܕܠܐ ܚܛܗܐ ܐܢܘܢ܆ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܡܛܠ ܕܡܸܨܛܠܝܢܘܼܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗܘܸܬ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܵܫܐ: ܕܢܝܼܪܐ ܕܫܘܥܒܵܕܐ ܕܚܛܝܼܬܐ ܥܠ ܚܹܐܪܘܼܬܼܗܘܢ ܐܲܥܸܠܘ ܘܤܵܡܘ: ܒܲܥܒܼܪ ܢܡܘܿܤܐ܆ ܗܘܸܘ ܠܗܘܢ ܡܸܟܹܝܠ ܟܠܗܘܢ ܝܲܠܕܘ̈ܗܝ ܕܐܕܡ ܥܒ̈ܕܐ ܕܲܚܛܝܼܬܐ. ܐܟܼܡܢ ܡ̇ܢ ܕܡܸܬܼܝܼܠܕ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܹܐ ܥܲܒܼܕܵܐ ܗܘ̣. ܥܕܡܐ ܕܡܩܲܒܸܿܠ ܚܪܘܼܪ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܘܼܬܐ. pb. f.81r ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܐܘܼܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܒܙܲܠܝܼܩܵܐ ܫܡܝܵܢܐ ܠܒܼܢܝ̈ܢܫܐ ܐܸܬܝܼܕܥܬ̤: ܤܝܵܓܼܐ ܕܒܐܦܝ̈ܗܘܢ ܒܬܪܥܘܼܬܗܘܢ ܕܥܲܡ ܐܠܗܐ ܐܬܬܪܥ. ܘܡܛܠ ܬܪܥܘܼܬܼܗܘܢ ܕܥܲܡܗ܆ ܠܤܝܼܡܬܼ ܒܢ̈ܝܐ ܡܸܟܹܿܝܠ ܕܢܸܬܼܩܪܒܘܼܢ ܫ̣ܘܵܘ. ܘܡܛܠ ܕܥܲܒܼܕܘܼܬܗܘܢ ܬܸܬܚܲܪܪ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܠܤܝܼܡܬܼ ܒܢ̈ܝܐ ܢܸܫܬܘܘܿܢ. ܡܲܥܡܘܕܝܼܬܐ ܠܚܐܪܘܼܬܼܐ ܕܚ̈ܝܐ ܐܸܬܝܲܗܒܿܬ̤܆ ܒܫܘܼܡܵܗܐ ܫܒܝܼܚܐ ܕܬܠܝܬܝܘܼܬܼܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܕܟܕ ܥܲܒܕܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܕܚܛܝܼܬܼܐ܆ ܠܫܘܼܡܵܗܐ ܕܒ̈ܢܝܐ ܕܐܠܗܐ ܢܩܲܒܠܘܼܢ. ܡ̣ܢ ܢܝܼܪܐ ܕܫܘܼܥܒܿܕܐ ܕܚܛܝܼܬܼܐ ܩܵܕܡܝܼܢ ܡܸܫܬܪܹܝܢ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܠܤܝܼܡܬܼ ܒܢ̈ܝܐ ܡܸܫܬܿܘܹܝܢ. ܕܒܼܚܹܐ ܪܘܬܗܘܢ ܝܘܼܪܬܿܢܐ ܕܐܠܗܐ ܢܩܲܒܿܠܘܼܢ. ܕܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܚܛܗ̈ܝܢ ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܝܼܢ ܠܡܥܡܘܕܝܼܬܐ: ܐܟܙܢܐ ܕܫܲܒܪ̈ܐ ܘܝܲܠܘܼ̈ܕܐ܆ pb. f.81v ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܲܛܠܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܼܝܗ̇ ܡܵܘܗܒܼܬܹܐ ܨܐܕܝܗܘܿܢ. ܘܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܘܼܬܼܐ ܝܼܠܝܼܕܝܼܢ. ܘܥܲܒܕܐ ܐܢܘܢ ܕܲܚܛܝܼܬܼܐ ܕܗ̇ܘ ܒܲܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ܇ ܕܒܲܥܒ̣ܵܪ ܢܡܘܤܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܲܡܠܟܼܬ̤. ܒܡܲܥܡܘܕܝܼܬܐ ܕܝܢ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܚܪܘܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܒܤܝܼܡܬܼ ܒܢ̈ܝܐ ܗ̇ܘܐ ܚܘܼܠܛܢܗܘܢ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܲܥܡܕܝܼܢܢ ܠܝܠܘܼ̈ܕܐ ܘܐܦܢ ܕܠܐ ܚܛܵܗ ܐܢܘܢ. ܕܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܘܼܬܼܐ ܢܸܬܬܚܪܪܘܼܢ܇ ܘܒ̈ܢܝܐ ܠܐܠܗܐ ܢܸܗܘܘܿܢ. ܦܤܘܩܐ ܕܥܤܪܝܢ ܘܚܕ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܢܸܒܼܥܵܐ ܕܟܼܠܢ ܛܵܒܼ̈ܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܸܥܡܲܕ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ܇ ܐܠܐ ܚܕܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܟܼܡܐ ܕܦܵܩܕܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܐ ܕܬܒ̈ܠܝܐ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܕܝܢ. ܕܐܟܼܙܢܐ ܕܡܐܢܐ ܕܡ̣ܢ ܛܝܼܢܐ ܡܸܬܿܬܲܩܢ: ܒܡ̈ܝܐ ܡܸܬܓܿܒܸܠ ܐܢ pb. f.82r ܡܸܤܬܪܲܚ܇ ܟܡܵܐ ܕܛܝܼܢܐ ܐܝܼܬܵܘܼܗܝ܇ ܘܠܲܟܼܝܢܐ ܕܢܘܼܪܐ ܥܕ ܟܝܠ ܠܐ ܐܸܫܬܘܬܦ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܸܫܬܿܓܼܪ ܒܝܕ ܢܘܼܪܐ: ܕܬܘܼܒܼ ܡ̣ܢ ܕܪܫ ܢܸܬܓܒܸܠ ܘܒܡ̈ܝܐ ܢܸܬܿܬܲܩܢ܆ ܠܲܝܬܿ ܦܪܘܿܣ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ: ܟܡܵܐ ܕܒܟܝ̈ܢܐ ܡܝ̈ܘܬܼܐ ܐܝܼܬܼܿܝܢ: ܐܵܠܨܵܐܝܼܬ ܠܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܠܐ ܡܝܘܿܬܼܘܼܬܼܐ܆ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢܢ. ܡܵܐ ܕܝܢ ܕܡ̣ܢ ܕܪܫ ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܼܬܐ ܐܸܬܓܒܸܠܢܢ: ܘܛܝܒܿܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܩܲܒܸܿܠܢܢ: ܗ̇ܝ ܕܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܫܛܼܪ ܟܠ ܢܘܼܪ̈ܝܼܢ ܕܐܝܼܬܼ ܓܵܡܪܐ ܠܢ: ܠܐ ܡܟܝܠ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢܢ ܚܘܼܕܬܼܐ ܕܬܪܝܢ. ܐܟܼܡܐ ܕܐܦܠܐ ܚܸܨܦܐ ܕܐܸܫܬܓܪ̤ܬ܆ ܓܒܼܝܼܠܘܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ. ܡܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ܠܡܲܥܡܘܕܝܼܬܐ ܐܚܪܬܼܐ ܕܒܡ̈ܝܐ ܡܤܲܟܹܿܝܢܲܢ. ܡܛܠ ܕܠܚܕܐ ܩܝܵܡܬܿܐ ܡܤܲܒܿܪܝܼܢܢ܇ ܕܛܘܼܦܤܗ̇ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܸܬ̱ܪܫܡ. ܕܡ̣ܢܗ̇ ܠܐ ܡܝ̈ܘܬܐ ܗ̇ܘܝܢܢ܇ ܘܥܠ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ pb. f.82v ܬܪܝܢܐ ܠܐ ܡܸܤܬܲܢܩܝܼܢܢ. ܘܚܕܐ ܙܒܼܢ ܡܝܼܬܼ ܝܫܘܿܥ. ܕܒܛܘܼܦܤܐ ܕܡܵܘܬܿܗ ܥܡܲܕܢ ܡܸܫܬܡܠܐ. ܘܕܢܸܥܛܘܿܦ ܬܘܼܒ ܢܡܝܼܬܝܼܘܗܝ ܒܬܸܢܝܐ ܕܡܲܥܡܘܕܝܼܬܐ܆ ܪܒ ܗ̄ܘ̣ ܪܘܼܫܥܗ̇ ܕܨܒܘܼܬܐ. ܘܚܕܐ ܙܒܼܢ ܡܸܬܼܓܲܙܪܝܼܢ ܗܘ̣ܘ ܥܸܒܼܪ̈ܝܐ܇ ܒܲܦܤܵܩܐ ܕܒܼܗܪܐ: ܗ̇ܘ ܕܠܓܼܙܘܪܬܿܐ ܕܠܐ ܒܐܝܼ̈ܕܝܼܢ ܡܛܲܦܸܣ ܗܘ̣ܐ. ܘܚܕܐ ܬܘܼܒܼ ܙܒܲܢ ܒܚܠܘܿܕܿ. ܡܵܘܠܕܐ ܒܝܕ ܐܢܬܿܬܼܐ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢܢ. ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܛܘܦ̈ܤܐ܆ ܚܕܐ ܗܘ̣ ܙܒܲܢ ܒܠܚܘܿܕ ܐܵܠܨܵܐ ܕܢܸܬܼܝܼܠܕ܆ ܠܥܠܡܐ ܐܪܙܢܝܐ ܕܟܪܤܛܝܵܢܘܼܬܼܐ. ܕܒܕܓܼܘܿܢ ܕܐܝܟܿܢܐ ܕܠܐ ܡܲܨܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܝܠܝܼܕܐ܇ ܠܓܘ ܟܪܤܐ ܕܐܸܡܹܗ ܢܸܥܛܘܿܦ ܠܡܸܬ̱ܝܼܠܕܘܼ. ܘܐܦܢ ܢܸܗܘܐ ܕܲܡܤܲܪܚܝܼܢ ܟܠܗܘܢ ܗܕ̈ܡܵܘܗܝ܇ ܘܲܤܢܝܼܩܝܼܢ ܒܲܪܕܪܹܫ ܒܟܲܤܐ ܠܡܸܬܓܿܒܼܵܠܘܼ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܼܩܕܡ pb. f.83r ܒܪܡ ܒܐܘܼܡܢܘܼܬܐ ܕܐܵܤܝܘܼܬܼܐ܆ ܡܸܬܼܦܲܪܣ ܚܘܼܠܡܵܢܐ ܠܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܕܗܕܡ̈ܘܗܝ. ܗܟܼܢܐ ܠܐ ܡܸܫܟܿܚܵܐ܇ ܕܬܘܼܒܼ ܠܓܘ ܟܲܪܤܐ ܕܡ̈ܝܐ ܐܢܵܫ ܢܸܥܛܘܿܦ ܕܢܸܬܝܠܕ܇ ܐܵܦܹܢ ܢܸܗܘܐ ܕܲܡܤܲܪܚܐ ܢܲܦܫܗ ܒܟܼܘܼ̈ܬܡܬܐ ܕܚܛܝܼܬܼܐ܇ ܘܲܤܢܝܼܩ ܒܟܠܗܹܝܢ ܥܠ ܚܘܼܠܡ̄: ܩܲܕܡܝܐ ܕܩܲܒܸܿܠ ܒܝܼܕ ܥܡܵܕܐ. ܐܝܼܬܼ ܗܘ̣ ܠܗ̇ ܓܹܝܪ ܠܐܤܝܘܼܬܹܗ܆ ܐܪ̈ܙܐ ܕܟܪܤܛܝܵܢܘܼܬܐ. ܕܒܗܘܿܢ ܐܸܬܼܡܠܸܟ ܫܘܒܼܩܢܐ ܠܟܼܠ ܕܡܗܲܝܡܸܢ. ܗ̄: ܬܝܒܘܬܐ ܘܲܫܝܵܓܼܬܿܐ ܕܸܡܥܵܝܬܿܐ ܘܲܕܿܕܡ̈ܝܵܢ. ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܿܥܐ: ܡܛܠ ܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝܼ̈ܫܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܘܒܹܗ ܐܝܼܬܼ ܦܤܘܩ̈ܐ: ܝܘ̄: ܦܤܘܿܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܒܗܘܢ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܗܘܸ ܓܹܝܪ ܫܘܼܡܠܝܐ ܗܢܐ: ܡܬ̱ܪܫܡ ܕܐܝܼܬܼܘܗܝ ܫܵܘܬܿܦܘܼܬܼܐ ܕܠܘܬܼ ܐܠܗܐ ܘܐܠܗ̈ܝܬܐ: ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼܐ pb. f.83v ܕܫܵܘܬܿܦܘܼܬܼܐ ܕܦܓܼܪ ܘܲܕܡܐ܆ ܕܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܐ ܐܢܘܢ ܒܸܤܪܐ ܘܕܡܵܐ܇ ܐܠܐ ܒܛܝܒܿܘܬܐ ܘܠܐܠܗܐ ܡܸܠܬܐ ܒܲܚܕܵܝܘܼܬܗܘܿܢ ܕܥܲܡ ܡܫܝܼܚܐ ܡܫܵܘܬܦܝܼܢ. ܐܡ̇ܪ ܓܹܝܪ ܡܪܝ ܚܢܢܝܼܫܘܿܥ ܒܦܘܼܫܵܩܐ ܕܗ[...] ܐܢܐ ܚܲܝ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܒܼܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܢܹܐܟܼܠܲܢܝ ܐܦ ܗܘܸ ܢܸܚܐ ܡܛܠܬܼܝ. ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܝܼܬ ܠܐܒܼܐ ܠܘܬ ܦܓܼܪܐ܆ ܐܝܼܬܼ ܘܲܠܦܓܼܪܐ ܨܹܝܕ ܗܠܝܢ ܕܐܟ̇ܠܝܼܢ. ܡܸܨܥܝܐ ܗܘܼ ܗܟܝܠ ܕܐܵܟܼܘܿܠܐ ܘܕܐܒܐ܇ ܘܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܢܤ̇ܒ ܚ̈ܝܐ. ܘܠܗܠܝܢ ܡܦܲܠܓܼ ܚܝ̈ܐ. ܡܲܥܒܿܕܢܘܬܼܐ ܐܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܲܝܠܐ. ܐܝܼܬܼ ܠܗ ܐܦ ܒܐܘܼܤܝܐ ܕܒܸܤܪܗ. ܡܲܚܹܐ ܓܹܿܝܪ ܠܟܼܠ ܐܝܟܿܢܐ ܕܐܦ ܐܒܐ ܠܗ. ܘܡܛܠ ܕܚܢܢ ܒܫܵܘܬܦܘܼܬܼܐ ܕܒܗܘܢ܆ ܠܗ̇ ܠܫܵܘܬܦܘܼ̄ ܗܕܐ ܕܥܲܡ ܐܠܗܐ ܢܩ̇ܦܝܼܢܢ. ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܒܟܠܗ ܛܘܼܝܵܒܼܐ ܕܦܐܹܐ ܠܡܩܲܒ̈ܠܢܐ pb. f.84r ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܟ ܢܸܗܘܐ܇ ܘܐܸܠܐ ܡܸܬܚܲܝܒܼܝܼܢܢ. ܕܡܸܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܬ̣ܐ ܛܘܼܒܼܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܢܐܡܪ: ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܟ̇ܠ ܦܓܼܪܗ ܕܒܼܪܗ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ ܫܘܿܐ ܠܗ܆ ܚܘܼܝܵܒܼܐ ܠܦܓܼܪܗ ܘܲܠܢܲܦܫܗ ܢܤ̇ܒ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܕܟܼܝܐܝܼܬܼ ܓܫܦ ܒܕܟܼ̈ܝܐ ܀ ܀ ܀ ܦܤܘܩܐ ܕܬܪܝܢ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܼܟܼܡܵܐ ܟܘ̈ܢܝܐ ܡܸܬܟܲܢܐ ܫܘܡܠܝܐ ܗܢܐ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܕܒܚܡܫܐ ܟܘܼ̈ܢܵܝܼܝܼܢ ܡܸܬܟܲܢܐ. ܚܕ ܡ̇ܢ܆ ܟܢܘܼܫܝܐ. ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܥܕܬܿܐ. ܡܛܠ ܕܲܡܟܲܢܸܫ ܠܚ̈ܝܐ ܦ̈ܠܝܼܓܐ ܕܒܼܢ܇ ܠܘܵܬܼ ܚܕܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡ ܗܠܝܢ ܐܠܗ̈ܝܬܐ.. ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ. ܫܘܬܦܘܬܐ܇ ܡܛܠ ܕܒܢܤܝܒܼܘܼܬܗܘܿܢ ܕܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘܝܢܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ. ܕܬܠܬܐ: ܩܘܪܒܢܐ ܘܗܢܐ ܡܛܠ ܕܐܪܙܐ ܗܘ̣ ܕܗ̇ܘ ܕܗܘܸ ܠܗ ܩܲܪܸܒܼ ܠܐܒܘܼܗܝ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܦܝܢ ܀ ܕܐܪܒܥܐ ܀ ܐܪܙܐ pb. f.84v ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܪܙܢܐܝܬ ܐܲܫܠܡܗ ܡܫܝܚܐ ܠܬܠܡ̈ܝܼܕܘܗܝ ܒܥܠܝܼܬܼܵܐ. ܕܚܲܡܫܐ: ܩܘܼܕܫܐ ܡܛܠ ܕܡܩܲܕܸܫ ܠܢܵܤ̈ܘܿܒܹܐ ܒܡܲܥܒܿܕܢܘܼܬܹܗ̇. ܕܒܥܸܛܝܵܢ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܘܒܕܘܼܟܝܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܚܛ̈ܗܐ: ܦܤܘܿܩܐ ܕܬܠܬܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܕܠܚܡܐ ܠܐ ܒܤܪܢܝܐ ܗܘ̣. ܘܚܲܡܪܐ ܠܐ ܕܡܵܢܵܝܐ ܗܘ܆ ܐܝܟܿܢܐ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܡܸܬܩܪܹܝܢ. ܐܡ̇ܪܝܢܢ. ܐܟܡܐ ܕܟܼܝܵܢܹܗ ܐܢܫܝܐ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܠܘ ܒܲܟܼܝܵܢܐ܇ ܐܸܠܐ ܡܛܠ ܚܕܵܝܘܼܬܐ ܕܥܡ ܟܝܵܢܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܐܠܗܐ ܐܝܬܼܘܗܝ ܘܡܸܬܩܪܐ܆ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܼܬܐ ܘܠܚܡܐ ܗܢܐ ܘܚܲܡܪܐ܆ ܟܕ ܠܘ ܒܲܟܝܢܐ ܐܢܘܢ ܦܓܼܪܐ ܘܕܡܵܐ: ܐܠܐ ܡܛܠ ܛܝܒܿܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܡܲܓܿܢܐ ܦܓܪܐ ܘܲܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܸܬܩܪܝܼܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܲܗܦܸܟ ܐܢܵܫ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܐܢ ܠܚܡܐ ܘܚܲܡܪܐ ܡܛܠ ܛܝܒܿܘܬܐ ܕܪܘܚܐ: ܦܓܪܐ ܐܢܘܢ ܘܲܕܡܵܐ pb. f.85r ܕܡܫܝܼܚܐ܇ ܘܦܓܼܪܐ ܘܲܕܡܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ. ܡܛܠ ܚܕܵܝܘܼܬܐ ܕܥܲܡ ܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܐܢܘܢ܆ ܡܕܝܢ ܠܚܡܐ ܗܢܐ ܘܚܲܡܪܐ ܐܠܗܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܝܟܿܢܐ ܡܸܬܩܒܿܠܐ ܗܕܐ܆ ܡܦܢܝܢܢ.. ܕܐܠܘܼ ܒܲܟܝܵܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܝܢ ܠܠܚܡܐ ܘܚܲܡܪܐ ܦܓܼܪܐ ܘܲܕܡܐ: ܘܒܲܟܼܝܢܐ ܬܘܼܒ ܠܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܐܠܗܐ܆ ܟܒܼܪ ܫܪܝܼܪ ܗܘܼܐ ܟܘܢܵܫܐ ܗ̇ܘ ܥܠܝܢ. ܘܟܕ ܠܘ ܗܵܟܼܢܐ: ܐܠܐ ܠܠܚܡܵܐ ܡ̇ܢ ܘܲܠܚܲܡܪܐ: ܦܓܼܪܐ ܘܕܡܵܐ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ܆ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܼܚܐ܇ ܘܠܘ ܕܐܠܗܐ ܐܢܘܢ ܒܲܟܝܵܢܐ. ܦܤܘܿܩܐ ܕܐܪܒܥܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܛܝܒܿܘܼܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܡܓܢܐ ܥܠ ܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܠܝܬ ܦܘܼܫܟܼܵܐ ܥܠܹܝܗ̇ ܐܵܦܸܢ ܟܲܤܝܐ ܗܝ܆ ܥܠ ܡܹܐܬܼܝܐ ܕܪܘܼܚܐ ܕܥܠ ܐܪ̈ܙܐ ܩܲܕܝܼܫ̈ܐ. ܡܛܠ ܠܐ ܓܲܠܝܘܼܬܹܗ ܕܫܘܼܟܿܢܐ ܕܒܲܪܓܸܫܬܐ ܕܤܘܼܥܪ̈ܢܐ܆ ܠܐ ܦܪ̈ܘܫܐ ܡܬܦܪܬܟܼܝܼܢ ܕܐܵܦ pb. f.85v ܤܲܓܿܝܸ. ܟܕ ܠܐ ܡܲܕܪܟܼܝܼܢ ܕܐܦ ܡܲܦܘܿܚܝܼܬܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܕܒܝܕ ܪܸܡܙܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܟܤܝܼܬܼܐ ܗܝܼ ܘܠܐ ܕܢܝܼܚܬܐ܇ ܘܐܝܬܿ ܐܢܫ ܕܡܸܬܼܦܲܫܟ ܥܠܝܗ̇. ܡܛܠ ܦܬܓ̈ܡܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ܆ ܘܡܛܠ ܤܥܘܪܘܬܗ̇ ܕܒܦܓܼܪܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܹܝܠ ܐܒܼܐ ܕܪ̈ܘܼܚܬܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܡܵܪܝܐ ܒܼܪܐ ܪܘܼܚܹܗ ܕܒܪܢܫܐ ܒܓܘܗ. ܘܗ̇ܝ ܕܓܒܼܠ ܐܟܼܚܕܐ ܠܸܒܿܗܘܿܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܤ̈ܓܝܐܬܼܐ. ܐܲܝܕܐ ܗܝܼ ܟܵܠܝܼܬܼܵܐ ܕܥܠ ܪܘܼܚܵܦܐ ܕܪܘܼܚܐ ܕܥܠ ܐܪ̈ܙܐ ܡܪ̈ܝܢܐ ܬܸܬܥܲܤܩ ܨܒܘܼܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܫܘܼܪܝܐ ܒܝܕ ܒܘܼܪܟܿܬܹܗ ܕܟܘܼܡܪܐ ܡܫܲܒܿܚܐ ܕܠܥܠܡ. ܐܟܼܙܢܐ ܓܹܝܪ ܕܒܼܫܘܼܪܝܐ ܟܕ ܚܕܵܐ ܙܒܲܢ ܒܲܠܚܘܿܕ ܒܲܪܸܟ ܐܠܗܐ ܕܢܸܦܪܘܿܢ ܘܢܸܤܓܘܢ. ܒܘܼܪܟܿܬܗ ܪܵܗܛܐ ܥܲܡ ܟܠ ܘܡܸܬܼܚܲܠܛܐ ܒܟܼܠ. ܘܒܼܟܠ ܚܸ̈ܒܼܠܐ ܕܒܲܛܢܐ ܘܝܲܠܕܐ ܓܵܡܪܐ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܐ܆ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܚܕܵܐ ܙܒܲܢ ܡܢܗ ܐܸܬܼܐܡܪ܇ pb. f.86r ܗܵܟܼܢܐ ܐܦ ܥܠ ܝܼܫܘܿܥ ܟܬܼܝܼܒܼ. ܕܒܲܪܸܟ ܥܠ ܠܚܡܐ ܘܐܘܕܝܼ ܥܠ ܟܤܐ. ܠܐܬܸܐ ܕܚܝܠܐ ܟܤܝܐ ܕܗܘܢ ܫܲܟܸܿܢ ܒܝܘܼܒܵܠܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܐ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗ. ܒܬܲܫܕܪܵܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ܇ ܕܡ̣ܢ ܡ̈ܠܘܐܐ ܫܚ̈ܝܼܓܐ ܢܓܼܡܘܿܪ ܦܓܪܐ ܚܝܐ ܘܕܡܐ ܡܵܪܢܝܐ.. ܘܐܟܼܙܢܐ ܕܡܸܬܗܲܝܡܢܐ ܠܢ. ܕܒܲܤܝܵܡܐ ܕܕܒܚ̈ܐ ܕܥܠ ܡܕܒܿܚܐ ܢܡܘܿܤܵܝܐ: ܢܘܼܪܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܡܲܕܒܚܐ ܢܵܚܬܐ ܗܘ̣ܬ: ܘܲܠܩܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܕܟܗܢܐ ܒܐܬ̤ܐ ܓܠܝܼܬܼܐ ܡܩܲܒܿܠܐ ܗܘ̣ܬ܆ ܗܟܼܢܐ ܘܛܵܒ ܙ̇ܕܩ ܠܡܲܫܵܪܘܼ: ܕܒܲܤܝܵܡܐ ܕܡܠܘܐܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܕܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܚܘܼܤܝܢ: ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܟܵܗܢܘܬܐ ܘܒܩ̈ܠܐ ܐܪ̈ܙܢܝܐ: ܢܘܼܪܐ ܕܪܘܼܚ ܩܘܼܕܫܐ ܒܲܡܠ̈ܘܐܐ ܕܤܝܼܡܝܼܢ ܡܸܬܚܲܠܛܐ: ܠܘ ܐܝܟ ܕܠܕܒ̈ܚܐ ܢܡܘ̈ܣܝܐ ܠܩܸܛܡܵܐ ܬܲܫܪܸܟ: ܐܸܠܐ ܕܲܬܼܩܲܕܸܫ pb. f.86v ܘܲܬܫܲܡܠܐ. ܐܝܟ ܕܠܐܪ̈ܙܐ ܡܩܵܘ̈ܝܢܐ. ܘܠܐ ܡܸܫܬܪ̈ܝܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܐܪܙܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܤܲܝܒܪܬܿܐ ܕܠܥܠܡ܇ ܒܲܪܢܫܢ ܡܢܲܓܪܐ ܒܠܐ ܚܵܫܘܿܫܘܼܬܐ ܘܒܠܐ ܡܸܫܬܿܚ̱ܠܦܢܘܼܬܐ. ܘܐܝܟܿܢܐ ܕܚܲܝܠܐ ܕܢܘܼܪܐ ܕܒܲܟܼܝܵܢܐ ܒܡ̈ܠܘܐܐ ܡܸܬܪ̈ܓܼܫܢܐ ܡܸܬܛܲܥܲܡ ܘܡܲܥܒܸܿܕ܆ ܗܟܢܐ ܘܚܲܝܠܗ ܕܪܘܼܚܐ ܩܲܕܝܼܫܐ܇ ܒܡ̈ܠܘܐܐ ܕܐܪ̈ܙܝ ܦܘܼܪܩܢܢ ܡܸܬܢ̱ܤܒ ܘܲܡܩܲܕܹܫ. ܦܤܘܩܐ ܕܚܡܫܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܠܝܢ ܡܬ̱ܐܡܪܐ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܒܢܡܘܤܐ ܟܠܐ ܡܐܟܠܐ ܕܦܓܼܪܐ ܘܕܡܐ܇ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܨܝܕ ܢܘܿܚ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܒܢܒܝܐ ܕܡܚܲܤܸܕ ܐܟܠܝ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܡ ܘܠܥܓܼܠܐ ܡܢܲܩܹܝܢ. ܐܢܬܿܘܿܢ ܐܡ̇ܪܝܼܢ ܕܐܵܟܠ̇ܝܼܢ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܫܬܿܝܢܢ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܗܕܐ ܥܠܝܢ ܫܪܝܼܪܐ ܗܘܼܬ܆ ܐܸܠܘܼ ܒܦܓܼܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܫܚܝܼܡܐ ܘܕܡܐ ܕܚ̈ܝܘܬܼܐ ܀ ܀ ܀ ܛ ܀ ܀ ܀ pb. f.87r ܚܪ̈ܫܬܼܐ ܡܸܬܼܚܲܫܚܝܼܢ ܗܘܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܦܓܼܪܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܲܕܡܐ ܡܵܪܢܝܐ ܡܸܫܬܘܬܦܝܼܢܢ܆ ܕܐܸܬ̱ܝܗܸܒܼܘ ܠܦܘܼܪܩܢܢ ܒܡܠܘܿܐܐ ܕܠܚܡܵܐ ܘܒܐܕܫܐ ܕܚܲܡܪܐ: ܬܪܤܝܼܬܼܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܕܐܬܐ ܠܗܬ̤: ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܪܫ ܛܘܼܦܤܗ̇ ܘܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܦܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܐ܆ ܢܸܤܬܟܼܪ ܘܢܸܫܬܬܩ ܦܘܼܡܵܐ ܕܡܓܕܦ. ܐܟܙܢܐ ܓܚܹܪ ܕܓܡܘܿܪ ܬܐ ܕܢܘܪܐ ܒܡܲܠܥܤܗ̇ ܠܟܼܝܵܢܐ ܕܒܸܤܪܐ ܡܵܘܩܕܐ ܘܲܡܛܠܩܵܐ܇ ܕܩܸܪܒܬ̤ ܕܝܢ ܒܓܼܠܝܵܢܐ ܠܦܘܼܡܗ ܘܲܠܤܘ̈ܬܗ ܕܢܒܝܐ: ܥܵܘ̣ܠܗ ܐܸܫܬܒܸܩ ܘܚ̈ܛܗܘܗܝ ܬܸܐܥܛܝܼܘ: ܘܟܸܪܟܐ ܕܡ̈ܓܲܠܹܐ ܕܒܲܟܼܝܢܗ ܠܐ ܡܹܬܼܐܟܼܠܢܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ: ܕܐܸܬܝܼܗܸܒܼ ܠܡܐܟܼܘܼܠܬܐ ܒܚܸܙܵܐ ܠܲܢܒܼܝܼܵܐ: ܩܲܒܸܿܠ ܡܢܗ ܡܲܕܥܵܐ ܕܟܲܤܝ̈ܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܟܕ ܦܓܼܪܐ ܘܕܡܵܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܟܝܵܢܐܝܼܬܼ ܠܐܡܸܬܐܲܟܼܠܢܐ ܀ ܀ ܀ ܝ ܀ ܀ ܀ pb. f.87v ܐܝܼܬܼܘܗܝ: ܒܼܬܪܤܝܼܬܹܗ ܪܘܼܚܢܝܬܐ: ܕܒܝܕ ܡܠ̈ܘܐܐ ܘܐܸܬ̱ܐܡܪܘ܆ ܚܘ̈ܒܐ ܡܵܪܹܩ ܘܗܵܘܢܐ ܡܲܢܗܪ. ܦܲܓܼܪܹܗ ܓܹܝܪ ܟܝܵܢܝܐ ܕܡܫܝܼܚܐ܇ ܕܒܪܐ ܘܡܵܪܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܗ ܗܘ̣ܬ ܠܗ ܪܒܿܘܼܬܼܐ܇ ܕܒܼܪܐ ܘܡܵܪܐ ܢܸܫܬܲܡܲܗ ܘܢܬ̱ܝܼܕܥ܆ ܐܠܐ ܒܝܲܕ ܪܘܼܚܵܐ ܩܕܝܼܫܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܲܩܦܹܗ ܡܚܝܕܐܝܬܼ ܠܡܸܠܬܼܐ ܐܠܗܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܡܸܬܼܐ̱ܡܪܢܘܼܬܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܼܒܼ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܗ ܗܘ̤ܐ ܩܢܹܐ: ܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܐ ܘܠܐ ܡܸܫܬܚܠܦܢܘܼܬܐ܇ ܠܐ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܩܲܕܝܼܫܐ܇ ܗ̇ܘ ܚܝܐ ܘܠܐ ܡܸܫܬܲܚ̱ܠܦܢܐ. ܕܡܢܗ ܠܘ ܒܲܠܚܘܿܕ ܕܠܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܐ ܘܠܐ ܡܸܫܬܿܚܠܦܢܘܼܬܼܐ ܒܲܩܢܘܿܡܗ ܢܤܒܼ܆ ܐܸܠܐ ܘܕܲܒܗܹܝܢ ܢܫܵܘܬܹܿܦ ܠܐ ܚܪ̈ܢܐ ܤܦ̇ܩ. ܗ̇ܘ ܗܵܟܹܝܠ ܪܘܼܚܵܢܐ ܕܠܗܠܝܢ ܫܲܟܸܿܢ ܠܦܓܼܪܗ ܟܝܵܢܝܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ܆ pb. f.88r ܗܘܸ ܟܕ ܗܘܸ ܢܚ̇ܬ ܒܚܲܝܠܗ ܥܠ ܐܪ̈ܙܐ ܕܦܘܼܪܩܢܢ܇ ܘܐܝܟ ܡܫܝܼܚܘܼܬܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܩܕܝܼܫܘܬܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܐ ܡܫܲܟܸܿܢ ܠܗܘܢ܇ ܘܠܦܓܼܪܐ ܘܲܕܡܵܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܒܪܘܼܚܵܦܹܗ ܡܫܲܓܼܢܹܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܠܐ ܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܚ̈ܠܦܢܐ ܒܲܟܼܝܵܢܐ: ܐܟܼܡܵܐ ܕܗܘܹܐ ܦܓܼܪܗ ܕܡܵܪܢ ܒܝܕ ܩܝܵܡܬܿܐ ܡܫܲܡܠܐ ܠܗܘܢ. ܕܡܢܗܘܿܢ ܗܘܿܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܸܫܬܘܬܦܝܼܢ ܒܗܘܿܢ܇ ܗ̇ܘ ܡܸܕܡ ܕܒܝܕ ܦܓܼܪܗ ܕܡܪܢ ܐܸܬܓܿܡܪ. ܠܢ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡܤܲܒܿܪܝܼܢܢ ܠܡܼܗܘܐ ܐܝܟ ܕܦܘܼܡܗ ܩܕܝܼܫܐ ܐܡ̣ܪ. ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܟܠ ܗܵܟܹܝܠ ܡ̣ܢ ܦܓܪܝ ܘܫܬ̇ܐ ܡ̣ܢ ܕܹܡܝ܆ ܐܝܼܬܼ ܠܗ ܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ܇ ܘܐܢܐ ܐܲܩܝܼܡܝܼܘܗܝ ܒܝܵܘܡܐ ܐܚܪܝܐ. ܡܫܲܪܪ ܒܗܕܐ ܕܡ̇ܢ ܕܒܐܪܙܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܦܓܼܪܐ ܘܕܡܐ ܢܸܬܬܲܪܤܹܐ܇ ܚ̈ܝܐ ܕܒܼܩܢܘܿܡܗ ܩ̇ܢܐ ܛܘܼܒ̈ܬܢܐ. ܗܫܐ pb. f.88v ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܼܬܘ̄ ܡܲܫܬܿܝܐ. ܡ̇ܢ ܒܛܘܼܦܤܐ. ܠܚܲܪܬܼܐ ܕܝܢ ܒܲܥܒ̇ܕܐ ܡܸܬܓܲܡܪܐ. ܟܕ ܩ̇ܐܡ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܸܤܬܲܝܒܿܪ: ܘܲܡܟܼܬܿܪ ܒܚ̈ܝܐ ܕܠܐ ܫܘܼܠܡܐ. ܘܬܘܼܒ ܐܡ̇ܪ. ܦܓܼܪܝ ܓܹܝܪ ܫܪܝܼܪܐܝܬ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܡܐܟܼܘܠܬܐ. ܘܕܹܡܝ ܕܠܐ ܦܸܠܐܬܼܐ ܫܚܝܼܡܬܿܐ ܘܕܡ̣ܢ ܥ̇ܒܕܐ ܤܦܝܼܩܐ ܬܸܬ̱ܪܢܹܐ. ܗ̇ܝ ܕܠܦܓܼܪܐ ܡܐܟܘܠܬܐ܇ ܘܠܲܕܡܵܐ ܡܸܫܬܬܼܝܵܢܐ ܡܟܲܢܹܐ. ܐܠܐ ܫܲܪܝܼܪܬܿܐ ܘܕܡ̣ܢ ܤܘܥܪ̈ܢܐ ܩܵܝܡܐ܆ ܗܕܐ ܗܝ ܠܡ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܡܲܫܬܝܐ ܕܫܪܪܐ: ܕܠܘ ܠܦܓܼܪܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܡܩܝܡܵܐ܆ ܐܠܐ ܘܠܢܲܦܫܐ ܐܟܼܚܕ. ܘܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ܆ ܒܠܐ ܡܸܬܚܲܒܿܠܢܘܼܬܐ. ܠܗܕܐ ܕܝܢ܆ ܒܠܐ ܡܸܫܬܚܠܦܢܘܼܬܐ ܡܥܲܛܪܐ.. ܡ̇ܢ ܕܐܟܿܠ ܦܓܼܪܝ ܘܫ̇ܬܐ ܕܡܹܝ. ܒܝܸ ܡܩܘܐ ܘܐܸܢܐ ܒܹܗ. ܗ̇ܘ ܠܡ ܕܗܠܝܢ ܤ̇ܥܪ܆ ܒܝܼ ܡܸܬܡܲܙܓܼ. ܘܚܲܕ ܡܕܡ ܗ̇ܘܐ ܥܲܡܝ ܒܡܲܥܒܿܕܢܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܘܗܸ ܓܹܝܪ ܐܝܟ pb. f.89r ܤܲܝܒܼܪܬܐ ܡܩܲܝܡܬ̤ ܚ̈ܝܐ܆ ܡܩܵܘܐ ܒܝܼ ܠܐ ܡܵܝܘܿܬܐ. ܘܐܢܐ ܒܗ܆ ܐܝܟ ܤܲܝܒܿܪܬܿܐ ܕܡܸܬܼܚܲܠܛܐ ܒܓܘܼܫܡܐ. ܘܐܟܚܕܐ ܡܸܬܡܲܙܓܼܐ. ܕܢܗܘܐ ܥܲܡܝ ܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܐܸܢܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܼܠܘܿܣ ܐܡ̣ܪ. ܗ̇ܘ ܠܡ ܕܥܬܝܼܕ ܕܲܢܫܲܚܠܸܦ ܦܓܪܐ ܕܡܘܼܟܿܟܼܢ. ܕܢܸܥܒܿܕܝܼܘܗܝ ܒܪ ܕܡܘܼܬܐ ܕܦܓܼܪܐ ܕܫܘܼܒܚܗ. ܗܟܼܢܐ ܓܹܝܪ ܡܩܵܘܹܐ ܒܲܢ܆ ܐܸܢܗܘܢ ܕܚܢܢ ܢܩܵܘܹܐ܇ ܒܗܘܼܦܟܼܐ ܫܲܦܝܼܪ ܙܢܐ ܘܲܡܩܲܠܤܐ. ܕܢܫܬܘܬܦ ܕܝܢ ܠܦܓܪܐ ܕܡܵܪܘܼܬܼܵܐ. ܟܕ ܠܐ ܐܝܼܬܲܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܼܢ܇ ܚܘܼܝܵܒܼܐ ܗܘ̣ ܠܢܦܫܢ ܐ̇ܟܼܠܝܼܢܢ ܘܫܬ̇ܝܢܢ. ܐܢ ܓܹܝܪ ܐܝܟ ܦܠܝܼ̈ܓܐ ܢܩܪܘܿܒ: ܘܠܐ ܟܕ ܩܢܹܝܢܲܢ ܬܲܪܥܝܼܬܼܐ ܕܫܵܘܝܐ܆ ܐܵܘ ܐܢ ܢܗܲܝܡܸܢ: ܠܐ ܛܵܒܼܐܝܼܬܼ ܕܝܢ ܢܸܚܹܐ܇ ܒܨܠܘܼܬܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܒܸܤܪܐ: ܐܵܘ ܒܠܐ ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܲܦܫܐ: ܘܠܐ ܡܕܡ ܝܘܼܬܼܪܢܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܵܠܠܚܸܡ ܚ̈ܝܐ ܢܹܐܟܼܘܿܠ. pb. f.89v ܡܵܠܘܿܢ ܕܝܢ ܡܚ̈ܝܒܐ ܢܸܗܘܐ܆ ܠܦܓܼܪܐ ܕܡܵܪܝܐ ܘܠܲܕܡܵܐ. ܦܤܘܼܩܐ ܕܫܬܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܗܘ̣ ܦܓܪܐ ܕܦܬܼܘܼܪ ܚ̈ܝܐ ܥܡ ܗ̇ܘ ܫܡܝܵܢܐ ܘܠܘ ܬܪܝܢ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܐܢܫ ܕܢܸܬܗܲܓܿܓ ܬܪܝܢ ܦܓܼܪ̈ܐ ܒܐܪܙܐ ܗܢܐ ܐܵܘ ܦܘܼܠܓܼܐ ܒܝܲܕ ܛܘܼܦܤܐ: ܟܡܵܐ ܘܐܢ ܡܫܲܚܠܦܝܼܢ ܒܲܟܼܝܵܢܐ. ܗܢܐ ܕܥܠ ܡܕܒܚܐ ܤܝܼܡ ܘܗ̇ܘ ܫܡܝܵܢܐ. ܐܫܬܘܕܥ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܙܢܐ ܕܢܦܫܐ ܘܦܓܼܪܐ: ܠܵܘ ܬܪܝܢ ܚ̈ܝܐ ܘܡܠ̈ܝܠܐ: ܐܦܠܐ ܚ̈ܝܘܗܝ ܘܲܡܠܝܼܠܘܼܬܹܗ ܕܦܓܼܪܐ܆ ܛܘܼܦܤ̈ܝ ܚ̈ܝܐ ܘܡܠܬܐ ܕܢܲܦܫܐ: ܟܕ ܛܒܼ ܕܢܲܦܫܵܐ ܐܝܼܬܼܘܗܘܢ ܚ̈ܝܐ ܘܡܠܬܐ. ܕܦܓܼܪܐ ܕܝܢ ܒܲܚܕܵܝܘܼܬܐ [...] ܩܢܹܐ ܫܘܬܦܘܼܬܐ. ܚܕ ܗܘ̣ ܒܪܢܫܐ ܚܲܝܐ ܡܠܝܼܠܐ ܒܬܪ̈ܬܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܠܐ ܕܵܡ̈ܝܵܝܵܬܼܐ. ܗ̄܆ ܒܢܲܦܫܐ ܐܟܚܕ ܘܒܼܦܓܼܪܐ. ܘܬܘܼܒ ܐܟܙܢܐ ܕܠܘ ܒܢ̈ܝܐ ܬܪܝܼܢ ܘܡܫܝܼܚ̈ܝܐ ܡܸܬܼܗܲܝܡܢ ܡܸܠܬܼܐ pb. f.90r ܘܒܸܤܪܹܗ: ܠܦܠܐ ܛܘܼܦܤܐ ܕܚ̈ܕܕܐ ܡܸܬܼܚܵܘܹܝܢ ܒܲܒܼܪܘܼܬܐ ܘܒܲܡܫܝܼܚܘܼܬܐ. ܚܲܕ ܗܘܼ ܓܹܝܪ ܒܪܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܲܬܼܪܲܝܢܘܼܬܼ ܟ̈ܝܢܐ ܟܝܢܐܝܼܬܼ ܘܲܡܚܲܝܕܵܐܝܼܬܼ܆ ܠܗ̇ ܒܡܸܠܬܐ. ܐܵܦܸܢ ܦܓܼܪܹܗ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܦܓܼܪܐ ܕܒܲܫܡܝܐ܇ ܘܥܲܡܹܗ ܘܡܼܛܠܬܹܗ ܦܓܪܐ ܡܸܫܬܲܡܲܗ ܦܓܼܪܐ ܐܪܙܢܝܐ. ܘܠܐ ܕܝܢ ܛܘܼܦܤܐ ܘܠܐ ܬܪܝܢܘܬܐ. ܚܲܕ ܗܘ̣ ܓܹܝܪ ܦܓܼܪܗ ܕܡܫܝܼܚܵܐ: ܟܝܵܢܐܝܼܬܼ ܘܲܡܚܲܝܕܵܐܝܬܼ ܒܦܓܼܪܐ ܘܒܠܚܡܐ ܐܝܟܿܢܐ ܕܟܕ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܢܸܗܘܐ ܒܲܟܼܝܵܢܐ܇ ܢܤ̇ܒ ܐܝܼܩܪܐ ܘܚܲܝܠܐ ܘܫܲܘܼܡܗܐ ܕܐܚܪܢܐ ܘܬܸܫܒܿܘܿܚܬܐ܇ ܘܐܵܦܸܢ ܡܫܲܚܠܦܝܼܢ ܟܝ̈ܢܐ.. ܐܟܼܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܚܕ ܡ̣ܢ ܠܒܼܝܼ̈ܫܝ ܐܠܗܐ: ܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܠܐ ܬܹܐܟܼܠܘܢ ܦܓܼܪܗ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܘܫܪܟܐ. ܦܓܼܪܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܒܼܪܗ ܕܐܢܫܐ ܘܲܕܡܵܐ܆ ܕܚܲܕ ܡ̇ܢ ܬܤܬܟܠ ܕܐܝܼܬܼܘ̄: ܠܲܚܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܢܚܸܬܼ. ܐܚܪܢܐ pb. f.90v ܕܝܢ ܒܲܟܝܢܐ ܘܐܚܪܢܐ. ܘܗܢܐ ܡܸܬܼܐܟܼܐܠܵܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܡܸܬ̱ܐܲܟܼܠܵܢܐ ܘܠܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܠܚ̈ܡܝܼܢ. ܐܝܟ ܡܸܫܬܼܚܠܦܢܘܼܬܐ ܕܐܘܼ̈ܤܝܼܵܣ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܬܪܝܢ ܦܓܼܪ̈ܝܢ ܠܡܫܝܼܚܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬܿ܆ ܟܕ ܥܲܡ ܗ̇ܘ ܕܒܲܫܡܝܐ܇ ܐܚܪܢܐ ܠܗܢܐ ܕܐܪܙܐ ܡܲܥܸܠ ܐܢܬܿ. ܐܸܠܐ ܚܕ ܦܓܼܪܐ ܠܗ̇ܘ ܕܠܥܸܠ ܘܲܫܡܝܵܢܐ. ܘܠܗܢܐ ܕܠܬܚ̣ܬܿ ܘܐܪܙܢܝܐ. ܘܗܕܐ ܟܕ ܐܚܪܢܝ ܒܐܘܼܤܝܐ. ܐܚܪܢܐ ܗܘ̣ ܓܹܝܪ ܒܲܟܼܝܵܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܓܒܼܠ ܒܲܒܼܬܼܘܼܠܬܐ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܡ̣ܢ ܡܠܘܿܐܐ܇ ܟܠܝܘܿܡ ܫܩ̇ܠ ܬܘܩܢܐ. ܚܕ ܕܝܢ ܦܓܼܪܐ ܒܪܡ܆ ܡܛܠ ܕܚܕ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܚܲܕ ܕܝܢ ܘܠܲܚܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܢܚܸܬܼ. ܡܸܬܼܐܲܟܼܠܢܐ ܓܹܝܪ ܘܠܐ ܡܸܬܼܐܲܟܼܠܵܢܐ. ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܘܕܡܐ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ. ܕܠܐ ܐܦ ܕܡܠܬܐ ܬܸܪܢܹܝܘܗܝ ܠܚܲܫܐ܇ ܡܛܠ ܕܕܓܘܐ pb. f.91r ܗ̄ܝ̣ ܗ̇ܝ ܕܠܚܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܕܢܚܸܬܼ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܐ. ܐܸܠܐ ܕܟܝܵܢܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܚ̈ܝܐ ܕܟܠ ܚܲܫ. ܘܦܓܼܪܗ ܚܠܦ ܚܲܝ̈ܘ̄ ܕܥܵܠܡܐ ܝܲܗܒܼ. ܐܢܕܝܢ ܢܲܗܦܟ ܐܢܵܫ ܥܠܝܢ. ܕܐܸܢܗܘܸ ܕܩܝܵܡܬܐ ܕܓܼܘܐ ܐܝܼܬܝܗ̇. ܠܡܵܢܐ ܐܡ̇ܪܝܬܿܘܢ: ܕܐܢ ܐܢܫ ܠܐ ܐܟ̇ܠ ܦܓܪܗ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܘܫ̇ܬܐ ܡ̣ܢ ܕܡܹܗ ܠܲܝܬܿ ܠܗ ܚ̈ܝܐ ܒܲܩܢܘܿܡܗ. ܚ̈ܝܐ ܓܹܝܪ ܕܒܩܢܘܿܡܵܐ ܗܢ̇ܘܢ ܐܢܘܢ ܕܟܠܢܫ ܡ̣ܢ ܩܝܵܡܬܿܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܠܗܘܢ܇ ܘܐܵܦܸܢ ܠܐ ܐܟ̇ܠ. ܐܡܪܝܼܢܢ. ܕܐܦܢ ܚ̈ܝܐ ܕܒܲܩܢܘܿܡܵܐ ܐܢܫ ܠܐ ܡܸܫܟܿܚ ܠܡܸܚܵܐ܆ ܐܸܠܐ ܟܕ ܠܒܸܤܪܐ ܢܤܝܼܡ ܘܲܐܠܐ ܡܝܘܿܬܼܘܼܬܼܐ ܘܠܐ ܚܒܼܵܠܐ. ܟܲܕ ܚ̈ܝܐ ܗܟܝܠ ܕܒܩܢܘܡܐ܆ ܚ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܐܡ̈ܝܼܢܐ ܘܲܡܢܵܚ̈ܐ ܘܕܤܟ ܠܐ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢܐ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗ ܟܝܵܢܐ ܗ̇ܘܼܐ ܡܩܲܒܿܠܢܐ. ܠܐ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܒܠܚܘܿ ܕܡܸܙܕܕܩܵܐ ܩܝܵܡܬܐ. pb. f.91v ܫܘܼܟܵܢܐ ܗܝܼ ܓܹܝܪ ܕܓܼܘܐ. ܐܠܐ ܕܠܐ ܡܸܫܟܿܚܐ ܗܘ̣ܬ ܕܬܬܗܲܝܡܲܢ ܕܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܐ ܟܝܵܢܐ ܗܢܐ ܢܩܘܼܡ܇ ܘܚ̈ܝܐ ܢܩܲܒܿܠ ܘܠܐ ܫܪܵܝܐ܇ ܐܢ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܚܐܫ ܗܘ̣ܐ ܘܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܐ ܠܐ ܡܸܬܬܪܝܼܡ ܗܘ̣ܐ. ܘܐܢܗܘ̣ ܕܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ ܘܫܪܝܪ̈ܢ. ܟܕ ܗܘܸ ܓܹܝܪ ܩܵܡ. ܘܝܗ̣ܒ ܠܟܼܝܵܢܐ ܗܵܢܐ ܚ̈ܝܐ ܕܩܢܘܡܐ ܕܠܐ ܦܘܼܠܓܼ: ܘܬܲܚܸܡ ܕܐܸܢܗܸܘ ܕܒܼܦܓܪܗ ܠܐ ܢܸܬܬܪܤܐ ܘܲܕܡ̣ܗ܆ ܕܐܝܼܬܼܘܗܝ ܫܘܬܦܘܼܬܐ ܕܒܛܘܼܦܤܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܚ̈ܝܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ܇ ܠܐ ܡܸܫܟܿܚܐ ܕܲܢܩܲܒܸܿܠ ܒܘܤܡܐ ܕܒܗ̇ܢܘܢ ܚ̈ܝܐ܇ ܐܦܢ ܚܲܝ ܗܘ̣. ܐܚܪܢܝܐܝܼܬ ܕܝܢ. ܐܵܦܸܢ ܡܸܫܬܿܘܹܐ ܠܚܵܝܑܬܼ ܡܝ̈ܬܐ ܝܗܘܼܕܝܐ ܘܚܲܢܦܐ܆ ܐܠܐ ܠܘ ܐܝܟ ܡܸܤܬܲܟܿܝܵܢܘܼܬܼܐ: ܒܛܝܒܿܘܼ ܓܹܝܪ ܘܐܝܟ ܓܒܼܝܼܠܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܪܵܫܝܼܬܼ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܒܦܓܪܐ ܕܡܫܝܼܚܐ pb. f.92r ܘܕܡܐ ܒܤ̇ܡ ܕܫܵܥܬܐ: ܘܡ̣ܢ ܟܕܘܼ ܡܤܲܟܹܿܐ ܠܚ̈ܝܐ ܕܒܩܢܘܿܡܐ܆ ܠܐ ܫܘܸܐ ܠܲܕ ܫܲܪܟܿܐ: ܟܡܵܐ ܐܢ ܫܘܸܐ. ܢܤ̇ܒ ܓܹܝܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܩܲܕܡ ܤܲܟܿܝܸ. ܤܓܝܼ ܗܘܼ ܗܵܟܹܝܠ ܒܲܡܲܨܥܬܐ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ܆ ܟܡܵܐ ܕܒܹܝܬ ܗ̇ܘ ܕܒܕܝܼܠܗ. ܡܸܬܼܒܲܤܡ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܒܼܕܠܐ ܕܝܼܠܗ. ܗܵܢܐ ܟܠܗ ܤܵܦܩܐ ܠܡܵܘܬܵܪܘܼ. ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘܼ ܢܗܲܝܡܸܢ܇ ܘܒܐܪܙܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܦܓܼܪܐ ܘܕܡܐ ܢܬܬܪܤܐ ܘܢܫܬܘܬܦ. ܗܠܝܢ ܓܹܝܪ ܕܐܸܬܬܝܬܿܝܼ ܗܫܐ܆ ܐܦܢ ܠܘ ܒܼܕܘܼܟܬܐ ܐܸܢܹܝܢ ܕܥܵܗܢܵܐ ܠܕܐܝܟ ܗܢܐ ܒܘܼܚܢܐ܇ ܐܸܠܐ ܡܛܠ ܥܘܼܗܕܢ ܦܓܼܪܐ ܘܲܕܡܐ ܩܕܝܼܫܐ ܐܸܬܼܥܲܗܕܢܢ܆ ܘܤܒ̇ܪܝܼܢܢ ܕܐܦ ܝܘܼܬܼܪܢܗܝܢ ܤܓܼܝ ܗܘܼ. ܠܡ̇ܢ ܕܒܥܐ ܠܡܐܬܪ: ܒܕܢܝܼܫܐ ܟܠܗ ܠܝܘܼܬܼܪܢܐ ܚܵܐܪ. ܦܤܘܿܩܐ ܕܫܒܼܥܐ: ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܗܘܼ ܡܲܤܒܼܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܒܬܪ ܡܲܤܚܘܼܬܼܐ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. pb. f.92v ܕܐܟܼܡܐ ܕܐܵܠܨܵܐ ܥܠ ܬܲܪܤܝܼܬܼܐ ܦܓܼܪܢܝܬܐ܆ ܒܬܪ ܡܘܠܕܐ ܒܸܤܪܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܐܸܡܵܐ܆ ܗܵܟܼܢܐ ܘܐܦ ܡܘܠܕܐ ܐܪܙܢܝܐ܇ ܐܵܠܨܵܐ ܠܲܡܩܲܒܿܠܘܼ ܬܪܤܝܼܬܼܐ ܪܘܼܚܢܝܬܿܐ. ܟܕ ܓܹܝܪ ܠܡܵܘܠܕܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܕܒܲܩܝܵܡܬܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢܢ܇ ܐܚܪܬܼܐ ܤܲܝܒܿܪܬܑܿܐ ܕܪܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܼܐ ܢܵܤ̇ܒܿܝܼܢܢ. ܘܓܲܠܝܐܝܼܬܼ ܒܛܝܒܿܘܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܡܸܬܬܪܤܝܢܢ܆ ܕܡܢܗ̇ ܡܩܵܘܝܢܢ ܕܗܘܹܐ ܐܝܼܬܲܝܢ܇ ܘܠܐ ܡܝ̈ܘܬܐ ܒܦܓܼܪ̈ܝܢ ܘܠܐ ܡܸܫܬܚ̈ܠܦܢܐ ܒܢܲܦܫ̈ܬܢ. ܘܡܛܠ ܕܛܘ̄ ܕܛܘܼܦܤܐ ܕܡܵܘܠܕܐ ܕܡ̣ܢ ܕܪܫ ܒܝܕ ܪܘܼܚܐ ܡܸܟܿܐ ܩܲܒܿܠܢܢ܆ ܙ̇ܕܩܐܝܼܬ ܤܲܝܒܿܪܬܐ ܪܘܼܚܢܝܬܿܐ ܕܢܩܲܒܿܠ ܐܸܫܬܿܘܝܼܢܢ. ܐܝܟܿܢܐ ܕܒܛܘܼܦܤܐ ܡܕܡ ܒܛܝܒܿܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܦ ܬܢܢ ܢܸܬܬܪܤܐ. ܐܟܼܙܢܐ ܓܝܪ ܕܡܥܡܘܕܝܼܬܐ ܛܘܼܦܤܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܗ̇ܘ ܡܵܘܠܕܐ ܕܡ̣ܢ ܕܪܹܫ. ܗܟܢܐ ܤܝܒܿܪܬܿܐ pb. f.93r ܗܕܐ ܪܘܼܚܢܝܬܿܐ܆ ܛܘܼܦܤܵܐ ܐܝܼܬܼܝܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܤܲܝܒܿܪܬܿܐ ܕܪܘܼܚܐ܇ ܕܒܬܼܪ ܩܝܵܡܬܿܐ ܒܚ̈ܝܐ ܡܢܲܛܪܐ ܠܢ. ܘܐܝܟܿܢܐ ܕܒܥܠܡܵܐ ܗܢܐ ܒܬܪ̈ܬܝܢ ܐܝܼܬܼ ܠܢ. ܕܗܘܸܐ ܐܝܼܬܲܝܢ܇ ܒܲܗܘܿܝܐ ܘܒܩܘܼܝܵܡܐ܇ ܗܘ̣ܝܢ ܡ̇ܢ ܒܡܵܘܠܕܐ. ܩܘܼܝܵܡܢ ܕܝܢ ܒܤܲܝܒܿܪܬܐ: ܗܟܼܢܐ ܐܦ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܼܝܕ: ܡܵܐ ܕܐܬ̱ܝܠܕܝܢ ܒܝܕ ܩܝܵܡܬܐ܆ ܢܤ̇ܒܿܝܼܢܢ ܕܗܘܸܐ ܐܝܼܬܿܝܢ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܲܗܘܸܝܢ ܠܐ ܡܝ̈ܘܬܼܐ܆ ܡܟܲܬܿܪܝܼܢܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܼܬܲܝܢ. ܒܲܕܓܼܘܿܢ ܐܝܟ ܕܡܸܟܐ ܛܘܼܦܤܐ ܕܗ̇ܘ ܡܘܠܕܐ ܩܲܒܿܠܢܢ. ܐܠܨܵܐܝܼܬܼ ܤܲܝܒܿܪܬܿܐ ܕܪܘܼܚܐ ܬܢܢ ܢܤ̇ܒܿܝܼܢܢ. ܕܲܢܩܵܘܹܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܼܬܝܢ ܒܡܘܠܕܐ ܚܲܕܬܼܐ. ܐܠܨܐ ܠܢ ܡܕܝܢ܇ ܕܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܬܐ ܐܸܬܝܠܕܢܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ܇ ܤܝܒܿܪܬܐ ܕܕܡܝܐ ܠܡܘܠܕܢ ܪܘܼܚܢܝܐ ܢܩܲܒܿܠ. ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܐ pb. f.93v ܘܡܹܐܬܝܼܬܹܐ ܕܪܘܼܚܐ ܠܫܘܼܪܪܐ ܘܠܬܪܒܿܝܼܬܼܐ ܕܩܕܝܼܫܘܬܐ ܕܐܸܬܝܲܗܒܿܬ̤ ܠܢ܇ ܘܠܫܘܼܡܠܝܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܥܬܼܝܼ̈ܕܢ. ܦܤܘܿܩܐ ܕܬܡܢܝܐ: ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܡܵܢܐ ܒܠܚܡܐ ܘܚܲܡܪܐ ܦܓܪܐ ܐܸܬܝ̱ܗܸܒܼ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܲܒܼܠܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܐ ܐܸܬܼܝܼܗܸܒܼ ܠܫܘܼܡܠܝ ܛܘܼܦ̈ܤܐ ܥܲܬܿܝܼ̈ܩܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܫܪܪܐ ܕܐܪܙܹܗ ܩܲܕܹܡܘ ܐܕܝܼܩܘ. ܡܲܠܟܝܙܕܩ ܟܘܼܡܪܐ ܕܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܢܡܘܿܤܐ܆ ܠܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܐ ܠܐܠܗܐ ܡܩܲܪܸܒܼ ܗܘ̣ܐ܇ ܘܒܢܵܡܘܿܤܐ ܕܒܢ̈ܝ ܝܤܪܝܠ: ܠܲܚܡܐ ܘܢܘܼܩܵܝܐ܇ ܠܕܒ̈ܚܐ ܕܚ̈ܝܘܬܐ ܓܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ. ܘܐܡܝܼܢܐܝܼܬܼ ܩܕܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܵܐ܇ ܠܚܡܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܥ̇ܐܠ ܗܘ̣ܐ܇ ܘܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܸܬܩܲܪܒܼ ܗܘ̣ܐ. ܬܤܝܼܡ ܠܡ ܥܠ ܦܬܼܘܼܪܐ ܠܚܸܡ ܐ̈ܦܐ ܩܕܡܝ܆ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬܼ. ܘܡܛܠ ܐܝܼܩܪܗ ܬܘܼܒ ܕܠܲܚܡܵܐ܆ ܟܗ̈ܢܐ ܒܢ̈ܝ ܐܗܪܘܿܢ ܕܟܼܝܘܼܬܐ ܒܟܠܡܕܡ pb. f.94r ܠܡܸܛܪ ܡܸܬܦܲܩܕܝܢ ܗܘ̣ܘ. ܠܐ ܠܡ ܢܛܢܦܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܫܡܐ ܕܐܠܗܗܘܿܢ. ܡܛܠ ܕܩܘܼܪ̈ܒܢܘ̄ ܕܡܪܝܐ܇ ܠܚܡܵܐ ܕܐܠܗܗܘܢ ܗܢ̣ܘܢ ܡܩܲܪܒܝܼܢ. ܘܬܘܒ ܠܡ ܩܲܕܫܝܗܝ ܠܟܗܢܐ܇ ܡܛܠ ܕܠܚܡܐ ܕܐܠܗܟ ܗܘ̣ܝܘܼ ܡܩܲܪܒܼ. ܘܬܘܼܒ. ܓܲܒܪܐ ܠܡ ܡܘܼܡܬܼܢܐ ܡ̣ܢ ܙܪܥܗ ܕܐܗܪܘܢ܇ ܠܐ ܢܸܬܩܲܪܒ ܠܲܡܩܿܪܒܼܘܼ ܠܚܡܵܐ ܕܐܠܗܗ ܒܹܝܬܼ ܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫ̈ܐ. ܙ̇ܕܩܐܝܬܼ ܡܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܡܵܪܢ܇ ܠܐܬܸܐ ܕܠܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܘܼܬܹܗ ܕܠܛܘܼܦܤܐ ܩܲܕܡܵܝܐ܇ ܘܠܬܚܘܝܼܬܐ ܕܗܘܸ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܡܫܲܡ̱ܠܝܵܢܐ ܕܛܘܼܦ̈ܤܐ ܘܓܼܵܡܘܿܪܐ ܕܦܠܐܬܼ̈ܐ. ܒܡ̈ܠܘܐܐ ܗܠܝܢ܇ ܐܲܫܠܡ ܐܪ̈ܙܘܗܝ.. ܬܘܼܒܼ ܕܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܕܫ̈ܐ܆ ܝܲܬܿܝܪܐܝܼܬܼ ܥܵܡܢܝܼܢ ܠܢ ܠܩܘܼܝܡܵܐ ܕܗܠܝܢ ܚ̈ܝܐ܇ ܘܠܵܒܟܿܝܼܢ ܠܢ ܕܲܢܟܲܬܪ ܒܗܘܢ. ܘܟܕ ܒܲܟܝܵܢܗܘܢ ܘܠܢ ܚ̈ܝܐ ܘܠܐ ܪܓܸܫܬܐ ܩܢܹܝܢ. ܒܪܡ ܤܦ̇ܩܝܼܢ pb. f.94v ܐܢܘܢ ܕܢܠܒܿܟܼܘܢܢ ܒܗܠܝܢ ܚ̈ܝܐ܇ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܒܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ ܝܗ̇ܒ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܠܐ ܕܐܝܟ ܗܵܢܐ: ܐܝܟܿܢܐ ܕܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܢܸܬܿܛܦܝܼܣ ܐܝܟ ܕܒܬܚܘܝܼܬܼܐ܆ ܕܠܓܼܡܪ ܠܐ ܢܸܬܦܠܓܼ: ܕܠܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܐ ܒܡܹܐܟܼܘܼܠܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܢܸܤ݂ܲܒܼ. ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܟܝܵܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܵܢܐ ܩܢܹܝܢ܆ ܒܪܡ ܡܵܐ ܕܢܤ݂ܒܘ ܪܘܼܚܐ ܕܩܘܼܕܫܐ ܘܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ܆ ܤܦ̇ܩܝܼܢ ܕܲܢܕܲܪܓܼܘܢ ܠܢܤܘ̈ܒܝܗܘܢ܇ ܠܘܵܬܼ ܒܘܼܤܵܡܵܐ ܓܡܝܼܪܐ ܕܠܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܐ. ܐܢ ܓܹܝܪ ܒܚ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܤܦ̇ܩܝܼܢ ܕܢܠܒܿܟܼܘܢܢ ܐܝܟ ܦܘܼܤܩܵܢܐ ܐܠܗܝܐ: ܟܕ ܠܲܝܬܿ ܒܗܘܿܢ ܒܲܟܝܢܐ ܗܕܐ܆ ܤܲܓܿܝܸ ܝܲܬܝܼܪܝܼܬ ܐܸܡܬܼܝ ܕܡܹܐܬܝܼܬܼܐ ܕܪܘܼܚܐ ܢܩܲܒܿܠܘܢ܇ ܢܸܤܦܩܘܢ ܕܲܢܕܲܪܓܘܼܢܢ ܠܡܲܤܒܼܐ ܕܠܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܐ.. ܬܘܼܒ ܡܛܠ ܕܦܫ̈ܝܼܩܬܐ ܘܲܫܟܼ̈ܚܝܬܼ ܒܟܼܠ ܕܘܼܟ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܨܒ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ. ܘܪܹ̈ܫܝܵܢ pb. f.95r ܒܟܼܠ ܡܕܡ. ܒܐܘܼܟܼܠܐ ܘܒܸܫܩܝܵܐ. ܒܫܲܟܼܝܼܚܘܼ̄ ܘܠܐ ܡܙܲܠܗܙܘܼܬܐ. ܥܸܠܬܐ ܬܬܠ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ܆ ܠܘܬܼ ܐܡܝܼܢܘܼܬܐ ܕܒܐܪ̈ܙܐ ܘܪܹ̈ܫܵܝܘܵܬܼܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ܇ ܕܠܐ ܪܹܫܝܵܢ ܬܹܐܚܕܝܼܗ̇ ܠܬܸܫܡܫܬܐ ܦܤܘܩܐ ܕܬܫܥܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܡܵܢܐ ܟܕ ܨܵܝ̇ܡܝܼܢܢ ܡܸܫܬܘܬܦܝܼܢܢ ܒܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܫܠܝܚ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠܘ ܐܸܫܬܘܬܦܘ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܸܫܬܵܘܬܦܘ ܒܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܩܕܡ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܒܐܪ̈ܙܐ܇ ܡܛܠ ܦܪܝܫܘܼܬܼ ܐܝܼܩܵܪܐ ܕܐܸܬܦܪܸܫ ܠܐܪ̈ܙܐ ܘܠܡܵܪܗܘܢ. ܘܫ̈ܠܝܚܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܢܡܘܿܤܐ ܩܲܕܡܝܐ ܫܲܡܠܝܸܘ ܘܒܛܠܘܼܗܝ܆ ܐܝܛܐ ܡ̇ܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܒܐܪ̈ܙܐ ܫܲܪܝܸܘ ܒܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܚܲ̈ܕܬܹܐ ܘܲܓܼܡܝܼܪ̈ܐ. ܦܤܘܩܐ ܕܥܤܪܐ ܀ ܡܛܠ ܗܝ̇ ܕܐܟܠ ܡܪܢ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܕܗ̇ܢܘ ܦܓܪܝ ܤܒܼܘ ܀ ܐܟܼܠ ܡܸܢܹܗ pb. f.95v ܘܐܸܫܬܿܝܸ ܡ̣ܢ ܚܲܡܪܐ ܕܟܲܢܝܹܗ ܕܡܹܗ ܐܵܘ ܠܵܐ. ܐܡ̇ܪܝܢܢ. ܕܐܟܼܠ ܘܐܸܫܬܿܝܼ ܡ̣ܢ ܦܓܼܪܐ ܗ̇ܘ ܘܕܡܐ. ܕܝܼܕܝܼܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ܇ ܕܠܐ ܐܸܫܬܹܿܐ ܡ̣ܢ ܗܫܐ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܝܲܠܕܐ ܕܓܼܦܸܬܿܐ܇ ܘܫ̄܆ ܘܠܗܕܐ ܫܠ̇ܡ ܡܵܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܲܠܦܢܐ܇ ܘܡܵܪܝ ܝܘܐܢܝܼܣ ܦܘܼܡܵܐ ܕܕܗܒܼܐ. ܘܡܵܪܝ (ܢܣܛܘܪܝܣ) ܦܛܪܝܼܪܟܐ ܕܩܘܼܤܛܢܛܝܼܢܦܘ ܠܝܼܣ.. ܐܢܕܝܢ ܐܢܵܫ ܡܲܗܦܟ. ܕܐܸܢܗܘܸ ܕܦܓܪܐ ܘܲܕ̄ܡܵܐ ܚܘ̈ܒܐ ܘܚܛ̈ܗܐ ܡܚܲܤܹܝܢ܇ ܘܡܸܬܼܡܲܙܓܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡ ܪܫ ܛܘܼܦܤܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܼܐ ܕܒܹܗ ܓܵܡ̇ܪܝܼܢ. ܘܗܘܸ ܪܹܫ ܛܘܼܦܤܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܘܠܵܐ ܥܠ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܤܢܝܼܩ܆ ܠܡܵܢܐ ܐܟܼܠ ܡ̣ܢ ܦܓܼܪܗ ܘܐܸܫܬܿܝܸ ܡ̣ܢ ܕܡܗ. ܡܦܲܢܹܝܢܢ. ܕܟܠܗܹܝܢ ܕܓܼܡܪ ܒܲܡܕܒܿܪܢܘܬܗ ܡܵܪܢ ܝܼܫܘܿܥ܆ ܠܘ ܟܕ ܤܢܝܼܩ ܥܠܝܗܹܝܢ pb. f.96r ܐܵܘ ܕܢܸܬܓܡܪ ܤ̣ܥܪ. ܐܢ ܒܡܥܡܘܕܝܼܬܼܐ. ܘܐܢ ܒܚܫܐ. ܘܐܢ ܒܡܹܐܟܼܠܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܟܕ ܐܲܫܠܸܡ ܐܢܘܿܢ. ܐܸܠܐ ܕܢܸܕܪܘܿܫ ܠܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܼܬܪܗ ܢܗܲܠܸܟ. ܘܕܟܕ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܦܩ̣ܕ ܠܢ ܢܤܥܘܪ܆ ܠܓܼܡܝܼܪܘܼܬܐ ܢܸܬܼܡܲܢܠ ܐܟܼܡܐ ܕܗܘܸ. ܟܡܵܐ ܕܡܸܫܟܿܚܐ ܠܛܘܼܦܤܐ ܕܒܪܹܫ ܛܘܼܦܤܗ ܢܸܬܕܡܐ. ܦܤܘܩܐ ܕܲܚܕܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܚܲܡܝܼܥܵܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܸܗܘܐ ܠܚܡܐ ܗ̇ܘ ܐܵܘ ܦܛܝܼܪܐ ܘܚܲܡܪܐ ܕܲܡܙܝܼܓܼ ܐܵܘ ܠܵܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ. ܕܠܐ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܫܠܝܚ̈ܐ ܘܬܲܠܡܝܼ̈ܕܝܗܘܢ ܗܕܐ ܐܲܫܠܸܡ. ܐܸܠܐ ܗ̇ܝ ܕܕܵܡܝܵܐ ܟܕ ܒܐܸܡܪܐ ܫܲܡ̱ܠܝܹܗ ܠܢܡܘܿܤܐ ܗ̇ ܩܲܕܡܝܐ ܘܒܲܛܠܹܗ܆ ܐܝܟܿܢܐ ܒܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܢܡܘܿܤܐ ܡܫܠܡ ܗܘ̣ܐ ܐܦ ܠܲܕܝܵܬܹܩܝܹ ܚܕܬܿܐ. ܥܬܝܼ̈ܩܬܐ ܠܡ ܥܒܼܪ ܠܗܹܝܢ ܐܡ̣ܪ ܫܠܝܼܚܵܐ. ܘܕܲܡܙܝܼܓܼ ܗܘ̣ܐ ܚܲܡܪܐ ܗ̇ܘ܆ pb. f.96v ܝܼܕܝܼܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܝܬܿ ܥܝܵܕܐ ܤܵܟ ܠܡܹܬܼܚܫܚܘܼ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܤܟ ܘܒܟܼܠ ܕܘܼܟ ܒܚܲܡܪܐ ܠܐ ܡܙܝܼܓܼܐ. ܘܡܛܠ ܕܗܐ ܐܦ ܚܢܢ: ܡ̣ܢ ܚܲܡܝܼܥܐ ܕܡܲܠܝܼܚ܆ ܘܡܸܫܚܵܐ. ܘܚܲܡܪܐ ܕܡܙܝܼܓܼ ܥܒ̇ܕܝܼܢܢ ܠܗܘܢ ܠܐܪ̈ܙܐ. ܒܕܠܐ ܡܕܡ ܚܲܤܝܼܪ ܗܘ̣ܐ ܗ̇ܘ ܦܓܼܪܐ ܦܪܘܿܩܝܐ. ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܐ ܗܘ̣ܐ ܓܹܝܪ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܕܛܘܼܦܤܗ̇ ܨ̇ܐܪ ܚܡܝܼܪܐ ܒܝܼܕ ܙܘܥ̈ܘܗܝ. ܘܡ̣ܢ ܐܤܛܘܼ̈ܟܤܐ ܐܪܒܥܐ ܦܓܼܪܐ ܩܕܝܼܫܐ. ܩܲܡܚܵܐ ܡܕܝܢ܆ ܐܝܟ ܐܪܥܵܐ. ܘܡ̈ܝܐ ܐܝܟ ܡ̈ܝܐ. ܘܡܸܫܚܐ ܐܝܟ ܐܐܪ. ܘܡܸܠܚܵܐ ܐܝܟ ܢܘܼܪܐ. ܘܚܲܡܪܐ ܡ̇ܢ ܠܚܲܝܘܼܬܹܗ ܡܫܘܕܥ. ܘܡ̈ܝܐ ܠܡܝܼܬܼܘܼܬܹܗ. ܐܟܼܡܵܐ ܕܐܦ ܗܵܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܕܦܢܗ ܐܪܕܝܸ. ܡܗܲܦܟܝܼܢ ܕܝܢ ܦܪ̈ܢܓܝܐ ܘܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܐܡ̇ܪܝܼܢ. ܕܒܲܚܡܝܼܪܐ ܡܲܤܝܘܼܬܼܵܐ ܡܕܡ ܐܝܼܬܼ. ܘܚܲܡܪܐ ܕܲܡܙܝܼܓܼ܆ ܥܓܼܠ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠ. ܀ ܀ ܀ ܝ ܀ ܀ ܀ pb. f.97r ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܦܐܝܐ ܠܡܸܬܼܚܫܚܘܼ ܒܗܘܢ ܠܘܬܼ ܐܪ̈ܙܐ ܀ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܝܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܕܟܕ ܒܲܡܫܘܼܚܬܐ ܗܵܘܝܐ ܗܝܸ ܚܲܡܝܼܥܘܼܬܐ ܛܥܡܐ ܕܝܲܬܿܝܼܪ ܩܢ̇ܐ ܠܚܡܐ. ܘܚܲܡܪܐ ܬܘܼܒܼ ܟܕ ܥܲܡܗ̇ ܕܡܸܬܼܡܲܙܓܼܢܘܼܬܼܗ ܕܒܼܡ̈ܝܐ: ܠܲܚܫܚܬܼܐ ܝܲܬܝܼܪ ܗܢܝܐܐ ܘܠܐ ܡܲܟܿܝܵܢܐ ܗ̇ܘܐ. ܚܲܡܝܼܥܐ ܡܕܝܢ ܘܚܲܡܪܐ ܡܙܝܼܓܼܐ ܟܕ ܒܲܡܫܘܼܚܬܼܐ ܢܗܘܘܿܢ ܘܠܐ ܡܲܥܬܩܝܼܢ܆ ܝܲܬܝܼܪ ܡܝܲܬܪܝܼܢ ܘܲܡܫܲܡܠܹܝܢ ܘܗܲܢܝܼܐܝܼܢ ܡ̣ܢ ܦܛܝܼܪܐ ܘܠܐ ܡܙܝܼܓܼܐ܇ ܘܪܚܝܼܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܡܲܤܝܘܼܬܼܵܐ ܘܲܚܒܼܵܠܐ. ܦܤܘܩܐ ܕܬܪܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܡ̇ܢܐ ܐܟܚܕܢܐܝܼܬ ܡܸܬܩܲܕܫܝܼܢ ܦܓܼܪܐ ܘܕܡܐ܇ ܘܠܘ ܐܝܟ ܡܸܫܚܐ ܘܡ̈ܝܐ ܕܲܥܡܕܐ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܥܠ ܕܐܪ̈ܙܐ ܕܦܓܼܪܐ ܘܕܡܐ܆ ܥܘܼܗܕܢ ܕܒܚܬܐ ܕܐܢܫܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܢ ܐܝܼܬܼܘܗܝ. ܥܠ ܐܡܬܼܝ ܠܡ ܀ ܀ ܀ ܝܐ ܀ ܀ ܀ pb. f.97v ܕܐܟܼ̇ܠܝܼܬܿܘܿܢ ܠܲܚܡܵܐ ܗܢܐ: ܘܫܲܬ̇ܝܬܘܿܢ ܟܤܐ ܗܢܐ: ܡܵܘܬܹܿܗ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܵܪܢ ܡܥܲܗܕܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ܆ ܥܕܡܐ ܠܡܹܐܬܝܬܹܗ. ܒܗ̇ܝ ܕܚܲܫܐ ܐܟܚܕܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢܲܦܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܕܦܓܼܪܐ. ܕܗܢܐ ܡ̇ܢ܆ ܒܡ̇ܘܬܐ. ܕܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡܛܠ ܫܵܘܬܦܘܬܐ ܘܫܘܼܢܵܝܐ. ܗܫܐ ܠܡ ܢܲܦܫܝ ܗܐ ܫܓܼܫܐ ܐܡ̣ܪ. ܘܵܠܝܐܝܼܬܼ ܐܟܚܕܐ ܡܸܬܩܲܕܫ܆ ܠܚܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܐ ܐܪܙ ܦܓܼܪܐ܇ ܘܕܡܐ ܡܚܲܤܝܵܢܐ ܐܪܙ ܢܲܦܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡܵܝܬܿܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܚܲܙܝܐ܆ ܒܲܕܡܐ ܗܘ̣ ܐܸܬܝܼ̱ܗܸܒܼ ܐܪܙܗ̇. ܟܕ ܢܲܦܫܐ ܕܟܠ ܒܤܪ ܕܡܐ ܗܘ̣ ܐܸܬܼܐ̱ܡܲܪ. ܐܦ ܕܝܢ ܘܦܓܼܪܐ܆ ܒܲܕܡܐ ܐܝܬܼܘܗܝ ܩܘܼܝܵܡܹܗ. ܐܟܼܡܐ ܕܦܓܼܪܐ ܒܗ̇ ܒܢܲܦܫܐ. ܦܤܘܩܐ ܕܬܠܬܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܚܲܡܫܐ ܙܢ̈ܝܐ ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܩܦܠܐܘܿܢ ܡܸܬܦ̈ܠܓܼܢ ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܥܠ pb. f.98r ܩܘܪܒܢܐ. ܩܲܕܡܵܝܐ ܀ ܓܗܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܬܐܘܠܘܓܝܐ ܘܐܝܼܬܼܘܗܝ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܝܐ ܕܗ̇ܝ ܕܫܡܐ ܤܓܝܼܕܐ ܘܲܡܫܲܒܿܚܐ܇ ܕܐܒܼܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܼܚܐ܇ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܝ ܕܩܲܕܝܼܫ ܩܲܕܝܼܫ. ܕܬܪܝܢ ܀ ܓܗܢܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܡܸܬܼܒܲܪܢܵܫܢܘܼܬܹܗ ܀ ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܒ̣ܫܬܿ ܐܢܵܫܘܼܬܢ ܕܬܲܚܝܼܢ ܒܐܠܗܘܼܬܼܟ ܥܲܕ ܠܚܲܪܬܼܐ. ܕܬܠܬܼܐ ܀ ܓܗܢܬܐ ܕܬܼܠܬܼ: ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܥܘܼܗܕܵܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܕܡܝܼ̈ܬܐ. ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܲܥܒܸܕ ܕܘܼܟܼܪܵܢܐ ܛܵܒܼܐ ܘܲܡܩܲܒܿܠܐ: ܠܟܼܠܗܘܢ. ܥܲܕ ܠܡܲܚܬܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܀ ܀ ܀ ܕܐܪܒܥܐ ܬܟܫܦܬܐ ܘܒܥܘܼܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗ̇ܝ ܕܢܸܫܬܿܘܹܐ ܠܡܲܤܒܼܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܐ. ܘܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܸܗܘܐ ܠܢ ܡܵܪܝ ܠܚܘܼܤܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܫܲܪܟܿܐ: ܕܚܡܫܐ. ܩܘܼܒܿܠ ܛܝܒܿܘܼܬܐ ܕܥܲܠ ܕܐܸܫܬܘܝܼܢܢ ܠܡܸܫܬܿܘܬܦܘܼ. ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ pb. f.98v ܡ̣ܢ ܟܠܢ ܒܕܚܠܬܐ ܘܠܗܠ. ܦܤܘܩܐ ܕܐܪܒܿܬܼܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܘܵܬ ܐܒܼܐ ܡܬܥ̈ܠܝܢ ܨ̈ܠܘܬܼܐ ܒܩܘܼܪܒܼܩܪܒܢܐ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܕܢܝܼܚܐܝܼܬܼ ܘܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܕܲܒܼܩܘܼܪܒܼ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܒܗ̇ܘ ܕܡܪܝ [...] ܡܸܬܚܵܘܐ ܗܕܐ ܘܡܸܬܼܝܲܕܥܐ. ܒܓܼܗܢܬܐ ܗ̇ܝ ܩܲܕܡܝܬܐ܇ ܕܠܟ ܡܵܪܝܐ ܚܝܠܬܼܢܐ ܐܝܼܬܼܝܐ ܡܬܼܘܿܡܝܐ ܐܠܗܐ ܐܒܼܐ ܐܚܝܼܕ ܥܠ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܲܡܝܼܢܐܝܬ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܒܼܬܪܗ̇. ܕܐܦ ܚܢܢ ܡܵܪܐ ܛܵܒܼܐ ܘܐܠܗܐ ܐܒܼܐ ܡܪܚܡܢܐ.. ܘܒܼܗ̇ܝ ܬܠܝܼܬܝܬܐ. ܕܒܐܦ ܚܢܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܒܼܐ ܚܲܝܠܬܼܢܐ ܟܕ ܥܵܗܕܝܼܢܢ.. ܘܒܪܒܝܼܥܝܬܐ. ܡܵܪܝܵܐ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܚܲܝܠܬܼܢܐ ܒܥ̇ܝܼܢܢ ܡܢܟ. ܟܕ ܛܵܒ ܒܟܼܠܗܝܢ ܐܢ ܕܬܹܐܘܿܠܘܿܓܼܝܐ ܪܵܡܙܐ ܡܸܠܬܐ܆ ܘܐܢ ܕܡܸܬܒܲܪܢܫܢܘܼܬܼܐ ܘܤܛܪ. ܠܘܬ ܐܒܼܐ ܡܸܬܥܲܠܐ ܗܵܘܢܐ pb. f.99r ܕܝܼܾܠܗܝܢ܆ ܟܸܢ ܠܘܵܬܼ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܦܤܘܩܐ ܕܚܡܫܬܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܐܝܟܢܝܘܬ ܫܘܡܠܝܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܒܨ̈ܠܘܬܐ ܘܲܕܡܵܢܐ ܡܛܦܸܣ ܟܠ ܕܡܸܬ̱ܐܡܪ ܐܦ ܕܡܸܙܕܲܡܪ ܘܡܸܬܼܗܲܠܠ.. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܩܕܡܝܵܬ. ܕܡܛܠ ܡܵܢܐ ܦܩ̣ܕ ܝܫܘܿܥܝܗܒ ܩܬܘܠܝܼܩܐ ܡܢܵܚܐ ܕܒܼܬܠܬ ܫܥ̈ܝܢ ܬܗܘܐ ܬܸܫܡܫܬܿܐ ܕܐܪ̈ܙܐ܆ ܟܕ ܠܘܼܩܕܡ ܠܘ ܗܟܢ ܡܲܫܠܡܝܼܢ: ܐܠܐ ܕܲܒܼܦܸܠܓܹܿܗ ܕܠܠܝܐ ܡܸܬܓܿܡܪ ܗܘܼܐ ܐܪܙܐ ܗܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܘܕܒܼܬܪܗܘܿܢ. ܟܐܡܬܼ ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܐܲܫܠܡ ܠܗܘܿܢ ܡܪܢ ܦܓܼܪܗ ܘܲܕܡܹܗ. ܘܲܡܫܲܪܪܝܢ ܗܕܐ܆ ܒܫܪܒܐ ܕܐܹܘܛܝܼܟܼܘܿܣ ܕܢܦ̣ܠ ܡ̣ܢ ܡܕܝܼܪ̈ܐ. ܘܲܚܫܵܡܝܼܬܐ ܕܩܘܪ̈ܢܬܝܐ. ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܲܤܓܝܸܘ ܡܗܝ̈ܡܢܐ: ܘܐܸܬܥܲܤܩ ܥܠܝܗܝܢ ܒܘܬܐ ܕܒܥ̈ܕܵܬܼܐ. ܐܸܬܛ̇ܟܣ ܕܒܼܬܠܬ pb. f.99v ܫ̈ܥܝܼܢ ܢܸܬܥ̱ܒܸܕ ܐܪܙܐ. ܡܛܠ ܕܬܲܠܡ̈ܝܼܕܐ ܟܠܗܘܢ ܟܕ ܡܲܚܬܼܐ ܕܪܘܼܚܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܦܢܛܩܘ̈ܤܛܐ܆ ܠܐ ܛܥܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܡܕܡ ܥܲܕ ܠܬܠܬ ܫ̈ܥܝܼܢ. ܐܝܟ ܡܵܐ ܕܐܡ̣ܪ ܟܐܦܐ. ܕܗܐ ܥܕܡܐ ܠܗܵܫܐ ܬܠܬ ܐܢܝܢ ܫܵܥ̈ܝܢ ܐܝܟܿܢܐ ܪܘܸܝܢ. ܘܠܗܕܐ ܢܩܸܦ ܝܼܫܘܿܥ ܝܗܒ̣ ܘܲܦܩܼܕ ܗܟܼܢܐ ܢܗܘܐ ܫܘܼܪܝܐ ܠܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ. ܡܛܠ ܡܪܡܝܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܚܕܐ ܡܪܡܝܼܬܐ ܡܸܬܐ̱ܡܪܐ܆ ܡܫܘܕܥܵܐ ܕܚܲܕ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܡܪܢ ܒܐܢܫܘܼܬܹܗ ܘܐܠܗܘܼܬܗ ܀ ܘܗܿܝ ܕܡ̣ܢ ܥܲܬܝܼܩܬܿܐ ܗܝܼ. ܕܐܢܵܫܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܝܼܤܪܝܠ ܥܬܝܼܩܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܀ ܘܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪ̈ܐ܆ ܫܘܼܘܕܥܐ ܕܥܠ ܐܒܐ ܕܡܫ̣ܚ ܘܥܠ ܒܪܐ ܕܐܸܬ̱ܡܫܚ ܘܥܠ ܪܘܼܚܐ ܕܒܗ ܐܸܬ̱ܡܫܚ. ܫܘܚܠܦ ܬܪܝܢ ܦܬܓܡ̈ܐ pb. f.100r ܐܚܪܝܐ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ܆ ܕܐܘܕܐ ܠܟ. ܡܫܵܘܕܥܝܼܢ ܥܠ ܫܘܼܚܠܦܐ ܕܐܲܥܸܠ ܝܘܿܚܢܢ ܡܲܥܡܕ̄ ܒܡܐܬܝܼܬܗ ܥܠ ܥܬܝܩܬܐ.. ܗ̇ܝ ܕܫܘܼܒܚܐ ܠܐܒܼܐ܆ ܫܘܼܒܚܵܐ ܕܕܢܚܗ̇ ܕܬܠܝܼܬܝܘܼܬܐ ܒܬܼܪ ܡܲܥܡܘܕܝܼܬܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܟܗ̈ܢܐ ܘܲܡܫܡ̈ܫܢܐ ܓܵܠܹ̇ܝܢ ܪ̈ܫܝܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܐܝܼܩܪܗ ܕܡܲܕܒܿܚܐ ܘܕܗ̇ܘ ܕܒܗ ܥܡ̇ܪ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܀ ܀ ܀ ܨܘܒܼܵܬܗܘܿܢ ܕܝܢ ܕܒܟܼ̈ܬܢܐ ܘܲܠܒܼܘܼܫ̈ܐ ܡܫܒ̈ܚܐ܆ ܠܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ ܡܫܵܘܕܥܐ. ܕܚ̇ܙܝܬܼ ܠܡܵܪܝܐ ܝ̇ܬܒ. ܘܲܤܪ̈ܦܐ ܩܝ̇ܡܝܼܢ: ܘܕܫܬܿܐ ܫܬܐ ܓܸܦܝܼ̈ܢ. ܘܕܲܡܟܲܤܹܝܢ ܗܟܢ ܘܗܟܢ ܀ ܗ̇ܝ ܕܤܵܝܡܝܼܢ ܐܘܼܪܪܐ܆ ܫܘܼܘܕܥܐ ܗܘ̣ ܕܬܸܫܡܫܬܿܐ ܓܵܡܪܝܼܢ. ܗܢ̇ܘ ܓܹܝܪ ܥܝܵܕܐ ܕܟܼܠ ܕܲܡܫܲܡܸܫ. ܥܘܢܝܬܐ ܕܩܢ̈ܟܐ ܥܠ ܬܸܫܒܘ̄: ܕܪ̈ܥܘܬܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܥܠ pb. f.100v ܩܘܪܒܢܐ ܕܡܓܼܘܫ̈ܐ. ܘܥܠ ܗܿܝ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܚܢܢ. ܗ̇ܢܘ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ ܛܥܝܼܢܘܼܬܼ ܨܠܝܼܒܐ ܛܥܝܼܢܘܼܬܗ ܕܡܪܢ ܥܠ ܐܝ̈ܕܝ ܫܡܥܘܢ ܤܵܒܼܐ ܡܫܘܕܥ ܟܕ ܐܡ̣ܪ܇ ܕܗܐ ܚܙܿܝܬܿ ܚܢܢܟ ܫܪܝܸ ܠܥܲܒܼܕܟ ܀ ܡܲܦܩܬܿܗ ܕܨܠܝܼܒܼܬ ܠܒܪ܆ ܡܫܘܕܥܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܢܦ̣ܩ ܡܪܢ ܠܚܘܼܪܒܵܐ܇ ܘܕܲܪܐ ܕܥܒܼܕ ܥܡ ܐ̇ܟܹ̇ܠ ܩܪܨܐ ܀ ܡܵܘܬܿܒܹܗ ܕܥܠ ܒܹܝܡ ܡܚܵܘܹܐ܆ ܡܵܘܬܿܒܹܗ ܕܡܪܢ ܕܥܡ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܘܗܝ ܟܕ ܡܲܠܸܦ ܗܘ̣ܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܢܦ̇ܩ ܪܹܫ ܟܗ̈ܢܐ: ܟܕ ܠܒܼܝܫ ܡܲܥܦܪܐ ܘܠܥܸܠ ܡܢܗ ܡܲܨܢܦܬܼܐ ܘܒܝܼܪܘܿܢܐ܆ ܡܲܥܦܪܐ ܡ̇ܢ܆ ܕܡܘܼܬ ܤܕܕܵܪܐ ܕܚܙܝܼܩ ܗܘ̣ܐ ܒܪܫܗ ܕܡܪܢ. ܘܗ̇ܝ ܕܥܕܡܐ ܠܚܲܕܝܐ ܢܚ̇ܬ܆ ܡܫܵܘܕܥܐ ܥܲܠ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܕܒܼܠܒܐ ܠܬܚܬܿ ܡ̣ܢ ܚܲܕܝܐ ܥܵܡܪܐ ܀ ܡܨܢܦܬܼܐ ܕܝܢ܆ pb. f.101r ܛܘܼܦܤܐ ܕܩܘܿܒܼ̈ܥܹܐ ܐܗܪ̈ܘܢܝܐ ܀ ܒܝܼܪܘܿܢܐ ܕܝܢ ܘܕܐܚܝܕ ܠܟܼܠܗ ܓܘܼܫܡܐ ܒܼܠܒܼܵܫܹܗ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܥ̈̇ܒܕܐ ܟܠܗܘܢ ܘܤܘܼܥ̈ܪܢܐ ܕܟܸܢܫܵܐ ܢܤܒ ܥܠܘܗܝ܇ ܠܲܡܚܲܤܵܝܘܼ ܘܲܠܡܸܫܒܿܩ ܀ ܚܘܼܦܝ ܪܫܗ ܒܡܲܨܢܦܬܐ܆ ܡܫܘܕܥ ܕܪܵܥܝܵܐ ܕܥ̈ܢ̈ܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ. ܘܚܘܼܦܵܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗ ܒܒܝܼܪܘܿܢܐ܆ ܥܲܠ ܫܘܼܒܚܐ ܕܟܗܢܘܼܬܐ ܕܥܠ ܪܫܗ ܡܒܲܕܩ. ܚܘܛܪܐ ܕܝܢ ܕܐܲܚܝܼܕ ܒܐܝܼܕܗ܆ ܥܠ ܕܪܵܥܝܐ ܗܘ̣ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܠܗܘ̇ ܕܐܲܚܝܼܕ ܗܘ̣ܐ ܡܘܼܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܡܲܡܬܸܿܠ܇ ܘܥܠ ܕܪܵܥܝܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܸܪ̈ܒܐ ܕܥ̈ܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܿܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܚܘܼܛܪܐ: ܘܝܬܼܝܪܼܐ ܗܘ̣ ܥܠ ܩܵܘܡܬܹܗ܆ ܠܫܘܼܠܛܵܢܐ ܪܡܐ ܕܩܸܢܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܥܹܕܬܿܐ ܡܵܘܕܥ ܀ ܒܸܠܘܿܪܐ ܕܝܢ ܕܒܪܫܗ ܕܚܘܼܛܪܐ܆ ܠܦܐܪ̈ܐ ܕܠܘܼܙܐ ܕܐܲܦܪܥ ܫܲܒܛܗ ܕܐܗܪܘܢ ܕܡ̇ܐ ܀ ܫܲܢܒܵܪܐ ܕܝܢ܆ ܠܛܸܦܪ̈ܐ ܕܝܼܥܵܘ ܒܗ̇. pb. f.101v ܘܥܠ ܤܪ̈ܥܦܝܵܬܗ ܡܵܘܕܥܝܼܢ ܀ ܩܘܼܢܵܛܪܐ ܕܝܢ ܕܚܘܼܛܪܐ܆ ܕܒܹܗ ܢܪܲܨܸܨ ܪܫܗ ܕܠܹܘܝܵܬܢ ܟܲܤܝܐ ܕܐܝܬܼܵܘܗܝ ܤܛܢܐ ܀ ܩܸܠܥܐ ܕܒܼܐܝܼܕܗ܆ ܕܡܘܼܬܼ ܩ̈ܠܝܼܕܐ [...] ܕܐ ܕܐܸܬܬܲܫܠܡܘ ܠܫܡܥܘܿܢ ܟܠܦܐ ܡܛܲܦܸܣ. ܘܒܲܕܡܘܼܬܼ ܩܸܠܥܐ ܕܪ̈ܥܘܬܐ܇ ܕܡܥܵܕܝܼܢ ܠܡܸܛܪܕ ܕܐܒܼ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥ̈ܵܢܵܐ ܀ ܓܠܝܼܓܼܘܼܬ ܘܹܐܠܵܐ ܕܬܪܥ ܡܲܕ̄: ܡܵܘܕܥܸܵܐ܆ ܥܠ ܕܐܸܬܦܬܲܚ ܬܪܲܥ ܪ̈ܚܡܐ: ܒܡܐܬܝܼܬܹܗ ܕܡܫܝܼܚܐ ܠܕܘܼܡܵܪܐ ܥܠ ܗܝܡܢܘܼܬܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܒܦܘܼܡ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܡܫܵܘܕܥܐ. ܢܲܗܝܼܪ̈ܐ ܘܒܤ̈ܡܐ ܢܲܗܝܼܪ̈ܐ ܡ̇ܢ܆ ܥܠ ܢܘܼܗܵܪ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܥܬܿܝܼܩܬܐ ܘܲܚܕܬܿܐ ܕܐܲܠܸܦ ܡܵܪܢ ܡܫܵܘܕܥܝܢ ܘܥܠ ܒܘܼܤܡܵܐ ܕܒܢܘܼܗܪܐ ܕܲܚܙܵܬܹܗ ܕܡܪܢ܇ ܕܗܿܘܐ ܠܙܕܝܼܩ̈ܐ ܒܲܚܕܬܿܐ ܀ ܦܝܼܪܡܵܐ ܕܒܸܤܡ̈ܐ܆ ܥܠ ܩܘܼܪܒܿܢܐ ܕܩܲܪܸܒ ܡܪܢ܆ ܟܕ ܤܠܸܩ ܠܗܲܝܟܿܠܐ pb. f.102r ܡܫܵܘܕܥ. ܘܥܠ ܪܹܚܝܵܐ ܗܢܝܼܐܐ ܘܒܘܼܤܡܵܐ ܕܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܠܓܼܒܼ̈ܘܗܝ ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܼܗ. ܩܢܘܿܢܐ ܕܩܕܝܼܫܐ܆ ܥܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ. ܕܢܲܩܝܼܦܝܼܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܪܢ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܒܲܕܩܐ: ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܲܬܿܝ. ܘܡܠܐܟ̈ܐ ܩܪܸܒܘ ܘܡܫܡܫܝܼܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ. ܩܪ̈ܝܢܐ ܩܲܕܡܝܐ ܕܡ̣ܢ ܥܲܬܼܝܼܩܬܐ܆ ܥܠ ܢܘܼܒܵܝ ܢܒ̈ܝܐ ܕܥܠ ܚܕܬܿܐ ܡܫܘܕܥ. ܘܒܬܼܪܝܵܢܐ܆ ܥܠ ܤܵܥܘܿܪܘܬܼ ܡܪܢ ܩܕܡ ܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܘܕܘܒܵܪܗ ܘܕܫܠܝܼܚ̈ܘܗܝ ܒܥܬܝܼܩܬܐ ܡܚܵܘܹܐ.. ܘܗ̇ܝ ܕܒ[...] ܤܸܡܠܵܝܐ ܡܸܬܼܩܪܹܝܢ܆ ܥܠ ܦܘܼܪܫܢܐ ܕܒܹܝܬܼ ܠܗܘܢ ܘܠܐܘܢܓܼܠܝܘܢ ܘܫܠܝܚܐ ܡܘܕܥ. ܘܲܕܿܕܪܓܼܐ ܕܩܸܪܝܢܐ ܡܬܲܚܬܝ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܩܪܘܿܝܐ ܦܩܝܼܕ ܥܠ ܩܪܝܢܗ܇ ܕܠܐ ܩܲܒܸܿܠ ܤܝܵܡܝܼܕܐ ܥܕܟܹܝܠ. ܡܵܘܬܒܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܒܒܹܝܡ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܬܸܬܿܒܼܘܼܢ ܥܠ ܬܪܥܤܪ pb. f.102v ܟܘܼܪ̈ܤܘܢ ܘܲܬܿܕܘܼܢܘܢ ܬܪܥܤܪ ܫܒ̈ܛܐ ܡܫܵܘܕܥܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܝ̇ܬܒ ܟܢܫܵܐ ܟܕ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܡܸܬܼܩܲܪܝܐ܆ ܪܵܡܙܵܐ ܥܕܟܝܠ ܕܠܐ ܐܸܬܝ̱ܕܥ ܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܡܸܬܐ̱ܡܪ ܘܡܸܬܼܝ̱ܗܒܼ ܀ ܩܵܘܡܵܐ ܕܒܬܪܟܸܢ܆ ܥܠ ܕܐܹܫܬܲܕܪ ܒܢܲܦܫ̈ܬܼܗܘܿܢ ܡܕܡ ܕܐܸܬܐ̱ܡܪ. ܫܘܪܝܐ ܕܡܸܬܐ̱ܡܪ ܒܬܪ ܩܸܪ̈ܝܢܐ܆ ܠܫܘܘܕܥ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܐ ܕܥܲܡܐ ܕܥܡ̣ܕ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܢܢ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܕܬܝܵܒܘܼܬܼܐ ܠܫܘܼܒܼܩܢ ܚ̈ܛܗܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܀ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܡܲܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܼܕ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܕܡ̣ܢ ܥܲܬܼܝܼܩܬܐ ܒܩܝܼܢܬܿܐ ܕܚܕܬܐ܆ ܡܚܵܘܹܐ ܕܐܸܫܬܡܠܝܼܘ ܗ̇ܢܘܢ ܡܘܼ̈ܠܟܵܢܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܒܗ̇ ܒܥܬܝܼܩܬܐ ܒܚܕܬܿܐ. ܫܠܝܚܐ ܕܝܢ ܕܢܦܩ ܐܝܟ ܡܤܲܒܿܪ ܢܵܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܠܝܘܿܚܢܢ ܕܵܡܹ̇ܐ܆ ܟܕ ܓܡ̇ܪ ܬܸܫܡܫܬܐ ܕܥܲܒܼܕܘܼܬܗ ܠܡܵܪܢ ܘܐܡ̇ܪ. ܬܘܼܒܼܘ ܩܸܪܒܿܬ̤ ܠܗ̇ ܡܲܠܟܘܬܼܐ ܕܲܫܡܲܝܐ. pb. f.103r ܩܸܪܝܵܢܐ ܕܫܠܝܚܐ܆ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܡܲܟܼܪܸܙ ܗܘ̣ܐ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܗܐ ܐܬ̇ܐ ܒܬܪܝ: ܗ̇ܘ ܕܚܲܤܝܼܢ ܗ̇ܘܼ ܡܸܢܝ.. ܡܵܘܬܹܿܒܼܐ ܕܟܗܢܐ ܟܕ ܡܸܬܩܲܪ̈ܝܢ ܐܓܿܪ̈ܬܹܗ ܕܫܠܝܚܐ: ܕܡܲܠ̈ܦܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܐܵܘ ܕܲܢܩܵܘܘܿܢ ܒܗܲܝܡܢܘܼܬܐ ܕܒܲܡܫܝܚܐ. ܐܵܘ ܕܢܸܗܦܟܘܢ ܡ̣ܢ ܛܥܝܘܼܬܐ ܠܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܕܟܗܢܐ ܘܠܐ ܥܠ ܕܚܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܤܢܝܼܩ܇ ܡܛܠ ܫܪܝܼܪܘܼܬܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܝܬ̇ܒ ܀ ܘܗ̇ܝ ܕܡܸܬܼܩܪܐ ܒܬ [...] ܝܲܡܝܼܢܵܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܲܠܦܢܘܼܬܹܗ. ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܢܩ̇ܦܐ. ܘܕܐܝܟ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܫܠܝܚ̈ܐ ܡܲܟܼܬܿܒ̈ܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܒܡܠܦܢܘܬܗ.. ܗ̇ܝ ܕܢܚ̇ܬ ܟܗܢܐ ܗ̇ܘ ܕܲܩ̣ܪܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܡ: ܘܡܹܐܬܼܝܹܗ ܕܠܲܬܼܪܥ ܡܲܕܒܚܐ: ܘܲܨܠܘܿܬܹܗ ܕܬܼܡ̇ܢ: ܩܘܼܒܿܠ ܛܝܒܿܘܬܐ ܗܝܼ ܥܠ ܕܐܸܫܬܘܝܸ ܠܡܸܩܪܐ pb. f.103v ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܫܵܘܕܥܐ ܀ ܘܗܝ ܕܤ̇ܥܪ ܠܐܘܢܓܝܘܢ܆ ܫܘܼܘܕܥܐ ܗܝܼ ܕܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܠܒܹܿܗ ܐܫܬܪܪ ܘܝܲܕܥܗ܆ ܐܝܟ ܫܪܝܼܪܘܼܬܹܗ ܢܝܲܒܿܠܝܸܘܗܝ ܘܲܢܤܲܟܿܠܝܼܘܗܝ ܠܟܸܢܫܐ ܀ ܙܘܼܡܵܪܐ ܕܝܢ܆ ܥܠ ܩܠܐ ܕܝܘܿܚܢܢ ܕܩ̇ܪܐ ܒܡܕܒܪܐ. ܕܛܝܸܒܘ ܐܘܪܚ̣ܗ ܕܡܵܪܝܐ ܘܫ̄܆ ܡܫܵܘܕܥ ܘܲܡܥܝܼܪ ܠܫܸܡ̈ܘܿܥܐ ܠܩܘܼܒܵܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܗ̇ܝ ܕܲܬܼܪܲܝܢܝ ܬܪ̈ܥܐ ܗܘ̣ ܙܘܼܡܵܪܐ܆ ܥܠ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܗܘܹܐ ܒܡܲܕܒܪܐ ܗܘܸ ܝܘܿܚܢܢ ܡܫܵܘܕܥܐ ܀ ܚܕ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܡܝܼܬܿܪ̈ܐ ܐܡ̇ܪ. ܕܙܘܼܡܵܪܐ܆ ܕܡܘܬܼ ܬܸܫܒܘ̄: ܕܛ̈ܠܝܐ ܘܕܟܸܢ̈ܫܐ܇ ܕܐܘܿܫܥܢܐ ܠܲܒܼܪܗ ܕܕܘܝܼܕ ܩܥ̇ܝܢ ܗܘܼܘ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܀ ܡܵܘܬܒܐ ܕܟܸܢܫܐ ܗܵܫܐ܆ ܘܲܓܼܠܵܓܼ ܘܐܠܵܐ ܕܡܲܕܒܿܚܐ: ܗ̇ܝ ܡܢ ܡܫܵܘܕܥܐ܆ ܕܥܲܡܐ ܠܐ ܡܩܲܒܿܠ ܗܘ̣ܐ ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܢ. ܘܠܐ ܡܲܝܬܹܝ̇ܢ ܗܘ̣ܘ pb. f.104r ܥܠ ܒܠܵܐ ܝܘܼܠܦܢܗ ܘܠܐ ܨܵܬܼܘ ܠܡܸ̈ܠܘܗܝ. ܗܕܐ ܕܝܢ܆ ܥܠ ܕܲܡܚܲܦܝ ܗܘ̣ܐ ܡܪܢ ܐܝܟ ܕܒܼܤܘܿܓܼܐܐ ܒܲܝܢܬܼܗܘܿܢ ܀ ܗ̇ܝ ܕܤܐ̇ܡ ܟܗܢܐ ܡܲܩܒܿܠܬܐ ܢܲܩܕܵܐ ܥܠ ܟܲܬܼܦܹܗ: ܘܢܤ̇ܒ ܠܐܘܢܓܠܝܘܿܢ܆ ܥܠ ܫܘܼܒܚܐ ܕܲܠܒܸܫ ܡܪܢ ܒܲܩܝܵܡܬܹܿܗ ܡܫܘܼܕܥܐ ܀ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܢܦܩܝܼܢ ܥܲܡ ܦܝܼܪܡܐ ܘܢܲܗܝܼܪ̈ܐ ܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܿܢ܆ ܕܡܘܼܬܼ ܩܘܼܒܵܠܐ ܕܡܲܥܠܹܗ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܀ ܒܸܤܡܹ̈ܐ ܕܝܢ܆ ܠܢܘܼܗܪܐ ܕܝܘܼܠܦܢܗ ܕܡܫܝܼܚܐ ܡܫܵܘܕܥܝܼܢ. ܐܦ ܠܒܲܤܝܼܡܘܼܬܼ ܡܸ̈ܠܘܗܝ ܀ ܩܸܪ̈ܝܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ܆ ܡܲܠܦܢܘ̈ܬܹܗ ܕܡܵܪܢ ܘܡܸ̈ܠܘܗܝ ܐܠܗ̈ܝܬܐ: ܕܟܕ ܓܠܹܝܢ ܪ̈ܫܝܢ ܘܩܵܝ̇ܡܝܼܢܢ ܥܠ ܪ̈ܓܼܠܝܢ: ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܢܸܫܡܥ ܐܢܝܢ ܀ ܤܸܓܼܕܬܼܵܐ ܕܒܼܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ܆ ܩܘܼܒܵܠ ܛܲܝܒܿܘܼܬܐ ܗܝܼ ܕܡ̣ܢ ܡܩܲܒ̇ܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܐ ܀ ܬܘܼܪܓܵܡܐ܆ ܥܠ ܐܪܙܐ ܕܡܠܟܿܘܼܬܐ ܕܪ̈ܵܡܹܙ pb. f.104v ܗܘ̣ܐ ܡܵܪܢ ܒܡܲܬܼ̈ܠܘܗܝ. ܘܦܘܼܫܩܗܘܿܢ ܕܐܪ̈ܙܐ ܘܡܲܬܼ̈ܠܐ ܒܹܝܬܼ ܠܗ ܘܲܠܬܼܠܡ̈ܝܼܕܘܗܝ. ܡܫܵܘܕܥ ܀ ܟܪ̈ܘܙܘܬܼܐ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪܘ ܘܨܠܘ ܕܠܐ ܬܸܥܠܘܼܢ ܠܢܸܤܝܘܿܢܐ܇ ܕܐܡ̇ܪ ܡܪܢ ܡܫܘ̈ܕܥܢ ܀ ܗ̇ܝ ܕܐܪܟܸܿܢܘ ܪ̈ܫܝܟܿܘܿܢ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ: ܐܸܬܕܲܡܵܘ ܒܡ̈ܠܐܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܲܡܚܲܦܹܝܢ ܦܪ̈ܨܘܿܦܝܗܘܿܢ ܕܠܐ ܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܐܝܼܩܪܐ ܗ̇ܘ ܡܥܲܠܝܐ. ܘܲܒܼܡܵܟܼܤܵܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܲܡܪܚ ܢܪܝܼܡ ܪܫܗ ܠܫܡܲܝܐ ܘܐܸܬܼܚܢܸܢ ܡܛܠ ܡܘܼܟܵܟܹܗ ܀ ܨܠܘܿܬܐ ܕܤܝܵܡܝܼܕܐ ܕܟܼܗܢܐ ܕܒܬܪ ܐܟܿܢܘ܆ ܕܘܼܡܝܐ ܗܝܼ ܕܨܠܘܿܬܹܗ ܕܡܪܢ ܕܥܠ ܬܠܡܝܼ̈ܕܐ: ܩܕܡ ܡܵܘܬܹܿܗ ܘܩܝܵܡܬܹܿܗ. ܐܒܐ ܩܕܝܼܫܐ ܛܿܪ ܐܢܘܢ ܒܲܫܡܵܟ: ܗܘܿ ܕܝܲܗܒ̣ܬܿ ܠܝܸ ܘܫ̄܆ ܀ ܗܝܿ ܕܝܗ̇ܒ ܟܗܢܐ ܨܠܝܼܒܐ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܠܲܡܫܲܡܫܢܐ܆ ܠܗ̇ܝ ܕܐܸܬܬܘܒܿܠ ܡܵܪܢ ܠܒܼܪ pb. f.105r ܕܐܙܕܩܸܦ ܕܵܡܝܵܐ. ܘܠܗ̇ܝ ܕܫܸܡܥܘܢ ܩܹܘܪܝܼ̄ ܛܥ̣ܢ ܠܙܩܝܼܦ ܀ ܡܲܚܬܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܿܢ ܘܨܠܝܼܒܐ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܡ ܕܠܐ ܙܵܘܚܵܐ܆ ܫܘܼܘܕܵܥܵܐ ܗܝܼ ܕܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܲܚܕܘܗܝ ܠܝܼܫܘܿܥ ܘܐܵܘܒܿܠܘܼܗܝ ܕܢܸܙܕܩܸܦ܆ ܟܕ ܠܲܝܬܿ ܥܲܡܹܗ ܐܢܵܫ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝܼܕܘܗܝ ܀ ܦܘܪܫܢܐ ܕܨܠܝܼܒܐ ܡ̣ܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܬܪܥܡܲܕܒܚܐ: ܟܕ ܨܠܝܼܒܐ ܒܓܒܿܐ ܕܝܲܡܝܢܐ܇ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܓܼܒܿܐ ܕܤܸܡܠܐ ܩ̇ܝܡܝܼܢ܆ ܐܪܙ ܦܘܼܪܫܢܐ ܕܢܲܦܫܗ ܕܡܪܢ ܡ̣ܢ ܦܓܼܪܗ. ܟܕ ܢܲܦܫܐ ܠܦܪܕܝܤܐ ܥܸܠܬ̤܆ ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܒܐܪܥܵܐ ܩܵܘܝܸ ܀ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܩܝܼܠܐ ܠܹܗ ܡܲܥܡܘܕܝܼܬܐ ܢܹܐܙܲܠ. ܡܫܵܘܕܥܵܐ܆ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܥܡܝܼܕܝܼܢ ܘܠܐ ܐܸܫܬܿܘܝܸܘ ܠܡܵܘܗܒܼܬܐ ܕܡܲܤܒܼܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝܼ̈ܫܐ܇ ܘܠܐ ܗܲܝܡܸܢܘ ܒܫܪܝܼܪܘܬܗܘܢ܆ ܟܠܹܝܬ ܡ̣ܢ ܡܲܥܠܐ ܕܠܦܪܕܝܤܐ. ܗ̈ܝ ܕܠܐ ܡܩܲܒܿܠ ܠܹܗ ܪܘܿܫܡܵܐ ܕܚ̈ܝܐ ܢܹܐܙܲܠ. pb. f.105v ܕܡܵܘܕܥܐ܆ ܕܗ̇ܘ ܕܗܲܝܡܸܢ: ܘܬܘܼܒ ܗܦ̣ܟ ܡ̣ܢ ܗܝܡܢܘܼܬܐ. ܐܢ ܠܐ ܡܩܿܒܸܿܠ ܪܘܿܫܡܐ ܬܸܢܝܵܢܘܿܬ ܠܐ ܫܠܝܼܛ ܠܡܸܫܬܵܘܬܵܥܦܘܼ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܤ̇ܒ ܢܹܐܙܲܠ ܡܫܵܘܕܥܐ܆ ܕܟܼܠ ܕܐܸܬܬܚܡ ܡ̣ܢ ܟܗܢܐ: ܐܵܘ ܐܝܼܬܼ ܠܗ ܥܸܠܬܐ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܠܐ ܫܘ̇ܐ ܠܡܸܤܒ ܘܲܠܡܸܫܬܘܬܦܘܼ܆ ܢܸܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܗܝܟܿܠܐ. ܗ̇ܘ ܕܙܸܠܘ ܫܡ̈ܘܥܐ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ: ܐܸܙܕܲܗܪܘ ܒܬܪ̈ܥܐ. ܕܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܘ̇ܐ ܠܡܸܥܠ ܠܐ ܢܸܥܘܿܠ ܀ ܗ̇ܝ ܬܘܼܒܼ ܕܬܸܬܓܠܸܓܼ ܘܹܐܠܵܐ܆ ܠܚܘܼܦܵܝ ܡܲܕܒܚܐ. ܘܠܗ̇ܝ ܕܐܸܬܿܚܲܦܸܝ ܡܵܪܢ ܩܕܡ ܕܐܚܕܘܼܗܝ ܘܗܘ̈ܕܝܐ ܡܫܵܘܕܥܐ ܀ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܨܠܝܼܒܐ ܕܡܸܬܿܬܿܤܝܼܡܝܼ ܥܠ ܡܕܒܚܐ܆ ܨܠܝܼܒܼܐ ܕܘܼܟܿܬܼ ܡܫܝܼܚܐ. ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܘܟܿܬܼ ܡ̈ܠܘܗܝ ܩܲܕܝܼܫ̈ܬܼܐ: ܐܝܟܿܢܐ ܕܒܼܩܲܪܝܼܒܘܼܬܹܗ ܘܒܡܸ̈ܠܘܗܝ ܢܸܬܼܩܲܕܫܘܢ ܐܪ̈ܙܐ ܀ ܗܝ ܕܡܲܤܸܩ ܟܵܗܢܵܐ pb. f.106r ܦܝܼܠܤܵܐ ܘܟܤܐ ܥܠ ܡܲܕܒܿܚܐ܆ ܩܘܼܪܒ ܡܵܪܢ ܠܚܲܫܵܐ ܘܲܠܡܵܘܬܿܐ ܡܫܵܘܕܥܐ ܀ ܤܝܵܡܗܘܿܢ ܕܝܢ ܕܦܝܼܠܤܐ ܡ̣ܢ ܤܸܡܵܠܐ܆ ܘܟܤܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܐ. ܕܗܘܸ ܟܤܐ ܥܠ ܟܒܼܕܐ ܕܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܐ ܤܝܼܡܐ ܒܦܓܼܪܐ ܡܫܵܘܕܥ܆ ܘܲܕܗܝܸ ܡܫܲܚܠܦܐ ܠܕܡܵܐ ܟܠ ܡܐܟ̈ܠܢ ܠܩܘܼܝܵܡܐ ܕܟܠܗ ܦܓܼܪܐ: ܕܒܸܤܡܵܠܐ ܘܤܛܪ ܤܝܼܡܐ. ܘܥܠ ܕܗܟܼܢܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܫܘܼܚܠܦܐ ܦܓܼܪܐ ܘܲܕܡܐ ܒܡܲܓܿܢܢܘܼܬܼܐ ܕܪܘܚܐ܆ ܐܟܼܡܵܐ ܕܡܸܫܬ ܚܠܦ ܐܘܼܬܼܠܐ ܘܡܲܫܬܝܐ ܠܕܡܐ ܒܟܼܒܼܕܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܢܵܦܘܿܪܐ ܡܸܬܼܚܲܦܹܝܢ ܐܪ̈ܙܐ ܕܥܠ ܡܕܒܚܐ: ܗ̄܆ ܫܘܿܫܦܐ܆ ܛܘܼܦܤܐ ܕܟܹܐܦܐ ܕܥܠ ܬܪܥܹܗ ܕܩܲܒܼܪܐ ܩܕܝܼܫܐ ܐܸܬܿܬܿܤܝܼܡܬ̤. ܡܲܕܒܿܚܐ ܠܡ ܐܪܙܐ ܕܩܲܒܪܐ ܕܒܗ ܐܸܬܿܬܿܤܝܼܡ ܦܓܼܪܗ ܕܦܪܘܿܩܢ. ܘܠܚܡܐ ܘܚܲܡܪܐ ܕܤܕܝܼܪܝܼܢ ܛܘܼܦܤܗ ܕܡܪܢ ܕܒܼܩܪܐ: ܘܫ̄܆ ܡܫܡ̈ܫܢܐ pb. f.106v ܕܒܡܲܕܒܚܐ ܩܝ̇ܡܝܼܢ܆ ܥܠ ܬܸܫܡܫܬܿܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܠܡܪܢ ܒܥܸܕܢ ܚܲܫܗ ܡܫܵܘܕܥܐ. ܩܵܘܡܵܐ ܕܟܼܗ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܓܲܒܵܐ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ܆ ܠܬܪܝܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܕܚܕ ܡ̣ܢ ܐܸܤܵܕܘ̈ܗܝ ܘܚܕ ܡ̣ܢ ܪ̈ܓܼܵܠܘܗܝ ܡܫܘܕܥܐ ܀ ܀ ܀ ܥܘܢܝܼܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܬܸܫܒ̈ܚܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܘܢܦܫ̈ܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫ̈ܐ ܕܥܠ ܥܲܡ ܢܲܦܫܹܗ ܕܡܪܢ ܠܦܪܕܝܤܐ ܐܝܬܹܝܗ̇.. ܘܗܿܝ ܕܬܠܬܼ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܡܸܬܐܡܪܐ ܠܫܘܘܕܿ: ܥܵܐ ܕܚܘܼܠܛܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܗܝ̈ܡܢܐ ܒܤܸܕܪ̈ܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܘܕܐܟܚܕ ܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܡܵܘܕܥܵܐ. ܗ̇ܝ ܕܡܫܝܼܓܼ ܐܝܼܕܘ̈ܗܝ ܟܗܢܐ ܒܥܸܕܵܢܐ ܗܢܐ܆ ܥܠ ܫܝܵܓܼܬܼ ܠܸܒ̈ܘܬܐ ܕܬܲܠܡ̈ܝܼܕܐ ܡ̣ܢ ܐܟܿܬܐ ܘܐܸܠܡܵܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܕܗܟܢܐ ܙ̇ܕܩ ܠܟܠ ܕܠܐܪ̈ܙܐ ܡܸܬܩܪܒ: ܕܲܢܫܝܼܓܼ ܡ̣ܢ ܠܸܒܿܐ ܨܐܬܐ ܕܦܘܼܠܓܼܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ܇ ܘܐܦ ܢܸܬܼܕܟܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬܐ ܘܲܚܤܡܐ ܀ ܗ̇ܝ ܀ ܀ ܀ ܝܐ ܀ ܀ ܀ pb. f.107r ܕܢܦ̇ܩܝܢ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܡ̣ܢ ܡܕܒܚܐ ܘܤܓܕܝܢ ܘܢܫܩܝܼܢ ܐܝܼܕܘ̈ܗܝ ܟܼܗܢܐ܆ ܠܬܸܫܡܫܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܠܘܝܸ ܐܸܬܼܢܲܤܒܿܬ̤: ܘܠܫܸܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܚܲܒܼܪ̈ܘܗܝ ܐܸܬܼܝܲܗܒܿܬ̤ ܡܫܵܘܕܥܐ. ܘܥܠ ܐܝܩܪܐ ܕܡܬܬܚܝܼܒܝܼܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܠܫܠܝܚ̈ܐ ܠܡܸܦܪܫ ܀ ܗ̇ܝ ܕܢ̇ܫܩܝܼܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܐܝܼ̈ܕܐ ܕܟܗܢܐ. ܚܕܵܐ ܡ̇ܢ܆ ܥܠ ܐܝܩܪܐ ܕܡܸܬܬܿܚܝܼܒܼ ܠܗ. ܘܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܸܬܼܦܪܸܫ ܗܘܸ ܟܗܢܐ ܠܗܕܐ. ܘܐܚܪܬܐ܆ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܿܢ ܓܵܠܹܝܢ ܠܗ ܘܡܲܓܼܥܠܝܼܢ: ܕܗܘܸ ܐܸܬܼܡܲܨܥ ܠܡܚܤܝܘ ܘܲܠܡܼܫܒܩ ܀ ܗ̇ܝ ܕܲܠܩܘܼ[݂݂݂]ܒܼܐ ܚܕ ܟܗܢܐ ܡܸܬܦܪܸܫ܆ ܕܡܘܼܬܼ ܝܼܫܘܿܥ ܗ̇ܘ ܟܗܢܐ ܕܫܪܪܐ܇ ܕܩܲܪܸܒܼ ܢܲܦܫܹܗ ܚܠܦܝܢ ܡܫܵܘܕܥܐ ܀ ܗܲܝܡܢܘܼܬܐ ܕܡܸܬܬܢܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܓܵܘܐ܆ ܟܢܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܡܫܘܼܕܥܐ܆ ܥܠ ܚܕܵܢܵܝܘܼܬܹܗ ܕܐܠܗܐ ܘܲܬܼܠܝܬܝܘܼܬܼ ܩ̈ܢܘܿܡܵܘܗܝ. ܘܕܲܡܫܝܼܚܐ ܀ ܀ ܀ ܝܒ ܀ ܀ ܀ pb. f.107v ܬܪܝܢ ܟܝܵܢ̈ܝܼܢ ܘܩܢܘܿܡ̈ܝܼܢ ܐܝܼܬܼܘܗܝ. ܘܕܚܲܫ̣ ܘܡܝܼܬ ܘܩܡ ܒܲܦܓܼܪ ܐܢܵܫܘܼܬܗ. ܘܕܒܹܗ ܥܬܝܼܕܝܢ ܠܡܸܬܿܬܿܕܵܢܘܼ ܚܝ̈ܐ ܘܡܝܼ̈ܬܼܐ ܒܚܲܪܬܼܐ. ܘܕܟܠܗܘܿܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܼܢܐ ܡܗܲܝܡܢܝܼܢ ܘܡܲܫܪܝܼܢ܆ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܸܫܬܘܼܝܢ ܀ ܗ̇ܝ ܕܩ̇ܐܡ ܟܗܢܐ ܟܕ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܘܬܼ ܟܸܢܫܵܐ܆ ܕܩܵܐܩ ܟܤܝܐܝܼܬܼ ܕܡܢ̣ܘ ܬܵܢܹ̇ܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܟܕ ܫܲܪܝܼܪ܇ ܘܡܢ̣ܘ ܕܡܦܫܟܢܐܝܼܬ ܐܢ ܐܩܠܐ ܪܵܡܵܐ ܘܐܢ ܒܫܸܬܩܵܐ. ܘܕܟܠܢܫ ܗܟܼܢܐ ܥܬܝܼܕ ܠܡܸܬܦܪܥܘ ܒܡܸܨܥܝܘܼܬܹܗ܇ ܡܛܠ ܕܗܢܗ̇ ܕܗܲܝܡܢܘܬܐ ܩܢ̇ܝܢܢ ܚ̈ܝܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ ܀ ܗܿܝ ܕܲܢܨܠܐ ܫܠܡܐ ܥܲܡܢ. ܥܠ ܕܘܼܟܪܢܐ܆ ܡܚܲܦܛܐ ܕܢܨܠܐ ܥܠ ܩܲܝܘܼ̈ܡܝܗ̇ ܕܗܲܝܡܢܘܼܬܐ: ܘܕܡܗܝܡ̈ܢܐ ܕܚܲܝܼܝܼܢ ܘܕܥܢ̣ܕܘ: ܘܥܠ ܩܲܫ̈ܝܼܫܐ ܘܡܫ̈ܡܫܢܐ ܘܡ̈ܠܟܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ: ܘܒܢ̈ܝܐ ܘܫ̈ܠܝܚܐ ܘܤܗ̈ܕܐ ܘܡܘܕܝܢܐ܇ ܕܒܚܝܠܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܿܢ pb. f.108r ܐܸܫܬܘܬܦܘ܆ ܢܟܲܠܸܠ ܐܢܘܢ ܡܵܪܢ܇ ܘܢܸܥܒܸܿܕ ܠܢ ܥܲܡܗܘܢ ܡܢܵܬܼܐ ܒܢܘܼܗܪܐ. ܘܕܢܸܬܩܲܒܿܠ ܩܘܼܪܒܿܢܐ ܗܢܐ ܘܢܸܬܩܲܕܫ ܒܡܸܠܬܐ ܕܐܠܗܵܐ ܘܒܚܝܠܐ ܕܪܘܼܚܐ܇ ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܠܥܘܼܕܪܢܐ܆ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܇ ܘܠܦܘܼܪܩܢܐ ܘܠܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ܇ ܒܗ̇ܘ ܕܲܥܬܝܼܕ ܀ ܡܛܘ̈ܢܝܐ ܕܝܢ ܬܠܬܼ ܘܟܠ ܚܕܐ ܬܠܬ ܕܗ̈ܘܝܢ ܬܫܥ ܥܠ ܡܘܼܟܿܟܼܐ ܡܫܲܡܠܝܐ ܘܲܓܼܥܵܬܼܐ ܕܡ̣ܢ ܠܸܒܿܐ ܡܫܵܘ̈ܕܥܢ܇ ܘܥܠ ܐܪܙܐ ܕܠܬܼܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܼܢ ܩܵܡ ܡܵܪܢ: ܘܤܲܒܿܪ ܦܘܼܪܩܢܐ ܠܟܠܗ ܓܸܢܤܢ ܀ ܗܿܝ ܕܚ̇ܐܫ ܟܗܢܐ ܨܹܝܕ ܟܗ̈ܢܐ ܕܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܐ ܘܤܸܡܠܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ܆ ܕܢܥܕܪܘܼܢܝܗܝ ܒܲܨܠܘܿܬܐ ܕܬܬܩܲܒܿܠ ܕܒܼܚܬܹܗ ܘܦܐܪ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܢܐ ܕܡܩܲܪܸܒܼ ܒܡܘܼܟܿܟܼܐ ܘܒܤ̈ܓܼܕܬܐ ܡܫܵܘܕܥ ܀ ܨܠܘܿܬܐ ܩܲܕܡܝܬܐ ܕܡܨܠܐ ܠܗ̇ ܟܗܢܐ ܩܕܡ ܡܲܕܒܚܐ ܒܐܪܙ ܚܠܦ ܢܲܦܫܹܗ: ܘܲܕܢܸܬܝ̱ܗܸܒ ܠܚܝܠܐ ܕܪܘܼܚܐ܇ ܕܒܼܗ̇ pb. f.108v ܢܸܬܡ̱ܨܹܐ ܠܡܸܓܼܡܪ ܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܡܚ̈ܝܢܐ ܩܢܘܿܢܐ ܩܕܡܝܐ. ܥܠ ܒܘܼܪܟܬܐ ܕܒܲܪܟ ܡܵܪܢ ܠܬܼܠܡ̈ܝܼܕܘܗܝ ܟܕ ܐܲܫܠܸܡ ܠܗܘܢ ܐܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܐ ܒܐܪܙ ܘܐܡ̣ܪ. ܕܗ̇ܢܘ ܦܲܓܼܪܝ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ܟܘܢ ܡܸܬܼܩܨܐ. ܘܗܢ̇ܘ ܗܘ̣ ܕܡܝ ܕܚ̈ܠܦܝܟܿܘܢ ܡܸܬܐ̱ܫܕ ܠܫܘܼܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܡܫܵܘܕܥܵܐ ܀ ܐܵܡܹܝܢ ܕܥ̇ܢܝܢ ܠܗ ܟܸܢ̈ܫܐ܆ ܠܘ ܗܿܝ ܕܐܝܢ ܗܼܝ܇ ܐܠܐ ܐܡܝܢ ܗܿܝ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪ ܐܢܬܿ ܡܚܵܘܝܵܐ. ܘܒܼܗܕܐ ܟܕ ܥܢ̇ܝܼܢ. ܡܚܵܘܝܹܢ ܕܫܘ̈ܬܦܐ ܐܢܘܢ ܒܲܨܠܘܿܬܗ. ܗܿܝ ܕܫܠܡܵܐ ܥܲܡܟܘܢ܆ ܒܐܪܙ ܗܿܝ ܕܐܬܐ̱ܡܪܬ̤ ܡ̣ܢ ܡܵܪܢ ܠܬܹܠܡ̈ܝܕܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܩܕܡ ܚܲܫܵܐ. ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ܆ ܢܩܵܘܹܐ ܥܡܟܘܢ ܫܠܡܐ܇ ܒܚܲܝܠܗ ܕܗܿܘ ܕܐܡ̣ܪ. ܕܫܠܡܐ ܫܒ̇ܩ ܐܢܐ ܠܟܿܘܿܢ܇ ܫܠܵܡܐ ܕܝܼܠܝ ܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܀ ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܡ̣ܢ ܥܲܡܐ ܡܸܬܐ̱ܡܪܐ. ܘܥܲܡܵܟ ܘܥܲܡ ܪܘܼܚܟ. ܪܘܼܚ̣ܵܐ ܠܛܝܒܿܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܗܿܝ ܕܩܲܒܸܿܠ ܒܲܤܝܵܡ pb. f.109r ܐܝܼܕܵܐ ܪܵܡܙܝܼܢ. ܕ ܒܼܗ̇ ܐܸܫܬܿܘܝܼ ܠܡܸܓܼܡܪ ܐܪ̈ܙܐ ܗܵܠܝܢ ܀ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܡܫܲܡܫܢܐ ܡܸܬܐ̱ܡܪܐ܇ ܕܗܒ̣ܘ ܫܠܡܐ. ܗ̄܆ ܕܲܟܵܘ ܠܒܘ̈ܬܟܘܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܒܝܼܫܘܼܬܐ ܘܡܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܘܥܸܠܡܵܐ ܘܲܒܼܥܠܕܒܼܒܘܼܬܐ܇ ܘܗܘܘ ܒܚܘܼܒܐ ܥܲܡ ܚ̈ܕܕܐ: ܐܝܟܿܢܐ ܕܬܸܫܬܿܘܘܿܢ ܠܡܲܤܒܼܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܡܚܲܤ̈ܝܢܐ. ܘܠܫܘܼܡܠܝ ܗܿܝ ܕܐܡܬܼܝ ܗܵܟܹܝܠ ܕܡܩܲܪܸܒܼ ܐܢܬ ܩܘܼܪܒܢܟ ܥܠ ܡܲܕܒܿܚܐ: ܘܬܡ̇ܢ ܬܬܕܟܪ ܕܐܲܚܝܼܕ ܥܠܝܟ ܐܚܘܟ ܐܟܿܬܐ ܡܕܡ: ܫܒܼܘܿܩ ܬܡ̇ܢ ܩܘܼܪܒܢܟ ܥܠ ܡܕܒܚܐ܆ ܘܙܸܠ ܠܘܼܩܕܡ ܐܬܪܥܐ ܥܲܡ ܐܚܘܼܟ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܬܵܐ ܩܲܪܸܒ ܩܘܼܪܒܢܟ ܀ ܤܦܪ ܚ̈ܝܐ ܘܡܝܼ̈ܬܐ ܕܡܬܩܪܐ ܡܫܵܘܕܥ܆ ܕܚܠܦ ܐܝܠܝܢ ܕܚܲܝܸܝܼܢ ܘܲܚܠܵܦ ܐܲܝܠܝܢ ܕܥܢܕܘ. ܡܸܬܼܩܲܪܒ ܩܘܼܪܒܿܢܐ ܗܢܐ܇ ܠܚܘܼܤܝܐ ܘܠܝܘܼܬܪܢܐ ܘܠܲܢܝܵܚܐ ܀ ܗܿܝ ܕܬܪܝܢ ܡܫܲܡ̈ܫܢܐ ܩ̇ܪܝܢ ܠܲܕܝܘܿܦܲܛܟܼܝܼܢ: ܗܘܸ ܫܘܼܘܕܥܵܐ ܗܘܼ ܕܚ̈ܝܐ pb. f.109v ܘܕܡ̈ܝܼܬܐ ܘܕܡܚܵܘܹܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܲܝܼܝܼܢ ܐܝܟ ܡܸܠܬ̣ ܡܪܢ. ܘܕܐܠܗܐ ܠܲܝܬܿܘܗܝ ܕܡܝ̈ܬܐ ܐܠܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܕܙܕܝܼܩ̈ܐ ܚܲܝܼܝܼܢ ܐܢܘܢ ܠܗ. ܘܗܕܐ ܡܲܠܦܐ ܗ̇ܝ ܕܒܚܠܦ ܟܠܗܘܿܢ ܩܬܘ̈ܠܝܼܩܐ ܘܐܦܤܩ̈ܘܦܐ ܘܫ̄: ܟܪܘܿܙܘܼܬܼܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ: ܕܢܵܘܕܐ ܠܟܸܢܫܵܐ ܡܚܲܦܛ ܡ̄ ܡܫܲܡܫܢܐ ܕܒܠܸܒܿܐ ܫܲܦܝܐ ܢܸܬܼܟܲܫܦܘܢ: ܘܲܒܫܸܠܝܐ ܘܒܕܚܠܬܐ ܢܸܗܘܘܿܢ܇ ܘܢܸܫܐܠܘܢ ܪ̈ܚܡܐ ܘܫܘܼܒܩܢ ܚܘ̈ܒܐ ܘܕܢܸܗܘܘܢ ܡܛܝܒ̈ܐ ܠܩܘܼܒܵܠ ܡܵܘܗܒܬܐ ܗܕܐ ܡܥܠܝܬܐ ܀ ܗܿܝ ܕܝܗ̇ܒ ܟܗܢܐ ܡܟܼܫ̈ܢܝܬܐ ܠܡܫ̈ܡܫܢܐ: ܘܠܵܘ ܗܢ̣ܘܢ ܢܵܤ̇ܒܿܝܼܢ܆ ܡܚܵܘܐ: ܕܐܠܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܹܗ ܠܝܬ ܠܲܡܫܲܡܫܢܐ ܕܢܫܡܠܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܤܘܥܪ̈ܢܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܀ ܗܿܝ ܕܡܙܝܥܝܼܢ ܠܗܹܝܢ ܡܫܡ̈ܫܢܐ܆ ܥܠ ܪܘܼܚܵܦ ܡܠܐܟ̈ܐ ܒܓܸܦܝ̈ܗܘܢ ܕܥܠ ܐܪܙܐ ܕܦܓܼܪܐ ܘܕܡܐ ܡܫܘܕܥܐ.. ܗܿܝ ܕܙܓ̈ܐ ܕܒܼܗܹܝܢ: pb. f.110r ܕܒܼܩܠܐ ܕܝܼܠܗܘܢ ܡܥܝܼܪ ܠܥܡܵܐ ܠܡܸܫܡܲܥ ܩ̈ܠܐ ܩܘܼܕܫ̈ܢܝܐ܇ ܕܢܸܗܘܘܢ ܡܛܲܝܒܝܼܢ ܕܬܬܸܩܲܒܿܠ ܒܿܥܘܼܬܼܐ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܡܸܬܼܩܿܪܒܼܐ. ܒܕܐܢ ܠܐ ܡܸܬܿܛܲܝܒܝܼܢ܆ ܠܝܬܿ ܠܗܘܢ ܗܸܢܝܵܢܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪܒܿܢܐ ܕܡܛܠܬܼܗܘܢ ܡܸܬܼܩܲܪܒ ܠܓܼܡܪ.. ܒܸܤܡ̈ܐ ܕܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܡܸܬܥܲܛܪܝܼܢ܆ ܐܪܙ ܡܘܼܪܐ ܘܥܸܠܘܝ ܕܒܗܘܿܢ ܐܸܬܼܚܢܸܛ ܦܓܼܪܐ ܗܿܘ ܩܲܕܝܼܫܐ ܡܫܵܘܕܥܝܼܢ ܀ ܗܿܝ ܕܡܪܝܼܡ ܐܝܼܢܵܦܘܿܪܐ. ܗ̄: ܫܘܿܫܦܐ ܡ̣ܢ ܐܪ̈ܙܐ܆ ܕܘ̣ܡܝܐ ܕܟܐܦܐ ܗܿܝ ܕܥܓܠ ܡܠܐܟܐ ܡ̣ܢ ܩܲܒܪܐ. ܗܿܝ ܕܒܢܝܼܚܘܬܐ ܘܠܐ ܒܩܵܠܐ ܫܡܝܼܥܵܐ: ܬܢ̇ܐ ܟܗܢܐ ܓ̈ܗܵܢܬܐ ܕܩܘܼܕܵܫ ܐܪ̈ܙܐ. ܒܕܨ̈ܠܘܬܐ ܐܲܢܝܢ ܘܒܥܘܼܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ܇ ܗܿܘ ܒܚ̇ܪ ܠܸܒܿܐ ܘܟܼܘܼ̈ܠܝܵܬܐ. ܘܡܸܨܥܝܘܼܬܐ ܕܒܝܬ ܠܗ ܘܠܓܒܝܼܠܬܹܿܗ ܓܵܡܪ̈ܢ: ܘܠܘ ܠܘܬ ܥܲܡܵܐ ܚܿܐܪ ܢܝܼܫܗܹܝܢ: ܘܲܕܢܼܬܚ̈ܤܟܿܢ ܡ̣ܢ ܡܫܡܥܬܐ ܕܢ̈ܫܐ ܘܛ̈ܠܝܐ: ܘܓܲܕܘܼ̈ܕܐ ܒܢ̈ܝ ܥܠܡܐ܆ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ ܡܙܲܕܩܐ. ܕܠܐ pb. f.110v ܢܸܬܒܲܤ̈ܝܢ ܝܲܩܝܼܪ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܬܪܥܝܼܬܐ ܫܒܲܪܬܼܐ ܀ ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܡܪܝܼܡ ܩܵܠܗ ܘܡܲܫܡܲܥ ܠܥܲܡܵܐ ܒܩܢܘܿܢܐ܆ ܕܢܸܫܡܲܥ ܟܸܢܫܵܐ ܘܲܢܦܲܢܐ: ܐܲܝܟܿܢܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܫܘܬܦܐ ܠܟܗܢܐ ܒܒܼܥܘܼܬܹܗ ܘܒܩܘܼܕܵܫܹܗ ܀ ܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܘܟܠܗ ܩܢܘܿܢܐ ܡܫܵܘܕܥ܆ ܕܛܝܒܘܼܬܐ ܕܫܲܟܸܿܢ ܠܢ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܚܘܼܒܹܿܗ܇ ܗܝܸ ܝܵܗܒܿܐ ܠܢ ܛܘܝܵܒܐ ܠܚ̈ܝܐ ܕܒܥܸܕܢܐ ܗܢܐ ܡܸܫܬܿܟܿܢܝܼܢ: ܘܚܘܼܒܿܐ ܕܐܒܼܐ ܗܿܘ ܕܫܲܕܪ ܠܢ ܚܝܕܝܗ܆ ܗܘܸ ܢܦܬܚ ܠܢ ܬܪܲܥ ܪ̈ܚܡܐ: ܘܫܘܬܦܘܼܬܐ ܕܪܘܚܐ ܗܝܸ ܡܩܲܕܫܐ ܠܢ ܘܲܡܕܟܿܝܐ ܠܠܒ̈ܘܬܢ ܡ̣ܢ ܝܲܥܪܐ ܕܚܛܝܬܐ ܀ ܗܿܝ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܡܸܬܐ̱ܡܪ ܩܢܘܿܢܐ ܗܢܐ܆ ܫܘܘܕܥܐ ܗܘܼ ܕܡܹܐܬܝܼܬܗ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܕܗܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܩܕܡܝܐ ܘܐܚܪܝܐ ܀ ܗܿܝ ܕܠܥܠ ܢܸܗܘܘܿܢ ܡܕܥ̈ܝܟܘܢ ܕܡܲܩܦ܆ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ܆ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܒܗܵܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܢܗܘܐ ܪܸܥܝܵܢܟܼܘܿܢ. pb. f.111r ܘܥܢ̇ܝܢ ܟܕ ܫ̇ܠܡܝܼܢ ܠܗܢܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ. ܠܘܬܟ ܐܠܗܗ ܀ ܘܡܲܩܸܦ ܩܘܼܪܒܿܢܐ ܠܐܠܗܵܐ ܡܵܪܟܠ ܡܸܬܩܲܪܒܼ. ܗ̄: ܠܐ ܠܨܠܡܐ ܘܠܐ ܠܟܘܟܒܐ ܘܠܐ ܠܡܠܐܟܐ܇ ܐܟܼܡܐ ܕܥܲܬܼܝ̈ܩܐ ܒܛܘܼܥܝܝ ܩܲܪܸܒܘ ܩܘܼܪ̈ܒܢܝܗܘܢ܇ ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܕܟܠܗܘܿܢ ܒܪ̈ܝܐ܇ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܢܫܵܐ܇ ܘܤܵܟܼܐ ܚܠܦ ܟܠܐ. ܕܚ̈ܛܝܐ ܢܸܬܚܲܤܘܢ ܒܹܗ܆ ܘܲܓܼܡܝܼܪ̈ܐ ܢܩܵܘܹܐ ܒܗܘܿܢ ܗܿܘ ܕܫܲܟܿܢܹܗ ܘܗܢ̣ܘܢ ܒܹܗ ܀ ܗܿܝ ܕܲܒܼܫ̇ܠܡܘܼܬܐ ܥܢ̇ܝܢ ܝ̇ܐܐ ܘܙ̇ܕܩ. ܗ̄: ܦܲܐܝܵܐ ܕܢܬܩܲܪܒ ܚܠܦ ܚ̈ܝܐ ܕܟܠ.. ܗܿܝ ܫܠܡܐ ܥܲܡܟܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܫܡܫܢܐ܆ ܘܤܲܟܿܠܐ. ܕܟܕ ܐܬܪܥܝܼ ܠܢ ܐܠܗܐ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ: ܙܕ̇ܩ ܠܢ ܕܢܬܿܬܿܥܝܼܪ ܡ̣ܢ ܕܡܟܘܬܐ ܕܪ̈ܥܝܢܝܢ ܘܢܕܥ ܠܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ. ܓܗܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܬ̇ܢܐ ܟܗܢܐ ܡܫܘܕܥܐ܆ ܥܠ ܡܬܘܿܡܵܝܘܼܬܹ ܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܕܚܕ ܗܘܼ ܟܝܵܢܹܗ ܕܨܸܒܝܵܢܹܗ pb. f.111v ܒܟܼܠ. ܘܕܡ̈ܠܐܟܐ ܒܕܸܚܠܐ ܡܫܲܒܿܚܝܢ ܘܲܡܝܲܩܪܝܢ ܀ ܦܘܼܢܝ ܥܲܡܐ ܩܲܕܝܼܫ ܩܲܕܝܼܫ ܩܲܕܝܼܫ. ܬܠܬܼ ܙܒ̈ܢܝܼܢ. ܫܘܘܕܥܐ ܗܘ̣ ܕܥܠ ܠܬܠܝܼܬܝܘܼܬ ܩܢܘܿܡ̈ܐ. ܒܕܘܡܝܵܐ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ. ܕܫܡ̣ܥ ܕܡ̈ܠܐܟܹܐ ܗܟܢܐ ܡܩܲܕܫܝܼܢ ܀ ܘܡܲܩܦܝܼܢ ܐܘܿܫܥܢܐ ܕܘܼܡܝܐ ܕܫܲܒܪ̈ܐ. ܕܒܼܦܫܝܼܛܘܼܬܗܘܢ ܒܡܲܥܠܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܕܠܐܘܪܫܠܡ ܫܲܒܿܚܘ. ܓܗܢܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܡܫܘܕܥܐ܆ ܥܠ ܛܲܝܒܘܼܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܝܲܗܒܬ̤: ܘܪ̈ܚܡܐ ܕܐܸܫܬܲܦܥܘ ܥܠܝܼܢ: ܒܲܚܕܵܝܘܼܬܼ ܐܠܗܐ ܡܸܠܬܼܐ ܒܒܲܪ ܓܸܢܤܲܢ: ܘܕܡܫܝܚܐ ܚܲܕ ܗܘ̣ ܒܐܠܗܘܼܬܗ ܘܒܐܢܫܘܼܬܗ. ܘܕܫܒܼܩ ܚܵܘ̈ܒܬܢ ܒܡܲܥܡܘܕܝܬܗ: ܢܢܲܚܡܲܢ ܘܗܪܟܐ ܒܗ̇ ܛܘܦܤܢܐܝܼܬܼ: ܕܠܚܲܪܬܼܐ ܢܢܲܚܡܲܢ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ: ܘܕܐܲܢܗܪ ܠܢ ܒܝܼܕܥܬܐ: ܘܕܫܒܼܩ ܠܢ ܠܥܘܼܗܕܢܗ܆ ܐܪܙܐ ܗܢܐ ܕܡܸܬܩܲܪܒ ܚܠܦܝܢ܆ ܕܟܕ ܢܹܐܟܼܠܝܼܘܗܝ pb. f.112r ܘܢܸܫܬܿܝܘܗܝ ܒܗܲܝܡܢܘܬܐ܇ ܢܸܩܢܐ ܚ̈ܝܐ ܐܡ̈ܝܢܐ ܒܹܗ. ܘܐܹܫܬܘܕܝ ܠܢ: ܕܟܕ ܢܩܪܒܝܼܘܗܝ: ܦܓܼܪܗ ܘܕܡܹܗ ܒܡܲܓܿܢܢܘܼܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܥܠܘܗܝ ܐܝܼܬܘܗܝ: ܘܕܐܟܡܵܐ ܕܐܸܬܼܚܲܝܕ ܠܗ ܐܠܗܐ܆ ܗܵܟܢܐ ܘܐܦ ܗܘܸ ܒܫܘܬܦܘܼܬܐ ܕܒܐܪܙܐ ܗܢܐ ܡܸܬܚܲܝܕ ܠܢ ܀ ܘܒܩܢܘܿܢܗ̇ ܕܐܝܼܬܼܘܗܝ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ܟ̄. ܡܚܲܦܛ ܠܥܡܵܐ: ܕܢܵܘܕܘܿܢ ܘܢܫܒܚܘܢ܇ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܠܥܡܵܐ܇ ܕܢܵܘܕܘܿܢ ܘܢܫܒܚܘܿܢ܇ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܛܲܝܒܘܬܐ ܗܕܐ ܪܒܿܬܐ܇ ܘܠܫܘܼܪܪܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܀ ܗܿܝ ܕܐܡ̇ܪ ܟܪܘܿܙܐ ܒܡ̈ܕ̄: ܨܲܠܘ. ܗ̄: ܒܡܲܕܥܐ ܕܢܲܗܝܼܪ ܘܨܠܝܠ ܨܠܘ܇ ܡܛܠ ܕܚܝܼܠܘܼܬܗ ܕܥܕܢܐ ܪܘܒܿܘܼܬܗܘܢ ܕܐܪ̈ܙܐ: ܘܩܲܪܝܼܒܼܘܼܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ: ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܡܵܪܗܘܿܢ ܕܡ̈ܠܐܟܐ. ܘܙ̇ܕܩ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐܢܵܫ ܪܵܐܒ ܒܲܨܠܘܿܬܐ. ܕܠܐ ܬܸܥܘܿܠ ܫܝܼܛܘܼܬܐ ܥܲܠ ܐܪ̈ܙܐ܇ ܐܠܐ ܕܟܕ ܫܠܹܝܢ ܠܫ̈ܢܐ ܘܐܲܛܝܼܡ̈ܢ ܤܦ̈ܘܬܐ ܢܨܲܠܘܿܢ. ܓܗܢܬܐ ܕܬܠܬܼ. ܥܵܗܹܕ pb. f.112v ܒܗ̇ ܟܗܢܐ: ܠܢܒ̈ܝܐ ܘܠܫ̈ܠܝܚܐ ܘܠܤܗ̈ܕܐ ܘܲܠܡܵܘ̈ܕܝܢܐ: ܘܠܛܟ̈ܤܐ ܟܠܗܘܢ ܘܬܓܡ̈ܐ ܕܥܕܬܿܐ ܩܕܝܼܫܬܐ. ܘܢܸܬܼܟܲܫܦ ܕܬܸܗܘܐ ܠܗܘܿܢ ܡܢܵܬܐ ܒܩܘܼܪܒܿܢܐ ܗܢܐ܇ ܘܲܕܢܸܫܡܠܐ ܩܘܼܕܵܫܗ܇ ܒܡܲܓܿܢܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܐ ܕܩܘܼܕܫܐ܇ ܕܟܕ ܡܲܓܿܢ ܢܓܼܡܘܿܪ ܠܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܒܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ: ܘܲܡܫܲܚܠܦ ܠܗܘܿܢ ܕܒܼܡܲܥܒܿܕܢܘܼܬܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܦܓܼܪܐ ܘܲܕܡܵܐ܇ ܕܢܸܗܘܘܢ ܠܚܘܼܤܝܐ ܕܓܼܵܘܐ: ܘܲܠܤܒܪܐ ܪܒܐ ܕܩܝܵܡܬܐ: ܘܠܒܘܼܣ ܡܐ ܫܡܲܝܵܢܐ ܕܒܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ܇ ܠܐܝܠܝܢ ܕܲܥܢ̣ܕܘ܇ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܚܲܝܼܝܼܢ ܒܗܲܝܡܢܘܼܬܐ ܫܲܪܝܼܪܬܐ ܀ ܗܿܝ ܕܡܲܟܼܪܸܙ ܡܫܡܫܢܐ. ܒܫܸܠܝܐ ܘܒܕܚܠܬܼܵܐ܆ ܡܙܲܗܪ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܿܢ ܡܛܝܒܝܼܢ ܠܩܘܼܒܵܠ ܪܘܼܚܵܐ: ܒܬܐܪ̈ܬܐ ܕܟܝ̈ܬܐ ܠܐ ܒܩ̈ܠܐ ܘܲܒܼܤܸ̈ܦܘ̄: ܗܿܝ ܕܒܼܬܪ ܗܕܐ. ܦܩܝܼܕ ܟܗܢܐ ܕܠܐ ܢܸܤܓܿܘܿܕ܆ ܫܘܼܘܕܥܵܐ ܗܘ̣ ܕܐܸܬ(ܩܲܒ)ܠܬ̤ ܒܥܘܼܬܗ܇ ܘܕܡܵܘܬܐ ܐܸܫܬܿܪܝܸ ܒܲܩܝܵܡܬܐ ܀ ܒܘܼܟܼܪܐ pb. f.113r ܫܩ̇ܠ ܟܗܢܐ ܥܠ ܥܠ ܐܝܼ̈ܕܘܗܝ ܘܡܪܝܼܡ ܠܥܠ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܼܚܐ. ܠܚܡܐ ܚܲܝܐ ܘܡܲܚܝܢܐ. ܘܟܕ ܡܲܚܸܬܼ ܠܹܗ̇܆ ܢܫ̇ܩ ܬܠܝܼܬܐܝܼܬ܇ ܡܫܵܘܕܥ ܒܗܕܐ ܓܠܝܐܝܼܬܼ: ܥܠ ܡܲܚܬܼܐ ܕܠܐ ܫܘܼܢܝ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܟܲܤܝܐܝܼܬ܇ ܘܥܠ ܚܕܵܘܝܼܬܹܗ ܕܒܒܼܪ ܟܝܵܢܢ. ܒܢܘܼܫ̈ܩܬܐ ܕܝܢ ܚܲܒܿܝܼܒ̈ܬܐ܆ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܲܒܿܠܘܼܗܝ ܕܕܝܼܠܗ ܗܘܸܘ܇ ܕܝܗ̣ܒ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܒ̈ܢܝܐ ܢܗܘܘܢ ܕܐܠܗܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܩܝ̇ܨܐ ܘܪܫ̇ܡ ܠܟܼܤܐ ܬܘܼܒ ܘܠܦܓܪܐ. ܦܘܼܪܫܢ ܦܸܠܓܼܐ܆ ܥܠ ܦܘܼܪܫܢ ܢܲܦܫܗ ܕܡܪܢ ܡ̣ܢ ܦܓܼܪܗ ܡܫܵܘܕܥܐ ܘܒܗ̇ܝ ܕܲܡܚܲܝܸܕ ܠܗ ܬܘܼܒ ܠܦܸܠܓܼܐ܆ ܕܗܸܦܟܿܬ̤ ܬܘܼܒܼ ܢܲܦܫܐ ܡܚܵܘܝܐ: ܘܕܩܵܡ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝ̈ܬܐ ܘܗܘܸܘ ܚܲܕ ܐܟܼܡܵܐ ܕܗܘܸ ܩܲܕܡܝ̤ܬ ܀ ܗ̇ܝ ܕܠܝܬܿ ܪܘܿܫܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܬܪ ܗܵܢܐ܆ ܫܘܼܘܕܥ ܗܘܼ ܕܐܸܫܬܡܠܝܸܘ ܘܐܬܓܡܪܘ pb. f.113v ܐܪ̈ܙܐ ܡ̣ܢ ܟܲܕܘ ܀ ܦܝܼܪܵܡܐ ܕܒܸܪܡ̈ܐ ܕܠܒܲܪ ܡܲܦܸܩ ܡܫܲܡܫܢܵܐ. ܕܢܘܕܥ ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܠܐܝܢܐ ܪܹܝܚܵܐ ܒܲܤܝܼܡܵܐ ܐܸܫܬܿܘܝܸ ܀ ܟܪܘܿܙܘܼܬܼܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܟܠܢ ܒܕܚܠܬܼܐ. ܡܘܕܥܵܐ ܕܐܸܫܬܡܠܝܸܘ ܐܪ̈ܙܐ܇ ܘܕܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܒܼܕܚܠܬܐ ܘܒܐܝܼܩܪܐ ܢܩܲܒܠ ܐܢܘܢ. ܘܲܢܗܲܝܡܸܢ ܕܠܲܚܡܵܐ ܐܸܫܬܚܠܦ ܘܗܘܸܐ ܦܓܼܪܗ ܕܡܫܝܼܚܵܐ. ܘܟܼܤܐ ܐܸܫܬܲܢܝ̤ ܘܐܹܫܬܲܓܼܢܝ̤ ܠܕܡܗ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܘܲܢܩܲܒܸܿܠ ܛܲܝܒܘܼܬܼܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܦܘܼܪܤܐ ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ: ܓܲܡܪܗ ܠܦܘܼܪܩܢܢ ܘܲܠܚܘܼܕܵܬܿܢ: ܒܡܵܘܬܐ ܘܲܩܝܵܡܬܿܐ ܕܚܲܒܿܝܼܒܗ܇ ܘܝܗܒܼ ܠܢ ܐܪ̈ܙܐ ܗܵܠܹܝܢ ܠܲܚܕܵܝܘܼܬܐ ܕܥܲܡܗ̇. ܘܠܚܘܼܤܝܐ ܘܲܠܕܘܼܟܿܝܐ܇ ܘܠܢܘܼܗܪܐ ܕܝܼܕܥܬܐ܇ ܘܠܛܘܒܬܢܘܬܐ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܼܕ ܀ ܗ̇ܝ ܕܡܪܝܐ ܚܲܤܐ ܚܛܗ̈ܐ ܘܤܲܟܼ̈ܠܘܬܐ ܕܥܲܒ̈ܕܝܟ. ܡܵܘܕܥܐ܆ ܕܠܝܬ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܚ̇ܛܐ܇ ܘܕܲܤܢܝܼܩ ܥܲܠ pb. f.114r ܚܘܼܤܝܐ ܟܠ ܥܲܒܼܕܐ ܡܲܤܟܿܠܢܐ. ܘܬܘܕܝܼܬܐ ܕܒܚ̈ܛܗܐ ܩܕܡ ܡܲܤܒܼܵܐ ܕܩܘܼܪܒܿܢܐ: ܕܟܼܠ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܘܕܘܿܓܡ̈ܐ ܕܟܪ̈ܤܛܝܢܐ ܡܵܘܕܝܢ ܠܗ̇ ܩܕܡ ܒܲܪܢܵܫܐ. ܚܢܢ ܗܪܟܐ ܥܵܒܕܝܼܢܢ ܠܗ̇ ܩܕܡ ܐܠܗܐ: ܘܲܡܩܝܼܡܝܼܢܢ ܩܝܵܡܐ ܕܠܐ ܢܸܚܛܹܐ܆ ܕܟܕ ܕܟܹܝܢܢ ܢܸܬܼܩܪܒ ܠܦܓܼܪܹܗ ܘܕܡܹܗ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܀ ܗܿܝ ܕܚܲܡܸܫ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܡܸܬܬܢܝܐ܇ ܚܲܤܐ ܡܵܪܝ. ܗ̄܆ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܚܲܤܝܼܬܿ ܚܛܗ̈ܐ ܕܚܲܡܫܐ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܀ ܙܲܟܿܝ ܡܵܟܼܤܵܐ ܀ ܘܡܼܵܟܼܤܵܐ ܕܥ̣ܠ ܥܲܡ ܦܪܝܼܫܐ ܠܗܲܝܟܿܠܐ ܀ ܘܕܲܒܪܐ ܐܵܤܘܿܛܐ ܀ ܘܲܕܚܲܛܝܬܐ ܕܐܲܫܝܼܓܬ̤ ܪ̈ܓܼܠܐ ܀ ܘܲܕܓܲܝܵܤܐ ܀ ܗܟܢܐ ܚܲܤܐ ܠܢ ܚܛ̈ܗܝܢ. ܕܢܸܫܬܿܘܹܐ ܠܩܘܼܒܵܠ ܛܲܝܒܼܘܬܐ ܗܕܐ ܀ ܟܵܗܢܐ ܕܝܢ ܡܵܐ ܕܐܡ̇ܪ. ܚܲܤܐ ܡܵܪܝ ܚܛ̈ܗܐ ܘܤܲܟ̈ܠܘ̄: ܕܥܲܒܕ̈ܝܟ ܘܫ̄: ܡܥܕܪܘܼ ܡܥܕܪ ܐܢܘܢ ܒܲܨܠܘܿܬܹܗ: ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܸܬܼ̈ܒܿܥܝܵܢ ܠܗܘܿܢ pb. f.114v ܢܸܫܬܿܘܘܿܢ ܀ ܨܠܘܿܬܐ ܕܐܫܘܐ ܠܢ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ܆ ܫܐܠ̱ܬܐ ܗ̄ܝܼ ܕܪ̈ܚܡܐ ܘܕܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܢܩܘܼܡ ܩܕܡܲܝܟ ܀ ܨܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ܆ ܗܪܟܐ ܡ̣ܢ ܐܵܠܨ̈ܬܼܐ ܗ̄ܝܼ ܕܬܸܬܐ̱ܡܪ: ܩܕܡ ܫܵܘܬܦܘܼܬܐ ܕܲܡܤܲܟܿܠܐ ܕܟܕ ܫܠ̇ܡܝܼܢܢ ܗܠܝܢ ܕܐܸܬܼܦܩܸܕܢܢ: ܘܲܫܒܼܩܢ ܠܚ̈ܝܒܝܢ: ܘܕܲܟܿܝܼܢ ܠܬܐܪ̈ܬܢ܆ ܒܢ̈ܝܐ ܡܸܟܹܝܠ ܐܝܼܬܲܝܢ ܠܐܠܗܐ ܀ ܬܘܼܒܼ ܡܤܲܟܿܠܐ ܘܲܡܥܲܗܕܐ ܒܡܸܬܼܐ̱ܡܪܢܘܼܬܼܗ̇ ܗܪܟܐ܆ ܕܠܐ ܢܸܬܼܩܲܪܒܼ ܐܢܵܫ ܠܡܸܤܲܒܼ ܐܪ̈ܙܐ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܢܛܝܼܪܐ ܤܲܟܼܠܘܼܬܼ ܐܲܚܘܼܗܝ ܒܠܸܒܹܿܗ ܘܡܸܬܼܚܲܝܒ ܀ ܨܠܘܬܐ ܕܲܡܨܠܐ ܟܗܢܐ ܀ ܗܿܝ ܕܐܝܟ ܡܵܪܢ ܀ ܐܵܘ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܀ ܘܡܪܝܼܡ ܩܠܗ ܘܠܥܠܡ ܥܵܠܡܝܼܢ: ܘܠܚܘܿܕܐܝܼܬܼ ܡܦܲܢܐ ܡܫܲܡܫܢܐ ܐܡܝܼܢ: ܡܚܵܘܹܐ ܕܫܘܬܦܐ ܗܘ̣ܐ ܥܲܡ ܟܗܢܐ: ܘܟܗܢܐ ܥܲܡܹܗ ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܕܐܸܤܬܥܪ̈. pb. f.115r ܘܲܕܪܡ ܕܲܪܓܹܗ ܐܵܦ ܗܘܸ ܀ ܗ̇ܝ ܕܫܠܵܡܐ ܥܡܟܼܘܢ܆ ܠܫܠܡܐ ܕܝܲܗܒ̣ ܡܵܪܢ ܠܬܠܡܝ̈ܕ̈ܐ ܒܥܸܠܝܼܬܐ ܒܬܪ ܩܝܵܡܬܗ ܡܫܘܕܥ ܀ ܗܿܝ ܕܩܘܼܕܫܐ ܠܩܕܝܼܫ̈ܐ ܝܐܐ. ܬܪܝܢ ܤܘܼ̈ܟܿܠܐ ܩܢܹܐ. ܚܲܕ ܡ̇ܢ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܩܕܝܼ̈ܫܐ ܘܲܡܩܲܕܫܝܼܢ ܒܪܘܼܚܵܐ ܩܕܝܼܫܐ ܝܿܐܐ ܩܘܼܕܫܐ. ܗ̄܆ ܕܐܒܼܐ ܘܒܼܪܐ ܘܪܘܼܚܐ ܐܲܫ̱ܘܝܘܢ ܠܗܕܐ ܡܵܘܗܒܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܕܢܸܬܩܲܕܫ ܒܗܘܿܢ ܀ ܕܬܪܹܝܢ ܕܹܝܢ܆ ܕܩܘܼܕܵܫܐ ܠܩܕܝܼܫ̈ܐ. ܗ̄: ܕܬܠܝܼܬܝܘܼܬܼܐ ܝܐܝܐ ܘܦܲܐܝܵܐ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ. ܒܕ ܟܠܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ܆ ܥܲܡܵܐ ܡܦܲܫܸܩ ܠܗ̇. ܟܕ ܡܙܲܕܩ ܠܩܲܕܝܼܫܘܼܬܐ ܠܚܲܕ ܟܝܵܢܐ ܬܠܝܼܬܝ ܩܢܘܿܡ̈ܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܚܲܕ ܐܒܼܐ ܩܕܝܼܫܐ ܘܫ̄: ܗܿܝ ܕܕܚܝܼܠܬ܆ ܡܫܵܘܕܥܵܐ ܥܠ ܗܘܼ̈ܠܠܐ ܘܩܘܼܕܵܫ̈ܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ: ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܕܒܪܢܘܬ: ܗ ܕܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܗܘܸܬ ܠܦܘܪܩܢ ܓܵܘܐ ܀ ܗܿܝ ܕܟܗܢܐ ܕܩܲܕܸܫ ܕܩܲܕܸܫ. ܗܘܸ ܢܤ̇ܒ pb. f.115v ܩܕܡܝܬܼ. ܡܚܵܘܝܐ ܕܐܦ ܗܘܸ ܤܢܝܼܩ ܗܘܸ ܠܡܲܤܒܼܵܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܟܡܐ ܘܐܦܢ ܙܲܕܝܼܩ܇ ܘܲܗܘܸܐ ܡܸܨܥܵܝܐ ܒܬܸܫܡܫܬܿܗܘܢ. ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܩܲܕܸܫ ܐܢܘܢ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܘ̣: ܚܲܝ ܗܘ̣ ܓܹܝܪ ܒܟܼܠܙܒܢ܇ ܘܡܲܤܸܩ ܨܠܘܿܬܐ ܚܠܦܝܗܘܢ. ܘܒܡܸܠܬܗ ܘܒܚܝܠܐ ܕܪܘܼܚܐ ܕܫܲܕܪ ܐܸܬܼܩܲܕܫܘ ܀ ܗ̇ܝ ܕܐܢܵܫ ܡ̣ܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܪܹ̈ܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܠܐ ܢܤ̇ܒ ܡ̣ܢ ܦܵܬܼܘܼܪܐ: ܐܠܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼ ܐܚܪܢܐ. ܡܫܵܘܕܥܵܐ܆ ܕܝܵܗܘܿܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܘܕܦܘܼܪܩܢܐ ܚܲܕ ܗ̄ܘ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܐ ܒܲܩܝܵܡܬܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܢܦ̇ܩ ܟܵܗܢܐ ܡܤܘܚܐܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܡܼܬܼܩܲܒܠ ܘܒܚܲܕܘܼܬܐ܆ ܠܡܤܘܚܘܼܬܼܐ ܕܗܘܸܬ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܚܙܐܘܼܗܝ ܠܡܪܢ ܒܬܼܪ ܩܝܵܡܬܿܗ܇ ܘܠܚܕܘܼܬܼܵܐ ܕܢܸܩܦܬ̤ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐܸܫܬܲܪܪܘܼܗ̇ ܕܵܡܝܵܐ. ܥܘܢܝܐ: ܟܪܘܿܙܐ ܗܘ ܕܩܕܡ ܡܲܠܟܐ. ܘܕܡ̇ܐ ܬܘܼܒ ܠܩܵܠܐ pb. f.116r ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܸܙܕܲܡܲܢܘ ܠܡܫܬܘܬܐ ܗܿܝ ܕܠܲܒܼܪܐ ܕܗܦܟ ܠܘܬ ܐܒܼܘܼܗܝ ܐܸܬܥܲܒܕܬ̤. ܡܫܲܡܫܢܐ ܕܐ̇ܚܕ ܠܟܤܐ ܒܐܝܼܕܗ ܕܤܸܡܠܐ܆ ܡܼܛܠ ܕܡ̣ܢ ܕܲܦܢܵܐ ܕܡܵܪܢ ܕܤܸܡܠܐ ܢܦ̣ܩܘ ܕܡܵܐ ܘܡ̈ܝܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܚ̇ܠܛܝܼܢܢ ܡ̈ܝܐ ܒܟܼܤܐ܇ ܘܡܲܐܪܙܝܼܢܢ ܒܠܚܡܵܐ ܐܪܙ ܦܓܼܪܗ܇ ܘܒܚܲܡܪܐ ܐܪܙ ܢܲܦܫܹܗ. ܠܘ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܟܝܵܢܗܘܢ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܠܲܡܩܲܕܫܘ܆ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܐ ܕܪܘܼܚܐ ܕܩܘܼܕܫܐ. ܗ̇ܘ ܕܒܠܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܐ ܡܸܬܼܡܲܙܓܼ. ܐܦܠܐ ܓܹܝܪ ܦܪܘܿܩܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܟܝܵܢܗ ܕܦܓܼܪܐ ܐܸܫܟܿܚ ܕܲܢܥܲܕܪ܆ ܐܠܐ ܒܚܲܝܠܐ ܕܠܲܒܼܫܹܗ ܥܲܕܪ ܠܥܠܡܵܐ ܀ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܸܫܟܿܚ ܕܡܐ ܕܲܢܪܲܒܹܿܘܗܝ ܠܠܚܡܵܐ: ܐܝܟܿܢܐ ܕܡܪܲܒܹܿܐ ܠܚܡܵܐ ܠܟܸܤܐ܆ ܠܐ ܪܙ ܗܿܝ ܕܕܡܵܐ ܥܲܡ ܐܲܫܝܼܕܘܼܬܗ ܛܘܼܠܵܩܹܗ. ܒܸܤܪܐ ܕܝܢ ܡܸܬ̱ܢܛܪ ܘܒܼܢܐ ܤܓܝܐܐ. ܘܬܘܼܒܼ ܕܒܸܤܪܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܥܸܠܬܐ ܕܕܡܐ. ܐܬܪ ܓܹܝܪ ܕܒܸܤܪܐ pb. f.116v ܠܲܝܬܿ܆ ܐܦܠܐ ܕܡܵܐ ܗ̇ܘܐ ܀ ܒܲܪܸܟ ܡܵܪܝ ܕܐܡ̇ܪ ܡܫܲܡܫܢܐ: ܘܲܡܒܲܪܸܟ ܟܗܢܐ ܡܘܗܒܬܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܘܫ̄. ܥܠ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܘܥܠ ܪܒܘܼܬܗܘܿܢ ܡܫܵܘܕܥܐ: ܘܥܠ ܫܸܐܠ̱ܬܐ ܕܬܸܫܬܡܠܸܐ ܗܕܐ ܛܲܝܒܿܘܬܐ ܥܲܡ ܟܠ ܕܲܟܢܝܼܫܝܼܢ. ܘܡ̣ܛܠ ܗܕܐ ܥ̇ܢܐ ܥܲܡܵܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܵܡܹܝܢ ܀ ܟܵܤܐ ܕܢܦ̇ܩ ܩܕܡ ܦܓܼܪܐ. ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܲܫܝܼܫ܆ ܐܠܸܐ ܡܛܠ ܕܕܡܵܐ ܕܲܡܩܕܩ ܢܦ̇ܩ ܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܵܐ ܘܡܸܬܼܚܙܐ܇ ܐܵܦܹܢ ܪܲܚܝܼܩ ܦܓܪܐ. ܕܘܼܡܝܐ ܕܕܡܐ ܕܕܒ̱ܚܬܐ ܕܪܵܕܐ ܕܡܵܗ̇ ܩܕܼܵܡ ܕܬܸܬܐ̱ܟܼܠ ܀ ܬܸܫܒܘܚܬܐ ܕܗܵܫܐ܆ ܡܵܪܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܐܵܘ ܚܲܝܸܠ ܡܪܢ. ܕܵܡܝܐ ܠܬܸܫܒܿܘܿܚܬܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܟܕ ܠܛܘܼܪܐ ܕܙܝ̈ܬܐ ܤܠܩܘ ܒܵܬܼܪ ܡܲܤܒܼܵܐ ܕܐܪ̈ܙܐ. ܘܐܦ ܠܬܸܫܒܘ̄ ܕܲܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܥܠܡܐ ܕܲܥܼܬܼܝܼܕ. ܘܠܬܸܫܒܘܿܚܬܿܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܕܚܕܝܼܪܝܼܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܪܢ ܒܲܩܝܵܡܬܐ. ܘܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܬܘܼܒܼ ܒܥܘܼܬܐ ܥܠ ܩܘܼܝܵܡܐ ܀ ܀ ܀ ܝܒ ܀ ܀ ܀ pb. f.117r ܕܥܹܕܬܿܐ ܘܝܲܠܕܝ̈ܗܿ܇ ܘܕܢܸܫܟܿܚܘܢ ܛܝܒܘܿܬܐ ܘܪ̈ܚܡܐ: ܘܕܒܟܼܠܡܕܡ ܕܥܵܒ̇ܕܝܼܢ ܢܲܨܠܚܘܢ܆ ܒܫܘܬܿܦܘܼܬܐ ܕܒܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܩܕܝܼܫܐ. ܒܗܢ ܥܠܡܵܐ ܘܒܗܿܘ ܕܥܬܝܼܕ ܀ ܗܿܝ ܕܟܠܢ ܗܵܟܹܝܠ ܕܐܡ̇ܪ ܡܫܲܡܫܢܐ܆ ܡܚܲܦܛ ܢܝܼܬܼܵܐ ܗܝܼ ܠܥܡܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܘܬ ܦܘ ܕܢܩܲܒܿܠܘܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܐ ܕܝܗܘܿܒܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܥܠ ܕܐܲܫܘܝܼ ܐܢܘܢ ܠܡܵܘܗܒܼܬܐ ܗܕܐ. ܫܠ̇ܡ ܠܗ ܕܝܢ ܥܲܡܵܐ ܠܲܡܫܲܡܫܢܐ܆ ܒܗܿܝ ܕܫܘܼܒܚܐ ܠܗ ܥܠ ܡܵܘܗܒܼܬܗ ܕܠܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܐ ܀ ܨܠܘܿܬܐ ܕܝܿܠܐ ܡܪܝ ܒܟܼܠ. ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܘܲܚܒܼܪܬܗܿ܆ ܥܠ ܬܪ̈ܬܝܢ ܒܘܼܪ̈ܟܿܬܐ ܕܒܲܪܟ ܡܪܢ ܠܬܲܠܡܝܼ̈ܕܘܗܝ ܡܫܘ̈ܕܥܢ. ܚܕܐ ܕܩܕܡ ܚܲܫܹܗ ܘܐܚܪܬܐ ܕܤܘܼܠܩܗ. ܘܐܦ ܩܘܼܒܵܠ ܛܲܝܒܿܘܼܬܐ ܐܸܢܹܝܢ: ܘܫܸܐܠܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ: ܕܠܚܘܼܤܝܐ ܘܠܵܘ ܠܚܘܝܵܒܐ ܢܗܘܐ ܡܲܤܒܼܵܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܀ ܀ ܀ ܝܓ ܀ ܀ ܀ pb. f.117v ܘܕܒܛܝܒܿܘܼܬܐ ܢܸܬܼܚܲܫܚ ܥܲܡܢ ܝܵܗܘܿܒܗܘܿܢ܇ ܘܲܕܠܵܘ ܐܝܟ ܥܒ̈ܕܝܢ ܢܡܲܫܚ ܠܲܚܢܵܢܗ ܕܠܘܬܢ ܀ ܫܠܵܡܐ ܕܝܵܗܒܿܝܼܢ ܗܵܫܐ ܟܗ̈ܢܐ ܘܲܡܫܲܡ̈ܫܢܐ܆ ܥܠ ܚܕܘܼܬܐ ܕܗܵܘܝܐ ܠܲܢ ܥܲܡ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܥܠܡܐ ܕܲܥܬܝܼܕ ܡܫܵܘܕܥ. ܘܐܵܦ ܕܛܘܼܒܼܵܐ ܝܗ̇ܒܝܢ ܠܚ̈ܕܕܐ܇ ܕܐܸܫܬܵܘܝܸܘ ܠܡܵܘܗܒܼܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܀ ܐܒܘܢ ܕܒܲܫܡܝܐ. ܕܗܪܟܐ ܬܘܼܒܼ ܡܸܬܐܡܪܐ܆ ܠܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܫܹ̈ܐܠܬܢ ܘܨ̈ܠܘܬܢ ܕܒܼܗ̇. ܘܲܕܚܵܒܼܘܿܫܬܐ ܗܝ̣ ܠܥܠܡܹܝܢ ܡܸܬܼܒܲܥ̈ܝܢܝܬܐ ܀ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܘܗܝ ܒܘܼܪܟܿܬܐ ܕܥܠ ܬܪܥ ܩܲܢ̈ܟܐ܆ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܲܢܚܸܬ ܥܠ ܫܠܝܼܚ̈ܐ ܒܥܸܠܝܼܬܼܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܪܒܐ ܕܦܢܛܩ̈ܘܤܛܐ ܕܵܡܝܵܐ܇ ܕܡܸܢܹܗ ܐܸܬܓܡܪܘ ܘܐܸܬܼܦܪܸܫܘ ܠܟܠ ܟܲܪ ܕܐܫܬܕܪܘ ܀ ܘܐܢܵܫ̈ܝܼܢ ܐܡ̇ܪܝܼܢ܆ ܠܒܘܼܪܟܿܬܐ ܕܒܲܪܟ ܡܵܪܢ ܠܫܠܚ̈ܝܐ ܒܥܸܕܢ ܤܘܼܠܵܩܹܐ. ܘܐܪܝܼܡ ܠܡ ܐܝܼ̈ܕܵܘ̄ ܘܒܲܪܟ ܐܢܘܢ ܕܵܡܝܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܩܘܼܕܫܐ pb. f.118r ܕܢܬ̱ ܢܛܪ ܠܝܵܘܡܵܐ ܐܚܪܢܐ ܥܸܠܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܸܬܢܛܪ ܩܘܼܕܫܐ ܠܝܘ̈ܡܬܐ ܐܝܟ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܥܵܒܼܕܝܼܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇܆ ܗܿܝ ܕܟܡܐ ܕܩܘܼܪܒܢܐ ܥܠ ܡܲܕܒܿܚܐ ܤܝܼܡ ܢܸܗܘܐ ܩܐ̇ܡ ܥܠ ܪ̈ܓܼܠܘܗܝ ܡܩܲܪܒܼܵܢܐ ܒܬܸܫܡܫܬܐ ܦܩ̣ܕܘ ܐܒܗ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܝܼܕܲܥܘ ܕܠܐ ܡܲܨܝܐ ܕܟܗܢܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬܼ ܠܠܝ ܐܝܼܡܡ ܢܗܘܐ ܩ̇ܐܡ ܒܬܸܫܡܫܬܐ. ܬܘܼܒܼ ܦܩ̣ܕܘ. ܕܠܐ ܢܵܘܬܿܪܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܡܢܗ ܡܕܡ܇ ܘܠܐ ܢܛܪܘܼܢܗ ܒܥܹܕܬܵܐ ܬܘܼܒܼ ܐܚܪܢܐܝܬܼ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܬܪܝܢ ܓܹܝܪ ܛܘܼܦܤܐ ܘܐܪ̈ܙܐ ܕܦܓܪܗ ܕܡܵܪܢ: ܐܲܝܟ ܕܒܝܘܼܩܢܐ ܨ̇ܝܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܢܵܡܘܿܤܐ ܕܡܘܼܫܐ ܘܲܡܝܲܩܢܝܼܢ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܓܹܝܪ. ܐܸܡܪܐ ܗܿܘ ܕܲܒܼܦܸܨܚܐ ܡܸܬ̱ܢܟܸܣ ܗܘ̣ܐ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ܆ ܡܲܢܢܐ ܗܿܘ ܕܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܢܚ̇ܬܼ ܗܘ̣ܐ܇ ܘܲܬܼܪܝܗܘܿܢ ܒܚܲܕ: ܘܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܝܵܘܡܐ܇ ܦܩܝܼܕ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܸܬܼܐܟܼܠܘܢ܇ ܘܠܐ ܬܵܘܬܿܪܘܢ ܡܢܹܗ pb. f.118v ܠܨܦܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܡܸܕܡ ܡܸܢܗܘܢ ܦܐ̇ܫ ܗܘ̣ܐ܆ ܐܝܟ ܠܐ ܚܵܫܚܐ ܤܲܓܿܝܸ ܘܠܐ ܡܵܘܬܿܪܢܐ. ܗܿܘ ܡ̇ܢ ܓܹܝܪ܆ ܠܝܲܩܕܿܢܐ ܕܢܘܼܪܐ. ܫܪܟܿܢܐ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܐܸܡܪܐ ܕܦܸܨܚܵܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܠܤܪܝܼܩܘܬܐ. ܘܲܠܡܹܐܟܘܼܠܬܐ ܕܬܼܘ̈ܠܥܹܐ ܫܪܟ ܗܘ̣ܐ܇ ܫܲܪܟܿܢܐ ܓܹܝܪ ܕܡܲܢܢܐ. ܘܐܢ ܛܘܼܦܤܐ ܕܦܓܼܪܗ ܕܡܵܪܢ܆ ܗܵܟܼܢܐ ܦܩܝܼܕ ܗܘ̣ܐ: ܕܒܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܢܸܬܐ̱ܟܸܠ: ܘܡܸܕܡ ܡܸܢܹܗ ܠܨܲܦܪܐ ܠܐ ܢܸܫܪܟ: ܟܡܵܐ ܝܲܬܼܝܼܪܐܝܼܬܼ ܗܘܸ ܦܓܼܪܗ ܕܡܪܢ ܘܕܡܐ ܕܩܢܘܿܡܹܗ: ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܲܢܦܘܼܫ ܡܢܗ ܫܲܪܟܢܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܐܚܪܢܐ. ܐܠܐ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܐ ܕܢܸܬܕܒܚ ܢܸܬܛܟܿܣ܇ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܐܢܫ̈ܝܼܢ ܡܪ̈ܚܐ ܢ̇ܛܪܝܢ ܀ ܚܕ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܡܦܫ̈ܩܢܐ ܦܲܚܸܡ ܠܗܿܘ ܕܡܸܫܬܘܬܦ ܒܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ: ܘܠܐ ܡܩܵܘܹܐ ܠܲܡܩܲܒܿܠܘܼ ܒܘܼܪܟܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܚܘܼܬܵܡܵܐ܆ ܠܗܿܘ pb. f.119r ܕܚ̇ܛܦ ܦܐܪܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܥܐ ܟܕ ܠܐ ܩܲܒܸܿܠ ܒܫܵܠܐ ܥܕ ܟܝܠ. ܘܟܕ ܐ̇ܟܠ ܠܗ܆ ܠܐ ܡܸܬܼܗ̱ܢܐ ܘܡܸܬܿܬܿܘܹܐ ܥܠ ܕܩܲܛܦܹܗ. ܕܵܡܝܐ ܕܠܘ ܗܟܢܐ ܗ̇ܘ ܕܩܛܦ ܦܹܐܪܐ ܕܒܲܫܝܼܠ܆ ܤܲܓܿܝܸ ܡܸܬܗ̱ܢܹܐ ܒܡܹܐܟܼܠܹܗ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܟܬܼܒܼܢ ܗܵܟܹܝܠ ܠܦܘܼܬܼ ܚܝܠܐ ܘܤܲܓܿܝܸ ܦܤܝܼܩܐܝܬܼ ܦܘܼܫܩ ܬܫܡܫܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܠܥܘܼܗܕܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܲܩܪܵܘ ܒܦܘܼܫܵܩ ܬܫܡ̈ܫܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܠܐ ܩܲܒܸܿܠ ܝܼܕܲܥܬܐ ܡܫܲܡܠܝܬܿܐ: ܘܫ̇ܦܪܐ ܠܗ ܠܡܸܩܪܐ: ܤܓܝܼܐܝܼܢ ܐܢܘܢ ܟܬ̈ܒܐ ܕܐܝܟ ܗܵܠܹܝܢ: ܢܹܐܬܪ ܟܕ ܢܸܩܪܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܚܲܤܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܒܗܢܐ ܟܘܼܢܵܫܐ ܢܒܲܚܸܢ܆ ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܠܡܸܕܲܥ܆ ܕܠܐ ܒܛܝܼܠܐ ܗܘ̣ܬ ܠܢ ܥܠ ܗܕܐ܆ ܐܸܠܐ ܒܗܿܝ ܕܠܥܸ̈ܠܠܬܼ ܐܪ̈ܙܐ ܨܒ̣ܝܢ ܠܡܸܟܼܬܿܒܼ ܠܦܘܼܬܼ ܡܸܬܼܡܲܨܝܵܢܘܼܬܼܵܐ܆ ܡܸܩܦ ܢܸܩܦܬ̤ pb. f.119v ܕܲܒܼܟܲܪ̈ܝܬܐ ܢܸܟܼܬܿܘܿܒ ܗܠܝܢ ܕܐܸܬܐ̱ ܡܲܪܹ̈ܝܢ. ܘܒܢܝܼܫܵܐ ܬܪܝܵܢܐ܆ ܠܘ ܩܕܡܝܐ ܐܸܬܼܟܿܬܸܒܼ ܠܐ ܢܸܥܕܘܿܠ ܀ ܦܤܘܿܩܐ ܕܫܬܬܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܪ̈ܘܿܫܡܐ. ܙ̇ܕܩ ܓܹܝܪ ܠܡܸܕܲܥ܆ ܕܪ̈ܘܿܫܡܐ ܕܡܸܫܬܡܠܐ ܒܗܘܿܢ ܐܪܙ ܦܓܼܪܐ ܘܲܕܡܵܐ. ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ. ܗܟܼܢܐ ܘܫܘܼܡܠܝ ܟܠ ܐܪ̈ܙܐ. ܡܛܠ ܕܒܲܫܡܐ ܕܬܠܝܼܬܝܘܼܬܐ ܡܸܫܬܡܠܹܝܢ. ܘܐܦܢ ܬܸܫܥܵܐ ܡܬܐ̱ܡܪܝܼܢ ܐܦ ܗܢ̇ܘܢ ܕܥܠ ܐܪ̈ܙܐ ܘܲܥܡܕܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܒܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪ̈ܙܐ܆ ܬܠܬܐ ܠܥܡܵܐ ܬܘܼܒܼ ܡܸܬܼܝܲܗܒܿܝܼܢ܆ ܘܬܠܬܐ ܠܟܗܢܐ ܀ ܗܟܼܢܐ ܕܝܢ ܘܐܵܦ ܒܲܥܡܵܕܐ܆ ܬܠܬܐ ܥܠ