Timothy II: On the Monastic Profession - ܡܛܠ ܫܘܼܡܠܝ ܡܢ̈ܝܼܚܢܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
Chapter 5: On the Monastic Profession ܩܸܦܠܐܘܢ ܕܚܲܡܫܐ ܡܛܠ ܫܘܼܡܠܝ ܡܢ̈ܝܼܚܢܐ ܘܒܹܗ ܐܝܼܬܼ ܦܤ̈ܘܩܐ ܐܪܒܥܐ ܀ ܦܤܘܼܩܐ ܩܕܡܝܐ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܡܵܢܐ ܡܸܬܩܪܐ ܐܪܙܐ ܫܘܡܠܝܐ ܗܢܐ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܟܼܠ ܡܕܡ ܕܡܸܬܼܡܲܨܥ ܒܗ ܟܗܢܐ܆ ܐܪܙܐ ܡܸܬܼܩܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܗܿܘ ܡܵܐ ܕܓܡܪ܆ ܛܘܼܦܤܐ ܗܘ̣ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܨ̇ܐܪ. ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܒܼܡܲܥܡܘܕܝܬܐ. ܕܛܘܼܦܤܐ ܗܘ̣ ܕܡܿܘܬܐ ܘܕܩܝܵܡܬܐ. ܘܗܿܘ ܕܒܠܚܡܐ ܘܚܲܡܪܐ ܕܦܓܪܐ ܘܲܕܡܐ܆ ܐܪܙ ܕܒܝܼܚܘܼܬܐ ܕܐܢܵܫܘܼܬܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܦ ܕܝܢ ܘܫܡܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܘܐܦ ܥܠ ܟܠܡܕܡ ܕܒܗ ܗ̇ܘܐ ܟܗܢܐ ܡܸܨܥܵܝܐ ܡܲܫܪ. ܐܸܠܐ ܥܠ ܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܕܤܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܝܼܠܢܐܝܼܬܼ ܘܡܵܪܢܐܝܼܬ܇ ܥܠ ܡܕܡ ܕܝܢ ܫܐܝܼܠܐܝܼܬܼ. pb. f.124v ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠ ܐܪܙ ܫܘܼܡܠܝ ܡܢܝܼܚ̈ܢܐ. ܗ̄܆ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܸܬܼܩܪܝܢ ܝܼܚ̈ܝܼܕܝܐ ܘܕܲܝܪ̈ܝܐ: ܘܥܠ ܗܿܘ ܕܥܲܢܝܼ̈ܕܐ ܘܥܠ ܗ̇ܘ ܕܡܟܼܘܼܪܝܐ܆ ܕܝܼܠܢܐܝܼܬܼ ܘܡܪܢܐܝܼܬܼ܇ ܐܝܟ ܗܢ̇ܘܢ ܐܪܒܥܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܒܨܝܼܪ ܐܝܼܬ ܐܲܟܚܕ ܘܫܐܝܼܠܐܝܼܬ. ܘܡܛܠ ܡܸܨܥܝܘܼܬܼ ܟܗܢܐ ܕܒܼܫܘܼܡܠܝܗ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܗܟܼܢܐ ܐܸܬܼܩܪܝܸ ܫܘܼܡܠܝܐ܆ ܘܐܦܢ ܒܬܪ ܐܪܙ ܫܘܼܡܠܵܝ ܤܝܵܡܝܼܕܐ. ܙ̇ܕܩ ܗܘܼܐ ܕܢܸܬܛܟܿܣ ܠܦܘܼܬܼ ܢܝܼܫܐ ܕܐܵܢܵܫ̈ܝܢ. ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܩܪܝܼܚܐܝܬ ܟܹܝܬܼ ܘܲܓܼܠܝܼܐܝܼܬ ܩܪܵܝܬܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܡܸܬܼܥܲܗܕܐ ܒܹܗ܆ ܗܪܟܐ ܫܸܦܪܬ̤ ܠܢ ܠܡܸܥ̱ܗܕ ܗ: ܦܤܘܿܩܐ ܕܬܪܝܼܢ ܀ ܡܛܠ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܡܢ̈ܝܼܚܢܐ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܓܹܝܪ ܕܬܸܓܼܡܵܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ܇ ܠܒܼܪ ܗܘܼ ܡ̣ܢ ܬܼܓܼܡܹ̇ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܟܗ̈ܢܝܐ ܐܝܟ ܕܡܲܠܦ ܪܒܐ ܕܝܵܢܹܘܤܝܼܘܿܣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܕܲܠܗ̇ܢܘܢ ܕܲܡܛܟܿܤܝܼܢ pb. f.125r ܡܢܝܼܚ̈ܢܐ܆ ܬܪ̈ܥܐ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܠܗܘܿܢ. ܘܲܒܼܗܘܿܢ ܡܸܫܬܲܥܠܝܢ܇ ܘܠܘܬܗܘܿܢ ܩ̇ܝܡܝܼܡ. ܠܵܘ ܐܝܟ ܕܠܢܛܘܪܬܗܘܢ. ܐܸܠܐ ܡܛܠ ܡܛܦܤܘܼܬܼܐ. ܒܲܕܓܘܢ ܟܕ ܡܲܟܸܿܣ ܠܕܝܐ ܡܦܘܿܠܝܼܣ ܡܢܝܼܚܢܐ ܘܒܪ ܩܝܵܡܐ ܐܡ̇ܪ. ܕܦܤ̣ܥܬܿ ܟܕܠܐ ܡܲܦܲܣ ܠܟ: ܘܥܠ̣ܬܿ ܠܒܹܝܬܼ ܓܢܝܼ̈ܙܬܼܐ܇ ܘܠܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫ̈ܝܼܢ ܚܡܠ̣ܬ. ܬܘܼܒ ܐܡ̇ܪ ܠܹܗ ܟܕ ܠܗ. ܕܐܢܬܿ ܒܝܕ ܡܸܨܥܝܘܬܐ ܕܡܫܡ̈ܫܢܐ ܟܕ ܢܸܗܘܐ ܙܒܼܢܐ ܡܢܗܘܢ ܬܸܬܝܲܠܦ ܙ̇ܕܩܐܝܼܬܼ܇ ܗܠܝܢ ܐܠܗ̈ܝܵܬܼܐ. ܒܲܕܓܘܢ ܟܕ ܡܬܚܬܝܢ ܡܢܝܼܚ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܟܕ ܒܐܝܼ̈ܕܝܗܘܢ ܡܸܬ̱ܐܪܙܝܼܢ ܘܪܵܡܝܼܢ ܡ̣ܢ ܥܲܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܕܲܟܿܝܢ ܒܟܼܠܗ ܚܝܠܗܘܢ܇ ܒܟܼܠܗ̇ ܕܟܼܝܘܼܬܼܐ ܘܲܡܨܲܠܠܘܼܬܼܐ ܓܡܝܼܪܬܿܐ. ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܐ ܡܫܲܡܠܝܢܝܼܬܐ ܠܩܪܵܝܬܐ ܡܕܡ ܡܟܲܗܢܢܝܼܬܐ ܐܲܫ̱ܘܝܬ̤ ܐܢܘܢ. ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܪܹܫܲܬܼ ܟܵܗܢܝܬܐ. pb. f.125v ܗ̇ܝ ܓܹܝܪ ܥܠ ܛܟܤ̈ܐ ܟܗ̈ܢܝܐ ܒܲܠܚܘܕ ܗܵܘܝܐ. ܐܠܐ ܟܗܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܟܗ̈ܢܐ ܀ ܀ ܘܲܡܢܝܼ̈ܚܢܐ ܡ̇ܢ ܐܸܬܼܩܪܝܘ܆ ܡܛܠ ܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ܇ ܕܡ̣ܛܠܬܗܝܢ ܐܦ ܡܘܫܐ ܡܢܝܼܚܢܐ ܐܬܩܪܝ ܕܐܠܗܐ ܀ ܚ̈ܝܕܝܐ ܕܝܢ܆ ܡܛܠ ܚ̈ܝܐ ܠܐ ܦܠܝܼ̈ܓܹܐ ܘܚ̈ܕܢܝܐ ܕܓܼܒܼܘ ܠܡܸܚܵܐ ܒܗܘܿܢ ܀ ܘܕܝܼܪ̈ܐ ܡܛܠ ܕܘܼܝܵܪܐ ܘܥܲܡ ܐܠܗܐ. ܦܘܣ ܦܤܘܩܐ ܕܬܠܬܐ ܀ ܡܛܠ ܐܪ̈ܙܢܝܬܐ ܕܫܘܡܠܝܗܘܢ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܕܝܢ ܐܪܙܢܝܬܐ ܕܫܘܡܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܲܒܢܲܩܝܼܦܘܼܬܐ ܗܠܝܢ ܀ ܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ܆ ܗܿܢ ܕܢܫܲܐܠܝܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܪܫ ܕܲܝܪܐ ܐܵܘ ܟܹܝܬ ܡܫܲܒܿܠܢܐ: ܐܢ ܟܦ̇ܪ ܒܟܼܠܗܝܢ ܗܪ̈ܤܝܼܵܣ ܫܟܝܼܪ̈ܬܐ: ܘܲܡܩܲܒܸܿܠ ܡܫܲܪܪܐܝܬ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܠܐ ܡܨܛܠܝܢܝܼܬܐ ܕܡ̣ܢ ܫܠܝܚ̈ܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܐܸܬܼܟܲܪܙܬ̤: ܘܕܠܘ ܒܲܠܚܘܿܕ ܒܚ̈ܝܐ ܦܠ̈ܝܼܓܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܐܲܡܢ̈ܝܐ ܥܠܡܢ̈ܝܐ ܠܐ ܚ̇ܝܐ܆ pb. f.126r ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܡܸܬܼܗܲܓܿܓܘܼ ܡܸܬܼܗܲܓܿܓܼ ܒܗܘܿܢ: ܟܕ ܡܵܘܕܐ ܚܘܝܼܚܵܐܝܼܬܼ܆ ܕܡܝܼܬܼ ܠܥܠܡܵܐ ܘܠܟܼܠ ܕܐܝܼܬܼ ܒܗ ܀ ܕܒ̄: ܗܝܕܝܢ ܡܝܬܿܐ ܡܤܲܦܪܢܐ ܘܦܵܬܼ̇ܚ ܤܘܼܦܵܪܗ ܘܓܼܵܪܥ ܚܕܪ̈ܝ ܪܫܗ: ܘܫ̇ܕܐ ܡܢܹܗ܆ ܠܤܲܥܪܐ ܡܝܼܬܼܐ. ܟܕ ܒܝܕ ܗܕܐ ܫܕܵܝܐ ܕܲܥܝ̈ܕܐ ܚܲܝܘ̈ܬܼܢܝܐ ܡܝܼ̈ܬܝ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܡܲܐܪܹܙ: ܘܥܠ ܚ̈ܝܐ ܕܟ̈ܝܐ ܕܐܝܬܿ ܒܗܘܢ ܐ̄ ܐܤܟܿܡܬܢܘܼܬܐ ܀ ܕܓ̄ ܀ ܪܫ̇ܡ ܠܗ ܒܕܘܼܟܿܬܼ ܤܘܼܦܵܪܐ: ܒܲܫܝܵܓܼܬܐ ܒܛܘܼܦܤܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܐ.. ܐܲܟܼܡܲܢ ܕܗܘܸܐ ܠܗ ܡܼܟܹܝܠ ܐܸܡܪܐ ܚܠܦ ܕܹܐܒܼܵܐ: ܕܕ̄ ܀ ܡܫܲܠܚ ܠܗ ܠܒܘܼܫܗ ܥܲܬܝܼܩܐ ܗ̇ܘ ܕܐܸܬܼܚܲܒܿܠ ܒܪ̈ܓܝܼܓܼܬܐ ܕܛܘܼܥܝܝ. ܟܹܐܡܲܬܼ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܲܤܩܝܼܠܘܼܬܐ ܕܫܘܼܦܪ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܐ: ܐܸܠܐ ܒܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܐ ܕܬܨ̈ܲܒܿܬܼܵܐ ܡܚܲܝ̈ܕܬܼܐ ܘܝܼܚ̈ܝܕܝܬܐ ܥܬܝܼܕ ܠܡܸܨܛܲܒܿܬܼܘܼ: ܕܗ̄: pb. f.126v ܡܲܠܒܸܿܫ ܠܗ ܚܲܕܬܼܐ܆ ܟܹܐܡܲܬܼ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܡܬܚܲܕܬ ܒܨܲܠܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܲܒܼܪܝܗܝ. ܀ ܕܘ̄ ܀ ܐܤ̇ܪ ܠܗ ܙܘܿܢܝܼ. ܗ̄܆ ܙܘܼܢܪܐ. ܐܪܙ ܚܙܵܩܐ ܕܙܲܕܝܩܘܼܬܼܵܐ ܀ ܕܙ̄ ܀ ܤ̇ܐܡ ܠܗ ܟܘܿܤܝܼܬܐ. ܐܪܙ ܟܠܝܼܠܐ ܕܟܼܘܼ̈ܒܐ ܘܤܢܘܪܬܐ ܕܦܘܼܩܵܢܐ. ܕܚ̄ ܀ ܤ̇ܐܡ ܥܠ ܟܬܼܦܗ ܫܕܵܝܐ܇ ܗܿܝ ܕܫܕܵܝܬܐ ܡܸܬܐ̱ܡܪܐ ܝܵܘܡܲܢ: ܐܪܙ ܦܪܝܼܣ ܫܘܼܒܼܚܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕ ܥܠ ܫܘܼܒܚܐ ܗܢܐ ܕܩܲܒܠ ܠܡܸܠܒܿܫ ܒܚܲܪܬܼܐ: ܕܛ̄: ܡܫܝܼܓܼ ܠܗ ܪ̈ܓܼܠܘܗܝ. ܐܪܙ ܕܘܼܟܵܝܐ ܕܡ̣ܢ ܨܵܐܝܼ̈ܘܬܐ ܒܸܤܪ̈ܢܝܬܐ ܀ ܕܝ̄ ܀ ܡܲܠܒܸܿܫ ܠܗ ܤܐܘܿܢܐ܆ ܐܪܙ ܛܘܼܝܵܒܹܗ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܕܫܠܡܐ. ܇ ܕܝܐ̄ ܀ ܤܐ̇ܡ ܠܗ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܥܠ ܟܬܼܦܗ܆ ܟܹܐܡܲܬܼ ܕܫܒܼܩ ܠܥܠܡܐ܇ ܘܩܲܒܠ ܨܠܝܼܒܼܐ ܕܚܫ̈ܐ ܘܲܢܩܸܦ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܠܡܵܪܹܗ: ܕܝܒ̄ ܡܩܝܼܡ ܠܗ ܩܕܡ ܬܪܲܥ ܡܲܕܒܚܐ ܩܲܕܝܫܐ: ܘܒܬܪ ܘܤܓ̈ܕܬܼܐ ܬܝܵܒܼ̈ܘܼܬܼܢܵܝܵܬܐ ܡܩܲܪܸܒܼ: ܀ ܀ ܀ ܝܓ ܀ ܀ ܀ pb. f.127r ܘܩܘܼܒܵܠ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܐܚ̈ܐ ܗܢ̇ܘܢ ܕܩܲܒܿܠܘܼܗܝ ܦܵܪܥ܆ ܪܫ̇ܡ ܠܗ ܒܲܚܢܢܐ ܘܐܡ̇ܪ. ܡܸܬܪ̱ܫܡ ܦܠܢ ܠܥ̇ܒܕܐ ܕܝܼܚܝܼܕܵܝܘ̄܆ ܒܫܸܡ ܐܒܐ ܘܲܒܼܪܐ ܘܪܘܼܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܫ̄ ܀ ܐܪܙ ܦܪܝܼܫܘܼܬܹܗ ܟܠܢܝܬܐ. ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܐ ܗܘܼܠܢܝܐ ܘܢܲܩܝܼܦܘܼܬܼܗ ܕܠܥܠܡܐ ܪܘܼܚܢܵܝܐ ܕܥܸܠܝ ܡ̣ܢ ܗܘܼܠܹܐ: ܕܝܓ̄ ܀ ܡܟܲܤܹܐ ܠܗ ܒܲܟܼܒܼܵܢܬܐ. ܗ̄܆ ܠܪܫܗ. ܐܪܙ ܫܘܼܒܚܐ ܕܡܸܬܼܥܲܛܦ܇ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܵܐ ܠܲܡܚܵܪ ܒܗ. ܬܘܼܒ ܡܟܲܪܛܸܠ ܠܗ ܡܢܗ̇ ܘܐܡ̇ܪ. ܢܲܫܠܚܟ ܡܵܪܢ. ܕܲܡܫܘܕܥܐ܆ ܥܠ ܫܘܼܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܚ̈ܝܐ ܗܕܡ̈ܝܐ܇ ܘܗܢܘܢ ܡܨ̈ܥܝܐ ܠܘܵܬܼ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܪܵܡܝܼܢ ܡܢܗܘܢ ܀ ܘܬܼܘܼܒ ܗ̇ܦܟ ܡܟܲܤܐ ܠܗ ܒܗܿ. ܕܡܫܵܘܕܥܐ܆ ܕܐܝܟܿܢܐ ܕܐܦ ܒܡܵܘܠܕܐ ܐܠܗܝܐ ܕܡ̣ܢ ܕܪܫ܆ ܫܘܼܚܠܦܐ ܕܢܲܚ̈ܬܐ ܥܠ ܡܲܤܩܬܿܐ ܀ ܀ ܀ ܝܕ ܀ ܀ ܀ pb. f.127v ܕܡ̣ܢ ܚ̈ܝܐ ܕܡܸܬܕܲܟܹܿܝܢ: ܠܘܵܬ ܡܤܲܬܿܬܼܘܼܬܐ ܝܵܕܘܿܥܬܼܵܐ ܘܡܲܢܗܪܢܝܼܬܐ. ܡܒܲܕܩ: ܗܟܼܢܐ ܘܐܦ ܗܢܐ ܕܠܒ̇ܫ ܗܫܐ ܀ ܕܝ̄ܕ ܀ ܒܵܬܼܪ ܡܲܠܦܢܘܼܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܐܡ̇ܪ܆ ܢܸܤܲܒܼ ܡ̣ܢ ܪܫܗ ܒܲܡܤܲܦܪܢܐ ܐܪܒܿܥ ܥܹܕܩ̈ܝܼܢ ܤܲܥܪܐ܇ ܒܛܘܼܦܤܵܐ ܕܨܠܝܸܒܼܐ. ܕܲܡܚܵܘܹܐ܆ ܕܩܲܒܼܥܹܗ ܡܸܬܪܓܫܢܐܝܬ ܠܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܚܲܫ̈ܐ ܒܪܫܗ ܠܕܚܠܬܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܝܼܫ̈ܐ ܘܬܼܘܼܒܼ ܐܝܟ ܕܐܸܬܼܐ̱ ܡܪܬ̤ ܒܕܘܼܟ ܐܚܪܹܝܢ܆ ܕܥܠ ܡܝܼܬܘܼܬܼܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܪ̈ܓܼܝܼܓܬܐ ܦܓܼܪ̈ܢܵܝܬܼܐ ܀ ܕܝܗ̄ ܀ ܪܫ̇ܡ ܠܗ ܬܘܼܒܼ ܒܲܚܢܢܐ܆ ܐܪܙ ܫܘܼܡܠܝܗ ܕܒܟܠ ܘܡܲܦܩܹܗ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܒܲܚܕܐ܇ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܗܲܢ̈ܝܼܐܘܵܬܹܗ܇ ܘܕܡܝܼܬܼ ܠܗ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܚ̈ܫܐ ܒܸܤܪ̈ܢܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܢܢܐ ܗܫܐ܆ ܕܘܼܟܿܬܼ ܡܫܚܐ ܗܘܼ ܗ̇ܘ ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܡܲܫܚܝܼܢ ܗܘ̣ܘ ܥܢ̈ܝܼܕܐ ܩܕܡ ܗܫܐ pb. f.128r ܡܡܲܠܹܐ. ܕܝܵܘܡܢ ܥܲܦܪܐ ܚܠܦܘܗܝ ܪܵܫܡܝܼܢ ܟܗ̈ܢܐ: ܕܝܘ̄ ܀ ܫܠܵܡܐ ܕܡܸܬ̱ܝܼܗܸܒ ܠܗ̇ܘ ܕܐܸܫܬܲܡܠܝܼ܆ ܐܪܙ ܗ̇ܝ ܕܐܸܬܒܲܝܬܿܝܸ ܠܗܘܢ ܛܥܝܼܢܐ. ܘܐܦ ܤܘܼܟܿܠܐ ܡܕܡ ܩܲܢܝܐ܇ ܕܫܘܬܦܘܼܬܐ ܕܩܕܝܼܫ̈ܐ ܡܕܲܡ̈ܝܲܝ ܒܐܠܗܐ܇ ܕܗܵܘܝܐ ܠܗܘܿܢ ܚܘܒܵܢܐܝܼܬ ܥܲܡ ܚܲܕܘܼܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܒܗܢܝܐܘܼܬܼܐ ܕܥܲܡ ܚ̈ܕܕܐ ܀ ܕܝ̄ܙ ܀ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܩ̇ܥܕ. ܐܦܠܐ ܥܠ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܒܘܼܪ̈ܟܘܗܝ. ܐܠܐ ܩ̇ܐܡ ܒܲܠܚܘܿܕ ܩܕܡ ܟܗܢܐ. ܗ̄܆ ܡܫܲܒܿܠܢܐ: ܗܿܘ ܕܒܝܕ ܩܪܵܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܫܲܡܠܐ ܠܹܗ܆ ܡܫܘܕܥܐ ܕܠܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܩܲܪܒܼܵܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ: ܐܠܐ ܕܡܢܗ ܘܠܗ ܩ̇ܐܡ ܒܩܵܘܡܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܐ: ܦܤܘܿܩܐ ܕܐܪܒܥܐ ܀ ܡܛܠ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܀ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܕܝܢ ܕܒܼܗܘܿܢ ܡܸܫܬܡܠܐ ܨܠܝܼܒܼ̈ܝܐ܆ ܗܘܸ ܗܟܼܢ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܀ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܲܚܢܵܢܹܗ ܀ ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ܆ ܒܲܡܤܲܦܪܢܐ pb. f.128v ܘܒܼܡܲܤܒܵܐ ܕܐܪܒܥ ܥܸܕܩ̈ܝܼܢ ܀ ܘܬܠܝܼܬܝܐ܆ ܕܫܘܼܡܠܝܐ ܒܗ ܒܲܚܢܢܐ ܀ ܗܠܝܢ ܠܦܘܼܬܼ ܕܐܸܫܟܿܚܢ ܟܬܼܒܢ. ܐܢܕܝܢ ܐܝܼܬܼ ܒܕܘܼܟ ܐܚܪܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܇ ܙ̇ܕܩ ܠܐܝܢܐ ܕܒܛܝܼܠܐ ܠܗ ܥܠ ܝܕܥܬܐ ܝܲܬܿܝܼܪܬܿܐ ܠܡܸܩܢܵܐ ܐܢܝܢ ܘܠܡܹܐ ܠܦ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/545
Source:
Vatican City Vatican Library Sir. 151 Vat. Syr. 151
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 9, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Timothy II, “On the Monastic Profession - ܡܛܠ ܫܘܼܡܠܝ ܡܢ̈ܝܼܚܢܐ” based upon Vat. Syr. 151, Digital Syriac Corpus, last modified December 9, 2019, https://syriaccorpus.org/545.
Bibliography:
On the Monastic Profession - ܡܛܠ ܫܘܼܡܠܝ ܡܢ̈ܝܼܚܢܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/545.

Show Citation Styles