Digital Syriac Corpus

On Funeral Rites - ܡܛܠ ܐܲܝܕܿܐ ܕܡܸܫܬܲܡܠܝܐ

   https://syriaccorpus.org/546
line :
page break :
Chapter 6: On Funeral Rites ܩܦܠܐܘܿܢ ܕܫܬܐ ܀ ܡܛܠ ܐܲܝܕܿܐ ܕܡܸܫܬܲܡܠܝܐ ܥܠ ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܲܡܫܝܼܚܐ ܫ̇ܟܼܒܝܼܢ: ܘܒܹܗ ܐܝܼܬܼ ܦܤܘ̈ܩܐ ܝܐ ܀ ܦܤܘܿܩܐ ܩܕܡܝܐ܆ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܡܫܲܚܠܲܦ ܗܘܸ[...] ܙܢܐ ܕܫܘܼܢܵܝܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܲܝܡܢܝܼܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ. ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܐܪ̈ܙܢܐ ܗܘܸܘ ܕܡܘܼܠ̈ܟܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܒܲܙܒܼܢ ܚ̈ܝܗܘܿܢ ܟܕ ܫ̇ܟܒܿܝܼܢ: ܥܲܡ ܤܲܒܼܪܐ ܚܠܝܼܡܐ܆ ܚܘܝܼܚܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܪܓܼܪܓܼܝܼܢ ܠܡܸܦܛܪ ܡ̣ܢ ܚ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܬܗܝܼܫ̈ܐ: ܘܠܡܸܩܢܐ ܙܢ̈ܝܐ ܛܘܼܒܼ̈ܬܼܢܐ܇ ܕܠܗܘܢ ܐܸܬ̱ܡܠܸܟܼܘ. ܝܲܬܝܼܪܐܝܼܬ pb. f.129r ܟܕ ܠܐ ܡܟܲܬܡ̈ܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܒܲܪ̈ܓܼܝܼܓܬܐ ܦܓܼܪ̈ܢܝܬܐ: ܟܹܐܡܲܬܼ ܕܒܼܬܹܐܘܿܪܝܐ ܘܲܒܼܤܵܥܘܪܘܼܬܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܓܡܝܼܪ̈ܐ ܘܲܡܝܲܬܪ݁ܐ܆ ܐܵܘܟܹܝܬܼ ܡܗܝܼܪ̈ܐ ܘܲܙܗܝܼܪ̈ܐ. ܠܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܝܢ ܒܕܡܚܝܼܠ ܒܗܘܿܢ ܤܒܪܐ ܕܐܝܟ ܗܵܢܐ: ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܩܢܹܝܢ ܠܗ܆ ܒܥܩܬܐ ܠܐ ܡܸܬܼܒܲܝܢܢܝܼܬܼܵܐ܇ ܘܠܸܙܬܼܐ ܠܐ ܡܸܬܼܝܒܐ ܢܝܼܬܐ ܗܿܘܝܢ: ܝܲܬܿܝܼܪܐܝܬܼ ܟܕ ܠܪ̈ܓܝܼܓܬܐ ܕܚ̈ܫܝ ܒܸܤܪܐ܆ ܢܸܗܘܘܿܢ ܫܒܹܝܢ. ܘܗܢܐ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܩܢܹܝܢ ܡܵܘܒܿܕܝܼܢ: ܘܡܸܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܡܩܲܕܹܝܢ. ܚܫ ܒܝܫ ܚܵܐܫܝܼܢ. ܦܤܘܿܩܐ ܕܬܪܝܢ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܡ̇ܢܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܒܥܕܬ̈ܐ ܡܬܠܘܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܝܵܘܡܢܐ ܕܝܢ ܟܠ ܟܲܕ ܕܡܸܬܿܛܲܝܒ. ܐܡ̇ܪܝܢܢ. ܒܫܘܼܪܝܗܿ ܡ̇ܢ ܓܹܝܪ ܕܤܒܪܬܼܐ: ܒܩܸܨܬܼ ܙܥܘܿܪܘܼܬܼ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܐܡܝܼܢܘܼܬܼ pb. f.129v ܟܢܘܼܫܝܼܗܘܿܢ ܕܒܚܕܐ ܕܘܼܟܵܐ: ܒܥܹ̈ܕܬܼܐ ܡܸܬܼܠܘܹܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡܗܝ̈ܡܢܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܩܕܝܼܫܵܐ ܕܝܵܢܹܘܤܝܼܘܿܣ. ܝܬܝܪܐܝܼܬ ܕܝܢ ܒܥܸܠܬܼ ܥܘܼܫܢ̱ܗܘܢ ܕܚܢ̈ܦܐ ܕܒܼܙܒܼܢܐ ܗ̇ܘ܇ ܘܤܘܿܓܼܐܬ ܡܗܠܵܢܘܼܬܗܘܿܢ ܕܒܐܪ̈ܙܝ ܟܪ̈ܤܛܝܢܐ. ܒܤܸܬܪܐ ܨܒ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܫܠܝܼܚ̈ܐ ܘܬܲܠܡܝܼ̈ܕܝܗܘܿܢ ܠܲܡܫܲܡܠܝܘܼܬܼܗܘܿܢ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܲܦܩܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܸܬܼ̈ܦܲܢܝܵܢܐ ܠܒܼܪ܆ ܒܥܸܕܢܐ ܕܬܸܫܡ̈ܫܬܐ ܐܪ̈ܙܢܝܬܐ. ܝܵܘܡܢܐ ܕܝܢ ܡܼܛܠ ܕܒܲܤܦܐ ܐܸܬ̱ܡܠܝܼ ܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ܇ ܘܚ̈ܢܦܐ ܡ̇ܢ ܘܐܦܢ ܒܨܝܼܪܝܼܢ: ܐܠܐ ܐܦ ܐܸܬܼܥܲܝܕܘ ܘܐܸܫܬܝܢܘ ܠܘܬܼ ܫܸܡܥܵܐ ܘܲܚܙܵܬܼܐ ܕܐܪ̈ܙܝܢ܇ ܠܐ ܡܸܬܼܐܠܨܝܼܢܢ ܠܲܡܠܵܘܵܝܘܼ ܐܪܙܢܐܝܼܬܼ ܒܥ̈ܕܬܢ ܥܢܝܼ̈ܕܝܢ. ܐܠܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܠܟܼܵܗܢܐ ܠܲܩܕܡ ܡܲܕܒܚܵܐ ܡܲܥܠܝܼܢܢ܇ ܘܲܩܕܡ ܓܘܕܐ ܩܕܝܼܫܬܐ܇ ܒܢ̈ܝ ܬܵܘܕܝܼܬܹܗ ܪܵܡ̇ܝܢܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܒܲܕܩܝܼܢܢ pb. f.130r ܒܗܕܐ܆ ܕܒܗܵܠܹܝܢ ܗܘ̣ ܐܘܢ̈ܐ ܡܸܫܬܿܟܼܚ ܟܠܢܵܫ ܒܡܵܘܠܕܐ ܚܲܕܬܼܐ ܕܡ̣ܢ ܩܝܵܡܬܵܐ܆ ܐܢܗܘܸ ܕܐܦ ܬܢܢ ܒܥܠܡ ܗܢܐ ܚ̣ܝܵܐ ܩܕܝܼܫܐܝܼܬ ܘܛܘܒܼܬܼܢܐܝܼܬܼ ܗܿܘ ܕܲܫܟܸܒܼ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܼܕ܆ ܒܐܘ̈ܢܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܘܛܘܼܒܼ̈ܬܢܐ ܡܸܫܬܼܿܟܚ. ܬܘܼܒ ܐܝܟ ܕܲܠܫܘܼܘܕܵܥ ܟܘܼܬܵܪ ܬܫܡܫܬܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܒܬܼܪܡܵܘܬܿܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ. ܐܟܼܡܐ ܕܐܡ̇ܪ ܪܒܐ ܕܝܵܢܹܘܤܝܼܘܿܣ. ܕܐܢܗܘܸ ܠܡ ܕܡ̣ܢ ܛܘܼܦܤܐ ܕܟܗܢܘܼܬܼܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܗܿܘ ܕܲܫܟܸܒܼ܇ ܪܵܡܹܐ ܠܗ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܐܠܗܝܐ܇ ܘܲܡܫܲܪܐ ܡܗܢܐ ܐܵܘ ܪܫ ܡܗ̈ܢܐ: ܒܲܨܠܘܿܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ: ܘܒܬܘܕܝܬܐ ܕܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ. ܐܢܕܝܢ ܘܡ̣ܢ ܬܸܓܡܵܐ ܕܒ̈ܢܝ ܩܝܵܡܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ: ܠܘܼܥܕܐ ܕܐܝܼܪܛܝܼܢ ܩܕܝܼܫܬܐ ܘܪ̈ܡܐ ܠܗ ܠܘܬܼ ܡܲܥܠܢܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܒܹܝܬܼ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܗܵܟܼܢܐ pb. f.130v ܡܫܲܡܠܐ ܬܘܼܒܼ ܗܘܸ ܟܗܢܐ ܐܵܘ ܪܫ ܟܗ̈ܢܐ ܨܠܘܿܬܼܐ ܥܲܡ ܬܘܕܝܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܥܠܘܗܝ ܕܥܲܢܝܼܕܐ. ܦܤܘܼܩܐ ܕܬܠܬܐ ܀ ܡܛܠ ܬܸܫܒ̈ܚܬܐ ܘܩܪ̈ܝܢܐ ܕܥܠ ܥܢܝܼ̈ܕܐ. ܐܡ̇ܝܪܝܼܢ ܚ̄ܢܢ ܓܹܝܪ ܕܨܠ̈ܘܬܐ ܟܗ̈ܢܝܬܐ ܕܥܠ ܗܿܘ ܕܲܫܟܼܒܼ܆ ܬܘܕܝܬܼܐ ܐܢܝܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ܇ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܙܕܝܼܩܘܼܬܼܐ ܩܕܝܼܫܬܐ ܕܩܢܲܝܢܢ܇ ܘܬܫܒܘܿܚܬܿܐ ܕܠܘܬܼ ܐܠܗܘܬܐ ܤܓܝܼܕܬܐ. ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܲܛܠܸܬܼ ܐܘܼܚܕܢܐ ܡܪܘܿܕܐ ܘܪܫܝܼܠܐ ܕܥܠ ܟܠ. ܘܐܲܥܕܝܸܬ ܠܢ ܠܘܬܼ ܕܝ̈̇ܢܐ ܟ̈ܐܢܐ ܘܲܬܪ̈ܝܼܨܐ.. ܬܸܫܒ̈ܚܬܼܐ ܕܝܢ ܘܩܸܪ̈ܝܢܐ ܘܙܘܼܡܪ̈ܐ ܕܡܸܬܼܩܪܹܝܢ ܘܡܸܬܐܡܪܝܼܢ ܥܠ ܗܿܘ ܕܫܟܸܒܼ܆ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܡܒܲܕܩ̈ܢܹܐ ܐܝܼܬܼܝܗܘܢ ܕܐܘ̈ܢܐ ܛܘܼܒ̈ܬܼܢܐ: ܕܥܬܝܼܕܝܼܢ ܕܒܗܘܢ ܫܪܝܢ ܘܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚܝܼܢ ܠܥܠܡ ܥܵܠܡܝܼܢ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢ̣ܘ ܫܘܼܠܡܵܐ ܐܠܗܝܐ܇ pb. f.131r ܕܒܗܘܿܢ ܡܸܬܼܩܲܒܿܠ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܗܿܘ ܕܲܥܢ̣ܕ. ܘܐܦ ܡܪ̈ܬܝܢܘܬܼܐ ܐܢܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܲܥܕܟܹܿܝܠ ܚܲܝܼܢ ܕܢܸܫܦܪܘܢ ܒܕܘܼܒܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܠܕܐܝܟ ܗܢܐ ܫܘܼܠܡܵܐ ܢܸܫܬܿܘܘܿܢ ܀ ܘܐܦ ܗܿܝ ܕܡܲܟܼܪܸܙ ܡܫܡܫܢܐ ܢܨܠܐ ܫܠܡܐ ܒܥܸܕܢܐ ܗܢܐ ܚܢܝܼܓܼܐ. ܘܥ̇ܗܕ ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܝܫܐܝܼܬܼ ܫܟܸܒܼܘ. ܘܫ̇ܐܠ ܕܢܸܫܬܿܘܹܐ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܲܫܟܸܒܼ ܗܫܐ܇ ܠܚܘܼܠܛܢܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܥܲܡܗܘܢ. ܘܐܦ ܠܟܠܗ ܥܲܡܵܐ ܡܲܦܸܣ ܕܢܸܫܐܠܘܢ ܫܘܼܠܡܵܐ ܛܘܼܒܬܼܢܐ ܕܒܲܡܫܝܚܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܤܘܼܟܿܠܐ ܩܢܝܐ. ܦܤܘܩܐ ܕܐܪܒܥܐ ܀ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܙܵܕܩܝܵܐ ܗܘ̣ ܩܘܡܐ ܕܒܢ̈ܝ ܩܝܵܡܐ ܘܥܵܠܡ̈ܝܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ ܘܫܘܼܡܠܝܐ ܘܐܦ ܩܕܡ̈ܝܐ ܠܐ ܐܲܦܸܤܘ. ܝܵܠܦܝܼܢ ܓܹܝܪ ܗܠܝܢ ܓܠܝܐܝܼܬܼ ܘܚܙ̇ܝܢ ܫܥܬܹܗ ܕܡܵܘܬܐ ܕܠܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܠܐ ܢܵܫ: ܘܦܘܼܪ̈ܥܢܐ ܕܲܢܛܝܼܪܝܼܢ pb. f.131v ܠܩܲܕܝܼܫ̈ܐ: ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܸܫܬܿܒܿܚܝܼܢ ܐܠܗܵܐܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܤܸܦܪ̈ܐ ܫܪܝܼܪܐ. ܘܫܡ̇ܥܝܼܢ ܬܘܒ ܐܦ ܥܠ ܫܸܢ̈ܕܐ ܕܠܥܠܡ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢ ܠܡܸܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܟܼܢܐ ܢܦ̣ܠܘ ܡ̣ܢ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܐ. ܗ̇ܘܐ ܠܗܘܿܢ ܕܝܢ ܟܒܼܪ ܐܦ ܗܸܢܝܵܢܐ ܕܠܐ ܒܲܙܥܘܪ: ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܚܙ̇ܝܢ ܠܗܿܘ ܕܲܫܟܸܒ. ܕܡܸܬܟܪܸܙ ܩܕܝܼܫܐܝܼܬ ܒܝܕ ܟܪܘܿܙܘܼܬܼܐ ܕܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܡܫܵܘܬܦܝܼܢ ܠܗ ܥܡ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܦ ܗܢ̇ܘܢ ܟܒܼܪ ܢܸܬܒܲܝܐܘܢ ܕܢܸܬܕܲܡܘܿܢ ܒܗܠܝܢ: ܘܢܹܐܠܦܘܼܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܝܕܥܬܐ ܩܕܝܼܫܬܐ ܘܡ̣ܢ ܟܪܘܿܙܘܼܬܗܘܢ ܕܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܨ̈ܠܘܬܼܗܘܢ ܕܟܗ̈ܢܐ ܘܪ̈ܫܝ ܟܗ̈ܢܐ܆ ܕܛܘܼܒܼܬܢܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܒܲܫܪܪܐ ܫܘܼܠܡܵܐ ܕܒܼܡܫܝܚܐ. ܬܘܼܒܼ ܘܡܸܫܬܪܪܝܢ ܡ̣ܢ ܡܸ̈ܠܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܥܠ ܩܝܵܡܬܐ ܕܓܼܘܐ܆ ܘܥܠ ܒܘܤܵܡܵܐ ܕܥܬܼܝܼܕ ܠܟܐܢ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܦܠܚ̣ܘ ܩܲܕܝܼܫܐܝܼܬܼ. pb. f.132r ܦܤܘܿܩܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܀ ܡܛܠ ܫܠܵܡܐ ܕܡܸܬܝ̱ܗܸܒ ܠܗܿܘ ܕܫܟܸܒ. ܫܠܡܐ ܓܹܝܪ ܗܿܘ ܕܡܸܬ̱ܝܗܸܒ ܠܗ ܠܥܢܝܼܕܐ ܒܬܪ ܕܡܨܠܐ ܟܗܢܐ܇ ܟܕ ܩܲܕܡܝܬܼ ܗܘܸ ܟܗܢܐ ܩܵܪܹܒܼ ܘܝܗܿܒ ܫܠܡܐ: ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܼܪܹܗ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܲܡܠܵܘܹܝܢ ܒܩܵܘܡܐ ܗ̇ܘ ܘܒܬܸܫܡܫܬܿܐ ܡܫܵܘܕܥ܆ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܛܘܼܒܼܐ ܝܵܗܒܿܝܢ ܠܗ̇ܘ ܡܢ̣ܘ ܕܐܬܼܐ ܠܘܬ ܫܘܼܠܡܐ ܕܥܲܡܠܐ ܡܝܬܪܐ ܕܲܐܝܟ ܗܢܐ. ܘܕܚܕܘܬܐ ܡܸܬ̱ܡܠܐ ܐܠܗܝܬܐ: ܗ̇ܘ ܕܐܵܓܼܘܿܢܐ ܫܲܦܝܼܪܐ ܐܸܬܼܟܲܬܫ ܒܗܝܡܢܘܼܬܐ ܘܫܲܢܝ: ܘܕܥܡ ܗܢ̈ܝܼܐܘܵܬܐ ܤܓܝܐ̈ܬܐ ܪܵܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ܆ ܕܡܵܘܠܕܐ ܐܚܪܢܐ ܘܩܕܝܼܫܐ ܕܡ̣ܢ ܕܪܹܫ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܚܲܝ ܘܲܡܠܲܒܸܿܒܼ ܠܗܘܿܢ ܘܗܢ̣ܘܢ ܠܗ. ܐܝܟܿܢܐ ܕܲܡܢܥܘܼܢ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬ ܫܘܼܠܡܐ ܡܟܲܠܠܢܐ ܕܡܸܬܝܐܒܝܼܢ ܠܗ.. ܦܤܘܿܩܐ ܕܫܬܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܟܼܡܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ pb. f.132v ܐܝܠܝܢ ܕܫܟܒܿܝܼܢ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܠܐ ܫܘܹܝܢ ܒܕܪܓܐ ܕܥܲܡܠܐ ܗܟܼܢܐ ܐܦܠܐ ܨ̈ܠܘܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܒܼܫܘܼܡܠܝܗܘܿܢ ܫܘܹܝܢ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ܆ ܕܡ̣ܛܠ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܐܝܼܬܼ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܓܡܝܼܪ̈ܐ ܐܵܘ ܩܕܝ̈ܫܬܐ܇ ܒܬܹܐܘܿܪܝܐ ܘܒܤܥܘܪܘܬܐ܆ ܠܗܠܝܢ ܙܢܐ ܡܕܡ ܪܘܵܙܵܢܵܝܐ ܗ̇ܘܐ ܒܬܪ ܫܘܼܢܝܗܘܢ: ܒܩܘܼܪܒܼ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܨ̈ܠܘܬܐ ܕܲܥܠܝܗܘܢ ܘܚܠܦܝܼܗܘܿܢ ܠܐܠܗܐ ܡܸܬܩܲܪܒܼܝܼܢ. ܠܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܤܢ̈ܝܼܩܐ ܥܠ ܚܘܤ̈ܝܐ ܕܒܲܨܠ̈ܘܬܐ ܟܗ̈ܢܝܬܐ. ܗܢ̣ܘܢ ܓܹܝܪ ܠܗܘܢ ܚܲܤܝܸܘ ܒܕܡ̈ܥܐ ܕܬܼܝܵܒܘܼܬܐ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܒܚ̈ܝܐ ܬܥܝܼܫ̈ܐ ܩ̇ܝܡܝܢ ܗܘ̣ܘ. ܘܐܝܟܢܐ ܡܸܫܟܚܐ ܗܕܐ܇ ܟܕ ܢܲܦܫܗ ܕܓܼܡܝܼܪ ܕܚܲܝܠܬܼܢܝܐ ܗ̣̄ܝ܆ ܕܡ̣ܢ ܢܲܦܫܐ ܡܚܝܼܠܬܐ ܡܸܬܬܥܒܿܕܐ ܡܫܟܚܐ: ܐܠܐ ܐܟܼܡܐ ܕܐܡ̣ܪܢ ܠܥܸܠ. ܕܙܢܐ ܪܘܿܙܢܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܛܲܟܼܤܐ ܕܨܠܘܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ: pb. f.133r ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ: ܟܕ ܒܗܲܝܡܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܒܬܹܐܘܿܪܝܐ ܚܠܝܼܡܝܼܢ: ܡ̣ܢ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܕܝܢ ܡܝܬܪ̈ܐ܆ ܒܨܝܼܪ ܩܲܠܝܼܠ ܡܸܤܟܢܝܼܢ. ܒܩܸܨܬܼ ܡܚܝܠܘܼܬܐ ܕܟܝܵܢܐ ܐܢܫܝܐ: ܕܡܛܠܬܼܗ̇ ܘܠܐ ܐܢܵܫ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܵܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ: ܐܝܼܬܼ ܕܕܟܹܐ ܡ̣ܢ ܨܐܬܼܐ ܕܚܛܝܼܬܼܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܚܲܕ ܡܵܪܝܐ ܒܲܪܢܫܐ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܐ. ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܨܠܘܿܬܐ ܡܥܲܕܪܐ. ܝܲܬܿܝܼܪܐܝܬܼ ܘܲܡܚܲܤܝܵܐ ܠܡܕܡ ܡ̣ܢ ܨܵܐܝܼ̈ܘܬܐ ܕܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܸܤܪ̈ܢܝܐ ܘܲܡܕܟܿܝܐ. ܒܙܢܐ ܕܝܲܬܿܝܼܪ ܦܝܼܠܤܘܿܦܵܝ ܘܩܲܛܝܼܢ. ܟܹܐܡܲܬ ܒܢܦܫܗ ܕܟܼܗܢܐ: ܟܕ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܨܘܼܪ̈ܬܼܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܒܥ̇ܐ: ܘܕܗ̇ܘ ܕܚܠܦܘܗܝ ܒܥ̇ܐ ܡܸܬܿܬܿܨܝܼܪ̈ܢ܆ ܒܲܝܬܝܘܼܬܐ ܡܕܡ ܗܵܘܝܐ ܠܢܲܦܫܹܗ ܕܚܛܝܐ ܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܫܘܼܒܼܚܐ ܠܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ. ܘܗܲܟܼܢܐ ܦܵܪܹܗܤܝܼܤܬܼܢܐܝܼܬ ܡܸܬܼܗܲܕܝܵܐ pb. f.133v ܠܘܬ ܐܵܘܢܗܿ: ܘܠܪ̈ܓܝܼܓܬܐ ܕܠܗܝܢ ܫܲܒܼܝܐ ܗܘ̣ܬ ܛܵܥܝܐ: ܘܠܘܬܼ ܪܓܿܬܐ ܕܲܡܥܲܠܝܵܐ܆ ܦܢܝܐ ܐܵܬܼܝܐ ܀ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܥܒ̈̇ܕܐ ܨܪܝܼܟܝܼܢ: ܐܦܠܐ ܐܢ ܟܠܗܘܢ ܢܒ̈ܝܐ ܘܫ̈ܠܝܚܐ ܘܙܕܝܼܩ̈ܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܫ̇ܐܠܝܼܢ ܘܲܡܨܲܠܹܝܢ. ܡܗܲܕܹܝܢ. ܘܠܐܝܟܢܐ ܢܸܤܥܘܿܢ ܠܲܡܨܠܝܘܼ: ܟܕ ܠܗ̇ܝ ܕܫ̇ܐܠܝܼܬܘܢ ܘܠܐ ܢܤܒܿܝܼܬܘܢ: ܡܛܠ ܕܒܝܼܫܵܐܝܼܬ ܫ̇ܐܠܝܼܬܘܢ܆ ܫܡ̇ܥܝܼܢ ܘܚ̇ܙܝܢ ܬܘܒ ܠܫܵܐܘܿܠ ܕܠܐ ܡܕܡ ܐܲܗ̱ܢܝܵܬܹܗ ܨܠܘܿܬܼ ܫܡܘܐܝܠ܆ ܐܦܠܐ ܠܥܸܒܼܪ̈ܝܐ ܨ̈ܠܘܬܼ ܢܒ̈ܝܐ. ܦܤܘܿܩܐ ܕܫܒܥܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܢܗܸܘ ܕܟܼܠܢܫ ܠܦܘܬ ܥܡܠܗ ܐܓܪܗ܆ ܡ̇ܢܐ ܡܲܗܢܝܵܐ ܨܠܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܕܲܫܟܸܒܼ ܘܡܥܕܪܐ ܐܵܘ ܡܘܬܪ ܩܘܼܪܒܢܐ ܕܡܛܠܬܗ ܡܬܩܲܪܒܼ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܘܐܦܢ ܫܲܪܝܼܪܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܙܵܪܥܝܼܢ ܚܸ̈ܛܐ ܙܝܼ̈ܙܢܐ ܚܵܨ̇ܕ܇ ܐܦܠܐ pb. f.134r ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܙܵܪ̈ܥܝ ܙܝܼܙ̈ܢܐ ܚ̈ܛܐ. ܐܠܐ ܨܠܘܿܬܐ ܟܡܵܐ ܘܐܢ ܒܨܝܼܪ܆ ܠܤܒܪܗ ܕܗ̇ܘ ܕܲܫܟܸܒ ܡܚܲܝܠܐ: ܐܢ ܡ̣ܢ ܓܘܼܕܐ ܕܡܗܲܝܡ̈ܢܐ ܩܲܢ̈ܝܝ ܤܲܒܪܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ. ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܒܼܝܲܡܵܐ ܡܸܬܼܡܲܚܫܠ: ܐܢ ܡ̣ܢ ܗܿܢܘܢ ܗܘ̣ ܕܡܨܝܢ ܠܡܸܤܚܵܐ܇ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܲܢܙܝܼܥ ܐܝ̈ܕܝܐ ܐܦ ܪ̈ܓܠܐ ܠܐ ܫ̇ܠܐ. ܘܗܟܼܢܐ ܟܕ ܡܵܘܓܹܐ ܡܢܗ ܠܲܦܤܩ ܤܲܒܼܪܐ ܡܸܬܕܠܐ ܀ ܬܘܒ ܐܚܪܢܐܝܼܬܼ ܐܡ̇ܪܝܢܢ. ܢܦܫܐ ܕܦܸܪܫܬ̤ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܐ܆ ܒܲܨܠ̈ܘܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܡܸܬܥܲܕܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܼܡܐ ܕܢܲܦܫܐ ܒܚ̈ܝܠܝ ܦܓܼܪܐ ܡܲܥܒܿܕܐ܆ ܒܢܦܫܐ ܬܘܼܒ ܕܡܚܝܼܠܐ ܡܸܢܗ̇ ܡܸܬܼܡܲܨܝܐ ܕܬܸܥܒܸܿܕ܆ ܐܟܼܡܵܐ ܕܲܢܦܸܫ ܫܸܡܥܘܿܢ ܪܹܫ ܫܠܝܼܚ̈ܐ ܒܢܦܫ̈ܬܐ ܘܦܲܓܼܪ̈ܐ ܕܒܹܝܬܼ ܚܲܢܢܝܐ ܘܫܲܦܝܼܪܐ ܐܲܥܒܿܕܬܼ܆ ܘܐܟܼܡܐ ܬܘܼܒܼ ܕܒܟܼܬܒܐ ܕܦܪܕܝܤܐ ܙܢܐ ܡܕܡ ܕܒܼܒܼܥܘܼܬܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟ ܠܐܚܪܝܢ. ܗ̄܆ ܡ̣ܢ pb. f.134v ܬܫܢܝܼܩܐ ܠܒܘܼܤܵܡܵܐ ܐܸܫܬܿܢܝܸ ܢܲܦܫ̈ܬܼ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܚ̈ܛܝܐ ܀ ܘܒܼܕܓܼܘܿܢ ܟܕ ܢܲܦܫܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܨܠܐ: ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܐ ܕܫܲܢܝܼܬ̤ ܡ̣ܢ ܦܲܓܪܐ ܬܸܗܘܐ ܚܲܝܠܬܼܢܝܐ܆ ܗ̇ܝ ܡܚܝܼܠܬܐ ܡ̣ܢ ܚܝܠܬܢܝܼܬܐ ܡܬܬܥܒܿܕܐ ܘܢܲܗܪܐ. ܘܲܠܩܘܼܒܵܠܐ ܕܫܘܼܟܿܢ ܛܘܼܒܬܼܢܘܼܬܐ ܡ̣ܢ ܗܵܘܢܐ ܡܲܥܒܿܕܢܐ ܘܪܘܼܚܐ ܩܲܕܝܼܫܐ ܡܸܬܼܥܲܬܕܐ: ܘܡ̣ܢ ܫܘܼܒܚܵܐ ܠܫܘܼܒܚܵܐ ܒܝܕ ܡܵܪܝܐ ܪܘܼܚܐ ܡܸܫܬܚܠܦܐ. ܬܘܒ ܐܚܪܢܝܐܝܼܬܼ. ܕܙ̇ܕܩ ܠܢ ܓܹܝܪ ܕܲܢܒܲܚܹܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܼܬܢܐ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܡܫܝܼܚܐ ܗܿܘ ܕܒܼܚܵܐ ܓܵܘܢܝܐ ܕܚܠܦ ܟܠ: ܐܲܝܕܿܐ ܡܢܗܹܝܢ ܠܟܠܢܫ ܐܵܘܬܿܪ ܟܠ ܐܬܕܒܚ. ܠܩܕ̈ܡܝܐ ܘܲܠܡܸܨܥ̈ܝܐ ܘܠܐܚܪܢܐ܆ ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡܸܨܥ̈ܝܐ ܐܵܘܬܿܪ. ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܘܐܚܪ̈ܝܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܵܘܬܿܪ. ܐܢܕܝܢ ܠܟܠܢܫ ܒܗ̇ ܒܲܕܡܘܼܬܐ ܐܵܘܬܿܪ. pb. f.135r ܘܠܡ̈ܝܼܬܐ ܐܟܚܕ ܘܲܠܚ̈ܝܐ܆ ܕܓܼܵܘܐ ܗܝ ܓܹܝܪ ܘܕܥܠܡܐ ܟܠܗ ܛܝܒܘܬܐ. ܝܼܕܝܼܥܐ ܐܵܪܐ ܘܓܲܠܝܐ܇ ܕܠܘ ܕܠܐܝܘܼܬܪܢ ܘܕܠܐ ܚܲܫܚܘܼ ܐܝܬܼܘܗܝ ܕܒܚܵܐ ܕܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܲܝܐ: ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܩܠ ܚܛܝܼܬܹܗ ܕܥܠܡܵܐ ܘܲܡܥܲܠܹܐ܇ ܐܸܡܬܼܝ ܕܢܸܬܼܩܲܪܒܼ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܥܢ̣ܕܘ ܘܕܚܲܝܼܝܼܢ. ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܘܐܵܦ ܡܲܥܡܕܢܐ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܫܩ̣ܠ ܚܛܝܼܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܐܟܼܡ̇ܢ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ܇ ܕܒܐܡܝܼܢܘܼ ܫܩ̇ܠ ܘܲܡܚܲܤܹܐ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܕܥܵܠܡܐ ܒܟܠܙܒܼܢ. ܐܢ ܓܹܝܪ ܕܒ̈ܚܐ ܠܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܕܲܒܼܢܵܡܘܿܤܐ: ܐܸܡܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܓܼܕܝܐ ܘܐܲܪܘܵܢܐ: ܘܫܘܿܦܢ̈ܝܼܢܐ ܐܟܚܕ ܘܒ̈ܢܝ ܝܘ̈ܢܐ: ܠܘ ܕܠܐ ܝܘܼܬܪܢܐ ܘܠܘ ܕܠܐ ܚܲܫܚܘܼ: ܡܸܬܼܩܲܪܒܸܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܢܡܘܿܤܐ ܚܠܦ ܚ̈ܛܝܐ. ܐܠܐ ܡܪܩܝܼܢ ܗܘ̣ܘ ܠܚ̈ܛܗܐ ܘܲܡܕܟܹܿܝܢ: ܘܐܦܢ ܠܘ ܟܠܢܐܝܼܬ. ܘܠܘ ܒܟܼܠܙܒܼܢ: ܛܘܼܦܤ̈ܐ pb. f.135v ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܗܘ̣ܘ ܐܵܘ ܝܘܼܩ̈ܢܐ܇ ܕܐܸܡܪܹܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܩܠ ܘܲܡܥܲܠܐ ܚܛܝܼܬܹܗ ܕܥܵܠܡܐ܆ ܟܡܐ ܐܵܪܐ ܝܲܬܝܼܪܐܝܼܬܼ ܐܸܡܪܹܗ ܚܲܝܐ ܕܐܠܗܵܐ܇ ܡܸܫܟܿܚ ܠܲܡܕܟܝܘܼ ܚ̈ܛܗܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܕܡ̈ܝܬܐ. ܘܐܸܢܗܘܸ ܕܐܵܢܵܫ̈ܝܼܢ ܐܤܛܪ̈ܛܓܐ ܘܡܬܟܬܫ̈ܢܐ ܕܚܠܦ ܢܡܘܿܤܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܗ̇ܘ ܥܲܬܝܼܩܐ ܘܐܒܗܵܝܵܐ: ܗ̄: ܝܗܘܼܕ ܡܲܩܒܼܝ ܘܚܲܒܼܪ̈ܘܗܝ܇ ܚܲܤܝܸܘ ܥܠ ܚܛܗ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܲܡܗܘܿܢ. ܒܵܬܼܪ ܩܸܛܠܐ ܘܡܲܦܘܼܠܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܘܗܕܐ ܟܕ ܒܤܓܕܬܼ ܦܬܟܼܪ̈ܐ ܟܪܝܼܗܝܼܢ ܗܘ̣ܘ܇ ܐܲܝܟܿܢ ܠܐ ܝܲܬܝܪܐܝܬܼ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܢܬܼܕܒܼܚ: ܢܸܬܗܲܝܡܲܢ ܕܡܚܲܤܐ ܥܠ ܚܛ̈ܗܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܕܡܝܼ̈ܬܼܐ. ܒܟܠ ܡܕܡ ܐܪܐ ܡܥܕܪܢܐ ܗܘ̣ ܕܒܚܵܐ ܕܒܪܹܗ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܢܸܬܼܩܲܪܒ. ܘܐܦܢ ܓܹܝܪ ܠܵܘ ܠܓܼܡܪ ܘܟܼܠܢܐܝܼܬ ܡܸܬܚܲܤܝܼܢ ܚܛܗ̈ܐ. ܠܘ ܓܹܝܪ ܒܬܝܵܒܼܘܼܬܐ ܘܲܒܼܕܡ̈ܥܐ pb. f.136r ܐܬܓܘܣ ܗ̇ܘ ܕܫܟܸܒ܇ ܟܡܵܐ ܕܙܲܒܢܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܫܘܼܠܛܢܐ ܘܚܐܪܘܼܬܼ ܨܒܼܝܵܢܐ. ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܤܓܝ ܪܒܐ܇ ܘܕܐܝܟ ܕܒܤܘܿܓܼܐܐ ܡܸܬܚܲܙܝܐ ܪܸܚܡܬܼ ܐܢܵܫܘܬܐ. ܕܛܝܒܿܘܼܬܐ ܗܘ̣ ܓܹܝܪ ܡܵܠܘܿܢ ܘܲܚܢܢܐ ܐܠܐ ܠܘ ܕܨܒܝܵܢܐ ܥ̇̄ܒܕܵܐ. ܡܵܘܬܪܢܝܼܬܐ ܐܪܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܘܤܓܝ ܡܥܕܪܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܸܬܼܕܒܼܚ ܒܐܵܡܝܢܘܼ ܚܠܦܝܢ ܐܸܡܪܹܗ ܕܐܠܗܐ: ܘܠܗ̇ܢܘܿܢ ܕܒܐܪܙܐ ܡܫܬܘܬܦܝܼܢ ܕܕܒܝܚܘܼܬܹܗ܆ ܘܠܗ̇ܘ ܕܒܥܠܬܼܗ ܘܡܛܠܬܼܗ ܡܸܬܼܓܡܪ ܘܡܸܫܬܡܠܐ: ܦܤܘܩܐ ܕܬܡܢܝܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܬܼܝ̈ܕܐ ܕܡܦܲܩܕܝܢ ܦܘܼܠܵܓܼ ܢܟܼܣܝ̈ܗܘܢ ܥܠ ܤܢܝ̈ܩܐ ܒܬܪܡܘ̈ܬܝܗܘܢ ܐܪܐ ܡܬ̱ܗܢܹܝܢ ܒܡܕܡ ܐܵܘ ܠܵܐ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܥܲܬܝܼܪܐ ܐܲܝܢܐ ܕܡ̇ܐܬ. ܐܢܗܘܸ ܕܡܛܠ ܪܚܡ̱ܬܼܗ ܤܓܼܝܐܬܼܐ ܕܲܠܡܪ̈ܗܛܐ: ܠܐ ܐܸܬܼܡ̱ܨܝܸ ܠܡܹܙܕܕܩܘܼ: ܐܠܐ ܐܸܬܕ̈ܢܝܸ pb. f.136v ܕܒܙܒܼܢܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܨܹܐ ܠܡܸܬܼܗ̱ܢܝܘܼ ܒܗܘܿܢ ܘܲܠܡܸܩܢܵܐ ܐܢܘܢ: ܟܹܐܡܲܬܼ ܒܵܬܪ ܡܵܘܬܹܿܗ: ܢܸܬܼܝܲܗܒܿܘܼܢ ܠܤܢܝܼ̈ܩܐ܆ ܠܗܢܐ ܘܠܐ ܚܕ ܝܘܼܬܼܪܢܐ ܡܲܨܝܐ ܠܡܸܗܘܐ܇ ܡ̣ܢ ܙܸܕܩ̈ܬܐ ܕܡܸܬܼܝܲܗ̈ܒܿܢ ܚܠܦܘܗܝ. ܡܛܠ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ܆ ܡܛܠ ܕܢܲܦܫܗ ܒܪܚܡܬܼܐ ܥܵܠܡܢܵܝܬܐ ܝܲܬܿܝܪ ܡܫܲܠܗܒܐ. ܡܲܓܼܝܼܓܼܐ ܕܝܢ ܘܦܟܿܝܼܗܐ ܡ̣ܢ ܝܲܐܝܼܒܼܘܼܬܼܐ ܕܠܘܬܼ ܐܠܗܐ ܘܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܝܢ: ܡܛܠ ܕܝܼܠܗ ܐܢܘܢ ܡܲܪ̈ܗܵܛܐ ܕܡܸܬܦܲܠܓܼܝܼܢ ܗܝܕܝܟ. ܐܸܢܗܘܸ ܕܝܢ ܕܠܵܘ ܒܗܢܐ ܢܝܼܫܐ: ܐܸܠܐ ܟܕ ܒܚ̈ܝܘܗܝ ܩܲܕܡ ܙܲܕܩ ܠܦܘܼܬܼ ܡܟܼܵܢܘܼܬܹܗ: ܐܝܛܐ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܫ̇ܪܟ ܠܗ: ܘܝ̇ܬܪ ܡ̣ܢ ܤܘܼܢܩܢ ܝܵܪ̈ܘܿܬܘܗܝ ܡܦܲܩܸܕ ܕܢܸܬܦܲܠܓܼ ܠܤܢܝ̈ܩܐ: ܟܕ ܡܲܤܒܿܪ ܠܡܹܤܬܲܝܠܘܼ ܒܲܨ̈ܠܘܬܼܗܘܢ ܘܒܼܬܟܼ̈ܫܦܬܝܗܘܢ ܕܚܠܦܘܗܝ ܠܘܵܬ ܫܘܼܘܙܵܒܼܐ ܘܦܘܼܪܩܢܐ ܀ ܀ ܀ ܝܕ ܀ ܀ ܀ pb. f.137r ܕܚ̈ܝܘܗܝ. ܠܗܵܢܐ ܠܘ ܠܐ ܡܵܘܬܼܪ̈ܢ ܙܸܕܩ̈ܬܐ. ܡܠܝܤܛܐ ܟܕ ܠܐ ܢܸܗܘܐ ܕܲܫܢܝܼܓܼ ܒܪܸܚܡܬܼ ܢܸܟܼܤ̈ܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܩܲܕܡܵܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܿܘܼܬܹܗ ܠܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܐ̇ܢ܆ ܘܒܬܹܐܪ̈ܬܼܐ ܚ̇ܐܪ ܀ ܦܤܘܿܩܐ ܕܬܫܥܐ ܀ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܡܵܢܐ ܗ̣ܝ ܥܕܬܿܐ ܕܒܘܼܟܼܪ̈ܐ ܕܬܟܝܼܒܝܼܢ ܒܲܫܡܝܐ: ܘܡܵܢܵܐ ܬܘܼܒ ܥܘܼ̈ܒܐ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܐܝܤܚܩ ܘܲܕܥܩܘ̄: ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܡ̇ܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܡܝܼܢ ܘܲܒܼܟܼܝܼܪܝܼܢ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܗܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܒܪܝܼܬܢ. ܘܥܕܬܗܘܢ ܟܢܘܼܫܝܼ ܗܘܿܢ. ܘܥܘܼ̈ܒܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܗܘܿܢ ܡܤܲܟܹܝܢܢ ܠܡܸܬܼܡܲܢܥܘܼ: ܐܘ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܓܹܝܪ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܛܘܼܒܼ̈ܬܼܢܐ ܕܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܠܟܠܗܘܢ ܕܵܡ̈ܚ ܠܐܠܗܐ. ܘܲܕܝܲܬܝܼܪ ܢܲܗܝܼܪܐܝܼܬ ܐܹܡ̣ܿܪ. ܕܘܼܝܪ̈ܐ ܐܢܘܿܢ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ ܕܥܡ ܪ̈ܘܼܚܬܐ ܕܪ̈ܫܝ ܐܒܗ̈ܬܐ ܗܢ̇ܘܢ܇ ܘܟܠܗܘܢ ܩܕܝܼ̈ܫܐ ܘ̄ܕܫܪܟܐ. ܀ ܀ ܀ ܝܗ ܀ ܀ ܀ pb. f.137v ܦܤܘܩܐ ܕܥܤܪܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܝܵܬܪܝܼܢܢ ܡ̣ܢ ܫܟܝܼ̈ܢܬܐ ܘܩܒܪ̈ܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܘܡܢܗܘܢ ܡܸܬܒܲܪܟܼܝܼܢܢ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܢܲܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܟܕ ܡܢܗ ܕܦܓܼܪܐ ܡܲܓܼܗܝܐ: ܠܦܘܼܬܼ ܚܲܝܠܐ ܕܕܘܼܪܫܐ ܕܲܩܢܬ̤ ܥܲܡܗ ܕܦܓܼܪܐ. ܢܲܬܿܝܼܪ ܢܲܗܝܼܪܐܝܼܬܼ ܡܸܬܓܡܪܐ ܒܬܐܘܿܪ̈ܝܗܝ ܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܥܢܢܐ ܡܲܥ̱ܡܗܵܢܝܼܬܐ ܡ̇ܥܡܸܛ ܗܘ̣ܐ܆ ܡ̣ܢ ܟܕܘܼ ܐܲܬܿܬܿܪܝܼܡ. ܕܡܛܠ ܕܐܲܤܵܝ̇ܗ̇ ܕܥܲܡ ܦܓܼܪܐ܆ ܐܲܤܵܪܐ ܗ̇ܘ̣ ܕܪܚܡܬܐ ܐܲܝܕܿܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܫܸܢ̈ܓܢ ܚܲܤܝܼܢܐ. ܒܐܡܝܼܢܘܼ ܚܵܘܪܐ ܡܕܡ ܗ̇ܘܐ ܠܗ̇ ܠܘܬ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܤܵܡܬܹܗ܆ ܟܲܪ ܕܤܵܡܬܹܗ. ܒܲܕܓܼܘܿܢ ܟܕ ܠܘܬܗ ܕܩܒܪܐ ܢܘܤܐ ܕܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܨܵܝܒܿܝܼܢܢ: ܦܓܼܥܐ ܡܕܡ ܗ̇ܘܐ ܠܢܲܦܫܢ: ܥܲܡ ܢܲܦܫܐ ܗ̇ܝ ܓܡܝܼܪܬܐ: ܘܒܤܘܿܓܼܐܬܼ ܙ̈ܠܓܹܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܕܩܢܬ̤ ܢܲܦܫܐ ܗܿܝ ܡ̣ܢ pb. f.138r ܫܒܼܒܼܵܘܬܼ ܐܠܗܘܬܐ ܘܡ̈ܠܐܟܐ܆ ܢܲܦܫܢ ܡܸܬܿܬܿܨܝܼܪܐ ܕܡܘܼܬܼ ܡܲܚܙܝܼܬܐ. ܘܗܵܟܼܢܐ ܢ̇ܛܚܝܼܢ ܥܠܝܢ ܫܘܼ̈ܟܢܐ: ܘܡܸܫܬ̈ܟܿܢܢ ܠܢ ܒܘܼܪ̈ܟܬܐ: ܒܡܸܨܥܝܘܬܹܗ ܕܩܲܒܼܪܐ ܩܕܝܼܫܐ܆ ܕܩܲܕܝܫܐ ܗ̇ܘ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܕܐ ܡܸܬܝܲܕܥܐ܆ ܕܢܘܼܗܪܐ ܕܚ̇ܙܝܢ ܐܢ̈ܫܝܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫ̇ܘܝܢ܇ ܕܢܚ̇ܬ ܥܠ ܓܪ̈ܡܐ ܕܩܲܕܝܼܫ̈ܐ܇ ܙܸ̈ܠܓܹܐ ܐܢܘܢ ܕܢܛܚܝܼܢ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܐ ܗܿܝ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܥܠ ܦܓܼܪܐ ܩܕܝܼܫܐ. ܘܚܲܕܘܼܬܐ ܢܩ̇ܦܐ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܕܘܼܕܒܵܪ ܦܓܼܪܐ ܩܲܕܝܼܫܐ: ܕܕܲܪܫܗܿ ܒܲܫܒ̈ܝܼܠܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ܇ ܘܲܒܼܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܛܵܒ̈ܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܐ. ܕܗܵܦܟܿܐ ܦܵܪܥܵܐ ܠܗ ܛܲܝܒܿܘܼܬܐ܇ ܕܒܡܸܨܥܝܘܬܼܗ ܟܹܝܬ ܘܕܲܟܝܘܼܬܗ܆ ܐܫܬܘܝܬ̤ ܠܒܘܼ̈ܤܡܐ ܠܵܐ ܥܵܒܼܘܿܪ̈ܐ. ܦܤܘܿܩܐ ܕܚܕܥܤܪ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܡ̇ܢܐ ܟܕ ܨ̈ܠܘܬܢ ܒܐܒܘܢ ܕܒܲܫܡ̄: ܡܫܪ̈ܝܢ ܘܡܚܲܬܡ̈ܢ. ܠܐ ܕܝܢ ܗܟܢ ܒܥܘܼܦܝܵܐ pb. f.138v ܕܥܢܝܼ̈ܕܐ ܀ ܘܡܛܠܡܵܢܐ ܪܘܿܫܡܐ ܐܚܪܝܐ ܘܗ̇ܘ ܕܪܵܡܹܝܢܲܢ ܒܹܗ ܥܦܪܐ ܥܠ ܥܢܝܼ̈ܕܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܡܝܼܬܼܐ ܡܫܲܪܹܝܢܢ ܒܪܘܿܫܡܵܐ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܐ̱ܡܪܐ ܐܒܘܢ ܕܒܲܫܡܝܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇܆ ܕܨܠܘܬܐ ܕܥܠ ܗ̇ܘ ܕܲܫܟܸܒ: ܠܐ ܡܕܡ ܡܤܲܟܿܠܐ ܕܢܸܩܢܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝ ܗܝܸ ܨܠܘܿܬܐ܆ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܲܬܼܢܢ: ܘܗܝܸ ܨܠܘܿܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܲܫܡܲܝܐ ܤܘܼܟܿܠܗ̇ ܝܲܬܿܝܼܪܐ ܐܝܟ ܡܚܵܘܹܐ: ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܡܸܬܼܒܲܥܝܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܗܲܒܠܢ ܠܚܡܐ ܕܤܘܼܢܩܵܢܢ܇ ܘܦܲܨܵܐ ܠܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܐ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܼܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܫܟܸܒܼ܆ ܘܠܐ ܥܠ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܼܢ ܤܢܝܼܩ. ܐܠܐ ܕܢܸܫܬܿܘܐ ܠܒܼܘܼܤܡܐ ܗ̇ܘ ܛܘܼܒܼܬܼܢܐ ܘܕܢܸܬܼܩܲܒܿܠ ܒܲܤܡܵܕܐ ܥܲܡ ܟ̈ܐܢܐ ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܐ. ܐܦ ܕܝܢ ܘܐܝܟ ܗ̇ܢܘ ܕܗܢ̇ܘܢ ܕܡܨܠܝܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܗ ܕܥܲܢܝܼܕܵܐ pb. f.139r ܫ̇ܐܠܝܢ ܠܗ ܪ̈ܚܡܐ ܘܲܚܢܢܐ. ܘܕܬܸܗܘܐ ܠܗ ܓܲܠܝܘܬܼ ܐܦ̈ܐ ܩܕܡ ܡܪܗ܆ ܒܥܠܡܵܐ ܕܠܗ ܐܙ̇ܠ: ܘܠܘ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܢܗܘܐ ܠܗ ܀ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܦܘܼܪܩܢܝ ܀ ܘܠܐ ܬܸܛܥܹܝܗܿ ܠܢܦܫܝ ܀ ܘܡܸܟܹܿܝܠ ܡܲܢ̣ܘ ܤܒܪܝ ܀ ܘܐܝܟ ܥܘ̈ܢܝܬܐ ܟܠܗܹܝܢ ܕܠܗ ܠܢܝܼܫܐ ܢܩ̈ܦܢ ܘܚܵܢ̈ܝܵܢ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܫܲܪܝܢ ܨܠܘܿܬܐ ܕܥܘܼܦܵܝܐ ܒܐܒܘܢ ܕܒܲܫܡܝܐ ܀ ܪܘܿܫܡܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܥܦܪܐ. ܘܗ̇ܘ ܐܚܪܝܐ ܕܚܘܼܬܿܡܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܪ̈ܓܠܐ ܕܗ̇ܘ ܕܲܫܟܸܒ ܡܫܲܪܐ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܪܫܹܗ܆ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܕܥܲܢܝܼܕܵܐ ܐܲܝܟܿܢ ܕܗܘܸ ܟܕ ܥ̇ܢܕ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܡܲܗܦܟܝܼܢܢ. ܗܟܢ ܘܟܕ ܒܩܲܒܼܪܐ ܡܼܬܿܬܿܤܝܼܡ. ܟܹܐܡܲܬܼ ܕܡ̣ܢ ܡܲܕܢܚܐ ܡܤܲܟܲܝܢܢ ܠܓܸܠܝܵܢܐ ܦܪܘܿܩܝܐ ܡܢܚܡܢܐ ܕܦܓܪ̈ܝܢ ܘܲܡܫܵܘܙܒܢܐ ܕܢܲܦܫ̈ܬܢ. ܘܒܼܗ̇ܝ ܕܟܠܗܘܢ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ pb. f.139v ܕܝܢ ܡܫܲܪܝܢܢ ܒܗܘܢ ܘܠܡܥܪܒܐ ܐܬܝ̇ܢܢ.. ܠܐ ܡܫܲܚܠܦܝܼܢܢ ܠܗ ܠܪܘܿܫܡܐ ܗܢܐ ܕܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܠܡܲܥܪܒܐ ܘܡ̣ܢ ܓܪܒܿܝܐ ܠܬܲܝܡܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܗܢܐ ܠܓܼܡܪ ܠܐ ܐܸܫܬܚܠܦ ܤܝܵܡܗ ܐܠܐ ܥܢܝܼܕܐ ܒܪ ܒܸܤܬܪܐܝܼܬܼ ܐܸܬܿܬܿܤܝܼܡ ܀ ܀ ܀ ܗܠܝܢ ܐܸܬܟܲܢܫ ܠܦܘܼܬܼ ܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܨ̇ܒܐ ܒܗܝܢ ܢܩܲܒܸܿܠ ܐܢܝܢ܇ ܒܬܪ ܒܘܼܚܢܐ ܬܩܢܐ. ܕܠܐ ܨܒܿܐ ܒܗܹܝܢ܇ ܢܕܘܼܢ ܗܿܝ ܕܟܹܐܢ̈ܐ ܘܢܬܪܥܐ ܗܿܝ ܕܓܡܝܼܪ̈ܐ. ܫܠܸܡ ܘܐܵܦ ܗܠܝܢ ܘܲܠܡܵܪܢ ܫܘܼܒܚܐ ܐܵܡܹܝܢ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/546
Source:
Vatican City Vatican Library Sir. 151 Vat. Syr. 151
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 9, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Timothy II, “On Funeral Rites - ܡܛܠ ܐܲܝܕܿܐ ܕܡܸܫܬܲܡܠܝܐ” based upon Vat. Syr. 151, Digital Syriac Corpus, last modified December 9, 2019, https://syriaccorpus.org/546.
Bibliography:
On Funeral Rites - ܡܛܠ ܐܲܝܕܿܐ ܕܡܸܫܬܲܡܠܝܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/546.

Show Citation Styles