Timothy II: On Betrothal and Marriage Rites - ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܐܪܙܐ ܕܡܟܼܘܼܪܝܐ ܘܫܘܡܠܝܗ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
Chapter 7: On Betrothal and Marriage Rites ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܐ ܀ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܐܪܙܐ ܕܡܟܼܘܼܪܝܐ ܘܫܘܡܠܝܗ ܀ ܘܒܹܗ ܐܝܼܬܼ ܦܤ̈ܘܩܐ ܫܬܐ ܀ ܦܤܘܿܩܐ ܩܕܡܵܝܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܢܡܘܿܤܐ ܕܡܟܼܘܪܝܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܝܼܗܝܼܒ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ ܓܹܝܪ ܕܢܡܘܿܤܐ ܗܢܐ ܕܡܟܼܘܼܪܝܐ ܐܠܗܐ ܦܩ̣ܕ ܒܝܲܕ ܡܘܼܫܐ pb. f.140r ܟܕ ܐܡ̣ܪ. ܕܠܐ ܫܲܦܝܼܪ ܕܢܗܘܐ ܐܕܡ ܒܠܚܘܿܕܘܗܝ: ܐܠܐ ܢܸܥܒܸܿܕ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܐܟܼܘܬܹܗ. ܘܢܤ̣ܒ ܐܸܠܥܐ ܡ̣ܢ ܐܠܥ̈ܘܗܝ ܘܥܲܒܕܗ̇ ܠܗ ܐܢܬܿܬܼܐ. ܫܲܪܪ ܕܝܢ ܡܪܢ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܦܘܼܩܕܢܐ ܗܢܐ܇ ܒܗܿܝ ܕܐܡ̣ܪ. ܕܡ̣ܢ ܒܪܫܝܼܬܼ ܕܟܲܪ ܘܢܸܩܒܼܐ ܒܪ̣ܐ ܐܢܘܿܢ. ܘܒܗܿܝ ܕܢܸܫܒܘܿܩ ܓܼܒܪܐ ܠܐܒܘܼܗܝ ܘܠܐܡܹܗ ܐܸܩܦ ܠܐܢܬܿܬܼܗ܇ ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܬܪܝܗܘܿܢ ܚܕ ܒܤܲܪ. ܐܦ ܕܝܢ ܘܫܠܚܝܐ ܐܠܗܝܐ. ܟܕ ܢܩ̇ܦ ܠܦܘܼܩܕܵܢܐ ܗܢܐ ܡܲܐܪܸܙ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܕܩܕܝܼܫ ܙܘܼܘܓܼܐ ܒܟܠ ܘܥܲܪܤܗܘܢ ܕܟܝܐ ܗܝܼ. ܡܝܲܬܼܿܪ ܗܘܼ ܡܵܕܝܢ ܙܘܼܘܓܼܐ ܕܟܼܝܐ ܐܟܼܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܿܠܐ ܚܹܐܦܵܐ ܕܓ[...]ܐ ܘܦܚ̈ܙܐ. ܘܙ̈ܢܝܐ ܡ̣ܢ ܬܲܛܘܫܬܿܐ ܠܐ ܢܡܘܿܤܝܬܿܐ. ܘܐܦ ܓܹܝܪ ܘܩܢܘܿܢܐ ܩܕܡܝܐ ܗ̇ܘ ܕܤܘܼܢܗܵܕܘܿܣ ܕܓܢܓܪܐ ܐܡ̇ܪ. ܐܢ pb. f.140v ܐܢܵܫ ܢܸܥܕܿܘܿܠ ܠܙܘܼܘܓܼܐ. ܘܠܐܝܕܿܐ ܕܕܡܟܿܐ ܥܲܡ ܒܲܥܠܗ̇ ܟܕ ܐܝܼܬܝܗ̇ ܡܗܲܝܡܢܬܐ ܟܹܝܬܼ ܘܢܲܟܼܦܬܐ ܢܸܬܛܲܡܐ܆ ܢܸܗܘܐ ܚܪܹܡ ܀ ܐܦ ܠܩܵܢܘܿܢܗ̇ ܪܒܼܝܼܥܬܐ ܕܗܕܐ ܤܘܼܢܗܵܕܘܿܣ ܐܝܼܬܼܘܗܝ. ܐܢ ܐܢܵܫ ܢܸܬܦܲܠܓܼ ܠܡܸܤܒܼ ܩܘܼܪܒܢܐ ܡ̣ܢ ܩܲܫܝܫܐ ܕܐܙܕܘܓ܆ ܢܗܘܐ ܚܪܸܡ ܀ ܐܦ ܕܝܢ ܘܡܛܠ ܕܗܘܸ ܙܘܼܘܓܼܐ ܐܝܬܼܘܗܝ ܥܠܬܐ ܠܢܛܘܼܪܬܗ ܕܐܕܫܐ ܐܢܫܝܐ ܘܝܘܼܒܵܠܹܗ.. ܐܦ ܕܝܢ ܘܡܛܠ ܕܡܢܵܬܼ ܥܠܬܐ ܗܘܼ ܠܲܫܟܼܝܼܚܘܼܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ: ܗ̇ܝ ܕܐܝܼܬܝܗ̇ ܫܘܼܡܠܝܐ ܩܕܡܝܐ ܕܓܘܼܫܡܵܐ ܟܝܵܢܝܐ ܘܐܘܪܓܢܝܐ܇ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܗܘܼܠܹܐ ܐܦܠܐ ܒܗܘܼܠܐ ܐܝܼܬܹܝܗܿ܇ ܗܿܝ ܕܲܡܢܵܬܼܐ ܕܬܙܝܼܥܝܼܘܗܝ ܠܓܘܼܫܡܵܐ ܘܬܲܕܪܸܟ ܟܠܗܹܝܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܒܚܝܠܐ ܀ ܠܐ ܕܝܢ ܢܸܤܒܿܪ ܐܢܫ ܕܡܛܠ ܕܡܝܲܩܪ ܗܘ̣ ܙܘܘܓܼܐ ܡ̣ܢ ܒܬܼܘܼܠܘܼܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܼܝܼܚܝܼܕܵܝܘܼܬܼܐ pb. f.141r ܐܢܫ ܢܸܚܐ ܘܢܸܦܠܘܚ܆ ܐܸܠܐ ܢܸܕܥ ܕܙܘܼܘܼܓܼܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܡܸܙܕܟܹܝܢ ܡ̣ܢ ܪܓܿܬܼ ܦܓܼܪܐ: ܘܡ̣ܢ ܚܲܫ̈ܐ ܚܘܼܫ̈ܒܝܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܡܝܲܬܿܪ ܘܥܵܗܹ̇ܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܿܣ. ܬܘܼܒ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܢܸܫ̈ܐ܇ ܘܠܐܪ̈ܡܠܬܐ. ܕܦܲܩܚ ܠܗܘܿܢ ܐܢ ܢܩܵܘܘܿܢ ܐܟܼܘܬܼܝ. ܐܢ ܠܐ ܕܝܢ ܡܤܲܝܒܿܪܝܼܢ. ܢܸܙܕܲܘܓܼܘܢ. ܦܲܩܚ ܓܹܝܪ ܠܡܸܤܲܒܼ ܐܢܬܿܬܐ܆ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܕܠܡܐܩܕ ܒܪܓܼܬܐ. ܦܤܘܩܐ ܕܬܼܪܝܢ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܢܲܩܝܼܦܘܼܬܐ ܗܕܐ ܡܸܬܪܓܼܫܢܝܼܬܐ ܛܘܼܦܤܐ ܗܝܼ ܠܢܲܩܝܼܦܘܼܬܐ ܡܸܬܼܝܲܕܥܵܢܝܼܬܼܐ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܟܠ ܕܒܼܥܠܡܵܐ ܗܢܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܐ ܡܸܬܼܪܓܸܫ܇ ܛܘܦܤܐ ܗܘ̣ ܘܛܠܠܐ ܠܥܠܡܵܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܸܬܚܲܙܝܢܐ ܘܠܐ ܡܸܬܪܓܼܫܢܐ ܐܟܼܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܕܝܵܢܹܘܤܝܼܘܿܣ ܪܒܿܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܟܠܡܕܡ ܕܨܵܝܪܝܼܢܢ ܗܪܟܐ ܡܸܬܪܓܼܫܢܐܝܼܬܼ ܢܼܝܼܫܢ ܠܡܕܡ pb. f.141v ܐܚܪܝܢ ܚ̇ܐܪ: ܕܗܘܼܝܘܼ ܢܝܼܫܐ ܕܡܸܣܬܲܟܹܿܐ ܡܸܬܼܝܲܕܥܬܐܝܼܬܼ. ܗܟܼܢܐ ܘܐܦ ܗܕܐ ܢܲܩܝܼܦܘܼܬܐ ܕܒܲܡܟܼܘܼܪܝܐ ܡܸܬܓܲܡܪܐ ܦܓܼܪܢܐܝܼܬܼ܆ ܘܛܘܼܦܤܐ ܗܘ̣ ܨܵܝܪܐ ܕܢܲܩܝܼܦܘܼܬܐ ܐܚܪܬܼܐ ܪܘܼܚܢܐܝܼܬܼ. ܕܠܗܕܐ ܫܠܝܼܚܐ ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ ܡܲܕܟܿܪ ܒܐܓܪܬܹܿܗ ܕܠܘܬ ܐܦܤܝ̈ܐ. ܐܡ̇ܪ ܓܹܝܪ ܕܓܼܒܪܐ ܪܫܗ̇ ܗܘ̣ ܕܐܢܬܿܬܼܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܝܼܚܵܐ ܪܹܫܵܐ ܗܘ̣ ܕܥܕܬܿܐ. ܚܵܘܝܼ ܕܝܢ ܒܗܕܐ܆ ܕܪܫܐ ܗܘ̣ ܓܲܒܪܐ ܠܐܝܬܿܬܼܐ: ܡܛܠ ܢܤܝܼܒܼܘܼܬܼܗܿ ܕܡܸܢܹܗ̇. ܘܡܛܠ ܕܠܗ ܐܸܬܼܒܲܪܝܲܬ̤. ܘܐܝܟ ܕܠܥܘܕܪܢܗ ܐܸܬܝܲܗܒܬ̤. ܘܠܗܕܐ ܙ̇ܕܩ ܕܬܸܫܬܲܥܒܿܕ ܠܗ̇. ܡܫܝܼܚܐ ܕܝܢ ܪܫܐ ܠܥܕܬܐ܆ ܒܗܿܝ ܕܗܘܸ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܡܲܚܝܢܗ̇ ܕܓܒܝܼܠܬܐ܇ ܘܡܢܘ ܩܵܢܝܐ ܫܘܼܡܠܝܐ ܘܓܼܡܝܼܪܘܼܬܐ ܀ ܬܘܼܒ ܐܡ̇ܪ ܀ ܐܸܠܐ ܕܥܹܕܬܿܐ ܡܫܬܥܒܕܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ܆ pb. f.142r ܗܟܢܐ ܐܦ ܢܸܫ̈ܐ ܠܒܲܥܠܝܗܹܝܢ. ܥܕܬܿܐ ܓܹܝܪ ܠܟܸܢܫܐ ܕܢܗܝ̈ܡܢܐ ܩܪܐ ܕܒܲܡܫܝܚܐ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܵܘܕܝܢ ܒܗ ܘܡܸܫܬܲܥܒܿܕܝܢ ܠܗ ܘܤܓܿܕܝܢ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܵܪܐ ܘܒܪܘܿܢܐ܇ ܕܡܢܗ ܐܸܬ̣ܘ ܠܗ̇ܝ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܐܝܼܬܼܝܗܘܿܢ ܒܩܸܨܬܼ ܚܕܵܝܘܼܬܹܗ ܕܒܲܒܼܪܘܼܬܼ ܐܠܗܐ ܡܸܠܬܐ܇ ܕܡ̣ܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܫܘܼܥܒܵܕܐ ܗܢ̣ܐ. ܙ̇ܕܩ ܠܐܢܬܬܐ ܕܬܸܫܬܲܥܒܿܕ ܠܒܲܥܠܗ̇. ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܗܝܸ ܘܠܘ ܗܘܸ ܡܢܗ̇.. ܘܬܼܘܼܒ ܡܛܠ ܫܘܼܪܪ ܢܩܲܝܼܦܘܼܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܟܼܡܐ ܕܦܩ̣ܕ ܠܐܢܬܿܬܼܐ܆ ܗܟܼܢܐ ܘܐܦ ܠܓܼܒܼܪ̈ܐ ܐܡ̇ܪ. ܓܒܼܪ̈ܐ ܐܲܚܸܒܼܘ ܢܸܫ̈ܝܟܘܢ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܫܝܼܚܐ ܐܲܚܸܒܼ ܠܥܹܬܹܿܗ: ܘܢܲܦܫܗ ܐܲܫܠܹܡ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗ: ܕܲܢܩܲܕܫܝܼܗ̇ ܘܲܢܕܲܟܹܿܝܗ̇ ܒܲܤܚܵܝܐ ܕܡ̈ܝܐ܆ ܘܲܢܩܝܼܡܝܼܗ̇ ܥܹܕܬܿܐ.. ܠܢܦܫܗ ܟܕ ܡܫܲܒܿܚܐ: ܘܫ̄. ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ܆ ܐܟܼܡܐ ܕܚܘܼܒܿܐ ܫܪܝܼܪܐ ܚܵܘܝܼ ܡܪܢ ܨܝܕ pb. f.142v ܥܹܕܬܹܿܗ: ܒܚܲܫܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ܗ܆ ܗܟܹܢܐ ܙ̇ܕܩ ܠܟܘܢ ܐܦ ܐܢܬܘܿܢ ܠܡܸܛܪ ܚܘܼܒܿܐ ܕܢܩܝܼܦܘܬܐ ܗܕܐ ܠܘܵܬܼ ܢܸܫ̈ܝܟܿܘܢ. ܕܲܢܩܼ̈ܕܫܢ ܢܲܦܫ̈ܬܗܝܢ ܘܢܸܛܪ̈ܢ ܕܟܝܘܼܬܐ ܘܩܕܝܼܫܘܼܬܐ. ܒܲܕ ܗܘܸ ܡ̇ܢ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܢܲܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܕܠܘܬܼ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܩܢ̣ܐ ܠܐ ܚܵܫܘܿܫܘܼܬܐ ܘܠܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܐ: ܘܠܐ ܡܸܬܚܲܒܿܠܢܘܼܬܼܐ ܘܠܐ ܡܸܨܛܲܠܝܢܘܼܬܐ܇ ܘܚ̈ܝܐ ܕܩܢܘܿܡܐ܇ ܘܫܲܟܸܿܢ ܐܢܝܢ ܠܥܕܬܹܿܗ ܚܘܼܒܵܢܐܝܼܬ ܒܝܲܕ ܢܩܝܦܘܬܗ̇ ܕܠܘܬܹܗ. ܪܗܒܘܿܢܐܝܼܬ ܗܪܟܐ ܕܬܫܬܪܪ ܒܗܝܢ ܒܿܬܼܪ ܩܝܵܡܬܐ ܘܬܸܩܢܹܐ ܐܢܝܢ ܓܡܝܼܪܐܝܼܬܼ ܬܡ̇ܢ. ܗܟܼܢܐ ܘܐܦ ܐܢܬܘܿܢ ܐܘܿ ܓܲܒܪ̈ܐ: ܙ̇ܕܩ ܠܟܘܿܢ ܠܲܡܩܵܘܝܘܼ ܒܚܘܒܐ ܫܪܝܼܪ ܘܕܟܝܐ ܨܝܕ ܢܸܫܝ̈ܟܘܢ ܀ ܘܬܘܼܒ ܐܡ̇ܪ. ܡ̇ܢ ܕܠܐܢܬܿܬܹܗ ܡܲܚܸܒܼ܆ ܢܲܦܫܗ ܗܘ̣ ܡܲܚܸܒ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܡܬܼܘܿܡ ܤܢ̇ܐ ܦܓܗ܇ ܐܠܐ ܡܬܲܪܤܹܐ ܠܗ܆ pb. f.143r ܘܝܨ̇ܦ ܕܝܼܠܗ. ܗ̄܆ ܕܒܲܓܼܒܼܝܠܬܐ ܩܲܕܡܝܬܐ ܕܐܕܡ ܘܲܢܤܝܼܒܼܘܼܬܼ ܐܸܠܥܹܗ̇ ܘܬܲܩܢܗ̇ ܠܗ ܐܢܬܬܐ܆ ܚܕ ܦܓܼܪ ܗܘܸܘ ܒܢܲܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܙ̇ܕܩ: ܕܐܟܼܡܐ ܕܲܡܬܲܪܤܐ ܐܢܵܫ ܠܦܓܼܪܗ ܘܝܨ̇ܦ ܕܝܼܠܗ܆ ܗܟܼܢܐ ܙ̇ܕܩ ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܐܟܼܝܼܦܘܼܬܐ ܕܐܵܦ ܠܲܦܓܼܪ ܐܢܬܿܬܼܗ ܢܬܲܪܤܹܐ ܘܢܐܨܦ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܐܝܟܿܢܐ ܕܐܦ ܡܫܝܼܚܐ ܕܥܕܬܹܿܗ. ܡܛܠ ܕܗܕܡ̈ܐ ܚܢܢ ܕܦܓܼܪܹܗ܇ ܘܡ̣ܢ ܒܸܤܪܹܗ ܘܡ̣ܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ. ܗ̄܆ ܐܟܼܡܐ ܕܚܵܘܐ ܡܢܵܬܐ ܗܘܸܬ ܡ̣ܢ ܐܕܡ: ܡ̣ܢ ܒܸܤܪܗ ܘܡ̣ܢ ܓܲܪ̈ܡܵܘ̄. ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܗܕܡ̈ܐ ܐܝܼܬ̣ܿܝܢ ܕܡܫܝܼܚܐ: ܒܢܲܩܝܼܦܘܼܬܐ ܕܒܝܕ ܛܲܝܒܿܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܩܲܕܝܼܫܐ: ܕܐܸܬܼܝܲܗܒܿܬ̤ ܠܢ ܒܲܥܡܵܕܐ ܩܲܕܝܼܫܐ: ܘܒܚܘܼܕܬܼܐ ܕܡ̣ܢ ܕܪܫ܇ ܕܒܹܗ ܡܬܕܡܝܢܢ ܒܚܪܬܼܐ ܠܲܡܫܝܼܚܐ ܠܲܩܝܵܡܬܐ. ܗ̄܆ ܒܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܒܠܐ ܡܸܫܬܚܠܦܢܘܼܬܐ. ܘܫ̄: pb. f.143v ܬܘܼܒܼ ܐܡ̇ܪ. ܗܢܐ ܐܪܙܐ ܪܒܿ ܗܘܼ. ܐܸܢܵܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ ܥܕܬܹܿܗ. ܗ̄܆ ܕܐܸܢܗܘܸ ܕܓܲܠܝܘܼܬܐ ܘܒܲܪܝܘܼܬܵܐ ܕܤܘܥܪ݁ܢܐ ܡܛܠ ܓܒܼܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܒܡܸܠܬܐ ܡܸܬܼܚܵܘܝܐ܆ ܐܠܐ ܪܵܐܙܵܐ ܒܪܐ ܟܤܹܐ ܒܗܘܢ ܒܗܠܝܢ. ܗ̄: ܕܡܫܝܼܚܐ ܘܕܥܹܕܬܹܿܗ: ܗܿܝ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܟܢܘܼܫܝܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܹܗ ܘܲܒܼܥܹܕܬܹܿܗ ܐܸܬܓܿܡܪ ܘܐܸܫܬܲܡܠܝܼ ܗܘܸ ܛܘܼܦܤܐ ܘܛܸܠܢ̈ܝܬܐ ܕܨ̈ܒܘܬܐ. ܘܡܼܛܠ ܕܐܟܼܡܐ ܕܐܘܠܕܢ ܛܘܦܤܐ ܗܿܘ ܠܥܠܡܵܐ ܒܢܸܩܦܐ ܗܢܐ ܡܸܬܪܓܫܢܐܝܬܼ܆ ܗܟܼܬܐ ܒܲܡܫܝܼܚܐ ܗܘܸܐ ܠܢ ܡܵܘܠܕܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܒܢܲܩܝܦܘܼܬܹܗ ܕܠܥܕܬܗ ܕܐܝܼܬܝܗ̇ ܚܢܢ ܪܘܼܚܵܢܐܝܼܬܼ: ܘܝܗܒ̣ ܠܢ ܕܢܸܬܕܿܡܹܐ ܒܗ ܒܚ̈ܝܐ ܐܡܝܼܢ̈ܐ ܘܠܐ ܚܵܫ̈ܘܿܫܐ܇ ܘܢܹܐܪܬܼ ܤܝܼܡܬܼ ܒܢ̈ܝܐ ܥܡ ܛܒ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܸܫܟܿܚ ܠܸܫܢ ܒܸܤܪܐ ܕܲܢܬܲܪܓܹܿܡ ܐܢܝܢ. ܒܗܠܝܢ ܘܕܐܲܝܟ pb. f.144r ܗܠܝܢ܇ ܐܸܬܦܲܪܤܘ ܐܒܗ̈ܝܢ ܢܦܝܼܚ̈ܝ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܐ ܕܩܘܼܕܫܐ܇ ܕܢܓܕܘܢܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܫܡ̈ܝܢܝܬܐ. ܟܐܢܐܝܬܼ ܐܲܩܹܦܘ ܘܥܡ ܟܝܵܢܐ ܪܕܵܘ܇ ܘܐܲܠܦܘܼܢ ܐܝܟܿܢܐ ܢܚܙܐ ܐܢܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܸܬܚܲܙ̈ܝܵܢ ܒܡܸܬܚܲܙ̈ܝܢܝܬܐ܇ ܘܡ̣ܢ ܡܸܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܢܸܬܿܕܲܪܓܼ ܠܡܸܬܝܲܕܥ̈ܢܝܵܬܐ. ܐܸܬܚܘܝܬ̤ ܗܟܼܝܠ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܸܠ ܐܲܝܬܿܝܼܢ܇ ܕܢܩܝܼܦܘܼܬܐ ܗܕܐ ܡܸܬܪܓܫܢܝܬܐ ܕܠܬܼܪܹܝܢ ܚܕ ܥܵܒܼܕܐ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡܠܸܦ ܟܬܒܐ ܐܠܗܐ. ܕܵܡܝܐ ܒܲܙܢܐ ܡܕܡ ܠܢܩܝܦܘܬܐ ܗܿܝ ܡܸܬܝܲܕܥܢܝܬܐ ܕܲܠܚܕ ܥܡ ܤܓ̈ܝܐܐ ܚܕ ܥܵܒܼܕܵܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܟ ܛܘܼܦܤܐ ܗܝܼ ܠܬܲܦܸܢܟܼܵܐ܇ ܘܐܝܟ ܛܸܠܠܐ ܠܓܘܼܫܡܵܐ ܕܲܫܪܪܗܝܢ ܕܨܸ̈ܒܘܬܐ.. ܘܡܛܠ ܕܡܫܝܼܚܐ ܗܘܸ ܠܗ ܟܲܢܝܸ ܚܲܬܼܢܐ܇ ܒܫܲܪܒܿܐ ܕܚܲܟܿܝܼ̈ܡܬܐ ܘܤܟܼ̈ܠܬܐ܇ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܡܲܥܡܕܢܐ ܗܿܘ ܕܚܲܬܼܢܐ ܫܡܲܝܵܢܐ ܐܡ̣ܪ. ܡ̇ܢ ܕܐܝܼܬܼܿ ܠܹܗ ܠܡ pb. f.144v ܟܠܬܐ ܚܬܼܢܐ ܗܘ̣. ܪܵܚܡܹ̇ܗ ܕܝܢ ܕܚܲܬܼܢܐ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܐܡ ܘܨܵܐܬܼ̇ ܠܗ: ܘܤܓܝܐܬܼ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܲܤ̈ܒܿܗܢ ܠܫܪܒܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܨܸܐ ܐܢܫ ܡܸܫܟܿܚ. ܐܠܐ ܥܡ ܡ̣ܠܬܐ ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ܇ ܘܠܐ ܥܠ ܚܕܵܐ ܤܢܝܼܩܝܼܢܢ ܠܡܲܝܬܿܝܘܼ. ܦܤܘܩܐ ܕܬܸܠܬܐ ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟܿܢܐ ܡܬܕܲܡܹܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܲܡܟܼܘܼܪܝܐ ܡܸܬܓܡܪ̈ܢ܇ ܠܗ̇ܢܝܢ ܕܡܫܝܼܚܐ ܘܥܹܕܬܹܿܗ. ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܕܗ̇ܝ ܕܟܼܕ ܡܸܬܡܲܢܥܝܼܢ ܚܢܢ ܠܲܡܫܘܼܚܬܐ ܕܬܼܠܬܼܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܥܵܒܼܕܝܼܢܢ ܡܟܼܘܼܪܝܐ ܕܐܲܢܬܿܬܼܐ܆ ܡܐܬܝܼܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܥܠܡܵܐ ܗܢܐ ܡܪܲܙܙܝܼܢܢ. ܒܡܟܼܘܼܪܝܐ ܕܝܢ܆ ܦܘܼܪܩܢܐ ܕܐܲܟܼܪܸܙ ܠܢ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܐ ܕܲܫܡܲܝܐ܇ ܗܕܐ ܕܪܗܒܼܘܿܢܗ̇ ܫܩ̣ܠܢ ܘܟܲܕܘܼ. ܠܐ ܕܝܢ ܒܲܥ̇ܒܕܐ ܐܸܬܓܡܪܬܼ ܨܐܕܝܢ܇ ܕܗܟܢܐ ܐܦ ܚܲܬܼܢܐ ܘܟܠܬܐ܇ ܠܝܬܿ ܠܗܘܢ ܕܥܲܡ ܚܕ̈ܕܐ ܢܸܫܬܘܬܦܘܼܢ ܒܲܡܟܼܘܼܪܝܐ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܲܛܝܸ pb. f.145r ܠܗ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܙܒܼܢܐ ܕܒܘܼܤܵܡܵܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܲܫܘܹܝܢ ܐܟܚܕ ܥܲܡ ܓܘܐ ܒܓܼܠܼܝܼܙܘܼܬܼܐ ܕܡ̣ܢ ܚ̈ܕܕܐ܇ ܐܟܼܡܵܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܵܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܓܠܝܼܙܝܼܢ ܡ̣ܢ ܒܘܼܤܵܡܵܐ ܘܲܫܘܸܝܢ ܒܗ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܟܼܦܘܿܪ̈ܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܐܝܼܩܵܪܐ ܝܿܗܒܿܝܼܢ ܠܚ̈ܕܕܐ ܒܚܘܼܤܪܢܐ ܕܚܵܤܿܪܝܼܢ. ܠܥܤܩܘܼܬܐ ܕܢܛܘܼܪܬܼ ܢܡܘܤ̈ܐ. ܘܲܡܤܲܝܒܿܪܢܘܼܬܐ ܕܵܡܝܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܝܼܨ̈ܘܵܬܼܐ ܕܒܥܸܠܕܒ̈ܒܐ ܕܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܀ ܗܿܝ ܕܡܸܬܼܟܲܢܫܝܼܢ ܘܝܵܗܒܿܝܼܢ ܠܗ ܠܡܲܗܪܐ ܘܟܲܕ ܟܡܝܼܪܝܢ ܘܥܵܤܩܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܪܸܚܡܬܼ ܟܸܤܦܐ: ܘܫܘܼܢܵܝܗ ܕܡܢܗܘܿܢ܆ ܠܫܘܢܝܐ ܗܿܘ ܕܒܡܵܘܬܐ ܕܵܡܝܐ: ܕܐܦܢ ܛܡܝܼܪ ܗܘܼ ܒܗ ܤܒܪܐ ܕܩܝܵܡܬܐ: ܘܒܘܼܤܡܐ ܕܡܸܤܬܲܟܹܿܐ. ܐܠܐ ܟܵܪܝܐ ܠܢ ܟܕ ܡܫܲܢܝܢܢ܇ ܐܟܼܡܐ ܕܟܼܵܪܝܐ ܠܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܵܗܒܿܝܼܢ ܟܸܤܦܗܘܢ܇ ܐܦܢ ܐܝܼܬܼ pb. f.145v ܬܡ̇ܢ ܚܲܕܘܼܬܼܐ ܕܟܼܠܬܼܐ ܀ ܡܸܫܬܿܘܼܬܼܐ ܕܝܢ ܕܥܵܒܕܝܼܢܢ: ܘܙܡ̈ܝܢܐ ܕܢܦ̇ܩܝܼܢ ܘܛܘܼܝܵܒܼ ܡܐܟܼ̈ܠܬܐ: ܠܩܝܵܡܬܐ ܕܗܵܘܝܐ ܒܡܸܨܥܝܘܼܬܐ ܕܡܼܵܠܐܟܹ̈ܐ: ܕܲܡܓܼܒܹܿܝܢ ܙܝܼ̈ܙܢܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܚܸ̈ܛܐ. ܕܵܡܝܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܲܡܟܲܢܫܝܼܢܢ ܙܡ̈ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒܿ ܐܟܼܙܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܵܘܹܝܢ ܠܡܠܟܿܘܼܬܐ ܡܟܲܢܫܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܠܓܲܒܿܐ ܝܲܡܝܢܝܐ ܘܝ̇ܨܦܝܢ ܕܝܼܠܗܘܢ. ܗܿܝ ܕܩܐ̇ܡ ܟܵܗܢܵܐ ܘܲܡܫܡ̈ܫܢܐ ܒܪܫ ܓܘܼܕܐ܆ ܕܵܡܝܐ ܠܩܵܘܡܐ ܕܡܪܢ ܡܫܝܼܚܐ ܟܕ ܝܵܬܹ̇ܒܼ: ܘܡܠܐܟ̈ܘܗܝ ܕܩ̇ܝܡܝܼܢ ܩܕܡܘܗܝ ܀ ܗܿܝ ܕܡܩܝܼܡ ܠܚܬܢܐ ܘܠܟܼܠܬܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܐ ܕܝܼܠܗ: ܘܲܠܫܘܫܒܝܼܢܐ ܘܲܠܫܘܫܒܝܼ̄ ܡ̣ܢ ܤܸܡܠܗ܆ ܠܦܘܼܬܼ ܕܡܩܝܼܡ ܚܲܬܼܢܐ ܫܡܲܝܢܐ ܠܥܸܪ̈ܒܿܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܗ ܘܲܓܼܕܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܤܸܡܠܗ ܀ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܡܲܤܪܚ ܟܗܢܐ܆ ܠܡܸ̈ܠܐ ܕܐܡ̇ܪ ܡܲܠܟܐ ܠܗܿܢܘܢ pb. f.146r ܕܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܗ: ܕܬܼܵܘ ܒܪ̈ܝܼܟܘܗܝ ܕܐܒܝ ܘܕܫܪܟܐ ܕ̄ܕܵܡ̈ܝܢ ܀ ܠܫܵܘ̈ܫܒܝܼܢܐ ܒܘܪܟܿܬܐ ܕܪܵܫܡܵܐ ܠܗܘܢ ܩܪܝܼܚܬܐ ܠܐ ܐܝܼܬܼ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܠܒܘܼܤܡܐ ܗܿܘ ܥܵܐܠܝܼܢ ܀ ܗܿܝ ܕܦܐ̇ܫ ܚܲܬܼܢܐ ܘܟܼܠܬܐ ܒܒܹܝܬܼ ܓܢܘܿܢܐ: ܘܢ̇ܦܩ ܫܘܫܒܝܼܢܐ ܘܫܘܫܒܝܼܢܬܐ: ܘܡܸܬܿܬܿܚܸܕ ܬܪܥܐ܆ ܕܵܡܝܐ ܠܬܪ̈ܥܐ ܕܓܼܢܘܿܢܐ ܫܡܝܢܐ ܕܡܸܬܿܬܿܚܕܝܼܢ ܟܕ ܥ̇ܐܠ ܚܬܢܐ ܀ ܕܝ̇ܬܒ ܫܘܫܒܝܼܢܵܐ ܘܫܘܫܒܝܼܢܬܼܵܐ ܥܠ ܬܪܥܐ: ܘܩ̇ܪܝܢ ܘܠܐ ܡܸܬܦܬܿܚ ܠܗܘܿܢ: ܐܟܼܡܐ ܕܤܟ̈ܠܬܼܐ ܒܕܘܟ: ܘܥܲܒܕܵܐ ܒܝܼܫܐ ܡܲܤܒܿܗܵܐ܆ ܕܠܐ ܥܢ̇ܐ ܠܗܘܢ ܚܲܬܼܢܐ ܀ ܫܘܬܦܘܼܬܼܐ ܕܚܲܬܼܢܐ ܘܟܼܠܬܐ܆ ܕܵܡܝܵܐ ܠܗܲܢܝܼܐܘܬܐ ܕܢܸܤܬܲܟܿܢܐ ܘܒܘܼܤܡܐ ܕܪܚܝܼܡ ܗܘܼ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܐ ܕܡܸܬܼܚܙܐ ܀ ܡܚ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܼܵܠܥܝܼܢ ܫܘܫ̈ܒܝܢܐ ܕܵܡܝܐ ܠܬܲܫܢܝܼܩܐ ܕܥܘ̈̇ܠܐ ܀ ܒܘܼܤܵܡܵܐ pb. f.146v ܡܡܲܨܥܵܐ ܕܚܕ̈ܘܿܓܼܐ܆ ܕܡ̇ܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܡܡܲܨܥܵܐܝܼܬܼ ܚ̇ܐ ܝܢ ܒܥܠܡܵܐ: ܘܲܡܡܲܨܥܵܐܝܬ ܡܸܬܼܒܲܤܡܝܼܢ ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܐ: ܘܠܐ ܐܝܟ ܚܬܼܢܐ ܘܟܼܠܐ܆ ܡܫܲܡܠܝ ܒܘܼܤܡܗܘܿܢ܇ ܐܦܠܐ ܐܝܟ ܫܘܫܒܼ̈ܝܢܐ ܡܸܬܼܢܲܓܿܕܝܢ ܀ ܚܠܘܼܠܐ ܕܥܵܒܕܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܼܢ: ܐܵܘ ܫܒܼܥܐ܆ ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܼܬܠܬܐ. ܐܪܙ̇ܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܛܲܦܤܝܼܢ܇ ܕܒܼܗܿ ܗܵܘܝܐ ܩܝܵܡܬܐ. ܘܲܒܼܫܲܒܼܥܐ܆ ܛܘܦܤܐ ܕܒܼܘܼܤܡܐ ܕܠܐ ܫܘܼܠܵܐ ܡܚܵܘܹܝܢ܇ ܗܿܘ ܕܒܐܡܝܼܢܘܼܬܼܐ ܡܟܲܬܿܪ. ܐܟܼܡܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܕܫܲܒܿܬܼܐ ܕܥܠ ܝܵܬܗܘܿܢ ܡܸܬܟܪܟܿܝܼܢ. ܗܟܼܢܐ ܘܐܦ ܛܘܼܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܀ ܚܠܘܼܠܐ ܕܚܲܬܢܐ ܡܵܝܘܿܬܐ܆ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܼܢ ܘܐܸܬܒܲܛܠ. ܚܠܘܠܟܼܝ ܥܕܬܐ ܐܢ ܬܸܨܒܿܝܼܢ܆ ܡܟܝܠ ܐܝܼܬܼܘ̄ ܘܠܥܠܡ. ܗܟܢܐ ܛܲܟܸܤܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܚܟܿܝܼ̈ܡܐ: ܕܒܼܗܠܝܢ ܥܵܠܡ̈ܢܝܬܐ ܢܲܓܲܕܘܼܢ ܠܡ̈ܠܝܠܐ ܕܟܕ ܡܥܲܩܒܼܝܼܢ ܀ ܀ ܀ ܝܗ ܀ ܀ ܀ pb. f.147r ܢܕܥܘܢ܆ ܕܛܘܼܦܤܐ ܕܿܗܠܝܢ ܕܡܸܤܬܟ̈ܝܢ ܐܝܼܬܝܗܝܢ. ܐܝܟܿܢܐ ܕܟܕ ܚܵܝ̇ܪܝܼܢ ܒܕܘܼܒܿܪܗܘܿܢ ܘܝ̇ܕܥܝܼܢ: ܕܗ̇ܢܝܢ ܕܠܥܸܠ ܡܪܲܙܸܙ܆ ܠܐ ܢܲܡܕܘܼܢ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܐ ܕܢܸܤܬܲܟܹܿܐ.. ܘܗܠܝܢ ܐܟܼܡܐ ܕܚܝܠܐ ܝܗܒܼ ܪܫܡ̣ܢ. ܦܤܘܩܐ ܕܐܪܒܥܐ ܀ ܡܛܠ ܨ̈ܒܘܬܐ ܕܐܸܠܐ ܒܗܹܝܢ ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܡܟܼܘܼܪܝܐ ܘܨܠܝܼܒܐ. ܐܝܼܬܝܗܹܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ܆ ܟܗܢܐ ܠܡܹܐܡܪ: ܘܟܼܤܐ ܕܕܡܐ ܘܡ̈ܝܐ. ܗ̄܆ ܚܲܡܪܐ ܕܡܙܝܼܓܼ: ܘܥܙܩܬܐ. ܘܚܢܢܐ ܀ ܩܲܕܡܝܼܬܼ܆ ܡܛܠ ܟܗܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܝܢ ܕܟܗܢܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܓܵܡܘܿܪܐ ܕܟܠܗܹܝܢ ܐܪ̈ܙܢܝܬܐ܇ ܘܐܸܠܐ ܒܡܸܨܥܝܘܼܬܼܗ ܠܐ ܡܸܬܓܡܪ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝܼ̈ܫܐ ܕܒܥܕܬܢ. ܗܘܝܸܘ ܓܹܝܪ ܕܒܝܕ ܩܪܵܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܫܲܡܠܐ ܠܟܼܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܸܬܼܩܲܪܒܝܼܢ ܠܫܘܼܡܠܝܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘܸ. ܘܕܟܡܵܐ ܕܡܸܫܟܿܚܐ ܡܕܲܡܐ ܀ ܀ ܀ ܝܙ ܀ ܀ ܀ pb. f.147v ܠܗ̇ܘ ܕܡܩܲܒܸܿܠ ܡܢܘ ܓܡܘܼܪܝܐ ܐܵܘ ܫܘܼܡܠܝܐ ܘܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܹܗ܆ ܒܐܠܗܐ ܠܦܘܼܬ ܡܐ ܕܐܸܬܼܦܤܸܣ ܠܗ ܘܐܸܬܝܼ̱ܗܸܒܼ. ܡܛܠ ܟܵܤܐ ܟܤܐ ܕܝܢ ܕܡܙܝܼܓܼ ܡ̣ܢ ܚܲܡܪܐ ܘܡ̈ܝܐ: ܘܡܒܲܪܸܟ ܠܗ ܟܗܢܐ ܘܲܡܩܲܕܸܫ܆ ܠܫܘܬܦܘܬܼܐ ܩܕܝܼܫܬܐ ܕܚܲܬܼܢܐ ܘܟܲܠܬܐ: ܟܕ ܠܗܿܘ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ ܬܘܼ̈ܠܬܐ: ܠܗܿܝ ܕܝܢ ܬܘܼܠܬܐ ܡܲܫܩܹܐ܆ ܚܕܐ ܡ̇ܢ܆ ܕܒܕܡܐ ܗܘܼ ܐܸܬ̱ܪ̈ܫܡܹܝܢ ܘܐܸܫܬܪܪ̈ܝܢ ܕܝܵܬ̈ܩܣ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܘܲܚܕܬܿܐ܆ ܐܦ ܐܸܬܼܚ̈ܬܹܡܹܝܢ. ܐܚܪܬܼܐ ܕܝܢ܆ ܕܟܕ ܒܡܲܤܒܼܐ ܕܕܡܐ ܗܿܘ ܕܪܹܫܵܝ ܗܘܼ ܒܦܓܼܪܐ ܡܸܫܬܿܘܬܵܦܝܼܢܢ܆ ܠܡܫܝܼܚܐ ܡܸܬܚܲܝܕܝܼܢܢ: ܘܥܲܡܹܗ ܚܕ ܦܓܼܪ ܗܘܿܝܢܢ: ܐܟܼܡܐ ܕܡܲܠ̈ܦܢ ܘܲܡܫܲܪܪ̈ܢ ܡܸܠ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ.. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܟܕ ܡ̣ܢ pb. f.148r ܟܗܢܐ ܡܸܬܩܲܕܫ: ܗ̇ܘ ܕܲܡܫܵܘܬܸܿܦ ܒܗ ܠܬܪܝܗܘܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܚܲܬܼܢܐ ܠܡܹܐܡܲܪ ܘܟܼܠܬܐ: ܚܕܵܝܘܼܬܐ ܡܲܩܢܐ ܠܗܘܢ ܒܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܕܒܗ ܥܲܡ ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܩܲܕܝܼܫܬܿܐ. ܘܡܛܠ ܕܚܬܢܐ ܪܫܐ ܗܘ̣ ܕܟܲܠܬܼܐ ܘܡܢܗ ܢܤܝܼܒܼܐ: ܘܗܘܸ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܩܕܡܝܬܼ ܐܬܒܪܝܼ ܘܗܝܸ ܒܬܪܟܸܢ܆ ܡܲܙܕܩ ܠܗ ܩܵܢܘܢܐ ܠܦܘܬ ܡܢܵܬܼܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܹܿܗ ܬܪܝܢ ܬܘܼ̈ܠܬܐ ܠܡܸܫܬܿܐ: ܗܝܸ ܕܝܢ ܚܕ ܬܘܼܠܬܐ.. ܐܦ ܕܝܢ ܘܡܛܠ ܕܚܲܝܠܐ ܕܚܲܡܪܐ܇ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܸܫ̈ܬܬܝܢܐ ܥܒ̇ܪ ܒܦܓܪܐ܆ ܠܗ ܦܪܫ̣ܘ ܐܒܗ̈ܝܢ ܪ̈ܘܼܚܢܐ ܠܲܡܩܲܕܵܫܘܼ ܒܟܼܵܣ ܡܟܼܘܼܪܝܐ ܘܲܠܡܲܫܩܵܝܘܼ: ܠܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ. ܐܝܟܿܢܐ ܕܡܸܚܕܐ ܥܲܡ ܡܲܫܬܿܝܹܗ܆ ܚܝܠܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܥܵܒ̇ܪ pb. f.148v ܒܦܘܼܪ̈ܝܗܘܢ ܕܫܵܬܼ̈ܝܵܘܗܝ ܘܒܚܘܼܒܿܐ ܘܒܚܕܘܼܬܐ ܡܫܵܘܬܸܿܦ: ܡܛܠ ܨܠܝܼܒܐ ܨܠܝܼܒܐ ܕܝܢ ܩܕܝܼܫܐ ܪܗܒܘܢܐ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܕܛܒ̈ܬܐ ܫܡ̈ܝܢܝܬܐ ܕܲܒܡܠܟܘܬܐ ܡܸܬܝܲܗ̈ܒܿܢ. ܘܐܝܟ ܤܵܗܕܐ ܚܲܝܐ ܡܸܬܿܬܿܤܝܼܡ ܒܟܼܵܤܐ: ܕܲܒܩܲܕܝܫܘܼܬܹܗ ܢܓܼܡܘܪ ܢܝܼܫܐ ܕܤܝܼܡ܆ ܘܲܠܡܸܥܪܲܒܼ ܒܗܠܝܢ ܕܡܸܬ̈ܒܿܥܝܢ ܕܫܘܼܡܠܝܐ ܛܵܒܼܐ ܢܗܘܐ ܠܗܝܢ. ܡܛܠ ܥܙܩܬܐ ܥܙܩܬܼܐ ܕܝܢ ܬܘܼܒܼ܆ ܡܛܠ ܕܒܼܗ̇ ܡܸܬܓ̇ܡܪ ܫܪܪ ܫܘܼܘ̈ܕܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܘܨܹܝܕ ܟܠܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘܝܢ: ܒܗ̇ ܓܵܡ̇ܪܝܼܢ ܡ̈ܠܬܐ ܫܘܼܘ̈ܕܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܚ̇ܠܝܼܢ ܠܡܸܥܠ ܠܐܘܼܚܕܢ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܗܘܿܢ܆ ܘܚܵܬ̇ܡܝܼܢ ܦܪ̈ܘܤܛܓܼܡܝܗܘܢ. ܘܒܗ̇ ܓܡ̣ܪܘ ܩܲܕܡ̈ܝܐ ܬܪ̈ܥܝܬܗܘܿܢ. ܥܙܩܬܐ ܓܹܝܪ ܛܥ̣ܢ ܐܠܝܼܥܵܙܪ ܥܲܒܼܕܗ ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܼܐ ܠܒܹܝܬܼ ܠܵܒܼܢ ܒܲܪ ܒܬܼܘܼܐܝܠ: ܟܲܕ pb. f.149r ܠܪܦܩܵܐ ܡܛܠ ܐܝܼܤܚܵܩ ܒܲܪ ܡܘܼܠܟܿܢܐ ܡܟܼܪ. ܒܗ̇ ܐܸܫܬܲܡܠܝ ܫܘܘܕܵܝܗ ܕܝܗܘܕܐ ܠܘܬܼ ܬܵܡܪ. ܘܒܗ̇ ܐܬܓܿܡܪ ܫܘܼܘܕܵܝ ܦܸܪܥܘܢ ܡܲܠܟܿܐ ܠܝܘܤܦ ܟܐܢܐ ܟܕ ܐܲܡ̱ܠܟܗ ܥܠ ܡܸܨܪ̈ܝܐ. ܒܥܸܙܩܬܼܐ ܐܸܬܐ̱ܡܪ ܕܡܟܼܪ ܡܲܠܟܿܐ ܫܠܝܼܡܘܿܢ ܠܡܲܠܟܿܬܼ ܬܝܡܢܵܐ: ܘܒܗ̇ ܐܸܤܲܪ ܠܠܓܼܝܘ̈ܢܐ. ܘܒܗ̇ ܐܸܬܼܝܲܩܪ ܕܢܝܐܝܠ ܒܐܪܥܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ. ܘܒܥܸܙܩܬܐ ܕܐܸܬܿܬܿܤܝܼܡܬ̤ ܠܒܼܪܐ ܐܤܘܿܛܬܐ. ܐܫܬܪܪ ܒܗܝܡܢܘܼܬܐ ܐܟܚܕ ܘܒܫܘܼܠܛܢ ܒܪܘܼܬܼܐ ܘܡܸܬܼܦܲܢܝܵܢܘܬܐ: ܘܢܤ̣ܒ ܪܗܒܼܘܿܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܥܬܝ̈ܕܐ ܀ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܡܸܬܿܬܿܤܝܼܡܐ܆ ܠܦܘܼܬܼ ܥܝܵܕܐ ܕܐܸܬܩܲܕܡ ܘܛܟܼܤܵܐ ܕܲܪܕܐ. ܐܲܝܟܿܢܐ ܕܒܗ̇ ܡܸܬܓܡܪ ܫܘܼܘܕܵܝ ܚܬܢܐ ܠܟܲܠܬܼܗ܆ ܒܟܼܠ ܡܕܡ ܕܐܸܫܬܘܕܝܼ ܠܗ̇. ܡܛܠ ܚܢܢܐ ܚܢܢܐ ܕܝܢ ܕܪܫ̇ܡ ܒܗ ܟܗܢܐ ܠܟܼܤܐ: ܡܚܵܘܹܐ܆ pb. f.149v ܕܒܪ̈ܚܡܐ ܘܲܚܢܵܢܵܐ ܟܠܡܕܡ ܤܥ̣ܪ ܐܠܗܐ ܨܐܕܝܢ. ܩܕܡܝܬܼ ܒܒܘܼܪܟܿܬܹܗ ܩܕܡܵܝܬܐ܇ ܕܦ̣ܪܵܘ ܠܡ ܘܲܤܓܼܵܘ ܘܲܡ̣ܠܘ ܐܪܥܵܐ ܘܟܼܘܼܒܼܫܘܼܗܿ܇ ܘܒܲܚܢܢܗ ܨܲܒܿܬܹܗ ܠܐܕܡ ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܫܒܝܼܚ̈ܬܼܐ. ܘܒܲܚܢܢܗ ܩܲܤܡܸܣ ܠܫܹܝܬܼ ܕܢܸܗܘܐ ܒܲܕܡܘܬܹܗ. ܘܒܼܚܢܢܗ ܐܲܤܓܸܿܝ ܫܘܼܦܪܗ ܕܐܵܢܘܿܫ܇ ܘܥܲܒܕܗ ܡܲܚܙܝܼܬܐ ܠܟܠܗܘܿܢ ܕܵܪ̈ܐ. ܘܒܲܚܢܢܗ ܒܲܪܸܟ ܠܐܒܪܗܡ ܐܒܼܐ ܕܥܲܡ̈ܡܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܗ ܠܙܪܥܗ. ܘܡܛܠܬܼܗܿ ܕܗܕܐ ܡܓܲܫܹܗ ܟܗܢܐ ܠܒܼܘܼܪܟܿܬܼܐ ܗܿܝ ܕܐܸܬܼܝܲܒܠܬ̤ ܠܘܵܬܹܗ܆ ܒܲܚܢܢܐ ܘܪܫ̇ܡ ܠܟܼܤܐ. ܠܝܟܢܐ ܕܗܝܸ ܟܕ ܗܝܸ ܒܘܼܪܟܬܐ ܠܫܵܬܼܝ̈ܘܗܝ ܬܬܝܲܒܿܠ ܘܠܘܬܗܘܢ ܬܩܘܐ ܘܬܸܬ̱ܢܛܪ܇ ܒܚܝܠܐ ܗܵܟܢܵܝܐ ܘܲܚܢܢܝܐ. ܦܤܘܩܐ ܕܚܲܡܫܐ ܀ ܡܛܠ ܪܘܿܫܡܵܐ ܕܥܠ ܟܤܵܐ. ܪܘܿܫܡܵܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܟܵܤܵܐ ܕܲܡܟܼܘܼܪܝܐ܆ pb. f.150r ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܐܝܼܬܼܝܗܘܢ ܀ ܩܲܕܡܵܝܐ ܡܢ܆ ܐܝܟ ܪܸܥܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ. ܪܫ̇ܡ ܠܗ ܟܗܢܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ܇ ܐܫܪܐ ܛܝܒܘܬܼܟ ܒܟܼܵܤܵܐ ܕܤܓܘܿܪ̈ܝܟ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܬܸ ܫܒܘ̄ ܕܪܵܡܐ ܕܲܡܕܝܼܪ ܒܪ̈ܘܡܐ ܥ̈ܠܝܐ ܡܸܬܐ̱ܡܪܐ ܀ ܬܪܝܢܐ ܕܝܢ: ܒܚܪܬܼܗܿ ܕܒܘܼܪܟܿܬܼܐ ܕܥܠ ܟܤܐ ܗܿܝ ܕܒܼܫܡܵܟ ܡܪܐ ܕܥ̈ܠܡܐ ܀ ܬܠܝܼܬܝܐ ܕܝܢ ܬܘܼܒܼ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܐܬܓܿܡܪ ܘܐܸܫܬܲܡܠܝܸ ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܼܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܲܫܪܐ ܡܪܝ ܛܝܒܿܘܼܬܼܟ܇ ܟܕ ܡܸܬܬܢܝܐ ܬܸܫܒܘ̄: ܕܪܵܡܵܐ ܕܡܕܲܝܪ ܪܵܫ̇ܡܝܼܢ ܀ ܘܬܠܝܬܐ܆ ܗܿܘ ܕܒܲܫܡܵܟ ܡܪܐ ܕܥܠ̈ܡܐ ܀ ܟܕ ܡܸܬܼܥܲܠܠܝܼܢ ܕܪܘܿܫܡܐ ܗܿܘ ܕܒܸܐܬܓܡܪ ܘܐܸܫܬܡܠܝ: ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܪ̈ܙܐ ܩܲܕܝܿܫ̈ܐ ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ܆ ܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܢ ܝܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܐ. ܘܲܒܼܚܲܪܬܹܗ ܪܵܫܡܝܼܢ pb. f.150v ܥܠ ܟܤܵܐ. ܘܗ̇ܢܘ ܠܗܘܿܢ ܪܘܿܫܡܵܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܬܪܝܢܐ. ܗܿܘ ܕܒܚܵܪܬܼ ܒܲܫܡܵܟ ܡܵܪܐ ܕܥܠܡ̈ܐ ܀ ܘܬܠܝܼܬܼܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܒܐܸܬܓܡܲܪ ܘܐܸܫܬܡܠܝܼ ܩܵܘܡܐ ܕܝܢ ܕܡܵܟܼܘܼܪ̈ܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܗܘܐ܆ ܟܕ ܐܦܝ̈ܗܘܿܢ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܐܦܝ̈ ܟܗܢܐ ܟܕ ܡܩܲܕܸܫ ܠܟܤܐ܆ ܗܿܘ ܗܟܢ ܠܡܲܕܢܚܵܐ. ܟܕ ܛܵܒ ܛܟܼܤܐ ܩܕܡܝܐ ܗܿܘ ܗܘܼ ܕܩܕܡ ܡܲܕܒܚܐ ܩܲܕܝܼܫܐ ܡܸܫܬܡܠܹܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡܵܟܼܘܪ̈ܐ. ܐܟܼܡܵܐ ܕܟܼܠܗܹܝܢ ܐܪ̈ܙܢܝܬܼܐ ܒܥܹܕܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܡܸܬܓܡܪ̈ܢ ܗ̣̈ܘܝ. ܦܤܘܩܐ ܕܫܬܿܐ ܀ ܡܛܠ ܪܘܿܫܡܐ ܕܚܘܼܤܝܐ. ܘܐܦܢ ܠܐ ܗܘܸܐ ܠܗ ܥܘܗܕܵܢܐ ܒܦܪܘܿܡܝܼܘܿܢ. ܐܸܠܐ ܕܐܦ ܗܢܐ ܠܐ ܢܦܘܼܫ ܐܡ̇ܪܝܼܢܢ. ܘܐܦ ܚܘܼܤܝܐ ܬܠܬܐ ܪ̈ܘܫܡܐ ܐܝܼܬܼ ܠܗ. ܩܲܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܘܬܪܝܢܐ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܬܫܒܘ̄. ܗܿܝ ܀ ܪ̈ܚܡܐ ܕܚܵܢ̣ܘ ܘܐܲܦܢܝܹܘ ܝܵܪܬܿܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܒܼܘܼܗܝ. pb. f.151r ܗܢ̣ܘܢ ܢܲܦܢܘܿܢܢܝ ܠܘܬܟ ܦܵܪܘܿܩܢ ܀ ܬܠܝܼܬܼ̄: ܕܝܢ: ܟܕ ܬܢ̇ܐ ܥܠܘܗܝ ܤܝܵܡܝܼܕܐ܆ ܐܠܗܢ ܛܵܒܼܐ ܘܲܡܠܹܐ ܪ̈ܚܡܐ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܒܨܒܝܵܢܐ ܟܦ̣ܪ܆ ܤܢܝܼܩ ܥܠ ܪܘܿܫܡܐ ܕܥܡܵܕܐ. ܘܒܬܼܠܬܐ ܪ̈ܘܿܫܡܐ ܬܘܼܒ ܡܫܲܡܠܐ ܠܗ ܀ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܬܸܫܒܘ̄: ܕܐܸܬܥܲܗܕܬ̤ ܀ ܬܪܝܢܐ ܕܝܢ܆ ܗܿܘ ܕܒܚܪܬܼܗ̇ ܕܨܠܘܿܬܐ ܕܤܝܵܡܝܼܕܐ ܀ ܬܠܝܬܝܐ ܕܝܢ܆ ܪܫ̇ܡ ܠܗ ܒܡܸܫܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܒܹܝܬܼ ܥܲܝܢ̈ܘܗܝ ܒܲܟܼܪܬܹܗ ܘܐܡ̇ܪ ܗܟܢ. ܡܸܬ̱ܪܫܡ ܦܠܢ ܀ ܘܐܢ ܝܲܥܩܘܿܒܿܝܐ ܗܘܼ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܕܸܚܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܒܬܠܝܬܝܘܬܼܐ ܡܵܘܕܐ ܘܒܚܕܵܝܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܲܠܡܢܐ ܘܒܪܢܵܫܐ ܡܫܲܠܡܢܐ܆ ܢܘܤܦ ܒܪܘܿܫܡܐ ܐܚܪܝܐ ܗܟܼܢܐ. ܡܸܬܪ̱ܫܡ ܘܡܸܬܩܲܕܫ ܘܡܫܬܲܡ ܠܐ ܦܠܢ ܒܗܲܝܡܢܘܼܬܐ ܬܪܝܼܨܬܿܐ ܕܝܼܠܢ ܡܲܕܢܚܝܬܐ: ܒܫܸܡ ܐܒܐ ܘܒܼܪܐ: ܘܫܪܟܐ ܀ pb. f.151v ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܝܢ ܬܘܼܒܼ. ܕܐܢ ܕܠܐ ܒܨܸܒܝܵܢܐ ܟܦ̣ܪ: ܐܵܘ ܒܠܐ ܝܕܥܬܹܗ ܐܫܬܘܬܦ ܒܐܪ̈ܙܐ ܕܲܚܙܐ ܡ̣ܢ ܗܪ̈ܤܝܼܵܣ܆ ܠܐ ܡܬܪ̱ܫܡ ܒܡܸܫܚܵܐ܇ ܐܠܐ ܒܨܸܒܼܥܵܐ ܕܠܐ ܡܸܫܚܵܐ ܒܗ ܒܲܙܢܐ ܀ ܀ ܀ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܸܬܼܪ̈ܫܡܝܢ ܒܥܲܡܠܐ ܪܒܐ ܐܸܬܼܟܢܫ̈ܝܢ: ܡ̣ܢ ܒܠܲܝ ܛܘܼܝܵܒܐ ܐܟܚܕ ܘܥܘܼܬܵܕܐ ܘܢܝܼܚܘܼܬܼ ܚܘܼܫܒܼܵܐ ܘܲܤܦܝܼܩܘܬܐ: ܕܒܗܝܢ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ ܥܝܵܕܐ ܠܡܸܓܼܡܪ. ܕܵܘܠܐ ܚܕܵܐ ܡܢܗܹܝ̇ܢ ܠܢ ܐܸܫܬܿܟ̈ܚܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܛܥ̣ܫ ܗܘܢܐ ܒܡܕܡ ܠܲܝܬܿܝܗ̇ ܕܪܒܐ. ܒܲܕ ܟܼܵܠ̈ܘܝܐ ܕܡ̣ܢ ܗܿܝ ܕܢܸܬܿܬܿܕܝܼܩ̈ܢ ܫܪܝܼܪ̈ܬܼܐ ܤܓܝܼܐܝܼܢ: ܘܗ̇ܝ ܕܝܲܬܿܝܼܪܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܢܝ ܘܪܒܐ. ܚܸܫܟܿܐ ܚܛܝܼܬܼܢܝܐ ܗܿܘ ܕܠܨ̈ܡܚ ܢܲܦܫܐ ܘܢܲܗܝܪܘܼܬܼܗ̇ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܘܐܚܪܝܬܐ ܠܲܡܚܲܦܵܝܘܼ ܘܲܠܡܲܥܡܵܛܘܼ ܚܲܦܝܸ ܘܐܲܥܡܸܛ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܢܩ̇ܦܝܼܢ ܠܗ ܦܸܓܼܥ̈ܐ ܤܲܩܘܼ̈ܒܠܝܐ ܘܫܓܼܘܼ̈ܫܝܐ ܘܪ̈ܵܘܒܹܿܐ pb. f.152r ܕܟܠܝܘܿܡ ܕܡ̣ܢ ܕܲܠܩܘܼ̈ܒܼܠܝܐ ܨ̇ܦܚܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܘܡܸܫܬܟܚ ܒܗܝܢ ܒܥܸܠ̈ܠܬܼܐ ܕܐܸܬܥ̱ܗܸܕܹܝܢ ܡܕܡ ܕܚ̇ܢܐ ܠܢܝܼܫܐ ܘܒܲܝܬܵܝ ܠܝܘܼܬܼܪܢܐ: ܩܘܼܒܵܠ ܛܲܝܒܿܘܼ ܠܐܠܗܐ ܝܵܗܘܿܒܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܐ܆ ܠܘ ܡܢܗܹܝܢ ܕܟܼܬܝܼ̈ܒܬܼ ܥܸ̈ܠܠܬܼܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇܆ ܐܠܐ ܒܩܸܨܬܼ ܗܿܝ ܕܡܸܢܢ ܟܒܼܪ ܐܸܬܟܿܬܸܒ: ܘܪܢܝܐ ܕܥܠ ܠܐ ܤܗܝܼܕܘܼܬܼ ܕܘܼܒܵܪ̈ܝܢ ܡܸܙܕܛ̈ܡܢ܇ ܘܠܘ ܐܝܟ ܟܐܢ̈ܬܐ ܡܬܬܕܝܼ̈ܢܢ. ܢܕܥ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܤܒ̇ܪ܆ ܕܠܘ ܕܝܼܠܢ ܐܢܝܢ ܐܠܐ ܕܗܢ̇ܘܢ ܕܥܡ ܤܗܝܼܕܘܼܬܼ ܕܘܼܒܪ̈ܐ: ܒܬܐܘܪܵܝܼܣ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܗܘ̈ܢܝܗܘܿܢ ܐܸܬܿܬܿܨܡܚܘ. ܒܲܕܓܘܿܢ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܩ̈ܒܿܠܢ܇ ܘܐܝܟ ܫܲܪܝܼܪ̈ܬܼܐ ܢܬܬܕ̈ܝܼܢܢ ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܬܒܲܚ̈ܢ. ܤܦ̇ܩ ܓܹܝܪ ܗܵܘܢܐ ܒܚܵܘܪܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܠܗܕܐ. ܘܙ̇ܕܩ ܕܡܲܤܒܪܢܘܼܬܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܬܗܘܐ ܠܟܼܠܢ ܥܠܝܗܹܝܢ. ܠܐܠܗܐ ܕܝܢ ܫܸܦܥܵܐ ܕܟܼܠܛܵܒܼ̈ܢ pb. f.152v ܘܡܵܘܗ̈ܒܼܢ܆ ܬܸܫܒܘ̄: ܘܐܝܼܩܪܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܤܓܕܬܐ. ܗܫܐ ܘܒܟܼܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.. ܫܠܡ ܒܥܘܼܕܪܢ ܡܪܢ ܠܡܸܟܬܒܼ ܟܬܒܐ ܕܲܫܒܼܥ ܥܸ̈̄ܠܠܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܥܕܬ̈ܢܝܐ ܘܠܕܚܝܠ ܫܘ̄: ܐܡܝܼܢܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ: ܬܘܼܒ ܨܠܘܿܬܐ ܕܥܠ ܡܵܘܕܝܵܢܘܼܬܼܐ ܕܐܝܬܝܗ ܚܪܝܼܩܐ ܥܠ ܚܪܝܼܩܐ ܟܪ̈ܤܛܝܢܐ ܕܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܡܘܕܝܢ ܒܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܩܕܡ ܟܗܢܐ ܒܥܕܬܐ. ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ ܒܨܘܡܐ ܪܒܐ ܘܲܙܒܢܬܐ ܐܚܪܬܼܐ ܒܨܘܡܐ ܕܤܘܼܒܪܐ. ܩܕܡܝܬ: ܨܠܘܬܐ ܕܥܠ ܡܵܘܕܝܵܢܐ. ܐܢ ܐܝܼܬܼ ܠܟ ܚܸܪܡܐ ܐܵܘ ܟܠܝܵܢܐ ܡ̣ܢ ܥܹܕܬܿܐ. ܐܵܘ ܐܤܝܼܪ ܐܢܬܿ ܒܡܸܕܡ ܕܓܸܕܫ̈ܐ. ܕܐܝܼܬܼ ܠܝ ܚܲܝܠܐ ܠܡܸܫܪܐ ܠܟ ܡܢܗܘܿܢ: ܐܸܢܐ ܫ̇ܪܹܐ ܐܢܐ ܠܟ ܘܡܲܦܢܹܐ ܐܢܐ ܠܟ ܠܩܢܘ̈ܢܐ ܕܥܹܕܬܿܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܩܬܘ̈ܠܝܼܩܝܼ܆ ܘܲܡܚܲܛܠܢܐ pb. f.153r ܠܟ ܒܗܲܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ. ܒܫܸܡ ܐܒܼܐ ܘܒܼܪܐ ܘܪܘܼܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܥܠܡܝܼܢ ܐܡܝܼܢ ܀ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܨܠܘܬܐ ܗܕܐ: ܡܘܕܝܢܐ ܡܵܘܕܐ ܒܚ̈ܛܗܘܗܝ ܀ ܘܟܸܢ ܡܫܲܐܸܠ ܠܗ ܟܗܢܐ ܐܝܼܕܐ ܒܐܝܼܕ ܥܠ ܛܘܼܦܤ̈ܐ. ܩܕܡܝܑܬ ܀ ܥܠ ܥܤܪܐ ܛܘܼܦ̈ܤܐ. ܐ ܐܚܸܒܼ ܠܐܚܘܼܟ ܐܝܟ ܢܲܦܫܟ. ܒ ܠܐ ܬܹܐܡܹܐ ܒܐܠܗܟ ܒܕܓܠܘܼܬܐ ܘܠܐ ܒܟܘܼܪܤܝܼܗ. ܓ ܝܲܩܪ ܠܚܲܕܒܫ̈ܒܐ ܘܠܥܹ̈ܐܕܐ. ܕ ܐܲܚܸܒ ܠܐܒܗ̈ܝܟ ܘܠܐܚ̈ܝܟ. ܗ ܘܠܐ ܬܸܩܛܘܿܠ. ܘ ܘܠܐ ܬܙܲܢܹܐ. ܙ ܘܠܐ ܬܸܓܼܢܘܿܒܼ. ܚ ܘܠܐ ܬܲܤܗܸܕ ܫܘܼܩܪܐ. ܛ ܘܠܐ ܬܸܪܓܼ ܐܢܬܬ ܐܢܫܐ. ܘܠܐ ܩܢܝܵܢܐ ܕܐܢܫܐ ܀ ܀ ܀ ܘܬܘܼܒ ܡܫܲܐܸܠ ܠܹܗ ܥܠ ܫܒܼܥܐ ܚܛ̈ܗܐ ܕܡܸܬܩܪܝܢ ܡܝܼ̈ܬܐ ܀ ܩܕܡܝܐ ܪܵܡܘܼܬܐ. ܒ ܪܓܝܼܙܘܼܬܐ. ܓ ܝܲܥܢܘܼܬܐ. ܕ ܙܢܝܘܼܬܐ. pb. f.153v ܗ ܚܤܡܐ. ܘ ܓܐܝܘܼܬܼܐ. ܙ ܠܐ ܬܸܬܒ ܒܚܲܫܐ ܀ ܘܬܘܼܒ ܡܫܐܠ ܠܗ ܥܠ ܐܪܒܬܥܤܪ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܒܥܐ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܦܓܪܐ ܀ ܘܫܒܥܐ ܥܠ ܢܦܫܐ. ܩܕܡܝܬ ܥܠ ܦܓܼܪܐ ܀ ܐ ܐܵܘܟܹܿܠ ܠܟܼܦ̈ܢܐ. ܘܐܲܫܩܝܼ ܠܲܨܗ̈ܝܐ. ܒ ܐܲܠܒܸܿܫ ܒܥܪ݁ܛܠܝܐ. ܓ ܐܲܥܸܠ ܠܒܲܝܬܵܟ ܠܐܟܤ̈ܢܝܐ ܘܲܠܒܼܵܝ̈ܫܐ. ܕ ܫܲܐܠ ܥܠ ܟܪ̈ܝܗܹܐ. ܗ ܙܸܠ ܚܙܝܸ ܠܐܤܝܼܪ̈ܐ. ܘ ܫܪܝܸ ܠܲܫܒ̈ܝܐ. ܙ ܙܸܠ ܥܲܡ ܡܝܼܬܼܐ ܀ ܘܥܠ ܫܒܥܐ ܕܢܦܫܐ: ܒܪܕܪܫ ܡܫܲܐܸܠ ܠܗܠܡܵܘܕܝܵܢܐ. ܩܕܡܝܬ: ܐ ܐܲܠܦ ܠܲܒܪܝܼ̈ܐ. ܒ ܫܩܘܿܠ ܒܠܹܒܿܐ ܕܡܤ̈ܟܢܐ. ܓ ܐܪܡܝܼ ܒܹܝܬܼ ܪ̈ܓܝܼܙܐ ܫܲܝܢܐ ܕ ܫܒܼܘܿܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܲܤܟܿܠܝܢ ܒܟ. ܗ: ܨܠܐ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܝܟ. ܘ ܐܦܢܐ ܠܛܥ̈ܝܐ. ܙ ܩܲܒܿܠ ܛܠܘܡܝܐ ܡ̣ܢ ܛܠܘܡ̈ܐ ܀ ܀ ܀ ܘܒܚܪܬܼܐ ܕܟܠܗܹܝܢ ܐܡ̣ܪ ܨܠܘܿܬܐ ܗܕܐ pb. f.154r ܥܠ ܪܫܗ ܕܡܘܕܝܵܢܐ ܀ ܡܪܢ ܝܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܲܝܐ ܒܲܚܢܢܗ ܫ̇ܪܐ ܠܟ. ܘܒܥܘܼܕܪܢܐ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗ ܐܸܬܝܗܸܒ ܠܝܼ܆ ܐܸܢܵܐ ܫܪܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗ̈ܝܟ ܕܐܵܘܕܝܼܬܿ ܒܗܘܿܢ ܗܫܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܐ ܤܠ̇ܩܝܼܢ ܥܠ ܒܵܠܟ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܸܗܘܐ ܫܲܪܝܐ ܡܢܗܘܢ ܗܪܟܐ܆ ܘܩܕܡ ܟܘܼܪܤܝܐ ܥܸܠܝܐ. ܕܡܪܢ ܝܫܘܿܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܢܸܗܘܘܢ ܠܟ ܚ̈ܝܐ ܐܡܝܼ̈ܢܐ. ܒܫܡ ܐܒܼܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀ ܘܪܫ̇ܡܥܠܪܫܗ: ܐܫܬܲܠܡ ܕܝܢ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܝܘܿܡ ܐܪܒܥ ܒܫܒܐ ܒܝܬ ܒܚܙܝܼܪܢ ܀ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܥܤܪܝܼܢ ܘܐܪܒܥ ܠܝܘ̈ܢܝܐ ܒܪ̈ܝܟܐ. ܘܠܡܲܥܒܪܢܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕܢ̈ܐ ܘܫ̈ܥܐ܆ ܫܘ̄: ܠܐ ܡܬܦܤܩܢܐ: ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ: pb. f.154r ܐܬܟܬܒ ܕܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܒܪܝܼܟܬܐ ܘܩܕܝܫܬܐ ܐܘܪܫܠܡ. ܡܥܡܪ ܠܗ̇ ܡܕܢ. ܘܲܢܛܪ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܠܢܸܟܼܝܼܢ ܐܡܝܢ: ܒܐܝ̈ܕܝ ܚܛܝܐ ܘܬܚܘܿܒܼܵܐ ܪܒܢ ܝܵܘܤܦ ܐܟܼܤܢܝܐ. ܒܒܥܘ ܡܢܟ ܐܘܿ ܡܪܝ ܩܪܘܝܐ. ܕܢܨܠܐ ܥܠܝ ܒܚܘܒܗ ܕܝܫܘܿܥ ܡܪܝܐ. ܚܕܐ ܨܠܘܬܐ ܚܘܒܢܝܬܐ ܡܛܠ ܚܘܤܝܐ. ܟܒܪ ܢܚܘܢܢܝ ܡܪܝܐ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ. ܐܝܟ ܕܠܟܗܢܐ ܐܗܪܘܢܝܐ ܘܩܫܝܼܫܐ ܩܘܫܬܢܝܐ ܡܬܩܪܐ ܝܘܿܚܢܢ ܚܠܸܐ ܡܘܼܢܝܐ. ܡܪܝܐ ܢܬܐ ܠܗ ܙܒ̈ܢܐ ܢܝ̈ܚܐ܇ ܘܝܘܡ̈ܬܐ ܦܨܝܼ̈ܚܐ܇ ܕܢܩܪܐ ܒܗ ܒܚܲܕܘܬܼ ܠܸܒܿܐ: ܘܢܐܬܪ ܡܢܗ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܢܘܬܿܪ ܐܡܝܢ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/547
Source:
Vatican City Vatican Library Sir. 151 Vat. Syr. 151
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 9, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Timothy II, “On Betrothal and Marriage Rites - ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܐܪܙܐ ܕܡܟܼܘܼܪܝܐ ܘܫܘܡܠܝܗ” based upon Vat. Syr. 151, Digital Syriac Corpus, last modified December 9, 2019, https://syriaccorpus.org/547.
Bibliography:
On Betrothal and Marriage Rites - ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܐܪܙܐ ܕܡܟܼܘܼܪܝܐ ܘܫܘܡܠܝܗ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/547.

Show Citation Styles