Narsai: On Palm Sunday - ܕܐܘܫܥ̈ܢܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܨܡܚܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ 2 :ܒܪܵܐ ܕܠܵܐ ܛܠܹܐ ܡ̣ܢ ܝܵܠܘܿܕܹܗ 3 :ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܡܬܡܘܿܡܵܝܵܐ 4 ܕܐܝܵܬܼܘܗܝ ܡܡܬܩܡ ܥܲܡ ܐܒܼܘܼܗܝ. 5 :ܕܢ̣ܚ ܐܝܟ ܫܸܡܫܵܐ ܒܐܢܫܘܬܿܢ 6 ܘܲܡܠܹܐ ܥܵܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒܼܚܹܗ. 7 :ܘܲܛܠܸܩ ܘܐܵܘܦܝܼ ܚܸܫܘܟܼܵܐ 8 ܡ̣ܢ ܙܲܠܝܼܩܹ̈ܐ ܕܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܗ. 9 :ܘܟܲܕ ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܬܸܚܙܝܘܗܝ 10 ܥܲܝܢܵܐ ܘܲܬܼܚܘܪ ܒܟܝܼܵܢܹܗ. 11 :ܒܪܹܫܝܵܬܐ ܕܲܠܒܸܫ ܡܸܢܲܢ 12 ܚܲܦܝܼ ܙܝܼܘܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܹܗ. 13 :ܫܘܼܒܚܹܗ ܚܵܘܝܼ ܠܲܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ 14 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܟܣܝܘܼܬܹܗ. 15 :ܘܚܹܝܠ ܡܵܪܘܬܹܗ ܐܵܘܕܲܥ ܠܲܢ 16 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܵܟܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ. 17 :ܢܲܚܬܐ ܕܦܲܓܼܪܢ ܠܒܸܫ ܚܘܼܒܹܿܗ 18 ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܘܥܲܡ݂ܲܪ ܒܗ. 19 :ܘܬܲܪܓܼܵܡ ܒܐܝܼܕܹܗ ܠܲܡܠܝܼ̈ܠܹܐ 20 ܚܹܝܠ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܚܟܼܡ̈ܬܗ. 21 :ܟܢܵܪܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܠܲܠܝܐ 22 ܪܟܸܿܒ ܚܘܼܒܹܿܗ ܠܓܸܠܝܵܢܹܗ. 23 :ܕܲܢܚܲܕܹܐ ܒܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܗ 24 ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܠܦܓܼܪܵܢܐ. 25 :ܒܡܸܢܝ̈ ܦܲܓܼܪܐ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ 26 ܢܩ̣ܫ ܨܒܼܝܵܢܵܐ ܕܟܲܣܝܘܼܬܹܗ. 27 :ܘܲܬܼܗܲܪܘ ܐܢ̈ܫܐ ܘܡܠܐܟܼ̈ܐ 28 ܒܲܝܕܼ ܚܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܩܝܼܢ̈ܬܹܗ. 29 :ܒܲܨܠܸܡ ܨܲܠܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ 30 ܝܲܩܪܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܝܲܕܼ ܚܘܼܒܹܿܗ. 31 :ܘܒܼܐܝܕܹܿܗ ܐܲܦܨܲܚ ܠܲܒܼܪܝܼܵܬܐ 32 ܟܲܕܼܡܝܪܐ ܗ̣ܘܵܬܼ ܒܲܚܛܝܵܬܐ. 33 :ܒܵܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܐܹܢ̈ܫܐ ܐܬܿܕܠܚ 34 ܫܲܝܼܢܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܥܵܡܲܪܬܐ. 35 :ܘܲܫܪ̣ܵܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܒܒܲܪܢܵܫܵܐ 36 ܕܲܢܫܲܝܸܢ ܒܹܗ ܒܸܪ̈ܝܵܬܐ. 37 :ܐܪܵܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܕܼܘܼܡܪܵܐ 38 ܐܸܬ̣ܵܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܒܲܚܢܵܢܹܗ. 39 :ܗܘ̇ ܕܠܲܚܙܵܬܹܗ ܐܸܬܼܪܓܪܓܘ 40 ܫܡܝܢ̈ܐ ܘܐܪ̈ܥܢܝܐ. 41 :ܣܸܦܪ̈ܐ ܫܪܪܐ ܒܡܹܐ ܬܼܝܼܬܹܗ 42 ܕܐܲܠܸܦܘ ܠܲܢ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܕܢܹܐܬܵܐ. 43 :ܘܫܲܡܠܝܼ ܘܲܓܼܡ݂ܲܪ ܡܠܝ̈ܗܘܿܢ 44 ܕܲܢܒܼ̈ܝܐ ܕܐܲܟܼܪܸܙܘ ܐ̄ܪ̈ܵܙܘܗܝ. 45 :ܗܘ̤ܵܬܼ ܒܲܥܒܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܡ̣ܠܟ 46 ܘܡ̣ܢ ܙܲܪܥܹܗ ܕܕܼܵܘܝܼܕܼ ܐܸܬܼܓܠܝܼ. 47 :ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܡܲܠܲܠܘ ܩܕܼܵܡ ܕܵܪܹ̈ܐ 48 ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܩܲܕܿܝܫܼܵܘ̈ܗܝ. 49 :ܒܝܲܠܕܗ ܚܲܪܪܢ ܡ̣ܢ ܛܘܥܝܲܝ 50 ܘܩܲܕܼܫܲܢ ܒܐ̄ܪܵܙܹܐ ܕܲܥܡܵܕܹܗ. 51 :ܘܨܵܪ ܠܲܢ ܛܘܼܦ̣ܣܵܐ ܕܕܵܟܝܼܘܼܵܬܐ 52 ܒܨܵܘܡܹܗ ܙܲܗܝܵܐ ܘܩܲܕܲܝܼܫܵܐ. 53 :ܘܕܲܚܙ̣ܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܐܸܫܬܲܩܲܠܘ 54 ܫܹ̈ܐܕܹܐ ܒܚܘܼܬܼܪܵܐ ܥܲܠ ܓܸܢܣܲܢ. 55 :ܨܒ̣ܐ ܕܒܐ ܣܟܹܿܝܡܵܐ ܕܡܘܼܟܵܟܲܢ 56 ܢܒܲܛܸܠ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܕܡܪܘܿܕܼܵܐ. 57 :ܪܟܸܒܼ ܓܹܝܪ ܥܲܠ ܥܝܼܠܵܐ ܫܝܼܛܵܐ 58 ܘܥܲܠ ܠܡܕܝܼܢܬܐ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 59 :ܫܩܲܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܣܵܘ̈ܟܹܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ 60 ܛ̈ܠܝܐ ܘܫܒܼܪܹ̈ܐ ܘܝܠܘܕ̈ܐ. 61 :ܟܕܼ ܩ̇ܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܘܫܥܢܐ 62 ܠܡܲܠܟܿܐ ܕܼܕܼܢܲܚ̣ ܡ̣ܢ ܕܵܘܝܼܕܼ. 63 :ܒܗܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܝܵܘܡܵܐ ܫܸܠܡܲܬ̤ 64 ܡܸܠܬܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒܼ ܙܲܕܝܼܩܵܐ. 65 :ܕܐܸܬܼ ܢܲܒܿܝܼ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ 66 ܥܲܠ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ ܕܲܠܘܼܬܲܢ. 67 :ܠܵܐ ܗ̇ܟܹܝܠ ܢܸܟܼܢܲܕܼ ܫܲܒܼܛܵܐ 68 ܕܡܲܡܠܸܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܝܗܘܕܐ. 69 :ܘܡܒܕܩܵܢܵܐ ܕܟܣܝ̈ܬܐ 70 ܘܲܢܒܼܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ. 71 :ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܹܐܬܹܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܼܠܹܗ 72 ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܫܘܼܠܛܢ ܡܲܠܟܿܬܼܬܼܵܐ. 73 :ܘܗܵܝܕܝܢ ܠܲܡ ܢ̣ܒܼܛܸܠ ܡܲܠܟܿܐ 74 ܘܢܒܼܝܐ ܡ̣ܢ ܝܗܹܘܼܕܼܵܐ. 75 :ܕܝܠܹܗ ܗ̄ܝ̣ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܥܵܠܲܡ 76 ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܡܵܐ ܠܕܼܵܪܕܵܪ̈ܝܢ. 77 :ܘܗܘ̤ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܫܘܡܠܵܝ ܐ̄ܪ̈ܵܙܐ 78 ܘܣܘܼܟ̈ܝܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. pb. f.117v 79 :ܘܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܢܲܒܿܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܼܥܩܘܿܒܼ 80 ܐܲܝܟ ܕܝܼܠܸܦ ܡ̣ܢ ܓܸܠܝܵܢܵܐ. 81 :ܐܲܝܟ ܡܸܠܬܹܗ ܠܲܝܬܿ ܒܼܝܼܗܘܼܕܼܵܐ 82 ܠܵܐ ܡܠܟܿܐ ܐܵܦܠܵܐ ܢܒܼܝܼܵܐ. 83 :ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܕܢܹܐܡܲܪ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ 84 ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܡܲܠܟܿܐ ܡ̣ܢ ܓܸܢܣܹܗ. 85 :ܘܐܵܦܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܕܲܢܚܵܘܹܐ 86 ܕܢܒܼܝܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܒܠܲܡܹܗ. 87 :ܐܸܢܗܘ̤ ܕܡ̣ܟܹܿܝܠ ܥܲܢܝܕܠܹܗ 88 ܢܒܼܝܼܵܐ ܘܡܲܠܟܿܐ ܐܲܝܟ ܕܲܥ̣ܢܲܕܲܘ. 89 :ܡܵܕܹܝܢ ܒܗܵܢܵܐ ܐܸܣܬܲܝܟܲܬ̤ 90 ܢܒܼܝܼܘܼܬܹܗ ܕܐܒܘܢ ܝܥܩܘܿܒ. 91 :ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܲܠܓ ܒܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܟ 92 ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܐ ܛܒܼܝܼܥ ܒܲܓܼܙܘܼܪܬܵܐ. 93 :ܐܸܬܼܒܼܩܵܐ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ 94 ܒܡܸܠܘ̈ܗܝ ܕܝܲܥܩܘܿܒܼ ܙܲܕܝܼܩܵܐ. 95 :ܚܙܝܼ ܐܬܼܘ̈ܬܐ ܕܩܲܕܡ ܝܗ̣ܒ 96 :ܘܐܲܛܼܪܸܙ ܠܵܟ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܕܐܵܬܹ̇ܐ 97 :ܕܥܬܼܝܼܕ ܕܢܹܐܬܹܐ ܘܲܢܒܼܛܸܠ 98 ܢܒܼ̈ܝܹܐ ܘܡ̈ܲܠܟܹܿܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܟ. 99 :ܐܡ̣ܪ ܓܹܝܪ ܕܢܹܐܣܘܿܪ ܥܝܼܠܹܗ 100 ܒܕܼܵ ܠܝܼܬܼܵܐ ܒܲܪ ܐܲܬܵܢܹܗ. 101 :ܘܠܵܐ ܠܲܡ ܢܸܬܼ ܒܲܥܪܲܪ ܥܝܼܠ̈ܐ 102 ܘܢܸܦܣܘܿܩ ܡܸܢܵܗ̇ ܫܲܒܘܼܩܵܐ. 103 :ܒܗܵܕܐ ܐܵܬ̤ܵܐ ܚܵܘܝܼ ܠܲܢ 104 ܚܲܝܠܵܐ ܕܟܼܠ ܡܸܫܬܲ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܹܗ. 105 :ܘܐܲܝܟ ܕܲܠܥܝܼܠܵܐ ܡܟܲܒܸܿܫ ܠܗܘܿܢ 106 ܠܛܪ̈ܘܢܐ ܬܚܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ. 107 :ܘܕܲܪܸܟܸܒܼ ܕܹܝܢ ܒܗܵܢܵܐ ܝܵܘܡܵܐ 108 ܥܲܠ̣ ܥܝܼܠܵܐ ܘܥܲܠ̣ ܠܐܘܼܪܸ ܫܠܸܡ. 109 :ܕܠܵܐ ܬܸܒܼܛܲܠ ܡܸܠܬܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪ 110 ܢܒܼܝܼܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܩܕܼܵܡ ܕܵܪܹ̈ܐ. 111 :ܙܟܲܪܝܵܐ ܢܒܼܝܼܵܐ ܒܲܪ ܝܲܥܩܘܿܒܼ 112 ܐܵܦ ܗܘ̤ ܒܲܕܹܩ ܐܲܝܟ ܐܲܒܼܘܼܗܝ. 113 :ܘܐܲܟܼܪܸܙ ܥܠ̣ܵܘܗܝ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ 114 ܦܨܝܼܚܵܐܝܼܬܼ ܒܲܢܒܼܝܼܘܼܬܹܗ. 115 :ܚܲܝܨ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܵܘ̈ܗܝ ܕܟܸܢܵܪܹܗ 116 ܘܐܲܙܝܼܥ ܩܵܠܹܗ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ. 117 :ܕܘܼܨܝ ܘܚܲܕܝܼ ܐܘ ܒܪܬܼ ܨܗܝܘܿܢ 118 ܘܝܲܒܼܒܝܼ ܕܐܸܬܼܵܐ ܠܹܗ ܡܲܠܟܹܿܟܝܼ. 119 :ܕܗܵܐ ܡܲܛܝܼ ܠܹܗ ܦܵܪܘܿܩܼܟܝܼ 120 ܘܲܪܟܼܝܼܒܼ ܥܲܠ ܒܲܪ̈ ܐܲܬܼܵܢܵܐ. 121 :ܦܬܲܚ̣ ܠܹܗ ܬܲܪ̈ܥܲܝܟܿܝ ܐܘܿܪܸ ܫܠܸܡ 122 ܕܦܪܘܿܩܵܐ ܐܸܬ̣ܐ ܠܘܵܬܹܟܼܝ. 123 :ܕܘܼܨܝ ܛܵܒܼ ܗܵܟܹܝܠ ܒܲܪܬܼ ܨܗܝܘܿܢ 124 ܘܲܩܥܵܝ ܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܦܲܐܝܵܐ. 125 :ܘܩܲܒܸܿܠܝܼ ܢܝܼܪܗ ܒܲܣܝܼܡܵܐ 126 ܘܲܣܓܼܘܲܕܼ ܠܹܗ ܒܠܹܒܿܐ ܫܲܦܝܵܐ. 127 :ܠܵܐ ܫܲܐܸܠܬܹܗ ܒܲܪܬܼ ܨܗܝܘܿܢ 128 ܡܵܢܲܙ ܗ̄ܝ̣ ܐܵܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܡܲܠܟܿܐ. 129 :ܘܫܲܪܝܼ ܡܦܝܼܣ ܠܵܗ̇ ܒܝܲܕܼ ܡܼܠܵܘ̈ܗܝ 130 :ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܣܥ̇ܪ ܒܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ 131 :ܡܲܟܿܝܼܟ ܡܲܠܟܹܿܟܼܝ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ 132 ܘܲܒܨܒܼܝܵܢܹܗ ܐܹܬܼܡܲܟܲܟ. 133 :ܘܲܪܟܼܝܼܒܼ ܥܲܠ ܥܝܼܠܵܐ ܫܝܼܛܵܐ 134 ܟܲܕܼ ܫܲܠܝܼܛ ܒܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܡܩܵܐ. 135 :ܐܲܩܸܠܝ ܡܸܢܹܟܼܝ ܟܠ ܝܘܩܪ̈ܝܼܢ 136 ܘܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ ܕܲܟܼܪܝܼܟܼܝܼܢ ܠܹܟܼܝ. 137 :ܘܠܵܐ ܬܸܬܼܡܲܚܠܝܼܢ ܒܕܸ ܚܠܬܐ 138 ܡܸܛܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܣܢܹ̇ܝܢ ܠܟܼܝ. 139 :ܙܲܕܲܝܼܩܵܐ ܐܵܦ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ 140 ܘܦܵܪܘܿܩܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܲܠܟܲܟܼܝ. 141 :ܘܥܲܡ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܫܠܵܡܵܐ ܡܡܲܠܸܠ 142 ܕܐܵܦ ܗܢܘܿܢ ܕܝܼܠܹܗ ܐܢܘܿܢ. 143 :ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܬܘܼܒܼ ܕܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸ ܫܠܸܡ 144 ܡܵܘܒܸܿܕܼ ܣܘܼܣܝܵܐ ܩܲܠܝܼܠܼܵܐ. 145 :ܘܡ̣ܢ ܐܲܦܵܪܹܝܡ ܡܪܝܼܡ ܡܲܪܟܿܒܼܬܹܗ 146 ܘܲܡܒܲܛܸܠ ܕܬܼܘܼܒܼ ܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ. 147 :ܒܹܝܬܼ ܦܘܼ̈ܠܵܓܹܐ ܓܹܝܪ ܩܵܡܲܬ̤ 148 ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܪܸܚܡܲܬ̤ ܥܵܘܠܵܐ. 149 :ܟܲܕܼ ܫܸܡܥܲܬ̤ ܐܵܬܸܗ ܕܡܲܠܟܿܐ 150 ܕܐܲܟܼܪܸܙ ܠܵܗ̇ ܙܟܲܪܝܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ. 151 :ܫܠܸܡ ܒܥܒܕܐ ܐܵܦ ܡ̈ܠܐ 152 ܕܐܸܬܼܒܲܕܹܿܩ ܥܲܠ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ. 153 :ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܕܢܸܥܘ̣ܿܠ ܠܗܲܪܸ ܫܠܸܡ 154 ܘܲܒܼܢܝ̈ܗ̣̄ ܨܗܝܘܿܢ ܠܵܐ ܩܲܒܿܠܘܼܗܝ. 155 :ܛܠܲܡ̣ܘ ܗܵܟܹܝܠ ܣܵܒܹ̈ܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ̇ 156 :ܕܡܲܠܟܿܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܨܹܐܕܲܝ̈ܗܘܿܢ 157 :ܘܙܵܥ̣ܘ ܡ̣ܢ ܬܲܗܪܵܐ ܝܠܘܕ̈ܐ 158 ܕܲܢܫܒܼܚܘܼܢܵܝܗܝ ܒܐܘܿܫܥܢ̈ܐ. pb. f.118r 159 :ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܦܪܥܘܼܗܝ ܫܘܼܒܼܵܚܵܐ 160 ܕܚܵܒ̣ܘ ܒܹܗ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܒܲܪܬܼ ܨܸܗܝܘܿܢ. 161 :ܘܬܸܩܢܲܬ̤ ܬܡ̇ܢ ܬܫܒܘܚܬܐ 162 ܕܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܐܝܩ̣ܵܪܹܗ. 163 :ܣܟ݂ܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ 164 ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܲܦܪ̈ܝܼܫܹܐ. 165 :ܘܩܵܡ̣ܘ ܛ̈ܠܝܐ ܓܘܼܕ̈ܝܼܢ ܓܘܼܕܝܼ̈ܢ 166 ܕܲܢܝܲܒܿܒܼܘܼܢ ܠܹܗ ܒܐܘܫܥܢ̈ܐ. 167 ܒܪܝܼܟ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܵܝܵܐ. 168 ܩܥ̣ܵܘ ܠܹܗ ܬܲܡܝܼܡܲܝ̈ ܢܲܦ̣ܫܵܐ. 169 :ܘܪܸܥܡܲܬ̤ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܒܲܪ ܡܲܠܟܿܐ 170 :ܕܲܒܼܫܘܼܒܼܚܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܩܲܠܣܘܼܗܝ 171 :ܪܕܼܢܘ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܢܸܬܠܘܼܢ ܠܹܗ 172 ܣܘܪ̈ܐ ܕܙܲܝܬܐ ܘܕܕ ܩ̈ܠܐ. 173 :ܕܡ̣ܢ ܦܹܐܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܬܸܙܕܲܚܲܝ 174 ܐܘܪܼܚܹܗ ܕܘܬܼܢܵܐ ܫܡܝܢܐ. 175 :ܟ̈ܠܝܼܠܹܐ ܓܕܲܠ̣ܘ ܩܲܪܸܒ̣ܘ 176 ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ 177 ܛ̈ܠܝܐ ܒܣܘܟܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܗܘܿܢ. 178 :ܟܲܕܼ ܚ̈ܕܝܢ ܒܹܗ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ 179 ܕܚ̣ܙܐܘܼܗܝ ܒܹܝܬܼ ܟܸܢܫܲܝ̈ܗܘܿܢ. 180 :ܠܵܘ ܟܠ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܡܵܪܢ 181 ܠܐܘܿܪܸ ܫܠܸܡ ܢܦܲܩ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܐܘܼܪܥܹܗ. 182 :ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܢܦܩ̣ܘ ܝܠܘܕ̈ܐ 183 ܒܗܢܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܢܫܒܚܘܢ. 184 :ܒܗܵܢܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܒܲܝܕܿܝ[؟] 185 ܢܦܲܩ̣ܘ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܣܘܓܐܐ ܕܟܸܢ̈ܫܹܐ. 186 :ܕܢܚܙܘܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܹܗ 187 ܒܠܥܙܪ ܡܝܼܬܼܵܐ ܕܚ̣ܐ. 188 :ܢܦܲܩ̣ܘ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܦܵܣܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 189 ܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܥܸܠܬܐ ܕܡܲܦܲܩܬܗܘܢ. 190 :ܕܗܘ̤ ܚܲܝܠܹܗ ܐܲܙܝܼܥ ܐܸܢܘܿܢ 191 ܕܢܸܦܩܘܼܢ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܒܐܘܿܫܲܠܢܹ̈ܐ. 192 :ܐܝܼܬܼ ܕܛܥܢ ܣܘܟ̈ܐ ܕܙܝܬܐ 193 ܘܐܝܼܬܼ ܕܠܒܘ̈ܬܐ ܕܕܩ̈ܠܐ. 194 :ܘܐܝܼܬܼ ܬܘܼܒܼ ܕܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ ܡܫܵܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 195 ܒܗܝ̇ ܐܘܪܚܵܐ ܕܗܲܠ̣ܟ ܡܵܪܲܢ. 196 :ܐܝܼܬܼ ܗܼ̄ܘ̣ܵܘ ܬܘܼܒܼ ܬܲܡ̇ܢ ܥܠܲܝ̈ܡܹܐ 197 ܕܲܒܼܟܢܪ̈ܐ ܙܡ̣ܪܘ ܐܸܢܘܿܢ. 198 :ܘܡ̣ܢ ܩܵܠܵܐ ܕܐܘܫ̈ܥܢܝܼܗܘܢ 199 ܐܸܬܿܬܿܙܝܼܥܲܬ̤ ܡܕܼܝܼܢܲܬܼ ܨܗܝܘܿܢ. 200 :ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܣܵܦܪ̈ܐ ܟܠܵܘ ܦܘܼܡܗܘܿܢ 201 ܡ̣ܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܗ ܕܦܪܘܩܢ. 202 :ܘܩܲܠܸܣܘ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܚܠܵܦܲܝܗܘܿܢ 203 ܒܕܼܘܼܡܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ. 204 :ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܐ ܕܝܢܩܝ̈ ܬܕ̈ܝܐ 205 ܐܬܗܪܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܐܒܗ̈ܐ. 206 :ܒܗܝ̇ ܕܩܥ̣ܘ ܫܘܼܒܚܐ ܚܕܬܐ 207 ܕܠܵܐ ܫܲܡܥܘܼܗܝ ܐܢܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܬܼܘܿܡ. 208 :ܠܥܸ̈ܠ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܡܲܠܸܠܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 209 ܫܒܪ̈ܐ ܩܕܼܵܡܘܗܝ ܕܡܫܝܼܚܵܐ. 210 :ܩܵܠܐ ܚܕܬܐ ܕܠܐ ܡܲܠܸܠ 211 ܠܸܫܵܢ ܐܢܵܫܵܐ ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ. 212 :ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܙܡ̣ܪܘ ܫܒܪ̈ܐ 213 ܠܡܲܠܟܿܐ ܚܕܬܿܐ ܕܡ̣ܢ ܕܵܘܝܼܕܼ. 214 :ܒܦܘܼܡܵܐ ܚܲܕܝܵܬܐ ܕܲܥܕܲܟܹܿܝܠ 215 ܡܸܠܬܐ ܡܸܢܹܗ ܠܵܐ ܢܸܦܩܲܬ̤. 216 :ܐܘܿܫܲܥ̣ܢܵܐ ܠܲܡ ܒܲܡܪܵܘܡܹܐ 217 :ܩܥ̣ܵܘ ܝܠܘ̈ܕܐ ܒܩ̈ܥܝܗܘܢ 218 :ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܬܘܼܒܼ ܠܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕܼ 219 ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܦܘܼܫܩܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ. 220 :ܩܥ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܙܟܲܪܝܵܐ ܠܒܲܪܬܼܨܗܝܘܿܢ 221 ܕܲܬܼܫܲܒܲܚ ܥܲܡ ܝܠܘ̈ܕܐ. 222 :ܟܠܬܐ ܒܣܝܼܪܬܐ ܠܵܐ ܨܵܬܲܬ̤ 223 ܩܵܠܹܗ ܪܓܼܝܼܵܓܼܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܵܐ. 224 :ܡܫܲܚܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܓܹܝܪ ܒܲܓܼܠܝܼܦܹ̈ܐ 225 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܐܸܬܿܬܿ ܥܝܼܩܲܬ̤ ܕܐܸܬܼܵܐ. 226 :ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܨܵܬܲܬ̤ 227 ܕܲܕܼ ܐܲܩܒܸܿܠܬܹܗ ܠܲܡܟܼܝܼܪܵܗ̇. 228 :ܠܥܸܓܼܠܵܐ ܓܹܝܪ ܫܒܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܸܒܵܗ̇ 229 ܘܠܹܗ ܪܸܚܡܲܬܼ ܙܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ. 230 :ܥܲܠ ܗܵܕܐ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܫܸܡܥܲܬ̤ 231 ܠܲܢܒܼܝܼܵܐ ܕܲܩܥ̣ܵܐ ܕܲܚܕܼܵܝ. 232 :ܒܨܲܠܡܵܐ ܓܹܝܪ ܕܐܲܪܒܲܥܵܐܦܝܼ̈ܢ 233 :ܣܲܒܿܝܼܟܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܲܪܬܼ ܨܸܗܝܘܿܢ 234 :ܘܠܵܐ ܨܒܼܵܬ̣ ܕܬܸܦܬܲܚ ܠܹܗ ܬܲܪܥܵܐ 235 :ܐܲܡܫܝܼܚܵܐ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬܼܵܗ̇ 236 :ܠܲܦܬܼܟܼܪܼ̈ܝܗ̇ܝܲܨܦܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 237 ܠܡܫܲܡܵܫܘܼ ܒܕܸܚܠܬܐ. 238 :ܘܫܘܼܒܼܚܐ ܕܡܵܪܵܗ̇ ܠܵܐ ܝܸܨܦܲܬ̤ 239 ܘܡ̣ܢ ܙܝܼܘܹܗ ܐܲܗܦܲܟܲܬ̤ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇. 240 :ܠܐ̄ܣܬܪܵܐ ܣܸܓܼܕܲܬ̤ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ 241 ܠܬܲܡܘܙܵܐ ܐܸܒܼܠܵܐ ܥܸܒܼܕܲܬ̤. 242 :ܠܡܲܠܟܿܘܿܡ ܪܸܚܡܲܬ̤ ܫܲܩܲܪܬܿܐ 243 ܘܲܠܒܲܥܠܵܐ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܩܲܪܒܲܬ̤. pb. f.118v 244 :ܒܩܝܼܢ̈ܬܼܵܐ ܡܸܨܪܵܝܵܬܼܵܐ 245 ܒܲܛܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼ. 246 :ܘܠܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܲܬܼܙܲܡܲܪ 247 ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܲܒܼܪܵܐ ܥܲܡ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ. 248 :ܒܕܒܼܚܹ̈ܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܚܦܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 249 ܕܠܵܐ ܥܘܼܘܵܟ ܠܲܡܛܼܝܵܒܼܘܼ. 250 :ܘܠܵܐ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܕܬܸܛܥܲܢ ܣܵܘܟܸ̈ܐ 251 ܥܲܡ ܝܠܘܕ̈ܐ ܒܐܘܫܥܢ̈ܐ. 252 :ܛܠܲܚ̈ܐ ܡܒܲܪܟܼܝܼܢ ܘܲܡܫܲܒܝܼܚܝܼܢ 253 ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܸܬܿܬܲܚܬܝܼ ܠܘܵܬܼܵܗ̇. 254 :ܘܨܗܝܘܿܢ ܨܲܠܡܵܐ ܡܲܪܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 255 ܘܒܲܬܼܟܼܪܹ̈ܝܗ̇ ܡܸܫܬܼܛܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ. 256 :ܘܬܒܼ̈ܝܐ ܢܩ̣ܫܘ ܠܗ̇ܬܲܪ̈ܥܝܗ̇ 257 ܟܲܕܼܡܥܝܼܪܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܵܐ. 258 :ܘܗ̤ܝ ܕܲܡܝܼܟܼܵܐ ܒܲܚܛܵܗ̇ܝܗ̇ 259 ܥܲܡ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܕܪܸܚܡܲܬܼ. 260 :ܕܘܼܨܝ ܒܲܪܬܼ ܨܗܝܘܿܢ ܘܠܵܐ ܕܵܨܲܬ̤ 261 ܪܵܚܡܲܬܼ ܥܸܓܼ̈ܠܐ ܘܲܓܼܠܝܼܦܵܐ. 262 :ܘܲܡܥܵܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܕܵܐܬܹ̇ܐ 263 ܠܲܡܕܼܝܢ̄ܬܵܗ̇ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ. 264 :ܝܵܕܥܲܬ̤ ܓܹܝܪ ܕܲܡܦܲܪܣܹܐ ܠܵܗ̇ 265 ܘܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܣܢܵܬܹܗ ܡܲܓܢ. 266 :ܘܲܕܼܢܫܲܬܼܒܲܚ ܡ̣ܢ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ 267 ܠܵܐ ܨܵܒܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܛܵܠܘܿܡܬܐ. 268 :ܠܸܒܵܗ̇ ܣܡܝܼܬ̤ ܒܚܣܵܡܵܐ 269 ܘܚܸܪܫܲܬ̤ ܫܸܬܼܩܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ. 270 :ܡܲܝܨܦܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܡܫܲܒܿܚܵܢܹ̈ܐ 271 ܕܬܼܫܲܬܸܩ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒܘܚܬܗ. 272 :ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܬ̤ ܗ̤ܝ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ 273 ܠܡܲܠܟܿܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܠܦܘܼܪܩܵܢܵܗ̇. 274 :ܘܲܚܦܝܼܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܲܬܼܫܲܠܹܐ 275 ܫܘܼܒܚܐ ܕܝܲܒܸܿܒ̣ܘ ܠܹܗ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ. 276 :ܡܫܲܒܚܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ 277 ܘܪܲܓܼܝܼܙܵܐ ܗ̤ܝ ܒܩܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 278 :ܘܓܼܵܙܡܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܢܸܬܲܫܬܩܘܼܢ 279 ܘܫܲܒܼܪܹܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܝܹܒܲܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 280 :ܕܢܫܸܬܿܩܘܼܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܨܵܒܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 281 ܘܲܪܓܼܝܼܓܼܵܐ ܒܝܲܨܝܼܦܘܼܬܼܵܗ̇. 282 :ܘܲܒܼܥܵܬ̤ ܦܘܼܪܣܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܪܸܓܬܵܗ̇ 283 ܢܫܲܬܲܬܩܘܼܢ ܠܸܒܵܢ̈ܝܗܘܿܢ. 284 :ܡܫܲܒܿܚܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܫܵܠܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 285 ܡ̣ܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܐ ܕܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕܼ. 286 :ܕܫܪܪܐ ܐܲܙܝܼܥ ܐܸܢܘܿܢ 287 ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ ܒܩ̈̇ܠܲܝܗܘܿܢ. 288 :ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܡܲܥܠܲܬܹܗ 289 ܘܕܼܘܼܡܵܪܵܐ ܠܲܕܦܵܪ̈ܘܼܫܝܼܢ. 290 :ܕܠܵܐ ܣܵܦܩ̇ܝܢ ܕܲܢܡܲܠܠܘܼܢܵܗ̇ 291 ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ. 292 :ܕܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪܵܘܙܝܼܢ ܒܚܕܼܘܼܬܼܵܗ̇ 293 ܘܛܲܠ̈ܝܹܐ ܦܨܝܼܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܵܗ̇. 294 :ܘܕܚ̇ܨܝܼܢ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܕܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ 295 ܐܲܝܟ ܕܵܘܝܼܕܼ ܩܕܼܵܡ ܐܵܪܘܿܢܵܐ. 296 :ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܦܐܝܵܐ 297 ܠܲܐ ܠܵܗܵܐ ܙܡ݂ܲܪܘ ܠܹܗ ܫܲܒܼܟܹ̈ܐ. 298 :ܘܠܲܒܼܪܹܗ ܕܕܼܵܘܝܼܕܼ ܕܲܒܼܚܘܼܒܹܿܗ 299 ܐܲܪܝܼܡ ܫܸܦܠܲܢ ܒܡܘܼܡܹܵܗ. 300 :ܥܲܡ ܕܵܘܝܼܕܼ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܩܲܥܸܣܘ 301 ܠܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕܼ ܒܗܘܼܠܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 302 :ܘܡܲܙܥܩܝܼܢ ܒܫܝܦܪ̈ܝܗܘܢ 303 ܒܩܝܼܢ̈ܬܼܵܐ ܕܥܝܲܪ̈ܲܝ ܪܵܘܡܵܐ. 304 :ܒܩܵܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܩܪ̈ܢܵܬܼܵܐ 305 ܥܲܡ ܩܝܼܬܼܵܪܹ̈ܐ ܘܟܼܫܪ̈ܐ. 306 :ܘܦ̈ܠܓܐ ܘܲܙܢܲܝ̈ ܙܡܵܪܵܐ 307 ܒܲܒܼܢܵܬܼ̈ ܩܵܠܹܐ ܕܢܸܥܡܲܬܼܗܘܿܢ. 308 :ܥܲܡ ܪ̈ܒܼܝܼܥܹܐ ܘܨܸܨ̈ܠܲܝ ܫܸܡܥܵܐ 309 :ܒܡܸܢܹ̈ܐ ܚ̈ܠܝܵܬܼܵܐ ܙܲܡܲܪܘ 310 :ܠܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܓܲܐܝܼ ܒܡܘܼܟܵܟܹܗ 311 ܘܟ̣ܒܫ ܚܣܢ̈ܐ ܕܡܵܪܘܿܕܼܵܐ. 312 :ܟܲܕܼ ܣܵܘܟܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ 313 ܘܐܘܿܫܲܢ̈ܝܗܘܿܢ ܒܦܘܼܡܲܝܗܘܿܢ. 314 :ܒܐܸܣܹ̈ܐ ܘܙܲܝ̈ܬܹܐ ܘܟܼܠ ܐܝܼܠܵܢ 315 ܬܵܢܹ̇ܝܢ ܫܘܸܒܼܚܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܹܗ. 316 ܐܲܝܟ ܥܲܝܕܼܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܗ̤ܘܵܐ ܠܗܘܿܢ 317 ܕܲܢܝܲܩܪܘܼܢ ܠܲܢܒܼܚܲ̈ܗܘܿܢ. 318 :ܒܠܸܒܵܘ̈ܬܼܵܐ ܠܲܡ ܕܕܸܩ̈ܠܹܐ 319 ܘܒܐܛܪ̈ܓܐ ܢܦܩ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܐܘܼܪܥܹܗ. 320 :ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܩܲܒܸܿܠ ܡ̣ܢ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ 321 ܘܗܘܼ̈ܠܵܠܲܐ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܲܝ̈ܗܘܿܢ. 322 :ܘܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܪܥܸܡ̣ܘ ܒܲܫܡܲܝܵܐ 323 ܒܲܬܼܗܝܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܡܲܥܲܠܬܹܗ. 324 :ܒܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܡ̣ܘ ܥܝܼܪܹ̈ܐ 325 ܒܝܘܿܡ ܡܲܥܠܬܹܗ ܕܦܪܘܩܲܢ. 326 :ܟܲܕܼ ܚܙ̣ܵܘ ܕܲܪܟܼܝܼܒܼ ܥܲܠ ܥܝܼܠܵܐ 327 ܘܡܸܬܼܗܲܦܟ ܒܫܘܼܩܲܝ̈ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ. 328 :ܚ̣ܵܪܘ ܥ̈ܠܝܐ ܘܲܚܙ̣ܵܐܘܼܗܝ 329 ܕܡܲܟܿܝܼܟ ܘܲܫܠܹܐ ܒܢܝܼܚܘܼܬܹܗ. 330 ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܝܠܘ̈ܕܐ: pb. f.119r 331 ܘܐܸܬܿܕܲܡܲܪܘ ܒܡܲܟܿܝܼܟܹܘܼܬܹܗ. 332 :ܬܗܲܪܘ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ 333 ܕܒܲܬܼܪܹܝܢ ܓܲܒܿܝܼ̈ܢ ܡܸܫܬܲܒܲܚ. 334 :ܒܲܡܪܵܘܡܹܐ ܡ̣ܢ ܟܸܢܲܒܲܝ̈ܗܘܿܢ 335 ܘܲܠܬܿܚܬܿ ܡ̣ܢ ܛ̣ܠܵܝܹ̈ܐ ܘܫܲܒܼܪܹ̈ܐ. 336 :ܚܵܝ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܗܵܟܹܝܠ ܟܠܗܘܿܢ 337 ܒܟܼܘܼܪܵܣܝܹܗ ܪܲܒܿܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ. 338 :ܒܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܒܸܐܣܛܲܠ ܦܲܓܼܪܵܢ 339 ܟܲܕܸ ܡܸܬܼܩܲܠܲܣ ܩܘܿܫܲܥ̈ܢܹܐ. 340 :ܪܟܼܝܼܒܼ ܫܡܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ ܒܟܲܣܝܘܼܬܹܗ 341 ܒܟܼܝܼܒܼ ܥܲܠ ܥܝܼܠܵܐ ܒܐܵܢܵܫܘܼܬܹܗ. 342 :ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܿܗ 343 ܡܲܡܠܸܟ ܒܵܪܘܡܵܐ ܘܲܒܼܥܘܼܡܩܵܐ. 344 :ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܡܲܟܝܼܟܼܝܼܢ ܒܲܪ̈ܩܵܘܗܝ 345 ܘܲܐܪܥܵܐ ܒܢܲܚܬܹ̈ܐ ܘܲܒܼܣܵܘ̈ܟܹܐ. 346 :ܟܲܕܼ ܩܥ̇ܝܹܢ ܠܹܗ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ 347 ܥܝܕܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ. 348 :ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ ܘܣܪ̈ܦܐ ܙ̇ܝܥܝܢ 349 ܕܲܢܒܪ ܟܼܘܢܝܗܝ ܒܲܡܪܵܘܡܹܐ. 350 :ܘܩܵܥܹ̇ܝܢ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܒܵܓܼܵܘ ܥܘܼܡܵܩܹܗ 351 ܛ̈ܠܝܐ ܘܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܕܸܚܠܵܐ. 352 :ܒܪܬܼ ܨܗܝܘܢ ܕܹܝܢ ܕܲܚ̣ܙܵܬܹܗ 353 ܚܸܣܡܲܬ̤ ܒܹܗ ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܒܿܚ. 354 :ܘܒܼܵܥ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܫܘܒܼܚܹܗ ܢܸܒܼܛܲܠ 355 ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܘܼܡܝܼ̈ܢ ܘܲܡܫܲܒܚܝܼܢ. 356 :ܠܵܐ ܫܵܠܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܥܵܠܝܐ 357 ܘܠܵܐ ܠܬܲܚܬ̈ܝܹܐ ܕܲܡܫܲܒܿܚܝܼܢ. 358 :ܠܐܘܼܪܚܹܗ ܪܲܩܲܒܲܬܼܵܐ ܕܦܵܪܘܿܩܲܢ 359 ܕܡܲܠܝܵܐ ܬܗܲܪܵܐ ܘܕܼܘܼܡܵܪܵܐ. 360 :ܕܲܬܼܫܬܸܿܩ ܓܹܝܪ ܠܛܠ̈ܝܐ 361 ܣܲܓܿܝܼ ܠܸܐܝܲܬ̤ ܨܠܘܼܒܼܵܐ̈ܬܐ. 362 :ܘܕܲܫܪܵܪܹܐ ܡܠܹܐ ܗ̇ܘ̣ܵܐ ܦܘܡܗܘܿܢ 363 ܠܵܐ ܐܸܫܬܲܬܲܩܘ ܩܵܠܲܝܗܘ̈ܢ. 364 :ܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܪ̈ܲܒܲܝ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ 365 ܠܲܒܼܪܵܐ ܒܲܐܬܼܪܹܗ ܩܲܕܿܝܫܵܐ. 366 :ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܫܘܼܩܹ̈ܐ ܕܒܲܪܬܼ ܨܗܝܘܿܢ 367 ܩ̈ܠܐ ܦܫܝܼ̈ܛܹܐ ܒܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ. 368 :ܡ̣ܢ ܬܵܘܬܵܕ̈ܐ ܕܬܸܒܿܘܿ ܚܬܹܗ 369 ܡܸܫܬܲܒܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ. 370 :ܘܥܵܕܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܕܥܲܠ ܡܵܢܵܐ 371 ܚܛܲܦܬ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܝܼܠܵܟ. 372 :ܟܵܐ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܗܘܿܢ ܒܛ̈ܠܝܐ 373 ܐܲܝܟ ܕܢܸܫܠܘܼܢ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒܿܘܿ ܚܬܹܿܗ. 374 :ܟܲܕܼ ܣ̇ܒ̣ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܡܵܐ ܕܲܫܬܸܩܘ 375 ܦܛ݂ܲܪ ܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܹܗ. 376 :ܐܘ ܝܗܘܕ̈ܐ ܛܠܘܡ̈ܐ 377 ܣܢܲܝܲܝ̈ ܢܘܼܗܪ̈ܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ. 378 :ܐܲܝܟܲܢ ܒܵܛ̇ܠܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܗ 379 ܕܡܸܢܵܗ̇ ܡܠܹܝܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ. 380 :ܐܸܢ ܠܬܲܠܡ̈ܝܼܕܹܐ ܘܠܲܛ̈ܠܵܝܹܐ 381 ܡܫܲܒܿܩܝܼܬܘܿܢ ܒܚܸܪܝܵܘܼܬܼܟܼܘܿܢ. 382 :ܗܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܒܪܵܘܡܵܐ 383 ܕܲܕܠܵܐ ܫܲܠܘܵܐ ܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܠܹܗ. 384 :ܪܸ̈ܒܿܘܿܪܸ̈ܒܿܘܵܢ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ 385 ܘܐܵܠܸܦ ܐܲܠܦܝܼ̈ܢ ܕܲܣܪ̈ܵܦܹܐ. 386 :ܗܵܐ ܡܩܲܕܫܝܼܢ ܠܹܗ ܒܩܵܠ̈ܝܼܗܘܿܢ 387 ܚܵܕܼܪ̈ܲܝ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܹܗ. 388 :ܡܵܕܹܝܬ ܠܵܘ ܣܲܓܿܝܼ ܪܲܒܵܐ 389 :ܕܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܢܸܫܬܿܒܲܚ 390 :ܕܡܸܛܠܵܬܼܗܘܿܢ ܠܒܸܫ ܦܓܼܪܵܐ 391 ܕܢܸܦܪܘܿܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ. 392 :ܫܡ݂ܲܥܘ ܘܐܸܬܼܕܲܡ݂ܲܪܘ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ 393 ܒܡܲܪܵܚܘܼܬܼܵ ܕܙܵܩܘܿܦܹ̈ܐ. 394 :ܕܐܲܝܟܲܢ ܝܼܩܸܕܼܘ ܒܲܚܣܵܡܵܐ 395 ܘܲܣܢ̣ܵܘ ܡܓܿܢ ܠܦܵܪܘܿܩܗܘܿܢ. 396 :ܬܸܫܒܿܘܿܢ ܚܬܹܗ ܓܹܝܪ ܕܡ̣ܢ ܟܸܫܢܹ̈ܐ 397 ܘܲܛ̈ܠܵܝܐ ܘܕܲܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ. 398 :ܨܵܬܼܘ ܘܲܫܡ݂ܲܥܘ ܣܲܢܝܲܝ̈ ܢܲܦ̣ܫܵܐ 399 ܘܠܵܐ ܚܲܡܣܸ[؟؟؟] ܠܲܡܣܲܝܒܵܪܘܼ. 400 :ܒܠܸܒܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܘܡܲܪܝܼܪܵܐ 401 ܩܪܸܒܼܘ ܨܸܐܕܵܘܗܝ ܕܲܡܫܲܝܸܢ ܟܠ. 402 :ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܟܐܝܼ ܒ̈ܛܠܝܐ 403 ܕܠܵܐ ܦܠܹܐ ܕܗܵܟܲܢ ܬܸܫܬܲܒܲܚ. 404 :ܦܲܢܝܼ ܡܵܪܲܢ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ 405 ܕܠܵܐ ܩܪܝܬܘܢ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ. 406 :ܕܡ̣ܢ ܦܘܼܩ ܟܠܗܘܿܢ ܝܠܘܕ̈ܐ 407 ܬܸܩܢܲܬ̤ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 408 :ܛܲܟܼܣܵܐ ܬܵܒܲܥ̇ ܕܲܢܒܲܚܘܼܢ 409 ܟܠ ܡܘܼܫ̈ܚܵܢ ܒܗ̇ ܢܵܐܝܲܡܵܐ. 410 :ܘܐܸܢ ܗܵܟܹܝܠ ܗܵܠܹܝܢ ܢܸܫܬܩܘܼܢ 411 ܟܸܐܦܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܢܩܥܝ̈ܵܢ. 412 :ܘܗܵܟܲܢ ܐܝܼܬܝܗ̇ ܒܲܫܪܵܪܵܐ 413 ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܦܵܪܘܿܩܲܢ. 414 ܕܐܸܠܘܼ ܫܬܸܩܘ ܗܵܠܹܝܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ: pb. f.119v 415 ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡܲܠܠܸ̈ܝ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܿܗ. 416 :ܙܲܒܼܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܒܹܗ ܦܲܐܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 417 ܕܲܒܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܸܫܬܲܒܲܚ. 418 :ܘܐܸܠܘܼ ܛܲܥܡܘܼܗܝ ܝܠܘܕ̈ܐ 419 ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܩܵܥܝܼ̈ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܝ̈ ܫܘܼܒܹܚܗ. 420 :ܐܸܠܘܼ ܛ̈ܠܝܐ ܘܝܠܘܕ̈ܐ 421 ܒܣܘܪܹ̈ܐ ܕܕܸܩ̈ܠܹܐ ܠܵܐ ܫܲܒܲܚ̣ܘ. 422 :ܫ̈ܘܿܠܹܐ ܛܡ̈ܝܼܡܹܐ ܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 423 ܒܗܵܘ̇ ܥ̣ܕܵܢܵܐ ܕܡܲܥܠܬܹܗ. 424 :ܡܵܪܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܐܸܬܿܬܲܚܬܿܝܼ 425 ܘܲܒܼܡܘܼܟܵܟܹܗ ܪܟܸܒܼ ܥܝܼܠܵܐ. 426 :ܘܙܵܥ̣ܘ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܢܸܬܿܠܘܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ 427 ܥܲܠ ܡܘܼܟܵܟܹܗ ܕܲܚܠܵܦܲܝܢ. 428 :ܪ̈ܫܲܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܒܐܘܿܪܸ ܫܠܸܡ 429 ܥܲܡ ܟܸܢ̈ܫܹܐ ܚܲܝܵܒ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 430 :ܕܲܢܡܲܠܠܘܼܢ ܥܲܠ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܗ 431 ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ. 432 :ܘܥܲܠ ܕܲܛܥܲܡ̣ܘ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ 433 ܕܚܲܝܵܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܲܢܫܲܒܿܚܘܼܢ. 434 :ܛܠ̈ܝܐ ܩܥ̣ܘܿ ܠܹܗ ܬܸܫܒܿܘܿܚܝܵܬܐ 435 ܠܒܲܪ ܡܲܠܟܿܐ ܢܐܘܿܫܲܥܢ̈ܝܗܘܿܢ. 436 :ܘܐܸܠܘܼ ܫܬܼܩܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܫܒܚ̈ܢܐ 437 ܠܵܐ ܒܛܸܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܡ̇ܢ. 438 :ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܒܙܵܘܥܵܐ ܩܥ̈ܝܢ ܠܹܗ 439 ܐܘܫܲܥܢܵܐ ܠܲܡܠܸܟ ܡܲܠܟܹ̈ܐ. 440 :ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܐܸܬܿܕܲܡܪܲܬ̤ 441 ܥܲܠ ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ ܕܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ. 442 :ܕܐܸܬܿܬܿܙܝܼܥܲܬ̤ ܕܬܸܬܸܿܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ 443 ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܒܐܘܿܫܲܥܢ̈ܐ. 444 :ܠܝܵܕܘ̈ܥܹܐ ܓܹܝܪ ܫܲܪܝܼܪܵܐ 445 ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܦܵܪܘܿܩܲܢ. 446 :ܕܐܸܢ ܦ̣ܩܕܼ ܩܥ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܘ̈ܥܹܐ 447 ܘܟܹܐܦܹ̈ܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܹܗ. 448 :ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܠܲܐܝܢܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ 449 ܥܲܠ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܲܫܪܪܐ. 450 :ܕܡ̣ܢ ܓܲܠܝ̈ܬܐ ܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 451 ܕܢܸܣܬܲܟܲܠ ܥܲܠ ܟܲܣܝܵܬܐ. 452 :ܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܕܥܲܠ ܩܲܝܣܵܐ 453 ܡܫܲܒܿܚܵܢܹ̈ܐ ܫܲܬܿܝܼܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 454 :ܘܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܫܘ̈ܥܹܐ ܩܥ̣ܵܘ ܫܘܼܒܼܚܵܐ 455 ܕܚܲܝܵܒܼܝܼܢ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ. 456 :ܚܠܵܦ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܘ̈ܛܠܝܐ 457 ܕܠܵܐ ܫܲܒܿܚܘܼܗܝ ܟܲܕܼ ܬܠܹܐܒܩܲܝܣܵܐ. 458 :ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܢܦܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܩܲܒܿܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 459 ܘܝܲܒܲܒ̣ܘ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ. 460 :ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܡܵܪܢ ܠܵܐ ܛܵܠܡ̇ܝܼܢ 461 ܟܝܢ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܲܒܼܝܼܬܼܵܐ. 462 :ܕܗܵܐ ܙܵܝ̇ܥܝܼܢ ܠܲܡܫܲܒܼܵܚܘܼ 463 ܠܡܵܪܘܼܬܹܗ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܙܲܒܼܢ̈ܐ. 464 :ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܩܲܝ̈ܣܹܐ 465 ܦܫܝܼܩ ܠܹܗ ܠܚܵܠܹܗ ܕܢܸܬܼܡܲܠܲܠ. 466 :ܕܲܒܼܪܸܡܙܹܗ ܟܙܝܼܥ ܠܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ 467 ܕܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܹܗ ܒܸܩܥܘܿܢ. 468 :ܡ̈ܠܲܠܹܐ ܥܲܡ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ 469 ܒܸܐܣܟܹܿܝܡ̈ܝܗܘܿܢ ܗܵܐ ܙܵܡ̇ܪܝܼܢ. 470 :ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܦܐܹܐ ܠܐܝܼܩܼܵܪܹܗ 471 ܟܲܣܝܵܐܝܼܬܼ ܒܲܟܼܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 472 :ܒܬܲܗܪܵܐ ܕܗܘ̤ܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ 473 ܡ̈ܠܝܼܠܹܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܐܸܬܸܿܕܲܡܲܪܘ. 474 :ܘܲܒܼܚܲܝܠܹܗ ܠܵܐ ܐܸܣܬܲܟܲܠܘ 475 :ܥܲܡܵܐ ܦܩܪܵܐ ܕܝܗܕ̈ܝܐ 476 :ܚܲܕ ܬܲܗܪܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܢܵܐ 477 ܕܲܪܟܼܝܼܒܼ ܡܵܪܢ ܥܲܠ ܥܝܼܠܵܐ. 478 :ܗܵܘ̇ ܕܲܟܼܪ̈ܘܿܒܹܿܐ ܒܲܡܪܵܘܡܹܐ 479 ܡܙܲܚܝܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܡܵܪܘܼܬܹܗ. 480 :ܘܕܘܼܡܵܪܵܐ ܐ̄ܚܪܢܵܐ ܗܵܢ̇ܘ 481 ܕܲܒܣܘܟ̈ܐ ܢܦܲܩ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܐܪܥܹܗ. 482 :ܘܠܵܐܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܕܡܸܛܠ ܡܢܵܐ ܠܹܗ 483 ܡܙܲܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܣܒܸܕܲܪ̈ܝܗܘܿܢ. 484 :ܬܲܗܪܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ ܗܵܢ̇ܘ 485 ܕܲܬܼܗܲܪܘ ܒܹܗ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ. 486 :ܕܝܲܠܘܼܕܹܐ ܝܼܢܩܲܝ̈ ܬܕܲܝ̈ܵܐ 487 ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܒܐܘܒܲܥܢܹ̈ܐ. 488 :ܐܲܟܸܿܣܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܠܟܼܵܗܢܹ̈ܐ 489 ܘܠܣܦܪ̈ܐ ܒܐܘܿܫܲܥܲܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 490 :ܕܟܲܕܼ ܕܲܥܕܲܟܲܝܠ ܠܵܐ ܡܲܠܸܠܘ 491 ܚܲܕܬܐ ܐܲܟܼܪܸܙܘ ܒܩܵܠܲܝܗ̈ܘܿܢ. 492 :ܒܬܸܫܒܿܚ̈ܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܼ̈ܠܠܵܢ 493 ܫܲܒܿܚܘܼܗܝ ܝܵܘܡܵܐ ܟܸܢ̈ܫܹܐ. 494 :ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܲܢܨܲܚ̣ ܒܲܩܪܵܒܼܵܐ 495 ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܵܘܬܵܐ ܘܣܵܛܵܢܵܐ. 496 :ܘܵܝܘܡܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 497 ܫܲܒܲܚܘ ܠܲܒܼܪܵܐ ܥܲܡ ܟܸܢܫܹ̈ܐ. 498 :ܕܲܚ̣ܙܵܘ ܕܡܲܟܸܿܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦ̣ܫܹܗ 499 ܒܪܟܘܒܐ ܡܚܝܼܠܵܐ ܘܫܝܼܛܵܐ. 500 ܘܚܠܦ ܨܗܝܘܢ ܕܣܢܬܹܗ: pb. f.120r 501 ܘܲܠܚܘܼܒܹܗ ܠܵܐ ܐܸܬܼܢܲܩܦܲܬ̤. 502 :ܗܵܐ ܡܩܲܠܣܝܼܢ ܠܹܗ ܟܠܥܲܡܡܝܼ̈ܢ 503 ܒܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܪܸܚܡܬܹܗ. 504 :ܕܚ̇ܨܝܼܢ ܒܥܹܐܕܼܵܘ̈ܗܝ ܩܲܕܲܝܼܫܹ̈ܐ 505 ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܦܢ̣ܵܘ ܠܝܼܕܲܥܬܹܗ. 506 :ܘܲܡܙܲܚܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܡܹܐ ܬܼܝܼܬܹܗ 507 ܚܠܵܦ ܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܩܲܒܲܠܘܼܗܝ. 508 :ܟܲܕܼ ܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܠܹܗ ܒܣܵܘܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 509 ܥܠܲܝܼܡܹ̈ܐ ܘܣܵܒܹ̈ܐ ܘܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ. 510 :ܘܲܒܼܩܝܼܢ̈ܬܐ ܕܪܘܼܚܩܘܕܼܫܵܐ 511 ܙܵܡ̇ܪܝܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܵܪܘܼܬܹܗ. 512 ܐܸܬܼܒܲܝܲܢܘ ܡܸܟܹܿܝܠ ܒܗܵܕܹܐ. 513 ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܩܲܝ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܐ. 514 :ܘܝܼܠܲܦܘ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܲܫܪܵܪܹܗ 515 ܕܲܚܠܵܦܲܝܢ ܓܡ݂ܲܪ ܝܵܘܡܵܢܵܐ. 516 :ܗܝ̇ ܓܹܝܪ ܕܪܟܸܒܼ ܥܲܠ ܥܝܼܠܵܐ 517 ܠܵܘ ܡܸܛܠ ܕܲܠܝܼܬܿ ܠܹܗ ܪ̈ܟܼܫܐ. 518 :ܐܸܠܵܐ ܕܠܲܢ ܢܸܬܸܠ ܛܘܼܦ̣ܣܵܐ 519 ܕܲܒܼܡܘܼܟܵܟܹܗ ܢܸܬܿܕܲܡܹܐ. 520 :ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܬܹܗ 521 ܩܒ݂ܲܠ ܒܲܪ ܟܘܼܒܹܗ ܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܢ. 522 :ܕܢܸܚܙܹܐ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܕܘܼܒܵܪ̈ܲܝܢ 523 ܘܠܵܐ ܢܸܬܿܬܿܪܝܼܡ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܣܪܝܼܩܵܐ. 524 :ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܓܹܝܪ ܙܲܡܸܢ ܠܲܢ 525 ܒܝܲܕܼ ܡܹܐ ܬܼܝܼܬܹܗ ܕܲܠܘܵܬܲܢ. 526 :ܢܲܛܝܸܒܼ ܢܲܚܬܹ̈ܐ ܕܡܸܫܬܘܼܬܼܵܐ 527 ܕܢ̣ܥܘܿܠ ܥܲܡܹܗ ܠܲܓܼܢܘܿܢܹܗ. 528 :ܢܲܚܬܹ̈ܐ ܕܟܼ̈ܝܵܐ ܬܵܒܲܥ݁ ܠܲܢ 529 ܒܝܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܹܗ. 530 :ܢܸܬܼܥܲܛܲܦ ܕܲܟܼܝܼܘܼܬܼ ܢܲܦ̣ܫܵܐ 531 ܢܙܚܝܘܗܝ ܐܵܽܦ ܚܢܲܢ ܕܲܟܼܝܵܐܝܼܬܼ. 532 :ܘܲܒܼܗܘ̈ܠܵܠܹܗ ܕܠܵܐ ܫܲܠܘܵܐ 533 ܢܕܲܡܪܸܡ ܠܲܫܡܹܗ ܩܲܕܿܝܼܒܵܐ. 534 :ܘܢܸܩܠܹܐ ܟܠܲܢ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ 535 ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟ ܒܲܡܪܵܘܡܹܐ. ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܲܒܼܪܹܗ ܕܕܼܵܘܝܼܕܼ ܒܪܝܼܟ ܕܐܸܬܼ̇ܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/56
Source:
London British Library Oriental 5463 BL Or. 5463 http://syriaca.org/manuscript/2289
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On Palm Sunday - ܕܐܘܫܥ̈ܢܐ” based upon BL Or. 5463, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/56.
Bibliography:
On Palm Sunday - ܕܐܘܫܥ̈ܢܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/56.

Show Citation Styles