Chronicle of Edessa - ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
page break :
MS. § 1 Chron. § 8 MS. § 2 Chron. § 1 MS. § 3 Chron. § 2 MS. § 4 Chron. § 3 MS. § 5 Chron. § 4 MS. § 6 Chron. § 5 MS. § 7 Chron. § 7 MS. § 8 Chron. § 6 MS. § 9 Chron. § 9 MS. § 10 Chron. § 10 MS. § 11 Chron. § 11 MS. § 12 Chron. § 12 MS. § 13 Chron. § 13 MS. § 14 Chron. § 14 MS. § 15 Chron. § 15 MS. § 16 Chron. § 16 MS. § 17 Chron. § 17 MS. § 18 Chron. § 18 MS. § 19 Chron. § 19 MS. § 20 Chron. § 20 MS. § 21 Chron. § 21 MS. § 22 Chron. § 23 MS. § 23 Chron. § 24 MS. § 24 Chron. § 25 MS. § 25 Chron. § 22 MS. § 26 Chron. § 26 MS. § 27 Chron. § 27 MS. § 28 Chron. § 28 MS. § 29 Chron. § 29 MS. § 30 Chron. § 30 MS. § 31 Chron. § 31 MS. § 32 Chron. § 32 MS. § 33 Chron. § 33 MS. § 34 Chron. § 34 MS. § 35 Chron. § 35 MS. § 36 Chron. § 36 MS. § 37 Chron. § 37 MS. § 38 Chron. § 38 MS. § 39 Chron. § 39 MS. § 40 Chron. § 40 MS. § 41 Chron. § 41 MS. § 42 Chron. § 42 MS. § 43 Chron. § 43 MS. § 44 Chron. § 44 MS. § 45 Chron. § 45 MS. § 46 Chron. § 46 MS. § 47 Chron. § 47 MS. § 48 Chron. § 48 MS. § 49 Chron. § 49 MS. § 50 Chron. § 50 MS. § 51 Chron. § 51 MS. § 52 Chron. § 52 MS. § 53 Chron. § 53 MS. § 54 Chron. § 54 MS. § 55 Chron. § 55 MS. § 56 Chron. § 56 MS. § 57 Chron. § 57 MS. § 58 Chron. § 58 MS. § 59 Chron. § 59 MS. § 60 Chron. § 60 MS. § 61 Chron. § 61 MS. § 62 Chron. § 62 MS. § 63 Chron. § 63 MS. § 64 Chron. § 64 MS. § 65 Chron. § 65 MS. § 66 Chron. § 66 MS. § 67 Chron. § 67 MS. § 68 Chron. § 68 MS. § 69 Chron. § 69 MS. § 70 Chron. § 70 MS. § 71 Chron. § 71 MS. § 72 Chron. § 72 MS. § 73 Chron. § 73 MS. § 74 Chron. § 74 MS. § 75 Chron. § 75 MS. § 76 Chron. § 76 MS. § 77 Chron. § 77 MS. § 78 Chron. § 78 MS. § 79 Chron. § 79 MS. § 80 Chron. § 80 MS. § 81 Chron. § 81 MS. § 82 Chron. § 82 MS. § 83 Chron. § 83 MS. § 84 Chron. § 84 MS. § 85 Chron. § 85 MS. § 86 Chron. § 86 MS. § 87 Chron. § 87 MS. § 88 Chron. § 89 MS. § 89 Chron. § 90 MS. § 90 Chron. § 91 MS. § 91 Chron. § 92 MS. § 92 Chron. § 93 MS. § 93 Chron. § 94 MS. § 94 Chron. § 95 MS. § 95 Chron. § 88 MS. § 96 Chron. § 104 MS. § 97 Chron. § 96 MS. § 98 Chron. § 99 MS. § 99 Chron. § 97 MS. § 100 Chron. § 103 MS. § 101 Chron. § 98 MS. § 102 Chron. § 100 MS. § 103 Chron. § 101 MS. § 104 Chron. § 102 MS. § 105 Chron. § 105 MS. § 106 Chron. § 106
1 MS. § 1 Chron. § 8

ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܣܘܪܘܣ. ܘܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐ ܒܪ ܡܥܢܘ ܡܿܠܟܐܼ. ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝܼ. ܥܫܢ ܗܘܐ ܡܒܘܥܐ ܕܡ̈ܝܐ ܕܢܿܦܩ ܡܢ ܐܦܕܢܐ ܪܒܐܿ. ܕܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐ ܒܪܐ. ܘܥܫܢ ܘܣܠܩ ܐܝܟ ܥܝܕܗ ܩܕܡܝܐ. ܘܡܼܠܐ ܗܘܐ ܘܫܦܥ ܠܟܘܠ ܓܒ̈ܝܢ. ܘܫܪܝ ܗܘܘ ܕܪ̈ܬܐ ܘܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒ̈ܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܢܬܡܠܘܢ ܡ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܡܪܝܢ ܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐܼ. ܣܠܩ ܗܘܐ ܠܗ ܠܬܩܢܐ ܕܛܘܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܐܦܕܢܐ ܕܝܠܗ. ܐܝܟܐ ܕܝܬܒܝܢ ܘܥܡܪ̈ܝܢ܇ ܥܿܒ̈ܕܝ ܥܿܒܕܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܟܕ ܚ̈ܟܝܡܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ: ܕܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܠܡ̈ܝܐ ܝܬܝܪ̈ܐ ܕܐܬܬܘܣܦܘ ܗܘܘ܆ ܓܕܫ ܘܗܘܼܐ ܡܛܪܐ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐ ܒܠܠܝܐ. ܘܐܬܼܐ ܕܝܨܢ ܕܠܐ ܒܝܘܡܗ ܘܕܠܐ ܒܝܪܚܗ. ܘܐܬܘ ܡ̈ܝܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐܼ. ܘܐܫܟܚܘ ܐܢܘܢ ܠܩܛܪ̈ܩܛܐ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܒܦܪ̈ܙܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܩܪܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܒܡ̈ܘܟܠܐ ܕܦܪܙܠܐ ܕܡܫܪܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܕܠܐ ܐܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܡܥܠܢܐ ܠܡ̈ܝܐܼ. ܗܘܼܐ ܠܗ ܝܡܐ ܪܒܐ ܠܒܪ ܢ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܫܪܝܘ ܗܘܘ ܡ̈ܝܐ ܢܚܬܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܝ̈ܥܝܬܐ ܕܫܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐ ܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܒܦܘܪܟܣܐ ܪܒܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܚܼܙܐ ܗܘܐ ܒܠܡ̈ܦܐܕܐ ܕܢܘܪܐ ܠܡ̈ܝܐ. ܘܦܼܩܕ ܗܘܐܼ. ܘܐܫܬܩܠܘ ܗܘܘ ܬܪ̈ܥܐ ܘܩܛܪ̈ܩܛܐ ܬܡ̈ܢܝܐ ܕܫܘܪܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܢܿܦܩ ܢܗܪܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐܼ. ܬܪ̈ܥܘܗܝ ܗܘܘ ܡ̈ܝܐ ܠܫܘܪܐܿ ܡܥܪܒܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܥܠܘ ܠܓܘ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܥܩܪܘ ܠܐܦܕܢܐ ܪܒܐ ܘܦܐܝܐ pb. 2 ܕܡܪܢ ܡܿܠܟܐ. ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܒ̈ܢܝܢܐ ܪ̈ܓܝܓܐ ܘܦܐ̈ܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܟܠ ܡܕܡ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܢܗܪܐ ܡܢ ܬܝܡܢܝܗܿ ܘܓܪܒܝܝܗܿ. ܘܣܪܚܘ ܗܘܘ ܬܘܒ ܒܗܝܟܠܐ ܕܥܕܬܐ ܕܟܪ̈ܣܿܛܝܢܐܼ. ܘܡܝܬܘ ܗܘܘ ܒܗܢܐ ܥܿܒܕܐܼ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܣܓܗܝܐܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ. ܟܕ ܕܡܟܝܢ ܗܘܘ ܒܠܠܝܐ. ܥܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡ̈ܝܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܘܐܬܚܢܩܘ ܗܼܘܘ. ܟܕ ܡܠܝܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܩܠܐ ܕܝ̈ܠܠܬܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐ ܣܘܪܚܢܐ ܗܢܐ ܕܗܼܘܐ ܗܘܐܼ. ܦܩܼܕ ܗܘܐ. ܕܟܘܠܗܘܢ ܐܘܡ̈ܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܢܪܚܩܘܢ ܗܘܘ ܚ̈ܢܘܬܗܘܢ ܡܢ ܠܘܬ ܢܗܪܐ. ܘܐܢܫ ܠܘܬ ܢܗܪܐܼ. ܠܐ ܢܒܢܐ ܠܗ ܚܢܘܬܐ. ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܡ̈ܫܘܚܐ ܘܝ̈ܕܘܥܐܼ. ܐܬܬܣܝܡ ܚ̈ܢܘܬܐ ܕܟܡܐ ܢܗܘܐ ܦܬܝܗ ܕܢܗܪܐ. ܘܐܘܣܦܘ ܗܘܘ ܥܠ ܡ̈ܘܫܚܬܗ ܩ̈ܕܡܝܬܐ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܡ̈ܝܐ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ ܘܥܫܝܢܝܼܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܗܼܘ ܦܬܝܗ ܕܢܗܪܐܼ ܙܥܘܪ ܗܘܐ. ܕܡ̈ܝܐ ܕܪ̈ܓܠܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚ̈ܡܫ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܒܟܢܝܫܘܬܗܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ. ܘܦܼܩܕ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐܼ. ܕܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܝܬܒܝܢ ܒܐܣܛܘܐ ܘܦܠܚܝܢ ܠܘܩܒܠ ܢܗܪܐܼ. ܕܡܢ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܢܝܣܢ܆ ܠܐ ܗܘܘ ܒܝܬܝܢ ܒ̈ܚܢܘܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܓܙܝܪ̈ܝܐ ܕܢܛܪ̈ܝܢ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܚ̈ܡܫܐ ܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܒܝܬܝܢ ܒܫܘܪܐܿ. ܠܥܠ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܕܥܠܝܢ ܒܗܿ ܡ̈ܝܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ. ܘܡܐ ܕܐܪܓܫܘ ܒܠܠܝܐ ܘܫܡܥܘ ܩܠܐ ܕܡ̈ܝܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܕܫܪܝܘ ܕܢܥܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܟܠ ܡܿܢ ܕܫܡܿܥ ܩܠܐ ܘܡܗܡܐ ܘܠܐ ܢܦܿܩܼ. ܗܐ ܡ̈ܝܐ ܬܒܥܝܢ ܡܢܗ ܒܣܝܢܐ ܕܫܛ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܿܠܟܐ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܗܼܘܐ ܒܗ ܗܟܢܐ. ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܬ ܥ̈ܠܡܐ. ܡܪܢ ܕܝܢ ܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐܼ. ܦܩܼܕ ܗܘܐ ܘܐܬܒܢܝ ܠܗ ܒܢܝܢ ܠܡܥܡܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܒܝܬ ܣܬܘܐ ܒܝܬ pb. 3 ܬܒܪܐ. ܘܬܡܢ ܥܿܡܪ ܗܘܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ. ܘܒܩܝܛܐ ܢܚܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܦܕܢܐ ܚܕܬܐ ܕܐܬܒܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܪܝܫ ܡܒܘܥܐ. ܘܐܦ ܗܼܢܘܢ ܚܐܪ̈ܐ ܕܝܠܗܼ. ܒܢܘ ܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܢܐ ܠܡܥܡܪܗܘܢ ܒܫܒܒܘܬܐ ܕܗܿܘܐ ܒܗܿ ܡܿܠܟܐ ܒܫܘܩܐ ܪܡܐ ܕܡܬܩܪܐ ܒـ[ـܝܬ] ܣܚܪ̈ܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܢܬܩܝܡ ܗܘܐ ܫܝܢܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܦܩܼܕ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐܼ. ܘܐܫܬܒܩ ܚܘܒ̈ܬܐ ܕܬܒܥܬܐ ܡܢ ܓܘ̈ܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܒܐܓܘܪ̈ܣܐ ܘܐܬܟܠܝܬ ܬܒܥܬܐ ܡܢܗܘܢ ܚܡܫ ܫ̈ܢܝܼܢ. ܥܕܡܐ ܕܥܬܪܬ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܢܫܘܬܐ ܘܐܬܟܠܠܬ ܒ̈ܒܢܝܢܝܗܿ. ܡܪܝܗܒ ܕܝܢ ܒܪ ܫܡܫ ܘܩܝܘܡܐ ܒܪ ܡܓܪܛܛ ܣܿܦܪ̈ܐ ܕܐܘܪܗܝ ܗܼܢܘܢ ܟܬܒܘܗܝ ܠܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐܼ. ܘܠܦܘܩܕܢ ܕܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐ. ܘܒܪܕܝܢ ܘܒܘܠܝܕ ܗܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܐ ܐܪܟܝܐܘܢ ܕܐܘܪܗܝ.ܗܢܘܢ ܩܒܠܘ ܗܘܘ ܘܣܡܘ ܠܓܘ ܡܢܗܘܢܼ. ܐܝܟ ܫܪ̈ܝܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ

4 MS. § 4 Chron. § 3

ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥܼ. ܐܬܝܠܕ ܡܪܢ

54 MS. § 54 Chron. § 54

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܣܗܕ ܛܘܒܢܐ ܝܥܩܘܒ ܡܦܣܩܐ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/57
Source:
Ignazio Guidi (ed.), Chronica Minora I, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 3-4 (Paris: Typographeo Reipublicae, 1902) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: July 5, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Daniel L. Schwartz.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
“” based upon Ignazio Guidi (ed.), Chronica Minora I, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 3-4 (Paris: Typographeo Reipublicae, 1902), Digital Syriac Corpus, last modified July 5, 2017, https://syriaccorpus.org/57.
Bibliography:
“.” In Chronica Minora I, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/57.

Show Citation Styles