Ephrem the Syrian: Nativity 22

Corrections?  Copy   TEI   Text  
ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܥܽܘܢܝܳܐ : ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܒܝܰܠܕܶܗ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܡܶܢ ܒܝܰܠܕܶܗ ܐ 1 ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܢܰܘ ܚ̈ܰܫܶܐ ܕܐܺܝܬ ܗܘܰܘ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܢܶܕܰܥ ܐܰܝܕܳܐ ܡܚܽܘܬܳܐ ܐܰܣܺܝ ܝܰܠܕܳܐ ܕܐܶܫܬܠܰܚ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܣܰܦܶܩ ܠܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܐ 2 ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܠܦܳܪܶܩ ܟܽܠ ܒܝܰܠܕܶܗ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܝ ܡܚܺܝܠܳܐ ܗܘܳܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܨ̈ܚܳܢܰܘܗܝ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܒܥܰܕܥܺܕܶܗ ܢܶܙܡܰܪ ܒܪܺܝܟ ܕܰܠܥܺܐܕܶܗ ܐܰܫܘܝܰܢ ܐ 3 ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܡܨܶܐ ܐܢܳܫ ܬܳܗܰܪ ܒܶܗ ܒܐܳܣܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܘܝܳܠܶܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܗܘܰܘ ܘܡܳܐ ܕܐܶܬܟܰܪܙܰܬ ܡܚܽܘܬܰܢ ܟܶܢ ܝܳܪܶܒ ܐܳܣܝܰܢ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܢܰܨܰܚ ܒܺܐܒܰܝ̈ܢ ܒ 4 ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܣܬܓܶܕ̈ܝ ܕܣܳܓܽܘܕܳܐ ܣܟܰܠ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܓܶܕ ܗܘܳܐ ܕܰܠܚܰܕ ܠܳܐ ܣܓܶܕܘ ܗܘܰܘ ܢܚܶܬ ܬܒܰܪ ܚܰܢܳܢܳܐ ܠܢܺܝܪܳܐ ܕܫܰܥܒܶܕ ܠܟܽܠܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܫܪܳܝܗܝ ܠܢܺܝܪܰܢ ܓ 5 ܓܠܰܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܪܳܡܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܚܰܪܰܪ ܒܪܺܝܬܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܒܶܗ ܗܳܘܶܝܢ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܳܐ ܠܥܰܒܕܽܘ ܕܢܶܩܪܶܐ ܥܒܕ̈ܶܐ ܠܚܺܐܪܽܘ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܰܝܬܺܝ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܓ 6 ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܠܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܛܢܶܗ ܒܢܺܝܣܳܢ ܘܡܰܘܠܳܕܶܗ ܒܟܶܢܽܘܢ ܒܢܺܝܣܳܢ ܩܰܕܶܫ ܒܛܺܝ̈ܢܶܐ ܘܝܺܠܺܝܕ̈ܶܐ ܚܰܪܰܪ ܒܟܳܢܽܘܢ ܒܪܺܝܟ ܕܐܰܦܨܰܚ ܒܝܰܪ̈ܚܰܘܗܝ ܓ 7 ܓܥܳܐ ܗܘܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܥܰܠ ܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܠܡܳܪܶܗ ܚܰܫܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܡܳܪܶܗ ܐܶܣܬܓܶܕ ܗܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܝܰܠܕܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܓ 8 ܓܕܰܠܘ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܘܰܒܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ ܟܰܠܠܽܘܗܝ ܒܪܺܝܟܳܐ ܫܰܡܶܫ ܠܝܰܠܕܶܗ ܠܢܽܘܚܳܡܶܗ ܪܓܺܝܓܳܐ ܠܣܽܘܠܳܩܶܗ ܒܪܺܝܟܳܐ ܛܥܶܢܘ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܟܰܠܠܽܘܗܝ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܢܰܨܼܰܚ ܒܝܰܪ̈ܚܰܘܗܝ ܓ 9 ܓܠܽܘܓܝ ܐܰܦܨܰܚ ܒܪܺܝܬܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܟܝ ܒܥܺܐܕܰܢ ܬܶܙܡܰܪ ܥܺܕܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܙܰܡܰܪܘ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܐܺܝܬܺܝ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܦܣܰܩ ܐܶܫܛܳܪ̈ܰܝܢ ܕ 10 ܕܝܰܩܪܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܒܐܺܝܩܳܪܶܗ ܨܰܥܪܽܘܗܝ ܗܳܫܳܐ ܕܝܺܕܰܥܘ ܕܰܥܒܕܰܐ ܗ̱ܘ ܒܪܶܗܛܶܗ ܡܳܪܶܗ ܡܶܣܬܓܶܕ ܚܳܕܶܝܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܐܰܝܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܰܬܩܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܗ 11 ܗܶܦܟܳܝ̈ܳܬܳܐ ܥܒܰܕܢܰܢ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܗܘܰܝܢܰܢ ܗܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܥܨܳܬܶܗ ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܡܳܪܳܐ ܢܗܶܐ ܠܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܥܒܕܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܥܒܰܕܢܳܝܗܝ ܒܪܺܝܟ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܐܰܦܢܝܰܢ ܘ 12 ܘܐܳܦ ܣܰܗܪܳܐ ܕܐܶܣܬܓܶܕ ܐܶܬܚܰܪܰܪ ܒܝܰܠܕܶܗ ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܗܽܘ ܡܰܢܗܰܪ ܠܥܰܝܢ̈ܶܐ ܒܶܗ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܚ̈ܫܶܟܰܝ ܗ̈ܘܰܝ ܕܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܳܪܘ ܒܶܗ ܒܪܺܝܟ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܐܰܢܗܪܰܢ ܙ 13 ܙܶܕܩܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܠܝܰܠܕܳܟ ܕܐܦܰܪܶܩ ܡܶܢܶܗ ܣܶܓܕܬܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗܿ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܣܓܶܕܘ ܩܕܳܡܰܝܟ ܫܰܒܩܽܘܗܿ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܡܳܪܳܗܿ ܢܽܘܪܳܐ ܕܚܰܠܶܦܘ ܒܢܽܘܪܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܐܰܥܡܕܰܢ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܚ 14 ܚܠܳܦ ܢܽܘܪܳܐ ܣܰܟܠܬܳܐ ܕܐܳܟܠܳܐ ܦܰܓܪܳܗܿ ܒܢܰܦܫܳܗܿ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܣܓܶܕܘ ܗܘܰܘ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܝܶܗܒܰܬ ܦܰܓܪܳܗܿ ܠܐܳܟܽܘ̈ܠܶܐ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ ܩܰܕܫܰܬ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܛܰܡ̈ܐܳܢ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܢܽܘܪܶܗ ܡܙܰܓ ܒܰܢ ܛ 15 ܛܽܘܥܝܰܝ ܥܰܘܪܰܬ ܠܐܢܳܫܳܐ ܕܰܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܣܓܕܽܘܢ ܟܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܣܬܓܶܕܘ ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܐ ܐܶܬܛܠܶܡ ܣܓܺܝܕܳܐ ܢܚܶܬ ܠܝܰܠܕܳܐ ܘܟܰܢܫܳܗܿ ܠܘܳܬܶܗ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܐܶܣܬܓܶܕ ܝ 16 ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܕܠܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܣܓܶܕܢܰܢ ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܕܒܰܥܝܳܕܰܢ ܢܨܽܘܕܰܢ ܕܰܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܨܶܝܕ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܢܰܓܕܰܢ ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܨܛܰܢܰܥ ܘܢܰܓܕܰܢ ܝ 17 ܝܺܕܰܥ ܒܺܝܫܳܐ ܕܢܰܟܶܝܢ ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܣܡܝܰܢ ܒܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܣܳܓܦܳܢ ܒܝܰܕ ܕܰܗܒܳܐ ܡܶܣܟܺܢܰܢ ܒܰܓ̈ܠܺܝܦܶܐ ܕܰܓܠܺܝܦܳܐ ܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܥܒܰܕ ܠܰܢ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܶܬܳܐ ܪܰܟܟܶܗ ܟ 18 ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܓܠܰܦܘ ܘܐܰܬܩܶܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܢܳܫܳܐ ܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ ܠܳܐ ܣܳܡܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ ܒܗܶܝܢ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܟܰܢܺܝܘ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܦܬܺܝܚ̈ܶܐ ܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܦܰܪܣܺܝ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܟ 19 ܟܶܢ̈ܦܶܝܗܿ ܦܶܪܣܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܬܚܰܦܶܐ ܕܠܳܐ ܐܢܳܫܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܢܶܚܽܘܪ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܥܶܠ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܢܚܶܬ ܠܶܗ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܟܰܪܣܳܐ ܢܦܰܩ ܓܰܠܓܠܳܗܿ ܠܛܽܘܥܝܰܝ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܩܰܦܠܳܗܿ ܒܝܰܠܕܶܗ ܠ 20 ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܝܒܰܪ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܣܓܽܘܗܿ ܠܐܽܘܪܚܳܐ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܠܒܰܛܢܳܐ ܦܰܬܚܳܗܿ ܩܰܠܺܝܠ ܠܐܽܘܪܚܳܐ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܕܪܺܫܳܗܿ ܘܡܺܝܠܰܘ̈ܗܝ ܩܒܰܥ ܒܳܗܿ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܫܰܝܢܳܗܿ ܕܐܽܘܪܚܳܟ ܠ 21 ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܓܒܳܐ ܗܘܳܐ ܢܩܰܠܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܠܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ ܫܠܰܚ ܗܘܳܐ ܫܒܺܝܠܳܐ ܫܰܦܺܝܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܗܶܬ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܕܰܢܩܰܠܘ ܐܶܢܶܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܒܪܺܝܟ ܕܰܦܫܰܛ ܫܒܺܝ̈ܠܰܢ ܡ 22 ܡܰܣܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܠܰܓܠܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܒܟܶܣܝܳܐ ܓܠܰܦܘ ܥܰܝܢܳܐ ܠܟܺܐܦܳܐ ܘܥܰܘܰܪܘ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܬܰܘܕܺܝ ܠܝܰܠܕܳܟ ܕܰܦܬܰܚ ܚ̈ܰܙܳܝܶܐ ܣ̈ܡܰܝܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܐܰܬܩܶܢ ܚܙܳܬܳܐ ܢܢ 23 ܢܶܩܒ̈ܳܬܳܐ ܢܰܘ̈ܕܝܳܢ ܠܗܳܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܰܒܚܰܘܳܐ ܐܶܡܗܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܗܘܳܐ ܟܽܘܐܳܪܗܶܝܢ ܗܳܐ ܒܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬܗܶܝܢ ܝܺܪܶܒ ܢܶܨܚܳܢܗܶܝܢ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܗܶܝܢ ܢܢ 24 ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܝܰܠܕܳܟ ܕܰܩܢܰܘ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܕܰܢܦܰܨ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܡܪܗܽܘܢ ܘܰܚܙܰܘ ܫܶܦܠܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܕܳܝܢܺܝܢ ܘܠܰܕܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܰܠܶܦ ܬܘܳܬܳܐ ܣ 25 ܣܶܓܕܬܶܗ ܒܰܕܪܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܠܰܣܓܺܝܕܳܐ ܠܳܐ ܒܥܳܬ ܕܰܬܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܣܰܝܒܰܪܘ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܣܳܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܛܳܥܶܝܢ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܢܚܶܬ ܘܐܶܣܬܓܶܕ ܣ 26 ܣܓܶܕ ܠܳܟ ܕܰܗܒܳܐ ܕܨܰܝܳܪ̈ܶܐ ܕܰܠܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܢܓܰܕܬܳܝܗܝ ܕܰܒܛܺܝܠ ܗܘܳܐ ܒܡ̈ܺܝܬܶܐ ܡܶܢ ܚܽܘܫܚܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܪܗܶܛ ܠܶܗ ܠܰܓܠܽܘܣܩܡܳܟ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܪܗܶܛ ܠܐܽܘܪܝܳܟ ܒܪܺܝܟ ܕܰܪܚܶܡܬܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܣ 27 ܣܓܶܕܬܝ ܠܶܗ ܠܝܰܠܕܳܟ ܠܒܽܘܢܬܳܐ ܕܫܰܡܫܰܬ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܒܥܶܛܪܳܗܿ ܕܨܳܬܝ ܕܰܚܙܳܬܝ ܠܡܳܪܳܗܿ ܚܠܳܦ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܪܒܽܘܗܝ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܝܰܠܕܳܟ ܕܐܶܣܬܓܶܕ ܣ 28 ܣܓܶܕ ܠܳܟ ܡܽܘܪܳܐ ܚܠܰܦܽܘܗܝ ܘܰܚܠܳܦ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܐܚܝܳܢܰܘܗܝ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܢܕܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܢܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܫܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡܫܰܚܘ ܗܘܰܘ [ܒܳܟ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܒܣܶܡܘ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܡܫܰܚܬܳܟ] ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܪܺܝܚܳܟ ܕܐܰܒܣܡܰܢ ܣ 29 ܣܓܶܕ ܠܳܟ ܕܰܗܒܳܐ ܕܐܶܣܬܓܶܕ ܟܰܕ ܩܰܪܒܽܘܗܝ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܕܒܰܢܣܺܝܟܳܐ ܐܶܣܬܓܶܕ ܝܰܗܒܳܗܿ ܠܳܟ ܣܶܓܕܬܳܐ ܥܰܡ ܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܣܓܶܕ ܠܳܟ ܐܰܘܕܺܝ ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܣܓܺܝܕܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܬܒܰܥ ܣܶܓܕܬܶܗ ܥ 30 ܥܪܰܩ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܗܝ ܕܕܳܐܶܨ ܗܘܳܐ ܒܬܺܐܒܶܝܠ ܒܪܰܘܡܳܐ ܥܶܓܠܳܐ ܕܒܰܚܘ ܠܶܗ ܒܓܰܢ̈ܶܐ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܢܟܰܣܘ ܠܶܗ [ܒܰܠܥܳܗܿ ܠܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܠܳܐ ܟܰܪܣܶܗ ܬܒܳܪܳܐ] ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܘܣܰܪܩܶܗ ܥ 31 ܥܠܰܘܗܝ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܦܰܠ ܗܘܳܐ ܢܽܘܪܒܶܗ ܗܘܳܐ ܢܕܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܢܦܰܠ ܗܘܳܐ ܕܳܫܬܶܗ ܪܶܓܠܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܕܰܡܚܳܐ ܠܚܰܘܳܐ ܒܥܶܩܒܶܗ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ ܫܰܦܠܶܗ ܦ 32 ܦܳܗܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ ܘܡܰܛܥܶܝܢ ܒܠܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܬܺܒܶܝܠ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܝܗܿ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܐܶܫܬܰܬܰܩܘ ܕܐܶܙܕܟܺܝܘ ܒܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܐ ܕܐܶܬܟܪܶܙ ܦ33 ܦܶܪܣܰܬ ܗܘܳܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܨܺܝܕ̈ܳܬܳܗܿ ܠܨܰܝܕܳܐ ܬܰܘܕܺܝ ܠܝܰܠܕܳܟ ܕܨܰܪܺܝ ܡܨܺܝܕ̈ܳܬܳܗܿ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܦܶܪܚܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܨܳܝܕܳܐ ܗܘܳܬ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܓܶܦܳܐ ܐܰܩܢܝܰܢ ܨ 34 ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܐܳܦ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܢܰܥܕܶܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ ܚܰܝܒܰܢ ܠܰܘ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܙܰܟܝܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܒܫܶܕܠܳܐ ܫܰܥܒܕܰܢ ܝܰܠܕܳܟ ܫܕܰܠ ܐܰܚܝܰܢ ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܦܪܶܣ ܐܰܚܝܰܢ ܩ 35 ܩܒ̈ܰܠܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܐܶܣܬܶܓܕ̈ܝ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܫ̈ܐܶܠܝ ܗܘܰܝ̈ ܡܚܰܪܰܪ ܟܽܠ ܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܣܰܝܒܰܪ ܢܚܶܬ ܠܶܗ ܠܰܒܫܶܗ ܠܥܰܒܕܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܢܦܰܩ ܚܰܪܰܪ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܬܰܓܰܪ ܒܪܺܝܬܶܗ ܪ 36 ܪܬܰܚܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܒܩܳܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܳܒ̈ܓܳܢ ܓܰܒܪܺܝܐܝܠ ܐܶܫܬܠܰܚ ܐܶܬܳܐ ܣܰܒܰܪ ܒܰܛܢܳܟ ܟܰܕ ܡܛܰܝܬ ܠܝܰܠܕܳܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪܘ ܡܰܦܩܳܟ ܒܪܺܝܟܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܣܶܓܕܬܳܟ ܪ 37 ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܡܶܢ ܒܰܛܢܳܐ ܐܳܦ ܚܰܕ ܗܽܘ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܣܰܒܪܶܗ ܠܰܢ ܒܰܛܢܳܟ ܒܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܝܰܠܕܳܟ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪܽܘܢ ܒܪܺܝܟ ܣܽܘܒܳܪܳܟ ܒܝܰܘܡܳܟ ܫ 38 ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܟ ܐܶܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܣܰܒ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܕܐܺܝܬ ܠܺܝ ܘܗܰܒ ܠܺܝ ܚܢܳܢܳܐ ܕܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܐܶܢ ܕܺܝܠܝ ܒܺܝܫܽܘܬܝ ܝܰܗܒܰܬ ܟܡܳܐ ܬܶܬܶܠ ܐܰܢܬ ܕܛܳܒܳܐ ܐܰܢܬ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܥܽܘܬܪܳܟ ܒܰܥܒܳܕܳܟ ܬ 39 ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܫܶܐܠܶܬ ܒܶܗ ܗܽܘ ܒܝܰܠܕܳܟ ܗܘ̈ܰܝ ܠܰܢ ܠܦܰܓܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܠܒܶܫܬܳܝܗܝ ܚܰܝܠܳܟ ܟܰܣܝܳܐ ܢܰܠܒܫܰܢ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܰܢ ܠܒܽܘܫܳܟ ܗܘܳܬ ܪܽܘܚܳܟ ܐܶܣܛܠܰܢ ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܨܛܒܬ ܘܨܰܒܶܬܳܢ ܬ 40 ܬܗܰܪ ܥܽܘܡܩܳܐ ܘܪܰܘܡܳܐ ܕܝܰܠܕܳܟ ܟܒܰܫ ܡܪ̈ܺܝܕܶܐ ܕܰܗܡܺܝܪ̈ܶܐ ܝܰܗܒܰܢ ܠܳܟ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܝܰܗܒܰܬ ܠܰܢ ܕܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢܰܢ ܗܡܺܝܪ̈ܶܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܢܚܶܬ ܠܰܢ ܒܪܺܝܟ ܕܰܫܩܰܠ ܘܫܰܕܰܪ ܬ 41 ܬܰܘ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܫܘܰܘ ܘܰܗܘܰܘ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܓܽܘ̈ܒܶܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܬܺܐܬܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܬܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܠܐܰܒܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܝܰܠܕܶܗ ܒܪܺܝܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܝܰܠܕܶܗ
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/570
Source:
Edmund Beck (ed.), "Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen De Nativitate (Epiphania)." in Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium (Louvain: Secrétariat du CorpusSCO, 1959).
Type of Text: Digital Edition  
Status: Edited  
Publication Date: December 17, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Ephrem the Syrian, “Nativity 22” based upon Edmund Beck (ed.), "Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen De Nativitate (Epiphania)." in Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium (Louvain: Secrétariat du CorpusSCO, 1959), Digital Syriac Corpus, last modified December 17, 2019, https://syriaccorpus.org/570.
Bibliography:
Nativity 22.” In Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/570.

Show Citation Styles