History of Mar Qardagh - ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܢܝܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝ ܩܪܕܓ ܤܗܕܐ ܢܨܝܥܢܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :

ܚܲܒܿܝܼ̈ܒܲܝ: ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܠܥܹܕܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܼܵܐ ܬܲܫ̈ܥܝܵܬܼܵܐ ܕܤܵܗܕܵܘ̈ܗܝ ܘܩܲܕܝܼܫܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܘܬܼܘܼܪܤܵܝܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܠܲܟܼܢܘܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܬܼܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ: ܘܗܸܕܪܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܠܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܪܵܡܵܐ ܕܲܟܼܪܸܤܛܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܙܠܝܼܚܲܬܸ ܒܲܕܡܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܥܘܼܬܼܪܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܫܡܝܵܢܵܐ ܠܕܼܵܪܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܠܥܹܕܬܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܬܼܵܐ ܒܡܵܘܠܕܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ: ܘܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܡܪܝܼܩܬܼܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ ܠܫܘܼܦܪܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܐܸܢܹܝܢ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܠܲܒܼܢܹ̈ܝܗ̇ ܕܥܹܕܬܵܐ ܙܡܝܼ̈ܢܲܝ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܫܡܲܝܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܢܘܼܪܵܐ ܕܚܘܼܒܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܓܼܵܘܙܲܠ ܒܢܲܦܫ̈ܬܼܵܐ ܕܲܡܗܲܝ̈ܡܢܹܐ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܲܪܓܼܝܼܓܼ ܠܩܸܪܝܵܢܗܹܝܢ ܘܲܠܥܹܢ̈ܝܵܢܹܐ ܐܲܡܝܼ̈ܢܹܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ: ܒܪܵܐ ܗ̣̄ܘ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܐ ܕܩܲܕܿܝܼ̈ܫܹܐ: ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܡܲܠܠܝܼܢ ܫܘܼܦܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ.

(1) ܥܲܠ ܚܲܝܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܡܫܲܪܸܐ ܥܲܒܼܕܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ: ܠܡܸܟܼܬܿܒܼ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ ܕܝܵܢܝܵܐ: ܕܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓܼ ܚܠܸܐ ܟܘܼܢܵܝܵܐ܀ ܕܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܐܵܬܼܘܿܪܵܝܵܐ: ܘܲܒܼܓܸܢܤܵܐ ܢܡܪܘܿܕܼܵܝܵܐ: ܚܲܝܸܠܲܝܢܝ ܒܚܲܝܠܵܟܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܒܹܗ ܐܸܬܼܡܲܢܲܥ ܠܫܘܼܡܠܵܝܵܐ܀ pb. 443

ܒܲܕܓܼܘܿܢ ܚܲܒܿܝܼ̈ܒܲܝ ܪܓܝܼܓܼ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܫܬܲܥܸܐ ܠܟܼܘܿܢ ܢܸܨܚܵܢܵܘ̈ܗܝ ܬܡܝܼ̈ܗܹܐ ܘܐܵܓܼܘܿܢܵܘ̈ܗܝ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܕܐܲܬܼܠܹܝܛܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܤܵܗܕܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓܼ. ܗܵܘ̇ ܕܒܼܵܐܓܼܘܿܢܹ̈ܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܕܤܵܗܕܘܼܬܹܗ ܬܗܲܪܘ ܡܲܠܲܐܟܗܹܐ: ܘܐܸܬܿܕܲܡܲܪܘ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܗ̤ܘ ܗܵܟܹܝܠ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܓܸܢܤܵܢ ܪܲܒܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܫܵܩܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܘܿܪ̈ܵܝܹܐ. ܘܐܲܒܼܘܼܗܝ ܡܸܬܼܝܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒܿܬܼܵܐ ܡܫܲܡܗܬܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܸܡܪܘܿܕܼ: ܘܐܸܡܹܗ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒܿܬܼܵܐ ܡܫܲܡܲܗܬܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܤܲܢܚܹܪܝܼܒܼ. ܘܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗܹ̈ܐ ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܘܛܵܥܝܲܝ̈ ܒܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܡܓܼܫܘܼܬܼܵܐ ܐܸܬܼܝܼܠܸܕܼ: ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܓܹܝܪ ܓܲܒܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܼܕܼܝܼܥܵܐ ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܘܲܡܫܲܡܗܵܐ ܒܲܡܓܼܘ̈ܫܹܐ: ܓܘܼܫܢܵܘܝܼ ܫܡܹܝܗ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓܼ ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܙܘܹܗ: ܘܪܲܒܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܹܗ: ܘܚܲܝܠܬܼܵܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܦܲܓܼܪܹܗ: ܘܢܲܦܫܵܐ ܡܗܝܼܪܲܬܼ ܒܲܩܪܵܒܹܐ ܩܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܒܼܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ ܐܚܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܒܼܦܵܠܚܘܼܬܹܗ ܡܸܬܼܖܩܠܲܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܼܵܐ ܕܦܵܪ̈ܤܵܝܹܐ. ܘܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪ ܥܸܤܪܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢܝܼ̈ܢ: ܐܸܫܬܿܡܲܥ̣ ܛܸܒܹܿܗ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ ܠܫܵܒܼܘܿܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪ̈ܤܵܝܹܐ: ܘܫܲܕܲܪ ܒܥ̣ܵܝܗܝ ܠܬܲܪܥܹܗ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܦ̣ܩܲܕܼ ܘܥܲܠ̣ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܠܦܲܐܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܸܙܘܹܗ ܘܲܠܚܲܠܬܼܵܢܘܼܬܼܵܐ pb. 444 ܕܦܲܓܼܪܹܗ: ܚ̣ܕܝܼ ܒܹܗ ܪܵܘܪܒܼܵܐܝܼܬܼ. ܘܲܦ̣ܩܲܕܼ ܠܹܗ ܕܒܸܐܤܛܵܕܝܼܘܿܢ ܩܕܼܵܡ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܡܲܠܟܼܿܘܼܬܼܵܐ ܢܸܫܬܿܥܸܐ: ܘܢܸܫܕܸܐ ܓܹܐܪܵܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܲܩܒܼܝܼܥ ܒܪܹܫ ܩܲܝܤܵܐ ܪܵܡܵܐ. ܘܐܲܝܬܿܝܼܘ ܩܸܫܬܼܵܐ ܘܓܹܐܪܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܙܲܝܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܫ̣ܕܼܵܐ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ: ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܕܘܿܟܿܬܼܵܐ ܐܸܬܼܩܲܒܲܥ̣ܘ: ܘܐܸܬܼܩܲܠܲܣ̣ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܵܘܗܝ. ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܦ̣ܩܲܕܼ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܐܸܤܛܵܕܝܼܘܿܢ: ܘܢܸܫܬܿܥܸܐ ܥܲܡܹܗ ܒܐܸܤܦܹܪܵܐ ܥܲܡ ܫܲܪܟܵܐ ܕܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܵܘܗܝ. ܗܵܝ̇ ܕܟܲܕܼ ܗܘ̤ܸܵܬܼ: ܪܵܘܪܒܼܵܐܝܼܬܼ ܬܗܲܪܘ ܒܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܘܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܵܘܗܝ. ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ: ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܠܟܵܐ ܠܨܲܝܕܵܐ ܒܲܡܵܐܐ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܝܼܢ ܘܒܲܬܼܠܵܬܼܡܵܐܐ ܦܲܪ̈ܫܝܼܢ. ܘܲܦ̣ܩܲܕܼ ܠܹܗ ܕܥܲܡܹܗ ܢܸܪܟܲܒܼ: ܒܤܘܼܤܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܘܿܪ̈ܵܘܵܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܒܼܪܹܫܵܐ ܕܲܛܥ̈ܝܼܢܲܝ ܙܲܝܢܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܢܗܲܠܸܟܼ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ. ܘܟܲܕܼ ܩܲܪܝܼܒܼܝܼܢ ܠܡܸܥܲܠ ܠܥܵܒܼܵܐ ܚܲܕܼ: ܚ̣ܙܵܘ ܩܕܼܵܡܲܝܗܘܿܢ ܚܕܼܵܐ ܐܲܝܠܬܼܵܐ ܕܪܵܗܛܵܐ ܥܲܡ ܒܪܵܗ̇. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܩܥ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܐܲܪܝܼܡ ܐܝܼܕܼܵܟܼ ܒܩܸܫܬܼܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ ܥܠܲܝܡܵܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܚܵܘܵܐ ܟܘܪܫܪܵܟܼ. ܗ̤ܘ ܓܹܝܪ ܡܤܲܪܗܒܼܵܐܝܼܬܼ ܫܩܲܠ̣ ܓܹܐܪܵܐ ܚܲܕܼ ܘܤܵܡ̣ ܒܩܸܫܬܼܵܐ: ܘܲܡ̣ܬܲܚ ܒܚܲܝܠܵܐ: ܘܲܒܼܚܲܕܼ ܓܹܐܪܵܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܠܐܲܝܠܬܼܵܐ ܘܠܲܒܼܪܵܗ̇. ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܡܲܠܟܵܐ ܩܥ̣ܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܚܝܼ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܚܝܼ ܘܲܚ̣ܕܝܼ ܒܲܥܠܲܡܘܼܬܼܵܟܼ: ܘܠܲܢ pb. 445 ܚܲܕܐ ܒܢܸܨܚܵܢܲܝܟ! ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܲܦܢ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܚܫܝܼܪܵܐ: ܦ̣ܩܲܕܼ ܘܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܠܹܗ ܡܵܘܗ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ: ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܦܲܛܚܵܫܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ: ܘܐܲܩ̣ܝܼܡܹܗ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܗܪܵܐ ܬܘܼܪܡܵܪܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܢܨܝܼܒܼܝܼܢ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܼܵܐ. ܘܫܲܕܪܹܗ ܒܙܵܘܚܵܐ: ܟܲܕܼ ܫܲܕܲܪ ܒܐܝܼܕܹܗ ܡܵܘܗ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ ܐܵܦ ܠܐܲܒܼܘܼܗܝ.

ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܤ̣ܡܲܟܼ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܹܗ: ܛܵܒܼ ܐܸܬܿܬܿܙܝܼܥ̣ ܡܸܢܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܲܟܼܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ: ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܠܲܛܢܵܢܹܗ ܠܵܐ ܡܡܲܫܚܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ. ܘܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܵܐ: ܕܗ̤ܘ ܡܨܸܐ ܚܹܝܠ ܟܠ ܢܫܲܗܸܐ ܠܚܹܐܦܹܗ: ܘܠܵܐ ܢܲܪܦܹܝܘܗܝ ܕܲܢܙܝܼܥ ܕܪܘܼܦܝܵܐ ܥܲܠ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ. ܛܵܒܼ ܓܹܝܪ ܪܕܝܼܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܕܫܵܒܼܘܿܪ ܨܗܸܐ ܠܲܕܼܡܵܐ ܕܩܲܕܿܝܼ̈ܫܹܐ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܥܲܠ̣ ܠܒܲܝܬܹܗ ܕܒܲܐܪܒܹܝܠ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܼܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܥܹܐܕܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܚܲܢ̈ܦܹܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܠܲܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܛܵܒܼ ܝܲܩܲܪ: ܘܲܠܒܹܝܬܼ ܢܘܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡܵܘܗ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ. ܘܒܼܵܬܲܪ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܒܼܢܸܐ ܚܸܤܢܵܐ ܘܒܲܝܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܬܸܠܵܐ ܚܲܕܼ ܕܡܸܬܼܩܪܸܐ ܡܲܠܩܝܼ. ܘܒܲܫ̈ܢܲܝܵܐ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܒܢ̣ܵܐ ܘܫܲܟܼܠܸܠ̣ ܚܸܤܢܵܐ ܥܲܫܝܼܢܵܐ ܘܒܲܝܬܼܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܘܲܠܬܲܚܬܿ ܡ̣ܢ ܬܸܠܵܐ ܒܢ̣ܵܐ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܪܵܐ ܒܢܲܦܩ̈ܵܬܼܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܩ̣ܝܼܡ ܒܹܗ ܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ ܠܬܸܫܡܸܬܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܒܵܢܹ̇ܐ pb. 446 ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܤܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܫܸܢܬܼܵܐ: ܚ̣ܙܵܐ ܒܚܸܠܡܹܗ ܓܲܒܼܪܵܐ ܚܲܕܼ ܥܠܲܝܡܵܐ ܦܲܪܵܫܵܐ ܟܲܕܼ ܠܒܼܝܼܫ ܘܲܡܚܲܙܲܩ ܒܙܲܝܢܹܗ: ܘܲܪܟܼܝܼܒܼ ܥܲܠ ܤܘܼܤܝܵܐ: ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ. ܘܕܲܩܪܹܗ ܒܓܲܒܹܗ ܒܕܼܘܼܢܒܵܐ ܕܢܲܝܙܟܹܗ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܩܲܪܕܵܓܼ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܡܸܕܸܿܥ ܬܸܕܲܥ: ܕܲܩܕܼܵܡ ܚܸܤܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܕܲܬܼܡܘܼܬܼ ܒܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܘܩܲܪܕܵܓܼ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܡܲܢ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܗܵܠܹܝܢ ܡܢܲܚܸܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ؟ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܤܲܪܓܿܝܼܣ ܥܲܒܼܕܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܠܵܘ ܡܢܲܚܵܫܘܼ ܡܢܲܚܸܫ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܤܵܒܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܐܸܠܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܩܲܕܡܹ̇ܬܼ ܐܵܘܕܲܥ̇ܬܵܟܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ ܐܵܘܕܥܲܢ̣ܝ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܐܸܬܿܬܿܥ̣ܝܼܪ ܩܲܪܕܵܓܼ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܹܗ: ܕܚܸܠ̣ ܕܚܠܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ: ܘܐܸܫܬܲܥ̣ܝܹܗ ܠܚܸܠܡܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܸܡܹܗ ܒܲܝܬܵܐܝܼܬܼ. ܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܹܗ ܐܸܡܹܗ: ܗ̤ܘܲܝܬܿ ܝܵܕܲܥ̇ ܒܹܪܝ: ܠܵܐ ܬܲܥܡܸܠ ܠܥܲܡܵܐ ܕܲܟܼܪܸ̈ܤܛܵܝܵܢܹܐ. ܡܸܛܠ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐ ܠܝܼ: ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܠܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܤܵܓܼ̇ܕܲܝܼܢ: ܘܐܲܠܵܗܗܘܿܢ ܚ̣ܵܘܝܼ ܠܵܟܼ ܚܸܠܡܵܐ ܗܵܢܵ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܐܲܝ̣ܬܿܝܼ ܥܲܠ ܒܵܠܹܗ.

ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܹܝܢ ܚܲܕܼ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܥܲܒܼܕܝܼܿܫܘܿܥ ܫܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܥܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܚܕܼܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܚܲܕܼ ܕܒܲܐܬܼܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܒܓܼܵܫ. ܘܓܲܒܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܕܼܘܼܒܵܪ̈ܵܘܗܝ: ܘܲܒܼܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ pb. 447 ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܡܸܬܼܒܲܤܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܒܚܸܙܘܵܐ: ܩܘܼܡ ܚܘܿܬܼ ܘܐܸܬܼܚܲܙܝ ܠܩܲܪܕܵܓܼ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܒܼܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܨܵܐܹ̇ܕ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܒܲܝܬܵܝܘܼܬܝ: ܤܲܓܿܝܼ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܸܚܲܫ ܡܸܛܠ ܫܹܡܝ. ܩܵܡ̣ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ: ܘܲܠ̣ܒܲܟܼ ܚܘܼܛܪܹܗ ܒܐܝܼܕܹܗ: ܘܲܛ̣ܥܲܢ ܒܬܲܪܡܵܠܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ: ܘܲܢ̣ܚܸܬܼ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܦ̣ܩܸܕܼ ܠܹܗ. ܘܲܒܼܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܢܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ ܠܐܸܤܛܵܕܼܝܼܘܿܢ ܠܡܸܫܬܿܢܵܝܘܼ ܒܐܸܤܦܹܪܵܐ: ܗܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܐܲܪܲܥ̣ ܒܹܗ: ܘܲܦ̣ܤܲܩ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܘܲܥ̣ܒܲܪ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܕܲܥ̣ܒܲܪ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܐܸܬܼܚܲܡܲܬܼ ܛܵܒܼ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܕܼܵܐܬܹ̇ܝܢ ܥܡܹܗ: ܦܸܓܼܥܵܐ ܗ̣̄ܘ ܒܝܼܫܵܐ ܗܵܢܵܐ ܓܲܒܼܪܵܐ. ܘܲܦ̣ܩܲܕܼ ܠܦܵܠܚܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܕܢܸܡܚܘܿܢܵܝܗܝ ܠܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ. ܘܟܲܕܼ ܢܲܓܿܕܘܼܗܝ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܦ̣ܩܲܕܼ ܕܢܸܬܼܢܛܲܪ ܥܲܕܼ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܡܸܕܸܿܡ ܕܙܵܕܹ̇ܩ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܩܲܪܕܵܓܼ ܡܸܢܕܪܹܫ ܠܒܲܝܬܹܗ ܥ̣ܛܲܦ: ܘܟܲܕܼ ܩܲܠܝܼܠ ܩ̣ܵܘܝܼ: ܩܵܡ̣ ܪܟܸܒܼ ܡܸܢܕܪܹܫ ܕܢܹܐܙܲܠ ܠܐܸܤܛܵܕܝܼܘܿܢ. ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܹܝܢ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܪܬܲܚ̣ ܒܲܛܢܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܲܪܝܼܡ ܐܝܼܕܹܗ ܘܲܪܫܲܡ̣ ܐܵܬ̤ܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢܵܐ: ܚܵܘܵܝܗܝ ܫܘܼܒܼܚܵܟܼ: ܘܲܓܼܠܝܼ ܠܹܗ ܚܲܝܠܵܟܼ. ܕܢܸܕܿܥܵܟܼ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܘܠܲܝܬܿ ܐ̄ܚܪܹܝܢ ܠܒܲܪ ܡܸܢܵܟܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܚ̣ܵܘܝܼܬܼܵܢܝ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܡܲܛ̣ܝܼܘ ܠܐܸܤܛܵܕܝܼܘܿܢ: ܘܫܲܪܝܼܘ ܕܢܸܛܪܘܿܢ ܠܐܸܤܦܹܪܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܪܗܛܝܼܢ ܒܪ̈ܲܟܼܫܵܐ: ܕܒܸܩܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܐܸܤܦܹܪܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܠܵܐ pb. 448 ܐܸܫܟܲܚܘ ܕܲܢܙܝܼܥܘܼܢܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟܿܬܼܵܗ̇. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܦ̣ܩܲܕܼ ܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܦܵܠܚܹ̈ܐ: ܕܢܸܚܘܿܬܼ ܢܸܤܒܼܝܼܗ̇ ܠܐܸܤܦܹܪܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ: ܘܲܠܪܘܼܚܩܵܐ ܢܸܙܢܩܼܝܼܗ̇. ܘܟܲܕܼ ܫܲܩ̣ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܘܲܒܼܚܲܝܠܵܐ ܫ̣ܕܵܗ̇: ܩܕܼܵܡ ܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ ܢܸܦ̣ܠܲܬ̤. ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܦܵܠܚܵܘ̈ܗܝ ܤܲܥ̣ܪܘܼܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܚܲܕܼ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕܼ: ܘܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܐܵܘܼܬܲܪܘ. ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܬܡܲܗ̣ܘ ܟܲܕܼ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܓܲܒܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܦܓܲܥ̣ ܒܲܢ ܚܲܪܵܫܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܘܗ̤ܘ ܒܚܲܪ̈ܫܵܘܗܝ ܐܲܤ̣ܪܵܗ̇ ܠܐܸܤܦܹܪܲܢ ܘܦܲܪܓܠܵܗ̇ ܠܚܲܕܘܼܬܲܢ. ܥܵܢ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܕܟܲܕܼ ܡܛܲܝܒܼܝܼܢ ܗ̣̄ܘܲܝܢ ܠܡܸܪܟܲܒܼ: ܐܸܢܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܹܗ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܗܵܘ̇: ܕܐܲܪܝܼܡ ܐܝܼܕܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܕܼ ܕܡܘܼܬܼ ܨܠܝܒܼܵܐ ܕܲܟܼܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ. ܘܤܸܦܘܵܬܹ̈ܗ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼ̈ܥܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈: ܐܲܝܟܼ ܗܵܘ̇ ܕܡܸܕܲܡ ܡܠܲܚܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ.

ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܥ̣ܛܲܦ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ ܘܥܲܠ̣ ܠܒܲܝܬܹܗ: ܟܲܕܼ ܬܵܡܲܗ ܘܡܸܬܿܕܲܡܲܪ ܥܲܠ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܗܘ̤ܵܐ: ܗ̤ܘ ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܕܥܲܡܹܗ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܝܸܬܸܒܼ: ܦ̣ܩܲܕܼ ܘܐܲܥ̣ܠܘܼܗܝ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܠܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ. ܘܫܲܐ̣ܠܹܗ ܙܥܼܦܵܐܝܼܬܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܓܲܒܼܪܵܐ؟ ܘܡܵܪܵܘ ܥ̇ܒܼܵܕܵܟܼ؟ ܥܢ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܫܡܝܼܥ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈: ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܐ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܕܒܲܐܬܼܪܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܡܸܛܠ ܕܲܟܼܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ pb. 449 ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܐܸܬܿܛܪܸܕܼܘ ܡ̣ܢ ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܛܵܥܲܝ̈ܵܐ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܥ̣ܡܲܪܘ ܒܲܬܼܡܵܢܘܿܢ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܕܒܲܐܬܼܪܵܐ ܕܩܲܪ̈ܕܘܵܝܹܐ. ܠܝܼ ܕܹܝܢ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܝܼܕܼܝܼܥܬܼܵܐ ܘܒܹܝܬܼ ܡܲܥܡܪܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܝܼ. ܡܸܛܠ ܕܫܸܡܥܹ̇ܬܼ ܡ̣ܢ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ: ܗܵܘ̇ ܕܐܸܬ݂ܼܵܐ ܘܦܲܪܩܲܢ ܒܡܵܘܬܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܕܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟܵܐ ܕܢܸܤܡܘܿܟܼ ܪܹܫܹܗ: ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ: ܘܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܘܬܲܚ̈ܬܵܝܹܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܗ̤ܘ ܐܲܚܝܼܕܼ ܘܲܡܕܲܒܲܪ ܘܲܡܢܲܛܲܪ ܠܗܘܿܢ. ܥ̇ܒܼܵܕܼܝ ܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܕܲܕܠܵܐ ܫܲܠܘܵܐ ܐܲܤܸܩ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܘܐܸܦܪܘܿܥ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܥܵܒܼ̇ܘܿܕܲܢ ܘܲܡܦܲܪܢܤܵܢܲܢ: ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܪܵܢ ܒܨܲܠܡܹܗ ܘܲܩܪܵܬ ܒܲܕܼܡܘܼܬܹܗ: ܘܦܲܪܩܲܢ ܒܝܼܚܝܼܕܹܗ ܕܲܠ̣ܒܸܫ ܦܲܓܼܪܲܢ: ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܲܢ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܘܤܘܼܟܵܠܑܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܚܫܘܿܒܼ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܬܸܿܠ ܤܸܓܼܕܬܼܵܐ: ܕܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܡܸܬܿܬܿܚܝܼܒܼܵܐ: ܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܘܐܸܬܿܬܲܩܲܢ: ܐܲܟܼܘܵܬܼܟܼܘܿܢ ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܛܵܥܲܝ̈ܐ. ܘܟܲܕܼ ܫܡܲܥ̣ ܩܲܪܕܵܓܼ ܐܸܬܼܚܲܡܲܬܼ ܛܵܒܼ: ܘܲܦ̣ܩܲܕܼ ܕܢܸܡܚܘܿܢܵܝܗܝ ܠܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܥܲܠ ܦܘܼܡܹܗ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܒܵܠܲܥ̇̄ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܒܲܡܫܲܝܵܐ ܚܵܝܪ̈ܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈. ܘܟܲܤܝܵܐܝܼܬܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܨܲܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܢܸܓܼܡܘܿܪ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܸܕܸܿܡ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ. ܘܐܸܡ݂ܪ ܠܹܗ ܩܲܪܕܵܓܼ ܙܥܝܼܦܵܐܝܼܬܼ: ܠܡܵܢܵܐ ܩܵܪܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ pb. 450 ܠܲܢ ܤܵܓܼܕܲܝ̈ ܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܐܘܿ ܤܵܒܼܵܐ ܤܲܟܼܠܵܐ؟ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܥܲܒܼܝܼܫܘܿܥ ܫܬܸܩ̣: ܘܠܵܐ ܦܲܢ̣ܝܼ ܠܹܗ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܠܵܐ ܡܦܲܢܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ؟ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܥܲܠ ܡܵܘܬܵܟܼ ܘܥܲܠ ܚܲܝܲܝ̈ܟ ܫܲܠܝܼܛ ܐ̄ܢܵܐ؟ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܤܵܒܼ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝ: ܕܗܵܘ̇ ܕܥܲܠ ܦܘܼܡܹܗ ܡܵܚܹ̇ܝܢ ܠܹܗ: ܗܵܕܹܐ ܡܲܠܦܝܼܢ ܠܹܗ: ܕܠܵܐ ܙܵܕܹܩ ܠܹܗ ܕܲܢܡܲܠܸܠ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܦܲܢܝܼ̇ܬܼ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ ܠܪܲܒܿܘܼܬܼܵܟܼ. ܗܵܝ̇ ܕܹܝܢ ܕܐܸܡܲܪܬܿ: ܕܥܲܠ ܡܵܘܬܝ ܘܥܲܠ ܚܲܝܲܝ̈ ܫܲܠܝܼܛ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ. ܠܵܟܼ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܬܸܩܛܘܿܠ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܘܗܵܢܵܐ ܠܵܘ ܡܵܘܬܵܐ ܚܫܝܼܒܼ ܠܲܢ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܘܤܵܓܼܘܿ݁ܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ. ܥܲܠ ܢܲܦܫܝ ܕܹܝܢ ܘܥܲܠ ܚܲܝܲܝ̈ ܕܒܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܐܵܦ ܠܵܐ ܚܲܕܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ. ܘܠܲܢ ܡܵܪܲܢ ܠܲܒܸܒܼ ܘܦܲܩܸܕܼ ܒܲܤܒܲܤܬܹܗ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܕܠܵܐ ܬܸܕܚܠܘܼܢ ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܩܵܛ̇ܠܝܼܢ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܢܲܦܫܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܠܡܸܩܛܲܠ: ܕܚܲܠܘ ܕܹܝܢ ܡܹܢܝ: ܕܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܠܢܲܦܫܵܐ ܘܲܠܦܲܓܼܪܵܐ ܐܵܘܒܸܕܼ ܒܓܹܗܲܢܵܐ. ܒܪܲܡ ܐܸܢ ܨܵܒܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܐܹܡܲܠܸܠ ܥܲܡܵܟܼ: ܐܲܢܝܼܚ ܪܘܼܓܼܙܵܟܼ ܘܫܲܝܸܢ ܢܲܦܫܵܟܼ: ܘܗܲܒܼ ܠܝܼ ܡܲܫܡܲܥܬܼܵܟܼ ܒܲܤܝܼܡܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܦܩܘܿܕܼ ܕܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܡܸܢܚܘܿܢܵܢܝ.

ܗܵܝܕܹܝܢ ܝܼܡ̣ܵܐ ܠܹܗ ܩܲܪܕܵܓܼ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܕܡܲܠܸܠ ܡܸܕܸܿܡ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܠܲܝܬܿ ܕܲܡܵܚܹ̇ܐ ܠܵܟܼ. ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܕܹܝܢ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܥܢ̣ܵܐ pb. 451 ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܫܵܠܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܗܵܕܹܐ: ܕܟܼܠ ܕܐܝܼܬܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܒܼܝܼܕܵܐ ܗ̣̄ܘ: ܗ̤ܘܝܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ؟ ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ: ܐܹܝܢ ܫܵܠܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ. ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܘܡܵܘܕܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܟܼܠ ܕܲܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܗ̣̄ܘ: ܗܵܘ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܘ؟ ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ: ܐܹܝܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܵܘܕܹܐ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܬܼܘܼܒܼ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܘܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܲܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܙܵܕܹ̇ܩ ܠܡܸܤܓܲܕ: ܘܟܼܠ ܕܤܵܓܹ̇ܕܼ ܠܒܸܪ̈ܵܢܬܼܵܐ: ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܪܘܿܝܗܹܝܢ ܡܲܪܓܸܿܙ؟ ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ: ܐܹܝܢ ܡܵܪܝ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܸܡ݂ܲܪܬܿ: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܐܸܠܵܐ ܚܵܘܵܢܝ: ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܤܵܓܹ̇ܕܼ ܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ؟ ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܚܲܒܼܪ̈ܲܝܟ: ܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܤܵܓܼ̇ܕܲܝܢ ܐܢ̄ܬܿܘܼܿܢ. ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ: ܐܸܢ ܬܚܵܘܹܝܢܝ ܕܲܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܤܵܓܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܲܐܠܵܗܵܐ ܡܲܪܓܸܙܢܵܐ: ܚܲܕܼܝܵܐܝܼܬܼ ܫܵܠܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟܼ: ܘܒܼܵܬܲܪ ܝܘܼܠܦܵܢܵܟܼ ܐܸܬܸܐ: ܘܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܪܹܫܵܝܬܼܵܐ ܠܵܟܼ ܚܵܫܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܬܚܵܘܹܝܢܝ: ܕܲܥ ܘܲܚܙܝܼ: ܕܡܨܲܥܵܪܘܼ ܡܨܲܥܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ. ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܤܵܓܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܫܸܡܫܵܐ ܘܲܠܤܲܗܪܵܐ ܘܲܠܢܘܼܪܵܐ ܘܲܠܡܲܝ̈ܵܐ ܘܠܵܐܲܐܲܪ ܘܠܲܐܪܥܵܐ: ܘܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܘܐܲܠܵܗ̈ܬܼܵܐ ܩܵܪܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܗܘܿܢ؟ ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܐܹܝܢ ܤܵܓܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܝܼܬܼܿܝܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܘ ܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ. ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܐܵܪܵܐ ܐܸܫܟܲܚܬܿܘܿܢ: ܕܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼܝܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܘ ܥܒܝܼܝܼ̈ܕܹܐ؟ ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܗܛܗܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܗܵܝ pb. 452 ܕܲܡܟܲܬܿܪܝܼܢ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܦܝܼܢ ܐܲܝܟܼ ܫܲܪܟܵܐ: ܘܲܠܥܸܠ ܒܪܵܘܡܵܐ ܤܝܼܡܝܼܢ. ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܡ݂ܲܪܬܿ: ܒܬܼܘܼܩܵܢܗܘܿܢ ܗ̣̄ܘ ܫܩܲܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܵܪܘܿܝܗܘܿܢ: ܘܠܵܘ ܩܘܼܠܵܤܵܐ ܗ̣̄ܘ ܕܝܵܬܼܗܘܿܢ. ܕܠܵܘ ܕܹܝܢ ܐܝܼܬܝܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܝܼܕܼܝܼܥܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܐܵܦܠܵܐ ܚܝܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܐܸܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܹܫܲܠܵܟܼ ܦܲܢܵܐ ܠܝܼ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܟܲܝ ܚܲܝܹ̈ܐ ܩܢܹܝܢ؟ ܕܚܲܝܵܘ̈ܬܼܵܐ ܐܵܘ ܕܲܡܠܝܼ̈ܠܹܐ؟ ܐܸܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܩܢܹܝܢ: ܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܤܬܲܝܒܿܪܝܼܢ ܐܲܝܟܼ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ؟ ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ؟ ܘܐܸܢ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܘܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܗܘܿܢ: ܘܐܲܝܟܲܢ ܠܵܐ ܩܵܦ̇ܤܝܼܢ ܒܲܙܒܲܢ ܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܗܘܿܢ ܘܢܵܚܝܼ̇ܢ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܝܼܬܼܗܘܿܢ؟ ܐܸܠܘܼ ܓܹܝܪ ܡܠܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܸܡܫܵܐ: ܒܤܲܬܼܘܵܐ ܡܒܲܛܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܘܼܙܵܐ ܕܥܲܪܝܵܐ: ܘܲܒܼܩܲܝܛܵܐ ܠܵܐ ܡܲܤܓܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܡܝܼܡܘܼܬܹܗ: ܘܒܲܐܬܼܪܵܐ ܕܩܲܪܝܼܪ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ ܡܫܲܝܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܚܲܡܝܼܡ ܩܵܦܹ̇ܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܒܼܪܲܗܛܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܠܵܐܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܚܵܐܹ̇ܫ. ܟܠ ܓܹܝܪ ܕܚܲܝ ܘܡܸܬܼܚܙܸܐ ܘܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܡ̣ܢ ܵܬܹܗ: ܗܵܢܵܐ ܐܵܦ ܠܵܐܹ̇ܐ. ܘܟܼܠ ܕܠܵܐ ܚܲܝ ܘܠܵܐ ܠܵܐܹ̇ܐ: ܗܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ. ܟܹܐܦܵܐ ܘܓܹܐܪܵܐ ܘܥܵܓܹܠܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܠܵܐܹ̇ܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܦ ܠܵܐ ܚܲܝܼܢ. ܘܦܵܪܲܚܬܼܵܐ pb. 453 ܘܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܝܵܬܼܗܹܝܢ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼ̈ܥܵܢ ܘܠܵܐܝ̈ܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܦ ܚܲܝ̈ܢ. ܐܸܬ ܗܵܟܹܝܠ ܡ̣ܢ ܝܵܬܼܗܘܿܢ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܝܼܢ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܐܸܤܛܘܼ̈ܟܼܤܹܐ: ܐܵܦ ܠܵܐܹ̇ܝܢ ܘܚܵܐܫܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܐܸܠܵܐ ܡܸܛܠ ܕܠܵܘ ܡ̣ܢ ܝܵܬܼܗܘܿܢ ܡܸܬܿܬܿܙܥܝܼܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܚܲܪ̈ܫܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܕܼܠܵܐ ܢܦܸܫ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܠܐܹ̇ܝܢ. ܘܲܒܼܚܲܝܵܐ ܕܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܝܼܢ: ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܟܹܐܦܵܐ ܘܓܹܐܪܵܐ ܘܥܵܓܹܠܝܵܬܼܵܐ. ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܝܼܢ ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐܸܤܛܘܼ̈ܟܼܤܹܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܡܸܢܲܢ ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܓܹܐܪܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ.

ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ: ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܩܢܹܝܢ ܙܵܘܥܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ ܕܲܡܒܲܪܲܝ ܡ̣ܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܘܚܘܼܒܵܠܵܐ ܘܥܘܼܘܵܟܼܵܐ؟ ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܗܸܢܘ̣ܿܢ ܒܛܲܟܼܤܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܗܲܕܸܵܡܹ̈ܐ ܡܵܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܕܲܒܼܓܼܘܼܫܡܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܡܘܼܚܵܐ ܘܠܸܒܵܐ ܘܟܒܼܕܵܐ. ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܐܸܢ ܡܪܝܼܡ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܵܐ ܛܸܦܪܵܐ ܐܵܘ ܤܲܥܪܵܐ ܐܵܘ ܫܸܢܵܐ: ܚܘܼܤܪܵܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܡܢܵܬܼܵܢܵܝܵܐ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܡܪܝܼܡ ܐ̄ܢܵܫ ܠܡܘܼܚܵܐ ܐܵܘ ܠܠܸܒܵܐ ܐܵܘ ܠܟܲܒܼܕܵܐ: ܥܲܡ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܢ ܐܵܒܼܕܵܐ ܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܡ̈ܢܵܘܵܬܼܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܙܥܘܿܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܹܗ ܕܗܵܠܡܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܚܲܝܵܘ̈ܬܼܵܐ ܘܙܲܪ݁ܥܹܐ: ܚܘܼܤܪܵܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܡܢܵܬܼܵܢܵܝܵܐ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܫܵܒܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ: ܕܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܢܹܐܒܼܕܿܘܼܢ: ܚܘܼܒܵܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ pb. 454 ܟ̱ܠܹܗ: ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܓܹܝܪ ܚܙܵܩܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܟܼܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ: ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܓܹܝܪ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܘܥܲܝ̈ܢܹܐ ܘܡܘܼܚܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ. ܘܡܸܢܗܘܿܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܓܼܘܼܫ̈ܡܹܐ ܘܲܒܼܥܸܩܵܪܹ̈ܐ: ܘܛܘܼܟܵܤܵܐ ܕܙܲܒܼ̈ܢܹܐ: ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܫ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܕܼܝܲܪ̈ܚܹܐ ܘܲܕܼܫܲܒܹ̈ܐ ܘܲܕܼܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ. ܠܵܘ ܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܝܵܬܼܗܘܿܢ ܡܵܪܵܢܵܐܝܼܬܼ ܩܢܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܠܵܐ ܘܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܗܘܿܢ ܫܩܲܠ̣ܘ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܲܝܼܢ ܘܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫܝܼܢ. ܘܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܐܸܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܥܸܤܪܵܐ ܐ̄ܢܵܫܝܼ̈ܢ ܒܚܲܕܼ ܒܲܝܬܼܵܐ: ܘܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܢܩܲܒܸܿܠ ܢܸܟܼܝܵܢܵܐ ܒܲܚܙܵܬܹܗ: ܗ̤ܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܡܸܬܼܢܲܓܲܕܼ ܒܚܸܘܿܟܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܐܚܪܵܢܹܐ ܡܓܼܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܟܹܐܒܹܐ. ܐܸܢ ܠܲܫܪܵܓܼܵܐ ܕܲܒܼܓܼܵܘ ܒܲܝܬܼܵܐ ܬܕܲܥܸܟܼ ܐܵܘ ܠܬܲܪܥܵܐ ܬܸܤܟܿܘܿܪ: ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܕܲܒܼܒܲܝܬܼܵܐ ܢܸܤܝܵܢܵܗ̇ ܕܡܲܪܕܘܼܬܼܵܐ ܡܲܕܼܪܸܟܼ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܚܘܼܤܪܵܢܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܫܲܪܟܵܐ: ܒܦܸܚܡܵܐ ܕܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܕܹܐ ܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ̤: ܕܠܵܘ ܐܝܼܬܼܝܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ: ܘܠܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܪ̈ܵܓܼܘܿܫܹܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܲܠܗܘܿܢ ܤܵܓܹܕ̇: ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܪܘܿܝܗܘܿܢ ܡܲܪܓܸܿܙ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܘܐܵܦ ܐܸܤܛܘܼܟܼ̈ܤܹܐ: ܐܲܪܥܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪܢܵܐ ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܘܐܵܐܲܪ: ܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܠܵܘ ܪ̈ܵܓܼܘܿܫܹܐ. ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܢܸܬܼܩܪܘܿܢ ܐܝܼܬܼܝܹ̈ܐ: ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ ܡܸܫܬܿܪܹܝܢ ܘܡܸܬܼܚܲܒܿܠܝܼܢ؟ ܘܟܼܠ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܙܵܟܼܘܼܬܹܗ ܚܲܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܲܟܼܢܵܬܹܗ. ܐܲܪܥܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܫܬܲܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܘܐܵܦ ܡܸܬܼܓܲܪܦܵܐ. ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܡܸܬܼܒܲܠܥܝܼܢ ܡ̣ܢ pb. 455 ܐܲܪܥܵܐ ܘܐܵܒܼ̇ܕܝܼܢ: ܘܡܸܬܿܛܲܠܩܝܼܢ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܐܵܐܲܪ. ܘܢܘܼܪܵܐ ܡܸܬܿܕܲܥܟܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܐܵܒܼ̇ܕܵܐ: ܘܐܵܐܲܪ ܡܸܬܼܚܒܸܫ ܒܙܸܩܵܐ: ܘܡܸܫܬܲܠܗܲܒܼ ܡ̣ܢ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܡܸܬܼܡܲܙܓܼܵܐ ܒܹܗ ܤܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ. ܘܤܵܟܼܵܐ: ܟܠ ܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܘܠܹܗ ܡܵܘܒܕܵܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܕܟܼܠ ܐܵܦ ܕܚܲܒܼܪܹܗ. ܘܡܸܫܬܿܪܹܝܢ ܘܡܸܫܬܲܚܠܦܝܼܢ: ܘܲܤܝܼܩܝܼܢ ܚܲܕܼ ܥܲܠ ܚܕܼ. ܘܟܼܠ ܕܲܤܢܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܗܲܝܘܝܵܐ ܗ̣̄ܘ: ܘܟܼܠ ܕܠܵܘ ܗܲܝܘܝܵܐ ܗ̣̄ܘ ܠܵܘ ܣܢܝܼܩܵܐ ܗ̣̄ܘ. ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܠܵܐ ܗܲܝܘܝܵܐ ܠܵܐ ܤܝܼܩܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܟܼܠ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܐܵܦ ܟܠ ܕܗܲܘܝܵܐ ܗ̣̄ܘ ܤܢܝܼܩܵܐ. ܕܲܤܢܝܼ̈ܩܹܐ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܬܢ ܐܸܤܛܘܼܟܼ̈ܤܹܐ: ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܤܘܼܥܪܵܢܵܐ ܤܵܗܹ̇ܕܼ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܨܼܐ ܟܐ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܒܸܠܥܵܕ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ: ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼ ܠܓܼܵܘܵܐ. ܐܲܪܥܵܐ ܓܹܝܪ ܤܢܝܼܩܵܐ ܥܲܠ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܘܵܬܼ ܡܵܘܥܝܼܬܼܵܐ: ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܤܢܝܼܩܝܼܢ ܥܲܠ ܐܵܐܲܪ ܕܡܲܤܸܩ ܘܙܵܠܲܚ̈ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܢܘܼܪܵܐ ܬܘܼܒܼ: ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܩܲܝ̈ܤܹܐ: ܕܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܘܐܵܐܲܪ ܡܸܬܼܪܲܒܹܿܝܢ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܕܲܬܼܚܵܘܸܐ ܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܗ̇. ܡܵܕܹܝܢ ܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ̤ ܕܲܤܢܝܼ̈ܩܹܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܐܸܢ ܤܢܝܼ̈ܩܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܚܲܕ ܥܲܠ ܚܲܕܼ: ܘܐܵܦ ܗܘܲܝ̈ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܠܵܐ ܗܲܘܝܵܐ ܓܹܝܪ ܥܲܠ ܝܵܬܹܗ ܤܢܝܼܩ: ܘܠܵܐ ܥܲܠ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ. ܘܠܵܐ ܗܲܘܝܵܐ ܚܲܝܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܵܦ ܡܠܝܼܠܵܐ: ܐܸܤܛܘܼ̈ܟܼܤܹܐ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܘܐܵܦ ܠܵܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܿܐ. ܟܠ ܓܹܝܪ ܕܚܲܝ pb. 456 ܘܡܸܬܼܚܙܹܐ: ܡ̣ܢ ܝܵܬܹܗ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܘܚܵܐܹ̇ܫ. ܐܸܤܛܘܼܟܼ̈ܤܹܐ ܓܹܝܪ ܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܵܐ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܠܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܪ̈ܵܓܼܘܿܫܹܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܠܢܸܨ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܓܹܝܪ ܥܲܡ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܠܢܸܨ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܡ̇ܢ ܕܪ̈ܵܝܒܼܝܵܢ ܘܡܲܦܪ݁ܥܵܢ: ܘܲܠܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܫܘܼܢܵܝܵܐ ܥܲܡ ܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ. ܠܐܸܤܛܘܼ̈ܟܼܤܹܐ ܕܹܝܢ ܘܠܵܐ ܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܝܼܬܼ: ܐܸܠܵܐ ܫܲܬܿܝܼ̈ܩܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܟܹܐܦܹ̈ܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܲܠܗܵܠܹܝܢ ܤܵܓܹ̇ܕܼ ܘܐܝܼܬܼܝܹ̈ܐ ܚܵܫܹ̇ܒܼ ܠܗܘܿܢ: ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܪܘܿܗܝܘܿܢ ܡܲܪܓܸܿܙ. ܒܘܵܠܝܼܬܼܵܐ ܡܵܕܹܝܢ ܩܪܹܝ̇ܬܼܟܼܘܿܢ ܤܵܓܼܕܲܝ̈ ܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܪ̈ܲܚܝܼܩܲܝ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܫ̣ܡܲܥ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ: ܐܸܬܼܚܲܡܲܬܼ ܛܵܒܼ: ܒܲܕܼܠܵܐ ܫܒܲܩ̣ܬܹܗ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܕܢܸܬܿܛܦܝܼܣ ܠܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ. ܘܲܦ̣ܩܲܕܼ ܥܲܠ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܕܢܸܬܼܐܤܲܪ ܒܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܩܫܲܝ̈ܵܐ: ܘܢܸܬܼܚܒܸܫ ܒܒܲܝܬܼܵܐ ܚܸܫܘܟܼܵܐ. ܘܢܸܬܼܝܼܗܸܒܼ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܪܲܡܫܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܩܲܠܝܼܠ: ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬܿܠܘܼܢ ܠܹܗ. ܐܸܬܼܐܤܲܪ ܕܹܝܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܘܐܸܬܼܚ̣ܒܸܫ: ܟܲܕܼ ܚܵܕܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܙܲܡܲܪ ܘܐܵܡܲܪ: ܡܵܪܝܵܐ ܡܥܲܕܪܵܢܝ ܠܵܐ ܐܸܕܚܲܠ: ܡܵܢܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܠܝܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ؟

ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ ܠܢܲܚܫܝܼܪܵܐ ܘܲܠܨܲܝܕܼܵܐ: ܘܲܡ̣ܬܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܸܫܬܹܗ ܕܢܸܫܕܸܐ ܓܹܐܪܵܐ: ܘܲܢܦܲܠ̣ ܩܕܼܵܐ ܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ. ܘܗ̤ܝ ܗܵܕܹܐ ܓܸܕܼܫܲܬ̤ ܐܵܦ ܠܦܵܠܚܹ̈ܐ ܕܥܲܡܹܗ. ܘܟܲܕܼ ܙܲܒܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܤܲܓܿܝܼ̈ܬܼܵܐ ܢܲܤ̣ܝܼܘ: ܠܵܐ ܨ̣ܒܼܵܐ ܐܵܐܲܪ ܠܡܸܛܥܲܢ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܕܫܵܕܹ̇ܝܢ pb. 457 ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܟܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܚܸܠ̣ܘ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ. ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܲܕܼܥܲܡܹܗ: ܤܵܒܲܪ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܗ̣̄ܘ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܤܵܒܼܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܤܝܼܪ ܠܲܢ. ܘܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܹܗ ܗܘ̤ܵܬܼ ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܐܸܬܿܬܿܚܸܕܼܘ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܙܲܝܢܲܢ: ܥܠ ܕܡܲܪܡܲܪܢܵܝܗܝ. ܘܲܥ̣ܛܲܦ ܡܸܚܕܼܵܐ ܘܥܠ̣ ܠܒܲܝܬܹܗ ܒܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܪܒܿܬܼܵܐ: ܘܒܼܵܬܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܠܠܸܣ̣ ܘܠܵܐ ܐܸܫ̣ܬܝܼ. ܘܤܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܸܥܝܵܢܹܗ: ܕܠܥܸܕܵܢ ܨܲܦܪܵܐ ܢܸܫܪܹܝܘܗܝ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ. ܘܲܒܼܦܸܠܓܹܗ ܕܠܸܠܝܵܐ: ܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܲܫܒܼܝܼܚܵܐ ܐܸܬܼܡ̣ܠܝܼ ܒܲܝܬܼܵܐ: ܕܒܹܗ ܐܲܤܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ. ܘܟܸܢܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܐܬܸܚ̣ܙܝܼܘ ܠܘܵܬܹܗ: ܟܲܕܼ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܡܙܲܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܓܥ̣ܵܘ ܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܘܡܵܪܝܵܐ ܫܡܲܥ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܘܦܲܨܝܼ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܩܲܪܝܼܒܼܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܩܵܪܹܝܢ ܠܹܗ ܒܩܘܼܫܬܼܵܐ: ܘܥܵܒܹ̇ܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܕܼܵܚ̇ܠܵܘ̈ܗܝ: ܫܵܡܲܥ̇ ܒܵܥܘܼܬܼܗܘܿܢ ܘܦܵܪܹܩ ܠܗܘܿܢ. ܟܲܕܼ ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܥܲܡܗܘܿܢ ܡܙܲܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܚܵܕܹ̇ܐ. ܘܕܸܚܠܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܢܸܦ̣ܠܲܬ̤ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܩܲܪܝܼܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܕܼܵܪ̈ܲܝ ܒܲܝܬܼܵܐ: ܕܒܹܗ ܐܲܤܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܐܸܬܼܦܬܲܚ̣ܘ: ܘܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܩܪܸܒܼ ܠܐܲܤܘܼܪ̈ܵܘܗܝ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܘܲܢܦܲܠ̣ܘ ܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܡ̣ܢ ܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ: ܘܠܲܒܼܟܹܗ ܒܐܕܹܗ ܘܢܲܓܼܕܹܗ ܘܐܲܦ̣ܩܹܗ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܚܒܼܘܼܫܝܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܐܲܦ̣ܩܹܗ ܠܒܲܪ: ܫܲܒܼܩܹܗ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܹܗ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܬܵܐ pb. 458 ܒܵܬܲܪܝ. ܘܗ̤ܘ ܐܵܙܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܒܲܠܒܼܘܼ̈ܫܹܐ ܡܲܦܪ̈ܓܹܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܲܥ̣ܠܹܗ ܠܲܡܥܲܪܬܹܗ: ܘܫܲܒܼܩܹܗ ܘܫܲܢ̣ܝܼ.

ܘܟܲܕܼ ܗܘ̤ܵܐ ܨܲܦܪܵܐ: ܦ̣ܩܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ: ܕܢܸܫܪܘܿܢܵܝܗܝ ܠܩܲܕܝܼܫܵܐ ܘܢܲܝܬܘܿܢܵܝܗܝ ܠܲܩܕܼܵܡܵܘܗܝ. ܘܟܲܕܼ ܦܬܲܚ̣ܘ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܘܥܲܠ̣ܘ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܐܸܫ̣ܬܲܕܲܪܘ: ܐܸܫܟܲܚ̣ܘ ܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܤܝܼܡܝܼܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܘܥܸܛܪܵܐ ܕܒܸܤ̈ܡܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܥܵܛܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܼܠܹܗ ܒܲܝܬܼܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܒܥ̣ܵܐܘܼܗܝ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܿܚ̣ܘܼܗܝ: ܬܲܡܗ̣ܘ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܒܕܼܚܠܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ. ܘܲܪܗܸܛ̣ܘ ܡܤܲܪܗܒܼܵܐܝܼܬܼ ܘܐܵܘܕܲܥ̣ܘ ܠܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܐܸܙܲܠ̣ܘ ܡܵܪܝ ܐܲܝܟܼ ܕܲܦܩܲܕܬܿ: ܘܐܸܫܟܲܚ̣ܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܐܲܚܝܼܕܝܼܢ: ܘܲܦܬܲܚ̣ܢ ܘܥܲܠ̣ܢ: ܘܐܸܫܟܲܚ̣ܢ ܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܟܲܕܼ ܤܝܼܡܝܼܢ: ܘܒܲܝܵܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܸܛܪܵܐ ܕܗܹܪ̈ܘܿܡܹܐ: ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ̣ܢܵܝܗܝ. ܘܟܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܫ̣ܡܲܥ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ: ܒܕܚܠܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܘܲܒܼܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܢܦܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܡܵܚܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܘܒܼܵܟܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܘܐܵܡܲ݁ܪ: ܘܵܝ ܠܝܼ ܘܵܝ ܠܝܼ: ܘܵܝ ܠܝܼ ܕܫܸܚܩܹ̇ܬܼ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܕܐܲܠܵܥܗܵܐ! ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܕܪܲܒܿ ܗ̣̄ܘ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ ܕܲܟܼܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ! ܘܗ̤ܘܝܘ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟܼܠ ܕܲܒܼܗܘܿܢ: ܘܠܲܝܬܿ ܐܲܠܵܗ ܐ̄ܚܪܹܝܢ ܠܒܲܪ ܡܸܢܹܗ!

ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܩܵܡ̣ ܥܲܠ̣ ܠܩܲܝܛܘܿܢܵܐ: ܘܲܤ̣ܪܲܛ ܠܹܗ ܒܐܸܤܬܼܵܐ ܡܲܕܼܢܚܵܝܬܼܵܐ ܐܵܬ̤ܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ: ܘܲܢܦܲܠ̣ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܡܨܲܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܘܐܵܡܲ݁ܪ: ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ pb. 459 ܕܲܟܼܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ: ܥܢܝܼܢܝ ܘܲܒܼܥܝܼܢܝ ܘܠܵܐ ܬܲܤܠܹܝܢܝ. ܘܐܲܫܘܵܢܝ ܕܐܸܬܼܡܢܸܐ ܒܤܵܓܼ̇ܘܿܕܲܝ̈ܟ: ܘܐܸܬܼܪܫܸܡ ܒܪܘܼܫܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ. ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܗܲܝܡܢܹ̇ܬܼ ܘܐܵܘܕܝܼ̇ܬܼ ܘܡܵܘܕܸܢܵܐ: ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܡܵܘܕܹܝܢ ܘܡܲܠܦܝܼܢ ܤܵܓܼܘܿܕܲܝ̈ܟ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ. ܐܸܢܗ̤ܘ ܗܵܟܹܝܠ ܕܒܲܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܚ̣ܙܝܼ ܠܝܼ ܒܐܸܤܟܹܡܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܡܲܠܸܠ̣ ܥܲܡܝ ܒܲܫܡܵܟܼ: ܘܐܸܢܵܐ ܒܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬܼܝ ܡܲܪܡܲܪܬܹܗ: ܐܲܫܘܵܢܝ ܡܵܪܝ ܕܐܸܚܙܹܝܘܗܝ ܡܸܢܕܪܹܫ: ܘܐܸܫܐܲܠ ܡܸܢܹܗ ܫܙܼܒܼܩܵܢܵܐ ܕܤܲܟܼ̈ܠܘܵܬܼܝ: ܘܒܼܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܐܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܝܼܕܲܥܬܼܵܟܼ ܘܲܠܒܲܝܬܵܝܘܼܬܼܵܟܼ. ܘܐܸܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܡܲܠܲܐܟܲܝ̈ܟ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܚ̣ܙܝܼ ܠܝܼ ܒܐܸܤܟܹܡܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܢܸܬܼܚܙܸܐ ܠܝܼ ܡܸܢܕܪܹܫ: ܘܢܲܠܦܲܢܝ ܡܸܕܸܿܡ ܕܙܵܕܹ̇ܩ ܠܝܼ ܠܡܸܥܒܲܕܼ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܫܲܠܸܡ̣ ܨܠܘܿܬܹܗ: ܘܲܚ̣ܬܲܡ ܢܲܦܫܹܗ ܒܐܵܬ̤ܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ: ܗܵܐ ܩܵܠܵܐ ܗܲܢܝܼܵܐܐ ܘܪܲܟܿܝܼܟܼܵܐ ܐܸܫܬܲܡܲܥ̣ ܠܹܗ ܕܐܵܡܲ݁ܪ: ܟܠ ܓܹܝܪ ܕܫܵܐܹ̇̄ܠ ܢܵܤܹ̇ܒܼ: ܘܲܕܼܒܼܵܥܹ̇̄ܐ ܡܸܫܟܲܚ: ܘܠܲܐܝܢܵܐ ܕܢܵܩܹ̇ܫ ܡܸܬܼܦܬܲܚ ܠܹܗ. ܘܟܲܕܼ ܫܡܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܵܐ ܗܵܘ̇: ܐܸܬܼܒܲܝܲܐ ܘܲܚ̣ܕܼܝܼ ܪܵܘܪܒܼܵܐܝܼܬܼ: ܘܪܵܘܙܲܬ̤ ܢܲܦܫܹܗ ܘܫܲܒܼܚ̣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܲܢܦܲܩ̣ ܘܝܼܬܸܒܼ ܥܲܠ ܬܸܫܘܝܼܬܹܗ: ܘܩܲܒܸܿܠ̣ ܤܲܝܒܵܪܬܵܐ ܘܐܸܬܼܚܲܝܲܠ̣. ܡܓܼܘܼܫܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܘ̇ ܕܡܲܓܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܟܠ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܠܵܥܹ̇ܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܥܲܡ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܘܥܲܡ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܗ: ܡܸܬܿܕܲܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܬܼܵܘܪܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ: ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܲܓܸܿܫ ܠܹܗ ܐܵܟܹ̇ܠ ܠܲܚܡܵܐ. pb. 460 ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܡ̣ܪܲܚ ܠܲܡܫܲܐܵܠܘܼܬܹܗ: ܩܫܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܛܵܒܼ ܘܲܙܥܝܼܦ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܗ.

ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܬܠܵܬܼܵܐ: ܐܸܬܼܚ̣ܙܝܼ ܠܹܗ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܩܲܕܿܝܼܿܫܵܐ ܡܵܪܝ ܜܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܟܲܕܼ ܚܵܕܼܵܐ ܘܲܦܨܝܼܚ ܘܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ: ܒܹܪܝ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܐܸܢ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܸܚܙܹܝܢܝ: ܬܵܐ ܠܲܦܠܵܢܝܲܬܼ ܡܥܲܪܬܼܵܐ: ܘܬܲܡܵܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܹܗ: ܚ̣ܕܝܼ ܪܵܘܪܒܼܵܐܝܼܬܼ ܘܪܸܘܙܲܬ̤ ܢܲܦܫܹܗ. ܘܲܒܼܥܸܕܵܢܵܐ ܕܨܲܦܪܵܐ ܩܵܡ̣ ܟܲܕܼ ܚܵܕܹ̇ܐ: ܘܫܲܚ̣ܠܸܦ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܫ̣ܬܲܓܼܢܝܼ. ܘܲܕܼܒܲܪ ܥܲܡܹܗ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܡܗܲܝܡ̈ܢܹܐ ܬܪܹܝܢ: ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܲܬܼܟܼܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐ̄ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ: ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܐܵܦ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܐܸܫ̣ܬܿܘܝܼܘ ܠܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ. ܘܲܪܟܸܒܼ ܘܪܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܚܵܕܹܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܒܓܼܵܫ: ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܒܹܗ ܥܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܿܫܘܘܿܥ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܘܲܥ̣ܕܹܗ ܒܚܸܙܘܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܐܲܪܚܸܩ̣ ܡ̣ܢ ܚܸܤܢܹܗ ܐܲܝܟܼ ܡܝܼ̈ܠܹܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܦܓܲܥ̣ ܒܹܗ ܤܵܛܵܢܵܐ ܒܐܸܤܟܹܡܵܐ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܤܵܒܼܵܐ ܟܲܕܼ ܚܲܡܝܲܬܼ ܘܲܟܼܡܝܼܪ: ܘܲܠܒܼܝܼܟ ܕܲܩܢܹܗ ܒܫܸܢܵܘ̈ܗܝ ܘܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ: ܠܐܲܝܟܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܓܵܠܵܐ ܘܒܼܝܼܫ ܚܲܝܹ̈ܐ؟ ܠܡܵܢܵܐ ܕܓܸܠ̣ܬܿ ܒܝܼ ܘܲܫܒܲܩܬܵܢܝ ܘܐܸܙܲܠ̣ܬܿ ܒܵܬܲܪ ܗܵܘ̇ ܠܝܼܛ ܚܸܘܵܪ̈ܵܬܼܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ: ܗܵܘ̇ ܕܲܙܩܲܦ̣ܘ ܚܲܒܼܪ̈ܲܝܢ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕܵܝܹܐ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܡ̣ܝܼܬܼ؟ ܝܼܡܝܼ̇ܬܼ ܘܠܵܐ ܡܕܲܓܸܿܠ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܐܸܫܓܿܘܿܫ ܥܠܲܝܟ ܠܡܲܠܟܵܐ pb. 461 ܘܲܠܟܼܠܗܘܿܢ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܹܝܗ̇ ܕܦܵܪܹܣ: ܘܐܹܫܘܿܕ ܠܲܕܼܡܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܕܠܸܤ̈ܛܵܝܹܐ ܘܥܵܒܼ̇ܕܲܝ̈ ܒܝܼ̈ܫܬܼܵܐ. ܚܲܕܼ ܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܟܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܫܡܲܥ̣: ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܡܵܪܹ̈: ܐܸܫܡܘܿܛ ܤܲܝܦܝ: ܘܐܸܤܒܼܝܼܘܗܝ ܠܪܹܫܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܤܵܒܼܵܐ ܟܲܠܒܵܐ: ܕܐܲܡ̣ܪܲܚ ܠܲܡܨܲܥܵܪܘܼ ܠܡܵܪܲܢ؟ ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܒܹܗ: ܫܒܼܘܿܩ ܠܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܢܵܦܹ̇ܠ ܩܕܼܵܡ ܤܲܝܦܵܐ. ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܗܲܝܡܢܹ̇ܬܼ ܒܹܗ: ܗ̤ܘ ܥܬܼܝܼܕܼ ܕܲܢܤܝܼܦܝܼܘܗܝ ܒܪܘܼܚ ܦܘܼܡܹܗ: ܘܲܢܒܲܛܠܝܼܘܗܝ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܫܸܡܥܹ̇ܬܼ ܡ̣ܢ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ. ܐܸܤ̣ܬܲܟܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܗ̤ܘ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܕܤܵܛܵܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܕܐܸܬܼܚ̣ܙܝܼ ܠܹܗ ܒܐܸܤܟܹܡܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܪܲܩ̣ ܒܹܗ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܢܸܓܼܥܘܿܪ ܒܵܟܼ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ: ܗܵܘ ܕܲܒܼܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܦܲܪܩܲܢ̣ܝ ܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܕܛܵܥܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܩ̣ܪܵܢܝ ܘܩܲܪܒܲܢ̣ܝܼ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܹܗ: ܘܲܚ̣ܬܲܡ ܢܲܦܫܹܗ ܒܐܵܬ̤ܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܫܡܲܥ̣ ܤܵܛܵܢܵܐ ܫܡܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܡܸܚܕܼܵܐ ܐܸܫ̣ܬܲܚܠܲܦ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܸܘܝܵܐ ܐܘܼܟܵܡܵܐ: ܘܲܥ̣ܪܲܩ ܘܥܲܠ̣ ܒܨܸܪܝܵܐ ܕܫܘܿܥܵܐ.

ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܩܲܪܕܵܓܼ ܪܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܘܼܪܚܹܗ: ܟܲܕܼ ܚܵܕܹ̇ܐ ܘܲܡܫܲܒܲܚ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܗܘ̤ܵܐ ܒܒܹܝܬܼ ܒܵܘܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܐܸܬܼܚ̣ܙܝܼ ܠܹܗ ܒܚܸܠܡܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܤܲܪܓܿܝܼܣ ܤܵܗܕܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܐܵܚܝ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܫܲܦܝܼܪ ܫܲܪܝܼܬܿ. ܐܸܬܼܟܲܬܲܫ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܬܸܗܘܸܐ pb. 462 ܠܝܼ ܐܲܚܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. ܘܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܥܲܡܵܟܼ ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼܬܼܵܟܼ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܬܸܫܬܲܡܸܠܐ ܘܬܸܤܲܒܼ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ. ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܥܸܕܵܢܵܐ ܕܦܵܢܝܵܐ: ܟܲܕܼ ܫܲܪܝܼ ܕܲܢܡܲܢܲܥ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܛܘܼܪܵܐ ܕܒܹܗ ܥܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ: ܐܸܬܼܚ̣ܙܝܼ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܲܩܕܿܝܼܫܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܩܘܼܡ ܦܘܿܩ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܩܲܪܕܼܵܓܼ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ: ܘܩܲܒܸܿܠܲܝܗܝ ܚܲܕܼܝܵܐܝܼܬܼ: ܡܸܛܠ ܕܲܓܼܒܹܝܬܹܗ: ܐܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܕܝܼܠܝ ܗ̄ܘ̣: ܘܤܲܓܿܝܼ̈ܐܬܼܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼ ܕܢܸܚܲܫ ܡܸܛܠܵܬܼܝ. ܩܵܡ̣ ܕܹܝܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܟܲܕܼ ܚܵܕܹܐ: ܘܲܠ̣ܒܲܟܼ ܚܘܼܛܪܹܗ ܒܐܝܼܕܹܗ: ܘܥܲܠ ܕܪܵܥܹܗ ܕܤܸܡܵܠܵܐ ܟܬܼܵܒܼܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ. ܘܲܡܙܲܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܪܵܕܹܐ ܘܐܵܡܲ݁ܪ: ܡܗܲܠܵܟܼܘܼ ܡܗܲܠܸܵܟܼ ܘܒܼܵܟܹ̇ܐ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܫܩܝܼܠ ܙܲܪܥܵܐ. ܡܹܐܬܼܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܫܩܝܼܠ ܟܲܦܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ: ܥܢ̣ܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܦܨܝܼܚ: ܕܤܲܓܿܝܼ ܡܚܝܼܠܝܼܢ ܐܲܤܘܼܪ̈ܲܝܟ: ܡܵܪܝ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ. ܘܠܲܢ ܐܲܤܝܼܪ̈ܲܝ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܘܪ̈ܵܕܼܝܲܝ ܠܲܫܡܲܝܵܐ: ܠܵܐ ܚܫܝܼܒܼܝܼܢ ܡܸܕܸܿܡ. ܒܪܲܡ ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܹܐ ܘܪܹ̈ܫܲܝ ܥܵܠܡܵܐ: ܠܐܲܟܼܤܢܵܝܹ̈ܐ ܕܨܵܝ̇ܒܿܝܼܢ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ. ܥܢ̣ܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܐܵܦܸܢ ܚܢܲܢ ܐܸܤܲܪܢܵܟܼ ܟܲܕܼ ܛܵܥܹ̇ܝܢܲܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܫܪܲܝܬܿ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܦܟܼܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܚܢܦܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܢܓܲܪܬܿ ܠܲܢ pb. 463 ܕܢܹܐܬܸܐ ܘܢܸܫܐܲܠ ܡܸܢܵܟܼ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ. ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܝܟܼ ܐܲܒܼܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ: ܬܸܫܐܲܠ ܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ ܚܘܼܤܵܝܵܐ ܕܲܚܛܵܗܲܝ̈ܢ ܕܲܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܚܛܲܝܢܲܢ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܢ̣ܚܸܬܼ ܡ̣ܢ ܤܘܼܤܝܹܗ: ܘܲܢܦܲܠ̣ ܩܕܼܵܡ ܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܟܲܕܼ ܒܵܟܹ̇ܐ ܘܐܵܡܲ݁ܪ: ܫܒܼܘܿܩ ܠܝܼ ܡܵܪܝ ܥܲܒܼܕܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܐܲܦܝܼܣ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ: ܕܢܲܫܘܹܝܢܝ ܕܐܸܫܬܲܡܠܸܐ ܒܪܸܚܡܬܹܗ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܠܲܒܼܟܹܿܗ ܒܐܝܼܕܹܗ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܩܘܼܡ. ܘܩܵܡ̣: ܘܢܲܫ̣ܩܹܗ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܬܵܐ ܒܲܫܠܵܡ ܒܹܪܝ ܕܝܸܠܕܹܬܼ ܒܐܲܤܘܼܪ̈ܲܝ: ܡܤܲܟܸܿܐ ܠܵܟܼ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܿܚܵܐ: ܘܚܵܕܹܝܢ ܒܵܟܼ ܡܲܠܲܐܟܼܵܘ̈ܗܝ ܩܲܕܿܝܼ̈ܫܹܐ. ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܕܒܲܪܘ ܠܲܒܼܥܝܼܪܵܐ ܠܕܲܝܪܵܐ ܚܕܼܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܲܫܦܘܿܠܵܘ̈ܗܝ ܕܛܘܼܪܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼܘ ܕܠܵܐ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܵܪܵܗ̇ ܕܲܒܼܥܝܼܪܵܐ. ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܤܠܸܩ̣ܘ ܠܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܗܵܝ̇: ܕܒܼܵܗ̇ ܥܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ. ܘܟܲܕܼ ܗܘ̤ܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܩܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܕܲܢܙܲܡܲܪ ܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܕܪܲܡܫܵܐ: ܘܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܕܕܵܓܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܒܕܚܠܬܼܵܐ ܘܲܒܼܚܲܕܘܼܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ. ܘܗܵܐ ܓܘܼܕܵܐ ܕܕܲܝܘܹ̈ܐ ܡܲܪܝܪܹ̈ܐ ܐܸܬܼܚܙܝܼܘ ܒܲܫܩܝܼܦܵܐ ܠܥܸܠ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܟܲܕܼ ܡܪܲܩܕܼܝܼܢ ܘܢܵܩ̇ܫܝܼܢ ܟܲܦܵܐ ܘܓܼܵܚܟܿܝܼܢ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܐܘܿ ܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܠܹܗ ܠܦܲܛܚܵܫܵܐ ܘܲܠܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܫܒܼܝܼܩ ܠܹܗ ܒܲܝܬܹܗ ܘܐܝܼܩܵܪܹܗ ܘܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܘܪܲܒܘܼܬܹܗ: ܘܒܵܐܹ̇ܬܼ ܛܘܵܬܼ ܒܲܫܩܝܼ̈ܦܹܐ ܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܛܵܥܲܝ̈ܵܐ pb. 464 ܥܵܡ̇ܪ̈ܲܝ ܒܲܡܥܲܪܹ̈ܐ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܠܵܐ ܒܛܸܠ̣ ܡ̣ܢ ܬܸܫܡܸܫܬܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܪܡܲܙ݂ ܠܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܕܲܢܦܲܢܸܐ ܠܗܘܿܢ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ ܕܠܵܚܹ̇ܡ. ܥܢ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܒܟܼܠ ܙܒܲܢ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܘܐܲܒܼܵܗܹܝ̈ܗ̇ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ. ܒܪܲܡ ܗܵܕܹܐ ܫܪܵܪܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪܬܿܘܿܢ: ܕܒܲܫܪܵܪܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܠܹܗ ܠܦܲܛܚܵܫܵܐ ܘܲܠܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܒܲܤܲܡ ܒܬܼܘܼܪܤܵܝܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ: ܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܕܲܒܼܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܙܟܼܵܘ ܠܦܘܼܪ̈ܤܲܝܟܿܘܿܢ ܨܢܝܼ̈ܥܹܐ. ܘܫܲܒܼܩܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܠܲܫܡܲܝܵܐ ܪܗܝܼܒܼܝܼܢ. ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܒܦܵܬܼܘܿܪܹ̈ܐ ܡܡܲܕܿܟܹ̈ܐ ܘܲܒܼܚܲܡܪ̈ܵܢܹܐ ܡܨܲܠ̈ܠܹܐ: ܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܟܼܘܿܢ ܛܲܡܐܵܐ: ܡܸܬܼܒܲܤܲܡ ܗ̄ܘܹܝ̇ܬܼ: ܡ̣ܢ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܓܠܝܼܙ ܗ̄ܘܹܝ̇ܬܼ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܲܚܝܼܩ ܗ̄ܘܹܝ̇ܬܼ. ܘܒܲܪ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܠܟܼܘܿܢ ܚܸܫ̈ܘܿܟܹܐ ܘܡܵܪ̈ܘܿܕܓܹܐ ܢܛܝܼܪ̈ܲܝ ܠܫܘܼܢܵܩܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܡ ܥܒܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘܹܝ̇ܬܼ. ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܐܲܫ̣ܘܝܲܢܝ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܹܗ: ܗܵܐ ܡܸܬܼܒܲܤܲܡ ܐ̄ܢܵܐ ܒܦܵܬܼܘܿܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ. ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܕܹܝܢ ܛܲܡ̈ܐܹܐ: ܙܸܠܘ ܠܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܫܲܢ̣ܝܼܘ: ܟܲܕܼ ܡܲܝܠܠܝܼܢ ܘܩܵܥܹ̇ܝܢ ܘܫܵܓܼܫ̇ܝܼܢ ܠܹܗ ܠܛܘܼܪܵܐ.

ܘܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܫܲܠܸܡ̣ܘ ܛܘܼܒܼܵܢܹ̈ܐ ܬܸܫܡܸܫܬܗܘܿܢ ܘܝܼܬܸܒܼܘ: ܐܸܡ݂ܲܪ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܗܵܐ ܒܹܪܝ ܐܝܼܬܼ pb. 465 ܠܲܢ ܗܵܪܟܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܚܸܡ̈ܨܹܐ ܕܡܲܬܼܪܹܝܢ: ܘܩܲܠܝܼܠ ܚܲܠܵܐ ܒܩܲܪܐܵܐ. ܢܸܠܥܲܣ ܒܹܪܝ: ܘܢܸܫܬܸܐ ܡܲܝ̈ܵܐ. ܥܢ̣ܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܡܸܕܸܿܡ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ ܐܲܒܼܘܼܢ: ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܡܫܲܡܠܸܐ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܨܲܠܝܼܘ ܘܫܲܪܝܼܘ ܠܡܸܠܥܲܣ: ܗܵܐ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܸܬܼܚ̣ܙܝܼ ܠܗܘܿܢ ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܫܠܵܡ ܠܟܼܘܿܢ. ܘܥܲܡܵܗ̇ ܕܡܸܠܬܹܗ: ܦܫܲܛ̣ ܐܝܼܕܹܗ ܟܲܕܼ ܛܥܝܼܢ ܓܪܝܼܨܬܵܐ ܚܕܼܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܢܲܩܕܵܐ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܟܲܕܼ ܡܲܛܝܼܢܲܢ ܠܘܵܬܼܵܟܼ: ܒܦܲܪ̈ܙܠܹܐ ܐܸܤܲܪܬܿ ܠܲܢ: ܘܠܲܚܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܸܛܲܪ ܢܦܸܫ ܝܲܗ̣̄ܒܼܬܿ ܠܲܢ. ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܡܲܛ̣ܝܼܬܿ ܠܘܵܬܲܢ: ܗܵܐ ܒܛܘܼܪܹ̈ܐ ܪ̈ܵܡܹܐ ܘܲܦܲܐ̈ܝܵܐ ܐܲܫܪܝܼܢܵܟܼ: ܘܠܲܚܡܵܐ ܢܲܩܕܵܐ ܗܵܐ ܐܲܝܬܿܝܼܢܲܢ ܠܵܟܼ: ܘܗܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܩܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܪܵܕܹܝܢ ܒܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ. ܒܪܲܡ ܬܵܐ ܒܲܫܠܵܡ: ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܓܹܝܪ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܡܹܐܬܼܝܼܬܼܵܟܼ ܕܲܠܘܵܬܲܢ. ܘܤܵܡܹܗ ܠܠܲܚܡܵܐ ܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ ܘܫܲܢ̣ܝܼ. ܘܩܵܡ̣ܘ ܛܘܼ̈ܒܼܵܢܹܐ ܡܸܚܕܼܵܐ: ܘܤܵܡ̣ܘ ܒܘܼܪܟܵܐ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܫܵܥܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼ: ܟܲܕܼ ܡܨܲܠܹܝܢ ܘܚܵܕܹ̇ܝܡ ܘܲܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܫܲܠܸܡ̣ܘ ܨܠܘܿܬܼܗܘܿܢ: ܐܸܟܲܠ̣ܘ ܡܲܕܸܿܡ ܕܐܸܫ̣ܬܲܕܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ. ܘܠܸܠܝܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܒܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܕܠܲܐܵܗܵܐ ܚܦܝܼܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘܘ

ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܹܝܢ ܚܲܕܼ ܤܵܒܼܵܐ ܥܲܬܝܼܩ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܲܫܡܹܗ pb. 466 ܒܹܪܝ: ܘܥܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܚܕܼܵܐ ܕܦܲܪܝܼܩܵܐ ܡ̣ܢ ܡܥܲܪܬܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܐܲܝܟܼ ܬܸܫܥܵܐ ܡܝܼ̈ܠܝܼܢ. ܘܓܲܒܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܘܲܫ̈ܢܲܝܵܐ ܫܬܝܼܢ ܘܲܬܼܡܵܢܹܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܥܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܗܵܘ̇. ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܒܚܸܙܘܵܐ: ܩܘܼܡ ܙܸܠ ܠܲܡܥܲܪܬܹܗ ܕܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ: ܘܲܚܙܝܼ ܬܲܡܵܢ ܠܩܲܪܕܵܓܼ ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ. ܘܠܲܒܸܿܒܲܝܗܝ ܒܲܚܙܵܬܼܵܟܼ: ܘܚܲܝܸܠܲܝܗܝ ܒܡܸܠܬܼܵܟܼ. ܩܵܡ̣ ܤܵܒܲܐ ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܢ̣ܗܲܪ ܨܲܦܪܵܐ: ܡܲܛ̣ܝܼ ܠܲܡܥܲܪܬܹܗ ܕܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ. ܘܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܬܡ݂ܲܗ: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܢܲܦܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܥܲܪܬܹܗ ܒܲܫ̈ܢܲܝܵܐ ܫܬܝܼܢ ܘܲܬܼܡܵܢܹܐ. ܥܢ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܤܵܒܼܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ: ܗܵܐ ܐܵܪܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ: ܘܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܩܪܲܝܬܿ ܠܲܢ ܥܲܡܹܗ ܠܒܼܘܼܤܵܡܵܐ؟ ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ: ܫܒܼܘܿܩ ܠܝܼ ܐܲܒܼܘܼܢ: ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܕܠܵܐ ܐܸܫܚܘܿܩ ܠܤܲܝܒܿܘܼܬܼܵܟܼ: ܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܬܸܗܘܸܐ. ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܤܵܒܼܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܐ ܩܪ̈ܲܝܬܵܢܝ: ܐܸܠܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܫܲܕܪܲܢܝ. ܘܨܲܠ̣ܝܼܘ ܘܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܫܠܵܡܵܐ ܠܲܚ̈ܕܼܵܕܹܐ. ܘܠܲܒܼܟܹܗ ܤܵܒܼܵܐ ܠܩܲܪܕܵܓܼ ܘܢܲܫ̣ܩܹܗ ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܬܵܐ ܒܲܫܠܵܡ ܥܹܤܘܿ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܒܲܪܵܐ: ܕܐܸܫ̣ܬܲܚܠܲܦ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܬܲܡܝܼܡܵܐ: ܘܥܵܡܲ݁ܪ ܒܡܲܫܟܿܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ. ܘܝܼܬܸܒܼ ܘܡܲܠܸܠ̣ ܥܲܡܹܗ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܬܼܫܲܥ ܫܵܥܝܼ̈ܢ: ܘܒܲܪܟܹܗ ܘܢܲܫ̣ܩܹܗ: ܘܩܵܡ̣ ܗܦܲܟܼ ܠܲܡܥܲܪܬܹܗ. pb. 467 ܘܟܲܕܼ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܩ̣ܵܘܝܼ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܕܪܓܼ ܠܘܵܬܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ: ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܤܲܓܿܝܼ ܒܠܸܠܝܵܐ ܘܒܼܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܕܢܲܫܘܹܝܘܗܝ ܠܪܘܼܫܡܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ. ܘܲܒܼܠܸܠܸܝܵܐ ܕܢܸܓܲܗ ܝܵܘܡܵܐ ܕܸܫܬܼܵܐ: ܐܸܬܼܚ̣ܙܝܼ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܤܲܪܓܿܝܼܣ ܤܵܗܕܵܐ ܒܚܸܠܡܵܐ ܠܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܠܡܵܢܵܐ ܡܸܬܿܬܲܗܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܡܸܦܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܕܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܵܚܝ ܩܲܪܕܵܓܼ؟ ܘܟܲܕܼ ܐܸܬܿܬܿܥ̣ܝܼܪ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܹܗ: ܕܚܸܠ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ. ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܩܘܼܡ ܒܪܹܝ: ܢܸܚܘܿܬܼ ܠܕܲܝܪܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܛܠܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܢܫܲܡܠܸܐ ܡܸܕܸܿܡ ܕܐܸܬܼܦ̣ܩܸܕܼ ܠܝܼ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܢܵܚ̇ܬܿܝܼܢ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ: ܡܸܫܬܲܥܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܠܩܲܪܕܵܓܼ ܚܸܙܘܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܡܲܛ̣ܝܼܘ ܠܕܲܝܪܵܐ: ܐܸܬܼܟܲܢܲܫ̣ܘ ܐܲܚܹ̈ܐ ܘܐܲܬܼܩܸܢ̣ܘ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܚܵܕܹ̇ܐ ܘܪܵܘܹ̇ܙ: ܩܲܒܸܿܠ̣ ܪܘܼܫܡܹܗ ܕܲܡܫܝܚܵܐ ܗ̤ܘ ܘܲܬܼܪܹܝܢ ܥܠܲܝܡܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܫܬܵܘܬܲܦ̣ܘ ܒܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܩܲܕܿܝܼ̈ܫܹܐ. ܩ̣ܵܘܝܼ ܕܹܝܢ ܠܘܵܬܼ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܩܲܒܸܿܠ̣ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ: ܝܵܘ̈ܡܬܼܵܐ ܫܲܒܼܥܵܐ. ܘܩܵܡ̣ ܥ̣ܛܲܦ ܠܒܲܝܬܹܗ: ܟܲܕܼ ܪܵܘܹ̇ܙ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܒܹܝܬܼ ܒܵܘܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܐܸܬܼܚ̣ܙܝܼ ܠܹܗ ܤܵܛܵܢܵܐ ܒܐܸܤܟܹܡܵܐ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܡܓܼܘܼܫܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܨܲܪܹܝܢ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܡܲܝܠܸܠ ܘܒܼܵܟܹ̇ܐ ܘܐܵܡܲ݁ܪ: ܠܡܵܢܵܐ ܒܹܪܝ ܩܲܪܕܵܓܼ ܐܲܪܦܝܼܬܵܢܝ: ܘܲܢܩܸܦ̣ܬܿ ܠܲܒܼܥܸܠܕܲܒܼܵܒܲܝ̈؟ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ pb. 468 ܕܹܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܠܒܼܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ: ܬܟܼܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܚܲܝܠܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ: ܕܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܡܲܥܕܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܸܟܵܟܼ ܡܚܲܒܿܠܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܒܹܝܬܼ ܤܸܓܼܕܬܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ ܡܩܲܪܸܒܼܢܵܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܤܵܛܵܢܵܐ ܥܢ̣ܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܠܵܟܼ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܬܵܚܘܿܒܹ̈ܐ ܥܵܡ̇ܪܲܝ ܒܲܫܩܝܼ̈ܦܹܐ: ܘܠܝܼ ܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܹܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܦܵܪܹܣ. ܘܡܸܟܹܿܝܠ ܕܕܲܓܸܠ̣ܬܿ ܒܝܼ: ܐܵܙܹ̇ܠܢܵܐ ܘܡܵܘܕܲܥܢܵܐ ܠܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܲܠܫܲܠܝܼ̈ܛܵܢܹܐ: ܘܐܸܥܒܿܕܼܵܟܼ ܕܲܬܼܡܘܼܬܼ ܡܵܘܬܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܩܲܪܕܵܓܼ ܚ̣ܬܲܡ ܢܲܦܫܹܗ ܒܐܵܬ̤ܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܢܤܝܼܦܵܟܼ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ: ܗܵܘ̇ ܕܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܗ ܡܛܲܝܲܒܲ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܸܚܲܫ ܘܠܲܡܡܵܬܼ ܚܲܕܼܝܵܐܝܼܬܼ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦ̣: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܟܘܼܫܵܝܵܐ ܤܵܒܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܤܝܼ̈ܡܵܢ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ: ܘܡܲܝܠܸܠ ܘܒܼܵܟܹ̇ܐ ܘܥܵܪܹܩ.

ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܤ̣ܡܲܟܼ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܠܒܲܝܬܹܗ: ܫܲܕܲܪ ܐܲܝܬܿܝܼ ܠܹܗ ܐܲܚܵܐ ܚܲܕܼ ܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܠܕܼܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܛܵܒܼܵܐ: ܕܲܫܡܹܗ ܐܝܼܤܚܵܩ. ܘܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܵܘܝܼܕܼ: ܘܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܒܲܟܼܬܼܵܒܼܵܐ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܚܤܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܦܘܼܡܹܗ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܼܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܪܲܡܫܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ ܡܸܤܬܲܝܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܡܫܝܼܚܬܼܵܐ ܬܩܲܢܬܼܵܐ: ܕܲܡܡܲܕܲܟܼܵܐ ܒܲܛܥܵܡܹ̈ܐ ܕܫܲܡܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ. ܦܬܲܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܓܲܙܵܘ̈ܗܝ: ܘܡܦܲܠܸܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܘ̈ܗܒܼܵܬܼܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܘܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܫܦܝܼ̈ܥܵܬܼܵܐ ܠܥܹ̈ܕܵܬܼܵܐ ܘܲܠܕܲܝܪ̈ܵܬܼܵܐ ܘܲܠܥܘܼܡܪܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ: ܘܲܠܡܸܤ̈ܟܹܿܢܹܐ ܘܠܲܤܢܝܼ̈ܩܹܐ ܘܲܠܝܲܬܼܡܹ̈ܐ ܘܠܲܐܪ̈ܡܠܵܬܼܵܐ: ܘܟܸܢܫܹ̈ܐ pb. 469 ܕܲܟܼܪ̈ܝܼܗܹܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܟܵܢܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܘܲܒܼܬܲܪܥܹܗ. ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܹܝܢ ܘܐܲܒܼܵܗܵܘ̈ܗܝ ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܗ: ܛܵܒܼ ܡ̇ܥܵܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܲܕܼ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܗܵܝ̇ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܫܦܝܼܥܘܼܬܼܵܐ ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܩ̣ܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܠܡܵܢܵܐ ܟܲܝ ܟܡܝܼܪܝܼܢ ܐ̄ܢ̄ܬܿܘܿܢ ܤܲܟܼ̈ܠܹܐ: ܥܲܠ ܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܕܒܲܫܢܡܲܝܵܐ ܡܸܬܼܚܡܠܝܼܢ؟ ܫܡܲܥܘ: ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܝܬܿܘܿܢ: ܠܲܤܒܪܬܹܗ ܡܲܚܝܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܦܵܪܘܿܦܩܲܢ ܕܡܲܙܥܩܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܤܝܼܡܘܼܢ ܠܟܼܘܿܢ ܤܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܐܬܲܪ ܕܤܵܤܵܐ ܘܐܵܟܼܠܵܐ ܡܚܲܒܿܠܝܼܢ: ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܓܲܢܵܒܹ̈ܐ ܦܵܠ̇ܫܝܼܢ ܘܓܼܵܢ̇ܒܿܝܼܢ. ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܤܝܼܡܲܬܼܟܼܘܿܢ: ܬܲܡܵܢ ܢܸܗܘܸܐ ܐܵܦ ܠܸܒܿܟܼܘܿܢ. ܐܸܢ ܗܵܟܹܝܠ ܠܝܼ ܪܵܚ̇ܡܝܼܢ ܐ̄ܢ̄ܬܿܘܿܢ ܘܕܝܼܠܝܼ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܸܢܵܐ ܐܝܼܬܲܝ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܬܸܗܘܘܿܢ. ܘܐܸܢ ܥܲܡܝ ܠܵܐ ܐܝܼܬܲܝܟܿܘܿܢ: ܡܸܟܹܿܝܠ ܠܘܼܩܒܲܠܝ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ. ܘܥܲܠ ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܝܼܠܝ ܠܵܐ ܬܚܘܼܤܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ ܗܵܘ̇ ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܡܲܠܟܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ. ܐܸܫ̣ܬܲܝܲܢ ܕܹܝܢ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܘܒܲܤܝܼܡܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܗ ܘܲܠܘܵܬܼ ܟܠܢܵܫ: ܘܢ̣ܵܚ ܡ̣ܢ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܘܬܲܟܼܬܿܘܼܫܹ̈ܐ ܕܲܡܥܵܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ. ܘܦܵܫ̣ ܡ̣ܢ ܢܲܚܫܝܼܪܵܐ ܘܨܲܝܕܵܐ ܘܐܸܫܬܿܥܸܢܝܵܐ ܕܒܸܐܤܛܵܕܼܝܼܘܿܢ ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ: ܘܲܥܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܲܒܼܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܘܲܒܼܩܸܪܝܵܢܵܐ ܕܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ. ܘܐܲܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܠܡܸܫܡܲܥ ܕܝܼ̈ܢܹܐ: ܘܠܲܡܚܲܪܵܪܘܼ ܠܲܥܠܝܼ̈ܒܹܐ ܡ̣ܢ pb. 470 ܥܵܠ̇ܘܿܒܹ̈ܐ: ܘܠܲܡܦܲܨܵܝܘܼ ܠܲܛܠܝܼ̈ܡܹܐ ܡ̣ܢ ܛܵܠ̇ܘܿܡܹ̈ܐ: ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܹܗ.

ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܕܹܝܢ ܘܐܸܡܹܗ ܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܟܼܘܿܪܵܐ ܚܲܕܼ ܕܡܸܬܼܩܪܸܐ ܕܒܲܪ ܚܹܘܬܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܘܡܲܪ̈ܗܵܛܹܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ ܬܲܡܵܢ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ: ܘܒܹܝܬܼ ܢܘܼܪܵܐ ܚܲܕܼ ܡܫܲܡܗܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܒܿܢ̣ܝܼ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܒܹܗ ܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܗܵܘ̇ ܕܒܼܵܬܲܪ ܩܲܠܝܼܠ: ܕܲܝܪܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܥܲܒܼܕܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗ̤ܘ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܫܡܹܗ ܡܸܬܼܩܲܪܝܵܐ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܫܡܲܥ̣ܘ ܐܲܒܼܵܘ̈ܗܝ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܵܐ: ܘܗܵܐ ܡܦܲܠܸܓܼ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܡܒܲܕܲܪ ܢܸܟܼܤܵܘ̈ܗܝ ܠܥܹ̈ܕܼܵܬܼܵܐ ܘܲܠܕܲܝܪ̈ܵܬܼܵܐ ܘܲܠܡܸܤ̈ܟܹܿܢܹܐ: ܟܸܪܝܲܬ̤ ܠܗܘܿܢ ܛܵܒܼ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܠܐܸܡܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܪܲܒܵܐ ܗ̣̄ܝ ܒܝܼܫܬܼܵܐ ܕܓܸܕܼܫܲܬ̤ ܠܲܢ: ܘܠܵܘܛܬܼܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢܲܢ ܠܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܲܢ. ܘܟܲܕܸ ܤܒܲܪܢ ܕܝܵܪܘܿܬܼܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ: ܥܵܩ̇ܘܿܪܵܐ ܕܒܲܝܬܲܢ ܝܼܠܸܕܼܢܲܢ ܘܪܲܒܿܝܼܢܲܢ. ܐܸܡܹܗ ܕܹܝܢ ܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ ܠܒܲܥܠܵܗ̇: ܠܝܼ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܠܝܼ ܕܠܵܐ ܢܲܟܼܫܠܝܼܘܗܝ: ܐܸܠܵܐ ܫܒܼܘܿܩܲܝܗܝ ܒܨܸܒܼܝܵܢ ܢܲܦܫܹܗ: ܘܡܸܕܸܿܡ ܕܨܒܹ̇ܿܐ ܢܸܥܒܸܿܕ. ܚܢܲܢ ܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܟܲܕܼܘ ܤܐܸܒܼܢ ܠܲܢ: ܘܕܲܢܡܘܼܬܼ ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ. ܘܡܲܪ̈ܗܵܛܹܐ ܘܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܕܝܼܠܹܗ. ܘܕܲܠܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗܵܝ̇ ܕܡܸܢܹܗ ܡܸܬܼܦܲܠܚܵܐ؟ ܘܐܸܢ pb. 471 ܡܸܬܼܟܲܬܿܫܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܕܲܢܒܲܛܠܝܼܗ̇: ܟܒܲܪ ܚܵܛ̇ܝܢܲܢ. ܒܲܥܠܵܗ̇ ܕܹܝܢ ܟܐ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܵܗ̇: ܫܠܵܝ ܠܹܟܼܝ ܫܵܛܝܼܬܼܵܐ: ܤܵܒܲܪ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܢܵܨܪܵܝܬܼܵܐ ܐܝܼܬܲܝܟܿܝ. ܘܐܲܢ̄ܬܿܝ ܟܒܲܪ ܥܒܲܕܬܵܝܗܝ ܠܲܒܼܪܹܟܼܝ: ܕܢܸܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܗܵܘܢܹܗ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܟܬܲܒܼ ܠܹܗ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܗܵܟܢܵܐ: ܐܸܦܸܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܤܢܲܝ̣ܬܿ ܠܲܩܢܘܿܡܵܟܼ ܘܒܲܤܲܪܬܿ ܥܲܠ ܚܲܝܲܝ̈ܨ: ܘܲܗ̤ܘܲܝܬܿ ܢܵܨܪܵܝܵܐ: ܘܨܲܥܲܪܬܿ ܠܫܲܪܒܿܬܲܢ: ܘܲܥܒܲܕܬܵܢ ܚܸܤܕܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܟ̈ܢܵܘܵܬܲܢ: ܐܸܠܵܐ ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܪ̈ܗܵܛܹܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܘܼܪܵܐ ܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܲܡܦܲܠܵܓܼܘܼ ܠܢܵܨܪ̈ܵܝܹܐ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܩܲܒܸܿܠ̣ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ ܘܲܩܪܵܗ̇: ܓܚܸܟܼ ܛܵܒܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܤܲܓܿܝܼ ܤܟܲܠ ܤܵܒܲܢ ܘܲܠܓܹܗܲܢܵܐ ܪܗܝܼܒܼ. ܘܲܟܼܬܲܒܼ ܠܹܗ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܐܘܿ ܤܵܒܼܵܐ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܢܘܼܪܵܐ ܤܵܓܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܲܒܼܢܘܼܪܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܠܡܸܫܬܲܢܵܩܘܼ. ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܐܸܬܸܿܠ ܩܸܢܝܵܢܲܝ̈ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܡܹܗ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܠܡܸܬܼܒܲܤܵܡܘܼ: ܘܒܹܗ ܡܤܲܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܘܲܥܠܵܙܝ ܬܟܼܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܒܹܝܬܼ ܢܘܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܚܬܼܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܗܘܿܢ: ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܗܲܝ̈ܟܿܠܹܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ: ܘܡܲܕܼܒ̈ܚܹܐ ܙܗܲܝ̈ܵܐ ܩܵܒܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܒܗܘܿܢ. ܘܠܝܼ ܥܲܡܵܟܼ ܡܢܵܬܼܵܐ ܘܝܵܪܬܘܼܬܼܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܝܼ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܩ̣ܪܵܢܝ ܘܩܲܪܒܲܢ̣ܝܼ ܠܵܘܵܬܹܗ: ܘܥܲܒܼܕܲܢܝܼ ܒܪܵܐ ܠܐܲܒܼܘܼܗܝ ܓܢܝܼܙܵܐ.

ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܹܝܢ ܕܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ ܠܵܐ ܚܲܡ̣ܤܢܲܬ̤ ܠܲܡܤܲܝܒܵܪܘܼ: ܟܲܕܼ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܘܼܕܵܪܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܕܡܵܘܵܗ̈ܒܼܵܬܼܵܐ. pb. 472 ܘܐܸܬܼܚܲܫܒܲܬ̤ ܕܬܸܟܼܬܿܘܿܒܼ ܘܬܼܵܘܕܲܥ ܠܐܲܒܼܘܼܗ̇: ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕܲܪܓܹܗ ܘܲܒܼܦܵܠܚܘܼܬܹܗ ܫܲܗܵܪܟܼܘܵܤܬ ܫܵܒܼܘܿܪ ܢܸܟܘܿܪܓܲܢ. ܘܟܲܕܼ ܟܸܬܼܒܲܬ̤ ܐܸܓܲܪܬܵܐ: ܘܲܡܛܲܝܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܲܠܨܲܦܪܹܗ ܕܝܵܘܡܵܐ ܬܫܲܕܪܝܼܗ̇: ܒܹܗ ܒܠܸܠܝܵܐ ܐܸܬܼܚ̣ܙܝܼ ܠܵܗ̇ ܒܚܸܠܡܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܚܲܕܼ ܕܲܦܐܸܐ ܒܚܸܙܘܹܗ: ܟܲܕܼ ܠܒܼܝܼܫ ܚܸܘܵܪܹ̈ܐ ܘܝܵܬܹ̇ܗ̇ ܥܲܠ ܤܝܼܠܝܼܢ ܕܕܲܗܒܼܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܚܸܤܢܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܘܲܠܒܼܝܼܟܼ ܩܲܢܝܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܘܟܼܵܬܹ̇ܒܼ ܐܸܓܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܤܘܿܡܘܿܛܘܿܢ ܚܸܘܪܵܐ ܘܦܲܬܼܝܵܐ: ܘܚܵܬܹ̇ܡ ܒܥܸܙܲܩܬܹܗ: ܘܒܼܬܝܼܿ̈ܕܲܝ ܥܠܲܝ̈ܡܹܐ ܪܸ̈ܓܼܝܼܓܹܐ: ܕܲܠܒܼܝܼܫܝܼܢ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܚܸܘܵܪܹ̈ܐ: ܘܦܵܪܚ̇ܝܼܢ ܒܓܸܦܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܡܫܲܕܲܪ. ܗ̤ܝ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܬ̤ ܗܵܘ̇ ܚܸܙܘܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ: ܘܲܥܠܲܝ̈ܡܹܐ ܕܤܵܠ̇ܩܝܼܢ ܘܢܵܚ̇ܬܿܝܼܢ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܠܲܡܝܲܒܵܠܘܼ ܐܸܓܿܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܩܸܪܒܲܬ̤ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܘܫܲܐܸܠ̣ܬܹܗ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪܵܐ: ܡܲܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܵܪܝ؟ ܘܡܵܢܵܘ ܥܒܼܵܕܼܵܟܼ؟ ܘܗܵܪܟܵܐ ܠܡܵܢ ܝܵܬܹ̇ܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ ܠܵܬܐ ܪܓܼܝܼܫ ܒܵܟܼ؟ ܘܡܵܢܵ̇݁ܘ ܕܟܼܵܬܹ̇ܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ؟ ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܥܢ̣ܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܵܗ̇: ܐܸܢܵܐ ܪܲܒܿ ܚܲܝܵܠ̈ܘܵܬܹܗ ܐ̄ܢܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ. ܘܫܲܕܪܲܢ̣ܝ ܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ: ܕܐܸܟܼܬܿܘܿܒܼ ܡܵܘ̈ܗܒܼܵܬܼܵܐ ܘܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ pb. 473 ܒܲܥܠܹܟܼܝ: ܘܠܲܫܡܲܝܵܐ ܐܹܫܲܕܲܪ ܚܘܼܫܒܵܢܗܹܝܢ. ܘܕܐܸܡ݂ܲܪܬܿܝ: ܕܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ ܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫ ܒܵܟܼ: ܡܕܲܓܵܠܘܼ ܡܕܲܓܼܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܝ. ܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ ܠܝܼ ܝܲܕܲܥ̇: ܘܒܼܝܼ ܪܓܼܝܼܫ ܕܗܵܪܟܵܐ ܐܝܼܬܲܝ. ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܝܵܕܼܥܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܠܝܼ: ܡܸܛܠ ܕܠܸܒܹܟܼܝ ܒܐܲܪܥܵܐ ܗ̣̄ܘ. ܘܟܲܕܼ ܐܸܬܿܬܿܥ̣ܝܼܪܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܼܵܗ̇: ܗܘ̤ܵܬܼ ܒܕܸܚܠܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ. ܘܪܸܗܛܲܬ̤ ܟܲܕܼ ܪܲܬܿܝܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܘܐܸܫ̣ܬܲܥܝܲܬ̤ ܠܹܗ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܚ̣ܙܵܬ̤. ܚܵܘܝܵܬܹܗ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܐܸܓܲܪܬܵܐ: ܕܲܒܼܥܸܕܵܢ ܪܲܡܫܵܐ ܟܸܬܼܒܲܬ̤ ܕܲܬܫܲܕܲܪ ܠܐܲܒܼܘܼܗ̇. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܵܗ̇: ܕܒܲܫܪܵܪܵܐ ܪܲܒܿ ܘܲܕܚܝܼܠ ܘܫܲܪܝܼܪ ܚܸܙܘܵܐ ܕܲܚ̣ܙܲܝܬܿܝ: ܘܕܸܝܼܠܹܟܼܝ ܡܥܲܒܲܝ ܠܸܒܹܟܼܝ. ܘܡܵܪܲܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܒܲܤܒܲܪܬܹܗ: ܕܐܸܬܹܝ̇ܬܼ ܕܐܸܦܠܘܿܓܼ ܓܲܒܼܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒܼܘܼܗܝ: ܘܒܲܪܬܼܵܐ ܥܲܠ ܐܸܡܵܗ̇: ܘܟܲܠܬܼܵܐ ܥܲܠ ܚܡܵܬܼܵܗ̇: ܘܲܒܼܥܸܠܕܿܒܼܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܗ. ܘܗܵܢܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܵܦ ܒܹܝܬܼ ܓܲܒܼܪܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ: ܕܚܲܕܼ ܒܤܲܪ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ: ܢܸܗܘܸܐ ܤܸܕܼܩܵܐ ܘܦܵܠܓܼܿܘܼܬܼܵܐ. ܘܗܵܕܲܐ ܗ̣̄ܝ ܕܲܒܼܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ: ܕܲܒܼܗܵܘ̇ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܸܬܼܓܿܠܸܐ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܥܵܒܹ̇ܕܼ ܢܘܼܚܵܡܵܐ: ܘܲܡܒܲܤܸܩ ܠܟܹ̈ܐܢܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܢܸܩ ܠܥܵܘ̈ܠܹܐ: ܬܪܹܝܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܥܲܪܤܵܐ: ܚܲܕܼ ܢܸܬܿܕܿܒܲܪ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܒܼܘܼܤܵܡܵܐ: ܘܚܲܕܼ ܢܸܫܬܿܒܸܩ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܓܹܗܲܢܵܐ ܘܲܒܼܫܘܼܢܵܩܵܐ. ܒܪܲܡ ܐܸܢܵܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ ܬܟܼܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܒܵܬܲܪ ܩܸܢܝܵܢܲܝ̈ ܠܘܵܬܹܗ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܝܵܘܡܵܐ ܠܵܐ ܬܘܼܒܼ pb. 474 ܐܲܡ̣ܪܚܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܬܹܐܡܲܪ ܠܹܗ ܡܸܕܸܿܡ: ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܚ̣ܵܘܝܲܬ̤ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܟܡܝܼܪܵܐ ܡܸܛܠ ܒܘܼܕܵܪܵܐ ܕܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ.

ܘܟܲܕܼ ܫ̈ܢܲܝܵܐ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܘܝܲܪ̈ܚܹܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܢܦܲܩ̣ܘ: ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܩܲܪܕܵܓܼ ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܦܲܐ̈ܝܵܢ ܠܲܟܼܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܡܸܬܼܗܲܦܲܟܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܫܡܲܥ̣ܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܢܫܲܚ̈ܠܦܹܐ ܕܲܒܼܬܲܝܡܢܵܐ ܘܲܒܼܡܲܥܪܒܼܵܐ ܥܲܠ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܙܢܵܘ̈ܗܝ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܘܝܼܠܸܦ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܫܲܝܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܩܪ̈ܵܒܹܐ: ܘܦ̣ܵܫ ܡ̣ܢ ܬܲܟܼܬܿܘܼ̈ܫܹܐ: ܘܲܪܚܸܡ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܫܸܠܝܵܐ: ܐܸܬܿܛܲܝܲܒܼܘ. ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܟܼܚ̄ܕܼܵܐ ܪ̈ܗܘܿܡܵܝܹܐ ܘܛܲܝܵܝܹ̈ܐ: ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܕܒܲܚܕܼܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܟܼܢܲܫ̣ܘ ܐܲܝܟܼ ܚܵܠܵܐ ܕܥܲܠ ܤܸܦܬܹܗ ܕܝܲܡܵܐ: ܘܐܲܫ̣ܩܸܠܘ ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܩܕܼܵܡ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܩܲܠܝܼܠ: ܤܠܸܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܠܘܵܬܼ ܪܲܒܹܗ ܡܵܪܝ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ. ܘܟܲܕܼ ܝܼܪܲܚ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܩ̣ܵܘܝܼ ܠܘܵܬܹܗ: ܟܲܕܼ ܥܵܒܼ̇ܕܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܨܵܘܒܵܐ ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܠܘܵܬܼ ܤܵܒܼܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܒܹܪܝ ܐܲܒܼܝܼܠܵܐ: ܥ̣ܒܲܕܼܘ ܓܲܝ̈ܤܹܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܪ̈ܗܘܿܡܵܝܹܐ ܘܛܲܝܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܫ̣ܒܼܵܘ ܘܐܲܚ̣ܪܸܒܼܘ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܢܲܗܪܵܐ ܬܘܼܪܡܵܪܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܢܨܲܝܼܒܼܝܼܢ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܬܚܘܼ̈ܡܹܐ: ܫܒܼܵܘ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܠܐܲܒܼܘܼܗܝ ܘܠܸܐܡܹܗ: ܘܠܲܐܢ̄ܬܿܬܹܗ: ܘܠܲܐܚܘܼܗܝ ܘܲܠܚܵܬܹܗ: ܘܲܠܟܼܠ̇ܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܗ. ܐܸܬܼܦܲܠܲܛ̣ܘ pb. 475 ܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܦܵܠܚܹ̈ܐ ܕܝܼܠܹܗ ܪ̈ܵܟܼܒܲܝ ܪ̈ܲܟܼܫܵܐ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܡܲܐܬܹܝܢ ܘܲܬܼܠܵܬܼܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ: ܘܐܸܤ̣ܬܲܪܗܲܒܼܘ ܠܛܘܼܪܵܐ: ܘܒܼܵܥܹ̇̄ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ. ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܘܐܸܫ̣ܟܿܚܘܼܗܝ ܒܲܡܥܲܪܬܹܗ ܕܒܹܪܝܼ ܐܲܒܼܝܼܠܵܐ ܥܲܡ ܪܲܒܹܗ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ: ܘܟܸܢܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܟܼܵܗ̈ܢܹܐ ܕܲܟܼܢܝܼܫܝܼܢ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ. ܘܟܲܕܼ ܚܙ̣̰ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܡܸܚܕܼܵܐ ܩܲܕܸܡ̣ ܗ̤ܘ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܕܵܡܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢ̄ܬܿܘܿܢ ܠܝܼ ܕܦܲܠܝܼ̈ܛܝ ܡ̣ܢ ܓܲܝܤܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ. ܥܢ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܓܲܒܼܪܵܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܝ ܒܲܙܢܵܘ̈ܗܝ ܘܒܼܝܼܫ ܒܚܲܢܦܘܼܬܹܗ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܟܲܕܼ ܦܲܛܚܵܫܹ̈ܐ ܘܡܲܪ̈ܙܒܼܵܢܹܐ ܒܲܡܥܲܪܹ̈ܐ ܕܓܲܢܵܒܹ̈ܐ ܘܡܲܛܥ̈ܝܵܢܹܐ ܥܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܠܲܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܙܵܕܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܬܸܓܼܕܲܫ. ܘܥܡܵܗ̇ ܕܡܸܠܬܹܗ: ܡܚ̣ܵܝܗܝ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܦܲܠ̣ ܥܲܠ ܕܘܼܟܿܬܹܗ ܘܡ̣ܝܼܬܼ. ܘܟܲܕܼ ܚܙ̣ܵܘ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܗܘ̤ܵܐ: ܕܚܸܠ̣ܘ ܕܚܠܬܼܵܐ ܪܲܒܹܿܬܼܵܐ: ܘܗܲܝܡܸܢ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܒܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܩܲܒܸܿܠ̣ܘ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܼܵܐ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܩܲܪܕܵܓܼ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܩܲܕܲܝܼ̈ܫܹܐ ܛܘܼܒܼܵܢܹ̈ܐ ܒܹܪܝ ܘܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ: ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ ܘܡܵܪ̈ܲܝ: ܨܲܠܵܘ ܥܠܲܝ ܕܐܹܙܲܠ: ܘܲܒܼܚܝܠܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܲܢ ܘܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܟܼܘܿܢ ܐܲܦܢܸܐ ܠܲܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܙܘܿܙܹ̈ܐ. ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܕܹܝܢ ܚܲܬܼܡ̣ܘܼܗܝ ܒܐܵܬ݂ܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܘܢܲܫ̣ܩܘܼܗܝ: ܘܫܲܕܪܘܼܗܝ ܒܲܫܠܵܡܵܐ. pb. 476

ܘܟܲܕܼ ܡܲܛ̣ܝܼ ܠܚܸܤܢܹܗ ܕܥܲܠ ܡܲܠܩܝܼ: ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܚܪ̈ܝܼܒܹܐ ܕܲܪܡܹܝܢ: ܘܒܲܝܬܹܗ ܕܲܒܼܙܝܼܙ ܘܒܲܪܢܵܫ ܠܲܝܬܿ ܒܹܗ: ܟܸܪܝܲܬ̤ ܠܹܗ ܛܵܒܼ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܫܲܕܲܪ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܐ ܩܲܠܝܼ̈ܠܹܐ: ܘܲܟܼܬܲܒܼ ܠܗܘܿܢ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܤܒܲܪܬܿܘܿܢ ܠܟܼܘܿܢ ܕܐܸܢܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ ܫܸܠܚܹ̈ܬܼ ܥܘܼܫܢܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܬܼܘܼܩܦܵܐ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ: ܘܡܸܛܠܗܵܕܹܐ ܐܲܡ̣ܪܲܚܬܿܘܿܢ ܠܡܸܥܲܠ ܘܲܠܡܸܚܪܲܒܼ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܲܬܼܚܹܝܬܼ ܫܘܼܠܛܵܢܝ. ܗܵܕܹܐ ܕܹܝܢ ܗܘܲܝ̤ܬܿܘܿܢ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ: ܕܠܵܘ ܡܸܫܠܚ ܫܸܠܚܹ̈ܬܼ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܠܒܲܫ ܠܸܒܼܫܹ̇ܬܼ ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܙܕܟܸܐ. ܐܸܠܵܐ ܫܲܕܲܪܘ ܠܝܼ ܢܲܦܫ̈ܬܼܵܐ ܟܠܗܹܝܢ ܕܲܫ̣ܒܲܝܬܿܘܿܢ: ܘܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܤܲܒܼܘ ܠܟܼܘܿܢ ܘܙܸܠܘ ܒܲܫܠܵܡܵܐ. ܘܥܲܡܝ ܩܪܵܒܼܵܐ ܠܵܐ ܬܓܲܪܘܿܢ: ܘܗܵܕܹܐ ܦܲܩܚܵܐ ܠܟܼܘܿܢ. ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܩܲܒܸܿܠ̣ܘ ܘܲܩ̣ܪܵܘ ܐܸܓܿܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܟܬܲܒܼܘ ܠܹܗ ܨܲܥܪܵܐ ܘܨܘܼܚ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܡܸܠܹ݁̈ܐ ܕܒܸܙܚܵܐ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܡܸܢܕܪܹܫ ܟܬܲܒܼ ܠܗܘܿܢ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܕܠܸܒܼܫܹ̇ܬܼ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܫܲܝܢܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ: ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܒܼܨܒܼܝܵܢܝ ܐܸܠܲܒܲܫ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܕܒܲܩܪ̈ܵܒܹܐ. ܐܸܠܵܐ ܫܲܕܲܪܘ ܠܝܼ ܠܐܵܒܼܝ ܘܠܹܐܡܝ ܘܠܲܐܢ̄ܬܲܬܼܝ ܘܠܵܐܚܝ ܘܲܠܚܵܬܼܝ ܘܲܠܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܲܝܬܿܝ ܟܠܗܘܿܢ: ܘܲܠܟܼܠܵܗ̇ ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܲܕܼܒܲܪܬܿܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܲܬܚܹܝܬܼ ܫܘܼܠܛܵܢܝ. ܘܤܲܒܼܘ ܠܟܼܘܿܢ ܩܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܲܤܛܵܘ ܘܲܥܒܲܪ ܡܹܢܝ. ܘܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕܼܘܼܢܵܢܝ: ܕܒܼܵܬܲܪܟܼܘܿܢ ܐܸܪܕܘܿܦ. ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܫܡܲܥ̣ܘ pb. 477 ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܲܬܼܟܼܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܹܐܡܲܬܼ ܕܡ̣ܢ ܟܲܕܼܘ ܤ̣ܡܲܟܼܘ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܗܘܿܢ: ܦܤܲܩ̣ܘ ܪܹܫܹܗ ܕܐܲܚܘܼܗܝ ܘܫܲܕܲܪܘ ܠܹܗ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܐ ܠܪܹܫܹܗ ܕܐܲܚܘܼܗܝ ܕܲܦܤܝܼܩ: ܒܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܡܸܫܬܲܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܒܼܪܘܼܓܼܙܹܗ ܡܸܬܼܓܵܘܙܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܲܦ̣ܩܲܕܼ ܡܸܚܕܼܵܐ: ܘܩܲܪܢܵܐ ܩܪܵܬ̤: ܘܥܲܠ̣ ܗ̤ܘ ܘܡܲܐܬܹܿܝܢ ܘܲܬܼܠܵܬܼܝܼܢ ܘܐܲܪܒܿܥܵܐ ܦܵܠܚܹ̈ܐ ܘܫܲܒܼܥܵܐ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܠܥܹܕܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܦ̣ܫܲܛ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܲܡܨܲܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܵܡܲ݁ܪ: ܕܘܼܢ ܡܵܪܝܵܐ ܕܝܼܢܝ ܘܐܸܬܼܟܬܲܫ ܥܲܡ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬܼܟܲܬܿܫܝܼܢ ܥܲܡܝ. ܐܲܚܘܼܿܕܼ ܙܲܝܢܵܐ ܘܤܲܟܿܪܵܐ ܘܩܘܼܡ ܒܥܘܼܕܪܵܢܝ: ܫܡܘܿܛ ܤܲܦܤܹܪܵܐ ܘܐܲܒܼܪܸܩ ܠܘܼܩܒܲܠ ܪ̈ܵܕܼܘܿܦܲܝ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܢܲܦܫܝ: ܕܐܸܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܦܵܪܘܿܩܹܟܼܝ. ܘܟܲܕܼ ܫܲܠܸܡ̣ ܨܠܘܿܬܹܗ: ܫܩܲܠ̣ ܚܢܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܒܹܝܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܘܲܒܼܕܲܪ ܥܲܠ ܙܲܝܢܹܗ ܘܥܲܠ ܤܘܼܤܝܹܗ ܘܥܲܠ ܦܵܠܵܚܵܘ̈ܗܝ. ܘܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ: ܕܲܩܒܼܝܼܥ ܒܹܗ ܩܲܝܤܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܕܲܙܩܝܼܦܹܗ ܕܦܵܪܘܿܩܲܢ: ܬܠ̣ܵܐ ܒܲܩܕܼܵܠܹܗ. ܘܐܲܪܝܼܡ̣ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܲܡ̣ܬܲܚ ܚܝܵܪܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܲܡܪܵܘܡܵܐ: ܘܲܢ̣ܕܲܪ ܢܸܕܼܪܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܡܵܪܝܵܐ ܐܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܕܥܵܠܲܡܹ̈ܐ: ܐܸܢ ܬܸܗܘܸܐ ܥܲܡܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܒܵܗ̇: ܘܲܒܼܚܲܝܠܵܟܼ ܘܲܒܼܥܘܼܕܼܪܵܢܵܟܼ ܐܲܕܪܸܟܼ ܠܲܒܼܥܸܠܕܲܒܼܵܒܲܝ̈ ܘܐܸܙܟܸܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܲܗܦܸܟܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܲܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܫ̣ܒܼܵܘ: ܘܐܸܦܢܸܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܩܵܪܵܒܼܵܐ pb. 478 ܗܵܢܵܐ ܕܤܝܼܡ ܩܕܼܵܡܲܝ: ܥܵܩܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܒܼܵܢܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܤܵܗ̈ܕܘܼܬܼܵܐ. ܘܲܡܤܲܚܸܦ ܐ̄̈ܢܵܐ ܐܲܕܪ̈ܘܿܩܹܐ ܘܩܵܒܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܒܕܼܘܼ̈ܟܿܝܵܬܼܗܘܿܢ ܡܲܕܼܒ̈ܚܹܐ ܩܲܕܝ̈ܫܹܐ. ܘܲܛܠܵܝܹ̈ܐ ܒܲܢܝ̈ ܡܓܼܘܼܫܹ̈ܐ ܕܲܦܪܝܼܫܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܠܤܵܛܵܢܵܐ: ܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܐܸܬܸܿܠ: ܘܲܒܼܢܲܝ̈ ܩܝܵܡܵܐ ܐܸܥܒܸܿܕܼ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܓܲܙܹ̈ܐ ܘܡܲܪ̈ܗܵܛܹܐ ܕܲܦܪܲܫ̣ܘ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ ܘܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܠܒܹܝܬܼ ܢܘܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܠܥܹ̈ܕܵܬܼܵܐ ܘܲܠܕܲܝܪ̈ܵܬܼܵܐ ܐܹܦܲܠܸܓܼ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܟܲܕܼ ܫܲܠܸܡ̣ ܡܸܠܲܝ̈ ܢܸܕܼܪܹܗ ܘܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ ܩܝܵܡܹܗ: ܗܵܐ ܩܵܠܵܐ ܐܸܫܬܲܡܲܥ̣ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܲܩܕܫܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܐܵܡܲ݁ܪ: ܐܸܬܼܠܲܒܲܒܼ: ܐܸܬܼܠܲܒܲܒܼ: ܐܸܬܼܚܲܝܲܠ ܘܐܸܬܼܥܲܫܲܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܕܼܚܲܠ ܥܲܒܼܕܝܼ ܩܲܪܕܵܓܼ. ܡܸܛܠ ܕܥܲܡܵܟܼ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܐܲܫܠܸܵܡ ܠܲܒܸܠܕܵܒܼܵܒܲܝ̈ܟ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ. ܘܟܲܕܼ ܩܵܠܵܐ ܗܵܘ̇ ܐܸܫܬܿܡܲܥ̣: ܡܸܚܕܼܵܐ ܗ̤ܘ ܘܦܵܠܚܵܘ̈ܗܝ ܢܦܲܠ̣ܘ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܩܕܼܵܡ ܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܫܵܥܹ̈ܐ ܬܲܪܬܹܿܝܢ. ܘܩܵܡ̣ܘ ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܫܲܒܼܚ̣ܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ.

ܘܲܦ̣ܩܲܕܼ ܩܲܕܼܿܝܼܫܵܐ: ܘܲܩ̣ܪܵܬ̤ ܩܲܪܢܵܐ ܬܠܵܬܼ ܙܲܒܼܢܝܼ̈ܢ: ܘܲܪܟܸܿܒܼܘ. ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܛܥܝܼܢܲܝ̈ ܙܲܝܢܹܗ: ܘܗܵܐ ܡܵܪܝ: ܠܵܐ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢܲܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܙܵܕܹ̇ܩ ܠܲܢ ܠܡܸܪܕܲܦ ܒܵܬܲܪ ܒܥܸܠܕܿܒܼܵܒܲܝ̈ܢ. ܛܘܼܒܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܓܚܸܟܼ ܦܨܝܼܚܵܐܝܼܬܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܗܵܘ̇ ܕܐܲܫ̣ܡܲܥ ܠܲܢ ܩܵܠܵܐ ܕܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܗ̤ܘ ܡܚܵܘܸܐ ܠܲܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܢܸܪܕܸܐ pb. 479 ܘܢܸܪܕܿܘܿܦ ܘܢܲܕܼܪܸܵܟܼ ܠܲܒܼܥܸܠܕܿܒܼܵܒܲܝ̈ܢ. ܘܟܲܕܼ ܪܕܼܵܘ ܐܲܝܟܼ ܡܝܼ̈ܠܹܐ ܬܪܹܝܢ: ܗܵܐ ܪ̈ܘܼܩܹܐ ܡ̣ܢ ܫܹܐܪ̈ܝܹܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܡܹܝܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ. ܒܚܸܟܼܡܵܬܼܵܐ ܓܹܝܪ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܥܸܒܼܕܲܬ̤: ܘܲܒܼܟܼܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܕܕܼܵܘ ܫܲܒܵܝܹ̈ܐ: ܒܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܦܲܪܤܚܵܐ: ܘܒܲܬܼܪܹܝܢ ܦܲܪ̈ܤܚܝܼܢ: ܡܓܲܢܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܟܲܤܝܵܐܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܫܲܒܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܡܨܲܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܪ̈ܘܼܩܥܹܐ ܡ̣ܢ ܫܹܐܪ̈ܝܹܐ ܕܲܠܒܼܘܼܫܵܗ̇: ܘܪܵܡ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܟܹܐܡܲܬܼ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܝܲܕܼܥܹ̈ܐ ܠܒܲܥܠܵܗ̇ ܠܡܲܪܕܝܼܬܼܵܐ ܕܒܼܵܬܼܪܗܘܿܢ. ܬܟܼܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܓܹܝܪ ܥܲܠ ܙܪܝܼܙܘܼܬܹܗ ܘܲܚܠܝܼܨܘܼܬܹܗ ܘܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܹܗ ܕܒܲܥܠܵܗ̇: ܕܠܵܐ ܡܲܗܡܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܪܕܲܦ ܒܵܬܲܪ ܫܲܒܵܝܹ̈ܐ: ܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܐ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܚ̣ܕܝܼ ܪܵܘܪܒܼܵܐܝܼܬܼ ܘܫܲܒܲܚ̣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܲܒܼܗܵܢ̇ܘܿܢ ܝܲܕܼܥܹ̈ܐ ܪܕܼܵܘ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܤܡܲܟܼܘ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܩܲܪ̈ܕܘܵܝܹܐ. ܘܐܲܪܝܼܡ̣ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚ̣ܙܵܐ: ܘܗܵܐ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܥܸܠܕܒܼܵܒܹ̈ܐ ܫܲܪ̈ܝܵܢ ܥܲܠ ܚܲܒܘܼܪܵܐ ܢܲܗܪܵܐ. ܫܪܹܝܢ ܓܹܝܪ ܬܟܼܝܼܠܵܐܝܼܬܼ: ܘܐܵܟܼܠܝܼܢ ܘܫܵܬܹܝܢ ܘܙܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܘܚܵܕܹܝܢ ܘܲܦܨܝܼܚܝܼܢ ܒܲܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܘܒܸܙܬܼܵܐ ܥܲܫܝܼܢܬܼܵܐ ܕܒܼܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܗܵܝܕܹܝܢ ܢ̣ܚܸܢܬܼ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܤܘܼܤܝܹܗ: ܗ̤ܘ ܘܦܵܠܵܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܢܦܲܠ̣ܘ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܲܡܨܲܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܵܡܲ݁ܪ: pb. 480 ܡܠܸܟܼ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܕܼܝܼܠܹܗ ܗ̣̄ܝ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܦܵܢܝܼܬܼܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܘܒܲܐܪܥܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܚܲܝܠܹܗ ܚ̣ܪܲܒܼ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܘܥܲܫܝܼ̈ܢܹܐ: ܘܒܲܕܼܪܵܥܹܗ ܪܵܡܵܐ ܙܟܼܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܵܘܝܼܕܼ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܒܼܟܼܠܗܘܿܢ ܚܕܼܵܪ̈ܵܘܗܝ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܕܲܪ ܠܲܡܚܝܼܠܘܼܬܲܢ: ܕܢܸܫܬܲܒܲܚ ܫܡܵܟܼ ܪܲܒܵܐ ܒܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܤܵܓ̇ܘܼܘܿܕܲܝ̈ܟ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ: ܐܵܡܹܝܢ. ܘܲܥ̣ܢܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܦܵܠܚܵܘ̈ܗܝ ܒܚܲܕܼ ܩܵܠܵܐ: ܐܵܡܹܝܢ. ܘܲܦ̣ܩܲܕܼ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܘܝܲܒܸܿܒܼܘ ܬܠܵܬܼ ܩܲܪ̈ܢܵܬܼܵܐ ܝܘܼܒܵܒܹ̈ܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܘܲܕܚܝܼ̈ܠܹܐ. ܘܒܼܵܗ̇ ܒܫܵܥܬܼܵܐ ܐܵܬܼܚ̣ܙܝܼ ܠܹܗ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܪܲܒܹܿܗ: ܟܲܕܼ ܐܵܬ̤ܵܐ ܫܒܝܼܚܵܬܼܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܠܒܼܝܼܟܼ ܒܐܝܼܕܹܗ ܘܪܵܗܹ̇ܛ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܘܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ: ܗܵܐ ܒܹܪܝ ܐܵܬ̤ܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܙܵܟܼܘܼܬܼܵܟܼ. ܐܸܠܵܐ ܐܸܬܼܚܲܝܲܠ ܘܐܸܬܼܥܲܫܲܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܫ̣ܠܸܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܒܼܥܸܠܕܿܒܼܵܒܲܝ̈ܟ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ. ܘܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܐܬܲܕܼܝܼܩ̣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܲܒܼܥܸܠܕܿܒܼܵܒܹ̈ܐ ܢܲܨܝܼܚܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܒܲܪܩܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܫܸܡܫܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ: ܘܐܲܝܟܼ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܕܕܼܵܐܹ̇ܨ ܠܡܸܪܗܲܛ ܐܘܼܪܚܹܿܗ. ܘܲܩ̣ܥܵܐ ܬܠܵܬܼ ܙܲܒܼܢܝܼ̈ܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܙܥܝܼ̈ܦܹܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܢܵܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܡܲܪܵܚܘܼܬܼܟܼܘܿܢ: ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܛܲܡ̈ܐܹܐ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܐܸܫ̣ܬܲܠܗܲܒܼ ܠܲܩܪܵܒܼܵܐ: ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܪܸܗܛܲܬ̤ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܸܤܬܿܪܹܗ. pb. 481 ܘܐܸܬܼܒܲܕܲܪ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܘܲܚ̣ܪܲܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܫܸܒ̈ܠܹܐ ܕܚܲܩܠܵܐ. ܘܲܢܦܲܠ̣ ܫܠܲܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܚܲܒܘܼܪܵܐ ܢܲܗܪܵܐ: ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܩܲܡ̈ܨܹܐ ܫܝܼ̈ܛܹܐ: ܘܕܲܠܝܼ̈ܠܹܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܛܘܼܪܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܛ̣ܘ ܒܲܪܓܸܠ. ܘܲܡ̣ܚܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܪܕܸܦ ܐܸܢܘܿܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܫܦܘܼܠܵܘ̈ܗܝ ܕܛܘܼܪܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܐܸܬܿܬܿܢܝܲܝܲܬ̤ ܩܹܒܼܘܿܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܘܿܚ. ܘܲܢ̣ܦܢܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܒܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܘܲܒܼܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܙܲܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܵܡ݁ܲܪ: ܗܵܠܹܝܢ ܒܡܲܪ̈ܟܿܒܼܵܬܼܵܐ ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܪ̈ܲܟܼܫܵܐ: ܘܲܚܢܲܢ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܢܸܥܫܲܢ. ܘܗܸܢܘ̣ܿܢ ܒܪܲܟܼܘ ܘܢܦܲܠ̣ܘ: ܘܲܚܢܲܢ ܩܵܡ̣ܢ ܘܐܸܬܿܛܲܝܲܒܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܦܲܪܩܲܢ. ܘܲܥ̣ܛܲܦ ܘܒܲܙ ܠܡܲܫܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܝ̣ܬܿܝܼ ܒܸܙܬܼܵܐ: ܘܐܲܗ̣ܦܸܟܼ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܐܸܬ݂ܵܘ ܠܒܹܝܬܼ ܒܵܘܬܵܐ: ܦ̣ܩܲܕܼ ܘܲܩ̣ܪܵܬ̤ ܩܲܪܢܵܐ. ܘܐܸܬܼܟܲܢܲܫ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܦܵܠܵܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܤ̣ܥܲܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܫ̣ܟܲܚ ܕܲܢܛܝܼܪܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܟܼܝܵܢ.

ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܲܤ̣ܡܲܟܼ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܠܒܲܝܬܹܗ: ܦ̣ܩܲܕܼ ܘܐܸܬܼܥ̣ܩܲܪܘ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܐܲܒܼܵܗܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܥ̣ܒܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܗܲܝ̈ܟܿܠܹܐ ܩܲܕܝ̈ܫܹܐ ܠܲܡܪܲܝܡܵܐ. ܘܤܲܚܸܦ ܐܲܕܪ̈ܘܿܩܹܐ ܕܡܸܙܕܲܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܗܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ ܛܵܥܲܝ̈ܐ: ܘܲܩ̣ܒܲܠ ܡܲܕܼܒܿܚܹ̈ܐ ܙܗܲܝ̈ܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܘܟܼܠ ܕܢܕܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܓܡܲܪ ܘܫܲܡ̣ܠܝܼ ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ pb. 482 ܪܲܒܿܬܼܵܐ. ܡܓܘܼܫܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܹܗ: ܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܘ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܟܬܲܒܼܘ ܘܐܵܘܕܲܥ̣ܘ ܠܲܡܓܘܼܫܵܐ ܚܲܕܼ ܟܲܤܝܵܐܝܼܬܼ: ܕܡܸܬܼܩܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܘܒܿܕܵܢ ܡܵܘܒܸܿܕܸ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܥܲܠ̣ ܠܘܵܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܫܵܒܼܘܿܪ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܚܝܼ. ܩܲܪܕܵܓܼ ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܤܲܓܿܝܼܵܐܬܼܵܐ ܐܸܬܼܝܲܩܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܟܼܘܿܢ: ܘܲܥܒܲܕܬܘܿܢܵܝܗܝ ܦܲܛܚܵܫܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ ܘܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡܲܥܪܒܼܵܐ: ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܕܚܸܠܬܼܵܐ ܕܢܵܨܪ̈ܵܝܹܐ. ܘܲܥ̣ܩܲܪ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܢܵܐ ܥܹ̈ܕܵܬܼܵܐ ܘܕܲܝܪ̈ܵܬܼܵܐ. ܘܲܡ̇ܢܲܓܸܿܕܼ ܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ: ܘܥܵܒܹ̇ܕܼ ܠܗܘܿܢ ܢܵܨܪܸ̈ܵܝܹܐ. ܘܫܵܛ̣ܵܗ̇ ܠܤܸܓܼܕܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ: ܘܨܲܥܲܪ ܠܝܘܼܦܠܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܘܚܲܫ̣ܒܵܗ̇ ܠܡܲܟܿܘܼܬܼܟܼܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܐܲܪܡܲܠܬܼܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܠܵܗ̇ ܒܲܥܠܵܐ. ܡܲܠܟܵܐ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܫܡܲܥ̣: ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܙܥܝܼܦܵܐܝܼܬܼ: ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܫܡܲܥ̣ܬܿ: ܘܟܼܠܹܗ ܢܸܨܚܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܪܲܒܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܕܒܼܡܲܐܬܹܝܢ ܘܲܬܼܠܵܬܼܝܼܢ ܘܐܲܪܒܿܥܵܐ ܓܲܒܼܪ̈ܝܼܢ ܚ̣ܪܲܒܼ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܪ̈ܗܘܿܡܵܝܹܐ ܘܪܸ̈ܒܿܘܵܬܼܵܐ ܕܛܲܝܵܝܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܫܡܲܥ̣ܬܿ؟ ܡܓܼܘܼܫܵܐ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܫܡܲܥ̣ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܸܬܿܬܿܙܝܼܥ̣ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܕܸܚܬܼܵܐ: ܘܲܫܬܸܩ̣ ܘܠܵܐ ܡܲܠܸܠ̣. ܘܟܲܕܼ ܡܥܵܩ ܘܲܟܼܡܝܼܪ ܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܸܙܲܠ̣ ܟܲܢܸܫ̣ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܪܵ ܪ̈ܒܼܵܢܹܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ: ܘܓܲܪܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡܸܠܵܘ̈ܗܝ: ܕܒܲܚܕܼܵܐ ܟܢܝܼܫܘܼ ܢܹܐܟܼܠܘܼܢ ܩܲܪ̈ܨܵܘܗܝ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܪܓܵܕܼ ܩܕܼܵܡ ܡܲܠܟܵܐ. ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܐܸܬܼܟܲܢܲܫ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܦܘܼܡ ܫܠܲܚ̣ܘ pb. 483 ܠܡܲܠܟܵܐ ܟܲܕܼ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܡܵܪܲܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܸܢ ܗܵܕܹܐ ܫܸܦ̣ܪܲܬ̤ ܠܨܸܒܼܝܵܢܟܼܘܿܢ ܒܲܤܝܼܡܵܐ: ܕܬܸܫܬܲܚܲܛ ܘܬܸܒܼܛܲܠ ܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ: ܘܟܼܠܲܢ ܢܵܨܪ̈ܵܝܹܐ ܢܸܗܘܸܐ: ܦܩܘܿܕܼܘ ܠܡܵܘܕܵܥܝܼܘ ܠܥܲܒܼܕܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܨܸܒܼܝܵܢܟܼܘܿܢ: ܕܢܸܕܲܥ ܡܸܕܸܿܡ ܕܙܵܕܹ̇ܩ ܠܲܢ ܠܡܸܥܒܲܕܼ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܗܵܕܹܐ ܠܲܝܬܿ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܲܗܡܝܼܬܿܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܪܵܚܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܕܗܵܐ ܡܨܲܥܲܪ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܘܥܵ݁ܩܲܪ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܘܒܼܵܢܹܐ ܒܹܝܬܼ ܤܸܓܼ̈ܕܵܬܵܐ ܠܕܸܚܠܬܼܵܐ ܒܝܼܫܬܼܵܐ ܕܢܵܨܪ̈ܵܝܹܐ.

ܡܲܠܟܵܐ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܫܡܲܥ̣: ܛܵܒܼ ܟܸܪܝܲܬ̤ ܠܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܢܲܦܫܹܗ ܪܵܚܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ. ܡܸܛܠ ܕܹܝܢ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܹܐ: ܐܸܬܼܐܠܸܨ ܠܡܸܒܼܥܹܝܗ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ. ܘܲܦ̣ܩܲܕ ܡܸܚܕܼܵܐ ܘܐܸܬܼܟܲܬܼܒܲܬ̤ ܤܲܩܪܵܐ ܠܘܵܬܼ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܫܡܲܥ̣ܢܲܢ ܥܲܠ ܢܸܨܚܵܢܵܐ ܘܓܲܢ̈ܒܵܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼܬܿ ܒܪ̈ܗܘܿܡܵܝܹܐ ܘܲܒܼܛܲܝܵܝܹ̈ܐ ܘܲܒܼܫܲܪܟܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐܐ: ܕܐܲܡ̣ܪܲܚܘ ܠܡܸܥܲܠ ܠܐܘܼܚܕܵܢܲܢ: ܐܘܿ ܥܲܒܼܕܲܢ ܛܵܒܼܵܐ. ܘܒܲܕܼܓܘܿܢ ܫܸܦ̣ܪܲܬ̤ ܠܲܢ ܕܢܸܬܼܒܲܤܲܡ ܒܲܚܙܵܬܼܵܟܼ: ܘܢܸܦܪܥܵܟܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܚܠܵܦ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܟܼ ܪܲܒܿܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܡܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܤܲܩܪܲܢ ܗܵܢܵܐ: ܒܲܚܦܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܬܵܐ ܠܬܲܪܥܲܢ: ܘܠܵܐ ܢܲܗܡܵܐ. ܕܚܸܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܡܵܘܕܵܥܘܼܬܹܗ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܤܘܼܥܪܵܢܵܐ: ܕܕܲܡ ܠܲܡ ܢܸܡܪܲܕܼ ܘܢܸܥܒܸܿܕܼ ܫܓܼܘܼܫܝܵܐ ܘܢܙܝܼܥ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܩܲܒܸܿܠ̣ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܲܩ̣ܪܵܗ̇: ܓܚܸܟܼ ܪܲܟܿܝܼܟܼܵܐܝܼܬܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܵܘ̇ ܕܝܲܒܿܠ̣ܵܗ̇: ܠܵܘ ܠܲܡ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܵܡ̇ܪܵܐ pb. 484 ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܠܸܒܹܿܗ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܒܪܲܡ ܫܪܵܪܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ: ܕܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܘܡܵܘ̈ܗܒܼܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܩܲܕܝܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܠܡܸܤܲܒܼ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܡܛܲܝܲܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܹܐܙܲܠ ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܥܲܠ̣ ܠܥܹܕܬܵܐ: ܘܦܲܪܤ̣ܵܗ̇ ܒܐܸܓܲܪܬܵܐ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܨܲܠ̣ܝܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܒܲܕܼܡܹܗ ܙܲܟܵܝܵܐ ܙܲܒܼܢܵܗ̇ ܠܥܹܕܬܹܗ: ܘܲܫ̣ܪܵܗ̇ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ: ܘܠܝܼ ܚܲܛܵܝܵܐ ܐܲܫ̣ܘܝܲܢܝ ܠܒܲܝܬܵܝܘܼܬܹܗ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܚܲܝܸܠܹܝܗ̇ ܠܲܡܚܝܼܠܘܼܬܼܝ ܠܲܡܩܵܡ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܤܝܼܡ ܩܕܼܵܡܲܝ. ܘܗܲܒܼܠܝܼ ܕܐܸܦܘܿܩ ܡܸܢܹܗ ܒܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܹܡܘܼܬܼ ܡܸܛܠ ܫܡܵܟܼ ܟܲܕܼ ܡܠܸܐ ܦܘܼܡܝ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܕܒܼܵܟܼ: ܘܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܕܲܫܡܵܟܼ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ. ܘܲܚ̣ܬܲܡ ܢܲܦܫܹܗ ܒܐܵܬ̤ܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ: ܘܲܚ̣ܙܲܩ ܟܲܕܼ ܡܫܲܒܲܚ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܤ̣ܡܲܟܼ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܫܠܲܚ̣ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܟܲܤܝܵܐܝܼܬܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܗܵܐ ܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ ܘܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܠܚܝܼܡܝܼܢ ܠܵܟܼ: ܘܨܵܒܹ̇ܝܢ ܠܡܸܩܛܠܵܟܼ. ܡܸܛܠ ܕܲܫܡܲܥ̣ܘ: ܕܲܫܒܲܩ̣ܬܿ ܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܘܤܸܓܼܕܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ: ܘܲܗ̤ܘܲܝܬܿ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܡܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܩܕܼܵܡܲܝ: ܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܕܲܟܼܪܸܤܛܝܵܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܒܼܗܬܼܘܼܢ ܡܩܲܛܪ̈ܓܼܵܢܲܝܟܼ: ܘܲܚܢܲܢ ܢܝܲܩܪܵܟܼ ܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ. ܘܡܵܐ ܕܦܵܢܹ̇ܝܬܿ ܠܐܲܬܼܪܵܟܼ ܘܲܠܫܘܼܠܛܵܢܵܟܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̤ܘܝܼ. pb. 485

ܠܨܲܦܪܹܗ ܕܹܝܢ ܕܝܵܘܡܵܐ: ܐܸܬܼܦ̣ܸܕܼ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܠܡܸܥܲܠ ܩܕܼܵܡ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܥܵܐܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܘܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܹܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܐܸܬܼܟܲܢܲܫ̣ܘ ܘܦܵܡ̣ܘ: ܘܓܼܵܙ̇ܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܠܵܘܗܝ ܘܲܡܚܲܪܩܝܼܢ ܫܸܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܘܿܢ ܢܲܟܼܦܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܡܙܲܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܲܟܿܝܼܟܼܵܐܝܼܬܼ ܘܐܵܡܲ݁ܪ: ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܚܲܕܼܪܘܼܢܝ: ܘܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܤܝܼܦܹ̇ܬܼ ܐܸܢܘܿܢ. ܐܸܬܼܟܲܪܟܿܘܼܢܝ ܘܚܲܕܼܪܘܼܢܝ: ܘܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܤܝܼܦܹ̇ܬܼ ܐܸܢܘܿܢ. ܚܲܕܼܪܘܼܢܝ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܿܘܿܪܹ̈ܐ ܘܲܕܥܸܟܼܘ ܐܲܝܟܼ ܢܘܼܪܵܐ ܕܓܸܠܹ̈ܐ: ܘܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܤܝܼܦܹ̇ܬܼ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܟܲܕܼ ܥܲܠ̣ ܩܕܼܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܩܥ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ. ܐܸܬܲܝ̣ܬܿ ܒܲܫܠܵܡ: ܦܵܠܚܵܐ ܙܲܟܵܝܵܐ ܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܲܢ. ܫܡܲܥܢܲܢ ܥܲܠ ܢܸܨܚܵܢܲܝ̈ܟ: ܘܛܵܒܼ ܩܲܠܸܤܢܲܢ ܠܟܲܫܝܼܪܘܼܬܼܵܟܼ: ܘܲܡܛܲܝܒܼܝܼܢܲܢ ܕܢܸܦܪܥܵܟܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ. ܒܪܲܡ ܫܡܲܥܢܲܢ ܗܵܝ̇ ܕܛܵܒܼ ܥܲܤܩܵܐ: ܘܐܸܢ: ܚܵܣ! ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̣̄ܝ: ܠܡܵܘܬܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܐܵܡ̇ܪܷܼܢ ܓܹܝܪ: ܕܲܫܒܲܩ̣ܬܿ ܕܚܠܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܲܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܲܐܠܵܗܹ̈ܐ ܨܲܥܲܪܬܿ: ܘܲܠܢܵܨܪ̈ܵܝܹܐ ܐܸܬܼܢܩܸܦ̣ܬܿ ܘܲܗ̤ܘܲܝܬܿ ܢܵܨܪܵܝܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܒܥܲܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܪܵܡܹ̇ܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܢܸܟܼܦܘܿܪ: ܕܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪ̈ܵܢ ܗܵܠܹܝܢ ܘܠܵܘ ܢܵܨܪܵܝܵܬ ܐܝܼܬܲܝ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܩܲܪܕܵܓܼ ܩ̣ܪܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܟܲܤܝܵܐܝܼܬܼ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܠܹܗ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ. ܘܲܬܼܪܵܐ ܒܠܸܒܹܿܗ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ ܗܵܘ̇ pb. 486 ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܵܘܝܼܕܼ: ܕܐܹܡܲܠܸܠ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܐܸܒܼܗܲܬܼ. ܘܲܦ̣ܬܲܚ ܦܘܼܡܹܗ ܠܒܼܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܟܪܸܤܛܵܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬܲܝ ܫܲܪܝܼܪܵܐ. ܘܐܵܘܕܝܼ̇ܬܼ ܘܡܵܘܕܼܢܵܐ ܒܟܸܤܝܵܐ ܘܲܒܼܓܸܠܝܵܐ: ܕܲܟܼܪܸܤܛܝܵܢܵܐ ܐܝܬܲܝ. ܘܲܒܼܚܲܝܠܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ ܙܟܹ̇ܝܬܼ ܠܲܒܼܥܸܠܕܿܒܼܵܒܹ̈ܐ: ܘܚܸܪܒܹ̇ܬܼ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܫܲܒܵܝܹ̈ܐ: ܕܐܲܡ̣ܪܲܚܘ ܥܲܠ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܟܼܘܿܢ: ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܠܝܼ ܐܲܓܼܥܸܠܬܿܘܿܢ.

ܘܟܲܕܼ ܫܡܲܥ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܛܵܒܼ ܟܸܪܝܲܬ̤ ܠܹܗ. ܡܛܸܠ ܕܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܹܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ: ܫܲܚ̣ܠܸܦ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܠܪܘܼܓܼܙܵܐ ܘܲܠܚܸܡܬܼܵܐ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܠܩܲܕܿܝܼܫܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܩܕܼܵܡܲܝܢ ܟܦܲܪܬܿ ܒܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܲܡܕܲܒܿܪܝܼܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܵܘܕܝܼܬܿ ܒܝܼܫܘܿܥ ܗܵܘ̇ ܕܙܲܩ̣ܦܘܼܗܝ ܝܗ̄ܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܵܦ ܚܢܲܢ ܢܸܟܼܦܘܿܪ ܒܚܘܼܒܵܟܼ: ܘܢܸܠܚܸܐ ܠܪܸܚܡܬܼܵܟܼ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܲܢ: ܘܲܠܡܵܘ̈ܬܹܐ ܘܲܠܡܵܘ̈ܬܹܐ ܡܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܢܲܫܠܡܵܟܼ. ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܹܐ ܕܹܝܢ ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ: ܐܲܪܝܼܡ̣ܘ ܩܵܠܗܘܿܢ ܘܲܩ̣ܥܵܘ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܗܵܢܵܐ ܠܪܸܒܿܘܿ ܡܵܘ̈ܬܝܼܢ ܫܵܘܹ̇ܐ. ܡܲܠܟܵܐ ܕܹܝܢ ܡܸܚܕܼܵܐ ܦ̣ܩܲܕܼ: ܕܢܸܬܼܐܤܲܪ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒܼܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ: ܘܢܸܫܬܲܕܲܪ ܠܐܲܬܼܪܹܗ: ܘܬܲܡܵܢ ܢܸܬܿܬܿܕܝܼܢ. ܘܗܵܕܹܐ ܥ̣ܒܲܕܼ: ܒܕܸܐܬܼܚܲܫܲܒܼ ܕܕܲܡ ܟܲܕܼ ܒܐܬܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܡܸܬܼܠܒܸܟܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܢܲܓܿܝܼܪܵܐ: ܟܒܲܪ ܡܸܬܿܬܿܘܸܐ ܘܟܼܵܦܲܪ ܒܲܟܼܪܸܤܛܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܚܵܝܹ̇ܐ. ܡܓܼܘܼܫܵܐ ܕܹܝܢ ܪܲܒܵܐ ܡܦܝܼܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܠܹܗ ܢܸܫܬܿܠܸܡ: ܘܗ̤ܘ ܢܕܘܼܢܝܼܘܗܝ ܠܦܘܼܬܼ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܤܲܟܼܠܘܼܬܹܗ. ܡܲܠܟܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ pb. 487 ܥܢ̣ܵܝܗܝ: ܒܲܕܼܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܚܹܝܘܗܝ ܠܩܲܕܿܝܼܫܵܐ. ܦ̣ܩܲܕܼ ܕܹܝܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܲܫܠܡ̣ܘܼܗܝ ܠܦܲܪ̈ܵܫܹܐ ܡܵܐܐ ܘܲܠܦܲܝ̈ܓܹܐ ܚܲܡܫܝܼܢ: ܘܲܠܚܹܐܪܹ̈ܐ ܥܸܤܪܝܼܢ: ܕܢܵܘܒܿܠܘܼܢܵܝܗܝ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܐܲܚܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ: ܕܬܲܡܵܢ ܢܸܬܿܬܿܕܝܼܢ. ܘܲܟܼܬܲܒܼ ܤܲܩܪܵܐ ܠܓܼܘܼܫܢܲܙܕܵܕ ܘܲܠܕܼܝܼܢܓܘܼܫܢܲܤܦ ܡܵܘ̈ܗܦܵܛܹܐ ܕܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܩܲܪܕܵܓܼ ܤܵܢܹ̈ܐ ܚܲܝܘ̈ܗܝ: ܗܵܘ̇ ܕܡܸܢܲܢ ܒܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܐܸܬܼܝܲܩܲܪ: ܐܲܝܟܼ ܕܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܐ̄ܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܘܦܲܛܚܵܫܵܐ ܥܒܲܕܼܢܵܝܗܝ ܘܡܲܪܙܒܼܵܢܵܐ ܐܲܩܝܼܡܢܵܝܗܝ ܒܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ: ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܟܦܲܪ ܒܐܲܠܵܗܹ̈ܐ: ܘܫ̣ܵܛ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܲܢ: ܘܨܲܥܲܪ ܠܕܼܚܸܠܬܲܢ: ܘܐܵܘܕܝܼ ܒܝܼܫܘܿܥ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܙܕܩܸܦ̣: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܢܵܨܪܵܝܵܐ. ܗܵܐ ܒܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܩ̈ܫܲܝܵܐ ܘܲܒܼܢܵܛ̇ܘܿܪܹ̈ܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܫܲܕܲܪܢܵܝܗܝ ܠܘܵܬܼܟܼܘܿܢ: ܟܲܕܼ ܦܲܩܸܕܼܢܲܢ ܕܢܸܬܼܝܼܗܸܒܼ ܠܹܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܡܲܚܫܲܒܼܬܼܵܐ ܘܠܲܬܼܘܵܬܼܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܫܲܒܼܥܵܐ. ܘܐܸܢ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܚܪܝܼܩ ܠܵܐ ܡܲܪܚܸܩ ܡ̣ܢ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܒܝܼܫܬܼܵܐ ܕܢܵܨܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܥܵܩܲܪ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܒܼܐ̈ܕܲܝ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܗ ܥܹ̈ܕܵܬܼܵܐ ܘܕܲܝܪܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢ̣ܵܐ: ܘܒܼܵܢܹ̇ܐ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡܸܢܕܪܹܫ. ܘܲܡܕܲܟܸܿܐ ܢܲܦܫܹܗ ܒܲܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ: ܘܠܵܒܹܿܟܼ ܒܘܼܪ̈ܤܵܡܹܐ. ܘܡܲܓܸܫ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ: ܘܤܵܓܹ̇ܕܼ ܠܫܸܡܫܵܐ pb. 488 ܘܲܠܤܲܗܪܵܐ ܘܲܠܢܘܼܪܵܐ: ܦܩܲܕܼܢܲܢ ܕܢܸܬܼܪܓܸܡ ܒܟܹ̈ܐܦܹܐ ܥܲܠ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܲܝܬܹܗ. ܘܲܕܼܡܹܗ ܒܪܹܫܹܗ: ܘܲܚܢܲܢ ܡܚܲܤܹܝܢܲܢ ܡ̣ܢ ܕܡܹܗ.

ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܡܲܛ̣ܝܼ ܟܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܘܵܬܼ ܓܘܼܫܢܲܙܕܵܕ ܘܕܝܼܢܓܘܼܫܢܲܤܦ ܡܲܘ̈ܗܦܵܛܹܐ: ܘܲܩ̣ܪܵܘ ܢܸܒܸܫܬܵܓܼ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼܵܐ ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܩܵܡ̣ܘ ܡܤܲܪܗܒܼܵܐܝܼܬܼ ܘܐܲܝܬܝܘܼܗܝ ܠܘܵܬܼ ܒܘܼܪܙܡܲܝܗܪ: ܗܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܢܨܝܼܒܼܝܼܢ ܠܡܲܥܪܒܼܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܲܪܲܒܿܚܲܝܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܒܲܬܼܚܘܼܡܵܐ ܝܵܬܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܡܲܛ̣ܝܼܘ ܠܲܢܨܝܼܒܼܝܼܢ: ܘܲܫ̣ܡܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗ̤ܘ ܗܵܢܵܐ ܒܘܼܪܙܡܲܝܗܪ: ܟܲܢܸܫ̣ ܟܠܗܘܿܢ ܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܵܗ̇ ܒܲܡܕܝܼܢ̄ܬܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܝܼܕܲܝ̈ܥܹܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܘܐܲܥ̣ܠܘܼܗܝ. ܘܲܡܦܝܼܤܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܟܠܗܘܿܢ: ܕܢܸܗܦܘܿܟܼ ܠܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܢܩܝܼܡ ܒܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܕܐܸܢܵܐ ܡܸܟܹܝܠ ܟܪܸܤܛܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬܲܝ: ܘܲܠܫܸܡܫܵܐ ܘܲܠܤܲܗܪܵܐ ܠܵܐ ܤܵܓ̇ܕܼܢܵܐ ܐܲܟܼܘܵܬܼܟܼܘܿܢ. ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܸܬܿܛ̣ܦܝܼܣ ܠܗܘܿܢ: ܩܵܡ̣ܘ ܕܢܲܝܬܿܘܿܢܵܝܗܝ ܠܘܵܬܼ ܫܲܗܵܪܟܼܘܵܤܬܿ ܕܲܝܵܢܵܐ. ܗܵܘ̇ ܕܲܦܩܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܤܘܼܥܪܵܢܵܐ: ܕܟܼܠܢܵܫ ܕܟܼܵܦܲܪ ܒܲܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܠܹܗ ܢܸܫܬܿܠܸܡ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܡܲܛ̣ܝܼܘ ܠܘܼܩܒܲܠ ܕܲܝܪܹܗ ܕܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܝܵܗܘܿܒܼ: ܗܘ̤ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܟܹܿܝܠ ܪܲܡܫܵܐ. ܚܲܢ̈ܦܹܐ pb. 489 ܕܹܝܢ ܤܲܓܼܝܼ̈ܐܹܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ ܒܢܲܗܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܠܘܵܬܼ ܕܲܝܪܹܗ ܕܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܝܵܗܘܼܒܼ: ܘܲܒܼܩܘܼܪ̈ܵܝܣ ܕܲܚܕܼܵܪ̈ܘܗܝ ܘܗ̤ܘ ܗܵܢܵܐ ܫܲܗܵܪܟܼܘܵܤܬ ܬܲܡܵܢ ܝܵܬܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܤܲܓܿܝܼ ܒܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܲܢܦܘܼܬܹܗ. ܘܫܸܢ̈ܕܹܐ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܐܲܥ̣ܒܲܪ ܥܲܠ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ: ܕܢܲܗܦܸܟܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܗܵܢܵܐ ܐܸܬ݂ܼܵܐ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓܼ. ܘܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܤܵܓܹ̇ܕܼܢܵܐ ܠܵܟܼ: ܡܸܛܠ ܕܲܫܒܲܩ̣ܬܿ ܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܟܼܪܸܤܛܝܵܢܵܐ ܗ̤ܘܲܝܬܿ. ܒܪܲܡ ܐܸܬܿܛܦܝܼܣ ܠܝܼ: ܘܲܤܓܼܘܿܕܼ ܠܫܸܡܫܵܐ ܘܲܠܤܲܗܗܪܵܬ: ܘܚܲܤܵܐ ܢܲܦܫܵܟܼ ܒܲܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ: ܘܲܠܒܼܘܿܟܼ ܒܘܼܪ̈ܤܵܡܹܐ ܐܲܝܟܼ ܥܝܵܕܼܵܟܼ. ܘܐܸܢ ܕܹܝܢ ܠܵܐ: ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܠܡܸܤܒܲܠ ܡܹܢܝ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܢܸܓܼܥܘܿܪ ܒܵܟܼ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܐܵܘܕܝܼ̇ܬܼ ܒܹܗ: ܟܲܠܒܵܐ ܟܲܡܐܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܐܸܬܼܚܲܡܲܬܼ ܛܵܒܼ ܗ̤ܘ ܕܲܝܢܵܐ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܦ̣ܩܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗ̤ܘ ܕܲܝܵܢܵܐ: ܘܐܲܪܡ̣ܝܼܘ ܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܙܠܹܐ ܥܲܠ ܐܲܪܘܼܪ̈ܵܘܗܝ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ. ܘܲܦ̣ܩܲܕܼ ܘܐܲܝܬܿܝܿܘ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܫܸܢ̈ܕܹܐ ܘܐܲܡ̣ܝܼܘ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܟܲܠܒ̈ܵܬܼܵܐ ܘܲܟܼܘܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܤܪܩܵܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܡܵܐܢܲܝ̈ ܫܸܢ̈ܕܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ. ܘܫܸܫܠܬܼܵܐ ܕܦܲܪܙܠܑܵ ܐܲܪܡ̣ܝܼܘ ܒܲܩܕܼܵܠܹܗ. ܘܤܲܪ̈ܵܩܹܐ ܘܢܸܓܼ̈ܕܹܐ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼܘ ܥܠܵܘܗܝ.

ܘܒܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܠܸܠܝܵܐ: ܐܸܬܼܚ̣ܙܝܼܘ ܠܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ pb. 490 ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܪܲܒܹܗ: ܘܒܹܪܝ ܐܲܒܼܝܼܠܵܐ: ܘܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܵܪܝ ܤܲܪܓܿܝܼܣ ܤܵܗܕܐ: ܘܐܸܡ݂ܲܪܘ ܠܹܗ: ܐܸܬܼܚܲܝܲܠ: ܘܠܵܐ ܬܸܕܼܚܲܠ: ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓܼ. ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܐܸܬܼܪܵܘܲܚ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ: ܘܩܵܡ̣ ܘܖܲܠ̣ܝܼ ܥܲܡܗܘܿܢ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ. ܘܠܲܒܿܒܼܘܼܗܝ ܘܚܲܬܼܡ̣ܘܼܗܝ ܒܐܵܬ̤ܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܘܫܲܢ̣ܝܼܘ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܨܲܦܪܵܐ: ܠܵܐ ܫܠ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܨܠܘܿܬܹܗ ܘܒܼܵܥܘܼܬܹܗ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܡܛܲܝܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܒܗܵܝ̇ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܢܩܲܒܸܿܠ ܟܠܝܼܠܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ. ܘܨܲܠܝܼ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢܵܐ: ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܡܵܪܵܐ ܕܡܵܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܐܲܫܘܵܢܝ ܕܐܸܬܼܡܢܸܐ ܒܤܵܓܼ̇ܘܿܕܲܝ̈ܟ ܘܐܸܬܼܚܲܠܲܛ ܒܟܸܢ̈ܫܹܐ ܕܲܡܫܲܒܿܚܵܢܲܝ̈ܟ. ܘܟܼܠ ܐ̄ܢܵܫ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܘܡܸܬܼܓܵܘܲܣ ܒܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܫܵܐܹ̇ܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܡܸܬܿܕܟܲܪ ܫܹܡܝ ܗܵܪܟܵܐ: ܢܸܬܼܦܲܢܸܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܲܙܵܐ ܕܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܟܼ: ܟܠ ܫܸܐܠܬܼܵܐ ܕܫܵܐܹ̇ܠ: ܐܸܢ ܥܲܠ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܐܸܢ ܕܲܒܼܥܝܼܪܵܐ: ܢܸܫܟܲܚ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܐܵܤܝܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܥܘܿܬܼܪܵܐ ܫܦܝܼܥܵܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܟܼ.

ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܗܘ̤ܵܐ ܨܲܦܪܵܐ: ܐܸܬܼܟܲܢܲܫ̣ܘ ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܘܓܼܵܙ̇ܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܠܵܘܗܝ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܐܸܢܗ̤ܘ ܕܠܵܐ ܤܵܓܹ̇ܕܼ ܠܫܸܡܫܵܐ: ܒܡܵܘܬܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܢܡܝܼܬܼܘܼܢܵܝܗܝ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܙܸܠܘ ܠܟܼܘܿܢ ܡܹܢܝ ܒܢܲܝ̈ ܓܹܗܲܢܵܐ. ܐܸܢܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܤܵܓܹ̇ܕܼܢܵܐ: pb. 491 ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܐܲܠܵܗ ܐܲܠܵܗ̈ܝܼܢ ܘܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܢ. ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܘ̇ ܟܲܕܼ ܫܡܲܥ̣: ܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܬܲܡܵܢ ܢܸܩܛܠܝܼܘܗܝ. ܡܸܛܠ ܕܹܝܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܲܦ̣ܩܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܐܸܢ ܒܡܸܬܼܚܵܐ ܕܫܲܒܼܥܵܐ ܝܲܪ̈ܚܝܼܢ ܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܘܸܐ ܘܗܵܦܹ̇ܟܼ ܠܲܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܡܚܲܤܸܐ ܢܲܦܫܹܗ ܒܲܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ: ܘܒܼܵܢܹ̈ܐ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܥ̣ܩܲܪ: ܘܠܵܒܹܵܟ̇ ܒܘܼܪܤܵܡܹܐ ܘܡܲܓܸܿܫ: ܩܕܼܵܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܲܝܬܹܗ ܢܸܬܼܪܓܸܡ ܒܟܹ̈ܦܹܐ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܡ̣ܨܝܼܘ ܠܡܸܥܒܲܪ ܥܲܠ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܲܠܡܸܩܛܠܹܗ ܬܲܡܵܢ. ܘܐܵܦ ܡܵܘ̈ܗܦܵܛܹܐ ܬܘܼܒܼ ܠܵܐ ܡܢܵܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܗܵܕܹܐ. ܐܸܠܵܐ ܒܲܪ ܫܵܥܬܹܗ ܐܲܝ̣ܬܿܝܘܼܗܝ ܠܒܲܝܬܹܗ: ܕܐܲܝܟܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܢܡܘܼܬܼ ܬܲܡܵܢ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܡܲܛ̣ܝܼ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܠܘܲܥܕܵܐ ܕܚܸܤܢܹܗ ܥܲܠ ܓܸܢ̄ܒܼ ܡܲܠܩܝܼ ܩܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܐܲܪܝܼܡ̣ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܚܸܤܢܹܗ ܘܒܲܝܬܹܗ: ܬܠ̣ܵܐ ܚܝܵܪܹܗ ܠܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܲܡ̣ܬܲܚ ܡܲܕܬܹܗ ܠܲܡܪܵܘܡܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܨܲܠ̣ܝܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܡܫܝܿܚܵܐ ܤܲܒܼܪܝܼ: ܕܝܲܗ̣̄ܒܼܬܿ ܩܵܘܡܬܼܵܟܼ ܠܲܙܩܝܼܦܵܐ: ܘܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܘܪܸ̈ܓܼܠܲܝܟ ܠܩܘܼܒܵܥ ܨܸܨܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܕܓܸܢܤܲܢ: ܘܲܫܪܲܝ̣ܬܿ ܠܐܵܕܼܵܡ ܘܲܠܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܤܘܼܪ̈ܵܘܗܝ ܕܡܵܘܬܵܐ: ܫܪܝܿܢܝ ܐܵܦ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܛܵܥܲܝ̈ܵܐ. ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܤܵܢ̈ܐܲܝ ܘܢܸܒܼܗܬܼܘܼܢ: ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܕܲܪܬܵܢܝ ܘܒܲܝܲܐܬܵܢܝ. ܘܒܼܵܗ̇ ܒܫܵܥܬܼܵܐ ܢܦܲܠ̣ܘ ܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ pb. 492 ܘܡ̣ܢ ܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ: ܘܐܸܬܼܦ̣ܢܝܼ ܘܲܤ̣ܓܸܕܼ ܠܡܲܕܼܢܚܵܐ. ܘܲܦ̣ܫܲܛ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܠܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܡܵܘܕܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐܘ. ܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܘ ܕܹܝܢ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܘܚܲܢ̈ܦܹܐ ܘܦܲܝ̈ܓܹܐ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܗܘ̤ܵܐ: ܡܸܢܗܘܿܢ ܥܪܲܩ̣ܘ ܡܤܲܪܗܒܼܵܐܝܼܬܼ ܘܐܸܬܼܒܲܕܲܪܘ ܒܕܼܘܼ̈ܟܿܝܵܢ ܕܘܼ̈ܟܿܝܵܢ: ܘܡܸܢܗܘܿܢ ܪܗܸܛ̣ܘ ܘܐܸܤ̣ܬܲܬܲܪܘ ܡܸܨܥܲܬܼ ܩܢܲܝ̈ܵܐ ܘܙܲܠܵܐ ܕܝܲܡܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܓܸܢ̄ܒܼ ܚܸܤܢܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܤ̣ܠܸܩ ܠܚܸܤܢܹܥܗ ܘܥܲܠ̣ ܠܒܲܝܬܹܗ: ܟܲܕܼ ܚܵܕܹܐ ܘܲܡܫܲܒܲܚ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܠܲܒܸܿܒܼ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܘܲܠܚܵܬܹܗ ܘܲܠܟܼܠܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܗ: ܘܲܦ̣ܩܲܕܼ ܢܵܛ̇ܘܿܪܹ̈ܐ ܘܐܲܩ̣ܝܼܡ ܕܵܘ̈ܩܹܐ ܥܲܠ ܫܘܼܪܵܐ ܕܚܸܤܢܹܗ.

ܘܟܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܐܸܬܼܝܲܕܼܥܲܬ̤ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܐܸܬܿܕܲܠܲܚ̣ ܛܵܒܼ: ܘܫܸܢܵܘ̈ܗܝ ܒܪܘܼܓܼܙܹܗ ܡܚܲܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܢܵܗܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐܲܪܝܵܐ ܡܚܲܝܒܿܠܵܢܵܐ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܟܬܲܒܼ ܤܲܩܪܵܐ ܠܒܼܘܼܪܙܡܲܝܗܪ ܫܵܒܼܘܿܪ: ܪܲܒܿ ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܲܥܪܒܵܪܐ: ܕܲܢܫܲܕܲܪ ܤܝܼ̈ܥܵܬܼܵܐ ܕܦܲܪ̈ܫܹܐ ܘܢܸܟܼܒܿܫܝܼܘܗܝ ܠܚܸܤܢܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܢܸܠܒܿܟܼܝܼܘܗܝ: ܘܲܩܕܼܵܡ ܐܲܪܥܵܐ ܕܚܸܤܢܹܗ ܢܸܪܓܿܡܘܼܢܵܝܗܝ. ܘܐܸܢ ܒܦܲܪ̈ܵܫܹܐ ܕܲܡܫܲܕܲܪ ܠܵܐ ܡܸܬܼܠܒܸܟܼ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܡܸܬܼܟܿܒܸܫ ܚܸܤܢܹܗ: ܗ̤ܘ ܪܲܒܿܚܲܝܠܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܥܲܡ ܟ̱ܠܹܗ ܚܲܝܠܹܗ: ܘܢܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܚܸܤܢܵܐ ܘܢܸܟܼܒܿܫܝܼܘܗܝ. ܪܲܒܿܚܲܝܠܵܐܬ ܕܹܝܢ ܡܸܚܕܼܵܐ ܫܲܕܲܪ ܓܘܼ̈ܕܹܐ ܕܦܵܠܚܹ̈ܐ ܥܸܤܪܝܼܢ: ܘܝܼܬܸܒܼܘ ܥܲܠ ܚܸܤܢܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܝܼܪܲܚ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ: ܘܡܸܕܸܿܡ ܠܵܐ ܐܵܘ̣ܬܲܪܘ. ܘܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܝܼܬܼܘ pb. 493 ܒܬܲܟܼܬܿܘܼ̈ܫܹܐ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪܩܵܐ ܓܹܝܪ ܥܲܙܝܼܙܵܐ ܡܲܒܼܪܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܐ ܕܚܸܤܢܹܗ: ܘܲܒܼܓܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܫܢܝܼ̈ܢܹܐ ܠܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܡܲܪܡܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܐܸܬ݂ܼܵܐ ܕܹܝܢ ܗ̤ܘ ܪܲܒܿ ܚܲܝܠܵܐ ܥܲܡ ܟ̱ܠܹܗ ܚܲܝܠܹܗ: ܘܡܸܕܸܿܡ ܠܵܐ ܐܵܘ̣ܬܲܪܘ. ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܟܬܲܒܼܘ ܘܐܵܘܕܲܥ̣ܘ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܕܐܸܢ ܒܦܘܼܪ̈ܤܹܐ ܘܲܒܼܨܢ̈ܥܵܬܼܵܐ ܘܲܒܼܫܘܼ̈ܕܵܠܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܠܐܒܸܟܼ: ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܲܒܼܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܚܸܕܼ. ܘܲܦ̣ܩܲܕܼ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܫܲܢ̣ܝܼܘ ܚܲܝܵܠ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܘܦ̣ܵܫ ܓܘܼ̈ܕܹܐ ܥܤܲܪ: ܟܲܕܼ ܝܵܬܼ̇ܒܵܢ ܠܗܲܠ ܡ̣ܢ ܚܸܤܢܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܬܲܒܼܪܹܝܢ ܘܒܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܡܝܼ̈ܠܝܼܢ. ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܐܸܬܼܟܲܢܲܫ̣ܘ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܓܸܢܤܹܗ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܕܲܢܦܝܼܤܘܼܢܵܝܗܝ ܕܢܸܬܸܿܠ ܐܝܼܕܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܹܐܒܼܕܿܘܼܢ ܐܲܒܵܗܵܘ̈ܗܝ ܘܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܡܸܛܠܵܬܹܗ. ܘܟܲܕܼ ܟܢܲܫ̣ܘ ܘܐܸܬ݂ܼܵܘ: ܤ̣ܠܸܩ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܠܫܘܼܪܵܐ ܕܚܸܤܢܹܗ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܠܡܵܢܵܐ ܫܚܝܼܩܝܼܢ ܐ̄ܢ̄ܬܿܘܿܢ ܐܘܿ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ؟ ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܟܢܝܼܫܝܼܢ ܐ̄ܢ̄ܬܿܘܿܢ؟ ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܕܹܝܢ ܤ̣ܓܸܕܼܘ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ: ܘܲܒܼܟܼܵ. ܟܠܗܘܿܢ ܒܚܲܕܼ ܩܵܠܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪܘ ܠܹܗ: ܚܘܼܣ ܡܵܪܝ ݁ܥܲܠ ܢܲܦܫܵܟܼ ܘܐܵܦ ܥܠܲܝܢ. ܘܠܵܐ ܬܩܘܼܡ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܲܪܦܸܐ ܫܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܠܫܲܪܒܿܬܲܢ ܡܫܲܡܲܗܬܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܦܩܘܿܕܼ ܕܢܸܬܼܦܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܕܚܸܤܢܵܐ: ܘܦܘܿܩ ܠܘܵܬܲܢ. ܘܐܸܫܬܲܡܥ ܠܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܤܓܼܘܿܕܼ ܚܕܼܵܐ ܙܒܲܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܢܘܼܪܵܐ pb. 494 ܘܲܠܫܸܡܵܐ: ܘܫܵܘܙܸܒܼ ܚܲܝܲ̈ܨ: ܘܲܦܪܘܿܩ ܐܵܦ ܠܲܢ: ܘܒܼܵܬܲܟܸܢ ܐܲܝܟܼ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̤ܘܝܼ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܦܬܲܚ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܠܘܲܝ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܚܝ̇ܤܝܼܢ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿܘܿܢ ܥܲܠ ܢܲܦܫܟܼܘܿܢ: ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܚܐܹ̇ܣ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܟܿܘܿܢ. ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܡܸܛܠ ܕܒܲܫܪܵܪܵܐ ܚܵܤܹ̇ܬܼ ܥܲܠ ܢܲܦܫܝ: ܗܵܐ ܐܲܥܕܝܼܬܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܚܸܟܵܗ̇ ܕܛܵܥܝܼܘܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܚܝܼܕܝܼܢ ܐ̄ܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܘܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܢܘܼܗܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܩܲܪܸܒܼܬܵܗ̇. ܘܲܡܛܲܝܲܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܕܚܲܠܵܦ ܫܡܹܗ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ: ܪܸܒܿܘܿ ܡܵܘ̈ܬܝܼܢ ܐܹܤܲܝܒܲܪ. ܘܐܸܢ ܠܝܼ ܡܸܬܿܛܦܝܼܤܝܼܬܿܘܿܢ: ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܥܲܡܝܼ ܡܸܫܬܿܘܹܝܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ. ܘܲܚܕܼܵܐ ܓܘܼܕܵܐ ܕܤܵܗ̈ܕܹܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܩܲܪܒܼܝܼܢܲܢ: ܘܠܲܫܡܲܝܵܐ ܡܸܬܥܲܠܹܝܢܲܢ: ܘܥܲܡܹܗ ܡܸܬܼܒܲܤܡܝܼܢܲܢ ܒܗܵܢ̇ܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܿܪܹܝܢ. ܘܕܸܐܡܲܪܬܿܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܬܩܘܼܢܡ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܤܵܒܼ̈ܬܼܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܡܲܠܸܠܬܿܘܿܢ. ܐܲܝܕܵܐ ܓܹܝܪ ܥܲܤܩܵܐ: ܕܐܹܩܘܼܡ ܠܘܼܩܒܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܵܘܝܵܐ ܕܝܵܘܡܵܢ ܡܗܲܒܸܒܼ ܘܲܢܦܝܼܚ ܘܲܡܚܵܪ ܠܲܝܬܵܘܗܝ: ܐܵܘ ܕܐܹܩܘܼܡ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܠܸܟܼ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܠܵܐ ܥܵܒܼ̇ܪܵܐ ܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ: ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܦܵܐ ܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ؟ ܟܡܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܒܼܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܐܲܚܝܼܕ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܐܲܟܼܘܵܬܼܟܼܘܿܢ: ܘܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ ܤܲܒܼܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘܹܝ̇ܬܼ: ܠܡܲܠܟܵܐ ܚܲܢܦܵܐ ܘܪܲܫܝܼܥܵܐ ܐܸܫܬܲܥܒܿܕܹ̇ܬܼ: ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܟܲܬܿܫܹ̇ܬܼ ܒܲܩܪ̈ܵܒܼܵܘܗܝ. ܗܵܫܵܐ ܕܹܝܢ pb. 495 ܕܝܸܕܼܥܹ̇ܬܼ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܡܲܠܟܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ ܘܤܲܒܼܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܠܡܲܠܟܹ̈ܐ ܛܵܥܲܝ̈ܐ ܘܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܓܙܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ. ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܟܲܕܼ ܫܡܲܥ̣ܘ ܕܨܲܥܲܪ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܩ̣ܪܵܝܗܝ ܪܲܫܝܼܥܵܐ ܘܛܵܥܝܵܐ: ܩܥ̣ܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܘܤܲܟܲܪܘ ܐܸܕܼܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܐܸܡ݂ܲܪܘ ܠܲܚ̈ܕܼܵܕܹܐ: ܢܲܪܚܸܩ ܢܲܪܚܸܩ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܡܲܥ ܓܘܼܕܵܦܵܐ ܕܥܲܠ ܤܓܼܝܼܕܼܵܐ ܡܠܸܟܼ ܡܲܠܟܹ̈ܐ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܓܚܸܟܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܕܕܼܵܘܲܝ̈ܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܕܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܘܲܡܦܲܪܢܤܵܢܵܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ ܡܓܲܕܦܝܼܢ ܐ̄ܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܘܤܸܓܼܕܬܼܵܐ ܕܠܹܗ ܡܸܬܿܬܿܚܝܼܒܼܵܐ ܠܒܸܪ̈ܒܝܵܬܹܗ ܚܲܪ̈ܫܸܵܬܼܵܐ ܡܩܲܪܒܼܝܼܬܘܿܢ: ܘܲܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ (ܘܪܲܚܝܼܩ) ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܫܬܲܦܪܝܼܬܿܘܿܢ.

ܘܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܡܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܗܵܐ ܓܘܼܫܢܲܙܕܵܕ ܘܕܝܢܓܘܼܫܢܲܤܦ ܡܵܘ̈ܗܦܵܛܹܐ ܘܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ ܐܸܬ݂ܼܵܘ. ܘܲܩ̣ܪܸܒܼܘ ܨ݂ܝܕܼ ܚܸܤܢܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪܘ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܤܵܓܼ̇ܕܝܼܢܲܢ ܠܵܟܼ: ܡܸܛܠ ܕܠܲܐܠܵܗܹ̈ܐ ܨܲܥܲܪܬܿ: ܘܠܘܼܩܒܲܠ ܡܠܸܟܼ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܩܡ̣ܬܿ: ܘܢܵܨܪܵܝܵܐ ܗ̤ܘܲܝܬܿ. ܒܪܲܡ ܫܡܲܥ ܡܸܓܸܿܡ ܕܡ̣ܢ ܡܠܸܵܟܼ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܐܸܬܼܦܩܸܕܼ ܠܲܢ ܒܐܸܓܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟܼ. ܡܠܸܟܼ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܦ̣ܩܲܕܼ: ܕܲܤܓܼܘܿܕܼ ܠܢܘܼܪܵܐ ܘܲܠܫܸܡܫܵܐ ܘܲܠܤܲܗܪܵܐ. ܘܒܹܝܬܼ ܢܘܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܥ̣ܩܲܪܬܿ ܡܸܢܕܪܹܫ ܒܢܝܼ: ܘܥܹ̈ܕܵܬܼܵܐ ܘܕܲܝܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̣ܬܿ ܥܩܘܿܪ: ܘܲܒܼܟܸܢܫܵܐ ܕܲܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ ܢܲܦܫܵܟܼ ܕܲܟܵܐ: pb. 496 ܘܒܼܘܼܪ̈ܤܵܡܹܐ ܠܒܼܘܿܟܼ: ܘܲܚܝܼ ܘܠܵܐ ܬܡܘܼܬܼ: ܘܥܲܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܟܼ ܩܘܼܡ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܩܲܪܕܵܓܼ ܐܸܬܿܬܿܦܝܼܪ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܤܟܼܘܿܪܘ ܦܘܼܡܟܼܘܿܢ: ܛܲܡ̈ܐܹܐ ܘܲܢܕܝܼ̈ܕܹܐ ܡܫܲܡܫܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܤܵܛܵܢܵܐ. ܠܝܼ ܚܵܣ ܠܝܼ ܕܐܸܫܒܿܘܿܩ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܤܓܿܘܿܕܼ ܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܚܲܪ̈ܫܵܬܼܵܐ. ܘܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܛܲܡ̈ܐܹܐ ܕܡܲܠܟܿܟܼܘܿܢ ܚܲܢܦܵܐ: ܚܫܝܼܒܼܝܼܢ ܠܝܼ ܒܓܼܘܼ̈ܕܵܦܹܐ ܕܡܲܡܪܚܝܼܢ ܕܲܝ̈ܘܹܐ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܫܡܲܥ̣ܘ ܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ: ܠܒܸܤܬܲܪܗܘܿܢ ܐܵܙ̇ܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܲܕܼ ܡܲܝܠܠܝܼܢ ܘܩܵܥܹ̇ܝܢ: ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܫܡܲܥ ܓܘܼܕܵܦܵܐ ܕܥܲܠ ܡܠܵܟܼ ܡܲܠܟܹ̈ܐ؟ ܚܲܕܼ ܕܹܝܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܲܫܡܹܗ ܤܿܝܒܲܪܙܵܕܼ ܐܸܬܼܓܿܗܸܢ ܫܩܲܠ̣ ܥܲܦܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܕܼܪܵܐ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܗܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܦܘܼܡܵܐ ܕܲܓܼܕܲܦ̣ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܡܠܸܟܼ ܡܲܠܟܹ̈ܐ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܪܡܲܙ ܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ: ܕܢܸܬܸܿܠ ܠܹܗ ܩܸܫܬܼܵܐ ܘܓܹܐܪܵܐ ܚܲܕܼ. ܘܲܠܒܲܟܼ ܩܸܫܬܹܗ ܟܲܤܝܵܐܝܼܬܸܼ ܒܛܸܠܵܠܵܐ ܕܲܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܥ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܪܵܐ: ܘܤܵܡ̣ ܒܵܗ̇ ܓܹܐܪܵܐ. ܘܲܡ̣ܬܲܚ ܘܲܡܚܵܝܗܝ ܠܲܡܓܼܘܼܫܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܦܘܼܡܹܗ: ܘܲܢ̣ܦܲܩ ܓܹܐܪܵܐ ܠܒܸܤܬܿܪܹܗ: ܘܲܢܦܲܠ̣ ܘܡ̣ܝܬܼ ܥܲܠ ܕܘܼܟܿܬܹܗ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܓܚܸܟܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܤܲܒܼ ܠܵܟܼ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܚܘܼܒܵܟܼ ܕܥܲܡ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ܟ ܘܥܲܡ ܡܲܠܟܵܟܼ. ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܥܪܲܩ̣ܘ pb. 497 ܡܤܲܪܗܒܼܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕܼ ܡܲܝܠܠܝܼܢ: ܘܚܹܐܪܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܓܸܢܤܹܗ ܫܲܢ̣ܝܼܘ ܟܲܕܼ ܟܡܝܼܪܝܼܢ.

ܡ̣ܪܵܐ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ ܠܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܲܫܡܹܗ ܐܵܢܘܿܫ: ܓܼܲܪܵܐ ܕܒܼܝܕܲܥܬܼܵܐ ܘܲܒܼܬܲܩܢܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܩܲܠܲܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܠܡܵܐ ܡܲܤܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܘܿ ܐܵܢܘܿܫ: ܕܐܸܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܡܫܝܼܚܵܐ ܩܵܢܹ̇ܛ ܐ̄ܢܵܐ ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܒܚܸܤܢܵܐ ܝܵܬܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ؟ ܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܚܵܣ ܠܝܼ: ܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ. ܠܝܼ ܓܹܝܪ ܡܵܘܬܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܲܤܝܼܡ ܠܝܼ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܿܢܵܐ. ܒܪܲܡ ܥܕܲܡܵܐ ܕܗ̤ܘ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܠܝܼ: ܐܵܘ ܒܚܸܠܡܵܐ ܐܵܘ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ: ܕܲܙܲܒܼܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܝܼ ܠܲܡܡܵܬܼ ܚܠܵܦ ܫܡܹܗ: ܢܲܦܫܝܼ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܫܩܝܼ̈ܦܲܝ ܒܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܲܫܠܸܡ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܲܬܼܟܼܝܼܠܢܵܐ ܥܲܠ ܚܲܝܠܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ: ܕܲܠܲܝܬܿ ܐ̄ܢܵܫ ܕܡܸܟܲܚ ܕܢܲܟܹܿܝܢܝ. ܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܫܸܦ̣ܪܲܬ̤ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܕܐܹܡܘܼܬܼ ܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܚܲܕܼܝܵܐܝܼܬܼ ܢܵܦܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܢܲܦܫܝ ܠܩܸܛܠܵܐ ܡܲܫܐܸܡ ܐ̄ܢܵܐ.

ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܠܡܲܠܟܵܐ ܐܸܬܼܝܼܕܲܥ̣: ܦ̣ܩܲܕܼ ܒܐܸܓܪ̈ܵܬܼܵܐ ܠܢܸܟܿܘܿܪܓܲܢ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܡܘܼܗܝ ܕܛܘܼܒܼܵܢܐ: ܕܗ̤ܘ ܢܹܐܙܲܠ ܢܫܲܕܠܝܼܘܗܝ: ܕܢܸܦܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܕܚܸܤܢܹ݂ܗ ܘܢܸܬܸܿܠ ܐܝܼܕܼܵܐ. ܘܕܐܹܢ ܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕ: ܓܙܵܪܟܼܝܼܬܼܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܢܤܲܝܒܲܪ ܗ̤ܘ ܢܸܟܿܪܓܲܢ. ܐܸܬ݂ܼܵܐ ܕܹܝܢ ܗ̤ܘ ܢܸܟܿܘܿܪܓܲܢ ܘܲܫ̣ܪܵܐ ܠܗܲܠ ܡ̣ܢ pb. 498 ܚܸܤܢܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܡܲܫܕܹܐ ܬܪܹܝܢ ܓܹܐܪ̈ܝܼܢ: ܕܵܚܹ̇ܠ ܓܹܝܪ ܕܬܼܘܼܒܼ ܢܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܨܹܝܕ ܚܸܤܢܵܐ. ܘܲܫ̣ܠܲܚ ܠܹܗ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܕܢܸܤܲܩ ܠܫܘܼܪܵܐ ܘܲܢܡܲܠܸܠܥܲܡܹܗ. ܤ̣ܠܸܩ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܝܼܬܸܒܼ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܩܪܘܿܒܼ ܠܟܼܵܐ: ܤܵܒܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܕܼܚܲܠ. ܘܟܲܕܼ ܩ̣ܪܸܒܼ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܠܡ̇ܢ ܫܚܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܘܿ ܢܸܟܼܘܿܪܚܲܢ؟ ܘܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܐܸܬܲܝ̣ܬܿ ܠܗܵܪܟܐ؟ ܗ̤ ܕܹܝܢ ܒܟܼܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܫܚܝܼܩ ܐ̄ܢܵܐ ܒܒܼܝܼ̈ܫܬܼܵܐ ܕܓܲܕܼܫܵܢܝ: ܕܐܘܒܿܕܹܬܼ ܚܲܬܼܢܵܐ: ܘܚܲܒܼܪܵܐ ܒܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ. ܘܗܵܐ ܐܵܦ ܥܠܲܝ ܡܵܘܬܵܐ ܠܚܝܼܡ: ܐܸܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܲܪܥܸܐ ܕܚܸܤܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܦܼܬܲܚ: ܘܐܝܼܕܼܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܸܿܠ ܠܝܼ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܒܿܝܼܕܼ ܗܵܘܢܵܟܼ ܒܛܵܥܝܼܘܼܬܼܵܐ ܕܫܹ̈ܐܕܹܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܤܵܒܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܡܹܐܒܲܕܼ ܐܲܒܿܝܼܕܼ ܐ̄ܢܵܐ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܐܲܒܿܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘܢܵܟܼ: ܡܸܤܬܲܟܲܠ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ ܕܠܵܘ ܡܹܐܒܲܕܼ ܐܸܒܼܪܹܬܼ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܫܬܿܟܼܵܚܘܼ ܐܸܫܬܲܟܼܚܹ̇ܬܼ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܢܵܐ ܕܐܲܒܿܝܼܪܹ̈ܐ. ܐܲܒܿܝܼܕܼܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̣̄ܘ: ܕܠܲܐܠܵܗܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܫܒܲܩ̣ܬܿ: ܘܲܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܚܲܪ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܗܵܢܹ̇ܿܝܢ ܕܠܐܝܼܩܵܪܵܟܼ ܘܲܠܒܼܘܼܤܵܡܵܟܼ ܐܸܬܼܒܿܪܝܼ: ܤܵܓܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܢܸܟܿܘܿܪܓܲܢ ܕܹܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܚܫܘܿܒܲܝܢܝ: ܘܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܪܵܓܵܐ ܠܵܟܼ ܨܲܥܲܪܲܝܢܝ: ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܦܪܘܼܩܲܝܢܝ: ܕܗܵܐ ܡܠܸܟܼ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܒܪܘܼܓܼܙܵܐ ܡܸܬܼܠܲܚܲܡ ܠܝܼ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟܼ. ܘܲܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܥܒܸܕܼ. ܐܵܘ ܐܸܬܿܛܦܝܼܣ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܫܒܼܘܿܩ ܢܵܨܪܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܗܦܘܿܟܼ pb. 499 ܠܲܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܤܓܼܘܿܕܼ ܠܢܘܼܪܵܐ ܘܲܠܫܸܡܫܵܐ ܘܲܠܤܲܗܪܵܐ: ܘܲܒܼܢܝܼ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܥ̣ܩܲܪܬܿ ܘܲܚܝܼ. ܐܵܘ ܦܘܼܩ ܡܘܼܬܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܡܵܝ̇ܬܿܝܼܢ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ ܤܲܟܼ̈ܠܹܐ: ܘܲܚܢܲܢ ܠܵܐ ܢܡܘܼܬܼ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟܼ. ܥܢ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܠܡܲܠܟܵܐ ܚܲܢܦܵܐ ܘܪܲܫܝܼܥܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܿܡܲܥ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܠܲܐܠܵܗܵܐ ܕܲܒܼܪܵܢܝ ܘܦܲܪܩܲܢܝ ܘܡܲܦܲܪܢܸܣ ܠܝܼ ܘܲܥܬܼܝܼܕܼ ܕܲܒܼܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܢܒܲܤܡܲܢܝ ܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܲܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܐܲܟܼܘܵܬܼܟܼܘܿܢ ܠܵܐ ܤܵܓܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܿܐܸܠ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܚܲܕܼܝܵܐܝܼܬܼ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܚܠܵܦܲܝ ܠܵܐ ܡܵܝ̇ܬܿܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ. ܠܘܲܝ ܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܼܘܿܢ ܒܘܼܝܵܢܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܚܠܵܦ ܚܲܝܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܡܝܼܬܼܬܿܘܿܢ! ܘܕܲܩܪܲܝ̣ܬܿ ܤܲܟܼ̈ܠܹܐ ܠܲܟܼܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ ܕܡܵܝ̇ܬܿܝܼܢ ܚܠܵܦ ܫܡܹܗ ܕܡܵܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܥܘܼܡܩܵܗ̇ ܕܫܵܢܝܘܼܬܼܵܟܼ ܡܲܠܸܠ̣ܬܿ. ܒܪܲܡ ܬܸܒܼ ܠܵܟܼ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܥܩܵܬܼܵܐ ܘܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܗ̤ܘܝܼ: ܘܐܸܢܵܐ ܗܵܐ ܡܦܝܼܣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝ: ܕܲܢܚܵܘܹܝܢܝ ܐܸܢ ܙܲܒܿܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܠܝܼ ܠܲܡܡܵܬܼ ܡܸܛܠ ܫܡܹܗ. ܘܐܸܢ ܫܵܦܪܵܐ ܠܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ: ܘܙܲܒܼܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܠܡܸܤܲܒܼ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܚܲܕܼܝܵܐܝܼܬܼ ܢܵܦܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ ܘܡܲܫܠܸܡ ܐ̄ܢܵܐ ܢܲܦܫܝ ܠܩܵܛ̈ܘܿܠܹܐ.

ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܐܸܫ̣ܬܿܡܲܥ ܛܸܒܼܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܕܗܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ ܡܛܲܝܲܒܼ ܠܲܡܡܵܬܼ ܚܠܵܦ ܫܡܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܘܐܸܬܼܟܲܢܲܫ̣ܘ ܘܐܸܬ݂ܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ pb. 500 ܕܲܟܼܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ ܘܕܲܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܲܕܼܚܲܢ̈ܦܹܐ: ܘܲܫ̣ܪܵܘ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܚܕܼܵܕ̈ܲܝ ܚܸܤܢܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܤܲܟܹܝܢ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܝܘܿܡ ܟܘܼܠܵܠܹܗ ܕܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܬ݂ܼܵܘ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܐܲܒܼܵܗܵܘ̈ܗܝ ܘܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܕܐܲܠܦܹ̈ܐ ܘܲܕܼܪܸ̈ܒܿܘܵܬܼܵܐ: ܘܟܲܬܼܪܘ ܟܲܕܼ ܫܪܹܝܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܥܸܤܪܝܼܢ ܘܚܲܕܼ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܐܲܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܲܒܼܒܼܵܥܘܼܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܠܲܡܫܝܼܡܵܐ: ܕܲܢܚܲܠܝܼܘܗܝ ܘܲܢܠܲܒܿܒܼܝܼܘܗܝ ܠܡܸܫܬܲܡܠܵܝܘܼ ܒܲܟܼܠܝܵܠܵܐ ܕܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ. ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܕܹܝܢ ܡܦܝܼܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܤܲܓܿܝܼ̈ܐܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܒܵܟܹ̈ܐ: ܕܢܸܤܲܩ ܠܫܘܼܪܵܐ ܘܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܘܲܢܡܲܠܸܠ: ܘܢܸܫܡܲܥ ܡܸܢܹܗ ܡܸܕܸܿܡ ܕܨܵܒܹ̄ܐ ܕܢܹܐܡܲܪ ܠܹܗ. ܘܠܵܐ ܨܒܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܫܠܲܚ̣ ܠܹܗ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܪܲܢ ܩܵܥܹ̇ܐ ܠܘܵܬܲܢ ܒܤܒܲܪܬܹܗ: ܕܟܼܠ ܕܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܐܲܒܼܵܐ ܘܐܸܡܵܐ ܘܐܲܚܹ̈ܐ ܘܐܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܘܲܒܼ̈ܢܲܝܵܐ ܘܐܵܬܹ̇̄ܐ ܒܵܬܲܪܝ ܠܵܠ ܫܵܘܹ̇ܐ ܠܝܼ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܚܙܸܐ ܐܲܦܲܝ̈ܟ: ܡܸܛܠ ܕܤܲܩܘܼܒܼܠܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܡܲܚܫ̈ܒܼܵܬܼܵܟܼ ܘܡܸܠܲܝ̈ܟ: ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܡܛܲܝܲܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܸܚܙܲܩ. ܘܒܼܵܬܲܪ ܗܵܕܹܐ ܫܠܲܚ̣ ܠܹܗ ܢܸܟܘܿܪܓܲܢ: ܕܫܲܕܲܪ ܠܝܼ ܫܘܿܫܲܢ ܒܪܲܬܼܝ: ܕܲܪܓܼܝܼܓܼ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܚܙܹܝܗ̇. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ: ܦܘܿܩܝ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܘܼܟܼܝ: ܘܲܚܙܵܝ ܡܵܢܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܠܹܟܼܝ. ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܝܵܕܲܥ̇ܢܵܐ: ܕܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܕܲܚܲܝܲܝ̈ܟܿܝ pb. 501 ܡܸܬܿܬܲܓܿܪܵܐ ܐܢ̄ܬܿܝ ܡ̣ܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ. ܘܟܲܕ ܢܸܦ̣ܩܲܬ̤ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܘܼܗ̇ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܵܗ̇: ܒܪܲܬܼܝ ܘܚܲܒܿܝܼܒܼܬܿܝ: ܚܘܼܣܝ ܥܲܠ ܤܲܝܒܿܘܼܬܼܝ: ܘܠܵܐ ܬܚܲܠܦܝܼܢ ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܲܒܼܘܼܟܼܝ ܒܪܸܚܡܬܼܵܐ ܕܒܲܥܠܹܟܼܝ. ܘܠܵܐ ܬܙܒܿܢܝܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܤܲܝܒܿܘܼܬܼܝ: ܒܓܲܒܼܪܵܐ ܕܲܡ̣ܪܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܡܠܼܟܼ ܡܲܠܟܹ̈ܐ. ܠܲܝܬܿ ܓܹܝܪ ܦܘܼܪܤܵܐ: ܕܐܲܒܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܬܸܩܢܹܝܢ. ܒܲܥܠܹܟܼܝ ܕܹܝܢ ܐܸܢ ܝܵܘܡܵܢ ܢܡܘܼܿܬܼ: ܠܨܲܦܪܵܐ ܕܛܵܒܼ ܡܸܢܹܗ ܡܸܫܘܟܿܚܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܝ. ܐܸܠܵܐ ܫܲܕܲܠܝܼܘܗܝ ܕܢܸܦܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܘܢܸܦܘܿܩ: ܘܢܸܫܬܵܘܙܲܒܼ ܚܢܲܢ ܡ̣ܢ ܩܹܘܲܢܕܹܢܘܿܣ. ܗ̤ܝ ܡܸܚܕܼܵܐ ܦܢ̣ܵܬ̤ ܠܘܵܬܼ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ ܠܹܗ: ܐܸܢ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܦܘܼܩ ܠܒܼܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ ܘܡܘܼܬܼ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܡܵܝ̇ܬܿܝܼܢ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ. ܠܡܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܫܲܦ̈ܠܹܐ ܘܕܵܚܠܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܗܵܐ ܚܒܼܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܚܸܤܢܵܐ: ܘܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟܼ ܡܵܝܬܿܝܼܢ؟ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܥܢ̣ܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܵܗ̇: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܕܡ̣ܢ ܬܵܘܬܵܪ̈ܲܝ ܠܸܒܵܐ ܡܡܲܠ̈ܠܵܢ ܤܸܦ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܬܹܗ ܡܲܚܝܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܦܵܪܘܿܩܲܢ. ܘܗܵܠܹܝܢ ܕܐܲܢ̄ܬܿܝ ܡܡܲܠܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܝ: ܨܸܢ̈ܥܵܬܼܵܗ̇ ܐܸܢܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ: ܘܦܹܐܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܒܼܝܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܘܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܲܢܟܼܝܼܠܵܐ. ܒܪܲܡ ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܚܩܝܼܢ ܒܲܪܬܹܗ ܕܐܲܒܼܕܵܢܵܐ: ܡܛܲܝܲܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܓܹܝܪ ܠܲܡܡܵܬܼ: ܐܵܦ ܩܕܼܵܡ ܫܸܕܼ̈ܠܹܐ ܢܟܼܝܼ̈ܠܹܐ ܕܝܼܠܹܟܼܝ. pb. 502

ܘܒܼܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܚܸܙܘܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܐܸܬܼܚ̣ܙܝܼ ܠܹܗ ܠܛܘܼܒܼܵܬܵܐ. ܒܠܸܠܝܵܐ ܓܹܝܪ ܕܒܹܗ ܢܵܓܲܗ ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܥܪܘܼܒܼܬܼܵܐ: ܩܵܡ̣ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܥܝܵܕܹܗ ܥ̣ܒܲܕܼ ܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܫ̣ܠܸܡ̣ ܬܸܫܡܸܫܬܹܗ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܕܢܵܗܲܪ ܨܲܦܪܵܐ: ܐܸܬܼܦ̣ܢܝܼ ܚ̣ܙܵܐ ܟܲܕܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܬܸܠܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܚܸܤܢܹܗ: ܘܟܸܢ̈ܫܹܐ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܕܝܼܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܘܒܼܵܕܼܪܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ ܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬܼܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܢܵܦ̈ܠܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܦܲܓܼܪܹܗ: ܡܸܙ̈ܕܲܠܚܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܕܘܼ̈ܿܟܿܝܵܬܼܗܹܝܢ ܛܘܼ̈ܦܹܗ ܕܲܕܼܡܵܐ: ܘܲܠܠܲܡܦܹܝ̈ܕܹܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܡܸܫܬܲܚ̈ܠܦܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈: ܘܠܲܫܡܲܝܵܐ ܗ̣̄ܘܲܝ̈. ܘܓܲܒܼܪܵܐ ܚܲܕܼ ܕܲܠܒܼܝܼܫ ܡܐܢܹ̈ܐ ܡܲܦܪ̈ܓܹܐ: ܘܲܡܟܲܠܲܠ ܒܲܟܼܠܝܼܠܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ: ܩܵܐܹ̇ܡ ܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ ܒܐܵܐܲܪ ܘܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ: ܐܵܚܝ ܩܲܪܕܵܓܼ. ܘܐܸܡܹܲܪ: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬܼܵܐ ܐܸܙܕܠܲܚ̣ ܐܵܦ ܥܠܲܝ ܒܐܘܼܪܸܫܠܸܡ: ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܝ ܘܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܫܲܪܒܲܬܼܝ. ܗܵܫܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܐܲܒܼܘܼܟܼ: ܘܢܸܫܕܹܐ ܒܵܟܼ ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܚܕܼܵܐ ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܤܵܠܹ̇ܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܘܵܬܼܝ ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܩܲܪܕܵܓܼ ܫܲܐܠܹܗ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܕܡ̇ܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܵܪܝ؟ ܘܗ̤ܘ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܐܸܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܐܸܤܛܲܦܵܢܘܿܣ ܡܫܲܫܵܢܵܐ: ܕܒܼܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܐܸܬܼܪܲܓܼܡܹ̇ܬܼ ܡܸܛܠ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܢܲܕܼ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܹܗ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܕܼܚܠܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ. ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܠܐܝܼܤܚܵܩ ܪܲܒܹܿܗ: ܗܵܘ̇ ܕܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ: ܘܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܐܸܫ̣ܬܲܥܝܼ pb. 503 ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܚܸܙܘܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܬܲܗܝܼܪܝܼܢ ܐܸܬܼܒܲܝܲܢ̣ܘ ܒܹܗ ܒܚܸܙܘܵܐ: ܘܐܸܤ̣ܬܲܟܲܠܘ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܠܹܗ ܡܸܟܹܿܝܠ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܠܲܡܡܵܬܼܒܲܪ ܓܘܼܡܝܵܐ ܕܟܹ̈ܐܦܹܐ ܚܠܵܦ ܫܡܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ ܠܐܝܼܤܚܵܩ: ܐܲܝܟܵܐ ܟܬܼܝܼܒܼ ܫܲܪܒܹܗ ܕܐܸܤܟܲܦܵܢܘܿܣ ܗܵܗܕܵܐ ܫܲܕܝܼܫܵܐ؟ ܘܐܝܼܤܚܵܩ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܗܵܐ ܟܬܼܝܼܒܼ ܒܲܦܪܲܟܤܝܼܣ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܐܲܝܬܼܵܐ ܘܲܩܪܝܼ ܩܕܼܵܡܲܝ: ܘܟܲܕܼ ܫܡܲܥ̣ ܬܲܫܥܝܬܼܵܐ ܕܤܵܗܕܘܼܬܹܗ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܸܤܛܲܦܵܢܘܿܣ: ܚ̣ܕܝܼ ܪܵܘܪܒܼܵܐܝܼܬܼ ܘܪܸܘܙܲܬ̤ ܢܲܦܫܹܗ. ܘܐܸܬܼܠܲܒܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܸܬܼܓܲܢܒܲܪ ܛܵܒܼ. ܘܐܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܨܲܗܝܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܚܲܡܝܼܡܵܐ ܕܩܲܝܛܵܐ: ܘܲܪܓܼܝܼܓܼ ܠܡܲܝ̈ܵܐ ܩܲܪܝܼܪܹ̈ܐ.

ܘܡܸܚܕܼܐ ܩܵܡ̣ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܘܤܵܡ̣ ܒܘܼܪܟܵܐ ܘܨܲܠ̣ܝܼ. ܘܢܫܸܩ̣ ܟܬܼܵܒܼܵܐ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܘܲܚ̣ܬܲܡ ܢܲܦܫܹܗ ܒܐܵܬ̤ܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ. ܘܲܦ̣ܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܕܚܸܤܢܹܗ: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܐܲܝܟܼ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܓܢܘܿܢܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܐܸܬܼܝܲܕܼܥܲܬ̤ ܠܟܸܢ̈ܫܹܐ: ܢܦܲܠ̣ ܪܵܘܒܑܵܐ ܒܡܲܫܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܲܪܗܸܛ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܒܤܘܼܪܗܵܒܼܵܐ: ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ ܘܲܝܗܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ ܘܚܲܢ̈ܦܹܐ: ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܘܲܙܥܘܿܪܹ̈ܐ: ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ: ܘܪܵܗ̇ܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܲܡܩܲܒܸܿܠ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ. ܦܲܪ̈ܫܹܐ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܪܟܼܝܼܒܼܝܼܢ ܘܲܡܙܲܝܢܝܼܢ: ܪܗܸܛ̣ܘ ܟܲܕܼ ܐܵܠ̇ܨܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ pb. 504 ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܟܼܠܢܵܫ ܟܹܐܦܵܐ ܢܸܤܲܒܼ ܘܢܸܪܓܿܡܝܼܘܗܝ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ. ܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ ܕܹܝܢ ܐܸܬܼܟܲܢܲܫ̣ܘ ܥܲܡ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܹܐ ܟܠܗܘܿܢ: ܘܝܼܬܸܒܼܘ ܘܩܵܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܨܚܵܝܵܐ ܕܲܓܼܙܵܪܕܝܼܢܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ ܐܸܫ̣ܬܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܗܵܘ̇ ܕܥܕܬܵܐ ܩܵܬܼܵܪܵܤܝܼܣ ܡܥܵܕܵܐ ܕܬܸܩܪܹܝܘܗܝ: ܦܵܪ̈ܤܵܝܹܐ ܕܹܝܢ ܩܵܪܹܝܢ ܠܹܗ ܢܸܒܸܫܬܵܓܼ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܐ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܚܲܢ̈ܦܹܐ ܘܕܲܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܲܛܥܝܼܢܝܼܢ ܟܹܐ̈ܦܹܐ: ܘܪܵܗ̇ܛܝܼܢ ܕܢܸܪܓܿܡܘܼܢܵܝܗܝ: ܚ̣ܵܪ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܘܲܚ̣ܬܡ ܢܲܦܫܹܗ ܒܐܵܬ̤ܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ. ܘܨܲܠ̣ܝܼ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܥܲܕܲܪܲܝܢܝ ܒܫܵܥܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܐܲܫܘܵܢܝ ܕܲܒܼܓܼܠܝܘܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܐܸܬܼܚܲܠܲܛ ܒܟܸܢ̈ܫܹܐ ܕܩܲܕܝܼܫܲܝ̈ܟ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܤܵܡ̣ ܒܘܼܪܟܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܩܵܡ̣ ܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ ܝܲܓܼܪܵܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ: ܢܲܦܸܨ ܐܸܢܹܝܢ ܡܸܢܹܗ ܘܩܵܡ̣ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܙܒܲܢ̄ܬܼܵܐ ܕܬܲܪܬܹܿܝܢ ܥ̣ܒܲܕܼ. ܘܟܲܕܼ ܦܲܪ̈ܫܹܐ ܘܲܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ ܐܵܠ̇ܨܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܟܸܢ̈ܫܹܐ ܕܲܒܼܥܘܼܫܢܵܐ ܢܸܫܕܿܘܿܢ ܟܹܐ̈ܦܹܐ: ܥܢ̣ܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܟܲܕܼ ܐܵܒܼܝ ܢܸܫܕܸܐ ܒܝܼ ܟܹܐܦܵܐ. ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܕܹܝܢ ܕܲܪܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܘܼܥܝܲܝ ܕܲܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܘܩܵܢܹ̇ܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ: ܘܡܸܫܬܿܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܘܲܠܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܹܐ: ܫ̣ܩܲܠ pb. 505 ܫܘܿܫܸܦܹܗ ܘܲܟܼܪܲܟܼ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܫ̣ܕܼܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܒܲܪܓܼܘܼܡܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪܹܗ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܫܲܢ̣ܝܲܬ̤ ܢܲܦܫܹܗ ܕܐܬܼܠܹܝܛܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ.

ܘܒܼܵܗ̇ ܒܫܵܥܬܼܵܐ: ܥܸܛܪܵܐ ܕܒܸܤ̈ܡܹܐ ܦܵܝܼܚ ܒܟܼܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܒܹܗ ܐܸܬܼܪܓܸܡ̣ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ. ܘܗܵܐ ܩܵܠܵܐ ܐܸܫ̣ܬܿܡܲܥ ܕܐܵܡܲ݁ܪ: ܫܲܦܝܼܪ ܐܸܬܼܟܲܬܲܫ̣ܬܿ: ܘܓܲܢ̈ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ ܙܟܲܝ̣ܬܿ ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܬܵܐ ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܘܤܲܒܼ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܙܵܟܸܘܼܬܼܵܟܼ.

ܐܸܬܼܟܲܠܲܠ̣ ܕܹܝܢ ܗ̤ܘ ܩܲܕܝܪܫܵܐ ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܒܲܫܢܲܬܼ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܘܲܬܼܫܲܥ ܕܫܵܒܼܘܿܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܒܝܘܿܡ ܥܪܘܼܒܼܬܼܵܐ. ܘܒܹܗ ܒܠܸܠܝܵܐ ܕܢܵܓܼܗܵܐ ܫܲܒܿܬܼܵܐ ܐܸܬܼܟܲܢܲܫ̣ܘ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܚܡܵܢܹܐ: ܘܲܚܛܲܦ̣ܘ ܠܦܲܓܼܪܹܗ ܕܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܢܵܛ̇ܘܿܪ̈ܵܘܗܝ: ܘܥܲܦܝܘܗܝ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ.

ܘܲܒܼܟܼܠ ܫܢܵܐ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܬܼܟܲܠܲܠ̣ ܒܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܡܸܬܼܟܲܢܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܸܬܼܟܲܠܲܠ̣: ܘܥܵܒܼ̇ܕܿܝܼܡܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܥܹܐܕܼܵܐ ܘܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ. ܘܡܸܛܠ ܤܲܓܿܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܕܟܸܢܫܹ̈ܐ: ܫܲܪܝܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܦܸܢ ܠܡܸܙܒܲܢ ܘܠܲܡܙܲܒܵܢܘܼ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ pb. 506 ܕܕܼܘܼܟܼܪܵܢܹܗ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܪܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܲܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܐܸܬܼܥܒܸܕܼ ܚܲܓܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܸܬܼܪܓܸܡ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܕܘܼܟܼܪܵܢܹܗ ܕܹܝܢ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܘܡܝܼ̈: ܘܚܲܓܵܐ ܫܬܼܵܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ. ܘܡܸܬܼܩܪܸܐ: ܫܘܼܩܵܐ ܕܡܲܠܩܝܼ: ܥܲܠ ܫܸܡ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܕܚܸܤܢܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܬܢܵܐ.

ܒܵܬܲܪܟܸܿܢ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܗܲܝܟܿܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܦܲܐܝܵܐ ܒܢܲܦ̈ܩܵܬܼܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܐܸܬܼܒܿܢ̣ܝܼ ܥܲܠ ܫܡܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܗܲܝܡ̈ܢܹܐ ܘܫܵܘ̈ܚܲ ܠܕܼܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܛܵܒܼܵܐ: ܥܲܡܹܗ ܕܬܸܠܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܐܸܬܼܪܓܸܡ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓܼ. ܕܲܚܢܲܢ ܢܸܫܬܿܘܸܐ ܕܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܹܗ ܢܸܬܼܥܲܕܲܪ ܒܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܠܸܐ ܕܵܘܘܿܢܹ̈ܐ: ܘܲܒܼܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܠܵܐ ܥܵܒܲ݁ܪ ܢܸܬܼܚܢܸܢ ܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܹܗ: ܘܥܲܡܹܗ ܢܸܬܼܒܲܤܲܡ. ܒܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܘܲܒܼܪܲܚܡܵܢܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥܡܫܝܼܚܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܠܹܗ ܘܠܲܐܒܼܘܼܗܝ ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܬܸܫܒܿܘܼܿܚܬܼܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܪܘܼܡܪܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ: ܐܵܡܹܝܢ.

ܫܸܠܲܡܲܬ̤ ܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܤܵܗܕܵܐ ܢܲܨܝܼܚܵܐ

(4) ܒܵܬܲܪܟܸܿܢ ܐܲܝ̣ܬܿܝܼܘ ܡܗܲܝ̈ܡܢܹܐ ܕܲܗܒܼܵܐ ܘܤܹܐܡܵܐ: ܘܲܒܼܢ̣ܵܘ ܠܹܗ ܗܲܝ̈ܟܠܹܐ ܐܲܪܒܿܥܵܐ: ܘܗܲܝܟܿܠܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܤܵܗ̈ܕܹܐ: ܘܡܲܕܼܒ̇ܚܵܐ ܘܩܲܢܟܸܐ ܘܒܹܝܬܼ ܥܡܵܕܼܵܐ. ܘܐܸܬܼܩܲܕܲܫ̣ ܒܲܦܢܝܼܬܼ ܡܲܕܼܢܚܵܐ. ܘܐܲܦܸܩ̣ܘ ܥܠܵܘܗܝ ܢܲܦ̈ܩܵܬܼܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܫܡܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܗܲܝ̈ܡܢܹܐ ܫܵܘܼ̈ܚܲ ܠܕܼܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܛܵܒܼܵܐ. ܘܟܼܠܡ̇ܢ ܕܥܵܪܹܕ ܠܹܗ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܝܵܘܡܵܐ ܕܒܹܗ ܐܸܬܼܪܓܸܡ: ܢܸܫܬܿܘܸܐ ܕܥܲܡܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܹܗ ܡܢܵܬܼܵܐ ܘܚܲܪܬܼܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ. ܘܢܸܬܼܥܲܕܲܪ ܒܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܲܒܼܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܛܲܪ ܢܸܬܼܚܢܸܢ ܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܹܗ. ܘܥܲܡܹܗ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/577
Source:
Paul Bedjan (ed.), Acta martyrum et sanctorum (Parisiis; Lipsiae: Harrasssowitz, 1890). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: January 13, 2020
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
History of Mar Qardagh - ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܢܝܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝ ܩܪܕܓ ܤܗܕܐ ܢܨܝܥܢܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Acta martyrum et sanctorum (Parisiis; Lipsiae: Harrasssowitz, 1890), Digital Syriac Corpus, last modified January 13, 2020, https://syriaccorpus.org/577.
Bibliography:
History of Mar Qardagh - ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܢܝܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝ ܩܪܕܓ ܤܗܕܐ ܢܨܝܥܢܐ.” In Acta martyrum et sanctorum, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/577.

Show Citation Styles