Narsai: Against the Jews - ܠܘܼܩܒܲܠ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܬܵܐ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܵܐ ܚܬܼܝܼܪ ܒܲܫܡܵܗܹ̈ܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ 2 ܓܠܝܼ ܘܒܲܕܸܿܩ ܠܝܼ ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܓܼܒܼܝܘܼܬܼ ܥܲܡܵܟ ܀ 3 :ܡܸܛܠ ܡ̇ܢܵܐ ܓܒܹܝܬܿ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ ܠܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ 4 ܘܲܡܝܲܩܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܫܡܵܐ ܘܕܿܪܓܼܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 5 :ܠܡܵܢܵܐ ܦܪܝܼܫܲܬܿ ܡ̣ܢ ܫܲܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܬܹܒܹܝܠ 6 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܠܛܲܬܿ ܥܲܡ ܐܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܝܲܠܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܕܼܵܡ ܀ 7 :ܠܡܵܢ ܡܸܬܼܢܲܟܼܪܹܝܬܿ ܐܲܝܟ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܵܝܟ 8 ܕܗܵܐ ܡܸܢܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܡܸܕܼܪܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܓܒܼܝܼܠ ܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ ܀ 9 :ܚܲܕܼܘܼ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܵܕܼܵܡ̇ܝܹ̈ܐ ܐܘܿ ܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ 10 ܘܚܲܕܼܘܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܬܼܩܸܢ ܠܐܵܕܼܵܡ ܘܲܠܝܲܠ̈ܕܵܬܹܗ ܀ 11 :ܟܝܵܢܵܐ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܕܚܲܕܼܘܼ ܟܝܵܢܵܐ ܘܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 12 ܘܐܸܢ ܚܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܵܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 13 ܐܸܢ ܚܲܕܼ ܪܸܡܙܵܐ ܒܪ݂ܵܐ ܟܠܡܼܕܹܿܡ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܼܕܸܿܡ: pb. 300 14 ܠܡܵܢ ܣܵܕܹ̇ܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܫܘܼܝܼܬܼܵܐ ܒܠܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܟ ܀ 15 :ܐܸܢܗܘ̤ ܕܟܹܐܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ 16 ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܫܲܘܝܵܐ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ ܠܘܵܬܼ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 17 :ܠܡܵܢܵܐ ܓ̣ܒܼܵܟ ܠܵܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܲܡܡܝܼ̈ܢ ܘܐܲܣܠܝܼ ܠܫܲܪܟܵܐ 18 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܨܹܐܕܲܝܟ ܥܒ݂ܲܕܼ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܨܹܝܕܼ ܟܠܢܵܫ ܀ 19 :ܠܡܵܢܵܐ ܒܥܲܡܵܟ ܐܲܣܪܹܗ ܠܪܲܗܛܵܐ ܕܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܵܘ̈ܗܝ 20 ܘܬܲܚܸܡ ܘܲܟܼܠ̣ܵܗ̇ ܠܲܢܒܼܝܘܼܬܼܵܐ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܫܲܒܼܛܲܝ̈ܟ ܀ 21 :ܠܡܵܢ ܠܵܟ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ 22 ܘܢܲܟܼܪܝܼ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܢܸܒܼܥܹܗ ܪܲܒܵܐ ܀ 23 :ܠܡܵܢ ܒܵܟ ܚܹܝܠ ܐܵܬܼܘܵܬܹ̈ܗ ܘܲܓܼܒܲܪ̈ܘܵܬܹܗ 24 ܘܲܪܸܕܼܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܐܲܟܸܿܣ ܠܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟ ܀ 25 :ܠܡܵܐ ܟܲܝ ܚܘܼܒܵܟ ܫܦܝܼܥ ܨܹܝܕܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܝܲܬܿܪܝܼ ܡ̣ܢ ܟܠ 26 ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܦܲܪ̣ܥܵܟ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܫܵܘܹ̇ܐ ܠܚܘܼܒܵܟ ܀ 27 :ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܟܲܝ ܠܚܘܼܒܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܝܲܩܲܪ ܚܘܼܒܹܿܗ 28 ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܥܲܒܼ݂ܕܼܵܟ ܝܵܪܬܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܪܲܒܵܐ ܀ 29 :ܡ̇ܕܹܝܢ ܢܸܒܼܥܸܐ ܕܡܸܛܠ ܡ̇ܢܵܐ ܓܒܼ݂ܵܝܗܝ ܠܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 30 ܘܐܲܝܕܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܪܵܚܡܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ ܀ 31 :ܐܸܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܥܲܒܼ݂ܕܹܿܗ ܪܵܚܡܵܐ ܠܟܲܣܝܵܐ 32 ܗܵܐ ܩܲܕܿܝܼܡܵܐ ܓܒܼܝܼܬܹܗ ܠܚܘܼܒܹܿܗ ܘܣܵܗܹ̇ܕ ܡܘܼܫܹܐ ܀ 33 :ܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܩܪ̣ܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܒܵܒܹܠ ܩܕܼܵܡ ܕܲܢܗܲܝܡܸܢ 34 ܘܒܼܵܬܲܪ ܕܲܦܪܵܝܗܝ ܫܒ݂ܲܩ ܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ ܘܝܲܩܲܪ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 35 :ܡ̇ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܠܵܟ ܠܡܸܫܬܲܒܼܗܵܪܘܼ ܘܠܵܐ ܠܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܟ 36 ܕܗܵܐ ܓܼܒܼܝܘܼܬܼܵܟ ܗ̄ܝܼ ܕܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܕܓܼܵܒܹ̇ܐ ܘܡܲܣܠܸܐ ܀ 37 :ܘܢܸܗܘܸܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܕܢܸܗܘܸܐ ܓܼܒܼܝܵܐ 38 ܗܵܐ ܐܝܼܬܼ ܕܐܲܚܸܒܼ ܩܕܼܵܡ ܓܲܒܼܝܘܼܬܹܗ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡܸܢܹܗ ܀ 39 :ܐܲܚܸܒܼ ܗܵܒܹܝܠ ܘܚܵܘܝܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ 40 ܘܣܵܗܹ̇ܕܼ ܩܸܛܠܹܿܗ ܚܘܼܒܵܐ ܩܲܛ̣ܠܹܗ ܚܣܵܡܵܐ ܀ 41 :ܫܦ݂ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܢܘܿܚ ܒܕܼܵܪܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܡܚܲܒܸܿܠ ܐܘܼܪܚܹܗ 42 ܘܗܵܐ ܣܵܗܕܿܘܼܬܼܵܐ ܕܕܲܟܼܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܒܣܸܦܪܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܀ 43 :ܟܲܗܸܢ ܘܝܼܪܸ݂ܒܼ ܐܵܦ ܡܲܠܟܿܝܼܙܕܹܿܩ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܹܗ 44 ܘܢܹܐܡܲܪ ܐܲܒ̣ܪܵܡ ܕܐܲܪܟܸܿܢ ܪܹܫܹܗ ܩܕܼܵܡ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܹܗ ܀ pb. 301 45 :ܗܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܕܕܼܵܡܹ̇ܝܢ ܠܐܲܒܼܘܼܟ 46 ܠܡܵܢ ܨܹܝܕ ܐܲܒܼܘܼܟ ܗܘ̤ܵܐ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ ܀ 47 :ܠܡܵܢܵܐ ܡ̣ܠܲܟ ܠܹܗ ܕܒܼܵܟ ܢܸܬܼܒܲܪܟܼܘܼܟ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ 48 ܘܠܵܐ ܨܒܼܵܐ ܫܲܠܸܡ ܫܘܘܼܕܵܝ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 49 :ܠܦܘܼܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܟ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܗܵܕܹܐ ܕܠܵܐ ܨܒܼ݂ܵܐ ܫܲܠܸܡ 50 ܠܝܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܫܸܠܡܲܬ̤ ܗܵܕܹܐ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܹܐ ܀ 51 :ܠܡܵܢܵܐ ܫܲܚܠܸܦ ܫܡܹܗ ܖܲܕܼܡ̇ܝܵܐ ܘܲܩ̣ܪܵܝܗܝ ܒܲܐ̄ܚܪܹܝܢ 52 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܐܲܒܼܵܗܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܟܠ ܥܲܡܡ̈ܝܼܢ ܀ 53 :ܐܲܒܼܪܵܡ ܐܲܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܲܠ ܚܲܕܼ ܥܲܡܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܒܲܠܚܘܿܕܼ 54 ܘܫܸܡ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܐܲܒܼܵܗܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܥܲܠ ܣܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܀ 55 :ܫܡܹܗ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 56 :ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܫܬܲܪܲܪ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 57 :ܚܕܼܵܐ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܓܠܵܬ̤ ܦܲܫܸܩܬܹܗ ܠܚܲܝܠܵܐ ܕܲܫܡܹܗ 58 ܘܕܼܪܫܲܬ̤ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܝܲܕܼ ܗܸܓܼܝܵܢܵܗ̇ ܕܢܸܪܕܿܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 59 :ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܥܒܲܕܼܬܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܒܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ 60 ܘܡ̇ܢܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕܼ ܕܗܵܐ ܩܲܕܿܡܵܐ ܓܒܼܝܼܬܹܗ ܒܲܫܡܹܗ ܀ 61 :ܓܒܼܝܼܬܹܗ ܕܐܲܒܼܘܼܟ ܬܵܒܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 62 ܕܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܡܝܲܩܲܪ ܓܸܢܣܵܟ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܀ 63 :ܓܠܝܼ ܘܒܲܕܼܿܩ ܠܝܼ ܐܲܝܟ ܒܲܝܬܵܝܵܐ ܓܒܼܝܼܬܹܗ ܘܲܫܡܹܗ 64 ܘܫܵܠܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܕܫܲܦܝܼܪ ܪܵܕܹܝܬܿ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܀ 65 :ܐܸܢ ܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܓܒܼ݂ܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܗܘ̤ܵܘ 66 ܠܵܐ ܟܹܐܝܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܕܲܠܚܲܕܼ ܓܵܒܹܿܐ ܘܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܡܲܣܠܸܐ ܀ 67 :ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܓܒܼ݂ܵܐ ܠܹܗ ܟܹܐܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܒܕܼܘܼܡܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ 68 ܕܕܼܵܡ ܣܵܓܹܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܲܒܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܙܵܥܲ݁ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 69 :ܘܗܵܐ ܠܵܘ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܘ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܵܐ ܕܬܲܫܲܪ ܗܵܕܹܐ 70 ܘܣܵܗܹ̇ܕܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 71 :ܘܢܸܗܘܸܐ ܕܲܓܼܒܼ݂ܵܝܗܝ ܐܲܝܟܲܢ ܕܲܓܼܒܼ݂ܵܝܗܝ ܕܫܲܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ 72 ܫܡܹܗ ܡܸܛܠ ܡ̇ܢ ܫܲܚܠܸܦ ܘܲܩ̣ܪܵܝܗܝ ܐܲܒܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 73 :ܘܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܐܲܒܼܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܘܵܬܼ ܟܘܼܢܵܝܹܗ 74 ܓܒܼܝܼܬܹܗ ܘܲܫܡܹܗ ܥܸܠܬܼܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܕܐܲܒܼܵܗܘܼܬܹܗ ܀ pb. 302 75 :ܡ̇ܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢܬܿ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܥܲܠ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 76 ܐܲܝܟܲܢ ܗܵܘܹ̇ܐ ܐܲܒܼܘܼܟ ܐܲܒܼܵܐ ܠܵܟ ܘܲܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 77 :ܡ̇ܕܹܝܢ ܠܲܝܬܿ ܠܵܟ ܡܸܕܸܿܡ ܝܲܬܼܝܼܪ ܫܸܡ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 78 ܕܗܵܐ ܐܵܦ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܢܲܝܵ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ ܀ 79 :ܒܥܸܠܲܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܠ̣ܩ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܪܵܡ̇ܐ 80 ܡܵܕܹܝܢ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܢܹܐܪܲܒܼ ܀ 81 :ܬܵܐ ܟܹܝܬܼ ܩܲܠܸܣ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐ̄ܚܝܵܢܲܝ̈ܟ 82 ܕܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܠܐܲܒܼܘܼܟ ܠܵܐ ܝܵܪܹܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 83 :ܙܥܘܿܪ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܒܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܬܹܐܡܲܪ 84 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܙܥܘܿܪ ܥܲܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܲܡܡ̈ܝܼܢ ܀ 85 :ܐܸܠܘܼ ܩܵܘܝܲܬ̤ ܐܲܒܼܵܗܘܼܬܹܗ ܒܥܲܡܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ 86 ܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܡܹܗ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܐ ܠܗܵܝ̇ ܕܐܸܬܼܟܲܢܝܼ ܀ 87 :ܙܵܥܲܪ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܵܦ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܡ̇ܪܵܐ ܕܲܓܼܒܼ݂ܵܝܗܝ 88 ܘܡܸܫܬܲܠܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܝܲܬܼܝܼܪ ܡܸܢܹܗ ܀ 89 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ 90 ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܚܲܢܦܹ̈ܐ ܡܸܬܼܦܲܢܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܲܒܼܵܗܘܼܬܼܵܐ ܀ 91 :ܐܸܢ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܥܲܠ ܝܲܠܕܵܬܹ̈ܗ ܡܸܫܬܲܠܲܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 92 ܒܵܙ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܗ̇ ܦܬܲܟܼܪܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܠܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܹܗ ܀ 93 :ܡܢܵܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܡܸܬܼܝܲܗ̄ܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ 94 ܘܲܕܼܠܵܐ ܩܵܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܢܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̇ܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܀ 95 :ܠܠܵܐ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܣܘܿܓܼܐܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 96 ܘܠܲܐܠܵܗ ܟܠܵܐ ܥܲܡܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܫܝܼܛ ܘܲܡܫܲܥܒܲܕ ܀ 97 :ܠܵܐ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܡ ܠܵܐ ܬܲܙܥܲܪܲܝܗܝ ܠܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ 98 ܕܕܝܼܠܹܗ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܡܲܣܠܹܝܢ ܠܣܵܪܘܿܒܼܘܼܬܼܵܟ ܀ 99 :ܓܒܝܼܬܹܗ ܕܐܲܒܼܘܼܟ ܐܵܚ̇ܕܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܡܸܠܲܝ̈ܟ 100 ܕܟܼܠܡܲܢ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܒܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 101 :ܠܵܐ ܩܢܹܝܬܿ ܡܸܕܹܿܡ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 102 ܘܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܡܹܐܚܲܕܼ ܬܲܪܥܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 103 :ܐ̄ܚܝܵܢܲܝ̈ܟ ܐܸܢܘܿܢ ܓܙܝܼܪܵܐ ܕܲܚܬܼܝܼܪ ܒܛܲܒܼܥܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ 104 ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܫܵܠ̇ܡܲܬܿ ܠܲܐ̄ܚܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܀ 105 :ܒܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܝ̣̄ܡܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܐܲܒܼܘܼܟ ܘܐܲܒܼܘܼܢ 106 ܕܒܼܵܟ ܢܸܬܼܒܲܪܟܼܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܟ ܀ 107 :ܫܲܪܝܼܪ ܩܵܠܵܐ ܕܝܼ̣ܡܵܐ ܒܢܲܦܫܹܗ ܐܵܘ ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪ 108 ܗܘ̤ܵܘ ܘܐܸܬܼܒܲܪܲܟܼܘ ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܟܲܝ ܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܀ 109 :ܐܸܢܗܘ̤ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܗܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ 110 ܘܐܸܢ ܬܘܼܒܼ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܡܸܗܘܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܘܡ̇ܢܵܐ ܬܸܥܒܸܿܕܼ ܀ 111 ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܐܲܫܲܪ ܘܣܵܗ̇ܕܿܝܼܢ ܣܸܦܪܹ̈ܐ ܕܫܲܪ݂ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: pb. 303 112 ܘܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܕܲܓܵܠ ܡܵܕܹܝܢ ܫܪܵܪܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 113 :ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܐܲܝܟ ܕܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ 114 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܡܵܕܹܝܢ ܪܚܝܼܡ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܠܗܘܿܢ ܛܵܒ̣ ܡܸܢܵܟ ܀ 115 :ܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܪܲܟܼܘ ܒܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄̈ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܒܼܵܟ ܢܸܬܼܒܲܪܟܼܘܼܢ 116 ܘܡܸܛܠ ܡ̇ܢܵܐ ܥܠܝܼܠܝܼܢ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܢܲܦܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 117 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܦܢܝܼ ܥܲܛܠܘܼܬܼ ܠܸܒܿܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܛܘܼܥܝܲܝ 118 ܘܐܵܘܕܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܫܪܵܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 119 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܪܡܝܼ ܒܲܟܼܬܼܝܼܫܘܼܬܼܗܘܿܢ ܢܝܼܪܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ 120 ܘܲܟܼܕܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܬܚܹܝܬܼ ܡ̇ܪܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̇ܪܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 121 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܗܘ̤ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܵܠܹ̇ܟ ܡܸܠܟܵܐ ܠܡܸܣܢܵܐ ܠܒܼܝܼܫܵܐ 122 ܘܐܲܪܡܝܼ ܒܠܸܒܿܗܘܿܢ ܗܸܪܓܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 123 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܥܢܝܼ ܠܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܒܗܸܪܓܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ 124 ܘܦܲܟܲܗ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܸܪܬܼܵܐ ܣܢܝܼܬܼܵܐ ܕܲܦܬܲܟܼܪܘܼܬܼܵܐ ܀ 125 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܪܲܫ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܫܦܝܼܬܼܵܐ ܕܢܘܼܚܵܡ ܦܲܓܼܪܵܐ 126 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܪܕܵܐ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 127 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܥܲܩ̣ܪܹܗ ܠܒܸܢܝܵܢ ܙܹܐܦܵܐ ܕܲܒܼܢܲܬ̤ ܛܘܼܥܝܲܝ 128 ܘܣܲܚܸܦ ܢܲܘܣܹ̈ܐ ܕܨܲܒܸܿܬܼܘ ܫܹܐܪܹ̈ܐ ܠܲܢܝܵܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 129 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܓܠ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܕܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܪ̣ܵܐ ܟܠܡܸܕܹܿܡ 130 ܘܩܲܒܸܿܠ ܘܲܫܠܸܡ ܠܲܟܼܢܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ ܦܘܼܡܹܗ ܀ 131 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܟܬ݂ܲܒܼ ܠܗܘܿܢ ܣܸܦܪܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵ̇ܕܼܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 132 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܗܲܓܹܿܝܢ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ ܒܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 133 :ܐܲܝܢܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܚܲܣܢ݂ܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܝܵܐ 134 ܘܐܲܥܸܠ ܚܲܒܼܫܹ݂ܗ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܚܸܣܢܹ̈ܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܫܲܝܢܵܐ ܀ 135 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܟܲܒܸܿܫ ܠܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ ܒܫܸܡ ܚܲܕܼ ܓܲܒܼܪܵܐ 136 ܘܗܵܐ ܡܲܣܩܝܼܢ ܠܹܗ ܚܠܵܦ ܡܲܕܲܐܬܼܵܐ ܩܵܠ ܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܀ 137 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܟܲܕܼܢܵܗ̇ ܠܡܲܥ̄ܪܒܼܵܐ ܒܢܝܼܪܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ 138 ܘܗܵܐ ܝܵܗ̇ܒܵܐ ܠܹܗ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ ܀ 139 :ܡܲܢ ܐܲܡܪܝܼ ܒܵܗ̇ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܦܓܼܘܼܕܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 140 ܕܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܬܸܪܗܲܛ ܒܲܥܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܨܼܝܕܼ ܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ ܀ 141 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܚܲܒܼܫ̣ܵܗ̇ ܠܓܲܪܒܿܝܵܐ ܩܫܝܼܬܼܵܐ ܒܚܸܣܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ 142 ܕܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܬܸܥܒܸܿܕܼ ܩܹܐܪܣܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܥܲܡ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 143 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܙܪܲܥ ܒܵܗ̇ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܥܩܲܪܬܼܵܐ ܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ 144 ܘܗܵܐ ܛܥܝܼܢ ܥܘܼܒܵܗ̇ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܲܡܬܲܩܢܵܢܵܗ̇ ܀ pb. 304 145 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܒܲܛܸܠ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܫܐܝܼ̈ܠܹܐ ܕܠܵܐ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ 146 ܘܫܲܪܲܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܫܡܵܐ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܕܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 147 :ܐܲܝܟܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܦܬܲܟܼܪܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܕܬܲܩܸܢܘ ܫܹܐܪܹ̈ܐ 148 ܕܗܵܐ ܛܠܸܩ̣ܘ ܘܐܵܘܦܝܼܘ ܥܘܼܗܕܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 149 :ܠܡܵܢܵܐ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܟ̣ܠܲܝܬܿ ܥܸܢܝܵܢܵܟ ܡ̣ܢ ܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ 150 ܘܠܵܐ ܕܵܒܲܚ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܢܲܝ̈ܟ ܘܲܒܼ̈ܢܵܬܼܵܟ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܩܲܕܼܡܵܐ ܀ 151 :ܠܡܵܢ ܒܲܛܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܠܵܐ ܡܢܲܩܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܠ ܪ̈ܡ̇ܬܼܵܐ 152 ܕܗܵܐ ܠܲܝܬܿ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܠܵܘ ܩܘܼܛܪ̈ܵܓܲܝܟ ܬܵܢܹ̇ܝܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܀ 153 :ܒܐܲܝܢܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܦܵܫ̣ܬܿ ܡ̣ܢ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܕܲܦܬܿܟܼܪܘܼܬܼܵܐ 154 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܗܵܫܵܐ ܟܠܹܝܬܿ ܒܲܛܢܵܢܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 155 :ܛܢܵܢܵܟ ܣܲܟܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼ ܟܠܹܝܬܿ ܡ̣ܢ ܕܸܒܿܚܹ̈ܐ 156 :ܘܐܸܠܵܐ ܚܵܘܵܐ ܐܸܡܲܬܼܝ ܩܵܘܝܼܬܿ ܕܠܵܐ ܢܘܼܩܵܝܹ̈ܐ 157 :ܩܸܛܠܵܐ ܕܲܩ̣ܛܲܠܬܿ ܟܠ̣ܵܟ ܡ̣ܢ ܛܘܼܥܝܲܝ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܬܿ 158 ܘܗܵܐ ܬܘܼܒܼ ܐܲܦܢܝܼ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܠܒܸܗܬܲܬܼ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܀ 159 :ܘܐܸܠܵܐ ܐܸܡܲܪ ܐܸܢܗܘ̤ ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܟ ܚܲܝܠܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ 160 ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܒܸܛܠܲܬ̤ ܛܘܼܥܝܲܝ ܘܗܘ̤ ܡܸܬܼܢܲܨܲܚ ܀ 161 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܪܡܝܼ ܛܢܵܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ 162 ܕܢܸܓܼܒܿܘܿܢ ܡ̇ܘܬܵܐ ܘܢܸܣܢܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܗܵܘ̇ ܕܲܩܛ݂ܲܠܬܿ ܀ 163 :ܐܲܝܟܲܢ ܐܸܫܟܲܚ ܓܲܒܼܪܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܙܟܼܵܗ̇ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ 164 ܘܠܵܗ̇ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܠܦܵܗܗ̇ ܕܲܬܼܨܘܼܬܼ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 165 :ܐܲܝܟܲܢ ܚܲܣܢܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܚܲܝܠܹܗ ܒܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ 166 ܘܗܘ̤ ܬܘܼܒܼ ܥܵܠܡܵܐ ܡܲܢ ܐܲܦܝܼܣܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܣܲܩ ܀ 167 :ܒܐܲܝܢܵܐ ܙܲܝܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܥܲܡ ܟܠ ܚܲܝ̈ܠܝܼܢ 168 ܕܗܵܐ ܠܵܐ ܩܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܝܢܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܐܲܝܟ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܀ 169 :ܐܲܝܟܲܢ ܐܸܫܟܲܚܘ ܦܵܠܚܹ̈ܐ ܫܝܼܛܹ̈ܐ ܕܲܠܘܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ 170 ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܩܹܐܪܣܵܐ ܥܲܡ ܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ ܘܝܗ̄ܘܼܕܵܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 171 :ܠܵܟ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܥܲܠ ܒܲܪ ܓܸܢܣܵܟ 172 ܐܲܝܟܲܢ ܐܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡ ܡܚܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܘܥܲܡ ܥܲܣ̈ܩܵܬܼܵܐ ܀ 173 :ܒܲܪ ܓܸܢܣܵܟ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܕܬܼܵܢܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ 174 ܘܣܵܗ̈ܕܵܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܫܠܸ݂ܡ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܀ 175 :ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܓܸܢܣܵܟ ܐܵܘ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܘܿ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܵܐ 176 ܙܩܲܦ̣ܬܵܝܗܝ ܒܲܝܗܘܼܕܼ ܐܵܘ ܠܵܐ ܙܩܲܦܬܼܵܝܗܝ ܓܠܝܼ ܘܒܲܕܸܿܩ ܠܝܼ ܀ 177 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܲܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܐܲܝܢܵܘ ܛܘܿܣܡܹܗ 178 ܘܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܘܟܼܵܪܘܙܿܘܬܹܗ ܀ 179 :ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܣܵܗ̇ܕܲܝܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܬܼܵܢܹ̇ܝܢ ܫܘܼܒܼܚܹܗ 180 ܕܠܵܐ ܡܨܹܝܬܿ ܕܬܼܟܼܦܘܿܪ ܕܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܀ pb. 305 181 :ܐܸܢܗܘ̤ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܕܹܐ ܬܒܲܥܬܼܵܟ ܘܬܼܘܼܒܼ ܬܵܒܲܥ ܐ̄ܢܵܐ 182 ܒܚܹܝܠ ܡܲܢ ܐܸܫܟ݂ܲܚ ܚ̣ܣܲܢ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܗܘ̤ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 183 :ܘܐܸܢ ܬܘܼܒܼ ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܐܵܦ ܗܝ̤ ܗܵܕܹܐ ܡܫܲܐܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ 184 ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܲܨܲܚ ܫܡܹܗ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܀ 185 :ܐܲܝܟܲܢ ܢܹܐܡܲܪ ܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܡܸܕܹܿܡ ܟܠ ܡܸܢܹܗ 186 ܘܐܲܝܟܲܢ ܢܲܫܲܪ ܕܲܒܼܠܵܐ ܡܸܕܹܿܡ ܡܗܲܝܡܸܢ ܟܠܢܵܫ ܀ 187 :ܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܲܫܒܲܩ̣ܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ 188 ܘܝܵܡܹ̇ܝܢ ܒܲܫܡܵܐ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܕܠܲܝܬܵܘܗܝ ܐܲܝܟ ܕܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 189 :ܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܛܵܥܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܐܲܝܟ ܕܲܠܛܵܥ̇ܝܵܐ ܕܲܛܥ̣ܵܐ ܙܩܲܦܬܼܵܝܗܝ 190 ܐܲܝܟܲܢ ܟܲܕܼ ܡ̣ܝܼܬܼ ܐܲܛܥܝܼ ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܠܲܕܿܥܹ̇ܝܢ ܒܹܗ ܀ 191 :ܘܢܸܗܘܸܐ ܕܲܛܥ̣ܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܟܲܕܼ ܚܵܣ ܕܲܛܥ̣ܵܐ 192 ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܗܲܝܡܸܢ ܕܛܵܥ̇ܝܵܐ ܘܡܝܼܬܼܵܐ ܡܨܸܐ ܡܲܛܥܸܐ ܟܠ ܀ 193 :ܛܥ̣ܵܘ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܘܐܲܛܥܝܼܘ ܣܲܓܿܝܼ ܒܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ 194 ܘܒܼܵܬܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܒܛܸܠܘ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܘܬܲܠܡܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 195 :ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܝܼܠܹܗ ܝܲܬܿܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ ܫܢܝܼ̈ܢ ܚܲܡܫܸܡܐܵܐ 196 ܡܹܐܪܲܒܼ ܝܵܪܒܵܐ ܘܐܵܚ̇ܕܼܵܐ ܢܘܼܡܹܐ ܒܟܼܠ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܢ ܀ 197 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܐܲܛܥܝܼ ܘܩܵܘܝܼ ܙܹܐܦܹܗ ܒܕܼܘܼܡܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ 198 ܘܐܲܝܢܵܘ ܕܲܚܛܲܦ̣ ܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܪܣܝܼ ܀ 199 :ܠܲܝܬܿ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܩܵܘܝܝܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ 200 ܘܠܵܐ ܬܘܼܠܡܵܕܼܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܬܲܪܒܿܝܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܬܘܼܠܡܵܕܹܗ ܀ 201 :ܐܵܦܠܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܕܣܵܡ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܟܲܣܝܵܐ 202 ܠܵܐ ܣܦܲܩ̣ ܟܲܒܸܿܫ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡܪ̈ܝܼܕܹܐ ܬܚܹܝܬܼ ܦܘܼܩܕܼܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 203 :ܠܵܐ ܣܓܼܕܼܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܲܫܡܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܐܵܘ ܠܲܟܼܬܼܵܒܼܵܘ̈ܗܝ 204 ܘܠܵܐ ܨܲܒܸܿܬܼܘ ܠܹܗ ܢܵܘܣܹ̈ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܝܼܫܘܿܥ ܀ 205 :ܘܗܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܲܢܝܹܗ ܡ̇ܪܝܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ 206 ܘܠܲܝܬܿ ܒܲܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܒܲܫܡܵܐ ܕܐܸܬܼܟܲܢܝܼ ܒܹܗ ܀ 207 :ܘܗܵܐ ܐܸܙܕܲܗܝܼ ܘܠܵܐ ܣܦܲܩܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ 208 ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܝܼܪܸܒܼ ܠܲܝܬܿ ܐ̄ܢܵܫ ܕܐܵܡܲ݁ܪ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܀ 209 :ܒܛܸܠ ܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܪܲܒܵܐ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 210 ܘܠܲܝܬܿ ܕܲܡܫܲܒܲܚ ܠܲܢܛܘܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܒܸܣܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 211 :ܘܐܸܠܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܟܠ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܹܐܡܲܪ 212 ܐܲܝܟܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܘܡܲܢ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܓ̣ܡܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 213 ܚܵܘܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ ܝܼܣܲܪܠܵܝܵܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ: pb. 306 214 ܐܲܝܟ ܕܲܡܚܵܘܹܝܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܓܼܒܼܪܵܐ ܕܲܙܩܲܦ̣ܬܿ ܀ 215 :ܕܪܲܒܿܘܼ ܡܘܼܫܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܘܕܹܿܐ ܐ̄ܢܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡܸܢܵܟ 216 ܐܸܠܵܐ ܒܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܕܠܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܡ ܝܼܫܘܿܥ ܀ 217 :ܒܨܝܼܪ ܡ̣ܢ ܝܼܫܘܿܥ ܘܬܼܘܼܒܼ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܒܼܨܝܼܪ ܣܲܓܿܝܼ 218 ܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܕܲܪܓܼܵܐ ܐܲܠܵܗܝܵܐ ܀ 219 :ܕܪܲܒܼ ܡ̣ܢ ܡܘܼܫܹܐ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܪܲܗܛܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ 220 ܕܥܸܒܼܪܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܠܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ ܒܩܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 221 :ܗܵܐ ܒܟܼܠ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܪܵܥܹ̇ܡ ܩܵܠܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ 222 ܘܟܼܠ ܠܸܫܢܝܼ̈ܢ ܓܵܕܼ̇ܠܝܼܢ ܟܠܢܵܫ ܟܠܝܼܠ ܙܵܟܼܘܼܬܹܗ ܀ 223 :ܗܵܐ ܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܡܙܲܚܝܼܢ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܘܼܬܹܗ 224 ܐܵܦ ܒܲܪܒܿܪ̈ܵܝܹܐ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܢܝܼܪܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܀ 225 :ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܬܿ ܕܬܸܚܙܼܐ ܒܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ 226 ܡܬܼܘܿܚ ܪܸܥܝܵܢܵܟ ܠܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ ܘܲܚܙܝܼ ܚܲܝܠܹܗ ܀ 227 :ܚܙܝܼ ܟܲܕܼ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܟܠ ܠܸܫܵܢܝܼ̈ܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܲܫܡܹܗ 228 ܘܲܡܩܲܪܒܼܝܼܢ ܠܹܗ ܕܵܫܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܪܹ̈ܥܝܵܢܲܗܘܿܢ ܀ 229 :ܬܵܐ ܟܹܝܬܼ ܦܲܚܸܡ ܐܘܿ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܵܐ ܕܝܼܠܝ ܥܲܡ ܕܝܼܠܵܟ 230 ܘܚܵܘܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܚܲܝܹ̈ܠܹܐ ܒܡܸܠܲܝ̈ܟ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܟܼܠܲܝ̈ ܀ 231 :ܕܠܵܐ ܚܸܪܝܵܢܵܐ ܢܸܒܼܥܸܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܝܢܵܬܲܢ 232 ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܐܹ̇ܒܼ ܢܸܬܸܠ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܙܵܟܹ̇ܐ ܀ 233 :ܐܲܝܢܵܐ ܣܸܦܪ̈ܲܝܟ ܘܡܸܢܗܘܿܢ ܢܹܐܡܲܪ ܚܲܕܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܕܼ 234 ܘܥܲܠ ܡܸܠܲܝܗܘܿܢ ܬܩܘܼܡ ܟܠ ܡܸܠܵܐ ܕܝܼܠܝ ܐܵܦ ܕܝܼܠܵܟ ܀ 235 :ܫܵܠܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܐܸܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܕܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܢ 236 ܘܠܵܐ ܡܲܣܠܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܼܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 237 :ܢܹܐܬܼܐ ܡܘܼܫܹܐ ܒܘܼܟܼܪܵܐ ܕܣܵܦܪܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ 238 ܘܒܹܝܬܼ ܐܵܬܼܘܵܬܹ̈ܗ ܢܸܒܼܥܸܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܀ 239 :ܡܵܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܘܼܫܹܐ ܪܲܒܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ 240 ܓܠܝܼ ܘܦܲܫܸܩ ܠܝܼ ܚܹܝܠ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܲܒܼܓܼܵܘ ܣܸܦܪ̈ܲܝܟ ܀ 241 :ܢܒܼܝܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܟܼܘܵܬܼܝ ܡ̣ܢ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ 242 ܘܪܲܒܿ ܡܹܢܼܝ ܣܲܓܿܝܼ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܪܵܡ̇ܐ ܫܡܲܝܵܐ ܡܸܢܲܢ ܀ 243 :ܢܒܼܝܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܘܪܲܒܿܘܼ ܕܲܪܓܹܗ ܡ̣ܢ ܕܲܢܒܼܝܹ̈ܐ 244 ܘܚܲܝܵܒܼ ܟܠܢܵܫ ܕܠܹܗ ܢܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܵܪܵܐ ܀ 245 :ܫܲܪܝܼܪ ܡܘܼܫܹܐ ܐܵܘ ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 246 ܫܸܠܡܲܬ̤ ܡܸܠܬܹܗ ܐܵܘ ܩܲܝܵܡ ܠܵܗ̇ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܬܸܫܠܲܡ ܀ 247 :ܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܟ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ ܐܵܘ ܠܵܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ 248 :ܗܘ̤ܵܬܼ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܵܐ ܐܵܘ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܡܸܗܘܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ 249 ܐܸܢܗܘ̤ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܐܲܝܟ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܪܵܢܹ̇ܝܬܿ ܕܡܸܗܘܵܐ: pb. 307 250 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܗܵܢܵܐ ܕܐܸܬܼܬܼܵܐ ܘܐܲܛܥܝܼ ܒܵܟ ܘܲܒܼܥܲܡܡܹ̈ܐ 251 ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܛܥܝܼ ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܒܵܟ ܀ 252 :ܒܵܟ ܩܲܕܼܡܵܝܑܬܼ ܐܲܛܥܝܼ ܗܵܢܵܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܘܲܩܛ݂ܲܠܬܿ 253 ܘܣܵܗ̇ܕܿܝܼܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܬܸܪܥܣܲܪ ܕܐܲܦܢܝܼܘ ܕܡܸܢܵܟ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 254 :ܡܘܼܫܹܐ ܐܲܟܼܬܸܿܒܼ ܕܡܸܢܵܟ ܩܵܐܹ̇ܡ ܢܒܼܝܼܵܐ ܪܲܒܵܐ 255 ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܒܲܪܟܼܝܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܀ 256 :ܒܝܼ ܠܲܡ ܝܼܡ̇ܝܼܬܼ ܐܸܡ݂ܲܪ ܡ̇ܪܝܵܐ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܟܹܐܢܵܐ 257 ܕܒܼܵܟ ܢܸܬܼܒܲܪܟܼܘܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܙܲܪܥܵܟ ܀ 258 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܗܵܢܵܐ ܕܒܲܪܸܟ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܫܸܡ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 259 ܘܐܲܝܟܲܢ ܓܸܕܼܫܲܬ̤ ܘܲܢܦܲܩ̣ ܡܸܠܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 260 :ܐܸܢ ܠܵܘ ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܐܲܟܼܬܸܿܒܼ ܫܲܪܒܹܿܗ ܡܘܼܫܹܐ ܪܲܒܵܐ 261 ܐܲܝܟܲܢ ܕܵܡܹ̇ܐ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܠܡܸܕܹܿܡ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ ܀ 262 :ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܕܗܵܢܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܵܐ 263 ܘܲܠܡܲܢ ܢܸܫܡܲܥ ܠܵܟ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟ ܐܵܘ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܀ 264 :ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܣܵܗ̇ܕܵܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܒܲܕܿܩܲܒܸܿܠܬܹܗ 265 ܘܐܲܢ̄ܬܿܘܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܡܸܠܹ̈ܐ ܕܣܸܦܪ̈ܲܝܟ ܀ 266 :ܘܐܸܠܵܐ ܓܠܝܼ ܠܝܼ ܐܲܝܟ ܒܲܝܬܵܝܵܐ ܕܠܸܐܡܲܬܼܝ ܐܵܬܹܿܐ 267 ܘܐܲܝܢܵܘ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܿܝܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐ̄ܚܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 268 :ܘܢܸܗܘܸܐ ܕܐܸܬܹܿܐ ܠܐܸܡܲܬܼܝ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܘܥܵܐܠܝܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 269 ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܒܲܝܬܵܝܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܠܡܵܢ ܢܲܦܝܼܩܲܬܿ ܡ̣ܢ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܟ ܀ 270 :ܠܡܵܢܵܐ ܡܲܣܠܹܝܬܿ ܐܲܝܟ ܣܵܪܘܿܚܵܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼܓܼܪܵܐ 271 ܘܒܲܛܝܼܠ ܡܸܢܵܟ ܟܵܗܢܵܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܘܲܡܒܲܕܿܩܵܢܵܐ ܀ 272 :ܠܡܵܢܵܐ ܙܪܝܼܩܲܬܿ ܒܐܲܪܒܲܥ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܪܘܼܓܼܙܵܐ 273 ܘܲܡܕܲܩܪܝܼܢ ܠܵܟ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܥܲܡܠܵܐ ܘܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܒܫܸܩܠܹ̈ܐ ܀ 274 :ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܢܒܼܝܼܵܐ ܡܸܢܵܟ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܩܲܕܼܡ̇ܐ 275 ܘܲܡܒܲܕܸܿܩ ܠܵܟ ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܗܵܢ ܫܘܼܥܒܵܕܼܵܐ ܀ 276 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܒܼܛܸܠ ܡܸܢܵܟ ܩܵܠ ܒܘܼܕܵܩܵܐ 277 ܠܵܐ ܟܲܕܼ ܒܐܲܪܥܵܟ ܘܠܵܐ ܟܲܕܼ ܕܲܒܼܪܘܼܟ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܫܸܒܼܝܵܐ ܀ 278 :ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܡܘܼܫܹܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟܼܢܲܥ̄ܢ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ 279 ܘܒܹܝܬܼ ܒܵܒܼܠܵܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܘܚܲܕܼ ܒܲܪ ܟܵܗܵܢܵܐ ܀ 280 :ܘܠܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܠܵܐ ܦܵܫ̣ܘ ܘܐܲܗܡܝܼܘ ܡ̣ܢ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܟ 281 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܲܩܛܲܠܬܿ ܘܲܟܼܠܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 282 :ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܛܵܐܹ̇ܢ ܗܵܘ̇ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܒܘܼܟܼܪܹ̈ܐ 283 ܘܬܼܵܒܲܥ̇ ܨܲܥܪܵܟ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܀ 284 ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܡܲܩܪܸܒܼ ܐܵܦ ܡܝܼܟܼܵܐܝܹܠ ܥܲܡ ܣܵܩܘܿܪ̈ܲܝܟ: pb. 308 285 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܦܵܪܹܣ ܀ 286 :ܐܲܝܟܵܘ ܚܘܼܒܿܗܘܿܢ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܕܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܟ 287 ܕܠܵܐ ܡܣܲܝܥܝܼܢ ܠܵܟ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܣܲܝܲܥܘ ܒܕܵܪ̈ܝܼܢ ܕܵܪ̈ܝܼܢ ܀ 288 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܐܲܗܡܝܼܘ ܘܲܫܬܼ݂ܩܘ ܐܲܝܟ ܗܵܢ ܙܲܒܼܢܵܐ 289 ܘܠܵܐ ܒܘܼܕܵܪܵܟ ܕܲܒܼܒܹܝܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܓܲܪ ܗܵܟܲܢ ܀ 290 :ܗܵܐ ܒܨܝܼܪ ܩܲܠܝܼܠ ܫܢܝܼ̈ܢ ܚܲܡܸܫܡܐܵܐ ܕܡܲܣܠܹܝܬܿ ܘܲܫܕܹܝܬܿ 291 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܬܲܓܲܪ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̇ܬܿܚ ܢܸܓܼܪܵܐ ܕܲܥܠܲܝܟ ܀ 292 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܬܹܐܡܲܪ ܕܡܸܛܠ ܥܵܘ̣ܠܵܟ ܡܲܓܲܪ ܢܸܓܼܕܵܟ 293 ܗܵܐ ܠܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܥܲܘ̣ܠܵܟ ܗܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܒܼܩܲܕܿܡ̇ܐ ܀ 294 :ܦܲܚܸܡ ܘܲܚܙܝܼ ܕܲܒܼܨܝܼܪ ܥܵܘ̣ܠܵܟ ܡ̣ܢ ܕܲܒܼܩܲܕܼܡ̇ܐ 295 ܘܡ̇ܟܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܟ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܲܣܥ݂ܲܪܬܿ ܒܕܼܵܪܹ̈ܐ ܩܲܕܼܡܹ̈ܐ ܀ 296 :ܒܡܲܕܼܒܿܪܵܐ ܐܲܪܓܸܙܬܿ ܒܣܸܓܼܕܲܬܼ ܥܸܓܼܠܵܐ ܘܒܲܒܼ̈ܢܵܬܼ ܡܘܼܐܵܒܼ 297 ܘܒܲܐܪܥܵܐ ܕܲܟܼܢܲܥ̄ܢ ܛܥܲܝ̣ܬܿ ܘܐܸܫܬܲܛܝܼܬܿ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܩܲܝܣܹ̈ܐ ܀ 298 :ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܟܹܐܒܲܝ̈ܟ ܗܘ̤ܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܚܵܢ̣ܘܼܟ ܪ̈ܲܚܡܹܐ 299 ܘܗܵܢܵܐ ܟܹܐܒܼܵܐ ܐܲܓܲܪ ܨܹܐܕܲܝܟ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 300 :ܘܗܵܐ ܠܵܐ ܟܪܝܼܗ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܕܸܚܠܲܬܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܩܲܕܼܡ̇ܐ 301 ܘܠܵܐ ܡܕܲܒܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܟܲܪܣܵܟ ܠܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܲܡ̈ܠܹܐ ܀ 302 :ܢܓܲܪ ܠܹܗ ܟܹܐܒܼܵܟ ܘܛܵܟ ܠܲܝܬܿ ܣܲܡܵܐ ܠܲܚܒܼܵܪ̈ܵܬܼܵܟ 303 ܘܐܸܠܵܐ ܚܵܘܵܐ ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܩܵܘܝܼܬܿ ܕܠܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܀ 304 :ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܡܲܐܬܹܿܝܢ ܥܲܡ ܬܵܘܣܲܦܬܵܐ ܢܦ݂ܲܠܬܿ ܒܐܸܫܬܼܵܐ 305 ܘܐܸܬܼܵܐ ܡܘܼܫܵܐ ܘܲܪܕܲܦ ܡܸܢܵܟ ܥܲܡܠܵܐ ܘܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 306 :ܒܒܼܵܒܹܠ ܫܲܒܼܥܝܼܢ ܟܲܕܼ ܛܲܒܿܝܼܥܲܬܿ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܗܵܘܬܼܵܐ 307 ܘܩܵܡ̣ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ܘܨܲܠܝܼ ܘܲܣܠܸܩ̣ܬܿ ܠܦܘܼܬܼ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܀ 308 :ܒܟܼܠ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܢ ܥܲܡܵܟ ܗܲܠܸܟܼܘ ܐܵܣ̈ܘܵܬܼܵܐ 309 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܓܲܪܕܿܝܼ ܣܲܡܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܥܲܡܵܟ ܀ 310 :ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܡܵܢ ܠܲܝܬܿ ܐܵܣܝܵܐ ܕܥܵܨܹ̇ܒܼ ܟܹܐܒܲܝ̈ܟ 311 ܘܠܵܐ ܡܒܲܕܿܩܵܢܵܐ ܕܲܡܒܲܝܲܐ ܠܵܟ ܡ̣ܢ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܟ ܀ 312 :ܘܲܟܼܒܲܪ ܬܲܝܬܸܿܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܪ ܙܲܒܼܢܵܗ̇ 313 ܕܒܼܵܛܹ̇ܠ ܡܸܢܵܟ ܟܵܗܢܵܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܘܣܵܐܹ̇ܡ ܒܸܣܡܹ̈ܐ ܀ 314 :ܘܗܵܐ ܫܸܠܡܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܒܒܼܵܒܹܠ ܘܲܒܼܛܸܠܘ ܛܲܟܼܣܲܝ̈ܟ 315 ܘܲܦܢ̣݂ܲܝܬܿ ܘܲܣܠܸܩ̣ܬ ܒܝܵܘ̈ܡܲܝ ܟܘܼܪܹܫ ܒܙܵܘܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܀ 316 :ܒܝܵܘ̈ܡܲܝ ܟܘܼܪܹܫ ܘܲܒܼܙܘܼܪܒܵܒܹܠ ܣܠܸܩ̣ܬܿ ܐܲܝܟ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ 317 ܐܵܘ ܣܵܪܹܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܵܦ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܐܲܝܟ ܕܲܡܥܵܕܲܬܿ ܀ 318 ܡ̇ܕܹܝܢ ܕܲܓܸܿܠܘ ܙܟܲܪܝܵܐ ܘܚܲܓܿܝܼ ܐܵܦ ܡܲܠܲܐܟܼܝܼ: pb. 309 319 :ܘܲܟܼܒܲܪ ܒܸܕܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܪܲܟܸܿܒܼ ܐܵܦ ܐܹܪܲܡܝܵܐ 320 ܘܛܸܠܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪ̈ܵܢ ܚ̣ܙܵܐ ܚܲܙܩܝܼܐܹܝܠ ܀ 321 :ܡ̇ܕܹܝܢ ܘܠܵܐ ܢ̣ܚܸܬܼ ܘܠܵܐ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ܠܒܹܝܬܼ ܒܵܒܼܠܵܝܹ̈ܐ 322 ܘܠܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܘܐܲܦܝܼܣ ܒܫܘܼܠܵܡ ܫܲܒܼܥܝܼܢ ܥܲܠ ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܀ 323 :ܦܢ݂ܲܝܬܿ ܐܵܘ ܠܵܐ ܦ̣ܢܲܬܿ ܦܲܢܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠܝ ܐܲܝܟ ܕܲܬܼܒܲܥܬܼܵܟ 324 ܐܵܘܣܸܦ ܡ̇ܪܝܵܐ ܬܸܢܝܵܐ ܕܐܝܼܕܹܗ ܐܵܘ ܬܘܼܒܼ ܡ̇ܘܣܸܦ ܀ 325 :ܬܸܢܝܵܐ ܟܬܼܝܼܒܼܵܐ ܕܡ̇ܘܣܸܦ ܡ̇ܪܝܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܘܼܠܬܼܵܐ 326 ܠܡܲܢ̣ܘܼ ܢܲܫܲܪ ܠܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܐܵܘ ܠܲܟܼܬܼܝܼ̈ܫܹܐ ܀ 327 :ܥܝܵܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܢܵܐ ܕܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܗܵܟܲܢ ܬܸܣܪܘܿܒܼ 328 ܘܬܸܛܠܘܿܡ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܒܚܸܪܝܵܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 329 :ܡܥܵܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܸܣܪܘܿܒܼ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ 330 ܘܣܵܗܹ̇ܕܼ ܥܸܓܼܠܵܐ ܕܟܲܕܼ ܢܲܩܸܢܬܵܝܗܝ ܩܪܲܝܬܵܝܗܝ ܐܲܠܵܗ ܀ 331 :ܒܚܹܝܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܲܪ̣ܩܵܟ ܡܘܼܫܹܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ 332 ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܩܸܨܬܵܝܗܝ ܠܗܵܘ̇ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܠܕܲܗܒܼܵܐ ܚܫܘܼܠܵܐ ܀ 333 :ܘܲܟܼܒܲܬܿ ܕܠܵܐ ܢܲܩܝܼܬܿ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܠܲܐܠܵܗܵܐ 334 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܡ̇ܕܹܝܢ ܒܲܚ̣ܪܵܟ ܡܘܼܫܹܐ ܒܟܼܘܼܪܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܀ 335 :ܘܲܟܼܒܲܪ ܬܹܐܡܲܪ ܕܗܵܐ ܐܵܦ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܵܥ̇ܪܝܼܢ ܗܵܕܹܐ 336 ܘܲܡܨܲܚܹܝܢ ܠܹܗ ܠܲܫܡܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܗܘܿܢ ܀ 337 :ܡܩܲܒܸܿܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܡ̇ܐ ܕܡܲܗܦܸܟ ܐܲܢ̄ܬܿ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ 338 ܘܡ̇ܠܹ̇ܟ ܐܲܢܵܐ ܠܵܟ ܕܲܬܼܨܘܼܬܼ ܡܸܠܲܝ̈ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ ܀ 339 :ܠܵܘ ܥܲܠ ܕܲܚܛܲܝܬܿ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܥܲܡܵܟ ܐܵܘ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ 340 ܐܸܠܵܐ ܕܣܵܪܒܲܬܿ ܠܘܼܩܒܲܠ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܠܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 341 :ܘܐܸܠܵܐ ܚܵܘܵܢܝ ܡ̇ܢܵܘ ܕܲܓܼܠܸܐ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܲܢ 342 ܕܲܡܙܲܕܿܩܝܼܢ ܠܹܗ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܟܵܦܲ̄݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 343 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܬܢܹ̇ܝܬܼ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܲܝܟ ܡ̣ܢ ܕܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܢ 344 ܕܐܹܚܵܘܸܐ ܠܵܟ ܚܸܪܚܘܼܬܼܵܟ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 345 :ܚܸܪܝܵܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܛܦܝܼܣ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܲܡܚܲܟܿܡܵܢܲܝ̈ܟ 346 ܘܣܵܗ̇ܕܿܝܼܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܲܢܟܲܣܬܿ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܕܲܟܼܐܵܘ ܒܵܟ ܀ 347 :ܥܲܡ ܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܓܼܵܘ ܣܸܦܪܹ̈ܐ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܐܲܢ̄ܬܿ 348 ܘܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ ܫܪܵܪܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܀ 349 :ܦܢ݂ܲܝܬܿ ܡ̣ܢ ܒܵܒܹܠ ܘܗܵܕܹܐ ܓܼܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܫܸܡܫܵܐ 350 ܘܡ̇ܐ ܕܡܲܟܿܣܝܼܢ ܠܵܟ ܡ̇ܚܹ̇ܝܬܿ ܟܪܘܿܡ̇ܐ ܕܠܵܐ ܠܲܡ ܣܸܠܩܹ̇ܬܼ ܀ 351 :ܐܵܪܵܐ ܦܢܲܝܬܿ ܠܵܟ ܡܵܢ ܣܵܪܹܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܓܘܼܡܕܵܢܵܐܝܼܬܼ 352 ܘܐܸܠܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܒܼܢܵܐ ܠܵܟ ܒܲܝܬܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ ܀ 353 ܙܟܲܪܝܵܐ ܘܚܲܓܿܝܼ ܢܲܟܿܣܘܼܢ ܓܘܼܡܕܼܵܐ ܕܚܸܪܚܵܘܼܬܼܵܟ: pb. 310 354 ܕܐܲܪܡܝܼܘ ܐܝܼܕܼܵܐ ܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܕܝܘܿܡ ܦܘܼܢܵܝܵܟ ܀ 355 :ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܥܲܡܵܟ ܐܵܦ ܕܵܢܝܐܹܝܠ 356 ܕܩܲܕܹܿܡ ܚܵܘܝܵܟ ܐ̄ܪܵܙ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܣܠܝܼܬܿ ܀ 357 :ܒܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܡܢ̣ܵܐ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܘܛܲܟܸܿܣ ܐܸܢܘܿܢ 358 ܘܲܒܼܫܘܼܠܵܡܗܘܿܢ ܨܵܪܹܗ ܠܚܲܫܹܗ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܨܲܠܡܵܐ ܀ 359 :ܬܢܵܐ ܕܲܒܼܩܸܛܠܹܗ ܚܵܪܒܵܐ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܟ ܐܵܘ ܠܵܐ ܟܬܼܝܼܒܼܵܐ 360 ܡ̇ܕܹܝܢ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܐܸܢ ܠܵܐ ܚܪܝܼܒܼܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܕܬܸܚܪܘܿܒܼ ܀ 361 :ܐܸܢ ܠܵܐ ܩܛܲܠܬܵܝܗܝ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܩܛ݂ܲܠܬܵܝܗܝ ܩܲܝܵܡ ܩܸܛܠܹܗ 362 ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܩܵܛ̇ܠܲܬܿ ܠܹܗ ܘܗܘ̤ ܡܲܚܪܸܒܼ ܠܹܗ ܠܗܲܝܟܲܠ ܩܘܼܕܼܫܵܟ ܀ 363 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܛܝܼܪܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܥܵܨܹ̇ܐ ܠܝܲܨܪܵܐ 364 ܕܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܬܿ ܬܸܩܛܘܼܠ ܡܲܠܟܵܟ ܀ 365 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܬܸܩܛܘܿܠ ܠܲܡܚܲܪܪܵܢܵܟ ܩܪܹܝܬܼ ܚܲܦܸܛܬܵܟ 366 ܐܸܠܵܐ ܕܐܸܓܼܠܹܐ ܠܒܼܝܼܫܘܼܬܼ ܠܸܒܵܟ ܕܣܵܥܹ̇ܝܬܿ ܠܲܕܡ̇ܐ ܐܢ̄ܬܿ ܀ 367 :ܡܸܚܙܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼܵܟ ܒܥܲܝܢܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܕܠܲܕܼܡ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ 368 ܘܩܲܕܿܡܹ̇ܐܼ ܨܵܪܬܹܿܗ ܠܢܸܟܼܠܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܒܕܲܦܵܐ ܕܣܸܦܪܹ̈ܐ ܀ 369 :ܠܵܘ ܐ̄ܢܵܐ ܩܪܹܝܬܼܵܟ ܩܵܛܹ̇ܠ ܡܲܠܟܹܿܗ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 370 ܢܒܼܝܼܝ̈ܟ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܼܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܝܘܿܡ ܩܸܛܠܹܗ ܀ 371 :ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܐܲܒܼܘܼܟ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܝܲܗܘܼܕܼܵܐ ܠܚܲܫܵܐ ܕܡ̇ܘܬܹܿܗ 372 ܘܕܲܡܝܹܗ ܠܚܲܡܪܵܐ ܕܙܵܪܓܵܐ ܚܙܵܬܹܗ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܝܹ̈ܐ ܀ 373 :ܐܵܦ ܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܠܲܟܼܢܘܼܫܝܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ 374 ܘܲܦܣ݂ܲܩ ܕܝܼܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܥܲܠ ܩܵܛܘܿܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 375 :ܒܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܹܗ ܘܲܕܒܼܚܘܼܬܹܗ ܬܗܲܪ ܐܹܫܲܥܝܵܐ 376 ܕܣܲܝܒܲܪ ܘܲܫ̣ܬܸܩ ܘܠܵܐ ܦܬ݂ܲܚ ܦܘܼܡܹܗ ܒܥܸܕܵܢ ܚܲܫܵܐ ܀ 377 :ܙܟܲܪܝܵܐ ܒܲܕܡܵܐ ܕܕܲܝܵܬܹܩܵܘ̈ܗܝ ܚܙ̣ܵܝܗܝ ܕܲܡܨܲܒܲܥ 378 ܘܫܲܪ̣ܵܐ ܚܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܓܘܼܒܵܐ ܕܠܵܐ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 379 :ܢܒܼܝܲܝ̈ܟ ܐܸܢܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܬܼܢܹ̇ܝܬܼ ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܠܵܐ 380 ܒܪܘܼܚܵܐ ܡܲܠܸܠܘ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܒܸܕܼܝܵܐ ܕܪ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 381 :ܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪܝܼܢ ܫܠܲܡ ܠܲܫܪܵܪܵܐ ܕܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ 382 ܘܐܸܠܵܐ ܐܸܡܲܪ ܕܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܝܼܢ ܘܢܸܫܠܸܐ ܕܪܵܫܵܐ ܀ 383 :ܐܵܘ ܐܸܡܲܪ ܥܲܡܝܼ ܡ̣ܢ ܣܸܦܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܘܐܹܦܲܢܸܐ ܠܵܟ 384 ܐܵܘ ܚܵܘܵܐ ܠܝܼ ܘܐ̄ܢܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܸܡܠܲܝ̈ܟ ܀ 385 :ܐ̄ܢܵܐ ܫܵܠܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ 386 ܘܠܵܐ ܥܵܪܹܡ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 387 ܡܸܢܗܘܿܢ ܝܸܠܦܹ̇ܬܼ ܕܐܵܘܕܹܿܐ ܒܡܲܠܟܵܐ ܕܲܕܼܢܲܚ̣ ܡܸܢܵܟ: pb. 311 388 ܘܗܸܢܘ̣ܿܢ ܚܵܘܝܘܼܢܝ ܕܐܸܪܕܹܿܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܀ 389 :ܐܸܢ ܟܵܪ̈ܘܿܙܲܝܟ ܓܠ̣ܵܘ ܠܝܼ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܲܒܼܓܼܵܘ ܥܡܵܟ 390 ܠܡܵܢ ܚܵܣܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܲܗܘܹ̇ܝܬܼ ܚܲܒܼܪܵܐ ܠܒܲܝܬܵܝܘܼܬܼܵܟ ܀ 391 :ܠܵܘ ܐ̄ܢܵܐ ܓܒܹ̇ܝܬܼ ܠܝܼ ܕܐܸܗܘܸܐ ܥܲܡܵܟ ܒܲܪ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ 392 ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܠܝܼ ܡܢܵܬܼܵܐ ܥܲܡܵܟ ܡܵܢ ܟܲܪܝܵܐ ܠܵܟ ܀ 393 :ܡܲܠܟܵܟ ܦܲܪ̣ܩܲܢܝ ܡ̣ܢ ܫܘܼܥܒܵܕܼܵܐ ܕܒܼܝܼܫܵܐ ܘܡ̇ܘܬܵܐ 394 ܘܚܘܼܒܹܿܗ ܟܲܕܼܢܲܢܝ ܬܚܹܝܬܼ ܡܵܪܘܼܬܹܗ ܡ̇ܢ ܢܵܨܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 395 :ܠܕܼܝܼܠܹܗ ܐܸܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܨܒܼܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܕܲܢܩܲܒܿܠܘܼܢܵܝܗܝ 396 ܘܕܲܚ̣ܙܵܐ ܕܣܲܩ̣ܪܘܼܗܝ ܓ̣ܒܼܵܐ ܠܹܗ ܥܲܡܵܟ ܘܐܲܣܠܝܼ ܠܕܝܼܠܹܗ ܀ 397 :ܐܸܬܼܵܐ ܨܹܐܕܲܝܟ ܐܵܘ ܠܵܐ ܐܸܬܼܵܐ ܐܸܡܲܪ ܩܘܼܫܬܵܐ 398 ܓܒܼ݂ܵܐ ܠܹܗ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܵܘ ܠܵܐ ܓܒܼܵܐ ܠܹܗ ܬܢܝܼ ܐܲܝܟ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܀ 399 :ܐܸܢ ܠܵܘ ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܐܸܬܼܵܐ ܨܹܐܕܲܝܟ ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܒܼܛܲܠ݂ܬܿ 400 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܓܒܼ݂ܵܐ ܠܹܗ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܚܠܵܦܲܝܟ ܠܡܵܢ ܡ̇ܘܕܹܿܝܢ ܒܹܗ ܀ 401 :ܕܐܸܬܼܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܘܠܲܝܬܿ ܢܲܗܝܼܪܵܐ ܕܢܲܗܝܼܪ ܡܸܢܵܗ̇ 402 ܘܕܲܓܼܒܼܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܵܗ̇ܕܿܝܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 403 :ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܩܲܒܿܠܘܼܗܝ ܡܵܘܕܹܿܝܢ ܕܐܸܬܼܵܐ ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܟܵܦܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ 404 ܘܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܠܹܗ ܐܝܼܕܼܵܐ ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܥܵܪܹܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 405 :ܡ̇ܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܠ ܣܵܓܼܘܿܕܹ̈ܐ ܘܡܸܣܬܲܓܼܕܵܢܹ̈ܐ 406 ܕܗܵܐ ܐܵܦ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܬܵܢܹ̇ܝܢ ܀ 407 :ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܫܬܲܥܹܝܢ ܒܩܵܠܵܐ ܘܫܸܬܼܩܵܐ 408 ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟ ܫܲܬܿܝܼܩ ܦܘܼܡ̇ܟ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܿܗ ܀ 409 :ܚܣܵܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܥܵܘܪܵܗ̇ ܠܥܲܝܢܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܟ 410 ܘܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܡܸܚܙܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܀ 411 :ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܝܲܨܪܵܟ ܥܒ݂ܲܕܼܬܵܟ ܣܲܡܝܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ 412 ܘܟܲܕܼ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܕܸܿܡ ܪܓܼܠܸܐ ܀ 413 :ܐܸܠܘܼ ܪܓܼܝܼܫ ܗܼ̄ܘܲܝܬܿ ܕܠܲܐܝܠܹܝܢ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ 414 ܟܒܲܪ ܩܵܪܹܐ ܗܼ̄ܘܲܝܬܿ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܲܢܒܲܟܿܘܿܢܵܟ ܀ 415 :ܐܸܠܘܼ ܡܦܵܣ ܗܼ̄ܘܲܝܬܿ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܕܲܢܛܝܼܪ ܠܡܲܪܵܚܘܼܬܼܵܟ 416 ܟܒܲܪ ܒܵܟܹ̇ܐ ܗ̤ܘܲܝܬܿ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ ܘܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܐ ܗܼ̄ܘܲܝܬܿ ܀ 417 :ܐܸܬܼܟܲܣܝܼܘ ܠܗܘܿܢ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܘܢܸܓܼܕܹܿܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܵܟ 418 ܘܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܐ ܠܲܕܼܩܵܝ̈ܡܵܢ ܘܠܵܐ ܠܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܢ ܀ 419 :ܘܐܸܠܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܣܡܸܐ ܘܲܚܪܸܫ ܒܕܼܘܼܡܚܵܐ ܕܝܼܠܵܟ 420 ܕܡܲܣܠܹܝܬܿ ܘܲܫܠܹܝܬܿ ܘܠܵܐ ܦܵܪܹܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܛܠ ܡ̇ܢܵܐ ܀ 421 ܗ̤ܘܲܝܬܿ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܠܲܐܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ: pb. 312 422 ܘܢܵܕܿ݁ܝܼܢ ܡܸܢܵܟ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܠܵܐ ܒܵܗܹ̇ܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 423 :ܫܕܹܝܬܿ ܐܲܝܟ ܙܸܒܼܠܵܐ ܘܕܼܵܐܹ̇ܫ ܟܠܢܵܫ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܹܫܵܟ 424 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܹܝܬܿ ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܫܝܼܛܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܟ ܀ 425 :ܦܸܣܩܲܬ̤ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕ ܥܲܡܵܟ 426 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܝܢܲܬܿ ܕܥܲܠ ܡ̇ܢ ܐܲܗܡܝܼܘ ܡ̣ܢ ܬܸܫܡܸܫܬܵܟ ܀ 427 :ܒܛܸܠܘ̣ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹܐ ܡ̣ܢ ܟܵܪ̈ܘܿܙܲܝܟ 428 ܘܠܲܝܬܿ ܕܲܡܩܲܪܸܒܼ ܣܲܡܵܐ ܠܟܹܐܒܲܝ̈ܟ ܐܵܦܠܵܐ ܒܠܲܚܡܵܐ ܀ 429 :ܠܘܲܝ ܝܵܕܲ݁ܥ ܗܼ̄ܘܲܝܬܿ ܠܡܸܬܼܒܲܩܵܝܘܼ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܫܸܦܠܵܟ 430 ܘܡܸܬܿܬܲܢܲܚ ܗܼ̄ܘܲܝܬܿ ܥܲܠ ܡܝܼܬܼܘܼܬܼܵܟ ܕܲܕܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣ ܀ 431 :ܠܘܲܝ ܚܵܙܹ̇ܐ ܗܼ̄ܘܲܝܬܿ ܣܲܢܝܼܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܟ ܫܟܼܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬܿ 432 ܘܡܸܬܼܢܲܟܲܦ ܗܼ̄ܘܲܝܬܿ ܐܵܦܸܢ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܣܲܢ̈ܝܵܬܼܵܟ ܀ 433 :ܠܘܲܝ ܨܵܐܹ̇ܬܼ ܗܼ̄ܘܲܝܬܿ ܩܵܠ ܟܘܼܘܵܢܵܐ ܕܲܡܚܲܟܿܡܵܢܲܝ̈ܟ 434 ܘܦܵܬܼ̇ܚܲܬܿ ܗܵܘܢܵܟ ܕܬܸܥܘܿܠ ܨܹܐܕܲܝܟ ܡܸܠܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 435 :ܠܘܲܝ ܡܸܣܬܲܟܿܠܲܬܿ ܒܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܓܼܵܘ ܣܸܦܪܹ̈ܐ 436 ܘܚܵܙܹ̇ܝܬܿ ܕܲܫܠܸܡ̣ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܒܗܵܢܵܐ ܕܲܙܩܲܦ̣ܬܿ ܀ 437 :ܙܩܝܼܦܹܗ ܣܲܚܦܵܟ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܼܵܟ 438 ܘܐܲܣܠܝܼ ܘܲܫܕܵܟ ܡ̣ܢ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܟ ܀ 439 :ܡܵܘܬܹܿܗ ܕܲܗ̤ܵܐ ܥܸܠܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ 440 ܠܵܟ ܥܲܬܼܕܼ ܠܵܟ ܡܲܚܢܘܿܩܝܼܬܼܵܐ ܘܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܥܦܝܼܦܹ̈ܐ ܀ 441 :ܠܢܓܼ̈ܕܹܿܐ ܥܦܝܼܦܹ̈ܐ ܥܬܼܝܼܕܲܬܿ ܕܬܸܥܘܿܠ ܠܝܘܿܡ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ 442 ܩܕܼܵܡ ܗܵܘ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܕܕܼܵܢܬܵܝܗܝ ܒܐܲܪܥܵܐ ܚܲܪܡ̇ܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 443 :ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܡܲܣܪܲܚ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܥܲܠ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܟ 444 ܠܵܘ ܥܲܠ ܕܲܩ̣ܛܲܠܬܿ ܐܸܠܵܐ ܕܲܛܠܲܡ̣ܬܿ ܠܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܀ 445 :ܥܝܵܪܬܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܬܵܒܲܥ̇ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ 446 ܕܫܲܕܿܪ ܨܹܐܕܲܝܟ ܒܵܬܲܪ ܩܸܛܠܹܗ ܘܠܵܐ ܨܵܬܿܬܿ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 447 :ܒܗܘܿܢ ܪܵܕܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܛܵܠܘܿܡܘܼܬܼܵܟ ܕܲܛܠܲܡ̣ܬܿ ܣܲܓܿܝܼ 448 ܘܲܡܦܲܪܣܸܐ ܠܵܟ ܠܥܹܝܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܀ ܥܘܼܢܵܝܵܐ: ܒܪܝܼܟܼܘܼ ܕܥܲܩ̣ܪܵܗ̇ ܠܨܸܗܝܘܿܢ ܨܵܠܘܿܒܼܬܵܐ: ܘܲܢܨ݂ܲܒܼ ܥܹܕܿܬܵܐ ܡܗܲܝܡܲܢܬܵܐ ܒܲܬܼܚܘܼܡܹܝܗ̇ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/58
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “Against the Jews - ܠܘܼܩܒܲܠ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/58.
Bibliography:
Against the Jews - ܠܘܼܩܒܲܠ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/58.

Show Citation Styles