Digital Syriac Corpus

On the Canaanite Woman - ܕܟܢܥܢܝܬܐ

   https://syriaccorpus.org/59
line :
page break :
1 :ܣܵܢܐܐ ܕܐܢܫܐ ܡܥ݂ܵܐ ܥܠ ܐ̄ܢܵܫܐ ܥܲܘܿܠܐܝܼܬ 2 ܘܚܲܒܸܿܠ ܨܠܡܵܐ ܕܡܸܬܟܲܢܹܐ ܗ̄ܘ݂ܵܐ ܒܫܸܡ ܐܝܼܬܘܬܐ܀ 3 :ܩܛ̇ܠ ܐܢܫܐ ܪܘܝܼ ܒܲܚܣܵܡܐ ܠܘܩܒܲܠ ܐܢܵܫܐ 4 ܘܕܠܼܚ ܐܢܘܿܢ ܒܬܸܛܪܐ ܣܲܢܝܐ ܕܡܲܪܝܼܪܘܼܬܗ܀ 5 :ܛܢܵܢܐ ܕܪܘܓܙܵܐ ܠܒܸܫ ܡܵܪܘܿܕܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐ̄ܢܫܐ 6 ܕܡܛܠܡܵܢܐ ܦܪܹܝܢ ܥܲܦܪ̈ܢܐ ܒܫܸܡ ܐܝܼܬܘܼܬܐ܀ 7 :ܩܿܛܐ ܐܢܫܐ ܪܘܝܼ ܒܲܚܣܵܡܐ ܠܘܩܒܲܠ ܐܢܵܫܐ 8 ܘܕܠܸܚ ܐܢܘܿܢ ܒܬܸܛܪܐ ܣܲܢܝܐ ܕܡܲܪܝܼܪܘܼܬܗ܀ 9 :ܛܢܵܢܐ ܕܪܘܓܙܵܐ ܠܒܸܫ ܡܵܪܘܿܕܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐ̄ܢܫܐ 10 ܕܡܛܠܡܵܢܐ ܩܪܸܝܢ ܥܲܦܪܢܵܐ ܒܫܸܡ ܐܝܼܬܘܼܬܐ܀ 11 :ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܢܟܼܠܐ ܙܲܝܸܢ ܢܲܦܫܵܐ ܕܢܚܪܘܿܒܼ ܐܢܘܿܢ 12 ܘܒܨ̈ܢܥܵܬܐ ܠܛܫ݂ ܣܲܦܣܹܪܗ ܠܡܹܐܟܲܕܼ ܕܸܡܗܘܿܢ܀ 13 :ܒܟܼܠ ܐܣܟܹܿܡ̈ܝܼܢ ܥܲܬܸܕ ܢܲܦܫܹܗ ܠܘܵܬ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ 14 ܕܢܓܼܡܘܿܪ ܝܲܨܪܵܐ ܕܡܲܪܝܼܪܘܼܬܸܗ ܒܝܲܕ ܡܲܘܬܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ 15 :ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܨܢܝܼܥ̈ܐ ܪ̈ܟܸܒ ܗܘ̤ ܒܗ ܥܠ ܚܲܝܝ̈ܗܘܿܢ 16 ܘܥܲܡܸܩ ܘܲܛܡܲܪ ܦܲܚܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܐ ܕܢܩܛܘܿܠ ܐܢܘܿܢ܀ 17 :ܡܨܝܼܕܬܐ ܕܥܲܘܠܐ ܙܩܲܪ ܚܘܼܫ̈ܵܒܲܘܗܝ ܐܘܼܡܵܢܐܝܼܬ 18 ܕܬܸܣܦܲܩ ܬܸܐܚܘܿܕ ܨܲܝܕܐ ܕܐܢܵܫܐ ܠܓܼܘ ܡܼܢ ܥܘܼܒܿܗ܀ 19 :ܒܝܲܡܐ ܘܝܲܒܫܐ ܦܪܲܣ ܚܘܼܫܵܒ̈ܘ̄ ܒܲܕܡܘܼܬ ܢܸܫ̈ܒܸܐ 20 ܘܨܵܕ ܟܠ ܥܲܡܡ̈ܝܢ ܘܥܒ݂ܲܕ ܐܢܘܿܢ ܐܘܼܟܼܠܐ ܕܡܵܘܬܵܐ܀ 21 :ܒܗܘܿܢ ܐܬܟܲܬܫ ܥܲܡ ܚܲܝܝ̈ܗܘܢ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܼܫܝܢ 22 ܘܠܗܘܿܢ ܫܲܕܪ ܐܝܟ ܓܫ̈ܘܿܫܐ ܘܨ݂ܵܕ ܚܲܒܪ̈ܝܗܘܿܢ܀ 23 :ܒܐܝܼܕܗܘܢ ܐܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡ ܣܕܪ̈ܝܘܢ ܘܲܚܣ݂ܵܢ ܐܢܘܿܢ 24 ܘܲܒܝܕ ܣܲܝܦ̈ܐ ܕܪ̈ܥܝܢܝܗܘܿܢ ܒܲܣܒܸܣ ܐܸܢܘܿܢ܀ 25 :ܐܪܡܝܼ ܗܸܪܬܼܐ ܕܟܼܬܝܼܫܘܼܬܗ ܒܚܘܼܫܵܒܲ̈ܝܗܘܿܢ 26 ܘܚܲܦܛ ܐܢܘܿܢ ܠܡܸܬܟܬܫܘܼ ܚܲܕ ܥܲܡ ܚܲܒܪܗ܀ 27 :ܚܪܲܒܼܘ ܠܚܕ̈ܕܐ ܐܝܟ ܢܘܼܟܼܪ̈ܝܐ ܘܠܐ ܐܬܒܲܝܢܘ 28 ܘܒܲܣܒܸܣܘ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܕܗܲܕܡܝ̈ܗܘܿܢ ܐܝܟ ܠܐ ܐܢܫܐ܀ 29 :ܐܲܠܸܦ ܐܢܘܿܢ ܙܢܲܝ̈ ܬܲܟܬܘܼܫܐ ܕܡܲܪܝܼܪܘܬܸܗ 30 ܘܚܲܟܿܡ ܐܢܘܿܢ ܕܐܝܟܲܢ ܢܸܣܥܘܢ ܚܲܪܡܵܢܐܝܼܬ܀ 31 :ܣܸܦܪܐ ܢܟܼܝܼܠܐ ܟܬܲܒ ܥܠ ܕܲܦܵܐ ܕܪ̈ܥܝܵܢܝܗܘܿܢ 32 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܩܿܪܹܝܢ ܥܲܘܿܠܐܝܼܬ ܐܝܟ ܨܸܒܝܵܢܹܗ܀ 33 :ܚܙ݂ܐ ܕܚܦܝܼܛܝܢ ܠܡܸܬܗܓܵܝܘ ܒܲܟܼܬܝܼ̈ܒܼܵܬܹܗ 34 ܘܐܲܥܕܝܼ ܢܲܦܫܸܗ ܕܢܓܼܡܘܿܪ ܐܢܘܿܢ ܒܲܕܠܐ ܦܐܝ̈ܢ܀ 35 :ܫܪ݂ܐ ܨܐܕܝܗܘܢ ܘܲܥܡ݂ܪ ܥܲܡܗܘܿܢ ܘܗܢ݂ܘܿܢ ܥܲܡܗ 36 ܘܟܲܕ ܛܵܒ ܪܲܚܡܘܼ̄ ܘܗܘ̤ ܣܢ݂ܵܐ ܐܢܘܿܢ ܘܲܩܠ݂ܲܒܼ ܐܢܘܿܢ܀ 37 :ܠܐ ܗ̄ܘ݂ܵܐ ܒܚܘܼܒܐ ܪܚܸܡ ܥܢܝܵܢܗܘܿܢ ܕܐܪܥ̈ܢܵܝܹܐ 38 ܐܠܐ ܕܢܸܕܠܘܿܚ ܫܲܝܢܵܐ ܕܒܼܗܘܿܢ ܒܝܲܕ ܥܸܢܝܵܢܗ܀ 39 :ܒܐܣܟܹܿܝܡ ܚܘܼܒܐ ܙܲܘܸܕ ܐܸܢܘܿܢ ܡܢ݂ ܨܝܕ ܩܘܼܫܬܐ 40 ܘܲܒܚܘܼܬܚ̈ܬܵܐ ܐܛܠܝܼ ܐܢܘܿܢ ܒܬܲܘܫܵܐ ܕܡܸܠܵܘܗܝ܀ 41 :ܦܩܲܪܘ ܘܐܫܬܲܚܝܲܢܘ ܫ̈ܐܕܐ ܒܐܢܵܫܐ ܘܐܢܵܫܐ ܒܫ̈ܐܕܐ 42 ܘܲܥܒܼܪ ܥܵܠܡܐ ܝܲܡܐ ܘܝܲܒܫܵܐ ܒܲܕܡܘܼܬ ܪܘܝܐ܀ 43 :ܚܙ݂ܐ ܒܵܪܘܿܝܐ ܕܕܲܠ݂ܚܸܗ ܒܝܼܫܵܐ ܠܫܲܝܢܐ ܕܐܢܵܫܐ 44 ܘܫܲܕܪ ܪܡܙܸܗ ܕܢܦܢܸܐ ܐܢܵܫܐ ܠܫܲܝܢܐ ܕܫܡܸܗ܀ 45 :ܪܡܙܸܗ ܫܲܕܪ ܒܝܕ ܐܝܙܓܲܕܵܐ ܦܓܪܵܢܵܝܵܐ 46 ܕܢܬܪܓܸܡ ܒܸܗ ܡܸܠܬܼ ܫܲܝܢܐ ܥܲܡ ܐܢܫܘܼܬܐ܀ 47 :ܥܲܠ ܩܲܪܛܝܣܵܐ ܕܦܓܼܪܐ ܟܲܬܒܹܗ ܠܨܒܼܝܵܢ ܚܘܼܒܹܗ 48 ܕܢܗܘܘܢ ܚܿܙܝܢ ܦܓܪ̈ܢܝܹܐ ܟܲܣܝܵܐ ܒܓܠܝܐ܀ 49 :ܥܲܡ ܗܲܕܵܡ̈ܐ ܕܡܸܬܚ̈ܙܝܵܢܐ ܚܙ݂ܩ ܨܒܝܵܢܹܗ 50 ܘܐܬܼܐ ܠܘܵܬܗܘܿܢ ܕܢܲܠܸܦ ܐܘܢܿܢ ܕܢܦܢܘܢ ܨܐܕܘܗܝ܀ 51 :ܪܲ̇ܟܸܿܒ ܓܘܼܫܡܵܐ ܒܲܟܬܝ̈ܒܵܬܼܐ ܐܝܟ ܐܓܪܬܐ 52 ܘܐܪܡܝܼ ܐܝܼܕܐ ܚܹܝܠ ܟܲܣܝܘܼܬܸܗ ܘܛܲܒܥܹܗ ܒܲܫܡܹܗ܀ 53 ܐܲܠܦܹܗ ܠܦܓܼܪܐ ܕܗ̤ܘ ܒܗ ܢܩܪܸܐ ܐ̄ܪܙ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܐ: pb. f.58r 54 ܘܢܗܘ̤ܐ ܡܬܪܓܸܿܡ ܠܲܟܼܢ̈ܘܵܬܗ ܦܘܼܫܵܩ ܐܪ̈ܙܐ܀ 55 :ܐܝܟ ܪܒܿ ܚܲܝܠܐ ܙܲܝܸܢ ܫܲܕܪܗ ܠܘܼܩܒܲܠ ܒܝܼܫܵܐ 56 ܕܒܙܵܟܘܼܬܸܗ ܢܣ݂ܲܒܼ ܓܢܣܗ ܚܪܘܿܙ ܚܘܒ̈ܝܗܘܿܢ܀ 57 :ܢܦ݂ܲܩ ܦܓܪܢܐ ܥܲܡ ܨܒܝܵܢܐ ܐܠܗܵܝܵܐ 58 ܘܐܪܝܼܡ ܩܵܠܗ ܟܲܣܝܐ ܒܓܠܝܵܐ ܘܲܪܥܸܠܘ ܫܐܕ̈ܐ܀ 59 :ܩܵܠܐ ܚܲܕܬܼܐ ܫܡܲܥܘ ܡܵܪ̈ܘܿܕ ܕܩܥ݂ܵܐ ܒܦܓܪܐ 60 ܘܙܵܥܘ݂ ܘܐܬܒܲܠܗܝܼܘ ܒܚܲܕܬܘܼܬ ܩܵܠܐ ܕܠܐ ܒܲܥܝܵܕܐ܀ 61 :ܚܹܝܠ ܐܝܼܬܘܼܬܼܐ ܢܗܸܘܢ ܒܲܒܪܝܼܬܐ ܒܦܘܼܡ ܡܵܝܘܿܬܐ 62 ܘܲܪܥܸܠܘ ܣܕܪ̈ܐ ܕܚܲܝ̈ܠܲܝ ܒܝܼܫܐ ܘܡܲܘܬܐ ܝܲܥܢܐ܀ 63 :ܩܵܠ ܫܸܡ ܝܫܘܿܥ ܐܢܥܸܩ ܒܐܪܥܐ ܒܲܕܡܘܼܬ ܪܲܥܡܵܐ 64 ܘܐܲܝܠܸܠܘ ܕܝܘ̈ܐ ܕܠܐ ܣܦܩ݂ܘ ܣܲܝܒܿܪܘ ܪܒܿܘܼܬܼ ܩܵܠܗ܀ 65 :ܒܩܵܠܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܐܙܝܼܥ ܐܢܘܿܢ ܠܡܲܠ̈ܝܲܝ ܚܘܼܬܪܐ 66 ܘܫܲܪܝܼܘ ܡܫܲܢܸܝܢ ܡܢ݂ ܥܘܼܡܪ̈ܝܗܘܿܢ ܟܕ ܠܐ ܨܿܒܝܢ܀ 67 :ܩܵܠܐ ܕܫܡܸܗ ܫܡܲܥ ܗܘ݂ܐ ܠܓܝܵܘܢ ܪܫ ܣܕܪ̈ܝܗܘܿܢ 68 ܘܐܚܕܗ ܓܘܼܢܚܵܐ ܘܐܲܝܠܸܠ ܘܲܒܟܼܐ ܡܲܪܝܼܪܐܝܼܬ܀ 69 :ܢܦ݂ܲܩ ܗ̄ܘ݂ܵܐ ܛܸܒܵܐ ܕܫܡܸܗ ܕܝܫܘܿܥ ܠܟܠ ܐܬܼܪܵܘܵܢ 70 ܘܲܟܼܢܲܫܘ ܥܲܡܡ̈ܐ ܘܡܕܝܼܢ̈ܝܸܐ ܠܡܸܫܡܲܥ ܡܸܠܬܗ܀ 71 :ܪܵܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܟܲܢܸܫ ܐܢܘܿܢ ܠܠܡܹܐܢ ܚܘܼܒܹܗ 72 ܕܢܐܬܼܘܿܢ ܢܟܼܵܝܢܘܿܢ ܪ̈ܥܝܵܢܝܗܘܿܢ ܒܫܲܝܢܐ ܕܫܡܸܗ܀ 73 :ܫܡܲܥܘ ܕܒܡܸܠܬܹܗ ܪܵܕܦ ܕܝܘ̈ܐ ܘܡܲܐܣܹܐ ܟܐܒ̈ܐ 74 ܘܨܵܒܼܘ ܡܼܢ ܟܠ ܕܘܼܢܢ ܠܡܸܣܲܒ ܣܲܡܐ ܠܟܼܘܼܙ̈ܗܢܝܗܘܿܢ܀ 75 :ܢܦܩܲܬ̤ ܐܢܬܬܐ ܕܡܕܝܲܪ ܗܘ݂ܵܐ ܫܐܕܐ ܒܒܲܪܬܗܿ 76 ܕܬܹܫܐܲܠ ܡܸܢܗ ܣܲܡܵܐ ܕܪܘܼܚܐ ܠܟܹܐܒܐ ܕܕܝܘܵܐ܀ 77 :ܚܙ݂ܲܩܘ ܚܘܼܫܵܒ̈ܝܗܿ ܥܲܡ ܗܲܕܡ̈ܝܗܿ ܒܬܪ ܝܫܘܿܥ 78 ܘܫܲܪܝܼܘ ܚܢܸ̇ܝܢ ܙܘܥ̈ܝܗܿ ܘܪ̈ܓܫܝܗܿ ܠܢܝܼܫܐ ܕܫܡܗ݂܀ 79 :ܡܿܢ ܟܲܝ ܐܲܠܦܗܿ ܠܒܲܪܬ ܕܲܟܼܢܲܥܸܢ ܥܲܒܕܐ ܕܥܲܒ̈ܕܐ 80 ܕܬܸܦܘܿܩ ܐܸܫܐܲܠ ܚܹܐܪܘܼܬ ܢܲܦܫܵܐ ܡܼܢ ܒܲܪ ܐܒܵܪ(ܡ 81 :ܡܲܢܘܼ ܓܠ݂ܐ ܠܗܿ ܠܲܟܼܢܥܢܵܝܬܐ ܒܲܪܬ ܚܵܡ ܠܝܼܛܵܐ 82 ܕܡܨܸܐ ܒܲܪ ܫܹܝܡ ܠܸܫܪܐ ܛܲܒܥܵܐ ܕܠܘܵܬ ܟܐܢܐ܀ 83 :ܡܿܢ ܒܲܕܩ ܠܗܿ ܠܦܵܠܚܲܬ̤ ܫ̈ܐܕܐ ܕܛܡܐܘܼܗܿ ܫ̈ܐܕܐ 84 ܕܒܩܵܠ ܝܫܘܿܥ ܡܫܲܢܹܝܢ ܫܹ̈ܐܕܹܐ ܡܢ݂ ܥܘܼܡܪ̈ܝܗܘܿܢ܀ 85 :ܡܲܢܘܼ ܟܬܼܒܼ ܠܗܿ ܣܸܦܪܐ ܚܲܕܬܐ ܕܫܸܡ ܒܪܘܿܝܐ 86 ܠܢܦܫܵܐ ܕܥܬܿܩܲܬ̤ ܒܥܢܝܵܢ ܫ̈ܐܕܐ ܣܢ̈ܐܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ܀ 87 :ܡܲܢܘܼ ܚܵܘܝܵܗܿ ܠܚܲܙܩܲܬ̤ ܟܠܫܥ ܠܲܬܪܥ ܕܲܝܘ̈ܐ 88 ܕܬܪܕܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܗܲܝܡܢܘܼܬܐ ܕܚܲܕ ܐܠܗܐ܀ 89 :ܪܡܙܐ ܟܲܣܝܐ ܪܡܲܙ ܠܗܿ ܒܗܵܘܢܐ ܐܪܙܵܢܐܝܼܐܬ 90 ܕܫܘܼܛ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܦܬܲܟܪܘܼܬܐ ܘܗܲܝܡܸܢܝ ܘܲܚܝܵܝ܀ 91 :ܗܘܸܝܘܼ ܚܲܙܩܗܿ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܐܝܟ ܕܒܙܝܢܵܐ 92 ܕܬܦܘܿܩ ܐܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡ ܡܵܪܘܿܕܐ ܕܲܫܒܼܵܐ ܠܒܲܪܬܗܿ܀ 93 :ܒܗܲܝܡܘܼܬܐ ܘܣܲܒܪܐ ܘܚܘܼܒܐ ܚܸܙܩܲܬ̤ ܢܲܦܫܗܿ 94 ܘܐܝܟ ܕܒܣܲܝܦܐ ܦܣܲܩܬܸܗ ܠܒܼܝܼܫܐ ܒܡܸܠܲܬ ܦܘܼܡܗܿ܀ 95 :ܗܲܝܡܵܘܼܬܐ ܠܒܸܫ ܪܥܝܵܢܗܿ ܐܝܟ ܫܸܪܝܵܢܐ 96 ܘܠܸܒܟܲܬ̤ ܣܲܒܪܐ ܒܲܕܡܘܼܬ ܣܲܟܿܪܐ ܒܐܝܿܓܐ ܕܙܵܘܥ̈ܐ܀ 97 :ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܚܘܼܒܐ ܚܵܢ݂ܘ ܚܘܼܫܵܒܸ̈ܝܗܿ ܥܲܡ ܗܲܕܵܡ̈ܝܗܿ 98 ܘܣܠܩܲܬ̤ ܩܵܡܲܬ̤ ܩܵܡܲܬ̤ ܒܕܪܓܐ ܪܵܡܿܐ ܕܫܸܡ ܕܲܟܵܝܸ̈ܐ܀ 99 :ܒܙܲܝܢܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܙܲܝܢܲܬ̤ ܢܲܦܫܗܿ ܪܘܼܚܵܢܐܝܼܬܼ 100 ܕܬܫܟܲܚ ܬܹܐܪܘܿܥ ܩܪܵܒܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܚܲܝܠ̈ܝ ܒܝܼܫܐ܀ 101 :ܝܕܥܬ̤ ܕܟܲܣܝܐ ܗ̄ܘ݂ ܣܵܢܵܐܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܕܡܲܩܪܸܒ ܥܡܗܿ 102 ܘܛܝܒܲܬ̤ ܙܲܝܢܵܐ ܪܘܼܚܵܢܝܐ ܠܦܘܼܬ ܟܲܣܝܘܼܬܸܗܿ܀ 103 ܒܟܸܣܝܵܐ ܚܸܫܠܬ̤ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܒܓܼܘ ܪܸܥܝܵܢܵܗܿ: pb. f.58v 104 ܘܩܢܵܬ̤ ܚܲܝܠܵܐ ܠܡܸܬܟܲܬܫܘܼ ܥܲܡ ܚܲܣܝܼܢܐ܀ 105 :ܒܗܲܝܡܢܘܼܬܐ ܚܙ݂ܵܩܘ ܗܲܕܵܡ̈ܝܗܿ ܒܬܪ ܝܲܨܪܗܿ 106 ܘܐܪܝܼܡܘ ܩܵܠܐ ܪ̈ܓܫܸܝܗܿ ܘܙܘܥ̈ܝܗܿ ܠܡܸܫܐܲܠ ܪ̈ܚܡܸܐ܀ 107 :ܦܘܼܡܐ ܘܗܵܘܢܵܐ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܒܩܵܠܐ ܟܢܝܼܟܼܐ 108 ܘܲܩܢ݂ܘ ܚܘܼܨܦܐ ܕܗܲܝܡܢܘܼܬܐ ܕܠܐ ܡܸܙܕܟܼܝܵܐ܀ 109 :ܐܝܟܼ ܫܝܦܘܿܪܐ ܩܥ݂ܵܐ ܪܥܝܵܢܐ ܒܪ̈ܓܸܫܸܐ ܕܠܒܲܪ 110 ܘܒܕܩ ܦܘܼܡܐ ܥܠ ܟܲܪܝܘܼܬܐ ܕܚܲܫ̈ܐ ܕܠܓܲܘ܀ 111 :ܣܢܐܓܪܐ ܗܘ݂ܐ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܡܵܐ ܠܙܘ̈ܥܸܐ ܩܕܵܡ ܕܲܝܵܢܵܐ 112 ܘܐܪܓܸܿܡܘ ܚܲܪ̈ܫܸܐ ܚܠܵܦ ܡܲܠ̈ܠܐ ܩ̈ܠܐ ܚܢܝ̈ܓܸܐ܀ 113 :ܩܥܵܬ̤ ܒܲܪܬ ܠܝܼܛܐ ܩܕܵܡ ܒܼܲܪ ܟܐܢܐ ܪܥܘܿܡܐܝܼܬܼ 114 ܕܚܘܼܣ ܒܲܪ ܕܘܝܼܕ ܘܚܲܪܪ ܥܲܒܕܘܼܬܼܝ ܡܼܢ ܫܲܒܵܝܐ܀ 115 :ܚܘܼܢ ܒܲܪ ܐܒܪܵܡ ܥܲܝܼܪ ܚܘܼܒܐ ܠܟܲܪܬܸܗ ܕܲܟܼܢܲܥܢ 116 ܘܦܪܘ̈ܩ ܚܲܝ̈ܝ ܡܢ݂ ܫܘܼܥܒܵܕܐ ܕܥܲܒܼܕܘܼܬ ܒܝܼܫܵܐ܀ 117 :ܐܒܐ ܕܐܒܘܼܝܢ ܠܵܛ ܠܐܒܵܗ̈ܝ ܡܢ݂ ܦܘܼܡ ܟܲܣܝܵܐ 118 ܘܲܟܼܕܵܢ ܐܢܘܿܢ ܒܢܝܼܪܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܐܟܸܿܠ ܩܲܪܨܵܐ܀ 119 :ܢܘܿܚ ܠܵܛ ܠܐܲܒܘܢ ܕܒܲܙܲܚ ܘܐܲܗܸܠ ܡܲܪܵܚܐܝܼܬܼ 120 ܘܒܲܪܸܝܟ ܠܐܒܘܼܢ ܕܝܲܩܪ ܘܐܚܸܒܼ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ܀ 121 :ܐܝܟ ܕܒܫܲܒܛܐ ܪܕܵܝܗܝ ܙܲܕܝܼܩܐ ܠܡܪ(ܚ) ܠܸܒܐ 122 ܘܗܵܐ ܡܬܲܚ ܢܸܓܕܐ ܥܠ ܝܵܠܕܬܗ ܥܕܡܐ ܠܗܵܫܐ܀ 123 :ܟܲܕܘܼ ܒܸܠܥܲܬ̤ ܡܲܪܵܚܘܼܬܢ ܒܢܸܓܼܕ̈ܐ ܕܐܒܼܘܼܢ 124 ܘܗܘ̤ܝܢ ܥܲܒܼ̈ܕܐ ܠܥܒܼܕܵܐ ܕܡܵܪܕ ܥܠ ܥܵܒܘܿܕܐ܀ 125 :ܟܲܕܘܼ ܫܲܥܒܸܕ ܛܪܘܿܢܐ ܕܥܘܠܐ ܠܚܐܪܘܼܬ ܢܲܦܫܢ 126 ܘܐܲܗܸܠ ܪܲܓܝܼܚܢ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܐ ܕܟܼܝܵܢ ܐܢܵܫܐ܀ 127 :ܘܐܢ ܥܲܒܕܘܼܬܐ ܚܲܝܵܒܼ ܙܲܪܥܹܗ ܕܚܵܡ ܡܲܪܵܚܵܐ 128 ܢܗܘܘܿܢ ܥܲܒܼ̈ܕܐ ܠܒܲܪ ܫܝܡ ܟܐܢܐ ܘܠܐ ܠܛܪܘܼܢܐ܀ 129 :ܐܦ ܘܢܿܚ ܟܐܢܐ ܗܟܢ ܬܲܪܓܸܡ ܒܲܢܒܝܘܼܬܸܗ 130 ܕܠܫܹܝܡ ܢܦܠܘܿܚ ܟܢܲܥܢ ܥܲܒܼܕܘܼܬ ܐܝܟ ܕܠܡܵܪܐ܀ 131 :ܠܟ ܟܝܬ ܢܸܦܘܿܥ ܚܵܘܒܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܐܝܟ ܚܲܝܵܒܼܵܐ 132 ܕܡܼܡ ܗܘܿ ܙܲܪܥܐ ܐܢܬ ܕܪܫܝܼܡܵܐ ܒܸܗ ܚܐܪ̈ܘܼܬ ܐܢܵܫܐ܀ 133 :ܒܲܪ ܕܘܝܼܕ ܐܲܢܬܿ ܘܒܲܪ ܐܒܪܗܵܡ ܒܪ ܫܝܡ ܒܲܪ ܢܘܿܚ 134 ܚܲܪܪ ܥܲܒܕ̈ܝܢ ܡܢ݂ ܚܲܣܝܼܝܐ ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܕܝܼܠܟ܀ 135 :ܫܘܼܘܕܵܝ ܚ̈ܝܸܐ ܫܡܝܼܥ ܠܝܼ ܕܩܲܒܸܠ ܕܘܝܼܕ ܐܒܘܼܢ 136 ܚܲܬܸܡ ܡܸܠ̈ܘܗܝ ܒܝܕ ܣܘܼܥܪܢܐ ܐܝܟ ܕܦܐܐܠܝܢ܀ 137 :ܠܫܲܝܢܐ ܕܐܢܵܫܐ ܫܲܕܪܝܢ ܪܡܙܐ ܐܠܗܵܝܵܐ 138 ܓܡܘܿܪ ܒܥܒܿܕܐ ܡܹܐܬܝܼܬ ܚܘܼܝܢ ܨܝܕ ܦܲܠܓܼܝܼܢ܀ 139 :ܛܸܒܵܝܢ ܫܸܡ̇ܥܸܬ ܕܢܦܲܩ ܒܲܐܪܥܐ ܘܙܵܥܘ݂ ܡܵܪܘ̈ܕܐ 140 ܘܢܸܦܩܸܿܬܼ ܕܐܚܙܐ ܫܪܪܐ ܓܲܠܝܐ ܒܝܲܕ ܢܸܣܝܵܢܐ܀ 141 :ܒܫܸܡ ܫܘܼܠܛܢܝܢ ܫܡܿܥܸܬܼ ܕܪܵܕܦܝܼܢ ܐܢ̈ܫܵܐ ܠܕܝ̈ܘܸܐ 142 ܘܐܸܬܼܝܿܬܼ ܕܐܸܣܲܒܼ ܣܒܲܪܬܼܐ ܕܫܡܵܝܢ ܘܐܘܒܸܠ ܠܕܝܘܹ̈ܐ܀ 143 :ܕܝܘܵܐ ܛܪܘܼܢܐ ܥܲܠ݂ ܘܐܣܬܲܬܲܪ ܒܢܲܦܫܐ ܕܲܒܼܬܼܝ 144 ܘܣܵܥܸ̇ܐ ܒܓܼܘܼܡܕܵܐ ܠܡܸܫܪܐ ܚܝܝ̈ܗܿ ܡܢ݂ ܚܲܝܘܼܬܐ܀ 145 :ܕܠܐ ܚܲܘܣܵܢܐ ܫܚܿܩ ܦܓܪܗܿ ܘܡܲܦܗܸܐ ܢܲܦܫܗܿ 146 ܘܐܢ ܦܘܼܩܕܢܝܢ ܠܐ ܡܲܕܪܸܝܢ ܠܗܿ ܡܵܘܦܹܝܢ ܚܲܝ̈ܝܗܿ܀ 147 :ܫܲܕܪ ܪܡܙܵܟ ܩܲܠܝܼܠܐܝܼܬܼ ܐܝܟ ܐܝܙܓܲܕܵܐ 148 ܘܢܸܟܼܠܸܐ ܒܫܐܕܐ ܥܲܕܠܐ ܣܵܥܹ̇ܐ ܠܡܸܐܫܲܕ ܠܲܕܡܵܐ܀ 149 :ܗܲܒܠܝܼ ܛܲܒܼܥܵܐ ܕܫܸܡ ܛܘܼܠܛܢܝܢ ܘܐܸܚܲܘܸܐ ܠܸܗ 150 ܘܗܵܐ ܡܬܒܲܠܗܸܐ ܐܝܟ ܝܵܠܕܬܐ ܕܚܣܢܘܼܗܿ ܚܸܒܠ̈ܗܿ܀ 151 :ܟܬܘܿܒ ܐܓܪܬܐ ܘܐܪܡܵܐ ܐܝܼܕܐ ܚܹܝܠ ܥܘܼܕܪܢܝܢ 152 ܘܐܢ ܚܙ̇ܐ ܠܗܿ ܬܘܼܒ ܠܐ ܡܲܡܪܚ ܥܠ ܦܘܼܩܕܵܢܝܢ܀ 153 ܒܩܵܠܐ ܚܢܝܓܐ ܡܸܬܟܲܫܦܐ ܗ̄ܘܐ ܒܲܪܬܸܗ ܕܟܼܢܥܢ: pb. f.59r 154 ܘܝܵܕܥ ܟܠܐ ܡܬܲܗܸܐ ܗܘ݂ܵܐ ܠܗܿ ܐܝܟ ܠܐ ܫܿܡܲܥ܀ 155 :ܒܚܘܼܨܦܵܐ ܕܩܵܠܗܿ ܬܗܲܪܘ ܬܲܠ̈ܝܕܐ ܕܟܡܵܐ ܫܐܠܲܬ̤ 156 ܘܲܩܪܸܒܘ ܘܐܦܝܼܣܘ ܠܐܣܝܐ ܕܢܸܫܪܝܗܿ ܒܚܹܝܠ ܥܘܼܕܪܢܗ܀ 157 :ܗܒܠܗܿ ܣܲܡܵܐ ܕܡܸܠܬ ܦܘܼܡܵܝܢ ܐܝܟ ܕܡܥܵܕܬ 158 ܘܬܹܐܙܲܠ ܬܲܣܸܐ ܟܹܐܒܐ ܕܫܐܕܐ ܕܢܵܩܸܠ ܒܪܵܬܲܗܿ܀ 159 :ܦܲܢܝܼ ܪܒܐ ܠܘܵܬ ܬܲܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬ 160 ܕܠܐ ܐܫܬܲܕܪܹܐ ܐܠܐ ܕܐܲܣܸܐ ܠܲܒܢܝ̈ ܝܲܥܩܘܿܒ܀ 161 :ܥܸܪ̈ܒܐ ܕܛܘܼ ܡܼܢ ܝܼܣܪܝܠ ܢܸܦܩܸ̇ܬ ܕܐܸܒܼܥܸܐ 162 ܕܢܦܢܘܿܢ ܝܸܥܠܘܼܢ ܠܛܝܵܪ ܚܝ̈ܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܐ܀ 163 :ܠܐ ܓܝܪ ܦܲܐܝܵܐ ܠܡܸܬܠ ܠܲܚܡܵܐ ܕܒܢܝ̈ ܚܐܪ̈ܐ 164 ܠܲܟܼܢܥܢ̈ܝܐ ܟܠ̈ܒܹܐ ܝܲܥܢ̈ܐ ܕܠܐ ܣܒ݂ܲܥܘ ܥܘܠܐ܀ 165 :ܒܲܪܬ ܚܵܡ ܫܸܡܥܬ̤ ܕܩܪ݂ܗܿ ܟܲܠܒܐ ܡܵܪܹܐ ܒܲܝܬܐ 166 ܘܲܩܢܬ̤ ܣܲܒܪܐ ܕܬܲܚܸܐ ܐܦ ܗܝ̤ ܒܛܲܟܼܣܐ ܕܟܼܠ̈ܒܸܐ܀ 167 :ܚܙ݂ܵܬ̤ ܛܵܝܼܬܼܐ ܠܡܪܸܐ ܥܢ̈ܐ ܕܣܥܝܼܪ ܥܸܪ̈ܒܵܘܗܝ 168 ܘܚܸܒܨܬ̤ ܕܬܸܥܘܿܠ ܠܛܝܵܪ ܡܸܠ̈ܘܗܝ ܒܲܣܝܼ̈ܡܵܬܼܐ܀ 169 :ܚܙܵܬ̤ ܕܐܦ ܟܠ̈ܒܸܐ ܐܘܼܟܠܐ ܒ̇ܥܸܝܢ ܐܝܟ ܝܵܪ̈ܘܿܬܸܐ 170 ܘܚܲܟܿܝܼܡܐܝܼܬ ܒܥܵܬ̤ ܬܘܼܪܣܵܝܐ ܠܡܵܪܸܐ ܒܲܝܬܐ܀ 171 :ܐܹܝܢ ܠܲܡ ܐܝܬܝܗܿ ܘܫܲܦܝܼܪ ܐܸܡܪܬ̤ ܡܵܪܐ ܛܵܒܐ 172 ܕܟܲܠܒܵܐ ܐܝܼܬܲܝ ܘܠܐ ܫܵܘܝܵܐ ܐܢܐ ܠܫܸܡ ܝܵܪ̈ܘܿܬܐ܀ 173 :ܐܹܝܢ ܕܝܼܠܝܢ ܗ̄ܘܼ ܚܐܪܘܼܬܼ ܢܲܦܫܐ ܕܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܐ 174 ܘܕܝܼܠܝܢ ܐܢܘܿܢ ܐܦ ܚܲܛ̈ܝܐ ܟܠ̈ܒܸܐ ܕܫܲܝܢܐ܀ 175 :ܗܲܒ ܬܘܼܪܣܵܝܵܐ ܠܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܐ ܐܝܢ ܡܵܐ ܕܫܵܘܸܝܢ 176 ܘܢܸܚܘܿܢ ܟܲܠ̈ܒܸܐ ܡܢ݂ ܦܲܪ̈ܟܘܼܟܐ ܕܦܵܬܼܘܿܪ̈ܝܗܘܿܢ܀ 177 :ܗܲܒܠܝܼ ܕܬܸܚܸܐ ܒܛܟܣܵܐ ܕܟܠ̈ܒܸܐ ܡܢ݂ ܥܘܼܕܪܵܢܝܢ 178 ܐܟܡܵܐ ܕܡܲܚܸܬܿ ܟܝ̈ܢܐ ܚܪ̈ܫܸܐ ܥܲܡ ܡܲܠ̈ܠܸܐ܀ 179 :ܗܒܠܝܼ ܕܐܫܘܸܐ ܠܢܸܬܼܪܐ ܙܥܘܿܪܐ ܕܡܢ݂ ܡܘܒܿܬܼܝܢ 180 ܕܠܲܝܬ ܒܥܲܒ̈ܝܼܕܐ ܕܠܵܘ ܡܢ݂ ܓܲܙܐ ܕܚܘܼܒܵܝܢ ܚܵܝܵܐ܀ 181 :ܗܲܒܠܝܼ ܕܐܣܲܒܼ ܥܲܡ ܫܲܬܝܼ̈ܩܐ ܣܘܼܢܩܵܢ ܚܲܝܲ̈ܝ 182 ܘܐܹܚ̇ܐ ܒܛܲܝܒܿܘܼ ܐܝܟ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܢ ܕܙܵܐܢ ܪܡܙܵܝܢ܀ 183 :ܐܘܿ ܚܸܟܡ̈ܬܿܐ ܕܐܲܒܲܥ ܠܸܒܐ ܕܛܵܐ݂ ܒܛܘܼܥܝܵܝ 184 ܘܝܼܠܸܦ ܘܐܲܠܸܦ ܕܐܝܟܲܢ ܢܬܪܓܸܡ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ܀ 185 :ܐܘܿ ܝܲܕܥܵܬ̈ܐ ܕܲܬܢܐ ܗܵܘܢܐ ܥܢܸܐ ܒܲܚܛܝܼܬܼܐ 186 ܘܲܚܠܵܦ ܙܐܦܐ ܡܲܠܠ ܩܘܼܫܬܐ ܩܕܵܡ ܝܵܕܥ ܟܠ܀ 187 :ܐܘܿ ܪܥܝܵܢܐ ܕܣܐܸܒ ܒܐܪܥܐ ܒܦܘܼܠܚܢ ܥܲܘܠܵܐ 188 ܕܪܓܼ ܥܢܝܵܢܐ ܕܪ̈ܘܚܵܢܝܬܐ ܕܠܐ ܚܲܙܝ̈ܢ ܠܗ܀ 189 :ܠܲܘ ܚܲܕܬܐܝܼܬ ܚܙ݂ܗܿ ܘܬܗܲܪ ܒܗܿ ܐܝܟ ܠܐ ܝܿܕܥ 190 ܕܚܙܝܵܐ ܗܘ݂ܵܬܼ ܠܗ ܗܝܡܵܢܘܬܗܿ ܩܕܡ ܕܬܡܲܠܠ܀ 191 :ܒܗܿ ܚ̇ܐܪ ܗܘܼܐ ܥܲܕܠܵܐ ܬܪܟܸܿܒ ܩܠ ܒܵܥܘܼܬܐ 192 ܘܨܵܝ̈ܬܢ ܗ̄ܘܝ ܠܸܗ ܡܸܠܲܬܼ ܦܘܡܗܿ ܘܕܚܘ ܫܒܝ̈ܗܿ܀ 193 :ܡܦܵܣ ܗܘ݂ܐ ܕܡܲܐܣܹܐ ܟܹܐܒܵܐ ܕܒܲܪܬܗܿ ܒܣܲܡܐ ܕܪܡܙܸܗ 194 ܘܓܲܠܝܐ ܗ̄ܘ݂ܵܐܬܼ ܠܹܗ ܕܪܵܕܦ ܕܝܘܵܐ ܒܚܹܝܠ ܥܘܼܕܪܢܗ܀ 195 :ܠܵܘ ܠܵܗܿ ܢܲܣܝܼ ܒܗܿܝ ܕܐܬܬܲ ܗܝܼ ܘܠܐ ܨܵܬܼ ܡܸܠ̈ܝܗܿ 196 ܫܪܪܐ ܕܚܘܼܒܸܗ ܨܒܼܵܐ ܕܢܚܲܘܐ ܠܐܐ ܝܵܕܘܿܥܸ̈ܐ܀ 197 :ܠܵܘ ܡܲܣܠܵܝܘ ܐܣܠܝܼ ܘܲܫܕܗܿ ܡܢ݂ ܡܲܪܥܝܼܬܗ 198 ܠܢܸܩܝܐ ܕܦܥܵܬ̤ ܒܬܧ ܚܘܼܒܗܿ ܕܪܵܥܐ ܠܟܼܠܐ܀ 199 :ܠܵܘ ܐܝܟ ܚܵܐܣ ܥܠ ܚܘܼܠܡܢܐ ܗܡܝܼ ܘܫܲܬܸܩ 200 ܐܠܐ ܕܢܲܩܢܸܐ ܚܘܼܨܦܐ ܠܐܢܵܫܐ ܠܡܸܫܐܠ ܪ̈ܚܡܸܐ܀ 201 :ܒܚܘܼܨܦܵܐ ܘܐܲܠܸܦ ܕܢܲܚܨܸܦ ܟܠܢܫ ܥܠ ܥܘܼܕܪܢܗ 202 ܘܠܐ ܢܸܬܪܦܐ ܐܢ ܠܐ ܢܵܣܸ̇ܒܼ ܩܲܠܝܼܠܐܝܼܬ܀ 203 ܒܝܲܕ ܬܘܼܗܵܝܗ ܐܲܛܸܢ ܛܲܝܒܿܘܼ ܠܥܡܵܐ ܓܙܝܼܪܐ: pb. f.59v 204 ܕܡܸܫܬܒܗܲܪ ܗܘ݂ܵܐ ܒܒܲܝܬܝܘܼܬܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܐ܀ 205 :ܬܲܪܥܵܐ ܐܸܚܲܕ ܒܐܦܝ̈ ܪܸܛܥܵܐ ܕܦܘܼܡ ܡܲܪܝܵܝܹܐ 206 ܕܗܵܐ ܠܲܡ ܐܦܝܼ ܒܢܝ̈ ܐܒܪ̄ܗܵܘܢ ܘܲܣܥ݂ܲܪ ܚܲܢܦ̈ܐ܀ 207 :ܒܙܲܪܥܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܕܚܘܼܫܵܒ̈ܝܗܘܿܢ ܡܬܒܲܩܐ ܗܘ݂ܵܐ 208 ܘܩܲܕܡ ܥܩܪܗ ܥܲܕܠܐ ܢܵܘܥܸܐ ܘܢܥܒܸܕ ܦܐܪ̈ܐ܀ 209 :ܓܲܠܝܐ ܗ̄ܘ݂ܐ ܠܗܿ ܕܐܸܢ ܥܵܢ̇ܐ ܠܗܿ ܠܒܲܪܬܸܗ ܕܟܼܢܲܥܢ 210 ܢܵܨ̇ܝܢ ܥܲܡܸܗ ܕܠܡܿܢ ܚܵܢܗܿ ܠܦܠܚܲܬ ܫܐܕ̈ܐ܀ 211 :ܝܵܕܥ ܗ̄ܘܼܐ ܠܗܿ ܠܐܢܬܬܐ ܕܫܲܪܝܼܪ ܚܘܼܒܗܿ 212 ܡܸܬܪܦܝܵܐ ܟܡܵܐ ܐܢ ܡܲܗܡܸܐ ܘܠܐ ܥܵܢܸ̇ܐ ܠܗܿ܀ 213 :ܒܗܵܕܐ ܬܢܘܵܝ ܠܐ ܥܢ݂ܐ ܪܸܡ̇ܙܸܗ ܩܲܠܝܼܠܐܝܼܬ 214 ܕܢܸܓܠܸܐ ܫܪܪܗܿ ܘܢܲܟܸܿܣ ܚܘܼܬܼܪܐ ܕܥܘܼܙ̈ܠܲܝ ܠܒܐ܀ 215 :ܗܲܢܝܼ ܗܘ݂ܐ ܠܗ ܩܵܠ ܦܬܓܵܡ̈ܝܪܘ ܡܢ݂ ܩܵܠ̈ܝܼܢ 216 ܘܡܣܲܟܸܐ ܗܘ݂ܵܐ ܕܬܘܣܸܦ ܬܸܙܡܲܪ ܩܵܠܸ̈ܐ ܚܢܝܓܸ̈ܐ܀ 217 :ܒܝܲܕ ܬܘܗܵܝܗ ܡܓܲܪܸܓ ܗ̄ܘ݂ܐ ܠܸܒܵܐ ܬܲܩܢܵܐ 218 ܕܢܲܘܣܸܦ ܢܸܩܘܿܫ ܒܟܸܢܪ ܦܘܼܡܐ ܩܵܠ ܒܵܥܘܼܬܗ܀ 219 :ܒܝܕ ܒܵܥܘܼܬܗܿ ܐܲܛܸܢ ܥܲܐ ܘܐܲܠܸܦ ܥܲܡܡܸ̈ܐ 220 ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܢܘܗܪܐ ܕܗܲܝܡܡܵܢܘܼܬܼܐ ܒܒܲܪܬ ܚܸܫ̈ܘܿܟܸܐ܀ 221 :ܒܝܕ ܒܵܥܘܼܬܗܿ ܐܲܛܸܢ ܥܲܡܐ ܘܐܠܸܦ ܥܲܡܡܸ̈ܐ 222 ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܢܘܼܗܪܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܐ ܒܒܲܪܬ ܚܸܫ̈ܘܿܟܹܐ܀ 223 :ܡܢ݂ ܥܲܡܐ ܗ̄ܘ݂ܵܐ ܕܓܲܠܙܘܼܗܝ ܫ̈ܐܕܐ ܡܢ݂ ܒܘܼܝܵܢܐ 224 ܘܙܲܦ݂ܢܵܬ̤ ܨܐܕܘܗܝ ܚܲܕܝܼ ܒܢܘܼܗܪܵܗܿ ܠܕܚܫܘܿܟܼܝܢ܀ 225 :ܐܝܟ ܠܡܦܐܕܐ ܠܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ݂ܵܐ ܦܘܼܡܗܿܫܪ̈ܪܐ ܕܢܲܦܫܗܿ 226 ܘܥܵܠܸ̇ܒܼ ܗ̄ܘ݂ܵܐ ܠܸܗ ܠܐܣܦܝܼܪ ܫܸܡܫܐ ܒܢܲܗܝܼܪܘܬܗ܀ 227 :ܐܝܟ ܟܪܘܿܙܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܪܬ ܩܠܗܿ ܒܐܕܢ̈ܝ ܟܠܢܫ 228 ܕܬܵܘ ܟܠ ܕܣܢܝܼܩ ܪܲܟܸܿܒܘ ܩ̈ܠܐ ܘܣܒܼܘ ܥܘܼܕܪܢܐ܀ 229 :ܡܵܪܸܐ ܒܲܝܬܐ ܚܙܗܿ ܕܚܦܝܼܛܵܐ ܕܬܸܚܹܐ ܘܬܲܚܸܐ 230 ܘܥܲܒܕܸܟܼ ܠܩܵܠܗܿ ܐܝܟ ܗܲܕܝܼܝܵܐ ܠܘܵܬ ܦܘܼܪܥܵܢܐ܀ 231 :ܒܩܵܠܐ ܕܦܲܝܗܿ ܓܠ݂ܐ ܥܠ ܐܓܼܪܐ ܕܥܬܝܼ̈ܕܵܬܐ 232 ܕܗܵܟܢ ܡܲܥܬܪ ܠܐܝܢܐ ܕܫ̇ܐܸܠ ܕܠܐ ܩܘܼܛܵܥܐ܀ 233 :ܐܘܿ ܠܲܡ ܐܢܬܬܐ ܪܒܐ ܣܓܝ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܸܟܝ 234 ܘܠܐ ܡܬܦܲܚܡ ܥܵܠܡܐ ܟܠܗ ܒܲܫܪܪ ܚܘܼܒܹܟܝ܀ 235 :ܚܲܝܠܐ ܪܒܐ ܩܢܸܐ ܪܥܝܵܢܸܟܝ ܠܘܼܩܒܲܠ ܒܝܼܫܵܐ 236 ܘܠܐ ܡܬܚܲܣܢܲܬܿܝ ܡܢ݂ ܚܲܣܝܼܢܐ ܕܡܲܩܪܒ ܥܲܡܸܟܝ܀ 237 :ܚܟܿܝܼܡ ܠܸܒܟܼܝ ܘܲܨܢܝܼܥ ܝܲܨܪܟܼܝ ܠܡܸܬܟܲܬܫܘܼ 238 ܘܠܐ ܐܢܫ ܝܵܕܥ ܠܡܸܐܚܲܕ ܕܲܪܐ ܝܬܝܼܪ ܡܸܢܸܟܝ܀ 239 :ܥܪܝܼܡ ܚܘܼܫܵܒܸܟܝ ܘܲܡܗܝܪ ܗܘܝܸܟܝ ܠܡܸܦܪܲܫ ܫܲܦܝܼܪ 240 ܘܠܲܝܬ ܦܵܪܚܬܐ ܕܩܲܠܝܼܠ ܓܦܗܿ ܒܲܕܡܘܼܬ ܙܵܘܥ̈ܝܟܝ܀ 241 :ܠܲܝܬ ܐܬܠܝܼܛܐ ܕܝܵܕܥ ܕܢܐܚܘܿܕ ܕܲܪܵܐ ܒܕܘܡܝܟܼܝ 242 ܘܠܐ ܩܲܫܵܬܐ ܕܚ̇ܢܸܐ ܠܢܝܼܫܐ ܐܝܟ ܚܘܼܡܣܵܢܸܟܝ܀ 243 :ܕܚܲܡܣܸܢ ܚܘܼܒܸܟܝ ܘܠܐ ܐܬܪܦܝܼ ܩܵܐ ܬܟܫܦܬܸܗ 244 ܗܐ ܦܵܪܲܥܢܵܐ ܐܓܪܐ ܠܥܲܡ̈ܠܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܸܟܝ܀ 245 :ܕܲܐܓܲܪܬܝ ܘܲܢܩܲܫ݂ܬܝ ܒܲܬܪܥ ܪ̈ܚܡܸܐ ܐܠܗܝ̈ܐ 246 ܗܵܐ ܦܵܬܚܢܵܐ ܬܪܥܵܐ ܠܩܵܠܸܟܝ ܥܘܿܠܝ ܘܐܬܒܲܣܡܝ܀ 247 :ܕܡܢܲܝܬܿܝ ܝܵܬܸܟܝ ܒܬܓܡܵܐ ܕܟܠ̈ܒܸܐ ܟܝܵܢܐ ܚܲܝܫܵܐ 248 ܗܵܐ ܡܲܘܫܸܛ ܐ̄ܢ݂ܐ ܢܬܪܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܠܘܵܬ ܟܲܦܢܘܼܬܸܟܝ܀ 249 :ܕܦܼܪܲܫ ܝܲܨܪܵܟܼܝ ܚܲܟܿܝܼܡܐܝܼܬ ܘܲܩܪܵܢܝ ܡܵܪܐ 250 ܗܵܐ ܟܵܬܸܒܢܐ ܠܐ ܒܝܼܕܘܼܬܹܟܝ ܒܫܸܡ ܝܵܪܘ̈ܬܐ܀ 251 :ܕܪܓܼܬܿܝ ܘܐܬܝܲܒܼܬܿܝ ܕܬܗܘܸܝܢ ܢܸܩܝܵܐ ܒܓܼܙܵܪ ܥܸܪ̈ܒܲܝ 252 ܗܵܐ ܡܪܡܸܐ ܐܢܼܐ ܛܒܼܥܵܐ ܕܡܵܪܘܼܬܝ ܥܲܠ ܪܥܝܵܢܸܟܝ܀ 253 ܕܗܲܝܡܸܢܬܿܝ ܘܲܐܫܲܪܬܝ ܕܲܣ̇ܦܩ ܥܘܼܕܪܢܝ ܠܡܸܪܕܸܦ ܕܝ̈ܘܐ܆ 254 ܗܵܐ ܡܚܲܬܘܢ ܐܢܼܐ ܒܝܕ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܫܪܪܐ ܕܢܦܫܸܟܼܝ܀ 255 ܗܵܐ ܟܵܟܸܒ ܐ̄ܢܸܐ ܚܝܠ ܥܘܼܕܪܢܐ ܕܲܟܣܸܐ ܒܡܸܠ̈ܝ: pb. f.60r 256 ܘܛܵܒܼ̈ܥ ܐܢ݂ܐ ܠܗ ܒܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܘܝ̇ܗܸܒ ܐ̄ܢܐ ܠܸܟܼܝ܀ 257 :ܙܸܠܝ ܚܵܘܝ ܠܸܗ ܠܫܐܕܵܐ ܛܲܥܡܐܐ ܛܒܼܥܵܐ ܕܩܢܿܡܝ 258 ܘܗܵܐ ܡܬܒܲܠܗܸܐ ܘܫܿܒܸܩ ܙܲܝܢܸܗ ܘܥܵܪܸܩ ܥܪܛܠ܀ 259 :ܙܸܠܝ ܐܸܡܲܪܝ ܠܸܗ ܕܝܫܘܿܥ ܐܡ݂ܪ ܕܦܘܿܩ ܡܢ݂ ܥܘܼܡܪܝܢ 260 ܘܙܸܠܝ ܐܫܬܲܢܲܩ ܒܚܘܼܪܒܐ ܕܪܚܝܼܩ ܡܼܢ ܐ̄ܢܫܘܼܬܐ܀ 261 :ܙܸܠܝ ܒܲܕܩ ܠܸܗ ܥܠ ܡܲܦܘܠܬܸܗ ܠܣ̇ܚܦ ܐ̄ܢܫܐ 262 ܕܗܵܐ ܣܬܝܼܪ ܪܘܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢ ܕܹܐܦܵܐ ܕܒܢܲܝܬ ܒܐܪܥܐ܀ 263 :ܙܸܠܝ ܦܲܫܸܩܝ ܠܸܗ ܚܹܝܠ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܸܡܝ ܝܲܩܝܼܪܐ 264 ܕܫܡܵܐ ܕܝܫܘܿܥ ܦܵܪܸܩ ܐܢܫܐ ܗ̄ܘ ܘܣܵܚܸ̇ܦ ܕܚܘ̈ܐ܀ 265 :ܙܸܠ ܐܸܡܲܪܝ ܠܸܗ ܕܗܵܐ ܢܦܼܩ ܡܲܠܟܐ ܒܵܬܲܪ ܕܝܼܠܸܗ 266 ܦܲܢܵܐ ܫܒܝܼܬܐ ܘܗܲܒ ܚܘܼܫܒܼܵܢܐ ܕܐܝܼܠܝܼܢ ܕܐܸܩܲܪܘ܀ 267 :ܣܲܟܝ ܠܸܟܼܝ ܣܲܩܪܐ ܕܐܪܡܝܼ ܐܝܼܕܐ ܐܲܠܗܵܝܵܐ 268 ܘܙܸܠܝ ܚܵܘܝ ܠܸܗ ܫܪܝܼ ܫܘܼܠܛܢܗ ܠܥܒܼܕܐ ܛܪܘܿܢܐ܀ 269 :ܘܕܐܹܝܢ ܫܲܪܝܼܪ ܗ̄ܘ݂ ܘܠܐ ܡܬܕܓܲܠ ܚܹܝܠ ܦܬܓܵܡܲ̈ܝ 270 ܗܐ ܢܩ݂ܲܦ ܡܸܠ̈ܠ ܠܘܵܬ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܥܲܕ ܪ̈ܲܚܝܼܩܝܼܢ܀ 271 :ܗܐ ܢܦܲܩ ܕܝܘܵܐ ܥܲܕܠܐ ܢܚܙܸܐ ܫܪܪܐ ܒܓܸܠܝܵܐ 272 ܘܲܫܒ݂ܲܩ ܥܘܼܡܪܹܗ ܐܝܟ ܥܵܪܘܿܩܐ ܩܕܵܡ ܚܲܣܝܼܢܐ܀ 273 :ܙܸܠܝ ܐܸܬܒܲܩܝܼ ܒܲܫܪܵܪ ܡܸܠ̈ܝ ܒܝܲܕ ܢܸܣܝܵܢܵܐ 274 ܘܣܲܒܼܝ ܬܲܚܘܝܼܬܼܐ ܕܪܒܘܼܬ ܚܲܝܠܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܝ ܦܐܝܐ܀ 275 :ܗܵܐ ܝܲܗ݂ܒܼ ܨܸܒܼܝܵܢܝ ܐܦܵܦܵܣܝܣ ܥܲܠ ܒܝܫܘܼܬܗ 276 ܘܫܲܪܝܼ ܡܢܓܸܕ ܗܘ̤ ܠܩܢܘܿܡܗ ܒܝܲܕ ܫܘܼܢܵܝܵܐ܀ 277 :ܗܵܐ ܫܡ݂ܲܥ ܛܵܒܐ ܕܡܸܬܠܲܚܲܡ ܐ̄ܢܐ ܠܡܵܪܘܿܕܘܼܬܗ 278 ܘܲܩܥ݂ܐ ܘܐܝܠܸܠ ܥܲܕܠܐ ܢܸܡܛܸܘܗܝ ܢܸܓܕܵܐ ܕܚܝܼܠܐ܀ 279 :ܗܵܐ ܢܵܚ݂ ܦܓܪܐ ܕܫܵܚ̇ܩ ܗܘ݂ܵܐ ܠܸܗ ܒܡܲܪܝܼܪܘܼܬܗ 280 ܘܬܲܩܢ ܗܵܘܢܵܐ ܕܡܲܦܗܸܐ ܗܘ݂ܐ ܠܗ ܒܲܟܬܝܫܘܼܬܗ܀ 281 :ܡܲܠܟܐ ܒܪܘܼܚܩܵܐ ܓܙܲܪ ܠܘܼܚܵܡܐ ܥܲܠ ܡܵܪܘܿܕܐ 282 ܘܩܲܕܡܸܗ ܪܡܵܐ ܠܲܡܝܒܠܢܐ ܕܟܼܬܼܝܼܒܵ̈ܬܐ܀ 283 :ܥܲܕ ܐܝܙܓܕܵܐ ܡܩܲܘܸܐ ܠܡܲܠܟܐ ܕܢܲܪܡܸܐ ܐܝܼܕܐ 284 ܢܟܼܝܼܠܐ ܫܲܢܝܼ ܕܠܐ ܢܬܦܲܪܣܸܐ ܙܐܦܸܗ ܒܓܸܠܝܵܐ܀ 285 :ܡܿܢ ܟܲܝ ܐܲܠܦܸܗ ܠܫܐܕܐ ܒܝܼܫܵܐ ܫܪܪܐ ܓܲܠܝܵܐ 286 ܘܟܕ ܪܚܝܼܩܝܼܢ ܓܐܵܪ̈ܝ ܕܝܼܢܐ ܚܲܝܸܒ ܗܘ̤ ܠܸܗ܀ 287 :ܡܲܢܘܼ ܓܠ݂ܠ ܠܸܗ ܠܲܢܟܼܝܼܠ ܟܠܗ ܥܠ ܦܘܼܪܣܵܝܸ(ܣ) 288 ܘܣܲܬܲܪ ܢܦܫܸܗ ܡܢ݂ ܟܘܼܚܵܕܐ ܕܠܥܹܝܼܢ ܟܠ ܐܢܫ܀ 289 :ܡܿܢ ܒܲܕܩ ܠܗ ܠܕܹܐܒܐ ܨܢܝܼܥܵܐ ܡܚܲܒܸܠ ܐܢܵܫܐ 290 ܕܗܐ ܒܲܪ ܕܘܝܼܕ ܢܦܲܩ ܕܲܢܨܘܼܕܵܝܢ ܒܲܕܡܘܼܬ ܐܒܘܼܗܝ܀ 291 :ܡܲܢܘܼ ܚܲܘܝܹܗ ܠܬܲܥܠܐ ܢܟܼܝܼܠܐ ܫܒܝܼܠܐ ܕܐܪܝܵܐ 292 ܘܲܚܝܠܲܕ ܒܬܲܪܥܐ ܕܠܐ ܢܸܬܒܲܠܗܸܐ ܒܥܘܼܫܢܐ ܕܩܵܠܸܗ܀ 293 :ܪܸܡܙܐ ܕܚܝܼܠܐ ܐܙܝܼܥ ܠܸܒܗ ܘܪܲܦܝܼ ܚܲܝܠܸܗ 294 ܘܣܲܪܕܗ ܩܸܢܛܐ ܘܫܒ݂ܲܩ ܫܲܝܢܐ ܘܲܪܚܸܡ ܚܘܼܪܟܫܵܐ܀ 295 :ܒܸܟܼܝܵܐ ܘܐܸܠܝܵܐ ܡܠܹܐ ܗܘ݂ܐ ܦܘܼܡܸܗ ܟܲܕ ܢܦ̇ܩ ܗܘ݂ܐ 296 ܕܚܙ݂ܐ ܕܩܲܫܝܵܐ ܐܟܣܘܿܪܝܼܐ ܕܡܫܬܲܕܪ ܠܗܿ܀ 297 :ܒܥܘܼܡܪܐ ܕܐܢܫܐ ܡܬܒܲܣܲܡ ܗܘ݂ܵܐ ܒܲܫܟܼܝܼܪ̈ܬܸܗ 298 ܘܕܚ݂ܙܵܐ ܕܛܪܕܘܼܗܝ ܐܘܚܸܠ ܘܲܦܣ݂ܲܩ ܕܠܲܝܬ ܒܘܼܝܵܢܐ܀ 299 :ܚܙ݂ܐ ܕܐܬܚܲܪܙܵܬ ܒܲܪܝܐ ܚܵܡ ܥܲܒܕܐ ܡܢ݂ ܥܲܒܕܘܼܬܗ 300 ܘܝܼܕܲܥ ܕܲܒܛܸܠ ܢܝܼܪܐ ܕܥܡܠܸܗ ܡܢ݂ ܡܝ̈ܘܿܬܐ܀ 301 :ܒܲܟܼܢܥܢܝܬܐ ܝܼܠܸܦ ܒܘܼܕܵܩܐ ܕܪܒܘܼܬ ܨܲܥܪܸܗ 302 ܕܐܢ ܒܲܪܬ ܠܝܼܛܐ ܬܲܒܪܲܬ̤ ܢܝܼܪܸܗ ܡܿܢ ܚܵܫܸܒܼ ܠܸܗ܀ 303 ܪܒܿܘܪ ܓܘܼܢܚܵܐ ܕܐܲܚܕܗ ܠܒܝܼܫܐ ܒܗܢ ܣܘܼܥܪܢܐ: pb. f.60v 304 ܘܐܸܠܥܵܐ ܪܦܝܼܬܼܐ ܙܟܼܬ̤ ܨܢܥ̈ܬܸܗ ܕܵܫܬ̤ ܚܘܼܬܼܪܗ܀ 305 :ܪܒܿܘܼ ܬܲܗܪܐ ܕܣܸܩܪܬ̤ ܐܦ ܗܝ̤ ܒܝܕ ܚܘܼܡܣܵܢܐ 306 ܘܕܐܚܕܲܬ̤ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡܢ ܚܲܣܝܼܢܐ ܘܠܐ ܐܸܙܕܲܟܼܝܲܬ܀ 307 :ܩܐܪܣܵܐ ܪܒܐ ܥܸܒܕܲܬ̤ ܒܲܪܬ ܚܵܡ ܥܲܡ ܡܵܪܘܿܕܐ 308 ܘܒܕܡܘܼܬ ܓܐܪܹ̈ܐ ܫܕܵܬ̤ ܒܗ ܡܸܠ̈ܐ ܕܗܲܝܡܢܘܼܬܐ܀ 309 :ܐܘܿ ܚܲܣܝܼܢܐ ܕܚܲܣܢܸܗ ܩܵܠܐ ܕܚܬܝܼܪ ܗܘ݂ܐ ܒܸܗ 310 ܒܕ ܨ̇ܐܪ ܗܘ݂ܐ ܩܵܠ ܢܸܥܡܵܬܸ̈ܗ ܒܓܼܘ ܦܲܪܕܝܣܵܐ܀ 311 :ܐܘܿ ܓܲܢܒܵܪܐ ܕܚܵܒܼ ܡܢ݂ ܚܲܝܠܐ ܕܲܙܟܲܝܗܝ ܒܲܥܕܸܢ 312 ܘܦܲܟܼܪܵܝ̈ܗܝ ܐܝܼ̈ܕܐ ܕܐܣܲܪ ܐܢܝܢ ܒܐܘܼܟܼܠܐ ܕܦܹܐܪܐ܀ 313 :ܒܐܘܼܟܼܠܐ ܕܦܐܪܐ ܦܲܟܼܪܗܿ ܠܚܵܘܵܐ ܕܫܡܥܲܬ̤ ܡܸܠܬܗ 314 ܘܲܗܼܦܝܢ ܦܐܪܐ ܕܡܢ݂ ܗܲܕܡ̈ܝܗܿ ܘܪܫܸܗ ܒܲܐܪܥܵܐ܀ 315 :ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܦܐܪܐ ܢܨ݂ܲܚ ܚܲܝܵܒܵܐ ܘܚܲܝܸܒܼ ܠܐܕܵܡ 316 ܘܲܒܒܲܪ ܐܕܡ ܚܵܒܼ ܘܐܬܦܲܪܣܝܼ ܕܠܼܵܘ ܙܲܟܵܝܐ ܗ̄ܘ݂܀ 317 :ܒܟܸܢܪ ܚܵܘܵܐ ܙܡ݂ܲܪ ܢܸܥܡ̈ܬܹܵܗ ܕܡܪܬܼ ܡܲܘܬܐ 318 ܘܲܒܒܲܪܬܼ ܚܵܘܵܐ ܫܡܲܥ ܣܲܒܪ̈ܬܼܐ ܕܒܘܼܛܵܠ ܡܘܬܐ܀ 319 :ܒܲܥܕܢ ܪܲܟܸܒ ܩ̈ܠܐ ܦܨܝܼܚ̈ܐ ܐܝܟ ܙܲܟܵܝܵܐ 320 ܘܗܵܪܟܐ ܐܝܠܸܠ ܚܢ̈ܓܼܬܐ ܐܝܟ ܚܲܝܵܒܐ܀ 321 :ܒܚܲܫܐ ܩܲܫܝܵܐ ܡܬܬܲܢܚ ܗ̄ܘ݂ܵܐ ܒܕܫ̇ܡܥ ܗܘ݂ܐ 322 ܕܝܵܗܸܒܼ ܟܠܢܫ ܛܘܼܒܐ ܠܡܲܪܝܡ ܟܦܐܪܐ ܕܝܠܕܬ̤܀ 323 :ܗܘ̤ ܠܗ ܒܲܪܝܼ ܐܝܟ ܕܠܡܝܼܬܼܐ ܕܡܲܪܝܡ ܐܒܠܸܗ 324 ܟܕ ܥܿܪܸܩ ܗܘ݂ܐ ܡܢ݂ ܒܲܪܬܿ ܩܠܐ ܕܫܸܡ ܒܲܪ ܕܘܝܼܕ܀ 325 :ܩܵܠܐ ܕܐܢܬܬܐ ܫܡܲܥ ܟܕ ܩ̇ܥܝܐ ܒܲܪܬܼ ܝܼܫܘܿܥ 326 ܕܒܪܗ ܕܕܘܝܼܕ ܦܪܘܿܩ ܒܲܪܬ ܒܲܝܬܟ ܡܢ݂ ܚܲܣܝܼܢܵܐ܀ 327 :ܦܐܹܐ ܗܘ݂ܐ ܩܵܠܗܿ ܟܲܚ ܫܵܐܠܐ ܗܘ݂ܵܬ ܪ̈ܚܡܸܐ ܠܒܲܪܬܼܗܿ 328 ܗܘ݂ܐ ܛܵܒ ܥܠ ܣܵܛܢܐ ܣܵܢܐܐ ܕܐܢܫܐ܀ 329 :ܒܩܵܠ ܚܢܓܼܵܬܼܵܗܿ ܬܲܗܝܼܪܝܢ ܗܘ݂ܘ ܟܸܢܫ̈ܝ ܪܘܡܵܐ 330 ܘܬܓܼܡܵܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܟܡܝܼܪ ܗܘ݂ܐ ܘܐܒܼܝܼܠ ܠܒܲܪ ܡܢ݂ ܛܲܟܼܣܵܐ܀ 331 :ܟܡܵܐ ܕܫܸܡ ܝܫܘܿܥ ܐܚܝܼܓܐ ܗܘ݂ܵܬܼ ܒܪܸܫ ܠܸܫܢܵܗܿ 332 ܫܐܕܐ ܫܓܝܼܫܐ ܡܬܡܲܪܡܲܪ ܗܘ݂ܐ ܥܲܙܝܼܙܐܝܼܬܼ܀ 333 :ܟܡܵܐ ܕܗܝܼ ܒܚܘܨܦܵܐ ܡܸܬܟܲܫܦܐ ܗܘ݂ܵܬܼ ܥܲܠ ܥܘܼܕܪܢܐ 334 ܕܝܘܵܐ ܒܒܸܟܼܝܵܐ ܡܬܬܲܢܚ ܗ̄ܘܵܐ ܥܠ ܡܲܦܘܠܬܸܗ܀ 335 :ܐܘܿ ܡܡܲܟܟܬܐ ܕܩܢܬܸ ܚܲܝܠܐ ܠܡܸܚܣܲܢ ܕܝܘ̈ܐ 336 ܘܙܵܥܘ݂ ܡܢ݂ ܩܵܠܗܿ ܚܣܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܪ̈ܓܝܓܬܐ܀ 337 :ܐܘܿ ܡܫܲܥܒܕܬܐ ܕܟܼܕܝܼܢܐ ܗܘ݂ܵܬ ܒܦܘܼܠܚܵܢ ܛܘܼܥܝܝ 338 ܕܦܪܩܲܬ̤ ܗܝ̤ ܠܗܿ ܡܢ݂ ܥܲܒܕܘܼܬܐ ܕܡܵܪܐ ܩܲܫܝܵܐ܀ 339 :ܐܘܿ ܨܵܕܝܬܼܐ ܕܐܪܸܒܘ ܫ̈ܐܕܐ ܥܘܼܡܪܐ ܕܢܦܫܗܿ 340 ܕܫܲܝܸܢ ܩܠܗܿ ܗܲܝܟܲܠ ܒܲܪܬܗܿ ܕܡܣܲܚܦ ܗܼ̈ܘܵܐ܀ 341 :ܐܘܿ ܠܸܟܼܝ ܐܡܵܐ ܡܪܚܡܵܢܝܼܬܼܐ ܟܡܵܐ ܪܒܿ ܚܘܼܒܸܟܼܝ 342 ܕܠܒܸܫܬܝ ܙܲܝܢܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܒܝܼܫܐ ܕܫܒܼܵܐ ܠܒܲܪܬܸܟܼܝ܀ 343 :ܐܘܿ ܠܸܟܝ ܐܢܬܬܐ ܕܒܝܲܕ ܕܒܼܚܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܸܟܝ 344 ܪ̈ܥܝܲܬܝ ܡܲܠܟܐ ܘܐܦܢܝܼ ܫܒܝܼܬܹܟܝ ܡܢ݂ ܫܲܒܵܝܐ܀ 345 ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܗܲܝܡܸܢܬܝ ܘܲܟܼܡܵܐ ܐܲܚܸܒܬܝ ܘܲܟܼܡܵܐ ܣܲܝܒܲܪܬܝ܆ 346 ܘܠܐ ܐܬܪܦܝܼ ܚܘܼܡܣܵܢ ܢܲܦܫܸܟܼܝ ܡܢ݂ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ܀ 347 :ܐܘܼ ܠܲܟܼܝܵܢܐ ܟܡܵܐ ܢܛܲܪ ܛܟܼܣܐ ܕܐܣܝܼܪܘܬܸܗ 348 ܕܦܲܢܝܼ ܘܲܦܪܥ ܚܘܼܒܐ ܕܦܐܸܐ ܠܲܟܼܝܵܢ ܐܢܫܐ܀ 349 :ܟܝܵܢܐ ܙܲܩܬܵܗܿ ܠܲܟܼܢܲܥܢܝܬܐ ܒܲܕܡܘܼܬ ܥܘܼܣܩܵܐ 350 ܘܚܸܫܲܬ̤ ܣܓܿܝ ܥܠ ܒܲܪܬܼ ܪ̈ܚܡܝܗܿ ܕܫܲܚܩܗܿ ܫܹܐܕܐ܀ 351 :ܚܸܙܝܵܐ ܨܢܝܼܥܐ ܕܸܒܼܨܗܿ ܠܒܲܪܬܗܿ ܒܥܘܣܩܵܐ ܕܢܟܼܠܸܗ 352 ܘܦܸܪܚܬ̤ ܡܸܪܬܹܗ ܒܢܲܦܫܵܐ ܕܒܲܪܬܗܿ ܘܲܒܪܥܝܵܢܗܿ܀ 353 ܚܲܫܐ ܕܝܼܠܗܿ ܚܫܲܒܬܸܗ ܠܚܲܫܵܐ ܕܒܲܪܬ ܗܲܕܵܡ̈ܝܗܿ: pb. f.61r 354 ܘܠܐ ܐܸܬܒܲܝܐܬ̤ ܥܕܡܵܐ ܕܫܲܢܝܼ ܣܵܢܐܵܐ ܠܚܘܿܪܒܵܐ܀ 355 :ܒܐܸܒܼܐܠ ܪܒܐ ܝܲܬܝܼܒܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܝܼܬܼܐ 356 ܟܡܵܐ ܕܡܵܪܘܿܕܐ ܡܪܹܝܼܡ ܗܘܼܐ ܩܵܠܗ ܒܗܲܝܟܲܠ ܒܲܪܬܗܿ܀ 357 :ܒܸܟܼܝܵܐ ܘܐܸܠܝܵܐ ܡܠܸܐ ܗܘ݂ܐ ܦܘܼܡܗܿ ܒܟܼܠ ܥܸܕܵܢܝܼ̈ܢ 358 ܫܵܡܥܵܐ ܗܘ݂ܵܬܼ ܩܠ̈ܐ ܫܓܝܫ̈ܐ ܕܠܥܸܙ ܕܝܘܵܐ܀ 359 :ܒܚܲܫܐ ܩܫܝܵܐ ܡܬܢܓܕܐ ܗ̄ܘܼܵܬ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ 360 ܟܕ ܚܵܙܝܵܐ ܗ̄ܘ݂ܵܐܬܼ ܦܘܼܬܵܠ ܦܓܪܐ ܘܒܘܼܠܗܵܝ ܢܲܦܫܐ܀ 361 :ܠܐ ܫܠܝܼ ܦܘܼܡܗܿ ܡܢ݂ ܝܼܠ̈ܠܬܐ ܡܲܪܝܼܪ̈ܬܐ 362 ܥܕܡܐ ܕܲܫܠܝܼ ܦܓܪܐ ܕܒܲܪܬܗܿ ܘܵܢܚ݂ܘ ܗܲܕܡ̈ܝܗܿ܀ 363 :ܠܵܐ ܓܵܙ ܪܸܕܝܐ ܕܕܡ̈ܪܹܐ ܕܥܲܝܢ̈ܝܗܿ ܘܲܕܚܘܼܫܵܒ̈ܝܗܿ 364 ܥܕܡܐ ܕܲܚܙ݂ܬ̤ ܕܝܼܒܸܫ ܢܸܒܥܵܐ ܕܡܲܪܬܼܗ ܕܒܝܼܫܐ܀ 365 :ܠܐ ܫܠܚܲܬ̤ ܗ̄ܘ̤ܵܬ ܙܲܝܢܐ ܕܐܒܼܠܐ ܡܢ݂ ܪܥܝܵܢܵܗܿ 366 ܥܕܡܐ ܕܫܡܥܬ̤ ܗܝܿ ܒܲܪܬ ܩܵܠܐ ܕܢܲܦܝܼܩ ܫܐܕܐ܀ 367 :ܠܐ ܣܵܒܼܪܐ ܗ̄ܘ݂ܵܬ ܕܒܸܝܬ ܚܝ̈ܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܐܵܦܢ ܚܲܝܵܐ 368 ܥܕܠܐ ܕܢܚܡܵܗܿ ܩܠܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܐܝܟ ܕܡܢ݂ ܩܲܒܼܪܐ܀ 369 :ܒܩܵܠܸܗ ܢܲܚܡܗܿ ܡܢ݂ ܟܲܪܝܘܼܬܐ ܘܡܼܢ ܦܘܼܡ ܫܐܕܵܐ 370 ܘܲܦܢܬ̤ ܘܲܚܙܵܬ̤ ܚܝ̈ܐ ܕܙܲܒܢܐ ܘܕܠܐ ܫܘܼܠܵܡ܀ 371 :ܣܲܡ ܚܲܝܘܼܬܐ ܐܪܡܝܼ ܒܢܲܦܫܗܿ ܒܲܕܡܘܼܬ ܙܲܪܥܵܐ 372 ܘܗܲܒܸܿܒܼ ܦܐܪܐ ܕܗܲܝܡܢܘܼܬܐ ܒܓܼܘ ܪܥܝܵܢܗܿ܀ 373 :ܚܝܵܬ̤ ܡܢ݂ ܡܲܘܬܐ ܕܚܘܼܒܵܠ ܫܐܕܐ ܗܝ̤ ܥܲܡ ܒܲܪܬܗܿ 374 ܘܠܒܫܬ̤ ܢܚܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܲܒܲܠ܀ 375 :ܬܪܝܢ ܝܘܼܬܼܪ̈ܢܐ ܩܢܵܬ̤ ܛܵܝܼܬܐ ܒܗܲܝܡܢܘܼܬܗܿ 376 ܓܗܵܝܬܐ ܕܫܐܕܐ ܘܒܝܬܵܝܘܼܬܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܐ܀ 377 :ܒܫܲܒܛܵܐ ܕܫܐܕܐ ܕܢܓܸܕ ܒܲܪܬܼܗܿ ܩܢܵܬ̤ ܒܘܼܝܵܢܐ 378 ܘܝܠܦܲܬ̤ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܬܹܪܕܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܠܘܵܬ ܟܲܣܝܵܐ܀ 379 :ܐܦ ܠܗ ܠܫܐܕܵܐ ܟܐܒܐ ܥܦܝܼܦܐ ܐܬܬܘܣܲܦ ܠܹܗ 380 ܕܟܕ ܣܵܒ̇ܪ ܗܘ݂ܐ ܕܡܹܪܕܐ ܪܵܕܐ ܗܦܝܢ ܐܬܢܓܸܕ܀ 381 :ܒܦܲܚܵܐ ܕܲܨܠܵܐ ܢܦܲܠ ܡܵܪܘܿܕܐ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ 382 ܘܲܗܦܲܝܢ ܢܸܟܼܠܸܗ ܥܲܠ ܪܥܝܵܢܸܗ ܐܝܟ ܡܵܐ ܕܟܬܼܝܼܒ܀ 383 :ܒܥ݂ܵܐ ܕܢܫܲܝܸܢ ܥܘܼܡܪܐ ܕܢܦܫܸܗ ܘܢܲܚܪܸܒܼ ܐܢܫܐ 384 ܘܣܲܚܦܸܗ ܪܡܙܵܐ ܠܒܸܢܝܵܢ ܕܐܦܹܗ ܘܫܲܝܸܢ ܐܢܵܫܵܐ܀ 385 :ܒܬܸܛܪܐ ܕܪܘܓܙܸܗ ܨܒܼܵܐ ܕܢܦܟܿܗ ܠܚܲܠܝܘܼܬ ܫܲܝܢܐܵ 386 ܘܟܲܦܪܸܗ ܫܲܝܢܵܐ ܠܡܲܪܝܪܘܼܬܹܗ ܡܢ݂ ܡܝ̈ܘܿܬܸܐ܀ 387 :ܐܝܟ ܕܒܚܲܡܪܐ ܐܪܘܝܼ ܐܢܘܿܢ ܒܲܟܼܬܝܼܫܘܼܬܸܗ 388 ܘܡܢ݂ ܕܐܬܥܲܝܕ ܒܫܸܩܝܵܐ ܕܪܘܚܵܐ ܛܐ݂ ܡܸܐܪܼܝܼܬܸܗ܀ 389 :ܒܲܕܡܘܼܬ ܥܒ̈ܕܐ ܡܫܲܥܒܸܕ ܗܘ݂ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܥܦܪ̈ܢܵܝܸܐ 390 ܘܩ݂ܵܡ ܚܲܕ ܡܸܢܗܘܿܢ ܘܚܲܪܪ ܐܢܘܿܢ ܡܢ݂ ܥܲܒܕܘܼܬܗ܀ 391 :ܐܝܟ ܕܒܫܝܼ̈ܛܐ ܡܲܗܸܠ ܗܘ݂ܐ ܒܗܘܿܢ ܒܲܒܼܢ̈ܲܝ ܐܪܥܐ 392 ܘܐܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܚܲܓ ܦܓܪܢܐ ܘܲܪܥܸܠ ܡܸܢܗ܀ 393 :ܒܗܝܼܠ ܗܘ݂ܐ ܘܲܫܠܹܐ ܒܥܘܼܡܪܐ ܕܐܢܫܐ ܒܲܕܡܘܼܬ ܡܲܠܟܵܐ 394 ܘܲܫܡܲܥ ܛܸܒܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢ ܐܢܫܐ ܘܙܵܥ ܘܐܬܒܲܠܗܝܼ܀ 395 :ܚܸܒ̈ܠ܀ ܕܡܘܬܐ ܐܲܚܕܘܼܗܝ ܡܢ݂ ܫܸܠܝ ܐܝܟ ܝܵܠܸܕܬܐ 396 ܕܚܙܐ ܐܢܵܫܐ ܕܪܵܕܦܝܼܢ ܕܝܘ̈ܐ ܒܫܸܡ ܒܲܪܢܵܫܐ܀ 397 :ܡܵܢܐ ܗ̄ܝܼ ܗܕܐ ܫܲܐܸܠ ܫܹܐܕܐ ܠܫܐܕܐ ܚܲܒܪܸܗ 398 ܕܗܵܐ ܡܸܬܒܲܠܗܝܼܢ ܚܲܝܠ̈ܘܬܢ ܡܢ݂ ܩܵܠ ܐܢܵܫܵܐ܀ 399 :ܐܸܡܲܬܝ ܐܲܫܦܸܠ ܚܹܝܠ ܬܲܩܝܼ̈ܦܹܐ ܩܕܵܡ ܚܲܠ̈ܫܹܐ 400 ܐܟܼܡܵܐ ܕܗܵܫܐ ܕܪ̈ܦܘ ܥܲܦܪܢܹ̈ܐ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܝܸܐ܀ 401 :ܐܸܡܲܬܝ ܐܲܣܝܘ݂ ܟܪ̈ܝܼܗܝ ܦܓܪܐ ܠܗܲܕܡ̈ܝܗܘܿܢ 402 ܐܟܼܡܵܐ ܕܡܲܐܣܹܝܢ ܢܚ̈ܬܝ ܦܓܪܐ ܠܦܓܪ̈ܐ ܟܪ̈ܝܼܗܸܐ܀ 403 ܐܸܡܲܬܝ ܚܲܪܪ ܥܲܒܕܐ ܡܢ݂ ܫܘܼܥܒܵܕܐ: pb. f.61v 404 ܐܟܼܡܐ ܕܗܵܫܐ ܝ̇ܗܸܒ ܝܫܘܿܥ ܚܪܘܼܪ̈ܐ ܠܐܢܵܫܐ܀ 405 :ܘܟܒܲܪ ܫܠܡܲܬ̤ ܗܝܿ ܕܟܬܝܼܒܐ ܥܠ ܒܲܪܢܵܫܐ 406 ܕܢܕܘܼܫ ܪܹܫܐ ܕܚܲܝܠ̈ܘܵܬܢ ܡܵܐ ܕܡܸܬܢܲܨܚ܀ 407 :ܘܟܒܲܪ ܙܲܒܼܢܐ ܗ̄ܘ ܕܫܘܼܠܵܡ ܡܠ̈ܘܗܝ ܕܒܸܠܥܡ ܟܘܼܡܐܲܢ 408 ܘܗܵܢ̇ܘ ܕܩܪ݂ܵܝܗܝ ܒܘܟܒ ܢܘܼܗܪܐ ܕܡܢܗܪ ܐܢܵܫܐ܀ 409 :ܘܲܟܼܒܪ ܫܲܪܝܼܪ ܦܬܓܵܡ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܗܿܘ ܪܘܼܚܵܢܐ 410 ܕܐܟܼܪܸܙ ܒܲܛܢܸܗ ܘܩܪܝܗܝ ܡܵܪܐ ܘܒܲܪ ܥܸܠܵܝܵܐ܀ 411 :ܠܐ ܗܘ݂ܐ ܡܸܡܬܘܿܡ ܗܕܐ ܕܗܘܸܢ ܒܗܵܢܵܐ ܙܒܼܢܵܐ 412 ܕܩܵܪܝܢ ܐܢܵܫܐ ܒܫܸܡ ܒܲܪܢܫܐ ܘܪܥ̇ܠܝܼܢ ܕܝܘ̈ܐ܀ 413 :ܠܐ ܐܫܬܲܡܥܲܬ̤ ܕܚܝ݂ܘ ܡܝܼ̈ܬܐ ܕܠܐ ܒܵܥܘܼܬܐ 414 ܐܟܡܵܐ ܕܲܡܥܝܼܪ ܗܢܐ ܠܡܝܼ̈ܬܸܐ ܐܝܟ ܕܡܢ݂ ܫܸܢܬܐ܀ 415 :ܗܠܝܢ ܡܲܠܸܠܘ ܣܵܢ̈ܐܐ ܕܐܢܫܐ ܚܲܕ ܥܲܡ ܚܒܪܸܗ 416 ܕܚܙ݂ܘ ܐܢܵܫܐ ܕܡܲܦܢܸܐ ܠܐܢܫܐ ܡܢ݂ ܨܐܕܝܗܘܿܢ܀ 417 :ܚܙ݂ܘ ܕܐܸܬܦܲܣܲܩܘ ܢܸܫ̈ܒܸܐ ܨܢܝܼܥܸ̈ܐ ܕܫܘܓܵܫ̈ܝܗܘܿܢ 418 ܘܲܦܠܲܛ ܨܲܝܕܐ ܕܨܵܕܘ ܡܢ݂ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܗܵܫܐ܀ 419 :ܚܙ݂ܲܘ ܕܐܦ ܨܸܦܪܐ ܡܚܝܼܠܲܬ ܓܸܦܵܐ ܬܒܲܪܬܸܗ ܠܦܲܚܵܐ 420 ܘܦܪܚܲܬ̤ ܣܸܠܩܬ̤ ܠܥܸܠ ܡܢ݂ ܩܸܢܛܐ ܕܢܸܟܼܝܵܢ̈ܝܗܘܿܢ܀ 421 :ܒܲܟܼܢܥܢܵܝܬܐ ܚܙ݂ܘ ܡܲܦܘܠܬܐ ܕܩܢܘܿܡ̈ܝܗܘܿܢ 422 ܕܐܝܟܲܢ ܚܸܣܢܲܬ̤ ܐܸܠܥܵܐ ܪܦܝܼܬܼܐ ܠܥܘܼܫܢܐ ܕܕܝܘ̈ܐ܀ 423 :ܐܘ ܐܬܠܲܒܲܒܼܘ ܓܢܣܵܐ ܡܚܝܼܠܐ ܕܚܵܒ ܒܚܛܝܼܬܐ 424 ܘܲܠܒܼܫܘ ܙܲܝܢܐ ܪܘܼܚܵܢܝܐ ܘܐܩܪܸܒܘ ܘܲܙܟܼܘ܀ 425 :ܐܚܘܿܕܘ ܣܲܟܿܪܐ ܕܗܲܝܡܢܘܼܬܼܐ ܒܪ̈ܥܝܢܝܟܿܘܿܢ 426 ܘܣܝܼܡܘ ܣܲܢܘܲܪܬܐ ܕܦܘܼܪܩܢ ܚܝ̈ܐ ܒܪܸܫ ܡܲܕܥܟܼܘܿܢ܀ 427 :ܒܟܸܣܝܐ ܙܲܝܸܢܘ ܚܘܼܫܵܒܝ̈ܟܿܘܿܢ ܚܲܟܿܝܼܡܐܝܼܬ 428 ܘܝܼܠܸܦܘ ܛܟܼܣܐ ܠܡܸܬܟܲܬܫܘܼ ܥܲܡ ܪ̈ܘܼܚܵܢܐ܀ 429 :ܠܲܘ ܒܣܪܢܐ ܗ̄ܘ݂ ܣܵܢܐܵܐ ܕܡܲܩܪܸܒ ܥܲܡ ܚܲܝܲܝܟܘܿܢ 430 ܐܠܐ ܪܘܼܚܐ ܐܚ̇ܕ ܕܲܪܵܐ ܒܙܘܥܸ̈ܐ ܟܣܲܝ̈ܐ܀ 431 :ܠܦܘܼܬ ܟܲܣܝܘܼܬܸܗ ܛܲܝܸܒܘ ܙܲܝܢܐ ܪܘܼܚܵܢܝܐ 432 ܘܐܩܪܸܒܘ ܘܲܙܟܼܘ ܒܝܲܕ ܚܘܼܡܣܵܢܐ ܕܪ̈ܥܝܵܢܝܟܘܿܢ܀ 433 ܢܲܛܪ ܠܲܢ ܒܢܝܼܫܢ ܚܝܐ: ܕܢܚܙܸܐ ܒܝܼܫܐ ܘܲܢܫܲܢܐ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/59
Source:
Vatican City Vatican Library Syr. 594 Vat. sir. 594 http://syriaca.org/manuscript/2288
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Canaanite Woman - ܕܟܢܥܢܝܬܐ” based upon Vat. sir. 594, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/59.
Bibliography:
On the Canaanite Woman - ܕܟܢܥܢܝܬܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/59.

Show Citation Styles