Aphrahat: Demonstration 6: On the Bnay Qyama - ܬܚܘܝܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܩܝܡܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
1

ܘܠܝܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪܢܐ܂ ܘܫܘܝܐ ܗܝ ܠܡܩܒܠܘܬܗ܂ ܕܢܬܥܝܪ ܡܢ ܫܢܬܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܂ ܘܢܫܩܘܠ ܠܒ̈ܝܢ ܥܡ ܐܝ̈ܕܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܠܫܡܝܐ܂ ܕܠܡܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܢܐܬܐ ܡܪܗ ܕܒܝܬܐ܂ ܕܡܐ ܕܐܬܐ ܢܫܟܚܢ ܒܥܝܪܘܬܐ܂ ܢܛܪ ܘܥܕܗ ܕܚܬܢܐ ܫܒܝܚܐ܂ ܕܢܥܘܠ ܥܡܗ ܠܓܢܘܢܗ܂ ܢܛܝܒ ܡܫܚܐ ܠܠܡ̈ܦܕܝܢ܂ ܕܢܦܘܩ ܠܐܘܪܥܗ ܒܚܕܘܬܐ܂ ܢܥܬܕ ܙܘ̈ܕܐ ܠܐܘܢܢ܂ ܠܐܘܪܚܐ ܕܩܛܝܢܐ ܘܐܠܝܨܐ܂ ܘܢܫܠܚ ܘܢܫܕܐ ܡܢܢ ܟܠܗ ܨܐܘܬܐ܂ ܕܢܠܒܫ ܢܚ̈ܬܐ ܕܡܫܬܘܬܐ܂ ܢܬܬܓܪ ܒܟܣܦܐ ܕܩܒܠܢ܂ ܕܢܬܩܪܐ ܥܒ̈ܕܐ ܟܫܝܪ̈ܐ܂ ܢܗܘܐ ܐܡ̈ܝܢܐ ܒܨܠܘܬܐ܂ ܕܢܥܒܪ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܩܢܛܐ܂ ܢܕܟܐ ܠܒܢ ܡܢ ܥܘܠܐ܂ ܕܢܚܙܐ ܠܪܡܐ ܒܐܝܩܪܗ܂ ܢܗܘܐ ܡܪ̈ܚܡܢܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܢܪܚܡ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ܂ ܢܗܘܐ ܫܠܡܐ ܒܝܢܬܢ܂ ܕܢܬܩܪܐ ܐܚ̈ܐ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܢܗܘܐ ܟ̈ܦܢܐ ܠܟܢܘܬܐ܂ ܕܢܣܒܥ ܡܢ ܦܬܘܪ ܡܠܟܘܬܗ܂ ܢܗܘܐ ܡܠܚܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܟܘܠܬܐ ܠܚܘܝܐ܂ ܢܕܟܐ ܙܪܥܢ ܡܢ ܟܘܒ̈ܐ܂ ܕܢܬܠ ܦܐܪ̈ܐ ܚܕ ܒܡܐܐ܂ ܢܣܝܡ ܒܢܝܢܢ ܥܠ ܫܘܥܐ܂ ܕܠܐ ܢܬܬܙܝܥ ܡܢ ܪ̈ܘܚܐ ܘܓ̈ܠܠܐ܂ ܢܗܘܐ ܡܐ̈ܢܐ ܠܐܝܩܪܐ܂ ܕܢܬܒܥܐ ܠܡܪܢ ܠܚܘܫܚܗ܂ ܢܙܒܢ ܟܠܗ ܩܢܝܢܢ܂ ܘܢܙܒܢ ܠܢ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܢܥܬܪ܂ ܢܣܝܡ ܣܝܡܬܢ ܒܫܡܝܐ܂ ܕܡܐ ܕܐܙܠܢ ܢܦܬܚ ܘܢܬܒܣܡ܂ ܢܣܥܘܪ ܠܡܪܢ ܒܟܪ̈ܝܗܐ܂ ܕܢܩܪܝܢ ܘܢܩܘܡ ܡܢ ܝܡܝܢܗ܂ ܢܣܢܐ ܢܦܫܢ ܘܢܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܐܝܟ ܕܗܘ ܪܚܡܢ܂ ܘܐܫܬܠܡ ܥܠ ܐܦ̈ܝܢ܂ ܢܝܩܪ ܠܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܕܢܩܒܠ ܡܢܗ ܛܝܒܘܬܐ܂ ܢܗܘܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܂ ܐܝܟ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢܗ܂ ܢܗܘܐ ܡ̈ܟܝܟܐ ܘܪ̈ܡܝܣܐ܂ ܕܢܘܪܬܢ ܐܪܥܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܢܗܘܐ ܐܡ̈ܝܢܐ ܒܬܫܡܫܬܗ܂ ܕܢܫܡܫܢ ܒܡܫܟܢܐ ܕܩ̈ܕܝܫܐ܂ ܢܨܠܐ ܨܠܘܬܗ ܒܕܟܝܘܬܐ܂ ܕܬܥܘܠ ܩܕܡ ܡܪܐ ܪܒܘܬܐ܂ ܢܗܘܐ ܫܘܬܦ̈ܐ ܒܚܫܗ܂ ܕܗܟܢܐ ܐܦ ܒܩܝܡܬܗ ܢܚܐ܂ ܢܫܩܘܠ ܪܘܫܡܗ ܥܠ ܦܓܪ̈ܝܢ܂ ܕܢܬܦܨܐ ܡܢ ܪܘܓܙܐ ܕܐܬܐ܂ ܕܚܝܠ ܗܘ ܓܝܪ ܝܘܡܐ ܕܐܬܐ ܒܗ܂ ܘܡܢܘ ܡܫܟܚ ܡܣܝܒܪ ܠܗ܂ ܐܟܬܢ ܗܘ ܘܚܡܝܡ ܪܘܓܙܗ܂ ܘܡܘܒܕ ܠܟܠܗܘܢ ܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܢܣܝܡ ܒܪܫܢ ܣܢܘܪܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ܂ ܕܠܐ ܢܒܠܥ ܘܢܡܘܬ ܒܩܪܒܐ܂ ܢܚܙܘܩ ܚܨ̈ܝܢ ܒܫܪܪܐ܂ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ ܫ̈ܦܠܐ ܒܐܝܓܘܢܐ܂ ܢܩܘܡ ܘܢܥܝܪܝܘܗܝ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܕܢܫܬܩ ܡܢܢ ܡܚ̈ܫܘܠܐ܂ ܢܣܒ ܣܟܪܐ ܠܘܩܒܠ ܒܝܫܐ܂ ܛܘܝܒܐ ܕܣܒܪܬܗ ܕܦܪܘܩܢ܂ ܢܩܒܠ ܡܢ ܡܪܢ ܫܘܠܛܢܐ܂ ܕܢܕܘܫ ܚܘ̈ܘܬܐ ܘܥܩܪ̈ܒܐ܂ ܢܢܝܚ ܡܢܢ ܪܘܓܙܐ܂ ܥܡ ܟܠܗ ܚܡܬܐ ܘܒܝܫܬܐ܂ ܨܘܚ̈ܝܬܐ ܠܐ ܢܦܩܢ ܡܢ ܦܘܡܢ܂ ܕܡܨܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܒܗ ܠܐܠܗܐ܂ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܝ̈ܛܐ܂ ܕܢܬܦܨܐ ܡܢ ܠܘܛܬܗ ܕܢܡܘܣܐ܂ ܢܗܘܐ ܦܥ̈ܠܐ ܟܫܝܪ̈ܐ܂ ܕܢܬܒܥ ܐܓܪܢ ܥܡ ܩܕ̈ܡܝܐ܂ ܢܫܩܘܠ ܝܘܩܪܗ ܕܝܘܡܐ܂ ܕܢܒܥܐ ܐܓܪܐ ܝܬܝܪܐ܂ ܠܐ ܢܗܘܐ ܦܥ̈ܠܐ ܒ̈ܛܠܐ܂ ܕܗܐ ܡܪܢ ܐܓܪܢ ܠܟܪܡܗ܂ ܢܬܢܨܒ ܐܝܟ ܓܘ̈ܦܢܐ ܒܓܘ ܟܪܡܗ܂ ܕܗܘܝܘ ܟܪܡܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܢܗܘܐ ܓܘ̈ܦܢܐ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܕܠܐ ܢܬܥܩܪ ܡܢܗ ܡܢ ܟܪܡܐ܂ ܢܗܘܐ ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ܂ ܕܢܦܘܚ ܪܝܚܢ ܠܕܚܕܪܝܢ܂ ܢܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܡܣ̈ܟܢܐ܂ ܘܢܥܬܪ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢܗ ܕܡܪܢ܂ ܐܒܐ ܠܐ ܢܩܪܐ ܠܢ ܒܐܪܥܐ܂ ܕܢܗܘܐ ܒ̈ܢܝܐ ܠܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܢ܂ ܟܘܠ ܡܕܡ ܐܚܝܕܝܢ ܚܢܢ܂ ܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܝܕܥ ܠܢ܂ ܕܝܠܢ ܝܕܘ̈ܥܝܢ ܣܓ̈ܝܐܝܢ܂ ܢܚܕܐ ܒܣܒܪܢ ܒܟܠܥܕܢ܂ ܕܢܚܕܐ ܡܢ ܣܒܪܢ ܘܦܪܘܩܢ܂ ܢܕܘܢ ܢܦܫܢ ܟܢܐܝܬ ܘܢܚܝܒ܂ ܕܠܐ ܢܪܟܢ ܐ̈ܦܝܢ ܒܝܬ ܕܝ̈ܢܐ܂ ܥܠ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܘܕܝܢܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ܂ ܢܣܒ ܠܢ ܙܝܢܐ ܠܬܟܬܘܫܐ܂ ܛܘܝܒܗ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ܂ ܢܩܘܫ ܒܬܪܥܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܕܢܬܦܬܚ ܩܕܡܝܢ ܘܢܥܘܠ ܒܗ܂ ܢܫܐܠ ܪ̈ܚܡܐ ܚܨܝܦܐܝܬ܂ ܕܢܣܒ ܟܡܐ ܕܡܬܒܥܐ ܠܢ܂ ܢܒܥܐ ܡܠܟܘܬܗ ܘܙܕܝܩܘܬܗ܂ ܕܢܩܒܠ ܒܐܪܥܐ ܬܘܣܦܬܐ܂ ܢܪܢܐ ܒܕܠܥܠ ܒܫܡ̈ܝܢܝܬܐ܂ ܘܒܗܝܢ ܢܬܗܓܐ܂ ܐܬܪ ܕܡܫܝܚܐ ܐܬܬܪܝܡ ܘܐܬܥܠܝ܂ ܢܫܒܘܩ ܕܝܢ ܥܠܡܐ ܕܠܐ ܕܝܠܢ܂ ܕܢܡܢܥܢ ܠܐܬܪܐ ܕܐܙܕܡܢܢ ܠܗ܂ ܢܛܝܪ ܥܝ̈ܢܝܢ ܠܡܪܘܡܐ܂ ܕܢܚܙܐ ܠܨܡܚܐ ܕܡܬܓܠܐ܂ ܢܪܝܡ ܓ̈ܦܝܢ ܐܝܟ ܢܫܪ̈ܐ܂ ܕܢܚܙܝܘܗܝ ܠܦܓܪܐ ܟܪ ܕܐܝܬܘܗܝ܂ ܢܥܬܕ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܠܡܠܟܐ܂ ܦܐܪ̈ܐ ܪ̈ܓܝܓܐ܂ ܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬܐ܂ ܢܛܪ ܒܕܟܝܘ ܪܗܒܘܢܗ܂ ܕܢܗܝܡܢܢ ܥܠ ܟܠܗ ܒܝܬ ܓܙܗ܂ ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܡܕܓܠ ܒܪܗܒܘܢܗ܂ ܠܐ ܫܒܩܝܢ ܠܗ ܠܡܥܠ ܠܒܝܬ ܓܙܐ܂ ܢܙܕܗܪ ܒܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܕܢܩܘܡܘܢ ܦܓܪ̈ܝܢ ܒܩܠ ܩܪܢܐ܂ ܢܨܘܬ ܩܠܗ ܕܚܬܢܐ ܕܢܥܘܠ ܥܡܗ ܠܓܢܘܢܐ܂ ܢܥܬܕ ܪܘܡܝܢܐ ܠܚܠܘܠܗ ܘܢܦܘܩ ܠܐܘܪܥܗ ܒܚܕܘܬܐ܂ ܢܠܒܫ ܠܒܘܫܐ ܩܕܝܫܐ ܘܢܗܘܐ ܣܡ̈ܝܟܐ ܒܪܝܫ ܓܒ̈ܝܐ܂ ܡܢ ܕܠܐ ܠܒܫ ܠܒܘܫܐ ܕܡܫܬܘܬܐ ܡܦܩܝܢ ܠܗ ܠܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ܂ ܡܢ ܕܡܫܬܐܠ ܡܢ ܡܫܬܘܬܐ ܠܐ ܛܥܡ ܠܗ ܠܚܫܡܝܬܐ܂ ܡܢ ܕܪܚܡ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܬܐܓܘܪܬܐ ܡܬܓܠܙ ܠܗ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܩ̈ܕܝܫܐ܂ ܡܢ ܕܠܐ ܝܗܒ ܦܐܪ̈ܐ ܒܓܘ ܟܪܡܐ܂ ܡܬܥܩܪ ܘܡܫܬܕܐ ܠܬܫܢܝܩܐ܂ ܡܢ ܕܫܩܠ ܟܣܦܐ ܡܢ ܡܪܗ܂ ܢܦܢܐ ܠܝܗܘܒܗ ܒܝܘܬܪܢܗ܂ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܬܓܪܐ܂ ܢܙܒܢ ܠܗ ܩܪܝܬܐ ܘܣܝܡܬܐ ܕܒܓܘܗ܂ ܡܢ ܕܡܩܒܠ ܙܪܥܐ ܛܒܐ܂ ܢܕܟܐ ܐܪܥܗ ܡܢ ܟܘ̈ܒܐ܂ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܨܝܕܐ܂ ܢܫܕܐ ܡܨܝܕܬܗ ܒܟܠ ܥܕܢ܂ ܡܢ ܕܡܬܪܒܐ ܒܐܬܠܝܛܘܬܐ܂ ܡܢ ܥܠܡܐ ܢܛܪ ܢܦܫܗ܂ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܣܒ ܟܠܝܠܐ ܢܪܗܛ ܒܐܝܓܘܢܐ ܐܝܟ ܢܨܝܚܐ܂ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܦܠ ܒܐܣܛܕܝܐ ܕܢܬܟܬܫ܂ ܢܗܘܐ ܝܠܦ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠ ܕܪܗ܂ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܦܠ ܒܩܪܒܐ܂ ܢܣܒ ܠܗ ܙܝܢܐ ܕܢܬܟܬܫ܂ ܢܗܘܐ ܡܪܩ ܠܗ ܒܟܠܥܕܢ܂ ܡܢ ܕܫܩܠ ܕܡܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ܂ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܢܗܘܐ ܢܘܟܪܝܐ܂ ܡܢ ܕܢܣܒ ܢܝܪܐ ܕܩ̈ܕܝܫܐ܂ ܡܣܒܐ ܘܡܬܠܐ ܢܪܚܩ ܡܢܗ܂ ܡܢ ܕܢܦܫܗ ܒܥܐ ܕܢܩܢܐ܂ ܩܢܝܢ ܥܠܡܐ ܢܪܚܩ ܡܢܗ܂ ܡܢ ܕܪܚܡ ܒܝܬܐ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܒܒܢܝܢ ܛܝܢܐ ܕܢܦܠ ܠܐ ܢܥܡܠ܂ ܡܢ ܕܡܣܟܐ ܕܢܬܚܛܦ ܒܥ̈ܢܢܐ܂ ܪ̈ܟܘܒܐ ܡܨܒ̈ܬܐ ܠܐ ܢܥܒܕ ܠܗ܂ ܡܢ ܕܡܣܟܐ ܠܡܫܬܘܬܐ ܕܚܬܢܐ܂ ܡܫܬܘܬܗ ܕܙܒܢܐ ܠܐ ܢܪܚܡ܂ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܬܒܣܡ ܒܡܫܬܝܐ ܢܛܝܪܐ܂ ܢܪܚܩ ܡܢܗ ܪܘܝܘܬܐ܂ ܡܢ ܕܙܡܢ ܢܦܫܗ ܠܚܫܡܝܬܐ܂ ܠܐ ܢܫܬܐܠ ܘܢܗܘܐ ܬܓܪܐ܂ ܡܢ ܕܢܦܠ ܒܗ ܙܪܥܐ ܛܒܐ܂ ܠܐ ܢܫܒܘܩ ܠܒܝܫܐ ܠܡܙܪܥ ܒܗ ܙܝ̈ܙܢܐ܂ ܡܢ ܕܫܪܝ ܠܡܒܢܐ ܡܓܕܠܐ܂ ܢܚܫܘܒ ܐܢܝܢ ܠܟܠܗܝܢ ܢܦܩ̈ܬܗ܂ ܡܢ ܕܒܢܐ ܘܠܐ ܠܗ ܠܡܓܡܪ܂ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܓܘܚܟܐ ܠܥܒܪ̈ܝ ܐܘܪܚܐ܂ ܡܢ ܕܣܐܡ ܒܢܝܢܗ ܥܠ ܫܘܥܐ܂ ܢܥܡܩ ܫܬܐܣ̈ܘܗܝ܂ ܕܠܐ ܢܦܠ ܡܢ ܓ̈ܠܠܐ܂ ܡܢ ܕܨܒܐ ܠܡܥܪܩ ܡܢ ܚܫܘܟܐ܂ ܢܗܠܟ ܥܕ ܐܝܬ ܠܗ ܢܗܝܪܐ܂ ܡܢ ܕܕܚܠ ܕܠܐ ܢܥܪܘܩ ܒܣܬܘܐ ܡܢ ܩܝܛܐ ܢܥܬܕ ܢܦܫܗ܂ ܡܢ ܕܠܢܝܚܐ ܡܣܟܐ ܠܡܥܠ܂ ܢܛܝܒ ܠܗ ܠܫܒܬܐ ܢܦܩ̈ܬܗ܂ ܡܢ ܕܒܥܐ ܡܢ ܡܪܗ ܫܘܒܩܢܐ܂ ܢܫܒܘܩ ܐܦ ܗܘ ܠܚܝܒܗ܂ ܡܢ ܕܠܐ ܬܒܥ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܝܢ܂ ܪܒܘ ܟܟܪ̈ܝܢ ܫܒܩ ܠܗ ܡܪܗ܂ ܡܢ ܕܪܡܐ ܟܣܦ ܡܪܗ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܠܐ ܡܬܩܪܐ ܥܒܕܐ ܒܝܫܐ܂ ܡܢ ܕܪܚܡ ܡܟܝܟܘܬܐ ܗܘܐ ܝܪܘܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܥܒܕ ܫܠܡܐ ܗܘܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܡܢ ܕܝܕܥ ܨܒܝܢ ܡܪܗ ܢܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܠܐ ܢܒܠܥ ܣܓܝ܂ ܡܢ ܕܡܕܟܐ ܠܒܗ ܡܢ ܢܟܠܐ܂ ܠܡܠܟܐ ܒܫܘܦܪܗ ܢܚܙܝܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ܂ ܡܢ ܕܡܩܒܠ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ܃ ܢܨܒܬ ܒܪ ܐܢܫܗ ܓܘܝܐ܂ ܡܢ ܕܐܬܩܪܝ ܗܝܟܠܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܢܕܟܐ ܦܓܪܗ ܡܢ ܟܘܠܗ ܛܢܦܘܬܐ܂ ܡܢ ܕܡܥܝܩ ܠܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܡܢ ܥܩ̈ܬܐ ܠܐ ܡܪܝܡ ܪܫܗ܂ ܡܢ ܕܫܩܠ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܢܛܪ ܦܓܪܗ ܡܢ ܟܠܗ ܛܢܦܘܬܐ܂ ܡܢ ܕܫܠܚ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܥܬܝܩܐ܂ ܬܘܒ ܠܐ ܢܗܦܘܟ ܠܥܒܝ̈ܕܬܗ ܩܕܡ̈ܝܬܐ܂ ܡܢ ܕܠܒܫ ܠܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ܂ ܢܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܘܠܗ ܨܐܘܬܐ܂ ܡܢ ܕܠܒܫ ܙܝܢܐ ܡܢ ܡ̈ܝܐ܂ ܠܐ ܢܫܠܘܚ ܙܝܢܗ ܕܠܐ ܢܬܚܝܒ ܠܗ܂ ܡܢ ܕܫܩܠ ܣܟܪܐ ܠܘܩܒܠ ܒܝܫܐ܂ ܢܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ ܓܐܪ̈ܐ ܕܫܕܐ ܒܗ܂ ܡܢ ܕܡܬܩܛܥܐ ܠܗ܂ ܠܐ ܨܒܐ ܒܗ ܡܪܗ܂ ܡܢ ܕܪܢܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܡܪܗ܂ ܒܡܪ̈ܢܝܬܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܐ ܢܬܕܘܕ܂ ܡܢ ܕܡܬܗܓܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܡܪܗ܂ ܠܐܝܠܢܐ ܡܬܕܡܐ ܕܢܨܝܒ ܥܠ ܡܝܐ܂ ܡܢ ܕܬܘܟܠܢܗ ܗܘܐ ܥܠ ܡܪܗ܂ ܠܐܝܠܢܐ ܬܘܒ ܕܡܐ܂ ܕܡܫܪܪ ܥܠ ܝܒܠܐ܂ ܡܢ ܕܡܬܬܟܠ ܥܠ ܒܪ ܐܢܪܐ܂ ܡܩܒܠ ܠܗܝܢ ܠܠܘ̈ܛܬܗ ܕܐܪܡܝܐ܂ ܡܢ ܕܐܙܕܡܢ ܠܚܬܢܐ܂ ܢܥܬܕ ܢܦܫܗ܂ ܡܢ ܕܐܢܗܪ ܫܪܓܗ܂ ܠܐ ܢܫܒܩܝܘܗܝ ܕܢܕܥܟ܂ ܡܢ ܕܡܣܟܐ ܠܩܥܬܐ܂ ܢܣܒ ܠܗ ܡܫܚܐ ܒܡܐܢܗ܂ ܡܢ ܕܢܛܪ ܬܪܥܐ ܢܣܟܐ ܠܡܪܗ܂ ܡܢ ܕܪܚܡ ܒܬܘܠܘܬܐ܂ ܢܬܕܡܐ ܠܐܠܝܐ܂ ܡܢ ܕܫܩܠ ܢܝܪܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ܂ ܢܬܒ ܘܢܫܬܘܩ ܠܗ܂ ܡܢ ܕܪܚܡ ܫܠܝܐ ܢܣܟܐ ܠܡܪܗ ܠܣܒܪܐ ܕܚ̈ܝܐ܀

2

ܐܘܡܢ ܗܘ ܓܝܪ ܚܒܝܒܝ ܒܥܠܕܪܢ܂ ܘܨܢܝܥ ܗܘ ܕܠܩܘܒܠܢ ܡܬܟܬܫ܂ ܘܠܘܩܒܠ ܚ̈ܠܝܨܐ ܘܢܨ̈ܝܚܐ܂ ܗܘ ܡܬܛܝܒ ܕܢܬܪܦܘܢ܂ ܫ̈ܦܠܐ ܓܝܪ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܡܩܪܒ ܥܡ ܫܒܝܬܐ ܕܫܒܝܐ ܠܗ܂ ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܓ̈ܦܐ܂ ܦܪܚ ܠܗ ܡܢܗ܂ ܘܠܐ ܡܛܝܢ ܠܗ ܓܐܪ̈ܐ ܕܫܕܐ ܒܗ܂ ܪ̈ܘܚܢܐ ܚܙܝܢ ܠܗ ܟܕ ܡܩܪܒ܂ ܘܠܐ ܡܫܬܠܛ ܙܝܢܗ ܒܦܓܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܢܘܗܪܐ ܠܐ ܕܚܠܝܢ ܡܢܗ܂ ܡܛܠ ܕܚܫܘܟܐ ܥܪܩ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ ܢܗܝܪܐ܂ ܘܒ̈ܢܘܗܝ ܕܛܒܐ ܠܐ ܕܚܠܝܢ ܡܢ ܒܝܫܐ܂ ܡܛܠ ܕܕܘܫܐ ܝܗܒܗ ܠܪ̈ܓܠܝܗܘܢ܂ ܟܕ ܡܬܕܡܐ ܠܗܘܢ ܒܕܡܘܬ ܚܫܘܟܐ܂ ܗܘܝܢ ܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܢܘܗܪܐ܂ ܘܡܐ ܕܪܫܦ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܚܘܝܐ܂ ܗܘܝܢ ܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܡܠܚܐ܂ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܐܟܠ ܡܢܗ܂ ܘܐܢ ܢܬܕܡܐ ܠܗܘܢ ܒܕܡܘܬ ܐܣܦܣ܂ ܗܘܝܢ ܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܒܕܡܘܬ ܝܠܘ̈ܕܐ܂ ܘܐܢ ܢܥܘܠ ܥܠ̈ܝܗܘܢ ܒܪܓܬ ܡܟܘܠܬܐ܂ ܙܟܝܢ ܠܗ ܒܨܘܡܐ ܒܕܡܘܬ ܦܪܘܩܢ܂ ܘܐܢ ܒܪܓܬ ܥܝ̈ܢܐ ܨܒܐ ܕܢܬܟܬܫ ܥܡܗܘܢ܂ ܫܩܠܝܢ ܥܝܢ̈ܝܗܘܢ ܠܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܘܐܢ ܒܫܘܕܠܐ ܨܒܐ ܕܢܙܟܐ ܐܢܘܢ܂ ܠܐ ܡܩܝܡܝܢ ܠܗ ܗܢܘܢ ܡܫܡܥܬܐ܂ ܘܐܢ ܗܘ ܕܓܠܝܐܝܬ ܨܒܐ ܕܢܬܟܬܫ ܥܡܗܘܢ܂ ܗܐ ܙܝܢܐ ܠܒܝܫܝܢ ܘܩܝܡܝܢ ܠܩܘܒܠܗ܂ ܘܐܢ ܗܘ ܕܒܫܢܬܐ ܨܒܐ ܕܢܥܘܠ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܡܬܬܥܝܪܝܢ ܘܫܗܪܝܢ ܘܙܡܪܝܢ ܘܡܨܠܝܢ܂ ܘܐܢ ܒܩܢܝܢܐ ܢܚܬܚܬ ܐܢܘܢ܂ ܝܗܒܝܢ ܠܗ ܗܢܘܢ ܠܡܣ̈ܟܢܐ܂ ܘܐܢ ܐܝܟ ܚܠܝܐ ܥܐܠ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܠܐ ܛܥܡܝܢ ܠܗ ܕܝܕܥܝܢ ܕܡܪܝܪܐ ܗܘ܂ ܘܐܢ ܒܪܓܬܐ ܕܚܘܐ ܢܠܗܩ ܐܢܘܢ܂ ܥܡܪܝܢ ܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܥܡ ܒܢ̈ܬ ܚܘܐ܀

3

ܥܠ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܐܕܡ ܒܝܕ ܚܘܐ܂ ܘܐܕܡ ܐܫܬܕܠ ܠܗ ܒܫܒܪܘܬܗ ܬܘܒ ܥܠ ܝܘܣܦ܂ ܒܝܕ ܐܢܬܬ ܡܪܗ܂ ܘܝܘܣܦ ܐܫܬܘܕܥܗ ܠܢܟܝܠܘܬܗ܂ ܘܠܐ ܨܒܐ ܕܢܩܝܡ ܠܗ ܡܫܡܥܬܐ܂ ܒܝܕ ܐܢܬܬܐ ܐܩܪܒ ܥܡ ܫܡܫܘܢ܂ ܥܕܡܐ ܕܫܩܠܗ ܠܢܙܝܪܘܬܗ܂ ܒܘܟܪܐ ܗܘܐ ܪܘܒܝܠ ܕܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܘܗܝ܂ ܘܒܝܕ ܐܢܬܬ ܐܒܘܗܝ ܫܕܐ ܒܗ ܡܘܡܐ܂ ܟܗܢܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܪܒܐ ܐܗܪܘܢ ܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܡܛܠ ܡܪܝܡ ܚܬܗ ܛܢ ܒܡܘܫܐ܂ ܐܫܬܕܪ ܡܘܫܐ ܕܢܦܪܘܩ ܥܡܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܘܕܒܪ ܥܡܗ ܡܠܟܬ ܣܢܝ̈ܬܐ܂ ܘܦܓܥ ܒܗ ܡܪܝܐ ܒܡܘܫܐ܂ ܘܒܥܐ ܕܢܩܛܠܗ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܗܦܟ ܐܢܬܬܗ ܠܡܕܝܢ܂ ܙܟܐ ܕܘܝܕ ܒܟܠܗܘܢ ܬܟܬܘܫ̈ܘܗܝ܂ ܘܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܒܪܬ ܚܘܐ ܐܫܬܟܚ ܒܗ ܡܘܡܐ܂ ܝܐܐ ܗܘܐ ܚܡܢܘܢ ܘܫܦܝܪ ܚܙܘܗ܂ ܘܐܣܪܗ ܒܪܓܬ ܚܬܗ܂ ܘܩܛܠܗ ܐܒܫܠܘܡ܂ ܚܠܦ ܨܥܪܗ ܕܬܡܪ܂ ܝܪܒ ܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܐܪܥܐ܂ ܘܒܝ̈ܘܡܝ ܣܝܒܘܬܗ܂ ܢܫܘ̈ܗܝ ܐܣܛܝ ܠܒܗ܂ ܒܝܕ ܐܝܙܒܠ ܒܪܬ ܐܝܬܒܥܠ܂ ܣܓܝܬ ܒܝܫܬܗ ܕܐܚܒ܂ ܘܐܬܛܢܦ ܛܒ܂ ܢܣܝܗ ܬܘܒ ܠܐܝܘܒ ܒܒ̈ܢܘܗܝ ܘܒܩܢܝܢܗ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܫܬܠܛ ܒܗ܂ ܐܙܠ ܕܒܪ ܥܠܘܗܝ ܙܝܢܗ܂ ܘܐܬܐ ܘܐܝܬܝܗ ܥܡܗ ܠܒܪܬ ܚܘܐ ܕܛܒܥܬ ܠܐܕܡ܂ ܘܐܡܪ ܒܦܘܡܗ ܠܐܝܘܒ ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ܂ ܕܨܚܐ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܗܘ ܐܝܘܒ ܐܣܠܝ ܡܘܠܟܢܗ܂ ܘܐܦ ܐܣܐ ܡܠܟܐ܂ ܙܟܝܗܝ ܠܠܝܛ ܚܝ̈ܐ܂ ܟܕ ܒܝܕ ܐܡܗ ܨܒܐ ܕܢܥܘܠ ܥܠܘܗܝ܂ ܐܣܐ ܓܝܪ ܝܕܥܗ ܠܢܟܝܠܘܬܗ܂ ܘܐܥܒܪܗ ܠܐܡܗ ܡܢ ܪܒܘܬܗ܂ ܘܦܣܩ ܕܚܠܬܗ ܘܫܕܐ܂ ܪܒ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܩܛܠܗ ܗܪܘܕܣ ܒܪܩܕܐ ܕܒܪܬ ܚܘܐ܂ ܥܬܝܪ ܗܘܐ ܗܡܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܠܟܐ܂ ܘܡܠܟܬܗ ܐܢܬܬܗ ܕܢܘܒܕ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ܂ ܙܡܪܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܝܫ ܫܒܛܐ ܕܫܡܥܘܢ܂ ܘܗܓܡܬܗ ܟܘܙܒܝ ܒܪܬ ܪ̈ܫܐ ܕܡܕܝܢ܂ ܘܡܛܠ ܚܕܐ ܐܢܬܬܐ܂ ܢܦܠܘ ܡܢ ܐܝܣܪܝܠ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܒܚܕ ܝܘܡܐ܀

5

ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ ܚܒܝܒܝ܂ ܥܠ ܡܘܫܐ܂ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܬܓܠܝ ܥܠܘܗܝ ܩܕܝܫܐ܂ ܪܚܡ ܐܦ ܗܘ ܩܕܝܫܘܬܐ܂ ܘܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܬܩܕܫ ܐܢܬܬܗ ܠܗ ܫܡܫܬܗ܂ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ܂ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܡܫܡܫܢܗ ܕܡܘܫܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ܂ ܘܥܠ ܝܫܘܥ ܬܘܒ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ܂ ܕܡܢ ܡܫܟܢܐ ܠܐ ܥܢܕ ܗܘܐ܂ ܘܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܡܫܬܡܫ ܗܘܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܦܣ ܢܡܘܣܐ܂ ܕܢܥܠܢ ܢܫ̈ܐ ܠܡܫܟܢ`ܙܒܢܐ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܟܕ ܠܡܨܠܝܘ ܐܬܝܢ ܗܘ̈ܝ܂ ܒܬܪܥܐ ܕܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܡܨܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܘܗܦܟܢ܂ ܘܐܦ ܠܟܗ̈ܢܐ ܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܒܙܒܢܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ܂ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܢܗܘܘܢ܂ ܘܠܐ ܢܚܟܡܘܢ ܢܫܝ̈ܗܘܢ ܘܐܦ ܥܠ ܐܠܝܐ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ܂ ܕܒܙܒܢ ܒܛܘܪܐ ܕܟܪܡܠܐ ܝܬܒ ܗܘܐ܂ ܘܒܙܒܢ ܒܢܚܠܐ ܕܟܪܝܬ܂ ܘܡܢ ܬܠܡܝܕܗ ܡܫܬܡܫ ܗܘܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܒܗ ܒܫܡܝܐ ܗܘܐ܂ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܬܘܪܣܝܐ ܡܝܬܝܐ ܗܘܬ ܠܗ܂ ܘܕܫܩܠ ܥܠܘܗܝ ܕܡܘܬܐ ܕܥܝܪ̈ܝ ܫܡܝܐ܂ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܥܝܪ̈ܐ ܠܚܡܐ ܘܡܝܐ ܐܝܬܝܘ ܠܗ܂ ܟܕ ܡܢ ܩܕܡ ܐܝܙܒܠ ܥܪܩ ܗܘܐ܂ ܘܕܣܡ ܟܘܠܗ ܡܪܢܝܬܗ ܒܫܡܝܐ܂ ܐܬܚܛܦ ܒܡܪܟܒܬܐ ܕܢܘܪܐ ܠܫܡܝܐ܂ ܘܗܘܐ ܡܥܡܪܗ ܠܥܠܡ ܬܡܢ܂܂܀܂܂ ܘܐܦ ܐܠܝܫܥ ܗܠܟ ܒܥܩ̈ܒܬܐ ܕܪܒܗ܂ ܘܒܥܠܝܬܐ ܕܫܝܠܘܡܝܬܐ ܥܡܪ ܗܘܐ܂ ܘܡܢ ܬܠܡܝܕܗ ܡܫܬܡܫ ܗܘܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡܪܬ ܗܝ ܫܝܠܘܡܝܬܐ܂ ܕܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ ܩܕܝܫ ܗܘ܂ ܘܥܒܪ ܥܠܝܢ ܒܟܠܙܒܢ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܐܐ ܠܗ ܠܩܕܝܫܘܬܗ܂ ܕܢܥܒܕ ܠܗ ܥܠܝܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܒܗ܂ ܘܡܢܐ ܗܘܬ ܬܫܡܫܬܐ ܕܒܥܠܝܬܗ ܕܐܠܝܫܥ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܥܪܣܐ ܘܦܬܘܪܐ܂ ܘܟܘܪܣܝܐ ܘܡܢܪܬܐ ܒܠܚܘܕ܂܂܂܂܂ ܡܢܐ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܥܠ ܝܘܚܢܢ܂ ܕܐܦܠܐ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܡܪ ܗܘܐ܂ ܘܢܛܪ ܒܬܘܠܘܬܐ ܒܙܗܝܘܬܐ܂ ܘܩܒܠ ܪܘܚܗ ܕܐܠܝܐ܂ ܘܐܦ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ ܐܡܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܘܥܠ ܒܪܢܒܐ܂ ܕܕܠܡܐ ܠܡ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܢ ܠܡܐܟܠ ܘܠܡܫܬܐ܂ ܘܐܦ ܢܫ̈ܐ ܠܡܟܪܟܘ ܥܡܢ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܠܡ ܝܐܐ ܘܠܐ ܙܕܩ܀

6

ܡܛܠ`ܗܢܐ ܐ̈ܚܝܢ ܕܝܕܥܢ ܘܚܙܝܢ܂ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ܂ ܒܝܕ ܐܢܬܬܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܥܠܢܐ ܠܒܥܠܕܒܒܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܐܚܪܝܬܐ ܒܗ ܡܫܠܡ܂ ܙܝܢܗ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܕܣܛܢܐ܂ ܘܒܐܝܕܗ ܡܩܪܒ ܠܘܩܒܠ ܐܬ̈ܠܝܛܐ܂ ܒܗ ܗܘ ܓܝܪ ܙܡܪ ܒܟܠܥܕܢ܂ ܡܛܠ ܕܗܝ ܗܘܬ ܠܗ ܟܢܪܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܡܛܠܬܗ ܓܝܪ ܐܬܣܝܡܬ ܠܘܛܬܐ ܕܢܡܘܣܐ܂ ܘܡܛܠܬܗ ܗܘܐ ܡܘܠܟܢܐ ܠܡܘܬܐ܂ ܒܟܐܒ̈ܐ ܓܝܪ ܝܠܕܐ ܒܢ̈ܝܐ ܘܡܫܠܡܐ ܠܡܘܬܐ܂ ܡܛܘܠܬܗ ܐܬܠܝܛܬ ܐܪܥܐ܂ ܕܬܘܥܐ ܟܘܒ̈ܐ ܘܕܪܕܪ̈ܐ܂܂܂܂܂ ܡܟܝܠ܂ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܝܠܕܗ ܕܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ܂ ܟ̈ܘܒܐ ܥܩܝܪܝܢ܂ ܘܕܘܥܬܐ ܫܩܝܠܐ܂ ܘܬܬܐ ܠܝܛܐ܂ ܘܥܦܪܐ ܥܒܝܕ ܡܠܚܐ܂ ܘܠܘܛܬܐ ܩܒܝܥܐ ܒܙܩܝܦܐ܂ ܘܫܢܢܐ ܕܚܪܒܐ ܫܩܝܠ ܡܢ ܐ̈ܦܝ ܐܝܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ܂ ܘܝܗܝܒ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ܂ ܘܦܪܕܝܣܐ ܡܠܝܟ ܠܛܘ̈ܒܢܐ܂ ܘܠܒ̈ܬܘܠܐ ܘܩܕܝܫ̈ܐ܂ ܘܝܗܝܒܝܢ ܦܐܪ̈ܝ ܐܝܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܡܟܘܠܬܐ ܠܡܗ̈ܝܡܢܐ ܘܠܒ̈ܬܘܠܐ܂ ܘܠܥܒ̈ܕܝ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܬܪܥܐ ܦܬܝܚ܂ ܘܐܘܪܚܐ ܕܪܝܫܐ܂ ܘܡܒܘܥܐ ܪܕܐ ܘܡܫܩܐ ܠܕܨܗܝܢ܂ ܦܬܘܪܐ ܬܪܝܨ܂ ܘܡܫܬܘܬܐ ܡܛܝܒܐ܂ ܬܘܪܐ ܕܦܛܡܐ ܩܛܝܠ܂ ܟܣܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܡܙܝܓ܂ ܒܘܣܡܐ ܡܛܝܒ܂ ܘܚܬܢܐ ܩܪܝܒ ܠܡܣܬܡܟܘ܂ ܫ̈ܠܝܚܐ ܙܡܢܘ܂ ܘܩܪ̈ܝܐ ܛܒ ܣ̈ܓܝܐܝܢ܂ ܓܒ̈ܝܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܥܬܕܘ ܢܦܫܟܘܢ܂ ܢܘܗܪܐ ܨܡܚ ܘܓܐܐ ܘܫܦܝܪ܂ ܘܠܒܘ̈ܫܐ ܕܠܐ ܥܒܝܕܝܢ ܒܐܝ̈ܕܝܐ ܡܛܝܒܝܢ܂ ܩܥܬܐ ܩܪܝܒܐ܂ ܩܒܪ̈ܐ ܡܬܦܬܚܝܢ܂ ܘܣܝܡ̈ܬܐ ܡܬܓܠܝܢ܂ ܡܝ̈ܬܐ ܩܝܡܝܢ܂ ܘܚ̈ܝܐ ܦܪ̈ܚܝܢ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܠܟܐ܂ ܣܡܟܐ ܬܪܝܨ܂ ܩܪܢܐ ܡܠܒܒܐ܂ ܘܫܝܦܘܪ̈ܐ ܡܣܪܗܒܝܢ܂ ܘܥܝܪ̈ܝ ܫܡܝܐ ܪܗܛܝܢ܂ ܘܟܘܪܣܝܐ ܠܕܝܢܐ ܬܪܝܨ܂ ܕܥܡܠ ܚܕܐ܂ ܘܕܫܦܠ ܕܚܠ܂ ܘܕܐܪܫܥ ܠܕܝܢܐ ܠܐ ܩܪܒ܂ ܒ̈ܢܝ ܝܡܝܢܐ ܪܘܙܝܢ܂ ܘܕܡܢ ܣܡܠܐ ܒܟܝܢ ܘܡܝܠܠܝܢ܂ ܕܒܢܘܗܪܐ ܡܬܓܐܝܢ܂ ܘܕܒܚܫܘܟܐ ܡܬܬܢܚܝܢ܂ ܕܠܫܢܗܘܢ ܢܪܛܒܘܢ܂ ܛܝܒܘܬܐ ܥܒܪܐ ܘܟܢܘܬܐ ܡܡܠܟܐ܂ ܬܝܒܘܬܐ ܠܝܬ ܒܗܘ ܐܬܪܐ܂ ܣܬܘܐ ܩܪܒ܂ ܘܩܝܛܐ ܥܒܪ ܠܗ܂ ܫܒܬܐ ܕܢܝܚܐ ܐܬܝܐ܂ ܥܡܠܐ ܫܠܐ܂ ܠܠܝܐ ܒܛܠ ܠܗ܂ ܢܘܗܪܐ ܡܡܠܟ܂ ܘܡܘܬܐ ܥܘܩܣܗ ܡܬܬܒܪ ܘܒܚ̈ܝܐ ܡܬܒܠܥ܂ ܕܗܦܟܝܢ ܠܫܝܘܠ ܒܟܝܢ܂ ܘܫ̈ܢܝܗܘܢ ܡܚܪܩܝܢ܂ ܘܕܐܙܠܝܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܚܕܝܢ ܘܪܘܙܝܢ܂ ܘܕܝܨܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ܂ ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܣܒܝܢ ܢܫ̈ܐ܂ ܡܢ ܥܝܪ̈ܝ ܫܡܝܐ ܡܫܬܡܫܝܢ܂ ܢܛܪ̈ܝ ܩܕܝܫܘܬܐ܂ ܒܝܬ ܡܩܕܫܗ ܕܪܡܐ ܡܬܢܝܚܝܢ܂ ܟܠܗܘܢ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܡܚܕܐ ܠܗܘܢ ܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܥܘܒܗ ܕܐܒܘܗܝ܂ ܠܝܬ ܬܡܢ ܕܟܪܐ ܘܠܐ ܢܩܒܬܐ܂ ܘܠܐ ܥܒܕܐ ܘܠܐ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ܂ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܪܡܐ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܒ̈ܬܘܠܬܐ ܕܟܝ̈ܬܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܡܟܝܪ̈ܢ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܬܡܢ ܢܗܪܝܢ ܠܡܦܕ̈ܝܗܝܢ܂ ܘܥܡܗ ܕܚܬܢܐ ܥܐܠܢ ܠܓܢܘܢܗ܂ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܟܝܪܢ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܡܢ ܠܘ̈ܛܬܗ ܕܢܡܘܣܐ ܪܚܝܩܢ܂ ܘܡܢ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܒܢ̈ܬ ܚܘܐ ܦܪܝܩܢ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܗܘܝܢ ܠܓܒܪ̈ܐ܂ ܕܢܩܒܠܢ ܠܘ̈ܛܬܐ ܘܢܗܘܝܢ ܒܟܐܒ̈ܐ܂ ܘܠܐ ܚܫܒܢ ܠܡܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܒ̈ܢܝܐ ܠܐ ܡܫܠܡܢ ܠܗ܂ ܘܚܠܦ ܓܒܪܐ ܕܡܐܬ܂ ܡܟܝܪ̈ܢ ܗܢܝܢ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܘܕܠܐ ܝܠܕܢ ܒܢ̈ܝܐ܂ ܡܬܝܗܒ ܠܗܝܢ ܫܡܐ ܕܛܒ ܡܢ ܒܢ̈ܝܐ ܘܡܢ ܒܢ̈ܬܐ܂ ܘܚܠܦ ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܒ̈ܢܬ ܚܘܐ܂ ܐܡܪܢ ܗܢܝܢ ܙܡܝܪ̈ܬܗ ܕܚܬܢܐ܂ ܡܫܬܘܬܐ ܕܒܢ̈ܬ ܚܘܐ ܫܒܥܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܘܕܝܠܗܝܢ ܚܬܢܐ ܕܠܐ ܦܛܪ ܠܥܠܡ܂ ܨܒܬܐ ܕܒ̈ܢܬ ܚܘܐ ܥܡܪܐ ܕܒܠܐ ܘܡܬܚܒܠ܂ ܘܕܝܠܗܝܢ ܠܒܘ̈ܫܝܗܝܢ ܠܐ ܒܠܝܢ܂ ܠܫܘܦܪܐ ܕܒ̈ܢܬ ܚܘܐ܂ ܡܚܡܝܐ ܠܗ ܣܝܒܘܬܐ܂ ܘܫܘܦܪܗܝܢ ܕܝܠܗܝܢ ܒܙܒܢ ܩܝܡܬܐ ܡܬܚܕܬ܀

8

ܫܡܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܡܕܡ ܕܟܬܒ ܐܢܐ ܠܟ܂ ܠܗܝܢ ܡܕܡ ܕܝܐܝܢ܂ ܠܝܚܝ̈ܕܝܐ ܒ̈ܢܝ ܩܝܡܐ ܒ̈ܬܘܠܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ܂ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ`ܡܕܡ܂ ܝܐܐ ܠܓܒܪܐ ܐܝܢܐ ܕܢܝܪܐ ܣܝܡ ܥܠܘܗܝ܂ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܬܗܘܐ ܫܪܝܪܐ܂ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܟܬܒܬ ܠܟ ܒܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܂ ܕܢܗܘܐ ܚܦܝܛ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ܂ ܘܢܗܘܐ ܪܬܚ ܒܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܘܢܗܘܐ ܡܟܝܟ ܘܪܡܝܣ ܘܡܗܘܢ܂ ܘܬܗܘܐ ܡܠܬܗ ܢܝܚܐ ܘܒܣܝܡܐ܂ ܘܢܗܘܐ ܫܦܐ ܪܥܝܢܗ ܥܡ ܟܠܢܫ܂ ܘܢܗܘܐ ܡܡܠܠ ܡ̈ܠܘܗܝ ܒܡܬܩܠܐ܂ ܘܢܥܒܕ ܣܝܓܐ ܠܦܘܡܗ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܡܣ̈ܓܦܢܝܬܐ܂ ܘܢܪܚܩ ܡܢܗ ܓܘܚܟܐ ܡܣܪܗܒܐ܂ ܘܠܐ ܢܪܚܡ ܡܨܒܬܘܬܐ ܕܢܚ̈ܬܐ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܣܥܪܗ ܘܠܐ ܠܗ ܕܢܪܒܐ ܘܢܨܒܬ܂ ܘܠܐ ܡܫ̈ܚܢܐ ܪ̈ܝܚܢܐ ܝܐܐ ܠܗ ܠܡܡܫܚ܂ ܘܠܐ ܒܡܫ̈ܬܘܬܐ ܢܗܘܐ ܡܣܬܡܟ܂ ܘܠܐ ܢܚ̈ܬܐ ܡܨܒ̈ܬܐ ܝܐܐ ܠܗ ܠܡܠܒܫ܂ ܘܠܐ ܥܠ ܚܡܪܐ ܢܣܥܐ ܠܡܥܒܪ܂ ܘܢܪܚܩ ܡܢܗ ܪܥܝܢܐ ܪܡܐ܂ ܘܠܐ ܢܚ̈ܬܐ ܡܨܒ̈ܬܐ ܝܐܐ ܠܗ ܠܡܚܙܐ܂ ܘܠܐ ܪ̈ܕܝܕܐ ܢܠܒܫ܂ ܘܢܦܪܩ ܡܢܗ ܠܫܢܐ ܕܢܟܠܐ܂ ܘܢܥܒܪ ܡܢܗ ܛܢܢܐ ܘܚܪܝܢܐ܂ ܘܢܫܕܐ ܡܢܗ ܣܦܘ̈ܬܐ ܕܢܟܠܐ܂ ܘܡ̈ܠܐ ܕܡܬܐܡܪܢ ܥܠ ܒܪܢܫܐ܂ ܟܕ ܗܘ ܕܡܬܐܡܪܢ ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܗܘܐ ܩܪܝܒ܂ ܠܐ ܢܫܡܥ ܘܠܐ ܢܩܒܠ܂ ܕܠܐ ܢܚܛܐ܂ ܥܕܠܐ ܢܥܩܒ܂ ܡܡܝܩܢܘܬܐ ܡܘܡܐ ܗܝ ܣܢܝܐ܂ ܘܠܡܣܩܘ ܥܠ ܠܒܐ ܠܐ ܘܠܝܐ܂ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡܘܙܦ ܘܫܩܠ ܪܒܝܬܐ ܘܠܐ ܢܪܚܡ ܝܥܢܘܬܐ܂ ܢܬܥܠܒ ܘܠܐ ܢܥܠܘܒ܂ ܘܢܪܚܩ ܬܘܒ ܡܢܗ ܫܓܝܫܘܬܐ܂ ܘܡ̈ܠܐ ܕܫܘܥܝܐ ܠܐ ܢܐܡܪ܂ ܘܠܐ ܢܒܙܚ ܒܒܪܢܫܐ ܕܬܐܒ ܡܢ ܚܛ̈ܗܘܗܝ܂ ܘܠܐ ܢܡܝܩ ܒܐܚܘܗܝ ܕܨܐܡ܂ ܘܠܡܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܨܡ ܠܐ ܢܒܗܬ܂ ܐܬܪ ܕܡܬܩܒܠ ܢܟܣ܂ ܘܐܬܪ ܕܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܠܗ ܢܕܥ ܐܝܩܪܗ܂ ܒܥܕܢܐ ܕܡܬܩܒܠܐ ܡܠܬܗ ܢܡܠܠ܂ ܘܐܠܐ ܒܫܬܩܐ ܢܗܘܐ܂ ܘܡܛܠ ܟܪܣܗ ܠܐ ܢܒܣܪ ܢܦܫܗ ܒܫܐ̈ܠܬܗ܂ ܘܠܡܢ ܕܕܚܠ ܠܐܠܗܐ ܢܓܠܐ ܐܪܙܗ܂ ܘܡܢ ܒܝܫܐ ܢܛܪ ܢܦܫܗ܂ ܒܬܪ ܐܢܫ ܕܒܝܫ ܠܐ ܢܐܡܪ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܒܬܪ ܣܢܐܗ܂ ܘܗܟܢܐ ܢܬܟܬܫ܂ ܕܠܓܡܪ ܣܢܐܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ܂ ܟܕ ܒܕܫܦܝܪ ܛܢܝܢ ܒܗ܂ ܢܘܣܦ ܗܘ ܥܠ ܫܦܝܪܘܬܗ܂ ܘܡܛܠ ܛܢܢܐ ܠܐ ܢܣܬܓܦ܂ ܘܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܘܝܗܒ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܢܚܕܐ܂ ܘܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܠܐ ܬܟܪܐ ܠܗ܂ ܘܥܡ ܒܪܢܫܐ ܒܝܫܐ܂ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܥܢܝܢܐ܂ ܘܥܡ ܓܒܪܐ ܡܨܥܪܢܐ܂ ܠܐ ܢܡܠܠ܂ ܕܠܐ ܢܬܠ ܢܦܫܗ ܠܨܥܪܐ܂ ܘܥܡ ܓܒܪܐ ܡܓܕܦܢܐ ܠܐ ܢܕܪܘܫ܂ ܕܠܡܐ ܢܨܛܚܐ ܡܪܗ ܡܛܠܬܗ܂ ܘܡܢ ܡܐܟܠ ܩܪܨܐ ܢܗܘܐ ܪܚܝܩ܂ ܘܠܐ ܢܫܬܦܪ ܠܒܪܢܫܐ ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܒܫܘܦܪܢܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ܂ ܗܠܝܢ ܝܐܝܢ ܠܝܚܝ̈ܕܝܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܡܩܒܠܝܢ ܢܝܪܐ ܫܡܝܢܐ܂ ܘܗܘܝܢ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܐܐ ܠܗܘܢ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܕܠܪܒܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܢܬܕܡܘܢ܀

10

ܗܕܐ ܟܠܗ ܡܟܝܟܘܬܐ ܚܘܝܢ ܡܚܝܢܢ ܒܢܦܫܗ܂ ܢܡܟ ܗܟܝܠ ܢܦܫܢ ܐܦ ܚܢܢ ܚܒ̈ܝܒܝ܂ ܡܪܢ ܟܕ ܐܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܗ܂ ܗܠܟ ܒܟܝܢܢ܂ ܢܩܘܐ ܚܢܢ ܒܟܝܢܢ܂ ܕܒܝܘܡ ܟܢܘܬܐ ܢܫܘܬܦܢ ܠܟܝܢܗ܂ ܢܣܒ ܡܪܢ ܡܢܢ ܪܗܒܘܢܐ ܘܐܙܠ܂ ܘܫܒܩ ܠܢ ܪܗܒܘܢܐ ܡܢ ܕܝܠܗ ܘܐܬܥܠܝ܂ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ܂ ܡܛܠ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܝܠܢ܂ ܦܘܪܣܐ ܗܢܐ ܐܫܬܟܚ܂ ܕܝܠܢ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܠܢ ܡܢܘ ܝܗܒ ܗܘܐ܂ ܫܪܝܪ ܗܘ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܡܠܟ ܠܢ ܡܪܢ܂ ܕܐܬܪ ܕܐܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܕܫܩܠ ܡܢ ܕܝܠܢ܂ ܒܐܝܩܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬܗ܂ ܘܬܓܐ ܩܛܝܪ ܒܪܫܗ܂ ܘܐܦ ܕܝܠܗ ܕܫܩܠܢ܂ ܘܠܐ ܠܢ ܕܢܝܩܪܝܘܗܝ܂ ܕܝܠܢ ܡܝܩܪ ܗܘ ܠܘܬܗ ܕܠܐ ܒܟܝܢܢ܂ ܢܝܩܪ ܕܝܠܗ ܒܟܝܢܐ ܕܢܦܫܗ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܢܝܩܪܝܘܗܝ ܢܐܙܠ ܠܘܬܗ܂ ܕܡܢ ܕܫܩܠ ܘܣܠܩ܂ ܘܐܢ ܢܒܣܐ ܒܗ܂ ܢܣܒ ܡܢܢ ܕܝܗܒ ܠܢ܂ ܘܐܢ ܢܟܘܡ ܥܠ ܪܗܒܘܢܗ܂ ܬܡܢ ܫܩܠ ܕܝܠܗ܂ ܘܡܢ ܡܕܡ ܕܡܠܟ ܠܢ ܓܠܙ ܠܢ܂ ܢܪܒܐ ܒܪܡܠܟܐ ܕܠܘܬܢ ܫܦܝܪ܂ ܡܛܠ ܕܗܡܝܪܐ ܚܠܦܘܗܝ ܕܒܝܪ ܡܢܢ܂ ܡܢ ܕܐܚܕ ܠܒܪ ܡܠܟܐ ܒܐܝܩܪܐ܂ ܡܢ ܡܠܟܐ ܡܫܟܚ ܕܫܢ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܕܝܠܢ ܕܠܘܬܗ ܒܐܝܩܪܐ ܝܬܒ܂ ܘܬܓܐ ܩܛܝܪ ܒܪܫܗ܂ ܘܐܘܬܒܗ ܥܡ ܡܠܟܐ܂ ܘܚܢܢ ܕܡܣ̈ܟܢܝܢ ܚܢܢ܂ ܡܢܐ ܢܥܒܕ ܠܒܪ ܡܠܟܐ ܕܠܘܬܢ܂ ܡܕܡ ܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܡܢܢ܂ ܐܠܐ ܕܗܝ̈ܟܠܝܢ ܢܨܒܬ ܠܗ܂ ܕܡܐ ܕܫܠܡ ܙܒܢܐ ܘܐܙܠ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ܂ ܢܘܕܐ ܠܗ ܡܢܢ܂ ܡܛܠ ܕܝܩܪܢܝܗܝ܂ ܟܕ ܐܬܐ ܠܘܬܢ܂ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܕܝܠܢ܂ ܘܐܦܠܐ ܠܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܢ ܕܝܠܗ܂ ܟܕ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܘܕܐܒܘܗܝ܂ ܟܕ ܣܒܪ ܓܝܪ ܓܒܪܝܐܝܠ ܠܡܪܝܡ ܛܘܒܢܝܬܐ ܕܝܠܕܬܗ܂ ܡܠܬܐ ܡܢ ܪܘܡܐ ܫܩܠ ܘܐܬܐ܂ ܘܡܠܬܐ ܦܓܪܐ ܗܘܬ ܘܐܓܢܬ ܒܢ܂ ܘܟܕ ܐܙܠ ܠܘܬ ܡܫܕܪܢܗ܂ ܫܩܠ ܘܐܙܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܝ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܐܣܩܢ ܘܐܘܬܒܢ ܥܡܗ ܒܫܡܝܐ܂ ܘܟܕ ܐܙܠ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ܂ ܫܕܪ ܠܢ ܪܘܚܗ܂ ܘܐܡܪ ܠܢ܂ ܥܡܟܘܢ ܐܢܐ ܥܕܡܐ ܕܫܠܡ ܥܠܡܐ܂ ܡܫܝܚܐ ܓܝܪ ܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ܂ ܘܡܫܝܚܐ ܥܡܪ ܒܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܣܦܩ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܒܚܟܡܬܗ ܕܐܒܘܗܝ܂ ܘܥܡܪ ܒܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܟܕ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ܂ ܘܠܟܘܠ ܡܗܝ̈ܡܢܐ܂ ܡܢܬܐ ܡܢܬܐ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܡܢܗ܂ ܘܠܐ ܚܣܪ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܐܦܠܓܝܘܗܝ ܒܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܟܕ ܒܣܓ̈ܝܐܐ ܡܦܠܓ܂ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ ܝܬܒ܂ ܘܗܘ ܒܢ ܘܐܢܚܢܢ ܒܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܕܐܢܬܘܢ ܒܝ ܐܢܬܘܢ ܘܐܢܐ ܒܟܘܢ ܐܢܐ܂ ܘܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܡܪ܂ ܕܐܢܐ ܘܐܒܝ ܚܕ ܚܢܢ܀

11

ܘܐܢ ܐܢܫ ܕܒܨܝܪܐ ܬܐܪܬܗ ܡܢ ܝܕܥܬܐ܂ ܢܬܚܪܐ ܥܠ ܗܕܐ ܘܢܐܡܪ܂ ܕܟܕ ܚܕ ܗܘ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܚܕ ܗܘ ܐܒܘܗܝ܂ ܐܝܟܢܐ ܥܡܪ ܡܫܝܚܐ ܘܐܒܘܗܝ ܒܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܗܘܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܗܝ̈ܟܠܐ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܥܡܪ ܒܗܘܢ܂ ܡܕܝܢ ܐܢ ܗܟܢܐ ܗܘ܂ ܘܠܚܕ ܚܕ ܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܚܕ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܛܝܗܝ܂ ܘܐܠܗܐ ܕܒܡܫܝܚܐ܂ ܐܢ ܗܟܢܐ ܗܘ܂ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐ̈ܠܗܐ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܡܫܝ̈ܚܐ ܕܠܐ ܡܬܡܢܝܢ܂܂܂܂ ܫܡܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ܂ ܕܙܕܩ ܠܗ ܠܡܠܬܐ ܗܕܐ܂ ܡܢ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܢܩܒܠ ܦܝܣܐ܂ ܡܢ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ܂ ܟܠ ܐܢܫ ܓܝܪ ܝܕܥ ܕܫܡܫܐ ܒܫܡܝܐ ܩܒܝܥ܂ ܘܙܠܝܩ̈ܘܗܝ ܒܐܪܥܐ ܦܪܝܣܝܢ܂ ܘܥܐܠ ܡܢܗ ܒܬܪ̈ܥܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܘܒܟܘ̈ܐ ܕܒ̈ܬܐ܂ ܘܟܪ ܕܢܦܠ ܕܢܚܗ ܕܫܡܫܐ܂ ܐܦܢ ܐܝܟ ܦܣܬܐ ܕܐܝܕܐ ܫܡܫܐ ܡܬܩܪܐ܂ ܘܟܕ ܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܢܦܠ܂ ܗܟܢܐ ܡܬܩܪܐ܂ ܘܩܢܘܡܗ ܕܫܡܫܐ ܒܫܡܝܐ ܗܘ܂ ܡܕܝܢ ܐܢ ܗܟܢܐ ܗܘ܂ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܫܡ̈ܫܐ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܐܦ ܡܝ̈ܐ ܕܝܡܐ ܣܓ̈ܝܐܝܢ ܐܢܘܢ܂ ܘܟܕ ܡܢܝܩܝܬܐ ܚܕܐ ܬܣܒ ܡܢܗܘܢ܂ ܡܝܐ ܡܬܩܪܝܢ܂ ܘܟܕ ܠܐܠܦ ܡܐ̈ܢܝܢ ܬܦܠܓ ܐܢܘܢ܂ ܡܝܐ ܡܬܩܪܝܢ ܒܫܡܗܘܢ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܢܘܪܐ ܬܕܠܩ ܡܢ ܢܘܪܐ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ܂ ܡܢ ܟܪ ܕܫܩܠ ܐܢܬ ܘܡܕܠܩ ܐܢܬ܂ ܠܐ ܚܣܪܐ܂ ܘܢܘܪܐ ܒܚܕ ܫܡܐ ܡܬܩܪܝܐ܂ ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܠܕܘܟ̈ܝܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܡܦܠܓ ܐܢܬ ܠܗ܂ ܗܘܝܐ ܠܗ ܒܫܡ̈ܗܐ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܟܕ ܥܦܪܐ ܬܣܒ ܡܢ ܐܪܥܐ܂ ܘܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܬܪܡܝܘܗܝ܂ ܥܦܪܐ ܡܕܡ ܠܐ ܚܣܪ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ܒܫܡܗ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܘܡܫܝܚܗ܂ ܟܕ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܒܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܥܡܪܝܢ܂ ܘܗܢܘܢ ܒܫܡܝܐ ܒܩܢܘܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܂ ܘܡܕܡ ܠܐ ܚܣܪܝܢ܂ ܟܕ ܒܣܓ̈ܝܐܐ ܥܡܪܝܢ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܚܣܪ ܫܡܫܐ ܒܫܡܝܐ ܡܕܡ܂ ܟܕ ܚܝܠܗ ܒܐܪܥܐ ܫܪܐ܂ ܚܕ ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܠܐ ܣܓܝ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܟܕ ܐܦ ܗܘ ܫܡܫܐ ܒܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܩܐܡ܀

12

ܬܘܒ ܡܥܗܕ ܐܢܐ ܠܟ ܚܒܝܒܝ܂ ܘܐܦ ܕܟܬܝܒܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ܂ ܕܟܕ ܝܩܪ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܘܫܐ ܠܡܕܒܪܘ ܡܫܪܝܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ܂ ܗܐ ܒܨܪ ܐܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܥܠܝܟ܂ ܘܝܗܒܢܐ ܥܠ ܫܒܥܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܣܒ̈ܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܟܕ ܒܨܪ ܡܢ ܪܘܚܗ ܕܡܘܫܐ܂ ܘܐܬܡܠܝܘ ܡܢܗ ܫܒܥܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ܂ ܡܘܫܐ ܡܕܡ ܠܐ ܚܣܪ܂ ܐܘ ܐܬܝܕܥܬ ܪܘܚܗ܂ ܕܡܕܡ ܒܨܪ ܡܢܗ܂ ܘܐܦ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ ܐܡܪ܂ ܕܦܠܓ ܐܠܗܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܡܫܝܚܗ܂ ܘܫܕܪ ܒܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܡܫܝܚܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܬܢܟܝ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܟܝܠܬܐ ܝܗܒ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܪܘܚܐ܂ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܬܛܦܣܘ܂ ܕܡܫܝܚܐ ܥܡܪ ܒܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ܂ ܟܕ ܡܫܝܚܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܬܢܟܐ܂ ܟܕ ܒܣܓ̈ܝܐܐ ܡܦܠܓ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܩܒܠܘ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܫܩܠ܂ ܘܡܢ ܪܘܚܗ ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܐܫܝܕܐ ܝܘܡܢܐ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ܂ ܘܡܬܢܒܝܢ ܒܢ̈ܝܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܘܣܒ̈ܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ܂ ܘܥܒ̈ܕܐ ܘܐܡܗ̈ܬܐ܂ ܘܡܢ ܡܫܝܚܐ ܐܝܬ ܒܢ܂ ܘܡܫܝܚܐ ܒܫܡܝܐ܂ ܡܢ ܝܡܝܢ ܐܒܘܗܝ܂ ܘܡܫܝܚܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܟܝܠܬܐ ܩܒܠ ܪܘܚܐ܂ ܐܠܐ ܐܒܘܗܝ ܪܚܡܗ܂ ܘܐܫܠܡ ܟܠ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ܂ ܘܥܠ ܟܠܗ ܓܙܗ ܐܫܠܛܗ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܝܘܚܢܢ܂ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܟܝܠܬܐ ܝܗܒ ܪܘܚܐ ܐܒܐ ܠܒܪܗ܂ ܐܠܐ ܪܚܡܗ ܘܐܫܠܡ ܟܠ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ܂ ܘܐܦ ܡܪܢ ܐܡܪ܂ ܕܟܠ`ܡܕܡ ܐܫܬܠܡ ܠܝ ܡܢ ܐܒܝ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܐܒܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܢܕܘܢ܂ ܐܠܐ ܟܘܠܗ ܕܝܢܐ ܠܒܪܗ ܢܬܠܝܘܗܝ܂ ܘܐܦ ܫܠܝܚܐ ܐܡܪ܂ ܕܟܠ`ܡܕܡ ܢܫܬܥܒܕ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܕܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ܂ ܘܡܐ ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܟܠ ܡܢ ܐܒܘܗܝ܂ ܗܝܕܝܢ ܢܫܬܥܒܕ ܐܦ ܗܘ ܠܐܠܗܐ ܐܒܘܗܝ܂ ܕܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ܂ ܘܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ܂ ܘܒܟܠ ܐܢܫ܀

13

ܝܘܚܢܢ ܡܣܗܕ ܥܠܘܗܝ ܡܪܢ܂ ܕܪܒ ܗܘ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܒܟܝܠܬܐ ܩܒܠ ܪܘܚܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܗ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܩܒܠ ܐܠܝܐ܂ ܢܣܒ ܝܘܚܢܢ ܪܘܚܐ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܠܝܐ ܒܚܘܪܒܐ ܥܡܪ ܗܘܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܝܘܚܢܢ܂ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܕܒܪܬܗ܂ ܘܒܚܘܪܒܐ ܘܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܡܥܪ̈ܐ ܥܡܪ ܗܘܐ܂ ܐܠܝܐ ܦܪܚܬܐ ܬܪܣܝܬܗ܂ ܘܝܘܚܢܢ ܩܡ̈ܨܐ ܕܦܪܚܝܢ ܐܟܠ ܗܘܐ܂ ܐܠܝܐ ܩܡܪܐ ܕܡܫܟܐ ܐܣܝܪ ܗܘܐ ܒܚܨ̈ܘܗܝ܂ ܘܝܘܚܢܢ ܥܪܩܬܐ ܕܡܫܟܐ ܐܣܝܪ ܗܘܐ ܒܚܨ̈ܘܗܝ܂ ܠܐܠܝܐ ܪܕܦܬܗ ܐܝܙܒܠ܂ ܘܠܝܘܚܢܢ ܪܕܦܬܗ ܗܪܘܕܝܐ܂ ܐܠܝܐ ܐܟܣ ܠܐܚܒ܂ ܘܝܘܚܢܢ ܐܟܣ ܠܗܪܘܕܣ܂ ܐܠܝܐ ܦܠܓ ܝܘܪܕܢܢ܂ ܘܝܘܚܢܢ ܦܬܚ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܂ ܐܠܝܐ ܫܪܬ ܪܘܚܗ ܚܕ ܬܪ̈ܝܢ ܥܠ ܐܠܝܫܥ܂ ܘܝܘܚܢܢ ܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠ ܦܪܘܩܢ܂ ܘܩܒܠ ܪܘܚܐ ܕܠܐ ܒܟܝܠܬܐ܂ ܐܠܝܐ ܦܬܚ ܫܡܝܐ ܘܣܠܩ܂ ܘܝܘܚܢܢ ܚܙܐ ܠܫܡܝܐ ܟܕ ܦܬܝܚܝܢ܂ ܘܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܕܢܚܬܬ ܘܫܪܬ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܦܪܘܩܢ܂ ܐܠܝܫܥ ܩܒܠ ܚܕ ܬܪ̈ܝܢ ܒܪܘܚܗ ܕܐܠܝܐ܂ ܘܦܪܘܩܢ ܩܒܠ ܕܝܘܚܢܢ ܘܩܒܠ ܕܫܡܝܐ܂ ܐܠܝܫܥ ܢܣܒ ܡܥܦܪܗ ܕܐܠܝܐ܂ ܘܦܪܘܩܢ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܕܟܗ̈ܢܐ܂ ܐܠܝܫܥ ܥܒܕ ܡܫܚܐ ܡܢ ܡܝܐ܂ ܘܦܪܘܩܢ ܥܒܕ ܚܡܪܐ ܡܢ ܡ̈ܝܐ܂ ܐܠܝܫܥ ܣܒܥ ܡܢ ܠܚܡܐ ܙܥܘܪܐ ܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܒܠܚܘܕ܂ ܘܦܪܘܩܢ ܣܒܥ ܡܢ ܠܚܡܐ ܙܥܘܪܐ ܚܡܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܛ̈ܠܝܐ ܘܢ̈ܫܐ܂ ܐܠܝܫܥ ܕܟܝ ܠܢܥܡܢ ܓܪܒܐ܂ ܘܦܪܘܩܢ ܕܟܝ ܠܥܣܪܐ܂ ܐܠܝܫܥ ܠܛ ܠܛ̈ܠܝܐ܂ ܘܐܬܐܟܠܘ ܡܢ ܕܒ̈ܐ܂ ܘܦܪܘܩܢ ܒܪܟ ܠܛܠܝ̈ܐ܂ ܠܐܠܝܫܥ ܨܚ̈ܝܘܗܝ ܛ̈ܠܝܐ܂ ܘܠܦܪܘܩܢ ܫܒܚܘܗܝ ܛ̈ܠܝܐ ܒܐܘ̈ܫܥܢܐ܂ ܐܠܝܫܥ ܠܛ ܠܓܚܙܝ ܬܠܡܝܕܗ܂ ܘܦܪܘܩܢ ܠܛ ܠܝܗܘܕܐ ܬܠܡܝܕܗ܂ ܘܒܪܟ ܠܟܠܗܘܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ܂ ܐܠܝܫܥ ܐܚܝ ܚܕ ܡܝܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܂ ܘܦܪܘܩܢ ܐܚܝ ܬܠܬܐ܂ ܐܠܝܫܥ ܥܠ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܚܝܐ ܚܕ ܡܝܬܐ܂ ܘܦܪܘܩܢ ܟܕ ܢܚܬ ܠܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܐܚܝ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ܂ ܘܣ̈ܓܝܐܢ ܐܢܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܥܒܕܬ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܕܢܒ̈ܝܐ ܡܢܗ ܩܒܠܘ܀

14

ܡܛܠ`ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ܂ ܐܦ ܚܢܢ ܡܢ ܪܘܚܗ ܗܘ ܕܡܫܝܚܐ ܩܒܠܢ܂ ܘܡܫܝܚܐ ܥܡܪ ܒܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܐܡܪܬ ܗܝ ܪܘܚܐ ܒܦܘܡ ܢܒܝܐ܂ ܕܐܥܡܪ ܒܗܘܢ ܘܐܗܠܟ ܒܗܘܢ܂ ܡܟܝܠ ܢܛܝܒ ܗܝ̈ܟܠܝܢ ܠܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܘܠܐ ܢܥܝܩ ܠܗ ܕܠܐ ܬܫܢܐ ܠܗ ܡܢܢ܂ ܥܗܕܘ ܠܡܕܡ ܕܡܙܗܪ ܠܟܘܢ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܠܐ ܠܡ ܬܥܝܩܘܢ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܬܚܬܡܬܘܢ ܒܗ ܠܝܘܡܐ ܕܦܘܪܩܢܐ܂ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܓܝܪ ܡܩܒܠܝܢ ܚܢܢ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܒܗ ܓܝܪ ܒܫܥܬܐ ܕܩܪܝܢ ܟܗ̈ܢܐ ܠܪܘܚܐ܂ ܦܬܚܐ ܫܡܝܐ ܘܢܚܬܐ܂ ܘܡܪܚܦܐ ܥܠ ܡܝܐ܂ ܘܠܒܫܝܢ ܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܕܝܢ܂ ܡܢ ܟܠ ܝ̈ܠܝܕܝ ܦܓܪܐ ܓܝܪ ܪܚܝܩܐ ܗܝ ܪܘܚܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܬܝܢ ܠܡܘܠܕܐ ܕܡܝܐ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܩܒܠܝܢ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐ܂ ܒܡܘܠܕܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ܂ ܡܬܝܠܕܝܢ ܒܪܘܚܐ ܢܦܫܢܝܬܐ܂ ܕܡܬܒܪܝܐ ܒܓܘܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ܂ ܘܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ܂ ܕܗܘܐ ܐܕܡ ܠܢܦܫ ܚܝܐ܂ ܘܒܡܘܠܕܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܒܡܥܡܘܕܝܬܐ܂ ܡܩܒܠܝܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܡܢ ܒܨܪܐ ܕܐܠܗܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܝܘܬܬܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܗ܂ ܟܕ ܡܝܬܝܢ ܓܝܪ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܂ ܡܬܛܡܪܐ ܠܗ ܪܘܚܐ ܢܦܫܢܝܬܐ ܥܡ ܦܓܪܐ܂ ܘܪܓܫܬܐ ܡܫܬܩܠܐ ܠܗ ܡܢܗ܂ ܘܪܘܚܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܕܡܩܒܠܝܢ܂ ܐܙܠܐ ܠܗ ܠܟܝܢܗ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫܠܝܚܐ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ܂ ܡܬܛܡܪ ܦܓܪܐ ܢܦܫܢܐܝܬ܂ ܘܩܐܡ ܪܘܚܢܐܝܬ܂ ܪܘܚܐ ܬܘܒ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐܙܠܐ ܠܟܝܢܗ ܘܐܡܪ ܬܘܒ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܐܡܬܝ ܕܢܥܢܕ ܡܢ ܦܓܪܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܢܗܘܐ܂ ܠܘܬ ܡܪܢ ܓܝܪ ܪܘܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܙܠܐ܂ ܗܝ ܕܡܩܒܠܝܢ ܪ̈ܘܚܢܐ܂ ܘܪܘܚܐ ܢܦܫܢܝܬܐ ܡܬܛܡܪܐ ܠܗ ܒܟܝܢܗ܂ ܘܪܓܫܬܐ ܡܫܬܩܠܐ ܡܢܗ܂ ܡܢ ܕܢܛܪ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܕܟܝܘܬܐ܂ ܡܐ ܕܐܙܠܐ ܠܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܪܐ ܠܗ܂ ܕܦܓܪܐ ܕܐܙܠܬ ܠܘܬܗ ܘܠܒܫܢܝ ܡܢ ܡܝܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܂ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܢܛܪܢܝ܂ ܘܡܚܦܛܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܥܠ ܩܝܡܬܗ ܕܦܓܪܐ ܗܘ ܕܢܛܪܗ ܕܟܝܐܝܬ܂ ܘܒܥܝܐ ܗܝ ܪܘܚܐ ܕܬܘܒ ܢܬܬܘܣܦ ܥܠܝܗ܂ ܕܢܩܘܡ ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ܂ ܘܐܝܢܐ ܒܪܢܫܐ ܕܡܩܒܠ ܪܘܚܐ ܡܢ ܡܝܐ ܘܡܥܝܩ ܠܗ܂ ܢܦܩܐ ܠܗ ܡܢܗ܂ ܥܕ ܠܐ ܢܡܘܬ܂ ܘܐܙܠܐ ܠܗ ܠܟܝܢܗ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܩܒܠܐ ܠܗ ܥܠ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܕܐܥܝܩ ܠܗ܂ ܘܡܐ ܕܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡ ܩܨܐ܂ ܘܩܪܒ ܙܒܢܐ ܕܩܝܡܬܐ܂ ܡܩܒܠܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܐܬܢܛܪܬ ܒܕܟܝܘܬܐ܂ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܡܢ ܟܝܢܗ ܘܐܬܝܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܘܩܝܡܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ܂ ܐܬܪ ܕܩܒܝܪܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܢܛܪܘܗ ܒܕܟܝܘܬܐ܂ ܘܡܣܟܝܐ ܠܩܥܬܐ܂ ܘܡܐ ܕܦܬܚܘ ܥܝܪ̈ܐ ܬܪ̈ܥܐ ܕܫܡܝܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܩܪܢܐ ܩܪܝܐ܂ ܘܫܝܦܘܪ̈ܐ ܡܝܒ̈ܒܝܢ܂ ܘܫܡܥܐ ܪܘܚܐ ܕܡܣܟܝܐ ܠܩܥܬܐ܂ ܘܡܣܪܗܒܐܝܬ ܩܒܪ̈ܐ ܦܬܚܐ܂ ܘܡܩܝܡܐ ܠܦܓܪ̈ܐ ܘܠܡܕܡ ܕܐܬܛܡܪ ܒܗܘܢ܂ ܘܠܒܫܐ ܠܗ ܠܫܘܒܚܐ ܗܘ ܕܐܬܐ ܥܡܗ ܘܗܝ ܗܘܝܐ ܡܢ ܠܓܘ ܠܩܝܡܬܗ ܕܦܓܪܐ܂ ܘܫܘܒܚܐ ܡܢ ܠܒܪ ܠܬܨܒܝܬܗ ܕܦܓܪܐ܂ ܘܡܬܒܠܥܐ ܠܗ ܪܘܚܐ ܢܦܫܢܝܬܐ܂ ܒܪܘܚܐ ܫܡܝܢܝܬܐ܂ ܘܗܘܐ ܠܗ ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܦܓܪܗ ܒܗ܂ ܘܡܬܒܠܥ ܡܘܬܐ ܒܚ̈ܝܐ܂ ܘܦܓܪܐ ܡܬܒܠܥ ܒܪܘܚܐ܂ ܘܦܪܚ ܠܗ ܡܢ ܪܘܚܐ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܠܟܐ܂ ܘܡܩܒܠ ܠܗ ܒܚܕܘܬܐ܂ ܘܡܩܒܠ ܡܫܝܚܐ ܛܝܒܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܕܢܛܪܗ ܠܪܘܚܗ ܕܟܝܐܝܬ܀

16

ܘܐܢܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܪܘܚܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܫܟܝܚܐ ܠܘܬ ܡܩܒ̈ܠܢܝܗ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ܂ ܕܫܐܘܠ ܥܒܪܬ ܡܢܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܕܩܒܠ ܟܕ ܐܬܡܫܚ܂ ܡܛܠ ܕܐܥܝܩ ܠܗ܂ ܘܫܕܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܚܠܦܝܗ ܪܘܚܐ ܡܕܝܒܢܝܬܐ܂ ܘܟܕ ܡܬܐܠܨ ܗܘܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ܂ ܢܩܫ ܗܘܐ ܕܘܝܕ ܒܟܢܪܐ܂ ܘܐܬܝܐ ܗܘܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܕܩܒܠ ܕܘܝܕ ܟܕ ܐܬܡܫܚ܂ ܘܥܪܩܐ ܗܘܬ ܡܢ ܩܕܡܝܗ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ܂ ܕܡܕܝܒܐ ܗܘܬ ܠܫܐܘܠ܂ ܘܠܐ ܫܟܝܚܐ ܗܘܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܕܩܒܠ ܕܘܝܕ ܠܘܬܗ ܒܟܠܙܒܢ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܩܫ ܗܘܐ ܒܟܢܪܐ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܝܐ ܗܘܬ܂ ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܒܟܠܙܒܢ ܠܘܬܗ ܐܝܬܝܗ ܗܘܬ܂ ܠܐ ܫܒܩܐ ܗܘܬ ܠܗ ܕܢܚܛܐ ܒܐܢܬܬܗ ܕܐܘܪܝܐ܂ ܟܕ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܠ ܚ̈ܛܗܘܗܝ܂ ܘܡܘܕܐ ܗܘܐ ܣ̈ܟܠܘܬܗ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܗܘܐ܂ ܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫܬܐ ܠܐ ܬܣܒ ܡܢܝ܂ ܘܐܦ ܐܠܝܫܥ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ܂ ܕܥܕܡܐ ܕܢܩܫ ܒܟܢܪܗ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܬ ܠܘܬܗ ܪܘܚܐ܂ ܘܐܬܢܒܝ ܘܐܡܪ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܕܠܐ ܬܚܙܘܢ ܪܘܚܐ ܘܠܐ ܡܛܪܐ܂ ܘܢܚܠܐ ܗܢܐ ܢܬܥܒܕ ܓܘ̈ܒܝܢ ܓܘ̈ܒܝܢ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܐܬܬ ܠܘܬܗ ܫܝܠܘܡܝܬܐ ܡܛܠ ܒܪܗ ܕܡܝܬ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܡܪܝܐ ܟܣܝ ܡܢܝ ܘܠܐ ܐܘܕܥܢܝ܂ ܘܟܕ ܫܕܪ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܐܝܟ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ܂ ܐܘܕܥܬܗ ܪܘܚܐ ܥܕ ܠܐ ܢܐܬܐ ܐܝܙܓܕܐ ܥܠܘܗܝ܂ ܘܐܡܪ܂ ܕܗܐ ܫܕܪ ܒܪ ܥܘܠܐ ܗܢܐ ܠܡܣܒ ܪܫܝ܂ ܘܐܘܕܥ ܬܘܒ ܥܠ ܣܒܥܐ ܕܗܘܐ ܒܫܡܪܝܢ܂ ܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܘܕܥܬܗ ܪܘܚܐ ܟܕ ܓܢܒ ܓܚܙܝ ܟܣܦܐ ܘܛܫܝ܀

17

ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ܂ ܐܡܬܝ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܫܢܝܐ ܡܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܩܒܠܢܗ܂ ܥܕ ܐܙܠܐ ܘܐܬܝܐ ܠܘܬܗ܂ ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܡܩܪܒ ܣܛܢܐ ܥܡ ܗܘ ܒܪܢܫܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܪܥܝܘܗܝ܂ ܘܬܦܪܘܩ ܠܗ ܠܓܡܪ ܡܢܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܕܪܘܚܐ ܥܡܗ ܗܝ ܥܡ ܒܪܢܫܐ܂ ܕܚܠ ܣܛܢܐ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܘܬܗ܂ ܘܚܙܝ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܐܦ ܡܪܢ܂ ܕܡܢܗ ܡܢ ܪܘܚܐ ܐܬܝܠܕ܂ ܠܐ ܐܬܢܣܝ ܡܢ ܣܛܢܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܩܒܠ ܪܘܚܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ/ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ/ ܡܢ ܪܘܡܐ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܦܩܬܗ ܪܘܚܐ ܕܢܬܢܣܐ ܡܢ ܣܛܢܐ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܦܘܪܣܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ܂ ܕܒܗ ܒܫܥܬܐ ܕܡܪܓܫ ܒܢܦܫܗ܂ ܕܒܪܘܚܐ ܠܐ ܪܬܚ܂ ܘܠܒܗ ܢܦܠ ܠܗ ܒܡܪܢܝܬܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܢܕܥ ܕܪܘܚܐ ܠܝܬ ܠܘܬܗ܂ ܢܩܘܡ ܘܢܨܠܐ ܘܢܫܗܪ܂ ܕܬܐܬܐ ܠܘܬܗ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܠܐ ܢܙܕܟܐ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ܂ ܓܢܒܐ ܕܝܢ ܠܐ ܦܠܫ ܒܝܬܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܚܙܐ ܕܡܪܗ ܫܢܐ ܡܢܗ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܣܛܢܐ܂ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܩܪܒ ܠܗܢܐ ܒܝܬܐ ܕܗܘ ܦܓܪܢ ܥܕܡܐ ܕܪܘܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܫܢܝܐ ܡܢܗ܂ ܘܕܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܕܥ ܝܕܥ ܓܢܒܐ܂ ܐܢ ܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܒܓܘܗ ܗܘ ܐܘ ܠܐ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܩܕܡ ܥܕܢܐ ܡܨܝܬ ܘܚܙܐ܂ ܐܢ ܫܡܥ ܩܠܗ ܕܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܕܒܓܘܗ ܗܘ܂ ܘܐܡܪ܂ ܕܐܘܪܚܐ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܐܙܠ܂ ܘܡܐ ܕܥܩܒ ܘܚܙܐ ܕܫܢܝ ܠܗ ܡܪܗ ܕܒܝܬܐ܂ ܠܡܣܥܪ ܣܘܥܪܢܗ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܬܐ ܓܢܒܐ ܘܦܠܫ ܠܗ ܠܒܝܬܐ ܘܓܢܒ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ܫܡܥ ܩܠܗ ܕܡܪܗ ܕܒܝܬܐ܂ ܕܡܙܗܪ ܘܡܦܩܕ ܠܒ̈ܢܝ ܒܝܬܗ܂ ܕܢܬܥܝܪܘܢ ܘܢܛܪܘܢ ܠܒܝܬܗ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܐܦ ܐܢܐ ܒܓܘܗ ܐܢܐ ܕܒܝܬܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܕܚܠ ܓܢܒܐ ܘܥܪܩ܂ ܕܠܐ ܢܬܬܚܕ ܘܢܬܬܨܝܕ ܠܗ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܣܛܢܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܕܥܬܐ ܡܩܕܡܢܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ܂ ܕܢܕܥ ܘܢܚܙܐ ܐܡܬܝ ܡܫܢܝܐ ܪܘܚܐ܂ ܘܐܬܐ ܠܡܚܠܨܘܬܗ ܠܒܪܢܫܐ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܗܘ ܡܨܝܬ ܘܢܛܪ ܘܥܕܐ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܫܡܥ ܡܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܥܡܪ ܒܗ ܡܫܝܚܐ܂ ܕܐܡܪ ܡ̈ܠܐ ܣܢܝ̈ܬܐ܂ ܐܘ ܡܬܚܡܬ ܘܢܨܐ܂ ܐܘ ܡܬܟܬܫ܂ ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܝܕܥ ܣܛܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܝܬ ܥܡܗ܂ ܘܐܬܐ ܘܓܡܪ ܒܗ ܨܒܝܢܗ܂ ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ ܒ̈ܢܝܚܐ ܘܒܡ̈ܟܝܟܐ ܥܡܪ܂ ܘܒܗܘܢ ܫܪܐ܂ ܒܐܝܠܝܢ ܕܙܝܥܝܢ ܡܢ ܡܠܬܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܒܢܒܝܐ܂ ܕܒܡܢ ܐܚܘܪ ܘܐܥܡܪ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܢ̈ܝܚܐ ܘܒܡ̈ܟܝܟܐ ܕܙܝܥܝܢ ܡܢ ܡܠܬܝ܂ ܘܡܪܢ ܐܡܪ܂ ܕܡܢ ܕܡܗܠܟ ܒܦܘܩ̈ܕܢܝ ܘܢܛܪ ܚܘܒܝ܂ ܠܘܬܗ ܐܬܝܢ ܐܢܚܢܢ܂ ܘܐܘܢܐ ܠܘܬܗ ܥܒܕܝܢܢ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ܫܡܥ ܡܢ ܒܪ ܐܢܫܐ܂ ܕܡܙܕܗܪ ܘܡܨܠܐ܂ ܘܡܬܗܓܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܡܪܗ܂ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܗܦܟ ܠܗ ܡܢܗ܂ ܕܝܕܥ ܕܡܫܝܚܐ ܥܡܗ ܗܘ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ܬܐܡܪ܂ ܕܟܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܛܢܐ܂ ܕܗܐ ܥܡ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܩܪܒ܂ ܫܡܥ ܕܝܢ ܘܐܬܛܦܝܣ܂ ܡܢ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܦܝܣܬܟ ܥܠ ܡܫܝܚܐ܂ ܕܟܡܐ ܡܦܠܓ ܒܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܗܘ ܡܕܡ ܠܐ ܚܣܪ܂ ܒܝܬܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܟܘܬܗ ܩܠܝܠ ܫܡܫܐ ܬܥܘܠ ܒܗ܂ ܟܠܗ ܢܗܪ܂ ܘܒܪܢܫܐ ܕܩܠܝܠ ܡܢ ܣܛܢܐ ܥܐܠ ܒܗ܂ ܟܘܠܗ ܚܫܟ ܠܗ܂ ܫܡܥ ܠܡܕܡ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܐܢ ܣܛܢܐ ܡܬܕܡܐ ܒܡܠܐܟܐ ܕܢܘܗܪܐ܂ ܠܐ ܗܘܬ ܪܒܐ ܨܒܘܬܐ܂ ܐܢ ܐܦ ܡܫܡ̈ܫܢܘܗܝ ܡܬܕܡܝܢ ܒܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܘܡܪܢ ܬܘܒ ܐܡܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܂ ܕܗܐ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ ܫܘܠܛܢܐ܂ ܕܬܕܘܫܘܢ ܚܝܠܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ܂ ܘܐܘܕܥܘ ܟܬ̈ܒܐ ܕܚܝܠܐ ܐܝܬ ܠܗ܂ ܘܐܦ ܡܫܡ̈ܫܢܐ܂ ܘܐܦ ܐܝܘܒ ܐܡܪ ܥܠܘܗܝ܂ ܕܥܒܕܗ ܐܠܗܐ ܠܡܥܒܕ ܩܪܒܗ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ܂ ܡܪܗܛ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܠܡܥܒܕ ܩܪܒܐ܂ ܒܪܡ ܕܥ ܕܓܠܝܐܝܬ ܠܐ ܡܩܪܒ܂ ܡܛܠ ܕܝܗܒ ܥܠܘܗܝ ܫܘܠܛܢܐ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܡܚܝܢܢ܂ ܡܚܛܦ ܗܘ ܕܝܢ ܚܛܦ ܘܡܓܢܒ ܓܢܒ܀

18

ܐܦܝܣܟ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܂ ܥܠ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܡܬܬܩܠܝܢ ܒܗ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܡܐ̈ܢܘܗܝ ܕܒܝܫܐ܂ ܘܝܘ̈ܠܦܢܐ ܢܟܝ̈ܠܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܐܝܬ ܦܓܪܐ ܕܢܦܫ܂ ܘܐܝܬ ܦܓܪܐ ܕܪܘܚ܂ ܗܟܢܐ ܠܡ ܟܬܝܒ܂ ܕܗܘܐ ܐܕܡ ܩܕܡܝܐ ܒܢܦܫ ܚܝܐ܂ ܘܕܬܪ̈ܝܢ ܐܕܡ ܪܘܚܐ ܡܚܝܢܝܬܐ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܕܬܪ̈ܝܢ ܐܕܡ ܗܘܝܢ܂ ܘܐܡܪ ܕܐܝܟ ܕܠܒܫܢ ܨܘܪܬܐ ܕܗܘ ܐܕܡ ܕܡܢ ܐܪܥܐ܂ ܗܟܢܐ ܢܠܒܫ ܨܘܪܬܐ ܕܗܘ ܐܕܡ ܕܡܢ ܫܡܝܐ܂ ܐܕܡ ܓܝܪ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܗܘ ܗܘ ܕܚܛܐ܂ ܘܐܕܡ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܚܝܢܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܡܩܒܠܝܢ ܪܘܚܐ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܗܘܝܢ ܒܕܡܘܬ ܐܕܡ ܫܡܝܢܐ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܚܝܢܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܬܒܠܥܐ ܠܗ ܢܦܫܢܝܬܐ ܒܪܘܚܢܝܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܒܬ ܠܟ܂܂܂܂܂ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܥܝܩ܂ ܗܘܐ ܠܗ ܒܩܝܡܬܗ ܒܢܦܫ܂ ܡܛܠ ܕܪܘܚܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ ܠܘܬܗ܂ ܕܬܬܒܠܥ ܒܗ ܢܦܫܢܝܬܐ ܐܠܐ ܡܐ ܕܩܡ ܩܘܝ ܠܗ ܒܟܝܢܗ ܟܕ ܥܪܛܠܝ ܡܢ ܪܘܚܐ܂ ܡܛܠ ܕܦܪܣܝ ܠܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܡܬܝܗܒ ܠܦܘܪܣܝܐ ܪܒܐ܂ ܘܐܝܢܐ ܕܡܝܩܪ ܠܪܘܚܐ ܘܡܣܬܬܪܐ ܒܗ ܒܕܟܝܘܬܐ܂ ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܡܣܬܪܐ ܠܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܘܗܘܐ ܠܗ ܟܠܗ ܕܪܘܚ܂ ܘܠܐ ܡܫܬܟܚ ܥܪܛܠ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܗܘ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܡܐ ܕܠܒܫܢ ܠܐ ܢܫܬܟܚ ܥܪܛܠ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܟܠܢ ܢܕܡܟ܂ ܐܠܐ ܒܩܝܡܬܐ ܠܐ ܟܘܠܢ ܢܬܚܠܦ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܥܬܝܕ ܗܘ ܗܢܐ ܕܡܐܬ܂ ܕܢܠܒܫ ܠܕܠܐ ܡܐܬ܂ ܘܗܢܐ ܕܡܬܚܒܠ ܠܕܠܐ ܡܬܚܒܠ܂ ܘܡܐ ܕܠܒܫ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܡܐܬ ܠܕܠܐ ܡܐܬ܂ ܘܗܢܐ ܕܡܬܚܒܠ ܠܕܠܐ ܡܬܚܒܠ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܠܡܐ ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܟܬܝܒܐ܂ ܕܐܬܒܠܥ ܡܘܬܐ ܡܢ ܙܟܘܬܐ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ ܕܚܪܝܦܐܝܬ ܐܝܟ ܪܦܦ ܥܝܢܐ ܢܩܘܡܘܢ ܡܝ̈ܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܚܒܠܝܢ܂ ܘܚܢܢ ܢܬܚܠܦ܂ ܘܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܠܦܝܢ ܠܗܘܢ܂ ܗܢܘܢ ܠܒܫܝܢ ܨܘܪܬܐ ܕܗܘ ܐܕܡ ܫܡܝܢܐ܂ ܘܗܘܝܢ ܪ̈ܘܚܢܐ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܠܦܝܢ ܡܩܘܝܢ ܠܗܘܢ ܒܢܦܫܢܝܬܐ܂ ܒܟܝܢ ܒܪܝܬܗ ܕܐܕܡ ܕܡܢ ܥܦܪܐ܂ ܘܡܩܘܝܢ ܒܟܝܢܗܘܢ ܒܐܪܥܐ ܬܚܬܝܬܐ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܚܛܦܝܢ ܫܡ̈ܝܢܐ ܠܫܡܝܐ܂ ܘܡܦܪܚܐ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܠܒܝܫܝܢ܂ ܘܝܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܡܢ ܒܪܫܝܬ܂ ܘܢܦܫ̈ܢܐ ܡܟܬܪܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܢܛܝܠܘܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܗܦܟܝܢ ܠܗܘܢ ܠܫܝܘܠ܂ ܘܬܡܢ ܗܘܐ ܒܟܝܐ ܘܚܘܪܩ ܫܢ̈ܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/6
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 6: On the Bnay Qyama - ܬܚܘܝܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܩܝܡܐ ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/6.
Bibliography:
Demonstration 6: On the Bnay Qyama - ܬܚܘܝܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܩܝܡܐ .” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/6.

Show Citation Styles