Narsai: On the Repentant Thief - ܥܲܠ ܓܲܝܵܣܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܒܪ̣ܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܪܹܫ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ 2 ܘܚܵܘܝܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܘܼܡ̇ܢܘܼܬܹܗ ܒܓܲܒܼܪܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܀ 3 :ܓܲܒܼܪܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܚܙ̣ܵܘ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ 4 ܘܲܟܼܢܲܫ̣ܘ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܬܲܗܪܵܐ ܕܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܒܹܗ ܀ 5 :ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܟܸܢܫܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܸܢ̈ܝܵܢ 6 ܠܡܸܬܼܒܲܩܵܝܘܼ ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪܹܫ ܩܲܝܣܵܐ ܀ 7 :ܐܘܼܡܵܢܵܐܝܼܬܼ ܨܵܪܹܗ ܠܥܵܠܲܡ ܡܵܪܹܗ ܕܥܵܠܲܡ 8 ܘܐܵܣܸܩ ܣܵܡܹ݂ܗ ܥܲܠ ܪܹܫ ܩܲܝܣܵܐ ܕܢܼܚܙܹܝܗܝ ܟܠܢܵܫ ܀ 9 :ܒܕܲܦܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܡܲܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܨܵܪ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ 10 ܕܢܸܬܼܒܲܩܘܿܢ ܒܹܗ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܒܐܘܼܡ̇ܢܘܼܬܹܗ ܀ 11 :ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܣܲܝܟܹܗ ܠܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܒܫܘܼܪܵܝ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 12 ܘܲܒܼܒܲܪܢܵܫܵܐ ܓܡ݂ܲܪ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ pb. 328 13 :ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܓܒܼ݂ܵܐ ܠܹܗ ܕܲܢܚܲܕܸܿܬܼ ܒܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܒܲܠܝܵܐ 14 ܘܡܲܪ̣ܩܹܗ ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܘܚܵܘܝܼ ܫܘܼܦܪܹܗ ܠܥܹܝܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ ܀ 15 :ܒܩܲܝܣܵܐ ܩܲܒܼܥܹܗ ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ 16 ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ ܘܢܸܚܙܘܿܢ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 17 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܚܸܘܝܵܐ ܕܲܙܩܲܦ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܙܲܩܦܹܗ ܐܵܦ ܠܹܗ 18 ܕܢܲܐܣܸܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼܟܼ̈ܬܵܬܼܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܀ 19 :ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܢܲܟܬܿܘܼܗܝ ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܪܡܵܢܵܐܝܼܬܼ 20 ܘܲܬܼܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܪܹܫ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ ܕܢܲܚܸܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 21 :ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܐܲܦܢܝܼ ܚܝܵܪܵܐ ܕܟܼܠܢܵܫ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ 22 ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܐܲܪ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܢܸܘܟܹܿܐ ܠܫܹܐܕܹ̈ܐ ܀ 23 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܚܵܪ̣ܘ ܒܹܗ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ 24 ܘܚܲܫܘ̣ ܥܲܠ ܚܲܫܹܗ ܘܲܩܢ̣ܵܘ ܣܲܒܼܪܵܐ ܒܦܘܼܪܩܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 25 :ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ ܚܵܪ ܒܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܒܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ 26 ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܕܡܲܛܝܼ ܙܒܲܢ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܥܲܬܿܝܼܩܘܼܬܹܗ ܀ 27 :ܒܨܲܥܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܟܲܕܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܒܹܝܬܼ ܓܲܝܵܣܹ̈ܐ 28 ܘܐܲܟܼܪܝܼ ܣܲܓܿܝܼ ܥܲܠ ܡܘܼܟܵܟܹܗ ܕܲܕܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣ ܀ 29 :ܒܚܘܼܒܹܿܗ ܬܗܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܐܵܦ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ 30 ܕܩܲܒܸܿܠ ܕܲܢܡܘܼܬܼ ܚܠܵܦ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 31 :ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܚܲܟܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܬܿܕܲܡ̇ܪܘܼ 32 ܒܓܲܒܼܪܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܕܲܙܩܝܼܦ ܥܲܡܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܘܥܵܘ̣ܠܹܗ ܀ 33 :ܐܘܿ ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܕܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ 34 ܕܙܲܦܹ݂ܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܠܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܹܗ ܒܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܀ 35 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܙ݂ܲܝ̈ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܒܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 36 ܕܲܙܩܝܼ̈ܦܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܥܲܡ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪܹܫ ܩܲܝܣܵܐ ܀ 37 :ܒܗܵܢܵܐ ܬܲܗܪܵܐ ܬܗܲܪ ܓܲܝܵܣܵܐ ܕܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ 38 ܘܐܲܚܕܹܿܗ ܓܘܼܢܚܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܥܪܵܢܹܗ ܕܕܲܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣ ܀ 39 :ܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܒܸܫ ܣܵܪܘܿܚܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܵܘܗܝ 40 ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܐܲܒܼܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܚܲܫܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܀ 41 :ܚ̣ܙܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܟܼܡܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܥܸܕܵܢ ܚܲܫܵܐ 42 ܘܚܲܫ̣ ܘܐܸܬܿܬܲܢܲܚ ܥܲܠ ܣܲܢܝܵܬܹ̈ܗ ܕܲܟܼܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢ ܀ 43 :ܚܙ̣ܵܐ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܥܛܝܼܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܢܲܚ̈ܬܹܿܐ ܕܐܸܝܼܠܵܐ 44 ܘܲܬܼܘܲܪ ܣܲܓܿܝܼ ܥܲܠ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 45 ܚܙ̣ܵܐ ܕܲܡܙܲܥܙܲܥ ܙܵܘܥܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܸܦܲܠ: pb. 329 46 ܘܙܵܥ ܘܐܸܬܼܒܲܠܗܝܼ ܥܲܠ ܩܲܫܝܘܼܬܼܵܐ ܕܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܕܐܸܡܹܗ ܀ 47 :ܚܙ̣ܵܐ ܕܡܸܨܛܲܪܹܝܢ ܫܘܿܥܹ̈ܐ ܩ̈ܫܲܝܵܐ ܘܲܒܼܗܝܼܠ ܥܲܡܵܐ 48 ܘܲܚܠܵܦ ܢܲܚܬܵܐ ܣܲܕܹܿܩ ܢܲܦܫܹܗ ܥܲܠ ܡ̇ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܀ 49 :ܚܙ̣ܸܵܐ ܕܲܡܒܲܙܚܝܼܢ ܚܲܪ̈ܡܹܐ ܒܓܲܒܼܪܵܐ ܕܲܙܩܝܼܦ ܥܲܡܹܗ 50 ܘܲܪܢܵܐ ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܲܬܼ ܡ̇ܘܬܹܿܗ ܘܥܸܠܲܬܼ ܒܸܙܚܹܗ ܀ 51 :ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܪܢ̣ܵܐ ܘܐܸܬܼܚܲܫܲܒܼ ܐܲܝܟ ܦܵܪܘܿܫܵܐ 52 ܕܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܚܫܸܟܼܘ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܘܙܵܥܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܀ 53 :ܠܡܵܢ ܟܲܝ ܚܸܫܟܵܐ ܘܙܵܥܵܐ ܐܲܟܚ̄ܕܼ ܡܸܬܼܪܲܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 54 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܕܥܲܣ̈ܩܵܢ ܣܲܓܿܝܼ ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܵܥܵܐ ܀ 55 :ܡܲܢ ܟܲܝ ܐܲܘܝܼܥ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܡ̣ܢ ܫܸܪ̈ܫܲܝܗܘܿܢ 56 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܒܲܠܗܝܼܢ ܐܲܝܟ ܝܵܠܹܕܿܬܵܐ ܕܚܲܣ݂ܢܵܗ̇ ܟܹܐܒܼܵܐ ܀ 57 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܫܲܚܠܸܦ ܫܲܦܝܘܼܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ 58 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܙܲܥܙܲܥ ܐܲܦܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܝܲܕܼ ܢܵܘܕܵܢܵܐ ܀ 59 :ܡܲܢ ܐܲܪܡܝܼ ܒܹܗ ܦܓܼܘܼ̈ܕܹܐ ܒܫܸܡܫܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܪܲܗܛܵܐ 60 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܗܲܦܟܹܿܗ ܠܣܲܗܪܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ ܠܲܕܼܡܵܐ ܟܡܝܼܪܵܐ ܀ 61 :ܠܡܲܢ ܐܲܒܼܝܼܠܝܼܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ 62 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܒܵܟܹ̇ܝܢ ܐܲܝܟ ܕܥܲܠ ܒܘܼܟܼܪܵܐ ܕܡܲܪܝܼܪ ܐܸܒܼܠܹܗ ܀ 63 :ܠܡܵܢܵܐ ܡܕܲܡܥܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܕܸܡܥܹ̈ܐ ܪܵܥܘܿܡܵܐܝܼܬܼ 64 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܡܲܚ̈ܬܼܵܢ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܕܸܡܥܹ̈ܐ ܕܢܵܘܕܵܐ ܀ 65 :ܠܡܵܐ ܟܲܝ ܟܹܐܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܒܼܪܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܕܙܩܝܼܦ ܥܲܡܲܢ 66 ܘܡܸܛܠܵܬܹܗ ܠܒܼܝܼܫܝܼܢ ܐܸܒܼܠܵܐ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܀ 67 :ܕܲܠܡܵܐ ܚܣܵܡܵܐ ܨܲܠܒܹ݂ܗ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܲܝܵܒܼ 68 ܘܡܹܐܟܲܠܩܲܪܨܵܐ ܩ̣ܒܲܥ ܒܹܗ ܨܹܨܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܀ 69 :ܕܲܠܡܵܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܚܣܲܡ̣ܘ ܒܹܗ ܘܣܲܩ̣ܪܘܼܗܝ ܥܵܘ̇ܠܵܐܝܼܬܼ 70 ܡܸܛܠ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܕܪܵܡܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܲܪ̈ܓܲܝܗܘܿܢ ܀ 71 :ܠܡܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܝܼܢ ܘܲܡܨܲܚܹܝܢ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܒܼܝܼܫܵܐ 72 ܕܗܵܐ ܛܵܒܼ ܢܵܨܲ݁ܚ ܫܸܡ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܦܲܠܸܓܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 73 :ܠܡܵܢܵܐ ܫܵܬܹ̇ܐ ܨܲܥܪܵܐ ܘܒܸܙܚܵܐ ܐܲܝܟ ܚܲܝܒܼܵܐ 74 ܕܗܵܐ ܙܵܟܼܘܼܬܹܗ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܢܲܚܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 75 :ܐܸܢ ܠܝܼ ܨܲܠܒ݂ܲܢܝ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܝ ܠܦܘܼܬܼ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܲܝ 76 ܗܘ̤ ܕܠܵܐ ܐܲܣܟܸܿܠ ܠܡܵܢ ܡܸܬܼܚܲܝܲܒܼ ܥܵܘ̇ܠܵܐܝܼܬܼ ܀ 77 :ܐܸܢ ܠܝܼ ܦܲܟܼܪܘܼܢܝ ܚܵܘ̈ܒܹܿܐ ܕܚܵܒܹ̇ܬܼ ܨܝܕ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 78 :ܗܘ̤ ܕܙܲܟܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܡܵܢܵܐ ܡܲܪܟܲܢ ܪܹܫܹܗ ܒܩܲܝܣܵܐ 79 ܐܸܢ ܠܝܼ ܕܲܚܛܹ̇ܝܬܼ ܨܵܕܼܘܼܢܝ ܦܲܚܹ̈ܐ ܕܛܸܡ̇ܪܹܬܼ ܒܐܲܪܥܵܐ: pb. 330 80 ܗܘ̤ ܕܲܒܼܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܚ̣ܝܵܘ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܠܡܵܢܵܐ ܡ̇ܐܹ̇ܬܼ ܀ 81 :ܫܡܝܼܥ ܠܝܼ ܛܸܒܹ̈ܐ ܕܚܹܝܠ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܣܥܲܪ ܒܐܲܪܥܵܐ 82 ܕܠܵܘ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܦܲܪ̣ܥܘܼܗܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܸܒܼܠܹ̈ܐ ܕܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 83 :ܗܵܠܹܝܢ ܗܘ̤ ܒܹܗ ܡܸܬܼܚܲܫܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܪ ܝܲܡܝܼܢܵܐ 84 ܘܐܲܝܟ ܕܲܝܵ̇ܢܵܐ ܒܚ݂ܲܪ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܒܩܲܝܣܵܐ ܀ 85 :ܠܕܼܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܥܲܠ̣ ܥܲܡ ܝܲܨܪܹܗ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ 86 ܘܚܲܝܸܒܼ ܥܵܘ̣ܠܹܗ ܘܙܲܟܝܼ ܠܟܹܐܢܵܐ ܕܲܙܩܲܦ ܥܲܡܹܗ ܀ 87 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܟܼܘܼܪܵܐ ܒܩܵܝ̣ܗܝ ܠܲܫܪܵܪܵܐ ܘܐܲܣܠܝܼ ܠܙܹܐܦܵܐ 88 ܘܚܵܘܝܼ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 89 :ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܚܲܫܵܐ ܕܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ ܙܵܩܹ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 90 ܠܵܐ ܚܵܒܼ݂ ܘܐܲܫܦܸܠ ܡ̣ܢ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 91 :ܙܲܝܢܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܠܹܗ ܚܲܝܵܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܚܲܫܵܐ 92 ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ ܐܲܩܪܸܒܼ ܘܲܙܟܼܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ ܀ 93 :ܩܹܐܪܣܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܦܠܲܥ̣ ܒܹܗ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܒܪܹܫ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ 94 ܘܲܚܠܝܼܨܵܐܝܼܬܼ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦܫܹܗ ܠܘܵܬܼ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܀ 95 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܵܘܬܵܐ ܣܵܡ̣ܗ̇ ܠܢܲܦܫܹܗ ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܡܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 96 ܘܐܲܩܠܝܼ ܘܒܲܣܲܪ ܥܲܠ ܟܠ ܚܲܫ̈ܝܼܢ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܫ ܀ 97 :ܬܪܹܝܢ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܹ̈ܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܟܲܕܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܪܹܫ ܩܲܝܣܵܐ 98 ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܠܘܼܩܒܲܠ ܒܸܙܚܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܵܚܹܐ ܀ 99 :ܐܲܝܟ ܐܲܬܼܠܹܝܛܹ̈ܐ ܩܵܡ̣ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܡܓܲܝܸܣ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 100 ܘܐܸܚܲܕܼ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܣܲܢ̈ܝܵܬܹܗ ܘܒܸܙܚܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܀ 101 :ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܥܲܡܵܐ ܙܩܝܼܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܐܲܝܟ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ 102 ܘܗܘ̤ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܙܟܼܵܐ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܲܠܙܵܩܘܿܦܹ̈ܐ ܀ 103 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܬܡܝܼܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼ ܪܦܸܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 104 ܕܲܒܼܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܦܣܵܩ ܣܲܒܼܪܵܐ ܫܩ݂ܲܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 105 :ܒܥܸܕܵܢ ܡ̇ܘܬܵܐ ܥܲܠ̣ ܠܲܩܪܵܒܼܵܐ ܫܠܝܼܚ ܡ̣ܢ ܙܲܝܢܵܐ 106 ܘܥܲܪܛܸܠܵܐܝܼܬܼ ܙܟܼܵܐ݂ ܠܟܼܠ ܚܲܫܝܼ̈ܢ ܕܲܠܒܲܪ ܘܕܲܠܓܼܵܘ ܀ 107 :ܙܲܝܢܵܐ ܕܒܸܙܚܵܐ ܠܒܼܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡ̇ܪܲܢ 108 ܘܲܡܫܲܕܹܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܨܲܥܪܵܐ ܐܲܝܟ ܠܘܿܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 109 :ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܛܲܡ̈ܐܹܐ ܡܸܬܼܒܲܙܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܩܲܕܹܿܫ ܟܲܡ̈ܠܹܐ 110 ܘܐܲܝܟ ܣܵܪܘܿܚܵܐ ܡܸܬܼܚܲܣܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܲܚܹܐ ܀ 111 :ܐܵܦ ܓܲܝܵܣܵܐ ܕܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܵܐ ܡܲܗܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ 112 ܘܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܫܵܕܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܓܹܐܕ̈ܐ ܕܨܲܥܪܵܐ ܀ pb. 331 113 :ܡܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ ܣܥ݂ܲܪ ܡܲܪܵܚܵܐ ܒܓܼܘܼܡܕܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ 114 ܘܲܚܠܵܦ ܣܲܝܦܵܐ ܫܡ݂ܲܛ ܠܸܫܵܢܹܗ ܠܡܹܐܫܲܕܼ ܨܲܥܪܵܐ ܀ 115 :ܐܸܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܼ ܠܡ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܐܵܬܹܿܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܥܲܛܠܵܐ 116 ܦܲܨܵܐ ܢܲܦܫܵܟ ܘܦܲܨܵܐ ܐܵܦ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܢܵܩܵܐ ܀ 117 :ܐܸܢܗܘ̤ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܕܝܼܠܵܟ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܵܘܝܼܕܼ 118 ܦܩܘܿܕܼ ܡܸܙܕܲܝܢܝܼܢ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܟ ܥܲܠ ܨܵܠܘܼܒܲܝ̈ܟ ܀ 119 :ܐܸܢܗܘ̤ ܕܲܒܼܪܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܘܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܐܲܝܟ ܕܐܸܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ 120 ܚܘܿܬܼ ܡ̣ܢ ܙܩܝܼܦܵܐ ܘܗܵܐ ܡܸܫܬܲܪܲܪ ܫܡܵܐ ܕܲܒܼܪܘܼܬܼܵܟ ܀ 121 :ܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪܝܼܢ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪܬܿ ܨܹܝܕ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ 122 ܚܵܘܵܐ ܚܲܝܠܵܟ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܢܲܦܫܵܟ ܘܡܸܬܼܗܲܝܡܲܢ ܐܢ̄ܬܿ ܀ 123 :ܐܸܢ ܙܲܟܵܝܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܘܐܝܼܩܹܐ ܨܲܠܒܼ݂ܘܼܟ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܩܲܝܣܵܐ 124 ܩܪܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܢܸܬܼܒܲܥ ܨܲܥܪܵܐ ܕܛܵܠܘܿܡܘܼܬܼܵܟ ܀ 125 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܢܒ݂ܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܠܒܵܐ ܦܲܩܪܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܒܲܣܝܼܡܵܐ 126 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܟܲܚܲܕܼ ܙܲܠܝܼܠ ܢܲܦܫܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܀ 127 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܓܲܕܸܿܦ ܦܘܼܡ ܡܲܪܵܚܵܐ ܥܲܠ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ 128 ܘܠܵܐ ܒܗܸܬܼ ܚܲܪܡ̇ܐ ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܫܹܗ ܀ 129 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܣܲܝܒܲܪ ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܠܡܲܪܵܚܘܼܬܹܗ 130 ܘܠܵܐ ܐܲܣܸܦ ܒܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܵܐ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ ܀ 131 :ܒܩܵܠ ܨܘܿܚ̈ܝܵܬܹܗ ܛܲܢ ܘܐܸܬܼܥܲܙܲܙ ܒܲܪ ܝܲܡܝܼܢܵܐ 132 ܘܲܛܥ̣ܵܐ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ ܘܫܲܪܝܼ ܡܲܩܪܸܒܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܨܲܥܪܹܗ ܀ 133 :ܩܪܵܒܼܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ ܥܲܡ ܥܵܘ̇ܠܵܐ 134 ܘܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܫܪ̣ܵܐ ܒܹܗ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܕܲܬܼܘܵܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 135 :ܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܢ݂ܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܐܲܠܵܗ 136 ܕܠܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܟܹܐܝܢ ܒܘܼܚܪܵܢܹܗ ܀ 137 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܝܼܢܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܥܲܡܹܗ ܕܚܲܝܵܒܼ ܡ̇ܘܬܵܐ 138 ܕܥܲܠ ܡ̇ܢ ܐܵܫ̇ܕܲܬܿ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܦܘܼܡ̇ܟ ܥܲܠ ܙܲܟܝܵܐ ܀ pb. 332 139 :ܠܡܵܢ ܡܲܗܸܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ ܒܲܕܼܠܵܐ ܡܘܼܡ̇ܐ 140 ܘܡܲܣܓܹܿܝܬܿ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܕܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܥܲܠ ܣܲܟܼܠܘܼܬܼܵܟ ܀ 141 :ܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܢܲܦܫܲܢ ܬܠ̣ܵܢ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ 142 ܘܡܲܪܲܚܘܼܬܲܢ ܥܒ݂ܲܕܼܬܿܢ ܕܲܢܡܘܼܬܼ ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܀ 143 :ܠܲܢ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܬܲܒܼܥ݂ܲܢ ܕܝܼܢܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ 144 ܘܐܲܝܟ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܢ ܦܲܪ̣ܥܲܢ ܐܲܓܼܪܵܐ ܡ̇ܘܬܵܐ ܨܥܝܼܪܵܐ ܀ 145 :ܗܵܢ ܙܲܟܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܩܲܕܲܝܼܫ ܘܲܕܼܟܸܐ ܡ̣ܢ ܟܘܼ̈ܬܼܡ̇ܬܼܵܐ 146 ܘܲܕܼܠܵܐ ܣܲܟܼܠܘܼ ܨܲܠܒܹܗ ܥܲܡܵܐ ܥܘܝܼܪ ܒܲܚܣܵܡܵܐ ܀ 147 :ܠܡܵܢܵܐ ܒܵܥܹ̇ܝܬܿ ܕܬܸܗܘܸܐ ܚܲܒܼܪܵܐ ܒܲܕܼܡ̇ܐ ܛܠܝܼܡܵܐ 148 ܘܬܸܚܒܿܘܿܫ ܢܲܦܫܵܟ ܒܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܥܲܡ ܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ ܀ 149 :ܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܠܵܟ ܕܡ̇ܐ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ ܕܐܸܫܲܕܲܬܿ ܡܲܓܼܵܢ 150 ܐܸܠܵܐ ܕܬܼܵܘܣܸܦ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܥܦܝܼܦܵܐ ܥܲܠ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܀ 151 :ܠܵܐ ܟܲܕܿܘܼ ܠܵܟ ܡ̇ܘܬܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܥܵܘ̣ܠܵܟ 152 ܐܸܠܵܐ ܕܲܬܼܡܘܼܬܼ ܡ̇ܘܬܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 153 :ܐܘܿ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܐܲܟܼܪܸܙ ܫܪܵܪܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ 154 ܘܦܲܪܣܝܼ ܘܐܲܟܸܿܣ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܛܪܘܼܢܵܐ ܒܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܗ ܀ 155 :ܐܘܿ ܥܵܘ̇ܠܵܐ ܕܦܲܪܣܝܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܐܸܬܼܥܲܝܲܕܼ ܒܹܗ 156 ܘܐܲܟܼܪܸܙ ܩܘܼܫܬܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܬܼܗܲܓܸܿܐ ܒܹܗ ܀ 157 :ܐܲܟܸܿܣ ܠܚܲܒܼܪܹܗ ܕܠܵܘ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܨܲܚܝܼ ܠܟܹܐܢܵܐ 158 ܘܲܦܢ̣ܵܐ ܕܲܢܦܝܼܣ ܥܲܠ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܵܘܗܝ ܪܵܥܘܿܪܡ̇ܐܝܼܬܼ ܀ 159 :ܥܘܼܗܕܵܢ ܥܵܘ̣ܠܹܗ ܣܠܸ̣ܩ ܥܲܠ ܠܸܒܹܿܗ ܒܥܸܕܵܢ ܚܲܫܵܐ 160 ܘܫܲܪܝܼ ܕܵܐܹ̇ܢ ܗܘ̤ ܥܲܡ ܢܲܦܫܹܗ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܚܛ̣ܵܐ ܀ 161 :ܐܲܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܸܢܬܼܵܐ ܢܵܕܼ݂ ܡ̣ܢ ܚܵܘ̈ܒܵܘܗܝ ܕܲܡܟܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ 162 ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚ ܡ̣ܢ ܛܵܒܼܵܬܼ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܡ̣ܢ ܢܵܚ̈ܬܹܿܐ ܀ 163 :ܚ̣ܙܵܐ ܕܲܡܦܲܪܣܲܝ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܢܲܦܫܹܗ ܥܲܪܛܸܠܵܐܝܼܬܼ 164 ܘܚܲܫ̣ ܘܐܸܬܿܬܲܢܲܚ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܵܘܗܝ ܀ 165 :ܒܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܲܓܸܿܕܼ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܚܲܫܝܼܫܵܐܝܼܬܼ 166 ܘܲܒܼܚܸܢ̈ܓܼܵܬܼܵܐ ܪ̈ܵܥܘܿܡ̇ܬܼܵܐ ܒ̣ܟܼܵܐ ܥܲܠ ܗܵܘ̣ܠܹܗ ܀ 167 :ܒܹܝܬܼ ܡܲܪܩܘܼܕܿܬܵܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܗܘ̤ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ 168 ܘܐܲܠܵܝܵ̈ܬܼܐ ܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܘܪܲܟܸܿܒܼ ܩܵܠܹ̈ܐ ܀ 169 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܝܼܬܼܵܐ ܒܲܟܿܝܼ ܢܲܦܫܹܗ ܥܲܠ ܪܹܫ ܩܲܝܣܵܐ 170 ܘܥܲܦܝܼ ܘܲܩ̣ܒܲܪ ܗܘ̤ ܠܲܩܢܘܿܡܹܗ ܒܲܬܼܘܵܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 171 :ܐܸܒܼܠܵܐ ܥܦܝܼܦܵܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܥܲܠ ܢܲܦܫܹܗ ܘܥܲܠ ܫܘܼܢܵܩܹܗ 172 ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܕܡ̇ܐܹܬܼ ܘܬܼܘܼܒܼ ܡܸܬܼܢܲܚܲܡ ܠܲܥܲܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܀ 173 :ܬܪܹܝܢ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܡ̇ܘ̈ܬܹܿܐ ܪܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ 174 ܘܐܲܚܕܹܿܗ ܓܘܼܢܚܵܐ ܕܦܲܟܼ݂ܪܘܼܗܝ ܚܵܘ̈ܒܵܘܗܝ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܕܝܼܢܹ̈ܐ ܀ 175 ܕܝܼܢܵܐ ܕܲܠܗܲܠ ܡܣܲܪܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܛ̇ܒܼ ܡ̣ܢ ܕܲܬܼܢܵܢ: pb. 333 176 ܘܐܲܝܟ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܚܲܫ̣ܒܹܿܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܕܲܒܼܪܹܫ ܩܲܝܣܵܐ ܀ 177 :ܠܗܵܘ̇ ܫܘܼܢܵܩܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܡܸܬܼܥܲܗܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 178 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܥܲܝܢܹ̈ܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܗܵܘܢܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܀ 179 :ܠܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܢܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܚ̣ܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐܝܼܬܼ 180 ܘܪܲܓܼ ܘܐܸܬܼܚܲܫܲܒܼ ܕܕܲܡ ܢܲܫܘܘܿܢܵܝܗܝ ܪ̈ܲܚܣܸܐ ܠܡܸܥܲܠ ܀ 181 :ܒܛܘܼܒܹ̈ܐ ܡܠܝܼܟܹ̈ܐ ܐܲܕܼܝܼܩ ܗܵܘܢܹܗ ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬܼ 182 ܘܲܩ̣ܢܵܐ ܚܘܼܨܦܵܐ ܐܲܝܟ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܢܩܵܢܹܗ ܀ 183 :ܚܘܼܨܦܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩ̣ܢܵܐ ܚܘܼܨܦܵܢܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܩܲܕܼܡ̇ܐ 184 ܒܗܵܘ̇ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܕܲܡܓܲܝܸܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܘܼܨܦܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 185 :ܠܵܐ ܟܘܼܚܵܕܼܵܐ ܕܓܲܢܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܦܪ̣ܵܣ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ 186 ܘܲܡ̣ܚܵܐ ܟܪܘܿܡ̇ܐ ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܦܠܘܿܫ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 187 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܐܲܚܨܸܦ ܘܲܫܐܸ݂ܠ ܡ̣ܢ ܦܵܪܘܿܩܲܢ 188 ܕܐܸܢܗܘ̤ ܕܡܲܨܝܵܐ ܢܸܒܿܘܿܙ ܓܲܙܵܐ ܪܘܼܚܵܢܝܵܐ ܀ 189 :ܥܝܵܕܼܵܐ ܩܲܕܼܡ̇ܐ ܢܲܬܼܦܹܗ ܝܲܥܢܵܐ ܠܡܸܬܼܝܲܥܵܢܘܼ 190 ܘܕܲܫ ܟܠ ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܘܥܲܠ̣ ܕܲܢܚܲܠܸܨ ܐܲܝܟ ܢܵܡܘܿܣܹܗ ܀ 191 :ܐܸܬܿܕܲܟܼܪܲܝܢܝ ܡ̇ܪܝ ܫܲܪܝ ܕܢܹܐܡܲܪ ܠܡܵܪܹܐ ܓܼܙܵܐ 192 ܒܗܵܝ̇ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܒܪܵܘܡ̇ܐ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 193 :ܚܘܼܢ ܠܲܣܢܝܼܩܘܼܬܼܝ ܚܲܕܼ ܫܵܡܘܿܢܵܐ ܪܘܼܚܵܢܝܵܐ 194 ܘܐܸܚܸܐ ܒܛܲܝܒܿܘܼ ܒܢܸܬܼܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡ̇ܘܗܲܒܼܬܼܵܟ ܀ 195 :ܫܒܼܘܿܩ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܲܝ ܘܲܥܛܝܼ ܚܵܘ̈ܒܲܝ ܘܕܿܟܵܐ ܡܘܼܡܲܝ̈ 196 ܘܲܥܛܝܼ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܫܛܵܪܵܐ ܕܚܵܒܹ̇ܬܼ ܨܹܝܕ ܟܐܢܘܼܬܼܵܟ ܀ 197 :ܦܪܘܿܩ ܠܐܲܒܿܝܼܕܼܘܼܬܼܝ ܘܚܘܼܢ ܠܲܣܢܝܼܩܘܼܬܼܝ ܘܢܲܚܸܡ ܡܝܼܬܼܘܼܬܼܝ 198 ܘܨܘܼܪ ܒܝܼ ܛܘܼܦܣܵܐ ܕܒܼܘܼܛܵܠ ܡ̇ܘܬܵܐ ܘܕܲܫܪܵܝ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 199 :ܕܪܘܿܫ ܒܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܠܕܼܵܪܹ̈ܐ ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ 200 ܕܢܸܪܕܿܘܿܢ ܒܵܬܲܪܝ ܒܲܬܼܘܵܬܼ ܢܲܦܫܹܐ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܀ 201 :ܢܸܕܢܲܚ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܟ ܒܓܼܵܘ ܚܸܫܘܿܟܼܘܼܬܼܝ 202 ܘܢܸܪܕܿܘܿܦ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܝ ܚܸܫܟܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܡܕܲܚܲܪ ܒܝܼ ܀ 203 :ܐܲܦܢܵܢܝ ܨܹܐܕܲܝܟ ܡ̣ܢ ܫܲܒܵܝܵܐ ܕܲܫܒܼ݂ܵܢܝ ܡܸܢܵܟ 204 ܘܚܲܪܲܪ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܝ ܕܐܸܦܠܘܿܚ ܥܲܡܵܟ ܘܐܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܵܟ ܀ 205 :ܕܝܼܠܵܟ ܐܝܼܬܲܝ ܘܡܸܫܒܵܐ ܫܒܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡ̇ܪܘܼܬܼܵܟ 206 ܦܪܘܿܩ ܒܲܪ ܒܲܝܬܵܟ ܘܢܸܕܲܥ ܟܠܢܵܫ ܚܹܝܠ ܡܵܪܘܼܬܼܵܟ ܀ 207 :ܟܲܕܿܘܼ ܦܸܠ̇ܚܹܬܼ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܗܵܫܵܐ 208 ܘܲܓܼܡܲܪܘ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܒܦܘܼܠܚܵܢ ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܀ 209 :ܫܠܸܡ ܠܹܗ ܝܵܘܡ̇ܐ ܘܲܥܪܲܒܼ ܫܸܡܫܵܐ ܕܫܲܒܲܬܼ ܚܲܝܲܝ̈ 210 ܘܐܸܢ ܥܘܼܕܼܪܵܢܸܵܟ ܠܵܐ ܡܲܕܼܪܸܟ ܠܝܼ ܗܘܹ̇ܝܬܼ ܠܵܐ ܡܸܕܹܿܡ ܀ pb. 334 211 :ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܐܹܒܲܕܼ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܲܦܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ 212 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܢܲܟܼܪܸܐ ܠܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܕܚܵܝܑܬܼ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܀ 213 :ܪܘܿܣ ܥܲܠ ܡܝܼܬܼܘܼܬܼܝ ܛܲܠܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܡܸܠܲܝ̈ܟ 214 ܕܕܲܡ ܐܸܬܼܪܲܓܸܿܐ ܒܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܘܐܸܦܪܘܿܥ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܀ 215 :ܐܲܫܘܵܢܝ ܕܐܸܪܕܲܐ ܥܲܡ ܕܲܠܝܼܠܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ 216 ܘܐܸܥܘܿܠ ܘܐܸܚܕܹܿܐ ܒܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܀ 217 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܓܠ̣ܵܐ ܠܵܟ ܡܝܼܬܼ ܒܲܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ ܕܗܵܠܹܝܢ ܬܸܕܲܥ 218 ܘܡܲܢ ܒܲܕܸܿܩ ܠܵܟ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܲܠ ܟܠ ܀ 219 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܚܵܘܝܵܟ ܕܐܝܼܬܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܪܵܘܡ̇ܐ 220 ܘܐܲܝܟܲܢ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܫܬܲܠܵܛܘܼ ܥܲܠ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܢ ܀ 221 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܠܦܵܟ ܕܲܡܨܼܐ ܡܚܲܪܲܪ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 222 ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܠܹܗ ܕܢܸܬܸܿܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 223 :ܐܵܪܵܐ ܓܼܒܼܪܵܐ ܐܸܡܲܬܼܝ ܢܲܚܸܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ 224 ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܦܲܠܸܓܼܘ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 225 :ܘܢܸܗܘܸܐ ܕܲܢܚܸܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼܵܐ 226 ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܦܲܠܸܓܼܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܫܡܝܼܥܵܐ ܠܲܢ ܀ 227 :ܡܲܢ ܐܲܛܥܝܼ ܒܵܟ ܛܵܥܹ̇ܐ ܒܬܼܵܘܫܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ 228 ܕܓܼܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܫܵܒܹ̇ܩ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 229 :ܚܙܝܼ ܒܲܪ ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܲܠܡܵܐ ܒܛܘܼܥܝܲܝ ܛܥ̣ܵܐ ܪܸܥܝܵܢܵܟ 230 ܥܲܩܸܒܼ ܫܲܦܝܼܪ ܘܟܸܢ ܫܵܐܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܪ̈ܡ̇ܢ ܡܸܢܵܟ ܀ 231 :ܕܲܠܡܵܐ ܒܝܘܼܩܪܵܐ ܕܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܟ ܛܥ݂ܲܝܬܿ ܘܐܸܬܕܵܘܲܕܿܬܿ 232 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܚܸܠܡܵܐ ܦܗ̣ܵܐ ܪܸܥܝܵܢܵܟ ܒܲܕܼܠܵܐ ܓܲܠ̈ܝܵܢ ܀ 233 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܛܥܵܐ ܛܥ̣ܵܐ ܓܲܝܵܣܵܐ ܒܝܲܕܼ ܒܵܥܘܼܬܹܗ 234 ܡܪܲܟܸܿܒܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܛܥ̣ܵܐ ܘܐܲܗܸܠ ܒܹܗ ܠܦܘܼܬܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܵܘܗܝ ܀ 235 :ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܥܵܘ̣ܠܹܗ ܘܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܹܗ ܥܗ݂ܲܕܼ ܐܵܡܘܿܪܵܐ 236 ܘܲܨܒܼ݂ܵܐ ܕܢܲܗܸܠ ܕܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܠܹܗ ܠܛܵܥ̇ܝܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܀ 237 :ܡܲܢ ܟܲܝ ܐܲܠܦܹܗ ܠܲܣܟܲܠ ܟܠܹܗ ܠܡܸܕܲܥ ܩܘܼܫܬܵܐ 238 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܕܪܲܫ ܠܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܸܪܕܵܐ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 239 :ܡܲܢ ܐܲܨܲܚ ܠܹܗ ܣܸܦܪܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼ ܙܹܐܦܵܐ 240 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܪܲܒܵܐ ܒܗܸܪܓܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ ܀ 241 :ܡܲܢ ܦܲܫܸܩ ܠܹܗ ܚܹܝܠ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܣܬܼܝܼܪ݁ܵܬܼܵܐ 242 ܘܡܲܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܕܐܝܼܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܪܝܵܐ ܀ 243 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܡ̇ܠܹܟ ܡܸܠܟܵܐ ܠܛܵܥܹ̇ܐ ܒܛܘܼܥܝܲܝ 244 ܕܲܒܼܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܪܗܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ ܢܗܵܘܸܢ ܢܲܦܫܹܗ ܀ 245 :ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܚܙ̣ܵܐ ܚܲܙܵܝܵܐ ܕܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 246 ܠܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܪܲܬ̤ ܒܹܗ ܥܲܝܢܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܀ pb. 335 247 :ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܫܡ݂ܲܥ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܨܵܐܹ̇ܬܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ 248 ܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܡܥܵܐ ܒܪܸ̈ܓܼܫܲܝ ܦܲܚܼܪܵܐ ܀ 249 :ܒܐܲܝܢܵܐ ܦܘܼܡ̇ܐ ܡܲܠܸܠ ܦܹܐܩܵܐ ܠܥܸܓܼ ܡ̣ܢ ܩܘܼܫܬܵܐ 250 ܗܵܘ̇ ܗܘܼܠܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܒܠܸܫܵܢ ܒܸܣܪܵܐ ܀ 251 :ܒܐܲܝܢܵܐ ܚܸܟܵܐ ܛܥܸܡ ܦܲܟܿܝܼܗܵܐ ܚܲܠܝܘܼܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ 252 ܘܐܲܝܟܲܢ ܘܲܟܼܡܵܐ ܣܦ݂ܲܩ ܕܲܢܩܲܒܸܿܠ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܀ 253 :ܘܢܸܗܘܸܐ ܕܲܪܢ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܒܪܵܘܡ̇ܐ 254 ܓܲܒܼܪܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܡ̇ܢܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܒܘܼܣܵܡܵܗ̇ ܀ 255 :ܘܢܸܗܘܸܐ ܕܐܲܣܒܲܪ ܕܚܵܢ̇ܝܼܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܲܕܼܚܲܛܵܝܝܼܢ 256 ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̇ܢܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼ ܀ 257 :ܘܢܸܗܘܸܐ ܕܗܲܝܡܸܢ ܕܲܡܨܸܐ ܠܡܸܣܥܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܪܢ̣ܵܐ 258 ܡܲܢ ܐܲܪܡܝܼ ܒܹܗ ܪܸܢܝܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܚܲܙ̈ܝܵܢ ܠܹܗ ܀ 259 :ܠܵܘ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܒܸܣܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܪܢ̣ܵܐ ܒܸܣܪܵܢܵܐ 260 ܘܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܡܸܫܐܲܠ ܕܲܠܥܸܠ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 261 :ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܢܲܓܼܕܹܿܗ ܒܟܸܣܝܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܕܟܲܣ̈ܝܵܢ 262 ܘܗܘ̤ ܐܲܪܝܼܡܹܗ ܠܘܵܬܼ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 263 :ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܪܘܼܚܢܵܐܝܼܬܼ 264 ܘܗܘ̤ ܦܲܫܸܩ ܠܹܗ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܟܣܲܝܵ̈ܐ ܕܲܟܼܣܹܝܢ ܡܸܢܹܗ ܀ 265 :ܗܘ̤ ܐܲܫܪܝܼ ܒܹܗ ܚܹܝܠ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܬܹ̈ܐ 266 ܘܗܘ̤ ܒܲܕܸܿܩ ܠܹܗ ܕܐܝܼܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܘܲܓܼܙܵܪ ܕܝܿܢܵܐ ܀ 267 :ܗܘ̤ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܕܲܙܩܝܼܦ ܥܲܡܵܟ 268 ܕܝܼܠܹܗ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܘܕܼܝܼܢܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܀ 269 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܓܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܲܡܨܸܐ ܥܵܛܹ̇ܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 270 ܘܟܼܵܬܹ̇ܒܼ ܒܲܫܡܹܗ ܫܛܵܪ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܚܠܵܦ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 271 :ܫܛܵܪ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܬܲܠܲܚ ܒܝܲܕܼ ܬܲܚܘܝܼܬܹܗ 272 ܕܐܸܢ ܚܲܝܵܒܼܵܐ ܫܩ݂ܲܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܡܲܢ ܢܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܀ 273 :ܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܦܬ݂ܲܚ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܒܝܲܕܼ ܡܲܥܠܬܹܿܗ 274 ܕܐܸܢ ܓܲܝܵܣܵܐ ܥܲܠ̣ ܩܲܕܼܡ̇ܝܑܬܼ ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܦܵܐܹ̇ܫ ܀ 275 :ܪܘܼܡܪܵܡ ܓܸܢܣܲܢ ܓܠ̣ܵܐ ܒܫܘܼܘܕܵܝܵܐ ܕܐܸܫܬܵܘܕܲܝܼ ܠܹܗ 276 ܕܐܸܢ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ ܠܒܼܝܼܟ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܛܘܼܒܼ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ ܀ 277 :ܫܪܵܝ ܣܲܟܼܠܘܼܬܲܢ ܚܵܘܝܼ ܒܢܲܦܫܹܗ ܕܥܠܲܬ̤ ܠܲܥܕܹܢ 278 ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܝܼܢܲܢ ܕܢܸܥܘܿܠ ܥܲܡܹܗ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 279 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܨܲܠܡܵܐ ܨܵܪ ܒܹܗ ܥܵܘ̣ܠܲܢ ܘܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܲܢ 280 ܘܐܲܣܸܩ ܩܲܒܼܥܹܗ ܒܪܹܫ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܝܹ̈ܐ ܀ 281 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܫܒ݂ܲܩ ܠܹܗ ܥܵܘ̣ܠܹܗ ܒܥܸܕܵܢ ܚܲܫܵܐ 282 ܕܲܚܢܲܢ ܢܹܐܠܲܦ ܕܡܸܛܠܵܬܲܢ ܚܲܫ̣ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܀ 283 :ܒܗܵܢ ܐܸܣܟܹܿܝܡܵܐ ܓܒܼܵܐ ܠܹܗ ܓܼܒܼܪܵܐ ܕܚܲܛܵܝ ܡ̣ܢ ܟܠ 284 ܕܲܒܼܚܲܛܵܝܵܐ ܢܚܵܘܸܐ ܚܲܝܠܹܗ ܕܚܹܝܠ ܟܠ ܡܸܫܟܲܚ ܀ pb. 336 285 :ܒܐܵܫܹ̇ܕܼ ܠܲܕܼܡ̇ܐ ܘܲܡܠܸܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡ̣ܠܲܟ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ 286 ܕܢܸܕܼܪܘܿܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܠܐܝܠܹܝܢ ܕܲܪܫܲܥܘ ܀ 287 :ܫܛܵܪ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܐ ܕܓܸܢܣܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܐܸܬܼܵܐ ܕܢܸܦܪܘܿܥ 288 ܘܚܲܪܲܪ ܠܘܼܩܕܲܡ ܚܲܕܼ ܚܲܝܵܒܼܵܐ ܕܚܵܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܓܝܼ ܀ 289 :ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܒܼܠܝܼ ܒܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܢܚܲܕܸܿܬܼ 290 ܘܣܲܥܪܵܗ̇ ܒܓܲܒܼܪܵܐ ܕܡܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܹܗ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܀ 291 :ܪܡܲܙ ܠܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܟܼܡܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܡܘܼܟܵܟܹܗ 292 ܘܚܵܘܝܼܘ ܕܡܵܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܫܲܠܝܼܟ ܥܲܠ ܟܠ ܀ 293 :ܒܝܲܕܼ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ ܘܲܒܼܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܐܲܟܼܪܸܙ ܚܲܝܠܹܗ 294 ܘܐܲܝܟ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܩܥܲܝ̈ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܀ 295 :ܠܵܐ ܪ̈ܵܓܼܘܿܫܹܐ ܐܲܟܼܡܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܪ̈ܵܓܼܘܿܫܹܐ 296 ܘܲܠܪ̈ܵܓܼܘܿܫܹܐ ܐܲܩܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܗܵܘܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܀ 297 :ܠܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ ܐܲܠܒܸܿܫ ܐܸܢܘܿܢ ܢܲܚ̈ܬܹܿܐ ܕܐܸܒܼܠܵܐ 298 ܘܲܠܓܲܝܵܣܵܐ ܥܨܵܝܗܝ ܕܲܢܬܲܪܓܸܿܡ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܀ 299 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܦܘܼܡ̇ܐ ܩܥ̣ܵܘ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ ܒܫܘܼܚܠܵܦܲܝ̈ܗܘܿܢ 300 ܕܡܸܛܠ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܲܬܼܠܸܐ ܥܲܡܲܢ ܚܲܫܝܼܫܝܼܢܲܢ ܀ 301 :ܐܲܪܥܵܐ ܒܙܵܘܥܵܐ ܡܲܠܠܲܬ̤ ܥܲܡܗܘܿܢ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ 302 ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܣܲܓܿܝܼ ܣܢܲܝܬܿܘܿܢ ܠܲܕܼܡ̇ܐ ܕܥܵܨܹ̇ܒܼ ܟܹܐܒܲܝ̈ ܀ 303 :ܩܵܠ ܓܲܝܵܣܵܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܪܲܥܡܵܐ ܪܥܸܡ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ 304 ܕܚܘܼܪܘ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܬܼܠܹܝܬ ܥܲܠ ܪܹܫ ܩܲܝܣܵܐ ܀ 305 :ܘܲܟܼܒܲܪ ܨܵܬܼܘܼܗܝ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܠܫܝܼܦܘܿܪ ܩܵܠܹܗ 306 ܘܥܲܡܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܣܲܟܲܪ ܐܸܕܼܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܫܡܲܥ ܀ 307 :ܠܡܲܟܿܣܵܢܘܼܬܹܗ ܕܲܥܛܸܠ ܠܸܒܵܐ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ 308 ܘܡܸܛܠܬܹܗ ܚܫܟܼܘ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܘܙܵܥܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܀ 309 :ܡܸܛܠ ܥܵܘ̣ܠܹܗ ܥܨ̣ܵܐ ܠܓܲܝܵܣܵܐ ܘܬܼܵܒܼ ܡ̣ܢ ܥܵܘ̣ܠܹܗ 310 ܕܢܸܚܙܹܐ ܘܲܢܬܼܘܼܒܼ ܘܢܸܒܼܥܸܐ ܘܲܢܦܝܼܣ ܥܲܠ ܣܲܟܼܠܘܼܬܹܗ ܀ 311 :ܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܓܠ̣ܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫܘܼܬܹܗ ܠܥܹܝܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ 312 ܕܐܵܦܸܢ ܚܵܐܹ̇ܫ ܐܲܝܟ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 313 :ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܨܠܲܒܼܘܼ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ 314 ܠܵܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܕܝܼܠܝܼܕܼ ܡܸܢܹܗ ܀ 315 :ܒܪܘܼܟܵܒܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܩܲܒܲܥܘ ܨܸܨܹ̈ܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ 316 ܠܵܘ ܒܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܢܼܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 317 :ܦܲܓܼܪܵܐ ܓܼܠܝܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܓܲܝܵܣܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫ ܩܲܝܣܵܐ 318 ܠܵܘ ܟܲܣܝܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܗܵܘܢܵܐ ܀ 319 :ܒܗܵܘܢܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܠܒܼܲ ܝܲܡܝܼܢܵܐ 320 ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܡܲܗܸܠ ܥܲܡܵܐ ܒܨܲܥܪܹܗ ܀ pb. 337 321 :ܠܒܸܗܬܲܬܼ ܥܲܡܵܐ ܘܚܵܘܒܲܬܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܠܥܸ݂ܙ ܒܹܗ ܩܘܼܫܬܵܐ 322 ܕܢܸܒܼܗܲܬܼ ܣܵܢܐܵܐ ܘܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܲܒܹܿܗ ܒܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܀ 323 :ܒܩܵܠ ܬܵܘܕܿܝܼܬܹܗ ܒܗܸ݂ܬܼ ܡܵܪܘܕܼܵܐ ܕܲܫܒܼ݂ܵܝܗܝ ܠܐܵܕܼܵܡ 324 ܕܲܒܼܪܹܫ ܩܲܝܣܵܐ ܐܲܥܕܿܝܼ ܡܸܢܗ ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܲܫܒܼ݂ܵܐ ܀ 325 :ܠܹܗܘ̣ ܐܲܒܼܗܸܬܼ ܒܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܐܲܦܢܝܼ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ 326 ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܩܵܡ̣ ܘܲܟܼܠܵܝ̣ܗܝ ܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܢܵܘܕܹܿܐ ܒܹܗ ܀ 327 :ܠܹܗܘ̣ ܦܲܪܣܝܼ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܘܕܵܝܵܐ ܕܐܸܫܬܵܘܕܲܝܼ ܠܹܗ 328 ܘܲܠܦܘܼܪܩܵܢܗ ܚܲܬܿܡ̇ܗ̇ ܒܐܵܡܹܝܢ ܠܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܗ ܀ 329 :ܒܐܵܡܹܝܢ ܝܼܡ̣ܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܛܲܒܼܥܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ 330 ܕܝܵܘܡ̇ܢܵܐ ܥܲܡܝܼ ܬܸܗܘܸܐ ܒܲܥܕܹܢ ܒܥܸܢܝܵܢ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 331 :ܥܲܡܝܼ ܠܲܡ ܬܸܗܘܸܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܥܕܹܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܨܹܐܘܗܝ 332 ܘܲܠܡܵܢ ܒܲܥܕܹܢ ܘܠܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܫܲܐ̣ܠܹܗ ܀ 333 :ܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܓܲܝܵܣܵܐ ܘܠܵܘ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ 334 ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܡܠܝܼܟܹ̈ܐ ܫܐܸ̣ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ ܘܠܵܘ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܀ 335 :ܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܡܲܪ ܐܵܦ ܓܲܝܵܣܵܐ 336 ܕܐ̄ܢܵܐ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܫܸܐܠܹ̇ܬܼ ܡܸܢܵܟ ܘܠܵܘ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܀ 337 :ܐܸܢܗܘ̤ ܕܡܵܪܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܘܕܼܝܼܠܵܟ ܐܸܢܘܿܢ ܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ 338 ܡܵܢ ܡܸܬܿܬܿܗܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܓܼܡܲܪ ܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸܠܲܝ̈ܟ ܀ 339 :ܐܸܢܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܪ̈ܝܵܢ ܒܥ̇ܝܬܼܵܟ ܕܐܹܪܲܬܼ 340 ܡ̇ܢ ܝܵܗ̇ܒܲܬܼ ܠܝܼ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܣܟܹܿܝܢ ܥܘܼܡܪܵܗ̇ ܀ 341 :ܡܢܵܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܵܦ ܦܲܪܕܵܝܣܵܐ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܫܲܦܝܼܪ 342 ܘܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܦܹܐܪ̈ܘܗܝ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܗܲܢܝܼ ܀ 343 :ܠܵܐ ܕܵܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܵܐܹ̇ܢ ܩܘܼܫܬܵܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܹܗ 344 ܕܠܵܐ ܐܲܦܸܣ ܠܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܕܚܵܢܹ̣ܗ ܕܢܸܬܼܒܲܥ ܐܸܢܹܝܢ ܀ 345 :ܗܵܘ̇ ܕܲܓܼܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐ̄ܪܵܙ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ 346 ܗܘ̤ ܐܲܪܡܝܼ ܒܹܗ ܦܓܼܘܼ̈ܕܹܐ ܕܫܸܬܼܩܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܀ 347 :ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܕܲܕܼܒܼܵܝܗܝ 348 ܘܲܕܪܲܚܝܼܩܵܐ ܐܲܥܠܹܗ ܠܲܥܕܹܢ ܥܲܕܼ ܡܸܬܼܓܲܒܝܵܐ ܀ 349 :ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܥܘܿܠ ܥܲܡܹܗ ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ 350 ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܕܵܘܲܕܼ ܛܲܟܼܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܀ 351 :ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܗܵܝ̇ ܡܲܥܲܠܬܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 352 ܘܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܸܢܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܀ pb. 338 353 :ܘܲܕܼܠܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܕܢܸܥܘܿܠ ܥܲܡܹܗ ܕܠܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 354 ܐܲܥܠܹܗ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܠܐ̄ܪܵܙ ܡܲܥܠܬܵܐ ܕܲܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 355 :ܒܲܢܦܸܫ ܐܲܥܠܹܗ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܥܕܹܢ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܦܓܲܪ 356 ܒܗܵܘ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܡܨܸܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 357 :ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܹܗ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܪܲܗܒܼܘܿܢܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ 358 ܕܢܸܵܗܘܸܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܕܲܓܲܠ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܠܹܗ ܀ 359 :ܪܲܗܒܼܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܒܲܥܕܹܢ ܠܒܲܪ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 360 ܕܢܸܫܪܸܐ ܡ̇ܘܬܵܐ ܕܫܲܥܒܸܿܕܼ ܠܐܵܕܼܵܡ ܘܲܠܝܲܠܕܵܬܹ̈ܗ ܀ 361 :ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܚܛ̣ܵܐ ܪܹܫ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܘܩܲܛܠܹܗ ܡ̇ܘܬܵܐ 362 ܠܬܲܡ̇ܢ ܐܲܥܠܹܗ ܠܪܵܕܹܐ ܒܬܼܵܘܫܵܐ ܕܓܲܢܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 363 :ܒܢܘܼܡܹܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ ܥܲܠ̣ ܕܲܢܕܲܝܲܪ ܒܲܪ ܓܲܢܵܒܼܵܐ 364 ܘܲܚܙ̣ܵܝܗܝ ܣܵܢ̇ܐܵܐ ܘܐܲܝܠܸܠ ܘܲܒܼܟܼܵܐ ܕܠܵܐ ܒܸܣܡܲܬ̤ ܠܹܗ ܀ 365 :ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܣܵܓܹ̇ܗ ܥܒܼܵܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܐܵܕܼܵܡ 366 ܠܹܗ ܥܲܠ̣ ܐܵܕܼܵܡ ܒܝܲܕܼ ܓܵܝܵܣܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܥܲܡ ܡܿܪܲܢ ܀ 367 :ܢܲܦܫܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܘܲܕܼܓܲܝܵܣܵܐ ܥܲܠ̣ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ 368 ܘܦܲܬܼܚܹܗ ܠܬܲܪܥܵܐ ܩܕܼܵܡ ܢܦܫܵܬܼ̈ܐ ܕܟܹܐܦܹܐ ܀ 369 :ܣܝܵܓܼܵܐ ܕܚܸܡܬܼܵܐ ܣܝܼܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ܢ ܕܠܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܠܹܗ 370 ܘܬܲܪܥܹܗ ܡ̇ܪܲܢ ܘܐܲܥܠܲܢ ܥܲܡܹܗ ܒܝܲܕܼ ܡܲܥܲܠܬܹܿܗ ܀ 371 :ܠܒܸܗܬܲܬܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܦܬܲܚ ܦܲܪܕܿܝܣܵܐ ܩܕܼܵܡ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 372 ܕܲܚܕܝܼܘ ܕܲܢܦܲܩ̄ܢ ܢܲܟܼܪܘܼܢ ܗܵܫܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܲܥܲܠܬܲܢ ܀ 373 :ܠܪܹܫܵܐ ܕܐܵܐܲܪ ܦܲܪܣܝܼ ܘܐܲܒܼܗܸܬܼ ܒܗܵܕܹܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ 374 ܕܕܲܚܩܹܗ ܠܐܵܕܼܵܡ ܡ̣ܢ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܡܵܪܹܗ ܀ 375 :ܪܢܵܐ ܚܵܣܵܡܵܐ ܕܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܦܵܢܹ̇ܐ ܐܵܕܼܵܡ ܠܐܲܬܼܪܹܗ 376 ܘܲܒܼܗܸܬܼ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܕܲܚܙ̣ܵܝܗܝ ܒܲܥܕܹܢ ܒܬܲܪܬܹܿܝܢ ܢܲܦܫ̈ܢ ܀ 377 :ܬܪܹܝܢ ܥܲܠ̣ܘ ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܚܲܕܼ ܙܲܕܲܝܼܩܵܐ ܘܚܲܕܼ ܚܲܛܵܝܵܐ 378 ܕܢܸܗܘܸܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܡܸܥܲܠ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 379 :ܥܲܠ ܓܲܝܵܣܵܐ ܚܲܫ̣ ܘܐܸܬܿܬܲܢܲܚ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܡ̇ܪܲܢ 380 ܕܐܲܝܟܲܢ ܬܲܪܥܹܗ ܐܸܫܹ̇ܕܼ ܠܲܕܼܡ̇ܐ ܠܫܘܼܪܵܐ ܕܒܼܢ̣ܵܐ ܀ 381 :ܒܡܸܠܟܹܿܗ ܣܒ݂ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܬܼܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܣܝܼܓܼ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ 382 ܘܕܲܚܙ̣ܵܐ ܕܦܲܬܼܚܘܼܗܝ ܐܲܚܕܹܿܗ ܓܘܼܢܚܵܐ ܘܲܦܣܵܩ ܣܲܒܼܪܵܐ ܀ 383 ܚܙ̣ܵܐ ܕܐܸܬܿܕܲܪܫܲܬ̤ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܲܥܕܹܢ ܕܢܸܪܕܿܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: pb. 339 384 ܘܐܲܝܠܸܠ ܘܲܒܼܟܼܵܐ ܕܦܵܫ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܒܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 385 :ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸܿܕܼ ܐܸܡ݂ܲܪ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܡܲܪܝܼܪ ܢܲܦܫܵܐ 386 ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܲܫܕܹܝܬܼ ܠܐܸܟܿܣܘܿܪܝܵܐ ܦܥ̣ܵܐ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܀ 387 :ܠܐܲܝܟܵܐ ܐܹܙܲܠ ܫܲܐܸܠ ܒܝܼܫܵܐ ܠܝܲܨܪܹܗ ܒܝܼܫܵܐ 388 ܕܐܲܚܕܹܿܗ ܐܵܕܼܵܡ ܠܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܒܝܲܕܼ ܝܲܠܕܵܬܹ̈ܗ ܀ 389 :ܕܚܲܩܬܹܿܗ ܠܘܼܩܬܹܿܗ ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܡ̣ܢ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܕܕܲܡ ܠܵܐ ܢܹܐܪܲܬܼ 390 ܘܠܵܐ ܦܵܫܲܬ̤ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܘ ܗܘ̤ ܝܲܪܬܵܗ̇ ܀ 391 :ܛܘܼܒܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ ܒܝܵܪܬܿܘܼܬܼ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܩܢ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ 392 ܘܠܵܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܠܝܼ ܛܸܒܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܣܵܠܹ̇ܩ ܀ 393 :ܪܵܓܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܝܼ ܕܲܥܦܝܼܦܵܐܝܼܬܼ ܢܸܩܢܹܝܗ ܠܐܲܪܥܵܐ 394 ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܟܢܸܐ ܝܵܪܬܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܘܒܲܪ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 395 :ܡܢܝܼܚ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܐܸܠܘܼ ܝܼܪܸܬܼ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ 396 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܥܲܠܝܼ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܪܵܡ̇ܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܀ 397 :ܒܲܪ ܛܘܿܗܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܢܵܐ ܕܙܸܩܦܹ̇ܬܼ ܥܲܠ ܪܹܫ ܩܲܝܣܵܐ 398 ܘܗܵܐ ܡܸܫܬܵܘܕܹܿܐ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܠܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܹܗ ܀ 399 :ܬܠܸܐ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܘܲܡܩܲܒܿܥܝܼܢ ܒܹܗ ܨܸܨܹ̈ܐ ܒܦܲܓܼܪܹܗ 400 ܘܝܵܡܹ̇ܐ ܒܐܵܡܹܝܢ ܕܲܡܨܸܐ ܠܡܸܬܲܠ ܡܵܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 401 :ܪܡܸܐ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܘܩܲܪܝܼܒܼ ܕܲܢܡܘܼܬܼ 402 ܘܩܵܡ̣ ܚܲܕܼ ܫܝܼܛܵܐ ܘܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܠܹܗ ܕܗܲܒܼ ܠܝܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 403 :ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܥܦܝܼܦܹ̈ܐ ܐܸܬܿܬܿܘܣܲܦ ܠܹܗ ܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ 404 ܒܗܵܣ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܐܸܬܿܕܲܟܼܪܲܝܢܝ ܡܵܪܝ ܡ̇ܐ ܕܐܵܬܹܿܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 405 :ܟܡܵܐ ܕܓܲܝܵܣܵܐ ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫ ܩܲܝܣܵܐ 406 ܗܘ̤ ܡܲܣܓܸܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܬܿܬܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܀ 407 :ܟܡܵܐ ܕܡܲܚܸܐ ܟܠ ܡܸܫܬܵܘܕܹܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܥܲܡܝܼ ܠܲܡ ܬܸܗܘܸܐ 408 ܗܘ̤ ܝܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܝܲܨܪܹܗ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ ܀ 409 :ܟܡܵܐ ܕܝܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܚܲܬܿܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܠܬܹܗ ܒܐܵܡܹܝܢ 410 ܗܘ̤ ܡܲܝܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ ܝܵܠܹܕܿܬܵܐ ܕܚܲܣܢ̣ܵܗ̇ ܟܹܐܒܼܵܐ ܀ 411 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܓܹܐܪܵܐ ܒܠܲܥ̣ ܚܲܣܵܡܵܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ 412 ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܕܹܿܡ ܙܵܩܹ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܩܵܠ ܓܲܝܵܣܵܐ ܀ 413 :ܘܐܸܢ ܓܲܝܵܣܵܐ ܕܬܲܠܡܝܼܕܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܟܲܢ ܙܲܩܬ̣ܹܿܗ 414 ܡ̇ܢܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕ ܡܵܐ ܕܩܵܥܹ̇ܝܢ ܒܹܗ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܀ 415 ܐܸܢ ܒܲܪ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܦܲܪܣܝܼ ܘܲܓܼܠܵܗ̇ ܠܐܘܼܡ̇ܢܘܼܬܹܗ: pb. 340 416 ܠܐܲܝܟܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܡ̇ܐ ܕܡܲܗܠܝܼܢ ܒܹܗ ܥܝܼܪܹ݁ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 417 :ܐܸܢ ܩܵܛ̇ܘܿܠܵܐ ܢܣ݂ܲܒܼ ܫܘܼܘܕܵܝܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ 418 ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܢܚܘܼܪ ܟܲܕܼ ܥܵܐܹ̇ܠ ܟܠܹܗ ܓܸܢܣܲܢ ܀ 419 :ܐܘܿ ܓܲܝܵܣܵܐ ܕܦܲܣܩܹ̣ܗ ܠܣܲܒܼܪܹܗ ܕܲܒܼܥܸܠܕܲܪܵܐ 420 ܘܐܲܩܢܝܼ ܘܲܒܼܪܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܒܫܘܼܒܼܩܵܢ ܥܵܘ̣ܠܹܗ ܀ 421 :ܐܘܿ ܕܐܸܬܼܚܲܝܲܒܼ ܘܡܲܫܟܸܿܢ ܢܲܦܫܹܗ ܒܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 422 ܕܲܢܣ݂ܲܒܼ ܡܲܓܼܵܢ ܫܛܵܪ ܚܵܘ̈ܒܵܬܹܗ ܒܲܚܕܼܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܀ 423 :ܐܘܿ ܕܐܸܬܿܛܲܡܲܐ ܟܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ ܒܥܵܘ̣ܠܐ ܢܕܝܼܕܼܵܐ 424 ܕܪܲܣ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܡܲܝܵ̈ܐ ܕܟܼܵܝܵ̈ܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 425 :ܐܘܿ ܕܒܲܙ̣ ܘܲܥܠ݂ܲܒܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܝܵܬܼܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ 426 ܘܲܒܼܝܘܿܡ ܡ̇ܘܬܹܿܗ ܒܲܙ̣ ܛܵܒܼܵܬܼ̈ܐ ܫܡܲܝܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 427 :ܐܘܿ ܕܐܸܬܿܛܲܫܝܼܘ ܪ̈ܵܕܝܲܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬܹܗ 428 ܕܲܕܼܪܲܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܀ 429 :ܐܘܿ ܚܒܸܢܵܢܵܐ ܕܓܲܡܲܪ ܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܒܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ 430 ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܲܫܩ݂ܲܠ ܐܲܓܼܪܵܐ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 431 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܘܐܲܝܟܲܢ ܐܹܨܘܼܪ ܨܲܠܡܵܐ ܕܫܘܼܒܼܩܵܢ ܥܵܘ̣ܠܵܟ 432 ܕܒܼܵܐܡܹܝܢ ܚܲܬܿܡܹܗ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܕܲܪ̈ܓܹܐ ܠܕܲܪܓܼܵܟ ܕܲܡ̣ܛܵܟ ܀ 433 :ܒܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܠܸܫܵܢܝ ܕܲܢܨܘܼܪ ܫܲܪܒܵܟ ܦܵܠܹ̇ܫ ܐܸܣܹ̈ܐ 434 ܘܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܓܼܠܸܐ ܟܡܹܐܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡ̇ܢܘܼܬܼܵܟ ܀ 435 :ܡܕܲܪܡܲܬܿ ܟܠܵܟ ܘܲܨܢܝܼܥܵܝܼܬܼ ܕܲܒܼܪܬܿ ܚܲܝܲܝ̈ܟ 436 ܚ̣ܛܲܝܬܿ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܥ݂ܲܝܬܿ ܘܲܦܢ݂ܲܝܬܿ ܘܐܲܦܝܼܣܬܿ ܐܲܝܟ ܕܲܫܦ݂ܲܪ ܠܵܟ ܀ 437 :ܫܵܒܹ̇ܩ ܥܵܘ̣ܠܵܟ ܝܵ̇ܕܲܥ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܩܸܦ̈ܠܹܐ ܕܠܸܒܵܟ 438 ܘܲܕܼܝܵ̇ܕܲܥ ܠܵܟ ܠܵܐ ܐܲܩܹܨ ܠܵܟ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܥܵܘ̣ܠܵܟ ܀ 439 :ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܨܵܪܹܗ ܠܫܲܪܒܵܟ ܒܕܲܦܵܐ ܕܚܲܫܵܘ̈ܗܝ 440 ܕܢܹܐܠܲܦ ܟܠܢܵܫ ܠܡܸܪܕܼܵܐ ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܢ ܀ ܥܘܼܢܵܝܵܐ: ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܵܟ ܡܲܦܸܢܹܐ ܛܵܥܲܝܵ̈ܐ: ܠܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/64
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Repentant Thief - ܥܲܠ ܓܲܝܵܣܵܐ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/64.
Bibliography:
On the Repentant Thief - ܥܲܠ ܓܲܝܵܣܵܐ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/64.

Show Citation Styles