Narsai: On the Resurrection - ܡܲܪܒܚܲܕ ܒܫܲܒܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܡܠܟܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܠܒܸܫ ܐܣܟܝܡܵܐ ܐܲܪܥܢܝܵܐ 2 ܕܢܸܦܘܿܩ ܢܦܫܐ ܫܒܝܬܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܲܣܝܼܢܵܐ. 3 :ܢܦ̣ܩ ܨܒܼܝܢܹܗ ܒܐܣܟܹܝܡ ܐ̄ܢܫܐ ܕܢܚܐ ܠܐ̄ܢܫܐ 4 ܘܚܲܙ̣ܝܗܝ ܒܝܼܫܵܐ ܘܠܵܐ ܐܬܒܼܝܿܢ ܒܚܹܝܠ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ. 5 :ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܫܩܲܠ ܒܪܘܿܝܵܐ ܕܲܢܚܲܪܪ ܟܠ 6 ܡܣܝܼ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܢܚܬܐ ܕܡܵܝܘܿܬܘܼܬܐ. 7 :ܓܒܼܵܐ ܪܒ ܚܲܝܠܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܓܸܢܣܵܐ ܕܫܒܹܐ ܠܒܝܼܫܵܐ 8 ܘܙܝܢܗ ܒܪܼܡܚܵܐ ܕܢܸܦܘܿܩ ܘܢܸܦܪܘܿܩ ܠܲܒܢܝ̈ ܥܲܡܹܗ. 9 :ܝܗ̣ܒ ܠܹܗ ܙܝܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܕܢܸܬܟܼܬܲܫ ܒܹܗ 10 ܕܡܵܐ ܕܡܬܢܨܲܚ ܢܩܢܐ ܒܚܝܠܹܗ ܫܸܡ ܙܟܼܘܬܵܐ. 11 :ܙܝܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܒܫ ܪܲܒܿ ܚܲܝܠܵܐ ܦܲܓܼܪܢܵܝܵܐ 12 ܘܣܡ ܣܲܢܘܪܬܐ ܕܦܘܪܩܢ ܚ̈ܝܐ ܒܪܸܫ ܪܸܥܝܵܢܹܗ. 13 :ܪܘܚܢܐܝܼܬ ܠܲܒܼܫܹܗ ܠܙܝܢܵܐ ܠܦܘܼܬ ܟܣܝܘܼܬܗ 14 ܘܚܙܩ ܢܦܫܵܐ ܚܠܦ ܗܲܕܡܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܬܟܬܘܼܫܵܐ. 15 :ܒܙܥܲܝ̈ ܢܦܫܵܐ ܙܲܝܸܢ ܢܲܦܫܹܗ ܦܲܓܼܪܢܵܝܵܐ 16 ܕܚܙ̣ܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܲܒܼܥܸܠܕܲܪܹܗ ܪܘܼܚܵܢܝܵܐ ܗ̄ܘ̣. 17 :ܒܪܘܼܚܵܐ ܐܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܵܐܐܪ 18 ܕܠܵܐ ܢܬܥܪܩܠ ܒܝܲܕ ܗܕܡܹ̈ܐ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ. 19 :ܒܦܓܼܪܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܛܲܥܢܹܗ ܠܙܲܝܢܵܐ ܝܗ̣ܒ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ 20 ܘܠܲܒܼܫܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܒܪ̈ܓܫܲܝ ܦܲܓܪܐ ܘܙܡܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܐ. 21 :ܩܪܒܼܵܐ ܟܣܝܵܐ ܥܒܲܕ ܡܝܘܬܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܟܣܝܵܐ 22 ܘܙܟܝܼ ܠܦܓܼܪܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܘܚܪܲܪ ܐܸܢܘܿܢ. 23 ܫܒܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܸܢܣܹܗ ܠܒܝܼܫܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܛܪܘܢܵܐ ܕܡܪܕ: pb. f.165r 24 ܘܝܗ̣ܒ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܦܫܹܗ ܠܘܵܬ ܬܟܬܘܼܫܵܐ ܕܚܠܦ ܥܲܡܹܗ. 25 :ܢܦܲܩ ܠܲܩܪܒܼܵܐ ܕܠܘܩܒܼܵܠ ܒܝܼܫܵܐ ܠܚܘܼܪܒܵܐ ܘܲܙܟܵܝܗܝ 26 ܘܛܲܝܸܒܼ ܢܦܫܹܗ ܠܘܵܬܼ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܕܡܵܘܬܼܵܐ ܝܲܥܢܵܐ. 27 :ܐܚܕܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܒܪܓܲܬ ܠܲܚܡܵܐ 28 ܘܦܲܟܼܪܹܗ ܘܲܫܕܵܝܗܝ ܒܝܲܕ ܚܘܡܣܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܘܼܬܝ̈ܬܹܐ. 29 :ܚܒ ܪܘܚܢܐ ܡ̣ܢ ܦܓܼܪܢܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 30 ܘܚܣܢ ܦܓܪܐ ܕܕܫܘܗܝ ܚܫ̈ܐ ܠܪܫܵܐ ܕܐܵܐܲܪ. 31 :ܐܲܗܸܠ ܘܓܚܸܟ ܦܓܼܪܵܬ ܫܝܼܛܵܐ ܥܲܠ ܚܲܣܝܼܢܵܐ 32 ܘܒܲܫܩܠܹܗ ܠܙܲܝܢܹܗ ܕܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܢܩܪܸܒܼ ܥܲܡ ܡܝܼ̈ܘܬܐ. 33 :ܙܸܠ ܠܵܟ ܒܝܼܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܲܪ ܙܘܓܵܟ ܐܡ̣ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 34 ܙܸܠ ܛܲܝܸܒܼ ܠܵܟ ܙܲܝܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܒܥܠܬ ܡܘܬܵܐ. 35 :ܙܸܠ ܬܩܢ ܠܟ ܢܫܒ̈ܐ ܕܡܵܘܬܼܵܐ ܒܝܲܕ ܡܘܝ̈ܬܐ 36 ܕܐܲܢܬ ܒܠܚܘܿܕܲܝܟ ܡܚܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܠܵܟ ܡ̣ܢ ܬܟܼܬܘܫܐ. 37 :ܙܸܠ ܟܲܢܸܫ ܠܵܟ ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܘܠܸܕܬ ܒܝܲܕ ܨܢܥ̈ܬܐ 38 ܘܙܝܢ ܐܢܘܿܢ ܒܡܐ ܟܠ ܩܪܨܐ ܐܲܝܟ ܕܡܥܕ ܐܲܢ̄ܬ. 39 :ܩܪܝܼ ܠܵܟ ܚܒܪܹ̈ܐ ܕܕܓܠܘܼܬܵܐ ܕܲܢܣܲܝܼܥܘܼܢܵܟ 40 ܕܐܢ̄ܬ ܕܓܠܐ ܐܢ̄ܬ ܘܒܼܕܓ̈ܠܐ ܡ[...] ܐ̄ܢܬ ܙ̇ܟܐ ܐ̄ܢܬ̇. 41 :ܫܪܝܗܝ ܠܲܢܟܼܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܬܟܬܘܼܫܵܐ ܒܡܠܐ ܙܒܼܢܵܐ 42 ܕܢܐܙܲܠ ܢܪܟܸܒܼ ܦܘܼܪܣܵܐ ܕܡܵܘܬܐ ܒܐܸܣܟܹܝܢ ܕܝܼܢܵܐ. 43 :ܝܼܕܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܢܡܘܣܐܝܼܬ ܐܡ̇ܪ ܕܝܼܢܵܐ 44 ܘܲܒܼܥܘܼܗܵܕܵܢܵܐ ܕܩܕܡܝ̈ܬܐ ܒܥ̇ܐ ܕܢܸܙܟܹܐ. 45 :ܥܒ̇ܪ ܦܘܩܕܢܵܐ ܕܒܦܪܕܝܣܵܐ ܡܬܥܗܲܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 46 ܘܒܣܟܠܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܣܗܕܘܼܬܵܐ ܡܬܓܘܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 47 :ܒܪܓܲܬ ܦܹܐܪܵܐ ܐܲܝܟ ܥܲܪܒܵܐ ܡܸܬܩܲܪܲܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 48 ܕܗ̤ܝ ܥܪܒܬ̤ ܠܹܗ ܒܓܒܕܘܼܬ ܐ̄ܢܫܐ ܕܙܡܢ ܒܐܡܠܐ. 49 :ܠܐܪܡܝܼ ܐܝܕܼܵܐ ܕܐܕܡ ܘܚܵܘܵܐ ܡܚܵܬܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 50 ܕܗܵܐ ܐܒܣܲܝ̈ܟ ܚܲܬܸܡܘ ܘܫܠܡܘ ܩܪܝ ܘܐܣܬܟܠ. 51 :ܫܛܪܐ ܟܬܲܒܼ ܠܝܼ ܐܵܕܼܵܡ ܒܲܥܸܕܢ ܕܚܵܒܼ ܠܚܛܝܼܬܵܐ 52 ܘܲܕܠܵܐ ܦܲܪܥܹܗ ܡܫܟܢ ܠܒܵܢܵܘ̈ܗܝ ܚܠܦ ܪܒܝܬܐ. 53 :ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܝܵܐ ܩܢ̇ܝܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܲܠ ܡܝܘ̈ܬܐ 54 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܘܼܫܝܵܐ ܟܬܲܒܘ ܘܐܫܬܥܒܲܕܘ ܐܝܟ ܚܲܝܒܹ̈ܐ. 55 :ܠܵܘ ܒܲܩܛܝܼܪܵܐ ܫܒܹܐ ܠܝܼ ܓܸܢܣܲܟ ܐܸܠܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ 56 ܗܢܘܿܢ ܩܲܒܸܠܘ ܒܝܲܕ ܨܒܝܼܢܵܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܥܲܒܼܕܹ̈ܐ. 57 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܕܼܵܡ ܘܒܢܲܝ̈ ܕܵܪܹܗ ܚܒܼܘ ܠܝܼ ܒܲܠܚܘܿܕ 58 ܕܟܼܠܹܗ ܟܝܢܵܐ ܚܒܝܼܫ ܒܐ ܫܛܪܐ ܕܡܝܘܬܘܬܐ. 59 :ܘܐܢ ܥܦܪܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬ ܘܡܫܘܬܲܦ ܐܲܢ̄ܬ ܒܚܫܲܝ̈ ܦܓܼܪܐ 60 ܚܘܪ ܒܟܝܢܵܟ ܘܕܵܥ ܕܚܒܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬ ܒܸܐܫܛܵܪ [...] ܡܵܪܘܼܬܝ. 61 :ܠܲܝܬ ܦܓܼܪܢܐ ܩܢܹܐ ܗܕܡܹ̈ܐ ܕܠܵܘ ܡܵܝܘܵܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ 62 ܘܐܸܢ ܡܝܘܬܐ ܗ̄ܘ̣ ܬ̇ܚܹܝܬ ܥܲܒܕܘܼܬܼܵܐ ܕܝܼܠܝ ܘܲܕܡܵܘܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣. 63 ܐܘ ܚܵܘܵܐ ܠܝܼ ܕܠܵܘ ܡܝܘܬܵܐ ܐܲܢ̄ܬ ܘܐܗܡܹܐ ܡܢܵܟ. 64 :ܘܐܢ ܡܵܝܘܬܵܐ ܐܲܢ̄ܬ ܟܝܵܢܵܟ ܫܪܐ ܚܸܪܝܵܢ ܡܸܠܲܝ̈ܟ 65 :ܚܵܘܵܐ ܣܲܩܪܵܐ ܕܝܗ̣ܒ ܠܵܟ ܡܲܠܟܵܐ ܕܠܵܘ ܡܝܘܬܵܐ ܐܲܢ̄ܬ 66 ܟܲܕ ܐܦ ܗܕܐ ܠܵܐ ܡܩܒܸܠ ܐ̄ܢܐ ܥܲܠ ܥܲܦܪܢܵܐ. 67 :ܦܓܪܢܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬ ܠܡ̇ܢ ܡܬܒܥ̈ܝܢ ܡ̈ܠܐ ܒܕܝܼܢܵܐ 68 ܟܝܫܗ ܕܦܓܼܪܐ ܚܒ̣ܠܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܠܹܗ ܕܡܵܝܘܬܘܬܵܐ. 69 :ܗܠܝܢ ܗܘ̣ ܡܬܚܫܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܟ̇ܠܩܪܨܐ 70 ܟܲܕ ܡܬܚܫܚ ܒܗܦܟ̈ܬܐ ܕܠܘܼܩܒܼܵܠ ܦܲܓܼܪܵܐ. 71 :ܒܕܡܘܼܬܼ ܣܟܼܪܵܐ ܐܚܝܼܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܡܝܘܬܘܬܐ 72 ܟܕ ܣܒ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܒܗ̇ ܙܟܐ ܠܗ ܐܲܝܟ ܡܵܘܬܵܐ. 73 :ܣܢܝܐ ܒܟܣܝܐ ܡܲܠܸܠ ܗܵܠܹܝܢ ܒܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܘ̈ܗܝ 74 ܘܒܕܩ ܠܒܵܐ ܒܗܹܝܢ ܚ̇ܐܪ ܗ̄ܘ̣ܐ ܐܲܝܟ ܕܒܥܓܝܐ. 75 :ܘܡܸܛܠ ܕܚ̣ܙܵܐ ܒܥܝܵܢܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܗܸܪܓܹܗ ܕܒܝܼܫܵܐ 76 ܓܠܗ̇ ܠܣܢܐܘܼܬܵܐ ܕܒܝܼܫܘܼܬܝܲܨܪܵܐ ܠܟܹܝܢ ܚܙ̈ܝܐ. 77 :ܒܩܵܠܵܐ ܓܠܝܵܬ ܡܠܸܠ ܐܸܢܹܝܢ ܠܣܬܝܼܪ̈ܬܐ 78 ܕܗܵܐ ܠܲܡ ܐܬܐ ܐܟ̇ܠܩܪܨܐ ܕܢܐܡܲܪ ܕܝܼܢܵܐ. 79 ܗܵܐ ܐܪܟܘܼܢܵܐ ܘܐܲܚܝܼܕ ܥܵܠܡܵܐ ܬܒ̇ܥ ܒܐܝܕ̈ܝ: pb. f.165v 80 ܕܡܲܠܐ ܙܕܩ̈ܐ ܕܡܝܘܿܬܘܼܵܬܐ ܐܲܝܟ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ. 81 :ܒܐܣܟܹܝܡ ܕܝܼܢܵܐ ܐܡ̣ܪ ܠܘܼܩܒܵܠܝ ܐܲܝܟ ܕܥܲܡ ܐ̄ܢܫܐ 82 ܒܪܢܫܵܐ ܐܲܢ̄ܬ ܦܪܘܿܥ ܐܲܝܟ ܐ̄ܢܫܐ ܕܚܲܝܵܒ ܕܝܼܢܵܐ. 83 :ܒܗܦܘ̈ܬܐ ܕܲܪܫ ܐܵܦ ܥܲܡܝ ܐܲܝܟ ܕܥܲܡ ܐܵܕܼܵܡ 84 ܐܕܡܝܵܐ ܐܢ̄ܬ ܥܩܪܵܐ ܕܓܲܪܦܹܗ ܢܲܗܪܵܐ ܕܨܢܥܵܬܝܼ. 85 :ܡܵܢܵܐ ܚܬܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ ܒܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܗ̣ܘ̈ܝ ܨܹܐܕܲܝܟ 86 ܠܵܐ ܬܫܬܒܗܲܪ ܒܕܠܵܐ ܕܝܼܠܵܟ ܕܗܵܐ ܥܲܦܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ. 87 :ܒܟܼܝܵܢܝ ܚ̇ܐܪ ܐܲܝܟ ܕܒܼܫܝܼܛܵܐ ܣܢܹܐܹܗ ܕܓܸܢܣܲܢ 88 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܩܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܠܒܼܫܢܝ ܡ̣ܢ ܓܵܘܟܲܪܣܵܐ. 89 :ܟܣܝܵܐ ܡܸܢܹܗ ܓܠܝܼܘܼܬܼ ܡܲܚܲܬܿܚܬܿܝ ܕܲܠܘܵܬ ܐ̄ܢܫܐ 90 ܘܠܵܐ ܝ̇ܕܥ ܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܗܘ̤ܵܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝ. 91 :ܐܵܦ ܐ̄ܢܐ ܒܫܬܩܵܐ ܡܣܬܪ ܐ̄ܢܐ ܠܗ̇ ܠܪܒܘܼܬܝ ܡܸܢܗ 92 ܥܕܡܵܐ ܕܓ̇ܡܪ ܪܓܬ ܢܟܼܠܹܗ ܒܡܘܬܵܐ ܕܥܠܝܼ. 93 :ܗܫܵܐ ܒܕܝܼܢܵܐ ܡܚܘܐ ܐ̄ܢܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܡܘ̈ܣܐ 94 ܕܥܘ̇ܠܐܝܬ ܠܟ̇ܠܩܪܨܐ ܒܡܵܝܘܿܬܘܼܬܼܵܐ. 95 :ܐܸܢ ܡܝܘ̈ܬܐ ܚܝܒܼܝܼܢ ܠܹܗ ܡܸܛܠ ܕܲܚ̣ܛܵܘ 96 ܐ̄ܢܐ ܕܕܟܐ ܐ̄ܢܐ ܡ̣ܢ ܟܘ̈ܬܡܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܢ ܥܲܡܝ. 97 :ܘܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܐܵܕܼܵܢ ܚܸܒ ܘܐܬܡܫܟܢ ܕܫ̣ܡܥ ܡܸܠܟܹܗ 98 ܠܝܼ ܕܠܵܐ ܚܣܢܢܝ ܐܦܠܵܐ ܒܪܸܡܙܵܐ ܡ̇ܢ ܡܲܩܪܸܒ ܥܲܡܝܼ. 99 :ܡܵܕܹܝܢ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܥܘܿܠܐܝܬ ܣ̇ܢܐ ܒܓܘܼܡܕܵܐ 100 ܘܠܵܘ ܟܐܢܐܝܼܬ ܡܲܡܠܸܟ ܫܲܒܼܛܹܗ ܥܲܠ ܡܵܝܘ̈ܬܹܐ. 101 :ܘܟܲܕ ܛܵܒܼ ܓܠܝܵܐ ܕܡܚܪܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܥܒܵܕܹܗ 102 ܡܩܒܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܒܝܲܕ ܨܒܝܼܢܵܐ ܠܡܘܬܐ ܕܢܟܼܠܹܗ. 103 :ܒܡܵܘܬܵܐ ܓܵܙ̣ܡ ܘܲܡ̣ܕܚܸܠ ܠܝܼ ܐܲܝܟ ܡܵܘܬܵܐ 104 ܘܒܝܲܕ ܡܵܘܬܵܐ ܣܚ̇ܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܢܹܗ. 105 :ܒܙܝܢܵܐ ܕܚܫ̈ܐ ܕܡܝܘܿܬܘܼܬܼܵܐ ܡܩܪܸܒܼ ܠܘܼܩܒܵܠܝ 106 ܒܚܫܵܐ ܕܩܢܘܿܡܝ ܡܸܠܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܕܲܡܚܝܼܠ ܚܲܝܠܹܗ. 107 :ܒܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܣܒܲܪ ܕܐܬܡܫܟܢ ܒܗ ܐܵܕܼܵܡ ܘܒܒܢ̈ܘܗܝ 108 ܒܹܗ ܥܛ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܫܛܵܪ ܡܵܪܘܬܹܗ ܡ̣ܢ ܡܝܘ̈ܬܐ. 109 :ܒܡܵܘܬܵܐ ܚܲܬܡܹܗ ܠܲܫܛܵܪ ܚܘܒܹ̈ܐ ܕܓܸܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ 110 ܘܲܒܝܲܕ ܡܵܘܬܵܐ ܕܒܪܸܫ ܩܲܝܣܵܐ ܡܬܠܚ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗ. 111 :ܠܥܹܝܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܦܓܪ̈ܢܝܹܐ ܡܒܛܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ 112 ܠܓܙܪܕܝܼܢܵܐ ܕܡܫܐܒܗܲܪ ܒܹܗ ܐܲܝܟ ܙܲܟܵܝܵܐ. 113 :ܠܫܡܝܢܹ̈ܐ ܘܠܐܪ̈ܥܢܝܹܐ ܡܚܵܘܹܐ ܐ̄ܢ̄ܐ ܠܹܗ 114 ܠܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܲܠܚܘܼܕܵܬܵܐ ܕܡܸܫܬܲܡܠܹܐ ܒܝܼ. 115 :ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܩ̇ܪܵܬ ܐ̄ܢܵܐ ܠܝܼ ܣܗܕ̈ܐ ܒܚܝܪ̈ܐ 116 ܘܒܫܡ ܟܲܣܝܵܐ ܡܚܬܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸܠܲܝ̈. 117 :ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܗܘ̤ܵܘ ܡܨܥ̈ܝܹܐ ܒܹܝܬ ܠܝܼ ܠܒܝܼܫܵܐ 118 ܕܕܠܐ ܕܼܝܢܐ ܡܓܪܓ ܣ̇ܢܐ ܠܡܘܬܐ ܝܲܥܢܵܐ. 119 :ܘܐܢܗܘ̤ ܥܘ̇ܠ ܘܨܗܐ ܠܥܘ̣ܠܵܐ ܘܨܗܠ ܠܲܕܡܵܐ 120 ܕܡܘ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬ ܘܐܲܟܸܣܘ ܥܘܼܠܗ ܘܦܪܣܵܘ ܢܟܼܠܗ. 121 :ܗܵܐ ܡܩܒܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܓܙܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܥ̇ܘܠܘܬܗ 122 ܘܡܚܘܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܠܵܘ ܒܲܩܛܝܼܪܵܐ ܚܣܢܢܝ ܡܵܘܬܵܐ. 123 :ܗܵܐ ܢܚ̇ܬ ܐ̄ܢܵܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܕܫܝܘܿܠ ܐܲܝܟ ܕܠܝܲܡܵܐ 124 ܘܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܟܪܸܙ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܲܫܡܵܐ ܕܙܵܟܼܘܬܝ. 125 :ܗܵܐ ܡܫܲܠܸܡ ܐ̄ܢܵܐ ܛܘܼܦܣܹ̈ܐ ܘܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܪܫܡܘ ܟܸܐܢܹ̈ܐ 126 ܘܦܲܪܥ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܐܓܼܪܐ ܠܝܵܘܢܲܢ ܕܡܝܼܬ ܡܛܠܬܝ. 127 :ܒܝܲܕ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܡܚܵܘܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܡܚܬܬܐ 128 ܕܢܚܸܬ ܘܲܣܠܸܩ ܘܐܟܪܙ ܙܟܘܬܝ ܐ̄ܪܙܟܐܝܬ. 129 ܒܐ̄ܪܙܸܐ ܒܠܥܹܗ ܢܘܢܐ ܠܝܘܢܵܢ ܟܕܠܵܐ ܡܝܼܬ 130 ܠܝܼ ܒܣܘܥܵܪܵܢܵܐ ܒܠܥ ܡܵܘܬܵܐ ܘܠܵܐ ܡܚܲܒܸܠ ܠܝܼ. 131 :ܢܪܝܼܡܘܿܢ ܡܸܟܹܝܠ ܬܪ̈ܥܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܬܪܥܐ ܩܕܡܝ 132 ܕܥܘܠ ܐܦܩ ܫܒܝܼܵܬܐ ܕܐܵܕܼܵܡ ܡ̣ܢ ܚܲܣܝܼܢܵܐ. 133 :ܐܚܘܼܬ ܒܲܕܡܵܐ ܕܕܝܬܩܹܐ ܚܕܬܐ ܕܩܢܘܿܡܝ 134 ܘܐܫܪܐ ܚܒܝܼ̈ܫܹܐ ܕܚܒ̣ܫ ܡܵܘܬܵܐ ܒܓܘܒܐ ܕܫܝܘܿܠ. 135 ܒܕܸܡܝ ܟܵܬܸܢܵܐ ܘܲܡܚܲܬܸܡ ܐ̄ܢܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: pb. f.166r 136 ܕܡܵܘܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܣܵܗܕܵܐ ܕܡܫܪܪ ܠܵܗ̇ ܠܲܕܝܵܬܸܩܹܐ. 137 :ܥܲܠ ܪܸܫ ܩܲܝܣܵܐ ܟܵܬܸܒܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܒܲܕܡܵܐ ܕܩܢܘܿܡܝ 138 ܘܡܬܠܚ ܐ̄ܢܐ ܫܛܵܪ ܚܒ̈ܐ ܕܚܒܼܘ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. 139 :ܢܚܸܬ ܡܚܐ ܟܠ ܘܼܥ̣ܡܕ ܒܫܝܘܿܠ ܝܡܐ ܡܝܬܐ 140 ܘܠܩܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܚܝܠ ܚܘܬܐ ܠܡ̈ܝܐ ܡܝ̈ܬܐ. 141 :ܒܡܫܒܼܐ ܒܚܲܝܐ ܐܲܙܝܼܥ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܕܠܵܐ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ 142 ܘܫܪܝ ܪ̈ܕܝܢ ܐܠܦܵܐ ܕܡܝ̈ܐܬܐ ܠܘܥܕܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. 143 :ܒܙܘܥ̈ܐ ܕܫܬܩܵܐ ܩܥ̣ܐ ܓܲܢ̄ܒܪܵܐ ܒܡܵܘܬܵܐ ܝܲܥܢܵܐ 144 ܘܐܚܕܹܗ ܓܘܼܢܚܵܐ ܒܛܒܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝ ܡܝܼ̈ܬܹܐ. 145 :ܗܒܼܠܝ ܫܩܝܼܬܵܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܕܵܡ ܕܝܲܗ̣̄ܒܠܟ ܒܝܼܫܵܐ 146 ܟܕܼܘ ܫܥܒܕܬ ܠܒܲܢܲܝ̈ ܚܸܐܕܹ̈ܐ ܒܢܝܼܪܵܟ ܩܲܫܝܵܐ. 147 :ܙܵܥ ܘܐܬܒܠܗܝ ܡܵܘܬܵܐ ܛܪܘܿܢܵܐ ܒܩܵܠ ܦܸܬܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ 148 ܘܐܦܸܩ ܠܘܿܓܕܹܗ ܫܒܝܼܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܐ ܟܕܠܵܐ ܨ̇ܒܐ. 149 :ܢܦ̣ܩܘ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘܓܘܼܒܵܐ ܕܠܵܐ ܚܝܘܬܵܐ 150 ܘܐܟܪܸܙܘ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܚ̇ܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܠܲܕܠܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ. 151 :ܣܒܪܬܐ ܚܲܕܬܵܐ ܐܲܝܬܝܼܘ ܡܝ̈ܬܐ ܠܚ̈ܝܐ ܡܝ̈ܬܐ 152 ܘܛܠ̣ܡܘ ܚ̈ܝܐ ܠܩܵܠܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܡܲܠܸܠܘ ܡܝܼܬܹ̈ܐ. 153 :ܗܘ̤ܵܘ ܐܝܼܙܓܲܕܹ̈ܐ ܒܩܝܼܪܹ̈ܐ ܕܚܘ ܠܡܝ̈ܬܐ ܚܲܝܹ̈ܐ 154 ܘܐܫܡܥ ܛܸܒܵܐ ܕܩܵܠ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܒܐܸܕܢܲܝ̈ ܟܠܢܵܫ. 155 :ܠܩܵܠ ܥܢܝܼܕ̈ܐ ܡܬܢܚܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣̇ܘ ܡܝ̈ܬܐ ܕܥܘ̣ܠܵܐ 156 ܟܲܕ ܚ̇ܙܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܘܼܕܵܬ ܦܓܪܵܐ ܘܦܡܵܝ ܢܲܦܫܵܐ. 157 :ܡܝ̈ܬܐ ܠܡܝܼ̈ܢܬ ܡܫܬܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܕܬ̇ܐ ܕܗܘ̤ܬ 158 ܕܐܝܟܢ ܚܣܢܹܗ ܡܘܵܬܐ ܠܡܘܬܵܐ ܘܢܚܡ ܡܝܼ̈ܬܹܐ. 159 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܸܬܡܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܿܕ 160 ܟܕ ܦܓ̇ܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܝܼܬܵܐ ܒܝܼܚܐ ܕܝ̇ܕܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ. 161 :ܠܘ ܥܢܝܼܕܹ̈ܐ ܕܡܝܼܬܘ ܡ̣ܢ ܢܘܓܼܪܐ ܚܵܝܘ ܒܲܨܠܝܼܒܵܐ 162 ܕܟܼܠܢܵܫ ܠܐܲܚܘܼܗܝ ܘܠܒܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ ܡܸܫܬܵܘܕܲܥܘܵܬܐ. 163 :ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܢܲܝܲܚܡ ܡ̣ܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܪܲܚܝܼܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 164 ܕܕܠܡܵܐ ܬܕܲܓܸܠ ܥܝܢܵܐ ܕܒܸܣܪܐ ܒܣܵܗܕܘܼܬ ܩܘܼܫܵܬܐ. 165 :ܡܸܢܹܗ ܕܕܪܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܚ̈ܝܐ ܕܬܢܢ 166 ܡܢܹܗ ܐܩܝܼܡ ܕܢܗܘܘܿܢ ܣܗܕ̈ܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ. 167 :ܐܘܿ ܓܢ̄ܒܪܐ ܕܢܚܸܬ ܠܫܝܘܿܠ ܒܐܹܘܪܚܵܐ ܕܟܼܠܢܵܫ 168 ܘܦܣܒܗ̇ ܠܐܘܪܚܐ ܕܡܪܕܝܼܬ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܠܒܹܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. 169 :ܐܘ ܠܩܒܝܼܪܵܐ ܕܒܠܥܹܐ ܡܵܘܬܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬܚܒܲܠ 170 ܐܘܿ ܦܓܪܢܐ ܕܠܵܐ ܐܬܪܦܝܼ ܪܝܟܼܵܒ ܦܓܼܪܹܗ. 171 :ܐܘ ܐܬܠܝܵܛܐ ܕܐܚܲܕ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܚܲܣܝܼܢܵܐ 172 ܘܐܣܒܪ ܕܢܦ̣ܠ ܘܗܦܟ ܣܲܚܦܹܗ ܘܐܩܝܼܡ ܓܸܬܣܹܗ. 173 :ܢܦ̣ܠ ܐܲܝܟ ܕܨܒܼܵܐ ܒܦܓܼܪܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܐܲܝܟ ܚܲܝܒܹ̈ܐ 174 ܘܩܡ ܘܐܬܢܚܡ ܘܐܩܝܼܡ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܚܲܪܪ ܢܲܦܫܵܐ. 175 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܢܘܝ ܐܸܚܲܕ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܚܲܣܝܼܢܵܐ 176 ܕܒܙܟܘܼܬܹܗ ܢܚܲܪܪ ܓܸܢܣܹܗ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܓܘܼܬܼܵܐ. 177 :ܒܡܵܘܬܹܗ ܚܣܢܹܗ ܚ̇ܣܢ ܟܠܐ ܡܚܐ ܠܟܠܐ 178 ܒܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܣܒܪ ܕܚܵܝܒܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܗ ܐܸܫܬܦܠ. 179 ܒܡܵܘܬܵܐ ܟܬܲܒܼܘ ܠܹܗ ܫܛܪ ܥܲܒܼܕܘܼܬܵܐ ܐܵܕܼܵܡ ܘܲܒܢ̈ܘ: ؟؟؟ 180 ܘܲܒܝܲܕ ܡܵܘܬܵܐ ܚܲܪܲܪ ܐܵܕܼܵܡ ܠܐܕܡ ܘܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ. 181 :ܡܝܼܬ ܡܝܘܬܵܐ ܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܪܹܝܢ ܡܸܛܠ ܐܵܕܼܵܡ 182 ܘܩܡ ܒܲܪ ܐܕܡ ܘܐܚܼܝ ܠܐܵܕܼܵܡ ܘܠܝܠܕ̈ܬܹܗ. 183 :ܡܝܬܼ ܦܓܼܪܢܐ ܕܡܪܟܸܒ ܗ̣ܵܘܐ ܒܥܪ̈ܩܝ ܪܘܼܚܵܐ 184 :ܘܩܡ ܘܐܬܢܚܲܡ ܒܚܹܝܠ ܐܘܼܡܵܢܵܐ ܕܣܲܬܪܗ ܘܲܒܢ̣ܵܝܗܝ 185 :ܒܢܘܼܚܵܡ ܦܓܼܪܹܗ ܚܕܝܼܘ ܐܪ̈ܥܢܐ ܘܫܡܝ̈ܢܹܐ 186 ܘܐܦܨܲܚ ܐܸܢܘܿܢ ܕܟܼܡܝܼܪܝܼܢ ܗ̣̄ܘܵܘ ܡܛܠ ܡܵܘܬܹܗ. 187 :ܚܕܝܼܘ ܪ̈ܘܚܢܹܐ ܕܲܙܟܼܵܐ ܒܡܵܘܬܹܗ ܠܡܵܘܬܼܵܐ ܝܲܥܢܵܐ 188 ܘܢܚܸܬܘ ܙܚܘ ܦܓܼܪܗ ܒܩܲܒܼܪܵܐ ܐܲܝܟ ܙܟܲܝܵܐ. 189 :ܗܝܟܠ ܡܲܠܟܵܐ ܥܒܼܝܼܕ ܗ̣̄ܘܵܐ ܦܓܼܪܹܗ ܠܫܡܝܢܹ̈ܐ 190 ܘܡܲܗܠܠܝܼܢ ܗ̣̄ܘܵܘ ܩܵܠ ܙܵܟܘܬܵܐ ܠܚ̇ܣܢ ܡܵܘܬܵܐ. 191 ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܩܥ̣ܘ ܠܹܗ ܟܲܕ ܣܵܠܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ: pb. f.166v 192 ܒܪܝܼܟ ܕܒܼܡܘܬܹܗ ܩܛܠܗ ܠܡܵܘܬܼܵܐ ܕܚܸܒܼܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 193 :ܟܡܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܛܵܒܼ ܥܲܠ [...]ܘܼܢܵܕܢܹܗ ܐܲܝܟ ܕܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ 194 ܘܐܠܒܸܫ ܐܢܘܿܢ ܓܘܢܐ ܦܲܐܝܵܐ ܒܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܹܗ. 195 :ܒܝܲܕ ܚܘܪ̈ܐ ܚܘܼܝ ܐܢܘܿܢ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹܐ 196 ܕܢܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܚܘܼܕܵܬܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܒܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ. 197 :ܚܙܵܬܵܐ ܕܬܲܗܪܵܐ ܚܵܘܝܼ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܠܐܪ̈ܥܢܝܐ 198 ܠܒܼܘܫܵܐ ܦܐܝܵܐ ܕܠܒܼܫܝܼܢ ܦܓܼܪ̈ܐ ܒܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ. 199 :ܒܝܲܕ ܦܐܝܘܬܵܐ ܕܠܒܘܫܝ̈ܗܘܢ ܐܠܦ ܐܸܢܘܿܢ 200 ܕܒܐܬ̤ܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܙܪܲܥ ܒܐܕܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܩܵܠ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ. 201 :ܡ̇ܢ ܒܲܥܝܵܬ̇ܝܼܢ ܚܲܝܵܐ ܒܡܝܼ̈ܬܹܐ ܠܢܫ̈ܐ ܐܸܡ̣ܪܘ 202 ܬܚܸ̈ܝܢ ܕܩܡ ܘܐܸܬܢܲܚܲܡ ܘܚܲܣܢܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ. 203 :ܥܲܓܸܠܘ ܟܹܐܦܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܩܲܒܼܪܵܐ ܒܪܸܡܙܵܐ ܟܣܝܵܐ 204 ܘܦܬܚ̣ܘ ܬܲܪܥܵܐ ܩܕܵܡ ܥܝܢܝܗܹ̈ܝܢ ܘܥܵܠܹܝ̈ܢ ܘܲܚܙ̈ܝ. 205 :ܠܡ̇ܢ ܟܲܝ ܫܩܠܘܼܗ̇ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܠܟܹܐܦܵܐ ܕܛܒܼܝܵܥܐ ܗ̣̄ܘܵܬ 206 ܕܥܣܩܐ ܗ̣̄ܘܵܬ ܠܹܗ ܠܐܟܐ ܡܘܬܐ ܕܥܪܝܼܡ ܟܹܐܦܵܐ. 207 :ܗܵܐ ܢܘܼܚܡܵܐ ܕܥܣܸܩ ܣܲܓܝܼ ܒܪܸܡܙܵܐ ܣܲܥܪܹܗ 208 ܘܐܝܟܵܢ ܟܐܦܵܐ ܕܦܫܝܼܩܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬ ܠܵܐ ܐܲܪܝܼܡܵܗ̇. 209 :ܦܓܼܪܹܗ ܦܠܸܛ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܡܵܘܬܵܐ ܐܪܝܵܐ ܪܗܝܼܒܼܵܐ 210 ܘܟܹܐܦܵܐ ܕܫܝܼܛܵܐ ܩܪܵܐ ܪ̈ܘܚܢܹܐ ܕܲܢܪܝܼܡܘܼܢܵܗ̇. 211 :ܠܵܐ ܥܣܩܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬ ܠܗ̇ܘ ܦܘܼܩܕܢܵܐ ܕܢܲܚܸܡ ܦܲܓܼܪܹܗ 212 ܕܢܪܝܼܡ ܟܹܐܦܵܐ ܐܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܘܐܲܣܸܢ ܢܸܦܘܿܩ. 213 :ܡܛܠ ܥܲܝܢܵܐ ܕܦܓܪ̈ܢܝܹܐ ܫܲܩܠܵܗ̇ ܠܟܹܐܦܵܐ 214 ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܩܲܒܼܪܵܐ ܘܡܐܢܲܝ̈ ܦܓܼܪܐ ܘܢܩܢܘܿܢ ܣܲܒܼܪܵܐ. 215 :ܠܫܘܼܪܵܪ ܐ̄ܢܫܐ ܦܬܚܹܗ ܠܩܲܒܼܪܵܐ ܩܕܼܵܡ ܚܙ̈ܝܐ 216 ܕܠܵܐ ܢܸܬܦܠܓܘܿܢ ܥܲܠ ܢܘܼܚܵܡܹܗ ܕܕܲܠܡܵܐ ܠܵܐ ܩܵܡ. 217 :ܕܩܡ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܘܗܵܕܹܐ ܕܢܝܼܚܵܐ ܛ̇ܒܼ ܡ̣ܢ ܫܸܡܫܵܐ 218 ܘܣܗ̇ܕ ܪܗܛܵܐ ܕܟܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܠܐܪ̈ܒܲܠܦܸܢܚܵܢ. 219 :ܘܟܲܕ ܛܵܒܼ ܓܠܝܵܐ ܩܝܵܡܬܹܗ ܠܟܼܠܵܐ ܒܝܲܕ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ 220 ܠܥܛܠܝ̈ ܠܸܒܵܐ ܘܣܡܚ̈ ܢܦܫܵܐ ܠܵܐ ܫܪܝܼܪܵܐ. 221 :ܕܩܡ ܘܐܬܢܚܲܡ ܗܵܐ ܬܲܚܘܼܝܵܬܐ ܕܪܲܒܘܼܬ ܚܲܝܠܹܗ 222 ܕܒܛܠ ܛܘܥܝܲܝ ܘܫ̣ܪܐ ܦܟܵܪܹ݁ܐ ܕܡܝܘܬܘܬܐ. 223 :ܩܡ ܠܬܠܬܵܐ ܘܠܵܐ ܬܐܕܓܠ ܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 224 ܘܫܡܠܝܼ ܐ̄ܪܙܐ ܕܨܪ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ ܒܟܲܪܣܐ ܕܒܘܼܢܵܐ. 225 :ܬܠܵܬܵܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܗܘ̣ܐ ܒܲܬܗܘܿܡ̈ܐ ܢܒܝܼܵܐ ܒܐ̄ܪܙܵܐ 226 ܘܓܡ̇ܪ ܐ̄ܪܙܵܐ ܬܠܬܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܒܝܲܕ ܣܘܼܥܪ̈ܢܹܐ. 227 :ܒܝܘܢܢ ܐ̄ܪܙܐ ܕܡܝܼܬ ܟܲܕ ܠܵܐ ܡܝܼܬ ܘܦܫ̣ܐ ܠܝܲܚܹ̈ܐ 228 ܘܗܪܟܐ ܥܒܕܐ ܕܡܝܼܬ ܒܲܫܪܪܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܠ. 229 :ܣܠܸܡ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܝܲܡܵܐ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܢܚܸܬ 230 ܘܨܵܪܬܚܘܼܝܵܬܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܘܦܘܼܢܝܵ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 231 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܢܘܝ ܫܲܕܪܹܗ ܪܸܡܙܵܠ ܒܬܲܪ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 232 ܕܢܨܘܪ ܐ̄ܪܙܐ ܕܗܵܕܹܐ ܕܗܘ̤ܵܬ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ. 233 :ܐܵܦ ܪܹܫܝܼܬܵܐ ܕܚܠܦ ܟܠ ܡܝܬܼ ܡܛܠ ܟܠܐ 234 ܘܩܡ ܘܐܬܢܚܲܡ ܘܐܟܪܸܙ ܚܝ̈ܐ ܠܥܲܡܵܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ. 235 :ܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܒܲܒܼܪܵܐ ܘܲܫܒܲܩ ܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ ܣܗܕܘܵܬܼܵܐ 236 ܕܫܠܚܵܗ̇ ܡܸܟܹܝܠ ܠܡܝܘܬܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܒܸܫ ܫܘܼܒܼܚܵܐ. 237 :ܬܲܪܬܹܝܢ ܐܘܕܲܥ ܒܢܚ̈ܬܐ ܕܫܒ̣ܩ ܐܲܝܟ ܝܵܕܘܿܥܵܐ 238 ܕܠܗ ܠܵܐ ܚܵܫܚܝܼܢ ܘܗ̇ܘܝܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܠܘܵܬ ܛܵܠܘܡܹ̈ܐ. 239 :ܓܠܝܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬ ܠܹܗ ܠܛܘܿܡܘܼܬܼܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ ܝܲܥܩܘܿܒܼ 240 ܕܡܚܦܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܒܡܹܐ ܟܲܠܩܪܨܵܐ ܠܣܝܡܲܬܼ ܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ. 241 :ܒܢܚ̈ܬܐ ܕܫܒܲܩ ܦܪܣܝܼ ܢܟܼܠܵܐ ܕܪ̈ܥܝܢܝܗܘܿܢ 242 ܕܐܝܟܵܢ ܐܲܪܦܝܼܘ ܢܚܬ̈ܐ ܒܩܲܒܼܪܵܐ ܐܓܢܒܲܝ̈ ܦܓܼܪܹܗ. 243 :ܒܡܘܼܪܵܐ ܘܥܠܘܝ ܚܢܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ܐ ܦܓܼܪܗ ܘܣܝܼܡ ܒܙܗܝܼܪܘ 244 :ܘܠܫܩܘܠܵܘ̈ܗܝ ܒܢܚ̈ܬܐ ܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܫܫܘܼܢܵܝ̈ 245 :ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܓܲܢܒܘܼܗܝ ܐܲܝܟ ܥܪ̈ܘܩܐ ܠܒܝܼܫܝ̈ ܩܢܛܵܐ 246 ܐܝܟܵܢ ܦܲܪܩܸܘ ܘܟܪܟܼܘ ܢܚܬ̈ܐ ܒܲܒܼܗܝܼܠܘܼܬܵܐ. 247 ܚܣܡܵܐ ܥܟܝܪܐ ܣܡܝܼ ܐܢܘܢ ܠܐܟܠܝ̈ ܩܪܨܐ: pb. f.167r 248 ܘܠܵܐ ܐܬܒܩܝܼܘ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܓܠܝܵܐ ܕܦܘܼܚܡ ܦܲܓܼܪܹܗ. 249 :ܒܢܚܬܐ ܕܟܸܣܦ̇ܐ ܨܒܼܘ ܕܢܟܣܘܢ ܠܪܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ 250 ܘܬܠܚܗ ܠܢܚ̇ܬܐ ܕܙܩܪ ܢܟܼܠܐ ܘܠܐ ܩܘܿܪ̈ܵܘܗܝ. 251 :ܒܟܣܦܵܐ ܙܒܢܘܼܗ̇ ܡ̣ܢ ܝܼܗܘܕܵܐ ܠܥܒܕܘܼܬ ܡܵܘܬܵܐ 252 ܘܡ̣ܢ ܕܐܬܢܚܡ ܛܠܡܘ ܢܘܚܡܹܗ ܒܘܣܦܐ ܢܟܼܝܵܠܐ. 253 :ܘܡܵܢܵܐ ܢܥܒܕ ܟܸܣܦܵܐ ܢܟܝܼܠܵܐ ܠܩܘܼܫܬܐ ܓܠܝܵܐ 254 ܟܕ ܡܬܡܠ݂ܲܐ ܐܲܝܟ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܒܦܘܼܡ ܫܲܬܝܼܩܹ̈ܐ. 255 :ܟܐܦ̈ܐ ܘܩܒܪ̈ܐ [...]ܐܦܝ̈ ܬܲܪܲܥܐ ܩܥ̣ܵܘ ܠܲܡܠܝܼ̈ܠܹܐ 256 ܕܩܘܡܘ ܛܒܝܼ̈ܥܐ ܘܩܒܸܠܘ ܣܒܼܪܐ ܕܚ̇ܝܬ ܡܝܼ̈ܬܹܐ. 257 :ܘܐܸܢ ܫܬܝܩ̈ܐ ܘܕܠܵܐ ܦܘܼܡܵܐ ܩܥ̣ܵܘ ܙܟܘܬܹܗ 258 ܒܛܝܼܠ ܡܕܹܝܢ ܢܟܼܠܹܗ ܕܟܸܣܦܵܐ ܘܠܵܐ ܡܢܗܝܡܢ. 259 :ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܘܚܪ̈ܫܹܐ ܣܗ̈ܕܐ ܗܘ̣ܘ ܠܹܗ ܠܘܵܬ ܛܠܘܿܡܹ̈ܐ 260 ܘܐܪܡܝܼܘ ܐܝܕܵܐ ܒܕܝܬܩܹܐ ܕܡܘܬܹܗ ܘܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. 261 :ܣܦܪܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܘܚܲܝܵܠܬ ܕܪܘܼܚܵܐ ܫܸܡ ܙܟܼܘܬܐ 262 ܝܗ̣ܒ ܬܚܘܼܝܼܬܵܐ ܒܐܦܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܕܣܕܩܹܗ ܠܲܬܪܹܝܢ. 263 :ܘܚܵܘܝܼ ܕܫܒܸܩܹܗ ܠܗܝܟܠ ܕܒܼܚܵܐ ܕܚܘܣܵܝ ܥܡܐ 264 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܨ̇ܒܐ ܒܕܡܵܐ [...]ܢܓܠܹܐ ܠܬܪܥܘܼܬ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 265 :ܒܐܦܝ̈ ܬܪܥܵܐ ܓ̣ܠܐ ܠܘܼܚܵܡܹܗ ܕܥܲܠ ܡܪ̈ܚܹܐ 266 ܕܐܸܢ ܫܲܬܝܼܩܵܐ ܒܠ̣ܥ ܘܫܐܬܲܩ ܟܡܵܐ ܡܲܠܠܹ̈ܐ 267 :ܢܓܼܕܐ ܕܪܘܓܼܙܐ ܚܝܒܼܵܐ ܗ̣̄ܘ̈ܬ ܦܪܘܿܫܘܼܬܵܐ 268 ܘܐܪܝܼܡ ܫܒܼܛܐ ܘܡ̣ܚܐ ܠܢܝ̇ܬܐ ܚܠܵܦ ܪܸܥܝܵܢܵܐ. 269 :ܚܡܠܹܗ ܠܣܝܦܵܐ ܕܓܼܙܪ ܕܝܼܢܹܗ ܠܓܼܘ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ 270 ܘܐܪܝܼܡ ܐܝܕܗ ܕܢܚܬ ܫܒܛܹܗ ܘܟܼܠܝܗܝ ܚܘܼܒܹܗ. 271 :ܠܵܐ ܬܒ̇ܥ ܐ̄ܢܐ ܥܝܪܬܵܐ ܕܡܘܬܹܗ ܐܲܝܟ ܚܝܒܹ̈ܐ 272 ܕܠܵܐ ܦܐܝܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬ ܠܡܚܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܢܵܘܒܸܕ ܐ̄ܢܫ̈ܐ. 273 :ܠܚ̈ܝܹܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܸܬܲܝܬ ܠܵܘ ܠܐܒܕܢܵܐ 274 ܘܫܪܪ ܐܢܹܝܢ ܠܒܢ̈ܬ ܩܵܠܵܘ̈ܗܝ ܒܝܲܕ ܣܘܼܥܵܪ̈ܵܢܵܘܗܝ. 275 :ܡܝܼܬ ܡܛܠ ܟܠ ܘܐܚܝܼ ܠܟܼܠܐ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝܼ 276 ܘܫܡܠܝܼ ܘܓܼܡܪ ܣܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܚܠܦ ܟܠܐ. 277 :ܡܝܼܬ ܒܟܼܝܢܹܗ ܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܪܹܝܢ ܠܦܘܼܬ ܡܝܘ̈ܬܐ 278 ܘܙܩܦ ܥܲܡܹܗ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܐܲܚܝܵܗ̇ ܒܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. 279 :ܝܗ̣ܒ ܒܢܝܢܵܐ ܕܗܝܟܠ ܦܓܼܪܬ ܕܣܲܬܪܘܼܗܝ ܒܝܼ̈ܫܹܐ 280 ܘܫܲܟܸܠܸܠ ܘܲܒܼܢܵܝܗܝ ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܐܲܝܟ ܫܘܼܘܕܵܝܹܗ. 281 :ܢܚܬ ܒܟܝܢܵܐ ܡܘܠܸܕ ܚܫ̈ܐ ܘܥ̣ܡܕ ܒܫܝܘܿܠ 282 ܘܐܣܸܩ ܥܡܹܗ ܨܝܕܵܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܹܐ. 283 :ܬܪܥܹܗ ܠܒܘܼܪܐ ܕܒ̣ܢܐ ܡܵܘܬܵܐ ܒܐܦܲܝ̈ ܡܝܼ̈ܬܐ 284 ܘܕܪܲܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܵܝܘܿܬܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬ ܚܲܝܘܼܬܵܐ. 285 :ܐܲܪܝܼܡ ܩܠܹܗ ܐܝܟ ܪܒ ܚܝܠܐ ܩܕܼܵܡ ܦܠܚ̈ܘܗܝ 286 ܕܩܘܼܡܘ ܘܐܬܠܒܲܒܼܘ ܕܐܢܵܐ ܙܟܝܬܹܗ ܠܡܘܵܬܐ ܘܒܝܼܫܵܐ. 287 :ܐܸܢܵܐ ܐܚܕܸܬ ܕܲܪܐ ܟܣܝܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐ 288 ܘܲܠܚܣܝܼܢܵܐ ܙܟܹܝܬ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܘܒܙ̇ܬ ܥܘܼܬܪܹܗ. 289 :ܕܝܼܢܵܐ ܟܸܐܢܵܐ ܐܡ̇ܪܬ ܥܲܡܹܗ ܩܕܼܵܡ ܕܝ̇ܢܐ 290 ܘܟܸܢ ܚܝܒܬܗ ܕܥܘ̇ܠܐܝܼܬ ܫܒܹܐ ܠܹܗ ܓܸܢܣܲܢ. 291 :ܫܛܵܪܐ ܕܥܘܼܠܵܐ ܐܦܸܩ ܚܵܘܝܼ ܩܕܼܵܡ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ 292 ܕܠܵܐ ܡܚܬܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܪܡܝܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܚܝܼܪܹ̈ܐ. 293 :ܘܟܲܕ ܐܬܥܓܝܲܬ̤ ܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܕܟܣܝܵܐ ܒܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 294 ܓ̣ܥܪ ܒܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܘܦ̣ܩܕ ܘܫܕܝܗܝ ܠܐܟܣܘܼܪܝܼܵܐ. 295 :ܡܸܟܹܝܠ ܕܙܟ̇ܝܬ ܘܚܒܼ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܣܢܹܐܗ ܕܓܸܢܣܲܢ 296 ܡܫܘܬ̤ܦܢܐ ܒܗ̇ ܒܪܒܘܼܬ ܙܟܘܼܬܝ ܐܵܦ ܠܟܢܘ̈ܬܝ. 297 :ܚܝܠܐ ܕܚ̈ܝܹܐ ܡܝܘܿܬ̈ܐ ܝܲܗ̣̄ܒ ܠܝܼ ܪܘܼܚܵܐ 298 ܒܹܗ ܡܙܝܢ ܐ̄ܢܵܐ ܠܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܫܹ̈ܐ. 299 :ܗܵܐ ܚܫܝܼܠ ܙܝܥܵܐ ܪܘܚܢܝܵܐ ܠܒܣܪ̈ܢܝܐ 300 ܠܒܫܘ ܡܝܘܬ̈ܐ ܘܐܩܪܸܒܘ ܘܲܙܟ̣ܵܘ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬ. 301 :ܒܓܼܙܪ ܕܝܼܫܵܐ ܕܡܵܘܬܐ ܚܒܼܢܘܢ ܘܐܬܡܫܟܫܬܘܢ 302 ܬܵܘ ܣܒܼܘ ܡܓܲܢ ܫܛܪ ܚܘܒ̈ܝܟܘܢ ܘܲܩܢܵܘ ܚܲܝܹ̈ܐ. 303 ܒܡܵܘܬܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܝ ܕܫܬܹܗ ܠܡܵܘܵܢܬ ܕܚܒܠ ܐ̄ܢܫ̈ܐ: pb. f.167v 304 ܘܒܝܲܕ ܙܟܼܘܬܝ ܚܵܒܼ ܘܐܬܦܪܣܝܼ ܪܫܵܐ ܕܐܵܐܲܪ. 305 :ܐܘ ܙܟܘܬܵܐ ܕܟܕ ܡܸܙܕܟܝܐ ܙܟܬ̤ ܠܛܪ̈ܘܢܐ 306 ܐܘ ܡܦܘܠܵܬܐ ܕܦܓܼܪܢܝܵܐ ܕܢܦ̣ܠ ܘܐܲܩܝܼܡ. 307 :ܢܦ̣ܠ ܡܝܘܬܵܐ ܗܝܟܠ ܒܣܪܐ ܕܒܹܢܐ ܒܪܘܼܚܵܐ 308 ܘܚܕܸܬ ܘܒܢ̣ܝܗܝ ܨܒܼܝܵܢ ܡܲܠܵܟܵܐ ܕܥܡ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ. 309 :ܡܢ̣ܘ ܕܢܦ̣ܠ ܬܚܬܝܼ ܡܵܘܬܵܐ ܪܚܡܝ ܡܘܬܼܵܐ 310 ܘܐܝܫܵܘ ܕܦܪܥ ܫܛܪ ܚܒ̈ܐ ܐܲܝܟ ܚܲܝܵܒܼܵܐ. 311 :ܕܡܲܢܘܼ ܡܵܘܬܼܵܐ ܕܡܝܼܬܼ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܘܩܡ ܒܫܪܪܐ 312 ܕܡ̇ܢ ܗ̣ܝ ܩܝܵܡܬܼܵܐ ܕܐܵܦ ܫܬܝܼ̈ܩܹܐ ܗܘ̤ܘ ܟܪ̈ܘܙܹܝܗ̇. 313 :ܓ̣ܠܘ ܠܲܡ ܢܝܼܫܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܢܲܝܟܘܿܢ ܕܢܚܫܐ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ 314 ܠܡ̇ܢ ܨܵܒܹ̇ܝܬܘܿܬ ܕܬܸܩܪܘܿܢ ܡܚܵܬܐ ܕܙܟܼܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ. 315 :ܠܐܝܢܵܐ ܟܝܢܵܐ ܠܚܲܡ ܚܲܫܵܐ ܐܵܦ ܙܟܘܬܵܐ 316 ܓܠ̣ܘ ܘܒܕܸܩܘ ܠܲܢ ܐܘܿ ܒܚܘܿܪܹ̈ܐ ܕܫܲܪܝܼܪ̈ܬܵܐ. 317 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܝܲܠܕܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܚܲܫ ܒܟܼܝܵܢܹܗ 318 ܡܕܝܢ ܟܝܢܲܢ ܠܵܐ ܚܲܫ ܥܲܡܹܗ ܒܡܵܘܬܵܐ ܕܝܵܬܹܗ. 319 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܠܵܐ ܡܝܼܬ ܘܐܦ ܐܬܢܲܚܲܡ ܟܝܵܢܲܢ ܫܝܼܛܵܐ 320 ܡܕܝܢ ܕܓܠ ܘܣܪܝܼܩ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܚ̇ܝܬ ܡܝܼܬܹ̈ܐ. 321 :ܐܢ ܠܟܝܼܢܵܬ ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܒܠ݂ܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܘܬܐ 322 ܐܝܟܢ ܟܝ ܚܫ ܒܗ ܒܟܝܢܹܗ ܐܵܘ ܒܲܟܼܝܢܲܢ. 323 :ܐܸܢ ܒܟܝܢܹܗ ܛܥܡܹܗ ܠܚܲܫܵܐ ܗܕܐ ܕܪܘܫܥܵܐ ܗ̣̄ܝ 324 ܟܠܹܗ ܟܲܝ ܚܲܫ ܐܘ ܒܡܢܬܐ ܚܲܫ ܘܐܸܬܢܣܝܼ. 325 :ܘܗܵܐ ܠܲܝܬ ܡܕܡ ܕܠܵܘ ܚܫܘܿܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܘ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ 326 ܕܡܸܢܹܗ ܚܐܸܫ ܘܡܸܢܹܗ ܡܩܵܘܹܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܡܵܬܐ. 327 :ܐܸܢ ܝܼܚܝܼܕܵܐ ܢܦ̣ܠ ܒܟܼܝܢܹܗ ܬܚ̈ܬܝ ܡܵܘܬܵܐ 328 ܡܕܹܝܢ ܦܣܩܗ̇ ܠܐ ܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܫܸܡ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ. 329 :ܘܐܢܗܘ̤ ܕܢܦ̣ܠ ܐܲܝܟ ܡܠܬܘܘܿܢ ܠܵܘ ܐܲܝܟ ܕܝܼܠܲܢ 330 ܡ̇ܢ ܐܲܩܝܼܡܹܗ ܡ̣ܢ ܡܦܘܠܬܹܗ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܠܗ ܚܲܝܹ̈ܐ. 331 :ܕܗܘ̤ ܠܩܢܘܡܹܗ ܢܩܲܝܡ ܢܦܝܠܵܬ ܗܕܐ ܥܲܣܩܵܐ ܗ̣̄ܝ 332 ܘܕܐܚܪܝܢ ܢܩܝܼܡܝܼܘܗܝ ܣܢܝܼܩܵܐ ܐܝܼܬܵܘܗܝ ܐܵܦ ܚܲܣܝܼܪܵܐ. 333 ܐܢܗܘ̤ ܕܪܘܼܚ̇ܐ ܘܚܲܝܠܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܬܪܨܡܲܦܘܼܠܠܹܗ. 334 ܗܵܐ ܐܬܚܙܝܲܬ̤ ܕܣܓܝܼ ܡܬܚܬܲܝ ܡ̣ܢ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ. 335 :ܘܐܢܗܘ̤ ܕܒܨܝܼܪ ܡ̣ܢ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵ ܐ̄ܢܐ ܐܡ̇ܪܸܬ 336 ܠܡ̇ܢ ܢܨܝܢܲܢ ܥܲܡ ܐܪܝܼܘܿܣ ܐܲܝܟ ܢܘܟܼܪܵܝܵܐ. 337 :ܡܛܠܗܵܕܹܐ ܛܪܕܬܹܗ ܥܕܬܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܥܹܝܗܝ 338 ܕܡܙܥܲܪ ܠܲܒܼܪܐ ܘܡܬܚܬܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܝܵܠܘܕܹܝܗ. 339 :ܘܐܸܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܗܵܕܹܐ ܕܥܘ̣ܠܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܡܐܡܲܪ ܗܵܟ̣ܵܢ 340 ܓܕܘܼܠܘ ܠܹܗ ܟܠܝܼܠܵܐ ܠܡܬܪܓܡܢܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܬܲܪܓܸܡ. 341 :ܠܟܼܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܐܸܡ̇ܪܬ ܕܣܥܘܿܪܘ ܗܵܕܹܐ ܚܢܲܢ ܠܵܐ ܡܨܝܵܐ 342 ܗܘܬܼܵܐ ܪܒܬܼܵܐ ܒܝܢܲܢ ܘܲܠܗܘܿܢ ܠܵܐ ܡܬܥܒܼܪܵܐ. 343 :ܠܵܐ ܫܠܡܝܼܢܲܢ ܠܗܝܼܢܲܢ ܠܗܪ̈ܛܝܼܩܹܐ ܢܚܬܐ ܣܕܝܼܩܵܐ 344 ܘܠܵܐ ܡܪܡܝܼܢܲܢ ܚܡܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܒܙܩ̈ܐ ܕܛܘܥܝܝ. 345 :ܠܐ ܝܗܒܝܢܲܢ ܩܘܼܕܫܵܐ ܕܟܿܝܵܐ ܕܗܝܡܢܘܼܬܲܢ 346 ܠܟܠܒܹ̈ܐ ܦܐܩ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܣܬܟܠܝܼܢ ܚܹܝܠ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ. 347 :ܠܡ̇ܢ ܡܪܝܢܲܬ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܬܵܘܕܝܼܬ ܢܦܫܲܢ 348 ܩܕܼܵܡ ܪ̈ܥܝܢܹܐ ܪ̈ܚܡܲܝ ܙܒܼܠܵܐ ܐܲܝܟ ܚܝܘܬ̈ܐ. 349 :ܠܵܐ ܪܕܝܢܲܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܵܘܫܵܐ ܥܲܡ ܛܥ̈ܝܐ 350 ܘܠܐ ܚܙܩܝܢܢ ܒܲܫܒܝܼܠ ܙܹܐܦܵܐ ܕܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ. 351 :ܠܵܐ ܡܬܚܬܝܢܲܢ ܠܪܡ ܡ̣ܢ ܟܠܐ ܠܘܵܬ ܡܘܿܟܵܟ̣ܵܐ 352 ܘܠܵܐ ܡܡܝܬܝܼܢܲܢ ܠܗ̇ܝ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܝܗܒܬ̤ ܚܲܝܹ̈ܐ. 353 :ܟܝܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܢܦ̣ܠ ܒܫܝܘܿܠ ܗܵܘܬܼܵܐ ܬܚܬܝ ܡܘܵܬܼܵܐ 354 ܒܝܲܕ ܡܝܘܿܬܵܐ ܕܡܝܼܬ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܠܒܘܼܛܵܠ ܡܵܘܬܵܐ. 355 :ܠܨܦܐ ܓܒܝܠܐ ܡ̣ܢ ܕܚܝܼܚܐ [ܢ]ܢܩܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܬܵܐ 356 ܘܗ̣ܦܟ ܓܒܼܠܗ ܡܠܩܢ ܟܠܐ ܪܘܼܚܢܵܐܹܝܬ. 357 :ܗܘ̤ܝܘ ܕܥܡ̣ܪ ܝܘܡ̈ܐ ܬܠܵܬܐ ܥܲܡ ܥܢܝܼ̈ܕܹܐ 358 ܘܗܘ̤ ܐܬܢܚܲܡ ܒܲܬܠܝܼܵܬܵܝܵܐ ܘܢܚܸܡ ܓܸܢܣܲܢ. 359 ܚܣܡܵܐ ܥܘܼܝܪܐ ܣܡܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܟܼܠܲܝ̈ ܩܪܨܐ: pb. f.168r 360 ܘܠܵܐ ܐܬܒܩܝܼܘ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܓܠܝܵܐ ܕܢܘܼܕܚܵܡ ܦܲܓܼܪܹܗ. 361 :ܒܢܚܬܐ ܕܟܣܦܵܐ ܨܒܘ ܕܢܘܣܘܢ ܠܟܪܘܙܘܬܹܗ 362 ܘܬܠܚܗ ܠܢܚ̇ܬܐ ܕܙܩܲܪ ܢܟܼܠܐ ܘܲܥܙܩܘܼܪ̈ܵܘܗܝ. 363 :ܒܟܸܣܦܵܐ ܙܒܢܘܼܗ̇ ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܠܥܲܒܼܕܘܼܬ ܡܵܘܬܼܵܐ 364 ܘܡ̣ܢ ܕܐܬܢܚܡ ܛܠ̣ܡܘ ܢܘܚܡܹܗ ܒܟܸܣܦܵܐ ܢܟܝܼܠܵܐ. 365 :ܘܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸܕ ܟܸܣܦܵܐ ܢܘܼܝܼܠܵܐ ܠܩܘܼܫܬܼܵܐ ܓܠܵܝܐ 366 ܟܲܕ ܡܬܡܥܲܠ ܐܲܝܟ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܐܒܦܘܼܡ ܫܲܬܼܝܼܩܹ̈ܐ. 367 :ܟܸܐܦܹ̈ܐ ܘܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܐܦܲܝ̈ ܬܪ̈ܥܐ ܩܥ̣ܵܘ ܠܲܡܠܝܼ̈ܠܹܐ 368 ܕܩܘܡܘ ܛܒܝܼ̈ܥܹܐ ܘܩܲܒܸܠܘ ܣܒܪܼܐ ܕܚܝ̇ܬ ܡܝ̈ܬܐ. 369 :ܘܐܼܢ ܫܬܝܼܩܹ̈ܐ ܘܲܕܠܵܐ ܦܘܼܡܵܐ ܩܥ̣ܘ ܙܟܘܬܹܗ 370 ܒܲܛܝܼܠ ܡܵܕܹܝܬ ܢܸܟܼܠܗ ܕܟܸܣܦܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܗܲܝܡܢ. 371 :ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܡܝܪ̈ܫܹܐ ܣܗ̈ܕܐ ܗܘ̣ܘ ܠܹܗ ܠܘܵܬ ܛܠܘܿܡܹ̈ܐ 372 ܘܐܪܡܝܼܘ ܐܝܼܕܼܵܐ ܒܲܕܝܬܩܹܐ ܕܡܵܘܬܹܗ ܘܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. 373 :ܣܦܪܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܘܚܲܝܵܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܫܸܡ ܙܟ̣ܘܬܵܐ 374 ܝܗ̣ܒ ܬܚܘܝܼܬܵܐ ܒܐܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܕܣܲܕܩܹܗ ܠܲܬܪܹܝܢ. 375 :ܘܚܘܝܼ ܕܫܒܩܹܗ ܠܗܲܝܟܠ ܕܒܼܚܵܐ ܕܚܘܼܣܵܝ ܥܲܡܵܐ 376 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܨܵܒܹܐ ܒܲܕܡܵܐ ܓܢܥܓܼܐ ܠܬܲܪܥܘܼܬ̤ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ. 377 :ܒܐܦܝ̈ ܬܪܥܵܐ ܓ̣ܠܐ ܠܘܼܚܵܡܹܗ ܕܥܲܠ ܡܘ̈ܚܹܐ 378 ܕܐܸܢ ܫܲܬܝܼܩܵܐ ܒܠܸܠ ܘܐܫܬܬܲܩ ܟܡܵܐ ܡܲܠܠܹܐ. 379 :ܢܓܼܪܵܐ ܕܪܘܓܼܙܐ ܚܲܝܵܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܦܪܘܿܫܘܼܬܵܐ 380 ܘܐܪܝܼܡ ܫܲܒܼܛܵܐ ܘܲܡܚܵܐ ܠܢܚ̇ܬܵܐ ܚܠܦ ܪܸܥܝܵܢܵܐ. 381 :ܚܲܡܠܹܗ ܠܣܲܝܦܵܐ ܕܓܙܪܕܝܼܢܹܗ ܠܓܘ ܡ̣ܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ 382 ܘܐܪܝܼܡ ܐܝܼܕܹܗ ܕܢܚܬ ܫܲܒܛܹܗ ܘܟܼܠܝܗܝ ܚܘܼܒܹܗ. 383 :ܠܵܐ ܬܒ̇ܥ ܐ̄ܢܐ ܥܝܵܪܬܵܐ ܕܡܘܬܹܗ ܐܲܝܟ ܚܲܝܒܹ̈ܐ 384 ܕܠܵܐ ܠܐ[...] ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܠܢܫܲܚܹܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܢܵܘܒܸܕ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ. 385 :ܠܚܝܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܸܬܲܝܬ ܘܠܵܘ ܠܐܲܒܼܕܵܢܵܐ 386 ܘܫܪܵܪ ܐܢܝܢ ܠܒܢ̈ܬ ܩܵܠܵܘ̈ܗܝ ܒܝܲܕ ܣܘܼܥܪ̈ܵܘܗܝ. 387 :ܡܝܼܬ ܡܸܛܠ ܟܠ ܘܐܲܚܝܼ ܠܟܼܠܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܫܬܵܘܙܝܼ 388 ܘܫܲܡܠܝܼ ܘܓܼܡܪ ܣܥܘܿܪܘܼܵܬܐ ܕܚܝܠ ܟܠܐ. 389 :ܡܝܼܬܼ ܒܟܝܢܹܗ ܐܕܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܠܦܘܼܬ ܡܘܝܬܹ̈ܐ 390 ܘܙܩ̣ܦ ܥܲܡܹܗ ܡܵܝܘܼܬܘܼܬܼܵܐ ܘܐܲܚܝܵܗ̇ ܒܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. 391 :ܝܗ̣ܒ ܒܢܝܢܵܐ ܕܗܝܘܠ ܦܓܼܪܵܬ ܕܣܬܪܘܼܗܝ ܒܝܼ̈ܫܹܐ 392 ܘܫܟܼܠܠ ܘܲܒܢ̣ܵܝܗܝ ܡܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܐܲܝܟ ܫܘܼܘܕܵܝܹܗ. 393 :ܢܚܸܬ ܒܟܝܢܐ ܡܘܠܕ ܚܫ̈ܐ ܘܥܡܕ ܒܫܝܘܿܠ 394 ܘܐܣܸܩ ܥܲܡܹܗ ܨܝܕܵܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ. 395 :ܬܪܥܹܗ ܠܫܘܼܪܵܐ ܡܘܬܐ ܒܐܦܲܝ̈ ܡܝܼ̈ܬܐ 396 ܘܲܕܪܲܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܵܝܘܿܬܘܼܬܵܐ ܠܘܵܬ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ. 397 ܐܲܪܝܼܡ ܩܠܹܗ ܐܲܝܟ ܪܒ ܢܚܠܐ ܩܕܡ ܦܠܚܘ̈ܗܝ. 398 ܕܩܘܡܘ ܘܐܸܬܼܠܲܒܲܒܼܘ ܕܐܢܐ ܙܟܝܬܗ ܠܡܵܘܬܼܵܐ ܘܒܼܝܼܫܵܐ 399 :ܐܢܵܐ ܐܚ̇ܕܬ ܕܲܪܐ ܟܲܣܝܵܐ ܒܦܓܼܪܐ ܓܲܠܝܵܐ 400 ܘܲܠܚܲܣܝܼܢܵܐ ܙܟܹܝܬ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܘܒܸܪܙܸܬ ܥܘܼܬܼܪܹܗ. 401 :ܕܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܐܸܡ̇ܪܸܬ ܥܲܡܹܗ ܩܕܼܵܡ ܕܝ̇ܢܐ 402 ܘܟܸܢ ܚܝܒܬܿܗ ܕܥܘ̇ܠܐܝܬ ܫܒܹܐ ܠܹܗ ܓܸܢܣܲܢ. 403 :ܫܛܪܐ ܕܥܘ̣ܠܐ ܐܦܸܩ ܚܵܘܝܼ ܩܕܼܵܡ ܢܸܡܘ̈ܣܹܐ 404 ܕܠܵܐ ܡܚܲܬܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܪܡܝܼ ܐܝܼܕܵܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܚܕ̈ܐ. 405 :ܗܘܝ̤ܘ ܕܢܚܸܬܼ ܠܬܲܚܬܝ̈ܬܐ ܕܐܪ̈ܥܢܝܹܐ 406 ܘܗܘܝ̤ܘ ܕܲܣܠܸܩ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠܐ ܕܢܪܝܼܡ ܟܠܐ. 407 :ܒܪܘܟܵܒܼ ܦܓܼܪܹܗ ܩܒܲܥܘ ܡܲܪ̈ܚܐ ܨܨ̈ܐ ܘܪܘܼܡܚܵܐ 408 ܘܒܚܘܕܬܹܗ ܥܛ̣ܝܗܝ ܠܫܛܪܐ ܕܚܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ. 409 :ܢܚܸܬ ܥܲܠ ܐܲܪܝܵܐ ܠܡܪܒܘܥܝܼܬܹܗ ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 410 ܘܐܥܕܝܼ ܓܙܪܐ ܕܓܢܣܹܗ ܕܐܕܡ ܕܲܡܒܲܣܒܸܣܘܵܐ. 411 ܩܵܥ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܒܫܝܘܿܠ ܐܲܝܟ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܘܙܵܥ ܫܬܐܣܹܝ̈ܗ̇. 412 ܘܬܒܲܪ ܬܲܪ̈ܥܹܝܗ̇ ܘܦܣܩ ܡܘܼܟܼܠܝ̈ܗ̇ ܘܲܒܙܵܗ̇ ܡܲܦ̣ܩ. 413 :ܐܲܪܝܼܡܘ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܐܦܲܝ̈ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܟܲܕ ܢܦ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 414 ܘܡܗܠܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܪ̈ܘܚܢܝܹܐ ܠܚܹܝܠ ܙܵܟܘܬܹܗ. [ܐܢܐ ܚܡܫܐ ܓ̱ܪ̈ܙܐ ܕܘܼܙܝܼܢ̈ܐ.] 415 ܫܡܝܵܐ ܘܐܪܥܵܐ ܦܘܡ̈ܐ ܗܘ̤ܘ ܠܹܗ ܚܠܵܦ ܛܵܠܘܡܹ̈ܐ: pb. f.168v 416 ܕܛܠ̣ܡܘ ܚ̈ܝܐ ܩܥ̣ܵܘ ܥܲܢܝܼ̈ܕܹܐ ܘܚܬܡܘ ܚܪ̈ܫܹܐ. 417 :ܟܸܢܫܲܝ̈ ܪܘܡܵܐ ܒܚܸܬܘ ܠܐܝܩܪܹܗ ܕܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ 418 ܘܙܲܚܲܝܘ ܡܘܬܹܗ ܘܐܲܟܕܲܙܘ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܠܲܟܢܘ̈ܬܹܗ. 419 :ܣܒܼܪܐ ܕܚ̈ܝܐ ܐܝܬܝܼܘ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܠܒܹܝܬܼ ܡܝܘ̈ܬܐ 420 ܩܘܡܘ ܘܐܬܠܒܲܒܼܘ ܥܦܪ̈ܢܝܹܐ ܒܒܘܼܛܵܠ ܡܵܘܬܵܐ. 421 :ܩܥ̣ܵܘ ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܹܗ ܠܡܚܒܠܢܵܐ ܕܗܕܡܲܝ̈ܟܘܿܢ 422 ܕܐܝܵܟܘ ܥܘܼܩܣܵܟ ܚܸܘܝܵܐ ܕܩܲܛܠܲܢ ܒܐܘܼܟܼܠܹܗ ܕܦܵܐ[...]ܐ. 423 :ܬܢܘ ܘܐܗܸܠܘ ܒܹܗ ܟܕܓ̇ܚܟܝܢ ܐ̄ܢܬܘܿܢ ܥܲܠ ܨܢ̈ܬܹܗ 424 ܕܡܵܢܵܐ ܥܒ̇ܕ ܕܦܣܩܘܼܗܝ ܚ̈ܝܐ ܠܐܝܼܠܢ ܡܵܟܵܬܐ 425 :ܒܝܲܕ ܦܸܠܐܬܵܐ ܡܠܸܠܘ ܫܡܹܗ ܒܕܡܘܼܬ ܫܸܡܫܘܿܢ 426 ܕܦܓܼܪܐ ܕܒܠܥ̣ܬ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܢܒ̣ܥܐ ܡܵܘܠܹܕܼ ܚܲܝܹ̈ܐ. 427 :ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܢܦ݂ܲܩ ܠܲܢ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܪܘܚܵܢܝܵܐ 428 ܘܡ̣ܢ ܕܚܝܼܝܲܢ ܡܵܘܠܸܕ ܚܲܫܹ̈ܐ ܪܕܬ̤ ܚܠܝܘܼܬܼܵܐ. 429 :ܢܚܕܘܢ ܥܡܲܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܪܫܵܐ ܡܠܝ̈ܠܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ 430 ܕܕܒܚܵܐ ܕܡ̣ܢܲܢ ܪܥܝܼ ܠܡܪܐ ܥܲܡ ܒܪ̈ܝܬܹܗ. 431 :ܚܕ ܪܫܝܬܵܐ ܩܪܸܒܼ ܓܢܣܢ ܠܐ ܠܗܘܼܬܵܐ 432 ܘܝܗ̣ܒ ܠܲܡ ܒܐܝܼܕܹܗ ܐܬ̤ܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܘܚܘܼܕܬ ܟܠܐ. 433 :ܥܡܲܢ ܢܘܕܘܢ ܐܪ̈ܥܢܝܹܐ ܘܫܡܝܫܹ̈ܐ 434 ܒܪܝܟ ܕܒܦܓܼܪܢ ܚܵܘܝܼ ܚܘܼܒܹܗ ܠܘܵܬ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ܀ ܫܠܸܡ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/67
Source:
London British Library Oriental 5463 BL Or. 5463 http://syriaca.org/manuscript/2289
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Resurrection - ܡܲܪܒܚܲܕ ܒܫܲܒܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ” based upon BL Or. 5463, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/67.
Bibliography:
On the Resurrection - ܡܲܪܒܚܲܕ ܒܫܲܒܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/67.

Show Citation Styles