Aphrahat: Demonstration 7: On Penitents - ܬܚܘܝܬܐ ܕܬ̈ܝܒܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
9

ܘܚܙܝ ܚܒܝܒܝ ܟܡܐ ܡܝܬܪܐ ܗܕܐ܂ ܟܕ ܢܘܕܐ ܐܢܫ ܘܢܥܒܪ ܡܢ ܥܘܠܗ܂ ܘܐܠܗܢ ܠܐ ܡܣܠܐ ܠܬܝܒ̈ܐ܂ ܒܢ̈ܝ ܢܝܢܘܐ ܓܝܪ ܥܫܢܘ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ܂ ܘܩܒܠܘ ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܝܘܢܢ܂ ܟܕ ܗܦܘܟܝܐ ܐܟܪܙ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܘܗܢܘܢ ܬܒܘ܂ ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ܐܠܗܐ܂ ܘܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܟܕ ܣܓܝܘ ܚܘܒ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܩܪܐ ܠܗܘܢ ܬܝܒܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܩܒܠܘ܂ ܩܪܐ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܒܝܕ ܐܪܡܝܐ ܘܐܡܪ܂ ܬܘܒܘ ܒ̈ܢܝܐ ܬܝ̈ܒܐ ܘܐܣܐ ܬܝܒܘܬܟܘܢ܂ ܬܘܒ ܐܟܪܙ ܒܐܕ̈ܢܝ ܐܘܪܫܠܡ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܬܘܒܝ ܠܘܬܝ ܒܪܬܐ ܬܝܒܬܐ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܬܘܒܘ ܘܐܬܦܢܘ ܡܢ ܐܘܪ̈ܚܬܟܘܢ ܒܝܫ̈ܬܐ܂ ܘܡܢ ܒܝܫܘܬ ܥܒܕܝ̈ܟܘܢ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗ ܠܥܡܐ܂ ܕܐܢ ܬܬܘܒ ܠܘܬܝ܂ ܐܦܢܝܟ ܘܩܕܡܝ ܬܩܘܡ܂ ܬܘܒ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܘܚܣܕ ܐܢܘܢ܂ ܐܡܪܬ ܠܡ ܕܬܘܒܝ ܠܘܬܝ ܥܡܘܪܬܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟܝ܂ ܘܠܐ ܬܒܬ/ܬܒܬܝܬܘܒ ܫܩܠ ܥܠܝܗܘܢ ܡܬܠܐ܂ ܘܐܥܗܕ ܐܢܘܢ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ܂ ܘܨܒܐ ܕܢܕܓܠ ܢܡܘܣܐ ܡܛܠ ܬܝܒܘܬܗܘܢ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܟܕ ܢܣܒ ܓܒܪܐ ܐܢܬܬܐ܂ ܘܬܦܘܩ ܡܢ ܠܘܬܗ܂ ܘܬܗܘܐ ܠܓܒܪܐ ܐܚܪܢܐ܂ ܘܐܢ ܢܡܘܬ ܓܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܕܢܣܒܗ ܐܘ ܢܫܒܩܝܗ܂ ܘܬܗܦܘܟ ܠܘܬ ܒܥܠܗ ܩܕܡܝܐ܂ ܬܘܒ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܗ ܠܒܥܠܗ ܩܕܡܝܐ ܕܢܚܕܪ ܢܣܒܝܗ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܛܡܐܬ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ܢܣܒܝܗ܂ ܗܐ ܡܬܛܡܐܘ ܬܬܛܡܐ ܐܪܥܐ ܗܝ܂ ܘܐܦ ܗܫܐ ܠܡ ܢܣܒܬܟܝ ܠܝ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܗܘܝܬܝ ܠܝ܂ ܘܢܦܩܬܝ ܡܢ ܠܘܬܝ܂ ܘܐܙܠܬܝ ܘܙܢܝܬܝ ܒܟܐ̈ܦܐ ܘܒܩܝ̈ܣܐ܂ ܗܫܐ ܠܡ ܬܘܒܝ ܠܘܬܝ ܘܡܩܒܠ ܐܢܐ ܠܟܝ܂ ܘܒܬܝܒܘܬܟܝ ܢܡܘܣܐ ܫܪܐ ܐܢܐ܀

10

ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܐܘܢ ܬܝܒ̈ܐ܂ ܡܢ ܦܣܩ ܣܒܪܐ܂ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬ̈ܒܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܗܟܢܐ ܝܐܐ ܠܗ ܠܡܙܗܪܘ܂ ܣܡ ܓܝܪ ܙܘܗܪܐ ܕܕܚܠܬܐ ܒܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ܂ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܐܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗ ܢܥܒܕ ܒܪܢܫܐ ܕܝܢܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܘܐܚܪܝܬ ܝܘܡ̈ܬܗ ܢܥܒܕ ܥܘܠܐ܂ ܒܗ ܒܥܘܠܗ ܢܡܘܬ܂ ܘܐܢ ܥܘܠܐ ܢܥܒܕ ܒܪܢܫܐ܂ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗ܂ ܘܢܬܘܒ ܘܢܥܒܕ ܕܝܢܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܢܚܐ ܢܦܫܗ܂ ܒܗܕܐ ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܙܗܪ ܠܙܕܝܩܐ܂ ܕܠܐ ܢܚܛܐ ܘܢܘܒܕ ܪܗܛܗ܂ ܘܝܗܒ ܣܒܪܐ ܠܥܘܠܐ ܕܢܥܒܪ ܡܢ ܥܘܠܗ ܘܢܚܐ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗ ܠܚܙܩܝܐܝܠ܂ ܕܐܦܢ ܣܒܪܗ ܦܣܩ ܐܢܐ ܕܥܘܠܐ܂ ܐܢܬ ܡܙܗܪܘ ܙܗܪܝܗܝ܂ ܐܦ ܟܕ ܡܠܒܒܘ ܡܠܒܒ ܐܢܐ ܠܙܕܝܩܐ܂ ܐܢܬ ܕܚܠܬܐ ܣܝܡ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܙܕܗܪ܂ ܡܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܚܛܝܐ ܕܡܡܬ ܬܡܘܬ܂ ܘܠܐ ܙܗܪܬܝܗܝ܂ ܚܛܝܐ ܒܥܘܠܗ ܢܡܘܬ܂ ܘܕܡܗ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝܟ ܐܬܒܥ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܙܗܪܬܝܗܝ܂ ܘܐܢ ܬܙܗܪ ܠܚܛܝܐ܂ ܗܘ ܚܛܝܐ ܢܚܐ ܕܙܗܪܬܝܗܝ܂ ܘܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡܦܨܐ ܐܢܬ܂ ܘܟܕ ܬܐܡܪ ܠܙܕܝܩܐ ܕܡܚܐ ܬܚܐ܂ ܘܢܬܬܟܠ ܠܗ ܥܠ ܗܕܐ܂ ܠܟ ܘܠܐ ܠܟ ܕܬܙܗܪܝܘܗܝ ܕܠܐ ܢܬܪܝܡ ܘܢܚܛܐ܂ ܘܗܘ ܢܚܐ ܕܡܙܕܗܪ܂ ܘܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡܦܨܐ ܐܢܬ܂܂܂܂܂ ܬܘܒ ܫܡܥܘ ܬܝܒ̈ܐ܂ ܠܐܝܕܐ ܕܦܫܝܛܐ ܘܩܪܝܐ ܠܬܝܒܘܬܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܐܦ ܒܝܕ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ܂ ܘܝܗܒ ܬܝܒܘܬܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡܪ܂ ܕܐܢ ܐܡܪ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܠܡܥܩܪ ܘܠܡܣܬܪ ܘܠܡܣܚܦ ܘܠܡܘܒܕܘ܂ ܘܢܬܘܒ ܥܡܐ ܗܘ ܡܢ ܥܘܠܗ܂ ܐܗܦܟ ܐܢܐ ܡܢܗ ܒܝܫܬܐ ܕܓܙܪܬ ܥܠܘܗܝ܂ ܘܐܢ ܐܡܪ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܠܡܒܢܐ ܘܠܡܨܒ܂ ܘܢܬܬܟܠ ܠܗ ܥܠ ܗܕܐ܂ ܘܢܥܒܕ ܕܒܝܫ ܩܕܡܝ܂ ܐܗܦܟ ܐܦ ܐܢܐ ܡܢܗ ܛܒܬܐ ܕܡܠܟܬ ܥܠܘܗܝ܂ ܘܒܥܘܠܗ ܘܒܚ̈ܛܗܘܗܝ ܐܘܒܕܝܘܗܝ܀

17

ܒܥܢܐ ܡܢܟ ܚܒܝܒܝ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܠܐ ܡܛܠ ܕܟܬܒܬ ܠܟ܂ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܣܠܐ ܠܬܝ̈ܒܐ܂ ܬܬܪܦܐ ܠܟ ܡܢ ܚܠܝܨܘܬܟ܂ ܘܬܗܘܐ ܠܟ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܂ ܠܣܢ̈ܝܩܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܝܗܝܒܐ ܬܝܒܘܬܐ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܗܘܐ ܠܟ܂ ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܣܢܝܩ܂ ܐܝܕܐ ܗܕܐ ܠܚ̈ܛܝܐ ܦܫܝܛܐ܂ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܠܐ ܒܥܝܢ ܠܗ܂ ܙܕܩܐ ܓܝܪ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܗܘ ܡܬܝܗܒ܂ ܘܥܬܝܪ̈ܐ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܥܠܘܗܝ܂ ܠܓܒܪܐ ܕܡܢ ܠܣ̈ܛܝܐ ܡܫܬܠܚ ܠܗ ܝܗܒܝܢ ܕܢܠܒܫ܂ ܕܢܟܣܐ ܦܘܪܣܝܗ ܕܒܗܬ܂ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܐ ܬܘܒܕ܂ ܕܠܐ ܬܘܒ ܬܠܐܐ ܠܡܒܥܝܗ܂ ܐܘ ܐܫܟܚܬܝܗܝ ܐܘ ܠܐ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܛܒ ܬܫܟܚܝܘܗܝ ܠܕܝܠܟ ܠܐ ܕܡܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܦܚܡ ܗܘ ܕܡܣܟܠ ܘܬܐܒ܂ ܠܗܘ ܡܢ ܕܣܟܠܘܬܐ ܪܚܝܩܐ ܗܝ ܡܢܗ܂ ܐܢܬ ܡܢܬܐ ܥܠܝܬܐ ܗܘܝܬ ܪܚܡ܂ ܘܡܢ ܟܠܗ ܒܨܝܪܘܬܐ ܐܬܪܚܩ܂ ܐܬܚܠܨ ܒܗ ܒܙܝܢܟ ܫܦܝܪ܂ ܕܠܐ ܬܬܡܚܐ ܒܩܪܒܐ܂ ܠܐ ܬܗܘܐ ܣܢܝܩܐ ܠܡܒܥܐ ܣܡܐ܂ ܘܬܠܐܐ ܠܡܐܙܠ ܠܘܬ ܐܣܝܐ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܬܬܐܣܐ ܗܢܝܢ ܫܘ̈ܡܬܐ ܗܘܝܢ ܝܕܝܥܢ܂ ܠܐ ܬܬܟܠ ܠܟ ܕܗܐ ܐܝܬ ܐܣܝܘܬܐ܂ ܘܬܬܠ ܢܦܫܟ ܠܫܡܐ ܫܦܠܐ܂ ܐܠܐ ܗܘܝ ܝܬܝܪܐ ܡܢ ܬܝܒܘܬܐ܂ ܡܢ ܕܣܕܝܩ ܢܚܬܗ ܣܢܝܩ ܥܠܘܗܝ ܕܢܬܡܠܐ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܛܒ ܢܬܚܝܛ܂ ܟܠܢܫ ܦܪܫ ܠܗ܂ ܘܡܢ ܕܬܪܝܥ ܣܝܓܗ ܒܢܐ ܠܗ ܒܥܡܠܐ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܛܒ ܢܒܢܝܘܗܝ ܬܘܪܥܬܐ ܡܬܩܪܝܐ܂ ܘܡܢ ܕܒܝܬܗ ܓܢܒ̈ܐ ܦܠܫܝܢ ܠܗ܂ ܡܢ ܠܓܘ ܡܬܦܠܫ܂ ܘܦܘܠܫܬܗ ܝܕܝܥܐ ܗܝ܂ ܘܒܥܡܠܐ ܝܩܝܪܐ ܩܢܐ ܡܕܡ ܕܐܘܒܕ܂ ܘܡܢ ܕܦܣܩ ܐܝܠܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ܂ ܢܘܓܪܐ ܗܘܐ ܥܕ ܡܚܠܦ ܘܝܗܒ ܦܐܪ̈ܐ܂ ܘܡܢ ܕܬܪܥ ܡܒܘܥܗ ܠܫܩܝܐ܂ ܥܡܠ ܘܠܐܐ ܥܕ ܣܟܪ ܠܗ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܢܣܟܪܝܘܗܝ܂ ܕܚܠ ܡܢܗ܂ ܕܠܡܐ ܢܣܓܘܢ ܡܝܐ ܘܢܬܪܥܘܢܗ܂ ܘܡܢ ܕܩܛܦ ܟܪܡܗ ܒܙܒܢ ܣܡܕܪܗ܂ ܡܬܓܠܙ ܡܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܥܢܒ̈ܐ܂ ܘܡܢ ܕܓܢܒ ܒܗܝܬܢ ܐܢܝܢ ܐ̈ܦܘܗܝ܂ ܘܥܕ ܚܢܝܢ ܠܗ ܠܐܐ ܘܥܡܠ܂ ܘܡܢ ܕܫܦܠ ܦܥܠܗ ܒܟܪܡܐ ܢܣܒ ܐܓܪܐ ܘܡܪܟܢ ܪܫܗ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܬܒܥ ܝܬܝܪܐ܂ ܘܡܢ ܕܟܒܫ ܥܘܙܐ ܕܥܠܝܡܘܬܗ܂ ܚܕܐ ܠܘܬܗ ܕܥܬܝܩ ܝܘ̈ܡܬܐ܂ ܘܡܢ ܕܠܐ ܫܬܐ ܡ̈ܝܐ ܓ̈ܢܝܒܐ܂ ܡܬܢܝܚ ܥܠ ܡܒܘܥ ܚ̈ܝܐ܀

21

ܘܡܐ ܕܐܟܪܙܘ ܘܣܒܪܘ ܘܙܗܪܘ܂ ܠܟܠܗ ܩܝܡܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܢܩܪܒܘܢ ܐܢܘܢ ܠܡܝܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܓܒܝܘ ܠܐܝܓܘܢܐ ܘܢܬܒܩܘܢ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܂ ܢܚܙܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̈ܠܝܨܝܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܢܫ̈ܝܫܝܢ܂ ܠܚ̈ܠܝܨܐ ܘܠܐ ܠܡܠܒܒܘ܂ ܘܠܕܪܦܝܢ ܘܢܫ̈ܝܫܝܢ ܬܘܒ ܢܗܦܟܘܢ ܡܢ ܐܝܓܘܢܐ ܓܠܝܐܝܬ܂ ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܢܡܛܐ ܐܢܘܢ ܩܪܣܐ܂ ܢܓܢܒܘܢ ܙܝܢܗܘܢ ܘܢܥܪܩܘܢ ܘܢܚܘܒܘܢ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܓܕܥܘܢ܂ ܐܚܬ ܐܢܘܢ ܠܡ̈ܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܓܒܝܘ ܢܦܫܗܘܢ܂ ܘܟܕ ܢܚܬ ܥܡܐ ܠܡܝܐ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ ܠܓܕܥܘܢ܂ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕ̈ܠܥܝܢ ܡܝܐ܂ ܐܝܟ ܕܠܐܥ ܟܠܒܐ ܒܠܫܢܗ܂ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܢܐܙܠܘܢ ܥܡܟ ܠܩܪܒܐ܂ ܘܟܘܠ ܐܝܠܝܢ ܕܢܦܠܝܢ ܠܡܫܬܐ ܡܝܐ܂ ܠܐ ܢܐܙܠܘܢ ܥܡܟ ܠܩܪܒܐ܂ ܪܒ ܗܘ ܐܪܙܐ ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܩܕܡ ܘܚܘܝ ܐܬܗ ܠܓܕܥܘܢ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ܂ ܕܟܠ ܕܠܐܥ ܡܝܐ ܐܝܟ ܟܠܒܐ܂ ܠܗ ܘܠܐ ܠܡܐܙܠ ܠܩܪܒܐ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܚܝ̈ܘܢ ܕܐܬܒܪܝ ܥܡ ܒܪܢܫܐ܂ ܠܝܬ ܕܪܚܡ ܡܪܗ ܐܝܟ ܟܠܒܐ܂ ܘܢܛܪ ܡܛܪܬܗ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܡܡܚܐ ܡܚܐ ܠܗ ܡܪܗ܂ ܗܘ ܡܢ ܠܘܬܗ ܠܐ ܡܫܢܐ܂ ܘܟܕ ܥܡ ܡܪܗ ܢܦܘܩ ܠܨܝܕܐ܂ ܘܢܦܓܥ ܒܗ ܒܡܪܗ ܐܪܝܐ ܕܬܩܝܦ܂ ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ ܡܫܠܡ ܚܠܦ ܡܪܗ܂ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܠܝ̈ܨܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܦܪܫܝܢ ܡܢ ܡܝܐ܂ ܕܒܬܪ ܡܪܗܘܢ ܐܙܠܝܢ ܐܝܟ ܟܠܒ̈ܐ܂ ܘܢܦܫܗܘܢ ܡܫܠܡܝܢ ܠܡܘܬܐ ܥܠ ܐ̈ܦܘܗܝ܂ ܘܬܟܬܘܫܗ ܥܒܕܝܢ ܠܒܝܒܐܝܬ܂ ܘܢܛܪܝܢ ܡܛܪܬܗ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ܂ ܘܢܒܚܝܢ ܐܝܟ ܟܠܒ̈ܐ܂ ܟܕ ܡܬܗܓܝܢ ܒܢܡܘܣܐ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ܂ ܘܪܚܡܝܢ ܠܡܪܢ܂ ܘܡܠܚܟܝܢ ܫܘܡ̈ܬܗ܂ ܟܕ ܦܓܪܗ ܢܣܒܝܢ܂ ܘܣܝܡܝܢ ܠܗ ܥܠ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ܂ ܘܠܚܟܝܢ ܠܗ ܒܠܫܢ̈ܝܗܘܢ܂ ܐܝܟ ܕܡܠܚܟ ܟܠܒܐ ܠܡܪܗ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܢܡܘܣܐ ܠܐ ܡܬܗܓܝܢ܂ ܡܬܩܪܝܢ ܟܠܒ̈ܐ ܦܐܩ̈ܐ܂ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܒܚ܂ ܘܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܦܝܛܝܢ ܠܡܨܡ܂ ܡܬܩܪܝܢ ܟܠܒ̈ܐ ܕܝܥܢܐ ܢܦܫܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܡܣܒܥ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܦܝܛܝܢ ܠܡܒܥܐ ܪ̈ܚܡܐ ܢܣܒܝܢ ܠܚܡܐ ܕܒ̈ܢܝܐ ܘܪܡܝܢ ܠܗܘܢ܀

23

ܫܡܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܡܠܬܐ ܗܕܐ܂ ܠܐ ܡܛܠ ܕܐܦܝܣܬܟ ܡܢ ܟܬ̈ܒܐ܂ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܣܠܐ ܠܬܝ̈ܒܐ܂ ܬܬܟܠ ܠܟ ܘܬܡܪܚ ܠܡܚܛܐ܂ ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟ ܗܠܝܢ܂ ܢܬܪܦܐ ܠܗ ܗܘ ܕܒܠܥ ܘܠܐ ܢܒܥܐ ܬܝܒܘܬܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܐܐ ܠܗ܂ ܕܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗ ܒܐܒܠܐ ܢܗܘܐ ܕܠܐ ܢܬܬܪܝܡ ܘܢܬܚܝܒ ܠܗ܂ ܥܒܕܐ ܐܝܢܐ ܕܡܣܟܠ ܩܕܡ ܡܪܗ ܡܚܠܦ ܠܒܘܫܗ ܕܢܬܪܥܐ ܠܗ ܡܪܗ܂ ܘܡܩܕܡ ܘܡܚܫܟ ܠܘܬܗ܂ ܕܠܡܐ ܢܣܒ ܒܐ̈ܦܘܗܝ܂ ܘܡܐ ܕܚܙܐ ܡܪܗ ܕܐܡܝܢ ܗܘ ܠܘܬܗ܂ ܫܒܩ ܠܗ ܣܟܠܘܬܗ ܘܡܬܪܥܐ ܠܗ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܐܡܪ ܠܡܪܗ ܕܐܣܟܠܬ ܠܟ ܚܐܢ ܠܗ ܡܪܗ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܟܕ ܐܣܟܠ ܢܐܡܪ ܠܡܪܗ ܕܠܐ ܚܛܝܬ ܡܘܣܦ ܠܗ ܥܠ ܪܘܓܙܗ ܠܡܪܗ܂ ܥܗܕ ܚܒܝܒܝ ܠܒܪܐ ܕܦܪܚ ܢܟܣ̈ܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܐܘܕܝ ܠܐܒܘܗܝ ܫܒܩ ܠܗ ܚܘ̈ܒܘܗܝ܂ ܘܐܦ ܚܛܝܬܐ ܣܓܝܐܬ ܚܘ̈ܒܐ܂ ܘܟܕ ܩܪܒܬ ܠܘܬ ܡܪܢ ܫܒܩ ܠܗ ܚ̈ܛܗܝܗ ܣܓ̈ܝܐܐ ܘܚܢܗ܂ ܘܐܦ ܙܟܝ ܡܟܣܐ ܚܛܝܐ ܗܘܐ܂ ܘܐܘܕܝ ܒܚ̈ܛܗܘܗܝ ܘܫܒܩ ܠܗ ܡܪܢ܂ ܘܐܦ ܦܪܘܩܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪ܂ ܕܠܐ ܐܬܝܬ ܕܐܩܪܐ ܠܙܕ̈ܝܩܐ ܐܠܐ ܠܚ̈ܛܝܐ ܠܬܝܒܘܬܐ܂ ܡܪܢ ܓܝܪ ܡܝܬ ܡܛܠ ܚ̈ܛܝܐ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܣܪܝܩܐܝܬ ܗܘܬ ܡܐܬܝܬܗ܂ ܘܐܦ ܫܠܝܚܐ ܐܡܪ ܥܠ ܢܦܫܗ܂ ܕܡܓܕܦܢ ܗܘܝܬ ܘܪܕܘܦ ܘܡܨܥܪܢ ܘܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ܂ ܬܘܒ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܕܡܫܝܚܐ ܚܠܦܝܢ ܡܝܬ܂ ܥܪܒܐ ܓܝܪ ܕܐܒܕ ܡܢ ܟܠܗ ܓܙܪܐ܂ ܒܥܝܗܝ ܡܪܗ ܘܐܫܟܚܗ ܘܚܕܝ ܒܗ܂ ܘܚܕܘܬܐ ܗܘܝܐ ܠܥܝܪ̈ܝ ܫܡܝܐ ܟܕ ܚܛܝܐ ܬܐܒ ܡܢ ܥܘܠܗ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܐ ܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ ܕܢܐܒܕ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪ̈ܐ܂ ܕܚܛܘ ܘܡܬܒܥܝܐ ܠܗܘܢ ܬܝܒܘܬܐ܂ ܠܐ ܐܬܐ ܡܪܢ ܕܢܩܪܐ ܠܙܕܝ̈ܩܐ ܐܠܐ ܠܚ̈ܛܝܐ ܠܬܝܒܘܬܐ܂ ܟܠ ܡܢ ܕܡܬܟܪܗ ܡܢܢ܂ ܢܫܩܘܠ ܡܢ ܚܫܗ܂ ܘܡܢ ܕܡܬܟܫܠ ܢܬܩܠܐ ܚܠܦܘܗܝ܀

25

ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܟܬܒܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ܂ ܡܛܠ ܕܒܕܪܢ ܕܝܠܢ܂ ܐܝܬ ܕܡܓܒܝܢ ܢܦܫܗܘܢ܂ ܕܢܗܘܘܢ ܝܚܝ̈ܕܝܐ܂ ܒ̈ܢܝ ܩܝܡܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ܂ ܘܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܐܝܓܘܢܐ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܪܢ܂ ܘܗܘ ܒܥܠܕܪܢ ܠܩܘܒܠܢ ܡܬܟܬܫ܂ ܕܢܗܦܟܢ ܠܟܝܢܐ ܕܦܪܫܢ ܡܢܗ܂ ܒܚܐܪܘܬܢܘܐܝܬ ܡܢܢ ܕܡܬܚܝܒܝܢ ܘܒܠܥܝܢ܂ ܘܟܕ ܚܝ̈ܒܐ ܐܢܘܢ܂ ܢܦܫܗܘܢ ܡܙܟܝܢ܂ ܘܐܦܢ ܣܟ̈ܠܘܬܗܘܢ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ܂ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘ ܪܥܝܢܐ ܩܝܡܝܢ܂ ܘܠܐ ܨܒܝܢ ܕܢܬܩܪܒܘܢ ܠܬܝܒܘܬܐ܂ ܘܡܛܠ ܒܗܬܬܗܘܢ ܡܝܬܝܢ ܡܘܬܐ ܬܢܝܢܐ܂ ܘܠܐ ܥܗܕܝܢ ܠܡܐܫ ܬܐܪ̈ܬܐ܂ ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܕܡܘܕܐ ܒܣܟܠܘܬܗ܂ ܘܬܝܒܘܬܐ ܠܐ ܝܗܒܝܢ ܠܗ܂ ܐܘܢ ܪܒ ܒܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܗܒ ܬܝܒܘܬܐ ܠܟܢܬܟ܂ ܘܥܗܕ ܕܡܪܟ ܠܐ ܐܣܠܝ ܠܬܝ̈ܒܐ܂ ܙܝܙ̈ܢܐ ܙܪ̈ܝܥܝܢ ܒܚܩܠܐ܂ ܘܡܪܐ ܙܪܥܐ ܠܐ ܫܒܩ ܠܥܒ̈ܕܘܗܝ܂ ܕܙܝ̈ܙܢܐ ܢܕܟܘܢ ܡܢ ܒܝܢܬ ܚ̈ܛܐ܂ ܥܕ ܙܒܢ ܚܨܕܐ܂ ܘܡܨܝܕܬܐ ܦܪܝܣܐ ܒܝܡܐ܂ ܘܢܘ̈ܢܐ ܠܐ ܡܬܓܒܝܢ ܥܕܡܐ ܕܣܠܩܐ ܠܥܠ܂ ܘܥܒ̈ܕܐ ܡܢ ܡܪܗܘܢ ܩܒܠܘ ܟܣܦܐ܂ ܘܠܥܒܕܐ ܫܦܠܐ ܡܪܗ ܕܐܢ ܠܗ܂ ܚ̈ܛܐ ܘܬܒܢܐ ܚܠܝܛܝܢ ܐܟܚܕܐ܂ ܘܡܪܐ ܐܕܪܐ ܦܪܫ ܘܡܕܟܐ܂ ܣܓ̈ܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܕܩܪܝܢ ܠܡܫܬܘܬܐ܂ ܘܡܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܢܚ̈ܬܐ܂ ܡܪܗ ܡܦܩ ܠܗ ܠܚܫܘܟܐ܂ ܚܟܝ̈ܡܬܐ ܘܣܟ̈ܠܬܐ ܩܝܡܢ ܐܟܚܕܐ܂ ܘܡܪܗ ܕܓܢܘܢܐ ܝܕܥ ܠܡܢ ܡܥܠ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/7
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 7: On Penitents - ܬܚܘܝܬܐ ܕܬ̈ܝܒܐ ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/7.
Bibliography:
Demonstration 7: On Penitents - ܬܚܘܝܬܐ ܕܬ̈ܝܒܐ .” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/7.

Show Citation Styles