Narsai: On the New Creation - ܥܲܠ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܪ̣ܵܗ̇ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܹܿܡ 2 ܘܗܘ̤ ܡܚܲܕܸܿܬܼ ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܫܝܼ̈ܛܵܬܼܵܐ ܠܲܫܒܼܝܼ̈ܚܵܬܼܵܐ ܀ 3 :ܚܲܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܬܲܩܸܢ ܥܵܠܡܵܐ ܥܡܝܼܠ ܒܲܬܼܥܵܫܵܐ 4 ܘܗܘ̤ ܡܚܲܪܲܪ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܘܼܥܒܵܕܼܵܐ ܕܲܥܡܝܼ̈ܠܬܼܵܐ ܀ 5 ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܵܐ ܕܫܲܪܝܼ ܒܥܲܡܠܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܥܲܡܠܵܐ: pb. 56 6 ܘܗܘ̤ ܡܫܲܠܸܡ ܠܹܗ ܒܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪܵܐ ܀ 7 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܟܼܝܼܢ ܟܠܵܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ݁ܫܹܐ 8 ܘܒܲܠܡܹܐܝܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܡܢܝܼܚ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܿܚܩܘܼܢ ܀ 9 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܪܸܡܙܵܐ ܕܙܵܐܹ̇ܢ ܬܹܒܹܝܠ ܒܲܕܼܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ 10 ܘܲܥܬܼܝܼܕܼ ܕܢܲܚܸܐ ܒܲܕܼܠܵܐ ܚܲܙ̈ܝܵܢ ܠܲܕܼܡܸܬܼܚܲܘܙ̈ܝܵܢ ܀ 11 :ܚܲܕܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܡܛܲܟܸܿܣ ܪܲܗܛܵܐ ܕܥܝܼܪܹ݁ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ 12 ܘܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܹܗ ܡܦܲܠܸܓܼ ܕܸܫܢܹ̈ܐ ܠܨܸܒܼܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 13 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܟܲܣܝܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܟܝܵܢܹܗ ܘܲܓܼܠܸܐ ܥܒܼܵܕܹܗ 14 ܘܟܲܕܼ ܗܘ̤ ܟܲܣܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܒܼܵܕܵܘ̈ܗܝ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܥܲܠ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܀ 15 :ܥܒܼܵܕܵܘ̈ܗܝ ܣܵܗ̇ܕܿܝܼܢ ܥܲܠ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܵܪܟܵܐ 16 ܕܗܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܠܵܐ ܡܨܹܝܢ ܘܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܀ 17 :ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 18 ܘܲܕܼܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܩܵܘܘܿܢ ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼ ܀ 19 :ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܫܵܘܬܸܿܦ ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼ 20 ܕܡ̇ܐ ܕܲܡܩܵܘܹܝܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܣܵܗ̈ܕܹܿܐ ܕܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܀ 21 :ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܦܠܸܐ ܕܲܢܩܵܘܸܐ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܘܥܲܡܠܹܗ 22 ܕܐܲܝܟ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܘ̤ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܡܝܼܢ ܐܵܦ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܀ 23 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܒܪ̣ܵܗ̇ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܒܵܪܹܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ 24 ܐܸܠܵܐ ܕܬܸܛܲܪ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܐܵܦ ܠܹܗ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܀ 25 :ܥܲܡ ܬܘܼܩܵܢܵܗ̇ ܪܵܕܹܝܢ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܗܘ̤ܵܘ 26 ܘܥܵܒܼ̇ܪܝܼܢ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܗ̤ܝ ܠܵܐ ܥܵܒܼ̇ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡ̇ܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܀ 27 :ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܪܵܕܹܝܢ ܛܲܟܼܣܹ̈ܐ ܕܐܲܝܡܝܼܢܘܼܬܼܵܗ̇ 28 ܘܐܵܦܸܢ ܫܵܠ̇ܡܵܐ ܥܲܡ ܫܘܼܠܵܡܵܗ̇ ܐܵܦ ܚܘܼܕܵܬܼܵܗ̇ ܀ 29 :ܥܲܠ ܫܘܼܠܵܡܵܗ̇ ܢܲܓܼܕܲܢܲܝ ܪܸܥܝܵܢܝ ܠܡܸܫܬܲܢܵܝܘܼ 30 ܕܲܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܲܦܠܸܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܒܼܫܘܼܪܵܝܵܗ̇ ܀ 31 :ܦܠܸܐ ܫܘܼܠܵܡܵܗ̇ ܒܲܕܼܢܲܩܝܼܦ ܠܹܗ ܐܵܦ ܚܘܼܕܵܬܼܵܗ̇ 32 ܘܠܹܗ ܠܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܕܲܦܠܸܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܀ 33 :ܦܠܸܐ ܫܘܼܪܵܝܵܗ̇ ܕܬܸܩܢܲܬ̤ ܡܸܬܫܹܠܝ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܹܿܡ 34 ܘܲܦܠܸܐ ܣܲܓܼܝܼ ܐܵܦ ܚܘܼܕܵܬܼܵܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܗܵܘܹ̇ܐ ܀ 35 :ܒܗܵܘ̇ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܡܸܢܫܹܠܝ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ 36 ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܦܠܸܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ ܀ 37 :ܦܠܸܐ ܠܹܗ ܠܛܵܒܼܵܐ ܠܲܡܚܲܕܵܬܼܘܼ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ 38 ܕܲܒܼܚܘܼܕܵܬܼܵܗ̇ ܬܩܵܘܸܐ ܥܲܡܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 39 :ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 40 ܘܲܡܫܲܠܸܡ ܠܵܗ̇ ܠܪܸܓܲܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܒܝܘܿܡ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 41 ܗܵܢ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ: pb. 57 42 ܕܬܸܗܘܸܐ ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܕܲܡܠܸܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܘܟܸܢ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܀ 43 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܗܵܢ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܟܠܡܸܕܸܿܡ 44 ܘܠܵܘ ܚܲܕܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܬܲܩܸܢ ܘܐܲܟܸܿܢ ܬܲܩܸܢ ܀ 45 :ܡܦܵܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܐܵܦ ܒܚܘܼܕܼܵܬܼܵܐ ܕܒܼܵܬܲܪ ܕܒܼܵܢܹ̈ܐ 46 ܘܠܵܘ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܥܨ̣ܵܝܗܝ ܕܲܢܚܲܕܸܿܬܼ ܡ̇ܐ ܕܲܡܚܲܕܸܿܡ ܀ 47 :ܠܲܝܬܿ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܫܲܒܼ 48 ܘܠܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܨܒܼܵܐ ܘܨܵܒܹ̇ܐ ܀ 49 :ܡܚܲܫܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܡ̇ܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܥܕܼܠܵܐ ܢܸܣܥܘܿܪ 50 ܘܲܨܒܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܲܨܒܼܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܀ 51 :ܠܵܘ ܚܲܕܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܣܥ݂ܲܪ ܟܠ ܕܣܥ݂ܲܪ ܘܲܥܬܼܝܼܕܼ ܕܢܸܣܥܿܪ 52 ܒܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܟܠܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܲܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܀ 53 :ܚܲܕܼܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܥܒ݂ܲܕܼ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܠܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ 54 ܘܲܫܒܼܝܼܚܵܐܝܼܬܼ ܡܚܲܕܸܿܬܼ ܥܲܡܠܹܗ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 55 :ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܛܲܟܸܣܹ̈ܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܠܲܥܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܫܒܼܝܼܚ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܹܗ 56 ܘܠܵܐ ܡܨܸܐ ܥܒܼܵܕܹܗ ܕܢܑܹܡܲܪ ܕܟܼܡܵܐ ܫܒܼܝܼܚ ܘܲܡܛܲܟܲܣ ܀ 57 :ܫܒܼܝܼܚ ܘܲܡܛܲܟܲܣ ܟܲܟܼܣܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ 58 ܕܲܠܚܲܕܼ ܝܲܗ̣̄ܒܼܠܹܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܝ̄ܕܼܝܼܥܵܐ ܘܚܲܕܼ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܀ 59 :ܒܚܲܕܼ ܣܵܡ̣ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܢܩܵܘܸܐ ܟܠ ܒܲܥܡܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ 60 ܘܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܥܲܒܼܕܹܿܗ ܕܲܕܼܠܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܡܢܝܼܚ ܠܲܥܡܝܼ̈ܠܹܐ ܀ 61 :ܚܲܕܼ ܐܲܣܸܢ ܒܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܥܲܡܠܹ̈ܐ 62 ܘܠܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡ̣ܠܵܝܗܝ ܗܵܪܓܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 63 :ܒܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܚܵܪ̣ ܒܥܲܝܢܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܕܲܓܼܝܼܙܘܼܬܹܗ 64 ܘܛܲܟܸܿܣ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܦܠܸܐ ܠܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠܵܐ ܀ 65 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܕܡܸܫܬܲܪܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ 66 ܘܩܲܕܸܿܡ ܠܲܒܿܒܹܗ ܒܝܕܼ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܐܸܫܬܵܘܕܲܝܼ ܠܹܗ ܀ 67 :ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܘܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܪܸܓܼ ܢܲܓܼܕܹܿܗ ܠܘܵܬܼ ܝܼܕܲܥܬܹܗ 68 ܕܡ̇ܐ ܕܝܼܕܲܥ ܠܹܗ ܢܗܲܝܡܸܢ ܕܲܡܨܸܐ ܡܩܝܼܡ ܡܲܦܘܼܠܬܹܿܗ ܀ 69 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܢܲܦܠܵܐ ܐܲܚܕܹܿܡ ܒܐܝܝܼܕܼܵܐ ܒܸܣܪܵܢܵܝܵܬܵܐ 70 ܘܲܣܡ݂ܲܟ ܬܲܪܨܹܗ ܘܲܬܼܠܵܐ ܚܝܵܪܹܗ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 71 :ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܚܕܹܿܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܵܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ 72 ܘܲܩܥܥ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܩܘܼܡ ܘܐܸܬܼܚܲܝܲܠ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪܗܵܢܹܗ ܀ 73 :ܡܸܕܼܪܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܡܲܕܸܿܟ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܣܲܡܵܐ 74 ܘܐܸܫܬܿܝܼ ܡܸܢܹܗ ܘܢܲܦܨܵܗ̇ ܠܡܸܪܬܼܵܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 75 :ܚܝ̣ܵܐ ܘܐܸܬܼܢܲܚܲܡ ܥܵܠܡܵܐ ܡܝܼܬܼܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ 76 ܘܝܼܠܸܦ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܬܼܘܼܒܼ ܡܸܬܼܢܲܚܲܡ ܒܗܘܿܢ ܒܲܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܀ 77 :ܕܪܲܫ ܠܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܲܡܣܲܟܵܝܘܼ ܠܬܼܘܼܩܵܢ ܪܵܘܡ̇ܐ 78 ܘܫܲܕܲܪ ܩܘܼܕܸܡ̇ܘܗܝ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟ ܗܲܕܿܝܼܠܵܐ ܀ pb. 58 79 :ܚܲܕܼ ܐܝܼܙ ܓܲܘ̣ܵܐ ܫܠܲܚ̣ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ 80 ܕܲܢܛܲܝܸܒܼ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܡܝܼܠܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܓܡܝܼܪ̈ܵܐ ܀ 81 :ܐܲܝܟ ܪܲܒܿܟܿܘܼܡܪܹ̈ܐ ܦܲܩܕܹܿܗ ܕܢܸܥܘܿܠ ܠܩܘܼܕܿܫܵܐ ܕܲܠܥܸܠ 82 ܕܲܢܚܲܣܸܐ ܒܹܗ ܥܲܠ ܚܵܘܒܵܬܹ̈ܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܥܡܝܼܠܵܐ ܀ 83 :ܗܡܲܝܪܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܢܣ݂ܲܒܼ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ ܡ̇ܪܹܐ ܟܠܵܐ 84 ܕܡ̇ܐ ܕܗܘ̤ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܢܗܲܝܡܸܢ ܟܠܵܐ ܕܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܦܵܢܹ̇ܐ ܀ 85 :ܙܲܒܼܢܵܐ ܬܲܚܸܡ ܕܠܸܐܡܲܬܼܝ ܦܵܢܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܚܘܼܒܹܿܗ 86 ܘܗܵܐ ܡܣܲܟܹܿܝܢ ܠܹܗ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܘܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 87 :ܠܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܡܣܲܟܸܿܐ ܥܵܠܡܵܐ ܥܡܝܼܠ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ 88 ܕܢܸܣܲܒܼ ܡܸܢܹܗ ܚܪܘܼܪ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܐ ܕܚܵܒܼ ܠܐܲܠܵܗܹܗ ܀ 89 :ܠܗܵܘ̇ ܐܝܼܙ ܓܲܕܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܩܘܼܡ̇ܘܗܝ ܡܣܲܟܸܿܐ ܟܠܝܘܿܡ 90 ܕܢܹܐܬܸܐ ܡܣܲܒܿܪܝܼܘܗܝ ܥܲܠ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܥܲܬܿܝܼܩܘܼܬܹܗ ܀ 91 :ܡܸܢܫܹܠܝ ܕܵܢܲܚ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܥܵܠܡܵܐ 92 ܘܪܵܕܹܦ ܡܸܢܹܗ ܚܸܫܟܵܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܀ 93 :ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܕܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܡܲܥܒܲܪ ܐܸܒܼܠܵܐ ܕܲܟܼܡܝܼܪܘܼܬܹܗ 94 ܘܡܲܩܸܠ ܡܸܢܹܗ ܝܘܼܩܪܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܀ 95 :ܒܩܵܠ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܡܥܝܼܪ ܕܲܡܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬܹܗ 96 ܘܢܵܐܹ̇ܕ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܝܟ ܕܡ̣ܢ ܥܲܪܣܵܐ ܕܥܲܣܩܘܼܬܼ ܟܹܐܒܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 97 :ܠܟܼܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ ܡܚܲܕܸܿܬܼ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܕܠܵܐ ܬܘܼܗܵܝܵܐ 98 ܘܠܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܒܹܗ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܦܵܝ̇ܫܵܐ ܕܠܵܐ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܀ 99 :ܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܚܲܕܿܬܼܵܐ ܒܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ 100 ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟܼܠ ܕܲܚܒܼܝܼܫܝܼܢ ܒܲܬܼܚܘܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 101 :ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܢܵܚܝܼܢ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 102 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܠܵܐܹ̇ܝܢ ܒܲܥܡܝܼ̈ܠܵܬܵܪܐ ܕܣܘܼܢܩܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 103 :ܟܠ ܥܲܡ ܟܠܵܐ ܡܢܝܼܚ ܗܵܘ̇ ܥܵܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܝܘܼܩܪ̈ܝܼܢ 104 ܘܠܲܝܬܿ ܒܲܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܕܠܵܘ ܒܲܗܝܵܚܹܗ ܡܢܝܼܚ ܠܲܐܝܘܼܬܹܗ ܀ 105 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܢܲܚܬܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܪܫܝܼܡܵܐ ܒܣܸܦܪ̈ܲܝ ܪܘܼܚܵܐ 106 ܘܒܹܗ ܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚܝܼܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܫܚܝܼܩܹ̈ܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 107 :ܠܲܝܬܿ ܒܲܢܝܵܚܹܗ ܥܲܡܠܵܐ ܕܫܵܚܹ̇ܩ ܠܲܕܼܢܵܐܲܚ ܒܹܗ 108 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܩܵܢܹ̇ܛ ܡ̣ܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܩܹܝܬܼ ܛܵܒܼ ܠܲܕܼܒܼܝܼܫ ܀ 109 :ܠܲܝܬܿ ܫܘܼܠܵܦܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܛܵܒܼ ܘܲܠܒܼܝܼܫ ܒܗܵܘ̇ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ 110 ܘܠܵܐ ܕܲܡܣܲܟܸܿܐ ܒܣܘܼܟܵܝ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܣܲܒܼܪܵܐ ܐ̇ܚܪܹܢܵܐ ܀ 111 ܒܹܗ ܐܲܣܝܼܪܝܼܢ ܟܠ ܣܘܼܟܵܝܼ̈ܢ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ: pb. 59 112 ܘܒܹܗ ܡܸܣܬܲܝ̈ܟܼܵܢ ܩܲܕ̈ܡܵܝܵܬܼܵܐ ܘܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܵܬܼܵܐ ܀ 113 :ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܫܲܝܢܹܗ ܢܵܝ̇ܚܝܼܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ 114 ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܿܚܩܝܼܢ ܠܲܡܕܲܒܵܪܘܼ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܀ 115 :ܒܹܗ ܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚܝܼܢ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 116 ܒܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܫܵܠܹ̇ܐ ܪܲܗܛܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 117 :ܢܵܚ̇ܝܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܠܲܐܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܬܼܵܐ 118 ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܢܩܝܼܢ ܥܲܠ ܚܘܼܫܵܚܵܐ ܕܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܀ 119 :ܚܘܼܪܵܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܢܝܼܚ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܵܐ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ 120 ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܒܚܲܕܼ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܀ 121 :ܒܥܲܡܠܹ̈ܐ ܫܚܝܼܩܹ̈ܐ ܥܢܹܝܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܚܠܵܦ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 122 ܘܡ̇ܐ ܕܐܸܬܼܚܲܪܲܪܘ ܢܵܚ̣ܘ ܦܵܩܘܿܕܹ̈ܐ ܘܡܸܬܼܦܲܩܕܵܢܹ̈ܐ ܀ 123 :ܚܠܵܦ ܣܘܼܢܩܵܢܹܗ ܦܵܩܕܿܝܼܢ ܗܵܫܵܐ ܘܐܵܦ ܡܸܬܿܦܲܩܕܿܝܼܢ 124 ܘܡ̇ܐ ܕܲܥܬ݂ܲܪ ܗܘ̤ ܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܦܵܩܕܿܝܼܢ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܩܕܿܝܼܢ ܀ 125 :ܒܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܡܲܡܠܸܟ ܬܲܡ̇ܢ 126 ܘܥܲܡܹܗ ܢܵܝܚ̇ܝܼܢ ܐܵܦ ܫܲܡܵܫܹ̈ܐ ܕܣܘܼܢܩܵܢ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܀ 127 :ܢܝܵܚܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܡܩܲܒܸܿܠ ܠܲܐܝܵܐ 128 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܫܵܚ̇ܩܝܼܢ ܐܵܦ ܡܸܫܬܿܚܩܝܼܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܚܠܵܦܵܘܗܝ ܀ 129 :ܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܢܵܝ̇ܚܵܐ ܥܲܡܹܗ ܘܗܘ̤ ܥܲܡ ܟܠܵܐ 130 ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܐܵܦ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܒܫܸܠܝܵܐ ܘܫܸܬܼܩܵܐ ܀ 131 :ܫܵܠܹ̇ܿܝܢ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ ܢܲܦܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ 132 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܟܼܬܿܫܝܼܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܀ 133 :ܕܵܥܟܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܕܼܵܥܹ̇ܟ ܡ̇ܘܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 134 ܘܢܵܐܲܚ ܡܸܢܹܗ ܩܹܐܪܣܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܡܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡܹܗ ܀ 135 :ܒܢܵܘܚܹܗ ܢܵܚܝܼܢ ܐܵܦ ܡ̇ܪ̈ܘܿܕܹܐ ܕܣܲܩ̣ܪܘܼܗܝ ܡܲܓܵܢ 136 ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܥܲܡܹܗ ܒܚܲܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 137 :ܚܲܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܡܲܡܠܸܟ ܬܲܡ̇ܢ ܥܲܠ ܟܠ ܘܲܒܼܟܼܠ 138 ܘܠܲܝܬܿ ܣܲܩܘܼܒܼܠܵܐ ܘܠܵܐ ܡܥܵܘܟܼܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܟܠ ܟܠܹܗ ܀ 139 :ܚܲܕܼܘ ܡܲܡܠܸܟ ܥܲܡ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܣܵܡ̣ ܠܹܗ ܬܵܓܼܵܐ 140 ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܕܕܼܵܐܹ̇ܝܢ ܒܹܗ ܒܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒ ܠܹܗ ܕܝܼܢܵܐ ܀ 141 :ܟܠܹܗ ܕܝܼܢܵܐ ܢܣ݂ܲܒܼ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ ܒܪܵܐ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ 142 ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܕܝܵܗܹ̇ܒܼ ܕܵܫܢܹ̈ܐ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܘܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܠܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 143 :ܒܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܡܚܵܘܸܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܹܫܢܘܼܬܹܗ 144 ܘܲܡܫܲܥܒܸܿܕܼ ܟܠ ܘܲܡܚܲܕܸܿܬܼ ܟܠ ܒܚܹܝܠ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܀ 145 :ܠܗܵܘ̇ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܡܣܲܟܿܝܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ 146 ܘܗܵܐ ܡܸܬܿܬܲܢܚܵܐ ܕܠܸܐܡܲܬܼܝ ܗܵܘܹ̇ܐ ܙܒܲܢ ܚܘܼܕܵܬܼܵܗ̇ ܀ 147 ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܚܸܒܼܠܹ̈ܐ ܡ̇ܚܹ̇ܝܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܠܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܗ̇: pb. 60 148 ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܬܵܘܠܸܕܼ ܥܘܸܠܹ̈ܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 149 :ܐܲܝܟ ܝܵܠܹܕܿܬܵܐ ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 150 ܘܗܘ̤ ܗܘ̇ ܝܵܘܡ̇ܐ ܡܢܝܼܚ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܘܡܲܥܒܲܪ ܐܸܒܼܠܵܗ̇ ܀ 151 :ܠܒܼܘܼܫ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܠܵܒܼܫܵܐ ܡܸܢܫܹܠܝ ܒܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ 152 ܘܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܟܲܠܬܼܵܐ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܀ 153 :ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܵܙܝܵܐ ܗܝ̤ ܠܵܗ̇ ܕܲܟܼܡܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ 154 ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܒܼܥܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܐܲܦܹ̈ܝܗ̇ ܠܥܲܝܢܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܗ̇ ܀ 155 :ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܝ̇ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܠܲܕܼܚܵܕܹܐ ܒܵܗ̇ 156 ܘܝܲܬܿܝܼܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܡܸܫܘ ܫܲܦܝܼܪ ܀ 157 :ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܥܝܼܪܹ݁ܐ ܢܵܚܝܼܢ ܬܲܡ̇ܢ ܒܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ 158 ܘܗܸܢܘܿܢ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܝܵܪ̈ܬܹ̇ܐ ܕܛܘܼܒܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 159 :ܢܵܝܚܝܼܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܲܝܠܵܦ ܟܠܵܐ 160 ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܩܝܼܢ ܒܪܲܗܛܵܐ ܐ̄ܡܝܼܢܵܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 161 :ܢܵܚܝܼܢ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ 162 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܪܵܓܿܝܼܢ ܪܸܓܿܬܼܵܐ ܣܢܝܼܬܼܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܀ 163 :ܒܵܛܹ̇ܠ ܪܲܗܛܵܐ ܕܡܸܨܛܲܠܝܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܬܓܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ 164 ܘܫܵܠ̇ܡܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܠܚܲܕܼ ܨܼܒܼܝܵܢܵܐ ܕܬܲܩܸܢ ܐܸܘܿܢ ܀ 165 :ܫܵܠܹ̇ܝܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܲܩܪܘܼܬܼܵܐ ܕܓܼܘܼܕܵܦܲܝ̈ܗܘܿܢ 166 ܘܲܚܠܵܦ ܨܲܥܪܵܐ ܦܲܪܥܝܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܢ ܀ 167 :ܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܣܵܕܼܪܝܼܢ ܩܹܐܪܣܵܐ ܕܒܸܙܚܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 168 ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܥܠܹܝܢ ܠܲܡܨܲܚܵܝܘܼ ܠܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 169 :ܚܲܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܟܼܠ ܥܲܡ ܟܠܵܐ 170 ܠܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܠܲܐܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 171 :ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܩܵܢܹ̇ܝܢ ܚܘܼܒܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܟܲܗ 172 ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܵܠ̇ܡܝܼܢ ܀ 173 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܫܵܠ̇ܡܝܼܢ ܠܲܚܕܼܵܐ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ 174 ܠܲܡܙܲܕܵܩܘܼ ܚܕܼܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܠܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܚܵܐ ܀ 175 :ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܛܵܒܹ̇ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܟܲܪ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ 176 ܘܠܲܝܬܿ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܠܩܵܠ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܕܲܡܫܲܒܿܚܵܢܹ̈ܐ ܀ 177 :ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܗܸܪܓܵܐ ܕܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܒܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ 178 ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܠܵܐ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܀ 179 :ܒܸܠܵܥܵܕܼ ܥܲܡܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܬܲܡ̇ܢ ܟܠܡܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ 180 ܘܠܵܐ ܡܨܸܐ ܦܘܼܡ̇ܐ ܟܡܵܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܵܡܲܪ ܕܐܲܝܟܲܢ ܀ 181 :ܐܲܝܟܲܢ ܡܲܨܝܵܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܬܸܬܼܢܸܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ 182 ܥܲܠ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܀ 183 :ܐܲܝܟܲܢ ܡܸܫܟܲܚ ܠܸܫܵܢ ܒܸܣܪܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܵܐ 184 ܕܲܢܨܘܼܪ ܛܘܼܦܣܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܦܲܐܝܘܼܬܼܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܠܵܗ̇ ܦܸܚܡܵܐ ܀ pb. 61 185 :ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܦܸܚܡܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܒܗܵܢ ܕܘܼܒܵܪܵܐ 186 ܘܠܵܐ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܲܡܚܵܘܝܵܐ ܠܹܗ ܚܲܬܿܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܀ 187 :ܠܹܗܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܵܡܹ̇ܐ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܚܲܬܿܝܼܬܼܘܼܬܹܗ 188 ܘܗܘ̤ ܡܨܸܐ ܕܢܼܬܼܢܸܐ ܥܲܠ ܦܲܬܝܼܘܼܬܼܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܀ 189 :ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܓܲܪܓܲܢܝ ܕܐܸܬܼܢܸܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܠܲܒܫܼܝܼܚܘܼܬܼܵܗ̇ 190 ܕܲܟܼܡܸܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܘܲܟܼܡܵܐ ܡܫܲܒܿܚܵܐ ܠܲܕܼܫܵܘܹ̇ܝܢ ܠܵܗ̇ ܀ 191 :ܠܲܡܫܲܒܿܚܵܢܹ̈ܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܝܼܢ ܠܡܸܫܬܲܒܵܚܘ 192 ܘܐܲܚܝ̣ܕܲܢܝ ܬܲܗܪܵܐ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܀ 193 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܐ ܗܵܝ̇ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܕܲܒܼܗܵܘ̇ ܝܵܘܡ̇ܐ 194 ܕܐܲܝܟܲܢ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܚܠܵܦ ܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܀ 195 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܬܲܡ̇ܢ 196 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܡܸܕܸܿܡ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܚܠܵܦ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ ܀ 197 :ܗܘ̤ ܗܵܘ̇ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܹܿܡ 198 ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܗܘܵܝܵܐ ܕܲܫܒܼܝܼܚ ܡ̣ܢ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ ܀ 199 :ܗܘ̤ܝܘ ܟܝܵܢܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܕܩܵܢܹ̇ܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ 200 ܘܲܟܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܩܵܘܹܝܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܀ 201 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܓܸܢܣܵܐ ܕܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܕܝܵܪܹܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ 202 ܘܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ ܩܵܢܹ̇ܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 203 :ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܡܢܝܼܚ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܕܡܸܬܼܢܲܚܡܵܢܹ̈ܐ 204 ܘܲܕܼܠܵܐ ܫܲܠܘܵܐ ܙܵܡ̇ܪܝܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܲܡܚܲܕܸܿܬܼ ܟܠ ܀ 205 :ܠܲܡܚܲܕܸܿܕܼ ܟܠ ܦܵܪܥ̇ܝܼܢ ܛܲܝܒܿܘܼ ܡܸܬܼܚܲܕܲܬܼܵܢܹ̈ܐ 206 ܒܲܕܼܠܵܐ ܦܵܐܹ̇ܫ ܟܠ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܕܲܬܼ ܀ 207 :ܟܠ ܡܸܬܼܚܲܬܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡ̇ܘܒܸܿܕܼ ܟܝܵܢܹܗ ܩܲܕܼܡ̇ܐ 208 ܘܟܼܠ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܘܲܠܫܘܼܚܠܵܦܹܗ ܠܲܝܬܿ ܫܘܼܠܵܦܵܐ ܀ 209 :ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܥܵܬܹ̇ܪܝܼܢ ܒܛܘܼܒܹ̈ܐ ܕܪܵܡܝܼܢ ܡ̣ܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ 210 ܘܐܵܦ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ ܢܵܝ̇ܚܝܼܢ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܵܘܲܕܼ ܀ 211 :ܫܡܲܝܵܐ ܡܩܵܘܹܝܢ ܒܹܗ ܒܲܥܥܝܵܕܼܵܐ ܕܐܸܬܿܬܲܩܲܢܘ ܒܹܗ 212 ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܙܲܝ̇ܥܝܼܢ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܝܼܢ ܥܲܡܘܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 213 :ܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ ܒܵܛܹ̇ܠ ܪܲܗܛܵܐ ܕܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܒܹܗ 214 ܠܵܘ ܟܲܕܼ ܒܵܛ̇ܠܝܼܢ ܐܸܠܵܐ ܕܢܵܚ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܗܛܲܝܗܘܿܢ ܀ 215 :ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܗܛܲܝܗܘܿܢ ܢܵܚ̇ܝܼܢ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ 216 ܘܗܵܦܟܿܝܼܢ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܗܵܘ̇ ܢܲܗܝܼܪܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܀ 217 :ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܗܵܦܟܵܐ ܟܢܝܼܫܘܼܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܐܸܣܦܹܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 218 ܘܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܡܩܵܘܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 219 :ܠܵܐ ܟܹܝܬܼ ܐܵܒܹ̇ܕ ܡ̣ܢ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܲܕܼ ܨܸܡܚܵܐ 220 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܨܲܪ ܡ̣ܢ ܦܲܐܝܘܼܬܼܵܐ ܕܢܲܗܝܼܪܘܼܬܹܗ ܀ 221 :ܠܲܝܬܿ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܕܡ̇ܘܒܸܿܕܼ ܡܸܕܼܵܡ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ 222 ܘܠܵܐ ܕܲܡܩܵܘܸܐ ܒܗܵܘ̇ ܡ̇ܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܀ pb. 62 223 :ܗܵܘ̇ ܫܘܼܠܵܦܵܐ ܥܵܨܹ̇ܐ ܠܟܼܠܵܐ ܠܡܸܫܬܲܚܠܵܦܘܼ 224 ܘܡ̇ܐ ܕܐܸܫܬܲܚܠܲܦ ܩܵܘܝܼ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܀ 225 :ܫܵܠܹ̇ܐ ܡܲܫܒܼܵܐ ܕܙܵܘܥܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܐܲܪ ܩܲܠܝܼܠ ܪܲܗܛܵܐ 226 ܒܲܕܼܠܵܐ ܚܵܫ̇ܚܵܐ ܚܫܲܚܬܼܵܐ ܕܡܲܫܒܹܗ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܀ 227 :ܐܲܝܟ ܕܒܲܠܡܹܐܢܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܢܵܐܲܚ ܡ̣ܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܘ̈ܗܝ 228 ܘܠܵܐ ܫܵܚܹ̇ܩ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܕܲܢܙܝܼܥܘܼܢܵܝܗܝ ܀ 229 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܠܒܼܝܼܕܼܘܼܬܼ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܩܲܛܝܼܢܘܼܬܹܗ 230 ܘܠܵܐ ܕܲܢܩܲܒܸܿܠ ܡܲܝ̈ܵܐ ܪ̈ܦܲܝܵܐ ܘܢܸܪܘܿܣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 231 :ܐܵܦ ܗܘ̤ ܟܝܵܢܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ ܪ̈ܦܲܝܵܐ ܡܸܫܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܐ 232 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܥܪܲܪ ܒܲܥܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܩܲܕܼܡ̇ܐ ܀ 233 :ܠܵܐ ܫܵܚܹ̇ܩ ܠܹܗ ܡܲܫܒܼܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܹܐ ܠܓܼܘܼܫܡܵܐ ܪܲܦܝܵܐ 234 ܘܠܵܐ ܗܘ̤ ܪܲܦܝܵܐ ܪܵܕܹܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܐܲܫܝܼܕܼܘܼܬܹܗ ܀ 235 :ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܩܝܼܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܫܚܝܼܩܹ̈ܐ ܒܫܘܼܚܠܵܦܲܝ̈ܗܘܿܢ 236 ܒܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܕܲܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܐ ܀ 237 :ܠܲܝܬܿ ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܐ ܒܗܵܘ̇ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܪܘܼܚܢܵܝܵܐ 238 ܘܠܵܐ ܕܲܡܫܲܡܸܫ ܘܠܵܐ ܕܡܸܫܬܲܡܲܫ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܙܵܘܓܸܿܗ ܀ 239 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܠܵܐ ܕܢܵܛ̇ܲܪ ܟܠܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܟܠܵܐ 240 ܘܲܒܼܚܹܝܠ ܚܲܝܠܹܗ ܬܠܹܝܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 241 :ܒܚܲܝܠܹܗ ܡܚܲܝܸܠ ܠܲܡܠܲܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܫܬܿܚܠܲܦ 242 ܘܲܠܚܲܪܫܘܼܬܼܵܐ ܕܬܸܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܫܸܠܝܵܐ ܘܫܸܬܼܩܵܐ ܀ 243 :ܒܫܸܠܝܵܐ ܘܫܸܬܼܩܵܐ ܡܩܵܘܹܝܢ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܒܲܟܼܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 244 ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܬܲܒܼܥܝܼܢ ܠܲܡܝܲܩܵܪܘܼ ܠܩܲܢܝܲܝ̈ ܡܸܠܬܼܵܐ ܀ 245 :ܩܲܢܝܲܝ̈ ܡܸܠܬܼܵܐ ܩܵܢܹ̇ܝܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܠܵܐ ܣܘܼܢܩܵܢܵܐ 246 ܘܠܲܝܬܿ ܣܘܼܢܩܵܢܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܢܩܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܲܬܼܝܼܩܹ̈ܐ ܀ 247 :ܡ̇ܢܵܐ ܚܵܫܲܚ̇ ܕܸܢܚܹܗ ܕܫܸܡܫܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܥܲܡܠܵܐ 248 ܘܡ̇ܢܵܐ ܡܵܘܬܲܪ ܪܲܗܛܹܗ ܕܣܲܗܪܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܀ 249 :ܡ̇ܢ ܗܸܢܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܨܸܡܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܟܼܵܟܿܒܲܝ̈ ܢܘܼܗܪܵܐ 250 ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܢܲܗܝܼܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 251 :ܠܡܵܢܵܐ ܡܲܫܒܼܵܐ ܕܙܵܘܥܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܐܲܪ ܠܲܕܼܠܵܐ ܣܵܘܩܵܐ 252 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܩܘܼܪܵܐ ܘܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܚܲܫܹ̈ܐ ܀ 253 :ܠܡܵܢܵܐ ܡܲܚܬܼܵܐ ܕܡܸܛܪܵܐ ܘܛܲܠܵܐ ܠܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪܹ̈ܐ 254 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܐܵܘ ܥܸܕܼܢܹ̈ܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 255 :ܠܡܵܢ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܕܩܲܝܛܵܐ ܘܣܲܬܼܘܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦ 256 ܐܵܘ ܡܼܢܝܵܐ ܕܝܲܪ̈ܚܹܐ ܘܝܵܘܡܹ̈ܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡ ܀ 257 :ܠܡܵܢ ܡ̇ܘܥܝܼܬܼܵܐ ܕܙܲܪ̈ܥܹܐ ܘܦܹܐܪܹ̈ܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܐܘܼܟܼܠܵܐ 258 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܪ̈ܲܚܫܵܐ ܐܵܦ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܕܘܼܪܵܫ ܀ 259 :ܠܡܵܢ ܟܠ ܟܠܹܗ ܡܸܕܸܿܡ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܸܬܼܐܲܟܼܠܵܢܵܐ 260 ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܣܡܝܼܩ ܥܲܠ ܚܘܼܝܠ̇ܐ ܕܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܀ pb. 63 261 :ܠܡܵܢ ܐܝܼܙ̈ ܓܲܕܹܿܐ ܘܡܸܫܬܲܕܿܪ̈ܢܹܐ ܕܨܹܝܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 262 ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܲܣܝܼܪ ܝܲܨܪܵܐ ܫܲܪܝܵܠ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܀ 263 :ܐܲܣܝܼܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ 264 ܘܠܲܝܬܿ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܡܸܫܬܲܠܵܦܘܼ ܨܹܝܕܼ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ ܀ 265 :ܥܲܡܹܗ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܢܵܐܲܚ ܟܠܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܲܡܠܝܼ̈ܢ 266 ܘܒܹܗ ܒܲܢܝܵܝܵܐ ܢܛܝܼܪ ܟܠ ܡܸܕܸܿܡ ܕܠܵܐ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܀ 267 :ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܡܲܪ ܕܐܵܒܹ̇ܡ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܗܘ̤ܵܐ 268 ܕܗܵܐ ܟܠ ܡܸܕܸܿܡ ܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܹܐ ܡܩܵܘܸܐ ܘܲܢܛܝܼܪ ܀ 269 :ܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܢܲܗܝܼܪܘܼܬܹܗ ܡܩܵܘܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ 270 ܠܵܘ ܒܐܸܣܪܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܐܸܬܿܬܲܩܢ ܒܹܗ ܀ 271 :ܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܩܲܛܝܼܢܘܼܬܹܗ ܡܩܵܘܸܐ ܐܸܐܲܪ 272 ܠܵܘ ܟܲܕܼ ܢܵܫܹ̇ܒܼ ܐܸܠܵܐ ܒܫܸܠܝܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܀ 273 :ܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܚܸܫܘܿܟܼܘܼܬܼܵܐ ܢܛܝܼܪ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ 274 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܗܵܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܲܐ̄ܪܹܝܢ ܀ 275 :ܠܲܝܬܿ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܢܲܗܝܼܪܵܐ ܘܲܠܚܸܫܘܿܟܼܵܐ 276 ܒܲܕܼܠܲܝܬܿ ܫܸܡܫܵܐ ܕܦܵܪܹܫ ܠܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܀ 277 :ܘܠܲܝܬܿ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܒܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܥܲܡܠܵܐ ܠܲܟܼܠܵܐ ܥܲܡܠܵܐ 278 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܠܸܠܝܵܐ ܒܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܫܸܢܬܼܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܫܸܢܬܼܵܐ ܀ 279 :ܒܸܠܥܵܕܼ ܫܸܢܬܼܵܐ ܘܥܲܡܠܹ̈ܐ ܘܚܲܫܹ̈ܐ ܚܵܝܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 280 ܡ̇ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܣܡܝܼܩ ܥܲܠ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܠܹܠܲܚ ܐܝܼܡܵܩ ܀ 281 :ܠܣܘܿܢܩܵܢ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܘܐܸܬܿܬܲܩܲܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ 282 ܘܲܒܼܒܼܘܼܣܵܡܹܗ ܢܵܐܹ̇ܚ ܪܲܗܛܵܐ ܕܲܡܫܲܡܫܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 283 :ܢܵܚ̇ܝܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܩܲܝܛܵܐ ܘܣܲܬܼܘܵܐ 284 ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܩܵܐ ܠܡܸܬܲܠ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܠܲܕܼܦܵܠ̇ܲܚ ܠܵܗ̇ ܀ 285 :ܡܩܵܘܝܵܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܒܹܗ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ 286 ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܪܝܵܐ ܐܵܘ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܟܵܒܼܵܗ̇ ܀ 287 :ܒܹܗ ܒܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܕܐܸܬܼܪܲܟܿܒܲܬ̤ ܒܹܗ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ 288 ܒܹܗ ܡܸܬܼܢܲܛܪܵܐ ܗܝ̤ ܘܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܟܲܝܢܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܀ 289 :ܥܲܡܵܗ̇ ܢܵܚ̇ܝܼܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܠܐܲܝܵ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܲܐܝܘܼܬܼܵܐ 290 ܘܥܲܡܵܗ̇ ܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܫܸܠܝܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦ ܀ 291 :ܥܲܡܵܗ̇ ܫܵܠܹ̇ܝܢ ܙܲܪ̈ܥܹܐ ܫܚܝܼܩܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘܥܝܼܬܼܵܐ 292 ܒܲܕܼ ܠܵܐ ܚܵܫ̇ܲܚ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܠܐܵܟܼܘܿܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 293 :ܒܵܗ̇ ܡܸܫܬܲܬܿܩܵܐ ܐܵܦ ܡ̇ܘܥܝܼܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܐܝܼܠܵܢܝܼ̈ܢ 294 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܝܵܥܹ̇ܝܢ ܐܵܘ ܡܸܫܬܲܚܩܝܼܢ ܒܝܲܕܼ ܬܲܪܒܿܝܼܬܼܵܐ ܀ 295 :ܒܵܗ̇ ܡܸܬܿܛܲܫܸܐ ܟܝܵܢܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܟܠ ܟܲܪ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 296 ܘܟܲܕܼ ܡܸܬܼܒܲܛܠܵܐ ܚܫܲܚܬܼܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܗܘ̤ ܠܵܐ ܒܵܛܹܿܠ ܀ 297 ܥܐܹܝܗ̇ ܡܸܬܼܐܲܫܕܲܝܼܢ ܡܲܝܵ̈ܐ ܫܪ̈ܲܝܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ: pb. 64 298 ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܪܵܕܹܝܢ ܐܵܘ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܝܼܢ ܒܡܲܫܒܼܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܐܲܪ ܀ 299 :ܒܵܗ̇ ܡܸܬܿܬܿܛܲܡܹܝܢ ܙܢܲܝܵ̈ܐ ܕܐܵܕܼܫܹ̈ܐ ܕܪܵܕܹܝܢ ܡܸܢܵܗ̇ 300 :ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܒܫܸܠܝܵܐ ܘܫܸܬܼܩܵܐ ܕܠܵܐ ܚܘܼܫܵܚܵܐ 301 :ܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܦܹ̇ܟ ܟܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ 302 ܕܲܗܒܼܵܐ ܘܡܸܕܼܪܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܘܫܝܼܛܵܐ ܒܵܗ̇ ܡܸܬܿܛܲܡܪܝܼܢ ܀ 303 :ܒܵܗ̇ ܟܠ ܡܸܕܹܿܡ ܘܲܥܠܹܝܝܗ̇ ܟܠܵܐ ܘܗ̤ܝ ܥܲܡ ܟܠܵܐ 304 ܘܒܲܢܛܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇ ܢܛܝܼܪ ܟܠ ܡܸܕܸܿܡ ܕܠܵܐ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܀ 305 :ܒܵܗ̇ ܟܠ ܕܲܡܟܼܵܢ ܠܲܡܗܲܠܵܟܼܘܼ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܚܲܨܵܗ̇ 306 ܪ̈ܲܚܫܵܐ ܘܚܲܝܘ̄ܬܼܵܐ ܘܐܵܦ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܩܲܢܝܲܬܼ ܓܸܦܵܐ ܀ 307 :ܒܵܗ̇ ܡܸܬܼܒܲܛܠܝܼܢ ܡ̣ܢ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ 308 ܠܵܘ ܟܲܕܼ ܛܵܠ̇ܩܝܼܢ ܐܸܠܵܐ ܕܫܵܠܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܀ 309 :ܡܸܫܠܵܐ ܫܠܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܓܸܢܣܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ 310 ܘܗܵܕܹܐ ܕܢܵܘܚܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܡܢܝܼܚ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܠܵܘ ܕܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܀ 311 :ܠܲܝܬܿ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܒܡܸܕܹܿܡ ܕܐܵܒܹ̇ܕܼ ܘܠܵܐ ܟܠ ܟܠܹܗ 312 ܕܗܵܐ ܟܠ ܡܸܕܸܿܡ ܠܐܲܪܥܵܐ ܗܵܦܹ̇ܟ ܘܒܼܵܗ̇ ܡܸܣܬܲܬܿܪ ܀ 313 :ܠܲܝܬܿ ܒܲܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܲܒܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ ܕܐܵܒܹ̇ܕܼ ܠܲܓܼܡܵܪ 314 ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ ܘܚܲܕܼ ܫܲܬܿܝܼܩܵܐ ܀ 315 :ܚܕܼܘܼ ܕܐܵܒܹ̇ܕ ܟܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ 316 ܗܵܘ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܡ̇ܐܢܵܐ ܠܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ ܀ 317 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܕܛܵܠܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ 318 ܘܗܘ̤ ܡܸܬܼܡܲܟܼܪܸܐ ܠܚܵܝܑܬܼ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܕܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܀ 319 :ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܘܢܲܦܫܹܗ ܐܵܒܹ̇ܕܼ ܠܲܓܼܡܵܪ ܗܵܘ̇ ܐܲܒܿܝܼܕܼܵܐ 320 ܘܐܲܒܿܝܼܕܼܘܼܬܹܗ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܠܟܼܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܀ 321 :ܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡܸܒܼܒܲܩܪܵܐ ܒܵܗ̇ ܒܐܲܒܿܝܼܪܘܼܬܹܗ 322 ܘܬܼܵܗ̇ܪܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܢܲܛܪܘܼܗ̇ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܀ 323 :ܒܗܵܘ̇ ܚܲܕܼ ܕܐܵܒܹ̇ܕܼ ܝܵܠ̇ܦܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܡܟܼܝܼܢܵܢܵܗ̇ 324 ܕܬܲܩܢܵܗ̇ ܒܪ݁ܲܚܡܹܐ ܘܢܲܛܪܵܗ̇ ܒܚܘܼܒܹܿܗ ܘܚܲܕܿܬܼܵܗ̇ ܒܛܲܝܒܿܘܼ ܀ 325 :ܒܝܲܕܼ ܐܲܒܼܕܵܢܹܗ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܚܲܙܝܵܐ ܠܵܗ̇ 326 ܢܲܦܫܵܐ ܚܲܝܬܼܵܐ ܕܡ̇ܘܦܹܝܢ ܚܲܝܹܝ̈ܗ̇ ܡ̣ܢ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 327 :ܙܢܲܝ̈ܵܐ ܕܠܵܐ ܚܒܼܵܠ ܩܵܢ̇ܝܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܒܹܗ ܒܲܗܘܵܝܵܐ 328 ܬܲܗܢܵܘ̇ ܬܲܗܪܵܐ ܕܓܼܵܝܝ̇ܙܵܐ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܡܥܝܼܢ ܚܲܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 329 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܟܝܵܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܘܠܵܐ ܟܠ ܟܠܹܗ 330 ܘܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܡܲܗ ܒܐܲܝܕܵܐ ܕܗܵܘ̇ܝܵܐ ܒܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 331 :ܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܡ̇ܘܒܸܿܕܼ ܢܲܦܫܵܐ ܕܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 332 ܕܢܹܐܠܦܘܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 333 ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܒܝܼܫܬܹܿܗ ܕܗܵܘ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܲܠܦܵܐ ܠܟܼܠܵܐ: pb. 65 334 ܕܐܸܠܘܼ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܵܐ ܚܵܝ̣ܵܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܀ 335 :ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܥܲܠ ܟܠ ܡܚܵܘܸܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܒܼܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ 336 ܘܲܒܼܚܲܕܼ ܕܐܵܒܹ̇ܕܼ ܡܲܟܼܪܸܙ ܩܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒܼܟܹܐ ܢܘܼܬܹܗ ܀ 337 :ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܡܲܠܸܦ ܒܝܲܕܼ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ 338 ܕܛܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܟܹܐܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܨܹܝܕܼ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܘܨܿܝܕܼ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ ܀ 339 :ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܝܵܠ̇ܦܝܼܢ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܥܲܠ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ 340 ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܣܢܵܐ ܠܵܐ ܛܵܒܼܘܼܬܹܗ ܘܠܵܐ ܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܀ 341 :ܒܟܹܐܢܘܼ ܡܚܲܝܸܒܼ ܠܗܵܘ̇ ܚܲܝܵܒܼܵܐ ܕܚܲܝܸܒܼ ܗܘ̤ ܠܹܗ 342 ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܵܗ̇ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܹܗ ܒܠܝܼܠܲܬܼ ܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 343 :ܛܲܟܼܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܚܵܘܸܐ ܠܟܼܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܐܲܒܿܝܼܕܼܵܐ 344 ܠܵܘ ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܐܸܠܵܐ ܕܢܵܘܕܵܥ ܕܫܵܘܹ̇ܐ ܕܡܹܐܒܲܕܼ ܀ 345 :ܠܵܘ ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܚܹܝܠ ܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܣܵܥܲ݁ܪ ܗܵܕܹܐ 346 ܐܸܠܵܐ ܕܢܸܒܼܗܲܕܼ ܣܵܢ̇ܠܵܐ ܕܣܵܒܲ݁ܪ ܕܒܹܗ ܚܵܣܹ̇ܢ ܟܠ ܀ 347 :ܠܒܸܗܬܲܬܼ ܣܵܢܵܠܵܐ ܐܵܒܹ̇ܕܼ ܠܲܓܼܡܵܪ ܗܵܘ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 348 ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܼܿܒܼܗܲܪ ܕܲܒܼܒܲܪܢܵܫܵܐ ܫܲܪܝܼ ܘܫܲܠܸܡ ܀ 349 :ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܛܥܝܼ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܗܘܵܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 350 ܘܲܒܼܒܲܪܢܵܫܵܐ ܓܵܡܲ݁ܪ ܛܘܼܥܝܲܝ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܓܵܡܲ݁ܪ ܀ 351 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܓܲܡܪܵܐ ܪܸܓܲܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܕܡܲܪܝܼܪ ܢܲܦܫܵܐ 352 ܒܗܵܝ̇ ܕܐܵܒܹ̇ܕܼ ܠܹܗ ܢܵܘܣܵܐ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܣܬܲܬܲܪ ܒܹܗ ܀ 353 :ܒܡܲܓܼܕܿܠܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܡܩܝܼܡ ܠܹܗ ܠܡܸܕܼܪܵܐ ܕܡܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ 354 ܘܚܵܪܹܒܼ ܡܲܓܼܕܿܠܹܗ ܘܗܘ̤ ܡܸܬܼܦܲܟܲܪ ܒܚܲܒܼܠܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܀ 355 :ܒܢܘܼܪܵܐ ܢܵܦܹ̇ܠ ܕܚܲܡܝܼܡ ܪܸܬܼܚܵܗ̇ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ 356 ܘܲܒܼܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܕܥܵܠܹ̇ܒܼ ܚܸܫܟܹܿܗ ܠܲܕܼܚܸܫܘܿܟܼܝܼܢ ܀ 357 :ܒܒܼܝܼܫܘܼܬܼ ܢܸܓܼܕܵܘ̈ܗܝ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ 358 ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܫ ܣܒܼܝܼܣܝܼܢ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ ܘܲܥܦܝܼܦ ܢܸܓܼܕܲܗ ܀ 359 :ܒܢܸܓܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܬܵܗ̇ܪܝܼܡܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܘܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ 360 ܕܲܟܼܡܵܐ ܐܲܡܪܲܚ ܘܲܟܼܡܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܬܒܲܥܬܼܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܹܗ ܀ 361 :ܥܵܘ̇ܠܵܐܝܼܬܼ ܣܥ̣ܵܐ ܕܢܸܛܘܿܦ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܝܲܩܝܼܪܵܐ 362 ܘܐܵܦ ܟܹܐܢܘܼܐܬܼܵܐ ܛܵܒܼ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܓܙ݂ܲܪܬܹܗ ܠܕܼܝܼܢܹܗ ܀ 363 :ܟܹܐܝܢ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܘܟܹܐܝܢ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܕܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܹܗ 364 ܕܲܪܕܼܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܘܚܵܐܹ̇ܝܢ ܣܲܓܲܝܼ ܕܲܢܚܲܟܸܿܡ ܟܠ ܀ 365 :ܒܟܹܐܢܘܼ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܕܲܪܕܼܵܐ ܠܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܕܫܵܛ̣ܘ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ 366 ܘܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܕܵܫܢܹ̈ܐ ܠܢܵܛܪ̈ܲܝ ܚܘܼܒܹܿܗ ܀ 367 :ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܡ̇ܘܒܸܿܕܼ ܡ̣ܢ ܟܠܠ ܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 368 ܘܪܲܚܡܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܲܚܸܐ ܠܟܼܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܚܲܝܘܼܬܹܗ ܀ 369 :ܐܵܬܼܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܚܲܪܫܘܼܬܼܵܐ 370 ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܕܲܡܨܸܐ ܚܹܝܠ ܟܠ ܡܸܕܹܿܡ ܐܲܝܟ ܡ̇ܪܹܐ ܟܠ ܀ pb. 66 371 :ܡ̇ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܲܠ ܟܠ ܘܕܼܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܟܠ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ 372 ܘܠܹܗܘ̣ ܙܵܕܹܩ ܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܵܐ ܘܐܲܠܵܗܘܼܢܼܵܐ ܀ 373 :ܦܠܸܐ ܠܹܗ ܠܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ 374 ܕܢܸܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ ܀ 375 :ܛܲܟܼܣܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܕܲܡܚܲܕܸܿܬܼ ܠܵܗ̇ ܠܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ 376 ܕܲܒܼܚܘܼܕܵܬܹܗ ܢܨܘܼܪ ܐܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ ܀ 377 :ܒܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ ܡܚܵܘܸܐ ܠܟܼܠܵܐ ܒܚܘܼܕܵܬܼ ܟܠܵܐ 378 ܕܢܹܐܠܲܦ ܟܠܵܐ ܒܛܝܼܠܘܼܬܼ ܡ̇ܪܵܐ ܕܥܲܠ ܟܠ ܡܸܕܸܿܡ ܀ 379 :ܒܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܟܠ ܡܸܕܸܿܡ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ 380 ܘܠܵܐ ܨܒܼܵܘ ܝܲܕܼܥܘܼܗ̇ ܠܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܹܗ ܥܒܼܵܕ̈ܐ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼ ܀ 381 :ܠܗܘܿܢ ܠܲܥܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܚܲܟܸܿܡ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 382 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܥܵܒ݂̇ܕܼ ܗܵܘ̇ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܘܕܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܀ 383 :ܒܝܲܕܼ ܚܘܼܕܼܵܬܼܵܐ ܝܵܠ̇ܦܝܼܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ 384 ܕܗܘ̤ܝܘܼ ܕܲܒܼܪܵܐ ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܡܚܲܕܸܿܬܼ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܬܼܢܝܵܐ ܀ 385 :ܕܠܵܐ ܨܒܼܵܘ ܝܲܠܦ̣ܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܠܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ 386 ܝܵܦ̇ܝܼܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܒܝܘܿܡ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 387 :ܗܵܢܵܘ̇ ܢܝܼܫܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ 388 ܕܬܹܐܠܲܦ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܚܹܝܠ ܒܼܵܘܿܝܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܀ 389 :ܪܲܒܿ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܝܵܠ̇̄ܦܵܢܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ 390 ܘܗܝ̤ ܒܵܗ̇ ܬܵܗ̇ܪܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܝܵܪܒܵܐ ܡ̣̤ ܡ̇ܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܀ 391 :ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܡܼܕܸܿܡ ܚܵܫ̇ܒܵܐ ܠܙܲܒܼܢܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܘܼܪܵܫܵܐ 392 ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܦܲܚܲܡ ܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܕܲܬܼܢܵܢ ܀ 393 :ܐܵܦ ܠܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܪܸܢܝܵܐ ܒܢܲܦܫܵܗ̇ 394 ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܒܲܩܝܵܐ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܀ 395 :ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܕܲܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡ ܡܲܩܦܬܼܵܐ ܗܵܘܢܵܗ̇ 396 ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܒܼܥܵܐ ܗܲܢܝܼܐܘܼܬܹܗ ܠܪܸܚܡܲܬܼ ܢܲܦܫܵܗ̇ ܀ 397 :ܒܗܲܢܝܼܐܘܼܬܹܗ ܬܡ݂ܲܗ ܐܵܦ ܪܸܥܝܵܢܝ ܪܵܕܹܐ ܒܬܼܵܐܘܫܵܐ 398 ܘܲܪܡ݂ܲܪ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܕܲܢܚܘܼܪ ܫܲܦܝܼ ܒܦܲܐܝܘܼܬܼ ܫܘܼܦܪܹܗ ܀ 399 :ܚܘܼܪ ܠܲܡ ܫܲܦܝܼܪ ܡ̣ܠܲܟ ܠܹܗ ܠܪܸܥܝܵܢܝ ܠܹܗ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ 400 ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܪܕܹܿܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܸܡܬܼܘܿܡ ܠܵܐ ܚܲܙܝܵܐ ܠܹܗ ܀ 401 :ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܚܘܼܕܵܬܼ ܟܠܵܐ ܚܙܲܩ̣ܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ 402 ܘܲܬܼܡ݂ܲܗܘ ܘܲܬܼܗܪܘ ܕܲܟܼܡܵܐ ܬܡܝܼ̈ܗܵܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܠܗܲܠ ܀ 403 :ܒܬܲܗܪܵܐ ܩܵܡ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܠܵܐ ܚܙ̣ܵܘ ܐܲܝܕܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܘ 404 ܘܐܵܘܚܸܠܘ ܘܲܦܣܲܩ̣ܘ ܕܠܵܐ ܡܨܹܝܢ ܚܵܙܹ̈ܝܢ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܥܵܘ̣ ܀ 405 ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܠܲܒܸܿܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܡܲܚܠܘܼܢ: pb. 67 406 ܘܫܲܪܝܼܘ ܚܵܢܹ̇ܝܢ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܲܒܼܥܵܘ̣ ܠܲܡܕܲܡ̇ܝܘܼ ܀ 407 :ܢܝܼܫܵܐ ܣܵܡܹ̇ܬܼ ܠܡܲܡܠܠܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܝ ܕܢܸܚܥܸܐ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ 408 ܘܗܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܚܢܸܐ ܫܲܦܝܼܪ ܐܸܢܗܘ̤ ܕܡܲܨܝܵܐ ܀ 409 :ܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܠܲܕܼܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ 410 ܘܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܡܸܕܹܿܡ ܕܲܡܥܵܘܸܟ ܠܹܗ ܐܸܢܢܗܘ̤ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܀ 411 :ܠܲܕܼܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ ܒܵܥܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܬܼܢܸܐ ܩܕܼܵܡ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ 412 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܚܵܢܹ̇ܝܢ ܠܲܡܚܵܪ ܫܲܦܝܼܪ ܒܫܲܦܝܼܪ݁ܵܬܼܵܐ ܀ 413 :ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܝܘܿܡ ܚܘܼܕܼܵܬܼܵܐ ܬܢܹ̇ܝܬܼ ܐܲܝܟ ܕܲܬܼܢܹ̇ܝܬܼ 414 ܘܬܘܼܒܼ ܬܵܢܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܲܛܸܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܢܸܢܼܢܘܿܢ ܐܸܢܹܝܢ ܀ 415 :ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܪܚܲܡ ܬܸܢܝܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܕܡܲܠ̈ܝܵܢ ܬܲܗܪܵܐ 416 ܘܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܗܪܘܿܓܼ ܒܲܫܒܼܝܼ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܲܡܫܲܒܿܝ̇ܚܵܢ ܠܹܗ ܀ 417 :ܬܲܗܪܵܐ ܘܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡܠܸܐ ܥܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܠܲܕܼܗܵܪܓܼ ܒܹܗ 418 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܗܸܪܓܹܿܬܼ ܐܵܦ ܗܵܪܹܓܼ ܐ̄ܢܵܐ ܒܗܸܪܓܹܿܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܀ 419 :ܒܗܹܝܢ ܪܵܓܵܐ ܠܝܼ ܠܡܸܬܗܲܓܵܝܘܼ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ 420 ܕܛܵܟ ܐܸܚܣܘܿܟ ܠܹܒܿܝ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܒܲܫܟܼܝܼܪ݁ܵܬܵܪܐ ܀ 421 :ܒܝܲܕܼ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܩܢܹ̇ܝܬܼ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܲܒܼܪܸܥܝܵܢܵܐ 422 ܘܝܸܠܦܹ̇ܬܼ ܕܛܵܒܼ ܗ̄ܘ̣ ܗܸܪܓܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܠܲܕܼܗܵܪܹܓܼ ܒܹܗ ܀ 423 :ܬܵܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܗܪܘܿܓܼ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬܼ ܒܲܕܼܬܲܩܝܼ̈ܢܵܢ 424 ܘܲܬܢܝܼ ܒܚܘܼܒܵܐ ܬܸܢܝܵܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܕܵܬܼ ܟܠܵܐ ܀ 425 :ܬܵܐ ܚܘܼܪ ܫܲܦܝܼܪ ܕܲܟܼܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܚܘܼܕܼܵܬܼ ܟܠܵܐ 426 ܘܩܲܠܸܣ ܘܐܵܘܪܸܒܼ ܠܲܡܚܲܕܿܬܼܵܢܵܐ ܕܥܲܬܿܝܼܩܘܼܬܲܢ ܀ 427 :ܒܥܲܬܿܝܼܩܘܼܬܿܢ ܚܵܪ̣ ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܪܵܢ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܒܼܪܹܝܢ 428 ܘܩܲܕܹܿܡ ܨܵܪܹܗ ܠܝܘܿܡ ܚܘܼܕܵܬܲܢ ܥܲܡ ܬܘܼܩܵܢܲܢ ܀ 429 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܫܲܒܼܪܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܒܲܝܐܝܼܗ̇ ܠܫܲܒܼܪܘܼܬܼ ܢܲܦܫܲܢ 430 ܕܠܵܐ ܬܸܟܼܪܸܐ ܠܵܗ̇ ܒܥܲܬܿܝܼܩܘܼܬܹܗ ܕܥܵܐܡܵܐ ܥܡܝܼܠܵܐ ܀ 431 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܨܲܠܡܵܐ ܨܵܪ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ 432 ܘܚܵܘܝܼ ܐܸܢܹܝܢ ܠܗܵܘܢܵܐ ܟܲܣܝܵܠ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܢܲܦܫܲܢ ܀ 433 :ܒܗܵܘܢܵܐ ܚܵܘܝܲܢ ܗܵܘ̇ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ 434 ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܪܲܚܝܼܩ ܣܵܡ̣ ܒܘܼܕܵܩܹܗ ܒܲܕܼܩܲܪ̈ܝܼܒܼܵܢ ܀ 435 :ܒܩܲܪ̈ܝܼܒܼܵܬܼܵܐ ܚܵܘܝܲܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܪ̈ܲܚܝܼܩܵܬܼܵܐ 436 ܘܲܒܼܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܐܲܠܦܲܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܒܼܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 437 :ܒܓܸܠܝܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢ ܥܲܠ ܟܲܣܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ 438 ܘܠܸܫܵܢ ܒܸܣܪܵܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܕܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܹܗ ܀ 439 :ܒܠܸܫܵܢ ܒܸܣܪܵܐ ܬܲܪܓܸܿܡ ܥܲܡܲܢ ܥܲܠ ܕܲܥܬܼܝܼ݁̈ܕܵܪܢ 440 ܒܗܵܘ̇ ܡ̇ܐ ܕܲܡܥܵܕܼ ܒܸܣܪܵܐ ܠܡܸܫܡܲܥ ܒܸܣܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 441 ܠܹܗ ܠܒܸܣܪܵܢܵܐ ܐܲܠܸܦ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ: pb. 68 442 ܘܲܠܥܸ݂ܙ ܒܸܣܪܵܐ ܘܨܵܬܼܘ ܒܸܣܪ̈ܵܢܹܐ ܠܸܥܙܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܀ 443 :ܠܸܥܙܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܠܥܸ݂ܙ ܒܸܪܪܵܢܵܐ ܥܲܡ ܒܸܣܪ̈ܵܢܹܐ 444 ܘܲܟܼܒܲܪ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܝܢܵܐ ܕܫܵܡܲ݁ܥ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܠܥܸܙ ܀ 445 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܠܥܸܙ ܨܵܒܹ̇ܝܬܿ ܕܬܸܫܡܲܥ ܐܘܿ ܫܵܡܘܿܥܵܐ 446 ܫܡܲܥ ܡܹܢܝ ܘܝܼܠܲܦ ܕܐ̄̇ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܠܦܥܸܙ ܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܀ 447 :ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܠܥܸܙ ܪܘܼܚܵܐ ܒܢܲܦܫܹܗ ܘܗܘ̤ ܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 448 ܘܨܵܬܼ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܬܲܪܓܸܿܡ ܐܸܢܹܝܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 449 :ܐܲܝܟ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܠܒܼܵܪܘܿܝܵܐ 450 ܘܒܼܐܝܼܙ ܓܲܕܿܘܼܬܹܗ ܫܲܝܸܢ ܡ̇ܪܵܐ ܥܲܡ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ ܀ 451 :ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܹܗ ܫܪ̣ܵܐ ܚܸܪܝܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܟܠ ܘܲܒܼܟܼܠ 452 ܘܐܲܟܼܪܸܙ ܒܐܲܪܥܵܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܀ 453 :ܗܵܢܵܘ̇ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܫܲܝܸܢ ܟܠܵܐ ܥܲܡ ܡ̇ܪܹܟܿܠ 454 ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܕܲܕܼܪܲܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܚܘܼܕܵܬܼ ܟܠܵܐ ܀ 455 :ܗܘ̤ ܒܲܕܸܿܩ ܠܲܢ ܥܲܠ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܠܚܲܪܬܼܵܐ 456 ܘܗܘ̤ ܚܵܘ̣ܝܼ ܠܲܢ ܫܒܼܝܼܠ ܡܲܪܕܿܝܼܬܼܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 457 :ܗܘ̤ ܐܲܠܸܦ ܠܲܢ ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܚܲܕܿܬܼܵܐ ܥܲܬܿܝܼܩܘܼܬܲܢ 458 ܘܨܵܐ ܠܲܢ ܛܘܼܦܣܵܐ ܕܲܢܕܲܡܸܐ ܒܹܗ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 459 :ܗܘ̤ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܚܵܘܝܼ ܐܸܢܹܝܢ ܠܗܵܠܹܝܢ ܕܝܼܠܲܢ 460 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܥܲܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܐܸܫܬܵܘܕܿܝܼ ܠܲܢ ܀ 461 :ܗܘ̤ ܩܲܕܡ̇ܝܑܬܼ ܫܲܠ̣ܚܹܗ ܠܢܲܚܬܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 462 ܘܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܣܠܸ̣ܩ ܘܐܸܬܼܪܲܡܪܲܡ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 463 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܖܨܸܒܼܥܵܐ ܚܵܘ̣ܝܼ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܘܼܕܵܬܼ ܦܲܓܼܪܹܗ 464 ܕܞܘܼܪܘ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܼܿܬܼܵܐ ܀ 465 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܢܲܚܡܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ 466 ܕܲܒܼܢܘܼܚܵܡܹܗ ܢܨܘܼܪ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܕܵܬܼ ܟܠܵܐ ܀ 467 :ܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܚܲܕܲܬܼ ܥܲܡܹܗ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ 468 ܘܒܹܗ ܡܚܲܕܸܿܬܼ ܠܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 469 :ܒܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܘܹ̇ܐ ܗܘ̇ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܪܵܡ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܼܵܐ 470 ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܐܵܦ ܗܵܘ̇ ܕܝܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܀ 471 :ܠܹܗ ܓ̣ܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܵܘ̇ ܡ̇ܪܹܐ ܟܠ ܐܲܝܟ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ 472 ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܡܲܠܸܐ ܕܘܼܟܲܬܼ ܝܵܬܹܗ ܠܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 473 :ܕܘܼܟܲܬܼ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܡܡܲܠܸܐ ܠܟܼܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܓܲܠܝܘܼܬܹܗ 474 ܘܐܷܲܟ ܕܒܲܠܡܹܐܢܵܐ ܢܵܝ̇ܚܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܪܸ̈ܓܼܫܲܝ ܦܲܓܼܪܹܗ ܀ 475 :ܒܹܗ ܡܸܬܿܬܲܚܡܝܼܢ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܫܪ̈ܲܝܵܐ ܕܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 476 ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܩܝܼܢ ܠܡܸܒܼܥܵܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܘܼܬܼ ܟܲܣܝܵܐ ܀ 477 :ܗܲܝܟܲܠ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܟܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܟܼܠܵܐ 478 ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܵܐ ܣܸܓܼܕܲܬܼ ܟܠܵܐ ܡ̇ܪܹܐ ܟܠܵܐ ܀ 479 ܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܥܵܐ̇ܠܵܐ ܥܲܡܹܗ ܨܼܝܕܼ ܡ̇ܪܹܟܿܝܠ: pb. 69 480 ܘܲܡܩܲܪܒܼܵܐ ܠܹܗ ܚܕܼܵܐ ܬܵܘܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܀ 481 :ܗܵܢܵܘ̇ ܢܝܼܫܵܐ ܐܵܦ ܕܲܓܼܒܼܝܼܬܹܗ ܘܲܕܼܪܘܼܡܪܵܡܹܗ 482 ܕܢܸܗܘܸܐ ܠܡܹܐܢܵܐ ܡܢܝܼܚ ܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܹܝܢ ܀ 483 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܡܢܝܼܚ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܠܲܐܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܲܐܝܘܼܬܹܗ 484 ܘܲܒܼܪܘܼ ܦܘܼܡܹܗ ܪܵܕܹܦ ܡܸܢܹܗ ܥܢܵܢܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܀ 485 :ܒܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܓܵܠܹ̇ܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ 486 ܘܚܵܙ̇ܝܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܚܹܝܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܬܿܢܲܨܲܚ ܒܹܗ ܀ 487 :ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܕܵܢܲܚ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܕܼܢܚܹܗ ܥܲܠ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ 488 ܘܠܲܝܬܿ ܒܲܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܕܠܵܐ ܬܵܗܲܪ ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܓܵܘܲܣ ܀ 489 :ܕܝܵܪܵܐ ܕܟܼܠܵܐ ܡܲܦܢܸܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܡ̇ܪܹܐ ܟܠܵܐ 490 ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܟܲܕܼ ܕܵܐܹ̇ܢ ܟܠ ܘܲܡܚܲܕܸܿܬܼ ܟܠ ܀ 491 :ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܪܵܡܹ̇ܙ ܪܸܡܙܹܗ ܠܲܕܼܡܸܣܬܲܥܪ̈ܵܢ 492 ܘܛܵܟ ܩܵܕܹܗ ܠܹܗ ܥܒܼܵܕܼܵܐ ܠܪܸܡܙܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܘܚܵܪܵܐ ܀ 493 :ܚܕܼܵܐ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܩܵܥܹ̇ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܫܵܡܲ݁ܥ ܠܵܗ̇ ܟܠ 494 ܘܥܲܕܼܠܵܐ ܫܵܠ̇ܡܵܐ ܫܠܸ݂ܡ ܟܠ ܡܸܕܸܿܡ ܘܢܵܚ̣ ܘܐܸܬܿܛܲܟܲܣ ܀ 495 :ܒܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܲܩ̣ܪܵܐ ܡܸܢܫܹܠܝ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬܼ 496 ܡܕܲܡܸܐ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܘܲܡܚܲܕܸܿܬܼ ܟܠ ܒܚܹܝܠ ܡ̇ܪܹܟܿܠ ܀ 497 :ܗܘ̤ ܗܵܘ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܥܒ݂ܲܕܼ ܟܠ ܡܸܕܸܿܡ 498 ܗܘ̤ ܡܚܲܕܸܿܬܼ ܒܹܗ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܀ 499 :ܡܠܝܼܠܹ݁̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܡܢܝܼܚ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܵܐ ܘܡ̣ܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ 500 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܥܵܡ̇ܠܝܼܢ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܡܠܝܼܢ ܒܲܥܡܝܼ̈ܠܬܼܵܐ ܀ 501 :ܗܘ̤ ܫܲܪܝܼ ܒܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܚܘܼܕܼܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ 502 ܘܗܘ̤ ܓܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܒܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 503 :ܗܘ̤ ܗܘ̤ܵܐ ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܪܵܡܝܼܢ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ 504 ܘܩܲܢܸܐ ܚܲܝܠܵܐ ܠܡܸܬܲܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܵܦ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 505 :ܩܵܢܹܝܢ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܝ̄ܪܸܬܼ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ 506 ܘܲܒܼܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ ܡܫܵܘܬܸܿܦ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܀ 507 :ܒܢܲܝ̈ ܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ ܟܬܼܝܼܒܼ ܕܲܗ̤ܘܲܝܢܲܢ ܐܵܦ ܗܵܘܹ̇ܝܢܲܢ 508 ܡ̇ܕܹܝܢ ܫܲܪܝܼܪ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܓܲܠ ܫܘܼܘܕܵܝܣ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 509 :ܫܪܵܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܚܙ̣ܵܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܒܝܲܕܼ ܐܲܪܥܵܢܵܐ 510 ܘܲܚܕܼܝܼܘ ܘܫܲܒܲܚܘ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܓܼܠ̣ܵܐ ܒܹܗ ܫܪܵܪ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܀ 511 :ܩܵܠ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܐܲܙܥܸܩܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܟܸܢܫܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ 512 ܠܟܲܣܝܵܐ ܕܚܵܘܝܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܒܓܸܠܝܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ ܀ 513 :ܚܘܼܒܹܿܗ ܪܲܒܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܒܝܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 514 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܲܝܬܿ ܒܲܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܕܪܲܒܿ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ pb. 70 515 :ܪܲܒܿ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܕܿܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܥܲܒܼܕܹܿܗ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ 516 ܘܗܵܐ ܡܡܲܠܹܝܢ ܒܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܛܲܟܼܣܵܠ ܕܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܀ 517 :ܠܪܲܒܵܢܘܼܬܹܗ ܣܵܓܼ̇ܕܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܵܪܵܐ 518 ܘܲܡܝܲܩܪܵܐ ܠܹܗ ܡܸܛܠ ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܸܙܕܲܝܲܚ ܒܹܗ ܀ 519 :ܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܪܝܼܡܹܗ ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܕܲܫܡܹܗ 520 ܘܗܵܐ ܡܸܫܬܿܡܲܗ ܒܲܫܡܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܦܚܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܀ 521 :ܠܲܝܬܿ ܠܲܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܫܸܡ ܥܵܒܲܘܿܕܼܵܐ ܘܠܵܐ ܟܠ ܟܠܹܗ 522 ܘܗܵܢܵܘ̇ ܬܲܗܪܵܐ ܕܲܫܘ̣ܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܠܫܸܡ ܥܵܒܲ݁ܘܿܕܵܪܐ ܀ 523 :ܒܪܝܼܬܹܗ ܝܲܩܲܪ ܒܵܪܹܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ 524 ܕܢܸܣܲܒܼ ܡܸܢܵܬܼܵܐ ܡܸܕܹܿܡ ܘܝܲܩܪܵܗ̇ ܒܫܘܼܒܼܚܹܗ ܀ 525 :ܡܢܵܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܵܘ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܗܵܠܹܝܢ 526 ܘܒܹܗ ܒܐܝܼܩܵܪܹܗ ܡܸܬܼܝܲܩܲܪ ܟܠ ܥܲܡ ܡ̇ܪܹܟܿܠ ܀ 527 :ܡܢܵܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܢܲܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܹ̈ܐ 528 ܘܩܲܪܝܼܒܼܝܼܢ ܠܹܗ ܒܲܐ̄ܚܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܪܘܼܡܪܵܡ̇ܐ ܀ 529 :ܡܢܵܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܲܓܼܪܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܲܓܼܪ̈ܝܼܢ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܹ̈ܐ 530 ܘܲܡܚܲܝܢܝܼܢ ܠܹܗ ܒܛܘܿܗܡ̇ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܀ 531 :ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܡܢܵܬܼܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܚܲܝܲܝ̈ܢ 532 ܘܲܒܼܪܘܼܡܪܵܡܹܗ ܐܵܦ ܪܘܼܡܪܵܡ̇ܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܵܪܐ ܀ 533 :ܐܲܝܟܲܢ ܡ̇ܕܹܝܢ ܐܵܒܹ̇ܕܼ ܡܸܕܸܿܡ ܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ 534 ܕܗܵܐ ܟܠ ܡܸܕܸܿܡ ܡܣܲܝܲܟ ܘܲܢܛܝܼܪ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܓܸܢܣܲܢ ܀ 535 :ܐܲܝܟܲܢ ܡܲܨܝܵܐ ܕܟܲܕܼ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܫܲܪܝܵܐ 536 ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܗܘ̤ܵܬܼ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ ܢܩܵܘܸܐ ܒܨܲܥܪܵܐ ܀ 537 :ܠܵܐ ܫܵܡ̇ܘܿܥܵܐ ܠܵܐ ܬܸܦܠܓܼܝܼܘܗܝ ܠܚܘܼܒܵܐ ܕܟܼܠܵܐ 538 ܘܠܵܐ ܬܸܣܕܿܘܿܩܲܝܗܝ ܠܓܼܘܼܫܡܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܘܝܘܼܬܹܗ ܀ 539 :ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܕܐܲܝܟܲܢ ܡܲܨܝܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܡܸܗܘܵܐ 540 ܗܲܝܡܸܢ ܕܲܡܨܸܐ ܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܚܹܝܠ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܀ 541 :ܠܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܦܫܝܼܩ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܕܲܟܼܣܸܐ ܘܲܓܼܠܸܐ 542 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܥܵܘܲܟ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܕܢܸܣܥܘܿܪ ܡܸܕܸܿܡ ܀ 543 :ܠܹܗ ܠܒܼܵܪܘܿܝܵܐ ܫܸܦܪܲܬ̤ ܗܵܕܹܐ ܕܗܵܟܲܢ ܢܸܣܥܘܿܪ 544 ܘܲܣܥܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܨܸܒܼܝܵܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܣܥܘܿܪ ܀ 545 :ܠܵܘ ܚܲܕܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܓ̣ܒܼܵܐ ܚܲܕ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܚܘܼܕܵܬܼ ܟܠܵܐ 546 ܕܓܲܒܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܒܼܪܸܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܀ 547 :ܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܹܗ ܗܵܕܹܐ ܕܲܣܥܲܪ 548 ܠܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܸܠܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܠܵܐ ܟܵܣܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܀ 549 :ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܡܫܲܪܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܗܵܢ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ 550 ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܵܬܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܀ pb. 71 551 :ܘܐܸܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܵܦ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ 552 ܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܥܲܠ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܀ 553 :ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܐܲܚܬܿܝܼ ܟܠ ܠܲܗܘܵܝܵܐ 554 ܘܒܹܗ ܟܲܣ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܟܠܗܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܀ 555 :ܒܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܐܲܝܟ ܕܡ̣ܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܒܼܪܹܝܗܝ 556 ܘܲܡܚܲܕܲܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܕܲܢܒܲܕܸܿܩ ܥܲܠ ܚܘܼܕܵܬܹܗ ܀ 557 :ܒܬܸܢܝܵܐ ܚܲܕܿܬܹܗ ܠܨܸܒܼܝܵܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܚܲܝܲܝ̈ܢ 558 ܘܐܲܠܦܲܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܘܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ ܀ 559 :ܠܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܠܸܦ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܡܸܛܠܵܬܲܢ 560 ܕܲܟܼܡܵܐ ܪܲܚ̣ܡܲܢ ܘܲܟܼܡܵܐ ܝܲܩܪܵܢ ܒܲܫܒܼܝܼ̈ܚܵܬܹܗ ܀ 561 :ܪܲܚܡܲܢ ܕܲܒܼܪܵܢ ܟܲܕܼ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܣܵܢܹ̇ܝܢܲܢ ܠܹܗ 562 ܘܲܡܚܲܕܸܿܬܼ ܠܲܢ ܘܲܡܦܵܣ ܣܲܓܿܝܼ ܕܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܝܢܲܢ ܀ 563 :ܠܵܐ ܫܵܘܹܿܝܢܲܢ ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܢܹܐܡܲܪ ܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܝܢܲܢ 564 ܕܢܸܣܲܒܼ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܪܵܡ ܘܲܡܥܲܠܲܝ ܡ̣ܢ ܕܲܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܀ 565 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܚܲܡ ܟܝܵܢ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܥܲܡ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ 566 ܘܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܡܲܗ ܕܥܲܒܼܕܹܿܢ ܦܸܚܡܹܗ ܒܝܲܕܼ ܕܐܵܘܪܸܒܼ ܀ 567 :ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܨܒܼܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܘܲܨܒܼܵܐ ܒܹܗ ܛܵܒܼ 568 ܘܣܵܡ̣ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܒܝܲܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܕܲܢܦܲܪܢܸܣ ܟܠ ܀ 569 :ܒܝܲܕܼ ܨܼܒܼܝܵܢܹܗ ܣܵܡ̣ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ 570 ܘܠܲܝܬܿ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܒܹܗ ܡܲܣܲܝܲܟ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 571 :ܒܹܗ ܡܸܬܼܩܲܝܲܡ ܥܵܠܡܵܐ ܕܙܲܒܢܵܐ ܘܗܵܘ̇ ܕܲܠܥܵܠܲܡ 572 ܘܗܘ̤ـܝܘܼ ܡܕܲܒܲܪ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܘܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 573 :ܗܘ̤ ܙܵܐܹ̇ܢ ܟܠ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܨܒܼܵܐ ܒܹܗ 574 ܘܗܘ̤ ܡܛܲܟܸܿܣ ܟܠ ܐܲܝܟ ܨܸܒܼܷܵܝܵܢܵܐ ܕܣܵܐܹ̇ܡ ܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 575 :ܡܛܲܟܸܿܣ ܟܠܵܐ ܘܡܲܚܸܐ ܠܟܼܠܵܐ ܠܒܼܝܼܕܼ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ 576 ܘܟܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܲܪܓܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܀ 577 :ܟܝܵܢܹܗ ܡܲܠܸܦ ܕܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܹܗ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܲܢܣܲܒܼ 578 ܘܣܵܗܹ̇ܕܼ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܕܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܪܓܹܗ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܀ 579 :ܬܵܘ ܟܹܝܬܼ ܢܸܬܼܗܲܪ ܒܕܲܪܓܼܵܐ ܕܲܡ̣ܛܵܝܗܝ ܠܓܸܢܣܲܢ ܫܝܼܛܵܐ 580 ܘܢܸܦܪܘܿܥ ܛܲܝܒܿܘܼ ܠܗܵܘ̇ ܕܐܲܪܝܼܡܲܢ ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܕܲܫܡܹܗ ܀ 581 :ܬܵܘ ܢܸܬܿܕܲܡܲܪ ܒܚܹܝܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒܲܪ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܿܢ 582 ܕܲܡܚܲܕܲܬܼ ܟܠ ܘܕܼܵܐܹ̇ܢ ܟܠܵܐ ܐܲܝܟ ܡ̇ܪܹܟܿܠ ܀ 583 :ܬܵܘ ܢܸܬܼܡܲܗ ܒܹܗ ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܚܵܘܸܐ ܡ̣ܢ ܟܲܪ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 584 ܕܕܼܵܢܲܚ̇ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܘܲܡܚܲܦܸܐ ܠܹܗ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܒܢܘܼܗܪܹܗ ܀ 585 :ܬܵܘ ܢܸܬܼܥܲܗܲܕܼ ܗܵܝ̇ ܡܲܚܲܬܿܬܵܐ ܕܢܵܚܹ̇ܬܼ ܠܐܲܪܥܵܐ 586 ܘܦܵܢܹ̇ܐ ܘܣܵܠܹ̇ܩ ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܥܲܡܹܗ ܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܀ 587 ܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܕܣܵܠ̇ܩܵܐ ܥܲܡ ܣܘܼܠܵܩܹܗ: pb. 72 588 ܒܗܵܝ̇ ܕܐܲܣܝܼܪܝܼܢ ܟܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ݁ܫܹܐ ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܘܢܲܦܫܹܗ ܀ 589 :ܬܵܘ ܢܸܬܿܛܲܝܲܒܼ ܠܗܵܘ̇ ܛܘܼܝܵܒܼܵܐ ܕܲܡܛܲܝܲܒܼ ܠܲܢ 590 ܘܲܢܣܲܟܸܿܐ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܣܘܼܟܵܝܐ ܕܲܡܒܲܝܲܐ ܠܲܢ ܀ 591 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܢܸܛܲܪ ܪܲܗܒܼܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܗܵܘ̇ ܚܘܼܕܼܵܬܼܵܐ 592 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܟܲܐܲܪ ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܚܲܕܿܬܼܝܼܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/71
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the New Creation - ܥܲܠ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/71.
Bibliography:
On the New Creation - ܥܲܠ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/71.

Show Citation Styles