Narsai: On Pentecost - ܥܲܠ ܝܘܿܡ ܥܹܐܕܼܵܐ ܕܦܲܢܛܹܩܘܼܣܛܹܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܓܲܙܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܦܬ݂ܲܚ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܩܕܼܵܡ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 2 ܘܐܲܥܬܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܀ 3 :ܒܡܵܐܢܵܐ ܣܵܡܹܗ ܠܥܘܼܬܼܪܹܗ ܡܲܥܬܲܪ ܟܠܵܐ 4 ܘܟܲܕܼ ܗܘ̤ ܫܝܼܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܢܛ݂ܲܪ ܒܹܗ ܓܲܙܵܐ ܕܲܫܒܼܝܼ̈ܚܵܬܼܵܐ ܀ 5 :ܛܝܼܢܵܐ ܪܲܦܝܵܐ ܥܒܲܕܼ ܓܹܐܙܲܒܼܪܵܐ ܕܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܹܗ 6 ܘܫܲܓܼܪܹܗ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܣܵܡ̣ ܒܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܒܫܝܼܛܵܐ ܀ 7 :ܐܲܝܟ ܟܸܢܵܪܹ̈ܐ ܒܡܸܢܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܹܗ ܙܡܲܪ ܟܲܣܝܵܬܹ̈ܐ 8 ܘܚܲܟܿܝܼ ܒܩܵܠܹܗ ܠܐܲܪ݁ܥܵܢܵܝܹܐ ܘܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 9 :ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܩܥ̣ܵܐ ܦܘܼܩܵܕܵܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢ ܒܸܣܪܵܐ 10 ܘܲܟܼܢܲܫ̣ܘ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܘܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܀ 11 :ܩܲܢܝܵܐ ܪܥܝܼܥܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܒܿܘܼܒܼܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ ܚܲܝܵܐ 12 ܘܦܲܨܲܚ ܟܠܵܐ ܒܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܕܵܙܡܝܼܪ̈ܵܬܹܗ ܀ 13 :ܡ̇ܘܠܸܕܼ ܚܲܫܹ̈ܐ ܫܪ̣̱ܵܐ ܒܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܡܲܚܸܐ ܠܟܼܠܵܐ 14 ܘܫܲܪܝܼ ܡܲܪܕܸܿܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܟܼܠܵܐ ܒܪܘܼܚ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܀ 15 :ܟܪܝܼܗܵܐ ܕܲܪܡܸܐ ܒܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܢܘܼܓܼܪܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ 16 ܫܲܪܝܼ ܡܲܐܣܸܐ ܟܹܐܒܹ̈ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܀ pb. 73 17 :ܩܲܝܣܵܐ ܕܝܼܒܸܫ ܒܚܘܼܡ̇ܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ 18 ܐܲܦܪܲܥ ܡܸܫܢܹܠܝ ܘܲܛܥ݂ܲܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܀ 19 :ܟܲܪܡ̇ܐ ܕܲܛܠ݂ܲܡ ܦܵܠ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܐܵܘܥܝܼ ܝܥܪܵܐ 20 ܒܲܟܲܪ ܡܸܢܹܫܠܝ ܣܓܼܘܼܠܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ ܘܲܦܪ̣݂ܲܥ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܀ 21 :ܝܵܪܵܪܬܵܐ ܕܒܲܪܕܲܪ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܲܢܣ݂ܲܒܼ ܙܒܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 22 ܦܢ̣ܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܘܲܣܘ݂ܲܝ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܘܝܲܗ̣̄ܒܼܠܹܗ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܀ 23 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡܣ݂ܲܚ ܒܵܪܘܿܚܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܝܲܝ̈ܢ 24 ܘܥܲܦܩܹܗ ܠܓܸܢܣܲܢ ܒܝܲܕܼ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ ܕܢܲܣ݂ܲܒܼ ܡܸܢܲܢ ܀ 25 :ܟܲܣܝܼ ܨܲܥܪܵܢ ܒܐܸܣܛܲܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܙܲܩ̣ܪܘܼܗ̇ ܪ̈ܲܚܡܹܐ 26 ܘܝܲܗ̄ܒܼ ܪܲܗܒܼܘܿܢܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܲܝܟ ܥܸܙܲܩܬܼܵܐ ܀ 27 :ܙܲܡܸܢ ܘܲܩܪܵܢ ܠܲܚܠܘܿܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ 28 ܘܲܠܡܸܫܬܿܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܿܒܼܥܝܼܢ ܀ 29 :ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܡܲܟܼܪܲܢ ܠܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ 30 ܘܦܲܬ̣ܿܚ ܓܲܙܹܗ ܘܚܲܬܸܿܡ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 31 :ܓܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܓܸܢܣܲܢ ܚܲܕܼ ܗܲܕܼܵܡ̇ܐ ܐܲܝܟ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ 32 ܘܩܲܕܿܫܹܗ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܩܲܒܸܿܠ ܕܸܒܼܚܹܗ ܐܲܝܟ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܀ 33 :ܥܲܒܼܕܹܿܗ ܓܲܙܵܐ ܕܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܘܲܕܼܚܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ 34 ܘܐܲܡܠܸܟ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܢܲܥܬܲܪ ܟܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡ̇ܘܗܲܒܼܬܹܗ ܀ 35 :ܒܹܗ ܐܸܫܬܵܘܕܿܝܼ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ ܘܝܵܪܬܿܘܼܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ 36 ܘܥܲܒܼܕܹܿܗ ܢܸܒܼܥܵܐ ܕܢܲܫܩܸܐ ܠܕܼܝܼܠܹܗ ܡ̣ܢ ܚܲܝܘܼܬܹܗ ܀ 37 :ܡ̣ܠܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܨܲܪ 38 ܕܢܼܬܸܿܠ ܚܲܝܠܵܐ ܒܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܡܚܝܼܠܲܬܼ ܚܲܝܠܵܐ ܀ 39 :ܡ̣ܠܲܟ ܘܐܸܫܬܵܘܕܿܝܼ ܠܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ 40 ܕܢܲܥܬܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܲܢܣܲܒܼ ܀ 41 :ܠܲܒܸܿܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܟܲܕܼ ܐܵܙܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܵܬܼ ܫܵܠܘ̇ܚܹܗ 42 ܕܗܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܘܲܡܫܲܕܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܐܵܒܼܝ ܀ 43 :ܦܵܪܲܩܠܹܛܵܐ ܟܲܢܝܹܗ ܠܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 44 ܕܲܡܨܸܐ ܡܒܲܝܲܐ ܠܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܕܟܲܪܝܼܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 45 :ܩܪ̣ܵܝܗܝ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܢܸܩܒܿܘܿܠ ܣܲܒܼܪܵܐ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܵܝܗܘܿܢ 46 ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܢܸܚܙܘܿܢ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܒܓܸܠܝܵܐ ܀ 47 :ܩܪ̣ܵܝܗܝ ܬܘܼܒܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܪܵܘܡ̇ܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ 48 ܕܲܡܨܸܐ ܚܵܣܹ̇ܢ ܘܙܵܟܹ̇ܐ ܠܟܼܠܵܐ ܒܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܀ 49 :ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܩܵܘܵܘ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܸܫܹ̇ܬܼ 50 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܐܸܬܸܿܠ ܚܲܝܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܒܗܲܕܵܡܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܀ pb. 74 51 :ܒܨܸܗܝܘܿܢ ܩܵܘܵܘ ܐܲܝܟ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ 52 ܕܡܸܢܵܗ̇ ܢܸܦܘܿܩ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܨܸܐ ܠܡܸܫܒܲܩ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 53 :ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܒܲܛܸܠ ܒܥܸܠܲܬܼ ܥܲܡܵܐ 54 ܘܣܵܡ̣ܵܗ̇ ܠܥܸܠܬܼܵܐ ܕܡܸܛܠ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܡܲܗܦܸܟ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 55 :ܒܨܸܗܝܘܿܢ ܚܵܘܝܼ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܢܘܼܗܪܹܗ ܘܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܹܗ 56 ܟܲܕܼ ܡܲܢܗܲܪ ܟܠ ܘܲܡܩܲܛܪܸܓܼ ܒܝܲܕܼ ܒܘܼܚܪܵܢܹܗ ܀ 57 :ܒܕܼܘܼܟܿܬܵܐ ܕܲܓܼܒܼܵܐ ܘܲܩܪ̣ܵܗ̇ ܒܲܫܡܹܗ ܘܣܵܡ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܘ̈ܗܝ 58 ܬܲܡ̇ܢ ܦܲܫܸܩ ܚܹܝܠ ܦܸܠ̈ܐܵܬܼܵܐ ܘܟܲܣܝܘܼܬܼ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܀ 59 :ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ ܙܲܡܸܢ ܘܲܩܪ̣ܵܐ ܠܫܲܒܼܛܲܝ̈ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 60 ܘܚܲܕܿܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܚܠܘܿܠ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܹ̈ܐ ܀ 61 :ܒܨܸܗܝܘܿܢ ܦܲܫܸܩ ܐܵܦ ܦܸܠܐܬܼܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܡܸܫܬܿܘܼܬܼܵܐ 62 ܕܡܸܬܼܟܲܢܫܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܘܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 63 :ܬܲܡ̇ܢ ܦܲܩܸܕܼ ܕܲܢܩܵܘܘܿܢ ܠܹܗ ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܚܘܼܒܹܿܗ 64 ܕܢܸܦܪܘܿܥ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܚܵܘܝܼܘ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܀ 65 :ܐܸܣܲܪ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܬܸܢܘܲܝ ܕܐܲܓܼܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ 66 ܕܠܵܐ ܢܸܢܼܪܲܦܘܿܢ ܡ̇ܐ ܕܲܡܫܲܢܹܝܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܚܲܕܼ ܀ 67 :ܐܲܪܡܝܼ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܛܲܒܼܥܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ 68 ܘܲܪܫܲܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܪܘܼܚ ܣܸܦܘܵܬܹ̈ܗ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 69 :ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܦܘܼܡܹܗ ܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܚܹܝܝܠ ܡ̇ܘܗܲܒܼܬܹܗ 70 ܕܡܸܢܹܗ ܢܵܦܹ̇ܩ ܦܘܼܪܥܵܢ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܥܘܼܬܪܵܐ ܕܲܡ̣ܠܲܟ ܀ 71 :ܢܦ݂ܲܚ ܒܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܫܲܪܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 72 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܫܒܲܩ ܚܵܘ̈ܒܹܿܐ ܘܠܲܡܕܵܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 73 :ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܩܠܝܼܕܼܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ 74 ܠܡܸܦܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܓܲܒܿܝܼ̈ܢ ܠܛܵܒܼ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 75 :ܚܙ݂ܲܩ ܗܘ̤ ܕܢܸܣܲܒܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܕܐܸܬܼܡܲܠܟܲܬ̤ ܠܹܗ 76 ܘܲܠܗܘܿܢ ܒܲܕܸܿܩ ܕܩܵܘܵܘ ܒܲܝܗܘܼܕܼ ܘܐܲܟܼܪܸܙܘ ܙܵܟܼܘܼܬܝ ܀ 77 :ܬܲܡ̇ܢ ܩܵܘܵܘ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܣܸܒܼܠܹ̇ܬܼ ܚܲܫܵܐ ܘܨܲܥܪܵܐ 78 ܕܬܲܡ̇ܢ ܐܸܬܸܿܠ ܬܲܚܘܝܼܬܼ ܪܲܒܿܘܼܬܼܝ ܠܲܡܨܲܥܪ݁ܵܢܲܝ ܀ 79 :ܩܕܼܵܡ ܣܲܓܿܝܼ̈ܠܹܐ ܣܸܒܼܠܹ̇ܬܼ ܚܲܫܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܵܚܹܐ 80 ܘܲܠܥܹܝܢ ܟܠܢܵܫ ܡܚܵܘܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܚܲܝܠܝ ܪܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܀ 81 :ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܲܗܸܠܘ ܘܲܓܼܚܸܟܼܘ ܫܲܦ̈ܠܹܐ ܥܲܠ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܝ 82 ܬܲܡ̇ܢ ܐܲܟܼܪܸܙܘ ܥܲܒ ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܝ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܣܢܵܐ ܀ 83 :ܕܚܲܫܒ̣ܿܘܼܢܝ ܫܝܼܛܵܐ ܘܲܡܠܸܐ ܚܲܫܹ̈ܐ ܘܡܲܣܠܲܝ ܡ̣ܢ ܟܠ 84 ܡܲܠܸܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܝ ܀ 85 :ܕܛܲܠܡ̣ܘܼܢܝ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܙܵܕܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ ܐܲܝܟ ܙܲܟܵܝܵܐ 86 ܗܵܐ ܡܸܬܼܟܲܚܕܝܼܢ ܟܲܕܼ ܙܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܝܼ ܟܠ ܠܸܫܵܢܝܼ̈ܢ ܀ pb. 75 87 :ܕܠܵܐ ܗܲܠܸܠܘ ܠܝܼ ܒܝܲܕܼ ܟܸܢܵܪܵܐ ܕܪܘܼܟܵܒܼ ܕܲܘܝܼܕܼ 88 ܐܸܙܡܲܣ ܙܵܟܼܘܼܬܝ ܒܡܸܢܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܕܡ̣ܢ ܫܲܒܼܛܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 89 :ܐܲܝܟ ܟܸܢܵܪܵܐ ܕܲܬܼܪܸܥܣܲܪܬܵܐ ܛܲܟܸܿܣ ܐܸܢܘܿܢ 90 ܕܲܢܫܲܒܿܚܘܼܢܵܝܗܝ ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܡܸܢܹ̈ܐ ܀ 91 :ܘܲܕܼܠܵܐ ܦܲܪܥܘܼܗܝ ܩܵܠ ܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܝܵܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 92 ܢ̣ܩܲܫ ܙܵܟܼܘܼܬܹܗ ܒܝܲܕܼ ܟܸܢܵܪܵܐ ܕܲܬܼܪܸܥܣܲܪܬܹܿܗ ܀ 93 :ܬܪܸܥܣܲܪ ܩܵܠܹ̈ܐ ܩܥ̣ܵܘ ܙܵܟܼܘܼܬܹܗ ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܿܪܹ̈ܐ 94 ܕܲܫܬܸܩܘ ܫܲܒܼܛܹ̈ܐ ܝܲܒܸܿܒܼ ܡܸܢܹ̈ܐ ܕܗܲܕܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 95 :ܒܥܹܐܕܼܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ ܕܒܲܚ̣ ܠܲܩܢܘܿܡܹܗ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܐܸܡܪܵܐ 96 ܘܲܒܼܥܲܕܼܥܹܕܼܵܐ ܕܦܲܢܛܹܩܘܼܣܛܹܐ ܪܫܼܡ̣ ܙܵܟܼܘܼܬܹܗ ܀ 97 :ܚܲܪܲܪ ܟܠܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ 98 ܘܦܲܠܸܓܼ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܐܲܝܟ ܦܸܠ̈ܐܬܼܵܐ ܕܲܒܼܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ ܀ 99 :ܒܥܹܐܕܼܵܐ ܕܲܟܼܬܿܒܼ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܟܹܐܦܵܐ ܥܠܸܒܵܐ ܕܟܹܐܦܵܐ 100 ܨܵܪ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ ܒܙܵܘ̈ܥܲܝ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 101 :ܒܝܵܘܡ̇ܐ ܕܐܵܘܪܸܬܼ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼ ܠܒܸܣܪ̈ܵܢܵܝܹܐ 102 ܦܲܠܸܓܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܀ 103 :ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܟܲܬܼܒܵܗ̇ ܠܲܕܼܝܵܬܹܩܹܐ ܡܲܠܝܲܬܼ ܡ̇ܘܬܵܐ 104 ܚܬ݂ܲܡ ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܠܲܕܼܝܵܬܹܩܹܐ ܝܵܗ̇ܒܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 105 :ܒܕܼܘܼܡܪܵܐ ܕܩܵܠܹ̈ܐ ܘܲܕܼܩܲܪ̈ܢܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ 106 ܐܲܡܫܲܥ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܩܵܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܲܡܚܲܕܸܿܬܼ ܟܠ ܀ 107 :ܬܲܡ̇ܢ ܩܵܠܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܩܸܢܛܵܐ ܘܡܲܪܗܸܒܼ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ 108 ܘܗܵܪܟܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܩܢܹܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܢܲܦܫܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܀ 109 :ܬܲܡ̇ܢ ܢܘܼܪܵܐ ܐܵܦ ܬܸܢܵܢܵܐ ܘܙܵܘܥܵܐ ܩܲܫܝܵܐ 110 ܘܗܵܪܟܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܵܬܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܀ 111 :ܬܲܡ̇ܢ ܫܲܡܸܫܘ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܠܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܕܚܝܼܠܹ̈ܐ 112 ܘܗܵܪܟܵܐ ܩܵܪܹܐ ܒܩܵܠܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܫܲܝܢܵܐ ܀ 113 :ܬܲܡ̇ܢ ܨܸܒܼܬܵܐ ܕܐܲܪ̈ܥܵܢܝܵܬܼܵܐ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ 114 ܘܗܵܪܟܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 115 :ܒܩܸܢܛܵܐ ܪܲܒܵܐ ܫܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܡ̇ܢ ܐܵܦ ܡܸܨܥܵܝܵܐ 116 ܕܲܡܝܲܒܸܿܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܠܥܲܡܵܐ ܕܲܦܠܝܼܓܼ ܠܸܒܹܿܗ ܀ 117 :ܗܵܪܟܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܲܬܼܪܥܣܲܪܬܵܠ ܒܗܝܼܠ ܟܲܕܼ ܚܵܕܹܐ 118 ܘܡܲܡܠܸܟ ܫܲܝܢܵܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܲܟܼܢܵܘܵܬܹ̈ܗ ܀ 119 :ܡܘܼܫܹܐ ܩܵܥܹ̇ܐ ܕܕܸܚܠܵܐ ܘܩܸܢܛܵܐ ܡܠܹܝܢ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ 120 ܘܫܸܡܥܘܿܢ ܡܲܟܼܪܸܙ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 121 :ܡܘܼܫܹܐ ܬܲܠܚܹܗ ܠܢܲܚܬܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܚܲܬܼܢܵܐ ܠܟܲܠܬܼܵܐ 122 ܘܫܸܡܥܘܿܢ ܟܲܣܝܵܗ̇ ܠܥܹܕܲܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܐܸܣܟܲܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܀ 123 ܚܲܣܢܹܗ ܠܝܲܨܪܹܗ ܠܡܲܝܬܸܿܐ ܡܟܼܘܼܪܹ̈ܐ ܘܬܲܒܲܪ ܠܘܼܚܹ̈ܐ: pb. 76 124 ܘܦܲܪܣܝܼ ܘܲܓܼܠ̣ܵܗ̇ ܠܙܲܠܝܼܠܘܬܼܵܗ̇ ܕܟܲܠܲܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܀ 125 :ܗܵܪܟܵܐ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܚܲܬܼܢܵܐ ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܿܪܹ̈ܐ 126 ܘܲܡܚܵܘܹܝܢ ܠܹܗ ܠܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܟܲܣܝܵܐ ܕܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܀ 127 :ܩܵܠܵܐ ܕܪܚܵܐ ܫܡܲܥ̣ܘ ܒܸܣܪ̈ܵܢܹܐ ܘܲܓܼܥܲܨܘ ܡܸܢܹܗ 128 ܘܗܵܪܟܵܐ ܫܲܡ̣ܥܘܼܗܝ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܘܲܣܘܲܚܘ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܀ 129 :ܩ̣ܥܵܘ ܠܹܗ ܠܡܘܼܫܹܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܠܲܡ ܡܲܠܸܠ ܐܲܠܵܗܵܐ 130 ܕܠܵܐ ܗܲܢܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܐܲܠܵܗ ܀ 131 :ܒܲܓܼܢܘܿܢ ܚܲܬܼܢܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܣܵܘܲ݁ܚ ܟܠܢܵܫ 132 ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܢܸܫܡܲܥ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܚܕܲܬܼܵܐ ܕܩܵܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 133 :ܥܲܠ ܗܵܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܢܦܲܩ̣ܘ ܘܐܸܬܿܬܲܓܲܪܘ ܦܵܥܵܠܹ̈ܐ ܒܟܲܪܡ̇ܐ 134 ܕܢܸܣܒܼܘܼܢ ܐܲܓܼܪܵܐ ܪܲܗܒܼܘܿܢ ܚܠܵܦ ܕܼܝܵܢܵܪܵܐ ܀ 135 :ܦܵܠܚܹ̈ܐ ܚܝܼܨܹ̈ܐ ܫܡܲܥ̣ܘ ܫܘܼܘܕܵܝܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ 136 ܘܛܲܝܸܒܼܘ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܥܲܡ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܠܡܸܠܒܲܫ ܙܲܝܢܵܐ ܀ 137 :ܩܥ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܩܕܼܵܡ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ 138 ܘܟܲܢܸܫ ܪܸܡܙܵܐ ܠܚܵܝ̈ܠܵܘܼܬܼܵܐ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܀ 139 :ܐܲܡܫܲܥ ܩܵܠܵܐ ܘܐܲܙܝܼܥ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܚܵܘܝܼ ܢܘܼܪܵܐ 140 ܟܲܕܼ ܡܲܟܸܿܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܠܲܒܸܿܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܩܸܢܛܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܀ 141 :ܒܙܵܘܥܵܐ ܚܵܘܝܼ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܥܲܠ ܡܲܪ̈ܵܚܹܐ 142 ܘܲܒܼܝܲܕܼ ܢܘܼܪܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܥܲܠ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܨܲܪ ܀ 143 :ܗܘ̤ܵܐ ܠܲܡ ܡܸܢܹܫܹܠܝ ܩܵܠܵܐ ܕܥܲܙܝܼܙ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܪܘܼܚܵܐ 144 ܘܲܡܠܵܝܗܝ ܬܿܡܪܵܐ ܕܲܒܼܝܼܚܘܼܬܹܗ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 145 :ܚܙ̣ܵܘ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܡܸܬܼܦܲܠܓܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܘܼܪܵܐ 146 ܘܣܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܥܲܠ ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܼܿܢ ܀ 147 :ܒܐܵܬܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܝܲܗ̄ܒܹܿܗ ܠܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ 148 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܨܲܪ ܟܲܕܼ ܢܵܣ̇ܒܿܝܼܢ ܠܹܗ ܒܣܲܓܿܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܀ 149 :ܒܨܸܡܚܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܦܲܠܸܓܼ ܡܲܠܟܵܐ ܠܚܲܝܠܵܘܵܬܹ̈ܐ 150 ܐܲܦܣܝܼܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠ̈ܢ ܀ 151 :ܒܝܲܕܼ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܘܼܪܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܹܗ 152 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܣܸܦܪܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵ̇ܕܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܀ 153 :ܨܵܪ ܬܘܼܒܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܸܬܼܢܲܨܚܝܼܢ ܒܹܗ ܒܵܗ̇ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ 154 ܕܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܘܼܪܵܐ ܡܛܲܠܩܝܼܢ ܝܲܥܪܵܪܵܗ̇ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 155 :ܒܙܲܝܢܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܙܲܝܸܢ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܠܲܩܪܵܒܼܵܐ 156 ܘܐܵܘܚܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܣܲܝܦܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܠܡܸܚܪܲܒܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 157 :ܫܲܚܠܸܦ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܒܲܡ̈ܢܵܘܵܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܐܸܣܟܹܿܡܝܼ̈ܢ 158 ܕܲܢܦܲܠܓܼܘܼܢܵܝܗܝ ܐܲܝܟ ܡܲܡܫܲܥܬܼܵܐ ܕܲܡܩܲܒܿܠܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 159 ܠܘܵܬܼ ܠܸܫܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܵ̇ܕܼܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܸܫܬܲܕܲܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: pb. 77 160 ܘܲܟܼܬܲܒܼܘ ܣܸܦܪܹ̈ܐ ܘܐܲܗܓܿܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 161 :ܟܬܲܒܼܘ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ ܒܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܠܸܒܵܐ 162 ܘܬܲܪܓܸܿܡ ܦܘܼܡ̇ܐ ܒܸܣܪܵܢܵܝܵܐ ܚܹܝܠ ܝܲܕܼ̈ܥܵܬܼܵܐ ܀ 163 :ܗܘ̤ܵܘ ܗܲܕ̈ܡܹ̈ܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܡܸܢܹ̈ܐ ܠܨܸܒܼܥܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 164 ܘܲܢܩ݂ܲܫ ܟܲܣܝܵܐ ܒܡܸܢܼܪܲܓܼܫܵܢܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܀ 165 :ܐܘܿ ܐܘܿܪܓܵܢܘܿܢ ܕܲܩܢܸܐ ܩܵܠܵܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 166 ܕܫܲܚܠܸܦ ܩܵܠܹܗ ܘܲܙܡܲܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܀ 167 :ܐܘܿ ܟܸܢܵܪܵܐ ܕܡܸܢܲܝ̈ ܒܸܣܪܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܵܐ 168 ܕܪܲܟܸܿܒܼ ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܹ̈ܐ ܕܠܵܠܐ ܒܲܥܝܵܕܹܗ ܀ 169 :ܐܘܿ ܐܲܒܿܘܼܒܼܵܐ ܕܩܲܢܝܵܐ ܪܥܝܼܥܵܐ ܙܵܡܲ݁ܪ ܚܲܫܹ̈ܐ 170 ܕܲܪܕܲܦ ܩܵܠܹܗ ܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܫܘܿܫܹ̈ܐ ܀ 171 :ܐܘܿ ܗܸܕܼܝܘܿܛܹ̈ܐ ܕܐܲܗܸܠܘ ܘܲܓܼܚܸܟܼܘ ܥܲܠ ܣܹܘܦܲܣܛܹ̈ܐ 172 ܘܟܲܪ̈ܝܲܝ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܦܲܣܩ̣ܘܼܗܝ ܠܪܲܗܛܵܗ̇ ܕܲܪܗܸܛܪܘܼܬܼܵܐ ܀ 173 :ܐܘܿ ܨܲܝܵܕܹ̈ܐ ܨܵܝ̈ܕܲܝ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܵܐ 174 ܕܨܵܕܼܘܼܗܝ ܠܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܡ̇ܘܬܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 175 :ܐܘܿ ܡܸܣܟܹܿܢܹ̈ܐ ܨܪ̈ܝܼܟܲܝ ܥܘܼܡܪܵܐ ܘܫܵܐܠܲܝ̈ ܙܸܕܼܩܵܐ 176 ܕܲܥܬܲܪܘ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܘܦܲܠܸܓܼܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܲܙܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 177 :ܡܚܝܼܠܲܝ̈ ܚܲܝܠܵܐ ܢܦܲܩ̣ܘ ܠܲܩܪܵܐ ܕܥܲܡ ܚܲܣܝܼܢܵܐ 178 ܘܲܒܼܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ ܙܟܼܵܘ ܠܲܛܪܘܼܢܵܐ ܀ 179 :ܫܲܒܼܪ̈ܲܝ ܠܸܒܵܐ ܩܢ̣ܵܘ ܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܼܵܐ 180 ܘܐܲܩܢܝܼܘ ܛܲܥܡܵܐ ܠܚܸܟܼܡܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܦܸܟܼܗܲܬ̤ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 181 :ܣܲܡܝܲܝ̈ ܠܸܒܵܐ ܓܠܝܼܙܲܝ̈ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡ̇ܝܫܲܝ̈ ܒܐܲܪܥܵܐ 182 ܗܘ̤ܸܵܘ ܠܲܡܦܹܝܕܹ̈ܐ ܘܲܪܕܲܦܘ ܚܸܫܟܵܐ ܘܐܲܦܨܲܚܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܀ 183 :ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܛܥܝܼܢܲܝ̈ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܐܲܪ̈ܥܵܢܝܵܬܼܵܐ 184 ܗܘ̤ܵܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܲܩܢ̣ܵܘ ܓܸܦܹ̈ܐ ܕܦܵܪܘܿܚܘܼܬܼܵܐ ܀ 185 :ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܒܢܲܝ̈ ܕܲܚܝܼܚܵܐ ܝܲܠܕܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ 186 ܫܲܪܝܼܘ ܚܵܢܹ̇ܝܢ ܠܡܸܫܕܼܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 187 :ܨܵܝ̈ܕܲܝ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܢܦܲܩ̣ܘ ܕܲܢܨܘܼܕܼܘܼܢ ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 188 ܘܐܲܪܡܝܼܘ ܡܨܝܼܕܲܬܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܘܚܲܒܼܫܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܀ 189 :ܨܵܕܼܘ ܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ ܘܨܵܕܼܿܘ ܡ̣ܢ ܝܲܒܼܫܵܐ ܟܠ ܠܸܫܢܝܼ̈ܢ 190 ܘܙܲܡܸܢܘ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܹܐܟܼܠܘܼܢ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܪܘܼܚܵܢܝܵܐ ܀ 191 :ܐܵܘܚܸܕܼܘ ܢܘܼܪܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܒܝܲܥܪܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ 192 ܘܐܵܘܩܸܕܼܘ ܟܘܼ̈ܒܹܿܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܕܐܵܘܥܝܼ ܒܝܼܫܵܐ ܀ 193 :ܒܐܵܬܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܫܩܲܠ̣ܘ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܡܸܦܠܲܚ ܒܐܲܪܪܥܵܐ 194 ܘܐܵܘܩܸܕܼܘ ܝܲܥܪܵܐ ܘܲܙܪܲܥܘ ܚܸܛܹ̈ܐ ܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܀ 195 :ܒܙܲܗܪܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܩܢ̣ܵܘ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܠܸܫܢܝܼ̈ܢ 196 ܘܐܲܩܢܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܛܲܥܡܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܲܟܼܠܹ̈ܐ ܀ 197 :ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܟܢܲܫ̣ܘ ܟܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܬܲܗܪܵܐ 198 ܟܲܕܼ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܕܲܬܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ ܀ pb. 78 199 :ܬܲܘܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܡܸܬܿܕܲܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܲܕܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܕܼ 200 ܟܲܕܼ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܵܠܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܥܲܡܵܐ ܀ 201 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܙ̣ܵܘ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܒܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 202 ܟܲܕܼ ܡܲܪܕܹܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܨܲܗܝܵܐ ܬܲܦܹ̈ܐ ܕܡܲܝܵܐ ܀ 203 :ܬܲܡܵܢ ܩܲܒܸܿܠܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܦܠܝܼܓܼ̈ܐ ܚܕܼܵܐ ܐܵܘܝܘܼܬܼܵܐ 204 ܕܫܲܢ ܐܸܢܘܿܢ ܫܸܡܥܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܥܸܢܝܵܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܀ 205 :ܩܥ̣ܵܘ ܣܘܼܪ̈ܝܵܢܹܐ ܠܘܵܬܼ ܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܡܸܠܲܢܗܘܿܢ 206 ܘܢܵܚܲܬ̤ ܚܸܡܬܼܵܐ ܘܲܒܼܛܸܠ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܘܐܲܡܠܸܟ ܫܲܝܢܵܐ ܀ 207 :ܠܥܸܙܘ ܟܘܼܫܵܝܑܹ̈ ܥܲܡ ܪ̈ܗ̄ܘܿܡ̇ܝܹܐ ܚܕܼܵܐ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ 208 ܘܲܙܡܲܪܘ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܚܲܕܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܠܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 209 :ܪܡܲܙ̣ܘ ܡ̇ܕܼܵܝܹ̈ܐ ܠܐܵܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ 210 ܘܬܲܪܓܸܿܡ ܦܘܼܡ̇ܐ ܘܐܲܢܝܼܚ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܐܵܠܵܐ ܀ 211 :ܫܲܐܸܠܘ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܠܥܲܡܵܐ ܓܙܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ 212 ܕܐܸܢܗܘ̤ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܗܵܕܹܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܒܹܝܬܼ ܫܲܒܼܛܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܀ 213 :ܥܲܡܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡܸܫܬܿܥܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܚܲܙܝܵܐ ܠܝܼ 214 ܘܠܵܐ ܐܸܣܬܲܥܪܲܬ̤ ܗܵܕܹܐ ܒܥܲܡܲܢ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܗܵܫܵܐ ܀ 215 :ܒܚܲܕܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܩܲܒܸܿܠ ܐܲܒܼܪܵܡ ܘܐܲܫܠܸܡ ܠܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ 216 ܘܒܹܗ ܐܸܬܼܪܲܟܲܒܼ ܐܵܦ ܦܸܠ̈ܐܵܬܼܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 217 :ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܫܪ̣ܵܐ ܫܘܼܐܵܠܹ̈ܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܓܲܒܿܝܼ̈ܢ 218 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܦܸܡܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܗܵܝ̇ ܕܐܸܣܬܲܥܪܲܬ̤ ܀ 219 :ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܘܦܲܠܸܓܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 220 ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܲܠܥܸܙ ܒܚܲܕܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܡ ܣܲܓܿܝܼ̈ܠܹܐ ܀ 221 :ܣܵܦܪܵܐ ܕܐܲܠܸܦ ܣܸܦܪܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܠܗܵܝ̇ ܫܲܒܼܪܘܼܬܼܵܐ 222 ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܡܲܢܲܥ ܠܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܀ 223 :ܩܲܢܝܵܐ ܕܲܪܫܲܡ ܡܸܠܹ̈ܐ ܒܠܸܒܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܥܲܛܠܘܼܬܼܵܐ 224 ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܐܲܣܓܿܝܼ ܠܠܸܒܵܐ ܬܲܗܢܵܐ ܘܬܲܪܓܸܿܡ ܫܲܦܝܼܪ ܀ 225 :ܩܠܝܼܕܼܵܐ ܕܲܦܬܲܚ ܬܲܪ̈ܥܲܝ ܢܲܦܫܵܐ ܡܲܠܝܲܬܼ ܚܘܼܬܼܪܵܐ 226 ܒܹܗܘ̣ ܦܸܬܼܚܲܬ̤ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܓܲܙܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܀ 227 :ܬܲܡ̇ܢ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܚ̣ܛܲܦ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܠܡܸܣܥܵܐ ܠܪܘܡ̇ܐ 228 ܘܣܲܚܦܹܗ ܩܵܠܵܐ ܘܲܫܕܼܵܝܗܝ ܒܐܲܪܥܵܬܐ ܕܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܢܲܡܪܲܚ ܀ 229 :ܠܗܲܠ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܣܕܲܪܘ ܡܲܪ̈ܲܚܹܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܟܲܣܝܵܐ 230 ܘܗܵܪܟܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܢܚܸܬܼ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܠܘܵܬܼ ܡܲܟܿܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 231 :ܩܸܢܛܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܕܐܲܫܝܼܓܼ ܠܐܲܪܥܵܐ ܣܲܪܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ 232 ܘܫܲܪܝܼܘ ܒܵܢܹ̇ܝܢ ܒܸܢܝܵܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܢܸܬܲܦܨܘܿܢ ܒܹܗ ܀ 233 :ܫܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܸܒܵܐ ܕܲܚܬܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܒܒܸܝܵܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ 234 ܘܣܲܕܼܩܵܗ̇ ܩܵܠܵܐ ܠܗܵܝ̇ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܘܒܲܕܲܪ ܘܲܫܕܼܵܗ̇ ܀ 235 :ܪܸܡܙܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܪܲܡܫܵܐ ܘܐܲܢܝܼܚ ܐܸܢܘܿܢ 236 ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܚܩܘܼܢ ܒܐܲܝܕܼܵܐ ܕܥܲܣܩܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ pb. 79 237 :ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܪܲܓܼܘܼ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ ܠܡܸܣܥܵܐ ܠܪܵܘܡ̇ܐ 238 ܘܗܘ̤ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ ܐܸܣܲܪ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܀ 239 :ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܚܸܡܬܼܵܐ ܠܵܘ ܟܲܕܼ ܚܲܡܝܼܬܼ 240 ܐܸܠܵܐ ܕܢܲܪܡܸܐ ܦܓܼܘܼܕܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܵܐ ܒܦܘܼܡ ܡܲܪ̈ܲܚܹܐ ܀ 241 :ܠܝܘܼܬܼܪܵܢ ܥܲܒܼܕܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܡܲܪܕܿܘܼܬܼܵܐ ܕܒܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ 242 ܘܨܵܪ ܒܵܗ̇ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܗܵܕܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 243 :ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܕܲܣܥ̣ܲܪ ܗܘ̤ ܢܸܬܼܒܲܪܵܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܘܼܡܝܼ̈ܢ 244 ܕܲܩܕܼܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܡܩܲܕܹܿܡ ܝܵ̇ܕܲܥ ܘܐܲܟܸܿܢ ܣܵܥܲ݁ܪ ܀ 245 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܒܼܚܲܕܼ ܕܸܒܼܚܵܐ ܡܚܲܣܸܐ ܠܟܼܠܵܐ 246 ܘܩܲܕܹܿܡ ܨܵܪܹܗ ܠܚܘܼܣܵܝ ܚܵܘ̈ܒܹܿܐ ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܕܐܸܡܪܵܐ ܀ 247 :ܡܦܵܣ ܒܗܵܕܹܐ ܕܝܵܗܹ̇ܒܼ ܪܘܼܚܵܐ ܒܝܲܕܼ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ 248 ܘܨܵܪ ܬܲܚܝܼܬܼܵܗ̇ ܒܗܵܝ̇ ܕܐܸܣܬܲܥܪܲܬ̤ ܨܹܝܕܼ ܩܲܕܼܡ̇ܝܹ̈ܐ ܀ 249 :ܚܹܝܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܥܒܼܵܕܵܘ̈ܗܝ ܘܚܲܟܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ 250 ܕܕܼܝܼܠܹܗ ܐܸܢܘܿܢ ܩܲܕ̈ܡ̇ܝܵܬܼܵܐ ܘܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܵܬܼܵܐ ܀ 251 :ܦܲܠܸܓܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܒܐܵܬܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ 252 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܗܘ̤ܝܘܼ ܕܦܲܠܸܓܼ ܗܵܪܟܵܐ ܘܬܲܡ̇ܢ ܀ 253 :ܬܲܡ̇ܢ ܦܲܠܸܓܼ ܘܐܲܥܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܵܬܼܵܐ 254 ܘܗܵܪܟܵܐ ܦܲܠܸܓܼ ܘܕܲܪܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܒܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 255 :ܬܲܡ̇ܢ ܟܲܣܝܼ ܕܡܸܛܠ ܡ̇ܢܵܐ ܦܲܠܸܓܼ ܐܸܢܘܿܢ 256 ܘܗܵܪܟܵܐ ܒܲܕܸܿܩ ܘܲܓܼܠ̣ܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܘܲܕܼܗܵܕܹܐ ܀ 257 :ܠܗܲܠ ܐܲܝܟ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܐܲܪܝܼܡ ܫܲܒܼܛܵܐ ܘܕܲܚܸܠ ܐܸܢܘܿܢ 258 ܘܗܵܪܟܵܐ ܦܲܬ̣ܚܹܗ ܠܲܬܼܪܲܥ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܠܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܀ 259 :ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܬܲܪܠܵܐ ܬܲܡ̇ܢ ܘܚܲܟܸܿܡ ܗܵܪܟܵܐ 260 ܫܲܚܠܸܦ ܐܸܢܹܝܢ ܒܝܲܕܼ ܠܘܼܚܵܡܵܐ ܘܲܒܼܚܵܣܵܢܵܐ ܀ 261 :ܕܲܚܸܠ ܬܲܡ̇ܢ ܘܠܲܒܸܿܒܼ ܗܵܪܟܵܐ ܐܲܝܟ ܝܵܕܘܿܥܹ̈ܐ 262 ܘܡܲܕܹܿܟ ܐܸܢܹܝܢ ܐܲܝܟ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܠܫܸܩܝܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܀ 263 :ܬܲܡ̇ܢ ܣܲܬܼܪ ܚܹܝܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܬܿܫܝܼ̈ܛܵܢ 264 ܘܗܵܪܟܵܐ ܒܲܕܸܿܩ ܘܲܓܼܠ̣ܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܹܗ ܪܲܒܵܐ ܀ 265 :ܚܵܘܝܼ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܒܲܡܩܲܒܿܠܵܢܹ̈ܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ 266 ܕܪܲܡܪܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 267 :ܓܠ̣ܵܐ ܟܲܣ̈ܝܵܬܹܗ ܒܪܘܼܟܵܒܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ 268 ܘܐܲܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܒܠܸܫܵܢ ܒܸܣܪܵܐ ܀ 269 :ܦܘܼܡܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܚܠܵܦ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ 270 ܘܫܲܡܠܝܼ ܘܲܓܼܡ݂ܲܪ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ ܒܢܲܦܫܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܀ 271 :ܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪܵܐ ܒܝܲܕܼ ܚܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܡܲܠܸܐ 272 ܚܲܣܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܘܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܀ 273 ܐܘܿ ܚܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܕܦܲܠܸܓܼܘ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪܵܐ: pb. 80 274 ܘܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܟܼܪܸܙܘ ܟܲܣܝܵܐ ܒܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܓܠܲܝ̈ܵܐ ܀ 275 :ܐܘܿ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܝ̄ܠܝܼܕܲܝ̈ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܥܵܡ̇ܪ̈ܲܝ ܒܐܲܪܥܵܐ 276 ܕܲܕܼܪܲܫܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܒܝܲܕܼ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 277 :ܐܘܿ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܟܼܠܝܘܿܡ ܗܵܦܹ̇ܿܟ ܠܲܟܼܝܵܢ ܡܸܕܼܪܹܗ 278 ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܀ 279 :ܒܗܲܝܟܲܠ ܡܸܕܼܪܵܐ ܨܒܼܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܢܸܥܡܲܪ ܚܘܼܒܹܿܗ 280 ܘܲܒܼܚܵܫܘܿܫܵܐ ܚܵܘܝܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܀ 281 :ܒܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܟܣܸܐ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ 282 ܘܲܒܼܡܸܣܟܹܿܢܹ̈ܐ ܦܲܠܸܓܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ ܀ 283 :ܒܦܘܼܡ ܚܲܠܵܫܹ̈ܐ ܡܲܠܸܓܼ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܹܗ 284 ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܝܲܠܕܵܐ ܕܕܸܵܡܹ̇ܐ ܟܠܹܗ ܠܐܲܒܼܵܐ ܕܝܲܠܕܹܿܗ ܀ 285 :ܒܠܸܫܵܢ ܒܸܣܪܵܐ ܩܥ̣ܵܐ ܥܲܠ ܪܘܼܚܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 286 ܘܐܲܝܟ ܕܲܫܘܸܐ ܠܹܗ ܒܪܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܫܘܸܐ ܐܵܦ ܪܘܼܚܵܐ ܀ 287 :ܒܟܸܢܵܪ ܡܸܠܹ̈ܐ ܪ̈ܲܓܿܘܼܙܬܼܵܢܹܐ ܫܡ݂ܲܥܘ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ 288 ܕܐܝܼܬܼ ܠܲܩܢܘܿܡܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܀ 289 :ܟܣܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܡܹܗ ܟܲܓܼ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 290 ܘܒܲܕܸܿܩ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܨܠܸܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܢܵܘܪܸܒܼ ܨܲܠܡܹܗ ܀ 291 :ܒܨܲܠܡܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ 292 ܘܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܠܲܐܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܀ 293 :ܒܦܘܼܡ̇ܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܟܕܲܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ 294 ܒܝܲܕܼ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܀ 295 :ܦܘܿܩܘ ܠܲܡ ܬܲܠܡܸܕܼܘ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܐܲܥܡܸܕܼܘ ܐܵܢܘܿܢ 296 ܒܲܫܡܵܐ ܕܐܲܒܼܵܐ ܘܕܲܒܼܪܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܘܲܕܼܪܘܼܚ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܀ 297 :ܘܐܸܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܥܡ݂ܲܕܼܘ ܘܐܸܬܼܩܲܕܲܫܘ ܒܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ 298 ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܠܡܵܢ ܟܲܝ ܐܵܘܬܲܪ ܗܵܢ ܫܘܼܡ̇ܗܵܐ ܀ 299 :ܠܦܵܘܠܘܿܣ ܢܸܩܪܸܐ ܕܢܹܐܠܲܦ ܡܸܢܹܗ ܐܲܝܟ ܓܹܐܙܲܒܼܪܵܐ 300 ܕܲܦܬ݂ܲܚ ܒܐܝܼܕܹܗ ܩܠܝܼܕܼܵܐ ܕܪܸܡܙܵܐ ܓܲܙܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܀ 301 :ܒܝܲܕܼ ܠܲܡ ܥܹܕܲܬܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܹܗ ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ 302 ܠܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܵ̇ܕܼܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܀ 303 :ܘܐܸܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܒܥܹܕܿܬܵܐ ܝ̄ܠܸܦܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܹܝܠ ܟܲܣܝܘܼܬܼܵܐ 304 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܵܘܕܸܿܐ ܚܕܼܵܐ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܦܘܼܡ ܥܹܕܿܬܵܐ ܀ 305 :ܐܸܢ ܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܒܵܗ̇ ܐܸܬܼܚܲܟܲܡܘ 306 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܹܐܠܲܦ ܡ̣ܢ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܝܸܠܦܲܬ̤ ܘܲܓܼܠܵܬ̤ ܀ 307 :ܥܹܕܲܬܵܐ ܝܸܠܠܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܡ̇ܟܼܘܿܪܵܗ̇ ܪܲܒܵܐ ܕܪ̈ܲܒܹܿܐ 308 ܘܟܸܬܼܒܲܬ̤ ܣܸܦܪܵܐ ܕܢܸܬܼܗܲܓܿܘܿܢ ܒܹܗ ܝܲܠ̈ܕܹܿܐ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܀ 309 :ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܩܲܒܸܿܠܘ ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܘܲܥܬ݂ܲܪܘ ܘܝܼܪܸܒܼܘ 310 ܘܦܲܪܢܸܣܘ ܡܸܢܹܗ ܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܕܓܸܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 311 ܡܲܓܵܢ ܢܲܣܒ̣ܿܘܼܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܡ̇ܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܡܲܠܝܲܬܼ ܛܘܼܒܹ̈ܐ: pb. 81 312 ܘܡܲܓܵܢ ܦܲܪܣܘܼܗ̄ ܩܕܼܵܡ ܢܵܣܘܿܒܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼܘ ܀ 313 :ܢܦܲܩ̣ܘ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܒܵܬܲܪ ܥܵܠܡܵܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܝܵܐ 314 ܘܟܲܒܸܿܫܘ ܟܲܕܼܢܘܼܗܝ ܒܢܝܼܪܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 315 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܡ̣ܥܘܼܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܬܲܠܡܸܕܼܘ ܘܐܲܥܡܸܕܼܘ 316 ܘܓܲܡܪܘܼܗ̇ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܘܲܒܼܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܠܵܐ ܬܘܼܗܵܝܵܐ ܀ 317 :ܐܲܟܼܪܸܙܘ ܘܐܲܦܸܘ ܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ 318 ܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܬܲܕܼܩܵܐ ܒܝܲܕܼ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܀ 319 :ܦܵܠܚܹ̈ܐ ܚܝܼܨܹ̈ܐ ܪܟܸܒܼܘ ܥܲܠ ܪ̈ܲܟܼܫܵܐ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡܪ̈ܝܼܕܹܐ 320 ܘܲܟܼܕܲܢܘ ܐܸܢܘܿܢ ܬܚܹܝܬܼ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ ܕܲܡܠܸܟ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܀ 321 :ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܚܣܲܢ̣ܘ ܟܠ ܚܲܝ̈ܠܝܼܢ ܕܫܸܡ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ 322 ܘܐܲܠܸܦܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܢܸܩܪܘܿܢ ܒܲܫܡܵܐ ܕܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 323 :ܥܩ݂ܲܪܘ ܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ ܘܝܗ̄ܘܼܕܼܝܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܦܹܐܪܹ̈ܐ 324 ܘܲܢܨܲܒܼܘ ܩܘܼܫܬܵܐ ܦܹܐܪܵܐ ܕܗܲܢܝܼ ܠܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ ܀ 325 :ܐܵܘܩܸܕܼܘ ܝܲܥܪܵܐ ܕܐܵܘܥܝܼ ܒܝܼܫܵܐ ܒܚܲܩܵܠܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 326 ܘܐܲܡܪܝܼܘ ܙܲܪܥܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܓܼܵܘ ܢܲܦܫܵܬܼ̈ܐ ܀ 327 :ܥܩ݂ܲܪܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܲܦܬܲܟܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܵܬ̤ ܛܘܼܥܝܲܝ 328 ܘܣܵܡ̣ܘ ܫܲܬܼܐܸܣܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢ ܩܘܼܫܬܵܐ ܕܚܲܕܼ ܝܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 329 :ܪܕܲܦܘ ܥܲܪܦܸܠܵܐ ܕܦܪܝܼܣܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬܼ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ 330 ܘܲܪܕܼܵܐ ܥܵܡܠܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܨܸܡܚܵܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܀ 331 :ܬܪܸܥܣܲܪ ܕܸܠܩܹ̈ܐ ܢܗܲܪܘ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܕܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬܼ 332 ܘܫܹܠܚܲܬ̤ ܐܸܒܼܠܵܗ̇ ܘܠܸܒܼܫܲܬ̤ ܢܲܚܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܪܐ ܀ 333 :ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܝܲܪ̈ܚܹܐ ܫܲܡܸܫܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܟܼܠ ܫܘܼܚܠܵܦܝܼ̈ܢ 334 ܘܡܲܕܸܿܟܼܘ ܐܘܼ ܟܼܠܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵ ܠܦܘܼܬܼ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܀ 335 :ܢܦܲܩ̣ܙ ܠܲܫܒܼܝܼܠܹ݁̈ܐ ܘܒܹܝܬܼ ܐܲܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼܘ 336 ܘܟܲܢܸܫܘ ܘܲܡܠ̣ܵܘ ܒܹܝܬܼ ܡܸܫܬܿܘܼܬܼܵܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 337 :ܒܝܲܡܵܐ ܘܝܲܒܼܫܵܐ ܪܕܼܵܘ ܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܢܲܚܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 338 ܘܒܸܐܕܼܢܲܝܝ̈ ܟܠܢܵܫ ܙܪܲܥܘ ܣܲܒܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܚܵܝܑܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܀ 339 :ܦܲܪܣܘܼܗ̇ ܡܨܝܼܕܲܬܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܠܐܲܪܒܲܥ ܦܸܢ̈ܝܵܢ 340 ܘܟܲܢܫܲܬ̤ ܘܲܡܠܵܬ̤ ܨܲܝܕܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܗܲܢܝܼ ܘܲܪܚܝܼܡ ܀ 341 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܸܒܼܥܹ̈ܐ ܐܲܫܩܝܼܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܡܲܠܝܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ 342 ܘܐܲܦܪܝܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܓܘܼܒܵܐ ܡܝܼܬܼܵܐ ܕܝܲܒܿܝܼܫܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 343 :ܐܲܪܡܝܼܘ ܦܸܨܹ̈ܐ ܘܦܲܠܸܓܼܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ 344 ܘܟܼܠܚܲܕܼ ܡܼܢܗܘܿܢ ܚ̣ܙܲܩ ܠܲܦܢܝܼܬܼܵܐ ܕܣܵܡܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܀ 345 :ܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܪܗ̄ܘܿܡܹܐ 346 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܬܪܲܥ ܡ̇ܪܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ pb. 82 347 :ܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܡܛܵܬܹܗ ܐܸܡ̇ܐ ܕܲܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ 348 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܪܹܫܵܐ ܩ̣ܒܲܥ ܒܵܗ̇ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 349 :ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܩܥ̣ܵܐ ܒܲܪ ܪܲܥܡܵܐ ܠܐܵܦܸܣܵܝܹ̈ܐ 350 ܘܟܲܢܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܡܫܲܥ ܬܲܗܪܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܀ 351 :ܦܲܫܩܹܗ ܠܲܫܡܹܗ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܹܐ ܕܲܚܦܝܼܛܘܼܬܹܗ 352 ܕܐܲܪܓܸܿܫ ܒܹܗ ܟܠ ܟܲܕܼ ܩܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܬܼܵܘ ܣܲܒܼܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 353 :ܒܪܲܥܡܵܐ ܕܩܵܠܹܗ ܡܸܬܼܪܲܓܸܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܸܒܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 354 ܘܡܸܬܼܪܲܟܲܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܬܲܠ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܀ 355 :ܡܲܬܿܝ ܦܲܠ̣ܚܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ ܒܩܵܠ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ 356 ܘܐܲܪܡܝܼ ܒܓܼܵܘܵܗ̇ ܙܲܪܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܦܸܪܥܲܬ̤ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܀ 357 :ܐܲܪܥܵܐ ܟܪܝܼܬܵܐ ܕܲܠܠܝܼܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܝܲܕܼ ܦܸܠ̈ܐܵܬܼܵܐ 358 ܬܪܲܨ ܠܵܗ̇ ܫܸܩܝܵܐ ܕܦܘܼܫܵܩ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܘܲܩܢܵܬ̤ ܚܲܝܠܵܐ ܀ 359 :ܥܲܡܵܐ ܓܙܝܼܪܵܐ ܕܡܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܲܒܼܥܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ 360 ܚܙ̣ܵܐ ܕܡܸܬܼܪܲܫܡܝܼܢ ܥܲܡܡܹܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܬܲܒܿܪܹܗ ܠܛܲܒܼܥܹܐ ܀ 361 :ܓܲܡܪܹܗ ܠܥܲܡܵܐ ܐܲܝܟ ܚܲܣܝܼܪܵܐ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܣܢܝܼܩ 362 ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܀ 363 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܫܲܒܼܪܵܐ ܡܸܬܼܗܲܓܸܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܫܡܵܐ ܕܐܲܒܼܵܐ 364 ܘܟܲܕܼ ܐܸܬܼܚܲܟܲܡ ܐܲܠܦܹܗ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܲܫܘܹܝܢ ܀ 365 :ܐܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܙܪܲܥ̣ܘ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܟܠܢܵܫ 366 ܘܐܵܘܥܝܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܚܕܼܵܐ ܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 367 :ܠܡܲܪܩܘܿܣ ܢܲܓܼܕܹܿܗ ܩܵܠܵܐ ܕܲܩ̣ܪܵܝܗܝ ܠܘܵܬܼ ܪ̈ܗ̄ܘܿܡ̇ܝܹܐ 368 ܘܬܲܪܓܸܿܡ ܬܲܡ̇ܢ ܚܹܝܠ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܹܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܀ 369 :ܐܲܡܫܲܥ ܛܸܒܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܡܲܠܟܵܐ 370 ܘܲܬܡܲܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܹܫܹܗ ܀ 371 :ܡܲܠܟܵܐ ܘܥܲܡܵܐ ܨܵܬܼܘ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܲܒܼܚܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 372 ܘܩܲܒܸܿܠܘ ܘܲܫܠܸܡ̣ܘ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܡܠܸܟ ܥܲܠ ܟܠ ܀ 373 :ܠܘܼܩܵܐ ܐܲܫܦܲܥ ܫܸܩܝܵܐ ܕܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ 374 ܘܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܓܝܼܚܘܿܢ ܦܪܲܣ ܥܲܠ ܟܠܢܵܫ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 375 :ܠܥܸ݂ܙ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܥܲܡ ܡܸܨܪܲܝܵܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝܝܼܢ ܠܹܗ 376 ܘܲܟܼܢܲܫ̣ܘ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܕܲܡܫܲܥ̣ܘ ܠܸܥܙܹܗ ܕܲܠܗܘܿܢ ܕܵܡܹ̇ܐ ܀ 377 :ܕܲܡܝܼ ܒܩܵܠܹܗ ܐܲܝܟ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܲܪ̄ܿܬܼ ܓܸܢܣܵܗ̇ 378 ܘܲܚܒ݂ܲܫ ܐܸܢܘܿܢ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܢܸܫ̈ܒܹܿܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܀ 379 :ܒܕܼܝܼܠܗܘܿܢ ܡܲܠܸܠ ܘܐܲܫܡܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܩܵܠ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ 380 ܘܐܲܥܝܼܪ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܸܢܵܬܼܵܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ pb. 83 381 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܐܲܥܬܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܹܝܠ ܠܵܫܵܢܹ̈ܐ 382 ܕܟܼܠܢܵܫ ܢܸܣܲܒܼ ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܒܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܘܹܗ ܀ 383 :ܒܝܲܕܼ ܡ̇ܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ 384 ܠܡܸܪܕܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܠܟܼܠ ܐܲܪܪ̈ܵܘܵܢ ܀ 385 :ܒܡܲܡܠܠܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܣܵܡ̣ܘ ܫܲܬܸܐܣܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢ ܩܘܼܫܬܵܐ 386 ܘܫܲܟܼܠܸܠܘ ܘܲܒܼܢ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܲܡܡܝܼ̈ܢ ܚܕܼܵܐ ܬܵܘܕܿܝܼܬܼܵܐ ܀ 387 :ܦܵܘܠܘܿܣ ܓܼܒܼܝܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܕܲܗܒܼܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ 388 ܘܐܲܦܸܠ ܟܠܢܵܫ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܸܒܼܢܸܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܀ 389 :ܩܵܥܹ̇ܐ ܟܠܢܵܫ ܒܗܲܪ̈ܵܛܝܼܩܹܐ ܦܵܥܠܹ̈ܐ ܢܟܼܝܼܠܹ̈ܐ 390 ܕܠܵܐ ܠܲܡ ܬܸܒܼܢܘܿܢ ܥܡܝܼܪܵܐ ܘܟܼܘܼ̈ܒܹܿܐ ܒܗܵܢ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܀ 391 :ܠܹܗ ܦܲܐܝܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬܼ ܠܲܡܙܲܗܵܪܘ ܠܘܵܬܼ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ 392 ܘܗܘ̤ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܒܼܚܲܪ ܝܲܥܪܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 393 :ܐܲܝܟ ܪܲܒܿܚܲܝܠܵܐ ܒܪܹܫ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܡܠܲܒܸܿܒܼ ܟܠܫܵܥ 394 ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܫܠܲܚ ܙܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܝܲܒܼ ܀ 395 :ܡܲܠܸܦ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܲܩܪܸܒܼ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ 396 ܘܲܡܚܵܘܸܐ ܠܲܢ ܕܲܒܼܥܸܠܕܲܪܲܢ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 397 :ܠܒܲܫܘ ܠܲܡ ܩܘܼܫܬܵܐ ܣܘܝܸܡܘ ܣܲܢܘܲܪܬܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ 398 ܘܐܲܚܘܿܕܼܘ ܣܲܝܦܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܟܿܘܿܢ ܀ 399 :ܗܵܐ ܐܲܠܸܦ ܠܲܢ ܦܵܠܚܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܬܲܡܼܬܿܘܼܫܵܐ 400 ܬܵܘ ܢܸܬܿܛܲܝܲܒܼ ܠܡܸܠܒܲܫ ܙܲܝܢܵܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 401 :ܗܵܐ ܕܪܲܫܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܥܲܒܼܕܲܝ̈ ܡܲܠܟܵܐ 402 ܬܵܘ ܢܸܪܕܹܿܐ ܒܵܗ̇ ܠܘܲܥܕܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 403 :ܗܵܐ ܢܦܲܩ̣ܘ ܦܲܠ̣ܚܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܟܼܘܼ̈ܒܹܿܐ ܒܝܲܕܼ ܚܲܫܲܝ̈ܗܘܿܢ 404 ܢܸܥܩܘܿܪ ܡܸܢܵܗ̇ ܝܼܥܪܵܐ ܕܐܵܘܥܝܼ ܡܸܨܥܲܬܼ ܚܸܛܹ̈ܐ ܀ 405 :ܗܵܐ ܦܬ݂ܲܚܘ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܐܲܚܝܼܕܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܐ̇̄ܢܵܫܵܐ 406 ܬܵܘ ܢܸܬܼܚܲܦܲܛ ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܬܲܚܕܲܘܼܢ ܒܪܲܦܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܲܢ ܀ 407 :ܗܵܐ ܙܩܲܪܘ ܢܲܚܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܥܘܼܒܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ 408 ܢܟܲܣܸܐ ܟܠܢܵܫ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܘܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܢܲܦܫܹܗ ܀ 409 ܗܵܐ ܚ̣ܫܲܠ ܙܲܝܢܵܐ ܠܲܩܪ̈ܲܒܼܬܼܵܢܹܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܀ 410 ܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܸܐ ܩܕܼܵܡ ܨܸܢ̈ܥܵܬܹܗ ܕܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ ܀ 411 :ܗܵܐ ܐܲܠܸܦܘ ܠܲܢ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܸܙܟܸܿܐ ܘܲܒܼܡܵܢ ܚܵܐܹ̇ܒܼ 412 ܢܩܲܒܸܿܠ ܓܼܐܪ̈ܵܘܗܝ ܒܣܲܟܿܪܵܐ ܕܟܼܝܼܪܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 413 :ܗܵܐ ܦܬ݂ܲܚܘ ܓܲܙܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡ ܢܵܣܘܿܒܹ̈ܐ 414 ܢܸܣܲܒܼ ܡܲܓܵܢ ܘܢܸܬܸܿܠ ܡܲܓܵܢ ܘܢܸܚܸܐ ܘܢܲܚܸܐ ܀ 415 :ܗܵܐ ܢܒܲܥ̣ ܫܸܩܝܵܐ ܪܘܼܚܵܢܝܵܐ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ 416 ܢܲܫܩܸܐ ܠܢܲܦܫܲܢ ܘܠܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܲܢ ܡ̣ܢ ܚܲܠܝܘܼܬܹܗ ܀ 417 ܗܵܐ ܕܢܲܚ̣ ܫܸܡܫܵܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܒܓܼܵܘ ܚܸܫܘܿܟܹ̈ܐ: pb. 84 418 ܢܸܪܕܿܘܿܦ ܛܘܼܥܝܲܝ ܚܸܫܟܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܲܢ ܀ 419 :ܕܠܵܐ ܣܵܦ̇ܩܝܼܢܲܢ ܠܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ 420 ܢܲܪܡܸܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܹܐ ܐܲܝܟ ܫܵܡܘܿܢܵܐ ܀ 421 :ܕܟܲܪܝܵܐ ܡܸܠܬܲܢ ܕܬܸܡܛܸܐ ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܕܕܘܼܒܵܪ݁ܲܝܗܘܿܢ 422 ܢܸܚܙܘܿܩ ܥܲܡܗܘܿܢ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܕܩܠܝܼܓܼ ܓܸܦܹܗ ܀ 423 :ܢܸܩܥܸܐ ܥܲܡܗܘܿܢ ܚܕܼܵܐ ܬܵܘܕܿܝܼܬܼܵܐ ܠܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 424 ܕܐܲܥܬܲܪ ܟܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡ̇ܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/73
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On Pentecost - ܥܲܠ ܝܘܿܡ ܥܹܐܕܼܵܐ ܕܦܲܢܛܹܩܘܼܣܛܹܐ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/73.
Bibliography:
On Pentecost - ܥܲܠ ܝܘܿܡ ܥܹܐܕܼܵܐ ܕܦܲܢܛܹܩܘܼܣܛܹܐ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/73.

Show Citation Styles