Narsai: On the Rich Man and Lazarus - ܥܲܠ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܘܠܵܥܵܙܵܪ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܨܠܸܡ ܦܸܠܐܬܼܵܐ ܨܵܪ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܒܕܲܦܵܐ ܕܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 2 ܘܲܩܒܲܥ ܐܸܢܹܝܢ ܒܓܼܵܘ ܦܵܠܵܛܝܼܢ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܀ 3 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܝܘܼܩܢܵܐ ܪܲܟܸܿܒܼ ܐܸܢܹܝܢ ܠܡܸܠܲܝ̈ ܦܘܼܡܹܗ 4 ܘܟܲܢܝܼ ܐܸܢܹܝܢ ܒܫܸܡ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܹܐ ܐܲܝܟ ܗܵܘ̇ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܀ 5 :ܚܲܬܿܝܼܬܼܵܐܝܼܐܬܼ ܦܲܚܸܡ ܡܸܠܹ̈ܐ ܠܘܼܒܩܲܠ ܡܸܠܹ̈ܐ 6 ܘܐܲܪܡܝܼ ܥܠܲܝܗܹܝܢ ܛܲܒܼܥܵܐ ܕܡܲܬܼܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܣ̈ܝܵܢ ܀ 7 :ܒܟܼܠ ܐܸܣܟܹܿܡܝܼ̈ܢ ܕܲܡܝܼ ܐܸܢܹܝܢ ܒܗܵܘ̇ ܡ̇ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ 8 ܘܟܲܣܝܼ ܐܸܢܹܝܢ ܒܢܲܚܬܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܫܸܡ ܦܸܠ̈ܐܬܼܵܐ ܀ 9 :ܒܫܸܡ ܦܸܠ̈ܐܬܼܵܐ ܟܲܣܝܹܗ ܠܚܲܝܠܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 10 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܣ̈ܝܵܢ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܕܪ̈ܲܦܝܲܝ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 11 :ܒܦܲܩܝܼܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܕܪ̈ܲܦܝܲܝ ܢܲܦܫܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 12 ܟܲܕܼ ܨܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܠܸܡ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 13 :ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܚܵܘܝܼ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܦܲܐܝܘܼܬܼ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 14 ܘܚܲܬܼܚܸܬܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܫܡܲܥ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܡܲܠ̈ܝܵܢ ܬܲܗܪܵܐ ܀ 15 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܟܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ 16 ܘܡܸܬܼܚܲܘ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܚܲܬܿܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܀ 17 :ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܐܲܝܟ ܗܵܘ̇ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ 18 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܒܲܕܼܪܲܚܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܒܼܵܕܼܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܀ pb. 85 19 :ܥܒܼܵܕܼܵܐ ܓܵܡܲ݁ܪ ܠܚܲܣܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܡܸܠܹ̈ܐ 20 ܘܐܵܝܟ ܕܲܒܼܢܘܼܗܪܵܐ ܡܚܵܘܸܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 21 :ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܡܲܠ̈ܝܵܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ 22 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܓܲܙܵܐ ܡܣܲܬܲܪ ܚܲܝܠܵܐ ܕܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ܗܹܝܢ ܀ 23 :ܚܲܝܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܟܣܸܐ ܒܲܒܼܥܵܬܼܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ 24 ܘܐܸܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܹܗ ܀ 25 :ܪܸܚܡܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܩܪܵܬܲܢܝܼ ܕܐܸܩܪܸܐ ܒܣܸܦܪܹܗ ܕܡ̇ܪܲܢ 26 ܘܡ̣ܢ ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܢܲܓܼܕܲܢܝ ܡܲܬܼܠܵܐ ܨܹܝܕܼ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܀ 27 :ܗܘ̤ ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܓܲܪܓܲܢܝ ܕܐܸܒܼܥܸܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ 28 ܘܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܢܦܲܠ̣ ܠܝܼ ܗܸܪܓܵܐ ܕܟܲܣܝܘܼܬܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܀ 29 :ܟܲܣܝܼܘܼܬܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܲܡܟܲܣܝܵܐ ܒܢܲܚܬܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ 30 ܘܓܼܪܓܿܢܝ ܪܸܥܝܵܢܝ ܠܡܸܓܼܠܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܒܲܐܦܲܝ̈ ܡܸܠܹ̈ܐ ܀ 31 :ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܥܸܠܹ̇ܬܼ ܩܵܡܹ̇ܬܼ 32 ܘܐܲܝܟ ܕܲܠܝܘܼܩܢܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܝܘܼܩܢܵܐ ܕܲܒܼܥܹ̇ܝܬܼ ܀ 33 :ܒܚܘܼܩܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܲܒܼܦܸܠ̈ܐܵܬܼܵܐ ܒܥܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܬܼܒܲܩܸܐ 34 ܕܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܫܸܡ ܦܸܠ̈ܐܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܀ 35 :ܫܸܡ ܦܵܠ̈ܐܵܬܼܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܟܲܕܼ ܪܵܗܹ̇ܛ ܒܹܝܬܼ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ 36 ܘܲܨܒܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܕܲܥ ܥܲܡ ܫܘܼܡ̇ܗܵܐ ܐܵܦ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܀ 37 :ܬܪܹܝܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܟܲܕܼ ܨܝܪܝܼܢ ܒܣܲܡܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ 38 ܘܟܲܕܼ ܕܵܡܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܝܘܼܩܢܵܐ ܠܝܘܼܩܢܵܐ ܀ 39 :ܫܸܡ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܘܫܸܡ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܪܫܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ 40 ܘܲܦܣܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 41 :ܫܸܡ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܪܫܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܼܩܕܵܡܼ ܒܪܹܫ ܣܘܼܪܓܵܕܼܵܐ 42 ܘܲܒܼܫܘܼܠܵܡܹܗ ܫܸܡ ܡܸܣܟܹܿܝܢܵܐ ܕܡܸܣܟܹܿܝܢ ܘܲܨܪܝܼܟ ܀ 43 :ܒܦܲܐܝܘܼܬܼ ܢܲܚ̈ܬܹܿܐ ܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܘܼܩܢܹܗ ܕܲܩܬܸܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ 44 ܘܲܕܼܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܒܵܝ̇ܫܵܐ ܕܲܟܼܒܼܝܼܢ ܪ̈ܘܼܩܥܹܐ ܀ 45 :ܦܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܙܘܵܐ ܕܲܒܼܨܘܼܪ̈ܵܬܹܗ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ 46 ܘܲܫܟܼܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܫܲܦܝܼܪ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 47 :ܢܲܗܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܙܢܲܝ̈ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܕܝܘܼܩܢܹܗ ܕܣܲܢܝܵܐ 48 ܘܚܸܫܘܿܟܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܀ 49 ܐܘܿ ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܕܒܲܬܼܪܹܝܢ ܝܘܼܩܢܹ̈ܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. 86 50 ܕܫܲܦܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܀ 51 :ܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ 52 ܘܠܵܐ ܡܫܲܟܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܣܲܢܝܘܼܬܹܗ ܀ 53 :ܒܲܪܵܢܵܐܝܼܬܼ ܣܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܙܘܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟ ܢܲܦܫܵܐ 54 ܘܓܼܵܘܘܵܢܵܐܝܼܬܼ ܣܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܫܟܼܝܼܪ ܚܬܼܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܀ 55 :ܒܢܲܦܫܹܗ ܣܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܕܲܣܢܸܐ ܟܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ 56 ܘܲܒܼܪܸܥܝܵܢܹܗ ܦܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܪܓܼܝܼܓܼ ܫܲܦܝܼܪ ܟܠܹܗ ܀ 57 :ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܠܒܲܪ ܒܵܣܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܣܵܢܹ̇ܐ ܢܲܦܫܵܐ 58 ܘܣܲܢܝܘܼܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܩܲܠܣܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܠܫܲܦܝܼܪ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 59 :ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܣܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܣܢܸܐ ܨܘܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 60 ܘܲܒܼܪܸܥܝܵܢܹܗ ܢܕܝܼܕܼ ܘܲܡܫܲܟܲܪ ܦܠܸܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܀ 61 :ܥܲܠ ܗܲܕܵܡ̇ܘ̈ܗܝ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬܼ ܦܲܐܝܘܼܬܼ ܫܘܼܦܪܵܐ 62 ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܢܲܦܫܹܗ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܣܲܢܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܣܢܸܐ ܀ 63 :ܒܢܲܚ̈ܬܹܿܐ ܕܒܼܘܼܨܵܐ ܡܸܬܓܲܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܢܸܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 64 ܘܲܒܼܦܘܼܢܵܩܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܦܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 65 :ܦܠܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ ܘܲܪܓܼܝܼܓܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܦ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ 66 ܘܠܵܐ ܣܵܒܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܬܼܦܲܢܵܩܘܼ ܒܪܲܒܿܘܼܬܿ ܛܘܼܒܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 67 :ܣܒܼܝܼܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܘܲܡܫܲܪܬܿܝܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̇ܘܙܿܢ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ 68 ܘܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܒܹܝܬܼ ܦܘܼܢܵܩܹ̈ܐ ܘܲܠܦܘܼܢܵܩܹ̈ܐ ܀ 69 :ܣܲܓܿܝܼܵܐܝܼܬܼ ܟܫܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܛܘܼܒܹ̈ܐ 70 ܘܠܵܐ ܥܵܢ̇ܕܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܙܢܲܝ̈ ܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟܲܬܼܗܘܿܢ ܀ 71 :ܒܟܼܠ ܬܘܼܩܵܢܝܼ̈ܢ ܡܸܬܼܒܲܣܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܲܣܵܡܵܐ 72 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܒܼܵܣܹ̇ܡ ܬܘܼܒܼ ܡܸܬܼܝܲܐܲܒܼ ܕܬܼܵܘ ܢܸܬܼܒܲܣܲܡ ܀ 73 :ܠܵܐ ܦܵܛܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܢܵܐ ܕܒܼܘܼܣܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܬܼܘܿܪܹܗ 74 ܕܥܲܕܼ ܦܵܛܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ ܩܲܕܼܡܹܗ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܀ 75 :ܐܲܝܟ ܥܲܕܼܥܹܕܼܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܝܬܹܿܗ ܕܐܵܣܘܿܛ ܢܲܦܫܵܐ 76 ܘܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܪܲܥܡܵܐ ܛܵܟ ܪܵܥܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠ ܚܲܕ̈ܘܵܬܼܵܐ ܀ 77 :ܒܩܵܠ ܚܲܕܼ̈ܘܵܬܹܗ ܡܸܫܬܿܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ 78 ܘܲܡܪܲܟܸܿܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܐܸܒܼܠܵܐ ܥܲܠ ܥܵܩܵܬܹ̈ܗ ܀ 79 :ܠܦܘܼܬܼ ܚܲܕܼ̈ܘܵܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܚܲܕܵܝܵܐ ܡܥܵܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܥܵܩܵܐ 80 ܘܐܲܝܟ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܙܡܝܼܪ݁ܵܬܹܗ ܐܵܦ ܐܘܼܠܝܵܬܹ̈ܗ ܀ 81 :ܗܵܘ̇ ܙܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܗܵܘ̇ ܒܵܟܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ 82 ܘܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܡܲܗ ܒܚܲܕܘܲܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܘܟܲܪܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 83 :ܚܲܕܼ ܪܵܩܹܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܚܲܕܼ ܡܲܪܩܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ ܕܥܲܠ ܡܝܼܬܼܵܐ 84 ܘܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܘܲܪ ܥܲܠ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܹܐ ܕܠܵܐ ܟܹܐܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܀ pb. 87 85 :ܚܲܕܼ ܡܲܥܘܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܚܲܕܼ ܡܲܥܡܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦܫܹܗ ܒܟܹܐܢܘܼ 86 ܘܡܲܢ ܠܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܕܠܵܐ ܟܹܐܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 87 :ܠܵܐ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܓܲܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܚܲܪܡ̇ܢܵܐ 88 ܘܠܵܐ ܙܵܕܼܩܵܐܝܼܬܼ ܡܸܫܬܲܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ ܀ 89 :ܠܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܐܸܣܟܹܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ 90 ܘܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܒܲܣܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܡܸܫܬܲܢܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܀ 91 :ܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܚܲܪܡ̇ܢܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ 92 :ܘܠܵܐ ܙܵܕܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܫܘܼܢܵܩܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ 93 :ܙܲܒܼܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܫܲܚܠܸܦ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ 94 ܘܲܠܚܲܕܼ ܝܲܩܲܪ ܘܲܠܚܲܕܼ ܨܲܥܲܪ ܒܲܕܼܠܵܐ ܦܲܐ̈ܝܵܢ ܀ 95 :ܒܠܵܐ ܦܲܐܝܘܼܬܼܵܐ ܡܸܫܬܲܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܩܘܼܫܬܵܐ 96 ܘܲܒܼܫܒܼܝܼ̈ܚܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܦܲܢܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܙܹܐܦܵܐ ܀ 97 :ܒܛܘܼܒܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܫܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܚܘܿܡ ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ 98 ܘܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܕܲܪܡܸܐ ܒܬܲܪܥܹܗ ܀ 99 :ܒܬܲܪܥܹܗ ܕܚܲܪܡ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܚܘܼܡܵܐ ܕܡܸܣܟܹܿܝܢ ܒܲܫܡܹܗ 100 ܘܡܸܬܼܝܲܐܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܲܪܘܲܚ ܠܲܣܢܝܼܩܘܼܬܹܗ ܀ 101 :ܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܨܪܝܼܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܛܵܒܼ̈ܢ 102 ܘܲܥܦܝܼܦܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬܼ ܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܹܗ ܘܲܟܼܪܝܼܗܘܼܬܹܗ ܀ 103 :ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܟܹܐܒܼܝܼ̈ܢ ܕܥܲܣܩܝܼܢ ܣܲܓܿܝܼ ܡܸܬܼܢܵܘܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 104 ܒܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܡܡܲܟܿܟܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܫܘܼܚܢܹ̈ܐ ܣܢܲܝ̈ܝܵܐ ܀ 105 :ܫܘܼܚܢܹ̈ܐ ܣܢܲܝܵ̈ܐ ܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܣܒܼܝܼܣ ܟܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ 106 ܘܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܲܚܠܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܘܼ̈ܬܼܡ̇ܬܼܵܐ ܀ 107 :ܢܸܒܼܥܵܐ ܕܫܘܼܚܢܹ̈ܐ ܥܒܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܘܼܫܡܹܗ ܕܚܝܼܨ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 108 ܘܪܵܕܹܐ ܡܸܢܹܗ ܪܸܗܠܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܕܕܼܵܠܲܚ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 109 :ܬܲܦܹ̈ܐ ܕܪܸܗܠܵܐ ܡܸܫܬܲܦܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܘ ܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ 110 ܘܕܲܠܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܪܹܚ ܣܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܕܪܵܕܹܐ ܡܸܢܹܗ ܀ 111 :ܟܲܠ̈ܒܹܿܐ ܝܲܥܥܢܹ̈ܐ ܫܵܬܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܠܪܸܗܠܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ 112 ܘܡܸܬܿܬܲܪܣܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܕܲܚܒܼܵܪ̈ܵܬܹܗ ܀ 113 :ܠܪܹܝܚ ܣܲܪܝܘܼܬܹܗ ܡܸܬܼܡܲܢܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܝܲܥܢܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܐ 114 ܘܣܵܥ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܘܡܸܣܬܲܥܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܫܘܼ̈ܡ̇ܬܹܗ ܀ 115 :ܐܘܿ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܟܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܦܓܲܪ ܘܲܒܼܪܘܼܚ 116 ܥܒܼܝܼܕܼ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܠܣܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܀ 117 :ܐܘܿ ܠܦܲܓܼܪܵܢܵܐ ܕܲܢܕܲܝܼܕܼ ܦܲܓܼܪܹܗ ܥܲܠ ܦܲܓܪ̈ܵܢܹܐ 118 ܘܥܵܪܩܵܐ ܡܸܢܹܗ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܥܲܝܼܢܹ̈ܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ ܀ pb. 88 119 :ܐܘܿ ܠܗܵܝ̇ ܢܲܦܫܵܐ ܕܫܲܪܝܵܐ ܢܲܦܫܵܗ̄ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܡܝܼܬܼܵܐ 120 ܘܲܡܕܲܝܪܵܐ ܒܹܗ ܕܠܵܐ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܀ 121 :ܐܘܿ ܠܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܟܲܕܿ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܠܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ 122 ܘܲܡܙܲܝܼܥܵܐ ܠܗܘܿܢ ܢܲܦܫܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 123 :ܐܘܿ ܠܗܵܝ̇ ܢܲܦܫܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܛܥܸܢܲܬ̤ ܝܘܼܩܪܹܗ ܕܓܼܘܼܫܡܵܐ 124 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܲܬ̤ ܒܗܵܘ̇ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܥܡܝܼܠܵܐ ܘܩܲܫܝܵܐ ܀ 125 :ܥܡܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܩܫܸܐ ܗܵܘ̇ ܐܵܓܼܘܢܵܐ ܕܣܲܝܒܲܪ ܟܹܐܢܵܐ 126 ܘܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܸܚܡܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܀ 127 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܚܙ̣ܵܐ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܲܥܡܝܼܠ ܗܵܟܲܢ 128 ܘܡܲܢ ܐܸܬܼܒܲܩܝܼ ܒܐܵܓܼܘܿܢܸܣܛܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܗܵܢܵܐ ܀ 129 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܐܲܩܪܸܒܼ ܩܪܵܒܼܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐܬ ܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܦܲܓܼܪܵܐ 130 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܕܐܸܚܲܕܼ ܕܲܪܵܐ ܒܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܪ̈ܓܼܫܹܐ ܀ 131 :ܠܲܝܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܐܵܚܕܲܝ̈ ܕܲܪܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܪܵܪܵܐ 132 ܒܲܕܼܡܲܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܠܵܐ ܕܥܲܣܒܘܼܬܼ ܟܹܐܒܵܐ ܀ 133 :ܒܟܹܐܒܼܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܡܸܫܬܲܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܠܝܼܡ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 134 ܘܟܲܕܼ ܚܵܐܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܝܲܕܼ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܀ 135 :ܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܕܼܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܥܲܡܠܹܗ 136 ܘܛܵܒܼ ܚܵܐܹ̇ܿܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܚܘܼܒܵܠ ܦܲܓܼܪܹܗ ܀ 137 :ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܘܢܲܦܫܹܗ ܡܸܫܬܲܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܵܓܼܘܿܢ ܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ 138 ܦܲܓܼܪܹܗ ܒܟܹܐܒܼܵܐ ܘܢܲܦܫܹܗ ܒܚܲܫܵܐ ܕܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 139 :ܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܫܚܝܼܩܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬܼ ܠܹܗ ܠܠܵܐ ܡܲܐܝܼܢܵܐ 140 ܟܲܕܼ ܚܵܙܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܫܘܼܢܵܩܹܗ ܘܒܼܘܼܣܵܡ ܚܲܒܼܪܹܗ ܀ 141 :ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܛܘܼܒܼܵܘ̈ܗܝ ܕܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 142 ܘܡܸܬܼܝܲܐܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܲܪܘܲܚ ܠܲܨܪܝܼܟܼܘܼܬܹܗ ܀ 143 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܨܪܝܼܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܠܵܐ ܨܪܝܼܟܼܵܐ ܕܲܨܪܝܼܟ ܒܲܫܡܹܗ 144 ܘܲܟܼܡܵܐ ܥܦܝܼܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܲܟܣܸܐ ܒܫܘܼܠܵܐ ܥܲܡܠܹܗ ܀ 145 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܡܢܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܦܠܸܐ ܒܲܫܡܵܗܹ̈ܐ 146 ܘܲܟܼܡܵܐ ܥܦܝܼܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܫܘܼܢܵܩܵܐ ܕܐܸܬܼܡܲܢܲܥ ܠܹܗ ܀ 147 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܚܪܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܥܲܪܡ̇ܢܵܐ ܩܢܸܐ ܚܲܪܡܘܼܬܼܵܐ 148 ܕܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܫܘܼܢܵܩܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܐ ܀ 149 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܛܪܘܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܩܫܸܐ ܠܸܒܹܿܗ ܡ̣ܢ ܛܲܪܵܢܵܐ 150 ܕܠܵܐ ܡܲܪܘܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܟܿܘܼܟܼܵܘܗܝ ܠܡܲܟܿܝܼܢ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 151 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܒܗܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ ܒܡܲܝܼܟܼܘܼܬܹܗ 152 ܟܲܕܼ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܫܦܝܼܥܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܦܘܼܪܦܵܥܵܐ ܀ 153 ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܛܘܼܒܹ̈ܐ ܫܚܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܟܹܐܒܹܗ: pb. 89 154 ܘܲܥܦܝܼܦܵܐܝܼܬܼ ܡܸܫܬܿܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܕܲܡܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 155 :ܐܸܠܝܵܐ ܘܒܸܟܼܝܵܐ ܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܘܼܡܹܗ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܩ 156 ܘܡܸܬܿܬܿܢܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܩܵܠ ܚܲܘܼܘܵܬܹ̈ܗ ܕܗܵܘ̇ ܐܵܣܘܿܛܵܐ ܀ 157 :ܟܡܵܐ ܕܐܵܣܘܿܛܵܐ ܡܸܬܼܦܲܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ 158 ܕܝܼܠܹܗ ܥܵܐܹ̇ܦ ܐܸܒܼܠܵܐ ܕܟܹܐܒܹܗ ܘܕܲܨܪܝܼܟܼܘܼܬܹܗ ܀ 159 :ܟܡܵܐ ܕܚܲܪܡܵܝܵܐ ܡܸܬܼܩܲܫܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܛܪܘܼܢܘܼܬܹܗ 160 ܗܵܘ̇ ܡܲܣܓܸܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܡܸܬܼܡܲܟܲܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܨܥܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 161 :ܟܡܵܐ ܕܲܚܬܼܝܼܪܵܐ ܡܸܫܬܿܩܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܢܸܟܼܣܵܘ̈ܗܝ 162 ܡܲܟܿܝܼܟ ܢܲܦܫܵܐ ܡܸܬܿܬܲܚܬܸܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܫܸܦܠܹܗ ܀ 163 :ܟܡܵܐ ܕܦܲܐܝܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܠܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܡܸܬܼܪܲܒܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 164 ܫܟܼܝܼܪܘܼܬܼ ܟܹܐܒܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܡܸܬܼܥܲܫܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܀ 165 :ܟܡܵܐ ܕܦܲܛܒܼܵܓܵܘ̈ܗܝ ܕܩܲܒܼܪܵܐ ܕܐܘܼܟܼܠܵܐ ܡܸܣܬܲܕܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 166 ܨܪܝܼܟ ܡ̣ܢ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܡܸܬܼܥܲܛܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 167 :ܟܡܵܐ ܕܲܠܝܲܥܢܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܛܵܒܼܵܬܼ̈ܐ ܡܚܲܕܿܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܹܗ 168 ܠܚܲܣܝܵܐ ܘܕܲܟܼܝܵܐ ܟܹܐܒܹܗ ܘܟܲܦܢܵܐ ܡܕܲܘܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܀ 169 :ܐܘܿ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܫܚܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܓܲܘܿܢܸܣܛܹܗ 170 ܐܘܿ ܠܦܘܼܪܦܵܥܵܐ ܕܲܟܼܡܸܐ ܪܦܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܬܼܒܲܣܡܵܢܹܗ ܀ 171 :ܐܘܿ ܠܟܼܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܚܠܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܪܡܸܐ ܒܹܗ 172 ܐܘܿ ܠܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܟܪܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܫܪܸܐ ܒܹܗ ܀ 173 :ܐܘܿ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܝܘܼܩܢܹ̈ܐ ܕܚܲܕܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܕܼ 174 ܒܣܵܡܵܐ ܕܠܵܐ ܣܵܟ ܛܘܼܪܵܦܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܀ 175 :ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܒܲܣܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ 176 ܘܲܕܼܠܵܐ ܟܲܝܠܵܐ ܡܸܫܬܲܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܀ 177 :ܒܠܵܐ ܫܲܘܝܘܼܗܹܝܢ ܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܕܲܟܼܡܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ 178 ܘܲܟܼܡܵܐ ܥܲܦܝܼܦ ܒܣܵܡܹܗ ܕܚܲܪܡ̇ܐ ܘܚܲܫܹܗ ܕܟܹܐܢܵܐ ܀ 179 :ܒܣܵܡܵܐ ܘܚܲܫܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܲܠܚܝܼܛܝܼܢ ܒܝܲܕܼ ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ 180 ܘܩܸܪܒܹܿܬܼ ܕܐܸܚܙܸܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܠܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 181 :ܠܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܥܨܵܬܲܢܝ ܕܐܸܒܼܥܹܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ 182 ܘܗܵܐ ܫܚܝܼܩ ܪܸܥܝܵܢܝ ܕܢܵܘܠܸܕܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܡܸܕܸܿܡ ܕܲܒܼܥܵܐ ܀ 183 :ܬܵܐ ܪܸܥܝܝܵܢܵܐ ܩܪܘܿܒܼ ܠܲܒܼܥܵܬܼܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܡ̇ܐ ܕܲܒܼܥܲܝܬܿ 184 ܘܚܵܘܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܲܡܛܲܝܲܒܼ ܠܵܟ ܀ pb. 90 185 :ܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܫܸܡܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܘܫܸܡ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ 186 ܘܡܸܛܠ ܡ̇ܢܵܐ ܪܫܝܼܡ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 187 :ܗܘ̤ܵܘ ܒܲܥܵܒܼܵܕܵܐ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܲܟܼܬܝܼܒܼܝܼܢ 188 ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܟܲܝ ܡܸܗܘܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܒܵܬܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܀ 189 :ܗܘ̤ܵܬܼ ܟܲܝ ܘܲܚܕܼܝܼ ܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܘܐܲܟܼܪܝܼ ܡܥܵܩܵܐ 190 ܘܗܵܘ̇ ܐܸܬܼܓܲܐܝܼ ܘܗܵܘ̇ ܐܸܬܼܢܵܘܲܠ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܀ 191 :ܫܠܸܡ ܟܲܝ ܙܲܒܼܢܵܐ ܘܚܲܕܼܘܲܬܼ ܠܸܒܵܐ ܘܟܲܪܝܼܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ 192 ܘܐܲܦܛܲܪ ܡ̇ܘܬܵܐ ܠܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܘܲܠܥܵܩܵܬܼܵܐ ܀ 193 :ܚ̣ܙܲܩ ܟܲܝ ܘܐܸܙܲܠ ܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܠܥܘܼܒܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ 194 ܘܦܵܫ̣ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܢܲܩ ܒܗܵܘܬܼܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܀ 195 :ܠܵܐ ܫܵܡ̇ܘܿܥܵܐ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܗܵܕܹܐ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܹܐ 196 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܓܲܡܪܲܬ̤ ܐܲܝܟ ܬܘܼܪ̈ܓܵܡܹܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܥܠܹܝܗ̇ ܀ 197 :ܠܵܐ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܒ̣ܣܸܡ ܘܐܸܬܼܓܲܐܝܼ ܒܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ 198 ܘܠܵܐ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܫܲܚܩܹܗ ܟܹܐܒܼܵܐ ܘܲܨܪܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 199 :ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܗܘ̤ܵܐ ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܒܗܵܘܡ̇ܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ 200 ܘܲܠܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܟܬܲܒܼ ܟܵܬܼܘܿܒܼܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܦܸܠ̈ܐܵܬܼܵܐ ܀ 201 :ܠܝܘܼܠܦܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܨܵܪ ܦܸܠ̈ܐܵܬܼܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 202 ܕܲܒܼܦܸܠ̈ܐܵܬܼܵܐ ܢܨܘܼܕܼ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܀ 203 :ܐܲܝܟ ܨܲܝܪܵܐ ܡܲܕܸܿܟ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ 204 ܘܨܵܪܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܠܸܓܼܡܹ̈ܐ ܀ 205 :ܬܪܹܝܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܘܲܬܼܪܹܝܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܨܵܪ ܒܲܣܒܲܪܬܹܗ 206 ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܚܠܝܼܡܵܐ ܘܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܛܥܝܼܢܲܬܼ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܀ 207 :ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܚܠܝܼܡܵܐ ܨܵܪ ܒܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ 208 ܘܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܒܫܸܡ ܠܵܥܵܙܵܪ ܫܡܵܐ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܀ 209 :ܫܒܸܡ ܠܵܥܵܙܵܪ ܟܲܢܹܝܗ ܠܓܲܒܵܐ ܕܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ 210 ܘܐܲܩܸܦ ܠܲܫܡܹܗ ܚܠܝܼܨܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܕܠܵܐܠ ܡܸܙܕܲܟܼܝܵܐ ܀ 211 :ܒܫܸܡ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܩܪ̣ܵܐ ܠܲܡܢܵܚܹ̈ܐ ܘܒܲܢ̈ܝܲܝ ܥܘܼܬܼܪܵܐ 212 ܘܲܒܼܦܘܼܢܵܩܹܗ ܨܵܪ ܦܘܼܢܵܩܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܢܩܵܢܹ̈ܐ ܀ 213 :ܒܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢܹܗ ܡܬܲܠ ܚܲܪܡ̇ܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܵܢܹܐ 214 ܘܲܒܼܒܼܝܼܫܘܼܬܹܗ ܐܲܟܸܿܣ ܝܲܨܪܵܐ ܕܢܲܟܿܘܼܠܬܼܵܢܹ̈ܐ ܀ 215 :ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܘܼܬܼܪܹܗ ܡܲܟܸܿܟ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܕܼܪ̈ܲܡܝܲܝ ܢܲܦܫܵܐ 216 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܬܿܪܘܼܢ ܒܐ̄ܢܵܫܵܝܵ̈ܬܼܵܐ ܀ 217 :ܒܐܵܣܘܿܛܘܼܬܹܗ ܦܲܪܣܝܼ ܘܲܓܼܠܵܗ̇ ܠܪܲܒܿܘܼܬܼ ܟܲܪܣܵܐ 218 ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܝܲܥܲܢ ܕܠܵܐ ܢܸܣܓܿܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܥܦܝܼ̈ܦܹܐ ܀ 219 :ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܥܦܝܼܦܹ̈ܐ ܓܙܲܪ ܥܲܠ ܝܲܥܢܹ̈ܐ ܒܝܲܕܼ ܗܵܘ̇ ܝܲܥܢܵܐ 220 ܕܐܸܢ ܠܵܐ ܚܵܢ̇ܝܼܢ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܢܢܝܼܢ ܒܕܼܘܼܡܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܀ pb. 91 221 :ܠܵܐ ܚܲܢܵܢܵܐ ܗܘ̤ܿܐ ܗܵܘ̇ ܚܲܪܡ̇ܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ 222 ܘܠܵܐ ܐܸܬܿܬܲܚܬܿܝܼ ܠܘܵܬܼ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܕܥܲܠ ܬܲܪܥܹܗ ܀ 223 :ܥܲܠ ܓܢܹ̄ܒܼ ܬܲܪܥܹܗ ܟܬܼܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܪܡܸܐ ܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ 224 ܕܢܸܕܲܥ ܟܠܢܵܫ ܕܲܟܼܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܚܲܕܼܡܢܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 225 :ܠܚܲܪܡ̇ܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܟܸܿܣ ܒܲܫܡܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܚܲܪܡ̇ܢܵܐ 226 ܘܠܲܨܪܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܒܲܝܲܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܀ 227 :ܒܫܸܡ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܥܲܨܒܹܗ ܠܟܹܐܒܼܵܐ ܕܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ 228 ܘܣܵܡ̣ ܠܹܗ ܣܲܡܵܐ ܡܲܓܿܪܿܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܘܙܿܕܲܟܼܝܵܐ ܀ 229 :ܒܡܸܡܟܹܿܢܘܼܬܹܗ ܕܲܡܝܹܗ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܕܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ 230 ܘܼܒܼܚܘܼܡܣܵܢܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܦܸܐ ܀ 231 :ܒܚܘܼܡܣܵܢ ܢܲܦܫܹܗ ܠܲܒܸܿܒܼ ܢܲܦܫܵܐ ܕܩܲܢ̈ܝܲܝ ܟܹܐܒܹ̈ܐ 232 ܘܐܲܩܸܠ ܡܸܢܗܘܿܢ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܟܹܐܒܹ̈ܐ ܒܲܫܡܐ ܕܫܘܼܚܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 233 :ܒܗܵܝ̇ ܕܲܨܪܝܼܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܡܸܬܼܝܲܐܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܐܵܟܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̤ܵܐ 234 ܠܲܨܪܝܼܒܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܪܡܲܙ ܕܲܬܼܥܲܙܐ ܩܕܼܵܡ ܣܘܼܢܩܵܢܵܐ ܀ 235 :ܕܲܩܕܼܵܡ ܬܲܪܥܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܚܲܪܡ̇ܢܵܐ ܫܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܒܼܣܸܐ 236 ܠܫܝܼܛܘܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܩܪ̣ܵܐ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܫܝܼܛܘܼܬܹܗ ܀ 237 :ܡܲܓܿܪܲܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܐܲܩܢܝܼ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܡܲܓܿܪܲܬܼ ܪܘܼܚܹܗ 238 ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܵܘܠܸܕܼ ܪܸܛܢܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܒܝܘܿܡ ܢܸܣܝܘܿܢܹܗ ܀ 239 :ܒܣܲܪܝܘܼܬܼ ܫܘܼܚܢܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܩܵܠܵܐ ܩܪ̣ܵܐ ܠܲܟܼܪ̈ܝܼܗܹܐ 240 ܕܲܚܠܝܼܨܵܐܝܼܬܼ ܢܹܐܪܥܘܼܢ ܩܹܐܪܣܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܀ 241 :ܒܗܵܝ̇ ܕܡ̣ܢ ܟܲܠ݁̈ܒܹܿܐ ܡܸܬܼܟܲܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܸܗܠܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ 242 ܦܝܵܣܵܐ ܩܲܪܸܒܼ ܠܲܡ̈ܡܲܝܲܝܵܐ ܠܡܸܩܢܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܀ 243 :ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܕܲܣܒ݂ܲܠ ܒܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܹܗ ܘܥܲܣܩܘܼܬܼ ܟܹܐܒܹܗ 244 ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܙܪܲܥ ܒܲܡܚܝܼܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܘܿܢ ܀ 245 :ܠܪܲܦܝܘܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܚܲܝܸܨ ܒܝܲܕܼ ܒܲܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 246 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܘܿܢ ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܢܲܣܹܝܢ ܒܲܡܚܲܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܀ 247 :ܠܟܼܠܹܗ ܬܸܓܼܡܵܐ ܕܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܒܠܵܥܵܙܵܪ 248 ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܢܸܚܙܘܿܢ ܨܠܸܡ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܚܲܕܼ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܀ 249 :ܒܲܕܡܘܼܬܼ ܨܲܠܡܵܐ ܨܵܪ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܩܪ̣ܵܡ ܡܸܣܟܹܿܢܹ̈ܐ 250 ܕܲܒܼܨܘܼܪ̈ܵܬܹܗ ܢܨܘܼܘܼܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܗܘܿܢ ܀ 251 :ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܩ̣ܒܲܥ ܚܘܼܣܡܵܢܹܗ ܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 252 ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܢܲܣܹܝܢ ܒܲܨܥܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 253 :ܒܡܲܬܼܠܵܐ ܕܲܗܠܵܘܗܝ ܠܒܸ݂ܫ ܟܠ ܚܲܫܝܼ̈ܢ ܕܲܒܼܚܵܫܘܿܫܹ̈ܐ 254 ܘܲܒܼܚܘܼܡܣܵܢܹܗ ܟܠ ܪܸ̈ܥܝܵܢܝܼܢ ܚܣ̈ܢܲܝ̈ ܚܲܫܹ̈ܐ ܀ 255 :ܚܲܬܿܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܨܵܪ ܢܸܣܝܘܼܢܹܗ ܠܲܕܼܡܸܬܼܢܲܣܹܝܢ 256 ܘܟܲܠܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܩܲܟܼܠܝܼܠ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܐܸܬܼܦܲܢܝܼ ܠܹܗ ܀ 257 ܟܠܝܼܠ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܓܕܲܠ ܠܲܠ̈ܐܲܝܵܐ ܕܡܸܬܿܕܲܡܹܝܢ ܒܹܗ: pb. 92 258 ܘܩܲܫܝܼܘܼܬܼ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܓܙܲܪ ܥܲܠ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܕܣܵܢܹ̇ܝܢ ܛܵܒܹ̈ܐ ܀ 259 :ܒܹܗ ܘܲܒܼܚܲܒܼܪܹܗ ܨܵܪ ܟܠ ܬܸܓܼܡܝܼ̈ܢ ܪܲܒܿ ܨܲܝܵܪܹ̈ܐ 260 ܒܚܲܕܼ ܡܸܣܟܹܿܢܹ̈ܐ ܘܒܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܬܸܓܼܡܵܐ ܕܩܲܢ̈ܝܼܝ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܀ 261 :ܠܩܲܢ̈ܝܲܝ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܒܣܲܪ ܒܲܣܲܪ ܒܲܟܼܐܵܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ 262 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܢܵܕܲܝܼܢ ܡ̣ܢ ܚܲܪܡܘܼܬܼܵܐ ܠܕܝܼܠܹܗ ܀ 263 :ܠܚܲܪܡ̇ܢܘܼܬܹܗ ܒܣܲܪ ܒܲܟܼܐܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܡܸܠܹ̈ܐ 264 ܕܢܸܕܲܥ ܟܠܢܵܫ ܠܡܸܒܼܣܲܪ ܢܲܦܫܹܗ ܒܲܬܼܘܵܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 265 :ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܒܲܕܸܿܩ ܥܲܠ ܝܘܿܡ ܡ̇ܘܬܵܐ ܡܲܪܗܸܒܼ ܒܝܼܫܹ̈ܐ 266 ܘܲܒܼܥܘܼܢܵܕܵܢܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܢܝܵܚܵܐ ܕܛܵܒܹ̈ܐ ܀ 267 :ܢܝܼܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡ̇ܘܬܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܠܐܸܐ ܒܲܥܡܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ 268 ܘܣܵܗܹ̇ܕܼ ܩܵܠܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܠܫܸܡ ܠܵܥܵܙܵܪ ܀ 269 :ܡܝܼܬܼ ܠܵܥܵܙܵܪ ܟܬܲܒܼ ܟܵܬܼܘܿܒܼܵܐ ܥܲܠ ܠܵܥܵܙܵܪ 270 ܘܐܲܣܩܘܼܗܝ ܣܵܡ̣ܘܼܗܝ ܟܸܢܫܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܒܥܘܼܒܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܐ ܀ 271 :ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܪܵܐܗܵܡ ܣܠܸ݂ܩ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܐܲܒܼܪܵܐ 272 ܘܢܵܚ̣ ܒܲܠܡܹܐܢܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܡܢܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܝܵ̈ܐ ܒܥܘܼܡܪܹܗ ܀ 273 :ܐܲܒܼܪܵܡ ܟܹܐܢܵܐ ܐܲܢܝܼܚ ܥܲܡܠܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܟܲܫܝܼܪܵܐ 274 ܠܵܘ ܕܐܲܢܝܼܚܹܗ ܐܸܠܵܐ ܕܲܡܢܝܼܚ ܒܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܀ 275 :ܠܵܘ ܐܲܒܼܪܵܗܵܩ ܡܢܝܼܚ ܠܲܠ̈ܐܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 276 ܘܠܵܘ ܗܘ̤ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܦܘܼܪܥܵܢ ܐܲܓܼܪܵܐ ܠܲܕܿܕܼܵܡܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܀ 277 :ܡ̇ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܲܠ ܟܠ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܲܓܼܪܵܐ ܠܥܲܡܠܹ݁̈ܐ ܫܚܝܼܩܹ̈ܐ 278 ܘܒܲܓܼܙܵܐ ܕܝܼܢܹܗ ܡܢܲܓܸܿܕܼ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܚܲܢ̣ܘ ܘܐܲܪܘܲܚܘ ܀ 279 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܗܘܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܡܲܠܲܠ 280 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܢܸܓܼܕܹܿܐ ܕܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܥܒ݂ܲܪܘ ܥܲܠ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 281 :ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ 282 ܘܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ ܫܵܠܹ̇ܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܗ̇ ܀ 283 :ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܬܝܼܠ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܕܢ̣ܵܚ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܹܗ 284 ܘܒܼܵܗ̇ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܐܵܦ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܕܩܵܘܝܼ ܒܲܫܝܘܼܠ ܀ 285 :ܒܲܫܝܘܿܠ ܐܲܡܝܼܪ ܕܦܵܫ̣ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܢܲܩ 286 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܝܼܕܼܝܼܢ ܢܦܘܼܫܘܼܢ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܠܬܲܚܬܿ ܀ 287 :ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܠܬܲܚܬܿ ܦܵܝ̇ܫܝܼܢ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܠܡܸܬܼܢܲܓܵܕܼܘ 288 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܐܲܡܝܼܪ ܕܦܵܫ̣ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܘܩܵܘܝܼ ܒܲܫܝܘܿܠ ܀ 289 :ܒܲܫܝܘܿܠ ܩܵܘܝܼ ܗܵܘ̇ ܚܲܪܡ̇ܢܵܐ ܠܵܐ ܩܢܸܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ 290 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܥܲܠܝܼ ܥܲܡ ܠܵܥܙܵܪ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܀ 291 :ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܝܘ̈ܒܹܿܐ ܬܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܲܦܫܹܗ ܕܝܲܩܝܼܪ ܠܸܒܵܐ 292 ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܦܪܲܚ ܒܐܵܐܲܪ ܥܲܡ ܩܲܠܝܼܠܵܐ ܀ 293 ܓܸܦܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܵܘܥܝܼ ܦܲܓܼܪܹܗ ܕܲܢܣܝܼܣ ܦܲܓܼܪܵܐ: pb. 93 294 ܘܐܲܝܟ ܦܵܪܚܬܼܵܐ ܦܪ̣ܵܚ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 295 :ܐܲܝܟ ܐܲܒܼܵܪܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܗܲܕܵܡ̇ܘ̈ܗܝ ܕܲܠܒܼܝܼܫ ܒܘܼܚܵܐ 296 ܘܲܛܒ݂ܲܥ ܒܲܫܝܘܿܠ ܐܲܝܟ ܐܲܒܼܵܪܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ ܀ 297 :ܦܲܐܝܘܼܬܼ ܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ ܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܦܲܚܹ̈ܐ ܠܲܚܬܼܝܼܪ ܢܲܦܫܵܐ 298 ܘܨܵܕܼܘܼܗܝ ܡܸܢܫܹܠܝ ܘܝܲܗ̣̄ܒܿܘܼܗܝ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܠܡܵܘܬܼܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܀ 299 :ܐܘܼܟܼܠܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܒܵܠܘܿܥܵܐ ܠܒܼܵܠܲܥ̇ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ 300 ܕܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܬܼܦܲܠܵܛܘܼ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 301 :ܡ̇ܘܬܵܐ ܒܲܠܥܹ݂ܗ ܠܗܵܘ̇ ܒܵܠܘܿܥܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ 302 ܘܠܵܐ ܦܵܫ̣ ܡܸܢܹܗ ܡܪܝܼܕܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 303 :ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܢܦ݂ܲܠ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡ̇ܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܹܗ 304 ܘܫܲܪܝܼ ܡܲܝܠܸܠ ܥܲܠ ܥܵܩܵܬܼ̈ܐ ܕܚܲܕܼܪ̈ܵܝܗܝ ܡܸܢܫܹܠܝ ܀ 305 :ܓܘܼܢܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܲܚܟܹܿܗ ܡܸܢܫܹܠܝ ܥܲܠ ܡ̇ܐ ܕܲܗܘ̤ܝܗܝ 306 ܘܡܸܬܿܕܲܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܡܸܬܿܬܲܡܲܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܫܘܼܠܵܦ ܙܲܒܼܢܵܐ ܀ 307 :ܙܲܒܼܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܡ̣ܛܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ 308 ܕܠܵܐ ܦܪ݂ܲܫ ܙܲܒܼܢܵܐ ܐܲܟܿܣܵܗ̇ ܒܝܼܫܵܐ ܠܲܚܬܼܝܼܪܬܹܗ ܀ 309 :ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܚܵܪ̣ ܒܹܗ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܟܲܗܝܼܢܘܼܬܹܗ 310 ܘܲܕܼܠܵܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܒܣܲܪܬܹܗ ܢܲܦܫܹܗ ܒܝܘܿܡ ܫܘܼܢܵܩܵܐ ܀ 311 :ܒܝܘܿܡ ܫܘܼܢܵܩܹܗ ܡܸܬܟܲܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܗܵܘܢܵܐ 312 ܘܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܥܒܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܬܼܘܵܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 313 :ܒܢܲܦܫܹܗ ܐܲܛܥܝܼ ܛܵܥܝܵܐ ܕܲܛܥܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܝܪ̈ܵܗܝ 314 ܟܲܕܼ ܣܵܒܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܦܝܵܣܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܀ 315 :ܦܝܵܣܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܨܒܼܵܐ ܕܲܡܪܲܟܸܿܒܼ ܠܵܐ ܝܵܕܲܘܿܥܵܐ 316 ܘܫܲܪܝܼ ܕܲܢܦܝܼܣ ܦܝܵܣܵܐ ܕܒܲܛܝܼܠ ܡ̣ܢ ܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 317 :ܐܵܒܼܝ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܩܪ̣ܵܐ ܗܸܕܼܝܘܿܛܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 318 ܘܲܥܢ̣ܵܝܗܝ ܐܲܒܼܪܵܡ ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܟܸܿܣ ܠܗܸܕܼܝܘܿܛܝܼܬܹܗ ܀ 319 :ܩܛܝܼܪܵܐ ܕܚܲܫܵܐ ܥܨܵܝܗܝ ܠܲܚܬܼܝܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ 320 ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܹܐ ܀ 321 :ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܟܲܢܝܹܗ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܟܹܐܢܵܐ ܥܵܘ̇ܠ ܟܠܹܗ 322 ܘܠܵܐ ܚܵܪ̣ ܫܲܦܝܼܪ ܠܡܸܦܪܲܫ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܟܹܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 323 :ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܟܲܢܝܼ ܢܲܦܫܹܗ ܒܪܵܐ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ 324 ܟܲܕܼ ܣܵܒܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܲܛܥܸܐ ܒܐܲܒܼܪܵܡ ܘܡ̇ܪܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 325 :ܐ̄ܚܝܵܢܘܼܬܼ ܛܘܿܗܡ̇ܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܥܗ݂ܲܕܼ ܚܸܪܝܵܝܵܐ 326 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܥܝܼ ܒܢܘܼܟܼܪܵܝ ܛܘܿܗܡ̇ܐ ܠܒܼܝܼܫܘܼܬܼ ܝܲܨܪܵܐ ܀ 327 :ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܝܲܨܪܹܗ ܥܒ݂ܲܕܼܬܹܗ ܣܲܢܝܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 328 ܘܲܫܡܲܥ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ܘܲܦܣܵܩ ܣܲܒܼܪܵܐ ܀ 329 :ܥܲܠ ܐܲܒܼܵܪܵܗܵܡ ܬܟܼܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܬܝܼܪܵܐ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 330 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܐܲܣܓܿܝܼ ܩܪ̣ܵܝܗܝ ܠܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܕܢܹܐܬܸܐ ܢܥܲܕܿܪܹܗ ܀ pb. 94 331 :ܒܥܘܼܒܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܚܙ̣ܵܝܗܝ ܚܲܪܡ̇ܢܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ 332 ܘܲܒܼܥ̣ܵܐ ܘܐܲܦܝܼܣ ܕܢܸܚܘܿܬܼ ܢܲܪܘܲܚ ܠܐܲܠܝܼܨܘܬܹܗ ܀ 333 :ܫܲܕܲܪ ܨܨܹܐܕܲܝ ܠܐܵܚܝ ܠܵܥܵܙܵܪ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܐܲܒܼܪܵܡ 334 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܟܲܚܲܕܼ ܠܡܸܩܪܵܐ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝܝܼܢ ܠܹܗ ܀ 335 :ܢܘܼܟܼܪܵܝܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܒܼܝܼܫܘܼܬܼ ܝܲܨܪܵܐ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܲܩ̣ܪܵܐ 336 ܘܛܵܒܼ ܢܘܼܟܼܪܵܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܸܡ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܵܘܗܝ ܠܲܥܒܼܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 337 :ܝܲܨܪܹܗ ܐܲܠܫܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܝܲܨܪܵܐ ܡܲܪܝܼܪ ܝܲܨܪܵܐ 338 ܘܲܒܼܥ̣ܵܐ ܕܲܢܬܝܼܚ ܩܲܫܝܟܼܘܼ ܢܸܓܼܕܵܘ̈ܗܝ ܒܫܸܡ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܀ 339 :ܫܲܠܗܹܒܹܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܫܚܲܩܬܹܗ ܣܲܓܿܝܼ 340 ܘܲܩܪ̣ܵܡ ܕܢܲܪܘܲܚ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܝܲܩܕܵܢܹܗ ܀ 341 :ܡܲܝܵ̈ܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܫܐܸ݂ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܪܡ̇ܐ ܒܝܲܕܼ ܠܵܘܙܵܪ 342 ܕܢܲܩܠ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܫܵܢܹܗ ܀ 343 :ܪܹܫ ܠܸܫܵܢܹܗ ܡܸܫܬܲܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ 344 ܗܵܘ̇ ܕܲܥܒܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܢܹܐܓܼܪܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 345 :ܠܘܼܩܒܲܠ ܩܘܼܫܬܵܐ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܬܼܝܼܫ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 346 ܐܵܦ ܗܘ̤ ܩܘܼܫܬܵܐ ܐܲܚܕܹܿܗ ܠܬܲܪܥܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 347 :ܠܵܐ ܨܒܼܵܐ ܩܘܼܫܬܵܐ ܕܲܢܦܝܼܣ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܕܲܢܚܘܼܢ ܠܲܒܼܪܹܗ 348 ܐܵܦ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܥܢ̣ܵܝܗܝ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ ܕܲܦܣܵܩ ܣܲܒܼܪܵܐ ܀ 349 :ܥܗܲܕܼ ܒܹܪܝ ܐܸܡ݂ܲܪ ܐܲܒܼܪܵܐ ܠܲܒܼܪܹܗ ܕܠܵܐ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 350 ܕܦܲܣ݂ܩܹܗ ܠܪܲܗܛܵܐ ܕܝܘܿܡ ܛܵܒܼܵܬܼ̈ܟ ܝܵܘܡ̇ܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܀ 351 :ܛܵܒܼ ܐܸܬܼܒܲܣܲܡܬܿ ܒܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ 352 ܦܘܿܩ ܘܐܸܫܬܲܢܲܩ ܠܦܘܼܬܼ ܗܵܘ̇ ܙܲܒܼܪܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܓܼܵܬܼܵܟ ܀ 353 :ܥܗܲܕܼ ܗܵܘ̇ ܙܲܒܼܪܵܐ ܕܲܣܒܼܝܼܣܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܙܢܲܝ̈ ܛܵܒܼܵܬܼ̈ܟ 354 ܦܲܚܸܡ ܫܲܦܝܼܪ ܠܦܘܼܬܼ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܐܸܣܬܲܩܒܲܠ ܠܵܟ ܀ 355 :ܕܘܼܢ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܕܟܹܐܝܢ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܕܒܲܚܪܹܗ ܠܙܹܐܦܵܟ 356 ܘܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܝܲܗ̣̄ܒ ܠܵܟ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܫܵܘܹ̇ܐ ܠܥ̣ܡܠܵܟ ܀ 357 :ܪܲܒܿ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܦܲܣܒܹܗ ܠܕܼܝܼܢܵܐ ܕܥܲܡ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܟ 358 ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܲܡܪܲܚ ܠܡܸܗܦܲܟ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܹܗ ܀ 359 :ܒܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܹܗ ܬܲܚܸܡ ܘܲܟܼܠܵܢ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܟ 360 ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܢܲܢ ܡܸܫܟܲܚ ܕܢܸܚܘܿܬܼ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܿܝܟ ܀ 361 :ܗܵܘܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܲܢ ܘܲܠܟܼܘܿܢ 362 ܘܠܲܝܬܿ ܒܲܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܕܲܡܨܸܐ ܥܵܒܲ݁ܪ ܒܥܸܒܼܪܵܐ ܕܲܥܠܹܝܗ̇ ܀ 363 ܗܵܠܹܝܢ ܬܲܪܓܸܿܡ ܗܘ̤ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܠܵܘ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܐ: pb. 95 364 ܐܸܠܵܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܠܦܘܼܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܐܸܬܼܡܲܠܲܠ ܒܹܗ ܀ 365 ܠܦܝܘܼܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܬܲܪܓܸܿܡ ܐܲܒܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܬܲܪܓܸܿܡ. 366 ܘܲܠܦܘܼܬ ܡܸܠܹ̈ܐ ܫ̣ܡܲܥ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܡ̇ܐ ܕܲܫܡܲܥ ܀ 367 :ܫܸܡܥܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܫܡ݂ܲܥ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 368 ܘܫܲܪܝܼ ܡܪܲܟܸܿܒܼ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܕܕܲܡ ܢܸܬܼܦܲܠܲܛ ܀ 369 :ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܪܲܟܸܿܒܼ ܛܵܥܝܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܪܸܥܝܵܢܹܗ 370 ܘܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܬܲܪܥܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܦܘܼܪ̈ܣܵܘܗܝ ܀ 371 :ܒܥܸܠܬܼܵܐ ܕܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܣܵܓܼܵܗ̇ ܠܥܸܠܬܼܵܐ ܕܦܲܟܿܝܼܗܘܼܬܹܗ 372 ܘܲܦܢ̣ܵܐ ܕܲܢܦܝܼܣ ܦܝܵܣܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܀ 373 :ܚܲܡܫܵܐ ܐܲܚܝܼ̈ܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܠܵܐ ܪܲܚܡܵܢܵܐ 374 ܘܲܡܚܵܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦ ܣܲܓܼܝܼ ܕܪܸܚܡܲܬܼ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܀ 375 :ܕܲܓܵܠܵܐܝܼܬܼ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܐܲܚܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ 376 ܒܲܕܼܠܵܐ ܩܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܬܼܵܒܲܥ ܪܸܚܡܲܬܼ ܐܲܚܹ̈ܐ ܀ 377 :ܡܸܛܠ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܡܦܝܼܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܠܵܐ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܡ 378 ܕܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܢܹܐܙܲܠ ܢܲܟܼܪܸܙ ܬܒܲܥܬܼܵܐ ܕܕܝܼܢܵܐ ܀ 379 :ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵ̇ܕܲܥ ܬܒܲܥܬܼܵܐ ܕܕܝܼܢܵܐ ܕܐܸܬܿܬܲܚܕܲܬܼ ܒܹܗ 380 ܘܐܵܠܨܵܐ ܕܢܹܐܙܲܠ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܢܣܲܗܸܕܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 381 :ܣܵܗ̈ܕܹܿܐ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܠܵܐ ܝܵܕܲܘܿܥܹ̈ܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܲܬܼܢܵܢ 382 ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܹܐܬܼܘܿܢ ܠܗܵܢ ܫܘܼܢܵܩܵܐ ܕܲܪܡܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ ܀ 383 :ܐܵܪܵܐ ܚܲܪܡ̇ܐ ܐܸܡܲܬܼܝ ܘܐܲܝܵܟܵܐ ܗ̤ܘܲܝܬܼ ܪܲܚܡܵܢܵܐ 384 ܕܗܵܐ ܝܲܨܝܼܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܸܟܼܠܸܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܢܵܩܵܐ ܀ 385 :ܐܵܪܵܐ ܒܬܲܪܥܵܟ ܫܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܒܼܣܸܐ ܚܲܕܼ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ 386 ܘܠܵܐ ܝܲܝܼܢ ܝܲܨܪܵܟ ܠܗܵܘ̇ ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ ܕܲܪܡܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܀ 387 :ܐܸܡܲܬܼܝ ܒܝܼܫܵܐ ܚܵܘܝܼܬܿ ܚܘܼܒܵܟ ܨܹܝܕܼ ܕܡܥܵܩܝܼܢ 388 ܕܢܲܫܲܪ ܗܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܪܵܓܵܐ ܠܵܟ ܒܐܲܒܼܕܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 389 :ܐ̄̇ܣܟܹܿܝܡ ܚܵܘܣܵܐ ܕܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܪܲܟܸܿܒܼ ܚܲܣܡ̇ܐ 390 ܘܐܲܦܝܼܣ ܘܲܒܼܥ̣ܵܐ ܘܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܝܲܬܿܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 391 :ܡ̣ܢ ܝܲܬܿܝܼܪܘܼ ܗܘ̤ܵܐ ܕܘܼܟܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܕܐܵܘܠܸܕܼ 392 ܒܕܲܫܡܲܥ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܣܲܬܿܪܲܬ̤ ܪܵܘܡ̇ܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܒܼܢܵܐ ܀ 393 :ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܓܼܘܼܢܚܵܐ ܘܕܸܦܣܵܩ ܣܲܒܼܪܵܐ ܫܡ݂ܲܥ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܡ 394 ܒܗܵܝ̇ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܝ̈ܵܐ ܢܦܝܼܣܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 395 :ܐܝܼܬܼ ܠܲܡ ܬܲܡ̇ܢ ܡܘܼܫܹܐ ܪܲܒܵܐ ܘܲܟܼܢܵܘܵܬܹ̈ܗ 396 ܢܲܠܦܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܕܡ̇ܢܵܐ ܚܵܫܲ̇ܚ ܬܲܡ̇ܢ ܘܲܬܼܢܵܢ ܀ pb. 96 397 :ܣܵܦܹ̇ܩ ܡܘܼܫܹܐ ܘܡܸܠܲܬܼ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ ܠܝܘܼܠܦܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 398 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹܗ ܢܸܦܠܸܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 399 :ܠܵܐ ܡܨܹܝܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܬܦܝܼܣܘܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܚܲܝܹ̈ܐ 400 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܢܨܘܼܬܼܘܼܢ ܫܸܡܥܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 401 :ܣܝܵܓܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܣܝܼܓܼ ܒܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܥܢܲܕܼܘ 402 ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܨܼܐ ܬܵܪܲܥ ܠܵܗ̇ ܠܚܲܣܝܼܢܘܼܬܹܗ ܀ 403 :ܚܲܣܝܼܢ ܫܘܼܪܵܐ ܕܲܒܼܢ̣ܵܐ ܡ̇ܘܬܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܡܝܼܬܹ̈ܐ 404 ܘܡ̇ܢ ܠܵܐܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܡܸܕܹܿܡ ܕܲܥܣܸܩ ܦܝܵܣܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܀ 405 :ܦܣܵܝܵܐ ܕܠܵܐ ܦܝܵܣ ܗܘ̤ܵܬܼ ܒܵܥܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ 406 ܘܲܓܼܡܲܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܘܠܵܐ ܓܼܡܲܪܘ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܕܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܹܗ ܀ 407 :ܕܝܼܢܵܐ ܥܦܝܼܦܵܐ ܐܸܬܿܬܵܘܣܲܦ ܠܹܗ ܒܫܘܼܠܵܡ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 408 ܘܲܫܬܸ̣ܩ ܒܲܫܝܘܿܠ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܲܡܠܸܟ ܫܸܠܝܵܐ ܘܫܸܬܼܩܵܐ ܀ 409 :ܗܵܫܵܐ ܕܲܫܠܝܼ ܩܵܠ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܘܲܦܝܵܣ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 410 ܬܵܘ ܢܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܨܹܝܕܼ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܫܲܪܒܹܿܗ ܀ 411 :ܣܘܼܟܵܠ ܡܸܠܹ̈ܐ ܟܣܸܐ ܒܲܒܼܥܵܬܼܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ 412 ܘܐܸܠܵܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܬܓܲܠܝܵܐ ܬܲܚܦܝܼܬܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܀ 413 :ܡܸܠܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܣܵܢ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܕܡܲܣܓܸܿܐ ܡܸܠܹ̈ܐ 414 ܢܵܘܫܸܛ ܡܸܠܹ̈ܐ ܘܲܢܪܝܼܡ ܢܲܚܬܵܐ ܕܒܲܐܦܲܝ̈ ܡܸܠܹ̈ܐ ܀ 415 :ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܫܲܚ̈ܩܵܢܝ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܼ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 416 ܕܐܸܕܲܥ ܘܐܵܘܕܲܥ ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܪܘܼܟܵܒܼ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 417 :ܥܸܠܬܹܗ ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝܼ ܕܝܘܼܠܦܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܣܸܐ ܒܵܗ̇ ܒܥܸܠܬܹܗ 418 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܬܼܵܘܕܲܥ ܥܸܠܬܹܗ ܀ 419 :ܠܝܘܼܠܦܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܬܼܝܼܒܼ ܦܘܼܢܵܒܹܗ ܐܵܦ ܫܘܼܢܵܩܹܗ 420 ܕܢܹܐܠܦܘܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܡܸܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܀ 421 :ܥܵܠܡܵܐ ܘܥܵܠܡܵܐ ܚܵܘܝܲܢܝ ܡܲܬܼܠܵܐ ܕܲܬܪܹܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 422 ܚܲܕܼ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܘܚܲܕܼ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܘܛܘܩܣܵܐ ܀ 423 :ܫܪܵܪܵܐ ܘܛܘܼܩܣܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܟܣܸܐ ܒܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 424 ܘܲܨܥܝܼܪ݁ܵܬܼܵܐ ܘܲܫܒܼܝܼ̈ܚܵܢܬܼܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܀ 425 :ܥܵܠܡܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܡܲܟܼܪܸܙ ܙܲܒܼܢܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ 426 ܘܥܵܠܡܵܐܠܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܡܚܵܘܸܐ ܥܲܡܠܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܀ 427 :ܒܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܵܢ ܥܵܠܡܵܐ ܡܬܼܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ ܥܵܠܡܵܐ 428 ܘܥܘܼܬܼܪܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܒܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܀ 429 :ܕܡܸܣܟܹܿܝܢ ܗܵܪܟܵܐ ܕܠܵܐ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܠܗܲܠ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ 430 ܘܕܲܩܢܸܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܪܵܡ̇ܐ ܪܘܼܚܹܗ ܠܗܲܠ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 431 :ܕܡ̇ܘܒܸܿܕܼ ܢܲܦܫܹܗ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ ܫܟܼܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ ܬܲܡ̇ܢ 432 ܘܲܕܡܸܫܟܲܚ ܠܵܗ̇ ܒܗܵܢ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܕܐܲܒܿܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ pb. 97 433 :ܫܟܼܵܚܬܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܩܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ 434 ܘܲܒܼܝܘܿܡ ܡ̇ܘܬܹܿܗ ܛܠܸ݂ܩ ܛܵܒܼܵܬܼܵܐ ܘܝܼܪܸܬܼ ܘܵܝܵܐ ܀ 435 :ܚܲܣܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܫܬܿܡܲܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܠܵܥܵܙܪ 436 ܘܲܒܼܗܵܘ̇ ܥܵܠܡܵܐ ܩܢܸܐ ܛܵܝܒܼܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܪ̈ܝܵܢ ܀܆ 437 :ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܚܒܼܵܠ ܛܲܝܸܒܼ ܩܘܼܕܼܡ̇ܘܗܝ ܚܒܼܵܠܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ 438 ܘܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܠܵܟ ܣܵܟ ܢܒ݂ܲܥ ܡ̣ܢ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܹܗ ܀ 439 :ܘܵܝܵܐ ܥܦܝܼܦܵܐ ܥܲܦ̣ܘ ܠܹܗ ܨܸܒܼܬܵܘ̈ܗܝ ܠܲܠܒܼܘܼܫ ܒܘܼܨܵܐ 440 ܕܡ̣ܢ ܦܘܼܢܵܩܵܘ̈ܗܝ ܩܢ̣ܵܐ ܦܘܼܢܵܩܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܀ 441 :ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐܝܼܬܼ ܓܕܲܫ̣ܘ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܠܲܝܬܼܪܹܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 442 ܘܛܵܟ ܠܵܘ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܐܸܠܵܐ ܠܟܼܠܢܵܫ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܗܵܠܹܝܢ ܀ 443 :ܗܵܠܹܝܢ ܓܵܕܼ̈ܫܵܢ ܠܩܲܢ̈ܝܲܝ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ 444 ܘܲܥܦܝܼܦܵܐܝܼܬܼ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 445 :ܕܥܲܬܿܝܼܪ ܘܲܚܪܸܡ ܥܦܝܼܦ ܫܘܼܢܵܩܹܗ ܐܲܝܟ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ 446 ܘܕܲܨܪܝܼܟ ܘܲܥܡܝܼܠ ܫܦܝܼܥ ܒܘܼܣܵܡܹܗ ܐܲܝܟ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܀ 447 :ܠܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܡܠܲܒܸܿܒ ܫܲܪܒܹܿܗ ܕܗܵܘܚ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ 448 ܘܪܲܒܿܘܼܬܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܡܩܲܦܲ ܕܝܼܢܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܀ 449 :ܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܲܫ̣ܡܲܥ ܚܲܡ̇ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 450 ܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܩܲܢ̈ܝܲܝ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܚܲܪܡܝܼܢ ܗܵܟܲܢ ܀ 451 :ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܫܲܝܢܵܐ ܕܢܵܚ̣ ܠܵܥܵܙܵܪ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪ̈ܵܦܵܘܗܝ 452 ܒܹܗ ܡܬܿܬܿܢܝܼܚܝܼܢ ܛܥܝܼܢܲܝ̈ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܲܥܡܝܼ̈ܠܠܵܬܼܵܐ ܀ 453 :ܠܥܲܡܠܹ̈ܐ ܠܐܲܝܵܐ ܐܲܢܝܼܚ ܡ̇ܪܲܢ ܒܝܲܕܼ ܠܵܥܵܙܵܪ 454 ܘܲܠܚܲܪܡܘܼܬܼܵܐ ܕܠ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܪܲܗܛܵܗ̇ ܒܫܸܡ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܀ 455 :ܠܥܘܼܬܼܪܵܐ ܦܲܪܣܝܼ ܡ̇ܐ ܕܠܵܘ̇ܝܵܐ ܠܹܗ ܚܲܪܡ̇ܢܘܼܬܼܵܐ 456 ܘܠܲܨܪܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܓܕܲܠ ܩܘܼܠܵܣܹ̈ܐ ܀ 457 :ܚܲܪܡ̇ܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܦܵܫܲܬ̤ ܒܲܫܝܘܿܠ ܒܫܘܼܢܵܩ ܢܘܼܪܵܐ 458 ܘܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܣܸܠܩܲܬ̤ ܢܵܚܲܬ̤ ܒܥܘܼܒܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 459 :ܡܢܝܼܚ ܡܸܣܟܹܿܢܹ̈ܐ ܗܘܵܐ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܒܟܼܠ ܟܲܪ ܕܲܗܘ̤ܵܐ 460 ܘܚܲܝܘܼܣܬܼܵܢܵܐ ܘܲܡܠܸܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܣܵܪ̈ܘܿܚܹܐ ܀ 461 :ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܲܢܝܼܚ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ 462 ܘܲܒܼܗܵܘ̇ ܕܲܠܥܸܠ ܠܟܼܠ ܕܲܡܥܵܩܝܼܢ ܒܝܲܕܼ ܠܵܥܵܙܵܪ ܀ 463 :ܒܲܣܕܼܘܿܡ ܐܲܦܝܼܣ ܕܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܢܦܘܼܫ ܠܘܼܚܵܡܵܐ 464 ܘܲܠܥܲܬܼܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܚܵܐܹ̇ܢ ܠܐܲܠܝܼܨܘܼܬܹܗ ܀ 465 :ܠܵܐ ܠܲܡ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܸܥܒܲܪ ܨܹܐܕܲܝܟ ܥܢ̣ܵܝܗܝ ܠܐܲܠܝܼܨܵܐ 466 ܘܗܵܕܹܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܗ̄ܝܼ ܘܠܵܘ ܕܲܬܼܒܲܥܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܀ 467 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܒܲܥܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܬܲܒܼܥܹܗ ܠܚܲܪܡ̇ܐ 468 ܐܸܠܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܡܠܸܐ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ pb. 98 469 :ܠܵܘ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܕܡܲܣܲܒܼ ܒܐܲܦܹ̈ܿܐ ܝ̄ܪܸܬܼ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ 470 ܐܸܠܵܐ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܫܵܘܹ̇ܐ ܠܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܟܲܫܝܼܪܘܼܬܹܗ ܀ 471 :ܫܵܘܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܹܝܪ ܠܗܵܠܹܝܢ ܕܲܓܼܕܲܫ ܬܪܹܝܢ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼܝܼܢ 472 ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܢܸܒܼܚܘܿܪ ܕܝܼܢܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܝܵܢܗܘܿܢ ܀ 473 :ܟܹܐܝܢ ܗ̄ܘ̣ ܕܝܼܢܵܐ ܕܕܼܵܢ ܠܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܕܝܼܢܹ̈ܐ 474 ܠܚܲܕܼ ܫܘܼܢܵܩܵܐ ܘܲܠܚܲܕܼ ܛܘܼܒܼܵܐ ܕܥܲܡ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܀ 475 :ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܵܪܵܗܵܡ ܙܲܡܸܢ ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܠܟܼܠ ܕܐܲܠܝܼܨܝܼܢ 476 ܘܥܲܡ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܫܕܼܵܐ ܒܫܘܼܢܵܩܵܐ ܠܟܼܠ ܕܲܡܢܵܚܝܼܢ ܀ 477 :ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܬܲܚܸܡ ܘܲܓܼܠ̣ܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܕܲܡܢܵܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 478 ܘܚܘܼܡܣܵܢ ܢܲܦܫܵܐ ܐܲܩܢܝܼ ܠܟܼܠܢܵܫ ܒܗܵܘ̇ ܕܲܡܥܵܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 479 :ܡܥܵܩܹ̈ܐ ܠܲܒܸܿܒܼ ܒܫܸܡ ܠܵܥܵܙܵܪ ܕܲܡܛܲܪܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 480 ܘܡܸܬܼܦܲܢܩܵܢܹ̈ܐ ܪܫܵܡ ܒܲܬܼܒܲܥܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܢܩܵܢܵܐ ܀ 481 :ܠܝܘܼܬܼܪܲܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܟܠ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ 482 ܘܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܪܲܟܸܿܒܼ ܐܸܢܹܝܢ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܓܲܙܵܐ ܀ 483 :ܣܲܬܲܪ ܐܸܢܹܝܢ ܠܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܹܗ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ 484 ܘܐܲܠܸܦ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܢܸܒܼܥܘܿܢ ܐܸܢܹܝܢ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 485 :ܢܘܼܪܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܐܲܪܡܝܼ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 486 ܘܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܢܚܵܘܘܿܢܵܝܗܝ ܠܕܸܠܩܵܐ ܕܢܘܼܗܪܹܗ ܀ 487 :ܐܘܼܡ̇ܢܵܐܝܼܬܼ ܐܸܨܛܲܢܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܚܹܝܠ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ 488 ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܣܲܬܲܬܼ ܒܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܐ ܕܠܵܐ ܙܘܼܥܙܵܥܵܐ ܀ 489 :ܒܢܲܦܫܵܐ ܢܲܨܒܹܿܗ ܐܲܝܟ ܫܸܬܼܠܬܼܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ 490 ܘܪܲܣ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܛܲܠܵܐ ܥܲܠ ܙܲܪ̈ܥܘܿܢܹܐ ܀ 491 :ܐܸܣܟܹܿܝܡ ܦܵܠܵܚܵܐ ܠܒܸ݂ܫ ܒܲܬܼܒܲܥܬܼܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܣܵܪ̈ܘܿܚܹܐ 492 ܘܘܲܣܝܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܙܢܲܝ̈ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܫܵܒܼܘܿܩܹ̈ܐ ܀ 493 :ܣܲܪ̈ܥܸܦܝܵܬܼܵܐ ܕܲܙܢܲܝ̈ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܛܥܲܢܘ̣ ܥܵܘܠܹ̈ܐ 494 ܘܲܦܣ݂ܲܩ ܐܸܢܹܝܢ ܐܲܝܟ ܣܵܘ̈ܟܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܀ 495 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܝܲܥܪܵܐ ܥܲܕܹܿܗ ܠܝܲܥܪܵܐ ܕܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 496 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܒܲܠ ܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܐܲܪܡܝܼ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 497 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܐܵܣܝܵܐ ܥܲܠ̣ ܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ ܕܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ 498 ܘܟܼܠܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܣܵܡ̣ ܠܹܗ ܣܲܡܵܐ ܕܥܵܗܹ̇ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܀ 499 :ܠܪܲܒܿܘܼܬܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܓܲܙܪܹܗ ܒܦܲܪܙܠܵܐ ܕܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ 500 ܘܠܲܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܫܲܪܪܵܗ̇ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ ܀ 501 :ܠܚܲܪܡ̇ܢܘܼܬܼܵܐ ܣܵܡ̣ ܠܵܗ̇ ܟܘܵܝܵܐ ܕܫܸܡ ܓܹܗܲܢܵܐ 502 ܘܠܲܡܪ̈ܲܚܡܵܢܹܐ ܚܲܕܲܝܼ ܒܲܫܡܵܐ ܕܠܲܡܦܹܝܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 503 :ܠܟܲܫܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܠܲܒܿܒܼܵܗ̇ ܒܐܲܓܼܪܵܐ ܕܲܥܦܝܼܦ ܛܘܼܒܹܗ 504 ܘܠܲܚܒܸܢܵܢܹ̈ܐ ܚܲܣܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܲܕܼ ܕܐܸܬܼܚܲܣܲܕܼ ܀ pb. 99 505 :ܠܟܼܠ ܥܲܡ ܟܠܵܐ ܐܲܩܢܝܼ ܛܲܥܡܵܐ ܕܫܲܦܝܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 506 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܡܸܠܚܵܐ ܡܲܕܸܿܟ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܲܠܝܘܼܬܼ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 507 :ܚܲܠܝܘܼܬܼ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܐܲܫܩܝܼ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܪ̈ܝܼܗܲܝ ܢܲܦܫܵܐ 508 ܘܢܲܦܸܨ ܡܸܢܗܘܿܢ ܝܘܼܩܪܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܕܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 509 :ܗܵܐ ܣܲܡܡܵܢܵܘ̈ܗܝ ܛܵܒܹ̈ܐ ܕܐܲܣܝܼܘ ܠܓܸܢܣܲܢ ܡܝܼܬܼܵܐ 510 ܬܵܘ ܢܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 511 :ܗܵܐ ܦܘܼܩܕܼܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܪܲܒܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܕܚܲܟܸܿܡ ܢܲܦܫܲܢ 512 ܬܵܘ ܢܸܬܼܚܲܦܲܛ ܠܡܸܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܛܲܟܸܿܣ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 513 :ܗܵܐ ܫܒܼܝܼܠ ܫܲܝܢܵܐ ܕܚܵܘܝܼ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗܘ̤ ܒܲܩܡܘܿܡܹܗ 514 ܬܵܘ ܢܸܪܕܸܿܐ ܒܹܗ ܐܲܝܟ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܬܲܚܸܡ ܚܘܼܒܹܿܗ ܀ 515 :ܗܵܐ ܣܵܡ̣ ܩܘܼܕܼܡܲܝܢ ܬܪܹܝܢ ܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܘܕܲܥܬܼܝܼܕܼ 516 ܬܵܘ ܢܸܬܼܝܲܐܲܒܼ ܠܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 517 :ܗܵܐ ܣܲܒܲܪ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܒܪܵܘܡ̇ܐ 518 ܬܵܘ ܢܸܨܛܲܒܲܬܼ ܒܢܲܚ̈ܬܹܿܐ ܕܲܦܐܹܝܢ ܠܝܘܿܡ ܡܸܫܬܿܘܼܬܹܗ ܀ 519 :ܗܵܐ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܡܛܲܝܲܒܼ ܘܲܢܛܝܼܪ ܡܸܛܠܵܬܲܢ 520 ܬܵܘ ܢܸܬܼܟܲܫܲܪ ܠܡܸܣܲܒܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܣܟܲܢ ܀ 521 :ܗܵܐ ܠܲܝܬܿ ܡܸܕܸܿܡ ܕܠܵܐ ܐܸܬܿܬܲܪܓܲܡ ܩܕܼܵܡ ܪܸܥܝܵܢܲܢ 522 ܬܵܘ ܢܸܫܬܲܪܲܪ ܒܣܘܼܟܵܠ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܐܸܬܼܦܲܫܲܩ ܠܲܢ ܀ 523 :ܗܵܐ ܐܸܬܼܦܲܫܲܩܘ ܙܢܲܝ̈ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܓܲܠ̈ܝܵܢ ܗ̤̄ܘܲܝ̈ 524 ܬܵܘ ܢܸܬܼܗܲܓܸܿܐ ܒܗܸܓܼܝܵܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܦܘܼܫܵܩܲܝ̈ܗܹܝܢ ܀ 525 :ܗܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܪܲܗܛܵܐ ܕܟܼܵܣܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܠܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ 526 ܢܨܘܼܬܼ ܥܲܡ ܟܠܢܵܫ ܫܸܡܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܡܲܩܢܸܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 527 :ܫܸܡܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܙܪܲܥ̣ܘ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ 528 ܘܗܲܒܸܿܒܼܘ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 529 :ܬܵܘ ܡ̇ܝܘܬܹ̈ܐ ܢܪܲܒܸܿܒܼ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ 530 ܥܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܲܡܪܲܒܵܝܘܼ ܙܢܲܝ̈ ܛܵܒܼܵܬܼ̈ܐ ܀ 531 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܢܸܦܠܘܿܚ ܗܵܝ̇ ܦܵܠܚܘܼܬܼܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢ ܢܲܦܫܲܢ 532 ܕܢܸܚܨܘܿܕܼ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/75
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Rich Man and Lazarus - ܥܲܠ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܘܠܵܥܵܙܵܪ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/75.
Bibliography:
On the Rich Man and Lazarus - ܥܲܠ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܘܠܵܥܵܙܵܪ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/75.

Show Citation Styles