Narsai: On Humility - ܥܲܠ ܡܲܟܼܝܼܟܘܼܬܼܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܒܡܸܠܲܬ ܫܲܝܢܵܐ ܨܵܕܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܵܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ 2 ܘܟܒܸܫ ܟܲܕܢܹܗ ܒܢܝܼܪܵܐ ܢܚܝܼܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ. 3 :ܒܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܡܲܟܸܟ ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ 4 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܸܪܕܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ. 5 :ܡܨܝܼܕܬܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܐܲܪܡܝܼܢ ܥܲܠ ܟܠ ܘܨܵܕܲܬ̤ ܟܠܵܐ 6 ܘܲܬܪܣܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܹܗ. 7 :ܢܘܼܪܵܐ ܕܚܘܼܒܹܗ ܐܲܪܡܝܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܡܲܠܝܲܬ̤ ܟܘܼܒܹ̈ܐ 8 ܘܛܠܸܩ ܝܲܪܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܵܬܼܵܐ ܘܐܵܘܥܝܼܘ ܚܲܝܹ̈ܐ܀ 9 :ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܪܵܕܦܹܗ ܠܚܸܫܟܵܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܵܬܐ 10 ܘܲܚܙܵܘ ܐ̄ܢܫܵܐ ܚܹܝܠ ܐܝܼܬܼܘܬܹܗ ܘܗܲܝܡܸܡܘ ܒܲܫܡܹܗ. 11 :ܒܩܵܠ ܦܘܼܩܵܕܵܟܵܘ̈ܗܝ ܡܲܕܟܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܗܵܘܢܵܐ 12 ܘܩܢܐ ܛܥܡܵܐ ܕܚܲܠܝܘܼܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܚܲܕ ܒܵܪ[...]ܐ. 13 :ܒܡܲܝܵ̈ܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܐܲܫܝܼܓܼ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܐܣܢܝܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ 14 ܘܐܲܩܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܫܘܼܦܪܵܐ ܥܲܐܝܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ. 15 ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܢܲܣܟܹܗ ܠܨܲܠܡܹܗ ܡܲܬܩܸܢ ܟܠܵܐ: pb. f.321r 16 ܘܚܲܕܸܬ ܨܵܪܹܗ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬ ܕܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܢܫܚܬ. 17 :ܩܲܪܡܹܗ ܕܲܗܒܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡ ܐܝܼܬܘܼܬܹܗ 18 ܘܣܵܡܹܗ ܒܪܵܘܡܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܒܲܠ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ. 19 :ܒܚܘܼܕܲܬܼ ܨܠܲܡܹܗ ܓܠ̣ܐ ܠܲܥܒܼܵܕܵܘ̈ܗܝ ܚܹܝܠ ܚܸܟܼܡܵܬܹ̈ܗ 20 ܕܚܲܟܼܝܵܡܐܝܼܬ ܐܲܦܫܝܼ ܠܕܝܼܠܹܗ ܠܘܵܬܼ ܝܼܕܲܥܬܹܗ. 21 :ܒܚܸܟܼܡܵܐ ܥܲܒܼܕܵܗ̇ ܕܒܼܝܲܕ ܨܲܠܡܹܗ ܢܚܲܕܸܬ ܟܠܵܐ 22 ܘܢܹܐܣܘܿܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܲܡ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܕܲܫܡܹܗ. 23 :ܐܘܼܪܚܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܕܪܲܫ ܩܕܼܵܡ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ 24 ܕܗܘ̤ ܩܲܕܡܵܝܲܬ ܚܙܲܩ ܒܵܗ̇ ܘܐܸܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ. 25 :ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܠܹܗ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ 26 ܒܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܫܲܝܸܢ ܠܥܵܠܡܵܐ ܦܠܝܼ̈ܓܹܐ. 27 :ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܫܩܲܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ 28 ܘܲܡܟܼܝܵܟܼܐܝܼܬ ܬܚܵܘܝܼ ܢܦܲܫܹܗ ܟܣܝܐ ܒܓܸܠܝܵܐ. 29 :ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܚܵܘܝܼ ܟܝܵܢ ܐܝܬܘܼܬܹܗ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ 30 ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܸܪܢܘܿܢ ܕܚܘܼܬܼܪܵܐ ܚܲܛܦܹܗ ܒܕܓܠܐ ܝܵܬܹܗ. 31 :ܐܸܣܟܹܝܡ ܥܲܒܼܕܵܐ ܠܒܸܫ ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܘܐܬܼܚܵܘܝܼ ܒܹܗ 32 ܘܩܵܘܝܼ ܟܝܵܢܹܗ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ. 33 ܟܲܣܝܼ ܝܵܬܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܬܕܲܪܟܐ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ. 34 ܘܲܓܼܠܵܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܘܚܵܘܝܼ ܚܲܝܠܹܗ ܒܝܲܕ ܡܲܟܝܼܟܵܐ. 35 :ܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܐܸܬܼܵܐ ܕܢܠܦ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܗ 36 ܘܡܲܟܸܟ ܢܲܦܫܹܗ ܒܝܲܕ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ ܕܲܢܣܲܒܼ ܠܲܫܡܹܗ. 37 :ܒܕܝܼܠܲܢ ܚܵܘܝܼ ܡܲܟܼܝܼܟܘܼܬܹܗ ܘܚܹܝܠ ܚܸ̈ܟܼܡܵܬܹܗ 38 :ܘܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܟܲܟ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܝܲܬܲܪ 39 :ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܡܲܟܸܟ ܢܦܲܫܹܗ ܠܦܘܼܬܼ ܗ̇ܝ ܕܝܼܪܸܒܼ 40 ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܒܲܫܒܝܼܚܹ̈ܐ ܕܪܵܡܘܼܬܼ ܟܲܣܝܵܐ. 41 :ܒܢܲܦܫܹܗ ܩܲܒܼܥܵܗ̇ ܠܡܲܟܼܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ 42 ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܢܸܣܢܘܿܢ ܚܘܼܬܼܪܵܐ. 43 :ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܵܘܬܐ ܡܲܟܸܟ ܢܲܦܫܹܗ ܡܸܛܠ ܐ̄ܢܫ̈ܐ 44 ܘܨܲܠܒܼܵܗ̇ ܥܲܡܹܗ ܠܡܵܝܘܿܬܘܼܬܼܵܐ ܕܲܝܸܢܝܼ ܓܸܢܣܹܗ. 45 :ܡܝܼܬ ܡܛܠ ܟܠ ܘܐܲܝܼܚ ܠܟܼܠܵܐ ܒܚܝܠ ܢܵܣܘܿܒܹܗ 46 ܘܪܲܥܝܼ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܲܡ ܨܒܼܝܵܢܵܐ ܕܫܲܝܸܢ ܒܹܗ ܟܠ. 47 :ܡܛܠ ܗܵܕܹܐ ܡ̇ܟܸܟ ܢܦܲܫܹܗ ܘܢܲܚܸܬ ܠܲܫܝܘܿܠ 48 ܕܲܢܪܝܼܡ ܐܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܘܼܬܼܵܐ. 49 :ܘܡܛܠ ܕܲܫܕܵܐ ܢܲܦܫܹܗ ܠܡܵܘܬܼܵܐ ܘܐܲܝܼܚ ܠܟܼܠܵܐ 50 ܐܵܦ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܝܩܲܪܹܗ ܒܲܫܡܵܐ ܕܥܠܵܝ ܡ̣ܢ ܟܠ. 51 :ܒܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܢܨܲܚ ܘܐܸܬܼܪܲܡܪܲܡ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܡܵܘܘܬܵܐ 52 ܘܐܲܠܸܦ ܐܵܦ ܠܲܢ ܕܲܒܼܡܘܼܟܵܟܼܵܐ ܢܙܟܐ ܠܚܲܫܹ̈ܐ. 53 :ܘܐܸܢ ܡܲܟܼܝܼܟܼܵܐ ܕܠܲܒܼܫܹܗ ܪܵܡܵܐ ܡܲܟܟ ܢܲܦܫܹܗ 54 ܡ̇ܢ ܢܫܬܩܠ ܒܚܘܼܬܼܪܵܐ ܣܲܟܼܵܐܐ ܕܡܵܘܒܸܕ ܢܦܲܫܹܗ. 55 :ܐܸܢ ܥܬܝܼܪܵܐ ܡܣܟܢ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܲܫܒܝܼܚܵ̈ܬܹܗ 56 ܡ̇ܢ ܢܸܬܫܲܒܼܗܲܪ ܒܲܕܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܒܕܼܝܼܠܹܗ. 57 :ܐܸܢ ܒܲܪ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܡܲܟܸܿܟ ܢܦܲܫܹܗ ܘܦܘܿܩ ܥܒ̈ܕܹܐ 58 ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܸܦܠܘܝܝ ܥܲܒܕܘܼܬ ܚܘܼܒܵܠ ܠܲܢܚܲܪܪܵܢܹܗ. 59 :ܐܸܢ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܡܢ̣ܵܐ ܠܲܩܢܘܿܡܹܗ ܥܲܡ ܚܲܛܵܝܹܐ 60 ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܫܦܥ ܥܲܡ̈ܠܹܐ ܕܢܲܦܫܹܗ ܚܠܵܦ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ. 61 :ܗܘ̤ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܕܪܲܫ ܠܲܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܟܼܝܼܟܘܼܬܼܵܐ 62 ܬܵܘ ܢܸܬܼܡܲܟܲܟ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܢܲܟܼܪܹܐ ܠܡܘܼܠܟܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ. 63 :ܗܘ̤ ܚܵܘܝܼ ܠܲܢ ܕܲܒܼܡܘܼܟܵܟܼܵܐ ܫܩܲܠ ܙܵܟܼܵܘܼܬܼܵܐ 64 ܘܪܲܡܪܸܡ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܘܠܲܟܼܢܵܘ̈ܬܹܗ ܡ̣ܢ ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ. 65 ܗܘ̤ ܐܲܠܸܦ ܠܲܢ ܢܝܼܫܵܐ ܚܲܝܵܐ ܕܲܢܕܲܡܹܐ ܒܹܗ: pb. f.321v 66 ܢܸܚܢܹܐ ܒܙܵܥܹܐ ܘܲܒܼܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ. 67 :ܒܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܙܪܲܥ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 68 ܘܐܵܘܥܝܼܘ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܦܸܐܪܹ̈ܐ ܚܠܲܝ̈ܐ ܕܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ. 69 :ܒܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܨܵܕܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܝܵܐ 70 ܘܐܲܥܸܠ ܚܵܒܼܫܹܗ ܠܓܼܘ ܡ̣ܢ ܚܸܣܢܹ̈ܐ ܕܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ. 71 :ܒܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܫܕܵܗ̇ ܠܲܡܨܝܼܕܬܹܗ ܒܝܲܡܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ̈ܐ 72 ܘܚܡܠܬ̤ ܨܲܝܼܕܵܐ ܕܡܲܟܿܝܟܘܼܬܼܵܐ ܕܨܵܕܘܼܗܝ ܪ̈ܚܡܹܐ. 73 :ܒܡܲܛܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܐܲܟܼܪܸܙ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܐܸܕܢܲܝ̈ ܟܠܢܵܫ 74 ܕܠܵܐ ܢܬܥܣܲܩ ܩܵܠ ܝܘܠܦܵܢܵܐ ܥܲܠ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ. 75 :ܢܝܼܪܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܩܪܵܗ̇ ܠܲܣܒܲܪܬܹܗ ܩܕܼܵܡ ܫܵܡܘܿܥ̈ܐ 76 ܕܠܵܐ ܢܬܪܦܹܐ ܕܲܥܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܗ̇. 77 :ܢܝܼܪܝ ܠܲܡ ܒܲܣܝܼܡ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܦܠܚ ܡܲܟܼܝܼܟܼܵܐܝܼܬܼ 78 ܘܛܵܒܼ ܩܲܠܝܼܠܵܐ ܡܘܒܲܠ ܡܸܠܲܝ̈ ܠܕܛܥܢ ܠܵܗ̇. 79 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܥܣܲܩܵܐ ܒܲܡܠܹܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܚܘܼ̈ܬܚܵܬܹܗ 80 ܗܵܐ ܠܘܼܒܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢ ܐܲܓܼܪܵܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܥܲܡ̈ܠܹܐ. 81 :ܒܝܼ ܢܸܬܼܕܲܡܹܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܡܐܸܢ ܡ̣ܢ ܦܘܠܚܵܢܵܐ 82 ܕܦܸܠܚܲܬ ܒܲܩܢܘܿܡܝ ܐܲܪܥܵܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ ܘܲܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. 83 :ܒܝܼ ܢܸܬܕܲܡܹܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܫܦܠ ܡ̣ܬ ܥܣܩ̈ܬܐ 84 ܕܕܵܫܸܬ ܥܘܼܩܣܵܐ ܕܡܵܘܬܼܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܒܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ. 85 :ܡ̣ܢ ܕܝܠܝܼ ܢܹܐܠܲܦ ܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܢܹܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܢܝܼܚܵܐ 86 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܥܲܐܹܐ ܠܘܵܬܼ ܪܘܼܡܪܵܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܪܲܟ. 87 :ܒܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܙܟܲܝ ܡܲܟܝܼܟܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܪܵܡܵܐ 88 ܬܵܘ̇ ܐܸܬܼܡܲܟܲܟܼܘ ܒܢܲܝ̈ ܕܲܝܼܚܵܐ ܘܣܲܒܼܘ ܪܘܼܡܪܵܡܵܐ. 89 :ܒܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܫܒܲܝܗܝ ܠܲܛܪܘܼܢܵܐ ܕܫܲܠܒܸܕ ܐ̄ܢܫ̈ܐ 90 ܬܵܘ ܢܸܓܼܕܘܿܠ ܠܹܗ ܟܠܝܼܠ ܙܵܟܼܘܬܼܵܐ ܒܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ. 91 :ܒܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܕܵܫܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܕܕܵܫ ܠܲܟܝܵܢܲܢ 92 ܢܕܘܿܫ ܚܘܼ̈ܬܚܵܬܹܗ ܒܡܲܟܼܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ. 93 :ܒܡܲܟܝܼܟܘܼܬܵܐ ܢܹܐܣܘܿܪ ܚܘܼܒܲܢ ܠܘܵܬܼ ܡܘܼܟܵܟܹܗ 94 ܕܠܵܐ ܢܬܪܦܹܐ ܡ̣ܢ ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܕܥܬܝܼܪܵܬܼܵܐ. 95 :ܒܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܓܡܲܪܘ ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܓܲܡܪ̈ܝ ܚܘܼܒܹܗ 96 :ܘܫܵܘܬܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܫܒܝܼܚ̈ܬܵܐ ܕܩܲܒܸܠ ܘܝܼܪܸܒ̣ 97 :ܒܡܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܩܪܒܼ ܗܵܒܹܝܠ ܐܸܡܪܵܐ ܕܡܲܟܝܼܟ 98 ܘܡܲܟܝܼܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܵܒܼ ܨܒܼܝܵܢ ܢܲܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪܒܵܢܗ. 99 :ܡܲܟܝܼܟ ܢܲܦܫܵܐ ܕܒܝܼܝ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܥܲܡ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ 100 ܘܣܲܠܸܩ ܕܸܒܚܹܗ ܘܨܸܒܼܝܵܢ ܢܲܦܫܹܗ ܠܘܵܬ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ. 101 :ܡܟܝܟܘܼܬܵܐ ܥܒܲܕܼܬܹܗ ܠܲܚܫܘܿܟ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܵܘܵܬܼܵܐ 102 ܘܐܵܘܥܝܼ ܓ̈ܦܹܐ ܠܐ ܡܝܘܿܬܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܚܲܝܘܼܬܵܐ. 103 :ܐܘ ܡܝܘܬܿܐ ܕܟܼܠܹܗ ܐܘܼܟܠܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܵܝܘܿܬܘܼܬܼܵܐ 104 ܕܦܠܛ ܢܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܡܵܘܬܼܵܐ ܐܲܪܝܵܐ ܝܲܥܢܵܐ. 105 :ܐܵܦ ܢܘܿܚ ܢܝܼܚܵܐ ܒܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܟܒܸܫ ܝܲܨܪܹܗ 106 ܘܲܒܼܚܘܼ ܡܣܵܢܹܗ ܙܟܼܵܐ ܠܲܩܪܵܒܼܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ ܟܬܝܼ̈ܫܹܐ. 107 :ܐܘ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܕܲܛܒܲܥ ܡܸܕܪܹܗ ܒܡܲܝܵܐ ܕܚܫܹ̈ܐ 108 ܕܛܲܥܢܘܼܗ̇ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܠܝܲܩܝܼܪܘܼܬܹܗ ܘܠܵܐ ܐܬܛܒܲܥ. 109 :ܒܗܵܕܹܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܟܝܟܼܘܼܬܼܵܐ ܪܕܵܐ ܐܵܦ ܐܲܒܼܪܵܡ 110 ܘܲܡܢܲܥ ܘܲܡܛܵܐ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢ ܐܲܓܼܪܵܐ. 111 :ܠܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܐܲܫܠܸܡ ܢܲܦܫܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܪܵܒܵܐ 112 ܘܝܼܠܸܦ ܡܸܢܵܗ̇ ܠܡܸܬܗܲܓܵܝܘܼ ܠܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ܀ 113 :ܐܘ ܬܠܡܲܝܼܕܵܐ ܕܝܼܠܸܦ ܘܐܲܠܸܦ ܠܹܗ ܘܲܠܕܝܼܠܹܗ 114 ܘܦܲܫܸܩ ܐ̄ܪ̈ܙܹܐ ܕܫܸܡ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ. 115 ܐܘ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܕܲܩܢܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ: pb. f.322r 116 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܪܵܘܪܲܒܼ ܒܐܪ̈ܥܢܚܵܬܐ ܐܝܟ ܕܲܒܼܕܝܼܠܹܗ. 117 :ܥܲܦܪܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܩܪܵܐ ܠܲܩܢܘܿܡܹܗ ܩܕܼܵܡ ܒܵܪܘܿܝܹܗ 118 ܘܕܐܙܥܲܪ ܢܲܦܫܹܗ ܥܲܒܼܕܹܗ ܪܹܫܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܠܝܼ̈ܟܹܐ. 119 :ܐܲܒܼܪܵܡ ܢܸܗܘܹܐ ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܠܩܲܢܝܲܝ̈ ܥܘܼܬܼܪܵܐ 120 ܘܠܵܐ ܢܸܬܬܪܝܼܡܘܿܢ ܒܥܸܠܲܬܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܥܲܠ ܡܲܟܼܝܼܟܹ̈ܐ. 121 :ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܒܲܗܲܪ ܩܢܹܐ ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܒܩܸܢܝܵܢ ܙܲܒܼܢܵܐ 122 ܕܗܵܐ ܗܘ̤ ܙܒܲܢܵܐ ܡܲܟܸܣ ܚܘܼܬܼܪܵܟ ܒܝܲܕ ܫܘܼܚܵܠܵܘ̈ܗܝ. 123 :ܘܥܒ̇ܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܘܥܵܒ̇ܪ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܥܲܡ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ 124 ܘܒܵܛܸܠ ܚܘܼܬܪܵܐ ܘܢܵܚܸܬ ܠܲܫܝܘܿܠ ܨܵܘܪܵܐ ܪܵܡܵܐ. 125 :ܠܡܵܢܵܐ ܚܬܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ ܒܲܕܠܵܐ ܕܝܠܵܟ ܒܲܪ ܡܵܝܘܿܬܹܗ 126 ܠܡ̇ܢ ܡܸܬܓܼܐܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܐܲܪ̈ܥܵܢܝܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘ̈ܝܢ ܠܵܟ. 127 :ܐܢ̄ܬ ܥܲܦܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ ܘܲܠܕܲܝܚܝܼܵܐ ܗܵܦܸܟ ܡܸܕܪܵܟ 128 ܪܢܝܼ ܕܲܟܝܵܢܵܟ ܕܕܼܵܡ ܢܸܬܼܚܲܕܲܝܬ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܠܹܗ. 129 :ܕܲܥ ܠܲܟܼܝܵܢܵܟ ܘܡܲܟܸܟ ܢܲܦܫܹܟ ܩܕܼܵܡ ܚܵܙܹܐ ܟܠ 130 ܘܲܒܼܠܝܼ ܘܐܲܦܝܼܣ ܕܲܢܪܝܼܡ ܥܲܦܪܵܟ ܡ̣ܢ ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ. 131 :ܠܒܸܫ ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬ ܢܲܚܬܼܵܐ ܥܲܠ ܗܲܕܲܡܲܝ̈ܟ 132 ܕܢܠܒܫ ܦܲܓܼܪܵܟ ܢܲܚܬܵܐ ܦܲܪܝܵܐ ܕܚܵܝܲܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܗ. 133 :ܩܢܝܼ ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܡܲܣܟܿܢ 134 ܕܢܠܒܫ ܦܲܓܼܪܵܟ ܢܲܚܬܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܚܵܝܲܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ. 135 :ܩܢܝܼ ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܡܲܣܟܲܢ 136 ܕܬܫܘܐ ܠܡܣܒܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ. 137 :ܚܘܪ ܒܲܐܒܲܪܵܗܵܡ ܕܩܢ̣ܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ 138 ܘܥܲܬܼܪ ܘܐܲܡܸܠܸܟ ܒܐܲܪ̈ܥܵܝܵܬܐ ܘܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܵܬܼܵܐ. 139 :ܕܲܡܵܐ ܒܝܲܥܩܘܿܒܼ ܕܡܲܟܸܟ ܢܲܦܫܹܗ ܒܲܐܪ̈ܥܵܢܝܵܬܵܐ 140 ܘܲܩܢ̣ܵܐ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܘܩܲܫܝܼܫܘܼܬܼܵܐ. 141 ܚܙܝܼ ܬܸܕܡܘܼܪܬܵܐ ܕܣܸܥܪܲܬ̤ ܒܐܝܼܕܹܗ 142 :ܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ 143 ܕܗܦܟܹܗ ܠܛܲܟܼܣܵܐ ܕܣܡ ܒܪܘܿܝܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 144 ܡܟܝܟܘܼܬܹܗ ܥܨܬ̣ ܠܟܝܢܐ. 145 :ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ 146 ܘܝܸܗܒܲܬ̤ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܩܲܫܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܠܲܙܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ. 147 :ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܸܪܚܲܡ ܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܩܢܝܼܬ̤ ܚܲܝܠܵܐ 148 ܕܚܣܢܐ ܒܚܲܝܠܵܗ̇ ܟܝܵܢܝ̈ܬܐ ܘܫܘܼܠܵܛܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 149 :ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܸܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܡܚܝܠܲܬܼ ܚܲܝܠܵܐ 150 ܕܙܥܲܪ ܚܲܝܠܵܗ̇ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܥܣܹܘܼ ܩܕܼܵܡ ܡܲܟܼܝܼܟܼܵܐ. 151 :ܚܘܼܬܼܪܹܗ ܕܥܸܣܘܼ ܡܲܟܸܟ ܢܲܦܫܹܗ ܘܚܵܒܼ ܘܐܸܬܼܡܲܣܟܲܢ 152 ܘܐܸܫܠܸܡ ܕܲܪܓܼܐ ܕܩܲܫܝܼܫܘܼܬܵܐ ܠܲܕܲܙܥܘܿܪ ܡܸܢܹܗ. 153 :ܢܸܥܪܘܿܩ ܟܠܢܵܫ ܡ̣ܢ ܣܵܡܘܼܬܼܵܐ ܙܲܝܢܵܐ ܢܟܼܝܼܠܵܐ 154 ܕܠܵܐ ܡܨܐ ܡܙܟܐ ܒܓܼܵܘ ܬܟܼܬܘܼܫܵܐ ܠܲܕܠܵܒܸܫ ܠܹܗ. 155 :ܢܸܠܒܲܫ ܟܠܢܵܫ ܡܲܟܝܼܟܘܼܬܵܐ ܙܲܝܼܢܵܐ ܛܵܒܼܵܐ 156 ܕܐܵܦ ܠܲܪ̈ܦܲܝܵܐ ܡܲܩܢܹܐ ܚܲܝܠܵܐ ܘܝܗܸܒܼ ܐܲܓܼܪܵܐ. 157 :ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܝܢܵܐ ܕܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܢܨܝܲܝ ܐܵܦ ܝܵܘܣܸܦ 158 ܘܲܙܟܼܵܐ ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܒܝܲܕ ܚܘܼܡܣܵܢܐ. 159 :ܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܠܒܸܫ ܐܵܦ ܡܘܼܫܹܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬ ܙܲܝܼܢܵܐ 160 ܘܚܵܒܼܘ ܡ̣ܢ ܩܵܠܹܗ ܠܒܼܝܼܫܲܝ̈ ܙܲܝܢܵܐ ܕܚܲܪܵܫܘܼܬܼܵܐ. 161 :ܒܡܲܟܝܼܘܼܬܼܵܐ ܡܫܲܚ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܐܲܝܟ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ 162 ܘܐܒܼܗܸܬ ܐܸܢܘܿܢ ܠܵܐ ܓܼܘܿܢܸ̈ܣܛܹܐ ܕܡܸܫܚܲܬ̤ ܛܘܼܥܝܲܝ. 163 :ܒܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܕܟܲܝ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܩܲܕܸܫ ܢܲܦܫܹܗ 164 ܘܬܲܪܓܸܡ ܦܘܼܡܹܗ ܩܵܠ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܲܣܬܝܼܪ݁ܵܬܵܐ. 165 :ܡܲܟܝܼܟܘܼܬܵܐ ܪܚܸܡ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܕܹܡ 166 ܘܒܵܗ̇ ܐܸܬܼܥܲܠܝܼ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܪܵܡܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܬ ܟܠܢܵܫ. 167 :ܗܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܟܝܼܟܘܼܬܹܗ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܣܸܦܪ̈ܘܗܝ 168 ܕܡܲܟܝܼܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܡ ܓܲܒܼܪܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܟܠܢܵܫ. 169 :ܐܵܦ ܚܵܙܹܐ ܟܠ ܚܵܙܝܗܝ ܕܡܟܣܝ ܢܲܚܬܵܐ ܢܲܟܼܦܵܐ 170 ܘܙܲܚܝܹܗ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܗܘܐ ܐܲܠܵܗ ܒܹܝܬܼ ܡܵܝ̈ܘܬܹܐ. 171 :ܐܘ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ ܕܡܲܟܸܟ ܢܲܦܫܹܗ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬ 172 ܘܲܢܣܲܒܼ݂ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܪܲܒ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܵܐ ܕܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܹܗ. pb. f.322v 173 :ܐܘ ܒܲܪ ܛܘܼܗܡܵܐ ܕܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܟܝܵܢܵܐ ܫܝܼܛܵܐ 174 ܕܲܠܒܸܫ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܢܘܼܟܪܵܝ ܠܲܡܫܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܘܼܬܵܐ. 175 :ܐܘ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܡܙܠܗܙ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܲܒܼܨܝܼܪ ܥܘܼܡܪܵܐ 176 ܕܩܵܢܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܝܵܐ ܘܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. 177 :ܒܡܘܼܫܹܐ ܢܸܚܙܝܼܗ̇ ܠܡܲܟܼܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܟܡܵܐ ܬܸܢܢܪܝܼܡܲܬ̤ 178 ܕܢܸܬܸܠ ܐܝܼܕܵܐ ܠܙܵܟܼܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܕܚܹܝܠ ܟܠ ܡܸܫܟܲܚ. 179 :ܒܹܗ ܢܸܬܼܒܲܩܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܦܲܠܚܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܟܼܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ 180 ܘܠܵܐ ܢܸܬܪܦܘܢ ܡ̣ܢ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܕܠܘܼܩܵܒܼܵܠ ܚܘܼܬܼܪܵܐ. 181 :ܠܘܩܒܼܵܐ ܚܘܼܠܪܵܐ ܢܙܲܝܢ ܢܲܦܫܹܗ ܡܲܟܝܼܟ ܢܲܦܫܵܐ 182 ܐܲܝܟ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ ܕܢܵܛܲܪ ܢܲܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܹܗ. 183 :ܣܵܢܐܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܐܵܦ ܣܵܩܘܿܪܵܐ ܕܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ 184 ܘܠܵܐ ܙܵܕܸܩ ܠܹܗ ܠܡܲܟܝܼܟ ܢܦܲܫܵܐ ܠܡܬܪܦܝܘ. 185 :ܛܪܡܟܝܼܟܼܵܐ ܚܸܣܢܹ̈ܐ ܕܢܲܦܫܵܟ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒܼܗܵܪܐ 186 ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܸܣܥܹܐ ܘܢܸܒܘܿܙ ܓܲܙܵܐ ܕܡܲܟܝܼܟܘܼܬܵܟ. 187 :ܐܲܓܝܼܪ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܟ ܘܛܪ ܣܝܼ̈ܡܵܬܵܟ 188 ܘܲܪܕܘܿܦ ܫܸܢܬܼܵܐ ܕܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܟ. 189 :ܠܒܼܵܫ ܫܸܪܝܵܢܵܐ ܕܡܲܟܼܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܠܘܼܩܒܼܵܠ ܚܘܼܬܼܪܵܐ 190 ܘܐܲܚܘܿܕ ܣܲܝܦܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܫܲܝܢܵܐ ܒܪܸܫ ܣܸܦܘ̈ܬܵܟ. 191 :ܠܵܐ ܬܸܬܸܠ ܠܹܗ ܠܲܒܼܥܸܠܕܪܵܐ ܕܢܬܼܒܲܩܹܐ ܒܵܟ 192 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܠܒܲܒ ܥܲܠ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܘܢܸܣܥܹܐ ܠܩܸܛܠܵܐ. 193 :ܩܵܛܹܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ 194 ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܚܵܐܲܪ ܒܪܲܒܘܼܢ ܩܸܛܠܵܐ ܕܡܲܪܵܚܘܼܬܹܗ. 195 :ܛܪܘܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܬܪܹܝܢ ܕܠܵܐ ܡܬܪܟܟ ܒܩܵܠ ܟܘܼܘܵܢܵܐ 196 ܘܒܕܡܘܼܬ ܐܲܪܝܵܐ ܢܵܗ̇ܡ ܟܠܫ̇ܥ ܠܡܬܒܲܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 197 :ܗܘ̤ܝܘ ܬܲܒܼܪܹܗ ܠܩܵܐܹܝܢ ܒܘܼܟܼܪܵܐ ܕܲܚܬܝܼܪܘܼܬܼܵܐ 198 ܘܐܲܪܥܸܠ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܐܲܦܗܝܼ ܠܢܲܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܬܲܩܢܘܼܬܼܵܐ. 199 ܗܘ̤ ܡܲܠܸܠ ܒܹܗ ܒܚܵܡ ܙܲܠܝܼܠܵܐ ܘܨܥܪ ܠܐܲܒܘܼܗܝ. 200 ܘܲܗܦܲܟ ܟܲܕܢܹܗ ܒܫܝܼܪܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܠܵܘܛܲܬ ܟܹܐܢܵܐ. 201 :ܡܸܠܟܹܗ ܥܒܼܕܹܗ ܠܥܸܣܘܼ ܪܲܦܝܵܐ ܕܢܵܘܒܸܕ ܕܲܪܓܹܗ 202 ܘܲܒܼܥܸܢܝܵܢܹܗ ܝܼܠܸܦ ܕܢܒܼܦܪ ܥܲܠ ܘܲܠܝܲܬܵܐ. 203 :ܒܹܗ ܐܸܙܕܲܝ̈ܢ ܦܸܪܥܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܠܘܼܩܒܼܵܠ ܡܘܼܫܸܐ 204 ܘܕܐܡܲܪܲܝܝ ܣܲܓܿܝܼ ܢܚܸܬܼ ܠܲܬܼܗܘܿܡܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ. 205 :ܥܲܡܹܗ ܐܦܠܲܚܘ ܐܵܦ ܡܲܪ̈ܵܚܹܐ ܕܪܲܓܼ ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ 206 ܘܲܢܚܸܬܼ ܠܲܫܝܘܿܠ ܟܲܕ ܠܵܐ ܡܝܬܝܬ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ. 207 :ܒܚܹܝܠ ܫܘܼܒܼܗܵܪܹܗ ܓܙܲܗ ܣܲܢܚܝܼܪܸܒܼ ܥܲܠ ܚܙܲܩܝܵܐ 208 ܘܐܲܙܥܸܩ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝ ܩܵܠ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܓܘܼܚܟܵܐ. 209 :ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܬܲܪܓܸܡ ܒܩܵܠ ܓܘܼܕܵܦܵܐ ܒܦܘܿܡ ܪ̈ܲܒܫܵܩܹܐ 210 ܘܣܲܟܼܪܹܗ ܠܦܘܼܡܹܗ ܩܵܠ ܒܘܼܕܵܩܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ. 211 :ܚܘܼܬܪܵܐ ܣܲܟܼܐܵܐ ܫܒܲܝܗܝ ܠܲܪܚܸܒܼܥܲܡ ܡܲܠܟܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ 212 ܘܲܕܫ̇ܛ ܡܸܠܟܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܠܝܵܪܬܘܼܬܼ ܫܲܒ̈ܛܹܐ. 213 :ܐܵܦ ܒܲܒܼܠܵܝܵܐ ܒܙܲܝܼܢܵܐ ܕܚܘܬܼܪܐ ܟܒܫ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 214 ܘܲܗܦܲܟ ܚܘܼܬܼܪܹܗ ܟܲܕܢܹܗ ܒܢܝܼܪܵܐ ܥܲܡ ܚܲܝܘܬܵܐ. 215 :ܥܲܠ ܟܠ ܥܲܡܡܝܼ̈ܢ ܐܲܪܝܼܡ ܫܲܒܼܛܹܗ ܘܲܪܕܵܐ ܠܟܼܠܢܵܫ 216 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܝܲܢ ܕܡ̇ܢ ܪܵܕܹܐ ܒܗ ܠܲܟܼܢܘܵܬܹ̈ܗ. 217 :ܘܲܕܠܵܐ ܙܵܕܸܩ ܚܹܝܠ ܙܵܟܼܘܬܵܐ ܠܲܡܙܲܟܼܝܵܢܹܗ 218 ܐܲܣܠܝܼ ܘܲܫܕܵܝܗܝ ܠܐܸܟܣܘܿܪܝܵܐ ܕܥܲܡ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ. 219 :ܗܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܦܵܪܲܥ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܠܲܕܵܪܵܚܹܡ ܠܹܗ 220 ܥܪܘܿܩܘ ܚܲܠܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܠܚܘܼܬܹܗ ܕܩܵܛܸܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 221 :ܗܵܐ ܐܸܬܼܦܲܪܣܝܼ ܢܸܟܼܠܹܗ ܟܲܣܝܵܐ ܒܣܵܗܕܘܼܬܼ ܪܘܼܚܵܐ 222 ܠܐ̄ܢܫ ܢܛܥܐ ܒܵܬܲܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܟܲܕ ܒ̈ܬܐ: pb. f.323r 223 :ܗܵܐ ܐܸܬܚܘܝܼ ܕܫܘܼܠܵܡ ܐܘܼܪܚܹܗ ܒܸܗܬܲܬ ܐܦܹ̈ܐ ܗ̄ܝ̣ 224 ܘܒܓܘܡܨܵܐ ܡܛܒܲܥ ܠܐܝܢܵܐ ܕܪܵܕܹܐ ܥܲܡܹܗ. 225 :ܠܵܐ ܟܹܝܬ ܬܪܕܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܬܪܵܐ ܐܘ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 226 ܫܒܘܿܩ ܪܡܘܼܬܼܵܐ ܘܙܸܠ ܒܠܘܝܼܬܼܵܐ ܕܡܲܟܝܟܘܼܬܵܐ. 227 :ܠܵܐ ܬܫܬܒܗܲܪ ܒܩܸܢܝܵܢ ܙܒܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܬܩܕܹܐ 228 ܚܙܝܼ ܣܓܼܝ̈ܠܹܐ ܕܟܲܢܸܫܘ ܥܘܼܬܪܵܐ ܘܫܲܒܼܩܘܼܗܝ ܒܐ̄ܪܥܵܐ. 229 :ܠܵܐ ܬܬܪܘܿܪܲܒܼ ܒܫܸܡ ܫܘܠܛܢܵܐ ܕܡܥܒܪ ܥܒ̇ܪ 230 ܚܘܪ ܘܐܬܒܩܵܐ ܒܣܝܡܲܝ̈ ܬ̈ܓܹܐ ܕܣܝܼܡܝܼܢ ܒܫܲܝܘܿܠ. 231 :ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܡܠܟ̈ܐ ܦܪܩܹܗ ܬܵܓܹܗ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܡܵܘܬܼܵܐ 232 ܘܡ̇ܢ ܝܗ̣ܒ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܙܒܼܢ ܚܝܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ. 233 :ܠܵܐ ܒܪܢܫܵܐ ܠܵܐ ܬܫܬܒܗܲܪ ܘܬܛܠܐ ܢܦܫܵܟ 234 ܕܠܲܝܬ ܡܵܘܬܵܐ ܕܠܵܘ ܠܲܟܼܝܢܵܐ ܕܥܦܪܹܗ ܗ̇ܦܟ. 235 :ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܙܒܼܢܵܐ ܩܢܹܐ ܒܲܪܢܫܵܐ ܘܠܵܘ ܕܠܥܲܠܲܡ 236 ܘܗܵܐ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܟܪܝܘܼܬ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܒܲܬܪܥ ܡܵܘܬܼܵܐ. 237 :ܠܦܘܼܬ ܚܲܝܘܼܬܹܗ ܚܝܵܒܼ ܡܵܕܝܼܢ ܕܢܚܵܐ ܕܐ̄ܢܫܐ 238 ܘܒܐܝܕܐ ܕܦܐܝܐ ܢܕܪܲܫ ܚܝܵܘ̈ܗܝ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ. 239 :ܒܫܝܛܘܼܬ ܡܸܕܪܹܗ ܢܚܘܿܪ ܥܦܪܢܵܐ ܕܟܼܡܵܐ ܡܲܟܝܟ 240 ܘܢܲܡܟ ܢܦܫܹܗ ܕܠܵܐ ܢܬܚܣܕ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܡܸܕܪܹܗ. 241 :ܡܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܦܐܝܵܐ ܠܲܫܡܟ ܐܘܿ ܥܲܦܪܢܵܐ 242 ܠܡ̇ܢ ܡܬܓܐܹܐ ܐܲܢ̄ܬ ܒܕܠܵܐ ܦܐ̈ܝܵܢ ܠܫܸܡ ܕܚܝܼܚܵܐ. 243 :ܒܲܪ ܓܸܢܣܵܐ ܐܲܢ̄ܬ ܐܘܿ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ ܟܐܢܹ̈ܐ 244 ܪܕܝܼ ܒܫܒܝܼܐܵܐ ܕܡܟܝܟܘܼܬܼܵܐ ܕܕܲܪܲ ܫܘ̣ ܟܐܢܹ̈ܐ. 245 :ܚܙܘܩ ܒܠܘܼܝܼܬܼܵܐ ܡܠܝܼܬ ܘܫܲܝܢܵܐ ܥܲܡ ܩܲܕܡ̈ܝܼܵܐ 246 ܘܚܙܝܼ ܕܢܚܝܵܐ ܠܘܼܝܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡ̈ܠܹܐ ܕܡܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ. 247 :ܕܲܡܵܐ ܒܕܘܝܼܕ ܕܟܼܡܵܐ ܡܟܟ ܨܒܼܝܵܢ ܢܲܦܫܹܗ 248 ܘܠܵܐ ܐܫܬܒܗܲܪ ܒܪܒܘܼܬ ܥܲܡܠܵܐ ܕܡܟܝܼܟܘܼܬܹܗ. 249 :ܚܙܝܼ ܕܓܼܒܬܗ ܡܠܬܼ ܫܲܝܢܵܐ ܠܕܪܓܼܐ ܪܡܵܐ 250 ܘܠܵܐ ܐܬܪܦܝܼ ܒܕܗܘ̤ܐ ܪܲܦܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ. 251 :ܡܫܝܼܚ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܢܗܘܹܐ ܡܠܟܵܠ ܘܡܒܲܕܩܢܵܐ 252 ܘܢܦܝܼܩ ܦܗ̇ܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܥܲܡ̇ܐ ܐܲܝܟ ܣܪܘܿܚܵܐ. 253 :ܥܒܼܝܼܕ ܨܒܝܼܢܹܗ ܗܝܟܲܠ ܩܘܼܕܫܵܐ ܠܪܘܼܚ ܓܸܠܝܢܵܐ 254 ܘܪܕܝܼܦ ܟܠܫܵܥ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚ ܫܘܼܩܪܵܐ ܕܫܪܝܵܐ ܫܒܐܘܿܠ. 255 :ܢ̇ܩܫ ܟܠܫܵܥ ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܒܟܸܢܵܪ ܢܦܫܹܗ 256 ܘܪܕܦ ܫܐܕܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܣܡܵܐ ܕܪܘܝܼܦ ܡܢܹܗ. 257 :ܡܵܐ ܕܐܫܬܚܝܢ ܘܦܩܪ ܫܐܘܿܠ ܒܐܫܕܵܐ ܦܲܩܪܵܐ 258 ܢܩܲܫ ܒܲܪ ܐܝܼܫܝ ܒܟܸܢܵܪ ܪܘܼܚܵܐ ܘܫܲܢܝܼ ܢܟܼܝܼܠܵܐ. 259 :ܡܵܐ ܕܐܬܒܥܪܲܪ ܩ̇ܛܠ ܐ̄ܢܫܐ ܒܓܼܵܘ ܚܣܡܵܐ 260 ܐܙܥܩ ܕܘܝܼܕ ܒܪܘܼܚ ܓܸܠܝܢܵܐ ܘܙܵܥ ܡܵܪܘܿܕܵܐ. 261 :ܘܡܵܐ ܬܘܼܒܼ ܕܐܗܓܼܝ ܫܸܓܝܼܪ ܒܚܣܡܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܢܩܹܗ 262 ܠܛܫ ܣܦܣܪܐ ܕܢܐܫܘܼܕ ܠܕܡܵܐ ܕܡܥܕܪܢܹܗ. 263 :ܟܪܝܼܗܵܐ ܣܟܼܠܐ ܕܪܡܹܐ ܒܟܹܐܒܵܐ ܕܫܐܕܼܵܐ ܘܥܵܘ̣ܠܵܐ 264 ܫܪܝܼ ܡܨܚܐ ܠܣܝܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܥܨܒܹܗ ܒܪ݁ܲܚܡܹܐ. 265 :ܒܬܪܹܝܢ ܟܐܒܝܼ̈ܢ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܪܡܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܵܐܘܿܠ 266 ܚܣܡܐ ܣܡܝܵܐ ܘܫܐܕܵܐ ܦܲܩܪܵܐ ܕܢ̇ܟܠ ܐ̄ܢܫܵܐ. 267 :ܣܡܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܣܡ ܠܹܗ ܕܵܘܝܼܕ ܠܦܘܼܬ ܡܘܼܪܗܵܢܹܗ 268 ܘܕܓ̣ܠܝܨ ܡܢܹܗ ܣܪܝܼ ܘܐܬܒܣܒܲܣ ܘܡܝܼܬ ܒܲܚܛܝܼܬܹܗ. 269 :ܠܫܐܘܿܠ ܢܚܸܙܘܿܢ ܚܬܪ݁ܲܝ ܠܸܒܵܐ ܕܪܵܡܹܝܢ ܘܵܣܡܹܝܢ 270 ܕܣܡܝܹܗ ܚܣܡܵܐ ܘܩܛܠܹܗ ܚܘܼܬܪܵܐ ܒܣܝܦܵܐ ܕܥܘܼܪ̈ܠܹܐ. 271 ܒܕܘܝܼܕ ܢܚܪܘܿܢ ܐܦ ܡܟܼܝܼ̈ܟܹܐ ܪ̈ܚܡܲܝ ܫܲܝܢܵܐ. 272 ܕܠܵܐ ܢܬܪܦܘܿܢ ܒܩܵܠ ܨܘܚ̈ܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܚܹܐ. pb. f.323v 273 :ܠܵܐ ܬܟܼܪܹܐ ܠܵܟ ܡܟܝܼܟ ܢܦܲܫܵܐ ܡܵܐ ܕܡܨܛܚܐ ܐܢܬ 274 ܚܙܝܼ ܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ ܕܦܸܪܥܹܗ ܫܐܘܿܠ ܚܣ̇ܕܐ ܘܨܲܥܼܪܵܐ. 275 :ܠܵܐ ܬܦܪܥܝܼܘܗܝ ܠܕܡܒܹܐܫ ܠܵܟ ܐܲܝܟ ܣܘܼܪܚܢܹܗ 276 ܕܠܵܐ ܬܬܚܣܕ ܡ̣ܢ ܗܘ̇ ܩܵܠܵܐ ܕܐܡ̇ܪ ܕܫܒܼܘܿܩ. 277 :ܐܲܣܘܿܪ ܚܘܼܒܵܟ ܒܢܝܼܪܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܕܡܲܟܝܼܘܬܼܵܐ 278 ܘܠܵܐ ܬܬܪܦܹܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܢܵܐ ܪܘܼܚܢܝܵܬܐ. 279 :ܚܙܘܿܩ ܒܠܘܼܝܵܬܐ ܕܡܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ ܒܐܘܪܚܵܐ ܕܣܸܦܪܹ̈ܐ 280 ܘܕܪܝܼ ܒܗܡܵܐ ܒܝܼܢܬ ܚܘܩܹ̈ܐ ܕܡܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ. 281 :ܩܪܝܼ ܘܐܣܬܟܲܠ ܒܚܝܹܠ ܦܠܐܬ̈ܐ ܕܟܼܪܵܘܙܘܼܬܼܵܐ 282 ܘܝܲܠܦ ܡܬܠܹ̈ܐ ܘܦܘܼܫܵܩ ܐ̄ܪ̈ܙܐ ܕܲܣܬܝܪ̈ܬܵܐ. 283 :ܒܥܝܼ ܦܣܘܿܩܵܐ ܕܡܬܐܵܐ ܕܲܪܫܝܼܡ ܠܘܩܒܼܵܠ ܚܘܼܬܪܵܐ 284 ܘܚܙܝܼ ܬܡ̇ܢ ܬܪܹܝܢ ܕܲܡܨܲܠܝܼܢ ܩܕܼܵܡ ܚ̇ܙܹܐ ܟܠ. 285 :ܚܘܪ ܒܦܪܝܼܫܵܐ ܚܬܝܼܪܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ ܕܫܒܼܗܪ ܢܦܫܹܗ 286 :ܘܕܐܪܝܼܡ ܩܠܹܗ ܥܲܒܼܕܹܗ ܚܘܼܬܪܹܗ ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܥܢܵܐ 287 :ܠܐ ܕܓܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܵܐ ܓܪ ܡܲܠܒ̣ 288 ܐܸܠܵܐ ܒܕܒ̣ܥܐ ܢܚܵܘܹܐ ܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ ܢܚܸܬ ܒܲܗܝܼܬ. 289 :ܗܵܐ ܦܘܼܪܥܢܹܗ ܕܚܘܼܬܪܵܐ ܣܟܼܠܵܐ ܠܕܠܒܸܫ ܠܹܗ 290 ܕܡܣܪܸܩ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܦܘܠܚܢܵܐ ܕܥܡ̈ܠܹܐ ܟܸܐܢܹ̈ܐ. 291 :ܟܐܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܪܫܵܐ ܒܐܝܼܠܹܝܢ ܕܬܢ̣ܐ ܕܨܡ ܘܐܸܙܕܕܲܩ 292 ܘܕܚܠܛ ܚܘܼܬܪܵܐ ܥܲܡ ܙܕܩ̈ܬܐ ܒܛܸܠ ܙܸܕܩܬܹ̈ܗ. 293 :ܡܟܣ[...] ܕܫܡܲܥ ܩܵܠ ܫܘܒܼܗܪܵܐ ܕܬܒ̇ܠ ܐܲܓܼܪܵܐ 294 :ܚܵܪ ܒܩܢܘܿܡܹܗ ܘܬܚܬܝܼ ܢܲܦܫܹܗ ܠܘܬ ܡܘܟܟܼܵܐ 295 :ܚ̣ܙܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܥܡ̈ܠܹܐ ܕܝܗܒܝܼܢ ܐ̄ܢܫܵܐ ܠܡܠܲܬ ܦܘܼܡܵܐ 296 ܘܐܪܟܢ ܥܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܠܵܐ ܢܬܒܩܹܐ ܒܐܦܲܝ̈ ܪܘܡܵܐ. 297 :ܐܪܟܸܢ ܪܫܹܗ ܘܟܲܣܝܼ ܐܵܦܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܚܙ̈ܝܹܐ 298 ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܦܝܼܣ ܐܲܝܟ ܚܲܝܵܒܼܵܐ ܕܚܒܼ ܘܐܬܡܫܟܢ. 299 :ܦܟܪ ܗܕܡܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡ ܪܥܝܢܹܗ ܩܕܼܵܡ ܚ̇ܙܐ ܟܠ 300 ܘܫܪܝܼ ܡܢܓܼܕ ܗܘ̤ ܠܲܩܢܘܿܡܹܗ ܒܬܘܬ ܬܦܫܵܐ. 301 :ܚܙܵܐ ܕܡܟܬܡ ܟܠܗ ܒܟܼܠܹܗ ܒܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ 302 ܘܐܫܦܲܥ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܘܐܫܝܼܓ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܙܘܥܲܝ̈ ܢܫܦܹܗܘ 303 :ܐܪܝܼܡ ܐܝܼܕܹܗ ܘܢܓܼܕ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܒܫܝܼܛܵܐ ܕܚܲܫܵܐ 304 ܘܚܝܵܒܼ ܢܦܫܹܗ ܐܲܝܟ ܦܪܘܿܫܵܐ ܒܐܝܠܹܝܢ ܕܐܲܣܟܸܠ. 305 :ܒܩܠܵܐ ܚܢܝܓܼܐ ܡܬܟܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܕܝ̇ܫܵܐ 306 ܕܚܘܢܲܝܢܝ ܕܚ̇ܛܝܬ ܘܠܵܐ ܠܝܼ ܕܛܠܡܸ̇ܬ ܚܘܼܒ̇ܟ. 307 :ܒܩܵܠ ܚܸܢܓ̈ܬܹܗ ܬܗܲܪ ܝܼܝ̇ܢܵܐ ܘܛܟܣܝ̈ ܡܲܠܟܵܐ 308 ܘܫܲܕܲܪ ܪ̈ܚܡܹܐ ܕܫܠܘܢܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܩܵܠ ܒܟܼܝܵܐ. 309 :ܫܠܝܼ ܚܛܝܵܐ ܩܥ̣ܵܘ ܠܹܗ ܪ̈ܚܡܹܐ ܕܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ 310 ܗܵܐ ܦܩܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܕܢܲܬܠܚܘܼܢܵܝܗܝ ܠܫܛܪ ܚܘܒܲܝ̈ܟ. 311 :ܒܐܡܝܢ ܝܡܐ ܕܫܒܝܼܩ ܥܘ̣ܠܵܟ ܚܠܦ ܡܘܟܟܵܟ 312 ܙܸܠ ܟܲܕ ܚܕܐ ܐܢ̄ܬ ܒܫܘܼܒܼܩܵܢ ܥܘ̣ܠܵܐ ܕܝܲܗ̣ܒܘ ܠܵܟ ܪ̈ܲܚܡܹܐ. 313 :ܬܵܘ ܡܲܟܝ̈ܟܹܐ ܚܙܵܘ ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ ܟܡܵܐ ܐܬܪܡܝܼܪܡ 314 ܘܩܒܸܠ ܕܪܓܼܐ ܕܪܫܢܘܼܬܵܐ ܕܛܒܝܼܠ ܒܐܡܝܢ. 315 :ܬܵܘ ܠܬܒܩܵܘ ܦܪܘܿܫܐܝܼܐ ܒܡܠܹܐ ܡܘܡܹ̈ܐ 316 ܕܕܢܝܼ ܡܘܡܵܘ̈ܗܝ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܵܬܐ ܕܡܘܼܟܵܟ ܢܦܫܹܗ. 317 :ܡܢܘܼ ܕܙܟܼܵܐ ܐܲܝܟ ܙܕܘܬܹܗ ܕܚܵܝܒܼ ܟܠܹܗ 318 ܕܚ̇ܙܐ ܒܓܠܝܵܐ ܣܡ ܠܹܗ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܓܼܕܝܼܠ ܒܵܐܡܹܝܢ. 319 :ܡ̇ܢ ܐܙܕܕܲܩ ܐܲܝܟ ܚܲܛܝܵܐ ܕܫܡܹܗ ܥܘ̣ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ 320 ܕܥܛܵܝܗܝ ܠܲܫܡܹܗ ܥܲܡ ܚܘܒ̈ܬܹܗ ܒܝܲܕ ܡܘܟܟܼܵܐ. 321 :ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܚܢܹܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܕܡܟܼܝܟܘܼܬܼܵܐ 322 ܕܐܸܦܵܢ ܗܸܕܝܘܿܠ ܗܘ̤ ܡܠܸܦ ܠܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܙܟܼܘܬܵܐ. pb. f.324r 323 :ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܗܪܘܿܓܼ ܒܥܢܝܵܢ ܚܘܼܒܹܗ̇ ܕܡܠܝܬ ܫܝܵܢܵܐ 324 ܕܡܚܦܛܵܐ ܠܹܗ ܠܐܝܢܵܐ ܕܚܲܛܵܝ ܠܡܫܐܲܠ ܪ̈ܚܡܹܐ. 325 :ܗ̤ܝ ܐܠܦܬܹܗ ܙܢܝ̈ ܒܵܥܘܬܵܐ ܠܡܟܣܵܐ ܫܒܪܐ 326 ܘܗ̤ܝ ܨܪܬ̤ ܠܹܗ ܬܘܬܼ ܪܸܥܝܵܐ ܚܠܸܦ ܐܬܘ̈ܬܐ. 327 :ܬܵܙ ܢܬܗܓܹܐ ܒܣܦܪ̈ܲܝ ܡܸܠܝܹܗ̇ ܕܩܢܝܬ ܚܲܝܠܵܐ 328 ܘܢܸܩܪܸܐ ܒܗܘܢܵܐ ܘܢܩܢܹܐ ܚܲܝܐܵܐ ܠܡܸܙܟܵܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ. 329 :ܚܝܹܠ ܥܘܕܪܢܗ̇ ܡܨܐ ܕܢܙܕܩ ܠܐܝܢܵܐ ܕܚܲܝܵܒܼ 330 ܘܪܒܘܼ ܥܘ̣ܠܵܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܸܕܸܡ ܚܫܝܼܒܼ ܠܦܝܣܵܗ̇. 331 :ܦܘܠܘܿܣ ܣܗ̇ܕ ܘܡܩܠܸܣ ܠܹܗ ܠܚܹܝܠ ܥܘܕܪܢܵܗ̇ 332 ܕܗܘ̤ ܐܪܝܡܹܗ ܘܩܵܢ̣ܵܐ ܕܪܓܼܐ ܕܪܫܢܘܼܬܵܐ. 333 :ܒܡܝܟܘܼܬܹܗ ܚܪ ܨܒܼܝܵܢܵܐ ܕܓܼܥܐ ܠܹܗ ܟܠ 334 ܘܩܕܡ ܦܪܫܹܗ ܠܘܬ ܝܘܠܦܢܵܐ ܕܕܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ. 335 :ܩܠ̈ܐ ܢܝܼܚ̈ܐ ܐܟܼܪܸܙ ܩܵܠܹܗ ܒܐܕܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܫ̈ܐ 336 ܘܥܝܼܪ ܐܢܘܿܢ ܠܡܫܡܲܥ ܩܠܵܐ ܕܡܠܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ܀ 337 :ܒܒܣܝܡܘܼܬܼܵܐ ܦܲܠܵܚܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 338 ܘܝܗܒܲܬ̤ ܦܲܐܪ̈ܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܠܡܪܹܐ ܟܲܪܡ̇ܐ. 339 :ܡܟܝܟܘܼܬܼܵܐ ܐܠܸܦ ܘܐܲܪܬܝܼ ܘܟܼܵܘܸܢ ܘܩܢ̣ܵܐ 340 ܘܟܕܢ ܐ̄ܢܫܐ ܒܢܝܼܪܵܐ ܢܚܝܵܐ ܕܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ. 341 :ܒܝܲܕ ܢܝܼܚܘܼܬܹܗ ܕܪܒܵܐ ܕܓܼܒܵܝܗܝ ܡܬܕܡܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 342 ܟܲܕ ܡܲܟܸܪܸܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܕܵܐ ܬܘܕܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕ ܒܪܵܘܿܝܵܐ. 343 :ܒܡܟܝܟܘܼܬܵܐ ܥܩܲܪ ܚܢܦܘܼܬܵܐ ܘܒܢ̣ܵܐ ܩܘܼܫܬܐ 344 ܐܦ ܗܘ̤ ܩܘܼܫܬܐ ܩܪܵܝܗܝ ܚܟܝܡܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒ̇ܢܹܐ. 345 :ܬܵܘ ܡܟܝܟܹ̈ܐ ܒܢ̣ܵܘ ܒܢܝܢܵܐ ܕܕܘܒܪ̈ܝܟܘܿܢ 346 ܥܲܠ ܫܬܐ ܣܬܼܵܐ ܕܡܟܝܟܘܼܬܼܵܐ ܕܒܿܢ̣ܐ ܦܘܠܘܿܣ. 347 :ܡܢܹܗ ܝܠܦܘ ܕܐܝܟܢ ܙ̇ܕܩ ܠܡܫܪܝܘܼ 348 ܘܐܝܠܹܝܢ ܥܡ̈ܐܐ ܢܣܝܼܡ ܥܲܠ ܟܐܦܐ ܕܗܲܝܡܢܘܼܬܼܵܐ. 349 :ܢܗܘܹܐ ܩܠܹܗ ܐܲܝܟ ܡܚܙܝܼܬܐ ܩܕܼܵܡ ܥܝܢܲܝ̈ܟܘܿܢ 350 ܕܩܥ̇ܐ ܘܡܟܼܪܸܙ ܕܢܚܙܹܐ ܟܠܢܵܫ ܐܝܟܵܢ ܒܢ̇ܐ. 351 :ܐܝܢܵܐ ܕܒ̇ܢܐ ܕܗܒ̣ܵܐ ܫܪܪܐ ܡܩܘܐ ܥܡܠܹܗ 352 ܘܐܝܢܵܐ ܕܒ̇ܫܐ ܥܡܝܪܐ ܘܚܒܬܐ ܝܩܕ ܥܲܡܠܹܗ. 353 :ܗܵܐ ܒܕܸܩ ܠܲܢ ܕܐܝܟܵܢ ܢܒܼܢܹܐ ܒܒܸܢܝܵܢ ܩܘܼܫܬܼܵܐ 354 ܘܢܒܼܚܘܪ ܕܝܢܵܐ ܕܒ̇ܚܪ ܥܡܵܐܐ ܕܬܪܝܢ ܓܲܒܼ̈ܐ. 355 :ܡܟܝܟܘܼܬܼܵܐ ܡܨܝܵܐ ܕܬܐܠܵܦ ܠܡܒܼܒܵܐ ܫܲܦܝܼܪ 356 ܘܒܵܗ̇ ܡܫܬܟܠܲܠ ܒܸܢܝܵܢ ܐ̄ܢܫܵܐ ܐܲܦܸܢ ܚܲܣܝܼܪ. 357 :ܠܲܝܬ ܚܣܝܼܪܐ ܕܠܵܐ ܡܫܬ ܡܠܹܐ ܒܓܡܝܼܪܘܼܬܵܗ̇ 358 ܘܠܲܝܬܿ ܗܕܝܘܛܵܐ ܕܠܐ ܡܬܚܟܲܡ ܒܲܥܪܝܡܘܬܵܗ̇. 359 :ܠܡܐܢܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܢܝܼܚܵܐ ܕܡܢܝܼܚ ܢܲܦܫܵܐ ܥܲܡ ܗܕܡܹ̈ܐ 360 ܘܕܠܵܐ ܩܢܛܵܐ ܢܛܪܵܐ ܥܡܠܹ̈ܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ. 361 :ܒܗ̇ ܡܬܕܟܹܐ ܗܝܟܠ ܦܓܼܪܵܬ ܘܨܒܼܝܵܢ ܢܦܲܫܵܐ 362 ܘܗ̇ܘܐ ܐ̄ܢܫܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܟܼܝܵܐ ܠܚܹܝܠ ܟܲܣܝܘܼܬܵܐ. 363 :ܒܡ̇ܢ ܠܲܡ ܐܚܘܿܪ ܘܐܓܼܒܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܠܨܒܝܵܢܝ ܟܲܣܝܵܐ 364 ܐܠܵܐ ܒܢܝܼܚܵܐ ܘܒܡܟܼܝܼܟܼܵܐ ܕܫܡܥ ܡܸܠܲܝ̈. 365 :ܐܘܢ ܒܪܘܿܝܵܐ ܕܡܠܹܝܢ ܡܸܢܹܗ ܫܡܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ 366 ܐܲܝܟܵܢ ܣܦ̇ܩ ܐ̄ܢܫܐ ܫܝܼܛܵܐ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܕܚܘܸܒܵܟ. 367 :ܐܝܢ ܠܡ ܐܝܬܝ ܒܪܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܘܠܵܐ ܣܦܩܝܼܢ ܠܝܼ 368 ܘܸܒܡܟܝܟܼܵܐ ܡܢܚ ܐ̄ܢܐ ܕܐܥܒܼܕܼ ܥܘܼܡܪܵܐ ܠܨܒܼܝܵܢܝ. 369 :ܡܟܝܼܘܘܼܬܼܵܐ ܪܚ̇ܡ ܨܒܼܝܵܢܝ ܛܒܼ ܡ̣ܢ ܕܒܼܚܹ̈ܐ 370 ܘܟܲܕ ܠܵܬ ܣܢܝܼܩ ܐ̄ܢܵܐ ܪܓ̇ܬ ܕܐܸܚܙܹܐ ܕܒܼܚܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܗ̇. 371 ܗ̤ܝ ܩܪܒܼ ܠܝܼ ܢܘܿܚ ܡܲܟܝܟܼܵܐ ܥܲܡ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܘܗܝ ܐܘܢܚ ܒܗ̇ ܨܒܝܼܵܢܝ pb. f.324v 372 ܘܩܒ̇ܠܬ ܡܢܗ ܕܒܼܚܹ̈ܐ ܓ̈ܠܝܵܐ. 373 :ܒܗ̇ ܐܬܚܟܸܿܡ ܡܘܸܫܹܐ ܦܐܩܵܐ ܘܩܢ̣ܵܐ ܗܘܢܵܐ 374 ܘܲܒܠܥܓܘܿܬܹܗ ܬܪܓܼܡ ܨܒܝܵܢܝ ܟܣܝ̈ܬܐ. 375 :ܒܵܗ̇ ܐܬܥܬܲܕ ܦܘܼܠܘܿܣ ܓܲܒܼܝܵܐ ܠܘܩܒܵܠ ܚܫ̈ܐ 376 ܘܕܚܙܬ̤ ܕܡܨܐ ܠܡܐ ܚܲܕ ܕܪܵܐ ܡܫܚܬܹܗ ܒܪܘܼܚܵܐ. 377 :ܗܵܐ ܚܘܝܼ ܠܲܢ ܪܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܟܼܡܢ ܨ̇ܒܐ 378 ܘܐܸܝܘܵܢ ܥܡ̇ܪ ܒܐܝܢܵܐ ܕܥܡ̇ܪ ܨܒܝܼܢܐܝܼܬ. 379 :ܒܡܟܝܟ ܪܘܼܚܵܐ ܓܒܼܵܐ ܠܹܗ ܥܘܡܪܵܐ ܡܬܩܸܢ ܟܠܵܐ 380 ܘܟܲܕ ܟܠ ܕܝܼܠܹܗ ܫܒܲܩ ܟܠܡܸܕܸܡ ܘܫ̣ܪܐ ܒܢܝܼܚܵܐ. 381 :ܠܛܘܼܒܹ̈ܐ ܫܘ̇ܐ ܡܟܝܟ ܢܦܫܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܗܘ̤ܵܘ 382 ܕܗܘ̤ ܒܠܚܘܼܕܵܘܗܝ ܫܘܐ ܕܢܕܝܪ ܟܣܝܵܐ ܒܢܦܫܹܗ. 383 :ܐܸܢܠܲܝܬ ܡܸܕܡ ܕܪܲܒ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܐ ܕܠܬܩܢ ܟܠܵܐ 384 ܠܲܝܬ ܬܘܼܒ ܡܵܕܹܝܢ ܕܪܲܒ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܵܐ ܕܣ̇ܦܩ ܠܫܡܹܗ. 385 :ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܨܒܸܬ ܗܝܟܲܠ ܢܦܫܹܗ ܒܡܲܟܝܟܘܼܬܼܵܐ 386 ܕܲܢܗܘܹܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܘܢܕܝܲܪ ܒܹܗ ܨܒܼܝܵܢ ܒܲܣܝܵܐ. 387 :ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܣܢܹܐ ܥܢܝܵܢ ܚܘܼܬܪܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܗܵܘܢܵܐ 388 ܕܐܡܝܢ ܦܵܪܥ ܚܘܼܒܼ̈ܠܹܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܠܡܝܩܪ̈ܢܵܘܗܝ. 389 :ܟܠ ܠܲܡ ܐܲܝܟܵܐ ܕܢܡܟ ܢܦܫܹܗ ܗܘ̤ ܢܬܪܡܪܵܡ 390 ܘܐܝܢܵܐ ܕܲܚܬܝܼܪ ܒܪܡܘܼܬ ܠܸܒܹܗ ܠܨܥܪܵܐ ܢܸܚܘܬ. 391 :ܢܕܝܼܕ ܗ̄ܘ̣ ܣܲܓܝܼ ܚܬܝܼܪ ܪܥܝܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܠܗܵܐ 392 ܘܡܣܠܝܼ ܘܲܣܢܹܐ ܕܘܼܒܵܪ ܚܝܵܘ̈ܗܝ ܠܚܙܐ ܒܟܸܣܝܵܐ. 393 :ܚܙܵܘ ܡܟܼܝܼܪܹ̈ܐ ܠܵܐ ܬܬܪܦܘܿܢ ܒܨܥܝܼܪ̈ܬܼܵܐ 394 ܕܕܠܡܵܐ ܬܸܗܘܘܢ ܣܢ̈ܐܹܐ ܠܟܣܝܵܐ ܣܢ̇ܐ ܠܚܘܼܬܪܐ. 395 :ܚܡܣܢܘ ܩܲܠܝܼܠ ܒܡܥܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܕܬܚܘܢ ܣܓܼܝ 396 ܕܠܦܘܼܬ ܥܡ̈ܐܐ ܢܛܝܼܪ ܦܘܼܪܥܢܵܐ ܠܕܡܟܝܼܟܝܼܢ. 397 :ܫܡ̣ܥܘ ܠܒܲܪܬ ܩܵܠܹܗ ܕܡܪܗ ܐܓܼܪܵܐ ܠܘܼܬ ܡܟܼܝܼ̈ܕܹܐ 398 ܕܡܩܫܐ ܢܓܼܕܐ ܥܲܠ ܡ̇ܢ ܕܡܥܝܼܩ ܠܢܝܼܝ̈ ܢܦܫܵܐ. 399 :ܟܠ ܠܲܡ ܐܝܢܵܐ ܕܡܟܫܠ ܘܡܥܝܼܩ ܠܐܝܢܵܐ ܕܙܥܘܿܪ 400 ܦܩܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܢܗܘܹܐ ܡܛܒܲܥ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܝܼܡܵܐ. 401 :ܠܡܥܝܟ ܢܦܫܵܐ ܕܡܙܥܲܪ ܢܦܫܹܗ ܟܢܝܼ ܙܥܘܪܵܐ 402 ܕܠܵܐ ܡܫܬܒܗܲܪ ܒܫܒܝܼܚܹ̈ܐ ܕܪܒܘܼܬ ܥܲܡܠܘܼ̈ܗܝ. 403 :ܠܹܗ ܠܙܥܘܼܪܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܠܥܥܙܲܪ ܒܡܠܬܵܐ ܕܐܟܬܸܒܼ 404 ܕܡܬܢܘܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܬܪܹܝܢ ܟܐܒܹ̈ܐ ܕܡܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ. 405 :ܒܝܲܕ ܟܘܪ̈ܗܢܹܐ ܘܡܣܟܼܢܘܼܬܼܵܐ ܡܫܬܢܲܩ ܗ̄ܘܑ̣ܵܐ 406 ܘܡܬܝܐܒ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܪܘܲܚ ܠܐܠܨܘܼܬܹܗ. 407 :ܘܕܗܘ̣ܐ ܨܪܝܟܼܐ ܠܐܪ̈ܥܢܝܵܬܐ ܒܡܐܹܐ ܙܒܢܵܐ 408 ܥܬܲܪ ܘܐܸܬܒܣܲܡ ܒܫܝܼܚ̈ܬܼܵܐ ܕܠܐ ܫܘܠܡܵܐ. 409 :ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܥܘܒܗ ܕܐܒܼܪܡ ܢܚ ܠܥܙܪ 410 ܘܕܪܫ̣ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܕܡܲܟܝܼܟܝܼܢ ܠܡܣܲܩ ܨܐܕܵܘ̈ܗܝ. 411 :ܬܵܘ ܡܟܼܝܼ̈ܟܹܿܐ ܚܙܘܩܘ ܒܠܘܼܝܵܬܼܵܐ ܕܡܲܟܝܟ ܢܦܫܵܐ 412 ܘܢܘܚܘ ܒܲܠܡܹܐܢܵܐ ܕܥܘܒܹܗ ܕܠܒܼܪܡ ܥܲܡ ܠܥܙܲܪ. 413 :ܗܵܐ ܕܪܫ̣ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡܬܠܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܐܝܟ ܗܕܝܼܚܵܐ 414 ܕܠܵܐ ܢܬܪܦܹܐ ܐܝܢܵܐ ܕܵܪܕܹܐ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐܝܼܬܼ. 415 :ܒܕܡܘܼܬܼ ܕܘܩܵܐ ܩ̇ܥܐ ܡܬܠܵܐ ܒܐܕܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܫ̈ܐ 416 ܕܩܘܡܘ ܐܬܠܒܲܒܼܘ ܘܚܙܘܩܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ. 417 :ܐܲܝܟ ܫܝܦܘܼܪܵܐ ܡܫܡܲܥ ܩܠܹܗ ܠܟܼܠ ܕܲܚܬܝܼܪܝܼܢ 418 ܕܚܙܵܘ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܠܵܐ ܬܬܓܐܘܢ ܐܝܟ ܥܬܝܼܪܐ. 419 :ܚܙܵܘ ܛܒ̈ܬܹܗ ܕܗܘ̇ ܚܲܪܡܵܢܵܐ ܕܦܵܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ 420 ܘܠܵܐ ܚܲܙܩ ܥܲܡܹܗ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܠܲܫܝܘܿܠ ܠܲܝܟ ܡܵܐ ܕܣܒܲܪ. pb. f.325r 421 :ܚܙ̣ܵܘ ܕܐܸܬܼܟܲܫܲܦ ܘܠܵܐ ܐܲܪܘܲܝܝ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܘܼܢܵܩܵܐ 422 :ܘܲܒܼܥܵܐ ܕܢܸܗܦܘܿܟ ܢܣܲܗܸܕ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܠܐ ܐܲܦܸܣ ܠܹܗ 423 :ܣܓܗ̇ ܪܸܡܙܵܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܒܲܐܦܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܒܝܼ̈ܢ 424 ܘܐܲܚܕܹܗ ܠܬܲܪܥܵܐ ܩܕܼܵܡ ܒܵܥܘܿܬܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܒܲܠ. 425 :ܗܵܐ ܒܕܸܩ ܠܲܢ ܒܝܲܕ ܠܵܥܵܙܲܪ ܘܲܒܼܥܲܬܝܼܪܵܐ 426 ܕܲܟܡܵܐ ܪܚܝܡܵܐ ܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܣܠܝܼ ܚܘܼܬܼܪܵܐ. 427 :ܗܵܐ ܐܲܠܸܦ ܠܲܢ ܥܲܠ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܗ̇ܘ ܥܲܬܼܝܼܪܵܐ 428 ܕܒܲܐ ܝܠܹܝܢ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܡܢܝܼܚ ܠܲܠܐܝ̈ܐ ܠܦܘܼܬܼ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 429 :ܥܘܼܒܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܐ ܕܐܲܒܼܪܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܢܝܼܫܵܐ ܠܨܒܼܝܵܢ ܢܲܦܫܲܢ 430 ܕܒܹܗ ܢܸܬܼܕܲܡܹܐ ܒܝܲܕ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ. 431 :ܢܸܩܪܝܼܘܗܝ ܐܲܒܼܵܐ ܒܝܲܕ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܘܠܵܘ ܒܲܫܡܵܗܹ̈ܐ 432 ܕܢܸܦܢܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܕܠܲܡܹܐܝܢ ܚܘܼܒܹܗ ܘܲܡܩܲܒܸܠ ܠܲܢ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/77
Source:
London British Library Oriental 5463 BL Or. 5463 http://syriaca.org/manuscript/2289
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On Humility - ܥܲܠ ܡܲܟܼܝܼܟܘܼܬܼܵܐ” based upon BL Or. 5463, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/77.
Bibliography:
On Humility - ܥܲܠ ܡܲܟܼܝܼܟܘܼܬܼܵܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/77.

Show Citation Styles