Narsai: On the Second Coming - ܥܲܠ ܓܠܝܵܢܹܗ ܕܡܵܪܲܢ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܫܲܚ̣ܩܹܗ ܠܪܸܥܝܵܢܝ 2 ܘܲܒܼܥܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܪܸܥ ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܫܵܠܹ̇ܡ ܥܵܠܡܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܀ 3 :ܙܲܒܼܢܵܐ ܪܡܲܙ ܠܝܼ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܥܵܠܡܵܐ ܡܫܲܠܸܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 4 ܕܚܘܼܪ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܡܲܦܛܲܪ ܥܵܠܡܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܀ 5 :ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܡܲܦܛܲܪ ܥܵܠܡܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ 6 ܘܠܲܝܬܿ ܬܘܼܗܵܝܵܐ ܒܹܝܬܼ ܚܲܕܼ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܐܵܦܠܵܐ ܒܪܸܡܙܵܐ ܀ 7 :ܐܲܝܟ ܛܸܠܵܠܵܐ ܥܵܒܲ݁ܪ ܥܵܠܡܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܙܲܒܼܢܵܐ 8 ܘܲܕܼܠܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܡܩܵܘܸܐ ܥܵܠܡܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܥܲܡܠܵܐ ܀ 9 :ܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܥܲܡܠܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 10 ܘܠܵܐ ܕܡܸܬܿܬܲܓܲܪ ܐܵܦܠܵܐ ܕܡܲܗܡܸܐ ܡ̣ܢ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܀ 11 :ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܵܠܡܵܐ ܕܡܲܥܒܲܪ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܡܝܼܠܵܐ 12 ܘܲܕܼܠܵܐ ܣܵܟܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܬܼܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐܲܣܝܼܢܝܼܢ ܒܹܗ ܀ 13 :ܠܲܝܬܿ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܠܪܲܗܛܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܫܢܲܝ̈ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ 14 ܒܗܵܝ̇ ܕܐܵܦܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܡܸܢܝܵܢ ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ ܀ 15 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܒܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܕܘܼܒܵܪܵܐ 16 ܘܠܲܝܬܿ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܡܲܦܛܲܪ ܠܪܲܗܛܵܐ ܕܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܀ 17 :ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܕܲܕܼܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡ ܥܗ݂ܲܕܼܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ 18 ܘܩܵܡ̣ܘ ܕܲܢܬܲܢܘܿܢ ܥܲܠ ܪܘܼܚܵܒܹܗ ܕܲܟܼܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡ ܀ 19 :ܗܘ̤ ܡܫܲܠܸܡ ܠܹܗ ܠܗܵܢ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ 20 ܘܲܡܢܝ̣ܚ ܠܹܐܘܬܼܵܐ ܕܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܕܲܐܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܀ 21 :ܠܡܹܐܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܕܲܡܠܹܐ ܫܲܝܢܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܩܸܢܛܵܐ 22 ܘܒܹܗ ܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚܵܐ ܐܸܠܦܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܫܲܚܩ̣ܘܼܗ̇ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܀ 23 :ܥܲܡܠܵܐ ܫܚܝܼܩܵܐ ܫܲܚ̣ܩܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܲܠܥܵܡܘܿܪ̈ܵܘܗܝ 24 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܝܲܐܲܒܼ ܕܲܢܢܝܼܚ ܠܹܐܘܬܹܗ ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܫܲܝܢܵܐ ܀ 25 ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܥܵܠܡܵܐ ܕܲܡܢܝܼܚ ܠܐܲܝ̈ܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܹܡܲܪ: pb. 2 26 ܘܡܸܬܼܝܲܐܲܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܓܼܠܸܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܙܢܲܝ̈ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܀ 27 :ܙܢܲܝ̈ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܡܸܬܼܚܲܦܲܛ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܓܼܠܸܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ 28 ܕܵܢܨܘܼܪܘܼܢܵܝܗܝ ܠܝܘܼܩܢܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 29 :ܡܨܸܾܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܲܢܨܘܼܪ ܨܲܠܡܵܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ 30 ܘܢܸܚܙ̣ܐ ܗܵܘܢܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܓܲܠ̈ܝܵܢ ܠܥܲܝܢܲܝ̈ ܒܸܣܪ̈ܵܐ ܀ 31 :ܠܵܐ ܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡܸܫܬܿܥܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܕܓܲܠ̈ܝܵܢ 32 ܬܵܘ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܫܡܲܥܘ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܒܝܲܕܼ ܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 33 :ܬܵܘ ܫܡܲܥܘ ܫܲܪܒܹܿܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܡܲܦܛܲܪ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ 34 ܘܓܼܵܠܹ̇ܐ ܕܟܲܣ̈ܝܵܢ ܘܲܡܚܵܘܸܐ ܠܗܹܝܢ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 35 :ܬܵܘ ܐܸܬܼܒܲܩܵܘ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܫܘܼܠܵܡ ܝܵܘܡܹ̈ܐ 36 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܝܵܘܡ̇ܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܒܵܬܲܪ ܝܵܘܡܹܗ ܀ 37 :ܬܵܘ ܚܘܼܪܘ ܫܲܦܝܼܪ ܒܫܘܼܦܪܵܐ ܦܲܐܲܝܵܐ ܕܲܫܒܼܝܼ̈ܚܵܬܹܗ 38 ܕܲܦܠܸܐ ܘܲܫܒܼܝܼܚ ܘܡܲܫܦܲܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܦܲܐܝܘܼܬܼ ܫܘܼܦܪܹܗ ܀ 39 :ܫܡܲܥܘ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ ܫܸܡܥܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ 40 ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܗܵܘܹ̇ܐ ܘܐܲܝܟܲܢ ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܀ 41 :ܛܲܟܼܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܝܵܘܡܹܗ ܕܝܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ 42 ܘܡܲܦܛܲܪ ܥܵܠܡܵܐ ܘܡܲܕܼܢܲܚ ܥܵܠܡܵܐ ܕܠܲܝܬܼ ܒܹܗ ܥܲܡܠܵܐ ܀ 43 :ܥܵܠܡܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܡܚܲܠܸܦ ܝܵܘܡܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܓܸܠܝܵܢܵܐ 44 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܗܵܘܹ̇ܐ ܝܵܘܡ̇ܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܝܵܘܡܹܗ ܀ 45 :ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܝܵܘܡܹܗ ܓܠ̣ܵܐ ܐܵܦ ܡ̇ܪܲܢ ܒܓܸܠܝܵܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 46 ܕܲܕܼܚܝܼܠ ܝܵܘܡܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܀ 47 :ܚܲܝ̈ܠܲܚ ܪܲܘܡ̇ܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܝܼܢ ܒܹܗ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ 48 ܘܲܡܙܲܝܚܝܼܢ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܝܵܘܡ̇ܐ ܕܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܦܸܚܡܵܐ ܀ 49 :ܢܝܼܫܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܛܥܝܼܢ ܪܹܫ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ 50 ܘܡܲܚܵܘܸܐ ܠܵܗ̇ ܠܙܵܟܼܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܠܥܹܝܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ ܀ 51 :ܒܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܡܛܲܝܒܼܝܼܢ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܚܲܝܠܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ 52 ܕܲܢܩܲܒܿܠܘܼܢܵܝܗܝ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܒܙܵܘܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܀ 53 :ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܲܡܝܼܪ ܕܗܵܘ̈ܝܵܢ ܒܐܲܪܥܵܐ 54 ܘܟܸܢ ܡܸܬܼܚܵܘܸܐ ܗܵܘ̇ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܓܼܵܠܹ̇ܐ ܕܟܲܣ̈ܝܵܢ ܀ 55 :ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܩܹܐܪ̈ܣܹܐ ܘܙܵܘܥܹ̈̄ܐ ܘܟܲܦܢܹ̈ܐ ܐܵܦ ܡ̇ܘܬܵܢܹ̈ܐ 56 ܘܚܵܪܒܿܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܚܸܪ̈ܝܵܢܲܗܘܿܢ ܀ 57 :ܣܵ̃ܓܹ̇ܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܡܲܨܠܲܚ ܙܹܐܦܵܐ ܘܥܵܫ̇ܢܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ 58 ܘܙܵܥܲܪ ܚܘܼܒܵܐ ܘܦܵܟܲ݁ܗ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ pb. 3 59 :ܒܓܸܠܝܵܐ ܢܵܨܲܚ ܙܹܐܦܵܐ ܢܕܼܝܼܕܼܵܐ ܕܲܒܼܙܹܐܦܵܢܹ̈ܐ 60 ܘܡܲܚܲܝܸܒܼ ܠܹܗ ܠܩܘܼܫܬܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܕܲܒܼܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 61 :ܙܲܒܼܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܒܝܼܫܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܒܝܼܫܘܼܬܹܗ 62 ܘܲܡܣܲܝܲܥ ܠܹܥ ܠܡܸܓܼܡܲܪ ܝܲܨܪܵܐ ܕܡܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ ܀ 63 :ܟܠܵܗ̇ ܡܸܪܬܹܗ ܓܵܣܹ̇ܐ ܛܵܥܝܵܐ ܩܕܼܵܡ ܛܲܥܲܝ̈ܵܐ 64 ܘܛܵܥܹ̇ܐ ܘܡܲܛܥܸܐ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܝܵܘܡ̇ܐ ܙܲܒܼܢܹܗ ܀ 65 :ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܝ̄ܕܼܝܼܥܵܐ ܡܬܲܚܲܡ ܙܲܒܼܢܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܓܵܠܵܐ 66 ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܕܠܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܡܩܝܼܡ ܛܵܥܝܘܼܬܹܗ ܀ 67 :ܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡܲܗܘܸܐ ܡܸܢܹܗ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 68 ܘܡܲܝܬܹܿܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܗܵܝ̇ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬܼ ܒܹܗ ܀ 69 :ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܒܝܼܫܬܹܿܗ ܡܲܝܬܸܿܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ 70 ܘܲܡܚܵܘܸܐ ܠܵܗ̇ ܠܥܹܝܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܫܲܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 71 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܠܵܐ ܟܵܠܹ̇ܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬܹܗ 72 ܕܢܸܕܲܥ ܟܠܢܵܫ ܕܲܟܼܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܒܝܼܫܬܹܿܗ ܕܛܵܥܝܵܐ ܀ 73 :ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܒܝܼܫܬܹܿܗ ܩܛܲܠܬܹܗ ܠܓܸܢܣܲܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 74 ܘܡܲܬ̣ܚܹܗ ܠܪܘܼܓܼܙܹܗ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 75 :ܒܹܗ ܗܵܘ̇ ܙܲܒܼܢܵܐ ܚܵܪ̣ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ 76 ܘܲܓܼܠ̣ܵܐ ܘܒܲܕܿܩܹܗ ܠܐ̄ܪܵܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܘܼܬܹܗ ܀ 77 :ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܥܵܘܠܵܐ ܦܪ̣ܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܠܓܸܠܝܵܢ ܙܹܐܦܹܐ 78 ܘܚܵܘܝܼ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܕܢܸܓܼܠܸܐ ܪܘܼܫܥܹܐ ܒܝܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܀ 79 :ܒܝܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܓܵܡܲ݁ܪ ܪܸܓܼܬܹܗ ܩܵܛܹ̇ܿܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 80 ܒܗܵܘ̇ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܕܲܛܥ̣ܵܐ ܘܐܲܛܥܝܼ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܥܕܹܝܢ ܀ 81 :ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܓܵܒܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܣܵܢ̇ܐܹܗ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 82 ܘܲܡܬܲܪܓܸܿܡ ܒܹܗ ܐܲܝܟ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܡܸܢܲܢ ܀ 83 :ܒܗܲܝܟܲܠ ܒܸܣܪܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܥܵܡܲ݁ܪ ܟܬܼܝܼܫ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 84 ܐܲܝܟ ܗܘ̇ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܒܗܲܝܟܲܠ ܦܲܓܼܪܲܢ ܀ 85 :ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܟܲܣܸܐ ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܒܝܼܫܬܹܿܗ ܗܵܘ̇ ܒܝܼܫ ܟܠܹܗ 86 ܘܒܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܵܛܹ̇ܦ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 87 :ܒܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡܟܲܢܹܐ ܢܲܦܫܹܗ ܥܲܒܼܕܵܐ ܒܝܼܫܵܐ 88 ܘܡܲܡܪܲܚ ܘܐܵܡܲ݁ܪ ܕܐ̄ܢܵܐ ܐ̄̈ܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܚܲܕܸܿܬܼ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܀ 89 :ܠܗܵܢ ܓܘܼܕܵܦܵܐ ܫܡܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ ܫܵܡܲ݁ܥ ܫܲܦܝܼܪ 90 ܘܩܲܕܹܿܡ ܚܵܘܝܹܗ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܓܲܕܸܿܦ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܓܲܕܸܿܦ ܀ 91 :ܩܵܠ ܓܘܼܕܵܦܵܘ̈ܗܝ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܣܸܕܼܩܹ̈ܐ ܕܟܼܠ ܝܘܼܠܦܵܢܝܼ̈ܢ 92 ܘܡܲܩܲܠܣܝܼܢ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܪܲܒܵܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܀ 93 :ܠܐܲܪܒܲܥ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܢܵܦܹ̇ܩ ܛܸܒܵܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬܹܗ 94 ܘܨܵܝ̇ܒܿܝܼܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܟܼܠ ܠܸܫܵܢܝܼ̈ܢ ܀ pb. 4 95 :ܒܟܼܠ ܐܸܣܟܹܿܡܝܼ̈ܢ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘܿܢ 96 ܘܲܚܦܝܼܛܵܐܝܼܬܼ ܨܵܝ̇ܬܼܝܼܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܙܹܐܦܵܢܘܼܬܹܗ ܀ 97 :ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܨܢܝܼ̈ܥܹܐ ܡܪܲܟܸܿܒܼ ܛܵܡܲ݁ܪ ܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 98 ܘܒܲܕܼ ܡܘܼܬܼ ܠܸܩܛܵܐ ܒܵܕܲ݁ܪ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܡܲܠ̈ܝܵܢ ܪܘܼܫܥܵܐ ܀ 99 :ܙܢܲܝ̈ ܐܲܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܓܵܠܵܬܼ̈ܐ ܡܚܵܘܸܐ ܒܐܲܪܥܵܐ 100 ܘܲܒܼܗܲܓܵܓܹܐ ܘܡܹܐܚܲܕܼ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܡܩܝܼܡ ܛܵܥܝܘܼܬܹܗ ܀ 101 :ܟܠܵܗ̇ ܪܸܓܿܬܹܗ ܓܵܡܲ݁ܪ ܛܵܥܝܵܐ ܨܹܝܕܼ ܛܵܥܲܝܵ̈ܐ 102 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܠܩܹܐܪܣܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܀ 103 :ܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܢܵܦܹ̇ܩ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ 104 ܘܲܡܫܲܠܸܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܟܼܬܼܝܼܫܘܼܬܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܀ 105 :ܪܘܼܚܵܐ ܡܙܲܝܸܢ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 106 ܘܲܡܫܲܕܲܪ ܠܹܗ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܩܹܐܪܣܵܐ ܥܲܡ ܣܵܛܵܢܵܐ ܀ 107 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܫܡܲܝ̈ܵܐ 108 ܟܲܕܼ ܡܬܼܟܲܬܿܫܝܼܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕܼ ܓܲܒܼܪܵܐ ܀ 109 :ܗܘ̤ ܒܲܠܚܘܿܕܵܘܗܝ ܐܵܚܹ̇ܕܼ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܣܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ 110 ܘܚܵܝ̇ܒܿܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܠܐܵܓܼܘܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܩܪ̈ܲܒܼܬܼܵܢܹܐ. 111 :ܐܲܝܟ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ ܢܵܚܹ̇ܬܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܒܹܝܬܼ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 112 ܘܡܲܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܘܙܵܝ̇ܥܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܚܲܝ̈ܠܲܝ ܒܝܼܫܵܐ ܀ 113 :ܒܐܸܣܛܵܕܼܝܼܘܿܢ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܠܐܲܬܼܠܹܝܛܘܼܬܹܗ 114 ܘܟܼܵܢܹ̇ܫ ܥܵܠܡܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܕܲܪܵܐ ܕܚܲܕܼ ܥܲܡ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܀ 115 :ܒܓܼܵܘ ܬܹܐܵܟܪܘܿܢ ܠܲܡ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܡܡܲܨܲܥ ܩܵܐܹ̇ܡ 116 ܘܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܒܹܗ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܘܫܲܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 117 :ܐܹܝܘ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܪܘܼܓܵܢܵܝܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ 118 ܕܚܵܝ̇ܒܿܝܼܢ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܘܙܵܟܹܿܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 119 :ܐܹܝܘ ܠܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܗܵܘ̇ܝܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܡܠܸܐ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܐ 120 ܕܙܵܟܹ̇ܿܐ ܩܘܼܫܬܵܐ ܘܚܵܐܹ̇ܒܼ ܓܲܒܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܘܲܒܼܢܹܝ̈ܗ̇ ܀ 121 :ܐܹܝܘ ܠܗܵܘ̇ ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܙܥܸܩ ܟܹܐܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ 122 ܘܙܵܝ̇ܥܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܟܬܼܝܼܫܹ̈ܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 123 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܣܲܝܦܵܐ ܡܲܒܼܪܸܩ ܡܸܠܬܹܗ ܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ 124 ܘܥܵܪܹܩ ܣܵܢ̇ܠܵܐ ܘܠܵܐ ܡܨܸܐ ܡܥܲܙܐ ܩܕܼܵܡ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܀ 125 :ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܫܢܝܼܢܹ̈ܐ ܗܵܘ̈ܝܵܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܲܡܠܸܐ ܛܵܢܵܢܵܐ 126 ܘܲܡܒܲܙܲܥ ܠܵܗ̇ ܠܡܲܫܪܝܼܬܼ ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܕܲܚܕܲܝܼܪܵܐ ܠܹܗ ܀ 127 ܐܵܠܹܦ ܐܲܠܦܝܼ̈ܢ ܘܪܸܒܿܘܿ ܪܸ̈ܒܿܘܵܢ ܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܒܹܗ: pb. 5 128 ܘܥܵܪܩܝܼܢ ܘܛܵܫܹ̇ܝܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܬܲܥܠܹ̈ܐ ܒܓܼܵܘ ܢܸܩܥܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 129 :ܩܹܐܪܣܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܥܲܡܗܘܿܢ ܕܚܲܝܠܲܝ̈ ܒܝܼܫܵܐ 130 ܥܕܲܡܵܐ ܕܕܼܵܢܲܚ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܘܲܡܣܲܝܲܥ ܠܹܗ ܀ 131 :ܡܲܠܟܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܡܕܼܝܼܩ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡ̇ܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ 132 ܘܲܡܫܲܠܸܐ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟܬܼܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܩܪܘܼܬܹܗ ܀ 133 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܒܲܪܩܵܐ ܕܵܢܲܝ ܢܘܼܗܪܹܗ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ 134 ܘܚܵܙ̇ܝܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܚܕܲܬܼܵܐ ܚܲܙܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܀ 135 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܚܵܙܹ̇ܿܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ 136 ܬܲܪ̈ܥܲܝ ܪܵܘܡ̇ܐ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܦܲܬܼܚܝܼܢ ܩܕܼܵܡ ܓܸܠܝܵܬܹܗ ܀ 137 :ܩܵܠ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܕܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܡܲܙܥܸܩ ܡܸܢܫܹܠܝ 138 ܘܠܵܐ ܡܨܸܐ ܥܵܠܡܵܐ ܠܡܸܫܡܲܥ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܩܘܼܕܵܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 139 :ܪ̈ܲܥܡܹܐ ܕܩܵܠܹ̈ܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܟܡܵܐ ܕܐܝܼܬܿܝܗܘܿܢ 140 ܘܲܡܙܲܝܚܝܼܢ ܠܹܗ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܡܠܸܟ ܥܲܠ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܀ 141 :ܛܲܟܼܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܚܸܙܘܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܡܚܵܘܹܝܢ ܒܐܲܪܥܵܐ 142 ܘܲܬܼܠܸܐ ܚܝܵܪܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܠܘܵܬܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܀ 143 :ܠܦܘܼܩܕܵܢ ܡܲܠܟܵܐ ܡܣܵܘܚܝܼܢ ܘܲܣܘܹܝܢ ܠܡܸܓܼܡܲܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 144 ܘܗܲܢܝܼܐܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܛܘܼܒܼܝܼ̈ܢ ܀ 145 :ܒܡܠܲܬܼ ܦܘܼܡܹܗ ܡܣܝܼܦ ܠܹܗ ܠܛܵܥܝܵܐ ܒܲܪ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ 146 ܘܡܵܘܦܸܐ ܘܛܵܠܹ̇ܩ ܟܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܘܢܲܦܫܹܗ ܀ 147 :ܚܒܼܵܠܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܗܵܘ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 148 ܘܲܓܼܡܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܵܒܹ̇ܕܼ ܟܠܹܗ ܡ̣ܢ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 149 :ܓܘܼܢܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܝܲܕܼ ܐܲܒܼܕܵܢܹܗ 150 ܕܐܲܝܟܲܢ ܛܵܠ̇ܩܵܐ ܪܘܼܚ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 151 :ܒܬܲܗܪܵܐ ܘܬܸܟܗܵܐ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ 152 ܘܲܡܒܲܠܗܹܝܢ ܠܵܗ̇ ܚܸܒܼܠܹ̈ܐ ܕܚܝܼ̈ܠܹܗ ܕܝܲܠܕܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܀ 153 :ܩܵܠ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܡܙܝܼܥ ܠܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܲܠܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ 154 ܘܒܼܵܬܲܪ ܟܠܗܘܿܢ ܩܵܠܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܦܵܩܹ̇ܕܼ ܠܲܡܩܵܡ ܀ 155 :ܚܕܵܐ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܹ̇ܐ ܡܲܙܥܸܩ ܡܸܢܹܫܠܝ ܡܲܠܟܵܐ ܕܥܲܠ ܟܠ 156 ܘܡܸܬܼܚܲܕܲܬܼ ܟܠ ܘܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܀ 157 :ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܕܲܚܝܼܚܵܐ 158 ܘܟܸܢ ܡܸܬܼܚܲܠܦܝܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܚܲܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܀ 159 :ܒܲܚܕܼܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܘܚܵܐܹ̇ܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ 160 ܘܠܲܝܬܿ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܒܹܝܬܼ ܚܲܕܼ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܐܵܦܠܵܐ ܒܪܸܡܙܵܐ ܀ 161 ܚܲܕܼܘ ܪܸܡܙܵܐ ܕܲܡܩܝܼܡ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܘܡܲܚܸܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 162 ܘܒܼܵܗ̇ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܐܵܦ ܥܵܘ̇ܠܹ̈ܐ ܀ 163 ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼ̈ܫܹܐ ܡܩܝܼܡ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܫܲܛܝܼܠ ܥܲܠ ܟܠ: pb. 6 164 ܘܐܲܟܸܿܢ ܦܵܪܫܝܼܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ ܒܒܼܘܼܚܪܵܢ ܕܝܼܢܵܐ ܀ 165 :ܒܘܼܚܪܵܢ ܕܝܼܢܵܐ ܦܵܪܹܫ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ 166 ܘܕܼܵܪܹܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܘܲܠܓܹܗܲܢܵܐ ܀ 167 :ܒܪܸܡܙܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܗܵܘ̈ܝܵܢ ܟܠܗܹܝܢ ܕܲܒܼܗܵܘ̇ ܝܵܘܡ̇ܐ 168 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܐ ܩܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܣܬܲܥܪܵܐ ܒܹܗ ܀ 169 :ܠܲܝܬܿ ܠܵܗ̇ ܕܘܼܡܝܵܐ ܠܩܲܠܝܼܠܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ 170 ܐܸܠܵܐ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܲܗܘܵܝ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܀ 171 :ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܲܒܼܪ̣ܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ 172 ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܦܵܩܹ̇ܕܼ ܘܲܡܚܲܕܸܿܬܼ ܠܵܗ̇ ܒܲܪܦܵܦ ܥܲܝܢܵܐ ܀ 173 :ܒܗܵܘ̇ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܕܲܦܩܲܕܼ ܘܲܗܘ̤ܵܐܼ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ 174 ܒܹܗ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܠܵܗ̇ ܕܬܸܗܘܸܐ ܡܸܕܹܿܡ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܡܸܕܸܿܡ ܀ 175 :ܛܵܒܼ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܣܵܥܲ݁ܪ ܨܹܐܕܹܝܗ̇ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 176 ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܨܹܐܕܹܝܗ̇ ܒܫܘܼܪܵܝ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 177 :ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܗ̄ܝܼ ܗܵܝ̇ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܫܘܼܪܵܝܵܐ 178 ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܦܲܚܡܵܐ ܥܲܡ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܕܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 179 :ܫܒܼܝܼܚ ܫܘܼܠܵܡܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܒܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ 180 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܡ̣ܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܙܢܵܐ ܕܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܗ̇ ܀ 181 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܝܵܕܲ̇̈݁ܥ ܕܐܲܝܟܲܢ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ 182 ܘܒܹܗܘ̣ ܟܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘܵܝܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܚܘܼܕܵܬܼ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܀ 183 :ܚܲܙ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܹܗ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܕܐܲܝܟܲܢ ܗܵܘ̈ܝܵܢ 184 ܘܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ̇ܘܗܝ ܐܵܦ ܚܘܼܕܵܬܼܗܹܝܢ ܕܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 185 :ܛܲܟܼܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢ̣ܛܲܪ ܒܲܗܘܵܝܗܹܝܢ ܘܲܒܼܚܘܼܕܵܬܼܗܹܝܢ 186 ܘܲܙܥܘܿܪ ܦܘܼܡ̇ܐ ܕܩܲܢܝܲܝ̈ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܢܹܐܡܲܪ ܕܲܟܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 187 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܲܗ̤ܝܲܝ̈ ܐܵܦ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܵܢ 188 ܘܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܀ 189 :ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܟܲܣ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܒܹܗ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܒܲܪ̈ܝܵܢ 190 ܘܲܒܼܪܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܘܚܲܕܸܿܬܼ ܐܸܢܹܝܢ ܕܲܫܦܲܪ ܠܹܗ ܀ 191 :ܠܹܗܘ̣ ܫܸܦܪܲܬ̤ ܘܚܵܘܝܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܨܹܝܕܼ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ 192 ܕܲܒܼܬܼܘܼܩܵܢܗܹܝܢ ܘܲܒܼܚܘܼܕܵܬܼܗܹܝܢ ܢܲܟܼܪܸܙ ܚܲܝܠܹܗ ܀ 193 :ܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ ܝܠܸܦ̣ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ ܥܲܠ ܟܲܣܝܼܘܼܬܹܗ 194 ܘܐܸܠܘܼܠܵܐ ܒܪܵܐ ܠܵܐ ܝܵ̇ܕܼܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܒܼܵܕܵܘ̈ܗܝ ܚܲܝܠܹܗ ܀ 195 ܠܵܘ ܕܲܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܗܵܕܹܐ ܕܠܵܐ ܝܵ̇ܕܼܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: pb. 7 196 ܐܸܠܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܕܣܵܗ̇ܕܿܝܼܢ ܥܲܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܀ 197 :ܚܲܝܠܹܗ ܚܘܝܼ ܒܥܵܒܼܘܿܕܼܘܼܬܹܗ ܠܲܥ̇ܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ 198 ܕܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܢܹܐܠܦܘܼܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܕܨܼܝܕܼ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 199 :ܠܝܘܼܬܼܪܵܢ ܥܲܒܼܕܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܕܥ݂ܲܒܼܕܿܢ ܘܲܦ̣ܢܵܐ ܘܚܲܕܿܬܲܢ 200 ܕܿܒܼܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܢܹܐܠܲܦ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܥܲܡܠܹܗ ܀ 201 :ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܕܠ̣ܵܐ ܒܲܗܘܵܝܲܢ ܘܲܒܼܚܘܼܕܵܬܲܢ 202 ܘܐܲܠܦܲܢ ܕܲܟܼܡܵܐ ܐܲܣܝܼܪ ܚܘܼܒܹܿܗ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ ܀ 203 :ܠܲܥ̇ܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܓܠ̣ܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܒܩܲܕܼܡܵܐ ܘܚܲܪܬܼܵܐ 204 ܘܡܸܢܹܗ ܕܥܲܡܠܹܗ ܥܒ݂ܲܕܼ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ ܀ 205 :ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܲܕܼܬܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ 206 ܠܵܘ ܕܲܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܠܵܐ ܕܢܵܘܪܸܒܼ ܕܝܼܠܹܗ ܒܕܼܝܼܠܹܗ ܀ 207 :ܠܕܝܼܠܹܗ ܐܵܘܪܸܒܼ ܒܗܵܝ̇ ܠܹܗ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ 208 ܘܚܲܕܸܿܬܼ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܥܵܠܡܵܐ ܕܲܒܼܠܝܼ ܒܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 209 :ܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܫܚܲܩ̣ܬܹܗ ܠܥܲܡܠܹܗ ܕܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ 210 ܘܲܒܼܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܚܲܕܿܬܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܡܝܼܬܼ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܀ 211 :ܚܲܕܼ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܓܒܼ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܟܝܵܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 212 ܘܥܲܒܼ݂ܕܹܿܗ ܡܼܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 213 :ܨܵܠܡܹܗ ܟܲܝܢܹܗ ܠܲܨܠܸܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܬܼܩܸܢ ܠܹܗ 214 ܘܗܵܫܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܥ̣ܠܵܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܀ 215 :ܒܲܫܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܵܬܹ̇ܐ ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܕܲܢܚܲܕܸܿܬܼ ܟܠ 216 ܘܲܒܼܚܹܝܠ ܚܲܝܠܹܗ ܡܲܦܢܸܐ ܠܟܼܠܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܼܕܲܥܬܹܗ ܀ 217 :ܗܘ̤ ܡܫܲܬܸܿܩ ܠܹܗ ܠܲܫܡܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܡ̣ܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 218 ܘܲܡܫܲܠܸܐ ܠܹܗ ܠܩܹܐܪܣܵܐ ܕܕܲܝܘܹ̈ܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 219 :ܗܘ̤ ܡܒܲܛܸܠ ܠܹܗ ܠܐܲܢܛܝܼܟܪܝܼܣܛܘܿܣ ܪܹܫ ܛܵܥܲܝ̈ܵܐ 220 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܛܵܥܹ̇ܐ ܘܡܲܛܥܸܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܒܲܟܼܬܼܝܼܫܘܼܬܹܗ ܀ 221 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܦܵܬܲܚ ܬܲܪ̈ܥܲܝ ܪܵܘܡ̇ܐ ܒܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ 222 ܘܢܵܓܹ̇ܕܼ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܠܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܀ 223 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܒܼܵܚܲܪ ܒܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܹܗ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ 224 ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܲܓܼܪܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܒܹܝܬܼ ܛܵܒܼ ܘܲܠܒܼܝܼܫ ܀ 225 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܥܵܒܹ̇ܕ ܗܵܘ̇ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܚܲܕܼ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ 226 ܘܚܲܕܼ ܡܸܬܼܥܲܠܸܐ ܘܚܲܕܼ ܡܸܬܿܛܲܒܲܥ ܒܗܵܘܬܼܵܐ ܕܲܠܬܲܚܬܿ ܀ 227 ܬܪܹܝܢ ܠܲܡ ܢܸܗܘܘܿܢ ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܒܥܲܡܠܵܐ ܫܲܘܝܵܐ: pb. 8 228 ܘܦܵܪܫ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ ܒܲܪܦܵܦ ܥܲܝܢܵܐ ܀ 229 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܫܵܥܬܹܗ ܕܚܝܼܠܬܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ 230 ܘܠܲܝܬܿ ܠܵܗ̇ ܦܸܚܡܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܕܘܼܡܝܹܗ ܠܲܕܼܚܝܼܠܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 231 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܫܟܼܝܼܪܬܵܐ ܕܦܵܝ̈ܫܲܝ ܒܐܲܪܥܵܐ 232 ܘܠܲܝܬܿ ܕܲܡܫܲܟܲܪ ܐܲܝܟ ܫܘܼܟܵܪܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝܗܘܿܢ ܀ 233 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܬܘܵܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܡܸܬܿܬܿܕܿܝܼܢܝܼܢ ܒܵܗ̇ 234 ܘܠܲܝܬܿ ܕܲܡܒܲܝܲܐ ܘܠܵܐ ܕܲܡܩܲܪܸܒܼ ܦܝܵܣܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܀ 235 :ܢܸܓܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܩܲܫܝܵܐ ܕܡܸܬܼܢܲܓܿܕܼܝܼܢ ܒܹܗ ܒܲܦܓܲܪ ܘܲܒܼܪܘܼܚ 236 ܘܲܩܫܹܐ ܢܸܓܼܕܹܿܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܸܓܼܕܿܝܼ̈ܢ ܕܡܸܬܼܢܲܓܿܕܼܵܢܹ̈ܐ ܀ 237 :ܒܸܟܼܝܵܐ ܘܐܸܠܝܵܐ ܘܚܘܼܪܵܩ ܫܵܢܹ̈ܐ ܘܩܵܠ ܬܸܢ̈ܚܵܬܼܵܐ 238 ܢܘܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܟܝܵܢ ܘܬܼܵܘܠܥܵܐ ܕܠܵܐ ܓܫܘܿܡ ܘܚܸܫܟܵܐ ܕܠܵܐ ܖܢܘܿܡ ܀ 239 :ܗܸܠܹܝܢ ܐܲܡܝܼܪ ܕܲܡ̈ܢܲܓܿܕܵܢ ܠܹܗ ܠܓܲܒܵܐ ܕܒܼܝܼܫܹ̈ܐ 240 ܘܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܒܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ ܢܸܓܼܕܵܐ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܀ 241 :ܐܲܝܟܲܢ ܠܵܐ ܒܝܼܫ ܠܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܦܢ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܐ 242 ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܿܬܿܚܕܲܝܢ ܬܲܪ̈ܥܲܝ ܪܵܘܡ̇ܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 243 :ܐܲܝܟܲܢ ܠܵܐ ܒܝܼܫ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܒܬܸܓܼܡܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ 244 ܕܦܵܪܚܝܼܢ ܒܐܵܐܲܪ ܘܗܸܢܘ̣ܿܢ ܛܵܒ̇ܥܝܼܢ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܀ 245 :ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܒܹܝܬܼ ܡܲܥܡܲܪܗܘܿܢ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ 246 ܘܒܼܵܟܹ̇ܝܢ ܘܐܵܠܹ̇ܝܢ ܕܦܵܫ̣ܘ ܡ̣ܢ ܛܘܼܒܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 247 :ܛܘܼܒܼܵܐ ܕܛܵܒܹ̈ܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܟܠܫܵܥ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܗܘܿܢ 248 ܘܡܸܬܼܝܲܐܒܼܝܼܢ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܝܵܐ ܪܸܓܿܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 249 :ܡܸܢܗܘܿܢ ܘܲܒܼܗܘܿܢ ܢܸܒܼ̇ܥܵܐ ܬܵܘܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܚܵܘܒܲܝ̈ܗܘܿܢ 250 ܘܗܸܢܘ̣ܿܢ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܒܲܥ̈ܠܲܝ ܕܝܼܢܵܐ ܠܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 251 :ܗܵܘܢܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܡܲܣܓܹܿܐ ܥܲܠ ܢܸܓܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ 252 ܘܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܢܲܓܿܕܼܝܼܢ ܬܘܼܒܼ ܡܸܬܼܢܲܓܿܕܼܝܼܢ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 253 :ܡܥܝܼܢܵܐ ܕܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܬܲܡ̇ܢ ܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 254 ܘܪܵܕܹܝܢ ܟܠܫܵܥ ܠܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܀ 255 :ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܗܲܓܹܿܝܢ ܒܵܗ̇ ܒܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ 256 ܘܲܡܓܿܢܹܝܢ ܠܵܗ̇ ܠܲܫܟܼܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ ܀ 257 :ܗܵܝ̇ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܩܵܢܹ̇ܝܢ ܛܵܒܹ̈ܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܲܠܥܸܠ 258 ܗܝ̤ ܗ̄ܝܼ ܕܩܵܢܹ̇ܝܢ ܐܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܀ 259 ܫܘܹܝܢ ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܒܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܫܲܘܝܵܐ ܩܝܵܡܬܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ: pb. 9 260 ܘܠܲܝܬܿ ܦܘܼܪܫܸܵܢܵܐ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 261 :ܠܲܝܬܿ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܠܵܐ ܒܲܩܝܵܡܬܵܐ ܘܠܵܐ ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ 262 ܕܐܲܟܼܚ̄ܕܼ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܘܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܝܵ̇ܕܲܥܝܼܢ ܙܢܲܝ̈ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܀ 263 :ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ 264 ܘܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛܝܼܢ ܠܡܸܬܼܚܲܠܵܛܘܼ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܒܛܵܒܹ̈ܐ ܀ 265 :ܠܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܦܸܪܫܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ 266 ܘܓܸܠܙܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܕܥܲܡ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ ܀ 267 :ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܢܲܟܼܪܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܛܘܼܒܹ̈ܐ ܕܛܵܒܹ̈ܐ 268 ܘܠܵܐ ܫܘܵܘ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 269 :ܒܐܲܪܥܵܐ ܡܩܵܘܹܝܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܕܲܪܚܸܡ̣ܘ ܕܐܲܪܥܵܐ 270 ܘܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܪܲܓܼܘ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܀ 271 :ܠܥܸܠ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܣܵܠ̇ܩܝܼܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܩܘܼܫܬܵܐ 272 ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܀ 273 :ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܣܵܥܲ݁ܪ ܗܵܠܹܝܢ ܠܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ 274 ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܕܝܵܗܹ̇ܒܼ ܕܵܫܢܹ̈ܐ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܘܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܠܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 275 :ܒܹܗ ܡܸܬܼܓܲܠ̈ܝܵܢ ܠܵܐ ܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 276 ܘܒܼܘܼܚܪܵܢ ܕܝܼܢܹܗ ܡܚܵܘܸܐ ܠܟܼܠܢܵܫ ܙܢܲܝ̈ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܵܘܗܝ ܀ 277 :ܥܲܪܛܸܠ ܘܲܓܼܠܸܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܟܠܹܗ ܟܝܵܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ 278 ܘܠܲܝܬܿ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܕܠܵܐ ܓܠܸܐ ܘܲܕܢܝܼܚ ܩܕܼܵܡ ܒܘܼܚܪܵܢܹܗ ܀ 279 :ܟܘܼܪ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܝܵܘܡ̇ܐ ܕܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ 280 ܘܓܼܵܒܹ̇ܐ ܘܡܲܣܠܸܐ ܐܲܝܟ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܕܕܝܼܢܹܗ ܟܹܐܢܵܐ ܀ 281 :ܚܕܼܵܐ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܡܲܫܡܲܥ ܒܐܲܪܥܵܐ ܠܥܹܝܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ 282 ܘܢܵܝܕܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܸܢܬܼܵܐ ܕܝܲܩܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܀ 283 :ܩܵܠ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܪ̈ܵܓܼܘܿܫܹܐ 284 ܘܫܵܠ̇ܚܝܼܢ ܢܲܚܬܵܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܘܩܵܢܹ̇ܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 285 :ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܚܒܼܵܠ ܩܵܢܹ̇ܝܢ ܦܲܓܼܪܹ̈ܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܹ̈ܐ 286 ܘܬܼܘܼܒܼ ܠܵܐ ܩܵܪܸܒܼ ܚܲܫܵܐ ܕܡ̇ܘܬܵܐ ܠܗܲܕܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 287 :ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܡܸܢܫܹܠܝ ܟܝܵܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 288 ܘܬܼܵܗܲܪ ܗܘ̤ ܒܹܗ ܒܝܲܕܼ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܩܵܢܹ̇ܐ ܡܸܢܫܹܠܝ ܀ 289 :ܠܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܐܵܕܼܵܡܵܝܵܐ ܡܩܝܼܡ ܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ 290 ܘܡܝܼܬܹ̈ܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܒܼ̇ܫܝܼܢ ܢܲܚܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 291 :ܟܠܗܘܿܢ ܪ̈ܓܼܫܵܘܗܝ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܡܝܼܬܼܵܐ ܩܵܢܹ̇ܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ 292 ܘܠܵܐ ܦܵܐܹ̇ܫ ܒܵܗ̇ ܒܲܫܝܘܿܠ ܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡ̇ܘ̈ܗܝ ܀ pb. 10 293 :ܗܘ̤ ܗܵܘ̇ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܲܢܦܲܠ̣ ܘܲܒܼܠܝܼ ܒܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 294 ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܘܩܵܢܹ̇ܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 295 :ܗܝ̤ ܗܵܝ̇ ܢܲܦܫܵܐ ܕܠܸܒܼܫܬ̤ ܦܓܼܪܵܐ ܘܣܸܥܪܲܬ̤ ܒܹܗ ܟܠ 296 ܗܝ̤ ܗ̄ܝܼ ܕܦܵܢ̇ܝܵܐ ܘܲܡܕܵܝܪܵܐ ܒܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܢܵܝܵܐ ܀ 297 :ܒܲܦܓܲܪ ܘܲܒܼܪܘܼܚ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ 298 ܘܲܒܼܗܲܕܵܡ̇ܘ̈ܗܝ ܘܙܵܘ̈ܥܲܝ ܢܲܦܫܹܗ ܦܵܪܲܥ ܕܐܣܟܸܿܠ ܀ 299 :ܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܲܦܠܲܚ ܫܲܦܝܼܪ ܘܲܣܥ݂ܲܪ ܕܲܣܢܸܐ 300 ܒܹܗܘ̣ ܡܩܲܒܸܿܠ ܕܵܫܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܚܵܐ ܘܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܥܦܝܼܦܹ̈ܐ ܀ 301 :ܒܹܗ ܒܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܘܢܲܦܫܵܢܵܝܵܐ 302 ܒܹܗ ܡܸܬܼܚܲܕܲܬ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܒܟܼܠܡܵܐ ܕܲܩܢܹܝܢ ܀ 303 :ܒܗܵܘ̇ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܕܩܵܡ̣ ܒܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈ܢ 304 ܒܹܗܘ̣ ܩܵܐܹ̇̄ܡ ܦܲܓܼܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܟܣܝܼܬܵܐ ܀ 305 :ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܩܵܡ̣ ܡܲܚܝܵܢܲܢ ܘܲܡܚܲܕܿܬܼܵܢܲܢ 306 ܘܒܼܵܗ̇ ܒܲܩܝܵܡܬܹܿܗ ܨܵܪ ܠܲܢ ܛܘܼܦܣܵܐ ܕܝܘܿܡ ܚܘܼܕܵܬܲܢ ܀ 307 :ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܐܵܦ ܕܲܩܝܵܡܬܹܿܗ ܕܪܹܫܝܼܬܼ ܚܲܝܲܝ̈ܢ 308 ܕܲܢܫܲܪܲܪ ܠܲܢ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 309 :ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܐܵܕܼܵܡ ܗ̤ܘܲܝܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 310 ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܘܼܒܼ ܒܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 311 :ܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܕܪܲܫ ܠܲܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼܬܹ̈ܐ 312 ܘܗܘ̤ ܩܲܕܼܡ̇ܝܑܬܼ ܦܲܬܼܚܹܗ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 313 :ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܥܲܠ̣ ܪܹܫܝܼܬܿܢ ܒܲܦܓܲܪ ܘܲܒܼܪܘܼܚ 314 ܘܐܸܫܬܵܘܕܿܝܼ ܠܲܢ ܕܢܸܥܘܿܠ ܥܲܡܹܗ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܗܘ̤ ܀ 315 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܢܵܚܹ̇ܬܼ ܨܹܐܕܲܝܢ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 316 ܕܲܢܪܝܼܡ ܓܸܢܣܲܢ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܀ 317 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܫܸܡܫܵܐ ܕܵܢܲܚ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ 318 ܘܲܡܚܲܦܸܐ ܠܹܗ ܠܢܘܼܗܪܹܫ ܕܫܸܡܫܵܐ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܢܘܼܗܪܹܗ ܀ 319 :ܚܲܝܠܲܝ ܪܵܘܡ̇ܐ ܪܵܗ̇ܛܝܼܢ ܒܐܵܐܲܪ ܩܕܼܵܡ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ 320 ܘܲܡܙܲܚܝܼܢ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܡܠܸܟ ܥܲܐ ܟܠ ܀ 321 :ܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܲܠ ܟܠ ܡܸܛܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܕܲܪܓܹܗ 322 ܘܐܲܝܟ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܵܪܹܐ ܒܬܸܢܝܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܀ 323 :ܠܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܵܪܹܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ 324 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܒܼܵܪܹܐ ܐܸܠܵܐ ܕܲܡܢܝܼܚ ܠܗܵܝ̇ ܕܐܸܬܼܒܲܪܝܲܬ̤ ܀ 325 :ܢܝܵܚܬܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܡܢܝܼܚ ܠܲܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܲܠܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ 326 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܫܵܚܩ̇ܝܼܢ ܒܲܫܚܝܼܩܘܼܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܀ pb. 11 327 :ܬܲܡ̇ܢ ܫܵܠܹ̇ܝܢ ܙܢܲܝ̈ ܚܘܼܬܼܚܵܬܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ 328 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܪܵܓܿܝܼܢ ܪܸܓܿܬܼܵܐ ܣܢܝܼܬܼܵܐ ܕܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 329 :ܬܲܡ̇ܢ ܫܵܠܹ̇ܝܢ ܙܢܲܝ̈ ܚܘܼܬܼܚܵܬܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ 330 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܪܵܓܿܝܼܢ ܪܸܓܿܬܼܵܐ ܣܢܝܼܬܼܵܐ ܕܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 331 :ܬܲܡܼܢ ܒܵܛܹ̇ܠ ܩܛܹ̇ܠ ܩܪܵܒܼܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܕܲܝܘܸ̈ܐ ܛܪ̈ܘܼܢܹܐ 332 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܛܵܥܹ̇ܝܢ ܘܡܲܛܥܹܝܢ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܀ 333 :ܬܲܡ̇ܢ ܦܵܐܹ̇ܫ ܡ̇ܘܬܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܒܼܠܲܥ 334 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܕܵܒܼܨܵ݁ܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܥܘܼܩܣܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 335 :ܬܲܡ̇ܢ ܡܲܗܸܠ ܟܝܵܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܒܡܵܘܬܵܐ ܘܒܼܝܼܫܵܐ 336 ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܲܝܟܵܘ ܥܘܼܩܣܵܟ ܡ̇ܘܬܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܀ 337 :ܬܲܡ̇ܢ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܠܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ 338 ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܕܼܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܬܵܘܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 339 :ܚܕܼܵܐ ܬܵܘܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܡܵܘܕܹܿܝܢ ܬܲܡ̇ܢ 340 ܘܲܬܼܠܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܬܵܢܹ̇ܝܢ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 341 :ܚܕܼܵܐ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܬܠܵܬܼܵܐ ܟܠܫܵܥ 342 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܬܼܵܢܹ̇ܝܢ ܬܘܼܒܼ ܬܵܢܹ̇ܝܢ ܠܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ ܀ 343 :ܒܝܲܕܼ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܕܡܸܢܲܢ ܬܵܢܹ̇ܝܢ ܬܵܘܕܲܝܼܬܼ ܠܸܒܿܗܘܿܢ 344 ܘܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܡ̇ܢܹܝܢ ܐܵܦ ܠܹܗ ܒܲܫܡܵܐ ܘܕܼܪܓܼܵܐ ܀ 345 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܕܢܸܣܥܘܿܪ ܗܵܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ 346 ܘܐܲܝܟ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܡܡܲܠܸܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢ ܟܲܣܝܵܐ ܀ 347 :ܠܵܘ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܐܵܬܹ̇ܝܵܐ ܨܹܐܕܲܝܢ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܢܵܝܵܐ 348 ܒܲܕܼܠܵܐ ܩܲܢܝܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܫܘܼܢܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܀ 349 :ܠܵܘ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܕܝܼܢܵܐ ܕܡܸܬܿܬܿܕܼܝܼܢܵܢܹ̈ܐ 350 ܐܸܠܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܵܦ ܩܲܒܸܿܐ ܟܠܹܗ ܕܝܼܢܵܐ ܀ 351 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܕܘܼܟ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ 352 ܘܦܵܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼܕܼܫܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡ ܥܵܠܘܿܠܹ̈ܐ ܀ 353 :ܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܝܵܐ ܒܹܗ ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܚܵܘܸܐ 354 ܘܲܡܫܲܒܿܚܵܐ ܠܹܗ ܥܲܡ ܗܵܘ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܀ 355 :ܫܒܼܝܼܚ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܘܪܵܡ ܒܘܼܕܵܩܹܗ ܘܲܒܼܚܵܝܼܪ ܕܝܼܢܹܗ 356 ܘܲܙܥܘܿܪ ܦܘܼܡ̇ܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܠܡܸܬܼܢܵܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܀ 357 :ܒܬܲܗܪܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܹܗ ܢܵܗ̇ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ 358 ܕܐܲܝܟܲܢ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܘܲܡܚܲܕܸܿܬܼ ܟܠ ܒܪܸܡܙܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܀ 359 :ܒܪܸܡܙܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܝܵܠ̇ܕܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 360 ܐܲܝܟ ܗܘ̇ ܪܸܡܙܵܐ ܕܦܲܩ̣ܕܵܗ̇ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܘܝܸܠܕܿܬ̤ ܠܐܵܕܼܵܡ ܀ 361 ܩܵܠ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܫܵܡ̇ܥܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܟܠ ܟܲܕܼ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇: pb. 12 362 ܘܦܵܢ̇ܝܵܐ ܥܵܐܠܵܐ ܠܗܲܝܟܲܠ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܢܸܦܩܲܬ̤ ܡܸܢܹܗ ܀ 363 :ܒܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܢܲܦܚ̣ܵܗ̇ ܒܐܵܕܼܵܡ ܡܕܲܡܸܐ ܐܵܦ ܗܘ̤ 364 ܘܲܡܟܲܢܸܫ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܠܓܼܵܘ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܀ 365 :ܒܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܢܲܦܚ̣ܵܗ̇ ܒܐܵܕܼܵܡ ܡܕܲܡܸܐ ܐܵܦ ܗܘ̤ 366 ܘܲܡܟܲܢܸܫ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܠܓܼܵܘ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܀ 367 :ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܡܪܲܟܸܿܒܼ ܩܵܢܹ̇ܐ ܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 368 ܒܗܵܘ̇ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 369 :ܓܡܝܼܪܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܘܲܡܫܲܠܡܵܢܵܐ ܟܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ 370 ܒܗܵܘ̇ ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܐܸܫܬܲܡܠܝܼ ܒܹܗ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܫܝܼܚܵܐ ܀ 371 :ܒܹܗ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܸܬܼܚܲܕܲܬܼ ܟܠ ܘܡܸܫܬܲܡܠܸܐ ܟܠ 372 ܘܲܡܫܲܥܒܸܿܕܼ ܟܠ ܬܚܹܝܬܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܪܹܫܵܢܘܼܬܹܗ ܀ 373 :ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܡܲܡܠܸܟ ܨܸܒܼܝܵܢ ܟܲܣܝܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܘܲܒܼܟܼܠ 374 ܘܠܲܝܬܿ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܪܝܵܐ ܒܹܗ ܕܸܚܠܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 375 :ܠܘܵܬܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܡܲܦܢܸܐ ܠܟܼܠܵܐ 376 ܘܲܡܙܲܡܸܢ ܠܹܗ ܠܓܲܒܵܐ ܕܛܵܒܹ̈ܐ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 377 :ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ ܡܲܥܸܠ ܥܲܡܹܗ ܠܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ 378 ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܕܕܐܲܚܸܒܼܘ ܠܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܀ 379 :ܒܐܲܪܥܵܐ ܡܩܵܘܹܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܘܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܪ̈ܘܼܢܹܐ 380 ܟܲܕܼ ܡܸܬܿܬܲܒܼܥܝܼܢ ܚܵܘܒܲܬܼ ܚܵܘ̈ܒܹܿܐ ܕܚܵܒܼ݂ܘ ܘܐܸܬܼܡܲܫܟܲܢܘ ܀ 381 :ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܹ̈ܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܟܠܗܘܿܢ 382 ܒܢܲܝ̈ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܢܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼ ܀ 383 :ܒܗܵܕܹܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܫܘܹܝܢ ܥܲܡ ܛܵܒܹ̈ܐ ܓܲܒܼܵܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ 384 ܒܲܕܼ ܫܵܠ̇ܚܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܚܘܼܬܼܚܵܬܹ̈ܐ ܀ 385 :ܒܵܛܹ̇ܠ ܬܲܡ̇ܢ ܚܘܼܬܼܚܵܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܘܪܸܓܲܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ 386 ܘܝܵܒܹ̇ܫ ܢܸܒܼܥܵܐ ܕܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܿܝܼܬܹܗ ܀ 387 :ܚܲܕܼ ܢܸܒܼܥܵܐ ܕܢܵܒܼܥ݁ ܡܸܢܹܗ ܕܟܼܠܹܗ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 388 ܪܸܚܡܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 389 :ܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܩܵܪܹܝܢ ܬܲܡ̇ܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܘܝܘܼ 390 ܘܡܸܣܬܲܟܿܠܝܼܢ ܒܹܗ ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܚܲܕܼ ܘܚܲܕܼ ܒܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܀ 391 :ܣܸܦܪܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܝܠ̇ܦܝܼܢ ܬܲܡ̇ܢ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ 392 ܘܲܡܦܲܫܩܝܼܢ ܠܹܗ ܠܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ ܀ 393 :ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܗܵܘ̈ܝܵܢ ܟܠܗܹܝܢ ܒܝܲܕܼ ܚܘܼܕܵܬܲܢ 394 ܕܠܲܝܬܿ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡ̇ܝ̈ܘܿܬܹܐ ܡܸܕܹܿܡ ܕܲܒܼܨܝܼܪ ܀ 395 ܚܕܲܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܒܼܨܝܼܪܵܐ ܒܵܗ̇ ܫܲܘܝܼܘܼ ܠܵܐ ܟܠ ܟܠܹܗ: pb. 13 396 ܬܚܘܼܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ ܘܲܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܀ 397 :ܬܚܘܼܡ̇ܐ ܪܲܒܵܐ ܡܬܲܚܲܡ ܬܲܡ̇ܢ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܓܲܒܼܝܼ̈ܢ 398 ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܥܒܲܪ ܗܵܘܬܼܵܐ ܕܥܲܡܝܼܩܘܼܬܹܗ ܀ 399 :ܛܵܘܪܵܐ ܡܬܼܝܼܚܵܐ ܐܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ 400 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܫܚܵܐ ܪܲܚܝܼܩܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܡ̇ܫܘܿܚܹ̈ܐ ܀ 401 :ܒܪܲܚܝܼܩܘܼܬܹܗ ܬܵܡܲ݁ܗ ܗܵܘܢܵܐ ܕܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ 402 ܘܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܒܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܨܝܢ ܥܲܒܲ݁ܪܝܼܢ ܬܚܘܼܡܹܗ ܪܲܒܵܐ ܀ 403 :ܪܸܓܿܬܼܵܐ ܫܚܝܼܩܬܵܐ ܫܵܚ̇ܩܵܐ ܟܠܫܵܥ ܠܪܸܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 404 ܟܲܕܼܿ ܡܸܬܼܝܲܐܒܼܝܼܢ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܝܵܐ ܪܸܓܿܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 405 :ܗܵܕܹܐ ܗ̄ܝܼ ܪܸܓܿܬܼܵܐ ܕܲܡܢܲܓܿܕܼܵܐ ܠܗܘܿܢ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܡܸܓܼ̈ܕܹܿܐ 406 ܕܚܵܙܹ̇ܝܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܝܼܢ ܠܲܬܼܪܲܥ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܀ 407 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܗܵܝ̇ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܕܡܸܫܬܲܒܿܚܵܢܹ̈ܐ 408 ܘܲܟܼܡܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܫܝܼܛܘܼܬܼ ܨܲܥܪܵܐ ܕܡܸܫܬܲܢܩܵܢܹ̈ܐ ܀ 409 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܡܲܪܝܼܪ ܗܵܘ̇ ܫܘܼܢܵܩܵܐ ܕܲܒܼܓܹܗܲܢܵܐ 410 ܘܲܟܼܡܵܐ ܗܲܢܝܼ ܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 411 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܫܟܼܝܼܪܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܫܟܼܝܼܪܬܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܚܸܫܟܵܐ 412 ܘܲܟܼܡܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܦܐܝܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܢܘܼܗܪܵܐ ܀ 413 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܩܲܫܝܐ ܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܙܸܠܘ ܠܓܼܗܲܢܵܐ 414 ܘܲܟܼܡܵܐ ܪܚܝܼܡܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܬܼܵܘ ܩܲܒܸܿܠܘ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 415 :ܐܘܿ ܠܗܵܝ̇ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܦܵܪܫܝܼܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ 416 ܘܚܲܕܼ ܡܸܬܼܥܲܠܸܐ ܘܚܲܕ ܡܸܬܿܛܲܒܲܥ ܓܘܼܢܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܀ 417 :ܓܘܼܢܚܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܢܵܦܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܥܲܠ ܚܲܛܝܹ̈ܐ 418 ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܒܦܵܪܘܿܚܘܼܬܼܵܐ ܕܩܵܢܹ̇ܝܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܀ 419 :ܬܲܗܪܵ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܕܡ̇ܢܵܐ ܣܵܥ݁ܪܝܼܢ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܫܚܝܼܩܹ̈ܐ 420 ܕܡ̇ܘܥܹܝܢ ܓܸܦܹ̈ܐ ܕܦܵܪܘܿܚܘܼܬܼܵܐ ܠܣܵܥܘܿܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܀ 421 :ܓܸܦܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܩܵܢܹ̇ܝܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܒܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ 422 ܘܐܲܝܟ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܦܵܪܚܝܼܢ ܒܐܵܐܲܪ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 423 :ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܚܵܙ̇ܩܝܼܢ ܒܐܘܼܚܵܐ ܪܘܼܚܢܵܝܵܬܼܵܐ 424 ܘܗܵܢ̇ܘ ܬܲܗܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܩܵܢܹ̇ܝܢ ܦܵܪܘܿܚܘܼܬܼܵܐ ܀ 425 :ܬܲܗܪܵܐ ܗ̄ܘ̱ ܪܲܒܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܐ ܬܲܗܝܼܪܘܼܬܹܗ 426 ܕܟܲܕܼ ܚܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܠܵܘ ܚܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 427 :ܚܲܕܼܘܼ ܟܝܵܢܵܐ ܕܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܒܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ 428 ܘܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܡܸܢܹܗ ܦܵܪܲܚ ܘܡܸܢܹܗ ܦܵܐܹ̇ܫ ܀ 429 :ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܸܠܬܹܗ ܕܗܵܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܚܲܕܼ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ 430 ܘܗܘ̤ ܡܛܲܒܲܥ ܠܹܗ ܠܓܲܒܵܐ ܕܒܼܝܼ̈ܫܹܐ ܒܗܵܘܬܼܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ pb. 14 431 :ܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܝܵܗ̇ܒܵܐ ܠܟܹܐܢܹ̈ܐ ܦܵܪܘܿܚܘܼܬܼܵܐ 432 ܘܒܼܵܗ̇ ܡܸܬܼܥܵܠܹܝܢ ܦܲܓܼܪܹ̈ܐ ܢܲܟܼ̈ܦܹܐ ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܕܲܠܥܸܠ ܀ 433 :ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܦܵܟܼ݁ܪܵܐ ܠܗܲܕܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ 434 ܕܠܵܐ ܪܕܵܘ ܒܐܘܼܚܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܥܲܡ ܚܲܒܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܀ 435 :ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܢ̣ܬܲܥ ܡܲܛܵܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 436 ܘܛܲܒܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܒܗܵܘܬܼܵܐ ܣܢܝܼܬܼܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 437 :ܐܲܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܸܢܬܼܵܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܬܲܡ̇ܢ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ 438 ܘܬܼܵܗ̇ܪܝܼܢ ܘܬܼܵܡ̇ܗܝܼܢ ܒܩܲܠܝܼܠܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܀ 439 :ܟܠܗܘܿܢ ܫܵܠ̇ܚܝܼܢ ܝܘܼܩܪܹܗ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܚܲܫܹ̈ܐ ܕܢܲܦܫܵܐ 440 ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܫܵܠ̇ܚܝܼܢ ܠܵܐ ܫܘܸܐ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 441 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܗܝ̤ ܦܵܪܫܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪ̈ܵܝܗܘܿܢ 442 ܘܒܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܝܵ̇ܠܦܝܼܢ ܙܢܲܝ̈ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܼ ܛܵܒܼ ܘܲܠܒܼܝܼܫ ܀ 443 :ܬܲܡ̇ܢ ܝܠ̇ܦܝܼܢ ܙܢܲܝ̈ ܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ ܘܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 444 ܘܠܲܝܬܿ ܕܲܡܫܲܐܸܠ ܐܵܦܠܵܐ ܕܝܵܠܹ̇ܦ ܕܘܼܒܵܪ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܀ 445 :ܥܲܠ ܗܲܕܿܡܹ̈ܐ ܦܪܝܼܣܝܼܢ ܢܲܚ̈ܬܹܿܐ ܕܥܲܡ̈ܠܲܝ ܢܲܦܫܵܐ 446 ܘܡ̣ܢ ܓܲܠ̈ܝܵܬܵܐ ܝܵ̇ܠܹܦ ܟܠܢܵܫ ܙܢܲܝ̈ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 447 :ܒܘܼܚܪܵܢ ܕܝܼܢܵܐ ܡܲܝܬܸܿܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܘܡܸܠܹ̈ܐ 448 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܡܸܠܹ̈ܐ ܚܵܝ̇ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 449 :ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܕܵܝ̇ܢܝܼܢ ܥܲܡ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ 450 ܘܲܡܚܲܒܼܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 451 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܚܲܬܿܝܼܬܼ ܗܵܘ̇ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܕܒܼܵܚܲ݁ܪ ܟܠܵܐ 452 ܕܐܵܦ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܡܙܲܕܿܩܝܼܢ ܕܝܼܢܹܗ ܕܫܲܪܝܼܪ ܕܝܼܢܹܗ ܀ 453 :ܐܘܿ ܠܗܵܘ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܡܚܲܝܸܠ ܠܵܗ̇ ܠܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 454 ܕܬܸܕܲܥ ܗܝ̤ ܠܵܗ̇ ܘܬܲܟܸܿܣ ܡܘܼܡܹ̈ܝܗ̇ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 455 :ܐܘܿ ܠܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܝܵܠ̇ܦܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܚܘܼܕܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 456 ܘܲܡܚܲܟܿܡܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܫܲܒܼܪܘܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܚܸܟܼܡܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 457 :ܚܸܟܼܡܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܡܚܲܟܿܡܵܐ ܠܗܘܿܢ ܒܚܹܝܠ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܗ̇ 458 ܘܗ̤ܝ ܡܲܠܦܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܲܡܩܲܛܪܵܓܼܘܼ ܙܢܲܝ̈ ܣܲܢ̈ܝܵܢܼܵܐ ܀ 459 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܚܲܫܵܐ ܕܵܝ̇ܢܝܼܢ ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܠܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ 460 ܘܲܡܙܲܕܿܩܝܼܢ ܠܹܗ ܠܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܥܲܠ ܚܵܘ̈ܒܲܝܗܘܿܢ ܀ 461 ܥܲܡ ܚܵܘ̈ܒܲܝܗܘܿܢ ܕܵܝܢ̇ܝܼܢ ܟܠܫܵܥ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ: pb. 15 462 ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܢܲܓܿܕܼܝܼܢ ܒܲܬܼܘܵܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܀ 463 :ܬܘܵܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܩܵܫ̇ܝܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܸܓܼܕܿܝܼ̈ܢ 464 ܘܝܲܬܿܝܼܪ ܩܵܫ̇ܝܵܐ ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܿܬܲܚܕܼܝܼܢ ܬܵܪ̈ܥܲܝ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 465 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܐ ܗܵܝ̇ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢ 466 ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܒܗܵܘ̇ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܡܸܢܫܹܠܝ ܀ 467 :ܒܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܒܹܗ 468 ܘܲܥܦܝܼܦܵܐܝܼܬܼ ܒܵܟܹ̇ܝܢ ܘܐܵܠܹ̇ܝܢ ܥܲܠ ܦܘܼܪܫܵܢܗܘܿܢ ܀ 469 :ܫܡܲܝܵܐ ܪܵܡܝܼܢ ܘܐܲܪܥܵܐ ܗܵܘܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܒܼܪܵܐ 470 ܘܛܵܟ ܬܵܢܹ̇ܝܢ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܀ 471 :ܚܲܬܿܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܡܸܣܬܲܟܿܠܝܼܢ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܦܸܬܓܼܵܡܵܐ 472 ܘܚܵܕ̇ܥܝܼܢ ܕܐܲܚܝܼܕ ܬܪܲܥ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 473 :ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܦܵܬܲ݁ܚ ܡܲܠܟܵܐ ܩܕܼܵܡ ܥܵܠܘ̈ܠܹܐ 474 ܘܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܢܵܝܚ̇ܝܼܢ ܒܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܀ 475 :ܬܲܗܪܵܐ ܘܫܘܼܒܼܚܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܬܲܡ݂ܢ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ 476 ܘܬܼܵܡ̇ܗܝܼܢ ܘܬܼܵܗ̇ܪܝܼܢ ܒܲܫܒܼܝܼ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠ̈ܠܵܢ ܀ 477 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܒܠܸܫܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 478 ܘܠܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܡܨܸܝܢ ܬܵܢܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܠܝܼܬܼܵܘܗܝ ܀ 479 :ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܗܵܘܢܵܐ ܠܲܡܚܵܪ ܫܲܦܝܼܪ ܒܦܲܐܝܘܼܬܼ ܫܘܼܦܪܹܗ 480 ܕܲܟܼܡܵܐ ܕܚܵܐܲܪ ܦܵܗ̇ܝܵܐ ܚܙܵܬܹܗ ܡ݂ܢ ܚܲܕܼ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܀ 481 :ܡܲܪܝܼܪ ܫܲܪܒܹܿܗ ܡ̣ܢ ܝܲܥܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒܼܥܵܘ̣ ܫܲܪܒܹܿܗ 482 ܕܡ̇ܐ ܕܲܒܼܥ̣ܵܐܘܼܗܝ ܗܦܲܟܼ݂ܘ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܠܵܐ ܒܥ̣ܵܐܘܼܗܝ ܀ 483 :ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܒܚܲܩ̣ܬܲܢܝ ܐܵܦ ܠܝܼ ܠܲܡܚܝܼܠ ܚܲܝܠܵܐ 484 ܘܲܒܼܥܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܕܲܥ ܘܦܵܫܹ̇ܬܼ ܣܲܓܿܝܼ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܕܵܥ ܀ 485 :ܣܲܓܿܝܼ ܦܵܫܹ̇ܬܼ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܬܼܢܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܛܵܒܼܵܬܹ̈ܐ 486 ܕܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܕܛܲܝܸܒܼ ܛܵܒܼܵܐ ܠܪ̈ܵܚܡܲܝ ܚܘܼܒܹܿܗ ܀ 487 :ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܣܸܒܼ̇ܪܹܬܼ ܕܨܵܐܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܲܨܠܸܡ ܚܘܼܒܹܿܗ 488 ܘܲܦܟ݂ܲܗ ܡܸܠܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܣܦ݂ܲܩ ܕܲܡܝܼ ܒܚܲܬܿܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܀ 489 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܫܟܲܚ ܨܵܐܲܪ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܕܼܡ̈ܘܵܬܼܵܐ 490 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܡܕܲܡܸܐ ܕܘܼܡܝܵܐ ܠܕܘܼܡܝܵܐ ܕܲܠܝܲܢ ܠܹܗ ܕܘܼܡܝܵܐ ܀ 491 :ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܕܘܼܡܝܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ 492 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܦܸܚܡܵܐ ܠܐܝܼܬܼܝܵܐ ܒܲܥܒܼܵܪ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 493 :ܠܲܝܬܿ ܒܲܪ ܦܸܚܡܵܐ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܕܥܸܒܼܕܲܬ̤ ܟܠܵܐ 494 ܘܠܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܀ pb. 16 495 :ܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܠܹܗ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܥܘܼܡܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ 496 ܕܗܵܢ ܥܵܒܲ݁ܪ ܠܹܗ ܐ̄ܣܟܹܿܝܡ ܕܘܼܒܵܪܹܗ ܘܗܵܘ̇ ܠܵܐ ܥܵܒܲ݁ܪ ܀ 497 :ܠܵܐ ܒܵܒܲܘܿܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܦ ܗܵܢ ܥܵܠܡܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܕܥܵܒܲܪ 498 ܕܠܵܐ ܗܘ̤ ܥܵܒܲ݁ܪ ܐܸܠܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡܸܫܬܲܡܲܫ ܒܹܗ ܀ 499 :ܛܲܟܸܣܹܗ ܦܵܛܲ݁ܪ ܕܗܵܢ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ 500 ܘܡܲܡܠܸܟ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܀ 501 :ܠܵܐ ܡܸܫܬܿܚܠܲܦ ܗܵܘ̇ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡ̇ܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 502 ܘܣܵܗܹ̇ܕܼ ܦܵܘܠܘܿܣ ܕܲܩ̣ܪܵܝܗܝ ܒܲܝܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܀ 503 :ܠܹܗ ܠܗܵܢ ܒܲܝܬܵܐ ܥܲܠ̣ ܪܹܫܝܼܬܲܢ ܐܲܝܟ ܪܲܒܿ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ 504 ܘܐܸܫܬܵܘܕܿܝܼ ܠܲܢ ܕܢܲܥܠܲܢ ܥܲܡܹܗ ܒܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܀ 505 :ܒܝܘܿܡ ܓܼܠܝܵܢܹܗ ܦܵܬ̇ܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼܕܼܫܹ̈ܐ 506 ܘܡܲܥܸܠ ܥܲܡܹܗ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܚܸܒܼܘ ܠܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܀ 507 :ܠܹܗ ܠܗܵܢ ܝܵܘܡ̇ܐ ܨܒܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܫܬܲܥܸܐ ܩܕܼܵܡ ܫܵܡ̇ܘܿܥܹ̈ܐ 508 ܘܗܵܐ ܡܣܲܟܸܿܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܓܼܠܹܐ ܫܘܼܦܪܹܗ ܩܕܼܵܡ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 509 :ܫܘܼܦܪܹܗ ܓܲܪܓܲܢܝ ܘܲܡܓܲܪܸܓܼ ܠܝܼ ܠܘܵܬܼ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ 510 ܕܠܸܐܡܲܬܼܝ ܐܲܢܝܼܚ ܠܹܐܘܬܼܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼܝ ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܫܲܝܢܵܐ ܀ 511 :ܠܡܹܐܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܫܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ 512 ܘܒܹܗ ܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚܵܐ ܐܸܠܦܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܫܲܚܩ̣ܘܼܗ̇ ܚܲܫܹ̈ܐ ܀ 513 :ܝܲܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܫܲܚ̣ܩܹܗ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ 514 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܝܲܬܲܪ ܕܲܢܝܼܚ ܠܹܐܘܬܹܗ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܀ 515 :ܥܘܼܡܪܵܐ ܘܥܘܼܡܪܵܐ ܒܪ̣ܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 516 ܕܡ̇ܐ ܕܲܠܐ̣ܝܼ ܚܲܕܼ ܢܢܝܼܚ ܠܠܲܐܝܘܼܬܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܕܲܡܩܵܘܸܐ ܀ 517 :ܠܗܵܘ̇ ܕܲܡܵܘܸܐ ܙܲܡܸܢ ܘܲܩܪ̣ܵܢ ܠܲܡܩܵܘܝܵܢܹ̈ܐ 518 ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܠܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܀ 519 :ܒܗܵܢܵܐ ܘܲܠܒܼܪܵܐ ܐܲܣܪ̣ܵܗ ܠܣܲܒܼܪܵܐ ܕܲܡܠܝܼܠܘܼܬܵܐ 520 ܡ̇ܐ ܕܲܣܡܲܟܹܿܝܢ ܕܢܸܣܒܼܘܼܢ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܣܘܼܟܵܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 521 :ܐܲܓܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܐܸܫܬܵܘܕܲܝܼ ܠܹܗ ܠܣܘܼܟܵܝ ܛܵܒܹ̈ܐ 522 ܘܝܲܗ̄ܒܹܿܗ ܠܓܲܙܵܐ ܕܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 523 :ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܓܹܐܙܲܒܼܪܵܐ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܥܘܼܡܪܵܐ 524 ܘܥܲܒܼ݂ܕܹܿܗ ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܦܲܠܸܓܼ ܕܵܫܢܹ̈ܐ ܘܡܲܣܪܲܚ ܡܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܀ 525 :ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܣܵܡܹ݂ܗ ܠܟܼܠܹܗ ܓܲܙܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢ ܚܘܼܒܹܿܗ 526 ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܕܲܪܓܼܵܐ ܫܡܵܐ ܥܸܠܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܀ pb. 17 527 :ܒܲܫܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܵܬܹ̇ܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܠܲܡܕܼܵܢ ܟܠܵܐ 528 ܘܐܲܝܟ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡܚܲܕܸܿܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܕܲܒܼܠܝܼ ܒܛܘܼܥܝܲܝ ܀ 529 :ܛܘܼܥܝܲܝ ܒܝܼܫܵܐ ܫܚܲܩ̣ܬܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 530 ܘܲܛܥ̣ܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܬܲܩܸܢ ܟܠܵܐ ܀ 531 :ܠܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܛܘܼܥܝܲܝ ܫܵܪܹܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ 532 ܘܡܲܦܢܸܐ ܠܟܼܠܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܲܕܲܥܬܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 533 :ܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡܲܡܠܸܟ ܬܲܡ̇ܢ ܥܲܠ ܟܠ ܘܲܒܼܟܼܠ 534 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܛܵܥܹ̈ܝܢ ܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܒܲܫܡܵܐ ܕܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 535 :ܠܗܵܢ ܫܘܼܡ̇ܗܵܐ ܡܩܲܕܿܫܝܼܢ ܟܠܫܵܥ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 536 ܘܠܲܝܬܿ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܩܘܼܕܵܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 537 :ܒܗܵܢ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܥܢܹܝܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ 538 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܗܵܪܓܿܝܼܢ ܬܘܼܒܼ ܡܸܬܼܝܲܐܒܼܝܼܢ ܠܡܸܗܪܲܓܼ ܫܲܦܝܼܪ ܀ 539 :ܗܵܢ̇ܘ ܥܲܡܠܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ 540 ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܘܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܒܼܥܵܐ ܀ 541 :ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܒܼܥܵܐ ܗܵܝ̇ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܕܲܡܫܲܒܿܚܵܢܹ̈ܐ 542 ܒܲܕܼܠܲܝܬܿ ܬܲܡ̇ܢ ܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܘܩܘܼܛܵܥ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 543 :ܒܵܛ̇ܿܠ ܬܲܡ̇ܢ ܝܲܨܪܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܕܡܸܨܛܲܠܝܵܢܹ̈ܐ 544 ܘܫܵܠܹ̇ܐ ܘܫܵܬܹ̇ܩ ܐܵܦ ܚܘܼܬܼܚܵܬܼܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܀ 545 :ܥܩܝܼܪܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܲܫܪܸܐ ܡ̇ܘܬܵܐ ܘܢܝܼܚ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ 546 ܘܒܲܛܝܼܠ ܩܹܐܪܣܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܫܚܝܼܩܹ̈ܐ ܘܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܪ̈ܘܼܢܵܐ ܀ 547 :ܠܲܝܬܿ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܒܼܝܼܫܬܵܐ ܬܲܡ̇ܢ ܘܠܵܐ ܟܠ ܟܠܹܗ 548 ܘܠܵܐ ܕܡܸܬܚܲܫܲܒܼ ܐܵܦܠܵܐ ܕܪܵܢܹܗ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܣܢܸܐ ܀ 549 :ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܬܲܡ̇ܢ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟܠܵܗ̇ 550 ܘܡܸܬܼܟܲܦܲܪ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܥܲܬܿܝܼܩܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܪܸܥܝܵܢ ܀ 551 :ܒܲܛܝܼܠ ܬܲܡ̇ܢ ܐܵܦ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܘܕܲܪ̈ܓܹܐ 552 ܘܠܲܝܬܿ ܕܡܫܲܐܸܠ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܥܲܒܼܕܵܐ ܐܵܘ ܒܲܪ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܀ 553 :ܠܲܝܬܿ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܘܲܕܼܥܪܠܘܼܬܼܵܐ 554 ܘܠܵܐ ܕܡܸܬܼܓܲܢܸܐ ܘܠܵܐ ܕܲܡܓܸܿܢܹܐ ܒܡܘܼܡܹ̈ܐ ܫܟܼܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 555 :ܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܡܘܼܡ̇ܐ ܘܠܵܐ ܫܸܡ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܒܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ 556 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܥܒܼܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܡܲܠܝܲܬܼ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܀ 557 :ܒܠܵܐ ܡ̇ܝ̈ܘܿܬܹܐ ܠܲܝܬܿ ܫܸܡ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ 558 ܒܲܕܼܠܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܟܝܵܢܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܥܲܬܿܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܀ pb. 18 559 :ܥܲܬܿܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܒ̣ܛܸܠ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܟܼܠܵܐ 560 ܘܚܲܕܿܬܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܀ 561 :ܠܲܝܬܿ ܒܗܵܘ̇ ܥܵܠܡܵܐ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܘܡܸܠܹ̈ܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 562 ܘܠܵܐ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܘܕܲܐܪ̈ܥܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܀ 563 :ܚܲܕܼ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܐܲܡܝܼܢ ܬܲܡ̇ܢ ܒܟܼܠ ܪܸ̈ܥܝܵܢܝܼܢ 564 ܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܘܪܸܚܡܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܵܐ ܀ 565 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܟܕܼܝܼܢܝܼܢ ܐ̄̇ܢܵܫܵܐ ܘܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ 566 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܦܹܝܢ ܡ̣ܢ ܛܘܼܝܵܒܼܵܐ ܕܛܵܒܼܬܹܗ ܕܚܘܼܒܵܐ ܀ 567 :ܚܘܼܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܲܡܩܵܘܸܐ ܒܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ 568 ܘܒܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܣܝܼܪ ܝܲܨܪܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܦܸܐ ܀ 569 :ܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܠܹܗ ܠܝܲܨܪܲܢ ܬܲܡ̇ܢ ܠܡܸܬܼܪܲܦܵܝܘܼ 570 ܘܠܵܐ ܡܲܦܲܣ ܠܹܗ ܠܡܸܬܼܪܲܥܵܝܘܼ ܬܪܹܝܢ ܚܘܼܫܒܼܝܼ̈ܢ ܀ 571 :ܢܸܒܼܥܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܪܵܕܹܐ ܡܸܢܹܗ 572 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܗܲܕܼ ܙܢܲܝ̈ ܒܝܼ̈ܫܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܟܠ ܟܠܹܗ ܀ 573 :ܠܲܝܬܹܿܝܗ̇ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܠܵܐ ܫܸܡ ܒܝܼܫܬܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܪܵܡ̇ܐ 574 ܘܠܵܐ ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܕܲܫܪܹܝܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܠܬܿܚܬܿ ܀ 575 :ܗܵܘ̇ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܩܵܢܹ̇ܝܢ ܛܵܒܹ̈ܐ ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ 576 ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܩܵܢܹ̇ܝܢ ܐܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܕܲܒܼܓܗܲܢܵܐ ܀ 577 :ܚܲܕܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܩܢܹܝܢ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ ܐܵܽܦ ܚܲܛܝܹ̈ܐ 578 ܘܠܲܝܬܿ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܘܲܠܪܸܥܝܵܢܵܐ ܀ 579 :ܒܚܲܕܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܠܲܫܡܵܐ ܕܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 580 ܘܲܡܚܲܒܿܒܼܝܼܢ ܠܹܗ ܘܲܡܝܲܩܪܝܼܢ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܀ 581 :ܠܲܝܬܼ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܘܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܟܠ ܟܠܹܗ 582 ܘܠܵܐ ܕܡܸܬܼܪܲܦܸܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܝܵܒܼܵܐ ܕܫܸܡ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 583 :ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܡܸܬܿܬܲܢܝܵܐ ܒܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܕܘܼܒܵܪܵܐ 584 ܘܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܗܲܓܸܿܢ ܒܵܗ̇ ܘܲܡܬܿܢܹܝܢ ܠܵܗ̇ ܀ 585 :ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܵܢܹ̇ܝܢ ܬܲܡ̇ܢ 586 ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܥܲܗܕܹܝܢ ܩܲܕܼ̈ܡ̇ܝܵܬܼܵܐ ܘܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܵܬܼܵܐ ܀ 587 :ܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܨܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܥܲܠܡܹ̈ܐ 588 ܘܠܵܐ ܛܲܥ̈ܝܵܢ ܠܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܘܠܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܢ ܀ 589 :ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܵܦ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܚܲܬܿܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ 590 ܘܲܡܦܲܫܩܝܼܢ ܠܹܗ ܠܚܹܝܠ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܥܵܠܡܵܐ ܀ 591 :ܡܦܵܣܝܼܢ ܕܐܲܝܟܲܢ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܼܡ 592 ܘܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܚܲܕܸܿܬܼ ܐܢܹܝܢ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 593 ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܠܲܡܚܵܪ ܒܡܸܬܼܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥ ܦܸܢ̈ܝܵܢ: pb. 19 594 ܘܲܡܣܲܝܟܼܝܼܢ ܠܹܗ ܒܪܵܘܡ̇ܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 595 :ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܒܼܵܚ̇ܪܝܼܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܕܼܵܝ̇ܢܝܼܢ ܩܘܼܫܬܵܐ 596 :ܘܠܵܐ ܛܲܥܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܘܗܵܘ̈ܝܵܢ 597 :ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܪܵܗ̇ܛܵܐ ܚܙܵܬܼܗܘܿܢ ܥܲܡ ܙܵܘܥܲܝ̈ܗܘܿܢ 598 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܥܵܘܟܼܝܼܢ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܿܝܼܬܹܗ ܕܛܵܘܪܵܐ ܡܐܼܝܼܚܵܐ ܀ 599 :ܒܫܲܘܝܘܼ ܚܵܝ̇ܪܝܼܢ ܒܪ̈ܲܚܝܼܩܵܬܼܵܐ ܘܩܲܪ̈ܝܼܒܼܵܬܼܵܐ 600 ܘܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܲܕܼܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܀ 601 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܬܲܗܪܵܐ ܩܵܢܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܫܠܹܝ ܒܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܘܙܵܘܥܹ̈ܐ 602 ܘܚܵܙܹ̇ܝܢ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܕܼܚܲܒܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܀ 603 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠܢܵܫ ܠܲܕܼܝܵ̇ܕܲܥ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܠܹܗ 604 ܘܠܲܝܬܿ ܕܲܡܫܲܐܸܠ ܕܡܲܢܘܼ ܘܒܲܪ ܡܲܢ ܘܐܲܝܢܵܘ ܐܲܬܼܪܹܗ ܀ 605 :ܚܕܼܵܐ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܒܼܪܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ 606 ܘܠܲܝܬܿ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܦܲܫܸܩ ܠܹܗ ܠܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 607 :ܠܲܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܬܲܡ̇ܢ ܟܠ ܠܸܫܵܢܝܼ̈ܢ 608 ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܢܩܝܼܢ ܠܡܹܐܠܲܦ ܡܸܕܹܿܡ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ ܀ 609 :ܠܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܹܗ ܚܵܙܹ̇ܿܐ ܟܝܵܢܵܐ ܐܵܕܼܵܡ̇ܝܵܐ 610 ܘܲܒܼܪܸܥܝܵܢܹܗ ܠܵܒܹ̇ܟ ܣܵܟܼܵܐ ܕܟܼܠܹܗ ܐܵܕܼܵܡ ܀ 611 :ܡܸܢܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܡܫܲܪܸܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܡܸܡܢܵܐ ܠܐܕܼܵܡ 612 ܘܲܡܣܲܝܸܟ ܠܹܗ ܠܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܀ 613 :ܘܡ̇ܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܣܦܲܪ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡ̇ܢܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 614 ܕܐܵܦ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܒܗܘܿܢ ܡܸܣܬܲܚܲܨ ܀ 615 :ܣܵܟܼܵܐ ܕܟܼܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ 616 ܘܫܵܠ̇ܡܵܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܗܵܝ̇ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ ܘܲܨܠܸܡ ܟܲܣܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 617 :ܐܲܝܟ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܵܕܹܩ ܬܲܡ̇ܢ ܙܢܲܝ̈ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ 618 ܘܡ̇ܛ̇ܝܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܢܸܚܙ̣ܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܀ 619 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܥܣܸܩ ܬܲܗܪܹܗ ܠܡܸܬܼܗܲܝܡܵܢܘܼ 620 ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܟܝܵܢܵܐ ܩܢܸܐ ܪܘܼܡܵܒܼܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼ ܀ 621 :ܘܛܵܟ ܐܵܦ ܢܲܦܫܹܗ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܠܲܢܦܫܵܗ̇ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ 622 ܘܲܡܣܲܝܟܼܵܐ ܠܹܗ ܠܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܗ̇ ܒܝܘܼܩܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܗ̇ ܀ 623 :ܘܐܸܢ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̇ܪܹܕܼ ܕܥܲܣܩܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܠܡܸܬܼܗܲܝܡܵܢܘܼ 624 ܡܫܲܐܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܀ 625 :ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܿܐ ܠܲܟܼܝܵܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ 626 ܐܲܝܟܲܢ ܕܵܐܹ̇ܝܢ ܠܡܸܬܿܬܿܕܿܝܼܢܵܢܹ̈ܐ ܕܟܼܣܹܝܢ ܡܸܢܹܗ ܀ pb. 20 627 :ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܕܐܹ̇ܝܢ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܚ̣ܛܵܘ 628 ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡ̇ܕܹܝܢ ܗܵܝ̇ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼܵܐ ܕܗܘ̤ ܕܐܹ̇ܝܢ ܟܠ ܀ 629 :ܨܲܥܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠ ܕܝܼܢܵܐ ܕܲܢܕܼܘܼܢ ܟܠܵܐ 630 ܘܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܠܹܗ ܕܢܸܚܙ̣ܐ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܸܬܿܬܿܕܿܝܼܢܵܢܹ̈ܐ ܀ 631 :ܕܕܲܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܩܲܒܸܿܠ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܠܲܢ 632 ܘܲܕܼܚܵܙܹ̇ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܡܸܬܿܬܿܕܼܝܼܢܵܢܹ̈ܐ ܠܲܝܬܿ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܀ 633 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ 634 ܡ̇ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܠܲܢ ܡܸܬܼܝܲܗܒܵܐ ܠܲܢ ܗܵܕܹܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܀ 635 :ܚܵܙܹ̇ܝܢܲܢ ܓܹܝܪ ܠܲܟܼܝܵܢ ܪܘܼܚܵܐ ܘܲܠܢܲܦܫ̈ܬܲܢ 636 ܘܬܼܵܗ̇ܪܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܒܲܬܼܗܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܗܵܘ̈ܝܵܢ ܨܹܐܕܹܝܗ̇ ܀ 637 :ܬܲܗܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܟܝܵܢܲܢ ܠܲܕܼܠܵܐ ܡܟܲܝܲܢ 638 ܘܪܵܗ̇ܛܵܐ ܚܙܵܬܲܢ ܥܲܠ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܀ 639 :ܘܐܸܢ ܥܲܣܩܵܐ ܠܹܗ ܠܲܡܗܲܝܡܵܢܘܼ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܫܵܡܲ݁ܥ 640 ܬܵܢܹܐ ܚܙܵܬܹܗ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܪܲܒܵܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܀ 641 :ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܡܠܸܟ ܥܲܠ ܟܠ ܘܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܟܠ 642 ܚܵܙܹ̇ܝܢܲܢ ܠܹܗ ܚܲܬܿܝܼܬܼܵܐܝܼܐܼ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܀ 643 :ܐܵܪܵܐ ܓܲܒܼܪܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܥܲܠ ܟܠ ܚܵܙܹ̇ܝܢܲܢ ܠܹܗ 644 ܘܠܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܕܣܵܘܿܪܘܼܬܹܗ ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢܲܢ ܀ 645 :ܐܹܝܢ ܚܵܙܹ̇ܝܢܲܢ ܠܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܲܠܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 646 ܘܠܲܝܬܿ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܟܼܣܸܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܲܢ ܀ 647 :ܠܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢܲܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ 648 ܠܗܵܘ̇ ܕܲܡܥܲܠܲܝ ܟܝܵܢܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܹܗ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 649 :ܠܗܵܘ̇ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢܲܢ ܘܠܵܐ ܟܠ ܟܠܹܗ 650 ܒܲܕܼܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܬܸܚܙܹܝܘܗܝ ܥܲܝܢܵܐ ܕܟܼܠ ܕܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 651 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܹ̈ܝܗ̇ 652 ܠܵܐ ܠܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܀ 653 :ܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܦ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܪܵܡܝܼܢ 654 ܘܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛܝܼܢ ܠܡܸܚܙܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܬܲܩܸܢ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 655 :ܠܲܢ ܫܲܠܝܼܛ ܠܲܢ ܠܡܸܚܙܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܘܗܸܢܘ̣ܿܢ ܕܝܼܠܲܢ 656 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܫܘܹܝܢܲܢ ܒܚܲܕܼ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 657 :ܡ̣ܢ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡܸܬܼܝܲܗ̄ܒܵܐ ܠܲܢ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܬܲܗܪܵܐ 658 ܘܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢܲܢ ܒܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܒܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܀ 659 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܬܲܡܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ 660 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܥܵܘܟܼܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܚܙܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܀ 661 ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܒܪܵܘܡ̇ܐ ܘܚܵܙܹ̇ܝܢ ܕܐܲܝܟܵܐ ܫܪܹܝܢ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: pb. 21 662 ܐܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܪܵܗܛܵܐ ܚܙܵܬܼܗܘܿܢ ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܕܲܠܥܸܠ ܀ 663 :ܒܗܵܕܹܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܚܵܫ̇ܝܼܢ ܣܲܓܿܝܼ ܓܲܒܵܐ ܕܒܼܝܼܫܹ̈ܐ 664 ܘܲܡܫܲܬܩܵܐ ܠܗܘܿܢ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܕܲܩܼܓܹܗܲܢܵܐ ܀ 665 :ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܥܦܝܼܦܹ̈ܐ ܣܵܓܹ̇ܝܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ 666 ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 667 :ܘܐܸܢ ܐ̄ܢܵܫ ܬܵܒܲܥ̇ ܕܐܲܝܟܲܢ ܚܵܫܹ̇ܝܢ ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܹ̈ܐ 668 ܬܵܒܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܕܐܲܝܟܲܢ ܚܵܐܹ̇ܫ ܟܝܵܢܵܐ ܕܕܲܝܘܹ̈ܐ ܀ 669 :ܘܐܸܢ ܬܘܼܒܼ ܬܵܢܹܿܐ ܕܐܵܦܠܵܐ ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܚܵܫ̇ܝܼܢ ܬܲܡ̇ܢ 670 ܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܡ̇ܕܹܝܢ ܒܘܼܚܪܵܢ ܕܝܼܢܵܐ ܀ 671 :ܘܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܕܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܵܜ ܚܲܫܵܐ ܠܡܸܬܿܬܿܕܿܝܼܢܵܢܹ̈ܐ 672 ܘܐܸܢ ܒܲܝܬܿ ܚܲܫܵܐ ܒܲܛܝܼܠ ܕܝܼܢܵܐ ܘܫܸܡ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 673 :ܘܐܸܢ ܠܲܝܬܿ ܕܝܼܢܵܐ ܘܠܵܐ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܵܚ̇ܪܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ 674 ܒܲܛܝܼܠ ܡ̇ܕܹܝܢ ܪܲܗܛܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܲܕܼܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܀ 675 :ܐܸܢܗܘ̤ ܕܐܝܼܩܹܐ ܠܐܝܘܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ 676 ܠܵܘ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܣܥ݂ܲܪ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܀ 677 :ܠܵܐ ܟܹܐܝܢ ܕܐܲܪܡܝܼ ܗܸܪܓܵܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 678 ܘܲܗ̣ܦܲܟ ܘܐܲܫܘܝܼ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼ ܀ 679 :ܠܡܵܢ ܟܲܝ ܐܲܣܓܿܝܼ ܙܢܲܝ̈ ܙܘܼܗܵܪܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܒܝܼ̈ܫܬܼܵܐ 680 ܘܕܿܓܸܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܒܠܵܐ ܬܲܒܼܥܵܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܀ 681 :ܐܘܿܗ ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪ ܒܸܕܼܝܵܐ ܕܝܸܠܕܲܬ̤ ܡܲܪܵܚܘܼܬܼܵܐ 682 ܘܡܲܪܵܚܸܐܝܼܬܼ ܥܸܕܼܠܹ̇ܬܼ ܐܵܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܪܸܡܙܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܀ 683 :ܟܹܐܝܢ ܒܘܼܪܵܢܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܝܵܢ̇ܐ ܕܕܼܵܐܹ̇ܝܢ ܟܠܵܐ 684 ܘܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܘܡܲܣܪܲܚ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܀ 685 :ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܘܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܡܠܸܐ ܒܘܼܚܪܵܢܹܗ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ 686 ܘܠܲܝܬܿ ܐܵܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܘ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܪܫܝܼܡܵܐ ܒܣܸܦܪ̈ܵܘܗܝ ܀ 687 :ܡܲܪܵܚܘܼܬܼܵܐ ܕܲܓܿܠܲܬ̤ ܐܸܢܹܝܢ ܠܫܲܪܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 688 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܡܥܵܕܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܡܸܬܼܥܲܕܵܠܘܼ ܡܲܪܵܚܵܐܝܿܬܼ ܀ 689 :ܛܵܒܼ ܫܲܪܝܼܪ̈ܵܢ ܫܲܪܒܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܝܘܿܡ ܕܝܼܢܵܐ 690 ܘܲܒܼܣܘܼܥܪ݁ܵܢܹܐ ܓܠܲܝܵ̈ܐ ܗܵܘ̈ܝܵܢ ܐܲܝܟ ܕܐܲܡܝܼܪ݁ܵܢ ܀ 691 :ܝܵܘܡ̇ܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܓܵܠܹ̇ܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܣܘܼܟܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 692 ܘܒܼܵܗ̇ܬܿܝܼܢ ܣܲܟܼܠܹ̈ܐ ܕܲܥܕܲܠܘ ܐܸܢܹܝܢ ܡܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ ܀ 693 :ܘܛܵܟ ܒܲܩܢܘܿܡܗܘܿܢ ܝܵܠ̇ܦܝܼܢ ܚܲܝܠܹܗ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ 694 ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܚܲܝܒܼܝܼܢ ܒܚܲܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܥܘܼܕܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 695 :ܫܠܵܘ ܡܲܪ̈ܵܚܹܐ ܡ̣ܢ ܥܸܕܼܠܵܝܵܐ ܡܠܸܐ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ 696 ܘܨܘܼܬܼܘ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬܼ ܫܲܪܒܹܿܗ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܀ 697 :ܟܹܐܝܢ ܗ̄ܘ̣ ܕܝܼܢܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܙܢܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܹܗ 698 ܘܣܵܗ̇ܕܿܝܼܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܐܵܦ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ ܥܲܠ ܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܀ pb. 22 699 :ܠܵܗ̇ ܠܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܡܙܲܕܿܩܝܼܢ ܐܲܟܚ̄ܕܼ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼ̈ܫܹܐ 700 ܘܲܡܚܲܬܿܡܝܼܢ ܠܹܗ ܠܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܹܗ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܗܘܿܢ ܀ 701 :ܟܘܼܪ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܬܲܡ̇ܢ ܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 702 ܘܗܸܢܘ̣ܿܢ ܕܵܝ̇ܢܝܼܢ ܠܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܒܘܼܣܪܵܢܵܐ ܀ 703 :ܡܸܠܬܼܵ ܕܲܫܡ݂ܲܥܘ ܕܵܝ̇ܢܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ 704 ܘܗ̤ܝ ܬܵܒܼܵܥܵܐ ܠܗܘܿܢ ܥܝܵܪܵܬܵܐ ܕܫܲܡ̣ܗܘܗ̇ ܘܲܗܦܲܟܼܘ ܛܲܠܡ̣ܘܗ̇ ܀ 705 :ܪܲܒܿ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܬܸܿܡ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܕܐܵܡܹܝܢ 706 ܕܟܼܠ ܠܲܡ ܡܲܡܠܵܐ ܕܠܵܐ ܟܹܐܝܢ ܡܲܡܠܠܹܗ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܀ 707 :ܕܝܼܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܹܐܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܹܐܢܵܐ ܕܒܼܵܚܲ݁ܪ ܟܠܵܐ ܒܝܵܘܡ̇ܐ ܕܕܝܼܢܵܐ 708 ܘܲܒܼܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܦܵܪܹܫ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܵܘܠܹ̈ܐ ܀ 709 :ܚܲܕܼ ܠܲܡ ܡܸܬܿܕܿܒܲܪ ܘܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܡܸܫܬܿܒܸܩ ܗܵܕܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܣܵܥܲ݁ܪ 710 ܚܲܕܼ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܘܚܲܕܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܀ 711 :ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܬܲܡ̇ܢ ܐܲܡܝܼܪ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܢܸܫܪܹ̈ܐ 712 ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܢܸܫܪܹ̈ܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܥܲܡܹܗ ܀ 713 :ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ 714 ܘܡܲܚܲܕܹܿܐ ܠܗܘܿܢ ܒܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܥܲܡܠܵܐ ܀ 715 :ܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܥܲܡܠܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ 716 ܘܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܿܬܿܪܣܹܝܢ ܒܹܗ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܀ 717 :ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܢܵܚ̇ܝܼܢ ܬܲܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 718 ܘܬܼܘܼܒܼ ܠܵܐ ܥܵܡ̇ܠܝܼܢ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܢܲܦܫܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 719 :ܒܪܘܼܚ ܡܸܬܿܬܲܪܣܹܝܢ ܒܗܵܘ̇ ܬܘܼܪܣܵܝܵܐ ܕܠܵܐ ܬܘܼܪܣܵܝܵܐ 720 ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܢܩܝܼܢ ܥܲܠ ܚܘܼܫܵܚܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܀ 721 :ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܚܵܐܹ̇ܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ 722 ܘܥܲܡ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܥܢܹܝܢ ܘܥܲܡܝܼܠܝܼܢ ܒܪ̈ܘܼܚܸܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 723 :ܒܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ ܗܵܪܓܿܝܼܢ ܬܲܡ̇ܢ ܐܲܝܟ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 724 ܒܲܕܼܠܲܝܬܿ ܬܲܡ̇ܢ ܥܲܡܠܵܐ ܫܚܝܼܩܵܐ ܕܐܲܪ̈ܥܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 725 :ܢܝܵܚܬܵܐ ܗ̄ܝܼ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܢܵܚ̇ܝܼܢ ܬܲܡ̇ܢ ܫܚܝܼܩܲܝ̈ ܒܐܲܪܥܵܐ 726 ܘܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܒܼܥܵܐ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 727 :ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܬܵܡ̇ܗܝܼܢ ܘܬܼܵܗ̇ܪܝܼܢ ܒܲܢܝܵܚܲܝ̈ܗܘܿܢ 728 ܕܲܟܼܡܵܐ ܡܢܵܚܝܼܢ ܘܲܟܼܡܵܐ ܫܒܼܝܼܚܝܼܢ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 729 :ܘܛܵܟ ܬܵܢܹ̇ܝܢ ܠܵܗ̇ ܠܡܸܠܲܬܼ ܦܵܘܠܘܿܣ ܥܲܡܹܗ ܕܦܵܘܠܘܿܣ 730 ܕܠܵܐ ܠܲܡ ܫܵܘܹ̇ܝܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܠܕܼܵܫܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒܼܚܲܢ ܀ 731 :ܙܥܘܿܪܝܼܢ ܚܲܫܲܝ̈ܢ ܟܲܕܼ ܢܸܬܼܦܲܚܡܘܼܢ ܥܲܡ ܦܘܼܪܥܵܢܲܢ 732 ܘܠܵܐ ܡܸܕܹܿܡ ܗ̄ܘ̣ ܥܵܠܡܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܥܲܡ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܿܢ ܀ pb. 23 733 :ܫܒܼܝܼܚܞ ܘܲܡܝܲܬܲܪ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ 734 ܘܠܵܐ ܡܬܲܢܹܝܢ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܬܲܢܸܐ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܀ 735 :ܒܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܘܙܵܘܥܹ̈ܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 736 ܘܲܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܠܹܗ ܠܲܡܫܲܒܿܚܵܢܗܘܿܢ ܒܲܦܓܲܪ ܘܲܒܼܪܘܼܚ ܀ 737 :ܠܲܡܫܲܒܿܚܵܢܗܘܿܢ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܟܠܫܵܥ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ 738 ܘܲܡܩܲܪܒܼܝܼܢ ܠܹܗ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܠܹܗ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܕܟܲܝܝܵ̈ܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 739 :ܠܗܵܘ̇ ܕܲܝܢܵܐ ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܒܥܲܝܢܹ̈ܐ ܘܗܵܘܢܵܐ 740 ܠܵܘ ܠܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ̤ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܀ 741 :ܠܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܠܡܸܚܙܸܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܕܲܥܒܼܝܼܕܼ 742 ܒܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 743 :ܠܗܵܘ̇ ܪܲܒܿܟܿܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܡܸܢܲܢ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ 744 ܠܗܵܘ̇ ܕܵܡܡܲܠܠܸܐ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܡܞܘܼܡܪܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܀ 745 :ܒܗܵܢܵܐ ܛܘܼܦܣܵܐ ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܘܟܘܼܡܪܵܐ 746 ܘܫܲܪܝܼܪ ܘܲܒܼܚܕܼ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܥܲܒܼ݂ܕܹܿܗ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܡܘܼܫܹܐ ܀ 747 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܓ̣ܒܼܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ ܗܵܘ̇ ܡ̇ܪܹܟܿܠ 748 ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܡܲܠܸܐ ܕܘܼܟܲܐܬܼ ܝܵܢܹܗ ܠܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 749 :ܕܘܼܟܲܬܼ ܡ̇ܪܵܐ ܡܡܲܠܸܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܠܪ̈ܘܸܚܵܢܹܐ 750 ܘܡ̇ܐ ܕܲܚܙ̣ܵܐܘܼܗܝ ܢܵܚ̣ܘ ܙܵܘܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܦܲܓܼܪܹܗ ܀ 751 :ܒܢܵܘܣܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܢܵܚܝܵܐ ܚܙܵܬܼܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܢܵܘܣܵܐ 752 ܘܲܡܣܲܠܠܝܼܢ ܒܹܗ ܚܕܼܵܐ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܠܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 753 :ܠܹܗ ܠܒܼܵܪܘܿܝܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܚܙ̣ܐ ܥܒܼܵܕܼܵܐ ܕܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ 754 ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܐܲܢܝܼܚ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܨܠܸܡ ܨܲܠܡܹܗ ܀ 755 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܨܲܠܡܵܐ ܬܲܩܢܹܗ ܠܨܲܠܡܵܐ ܕܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ 756 ܘܥܲܠܝܼ ܣܵܡܹܗ ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܒܕܼܘܼܟܲܬܼ ܝܵܬܹܗ ܀ 757 :ܕܘܼܟܿܬܹܗ ܡܡܲܠܸܐ ܠܫܲܡܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܠܲܐܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ 758 ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܚܩܘܼܢ ܒܲܒܼܥܵܬܼ ܟܲܣܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܼܪܟܵܐ ܀ 759 :ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܥܒܼܝܝܼܕܼܵܐ ܕܐܲܝܟܵܐܬ ܗ̄ܘ̣ ܘܲܟܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ 760 ܘܲܟܼܠܵܝܗܝ ܠܠܪܲܗܛܵܐ ܕܲܒܼܥܵܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܒܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܀ 761 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܒܲܝܬܵܐ ܒܢ̣ܵܝܗܝ ܒܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ 762 ܕܢܸܗܘܸܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܗܲܝܟܲܠ ܦܲܓܼܪܹܗ ܠܲܕܼܣܵܓ̇ܿܕܿܝܼܢ ܠܹܗ ܀ 763 :ܠܐܝܼܬܼܝܵܐ ܣܵܓܼ̇ܕܲܝܼܢ ܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܡ̣ܢ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ 764 ܘܗܘ̤ ܐܲܝܟ ܢܵܘܣܵܐ ܡܝܲܩܲܪ ܒܲܫܡܵܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܼܵܐ ܀ pb. 24 765 :ܥܲܡ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܡܝܲܩܲܪ ܒܲܫܡܵܐ ܘܲܒܼܫܠܛܵܢܵܐ 766 ܡܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܢܸܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܝܟ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 767 :ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܪܹܝܢܲܢ ܠܹܗ ܠܲܒܼܪܵܐ ܕܡܸܢܲܢ 768 ܘܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܵܬܼܵܐ ܡܵܢܹ̇ܝܢܲܢ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܀ 769 :ܚܕܼܵܐ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܣܟܿܠܝܼܢܲܢ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܬܠܵܬܼܵܐ 770 ܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 771 :ܥܲܡ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܚܲܕܼ ܦܲܪܨܘܿܦܐ ܡ̇ܢܹܝܢܲܢ ܠܹܗ 772 ܥܲܡ ܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܝܟ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܀ 773 :ܗܕܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 774 ܕܲܒܼܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܢܪܝܼܡ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 775 :ܒܹܗ ܡܸܬܼܝܲܩܪܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܥܲܡ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ 776 ܕܡܵܐ ܕܣܵܓ̇ܕܵܐ ܠܹܗ ܝܵ̇ܕܼܥܵܐ ܕܐܵܦ ܗ̤ܝ ܒܹܗ ܡܸܣܬܿܓܼܕܵܐ ܀ 777 :ܡܢܵܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܸܗ̇ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܩܲܒܸܿܠ ܣܸܓܼܕܲܬܼ ܟܠܵܐ 778 ܘܗܲܢܝܼܠܵܐ ܠܹܗ ܡ̇ܐ ܕܡܸܣܬܲܓܼܕܵܐ ܥܲܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 779 :ܥܲܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܣܸܓܼܕܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ 780 ܘܗܵܢܵܘ ܬܲܗܪܵܐ ܕܟܲܕܼ ܣܵܓܼ̇ܕܵܐ ܠܹܗ ܡܸܣܬܲܓܼܕܵܐ ܒܹܗ ܀ 781 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܣܥ݂ܲܪ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܨܹܝܕܼ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ 782 ܕܫܵܘܬܸܿܦ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܫܒܼܝܼ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܀ 783 :ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܥܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܒܗܵܕܹܐ ܕܲܥܒ݂ܲܪ 784 ܕܢܸܗܘܿܘܢ ܝܵ̇ܕܥܝܼܢ ܕܲܟܼܡܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 785 :ܪܚܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܛܵܒܼܵܐ ܕܥܒܲܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܗܵܘ̇ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠ 786 ܕܲܥܒ݂ܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܀ 787 :ܝܵܪ̈ܬܹܿܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܲܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 788 ܘܲܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܠܹܗ ܘܡܸܫܬܲܒܿܚܝܼܢ ܒܹܗ ܒܚܹܝܠ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܀ 789 :ܚܹܝܠ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܲܒܼܕܹܿܗ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܘܡܸܫܬܲܒܿܚܵܢܵܐ 790 ܘܐܸܠܘܼܠܵܐ ܝ̄ܕܲܥ ܡ̇ܘܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ ܀ 791 :ܐܲܠܵܗ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ 792 ܘܥܲܒܼܕܹܿܗ ܡ̇ܪܵܐ ܐܵܦ ܕܲܝܢܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܀ 793 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܵܐܹ̇ܢ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܘܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ 794 ܗܘ̤ܝܘܼ ܡܦܲܠܸܓܼ ܕܵܫܢܹ̈ܐ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܘܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܠܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 795 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܡܲܥܸܠ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ 796 ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܲܡܦܝܼܫ ܒܢܲܝ̈ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܒܚܸܫܟܵܐ ܕܲܠܒܲܪ ܀ 797 :ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܡܢܝܼܚ ܠܲܠ̈ܐܲܝܵܐ ܕܲܪܚܸܡܘ ܚܘܼܒܹܿܗ 798 ܘܲܒܼܓܹܗܲܢܵܐ ܡܫܲܢܸܩ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܕܫܵܛܘ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 799 :ܒܫܘܼܒܼܚܹܗ ܡܫܲܒܲܚ ܠܲܡܫܲܒܿܚܵܢܹ̈ܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ 800 ܘܒܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܡܡܲܟܸܿܟ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܕܲܡܨܲܚܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 801 :ܒܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܡܚܲܕܸܿܐ ܠܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܡܲܠܟܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ 802 ܘܲܠܥܹܝܢ ܟܠܵܐ ܡܲܕܼܢܲܚ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܀ pb. 25 803 :ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܵܢܲܚ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܢܘܼܗܪܵܐ 804 ܘܬܼܵܗ̇ܪܝܼܢ ܘܬܼܵܡ̇ܗܝܼܢ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 805 :ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܡܚܵܘܸܐ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 806 ܘܲܠܦܘܼܬܼ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܨܵܡ̇ܚܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 807 :ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܟܠܗܘܿܢ ܠܒܼܝܼܫܝܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ 808 ܠܵܐ ܫܘܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܀ 809 :ܒܨܝܼܪ ܘܲܡܝܲܬܲܪ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ 810 ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܲܒܼܨܝܼܪ ܨܼܡܚܵܐ ܕܟܼܵܟܿܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܙܵܘܓܹܿܗ ܀ 811 :ܝܲܨܪܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܣܵܥܲ݁ܪ ܗܵܕܹܐ ܒܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ 812 ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܕܡ̇ܘܪܸܒܼ ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܕܡܲܙܥܲܪ ܙܢܲܝ̈ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܀ 813 :ܗܘ̤ܝܝܘܼ ܝܲܨܪܵܐ ܕܲܡܚܵܘܸܐ ܠܹܗ ܐܵܦ ܨܿܝܕܼ ܒܝܼܫܹ̈ܐ 814 ܘܠܵܐ ܫܘܹܝܢ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܕܡܸܬܼܢܲܓܿܕܼܵܢܹ̈ܐ ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼ ܀ 815 :ܠܦܘܼܬܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܐܲܪܫܲܥ ܣܲܓܼܝܼ ܥܵܫ̇ܬܝܼܢ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ 816 ܘܲܠܦܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܕܕܼܵܢܲܬ̤ ܗܝ̤ ܠܵܗ̇ ܒܨܝܼܪ ܫܘܼܢܵܩܵܐ ܀ 817 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܡ̇ܢܵܐ ܣܵܥܲ݁ܪ ܝܲܨܪܵܐ ܕܢܲܦܫܲܢ 818 ܕܗܘ̤ ܡܫܲܒܲܚ ܠܲܢ ܘܗܘ̤ ܡܓܲܢܸܐ ܠܲܢ ܒܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܀ 819 :ܗܘ̤ ܡܲܣܸܩ ܠܲܢ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܕܪܵܡ̇ܐ ܡ̣ܢ ܟܠ 820 ܘܗܘ̤ ܡܛܲܒܲܥ ܠܲܢ ܒܝܘܼܩܪܵܐ ܕܚܵܘ̈ܒܹܿܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܠܬܲܚܬܿ ܀ 821 :ܡܵܕܹܝܢ ܫܲܦܝܼܪ ܐܵܡܲ݁ܪ ܡ̇ܪܲܢ ܡ̇ܪܵܐ ܕܟܼܠܵܐ 822 ܕܠܵܐ ܗܘ̤ ܕܵܐܹ̇ܢ ܐܸܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܕܼܵܐܹ̇ܢ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܀ 823 :ܗܘ̤ ܠܹܗ ܕܵܐܹ̇̄ܢ ܟܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܝܵܘܡ̇ܐ ܕܕܝܼܢܵܐ 824 ܘܡܸܢܹܗ ܢܵܒ̇ܿܥܝܼܢ ܙܢܲܝ̈ ܛܵܒܼܵܬܼܵܐ ܘܩܲܫܝܘܼܬܼ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܀ 825 :ܗܘ̤ ܠܹܗ ܣܵܐܹ̇ܡ ܟܠܝܼܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ 826 ܘܗܘ̤ ܠܹܗ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܒܸܗܬܲܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡ ܣܲܓܿܝܼܠܹ̈ܐ ܀ 827 :ܕܝܼܠܹܗ ܐܸܢܹܝܢ ܝܲܩܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܘܲܨܥܝܼܪ̈ܵܬܵܪܐ 828 ܘܗܘ̤ ܥܵܒܹ̇ܿܕܼ ܠܲܢ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܢܲܝ̈ ܚܸܫܟܵܐ ܀ 829 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܝܲܨܪܲܢ ܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ 830 ܠܵܐ ܢܸܬܼܥܲܕܲܠ ܒܩܲܫܝܘܼܬܼ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܕܲܢܛܝܼܪܝܼܢ ܠܲܢ ܀ 831 :ܠܝܲܨܪܲܢ ܢܸܥܕܿܘܿܠ ܐܲܝܟ ܕܲܠܨܲܪܵܐ ܕܦܵܪܹܫ ܬܲܪܬܹܿܝܢ 832 ܕܡܸܛܠ ܡ̇ܢܵܐ ܠܵܐ ܫܘܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܹܗ ܀ 833 :ܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ 834 ܘܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܫܸܡܫܵܠ ܪܵܗܛܝܼܢ ܨܸܡܚܵܘ̈ܗܝ ܠܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ ܀ 835 :ܫܸܡܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܵܬܼܪܹܝܢ ܕܐܲܡܝܼܢ ܪܵܗܹ̇ܛ ܒܲܫܡܲܝ ܢܲܦܫܲܢ 836 ܘܲܡܚܵܘܸܐ ܠܲܢ ܙܢܲܝ̈ ܛܵܒܼܵܬܹ̈ܐ ܘܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܵܪܐ ܀ 837 :ܐܲܝܟ ܕܵܒܼܢܘܼܗܪܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢܲܢ ܒܹܗ ܬܪܹܝܢ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ 838 ܘܒܹܗ ܝܵܠ̇ܦܝܼܢܲܢ ܕܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܥܵܠܡܵܐ ܀ 839 ܗܵܐ ܚܙ̣ܸܵܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܡܵܐ ܪܲܒܿ ܗܵܘܝܵܐ ܕܲܒܼܒܲܪܢܵܫܵܐ: pb. 26 840 ܕܝܵ̇ܕܲܥ ܕܲܢܚܘܼܪ ܒܪ̈ܲܚܝܼܩܵܬܼܵܐ ܘܩܲܪ̈ܝܼܒܼܵܬܼܵܐ ܀ 841 :ܬܵܘ ܐܸܬܼܒܲܩܵܘ ܕܲܟܼܡܵܐ ܫܲܪܝܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܼ ܢܲܦܫܹܗ 842 ܘܫܲܠܝܼܛ ܕܢܸܣܥܘܿܪ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܵܪܐ ܘܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 843 :ܣܲܓܿܝܼ ܦܫܝܼܩ ܠܹܗ ܕܲܢܕܼܘܼܢ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܚܲܬܿܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ 844 ܘܢܸܓܼܒܹܿܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܘܢܲܣܠܸܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܐܲܝܟ ܒܘܼܚܪܵܢܹܗ ܀ 845 :ܟܘܼܪ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܘܲܕܼܣܲܢ̈ܝܵܬܼܵܐ 846 ܘܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪܵܐ ܡܕܲܟܸܿܐ ܡܸܢܲ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܣܢܲܝ̈ܵܐ ܀ 847 :ܬܵܘ ܟܹܝܬܼ ܢܸܡܪܘܿܩ ܙܢܲܝ̈ ܣܲܢ̈ܝܵܬܲܢ ܒܟܼܘܼܪܵܐ ܕܢܲܦܫܲܢ 848 ܥܲܕܼܠܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܝܙܿܡ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܕܕܝܼܢܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܀ 849 :ܬܵܘ ܢܵܘܬܸܿܒܼ ܠܲܢ ܝܲܨܪܵܐ ܕܢܲܦܫܲܢ ܐܲܝܟ ܕܲܝܵܢܵܐ 850 ܘܲܢܩܲܪܸܒܼ ܠܹܗ ܩܪܘܼܒܼܚܵܐ ܕܚܵܘ̈ܒܹܿܐ ܕܲܣܥܝܼܪܝܼܢ ܠܲܢ ܀ 851 :ܬܵܘ ܢܹܐܓܼܘܿܪ ܠܲܢ ܣܟܿܘܿܠܸܣܛܝܼܩܵܐ ܬܘܵܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 852 ܘܢܲܥܸܠ ܡܸܠܲܝ̈ܢ ܩܕܼܵܡ ܕܷܲܢܵܐ ܕܒܼܵܚܲܪ ܟܠܵܐ ܀ 853 :ܢܸܥܒܸܿܕܼ ܗܵܘܢܵܐ ܕܗܸܛܪܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ ܠܲܕܼܡܸܬܼܡܲܠ̈ܢ 854 ܘܢܸܣܕܿܘܿܪ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܚܲܕܼ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕܼ ܀ 855 :ܦܘܼܡ̇ܐ ܡܢܲܠܸܐ ܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܚܲܕܼ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ 856 ܘܢܸܩܥܘܿܢ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܨܘܼܬܼܘ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 857 :ܬܹܐܡܲܪ ܢܲܦܫܵܐ ܠܪܸ̈ܓܼܫܲܝ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܣܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܗ̇ 858 ܕܚܘܼܪܘ ܠܵܐ ܬܸܪܕܿܘܿܢ ܒܲܥܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܀ 859 :ܥܲܝܢܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ ܗܲܕܿܝܼܠܵܐ ܠܲܕܼܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ 860 ܘܬܸܕܼܪܘܿܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܕܼܵܡ ܗܲܕܿܡܹ̈ܐ ܕܢܸܪܕܿܘܿܢ ܫܲܦܝܼܪ ܀ 861 :ܬܹܐܚܘܿܕܼ ܬܪܲܥ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܓܲܙܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ 862 ܕܠܵܐ ܢܚܲܠܨܘܼܢܵܝܗܝ ܙܢܲܝ̈ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܓܲܝܵܣܹ̈ܐ ܀ 863 :ܟܠܹܗ ܦܲܓܼܪܵܐ ܢܸܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܢܘܼܬܹܗ 864 ܘܲܬܿܬܲܪܓܸܿܡ ܒܹܗ ܢܲܦܫܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܀ 865 :ܢܗܘܘܿܢ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܪ̈ܲܟܼܫܵܐ ܠܣܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܗ̇ 866 ܘܗ̤ܝ ܠܥܸܠ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܗܸܢܝܘܿܟܼܵܐ ܥܲܠ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ ܀ 867 :ܦܓܼܘܼܕܹ̈ܐ ܕܛܲܟܼܣܵܐ ܬܲܪܡܸܐ ܒܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ 868 ܘܢܸܪܕܿܘܿܢ ܫܲܦܝܼܪ ܠܘܲܥܕܼܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 869 :ܢܲܦܫܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܢܸܛܪܘܼܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 870 ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܘܿܢ ܡ̣ܢ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 871 :ܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܲܦܓܲܪ ܘܲܒܼܪܘܼܚ 872 ܘܚܲܝܵܒܼ ܠܡܸܕܲܥ ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܘܕܲܓܹܐ ܀ 873 :ܫܡܹܗ ܡܸܬܼܦܲܫܲܩ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܡ̇ܐܢܵܐ ܥܦܝܼܦܵܐ 874 ܚܲܕܼ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐ ܘܚܲܕܼ ܢܲܦܫܵܢܵܐ ܡܲܫܟܲܢ ܟܠܵܐ ܀ pb. 27 875 :ܡܲܫܟܿܢܵܐ ܕܟܼܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܝܲܕܼ ܬܘܼܩܵܢܹܗ 876 ܘܒܹܗܘ̣ ܡܣܲܝܟܼܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܪ̈ܫܹܐ ܘܲܕܼܡܲܠܵܠܹ̈݁ܐ ܀ 877 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܣܵܟܼܵܐ ܕܟܼܠܵܐ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 878 ܚܲܝܵܒܼ ܡ̇ܕܹܝܢ ܕܒܹܗ ܢܸܣ̈ܬܲܝܟܼܵܢ ܐܵܦ ܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ ܀ 879 :ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܢܨܘܼܪ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܠܲܕܼܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܹܗ 880 ܘܢܸܬܼܒܲܩܘܿܢ ܒܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܨܲܠܡܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܀ 881 :ܨܠܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܪ̣ܵܝܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܕܲܒܼܪܵܝܗܝ 882 ܘܟܲܢܸܫ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܕܢܸܪ̈ܫܹܐ ܕܢܸܬܼܩܘܿܢ ܒܹܗ ܀ 883 :ܬܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܙܝܼ ܠܲܟܼܝܝܵܢܵܟ ܟܡܵܐ ܐܸܬܼܝܲܬܼܪ 884 ܕܡ̣ܢ ܕܲܚܝܼܚܵܐ ܩܢܹܝܬܿ ܟܘܼܢܵܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 885 :ܬܵܐ ܐܸܬܼܒܲܩܵܐ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܐܸܬܼܝܼܗܸܒܼ ܠܵܟ 886 ܘܲܦܪܘܿܥ ܛܲܝܒܿܘܼ ܠܲܡܝܲܩܪܵܢܵܐ ܕܫܝܼܛܘܼܬܼ ܡܸܕܼܪܵܟ ܀ 887 :ܚܙܝܼ ܕܡ̣ܢ ܡܸܕܼܪܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܟ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܕܗ̤ܘܲܝܬܿ 888 ܘܗܵܫܵܐ ܐܲܡܠܸܟ ܥܲܠ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 889 :ܡܸܢܵܟ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܡܠܸܟ ܥܲܠ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ 890 ܘܠܹܗ ܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟܼܠܡܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 891 :ܡܲܠܟܵܐ ܘܡ̇ܪܵܐ ܘܐܵܦ ܕܲܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܪ ܓܸܢܣܵܟ 892 ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܛܠܘܿܡ ܠܲܡܝܲܩܪܵܢܵܐ ܕܫܝܼܛܘܼܬܼ ܡܸܕܼܪܵܟ ܀ 893 :ܚܙܝܼ ܕܲܠܕܼܝܼܢܵܐ ܕܟܹܐܝܢ ܒܘܼܚܪܵܢܹܗ ܥܬܼܝܼܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܸܥܘܿܠ 894 ܕܬܸܦܪܘܿܥ ܬܲܡ̇ܢ ܚܵܘܒܲܬܼ ܚܵܘ̈ܒܹܿܐ ܕܲܣܥܝܼܪܝܼܢ ܠܵܟ ܀ 895 :ܚܙܝܼ ܕܲܠܥܹܝܢ ܟܠ ܕܵܢܚܝܼܢ ܬܲܡ̇ܢ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܟܼܠܢܵܫ 896 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܫܸܡܫܵܐ ܚܵܝ̇ܪܝܼܢ ܐ̄̇ܢܵܫܵܐ ܒܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 897 :ܫܡܲܥ ܕܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܦܵܝ̇ܫܝܼܢ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܕܪܲܓܼܘ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ 898 ܘܦܘܼܫ ܡ̣ܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܠܵܐ ܬܦܘܼܫ ܒܐܲܥܵܐ ܥܲܡ ܥܵܘܠܹ̈ܐ ܀ 899 :ܫܡܲܥ ܕܲܠܪܵܘܡ̇ܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܣܵܠ̇ܩܝܼܢ ܛܵܒܹ̈ܐ 900 ܘܥܘܿܠ ܥܲܡ ܛܵܒܹ̈ܐ ܠܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܀ 901 :ܚܙܝܼ ܕܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܥܬܼܝܼܕܹܝܢ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܢܲܟܼܦܹ̈ܐ 902 ܘܕܲܟܵܐ ܢܲܦܫܵܟ ܡ̣ܢ ܣܲܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܬܸܚܙܹܝܘܗܝ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 903 :ܚܙܝܼ ܕܠܵܐ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܣܲܢ̈ܝܲܝ ܢܲܦܫܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 904 ܘܲܡܪܘܿܩ ܢܲܦܫܵܟ ܡ̣ܢ ܣܲܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܬܸܥܘܿܠ ܬܸܚܙܹܘܗܝ ܀ 905 :ܫܡܲܥ ܩܵܠ ܒܸܟܼܝܵܐ ܘܚܘܼܪܵܩ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܲܒܼܓܼܗܲܢܵܐ 906 ܘܙܘܼܥ ܘܐܸܣܬܲܪܲܕܼ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܫܸܡܥܵܐ ܕܲܕܼܚܝܼܠ ܫܸܡܥܹܗ ܀ 907 :ܫܡܲܥ ܕܠܵܐ ܦܵܛ̇ܲܪ ܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ 908 ܘܫܘܼܛ ܟܠܡܸܕܹܿܡ ܘܥܘܿܠ ܘܐܸܬܼܒܲܣܲܡ ܒܲܕܼܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡ ܀ 909 :ܗܵܐ ܣܸܕܼܪܹܬܼ ܠܵܟ ܙܢܲܝ̈ ܛܵܒܼܵܬܼܵܐ ܘܫܸܡ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ 910 ܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܚܲܒܸܿܒܼ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܕܛܵܒܼ ܥܵܢܝܵܢܵܗ̇ ܀ 911 ܗܵܐ ܚܵܘܝܼܬܵܟ ܕܥܲܡܠܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܡܸܥܒܲܪ ܥܵܒܲ݁ܪ: pb. 28 912 ܠܵܐ ܬܸܠܠܸܐ ܒܹܗ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܚܲܣܲܕܼ ܀ 913 :ܗܵܐ ܐܲܠܸܦܬܵܟ ܕܥܘܼܟܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܲܫܡܲܝܵܐ 914 ܪܚܲܡ ܥܸܢܝܵܢܹܗ ܕܬܸܗܘܸܐ ܝܵܪܬܵܐ ܥܲܡ ܝܵܪ̈ܘܿܬܼܵܘܗܝ ܀ 915 :ܗܵܐ ܕܼܪܫܹ̇ܬܼ ܠܵܟ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܸܪܕܼܵܐ ܠܘܲܥܕܼܵܐ ܕܲܠܥܸܠ 916 ܥܲܕܼ ܢܲܦܫܵܟ ܠܡܸܪܕܼܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 917 :ܗܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܠܵܟ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܒܵܥ̇ܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܵܡ̇ܐ 918 ܛܲܝܸܒܼ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܘܐܲܟܸܿܢ ܚܵܙܩܲܬܿ ܥܲܡ ܚܵܙܘܿܩܹ̈ܐ ܀ 919 :ܫܡܝܼܥ ܠܵܟ ܛܸܒܵܐ ܕܬܲܪܬܹܿܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܢ ܐܝܼܬܼ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ 920 ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܸܚܙܘܿܩ ܥܲܡ ܣܲܓܿܝܼ̈ܠܹܐ ܒܗܵܝ̇ ܕܲܪܚܘܼܚܵܐ ܀ 921 :ܫܡܝܼܥ ܠܵܟ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ ܕܛܵܒܼ ܐܲܠܨܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ 922 ܥܨܝܼ ܠܲܩܢܘܿܡ̇ܢ ܘܩܲܒܸܿܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 923 :ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܘܲܕܼܣܲܓܿܝܼ̈ܐܵܢ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ 924 ܪܫܝܼܡ ܥܘܼܗܕܵܢܗܹܝܢ ܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܕܣܸܦܪ̈ܲܝ ܪܘܼܚܵܐ ܀ 925 :ܡ̣ܢ ܕܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܢ ܬܢܹ̇ܝܬܼ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܬܼܢܹ̇ܝܬܼ 926 ܕܢܸܕܲܥ ܟܠܢܵܫ ܕܒܼܐܘܼܪܚܵܐ ܕܣܸܦܪܹ̈ܐ ܪܕܼܵܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ ܀ 927 :ܣܸܦܪܹ̈ܐ ܚܵܘܝܘܼܢܝ ܕܐܸܪܕܹܿܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܸܬܼܓܼܵܡܲܒ̈ܗܘܿܢ 928 ܘܗܸܢܘ̣ܿܢ ܐܲܠܦܘܼܢܝ ܕܐܲܠܸܦ ܫܪܵܪܵܐ ܕܣܘܼܟܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/79
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Second Coming - ܥܲܠ ܓܠܝܵܢܹܗ ܕܡܵܪܲܢ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/79.
Bibliography:
On the Second Coming - ܥܲܠ ܓܠܝܵܢܹܗ ܕܡܵܪܲܢ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/79.

Show Citation Styles