Digital Syriac Corpus

Demonstration 8: On the Resurrection of the Dead - ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܝܬ ܡܝ̈ܬܐ

   https://syriaccorpus.org/8
section :
4

ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢ ܥܛ̈ܠܐ܂ ܕܠܡܢܐ ܠܡ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܐܚܪܝܢ ܗܘ ܦܓܪܐ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܘܐܚܪܝܢ ܕܒܐܪܥܐ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܕܗܕܐ ܫܡܥ ܢܫܡܥ ܐܦ ܠܗܝ ܐܚܪܬܐ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܐܝܬ ܠܡ ܦܓܪܐ ܕܢܦܫ܂ ܘܐܝܬ ܦܓܪܐ ܕܪܘܚ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܟܘܠܢ ܢܕܡܟ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܟܘܠܢ ܢܬܚܠܦ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܥܬܝܕ ܗܘ ܗܢܐ ܕܡܐܬ܂ ܕܢܠܒܫ ܠܕܠܐ ܡܐܬ܂ ܘܗܢܐ ܕܡܬܚܒܠ ܕܢܠܒܫ ܠܕܠܐ ܡܬܚܒܠ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܟܘܠܢ ܠܡܩܡ ܠܢ ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܕܢܬܦܪܥ ܐܢܫ ܐܢܫ ܒܦܓܪܗ܂ ܡܕܡ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܥܒܝܕ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܐܢ ܕܛܒ ܘܐܢ ܕܒܝܫ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܗܢܘܢ ܕܥܡܕܝܢ ܚܠܦ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܐܢ ܡܝ̈ܬܐ ܓܝܪ ܠܐ ܩܝܡܝܢ܂ ܗܢܘܢ ܠܡܢܐ ܥܡܕܝܢ ܚܠܦܝܗܘܢ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܐܢ ܚܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܠܝܬ܂ ܐܦ ܠܐ ܠܡ ܡܫܝܚܐ ܩܡ܂ ܘܐܢ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܩܡ܂ ܒܛܠܐ ܗܝ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܘܟܪܘܙܘܬܢ܂ ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܗܘ܂ ܐܫܬܟܚܢ ܠܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܓ̈ܠܐ܂ ܕܐܣܗܕܢ ܥܠ ܐܠܗܐ܂ ܕܐܩܝܡ ܠܡܫܝܚܐ ܠܕܠܐ ܐܩܝܡ܂ ܡܕܝܢ܂ ܐܢ ܡܝ̈ܬܐ ܠܐ ܩܝܡܝܢ ܐܦܠܐ ܕܝܢܐ ܐܝܬ܂ ܘܐܢ ܕܝܢܐ ܠܝܬ܂ ܢܐܟܘܠ ܓܐܪ ܘܢܫܬܐ܂ ܕܡܚܪ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ܂ ܠܐ ܠܡ ܬܛܥܘܢ܂ ܡܚܒܠܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܒܣܝ̈ܡܐ܂ ܫܘܥ̈ܝܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܐܚܪܝܢ ܗܘ ܦܓܪܐ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܘܐܚܪܝܢ ܗܘ ܕܒܐܪܥܐ܂ ܗܟܢܐ ܬܫܬܡܥ ܠܟ ܡܠܬܐ ܗܕܐ܂ ܕܡܐ ܕܩܐܡ ܦܓܪܐ ܕܟܐ̈ܢܐ ܘܡܬܚܠܦ܂ ܐܬܩܪܝ ܠܗ ܫܡܝܢܐ܂ ܘܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܚܠܦ܂ ܐܬܩܪܝ ܠܗ ܒܟܝܢܗ ܐܪܥܢܐ܂

6

ܥܠ ܗܕܐ ܕܝܢ ܚܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܚܒܝܒܝ܂ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐܢܐ ܐܦܝܣܟ܂ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܓܝܪ ܒܪܝܗܝ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ܂ ܡܢ ܥܦܪܐ ܓܒܠܗ ܘܐܩܝܡܗ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܟܕ ܠܝܬܘܗܝ ܐܕܡ܂ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܥܒܕܗ܂ ܚܕ ܟܡܐ ܗܫܐ ܦܫܝܩܐ ܠܗ ܕܢܩܝܡܝܘܗܝ܂ ܕܗܐ ܡܙܪܥ ܙܪܝܥ ܒܐܪܥܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܦܫܝܩܢ ܠܢ ܢܥܒܕ ܐܠܗܐ܂ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܠܢ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܪܘܪ̈ܒܐ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܒܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܐܢܫܐ ܐܘ̈ܡܢܐ܂ ܕܥܒܕܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܬܡܝ̈ܗܬܐ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܘ ܐܘ̈ܡܢܝܗܝܢ ܕܥܒܝ̈ܕܬܐ ܗܠܝܢ܂ ܩܝܡܝܢ ܘܡܬܕܡܪܝܢ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܗܘ̈ܝ܂ ܘܥܒܕܐ ܕܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܥܛܠ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ܂ ܚܕ ܟܡܐ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܂ ܠܐ ܒܬܕܡܪ̈ܬܐ ܙܕܩ ܠܗܘܢ ܠܡܗܘܐ܂ ܠܐܠܗܐ ܕܝܢ܂ ܠܐ ܗܘܬ ܪܒܐ ܗܕܐ ܕܚܝ̈ܝܢ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܟܕ ܙܪܥܐ ܒܐܪܥܐ ܠܐ ܙܪܝܥ ܗܘܐ܂ ܐܘܠܕܬ ܐܪܥܐ܂ ܡܕܡ ܕܠܐ ܢܦܠ ܒܗ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܒܛܢܐ ܗܘܬ܂ ܝܠܕܬ ܒܒܬܘܠܘܬܗ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܥܛܠܐ ܗܕܐ܂ ܕܬܘܥܐ ܬܘܒ ܐܪܥܐ ܡܕܡ ܕܢܦܠ ܒܗ܂ ܘܒܛܢܐ ܕܬܐܠܕ܂ ܘܗܐ ܩܪ̈ܝܒܝܢ ܚܒ̈ܠܝܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܫܥܝܐ܂ ܕܡܢ ܚܙܐ ܐܝܟ ܗܕܐ܂ ܘܡܢ ܫܡܥ ܐܝܟ ܗܠܝܢ܂ ܕܡܚܒܠܐ ܐܪܥܐ ܒܝܘܡܐ ܚܕ܂ ܘܡܬܝܠܕ ܥܡܐ ܒܫܥܬܐ ܚܕܐ܂ ܐܕܡ ܓܝܪ ܠܐ ܙܪܝܥ ܗܘܐ ܘܝܥܐ܂ ܘܠܐ ܒܛܝܢ ܗܘܐ ܘܐܬܝܠܕ܂ ܗܫܐ ܓܝܪ ܝܠܕܘ̈ܗܝ܂ ܗܐ ܙܪܝܥܝܢ ܘܠܡܛܪܐ ܡܣ̈ܟܝܢ ܘܝܥܝܢ܂ ܘܐܪܥܐ ܗܐ ܒܛܢܐ ܠܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܩܪܒ ܙܒܢ ܡܘܠܕܗ܀

8

ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܝܘܣܦ ܐܘܡܝ ܠܐ̈ܚܘܗܝ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܟܕ ܢܬܕܟܪܟܘܢ ܐܠܗܐ܂ ܐܣܩܘ ܓܪ̈ܡܝ ܡܟܐ ܥܡܟܘܢ܂ ܘܥܒܕܘ ܐܚ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܝܘܣܦ܂ ܘܢܛܪܘ ܡܘܡܬܐ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܘ܂ ܕܢܦܩܘ ܚܝ̈ܠܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܐܪܥ ܡܨܪܝܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܩܠ ܡܘܫܐ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܘܢܦܩ܂ ܘܝܩܪܘ ܠܗ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ܂ ܘܛܐܒܘ ܠܗ ܡܢ ܕܗܒܐ ܘܡܢ ܣܐܡܐ܂ ܕܫܩܠܘ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܟܕ ܚܠܨܘ ܐܢܘܢ܂ ܘܗܘܘ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܐܪܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܒܡܕܒܪܐ܂ ܘܒܗܘ ܙܒܢܐ ܕܫܟܒ ܡܘܫܐ܂ ܐܘܪܬ ܐܢܘܢ ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ܂ ܛܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܓܝܪ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܐܒܘܗܝ܂ ܡܢ ܟܘܠܗ ܒܙܬܐ ܕܐܪܥܐ ܗܝ ܕܟܒܫ܂ ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܠܝܫܘܥ܂ ܝܗܒ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܡܘܫܐ ܠܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܝܘܣܦ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܝܢ// ܕܡܢ ܫܒܛܐ ܗܘܐ܂ ܕܐܦܪܝܡ ܒܪܗ ܕܝܘܣܦ܂ ܘܩܒܪ ܐܢܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ܂ ܕܬܗܘܐ ܣܝܡܬܐ ܒܐܪܥܐ ܗܝ܂ ܕܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܩܒܝܪܝܢ ܒܗ܂ ܘܐܦ ܒܙܒܢܐ ܗܘ ܕܡܐܬ ܗܘܐ ܝܥܩܘܒ܂ ܒܪܟ ܗܘܐ ܠܫܒ̈ܛܘܗܝ ܘܚܘܝ ܐܢܘܢ܂ ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ ܒܚܪܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ܂ ܘܐܡܪ ܠܪܘܒܝܠ܂ ܪܘܒܝܠ ܒܘܟܪܝ ܐܢܬ܂ ܚܝܠܝ ܘܪܝܫ ܬܘܩܦܝ܂ ܛܥܝܬ܂ ܐܝܟ ܡܝܐ ܠܐ ܬܦܘܫ܂ ܥܠ ܕܣܠܩܬ ܠܡܫܟܒܗ ܕܐܒܘܟ܂ ܫܪܝܪܐܝܬ ܛܘܫܬ ܬܫܘܝܬܝ ܘܣܠܩܬ܂ ܘܗܘܐ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܫܟܒ ܝܥܩܘܒ܂ ܥܕܡܐ ܕܫܟܒ ܡܘܫܐ܂ ܡܐܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܨܒܐ ܡܘܫܐ܂ ܕܢܚܣܐ ܒܟܗܢܘܬܗ ܥܠ ܪܘܒܝܠ܂ ܕܐܣܟܠ ܘܚܛܐ܂ ܥܠ ܕܕܡܟ ܥܡ ܒܠܗܐ ܕܪܘܟܬܗ ܕܐܒܘܗܝ܂ ܕܡܐ ܕܩܝܡܝܢ ܐܚ̈ܘܗܝ ܠܐ ܢܬܓܠܙ ܡܢ ܡܢܝܢܗܘܢ ܐܡܪ ܓܝܪ ܒܪܝܫ ܒܘܪ̈ܟܬܗ܂ ܢܚܐ ܪܘܒܝܠ ܘܠܐ ܢܡܘܬ܂ ܘܢܗܘܐ ܒܡܢܝܢܐ܀

9

ܘܐܦ ܟܕ ܡܛܐ ܙܒܢܐ ܕܢܫܟܘܒ ܡܘܫܐ ܥܡ ܐܒܗ̈ܘܗܝ܂ ܚܢܝܓܐ ܗܘܬ ܠܗ܂ ܘܟܪܝܐ ܗܘܬ ܠܗ܂ ܘܒܥܐ ܡܢ ܡܪܗ ܘܐܬܚܢܢ܂ ܕܢܥܒܪ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ܂ ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܂ ܟܪܝܐ ܗܘܬ ܠܗ ܠܡܘܫܐ ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܥܠ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܐܙܠ ܘܢܬܩܒܪ ܥܡ ܐܒܗ̈ܘܗܝ܂ ܘܠܐ ܢܬܩܒܪ ܒܐܪܥܐ ܕܒܥܠܕܒܒ̈ܘܗܝ܂ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܐܒ܂ ܡܛܠ ܕܐܓܪܘ ܡܘܐ̈ܒܝܐ ܠܒܠܥܡ ܒܪ ܒܥܘܪ܂ ܠܡܠܛ ܠܐܝܣܪܝܠ܂ ܡܛܠ`ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܡܘܫܐ܂ ܕܒܐܪܥܐ ܗܝ ܠܐ ܢܬܩܒܪ܂ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ ܡܘܐܒ̈ܝܐ܂ ܘܢܥܒܕܘܢ ܒܗ ܢܩܡܬܐ܂ ܘܢܓܠܘܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ ܘܢܫܕܘܢ ܐܢܘܢ܂ ܘܥܒܕ ܒܗ ܡܪܗ ܒܡܘܫܐ ܛܝܒܘܬܐ܂ ܘܐܣܩܗ ܠܛܘܪܐ ܕܢܒܘ܂ ܘܚܘܝܗ ܠܟܠܗ ܐܪܥܐ܂ ܟܕ ܐܥܒܪܗ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܚܪ ܡܘܫܐ ܒܟܠܗ ܐܪܥܐ܂ ܘܚܪ ܒܛܘܪܐ ܕܝܒܘ̈ܣܝܐ܂ ܐܬܪ ܕܬܡܢ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܫܟܝܢܬܐ ܠܡܫܪܐ܂ ܘܟܪܝܬ ܠܗ ܘܒܟܐ܂ ܟܕ ܚܙܐ ܠܩܒܪܐ ܕܒܚܒܪܘܢ܂ ܐܬܪ ܕܩܒܝܪ̈ܝܢ ܐܒܗ̈ܘܗܝ܂ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ܂ ܥܠ ܕܠܘܬܗܘܢ ܠܐ ܐܬܩܒܪ܂ ܘܢܫܬܕܘܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܥܠ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ܂ ܘܥܡܗܘܢ ܢܩܘܡ ܒܩܝܡܬܐ܂ ܘܟܕ ܚܙܗ ܠܟܠܗ ܐܪܥܐ܂ ܠܒܒܗ ܡܪܗ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܐܢܐ ܐܩܒܪܟ ܘܐܣܬܪܟ܂ ܘܐܢܫ ܩܒܪܟ ܠܐ ܢܕܥ܂ ܘܡܝܬ ܡܘܫܐ ܒܡܠܬ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܩܒܪܗ ܒܢܚܠܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܐܒ܂ ܠܘܩܒܠ ܒܝܬ ܦܥܘܪ܂ ܐܬܪ ܕܚܛܐ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܫ ܩܒܪܗ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܂ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܝܢ ܨ̈ܒܘܢ ܫܦܝܪܢ܂ ܥܒܕ ܒܗ ܡܪܗ ܒܡܘܫܐ܂ ܕܠܐ ܐܘܕܥ ܩܒܪܗ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܚܕܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܕܥܘܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܘܗܝ܂ ܘܢܫܕܘܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܡܢ ܩܒܪܗ܂ ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܠܐ ܢܕܥܘܢ ܒ̈ܢܝ ܥܡܗ܂ ܘܢܥܒܕܘܢܗ ܠܩܒܪܗ ܒܝܬ ܣܓܕܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܚܫܝܒ ܗܘܐ ܒܥ̈ܝܢܝ ܒ̈ܢܝ ܥܡܗ܂ ܘܐܣܬܟܠ ܡܢ ܗܕܐ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܟܕ ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܘܣܠܩ ܠܛܘܪܐ ܐܡܪܝܢ܂ ܕܗܢܐ ܡܘܫܐ ܕܐܣܩܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܡܢܐ ܗܘܝܗܝ܂ ܘܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܥܓܠܐ ܘܣܓܕܘ ܠܗ܂ ܘܠܐ ܐܬܕܟܪܘ ܠܐܠܗܐ܂ ܕܐܣܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܒܝܕ ܡܘܫܐ܂ ܒܐܝܕܐ ܬܩܝܦܬܐ ܘܒܕܪܥܐ ܪܡܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܟܦ ܐܠܗܐ ܥܠ ܡܘܫܐ܂ ܘܠܐ ܐܘܕܥ ܩܒܪܗ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܢܘܕܥ ܩܒܪܗ ܢܛܥܘܢ ܒ̈ܢܝ ܥܡܗ܂ ܘܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܨܠܡܐ ܘܢܣܓܕܘܢ ܘܢܕܒܚܘܢ ܠܗ܂ ܘܒܚ̈ܛܗܝܗܘܢ ܢܙܝܥܘܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ܀

15

ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܕܐܦܝܣܬܟ܂ ܕܒܬܪ̈ܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܦܬܓܡ̈ܝܢ ܩܡܘ ܡܝ̈ܬܐ ܗܠܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܩܝ̈ܡܢ ܗܘܝܢ ܒܗܘܢ܂ ܚܕܐ ܗܝ ܩܝܡܬܐ܂ ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ ܗܝ ܕܥܬܝܕܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܗܝ ܩܝܡܬܐ ܕܩܝܡܝܢ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ܂ ܬܘܒ ܠܐ ܢܦܠܐ܂ ܘܒܚܕ ܦܬܓܡܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܝܕ ܡܫܝܚܗ ܡܫܬܕܪ܂ ܩܝܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܪܦܦ ܥܝܢܐ ܩܠܝܠܐܝܬ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܙܥܘܪ ܘܒܨܝܪ ܡܝܬܝܢܗ܂ ܡܛܠ ܕܒܚܕ ܦܬܓܡܐ ܕܩܪܐ܂ ܡܫܡܥ ܠܟܠܗܘܢ ܣܘ̈ܦܐ܂ ܘܫܘܪܝܢ ܘܩܝܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܪܡܝܢ܂ ܘܠܐ ܗܦܟ ܦܬܓܡܐ ܠܘܬ ܡܫܕܪܢܗ ܣܪܝܩܐܝܬ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ܂ ܕܡܕܡܐ ܠܗ ܠܦܬܓܡܐ ܒܡܛܪܐ ܘܒܬܠܓܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ܂ ܕܐܝܟ ܕܢܚܬ ܡܛܪܐ ܘܬܠܓܐ ܡܢ ܫܡܝܐ܂ ܘܠܬܡܢ ܠܐ ܗܦܟ܂ ܐܠܐ ܡܘܥܐ ܠܐܪܥܐ ܘܡܘܠܕ ܠܗ܂ ܘܝܗܒ ܙܪܥܐ ܠܙܪܘܥܐ܂ ܘܠܚܡܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ܂ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܦܬܓܡ ܕܢܦܩ ܡܢ ܦܘܡܝ܂ ܘܠܐ ܢܗܦܘܟ ܠܘܬܝ ܣܪܝܩܐܝܬ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܥܒܕ ܡܕܡ ܕܨܒܢܐ܂ ܘܫܠܡ ܕܫܕܪܬܗ܂ ܡܛܪܐ ܓܝܪ ܘܬܠܓܐ܂ ܠܐ ܗܦܟܝܢ ܠܫܡܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܨܒܝܢ ܡܫܕܪܢܗܘܢ ܒܐܪܥܐ ܓܡܪܝܢ܂ ܘܦܬܓܡܐ ܕܡܫܕܪ ܒܝܕ ܡܫܝܚܗ܂ ܕܗܘ ܡܠܬܗ ܘܦܬܓܡܗ܂ ܗܦܟ ܠܘܬܗ ܒܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܬܐ ܘܡܝܬܐ ܠܗ܂ ܢܚܬ ܒܕܡܘܬ ܡܛܪܐ ܘܬܠܓܐ܂ ܘܝܥܝܢ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܙܪ̈ܥܘܢܐ܂ ܘܛܥܢܝܢ ܒܗ ܦܐܪ̈ܐ ܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܘܗܦܟ ܦܬܓܡܐ ܠܘܬ ܡܫܕܪܢܗ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܣܪܝܩܐܝܬ ܗܘܝܐ ܡܐܙܠܬܗ܂ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܩܕܡ ܡܫܕܪܢܗ܂ ܗܐ ܐܢܐ ܘܒ̈ܢܝܐ ܕܝܗܒ ܠܝ ܡܪܝܐ܂ ܘܗܘ ܗܢܐ ܩܠܐ ܕܚܐܝܢ ܒܗ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܦܪܘܩܢ ܣܗܕ ܥܠܘܗܝ܂ ܟܕ ܐܡܪ܂ ܕܬܐܬܐ ܫܥܬܐ܂ ܕܐܦ ܡܝ̈ܬܐ ܢܫܡܥܘܢ ܩܠܗ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ܂ ܘܢܦܩܘܢ ܡܢ ܩܒܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܒܪܫܝܬ ܩܠܐ ܗܘܐ ܕܗܘ ܡܠܬܐ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܡܠܬܐ ܦܓܪܐ ܗܘܬ ܘܐܓܢܬ ܒܢ܂ ܘܗܘ ܗܢܐ ܩܠܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܙܥܩ ܡܢ ܪܘܡܐ܂ ܘܡܩܝܡ ܠܟܠܗܘܢ ܡܝ̈ܬܐ܀

19

ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܬܢܝܢܐ ܘܠܐ ܠܢ ܠܡܕܚܠ܂ ܗܘ ܕܡܠܐ ܒܟܝܐ ܘܚܘܪܩ ܫ̈ܢܐ܂ ܘܬܢܚ̈ܬܐ ܘܕܘܘ̈ܢܐ܂ ܗܘ ܕܥܡܪ ܒܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ܂ ܛܘܒܝܗܘܢ ܕܝܢ ܠܡܗ̈ܝܡܢܐ ܘܠܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܒܗܝ ܩܝܡܬܐ ܕܡܣܟܝܢ܂ ܕܢܬܬܥܝܪܘܢ ܘܢܩܒܠܘܢ ܡܘ̈ܠܟܢܝܗܘܢ ܛܒ̈ܐ܂ ܘܥܘ̈ܠܐ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܩܝܡܬܐ܂ ܘܝ ܠܗܘܢ ܡܢ ܡܕܡ ܕܢܛܝܪ ܠܗܘܢ܂ ܦܩܚ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܐܠܘ ܠܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܗܝ̈ܡܢܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܥܒܕܐ ܕܡܢ ܡܪܗ ܢܓܕܐ ܘܐܣܘܪ̈ܐ ܡܛܝܒ ܠܗ܂ ܡܐ ܕܕܡܟ ܠܐ ܨܒܐ ܕܢܬܬܥܝܪ܂ ܕܝܕܥ ܕܡܐ ܕܗܘܐ ܨܦܪܐ ܘܐܬܥܝܪ܂ ܡܢܓܕ ܠܗ ܡܪܗ ܘܐܣܪ ܠܗ܂ ܘܥܒܕܐ ܛܒܐ ܐܝܢܐ ܕܕܫ̈ܢܐ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܡܪܗ܂ ܡܣܟܐ ܕܐܡܬܝ ܢܗܘܐ ܨܦܪܐ܂ ܘܢܩܒܠ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܡܢ ܡܪܗ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܡܕܡܟ ܢܕܡܟ܂ ܒܚܠܡܗ ܚܙܐ܂ ܐܝܟ ܗܘ ܕܡܪܗ ܝܗܒ ܠܗ܂ ܗܘ ܡܕܡ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܗ܂ ܘܚܕܐ ܒܚܠܡܗ ܘܪܘܙ ܘܦܨܝܚ܂ ܘܥܘܠܐ ܫܢܬܗ ܠܐ ܒܣܡܐ ܠܗ܂ ܕܪܢܐ ܕܗܐ ܡܛܝ ܠܗ ܨܦܪܐ܂ ܘܬܒܝܪ ܠܒܗ ܒܚܠܡܗ܂ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܕܡܟܝܢ ܘܫܢܬܗܘܢ ܒܣܡܐ ܠܗܘܢ܂ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ܂ ܘܟܠܗ ܠܠܝܐ ܕܢܓܝܪ ܠܐ ܪܓܫܝܢ܂ ܘܐܝܟ ܚܕܐ ܫܥܐ ܚܫܝܒ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܒܡܛܪܬܐ ܕܨܦܪܐ ܡܛܛܥܝܪܝܢ ܘܚܕܝܢ܂ ܘܥܘ̈ܠܐ ܫܢܬܗܘܢ ܪܡܝܐ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܘܕܡܝܢ ܠܓܒܪܐ ܕܪܡܐ ܒܐܫܬܐ ܪܒܬܐ ܘܥܡܝܩܬܐ܂ ܘܡܬܗܦܟ ܒܥܪܣܗ ܠܟܐ ܘܠܟܐ܂ ܘܪܗܝܒ ܠܠܝܐ ܟܘܠܗ܂ ܕܢܓܪ ܠܗ ܥܠܘܗܝ܂ ܘܕܚܠ ܡܢ ܨܦܪܐ ܕܡܚܝܒ ܠܗ ܡܪܗ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/8
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 8: On the Resurrection of the Dead - ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܝܬ ܡܝ̈ܬܐ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/8.
Bibliography:
Demonstration 8: On the Resurrection of the Dead - ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܝܬ ܡܝ̈ܬܐ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/8.

Show Citation Styles