Narsai: On the Finding of the Holy Cross - ܥܲܠ ܥܹܐܕܵܐ ܕܲܫܟܼܵܚܬܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܒܓܲܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ 2 ܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܘܚܲܝܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܀ 3 :ܠܲܕܼܡܘܼܬܼ ܫܸܡܫܵܐ ܐܵܣܸܩ ܣܵܡܹ݂ܗ ܥܲܠ ܪܹܫ ܩܲܝܣܵܐ 4 .ܢܸܗܪܲܬ̤ ܡܵܢܹܗ ܟܠܵܗ̇ ܬܹܒܹܝܠ ܕܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬܼ ܀ 5 :ܒܓܲܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܨܵܕܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܐ 6 ܘܐܲܥܸܠ ܚܲܒܼܫܹܗ ܬܚܹܝܬܼ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܀ 7 :ܒܪܹܫ ܓܵܓܼܵܘܠܬܵܐ ܡܲܬܼ݂ܚܹܗ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܚܹܝܠ ܙܵܟܼܘܼܬܹܗ 8 ܕܲܢܟܲܢܸܫ ܒܹܗ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܠܲܐܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܀ 9 :ܒܝܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܫܘܼܪܥܬܼܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ 10 ܘܚܵܒܼ݂ܘ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܲܢܦ݂ܲܠܘ ܒܵܗܘܬܼܵܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܿܬܼܵܐ ܀ 11 :ܒܝܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܨܒܼܵܐ ܡ̇ܪܹܟܿܠ ܕܢܲܚܸܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ 12 ܘܩܲܒܼܥܹܗ ܒܩܲܝܣܵܐ ܕܲܢܒܲܛܸܠ ܒܹܗ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 13 :ܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܙܲܩ̣ܩܹܗ ܥܲܡܹܗ ܠܟܼܠܹܗ ܓܸܢܣܲܢ 14 ܕܲܢܚܲܪܲܪ ܒܹܗ ܟܝܵܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܡ̇ܘܠܸܕܼ ܚܲܫܹ̈ܐ ܀ 15 :ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܡܝܼܬܼ ܒܹܗ ܡ̇ܘܬܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܩܵܛܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 16 ܘܲܒܼܢܘܼܚܵܡܹܗ ܦܲܠܸܓܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܟܼܠܹܗ ܓܸܢܣܲܢ ܀ 17 :ܡܸܛܠܵܬܲܢ ܐܸܬܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡ̇ܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ 18 ܘܒܸܐܣܛܲܠ ܦܲܓܼܪܲܢ ܚܵܘܝܼ ܚܵܢܢܹܗ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 19 :ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܕܚܵܒܼ ܒܹܗ ܐܵܕܼܵܡ ܒܲܥܕܹܢ ܒܓܼܵܘ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ 20 ܒܹܗ ܙܟܼܵܐ ܘܐܲܡ̣ܠܸܟ ܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܒܪܹܫ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ ܀ 21 :ܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܐܲܒܼܗܸܬܼ ܠܐܲܪ̈ܟܿܘܼܣ ܘܲܠܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ 22 ܘܒܲܫܠܵܚ ܒܸܣܪܹܗ ܦܲܪܣܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 23 ܡܸܛܠ ܗܵܟܹܝܠ ܕܲܒܼܚܸܟܼܡܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ: pb. 115 24 :ܠܵܐ ܐܸܣܬܲܟܲܠ ܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ ܚܹܝܠ ܚܸܟܼܡܵܬܹ̈ܗ 25 :ܨܒܼܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܲܒܼܫܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ 26 ܢܲܚܸܐ ܘܢܸܦܪܘܿܩ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܓܲܒܼܪܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܀ 27 :ܠܵܐ ܐܸܬܼܚܲܟܲܡ ܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܐܲܬܼܩܸܢ ܪܸܡܙܹܗ 28 ܫܡܲܝܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܒܲܡܬܼܝܼܚܘܼܬܹܗ ܘܒܲܫܛܝܼܚܘܼܬܹܗ ܀ 29 :ܪܩܝܼܥ ܡ̣ܢ ܡܲܝܵ̈ܐ ܐܲܝܟ ܬܲܛܠܝܼܠܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 30 ܘܲܒܼܩܘܼܝܵܡܹܗ ܡܚܵܘܸܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ ܀ 31 :ܘܐܵܦ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܕܣܝܼܡܝܼܢ ܠܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 32 ܒܝܲܕܼ ܕܸܠܩܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܛܘܼܟܵܣܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܚܵܘܹܝܢ ܚܲܝܠܹܗ ܀ 33 :ܐܵܐܲܪ ܗܸܵܟܹܝܠ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܚܵܠܵܦܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒܼܡܘܼܙܵܓܼܵܘ̈ܗܝ 34 ܚܲܕܼ ܥܵܒ̇ܒܼܘܿܕܼܵܐ ܡܚܵܘܸܐ ܒܙܵܘܥܸܵܘ̈ܗܝ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܀ 35 :ܒܲܙܒܲܢ ܡܸܬܼܠܒܸܕܼ ܘܗܵܘ̈ܝܵܢ ܡܸܢܹܗ ܐܵܦ ܥܢܵܢܹ̈ܐ 36 ܘܡܸܢܹܗ ܡܸܬܼܚܙܹܝܢ ܒܼܲ̈ܩܹܐ ܘܪ̈ܲܥܡܹܐ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ ܀ 37 :ܝܗ̇ܒܿܝܼܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܪ̈ܲܥܡܹܐ ܩ̈ܫܲܝܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ 38 :ܘܡܸܬܼܓܿܒܸܠ ܒܲܪܕܼܵܐ ܘܡܸܬܼܠܒܸܕܼ ܬܲܠܓܵܐ ܩܲܠܝܼܠܐܝܼܬܼ 39 :ܐܲܪܥܵܐ ܒܫܸܛܚܵܗ̇ ܘܲܒܼܡܵܘܥܝܼܬܼܵܗ̇ ܘܲܒܼܡܼܒܿܘܼܥܹ̈ܝܗ̇ 40 ܡܲܦܩܵܐ ܡܚܵܘܝܵܐ ܟܠ ܐܸܣܟܹܿܡܝܼ̈ܢ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 41 :ܙܓܼܵܪܹܗ ܕܝܲܡܵܐ ܬܚܘܼܡ̇ܐ ܕܚܸܠܵܐ ܣܵܡ̣ ܠܹܗ ܪܸܡܙܵܐ 42 ܘܐܲܪܡܝܼ ܒܓܼܵܘܹܗ ܩܹܐܡ̇ܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܥܪܲܪ ܀ 43 :ܐܲܪܥܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܿܪܝܵܐ ܒܚܹܐܦܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ 44 ܘܗܸܢ̣ܘܿܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܿܛܲܠܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܐܲܪܥܵܐ ܀ 45 :ܢܛܝܼܪ ܬܘܼܩܵܢܵܗ̇ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ 46 ܘܠܵܘ ܡܸܬܼܓܲܡܪܝܼܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ ܀ 47 :ܒܝܲܕܼ ܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܠܵܐ ܐܸܣܬܲܟܲܠ ܥܵܠܡܵܐ ܠܡܵܪܹܗ 48 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܝܲܢ ܒܲܡܕܲܒܿܪܵܢܵܐ ܐܲܚܝܼܕܼ ܟܠܵܐ ܀ 49 :ܒܡܲܕܿܥܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܣܝܼܡ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ 50 ܠܵܐ ܝܼܠܸܦܘ ܒܹܗ ܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ ܀ 51 :ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܡܚܵܘܝܵܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܐܲܝܟ ܣܵܦܲܪܬܵܐ 52 ܘܡܲܠܦܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܕܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܥܲܠ ܚܲܕܼ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܀ 53 :ܥܵܡܠܵܡ ܟܠܹܗ ܒܥܲܛܠܘܼܬܼ ܠܸܒܹܿܗ ܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܝܲܢ 54 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܚܲܟܲܡ ܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܡܸܕܲܥܜ ܠܡܵܪܹܗ ܀ 55 :ܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܨܒܼܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܕܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 56 ܕܲܒܼܫܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܢܲܚܸܡ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 57 :ܒܓܲܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܫܝܵܛܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܦܘܿܪܹ̈ܐ 58 ܨܒܼܵܐ ܡܲܚܸܐ ܟܠ ܕܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܢܲܚܸܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ pb. 116 59 :ܫܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̇ܘܬܹܿܗ ܘܲܨܥܝܼܪ ܚܲܫܹܗ ܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܵܚܹܐ 60 ܘܲܒܼܫܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܦܪ̣ܵܩ ܠܐܲܒܿܝܼ̈ܕܹܐ ܀ 61 :ܒܗܸܬܼܘ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܫܬܸ݂ܩܘ ܚܲܟܿܝܼܡܹ̈ܐ ܢܦܲܠ̣ܘ ܡ̇ܪ̈ܘܿܕܹܐ 62 ܘܲܟܼܕܲܢ ܐܸܢܘܿܢ ܓܲܒܼܪܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܬܚܹܿܝܬܼ ܡ̇ܪܘܼܬܹܗ ܀ 63 :ܐܲܝܟܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܼ ܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ 64 ܕܲܚܬܼܿܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܗ̈ܦܵܟܼܵܬܼܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 65 :ܣܵܒܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܹܝܪ ܕܲܒܼܗܸܪ̈ܓܲܝܗܘܿܢ ܢܵܗܲ݁ܪ ܥܵܠܡܵܐ 66 ܘܲܕܼܢܲܚ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܘܚܲܦܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܣܘܼܟܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 67 :ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܒܲܝܲܢܘ ܒܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ 68 ܐܲܪܦܝܼܘ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܘܲܪܗܸܛܘ ܟܠܗܘܿܢ ܘܐܸܬܼܢܲܩܲܦܘ ܠܹܗ ܀ 69 :ܒܛܸܠܘ ܟܢܘܼ̈ܫܵܬܼܗܘܿܢ ܘܝܘܼܠܦܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܵܡܲܪܬܵܐ 70 ܕܫܪ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܒܕܼܢܚܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܬܹܒܹܝܠ ܀ 71 :ܫܸܠܡܲܬ̤ ܗܵܟܹܝܠ ܡܸܠܬܹܗ ܕܦܵܘܠܘܿܣ ܟܲܪܘܿܙ ܪܘܼܚܵܐ 72 ܕܲܒܼܛܸܠܘ ܘܐܸܒܸܿܕܼܘ ܐܵܦ ܚܲܟܿܝܼܡܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܀ 73 :ܘܐܵܦ ܥܸܒܼܪ̈ܵܝܹܐ ܕܲܒܼܣܸܦܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܡܸܬܿܬܼܿܪܝܼܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 74 ܒܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܲܨܠܲܒܼܘ ܡ̣ܢ ܕܲܪ̈ܓܲܝܗܘܿܢ ܀ 75 :ܫܪ̣ܵܐ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܘܡܲܠܦܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܝܗܘܼܕܵܝܝܹ̈ܐ 76 :ܘܒܲܕܲܪ ܐܸܘܢܘܿܢ ܒܚܲܝܠܹܗ ܪܲܒܵܐ ܒܐܲܪܒܲܥ ܦܸܢ̈ܝܵܢ 77 :ܝܗ̄ܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡ ܥܲܛܠܲܝ̈ ܠܸܒܵܐ ܫܐܸ݂ܠܘ ܐܵܬܼܵܘܬܼܵܐ 78 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܘ ܒܝܵܘܡܲܝ̈ ܡܘܼܫܹܐ ܟܲܕܼ ܦܲܪܩ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 79 :ܢܹܐܡܲܪ ܥܲܡܗܘܿܢ ܕܲܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܡ̇ܢܵܐ ܝܼܬܲܪ 80 ܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܵܬܼ̈ܘܬܼܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܀ 81 :ܥܣܲܪ ܠܲܡ ܡܲܚ̈ܘܵܢ ܣܥ݂ܲܪ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ 82 ܘܚܲܕܼ ܡܸܨܪܵܝܵܐ ܠܵܐ ܐܲܦܢܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܛܠܘܼܬܼܵܐ ܀ 83 :ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܸܒܵܐ ܕܚܹܝܠ ܐܵܬܼܵܘܵܬܹ̈ܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܟܠܵܗ̇ 84 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܨܹܝܕܼ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܀ 85 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܘܼܪ̈ܠܹܗ ܠܵܐ ܦܢ̣ܵܘ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ 86 ܐܸܠܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܥܲܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܢܛ݂ܲܪ ܢܵܡܘܿܣܵܘ̈ܗܝ ܀ 87 :ܣܲܥ݂ܲܪ ܐܵܬܼ̈ܘܼܬܼܵܐ ܘܚܵܘܝܼ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܫܒܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 88 ܘܥܲܡܵܐ ܥܲܛܠܵܐ ܡܲܪܓܸܿܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܛܸܠܵܠ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 89 :ܨܲܚܝܘܼܗܝ ܠܡܘܼܫܹܐ ܛܥ̣ܵܘ ܒܲܦܬܲܟܼܪܹ̈ܐ ܣܓܸܕܼܘ ܠܲܢܣܝܼܪܹ̈ܐ 90 ܘܐܸܒܲܕܼܘ ܟܠܗܘܿܢ ܒܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 91 :ܚܙܼܵܘ ܠܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܕܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܡ̇ܢܵܐ ܫܲܡܠܝܼ 92 ܕܟܲܕܼ ܣܒܼܝܼܪ ܫܝܼܛܵܐ ܢܲܓܼܕܹܿܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܵܬܲܪ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܀ 93 :ܪܗܸܛ̣ܘ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ ܘܐܸܣܬܲܬܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܟܵܪܪܘܿܙܘܼܬܹܗ 94 ܘܫܸܚܠܵܐ ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܗܵܐ ܐܸܬܼܒܲܕܲܪܘ ܒܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ ܀ 95 :ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼ ܫܩܲܠܘ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܢܝܼܪܹܗ 96 ܘܗܵܐ ܣܵܓܼ̇ܕܲܝܼܢ ܠܹܗ ܒܫܲܦܝܘܼܬܼ ܠܸܒܵܐ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܀ pb. 117 97 :ܐܵܬܼܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ 98 ܘܐܲܝܼܡ ܣܵܡ̣ܹܗ ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 99 :ܒܐܪܵܙ ܢܘܿܚ ܟܹܐܢܵܐ ܐܲܢܝܼܚ ܠܹܐܘܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܫܚܝܼܩܵܐ 100 ܘܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܦܲܠܸܛ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܀ 101 :ܒܢܘܿܚ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ ܐܸܬܿܬܿܢܝܼܚ ܥܵܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ 102 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܚܠܲܦܬܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ ܒܝܲܕܼ ܟܹܐܘܸܠܵܐ ܀ 103 :ܢܘܿܚ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܲܢ ܡܫܲܝܸܢ ܟܠܵܐ 104 ܣܵܡܹ݂ܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܫܲܝܢܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܘܼܬܹܗ ܀ 105 :ܐܲܝܟ ܩܹܒܼܘܿܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ ܨܠܝܼܒܹܗ ܚܲܝܵܐ 106 ܘܒܹܗ ܐܸܬܼܦܲܠܲܛܢ ܡ̣ܢ ܡ̇ܡܘܿܠܵܐ ܕܵܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܀ 107 :ܬܵܘ ܢܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܨܠܝܼܒܼܵܐ 108 ܕܐܲܝܟܲܢ ܐܲܩܢܝܼ ܣܲܒܼܪܵܬܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܀ 109 :ܒܪܸܒܿܘܿ ܒܝܼ̈ܫܵܢ ܢܦ݂ܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܸܢܣܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ 110 :ܘܲܡܢܲܟܼܪܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ 111 :ܓܠܝܼܙܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 112 ܘܡܸܛܠܵܗܵܕܹܐ ܝܲܠܸܦܘ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 113 :ܫܲܡܸܫܘ ܘܲܣܓܸܕܼܘ ܩܕܼܵܡ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܛܘܼܥܝܲܝ 114 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܝܲܢܘ ܒܗܵܘ̇ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܐܲܬܼܩܸܢ ܐܸܢܹܝܢ ܀ 115 :ܦܠܲܚ̣ܘ ܠܲܓܼܝܼܦܹ̈ܐ ܘܝܲܩܲܪܘ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܲܕܼܠܵܐ ܪܓܸܫܬܵܐ 116 ܘܲܛܠ݂ܲܡܘ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܥܵܒܲ݁ܘܿܕܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 117 :ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܡܸܫܬܿܒܿܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܟܵܦܘܿܪܹ̈ܐ 118 ܘܡܸܬܼܝܲܩܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܛܵܥܲܝ̈ܐ ܐܲܝܟ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 119 :ܒܲܛܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܵܦ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܿܗ ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ 120 ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܀ 121 :ܥܡܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܹܝܪ ܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܣܪ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ 122 ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܘܲܒܼܫܘܼܠܵܣܵܐ ܕܕܲܝܘܹ̈ܐ ܛܲܡܐܹ̈ܐ ܀ 123 :ܠܵܐ ܣܸܦܩܲܬ̤ ܠܗܘܿܢ ܠܲܡܝܲܩܵܪܘܼ ܠܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܪ̈ܘܼܢܹܗ 124 ܒܕܸܡ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܲܒܼܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܕܡ̣ܢ ܙܲܪ̈ܥܘܿܢܹܐ ܀ 125 :ܐܸܠܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܟܠܵܗ̇ ܪܸܓܼܬܼܵܐ ܐܸܫܬܲܝܚܲܢܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 126 ܕܲܒܼܕܸܡ ܒܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܪܲܥܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ ܠܩܵܛ̇ܠܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 127 :ܒܸܗܬܿܬܼܵܐ ܦܠܲܚ̣ܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܬܼܝܼܫܹ̈ܐ ܠܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ 128 ܘܒܲܕܼܡ̇ܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܡܢܝܼܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ ܠܨܲܗܝܲܝ̈ ܠܲܕܼܡ̇ܐ ܀ 129 :ܒܗܵܕܹܐ ܗܵܘܬܼܵܐ ܕܥܘܼܡܩܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܪܡܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܸܢܣܲܢ 130 ܘܕܼܵܝ̇ܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܒܡܵܪܘܿܕܼܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܡܹܐ ܀ 131 :ܦܣܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܒܼܪܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܛܵܒܼܵܬܼ̈ܐ 132 ܘܒܲܦܣܵܩ ܣܲܒܼܪܵ ܦܠ݂ܲܚ ܥܲܒܼܕܼܿܘܼܬܼܵܐܠ ܠܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܹܗ ܀ 133 ܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܐܲܪܦܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܗܵܘ̇ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ: pb. 118 134 ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܕܒܸܕܼܝܵܐ ܕܠܸܒܿܗܘܿܢ ܀ 135 :ܛܲܢܸܦܘ ܘܐܲܣܠܝܼܘ ܒܲܪ݁ܓܼܝܼܓܼܵܗܘܿܢ ܐܵܦ ܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 136 ܘܲܠܒܸܫ̣ܘ ܒܸܣܬܿܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܘܼܦܵܟܼܵܐ ܕܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܗܘܿܢ ܀ 137 :ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܚܲܒܸܿܠܘ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܣܝܼܡ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ 138 ܘܲܗܦܝܼܟܼܵܐܝܼܬܼ ܐܸܫܬܵܘܬܵܦܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܲܝܟ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܀ 139 :ܕܸܟܼܪܵܐ ܘܢܸܩܒܿܬܼܵܐ ܛܲܢܸܦܘ ܥܲܪܣܵܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ 140 ܒܝܲܕܼ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ ܘܲܒܼܫܘܼܚܵܛܵܐ ܕܥܲܡ ܣܲܓܿܝܼ̈ܠܹܐ ܀ 141 :ܦܠܲܚ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܵܘܪܵܐ ܐܵܦ ܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ 142 ܒܲܫܟܼܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܲܕܼܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣ ܀ 143 :ܟܠܗܹܝܢ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܓܡ݂ܲܪܘ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ 144 ܘܲܚܫܸ݂ܟ ܡܸܢܗܘܿܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܒܲܒܵܐ ܕܲܡܠܝܼܠܵܘܼܬܼܵܐ ܀ 145 :ܐܸܬܼܡܠܝܼܘ ܫܘܼܩܹ̈ܐ ܘܲܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܡܲܕܼܒܿܚܹ̈ܐ ܛܲܡ̈ܠܹܐ 146 ܘܲܒܼܟܼܠ ܒܵܬܿܝܼ̈ܢ ܐܲܬܼܩܸܢܘ ܓܠܝܼܦܹ̈ܐ ܘܲܣܕ݂ܲܪܘ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܀ 147 :ܕܠܵܐ ܡܼܢܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܣܵܓܼ̇ܕܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ 148 ܘܲܕܼܠܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܐܲܠܵܗ̈ܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܦܵܠ̈ܚܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܀ 149 :ܣܸܕܼܩܵܐ ܪܲܒܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܹܝܬܼ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܠܟܼܘܼܡܪܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܹܐ 150 ܘܟܼܠܢܵܫ ܒܕܼܝܼܠܹܗ ܐܲܚܸܒܼ ܛܘܼܥܝܲܝ ܒܒܼܝܼܫܘܼܬܼ ܝܲܨܪܹܗ ܀ 151 :ܣܓܼܝܼܘ ܚܸܪ̈ܝܵܢܹܐ ܐܵܦ ܦܘܼܠܵܓܼ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 152 ܘܲܥܫܸ݂ܢܘ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܀ 153 :ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܡܹܐ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ 154 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܚܲܪ̈ܡܹܐ ܠܡܹܐܫܲܕܼ ܠܲܕܼܡ̇ܐ ܕܲܟܼܢܵܘܵܬܼ̈ܗܘܿܢ ܀ 155 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܥܵܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܝܼܡ 156 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܫܲܩ ܪܘܼܫܥܵܐ ܕܲܦܠܲܚ̣ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 157 :ܙܥܘܿܪܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܬܹܐܡܲܪ ܙܢܲܝ̈ܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪܘ 158 ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܩܕܼܵܡ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܀ 159 :ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܒܲܛܸܠ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܹܗ 160 ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܥܲܡܵܐ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܒܼܥܵܡܲܪܬܵܐ ܀ 161 :ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܗܵܐ ܣܵܓܼ̇ܕܿܝܼܢ ܠܹܗ ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼ 162 ܠܚܲܕܼ ܐܵܠܵܗܵܐ ܕܐܲܦܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܓܲܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܀ 163 :ܘܟܼܵܦ̇ܪܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܫܸܡ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܐܲܦܲܬ̤ ܛܘܼܥܲܝܲܝ 164 ܘܡ̇ܘܕܹܿܝܢ ܒܝܼܫܘܿܥ ܕܐܲܚܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܹܝܠ ܙܵܟܼܘܼܬܹܗ ܀ 165 :ܘܩܵܥܹ̇ܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܚܕܼܵܐ ܬܵܘܕܿܝܼܬܼܵܐ ܒܠܸܫܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 166 ܠܗܵܘ̇ ܕܒܲܨܠܝܼܒܹܗ ܐܲܡܠܸܟ ܫܲܝܢܵܐ ܒܪܵܘܡ̇ܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܀ 167 :ܐܹܝܘ ܠܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܩܲܛܝܼܠܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ 168 ܘܣܲܒܲܪ ܫܠܵܡܵܐ ܠܟܼܠ ܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܘܲܠܩܲܪ̈ܝܼܒܹܐ ܀ 169 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܫܲܝܢܲܢ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼ 170 ܘܲܫܪ̣ܵܐ ܣܝܵܓܼܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ pb. 119 171 :ܠܟܼܠ ܢܵܡܘܿܣܝܼ̈ܢ ܒܚܲܕܼ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܵܘܗܝ ܒܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ 172 ܘܪܲܥܝܼ ܠܟܼܠܵܐ ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 173 :ܐܹܝܘ ܠܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܲܒܼܓܸܠܝܵܢܹܗ ܚ̣ܝܵܘ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 174 ܘܒܹܗ ܐܸܫܬܲܝܲܢܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܘܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܀ 175 :ܐܹܝܘ ܠܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܫܲܚܠܸܦ ܘܒܲܛܸܠ ܟܠ ܓܘܼܕܵܦܝܼ̈ܢ 176 ܘܲܥܩܲܪ ܛܘܼܥܝܲܝ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܀ 177 :ܐܹܝܘ ܠܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܫܲܚܠܸܦ ܘܒܲܛܸܠ ܟܠ ܓܘܼܕܵܦܝܼ̈ܢ 178 ܘܲܥܩ݂ܲܪ ܛܘܼܥܝܲܝ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܥܲܡܵܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܀ 179 :ܐܹܝܘ ܠܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܐܲܫܘܝܼ ܠܛܘܿܗܡ̇ܐ ܕܓܼܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 180 ܕܡ̣ܢ ܓܵܘ ܐܲܪܥܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܝܵܪ̈ܵܬܹܿܐ ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ ܀ 181 :ܗܵܢܵܘ̇ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܐܲܫܝܼܓܼ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܙܲܦܪܘܼܬܼܵܐ 182 ܘܟܲܦܲܪ ܡܸܢܵܗ̇ ܪܹܝܚܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܕܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 183 :ܗܵܢܵܘ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܒܹܗ ܐܸܬܼܟܲܢܲܫ ܛܘܿܗܡ̇ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 184 ܠܲܚܕܼܵܐ ܥܹܕܿܬܵܐ ܠܡܹܐܢܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܕܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 185 :ܘܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܡܹܐܠܲܦ ܚܲܝܠܹܗ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ 186 ܚܘܼܪ ܒܪܸܥܝܵܢܵܟ ܕܠܲܐܝܟܵܐ ܡܸܬܼܚܲܬ̤ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܀ 187 :ܚܙܝܼ ܠܲܡ ܒܡܲܕܼܢܚܵܐ ܐܲܝܟܲܢ ܫܲܡܲܪ ܚܹܝܠ ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ 188 ܘܢܸܗܪܲܬ̤ ܦܵܪܹܣ ܕܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܲܦܬܲܟܼܪܘܼܬܼܵܐ ܀ 189 :ܢܸܬܼܥܲܠܸܐ ܕܹܝܢ ܪܸܥܝܵܢ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܥܪܒܼܵܐ 190 ܘܲܚܙܝܼ ܬܲܡ̇ܢ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܒܝܲܕܼ ܣܵܓܼ̇ܘܿܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 191 :ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܘܲܩܪ݁ܵܒܼܬܼܵܢܹܐ ܟܕܲܢ ܒܲܡܨܝܼܕܲܬܹܿܗ 192 ܘܫܲܪܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܫܲܬܼܐܸܣܬܼܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܀ 193 :ܚܘܼܪ ܒܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܟ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܘܐܸܬܼܒܲܩܵܐ ܒܵܗ̇ 194 ܕܡ̇ܢܵܐ ܫܲܡܠܝܼ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܨܹܝܕܼ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܀ 195 :ܣܲܩ ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܟ ܐܵܦ ܠܲܦܢܝܼܬܼܵܐ ܕܓܲܪܒܿܝܵܐ ܟܠܵܗ̇ 196 ܘܲܚܙܝܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܫܸܡ ܙܵܟܼܘܼܬܹܗ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܀ 197 :ܚܘܼܪ ܘܐܸܬܿܕܲܡܲܪ ܒܟܼܠ ܝܘܼܠܦܵܬܝܼ̈ܢ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܒܐܲܪܥܵܐ 198 ܕܐܲܝܟܲܢ ܓܲܡܲܪ ܘܛܲܠܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܓܲܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܀ 199 :ܡ̣ܢ ܙܲܠܝܼܩܹ̈ܐ ܕܢܝܼܩܹ̈ܐ ܕܢܝܼܫܹܗ ܚܲܝܵܐ ܢܦ݂ܲܠ ܕܸܚ̈ܠܵܬܼܵܐ 200 ܘܲܥܪ݂ܲܩܘ ܫܹ̈ܐܕܹܐ ܙܲܒܼܗܸܬܼܘ ܘܲܒܼܛܸܠܘ ܡܫܲܡܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 201 :ܐܲܪܒܿܥܵܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܫ̈ܢܲܝܵܐ ܐܸܚܕܲܬ̤ ܟܲܠܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ 202 ܘܕܲܬܼܫܲܥܒܸܿܕܼ ܟܠ ܨܹܝܕܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܗ̇ ܠܵܐ ܐܸܬܼܡܲܨܝܲܬ̤ ܀ 203 :ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܐܸܚܕܲܬ̤ ܢܘܼܡܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܥܲܬܿܝܼܩܬܼܵܗ̇ 204 ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܥܲܩܪܵܗ̇ ܘܲܫܕܵܗ̇ ܘܦܲܪܣܝܼ ܙܹܐܦܵܗ̇ ܀ 205 :ܐܵܠܹܦ ܗܵܟܹܝܠ ܥܲܡ ܚܲܡܸܫܡܠܵܐ ܫܲܢܝܵ̈ܐ ܐܸܚܲܕܼ 206 ܐܵܜ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܒܘܼܟܼܪܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 207 :ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܘܟܼܵܗܢܹ̈ܐ ܘܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܗܘ̤ܵܘ ܟܵܪ̈ܘܿܙܵܘܗܝ 208 ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܦܢ̣ܵܐ ܘܐܸܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܀ 209 :ܐܵܠܹܦ ܫ̈ܢܲܝܵܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܕܫܲܪܝܲܬ̤ ܐܵܦ ܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ 210 ܘܐܸܚܕܲܬ̤ ܢܘܼܡܹܐ ܕܲܫܓܼܝܼܫܘܼܬܵܗ̇ ܒܹܝܬܼ ܣܲܓܿܝܼ̈ܠܹܐ ܀ pb. 120 211 :ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܣܸܦܩܲܬ̤ ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܩܵܡ̣ܘ ܒܥܘܼܕܼܪܵܢܵܗ̇ 212 ܥܲܡ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܕܣܲܝܥܘܼܗ̇ ܒܪܘܼܓܼܙܵܐ ܕܠܘܼܚܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 213 :ܒܫܸܢ̈ܕܹܿܐ ܕܚܝܼܠܹ̈ܐ ܘܡ̇ܘ̈ܬܹܿܐ ܩ̈ܫܲܝܵܐ ܩܛܲܠ̣ܘ ܟܠ ܡܘܼܫ̈ܚܵܢ 214 ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܢܲܦܢܘܿܢ ܚܲܕܼ ܐ̄ܢܵܫ ܨܹܝܕܼ ܝܘܼܠܦܵܘܢܗܘܿܢ ܀ 215 :ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܐܲܡ̣ܪܵܚܘ ܘܐܲܩܪܸܒܼܘ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܡܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ 216 ܗܦܲܟܼܘ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܘܗܲܝܡܸܢܘ ܒܝܼܫܘܿܥ ܀ 217 :ܛܥܸܡ̣ܘ ܡ̣ܢ ܥܹܕܲܬܵܐ ܢܸܒܼܥܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ 218 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܣܢܹܐܓܼܪܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܬܸܘܕܿܝܼܬܼܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܀ 219 :ܚܵܒܼ݂ܘ ܫܸܢܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܪ̈ܡܹܐ ܠܗܝܼܩܲܝ̈ ܠܲܕܼܡ̇ܐ 220 ܘܲܣܓܼܝܼܘ ܝܲܠܕܹܿܝ̈ܗ̇ ܕܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܀ 221 :ܛܘܼܥܝܲܝ ܟܠܵܗ̇ ܕܲܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܗܵܟܲܢ ܐܸܚܕܲܬ̤ 222 ܒܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܩ̈ܫܲܝܵܐ ܕܲܢܒܲܥ̣ܘ ܡܸܢܵܗ̇ ܀ 223 :ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܝܲܬܼܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ ܚܲܡܸܫܡܠܵܐ ܫܢܝܼ̈ܢ 224 ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܩܲܪܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܘܵܬܼ ܝܘܼܦܵܢܹܗ ܀ 225 :ܒܲܛܸܠ ܚܲܝܠܹܗ ܠܟܲܠܕܵܝܘܼܬܼܵܐ ܢܸܒܼܥܵܐ 226 ܘܦܲܪܣܝܼ ܪܘܼܫܥܵܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܗ̇ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 227 :ܡܕܲܝܼܢܲܬܼ ܨܸܗܝܘܿܢ ܕܠܵܐ ܩܲܒܸܿܠܬܹܗ ܣܲܚܦܵܗ̇ ܒܐܲܪܥܵܐ 228 ܘܒܲܛܸܠ ܡܸܢܵܗ̇ ܢܒܼܝܼܵܐ ܘܟܼܵܗܢܵܐ ܘܲܡܕܲܒܿܪܵܢܵܐ ܀ 229 :ܣܲܬܼܪܹܗ ܠܗܲܝܟܿܠܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܙܵܩܘܿܦܹ̈ܐ ܥܲܡܵܐ ܦܲܩܪܵܐ 230 ܘܐܲܩܝܼܡ ܚܠܵܦܵܘܗܝ ܗܲܝܟܲܠܹ̈ܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܟܼܠ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܢ ܀ 231 :ܫܪ̣ܵܐ ܠܢܵܡܘܿܣܵܐ ܩܢܸܐ ܙܘܼܗܵܪܹ̈ܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ 232 ܘܕܲܪܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܠܫܲܒܼܪ̈ܲܝ ܠܸܒܵܐ ܒܚܹܝܠ ܚܸܟܼܡܵܬܹ̈ܗ ܀ 233 :ܐܲܫܠܝܼ ܪܸ̈ܛܢܹܐ ܕܲܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܒܸܕܼܝܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ 234 ܘܲܥܩ݂ܲܪ ܡܲܕܼܒܿܚܹ̈ܐ ܕܲܒܲܢܵܬ̤ ܛܘܼܥܝܲܝ ܠܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ ܀ 235 ܕܲܟܿܝܼ ܠܐܵܐܲܪ ܡ̣ܢ ܬܸܢܵܢܵܐ ܟܡܝܼܪܵܐ ܕܼܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܀ 236 ܘܫܲܦܝܼ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܣܘܼܚܵܝܵܐ ܕܲܒܼܫܸܡ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܀ 237 :ܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܚܸܫܟܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐ 238 ܘܕܲܪܲܫ ܐܸܢܘܿܢ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܀ 239 :ܬܘܼܩܦܵܐ ܕܚܲܝܠܹܗ ܚܵܘܝܼ ܒܕܸܢܚܹܗ ܠܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܲܝܹ̈ܢ 240 ܘܒܲܨܠܝܼܒܼܘܼܬܹ̈ ܡ̣ܠܵܗ̇ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܫܸܡ ܙܵܟܼܘܼܬܹܗ ܀ 241 ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܠܵܘܛܬܼܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܹܗ ܀ 242 ܩܢ̣ܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܘܚܲܪܲܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܘ̈ܛܵܬܼܵܐ ܀ 243 :ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܲܚܫܝܼܒܼ ܚܸܣܕܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܠܲܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ 244 ܒܲܛܸܠ ܚܸܣܕܵܐ ܘܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܀ pb. 121 245 :ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܸܥܟܲܬ̤ ܘܡ̇ܘܬܵܐ ܐܸܫܬܿܪܝܼ ܒܓܲܒܼܪܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ 246 ܘܲܢܒܲܥ̣ܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܠܓܸܢܣܹܐ ܕܐܵܕܼܵܡ ܀ 247 :ܓܢܘܿܢܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܦܬ݂ܲܚ ܒܲܨܠܝܼܒܹܗ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ 248 ܘܐܲܣܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܕܢܸܬܼܒܲܣܡܘܼܢ ܒܹܗ ܀ 249 :ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܛܥܝܼܢܵܐ ܛܘܼܦܣܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ 250 ܘܡܲܚܵܘܝܵܐ ܠܹܗ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܨܸܒܥܵܐ ܀ 251 :ܢܝܼܫܵܗ ܕܡ̇ܪܲܢ ܫܩܝܼܠܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܘܲܡܙܲܝܚܵܐ ܠܹܗ 252 ܘܲܒܼܬܘܼܩܵܢܵܗ̇ ܛܥܝܼܢܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܘܛܘܼܦܣܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܹܗ ܀ 253 :ܠܒܸܗܬܲܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܕܲܒܼܠܕܲܒܼܵܒܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܛܦܝܼܣܝܼܢ 254 ܘܲܠܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܝܲܠܕܹܿܝ̈ܗ̇ ܕܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܀ 255 :ܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ ܒܝܲܕܼ ܐܸܣܟܹܿܡܵܘ̈ܗܝ ܛܥܝܼܢ ܙܵܟܼܘܼܬܹܗ 256 ܕܡܲܠܟܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܐܸܬܼܓܿܠܝܼ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܠܦܘܼܪܩܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 257 :ܡܚܲܙܲܩ ܥܵܠܡܵܐ ܒܛܘܼܦܣܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܝܲܕܼ ܦܸܢ̈ܝܵܬܹܗ 258 ܘܲܡܫܲܡܸܫ ܠܹܗ ܠܗܵܢܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܒܝܲܕܼ ܩܘܼܝܵܡܹܗ ܀ 259 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܠܲܐܪܒܿܥܵܐ ܓܲܒܹܿܗ ܡܪܲܟܲܒܼ ܛܘܼܦܣܹܗ 260 ܡܚܵܘܸܐ ܥܵܠܡܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ ܕܝܵܬܹܗ ܕܲܛܥܝܼܢ ܢܝܼܫܹܗ ܀ 261 :ܒܐܲܪܒܿܥܵܐ ܐ̄ܣܛܘܼܟܼܣܝܼ̈ܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܫܲܢ̄ܬܵܐ 262 ܘܐܸܢ ܡܸܬܼܥܵܘܟܼܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܡܸܬܓܼܡܪܵܐ ܀ 263 ܐܵܦ ܢܲܗܝܼܪܵܐ ܕܡܲܢܗܲܪ ܢܘܼܗܪܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ ܀ 264 ܒܸܠܥܵܕܼ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܢܝܼܫܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܿܡܠܸܐ ܀ 265 :ܒܝܲܕܼ ܡܲܣܲܩܬܵܐ ܘܲܒܼܡܲܚܬܿܬܵܐ ܕܕܲܪ̈ܓܹܐ ܕܝܼܠܹܗ 266 ܒܝܲܪ̈ܚܹܐ ܐܲܪܒܿܥܵܐܠ ܡܚܵܘܸܐ ܢܝܼܫܹܗ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܀ 267 :ܒܥܸܣܪܝܼܢ ܘܐܲܪܒܿܥܵܐ ܒܹܗ ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܟܵܢܘܿܢ 268 ܗܵܠܹܝܢ ܒܪܵܘܡ̇ܐ ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܓܼܒܹ̈ܐ ܀ 269 :ܒܥܸܣܪܝܼܢ ܘܐܲܪܒܿܥܵܐ ܒܐܵܕܼܵܪ ܝܲܪܚܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܝܼܠܘܿܠ 270 ܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܓܲܒܿܝܼ̈ܢ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܀ 271 :ܒܥܸܣܪܝܼܢ ܘܐܲܪܒܿܥܵܐ ܕܚܲܪ̈ܚܹܐ ܐܲܪܒܿܥܵܐ ܡܚܵܘܸܐ ܫܸܡܫܵܐ 272 ܢܝܼܫܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܲܚܲܬܿܬܹܿܗ ܘܲܒܼܡܲܣܲܩܬܹܿܗ ܀ 273 :ܡܲܕܼܢܚܵܐ ܘܡܲܥܪܒܼܵܐ ܘܓܲܪܒܿܝܵܐ ܘܬܲܝܡܢܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܕܼܵܕܹ̈ܐ 274 ܛܘܼܦܣܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ ܫܩܝܼܠܝܼܢ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܀ 275 :ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܗܵܟܹܝܠ ܚܕܼܵܐ ܡܸܣܬܲܕܿܩܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪ̈ܵܬܼܵܗ̇ 276 ܫܪܵܝܵܐ ܕܡܝܼܪܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܟܼܠܗܹܝܢ ܕܠܵܐ ܩܘܼܝܵܡܵܐ ܀ 277 :ܚܘܼܪ ܒܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܕܦܵܪܚܵܐ ܒܐܵܐܲܪ ܐܲܝܟܲܢ ܨܵܝܪܵܐ 278 ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܵܗ̇ ܘܲܡܚܵܘܝܵܐ ܠܹܗ ܠܥܹܝܢ ܣܲܓܿܝܼ̈ܠܹܐ ܀ 279 :ܡ̇ܬܿܚܵܐ ܪܹܫܵܗ̇ ܘܦܵܫ̇ܛܵܐ ܪܸ̈ܓܼܠܹܝܗ̇ ܘܦܵܪܣܵܐ ܓܸܦܝ̈ܗ̇ 280 ܘܟܸܢ ܡܙܲܝܲܚ ܠܵܗ̇ ܐܵܐܲܪ ܫܲܦܝܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܚܲܨܹܗ ܀ pb. 122 281 :ܗܵܢܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܟܼܠ ܡܲܢ ܕܡ̇ܘܕܸܿܐ ܒܢܝܼܫܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ 282 ܦܵܪܲܚ ܣܵܠܹ̇ܩ ܒܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܠܪܵܘܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܀ 283 :ܘܡܲܢ ܕܠܵܐ ܥܵܡܹ̇ܕܼ ܘܪܸܫܹ̇ܡ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܥܲܠ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ 284 ܦܵܐܹ̇ܫ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܡܸܬܿܬܿܚܸܕܼ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܬܲܪܥܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܀ 285 :ܐܵܦ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡ ܙܲܪ̈ܥܘܿܢܹܐ ܥܲܡ ܟܠ ܓܸܢܣܝܼ̈ܢ 286 ܛܥܝܼܢܝܝܼܢ ܢܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܵܐ ܓܲܒܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܀ 287 :ܢܸܩܪܘܿܒܼ ܗܵܟܹܝܠ ܠܣܸܦܪ̈ܲܝ ܪܘܼܚܵܐ ܘܢܸܚܙܸܐ ܢܝܼܫܹܗ 288 ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܒܲܕܸܿܩ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܕܵܪܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܼܵ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܀ 289 :ܐܲܒܼܪܵܡ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܕܐܲܝܟܲܢ ܩܲܒܿܠ ܡܘܼܠܟܵܢ ܐܲܪܥܵܐ 290 ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܫܦܝܼܥ ܚܘܼܒܹܿܗ ܥܲܠ ܒܲܝܬܵܝܘ̈ܗܝ ܀ 291 :ܝܵܪܬܿܘܼܬܼ ܐܲܪܥܵܐ ܩܲܒܸܿܠ ܐܲܒܼܪܵܐ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܘܕܵܝܹ̈ܐ 292 ܕܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܪܲܪ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܡ̇ܪܵܗ̇ ܀ 293 :ܐܲܪܦܝܼ ܐܲܪܥܹܗ ܘܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܵܗܵܘ̈ܗܝ ܒܐܘܿܪ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ 294 ܘܐܸܙܲܠ ܒܵܬܲܪ ܩܵܠܵܐ ܕܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܨܹܝܕܼ ܡܘܼܠܟܵܢܹܗ ܀ 295 :ܐܲܪܥܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܡ̣ܠܲܟ ܕܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܹܗ 296 ܗܵܘ̇ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ ܕܲܫܪܝܼܪ ܚܘܼܒܹܿܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܓܲܠ ܀ 297 :ܐܲܗܩܩܹܗ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܢܸܚܙܹܝܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ 298 ܟܲܕܼ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܠܹܗ ܕܲܢܗܲܠܸܟ ܒܵܗ̇ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܡܵܪܵܐ ܀ 299 :ܠܐܘܼܪܟܵܗ̇ ܗܵܟܹܝܠ ܐܵܦ ܠܲܦܬܼܵܝܵܗ̇ ܐܲܠܦܹܗ ܕܢܸܪܕܸܿܐ 300 ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܢܸܓܼܠܸܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܒܹܗ ܝܵܪܹܬܼ ܠܵܗ̇ ܀ 301 :ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܨܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܝܲܕܼ ܗܲܠ̈ܟܼܵܬܹܗ ܟܲܕܼ ܝܵܪܹܬܼ ܠܵܗ̇ 302 ܕܢܵܘܕܲܥ ܠܹܗ ܒܹܗ ܕܲܒܼܗܵܢ ܢܝܼܫܵܐ ܝܵܪܹܬܼ ܐܲܪܥܵܐ ܀ 303 :ܚܵܙܘ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܝܝܟܲܢ ܪܲܫܡܹܗ ܪܹܫ ܫܲܪ̈ܒܼܵܬܼܟܼܘܿܢ 304 ܠܛܘܼܦܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܢܝܼܫܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܪܸܬܼ ܀ 305 :ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܫܩܝܼܠܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܪܸܬܼ ܐܲܒܼܪܵܡ 306 ܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܕܢܸܬܼܓܿܠܸܐ ܒܓܲܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܀ 307 :ܢܚܵܬܵܐ ܕܬܲܪܬܹܿܝܢ ܣܵܡ̣ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ 308 ܘܒܼܵܗ̇ ܨܒܼܵܐ ܕܢܢܝܝܼܚ ܠܐܸܠܦܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܀ 309 :ܟܠܡܲܢ ܕܪܵܫܹ̇ܡ ܥܲܠ ܒܹܝܬܼ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܢܝܼܫܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ 310 ܗܘ̤ ܥܵܐܹ̇ܠ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܪܝܵܐ ܀ 311 :ܕܵܡ̇ܝܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܐܵܦ ܦܸܠܐܬܼܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܝܼܣܚܵܩ 312 ܕܡ̣ܢ ܣܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܥܲܩܪܘܼܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܡ̇ܘܠܵܕܹܗ ܀ 313 :ܣܠܸܩ̣ ܠܲܥܠܵܬܼܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܐܸܡܪܵܐ ܐܲܝܟ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ 314 ܘܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܕܲܢܡܘܼܬܼ ܦܲܠܛܹܗ ܐܸܡܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܀ 315 :ܒܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܒܼܝܼܫܵܐ ܘܡ̇ܘܬܵܐ ܚܵܒܼܘ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 316 ܘܚܲܪܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܐܸܡܪܵܐ ܚܲܝܵܐ ܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܀ pb. 123 317 :ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܦܲܪܩܹܗ ܕܸܟܼܪܵܐ ܕܐܸܬܿܬܿܠܝܼ ܒܓܼܵܘ ܐܝܼܠܵܢܵܐ 318 ܘܠܵܗ̇ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܦܲܪܩܵܗ̇ ܒܲܕܼܡ̇ܐ ܚܲܝܵܐ ܕܐܸܨܛܠܸܒܼ ܀ 319 :ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܣܵܒܼܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ ܐܵܦ ܣܸܒܿܠܬܵܐ 320 ܕܣܝܼܡܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܪܹܫܵܗ̇ ܠܥܸܠ ܒܲܡܫܲܝܵܐ ܀ 321 :ܗܵܢ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ 322 ܕܒܹܗ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܣܵܠ̇ܩܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܪܵܘܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܀ 323 :ܒܲܪܸܟ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܝܼܠܸܦ ܡ̣ܢ ܓܸܠܝܵܢܵܐ 324 ܘܚܵܘܝܼ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ ܒܲܒܼܢܲܝ̈ ܝܵܘܣܸܦ ܀ 325 :ܐܲܩܝܼܡ ܝܵܘܣܸܦ ܩܕܼܵܡ̇ܘܗܝ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ ܠܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 326 ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܡܢܲܫܸܐ ܘܠܲܐܦܪܹܝܡ ܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܹܗ ܀ 327 :ܫܲܚܸܠܦ ܕܪ̈ܵܥܵܘܗܝ ܚܲܕܼ ܥܲܠ ܚܲܒܼܪܹܗ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܨܠܝܼܒܼܵܐ 328 ܘܐܵܘܪܸܒ ܘܐܲܙܥܲܪ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܝܵܘܣܸܦ ܒܢܝܼܫܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܀ 329 :ܠܐܲܦܪܹܝܡ ܐܵܘܪܸܒܼ ܒܝܲܕܼ ܝܲܡܢܹܗ ܐܲܒܼܘܼܢ ܝܲܥܩܘܿܒܼ 330 ܘܲܒܼܣܸܡܵܠܹܗ ܐܲܙܥܲܪ ܠܐܲܚܘܼܗܝ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܘܼܟܼܪܵܐ ܀ 331 :ܗܵܢܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܗܵܐ ܐܸܬܼܦܲܫܲܩ ܒܓܲܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ 332 ܕܐܵܘܪܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܫܝܼܛܹ̈ܐ ܕܲܥܡ݂ܲܕܼܘ ܒܲܫܡܹܗ ܀ 333 ܥܲܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܘܼܟܼܪܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܫܲܒܒܼܝܼܚܵܬܹ̈ܐ ܀ 334 ܙܥܲܪ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܒܡܲܪܵܚܘܼܬܹܗ ܀ 335 :ܒܹܗ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܪܫܲܡ̣ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܹܗ ܝܝܲܥܩܘܿܒܼ ܣܵܒܼܵܐ 336 ܕܢܹܐܠܲܦ ܟܠܢܵܫ ܕܒܸܠܥܵܕܼ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܓܲܡܪ̈ܵܢ ܀ 337 :ܡ̣ܢ ܕܫܲܠܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܡܵܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܥܲܪܣܹܗ 338 ܘܐܵܕܿܝܼ ܠܡܵܪܹܗ ܘܦܲܪܥܹܗ ܣܸܓܼܕܿܬܼܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫ ܚܘܼܛܪܹܗ ܀ 339 :ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܕܐܵܦ ܗܘ̤ ܡ̇ܪܲܢ ܣܥ݂ܲܪ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ 340 ܘܫܲܡܠܝܼ ܘܲܓܼܡ݂ܲܪ ܟܠܹܗ ܪܲܗܛܵܐ ܕܟܼܵܘܿܙܘܼܬܹܗ ܀ 341 :ܐܲܪܟܸܿܢ ܪܹܫܹܗ ܥܲܠ ܪܹܫ ܩܲܣܝܵܐ ܘܐܲܫܠܸܡ ܪܘܼܚܹܗ 342 ܘܒܹܗ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܓܲܡܪܹܗ ܠܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܦܘܼܩܵܢܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 343 :ܬܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܘܼܛܪܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܥܵܒܼܪܵܝܼܐ 344 ܘܲܚܙܝܼ ܕܐܲܝܟܲܢ ܨܝܼܕ ܒܹܗ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܀ 345 :ܟܲܕܼ ܓܹܝܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܣܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܙܲܗܗܝܵܐ ܡܘܼܫܹܐ 346 ܢܲܦܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܣܵܥܘܿܘܼܬܹܗ ܘܒܲܛܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܀ 347 :ܘܟܲܕܼ ܡܸܙܕܲܩܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ 348 ܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ ܠܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ݁ܫܹܐ ܀ 349 ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܿܬܿܪܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܝܼܕܲܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: pb. 124 350 ܣܓܼܝܼ ܐܵܬܼ̈ܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܥܲܠ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܀ 351 :ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܣܥ݂ܲܪ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܚܘܼܛܪܹܗ ܕܟܹܐܢܵܐ 352 ܗܵܘ̇ ܕܲܛܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܘܼܬܹܗ ܀ 353 :ܐܲܪܝܼܡ ܡܘܼܫܹܐ ܚܘܼܛܪܵܐ ܕܒܼܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܠܘܼܩܒܲܠ ܝܡܵܐ 354 ܘܦܲܠܓܹܗ ܒܝܲܡܵܐ ܘܩܵܡ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܫܘܼܪܵܐ ܀ 355 :ܗܲܠܸܟ ܥܲܡܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܡܲܝܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ 356 ܘܲܢ̣ܣܲܒܼܘ ܡܸܢܫܹܠܚ ܚܪܘܼܪܹ̈ܐ ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܣܘܼܟܵܝܵܐ ܀ 357 :ܐܵܦ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܲܡ̣ܪܲܚܘ ܘܲܪܕܲܦܸܘ ܒܵܬܲܪ ܥܲܡܵܐ 358 ܐܲܪܝܼܡ ܚܘܼܛܪܹܗ ܘܛܲܒܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡܸܨܥܲܬܼ ܝܲܡܵܐ ܀ 359 :ܡܸܚܕܼܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܕܐܸܬܿܬܿܪܝܼܡ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܥܲܠ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ 360 ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܛܒ݂ܲܥܘ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܝܲܡܵܐ ܀ 361 :ܐܲܝܟ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܛܒܲܥ̣ܘ ܡ̇ܪ̈ܘܿܕܹܐ ܒܓܲܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ 362 ܘܛܲܠܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܚܲܝܠܹܗ ܪܲܒܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܬܹܒܹܝܠ ܀ 363 :ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܝܘܼܬܼܵܐ ܘܫܵܡܪܲܝܘܼܬܼܵܐ ܥܲܡ ܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ 364 ܫܪ̣ܵܐ ܒܲܨܠܝܼܒܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܣܓܼܝܼܕܼܵܐ ܘܐܲܡܠܸܟ ܥܲܠ ܟܠ ܀ 365 :ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܩܪܵܒܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܲܥܡܲܠܩܵܝܹ̈ܐ 366 ܙܲܩܦܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܡܵܠܹܝܩ ܠܚܘܼܛܪܵܐ ܕܒܼܐܝܼܕܹܗ ܀ 367 :ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܪܟܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܘܼܛܪܵܐ ܕܒܼܐܝܼܕܹܗ ܬܵܩܹ̇ܦ ܥܡܵܠܹܝܩ 368 ܘܡ̇ܐ ܕܡܸܬܿܬܿܪܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܵܪܹܒܼ ܥܲܡܵܐ ܒܝܲܕܼ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 369 :ܗ̤ܘܲܝ̈ ܠܲܡ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܡܘܼܫܹܐ ܓܼܒܲܝܵܐ ܒܗܲܝܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 370 ܘܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܕܚܘܼܛܪܵܐ ܕܒܼܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܙܟܼܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܹܗ ܀ 371 :ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ ܒܐ̄ܪܵܙܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܙܟܼܵܐ ܠܥܡܵܠܹܝܩ 372 ܘܐܲܒܼܗܸܬܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܬܼܘܼܩܦܵܐ ܕܙܲܝܢܵܐ ܕܚܘܼܛܪܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܀ 373 :ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܲܢ ܙܟܼܵܐ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܐ 374 ܘܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܚܵܒܼ ܣܵܛܵܢܵܐ ܘܲܒܼܛܸܠ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 375 :ܡܘܼܫܹܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܛܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ 376 ܘܝܼܫܘܿܥ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡ̇ܪܹܐ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܛܲܥ̣ܢܹܗ ܀ 377 :ܗܵܠܹܝܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܒܚܘܼܛܪܹܗ ܪܫܲܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܪ ܥܸܒܼܪ̈ܵܝܹܐ 378 ܘܒܲܨܠܝܼܒܼܘܼܬܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܩ݂ܲܠܘ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 379 :ܒܩܲܝܣܵܐ ܕܡܲܪܝܼܪ ܚܲܠܝܼ ܡܘܼܫܹܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܡܘܼܪܲܬܼ 380 ܘܬܸܫܬ݂ܼܿܝ ܥܲܡܵܐ ܘܐܸܬܼܦܲܝܲܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܨܲܗܝܘܼܬܹܗ ܀ 381 :ܨܠܝܼܒܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܚܲܠܝܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܡܲܪܝܼܪܝܼܢ ܗ̣̄ܘܵܘ 382 ܘܐܲܩܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܛܲܥܡܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ pb. 125 383 :ܒܚܸܘܝܵܐ ܕܲܙܩܲܦ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܒܡܲܕܼܒܿܪܵܐ ܡ̇ܢܵܐ ܢܹܐܡܲܪ 384 ܕܲܡܚܵܘܸܐ ܠܹܗ ܠܐ̄ܪܵܙ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܀ 385 :ܚܸܘܝܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܿܬܲܩܲܢ 386 ܕܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܐܲܚܝܼ ܠܥܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܪ̈ܡ̇ܢܹܐ ܀ 387 :ܒܲܡܬܼܝܼܚܘܼܬܹܗ ܕܚܸܘܝܵܐ ܚܲܪܫܵܐ ܚܝ̣ܵܘ ܥܸܒܼܪ̈ܵܝܹܐ 388 ܘܒܹܗ ܐܸܬܼܦܲܠܲܛܘ ܡ̣ܢ ܢܘܼܟܼ̈ܬܵܬܼܵܐ ܕܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ ܀ 389 :ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܓܼܒܼܪܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܫܩܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܘܝܵܐ 390 ܘܒܲܨܠܝܼܒܼܘܼܬܹܗ ܡܲܐܣܸܐ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܵܫܘܿܫܹ̈ܐ ܀ 391 :ܥܲܠ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ ܐܸܙܕܿܩܸܦ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܚܸܘܝܵܐ 392 ܕܢܸܦܪܘܿܩ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܡܸܪܲܬܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܀ 393 :ܓܸܢܣܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܕܢܲܟܼܬܹܿܗ ܚܸܘܝܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ 394 ܚܵܪ̣ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܘܲܩܢ̣ܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 395 :ܚܘܼܪܘ ܒܐܹܠܝܼܫܵܥ ܥܒܼܝܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܡ̇ܢܵܐ ܫܲܡܠܝܼ 396 ܟܲܕܸ ܡܢܲܚܸܢ ܠܹܗ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܗ̇ ܕܫܝܼܠܘܿܡܵܝܬܵܐ ܀ 397 :ܐܲܡܝܼܪ ܗܵܟܹܝܠ ܕܲܢܦܲܠ ܢܒܼܝܼܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܵܐ 398 ܘܲܦܫ݂ܲܛ ܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ ܘܲܡ̣ܬܲܚ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܀ 399 :ܩܵܡ̣ ܐܹܠܝܼܫܫܵܥ ܡܸܢܹܗ ܕܡܝܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܚܲܡ̣ ܒܸܣܪܹܗ 400 ܘܫܲܪܝܼ ܨܵܐܲܪ ܨܠܝܼܒܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܝܲܕܼ ܗܲܠ̈ܟܼܵܬܹܗ ܀ 401 :ܒܒܲܝܬܵܐ ܗܲܠܸܟ ܚܕܼܵܐ ܠܟܼܵܐ ܠܐܘܼܪܟܹܿܗ ܚܕܼܵܐ ܠܲܦܬܼܵܝܹܗ 402 ܕܲܒܼܗܵܢ ܢܝܼܫܵܐ ܢܦܲܠܸܛ ܡܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܕܼ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 403 :ܐܸܬܼܡܬܲܚ ܢܒܼܝܼܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܬܘܼܒܼ ܕܡܝܼܬܼܵܐ ܬܠܵܬܼ ܙܲܒܼ̈ܢܵܬܼܵܐ 404 ܘܟܸܢ ܐܸܬܼܦܵܘܲܩ ܡܝܼܬܼܵܐ ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܘܩܵܡ̣ ܥܲܠ ܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ ܀ 405 :ܬܠܵܬܼ ܙܲܒܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܪܫܲܡ̣ ܥܲܠ ܛܲܠܝܵܐ 406 ܛܘܼܦܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܢܲܚܡܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܀ 407 :ܗܵܝ̇ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ ܕܐܸܬܼܡܬܲܚ ܢܒܼܝܼܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܝܼܬܼܵܐ 408 ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܕܢܸܬܼܡܬܲܚ ܥܲܠ ܪܹܫ ܩܲܝܣܵܐ ܀ 409 :ܒܛܘܼܦܵܣܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܫܟ݂ܲܚ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܢܲܚܸܐ ܡܝܼܬܼܵܐ 410 ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܠܲܢ ܕܲܒܼܗܵܢ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܀ 411 :ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܟܹܝܠ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܗܵܕܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ 412 ܟܲܕܼ ܢܦܲܠ̣ ܦܲܪܙܠܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܡܲܝܹ̈ܐ ܀ 413 :ܟܬܼܝܼܒܼ ܠܲܡ ܕܲܦܣܲܩ̣ ܢܒܼܝܼܵܐ ܩܲܣܝܵܐ ܘܐܲܡܝܼ ܬܲܡ̇ܢ 414 ܘܛܲܒ݂ܲܥ ܘܛܵܦ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܲܪܙܠܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܲܝܝ̈ܵܐ ܀ 415 :ܚܙ̣ܵܘ ܬܸܡܘܼܪܬܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܒܹܐܠܝܼܫܵܥ ܡܸܬܼܚܵܘܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 416 ܕܲܒܼܐ̄ܪܵܙ ܡ̇ܪܹܗ ܐܲܣܓܿܝܼ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܒܹܝܬܼ ܥܵܒܼܪ̈ܵܝܝܹܐ ܀ 417 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܦܲܪܙܠܵܐ ܛܒ݂ܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܝܵܢܲܢ ܒܗܵܘܬܼܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ 418 ܘܲܢܚܸ݂ܬܼ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܘܲܣܠܸ݂ܩ ܓܸܢܣܲܢ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ pb. 126 419 :ܒܪ̣ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܚܸ݂ܬܼ ܒܲܨܠܝܼܒܹܗ ܠܝܲܡܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ 420 ܘܲܣܠܸܩ̣ܘ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܨܵܡܲܪܬܵܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 421 :ܒܩܲܝܣܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܙܟܼܵܘ̣ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܕܚܵܒܼ݂ܘ ܒܐܝܼܠܵܢܵܐ 422 ܘܲܚܠܵܦ ܚܵܘܒܿܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܚܝ̣ܵܘ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܀ 423 :ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܡܪܲܚ ܘܡܸܬܼܚܪܸܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܗܵܠܹܝܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ 424 ܝܵ̇ܕܲܥܥ ܗܵܢܵܐ ܕܚܸܪܝܵܝܘܬܹܗ ܠܵܘ ܠܘܵܬܲܢ ܗ̄ܝܼ ܀ 425 :ܠܘܼܩܒܲܠ ܡ̇ܪܹܗ ܕܲܪܫܲܡ̣ ܐ̄ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܕܵܪܹ̈ܐ 426 ܥܲܡܹܗ ܡܲܩܪܸܻܒܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܛܘܼܦܵܣܵܘ̈ܗܝ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܀ 427 :ܢܹܐܡܲܪ ܡܸܟܸܿܝܠ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܢܦܹ̈ܐ ܘܥܲܡ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ 428 ܕܲܒܲܥܲܛܠܘܼܬܗܘܿܢ ܡܒܲܙܚܝܼܢ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܒܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܲܢ ܀ 429 :ܣܒ݂ܲܪܘ ܛܵܥܲܝ̈ܵܐ ܕܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܩܲܝܣܵܐ ܣܵܓܼ̇ܕܵܐ 430 ܘܠܹܗܘ̣ ܡܝܲܩܪܵܐ ܐܲܝܟ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܠܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 431 :ܡܸܛܠ ܕܗܸܢܘ̣ܿܢ ܣܓܸܕܼܘ ܠܲܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܥܵܒܼ̇ܘܿܕܼܵܐ 432 ܩܵܡ̣ܘ ܒܲܥܫܘܼܩܝܵܐ ܘܲܡܨܨܲܚܹܝܢ ܠܲܢ ܒܩܲܝܣܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܀ 433 :ܛܵܥܹ̇ܝܢ ܟܬܼܝܼܫܹ̈ܐ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬܹܗ ܕܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ 434 ܘܓܼܵܣܹ̇ܝܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 435 :ܠܵܘ ܠܲܡܠܘܿܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܣܵܓܼ̇ܕܵܐ ܥܹܕܲܬܵܐ 436 ܐܸܠܵܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܲܙܟܼܵܐ ܒܩܲܝܣܵܐ ܀ 437 :ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܠܩܲܝܣܵܐ ܣܵܓܼ̇ܕܵܐ ܥܹܕܿܬܵܐ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܣܒ݂ܲܪܘ 438 ܠܡܵܢܵܐ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܐܵܕܼܫܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܀ 439 :ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܵܕܼܫܝܼ̈ܢ ܙܥܘܿܪ̈ܒܹܐ ܘܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܐܵܦ ܝܲܩܝܼܪܹ̈ܐ 440 ܥܵܒܼ̇ܕܵܐ ܥܹܕܿܬܵܐ ܨܲܠܡܹܗ ܓܲܠܝܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܀ 441 :ܒܢܝܼܫܹܗ ܚܲܝܵܐ ܩܢܸܐ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܠܒܼܝܼܟܼܵܐ ܓܵܘܣܵܐ 442 ܘܲܡܢܲܫܩܵܐ ܠܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܀ 443 :ܠܵܐ ܛܥܵܬ̤ ܥܹܕܿܬܵܐ ܠܵܐ ܒܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܐܵܦܠܵܐ ܒܨܲܠܡܹ̈ܐ 444 ܘܠܵܐ ܒܲܡܠ̈ܘܿܠܹܐ ܘܒܼܵܐܕܼܫܹ̈ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܡܸܛܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 445 :ܟܲܕܼ ܣܵܓܼ̇ܕܵܐ ܠܹܗ ܠܢܝܼܫܵܐ ܚܲܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܪܫܝܼܡ 446 ܠܡܵܪܲܢ ܣܵܓܼ̇ܕܵܐ ܘܠܵܘ ܠܲܡܠ̈ܘܿܠܹܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܹ̈ܐ ܀ 447 :ܥܲܡܵܐ ܦܲܩܪܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܣܓܸܕܼܘ ܠܲܦܬܲܟܼܪܹ̈ܐ 448 ܘܝܲܩܲܪܘ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܘܨܲܚܝܼܘ ܠܡܵܪܵܐ ܕܲܦܪ݂ܲܩ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 449 :ܗܵܟܲܢ ܐܸܡ݂ܲܪܘ ܩܕܼܵܘ ܗܵܘ̇ ܥܸܓܼܠܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼܘ ܒܚܘܿܪܝܼܒܼ 450 ܟܲܕܼ ܣܵܓܼ̇ܕܼܝܼܢ ܠܹܗ ܘܲܡܝܲܩܪܝܼܢ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 451 :ܗܵܢܵܘ̇ ܡ̇ܪܵܟ ܐܘܿ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܸܡ݂ܲܪܘ ܥܲܛܠܹ̈ܐ 452 ܘܗܵܢܵܘ̇ ܕܦܲܪ̣ܩܵܟ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 453 :ܓܠܝܼܦܹ̈ܐ ܘܨܲܠܡܹ̈ܐ ܝܲܩܲܪ ܥܲܡܵܐ ܪܫܝܼܡ ܒܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ 454 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܩܲܛܪܓܼܵܐ ܛܵܠܘܿܡܘܼܬܹ̈ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܣܸܦܪܹ̈ܐ ܀ 455 ܫܪܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܸܒܹܿܗ ܕܥܲܡܵܐ ܥܲܛܠܵܐ ܒܵܬܲܪ ܫܹܐܕܹ̈ܐ: pb. 127 456 ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܲܚܸܒܼ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܒܕܼܘܼܟܲܬܼ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܀ 457 :ܚܲܢܦܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܣܛ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܲܦܝܵܐ ܘܕܲܟܼܝܵܐ 458 ܘܲܣܓܸܕܼܘ ܠܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܲܠܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܐܵܦ ܠܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܀ 459 :ܝܲܩܲܪܘ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܠܲܐܠܵܗܵܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢܲܝܝ̈ܗܘܿܢ 460 ܘܫܲܡܸܫܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܕܡܲܠ݁ܝܵܢ ܪܘܼܫܥܵܐ ܀ 461 :ܚܙ̣ܸܵܘ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܒܼܪ̣ܵܐ ܒܚܲܝܠܹܗ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ 462 ܘܲܛܥ̣ܵܘ ܘܲܣܓܸܕܼܘ ܩܕܼܵܡ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܠܲܐܠܵܗܵܐ ܀ 463 :ܠܗܵܢܵܐ ܪܘܼܫܥܵܐ ܢܚܸ̣ܬܼܘ ܒܢܲܝ̈ ܛܘܼܥܝܲܝ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܟܲܚܲܕܼܘ 464 ܘܲܣܓܸܕܼܘ ܘܲܦܠ݂ܲܚܘ ܠܡܸܕܸܿܡ ܕܝܼܗܝܲܒܼ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܀ 465 :ܠܗܵܢܵܐ ܪܘܼܫܥܵܐ ܢܚܸ̣ܬܼܘ ܒܢܲܝ̈ ܛܘܼܥܝܲܝ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܟܲܓܲܕܸܘ 466 ܘܲܣܓܸܕܼܘ ܘܲܦܠ݂ܲܚܘ ܠܡܸܕܸܿܡ ܕܝܼܗܝܼܒܼ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܀ 467 :ܚܵܣ ܠܵܗ̇ ܠܥܹܕܿܬܵܐ ܕܬܼܵܘܕܸܿܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܐܲܝܟ ܟܵܦܘܿܪܹ̈ܐ 468 ܘܚܵܣ ܠܵܗ̇ ܕܬܸܩܢܸܐ ܕܘܼܡܝܵܐ ܢܕܼܝܼܕܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܛܘܼܥܝܲܝ ܀ 469 :ܠܢܼܫܹܗ ܕܡ̇ܪܲܢ ܕܒܹܗ ܐܸܬܼܡܲܟܼܪܲܬ̤ ܡܩܲܠܣܵܐ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ 470 ܘܲܡܝܲܩܪܵܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܛܲܒܼܥܵܐ ܕܲܡܠܸܟ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܀ 471 :ܡܸܕܸܿܡ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡܝܲܩܲܪ ܥܲܠ ܟܠ ܡܸܛܠ ܡܲܠܟܵܐ 472 ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܫܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܛܠ ܡܲܠܟܵܐ ܐܸܬܼܝܲܩܲܪ ܠܹܗ ܀ 473 :ܩܲܝܣܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܟܲܕܼ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܒܨܝܼܪܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 474 ܐܸܠܵܐ ܒܥܸܠܬܹܗ ܛܵܒܼ ܝܲܩܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܛܠ ܝܼܫܘܿܥ ܀ 475 :ܚܵܬܼܡ̇ܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܨܠܝܼܒܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ 476 ܕܒܹܗ ܐܸܬܼܓܲܡܪܲܬ̤ ܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܹܗ ܚܠܵܦ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ ܀ 477 :ܐܵܦ ܕܹܝܢܵܪܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢ ܨܲܠܡܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ 478 ܗܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܠܹܗ ܢܒܲܝ̈ ܐܘܼܚܵܕܼܵܢܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܲܠܟܵܐ ܀ 479 :ܡܸܛܠ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܛܲܒܼܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܝܲܩܝܼܪ ܥܲܠ ܟܠ 480 :ܘܡܲܢ ܕܠܹܗ ܡܲܣܠܸܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܝܼܠܹܗ 481 :ܒܗܵܢܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܣܓܼܝܼܕܼܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ 482 ܛܥܝܼܢ ܒܲܚܙܵܬܹܗ ܨܲܠܡܹܗ ܪܲܒܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܀ 483 :ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܲܠܨܘܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܹܗ 484 ܡܢܲܫܩܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܡܝܲܩܪܝܼܢ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܲܠܟܵܐ ܀ 485 :ܛܝܼܢܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܐܵܦ ܩܲܪܛܲܝܣܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܒܼܨܝܼܪ 486 ܫܝܼܛ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܘܠܵܘ ܚܫܝܼܒܼ ܡܸܕܸܿܡ ܠܘܵܬܼ ܝܵܕܼܘܿܥܹ̈ܐ ܀ 487 :ܡ̇ܐ ܓܹܝܪ ܕܪܵܫܹ̇ܡ ܡܲܠܟܵܐ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܓܼܵܘ ܩܲܪܛܲܝܣܵܐ 488 ܝܲܩܪܹܗ ܟܠܢܵܫ ܐܲܝܟ ܕܠܲܡܠܘܿܠܵܐ ܘܕܲܗܒܼܵܐ ܣܢܝܼܢܵܐ ܀ 489 :ܛܝܼܢܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܡܸܕܼܪܵܐ ܪܲܦܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܓܵܘ ܐܲܪܥܵܐ 490 ܡܵܐ ܕܛܵܒܼ̇ܥܝܼܢ ܠܹܗ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܩܢܸܐ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܀ 491 :ܡ̇ܐ ܕܡܸܫܬܲܕܲܪ ܣܲܩܪܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܛܲܒܼܥܵܐ ܕܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ 492 ܩܵܐܹ̇ܡ ܟܠܢܵܫ ܘܲܡܢܲܫܸܩ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܲܠܟܵܐ ܀ 493 ܒܛܲܒܼܥܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܡܚܵܘܸܐ ܡܲܠܟܵܐ ܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ: pb. 128 494 ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܕܲܪ ܡܸܕܸܿܡ ܒܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܒܼܥܹܗ ܀ 495 :ܟܡܵܐ ܓܹܝܪ ܡ̇ܕܹܝܢ ܫܲܪܝܼܪ ܛܲܒܼܥܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܲܢ 496 ܕܚܲܬܸܿܡ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܛܲܒܼܥܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܘܼܬܹܗ ܀ 497 :ܗܲܠܸܟ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܫܲܠܸܡ ܟܠܵܗ̇ ܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܹܗ 498 ܘܚܵܘܝܼ ܫܪܵܪܵܐ ܕܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܀ 499 :ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܛܲܒܼܥܹ̈ܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܡܝܲܩܪܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ 500 ܟܡܵܐ ܟܹܝܬܼ ܢܝܲܩܲܪ ܠܛܲܒܼܥܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܪܵܡ̇ܐ ܀ 501 :ܐܸܢܕܲܝܹܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡܢܲܫܩܝܼܢ ܘܣܵܓܼ̇ܕܿܝܼܢ ܠܛܲܒܼܥܵܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹܿܐ 502 ܝܲܬܿܝܼܪ ܦܲܐܝܵܐ ܕܠܹܗ ܠܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܢܝܲܩܲܪ ܟܠܢܵܫ ܀ 503 :ܢܲܫܸܩܘ ܘܲܣܓܼܘܿܕܼܘ ܠܢܝܼܫܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܸܛܠ ܝܼܫܘܿܥ 504 ܕܒܹܗ ܬܸܬܼܚܲܪܪܘܼܢ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ ܀ 505 :ܚܵܬܼܡܹܗ ܕܡ̇ܪܲܢ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܩܢܸܐ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ 506 ܕܒܹܗ ܢܦ݂ܲܠ ܡ̇ܘܬܵܐ ܘܒܸܛܠܲܬ̤ ܛܘܼܥܝܲܝ ܡ̣ܢ ܥܵܡܲܪܬܵܐ ܀ 507 :ܠܗܵܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܩܲܒܼܥܹܗ ܒܥܹܕܿܬܹܿܗ ܡܲܠܟܵܐ ܣܓܼܝܼܕܼܵܐ 508 ܕܠܹܗ ܢܸܬܼܩܲܪܒܼܘܼܢ ܐܲܝܟ ܕܲܠܨܲܠܡܵܐ ܕܲܡܠܸܟ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܀ 509 :ܒܹܗ ܡܸܬܼܩܲܕܿܫܝܼܢ ܐܵܦ ܡܸܬܼܓܲܙܪܝܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ 510 ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܥܲܡܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܡܠܸܟ ܥܲܠ ܟܠ ܀ 511 :ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܨܵܒܹ̇ܝܢ ܠܡܸܥܡܲܕܼ ܒܹܗ ܡܸܬܼܪܲܫܡܝܼܢ 512 ܘܒܸܠܥܵܕܼ ܢܝܼܫܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܢܹܝܢ ܥܹܕܿܬܹܿܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܀ 513 :ܐܵܦ ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ ܒܹܗ ܡܸܬܼܪܲܫܡܵܐ ܠܫܘܼܡܠܵܝ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ 514 ܘܒܲܫܡܹܗ ܓܵܡ̇ܪܵܐ ܛܲܟܼܣܹ̈ܐ ܘܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܒܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܀ 515 :ܒܹܗ ܡܸܬܼܪܲܫܡܝܼܢ ܗܲܝܟܿܠܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡ ܒܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 516 ܘܡ̇ܐ ܕܐܸܬܼܩܲܕܲܫܘ ܒܗܵܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܫܪ̣ܵܐ ܒܗܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܀ 517 :ܚܵܬܼܡܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܛܵܒܲ݁ܥ ܟܵܗܢܵܐ ܒܗܲܝܟܲܠ ܩܘܼܕܼܫܵܐ 518 ܕܢܸܗܘܸܐ ܠܡܹܐܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 519 :ܒܗܵܢܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܐܵܦ ܡܸܬܼܩܲܕܿܫܝܼܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܥܹܕܿܬܵܐ 520 ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܒܲܫܡܹܗ ܪܲܗܒܼܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 521 :ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܫܲܡܠܸܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܒܗܲܝܟܲܠ ܩܘܼܕܼܫܵܐ 522 ܘܲܡܚܲܣܸܐ ܒܹܗ ܘܲܡܩܲܕܸܿܫ ܒܹܗ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܀ 523 :ܫܪܵܪܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܹܗ ܡܸܬܼܒܲܕܲܩ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ 524 ܘܒܲܨܠܸܡ ܢܝܼܫܹܗ ܢܵܣ̇ܒܿܝܼܢ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܝܲܒܿܠܝܼܢ ܀ 525 :ܒܹܗ ܡܸܬܿܛܲܪܕܿܝܼܢ ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܛܲܡ̈ܠܹܐ ܡ̣ܢ ܥܘܼܡܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 526 ܘܡ̣ܢ ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ ܥܼܵܩܝܼܢ ܘܛܵܫܹ̇ܝܢ ܐܲܝܟ ܦܪ̈ܲܚܕܲܘܼܕܹܐ ܀ 527 :ܒܗܵܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܒܵܛܹ̇ܠ ܩܹܐܪܣܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ 528 ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܐܲܣܹܝܢ ܟܠ ܡܘܼܪ̈ܗܵܢܝܼܢ ܘܟܼܠ ܢܸܟܼܝܵܢܝܼ̈ܢ ܀ 529 ܗܵܢܵܐ ܙܲܝܢܵܐ ܢܣܲܒ݂ܼܘ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ ܘܒܹܗ ܐܸܬܼܓܲܢ̄ܒܲܪܘ: pb. 129 530 ܘܣܲܚܦ̣ܘܼܗܝ ܠܒܼܝܼܫܵܐ ܘܕܲܩܪ̣ܘܼܗܝ ܒܪܘܼܡܚܵܐ ܕܢܝܼܫܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܀ 531 :ܗܘ̤ܵܘ ܩܪܲܒܼܬܼܵܢܹܐ ܘܲܫܩܲܠ̣ܘ ܢܲܝܙܟܼܵܐ ܨܠܝܼܒܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ 532 ܘܚܵܒܼ݂ܘ ܣܵܛܵܐ ܥܲܡ ܡܲܠܲܐܟܼܵܘ̈ܗܝ ܡ̣̤ ܩܕܼܵܡܲܝܗܘܿܢ ܀ 533 :ܗܵܢܵܘ ܕܲܓܼܠ̣ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܟܼܠ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܢ 534 ܘܢܲܨܚ ܐܸܢܘܿܢ ܠܣܵܗ̈ܕܹܿܐ ܙܗܲܝܵ̈ܐ ܒܐܵܓܼܘܲܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 535 :ܗܵܢܵܘ ܕܲܨܡܲܚ̣ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܢܘܼܗܪܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ 536 ܘܟܲܢܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܀ 537 :ܐܲܝܟ ܩܹܒܼܘܿܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܥܲܡܲܢ ܒܪܹܫ ܡܲܫܪܝܼܬܲܢ 538 ܘܲܡܕܲܒܲܪ ܠܵܗ̇ ܠܐܸܠܦܵܗ̇ ܕܥܹܕܿܬܵܐ ܠܲܠܡܹܐܝܢ ܫܲܝܢܵܐ ܀ 539 :ܡ̣ܢ ܩܹܒܼܘܿܬܼܵܐ ܙܵܥ ܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܘܲܢܦܲܠ̣ܘ ܟܲܪ̈ܟܹܐ 540 ܘܚܵܒܼ݂ܘ ܘܐܸܫܬܲܦܲܠܘ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܀ 541 :ܡ̣ܢ ܕܹܝܢ ܕܐܲܡܠܸܟ ܨܠܝܼܒܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܥܲܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ 542 ܙܵܥ ܫܲܬܸܐܣܵܘ̈ܗܝ ܕܟܲܪܟܼܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܘܲܢܦܲܠ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 543 :ܩܵܡ̣ܘ ܒܹܗ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܘܐܸܣܬܲܡܲܟܼܘ ܒܹܗ ܡܚܝܼܠܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܐ 544 ܘܐܲܩܢܝܼ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܀ 545 :ܫܲܦܸܠ ܚܲܝܠܵܐ ܘܬܼܘܼܩܦܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܩܵܛ̇ܠܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 546 ܘܥܲܒ݂ܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡܚܝܼܠܹ̈ܐ ܫܘܝܼܛܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡ ܣܵܓܼܘܿܕܵܘ̈ܗܝ ܀ 547 :ܚܵܘܝܼ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܠܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܠܲܐܪ̈ܥܵܝܹܐ 548 ܒܪܵܘܡ̇ܐ ܢܝܼܫܹܗ ܘܒܲܐܪܥܵܐ ܨܲܠܡܵܐ ܕܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܀ 549 :ܩܘܼܣܛܲܢܛܝܼܢܘܿܣ ܚܙ̣ܵܝܗܝ ܠܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܠܥܸܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ 550 ܟܲܕܼ ܨܵܡܲܚ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܫܸܡܫܵܐ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܀ 551 :ܘܲܪ̈ܫܝܼܡܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܐܵܦ ܟܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܒܣܸܕܼܪܵܐ ܒܫܵܩܵܘ̈ܗܝ 552 ܕܲܒܼܗܵܢ ܢܝܼܫܵܐ ܙܵܟܹ̇ܝܬܿ ܡܲܠܟܵܐ ܩܘܼܣܛܲܢܛܝܼܢܘܿܣ ܀ 553 :ܠܗܵܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܛܥ݂ܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܢܦ݂ܲܩ ܒܪܹܫ ܡܲܫܪܝܼܬܹܗ 554 ܘܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܚܙܵܬܹܗ ܢܦܲܠ̣ܘ ܒܥܸܠܕܲܒܼܵܒܹ̈ܐ ܕܐܲܩܪܸܒܼܘ ܥܲܡܹܗ ܀ 555 :ܩܵܠܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܝܲܒܸܿܒܼ ܡܲܠܟܵܐ ܘܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ 556 ܠܗܵܘ̇ ܕܒܲܨܠܝܼܒܹܗ ܒܲܛܸܠ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܵܘܦܝܼ̈ܢ ܀ 557 :ܐܸܡܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܥܲܩܒܲܬ̤ ܥܠܵܘܗܝ ܕܩܲܝܣܵܐ ܣܓܼܝܼܕܼܵܐ 558 ܘܐܸܬܼܒܲܕܲܩ ܠܵܗ̇ ܒܪܹܝܚܵܐ ܕܲܥܛ݂ܲܪ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܐܲܪܥܵܐ ܀ 559 :ܥܸܛܪܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܕܒܸܣܡܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܦܵܚ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ 560 ܘܲܚܙ̣ܵܘ ܫܘܼܒܼܚܹܿܗ ܥܲܡܵܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܟܼܢܲܫ̣ܘ ܬܲܡ̇ܢ ܀ 561 :ܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܐܵܦ ܗܹܠܹܢܹܐ ܐܸܡܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ 562 ܠܢܵܬ̤ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ ܗܲܝܟܲܠܹ̈ܐ ܗܕܼܝܼܪܹ̈ܐ ܘܙܲܝܚܲܬ̤ ܥܹܐܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 563 :ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܝܵܘܡ̇ܐ ܕܐܸܬܼܚܲܦܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܲܝܣܵܐ ܣܓܼܝܼܕܼܵܐ 564 ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܚܸܫܟܵܐ ܪܕܼܵܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܲܕܼܢܲܚ̣ ܀ pb. 130 565 :ܘܗܵܫܵܐ ܕܲܕܼܢܲܚ̣ ܐܲܙܠܸܓܼ ܢܘܼܗܪܹܗ ܒܐܲܪܒܲܥ ܦܸܢ̈ܝܵܢ 566 ܘܚܲܕܿܝܼ ܒܫܘܼܦܪܹܗ ܠܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܠܲܐܥܵܢܵܝܹܐ ܀ 567 :ܐܘܿ ܠܵܟ ܩܲܝܣܵܐ ܕܟܲܕܼ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܛܡܝܼܪ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ 568 ܚܵܘܝܵܟ ܪܸܡܙܵܐ ܠܥܸܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܀ 569 :ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܗܲܪ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܕܲܣܥܲܪ ܡ̇ܪܲܢ 570 ܕܐܸܬܼܵܐ ܒܚܘܼܒܹܿܗ ܘܫܲܝܢܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܲܨܠܝܼܒܼܘܼܬܹܗ ܀ 571 :ܒܗܲܝܟܲܠ ܦܲܓܼܪܹܗ ܥܲܠ ܓܵܓܼܠܬܵܐ ܨܡܲܚ̣ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ 572 ܘܢܲܗ݂ܲܪ ܥܵܠܡܵܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܕܡ̣ܢ ܬܸܫܒܿܘܿܬܹ̇ܗ ܀ 573 :ܦܪܲܚ̣ܘ ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܫܸܡܫܵܐ ܒܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ 574 ܘܲܛܠܸ݂ܩ ܚܸܫܟܵܐ ܕܲܦܬܲܟܼܪܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 575 :ܒܕܼܢܚܹܗ ܚܸܕܼܝܲܬ̤ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟܼܾܡܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 576 ܘܡ̣ܠܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܹܗ ܒܝܲܕܼ ܟܵܪ̈ܘܿܙܵܘܗܝ ܀ 577 :ܗܵܢܵܘ̇ ܪܵܥܝܵܐ ܕܣܲܝܒܲܪ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܚܠܵܦ ܡܲܪܥܝܼܬܹܗ 578 ܗܲܝܡܸܢܘ ܒܲܫܡܹܗ ܘܲܣܓܼܘܿܕܼܘ ܠܢܝܼܫܹܗ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܀ 579 :ܒܗܵܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܬܵܘ ܐܸܬܼܓܵܘܲܣܘ ܐܘܿ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 580 ܘܲܪܫܘܿܡܘ ܨܠܝܼܒܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܦܲܓܼܪ̈ܲܝܟܿܘܿܢ ܀ 581 :ܒܲܫܡܹܗ ܫܲܡܠܵܐ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܟܲܘܿܢ ܘܗܘܼܦܵܟܲܝ̈ܟܿܘܿܢ 582 ܘܠܵܐ ܬܸܬܼܩܲܪܒܼܘܼܢ ܠܡܸܛܥܲܡ ܡܸܕܸܿܡ ܒܸܠܥܵܕܼ ܨܠܝܼܒܹܗ ܀ 583 :ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܗܲܡܸܢܘ ܘܐܵܘܕܵܘ ܒܢܝܼܫܹܗ ܚܲܝܵܐ 584 ܘܗܘ̤ ܡܢܲܛܲܪ ܠܟܼܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܹܐ ܕܲܟܼܣܹܝܢ ܘܲܓܼܠܹܝܢ ܀ 585 :ܕܚܝܼܠܘ ܨܠܝܼܒܹܗ ܥܲܠ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ 586 ܘܡ̇ܐ ܕܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܪܵܥܠ̇ܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܀ 587 :ܠܗܵܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܸܫܵܐ 588 ܘܲܡܝܲܩܪܵܐ ܠܹܗ ܘܢܵܣ̇ܒܵܐ ܡܸܢܹܗ ܚܢܵܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܀ 589 :ܒܹܗ ܡܸܫܬܲܒܼܗܪܝܼܢ ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܓܵܘܣܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ 590 ܕܚܲܪܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 591 :ܗܵܐ ܣܵܓܼ̇ܕܿܝܼܢ ܠܹܗ ܘܲܡܝܲܩܪܝܼܢ ܠܹܗ ܒܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 592 ܘܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܠܹܗ ܟܸܢܫܝܼ̈ܢ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 593 :ܬܵܘ ܢܵܘܕܸܿܐ ܠܹܗ ܚܕܼܵܐ ܬܵܘܕܿܝܼܬܼܵܐ ܥܲܡ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 594 ܠܗܵܘ ܕܒܲܨܠܝܼܒܹܗ ܪܲܡܪܸܡ ܓܸܢܣܲܢ ܠܹܗ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/81
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Finding of the Holy Cross - ܥܲܠ ܥܹܐܕܵܐ ܕܲܫܟܼܵܚܬܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/81.
Bibliography:
On the Finding of the Holy Cross - ܥܲܠ ܥܹܐܕܵܐ ܕܲܫܟܼܵܚܬܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/81.

Show Citation Styles